Sunteți pe pagina 1din 31

Ave Maria ± Schubert Traducerea şi adaptarea în limba

Maria Callas română de: Iosi S. Avni


iostn@intermail.co.il
Această diaporamă are ca teză credinţa Creştină, nu însă
precum e văzută de un fanatic religios, ci precum e redată
pe calea realităţilor istorice. Precum în toate religiile şi în
acest caz, legendele se îmbibă cu faptele reale creând
împreună credinţa.
Creştinismul s-a prezentat prin mijlocul unor întâmplări
şi/ori fapte miraculoase ce urmăresc unele pe celelalte până
ce acestea s-au transformat în cea mai răspândită religie din
lume.
Iisus Mântuitorul creştin, s-a născut evreu, a răspândit şi
păstrat tradiţia şi binecuvântările mozaice, murind printr-o
moarte de o cruzime excepţională, fiind răstâgnit pe o
cruce, ca trădător al Imperiului Roman, care la răndul său a
adoptat creştinismul ca religie oficială a statului, cam după
vreo 300 de ani.
Bazilica: ³Vestirea´ - Catolică

azaretul a fost o mică localitate în perioada Marelui Templu al doilea, întrucât nu


este amintit în Vechiul Testament şi nici în Thalmud. Însă precum o pretind cei patru
evanghelişti, acei care au scris Evangheliile spre sfârşitul primului secol DC, a trăit în
această localitate Miryam (Maria) şi Iosef (Iosif), părinţii lui Ieshua (Iisus), cu toate
că erau originari din Beit ± Leĥĥem (Betleem), oraş în Iehuda (Judaea ± Iuda).
ã   

  
 
   

  


   !
   
"# "!  $ 
%   

 &!  

 '
'

Öliţă în Nazaretul Otoman


 +,(
 () &* ((ã(((
 () &* ((ã((( +,( -.
s .Iar în a şasea lună a fost trimis îngerul Gavriil de la Dumnezeu, într-o cetate din
Galileea, al cărei nume era Nazaret,
s.Către o fecioară logodită cu un bărbat care se chema Iosif, din casa lui David; iar
numele fecioarei era Maria.
s.Şi intrând îngerul la ea, a zis: Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu
tine. Binecuvântată eşti tu între femei.
s.Iar ea, văzându-l, s-a tulburat de cuvântul lui şi cugeta în sine: Ce fel de închinăciune
poate să fie aceasta?
30.Şi îngerul i-a zis: u te teme, Marie, căci ai aflat har la Dumnezeu.
31.Şi iată vei lua în pântece şi vei naşte fiu şi vei chema numele lui Iisus.
3s.Acesta va fi mare şi Fiul Celui Preaînalt se va chema şi Domnul Dumnezeu Îi va da
Lui tronul lui David, părintele Său.
33.Şi va împărăţi peste casa lui Iacov în veci şi împărăţia Lui nu va avea sfârşit.
34.Şi a zis Maria către înger: Cum va fi aceasta, de vreme ce eu nu ştiu de bărbat?
35.Şi răspunzând, îngerul i-a zis: Duhul Sfânt Se va pogorî peste tine şi puterea Celui
Preaînalt te va umbri; pentru aceea şi Sfântul care Se va naşte din tine, Fiul lui
Dumnezeu se va chema.
Imaginea
naşterii,
este gravată
pe o placă
de bronz,
fixată pe
uşa faţadei
de sud a
bazilici.

Maria naşte pe fiul Domnului divin într-


într-un grajd din Beit ± Lehhem, ajunsă acolo
împreună cu soţul ei Iosif, pentru a fi înscrişi într-
într-un recensământ ordonat de regele
Hordus (Iron al II-
II-lea).
lea). În urma măcelului primilor născuţi, tot din ordinul acestui
rege, Sfânta familie se refugiază în Egipt până la moartea acestui rege, după care
se reîntorc la azaret oraşul locuinţei lor.
lor.
Pe partea de ord, a zidului de Sud a curţii, de
de--alungul lui, sunt atârnate zeci de tablouri
ce o înfăţişează pe Maria văzută în stilul diferitelor ţări care au donat aceste tablouri.
tablouri.
(Astfel Maria e întruchipată ca egresă, iponă, Brazileancă etc.etc.).
Aceasta este biserica "Buna Vestire" catolică,
catolică, construită deasupra peşterii în care
Maria a primit buna vestire, aceasta este amintită ca şi fi
fiiind locuinţa Mariei.
Mariei. (m 
 
 

     )). În anul 427 a fost
construită în acest loc o biserică Bizantină, Cruciaţii au construit In sec.
sec. XIX o altă
biserică, care a fost însă ruinată de către sultanul mameluc Baybars în 1263,1263, abea în
1969 a fost începută ridicarea acestei bazilici, podoabă a zilelor actuale.
actuale.
oul Testament, menţionează
că atunci când îngerul a vestit
Mariei că e fructificată de Sf.
Duh, ea uimită a răspus: ßSă
nu ştie nimeniß...
Maria era "logodită" cu Iosif
tâmplarul, mai în vârstă decât ea,
precum se vede mai fuse-se căsătorit, din această expresie, se
înţelege că traia cu acesta, neavând însă relaţii conjugale cu el.
Eva, prima femeie din lume, n-a ascultat de ordinul divin, fiind izgonită împreună cu soţul ei
Adam din Eden (Rai). Maria cea pură, e o Eva reînoită, redă privilegiul redeschiderii Porţilor
Raiului în faţa oamenilor şi intrarea acelora care vor fi socotiţi apţi de a primi acest drept.
Aceasta este mântuirea, împăcarea divină şi explicaţia alegerii Mariei, Luca Cap.1-28: "Şi intrând
îngerul la ea, a zis: Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată eşti tu
între femei". Evenimentul central este amintit pentru prima oară în Isaia Cap.7- 14: "Fecioara va
lua pântece şi va naşte fiu şi vor chema numele lui Emanuel". Matei susţine: Cap.1-23, care se
tălmăceşte: "Cu noi este Dumnezeu". Referindu-se la Maria şi Iisus, cel menit de a fi (Mesiah) -
Mântuitorul Creştin.
Deasupra intrării Sudice a bazilici e statuia Mariei, obişnuindu-
obişnuindu-se la biserica catolică
de a apre şi neţinând în braţe pe fiul ei Iisus.
Iisus. Pe când la biserica ortodoxă Maria e
socotită ca fiind mama D-zeului, de aceea va apare întodeauna cu pruncul.
pruncul. Pe perete
e un cântec de slavă Mariei, scris în Germania Occidentală:
Occidentală: "Salvae Maria".
Maria".
Faţada vestică fiind şi intrarea principală a bazilicii, este dedicată complect legăturii
dintre Vechiul şi oul Testament, având în mod special citate ale celor patru mari
Evanghelişti..
Evanghelişti
În partea stângă de sus, a faţadei de vest e gravat îngerul ce vesteşte Mariei, că că--i
fructificată de către Sf.
Sf. Duh.
Duh. Iar în partea dreaptă de sus, e gravată Maria privindu-
privindu-
şi neîncrezătoare pântecele.
pântecele. Ceva mai jos pe aceaşi faţadă, se găsesc cei patru mari
Evanghelişti, fiecare ţinând în mâini atributul său.
său.
În partea stângă:
stângă: Uşa principală
construită din bronz cu imagini
gravate din oul testament.
testament.

În dreapta
dreapta:: emblema Franciscanilor,
ordinul care întreţine această
bazilică.. Două braţe împreunate, ale
bazilică
lui Iisus şi Francisc cel sfânt, cu
Stigmele..
Stigmele
Sala bazilicii de la parter, în stânga se pot observa ruine antice, acestea conform
tradiţiei a aparţinut locuinţei Mariei, acolo primind de la înger "Buna Vestire" aşa o
susţine tradiţia catolică. Planificarea a fost făcută de către arhitectul italian Giovanni
Muzio, în stilul "Brutalism".
Etajul superior.
superior. Această bazilică a început a fi construită după conferinţa a doua a
Vaticanului din anul 1962,
1962, pe parcursul căreia s-a decis de a ne mai învinovăţii poporul
evreu, nefiind el cel responsabil, de răstâgnirea lui Iisus.
Iisus.
Tavanul bazilicii, numit:
numit: "Oculus" (ochiul), are o deschizătură de formă
octogonală, care leagă între cele două etaje ale bazilicii, simbolizând astfel uterul
Mariei.. Este construit din nenumărate cutiuţe de beton turnat, ce alcătuiesc prin
Mariei
asamblarea lor litera "M".
Pereţii celor două etaje sunt pline de tablouri în general ale Mariei.
Mariei. Tabloul din
dreapta o reprezintă pe Maria cu pruncul ei divin în braţe, cât şi faţa acestuia ca matur.
matur.
˜recum în toate bisericile catolice, aşa şi
aici întunecimea din biserică e luminată
prin vitraje ce introduc lumina naturală
divină..
divină
Spre piaţa antică a oraşului duce o ulicioară
ce porneşte de la ieşirea din curtea bazilicii.
bazilicii.
Piaţa s-a dezvoltat din bazarul deschis ce
funcţiona în perioada Otomană.
Otomană.
În anul 1990 s-
s-au executat lucrări de dezvoltare, însă cu toate acestea, piaţa e pe
cale de dispariţie, cumpărătorii actuali preferând molurile moderne.
Acest loc denumit:
denumit: ßBiseica Sinagogiiß, construit în stil Otoman
înrolând şi pietre cruciatice.
cruciatice. Se crede, că în acest loc Iisus la
vârsta de 30 de ani, şi şi--a demonstrat cunoştiinţele în cărţile
Thorei argumentând enoriaşilor evrei, că El e Mesiah cel divin. ivin.
Aceştia s-au enervat vrând să- să-l arunce de pe munte direct în
prăpastie, dar Iisus a dispărut printre ei
ei.. (Luca cap
cap..4 1 -31
31))
ã(/(0,-1
ã(/(0,
1 . Şi a venit în Nazaret, unde fusese crescut, şi, după obiceiul Său, a intrat în ziua sâmbetei în sinagogă şi S-a
sculat să citească
citească..
1.. Şi I s-a dat cartea proorocului Isaia.
1 Isaia. Şi, deschizând El cartea, a găsit locul unde era scris:
scris:
1. ßDuhul Domnului este peste Mine, pentru care M-a uns să binevestesc săracilor;
1. săracilor; M-a trimis să vindec pe cei
zdrobiţi cu inima
inima;; să propovăduiesc robilor dezrobirea şi celor orbi vederea;
vederea; să slobozesc pe cei apăsaţi,
1.. Şi să vestesc anul plăcut Domnuluiß.
1 Domnuluiß.
s0.. Şi închizând cartea şi dând-
s0 dând-o slujitorului, a şezut, iar ochii tuturor erau aţintiţi asupra Lui
Lui..
s1.. Şi El a început a zice către ei
s1 ei:: Astăzi s-a împlinit Scriptura aceasta în urechile voastre.
voastre.
ss. Şi toţi Îl încuviinţau şi se mirau de cuvintele harului care ieşeau din gura Lui şi ziceau:
ss. ziceau: Nu este, oare, Acesta
fiul lui Iosif?
s3. Şi El le
s3. le--a zis:
zis: Cu adevărat Îmi veţi spune această pildă:
pildă: Doctore, vindecă-
vindecă-te pe tine însuţi! Câte am auzit că s-
au făcut în Capernaum, fă şi aici în patria Ta.
Ta.
s4.. Şi le
s4 le--a zis:
zis: Adevărat zic vouă că nici un prooroc nu este bine primit în patria sa.
sa.
s5. Şi adevărat vă spun că multe văduve erau în zilele lui Ilie, în Israel, când s-a închis cerul trei ani şi şase luni,
s5.
încât a fost foamete mare peste tot pământul
pământul..
s . Şi la nici una dintre ele n-a fost trimis Ilie, decât la Sarepta Sidonului, la o femeie văduvă.
văduvă.
s. Şi mulţi leproşi erau în Israel în zilele proorocului Elisei, dar nici unul dintre ei nu s-a curăţat, decât Neeman
s.
Sirianul..
Sirianul
s.. Şi toţi, în sinagogă, auzind acestea, s-au umplut de mânie
s mânie..
s. Şi sculându-
s. sculându-se, L-au scos afară din cetate şi L-au dus pe sprânceana muntelui, pe care era zidită cetatea lor,
ca să-
să-L arunce în prăpastie;
prăpastie;
30.. Iar El, trecând prin mijlocul lor, S-a dus.
30 dus.
Iisus predică la Sinagoga din azaret, trezind
indignarea evreilor.
Biserica ßTânărul Iisusß.
Iisusß. Construirea acesteia a început în anul 10 de către
ßOrdinul Călugilor Silzia
Silzianiß care promovează dragostea şi înţelegerea între
religii.. Aici activează o şcoală de meserii în care învaţa elevi musulmani şi
religii
creştini..
creştini
Biserica ßTânărul Iisusß
˜2 ( ((( (("  ("
Biserica ßTânărul Iisusß
Biserica ßTânărul Iisusß
Traducerea şi adaptarea în limba
română de: Iosi S. Avni
iostn@intermail.co.il