Splaiul Independenţei nr.202A, Et.VI, Cam.28-29-30, Sector 6 Tel./Fax: 021-314 79 55; E-mail: office@colegfarm.ro; www.

colegfarm.ro BUCUREŞTI

LEGEA FARMACIEI Capitolul I. DISPOZITII GENERALE. Art.1. (1) Farmacia este unitatea sanitara de specialitate furnizoare de servicii farmaceutice care constau in principal in asistenta si consultanta farmaceutica, prepararea si eliberarea produselor medicamentoase. (2) Ca unitate sanitara de specialitate, farmacia, prin personalul specializat, participa la programele de educatie sanitara, de monitorizare si utilizare rationala a medicamentelor, la actiunile de inlaturare a efectelor dezastrelor, calamitatilor naturale ori a razboaielor. (3) Furnizarea serviciilor farmaceutice catre populatie se face in conformitate cu prevederile legale si numai prin intermediul farmaciei. Art.2. (1) Farmaciile detin si elibereaza produse medicamentoase de uz uman, plante si produse din plante, dispozitive medicale, produse igieno-cosmetice, medicamente de uz veterinar, suplimente nutritive si alte produse stabilite prin ordin al ministrului sanatatii . (2) Farmaciile executa, elaboreaza si elibereaza prescriptii magistrale si preparate oficinale. (3) Farmaciile detin si elibereaza numai produse autorizate pentru comercializare, conform dispozitiilor legale. (4) Medicamentele de uz uman se elibereaza numai prin farmaciile autorizate de Ministerul Sanatatii si Familiei in conditiile legi. (5) Este interzisa eliberarea medicamentelor de uz uman prin farmaciile veterinare.

1

Art.3. (1) Eliberarea medicamentelor catre populatie se face numai cu amanuntul, fiind interzisa autoservirea. (2) Pe baza de comanda si factura, farmacia poate elibera medicamente si dispozitive medicale necesare truselor de urgenta din institutii sau societati comerciale, care sunt obligate sa detina astfel de truse. Art.4. (1) Ca urmare a caracterului sau special de unitate sanitara, farmacia raspunde unei nevoi de interes general, realizand din acest punct de vedere un serviciu public. (2) Organismele implicate in procesul de infiintare, organizare si functionare a farmaciilor, in realizarea atributiilor ce le revin, vor actiona in baza urmatoarelor principii de baza : a) principiul compentei profesionale, conform caruia la baza infiintarii, organizarii si functionarii farmaciei sta calificarea si experienta profesionala a titularului cererii de infiintare; b) principiul repartitiei echilibrate, conform caruia infiintarea unei farmacii se va face avandu-se in vedere asigurarea serviciilor farmaceutice, in primul rand a populatiei lipsite de astfel de servicii; c) principiul stabilitatii si continuitatii serviciilor farmaceutice, conform caruia trebuie pastrat echilibrul dintre cererea si oferta unor astfel de servicii; d) principiul raspunderii personale , conform caruia farmacistul,indiferent de calitate sa, titular de farmacie sau angajat, este independent din punct de vedere al actului profesional, are drept de decizie si poarta intreaga raspundere a actelor sale; Art.5. (1) In functie de destinatarii serviciilor farmaceutice, farmaciile sunt cu circuit deschis, denumite farmacii publice, si cu circuit inchis. (2) Caracterul de farmacie cu circuit deschis sau inchis se va specifica in autorizatia de functionare a farmaciei. Art.6. (1) Ministerele si institutiile cu retea sanitara proprie pot infiinta farmacii cu circuit inchis, autorizate de Ministerul Sanatatii si Familiei, a caror destinatie este de a asigura necesarul de servicii farmaceutice in reteaua sanitara respectiva. (2) Ministerele cu retea sanitara proprie, impreuna cu Ministerul Sanatatii si Familiei reglementeaza ,tinand cont de legile speciale ale acestor ministeresi institutii modul de organizare si functionare a farmaciilor din reteaua sanitara respectiva. (3)Farmaciile aflate in structura acestor retele respecta reglementarile tehnice ale Ministerului Sanatatii si Familiei.

2

Art. (3) Societatea va avea ca unic obiect de activitate furnizarea de servicii farmaceutice. FARMACIA COMUNITARĂ. II. prin comisiile de licenta competente. respectiv solicitanti. Art. (4) Farmacia astfel infiintata reprezinta forma liberala de exercitare a profesiei de farmacist. unul pentru solicitant. farmacistul sau. iar cel de al doilea pentru a fi depus la registrul de comert in vederea inregistrarii societatii. numai farmacistii cu drept de libera practica.Capitolul II. Infiintarea farmaciei. farmacistii asociati.7. Art.se face in baza licentei de infiintare acordata de catre Colegiul Farmacistilor din Romania. (2) Licenta de infiintare se elibereaza in doua exemplare. (2) Farmacistul cu drept de libera practica poate fi asociat sau unic asociat intr-o singura societate farmaceutica. Sectiunea 1. prin raportare la numarul de locuitori. cetăţeni români sau cetăţeni ai unui stat membru al Comunităţii Europene sau ai confederaţiei Elveţiene . In acest sens. a) au drept de libera practica farmaceutica. in conditiile prezentei legi. in localitatea in care se doreste infiintarea farmaciei nu functioneaza o alta farmacie sau necesarul de servicii farmaceutice. (2) Farmacia se infiinteaza si functioneaza ca societate cu raspundere limitata potrivit legii comerciale. Art. daca prin legi speciale nu se stabileste altfel. de asociatul unic sau farmacistii asociati. nu este acoperit. 3 . (3) Farmacia va fi administrata. dupa caz. (1) Licenta de infiintare se acorda numai daca sunt indeplinite urmatoarele conditii: I. dupa caz. (1) Infiintarea si inregistrarea farmaciei la Registrul Comertului .(1) Pot infiinta si conduce farmacii.10. se poate infiinta o farmacie la 3 000 de locuitori. (1) Farmacia publica este unitatea sanitara cu personalitate juridica ce asigura necesarul de servicii farmaceutice al populatiei si al bolnavilor tratati in ambulatoriu.9.8.

complexe studentesti. la cerere. la data formularii cererii privind acordarea unei licente de infiintare. c) au o activitate profesionala neintrerupta in farmacia publica sau de spital. in acest sens.precum si persoanele cu viza de flotant.datorita unor conditii obiective. va renunta la functia ce il face incompatibil. (1) Farmacistul care.13. 4 . (1) Atunci cand. nefiind. se va angaja in scris ca. Art.11. g) nu este. Art. (1)La stabilirea numarului de locuitori se va lua in calcul populatia cu domiciliul stabil in localitatea respectiva . zone cu trafic pietonal intens. desi numarul farmaciilor raportat la numarul populatiei asigura necesarul de servicii farmaceutice. poate aproba infiintarea unui numar suplimentar de farmacii. (2)Numarul farmaciilor care pot fi infiintate in conditiile alineatului (1) este de maximum 1/10 din numarul farmaciilor necesare acoperirii de servicii farmaceutice din localitatea respectiva.fara posibilitatea de a fii mutate in alta zona. (3)Furnizarea de date privind evidenţa populaţiei către Colegiul Farmacistilor din Romania este exceptata de la plata oricaror taxe. cartierul prevazute in licenta de infiintare. respectiv nu mai sunt asociati la o alta farmacie sau nu mai administreaza ori conduc o alta farmacie. (3) Farmaciile a caror infiintare s-a aprobat in conditiile alineatului (1) vor functiona obligatoriu numai in amplasamentul. e) nu au antecedente penale. sanctionati in ultimii 2 ani pentru abateri de la normele de etica si deontologie profesionala. de minimum 3 ani in ultimii 5 ani. administreaza sau conduce o alta farmacie.12. de catre formatiunile de evidenta a populatiei din cadrul Sistemului National Informatic de evidenta a populatiei. Art. comisia de licente din cadrul Consiliului National al Colegiului Farmacistilor din Romania. d) cunosc normele de etica si deontologie profesionala. platforme industriale.respectiv al municipiului Bucuresti. f) sunt apti din punct de vedere medical. zona. dacă interesul public o cere . la data obtinerii autorizatiei de functionare a farmaciei. dar . la propunerea motivata a colegiului judetean.b) prezinta garantii de moralitate si onorabilitate profesionala. cum ar fi distanta mare a anumitor cartiere ori ansambluri de locuinte de cea mai apropiata farmacie. (2)Datele privind numarul de locuitori dintr-o anumita localitate vor fi furnizate.

17. functiona si autoriza in aceleasi conditii ca si farmacia principala. nu a mai fost niciodata titularul unei alte farmacii. dar nu mai mult de 120 de zile. respectiv solicitantilor. masurati pe drumul pietonal de acces.( 2 )se certifica in scris de catre Colegiul Farmacistilor din Romania. (1)Licenta de infiintare se acorda pe numele solicitantului. sub sanctiunea anularii de drept a licentei.14. (1) In localitatile lipsite de servicii farmaceutice.10 alin. alte farmacii ca puncte secundare de lucru.16. numai in localitatile in care nu functioneaza o alta farmacie. Art. nu mai poate face o alta cerere privind acordarea unei noi licente decat dupa trecerea unui an de la data renuntarii. Colegiul Farmacistilor din Romania poate prelungi termenul de valabilitate al licentei. Art. respectiv titularii licentei de infiintare sunt obligati. Art. Art. (1) Farmacia se va infiinta si va functiona in localitatea prevazuta in licenta de infiintare. (2)Licenta de infiintare a farmaciei este personala si netransmisibila. pe perioade succesive de 60 de zile. prin act autentic. (1)Titularul. (2) Are prioritate la obtinerea licentei de infiintare farmacistul care.19.Art. (1)In cazul farmacistilor asociati.15. (2)Farmacistul care a renuntat la calitatea de cotitular al licentei de infiintare. sa deschida farmacia in termen de cel mult 1 an de la data emiterii licentei. (2) Intre localul farmaciei nou infiintate si celelalte farmacii va trebui sa existe o distanta de cel putin 300 de metri. (2)Farmaciile puncte secundare de lucru se vor organiza. indeplinind conditiile prevazute la art. pana la infiintarea unei farmacii sau pe o durata determinata prin autorizatia de functionare.(1) II. Art. licenta de infiintare nu-si pierde valabilitatea daca unul sau mai multi dintre cotitularii licentei de infiintare. (2)Pentru motive obiective. la aceasta calitate ori decedeaza.18. Art.20. in conditiile legii. (3)Cererea de prelungire a termenului de valabilitate a licentei de infiintare se face cu cel putin 30 de zile inaintea datei expirarii ei. se pot infiinta oficine locale de distributie a medicamentelor de catre farmaciile cele 5 . (1) O cerere pentru licenta de infiintare are un drept de anterioritate fata de cererile ulterioare. renunta. (1)Societăţile farmaceutice care furnizează servicii farmaceutice. (3) Distanta prevazuta la alin. pot infiinta.

nu mai functioneaza nici o alta farmacie. Organizarea si functionarea farmaciei. (4) Sanctiunea prevazuta la alineatul (3) nu va fi aplicabila societatilor farmaceutice a caror activitate inceteaza ca urmare a unor cauze independente de acestea. la dispozitia farmacistilor care au primit licenta de infiintare in vederea desfasurarii activitatii farmaceutice. garaje ori alte asemenea.a decesului sau pierderii capacitatii de munca a farmacistului titular al licentei de infiintare.21. (3) Farmacistii titulari ai unei astfel de farmacii. (1) Farmacia va fi amplasata numai la parterul cladirilor. emisa de catre Colegiului Farmacistilor din Romania. la data inceperii activitatii. (1) Sunt scutite de la plata impozitelor pe profit. in baza licentei de infiintare. in interiorul unor magazine ori alte asemenea locuri.mai apropiate sau de catre alte farmacii. 6 . Sectiunea 2. Art.22. Art. se elibereaza de catre colegiul farmacistilor in raza caruia functioneaza farmacia infiintata. cu acces liber si direct din strada.24. functionare si autorizare a oficinelor locale de distributie se va stabili prin ordin al ministrului sanatatii si familiei. care isi stabilesc domiciliul in localitatea respectiva. Nu se va admite amplasarea farmaciei in apartamente care au si destinatia de locuinta. in vederea construirii locuintei personale.precum si alte ajutoare financiare si materiale aprobate de consiliul local.23. (2) Spatiile astfel organizate vor fi puse gratuit. consiliul local poate organiza. in mod obligatoriu. (3) Sub sanctiunea restituirii valorii indexate a impozitelor datorate catre stat. aluminiu. (2) Modul de organizare. veniturile realizate de farmaciile infiintate in localitati in care. timp de 5 ani de la inceperea activitatii. Art. precum si in constructii tip baraci de lemn. pot primi in proprietate pana la 5 ha teren extravilan si pana la 1500 mp teren in intravilanul localitatilor. aceste farmacii sunt obligate sa functioneze cel putin 5 ani de la data expirarii termenului de la alineatul precedent. (1) Pe adresa de pe internet a Colegiulului Farmacistilor din Romania va exista. (2) Dovada indeplinirii conditiei pentru scutirea de la plata impozitului pe venit. Art. (2)Localul farmaciei va avea o suprafata utila de minimum 50 m2. (1) In localitatile in care nu exista farmacii. cu titlu de folosinta. dota si asigura functionarea unui spatiu corespunzator desfasurarii serviciilor farmaceutice. lista cu localitatile in care pot fi infiintate farmacii.

prepara si elibera. folosite in scop medical. (1) Farmacia.este incaperea cu cea mai mare suprafata prin raportare la celelalte incaperi. in care are acces publicul si in care se face eliberarea produselor de la art. spatiu pentru materiale de curatenie si dezinfectie (2) Incaperile farmaciei vor fi astfel amplasate incat intre ele sa existe legaturi functionale . Art. b) dreptul de a detine. substante si produse stupefiante ori precursori ai acestora.(2) si (3) Art.27. psihotrope si precursori. in conditiile legii. (1) Eliberarea autorizatiei de functionare se face in baza raportului de inspectie favorabil. substante si produse toxice si psihotrope folosite in scop medical.25. folosite in scop medical.26.28. c) Depozitul .2 d) Spatii anexa: birou . grup sanitar pentru personal. ca unitate sanitara.vestiar.Art. prepara si elibera.2 alineatul (1).este incaperea in care se executa si se elaboreaza prescriptiile magistrale si preparatele oficinale. (2) Documentatia si conditiile necesare obtinerii autorizatiei de functionare vor fi stabilite prin ordin al ministrului sanatatii si familiei. va putea functiona numai dupa obtinerea autorizatiei de functionare eliberata de Ministerul Sanatatii si Familiei si inscrierea unitatii in Registrul national de evidenta a farmaciilor. b) Receptura–laborator . emis de Inspectia nationala de farmacie din cadrul Ministerul Sanatatii si Familiei. c) dreptul de a detine. (3) Nu pot primi autorizatie de functionare farmaciile care nu fac dovada licentei de infiintare sau care nu indeplinesc conditiile prevazute de art. din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei.este incaperea in care se stocheaza si se conserva produsele prevazute la art. autorizatia pentru detinere si manipulare de substante si produse toxice. (1) Autorizatia de functionare se elibereaza pe numele titularului. Art. (2) Autorizatia de functionare emisa in conditiile prezentei legi include deopotriva autorizatia sanitara de functionare. respectiv titularilor licentei de infiintare a farmaciei si confera urmatoarele drepturi: a) dreptul de a desfasura activitatile prevazute de lege. tinut de catre Directia Generala Farmaceutica. stupefiante. in conditiile legii. (1) Localul farmaciei va avea in principal urmatoarele incaperi: a) Oficina . 7 .18 alin.

Art. (3) Calitatea de sef de farmacie nu poate fi detinuta decat pentru o singura farmacie.30.b) si c). (1) In vederea exercitarii drepturilor prevazute la art. in termen de maximum 10 zile lucratoare. b)nu au antecedente penale. c) se afla in concediu de odihna. (1)Farmacia nu poate functiona in absenta sefului de farmacie sau a inlocuitorului sau legal.28 lit. in calitate de sef de farmacie. (1) Farmacia este condusa. si de catre alti farmacisti angajati ce nu au calitatea de asociati.33. 8 . (2) Programul de functionare se notifica la colegiul farmacistilor si la directia de sanatate publica in raza carora functioneaza farmacia . la solicitarea acestora. d)sunt apti din punct de vedere medical. (2) Farmaciile puncte secundare de lucru. in functie de nevoile populatiei. Art.32. vor putea fi conduse. respectiv oficinele locale de distributie a medicamentelor. Art. (1) Au dreptul de a conduce farmacii puncte secundare de lucru . dupa caz. sa asigure si sa supravegheze functionarea si respectarea programului de permanenta a serviciilor farmaceutice. (1) Colegiul farmacistilor din Romania are obligatia ca. de la data eliberarii. Art. titularul va inregistra autorizatia de functionare la sectia de politie in raza careia functioneaza farmacia.respectiv oficine locale.31.29.d) dreptul de a incheia contracte cu societatile de asigurari sociale de sanatate privind furnizarea de servicii farmaceutice. sa intocmeasca. farmacistii care: a) au drept de libera practica. de titularul licentei de infiintare sau de catre unul dintre titulari. Art. in calitate de sef de farmacie. (1) Programul de functionare al farmaciei este de minimum 8 ore pe zi si de cel putin 5 zile pe saptamana. farmacia punct secundar de lucru. b) se afla in concediu medical sau pentru cresterea copilului. Art. respectiv oficina. mijloacelor de informare in masa. c)nu au avut sanctiuni disciplinare in ultimii 2 ani. (2) Programul de permanenta va fi afisat de catre fiecare farmacie si se va comunica de catre colegiul farmacistilor autoritatilor administrative locale ori. (2)Farmacistul sef de farmacie poate desemna un inlocuitor farmacist in urmatoarele situatii: a) cand farmacia lucreaza in doua ture .34. pentru farmaciile din teritoriul arondat.

(2) La propunerea colegiului local. raspunde de activitatea farmaciei in ansamblul sau si reprezinta farmacia in fata organelor de control profesional. Art.34 se aproba de catre colegiul farmacistilor in raza caruia functioneaza farmacia. de catre farmacist sau numai sub supravegherea acestuia. in baza unei grile elaborate si publicate de Ministerul Sanatatii si Familiei si Colegiul Farmacistilor din Romania . se face numai in farmacie. inregistrat la camera de munca sau alte forme de angajare prevazute de lege. Art. si in alte situatii. e) pe perioada suspendarii disciplinare a dreptului de libera practica. psihotrope sau precursori se face numai prin farmacie si numai de catre farmacisti Art38. (5) Eliberarea medicamentelor etice. prin raportare la cifra de afaceri a acesteia. (1) Farmacistul sef sau in cazul absenţei şefului inlocuitorul acestuia. (1) Incadrarea cu farmacisti se va face astfel incat sa se asigure functionarea corespunzatoare a farmaciei pe periaoda programului declarat si va fi corelata cu volumul de activitate. Art39. (1) Inlocuirea prevazuta la art. stupefiante. (1) In farmacie isi desfasoara activitatea farmacisti cu drept de libera practica si pot sa lucreze si asistenti medicali de farmacie cu drept de libera practica. numarul minim de farmacisti ce trebuie sa lucreze in farmacie. pe o perioada determinata. 9 .36.d) urmeaza un curs de calificare ori specializare profesionala. Consiliul National al Colegiului Farmacistilor din Romania poate aproba inlocuirea farmacistului sef. respective cele care se eliberea pe baza de prescriptie medicala. (2) Personalul de specialitate va fi angajat pe baza de contract de munca. (2) Asistentii medicali de farmacie il ajuta pe farmacist in activitate si lucreaza sub directa indrumarea a acestuia. (3) Persoanele aflate in procesul de invatamant farmaceutic ori de stagiu profesional isi pot desfasura activitatea sub indrumarea si supravegherea unui farmacist cu drept de libera practica. Art.37. (1) Colegiul Farmacistilor din Romania va stabili. (4) Prepararea medicamentelor se face numai de catre farmacist sau sub supravegherea directa a acestuia. f) pe perioada in care ocupa o functie de demnitate publica sau electiva.35. (6) Eliberarea medicamentelor care contin substante toxice.

conservarea si eliberarea preparatelor magistrale si oficinale din farmacie. de culoare verde pe fond alb. c) asigurarea asistentei si consultantei farmaceutice de specialitate. b) conservarea si eliberarea produselor prevazute la art.40. pentru motive obiective. (2) Prin exceptie de la alineatul (1) sediul farmaciei poate fi schimbat in alta localitate numai daca in aceasta localitate nu functioneaza o alta farmacie.42. Sectiunea 3. a 10 . (3) Afisarea emblemei si a firmei farmaciei este scutita de plata oricarei taxe. la care Romania a aderat. (3) Emiterea acordului de catre Colegiul Farmacistilor din Romania se va face dupa verificarea indeplinirii conditiei prevazute la alineatul (1). (2) Emblema farmaciei va purta ca semn distinctiv simbolul crucii cu laturile intersectate in unghi drept. Art. Art. d) participarea la activitatea de farmacovigilenta.43. mai exista cel putin o alta farmacie. Art. (1) Principalele atributii ale farmacistului sunt urmatoarele: a) prepararea. 2 alin. h) informarea asupra legislatiei si reglementarilor organismelor internationale din domeniul medicamentului. Schimbarea sediului farmaciei. g) cunoasterea legislatiei sanitare si farmaceutice in vigoare.Art. (1) Firma farmaciei va include sintagma “farmacia” si o denumire care sa o deosebeasca de alte astfel de unitati. numai in interiorul aceleiasi localitati.41. de dimensiuni egale. i) supravegheaza si indruma activitatea persoanelor aflate in proces de invatamant ori stagiu profesional. prevazute in codul de etica si deontologie profesionala elaborat de Colegiul Farmacistolor din Romania si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I. pe baza acordului Colegului Farmacistilotr din Romania. f) informarea proprie asupra noutatilor din domeniul medicamentului pe plan national si international. (1) Schimbarea sediului farmaciei se poate face.( 1) a produselor igieno-cosmetice precum si a dispozitivelor medicale. (1) In intreaga sa activitate farmacistul va respecta principiile eticii si deontologiei profesionale. denumire inregistrata la Registrul Comertului. iar in localitatea unde a functionat farmacia. e) cooperarea cu medicul in legatura cu schema terapeutica in cazul asocierii de medicamente si a prescrierii de retete magistrale.

(1) Conducerea unitatii sanitare impreuna cu farmacistul sef stabilesc: organigrama si programul de functionare ale farmaciei. vechiul spatiu fiind detinut cu chirie. ca sectie a acesteia si asigura servicii farmaceutice pentru bolnavii internati sau aflati in evidenta acestei unitati. fara sa existe o culpa a societatii farmaceutice. d) scaderea adresabilitatii pacientilor. Art. (1) Dispozitiile privind autorizarea de functionare se vor aplica in mod corespunzator si pentru noul sediu. (2) Conditiile privind organizarea. Art. (1) Farmacia de circuit inchis este integrata in structura organizatorica a unitatii sanitare.respectarii distantei prevazute la art. e) aparitia unor situatii ce au determinat ingreunarea semnificativa a accesului la farmacie.45.44.18 alineatul(1) si a motivelor obiective ce determina schimbarea sediului farmaciei. b) dobandirea in proprietate a unui spatiu corespunzator.47. functionarea si autorizarea farmaciilor cu circuit inchis se stabilesc prin ordin al ministrului sanatatii si familiei. (2) Ministerul Sanatatii va emite pentru noul sediu o noua autorizatie de functionare. FARMACIA DE CIRCUIT INCHIS. 11 . medico-sociale sau medico-balneare unde functioneaza. iar vechea autorizatie va fi retrasa. ca urmare a cresterii numarului de farmacii intr-o anumita zona sau scaderea considerabila a numarului de locuitori in zona in care a functionat farmacia. f) in alte situatii fortuite si daca necesarul de servicii farmaceutice in zona in care a functionat farmacia nu este afectat. Capitolul III. iar dupa caz. un serviciu de urgenta care sa asigure asistenta cu medicamente pe timpul cat farmacia este inchisa. schimbarea sediului va putea fi aprobata numai daca situatia avuta in vedere la data la care s-a aprobat infiintarea farmaciei s-a modificat in mod semnificativ astfel incat motivele care au fost avute in vedere la infiintare sa nu mai subziste.46. (1) Sunt considerate motive obiective urmatoarele situatii: a) incetarea contractului de inchiriere a spatiului. Art. (4) Daca licenta de infiintare a farmaciei s-a obtinut in conditiile art 10. c) deteriorarea grava si oneros de reparat a actualului spatiu. Art.

in vederea eliberarii unei noi autorizatii de functionare si anularea celei anterioare. precum si la cel central.10 alin. indeplinesc conditiile prevazute la art.48. (1) Farmacistul sef sau inlocuitorul acestuia are obligatia sa participe la raportul de garda si va face parte din colectivul de farmacovigilenta. oferta de vanzare. (1) Intentia de vanzare a unei farmacii se va notifica in mod obligatoriu catre Colegiul Farmacistilor din Romania. asigurandu-se o cale de acces directa pentru aprovizionare. Art.50. (2) Dovada indeplinirii conditiilor se certifica de catre Colegiul Farmacistilor din Romania. amplasate la acelasi nivel. un angajat farmacist al farmaciei publice poate fi detasat la unitatea medicala.49.Art. care. 12 . (1) Vanzarea unei societati farmaceutice se poate face numai unui farmacist sau unor farmacisti asociati. (1) Farmacia va functiona in spatii adecvate. 51. respectiv al municipiului Bucuresti. (1) punctul II. (3) Vanzarea farmaciei se inregistreaza la Directia Generala Farmaceutica din Ministerul Sanatatii. Art. 52. TRANSFERUL FARMACIEI Art. (2) Organizarea si functionarea farmaciei cu circuit inchis se stabilesc prin ordinul ministrului sanatatii si familiei. cu legaturi functionale directe intre ele. Art. (2) In functie de necesitati si de clauzele contractului incheiat intre unitatea medicala si farmacie. (1) Unitatile medicale ce nu au farmacie proprie pot incheia contracte privind furnizarea de servicii farmaceutice cu farmacii publice. evitandu-se vecinatatea sectiilor a caror activitate poate determina modificari in calitatea produselor medicamentoase. (2) Colegiul Farmacistilor din Romania are obligatia sa afiseze la sediile colegiilor judetene. Capitolul IV. avand drept de libera practica. (2) Farmacistul sef impreuna cu ceilalti sefi de sectii stabilesc si propun spre aprobare conducerii unitatii sanitare necesarul de medicamente.

fiind farmacist.55. aprobarea de intrerupere a activitatii farmaciei se da de catre Ministerul Sanatatii prin Directia Generala Farmaceutica. (3) Darea in administrare a farmaciei se va inregistra la Directia Generala Farmaceutica din Ministerului Sanatatii. (1) In mod exceptional. (1) Pentru cauze de forta majora. b) dizolvarea societatii. in vederea emiterii unei noi autorizatii de functionare si anularea celei anterioare. doar in cazul decesului farmacistului titular al licentei de infiintare.56. (3) Documentatia necesara in vederea aprobarii intreruperii temporare si reluarii activitatii se stabileste prin ordin al ministerului sanatatii si familiei. cu anuntarea Directiei Generale Farmaceutice. Art. cu drept de mostenire. (2) Pentu o perioada mai mare de 45 de zile. 13 . Colegiul Farmacistilor din Romania poate aproba intreuperea acivitatii farmaciei pe perioada de pana la 45 de zile. (1) Farmacia isi inceteaza activitatea prin anularea autorizatiei de functionare emisa de Ministerul Sanatatii in urmatoarele situatii: a) la cererea titularului. (2) Daca sotul supravietuitor. perioada limita se poate prelungi. pana in momentul in care se recasatoreste.10 acesta devine titularul farmaciei . farmacia isi poate continua activitatea. o farmacie poate fi data spre administrare unui farmacist care indeplineste conditiile prevazute la art. Daca unul dintre copii va urma cursurile unei facultati de farmacie. respectiv titularilor licentei de infiintare. dar care nu depaseste 180 de zile. respectiv titularilor licentei de infiintare. c) pierderea dreptului de libera practica al farmacistului titular al licentei de infiintare. nu este titularul altei farmacii si indeplineste conditiile prevazute la art. d) decesul titularului. pana cand acel mostenitor va indeplini toate conditiile necesare pentru primirea unei licente.Art.10 si nu este titularul unei alte farmacii si numai in urmatoarele situatii : a) de catre copiii cu drept de mostenire pana cand cel mai tanar dintre copii implineste varsta de 23 ani. la cerere. e) retragerea autorizatiei de functionare. 53. b) de catre sotul supravietuitor cu drept de mostenire.54. (1) In situatia in care unul dintre farmacistii asociati decedeaza. Capitolul V INTRERUPEREA TEMPORARA SI INCETAREA ACTIVITATII FARMACIEI Art. Art. inainte de depasirea varstei prevazute anterior.

59. plante anodine si produse pe baza de plante anodine.CAPITOLUL VI DROGHERIA. Art. (4) Drogheria va fi condusa de un asistent principal de farmacie. b) au o experienta profesionala neintrerupta de minimum 3 ani in activitatea farmaceutica in ultimi 5 ani. (1) Drogheria. (1) Licenta de infiintare se acorda de catre Colegiul Farmacistilor din Romania asistentului principal de farmacie sau asistentilor principali de farmacie care indeplinesc urmatoarele conditii: a) au drept de libera practica. precum si lista cu plante si produse derivate din plante care nu se pot elibera prin drogherii. 14 . (2) Este obligatorie amplasarea drogheriei la o distanta de minimum 300m. Art.10 din prezenta lege nu este acoperitor. suplimente nutritive. (7) Inlocuitorul sefului drogheriei va fi un asistent principal cu drept de libera practica. se aproba prin ordin al ministrului sanatatii si familiei si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I. dispozitive medicale.34 alin. Art. d) nu au avut in ultimii 2 ani sanctiuni disciplinare conform certificarii Colegiului Asistentilor Medicali . (6) Situatiile pentru care poate fi inlocuit sunt cele prevazute la art. produse igieno-cosmetice. (2) Lista cu medicamentele ce pot fi eliberate de drogherii. are ca unic obiect de activitate aprovizionarea populatiei cu medicamente ce se elibereaza fara prescriptie medicala. (5) Seful drogheriei poate sa desemneze un inlocuitor al sau pe perioada absentei sale din drogherie. care isi va exercita personal profesia numai in aceasta unitate. (1) Drogheria se poate infiinta numai in localitatea in care nu exista farmacie sau unde numarul de farmacii raportat la numarul de locuitori conform art. ca unitate sanitara cu personalitate juridical. e) sunt apti din punct de vedere medical.57. c) nu au antecedente penale. (3) Distanta va fi confirmata in scris de catre colegiul farmacistilor territorial. masurati pe drumul de acces pietonal fata de o farmacie sau alta drogherie. (2).58. se elaboreaza de catre Agentia Nationala a Medicamentului.

60. (1) Schimbarea sediului drogheriei se poate face pentru motive obiective numai in interiorul aceleiasi localitati. f) intreruperea activitatii pentru o perioada de peste 180 de zile. respectiv nu mai sunt asociati la o alta drogherie sau nu mai administreaza ori conduce o alta drogherie . (1) In situatia in care unul dintre asociati decedeaza. drogheria isi poate continua activitatea . 15 . sub sanctiunea anularii acesteia. pe baza acordului Colegiului Farmacistlor din Romania. sa deschida drogheria in termen de cel mult un an de la data emiterii licentei. b) dizolvarea societatii. (1) Pentru cauze de forta majora Colegiul Farmacistilor din Romania poate aproba intreruperea activitatii drogheriei pe o perioada de pana la 45 de zile. 61. d) decesul titularului. b) dobandirea in proprietate a unui spatiu corespunzator. vechiul spatiu fiind detinut cu chirie. Art. c) pierderea dreptului de libera practica al asistentului titular al licentei de infiintare. (3) Conditiile de organizare si functionare ale drogheriei se stabilesc prin ordin al ministerului sanatatii si familiei . cu anuntarea Directiei Generale Farmaceutice din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei. (1) Drogheria isi inceteaza activitatea prin anularea autorizatiei de functionare emisa de Ministerului Sanatatii in urmatoarele situatii: a) la cererea titularului. (2) Sunt considerate motive obiective urmatoarele situatii: a) incetarea contractului de inchiriere a spatiului fara sa existe o culpa a drogheriei. Art. respectiv titularilor licentei de infiintare. e) retragerea autorizatiei de functionare. e) in alte situatii generate de o forta majora. d) aparitia unor situatii ce au determinat ingreunarea semnificativa a accesului la drogherie.f) nu este. c) deteriorarea grava sioneros de reparat a actualului spatiu. aprobarea de intrerupere a activitatii drogheriei se da de catre Directia Generala Farmaceutica din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei.63. respectiv titularilor licentei de infiintare. Art. (2) Asistentul principal de farmacie sau asistenti principali de farmacie care au primit licenta de infiintare sunt obligati. (2) Pentru o perioada mai mare de 45 de zile. Art. 62. dar care nu depaseste 180 de zile.

ca unitate sanitara. (1) Supravegherea si inspectia in unitatile farmaceutice si in drogherii se exercita de catre Ministerul Sanatatii prin Inspectia Nationala Farmaceutica organizata in cadrul Directiei Generale Farmaceutice. (3) Este interzisa utilizarea in denumirea drogheriei a cuvantului farmacie sau a unui nume derivat sau prescurtat din acest cuvant. (2) Conditiile si documentatia necesara obtinerii autorizatiei de functionare.70. organizarea si functionarea Inspectiei Nationale Farmaceutica se reglementeaza in termen de 6 luni de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei. 67. Art. Art.66. (2) Firma drogheriei va contine obligatoriu numai denumirea de „Drogherie” urmata de numele societatii si va fi afisata la loc vizibil.64. prin hotarare de guvern. CAPITOLUL VII SUPRAVEGHEREA SI INSPECTIA Art.65. (1) Drogheria. (1) Asistentul sef sau inlocuitorul acestuia raspunde de activitatea drogheriei in ansamblul sau si de reprezentarea acesteia fata de orice control al autoritatilor competente si nu poate fi substituit de o persoana de alta profesie. 16 . (1) Drogheria nu poate functiona in absenta asistentului sef sau a inlocuitorului sau legal . de regula. Art. va putea functiona numai dupa obtinerea autorizatiei de functionare eliberata de Ministerul Sanatatii si Familiei. (1) Infiintarea. precum si cele necesare inscrierii in Registru national de evidenta al drogheriilor se stabilesc prin ordin al ministrului sanatatii si familiei.68. o data la 2 ani.69.Art. (3)Taxa pentru obtinerea licentei de infiintare se stabileste de Consiliul National al Colegiului Farmacistilor din Romania si nu poate depasi valoarea unui salariu minim pe economie. (1) Este interzisa folosirea de catre drogherii a insemnelor farmaciei. Art. (1) Inspectia in unitatile farmaceutice si in drogherii se face. Art.

65. b) impiedicarea activitatii organelor de inspectie si control. (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2. (1) Ori de cate ori organele de inspectie constata abateri de la organizarea.74. c) afisarea in incinta farmaciei sau drogheriei a reclamelor de orice fel privind produsele medicamentoase precum si incalcarea dispozitiilor art 88. 000 lei la 15. penală.(1). Directia Generala Faraceutica din cadrul Ministerului Sanatatii va retrage autorizatia de functionare a unitatii farmaceutice. dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate. (2) Daca deficienta constatata nu este remediata in termen de maximum 3 luni. cu exceptia farmacistilor si asistentilor aflati in perioada de stagiu. 000.72.73. (1) Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi atrage.(1). RASPUNDERI SI SANCTIUNI Art. respectiv a drogheriei.000 lei urmatoarele fapte: a) nerespectarea programului de functionare a farmaciei. (4) si (7) si art. c) incalcarea prevederilor art.(4). Art. răspunderea disciplinară.000.3 alin. materială sau civilă. 000. b) incalcarea prevederilor art. 000. d) angajarea de personal farmaceutic de specialitate ce nu poseda drept de libera practica.CAPITOLUL VIII. Art.34 alin. b) nerespectarea dispozitiilor legale referitoare la firma unitatilor farmaceutice si drogheriilor. 000 lei urmatoarele fapte. 000 lei urmatoarele fapte: a) inceperea activitatii inaintea inregistrarii unitatii in Registrul de evidenta al unitatilor farmaceutice.75. Art.(1) si ( 3). (1) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2. 000 lei la 10.000. infracţiuni: a) incalcarea prevederilor art. dotarea si functionarea farmaciei sau drogheriei pot dispune suspendarea activitatii si inchiderea unitatii pana la remedierea abaterilor. (1) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2.71. c) incalcarea dispozitilor referitoare la organizarea si dotarea farmaciilor si drogheriilor.58. (5) si (6). art. după caz. 17 . art 37 alin.2 alin. potrivit legii penale. contravenţională. Art. 000. art 52 alin. 000 lei la 15.

78. (1) Constatarea faptelor ce constituie contraventii si aplicarea amenzilor se face de catre inspectorii din cadrul Inspectiei Nationale Farmaceutice din Ministerului Sanatatii. respectiv din municipiul Bucuresti. Art.000 lei la 30. (1) Cuantumul amenzilor va fi actualizat periodic prin hotarare de guvern.000. (1) Dispoziţiile prezentei legi. prin intermediul colegiilor teritoriale.77. respective a drogheriei urmatoarele fapte: a) functionarea unei farmacii sau drogherii fara autorizatie de functionare emisa de Ministerul Sanatatii. f) acorda licenta de infiintare a farmaciei.Art. a farmaciei punct secundar de lucru si a oficinei locale de distributie a medicamentelor si a drogheriilor. referitoare la contraventii.80. se întregesc cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. evidenta farmaciilor din fiecare judet.76. g) urmareste aplicarea si respectarea normelor de etica si deontologie profesionala in farmacii. Colegiul Farmacistilor din Romania are urmatoarele atributii: a) tine. 18 .000 lei si inchiderea unitatii farmaceutice.000. (1) Constituie infractiune si se sanctioneaza cu amenda de la 10. la activitatea de inspectie farmaceutica organizata de Ministerul Sanatatii si Familiei. d) informeaza Ministerul Sanatatii si Familiei cu privire la necesarul de servicii farmaceutice din teritoriu si propune solutii de acoperire a cererii de servicii farmaceutice. b) organizează cursuri de pregatire profesionala continua pentru farmacisti. la solicitarea inspectorilor din cadrul Inspectiei Nationale Farmaceutice. Capitolul IX ATRIBUTIILE COLEGIULUI FARMACISTILOR DIN ROMANIA Art.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. b) detinerea sau eliberarea in drogherii a unor produse medicamentoase a caror detinere si eliberare sunt interzisa in drogherie. aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.79. e) colaboreaza cu autoritatile locale in vederea asigurarii necesarului de servicii farmaceutice. prin reprezentanti sai. Art. (1) In executarea prezentei legi. Art. c) urmareste respectarea de catre angajatori a independentei profesionale a farmacistilor angajati.180/2002. h) participa.

(1) La solicitarea titularilor de farmacii. stabileste necesarul estimativ de servicii farmaceutice. respectiv cel al municipiului Bucuresti.(1) de catre Colegiul Farmacistilor din Romania nu poate depasi valoarea salariului minim pe economie pentru farmacii. comisia va colabora cu toate institutiile implicate si va actiona prin toate mijloacele pentru indeplinirea obligatiilor contractuale de catre toate partile implicate. Colegiul Farmacistilor din Romania. Art. Art. catre Consiliul National.i) stabileste si urmareste respectarea programului de functionare a farmaciei precum si programul de permanenta. j) asigura publicitatea localitailor in care se mai pot infiinta farmacii. comisia va prezenta.84. asista si acorda consultanta de specialitate farmaciilor la incheierea contractelor privind furnizarea de servicii farmaceutice in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate. (2) Taxa perceputa conform alin. prin colegiile teritoriale. (1) Consiliul National al Colegiului Farmacistilor din Romania stabileste taxa pentru acordarea licentelor ori a altor servicii furnizate in baza legii.82. poate reprezenta si sustine drepturile si interesele farmaciilor in fata institutiilor si autoritatilor statului. precum si partea din aceasta care trebuie virata de catre colegiile judetene. problemele aparute in urma derularii raporturilor contractuale si propune masurile ce trebuie luate in vederea imbunatatirii activitatii farmaciilor. (2) In cadrul Colegiului Farmacistilor din Romania se va infiinta o comisie care va urmari indeplinirea de catre farmaciile aflate in raporturi contractuale cu sistemul de asigurari sociale de sanatate a obligatiilor contractuale. in baza datelor furnizate de partenerii contractuali. (2) In conditiile prevazute la alineatul (1).83. impreuna cu casele de asigurari de sanatate teritoriale. prin colegiile judetene.81. (3) Trimestrial. (1) Actele emise de catre Colegiul Farmacistilor din Romania in aplicarea legii se publica in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I. respectiv celui al municipiului Bucuresti un raport privind modul in care farmaciile respecta obligatiile contractuale si drepturile asiguratilor. respectiv cel al municipiului Bucuresti. Art. 19 . In acest sens. Art. consiliului judetean al Colegiului Farmacistilor din Romania. (1) Colegiul Farmacistilor din Romania participa alaturi de celelalte instituii implicate la elaborarea contractului-cadru privind furnizarea serviciilor farmaceutice in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate si. Colegiul Farmacistilor din Romania.

Art. respectiv in Registrul de national evidenta a drogheriilor. (2) In termen de 2 ani de la intrarea in vigoare a prezentei legi. cel putin 5 ani. respectiv a serviciului de eliberare a medicamentului in cazul drogheriilor. ocupand. unitatile prevazute la alineatul (1) sunt obligate sa se reautorizeze si sa se inregistreze in Registrul national de evidenta a farmaciilor. (2) Dispozitiile alineatului (1) se aplica si farmacistilor care. farmacistii. Art. Art. in farmacii puncte secundare de lucru sau oficine locale de distributie a medicamentelor. o functie in administratia sanitara.86.28.10. (1) Farmaciile si drogheriile infiintate in temeiul altor legi raman infiintate si isi vor continua activitatea in conditiile prezentei legi. Art. au dreptul de a infiinta si conduce o farmacie in localitatea in care isi desfasoara activitatea didactica. Art. le inceteaza contractul de munca din motive care nu constituie o culpa personala. (1) Prin derogare de la prevederile art. care desfasoara activitate didactica in invatamantul farmaceutic superior de cel putin 5 ani.88.89. in conditiile prezentei legi. (1) Cheltuielile facute de catre farmacie pentru pregatirea profesionala de specialitate sau pentru educatia farmaceutica continua a farmacistilor se deduc din impozitul pe profit datorat de aceasta.90. fostele puncte exterioare de lucru din mediul rural ale farmaciilor se vor reorganiza. Art. (1) In termenul prevazut la articolul 85 alineatul (2). dupa caz. (1) Taxa pentru obtinerea autorizatiei de functionare care se va achita in contul Ministerului Sanatatii va fi de : a) echivalentul in lei al sumei de 200 EURO pentru farmaciile din mediul urban. 20 .85. (3) Noile autorizatii de functionare eliberate pentru farmaciile prevazute la alineatul (1) confera drepturile prevazute de art.CAPITOLUL X DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII.87. (1) Este interzisa farmaciilor publicitatea sub orice forma pentru serviciile farmaceutice pe care le ofera.

44 alin. Partea I. b) echivalentul in lei al sumei de 15 EURO pentru farmaciile din mediul rural. dupa 5 ani de functionare. art.(1) lit. (2) La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga art.(4).152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman asa cum a fost aceasta completata si modificata prin Legea de aprobare nr. 92. 21 . Art.336/2002. (2) Sumele incasate potrivit alin.49 alin. (1) Anual. (2) Sumele incasate potrivit alineatului (1) se gestioneaza de catre Ministerul Sanatatii si Familiei in regim extra bugetar.a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. (1) Prezenta lege intra in vigoare in termen de 6 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei. pana la data de 30 iunie a anului in curs. se vor achita in contul Inspectiei Nationale Farmaceutice din Ministerul Sanatatii urmatoarele taxe: a) echivalentul in lei al sumei de 25 EURO pentru farmaciile din mediul urban. art. Art. (1) vor fi utilizate pentru organizarea si functionarea Inspectiei Nationale Farmaceutice. precum si orice alte dispozitii contrare.b) echivalentul in lei al sumei de 100 EURO pentru farmaciile din mediul rural si pentru drogherii . (2). 104 alin. c) echivalentul in lei al sumei de 15 EURO pentru drogherii. (3) In cazul nerespectarii prevederilor alin (1) unitatea va fi sanctionata si va plati pana la 30 decembrie a anului in curs pe langa suma datorata o amenda reprezentand echivalentul in lei al sumei de 60 EURO.91.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful