Splaiul Independenţei nr.202A, Et.VI, Cam.28-29-30, Sector 6 Tel./Fax: 021-314 79 55; E-mail: office@colegfarm.ro; www.

colegfarm.ro BUCUREŞTI

LEGEA FARMACIEI Capitolul I. DISPOZITII GENERALE. Art.1. (1) Farmacia este unitatea sanitara de specialitate furnizoare de servicii farmaceutice care constau in principal in asistenta si consultanta farmaceutica, prepararea si eliberarea produselor medicamentoase. (2) Ca unitate sanitara de specialitate, farmacia, prin personalul specializat, participa la programele de educatie sanitara, de monitorizare si utilizare rationala a medicamentelor, la actiunile de inlaturare a efectelor dezastrelor, calamitatilor naturale ori a razboaielor. (3) Furnizarea serviciilor farmaceutice catre populatie se face in conformitate cu prevederile legale si numai prin intermediul farmaciei. Art.2. (1) Farmaciile detin si elibereaza produse medicamentoase de uz uman, plante si produse din plante, dispozitive medicale, produse igieno-cosmetice, medicamente de uz veterinar, suplimente nutritive si alte produse stabilite prin ordin al ministrului sanatatii . (2) Farmaciile executa, elaboreaza si elibereaza prescriptii magistrale si preparate oficinale. (3) Farmaciile detin si elibereaza numai produse autorizate pentru comercializare, conform dispozitiilor legale. (4) Medicamentele de uz uman se elibereaza numai prin farmaciile autorizate de Ministerul Sanatatii si Familiei in conditiile legi. (5) Este interzisa eliberarea medicamentelor de uz uman prin farmaciile veterinare.

1

Art.3. (1) Eliberarea medicamentelor catre populatie se face numai cu amanuntul, fiind interzisa autoservirea. (2) Pe baza de comanda si factura, farmacia poate elibera medicamente si dispozitive medicale necesare truselor de urgenta din institutii sau societati comerciale, care sunt obligate sa detina astfel de truse. Art.4. (1) Ca urmare a caracterului sau special de unitate sanitara, farmacia raspunde unei nevoi de interes general, realizand din acest punct de vedere un serviciu public. (2) Organismele implicate in procesul de infiintare, organizare si functionare a farmaciilor, in realizarea atributiilor ce le revin, vor actiona in baza urmatoarelor principii de baza : a) principiul compentei profesionale, conform caruia la baza infiintarii, organizarii si functionarii farmaciei sta calificarea si experienta profesionala a titularului cererii de infiintare; b) principiul repartitiei echilibrate, conform caruia infiintarea unei farmacii se va face avandu-se in vedere asigurarea serviciilor farmaceutice, in primul rand a populatiei lipsite de astfel de servicii; c) principiul stabilitatii si continuitatii serviciilor farmaceutice, conform caruia trebuie pastrat echilibrul dintre cererea si oferta unor astfel de servicii; d) principiul raspunderii personale , conform caruia farmacistul,indiferent de calitate sa, titular de farmacie sau angajat, este independent din punct de vedere al actului profesional, are drept de decizie si poarta intreaga raspundere a actelor sale; Art.5. (1) In functie de destinatarii serviciilor farmaceutice, farmaciile sunt cu circuit deschis, denumite farmacii publice, si cu circuit inchis. (2) Caracterul de farmacie cu circuit deschis sau inchis se va specifica in autorizatia de functionare a farmaciei. Art.6. (1) Ministerele si institutiile cu retea sanitara proprie pot infiinta farmacii cu circuit inchis, autorizate de Ministerul Sanatatii si Familiei, a caror destinatie este de a asigura necesarul de servicii farmaceutice in reteaua sanitara respectiva. (2) Ministerele cu retea sanitara proprie, impreuna cu Ministerul Sanatatii si Familiei reglementeaza ,tinand cont de legile speciale ale acestor ministeresi institutii modul de organizare si functionare a farmaciilor din reteaua sanitara respectiva. (3)Farmaciile aflate in structura acestor retele respecta reglementarile tehnice ale Ministerului Sanatatii si Familiei.

2

10. Art. a) au drept de libera practica farmaceutica. (3) Farmacia va fi administrata. (4) Farmacia astfel infiintata reprezinta forma liberala de exercitare a profesiei de farmacist. daca prin legi speciale nu se stabileste altfel. Art. numai farmacistii cu drept de libera practica. prin comisiile de licenta competente. respectiv solicitanti. Art. prin raportare la numarul de locuitori. cetăţeni români sau cetăţeni ai unui stat membru al Comunităţii Europene sau ai confederaţiei Elveţiene . Infiintarea farmaciei. dupa caz. se poate infiinta o farmacie la 3 000 de locuitori. Art. nu este acoperit. de asociatul unic sau farmacistii asociati. II. Sectiunea 1.9. (2) Licenta de infiintare se elibereaza in doua exemplare.(1) Pot infiinta si conduce farmacii. FARMACIA COMUNITARĂ.se face in baza licentei de infiintare acordata de catre Colegiul Farmacistilor din Romania. unul pentru solicitant. In acest sens.8. iar cel de al doilea pentru a fi depus la registrul de comert in vederea inregistrarii societatii. in localitatea in care se doreste infiintarea farmaciei nu functioneaza o alta farmacie sau necesarul de servicii farmaceutice. (1) Farmacia publica este unitatea sanitara cu personalitate juridica ce asigura necesarul de servicii farmaceutice al populatiei si al bolnavilor tratati in ambulatoriu. (2) Farmacistul cu drept de libera practica poate fi asociat sau unic asociat intr-o singura societate farmaceutica.Capitolul II. in conditiile prezentei legi. (1) Infiintarea si inregistrarea farmaciei la Registrul Comertului . 3 . (3) Societatea va avea ca unic obiect de activitate furnizarea de servicii farmaceutice. (2) Farmacia se infiinteaza si functioneaza ca societate cu raspundere limitata potrivit legii comerciale. (1) Licenta de infiintare se acorda numai daca sunt indeplinite urmatoarele conditii: I. farmacistii asociati. farmacistul sau.7. dupa caz.

(3)Furnizarea de date privind evidenţa populaţiei către Colegiul Farmacistilor din Romania este exceptata de la plata oricaror taxe.b) prezinta garantii de moralitate si onorabilitate profesionala. c) au o activitate profesionala neintrerupta in farmacia publica sau de spital. (1) Atunci cand. cartierul prevazute in licenta de infiintare. dacă interesul public o cere . la propunerea motivata a colegiului judetean.11. e) nu au antecedente penale. cum ar fi distanta mare a anumitor cartiere ori ansambluri de locuinte de cea mai apropiata farmacie. respectiv nu mai sunt asociati la o alta farmacie sau nu mai administreaza ori conduc o alta farmacie. (2)Numarul farmaciilor care pot fi infiintate in conditiile alineatului (1) este de maximum 1/10 din numarul farmaciilor necesare acoperirii de servicii farmaceutice din localitatea respectiva. la data formularii cererii privind acordarea unei licente de infiintare. zone cu trafic pietonal intens. va renunta la functia ce il face incompatibil. 4 . sanctionati in ultimii 2 ani pentru abateri de la normele de etica si deontologie profesionala. la data obtinerii autorizatiei de functionare a farmaciei. zona. de catre formatiunile de evidenta a populatiei din cadrul Sistemului National Informatic de evidenta a populatiei.datorita unor conditii obiective. (2)Datele privind numarul de locuitori dintr-o anumita localitate vor fi furnizate.respectiv al municipiului Bucuresti.12. poate aproba infiintarea unui numar suplimentar de farmacii. Art. (1)La stabilirea numarului de locuitori se va lua in calcul populatia cu domiciliul stabil in localitatea respectiva .precum si persoanele cu viza de flotant. nefiind. dar . administreaza sau conduce o alta farmacie. complexe studentesti. (3) Farmaciile a caror infiintare s-a aprobat in conditiile alineatului (1) vor functiona obligatoriu numai in amplasamentul. Art. la cerere. f) sunt apti din punct de vedere medical. g) nu este. de minimum 3 ani in ultimii 5 ani.13. se va angaja in scris ca. in acest sens. comisia de licente din cadrul Consiliului National al Colegiului Farmacistilor din Romania. Art.fara posibilitatea de a fii mutate in alta zona. (1) Farmacistul care. d) cunosc normele de etica si deontologie profesionala. desi numarul farmaciilor raportat la numarul populatiei asigura necesarul de servicii farmaceutice. platforme industriale.

15. sa deschida farmacia in termen de cel mult 1 an de la data emiterii licentei. (2)Licenta de infiintare a farmaciei este personala si netransmisibila. (3) Distanta prevazuta la alin. dar nu mai mult de 120 de zile. renunta. (2) Are prioritate la obtinerea licentei de infiintare farmacistul care. functiona si autoriza in aceleasi conditii ca si farmacia principala. pot infiinta.18.17. numai in localitatile in care nu functioneaza o alta farmacie. prin act autentic. Art. Art. (1) Farmacia se va infiinta si va functiona in localitatea prevazuta in licenta de infiintare. Art. respectiv titularii licentei de infiintare sunt obligati. masurati pe drumul pietonal de acces.10 alin.14. nu mai poate face o alta cerere privind acordarea unei noi licente decat dupa trecerea unui an de la data renuntarii. sub sanctiunea anularii de drept a licentei. in conditiile legii. (1)In cazul farmacistilor asociati. (1)Licenta de infiintare se acorda pe numele solicitantului. (2)Farmaciile puncte secundare de lucru se vor organiza. (1)Societăţile farmaceutice care furnizează servicii farmaceutice. nu a mai fost niciodata titularul unei alte farmacii. Art. Art.19. la aceasta calitate ori decedeaza. se pot infiinta oficine locale de distributie a medicamentelor de catre farmaciile cele 5 . indeplinind conditiile prevazute la art. (2)Pentru motive obiective.Art.(1) II. alte farmacii ca puncte secundare de lucru. (2)Farmacistul care a renuntat la calitatea de cotitular al licentei de infiintare.( 2 )se certifica in scris de catre Colegiul Farmacistilor din Romania. (2) Intre localul farmaciei nou infiintate si celelalte farmacii va trebui sa existe o distanta de cel putin 300 de metri. Colegiul Farmacistilor din Romania poate prelungi termenul de valabilitate al licentei. (1) O cerere pentru licenta de infiintare are un drept de anterioritate fata de cererile ulterioare. respectiv solicitantilor. pana la infiintarea unei farmacii sau pe o durata determinata prin autorizatia de functionare. licenta de infiintare nu-si pierde valabilitatea daca unul sau mai multi dintre cotitularii licentei de infiintare. (1) In localitatile lipsite de servicii farmaceutice. (1)Titularul.20. pe perioade succesive de 60 de zile.16. Art. (3)Cererea de prelungire a termenului de valabilitate a licentei de infiintare se face cu cel putin 30 de zile inaintea datei expirarii ei.

(4) Sanctiunea prevazuta la alineatul (3) nu va fi aplicabila societatilor farmaceutice a caror activitate inceteaza ca urmare a unor cauze independente de acestea.a decesului sau pierderii capacitatii de munca a farmacistului titular al licentei de infiintare. aluminiu. timp de 5 ani de la inceperea activitatii. dota si asigura functionarea unui spatiu corespunzator desfasurarii serviciilor farmaceutice. la dispozitia farmacistilor care au primit licenta de infiintare in vederea desfasurarii activitatii farmaceutice. in vederea construirii locuintei personale. lista cu localitatile in care pot fi infiintate farmacii. (3) Farmacistii titulari ai unei astfel de farmacii.21.mai apropiate sau de catre alte farmacii. se elibereaza de catre colegiul farmacistilor in raza caruia functioneaza farmacia infiintata. care isi stabilesc domiciliul in localitatea respectiva. emisa de catre Colegiului Farmacistilor din Romania. in mod obligatoriu. in interiorul unor magazine ori alte asemenea locuri.23. la data inceperii activitatii. Organizarea si functionarea farmaciei. Art.24. Sectiunea 2. consiliul local poate organiza. in baza licentei de infiintare. veniturile realizate de farmaciile infiintate in localitati in care. cu titlu de folosinta. precum si in constructii tip baraci de lemn. Art. cu acces liber si direct din strada. Nu se va admite amplasarea farmaciei in apartamente care au si destinatia de locuinta. garaje ori alte asemenea. (2) Modul de organizare. (1) Farmacia va fi amplasata numai la parterul cladirilor.22. pot primi in proprietate pana la 5 ha teren extravilan si pana la 1500 mp teren in intravilanul localitatilor. (2)Localul farmaciei va avea o suprafata utila de minimum 50 m2.precum si alte ajutoare financiare si materiale aprobate de consiliul local. (1) In localitatile in care nu exista farmacii. aceste farmacii sunt obligate sa functioneze cel putin 5 ani de la data expirarii termenului de la alineatul precedent. (1) Sunt scutite de la plata impozitelor pe profit. (2) Spatiile astfel organizate vor fi puse gratuit. Art. Art. nu mai functioneaza nici o alta farmacie. 6 . (2) Dovada indeplinirii conditiei pentru scutirea de la plata impozitului pe venit. (3) Sub sanctiunea restituirii valorii indexate a impozitelor datorate catre stat. functionare si autorizare a oficinelor locale de distributie se va stabili prin ordin al ministrului sanatatii si familiei. (1) Pe adresa de pe internet a Colegiulului Farmacistilor din Romania va exista.

26. (2) Autorizatia de functionare emisa in conditiile prezentei legi include deopotriva autorizatia sanitara de functionare. (1) Farmacia. din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei. substante si produse toxice si psihotrope folosite in scop medical.(2) si (3) Art.este incaperea in care se stocheaza si se conserva produsele prevazute la art. prepara si elibera. in conditiile legii. folosite in scop medical. stupefiante.18 alin. Art. spatiu pentru materiale de curatenie si dezinfectie (2) Incaperile farmaciei vor fi astfel amplasate incat intre ele sa existe legaturi functionale . b) Receptura–laborator . in conditiile legii. respectiv titularilor licentei de infiintare a farmaciei si confera urmatoarele drepturi: a) dreptul de a desfasura activitatile prevazute de lege.27.vestiar.este incaperea in care se executa si se elaboreaza prescriptiile magistrale si preparatele oficinale.25.2 alineatul (1). b) dreptul de a detine. va putea functiona numai dupa obtinerea autorizatiei de functionare eliberata de Ministerul Sanatatii si Familiei si inscrierea unitatii in Registrul national de evidenta a farmaciilor. c) Depozitul .este incaperea cu cea mai mare suprafata prin raportare la celelalte incaperi. 7 . tinut de catre Directia Generala Farmaceutica.2 d) Spatii anexa: birou . ca unitate sanitara. autorizatia pentru detinere si manipulare de substante si produse toxice. (1) Localul farmaciei va avea in principal urmatoarele incaperi: a) Oficina . (1) Eliberarea autorizatiei de functionare se face in baza raportului de inspectie favorabil. (1) Autorizatia de functionare se elibereaza pe numele titularului. grup sanitar pentru personal. psihotrope si precursori. prepara si elibera. in care are acces publicul si in care se face eliberarea produselor de la art. Art.Art. substante si produse stupefiante ori precursori ai acestora. c) dreptul de a detine. folosite in scop medical. (3) Nu pot primi autorizatie de functionare farmaciile care nu fac dovada licentei de infiintare sau care nu indeplinesc conditiile prevazute de art. emis de Inspectia nationala de farmacie din cadrul Ministerul Sanatatii si Familiei. (2) Documentatia si conditiile necesare obtinerii autorizatiei de functionare vor fi stabilite prin ordin al ministrului sanatatii si familiei.28.

29.34. in termen de maximum 10 zile lucratoare. Art. d)sunt apti din punct de vedere medical.28 lit.32.31. de titularul licentei de infiintare sau de catre unul dintre titulari. sa intocmeasca.respectiv oficine locale. in functie de nevoile populatiei. Art. in calitate de sef de farmacie. pentru farmaciile din teritoriul arondat. (1) Colegiul farmacistilor din Romania are obligatia ca. (2) Programul de functionare se notifica la colegiul farmacistilor si la directia de sanatate publica in raza carora functioneaza farmacia . Art. respectiv oficina. Art. respectiv oficinele locale de distributie a medicamentelor. titularul va inregistra autorizatia de functionare la sectia de politie in raza careia functioneaza farmacia. (3) Calitatea de sef de farmacie nu poate fi detinuta decat pentru o singura farmacie. la solicitarea acestora. Art. Art. b)nu au antecedente penale. (1) Farmacia este condusa. (1) Au dreptul de a conduce farmacii puncte secundare de lucru . si de catre alti farmacisti angajati ce nu au calitatea de asociati. farmacistii care: a) au drept de libera practica. c)nu au avut sanctiuni disciplinare in ultimii 2 ani. mijloacelor de informare in masa. b) se afla in concediu medical sau pentru cresterea copilului. (1)Farmacia nu poate functiona in absenta sefului de farmacie sau a inlocuitorului sau legal.b) si c). vor putea fi conduse. c) se afla in concediu de odihna.33. in calitate de sef de farmacie. (2)Farmacistul sef de farmacie poate desemna un inlocuitor farmacist in urmatoarele situatii: a) cand farmacia lucreaza in doua ture . (2) Farmaciile puncte secundare de lucru. farmacia punct secundar de lucru. (2) Programul de permanenta va fi afisat de catre fiecare farmacie si se va comunica de catre colegiul farmacistilor autoritatilor administrative locale ori. de la data eliberarii. dupa caz. sa asigure si sa supravegheze functionarea si respectarea programului de permanenta a serviciilor farmaceutice. 8 . (1) Programul de functionare al farmaciei este de minimum 8 ore pe zi si de cel putin 5 zile pe saptamana.d) dreptul de a incheia contracte cu societatile de asigurari sociale de sanatate privind furnizarea de servicii farmaceutice.30. (1) In vederea exercitarii drepturilor prevazute la art.

(1) In farmacie isi desfasoara activitatea farmacisti cu drept de libera practica si pot sa lucreze si asistenti medicali de farmacie cu drept de libera practica. (1) Inlocuirea prevazuta la art. inregistrat la camera de munca sau alte forme de angajare prevazute de lege. se face numai in farmacie. respective cele care se eliberea pe baza de prescriptie medicala. prin raportare la cifra de afaceri a acesteia. si in alte situatii. f) pe perioada in care ocupa o functie de demnitate publica sau electiva. (2) Asistentii medicali de farmacie il ajuta pe farmacist in activitate si lucreaza sub directa indrumarea a acestuia. (1) Incadrarea cu farmacisti se va face astfel incat sa se asigure functionarea corespunzatoare a farmaciei pe periaoda programului declarat si va fi corelata cu volumul de activitate. Art.37.d) urmeaza un curs de calificare ori specializare profesionala. Art. stupefiante. psihotrope sau precursori se face numai prin farmacie si numai de catre farmacisti Art38. numarul minim de farmacisti ce trebuie sa lucreze in farmacie. de catre farmacist sau numai sub supravegherea acestuia. (3) Persoanele aflate in procesul de invatamant farmaceutic ori de stagiu profesional isi pot desfasura activitatea sub indrumarea si supravegherea unui farmacist cu drept de libera practica.34 se aproba de catre colegiul farmacistilor in raza caruia functioneaza farmacia. (5) Eliberarea medicamentelor etice. (2) La propunerea colegiului local. pe o perioada determinata. in baza unei grile elaborate si publicate de Ministerul Sanatatii si Familiei si Colegiul Farmacistilor din Romania .36. (1) Colegiul Farmacistilor din Romania va stabili. (1) Farmacistul sef sau in cazul absenţei şefului inlocuitorul acestuia. raspunde de activitatea farmaciei in ansamblul sau si reprezinta farmacia in fata organelor de control profesional. Art39. 9 .35. (6) Eliberarea medicamentelor care contin substante toxice. Consiliul National al Colegiului Farmacistilor din Romania poate aproba inlocuirea farmacistului sef. (4) Prepararea medicamentelor se face numai de catre farmacist sau sub supravegherea directa a acestuia. Art. (2) Personalul de specialitate va fi angajat pe baza de contract de munca. e) pe perioada suspendarii disciplinare a dreptului de libera practica.

41. f) informarea proprie asupra noutatilor din domeniul medicamentului pe plan national si international. Art. pentru motive obiective. a 10 . (1) Schimbarea sediului farmaciei se poate face.( 1) a produselor igieno-cosmetice precum si a dispozitivelor medicale. (3) Afisarea emblemei si a firmei farmaciei este scutita de plata oricarei taxe. conservarea si eliberarea preparatelor magistrale si oficinale din farmacie. i) supravegheaza si indruma activitatea persoanelor aflate in proces de invatamant ori stagiu profesional. 2 alin. Schimbarea sediului farmaciei. e) cooperarea cu medicul in legatura cu schema terapeutica in cazul asocierii de medicamente si a prescrierii de retete magistrale. (1) Firma farmaciei va include sintagma “farmacia” si o denumire care sa o deosebeasca de alte astfel de unitati. h) informarea asupra legislatiei si reglementarilor organismelor internationale din domeniul medicamentului. Art. prevazute in codul de etica si deontologie profesionala elaborat de Colegiul Farmacistolor din Romania si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I. (1) In intreaga sa activitate farmacistul va respecta principiile eticii si deontologiei profesionale. numai in interiorul aceleiasi localitati. d) participarea la activitatea de farmacovigilenta. Sectiunea 3. (2) Prin exceptie de la alineatul (1) sediul farmaciei poate fi schimbat in alta localitate numai daca in aceasta localitate nu functioneaza o alta farmacie.43. c) asigurarea asistentei si consultantei farmaceutice de specialitate. iar in localitatea unde a functionat farmacia.42. de culoare verde pe fond alb. mai exista cel putin o alta farmacie. (2) Emblema farmaciei va purta ca semn distinctiv simbolul crucii cu laturile intersectate in unghi drept. (3) Emiterea acordului de catre Colegiul Farmacistilor din Romania se va face dupa verificarea indeplinirii conditiei prevazute la alineatul (1). la care Romania a aderat. de dimensiuni egale. b) conservarea si eliberarea produselor prevazute la art. Art.40.Art. pe baza acordului Colegului Farmacistilotr din Romania. g) cunoasterea legislatiei sanitare si farmaceutice in vigoare. denumire inregistrata la Registrul Comertului. (1) Principalele atributii ale farmacistului sunt urmatoarele: a) prepararea.

schimbarea sediului va putea fi aprobata numai daca situatia avuta in vedere la data la care s-a aprobat infiintarea farmaciei s-a modificat in mod semnificativ astfel incat motivele care au fost avute in vedere la infiintare sa nu mai subziste. (1) Conducerea unitatii sanitare impreuna cu farmacistul sef stabilesc: organigrama si programul de functionare ale farmaciei. e) aparitia unor situatii ce au determinat ingreunarea semnificativa a accesului la farmacie. (4) Daca licenta de infiintare a farmaciei s-a obtinut in conditiile art 10. un serviciu de urgenta care sa asigure asistenta cu medicamente pe timpul cat farmacia este inchisa. medico-sociale sau medico-balneare unde functioneaza. b) dobandirea in proprietate a unui spatiu corespunzator.44. f) in alte situatii fortuite si daca necesarul de servicii farmaceutice in zona in care a functionat farmacia nu este afectat. FARMACIA DE CIRCUIT INCHIS. (2) Conditiile privind organizarea. Art. d) scaderea adresabilitatii pacientilor. Art. fara sa existe o culpa a societatii farmaceutice.respectarii distantei prevazute la art. Art. ca urmare a cresterii numarului de farmacii intr-o anumita zona sau scaderea considerabila a numarului de locuitori in zona in care a functionat farmacia.18 alineatul(1) si a motivelor obiective ce determina schimbarea sediului farmaciei. iar vechea autorizatie va fi retrasa. (1) Sunt considerate motive obiective urmatoarele situatii: a) incetarea contractului de inchiriere a spatiului. Capitolul III. functionarea si autorizarea farmaciilor cu circuit inchis se stabilesc prin ordin al ministrului sanatatii si familiei.45. 11 . Art. (2) Ministerul Sanatatii va emite pentru noul sediu o noua autorizatie de functionare.47. vechiul spatiu fiind detinut cu chirie. ca sectie a acesteia si asigura servicii farmaceutice pentru bolnavii internati sau aflati in evidenta acestei unitati. iar dupa caz.46. (1) Dispozitiile privind autorizarea de functionare se vor aplica in mod corespunzator si pentru noul sediu. (1) Farmacia de circuit inchis este integrata in structura organizatorica a unitatii sanitare. c) deteriorarea grava si oneros de reparat a actualului spatiu.

(3) Vanzarea farmaciei se inregistreaza la Directia Generala Farmaceutica din Ministerul Sanatatii. (2) Organizarea si functionarea farmaciei cu circuit inchis se stabilesc prin ordinul ministrului sanatatii si familiei. (1) Farmacistul sef sau inlocuitorul acestuia are obligatia sa participe la raportul de garda si va face parte din colectivul de farmacovigilenta. in vederea eliberarii unei noi autorizatii de functionare si anularea celei anterioare. 52. TRANSFERUL FARMACIEI Art.10 alin. Art. un angajat farmacist al farmaciei publice poate fi detasat la unitatea medicala. 12 . amplasate la acelasi nivel. (2) Colegiul Farmacistilor din Romania are obligatia sa afiseze la sediile colegiilor judetene. (2) Dovada indeplinirii conditiilor se certifica de catre Colegiul Farmacistilor din Romania. (2) Farmacistul sef impreuna cu ceilalti sefi de sectii stabilesc si propun spre aprobare conducerii unitatii sanitare necesarul de medicamente. 51.Art. evitandu-se vecinatatea sectiilor a caror activitate poate determina modificari in calitatea produselor medicamentoase. asigurandu-se o cale de acces directa pentru aprovizionare.50. care.48. oferta de vanzare. cu legaturi functionale directe intre ele.49. respectiv al municipiului Bucuresti. Art. avand drept de libera practica. indeplinesc conditiile prevazute la art. (1) Vanzarea unei societati farmaceutice se poate face numai unui farmacist sau unor farmacisti asociati. (1) Farmacia va functiona in spatii adecvate. (1) Intentia de vanzare a unei farmacii se va notifica in mod obligatoriu catre Colegiul Farmacistilor din Romania. (1) Unitatile medicale ce nu au farmacie proprie pot incheia contracte privind furnizarea de servicii farmaceutice cu farmacii publice. (1) punctul II. precum si la cel central. Capitolul IV. (2) In functie de necesitati si de clauzele contractului incheiat intre unitatea medicala si farmacie. Art.

Art. Capitolul V INTRERUPEREA TEMPORARA SI INCETAREA ACTIVITATII FARMACIEI Art. dar care nu depaseste 180 de zile. pana in momentul in care se recasatoreste. in vederea emiterii unei noi autorizatii de functionare si anularea celei anterioare. respectiv titularilor licentei de infiintare. Colegiul Farmacistilor din Romania poate aproba intreuperea acivitatii farmaciei pe perioada de pana la 45 de zile. d) decesul titularului. perioada limita se poate prelungi. b) dizolvarea societatii. doar in cazul decesului farmacistului titular al licentei de infiintare. nu este titularul altei farmacii si indeplineste conditiile prevazute la art. c) pierderea dreptului de libera practica al farmacistului titular al licentei de infiintare. cu anuntarea Directiei Generale Farmaceutice. 13 . o farmacie poate fi data spre administrare unui farmacist care indeplineste conditiile prevazute la art. (3) Darea in administrare a farmaciei se va inregistra la Directia Generala Farmaceutica din Ministerului Sanatatii.55. farmacia isi poate continua activitatea. (1) Farmacia isi inceteaza activitatea prin anularea autorizatiei de functionare emisa de Ministerul Sanatatii in urmatoarele situatii: a) la cererea titularului. Daca unul dintre copii va urma cursurile unei facultati de farmacie. (3) Documentatia necesara in vederea aprobarii intreruperii temporare si reluarii activitatii se stabileste prin ordin al ministerului sanatatii si familiei. pana cand acel mostenitor va indeplini toate conditiile necesare pentru primirea unei licente. b) de catre sotul supravietuitor cu drept de mostenire. (1) In situatia in care unul dintre farmacistii asociati decedeaza. (1) Pentru cauze de forta majora. aprobarea de intrerupere a activitatii farmaciei se da de catre Ministerul Sanatatii prin Directia Generala Farmaceutica. la cerere. respectiv titularilor licentei de infiintare.10 acesta devine titularul farmaciei . Art.54. 53. inainte de depasirea varstei prevazute anterior. (1) In mod exceptional. e) retragerea autorizatiei de functionare. (2) Pentu o perioada mai mare de 45 de zile. Art. (2) Daca sotul supravietuitor. cu drept de mostenire.56. fiind farmacist.10 si nu este titularul unei alte farmacii si numai in urmatoarele situatii : a) de catre copiii cu drept de mostenire pana cand cel mai tanar dintre copii implineste varsta de 23 ani.

(2) Lista cu medicamentele ce pot fi eliberate de drogherii. (1) Drogheria se poate infiinta numai in localitatea in care nu exista farmacie sau unde numarul de farmacii raportat la numarul de locuitori conform art.58. se aproba prin ordin al ministrului sanatatii si familiei si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I. precum si lista cu plante si produse derivate din plante care nu se pot elibera prin drogherii. (6) Situatiile pentru care poate fi inlocuit sunt cele prevazute la art.10 din prezenta lege nu este acoperitor. Art.57. 14 .CAPITOLUL VI DROGHERIA. (2) Este obligatorie amplasarea drogheriei la o distanta de minimum 300m. se elaboreaza de catre Agentia Nationala a Medicamentului. b) au o experienta profesionala neintrerupta de minimum 3 ani in activitatea farmaceutica in ultimi 5 ani. c) nu au antecedente penale. care isi va exercita personal profesia numai in aceasta unitate. produse igieno-cosmetice. (5) Seful drogheriei poate sa desemneze un inlocuitor al sau pe perioada absentei sale din drogherie. suplimente nutritive. (1) Drogheria. plante anodine si produse pe baza de plante anodine. e) sunt apti din punct de vedere medical. Art. ca unitate sanitara cu personalitate juridical. (1) Licenta de infiintare se acorda de catre Colegiul Farmacistilor din Romania asistentului principal de farmacie sau asistentilor principali de farmacie care indeplinesc urmatoarele conditii: a) au drept de libera practica. d) nu au avut in ultimii 2 ani sanctiuni disciplinare conform certificarii Colegiului Asistentilor Medicali . masurati pe drumul de acces pietonal fata de o farmacie sau alta drogherie.59.34 alin. (3) Distanta va fi confirmata in scris de catre colegiul farmacistilor territorial. (2). Art. dispozitive medicale. (4) Drogheria va fi condusa de un asistent principal de farmacie. (7) Inlocuitorul sefului drogheriei va fi un asistent principal cu drept de libera practica. are ca unic obiect de activitate aprovizionarea populatiei cu medicamente ce se elibereaza fara prescriptie medicala.

e) in alte situatii generate de o forta majora. 15 . (1) Pentru cauze de forta majora Colegiul Farmacistilor din Romania poate aproba intreruperea activitatii drogheriei pe o perioada de pana la 45 de zile. aprobarea de intrerupere a activitatii drogheriei se da de catre Directia Generala Farmaceutica din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei. c) deteriorarea grava sioneros de reparat a actualului spatiu. d) aparitia unor situatii ce au determinat ingreunarea semnificativa a accesului la drogherie.60. cu anuntarea Directiei Generale Farmaceutice din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei. sa deschida drogheria in termen de cel mult un an de la data emiterii licentei. dar care nu depaseste 180 de zile. respectiv titularilor licentei de infiintare.63. b) dizolvarea societatii. (2) Pentru o perioada mai mare de 45 de zile. b) dobandirea in proprietate a unui spatiu corespunzator. 61. Art. (2) Asistentul principal de farmacie sau asistenti principali de farmacie care au primit licenta de infiintare sunt obligati. pe baza acordului Colegiului Farmacistlor din Romania. d) decesul titularului. c) pierderea dreptului de libera practica al asistentului titular al licentei de infiintare. (1) Drogheria isi inceteaza activitatea prin anularea autorizatiei de functionare emisa de Ministerului Sanatatii in urmatoarele situatii: a) la cererea titularului. (1) In situatia in care unul dintre asociati decedeaza. 62. Art. (2) Sunt considerate motive obiective urmatoarele situatii: a) incetarea contractului de inchiriere a spatiului fara sa existe o culpa a drogheriei. sub sanctiunea anularii acesteia. respectiv titularilor licentei de infiintare. e) retragerea autorizatiei de functionare. f) intreruperea activitatii pentru o perioada de peste 180 de zile. (3) Conditiile de organizare si functionare ale drogheriei se stabilesc prin ordin al ministerului sanatatii si familiei . vechiul spatiu fiind detinut cu chirie. drogheria isi poate continua activitatea . Art. (1) Schimbarea sediului drogheriei se poate face pentru motive obiective numai in interiorul aceleiasi localitati. Art.f) nu este. respectiv nu mai sunt asociati la o alta drogherie sau nu mai administreaza ori conduce o alta drogherie .

prin hotarare de guvern. (3) Este interzisa utilizarea in denumirea drogheriei a cuvantului farmacie sau a unui nume derivat sau prescurtat din acest cuvant. (1) Drogheria nu poate functiona in absenta asistentului sef sau a inlocuitorului sau legal .64. o data la 2 ani. (1) Supravegherea si inspectia in unitatile farmaceutice si in drogherii se exercita de catre Ministerul Sanatatii prin Inspectia Nationala Farmaceutica organizata in cadrul Directiei Generale Farmaceutice. ca unitate sanitara.66. 16 . (3)Taxa pentru obtinerea licentei de infiintare se stabileste de Consiliul National al Colegiului Farmacistilor din Romania si nu poate depasi valoarea unui salariu minim pe economie. precum si cele necesare inscrierii in Registru national de evidenta al drogheriilor se stabilesc prin ordin al ministrului sanatatii si familiei. 67. de regula.69. Art. (2) Firma drogheriei va contine obligatoriu numai denumirea de „Drogherie” urmata de numele societatii si va fi afisata la loc vizibil.68. (1) Inspectia in unitatile farmaceutice si in drogherii se face. (1) Drogheria. Art.65. CAPITOLUL VII SUPRAVEGHEREA SI INSPECTIA Art. Art. (2) Conditiile si documentatia necesara obtinerii autorizatiei de functionare. va putea functiona numai dupa obtinerea autorizatiei de functionare eliberata de Ministerul Sanatatii si Familiei. (1) Infiintarea. Art. (1) Este interzisa folosirea de catre drogherii a insemnelor farmaciei.Art. Art.70. (1) Asistentul sef sau inlocuitorul acestuia raspunde de activitatea drogheriei in ansamblul sau si de reprezentarea acesteia fata de orice control al autoritatilor competente si nu poate fi substituit de o persoana de alta profesie. organizarea si functionarea Inspectiei Nationale Farmaceutica se reglementeaza in termen de 6 luni de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei.

58. respectiv a drogheriei.(1) si ( 3). c) afisarea in incinta farmaciei sau drogheriei a reclamelor de orice fel privind produsele medicamentoase precum si incalcarea dispozitiilor art 88. (1) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2.34 alin. art 52 alin.(4). b) incalcarea prevederilor art. (4) si (7) si art. 000. b) impiedicarea activitatii organelor de inspectie si control.72. b) nerespectarea dispozitiilor legale referitoare la firma unitatilor farmaceutice si drogheriilor.CAPITOLUL VIII. penală. potrivit legii penale.71. Art. 000. dotarea si functionarea farmaciei sau drogheriei pot dispune suspendarea activitatii si inchiderea unitatii pana la remedierea abaterilor. Art.75.3 alin.000.2 alin. infracţiuni: a) incalcarea prevederilor art. răspunderea disciplinară. Directia Generala Faraceutica din cadrul Ministerului Sanatatii va retrage autorizatia de functionare a unitatii farmaceutice. art. 000 lei urmatoarele fapte: a) inceperea activitatii inaintea inregistrarii unitatii in Registrul de evidenta al unitatilor farmaceutice.65. 000 lei la 15. RASPUNDERI SI SANCTIUNI Art. Art. dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate. (1) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2.74. c) incalcarea prevederilor art. (5) si (6). 17 . materială sau civilă. (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2. (1) Ori de cate ori organele de inspectie constata abateri de la organizarea.(1). d) angajarea de personal farmaceutic de specialitate ce nu poseda drept de libera practica. 000. Art.(1). art 37 alin.000 lei urmatoarele fapte: a) nerespectarea programului de functionare a farmaciei. după caz. 000.000. (2) Daca deficienta constatata nu este remediata in termen de maximum 3 luni. c) incalcarea dispozitilor referitoare la organizarea si dotarea farmaciilor si drogheriilor. 000 lei la 15.73. 000 lei urmatoarele fapte. (1) Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi atrage. 000 lei la 10. contravenţională. cu exceptia farmacistilor si asistentilor aflati in perioada de stagiu.

evidenta farmaciilor din fiecare judet. (1) Constatarea faptelor ce constituie contraventii si aplicarea amenzilor se face de catre inspectorii din cadrul Inspectiei Nationale Farmaceutice din Ministerului Sanatatii. Colegiul Farmacistilor din Romania are urmatoarele atributii: a) tine.78. 18 . respectiv din municipiul Bucuresti. aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. b) detinerea sau eliberarea in drogherii a unor produse medicamentoase a caror detinere si eliberare sunt interzisa in drogherie.000 lei si inchiderea unitatii farmaceutice.80. respective a drogheriei urmatoarele fapte: a) functionarea unei farmacii sau drogherii fara autorizatie de functionare emisa de Ministerul Sanatatii. g) urmareste aplicarea si respectarea normelor de etica si deontologie profesionala in farmacii.79. b) organizează cursuri de pregatire profesionala continua pentru farmacisti. se întregesc cu prevederile Ordonantei Guvernului nr.77. (1) In executarea prezentei legi. prin reprezentanti sai.Art. e) colaboreaza cu autoritatile locale in vederea asigurarii necesarului de servicii farmaceutice.000 lei la 30.180/2002. f) acorda licenta de infiintare a farmaciei. (1) Constituie infractiune si se sanctioneaza cu amenda de la 10. Capitolul IX ATRIBUTIILE COLEGIULUI FARMACISTILOR DIN ROMANIA Art.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.000. (1) Cuantumul amenzilor va fi actualizat periodic prin hotarare de guvern. prin intermediul colegiilor teritoriale. Art. c) urmareste respectarea de catre angajatori a independentei profesionale a farmacistilor angajati. (1) Dispoziţiile prezentei legi. Art. a farmaciei punct secundar de lucru si a oficinei locale de distributie a medicamentelor si a drogheriilor.76.000. la solicitarea inspectorilor din cadrul Inspectiei Nationale Farmaceutice. Art. h) participa. la activitatea de inspectie farmaceutica organizata de Ministerul Sanatatii si Familiei. d) informeaza Ministerul Sanatatii si Familiei cu privire la necesarul de servicii farmaceutice din teritoriu si propune solutii de acoperire a cererii de servicii farmaceutice. referitoare la contraventii.

consiliului judetean al Colegiului Farmacistilor din Romania.(1) de catre Colegiul Farmacistilor din Romania nu poate depasi valoarea salariului minim pe economie pentru farmacii.84. (2) In conditiile prevazute la alineatul (1). (2) In cadrul Colegiului Farmacistilor din Romania se va infiinta o comisie care va urmari indeplinirea de catre farmaciile aflate in raporturi contractuale cu sistemul de asigurari sociale de sanatate a obligatiilor contractuale. In acest sens. (1) La solicitarea titularilor de farmacii. (3) Trimestrial. Art. (1) Actele emise de catre Colegiul Farmacistilor din Romania in aplicarea legii se publica in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I. (1) Consiliul National al Colegiului Farmacistilor din Romania stabileste taxa pentru acordarea licentelor ori a altor servicii furnizate in baza legii. j) asigura publicitatea localitailor in care se mai pot infiinta farmacii. (2) Taxa perceputa conform alin. Art. catre Consiliul National. problemele aparute in urma derularii raporturilor contractuale si propune masurile ce trebuie luate in vederea imbunatatirii activitatii farmaciilor. in baza datelor furnizate de partenerii contractuali. (1) Colegiul Farmacistilor din Romania participa alaturi de celelalte instituii implicate la elaborarea contractului-cadru privind furnizarea serviciilor farmaceutice in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate si.82. respectiv celui al municipiului Bucuresti un raport privind modul in care farmaciile respecta obligatiile contractuale si drepturile asiguratilor. Colegiul Farmacistilor din Romania. Art. comisia va colabora cu toate institutiile implicate si va actiona prin toate mijloacele pentru indeplinirea obligatiilor contractuale de catre toate partile implicate. poate reprezenta si sustine drepturile si interesele farmaciilor in fata institutiilor si autoritatilor statului. impreuna cu casele de asigurari de sanatate teritoriale.i) stabileste si urmareste respectarea programului de functionare a farmaciei precum si programul de permanenta. respectiv cel al municipiului Bucuresti.83. precum si partea din aceasta care trebuie virata de catre colegiile judetene. prin colegiile judetene. stabileste necesarul estimativ de servicii farmaceutice. comisia va prezenta. respectiv cel al municipiului Bucuresti. asista si acorda consultanta de specialitate farmaciilor la incheierea contractelor privind furnizarea de servicii farmaceutice in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate. Colegiul Farmacistilor din Romania. Art. prin colegiile teritoriale. 19 .81.

(1) Taxa pentru obtinerea autorizatiei de functionare care se va achita in contul Ministerului Sanatatii va fi de : a) echivalentul in lei al sumei de 200 EURO pentru farmaciile din mediul urban. (3) Noile autorizatii de functionare eliberate pentru farmaciile prevazute la alineatul (1) confera drepturile prevazute de art. ocupand. o functie in administratia sanitara. care desfasoara activitate didactica in invatamantul farmaceutic superior de cel putin 5 ani. Art.89. Art. (2) Dispozitiile alineatului (1) se aplica si farmacistilor care. (1) Este interzisa farmaciilor publicitatea sub orice forma pentru serviciile farmaceutice pe care le ofera. dupa caz.CAPITOLUL X DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII. in conditiile prezentei legi. le inceteaza contractul de munca din motive care nu constituie o culpa personala. Art.88. Art. (1) In termenul prevazut la articolul 85 alineatul (2). respectiv a serviciului de eliberare a medicamentului in cazul drogheriilor. fostele puncte exterioare de lucru din mediul rural ale farmaciilor se vor reorganiza. (1) Cheltuielile facute de catre farmacie pentru pregatirea profesionala de specialitate sau pentru educatia farmaceutica continua a farmacistilor se deduc din impozitul pe profit datorat de aceasta. respectiv in Registrul de national evidenta a drogheriilor.85.90.86. 20 . cel putin 5 ani. (2) In termen de 2 ani de la intrarea in vigoare a prezentei legi. in farmacii puncte secundare de lucru sau oficine locale de distributie a medicamentelor. farmacistii.28. au dreptul de a infiinta si conduce o farmacie in localitatea in care isi desfasoara activitatea didactica. Art. (1) Prin derogare de la prevederile art.10. (1) Farmaciile si drogheriile infiintate in temeiul altor legi raman infiintate si isi vor continua activitatea in conditiile prezentei legi. unitatile prevazute la alineatul (1) sunt obligate sa se reautorizeze si sa se inregistreze in Registrul national de evidenta a farmaciilor. Art.87.

(1) Anual.(1) lit. 92. Art.b) echivalentul in lei al sumei de 100 EURO pentru farmaciile din mediul rural si pentru drogherii . pana la data de 30 iunie a anului in curs. (2) Sumele incasate potrivit alin.(4).a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. art. Partea I.336/2002. c) echivalentul in lei al sumei de 15 EURO pentru drogherii.152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman asa cum a fost aceasta completata si modificata prin Legea de aprobare nr.91. art. precum si orice alte dispozitii contrare. (2) Sumele incasate potrivit alineatului (1) se gestioneaza de catre Ministerul Sanatatii si Familiei in regim extra bugetar.49 alin. dupa 5 ani de functionare. (1) vor fi utilizate pentru organizarea si functionarea Inspectiei Nationale Farmaceutice. (1) Prezenta lege intra in vigoare in termen de 6 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei. (2). 104 alin. (2) La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga art. b) echivalentul in lei al sumei de 15 EURO pentru farmaciile din mediul rural. se vor achita in contul Inspectiei Nationale Farmaceutice din Ministerul Sanatatii urmatoarele taxe: a) echivalentul in lei al sumei de 25 EURO pentru farmaciile din mediul urban. 21 .44 alin. (3) In cazul nerespectarii prevederilor alin (1) unitatea va fi sanctionata si va plati pana la 30 decembrie a anului in curs pe langa suma datorata o amenda reprezentand echivalentul in lei al sumei de 60 EURO. Art.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful