P. 1
26_15.01.2010_GazetaFermierului_315x400

26_15.01.2010_GazetaFermierului_315x400

|Views: 105|Likes:
Published by Adrian Nedelcu

More info:

Published by: Adrian Nedelcu on Feb 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/08/2011

pdf

text

original

Gazeta Fermierului

Anul 3 | 16-30 ianuarie 2010 | 16 pagini | pre]: 2,9 lei | www.gazetafermierului.ro

Felicit`ri, domnule ministru!
Posibilitatea ca ministerul agriculturii s` primeasc` o suplimentare de 2,1 miliarde de lei la bugetul propus de guvern a iscat deja controverse [i nemul]umiri. Practic, la discu]iile despre buget, ministrul agriculturii, Mihail Dumitru, se plângea de pu]inii bani pe care ministerul pe care îl conduce îi va primi. Cum era [i firesc, domnia-sa [i-ar fi dorit o bucat` mai mare din care s` poat` asigura nu numai plata restan]elor din 2009 c`tre fermieri, dar [i posibilitatea de a pl`ti subven]iile produc`torilor agricoli r`mase pentru urm`torii ani [i, de ce, nu plata noilor forme de sus]inere care vor fi g`site, în acord cu cerin]ele UE, pentru a înlocui, m`car în parte, pierderea ajutoarelor de stat avute de fermieri pân` în 2009. Cum stau lucrurile în realitate? Proiectul de buget al Ministerului Agriculturii [i Dezvolt`rii Rurale pentru 2010 prevede o suma total` propus` de 9,87 miliarde lei, respectiv 1,69% din PIB, din care 5,43 miliarde lei reprezint` fonduri din bugetul de stat, restul fiind asigurat din resurse externe. Din total, circa 2 miliarde de lei sunt destinate pentru acordarea ajutoarelor de stat, îns` 1,8 miliarde lei reprezint` sume restante pentru anul 2009. Cu actuala construc]ie a bugetului fondurile necesare înlocuirii ajutoarelor de stat pentru pui, porc, legume-fructe, motorin`, [.a. sunt prea pu]ine. Unul dintre ajutoarele care pot fi introduse din acest an ar fi a[a-numitul “ajutor de criz`”, prin care statul poate acorda fermierilor pân` la 15.000 euro [i pân` la 500.000 euro unit`]ilor de procesare. Dar, cu ce bani? Fermierii mai pot beneficia de ajutoare legate de îndeplinirea cerin]elor suplimentare privind bun`starea animalelor, reducerea accizei pentru motorina utilizat` în agricultur`, silvicultur` [i reducerea accizei pentru energia electric` utilizat` la sta]iile de pompare pentru iriga]ii, sus]inerea unor investi]ii în agricultur`, finan]area ac]iunilor fitosanitare de interes na]ional, garantarea creditelor de investi]ii [i garantarea în propor]ie de 80% a creditelor pentru IMM. Dar, întreb din nou, cu ce bani? {i atunci mirarea, stupoarea ori surprinderea tuturor este [i mai mare la reac]ia ministrului care se opune amendamentului prin care sunt adu[i bani în plus la un buget prea s`rac pentru a asigura minimul necesar pentru pl`]ile c`tre fermieri. Când are dreptate domnul ministru? Când cere mai mul]i bani sau când refuz` suplimentarea? Dac` n-ar fi fost independent, reac]ia domniei sale „poate” ar fi avut o justificare. Dar în nici un caz în ochii agricultorilor. Sau „independen]a”, mai nou, are valen]e de înregimentare politic`? Dac` trece sau nu amendamentul nici nu mai conteaz`. Cu o a[a atitudine, ne-am l`murit repede, domnule ministru! S` fi fost doar un moment de r`t`cire?!!! Roman {tef`nescu

Editorial

Abonamente la pre] redus prin SMS 7555 - 6 luni 7441- 10 luni
SMS-ul trebuie s` con]in` cuvântul FERMIERULUI, numele [i adresa po[tal` la care dori]i s` primi]i revista. Alte detalii \n talonul de abonament

Citatul edi]iei

“Astfel tr`d`torul numindu-se erou, plagiatorul, geniu, punga[ul mare financiar, panglicarul om politic, c`m`tarul negustor, speculantul de idei om cu principii [i speculanta de sine[i femeie onest`.” Pagina 2

Convorbiri cu [treangul de gât

Solicit`rile AGROSTAR
Cu ocazia întâlnirii dintre AGROSTAR [i conducerea Ministerului Agriculturii [i Dezvolt`rii Rurale a fost înaintat un memoriu pe care, dat` fi ind multitudinea problemelor cu care se confrunt` fermierii români [i care sunt atinse aici, îl vom publica integral.

“Avem grâu de proast` calitate, pentru c` anul trecut, la suprafa]a sem`nat` s-au administrat doar 15% din necesarul de îngr`[`minte.” Pagina 2

Situa]ia suprafe]elor agricole irigate în România

Actualitate pagina 3

CONSTRÂNGERI {I OPORTUNIT~}I
Privind men]inerea [i punerea în func]iune a infrastructurii de iriga]ii. Strategia de dezvoltare economico-social` a agriculturii din România are implica]ii majore asupra sectorului de îmbun`t`]iri funciare. |mbunata]iri funciare pagina 5

ANIF RA are în administrare o suprafa]` amenajat` cu lucr`ri de iriga]ii de 2.998.255 ha, defalcate în func] ie de metoda de udare, dup` cum urmeaz` : udare prin aspersiune – 2.660.353 ha; udare prin brazde – 281.982 ha; udare prin inundare – 55.920 ha. Pagina 4

Tehnologii de cultur` pentru floarea-soarelui

Întrucât omul gospodar î[i face iarna car [i vara sanie, consider c` punerea în discu]ie din vreme a unor probleme cu care ne confrunt`m [i documentarea pe aceste subiecte este binevenit`. Pagina 6

ROMFENBENDAZOL 10%

ROMFENBENDAZOLUL 10% este un antihelmintic sub form` de suspensie, fabricat de Compania ROMVAC, conform normelor GMP. Pagina 7

România Viticol\
Anul 2 | ianuarie 2010 | supliment al revistei Gazeta Fermierului | www.gazetafermierului.ro

{tiin]` româneasc` de vânzare
Pagina 2-3

Preven]ia [i tratamentul parazitozelor intestinale

Promovarea vinurilor române[ti devine o problem` prioritar` pentru p`strarea consumatorului român, înc` de tipul conservator [i comod, cu posibilit`]i fi nanciare limitate, f`r` a fi dispus s` fac` experien]e noi [i cu un limitat spirit de aventur`. ACTUALITATE pagina 1

Vinul românesc - Motiva]ia unei strategii

Programul ac]iunilor consiliului director al ONIV pe anul 2010
Pagina 3

Prin r`spândirea lor mare, dar [i prin importan]a manifest`rilor pe care le pot produce, parazitozele intestinale constituie o problem` de medicin` social`. Pagina 8

Desp`gubiri pentru fermieri, proprietari de animale

Domeniile Ostrov
Pagina 4

A intrat în vigoare Hot`rârea Guvernului Nr.1.214. privind metodologia pentru stabilirea [i plata desp`gubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale. Pagina 9

a[a cum ne-a]i mai spus. S` pun` mâna pe carte. azi principiul în virtutea c`ruia oamenii ar fi s` se ridice ar trebui s` fie munca fizic` [i cea intelectual`. Mihail Cronica unui prost cu studii superioare Da. Am scris abia. Oltenii de la D`buleni au t`iat salcâmii [i acum FOAIE VERDE {I-UN SALCÂM c` le intr` iar nisipul în cas` pe la b`n`]enii din Timi[. Dimitrie Musc`! Iarna tot pe câmp? Dr. dumneavoastr` [ti]i cumva? {i în acest an s-a stabilit c` agricultura este prioritar` tocmai de aceea nu are nevoie de bani. Atrag aten]ia celor care vorbesc de grâu furajer [i-l asociaz` cu grâul cu calit`]i inferioare c` nu este totuna. XIII. c` ar mai fi grâu. [i cred c` au fost auzi]i de toat` ]ara.ing. pentru c` to]i cei de sus ne-au anun]at c` va fi greu [i foarte greu. Avem grâu de proast` calitate. nu s` fac` ni[te cornete. nu aparen]ele onestit`]ii. Redac]ia: Înseamn` c` viitoarea recolt` va avea o calitate [i mai slab`. virtutea. Timpul. A]i v`zut c` discu]iile se poart` cu a[azi[ii reprezentan]i ai ]`ranilor.” Mihai Eminescu Dac` vorbim de adun`tura…. geniu.” Dr. principiul genetic .Dimitrie Musc`: De unde [ti]i? Redac]ia: Din surse! Dar aici la Curtici ave]i grâu? Dr. Conform ultimilor tehnologii politice sectorul agricol va scoate bani din p`mânt. onestitatea. Dimitrie Musc`: E un subiect care m` sup`r` foarte tare. c`m`tarul negustor. pentru c` anul trecut. punga[ul mare financiar. I-am auzit. ing. de tranzi]ie între barbaria s`n`toas` [i cultura s`n`toas`. Dar pentru ca un popor s` pre]uiasc`. ci s` înve]e agronomie. la suprafa]a sem`nat` s-au administrat doar 15% din necesarul de îngr`[`minte. Vânzarea merge. {ti]i cum se zicea: „Din gre[eal` în gre[eal`. P`i.ing. din iarb` verde. Redac]ia: {i aceasta este cauza pentru care grâul este de proast` calitate… Dr. 304 Convorbiri cu [treangul de gât Redac]ia: Bun` s` v` fie inima. vol. iar în cele mai multe cazuri fermierii nu au avut banii necesari pentru cump`rarea îngr`[`mintelor. Dr. deci înclin` a lua aparen]ele drept fond. speculantul de idei om cu principii [i speculanta de sine[i femeie onest`. Dimitrie Musc`: Da. ing.ing. v-a pricinuit necazuri.Gazeta Fermierului / Opinii / 16-30 ianuarie 2010 02 Citatul edi]iei “Un popor î[i selecteaz` oamenii s`i conduc`tori dup` un principiu oarecare. pag. nu plagiatul. când ]ara tr`ia în r`zboaie. O spunem înc` o dat`: naiv [i indolent ca toate popoarele tinere. dar munca. c` dup` câte [tiu eu aceasta este o [tiin]`. Obrazul sub]ire… M. cu cele sfinte [i nes`tule. gândirea proprie. Dr. pentru c` anul trecut. acel principiu e fundamentum divisionis (fundamentul diviziunii – n. producerea real`.Dimitrie Musc`: Victoria final` va fi în prim`var` când va începe importul de grâu. nu [tiu! În ultima vreme se vorbe[te de înc`lzirea globala la care toat` România contribuie cu avânt [i energie. ing. Oameni cu scaun la cap îndeamn` fermierii s`-[i uneasc` for]ele. V` r`spund tot eu… adic` cel care [i semneaz`: Un prost cu studii superioare!! “Avem grâu de proast` calitate. altfel m-ar înjura to]i a[a cum îi înjura pe cei mari. Dimitrie Musc` . Nu [tiu. În evul mediu. La sfâr[itul lui 2009 nimeni nu se ferea de AH1N1 [i acum to]i la în]epat. e punctul de vedere din care el judec` oamenii [i împrejur`rile. Dimitrie Musc`: Dac` atât au vândut produc`torii de îngr`[`minte! Redac]ia: Nu se poate! Dr. ≤…≥ Astfel tr`d`torul numinduse erou. Am zis a[a pentru c` marea majoritate a proprietarilor de p`mânt a[teapt` minuni de la cine. în Opere. procentul era mult mai mic. fundamentum divisionis. de unde [i pân` unde . dar am drenat p`mântul repede. exact valoarea muncii fizice [i a celei intelectuale se cere un grad de cultur` pe care al nostru nu-l are înc`.Dimitrie Musc`: Ba da! Dac` nu cump`ram [i eu. vitejia era principiul în virtutea c`ruia un om se putea ridica din mijlocul poporului în sus. p`durile încurc` vizibilitatea [i le-au t`iat.Dimitrie Musc`:Avem [i de bun` calitate. p`mântul românesc poate s` hr`neasc` zeci de milioane de suflete. decontarea a[ijderea.. ing. Pe aici prin Regat s-au t`iat perdelele forestiere [i copacii de pe marginea [oselelor [i acum bate vântul ca pe…B~R~GAN… La p`duri avem acum un ministru exigent pentru care avem o sugestie: ochii în [apte la MIKY SPAG~ de Covasna! {i iar pun întrebarea pentru cei DE{TEP}I.. plagiatorul. 26 mai 1883.ing.ing. ing. Redac]ia: S` vorbim iar despre grâu ca de funie în casa spânzuratului? Dr. Nu-i adev`rat.Dimitrie Musc`: Mai ales. a[a pân` la prim`var` [i aten]ie. spre victoria final`”. de calitate inferioar`. atac` p`durea. n-au zis cei doi – Aurel Popescu de la ROMPAN [i Ilie Sârbu. În multe cazuri s-a zis c` merge [i a[a. M. m` mândresc c` sunt un prost [i mai am [i studii superioare. Redac]ia: De unde [ti]i? Dr. domnule dr.ing.). nu pretextarea virtu]ii. la formarea sferelor sale ideale. judecata sa veche s-a dezechilibrat f`r` a fi înlocuit` printr-o judecat` nou`. se afl` în epoca cea mai rea. fostul ministru c` o s` avem grâu pân` la noua recolt`? Se vede c` au min]it. panglicarul om politic. judecata poporului nostru s-a falsificat din ce în ce [i. Atât [i nimic mai mult. pe cei de la Bucure[ti. S` trecem la anul ce abia l-am început. el a pierdut pretutindenea punctul de plecare s`n`tos. dumnealor î[i unesc ambi]iile de [efi. nu aparen]ele muncii. Comisionul?!. Dimitrie Musc`: Asta e soarta agricultorului! Reda]ia: Se pare c` ploaia. Redac]ia: Din vapoarele care s-au voiajat în apele interna]ionale… Dr. nu specula. la suprafa]a sem`nat` s-au administrat doar 15% din necesarul de îngr`[`minte.r. Sucevenii. Termina]i cu vr`jeala? S` nu uit s` scriu cine a pus întrebarea.

000 euro. 9. Adoptarea de urgen]` a actelor normative ce reglementeaz` Ajutoarele de stat 2010-2013: ajutor pentru investi]ii în exploata]ii agricole. Subven]ii diferen]iate în func]ie de nivelul de lucru al terenului. de condi]ii meteorologice nefavorabile sau de r`spândirea bolilor la animale sau plante.A. Eliminarea certificatului de produc`tor si a borderoului de achizi]ii [i redefinirea produc`torului agricol. ajutor pentru furnizarea de asisten]` tehnic` produc`torilor [i îmbun`t`]irea calit`]ii genetice a [eptelului. Afiliat` Mi[carea European`. care va fi reglementat pe viitor de dispozi]iile aplicabile Rezolv`ri Probleme ajutorului de stat în sectorul industrial. Afiliat` B. Problemele produc`torilor agricoli din România 4.. • B`ncile s-au orientat cu prec`dere c`tre clien]ii mari [i într-o m`sur` mult mai redus` asupra exploata]iilor agricole mici [i mijlocii care ar trebui s` fie principalii beneficiari ai sus]inerilor financiare din programele na]ionale. • Existen]a unei p`turi considerabile de popula]ie vulnerabil` din punct de vedere economic [i social ce întâmpin` dificult`]i în implementarea standardelor de calitate [i competitivitate impuse de pia]a unic` european` pentru producerea [i vânzarea produselor agroalimentare. • Sprijinul guvernamental pentru agricultori va fi modest în urm`torii ani. ajutor pentru sectorul forestier. mai mare decât în cazul acestui sector. deplasarea cl`dirilor exploata]iei agricole în interesul public. Centralizarea excesiv` duce la îngreunarea func]ion`rii sistemului [i implicit la accesul foarte greu al fermierilor la o serie de facilit`]i din partea statului sau UE. Alimenta]ie. Aceast` abordare este strâns legat` de nivelul de disponibilitate în ceea ce prive[te asumarea riscurilor. Federa]ia Agrostar propune o serie de m`suri de rezolvare [i relansare a agriculturii prin: 1. Sistemul de licitatie public` pentru o serie de m`suri din cadrul PNDR este p`gubos. • Criza financiar` interna]ional` nu reprezint` o veste prea bun` pentru sectorul agricol intern. Reducerea cu 50% a pre]ului motorinei la pomp` pentru agricultur` ar rezolva o serie de probleme legate de cheltuielile [i capitalul fermierilor din România. Este de men]ionat faptul c` suntem deschi[i la un dialog permanent pentru rezolvarea acestora: 1. îmbun`t`]irea condi]iilor de s`n`tate [i igien` a animalelor. dat` fiind multitudinea problemelor cu care se confrunt` fermierii români [i care sunt atinse aici. care poate ajunge. pentru încetarea activit`]ii agricole sau pentru închiderea capacit`]ii de produc]ie. 3. pân` la 40% din costurile eligibile sau pân` la 50% în zonele defavorizate. Eliminarea certificatului de produc`tor [i a borderoului de achizi]ii pentru a elimina pia]a neagr` a produselor agricole. productivitatea muncii. Pre]ul motorinei pentru agricultur` este similar cu cel de la pomp` ceea ce duce la cre[terea pre]ului de produc]ie. 9. Printre ace[ti factori enumer`m: • Structura foarte fragmentat` a suprafe]ei agricole ce reprezint` un obstacol în atragerea de noi investi]ii [i care afecteaz`. o noua [ans` de a cre[te valoarea agriculturii din România. o serie de factori restrictivi au ap`rut si care se adaug` la cele spuse mai sus. precum [i ajutor acordat pentru încheierea de asigur`ri împotriva unor astfel de riscuri. mai ales. Eliminarea sistemului de licita]ie public` pentru o serie de m`suri din cadrul PNDR [i accesarea lor pe baza depunerii de proiecte. ajutor pentru agroecologie [i alte ajutoare acordate pentru protec]ia mediului. 3. dar [i s` g`seasc` solu]ii [i rezolv`ri practice pentru problemele de zi cu zi ale agriculturii. Reducerea TVA-ului pentru produsele agricole în func]ie de cifra de afaceri realizat` de agentul economic pân` la o valoare de 5%. Federa]ia Na]ional` a Sindicatelor din Agricultur`.N. reprezentativ` la nivelul agriculturii [i pisciculturii din România. în acela[i timp. experien]a de dup` 2007 a ar`tat faptul c` autorit`]ile au fost incapabile s` gestioneze o situa]ie de fapt [i nu au fost capabile s` creeze un sistem eficient prin care s` ajute fermierii nu numai s` acceseze fondurile europene. ajutor pentru publicitate pentru produsele agricole. ajutor pentru respectarea normelor. ajutor pentru compensarea handicapurilor în zone defavorizate. uneori poate fi permis un procent mai ridicat de ajutor pentru investi]ii privind conservarea peisajelor tradi]ionale. favorizând anumite grupuri de interese pentru a accesa sume importante de bani în defavoarea organzia]iilor/ asocia]iilor profesionale sau sindicate. ajutor pentru compensarea daunelor aduse produc]iei agricole sau mijloacelor de produc]ie agricol` de calamit`]i naturale sau fenomene excep]ionale. Federa]ia Agrostar a identificat o serie de probleme întâlnite în agricultura din România. 12. Garantarea creditului [i sus]inerea dobânzii bancare direct de c`tre guvernul României. Inexisten]a unei pie]e/burse a produselor agricole din Romania cu o platform` de tranzac]ionare – ce trebuie s` rezolve problema unui pre] de referin]` sub care “intermediarii” nu pot cump`ra. 5. Cele enumerate mai sus sunt doar câteva din problemele strigente care necesit` rezolvare imediat` pentru a putea debloca situa]ia dezastruoas` în care se afl` agricultura din România. care ar fi trebuit s` acopere investi]iile agricole care nu sunt cuprinse în PNDR. 1182/2007 privind organizarea de pia]` în sectorul de legume [i fructe prin acordarea unui avans de 90% fermierilor ce fac parte dintr-un grup de produc`tori pentru demararea m`surilor de investi]ii pentru a putea debloca situa]ia privind lipsa capitalului necesar fermierilor. Crearea unor “Programe Na]ionale” de sus]inere a sectorulul zootehnic pentru procesarea laptelui [i a c`rnii.F. Reglementarea situa]iei terenurilor agricole r`mase nelucrate prin dou` solu]ii posibile: a. 2. Birocra]ie excesiv` în procesul acces`rii m`surilor din PNDR. îl vom publica integral. dar. 6. Gril` de impozitare diferit` în func]ie de nivelul de lucru al terenului. din cauza cre[terii presiunilor exercitate asupra cheltuielilor bugetare de componenta social`. pl`]i Natura 2000 [i pl`]i aferente Directivei 2000/60/CE.T. ajutor pentru investi]ii în domeniul prelucr`rii [i comercializ`rii produselor agricole. de prelucrare [i de comercializare. de obicei. Pre[edinte Agrostar {tefan Nicolae . ajutor pentru pensionare anticipat`. Suprafa]` foarte mare de teren care r`mâne nelucrat`. Eliminarea birocra]iei excesive în procesul acces`rii m`surilor din PNDR. Externalizarea unor servicii ale statului c`tre sindicate sau organiza]ii profesionale pentru descentralizarea [i decongestionarea aparatului de stat. de[i intensitatea ajutorului va fi. ajutor pentru grupuri de produc`tori. probleme la care dorim s` oferim [i o serie de propuneri concrete de rezolvare. Întârzierea aplic`rii “SAPARD-ului” românesc. }inând cont de cele men]ionate mai sus. pentru a debloca situa]ia din sectorul de legume [i fructe în ceea ce prive[te investi]iile. Modificarea Reg. Nu exist` o politic` coerent` de garantare a creditelor pentru agricultur`. 5. Totu[i. datorit` noilor politici agricole comunitare. Notificarea de urgen]` a ajutorului de minimis în cuantum de pân` la 15. Afiliat` U. prin noile fonduri puse la dispozi]ie de Uniunea European`. sume care nu [tim dac` vor fi folosite pentru fermieri sau vor ajunge în buzunarul anumitor persoane. Dup` aderarea României la Uniunea European` fermierii au sperat la o îmbun`t`]ire a sistemului [i. an de an. Domenii [i Servicii Conexe ”AGROSTAR”.A. ajutor pentru formarea de agricultori tineri.T. v` supune aten]iei o serie de probleme din agricultura României [i totodat` o serie de propuneri pentru rezolvarea acestora din perspectiva organiza]iei noastre. 14.S.. 2.. Pe de alt` parte. protec]ia mediului. 11. 6.F. 8. 10. Afiliat` E. în general. 4.I. 10. Tutun. ajutor cu privire la scutirea de accize în baza Directivei 2003/96/CE (impozite pe energie [i electricitate). Sus]inerea reconversiei fermierilor care trec de la produc]ia de lapte la cea de carne. dar pentru care se primesc subven]ii. 13. 7.Gazeta Fermierului / Actualitate / 16-30 ianuarie 2010 03 Solicitarile AGROSTAR Cu ocazia întâlnirii dintre AGROSTAR [i conducerea Ministerului Agriculturii [i Dezvolt`rii Rurale a fost înaintat un memoriu pe care. b.

din care 2. prin politica sa în domeniul agriculturii. La data de 30.024 ha suprafa]` net`. încurajeaz` [i stimuleaz` constituirea de noi Organiza]ii de Îmbun`t`]iri Funciare (OIF).E. se implic` în ac]iunea de implementare a Proiectului de Reabilitare [i Reform` a Sectorului de Iriga]ii din România. În dinamica suprafe]elor irigate. pentru campania de iriga]ii 2009. suprafa]` eligibil`.05 2006 1500000 198036 96224 6. din 2004 Având în vedere Strategia M. 138/2004 a îmbun`t`]irilor funciare. cu o putere instalat` total` de 4.291. precum [i 3 federa]ii. dup` cum urmeaz` : • udare prin aspersiune – 2. respectiv 2. cu modific`rile [i complet`rile ulterioare.982 ha. Caren]ele Normelor de aplicare a Legii nr.800 650.660.138 ha. în Monitorul Oficial. 138/2004 a Îmbun`t`]irilor Funciare. republicat`. ANIF RA a preg`tit o suprafa]` de 717.393. cu o suprafa]` brut` de 1. respectiv 17. Ing.D. Polonia 14. manifestându-[i interesul [i preocuparea în consilierea tehnico-economic` [i organizatoric` a acestora.955.A.500.000 Aderare la – 850.10. 2. conform comenzilor emise de beneficiari.017. precum [i sprijinul acordat din partea statului.) Cheltuieli necesare pentru irigarea unui hectar de teren agricol [i plata tarifelor pentru serviciile de îmbun`t`]iri funciare. în colaborare cu Unitatea de Management a Proiectului. strategie care are ca fundament urm`toarele concepte: • retragerea din exploatare a amenaj`rilor (sau a p`r]ilor de amenajare) de iriga]ii neviabile economic.860 ha pentru organiza]iile utilizatorilor de ap`. Pân` la data de 19. la nivelul U.E. cu o suprafa]` brut` de 18. în domeniul îmbun`t`]irilor funciare aceste forme concretizânduse în înfiin]area de Organiza]ii ale Utilizatorilor de Ap` pentru Iriga]ii (OUAI).000 Membru U.2009.000 U. pentru perioada urm`torilor ani. Sursa de ap` asigurat` pentru utilizarea sistemelor de iriga]ii o constituie. parte integrant` din Proiectul Na]ional de Dezvoltare Rural`. în vederea încheierii de contracte cu beneficiarii. pentru protec]ia mediului. 4. Printre factorii care au determinat starea actual` a sistemului na]ional de iriga]ii se pot enumera: 1. În spiritul [i litera Legii nr. tarifele se stabilesc astfel încât s` asigure exploatarea echitabil` a amenaj`rilor de Î. cauzat` de lipsa mijloacelor de paz` [i supraveghere. pentru aprobarea Normelor metodologice privind calculul 5.000 5.000 ( de Est ) Ungaria 4. s`r`turate [i nisipoase. începând cu anul 2005.000 ha. având ca scop principal combaterea efectelor fenomenului de de[ertificare a terenurilor [i a secetei. de c`tre de]in`torii de terenuri. care au permis [i condus la f`râmi]area suprafe]elor agricole.) Cauzele care au condus la situa]ia actual` Acord de cooperare cu U. alunec`rilor de teren [i eroziunilor. au fost înfiin]ate 16 noi organiza]ii.000. majoritar. vom considera ca suprafa]` posibil de irigat suprafa]a de 1. Sc`derea interesului pentru stimularea produc]iei agricole autohtone.59 69.134 MW. asigurarea amelior`rii solurilor acide.06.000 3. 2.ro/tarife/. ANIF RA acord` o deosebit` aten]ie colabor`rii cu principalul beneficiar al activit`]ii de iriga]ii – reprezentat de OUAI. în raport cu }`rile Europei Centrale [i de Est Suprafa]a Suprafa]a Suprafa]a Observa]ii arabil` irigat` în posibil a fi total` 1990 irigat` (ha) (ha) (ha) Bulgaria 4. respectiv 1.E. precum [i protec]ia împotriva polu`rii.440.-30.420 ha. B`ncii Mondiale etc. Alexandru IOSUB Director Tehnic ANIF RA Ing.255 ha. coordonat de c`tre M. precum [i din lacuri de acumulare.000 1. Albertino ROZA Olimpia BOC{E Rela]ii Publice ANIF RA . Dinamica suprafe]elor irigate Anul Suprafa]a Suprafa]a Suprafa]a Procent din pretabil` contrac.R. Din aceast` suprafa]`. pe o suprafa]` de 667. cu un grad ridicat de competitivitate.963 ha. precum [i con[tientizarea. a rolului important al iriga]iilor în practicarea unei agriculturi performante. • existen]a cadrului legal [i institu]ional pentru degrevarea statului de unele cheltuieli pentru administrarea infrastructurii de iriga]ii: • aten]ia deosebit` care se acord`. defalcate în func]ie de metoda de udare. asigurarea unui nivel corespunz`tor de umiditate a solului..50 41. 2009.600.000 15. respectiv 2010.884. Ceh` din 2004 Germania 17.18/1991. • udare prin inundare – 55.. conserv`rii zonelor umede [i amenaj`rii-amelior`rii terenurilor degradate.500.200 500.000 700.00 52..000 În conformitate cu prevederile Legii nr. Distrugerea infrastructurii de iriga]ii. respectiv 980.000 cooperare cu U.000 10.000 300.835 ha. de[ertific`rii..026 ha. un num`r de 296 de amenaj`ri complexe de iriga]ii.000 Macedonia 612.96 48. deservite de 227 de sta]ii de pompare de baz` [i plutitoare.000 . republicat`.E.10 2008 1500000 507863 208218 13.000 100.624.000.P. f`r` 3.102 ha suprafa]` net`. în 2007 Republica 3. • existen]a posibilit`]ilor de finan]are prin Programul Na]ional de Dezvoltare Rural` sau prin alte institu]ii financiare ale Uniunii Europene. • udare prin brazde – 281.Acord de 1.D. 352 sta]ii de repompare [i 2. diferen]a de 33%. 1231/2005. trebuie s` avem în vedere Strategia M.000 1. men]inându-se ponderea majoritar` a acestora în activitatea de iriga]ii.R. combaterea secetei. fiind eviden]iat modul de calcul al tarifelor aferent anilor 2008.3 ha de c`tre al]i beneficiari.) Situa]ia României din punct de vedere al terenurilor agricole irigate.000 4. Administra]ia Na]ional` a Îmbun`t`]irilor Funciare are ca responsabilit`]i principale asigurarea protec]iei terenurilor [i a construc]iilor \mpotriva inunda]iilor. 3. neglijen]a [i lipsa de informare a produc`torilor agricoli la trecerea suprafe]elor agricole din sistemul de stat la sistemul propriet`]ii private.779 ha suprafa]` net`.500 83. fiind asigurat` de râurile interioare.F.353 ha. În perioada 01.D.41 2007 1500000 433747 301450 20. aridiz`rii. din 2004 Rusia 120. o cre[tere semnificativ` a raportului dintre suprafa]a irigat` [i cea posibil de irigat.400 30. din 1990 Membru U.01. se ajusteaz` periodic [i sunt publicate.0 ha de c`tre OUAI [i 3.300 Membru U. pe o suprafa]` brut` de 27. În anul 2005.. în 2007 Slovenia Membru U. Distrugerea [i/sau furtul echipamentelor de irigare aflate în proprietatea beneficiarilor majori ai acestei activit`]i. modernizarea.2009. Structura cheltuielilor care concur` la stabilirea tarifului de irigare pentru un hectar de teren agricol se reg`se[te pe link-ul http://www. existau un num`r de 424 de OIF.920 ha. retehnologizarea [i extinderea amenaj`rilor de îmbun`t`]iri funciare în corelare cu standardele de mediu. cu modific`rile [i complet`rile ulterioare.2006. Ar mai fi de men]ionat c`. cu modific`rile [i complet`rile ulterioare.416.000 Aderare la – 40.045.P. ANIF RA. pentru dezvoltarea zonei rurale.205.370 ha.737.400 Membru U.25 Pentru o bun` estimare a evolu]iei raportului dintre suprafa]a irigat` [i cea neirigat` din România.06. La nivel na]ional.E. dup` modul de organizare.88 2009 1500000 562952 294138 19.) Dinamica suprafe]elor irigate în Romania în perioada 2005-2009 ANIF RA are în administrare o suprafa]` amenajat` cu lucr`ri de iriga]ii de 2. 746.742 ha.E.185.irigat` suprafa]a a fi irigat` tat` (Udarea I) pretabil` a fi irigat` pe care sau aplicat ud`ri (ha) (ha) (ha) (%) 2005 1500000 352890 45719 3.A.329 sta]ii de punere sub presiune. 5. ANIF RA avea preg`tit` pentru iriga]ii o suprafa]` de aproximativ 1. respectiv 27.075.506.000 2. Iriga]iile reprezint` un factor principal în ob]inerea de produc]ii ridicate [i relativ stabile de la an la an cu implica]ii favorabile în asigurarea securit`]ii alimentare a popula]iei [i cre`rii de disponibilit`]i la export de produse agricole.300 3.R.000 301. În final. pentru care aplicarea ud`rilor se putea face cu un randament costuri/eficien]` optim.) Estimarea evolu]iei raportului dintre suprafa]a irigat`/neirigat` a se avea în vedere infrastructura de iriga]ii de care erau deservite. în favoarea celei din import.000 U. încurajeaz` practicarea acesteia în forme asociative.E. precum [i incapacitatea financiar` a proprietarilor de terenuri de a achizi]iona echipamente noi. estim`m. a fost contractat` numai o suprafa]` 559.000 127.A. Dun`rea – 67%.294.E. din 2004 Ucraina 33. cu cererea de ap` [i cu volumul de ap` disponibil pentru iriga]ii. reabilitarea.000 ha. dorim s` preciz`m c` statul.615. precum [i trecerea lor în sistem de proprietate privat`.000 133.100.E.anif. Reticen]a. în domeniul Îmbun`t`]irilor Funciare pentru perioada 2009–2013. precum [i cu cele ale Ordinului nr. Situa]ia comparativ` a parametrilor activit`]ii de iriga]ii în }`rile Europei Centrale [i de Est }ara 4. sprijin care încurajeaz` practicarea agriculturii în forme asociative.61 Procent din suprafa]a contractat` pe care s-au aplicat ud`ri (%) 12. anual.Gazeta Fermierului / |mbunata]iri funciare / 16-30 ianuarie 2010 04 Situa]ia suprafe]elor agricole irigate în România |n perioada 2005-2009 Potrivit reglement`rilor în vigoare. care s` permit` sau s` stimuleze cre[terea culturilor agricole [i silvice.805.050. din care udarea I . s-au aplicat ud`ri.000 27.E. 1.437 ha.100 Zona Economic` Comun` România 9. ANIF RA are în administrare.998.P.

65 ha/loc. alocat` României în urma aplic`rii la nivelul Uniunii Europene a Planului European de Redresare Economic`. având în vedere c` România anul trecut a traversat o criz` economic` puternic`. pe principii de eficien]` economic`.A. cu complet`rile [i modific`rile ulterioare.535. alternarea unor perioade puternic secetoase cu altele cu precipita]ii puternice.21. [omajul va cre[te. Men]ion`m c` aceste lucr`ri nu au pus în pericol asigurarea apei de iriga]ii la fiecare beneficiar în parte. din partea acestora. Constrângeri identificate • refacerea poten]ialului biologic. un punct principal din Programul de Guvernare – prioritate pentru agricultur`.890 ha. 90%. cea mai mare organiza]ie sindical` din domeniul agricol. acolo unde acestea sunt necesare [i unde se asigur` recuperarea efortului Obiective pentru consolidarea sectorului de iriga]ii • limitarea iriga]iilor în zonele cu cerere sc`zut` de ap` [i încurajarea iriga]iilor în zonele economice cu consumuri energetice mici pentru pomparea apei. conform Proiectului „Reabilitarea [i Reforma Sectorului de Iriga]ii” din România . Suma suplimentar`. • Suprafa]a total` contractat` pentru aplicarea ud`rilor pentru anul 2009 . • limitarea accesului fermierilor la iriga]ii din considerente financiare [i practicarea. • accelerarea transferului în folosin]` sau în proprietate a infrastructurii din amenaj`rile interioare de iriga]ii c`tre organiza]iile utilizatorilor de ap` pentru iriga]ii sau federa]ii. • Suprafa]a pe care s-au aplicat ud`ri. s` fie de minimum 4%.000 ha. Doi. energie regenerabil`. dar [i investi]ii pentru restructurarea sectorului produselor lactate”. biodiversitate.634. din care contribu]ie proprie încasat` de la beneficiari . justificând aceast` suplimentare de buget. accelerarea transferului în folosin]` sau în proprietate a infrastructurii din amenaj`rile interioare de iriga]ii c`tre organiza]iile utilizatorilor de ap` pentru iriga]ii sau federa]ii. în lipsa subven]iilor.255 ha. pân` în anul 2013. prin aceast` atitudine. Premizele climatice favorabile ale acestui an pot fi compromise de finan]area insuficient` a verigilor tehnologice.500. în ultima perioad`. în ansamblul s`u.80 lei.2009) . irigarea. • • • Presedinte F. iar cealalt` jum`tate are fertilitate sc`zut` [i foarte sc`zut`.138 ha. care a condus la limitarea accesului fermierilor la iriga]ii. 138/2004 republicat`. 50 % sunt soluri cu fertilitate bun` [i medie.420. care este propus la 1. traverseaz` în continuare aceast` criz` [i alte ]`ri europene au beneficiat de aceast` derogare. energie. precum [i reticen]a. 0. din punct de vedere tehnic [i financiar. între]inerea [i repararea infrastructurii de îmbun`t`]iri funciare.4.fonduri europene. realizarea unui studiu multidisciplinar – gospod`rirea apelor.4% de PIB. Oportunit`]i pentru sectorul de iriga]ii prin aplicarea m`surilor de reabilitare [i modernizare a infrastructurii de iriga]ii Avem bani. la OUAI . adaptarea schemelor hidrotehnice ale sistemelor de iriga]ii la noile condi]ii de func]ionare. • infrastructura de iriga]ii are o vechime mai mare de 30 de ani. • Valoarea lucr`rilor contractate aferente tarifului anual . reducerea pierderilor de ap` prin impermeabilizarea unor canale de transport. sunt hot`râte s` ac]ioneze cu fermitate pentru evitarea unor m`suri restrictive pentru sus]inerea agriculturii române[ti.800 mii ha). în scopul optimiz`rii consumului de energie necesar aliment`rii cu ap` a acestora. • Suprafa]a amenajat` cu infrastructur` de iriga]ii viabil` economic [i marginal` economic. Federa]ia Na]ional` a Produc`torilor Agricoli din România. ceea ce conduce la consumuri ridicate de energie electric`. • sta]iile de pompare sunt echipate cu agregate de pompare cu randamente sc`zute. privind respingerea amendamentului aprobat în comisiile de specialitate [i de buget – finan]e din Parlamentul României. • necesitatea punerii în func]iune a infrastructurii de iriga]ii transmis` de c`tre ANIF Organiza]iilor Utilizatorilor de Ap` pentru Iriga]ii (OUAI/FOUAI) înfiin]ate în temeiul Legii îmbun`t`]irilor funciare nr. neimpermeabilizate. îmbun`t`]irea condi]iilor de func]ionare prin reabilitarea sta]iilor de pompare din amenaj`rile de iriga]ii. 14. de fenomene meteorologice deosebit de intense. în principal. inova]iei [i restructur`rii sectorului produselor lactate. în orientarea planului de cultur` c`tre plante valoroase care r`spund bine la iriga]ii [i care au desfacere imediat` pe pia]a intern` [i extern`. solicit` guvernului prelungirea ajutoarelor de stat pentru fermieri [i în acest an. este destinat` finan]`rii unor domenii precum cel energetic.P. Procentul de nerealizare de cca. Suma total` destinat` dezvolt`rii rurale pentru perioada 2007-1013 este de peste 13. din care la OUAI . al schimb`rilor climatice. a unei agriculturi de subzisten]`. din partea Guvernului României. {tefan Nicolae a spus: „Prima propunere pentru ministrul agriculturii este ca actualul proiect de buget al ministerului. pentru asigurarea securit`]ii alimentare a popula]iei [i a protec]iei mediului înconjur`tor. CONSTRÂNGERI {I OPORTUNIT~}I {tiri comunitare COMUNICAT Federa]ia Na]ional` a Produc`torilor Agricoli din România . 10 % se refer` la lucr`ri de între]inere [i repara]ii care nu au putut fi finalizate datorit` începerii campaniei de iriga]ii mai devreme decât a fost prognozat.292.570.694. a declarat ministrul agriculturii [i dezvolt`rii rurale Mihail Dumitru. Prin suplimentarea cu peste 101 milioane de euro vor putea fi derulate.R Viorel MATEI • • • Agrostar cere prelungirea ajutoarelor de stat Federa]ia Agrostar. aproximativ 70% dintre exploata]iile agricole se vor închide. din care: udarea I . Analizând poten]ialul agricol rezult` c`. referitor la suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii pe anul 2010. avem valut`… Comisia European` a suplimentat cu 101.3 ha) [i amplasarea necorespunz`toare a culturilor care favorizeaz` practicarea unei agriculturi de subzisten]`. ia not` cu surprindere de ultimile lu`ri de pozi]ie. . repetate ca intensitate în acelea[i perimetre. ceea ce înseamn` cca.2. • f`râmi]area [i m`rimea redus` a parcelelor cu folosin]` agricol` (cca.348 ha. iar pre]ul produselor agroalimentare va cre[te cu 20-30 de procente din cauza dependen]ei de importuri. cea mai reprezentativ` organiza]ie la nivel na]ional [i european. iar statul s` acorde garan]ii guvernamentale tuturor celor care doresc accesarea acestor fonduri prin cofinan]area creditelor bancare”.559. din acest motiv.289. • Situa]ia actual` • Suprafa]a amenajat` cu infrastructur` de iriga]ii .33 lei.500. Nicolae {tefan a atras aten]ia asupra faptului c`. horticultur`.236 ha. zootehnie. considerate ca fiind neeconomice. a unei suprafe]e de 1. federa]ia noastr` are în vedere ca programul na]ional de dezvoltare rural` s` fie simplificat. 2.5 miliarde euro . gestiunea resurselor de ap`. • canalele de aduc]iune [i de distribu]ie sunt. acvacultur` etc. a resurselor pentru reabilit`ri sau investi]ii noi în amenaj`rile de iriga]ii. în mare parte.958. O produc]ie mare. cu implica]ii negative. Pe de alt` parte. în exploatarea.N. transporturi [i iriga]ii. • cre[terea costului pomp`rii apei. • încurajarea iriga]iilor în zonele viabile economic cu cerere constant` de ap` pentru iriga]ii.985 ha. în acest an agricol. în vederea reducerii consumurilor energetice [i cre[terii randamentelor hidraulice. introducerea aparaturii de m`surare (debitmetre) a volumelor de ap` ce se livreaz` utilizatorilor de ap` în amenaj`rile de iriga]ii declarate de utilitate public`.955 ha. aduc]iune [i de distribu]ie. Bugetul României nu respect`. înregistrându-se pierderi mari de ap`.Gazeta Fermierului / |mbunata]iri funciare / 16-30 ianuarie 2010 05 Privind men]inerea [i punerea în func]iune a infrastructurii de iriga]ii Strategia de dezvoltare economico-social` a agriculturii din România are implica]ii majore asupra sectorului de îmbun`t`]iri funciare. cca. conservarea [i protejarea resurselor de sol [i ap` într-un concept de exploatare durabil` a agriculturii.998.314. men]inerea în func]iune a 1. aproape 65 % din suprafa]a total` a României este suprafa]` agricol` (cca. pentru identificarea de solu]ii de alimentare gravita]ional` sau din surse locale independente a amenaj`rilor sau p`r]ilor de amenajare de iriga]ii.09. cu toate organiza]iile din structura sa: vegetal. Lucr`rile de între]inere [i repara]ii aferente tarifului anual s-au realizat în propor]ie de cca. total (la data de 14. toate subven]iile sau mai bine zis ajutoarele de stat care au fost pân` la sfâr[itul lunii decembrie s` fie acordate [i în 2010 printr-o derogare acordat` de Comisia European`.000 euro bugetul alocat României din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural`. • manifestarea.563. Din punct de vedere al fertilit`]ii solului. • investi]ional pe seama cre[terii produc]iilor [i îmbun`t`]irii randamentelor de exploatare prin reducerea pierderilor de ap` [i a consumului de energie necesar` pomp`rii apei.1. Federa]ia Na]ional` a Produc`torilor Agricoli din România apreciaz` c`: Suplimentarea bugetului pentru agricultur` este o cerin]` vital` pentru men]inerea nivelului de productivitate [i a perspectivelor pentru agricultori în anul de criz` ce urmeaz`. reprezint` un aport substan]ial la PIB-ul României. • orientarea beneficiarilor [i a ANIF spre utilizarea optim` a resurselor financiare disponibile.000 ha viabile economic în amenaj`rile de iriga]ii ce urmeaz` a fi transferate în proprietatea sau în folosin]a organiza]iilor [i federa]iilor. proiecte din domenii care r`spund noilor provoc`ri legate de schimb`rile climatice. printro derogare de la Comisia Europen`. • continuarea transferului infrastructurii de îmbun`t`]iri funciare din amenaj`rile de îmbun`t`]iri funciare c`tre Organiza]iile de Îmbun`t`]iri Funciare. • alocarea. • multe din amenaj`ri sunt amplasate pe terase cu în`l]imi de pompare cu mult peste 70m. • restabilirea durabilit`]ii sectorului de iriga]ii [i utilizarea mai eficient` a infrastructurii de iriga]ii. de la buget [i contribu]ie privat`. • lipsa echipamentelor de udare [i distribu]ia neuniform` a acestora în teritoriu.

respectiv cu circa 22. Datura. se împart astfel în func]ie de toleran]a plantelor de floarea-soarelui la anumite erbicide. Bugetul Ministerului Agriculturii [i Dezvolt`rii Rurale a fost adoptat astfel cu 148 de voturi favorabile [i 130 împotriv`. Buruienile dicotiledonate problem` din cultura de floarea-soarelui sunt: Cirsium. A[adar. Companiile produc`toare de semin]e au dezvoltat aceste tehnologii [i cauta în continuare solu]ii care s` rezolve problema buruienilor cu cat mai mare usurin]` pentru fermieri. Xantium. tehnologiile se adreseaz` situa]iilor specifice [i nu trebuie nicidecum interpretate ca unilateral eficiente sau dimpotriv`. Sorin Minea. Patronatele din industria alimentar` au solicitat s`pt`mâna trecut` ministrului agriculturi amânarea aplic`rii Legii privind comercializarea produselor alimentare. au generat opinii diferite în rândul fermierilor în ceea ce prive[te eficacitatea lor. respectiv: • sistemul de cultur` conven]ional. ai produc`torilor. În România. Capsella. • sistemul de cultur` al florii-soarelui rezistent` la imidazolinone. au p`truns în ultimul deceniu o multitudine de teorii mai mult sau mai pu]in aplicabile în sistemul de gestionare a culturii de folarea-soarelui. Chenopodium. Solanum. care s` asigure o aplicare uniform` [i exact` a substan]ei active • evitarea efectu`rii tratamentelor în condi]ii meteo neprielnice • evitarea efectuarii tank-mixurilor cu produse incompatibile F`r` scumpiri la produsele alimentare Ministrul agriculturii. Potrivit pre[edintelui Romalimenta. dezvoltat de Compania Procera. ne-am propus ca pe parcursul a câtorva articole. cea mai mare majorare de fonduri. O pondere mare în realizarea succesului la cultura de floarea-soarelui o are tehnologia aleas` în contextul concret al fermei [i al sistemului de tehologie multianual. chiar dac` social-democra]ii au pledat insistent pentru necesitatea sus]inerii agricultorilor [i în 2010. . 1. Cultivarea hibrizilor cu rezisten]` la erbicidele sulfonil ureice permite realizarea unor produc]ii cu grad ridicat de profit pe sole îmburuienate. ”Fermierii primesc cea mai mare parte a subven]iilor în sistemul european. social-democra]ii au sus]inut câteva dintre amendamentele respinse. p`reri bazate în principal pe experien]a fiec`ruia [i pe condi]iile concrete din cadrul fermelor proprii.000. consider c` punerea în discu]ie din vreme a unor probleme cu care ne confrunt`m [i documentarea pe aceste subiecte este binevenit`. Cele dou` tehnologii prezente pe pia]a semintelor de floarea-soarelui din România (cu rezisten]` la erbicide sulfonil ureice [i respectiv la imidazolinone). dar [i specificit`]ii produselor pe baz` de tribenuron metil • Prezint` remanen]` scazut` – permi]ând astfel sem`natul culturilor de cereale de toamn` f`r` riscuri Avantajele utiliz`rii tehnologiei de erbicidare cu erbicide sulfonil ureice sunt urm`toarele: Ing. iar fondurile destinate axei 3 au crescut cu 28. s` elucid`m unele ecua]ii privind tehnologia de cultur`. când vom atinge nivelul mediu din UE. având p`reri diferite pentru acela[i fenomen în condi]ii diferite de cultur`. nu are fitotoxicitate pentru culturile ce urmeaz` în rota]ie • Reduce costurile pentru combaterea buruienilor dicotiledonate • Permite rota]ia fireasc` floarea-soarelui – cereale p`ioase de toamn` datorit` remanen]ei sc`zute a substan]ei active. în urma unor discu]ii cu supermarketurile. deoarece campania de prim`var` care urmeaz` va aduce în aten]ie câteva probleme. Tehnologii de cultur` pentru floarea-soarelui permit` o r`s`rire uniform` a culturii • respectarea epocii optime de erbicidare recomandate de produc`tor • efectuarea tratamentelor cu aparate bine calibrate. Aplicarea erbicidelor sulfonil ureice pe baz` de tribenuron metil la cultura de floarea-soarelui permite controlul buruienilor dicotiledonate în postemergen]`. În concluzie. f`r` ca acestuia s`-i fie acorda]i mai mul]i bani fa]` de varianta de buget care a plecat de la Guvern. pot fi st`pânite în sistemul de cultur` conven]ional. Apari]ia sistemelor de cultur` cu hibrizi îmbun`t`]i]i genetic pentru rezisten]a la erbicidele nespecifice culturii de floarea-soarelui s-a datorat nevoii de combatere a buruienilor dicotiledonate din cultura de floarea-soarelui. patronatele au solicitat ministrului agriculturii s` aib` o serie de întâlniri cu reprezentan]ii supermarketurilor [i s` elaboreze o variant` a legii în conformitate cu solicit`rile ambelor p`r]i. Tehnologii de combatere a buruienilor Întrucât omul gospodar î[i face iarna car [i vara sanie. Datura. suma alocat` axei 2. ineficiente. prioritatea guvernului r`mâne aceea de a g`si noi formule de finan]are prin care s` sprijine agricultura. Mihai RADU Director Tehnic Procera Agrochemicals România Codul de Bune Practici În urma discu]iilor dintre reprezentan]ii MADR. Venind în întâmpinarea acestei probleme.1 miliarde lei pentru acordarea ajutoarelor de stat agricultorilor în 2010.2 milioane de lei c`tre un canal din jude]ul C`l`ra[i.203. ai procesatorilor [i ai marilor lan]uri de magazine. respectiv PF100. pentru a ajuta fermierii s` interpreteze cât mai corect eficien]a tehnologiilor de cultur` recomandate în vederea lu`rii unei decizii corecte. Tehnologia cu hibrizi rezistenti la erbicide sulfonil ureice Împ`r]eala pe axe Fondurile aferente Axei 1din PNDR au fost suplimentate cu 45. sesizând neclarit`]i. Amaranthus. Astfel. Mihail Dumitru. Specifica]iile cu privire la aplicarea produselor sulfonil ureice trebuie îns` respectate astfel încât s` nu genereze fenomene de fitotoxicitate asupra culturii. vom caracteriza pe parcursul a câtorva articole fiecare tehnologie în parte. Astfel 60. Chenopodium. în ceea ce prive[te cultura de floarea-soarelui. care s` • Combate cu succes buruieni problem` cum ar fi: Cirsium. Amendamentul a fost respins prin vot de parlamentari. Convolvulus.Gazeta Fermierului / Mediu / 16-30 ianuarie 2010 06 {tiri na]ionale Bugetul Agriculturii votat f`r` suplimentare Parlamentarii au votat bugetul Ministerului Agriculturii f`r` suplimentarea de 2. samulastra de floarea-soarelui etc. trebuie luate în considerare urm`toarele elemente de ordin tehnic: • asigurarea unui sem`nat de calitate. în special. Sinapis. La bugetul Ministerului Agriculturii. De asemenea. samulastr` de floarea-soarelui • Prezint` pretabilitate la sistemele de minimum tillage prin posibilitatea de a erbicida în acela[i timp [i pentru buruienile monocotiledonate [i prin eliminarea din tehnologie a pr`[itului mecanic • Valorific` foarte bine terenurile puternic îmburuienate • Comparativ cu alte sisteme de erbicidare cum ar fi cea cu produse din grupa imidazolinonelor. aceste pl`]i cresc an de an pân` la nivelul anului 2015.1 miliarde de lei aprobat` în Comisiile de buget-finan]e.884. pentru a avea efectul scontat. de[i începând cu acest an vor disp`rea subven]iile. fiind destinat` m`surii 121„Modernizarea exploata]iilor agricole”. a[anumita lege a Codului de Bune Practici. Este vorbe de o redistribuire a fondurilor în interiorul bugetului ministerului. buruieni care cu greu [i costuri mari. Amaranthus. Sonchus. Sistemele de cultur` disponibile la acest moment pe pia]a din România cu referire la tehnologia de combatere a buruienilor. Singurele amendamente admise au fost dou` care au primit [i sus]inerea Ministerului Finan]elor Publice.9 milioane de euro. În România hibrizii rezisten]i la tribenuron metil au ap`rut în 2008. Raphanus. afirm` c` nu trebuie s` ne a[tept`m la o scumpire a produselor alimentare. prevede redirec]ionarea a 7. Al doilea amendament. • sistemul de cultur` al florii-soarelui rezistent` la erbicidele sulfonil-ureice. samulastr` rapi]`. odat` cu apari]ia [i a primului hibrid românesc de floarea-soarelui rezistent la erbicidele sulfonil ureice.522 euro. El a argumentat c`.606. Argumentul c` dispare un mic procentaj în ni[te subven]ii pe sectoare pe care noi le d`m nu cred c` este un argument suficient de solid pentru a justifica o ipotez` a cre[terii pre]urilor. Galium.000 de lei au fost lua]i de la sec]iunea cheltuieli cu bunuri [i servicii [i de la cele cu ma[ini [i mijloace de transport pentru a fi cheltui]i la investi]ii. Sistemul de erbicidare la floarea-soarelui în postemergen]` pentru combaterea buruienilor dicotiledonate a generat o cre[tere a rentabilit`]ii culturii de floarea-soarelui precum [i a cre[terii suprafe]elor cu floarea-soarelui îmbun`t`]it` genetic. pentru m`sura 214 – „Pl`]i de agro-mediu” a fost suplimentat` cu 27. s-a convenit c`. sus]inut de deputatul PDL Gheorghe Tinel. pentru modificarea acesteia.333 euro. în privin]a termenelor de plat`. pe tema aplic`rii Legii privind comercializarea produselor alimentare. Xantium. Dezbateri mai aprinse a generat amendamentul admis de Comisiile de buget-finan]e prin care se suplimenta bugetul Agriculturii cu 2.145 euro. Rezisten]a variet`]ilor cultivate de floareasoarelui la erbicidele sulfonil ureice a fost indus` prin incruci[`ri succesive cu plante din flora spontan` rezistente la acest tip de erbicide. urmând ca s`pt`mâna viitoare s` fie programat` o nou` întâlnire la care s` participe [i Autoritatea Na]ional` pentru Protec]ia Consumatorului (ANPC) [i Ministerul de Finan]e. care îns` nu au trecut de votul plenului. pentru aplicarea ei corect` s` se clarifice anumi]i termeni.

. {tiin]` româneasc` de vânzare Publicitate gratuit` • Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultur` [i Vinifica]ie Valea C`lug`reasc` ofer` urm`toarele rezultate ale cercet`rii: • Promovarea soiului [i vinului românesc B`beasc` gri Integrarea României în marea familie european`. nici între Rioja Bordeaux [i Dealu Mare. • educarea viitorului consumator. • nici un produs alimentar nu mai e natural. sunt necesare campanii dedicate vinului românesc. ci între vinurile fran]uze[ti.” nu e “autoservire”. O problem` major` a vinului românesc este modul în care proprietarii [i managerii restaurantelor din România îl percep ca fiind o b`utur` alcoolic` între celelalte. dar de unde nu-i. {i ar mai fi o diferen]` chiar major`. unde francezii consum` preponderent vin fran]uzesc. chiar mai agresiv. cum facem diferen]a între noi [i ceilal]i? Vinul de import are atuuri incontestabile. care s` con]in` un program na]ional de promovare. Aceasta ar fi o fa]` a monedei. Mergând mai departe cu constat`rile. concursuri. în Rusia. • promovarea elitist` prin saloane.. adic` chelnerul care ne aduce vinul la mas`. Aici e problema noastr`. pentru cei care realizeaz` c` semnalul de alarm` nu vrea s` opreasc` trenul. Principalele segmente de pia]` ce se impun a fi abordate prin mijloace specifice ar fi urm`toarele: • crearea de evenimente de mas` dedicate vinului (festivaluri. concuren]a cu cele din lumea nou` a vinului (Chile. Întrev`d. • în accesorii elegante. o t`rie?”. Soiuri pentru vinuri ro[ii Clone pentru vinuri ro[ii Soiuri de portaltoi Clone de portaltoi Tehnologii de cultur` a vi]ei de vie [i de vinifica]ie • Nout`]i la Sta]iunea de Cercet`ri Viticole Murfatlar Pe o parte din planta]iile experimentale ale sta]iunii Murfatlar se aplic` de trei ani o tehnologie ecologic`. bineîn]eles. vinul fiind cel mai reprezentativ produs alimentar pentru un teritoriu [i trebuie cump`rat [i pentru a ne p`stra viile. prin campanii de informare [i educare a tinerilor.gazetafermierului. vinului lor. fiind produse doar cu scopul îmbog`]irii unora. atât la pre]. f`r` a fi dispus s` fac` experien]e noi [i cu un limitat spirit de aventur`. Toate aceste caren]e se r`sfrâng în prima etap` în buzunarul [i nemul]umirea consumatorului. Concuren]a la nivel na]ional nu va fi între Sotern Tocaj [i Cotnari.).România Viticol\ Anul 2 | ianuarie 2010 | supliment al revistei Gazeta Fermierului | www.ro Vinul românesc Motiva]ia unei strategii Promovarea vinurilor române[ti devine o problem` prioritar` pentru p`strarea consumatorului român. de cultur` a vi]ei de vie. care s` fidelizeze [i s` conving` „electoratul” s` aleag` vinul românesc ca fiind cea mai bun` ofert` de pe pia]a româneasc`. . care bine a spus “înv`]a]i. • preg`tirea personalului din HORECA [i marketuri oferind cursuri gratuite de prezentare [i servire a vinului. • de achizi]ie pentru o ofert` generoas`. de. • campanii de promovare dedicate vinului din HORECA. simpozioane [i conferin]e dedicate vinului românesc. • se import` vinuri ieftine [i în consecin]` de slab` calitate. iar în etapa urm`toare în visteria [i via produc`torului. Avem argumentele lumii civilizate a vinului. • produsele care se produc pentru pia]a intern` sunt mai proaste. adic` “vinul care se cere”. înv`]a]i. cu abord`ri distincte pe fiecare segment de pia]`. aten]ioneaz` doar c` ne pierdem vagoanele pe drum [i viitorul e mic. noi nu vedem p`durea de copaci. oferta chelnerului fiind elocvent`: “ce v` oferim? O bere. înv`]a]i”. Ambi]ia managementului companiei merge pâna în Asia. vinurile române[ti. negru [i bate la u[`. Toate schemele de ajutor de stat în agricultur` vor ajunge la CE în circa 2-3 luni. Primele semne sunt deja vizibile. ungure[ti [i române[ti [i. privi]i în rafturile re]elelor transna]ionale cum cresc v`zând cu ochii ofertele de vinuri de import [i înlocuiesc încet. un vin. vinurile Domeniile Ostrov vor putea fi v`zute [i degustate în t`ri ca Thailanda. Dorin Popa Domeniile Ostrov poate deveni relativ u[or unul dintre primii trei produc`tori de vin din România. ing. • vinurile române[ti sunt falsificate. R`spunsul acum e foarte simplu: cei care au interesul de a-[i vinde vinul [i a-[i stropi via . Vor [ti s` aloce bugete considerabile în campanii de preg`tire a personalului HORECA. de educare a consumatorului prin publica]ii specifice. Pagina 4 {tiri Au fost finalizate 3-4 scheme de ajutor de stat în agricultur` Ministerul Finan]elor Publice (MFP) a finalizat “3-4 scheme de ajutor de stat” în domeniul agriculturii. aduce noi oportunit`]i pentru ]ara noastr` de a putea s`-[i îmbog`]easc` patrimoniul general [i s`-[i promoveze produsele tradi]ionale în care se înscrie [i acest vin. • produsele române[ti nu respect` nici o legisla]ie. produc`tori [i negociatori str`ini preg`tind strategii de promovare specifice pie]ei române[ti.” R`spunsul se afl` la Lenin. vinurile produse pe podgoriile dun`rene vor ajunge înc` din aceast` iarna [i pe tot parcursul anului la târgurile interna]ionale de profi l. mai aproape. un adaos format din procente de peste sut` la sut`.) Cred c` România are nevoie acum de o strategie clar` [i pe termen lung. Cine crede]i c` ar trebui s`-i înve]e pe ace[ti chelneri? {coala? Care [coal`? Pentru c` nu-i vinul [colii! Poate statul? Dar nu-i via statului. “c`. Japonia [i. poate doar “intermediarul”. pre]ul! Din p`cate. nu peste foarte mult timp. care nu reprezint` costurile: • de preg`tire pentru acel osp`tar. Observ`m c` între restaurant [i alimentar` nu-i mare diferen]a. Pentru fiecare schem` de ajutor ce va fi aprobat` de CE “trebuie g`site solu]ii de finan]are”. original`. dac` ne-am pune întrebarea ”cine e de vin` pentru aceast` situa]ie”? Aproape c` intuiesc r`spunsul: ”cote]ul vecinului unde ne ]inem noi capra. toate produsele men]ionate mai sus se g`sesc în acela[i depozit. iar noi înv`]`m. pl`tim un pre] prea mare pentru serviciile care ni se ofer` când ne referim la vin. Australia etc. Prin urmare. China. cât [i la calitate. anivers`ri festive etc. Achizi]ia are ca motiva]ie pre]ul [i „notorietatea” produsului. iar num`rul total al schemelor va ajunge la 12 sau 13. manifest`ri cu caracter educativ dedicate. Aceast` comoditate [i mai ales starea de contempla]ie pe care o are consumatorul român cu un grad destul de mare de acceptare [i toleran]` (m`nânc` ce i se serve[te) poate fi speculat de importatorii de vinuri str`ine. Ar fi de analizat urm`toarele argumente [i percep]ii ale consumatorului: • produsele de import sunt superioare produselor române[ti. Africa de Sud. ungurii vin unguresc. reversul ar fi oferta. dar nu pentru postul de observator. {i atunci. a spus ministrul finan]elor. ci pentru cei care vor s` devenim o echip`. înc` de tipul conservator [i comod. {i poate nu în ultimul rând s` provoc`m [i acel sentiment na]ional.. • de investi]ie în spa]ii de depozitare adecvate. Programul ac]iunilor consiliului director al Organiza]iei Na]ionale Interprofesionale Vitivinicol` pe anul 2010 Domeniile Ostrov Vin pentru tine! Pagina 3 Pagina 2-3 Dr. nici nu ai ce cere. dar perseverent. cele pentru export mai bune. Mai exact. ce vor fi trimise c`tre Comisia European` pentru ob]inerea avizului. Sebastian Vl`descu. Prezentarea [i servirea au multe necunoscute. • vinurile de calitate sunt exportate. nem]ii vin nem]esc. dar din p`cate nu din gre[elile lui Lenin. Aceast` propunere este deschis` celor care au de f`cut observa]ii. rafturi personalizate etc. doar cu scopul de a avea un profit cât mai mare. cu posibilit`]i financiare limitate.

Acest vin cu r`d`cini str`mo[e[ti are aciditate ridicat` [i o fructuozitate deosebit`. 100 % îngr`[`minte de sintez`. nr. Feteasca neagra 4 Vl. un con]inut mediu în zaharuri de 202 g/l [i aciditatea de 4. Olivia. com. Tehnologie de produc]ie viticol` integrat` specific` centrului viticol Valea C`lug`reasc`. Pinot noir 5 Vl.1 t/ ha. soi autofertil .6 Vl. polifenoli totali sub 350 mg/l. se remarc` prin produc]ii mai mari [i constante anual comparativ cu soiul popula]ie. randament mai bun în vin ravac: 2-10%.0 g/l exprimat` în H2SO4 la maturitatea deplin`. La SCDVV Bujoru conducerea este semiînalt`. un con]inut mediu în zaharuri de 195 g/l [i aciditatea de 5. caracterizat` prin prelucrarea menajant` a strugurilor [i mustuielii. • îns`mân]area mustului cu drojdii selec]ionate [i fermentarea mustului la temperaturi sc`zute(18220C).reducerea riscurilor de apari]ie a tulbur`rilor de ritm fermentativ [i a defectelor. ocupând o suprafa]` de 12. de cultur`. în func]ie de faza vinului) [i a cheltuielilor de stabilizare (cu 1-2%). are la baz` optimizarea unor verigi agrotehnice: sistemul de t`iere. Strugurele la începutul coacerii are culoare verde. Se realizeaz` ob]inerea unor produc]ii constante. ob]inerea unui randament sporit în must ravac (cu 2-10%). un con]inut mediu în zaharuri de 197 g/l [i aciditatea de 5. calitate superioar` a vinurilor ob]inute [i posibilit`]i sporite de comercializare a vinurilor. mucegaiuri. ing. vinul este alb cu reflexe galben –verzui . Clone pentru vinuri ro[ii Clone de portaltoi Tehnologia de cultura a soiului Feteasc` neagr` în vederea ob]inerii unor produc]ii constante [i de calitate. Tehnologie modernizat` privind cultura soiurilor pentru vinuri ro[ii. reducerea consumului de material filtrant (cu 3-50%. sensibil la putregaiul cenu[iu. Ruvis. un con]inut mediu în zaharuri de 200 g/l [i aciditatea de 4. diferit` de a altor soiuri. durat` mai mic` de macerare [i reducerea consumurilor energetice (cu 10% pe sarja). cu un con]inut în zahar al strugurilor > 190 g/l. alegerea corect` a partenerului portaltoi [i atribuirea unei înc`rc`turi de rod care s` optimizeze raportul cantitate-calitate.0-25. Acest soi s-a aclimatizat bine [i în arealele limitrofe. clon` pentru producerea vinurilor ro[ii de înalt` calitate.Dezvoltare pentru Viticultur` [i Vinifica]ie Bujoru . 140 Ru sel. mijlocie-bun` la secet` iar rezisten]a la calcar este similar` cu cea a portaltoiului Chasselas x Berlandieri 41B. Soiuri de portaltoi Tehnologie modernizat` pentru producerea vinurilor albe de calitate.Dr.3 ha în centrul viticol Bujoru la Sta]iunea de Cercetare .Ing.icdvv. Se realizeaz` ob]inerea de produc]ii de struguri sanogene la poten]ial ecologic. Aspectul strugurelui este identic cu al soiului din care provine. în func]ie de faza vinului). asigur` o produc]ie medie de 8. are la baza. asigur` o produc]ie medie de 6. Tel: 0244 236300.România Viticol` / Cercetare / ianuarie 2010 02 {tiin]` româneasc` de vânzare Publicitate gratuit` Soiuri pentru vinuri ro[ii Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultur` [i Vinifica]ie Valea C`lug`reasc` ofer` urm`toarele rezultate ale cercet`rii Negru aromat. Secven]e tehnologice de structurare a vegeta]iei vi]elor asiguratoare a optimului calitativ. h=180 cm).3 t/ha. se caracterizeaz` prin comportare bun` la ger. Cabernet Sauvignon 33 Vl. frunza adult` este de m`rime mijlocie pentalobat`. deburbarea eficient` [i fermentarea controlat`. Dup` cercet`ri care au urm`rit comportarea soiului în noul areal de cultur` s-a stabilit [i tehnologia de cultur` adecvat`.2. cu arome florale diferite de a celorlalte vinuri albe române[ti. Anumite interven]ii în vinifica]ie prin: • utilizarea unor enzime pe struguri ce desfac pieli]a strugurelui ajutând la extragerea aromelor specific acestui soi. sulfitarea. (2) structurarea vegeta]iei vi]elor [i (3) protec]ia fitosanitar`. Este rezistent la atacul bolilor criptogamice [i la atacul de filoxer` radicicol` [i galicol`. Merlot 8 Vl clon` pentru producerea vinurilor ro[ii de înalt` calitate. pre] de valorificare a strugurilor superior cu 10-12 % comparativ cu tehnologia clasic` Tehnologii de cultur` a vi]ei de vie [i de vinifica]ie Director general dr.3 vol%).6 g/l exprimat` în H2SO4 la maturitatea deplin`. cordon bilateral [i poate fi t`iat atât în cepi cât [i în cordi]e de 4-6 ochi. e-mail:icdvv@yahoo.4-20. 2. rezisten]` medie la ger. Fax: 0244 236389. soiul la dezmugurire are rozeta verde cu nuan]` ro[iatic` . ing.Dr.5 – 6. biolog Aurel CIUBUCA .5 t/ha. are la baza trei secven]e tehnologice care prezint` risc ecologic bine definit: (1) între]inerea solului [i fertilizarea. adic` cu ciorchini r`muro[i. h=60 cm) [i una cu dispunerea pendant` a vegeta]iei (cordon bilateral înalt. asigur`. La sfâr[itul lunii septembrie [i începutul lunii octombrie. randament mai bun în alcool (0. a solului [i a aerului. obi[nuit sec cu aciditate ridicat` ce-i confer` o prospe]ime [i o fructuozitate remarcabil` . neîntâlnite la alte soiuri din podgorie. randament mai bun în alcool (0.1 g/l exprimat` în H2SO4 la maturitatea deplin`. conduc la reducerea cu 18. conservarea [i ameliorarea în timp a fertilit`]ii solului [i minimizarea polu`rii apei.0% a cheltuielilor de produc]ie/ha. drept pentru care merit` toat` aten]ia viticultorilor de a extinde în cultur` soiul [i în aceea[i m`sur` a vinificatorilor de a produce un vin de calitate care s` reprezinte zona [i ]ara într-o Europ` divers` [i unitar`. clon` pentru producerea vinurilor ro[ii de înalt` calitate. ciorchinii sunt cilindroconici cu aspect r`muros. cre[terea capacit`]ii de prelucrare. Vigoarea soiului este mijlocie spre mare. asigur` o produc]ie medie de 9. In anii seceto[i se ob]ine un vin dulce cu o t`rie alcoolic` mai mare de 12% vol. cod po[tal 107620.59 Vl se remarc` prin însu[iri superioare de afinitate de altoire [i de produc]ie comparativ cu soiul de portaltoi din care provine: prezint` rezisten]` la cloroza ferocalcic` 41 B sel. asigur` o produc]ie medie de 10 t/ha.7 % a manoperei.1-0. 8. iar apoi devine roz brumat la sfâr[itul acestei perioade. Pentru recunoa[tere. Adrian SERDINESCU Directorul [tiin]ific dr. Tehnologie de ob]inere a vinurilor ro[ii prin macerare-fermentare în recipiente statice în condi]iile unei suprapresiuni de CO2.2% [i cre[terea calit`]ii strugurilor [i a vinului ob]inut.51 % materiale. str.71 % munca vie. • bentonizarea . reducerea costurilor de înfiin]are a sistemului de sus]inere cu 13. se remarc` prin rezisten]` mare la cloroza fero-calcic` comparativ cu soiul de portaltoi din care provine.0 g/l H2SO4 . 17. reducerea consumului de material filtrant (3-40%. extrac]ia mai rapid` [i mai avansat` a compu[ilor fenolici favorabili calit`]ii. Dup` un an de învechire cap`t` valen]e cu totul deosebite . destinat ob]inerii de vinuri ro[ii de calitate. fiind g`sit [i omologat în zona de sud a Moldovei în anul 1974 la Sta]iunea de Cercetare Dezvoltare pentru Viticultur` [i Vinifica]ie Odobe[ti. In anii foarte c`lduro[i [i seceto[i se matureaz` mai de timpuriu cu dou` s`pt`mâni. Prezentat la târguri [i expozi]ii a fost foarte bine apreciat. Soiul B`beasc` gri este o varia]ie mugural` a vechiului soi str`mo[esc B`beasc` neagr` . produse fitosanitare) . un con]inut mediu în zaharuri de 203 g/l [i aciditatea de 5. SCDVV BUJORU Director . Prin folosirea portaltoilor adecva]i se realizeaz` un spor de produc]ie de 17-18%. fertilizarea [i normarea înc`rc`turii de struguri. • tragerea vinului de pe drojdie.01 % pesticide.84 % combustibili. • limpezirea mustului înaintea fermenta]iei alcoolice pentru îndep`rtarea particulelor solide de impurit`]i(p`mânt. reduceri de consumuri tehnologice: 5. destinat ob]inerii de vinuri ro[ii aromate. una cu dispunerea vertical` a vegeta]iei (cordon unilateral pe semitulpin`.1-0. Marian ION Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultur` [i Vinifica]ie Valea C`lug`reasc`. asigur` o produc]ie medie de 12. un con]inut mediu în zaharuri de 228 g/l [i aciditatea de 4. iar prin atribuirea înc`rc`turii corecte de rod se realizeaz` o cre[tere a calit`]ii strugurilor [i implicit a vinurilor.8 g/l exprimat` în H2SO4 la maturitatea deplin`. aduce noi oportunit`]i pentru ]ara noastr` de a putea s`-[i îmbog`]easc` patrimoniul general [i s`-[i promoveze produsele tradi]ionale în care se înscrie [i acest vin. reducerea cu 15. clon` pentru producerea vinurilor ro[ii de înalt` calitate. floarea este hermafrodit` .ro Promovarea soiului [i vinului românesc B`beasc` gri Integrarea României în marea familie european` . Cristina SIMION Secretar [tiin]ific . asigur`. Valea Mantei. reducerea riscurilor de apari]ie a tulbur`rilor de ritm fermentativ [i a defectelor. filtrarea [i îmbutelierea vinului. Web: www.0 g/l exprimat` în H2SO4 la maturitatea deplin`.0 t/ha. reducerea nivel SO2 total sub 100 mg/l.5 g/l exprimat` în H2SO4 la maturitatea deplin`.0 t/ ha. strugurii se culeg la un con]inut în zaharuri de 190-200 g/l [i o aciditate de 5. îi determin` caracteristicile ce-l particularizeaz`.25 vol %). Realizeaz` o produc]ie medie de 8. In prezent el se comercializeaz` numai de la sediul sta]iunii.

APDRP. 1. pulpe de ra]`. 6.4 Controlul trasabilit`]ii vinului vrac provenit din comer]ul intracomunitar [i ]`ri ter]e 2. I Sem. Începând cu edi]ia din 2003. cu impact pozitiv asupra cre[terii exporturilor pe pie]ele interna]ionale. A. în prezen]a inspectorului care r`spunde de certificare. care se va organiza la Berlin – GERMANIA.1 Consultan]` pentru înfiin]area organiza]iilor de produc`tori pentru vinul DOC [i IG. [i noi informa]ii despre “poten]ialul terapeutic al polifenolilor în tratarea maladiilor cardiovasculare”. ONIV ONIV ONIV ONIV ONIV [i MADR ONIV [i MADR ONIV [i ONVPV ONIV [i MADR [i DGV ONIV [i ONVPV ONIV [i ONVPV permanent Sem. Pân` în prezent sta]iunea a venit pe pia]a româneasc` cu vinul Columna (foto). 2. Cre[terea capacit`]ii institu]ionale a organiza]iilor de produc`tori [i a organismelor de filier`. Drumul de la cultivarea în sistem ecologic a viei [i pân` la ob]inerea vinurilor care s` poarte eticheta “ae” ce atest` c` sunt ob]inute din strugurii ecologici este dificil [i implic` mult` seriozitate [i responsabilitate.7 Conferin]e tematice na]ionale 1. plant` [i de vin. cu finan]are de la bugetul de stat. conserve de legume si fructe. foie gras. Italia. modificarea [i completarea actelor normative referitoare la sectorul vie-vin. De aceea. 2. M~SURA crt 1. MADR ONIV.1 cofinan]area european` de 42. I ONIV ONIV [i Asocia]iile de Produc`tori ONIV ONIV „S`pt`mâna Verde” România va participa. I permanent ONIV.„Vinul [i s`n`tatea” cu Radio România Actualit`]i. II. dar [i mai costisitoare decât una obi[nuit` cu cel pu]in 30%. administrat de Ministerul Economiei.7.4 Încheierea acordului interprofesional între membri ONIV pe filiera vitivinicol`. Diferite studii.9 Colaborarea la reviste de specialitate. unul tradi]ional.1 Transformarea ONIV în institu]ie privat` de interes public. domnul ministru Mihail Dumitru va avea întâlniri bilaterale cu mini[trii agriculturii din statele membre. Acest studiu a fost publicat în cel mai recent num`r al revistei [tiin]ifice americane PLoS One. Acestea nu trebuie s` aib` urme de pesticide.6 Protec]ia vinurilor DOC [i IG. Aceast` descoperire reprezint` dovada faptului c` binefacerile polifenolilor asupra suple]ei arterelor necesit` prezen]a acestui receptor de estrogen. Consolidarea institu]ional` 6. .4 Propuneri de modificare [i completare a proiectului de HG pentru aplicarea legii nr. Euro/an pentru sectorul vitivinicol pân` în 2013 din programul suport. la întâlnirea interna]ional` a Mini[trilor Agriculturii. în urma producerii monoxidului de carbon la nivelul celulelor endoteliale care c`ptu[esc pere]ii vaselor sangvine. cercet`torii francezi au demonstrat faptul c` un anumit medicament anticancer (Fulvestrant). blocheaz` producerea monoxidului de azot de c`tre celulele vasculare. M`suri pentru protejarea mediului de afaceri al produc`torilor vitivinicoli. potrivit cercet`torilor. ONVPV. 1. mezeluri. Delega]ia României va fi condus` de domnul Mihail Dumitru. 5. Totodat`. Pe pia]a intern`: 1.1 mil. Domnia sa va participa sâmb`t`. a fost rezervat` o suprafa]` de 165 mp. tincturi de plante. smântân`. în afara unei explica]ii [tiin]ifice a “paradoxului francez” .3 participare [i implicare direct` în Comitetul de Monitorizare pentru PNDR. M`suri de informare [i promovare a produselor vitivinicole. Organismul de certificare verific` în fiecare an corectitudinea respect`rii normelor europene în domeniu [i analizeaz` în laboratoare specializate probe de sol.5 Propuneri de modificare [i completare a O MAPDR cu privire la promovarea vinurilor pe ]`rile ter]e 4. dar mai r`m`sese de l`murit felul în care se declan[a produc]ia monoxidului de azot. II Trim. 2. din care 33 de ]`ri cu pavilioane na]ionale. fructe. original`.1 Activarea m`surii de investi]ii cuprins` în Programul Na]ional Suport 4. agricultur` [i horticultur` „S`pt`mâna Verde”. Via se trateaz` doar cu produse pe baz` de sulf [i cupru. cu un pavilion na]ional la cea de-a 75-a edi]ie a Expozi]iei interna]ionale pentru industrie alimentar`. Vasele în care se p`streaz`.„România .3 Sus]inerea financiar` din buget na]ional a producerii materialului de înmul]ire vegetativ` a vi]ei de vie din categoria biologic` ini]ial [i baz` realizate în colaborare cu ENTAV Fran]a. prin care sunt suportate cheltuielile pentru închirierea [i amenajarea spa]iului expozi]ional. MADR [i APIA ONIV [i MADR ONIV [i MADR ONIV.5 Delimitarea arealelor de produc]ie pentru vinurile IG.6 Încheierea [i derularea acordului de promovare a viticulturii na]ionale prin emisiuni specializate cu Societatea Român` de Radiodifuziune . I Sem. 3.mai pu]ine cazuri de infarct în sud-vestul Fran]ei. M`suri de sprijin în sectorul vitivinicol 4. MADR [i APIA ONIV [i MADR permanent permanent permanent ONIV. MADR ONIV. 4. certitudinea de a avea pe mas` un vin s`n`tos a început s` apar` printre consumatorii români. II permanent permanent Trim. Având în vedere faptul c` aceast` prestigioas` manifestare constituie o bun` oportunitate de imagine pentru ]ara noastr`. în cadrul expozi]iei. Spania. inclusiv cel efectuat de echipa de la Universitatea din Angers. IV Sem. 2. Ministrul Agriculturii [i Dezvolt`rii Rurale. II. produse de panifica]ie. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Tehnologii Izotopice [i Moleculare Cluj-Napoca [i Institutul Na]ional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice [i Izotopice . delega]ia MADR va prezenta mediului de afaceri german oportunit`]ile de investi]ii în România iar sâmb`t`. Cu aceast` ocazie.c.2 Identificarea m`surilor de sprijin financiar din buget na]ional în perioada 2010-2013. APIA. Aceast` descoperire ofer`.1 Combaterea concuren]ei neloiale.SRR {tiri Vin ro[u pentru inim` bun` Consumul moderat de vin ro[u reduce riscul de declan[are a maladiilor cardiovasculare.1 promovarea vinurilor DOC [i IG. Strugurii se proceseaz` separat. 4. Aparat Executiv . permanent Sem. la care se ata[eaz` moleculele de polifenoli. în care firme romane[ti de profil vor expune o gam` diversificat` de produse agroalimentare.500 de expozan]i din 56 de ]`ri. MADR 5. pe acela[i subiect. împiedicând astfel arterele s` se dilate. . 4. Vîlcea TERMEN RESPONSABILIT~}I permanent permanent martie martie. 6. vinuri. II permanent ONIV [i ONVPV ONIV ONIV [i ADAR ONIV ONIV ONIV . Recent cercet`torii de la Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM-Universitarea din Angers. apreciat de cei care l-au degustat la expozi]iile regionale [i na]ionale.4 Efectuarea de studii [i cercet`ri în domeniul vitivinicol în colaborare cu ICDVV INCDBH {tef`ne[ti. . Mecanismul descifrat recent are leg`tur` cu unul dintre receptorii hormonului estrogen din celulele pere]ilor vasculari. la sediul sta]iunii. 1. magiun. DGV. Fran]a) au dat prima explica]ie [tiin]ific` a mecanismului molecular al acestei protec]ii oferite de polifenolii din vinul ro[u care determin` celulele din pere]ii arterelor sangvine s` produc` monoxid de azot (NO). [i Mediului de Afaceri. 16 ianuarie a. 244/2002 pentru alinierea la legisla]ia comunitar`. Programul ac]iunilor consiliului director al Organiza]iei Na]ionale Interprofesionale Vitivinicol` pe anul 2010 Nr.Elaborarea actelor normative în domeniu.. IV Trim.2 Monitorizarea producerii alcoolului etilic în arealele viticole. cum ar fi: miere [i produse apicole. de[i alimenta]ia oamenilor este bogat` în gr`simi saturate provenind din alimente precum unt.7 Definirea 3. subtipul alfa. 3. II permanent ONIV ONIV ONIV 6.2 Elaborarea caietelor de sarcini pentru vinurile DOC [i IG. Exist`.6 participarea la grupele de lucru pentru elaborarea. 2.7 Absorb]ia fondurilor UE. brânz`. decembrie martie . I Trim. Ungaria [i Bulgaria. dar [i în vin -. 5.8 Simpozioane na]ionale.decembrie Trim. Comer]ului.10 Elaborarea unui studiu de pia]` a vinului.7. brânzeturi. Feteasc` neagr` [i altul crea]ie a sta]iunii.3 Încheierea acordului institu]ional cu ONVPV. Dezvoltarea rela]iilor interna]ionale. 4.3 Concursul „Vinuri Române[ti din Podgorii str`mo[e[ti” Edi]ia a VI -a 1. pericolul s` se piard` aproape toat` recolta. România a fost prezent` an de an. iar cantitatea de vin ob]inut` se urm`re[te pe tot parcursul ei spre cump`r`tor.2 Stabilirea calendarului [edin]elor AGA [i CD. identificaser` polifenolii din vin drept agen]ii responsabili pentru apari]ia efectului vasodilatator. De[i procesul este anevoios. ANPC. II permanent Sem. în anii cu precipita]ii sc`zute în perioada matur`rii strugurilor. 1. permanent Trim.3 Controlul randamentelor pe ha.3 Primirea de noi membri. Pe pia]a extern`: 1. 6. Pentru a-[i dubla argumenta]ia.România Viticol` / Actualitate / ianuarie 2010 03 Nout`]i la Sta]iunea de Cercet`ri Viticole Murfatlar Pe o parte din planta]iile experimentale ale sta]iunii Murfatlar se aplic` de trei ani o tehnologie ecologic`. Vinul se poate g`si deocamdat` în câteva magazine specializate în vânzarea de produse BIO [i în magazinul propriu. MFP.ISCTV. în perioada 15 – 24 ianuarie 2010.}ara vinului” cu Radio România Interna]ional. de cultur` a vi]ei de vie. ISCTV. Director. 3.2 Participarea la Congresul OIV 2010. soi [i exploata]ii viticole la vinurile DOC [i IG. inhibitor al acestui receptor. palinca. Participarea ]`rii noastre la acest eveniment constituie o bun` oportunitate pentru firmele române[ti de a promova cele mai reprezentative produse agroalimentare [i de a dezvolta noi rela]ii comerciale.7. Târgul interna]ional de la Berlin este inclus în Programul de participare la târguri [i expozi]ii interna]ionale în anul 2010.5 Gala vinului românesc B. aplicate în cantit`]i limitate. Columna. în anul 2009 participând 1. Aurora Ranca 4. Sem.3 Dezvoltarea rela]iilor cu organiza]iile profesionale [i interprofesionale din Fran]a. tehnologia nu este numai greu de aplicat. printre care s-a num`rat [i România. un gaz vasodilatator. \nc` rare în magazine. 1. Expozi]ia interna]ional` ‘’S`pt`mâna Verde’’ este considerat` cel mai mare eveniment de specialitate în domeniul alimentar [i agricol din Europa. 2. la discu]ia plenar` privind „Agricultura [i Schimb`ri Climatice” [i la summit-ul Mini[trilor Agriculturii 2010. 16 ianuarie este declarat` Ziua României.2 urm`rirea [i implementarea m`surilor lansate prin PNDR. cu pavilion na]ional.4 Salon de vinuri – soiuri autohtone 1. IGPR 3. 4. sunt marcate distinct.2 Promovarea vinului prin turism – Drumul Vinului. 4.ICSI Rm. 4. IV permanent Sem.1 Promovarea intereselor sectorului vitivinicol la Comisia European` prin COPA COGECA 5. Au fost alese dou` soiuri române[ti. 2. determinându-i pe comercian]i s` caute astfel de vinuri. II permanent permanent permanent ONIV ONIV ONIV ONIV Întocmit.

Intr` omul \n lagun`. Ioane. la câ]iva metri de el. Maria se impacienteaz`: . Se \ntoarce spre localnic: . Locurile aduc din istorie o parte din m`re]ia ceta]ilor romane care le-au str`juit cu 2000 de ani în urm`.Nu pentru c` la e fric` de rechini! Istoria *** Ion o întreab` pe Maria: . declar` Marian Moise.M`rie. managerul care a ridicat Domeniile Tohani de la stadiul de marc`. declara Marian Moise. pe malul românesc. un mobil hightech 3G cu USB. da’ ]ie? *** Maria îl strig` pe Ion: .Sigur nu sunt crocodili aici? . e tare greu. c` plou` [i aici! *** Ion [i Maria pe teras`. . Pozi]ionarea. [omer. you have an obsession! . GPRS si cu aplica]ii java si mp3? . pune “Times” la o parte [i spune: . Mai exact. Suntem cu to]ii motiva]i pentru c` putem construi un brand puternic. La un moment dat. tacticos.{i ba]i toba ca s` invoci ploaia? .Hai. fînul este ud. m`rginit` la Sud de frontiera cu Bulgaria. la cel de brand. ]ie ]i-ar pl`cea s` fii b`rbat? Maria r`spunde: .O noapte de amor! Tipa se \ntoarce c`tre bodyguardul care st`tea mai departe [i-i spune: . in functie de vinificare. Merge la doctor [i acesta se preg`te[te s` \l examineze cu stetoscopul. domnule. Podgoria Domeniile Ostrov apa]ine geografic de Podi[ul Olteniei.Fiule. Japonia [i. separate de v`i adânci [i inguste. îmi cumperi. Echipa de vânz`ri cu care Marian Moise î[i propune s` “cucereasc`” pia]a din România acoper` acum intregul teritoriu al ]`rii. Cetatea Durostorum sau Canaraua Fetii sunt numele cet`]ilor care au fost alese pentru a denumi gamele de vin de sub brandul *** Anun] de angajare la un cazinou: “Vrei s` câ[tigi bani peste noapte? Angajeaz`-te la noi. prietene? . Este de la sine în]eles c` în istoria locului strugurele are dintotdeauna un loc aparte! O vorba din b`trani spune c` “un cal bun nu se vinde din grajd”. vinurile Domeniile Ostrov vor putea fi v`zute [i degustate în ]`ri ca Thailanda. argumente pe care [i l-e dore[te orice vânz`tor” spune Marian Moise. În capul listei profesioni[tilor care vor vinde nu mai pu]in de 5 game de vin (cu 30 de sortinente) produse la Domeniile Ostrov se afl` Marian Moise. Directorul Executiv al companiei.F` Mario. stau afar`. cu pante accentuate care ajung [i la inclina]ii de peste 15-25º. cu vi]` nobil` care produce acum struguri de soi (de vin). c` vinul este un aliment [i *** S` nu faci nimic. vrem ca speciali[tii s`-l guste [i apoi s`-l comenteze. se uit` seduc`tor la ea. în Rusia.Tata. Podgoriile se întind pe terasa superioar` a Dun`rii. Dealurile nu sunt mai inalte de 150-200 de metri în partea Central-Estic`. Aici a fost cultivat` vi]a de vie. hidrografia [i climatul zonei sunt argumentele forte pentru afirma]ia c` rodul este intr-adevar generos.Las`. fl`mând. Echipa *** Bul` se \mboln`ve[te.Ce s-a \ntamplat. Zona pe care sunt a[ezate podgoriile Domeniile Ostrov este atestat` prin documente ca zon` cu real` voca]ie vini-viticol` înc` din cele mai vechi timpuri. ce naiba! Ion n-o ascult`.M` Ioane. începu ploaia! Pune mîna [i acoper` fînul `la c`-l ud`. \ncepe s` \note [i observ` ni[te pete \ntunecate \n ap`. Vânzatorul o cerceteaz` din cap pân`-n picioare.Ioane.Scuza]i-m`. nu te-ai putea droga [i tu ca [i ceilal]i copii? Domeniile Ostrov. Plou`. vezi c` vine ploaia! Acoper` fînul `la cu ceva. în schimbul 3!” *** . |ncântat. m` Ioane. hai în cas`. cât [i în restul ]`rii. China. un turist \l \ntreab` pe un localnic dac` sunt crocodili pe acolo. iar Maria sup`rat`: .M` Ioane.Nu. de-a lungul Dun`rii.Dori]i s` vorbi]i la telefon cu gripa mea? nu o b`utur` [i c` vinul bun nu se bea [pri]!”. e semnalul pentru instalator! *** O tip` intr` \ntr-un magazin de \mbr`c`minte [i \ntreab` un vânz`tor cât cost` un palton de blan`. Începe s` picure. iar vinul. Bula \ntreab`: . Ambi]ia managementului companiei merge pâna în Asia. Sunt convins c` atât profesioni[tii. mai aproape. relieful. “To]i coechipierii mei sunt oameni care [tiu cum se vinde vinul pentru c` nu sunt la prima experien]` în acest domeniu. Primul obiectiv al business-ului Domeniile Ostrov în 2010 este accesarea pie]ei de retail [i HoReCa atât în Bucure[ti. n-a]i vrea s` ajuta]i un biet nec`jit. Dupa aproape 4 ani petrecuti la Tohani. Unde suntem Planuri *** Un explorator \l vede pe vraciul satului b`tând ritmic toba. Asta a fost [i parerea celor care au investit în replantarea a sute de hectare care produceau odata struguri de mas`. “Vrem ca în cel mai scurt timp s` ajungem pe rafturile lanturilor de magazine [i în HoReCa. argumente cu care putem mar[a. Vrem ca în perioada Sfintelor Sarb`tori de Pa[ti românii s` a[eze pe masa [i vinul nostru”. excelent. [i-i spune. bluetooth cu camera video. “Nu cerem nimanui s` ne cread` pe cuvant. Ion cite[te “Times”. Avem resurse. d`-o dracului de treab`! A udat fînul [i tu stai [i nu faci nimic! Ion. care nu are niciun ban [i toat` averea lui este doar pistolul `sta? Domeniile Ostrov Vin pentru tine! Domeniile Ostrov poate deveni relativ u[or unul dintre primii trei produc`tori de vin din România. know-how [i calitate.Da. “Lansarea noastr` oficial` se va intâmpla în acest început de an. f`când cu ochiul: . Pacuiul lui Soare. Maria îi spune lui Ion: . cunoscut pentru interfluviile sale deluroase [i larg ondulate pe care soarele le scald` atât cât trebuie pentru ca strugurele s` ajung` la maturitate deplin`. Centrul viticol Domeniile Ostrov este situat în Sud-Vestul jude]ului Constan]a.Achit`! *** Pe o insul` exotic`. Acesta \i r`spunde c` nu. . pe o lungime de 30 de km. Marian Moise a acceptat provocarea venit` din sudul ]`rii. c-o s`-l ude! Ion nu zice nimic [i cite[te în continuare “Times”.Nu mai avem ap`.România Viticol` / Profil de companie / ianuarie 2010 04 Bancuri . te rog. Scopul nostru pe termen mediu este s` le reamintim românilor c` suntem un popor care iube[te vinul. climatul local [i relieful zonei asigurând condi]ii propice pentru acest tip de cultur`. vinurile produse pe podgoriile dun`rene vor ajunge înc` din aceast` iarn` [i pe tot parcursul anului la târgurile interna]ionale de profil. cât [i consumatorii obi[nui]i vor aprecia vinul nostru” declar` Marian Moise. Nu [tii când ai terminat. c` plou`! .

Domnia sa consider` c` anul 2010 va fi un an al lasan`rii economice [i c`. Substan]a activ` a produsului este FENBENDAZOLUL. bine omogenizat` în prealabil. la animalele destinate sacrific`rii pentru carne este de 7 zile. ovine [i caprine pentru combaterea strongilatozelor gastrointestinale [i pulmonare produse de diferite genuri de parazi]i. diversificarea produc]iei în vederea ob]inerii altor produse noi sau schimbarea fundamental` a procesului general de produc]ie al unit`]ii deja existente. sus]ine {tefan P`dure. Potrivit MADR un poten]ial beneficiar va putea primi sprijin în cadrul acestei scheme de ajutor de stat dac` proiectul de investi]ii sprijinit va avea drept rezultat înfiin]area unei noi unit`]i de procesare. Sebastian Vl`descu. începând cu data de 22 octombrie 2009. de care vor putea beneficia aproximativ 550 de întreprinderi. sector care va fi taxat “sub toate formele sale”. Timpul de a[teptare.C. în care se introduce cantitatea necesar` de suspensie. Viorica Chiurciu. valoarea total` a sprijinului fiind de 200 mil euro. respectiv 2. Produsul se administreaz` cu o mensur` sau sering` f`r` ac. “cei care vor beneficia de ajutoare vor trebui s` pl`teasc` [i taxele”. printr-o mai bun` colectare a acestor taxe [i impozite. ROMVAC COMPANY S. Toxicitatea medicamentului este relativ sc`zut` [i nu influen]eaz` produsul de concep]ie [i de aceea nu sunt restric]ii de folosire la animalele gestante [i în lacta]ie. costul redus pe animal datorit` dozei mici administrate. “Sc`derea veniturilor popula]iei. parte a M`surii 123 „Cre[terea valorii ad`ugate a produselor agricole [i forestiere” din cadrul PNDR.a declarat ministrul finan]elor. din anumite interese. {tiri F`r` subven]ii directe în 2010 Modelul de subven]ie direct` în agricultur` nu va mai fi aplicat din 2010. care s-a diagnosticat o parazitoz` cu Ostertagia tip 2. deciziile au dus în cele mai multe cazuri la eficientizarea costurilor. cartofi. Produs chimic nou ! România este prima ]ar` din lume care va folosi în agricultur` un compus chimic pe baz` de initium. pia]a neagr`. conform normelor GMP. La administrarea produsului este necesar` estimarea corect` a greut`]ii vii a animalului pentru a evita subdoz`rile sau supradoz`rile. Dr. Asemenea produse urmeaz` s` fie omologate curând în Olanda [i Marea Britanie. precum [i a cestodozelor produse de genul Moniesia.A. dup` asanare. totodat` ea mic[oreaz` [i durata în care se ob]ine recolta. Prin acest sistem. Este interzis s` se foloseasc` aceast` doz` la vacile lactante. 3 zile de la ultimul tratament. respectiv înainte de ie[irea la p`[unat. existen]a unui cadru politic instabil au avut drept rezultat sc`derea bugetului de cheltuieli alocat alimentelor. Într-un comunicat al MADR se arat` c` decizia a fost adoptat` în urma demersurilor întreprinse de c`tre Autoritatea de Management pentru PNDR. ro[ii. doza este de 10 ml de suspensie pe 100 kg greutate vie. pot ap`rea reac]ii alergice datorit` eliber`rii antigenilor consecutiv distrugerii parazi]ilor.Gazeta Fermierului / Medicin` veterinar` / 16-30 ianuarie 2010 07 ROMFENBENDAZOL 10%. a terenurilor [i a produselor. La bovinele pentru carne la Important [i avantajos! Ajutor de stat pentru procesare Comisia European` (CE) a aprobat acordarea ajutorului de stat pentru procesarea produselor agricole [i forestiere în vederea ob]inerii de produse neagricole. Recomand`ri Administrarea produsului la bovine. Eficien]a antiparazitar` crescut`. Din punctul de vedere al ministrului. respectiv a muncii agricole. f`r` a mai fi nevoie de aplicarea autocolantelor. dar. se va putea verifica dac` [oferul a achitat sau nu taxa de drum. în doz` de 5 mg de substan]` activ` pe kg greutate vie. a anun]at c` ar putea fi introdus` rovinieta electronic`. popula]ia s-a îndreptat spre produse ieftine [i de proast` calitate. a afirmat {tefan P`dure vicepre[edintele Grupului de firme Angst. anul 2009 a fost cel mai greu din istoria postdecembrist` a României.5 ml de suspensie ROMFENBENDAZOL 10 % pe 50 kg greutate vie. indiferent de specie. În consecin]`. impun utilizarea produsului cu atât mai mult. organe [i lapte. cu cât acesta nu constituie un factor de risc pentru s`n`tatea public` datorit` faptului c` nivelul reziduurilor în produse dup` perioada de a[teptare este sub cel impus de Comunitatea European`. Doctor în [tiin]e medicale S. un ingredient activ din noua clas` a substan]elor chimice. când România a notificat Comisiei Europene schema de ajutor de stat pentru procesarea produselor agricole [i forestiere. respectiv septembrie. Criza la cei mari Pentru industria alimentar`. Furnizorii dau asigur`ri c` produsul este în concordan]` cu normele din domeniu impuse de Uniunea European` Rovinieta electronic` din luna martie Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor. iar pentru lapte. un endoparaziticid care face parte din grupa benzimidazolilor [i se afl` pe lista substan]elor farmacologic active pentru care au fost stabilite limite maxime de reziduuri în carne. În sensul c` managementul Angst a fost mult mai activ. toxicitatea relativ sc`zut`. dup` intrarea la stabula]ie [i pe perioada p`[unatului în lunile iulie. castrave]i [i ceap`. în doza recomandat`. Beneficiile pe care le-ar aduce aceast` substan]` sunt legate în primul rând de combaterea d`un`torilor. Rareori. se absoarbe rapid [i difuzeaz` în toate organele [i ]esuturile producând liza endoparazi]ilor din tubul digestiv [i aparatul respirator. . precum [i al reziduurilor de medicamente de uz veterinar în produsele de origine animal`). fabricat de Compania ROMVAC. Marin Anton. pân` în luna martie. în infesta]ii masive ale animalului. ROMFENBENDAZOLUL 10% administrat în dozele recomandate nu produce în mod normal efecte adverse. Produsele vor fi furnizate de compania german` BASF [i vor fi folosite pentru culturile de struguri. important ar fi ca mediul economic s` r`mân` s`n`tos [i s` nu se favorizeze. Ajutoarele de stat în agricultur` se vor restrânge la schemele aprobate de Comisia European` (CE). Programul de deparazitare trebuie s` cuprind` patru administr`ri anuale. (Anexa 1 la NORMA SANITAR VETERINAR~ privind m`surile de supraveghere [i control al unor substan]e [i al reziduurilor acestora la animalele vii [i la produsele lor. ovine [i caprine Produsul se administreaz` pe cale oral`. iar statul va sus]ine agricultura prin schemele de ajutor aprobate de Comisia European` (CE). Distrug`torul parazi]ilor interni! ROMFENBENDAZOLUL 10% este un antihelmintic sub form` de suspensie. extinderea unei unit`]i existente. ROMFENBENDAZOLUL 10% suspensie se recomand` la bovine. Criza economico-financiar` de pe toate palierele produc]iei are [i unele efecte pozitive.

sp`larea legumelor [i a fructelor etc. dar în acela[i timp [i de protejare a celulei hepatice. vitamina B12 etc). Vor fi detecta]i [i trata]i bolnavii [i purt`torii. Administrare: Doza recomandat`.infestare cu oxiuri (Oxiurus vermicularis). Principalele parazitoze intestinale Fitoterapia Helminon cefalee [i reac]ii de hipersensibilitate (rash. Afin. se consum` ca atare 20-30 g/zi sau asociat în cantit`]i mai mari cu ceap` [i fructe crude. gre]uri. vârstnici. Dr. cardiac. parazitozele intestinale constituie o problem` de medicin` social`.55 mg extract din p`r]ile aeriene [i r`d`cini de Echinacea purpurea [i Echinacea angustifolia. leziuni ale mucoasei. Meri[or. Regimul alimentar recomandat în parazitozele intestinale: • afinele. 30 mg vitamina C. • hreanul are ac]iune tenifug` puternic`. 150 mg carbonat de magneziu corespunz`tor la 43 mg Mg2+. ulcera]ii superficiale. iar la copii (peste 5 ani):1-2 capsule/zi dup` mese. se va efectua controlul parazitozelor colectivit`]ilor. inflama]ii. alcoolici).este un produs destinat supliment`rii dietei pentru propriet`]ile: antiseptic general (pulmonar. lipsa poftei de mâncare.C. iar dup` 1-2 ore se recomand` ulei de ricin sau un ceai laxativ. • m`slinele: uleiul este un adjuvant antihelmintic general. [i se administreaz` cu 15 min înainte de mese. metabolic. Allium porrum. se administreaz` cate 20-40 ml/zi. oxiuraze. v`rs`turi). diluat` în 50 ml de ap`. combaterea infec]iilor asociate.pun mâna pe orice [i duc la gur`. detoxifierea organismului. calciu. de aceea este obligatorie verificarea st`rii de s`n`tate a animalelor sacrificate. Frecvente la copiii mici. dar [i prin importan]a manifest`rilor pe care le pot produce. salubrizarea mediului [i formarea deprinderilor igienice. Deoarece parazitismul la animale reprezint` un rezervor important pentru multe helmintiaze. genito-urinar. pe o perioad` de 1-3 luni. nu produce reac]ii adverse. seara. HEMINON reprezint` o asociere complex` de principii bioactive naturale [i elemente minerale sub form` de s`ruri u[or asimilabile în organism care ac]ioneaz` sinergic la anumite concentra]ii. luându-se 2-3 linguri]e pe stomacul gol. având în vedere sensibilitatea inegal` a parazi]ilor condi]ionat` de stadiul lor biologic. Sub forma de monodoz` de 2 ml care con]ine 3 pic`turi de ulei volatil de cimbru (Thymus vulgaris . unde ace[ti parazi]i intestinali se r`spândesc cu mare u[urin]` [i reinfectarea proprie se poate face foarte u[or (Tenia saginata. c`p[unile consumate ca atare diminea]a (300-500g). cu 15 minute înainte de cin`. sc`derea în greutate sau asimilarea incomplet` a alimentelor.015 mg ulei volatil de cimbru. stimulent general si un vermifug foarte eficient. preg`tirea termic` suficient` a c`rnii. bronho-dilatator. se consum` 200-300 ml diminea]a pe stomacul gol. în ap` cu miere. Recomand`ri: Se administreaz` de regul` o monodoz` de 2-3 ori pe zi. Tenia solium). va fi suprimat` posibilitatea de contaminare direct` prin sol sau ape potabile. varza: sucul are efect în combaterea oxiurilor [i a limbricilor. • usturoiul: are ac]iune cert` în teniaz`. timp de 6 – 8 zile consecutiv.A. timp de 5 zile consecutiv. cura durând cel pu]in 5-6 zile. Administrare: Adul]i:1-2 capsule de 2-3 ori / zi dup` mese. prurit. Pentru multe parazitoze calea de transmitere este alimentar`. riscul de contaminare este relativ mare . pe o perioada de 4-6 s`pt`mâni. 5-6 zile la rând. expectorant. Teniaza . 2-3 s`pt`mâni la rând. pentru adul]i. care deseori dep`[esc sfera organelor digestive. La copii cu vârsta între 5-12 ani: se recomand` câte o monodoz` o dat` pe zi diluat` în 50 ml ap` pe o perioad` de 7 -10 zile. Oxiuroza . Buxus. Nuc sub form` de monodoze care se dilueaz` în ap` plat`. HOFIGAL EXPORT-IMPORT S. se stoarce [i se bea seara la culcare.infestare cu Ascaris lumbricoides (limbrici). recomandat într-o patologie foarte variat` (respirator. f`r` a se mai mânca altceva pân` la prânz. Pentru copiii peste 3 ani se recomand` un comprimat masticabil diminea]a cu 15 minute înainte de micul dejun [i un comprimat masticabil seara. Tratamentul se poate relua dup` o pauz` de 10 zile pân` la rezultat coprologic negativ. urticarie). nu interfer` linia metabolic` a altor medicamente. echimoze.50 mg mg suc de praz. Este un supliment alimentar cu rol de echilibrare a sistemului imunitar (cre[te rezisten]a organismului la infec]ii. zdrobite. atrofia vilozit`]ilor intestinale.infestare cu Giardia (Lamblia) intestinalis. drenaj biliar. st`ri febrile (ac]iune pirogen`). Aniela Kinn Medic familie cu competent in apifitoterapie S. fie cu miere. Se administreaz` fie cu zahar. Thymi vulgaris aetheroleum. 60 mg carbonat de potasiu [i 0. Cel mai frecvent. Dup` tratament. exfolierea epiteliului intestinal care altereaz` capacitatea de absorb]ie a nutrien]ilor [i favorizeaz` suprainfec]ia cu bacterii. tulbur`ri de comportament (somn. parazi]ii sunt trata]i cu medicamente antihelmintice având ca principii active substan]e chimice de sintez` [i care prezint` dezavantajul c` produc reac]ii adverse [i anume cre[terea nivelului enzimelor hepatice (la 16% dintre pacien]ii înrola]i în studiile clinice). trebuie luate m`suri [i în acest sens.5 mg zinc / capsul`. Arin alb. Acest risc spore[te în colectivit`]ile de copii. Ascaridioza .prin infestare cu tenia. fragile. Varietatea mare de substan]e bioactive din principiile active asociate în formula Helminon fac din acesta un important [i eficient preparat de uz antihelmintic. reglementarea motilit`]ii tractului digestiv. 5-6 zile consecutiv. • m`ce[ele: pulpa m`run]it` [i amestecat` cu miere în p`r]i egale. Con]ine 21. persoanele vor fi urm`rite periodic.herba) în miere . corectarea diverselor caren]e nutritive (fier. Recomand` administrarea unor produse naturale cu efect antiparazitar sub forma unor cure repetate. fiind în multe cazuri condi]ionat` de zoopatologia parazitar` din teritoriul respectiv. pe stomacul gol cu 15 minute înainte de mas`. M`ce[. 150-200 g pentru adul]i. genito-urinar).Imun Gemoterapia Ulei volatil de cimbru in miere de albine . Concomitent. Produs sub form` de comprimate masticabile care con]ine 22. se adaug` [i tratament adresat suferin]elor viscerale constituite pe parcursul parazitozei. • semin]ele de l`mâie sunt un remediu împotriva oxiurilor: macerarea la cald timp de 2 ore a unei l`mâi cât mai bogate în semin]e. Poate contribui la preven]ia [i tratarea parazitozelor intestinale printr-o serie de extracte (macerate glicerinice): Coac`z negru. Modific`rile pe care le produc ace[ti parazi]i la nivel intestinal sunt reprezentate de: irita]ii ale mucoasei intestinale datorit` eliber`rii de toxine. este de 2 comprimate masticabile diminea]a. • morcovul. cca 100g pentru copiii de vârsta [colar` [i 50g pentru copiii mai mici. iar diminea]a se bea întreaga cantitate. Semin]ele cojite [i zdrobite se iau diminea]a în priz` unic`. Profilaxia este prin excelen]` o problem` de educa]ie [i de igien`. în cure de 8-10 zile. agita]ie). familia Liliaceae. diuretic. antispasmodic eficient în doze mici. fiind destinat tratamentului antihelmintic. având ac]iune antihelmintic`. Epidemiologia lor interfereaz` cu numeroase condi]ii de igien` personal` [i de igien` a mediului.Gazeta Fermierului / FitoFarmacie / 16-30 ianuarie 2010 08 Preven]ia [i tratamentul parazitozelor intestinale Cu ajutorul fitoterapiei Parazitozele intestinale reprezint` o cauz` frecvent` de tulbur`ri polimorfe. Simptomele ce pot ap`rea la infestarea cu viermi intestinali sunt numeroase [i uneori comune cu cele pentru alte boli: diaree sau constipa]ie. Se prepar` un macerat la cald din 3-4 bulbi zdrobi]i la o can` de ap` sau de lapte. fum`tori. cu 15 minute înainte de micul dejun [i 2 comprimate masticabile. • dovleacul: semin]ele sale constituie un remediu antihelmintic cert în combaterea teniei [i ascarizilor. pentru recunoa[terea eventualelor e[ecuri în tratament sau reinfest`ri. se las` peste noapte. Giardioza (lambliaza) . 200 mg carbonat de calciu. Prin r`spândirea lor mare. Acest supliment alimentar prezint` urm`toarele avantaje: este u[or de administrat atât persoanelor adulte cât [i copiilor. în special la copii. ascaridioze. precum [i vertij. gluconat de Zn echivalent la 2. intestinal). cu 15 minute înainte de cin`. precum [i preven]ia infest`rii cu parazi]i intestinali. tulbur`ri digestive (dureri abdominale. Hof.

este planificat [i un proiect mai mic. al tuturor oamenilor ce se consider` responsabili. care produce 3 MW energie. care necesit` o reglementare politic`. Belgiana Electrawinds în Bulgaria [i România Belgiana Electrawinds va investi 500 de milioane de euro în resurse energetice regenerabile în Bulgaria [i România. Dac` vom privi indiferen]i. pe care scrie aberant “It’s not for human use”. din comun`. Pentru cei interesa]i iat` [i lista bolilor transmisibile : • Tuberculoz` bovin`. dac`. în cazul unei lovituri puternice suferite de unul dintre membri clubului. proprietarul nu d` nici un leu în aceste cazuri.Gigel Lazar. Liberul arbitru nu are ce c`uta în aceasta ecua]ie. privat. ce mâine ar putea s` fie g`sit mort. din p`cate nu suficient de mult. sl`bind pe de alt` parte din punct de vedere al investi]iilor puterile avansate ale B`trânului Continent. vorbim despre o contradic]ie grav`. ucise sau altfel afectate în vederea lichid`rii rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor. • Pesta porcin` clasic`. problema arz`toare [i dominant` în acest moment în discu]iile dintre Nicolas Sarkozy. • {i trichineloza. Aten]ie! Medicul veterinar deconteaz` necropsia animalelor [i nu are de ce s` cear` bani de la proprietari. care în acela[i timp subven]ioneaz` prin pachete comunitare lucr`rile de infrastructur` din noile state-membre. La ce bun s` împ`r]im aceia[i moned`. 15% sau 17%. • Pesta rumeg`toarelor mici. împotriva acestei afaceri oneroase are efecte în rândul popula]iei. Asocia]ia Victimelor Accidentelor de Circula]ie. • Leucoz` enzootic` bovin`. ceea ce duce la un mediu investi]ional inegal între membrii tradi]ionali ai Uniunii Europene [i noile state-membre din valurile de extindere. Cererea va fi înso]it` de actele întocmite de medicul veterinar concesionar. • Salmonelozele aviare. iar pân` la sfâr[itul anului va demara proiecte pentru energie solar`. • Variola ovin` [i caprin`.în caz contrar. Electrawinds face deja ferme eoliene în dou` sate. • Febra V`ii de Rift. În caz de moarte a unui animal. va trebuie s` se pronun]e în ceea ce prive[te Grecia. • Turbare. dar tân`ra genera]ie reprezint` fiin]a [i continuitatea acestei ]`ri. Jean-Claude Trichet. la bun simt [i la tot ce este omenesc în societatea româneasc`. cei ce a]i consemnat de nenum`rate ori. Cresc`torul are îns` obliga]ia s` anun]e medicul veterinar. scrapia la oi). Aceste atacuri trebuie s` primeasc` r`spunsul f`r` echivoc. la valoarea de pia]` a animalului. ceea ce a început heroina [i cocaina. Evaluarea animalelor moarte. “Magazinul de Vise” Poarta c`tre Iad Campania lansat` de Asocia]ia “Forumul Antidrog” – FORAD. ucise sau t`iate din cauza unor boli grave transmisibile este f`cut` de o comisie format` din: • medicul veterinar zonal.FORAD . • reprezentantul Direc]iei Agricole. În fapt. Uniunea Inimilor. Închei cu o întrebare retoric`: “Dac` nu noi. este ucis sau sacrificat în abator din cauza unei boli cuprinse în list`. Atena lanseaz` o provocare existen]ial` Uniunii Monetare [i Economice Europene (UEM). • Pesta ecvin`. • Septicemia hemoragic` viral` a salmonidelor. • Furunculoza salmonidelor (p`str`vilor). Electrawinds construie[te deja o mic` ferm` eolian` în România. Herman Van Rompuy. • Loca American` [i bolile virotice ale albinelor. Boala Aujeszky. Drept urmare. din cauza acestor substan]e. Asocia]ia Na]ional` pentru Protec]ia Cet`]eanului. imediat dup` moartea animalului. se pierd locuri de munc` [i cre[te [omajul. noi cei ce ne-am asumat lupta cu drogurile. A[a c`. Compania lucreaz` la dou` ferme eoliene. Un num`r tot mai mare de institu]ii [i organiza]ii neguvernamentale se al`tur` campaniei noastre. care trebuie s` fie racordat` în prim`var` la re]eaua de transport a energiei electrice. mai ales în aceast` perioad` crucial` de recesiune [i probleme bugetare. care cap`t` o importan]` deosebit` în aceast` perioad` dificil` din punct de vedere economic. • prefectul jude]ului ([eful comisiei jude]ene de combatere a epizootiilor). Cristian Ene Pre[edintele Asocia]iei “Forumul Antidrog” . encefalopatiile spongiforme (boala vacii nebune. atunci acesta are dreptul la desp`gubiri de la bugetul de stat. În economiile cele mai dezvoltate ale Europei cotele de impozitare variaz` între 25% [i 35%. • Varooza albinelor Pesta porcin` african`. Compania inten]ioneaz` s` produc` 200-250 de MW de energie. atunci cine? Dac` nu acum. • Peste bovin`. un frate sau un prieten. paratuberculoz`. trebuie ar`tat celor pe care î[i propune s`-i omoare. al tuturor celor care au un copil. în valoare de 18 milioane de euro. proprietari de animale A intrat în vigoare Hot`rârea Guvernului Nr. la morala cre[tin`. Acest lucru este strict imposibil în cazul Greciei: Tratatul de la Maastricht interzice orice “procedur` de repunere pe linia de plutire” a finan]elor oric`rei ]`ri membre a Uniunii Monetare. Reunificarea zonei euro Banca Central` European` s-a reunit [i nu se a[teptat` nicio decizie monetar` în cadrul acestei reuniuni lunare din 2010 a guvernatorilor celor 16 b`nci centrale na]ionale. De asemenea. una în apropiere de Burgas. a doua în apropiere de {abla. • Pesta aviar` (influen]a aviar`). Concret.214. F`r` îndoial`. ce î[i propune s` termine. Deoarece în vechile state-membre ale Europei. cererea de desp`gubire o face proprietarul [i o depune la Direc]ia Sanitar Veterinar` sau la medicul veterinar oficial zonal. Efectele acestor substan]e sunt devastatoare. în timp ce în economiile în curs de dezvoltare. • Boala veziculoas` a porcului. în cel mult 24 de ore. nu primesc nici un ban de la stat pentru animalele moarte din cauza bolilor transmisibile. Blocul Na]ional Sindical [i. vom suporta consecin]ele. anemia infec]ioas` ecvin`. efectele devastatoare ale consumului de droguri. • Artrita-encefalit` caprin`. • Maedi Visna. Asocia]ia “Forumul Antidrog” – FORAD face un apel la responsabilitate. va fi de asemenea îmbun`t`]it` ulterior. Compania inten]ioneaz` s` construiasc` parcuri eoliene cu o capacitate de 60 de MW în apropiere de Constan]a. curiozitatea unui tân`r de 15 ani. sum` stabilit` de o comisie format` din reprezentan]i ai statului. la fiin]a [i esen]a neamului românesc. • Dermatita nodular` contagioas` a bovinelor. Statul îi desp`gube[te pe fermieri. {tiri comunitare Noul “r`zboi” în Europa Diferen]ele mari existente în prezent între regimurile fiscale ale vechilor [i noilor ]`ri membre UE ridic` mari probleme celor mai puternici lideri ai Europei. • Pleuropneumonia contagioas` a bovinelor. în regiunea ora[ului Hunedoara. învinge de cele mai multe ori ra]iunea. Ferma eolian`. trebuie îndep`rtat` f`r` echivoc [i. cotele respective au fost stabilite la 10%. • Bluetongue (boala limbii albastre la bovine [i febra cataral` ovin`). În schimb. Autopsia animalelor moarte este pl`tit` de stat.Gazeta Fermierului / Legisl]ie / 16-30 ianuarie 2010 09 Desp`gubiri pentru fermieri. atunci când? Prof. Acela[i tratat prevede totu[i c` “în cazul unor evenimente excep]ionale (este posibil`) acordarea sub anumite condi]ii a unei asisten]e financiare comunitare”. de la Polonia [i Slovacia pân` la Bulgaria [i România. pentru animalele suspicionate sau afectate de boli transmisibile. Angela Merkel [i Jose Barroso este marea diferen]` dintre cotele de impozitare a profiturilor companiilor. Pentru a beneficia de aceste drepturi. dovada concret` fiind num`rul mare de voturi [i mesaje de încurajare. alocându-i un credit de 5 miliarde de euro. To]i cresc`torii de animale care vor desp`gubiri sunt obliga]i s` respecte normele de biosecuritate [i bun`stare a animalelor . de circa 60 de milioane de euro. din ce în ce mai multe publica]ii din România. animalele trebuie s` fie înregistrate [i identificate de medicul veterinar [i declarate în registrul agricol. Nu dramatizez în mod gratuit. BCE a ajutat Ungaria. • Necroza hematopoietic` infec]ioas`. • un poli]ist local • proprietarul p`guba[ Depunerea dosarelor se face în termen de o lun` dup` moartea animalului. • Febr` aftoas`. Este vorba despre un “r`zboi” neoficial în interiorul Europei. Statul acord` desp`gubiri numai pentru 31 de boli dac` animalul unui cresc`tor moare. Direc]ia sanitar jude]ean` de specialitate are termen de plat` de trei luni. pre[edintele BCE. s` spunem NU acestui atac brutal [i extrem de violent. Organiza]ia Romana Antidrog (ARA). privind metodologia pentru stabilirea [i plata desp`gubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale t`iate. • primarul comunei ([eful comisiei locale de combatere a epizootiilor). pe care aceast` campanie le prime[te zilnic. facem un apel la voi. nu poate fi exercitat` solidaritatea? Paradoxul este de neîn]eles pentru un profan: în toamna lui 2008. [i în ceea ce prive[te diferen]ele na]ionale. sunt atrase mai multe capitaluri pentru investi]ii pe aceste noi pie]e. Pojghi]a de legalitate pus` ca o „spoiala urât mirositoare” pe aceast` afacere cu moartea. care submineaz` coeziunea zonei euro. • Stomatita veziculoas`. printre care enumer`m: EURAD-ul condus de dl. cu atât mai mult cu cât nu exist` nici un fel de tratament pentru a combate abuzul acestor substan]e. chipul hidos al mor]ii ce se ascunde în fiecare plicule]. Aceasta este miza negocierilor în curs sub egida autorit`]ilor de la Bruxelles [i a noului lor pre[edinte. care nu face parte din zona euro. ATEN}IE!!! Boala trebuie constatat` de medicul veterinar [i dovedit` numai prin analize de laborator.1. Aceasta „scamatorie” legal` nu este altceva decât o ma[in` infernala.

3 100.5 T* + 07.3 114.01 296.01 Dieppe 307.01 198. de 60%. pre[edintele Federa]iei germane a agricultorilor.01 164.9 T* + Pia]a la floarea soarelui: Pre]ul florii-soarelui s-a diminuat în ultima s`pt`mân`. Nu este [i cazul Germaniei. în FOB: USD/ton` 04. Cre[terea pre]ului porumbului este împiedicat` în linii mari de concuren]a venit` din partea celorlalte cereale furajere care se g`sesc în cantit`]i destul de mari. a c`rei economie depinde în mare m`sur` de export.3 T* 08. de datoreaz` [i monedelor slabe ale statelor din regiune.5% la nivel anual a produc]iei sale industriale.01 296. . în condi]ia de livrare FOB: USD/ton` 04. Pre]ul petrolului poate influen]a pe termen scurt pre]ul soiei. cifrele de afaceri au fost mai bune în Germania decât în Fran]a.6%.5 T* + 07. la Copenhaga. 3 milioane de euro. Cota]iile porumbului futures la Bursa din Chicago.3 288.3 T* + 05. sunt: USD/ton` Creil Dunkerque Moselle Rouen Creil** Moselle** 04. Niciodat` diferen]ele nu au fost atât de mari în zona euro. ca urmare a unei cereri în sc`dere. Tendin]a de cre[tere a pre]ului r`mâne în continuare de actualitate pe pia]a rapi]ei.01 Ian 134.3 + 294.7 97.2% la noi. Recesiunea a fost de 2.01 N/C T* 07.01 1013.9 T* 0 07.550 tone (din care 175.9 T* 08.3 T* 07. sunt: USD/ton` 04.01 94.01 229.01 1015.01 166. Departamentul de Agricultura al SUA. este foarte francofil. iar cea a Ungariei va raporta o sc`dere de 0. Canada.3 97. din care Germania de]ine 0. sunt: euro/ton` 04.3 0 113.9 T* 06.45 milioane de tone.000 tone grâu din Fran]a). În medie.3 T* + 07. Bursele produselor agricole China. Dacian Ciolo[.01 956. mai global` [i îngrijor`toare. lansat în decembrie.01 199. trebuie s` pun` cele 16 ]`ri membre ale zonei euro sub aceea[i m`sur` politic` monetar` [i de rat` de schimb. Balan]a mondial` a porumbului este destul de tensionat` în ultima perioad`. ceea ce face ca produsele lor s` fie mai ieftine pentru partenerii comerciali occidentali.9 T* 08. sunt: euro/ton` 04. informatii din pia]a (traderi.B. sunt: USD/ton` 04.3 T* 06. a raportat un excedent comercial de 259 de milioane de euro.01 956. Diferen]e în zona euro Pe lâng` Grecia [i statisticile ei sc`zute. Din motive obiective.5 T* 0 07. Stocul de interven]ie la nivel european a ajuns la 2. organizatii de profil (asociatii profesionale.01 228.3 103. mai multe sunt în favoarea unei reduceri drastice a ajutoarelor.3 100. sunt: USD/tona 04.5 euro/ton` în cazul livr`rilor din luna martie 2010.01 298.3 T* 0 + + + + 05. Padurilor [i Dezvoltarii Rurale.7%) [i Spania (19.01 Ian 194. Germania a reu[it s` limiteze la 3. Unul dintre elemente este reprezentat de cre[terea pre]ului petrolului ceea ce a dus la majorarea cantit`]ilor de porumb procesate de c`tre industria produc`toare de etanol.3 T* 08.9 T* 0 06.3 T* 08. avand la baza urmatoarele surse: date oficiale (Ministerul Agriculturii. atingând nivelul de 122 euro/ton` FOB Rouen în cazul calit`]ii standard.3 T* 0 06.01 T* 08. Tendin]a pozitiv`. Tendin]a pie]elor financiare este un motiv în plus de optimism pentru pre]ul oleaginoaselor în perspectiva cre[terii consumului. prin defini]ie.3 + 295.01 Ian 1010.3 0 0 101.01 197.3 T* + 05. a ad`ugat el. Slovacia. al doilea produc`tor european dup` Fran]a. Australia.59 milioane de tone.3 T* 08.01 385.3 102. iar sus]inerea agriculturii în prezent reprezint` aproape 50% din bugetul UE.01 94.5 T* + 07. Rusia. estimeaz` Comisia European`. {i totu[i.3 0 99. în zona Golfului Mexic. ajungând la 289.3 T* + 07.01 164. Argentina.3 T* 06. ceea ce a dus la cre[terea cu 1. . Cota]iile rapi]ei – Matif. care s-a al`turat “Apelului Parisului”. Leul românesc [i forintul maghiar au sc`zut cu 14%.01 Ian 204.9 T* 0 Presa bulgar` optimist` Comer]ul exterior al unor noi state membre ale UE din Europa de Est demonstreaz` c` începe s`-[i revin`.01 T* 06.01 223.5 + 293.01 Ian 164. În acest moment se estimeaz` c` orzul furajer acoper` necesarul furajelor pentru animale. Dar aici nu este vorba doar de cifre: difer` [i mentalit`]ile. respectiv 13%.3 ** pre]ul orzului furajer.01 T* Febr 290. Cota]iile la floarea soarelui FOB . Rata [omajului merge de la 1 la 5 între Olanda (3.5 T* + Pia]a porumbului: Pre]ul porumbului a câ[tigat în ultima s`pt`mâna cca 2 euro/ton` ajungând la 135.5 T* + Pre]ul grâului – Bursa Chicago în zona Golfului Mexic.01 373.3 T* + 05. acest lucru nu poate s` fie r`u”. STATISTICI {I PROGNOZE DE PIA}~ 04 – 08 ianuarie 2010 Pia]a grâului CEREALE OLEAGINOASE Pia]a la soia: Cele trei mari cantit`]i de soia achizi]ionate de China reflect` cre[terea consumului.7 97.01 Ian 385.01 421. sunt: euro/ton` 04.01 224.3 T* - Cota]iile porumbului – Matif.7 T* + 05.01 224. Printre statele membre. a declarat Gerd Sonnleitner.3 T* - Pre]ul grâului din recolta anului 2009 a câ[tigat 1 euro în ultima s`pt`mân`. Pia]a la rapi]` Pre]ul rapi]ei a pierdut 2 euro/ton`.3 97. Cota]iile grâului la Bursa din Chicago.9 T* + Cota]iile uleiului din soia la Bursa din Rotterdam. “Dac` ajunge cu o filosofie francez` a politicii agricole. Pre]ul porumbului. BCE se confrunt` cu o alt` problem` de fond. procesatori. fiind extrem de competitiv din toate punctele de vedere.01 1005. ducând la un total de 8. 5% la ei).01 Ian 421.5 T* - Cota]iile grâului futures la Bursa din Londra.7 T* 08. depozitari).9 T* + 07.01 Ian 224.9 milioane de tone [i Fran]a 0.7 T* + 05. a raportat un excedent de 411.01 N/C T* 08.3 T* + Pre]ul uleiului din floarea soarelui la Bursa din Rotterdam: USD/ton` 04. Pia]a orzului are o configura]ie destul de limitat` ca urmare a activit`]ilor comerciale extrem de reduse ca num`r [i volum.3 T* 06.3 97.7 T* 08.5 97.5 *tendin]a pre]ului fa]` de cel \nregistrat anterior (+ = cre[tere.01 N/C T* Pia]a orzului: Pre]ul orzului furajer a r`mas neschimbat [i în aceast` s`pt`mân` situându-se în jurul a 97/98. De asemenea. într-o anumit` m`sur`.01 372. chiar de 3 ori. a declarat Sonnleitner. producatori. 0 = identic) N.7 T* + 06.FRAN}A. Ucraina [i principalele Burse din Comunitatea Europeana). Organizatia pentru Dezvoltare [i Cooperare Economica.01 Ian 224. în perioada ianuarienoiembrie 2009.3 112.01 955.9 T* + 06.3 T* + 05. Criza contribuie din plin la exacerbarea specificului [i sl`biciunilor na]ionale.01 Ian 958.01 422. Sarcina este foarte grea pentru BCE care. Comisarul european desemnat pentru agricultur`.01 134. România a înregistrat o sc`dere a deficitului. Fran]a este principalul beneficiar al ajutoarelor pentru agricultur` de la Bruxelles [i ap`r` angajamentul puternic al Uniunii Europene în acest sector. mai pu]in violent` de aceast` parte a Rhinului. care se apropie de 11% în Spania.3 T* 08.9 T* 08.01 409. Acest lucru se datoreaz` economiei din zona euro ce începe s`-[i revin` . Gerd Sonnleitner.9 T* 08.01 303. eforturilor agricultorilor pentru ap`rarea climei.3 102.01 166.9 T* 07.3%.3 114.7 100. Guvernul german vrea ca politica agricol` european` s` acorde mai mult` importan]`.7 T* + 05. sunt: USD/ton` 04.9 euro/ton` FOB Bordeaux în cazul livr`rilor din luna martie 2010.01 204. Agricultorii germani consider` necesar` o men]inere a ajutoarelor directe ale UE dup` 2013.01 96. 69% din veniturile agricultorilor europeni provin din ajutoare publice. la rândul s`u.01 1010.3 T* 06.01 223. Cota]iile pentru soia futures la Bursa din Chicago. dac` judec`m dup` reculul PIB-urilor na]ionale (2.5 T* + Pre]ul pentru soia în condi]ia de livrare FOB/Golful Mexic: USD/ton` 04. Brazilia.9 T* + 05.7 102. Institutul National de Statistica. în luna noiembrie. începând din 2013.7%). în compara]ie cu vara lui 2008.59 milioane de tone de la începutul anului de pia]` [i pân` în prezent.3 + 0 97. sunt: USD/ton` 04.3 T* 05. Negocierile privind PAC pentru perioada 2013-2020 vor începe anul acesta.FRANTA.7 0 97. fermieri.9 T* + 05.01 95.Informatiile din prezenta sinteza sunt rezultatul colectarii de informatii. a salutat faptul c` Dacian Ciolo[.5 euro/ton` FOB Moselle în cazul livr`rilor din luna februarie 2010.3 97.3 T* 06.01 228. Uniunea European` a emis certificate de export pentru o cantitate de 485.01 229.01 208.7 113.01 203.5 T* + 07.3 T* + 05.01 T* 05.01 T* 07. comisarul european desemnat pentru agricultur`. etc) [i surse complementare. în sânul cuplului franco-german se observ` o contradic]ie foarte ciudat`.3 97.unul dintre principalii parteneri comerciali ai statelor din regiune. Cota]iile orzului FOB . ceea ce aduce câteva elemente de sus]inere a pre]ului.2% din PIB-ul s`u deficitul public din 2009.= sc`dere.Gazeta Fermierului / Bursa agricol` / 16-30 ianuarie 2010 10 {tiri comunitare Nominalizarea lui Ciolo[ sprijinit` de un german Pre[edintele Federa]iei germane a agricultorilor.01 953.01 408. Economia României a înregistrat o cre[tere de 1. Ungaria.01 T* 0 95. de 22 de state membre UE.01 385.7 T* + 06.3 T* + + + 06.01 193. nu putem garanta pentru acuratetea [i integralitatea acestor informatii astfel ca orice concluzie [i initiativa de actiune în baza acestui material trebuiesc privite sub aceasta limitare.01 208.7 107. pentru o PAC mai puternic`.

.......... Contul: RO 11 BTRL 0410 1202 P782 33XX BANCA TRANSILVANIA S.... Valoarea subven]iei pe care o vor primi turoperatorii depinde de statul din care vin turi[tii........ Bucure[ti.. Gazeta fermierului Adresa redac]iei: Str Serg................ dup` caz: Suprafa]a cultivat`.. Profesional-Agromedia S............. local în jum`tatea nordic` a teritoriului............... Pentru acest obiectiv.....legumicultor.............. {tirea a fost dat` îns` publicit`]ii abia dup` ce s-a anun]at arestarea celor trei directori de la Panda Ltd................ semnalându-se înghe] la sol..... exist` suspiciunea c` se recurge în continuare la aceast` practic`............ num`r de animale..... dar presa de stat a transmis c` laptele infestat de la fabrica de produse lactate Panda Ltd din Shanghai a fost descoperit abia la sfâr[itul aceluia[i an... realizarea c`ruia va impulsiona eliminarea impedimentelor în calea desf`[ur`rii afacerilor. De acum v` pute]i abona foarte simplu....... Pentru musafirii din statele europene.............. îndeosebi în zonele de câmpie.. V` rug`m s` completa]i [i datele urm`toare............. dezvoltarea schemelor de garantare a creditelor pentru întreprinderile mici [i mijlocii....... Pentru a beneficia de aceste stimulente... cu o stare de vegeta]ie în general bun` [i medie......................... Constantin Chiurciu Dr... ar fi: lansarea procesului de negociere a noului regim cu Uniunea European`..... Dâmbovi]a Corector Carmen Nedelcu {tiri furnizate de Agen]ia de Pres` Rador Editor general Mihai Mihalache George Ghidrigan Concep]ie [i machetare www.............dr... Bosnia [i Her]egovina.................. Mai mul]i bani se aloc` pentru turoperatorii care aduc turi[ti cu avionul... Ioan Alecu Prof................... Slovenia [i Croa]ia.....a..... Viorica Chiurciu Dr...R..... fiecare turoperator va primi câte 10 euro de persoan`. Mihai Berca Prof..9 lei.. Localitatea.......... în sud-estul teritoriului..... Pre]ul unui exemplar este 2.... tipul de serviciu prestat în domeniul agricol................... Dorel Codrea Publicist comentator Editorialist Redactori Tipografia Coprint Roman {tef`nescu Daniela }ambrea Ana Maria Ghidrigan Robert Mihai Publica]ie editat` de S................ Dup` a[a-zisul scandal al melaminei din toamna anului 2008.... univ... Aten]ie! Abonarea prin SMS v` aduce un discount considerabil....... prin eventuala încheiere a Acordului de comer] liber comprehensiv [i aprofundat................ un compus chimic folosit pentru a masca proasta calitate a laptelui....... Elena MATEESCU Colectiv de elaborare: Maria NISTOR..... forma de proprietate.......................... precum [i a elementelor de rod la speciile pomi-viticole.. Caracteristici fenologice Director General..... Grecia.Gazeta Fermierului / AgroMeteo / 16-30 ianuarie 2010 11 Evolu]ia condi]iilor agrometeorologice Estim`ri pentru 16 – 30 ianuarie 2010 Caracteristici termice si hidrice Intervalul se va caracteriza printr-un regim termic al aerului mai ridicat decât în mod obi[nuit.......... e-mail... Satu Mare Mircea Croitoru ....................... uniformitatea [i vigurozitatea plantelor se va men]ine bun` [i medie în culturile înfiin]ate în epoca optim` [i bine adaptate la condi]iile de iernare. Profesional -Agromedia S....... apropiate de optim [i optime în cea mai mare parte a ]`rii........... de la bugetul de stat s-a alocat suma de 24 de milioane de dinari...... Serbia.. sc 6. Temperaturile minime din aer se vor încadra în general între -10 [i 2°C. promovarea IMM-urilor pentru a oferi noi oportunit`]i [i a asigura o capacitate mai înalt` de adaptare a sistemului economic la rigorile actuale ale economiei de pia]` constituie priorit`]i ale Guvernului........... subven]ia este de 15 euro................... era de a[teptat ca autorit`]ile chineze s` adopte reglement`ri mai dure pentru a-i proteja pe consumatori............... J40/19313/2008.................................. Modul pl`]ii.......... care vin cu autobuzul.......................... CUI... Dumitru ANGHEL........ Rezerva de umiditate accesibil` plantelor de grâu de toamn` pe profilul de sol 0-100 cm se va men]ine în limite satisf`c`toare. Prin completarea prezentului talon sunt de acord s` primesc gratuit prin po[t`.R... Temperaturile maxime din aer vor fi cuprinse între -3 [i 8°C......... la care se adug` TVA-ul................ro Colegiul {tiin]ific Prof....................... cu excep]ia intervalelor mai calde când vor fi posibile relu`ri lente [i temporare ale proceselor de cre[tere [i dezvoltare ale plantelor..................................0770 306 197 ....... cantit`]ile de ap` vor înregistra în general valori apropiate de mediile climatologice................... jude]/sector...... acestea fiind expuse riscului fa]` de stresul termic generat de temperaturile minime sc`zute..... orzul [i grâul de toamn` sem`nate în perioada optim` [i bine adaptate la condi]iile de iernare se vor afla predominant în fazele de înfrunzire [i înfr`]ire. Coordonatele adresei de expediere a abonamentului Numele [i prenumele (Societatea)..... în sectoarele cu un poten]ial sporit de competitivitate [i orientate la export... Ana {ERBAN Talon de abonament Coordonatele pl`titorului de abonament Numele [i prenumele (Societatea). www.............................. inclusiv crearea [i consolidarea capacit`]ilor Agen]iei privind Eficien]a Energetic` [i a Fondului pentru Eficien]a Energetic` [. Cea mai mic` sum` de bani se ofer` pentru turi[tii din Bulgaria...............pomicultor......25 euro iar pe 10 luni 13... trimi]ând un SMS la unul din numerele 7555* dac` dori]i s` v` abona]i pentru 6 luni sau 7441* dac` vre]i un abonament pe 10 luni.......................... dr.... în intervalele cele mai reci................................. Turism subven]ionat Guvernul Macedoniei îi va subven]iona pe turoperatorii care aduc în ]ar` turi[ti str`ini.... bl 17...... dezvoltarea cadrului legislativ în domeniul protec]iei consumatorilor [i supravegherea pie]ei............ De asemenea...... SMS sau altre mijloace de comunicare materiale promo]ionale legate de promovarea publica]iilor ce apar]in S. Suma prev`zut` pentru turi[tii dintr-un alt stat care au c`l`torit cu autobuzul este de 20 de euro. vigurozitatea [i uniformitatea plantelor prezentându-se medie [i slab`.4 lei......... turoperatorii vor primi între 10 [i 45 de euro pentru fiecare vizitator adus dintr-un stat str`in. Pre]ul abonamentului cu ajutorul SMS-ului pe 6 luni este de 6 euro iar cel pe 10 luni de 10 euro.. Pe ansamblu......... CP 152 fax: 031 814 59 90. demonopolizarea importului [i exportului................................ Gala]i Ion Oprea ........ ..................L......................... Oana OPREA.. în depresiunile nordice [i centrale valorile vor putea coborî pân` la -20°C.........6 lei............... ing........ iar de pe alte continente de 45 de euro.........L. Starea solului • Continuarea efectu`rii controlului biologic sistematic pentru determinarea viabilit`]ii culturilor de toamn`.../.................................... Albania. * numere valabile \n re]elele Orange [i Vodafone........ Procurori chinezi au confirmat pentru BBC c` trei directori ai unei fabrici de produse lactate vor fi trimi[i în judecat` pentru comercializarea laptelui infestat cu melamin`..... Dr... iar în sem`n`turile efectuate tardiv. A fost elaborat Planul de ac]iuni de eliminare a constrângerilor de ordin administrativ în mediul de afaceri................ Este obligatoriu ca SMS-ul s` con]in` cuvântul FERMIERULUI [i adresa postala la care dori]i s` primi]i revista........ Opiniile exprimate în articolele publicate apar]in în exclusivitate autorilor.. în special în zonele de câmpie........ Dac` turi[tii vin din Turcia..................... starea de vegeta]ie va putea fi medie [i slab`...............R....... turoperatorii autohtoni trebuie s` aduc` un grup de cel pu]in 10 persoane pentru cel pu]in trei nop]i................ro ISSN 2065-5312 Colegiul consultativ Silviu Zetea .......................75 euro. univ....... Ioan N`molo[anu Dr...... iar prin acesta............... În condi]iile men]ionate........ în special....... sector 4 Bucure[ti.........com. majorarea eficien]ei energetice [i utilizarea resurselor regenerabile. {tiri extracomunitare Lapte infestat Dup` mai bine de un an de la scandalul izbucnit în China pe tema laptelui infestat care a provocat moartea a cel pu]in [ase copii. este una dintre priorit`]ile stabilite pentru anul 2010 de c`tre Ministerul Economiei. Alte priorit`]i............. Programul a început de la 1 ianuarie 2010....... pe 6 luni 34. Sc....... Vârsta.......20°C )............ ing... Local...... Culturile tardive vor parcurge fazele de r`s`rire [i apari]ia frunzei a treia........8 lei [i pe 12 luni 69.. Recomand`ri de specialitate: Moldova Politici de necesitate Atragerea în economia na]ional` a investi]iilor strategice....... cu tendin]a de a dep`[i normalul perioadei... dup` ce se anun]ase c` lactatele din 22 de fabrici infestate cu melamin` au fost distruse. Sub aspect pluviometric.................. Tache Gheorghe 13.................... asociat` cu absen]a stratului protector de z`pad` sau în prezen]a unui strat superficial (grosime sub 5 cm) va fi posibil` v`t`marea aparatului foliar prin brunificare [i arsuri ale vârfului frunzelor la culturile de orz [i grâu de toamn` sem`nate în afara epocii optime [i insuficient preg`tite pentru rezisten]a la condi]iile din timpul iernii....... deficitele de ap` în sol vor fi moderate.. culturile de toamn` î[i vor continua predominant repausul vegetativ în aproape toate zonele agricole.. Pre]urile sunt valabile doar pentru 2009..................... Credite garantate Perfec]ionarea sistemului de reglementare a activit`]ii de întreprinz`tor...............gazetafermierului.. inclusiv prin dezvoltarea infrastructurii aferente /parcuri industriale............C................. Pre]ul real al abonamentului pe 6 luni este de 8...............A.........................................cameradegarda....... Dr... ap 223... Profesie... Domeniu de activitate.......... • Aplicarea îngr`[`mintelor organice la pomii fructiferi [i vi]a de vie.... Num`rul de abonamente................. Bl.............. În intervalele calde.... în cea mai mare parte a regiunilor agricole ale ]`rii.. Nr.............................. armonizat cu legisla]ia comunitar`.. Fenologic.... Bartha Ioan Ec........................ (dovada pla]ii se va anexa talonului de abonament) S.. Strada.....................fermier. abaterile termice pozitive fiind de 1pân` la 5°C.................... Ion SANDU {ef Laborator Agrometeorologie................C................ Et... România.... maximele vor putea dep`[i 15°C................... Sucursala Lipscani....................... Temperatura medie diurn` a aerului se va încadra între -7 [i 5°C................... ing.C.............. Ap....... CUI: 24742449... Cod po[tal... gazetafermierului@gmail..... Pentru ace[tia................ suma este de 25 de euro....... implementarea tehnologiilor contemporane pentru raportare financiar` [i statistic`. al unui abonament pe trei luni 17..... Profesional -Agromedia S...............-15..... zone economice libere etc.. et 5....... OP 61..... iar în nop]ile cele mai reci. Muntenegru...... pe fondul sc`derii temperaturilor minime din aer sub pragurile biologice critice de rezisten]` a plantelor (-10..L Director Adrian Nedelcu .......................... inclusiv a celor str`ine directe.. univ...... dr....... îns` [i de transportul pe care-l folosesc ace[tia..........................

da’ dac` s` modific` ruralu’ de un’ mai g`sim noi condi]iile d` mediu carele s`-i formeze? Auz? Gheorghe În vârful peni]ei O stare de lucruri de natur` s` îngrijoreze: în iarna asta – zice una lume – mai peste tot în ]ar` s-au înmul] it lupii. Da’ ce condi]ii sanitare? Entegrare ideal`.mai ales pe cei neajutora]i. v`leat [`pte mii cins’te opt’[pce de la facerea lumii [i ieream ca cum zâse Dom’Silviu (Brucan bre! Nu face niznai!). ce mai tura-vura. pe acilea pe la noi. guzgani. s` nu ` li se piarz` poten]ialu’ enfec]ios d`n cauz` de temperatur` (under nula. cât [i pentru juc`tori. Ce mai? Minunea lumii! Inv`]âmânt entegrat. d` grijea lu’ factoru’politic pintru înv`]`mânt modern. Ca s`-[i salveze câinii . ba[ca prim-mini[trii s`-i ieie la iei acas`. dragi conduc`tori. trag la sor]i. e lucru mare. {i nimeni nu aude [i nu vede nimic atunci. De-un par ecsamplu profii d` matematic` preda [i muzica laolalt` cu desemnul. C` s-au n`r`vit s`-i atace . atât pentru cluburi. de cap. cât s` m` str`ba]` o arip` de vis. f`r` s`punuri [i detergenturi. c` lu`m tot. d`’n cauz` c` muzica ie artimetica sunetelor [i desemnul den cub. niciodat` ei nu vor face fa]` unei competitii nici m`car de nivelul Ligii a 2-a. D`[tep]i! Îi l`sam p` to]i f`r` premiile `lea d` la olempeade. ale tuturor – constat` cele întâmplate [i se apuc` de cercet`ri [i investiga]ii. lui Beckam. fasul` cu moare. Cu franceza nici nu se mai ostenea.S. curiuri (ce’]i’s`i adeneaori?) [i câte [i mai câte. ca cum ar veni (a[a cere prin]ipurili moderne ale lu’ dezvoltarea durabel`). aromit` cu adida[ii lu’Ghi]`. Pune [i d` la [tiin]uri: enstaine. nu pu]ine sunt cazurile în care femei singure [i b`trâne sunt jefuite. Cum se mai petrec lucrurile [i în cazul în care rudele ori prietenii pun mân` de la mân` [i scot ceva verzi[ori s`-i dea pe unde trebuie [i s` se claseze ori s` se fac` uitat prin vreun sertar cazul cu pricina. c`p[uni [i b`tul drumurilor p’in Iuropa!). Toate profele ierea poligloate: preda materna. {i fac pr`p`d. Pân` la urm` Stoichi]` a început s` î[i piard` r`bdarea [i [i-a dat seama c`. a banilor din Liga Campionilor. la nobelu’ (ce are `[tia de d` la premii numa nume d` ru[ine ?). Abia dup` aceea. Pentru c` sunt mul]i în Liga lui Mitic` asemenea lui. bag actili pe-o iemigrare la nepo]ii de mi i-a aduce a’Mic`. Batâr d` licheni. la prim`var` o [tevie. C`ci. {i Dinamo [i Rapid mai pu]in Timi[oara [i Clujul. la o adic`. implicit. se [tie. Da-r-ar Dumnezeu s` se adevereasc`. {i `i de umbl` pe dou` picioare.o sujem odat’ cu laptili mamii. broa[te. Cu lupii ceilal]i. Chiar dac` ei au origini iraniene sau braziliene (vezi din nou cazul Stelei). dau cu presupusu’. [opârli. cred c` vor crea senza]ionalul. Se f`cea c` ieream ca cum suntem acu’. iar oamenii legii – pl`ti]i s` apere vie]ile [i avutul s`tenilor. c` asta-i temelia) [i sc`pai în cujetare (mi se mai întâmpl`. laolant` cu taliana. întrebar` în drepta [i merser` la Nea’Traian s`-i propuie ca to]i mini[trii care trecur` pi la înv`]âmânt. Tare mira-m-a[! P. c`litur` d` curechi. {tiu [i o istorioar`. la colonoamericanul Joshua Todela [i acesta este doar un exemplu. Cu botul în labe. din p`cate. se fac d` [coal` [i vreau s` [tiu dac` s-a men]ine politica d` ieduca]ie d’acu! C` io’i vreau jenii! N-are emportan]` cum ajung. c` pe mine m` bufne[te râsul!” George Ghidrigan Sport Transferuri sub semnul crizei De ceva timp ne laud`m prin mass-media c` transfer`m juc`tori senza]ionali. mintena[ m` slobozii în adurmire. [`rpi. gu[teri. durabil. extraordinari [i. plus latin`. f`r` bani. ale noastre. f`r` fereli. c` doar cre[tini suntem. f`r` niciun fel de discriminare ori poate da. `la d` [ade col] cu Loden!). [oareci. mai o bun`-diminea]a p’in afum`tori [i cuibare. boare. [ti]i la cine m` refer în mod special. Mai o g`in` piste gard. {i nici lup la lup. halal st`pâni! Asta nu înseamn`. în care fotbalul are o tradi]ie a[a cum o [tim cu to]ii. Da’ce cadri [i copii s`n`to[i? To]i ierea campioni d` gioghing (minim dou` trasee p` zi). îns`. [i atunci – oameni suntem – scap` de binemeritata pedeaps` cu închisoarea. Da’ ce le pus` capac ierea c` cadrili ie policalificate (ierea bun de ceva [i Nea Nicu!). s` v` l`uda]i c` aduce]i juc`tori str`ini care au jucat pe lâng` adev`ra]ii fotbali[ti. niutoane. Devine c` m` sco]. ca s` zic a[a! Cum venir` în capital`.Gazeta Fermierului / Puncte de vedere / 16-30 ianuarie 2010 12 Scrisoarea lu’ Gheorghe! S’ai noroc {efu’! M` siestam dupe Boboteaz` (capete d` trandafiri. d’un par examplu irea predat p` viu. treaba e mai încurcat`. deseori? – vinovatul e g`sit [i condamnat. Bag` capul cel ce tr`sese paiul cel scurt. o l`s`m pe alt` dat`. vorba neam]ului d` Johanov. da’ nu mult. spaniola [i portugheja (dupe lungi stagiuri d` studiu la potrocale. s` p` drepta. lib`rci. Da’ la biolojie? Unde se înt’orcea ierea numa’ organismuri vii. vericule!). O întreag` t`r`[enie. unde vântu’ se unez` cu ploaia. S-au înmul]it lupii. dar de aici [i pân` la a aduce diver[i m`sc`rici care au preten]ii de fotbali[ti doar pentru c` nu cost` nimic. masline. Cum m` cugetam. a[a c` te întreb p` Matale: îi d`du? Emaileaz`-mi. vreun par ori vreun topor care s` le st`vileasc` din avânt. deodat` analitic [i sintetic. cin’ s` le ]âie sama? Se luase omenirea de-un gând [i tremeser` la noi. A[a ziceau! Bre. Radem! Venir` `ia. s` emplementeze acolo sistemu’ nost’ d` înv`]`mânt rural. dar ciobanul îl a[tepta pe partea cealalt` cu o bât` [i îi arde una cu putere. Canci! Nema deferen]e! {i c` când dedeau s` plece îi pic` la unu’ fisa [i s` dumiri c` d` la sestemu d` înv`]`mânt rural devine c` ni se trage genealitatea. juc`tori care evolueaz` în campionate studen]e[ti într-o ]ar`. colegul de echip` al lui Todela îi pl`cea foarte mult de el. `i cu patru picioare. Pentru c`. create d` ~l d` Sus [i ievoluate d` unu’ Darvin (nu’[ dac` ai auzit Mata!). viet`]ile din gospod`riile s`tenilor. Domnilor. Vezi. vezi bine! Iar fapta celui din urm` e cu atât mai vinovat` [i mai demn` de ani mul]i [i grei de temni]`. Eu în]eleg c` este criz`. cu osteneal` [i parale grup pintru entegrare în natur`. SUA. dar [i pe aiurea. de!). Se furi[eaz` pân` la locul unde gardul avea o sp`rtur`. cum le e felul. c` lupii. d` la goncur. Steaua nu se va putea înt`ri pentru lupta final` a campionatului [i. triunghi [i patrat de trage (dupe Sezan). un hasma]uchi. mira-m-a[. s` vaz` ce secreturi de]ânem. Mu]âr` când v`zur` c` [i copchii d’a zecea socotea p` de[te [i den galava. c` dac` da. eu în]eleg c` patronii no[tri au devenit peste noapte mai preocupa]i de averile lor. nu mai întâmpin` nicio rezisten]` [i c` pot s`–[i fac` în voie. De nu cumva e boln`vior ori are în grij` câ]iva puradei. la ceasul când se comit aceste fapte dincolo de orice închipuire. {i cei cu blana sur` [i cei cu fa]` uman`. ciuperci. Este trist. De[i. Se duser` p’in [coale d` la ]ar` s` vaz` ce [i cum! {i unde nu v`zur` c` ie sestem de sestem. f`r` jamuri fotos`nsibile d` dioxid d` siliciu [i iefecte d` ser` (E! Ce mai zici? Le am?). lupul se retrage [i îi spune celuilalt: “Intr` tu primul. o urzic`. Infinitu’. mai repede ca ai lor cu pisiul. A[tept replica lui Panduru [i Stoichi]`.auzi ce mai poveste – unii posesori de exemplare canine i-au urcat prin podurile caselor ori i-au coco]at prin copaci pe post de privigheciori. la cele câte s-au întâmplat pân` acum [i au r`mas în coada de pe[te. termen generic. trei în unu’. ~lea d` [tiin]uri [i scorneli pintru tinere n`dejdi (asta nu crez c’am visat-o!). m` mutai la ]ar`. [i lui îi pasa cel mai des pe teren. Robert Mihai . o s` ajungem în scurt timp s` aducem fotbali[ti în ]ar` orientându-ne dup` câte cornere sau arunc`ri de la margine au b`tut. Nicidecum! Se mai g`se[te o pu[c`. p`ienjeni [i c`rcâiaci ce s` mai vorbim. Fugea aviara [i porcina d` iei ca dracu’ (Doamne iart`-m`!) d` tâmâie. Pentru c`. ori[cât. Cic` doi lupi bl`no[i se hot`r`sc s` atace o stân`. Nepo]ii or cre[te. Se f`cea c` ierea purcoie d` premii. den ce ]ar` d` p` mapamond. sus. Le preda la gorobe]i. Primii atac` în haite. ba[ca ingleza. p’`i mai den ocol. gios. totul se sfâr[e[te mai mult decât jenant. corb la corb nu-[i scoate ochii. de umbl` în cizme ori bocanci. le studia copchii pisti t`t. la care preten]iile sunt foarte mari. de d` tornade taman lâng` cabenetu’ d` geografie. având [i glon] pe ]eav`. din aceea[i familie de animale r`pitoare fac parte [i `l de râvne[te la pu]inul avut al unei b`trâne [i `l de închide ochii la o astfel de mâr[`vie. nu aflai sfâr[itul. Uitai s`’] zâc. care circul` ca banc. ba chiar ucise în propria cas`. Doamne. carele. se uitar` p` stânga. Se zvone[te c` se vor lua ceva m`suri mai drastice de stârpire a lor. chiar [i la probe. R`maser` cruci]i ([i mahometanii [i ovreii). {i asta nu se întâmpl` numai în Ghencea. Uneori – rareori. derect în natu`. La limbi r`m`s` bu[be. Auzi explica]ie a conduc`torilor Stelei. Este ridicol s` aduci în ]ar`. ne[te pl`cinte cu bulearc` [i ud`tur`. c` d` când suntem francofonii (h`! h`! h` – de la pa[opt. ca s` [tii un’ s`’mi treme]i ce ai de tremes. Nu se mai s`tura d` [colili în care se preda apusul [i r`s`ritul derect. cu arie curicular` permanent upgradat` cu ultimele cuceriri ale [tiin]ei (te-am taiat la radicale!). {i `i cu blana sur`. De când cu criza. {i aici. cauzeaz` la virusuri. întrebar` în stânga. Ieroziunea eolian` [i pluvial` ie iecsemplificat` p` temelii [i treptili d` la intrarea. cumetrele [i cumetrii de prin vecini. carele s` scaz` imunitate naturel` [i s` creasc` inciden]a azmului. fra]ilor. violate. capabel s` r`spunz` la provoc`rili den competi]ia pie]ii muncii iuropene [i mondeale. În schimbul pl`]ii.cum altfel . finan]atori sau ce vre]i voi. Halal animale de paz`. mu[chii. de ce a venit Todela în Ghencea. Mult mai mari decât criza economica prin care trecem. {i stârnesc groaza. c` doar ni tat` Traian Romanu’ (p` cale d` consecin]` Decebal fu Mum`?). conlocuitoarea. Pentru c` nu se oferea nici unul s` înceap` atacul. c` m` trezi n`roada d` muiere. Cu Lupea e o alt` poveste. icstreme.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->