Splaiul Independenţei nr.202A, Et.VI, Cam.28-29-30, Sector 6 Tel./Fax: 021-314 79 55; E-mail: office@colegfarm.ro; www.

colegfarm.ro BUCUREŞTI

LEGEA FARMACIEI Capitolul I. DISPOZITII GENERALE. Art.1. (1) Farmacia este unitatea sanitara de specialitate furnizoare de servicii farmaceutice care constau in principal in asistenta si consultanta farmaceutica, prepararea si eliberarea produselor medicamentoase. (2) Ca unitate sanitara de specialitate, farmacia, prin personalul specializat, participa la programele de educatie sanitara, de monitorizare si utilizare rationala a medicamentelor, la actiunile de inlaturare a efectelor dezastrelor, calamitatilor naturale ori a razboaielor. (3) Furnizarea serviciilor farmaceutice catre populatie se face in conformitate cu prevederile legale si numai prin intermediul farmaciei. Art.2. (1) Farmaciile detin si elibereaza produse medicamentoase de uz uman, plante si produse din plante, dispozitive medicale, produse igieno-cosmetice, medicamente de uz veterinar, suplimente nutritive si alte produse stabilite prin ordin al ministrului sanatatii . (2) Farmaciile executa, elaboreaza si elibereaza prescriptii magistrale si preparate oficinale. (3) Farmaciile detin si elibereaza numai produse autorizate pentru comercializare, conform dispozitiilor legale. (4) Medicamentele de uz uman se elibereaza numai prin farmaciile autorizate de Ministerul Sanatatii si Familiei in conditiile legi. (5) Este interzisa eliberarea medicamentelor de uz uman prin farmaciile veterinare.

1

Art.3. (1) Eliberarea medicamentelor catre populatie se face numai cu amanuntul, fiind interzisa autoservirea. (2) Pe baza de comanda si factura, farmacia poate elibera medicamente si dispozitive medicale necesare truselor de urgenta din institutii sau societati comerciale, care sunt obligate sa detina astfel de truse. Art.4. (1) Ca urmare a caracterului sau special de unitate sanitara, farmacia raspunde unei nevoi de interes general, realizand din acest punct de vedere un serviciu public. (2) Organismele implicate in procesul de infiintare, organizare si functionare a farmaciilor, in realizarea atributiilor ce le revin, vor actiona in baza urmatoarelor principii de baza : a) principiul compentei profesionale, conform caruia la baza infiintarii, organizarii si functionarii farmaciei sta calificarea si experienta profesionala a titularului cererii de infiintare; b) principiul repartitiei echilibrate, conform caruia infiintarea unei farmacii se va face avandu-se in vedere asigurarea serviciilor farmaceutice, in primul rand a populatiei lipsite de astfel de servicii; c) principiul stabilitatii si continuitatii serviciilor farmaceutice, conform caruia trebuie pastrat echilibrul dintre cererea si oferta unor astfel de servicii; d) principiul raspunderii personale , conform caruia farmacistul,indiferent de calitate sa, titular de farmacie sau angajat, este independent din punct de vedere al actului profesional, are drept de decizie si poarta intreaga raspundere a actelor sale; Art.5. (1) In functie de destinatarii serviciilor farmaceutice, farmaciile sunt cu circuit deschis, denumite farmacii publice, si cu circuit inchis. (2) Caracterul de farmacie cu circuit deschis sau inchis se va specifica in autorizatia de functionare a farmaciei. Art.6. (1) Ministerele si institutiile cu retea sanitara proprie pot infiinta farmacii cu circuit inchis, autorizate de Ministerul Sanatatii si Familiei, a caror destinatie este de a asigura necesarul de servicii farmaceutice in reteaua sanitara respectiva. (2) Ministerele cu retea sanitara proprie, impreuna cu Ministerul Sanatatii si Familiei reglementeaza ,tinand cont de legile speciale ale acestor ministeresi institutii modul de organizare si functionare a farmaciilor din reteaua sanitara respectiva. (3)Farmaciile aflate in structura acestor retele respecta reglementarile tehnice ale Ministerului Sanatatii si Familiei.

2

(4) Farmacia astfel infiintata reprezinta forma liberala de exercitare a profesiei de farmacist. dupa caz. prin raportare la numarul de locuitori. in localitatea in care se doreste infiintarea farmaciei nu functioneaza o alta farmacie sau necesarul de servicii farmaceutice. (1) Licenta de infiintare se acorda numai daca sunt indeplinite urmatoarele conditii: I. se poate infiinta o farmacie la 3 000 de locuitori. (3) Farmacia va fi administrata. Art. (1) Infiintarea si inregistrarea farmaciei la Registrul Comertului . (1) Farmacia publica este unitatea sanitara cu personalitate juridica ce asigura necesarul de servicii farmaceutice al populatiei si al bolnavilor tratati in ambulatoriu. cetăţeni români sau cetăţeni ai unui stat membru al Comunităţii Europene sau ai confederaţiei Elveţiene . Art. farmacistii asociati. (2) Licenta de infiintare se elibereaza in doua exemplare. In acest sens. dupa caz. de asociatul unic sau farmacistii asociati. daca prin legi speciale nu se stabileste altfel. iar cel de al doilea pentru a fi depus la registrul de comert in vederea inregistrarii societatii. Infiintarea farmaciei. respectiv solicitanti.Capitolul II. (3) Societatea va avea ca unic obiect de activitate furnizarea de servicii farmaceutice. Art. unul pentru solicitant.se face in baza licentei de infiintare acordata de catre Colegiul Farmacistilor din Romania.7. farmacistul sau.9. FARMACIA COMUNITARĂ. (2) Farmacistul cu drept de libera practica poate fi asociat sau unic asociat intr-o singura societate farmaceutica. numai farmacistii cu drept de libera practica. in conditiile prezentei legi. 3 .10. Art. Sectiunea 1. (2) Farmacia se infiinteaza si functioneaza ca societate cu raspundere limitata potrivit legii comerciale. nu este acoperit. prin comisiile de licenta competente.(1) Pot infiinta si conduce farmacii. a) au drept de libera practica farmaceutica.8. II.

respectiv al municipiului Bucuresti. (1) Farmacistul care. g) nu este. zona. respectiv nu mai sunt asociati la o alta farmacie sau nu mai administreaza ori conduc o alta farmacie. e) nu au antecedente penale. 4 .fara posibilitatea de a fii mutate in alta zona. in acest sens. (3) Farmaciile a caror infiintare s-a aprobat in conditiile alineatului (1) vor functiona obligatoriu numai in amplasamentul. platforme industriale. zone cu trafic pietonal intens. d) cunosc normele de etica si deontologie profesionala. cartierul prevazute in licenta de infiintare. (2)Numarul farmaciilor care pot fi infiintate in conditiile alineatului (1) este de maximum 1/10 din numarul farmaciilor necesare acoperirii de servicii farmaceutice din localitatea respectiva. c) au o activitate profesionala neintrerupta in farmacia publica sau de spital. complexe studentesti. comisia de licente din cadrul Consiliului National al Colegiului Farmacistilor din Romania.b) prezinta garantii de moralitate si onorabilitate profesionala. cum ar fi distanta mare a anumitor cartiere ori ansambluri de locuinte de cea mai apropiata farmacie. de catre formatiunile de evidenta a populatiei din cadrul Sistemului National Informatic de evidenta a populatiei.datorita unor conditii obiective. la cerere. Art. dar . la data formularii cererii privind acordarea unei licente de infiintare. la data obtinerii autorizatiei de functionare a farmaciei. la propunerea motivata a colegiului judetean. de minimum 3 ani in ultimii 5 ani. dacă interesul public o cere . (2)Datele privind numarul de locuitori dintr-o anumita localitate vor fi furnizate. (1)La stabilirea numarului de locuitori se va lua in calcul populatia cu domiciliul stabil in localitatea respectiva . Art.13. desi numarul farmaciilor raportat la numarul populatiei asigura necesarul de servicii farmaceutice.12. poate aproba infiintarea unui numar suplimentar de farmacii. Art. nefiind. f) sunt apti din punct de vedere medical. (1) Atunci cand. va renunta la functia ce il face incompatibil. (3)Furnizarea de date privind evidenţa populaţiei către Colegiul Farmacistilor din Romania este exceptata de la plata oricaror taxe. se va angaja in scris ca.11. administreaza sau conduce o alta farmacie.precum si persoanele cu viza de flotant. sanctionati in ultimii 2 ani pentru abateri de la normele de etica si deontologie profesionala.

17. alte farmacii ca puncte secundare de lucru. Colegiul Farmacistilor din Romania poate prelungi termenul de valabilitate al licentei. sub sanctiunea anularii de drept a licentei. functiona si autoriza in aceleasi conditii ca si farmacia principala. (1)Licenta de infiintare se acorda pe numele solicitantului.14. (2) Intre localul farmaciei nou infiintate si celelalte farmacii va trebui sa existe o distanta de cel putin 300 de metri. in conditiile legii. respectiv titularii licentei de infiintare sunt obligati. (2)Pentru motive obiective. numai in localitatile in care nu functioneaza o alta farmacie. pana la infiintarea unei farmacii sau pe o durata determinata prin autorizatia de functionare. (3) Distanta prevazuta la alin. se pot infiinta oficine locale de distributie a medicamentelor de catre farmaciile cele 5 . masurati pe drumul pietonal de acces. pe perioade succesive de 60 de zile. la aceasta calitate ori decedeaza. (1)In cazul farmacistilor asociati.19. Art.15. (1)Societăţile farmaceutice care furnizează servicii farmaceutice. prin act autentic. (2)Farmaciile puncte secundare de lucru se vor organiza. nu mai poate face o alta cerere privind acordarea unei noi licente decat dupa trecerea unui an de la data renuntarii. (1)Titularul.(1) II. Art. nu a mai fost niciodata titularul unei alte farmacii. respectiv solicitantilor.( 2 )se certifica in scris de catre Colegiul Farmacistilor din Romania.Art. Art. indeplinind conditiile prevazute la art. (2)Licenta de infiintare a farmaciei este personala si netransmisibila. Art. (1) In localitatile lipsite de servicii farmaceutice. (1) O cerere pentru licenta de infiintare are un drept de anterioritate fata de cererile ulterioare. Art.10 alin. sa deschida farmacia in termen de cel mult 1 an de la data emiterii licentei. Art.20. (1) Farmacia se va infiinta si va functiona in localitatea prevazuta in licenta de infiintare.16. (3)Cererea de prelungire a termenului de valabilitate a licentei de infiintare se face cu cel putin 30 de zile inaintea datei expirarii ei. dar nu mai mult de 120 de zile. (2) Are prioritate la obtinerea licentei de infiintare farmacistul care. (2)Farmacistul care a renuntat la calitatea de cotitular al licentei de infiintare. renunta. pot infiinta. licenta de infiintare nu-si pierde valabilitatea daca unul sau mai multi dintre cotitularii licentei de infiintare.18.

(1) Pe adresa de pe internet a Colegiulului Farmacistilor din Romania va exista. Art. timp de 5 ani de la inceperea activitatii. consiliul local poate organiza. (1) Farmacia va fi amplasata numai la parterul cladirilor. pot primi in proprietate pana la 5 ha teren extravilan si pana la 1500 mp teren in intravilanul localitatilor. in mod obligatoriu. care isi stabilesc domiciliul in localitatea respectiva. Art. garaje ori alte asemenea. cu acces liber si direct din strada. functionare si autorizare a oficinelor locale de distributie se va stabili prin ordin al ministrului sanatatii si familiei. in interiorul unor magazine ori alte asemenea locuri. aluminiu. in vederea construirii locuintei personale. (2) Dovada indeplinirii conditiei pentru scutirea de la plata impozitului pe venit. nu mai functioneaza nici o alta farmacie.23.mai apropiate sau de catre alte farmacii.22. aceste farmacii sunt obligate sa functioneze cel putin 5 ani de la data expirarii termenului de la alineatul precedent. Art. se elibereaza de catre colegiul farmacistilor in raza caruia functioneaza farmacia infiintata.21. la dispozitia farmacistilor care au primit licenta de infiintare in vederea desfasurarii activitatii farmaceutice. emisa de catre Colegiului Farmacistilor din Romania.precum si alte ajutoare financiare si materiale aprobate de consiliul local. (1) In localitatile in care nu exista farmacii. Art. lista cu localitatile in care pot fi infiintate farmacii. Sectiunea 2. (3) Farmacistii titulari ai unei astfel de farmacii. (2) Spatiile astfel organizate vor fi puse gratuit. (1) Sunt scutite de la plata impozitelor pe profit. 6 . Organizarea si functionarea farmaciei. Nu se va admite amplasarea farmaciei in apartamente care au si destinatia de locuinta. veniturile realizate de farmaciile infiintate in localitati in care. (4) Sanctiunea prevazuta la alineatul (3) nu va fi aplicabila societatilor farmaceutice a caror activitate inceteaza ca urmare a unor cauze independente de acestea. cu titlu de folosinta. la data inceperii activitatii. in baza licentei de infiintare. (2)Localul farmaciei va avea o suprafata utila de minimum 50 m2. (3) Sub sanctiunea restituirii valorii indexate a impozitelor datorate catre stat. dota si asigura functionarea unui spatiu corespunzator desfasurarii serviciilor farmaceutice. (2) Modul de organizare.24. precum si in constructii tip baraci de lemn.a decesului sau pierderii capacitatii de munca a farmacistului titular al licentei de infiintare.

(2) Documentatia si conditiile necesare obtinerii autorizatiei de functionare vor fi stabilite prin ordin al ministrului sanatatii si familiei. respectiv titularilor licentei de infiintare a farmaciei si confera urmatoarele drepturi: a) dreptul de a desfasura activitatile prevazute de lege. (1) Localul farmaciei va avea in principal urmatoarele incaperi: a) Oficina . (3) Nu pot primi autorizatie de functionare farmaciile care nu fac dovada licentei de infiintare sau care nu indeplinesc conditiile prevazute de art. grup sanitar pentru personal.28. (1) Eliberarea autorizatiei de functionare se face in baza raportului de inspectie favorabil. prepara si elibera. 7 . Art. stupefiante. folosite in scop medical.2 alineatul (1). b) Receptura–laborator . emis de Inspectia nationala de farmacie din cadrul Ministerul Sanatatii si Familiei. in conditiile legii. c) dreptul de a detine. ca unitate sanitara.este incaperea in care se stocheaza si se conserva produsele prevazute la art. c) Depozitul .Art.18 alin. prepara si elibera. in conditiile legii.27. psihotrope si precursori.vestiar.este incaperea in care se executa si se elaboreaza prescriptiile magistrale si preparatele oficinale.26. Art. substante si produse toxice si psihotrope folosite in scop medical.este incaperea cu cea mai mare suprafata prin raportare la celelalte incaperi.25.2 d) Spatii anexa: birou . va putea functiona numai dupa obtinerea autorizatiei de functionare eliberata de Ministerul Sanatatii si Familiei si inscrierea unitatii in Registrul national de evidenta a farmaciilor. (1) Autorizatia de functionare se elibereaza pe numele titularului. spatiu pentru materiale de curatenie si dezinfectie (2) Incaperile farmaciei vor fi astfel amplasate incat intre ele sa existe legaturi functionale . substante si produse stupefiante ori precursori ai acestora. in care are acces publicul si in care se face eliberarea produselor de la art. b) dreptul de a detine. folosite in scop medical. din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei. (1) Farmacia.(2) si (3) Art. autorizatia pentru detinere si manipulare de substante si produse toxice. (2) Autorizatia de functionare emisa in conditiile prezentei legi include deopotriva autorizatia sanitara de functionare. tinut de catre Directia Generala Farmaceutica.

respectiv oficine locale. pentru farmaciile din teritoriul arondat. titularul va inregistra autorizatia de functionare la sectia de politie in raza careia functioneaza farmacia. (1) Programul de functionare al farmaciei este de minimum 8 ore pe zi si de cel putin 5 zile pe saptamana.b) si c).d) dreptul de a incheia contracte cu societatile de asigurari sociale de sanatate privind furnizarea de servicii farmaceutice.31. farmacia punct secundar de lucru. de la data eliberarii. c)nu au avut sanctiuni disciplinare in ultimii 2 ani. (1) Farmacia este condusa. la solicitarea acestora. (2) Farmaciile puncte secundare de lucru. (1) Au dreptul de a conduce farmacii puncte secundare de lucru . Art. (1) Colegiul farmacistilor din Romania are obligatia ca. (3) Calitatea de sef de farmacie nu poate fi detinuta decat pentru o singura farmacie. farmacistii care: a) au drept de libera practica. si de catre alti farmacisti angajati ce nu au calitatea de asociati. Art. (2) Programul de permanenta va fi afisat de catre fiecare farmacie si se va comunica de catre colegiul farmacistilor autoritatilor administrative locale ori. de titularul licentei de infiintare sau de catre unul dintre titulari. d)sunt apti din punct de vedere medical. b)nu au antecedente penale. (1)Farmacia nu poate functiona in absenta sefului de farmacie sau a inlocuitorului sau legal. 8 . Art. respectiv oficinele locale de distributie a medicamentelor. b) se afla in concediu medical sau pentru cresterea copilului. (2) Programul de functionare se notifica la colegiul farmacistilor si la directia de sanatate publica in raza carora functioneaza farmacia .29. vor putea fi conduse.33. in termen de maximum 10 zile lucratoare. c) se afla in concediu de odihna.30. mijloacelor de informare in masa. dupa caz. (2)Farmacistul sef de farmacie poate desemna un inlocuitor farmacist in urmatoarele situatii: a) cand farmacia lucreaza in doua ture . Art. sa asigure si sa supravegheze functionarea si respectarea programului de permanenta a serviciilor farmaceutice.34. respectiv oficina. in functie de nevoile populatiei. in calitate de sef de farmacie. sa intocmeasca. Art.28 lit. in calitate de sef de farmacie. (1) In vederea exercitarii drepturilor prevazute la art. Art.32.

(1) Farmacistul sef sau in cazul absenţei şefului inlocuitorul acestuia. inregistrat la camera de munca sau alte forme de angajare prevazute de lege.36. e) pe perioada suspendarii disciplinare a dreptului de libera practica. numarul minim de farmacisti ce trebuie sa lucreze in farmacie. (1) Colegiul Farmacistilor din Romania va stabili. (5) Eliberarea medicamentelor etice. raspunde de activitatea farmaciei in ansamblul sau si reprezinta farmacia in fata organelor de control profesional.d) urmeaza un curs de calificare ori specializare profesionala. f) pe perioada in care ocupa o functie de demnitate publica sau electiva. (1) Incadrarea cu farmacisti se va face astfel incat sa se asigure functionarea corespunzatoare a farmaciei pe periaoda programului declarat si va fi corelata cu volumul de activitate.35. in baza unei grile elaborate si publicate de Ministerul Sanatatii si Familiei si Colegiul Farmacistilor din Romania . Consiliul National al Colegiului Farmacistilor din Romania poate aproba inlocuirea farmacistului sef.37. si in alte situatii. 9 . pe o perioada determinata. stupefiante. Art. (2) Asistentii medicali de farmacie il ajuta pe farmacist in activitate si lucreaza sub directa indrumarea a acestuia. de catre farmacist sau numai sub supravegherea acestuia. (1) Inlocuirea prevazuta la art. (4) Prepararea medicamentelor se face numai de catre farmacist sau sub supravegherea directa a acestuia. Art. Art39. (2) La propunerea colegiului local.34 se aproba de catre colegiul farmacistilor in raza caruia functioneaza farmacia. prin raportare la cifra de afaceri a acesteia. (3) Persoanele aflate in procesul de invatamant farmaceutic ori de stagiu profesional isi pot desfasura activitatea sub indrumarea si supravegherea unui farmacist cu drept de libera practica. psihotrope sau precursori se face numai prin farmacie si numai de catre farmacisti Art38. se face numai in farmacie. (2) Personalul de specialitate va fi angajat pe baza de contract de munca. (1) In farmacie isi desfasoara activitatea farmacisti cu drept de libera practica si pot sa lucreze si asistenti medicali de farmacie cu drept de libera practica. Art. (6) Eliberarea medicamentelor care contin substante toxice. respective cele care se eliberea pe baza de prescriptie medicala.

(1) In intreaga sa activitate farmacistul va respecta principiile eticii si deontologiei profesionale. e) cooperarea cu medicul in legatura cu schema terapeutica in cazul asocierii de medicamente si a prescrierii de retete magistrale. i) supravegheaza si indruma activitatea persoanelor aflate in proces de invatamant ori stagiu profesional.43. Art. (2) Prin exceptie de la alineatul (1) sediul farmaciei poate fi schimbat in alta localitate numai daca in aceasta localitate nu functioneaza o alta farmacie. pentru motive obiective. Schimbarea sediului farmaciei. g) cunoasterea legislatiei sanitare si farmaceutice in vigoare. (3) Afisarea emblemei si a firmei farmaciei este scutita de plata oricarei taxe. Art. conservarea si eliberarea preparatelor magistrale si oficinale din farmacie.42. Sectiunea 3. prevazute in codul de etica si deontologie profesionala elaborat de Colegiul Farmacistolor din Romania si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I. (1) Firma farmaciei va include sintagma “farmacia” si o denumire care sa o deosebeasca de alte astfel de unitati.Art. (1) Schimbarea sediului farmaciei se poate face.41. a 10 . (2) Emblema farmaciei va purta ca semn distinctiv simbolul crucii cu laturile intersectate in unghi drept. b) conservarea si eliberarea produselor prevazute la art. (3) Emiterea acordului de catre Colegiul Farmacistilor din Romania se va face dupa verificarea indeplinirii conditiei prevazute la alineatul (1). pe baza acordului Colegului Farmacistilotr din Romania. Art. h) informarea asupra legislatiei si reglementarilor organismelor internationale din domeniul medicamentului.40. mai exista cel putin o alta farmacie. f) informarea proprie asupra noutatilor din domeniul medicamentului pe plan national si international. d) participarea la activitatea de farmacovigilenta. numai in interiorul aceleiasi localitati. denumire inregistrata la Registrul Comertului. c) asigurarea asistentei si consultantei farmaceutice de specialitate. 2 alin. (1) Principalele atributii ale farmacistului sunt urmatoarele: a) prepararea. iar in localitatea unde a functionat farmacia. la care Romania a aderat.( 1) a produselor igieno-cosmetice precum si a dispozitivelor medicale. de culoare verde pe fond alb. de dimensiuni egale.

fara sa existe o culpa a societatii farmaceutice. schimbarea sediului va putea fi aprobata numai daca situatia avuta in vedere la data la care s-a aprobat infiintarea farmaciei s-a modificat in mod semnificativ astfel incat motivele care au fost avute in vedere la infiintare sa nu mai subziste. functionarea si autorizarea farmaciilor cu circuit inchis se stabilesc prin ordin al ministrului sanatatii si familiei. (2) Ministerul Sanatatii va emite pentru noul sediu o noua autorizatie de functionare. 11 . (2) Conditiile privind organizarea. FARMACIA DE CIRCUIT INCHIS. iar dupa caz.45. c) deteriorarea grava si oneros de reparat a actualului spatiu. ca urmare a cresterii numarului de farmacii intr-o anumita zona sau scaderea considerabila a numarului de locuitori in zona in care a functionat farmacia. Art. (1) Dispozitiile privind autorizarea de functionare se vor aplica in mod corespunzator si pentru noul sediu.respectarii distantei prevazute la art. Art.44. b) dobandirea in proprietate a unui spatiu corespunzator. e) aparitia unor situatii ce au determinat ingreunarea semnificativa a accesului la farmacie. ca sectie a acesteia si asigura servicii farmaceutice pentru bolnavii internati sau aflati in evidenta acestei unitati. un serviciu de urgenta care sa asigure asistenta cu medicamente pe timpul cat farmacia este inchisa. (1) Farmacia de circuit inchis este integrata in structura organizatorica a unitatii sanitare. d) scaderea adresabilitatii pacientilor. Capitolul III. medico-sociale sau medico-balneare unde functioneaza.46. (4) Daca licenta de infiintare a farmaciei s-a obtinut in conditiile art 10. (1) Conducerea unitatii sanitare impreuna cu farmacistul sef stabilesc: organigrama si programul de functionare ale farmaciei. Art. f) in alte situatii fortuite si daca necesarul de servicii farmaceutice in zona in care a functionat farmacia nu este afectat.18 alineatul(1) si a motivelor obiective ce determina schimbarea sediului farmaciei. vechiul spatiu fiind detinut cu chirie. iar vechea autorizatie va fi retrasa.47. Art. (1) Sunt considerate motive obiective urmatoarele situatii: a) incetarea contractului de inchiriere a spatiului.

respectiv al municipiului Bucuresti.49. asigurandu-se o cale de acces directa pentru aprovizionare. evitandu-se vecinatatea sectiilor a caror activitate poate determina modificari in calitatea produselor medicamentoase. (1) Unitatile medicale ce nu au farmacie proprie pot incheia contracte privind furnizarea de servicii farmaceutice cu farmacii publice.10 alin. (2) Farmacistul sef impreuna cu ceilalti sefi de sectii stabilesc si propun spre aprobare conducerii unitatii sanitare necesarul de medicamente. 51. precum si la cel central.50. in vederea eliberarii unei noi autorizatii de functionare si anularea celei anterioare. amplasate la acelasi nivel. (2) Dovada indeplinirii conditiilor se certifica de catre Colegiul Farmacistilor din Romania. indeplinesc conditiile prevazute la art. 52.Art. 12 . Art. (1) Vanzarea unei societati farmaceutice se poate face numai unui farmacist sau unor farmacisti asociati. cu legaturi functionale directe intre ele. un angajat farmacist al farmaciei publice poate fi detasat la unitatea medicala. (2) Organizarea si functionarea farmaciei cu circuit inchis se stabilesc prin ordinul ministrului sanatatii si familiei. avand drept de libera practica. (1) Farmacistul sef sau inlocuitorul acestuia are obligatia sa participe la raportul de garda si va face parte din colectivul de farmacovigilenta. Art.48. Capitolul IV. (1) Farmacia va functiona in spatii adecvate. oferta de vanzare. TRANSFERUL FARMACIEI Art. (3) Vanzarea farmaciei se inregistreaza la Directia Generala Farmaceutica din Ministerul Sanatatii. care. (1) Intentia de vanzare a unei farmacii se va notifica in mod obligatoriu catre Colegiul Farmacistilor din Romania. (2) In functie de necesitati si de clauzele contractului incheiat intre unitatea medicala si farmacie. (1) punctul II. Art. (2) Colegiul Farmacistilor din Romania are obligatia sa afiseze la sediile colegiilor judetene.

10 si nu este titularul unei alte farmacii si numai in urmatoarele situatii : a) de catre copiii cu drept de mostenire pana cand cel mai tanar dintre copii implineste varsta de 23 ani. nu este titularul altei farmacii si indeplineste conditiile prevazute la art.54. cu drept de mostenire. in vederea emiterii unei noi autorizatii de functionare si anularea celei anterioare. (2) Daca sotul supravietuitor. perioada limita se poate prelungi. la cerere. respectiv titularilor licentei de infiintare.10 acesta devine titularul farmaciei . farmacia isi poate continua activitatea. Capitolul V INTRERUPEREA TEMPORARA SI INCETAREA ACTIVITATII FARMACIEI Art. (3) Darea in administrare a farmaciei se va inregistra la Directia Generala Farmaceutica din Ministerului Sanatatii. (3) Documentatia necesara in vederea aprobarii intreruperii temporare si reluarii activitatii se stabileste prin ordin al ministerului sanatatii si familiei. 53. c) pierderea dreptului de libera practica al farmacistului titular al licentei de infiintare. (1) In situatia in care unul dintre farmacistii asociati decedeaza. (2) Pentu o perioada mai mare de 45 de zile.56. Daca unul dintre copii va urma cursurile unei facultati de farmacie. 13 . fiind farmacist. (1) Pentru cauze de forta majora. (1) In mod exceptional. respectiv titularilor licentei de infiintare.55. b) dizolvarea societatii. (1) Farmacia isi inceteaza activitatea prin anularea autorizatiei de functionare emisa de Ministerul Sanatatii in urmatoarele situatii: a) la cererea titularului. b) de catre sotul supravietuitor cu drept de mostenire. o farmacie poate fi data spre administrare unui farmacist care indeplineste conditiile prevazute la art. e) retragerea autorizatiei de functionare.Art. pana cand acel mostenitor va indeplini toate conditiile necesare pentru primirea unei licente. inainte de depasirea varstei prevazute anterior. Colegiul Farmacistilor din Romania poate aproba intreuperea acivitatii farmaciei pe perioada de pana la 45 de zile. Art. pana in momentul in care se recasatoreste. doar in cazul decesului farmacistului titular al licentei de infiintare. Art. aprobarea de intrerupere a activitatii farmaciei se da de catre Ministerul Sanatatii prin Directia Generala Farmaceutica. dar care nu depaseste 180 de zile. d) decesul titularului. cu anuntarea Directiei Generale Farmaceutice.

(7) Inlocuitorul sefului drogheriei va fi un asistent principal cu drept de libera practica. (2) Lista cu medicamentele ce pot fi eliberate de drogherii. care isi va exercita personal profesia numai in aceasta unitate. se elaboreaza de catre Agentia Nationala a Medicamentului.57.10 din prezenta lege nu este acoperitor. (1) Licenta de infiintare se acorda de catre Colegiul Farmacistilor din Romania asistentului principal de farmacie sau asistentilor principali de farmacie care indeplinesc urmatoarele conditii: a) au drept de libera practica. dispozitive medicale. (1) Drogheria. 14 . suplimente nutritive. (5) Seful drogheriei poate sa desemneze un inlocuitor al sau pe perioada absentei sale din drogherie. Art. produse igieno-cosmetice. b) au o experienta profesionala neintrerupta de minimum 3 ani in activitatea farmaceutica in ultimi 5 ani. (3) Distanta va fi confirmata in scris de catre colegiul farmacistilor territorial.34 alin.CAPITOLUL VI DROGHERIA.59. se aproba prin ordin al ministrului sanatatii si familiei si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I. (1) Drogheria se poate infiinta numai in localitatea in care nu exista farmacie sau unde numarul de farmacii raportat la numarul de locuitori conform art. Art. precum si lista cu plante si produse derivate din plante care nu se pot elibera prin drogherii. (6) Situatiile pentru care poate fi inlocuit sunt cele prevazute la art. Art. e) sunt apti din punct de vedere medical. (2) Este obligatorie amplasarea drogheriei la o distanta de minimum 300m.58. ca unitate sanitara cu personalitate juridical. masurati pe drumul de acces pietonal fata de o farmacie sau alta drogherie. are ca unic obiect de activitate aprovizionarea populatiei cu medicamente ce se elibereaza fara prescriptie medicala. (2). d) nu au avut in ultimii 2 ani sanctiuni disciplinare conform certificarii Colegiului Asistentilor Medicali . c) nu au antecedente penale. (4) Drogheria va fi condusa de un asistent principal de farmacie. plante anodine si produse pe baza de plante anodine.

c) deteriorarea grava sioneros de reparat a actualului spatiu. (2) Sunt considerate motive obiective urmatoarele situatii: a) incetarea contractului de inchiriere a spatiului fara sa existe o culpa a drogheriei. b) dizolvarea societatii.f) nu este. (1) Schimbarea sediului drogheriei se poate face pentru motive obiective numai in interiorul aceleiasi localitati. respectiv titularilor licentei de infiintare. vechiul spatiu fiind detinut cu chirie. (1) Drogheria isi inceteaza activitatea prin anularea autorizatiei de functionare emisa de Ministerului Sanatatii in urmatoarele situatii: a) la cererea titularului. Art. (2) Asistentul principal de farmacie sau asistenti principali de farmacie care au primit licenta de infiintare sunt obligati. sa deschida drogheria in termen de cel mult un an de la data emiterii licentei. respectiv titularilor licentei de infiintare. sub sanctiunea anularii acesteia. respectiv nu mai sunt asociati la o alta drogherie sau nu mai administreaza ori conduce o alta drogherie . Art.63. cu anuntarea Directiei Generale Farmaceutice din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei. e) in alte situatii generate de o forta majora. Art. drogheria isi poate continua activitatea . (1) Pentru cauze de forta majora Colegiul Farmacistilor din Romania poate aproba intreruperea activitatii drogheriei pe o perioada de pana la 45 de zile. 62. dar care nu depaseste 180 de zile. (1) In situatia in care unul dintre asociati decedeaza.60. pe baza acordului Colegiului Farmacistlor din Romania. b) dobandirea in proprietate a unui spatiu corespunzator. d) aparitia unor situatii ce au determinat ingreunarea semnificativa a accesului la drogherie. f) intreruperea activitatii pentru o perioada de peste 180 de zile. 61. 15 . aprobarea de intrerupere a activitatii drogheriei se da de catre Directia Generala Farmaceutica din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei. d) decesul titularului. e) retragerea autorizatiei de functionare. (3) Conditiile de organizare si functionare ale drogheriei se stabilesc prin ordin al ministerului sanatatii si familiei . c) pierderea dreptului de libera practica al asistentului titular al licentei de infiintare. Art. (2) Pentru o perioada mai mare de 45 de zile.

(1) Infiintarea. Art. (2) Conditiile si documentatia necesara obtinerii autorizatiei de functionare. (1) Inspectia in unitatile farmaceutice si in drogherii se face.69. CAPITOLUL VII SUPRAVEGHEREA SI INSPECTIA Art. o data la 2 ani. de regula. (1) Asistentul sef sau inlocuitorul acestuia raspunde de activitatea drogheriei in ansamblul sau si de reprezentarea acesteia fata de orice control al autoritatilor competente si nu poate fi substituit de o persoana de alta profesie. (3)Taxa pentru obtinerea licentei de infiintare se stabileste de Consiliul National al Colegiului Farmacistilor din Romania si nu poate depasi valoarea unui salariu minim pe economie.70. (2) Firma drogheriei va contine obligatoriu numai denumirea de „Drogherie” urmata de numele societatii si va fi afisata la loc vizibil. Art.66.65. 16 . (3) Este interzisa utilizarea in denumirea drogheriei a cuvantului farmacie sau a unui nume derivat sau prescurtat din acest cuvant. Art. Art. (1) Drogheria.68. ca unitate sanitara. (1) Este interzisa folosirea de catre drogherii a insemnelor farmaciei. precum si cele necesare inscrierii in Registru national de evidenta al drogheriilor se stabilesc prin ordin al ministrului sanatatii si familiei. 67. va putea functiona numai dupa obtinerea autorizatiei de functionare eliberata de Ministerul Sanatatii si Familiei. organizarea si functionarea Inspectiei Nationale Farmaceutica se reglementeaza in termen de 6 luni de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei. (1) Supravegherea si inspectia in unitatile farmaceutice si in drogherii se exercita de catre Ministerul Sanatatii prin Inspectia Nationala Farmaceutica organizata in cadrul Directiei Generale Farmaceutice. (1) Drogheria nu poate functiona in absenta asistentului sef sau a inlocuitorului sau legal . prin hotarare de guvern. Art.64.Art.

74. răspunderea disciplinară. 000 lei urmatoarele fapte: a) inceperea activitatii inaintea inregistrarii unitatii in Registrul de evidenta al unitatilor farmaceutice. 000 lei la 15.(4). art 37 alin. potrivit legii penale. penală.(1) si ( 3). (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2. Art.65. 000. Art. Art. dotarea si functionarea farmaciei sau drogheriei pot dispune suspendarea activitatii si inchiderea unitatii pana la remedierea abaterilor. d) angajarea de personal farmaceutic de specialitate ce nu poseda drept de libera practica.(1).2 alin. după caz. (1) Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi atrage. 000 lei urmatoarele fapte. b) nerespectarea dispozitiilor legale referitoare la firma unitatilor farmaceutice si drogheriilor.(1). 000 lei la 15.000. (1) Ori de cate ori organele de inspectie constata abateri de la organizarea.75. respectiv a drogheriei. 17 .71. 000.000 lei urmatoarele fapte: a) nerespectarea programului de functionare a farmaciei. art.000.58. 000. 000 lei la 10. (1) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2. cu exceptia farmacistilor si asistentilor aflati in perioada de stagiu. 000. Directia Generala Faraceutica din cadrul Ministerului Sanatatii va retrage autorizatia de functionare a unitatii farmaceutice.34 alin. b) incalcarea prevederilor art.72. (5) si (6). (2) Daca deficienta constatata nu este remediata in termen de maximum 3 luni.CAPITOLUL VIII. b) impiedicarea activitatii organelor de inspectie si control. Art. dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate. c) incalcarea dispozitilor referitoare la organizarea si dotarea farmaciilor si drogheriilor.73. (1) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2. materială sau civilă. RASPUNDERI SI SANCTIUNI Art. infracţiuni: a) incalcarea prevederilor art. c) afisarea in incinta farmaciei sau drogheriei a reclamelor de orice fel privind produsele medicamentoase precum si incalcarea dispozitiilor art 88. contravenţională. art 52 alin. c) incalcarea prevederilor art.3 alin. (4) si (7) si art.

la activitatea de inspectie farmaceutica organizata de Ministerul Sanatatii si Familiei.000. la solicitarea inspectorilor din cadrul Inspectiei Nationale Farmaceutice. evidenta farmaciilor din fiecare judet. (1) Cuantumul amenzilor va fi actualizat periodic prin hotarare de guvern. Art. d) informeaza Ministerul Sanatatii si Familiei cu privire la necesarul de servicii farmaceutice din teritoriu si propune solutii de acoperire a cererii de servicii farmaceutice. respectiv din municipiul Bucuresti. f) acorda licenta de infiintare a farmaciei. respective a drogheriei urmatoarele fapte: a) functionarea unei farmacii sau drogherii fara autorizatie de functionare emisa de Ministerul Sanatatii. aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.000. (1) Constituie infractiune si se sanctioneaza cu amenda de la 10. b) organizează cursuri de pregatire profesionala continua pentru farmacisti.79. (1) Dispoziţiile prezentei legi. Art.180/2002. e) colaboreaza cu autoritatile locale in vederea asigurarii necesarului de servicii farmaceutice. c) urmareste respectarea de catre angajatori a independentei profesionale a farmacistilor angajati. prin intermediul colegiilor teritoriale.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. Colegiul Farmacistilor din Romania are urmatoarele atributii: a) tine.78. prin reprezentanti sai. a farmaciei punct secundar de lucru si a oficinei locale de distributie a medicamentelor si a drogheriilor. b) detinerea sau eliberarea in drogherii a unor produse medicamentoase a caror detinere si eliberare sunt interzisa in drogherie. Capitolul IX ATRIBUTIILE COLEGIULUI FARMACISTILOR DIN ROMANIA Art.76.Art. (1) In executarea prezentei legi. (1) Constatarea faptelor ce constituie contraventii si aplicarea amenzilor se face de catre inspectorii din cadrul Inspectiei Nationale Farmaceutice din Ministerului Sanatatii.000 lei si inchiderea unitatii farmaceutice.000 lei la 30. 18 .80. Art. h) participa. se întregesc cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. g) urmareste aplicarea si respectarea normelor de etica si deontologie profesionala in farmacii. referitoare la contraventii.77.

stabileste necesarul estimativ de servicii farmaceutice. (1) Colegiul Farmacistilor din Romania participa alaturi de celelalte instituii implicate la elaborarea contractului-cadru privind furnizarea serviciilor farmaceutice in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate si. comisia va colabora cu toate institutiile implicate si va actiona prin toate mijloacele pentru indeplinirea obligatiilor contractuale de catre toate partile implicate. (2) Taxa perceputa conform alin.82. (1) La solicitarea titularilor de farmacii. (3) Trimestrial. j) asigura publicitatea localitailor in care se mai pot infiinta farmacii. Art. precum si partea din aceasta care trebuie virata de catre colegiile judetene. prin colegiile judetene. in baza datelor furnizate de partenerii contractuali. (1) Actele emise de catre Colegiul Farmacistilor din Romania in aplicarea legii se publica in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I. Colegiul Farmacistilor din Romania. poate reprezenta si sustine drepturile si interesele farmaciilor in fata institutiilor si autoritatilor statului. catre Consiliul National. Colegiul Farmacistilor din Romania. (2) In cadrul Colegiului Farmacistilor din Romania se va infiinta o comisie care va urmari indeplinirea de catre farmaciile aflate in raporturi contractuale cu sistemul de asigurari sociale de sanatate a obligatiilor contractuale.i) stabileste si urmareste respectarea programului de functionare a farmaciei precum si programul de permanenta.81. prin colegiile teritoriale.83. Art.(1) de catre Colegiul Farmacistilor din Romania nu poate depasi valoarea salariului minim pe economie pentru farmacii. respectiv celui al municipiului Bucuresti un raport privind modul in care farmaciile respecta obligatiile contractuale si drepturile asiguratilor. problemele aparute in urma derularii raporturilor contractuale si propune masurile ce trebuie luate in vederea imbunatatirii activitatii farmaciilor. Art. respectiv cel al municipiului Bucuresti. (2) In conditiile prevazute la alineatul (1). consiliului judetean al Colegiului Farmacistilor din Romania. Art. impreuna cu casele de asigurari de sanatate teritoriale. In acest sens. respectiv cel al municipiului Bucuresti.84. comisia va prezenta. (1) Consiliul National al Colegiului Farmacistilor din Romania stabileste taxa pentru acordarea licentelor ori a altor servicii furnizate in baza legii. asista si acorda consultanta de specialitate farmaciilor la incheierea contractelor privind furnizarea de servicii farmaceutice in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate. 19 .

care desfasoara activitate didactica in invatamantul farmaceutic superior de cel putin 5 ani. respectiv a serviciului de eliberare a medicamentului in cazul drogheriilor. (1) Farmaciile si drogheriile infiintate in temeiul altor legi raman infiintate si isi vor continua activitatea in conditiile prezentei legi. Art. (2) In termen de 2 ani de la intrarea in vigoare a prezentei legi.28. respectiv in Registrul de national evidenta a drogheriilor.85.89.10. Art. in farmacii puncte secundare de lucru sau oficine locale de distributie a medicamentelor. 20 . o functie in administratia sanitara.90. Art. (1) In termenul prevazut la articolul 85 alineatul (2). Art. (3) Noile autorizatii de functionare eliberate pentru farmaciile prevazute la alineatul (1) confera drepturile prevazute de art. (1) Prin derogare de la prevederile art. Art. fostele puncte exterioare de lucru din mediul rural ale farmaciilor se vor reorganiza.88. au dreptul de a infiinta si conduce o farmacie in localitatea in care isi desfasoara activitatea didactica. dupa caz.CAPITOLUL X DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII.87. farmacistii. (1) Este interzisa farmaciilor publicitatea sub orice forma pentru serviciile farmaceutice pe care le ofera. unitatile prevazute la alineatul (1) sunt obligate sa se reautorizeze si sa se inregistreze in Registrul national de evidenta a farmaciilor. (2) Dispozitiile alineatului (1) se aplica si farmacistilor care. Art. le inceteaza contractul de munca din motive care nu constituie o culpa personala. in conditiile prezentei legi. ocupand. cel putin 5 ani. (1) Taxa pentru obtinerea autorizatiei de functionare care se va achita in contul Ministerului Sanatatii va fi de : a) echivalentul in lei al sumei de 200 EURO pentru farmaciile din mediul urban.86. (1) Cheltuielile facute de catre farmacie pentru pregatirea profesionala de specialitate sau pentru educatia farmaceutica continua a farmacistilor se deduc din impozitul pe profit datorat de aceasta.

(4). (1) Prezenta lege intra in vigoare in termen de 6 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei. c) echivalentul in lei al sumei de 15 EURO pentru drogherii. Art. (2).44 alin.b) echivalentul in lei al sumei de 100 EURO pentru farmaciile din mediul rural si pentru drogherii . (2) Sumele incasate potrivit alineatului (1) se gestioneaza de catre Ministerul Sanatatii si Familiei in regim extra bugetar. 92. (2) Sumele incasate potrivit alin. Art. pana la data de 30 iunie a anului in curs. art. (2) La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga art.49 alin. se vor achita in contul Inspectiei Nationale Farmaceutice din Ministerul Sanatatii urmatoarele taxe: a) echivalentul in lei al sumei de 25 EURO pentru farmaciile din mediul urban. (1) vor fi utilizate pentru organizarea si functionarea Inspectiei Nationale Farmaceutice. Partea I. dupa 5 ani de functionare. (3) In cazul nerespectarii prevederilor alin (1) unitatea va fi sanctionata si va plati pana la 30 decembrie a anului in curs pe langa suma datorata o amenda reprezentand echivalentul in lei al sumei de 60 EURO.152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman asa cum a fost aceasta completata si modificata prin Legea de aprobare nr. art.(1) lit.336/2002.a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. b) echivalentul in lei al sumei de 15 EURO pentru farmaciile din mediul rural. precum si orice alte dispozitii contrare.91. 21 . (1) Anual. 104 alin.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful