Sunteți pe pagina 1din 15

Universitatea „Spiru Haret”

Facultatea de Management Financiar Contabil


Anul I, zi, fr, id
Specializarea: Finante-Banci
Disciplina: Dreptul afacerilor

DREPTUL AFACERILOR
Teste grilă

1. De la data deschiderii procedurii insolvenŃei, toate acŃiunile judiciare sau


extrajudiciare pentru realizarea creanŃelor asupra debitorului sau bunurilor sale:
a) pot fi suspendate;
b) se suspendă de drept;
c) nu se suspendă.

2. ConsimŃământul părŃilor trebuie să fie:


a) liber şi neafectat de vicii;
b) tacit şi neafectat de violenŃă;
c) expres şi afectat de vicii.

3. Cererea de înregistrare se soluŃionează de judecătorul delegat


a) în 5 zile;
b) în 7 zile;
c) în 3 zile.

4. În cazul constituirii societăŃii pe acŃiuni prin subscripŃie publică, cei interesaŃi trebuie
să verse capitalul subscris astfel:
a) 30 % la subscriere şi restul în cel mult 6 luni;
b) 50 % la subscriere şi restul în cel mult 12 luni;
c) 50 % la subscrierea şi restul în cel mult 6 luni.

5. Contractul de vânzare – cumpărare comercială este un contract:


a) comutativ şi consensual;
b) unilateral şi cu titlu oneros;
c) translativ de proprietate.

6. Procedura insolvenŃei se aplică:


a) societăŃilor comerciale;
b) meşteşugarilor particulari;
c) cabinetelor medicale;
d) societăŃilor agricole.

7. Potrivit prevederilor legale operaŃiunile comerciale ilicite se sancŃionează:


a) disciplinar;
b) administrativ;
c) contravenŃional.
8. Sunt auxiliari dependenŃi ai comercianŃilor:
a) mijlocitorii;
b) supuşii comercianŃilor;
c) agenŃii de comerŃ.

9. Contractul de societate este un contract:


a) plurilateral;
b) translativ;
c) mixt.

10. Sunt forme juridice ale societăŃilor comerciale:


a) societatea cu răspundere nelimitată;
b) societatea cu răspundere solidară;
c) societatea cu răspundere limitată.

11. CondiŃii de validitate a societăŃilor comerciale:


a) condiŃii de fond şi de formă;
b) condiŃii de fond şi organizatorice;
c) condiŃii de fond şi tehnico-organizatorice.

12. Obiectul contractului trebuie să fie:


a) determinat, licit, imposibil, moral;
b) determinat, ilicit, posibil, moral;
c) determinat, licit, posibil şi moral.

13. Cererea de înregistrare se soluŃionează de judecătorul delegat în:


a) 24 ore de la înregistrare;
b) în 5 zile de la înregistrare;
c) în 3 zile de la data înregistrării.

14. La societatea cu răspundere limitată capitalul social este divizat în:


a) acŃiuni;
b) părŃi sociale;
c) părŃi de interes.

15. Potrivit regulilor derogatorii de la regimul actelor juridice civile, în raporturile


comerciale retractul litigios:
a) este permis cu acordul părŃilor;
a) este interzis;
c) este posibil cu acordul judecătorului.

16. Potrivit OG 26/2000 asociaŃiile şi fundaŃiile, care nu au calitatea de comerciant:


a) pot înfiinŃa societăŃi comerciale;
b) nu pot înfiinŃa societăŃi comerciale;
c) pot participa la constituirea unor societăŃi comerciale.

17. Pentru activităŃi comerciale ilicite, comercianŃii pot fi sancŃionaŃi:


a) disciplinar;
b) penal;
c) administrativ.
18. Sunt auxiliari independenŃi ai comercianŃilor:
a) comisii pentru negoŃ;
b) comisii călători pentru negoŃ;
c) mijlocitorii.

19. Potrivit regulilor derogatorii de la regimul actelor juridice civile, în obligaŃiile


comerciale judecătorul:
a) poate acorda un termen de graŃie de 3 luni;
b) nu poate acorda termen de graŃie;
c) poate acorda un termen de graŃie de 6 luni.

20. Pentru evidenŃierea operaŃiunilor comerciale şi a întregii activităŃi, comercianŃii


trebuie să aibă registre:
a) registrul adunărilor generale;
b) registrul jurnal;
c) registrul inventar.

21. Sunt auxiliari dependenŃi ai comercianŃilor:


a) mijlocitorii şi comişii călători pentru negoŃ;
b) comişii pentru negoŃ şi supuşii comercianŃilor;
c) agenŃii de comerŃ şi supuşii comercianŃilor.

22. Contractul de societate este un contract:


a) translativ şi cu titlu oneros;
b) comutativ şi plurilateral;
c) consensual şi cu titlu oneros.

23. Fondul de comerŃ cuprinde, bunuri corporale:


a) emblema;
b) drepturile de autor;
c) materiile prime.

24. Contractul de societate este un contract:


a) translativ;
b) comutativ;
c) gratuit.

25. Sunt forme juridice ale societăŃilor comerciale:


a) societatea în nume propriu;
b) societatea culturală;
c) societatea pe acŃiuni.

26. Pentru validitatea contractului de societate sunt necesare următoarele condiŃii:


a) condiŃii de muncă;
b) condiŃii sociale;
c) condiŃii de fond.

27. Capacitatea de a contracta este:


a) condiŃie de fond;
b) condiŃie de vârstă;
c) condiŃie de formă.

28. Contractul de societate cuprinde:


a) 7 clauze;
b) 8 clauze;
c) 6 clauze.

29. Capitalul social al societăŃii pe acŃiuni trebuie să fie minim:


a) 5 milioane de fiecare asociat;
b) 25 de milioane ;
c) 50 de milioane.

30. Biletul la ordin este un titlu de valoare emis de:


a) creditor către un debitor;
b) debitor în favoarea creditorului;
c) debitor în favoarea băncii.

31. Procedura insolvabilităŃii se aplică de:


a) Garda Financiară;
b) AdministarŃia financiară;
c) Judecătorul-sindic.

32. Creditorul este persoana fizică sau juridică ce deŃine un drept de creanŃă asupra
averii debitorului şi care a solicitat în mod expres să îi fie înregistrată creanŃa:
a) în tabelul definitiv de creanŃe;
b) în tabelul provizoriu de creanŃe;
c) în tabelul definitiv consolidat de creanŃe;
d) în tabelul provizoriu consolidat de creanŃe.

33. Dreptul de administrare al debitorului încetează de drept:


a) odată cu desemnarea unui administrator judiciar;
b) odată cu desemnarea unui lichidator;
c) la dat la care se dispune începerea falimentului.

34. Sunt forme juridice ale societăŃilor comerciale:


a) societatea în comandită simplă pe acŃiuni;
b) societatea în comandită pe acŃiuni;
c) societatea cu răspundere limitată pe acŃiuni.

35. CondiŃiile de validitate al contractului de societate:


a) condiŃii organizatorice;
b) înregistrarea la registrul comerŃuilui;
c) condiŃii de fond.

36. Creditorul îndreptăŃit să solicite deschiderea procedurii insolvenŃei este creditorul a


cărei creanŃă este:
a) certă, solidă şi exigibilă de mai mult de 30 de zile;
b) certă, lichidă şi exigibilă de mai mult de 30 de zile;
c) certă, lichidă şi exigibilă de mai mult de 15 de zile;
37. Judecătorul-sindic poate dispune ca o parte a pasivului debitorului aflat în
insolvenŃa să fie suportată de membrii organului de conducere dacă aceştia:
a) au Ńinut o contabilitate fictivă;
b) au efectuat concedieri colective;
c) au făcut acte de comerŃ în interes personal sub acoperirea persoanei juridice.

38. Contractul de mandat este un contract:


a) translativ;
b) cu titlu gratuit;
c) cu titlu oneros.

39. Procedura insolvenŃei se aplică de:


a) administraŃia financiară;
b) garda financiară;
c) lichidator.

40. AtribuŃiunile lichidatorului în cazul producerii insolvenŃei:


a) încheierea de noi contracte comerciale;
b) conducerea activităŃii creditorului;
c) urmărire încasări creanŃelor din averea debitorului.

41. Bunurile din patrimonial debitorului înstrăinate de administratorul / lichidatorul


societăŃii:
a) nu pot fi înstrăinate de cumpărător timp de 3 ani de la achiziŃionare;
b) sunt dobândite de cumpărător libere de orice sarcini;
c) nu pot fi ipotecate de cumpărător până la închiderea procesului.

42. Potrivit codului comercial întreprinderile sunt:


a) cumpărarea şi vânzarea comercială;
b) întreprinderile de asigurari;
c) transport de persoane sau lucruri pe apă sau uscat.

43. Dobândeşte calitatea de comerciant persoana care:


a) săvârşeşte fapte de comerŃ din împuternicirea altuia;
b) săvârşeşte fapte de comerŃ ca profesiune;
c) este înscrisă în asociaŃia profesională a comercianŃilor.

44. RestricŃiile pentru exercitarea activităŃii comerciale sunt:


a) minoritatea persoanei;
b) incompatibilităŃile;
c) interdicŃiile.

45. Sunt bunuri mobile în cadrul fondului de comerŃ:


a) autoturismele şi maşinile;
b) materiile prime;
c) utilajele de transport.

46. Contractul de societate este un contract:


a) plurilateral şi translativ;
b) comutativ şi consensual;
c) cu titlu oneros şi formal.

47. Sunt forme juridice ale societăŃilor comerciale:


a) societatea în comandită simplă;
b) societatea în comandită dezvoltată;
c) societatea în comandită pe acŃiuni.

48. Faptele de comerŃ potrivit doctrinei pot fi:


a) interne;
b) externe;
c) mixte.

49 Categorii de comercianŃi, potrivit legii Române:


a) societăŃile comerciale;
b) uniunile artiştilor plastici;
c) asociaŃiile agricole când vând direct produsele proprii.

50. Pentru a putea fi comerciant o persoană trebuie să aibă:


a) capacitatea de folosinŃă;
b) numai capacitate de exerciŃiu deplină;
c) capacitatea de a contracta.

51. Sunt forme juridice ale societăŃilor comerciale:


a) societatea cu răspundere colectivă;
b) societatea în comandită colectivă;
c) societatea în comandită pe acŃiuni.

52. CondiŃiile pentru validitatea contractului de societate:


a) de înscriere la registrul comerŃului:
b) de fond;
c) de interes public.

53. ConsimŃământul părŃilor este condiŃie:


a) de fond;
b) de formă;
c) de vârstă.

54. Contractul de societate cuprinde:


a) 9 clauze;
b) 8 clauze;
c) 7 clauze.

55. În cazul societăŃii pe acŃiuni trebuie să fie minimum:


a) 9 asociaŃi;
b) 5 asociaŃi;
c) 7 asociaŃi.

56. Cambia este un titlu de valoare, emis de:


a) creditor asupra unui debitor;
b) debitor în favoarea creditorului;
c) creditor pe seama unei bănci.

57. Procedura insolvabilităŃii se aplică de:


a) instanŃele de judecată;
b) procuratura;
c) Ministerul JustiŃiei.

58. AtribuŃiile lichidatorului în cazul procedurii insolvenŃei:


a) controlează activitatea administratorului;
b) conduce activitatea creditorului;
c) valorifică bunurile societăŃii.

59. Judecătorul-sindic va comunica debitorului cererea de deschidere a procedurii


insolvenŃei:
a) în termen de 48 de ore de la înregistrarea cererii creditorului îndreptăŃit să solicite
deschiderea procedurii;
b) în termen de 10 zile de la înregistrarea cererii creditorului îndreptăŃit să solicite deschiderea
procedurii;
c) în termen de 15 zile de la înregistrarea cererii creditorului îndreptăŃit să solicite deschiderea
procedurii.

60. Contractul de societate este un contract:


a) consensual şi gratuit;
b) translativ şi oneros;
c) plurilateral şi consensual.

61. Sunt forme juridice ale societăŃilor comerciale:


a) societatea pe acŃiuni;
b) societatea pe părŃi sociale;
c) societatea pe părŃi de interes.

62. CondiŃii de validitate a contractului de societate:


a) condiŃii de formă şi organizatorice;
b) condiŃii de formă şi tehnico-organizatorice;
c) condiŃii de formă şi de fond.

63. Capacitatea de a contracta este determinată:


a) şi de profilul moral al părŃilor;
b) şi de vârsta părŃilor;
c) şi de vârsta şi de starea sănătăŃii mintale.

64. Cererea de înregistrare a societăŃii se soluŃionează de judecătorul delegat:


a) în 24 de ore;
b) în 3 zile;
c) în termen de 5 zile.

65. Sunt forme juridice ale societăŃilor comerciale:


a) societatea în nume colectiv pe acŃiuni;
b) societatea în nume propriu pe acŃiuni;
c) societatea în nume colectiv.

66. CondiŃiile de validitate ale societăŃilor comerciale:


a) condiŃii organizatorice (administrator, cenzori);
b) condiŃii soaciale (angajaŃi competenŃi);
c) de formă.

67. Obiectul contractului de societate trebuie să fie:


a) determinat şi moral;
b) nedeterminat dar posibil;
c) posibil şi moral.

68. Cererea de înregistrare a societăŃii se soluŃionează de judecător într-un termen de:


a) 24 ore de la înregistrarea cererii;
b) în 5 zile de la înregistrarea cererii;
a) în 3 zile de la înregistrarea cererii.

69. La societatea în nume colectiv capitalul social este divizat în:


a) părŃi sociale;
b) părŃi de interes;
c) acŃiuni.

70. Potrivit doctrinei faptele de comerŃ pot fi:


a) independente;
b) colective;
c) subiective.

71. Sunt categorii de comercianŃi:


a) administratorii societăŃilor comerciale;
b) meseriaşii care execută comenzile clienŃilor cu materialele acestora;
c) agricultorii dacă vând produsele proprii în piaŃă.

72. Vârsta minimă pentru a putea fi comerciant este:


a)16 ani ( cu acordul părinŃilor, tutorelui);
b) 18 ani;
c) minimum 18 ani.

73. Fondul de comerŃ, cuprinde bunuri incorporale:


a) produsele finite;
b) firma;
c) vadul comercial.

74. Contractul de societate este un contract:


a) unilateral;
b) plurilateral;
c) mixt.

75. Excluderea asociatului din societate se face:


a) de adunarea generală;
b) de adunarea asociaŃilor;
c) de instanŃa de judecată.

76. Datoriile comerciale lichide şi plăŃile în bani produc dobândă:


a) după 30 de zile de la scadenŃă;
b) după 15 zile de scadenŃă;
c) din ziua când devin exigibile.

77. Procedura insolvenŃei se aplică:


a) persoanelor fizice;
b) societăŃilor cooperatiste;
c) agricultorilor individuali;
d) grupurilor de interes economic.

78. Creditorul este persoana fizică sau juridică ce deŃine un drept de creanŃă asupra
averii debitorului şi care a solicitat în mod expres să îi fie înregistrată creanŃa:
a) în contabilitatea debitorului;
b) în tabelul definitiv de creanŃe;
c) în tabelul definitiv consolidate de creanŃe;

79. AcŃiunea de atragere a răspunderii organelor de conducere pentru pasivul societăŃii


se prescrie în termen de:
a) 5 ani de la data deschiderii procedurii insolvenŃei;
b) 3 ani de la data la care a fost cunoscută persoana care a cauzat apariŃia insolvenŃei, dar nu
mai devreme de 2 ani de la data hotărârii de deschidere a procedurii;
c) nu se prescrie.

80. Potrivit doctrinei în materie comercială faptele de comerŃ pot fi:


a) obiective;
b) colective;
c) mixte.

81. OperaŃiunile de interpunere în schimb sau circulaŃie:


a) operaŃiunile de mijlocire în afaceri;
b) operaŃiunile cu privire la navigaŃie;
c) operaŃiunile de bancă şi schimb.

82. Încetarea calităŃii de comerciant a persoanei fizice se face:


a) prin hotărâre judecătorească definitivă:
b) prin desfacerea contractului de muncă;
c) prin încetarea exercitării faptelor de comerŃ.

83. Fondul de comerŃ cuprinde:


a) bunuri corporale;
b) bunuri mixte;
c) bunuri industriale.

84. Contractul de societate este un contract:


a) cu titlu oneros;
b) cu titlu gratuit;
c) mixt.
85. Sunt forme juridice ale societăŃilor comerciale:
a) societatea cu răspundere nelimitată şi solidară;
b) societatea cu răspundere nelimitată pe acŃiuni;
a) societatea pe acŃiuni.

86. CondiŃiile pentru validitatea contractului de societate:


a) sociale şi de formă;
b) de fond şi organizatorice;
c) de formă.

87. Obiectul contractului este o condiŃie:


a) necesară;
b) de fond;
c) de formă.

88. Potrivit regulilor derogatorii de la regimul actelor juridice civile:


a) în obligaŃiile comerciale judecătorul poate acorda un termen de graŃie de cel mult 3 luni;
b) în obligaŃiile comerciale judecătorul nu poate acorda termen de graŃie;
c) în obligaŃiile comerciale judecătorul poate acorda un termen de graŃie de cel mult 6 luni.

89. OrganizaŃiile cooperatiste dobândesc calitatea de comerciant:


a) prin hotărârea consiliului local;
b) prin înregistrarea la registrul comerŃului;
c) prin hotărârea adunării generale.

90. Pentru neplata datoriilor comerciale lichide şi a plăŃilor în bani, debitorul este
obligat:
a) să plătească dobânzi şi penalităŃi;
b) să plătească dobânzi sau penalităŃi;
c) să nu plătească nici dobânzi şi nici penalităŃi dacă se înŃelege cu creditorul.

91. Procedura insolvenŃei se aplică:


a) organizaŃiilor cooperatiste;
b) instituŃiilor de învăŃământ;
c) instituŃiilor culturale.

92. Sunt reguli speciale, derogatorii de la regimul actelor civile, care acŃionează în
domeniul afacerilor:
a) mărfurile vândute nu se mai primesc înapoi;
b) datoriile comerciale în bani produc dobânda de drept din ziua când devin exigibile;
c) codebitorii sunt prezumaŃi că s-au obligat solidar .

93. Regiile autonome dobândesc calitatea de comerciant:


a) prin înregistrarea la registrul comerŃului;
b) prin decizia organului autorităŃii administrative;
c) prin hotărârea adunării generale de constituire.

94. Constituie obligaŃii profesionale ale comercianŃilor:


a) respectarea drepturilor consumatorilor;
b) publicarea prin registrul comerŃului;
c) sancŃionarea operaŃiunilor comerciale ilicite.

95. Constituie bunuri incorporale în fondul de comerŃ:


a) vadul comercial şi materiile prime;
b) firma şi utilajele;
c) regimul creanŃelor şi datoriilor.

96. Contractul de societate este un contract:


a) translativ;
b) comutativ;
c) gratuit.

97. Faptele de comerŃ subiectiv sunt operaŃiuni comerciale:


a) cumpărarea pentru vânzare, prelucrare, închiriere;
b) cumpărarea de acŃiuni ale societăŃilor comerciale;
c) cumpărarea de produse pentru consum propriu.

98. Persoanele juridice dobândesc statutul de comerciant:


a) din momentul înregistrării la registrul comerŃului;
b) din momentul în care există oficial;
c) din momentul când săvârşesc fapte de comerŃ.

99. Limitele desfăşurării activităŃilor comerciale:


a) respectarea drepturilor consumatorului;
b) exercitarea comerŃului în limitele concurenŃei loiale;
c) întocmirea registrelor comerciale.

100. Constituie bunuri corporale în fondul de comerŃ:


a) clădirea, emblema, firma;
b) maşinile şi utilajele;
c) vadul comercial şi instalaŃiile.

101. Principalele atribuŃiuni ale judecătorului sindic:


a) pronunŃarea hotărârii de condamnare a administratorului;
b) pronunŃarea hotărârii de inchidere a procedurii;
c) desemnarea lichidatorului;
d) pronunŃarea hotărârii de lichidare.

102. Administratorul judiciar poate introduce acŃiune pentru anularea actelor


frauduloase încheiate de debitor în dauna creditorului:
a) în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii insolvenŃei;
b) în cei 5 ani anteriori deschiderii procedurii insolvenŃei;
c) de către ultimii 2 administratori ai debitorului.

103. CondiŃiile de validitate ale contractului de societate:


a) aprobarea judecătorului delegat;
b) de fond şi financiare;
c) de fond.
104. ConsimŃământul părŃilor este o condiŃie:
a) facultativă;
b) necesară;
c) de fond.

105. Clauze privind caracteristicile societăŃii comerciale sunt:


a) durata societăŃii;
b) conducerea societăŃii;
c) controlul gestiunii societăŃii.

106. Este obligatorie desemnarea cenzorilor la societatea cu răspundere limitată dacă:


a) are mai mult de 10 asociaŃi;
b) are mai mult de 15 asociaŃi;
c) are mai mult de 20 asociaŃi.

107. În cazul vânzărilor în afara spaŃiilor comerciale, consumatorul are dreptul să


denunŃe unilateral contractul de vânzare în termen de 7 zile lucrătoaresă restituie bunul
către vânzător, care are obligaŃia să-I restituie preŃul plătit în:
a) 10 zile de la comunicarea denunŃării unilaterale;
b) 15 zile de la comunicarea denunŃării unilaterale;
c0 30 zile de la comunicarea denunŃării unilaterale.

108. Procedura insolenŃei se aplică de:


a) procuratură;
b) direcŃia generală a finanŃelor publice;
c) judecătorul – sindic.

109. Acte juridice şi operaŃiuni conexe (acesorii):


a) întreprinderi de spectacole;
b) operaŃiuni de bancă şi schimb;
c) contul curent şi cecul.

110. Pentru a avea calitatea de comerciant o persoană trebuie:


a) să săvârşească fapte de comerŃ;
b) să fie angajat al unei societăŃi comerciale;
c) să fie în vârstă de 16 ani.

111. IncapacităŃile ca excepŃii de la regulă privind capacitatea de a fi comerciant sunt:


a) persoana pusă sub interdicŃie;
b) persoana decăzută din drepturi printr-o condamnare penală pentru fapte care îl fac nedemn;
c) autorizaŃiile.

112. Fondul de comerŃ cuprinde:


a) bunuri comerciale;
b) bunuri incorporate;
c) bunuri mixte.

113. Contractul de societate este un contract:


a) formal;
b) consensual;
c) unilateral.

114. Sunt forme juridice ale societăŃilor comerciale:


a) societatea în nume colectiv cu răspundere limitată;
b) societate pe acŃiuni;
c) societate în comandită simplă.

115. Contractul de comision este un contract:


a) unilateral;
b) cu titlu gratuit;
c) consensual.

116. Procedura insolvenŃei se aplică de :


a) instanŃa de judecată;
b) procuratură;
c) garda financiară.

117. Debitorul aflat în stare de insolvenŃă este obligat să adreseze tribunalului o cerere
pentru a fi supus procedurii insolvenŃei în termen de:
a) 15 zile de la apariŃia stării de insolvenŃă;
b) 30 zile de la apariŃia stării de insolvenŃă;
c) 90 zile de la apariŃia stării de insolvenŃă.

118. Executarea silită împotriva organului de conducere care a cauzat starea de


insolvenŃă a societăŃii se efectuează de către:
a) administratorul judiciar sau lichidatorul societăŃii;
b) judecătorul-sindic;
c) executorul judecătoresc.

119. Contractul de societate este un contract:


a) comutativ şi plurilateral;
b) comutativ şi translativ;
c) consensual şi formal.

120. Sunt forme juridice ale societăŃilor comerciale:


a) societate cu răspundere limitată pe acŃiuni;
b) societate cu răspundere limitată simplă;
c) societatea în comandită pe acŃiuni.

121. CondiŃiile de validitate ale contractului de societate:


a) condiŃii materiale;
b) condiŃii sociale;
c) condiŃii de formă.

122. Capacitatea de a contracta este determinată de:


a) de vârstă;
b) numai de vârstă;
c) de statutul societăŃii.

123. Cererea de înregistrare a societăŃii de depune la:


a) prefectura judeŃului;
b) consiliul judeŃean;
c) biroul unic.

124. AsociaŃii fondatori pot beneficia de un procent de cel mult 6 % din beneficial net pe
o perioadă de:
a) 3 ani de la înfiinŃarea societăŃii;
b) 5 ani de la înfiinŃarea societăŃii;
c) 7 ani de la înfiinŃarea societăŃii.

125. CondiŃiile pentru validitatea contracului de societate:


a) de fond şi financiare;
b) de formă şi comerciale;
c) de formă şi de fond.

126. Cauza contractului este o condiŃie:


a) de fond;
b) de formă;
c) de interes public.

127. La clauzele privind identificarea societăŃii comerciale viitoare se scriu:


a) obiectul societăŃii;
b) capitalul social;
c) emblema societăŃii.

128. Societatea în comandită pe acŃiuni trebuie să aibă:


a) cel puŃin 5 asociaŃi de 3 categorii;
b) cel puŃin 10 asociaŃi de 2 categorii;
c) cel puŃin 5 asociaŃi de 2 categorii.

129. Vânzătorul este obligat să-i garanteze cumpărătorului bunul contra evicŃiunii, ceea
ce înseamnă:
a) viciile ascunse ale bunului;
b) pierderea dreptului de proprietate totală sau parŃială;
c) funcŃionarea bunului în termenul mediu.

130. Procedura insolvabilităŃii se aplică de:


a) administraŃia financiară;
b) administratorul judiciar;
c) garda financiară.

131. Societatea cu răspundere limitată poate avea:


a) un număr nelimitat de asociaŃi;
b) cel mult 50 asociaŃi;
c) legea nu stabileşte un număr limită.

132. Termenul de semnale a viciilor bunului cumpărat către vânzător este de:
a) 7 zile;
b) 5 zile;
c) 2 zile.
133. Procedura insolvabilităŃii se aplică de:
a) Ministerul FinanŃelor Publice;
b) Lichidator;
c) Procuratură.

134. Debitorul aflat în stare de insolvenŃă are obligaŃia să adreseze tribunalului o cerere
pentru a fi supus procedurii insolvenŃei, în termen de:
a) 90 zile de la apariŃia stării de insolvenŃă;
b) 60 zile de le apariŃia stării de insolvenŃă;
c) 30 zile de le apariŃia stării de insolvenŃă.

135. InsolvenŃa este prezumată ca vădită atunci când:


a) se dovedeşte că debitorul nu va putea plăti la scadenŃă datoriile exigibile angajate, cu
fondurile băneşti disponibile la data scadenŃei;
b) debitorul, după 30 zile de la scadenŃă, nu a plătit datoria sa faŃă de unul sau mai mulŃi
creditori;
c) se dovedeşte că debitorul nu poate acoperi datoriile exigibile angajate.

136. Lichidarea bunurilor din averea debitorului va fi efectuată potrivit procedurii


insolventei de:
a) administrator sub controlul judecătorului sindic;
b) lichidator sub controlul comisiei de cenzori;
c) lichidator sub controlul judecătorului sindic;
d) administrator sub controlul comisiei de cenzori.

137. Planul de reorganizare judiciară a societăŃii va fi confirmat de către:


a) tribunalul comercial;
b) judecătorul sindic;
c) adunarea creditorilor.

138. Lichidarea bunurilor din averea debitorului va fi efectuată în cadrul procedurii


insolvenŃei de:
a) lichidator sub controlul comisiei de cenzori;
b) lichidator sub controlul finanŃelor publice;
c) lichidator sub controlul judecătorului – sindic.

139. De la data deschiderii procedurii insolvenŃei, toate acŃiunile judiciare sau


extrajudiciare pentru realizarea creanŃelor asupra debitorului sau bunurilor sale:
a) pot fi suspendate;
b) se suspendă de drept;
c) nu se suspendă.

140. La clauzele privind caracterisiticile societăŃii se trec:


a) denumirea societăŃii;
b) formă juridică a societăŃii;
c) durata societăŃii.

S-ar putea să vă placă și