Sunteți pe pagina 1din 2

T.

Ciucurverdede mitasi, $i-auplecatla vAnitoare S-oscoatddin iarnagrea


ffi Sd vAnezecdorioare S-oscoati din iarnd-nvard
R|: Dai Domnu,Domnului, Cdprioaren-auvAnat La drdgulaprimdvard
Cd v-aducoe Dumnezeu Doamne $i-auvdnatun iepurag Ci darii va dirui
de rdu
Sd vd mAntuie Sloboz6ne,gazd6-ncasd, Sdfaci dinblanalui $i frumoso va cinsti:
Un Dumnezeu noundscut R2. Dai Domnu,Domnului, VegmAnt frumosDomnului. La Crdciuncu laptebun
Floare'n
dalbes-a'nvdscut Doamne La lspascu dulcecag.
Dumnezeuadevdrat, Cd de-aseardstdmpe-afard(bis) 13.Trei flori sfinte
Floare'n
soare luminat. Si-afardplouAde varsd,F/ Pe-unpiciorde plaiu 19.Adamdaci o qresit
Si'ntinddninoede frioe.R2 P+o ourdde raiu Adamdacdo gregit
2. Deschideusa crestine $i ne picdpic"urele
P7 R: dorinddm,corindd R: Floriledalbe
Deschideusa,cre$tine DesubtoatestrdgineleR2 Stautreiflorisfinte(bis)F Domnu'din rai Fo oonitB;
R: Bundsearalui Crdciun Ciucurverdede mataseR7 Stau$i se pdrdscu Dinraiu'celdinEd-en R
Cd venimdinnoula tineR; SlobozAne gazd6-ncasd..R2 Si se-adeverescu ,9 Osdnditcu qreublestemF:
Si la Viflaimamfost F; Caresuntmaimari lar Adamdic-o vdzutR:
Undes-a nhscutHristosR: 8. la sculatirom6nipluqari Caresuntmaitari B: Cd-ngreEaldacdzul R:
$i-amvdzut9i pe-asa mami R la scula$romAniplugari Floarea vinuluiu(bis)F O sdzutiosintr-unloc R:
Pe careMariao cheamdF; R: Floile dalbe,floi de mdr Cltdrdde mine PlAno6nd cu lacrimide ioc F:
Umbld-n susgi umbld-n jos F; Floriledalbe,floi de mdr NuinchindnimeF. Raiuie.ldcisel sfAnt
Ca sd nascdoe HristosR: Cd vd vincolinddtori B; Floareagrduluiu(bis)F ^ R: Of, Doamne,Doamne
Maitdziu gdsiapoiF: Noapteape la cAntdtoriF; Cdfdrdde mine In gregealeastezisunt R.
Unstaulfrumosde oi R: Si nu vincu niciun rdu F: Numin6ncdnimeR Ci de acumn-oimai oustaR.'
Cetede inqericoboardF-' Ci-Laducpe Dumnezeu R.' Floareamiruluiu (bis)R urnslanlaoutsealata H.'
Staululde-iinconjoard R; Si vd mdntuiede rdu F: Cdfdrdde mine Pe Evaam ascultatRi
Inoeriicu floriin mdndH. DumnezeuadevdratF; Nucre$tind nimeR $i dincel pomam gustatRj
im-oletesc mAndrdcunundH: Cu luminiluminatF; ZiceDomnu'Sfantu'(bis)F Am sfdditoe DumnezeuB;
Pe cununS-iscrisfrumosr9. Nuvd maipArAtiu $-amsd patimescgi eu R
Astdzis-a niscut HristosF; Si v-adeveritiuF Varsd.Doamne.milaTa
Ce voitoatetrele R: Floile dalbe
3. Si-amplecatsi colindim R: OleroiDoamne SuntelialeMeleR. CatdsprezidireaTa R
Si-amplecatsd colinddm Vremeae si vi gdtiliF;
R: Mdruf,mdrgdritar Casasd v-o mdturaliR; 14.Lapoarti la Stefan-Vodd 20.Tit umbla Petreoe rai
Si-amplecatsd colinddm. Masasd v-oincdrcatiF; La poartdla $tefan-Vodd Tdt umblaPetreoe raie
Pe la curtide boierimari.R Nu dormitiin astdse'ardF; R: Lerului,Doamne(bis) R: Florile-s dalbe
Dar boieriinu-sacasd,F: Ci gedeliia privegheald
R: Boieriis-austrdnsla vorbdR: Tdt solindsi trAmbitdnd
C-auplecatla vAndtoare, B. S-agteptimpe DomnulSfdntR. Darvorta de cineesteRi Sd-siafler/on neamdea lui-5
Sd vAnezecdorioare:F. Ca si viepe PdmAntR: De, lisus
a ^, .
ndscutin iesleF. Neamd'e-alluinu gi-oaflat
Cdprioaren-auvdnat,H: Tuturorce suntin casdR: lnshStefan.DomncelSfdntF: PAn'la ooartaraiuluiu
$i-auvAnatun iepurag, R: Si se veselesc la masdR De la rugdauzindF: Acol'eratatdlsdu.
Sdfacddinblanalui,F: Si le deaHristosde toateR Pe boieriice vorbiauR; Tatdlsdudingraigrdie-e:
Ve-1m1lf B:
rumos,Do1n{u! Bucurie,sdndtateR:(bis) $i pe Domnulprosldveau F: - -Petre,Petre,fitu mieu,
-
El oe cjaids-a dleCatfr--- - Ff,-anisi mis ioc iiTRa-i----_:
4. Mareiarnd o picatu 10. Noi colindim la fereastri, Cd boieriis-a-nchinat R; -Locin Raicu minen-ai
Mareiarndo oicatu @ $i cu glasulde supusR: CAtai trditpe pdmdntu,
R: Florilesunt dalbe R: Linu-ilin si flori de mdr. A sldvitpe DomnlisusR; Tdt biriu domnescai fost,
Oiletoate-auzbieratuF: Noicolinddm la fereast'. Pesdracitarei-aitrasu,
Dumnezeu le-oauzituB. La boierica dumneavoastrd, 15.Noui azi ne-ardsdrit Pe odzdaciafa/ i-airas.
Jos la ele-ocobordtuF. R: Linu-ilin gi flori de mdr, Mffi;-ne-aT5ffi Titlmbla Petreoe raid
Pe-oscarl mAndrdde floriF: La boierica dumneavoast' R: Domnullisus Hristos Tdtsolind9i trAmbilAnd
Sd ne-aducdoace-nzori R; Sculati,
sculati,boierimari,F. Mesiacelmultdorit Si-qi afleVon neamde-alui-d
Pe-oscardmAndrdde soareR: Cd vd vin oaspetiirari,F. Dinfecioaris-andscut Neamdea luinu gi-oaflat
Sd ne-aducd sdbdtoareR $i sculaligi slugile,F: Si cu laptes-acrescut PAn'la poartaraiului,
$i porniliplugurile. F: Cu scuteces-a-nfdgat Acol'erasoralui.
5. Bun6vremea $i sd mergemla arat,R: $i in brales-a purtat Sord-sadingraigrdie-e
Bundvremeagazddbund La aratla seminat.F; Cume robuls-asmerit Fd-mi9i mielocin Rai!
Bundvremeaoazddmare $i pe noine-amantuit. -Tu,sord,locin Raiai.
Am venitcu volebund 11.Sus Ia vdrfulmuntelui Cdt ai triit pe pamant
36 vi facemo urare Susla virfulmuntelui (bis) 16.Scoali. scoali" qazdi buni li-o fo' casalAngidrumu,
R:: Prin ndmeligi ger ^ R: Ai, lerui Doamne Scoal6,scoald,gazdi buna(bis) Pesetoeii-aiaddpat,
Cu papuci de fier ln mijlocul codrului R: Z1urelde zdurel, Peflimdnzii-aisituratu,
Cu toc olelit lmisuntdoudlemnigoare (bis)R zAurelde cdtrezdud. Raiuti l'aicepatat.
Am venit Bradulverde,teiulalb Cd v-aducem o cunund(bis)R:
Sd facemurare $i amindoud se sfddesc(bis)R E cununaLuiHristos(bis)R. 21.DoiboieribdtrAniu
Pentrufiecare Zisebradulcdtretei AdusddinRaiin jos (bis)R.
Viafi pesteani Mditeiule,frateimi egti,(bis)R S-oldsdmla voiin casd(bis)F: Pecums-orugatu,(bis)
La mulli ani Cu minece te sfidesti? RdmAigazddsdndtoasd (bis)F: Dumnezeu le-odatu(bis)
SAvd fie casaolind Ca eu suntun lemnde brad(bis)R C-aiprimitcorindanoastd(bis)R Casdldngi drumu.(bis)
De belguggi de lumind Latolioameniili-sdrag Ldngdcasd-imasd,(bis)
PAineasd fie cat roata Tu esjitei putregdios (bis)R 17.Josin TaraRom6neasci Masdgdlbioard
$i afardmaimaregloataF: Si nu esJinicid- unfolos @ Luminade ceara
Ba eu suntun lemndetreabd(bis)R R: Negura,negura $i-unpomrdsdditu
Cdtotime$terii mdintreabS. D1mbra.dobra.elibra Cu merede-argintu
Careundeme gesesje(bis)R Foaieverde-a iedera Vdntutrdgdna,
De icoanemi croiegte Este-ogrddinddomneascd (bis)R lr/erelept'ica.
Ast5zis-a ndscut Pe marginimd zugrdvesJe (bis)R Da'domnu-so luonagu(bis)R Ingerile strAngea,
Celfddde-nceout Cu aurmi poleie$te S-ofdcutcdlugdragu (bis)R $i le trimitea
Cumau sousriroocii $i-nbisericimdbagd(bis)R la Blaju(bis)R
Lacolidi-ie' Pe u95de rai
Cd la BetleemMaria Toatdlumeami se roagd $i doamnasa luonild(bis)R Lafetede crai.
9dvArgind cdldtoria La bisericd mdduce(bis)R S-ofdcutcilugdrild(bis)R D-undimdrlove,
Intr-unmicsdlag fot poporu'gifacecruce Lacolid'iela Bistrild(bis)R !lasa-mi trAntuie,
LAng-acel orag {sta-i bradulcelstufos(bis)R Incers'auze.(bis)
A ndscutoreMesia. Asta-iDomnulcelfrumos 18.Colea. colea.dupi deal Maicale strange
Pe Fiulin al sdunume Asta-itufaceastufoasd(bis)R Colea,colea,dupddeal $i le trimete
TatdlL-atrimisin lume Asta-iDoamnaceahumoasi. Este-unbecide pdcurar Pi-ungiuidi-aie (bis)
Sd se nascd $i-oturmdde oi pdgtea La ugddi rai,
Si sd creascd El dinfluieraqcdnta I a foto di nrai

Sd ne mAntuiascd. Numaiunamiorea DragDomnuldincer (bis)


Sta-ngenunchi gi se ruga
Cdndboierinu-sacasi La MdicutaPrecista
22. Slavi s-aibi nesfirsiti Preacurata ^ R2. CelDomnufu-ibun R2 Florile, florile dalbe
Slavds-aibdnesfdrgitd PrunculSfAntde-iinfdqa. In miilocul satuluiRt Cd mamucan-oficut R/
Dumnezeirea-ntreite Ceru-iscutecluminos La cdsabooatuluiF2 SAtdrari n-o avul R2
Unimeanedesodrtitd Dragostea-i
vegmdntfrumos Bundseara-om bogatF7 Pe cAndsit-ocSodtatR7
TatelAtottiitorul Preacurata Gata-icinade cinatR2 Covatai s-o cripat R2
Si Fiullzbbvitorul PentrumireleHristos. Gata-icinanu-ide voi R7 L-o sfdditmamape tata F7
$i DuhulMdng6ietorul Cd-ide alli boiericanoi R2 De ce s-ocrdpatcovataR2
Unulfiindin treifete 27.Trei crai Dumnezeu s-osuodratB7 CAndcovatao lioitF7
S-a pogordtsd ne-nvele Treicrai de la rdsdrit De la bogato plecalR2 Cuotioruli s-ournitF2
Sd ne aratecu blAndete Soresteaua-aucSlatorit La marginea satuluiR7 CAndcuptiorul l-otocmitR1
Sd pricepem,s5-nlelegem Si-aumersdup5cumcitim La casasdraculuiR2 Anulnou o ei zAnitR2
Sdcunoagtem, sd alegem Pdndla lerusalim Buni searaom sirac Rl
La raornmuncrsa nu meroem Acolocdndau ajuns Gata-icinade cinatR2 37. La poartS.la Tariqrad
pd in cersuntmultecase Steaualorli s-aascuns Gata-icinacdt-ofi r97 La Doartela Tariorad.
lmpodobite, frumoase, Si le-afosta se plimba GAt-ofi omimpdrtiF2 R: Ziuret de ziu\
Tot cu razeluminoase Prinora$a intreba Dumnezeu s-obucuratR/ Sade-unfeciorde-mpdratR
Undedreptiise aduni Undes-a ndscutzicAnd 9i pe toli i-asdturat.F2 -Cupirutul retezatR
Cu toli Sfinliiimpreund Un craimarede curAnd In cAriutdrezematR
Si i$i fac tot voiebuna Si-aumerspaneau statut 33,Sub zare de soare Unde-S-a ndscutHristosR
$i cdnt6ndc-ogldsuire Und-eraorunculnescut F6'za,re de soa,re Mesiachioluminos?R
Denluiesc intr-ounire Si cu totis-aubucurat In ostrovde mare(bis) Susin dealdinGalileuR
Ddndlui Dumnezeu mdrire. Pe Hristosdac-auaflat Nescut-a.crescut-a. La casa Lui DumnezeuR
Cu daruris-auinchinat Aicipe pdmdnt-i(bis) Mititelqi'nfeqetelR
23.Velerimsi Veler,Doamne Ca la un mare-modrat. De-unverdede-arvon-i Faga-idalbdde mdtasdR
Duoddealulcelmaimare De-unrogucdlin-i(bis) Scutecelde bumbdcelR
R: Velerimgi Veler,Doamne 28. Noi in searade Criciun Susmi-efrunzadeasd, Leoinel de aurelR
Rdsdrit-amandrulsoareF: Noiin searade Criciun(bis) Jos mi-eumbragroasd.(bis) Plolaiaoloudde mi-Lscaldi R
MAndrusoarenu era R: Lduddmpe Celpreabun larla rdddcind, Neauaninge,nu-LatingeR
Ci era o mAndstireF: R: Bun egti,Doamne,bun LaverdeatulpinS. (bis) VAntultragecam de-alin R
Cu oiretiide-aldmdie R. Colinddm colindduios(bis) Pe cAmomohordt-? De-LleagdndchicilinR
Si cu usade tdmAieR: Domnului lisusHristosR Ogtimi-autdbdrAt-i(bis)
Darintr-insacinegadeR Noiumbldmsdimplinim(bis) OsJimoldovenesti 38. Rimii qazdi. sinitoasa
MogCrdciuncu MogAjun,9. ObiceiuldinbatrAni F. $i craiovenegti(bis) Rimdi gazddsindtoasi (bis)
Cu barbade ibrisinR Obiceide colindat(bis) Multe-smuntene$ti Sd ne daicinsteafrumoasd(bis)
$i mustdtilede fAnR Pe la casede urat B: De la Bucuregti (bis) $i uncolacde grAucuratu(bis)
Ce ne-aduce MogCrdciunR EleDomncd n-au Dela Dumnizeuldsatu(bls)
Tot ce e frumossi bun R. 29.DumnezeuPreaSf6ntul $i Domncdutau(bis) Nicimaimarenicimaimicu(bis)
ffi Elecd-micdtau Ca rotiladi la plugu(bis)
24.Trei pistori se int6lnir5 Colinddnd odmAntul $i mi-giintrebau (bis) Rimdi gazdd,sdndtoasd
Trei pistori se intdlnird(bis) A vrutsi nu maifie Tot dinvadin vad-i Peste-un an maiveseloasd
R:Razasoarelui,floareasoarelui PotopEi urgie Si dinsatin sat-i(bis) Sd ne daicinsteafrumoasi (bis)
S,iaqase sfErtuiiS El fdculumini $i dincasd-ncasd $j-osticlupmicd,verde(bis)
Haidelifralilorsd mergem(bis)R BlAndd gi senind $i dinmasd-nmasd(bis) Numaide cinzecide vedre(bis)
Floricele sa culeqem Si igi trimiseFiul Ch mi s-a d-aflat-i Si-ntrumultianiviitcri
$i sd facemo cuiund(bis)F: S-alunge pustiul $i s-a-devdrat-i(bis) Si la anu'maicu soor
S-omoletimcu voiebund Fiulse-ntrupeazd C-astdzis-a ndscut-i
$i s-oducemlui Hristos(bis)F; Lumealumineazd Domnfir'de'nceput-i(bis) 39. Dar. PdrinteConstantine
Sd ne fie de folos. FecioaraMaria Busuiocoe masd Dar,PdrinteConstantine
Nastepe Mesia Gazddsindtoasi!(bis) R.: Floriledalbe, flori de mdr,
25.Mi luai.luai Dumnezeu PreaBunul La mul{ianicu bine Cd-sde mdr de mdrodrit.
pa luai,luai(bis) Ne-atrimisCrdciunul 9icu senetatel (bis) Busuiocu-n mdndtineR-
ln sus oe un rAu Cu harsi bucurie $i el slujbaSfdntdc6ntdF:
Cu secera-nbriu 5t atct sa Tte. 34.Leqinelul $i ne binecuvinteazd R:
Maicaimi venea (bis) Colosuspe-undealfrumos PdrinteleConstantinR:
Se apropia(bis) 30. Dumnezeudintru-nceput pnde-icerulluminos El sd fie sdnitos! R
Si meintreba(bis) @, lntr-unleagdnst6culcat La anulsi la multiani!F:
Getat-aiholda(bis) Toatdlumeaa ficut-u, Fiulmaiciiinfdsat
Holdan-amgetat(bis) R: Da-aiaLeru-iDomn. R: Leagdnverdelegdnel
Cd s-a ardtat(bis) Cerulsus l-aridicat-u Tot din lemn de peltinel Colindilanu-imaimultd
Steala rdsdrit(bis) $i binel-ardzimat-u. F: Leagdnverdelegdnel Sd trdiascdcine-asculie
MAndrd de argint(bis) Pe patrustAlpide argint-u Tot din lemn de pdltinel Susla cerurio.ndlldm
Steauacumlucea(bis) Si frumosl-ampodobit-u R: RazablAnd-asoarelui $i la gazdeonchindm
Holdase pleca(bis) Totcu stelemeruntele. ScalddfataDomnului O-nchindm cu veselie
jos
Bobul cddea(bis) Cu luceferiorintreele.Fr Vdntulduicetragind Si cu marebucurie
Holdd-nloccregtea(bis) Si cu lunacu lumina. Pruncul de mi-Lleagind R: C-amajunssearade-ajun
Holdbgdlbioard (bis) Soarelecu razele.R: Cdntdingeriiin cor A bdtrdnului Cr6ciun
Cu spicde secard(bis) Se vesteascetuturor Sus.maisusv-am?nditat
Holddl6ngdrdu(bis) 31. D-auziqazdi ori n-auzi Astdziceruls-a deschis Ce-amgtiutnoiv-amcantat
Cu spiculde grAu(bis) D-auzigazddori n-auzi:(bis) Pe Hristosni L-atrimis.F: Sd rdmdnetisdndtosi
Estedarbogat(bis) Toaca-ncerqislujba-nrai, Sdnbtogiqi bucurogi
Darulsemdnat(bis) Toaca-ncercumo bdtea,(bis) 35.Colosus. pe linqi lun5 C-amaiunsziuaceasfdntd
Cunundde grdu(bis) Sluiba-nraicumo fdcea. Colosuspe ldngi lund(bis) Candc6lindele se cAntd
PentruDumnezeu (bis) Dumnezeu cumcuvAnta, (bis) R: Lerui,Ierui, gi-a nostDomn. Sdrbdtoarea lui Hristos
MaicasfAntdse ruqa. Esteunscaunde odihnd.(bis)B. Si vd fie de folos.
26. La Betleemcolo-n ios $i sd staisd tot priiegti,(bis) larpe scauncinegade? (bis)B.
La Betleemcolon ios .Oumfdceauslujbeceregti. $ade,gadeMaicaSfAntd(bis)F. 41. Rim6i. qazdd.sinitoasi
Cerulardeluminos Ingerii!inAndstAlpdri, (bis) C-unFiu!frumosin brale.(bis)R. RimAi,gazdd,sindtoasd
Preacurata CAntausfintelecAntdri. Fiulpldnge,Maica-izice:(bis)B. R: Floile dalbede mdr-u
Nasteastezipe Hristos. Pentr-un fiuce s-andscut,(bis) TaciFiule,tacidragule,(bis)R. $i revarsdgrAupe masd
Naste-niesleaboilor Domnulnostfdr'de-nceput Cdfie mamali-a dare(bis)F. Cd de c6ndnoiam venitu'R.
Pe-modratul tuturor Cu lumini-Llumina,(bis) Doudmere,doudpere(bis)R Caiini s-orciumodvitu
Preacurata Cumcobuzerdsuna. $ili-ijuca-nRaicuele,(bis)B. Caiitrebui'potcoviliR-
Std9i pldngeincetigoR. Cd s-a ndscutpe pdmdnt(bis) $icheileRaiului (bis)R- Cu ootcoavede colaci
N-arescutecde-nfdgat FiulTatdluiCelSfdnt. $i-ideschide qi-iinchide. (bis)B. Si cu cuiede cdrnatiE.
Nicihdinulede-mbrdcat $i cu cuiede cdrnati
Preacurata 32. Dumnezeusi Petru Sf6nt 36. Scoalaqazdi din pitut Tu gazddte cotovesteR
Pentruprunculde-mperat. Dumnezeusi PetruSfAnt Scoalagazdddin petut $i corindane-oprimeste
Nu maipldnge,Maicamea B1: Corinddm Rl: Floriiledalbe Cd plecdmla altdcasd B.
Scuiecele noiti-omda CoborAt-au pe pdmdnt Si ne dd un colScut La altdgazddfrumoasd.