Splaiul Independenţei nr.202A, Et.VI, Cam.28-29-30, Sector 6 Tel./Fax: 021-314 79 55; E-mail: office@colegfarm.ro; www.

colegfarm.ro BUCUREŞTI

LEGEA FARMACIEI Capitolul I. DISPOZITII GENERALE. Art.1. (1) Farmacia este unitatea sanitara de specialitate furnizoare de servicii farmaceutice care constau in principal in asistenta si consultanta farmaceutica, prepararea si eliberarea produselor medicamentoase. (2) Ca unitate sanitara de specialitate, farmacia, prin personalul specializat, participa la programele de educatie sanitara, de monitorizare si utilizare rationala a medicamentelor, la actiunile de inlaturare a efectelor dezastrelor, calamitatilor naturale ori a razboaielor. (3) Furnizarea serviciilor farmaceutice catre populatie se face in conformitate cu prevederile legale si numai prin intermediul farmaciei. Art.2. (1) Farmaciile detin si elibereaza produse medicamentoase de uz uman, plante si produse din plante, dispozitive medicale, produse igieno-cosmetice, medicamente de uz veterinar, suplimente nutritive si alte produse stabilite prin ordin al ministrului sanatatii . (2) Farmaciile executa, elaboreaza si elibereaza prescriptii magistrale si preparate oficinale. (3) Farmaciile detin si elibereaza numai produse autorizate pentru comercializare, conform dispozitiilor legale. (4) Medicamentele de uz uman se elibereaza numai prin farmaciile autorizate de Ministerul Sanatatii si Familiei in conditiile legi. (5) Este interzisa eliberarea medicamentelor de uz uman prin farmaciile veterinare.

1

Art.3. (1) Eliberarea medicamentelor catre populatie se face numai cu amanuntul, fiind interzisa autoservirea. (2) Pe baza de comanda si factura, farmacia poate elibera medicamente si dispozitive medicale necesare truselor de urgenta din institutii sau societati comerciale, care sunt obligate sa detina astfel de truse. Art.4. (1) Ca urmare a caracterului sau special de unitate sanitara, farmacia raspunde unei nevoi de interes general, realizand din acest punct de vedere un serviciu public. (2) Organismele implicate in procesul de infiintare, organizare si functionare a farmaciilor, in realizarea atributiilor ce le revin, vor actiona in baza urmatoarelor principii de baza : a) principiul compentei profesionale, conform caruia la baza infiintarii, organizarii si functionarii farmaciei sta calificarea si experienta profesionala a titularului cererii de infiintare; b) principiul repartitiei echilibrate, conform caruia infiintarea unei farmacii se va face avandu-se in vedere asigurarea serviciilor farmaceutice, in primul rand a populatiei lipsite de astfel de servicii; c) principiul stabilitatii si continuitatii serviciilor farmaceutice, conform caruia trebuie pastrat echilibrul dintre cererea si oferta unor astfel de servicii; d) principiul raspunderii personale , conform caruia farmacistul,indiferent de calitate sa, titular de farmacie sau angajat, este independent din punct de vedere al actului profesional, are drept de decizie si poarta intreaga raspundere a actelor sale; Art.5. (1) In functie de destinatarii serviciilor farmaceutice, farmaciile sunt cu circuit deschis, denumite farmacii publice, si cu circuit inchis. (2) Caracterul de farmacie cu circuit deschis sau inchis se va specifica in autorizatia de functionare a farmaciei. Art.6. (1) Ministerele si institutiile cu retea sanitara proprie pot infiinta farmacii cu circuit inchis, autorizate de Ministerul Sanatatii si Familiei, a caror destinatie este de a asigura necesarul de servicii farmaceutice in reteaua sanitara respectiva. (2) Ministerele cu retea sanitara proprie, impreuna cu Ministerul Sanatatii si Familiei reglementeaza ,tinand cont de legile speciale ale acestor ministeresi institutii modul de organizare si functionare a farmaciilor din reteaua sanitara respectiva. (3)Farmaciile aflate in structura acestor retele respecta reglementarile tehnice ale Ministerului Sanatatii si Familiei.

2

Capitolul II. prin raportare la numarul de locuitori. Art. (2) Farmacistul cu drept de libera practica poate fi asociat sau unic asociat intr-o singura societate farmaceutica. a) au drept de libera practica farmaceutica. Art. Art. In acest sens. cetăţeni români sau cetăţeni ai unui stat membru al Comunităţii Europene sau ai confederaţiei Elveţiene . (3) Farmacia va fi administrata. respectiv solicitanti. prin comisiile de licenta competente. in localitatea in care se doreste infiintarea farmaciei nu functioneaza o alta farmacie sau necesarul de servicii farmaceutice. Art. II. (3) Societatea va avea ca unic obiect de activitate furnizarea de servicii farmaceutice. (2) Farmacia se infiinteaza si functioneaza ca societate cu raspundere limitata potrivit legii comerciale. de asociatul unic sau farmacistii asociati.10. in conditiile prezentei legi. farmacistul sau. (1) Infiintarea si inregistrarea farmaciei la Registrul Comertului . 3 .9. farmacistii asociati. (2) Licenta de infiintare se elibereaza in doua exemplare. se poate infiinta o farmacie la 3 000 de locuitori.7. dupa caz. unul pentru solicitant. (1) Licenta de infiintare se acorda numai daca sunt indeplinite urmatoarele conditii: I.(1) Pot infiinta si conduce farmacii. FARMACIA COMUNITARĂ.8. numai farmacistii cu drept de libera practica. (4) Farmacia astfel infiintata reprezinta forma liberala de exercitare a profesiei de farmacist. Sectiunea 1. (1) Farmacia publica este unitatea sanitara cu personalitate juridica ce asigura necesarul de servicii farmaceutice al populatiei si al bolnavilor tratati in ambulatoriu. nu este acoperit. dupa caz. iar cel de al doilea pentru a fi depus la registrul de comert in vederea inregistrarii societatii. daca prin legi speciale nu se stabileste altfel. Infiintarea farmaciei.se face in baza licentei de infiintare acordata de catre Colegiul Farmacistilor din Romania.

(3)Furnizarea de date privind evidenţa populaţiei către Colegiul Farmacistilor din Romania este exceptata de la plata oricaror taxe. de minimum 3 ani in ultimii 5 ani. dacă interesul public o cere .precum si persoanele cu viza de flotant. Art.13. complexe studentesti. (2)Numarul farmaciilor care pot fi infiintate in conditiile alineatului (1) este de maximum 1/10 din numarul farmaciilor necesare acoperirii de servicii farmaceutice din localitatea respectiva. se va angaja in scris ca. de catre formatiunile de evidenta a populatiei din cadrul Sistemului National Informatic de evidenta a populatiei. respectiv nu mai sunt asociati la o alta farmacie sau nu mai administreaza ori conduc o alta farmacie. nefiind. la data obtinerii autorizatiei de functionare a farmaciei. comisia de licente din cadrul Consiliului National al Colegiului Farmacistilor din Romania. (3) Farmaciile a caror infiintare s-a aprobat in conditiile alineatului (1) vor functiona obligatoriu numai in amplasamentul. (1) Farmacistul care. sanctionati in ultimii 2 ani pentru abateri de la normele de etica si deontologie profesionala. e) nu au antecedente penale.12. (1) Atunci cand.b) prezinta garantii de moralitate si onorabilitate profesionala. (1)La stabilirea numarului de locuitori se va lua in calcul populatia cu domiciliul stabil in localitatea respectiva . cartierul prevazute in licenta de infiintare. in acest sens.respectiv al municipiului Bucuresti. Art. 4 .datorita unor conditii obiective.11. administreaza sau conduce o alta farmacie. la cerere. zona. la data formularii cererii privind acordarea unei licente de infiintare. la propunerea motivata a colegiului judetean. platforme industriale. Art. cum ar fi distanta mare a anumitor cartiere ori ansambluri de locuinte de cea mai apropiata farmacie. d) cunosc normele de etica si deontologie profesionala. (2)Datele privind numarul de locuitori dintr-o anumita localitate vor fi furnizate. zone cu trafic pietonal intens. c) au o activitate profesionala neintrerupta in farmacia publica sau de spital. dar .fara posibilitatea de a fii mutate in alta zona. poate aproba infiintarea unui numar suplimentar de farmacii. f) sunt apti din punct de vedere medical. g) nu este. va renunta la functia ce il face incompatibil. desi numarul farmaciilor raportat la numarul populatiei asigura necesarul de servicii farmaceutice.

(1)Societăţile farmaceutice care furnizează servicii farmaceutice.( 2 )se certifica in scris de catre Colegiul Farmacistilor din Romania. Art.19.Art. Colegiul Farmacistilor din Romania poate prelungi termenul de valabilitate al licentei.(1) II.16. (1) O cerere pentru licenta de infiintare are un drept de anterioritate fata de cererile ulterioare. Art. Art. in conditiile legii. respectiv titularii licentei de infiintare sunt obligati. sa deschida farmacia in termen de cel mult 1 an de la data emiterii licentei. (2) Are prioritate la obtinerea licentei de infiintare farmacistul care. pe perioade succesive de 60 de zile. Art. (2)Farmaciile puncte secundare de lucru se vor organiza.15. pana la infiintarea unei farmacii sau pe o durata determinata prin autorizatia de functionare.18. indeplinind conditiile prevazute la art. nu a mai fost niciodata titularul unei alte farmacii. sub sanctiunea anularii de drept a licentei. (2) Intre localul farmaciei nou infiintate si celelalte farmacii va trebui sa existe o distanta de cel putin 300 de metri. pot infiinta. masurati pe drumul pietonal de acces.17. (1)In cazul farmacistilor asociati. Art. (3)Cererea de prelungire a termenului de valabilitate a licentei de infiintare se face cu cel putin 30 de zile inaintea datei expirarii ei. (1)Titularul. Art.10 alin. nu mai poate face o alta cerere privind acordarea unei noi licente decat dupa trecerea unui an de la data renuntarii. (2)Pentru motive obiective. numai in localitatile in care nu functioneaza o alta farmacie.20. respectiv solicitantilor. prin act autentic. (2)Licenta de infiintare a farmaciei este personala si netransmisibila. (1)Licenta de infiintare se acorda pe numele solicitantului. (1) Farmacia se va infiinta si va functiona in localitatea prevazuta in licenta de infiintare. se pot infiinta oficine locale de distributie a medicamentelor de catre farmaciile cele 5 . licenta de infiintare nu-si pierde valabilitatea daca unul sau mai multi dintre cotitularii licentei de infiintare. (1) In localitatile lipsite de servicii farmaceutice. la aceasta calitate ori decedeaza. functiona si autoriza in aceleasi conditii ca si farmacia principala.14. alte farmacii ca puncte secundare de lucru. (2)Farmacistul care a renuntat la calitatea de cotitular al licentei de infiintare. (3) Distanta prevazuta la alin. renunta. dar nu mai mult de 120 de zile.

(1) Pe adresa de pe internet a Colegiulului Farmacistilor din Romania va exista. Art.mai apropiate sau de catre alte farmacii. cu acces liber si direct din strada. Art. la dispozitia farmacistilor care au primit licenta de infiintare in vederea desfasurarii activitatii farmaceutice.precum si alte ajutoare financiare si materiale aprobate de consiliul local. emisa de catre Colegiului Farmacistilor din Romania.24. (4) Sanctiunea prevazuta la alineatul (3) nu va fi aplicabila societatilor farmaceutice a caror activitate inceteaza ca urmare a unor cauze independente de acestea. Art. in mod obligatoriu. (2)Localul farmaciei va avea o suprafata utila de minimum 50 m2. consiliul local poate organiza. precum si in constructii tip baraci de lemn. (3) Sub sanctiunea restituirii valorii indexate a impozitelor datorate catre stat. in interiorul unor magazine ori alte asemenea locuri. (2) Spatiile astfel organizate vor fi puse gratuit. pot primi in proprietate pana la 5 ha teren extravilan si pana la 1500 mp teren in intravilanul localitatilor. in vederea construirii locuintei personale. (2) Dovada indeplinirii conditiei pentru scutirea de la plata impozitului pe venit. cu titlu de folosinta. Sectiunea 2. in baza licentei de infiintare. 6 . timp de 5 ani de la inceperea activitatii. (2) Modul de organizare. veniturile realizate de farmaciile infiintate in localitati in care. se elibereaza de catre colegiul farmacistilor in raza caruia functioneaza farmacia infiintata. aceste farmacii sunt obligate sa functioneze cel putin 5 ani de la data expirarii termenului de la alineatul precedent. aluminiu. (1) Farmacia va fi amplasata numai la parterul cladirilor. (1) Sunt scutite de la plata impozitelor pe profit.21.22. nu mai functioneaza nici o alta farmacie.23. Organizarea si functionarea farmaciei. garaje ori alte asemenea. lista cu localitatile in care pot fi infiintate farmacii. (3) Farmacistii titulari ai unei astfel de farmacii. Art. functionare si autorizare a oficinelor locale de distributie se va stabili prin ordin al ministrului sanatatii si familiei. (1) In localitatile in care nu exista farmacii. care isi stabilesc domiciliul in localitatea respectiva.a decesului sau pierderii capacitatii de munca a farmacistului titular al licentei de infiintare. la data inceperii activitatii. Nu se va admite amplasarea farmaciei in apartamente care au si destinatia de locuinta. dota si asigura functionarea unui spatiu corespunzator desfasurarii serviciilor farmaceutice.

din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei. grup sanitar pentru personal.28.18 alin. respectiv titularilor licentei de infiintare a farmaciei si confera urmatoarele drepturi: a) dreptul de a desfasura activitatile prevazute de lege. c) Depozitul . spatiu pentru materiale de curatenie si dezinfectie (2) Incaperile farmaciei vor fi astfel amplasate incat intre ele sa existe legaturi functionale .este incaperea cu cea mai mare suprafata prin raportare la celelalte incaperi. (2) Documentatia si conditiile necesare obtinerii autorizatiei de functionare vor fi stabilite prin ordin al ministrului sanatatii si familiei. in conditiile legii. (3) Nu pot primi autorizatie de functionare farmaciile care nu fac dovada licentei de infiintare sau care nu indeplinesc conditiile prevazute de art. tinut de catre Directia Generala Farmaceutica. emis de Inspectia nationala de farmacie din cadrul Ministerul Sanatatii si Familiei.2 d) Spatii anexa: birou . stupefiante. substante si produse toxice si psihotrope folosite in scop medical. folosite in scop medical. autorizatia pentru detinere si manipulare de substante si produse toxice.Art. psihotrope si precursori. (1) Localul farmaciei va avea in principal urmatoarele incaperi: a) Oficina .25. prepara si elibera. (1) Farmacia. in care are acces publicul si in care se face eliberarea produselor de la art. b) Receptura–laborator .2 alineatul (1). va putea functiona numai dupa obtinerea autorizatiei de functionare eliberata de Ministerul Sanatatii si Familiei si inscrierea unitatii in Registrul national de evidenta a farmaciilor.vestiar. c) dreptul de a detine. prepara si elibera.este incaperea in care se executa si se elaboreaza prescriptiile magistrale si preparatele oficinale. folosite in scop medical.26. (1) Eliberarea autorizatiei de functionare se face in baza raportului de inspectie favorabil. Art. (2) Autorizatia de functionare emisa in conditiile prezentei legi include deopotriva autorizatia sanitara de functionare. 7 .(2) si (3) Art. Art. (1) Autorizatia de functionare se elibereaza pe numele titularului.27. ca unitate sanitara. substante si produse stupefiante ori precursori ai acestora. b) dreptul de a detine. in conditiile legii.este incaperea in care se stocheaza si se conserva produsele prevazute la art.

Art. (2) Programul de functionare se notifica la colegiul farmacistilor si la directia de sanatate publica in raza carora functioneaza farmacia .34. la solicitarea acestora. mijloacelor de informare in masa.b) si c). b) se afla in concediu medical sau pentru cresterea copilului. in termen de maximum 10 zile lucratoare. (1) Au dreptul de a conduce farmacii puncte secundare de lucru . (1) Programul de functionare al farmaciei este de minimum 8 ore pe zi si de cel putin 5 zile pe saptamana.29. b)nu au antecedente penale. c) se afla in concediu de odihna. vor putea fi conduse. si de catre alti farmacisti angajati ce nu au calitatea de asociati. in calitate de sef de farmacie. in calitate de sef de farmacie.respectiv oficine locale. (3) Calitatea de sef de farmacie nu poate fi detinuta decat pentru o singura farmacie. sa intocmeasca. dupa caz. (1)Farmacia nu poate functiona in absenta sefului de farmacie sau a inlocuitorului sau legal. titularul va inregistra autorizatia de functionare la sectia de politie in raza careia functioneaza farmacia.d) dreptul de a incheia contracte cu societatile de asigurari sociale de sanatate privind furnizarea de servicii farmaceutice. (1) Farmacia este condusa.32. Art. pentru farmaciile din teritoriul arondat. in functie de nevoile populatiei. (2) Farmaciile puncte secundare de lucru.28 lit. Art. (2)Farmacistul sef de farmacie poate desemna un inlocuitor farmacist in urmatoarele situatii: a) cand farmacia lucreaza in doua ture . sa asigure si sa supravegheze functionarea si respectarea programului de permanenta a serviciilor farmaceutice. farmacistii care: a) au drept de libera practica.33. (1) Colegiul farmacistilor din Romania are obligatia ca. c)nu au avut sanctiuni disciplinare in ultimii 2 ani. Art. respectiv oficinele locale de distributie a medicamentelor. Art. de la data eliberarii. d)sunt apti din punct de vedere medical. Art. 8 . de titularul licentei de infiintare sau de catre unul dintre titulari. (1) In vederea exercitarii drepturilor prevazute la art. farmacia punct secundar de lucru. respectiv oficina.30.31. (2) Programul de permanenta va fi afisat de catre fiecare farmacie si se va comunica de catre colegiul farmacistilor autoritatilor administrative locale ori.

(1) In farmacie isi desfasoara activitatea farmacisti cu drept de libera practica si pot sa lucreze si asistenti medicali de farmacie cu drept de libera practica. (2) Asistentii medicali de farmacie il ajuta pe farmacist in activitate si lucreaza sub directa indrumarea a acestuia. respective cele care se eliberea pe baza de prescriptie medicala. (1) Farmacistul sef sau in cazul absenţei şefului inlocuitorul acestuia.34 se aproba de catre colegiul farmacistilor in raza caruia functioneaza farmacia. (4) Prepararea medicamentelor se face numai de catre farmacist sau sub supravegherea directa a acestuia. Art. (5) Eliberarea medicamentelor etice. in baza unei grile elaborate si publicate de Ministerul Sanatatii si Familiei si Colegiul Farmacistilor din Romania . e) pe perioada suspendarii disciplinare a dreptului de libera practica. (1) Inlocuirea prevazuta la art. Consiliul National al Colegiului Farmacistilor din Romania poate aproba inlocuirea farmacistului sef.d) urmeaza un curs de calificare ori specializare profesionala.36. (2) La propunerea colegiului local. de catre farmacist sau numai sub supravegherea acestuia. Art. raspunde de activitatea farmaciei in ansamblul sau si reprezinta farmacia in fata organelor de control profesional. (3) Persoanele aflate in procesul de invatamant farmaceutic ori de stagiu profesional isi pot desfasura activitatea sub indrumarea si supravegherea unui farmacist cu drept de libera practica. Art. 9 . se face numai in farmacie. stupefiante. (2) Personalul de specialitate va fi angajat pe baza de contract de munca. Art39.37. (1) Colegiul Farmacistilor din Romania va stabili. numarul minim de farmacisti ce trebuie sa lucreze in farmacie. si in alte situatii. inregistrat la camera de munca sau alte forme de angajare prevazute de lege. f) pe perioada in care ocupa o functie de demnitate publica sau electiva. (6) Eliberarea medicamentelor care contin substante toxice. (1) Incadrarea cu farmacisti se va face astfel incat sa se asigure functionarea corespunzatoare a farmaciei pe periaoda programului declarat si va fi corelata cu volumul de activitate. prin raportare la cifra de afaceri a acesteia. psihotrope sau precursori se face numai prin farmacie si numai de catre farmacisti Art38.35. pe o perioada determinata.

mai exista cel putin o alta farmacie. i) supravegheaza si indruma activitatea persoanelor aflate in proces de invatamant ori stagiu profesional.( 1) a produselor igieno-cosmetice precum si a dispozitivelor medicale. de dimensiuni egale.43. iar in localitatea unde a functionat farmacia.40. 2 alin. d) participarea la activitatea de farmacovigilenta. (2) Emblema farmaciei va purta ca semn distinctiv simbolul crucii cu laturile intersectate in unghi drept. b) conservarea si eliberarea produselor prevazute la art. (3) Emiterea acordului de catre Colegiul Farmacistilor din Romania se va face dupa verificarea indeplinirii conditiei prevazute la alineatul (1). Sectiunea 3. Art. conservarea si eliberarea preparatelor magistrale si oficinale din farmacie. c) asigurarea asistentei si consultantei farmaceutice de specialitate. pentru motive obiective. (1) Principalele atributii ale farmacistului sunt urmatoarele: a) prepararea.42. a 10 . (1) In intreaga sa activitate farmacistul va respecta principiile eticii si deontologiei profesionale. prevazute in codul de etica si deontologie profesionala elaborat de Colegiul Farmacistolor din Romania si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I. (1) Firma farmaciei va include sintagma “farmacia” si o denumire care sa o deosebeasca de alte astfel de unitati. de culoare verde pe fond alb. numai in interiorul aceleiasi localitati. denumire inregistrata la Registrul Comertului. f) informarea proprie asupra noutatilor din domeniul medicamentului pe plan national si international.41. pe baza acordului Colegului Farmacistilotr din Romania. Art. Art. la care Romania a aderat. h) informarea asupra legislatiei si reglementarilor organismelor internationale din domeniul medicamentului. e) cooperarea cu medicul in legatura cu schema terapeutica in cazul asocierii de medicamente si a prescrierii de retete magistrale. Schimbarea sediului farmaciei. (2) Prin exceptie de la alineatul (1) sediul farmaciei poate fi schimbat in alta localitate numai daca in aceasta localitate nu functioneaza o alta farmacie. (3) Afisarea emblemei si a firmei farmaciei este scutita de plata oricarei taxe. g) cunoasterea legislatiei sanitare si farmaceutice in vigoare. (1) Schimbarea sediului farmaciei se poate face.Art.

Art. ca sectie a acesteia si asigura servicii farmaceutice pentru bolnavii internati sau aflati in evidenta acestei unitati. Art. b) dobandirea in proprietate a unui spatiu corespunzator. (1) Conducerea unitatii sanitare impreuna cu farmacistul sef stabilesc: organigrama si programul de functionare ale farmaciei.respectarii distantei prevazute la art. vechiul spatiu fiind detinut cu chirie. 11 . (4) Daca licenta de infiintare a farmaciei s-a obtinut in conditiile art 10. (1) Farmacia de circuit inchis este integrata in structura organizatorica a unitatii sanitare. FARMACIA DE CIRCUIT INCHIS. f) in alte situatii fortuite si daca necesarul de servicii farmaceutice in zona in care a functionat farmacia nu este afectat. (1) Dispozitiile privind autorizarea de functionare se vor aplica in mod corespunzator si pentru noul sediu. (1) Sunt considerate motive obiective urmatoarele situatii: a) incetarea contractului de inchiriere a spatiului. d) scaderea adresabilitatii pacientilor. schimbarea sediului va putea fi aprobata numai daca situatia avuta in vedere la data la care s-a aprobat infiintarea farmaciei s-a modificat in mod semnificativ astfel incat motivele care au fost avute in vedere la infiintare sa nu mai subziste. ca urmare a cresterii numarului de farmacii intr-o anumita zona sau scaderea considerabila a numarului de locuitori in zona in care a functionat farmacia.18 alineatul(1) si a motivelor obiective ce determina schimbarea sediului farmaciei. iar vechea autorizatie va fi retrasa.46.45. (2) Ministerul Sanatatii va emite pentru noul sediu o noua autorizatie de functionare. Art. iar dupa caz.44. (2) Conditiile privind organizarea. Art. medico-sociale sau medico-balneare unde functioneaza. functionarea si autorizarea farmaciilor cu circuit inchis se stabilesc prin ordin al ministrului sanatatii si familiei. c) deteriorarea grava si oneros de reparat a actualului spatiu. e) aparitia unor situatii ce au determinat ingreunarea semnificativa a accesului la farmacie. Capitolul III. fara sa existe o culpa a societatii farmaceutice. un serviciu de urgenta care sa asigure asistenta cu medicamente pe timpul cat farmacia este inchisa.47.

oferta de vanzare. avand drept de libera practica. (3) Vanzarea farmaciei se inregistreaza la Directia Generala Farmaceutica din Ministerul Sanatatii.10 alin. 12 . (1) Intentia de vanzare a unei farmacii se va notifica in mod obligatoriu catre Colegiul Farmacistilor din Romania. cu legaturi functionale directe intre ele. (2) In functie de necesitati si de clauzele contractului incheiat intre unitatea medicala si farmacie. indeplinesc conditiile prevazute la art. precum si la cel central. Capitolul IV. 52.50. (2) Dovada indeplinirii conditiilor se certifica de catre Colegiul Farmacistilor din Romania. Art. Art. in vederea eliberarii unei noi autorizatii de functionare si anularea celei anterioare. 51. (1) Farmacistul sef sau inlocuitorul acestuia are obligatia sa participe la raportul de garda si va face parte din colectivul de farmacovigilenta. (1) Farmacia va functiona in spatii adecvate. respectiv al municipiului Bucuresti. (1) Vanzarea unei societati farmaceutice se poate face numai unui farmacist sau unor farmacisti asociati. asigurandu-se o cale de acces directa pentru aprovizionare. (1) Unitatile medicale ce nu au farmacie proprie pot incheia contracte privind furnizarea de servicii farmaceutice cu farmacii publice. un angajat farmacist al farmaciei publice poate fi detasat la unitatea medicala. Art. care. amplasate la acelasi nivel. (1) punctul II.48.49. (2) Colegiul Farmacistilor din Romania are obligatia sa afiseze la sediile colegiilor judetene. (2) Farmacistul sef impreuna cu ceilalti sefi de sectii stabilesc si propun spre aprobare conducerii unitatii sanitare necesarul de medicamente. (2) Organizarea si functionarea farmaciei cu circuit inchis se stabilesc prin ordinul ministrului sanatatii si familiei. TRANSFERUL FARMACIEI Art. evitandu-se vecinatatea sectiilor a caror activitate poate determina modificari in calitatea produselor medicamentoase.Art.

Colegiul Farmacistilor din Romania poate aproba intreuperea acivitatii farmaciei pe perioada de pana la 45 de zile. (2) Pentu o perioada mai mare de 45 de zile. pana cand acel mostenitor va indeplini toate conditiile necesare pentru primirea unei licente. (3) Darea in administrare a farmaciei se va inregistra la Directia Generala Farmaceutica din Ministerului Sanatatii. (3) Documentatia necesara in vederea aprobarii intreruperii temporare si reluarii activitatii se stabileste prin ordin al ministerului sanatatii si familiei. o farmacie poate fi data spre administrare unui farmacist care indeplineste conditiile prevazute la art.10 acesta devine titularul farmaciei . (2) Daca sotul supravietuitor. Capitolul V INTRERUPEREA TEMPORARA SI INCETAREA ACTIVITATII FARMACIEI Art.56. (1) In mod exceptional. e) retragerea autorizatiei de functionare. respectiv titularilor licentei de infiintare. (1) Pentru cauze de forta majora. doar in cazul decesului farmacistului titular al licentei de infiintare. fiind farmacist.55. cu anuntarea Directiei Generale Farmaceutice. Art. farmacia isi poate continua activitatea. aprobarea de intrerupere a activitatii farmaciei se da de catre Ministerul Sanatatii prin Directia Generala Farmaceutica. respectiv titularilor licentei de infiintare. in vederea emiterii unei noi autorizatii de functionare si anularea celei anterioare. la cerere.Art. inainte de depasirea varstei prevazute anterior. 13 . b) dizolvarea societatii. b) de catre sotul supravietuitor cu drept de mostenire. (1) Farmacia isi inceteaza activitatea prin anularea autorizatiei de functionare emisa de Ministerul Sanatatii in urmatoarele situatii: a) la cererea titularului. Art. pana in momentul in care se recasatoreste. 53.10 si nu este titularul unei alte farmacii si numai in urmatoarele situatii : a) de catre copiii cu drept de mostenire pana cand cel mai tanar dintre copii implineste varsta de 23 ani. Daca unul dintre copii va urma cursurile unei facultati de farmacie. dar care nu depaseste 180 de zile. nu este titularul altei farmacii si indeplineste conditiile prevazute la art. perioada limita se poate prelungi. d) decesul titularului.54. c) pierderea dreptului de libera practica al farmacistului titular al licentei de infiintare. cu drept de mostenire. (1) In situatia in care unul dintre farmacistii asociati decedeaza.

suplimente nutritive. se elaboreaza de catre Agentia Nationala a Medicamentului. (2) Este obligatorie amplasarea drogheriei la o distanta de minimum 300m. (4) Drogheria va fi condusa de un asistent principal de farmacie. b) au o experienta profesionala neintrerupta de minimum 3 ani in activitatea farmaceutica in ultimi 5 ani.34 alin. produse igieno-cosmetice. (3) Distanta va fi confirmata in scris de catre colegiul farmacistilor territorial. plante anodine si produse pe baza de plante anodine. (1) Licenta de infiintare se acorda de catre Colegiul Farmacistilor din Romania asistentului principal de farmacie sau asistentilor principali de farmacie care indeplinesc urmatoarele conditii: a) au drept de libera practica. (1) Drogheria se poate infiinta numai in localitatea in care nu exista farmacie sau unde numarul de farmacii raportat la numarul de locuitori conform art. c) nu au antecedente penale. se aproba prin ordin al ministrului sanatatii si familiei si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I. dispozitive medicale. (5) Seful drogheriei poate sa desemneze un inlocuitor al sau pe perioada absentei sale din drogherie. (6) Situatiile pentru care poate fi inlocuit sunt cele prevazute la art.59. (1) Drogheria. precum si lista cu plante si produse derivate din plante care nu se pot elibera prin drogherii. are ca unic obiect de activitate aprovizionarea populatiei cu medicamente ce se elibereaza fara prescriptie medicala. 14 .57. Art. ca unitate sanitara cu personalitate juridical. e) sunt apti din punct de vedere medical. masurati pe drumul de acces pietonal fata de o farmacie sau alta drogherie. (2). (2) Lista cu medicamentele ce pot fi eliberate de drogherii.CAPITOLUL VI DROGHERIA. care isi va exercita personal profesia numai in aceasta unitate. Art. Art. (7) Inlocuitorul sefului drogheriei va fi un asistent principal cu drept de libera practica.10 din prezenta lege nu este acoperitor. d) nu au avut in ultimii 2 ani sanctiuni disciplinare conform certificarii Colegiului Asistentilor Medicali .58.

b) dizolvarea societatii. 62. sa deschida drogheria in termen de cel mult un an de la data emiterii licentei. drogheria isi poate continua activitatea . c) deteriorarea grava sioneros de reparat a actualului spatiu.f) nu este.60. sub sanctiunea anularii acesteia. Art. (1) In situatia in care unul dintre asociati decedeaza. (2) Sunt considerate motive obiective urmatoarele situatii: a) incetarea contractului de inchiriere a spatiului fara sa existe o culpa a drogheriei. respectiv titularilor licentei de infiintare. aprobarea de intrerupere a activitatii drogheriei se da de catre Directia Generala Farmaceutica din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei. d) aparitia unor situatii ce au determinat ingreunarea semnificativa a accesului la drogherie. e) in alte situatii generate de o forta majora. dar care nu depaseste 180 de zile. respectiv nu mai sunt asociati la o alta drogherie sau nu mai administreaza ori conduce o alta drogherie . f) intreruperea activitatii pentru o perioada de peste 180 de zile. Art. 61. (3) Conditiile de organizare si functionare ale drogheriei se stabilesc prin ordin al ministerului sanatatii si familiei . (1) Drogheria isi inceteaza activitatea prin anularea autorizatiei de functionare emisa de Ministerului Sanatatii in urmatoarele situatii: a) la cererea titularului. e) retragerea autorizatiei de functionare. cu anuntarea Directiei Generale Farmaceutice din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei. c) pierderea dreptului de libera practica al asistentului titular al licentei de infiintare. pe baza acordului Colegiului Farmacistlor din Romania. (1) Schimbarea sediului drogheriei se poate face pentru motive obiective numai in interiorul aceleiasi localitati. Art. respectiv titularilor licentei de infiintare. d) decesul titularului. (2) Asistentul principal de farmacie sau asistenti principali de farmacie care au primit licenta de infiintare sunt obligati. 15 . (1) Pentru cauze de forta majora Colegiul Farmacistilor din Romania poate aproba intreruperea activitatii drogheriei pe o perioada de pana la 45 de zile.63. b) dobandirea in proprietate a unui spatiu corespunzator. Art. (2) Pentru o perioada mai mare de 45 de zile. vechiul spatiu fiind detinut cu chirie.

(1) Drogheria.66. Art.69. Art. (1) Este interzisa folosirea de catre drogherii a insemnelor farmaciei. Art. (2) Conditiile si documentatia necesara obtinerii autorizatiei de functionare. (1) Infiintarea. 67. o data la 2 ani. precum si cele necesare inscrierii in Registru national de evidenta al drogheriilor se stabilesc prin ordin al ministrului sanatatii si familiei. va putea functiona numai dupa obtinerea autorizatiei de functionare eliberata de Ministerul Sanatatii si Familiei. 16 . ca unitate sanitara.70. (1) Supravegherea si inspectia in unitatile farmaceutice si in drogherii se exercita de catre Ministerul Sanatatii prin Inspectia Nationala Farmaceutica organizata in cadrul Directiei Generale Farmaceutice.64. CAPITOLUL VII SUPRAVEGHEREA SI INSPECTIA Art.65.Art. Art. organizarea si functionarea Inspectiei Nationale Farmaceutica se reglementeaza in termen de 6 luni de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei. (2) Firma drogheriei va contine obligatoriu numai denumirea de „Drogherie” urmata de numele societatii si va fi afisata la loc vizibil. (1) Drogheria nu poate functiona in absenta asistentului sef sau a inlocuitorului sau legal . Art. prin hotarare de guvern. (3)Taxa pentru obtinerea licentei de infiintare se stabileste de Consiliul National al Colegiului Farmacistilor din Romania si nu poate depasi valoarea unui salariu minim pe economie. (3) Este interzisa utilizarea in denumirea drogheriei a cuvantului farmacie sau a unui nume derivat sau prescurtat din acest cuvant. (1) Asistentul sef sau inlocuitorul acestuia raspunde de activitatea drogheriei in ansamblul sau si de reprezentarea acesteia fata de orice control al autoritatilor competente si nu poate fi substituit de o persoana de alta profesie. (1) Inspectia in unitatile farmaceutice si in drogherii se face.68. de regula.

58. 000 lei urmatoarele fapte. după caz. (2) Daca deficienta constatata nu este remediata in termen de maximum 3 luni. respectiv a drogheriei. art 52 alin. art 37 alin. b) impiedicarea activitatii organelor de inspectie si control. 000. dotarea si functionarea farmaciei sau drogheriei pot dispune suspendarea activitatii si inchiderea unitatii pana la remedierea abaterilor. 000.000. (4) si (7) si art.2 alin.CAPITOLUL VIII. (1) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2. Art. 17 . răspunderea disciplinară. 000. c) incalcarea prevederilor art. Art. potrivit legii penale.75. Art. cu exceptia farmacistilor si asistentilor aflati in perioada de stagiu. Art.34 alin. c) incalcarea dispozitilor referitoare la organizarea si dotarea farmaciilor si drogheriilor.(1) si ( 3). b) incalcarea prevederilor art. 000 lei la 15.(4). 000. 000 lei la 15. d) angajarea de personal farmaceutic de specialitate ce nu poseda drept de libera practica. (1) Ori de cate ori organele de inspectie constata abateri de la organizarea. 000 lei la 10. penală. RASPUNDERI SI SANCTIUNI Art. 000 lei urmatoarele fapte: a) inceperea activitatii inaintea inregistrarii unitatii in Registrul de evidenta al unitatilor farmaceutice. (1) Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi atrage.(1). contravenţională. b) nerespectarea dispozitiilor legale referitoare la firma unitatilor farmaceutice si drogheriilor.3 alin.65. materială sau civilă. art.72.000.73. dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate. infracţiuni: a) incalcarea prevederilor art. c) afisarea in incinta farmaciei sau drogheriei a reclamelor de orice fel privind produsele medicamentoase precum si incalcarea dispozitiilor art 88.71. (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.(1). (5) si (6).000 lei urmatoarele fapte: a) nerespectarea programului de functionare a farmaciei. Directia Generala Faraceutica din cadrul Ministerului Sanatatii va retrage autorizatia de functionare a unitatii farmaceutice. (1) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2.74.

(1) Constituie infractiune si se sanctioneaza cu amenda de la 10. Art.79. (1) Constatarea faptelor ce constituie contraventii si aplicarea amenzilor se face de catre inspectorii din cadrul Inspectiei Nationale Farmaceutice din Ministerului Sanatatii. la activitatea de inspectie farmaceutica organizata de Ministerul Sanatatii si Familiei.78.180/2002. Art. Capitolul IX ATRIBUTIILE COLEGIULUI FARMACISTILOR DIN ROMANIA Art. c) urmareste respectarea de catre angajatori a independentei profesionale a farmacistilor angajati.80. la solicitarea inspectorilor din cadrul Inspectiei Nationale Farmaceutice. e) colaboreaza cu autoritatile locale in vederea asigurarii necesarului de servicii farmaceutice. (1) In executarea prezentei legi. evidenta farmaciilor din fiecare judet. h) participa. d) informeaza Ministerul Sanatatii si Familiei cu privire la necesarul de servicii farmaceutice din teritoriu si propune solutii de acoperire a cererii de servicii farmaceutice. (1) Cuantumul amenzilor va fi actualizat periodic prin hotarare de guvern.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. g) urmareste aplicarea si respectarea normelor de etica si deontologie profesionala in farmacii.000 lei si inchiderea unitatii farmaceutice. prin reprezentanti sai.000 lei la 30.000. b) detinerea sau eliberarea in drogherii a unor produse medicamentoase a caror detinere si eliberare sunt interzisa in drogherie. Art. aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. (1) Dispoziţiile prezentei legi. respective a drogheriei urmatoarele fapte: a) functionarea unei farmacii sau drogherii fara autorizatie de functionare emisa de Ministerul Sanatatii. 18 . prin intermediul colegiilor teritoriale. se întregesc cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. referitoare la contraventii. f) acorda licenta de infiintare a farmaciei.76.Art. a farmaciei punct secundar de lucru si a oficinei locale de distributie a medicamentelor si a drogheriilor. b) organizează cursuri de pregatire profesionala continua pentru farmacisti.000. respectiv din municipiul Bucuresti.77. Colegiul Farmacistilor din Romania are urmatoarele atributii: a) tine.

Art.83.(1) de catre Colegiul Farmacistilor din Romania nu poate depasi valoarea salariului minim pe economie pentru farmacii. impreuna cu casele de asigurari de sanatate teritoriale. asista si acorda consultanta de specialitate farmaciilor la incheierea contractelor privind furnizarea de servicii farmaceutice in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate. respectiv cel al municipiului Bucuresti. (1) Consiliul National al Colegiului Farmacistilor din Romania stabileste taxa pentru acordarea licentelor ori a altor servicii furnizate in baza legii. consiliului judetean al Colegiului Farmacistilor din Romania. problemele aparute in urma derularii raporturilor contractuale si propune masurile ce trebuie luate in vederea imbunatatirii activitatii farmaciilor. comisia va prezenta. respectiv cel al municipiului Bucuresti. Colegiul Farmacistilor din Romania. Art. comisia va colabora cu toate institutiile implicate si va actiona prin toate mijloacele pentru indeplinirea obligatiilor contractuale de catre toate partile implicate. Colegiul Farmacistilor din Romania. (2) In conditiile prevazute la alineatul (1). Art. stabileste necesarul estimativ de servicii farmaceutice. prin colegiile judetene.81. (1) Actele emise de catre Colegiul Farmacistilor din Romania in aplicarea legii se publica in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I.82. (1) La solicitarea titularilor de farmacii. (2) Taxa perceputa conform alin. prin colegiile teritoriale. catre Consiliul National.84. j) asigura publicitatea localitailor in care se mai pot infiinta farmacii.i) stabileste si urmareste respectarea programului de functionare a farmaciei precum si programul de permanenta. poate reprezenta si sustine drepturile si interesele farmaciilor in fata institutiilor si autoritatilor statului. (1) Colegiul Farmacistilor din Romania participa alaturi de celelalte instituii implicate la elaborarea contractului-cadru privind furnizarea serviciilor farmaceutice in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate si. In acest sens. respectiv celui al municipiului Bucuresti un raport privind modul in care farmaciile respecta obligatiile contractuale si drepturile asiguratilor. precum si partea din aceasta care trebuie virata de catre colegiile judetene. (3) Trimestrial. (2) In cadrul Colegiului Farmacistilor din Romania se va infiinta o comisie care va urmari indeplinirea de catre farmaciile aflate in raporturi contractuale cu sistemul de asigurari sociale de sanatate a obligatiilor contractuale. Art. in baza datelor furnizate de partenerii contractuali. 19 .

28. dupa caz.87. respectiv a serviciului de eliberare a medicamentului in cazul drogheriilor.10. (1) Prin derogare de la prevederile art. farmacistii.86.90. Art. respectiv in Registrul de national evidenta a drogheriilor. au dreptul de a infiinta si conduce o farmacie in localitatea in care isi desfasoara activitatea didactica. Art. (2) In termen de 2 ani de la intrarea in vigoare a prezentei legi. (1) Este interzisa farmaciilor publicitatea sub orice forma pentru serviciile farmaceutice pe care le ofera. care desfasoara activitate didactica in invatamantul farmaceutic superior de cel putin 5 ani. (1) In termenul prevazut la articolul 85 alineatul (2). (2) Dispozitiile alineatului (1) se aplica si farmacistilor care. le inceteaza contractul de munca din motive care nu constituie o culpa personala. (1) Taxa pentru obtinerea autorizatiei de functionare care se va achita in contul Ministerului Sanatatii va fi de : a) echivalentul in lei al sumei de 200 EURO pentru farmaciile din mediul urban. fostele puncte exterioare de lucru din mediul rural ale farmaciilor se vor reorganiza.88. Art. (1) Cheltuielile facute de catre farmacie pentru pregatirea profesionala de specialitate sau pentru educatia farmaceutica continua a farmacistilor se deduc din impozitul pe profit datorat de aceasta.85. ocupand. Art. (3) Noile autorizatii de functionare eliberate pentru farmaciile prevazute la alineatul (1) confera drepturile prevazute de art.89. Art. in conditiile prezentei legi. 20 . o functie in administratia sanitara. (1) Farmaciile si drogheriile infiintate in temeiul altor legi raman infiintate si isi vor continua activitatea in conditiile prezentei legi. cel putin 5 ani. Art.CAPITOLUL X DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII. unitatile prevazute la alineatul (1) sunt obligate sa se reautorizeze si sa se inregistreze in Registrul national de evidenta a farmaciilor. in farmacii puncte secundare de lucru sau oficine locale de distributie a medicamentelor.

(2) Sumele incasate potrivit alin. 21 . Art. art. (1) Anual. Art.91.49 alin.336/2002. c) echivalentul in lei al sumei de 15 EURO pentru drogherii. 104 alin. precum si orice alte dispozitii contrare. b) echivalentul in lei al sumei de 15 EURO pentru farmaciile din mediul rural.(1) lit. (3) In cazul nerespectarii prevederilor alin (1) unitatea va fi sanctionata si va plati pana la 30 decembrie a anului in curs pe langa suma datorata o amenda reprezentand echivalentul in lei al sumei de 60 EURO. art.a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.b) echivalentul in lei al sumei de 100 EURO pentru farmaciile din mediul rural si pentru drogherii . (2). se vor achita in contul Inspectiei Nationale Farmaceutice din Ministerul Sanatatii urmatoarele taxe: a) echivalentul in lei al sumei de 25 EURO pentru farmaciile din mediul urban. 92. (1) vor fi utilizate pentru organizarea si functionarea Inspectiei Nationale Farmaceutice. Partea I.152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman asa cum a fost aceasta completata si modificata prin Legea de aprobare nr. (1) Prezenta lege intra in vigoare in termen de 6 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei. pana la data de 30 iunie a anului in curs.44 alin. dupa 5 ani de functionare.(4). (2) La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga art. (2) Sumele incasate potrivit alineatului (1) se gestioneaza de catre Ministerul Sanatatii si Familiei in regim extra bugetar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful