Splaiul Independenţei nr.202A, Et.VI, Cam.28-29-30, Sector 6 Tel./Fax: 021-314 79 55; E-mail: office@colegfarm.ro; www.

colegfarm.ro BUCUREŞTI

LEGEA FARMACIEI Capitolul I. DISPOZITII GENERALE. Art.1. (1) Farmacia este unitatea sanitara de specialitate furnizoare de servicii farmaceutice care constau in principal in asistenta si consultanta farmaceutica, prepararea si eliberarea produselor medicamentoase. (2) Ca unitate sanitara de specialitate, farmacia, prin personalul specializat, participa la programele de educatie sanitara, de monitorizare si utilizare rationala a medicamentelor, la actiunile de inlaturare a efectelor dezastrelor, calamitatilor naturale ori a razboaielor. (3) Furnizarea serviciilor farmaceutice catre populatie se face in conformitate cu prevederile legale si numai prin intermediul farmaciei. Art.2. (1) Farmaciile detin si elibereaza produse medicamentoase de uz uman, plante si produse din plante, dispozitive medicale, produse igieno-cosmetice, medicamente de uz veterinar, suplimente nutritive si alte produse stabilite prin ordin al ministrului sanatatii . (2) Farmaciile executa, elaboreaza si elibereaza prescriptii magistrale si preparate oficinale. (3) Farmaciile detin si elibereaza numai produse autorizate pentru comercializare, conform dispozitiilor legale. (4) Medicamentele de uz uman se elibereaza numai prin farmaciile autorizate de Ministerul Sanatatii si Familiei in conditiile legi. (5) Este interzisa eliberarea medicamentelor de uz uman prin farmaciile veterinare.

1

Art.3. (1) Eliberarea medicamentelor catre populatie se face numai cu amanuntul, fiind interzisa autoservirea. (2) Pe baza de comanda si factura, farmacia poate elibera medicamente si dispozitive medicale necesare truselor de urgenta din institutii sau societati comerciale, care sunt obligate sa detina astfel de truse. Art.4. (1) Ca urmare a caracterului sau special de unitate sanitara, farmacia raspunde unei nevoi de interes general, realizand din acest punct de vedere un serviciu public. (2) Organismele implicate in procesul de infiintare, organizare si functionare a farmaciilor, in realizarea atributiilor ce le revin, vor actiona in baza urmatoarelor principii de baza : a) principiul compentei profesionale, conform caruia la baza infiintarii, organizarii si functionarii farmaciei sta calificarea si experienta profesionala a titularului cererii de infiintare; b) principiul repartitiei echilibrate, conform caruia infiintarea unei farmacii se va face avandu-se in vedere asigurarea serviciilor farmaceutice, in primul rand a populatiei lipsite de astfel de servicii; c) principiul stabilitatii si continuitatii serviciilor farmaceutice, conform caruia trebuie pastrat echilibrul dintre cererea si oferta unor astfel de servicii; d) principiul raspunderii personale , conform caruia farmacistul,indiferent de calitate sa, titular de farmacie sau angajat, este independent din punct de vedere al actului profesional, are drept de decizie si poarta intreaga raspundere a actelor sale; Art.5. (1) In functie de destinatarii serviciilor farmaceutice, farmaciile sunt cu circuit deschis, denumite farmacii publice, si cu circuit inchis. (2) Caracterul de farmacie cu circuit deschis sau inchis se va specifica in autorizatia de functionare a farmaciei. Art.6. (1) Ministerele si institutiile cu retea sanitara proprie pot infiinta farmacii cu circuit inchis, autorizate de Ministerul Sanatatii si Familiei, a caror destinatie este de a asigura necesarul de servicii farmaceutice in reteaua sanitara respectiva. (2) Ministerele cu retea sanitara proprie, impreuna cu Ministerul Sanatatii si Familiei reglementeaza ,tinand cont de legile speciale ale acestor ministeresi institutii modul de organizare si functionare a farmaciilor din reteaua sanitara respectiva. (3)Farmaciile aflate in structura acestor retele respecta reglementarile tehnice ale Ministerului Sanatatii si Familiei.

2

II. (2) Farmacistul cu drept de libera practica poate fi asociat sau unic asociat intr-o singura societate farmaceutica. Sectiunea 1. (3) Farmacia va fi administrata. (4) Farmacia astfel infiintata reprezinta forma liberala de exercitare a profesiei de farmacist. Infiintarea farmaciei. a) au drept de libera practica farmaceutica. numai farmacistii cu drept de libera practica.se face in baza licentei de infiintare acordata de catre Colegiul Farmacistilor din Romania.10.8. Art. Art.7. Art. iar cel de al doilea pentru a fi depus la registrul de comert in vederea inregistrarii societatii. dupa caz.(1) Pot infiinta si conduce farmacii. FARMACIA COMUNITARĂ. dupa caz. (2) Licenta de infiintare se elibereaza in doua exemplare. (2) Farmacia se infiinteaza si functioneaza ca societate cu raspundere limitata potrivit legii comerciale. (1) Farmacia publica este unitatea sanitara cu personalitate juridica ce asigura necesarul de servicii farmaceutice al populatiei si al bolnavilor tratati in ambulatoriu. Art. (1) Licenta de infiintare se acorda numai daca sunt indeplinite urmatoarele conditii: I. respectiv solicitanti. in localitatea in care se doreste infiintarea farmaciei nu functioneaza o alta farmacie sau necesarul de servicii farmaceutice. farmacistii asociati. In acest sens. unul pentru solicitant.Capitolul II. (3) Societatea va avea ca unic obiect de activitate furnizarea de servicii farmaceutice.9. 3 . prin raportare la numarul de locuitori. in conditiile prezentei legi. prin comisiile de licenta competente. se poate infiinta o farmacie la 3 000 de locuitori. nu este acoperit. daca prin legi speciale nu se stabileste altfel. cetăţeni români sau cetăţeni ai unui stat membru al Comunităţii Europene sau ai confederaţiei Elveţiene . farmacistul sau. de asociatul unic sau farmacistii asociati. (1) Infiintarea si inregistrarea farmaciei la Registrul Comertului .

c) au o activitate profesionala neintrerupta in farmacia publica sau de spital. dar .respectiv al municipiului Bucuresti. de catre formatiunile de evidenta a populatiei din cadrul Sistemului National Informatic de evidenta a populatiei. poate aproba infiintarea unui numar suplimentar de farmacii. (1)La stabilirea numarului de locuitori se va lua in calcul populatia cu domiciliul stabil in localitatea respectiva . platforme industriale. nefiind. respectiv nu mai sunt asociati la o alta farmacie sau nu mai administreaza ori conduc o alta farmacie. zone cu trafic pietonal intens. la cerere. (2)Numarul farmaciilor care pot fi infiintate in conditiile alineatului (1) este de maximum 1/10 din numarul farmaciilor necesare acoperirii de servicii farmaceutice din localitatea respectiva. in acest sens. g) nu este.13.precum si persoanele cu viza de flotant. sanctionati in ultimii 2 ani pentru abateri de la normele de etica si deontologie profesionala. administreaza sau conduce o alta farmacie. la data formularii cererii privind acordarea unei licente de infiintare. la data obtinerii autorizatiei de functionare a farmaciei. comisia de licente din cadrul Consiliului National al Colegiului Farmacistilor din Romania. dacă interesul public o cere . (1) Farmacistul care. Art.fara posibilitatea de a fii mutate in alta zona. zona. complexe studentesti. f) sunt apti din punct de vedere medical. la propunerea motivata a colegiului judetean. 4 . (3) Farmaciile a caror infiintare s-a aprobat in conditiile alineatului (1) vor functiona obligatoriu numai in amplasamentul. Art. Art. d) cunosc normele de etica si deontologie profesionala. va renunta la functia ce il face incompatibil. se va angaja in scris ca. e) nu au antecedente penale.11.datorita unor conditii obiective.b) prezinta garantii de moralitate si onorabilitate profesionala. de minimum 3 ani in ultimii 5 ani. cum ar fi distanta mare a anumitor cartiere ori ansambluri de locuinte de cea mai apropiata farmacie.12. cartierul prevazute in licenta de infiintare. (1) Atunci cand. desi numarul farmaciilor raportat la numarul populatiei asigura necesarul de servicii farmaceutice. (3)Furnizarea de date privind evidenţa populaţiei către Colegiul Farmacistilor din Romania este exceptata de la plata oricaror taxe. (2)Datele privind numarul de locuitori dintr-o anumita localitate vor fi furnizate.

(1)Titularul. se pot infiinta oficine locale de distributie a medicamentelor de catre farmaciile cele 5 .(1) II. nu a mai fost niciodata titularul unei alte farmacii.19. Art. Art. Art. renunta.20.( 2 )se certifica in scris de catre Colegiul Farmacistilor din Romania. masurati pe drumul pietonal de acces. (1) O cerere pentru licenta de infiintare are un drept de anterioritate fata de cererile ulterioare. (2)Licenta de infiintare a farmaciei este personala si netransmisibila. (1)In cazul farmacistilor asociati. (1) In localitatile lipsite de servicii farmaceutice. Art.15. (1)Societăţile farmaceutice care furnizează servicii farmaceutice. Colegiul Farmacistilor din Romania poate prelungi termenul de valabilitate al licentei. respectiv solicitantilor. (3) Distanta prevazuta la alin.16. (2)Farmacistul care a renuntat la calitatea de cotitular al licentei de infiintare. (2)Pentru motive obiective. numai in localitatile in care nu functioneaza o alta farmacie. (1)Licenta de infiintare se acorda pe numele solicitantului. Art. (2) Are prioritate la obtinerea licentei de infiintare farmacistul care. pe perioade succesive de 60 de zile. dar nu mai mult de 120 de zile. functiona si autoriza in aceleasi conditii ca si farmacia principala. alte farmacii ca puncte secundare de lucru.18. pana la infiintarea unei farmacii sau pe o durata determinata prin autorizatia de functionare. nu mai poate face o alta cerere privind acordarea unei noi licente decat dupa trecerea unui an de la data renuntarii. la aceasta calitate ori decedeaza.17. sub sanctiunea anularii de drept a licentei. (3)Cererea de prelungire a termenului de valabilitate a licentei de infiintare se face cu cel putin 30 de zile inaintea datei expirarii ei. (1) Farmacia se va infiinta si va functiona in localitatea prevazuta in licenta de infiintare. in conditiile legii. pot infiinta. (2) Intre localul farmaciei nou infiintate si celelalte farmacii va trebui sa existe o distanta de cel putin 300 de metri. licenta de infiintare nu-si pierde valabilitatea daca unul sau mai multi dintre cotitularii licentei de infiintare. Art.14. (2)Farmaciile puncte secundare de lucru se vor organiza. indeplinind conditiile prevazute la art.10 alin. sa deschida farmacia in termen de cel mult 1 an de la data emiterii licentei.Art. respectiv titularii licentei de infiintare sunt obligati. prin act autentic.

veniturile realizate de farmaciile infiintate in localitati in care.22. Art. (2) Spatiile astfel organizate vor fi puse gratuit.24. in interiorul unor magazine ori alte asemenea locuri. (2)Localul farmaciei va avea o suprafata utila de minimum 50 m2. (1) Farmacia va fi amplasata numai la parterul cladirilor. se elibereaza de catre colegiul farmacistilor in raza caruia functioneaza farmacia infiintata. pot primi in proprietate pana la 5 ha teren extravilan si pana la 1500 mp teren in intravilanul localitatilor.a decesului sau pierderii capacitatii de munca a farmacistului titular al licentei de infiintare. functionare si autorizare a oficinelor locale de distributie se va stabili prin ordin al ministrului sanatatii si familiei.precum si alte ajutoare financiare si materiale aprobate de consiliul local. la dispozitia farmacistilor care au primit licenta de infiintare in vederea desfasurarii activitatii farmaceutice. consiliul local poate organiza. garaje ori alte asemenea. nu mai functioneaza nici o alta farmacie. Nu se va admite amplasarea farmaciei in apartamente care au si destinatia de locuinta. (1) In localitatile in care nu exista farmacii. aluminiu. in mod obligatoriu.mai apropiate sau de catre alte farmacii. Sectiunea 2. (1) Sunt scutite de la plata impozitelor pe profit. in vederea construirii locuintei personale. Art. dota si asigura functionarea unui spatiu corespunzator desfasurarii serviciilor farmaceutice. la data inceperii activitatii. (3) Sub sanctiunea restituirii valorii indexate a impozitelor datorate catre stat. (1) Pe adresa de pe internet a Colegiulului Farmacistilor din Romania va exista. precum si in constructii tip baraci de lemn. timp de 5 ani de la inceperea activitatii. (3) Farmacistii titulari ai unei astfel de farmacii. Organizarea si functionarea farmaciei. cu acces liber si direct din strada.23. lista cu localitatile in care pot fi infiintate farmacii. emisa de catre Colegiului Farmacistilor din Romania.21. (2) Modul de organizare. (4) Sanctiunea prevazuta la alineatul (3) nu va fi aplicabila societatilor farmaceutice a caror activitate inceteaza ca urmare a unor cauze independente de acestea. in baza licentei de infiintare. 6 . (2) Dovada indeplinirii conditiei pentru scutirea de la plata impozitului pe venit. Art. aceste farmacii sunt obligate sa functioneze cel putin 5 ani de la data expirarii termenului de la alineatul precedent. cu titlu de folosinta. Art. care isi stabilesc domiciliul in localitatea respectiva.

27.este incaperea in care se executa si se elaboreaza prescriptiile magistrale si preparatele oficinale. psihotrope si precursori. (1) Autorizatia de functionare se elibereaza pe numele titularului. (1) Farmacia.Art. autorizatia pentru detinere si manipulare de substante si produse toxice. (2) Documentatia si conditiile necesare obtinerii autorizatiei de functionare vor fi stabilite prin ordin al ministrului sanatatii si familiei. b) dreptul de a detine. substante si produse toxice si psihotrope folosite in scop medical. b) Receptura–laborator . spatiu pentru materiale de curatenie si dezinfectie (2) Incaperile farmaciei vor fi astfel amplasate incat intre ele sa existe legaturi functionale . in conditiile legii. respectiv titularilor licentei de infiintare a farmaciei si confera urmatoarele drepturi: a) dreptul de a desfasura activitatile prevazute de lege.18 alin. stupefiante. (3) Nu pot primi autorizatie de functionare farmaciile care nu fac dovada licentei de infiintare sau care nu indeplinesc conditiile prevazute de art. din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei.vestiar. tinut de catre Directia Generala Farmaceutica. va putea functiona numai dupa obtinerea autorizatiei de functionare eliberata de Ministerul Sanatatii si Familiei si inscrierea unitatii in Registrul national de evidenta a farmaciilor. Art. c) Depozitul .este incaperea cu cea mai mare suprafata prin raportare la celelalte incaperi. (2) Autorizatia de functionare emisa in conditiile prezentei legi include deopotriva autorizatia sanitara de functionare.(2) si (3) Art.25. emis de Inspectia nationala de farmacie din cadrul Ministerul Sanatatii si Familiei. (1) Eliberarea autorizatiei de functionare se face in baza raportului de inspectie favorabil. in care are acces publicul si in care se face eliberarea produselor de la art. folosite in scop medical.2 d) Spatii anexa: birou . grup sanitar pentru personal. c) dreptul de a detine.28. 7 . (1) Localul farmaciei va avea in principal urmatoarele incaperi: a) Oficina . prepara si elibera. substante si produse stupefiante ori precursori ai acestora. in conditiile legii. ca unitate sanitara.26.este incaperea in care se stocheaza si se conserva produsele prevazute la art.2 alineatul (1). folosite in scop medical. Art. prepara si elibera.

vor putea fi conduse. (2) Programul de permanenta va fi afisat de catre fiecare farmacie si se va comunica de catre colegiul farmacistilor autoritatilor administrative locale ori. (1) In vederea exercitarii drepturilor prevazute la art. titularul va inregistra autorizatia de functionare la sectia de politie in raza careia functioneaza farmacia. (1) Colegiul farmacistilor din Romania are obligatia ca.33.34. (3) Calitatea de sef de farmacie nu poate fi detinuta decat pentru o singura farmacie. farmacistii care: a) au drept de libera practica. Art. farmacia punct secundar de lucru. sa intocmeasca. b) se afla in concediu medical sau pentru cresterea copilului.32. (1) Programul de functionare al farmaciei este de minimum 8 ore pe zi si de cel putin 5 zile pe saptamana. (2) Farmaciile puncte secundare de lucru. Art. pentru farmaciile din teritoriul arondat. in calitate de sef de farmacie. dupa caz. c)nu au avut sanctiuni disciplinare in ultimii 2 ani.b) si c). c) se afla in concediu de odihna. si de catre alti farmacisti angajati ce nu au calitatea de asociati. in calitate de sef de farmacie. la solicitarea acestora. Art. de titularul licentei de infiintare sau de catre unul dintre titulari. (2) Programul de functionare se notifica la colegiul farmacistilor si la directia de sanatate publica in raza carora functioneaza farmacia .d) dreptul de a incheia contracte cu societatile de asigurari sociale de sanatate privind furnizarea de servicii farmaceutice. in functie de nevoile populatiei. d)sunt apti din punct de vedere medical. respectiv oficina.respectiv oficine locale. de la data eliberarii. (1) Au dreptul de a conduce farmacii puncte secundare de lucru .29.28 lit. mijloacelor de informare in masa. (1)Farmacia nu poate functiona in absenta sefului de farmacie sau a inlocuitorului sau legal.30. 8 . (1) Farmacia este condusa. Art. b)nu au antecedente penale. respectiv oficinele locale de distributie a medicamentelor. in termen de maximum 10 zile lucratoare. Art. (2)Farmacistul sef de farmacie poate desemna un inlocuitor farmacist in urmatoarele situatii: a) cand farmacia lucreaza in doua ture . sa asigure si sa supravegheze functionarea si respectarea programului de permanenta a serviciilor farmaceutice.31. Art.

se face numai in farmacie. Art. raspunde de activitatea farmaciei in ansamblul sau si reprezinta farmacia in fata organelor de control profesional. Art. (1) Colegiul Farmacistilor din Romania va stabili. stupefiante.34 se aproba de catre colegiul farmacistilor in raza caruia functioneaza farmacia. prin raportare la cifra de afaceri a acesteia. de catre farmacist sau numai sub supravegherea acestuia. Art39. (1) In farmacie isi desfasoara activitatea farmacisti cu drept de libera practica si pot sa lucreze si asistenti medicali de farmacie cu drept de libera practica. pe o perioada determinata.d) urmeaza un curs de calificare ori specializare profesionala. (2) Asistentii medicali de farmacie il ajuta pe farmacist in activitate si lucreaza sub directa indrumarea a acestuia. f) pe perioada in care ocupa o functie de demnitate publica sau electiva. si in alte situatii. (1) Incadrarea cu farmacisti se va face astfel incat sa se asigure functionarea corespunzatoare a farmaciei pe periaoda programului declarat si va fi corelata cu volumul de activitate. respective cele care se eliberea pe baza de prescriptie medicala. inregistrat la camera de munca sau alte forme de angajare prevazute de lege. (2) Personalul de specialitate va fi angajat pe baza de contract de munca. 9 .37. numarul minim de farmacisti ce trebuie sa lucreze in farmacie. (1) Farmacistul sef sau in cazul absenţei şefului inlocuitorul acestuia. (4) Prepararea medicamentelor se face numai de catre farmacist sau sub supravegherea directa a acestuia. Consiliul National al Colegiului Farmacistilor din Romania poate aproba inlocuirea farmacistului sef. (3) Persoanele aflate in procesul de invatamant farmaceutic ori de stagiu profesional isi pot desfasura activitatea sub indrumarea si supravegherea unui farmacist cu drept de libera practica. (1) Inlocuirea prevazuta la art. e) pe perioada suspendarii disciplinare a dreptului de libera practica.36. Art. (2) La propunerea colegiului local. (5) Eliberarea medicamentelor etice. (6) Eliberarea medicamentelor care contin substante toxice. in baza unei grile elaborate si publicate de Ministerul Sanatatii si Familiei si Colegiul Farmacistilor din Romania . psihotrope sau precursori se face numai prin farmacie si numai de catre farmacisti Art38.35.

(3) Afisarea emblemei si a firmei farmaciei este scutita de plata oricarei taxe. iar in localitatea unde a functionat farmacia. Sectiunea 3. conservarea si eliberarea preparatelor magistrale si oficinale din farmacie.40. (1) In intreaga sa activitate farmacistul va respecta principiile eticii si deontologiei profesionale. la care Romania a aderat. pe baza acordului Colegului Farmacistilotr din Romania. Art. de culoare verde pe fond alb. mai exista cel putin o alta farmacie. e) cooperarea cu medicul in legatura cu schema terapeutica in cazul asocierii de medicamente si a prescrierii de retete magistrale. (1) Firma farmaciei va include sintagma “farmacia” si o denumire care sa o deosebeasca de alte astfel de unitati. 2 alin. (2) Prin exceptie de la alineatul (1) sediul farmaciei poate fi schimbat in alta localitate numai daca in aceasta localitate nu functioneaza o alta farmacie. (3) Emiterea acordului de catre Colegiul Farmacistilor din Romania se va face dupa verificarea indeplinirii conditiei prevazute la alineatul (1). a 10 . i) supravegheaza si indruma activitatea persoanelor aflate in proces de invatamant ori stagiu profesional. pentru motive obiective. Schimbarea sediului farmaciei. (2) Emblema farmaciei va purta ca semn distinctiv simbolul crucii cu laturile intersectate in unghi drept. (1) Schimbarea sediului farmaciei se poate face. f) informarea proprie asupra noutatilor din domeniul medicamentului pe plan national si international. prevazute in codul de etica si deontologie profesionala elaborat de Colegiul Farmacistolor din Romania si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I.Art. Art.( 1) a produselor igieno-cosmetice precum si a dispozitivelor medicale.43. c) asigurarea asistentei si consultantei farmaceutice de specialitate. denumire inregistrata la Registrul Comertului. d) participarea la activitatea de farmacovigilenta. de dimensiuni egale. (1) Principalele atributii ale farmacistului sunt urmatoarele: a) prepararea. g) cunoasterea legislatiei sanitare si farmaceutice in vigoare. Art. b) conservarea si eliberarea produselor prevazute la art. numai in interiorul aceleiasi localitati.42. h) informarea asupra legislatiei si reglementarilor organismelor internationale din domeniul medicamentului.41.

(1) Conducerea unitatii sanitare impreuna cu farmacistul sef stabilesc: organigrama si programul de functionare ale farmaciei. Art. e) aparitia unor situatii ce au determinat ingreunarea semnificativa a accesului la farmacie. fara sa existe o culpa a societatii farmaceutice. medico-sociale sau medico-balneare unde functioneaza.46. iar dupa caz. functionarea si autorizarea farmaciilor cu circuit inchis se stabilesc prin ordin al ministrului sanatatii si familiei. b) dobandirea in proprietate a unui spatiu corespunzator.18 alineatul(1) si a motivelor obiective ce determina schimbarea sediului farmaciei. (1) Dispozitiile privind autorizarea de functionare se vor aplica in mod corespunzator si pentru noul sediu. Art. (4) Daca licenta de infiintare a farmaciei s-a obtinut in conditiile art 10. (2) Conditiile privind organizarea. iar vechea autorizatie va fi retrasa. (1) Sunt considerate motive obiective urmatoarele situatii: a) incetarea contractului de inchiriere a spatiului.45. un serviciu de urgenta care sa asigure asistenta cu medicamente pe timpul cat farmacia este inchisa. schimbarea sediului va putea fi aprobata numai daca situatia avuta in vedere la data la care s-a aprobat infiintarea farmaciei s-a modificat in mod semnificativ astfel incat motivele care au fost avute in vedere la infiintare sa nu mai subziste.47. Art.respectarii distantei prevazute la art. c) deteriorarea grava si oneros de reparat a actualului spatiu. ca urmare a cresterii numarului de farmacii intr-o anumita zona sau scaderea considerabila a numarului de locuitori in zona in care a functionat farmacia. d) scaderea adresabilitatii pacientilor. ca sectie a acesteia si asigura servicii farmaceutice pentru bolnavii internati sau aflati in evidenta acestei unitati. (1) Farmacia de circuit inchis este integrata in structura organizatorica a unitatii sanitare. f) in alte situatii fortuite si daca necesarul de servicii farmaceutice in zona in care a functionat farmacia nu este afectat. 11 . FARMACIA DE CIRCUIT INCHIS. (2) Ministerul Sanatatii va emite pentru noul sediu o noua autorizatie de functionare. Capitolul III.44. Art. vechiul spatiu fiind detinut cu chirie.

un angajat farmacist al farmaciei publice poate fi detasat la unitatea medicala. indeplinesc conditiile prevazute la art. in vederea eliberarii unei noi autorizatii de functionare si anularea celei anterioare. respectiv al municipiului Bucuresti. precum si la cel central. TRANSFERUL FARMACIEI Art.50. asigurandu-se o cale de acces directa pentru aprovizionare. (1) Farmacia va functiona in spatii adecvate. (1) Unitatile medicale ce nu au farmacie proprie pot incheia contracte privind furnizarea de servicii farmaceutice cu farmacii publice. (1) punctul II. (2) In functie de necesitati si de clauzele contractului incheiat intre unitatea medicala si farmacie.10 alin. (2) Organizarea si functionarea farmaciei cu circuit inchis se stabilesc prin ordinul ministrului sanatatii si familiei.48.Art. (1) Farmacistul sef sau inlocuitorul acestuia are obligatia sa participe la raportul de garda si va face parte din colectivul de farmacovigilenta. (3) Vanzarea farmaciei se inregistreaza la Directia Generala Farmaceutica din Ministerul Sanatatii. (2) Colegiul Farmacistilor din Romania are obligatia sa afiseze la sediile colegiilor judetene. care. (2) Dovada indeplinirii conditiilor se certifica de catre Colegiul Farmacistilor din Romania. 52. Art. 51. Art. 12 .49. (1) Vanzarea unei societati farmaceutice se poate face numai unui farmacist sau unor farmacisti asociati. (1) Intentia de vanzare a unei farmacii se va notifica in mod obligatoriu catre Colegiul Farmacistilor din Romania. amplasate la acelasi nivel. avand drept de libera practica. Capitolul IV. Art. cu legaturi functionale directe intre ele. oferta de vanzare. (2) Farmacistul sef impreuna cu ceilalti sefi de sectii stabilesc si propun spre aprobare conducerii unitatii sanitare necesarul de medicamente. evitandu-se vecinatatea sectiilor a caror activitate poate determina modificari in calitatea produselor medicamentoase.

(1) Pentru cauze de forta majora. e) retragerea autorizatiei de functionare. farmacia isi poate continua activitatea.55. (2) Daca sotul supravietuitor. fiind farmacist. perioada limita se poate prelungi. la cerere. c) pierderea dreptului de libera practica al farmacistului titular al licentei de infiintare. b) de catre sotul supravietuitor cu drept de mostenire. 53.Art. o farmacie poate fi data spre administrare unui farmacist care indeplineste conditiile prevazute la art.10 si nu este titularul unei alte farmacii si numai in urmatoarele situatii : a) de catre copiii cu drept de mostenire pana cand cel mai tanar dintre copii implineste varsta de 23 ani. (1) Farmacia isi inceteaza activitatea prin anularea autorizatiei de functionare emisa de Ministerul Sanatatii in urmatoarele situatii: a) la cererea titularului.10 acesta devine titularul farmaciei . (2) Pentu o perioada mai mare de 45 de zile. inainte de depasirea varstei prevazute anterior. cu drept de mostenire. Colegiul Farmacistilor din Romania poate aproba intreuperea acivitatii farmaciei pe perioada de pana la 45 de zile. respectiv titularilor licentei de infiintare. Daca unul dintre copii va urma cursurile unei facultati de farmacie. respectiv titularilor licentei de infiintare. aprobarea de intrerupere a activitatii farmaciei se da de catre Ministerul Sanatatii prin Directia Generala Farmaceutica.54. Art. pana in momentul in care se recasatoreste. (3) Documentatia necesara in vederea aprobarii intreruperii temporare si reluarii activitatii se stabileste prin ordin al ministerului sanatatii si familiei. dar care nu depaseste 180 de zile. d) decesul titularului. in vederea emiterii unei noi autorizatii de functionare si anularea celei anterioare.56. 13 . Capitolul V INTRERUPEREA TEMPORARA SI INCETAREA ACTIVITATII FARMACIEI Art. nu este titularul altei farmacii si indeplineste conditiile prevazute la art. b) dizolvarea societatii. pana cand acel mostenitor va indeplini toate conditiile necesare pentru primirea unei licente. (1) In situatia in care unul dintre farmacistii asociati decedeaza. (3) Darea in administrare a farmaciei se va inregistra la Directia Generala Farmaceutica din Ministerului Sanatatii. (1) In mod exceptional. doar in cazul decesului farmacistului titular al licentei de infiintare. Art. cu anuntarea Directiei Generale Farmaceutice.

ca unitate sanitara cu personalitate juridical. e) sunt apti din punct de vedere medical. (1) Licenta de infiintare se acorda de catre Colegiul Farmacistilor din Romania asistentului principal de farmacie sau asistentilor principali de farmacie care indeplinesc urmatoarele conditii: a) au drept de libera practica. (1) Drogheria se poate infiinta numai in localitatea in care nu exista farmacie sau unde numarul de farmacii raportat la numarul de locuitori conform art. 14 . plante anodine si produse pe baza de plante anodine. (3) Distanta va fi confirmata in scris de catre colegiul farmacistilor territorial.59. (4) Drogheria va fi condusa de un asistent principal de farmacie. precum si lista cu plante si produse derivate din plante care nu se pot elibera prin drogherii. b) au o experienta profesionala neintrerupta de minimum 3 ani in activitatea farmaceutica in ultimi 5 ani. Art. (2) Este obligatorie amplasarea drogheriei la o distanta de minimum 300m. masurati pe drumul de acces pietonal fata de o farmacie sau alta drogherie. (2) Lista cu medicamentele ce pot fi eliberate de drogherii. Art. se aproba prin ordin al ministrului sanatatii si familiei si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I. (7) Inlocuitorul sefului drogheriei va fi un asistent principal cu drept de libera practica.58.34 alin. (2). (1) Drogheria. care isi va exercita personal profesia numai in aceasta unitate.57. are ca unic obiect de activitate aprovizionarea populatiei cu medicamente ce se elibereaza fara prescriptie medicala.10 din prezenta lege nu este acoperitor.CAPITOLUL VI DROGHERIA. se elaboreaza de catre Agentia Nationala a Medicamentului. Art. produse igieno-cosmetice. d) nu au avut in ultimii 2 ani sanctiuni disciplinare conform certificarii Colegiului Asistentilor Medicali . c) nu au antecedente penale. dispozitive medicale. (6) Situatiile pentru care poate fi inlocuit sunt cele prevazute la art. (5) Seful drogheriei poate sa desemneze un inlocuitor al sau pe perioada absentei sale din drogherie. suplimente nutritive.

sa deschida drogheria in termen de cel mult un an de la data emiterii licentei. c) pierderea dreptului de libera practica al asistentului titular al licentei de infiintare. d) decesul titularului. d) aparitia unor situatii ce au determinat ingreunarea semnificativa a accesului la drogherie. cu anuntarea Directiei Generale Farmaceutice din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei. Art. b) dobandirea in proprietate a unui spatiu corespunzator. drogheria isi poate continua activitatea . respectiv titularilor licentei de infiintare. pe baza acordului Colegiului Farmacistlor din Romania. (1) Pentru cauze de forta majora Colegiul Farmacistilor din Romania poate aproba intreruperea activitatii drogheriei pe o perioada de pana la 45 de zile. e) retragerea autorizatiei de functionare. 62.f) nu este. dar care nu depaseste 180 de zile. Art. f) intreruperea activitatii pentru o perioada de peste 180 de zile. Art. (2) Asistentul principal de farmacie sau asistenti principali de farmacie care au primit licenta de infiintare sunt obligati. e) in alte situatii generate de o forta majora. (1) Drogheria isi inceteaza activitatea prin anularea autorizatiei de functionare emisa de Ministerului Sanatatii in urmatoarele situatii: a) la cererea titularului. b) dizolvarea societatii. (3) Conditiile de organizare si functionare ale drogheriei se stabilesc prin ordin al ministerului sanatatii si familiei . (2) Sunt considerate motive obiective urmatoarele situatii: a) incetarea contractului de inchiriere a spatiului fara sa existe o culpa a drogheriei. sub sanctiunea anularii acesteia. respectiv titularilor licentei de infiintare.63. 15 . (1) In situatia in care unul dintre asociati decedeaza. respectiv nu mai sunt asociati la o alta drogherie sau nu mai administreaza ori conduce o alta drogherie . 61. aprobarea de intrerupere a activitatii drogheriei se da de catre Directia Generala Farmaceutica din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei.60. (2) Pentru o perioada mai mare de 45 de zile. c) deteriorarea grava sioneros de reparat a actualului spatiu. Art. vechiul spatiu fiind detinut cu chirie. (1) Schimbarea sediului drogheriei se poate face pentru motive obiective numai in interiorul aceleiasi localitati.

(1) Este interzisa folosirea de catre drogherii a insemnelor farmaciei. ca unitate sanitara. (2) Conditiile si documentatia necesara obtinerii autorizatiei de functionare. Art. (2) Firma drogheriei va contine obligatoriu numai denumirea de „Drogherie” urmata de numele societatii si va fi afisata la loc vizibil. organizarea si functionarea Inspectiei Nationale Farmaceutica se reglementeaza in termen de 6 luni de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei. (3)Taxa pentru obtinerea licentei de infiintare se stabileste de Consiliul National al Colegiului Farmacistilor din Romania si nu poate depasi valoarea unui salariu minim pe economie.69. 16 . precum si cele necesare inscrierii in Registru national de evidenta al drogheriilor se stabilesc prin ordin al ministrului sanatatii si familiei. o data la 2 ani. (1) Asistentul sef sau inlocuitorul acestuia raspunde de activitatea drogheriei in ansamblul sau si de reprezentarea acesteia fata de orice control al autoritatilor competente si nu poate fi substituit de o persoana de alta profesie.64.66.65. Art. (1) Drogheria. (1) Inspectia in unitatile farmaceutice si in drogherii se face. CAPITOLUL VII SUPRAVEGHEREA SI INSPECTIA Art. (1) Infiintarea. Art. (3) Este interzisa utilizarea in denumirea drogheriei a cuvantului farmacie sau a unui nume derivat sau prescurtat din acest cuvant. (1) Drogheria nu poate functiona in absenta asistentului sef sau a inlocuitorului sau legal . va putea functiona numai dupa obtinerea autorizatiei de functionare eliberata de Ministerul Sanatatii si Familiei.Art.68. 67. Art. prin hotarare de guvern. (1) Supravegherea si inspectia in unitatile farmaceutice si in drogherii se exercita de catre Ministerul Sanatatii prin Inspectia Nationala Farmaceutica organizata in cadrul Directiei Generale Farmaceutice.70. de regula. Art.

Art. (1) Ori de cate ori organele de inspectie constata abateri de la organizarea. c) afisarea in incinta farmaciei sau drogheriei a reclamelor de orice fel privind produsele medicamentoase precum si incalcarea dispozitiilor art 88. 000 lei urmatoarele fapte: a) inceperea activitatii inaintea inregistrarii unitatii in Registrul de evidenta al unitatilor farmaceutice. (4) si (7) si art. art. (1) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2. (1) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2.58. dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate. Art. c) incalcarea dispozitilor referitoare la organizarea si dotarea farmaciilor si drogheriilor. respectiv a drogheriei. 000 lei la 10.000. infracţiuni: a) incalcarea prevederilor art. (5) si (6). contravenţională. dotarea si functionarea farmaciei sau drogheriei pot dispune suspendarea activitatii si inchiderea unitatii pana la remedierea abaterilor.000 lei urmatoarele fapte: a) nerespectarea programului de functionare a farmaciei. penală. Directia Generala Faraceutica din cadrul Ministerului Sanatatii va retrage autorizatia de functionare a unitatii farmaceutice.(1) si ( 3).(1). RASPUNDERI SI SANCTIUNI Art.2 alin.74.65. după caz.(1).34 alin. art 52 alin.3 alin. 000.75.71. Art.72. art 37 alin. 17 . 000. 000. b) impiedicarea activitatii organelor de inspectie si control. 000 lei la 15.(4). răspunderea disciplinară. 000. 000 lei la 15. (2) Daca deficienta constatata nu este remediata in termen de maximum 3 luni.000. c) incalcarea prevederilor art. d) angajarea de personal farmaceutic de specialitate ce nu poseda drept de libera practica. potrivit legii penale.CAPITOLUL VIII. 000 lei urmatoarele fapte. Art. (1) Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi atrage. b) nerespectarea dispozitiilor legale referitoare la firma unitatilor farmaceutice si drogheriilor. cu exceptia farmacistilor si asistentilor aflati in perioada de stagiu. materială sau civilă. (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.73. b) incalcarea prevederilor art.

b) detinerea sau eliberarea in drogherii a unor produse medicamentoase a caror detinere si eliberare sunt interzisa in drogherie. prin reprezentanti sai.77. prin intermediul colegiilor teritoriale. Art. (1) Constituie infractiune si se sanctioneaza cu amenda de la 10.80.76. (1) Dispoziţiile prezentei legi. a farmaciei punct secundar de lucru si a oficinei locale de distributie a medicamentelor si a drogheriilor.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.79. c) urmareste respectarea de catre angajatori a independentei profesionale a farmacistilor angajati. la solicitarea inspectorilor din cadrul Inspectiei Nationale Farmaceutice. d) informeaza Ministerul Sanatatii si Familiei cu privire la necesarul de servicii farmaceutice din teritoriu si propune solutii de acoperire a cererii de servicii farmaceutice. Art. respectiv din municipiul Bucuresti. (1) In executarea prezentei legi.000 lei si inchiderea unitatii farmaceutice. aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. evidenta farmaciilor din fiecare judet. la activitatea de inspectie farmaceutica organizata de Ministerul Sanatatii si Familiei. e) colaboreaza cu autoritatile locale in vederea asigurarii necesarului de servicii farmaceutice.000 lei la 30. Art. g) urmareste aplicarea si respectarea normelor de etica si deontologie profesionala in farmacii. se întregesc cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. respective a drogheriei urmatoarele fapte: a) functionarea unei farmacii sau drogherii fara autorizatie de functionare emisa de Ministerul Sanatatii.000.78. (1) Cuantumul amenzilor va fi actualizat periodic prin hotarare de guvern. 18 . (1) Constatarea faptelor ce constituie contraventii si aplicarea amenzilor se face de catre inspectorii din cadrul Inspectiei Nationale Farmaceutice din Ministerului Sanatatii. b) organizează cursuri de pregatire profesionala continua pentru farmacisti. Colegiul Farmacistilor din Romania are urmatoarele atributii: a) tine. Capitolul IX ATRIBUTIILE COLEGIULUI FARMACISTILOR DIN ROMANIA Art. h) participa.000.Art.180/2002. f) acorda licenta de infiintare a farmaciei. referitoare la contraventii.

19 . (1) Consiliul National al Colegiului Farmacistilor din Romania stabileste taxa pentru acordarea licentelor ori a altor servicii furnizate in baza legii. respectiv cel al municipiului Bucuresti.83. (3) Trimestrial. in baza datelor furnizate de partenerii contractuali. (1) Colegiul Farmacistilor din Romania participa alaturi de celelalte instituii implicate la elaborarea contractului-cadru privind furnizarea serviciilor farmaceutice in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate si. precum si partea din aceasta care trebuie virata de catre colegiile judetene. asista si acorda consultanta de specialitate farmaciilor la incheierea contractelor privind furnizarea de servicii farmaceutice in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate. prin colegiile teritoriale. comisia va colabora cu toate institutiile implicate si va actiona prin toate mijloacele pentru indeplinirea obligatiilor contractuale de catre toate partile implicate. impreuna cu casele de asigurari de sanatate teritoriale.(1) de catre Colegiul Farmacistilor din Romania nu poate depasi valoarea salariului minim pe economie pentru farmacii. Colegiul Farmacistilor din Romania.81. Art. prin colegiile judetene. Colegiul Farmacistilor din Romania. catre Consiliul National. respectiv cel al municipiului Bucuresti.84. (2) Taxa perceputa conform alin. problemele aparute in urma derularii raporturilor contractuale si propune masurile ce trebuie luate in vederea imbunatatirii activitatii farmaciilor. poate reprezenta si sustine drepturile si interesele farmaciilor in fata institutiilor si autoritatilor statului. Art. (1) Actele emise de catre Colegiul Farmacistilor din Romania in aplicarea legii se publica in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I.82. (2) In conditiile prevazute la alineatul (1). respectiv celui al municipiului Bucuresti un raport privind modul in care farmaciile respecta obligatiile contractuale si drepturile asiguratilor. consiliului judetean al Colegiului Farmacistilor din Romania.i) stabileste si urmareste respectarea programului de functionare a farmaciei precum si programul de permanenta. j) asigura publicitatea localitailor in care se mai pot infiinta farmacii. (1) La solicitarea titularilor de farmacii. Art. In acest sens. Art. stabileste necesarul estimativ de servicii farmaceutice. (2) In cadrul Colegiului Farmacistilor din Romania se va infiinta o comisie care va urmari indeplinirea de catre farmaciile aflate in raporturi contractuale cu sistemul de asigurari sociale de sanatate a obligatiilor contractuale. comisia va prezenta.

farmacistii.90.10. Art.88. o functie in administratia sanitara. care desfasoara activitate didactica in invatamantul farmaceutic superior de cel putin 5 ani.86. (2) Dispozitiile alineatului (1) se aplica si farmacistilor care.28.85. cel putin 5 ani. le inceteaza contractul de munca din motive care nu constituie o culpa personala.CAPITOLUL X DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII. Art. Art. (1) Farmaciile si drogheriile infiintate in temeiul altor legi raman infiintate si isi vor continua activitatea in conditiile prezentei legi. fostele puncte exterioare de lucru din mediul rural ale farmaciilor se vor reorganiza. ocupand.89. in conditiile prezentei legi. (1) Este interzisa farmaciilor publicitatea sub orice forma pentru serviciile farmaceutice pe care le ofera. (1) In termenul prevazut la articolul 85 alineatul (2). Art. (1) Cheltuielile facute de catre farmacie pentru pregatirea profesionala de specialitate sau pentru educatia farmaceutica continua a farmacistilor se deduc din impozitul pe profit datorat de aceasta. (2) In termen de 2 ani de la intrarea in vigoare a prezentei legi. (1) Taxa pentru obtinerea autorizatiei de functionare care se va achita in contul Ministerului Sanatatii va fi de : a) echivalentul in lei al sumei de 200 EURO pentru farmaciile din mediul urban. unitatile prevazute la alineatul (1) sunt obligate sa se reautorizeze si sa se inregistreze in Registrul national de evidenta a farmaciilor. au dreptul de a infiinta si conduce o farmacie in localitatea in care isi desfasoara activitatea didactica. respectiv a serviciului de eliberare a medicamentului in cazul drogheriilor. respectiv in Registrul de national evidenta a drogheriilor. in farmacii puncte secundare de lucru sau oficine locale de distributie a medicamentelor. 20 .87. Art. Art. (1) Prin derogare de la prevederile art. dupa caz. (3) Noile autorizatii de functionare eliberate pentru farmaciile prevazute la alineatul (1) confera drepturile prevazute de art.

(4).336/2002. Partea I. (2) Sumele incasate potrivit alin. (3) In cazul nerespectarii prevederilor alin (1) unitatea va fi sanctionata si va plati pana la 30 decembrie a anului in curs pe langa suma datorata o amenda reprezentand echivalentul in lei al sumei de 60 EURO. pana la data de 30 iunie a anului in curs. dupa 5 ani de functionare. 21 . art.(1) lit. art.44 alin. (1) Prezenta lege intra in vigoare in termen de 6 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei. precum si orice alte dispozitii contrare.49 alin.91. c) echivalentul in lei al sumei de 15 EURO pentru drogherii. 104 alin. (1) Anual. se vor achita in contul Inspectiei Nationale Farmaceutice din Ministerul Sanatatii urmatoarele taxe: a) echivalentul in lei al sumei de 25 EURO pentru farmaciile din mediul urban. (2) La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga art.b) echivalentul in lei al sumei de 100 EURO pentru farmaciile din mediul rural si pentru drogherii . 92. (2) Sumele incasate potrivit alineatului (1) se gestioneaza de catre Ministerul Sanatatii si Familiei in regim extra bugetar.a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. (2).152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman asa cum a fost aceasta completata si modificata prin Legea de aprobare nr. b) echivalentul in lei al sumei de 15 EURO pentru farmaciile din mediul rural. (1) vor fi utilizate pentru organizarea si functionarea Inspectiei Nationale Farmaceutice. Art. Art.