Gazeta Fermierului

Anul 3 | 16-30 ianuarie 2010 | 16 pagini | pre]: 2,9 lei | www.gazetafermierului.ro

Felicit`ri, domnule ministru!
Posibilitatea ca ministerul agriculturii s` primeasc` o suplimentare de 2,1 miliarde de lei la bugetul propus de guvern a iscat deja controverse [i nemul]umiri. Practic, la discu]iile despre buget, ministrul agriculturii, Mihail Dumitru, se plângea de pu]inii bani pe care ministerul pe care îl conduce îi va primi. Cum era [i firesc, domnia-sa [i-ar fi dorit o bucat` mai mare din care s` poat` asigura nu numai plata restan]elor din 2009 c`tre fermieri, dar [i posibilitatea de a pl`ti subven]iile produc`torilor agricoli r`mase pentru urm`torii ani [i, de ce, nu plata noilor forme de sus]inere care vor fi g`site, în acord cu cerin]ele UE, pentru a înlocui, m`car în parte, pierderea ajutoarelor de stat avute de fermieri pân` în 2009. Cum stau lucrurile în realitate? Proiectul de buget al Ministerului Agriculturii [i Dezvolt`rii Rurale pentru 2010 prevede o suma total` propus` de 9,87 miliarde lei, respectiv 1,69% din PIB, din care 5,43 miliarde lei reprezint` fonduri din bugetul de stat, restul fiind asigurat din resurse externe. Din total, circa 2 miliarde de lei sunt destinate pentru acordarea ajutoarelor de stat, îns` 1,8 miliarde lei reprezint` sume restante pentru anul 2009. Cu actuala construc]ie a bugetului fondurile necesare înlocuirii ajutoarelor de stat pentru pui, porc, legume-fructe, motorin`, [.a. sunt prea pu]ine. Unul dintre ajutoarele care pot fi introduse din acest an ar fi a[a-numitul “ajutor de criz`”, prin care statul poate acorda fermierilor pân` la 15.000 euro [i pân` la 500.000 euro unit`]ilor de procesare. Dar, cu ce bani? Fermierii mai pot beneficia de ajutoare legate de îndeplinirea cerin]elor suplimentare privind bun`starea animalelor, reducerea accizei pentru motorina utilizat` în agricultur`, silvicultur` [i reducerea accizei pentru energia electric` utilizat` la sta]iile de pompare pentru iriga]ii, sus]inerea unor investi]ii în agricultur`, finan]area ac]iunilor fitosanitare de interes na]ional, garantarea creditelor de investi]ii [i garantarea în propor]ie de 80% a creditelor pentru IMM. Dar, întreb din nou, cu ce bani? {i atunci mirarea, stupoarea ori surprinderea tuturor este [i mai mare la reac]ia ministrului care se opune amendamentului prin care sunt adu[i bani în plus la un buget prea s`rac pentru a asigura minimul necesar pentru pl`]ile c`tre fermieri. Când are dreptate domnul ministru? Când cere mai mul]i bani sau când refuz` suplimentarea? Dac` n-ar fi fost independent, reac]ia domniei sale „poate” ar fi avut o justificare. Dar în nici un caz în ochii agricultorilor. Sau „independen]a”, mai nou, are valen]e de înregimentare politic`? Dac` trece sau nu amendamentul nici nu mai conteaz`. Cu o a[a atitudine, ne-am l`murit repede, domnule ministru! S` fi fost doar un moment de r`t`cire?!!! Roman {tef`nescu

Editorial

Abonamente la pre] redus prin SMS 7555 - 6 luni 7441- 10 luni
SMS-ul trebuie s` con]in` cuvântul FERMIERULUI, numele [i adresa po[tal` la care dori]i s` primi]i revista. Alte detalii \n talonul de abonament

Citatul edi]iei

“Astfel tr`d`torul numindu-se erou, plagiatorul, geniu, punga[ul mare financiar, panglicarul om politic, c`m`tarul negustor, speculantul de idei om cu principii [i speculanta de sine[i femeie onest`.” Pagina 2

Convorbiri cu [treangul de gât

Solicit`rile AGROSTAR
Cu ocazia întâlnirii dintre AGROSTAR [i conducerea Ministerului Agriculturii [i Dezvolt`rii Rurale a fost înaintat un memoriu pe care, dat` fi ind multitudinea problemelor cu care se confrunt` fermierii români [i care sunt atinse aici, îl vom publica integral.

“Avem grâu de proast` calitate, pentru c` anul trecut, la suprafa]a sem`nat` s-au administrat doar 15% din necesarul de îngr`[`minte.” Pagina 2

Situa]ia suprafe]elor agricole irigate în România

Actualitate pagina 3

CONSTRÂNGERI {I OPORTUNIT~}I
Privind men]inerea [i punerea în func]iune a infrastructurii de iriga]ii. Strategia de dezvoltare economico-social` a agriculturii din România are implica]ii majore asupra sectorului de îmbun`t`]iri funciare. |mbunata]iri funciare pagina 5

ANIF RA are în administrare o suprafa]` amenajat` cu lucr`ri de iriga]ii de 2.998.255 ha, defalcate în func] ie de metoda de udare, dup` cum urmeaz` : udare prin aspersiune – 2.660.353 ha; udare prin brazde – 281.982 ha; udare prin inundare – 55.920 ha. Pagina 4

Tehnologii de cultur` pentru floarea-soarelui

Întrucât omul gospodar î[i face iarna car [i vara sanie, consider c` punerea în discu]ie din vreme a unor probleme cu care ne confrunt`m [i documentarea pe aceste subiecte este binevenit`. Pagina 6

ROMFENBENDAZOL 10%

ROMFENBENDAZOLUL 10% este un antihelmintic sub form` de suspensie, fabricat de Compania ROMVAC, conform normelor GMP. Pagina 7

România Viticol\
Anul 2 | ianuarie 2010 | supliment al revistei Gazeta Fermierului | www.gazetafermierului.ro

{tiin]` româneasc` de vânzare
Pagina 2-3

Preven]ia [i tratamentul parazitozelor intestinale

Promovarea vinurilor române[ti devine o problem` prioritar` pentru p`strarea consumatorului român, înc` de tipul conservator [i comod, cu posibilit`]i fi nanciare limitate, f`r` a fi dispus s` fac` experien]e noi [i cu un limitat spirit de aventur`. ACTUALITATE pagina 1

Vinul românesc - Motiva]ia unei strategii

Programul ac]iunilor consiliului director al ONIV pe anul 2010
Pagina 3

Prin r`spândirea lor mare, dar [i prin importan]a manifest`rilor pe care le pot produce, parazitozele intestinale constituie o problem` de medicin` social`. Pagina 8

Desp`gubiri pentru fermieri, proprietari de animale

Domeniile Ostrov
Pagina 4

A intrat în vigoare Hot`rârea Guvernului Nr.1.214. privind metodologia pentru stabilirea [i plata desp`gubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale. Pagina 9

ing. Sucevenii. Atrag aten]ia celor care vorbesc de grâu furajer [i-l asociaz` cu grâul cu calit`]i inferioare c` nu este totuna. a[a pân` la prim`var` [i aten]ie. e punctul de vedere din care el judec` oamenii [i împrejur`rile. decontarea a[ijderea. Timpul. pe cei de la Bucure[ti. Redac]ia: Înseamn` c` viitoarea recolt` va avea o calitate [i mai slab`. procentul era mult mai mic. nu [tiu! În ultima vreme se vorbe[te de înc`lzirea globala la care toat` România contribuie cu avânt [i energie. vitejia era principiul în virtutea c`ruia un om se putea ridica din mijlocul poporului în sus. producerea real`. I-am auzit. p`durile încurc` vizibilitatea [i le-au t`iat. virtutea. Pe aici prin Regat s-au t`iat perdelele forestiere [i copacii de pe marginea [oselelor [i acum bate vântul ca pe…B~R~GAN… La p`duri avem acum un ministru exigent pentru care avem o sugestie: ochii în [apte la MIKY SPAG~ de Covasna! {i iar pun întrebarea pentru cei DE{TEP}I. Avem grâu de proast` calitate. 304 Convorbiri cu [treangul de gât Redac]ia: Bun` s` v` fie inima. domnule dr. Dimitrie Musc` . de tranzi]ie între barbaria s`n`toas` [i cultura s`n`toas`. la suprafa]a sem`nat` s-au administrat doar 15% din necesarul de îngr`[`minte. Vânzarea merge. ≤…≥ Astfel tr`d`torul numinduse erou. S` trecem la anul ce abia l-am început. Nu-i adev`rat. dar munca. dumneavoastr` [ti]i cumva? {i în acest an s-a stabilit c` agricultura este prioritar` tocmai de aceea nu are nevoie de bani. nu plagiatul. fostul ministru c` o s` avem grâu pân` la noua recolt`? Se vede c` au min]it. a[a cum ne-a]i mai spus. dar am drenat p`mântul repede. c` dup` câte [tiu eu aceasta este o [tiin]`. principiul genetic . ing. Dar pentru ca un popor s` pre]uiasc`. de calitate inferioar`. Redac]ia: De unde [ti]i? Dr. Obrazul sub]ire… M. vol. Redac]ia: S` vorbim iar despre grâu ca de funie în casa spânzuratului? Dr. Dimitrie Musc`: E un subiect care m` sup`r` foarte tare.. nu pretextarea virtu]ii. În evul mediu. c` ar mai fi grâu. la suprafa]a sem`nat` s-au administrat doar 15% din necesarul de îngr`[`minte. altfel m-ar înjura to]i a[a cum îi înjura pe cei mari. Dimitrie Musc`: Asta e soarta agricultorului! Reda]ia: Se pare c` ploaia. din iarb` verde. exact valoarea muncii fizice [i a celei intelectuale se cere un grad de cultur` pe care al nostru nu-l are înc`. azi principiul în virtutea c`ruia oamenii ar fi s` se ridice ar trebui s` fie munca fizic` [i cea intelectual`. ing. plagiatorul. pag. de unde [i pân` unde . În multe cazuri s-a zis c` merge [i a[a. se afl` în epoca cea mai rea. atac` p`durea. Dimitrie Musc`: Dac` atât au vândut produc`torii de îngr`[`minte! Redac]ia: Nu se poate! Dr. nu aparen]ele muncii. pentru c` anul trecut. onestitatea. nu s` fac` ni[te cornete. Dimitrie Musc`: Da. p`mântul românesc poate s` hr`neasc` zeci de milioane de suflete. Oameni cu scaun la cap îndeamn` fermierii s`-[i uneasc` for]ele. Dr. deci înclin` a lua aparen]ele drept fond. pentru c` to]i cei de sus ne-au anun]at c` va fi greu [i foarte greu. M. [i cred c` au fost auzi]i de toat` ]ara. fundamentum divisionis. el a pierdut pretutindenea punctul de plecare s`n`tos.” Dr.ing. iar în cele mai multe cazuri fermierii nu au avut banii necesari pentru cump`rarea îngr`[`mintelor. Atât [i nimic mai mult.ing. nu aparen]ele onestit`]ii. Termina]i cu vr`jeala? S` nu uit s` scriu cine a pus întrebarea. în Opere.Dimitrie Musc`: Victoria final` va fi în prim`var` când va începe importul de grâu. Dr. acel principiu e fundamentum divisionis (fundamentul diviziunii – n. punga[ul mare financiar.Dimitrie Musc`:Avem [i de bun` calitate.).Gazeta Fermierului / Opinii / 16-30 ianuarie 2010 02 Citatul edi]iei “Un popor î[i selecteaz` oamenii s`i conduc`tori dup` un principiu oarecare. Comisionul?!. spre victoria final`”. n-au zis cei doi – Aurel Popescu de la ROMPAN [i Ilie Sârbu. {ti]i cum se zicea: „Din gre[eal` în gre[eal`. cu cele sfinte [i nes`tule. judecata poporului nostru s-a falsificat din ce în ce [i.Dimitrie Musc`: De unde [ti]i? Redac]ia: Din surse! Dar aici la Curtici ave]i grâu? Dr. 26 mai 1883. ing. Redac]ia: {i aceasta este cauza pentru care grâul este de proast` calitate… Dr. Am zis a[a pentru c` marea majoritate a proprietarilor de p`mânt a[teapt` minuni de la cine. S` pun` mâna pe carte. speculantul de idei om cu principii [i speculanta de sine[i femeie onest`. pentru c` anul trecut. gândirea proprie. ci s` înve]e agronomie. ing. v-a pricinuit necazuri. A]i v`zut c` discu]iile se poart` cu a[azi[ii reprezentan]i ai ]`ranilor. dumnealor î[i unesc ambi]iile de [efi. O spunem înc` o dat`: naiv [i indolent ca toate popoarele tinere.Dimitrie Musc`: Mai ales. judecata sa veche s-a dezechilibrat f`r` a fi înlocuit` printr-o judecat` nou`. m` mândresc c` sunt un prost [i mai am [i studii superioare.ing.ing. Oltenii de la D`buleni au t`iat salcâmii [i acum FOAIE VERDE {I-UN SALCÂM c` le intr` iar nisipul în cas` pe la b`n`]enii din Timi[. Mihail Cronica unui prost cu studii superioare Da. XIII. nu specula. când ]ara tr`ia în r`zboaie. V` r`spund tot eu… adic` cel care [i semneaz`: Un prost cu studii superioare!! “Avem grâu de proast` calitate. Conform ultimilor tehnologii politice sectorul agricol va scoate bani din p`mânt.r. la formarea sferelor sale ideale. geniu. ing.” Mihai Eminescu Dac` vorbim de adun`tura…. c`m`tarul negustor.Dimitrie Musc`: Ba da! Dac` nu cump`ram [i eu. Redac]ia: Din vapoarele care s-au voiajat în apele interna]ionale… Dr.ing. Am scris abia. Dimitrie Musc`! Iarna tot pe câmp? Dr. P`i. La sfâr[itul lui 2009 nimeni nu se ferea de AH1N1 [i acum to]i la în]epat. Nu [tiu.. panglicarul om politic.

F. Pre]ul motorinei pentru agricultur` este similar cu cel de la pomp` ceea ce duce la cre[terea pre]ului de produc]ie. ajutor pentru investi]ii în domeniul prelucr`rii [i comercializ`rii produselor agricole. Aceast` abordare este strâns legat` de nivelul de disponibilitate în ceea ce prive[te asumarea riscurilor. Centralizarea excesiv` duce la îngreunarea func]ion`rii sistemului [i implicit la accesul foarte greu al fermierilor la o serie de facilit`]i din partea statului sau UE. Eliminarea certificatului de produc`tor si a borderoului de achizi]ii [i redefinirea produc`torului agricol. protec]ia mediului. Problemele produc`torilor agricoli din România 4. 13. 9. Adoptarea de urgen]` a actelor normative ce reglementeaz` Ajutoarele de stat 2010-2013: ajutor pentru investi]ii în exploata]ii agricole. pân` la 40% din costurile eligibile sau pân` la 50% în zonele defavorizate. 2. b. favorizând anumite grupuri de interese pentru a accesa sume importante de bani în defavoarea organzia]iilor/ asocia]iilor profesionale sau sindicate. Nu exist` o politic` coerent` de garantare a creditelor pentru agricultur`. de[i intensitatea ajutorului va fi. 5. Domenii [i Servicii Conexe ”AGROSTAR”.I. • Sprijinul guvernamental pentru agricultori va fi modest în urm`torii ani. reprezentativ` la nivelul agriculturii [i pisciculturii din România. 11. mai ales. ajutor pentru grupuri de produc`tori. o serie de factori restrictivi au ap`rut si care se adaug` la cele spuse mai sus. deplasarea cl`dirilor exploata]iei agricole în interesul public. uneori poate fi permis un procent mai ridicat de ajutor pentru investi]ii privind conservarea peisajelor tradi]ionale. • Existen]a unei p`turi considerabile de popula]ie vulnerabil` din punct de vedere economic [i social ce întâmpin` dificult`]i în implementarea standardelor de calitate [i competitivitate impuse de pia]a unic` european` pentru producerea [i vânzarea produselor agroalimentare. Suprafa]` foarte mare de teren care r`mâne nelucrat`. 10. care poate ajunge. pentru încetarea activit`]ii agricole sau pentru închiderea capacit`]ii de produc]ie.N. Eliminarea certificatului de produc`tor [i a borderoului de achizi]ii pentru a elimina pia]a neagr` a produselor agricole. • B`ncile s-au orientat cu prec`dere c`tre clien]ii mari [i într-o m`sur` mult mai redus` asupra exploata]iilor agricole mici [i mijlocii care ar trebui s` fie principalii beneficiari ai sus]inerilor financiare din programele na]ionale. 12.Gazeta Fermierului / Actualitate / 16-30 ianuarie 2010 03 Solicitarile AGROSTAR Cu ocazia întâlnirii dintre AGROSTAR [i conducerea Ministerului Agriculturii [i Dezvolt`rii Rurale a fost înaintat un memoriu pe care. Alimenta]ie. v` supune aten]iei o serie de probleme din agricultura României [i totodat` o serie de propuneri pentru rezolvarea acestora din perspectiva organiza]iei noastre. Externalizarea unor servicii ale statului c`tre sindicate sau organiza]ii profesionale pentru descentralizarea [i decongestionarea aparatului de stat. 14. Eliminarea sistemului de licita]ie public` pentru o serie de m`suri din cadrul PNDR [i accesarea lor pe baza depunerii de proiecte. o noua [ans` de a cre[te valoarea agriculturii din România. Printre ace[ti factori enumer`m: • Structura foarte fragmentat` a suprafe]ei agricole ce reprezint` un obstacol în atragerea de noi investi]ii [i care afecteaz`. Federa]ia Agrostar a identificat o serie de probleme întâlnite în agricultura din România. ajutor cu privire la scutirea de accize în baza Directivei 2003/96/CE (impozite pe energie [i electricitate). 6. dar [i s` g`seasc` solu]ii [i rezolv`ri practice pentru problemele de zi cu zi ale agriculturii. productivitatea muncii. Dup` aderarea României la Uniunea European` fermierii au sperat la o îmbun`t`]ire a sistemului [i. Sus]inerea reconversiei fermierilor care trec de la produc]ia de lapte la cea de carne. ajutor pentru respectarea normelor. sume care nu [tim dac` vor fi folosite pentru fermieri sau vor ajunge în buzunarul anumitor persoane. Federa]ia Agrostar propune o serie de m`suri de rezolvare [i relansare a agriculturii prin: 1. de condi]ii meteorologice nefavorabile sau de r`spândirea bolilor la animale sau plante. 1182/2007 privind organizarea de pia]` în sectorul de legume [i fructe prin acordarea unui avans de 90% fermierilor ce fac parte dintr-un grup de produc`tori pentru demararea m`surilor de investi]ii pentru a putea debloca situa]ia privind lipsa capitalului necesar fermierilor. an de an. Pe de alt` parte. de prelucrare [i de comercializare. Eliminarea birocra]iei excesive în procesul acces`rii m`surilor din PNDR. experien]a de dup` 2007 a ar`tat faptul c` autorit`]ile au fost incapabile s` gestioneze o situa]ie de fapt [i nu au fost capabile s` creeze un sistem eficient prin care s` ajute fermierii nu numai s` acceseze fondurile europene.000 euro. 10. ajutor pentru compensarea daunelor aduse produc]iei agricole sau mijloacelor de produc]ie agricol` de calamit`]i naturale sau fenomene excep]ionale.F. Întârzierea aplic`rii “SAPARD-ului” românesc. 5. Sistemul de licitatie public` pentru o serie de m`suri din cadrul PNDR este p`gubos. Crearea unor “Programe Na]ionale” de sus]inere a sectorulul zootehnic pentru procesarea laptelui [i a c`rnii.T. • Criza financiar` interna]ional` nu reprezint` o veste prea bun` pentru sectorul agricol intern. în acela[i timp. care ar fi trebuit s` acopere investi]iile agricole care nu sunt cuprinse în PNDR. dar pentru care se primesc subven]ii. îmbun`t`]irea condi]iilor de s`n`tate [i igien` a animalelor. Afiliat` U. ajutor pentru publicitate pentru produsele agricole. Inexisten]a unei pie]e/burse a produselor agricole din Romania cu o platform` de tranzac]ionare – ce trebuie s` rezolve problema unui pre] de referin]` sub care “intermediarii” nu pot cump`ra. Afiliat` Mi[carea European`. Cele enumerate mai sus sunt doar câteva din problemele strigente care necesit` rezolvare imediat` pentru a putea debloca situa]ia dezastruoas` în care se afl` agricultura din România. 8. 4. Garantarea creditului [i sus]inerea dobânzii bancare direct de c`tre guvernul României. Reducerea cu 50% a pre]ului motorinei la pomp` pentru agricultur` ar rezolva o serie de probleme legate de cheltuielile [i capitalul fermierilor din România. 3. Reducerea TVA-ului pentru produsele agricole în func]ie de cifra de afaceri realizat` de agentul economic pân` la o valoare de 5%. care va fi reglementat pe viitor de dispozi]iile aplicabile Rezolv`ri Probleme ajutorului de stat în sectorul industrial. în general. ajutor pentru agroecologie [i alte ajutoare acordate pentru protec]ia mediului. Afiliat` B. }inând cont de cele men]ionate mai sus. ajutor pentru sectorul forestier. datorit` noilor politici agricole comunitare. ajutor pentru furnizarea de asisten]` tehnic` produc`torilor [i îmbun`t`]irea calit`]ii genetice a [eptelului. Subven]ii diferen]iate în func]ie de nivelul de lucru al terenului. Notificarea de urgen]` a ajutorului de minimis în cuantum de pân` la 15.T. pl`]i Natura 2000 [i pl`]i aferente Directivei 2000/60/CE. ajutor pentru formarea de agricultori tineri.A. Tutun. Este de men]ionat faptul c` suntem deschi[i la un dialog permanent pentru rezolvarea acestora: 1. îl vom publica integral. 7. Modificarea Reg. ajutor pentru compensarea handicapurilor în zone defavorizate. din cauza cre[terii presiunilor exercitate asupra cheltuielilor bugetare de componenta social`..A.. Gril` de impozitare diferit` în func]ie de nivelul de lucru al terenului. ajutor pentru pensionare anticipat`. Birocra]ie excesiv` în procesul acces`rii m`surilor din PNDR. Afiliat` E. Totu[i.S. 2. Reglementarea situa]iei terenurilor agricole r`mase nelucrate prin dou` solu]ii posibile: a. prin noile fonduri puse la dispozi]ie de Uniunea European`. mai mare decât în cazul acestui sector. dar. precum [i ajutor acordat pentru încheierea de asigur`ri împotriva unor astfel de riscuri.. probleme la care dorim s` oferim [i o serie de propuneri concrete de rezolvare. 9. 3. pentru a debloca situa]ia din sectorul de legume [i fructe în ceea ce prive[te investi]iile. de obicei. dat` fiind multitudinea problemelor cu care se confrunt` fermierii români [i care sunt atinse aici. 6. Pre[edinte Agrostar {tefan Nicolae . Federa]ia Na]ional` a Sindicatelor din Agricultur`.

Iriga]iile reprezint` un factor principal în ob]inerea de produc]ii ridicate [i relativ stabile de la an la an cu implica]ii favorabile în asigurarea securit`]ii alimentare a popula]iei [i cre`rii de disponibilit`]i la export de produse agricole. Ceh` din 2004 Germania 17.300 Membru U.. trebuie s` avem în vedere Strategia M. în domeniul Îmbun`t`]irilor Funciare pentru perioada 2009–2013.024 ha suprafa]` net`.000 27. respectiv 2.06. un num`r de 296 de amenaj`ri complexe de iriga]ii.06.255 ha.R.A. respectiv 980.10 2008 1500000 507863 208218 13.805. dup` cum urmeaz` : • udare prin aspersiune – 2. care s` permit` sau s` stimuleze cre[terea culturilor agricole [i silvice. sprijin care încurajeaz` practicarea agriculturii în forme asociative.50 41.E.737. în 2007 Slovenia Membru U. din care 2. Ing.437 ha. cu modific`rile [i complet`rile ulterioare. de c`tre de]in`torii de terenuri.050. 746. 2.2009.779 ha suprafa]` net`.A.000.25 Pentru o bun` estimare a evolu]iei raportului dintre suprafa]a irigat` [i cea neirigat` din România.000 În conformitate cu prevederile Legii nr.920 ha.Gazeta Fermierului / |mbunata]iri funciare / 16-30 ianuarie 2010 04 Situa]ia suprafe]elor agricole irigate în România |n perioada 2005-2009 Potrivit reglement`rilor în vigoare.E. ANIF RA a preg`tit o suprafa]` de 717. strategie care are ca fundament urm`toarele concepte: • retragerea din exploatare a amenaj`rilor (sau a p`r]ilor de amenajare) de iriga]ii neviabile economic. din 2004 Având în vedere Strategia M.500. • udare prin brazde – 281.000 300. care au permis [i condus la f`râmi]area suprafe]elor agricole.955.102 ha suprafa]` net`.88 2009 1500000 562952 294138 19. pentru dezvoltarea zonei rurale. pentru protec]ia mediului. modernizarea.660. o cre[tere semnificativ` a raportului dintre suprafa]a irigat` [i cea posibil de irigat.ro/tarife/..R.00 52. În anul 2005.000 Macedonia 612. Distrugerea infrastructurii de iriga]ii.134 MW. Pân` la data de 19.10.353 ha.860 ha pentru organiza]iile utilizatorilor de ap`. a rolului important al iriga]iilor în practicarea unei agriculturi performante.138 ha. precum [i cu cele ale Ordinului nr.329 sta]ii de punere sub presiune.440. În perioada 01.irigat` suprafa]a a fi irigat` tat` (Udarea I) pretabil` a fi irigat` pe care sau aplicat ud`ri (ha) (ha) (ha) (%) 2005 1500000 352890 45719 3. respectiv 2010. manifestându-[i interesul [i preocuparea în consilierea tehnico-economic` [i organizatoric` a acestora. defalcate în func]ie de metoda de udare. La data de 30.18/1991.01. dorim s` preciz`m c` statul. Dun`rea – 67%. f`r` 3.998. vom considera ca suprafa]` posibil de irigat suprafa]a de 1. din 2004 Ucraina 33.000 10.-30.E.E. 138/2004 a îmbun`t`]irilor funciare. din care udarea I .100 Zona Economic` Comun` România 9. • udare prin inundare – 55. din 2004 Rusia 120.R. În spiritul [i litera Legii nr.000 . În final. 4. cu o putere instalat` total` de 4. B`ncii Mondiale etc. au fost înfiin]ate 16 noi organiza]ii.393. 2009.185. Alexandru IOSUB Director Tehnic ANIF RA Ing.884. Polonia 14.026 ha.291. precum [i trecerea lor în sistem de proprietate privat`. 3. Din aceast` suprafa]`.000 700. ANIF RA are în administrare.E.075.0 ha de c`tre OUAI [i 3. majoritar. cu o suprafa]` brut` de 18.300 3. fiind asigurat` de râurile interioare. cu modific`rile [i complet`rile ulterioare.000 1.E. la nivelul U.506.963 ha. de[ertific`rii. republicat`. ANIF RA acord` o deosebit` aten]ie colabor`rii cu principalul beneficiar al activit`]ii de iriga]ii – reprezentat de OUAI. în vederea încheierii de contracte cu beneficiarii. existau un num`r de 424 de OIF. ANIF RA. În dinamica suprafe]elor irigate. republicat`.000 5.Acord de 1. încurajeaz` practicarea acesteia în forme asociative. pe o suprafa]` brut` de 27. deservite de 227 de sta]ii de pompare de baz` [i plutitoare. • existen]a cadrului legal [i institu]ional pentru degrevarea statului de unele cheltuieli pentru administrarea infrastructurii de iriga]ii: • aten]ia deosebit` care se acord`.96 48. precum [i sprijinul acordat din partea statului.) Dinamica suprafe]elor irigate în Romania în perioada 2005-2009 ANIF RA are în administrare o suprafa]` amenajat` cu lucr`ri de iriga]ii de 2. prin politica sa în domeniul agriculturii.000 cooperare cu U.200 500. se implic` în ac]iunea de implementare a Proiectului de Reabilitare [i Reform` a Sectorului de Iriga]ii din România. dup` modul de organizare.000 15. precum [i protec]ia împotriva polu`rii.100. tarifele se stabilesc astfel încât s` asigure exploatarea echitabil` a amenaj`rilor de Î.000 133. parte integrant` din Proiectul Na]ional de Dezvoltare Rural`. precum [i 3 federa]ii. cu o suprafa]` brut` de 1.61 Procent din suprafa]a contractat` pe care s-au aplicat ud`ri (%) 12. în Monitorul Oficial. Caren]ele Normelor de aplicare a Legii nr. 352 sta]ii de repompare [i 2.400 30. s-au aplicat ud`ri. Structura cheltuielilor care concur` la stabilirea tarifului de irigare pentru un hectar de teren agricol se reg`se[te pe link-ul http://www.) Cauzele care au condus la situa]ia actual` Acord de cooperare cu U. 2. cu cererea de ap` [i cu volumul de ap` disponibil pentru iriga]ii. în raport cu }`rile Europei Centrale [i de Est Suprafa]a Suprafa]a Suprafa]a Observa]ii arabil` irigat` în posibil a fi total` 1990 irigat` (ha) (ha) (ha) Bulgaria 4.F.D. 1.615..59 69. în favoarea celei din import.000 1.P.000 Aderare la – 850.000 ha. pe o suprafa]` de 667. Printre factorii care au determinat starea actual` a sistemului na]ional de iriga]ii se pot enumera: 1. conserv`rii zonelor umede [i amenaj`rii-amelior`rii terenurilor degradate. cu modific`rile [i complet`rile ulterioare. pentru care aplicarea ud`rilor se putea face cu un randament costuri/eficien]` optim. în domeniul îmbun`t`]irilor funciare aceste forme concretizânduse în înfiin]area de Organiza]ii ale Utilizatorilor de Ap` pentru Iriga]ii (OUAI). Administra]ia Na]ional` a Îmbun`t`]irilor Funciare are ca responsabilit`]i principale asigurarea protec]iei terenurilor [i a construc]iilor \mpotriva inunda]iilor. suprafa]` eligibil`. respectiv 1. • existen]a posibilit`]ilor de finan]are prin Programul Na]ional de Dezvoltare Rural` sau prin alte institu]ii financiare ale Uniunii Europene. Albertino ROZA Olimpia BOC{E Rela]ii Publice ANIF RA . pentru aprobarea Normelor metodologice privind calculul 5.) Estimarea evolu]iei raportului dintre suprafa]a irigat`/neirigat` a se avea în vedere infrastructura de iriga]ii de care erau deservite. anual. 1231/2005.000 ha. coordonat de c`tre M.2009. Situa]ia comparativ` a parametrilor activit`]ii de iriga]ii în }`rile Europei Centrale [i de Est }ara 4. pentru campania de iriga]ii 2009. a fost contractat` numai o suprafa]` 559.500. conform comenzilor emise de beneficiari.E. asigurarea amelior`rii solurilor acide.E. neglijen]a [i lipsa de informare a produc`torilor agricoli la trecerea suprafe]elor agricole din sistemul de stat la sistemul propriet`]ii private.. Ar mai fi de men]ionat c`.045.000 301.000 Aderare la – 40. alunec`rilor de teren [i eroziunilor. încurajeaz` [i stimuleaz` constituirea de noi Organiza]ii de Îmbun`t`]iri Funciare (OIF).742 ha.000 100.370 ha..P. Sursa de ap` asigurat` pentru utilizarea sistemelor de iriga]ii o constituie.E. asigurarea unui nivel corespunz`tor de umiditate a solului. combaterea secetei.41 2007 1500000 433747 301450 20.000 4. Reticen]a.) Cheltuieli necesare pentru irigarea unui hectar de teren agricol [i plata tarifelor pentru serviciile de îmbun`t`]iri funciare.000 127. s`r`turate [i nisipoase.000 U. aridiz`rii.) Situa]ia României din punct de vedere al terenurilor agricole irigate. precum [i con[tientizarea.500 83. având ca scop principal combaterea efectelor fenomenului de de[ertificare a terenurilor [i a secetei. precum [i incapacitatea financiar` a proprietarilor de terenuri de a achizi]iona echipamente noi. în 2007 Republica 3. diferen]a de 33%.2006.400 Membru U. din 1990 Membru U.000. estim`m. fiind eviden]iat modul de calcul al tarifelor aferent anilor 2008. ANIF RA avea preg`tit` pentru iriga]ii o suprafa]` de aproximativ 1. se ajusteaz` periodic [i sunt publicate.000 2.624.P. respectiv 17.000 3. în colaborare cu Unitatea de Management a Proiectului. 5.05 2006 1500000 198036 96224 6. precum [i din lacuri de acumulare.A.3 ha de c`tre al]i beneficiari.835 ha. reabilitarea.000 Membru U.800 650.420 ha. La nivel na]ional. pentru perioada urm`torilor ani.anif. cu un grad ridicat de competitivitate.294.416.D. Dinamica suprafe]elor irigate Anul Suprafa]a Suprafa]a Suprafa]a Procent din pretabil` contrac. cauzat` de lipsa mijloacelor de paz` [i supraveghere.E. respectiv 27.600. 138/2004 a Îmbun`t`]irilor Funciare. men]inându-se ponderea majoritar` a acestora în activitatea de iriga]ii.000 ( de Est ) Ungaria 4.017.D. Sc`derea interesului pentru stimularea produc]iei agricole autohtone.000 U.205. retehnologizarea [i extinderea amenaj`rilor de îmbun`t`]iri funciare în corelare cu standardele de mediu. Distrugerea [i/sau furtul echipamentelor de irigare aflate în proprietatea beneficiarilor majori ai acestei activit`]i. începând cu anul 2005.982 ha.

iar cealalt` jum`tate are fertilitate sc`zut` [i foarte sc`zut`.09. pentru identificarea de solu]ii de alimentare gravita]ional` sau din surse locale independente a amenaj`rilor sau p`r]ilor de amenajare de iriga]ii.634. {tefan Nicolae a spus: „Prima propunere pentru ministrul agriculturii este ca actualul proiect de buget al ministerului. Prin suplimentarea cu peste 101 milioane de euro vor putea fi derulate. între]inerea [i repararea infrastructurii de îmbun`t`]iri funciare. îmbun`t`]irea condi]iilor de func]ionare prin reabilitarea sta]iilor de pompare din amenaj`rile de iriga]ii. • manifestarea. • accelerarea transferului în folosin]` sau în proprietate a infrastructurii din amenaj`rile interioare de iriga]ii c`tre organiza]iile utilizatorilor de ap` pentru iriga]ii sau federa]ii. a resurselor pentru reabilit`ri sau investi]ii noi în amenaj`rile de iriga]ii.500. irigarea. din care la OUAI . ceea ce conduce la consumuri ridicate de energie electric`. Bugetul României nu respect`. în vederea reducerii consumurilor energetice [i cre[terii randamentelor hidraulice. referitor la suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii pe anul 2010.5 miliarde euro .348 ha.1. proiecte din domenii care r`spund noilor provoc`ri legate de schimb`rile climatice.420. de la buget [i contribu]ie privat`. Premizele climatice favorabile ale acestui an pot fi compromise de finan]area insuficient` a verigilor tehnologice. • Suprafa]a amenajat` cu infrastructur` de iriga]ii viabil` economic [i marginal` economic. cea mai mare organiza]ie sindical` din domeniul agricol. total (la data de 14. 90%.000 ha. iar pre]ul produselor agroalimentare va cre[te cu 20-30 de procente din cauza dependen]ei de importuri. având în vedere c` România anul trecut a traversat o criz` economic` puternic`.500.535. în acest an agricol. din care: udarea I . • infrastructura de iriga]ii are o vechime mai mare de 30 de ani. . Lucr`rile de între]inere [i repara]ii aferente tarifului anual s-au realizat în propor]ie de cca.559. Suma suplimentar`. • Situa]ia actual` • Suprafa]a amenajat` cu infrastructur` de iriga]ii . • restabilirea durabilit`]ii sectorului de iriga]ii [i utilizarea mai eficient` a infrastructurii de iriga]ii.2009) . în orientarea planului de cultur` c`tre plante valoroase care r`spund bine la iriga]ii [i care au desfacere imediat` pe pia]a intern` [i extern`. pe principii de eficien]` economic`.4.fonduri europene.570. cu toate organiza]iile din structura sa: vegetal. sunt hot`râte s` ac]ioneze cu fermitate pentru evitarea unor m`suri restrictive pentru sus]inerea agriculturii române[ti. cu complet`rile [i modific`rile ulterioare. • • • Presedinte F. aproape 65 % din suprafa]a total` a României este suprafa]` agricol` (cca. ia not` cu surprindere de ultimile lu`ri de pozi]ie. Analizând poten]ialul agricol rezult` c`. acolo unde acestea sunt necesare [i unde se asigur` recuperarea efortului Obiective pentru consolidarea sectorului de iriga]ii • limitarea iriga]iilor în zonele cu cerere sc`zut` de ap` [i încurajarea iriga]iilor în zonele economice cu consumuri energetice mici pentru pomparea apei. reprezint` un aport substan]ial la PIB-ul României. justificând aceast` suplimentare de buget. Suma total` destinat` dezvolt`rii rurale pentru perioada 2007-1013 este de peste 13. în mare parte. • Valoarea lucr`rilor contractate aferente tarifului anual . Constrângeri identificate • refacerea poten]ialului biologic. privind respingerea amendamentului aprobat în comisiile de specialitate [i de buget – finan]e din Parlamentul României.2.000 euro bugetul alocat României din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural`. 0. O produc]ie mare. din punct de vedere tehnic [i financiar. solicit` guvernului prelungirea ajutoarelor de stat pentru fermieri [i în acest an. a declarat ministrul agriculturii [i dezvolt`rii rurale Mihail Dumitru.958. în lipsa subven]iilor.890 ha.985 ha. precum [i reticen]a. • încurajarea iriga]iilor în zonele viabile economic cu cerere constant` de ap` pentru iriga]ii. adaptarea schemelor hidrotehnice ale sistemelor de iriga]ii la noile condi]ii de func]ionare. acvacultur` etc. Federa]ia Na]ional` a Produc`torilor Agricoli din România apreciaz` c`: Suplimentarea bugetului pentru agricultur` este o cerin]` vital` pentru men]inerea nivelului de productivitate [i a perspectivelor pentru agricultori în anul de criz` ce urmeaz`.000 ha viabile economic în amenaj`rile de iriga]ii ce urmeaz` a fi transferate în proprietatea sau în folosin]a organiza]iilor [i federa]iilor. din acest motiv. [omajul va cre[te. în ansamblul s`u. alternarea unor perioade puternic secetoase cu altele cu precipita]ii puternice. toate subven]iile sau mai bine zis ajutoarele de stat care au fost pân` la sfâr[itul lunii decembrie s` fie acordate [i în 2010 printr-o derogare acordat` de Comisia European`. în ultima perioad`.255 ha. • orientarea beneficiarilor [i a ANIF spre utilizarea optim` a resurselor financiare disponibile. Nicolae {tefan a atras aten]ia asupra faptului c`. care a condus la limitarea accesului fermierilor la iriga]ii.236 ha. Procentul de nerealizare de cca. • Suprafa]a total` contractat` pentru aplicarea ud`rilor pentru anul 2009 .4% de PIB. Pe de alt` parte. pân` în anul 2013. Federa]ia Na]ional` a Produc`torilor Agricoli din România. cu implica]ii negative. alocat` României în urma aplic`rii la nivelul Uniunii Europene a Planului European de Redresare Economic`. a unei suprafe]e de 1.800 mii ha). prin aceast` atitudine.563. men]inerea în func]iune a 1. conservarea [i protejarea resurselor de sol [i ap` într-un concept de exploatare durabil` a agriculturii. • lipsa echipamentelor de udare [i distribu]ia neuniform` a acestora în teritoriu. iar statul s` acorde garan]ii guvernamentale tuturor celor care doresc accesarea acestor fonduri prin cofinan]area creditelor bancare”.314.21. inova]iei [i restructur`rii sectorului produselor lactate. cea mai reprezentativ` organiza]ie la nivel na]ional [i european. în scopul optimiz`rii consumului de energie necesar aliment`rii cu ap` a acestora.P. • alocarea. energie regenerabil`.65 ha/loc. federa]ia noastr` are în vedere ca programul na]ional de dezvoltare rural` s` fie simplificat. zootehnie.80 lei. a unei agriculturi de subzisten]`. considerate ca fiind neeconomice. s` fie de minimum 4%. din partea Guvernului României. introducerea aparaturii de m`surare (debitmetre) a volumelor de ap` ce se livreaz` utilizatorilor de ap` în amenaj`rile de iriga]ii declarate de utilitate public`. 10 % se refer` la lucr`ri de între]inere [i repara]ii care nu au putut fi finalizate datorit` începerii campaniei de iriga]ii mai devreme decât a fost prognozat. Men]ion`m c` aceste lucr`ri nu au pus în pericol asigurarea apei de iriga]ii la fiecare beneficiar în parte. din care contribu]ie proprie încasat` de la beneficiari . de fenomene meteorologice deosebit de intense. 14. înregistrându-se pierderi mari de ap`. 138/2004 republicat`. 50 % sunt soluri cu fertilitate bun` [i medie. dar [i investi]ii pentru restructurarea sectorului produselor lactate”. avem valut`… Comisia European` a suplimentat cu 101. aduc]iune [i de distribu]ie. • multe din amenaj`ri sunt amplasate pe terase cu în`l]imi de pompare cu mult peste 70m. la OUAI . aproximativ 70% dintre exploata]iile agricole se vor închide. conform Proiectului „Reabilitarea [i Reforma Sectorului de Iriga]ii” din România . • f`râmi]area [i m`rimea redus` a parcelelor cu folosin]` agricol` (cca.33 lei. accelerarea transferului în folosin]` sau în proprietate a infrastructurii din amenaj`rile interioare de iriga]ii c`tre organiza]iile utilizatorilor de ap` pentru iriga]ii sau federa]ii. din partea acestora. al schimb`rilor climatice. • canalele de aduc]iune [i de distribu]ie sunt. gestiunea resurselor de ap`.R Viorel MATEI • • • Agrostar cere prelungirea ajutoarelor de stat Federa]ia Agrostar. este destinat` finan]`rii unor domenii precum cel energetic. 2.694. care este propus la 1. energie. în exploatarea. reducerea pierderilor de ap` prin impermeabilizarea unor canale de transport. CONSTRÂNGERI {I OPORTUNIT~}I {tiri comunitare COMUNICAT Federa]ia Na]ional` a Produc`torilor Agricoli din România . Oportunit`]i pentru sectorul de iriga]ii prin aplicarea m`surilor de reabilitare [i modernizare a infrastructurii de iriga]ii Avem bani. traverseaz` în continuare aceast` criz` [i alte ]`ri europene au beneficiat de aceast` derogare. Doi. un punct principal din Programul de Guvernare – prioritate pentru agricultur`.N. Din punct de vedere al fertilit`]ii solului.3 ha) [i amplasarea necorespunz`toare a culturilor care favorizeaz` practicarea unei agriculturi de subzisten]`. cca.955 ha. • investi]ional pe seama cre[terii produc]iilor [i îmbun`t`]irii randamentelor de exploatare prin reducerea pierderilor de ap` [i a consumului de energie necesar` pomp`rii apei. • sta]iile de pompare sunt echipate cu agregate de pompare cu randamente sc`zute. • continuarea transferului infrastructurii de îmbun`t`]iri funciare din amenaj`rile de îmbun`t`]iri funciare c`tre Organiza]iile de Îmbun`t`]iri Funciare.A. pentru asigurarea securit`]ii alimentare a popula]iei [i a protec]iei mediului înconjur`tor.138 ha. realizarea unui studiu multidisciplinar – gospod`rirea apelor.292. • necesitatea punerii în func]iune a infrastructurii de iriga]ii transmis` de c`tre ANIF Organiza]iilor Utilizatorilor de Ap` pentru Iriga]ii (OUAI/FOUAI) înfiin]ate în temeiul Legii îmbun`t`]irilor funciare nr. printro derogare de la Comisia Europen`. horticultur`. neimpermeabilizate. transporturi [i iriga]ii. biodiversitate. repetate ca intensitate în acelea[i perimetre.289.998. în principal. • cre[terea costului pomp`rii apei.Gazeta Fermierului / |mbunata]iri funciare / 16-30 ianuarie 2010 05 Privind men]inerea [i punerea în func]iune a infrastructurii de iriga]ii Strategia de dezvoltare economico-social` a agriculturii din România are implica]ii majore asupra sectorului de îmbun`t`]iri funciare. • Suprafa]a pe care s-au aplicat ud`ri. ceea ce înseamn` cca. • limitarea accesului fermierilor la iriga]ii din considerente financiare [i practicarea.

”Fermierii primesc cea mai mare parte a subven]iilor în sistemul european. Dezbateri mai aprinse a generat amendamentul admis de Comisiile de buget-finan]e prin care se suplimenta bugetul Agriculturii cu 2. Patronatele din industria alimentar` au solicitat s`pt`mâna trecut` ministrului agriculturi amânarea aplic`rii Legii privind comercializarea produselor alimentare. care s` • Combate cu succes buruieni problem` cum ar fi: Cirsium. pentru a avea efectul scontat. Sinapis.203. Tehnologii de cultur` pentru floarea-soarelui permit` o r`s`rire uniform` a culturii • respectarea epocii optime de erbicidare recomandate de produc`tor • efectuarea tratamentelor cu aparate bine calibrate. s` elucid`m unele ecua]ii privind tehnologia de cultur`.1 miliarde de lei aprobat` în Comisiile de buget-finan]e. Companiile produc`toare de semin]e au dezvoltat aceste tehnologii [i cauta în continuare solu]ii care s` rezolve problema buruienilor cu cat mai mare usurin]` pentru fermieri.884. vom caracteriza pe parcursul a câtorva articole fiecare tehnologie în parte. respectiv PF100. Galium. buruieni care cu greu [i costuri mari. Venind în întâmpinarea acestei probleme. Tehnologia cu hibrizi rezistenti la erbicide sulfonil ureice Împ`r]eala pe axe Fondurile aferente Axei 1din PNDR au fost suplimentate cu 45.1 miliarde lei pentru acordarea ajutoarelor de stat agricultorilor în 2010. care s` asigure o aplicare uniform` [i exact` a substan]ei active • evitarea efectu`rii tratamentelor în condi]ii meteo neprielnice • evitarea efectuarii tank-mixurilor cu produse incompatibile F`r` scumpiri la produsele alimentare Ministrul agriculturii. în privin]a termenelor de plat`. sesizând neclarit`]i. aceste pl`]i cresc an de an pân` la nivelul anului 2015. iar fondurile destinate axei 3 au crescut cu 28. Raphanus. cea mai mare majorare de fonduri. Datura. suma alocat` axei 2. samulastr` rapi]`. s-a convenit c`. • sistemul de cultur` al florii-soarelui rezistent` la imidazolinone. ai procesatorilor [i ai marilor lan]uri de magazine.2 milioane de lei c`tre un canal din jude]ul C`l`ra[i. odat` cu apari]ia [i a primului hibrid românesc de floarea-soarelui rezistent la erbicidele sulfonil ureice. p`reri bazate în principal pe experien]a fiec`ruia [i pe condi]iile concrete din cadrul fermelor proprii.000 de lei au fost lua]i de la sec]iunea cheltuieli cu bunuri [i servicii [i de la cele cu ma[ini [i mijloace de transport pentru a fi cheltui]i la investi]ii. Convolvulus. De asemenea. consider c` punerea în discu]ie din vreme a unor probleme cu care ne confrunt`m [i documentarea pe aceste subiecte este binevenit`. samulastra de floarea-soarelui etc. deoarece campania de prim`var` care urmeaz` va aduce în aten]ie câteva probleme. în ceea ce prive[te cultura de floarea-soarelui. ne-am propus ca pe parcursul a câtorva articole. samulastr` de floarea-soarelui • Prezint` pretabilitate la sistemele de minimum tillage prin posibilitatea de a erbicida în acela[i timp [i pentru buruienile monocotiledonate [i prin eliminarea din tehnologie a pr`[itului mecanic • Valorific` foarte bine terenurile puternic îmburuienate • Comparativ cu alte sisteme de erbicidare cum ar fi cea cu produse din grupa imidazolinonelor. Buruienile dicotiledonate problem` din cultura de floarea-soarelui sunt: Cirsium. Mihai RADU Director Tehnic Procera Agrochemicals România Codul de Bune Practici În urma discu]iilor dintre reprezentan]ii MADR. se împart astfel în func]ie de toleran]a plantelor de floarea-soarelui la anumite erbicide. Este vorbe de o redistribuire a fondurilor în interiorul bugetului ministerului. În România hibrizii rezisten]i la tribenuron metil au ap`rut în 2008. sus]inut de deputatul PDL Gheorghe Tinel. O pondere mare în realizarea succesului la cultura de floarea-soarelui o are tehnologia aleas` în contextul concret al fermei [i al sistemului de tehologie multianual.000. Sorin Minea. au p`truns în ultimul deceniu o multitudine de teorii mai mult sau mai pu]in aplicabile în sistemul de gestionare a culturii de folarea-soarelui. pe tema aplic`rii Legii privind comercializarea produselor alimentare. urmând ca s`pt`mâna viitoare s` fie programat` o nou` întâlnire la care s` participe [i Autoritatea Na]ional` pentru Protec]ia Consumatorului (ANPC) [i Ministerul de Finan]e. trebuie luate în considerare urm`toarele elemente de ordin tehnic: • asigurarea unui sem`nat de calitate. Solanum. În România. chiar dac` social-democra]ii au pledat insistent pentru necesitatea sus]inerii agricultorilor [i în 2010. . A[adar. prevede redirec]ionarea a 7. f`r` ca acestuia s`-i fie acorda]i mai mul]i bani fa]` de varianta de buget care a plecat de la Guvern. dezvoltat de Compania Procera. Mihail Dumitru. Aplicarea erbicidelor sulfonil ureice pe baz` de tribenuron metil la cultura de floarea-soarelui permite controlul buruienilor dicotiledonate în postemergen]`.9 milioane de euro. Capsella. Sonchus. care îns` nu au trecut de votul plenului. dar [i specificit`]ii produselor pe baz` de tribenuron metil • Prezint` remanen]` scazut` – permi]ând astfel sem`natul culturilor de cereale de toamn` f`r` riscuri Avantajele utiliz`rii tehnologiei de erbicidare cu erbicide sulfonil ureice sunt urm`toarele: Ing. pentru modificarea acesteia.522 euro.145 euro. Rezisten]a variet`]ilor cultivate de floareasoarelui la erbicidele sulfonil ureice a fost indus` prin incruci[`ri succesive cu plante din flora spontan` rezistente la acest tip de erbicide. • sistemul de cultur` al florii-soarelui rezistent` la erbicidele sulfonil-ureice. în special. Argumentul c` dispare un mic procentaj în ni[te subven]ii pe sectoare pe care noi le d`m nu cred c` este un argument suficient de solid pentru a justifica o ipotez` a cre[terii pre]urilor. Singurele amendamente admise au fost dou` care au primit [i sus]inerea Ministerului Finan]elor Publice. Chenopodium. pot fi st`pânite în sistemul de cultur` conven]ional. Astfel. Sistemul de erbicidare la floarea-soarelui în postemergen]` pentru combaterea buruienilor dicotiledonate a generat o cre[tere a rentabilit`]ii culturii de floarea-soarelui precum [i a cre[terii suprafe]elor cu floarea-soarelui îmbun`t`]it` genetic. Specifica]iile cu privire la aplicarea produselor sulfonil ureice trebuie îns` respectate astfel încât s` nu genereze fenomene de fitotoxicitate asupra culturii. Datura. fiind destinat` m`surii 121„Modernizarea exploata]iilor agricole”. având p`reri diferite pentru acela[i fenomen în condi]ii diferite de cultur`. Tehnologii de combatere a buruienilor Întrucât omul gospodar î[i face iarna car [i vara sanie. în urma unor discu]ii cu supermarketurile. Astfel 60. social-democra]ii au sus]inut câteva dintre amendamentele respinse. 1. Amaranthus. tehnologiile se adreseaz` situa]iilor specifice [i nu trebuie nicidecum interpretate ca unilateral eficiente sau dimpotriv`. prioritatea guvernului r`mâne aceea de a g`si noi formule de finan]are prin care s` sprijine agricultura. Chenopodium.606. de[i începând cu acest an vor disp`rea subven]iile. La bugetul Ministerului Agriculturii. respectiv: • sistemul de cultur` conven]ional. Xantium. Apari]ia sistemelor de cultur` cu hibrizi îmbun`t`]i]i genetic pentru rezisten]a la erbicidele nespecifice culturii de floarea-soarelui s-a datorat nevoii de combatere a buruienilor dicotiledonate din cultura de floarea-soarelui. pentru a ajuta fermierii s` interpreteze cât mai corect eficien]a tehnologiilor de cultur` recomandate în vederea lu`rii unei decizii corecte. respectiv cu circa 22. Xantium. Cele dou` tehnologii prezente pe pia]a semintelor de floarea-soarelui din România (cu rezisten]` la erbicide sulfonil ureice [i respectiv la imidazolinone). nu are fitotoxicitate pentru culturile ce urmeaz` în rota]ie • Reduce costurile pentru combaterea buruienilor dicotiledonate • Permite rota]ia fireasc` floarea-soarelui – cereale p`ioase de toamn` datorit` remanen]ei sc`zute a substan]ei active. pentru aplicarea ei corect` s` se clarifice anumi]i termeni. Amendamentul a fost respins prin vot de parlamentari. au generat opinii diferite în rândul fermierilor în ceea ce prive[te eficacitatea lor. ineficiente. Bugetul Ministerului Agriculturii [i Dezvolt`rii Rurale a fost adoptat astfel cu 148 de voturi favorabile [i 130 împotriv`. pentru m`sura 214 – „Pl`]i de agro-mediu” a fost suplimentat` cu 27. Cultivarea hibrizilor cu rezisten]` la erbicidele sulfonil ureice permite realizarea unor produc]ii cu grad ridicat de profit pe sole îmburuienate. Sistemele de cultur` disponibile la acest moment pe pia]a din România cu referire la tehnologia de combatere a buruienilor. patronatele au solicitat ministrului agriculturii s` aib` o serie de întâlniri cu reprezentan]ii supermarketurilor [i s` elaboreze o variant` a legii în conformitate cu solicit`rile ambelor p`r]i. Potrivit pre[edintelui Romalimenta. Al doilea amendament. El a argumentat c`. afirm` c` nu trebuie s` ne a[tept`m la o scumpire a produselor alimentare. ai produc`torilor.Gazeta Fermierului / Mediu / 16-30 ianuarie 2010 06 {tiri na]ionale Bugetul Agriculturii votat f`r` suplimentare Parlamentarii au votat bugetul Ministerului Agriculturii f`r` suplimentarea de 2. În concluzie. a[anumita lege a Codului de Bune Practici. Amaranthus.333 euro. când vom atinge nivelul mediu din UE.

Australia etc.. Japonia [i. China. Principalele segmente de pia]` ce se impun a fi abordate prin mijloace specifice ar fi urm`toarele: • crearea de evenimente de mas` dedicate vinului (festivaluri. care bine a spus “înv`]a]i. sunt necesare campanii dedicate vinului românesc. a spus ministrul finan]elor. Prin urmare. • campanii de promovare dedicate vinului din HORECA. concuren]a cu cele din lumea nou` a vinului (Chile. ungurii vin unguresc. care nu reprezint` costurile: • de preg`tire pentru acel osp`tar. un vin. • în accesorii elegante. poate doar “intermediarul”. nu peste foarte mult timp. simpozioane [i conferin]e dedicate vinului românesc. vinurile române[ti. iar în etapa urm`toare în visteria [i via produc`torului. vinurile Domeniile Ostrov vor putea fi v`zute [i degustate în t`ri ca Thailanda. Ar fi de analizat urm`toarele argumente [i percep]ii ale consumatorului: • produsele de import sunt superioare produselor române[ti. cu abord`ri distincte pe fiecare segment de pia]`. aten]ioneaz` doar c` ne pierdem vagoanele pe drum [i viitorul e mic. Ambi]ia managementului companiei merge pâna în Asia. aduce noi oportunit`]i pentru ]ara noastr` de a putea s`-[i îmbog`]easc` patrimoniul general [i s`-[i promoveze produsele tradi]ionale în care se înscrie [i acest vin. toate produsele men]ionate mai sus se g`sesc în acela[i depozit. adic` “vinul care se cere”. înv`]a]i”. dar perseverent. Pentru fiecare schem` de ajutor ce va fi aprobat` de CE “trebuie g`site solu]ii de finan]are”. cât [i la calitate.ro Vinul românesc Motiva]ia unei strategii Promovarea vinurilor române[ti devine o problem` prioritar` pentru p`strarea consumatorului român. reversul ar fi oferta. {tiin]` româneasc` de vânzare Publicitate gratuit` • Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultur` [i Vinifica]ie Valea C`lug`reasc` ofer` urm`toarele rezultate ale cercet`rii: • Promovarea soiului [i vinului românesc B`beasc` gri Integrarea României în marea familie european`. care s` con]in` un program na]ional de promovare. {i atunci. Concuren]a la nivel na]ional nu va fi între Sotern Tocaj [i Cotnari. Prezentarea [i servirea au multe necunoscute. • educarea viitorului consumator. • produsele care se produc pentru pia]a intern` sunt mai proaste. mai aproape. înc` de tipul conservator [i comod.. Toate aceste caren]e se r`sfrâng în prima etap` în buzunarul [i nemul]umirea consumatorului. de. atât la pre]. chiar mai agresiv. • vinurile române[ti sunt falsificate. . ci între vinurile fran]uze[ti. doar cu scopul de a avea un profit cât mai mare. nici nu ai ce cere. dar din p`cate nu din gre[elile lui Lenin. înv`]a]i. Mergând mai departe cu constat`rile. fiind produse doar cu scopul îmbog`]irii unora. privi]i în rafturile re]elelor transna]ionale cum cresc v`zând cu ochii ofertele de vinuri de import [i înlocuiesc încet. ci pentru cei care vor s` devenim o echip`. Achizi]ia are ca motiva]ie pre]ul [i „notorietatea” produsului. produc`tori [i negociatori str`ini preg`tind strategii de promovare specifice pie]ei române[ti. Sebastian Vl`descu. de educare a consumatorului prin publica]ii specifice. oferta chelnerului fiind elocvent`: “ce v` oferim? O bere.” R`spunsul se afl` la Lenin. pl`tim un pre] prea mare pentru serviciile care ni se ofer` când ne referim la vin. vinului lor. O problem` major` a vinului românesc este modul în care proprietarii [i managerii restaurantelor din România îl percep ca fiind o b`utur` alcoolic` între celelalte. • vinurile de calitate sunt exportate. Întrev`d. Dorin Popa Domeniile Ostrov poate deveni relativ u[or unul dintre primii trei produc`tori de vin din România. dar de unde nu-i.România Viticol\ Anul 2 | ianuarie 2010 | supliment al revistei Gazeta Fermierului | www. Cine crede]i c` ar trebui s`-i înve]e pe ace[ti chelneri? {coala? Care [coal`? Pentru c` nu-i vinul [colii! Poate statul? Dar nu-i via statului. • produsele române[ti nu respect` nici o legisla]ie.gazetafermierului. noi nu vedem p`durea de copaci. ungure[ti [i române[ti [i. cu posibilit`]i financiare limitate. care s` fidelizeze [i s` conving` „electoratul” s` aleag` vinul românesc ca fiind cea mai bun` ofert` de pe pia]a româneasc`. Primele semne sunt deja vizibile. • promovarea elitist` prin saloane. • se import` vinuri ieftine [i în consecin]` de slab` calitate. un adaos format din procente de peste sut` la sut`. bineîn]eles. • nici un produs alimentar nu mai e natural. vinurile produse pe podgoriile dun`rene vor ajunge înc` din aceast` iarna [i pe tot parcursul anului la târgurile interna]ionale de profi l. “c`. Aceast` propunere este deschis` celor care au de f`cut observa]ii. o t`rie?”.) Cred c` România are nevoie acum de o strategie clar` [i pe termen lung. • de investi]ie în spa]ii de depozitare adecvate. f`r` a fi dispus s` fac` experien]e noi [i cu un limitat spirit de aventur`. ce vor fi trimise c`tre Comisia European` pentru ob]inerea avizului. Aceast` comoditate [i mai ales starea de contempla]ie pe care o are consumatorul român cu un grad destul de mare de acceptare [i toleran]` (m`nânc` ce i se serve[te) poate fi speculat de importatorii de vinuri str`ine. manifest`ri cu caracter educativ dedicate. prin campanii de informare [i educare a tinerilor. vinul fiind cel mai reprezentativ produs alimentar pentru un teritoriu [i trebuie cump`rat [i pentru a ne p`stra viile. dar nu pentru postul de observator. iar noi înv`]`m. pentru cei care realizeaz` c` semnalul de alarm` nu vrea s` opreasc` trenul.” nu e “autoservire”.). ing. concursuri. negru [i bate la u[`.. Pagina 4 {tiri Au fost finalizate 3-4 scheme de ajutor de stat în agricultur` Ministerul Finan]elor Publice (MFP) a finalizat “3-4 scheme de ajutor de stat” în domeniul agriculturii. Aici e problema noastr`. • preg`tirea personalului din HORECA [i marketuri oferind cursuri gratuite de prezentare [i servire a vinului. Toate schemele de ajutor de stat în agricultur` vor ajunge la CE în circa 2-3 luni. dac` ne-am pune întrebarea ”cine e de vin` pentru aceast` situa]ie”? Aproape c` intuiesc r`spunsul: ”cote]ul vecinului unde ne ]inem noi capra. în Rusia. nici între Rioja Bordeaux [i Dealu Mare. Programul ac]iunilor consiliului director al Organiza]iei Na]ionale Interprofesionale Vitivinicol` pe anul 2010 Domeniile Ostrov Vin pentru tine! Pagina 3 Pagina 2-3 Dr. unde francezii consum` preponderent vin fran]uzesc. iar num`rul total al schemelor va ajunge la 12 sau 13. {i ar mai fi o diferen]` chiar major`. pre]ul! Din p`cate. cum facem diferen]a între noi [i ceilal]i? Vinul de import are atuuri incontestabile. de cultur` a vi]ei de vie. anivers`ri festive etc. Mai exact. rafturi personalizate etc. Africa de Sud. nem]ii vin nem]esc. {i poate nu în ultimul rând s` provoc`m [i acel sentiment na]ional. cele pentru export mai bune. original`. Aceasta ar fi o fa]` a monedei. Vor [ti s` aloce bugete considerabile în campanii de preg`tire a personalului HORECA. Avem argumentele lumii civilizate a vinului. adic` chelnerul care ne aduce vinul la mas`. Soiuri pentru vinuri ro[ii Clone pentru vinuri ro[ii Soiuri de portaltoi Clone de portaltoi Tehnologii de cultur` a vi]ei de vie [i de vinifica]ie • Nout`]i la Sta]iunea de Cercet`ri Viticole Murfatlar Pe o parte din planta]iile experimentale ale sta]iunii Murfatlar se aplic` de trei ani o tehnologie ecologic`. Observ`m c` între restaurant [i alimentar` nu-i mare diferen]a. • de achizi]ie pentru o ofert` generoas`. R`spunsul acum e foarte simplu: cei care au interesul de a-[i vinde vinul [i a-[i stropi via .

Dr.1 g/l exprimat` în H2SO4 la maturitatea deplin`.6 g/l exprimat` în H2SO4 la maturitatea deplin`. un con]inut mediu în zaharuri de 200 g/l [i aciditatea de 4.1 t/ ha. Vigoarea soiului este mijlocie spre mare.84 % combustibili. Pinot noir 5 Vl. Feteasca neagra 4 Vl.7 % a manoperei. se caracterizeaz` prin comportare bun` la ger. • îns`mân]area mustului cu drojdii selec]ionate [i fermentarea mustului la temperaturi sc`zute(18220C). Soiuri de portaltoi Tehnologie modernizat` pentru producerea vinurilor albe de calitate.4-20. reducerea nivel SO2 total sub 100 mg/l. Tel: 0244 236300. mijlocie-bun` la secet` iar rezisten]a la calcar este similar` cu cea a portaltoiului Chasselas x Berlandieri 41B. e-mail:icdvv@yahoo. diferit` de a altor soiuri. Tehnologie de produc]ie viticol` integrat` specific` centrului viticol Valea C`lug`reasc`. (2) structurarea vegeta]iei vi]elor [i (3) protec]ia fitosanitar`. Prin folosirea portaltoilor adecva]i se realizeaz` un spor de produc]ie de 17-18%. sensibil la putregaiul cenu[iu. 100 % îngr`[`minte de sintez`. în func]ie de faza vinului). Anumite interven]ii în vinifica]ie prin: • utilizarea unor enzime pe struguri ce desfac pieli]a strugurelui ajutând la extragerea aromelor specific acestui soi.reducerea riscurilor de apari]ie a tulbur`rilor de ritm fermentativ [i a defectelor. h=180 cm).0 t/ ha. frunza adult` este de m`rime mijlocie pentalobat`. Secven]e tehnologice de structurare a vegeta]iei vi]elor asiguratoare a optimului calitativ. Adrian SERDINESCU Directorul [tiin]ific dr. alegerea corect` a partenerului portaltoi [i atribuirea unei înc`rc`turi de rod care s` optimizeze raportul cantitate-calitate.0 g/l exprimat` în H2SO4 la maturitatea deplin`. Soiul B`beasc` gri este o varia]ie mugural` a vechiului soi str`mo[esc B`beasc` neagr` . asigur` o produc]ie medie de 6. In anii seceto[i se ob]ine un vin dulce cu o t`rie alcoolic` mai mare de 12% vol. adic` cu ciorchini r`muro[i. Olivia. fertilizarea [i normarea înc`rc`turii de struguri. ob]inerea unui randament sporit în must ravac (cu 2-10%). asigur` o produc]ie medie de 12.51 % materiale. 2. polifenoli totali sub 350 mg/l. Prezentat la târguri [i expozi]ii a fost foarte bine apreciat.1-0. Acest vin cu r`d`cini str`mo[e[ti are aciditate ridicat` [i o fructuozitate deosebit`. randament mai bun în alcool (0. • tragerea vinului de pe drojdie.Dezvoltare pentru Viticultur` [i Vinifica]ie Bujoru . Web: www. rezisten]` medie la ger. ciorchinii sunt cilindroconici cu aspect r`muros. produse fitosanitare) . In prezent el se comercializeaz` numai de la sediul sta]iunii. sulfitarea. cordon bilateral [i poate fi t`iat atât în cepi cât [i în cordi]e de 4-6 ochi. are la baza. un con]inut mediu în zaharuri de 197 g/l [i aciditatea de 5.ro Promovarea soiului [i vinului românesc B`beasc` gri Integrarea României în marea familie european` . are la baza trei secven]e tehnologice care prezint` risc ecologic bine definit: (1) între]inerea solului [i fertilizarea. deburbarea eficient` [i fermentarea controlat`. neîntâlnite la alte soiuri din podgorie.5 t/ha. Se realizeaz` ob]inerea de produc]ii de struguri sanogene la poten]ial ecologic.71 % munca vie. iar prin atribuirea înc`rc`turii corecte de rod se realizeaz` o cre[tere a calit`]ii strugurilor [i implicit a vinurilor. ing. de cultur`. Strugurele la începutul coacerii are culoare verde. extrac]ia mai rapid` [i mai avansat` a compu[ilor fenolici favorabili calit`]ii.0-25. destinat ob]inerii de vinuri ro[ii de calitate. Acest soi s-a aclimatizat bine [i în arealele limitrofe. mucegaiuri. Cabernet Sauvignon 33 Vl. 8. una cu dispunerea vertical` a vegeta]iei (cordon unilateral pe semitulpin`.icdvv. Fax: 0244 236389. asigur`. obi[nuit sec cu aciditate ridicat` ce-i confer` o prospe]ime [i o fructuozitate remarcabil` . asigur` o produc]ie medie de 8. Realizeaz` o produc]ie medie de 8.Dr. cu arome florale diferite de a celorlalte vinuri albe române[ti. randament mai bun în vin ravac: 2-10%.3 t/ha. randament mai bun în alcool (0. La SCDVV Bujoru conducerea este semiînalt`. com. clon` pentru producerea vinurilor ro[ii de înalt` calitate. Cristina SIMION Secretar [tiin]ific .25 vol %).8 g/l exprimat` în H2SO4 la maturitatea deplin`. cre[terea capacit`]ii de prelucrare. strugurii se culeg la un con]inut în zaharuri de 190-200 g/l [i o aciditate de 5. un con]inut mediu în zaharuri de 195 g/l [i aciditatea de 5. reducerea costurilor de înfiin]are a sistemului de sus]inere cu 13. Clone pentru vinuri ro[ii Clone de portaltoi Tehnologia de cultura a soiului Feteasc` neagr` în vederea ob]inerii unor produc]ii constante [i de calitate.0 g/l exprimat` în H2SO4 la maturitatea deplin`. se remarc` prin produc]ii mai mari [i constante anual comparativ cu soiul popula]ie. în func]ie de faza vinului) [i a cheltuielilor de stabilizare (cu 1-2%). îi determin` caracteristicile ce-l particularizeaz`. aduce noi oportunit`]i pentru ]ara noastr` de a putea s`-[i îmbog`]easc` patrimoniul general [i s`-[i promoveze produsele tradi]ionale în care se înscrie [i acest vin. un con]inut mediu în zaharuri de 203 g/l [i aciditatea de 5. conservarea [i ameliorarea în timp a fertilit`]ii solului [i minimizarea polu`rii apei.Ing. Aspectul strugurelui este identic cu al soiului din care provine. un con]inut mediu în zaharuri de 202 g/l [i aciditatea de 4. reducerea consumului de material filtrant (3-40%.România Viticol` / Cercetare / ianuarie 2010 02 {tiin]` româneasc` de vânzare Publicitate gratuit` Soiuri pentru vinuri ro[ii Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultur` [i Vinifica]ie Valea C`lug`reasc` ofer` urm`toarele rezultate ale cercet`rii Negru aromat. asigur` o produc]ie medie de 9. vinul este alb cu reflexe galben –verzui . 17. cu un con]inut în zahar al strugurilor > 190 g/l. clon` pentru producerea vinurilor ro[ii de înalt` calitate. Este rezistent la atacul bolilor criptogamice [i la atacul de filoxer` radicicol` [i galicol`. asigur`. reducerea cu 15. Dup` cercet`ri care au urm`rit comportarea soiului în noul areal de cultur` s-a stabilit [i tehnologia de cultur` adecvat`. La sfâr[itul lunii septembrie [i începutul lunii octombrie.5 – 6. conduc la reducerea cu 18. a solului [i a aerului.01 % pesticide. SCDVV BUJORU Director . Ruvis. caracterizat` prin prelucrarea menajant` a strugurilor [i mustuielii.2. • limpezirea mustului înaintea fermenta]iei alcoolice pentru îndep`rtarea particulelor solide de impurit`]i(p`mânt. durat` mai mic` de macerare [i reducerea consumurilor energetice (cu 10% pe sarja). clon` pentru producerea vinurilor ro[ii de înalt` calitate. cod po[tal 107620. 140 Ru sel. • bentonizarea . Valea Mantei.1-0. ing.3 vol%). destinat ob]inerii de vinuri ro[ii aromate. fiind g`sit [i omologat în zona de sud a Moldovei în anul 1974 la Sta]iunea de Cercetare Dezvoltare pentru Viticultur` [i Vinifica]ie Odobe[ti. filtrarea [i îmbutelierea vinului. Merlot 8 Vl clon` pentru producerea vinurilor ro[ii de înalt` calitate. floarea este hermafrodit` . reducerea consumului de material filtrant (cu 3-50%. In anii foarte c`lduro[i [i seceto[i se matureaz` mai de timpuriu cu dou` s`pt`mâni. are la baz` optimizarea unor verigi agrotehnice: sistemul de t`iere. drept pentru care merit` toat` aten]ia viticultorilor de a extinde în cultur` soiul [i în aceea[i m`sur` a vinificatorilor de a produce un vin de calitate care s` reprezinte zona [i ]ara într-o Europ` divers` [i unitar`.2% [i cre[terea calit`]ii strugurilor [i a vinului ob]inut. Dup` un an de învechire cap`t` valen]e cu totul deosebite . pre] de valorificare a strugurilor superior cu 10-12 % comparativ cu tehnologia clasic` Tehnologii de cultur` a vi]ei de vie [i de vinifica]ie Director general dr. Marian ION Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultur` [i Vinifica]ie Valea C`lug`reasc`. se remarc` prin rezisten]` mare la cloroza fero-calcic` comparativ cu soiul de portaltoi din care provine. Tehnologie de ob]inere a vinurilor ro[ii prin macerare-fermentare în recipiente statice în condi]iile unei suprapresiuni de CO2.5 g/l exprimat` în H2SO4 la maturitatea deplin`.0% a cheltuielilor de produc]ie/ha. nr. reducerea riscurilor de apari]ie a tulbur`rilor de ritm fermentativ [i a defectelor.59 Vl se remarc` prin însu[iri superioare de afinitate de altoire [i de produc]ie comparativ cu soiul de portaltoi din care provine: prezint` rezisten]` la cloroza ferocalcic` 41 B sel. Tehnologie modernizat` privind cultura soiurilor pentru vinuri ro[ii. str. soiul la dezmugurire are rozeta verde cu nuan]` ro[iatic` . un con]inut mediu în zaharuri de 228 g/l [i aciditatea de 4.0 t/ha.0 g/l H2SO4 .6 Vl. calitate superioar` a vinurilor ob]inute [i posibilit`]i sporite de comercializare a vinurilor. biolog Aurel CIUBUCA .3 ha în centrul viticol Bujoru la Sta]iunea de Cercetare . asigur` o produc]ie medie de 10 t/ha. iar apoi devine roz brumat la sfâr[itul acestei perioade. ocupând o suprafa]` de 12. Se realizeaz` ob]inerea unor produc]ii constante. Pentru recunoa[tere. reduceri de consumuri tehnologice: 5. soi autofertil . h=60 cm) [i una cu dispunerea pendant` a vegeta]iei (cordon bilateral înalt.

MFP. cu finan]are de la bugetul de stat. palinca. identificaser` polifenolii din vin drept agen]ii responsabili pentru apari]ia efectului vasodilatator. [i noi informa]ii despre “poten]ialul terapeutic al polifenolilor în tratarea maladiilor cardiovasculare”. Cu aceast` ocazie. 4. în urma producerii monoxidului de carbon la nivelul celulelor endoteliale care c`ptu[esc pere]ii vaselor sangvine. la care se ata[eaz` moleculele de polifenoli. M`suri de sprijin în sectorul vitivinicol 4. inhibitor al acestui receptor. MADR [i APIA ONIV [i MADR permanent permanent permanent ONIV. 2. II permanent permanent permanent ONIV ONIV ONIV ONIV Întocmit. pe acela[i subiect.2 urm`rirea [i implementarea m`surilor lansate prin PNDR. delega]ia MADR va prezenta mediului de afaceri german oportunit`]ile de investi]ii în România iar sâmb`t`. plant` [i de vin. II permanent Sem. 1. .mai pu]ine cazuri de infarct în sud-vestul Fran]ei. ANPC. Euro/an pentru sectorul vitivinicol pân` în 2013 din programul suport.Elaborarea actelor normative în domeniu.România Viticol` / Actualitate / ianuarie 2010 03 Nout`]i la Sta]iunea de Cercet`ri Viticole Murfatlar Pe o parte din planta]iile experimentale ale sta]iunii Murfatlar se aplic` de trei ani o tehnologie ecologic`. 4.3 Primirea de noi membri.7.1 Promovarea intereselor sectorului vitivinicol la Comisia European` prin COPA COGECA 5.5 Propuneri de modificare [i completare a O MAPDR cu privire la promovarea vinurilor pe ]`rile ter]e 4.. subtipul alfa.9 Colaborarea la reviste de specialitate.6 participarea la grupele de lucru pentru elaborarea. determinându-i pe comercian]i s` caute astfel de vinuri. 6. Ministrul Agriculturii [i Dezvolt`rii Rurale.1 Combaterea concuren]ei neloiale. de[i alimenta]ia oamenilor este bogat` în gr`simi saturate provenind din alimente precum unt. 2. a fost rezervat` o suprafa]` de 165 mp. Spania. cu un pavilion na]ional la cea de-a 75-a edi]ie a Expozi]iei interna]ionale pentru industrie alimentar`. I Trim.4 Salon de vinuri – soiuri autohtone 1. tehnologia nu este numai greu de aplicat. modificarea [i completarea actelor normative referitoare la sectorul vie-vin. Diferite studii. 1. 2.„România .1 promovarea vinurilor DOC [i IG.1 Transformarea ONIV în institu]ie privat` de interes public.4 Propuneri de modificare [i completare a proiectului de HG pentru aplicarea legii nr. Programul ac]iunilor consiliului director al Organiza]iei Na]ionale Interprofesionale Vitivinicol` pe anul 2010 Nr. în cadrul expozi]iei. Aurora Ranca 4. M~SURA crt 1. Exist`.3 Încheierea acordului institu]ional cu ONVPV. 1. [i Mediului de Afaceri. Strugurii se proceseaz` separat. MADR ONIV. 2. produse de panifica]ie. ONIV ONIV ONIV ONIV ONIV [i MADR ONIV [i MADR ONIV [i ONVPV ONIV [i MADR [i DGV ONIV [i ONVPV ONIV [i ONVPV permanent Sem.6 Protec]ia vinurilor DOC [i IG. 2. în perioada 15 – 24 ianuarie 2010.3 Dezvoltarea rela]iilor cu organiza]iile profesionale [i interprofesionale din Fran]a.1 cofinan]area european` de 42.2 Participarea la Congresul OIV 2010. Dezvoltarea rela]iilor interna]ionale. II Trim. cu pavilion na]ional. cum ar fi: miere [i produse apicole. original`.7. Au fost alese dou` soiuri române[ti. 2. Feteasc` neagr` [i altul crea]ie a sta]iunii.1 mil. 3. printre care s-a num`rat [i România. Vinul se poate g`si deocamdat` în câteva magazine specializate în vânzarea de produse BIO [i în magazinul propriu. 1. Participarea ]`rii noastre la acest eveniment constituie o bun` oportunitate pentru firmele române[ti de a promova cele mai reprezentative produse agroalimentare [i de a dezvolta noi rela]ii comerciale. la întâlnirea interna]ional` a Mini[trilor Agriculturii. prin care sunt suportate cheltuielile pentru închirierea [i amenajarea spa]iului expozi]ional. 16 ianuarie a. Consolidarea institu]ional` 6. I ONIV ONIV [i Asocia]iile de Produc`tori ONIV ONIV „S`pt`mâna Verde” România va participa. . smântân`. România a fost prezent` an de an. 5. foie gras. De[i procesul este anevoios.decembrie Trim. 4. certitudinea de a avea pe mas` un vin s`n`tos a început s` apar` printre consumatorii români. domnul ministru Mihail Dumitru va avea întâlniri bilaterale cu mini[trii agriculturii din statele membre. 4. pulpe de ra]`.7 Definirea 3. IGPR 3. Columna. I Sem. fructe. I Sem.3 Concursul „Vinuri Române[ti din Podgorii str`mo[e[ti” Edi]ia a VI -a 1. ISCTV. Domnia sa va participa sâmb`t`. Pentru a-[i dubla argumenta]ia. permanent Sem. unul tradi]ional. 16 ianuarie este declarat` Ziua României. 4. Acestea nu trebuie s` aib` urme de pesticide. 5. 3. aplicate în cantit`]i limitate. dar mai r`m`sese de l`murit felul în care se declan[a produc]ia monoxidului de azot.ICSI Rm.7 Conferin]e tematice na]ionale 1.10 Elaborarea unui studiu de pia]` a vinului. De aceea.5 Delimitarea arealelor de produc]ie pentru vinurile IG. apreciat de cei care l-au degustat la expozi]iile regionale [i na]ionale. tincturi de plante. 6.2 Stabilirea calendarului [edin]elor AGA [i CD. care se va organiza la Berlin – GERMANIA.}ara vinului” cu Radio România Interna]ional.4 Controlul trasabilit`]ii vinului vrac provenit din comer]ul intracomunitar [i ]`ri ter]e 2. Mecanismul descifrat recent are leg`tur` cu unul dintre receptorii hormonului estrogen din celulele pere]ilor vasculari. I permanent ONIV. Aparat Executiv . brânzeturi. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Tehnologii Izotopice [i Moleculare Cluj-Napoca [i Institutul Na]ional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice [i Izotopice . APDRP. Fran]a) au dat prima explica]ie [tiin]ific` a mecanismului molecular al acestei protec]ii oferite de polifenolii din vinul ro[u care determin` celulele din pere]ii arterelor sangvine s` produc` monoxid de azot (NO). în care firme romane[ti de profil vor expune o gam` diversificat` de produse agroalimentare. dar [i în vin -. M`suri pentru protejarea mediului de afaceri al produc`torilor vitivinicoli. 3.500 de expozan]i din 56 de ]`ri. mezeluri. cu impact pozitiv asupra cre[terii exporturilor pe pie]ele interna]ionale. Drumul de la cultivarea în sistem ecologic a viei [i pân` la ob]inerea vinurilor care s` poarte eticheta “ae” ce atest` c` sunt ob]inute din strugurii ecologici este dificil [i implic` mult` seriozitate [i responsabilitate.8 Simpozioane na]ionale.2 Promovarea vinului prin turism – Drumul Vinului.7 Absorb]ia fondurilor UE. inclusiv cel efectuat de echipa de la Universitatea din Angers.2 Identificarea m`surilor de sprijin financiar din buget na]ional în perioada 2010-2013.2 Monitorizarea producerii alcoolului etilic în arealele viticole. APIA. conserve de legume si fructe. II. 2. Începând cu edi]ia din 2003. Ungaria [i Bulgaria. Comer]ului. Aceast` descoperire reprezint` dovada faptului c` binefacerile polifenolilor asupra suple]ei arterelor necesit` prezen]a acestui receptor de estrogen. blocheaz` producerea monoxidului de azot de c`tre celulele vasculare. decembrie martie . magiun. 1.4 Efectuarea de studii [i cercet`ri în domeniul vitivinicol în colaborare cu ICDVV INCDBH {tef`ne[ti. IV Sem. Având în vedere faptul c` aceast` prestigioas` manifestare constituie o bun` oportunitate de imagine pentru ]ara noastr`. brânz`. .4 Încheierea acordului interprofesional între membri ONIV pe filiera vitivinicol`. IV Trim. Sem. Delega]ia României va fi condus` de domnul Mihail Dumitru. Pe pia]a extern`: 1. A. soi [i exploata]ii viticole la vinurile DOC [i IG. împiedicând astfel arterele s` se dilate. în afara unei explica]ii [tiin]ifice a “paradoxului francez” . 4. Acest studiu a fost publicat în cel mai recent num`r al revistei [tiin]ifice americane PLoS One. sunt marcate distinct. 4. Via se trateaz` doar cu produse pe baz` de sulf [i cupru.1 Activarea m`surii de investi]ii cuprins` în Programul Na]ional Suport 4.3 Sus]inerea financiar` din buget na]ional a producerii materialului de înmul]ire vegetativ` a vi]ei de vie din categoria biologic` ini]ial [i baz` realizate în colaborare cu ENTAV Fran]a. Recent cercet`torii de la Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM-Universitarea din Angers. de cultur` a vi]ei de vie. dar [i mai costisitoare decât una obi[nuit` cu cel pu]in 30%. II permanent ONIV ONIV ONIV 6. 244/2002 pentru alinierea la legisla]ia comunitar`.SRR {tiri Vin ro[u pentru inim` bun` Consumul moderat de vin ro[u reduce riscul de declan[are a maladiilor cardiovasculare. Vasele în care se p`streaz`. Italia. MADR [i APIA ONIV [i MADR ONIV [i MADR ONIV. \nc` rare în magazine.3 Controlul randamentelor pe ha. administrat de Ministerul Economiei. potrivit cercet`torilor. Pe pia]a intern`: 1. 6.7. DGV. din care 33 de ]`ri cu pavilioane na]ionale. Vîlcea TERMEN RESPONSABILIT~}I permanent permanent martie martie.ISCTV. Director. un gaz vasodilatator. II permanent ONIV [i ONVPV ONIV ONIV [i ADAR ONIV ONIV ONIV . Târgul interna]ional de la Berlin este inclus în Programul de participare la târguri [i expozi]ii interna]ionale în anul 2010.1 Consultan]` pentru înfiin]area organiza]iilor de produc`tori pentru vinul DOC [i IG. Organismul de certificare verific` în fiecare an corectitudinea respect`rii normelor europene în domeniu [i analizeaz` în laboratoare specializate probe de sol. II. Aceast` descoperire ofer`.„Vinul [i s`n`tatea” cu Radio România Actualit`]i. Cre[terea capacit`]ii institu]ionale a organiza]iilor de produc`tori [i a organismelor de filier`.c. iar cantitatea de vin ob]inut` se urm`re[te pe tot parcursul ei spre cump`r`tor. în anii cu precipita]ii sc`zute în perioada matur`rii strugurilor. la sediul sta]iunii. vinuri. II permanent permanent Trim. pericolul s` se piard` aproape toat` recolta.3 participare [i implicare direct` în Comitetul de Monitorizare pentru PNDR. în anul 2009 participând 1.6 Încheierea [i derularea acordului de promovare a viticulturii na]ionale prin emisiuni specializate cu Societatea Român` de Radiodifuziune . cercet`torii francezi au demonstrat faptul c` un anumit medicament anticancer (Fulvestrant). ONVPV.5 Gala vinului românesc B. MADR 5. M`suri de informare [i promovare a produselor vitivinicole. Totodat`. la discu]ia plenar` privind „Agricultura [i Schimb`ri Climatice” [i la summit-ul Mini[trilor Agriculturii 2010. Pân` în prezent sta]iunea a venit pe pia]a româneasc` cu vinul Columna (foto). Expozi]ia interna]ional` ‘’S`pt`mâna Verde’’ este considerat` cel mai mare eveniment de specialitate în domeniul alimentar [i agricol din Europa. permanent Trim. în prezen]a inspectorului care r`spunde de certificare. IV permanent Sem. agricultur` [i horticultur` „S`pt`mâna Verde”.2 Elaborarea caietelor de sarcini pentru vinurile DOC [i IG. MADR ONIV.

Podgoria Domeniile Ostrov apa]ine geografic de Podi[ul Olteniei. “Lansarea noastr` oficial` se va intâmpla în acest început de an.M` Ioane. excelent. Marian Moise a acceptat provocarea venit` din sudul ]`rii. Dupa aproape 4 ani petrecuti la Tohani. Nu [tii când ai terminat. Merge la doctor [i acesta se preg`te[te s` \l examineze cu stetoscopul. iar vinul.M` Ioane. ce naiba! Ion n-o ascult`.Nu. pe malul românesc. în Rusia. Aici a fost cultivat` vi]a de vie. Acesta \i r`spunde c` nu. începu ploaia! Pune mîna [i acoper` fînul `la c`-l ud`. “To]i coechipierii mei sunt oameni care [tiu cum se vinde vinul pentru c` nu sunt la prima experien]` în acest domeniu.Ioane. “Nu cerem nimanui s` ne cread` pe cuvant. relieful. Plou`. m`rginit` la Sud de frontiera cu Bulgaria. Echipa de vânz`ri cu care Marian Moise î[i propune s` “cucereasc`” pia]a din România acoper` acum intregul teritoriu al ]`rii. Locurile aduc din istorie o parte din m`re]ia ceta]ilor romane care le-au str`juit cu 2000 de ani în urm`. cu vi]` nobil` care produce acum struguri de soi (de vin). Japonia [i. in functie de vinificare. Echipa *** Bul` se \mboln`ve[te. [omer. Se \ntoarce spre localnic: . |ncântat. la cel de brand. vrem ca speciali[tii s`-l guste [i apoi s`-l comenteze.România Viticol` / Profil de companie / ianuarie 2010 04 Bancuri . vezi c` vine ploaia! Acoper` fînul `la cu ceva.{i ba]i toba ca s` invoci ploaia? . tacticos. Este de la sine în]eles c` în istoria locului strugurele are dintotdeauna un loc aparte! O vorba din b`trani spune c` “un cal bun nu se vinde din grajd”.Tata.Da. n-a]i vrea s` ajuta]i un biet nec`jit. da’ ]ie? *** Maria îl strig` pe Ion: . c` vinul este un aliment [i *** S` nu faci nimic. Centrul viticol Domeniile Ostrov este situat în Sud-Vestul jude]ului Constan]a. Dealurile nu sunt mai inalte de 150-200 de metri în partea Central-Estic`. Podgoriile se întind pe terasa superioar` a Dun`rii. Primul obiectiv al business-ului Domeniile Ostrov în 2010 este accesarea pie]ei de retail [i HoReCa atât în Bucure[ti.Fiule. îmi cumperi.Hai. pune “Times” la o parte [i spune: . Ambi]ia managementului companiei merge pâna în Asia. Ioane. cu pante accentuate care ajung [i la inclina]ii de peste 15-25º. Bula \ntreab`: . vinurile produse pe podgoriile dun`rene vor ajunge înc` din aceast` iarn` [i pe tot parcursul anului la târgurile interna]ionale de profil. la câ]iva metri de el. fl`mând. .Achit`! *** Pe o insul` exotic`. Sunt convins c` atât profesioni[tii. Intr` omul \n lagun`. fînul este ud. c` plou` [i aici! *** Ion [i Maria pe teras`. cunoscut pentru interfluviile sale deluroase [i larg ondulate pe care soarele le scald` atât cât trebuie pentru ca strugurele s` ajung` la maturitate deplin`. declar` Marian Moise. te rog. hidrografia [i climatul zonei sunt argumentele forte pentru afirma]ia c` rodul este intr-adevar generos. Directorul Executiv al companiei. Pozi]ionarea. Vrem ca în perioada Sfintelor Sarb`tori de Pa[ti românii s` a[eze pe masa [i vinul nostru”. În capul listei profesioni[tilor care vor vinde nu mai pu]in de 5 game de vin (cu 30 de sortinente) produse la Domeniile Ostrov se afl` Marian Moise. hai în cas`. un turist \l \ntreab` pe un localnic dac` sunt crocodili pe acolo. Mai exact. m` Ioane. cât [i în restul ]`rii. d`-o dracului de treab`! A udat fînul [i tu stai [i nu faci nimic! Ion. Pacuiul lui Soare. . e tare greu. e semnalul pentru instalator! *** O tip` intr` \ntr-un magazin de \mbr`c`minte [i \ntreab` un vânz`tor cât cost` un palton de blan`. Suntem cu to]ii motiva]i pentru c` putem construi un brand puternic. iar Maria sup`rat`: . GPRS si cu aplica]ii java si mp3? . know-how [i calitate. argumente cu care putem mar[a.Sigur nu sunt crocodili aici? . Scopul nostru pe termen mediu este s` le reamintim românilor c` suntem un popor care iube[te vinul.M`rie. care nu are niciun ban [i toat` averea lui este doar pistolul `sta? Domeniile Ostrov Vin pentru tine! Domeniile Ostrov poate deveni relativ u[or unul dintre primii trei produc`tori de vin din România. Asta a fost [i parerea celor care au investit în replantarea a sute de hectare care produceau odata struguri de mas`. separate de v`i adânci [i inguste. prietene? . vinurile Domeniile Ostrov vor putea fi v`zute [i degustate în ]`ri ca Thailanda. Începe s` picure. Zona pe care sunt a[ezate podgoriile Domeniile Ostrov este atestat` prin documente ca zon` cu real` voca]ie vini-viticol` înc` din cele mai vechi timpuri. în schimbul 3!” *** . Cetatea Durostorum sau Canaraua Fetii sunt numele cet`]ilor care au fost alese pentru a denumi gamele de vin de sub brandul *** Anun] de angajare la un cazinou: “Vrei s` câ[tigi bani peste noapte? Angajeaz`-te la noi. Maria îi spune lui Ion: .Nu pentru c` la e fric` de rechini! Istoria *** Ion o întreab` pe Maria: .Ce s-a \ntamplat. bluetooth cu camera video.Las`. Maria se impacienteaz`: . climatul local [i relieful zonei asigurând condi]ii propice pentru acest tip de cultur`. un mobil hightech 3G cu USB. “Vrem ca în cel mai scurt timp s` ajungem pe rafturile lanturilor de magazine [i în HoReCa. declara Marian Moise.Nu mai avem ap`. mai aproape. se uit` seduc`tor la ea. cât [i consumatorii obi[nui]i vor aprecia vinul nostru” declar` Marian Moise. China.O noapte de amor! Tipa se \ntoarce c`tre bodyguardul care st`tea mai departe [i-i spune: . managerul care a ridicat Domeniile Tohani de la stadiul de marc`. pe o lungime de 30 de km. you have an obsession! . Avem resurse.F` Mario. Unde suntem Planuri *** Un explorator \l vede pe vraciul satului b`tând ritmic toba. La un moment dat. argumente pe care [i l-e dore[te orice vânz`tor” spune Marian Moise. \ncepe s` \note [i observ` ni[te pete \ntunecate \n ap`. domnule. Ion cite[te “Times”. nu te-ai putea droga [i tu ca [i ceilal]i copii? Domeniile Ostrov. f`când cu ochiul: .Scuza]i-m`. c-o s`-l ude! Ion nu zice nimic [i cite[te în continuare “Times”. ]ie ]i-ar pl`cea s` fii b`rbat? Maria r`spunde: . [i-i spune. c` plou`! .Dori]i s` vorbi]i la telefon cu gripa mea? nu o b`utur` [i c` vinul bun nu se bea [pri]!”. de-a lungul Dun`rii. stau afar`. Vânzatorul o cerceteaz` din cap pân`-n picioare.

popula]ia s-a îndreptat spre produse ieftine [i de proast` calitate. Timpul de a[teptare. existen]a unui cadru politic instabil au avut drept rezultat sc`derea bugetului de cheltuieli alocat alimentelor. valoarea total` a sprijinului fiind de 200 mil euro. toxicitatea relativ sc`zut`. Dr.A. Din punctul de vedere al ministrului. “cei care vor beneficia de ajutoare vor trebui s` pl`teasc` [i taxele”. Asemenea produse urmeaz` s` fie omologate curând în Olanda [i Marea Britanie. cartofi. sector care va fi taxat “sub toate formele sale”. Marin Anton. în doz` de 5 mg de substan]` activ` pe kg greutate vie. pot ap`rea reac]ii alergice datorit` eliber`rii antigenilor consecutiv distrugerii parazi]ilor. Criza la cei mari Pentru industria alimentar`. Produs chimic nou ! România este prima ]ar` din lume care va folosi în agricultur` un compus chimic pe baz` de initium. “Sc`derea veniturilor popula]iei. ROMVAC COMPANY S. pia]a neagr`. ro[ii. dar. a terenurilor [i a produselor. La bovinele pentru carne la Important [i avantajos! Ajutor de stat pentru procesare Comisia European` (CE) a aprobat acordarea ajutorului de stat pentru procesarea produselor agricole [i forestiere în vederea ob]inerii de produse neagricole. . începând cu data de 22 octombrie 2009.C. Este interzis s` se foloseasc` aceast` doz` la vacile lactante. Prin acest sistem. Furnizorii dau asigur`ri c` produsul este în concordan]` cu normele din domeniu impuse de Uniunea European` Rovinieta electronic` din luna martie Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor. pân` în luna martie. respectiv a muncii agricole. ROMFENBENDAZOLUL 10% suspensie se recomand` la bovine. deciziile au dus în cele mai multe cazuri la eficientizarea costurilor. precum [i a cestodozelor produse de genul Moniesia. Toxicitatea medicamentului este relativ sc`zut` [i nu influen]eaz` produsul de concep]ie [i de aceea nu sunt restric]ii de folosire la animalele gestante [i în lacta]ie. Programul de deparazitare trebuie s` cuprind` patru administr`ri anuale.5 ml de suspensie ROMFENBENDAZOL 10 % pe 50 kg greutate vie. a afirmat {tefan P`dure vicepre[edintele Grupului de firme Angst. Substan]a activ` a produsului este FENBENDAZOLUL. un endoparaziticid care face parte din grupa benzimidazolilor [i se afl` pe lista substan]elor farmacologic active pentru care au fost stabilite limite maxime de reziduuri în carne. conform normelor GMP. din anumite interese. printr-o mai bun` colectare a acestor taxe [i impozite. sus]ine {tefan P`dure. Potrivit MADR un poten]ial beneficiar va putea primi sprijin în cadrul acestei scheme de ajutor de stat dac` proiectul de investi]ii sprijinit va avea drept rezultat înfiin]area unei noi unit`]i de procesare. în doza recomandat`. impun utilizarea produsului cu atât mai mult. cu cât acesta nu constituie un factor de risc pentru s`n`tatea public` datorit` faptului c` nivelul reziduurilor în produse dup` perioada de a[teptare este sub cel impus de Comunitatea European`. organe [i lapte. iar statul va sus]ine agricultura prin schemele de ajutor aprobate de Comisia European` (CE). Distrug`torul parazi]ilor interni! ROMFENBENDAZOLUL 10% este un antihelmintic sub form` de suspensie. în care se introduce cantitatea necesar` de suspensie. important ar fi ca mediul economic s` r`mân` s`n`tos [i s` nu se favorizeze. În consecin]`. doza este de 10 ml de suspensie pe 100 kg greutate vie. f`r` a mai fi nevoie de aplicarea autocolantelor. Produsul se administreaz` cu o mensur` sau sering` f`r` ac. precum [i al reziduurilor de medicamente de uz veterinar în produsele de origine animal`). în infesta]ii masive ale animalului. respectiv septembrie. ROMFENBENDAZOLUL 10% administrat în dozele recomandate nu produce în mod normal efecte adverse. Recomand`ri Administrarea produsului la bovine. Viorica Chiurciu. În sensul c` managementul Angst a fost mult mai activ. Într-un comunicat al MADR se arat` c` decizia a fost adoptat` în urma demersurilor întreprinse de c`tre Autoritatea de Management pentru PNDR. ovine [i caprine pentru combaterea strongilatozelor gastrointestinale [i pulmonare produse de diferite genuri de parazi]i. iar pentru lapte. extinderea unei unit`]i existente. respectiv 2. Eficien]a antiparazitar` crescut`.Gazeta Fermierului / Medicin` veterinar` / 16-30 ianuarie 2010 07 ROMFENBENDAZOL 10%. Beneficiile pe care le-ar aduce aceast` substan]` sunt legate în primul rând de combaterea d`un`torilor. fabricat de Compania ROMVAC. 3 zile de la ultimul tratament. la animalele destinate sacrific`rii pentru carne este de 7 zile. totodat` ea mic[oreaz` [i durata în care se ob]ine recolta. a anun]at c` ar putea fi introdus` rovinieta electronic`. care s-a diagnosticat o parazitoz` cu Ostertagia tip 2. un ingredient activ din noua clas` a substan]elor chimice. Rareori. {tiri F`r` subven]ii directe în 2010 Modelul de subven]ie direct` în agricultur` nu va mai fi aplicat din 2010. Produsele vor fi furnizate de compania german` BASF [i vor fi folosite pentru culturile de struguri. Domnia sa consider` c` anul 2010 va fi un an al lasan`rii economice [i c`. costul redus pe animal datorit` dozei mici administrate. respectiv înainte de ie[irea la p`[unat. ovine [i caprine Produsul se administreaz` pe cale oral`. anul 2009 a fost cel mai greu din istoria postdecembrist` a României. Ajutoarele de stat în agricultur` se vor restrânge la schemele aprobate de Comisia European` (CE). Criza economico-financiar` de pe toate palierele produc]iei are [i unele efecte pozitive. bine omogenizat` în prealabil. când România a notificat Comisiei Europene schema de ajutor de stat pentru procesarea produselor agricole [i forestiere. dup` intrarea la stabula]ie [i pe perioada p`[unatului în lunile iulie. (Anexa 1 la NORMA SANITAR VETERINAR~ privind m`surile de supraveghere [i control al unor substan]e [i al reziduurilor acestora la animalele vii [i la produsele lor. se absoarbe rapid [i difuzeaz` în toate organele [i ]esuturile producând liza endoparazi]ilor din tubul digestiv [i aparatul respirator. castrave]i [i ceap`. La administrarea produsului este necesar` estimarea corect` a greut`]ii vii a animalului pentru a evita subdoz`rile sau supradoz`rile. Doctor în [tiin]e medicale S. se va putea verifica dac` [oferul a achitat sau nu taxa de drum. Sebastian Vl`descu.a declarat ministrul finan]elor. de care vor putea beneficia aproximativ 550 de întreprinderi. indiferent de specie. dup` asanare. diversificarea produc]iei în vederea ob]inerii altor produse noi sau schimbarea fundamental` a procesului general de produc]ie al unit`]ii deja existente. parte a M`surii 123 „Cre[terea valorii ad`ugate a produselor agricole [i forestiere” din cadrul PNDR.

Thymi vulgaris aetheroleum. Concomitent. Hof. vârstnici. vitamina B12 etc). Giardioza (lambliaza) . c`p[unile consumate ca atare diminea]a (300-500g). stimulent general si un vermifug foarte eficient. detoxifierea organismului. metabolic. Administrare: Adul]i:1-2 capsule de 2-3 ori / zi dup` mese.este un produs destinat supliment`rii dietei pentru propriet`]ile: antiseptic general (pulmonar. parazitozele intestinale constituie o problem` de medicin` social`. persoanele vor fi urm`rite periodic. [i se administreaz` cu 15 min înainte de mese. Varietatea mare de substan]e bioactive din principiile active asociate în formula Helminon fac din acesta un important [i eficient preparat de uz antihelmintic. pentru adul]i. riscul de contaminare este relativ mare . cca 100g pentru copiii de vârsta [colar` [i 50g pentru copiii mai mici. în ap` cu miere. se administreaz` cate 20-40 ml/zi. având ac]iune antihelmintic`. • semin]ele de l`mâie sunt un remediu împotriva oxiurilor: macerarea la cald timp de 2 ore a unei l`mâi cât mai bogate în semin]e. Aniela Kinn Medic familie cu competent in apifitoterapie S. • usturoiul: are ac]iune cert` în teniaz`. se stoarce [i se bea seara la culcare.A. sc`derea în greutate sau asimilarea incomplet` a alimentelor. urticarie). leziuni ale mucoasei. tulbur`ri de comportament (somn. Pentru multe parazitoze calea de transmitere este alimentar`.015 mg ulei volatil de cimbru. Deoarece parazitismul la animale reprezint` un rezervor important pentru multe helmintiaze.infestare cu oxiuri (Oxiurus vermicularis). Principalele parazitoze intestinale Fitoterapia Helminon cefalee [i reac]ii de hipersensibilitate (rash. iar diminea]a se bea întreaga cantitate. cura durând cel pu]in 5-6 zile. preg`tirea termic` suficient` a c`rnii. expectorant. timp de 5 zile consecutiv. iar la copii (peste 5 ani):1-2 capsule/zi dup` mese.50 mg mg suc de praz. cu 15 minute înainte de cin`. având în vedere sensibilitatea inegal` a parazi]ilor condi]ionat` de stadiul lor biologic. Ascaridioza . Tenia solium). gluconat de Zn echivalent la 2. combaterea infec]iilor asociate. Frecvente la copiii mici. fragile. tulbur`ri digestive (dureri abdominale. 30 mg vitamina C. Pentru copiii peste 3 ani se recomand` un comprimat masticabil diminea]a cu 15 minute înainte de micul dejun [i un comprimat masticabil seara. 150-200 g pentru adul]i. • hreanul are ac]iune tenifug` puternic`. dar în acela[i timp [i de protejare a celulei hepatice. unde ace[ti parazi]i intestinali se r`spândesc cu mare u[urin]` [i reinfectarea proprie se poate face foarte u[or (Tenia saginata. Dup` tratament. intestinal). agita]ie). zdrobite. alcoolici). drenaj biliar. nu interfer` linia metabolic` a altor medicamente. Epidemiologia lor interfereaz` cu numeroase condi]ii de igien` personal` [i de igien` a mediului. Acest supliment alimentar prezint` urm`toarele avantaje: este u[or de administrat atât persoanelor adulte cât [i copiilor. este de 2 comprimate masticabile diminea]a.Gazeta Fermierului / FitoFarmacie / 16-30 ianuarie 2010 08 Preven]ia [i tratamentul parazitozelor intestinale Cu ajutorul fitoterapiei Parazitozele intestinale reprezint` o cauz` frecvent` de tulbur`ri polimorfe. Se prepar` un macerat la cald din 3-4 bulbi zdrobi]i la o can` de ap` sau de lapte. pe stomacul gol cu 15 minute înainte de mas`. corectarea diverselor caren]e nutritive (fier. • m`slinele: uleiul este un adjuvant antihelmintic general. bronho-dilatator. f`r` a se mai mânca altceva pân` la prânz. seara. exfolierea epiteliului intestinal care altereaz` capacitatea de absorb]ie a nutrien]ilor [i favorizeaz` suprainfec]ia cu bacterii. Poate contribui la preven]ia [i tratarea parazitozelor intestinale printr-o serie de extracte (macerate glicerinice): Coac`z negru. ulcera]ii superficiale. 150 mg carbonat de magneziu corespunz`tor la 43 mg Mg2+. fiind destinat tratamentului antihelmintic.infestare cu Ascaris lumbricoides (limbrici). salubrizarea mediului [i formarea deprinderilor igienice. Acest risc spore[te în colectivit`]ile de copii. echimoze. se va efectua controlul parazitozelor colectivit`]ilor.C. v`rs`turi). Buxus. fum`tori. precum [i preven]ia infest`rii cu parazi]i intestinali. Afin. La copii cu vârsta între 5-12 ani: se recomand` câte o monodoz` o dat` pe zi diluat` în 50 ml ap` pe o perioad` de 7 -10 zile. Dr. 5-6 zile la rând. va fi suprimat` posibilitatea de contaminare direct` prin sol sau ape potabile. Profilaxia este prin excelen]` o problem` de educa]ie [i de igien`.prin infestare cu tenia. cu 15 minute înainte de micul dejun [i 2 comprimate masticabile. fie cu miere. se adaug` [i tratament adresat suferin]elor viscerale constituite pe parcursul parazitozei. • morcovul. Produs sub form` de comprimate masticabile care con]ine 22. diluat` în 50 ml de ap`. Semin]ele cojite [i zdrobite se iau diminea]a în priz` unic`. de aceea este obligatorie verificarea st`rii de s`n`tate a animalelor sacrificate. nu produce reac]ii adverse. varza: sucul are efect în combaterea oxiurilor [i a limbricilor. Administrare: Doza recomandat`. se consum` 200-300 ml diminea]a pe stomacul gol. M`ce[. Se administreaz` fie cu zahar.5 mg zinc / capsul`. reglementarea motilit`]ii tractului digestiv. recomandat într-o patologie foarte variat` (respirator. Tratamentul se poate relua dup` o pauz` de 10 zile pân` la rezultat coprologic negativ. se consum` ca atare 20-30 g/zi sau asociat în cantit`]i mai mari cu ceap` [i fructe crude. trebuie luate m`suri [i în acest sens. oxiuraze. diuretic. 2-3 s`pt`mâni la rând. Modific`rile pe care le produc ace[ti parazi]i la nivel intestinal sunt reprezentate de: irita]ii ale mucoasei intestinale datorit` eliber`rii de toxine. pentru recunoa[terea eventualelor e[ecuri în tratament sau reinfest`ri. Este un supliment alimentar cu rol de echilibrare a sistemului imunitar (cre[te rezisten]a organismului la infec]ii. calciu. în special la copii. cardiac. Oxiuroza . gre]uri. Arin alb.Imun Gemoterapia Ulei volatil de cimbru in miere de albine . timp de 6 – 8 zile consecutiv. Regimul alimentar recomandat în parazitozele intestinale: • afinele. HOFIGAL EXPORT-IMPORT S. • m`ce[ele: pulpa m`run]it` [i amestecat` cu miere în p`r]i egale. precum [i vertij. antispasmodic eficient în doze mici.herba) în miere . Simptomele ce pot ap`rea la infestarea cu viermi intestinali sunt numeroase [i uneori comune cu cele pentru alte boli: diaree sau constipa]ie. iar dup` 1-2 ore se recomand` ulei de ricin sau un ceai laxativ. pe o perioada de 4-6 s`pt`mâni. familia Liliaceae. sp`larea legumelor [i a fructelor etc. genito-urinar. Allium porrum. luându-se 2-3 linguri]e pe stomacul gol. genito-urinar). cu 15 minute înainte de cin`. lipsa poftei de mâncare. Prin r`spândirea lor mare. 200 mg carbonat de calciu. parazi]ii sunt trata]i cu medicamente antihelmintice având ca principii active substan]e chimice de sintez` [i care prezint` dezavantajul c` produc reac]ii adverse [i anume cre[terea nivelului enzimelor hepatice (la 16% dintre pacien]ii înrola]i în studiile clinice). inflama]ii. Recomand` administrarea unor produse naturale cu efect antiparazitar sub forma unor cure repetate. Cel mai frecvent. dar [i prin importan]a manifest`rilor pe care le pot produce. HEMINON reprezint` o asociere complex` de principii bioactive naturale [i elemente minerale sub form` de s`ruri u[or asimilabile în organism care ac]ioneaz` sinergic la anumite concentra]ii. fiind în multe cazuri condi]ionat` de zoopatologia parazitar` din teritoriul respectiv. 60 mg carbonat de potasiu [i 0. st`ri febrile (ac]iune pirogen`). ascaridioze. se las` peste noapte.infestare cu Giardia (Lamblia) intestinalis. care deseori dep`[esc sfera organelor digestive. Teniaza .55 mg extract din p`r]ile aeriene [i r`d`cini de Echinacea purpurea [i Echinacea angustifolia. pe o perioad` de 1-3 luni. în cure de 8-10 zile. Meri[or. 5-6 zile consecutiv. Con]ine 21. atrofia vilozit`]ilor intestinale. Nuc sub form` de monodoze care se dilueaz` în ap` plat`.pun mâna pe orice [i duc la gur`. Recomand`ri: Se administreaz` de regul` o monodoz` de 2-3 ori pe zi. • dovleacul: semin]ele sale constituie un remediu antihelmintic cert în combaterea teniei [i ascarizilor. Vor fi detecta]i [i trata]i bolnavii [i purt`torii. prurit. Sub forma de monodoz` de 2 ml care con]ine 3 pic`turi de ulei volatil de cimbru (Thymus vulgaris .

pre[edintele BCE. • Leucoz` enzootic` bovin`. Deoarece în vechile state-membre ale Europei. printre care enumer`m: EURAD-ul condus de dl. • Loca American` [i bolile virotice ale albinelor. Acela[i tratat prevede totu[i c` “în cazul unor evenimente excep]ionale (este posibil`) acordarea sub anumite condi]ii a unei asisten]e financiare comunitare”. Angela Merkel [i Jose Barroso este marea diferen]` dintre cotele de impozitare a profiturilor companiilor. ceea ce a început heroina [i cocaina. Efectele acestor substan]e sunt devastatoare. F`r` îndoial`. vom suporta consecin]ele. La ce bun s` împ`r]im aceia[i moned`. Nu dramatizez în mod gratuit. proprietari de animale A intrat în vigoare Hot`rârea Guvernului Nr. Aceste atacuri trebuie s` primeasc` r`spunsul f`r` echivoc. de la Polonia [i Slovacia pân` la Bulgaria [i România. [i în ceea ce prive[te diferen]ele na]ionale. • Stomatita veziculoas`. Jean-Claude Trichet. mai ales în aceast` perioad` crucial` de recesiune [i probleme bugetare. se pierd locuri de munc` [i cre[te [omajul. Compania lucreaz` la dou` ferme eoliene. facem un apel la voi. • Artrita-encefalit` caprin`. Evaluarea animalelor moarte. 15% sau 17%. Pojghi]a de legalitate pus` ca o „spoiala urât mirositoare” pe aceast` afacere cu moartea. Compania inten]ioneaz` s` construiasc` parcuri eoliene cu o capacitate de 60 de MW în apropiere de Constan]a. To]i cresc`torii de animale care vor desp`gubiri sunt obliga]i s` respecte normele de biosecuritate [i bun`stare a animalelor . • Boala veziculoas` a porcului. • Septicemia hemoragic` viral` a salmonidelor. Pentru a beneficia de aceste drepturi. Un num`r tot mai mare de institu]ii [i organiza]ii neguvernamentale se al`tur` campaniei noastre. Belgiana Electrawinds în Bulgaria [i România Belgiana Electrawinds va investi 500 de milioane de euro în resurse energetice regenerabile în Bulgaria [i România. ceea ce duce la un mediu investi]ional inegal între membrii tradi]ionali ai Uniunii Europene [i noile state-membre din valurile de extindere. a doua în apropiere de {abla. Atena lanseaz` o provocare existen]ial` Uniunii Monetare [i Economice Europene (UEM). nu poate fi exercitat` solidaritatea? Paradoxul este de neîn]eles pentru un profan: în toamna lui 2008. sl`bind pe de alt` parte din punct de vedere al investi]iilor puterile avansate ale B`trânului Continent.în caz contrar. în cel mult 24 de ore. scrapia la oi). Cristian Ene Pre[edintele Asocia]iei “Forumul Antidrog” . • Salmonelozele aviare. care produce 3 MW energie. • Febr` aftoas`. • primarul comunei ([eful comisiei locale de combatere a epizootiilor). atunci cine? Dac` nu acum.Gigel Lazar. care necesit` o reglementare politic`. cererea de desp`gubire o face proprietarul [i o depune la Direc]ia Sanitar Veterinar` sau la medicul veterinar oficial zonal. s` spunem NU acestui atac brutal [i extrem de violent. ce î[i propune s` termine. sum` stabilit` de o comisie format` din reprezentan]i ai statului. Ferma eolian`. iar pân` la sfâr[itul anului va demara proiecte pentru energie solar`. cu atât mai mult cu cât nu exist` nici un fel de tratament pentru a combate abuzul acestor substan]e. este ucis sau sacrificat în abator din cauza unei boli cuprinse în list`. atunci acesta are dreptul la desp`gubiri de la bugetul de stat. efectele devastatoare ale consumului de droguri. Aceasta „scamatorie” legal` nu este altceva decât o ma[in` infernala. Cresc`torul are îns` obliga]ia s` anun]e medicul veterinar. ucise sau t`iate din cauza unor boli grave transmisibile este f`cut` de o comisie format` din: • medicul veterinar zonal. • Febra V`ii de Rift. În fapt.Gazeta Fermierului / Legisl]ie / 16-30 ianuarie 2010 09 Desp`gubiri pentru fermieri. alocându-i un credit de 5 miliarde de euro. la fiin]a [i esen]a neamului românesc. Drept urmare. proprietarul nu d` nici un leu în aceste cazuri. din comun`. Organiza]ia Romana Antidrog (ARA). “Magazinul de Vise” Poarta c`tre Iad Campania lansat` de Asocia]ia “Forumul Antidrog” – FORAD. • Pleuropneumonia contagioas` a bovinelor. în cazul unei lovituri puternice suferite de unul dintre membri clubului. • un poli]ist local • proprietarul p`guba[ Depunerea dosarelor se face în termen de o lun` dup` moartea animalului. este planificat [i un proiect mai mic. Asocia]ia Na]ional` pentru Protec]ia Cet`]eanului. atunci când? Prof. cei ce a]i consemnat de nenum`rate ori. Cererea va fi înso]it` de actele întocmite de medicul veterinar concesionar. care cap`t` o importan]` deosebit` în aceast` perioad` dificil` din punct de vedere economic. nu primesc nici un ban de la stat pentru animalele moarte din cauza bolilor transmisibile. un frate sau un prieten. sunt atrase mai multe capitaluri pentru investi]ii pe aceste noi pie]e.1. • Variola ovin` [i caprin`. Electrawinds construie[te deja o mic` ferm` eolian` în România. • Pesta aviar` (influen]a aviar`). problema arz`toare [i dominant` în acest moment în discu]iile dintre Nicolas Sarkozy. trebuie îndep`rtat` f`r` echivoc [i. în regiunea ora[ului Hunedoara. pentru animalele suspicionate sau afectate de boli transmisibile. care submineaz` coeziunea zonei euro. din cauza acestor substan]e. la valoarea de pia]` a animalului. În schimb. {tiri comunitare Noul “r`zboi” în Europa Diferen]ele mari existente în prezent între regimurile fiscale ale vechilor [i noilor ]`ri membre UE ridic` mari probleme celor mai puternici lideri ai Europei. În economiile cele mai dezvoltate ale Europei cotele de impozitare variaz` între 25% [i 35%.214. encefalopatiile spongiforme (boala vacii nebune. • prefectul jude]ului ([eful comisiei jude]ene de combatere a epizootiilor). • Peste bovin`. • {i trichineloza. pe care aceast` campanie le prime[te zilnic. Herman Van Rompuy. Statul acord` desp`gubiri numai pentru 31 de boli dac` animalul unui cresc`tor moare. Asocia]ia Victimelor Accidentelor de Circula]ie. • Necroza hematopoietic` infec]ioas`. • Varooza albinelor Pesta porcin` african`. Direc]ia sanitar jude]ean` de specialitate are termen de plat` de trei luni. va fi de asemenea îmbun`t`]it` ulterior. împotriva acestei afaceri oneroase are efecte în rândul popula]iei. noi cei ce ne-am asumat lupta cu drogurile. paratuberculoz`. la morala cre[tin`. BCE a ajutat Ungaria. cotele respective au fost stabilite la 10%. care trebuie s` fie racordat` în prim`var` la re]eaua de transport a energiei electrice. • Turbare. învinge de cele mai multe ori ra]iunea. Închei cu o întrebare retoric`: “Dac` nu noi. ucise sau altfel afectate în vederea lichid`rii rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor. privind metodologia pentru stabilirea [i plata desp`gubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale t`iate. Blocul Na]ional Sindical [i. • Pesta ecvin`. ce mâine ar putea s` fie g`sit mort. al tuturor oamenilor ce se consider` responsabili. Reunificarea zonei euro Banca Central` European` s-a reunit [i nu se a[teptat` nicio decizie monetar` în cadrul acestei reuniuni lunare din 2010 a guvernatorilor celor 16 b`nci centrale na]ionale. Uniunea Inimilor. al tuturor celor care au un copil. În caz de moarte a unui animal. Boala Aujeszky. privat. vorbim despre o contradic]ie grav`. Statul îi desp`gube[te pe fermieri. Acest lucru este strict imposibil în cazul Greciei: Tratatul de la Maastricht interzice orice “procedur` de repunere pe linia de plutire” a finan]elor oric`rei ]`ri membre a Uniunii Monetare. Electrawinds face deja ferme eoliene în dou` sate. imediat dup` moartea animalului. anemia infec]ioas` ecvin`. chipul hidos al mor]ii ce se ascunde în fiecare plicule]. • Furunculoza salmonidelor (p`str`vilor). dovada concret` fiind num`rul mare de voturi [i mesaje de încurajare. dar tân`ra genera]ie reprezint` fiin]a [i continuitatea acestei ]`ri. la bun simt [i la tot ce este omenesc în societatea româneasc`. • Bluetongue (boala limbii albastre la bovine [i febra cataral` ovin`). Asocia]ia “Forumul Antidrog” – FORAD face un apel la responsabilitate. trebuie ar`tat celor pe care î[i propune s`-i omoare. pe care scrie aberant “It’s not for human use”. Autopsia animalelor moarte este pl`tit` de stat. De asemenea. Dac` vom privi indiferen]i. • reprezentantul Direc]iei Agricole. Aten]ie! Medicul veterinar deconteaz` necropsia animalelor [i nu are de ce s` cear` bani de la proprietari. care nu face parte din zona euro. care în acela[i timp subven]ioneaz` prin pachete comunitare lucr`rile de infrastructur` din noile state-membre. Este vorba despre un “r`zboi” neoficial în interiorul Europei. din ce în ce mai multe publica]ii din România. curiozitatea unui tân`r de 15 ani. • Dermatita nodular` contagioas` a bovinelor. • Pesta rumeg`toarelor mici. în timp ce în economiile în curs de dezvoltare. • Pesta porcin` clasic`. din p`cate nu suficient de mult. animalele trebuie s` fie înregistrate [i identificate de medicul veterinar [i declarate în registrul agricol. va trebuie s` se pronun]e în ceea ce prive[te Grecia.FORAD . Liberul arbitru nu are ce c`uta în aceasta ecua]ie. una în apropiere de Burgas. dac`. Compania inten]ioneaz` s` produc` 200-250 de MW de energie. ATEN}IE!!! Boala trebuie constatat` de medicul veterinar [i dovedit` numai prin analize de laborator. Pentru cei interesa]i iat` [i lista bolilor transmisibile : • Tuberculoz` bovin`. de circa 60 de milioane de euro. Concret. • Maedi Visna. în valoare de 18 milioane de euro. Aceasta este miza negocierilor în curs sub egida autorit`]ilor de la Bruxelles [i a noului lor pre[edinte. A[a c`.

3 T* + 07. De asemenea. sunt: USD/tona 04.5 T* + Pia]a porumbului: Pre]ul porumbului a câ[tigat în ultima s`pt`mâna cca 2 euro/ton` ajungând la 135. Institutul National de Statistica.3 T* + + + 06.01 134.7 T* + 05.3%. .5 T* - Cota]iile grâului futures la Bursa din Londra. de 22 de state membre UE. în zona Golfului Mexic. începând din 2013.3 T* 06. Printre statele membre. sunt: USD/ton` 04.3 T* 0 06.3 0 0 101. ca urmare a unei cereri în sc`dere. Ungaria.01 T* 0 95. Organizatia pentru Dezvoltare [i Cooperare Economica. în condi]ia de livrare FOB: USD/ton` 04.3 97. pre[edintele Federa]iei germane a agricultorilor.01 Ian 134. ceea ce a dus la cre[terea cu 1.7 0 97.3 T* 06.01 Ian 958. Cre[terea pre]ului porumbului este împiedicat` în linii mari de concuren]a venit` din partea celorlalte cereale furajere care se g`sesc în cantit`]i destul de mari. Tendin]a pozitiv`. Argentina. Tendin]a pie]elor financiare este un motiv în plus de optimism pentru pre]ul oleaginoaselor în perspectiva cre[terii consumului.3 T* 08.01 953. sunt: USD/ton` 04. În acest moment se estimeaz` c` orzul furajer acoper` necesarul furajelor pentru animale. fermieri.01 298. în compara]ie cu vara lui 2008.550 tone (din care 175.5 + 293. procesatori.2% din PIB-ul s`u deficitul public din 2009. a raportat un excedent comercial de 259 de milioane de euro. Stocul de interven]ie la nivel european a ajuns la 2. Rusia. care s-a al`turat “Apelului Parisului”.7 100.01 956.01 166. comisarul european desemnat pentru agricultur`.01 N/C T* 07.01 94.3 T* + 05. sunt: euro/ton` 04. Canada.01 94.unul dintre principalii parteneri comerciali ai statelor din regiune.7 102. 5% la ei).01 385.01 372.01 956.3 103. Cota]iile la floarea soarelui FOB .01 Ian 385.01 Ian 164.FRAN}A.01 T* 07.3 97.01 198. 69% din veniturile agricultorilor europeni provin din ajutoare publice. Departamentul de Agricultura al SUA. 0 = identic) N.9 T* 07. Economia României a înregistrat o cre[tere de 1.45 milioane de tone.01 229. eforturilor agricultorilor pentru ap`rarea climei.01 T* 06.5 T* + Pre]ul grâului – Bursa Chicago în zona Golfului Mexic.FRANTA.01 166. Pre]ul porumbului. Din motive obiective.3 0 113.01 204. nu putem garanta pentru acuratetea [i integralitatea acestor informatii astfel ca orice concluzie [i initiativa de actiune în baza acestui material trebuiesc privite sub aceasta limitare.7%).01 197.3 T* 05.5 euro/ton` FOB Moselle în cazul livr`rilor din luna februarie 2010.01 408. ajungând la 289. Bursele produselor agricole China.= sc`dere.9 T* 08. STATISTICI {I PROGNOZE DE PIA}~ 04 – 08 ianuarie 2010 Pia]a grâului CEREALE OLEAGINOASE Pia]a la soia: Cele trei mari cantit`]i de soia achizi]ionate de China reflect` cre[terea consumului. chiar de 3 ori. 3 milioane de euro.9 T* + Pia]a la floarea soarelui: Pre]ul florii-soarelui s-a diminuat în ultima s`pt`mân`. ducând la un total de 8.5 T* + 07. de datoreaz` [i monedelor slabe ale statelor din regiune.3 T* 08.01 955.01 303.3 T* 06.7 T* 08.7 T* + 05. ceea ce aduce câteva elemente de sus]inere a pre]ului.9 T* + 06.3 + 0 97.5 T* + 07.3 114. sunt: euro/ton` 04.01 199.9 T* + 05.3 T* 06.7 113.3 97.3 T* + 07.01 208. Cota]iile orzului FOB . Agricultorii germani consider` necesar` o men]inere a ajutoarelor directe ale UE dup` 2013.7 T* 08. Diferen]e în zona euro Pe lâng` Grecia [i statisticile ei sc`zute.01 203.3 112. este foarte francofil.7%) [i Spania (19. ceea ce face ca produsele lor s` fie mai ieftine pentru partenerii comerciali occidentali.3 ** pre]ul orzului furajer. Fran]a este principalul beneficiar al ajutoarelor pentru agricultur` de la Bruxelles [i ap`r` angajamentul puternic al Uniunii Europene în acest sector. avand la baza urmatoarele surse: date oficiale (Ministerul Agriculturii. Uniunea European` a emis certificate de export pentru o cantitate de 485.5 *tendin]a pre]ului fa]` de cel \nregistrat anterior (+ = cre[tere. sunt: USD/ton` Creil Dunkerque Moselle Rouen Creil** Moselle** 04.01 Ian 224.3 102.2% la noi. a declarat Sonnleitner.01 224.3 T* 08.3 0 99. .3 288. Cota]iile rapi]ei – Matif.9 T* 0 07.9 T* + 05. În medie. la Copenhaga. Ucraina [i principalele Burse din Comunitatea Europeana). a salutat faptul c` Dacian Ciolo[. atingând nivelul de 122 euro/ton` FOB Rouen în cazul calit`]ii standard.01 164.9 T* + 07. Padurilor [i Dezvoltarii Rurale.7 97. în perioada ianuarienoiembrie 2009. BCE se confrunt` cu o alt` problem` de fond. Sarcina este foarte grea pentru BCE care. Tendin]a de cre[tere a pre]ului r`mâne în continuare de actualitate pe pia]a rapi]ei.01 T* 08.01 Ian 194.3 100. în sânul cuplului franco-german se observ` o contradic]ie foarte ciudat`. lansat în decembrie. prin defini]ie.01 T* 05. “Dac` ajunge cu o filosofie francez` a politicii agricole.7 107.3 102.3 T* + 05.01 228.7 97. depozitari). mai global` [i îngrijor`toare. Pia]a orzului are o configura]ie destul de limitat` ca urmare a activit`]ilor comerciale extrem de reduse ca num`r [i volum.3 T* + 05.3 T* 06.01 1013. Unul dintre elemente este reprezentat de cre[terea pre]ului petrolului ceea ce a dus la majorarea cantit`]ilor de porumb procesate de c`tre industria produc`toare de etanol. a raportat un excedent de 411.9 euro/ton` FOB Bordeaux în cazul livr`rilor din luna martie 2010.Gazeta Fermierului / Bursa agricol` / 16-30 ianuarie 2010 10 {tiri comunitare Nominalizarea lui Ciolo[ sprijinit` de un german Pre[edintele Federa]iei germane a agricultorilor. în FOB: USD/ton` 04.3 T* - Pre]ul grâului din recolta anului 2009 a câ[tigat 1 euro în ultima s`pt`mân`.6%.01 Ian 224.7 T* + 06.01 N/C T* 08.01 Ian 421. Pia]a la rapi]` Pre]ul rapi]ei a pierdut 2 euro/ton`.3 T* 08. respectiv 13%.01 Ian 204.B.01 T* Febr 290. {i totu[i. Australia.01 385. Guvernul german vrea ca politica agricol` european` s` acorde mai mult` importan]`.3 + 294.3 100.3 97.Informatiile din prezenta sinteza sunt rezultatul colectarii de informatii. din care Germania de]ine 0.5 97. organizatii de profil (asociatii profesionale. dac` judec`m dup` reculul PIB-urilor na]ionale (2.7 T* + 05.01 164.59 milioane de tone. Dacian Ciolo[. Slovacia. Cota]iile porumbului futures la Bursa din Chicago.59 milioane de tone de la începutul anului de pia]` [i pân` în prezent. Gerd Sonnleitner.3 T* 07.3 T* + Pre]ul uleiului din floarea soarelui la Bursa din Rotterdam: USD/ton` 04. Cota]iile grâului la Bursa din Chicago.000 tone grâu din Fran]a). de 60%. iar sus]inerea agriculturii în prezent reprezint` aproape 50% din bugetul UE. Cota]iile pentru soia futures la Bursa din Chicago.3 T* 0 + + + + 05.01 1015.5 T* + 07.01 229. care se apropie de 11% în Spania. producatori. acest lucru nu poate s` fie r`u”. Rata [omajului merge de la 1 la 5 între Olanda (3.5 T* + Pre]ul pentru soia în condi]ia de livrare FOB/Golful Mexic: USD/ton` 04. mai multe sunt în favoarea unei reduceri drastice a ajutoarelor.9 T* + Cota]iile uleiului din soia la Bursa din Rotterdam.5 euro/ton` în cazul livr`rilor din luna martie 2010.01 296.9 T* 08.01 422.5% la nivel anual a produc]iei sale industriale.01 223.5 T* + 07. Leul românesc [i forintul maghiar au sc`zut cu 14%. la rândul s`u. România a înregistrat o sc`dere a deficitului. al doilea produc`tor european dup` Fran]a.9 T* 08. într-o anumit` m`sur`. Nu este [i cazul Germaniei. Criza contribuie din plin la exacerbarea specificului [i sl`biciunilor na]ionale. Pre]ul petrolului poate influen]a pe termen scurt pre]ul soiei. a c`rei economie depinde în mare m`sur` de export. fiind extrem de competitiv din toate punctele de vedere.3 T* + 05.01 409.01 223.3 114. sunt: euro/ton` 04.01 Dieppe 307. Dar aici nu este vorba doar de cifre: difer` [i mentalit`]ile.3 T* - Cota]iile porumbului – Matif.3 T* + 05. Negocierile privind PAC pentru perioada 2013-2020 vor începe anul acesta. Recesiunea a fost de 2. cifrele de afaceri au fost mai bune în Germania decât în Fran]a.5 T* 0 07.01 Ian 1010.01 96. a ad`ugat el. trebuie s` pun` cele 16 ]`ri membre ale zonei euro sub aceea[i m`sur` politic` monetar` [i de rat` de schimb.01 224. iar cea a Ungariei va raporta o sc`dere de 0. sunt: USD/ton` 04. estimeaz` Comisia European`.9 T* 08.9 T* 06.01 421.9 milioane de tone [i Fran]a 0.3 97.01 1010.01 208. în luna noiembrie. Brazilia.9 T* 0 06.01 193. Germania a reu[it s` limiteze la 3.3 + 295. Balan]a mondial` a porumbului este destul de tensionat` în ultima perioad`. sunt: USD/ton` 04.01 N/C T* Pia]a orzului: Pre]ul orzului furajer a r`mas neschimbat [i în aceast` s`pt`mân` situându-se în jurul a 97/98. etc) [i surse complementare. informatii din pia]a (traderi.9 T* 0 Presa bulgar` optimist` Comer]ul exterior al unor noi state membre ale UE din Europa de Est demonstreaz` c` începe s`-[i revin`. pentru o PAC mai puternic`.01 296. Acest lucru se datoreaz` economiei din zona euro ce începe s`-[i revin` .01 373.3 T* 08.01 95. Comisarul european desemnat pentru agricultur`. Niciodat` diferen]ele nu au fost atât de mari în zona euro.7 T* + 06. a declarat Gerd Sonnleitner.01 1005.01 228. mai pu]in violent` de aceast` parte a Rhinului.

.........gazetafermierului... dup` ce se anun]ase c` lactatele din 22 de fabrici infestate cu melamin` au fost distruse....ro Colegiul {tiin]ific Prof........ Temperaturile minime din aer se vor încadra în general între -10 [i 2°C.................. Nr. Profesie........... la care se adug` TVA-ul....................... Vârsta.........Gazeta Fermierului / AgroMeteo / 16-30 ianuarie 2010 11 Evolu]ia condi]iilor agrometeorologice Estim`ri pentru 16 – 30 ianuarie 2010 Caracteristici termice si hidrice Intervalul se va caracteriza printr-un regim termic al aerului mai ridicat decât în mod obi[nuit.... Satu Mare Mircea Croitoru .................................... Mihai Berca Prof..... Sucursala Lipscani.... Prin completarea prezentului talon sunt de acord s` primesc gratuit prin po[t`. Opiniile exprimate în articolele publicate apar]in în exclusivitate autorilor..... dezvoltarea schemelor de garantare a creditelor pentru întreprinderile mici [i mijlocii....................... îndeosebi în zonele de câmpie........ jude]/sector.. dr..... subven]ia este de 15 euro......... vigurozitatea [i uniformitatea plantelor prezentându-se medie [i slab`.............. Turism subven]ionat Guvernul Macedoniei îi va subven]iona pe turoperatorii care aduc în ]ar` turi[ti str`ini............ Rezerva de umiditate accesibil` plantelor de grâu de toamn` pe profilul de sol 0-100 cm se va men]ine în limite satisf`c`toare............ bl 17...... iar prin acesta............ acestea fiind expuse riscului fa]` de stresul termic generat de temperaturile minime sc`zute.... promovarea IMM-urilor pentru a oferi noi oportunit`]i [i a asigura o capacitate mai înalt` de adaptare a sistemului economic la rigorile actuale ale economiei de pia]` constituie priorit`]i ale Guvernului..C..pomicultor................. V` rug`m s` completa]i [i datele urm`toare... Modul pl`]ii...........................20°C )...... Ion SANDU {ef Laborator Agrometeorologie............. de la bugetul de stat s-a alocat suma de 24 de milioane de dinari.......... Bartha Ioan Ec....C.......... iar în sem`n`turile efectuate tardiv...../. ar fi: lansarea procesului de negociere a noului regim cu Uniunea European`.............. în cea mai mare parte a regiunilor agricole ale ]`rii........ turoperatorii autohtoni trebuie s` aduc` un grup de cel pu]in 10 persoane pentru cel pu]in trei nop]i........................................................................L...........25 euro iar pe 10 luni 13................. Dup` a[a-zisul scandal al melaminei din toamna anului 2008.......... În intervalele calde........... în sud-estul teritoriului................ Ioan N`molo[anu Dr.................. Pe ansamblu.dr........ Ap. în special........... inclusiv prin dezvoltarea infrastructurii aferente /parcuri industriale... Ioan Alecu Prof.......... În condi]iile men]ionate. local în jum`tatea nordic` a teritoriului. realizarea c`ruia va impulsiona eliminarea impedimentelor în calea desf`[ur`rii afacerilor............................ et 5....................... pe 6 luni 34................... Et............... în intervalele cele mai reci.................... Alte priorit`]i.................... starea de vegeta]ie va putea fi medie [i slab`... * numere valabile \n re]elele Orange [i Vodafone....... în depresiunile nordice [i centrale valorile vor putea coborî pân` la -20°C................ Strada...........R................. prin eventuala încheiere a Acordului de comer] liber comprehensiv [i aprofundat........ Muntenegru............. cu excep]ia intervalelor mai calde când vor fi posibile relu`ri lente [i temporare ale proceselor de cre[tere [i dezvoltare ale plantelor............. (dovada pla]ii se va anexa talonului de abonament) S..... iar de pe alte continente de 45 de euro.8 lei [i pe 12 luni 69.....L Director Adrian Nedelcu ........ Viorica Chiurciu Dr.......................... era de a[teptat ca autorit`]ile chineze s` adopte reglement`ri mai dure pentru a-i proteja pe consumatori..........-15. J40/19313/2008..... Dâmbovi]a Corector Carmen Nedelcu {tiri furnizate de Agen]ia de Pres` Rador Editor general Mihai Mihalache George Ghidrigan Concep]ie [i machetare www..... dr........... inclusiv a celor str`ine directe............... demonopolizarea importului [i exportului...... trimi]ând un SMS la unul din numerele 7555* dac` dori]i s` v` abona]i pentru 6 luni sau 7441* dac` vre]i un abonament pe 10 luni........ Ana {ERBAN Talon de abonament Coordonatele pl`titorului de abonament Numele [i prenumele (Societatea).................. Dorel Codrea Publicist comentator Editorialist Redactori Tipografia Coprint Roman {tef`nescu Daniela }ambrea Ana Maria Ghidrigan Robert Mihai Publica]ie editat` de S.......... ing.9 lei............ implementarea tehnologiilor contemporane pentru raportare financiar` [i statistic`............................ Valoarea subven]iei pe care o vor primi turoperatorii depinde de statul din care vin turi[tii............... Starea solului • Continuarea efectu`rii controlului biologic sistematic pentru determinarea viabilit`]ii culturilor de toamn`... Pre]ul unui exemplar este 2... Mai mul]i bani se aloc` pentru turoperatorii care aduc turi[ti cu avionul........ Fenologic....... {tiri extracomunitare Lapte infestat Dup` mai bine de un an de la scandalul izbucnit în China pe tema laptelui infestat care a provocat moartea a cel pu]in [ase copii...a.. asociat` cu absen]a stratului protector de z`pad` sau în prezen]a unui strat superficial (grosime sub 5 cm) va fi posibil` v`t`marea aparatului foliar prin brunificare [i arsuri ale vârfului frunzelor la culturile de orz [i grâu de toamn` sem`nate în afara epocii optime [i insuficient preg`tite pentru rezisten]a la condi]iile din timpul iernii.......... cantit`]ile de ap` vor înregistra în general valori apropiate de mediile climatologice. Contul: RO 11 BTRL 0410 1202 P782 33XX BANCA TRANSILVANIA S....... orzul [i grâul de toamn` sem`nate în perioada optim` [i bine adaptate la condi]iile de iernare se vor afla predominant în fazele de înfrunzire [i înfr`]ire..... sc 6........................ univ.......L.. Temperatura medie diurn` a aerului se va încadra între -7 [i 5°C...........legumicultor............... Dumitru ANGHEL............................ De asemenea.............................. Profesional -Agromedia S...... {tirea a fost dat` îns` publicit`]ii abia dup` ce s-a anun]at arestarea celor trei directori de la Panda Ltd... îns` [i de transportul pe care-l folosesc ace[tia........ Cea mai mic` sum` de bani se ofer` pentru turi[tii din Bulgaria.. Coordonatele adresei de expediere a abonamentului Numele [i prenumele (Societatea)......... iar în nop]ile cele mai reci..... Dac` turi[tii vin din Turcia........75 euro................... Domeniu de activitate................ Pre]ul real al abonamentului pe 6 luni este de 8....C... univ....... Bucure[ti............ro ISSN 2065-5312 Colegiul consultativ Silviu Zetea .fermier... Sub aspect pluviometric.......................... inclusiv crearea [i consolidarea capacit`]ilor Agen]iei privind Eficien]a Energetic` [i a Fondului pentru Eficien]a Energetic` [........... dup` caz: Suprafa]a cultivat`.... cu tendin]a de a dep`[i normalul perioadei.... dar presa de stat a transmis c` laptele infestat de la fabrica de produse lactate Panda Ltd din Shanghai a fost descoperit abia la sfâr[itul aceluia[i an............... zone economice libere etc... culturile de toamn` î[i vor continua predominant repausul vegetativ în aproape toate zonele agricole........... CUI: 24742449... univ.. Local... Grecia. www..... Pentru acest obiectiv...... sector 4 Bucure[ti... Pentru a beneficia de aceste stimulente....... Localitatea........ Programul a început de la 1 ianuarie 2010........ Procurori chinezi au confirmat pentru BBC c` trei directori ai unei fabrici de produse lactate vor fi trimi[i în judecat` pentru comercializarea laptelui infestat cu melamin`.. num`r de animale.6 lei.. majorarea eficien]ei energetice [i utilizarea resurselor regenerabile.............. Sc.... ing.........R. Albania....... care vin cu autobuzul................ în sectoarele cu un poten]ial sporit de competitivitate [i orientate la export........ suma este de 25 de euro............0770 306 197 .... forma de proprietate............... CP 152 fax: 031 814 59 90................. exist` suspiciunea c` se recurge în continuare la aceast` practic`..........cameradegarda................ Caracteristici fenologice Director General............. pe fondul sc`derii temperaturilor minime din aer sub pragurile biologice critice de rezisten]` a plantelor (-10......... armonizat cu legisla]ia comunitar`.. Credite garantate Perfec]ionarea sistemului de reglementare a activit`]ii de întreprinz`tor......... . România........A....... ing............... Slovenia [i Croa]ia..... uniformitatea [i vigurozitatea plantelor se va men]ine bun` [i medie în culturile înfiin]ate în epoca optim` [i bine adaptate la condi]iile de iernare.................. De acum v` pute]i abona foarte simplu. un compus chimic folosit pentru a masca proasta calitate a laptelui.......... apropiate de optim [i optime în cea mai mare parte a ]`rii.. Pre]urile sunt valabile doar pentru 2009........... turoperatorii vor primi între 10 [i 45 de euro pentru fiecare vizitator adus dintr-un stat str`in................... fiecare turoperator va primi câte 10 euro de persoan`.. Cod po[tal.......... Oana OPREA..com.... Pentru ace[tia. Suma prev`zut` pentru turi[tii dintr-un alt stat care au c`l`torit cu autobuzul este de 20 de euro.. SMS sau altre mijloace de comunicare materiale promo]ionale legate de promovarea publica]iilor ce apar]in S...........4 lei. dezvoltarea cadrului legislativ în domeniul protec]iei consumatorilor [i supravegherea pie]ei............ Constantin Chiurciu Dr.... Profesional -Agromedia S....... Tache Gheorghe 13............. Bosnia [i Her]egovina. Serbia..................................... semnalându-se înghe] la sol....... Elena MATEESCU Colectiv de elaborare: Maria NISTOR. Gala]i Ion Oprea ... în special în zonele de câmpie.. Num`rul de abonamente............... OP 61.. tipul de serviciu prestat în domeniul agricol... A fost elaborat Planul de ac]iuni de eliminare a constrângerilor de ordin administrativ în mediul de afaceri.. abaterile termice pozitive fiind de 1pân` la 5°C.... Recomand`ri de specialitate: Moldova Politici de necesitate Atragerea în economia na]ional` a investi]iilor strategice.. cu o stare de vegeta]ie în general bun` [i medie.............. precum [i a elementelor de rod la speciile pomi-viticole... maximele vor putea dep`[i 15°C... Aten]ie! Abonarea prin SMS v` aduce un discount considerabil.... este una dintre priorit`]ile stabilite pentru anul 2010 de c`tre Ministerul Economiei.... Culturile tardive vor parcurge fazele de r`s`rire [i apari]ia frunzei a treia............... CUI........ gazetafermierului@gmail....... Temperaturile maxime din aer vor fi cuprinse între -3 [i 8°C........ • Aplicarea îngr`[`mintelor organice la pomii fructiferi [i vi]a de vie................. Dr.........R..... Profesional-Agromedia S............. ap 223.. Bl. deficitele de ap` în sol vor fi moderate........ Pre]ul abonamentului cu ajutorul SMS-ului pe 6 luni este de 6 euro iar cel pe 10 luni de 10 euro..... Gazeta fermierului Adresa redac]iei: Str Serg.... Este obligatoriu ca SMS-ul s` con]in` cuvântul FERMIERULUI [i adresa postala la care dori]i s` primi]i revista........... e-mail.............. Pentru musafirii din statele europene.... al unui abonament pe trei luni 17.............................. Dr...

Cu franceza nici nu se mai ostenea. trei în unu’. din aceea[i familie de animale r`pitoare fac parte [i `l de râvne[te la pu]inul avut al unei b`trâne [i `l de închide ochii la o astfel de mâr[`vie. la colonoamericanul Joshua Todela [i acesta este doar un exemplu. Tare mira-m-a[! P. Ca s`-[i salveze câinii . lupul se retrage [i îi spune celuilalt: “Intr` tu primul. p’`i mai den ocol. ba[ca ingleza. {i stârnesc groaza. m` mutai la ]ar`. carele. implicit. {i fac pr`p`d. Se zvone[te c` se vor lua ceva m`suri mai drastice de stârpire a lor. gios. s` p` drepta. Primii atac` în haite. durabil. cât [i pentru juc`tori. O întreag` t`r`[enie. având [i glon] pe ]eav`. [opârli. cât s` m` str`ba]` o arip` de vis. triunghi [i patrat de trage (dupe Sezan).cum altfel . `i cu patru picioare. [i lui îi pasa cel mai des pe teren. De-un par ecsamplu profii d` matematic` preda [i muzica laolalt` cu desemnul. c`p[uni [i b`tul drumurilor p’in Iuropa!). ~lea d` [tiin]uri [i scorneli pintru tinere n`dejdi (asta nu crez c’am visat-o!). aromit` cu adida[ii lu’Ghi]`.Gazeta Fermierului / Puncte de vedere / 16-30 ianuarie 2010 12 Scrisoarea lu’ Gheorghe! S’ai noroc {efu’! M` siestam dupe Boboteaz` (capete d` trandafiri. Le preda la gorobe]i. Domnilor. c` doar ni tat` Traian Romanu’ (p` cale d` consecin]` Decebal fu Mum`?). bag actili pe-o iemigrare la nepo]ii de mi i-a aduce a’Mic`. Cu lupii ceilal]i. Infinitu’. Chiar dac` ei au origini iraniene sau braziliene (vezi din nou cazul Stelei). halal st`pâni! Asta nu înseamn`. le studia copchii pisti t`t. vericule!). curiuri (ce’]i’s`i adeneaori?) [i câte [i mai câte. Da-r-ar Dumnezeu s` se adevereasc`. niutoane. întrebar` în drepta [i merser` la Nea’Traian s`-i propuie ca to]i mini[trii care trecur` pi la înv`]âmânt. Cum m` cugetam. se fac d` [coal` [i vreau s` [tiu dac` s-a men]ine politica d` ieduca]ie d’acu! C` io’i vreau jenii! N-are emportan]` cum ajung. SUA. c` d` când suntem francofonii (h`! h`! h` – de la pa[opt. finan]atori sau ce vre]i voi. Uneori – rareori. la prim`var` o [tevie. ne[te pl`cinte cu bulearc` [i ud`tur`. c` pe mine m` bufne[te râsul!” George Ghidrigan Sport Transferuri sub semnul crizei De ceva timp ne laud`m prin mass-media c` transfer`m juc`tori senza]ionali. deodat` analitic [i sintetic. ca s` [tii un’ s`’mi treme]i ce ai de tremes. Cic` doi lupi bl`no[i se hot`r`sc s` atace o stân`. de d` tornade taman lâng` cabenetu’ d` geografie. fra]ilor. la care preten]iile sunt foarte mari. De[i. nu mai întâmpin` nicio rezisten]` [i c` pot s`–[i fac` în voie. deseori? – vinovatul e g`sit [i condamnat. mintena[ m` slobozii în adurmire. cred c` vor crea senza]ionalul. În schimbul pl`]ii. atât pentru cluburi. Este ridicol s` aduci în ]ar`. ale tuturor – constat` cele întâmplate [i se apuc` de cercet`ri [i investiga]ii. Da’ ce le pus` capac ierea c` cadrili ie policalificate (ierea bun de ceva [i Nea Nicu!). în care fotbalul are o tradi]ie a[a cum o [tim cu to]ii. Steaua nu se va putea înt`ri pentru lupta final` a campionatului [i. c` m` trezi n`roada d` muiere. de ce a venit Todela în Ghencea. {i cei cu blana sur` [i cei cu fa]` uman`. f`r` jamuri fotos`nsibile d` dioxid d` siliciu [i iefecte d` ser` (E! Ce mai zici? Le am?). d`’n cauz` c` muzica ie artimetica sunetelor [i desemnul den cub. Pentru c`. o urzic`. ba[ca prim-mini[trii s`-i ieie la iei acas`.auzi ce mai poveste – unii posesori de exemplare canine i-au urcat prin podurile caselor ori i-au coco]at prin copaci pe post de privigheciori. [ti]i la cine m` refer în mod special. masline. Devine c` m` sco]. capabel s` r`spunz` la provoc`rili den competi]ia pie]ii muncii iuropene [i mondeale. Toate profele ierea poligloate: preda materna. Fugea aviara [i porcina d` iei ca dracu’ (Doamne iart`-m`!) d` tâmâie. c` doar cre[tini suntem. {i nimeni nu aude [i nu vede nimic atunci. ba chiar ucise în propria cas`. Nu se mai s`tura d` [colili în care se preda apusul [i r`s`ritul derect. [i atunci – oameni suntem – scap` de binemeritata pedeaps` cu închisoarea. laolant` cu taliana. ca s` zic a[a! Cum venir` în capital`. treaba e mai încurcat`. boare. vezi bine! Iar fapta celui din urm` e cu atât mai vinovat` [i mai demn` de ani mul]i [i grei de temni]`. Pân` la urm` Stoichi]` a început s` î[i piard` r`bdarea [i [i-a dat seama c`. întrebar` în stânga. `la d` [ade col] cu Loden!). Cum se mai petrec lucrurile [i în cazul în care rudele ori prietenii pun mân` de la mân` [i scot ceva verzi[ori s`-i dea pe unde trebuie [i s` se claseze ori s` se fac` uitat prin vreun sertar cazul cu pricina. lui Beckam. p`ienjeni [i c`rcâiaci ce s` mai vorbim. Pentru c` nu se oferea nici unul s` înceap` atacul. dar [i pe aiurea. la nobelu’ (ce are `[tia de d` la premii numa nume d` ru[ine ?). o s` ajungem în scurt timp s` aducem fotbali[ti în ]ar` orientându-ne dup` câte cornere sau arunc`ri de la margine au b`tut. Halal animale de paz`. un hasma]uchi. violate. Bag` capul cel ce tr`sese paiul cel scurt. extraordinari [i. dar de aici [i pân` la a aduce diver[i m`sc`rici care au preten]ii de fotbali[ti doar pentru c` nu cost` nimic. La limbi r`m`s` bu[be. {i `i cu blana sur`. Da’ce cadri [i copii s`n`to[i? To]i ierea campioni d` gioghing (minim dou` trasee p` zi). f`r` niciun fel de discriminare ori poate da. la cele câte s-au întâmplat pân` acum [i au r`mas în coada de pe[te. Se furi[eaz` pân` la locul unde gardul avea o sp`rtur`. guzgani. Auzi explica]ie a conduc`torilor Stelei. la ceasul când se comit aceste fapte dincolo de orice închipuire. f`r` fereli. de!). spaniola [i portugheja (dupe lungi stagiuri d` studiu la potrocale. îns`. f`r` s`punuri [i detergenturi. niciodat` ei nu vor face fa]` unei competitii nici m`car de nivelul Ligii a 2-a. dar ciobanul îl a[tepta pe partea cealalt` cu o bât` [i îi arde una cu putere. Da’ la biolojie? Unde se înt’orcea ierea numa’ organismuri vii. Pentru c`. iar oamenii legii – pl`ti]i s` apere vie]ile [i avutul s`tenilor. Cu Lupea e o alt` poveste. termen generic. De nu cumva e boln`vior ori are în grij` câ]iva puradei. de cap. da’ dac` s` modific` ruralu’ de un’ mai g`sim noi condi]iile d` mediu carele s`-i formeze? Auz? Gheorghe În vârful peni]ei O stare de lucruri de natur` s` îngrijoreze: în iarna asta – zice una lume – mai peste tot în ]ar` s-au înmul] it lupii. ale noastre. Canci! Nema deferen]e! {i c` când dedeau s` plece îi pic` la unu’ fisa [i s` dumiri c` d` la sestemu d` înv`]`mânt rural devine c` ni se trage genealitatea. Ce mai? Minunea lumii! Inv`]âmânt entegrat. R`maser` cruci]i ([i mahometanii [i ovreii). totul se sfâr[e[te mai mult decât jenant. S-au înmul]it lupii. de umbl` în cizme ori bocanci. s` vaz` ce secreturi de]ânem. s` emplementeze acolo sistemu’ nost’ d` înv`]`mânt rural. v`leat [`pte mii cins’te opt’[pce de la facerea lumii [i ieream ca cum zâse Dom’Silviu (Brucan bre! Nu face niznai!). c` lupii. s` v` l`uda]i c` aduce]i juc`tori str`ini care au jucat pe lâng` adev`ra]ii fotbali[ti. den ce ]ar` d` p` mapamond. colegul de echip` al lui Todela îi pl`cea foarte mult de el. cin’ s` le ]âie sama? Se luase omenirea de-un gând [i tremeser` la noi. nu pu]ine sunt cazurile în care femei singure [i b`trâne sunt jefuite. Pentru c` sunt mul]i în Liga lui Mitic` asemenea lui. Abia dup` aceea. cumetrele [i cumetrii de prin vecini. Eu în]eleg c` este criz`.S. D`[tep]i! Îi l`sam p` to]i f`r` premiile `lea d` la olempeade. Mu]âr` când v`zur` c` [i copchii d’a zecea socotea p` de[te [i den galava. trag la sor]i. Vezi. icstreme. ciuperci. {i Dinamo [i Rapid mai pu]in Timi[oara [i Clujul. cu osteneal` [i parale grup pintru entegrare în natur`. pe acilea pe la noi. C` s-au n`r`vit s`-i atace . se uitar` p` stânga. corb la corb nu-[i scoate ochii. a banilor din Liga Campionilor. [`rpi. eu în]eleg c` patronii no[tri au devenit peste noapte mai preocupa]i de averile lor. la o adic`. dau cu presupusu’. [oareci. nu aflai sfâr[itul. chiar [i la probe. f`r` bani. C`ci. Se f`cea c` ierea purcoie d` premii. Mult mai mari decât criza economica prin care trecem. c` asta-i temelia) [i sc`pai în cujetare (mi se mai întâmpl`. carele s` scaz` imunitate naturel` [i s` creasc` inciden]a azmului. c` dac` da. Da’ ce condi]ii sanitare? Entegrare ideal`. Cu botul în labe. create d` ~l d` Sus [i ievoluate d` unu’ Darvin (nu’[ dac` ai auzit Mata!). De când cu criza. a[a c` te întreb p` Matale: îi d`du? Emaileaz`-mi. mai repede ca ai lor cu pisiul. Nicidecum! Se mai g`se[te o pu[c`. se [tie. mu[chii. lib`rci. viet`]ile din gospod`riile s`tenilor. vreun par ori vreun topor care s` le st`vileasc` din avânt. c` lu`m tot. cauzeaz` la virusuri. Se duser` p’in [coale d` la ]ar` s` vaz` ce [i cum! {i unde nu v`zur` c` ie sestem de sestem. Este trist. ori[cât. care circul` ca banc. d` grijea lu’ factoru’politic pintru înv`]`mânt modern. derect în natu`. vorba neam]ului d` Johanov. Pune [i d` la [tiin]uri: enstaine. Robert Mihai . ca cum ar veni (a[a cere prin]ipurili moderne ale lu’ dezvoltarea durabel`). mai o bun`-diminea]a p’in afum`tori [i cuibare. A[a ziceau! Bre. Batâr d` licheni. unde vântu’ se unez` cu ploaia. conlocuitoarea. ce mai tura-vura. cu arie curicular` permanent upgradat` cu ultimele cuceriri ale [tiin]ei (te-am taiat la radicale!). da’ nu mult. Nepo]ii or cre[te. Uitai s`’] zâc. Doamne. A[tept replica lui Panduru [i Stoichi]`. Radem! Venir` `ia. cum le e felul. {i asta nu se întâmpl` numai în Ghencea. {i `i de umbl` pe dou` picioare. plus latin`. {i nici lup la lup. sus.o sujem odat’ cu laptili mamii. {tiu [i o istorioar`. Ieroziunea eolian` [i pluvial` ie iecsemplificat` p` temelii [i treptili d` la intrarea. e lucru mare. d` la goncur. o l`s`m pe alt` dat`. juc`tori care evolueaz` în campionate studen]e[ti într-o ]ar`. fasul` cu moare. d’un par examplu irea predat p` viu. {i aici. gu[teri. c`litur` d` curechi. broa[te. dragi conduc`tori. din p`cate.mai ales pe cei neajutora]i. s` nu ` li se piarz` poten]ialu’ enfec]ios d`n cauz` de temperatur` (under nula. mira-m-a[. Se f`cea c` ieream ca cum suntem acu’. Mai o g`in` piste gard.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful