Sunteți pe pagina 1din 102
STUDIU FEZABILITATE: Modernizarea drumurilor agricole de exploataţie în comuna Zăvoi, judeţul Caraș -Severin

STUDIU FEZABILITATE: Modernizarea drumurilor agricole de exploataţie în comuna Zăvoi, judeţul Caraș-Severin

de exploataţie în comuna Zăvoi, judeţul Caraș -Severin Modernizarea drumurilor agricole de exploatație în comuna

Modernizarea drumurilor agricole de

exploatație în comuna Zăvoi,

județul Caraș-Severin

STUDIU FEZABILITATE: Modernizarea drumurilor agricole de exploataţie în comuna Zăvoi, judeţul Caraș -Severin Cuprins

STUDIU FEZABILITATE: Modernizarea drumurilor agricole de exploataţie în comuna Zăvoi, judeţul Caraș-Severin

Cuprins

1 Date generale 5

1.1

Denumirea obiectivului de investiţii 5

 

1.2

Amplasamentul

 

5

1.3

Titularul investiţiei

5

1.4

Beneficiarul investiţiei

5

1.5

Elaboratorul studiului de fezabilitate

5

2 Informaţii generale privind proiectul6

2.1

Situaţia

actuală

şi

informaţii

despre

entitatea

responsabilă

cu

implementarea

proiectului 6

 
 

2.1.1 Situaţia actuală 6

 

2.1.2 Informaţii

generale

despre

entitatea

responsabilă

cu

implementarea

proiectului

9

2.2 Descrierea investiţiei 9

2.2.1 Necesitatea investiţiei 10

2.2.2 Oportunitatea investiţiei 15

2.2.3 Scenariile tehnico economice 16

2.2.4 Descrierea constructivă, funcţională și tehnologică 19

2.3 Date tehnice ale investiţiei

22

2.3.1 Zona şi amplasamentul investiţiei 22

2.3.2 Statutul juridic al terenului 22

2.3.3 Situaţia ocupărilor definitive de teren 22

2.3.4 Studii de teren 23

2.3.5 Situaţia din punct de vedere climatic 23

2.3.6 Caracteristicile principale ale construcţiilor din cadrul obiectivului de investiţii,

specifice domeniului de activitate si variantele constructive de realizare a investiţiei, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare 25

2.3.7 Situaţia existentă a utilităţilor şi analiza de consum 28

2.3.8 Concluziile evaluării impactului asupra mediului 29

2.4 Durata de realizare şi etapele principale

30

2.4.1 Graficul de realizare a investiţiei 30

3 Costurile estimative ale investiţiei

31

STUDIU FEZABILITATE: Modernizarea drumurilor agricole de exploataţie în comuna Zăvoi, judeţul Caraș -Severin 3.1

STUDIU FEZABILITATE: Modernizarea drumurilor agricole de exploataţie în comuna Zăvoi, judeţul Caraș-Severin

3.1

Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general 32

4 Analiza cost beneficiu 66

4.1

Identificarea investiţiei şi definirea obiectivelor 66

4.2

Analiza opţiunilor 71

4.2.1 Varianta zero (varianta fără invetiţie)

71

4.2.2 Varianta maximă (varianta cu investiţie maximă)

71

4.2.3 Varianta medie (varianta cu investiţie medie)

72

4.3 Analiza financiară 72

75

4.3.2 Valoarea actuală netă76

4.3.3 Rata internă de rentabilitate 77

4.3.4 Raportul cost beneficiu

4.3.1 Fluxul cumulat

77

4.4

Analiza de senzitivitate 78

4.5

Analiza de risc 79

4.6

ANEXE Analiza cost beneficiu 82

5 Sursele de finanţare a investiţiei 97

6 Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei 98

7 Principalii indicatori tehnico – economici ai investiţiei 99

7.1

Valoarea totală a investiţiei 99

7.2

Esalonarea investiţiei: INV 99

7.3

Durata de realizare a investiţiei: 99

7.4

Capacităţi (în unităţi fizice): 99

7.5

Alţi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiţia, după

caz. 100

8 Avize şi acorduri de principiu 101

STUDIU FEZABILITATE: Modernizarea drumurilor agricole de exploataţie în comuna Zăvoi, judeţul Caraș -Severin A. PIESE

STUDIU FEZABILITATE: Modernizarea drumurilor agricole de exploataţie în comuna Zăvoi, judeţul Caraș-Severin

A. PIESE SCRISE

STUDIU FEZABILITATE: Modernizarea drumurilor agricole de exploataţie în comuna Zăvoi, judeţul Caraș -Severin 1 Date

STUDIU FEZABILITATE: Modernizarea drumurilor agricole de exploataţie în comuna Zăvoi, judeţul Caraș-Severin

1 Date generale

1.1 Denumirea obiectivului de investiții

„Modernizarea drumurilor agricole de exploataţie în comuna Zăvoi, judeţul Caraș-Severin

1.2 Amplasamentul

Amplasamentul investiţiei se află în extravilanul comunei Zăvoi, judeţul Caraș-Severin

1.3 Titularul investiției

Titularul investiţiei privind “Modernizarea drumurilor agricole de exploataţie în comuna Zăvoi, judeţul Caraș-Severin” este COMUNA ZĂVOI, din judeţul Caraș-Severin.

1.4 Beneficiarul investiției

Beneficiarul investiţiei privind “Modernizarea drumurilor agricole de exploataţie în comuna Zăvoi, judeţul Caraș-Severin” este COMUNA ZĂVOI, din judeţul Caraș-Severin.

1.5 Elaboratorul studiului de fezabilitate

SC IPROTIM SA

Strada Paris 2A, 300003, Timișoara, judeţul Timiș, România

CUI: RO1831644

STUDIU FEZABILITATE: Modernizarea drumurilor agricole de exploataţie în comuna Zăvoi, judeţul Caraș -Severin 2

STUDIU FEZABILITATE: Modernizarea drumurilor agricole de exploataţie în comuna Zăvoi, judeţul Caraș-Severin

2 Informații generale privind proiectul

2.1

Situația actuală şi informații despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului

2.1.1 Situația actuală

Comuna Zăvoi este situată în nord-estul judeţului Caraș-Severin și este străbătută de drumul naţional DN 68 Caransebeș-Haţeg, de calea ferată Caransebeș-Băuţar, drumurile judeţene DJ 683 Zăvoi-Poiana Mărului, DJ 684 Zăvoi-Rușchiţa și de drumuri comunale DC 33 Oţelu Roșu- Mal, Măgura-DJ 683, care leagă localităţile componente între ele și de aici mai departe în afara teritoriului administrativ al comunei.

Se învecinează în nord cu comuna Rusca Montană, la est cu comunele Marga și Băuţar, apoi cu judeţele Hunedoara și Gorj la sud-est, la sud-vest cu comuna Teregova, iar la vest cu comunele Bolvașniţa, Turnu Ruieni, Obreja și Oţelu Roșu.

Comuna are șase localităţi componente:

Zăvoi, reședinţă de comună

Măgura, localitate componentă

Măru, localitate componentă

Poiana Mărului, localitate componentă

Valea Bistrei, localitate componentă

Voislova, localitate componentă

Localitatea Zăvoi este amplasată în imediata vecinătate a orașului Oţelu Roșu în care s-a

inclus și fosta localitate 23 August. Localităţile Valea Bistrei și Voislova sunt așezate la DN 68

la

distanţă de 2 km una de cealaltă. Satul Măgura este situat între localităţile Mal și DJ 683 la

o

distanţă de cca 4 km faţă de reședinţa de comună. Satul Măru este așezat la DJ 683 spre

Poiana Mărului la o distanţă de cca 7 km faţă de reședinţa de comună. Localitatea Poiana Mărului este situată la o distanţă de 25 km de Zăvoi fiind legată de aceasta prin DJ 683, drum ce continuă apoi spre Muntele Mic, telescaun Borlova prin Poiana Bradului.

Teritoriul administrativ al comunei Zăvoi are o suprafaţă de 38290 ha, din care:

- terenuri agricole

21262 ha

Arabil

615 ha

Livezi și pepiniere agricole

79 ha

Pășuni

18133 ha

STUDIU FEZABILITATE: Modernizarea drumurilor agricole de exploataţie în comuna Zăvoi, judeţul Caraș -Severin Fâneţe

STUDIU FEZABILITATE: Modernizarea drumurilor agricole de exploataţie în comuna Zăvoi, judeţul Caraș-Severin

Fâneţe

2438 ha

în comuna Zăvoi, judeţul Caraș -Severin Fâneţe 2438 ha  - terenuri neagricole 17015 ha Ocupate

- terenuri neagricole

17015 ha

Ocupate cu păduri

15801 ha

Ape

40 ha

Drumuri

93 ha

Curţi, construcţii

122 ha

Neproductiv

969 ha

păduri 15801 ha Ape 40 ha Drumuri 93 ha Curţi, construcţii 122 ha Neproductiv 969 ha
STUDIU FEZABILITATE: Modernizarea drumurilor agricole de exploataţie în comuna Zăvoi, judeţul Caraș -Severin Drumur

STUDIU FEZABILITATE: Modernizarea drumurilor agricole de exploataţie în comuna Zăvoi, judeţul Caraș-Severin

Drumurile agricole de exploataţie propuse pentru modernizare se află în extravilanul comunei Zăvoi. Deși există o suprafaţă mare de teren agricol în cadrul comunei, aceasta nu are drumuri destinate circulaţiei utilajelor agricole astfel încât ele să nu mai circule pe drumul naţional DN 68 Caransbeș-Haţeg sau pe drumurile judeţene DJ 683 Zăvoi-Poiana Mărului, DJ 684 Zăvoi-Rușchiţa cât și pe drumul comunal DC33 ce traversează intravilanul comunei. Toate căile de circulaţie rutieră agricolă sunt nemodernizate, acesta fiind unul din factorii principali care au influenţat dezvoltarea economică și agricolă a localităţi.

Circulația agricolă se desfășoară pe drumuri de pământ. În perioadele cu precipitații abundente, producătorii agricoli nu mai au acces, cu mijloace de transport sau cu utilaje agricole, la proprietăți. Starea precară a drumurilor cauzează uzura prematură a mijloacelor de transport şi a utilajelor agricole.

Calitatea prestărilor mecanizate din agricultură şi industria prelucrătoare este direct influenţată de exploatarea raţională, întreţinerea corespunzătoare, organizarea şi efectuarea la un nivel tehnic ridicat al reparaţiilor curente şi capitale ale întregului arsenal de mijloace tehnice, folosite în procesul de producţie şi prelucrare a produselor agricole.

Considerând situaţia existentă se conturează un aspect ingrijorător pentru agricultura comunei Zăvoi. Deficienţele de infrastructură de transport împiedică exploatarea suprafeţelor agricole și circulaţia mărfurilor și a persoanelor. Accesul către terenurile agricole este un aspect vital pentru practicarea unei agriculturi profitabile, pentru dezvoltarea comunei în toate aspectele economice.

În urma analizei reprezentanţilor consiliului local și a temei de proiectare stabilitată de proiectant în urma vizitei pe teren se propun spre modernizare următoarele drumuri agricole de exploataţie:

Tabel privind drumurile agricole de exploatație propuse pentru mdernizare

     

Lăţime (m)

Nr.

Denumire drum agricol

Tronson (m)

 

Carosabil

Platforma

1

Drum Valea Simuleasca

0+000,000-1+187,00

2,75

3,50

2

Drum Slatinicii

0+000,000-0+565,00

2,75

3,50

3

Drum Crucii

0+000,000-4+316,00

2,75

3,50

4

Drum Argila

0+000,000-1+492,00

2,75

3,50

5

Drum Colonie Veche

0+000,000-0+484,00

2,75

3,50

6

Drum Camp

0+000,000-0+522,00

2,75

3,50

7

Drum Luncii

0+000,000-0+548,00

2,75

3,50

8

Drum Valea Raosii

0+000,000-0+831,00

2,75

3,50

9

Drum Slatina

0+000,000-0+325,00

2,75

3,50

10

Drum Lunca Bistrei

0+000,000-0+369,00

2,75

3,50

11

Drumu Suvarii

0+000,000-0+199,00

2,75

3,50

12

Drum Coveiului

0+000,000-1+213,00

2,75

3,50

13

Drum Paraoanea

0+000,000-1+528,00

2,75

3,50

STUDIU FEZABILITATE: Modernizarea drumurilor agricole de exploataţie în comuna Zăvoi, judeţul Caraș -Severin 14

STUDIU FEZABILITATE: Modernizarea drumurilor agricole de exploataţie în comuna Zăvoi, judeţul Caraș-Severin

14

Drum Valea Mare

0+000,000-1+009,00

2,75

3,50

 

TOTAL

14.588 m

-

-

Din tabelul prezentat mai sus rezultă faptul că proiectul propune modernizarea a 14.588 m de drum agricol, teren situat în extravilanul comunei Zăvoi.

Teritoriul deservit de investiţia propusă este în prezent inaccesibil autovehiculelor, accesul către terenurile agricole fiind îngreunat de starea foarte proastă a drumurilor. Această situaţie duce la o uzură prematură a utilajelor, și implicit la stagnarea dezvoltării unei economii aflate într-o situaţie precară.

Infrastructura precară caracteristică zonei este precedată implicit de o calitate proastă a produselor (din cauza costurilor ridicate cu întreţinerea și a cheltuielile curente). Datorită acestor factori, observăm o scădere a exportului și a consumului naţional (înainte de 1989, România era cunoscută ca Grânarul Europei, iar în prezent Institutul de Statistică European arată faptul că România este unul din principalii importatori). Toţi acești factori conduc la creșterea impozitului și implicit la scăderea PIB-ului pe cap de locuitor, care este principalul indicator în dezvoltarea economică și care subliniază domeniul economic slab dezvoltat al tării.

2.1.2 Informații generale despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului

Consiliul Local al comunei Zăvoi, prin specificul activităţii se ocupă de rezolvarea tuturor problemelor socio-administrative, edilitar-gospodăreşti și legate de infrastructură la nivelul întregii comune, iar conservarea mediului natural este o problemă de prim ordin şi constituie o preocupare permanentă a administraţiei locale.

Drept care obiectivul de investiţie cu privire la “Modernizarea drumurilor agricole de exploataţie în comuna Zăvoi, judeţul Caraș-Severin” este încadrat în Regulamentul de Urbanism privind Planul Urbanistic General al comunei Zăvoi și în Planul de Amenajare Teritorială a Judeţului Caraș-Severin.

2.2 Descrierea investiției

Până la elaborarea prezentului studiu de fezabilitate nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate privind modernizarea drumurilor agricole de exploataţie.

In planul de modernizare a drumurilor locale si comunale, aprobat de Consiliul Local al comunei Zăvoi, au fost propuse, amenajările şi modernizările prin pietruire a următoarelor drumuri:

STUDIU FEZABILITATE: Modernizarea drumurilor agricole de exploataţie în comuna Zăvoi, judeţul Caraș -Severin Drumuri

STUDIU FEZABILITATE: Modernizarea drumurilor agricole de exploataţie în comuna Zăvoi, judeţul Caraș-Severin

Drumuri propuse spre a fi amenajate şi/sau modernizate

     

Lăţime (m)

Nr.

Denumire drum agricol

Tronson (m)

Carosabil

Platforma

1

Drum Valea Simuleasca

0+000,000-1+187,00

2,75

3,50

2

Drum Slatinicii

0+000,000-0+565,00

2,75

3,50

3

Drum Crucii

0+000,000-4+316,00

2,75

3,50

4

Drum Argila

0+000,000-1+492,00

2,75

3,50

5

Drum Colonie Veche

0+000,000-0+484,00

2,75

3,50

6

Drum Camp

0+000,000-0+522,00

2,75

3,50

7

Drum Luncii

0+000,000-0+548,00

2,75

3,50

8

Drum Valea Raosii

0+000,000-0+831,00

2,75

3,50

9

Drum Slatina

0+000,000-0+325,00

2,75

3,50

10

Drum Lunca Bistrei

0+000,000-0+369,00

2,75

3,50

11

Drumu Suvarii

0+000,000-0+199,00

2,75

3,50

12

Drum Coveiului

0+000,000-1+213,00

2,75

3,50

13

Drum Paraoanea

0+000,000-1+528,00

2,75

3,50

14

Drum Valea Mare

0+000,000-1+009,00

2,75

3,50

 

TOTAL

14.588 m

-

-

2.2.1 Necesitatea investiției

Necesitatea implementării investiţiei expuse prezentul proiect este dată de trei direcţii de dezvoltare economică: agricultură, agroturism și infrastructura de transport intern. Fiecare dintre aceste direcţii este analizată în rândurile ce urmează pentru a explica astfel starea precară în care se află şi necesitatea implementării acestui proiect şi astfel a investiţiei.

Deşi avem de-a face cu o zonă bogată în ceea ce constau resursele, indiferent de tipul acestora, ne aflăm pe o panta descendenta din punct de vedere al productivităţii datorită lipsei de investiţii in infrastructură, bază a unei dezvoltări durabile a domeniului agricol şi nu numai.

Comuna Zăvoi, având în componenţa sa șase localităţi, se încadrează între comunele mari ale judeţului, atât ca număr de localităţi, cât și ca suprafaţă administrativă.

Din punct de vedere al suprafeţei teritoriului administrativ, comuna Zăvoi, cu o suprafaţă de 38290 ha, se încadrează ca dimensiune peste media de judeţ, care este de 10870 ha. Densitatea localităţilor este de 1,8 localităţi/100 km², inferioară mediei de judeţ.

Populaţia actuală a comunei este de 4343 locuitori, încadrându-se astfel între comunele cu o densitate de 12 loc/km² faţă de media de judeţ care este 22 loc/km². Din punct de vedere al mărimii localităţilor comunei Zăvoi, acestea se încadrează în media pe judeţ a localităţilor rurale, care este de 572 de locuitori.

STUDIU FEZABILITATE: Modernizarea drumurilor agricole de exploataţie în comuna Zăvoi, judeţul Caraș -Severin

STUDIU FEZABILITATE: Modernizarea drumurilor agricole de exploataţie în comuna Zăvoi, judeţul Caraș-Severin

Relaţiile cu reţeaua de localităţi a judeţului se caracterizează prin legături cu municipiul Caransebeș și orașul Oţelu Roșu, în sensul că localităţile comunei aprovizionează localităţile urbane cu produse agricole, iar orașele asigură locuitorilor comunei servicii publice, administrative, culturale, financiare, etc.

Localitatea Zăvoi, ca importanţă actuală și perspectivă imediată în cadrul reţelei de localităţi, din punct de vedere administrativ, social, politic și cultural se încadrează pe scara ierarhică la nivelul localităţilor de rangul IV, cu influenţă exclusivă asupra teritoriului administrativ al comunei.

Infrastructura existentă

Drumurile de exploatare agricolă şi drumurile marginale din pământ, nemodernizate, având calea de rulare de 4 m, fac legătura cu unităţile din trupurile izolate din intravilan. În localităţi există reţea stradală, în cea mai mare parte nemodernizată, dar pietruită ce asigură circulaţia rutieră pe două benzi.

Menţionăm şi aici faptul că transportul asigurat de utilajele agricole sau transportatoare de producţie de gen îngreunează pe de-o parte traficul şi influenţează în sens negativ starea drumului judeţean ce traversează comuna.

Principala cale de comunicaţie care străbate comuna Zăvoi de la est la vest este drumul naţional DN 68 ce leagă Caransebeș de Haţeg. Drumul naţional DN 68 este modernizat cu învelitoare asfaltică și asigură traficul greu pe două benzi de circulaţie, câte una pe fiecare sens.

Circulaţia rutieră din localitate este alcătuită din:

Circulaţia locală

Circulaţia de tranzit

Circulaţia de penetraţie

Circulaţia locală se desfăşoară pe străzile colectoare care se racordează direct sau prin intermediul altor străzi la cele principale. Acestea sunt de categoria III şi IV şi prezintă îmbrăcăminte nemodernizată de pământ, de balast sau de piatră spartă.

Circulaţia rutieră pe teritoriul adiministrativ al comunei se desfășoară pe:

DN 68 Caransebeș - Haţeg care leagă localităţile Zăvoi, Valea Bistrei și Voislova între ele și de aici mai departe cu exteriorul teritoriului administrativ;

DJ 683 Zăvoi – Măru – Poiana Mărului – Poiana Bradului

DJ 684 Voislova – Rusca Montană

DC 3 Oţelu Roșu – Măgura – DJ 683

STUDIU FEZABILITATE: Modernizarea drumurilor agricole de exploataţie în comuna Zăvoi, judeţul Caraș -Severin Zona de

STUDIU FEZABILITATE: Modernizarea drumurilor agricole de exploataţie în comuna Zăvoi, judeţul Caraș-Severin

Zona de drum naţional se află intr-o stare acceptabilă cu excepţia intersecţiei cu DJ 683 Zăvoi – Poiana Mărului și a curbei periculoase din satul Valea Bistrei pentru care direcţia regională a drumurilor naţionale nu găsește soluţie, fiind mai tot timpul vălurită și dregradată. Intersecţia DN 68 cu DJ 683 este mult depășită și ca soluţie funcţională și ca stare de întreţinere. Având în vedere că este o zonă în dezvoltare, această intersecţie trebuie reconsiderată, ţinând cont și de trecerea la nivel cu calea ferată.

Reţeaua stradală din localităţile componente comunei Zăvoi este de tip rectangular în cea mai mare parte. Majoritatea străzilor din localităţilor componente, cu excepţia DN și DJ sunt nemodernizate și cu gabarite cuprinse între 5 – 12 m lăţime.

Din DN 68 (strada principală a localităţii Zăvoi, Valea Bistrei și Voislova) pornesc mai multe străzi secundare perpendiculare pe aceasta formând un sistem rectangular de circulaţie.

Puncte critice în circulația actuală

Ca şi puncte critice în desfăşurarea circulaţiei actuale se menţionează faptul că traseele străzilor existente nu sunt modernizate decât parţial. La intrarea şi ieşirea din localitate, traseul DN 68 intersectează străzile existente de legătură ale localităţii, prin intersecţii amenajate la acelaşi nivel între două drumuri principale.

La toate cele mai sus menţionate se mai adauga şi îngreunarea traficului prin accesul pe aceste strazi ce se află în starea de degradare mai sus explicitată, a utilajelor agricole, utilaje de tonaj mare şi greoaie ca şi mobilitate şi viteză de mişcare. Aceste utilaje în afară de faptul evident ca îngreunează traficul proced şi la producerea unor accidente de foarte multe ori stupide care se pot evita prin devierea clară a acestora pe drumurile agricole de exploataţie.

Din datele referitoare la situaţia traficului în zonă reiese faptul că traficul este destul de intens, iar strarea drumurilor foarte proastă. La această situaţie se mai adaugă traficul utilajeor agricole şi a celor ce transportă producţia, fapt ce duce doar la o degradare şi mai accentuată a drumurilor.

Considerăm astfel imperioasă devierea treseului acestor vehicule pe drumurile agricole de exploataţie. Acţionând astfel vom proceda la reducerea traficului, la o menţinere mai bună şi mai durabilă a drumurilor, la reduceri bugetare reale şi evidente cu întreţinerea. Aceste fapte decurg din prisma autorităţii publice locale, iar din prisma agenţilor economice şi a deţinătorilor persoane private de terenuri agricole vom observa o reducere drastică a costurilor de întreţinere cu utilajele, investiţii mai mari în agricultură, mai puţin timp pierdut pentru transport precum şi o satisfacţie mai mare a muncii prestate.

Activități agricole şi zootehnice:

Unităţile economice existente în teritoriul administrativ al comunei Zăvoi sunt amplasate atât în trupurile principale dar cu precădere în cele izolate, funcţiunea economică principală fiind agricolă și/sau alte activităţi ce decurg din agricultură. Există de asemenea și unităţi cu caracter comercial și de prestări servicii, atât în reședinţa de comună, cât și în satele apărţinătoare

STUDIU FEZABILITATE: Modernizarea drumurilor agricole de exploataţie în comuna Zăvoi, judeţul Caraș -Severin

STUDIU FEZABILITATE: Modernizarea drumurilor agricole de exploataţie în comuna Zăvoi, judeţul Caraș-Severin

Dezvoltarea şi consolidarea agriculturii, prin intensificarea continuă a producţiei agricole, constituie obiective permanente în activitatea pe care o desfăşoară cei care lucrează în agricultură.

Global agricultura rămâne principala ocupaţie a locuitorilor. Mutaţiile din ultimul deceniu în ocuparea forţei de muncă pun în evidenţă un număr de activităţi de prestări servicii și mică industrie prin ceea ce se numește astăzi întreprinderi mici și mijlocii. Redăm în continuare situaţia societăţilor comerciale și fișele de prezentare a acestora:

Tabel privind agenţii economici din comuna Zăvoi

Nr.

Localitate

PF

AF

SRL

SA

Observaţii

crt

1

Zăvoi

1

13

10

-

1

societate cu capital italian

1 societate cu capital sârb

2

cooperative de credit

2

Măgura

-

3

5

-

 

3

Măru

-

7

9

-

 

4

Poiana Mărului

-

5

2

1

 

5

Valea Bistrei

-

4

3

1

 

6

Voislova

1

5

10

-

 

TOTAL

2

37

39

2

 

De asemenea sunt în funcţiune 6 puncte de lucru: 4 în Zăvoi, câte unul în Măgura și Poiana Mărului.

Tabel privind societăţile comerciale deservite de drumurile de exploataţie agricolă din comuna Zăvoi propuse spre modernizare în cadrul acestui proiect

Nr.crt

Denumirea societăţii

Denumirea drumului agricol

1

SC A.I. ADAION SRL

Drum Argilă

2

SC KOKOLIS SRL

Drum Câmp

3

SC DUDĂ SRL

Drum Părăoanea

4

SC A&F MĂGUREANA SRL

Drum Coveiului

STUDIU FEZABILITATE: Modernizarea drumurilor agricole de exploataţie în comuna Zăvoi, judeţul Caraș -Severin Tabel

STUDIU FEZABILITATE: Modernizarea drumurilor agricole de exploataţie în comuna Zăvoi, judeţul Caraș-Severin

Tabel privind principalii indicatori ai activităţilor agricole

Specificare

Anul 2003

Anul 2007

UM

Suprafaţa agricolă după modul de folosire

21.255

21.255

ha

Suprafaţa arabilă

617

617

ha

Suprafaţă livezi și pepiniere pomicole

78

78

ha

Suprafaţă pășuni

18.123

18.123

ha

Suprafaţă fâneţe

2.413

2.413

ha

Suprafaţă cultivată cu grâu si secară

-

-

ha

Producţie totală de grâu și secară

-

-

tone

Suprafaţă cultivată cu porumb

494

494

ha

Producţie totală de porumb

644

644

tone

Suprafaţă cultivată cu cartofi

100

100

ha

Producţie totală de cartofi

1.100

1.700

tone

Suprafaţă cultivată cu legume

14

14

ha

Producţie totală de legume

139

139

tone

Producţie totală de fructe

315

725

tone

Bovine

850

900

capete

Porcine

100

107

capete

Ovine

2.100

2.300

capete

Păsări

8.500

8.900

capete

Producţie de carne

250

285

tone

Producţie lapte de vacă

15.200

17.680

hl

Producţie de lână

4.000

5.000

kg

Producţie de ouă

760.000

780.000

buc

Creșterea animalelor se desfășoară în sectorul privat, în gospodăriile populaţiei. Din punct de vedere al producţiei agricole, comuna Zăvoi se situează în zona carne-cereale.

Ceea ce este foarte important şi se exemplifică pe parcursul întregului studiu cu riscul de a deveni informatie redundantă, este faptul ca accesul locuitorilor la terenurile agricole este din ce in ce mai dificil, în anumite zone fiind chiar imposibil datorita deteriorării accelerate a drumurilor. În această situaţie strângerea recoltei sau îngrijirea acesteia se fac prin acţiuni rudimentare, singura variantă de trasnport fiind caruta sau „pe jos”.

STUDIU FEZABILITATE: Modernizarea drumurilor agricole de exploataţie în comuna Zăvoi, judeţul Caraș -Severin Sec

STUDIU FEZABILITATE: Modernizarea drumurilor agricole de exploataţie în comuna Zăvoi, judeţul Caraș-Severin

Sectorul agricol este preponderent în activitatea comunei, atât înainte de 1989 cât şi în prezent, cumulând cea mai mare parte a populatiei apte de muncă, ajungându-se la peste 40-50% din populaţia activă.

Condiţiile de climă favorabile dezvoltării agriculturii și existenţa suprafeţelor agricole au determinat dezvoltarea localităţii ca centru de producţie agricolă.

Persoanele juridice sau fizice care investesc în această zonă vor găsi la un moment dat cheltuielile cu reparaţiile utilajelor, cu transportul furajelor, cu întreţinerea mai mari decât îşi pot permite, fiind din punct de vedere economic în pierdere constantă.

Pentru a nu pierde această plajă de producători, aducători de venit la bugetul de stat este necesară investiţia urgentă în aceste drumuri, investiţie ce nu numai că va rezolva problema diminuării unor costuri aberante, dar va aduce și foarte multe beneficii atât pe plan economic sau financiar cât şi pe plan social.

Pe plan economic şi/sau financiar vom avea de-a face cu o creştere evidentă a veniturilor la bugetul local şi implicit la bugetul de stat, implicaţiile fiind atât la micro economic cât şi macro economic. Pe plan social vom putea observa în termene relativ reduse o crestere a cererii de forţă de muncă, curbă în scădere la momentul actual.

Avem de a face şi în această situaţie cu un raport clar de tip cauză – efect. Această investiţie va atrage alte investiţii aducătoare de venituri la randul lor, dar şi satisfacţia muncii şi asigurarea unor locuri de muncă într-o periodă deficitară din acest punct de vedere.

Impactul social în urma realizării investiţiilor propuse se va evidenţia prin corectarea unor disfuncţionalităţi sociale existente, cum ar fi: şomajul, fenomenul de sărăcie, procentul scăzut de ocupare a forţei de muncă, degradarea fenomenelor demografice, etc.

În afară de impactul social, economic sau financiar mai avem de a face și cu factorul uman și anume reducerea implicită a numărului de accidente cauzat de accesul utilajelor greoaie ca și mobilitate și grele ca și tonaj pe drumurile naţionale. Această investiţie susţine diminuarea acestora și asigurarea unor drumuri mai sigure.

2.2.2 Oportunitatea investiției

Oportunitatea prezentei invetiţii este reprezentată de gama variată de beneficii ce vor fi generate atât pentru agenţii economici locali cât şi pentru autoritatea publică locală care va face investiţia.

Această investiţie este necesară şi este susţinută de numarul mare de solicitări venite din partea tuturor producătorilor agricoli din comuna Zăvoi. Aceştia se confruntă, aşa cum mai specificat şi în rândurile anterioare, cu costuri destul de mari pe care şi datorită situaţiei economice globale actuale, dar mai ales stării precare a drumurilor ce fac accessul catre drumurile de exploataţie nu le vor mai putea suporta pentru multa vreme. Acest fapt va genera pierderi de locuri de munca pentru populaţia oraşului, scaderea veniturilor la bugetul local iar la nivel national scaderea producţiei care va genera la randul său alte efecte negative.

STUDIU FEZABILITATE: Modernizarea drumurilor agricole de exploataţie în comuna Zăvoi, judeţul Caraș -Severin

STUDIU FEZABILITATE: Modernizarea drumurilor agricole de exploataţie în comuna Zăvoi, judeţul Caraș-Severin

Oportunitatea acestei investiţii este determinată de factori precum:

Modernizarea unui numar mare de km de drum ce se află într-o stare precară

Costuri ridicate cu întreţinerea drumurilor naţionale, judeţene şi comunale pe care circulă utilajele agricole

Accesul dificil în anumite perioade şi imposibil în altele pentru producătorii agricoli la terenurile pe care le au în proprietate

Scăderea continuă a productivităţii muncii

Cresterea costurilor cu întreţinerea utilajelor agricole

Uzura prematură a utilajelor agricole

Crearea de noi locuri de muncă

Cresterea numarului de investitori şi sprijinirea celor deja existenţi

Relansarea economică a localităţii Zăvoi va porni de la premisele valorificării superioare a tuturor resurselor de care dispune: resursele solului şi subsolului, forţa de muncă existentă şi, nu în ultimul rând, punerea în valoare a cadrului natural specific (cu farmecul care rezultă din această situaţie, având implicaţii directe asupra dezvoltării agroturismului, vânătoarea, pescuitul, călăritul ar putea deveni atracţii pentru turişti într-o ambianţă cu specific local).

Dezvoltarea sectorului agricol, producător de cereale şi animale ar avea şanse de reuşită o dată cu modernizarea drumurilor de exploataţie și realizarea unei infrastructuri adecvate pentru transferul de tehnologie, fapt ce va duce la stabilirea populaţiei tinere şi la asigurarea cu utilităţi a terenurilor, precum şi la găsirea unor pieţe de desfacere a acestor produse primare şi reprofilarea unităţilor de producţie zootehnică ca integratori locali.

Pomicultura şi silvicultura practicate în ideea respectării tuturor parametrilor ecologici, ar putea deveni activităţi profitabile o dată cu rezolvarea problemelor legate de căile de acces la terenurile cultivate,si a desfacerii produselor recoltate.

2.2.3 Scenariile tehnico economice

Proiectul de modernizare a drumurilor agricole este elaborat în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare privind proiectarea şi realizarea investiţiilor de infrastructură, cu utilizarea materialelor în totalitate ecologice şi locale.

Cu luarea în considerare a traficului preconizat pe aceste drumuri, corelat cu tipul de lucrări necesar a fi realizat, din punct de vedere al eficienţei economice, se recomandă ca drumurile să se modernizeze ca drumuri de exploatare de categoria a III - a, cu o bandă de circulaţie, conform STAS 2900-89.

Drumurile agricole de exploataţie care vor fi supuse modernizării sunt următoarele:

     

Lăţime (m)

Nr.

Denumire drum agricol

Tronson (m)

 

Carosabil

Platforma

1

Drum Valea Simuleasca

0+000,000-1+187,00

2,75

3,50

STUDIU FEZABILITATE: Modernizarea drumurilor agricole de exploataţie în comuna Zăvoi, judeţul Caraș -Severin 2

STUDIU FEZABILITATE: Modernizarea drumurilor agricole de exploataţie în comuna Zăvoi, judeţul Caraș-Severin

2

Drum Slatinicii

0+000,000-0+565,00

2,75

3,50

3

Drum Crucii

0+000,000-4+316,00

2,75

3,50

4

Drum Argila

0+000,000-1+492,00

2,75

3,50

5

Drum Colonie Veche

0+000,000-0+484,00

2,75

3,50

6

Drum Camp

0+000,000-0+522,00

2,75

3,50

7

Drum Luncii

0+000,000-0+548,00

2,75

3,50

8

Drum Valea Raosii

0+000,000-0+831,00

2,75

3,50

9

Drum Slatina

0+000,000-0+325,00

2,75

3,50

10

Drum Lunca Bistrei

0+000,000-0+369,00

2,75

3,50

11

Drumu Suvarii

0+000,000-0+199,00

2,75

3,50

12

Drum Coveiului

0+000,000-1+213,00

2,75

3,50

13

Drum Paraoanea

0+000,000-1+528,00

2,75

3,50

14

Drum Valea Mare

0+000,000-1+009,00

2,75

3,50

 

TOTAL

14.588 m

-

-

Lungimea totală a drumurilor este de 14.588 m, iar lăţimea carosabilului este de 2,75 m.

2.2.3.1 Scenarii tehnico-economice propuse

Pentru realizarea modernizării drumurilor s-au studiat două variante, în soluţie de drumuri de exploatare cu o bandă de circulaţie, cu structura rutieră proiectată de tip suplu, cu următoarea alcătuire:

Varianta I

Strat de formă din pământ stabilizat cu lianţi hidraulici

20 cm

Strat de fundaţie din balast

20 cm

Strat de bază din piatră spartă împănată

15 cm

Varianta II

Strat de formă din pământ stabilizat cu lianţi hidraulici

20 cm

Strat de fundaţie din balast

20 cm

Strat de fundaţie din piatră spartă

15 cm

Strat de bază din AB2

6 cm

Strat de uzură din BA16

4 cm

Diferenţa dintre cele două tipuri de structuri analizate, din punct de vedere tehnic, este practic la nivelul stratului de rulare impermeabilizat in varianta a doua cu un tratament dublu bituminos .

Din punct de vedere economic, valoarea de execuţie a structurilor rutiere pentru tipul II de structură este mai mare, datorită tratamentului dublu bituminos, alcatuit din stratul de baza din anrobat bituminos si stratul de uzura.

STUDIU FEZABILITATE: Modernizarea drumurilor agricole de exploataţie în comuna Zăvoi, judeţul Caraș -Severin În urma

STUDIU FEZABILITATE: Modernizarea drumurilor agricole de exploataţie în comuna Zăvoi, judeţul Caraș-Severin

În urma analizării considerentelor de ordin tehnic şi economic, în vederea selectării variantei optime de realizare a drumului, s-a optat pentru adoptarea variantei I de îmbrăcăminte.

Structurile rutiere propuse s-au propus a se realiza astfel încât, în funcţie de evoluţia traficului pe sectoarele de drum modernizate, să se poată realiza o îmbrăcăminte asfaltică fără a mai reface structura propusă în prima fază pentru drumurile de exploatare.

Din punct de vedere constructiv, varianta adoptată de realizare necesită următoarele tipuri de lucrări principale:

Curăţarea terenului de vegetaţie;

Săpătură generală de cel puţin 10 cm pentru eliminarea terenului vegetal, datorită inexistenţei unei structuri rutiere pe drumurile agricole (de exploatare);

Nivelarea terenului după înlăturarea terenului vegetal;

Realizarea unui start de formă din pământ stabilizat cu lianţi hidraulici rutieri;

Substrat de fundaţie din balast;

Strat de fundaţie din piatră spartă împănată;

Lucrări privind siguranţa circulaţei.

2.2.3.2 Scenariul tehnico economic recomandat

In urma analizei tehnico economica, elaboratorul studiului de fezabilitate, recomanda implementarea variantei cu nr. 1, privind modernizarea drumurilor agricole de exploataţie. Drumurile modernizate vor urmări traseul actual, evitându-se ocuparea de teren care ar necesita exproprieri.

Aceasta recomandare raspunde pozitiv la relaţia cost – beneficiu de realizare, exploatare si intreţinere a lucrarilor propuse prin varianta nr.1. De asemenea, acest scenariu raspunde cerintelor legislative de circulatie rutiera, de protectie a mediului, a sigurantei populatiei, cat şi cerintelor de dezvoltare urbanistica şi socio economica a acestei zone.

2.2.3.3 Avantajele scenariului recomandat

Varianta nr. 1 recomandat de elaborator, privind modernizarea retelelor drumurilor agricole de exploataţie din comuna Zăvoi prezintă următoarele avantaje:

modernizarea drumurilor asigură condiţii de acces tuturor categoriilor de autovehicule (în mod special al tractoarelor, combinelor agricole si a altor utilaje agricole), pe tot timpul anului, indiferent de condiţiile meteorologice care se produc în acest spaţiu;

elimină definitiv disfuncţionalităţile de circulaţie rutieră existente în prezent datorita inexistentei partii carosabile;

asigură colectarea şi scurgerea controlată şi sistematizată a apelor meteorice;

reducerea cantităţilor de carburanţi utilizaţi pentru asigurarea deplasării autovehiculelor pe acest drum şi implicit a nivelului de emisii de noxe în

STUDIU FEZABILITATE: Modernizarea drumurilor agricole de exploataţie în comuna Zăvoi, judeţul Caraș -Severin

STUDIU FEZABILITATE: Modernizarea drumurilor agricole de exploataţie în comuna Zăvoi, judeţul Caraș-Severin

atmosferă, concomitent cu reducerea preţului de cost al transportului de materiale din zona;

2.2.4 Descrierea constructivă, funcțională și tehnologică

Conform temei de proiectare înaintată de reprezentantii legali ai comunei Zăvoi se solicită modernizarea drumurilor agricole de exploataţie, pe următoarele zone cuprinse între:

     

Lăţime (m)

Nr.

Denumire drum agricol

Tronson (m)

Carosabil

Platforma

1

Drum Valea Simuleasca

0+000,000-1+187,00

2,75

3,50

2

Drum Slatinicii

0+000,000-0+565,00

2,75

3,50

3

Drum Crucii

0+000,000-4+316,00

2,75

3,50

4

Drum Argila

0+000,000-1+492,00

2,75

3,50

5

Drum Colonie Veche

0+000,000-0+484,00

2,75

3,50

6

Drum Camp

0+000,000-0+522,00

2,75

3,50

7

Drum Luncii

0+000,000-0+548,00

2,75

3,50

8

Drum Valea Raosii

0+000,000-0+831,00

2,75

3,50

9

Drum Slatina

0+000,000-0+325,00

2,75

3,50

10

Drum Lunca Bistrei

0+000,000-0+369,00

2,75

3,50

11

Drumu Suvarii

0+000,000-0+199,00

2,75

3,50

12

Drum Coveiului

0+000,000-1+213,00

2,75

3,50

13

Drum Paraoanea

0+000,000-1+528,00

2,75

3,50

14

Drum Valea Mare

0+000,000-1+009,00

2,75

3,50

 

TOTAL

14.588 m

-

-

Dimensionarea sistemului rutier pentru drumurile agricole de exploataţie, din comuna Zăvoi, judetul Caraș-Severin, s-a elaborat conform normativelor în vigoare, având în vedere structura drumurilor, panta terenului şi lăţimea drumului, categoria III-a.

Straturile de umplutură pentru drumurile agricole de exploataţie, din comuna Zăvoi, judetul Caraș-Severin s-au stabilit în funcţie de caracteristicile de deformabilitate ale pământurilor de fundare.

Caracteristicile de deformabilitate ale pământului de fundare s-au stabilit în funcţie de:

tip pământ: conform referat geotehnic;

tip climatic: conform hărţii cu tipurile climatice de pe teritoriul României stabilit după repartiţia indicelui de umiditate (I m );

regim hidrologic: conform condiţiilor hidrologice mediocre, corespunzător STAS 10709/2 pentru sectoare de drum situate la nivelul terenului.

STUDIU FEZABILITATE: Modernizarea drumurilor agricole de exploataţie în comuna Zăvoi, judeţul Caraș -Severin 2.2.4.1

STUDIU FEZABILITATE: Modernizarea drumurilor agricole de exploataţie în comuna Zăvoi, judeţul Caraș-Severin

2.2.4.1 Verificarea sistemului rutier propus la fenomenul de îngheț-dezgheț.

Pentru executarea lucrarilor de modernizare a drumurilor şi sistematizarea scurgerii apelor meteorice din comuna Zăvoi, judetul Caraș-Severin, conform temei de proiectare, au fost prevăzute următoarele categorii de lucri:

Decopertarea stratului existent în general 10 cm grosime, excesul de pământ fiind transportat în depozit;

După terminarea execuţiei terasamentului pe toată lăţimea platformei drumului va începe execuţia stratului stabilizat cu lianţi hidraulici. Execuţia stratului de formă se face prin amestecarea în situ a pământului cu var şi prin compactarea amestecului astfel realizat până la obţinerea gradului de compactare prescris;

Execuţia stratului de fundaţie din balast într-unul sau mai multe straturi, în funcţie de grosimea stabilită prin proiect;

Realizarea stratului din piatră spartă împănată.

Prin decopertarea stratului existent pe o grosime medie de 10 cm se reduc costurile de execuţie, transporturile sunt mult reduse faţă de soluţiile clasice (este redus transportul efectuat de utilajele utilizate în construcţii ce au un puternic impact asupra retelei de drumuri şi a mediului înconjurător).

Se utilizează la maxim materialul din structura rutieră existentă, materialele de aport fiind minime (este redusă producţia de agregate).

Straturile rutiere realizate din materiale stabilizate cu lianţi hidraulici sunt impermeabile şi au o capacitate portantă ridicată.

În acest caz costurile de întreţinere sunt mai scăzute, întreţinerea putându-se realiza şi cu personal specializat din zonă.

În perioadele călduroase, respectiv de secetă există funcţie de lucrările de întreţinere efectuate de autorităţile locale posibilitatea de apariţie a prafului.

Materialele utilizate pentru fundaţia drumului sunt în totalitate ecologice.

Odată cu creşterea traficului auto, pentru creşterea capacităţii portante peste structura rutieră se va putea realiza o îmbrăcăminte bituminoasă fără a se intervenii la fundaţia existentă.

Estimarea lucrărilor necesare de întreţinere şi reparaţii necesare pentru drumurile de exploatare de la darea lor în exploatare a avut la bază “Normativul privind întreţinerea şi repararea drumurilor publice ind. AND 554-2002” pentru o perioadă de perspectivă de 5 ani.

Periodicitatea efectuării lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente la drumurile de exploatare se defineşte ca fiind intervalul de timp la care lucrarea respectivă se repetă pentru acelaşi sector de drum, în interiorul ciclului de reparaţii capitale sau pe durata unui an calendaristic.

STUDIU FEZABILITATE: Modernizarea drumurilor agricole de exploataţie în comuna Zăvoi, judeţul Caraș -Severin

STUDIU FEZABILITATE: Modernizarea drumurilor agricole de exploataţie în comuna Zăvoi, judeţul Caraș-Severin

Periodicitatea efectuării lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente la drumurile publice se defineşte ca fiind intervalul de timp la care lucrarea respectivă se repetă pentru acelaşi sector de drum, în interiorul ciclului de reparaţii capitale sau pe durata unui an calendaristic.

Elementele principale care determina periodicitatea efectuării lucrărilor sunt:

mărimea intensităţii traficului şi structura acestuia în raport cu care apare uzura sau degradarea lucrărilor;

tipul de lucrări asupra căruia se intervine cu lucrări de întreţinere sau reparaţii curente;

calitatea materialelor folosite;

efectele iernii, stabilitatea unor sectoare din zona drumului, efectele transporturilor grele, perioadele optime pentru execuţia unor lucrări;

frecventa apariţiei degradărilor datorită circulaţiei şi factorilor naturali, etc.

La baza estimărilor făcute se va lua în considerare tipul de îmbrăcăminte realizat, traficul estimat care este unul “uşor”, sub 750 vehicule fizice.

Durata normală de funcţionare a unui drum este durata de utilizare în condiţii normale de exploatare, exprimată în ani, de la darea în circulaţie a drumului, ca nou, şi până la introducerea sa în prima reparaţie capitală sau între două reparaţii capitale.

Durata normală de funcţionare scursa de la darea în circulaţie a drumului ca nou, şi până la prima reparaţie capitală este durata iniţială de funcţionare.

Lucrări şi servicii privind întreținerea curentă a drumurilor publice-imediat după darea în exploatare

Pe timp de vară:

greblarea pietrei alergătoare şi aşternerea ei pe drum permanent pe măsura necesitaţii;

aprovizionarea cu materiale pietroase care se face tot timpul anului, recomandânde-se însă aşternerea să se execute pe timp umed mai ales după ploi;

a făgaşelor cu material permanentpe măsura necesitaţii,

scarificarea şi reprofilarea, cu sau fără cilindrare cu sau fără material pietros de adaus.

Pe timp de iarnă:

amenajare de locaşe pentru depozitarea materialului antiderapant în puncte periculoase;

astuparea gropilor şi

curăţiri de şanţuri (m), tăieri de cavalieri şi corectarea taluzurilor;

instalarea semnalizării specifice sezonului de iarnă;

deszăpezirea manuală şi mecanică.

STUDIU FEZABILITATE: Modernizarea drumurilor agricole de exploataţie în comuna Zăvoi, judeţul Caraș -Severin Lucrări

STUDIU FEZABILITATE: Modernizarea drumurilor agricole de exploataţie în comuna Zăvoi, judeţul Caraș-Severin

Lucrări şi servicii privind întreţinerea periodică a drumurilor publice după primii 2 ani de la darea în exploatare:

scarificări, reprofilări şi cilindrări cu adaus de material pietros 2 ori/ an;

stabilizări complexe ale împietruirilor existente cu adaus de materiale conform programelor întocmite în acest scop.

În acestă variantă lucrările de întreţinere curentă şi reparaţii periodice se poate realiza cu personal propriu, utilajele din dotarea beneficiarului, în urma realizării de catre personal calificat a unui program de întreţinere.

2.3 Date tehnice ale investiției

2.3.1 Zona şi amplasamentul investiției

Comuna Zăvoi este situată în nord-estul judeţului Caraș-Severin și este străbătută de drumul naţional DN 68 Caransebeș-Haţeg, de calea ferată Caransebeș-Băuţar, drumurile judeţene DJ 683 Zăvoi-Poiana Mărului, DJ 684 Zăvoi-Rușchiţa și de drumuri comunale DC 33 Oţelu Roșu- Mal, Măgura-DJ 683, care leagă localităţile componente între ele și de aici mai departe în afara teritoriului administrativ al comunei.

Terenul pe care se propune amenajarea drumurilor se află în extravilanul comunei Zăvoi, aflat în întreţinerea beneficiarului, respectiv comuna Zăvoi.

Drumurile studiate prin proiect sunt actualmente drumuri de exploatare care asigură o rută alternativă pentru utilajele agricole din DN68, DJ683 și DJ 684 .

2.3.2 Statutul juridic al terenului

Lucrările prevăzute a se promova prin proiectul „Modernizarea drumurilor agricole de exploataţie în comuna Zăvoi, judeţul Caraș-Severin, se vor amplasa numai pe terenurile care aparţin domeniului public al beneficiarului, respectiv comunei Zăvoi.

Regimul juridic al terenurilor pe care urmează a se amplasa şi executa lucrările descrise este în totalitate domeniul public al comunei Zăvoi.

2.3.3 Situația ocupărilor definitive de teren

Suprafaţa de teren ocupată definitiv de drumurile agricole de exploataţie, este de 58660 mp. Acest teren se află în totalitate în domeniul public al comunei Zăvoi.

STUDIU FEZABILITATE: Modernizarea drumurilor agricole de exploataţie în comuna Zăvoi, judeţul Caraș -Severin 2.3.4

STUDIU FEZABILITATE: Modernizarea drumurilor agricole de exploataţie în comuna Zăvoi, judeţul Caraș-Severin

2.3.4 Studii de teren

2.3.4.1 Studiul topografic

Studiul topografic este anexat la prezentul studiu de fezabilitate

2.3.4.2 Studiul geotehnic

Studiul geotehnic este anexat la prezentul studiu de fezabilitate.

2.3.5 Situația din punct de vedere climatic

Clima și regimul pluviometric

Particularităţile parametrilor climatici din arealul analizat, depind de o serie de factori generali cum sunt: radiaţia globală şi circulaţia maselor de aer, cât şi de o serie de factori locali condiţionaţi de poziţia geografică, în raport cu subunităţile de relief vecine, de altitudinea zonei, de orientarea spaţiului interfluvial, etc.

Climatologia se caracterizează prin temperaturi medii anuale ce variază între 11° - 12° și prin cantităţi medii anuale de precipitaţii în jur de 600-750 mm.

Maximul insolaţiei se înregistrează în luna iulie, când toate instalaţiile pozate teran sau suprateran suportă o încălzire foarte accentuată, iar minimum insolaţiei se produce în luna decembrie. Efectul radiaţiei solare globale se resimte şi în sistemul de manifestare al evapotranspiraţiei, dar şi asupra influenţării coeficienţilor scurgerii apelor de suprafaţă şi implicit asupra regimului de infiltraţie al apei în mediile permeabile din subteran.

Îngheţul timpuriu apare în prima decadă a lunii octombrie și cel târziu în a doua decadă a lunii martie în zona colinară și în septembrie-mai în zona montană.

Grosimea medie a stratului de zăpadă este de 40,5 cm în zona localităţilor și 200 cm în zona montană.

Adâncimea de îngheţ fără strat protector de zăpadă pe sol este de – 80 cm conform prevederilor STAS 6054-1977.

Vânturile sunt neimportante în zona culoarului Bistra, dar culmile și platourile înalte sunt expuse curenţilor ce traversează regiunea.

La vârful Țarcu predomină vânturilede nord (18%), iar viteza vântului este cuprinsă aici între 6-10 m/s (35% din cazuri).

În regiunile joase direcţia predominantă a vântului este modificată de relief prin orienatarea curenţilor de aer în lungul văilor.

Principalul curs de apă ce străbate de la est la vest comuna este râul Bistra, afluent principal al râului Timiș.

STUDIU FEZABILITATE: Modernizarea drumurilor agricole de exploataţie în comuna Zăvoi, judeţul Caraș -Severin Râul

STUDIU FEZABILITATE: Modernizarea drumurilor agricole de exploataţie în comuna Zăvoi, judeţul Caraș-Severin

Râul Bistra este format din două cursuri importante de apă care își au obârșia în masivul Țarcu, Bistra Ardealului și Bistra Mărului. Suprafaţa totală de recepţie a râului este de 879 km², distribuiţi în lungul unui curs de apă de 57 km.

În dreptul localităţii Zăvoi, Bistra recepţionează cel mai important afluent al său râul Bistra Mărului, care își are izvorul sub Șaua Iepii din masivul Țarcu. Bistra Mărului are o cotă medie pe bazinul de recepţie de 1162 m având lungimea totală de 34 km și o suprafaţă a bazinului colector de 275 km². Sistemul afluent al Bistrei Mărului este constituit din principalele cursuri de suprafaţă cu caracter permanent:

pârâul Peceneaga – afluent de dreapta cu o lungime de 8 km

pârâul Șucu – afluent de stânga având o lungime de 15 km

pârâul Glimboca – afluent de dreapta cu o lungime a cursului de 10 km

pârâul Radina – afluent de dreapta cu o lungime a cursului de apă de 8 km

pârâul Vârcioara – afluent de dreapta cu o lungime de 11 km

pârâul Calova – afluent de dreapta care are o lungime de 12 km

pârâul Macioviţa – afluent de dreapta cu o lungime a cursului de apă de 10 km

pârâul Măcicaș - afluent de stânga cu o lungime de 8 km

pârâul Caran – afluent de stânga cu o lungime de 10 km

pârâurile Iezuţ și Eruga au cursuri paralele cu râul Bistra și se varsă în râul Timiș îm apropierea zonei de confluenţă cu Bistrei cu Timișul.

2.3.5.1 Regimul termic.

Particularităţile termice ale acestei zone sunt şi mai bine evidenţiate de distribuirea anotimpuară a radiaţiei solare, a duratei de strălucire a Soarelui şi a nebulozităţii. Astfel, primăvara durata strălucirii Soarelui depăşeşte 550 ore, ea fiind în general scurtă, prezentând contraste termice evidente de la o zi la alta şi salturi mari termice interlunare de 6-7 o C între lunile martie şi aprilie. Temperaturile medii lunare variază între 5 şi 17 o C, iar precipitaţiile totalizează circa 150 mm.

Valorile mediilor termice lunare pun în evidenţă contraste termice semnificative între cele două anotimpuri extreme, generând procese de dilatare a instalaţiilor tehnologice expuse în spaţii libere. Astfel, în ianuarie valorile medii termice sunt de -3,5 o C, iar valorile medii termice ale lunii iulie variază în jur de 23 o C.

Temperaturile maxime absolute înregistrate pot atinge valori de 42 o C, iar temperaturile minime absolute pot înregistra valori de -33,5 o C, prezentând amplitudini maxime de peste 75,5 0 C.

STUDIU FEZABILITATE: Modernizarea drumurilor agricole de exploataţie în comuna Zăvoi, judeţul Caraș -Severin Regimul

STUDIU FEZABILITATE: Modernizarea drumurilor agricole de exploataţie în comuna Zăvoi, judeţul Caraș-Severin

Regimul termic al aerului este evidenţiat şi de frecvenţa zilelor cu diferite temperaturi caracteristice. Astfel, în cursul unui an, nopţile geroase sunt în număr de 12 până la 15, înregistrându-se 24 - 26 zile de iarnă efectivă şi 80 - 95 zile cu îngheţ. Zilele de vară, respectiv zilele şi nopţile tropicale reprezentand circa 115 - 120 zile de vară efectivă cu 45 - 55 zile cu temperaturi tropicale şi 5 până la 18 nopţi tropicale.

Fenomenele de îngheț.

Adâncimea la îngheţ în zona cercetată este de 80cm

Valoarea maximă a indicelui de îngheţ este I30max=475, valoarea medie pentru cele mai aspre trei ierni este de I3/30 max=410, iar pentru cele mai aspre cinci iernidintr-o perioadă de 30 ani este de I5/30max=325, conform STAS 1709/1-90.

Adâncimea de îngheţ în complexele rutiere a fost calculată în funcţie de tipul de pământ, indicele de îngheţ, condiţiile hidrogeologice și structura drumului, conform STAS 1709/1-90 pentru tipurile de pământ din zonă. Coniţiile hidrologice ale amplasamentului se consideră defavorabile. Adâncimea de îngheţ pentru categoria de pământuri identificate este de 80- 110 cm.

2.3.6 Caracteristicile principale ale construcțiilor din cadrul obiectivului de investiții, specifice domeniului de activitate si variantele constructive de realizare a investiției, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare

90cm,

conform STAS 6052-77.

Elementele geometrice în plan

În cadrul acestei documentaţii s-a avut in vedere respectarea STAS 863-85 în ceea ce priveşte amenajarea curbelor în plan şi spaţiu, corelate cu cerinţa exprimată de beneficiar ca proiectarea să urmărească utilizarea atât a unei viteze de proiectare cât şi a unui grad de sigurantă şi confort ridicate precum şi ca traseul proiectat să urmărească cât mai fidel traseul existent.

Amenajarea elementelor geometrice în plan s-a făcut pentru o viteză de proiectare de 25 km/h.

Din punct de vedere al elementelor geometrice în plan traseul s-a proiectat ca o succesiune de alineamente şi curbe aşa cum se poate vedea în planurile de situaţie. Pe parcursul traseului se regăsesc curbe amenajate, respectiv acolo unde unghiul dintre alineamente este apropiat de 200 g s-au considerat frânturi care nu au fost amenajate în plan. Axul drumului s- a proiectat astfel încât traseul iniţial să fie urmărit, corelat cu limitele de proprietate.

Funcţie de situaţia concretă din teren şi de spaţiul disponibil sau amenajat platforme de încrucişare, cu lăţimea de 2,00 m, lungimea de min. 10 m şi pene de racordare cu lungimea de 10 m, conform Indicativ AND 582-2002.

STUDIU FEZABILITATE: Modernizarea drumurilor agricole de exploataţie în comuna Zăvoi, judeţul Caraș -Severin Profilul

STUDIU FEZABILITATE: Modernizarea drumurilor agricole de exploataţie în comuna Zăvoi, judeţul Caraș-Severin

Profilul longitudinal

Din punct de vedere al elementelor geometrice în profil longitudinal traseul s-a proiectat astfel încât să fie realizată structura rutieră proiectată, respectiv să se îmbunătăţească condiţiile de trafic pe traseul studiat.

Linia roşie s-a proiectat cu respectarea prevederilor STAS 863-85 şi a Ordinului de aprobare a Normelor metodologice privind proiectarea drumurilor nr. 45/1998 al MLPAT.

Linia roşie s-a proiectat astfel încât volumele de umplutură, săpătură să fie cât mai mici, urmărind în mare parte configuraţia drumului iniţial, ţinând cont de necesitatea evacuarii apei cât mai rapide de pe platforma drumurilor.

Linia roşie alcătuită din rampe, pante şi paliere prezintă discontinuităţi în punctele de schimbare a declivităţilor care pot fi mai mult sau mai puţin accentuate, în funcţie de declivităţile adiacente şi valoarea lor. Pentru a se asigura o circulaţie comodă precum şi vizibilitatea necesară, discontinuităţile mari (m > 0,50 %) se elimină, prevăzându-se la trecerea de pe o declivitate pe alta, racordarea lor prin curbe circulare simetric aşezate faţă de punctul de schimbare a declivităţilor.

Racordările în plan vertical pot fi convexe, la care centrul curbei de racordare se găseşte sub nivelul racordării şi concave, la care centrul curbei de racordare se află deasupra curbei de racordare.

Profilul transversal tip

Din punct de vedere al elementelor geometrice, în profil transversal drumul s-a proiectat ca drum de exploatare cu o bandă de circulaţie, cu următoarele caracteristici:

-Lăţime platformă

3,50

-Lăţime parte carosabilă

2,75 m

-Lăţime acostamente

2 x 0,375 m

-Profil transversal cu pantă unică

-Panta transversală curentă

3,50 %

-Pantă transversală acostamente

5,00 %

-Viteză de proiectare:

25 km/h

Structura rutieră propusă pentru modernizarea drumului a fost dimensionată pentru un trafic uşor şi are următoarea alcătuire:

Strat de formă din pământ stabilizat cu lianţi hidraulici

20 cm

Strat de fundaţie din balast

20 cm

Strat de bază din piatră spartă împănată

15 cm

Dimensionarea structurii rutiere s-a făcut pentru o perioadă de perspectivă de 5 ani.

STUDIU FEZABILITATE: Modernizarea drumurilor agricole de exploataţie în comuna Zăvoi, judeţul Caraș -Severin

STUDIU FEZABILITATE: Modernizarea drumurilor agricole de exploataţie în comuna Zăvoi, judeţul Caraș-Severin

Amenajarea intersecțiilor

Amenajarea lor se va face ca intersecţii în “T” sau “cruce” cu racordul părţii carosabile cu

m funcţie de situaţiile din teren. Amenajarea

intersecţiilor se va realiza cu balast astfel încât să nu se aducă noroi pe partea carosabilă prin grija beneficiarului.

arce de cerc cu raza cuprinsă între 3,00

6,00

Dispozitive de scurgere şi evacuare a apelor pluviale

Evacuarea apelor pluviale de pe platforma drumului se va realiza natural prin pantele transverale pe terenul natural drumul fiind realizat în rambleu.

Siguranța circulației

Pe perioada execuţiei lucrărilor constructorul va lua măsurile de semnalizarea punctului de lucru conform Ordinului MT/MI 1124/411/2000.

Standarde de referință

STAS 2914-84

STAS 1243-88

pământurilor.

Lucrări de drumuri. Terasamente. Condiţii generale.

Teren de fundare. Clarificarea şi identificarea

STAS 599-87 Lucrări de drumuri. Tratamente bituminoase. Condiţii tehnice generale de calitate.

STAS 863-85 Lucrări de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor. Prescripţii generale de proiectare.

STAS 2900-89 Lucrări de drumuri. Lăţimea drumurilor.

STAS 8840-83 Lucrări de drumuri. Straturi de fundaţie din pământuri stabilizate mecanic. Condiţii generale de calitate.

STAS 10473/1-87 Lucrări de drumuri. Straturi din agregate naturale sau pământuri stabilizate cu ciment. Condiţii generale de calitate.

STAS 10473/2-86 Lucrări de drumuri. Straturi din agregate naturale sau pământuri stabilizate cu lianţi hidraulici sau puzzolanici. Condiţii generale de calitate.

STAS 10796/1-77 Lucrări de drumuri. Construcţii anexe pentru colectarea şi evacuarea apelor. Prescripţii generale de proiectare.

STAS 10796/2-79 Lucrări de drumuri. Construcţii anexe pentru colectarea şi evacuarea apelor. Rigole, şanţuri şi casiuri. Prescripţii de proiectare şi execuţie.

STAS 10796/3-79

evacuarea

Construcţii

anexe

pentru

colectarea

şi

apelor,rigole, şanţuri şi casiuri. Prescripţii de proiectare şi execuţie.

STAS 1913/1-82

STAS 1913/5-85

Teren de fundaţii. Pământuri. Determinarea umidităţii.

Teren de fundare. Determinarea granulozităţii.

STUDIU FEZABILITATE: Modernizarea drumurilor agricole de exploataţie în comuna Zăvoi, judeţul Caraș -Severin 

STUDIU FEZABILITATE: Modernizarea drumurilor agricole de exploataţie în comuna Zăvoi, judeţul Caraș-Severin

STAS 1913/12-88 Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor fizico- mecanice ale pământului cu umflări şi contracţii mari.

STAS 1709/1-90 Acţiunea fenomenului de îngheţ-dezgheţ la lucrările de drumuri. Adâncimea de îngheţ în complexul rutier. Prescripţii de calcul.

Acţiunea fenomenului de îngheţ-dezgheţ la lucrările de

STAS 1709/2-90

drumuri. Prevenirea şi remedierea degradărilor din îngheţ - dezgheţ. Prescripţii

tehnice.

Acţiunea fenomenului de îngheţ - dezgheţ la lucrările de

drumuri. Determinarea sensibilităţii la îngheţ a pământurilor de fundaţie. Metoda

de determinare.

STAS 1709/3-90

SR 662-2002 Lucrări de drumuri. Agregate naturale de balastieră. Conditii tehnice de calitate.

SR 667-2001

piatră prelucrată pentru lucrări de

Agregate naturale si

drumuri. Conditii tehnice de calitate.

STAS 6400-84 Lucrări de drumuri. Straturi de bază şi de fundaţii. Condiţii tehnice generale de calitate.

STAS 1913/13-8 Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de compactare. Încercarea Proctor.

Agregate naturale pentru lucrări de căi ferate şi drumuri.

STAS 730-89 Metode de încercare.

PD 177-2001

Normativ pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple

si semirigide.

2.3.7 Situația existentă a utilităților şi analiza de consum

2.3.7.1 Necesarul de utilități pentru varianta propusă promovării

Principalele utilităţi care necesită a fi asigurate promovării lucrărilor de investiţii descrise se referă în principal la:

asigurarea căilor de acces spre punctele de lucru;

asigurarea baracamentelor necesare organizării de şantier (inclusiv grupuri sanitare) şi de depozitare în condiţii de siguranţă a sculelor şi materialelor de lucru;

asigurarea condiţiilor de pază şi protecţie a zonelor de lucru amenajate în cadrul desfăşurării lucrărilor de investiţii;

asigurarea alimentării cu carburanţi şi energie electrică a utilajelor în fiecare punct de lucru;

asigurarea evacuării controlate a materialelor de excavaţii şi a eventualelor deşeuri solide rezultate din activităţile de promovare a investiţiilor descrise.

STUDIU FEZABILITATE: Modernizarea drumurilor agricole de exploataţie în comuna Zăvoi, judeţul Caraș -Severin 2.3.7.2

STUDIU FEZABILITATE: Modernizarea drumurilor agricole de exploataţie în comuna Zăvoi, judeţul Caraș-Severin

2.3.7.2 Soluții tehnice de asigurare cu utilități

Organizarea de şantier va fi prevăzută cu barăci special echipate cu punct sanitar de prim ajutor, cu grupuri sanitare, duşuri+chiuvete alimentate cu apă rece şi apă caldă menajeră, vestiare.

Incinta organizării de şantier va fi prevăzută cu pază permanentă, asigurându-se totodată şi iluminatul pe timp de noapte.

Apa necesară consumului potabil pentru personalul muncitor se va asigura numai în sistem îmbuteliat de către constructor.

Pentru aceasta a fost prevăzută o remorcă tip cisternă care va putea fi deplasată la punctele de lucru.

Alimentarea cu carburanţi a utilajelor terasiere se va asigura la nivelul fiecărui punct de lucru cu cisterna de către constructor, iar pentru organizările de şantier au fost prevăzute sisteme speciale de alimentare cu energie electrică specifice organizărilor de şantier.

Apele uzate acumulate în fosele aferente grupurilor sanitare din organizările de şantier vor fi evacuate periodic cu autovidanja la cea mai apropiată staţie de epurare din zonă, iar apele rezultate din eventualele lucrări de epuisment se vor evacua prin pompare direct în receptorii naturali din zonă.

Materialul rezultat din excavare, considerat ca produs ce nu mai poate fi utilizat se va depozita centralizat la depozitele existente din zonă.

Deşeurile solide colectate de la nivelul fiecărui punct de lucru se vor transporta la depozitele centralizate de stocare existente în zonă.

2.3.8 Concluziile evaluării impactului asupra mediului

Principalele concluzii ale evaluarii impactului asupra mediului privind „Modernizarea drumurilor agricole de exploataţie din comuna Zăvoi, judeţul Caraș-Severin

modernizarea străzilor asigură condiţii de acces pentru utilajele agricole pe tot timpul anului, indiferent de condiţiile meteorologice care se produc în acest spaţiu;

propunerea de modernizare elimină în totalitate efectele de deteriorare repetată a suprafeţelor de rulare din suprafaţa carosabilă actuală (gropi, fagase, etc.) generate de fenomenele meteo;

noile lucrări contribuie semnificativ la reducerea cantităţilor de carburanţi utilizaţi pentru asigurarea deplasării autovehiculelor pe acest drum şi implicit a nivelului de emisii de noxe în atmosferă, concomitent cu reducerea preţului de cost al transportului de materiale necesare gospodăriilor individuale, cât şi pentru obiectivele din zona.

STUDIU FEZABILITATE: Modernizarea drumurilor agricole de exploataţie în comuna Zăvoi, judeţul Caraș -Severin 2.4

STUDIU FEZABILITATE: Modernizarea drumurilor agricole de exploataţie în comuna Zăvoi, judeţul Caraș-Severin

2.4 Durata de realizare şi etapele principale

2.4.1 Graficul de realizare a investiției

NUMAR DE LUNI NECESARE INVESTITIEI Nr crt. Denumirea lucrarii I II III IV V VI
NUMAR DE LUNI NECESARE INVESTITIEI
Nr crt.
Denumirea lucrarii
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XX1
XXII
XXIII
XIV
TRONSON I
TRONSON II
Predare amplasament, amenajari protectia
1
mediului.
2
Trasarea lucrărilor
3
Organizarea de şantier
4
Lucrări de construcţii şi terasamente
5
Suprastructura drum
8
Marcare si Semnalizare
9
Recepţia lucrării

Durata de realizare a lucrărilor de construcţii va fi de 24 luni. Durata de realizare a fazei de proiectare va fi de 60 de zile

STUDIU FEZABILITATE: Modernizarea drumurilor agricole de exploataţie în comuna Zăvoi, judeţul Caraș -Severin 3

STUDIU FEZABILITATE: Modernizarea drumurilor agricole de exploataţie în comuna Zăvoi, judeţul Caraș-Severin

3 Costurile estimative ale investiției

DEVIZ GENERAL

[mii euro]

[mii lei]

Fără TVA

Fără TVA

TVA

Cu TVA

TOTAL

998,482

4.085,291

776,205

4.861,495

din care:

C+M

871,027

3.563,807

677,123

4.240,931

DOTĂRI

0,000

0,000

0,000

0,000

 

mii lei la cursul BCE din 12.03.2010:

 

4,0915

STUDIU FEZABILITATE: Modernizarea drumurilor agricole de exploataţie în comuna Zăvoi, judeţul Caraș -Severin 3.1

STUDIU FEZABILITATE: Modernizarea drumurilor agricole de exploataţie în comuna Zăvoi, judeţul Caraș-Severin

3.1 Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general

DEVIZ GENERAL (conform HG 28/2008) privind cheltuielile necesare realizării MODERNIZAREA DRUMURILOR AGRICOLE DE EXPLOATAŢIE ÎN COMUNA ZĂVOI, JUDEŢUL CARAŞ

Nr.

 

Valoarea (fără TVA)

TVA

Valoarea (inclusiv TVA)

crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuielii

mii lei

mii euro

mii lei

mii lei

mii euro

0

1

2

3

4

5

6

Cap.1.Cheltuieli pt. obținerea şi amenajarea terenului.

 

1.1.

Obținerea terenului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.2.

Amenajarea terenului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.3.

Amenajări pt. protecția mediului

22,094

5,400

4,198

26,292

6,426

TOTAL CAPITOL 1.

22,094

5,400

4,198

26,292

6,426

Cap.2.Cheltuieli pt. asigurarea utilităților necesare obiect.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 2.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Cap.3.Cheltuilei pt. proiectare şi asistență tehnică

 

3.1.

Studii de teren

21,200

5,181

4,028

25,228

6,166

3.2.

Obținerea de avize, acorduri şi autorizații

11,618

2,840

2,207

13,826

3,379

3.3.

Proiectare şi inginerie

195,412

47,760

37,128

232,540

56,835

3.4.

Organizarea procedurilor de achiziție publică

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.5.

Consultanță

53,600

13,100

10,184

63,784

15,589

3.6.

Asistență tehnică

65,000

15,887

12,350

77,350

18,905

TOTAL CAPITOL 3.

346,830

84,768

65,898

412,728

100,874

Cap.4. Cheltuieli pt. investiția de bază

 

4.1.

Construcții şi instalații

3.489,373

852,835

662,981

4.152,354

1.014,873

 

OB. 1 Evaluarea lucrărilor de drumuri, Drum Valea Simuleasca - L= 1 187 m

281,522

68,807

53,489

335,011

81,880

STUDIU FEZABILITATE: Modernizarea drumurilor agricole de exploataţie în comuna Zăvoi, judeţul Caraș -Severin  

STUDIU FEZABILITATE: Modernizarea drumurilor agricole de exploataţie în comuna Zăvoi, judeţul Caraș-Severin

 

OB. 2 Evaluarea lucrărilor de drumuri, Drum Slatinicii- L= 565 m

134,002

32,751

25,460

159,462

38,974

 

OB. 3 Evaluarea lucrărilor de drumuri, Drum Crucii - L= 4 316 m

1.023,631

250,185

194,490

1.218,121

297,720

 

OB. 4 Evaluarea lucrărilor de drumuri, Drum Argila - L= 1 492 m

383,378

93,701

72,842

456,220

111,504

 

OB. 5 Evaluarea lucrărilor de drumuri, Drum Colonie Veche - L= 484 m

114,791

28,056

21,810

136,601

33,387

 

OB. 6 Evaluarea lucrărilor de drumuri, Drum Camp - L= 522 m

123,803

30,259

23,523

147,326

36,008

 

OB. 7 Evaluarea lucrărilor de drumuri, Drum Luncii - L= 548 m

129,970

31,766

24,694

154,664

37,801

 

OB. 8 Evaluarea lucrărilor de drumuri, Drum Valea Raosii - L= 831 m

197,089

48,170

37,447

234,536

57,323

 

OB. 9 Evaluarea lucrărilor de drumuri, Drum Slatina - L= 325 m

77,081

18,839

14,645

91,726

22,419

 

OB. 10 Evaluarea lucrărilor de drumuri, Drum Lunca Bistrei - L= 369 m

87,516

21,390

16,628

104,144

25,454

 

OB. 11 Evaluarea lucrărilor de drumuri, Drumu Suvarii - L= 199 m

47,197

11,535

8,967

56,165

13,727

 

OB. 12 Evaluarea lucrărilor de drumuri, Drum Coveiului - L= 1 213 m

287,689

70,314

54,661

342,350

83,673

 

OB. 13 Evaluarea lucrărilor de drumuri, Drum Paraoanea - L= 1 528 m

362,398

88,573

68,856

431,253

105,402

 

OB. 14 Evaluarea lucrărilor de drumuri, Drum Valea Mare - L= 1 009 m

239,306

58,489

45,468

284,774

69,601

4.2.

Montaj utilaj tehnologic

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.3.

Utilaje. echipamente tehn. şi funcț. cu montaj

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.4.

Utilaje fără montaj şi echipamente de transport.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5.

Dotări

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.6.

Active necorporale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 4

3.489,373

852,835

662,981

4.152,354

1.014,873

Cap.5. Alte cheltuieli

 

5.1.

Organizare de şantier

52,341

12,793

9,945

62,285

15,223

5.1.1

Lucrări de construcţii si instalatii aferente organizarii de santier

52,341

12,793

9,945

62,285

15,223

5.1.2

Cheltuieli conexe organizarii santierului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

46,329

11,323

8,803

55,132

13,475

5.3.

Cheltuieli diverse şi neprevăzute

128,323

31,363

24,381

152,705

37,322