ALGORITMI SI STRUCTURI DE DATE ¸ Note de curs

(uz intern - draft v2.3)

Prefat˘ ¸a
Cˆnd dorim s˘ reprezent˘m obiectele din lumea real˘ ˆ a a a a ıntr-un program pe calculator, trebuie s˘ avem ˆ vedere: a ın • modelarea obiectelor din lumea real˘ sub forma unor entit˘¸i matematice a at abstracte ¸i tipuri de date, s • operatiile pentru ˆ ¸ ınregistrarea, accesul ¸i utilizarea acestor entit˘¸i, s at • reprezentarea acestor entit˘¸i ˆ memoria calculatorului, ¸i at ın s • algoritmii pentru efectuarea acestor operatii. ¸ Primele dou˘ elemente sunt ˆ esent˘ de natur˘ matematic˘ ¸i se refer˘ la a ın ¸a a a s a ”ce” structuri de date ¸i operatii trebuie s˘ folosim, iar ultimile dou˘ elemente s ¸ a a implic˘ faza de implementare ¸i se refer˘ la ”cum” s˘ realiz˘m structurile de date a s a a a ¸i operatiile. Algoritmica ¸i structurile de date nu pot fi separate. De¸i algoritmica s ¸ s s ¸i programarea pot fi separate, noi nu vom face acest lucru, ci vom implementa s algoritmii ˆ ıntr-un limbaj de programare (Pascal, C/C++, Java). Din aceast˘ cauz˘ a a acest curs este ¸i o initiere ˆ algoritmic˘ ¸i programare. s ¸ ın as Scopul cursului este subordonat scopului specializ˘rii (informatic˘, ˆ cazul a a ın nostru) care este s˘ preg˘teasc˘ speciali¸ti competenti, cu ˆ a a a s ¸ ınalt˘ calificare ˆ a ın domeniul informaticii, cadre didactice competente ˆ acest domeniu (profesor de ın informatic˘ ˆ gimnaziu ¸i liceu), informaticieni ˆ diverse domenii cu profil tehnic, a ın s ın economic, etc. ce pot ˆ ıncepe lucrul imediat dup˘ absolvirea facult˘¸ii.Dezideratul a at final este deci competenta. Competenta ˆ ¸ ¸ ıntr-un domeniu de activitate implic˘ a experient˘ ˆ rezolvarea problemelor din acel domeniu de activitate. Atˆt ¸a ın a competenta cˆt ¸i experienta ˆ rezolvarea problemelor se pot obtine numai dac˘ ¸ a s ¸ ın ¸ a permanent se ˆ ıntreprind eforturi pentru ˆ sirea de noi cuno¸tinte. De exemplu, ınsu¸ s ¸ orice informatician (programator sau profesor) care elaboreaz˘ programe pentru a rezolvarea unor probleme diverse, trebuie s˘ aib˘ competente conform schemei1 : a a ¸
PROBLEMA (model fizic)

ALGORITMICA (model virtual)

PROGRAMARE

Gandire algoritmica

Experienta (rezolvarea de probleme)

Cursul de Algoritmi ¸i structuri de date este util (¸i chiar necesar) pentru s s formarea competentelor ¸i abilit˘¸ilor unui bun programator sau profesor de ¸ s at informatic˘. Pentru a vedea care sunt aceste competente ¸i abilit˘¸i putem, de a ¸ s at
1 M. Vlada; E-Learning ¸i Software educational; Conferinta National˘ de ˆ a¸amˆnt Virtual, s ¸ ¸ ¸ a Inv˘t˘ a Bucure¸ti, 2003 s

exemplu, s˘ citim Programa pentru informatic˘ - Concursul national unic pentru a a ¸ ocuparea posturilor didactice declarate vacante ˆ ˆ a¸amˆntul preuniversitar.2 ın ınv˘t˘ a ˆ Intr-un fel, primul semestru al cursului Algoritmi ¸i structuri de date este s echivalent cu ceea ce se pred˘ la informatic˘ ˆ clasa a IX-a iar al doilea semestru cu a a ın clasa a X-a (specializarea: matematic˘-informatic˘, intensiv informatic˘). Diferenta a a a ¸ este dat˘ ˆ primul rˆnd de dificultatea problemelor abordate de c˘tre noi ˆ cadrul a ın a a ın acestui curs. Din aceast˘ cauz˘ vom avea ˆ vedere ¸i ce prevede Pograma ¸olar˘ a a ın s s a pentru clasa a IX-a, Profil real, Specializarea: Matematic˘-informatic˘, intensiv a a informatic˘. De asemenea, merit˘ s˘ vedem ce p˘reri au cei care au terminat de a a a a curˆnd o facultate cu un profil de informatic˘ ¸i care au un ˆ a a s ınceput de carier˘ a reu¸it. Vom ˆ ¸elege de ce acest curs este orientat pe rezolvarea de probleme. s ınt Alegerea limbajului Java pentru prezentarea implement˘rilor algoritmilor a a fost f˘cut˘ din cˆteva considerente. Java verific˘ validitatea indicilor tablourilor a a a a (programele nu se pot termina printr-o violare de memorie sau eroare de sistem). Java realizeaz˘ gestiunea automat˘ a memoriei (recupereaz˘ automat memoria a a a care nu mai este necesar˘ programului) ceea ce simplific˘ scrierea programelor a a ¸i permite programatorului s˘ se concentreze asupra esentei algoritmului. Exist˘ s a ¸ a documentatie pe internet. Compilatorul de Java este gratuit. Un program scris ˆ ¸ ın Java poate fi executat pe orice calculator (indiferent de arhitectur˘ sau sistem de a operare). Studentii nu sunt obligati s˘ realizeze implement˘rile algoritmilor ˆ Java; ¸ ¸ a a ın ei pot folosi Pascal sau C/C++. Algoritmii prezentati ˆ curs sunt descri¸i ˆ limbaj ¸ ın s ın natural sau ˆ limbaj algoritmic iar implement˘rile sunt ˆ limbajul de programare ın a ın Java. Java este un limbaj orientat-obiect, dar noi vom utiliza foarte putin aceast˘ ¸ a particularitate. Sunt prezentate toate elementele limbajului de programare Java necesare pentru acest curs dar ecesta nu este un curs de programare ˆ Java. ın Cuno¸tintele minimale acceptate la sfˆr¸itul cursului rezult˘ din Legea nr. s ¸ as a 288 din 24 iunie 2004 privind organizarea studiilor universitare ¸i, de exemplu, s din Ghidul calit˘¸ii ˆ ˆ a¸amˆntul superior3 . Aici se precizeaz˘ faptul c˘ diploma at ın ınv˘t˘ a a a de licent˘ se acord˘ unui absolvent al programului de studii care: demonstreaz˘ ¸a a a acumulare de cuno¸tinte ¸i capacitatea de a ˆ ¸elege aspecte din domeniul s ¸ s ınt de studii ˆ care s-a format, poate folosi atˆt cuno¸tintele acumulate precum ın a s ¸ ¸i capacitatea lui de ˆ ¸elegere a fenomenelor printr-o abordare profesional˘ s ınt a ˆ domeniul de activitate, a acumulat competente necesare demonstr˘rii, ın ¸ a argument˘rii ¸i rezolv˘rii problemelor din domeniul de studii considerat, ¸i-a a s a s dezvoltat deprinderi de ˆ a¸are necesare procesului de educatie continu˘. ınv˘t ¸ a

prin O.M:Ed.C. nr.5287/15.11.2004 Universit˘¸ii din Bucure¸ti, 2004; Capitolul 4, Calitatea programelor de studii uniat s versitare, Prof.univ.dr. Gabriela M. Atanasiu - Universitatea Tehnic˘ ”Gh.Asachi” din Ia¸i a s
3 Editura

2 Aprobat˘ a

Cuprins
1 Notiuni fundamentale ¸ 1.1 Programe ciudate . . . . . . . . . . . . . 1.1.1 Un program ciudat ˆ Pascal . . ın 1.1.2 Un program ciudat ˆ C++ . . . ın 1.1.3 Un program ciudat ˆ Java . . . ın 1.1.4 Structura unui program Java . . 1.2 Conversii ale datelor numerice . . . . . 1.2.1 Conversia din baza 10 ˆ baza 2 . ın 1.2.2 Conversia din baza 2 ˆ baza 10 . ın 1.2.3 Conversii ˆ ıntre bazele 2 ¸i 2r . . s 2 Structuri de date 2.1 Date ¸i structuri de date . . . . . . . . s 2.1.1 Date . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.2 Structuri de date . . . . . . . . 2.2 Structuri ¸i tipuri de date abstracte . . s 2.2.1 Structuri de date abstracte . . 2.2.2 Tipuri de date abstracte . . . . 2.3 Structuri de date elementare . . . . . 2.3.1 Liste . . . . . . . . . . . . . . . 2.3.2 Stive ¸i cozi . . . . . . . . . . . s 2.3.3 Grafuri . . . . . . . . . . . . . 2.3.4 Arbori binari . . . . . . . . . . 2.3.5 Heap-uri . . . . . . . . . . . . . 2.3.6 Structuri de multimi disjuncte ¸ 3 Algoritmi 3.1 Etape ˆ rezolvarea problemelor . ın 3.2 Algoritmi . . . . . . . . . . . . . 3.2.1 Ce este un algoritm? . . . 3.2.2 Propriet˘¸ile algoritmilor at 3.2.3 Tipuri de prelucr˘ri . . . a v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 2 3 4 5 5 6 6 7 7 7 9 10 10 10 11 11 12 13 14 15 16 17 17 18 18 20 20

3.3

3.4

3.5

Descrierea algoritmilor . . . . . . . . . . . . . . . 3.3.1 Limbaj natural . . . . . . . . . . . . . . . 3.3.2 Scheme logice . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3.3 Pseudocod . . . . . . . . . . . . . . . . . Limbaj algoritmic . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4.1 Declararea datelor . . . . . . . . . . . . . 3.4.2 Operatii de intrare/ie¸ire . . . . . . . . . ¸ s 3.4.3 Prelucr˘ri liniare . . . . . . . . . . . . . . a 3.4.4 Prelucr˘ri alternative . . . . . . . . . . . a 3.4.5 Prelucr˘ri repetitive . . . . . . . . . . . . a 3.4.6 Subalgoritm . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4.7 Probleme rezolvate . . . . . . . . . . . . . 3.4.8 Probleme propuse . . . . . . . . . . . . . Instructiuni corespondente limbajului algoritmic ¸ 3.5.1 Declararea datelor . . . . . . . . . . . . . 3.5.2 Operatii de intrare/ie¸ire . . . . . . . . . ¸ s 3.5.3 Prelucr˘ri liniare . . . . . . . . . . . . . . a 3.5.4 Prelucr˘ri alternative . . . . . . . . . . . a 3.5.5 Prelucr˘ri repetitive . . . . . . . . . . . . a 3.5.6 Subprograme . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5.7 Probleme rezolvate . . . . . . . . . . . . . 3.5.8 Probleme propuse . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20 21 22 22 23 23 23 24 24 25 26 27 30 32 32 34 35 35 35 36 37 52 55 55 57 57 58 58 60 61 62 62 62 62 63 64 66 67 67 69

4 Analiza complexit˘¸ii algoritmilor at 4.1 Scopul analizei complexit˘¸ii . . . . . . . . . . . . . . . . at 4.1.1 Complexitatea spatiu . . . . . . . . . . . . . . . ¸ 4.1.2 Complexitatea timp . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2 Notatia asimptotic˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¸ a 4.2.1 Definire ¸i propriet˘¸i . . . . . . . . . . . . . . . s at 4.2.2 Clase de complexitate . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.3 Cazul mediu ¸i cazul cel mai defavorabil . . . . . s 4.2.4 Analiza asimptotic˘ a structurilor fundamentale a 4.3 Exemple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.1 Calcularea maximului . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.2 Sortarea prin selectia maximului . . . . . . . . . ¸ 4.3.3 Sortarea prin insertie . . . . . . . . . . . . . . . . ¸ 4.3.4 Sortarea rapid˘ (quicksort) . . . . . . . . . . . . a 4.3.5 Problema celebrit˘¸ii . . . . . . . . . . . . . . . . at 4.4 Probleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4.1 Probleme rezolvate . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4.2 Probleme propuse . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

5 Recursivitate 5.1 Functii recursive . . . . . . . ¸ 5.1.1 Functii numerice . . . ¸ 5.1.2 Functia lui Ackerman ¸ 5.1.3 Recursii imbricate . . 5.2 Proceduri recursive . . . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71 71 71 74 74 75 77 77 78 78 80 80 81 82 84 87 93 93 93 94 95 95 95 96 97 97 98 98 98 100 100 100 101 101 102 104 104 105 106 107 107 107

6 Analiza algoritmilor recursivi 6.1 Relatii de recurent˘ . . . . . . . . ¸ ¸a 6.1.1 Ecuatia caracteristic˘ . . . ¸ a 6.1.2 Solutia general˘ . . . . . . ¸ a 6.2 Ecuatii recurente neomogene . . . ¸ 6.2.1 O form˘ simpl˘ . . . . . . . a a 6.2.2 O form˘ mai general˘ . . . a a 6.2.3 Teorema master . . . . . . 6.2.4 Transformarea recurentelor ¸ 6.3 Probleme rezolvate . . . . . . . . .

7 Algoritmi elementari 7.1 Operatii cu numere . . . . . . . . . . . . . . . . ¸ 7.1.1 Minim ¸i maxim . . . . . . . . . . . . . s 7.1.2 Divizori . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.1.3 Numere prime . . . . . . . . . . . . . . 7.2 Algoritmul lui Euclid . . . . . . . . . . . . . . . 7.2.1 Algoritmul clasic . . . . . . . . . . . . . 7.2.2 Algoritmul lui Euclid extins . . . . . . . 7.3 Operatii cu polinoame . . . . . . . . . . . . . . ¸ 7.3.1 Adunarea a dou˘ polinoame . . . . . . . a 7.3.2 ˆ Inmultirea a dou˘ polinoame . . . . . . ¸ a 7.3.3 Calculul valorii unui polinom . . . . . . 7.3.4 Calculul derivatelor unui polinom . . . . 7.4 Operatii cu multimi . . . . . . . . . . . . . . . ¸ ¸ 7.4.1 Apartenenta la multime . . . . . . . . . ¸ ¸ 7.4.2 Diferenta a dou˘ multimi . . . . . . . . ¸ a ¸ 7.4.3 Reuniunea ¸i intersectia a dou˘ multimi s ¸ a ¸ 7.4.4 Produsul cartezian a dou˘ multimi . . . a ¸ 7.4.5 Generarea submultimilor unei multimi . ¸ ¸ 7.5 Operatii cu numere ˆ ¸ ıntregi mari . . . . . . . . . 7.5.1 Adunarea ¸i sc˘derea . . . . . . . . . . . s a 7.5.2 Inmultirea ¸i ˆ artirea . . . . . . . . . ¸ s ımp˘ 7.5.3 Puterea . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.6 Operatii cu matrice . . . . . . . . . . . . . . . . ¸ 7.6.1 ˆ Inmultirea . . . . . . . . . . . . . . . . . ¸ 7.6.2 Inversa unei matrice . . . . . . . . . . .

8 Algoritmi combinatoriali 8.1 Principiul includerii ¸i al excluderii ¸i aplicatii s s ¸ 8.1.1 Principiul includerii ¸i al excluderii . . s 8.1.2 Num˘rul functiilor surjective . . . . . a ¸ 8.1.3 Num˘rul permut˘rilor f˘r˘ puncte fixe a a aa 8.2 Principiul cutiei lui Dirichlet ¸i aplicatii . . . s ¸ 8.2.1 Problema subsecventei . . . . . . . . . ¸ 8.2.2 Problema sub¸irurilor strict monotone s 8.3 Numere remarcabile . . . . . . . . . . . . . . 8.3.1 Numerele lui Fibonacci . . . . . . . . 8.3.2 Numerele lui Catalan . . . . . . . . . 8.4 Descompunerea ˆ factori primi . . . . . . . . ın 8.4.1 Functia lui Euler . . . . . . . . . . . . ¸ 8.4.2 Num˘rul divizorilor . . . . . . . . . . a 8.4.3 Suma divizorilor . . . . . . . . . . . . 8.5 Partitia numerelor . . . . . . . . . . . . . . . ¸ 8.5.1 Partitia lui n ˆ exact k termeni . . . ¸ ın 8.5.2 Partitia lui n ˆ cel mult k termeni . . ¸ ın 8.5.3 Partitii multiplicative . . . . . . . . . ¸ 8.6 Partitia multimilor . . . . . . . . . . . . . . . ¸ ¸ 8.7 Probleme rezolvate . . . . . . . . . . . . . . . 9 Algoritmi de c˘utare a 9.1 Problema c˘ut˘rii . . a a 9.2 C˘utarea secvential˘ a ¸ a 9.3 C˘utare binar˘ . . . a a 9.4 Inserare ˆ tabel˘ . . ın a 9.5 Dispersia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109 109 109 110 112 113 113 114 114 115 116 119 119 121 121 122 122 123 123 123 124 127 127 127 129 130 131 133 133 134 139 139 141 142 143 145 145 151 155 157 159

10 Algoritmi elementari de sortare 10.1 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.2 Sortare prin selectie . . . . . . . . . . . . . . ¸ 10.3 Sortare prin insertie . . . . . . . . . . . . . . ¸ 10.3.1 Insertie direct˘ . . . . . . . . . . . . . ¸ a 10.3.2 Insertie binar˘ . . . . . . . . . . . . . ¸ a 10.4 Sortare prin interschimbare . . . . . . . . . . 10.5 Sortare prin mic¸orarea incrementului - shell s 11 Liste 11.1 Liste liniare . . . . . . . . . . . 11.2 Cozi . . . . . . . . . . . . . . . 11.3 Stive . . . . . . . . . . . . . . . 11.4 Evaluarea expresiilor aritmetice 11.5 Operatii asupra listelor . . . . . ¸ . . . . . . . . . . . . . . . . . . prefixate . . . . . . . . . . . . . . . .

12 Algoritmi divide et impera 12.1 Tehnica divide et impera . . . . . . . . . . . 12.2 Ordinul de complexitate . . . . . . . . . . . 12.3 Exemple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.3.1 Sortare prin partitionare - quicksort 12.3.2 Sortare prin interclasare - MergeSort 12.3.3 Placa cu g˘uri . . . . . . . . . . . . a 12.3.4 Turnurile din Hanoi . . . . . . . . . 12.3.5 ˆ Injum˘t˘¸ire repetat˘ . . . . . . . . a at a

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

163 163 164 165 165 166 168 169 173 177 177 180 180 185 191 197 204 208 213 213 214 215 215 216 217 217 217 218 219 219 220 220 220 228 230 241 246 250 255 260

13 Algoritmi BFS-Lee 13.1 Prezentare general˘ . . . . . . . . . . . . . . . . a 13.2 Probleme rezolvate . . . . . . . . . . . . . . . . 13.2.1 Romeo ¸i Julieta - OJI2004 clasa a X-a s 13.2.2 Sudest - OJI2006 clasa a X-a . . . . . . 13.2.3 Muzeu - ONI2003 clasa a X-a . . . . . . 13.2.4 P˘ianjen ONI2005 clasa a X-a . . . . . a 13.2.5 Algoritmul Edmonds-Karp . . . . . . . 13.2.6 Cuplaj maxim . . . . . . . . . . . . . . 14 Metoda optimului local - greedy 14.1 Metoda greedy . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.2 Algoritmi greedy . . . . . . . . . . . . . . . . 14.3 Exemple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.3.1 Problema continu˘ a rucsacului . . . . a 14.3.2 Problema plas˘rii textelor pe o band˘ a a 14.3.3 Problema plas˘rii textelor pe m benzi a 14.3.4 Maximizarea unei sume de produse . . 14.3.5 Problema statiilor . . . . . . . . . . . ¸ 14.3.6 Problema cutiilor . . . . . . . . . . . . 14.3.7 Problema sub¸irurilor . . . . . . . . . s 14.3.8 Problema intervalelor disjuncte . . . . 14.3.9 Problema alegerii taxelor . . . . . . . 14.3.10 Problema acoperirii intervalelor . . . . 14.3.11 Algoritmul lui Prim . . . . . . . . . . 14.3.12 Algoritmul lui Kruskal . . . . . . . . . 14.3.13 Algoritmul lui Dijkstra . . . . . . . . . 14.3.14 Urgenta - OJI2002 cls 11 . . . . . . . ¸ 14.3.15 Reactivi - OJI2004 cls 9 . . . . . . . . 14.3.16 Pal - ONI2005 cls 9 . . . . . . . . . . 14.3.17 Sant - ONI2006 cls 9 . . . . . . . . . . ¸ ¸ 14.3.18 Cezar - OJI2007 cls 11 . . . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15 Metoda backtracking 15.1 Generarea produsului cartezian . . . . . . . . . . . 15.1.1 Generarea iterativ˘ a produsului cartezian . a 15.1.2 Generarea recursiv˘ a produsului cartezian a 15.2 Metoda bactracking . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.2.1 Bactracking iterativ . . . . . . . . . . . . . 15.2.2 Backtracking recursiv . . . . . . . . . . . . 15.3 Probleme rezolvate . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.3.1 Generarea aranjamentelor . . . . . . . . . . 15.3.2 Generarea combin˘rilor . . . . . . . . . . . a 15.3.3 Problema reginelor pe tabla de ¸ah . . . . . s 15.3.4 Turneul calului pe tabla de ¸ah . . . . . . . s 15.3.5 Problema color˘rii h˘rtilor . . . . . . . . . a a¸ 15.3.6 Problema vecinilor . . . . . . . . . . . . . . 15.3.7 Problema labirintului . . . . . . . . . . . . 15.3.8 Generarea partitiilor unui num˘r natural . ¸ a 15.3.9 Problema parantezelor . . . . . . . . . . . . 15.3.10 Algoritmul DFS de parcurgere a grafurilor . 15.3.11 Determinarea componentelor conexe . . . . 15.3.12 Determinarea componentelor tare conexe . 15.3.13 Sortare topologic˘ . . . . . . . . . . . . . . a 15.3.14 Determinarea nodurilor de separare . . . . 15.3.15 Determinarea muchiilor de rupere . . . . . 15.3.16 Determinarea componentelor biconexe . . . 15.3.17 Triangulatii - OJI2002 clasa a X-a . . . . . ¸ 15.3.18 Partitie - ONI2003 clasa a X-a . . . . . . . ¸ 15.3.19 Scufita - ONI2003 clasa a X-a . . . . . . . . ¸ 16 Programare dinamic˘ a 16.1 Prezentare general˘ . . . . . . . . . . . . . . . a 16.2 Probleme rezolvate . . . . . . . . . . . . . . . 16.2.1 Inmultirea optimal˘ a matricelor . . . ¸ a 16.2.2 Sub¸ir cresc˘tor maximal . . . . . . . s a 16.2.3 Sum˘ maxim˘ ˆ triunghi de numere . a a ın 16.2.4 Sub¸ir comun maximal . . . . . . . . . s 16.2.5 Distanta minim˘ de editare . . . . . . ¸ a 16.2.6 Problema rucsacului (0 − 1) . . . . . . 16.2.7 Problema schimbului monetar . . . . . 16.2.8 Problema travers˘rii matricei . . . . . a 16.2.9 Problema segment˘rii vergelei . . . . . a 16.2.10 Triangularizarea poligoanelor convexe 16.2.11 Algoritmul Roy-Floyd-Warshall . . . . 16.2.12 Oracolul decide - ONI2001 cls 10 . . . 16.2.13 Pav˘ri - ONI2001 clasa a X-a . . . . . a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

269 269 269 274 277 279 279 280 280 284 294 296 298 301 303 306 310 311 313 314 316 320 321 323 326 330 336 343 343 345 345 348 352 353 360 366 367 368 370 373 374 375 381

. . . . . .9. . . . . . . . . . .2 Algoritmul Belmann-Ford . . . . . . . .1. . .2 Testarea convexit˘¸ii poligoanelor . . . . . . . 18.7 Dreptunghi minim de acoperire a punctelor . . . . . . . . . .5 Triunghi . . . . . . . . . . . .1 Determinarea orient˘rii . .3 Mo¸ia lui P˘cal˘ . . . . . . . . 16. . .ONI2006 baraj . . . . .1 Circular . . . .2 Exemple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3. . . . . . . . .ONI2005 cls 10 . . . . . . . . . ¸ ¸a 18. . . . . . . . .15 Aliniere ONI2002 clasa a X-a . . . .2 Cifru .1 Un algoritm ineficient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 Avere ONI2005 cls 10 .ONI2007 cls 9 . . . . . . . . . . . . . . . .2. .3 Aria poligoanelor convexe . . . . .4 Partitie . . . . . . . . . . . . . . . at 18. . . . . . . . 18. . . . . . . . . . . . . . . . .2. . . . . 20. . . . . . . . 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17. . .1 Seceta . . . . . . . . . . . .3. . . .ONI2005 clasa a X-a . 493 20 Alti algoritmi ¸ 20. . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Geometrie computational˘ ¸ a 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ONI2005 clasa a IX-a . . . . . .6. . . . . 20. . . . . . . . . . Inf˘s a a 18. . . . . .2 Antena . . .1 ˆ Impachetarea Jarvis .2. . . . . . . . . .1 Algoritmul Belmann-Ford pentru grafuri neorientate 20. . . . . . . . .2. . . . . 495 495 495 495 495 495 498 . . . . . . . . . . . . . 383 387 393 401 412 416 429 429 431 436 436 438 445 445 446 446 446 447 448 448 452 462 463 463 463 477 482 483 487 . . . . . . . . a 18. . . . . . . 18. . . . . . ¸ 16. .1 Secvent˘ de sum˘ maxim˘ . . . . . . . . . . . . . . . .9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9. .17 L˘custa . . . . . . . . ¸a a a 20. . .2 Scanarea Craham . . . . . . . . . . . . . . 18. 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . .6. . . . .ONI2003 cls 10 . .19 Suma . . . . .6 ˆ a¸ur˘toarea convex˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 Munte . . .1. . .8 Cerc minim de acoperire a punctelor . . a 20. . . . . . . 19 Teoria jocurilor 493 19. . . . .2 Un algoritm eficient . . . . . . . 493 a 19. . . .1. . . . . . . . 18. . 493 19. . . . . . .9. . . . . . .2. . . .OJI2005 clasa a X-a a 16. . . . . . 18. . . .9 Probleme rezolvate . . . . .2. . . 17. . . .2. . . . . .4 Pozitia unui punct fat˘ de un poligon convex . . . . . . . ¸ 18.ONI2006 baraj . . .1 Jocul NIM . . . . . . . . . . . .KMP . . . . . . . 18. . . . . . .1 Prezentare general˘ . . . . . . . . . . .xi 16. .2 Exemple . . . . . . . 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Potrivirea ¸irurilor s 17. . . . . . . .Campion 2003-2004 17. . . . . . . .3 Probleme rezolvate . . Runda 6 . . . . . . . .5 Pozitia unui punct fat˘ de un poligon concav . . 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¸ ¸a 18. . . . . . . . .OJI2004 clasa a XI-a s a a 18. . . .1 Prezentare general˘ .9. . .14 Balanta ONI2002 clasa a X-a . .2 Alg Belmann-Ford pentru grafuri orientate . . . . . .1. . . .

.2. .xii 20.3 Alg Belmann-Ford pentru grafuri orientate aciclice . . 501 . .

Noi vom prezenta implement˘rile algoritmilor ˆ Java.000. Prezent˘m astfel de situatii ˆ Pascal. write(x. studentii din anul I au cuno¸tinte de programare ˆ Pascal sau In ¸ s ¸ ın C/C++.’+’. Pascal sau alt limbaj de programare. Nu are prea mare a ın important˘ dac˘ este Java. END. BEGIN x:=20000.z:integer. Oricare ¸a a ar fi limbajul de programare.y. trebuie s˘ ¸tim ˆ primul rˆnd cum se reprezint˘ a s ın a a numerele ˆ memoria calculatorului.’=’.z). z:=x+y. C/C++. De¸i ne a¸teptam s˘ apar˘ ca rezultat 50. C/C++ ¸i Java. ın 1. y:=30000. surpriza este c˘ pe ecran apare s s a a a 20000+30000=-15536 1 .y.1 Un program ciudat ˆ Pascal ın Iat˘ un program Pascal ˆ care dorim s˘ calcul˘m suma 20. a ın a a var x.000 + 30.000. a a ¸ ın s 1. Altfel putem avea surprize ciudate.1.Capitolul 1 Notiuni fundamentale ¸ ˆ general. a ¸ a putem obtine rezultate gre¸ite chiar dac˘ modalitatea de rezolvare a problemei este ¸ s a corect˘.1 Programe ciudate Dac˘ nu suntem atenti la valorile pe care le pot lua variabilele cu care lucr˘m.

h> int main() { int x. NOTIUNI FUNDAMENTALE ¸ Figura 1.000.y.000.2 Un program ciudat ˆ C++ ın #include<iostream. a ın ın a a De¸i ne a¸teptam s˘ apar˘ ca rezultat 50. return 0. } Iat˘ un program ˆ C++ ˆ care dorim s˘ calcul˘m suma 20.2 CAPITOLUL 1.2: Un program ciudat ˆ C++ ın .000 + 30.z. y=30000. x=20000.1: Un program ciudat ˆ Pascal ın 1. cout << x <<"+"<<y<<"="<<z.1. surpriza este c˘ pe ecran apare s s a a a 20000+30000=-15536 Figura 1. z=x+y.

1.1. PROGRAME CIUDATE

3

1.1.3

Un program ciudat ˆ Java ın

class Ciudat { public static void main(String args[]) { int x,y,z; x=200000; y=300000; z=x*y; System.out.println(x+"*"+y+"="+z); } }

Iat˘ un program ˆ C++ ˆ care dorim s˘ calcul˘m suma 200.000 ∗ 300.000. a ın ın a a

De¸i ne a¸teptam s˘ apar˘ ca rezultat 60.000.000.000, surpriza este c˘ pe ecran s s a a a apare 200000*300000=-129542144

Figura 1.3: Un program ciudat ˆ Java ın Calculul cu numerele ˆ ıntregi este relativ simplu. Calculele sunt f˘cute ˆ a ıntr-o aritmetic˘ modulo N = 2n unde n este num˘rul de biti ai cuvˆntului ma¸in˘. a a ¸ a s a Exist˘ ma¸ini pe 16, 32 ¸i 64 biti pentru care N este aproximativ egal cu 6 × 104 , a s s ¸ 4 × 109 ¸i respectiv 2 × 1019 . s Se pot reprezenta ¸i numerele ˆ s ıntregi negative. Modul curent de reprezentare este ˆ complement fat˘ de 2. ˆ notatie binar˘, bitul cel mai semnificativ este ın ¸a In ¸ a bitul de semn. Numerele negative sunt cuprinse ˆ ıntre −2n−1 ¸i 2n−1 − 1. s Atunci cˆnd valorile obtinute din calcule dep˘¸esc marginile permise de tipul a ¸ as variabilelor implicate ˆ respectivele calcule, se pot obtine rezultate eronate. ın ¸

4

CAPITOLUL 1. NOTIUNI FUNDAMENTALE ¸

1.1.4

Structura unui program Java

Un program simplu ˆ Java are urm˘toarea structur˘: ın a a class numeClasa { public static void main(String args[]) { // declar˘ri de variabile a // instructiuni ¸ } } Programul prezentat ˆ sectiunea anterioar˘ se poate scrie sub forma: ın ¸ a class Ciudat { public static void main(String args[]) { // declar˘ri de variabile a int x,y,z; // instructiuni ¸ x=200000; y=300000; z=x*y; System.out.println(x+”*”+y+”=”+z); } } Clasa este elementul de baz˘ ˆ Java. Cel mai simplu program ˆ Java este a ın ın format dintr-o clas˘ (numele clasei este la latitudinea programatorului; singura a recomandare este s˘ ˆ a ınceap˘ cu liter˘ mare) ¸i functia main. a a s ¸ ˆ exemplul de mai sus sunt declarate trei variabile (x, y ¸i z) de tip int In s (adic˘ de tip ˆ a ıntreg cu semn). Spatiul alocat variabilelor de tip int este de 4 octeti ¸ ¸ (32 biti). Aceasta ˆ ¸ ınseamn˘ c˘ o astfel de variabil˘ poate avea valori ˆ a a a ıntre −263 ¸i s 263 − 1. Valoarea maxim˘ este de aproximativ 2 miliarde. a ˆ programul anterior x are valoarea 200.000 iar y are valoarea 300.000, deci In produsul are valoarea 60 miliarde care dep˘¸e¸te cu mult valoarea maxim˘ de 2 as s a miliarde. ˆ binar, 60 miliarde se scrie (folosint 36 biti) sub forma In ¸ 110111111000010001110101100000000000 dar sunt retinuti numai 32 biti din partea dreapt˘, adic˘ ¸ ¸ ¸ a a 11111000010001110101100000000000 Primul bit reprezint˘ bitul de semn (1 reprezint˘ semnul - iar 0 reprezint˘ a a a semnul +). Aceast˘ reprezentare trebuie gˆndit˘ ca fiind o reprezentare ˆ cod a a a ın

1.2. CONVERSII ALE DATELOR NUMERICE

5

complementar (ea este ˆ memoria calculatorului ¸i toate numerele ˆ ın s ıntregi cu semn sunt reprezentate ˆ acest cod). ın Reprezentarea ˆ cod direct se obtine din reprezentarea ˆ cod complementar ın ¸ ın (mai precis, trecˆnd prin reprezentarea ˆ cod invers ¸i adunˆnd, ˆ binar, 1): a ın s a ın 11111000010001110101100000000000 (cod complementar) 10000111101110001010011111111111 (cod invers) 10000111101110001010100000000000 (cod direct) Din codul direct se obtine -129542144 ˆ baza 10. Aceasta este explicatia acelui ¸ ın ¸ rezultat ciudat!

1.2

Conversii ale datelor numerice

1.2.1

Conversia din baza 10 ˆ baza 2 ın

Fie x = an ...a0 num˘rul scris ˆ baza 10. Conversia ˆ baza 2 a num˘rului x a ın ın a se efectueaz˘ dup˘ urm˘toarele reguli: a a a • Se ˆ ımparte num˘rul x la 2 iar restul va reprezenta cifra de ordin 0 a a num˘rului scris ˆ noua baz˘ (b0 ). a ın a • Cˆtul obtinut la ˆ artirea anterioar˘ se ˆ a ¸ ımp˘ ¸ a ımparte la 2 ¸i se obtine s ¸ cifra de ordin imediat superior a num˘rului scris ˆ noua baz˘. Secventa a ın a ¸ de ˆ artiri se repet˘ pˆn˘ cˆnd se ajunge la cˆtul 0. ımp˘ ¸ a a a a a • Restul de la a k-a ˆ artire va reprezenta cifra bk−1 . Restul de ımp˘ ¸ la ultima ˆ artire reprezint˘ cifra de ordin maxim ˆ reprezentarea ımp˘ ¸ a ın num˘rului ˆ baza 2. a ın Metoda conduce la obtinerea rezultatului dup˘ un num˘r finit de ˆ artiri, ¸ a a ımp˘ ˆ ıntrucˆt ˆ mod inevitabil se ajunge la un cˆt nul. ˆ plus, toate resturile obtinute a ın a In ¸ apartin multimii {0, 1}. ¸ ¸ Exemplu. Fie x = 13 num˘rul ˆ baza 10. Secventa de ˆ artiri este: a ın ¸ ımp˘ ¸ (1) se ˆ ımparte 13 la 2 ¸i se obtine cˆtul 6 ¸i restul 1 (deci b0 = 1) s ¸ a s (2) se ˆ ımparte 6 la 2 ¸i se obtine cˆtul 3 ¸i restul 0 (deci b1 = 0) s ¸ a s (3) se ˆ ımparte 3 la 2 ¸i se obtine cˆtul 1 ¸i restul 1 (deci b2 = 1) s ¸ a s (4) se ˆ ımparte 1 la 2 ¸i se obtine cˆtul 0 ¸i restul 1 (deci b3 = 1). s ¸ a s Prin urmare (13)10 = (1101)2 .

6

CAPITOLUL 1. NOTIUNI FUNDAMENTALE ¸

1.2.2

Conversia din baza 2 ˆ baza 10 ın

Dac˘ y = bn ...b1 b0 este un num˘r ˆ baza 2 , atunci reprezentarea ˆ baza 10 a a ın ın se obtine efectuˆnd calculul (ˆ baza 10): ¸ a ın x = bn 2n + ... + b1 2 + b0 . Exemplu. Fie y = 1100. Atunci reprezentarea ˆ baza 10 va fi ın x = 1 · 23 + 1 · 22 + 0 · 21 + 0 · 20 = 12.

1.2.3

Conversii ˆ ıntre bazele 2 ¸i 2r s

Pentru conversia unui num˘r din baza p ˆ baza q se poate converti num˘rul a ın a din baza p ˆ baza 10, iar acesta se converte¸te ˆ baza q. ın s ın ˆ cazul conversiei unui num˘r din baza p = 2 ˆ baza q = 2r se poate evita In a ın trecerea prin baza 10 procedˆndu-se ˆ modul urm˘tor: se formeaz˘ grupuri de a ın a a cˆte r cifre pornind de la ultima cifr˘ din dreapta, ˆ a a ınspre stˆnga. Fiecare grup de a r cifre va fi convertit ˆ ıntr-o cifr˘ a bazei q. a Fie, spre exemplu: p = 2, q = 16 = p4 ¸i x = (1011010)2 . s Se obtin urm˘toarele grupuri de cˆte 4 cifre binare: ¸ a a (1010)2 = A16 ¸i (0101)2 = 516 . s Deci scrierea num˘rului x ˆ baza 16 este: (5A)16 . a ın Se observ˘ c˘ a fost completat˘ cu 0, spre stˆnga, cea mai din stˆnga grup˘, a a a a a a pˆn˘ la formarea grupei complete de 4 cifre binare. a a ˆ cazul conversiei unui num˘r din baza p = 2r ˆ baza q = 2 se poate de In a ın asemenea evita trecerea prin baza 10 procedˆndu-se ˆ modul urm˘tor: fiecare cifr˘ a ın a a din reprezentarea ˆ baza p = 2r se ˆ ın ınlocuie¸te cu r cifre binare care reprezint˘ s a scrierea respectivei cifre ˆ baza 2. ın Fie, spre exemplu: p = 16 = 24 , q = 2 ¸i x = (3A)16 . s Se fac urm˘toarele ˆ a ınlocuiri de cifre: 3 → 0011, A → 1010. Deci scrierea num˘rului x ˆ baza 2 este: (111010)2 . a ın Se observ˘ c˘ nu apar cifrele 0 din stˆnga scrierii brute (00111010)2 obtinute a a a ¸ prin ˆ ınlocuiri.

Capitolul 2

Structuri de date
ˆ Inainte de a elabora un algoritm, trebuie s˘ ne gˆndim la modul ˆ care a a ın reprezent˘m datele. a

2.1

Date ¸i structuri de date s

2.1.1

Date

Datele sunt entit˘¸i purt˘toare de informatie. ˆ informatic˘, o dat˘ este un at a ¸ In a a model de reprezentare a informatiei, accesibil unui anumit procesor (om, unitate ¸ central˘, program), model cu care se poate opera pentru a obtine noi informatii a ¸ ¸ despre fenomenele, procesele ¸i obiectele lumii reale. ˆ functie de modul lor de s In organizare, datele pot fi: elementare (simple) sau structurate. Datele elementare au caracter atomic, ˆ sensul c˘ nu pot fi descompuse ˆ ın a ın alte date mai simple. Astfel de date sunt cele care iau ca valori numere sau ¸iruri s de caractere. O dat˘ elementar˘ apare ca o entitate indivizibil˘ atˆt din punct de a a a a vedere al informatiei pe care o reprezint˘ cˆt ¸i din punct de vedere al procesorului ¸ a a s care o prelucreaz˘. a O dat˘ elementar˘ poate fi privit˘ la nivel logic (la nivelul procesorului uman) a a a sau la nivel fizic (la nivelul calculatorului). Din punct de vedere logic, o dat˘ poate fi definit˘ ca un triplet de forma a a (identif icator, atribute, valori). Din punct de vedere fizic, o dat˘ poate fi definit˘ ca o zon˘ de memorie de o a a a anumit˘ lungime, situat˘ la o anumit˘ adres˘ absolut˘, ˆ care sunt memorate ˆ a a a a a ın ın timp ¸i ˆ s ıntr-o form˘ specific˘ valorile datei. a a 7

8

CAPITOLUL 2. STRUCTURI DE DATE

Identificatorul este un simbol asociat datei pentru a o distinge de alte date ¸i s pentru a o putea referi ˆ cadrul programului. ın Atributele sunt propriet˘¸ii ale datei ¸i precizeaz˘ modul ˆ care aceasta va fi at s a ın tratat˘ ˆ cadrul procesului de prelucrare. Dintre atribute, cel mai important este a ın atributul de tip care define¸tete apartenenta datei la o anumit˘ clas˘ de date. s ¸ a a O clas˘ de date este definit˘ de natura ¸i domeniul valorilor datelor care fac a a s parte din clasa respectiv˘, de operatiile specifice care se pot efectua asupra datelor a ¸ ¸i de modelul de reprezentare intern˘ a datelor. Astfel, exist˘ date de tip ˆ s a a ıntreg, de tip real, de tip logic, de tip ¸ir de caractere, etc. s O multime de date care au acelea¸i caracteristici se nume¸te tip de date. ¸ s s Evident, un tip de date este o clas˘ de date cu acela¸i mod de interpretare logic˘ a s a ¸i reprezentare fizic˘ ¸i se caracterizeaz˘ prin valorile pe care le pot lua datele ¸i s as a s prin operatiile care pot fi efectuate cu datele de tipul respectiv. ¸ De exemplu, tipul ˆ ıntreg se caracterizeaz˘ prin faptul c˘ datele care ˆ apartin a a ıi ¸ pot lua doar valori ˆ ıntregi, ¸i asupra lor pot fi efectuate operatii aritmetice clasice s ¸ (adunare, sc˘dere, ˆ a ınmultire, ˆ artire ˆ multimea numerelor ˆ ¸ ımp˘ ¸ ın ¸ ıntregi, comparatii). ¸ Se poate considera c˘ datele organizate sub forma tablourilor unidimensionale a formeaz˘ tipul vector iar datele organizate sub forma tablourilor bidimensionale a formeaz˘ tipul matrice. a ˆ functie de natura elementelor care o compun, o structur˘ de date poate fi: In ¸ a • omogen˘, atunci cˆnd toate elementele au acela¸i tip; a a s • neomogen˘, atunci cˆnd elementele componente au tipuri diferite. a a • static˘, atunci cˆnd num˘rul de componente este fixat; a a a

ˆ functie de num˘rul datelor care o compun, o structur˘ de date poate fi: In a a • dinamic˘, atunci cˆnd num˘rul de componente este variabil. a a a

Din punct de vedere al modului ˆ care sunt utilizate datele pot fi: ın • Constante. Valoarea lor nu este ¸i nu poate fi modificat˘ ˆ cadrul s a ın algoritmului, fiind fixat˘ de la ˆ a ınceputul acestuia. O constant˘ este a o dat˘ care p˘streaz˘ aceea¸i valoare pe tot parcursul procesului de a a a s prelucrare. Pentru constantele care nu au nume, ˆ a¸i valoarea lor ıns˘s este cea prin care se identific˘. Constante care au nume (identificator) a sunt initializate cu o valoare ˆ momentul declar˘rii. ¸ ın a • Variabile. Valoarea lor poate fi modificat˘ ˆ cadrul algoritmului. a ın ˆ momentrul declar˘rii lor, variabilele pot fi initializate (li se atribuie In a ¸ o valoare) sau pot fi neinitializate (nu li se atribuie nici o valoare). ¸ O variabil˘ este o dat˘ care nu p˘streaz˘ neap˘rat aceea¸i valoare pe a a a a a s parcursul procesului de prelucrare. Tipul unei date trebuie s˘ fie precizat, ˆ cadrul programului de prelucrare, a ın printr-o declaratie de tip ce precede utilizarea respectivei constante sau variabile. ¸ Valorile datei pot fi numere, sau valori de adev˘r, sau ¸iruri de caractere, etc. a s

2.1. DATE SI STRUCTURI DE DATE ¸

9

2.1.2

Structuri de date

Datele apar frecvent sub forma unor colectii de date de diferite tipuri, menite ¸ s˘ faciliteze prelucrarea ˆ cadrul rezolv˘rii unei anumite probleme concrete. a ın a Datele structurate, numite uneori ¸i structuri de date, sunt constituite din mai s multe date elementare (uneori de acela¸i tip, alteori de tipuri diferite), grupate cu s un anumit scop ¸i dup˘ anumite reguli. s a Exemple. 1. Un ¸ir finit de numere reale a1 , a2 , ..., an poate fi reprezentat ca o dat˘ s a structurat˘ (tablou unidimensional sau vector). a 2. O matrice  a1,1  a2,1    ··· am,1 a1,2 a2,2 ··· am,1 ··· ··· .. . ···  a1,n a2,n    ···  am,n

poate fi reprezentat˘ ca o dat˘ structurat˘ (tablou bidimensional) specificˆ fiecare a a a ınd element prin doi indici (de linie ¸i de coloan˘). s a O structur˘ de date este deci o colectie de date, eventual de tipuri diferite, a ¸ pe care s-a definit o anumit˘ organizare ¸i c˘reia ˆ este specific un anumit mod de a s a ıi identificare a elementelor componente. Componetele unei structuri de date pot fi identificate prin nume sau prin ordinea pe care o ocup˘ ˆ cadrul structurii. a ın Dac˘ accesul la o anumit˘ component˘ a structurii de date se poate face f˘r˘ a a a aa s˘ ¸inem seama de celelalte componente, vom spune c˘ structura de date este cu at a acces direct. ˆ schimb, dac˘ accesul la o component˘ a structurii de date se poate In a a face numai ¸inˆnd cont de alte cˆmpuri ale structurii (ˆ conformitate cu ordinea t a a ın structurii, printr-un proces de traversare) atunci vom spune c˘ structura este cu a acces secvential. ¸ Structurile de date pot fi create pentru a fi depozitate ˆ memoria intern˘ ın a (aceste structuri de date se numesc structuri interne) sau ˆ memoria extern˘ (se ın a numesc structuri externe, sau fi¸iere). Structurile interne au un caracter de date s temporare (ele dispar odat˘ cu ˆ a ıncetarea activit˘¸ii de prelucrare) iar cele externe at au un caracter de date permanente (mai bine spus, de lung˘ durat˘). a a Dac˘ pe lˆng˘ componentele structurii se ˆ a a a ınregistreaz˘ pe suport ¸i alte date a s suplimentare care s˘ materializeze relatia de ordonare, atunci structura de date a ¸ respectiv˘ este explicit˘, ˆ caz contrar este implicit˘. De exemplu, structura de a a ın a date de tip tablou este o structur˘ implicit˘ de date iar structura de date de tip a a list˘ liniar˘ este o structur˘ explicit˘ de date. a a a a Asupra structurilor de date se pot efectua operatii care se refer˘ structura ¸ a respectiv˘ sau la valorile datelor componente. Cele mai importante operatii sunt: a ¸ − operatia de creare, care const˘ ˆ memorarea pe suportul de memorie a ¸ a ın structurii de date ˆ forma sa initial˘, ın ¸ a

10

CAPITOLUL 2. STRUCTURI DE DATE

− operatia de consultare, care const˘ ˆ accesul la elementele structurii ˆ ¸ a ın ın vederea prelucr˘rii valorilor acestora, ¸i a s − operatia de actualizare, care const˘ ˆ ad˘ugarea de noi elemente, sau ¸ a ın a eliminarea elementelor care nu mai sunt necesare, sau modificarea valorilor unor componente ale structurii. Toate structurile de date la fel organizate ¸i pe care s-au definit acelea¸i s s operatii, poart˘ numele de tip de structur˘ de date. Dac˘ analiz˘m ˆ a operatiile ¸ a a a a ıns˘ ¸ care se efectueaz˘ asupra unei structuri de date, vom putea vedea c˘ toate acestea a a se reduc la executarea, eventual repetat˘, a unui grup de operatii specifice numite a ¸ operatii de baz˘. ¸ a

2.2

Structuri ¸i tipuri de date abstracte s

2.2.1

Structuri de date abstracte

Abstractizarea datelor reprezint˘ de fapt concentrarea asupra esentialului, a ¸ ignorˆnd detaliile (sau altfel spus, conteaz˘ ”ce” nu ”cum”). a a St˘pˆnirea aplicatiilor complexe se obtine prin descompunerea ˆ module. a a ¸ ¸ ın Un modul trebuie s˘ fie simplu, cu complexitatea ascuns˘ ˆ interiorul lui, ¸i s˘ a a ın s a aib˘ o interfat˘ simpl˘ care s˘ permit˘ folosirea lui f˘r˘ a cunoa¸te implementarea. a ¸a a a a aa s O structur˘ de date abstract˘ este un modul constˆnd din date ¸i operatii. a a a s ¸ Datele sunt ascunse ˆ interiorul modulului ¸i pot fi accesate prin intermediul ın s operatiilor. Structura de date este abstract˘ deoarece este cunoscut˘ numai interfata ¸ a a ¸ structurii, nu ¸i implementarea (operatiile sunt date explicit, valorile sunt definite s ¸ implicit, prin intermediul operatiilor). ¸

2.2.2

Tipuri de date abstracte

Procesul de abstractizare se refer˘ la dou˘ aspecte: a a • abstractizarea procedural˘, care separ˘ propriet˘¸ile logice ale unei actiuni de a a at ¸ detaliile implement˘rii acesteia a • abstractizarea datelor, care separ˘ propriet˘¸ile logice ale datelor de detaliile a at reprezent˘rii lor a O structur˘ de date abstracte are un singur exemplar (o singur˘ instanta). a a ¸˘ Pentru a crea mai multe exemplare ale structurii de date abstracte se define¸te un s tip de date abstract. ˆ Java, de exemplu, clasa asigur˘ un mod direct de definire In a a oric˘rui tip de date abstract. a

2.3. STRUCTURI DE DATE ELEMENTARE

11

2.3

Structuri de date elementare

2.3.1

Liste

O list˘ este o colectie de elemente de informatie (noduri) aranjate ˆ a ¸ ¸ ıntr-o anumit˘ ordine. Lungimea unei liste este num˘rul de noduri din list˘. Structura a a a corespunzatoare de date trebuie s˘ ne permit˘ s˘ determin˘m eficient care este a a a a primul/ultimul nod ˆ structur˘ ¸i care este predecesorul/succesorul unui nod dat ın as (dac˘ exist˘). Iat˘ cum arat˘ cea mai simpl˘ list˘, lista liniar˘: a a a a a a a
capul listei coada listei

Figura 2.1: List˘ liniar˘ a a O list˘ circular˘ este o list˘ ˆ care, dup˘ ultimul nod, urmeaz˘ primul nod, a a a ın a a deci fiecare nod are succesor ¸i predecesor. s Cˆteva dintre operatiile care se efectueaz˘ asupra listelor sunt: inserarea a ¸ a (ad˘ugarea) unui nod, extragerea (¸tergerea) unui nod, concatenarea unor liste, a s num˘rarea elementelor unei liste etc. a Implementarea unei liste se realizeaz˘ ˆ dou˘ moduri: secvential ¸i ˆ antuit. a ın a ¸ s ın˘ ¸ Implementarea secvential˘ se caracterizeaz˘ prin plasarea nodurilor ˆ locatii a a ın ¸ succesive de memorie, ˆ conformitate cu ordinea lor ˆ list˘. Avantajele acestui ın ın a mod de implementare sunt accesul rapid la predecesorul/succesorul unui nod ¸i s g˘sirea rapid˘ a primului/ultimului nod. Dezavantajele sunt modalit˘¸ile relativ a a at complicate de inserarea/¸tergere a unui nod ¸i faptul c˘, ˆ general, nu se folose¸te s s a ın s ˆ ıntreaga memorie alocat˘ listei. a Implementarea ˆ antuit˘ se caracterizeaz˘ prin faptul c˘ fiecare nod contine ınl˘ ¸ a a a ¸ dou˘ p˘rti: informatia propriu-zis˘ ¸i adresa nodului succesor. Alocarea memoriei a a¸ ¸ as pentru fiecare nod se poate face ˆ mod dinamic, ˆ timpul rul˘rii programului. ın ın a Accesul la un nod necesit˘ parcurgerea tuturor predecesorilor s˘i, ceea ce conduce a a la un consum mai mare de timp pentru aceast˘ operatie. ˆ schimb, operatiile a ¸ In ¸ de inserare/¸tergere sunt foarte rapide. Se consum˘ exact atˆt spatiu de memorie s a a ¸ cˆt este necesar dar, evident, apare un consum suplimentar de memorie pentru a ˆ ınregistrarea leg˘turii c˘tre nodul succesor. Se pot folosi dou˘ adrese ˆ loc de a a a ın una, astfel ˆ at un nod s˘ contin˘ pe lang˘ adresa nodului succesor ¸i adresa ıncˆ a ¸ a a s nodului predecesor. Obtinem astfel o list˘ dublu inl˘ntuit˘, care poate fi traversat˘ ¸ a a ¸ a a ˆ ambele directii. ın ¸ Listele ˆ antuite pot fi reprezentate prin tablouri. ˆ acest caz, adresele ınl˘ ¸ In nodurilor sunt de fapt indici ai tabloului.

12

CAPITOLUL 2. STRUCTURI DE DATE

O alternativ˘ este s˘ folosim dou˘ tablouri val ¸i next astfel: s˘ memor˘m a a a s a a informatia fiecarui nod i ˆ locatia val[i], iar adresa nodului s˘u succesor ˆ locatia ¸ ın ¸ a ın ¸ next[i]. Indicele locatiei primului nod este memorat ˆ variabila p. Vom conveni ca, ¸ ın pentru cazul listei vide, s˘ avem p = 0 ¸i next[u] = 0 unde u reprezint˘ ultimul nod a s a din list˘. Atunci, val[p] va contine informatia primului nod al listei, next[p] adresa a ¸ ¸ celui de-al doilea nod, val[next[p]] informatia din al doilea nod, next[next[p]] ¸ adresa celui de-al treilea nod, etc. Acest mod de reprezentare este simplu dar apare problema gestion˘rii locatiilor libere. O solutie este s˘ reprezent˘m locatiile a ¸ ¸ a a ¸ libere tot sub forma unei liste ˆ ınlantuite. Atunci, ¸tergerea unui nod din lista ¸ s initial˘ implic˘ inserarea sa ˆ lista cu locatii libere, iar inserarea unui nod ˆ lista ¸ a a ın ¸ ın initial˘ implic˘ ¸tergerea sa din lista cu locatii libere. Pentru implementarea listei ¸ a as ¸ de locatii libere, putem folosi acelea¸i tablouri dar avem nevoie de o alt˘ variabil˘, ¸ s a a f reehead, care s˘ contin˘ indicele primei locatii libere din val ¸i next. Folosim a ¸ a ¸ s acelea¸i conventii: dac˘ f reehead = 0 ˆ s ¸ a ınseamn˘ c˘ nu mai avem locatii libere, iar a a ¸ next[ul] = 0 unde ul reprezint˘ ultima locatie liber˘. a ¸ a Vom descrie in continuare dou˘ tipuri de liste particulare foarte des folosite. a

2.3.2

Stive ¸i cozi s

O stiv˘ este o list˘ liniar˘ cu proprietatea c˘ operatiile de inserare/extragere a a a a ¸ a nodurilor se fac ˆ ın/din coada listei. Dac˘ nodurile A, B, C sunt inserate ˆ a ıntr-o stiv˘ ˆ aceast˘ ordine, atunci primul nod care poate fi ¸ters/extras este C. ˆ mod a ın a s In echivalent, spunem c˘ ultimul nod inserat este singurul care poate fi ¸ters/extras. a s Din acest motiv, stivele se mai numesc ¸i liste LIFO (Last In First Out). s Cel mai natural mod de reprezentare pentru o stiv˘ este implementarea a secvential˘ ˆ ¸ a ıntr-un tablou S[1..n], unde n este num˘rul maxim de noduri. Primul a nod va fi memorat ˆ S[1], al doilea ˆ S[2], iar ultimul ˆ S[top], unde top este ın ın ın o variabil˘ care contine adresa (indicele) ultimului nod inserat. Initial, cˆnd stiva a ¸ ¸ a este vid˘, avem (prin conventie) top = 0. a ¸ O coad˘ este o list˘ liniar˘ ˆ care inser˘rile se fac doar ˆ capul listei, iar a a a ın a ın ¸tergerile/extragerile se fac doar din coada listei. Din acest motiv, cozile se mai s numesc ¸i liste FIFO (First In First Out). s O reprezentare secvential˘ pentru o coad˘ se obtine prin utilizarea unui ¸ a a ¸ tablou C[0..n − 1], pe care ˆ trat˘m ca ¸i cum ar fi circular: dup˘ locatia C[n − 1] ıl a s a ¸ urmeaz˘ locatia C[0]. Fie tail variabila care contine indicele locatiei predecesoare a ¸ ¸ ¸ primei locatii ocupate ¸i fie head variabila care contine indicele locatiei ocupate ¸ s ¸ ¸ ultima oar˘. Variabilele head ¸i tail au aceea¸i valoare atunci ¸i numai atunci cˆnd a s s s a coada este vid˘. Initial, avem head = tail = 0. a ¸ Trebuie s˘ observ˘m faptul c˘ testul de coad˘ vid˘ este acela¸i cu testul de a a a a a s coad˘ plin˘. Dac˘ am folosi toate cele n locatii la un moment dat, atunci nu am a a a ¸ putea distinge ˆ ıntre situatia de ”coad˘ plin˘” ¸i cea de ”coad˘ vid˘”, deoarece ˆ ¸ a a s a a ın ambele situatii am avea head = tail. ˆ consecint˘, vom folosi efectiv, ˆ orice ¸ In ¸a ın moment, cel mult n − 1 locatii din cele n ale tabloului C. ¸

dac˘ ˆ a ıntre oricare dou˘ vˆrfuri exist˘ un drum. ¸ a ın ¸˘ • Printr-o list˘ de muchii. Pe de alt˘ parte. a3 ). j] valoarea lungimii muchiei dintre vˆrfurile i ¸i j. lista de adiacent˘ a lui j). iar muchiilor a s ¸ li se pot ata¸a informatii numite uneori lungimi sau costuri. dac˘ dorim s˘ s a a a a a a afl˘m toate vˆrfurile adiacente unui vˆrf dat. iar A[i. ¸i cu multimea {a. (an−1 . Dac˘ num˘rul muchiilor ˆ a a a ın graf este mic. j] = +∞ a s atunci cˆnd cele dou˘ vˆrfuri nu sunt adiacente.. a a a s dac˘ graful este neorientat. (a2 . a aa Un graf neorientat este conex. ceea ce a a a s a este mai putin eficient decˆt consultarea unei valori logice ˆ matricea de adiacenta. a ¸ a a ın independent de num˘rul de muchii care conecteaz˘ vˆrful respectiv. care coincid.. adic˘ prin ata¸area la fiecare vˆrf i a listei de vˆrfuri ¸˘ a s a a adiacente (pentru grafuri orientate. a Dou˘ vˆrfuri unite printr-o muchie se numesc adiacente. dac˘ graful este orientat. pentru a determina dac˘ dou˘ vˆrfuri i ¸i j sunt adiacente.3 Grafuri Un graf este o pereche G =< V. b}. posibil. a a a Pentru grafuri orientate. suma lungimilor listelor de adiacent˘ este 2m. a3 }. dac˘ graful este orientat. j] = f alse ˆ caz contrar. . b). Aceast˘ reprezentare este eficient˘ atunci cˆnd a a a a avem de examinat toate muchiile grafului.. s a Un drum este o succesiune de muchii de forma (a1 . O alt˘ variant˘ este s˘-i d˘m lui ın a a a a A[i. aceast˘ notiune este ˆ arit˘: un graf orientat este tare a ınt˘ a conex. Totu¸i. a a a • Prin liste de adiacenta. aceast˘ reprezentare este preferabil˘ din punct de vedere al memoriei a a necesare. dac˘ ˆ a ıntre oricare dou˘ vˆrfuri i ¸i j exist˘ un drum de la i la j ¸i un drum a a s a s de la j la i. trebuie s˘ analiz˘m o ˆ a a a a a ıntreag˘ linie a din matrice. Aceasta necesit˘ n operatii (unde n este num˘rul de vˆrfuri ˆ graf).2. ˆ a Intrun graf cu m muchii. ˆ care A[i. M >. s ¸ Exist˘ cel putin trei moduri de reprezentare ale unui graf: a ¸ • Printr-o matrice de adiacenta A. STRUCTURI DE DATE ELEMENTARE 13 2. an ) sau de forma {a1 . respectiv m. an } dup˘ cum graful este orientat sau neorientat. Vˆrfurilor unui graf li se pot ata¸a informatii (numite valori). Un drum simplu este un drum ˆ care nici un a ıl ın vˆrf nu se repet˘. Cu aceast˘ reprezentare. . considerand A[i. putem a a a a verifica u¸or dac˘ dou˘ vˆrfuri sunt adiacente. trebuie s a a a s s˘ analiz˘m lista de adiacent˘ a lui i (¸i.3. dac˘ graful a a este neorientat. a2 }. a2 ). O muchie de la vˆrful a la vˆrful b este ¸ a a notat˘ cu perechea ordonat˘ (a. . este necesar ca muchia s˘ plece din i). iar ¸ a M ⊆ V × V este o multime de muchii. Un ciclu este un drum care este simplu. Lungimea drumului este egal˘ cu a a num˘rul muchiilor care ˆ constituie.. Un graf aciclic este un graf f˘r˘ cicluri. j] = true dac˘ vˆrfurile i ¸i j ¸˘ ın a a s sunt adiacente. unde V este o multime de vˆrfuri. cu exceptia primului ¸i a a ¸ s ultimului vˆrf.3. {a2 ... {an−1 . Un vˆrf care este a a a extremitatea unei singure muchii se nume¸te vˆrf terminal.

dac˘ se obtine a s ın˘ ¸ a ¸ din arborele binar plin de ˆ altime k. Pe fiecare nivel i > 0 sunt s a a plasate vˆrfurile pentru care lungimea drumurilor care le leag˘ de r˘d˘cin˘ este i. adˆncimea unui vˆrf a a a a a este lungimea drumului dintre r˘d˘cin˘ ¸i acest vˆrf iar ˆ altimea unui vˆrf este a a as a ın˘ ¸ a lungimea celui mai lung drum dintre acest vˆrf ¸i un vˆrf terminal. In˘ ¸ ın˘ ¸ a a ˆ Intr-un arbore binar.3.. a vˆrfurilor ın˘ ¸ a a numerotate cu n + 1. prin eliminarea. STRUCTURI DE DATE 2. dac˘ este cazul. ın a 1 nivelul 0 2 3 nivelul 1 4 5 6 7 nivelul 2 8 9 10 11 12 13 14 15 nivelul 3 Figura 2. Pentru acela¸i ın s nivel. a a Un arbore binar de ˆ altime k are cel mult 2k+1 − 1 vˆrfuri. n + 2. iar dac˘ are exact ın˘ ¸ a a 2k+1 − 1 vˆrfuri. Vˆrfurile care a a a aa ¸ a nu sunt terminale se numesc neterminale.. aciclic ¸i conex. . a s Varfurile unui arbore plin se numeroteaza ˆ ordinea nivelurilor. numerotarea se face ˆ arbore de la stˆnga la dreapta.4 Arbori binari Un arbore este un graf neorientat. Un arbore ˆ care orice vˆrf are cel mult doi descendenti se nume¸te arbore ın a ¸ s binar. num˘rul maxim de vˆrfuri aflate pe nivelul k este 2k . Sau. ˆ Intr-un arbore cu r˘d˘cin˘ (reprezentat pe niveluri).14 CAPITOLUL 2. echivalent. se nume¸te arbore plin.2: Arbore binar plin Un arbore binar cu n vˆrfuri ¸i de ˆ altime k este complet. . a a Dac˘ exist˘ un drum de la un vˆrf i de pe nivelul ni la un vˆrf j de pe nivelul a a a a nj > ni. a s a ˆ altimea arborelui este ˆ altimea r˘d˘cinii. iar vˆrful j se nume¸te a s a s descendent al lui i. atunci vˆrful i se nume¸te ascendent al lui j.. Un vˆrf terminal (sau frunz˘) este un vˆrf f˘r˘ descendenti. a a a a a Vˆrfurile de pe un nivel i > 0 legate de acela¸i vˆrf j de pe nivelul i − 1 se a s a numesc descendentii directi (fiii) vˆrfului j iar vˆrful j se nume¸te ascendent direct ¸ ¸ a a s (tat˘) al acestor vˆrfuri. Vˆrful s a a a a plasat pe nivelul 0 se nume¸te r˘d˘cina arborelui. 2k+1 − 1. a a Un arbore reprezentat pe niveluri se nume¸te arbore cu r˘d˘cin˘. un arbore s este un graf neorientat ˆ care exist˘ exact un drum ˆ ın a ıntre oricare dou˘ vˆrfuri.

de la stˆnga la dreapta. Fiii unui vˆrf a a ın a ın a reprezentat ˆ T [i] se afl˘. i > 0. a a a a ın ¸ . a a a a 11 nivelul 0 7 10 nivelul 1 7 7 9 2 nivelul 2 4 6 5 7 3 nivelul 3 Figura 2. ˆ T [2i] ¸i T [2i + 1].3. ¸ punˆnd vˆrfurile de adˆncime k. ¸ 1 nivelul 0 2 3 nivelul 1 4 5 6 7 nivelul 2 8 9 10 11 12 nivelul 3 Figura 2.5 Heap-uri Un max-heap (heap=”gramad˘ ordonat˘”. dac˘ exist˘.2.. ın a a a ın s 2. cu urm˘toarea proprietate: valoarea fiecarui vˆrf este a a mai mare sau egal˘ cu valoarea fiec˘rui fiu al s˘u. ˆ pozitiile T [2k ].4: Max-heap . T [2k+1 − 1] (cu posibila exceptie a ultimului nivel care poate fi incomplet)..3. ˆ traducere aproximativ˘) este a a ın a un arbore binar complet. a a a Un min-heap este un arbore binar complet ˆ care valoarea fiecarui vˆrf este ın a mai mic˘ sau egal˘ cu valoarea fiec˘rui fiu al s˘u.3: Arbore binar complet Tat˘l unui vˆrf reprezentat ˆ T [i]. STRUCTURI DE DATE ELEMENTARE 15 Acest tip de arbore se poate reprezenta secvential folosind un tablou T . se afl˘ ˆ T [i/2]. T [2k +1]..

iar prioritatea unui eveniment poate fi modificat˘ ˆ mod dinamic. format˘ din submultimi a ¸ dou˘ cˆte dou˘ disjuncte: S1. pentru modificarea valorii unui vˆrf.16 CAPITOLUL 2.N ]. p˘strˆndu-se proprietatea de heap. pˆn˘ cˆnd proprietatea de heap este restabilit˘. STRUCTURI DE DATE Acela¸i heap poate fi reprezentat secvential prin urm˘torul tablou: s ¸ a 11 7 10 7 7 9 2 4 6 5 7 3 Caracteristica de baz˘ a acestei structuri de date este c˘ modificarea valorii a a unui vˆrf se face foarte eficient. Vom conveni ca elementul minim al unei ¸ multimi s˘ fie eticheta multimii respective. a ¸ Deoarece submultimile sunt dou˘ cˆte dou˘ disjuncte. 5. at a Evenimentul cu prioritatea cea mai mare/mic˘ se va afla mereu la radacina a heap-ului. . numerotate de la 1 la N . Vom aloca tabloul set[1. Astfel. . Fie o partitie a acestor N elemente. valoarea vˆrfului scade. pentru ¸ ¸ 1 ≤ i ≤ N .3. astfel ˆ at a a s ıncˆ dep˘¸e¸te valoarea tat˘lui. Numerele care a a identific˘ elementele pot fi. j←b if i > j then interschimb˘ i ¸i j a s for k ← j to N do if set[k] = j then set[k] ← i . S2. b) i ← a. 8} va fi numit˘ ¸ a ¸ a ”multimea 2”. este suficient s˘ schimb˘m ˆ as s a a a ıntre ele aceste dou˘ valori a ¸i s˘ continu˘m procedeul ˆ mod ascendent. a a a De exemplu. dac˘ valoarea unui vˆrf cre¸te. ˆ ıntr-un max-heap. ¸ a a Sunt exact operatiile de care avem nevoie pentru a implementa o list˘ dinamic˘ ¸ a a de priorit˘¸i: valoarea unui vˆrf va da prioritatea evenimentului corespunzator. dimpotriv˘. a ın 2. astfel ˆ at devine mai mic˘ a a a a ıncˆ a decˆt valoarea cel putin a unui fiu. 2. Si ∪ Sj . Presupunem c˘ ne intereseaz˘ reuniunea a a a a a a dou˘ submultimi.. Reuniunea submultimilor etichetate cu a ¸i b se poate realiza astfel: ¸ s procedure reuniune(a. este suficient s˘ schimb˘m intre ele valoarea a ¸ a a modificat˘ cu cea mai mare valoare a fiiilor. multimea {3.6 Structuri de multimi disjuncte ¸ S˘ presupunem c˘ avem N elemente. apoi s˘ continu˘m procesul ˆ mod a a a ın descendent. a a a a Heap-ul este structura de date ideal˘ pentru extragerea maximului/minimului a dintr-o multime. indici intr-un tablou unde sunt memorate a valorile elementelor. Dac˘. de exemplu. putem alege ca etichet˘ ¸ a a a a pentru o submultime oricare element al ei. pentru inserarea unui vˆrf. pˆn˘ cˆnd proprietatea de heap este s a a ın a a a restabilit˘. Avem atunci proprietatea: set[i] ≤ i.. ˆ care fiec˘rei locatii set[i] i se atribuie eticheta ın a submultimii care contine elementul i..

ˆ R.2 = ¸ a a a altfel. dac˘ ∆ = 0 a atunci ecuatia are o r˘d˘cina real˘ dubl˘: x1. a a ¸ (b) Vom folosi metoda de rezolvare a ecuatiei de gradul al doilea avˆnd ¸ a forma general˘ ax2 + bx + c = 0. Exemplu. Aceast˘ metod˘ poate fi descris˘ a a a a astfel: Pasul 1. (c) Aplicarea metodei pentru date concrete. x2 = 2. b = −3. S˘ presupunem c˘ problema este rezolvarea. ¸ a a (c) Aplicarea metodei pentru datele problemei (a = 1. a Pasul 2. ¸ s (b) Alegerea metodei de rezolvare.Capitolul 3 Algoritmi 3. Dac˘ ∆ > 0 a atunci ecuatia are dou˘ r˘d˘cini reale distincte: x1. a ecuatiei x2 − 3x + 2 = 0. c = 2) conduce la rezultatul: x1 = 1.1 Etape ˆ rezolvarea problemelor ın Principalele etape care se parcurg ˆ rezolvarea unei probleme sunt: ın (a) Stabilirea datelor initiale ¸i a obiectivului (ce trebuie determinat). Se calculeaz˘ discriminantul: ∆ = b2 − 4ac.2 = ¸ a a a a altfel ecuatia nu are r˘d˘cini reale. a a ın ¸ (a) Datele initiale sunt reprezentate de c˘tre coeficientii ecuatiei iar ¸ a ¸ ¸ obiectivul este determinarea r˘d˘cinilor reale ale ecuatiei. 17 −b 2a √ −b± ∆ 2a .

recursivitate. M i. a ın ¸ a Calculul efectuat la Pasul 1 este un exemplu de operatie aritmetic˘. se pare. M e) constituit din urm˘toarele elemente: a M . a . etc). P.memorie intern˘ format˘ din locatii de memorie ¸i utilizat˘ pentru a a ¸ s a stocarea temporar˘ a valorilor variabilelor. sisteme POST. Astfel. Di. ¸ s aplicate asupra unor date. ın a ˆ matematic˘ notiunea de algoritm a primit mai multe definitii: algoritmul In a ¸ ¸ normal al lui A. functii recursive. Totu¸i. algoritmii nu au a a a ın ¸ a neap˘rat leg˘tur˘ cu calculatorul. De. c˘utare binar˘. parcurgere a a ˆ adˆncime. ¸ fiecare pas din algoritm trebuie astfel gˆndit ˆ at ori este suportat direct de c˘tre a ıncˆ a limbajul de programare favorit (operatii aritmetice.2. ın a Secventa de pa¸i prin care este descris˘ metoda de rezolvare a ecuatiei de ¸ s a ¸ gradul al doilea (prezentat˘ ˆ sectiunea anterioar˘) este un exemplu de algoritm. Algoritmul lui Euclid pentru ın calculul celui mai mare divizor comun a dou˘ numere naturale este. Mai tˆrziu. ˆ informatic˘ exist˘ de asemenea mai multe definitii pentru notiunea de In a a ¸ ¸ algoritm. permit obtinerea rezultatului unei probleme ¸ din clasa celor pentru care a fost conceput. S-a demonstrat c˘ aceste definitii sunt ¸ a ¸ echivalente din punct de vedere matematic. Leapunov. R. ma¸ina ¸ s Turing.1 Ce este un algoritm? Un algoritm este o succesiune de operatii aritmetice ¸i/sau logice care. S˘ observ˘m c˘ nu apare ˆ definitie cuvˆntul ”calculator”. V. De exemplu. cicluri. ˆ acest curs ne vom concentra aproape a a a s ın exclusiv pe algoritmi care pot fi implementati rezonabil pe calculator. Altfel spus. etc) ori ¸ este asem˘n˘tor cu ceva ˆ a¸at mai ˆ a a ınv˘t ınainte (sortare. A. primul a algoritm cunoscut ˆ matematic˘. Markov.18 CAPITOLUL 3. ¸ a Descrierea unui algoritm presupune precizarea datelor initiale ¸i descrierea ¸ s prelucr˘rilor efectuate asupra acestora. algoritmul operational al lui A. ALGORITMI 3. ˆ [35] notiunea de algoritm se define¸te astfel: ın ¸ s Un algoritm este sistemul virtual A = (M. A.2 Algoritmi 3. se poate spune c˘: a a algoritm = date + prelucr˘ri a Al-Khwarizmi a fost cel care a folosit pentru prima dat˘ reguli precise ¸i clare a s pentru a descrie procese de calcul (operatii aritmetice fundamentale) ˆ lucrarea ¸ ın sa ”Scurt˘ carte despre calcul algebric”. iar analiza ¸ a semnului discriminantului (Pasul 2) este un exemplu de operatie logic˘. aceast˘ descriere apare sub a a a denumirea de algoritm ˆ ”Elementele lui Euclid”.

. folosind memoria virtual˘ M ¸i multimea de variabile a s ¸ V . care ˆ a a a ımbinate cu tehnici de programare corespunz˘toare realizeaz˘ actiuni/procese logice. s a s M i . Java). disc magnetic. a a a a limbaje ¸tiintifice (de exemplu limbajul matematic). romˆn˘. limbaje algoritmice. valorile datelor de a ¸ a ie¸ire sunt obtinute din valorile unor variabile generate de executia s ¸ ¸ instructiunilor din procesul de calcul P .rationament de rezolvare exprimat prin diverse tehnici ¸i metode ¸ s specifice domeniului din care face parte clasa de probleme supuse rezolv˘rii (matematic˘. ¸ Exist˘ mai multe tipuri de limbaje: limbaje naturale (englez˘.mediu de ie¸ire care este un dispozitiv virtual de ie¸ire/scriere s s pentru preluarea datelor din memoria virtual˘ M ¸i ˆ a s ınregistrarea acestora pe un suport virtual (ecran. ALGORITMI V . a M e . executia instructiunilor procesului de ¸ ¸ ¸ calcul determin˘ o dinamic˘ a valorilor variabilelor.mediu de intrare care este un dispozitiv virtual de intrare/citire pentru preluarea valorilor datelor de intrare ¸i stocarea acestora ˆ s ın memoria virtual˘ M . care permite descrierea algoritmilor astfel ˆ at s˘ poat˘ fi transmi¸i ıncˆ a a s calculatorului cu scopul ca acesta s˘ efectueze operatiile specificate.2. ¸ ın ¸ care utilizeaz˘ memoria M pentru stocarea valorilor din V .). C. etc). a De . riguros ˆ ıntocmit. chimie etc. ¸ a s R . etc.proces de calcul reprezentat de o colectie de instructiuni/comenzi ¸ ¸ exprimate ˆ ıntr-un limbaj de reprezentare (de exemplu. Un limbaj de programare este un limbaj artificial. ¸ ın ¸i ˆ s ınregistrate pe un suport virtual prin intermediul instructiunilor ¸ de scriere/ie¸ire care utilizeaz˘ mediul de ie¸ire M e. . a P .). dup˘ executia a a a ¸ tuturor instructiunilor din P . a 19 Un limbaj este un mijloc de transmitere a informatiei. a a ¸ utilizˆnd memoria virtual˘ M ¸i multimea de variabile V . instructiunile implementeaz˘/codific˘ tehnicile ¸i metodele care ¸ a a s constituie rationamentul R.3. limbajul pseudocod). sunt stocate ˆ memoria M . a a s ¸ Di .date de intrare care reprezint˘ valori ale unor parametri care a caracterizeaz˘ ipotezele de lucru/st˘rile initiale ale problemei ¸i a a ¸ s care sunt stocate ˆ memoria M prin intermediul instructiunilor ın ¸ de citire/intrare care utilizeaz˘ mediul de intrare M i. solutia problemei se afl˘ ˆ anumite ¸ ¸ a ın locatii de memorie corespunz˘toare datelelor de ie¸ire De. etc. a ¸ Un program este un algoritm tradus ˆ ıntr-un limbaj de programare. fizic˘. limbaje s ¸ de programare (de exemplu Pascal.multime de variabile definite ˆ conformitate cu rationamentul R.date de ie¸ire care reprezint˘ valori ale unor parametri care s a caracterizeaz˘ solutia problemei/st˘rile finale. hˆrtie.

Sunt secvente de prelucr˘ri simple sau structurate ¸ a care sunt efectuate ˆ ordinea ˆ care sunt specificate. f˘r˘ ambiguit˘¸i ¸i a a aa at s f˘r˘ neclarit˘¸i.2. Detaliile sintactice. deci ei nu trebuie specificati ˆ ¸ ıntr-un limbaj de programare. ın ın − Alternative. descrierea ˆ limba romˆn˘ (ca ¸i ˆ limba englez˘ [15]) ˆ a ın a a s ın a ın mod uzual nu este o idee mai bun˘.3 Tipuri de prelucr˘ri a Prelucr˘rile care intervin ˆ a ıntr-un algoritm pot fi simple sau structurate.2. a • Determinism. Orice algoritm trebuie s˘ permit˘ obtinerea rezultatului a a ¸ dup˘ un num˘r finit de prelucr˘ri (pa¸i). nu au nici o important˘ ˆ elaborarea/proiectarea algoritmilor.ˆ special a ın . o metod˘ de rezolvare a unei ecuatii particulare nu poate a a a ¸ fi considerat˘ algoritm. Din aceast˘ cauz˘. C/C++ sau Java. a • Finitudine. eventual prin a evaluarea unor expresii.3 Descrierea algoritmilor Algoritmii nu sunt programe. Un algoritm trebuie s˘ prevad˘.20 CAPITOLUL 3. a ¸ a s 3. Sunt prelucr˘ri caracterizate prin faptul c˘ a a aceea¸i prelucrare (simpl˘ sau structurat˘) este repetat˘ cˆt s a a a a timp este ˆ ındeplinit˘ o anumit˘ conditie. Un algoritm trebuie s˘ poat˘ fi utilizat pentru o clas˘ a a a ˆ ıntreag˘ de probleme. a a ¸ 3. Dac˘ ˆ cadrul algoritmului nu intervin a ın a ın elemente aleatoare. • Prelucr˘rile simple sunt atribuiri de valori variabilelor. Sunt prelucr˘ri caracterizate prin faptul c˘ ˆ a a ın functie de realizarea sau nerealizarea unei conditii se alege ¸ ¸ una din dou˘ sau mai multe variante de prelucrare. atunci ori de cˆte ori se aplic˘ algoritmul aceluia¸i a a s set de date de intrare trebuie s˘ se obtin˘ acela¸i rezultat. o metod˘ a a a s a a a care nu asigur˘ obtinerea rezultatului dup˘ un num˘r finit de pa¸i nu a ¸ a a s poate fi considerat˘ algoritm. ALGORITMI 3. nu numai pentru o problem˘ particular˘. modul de solutionare a tuturor situatiilor care pot s˘ aa at ¸ ¸ a apar˘ ˆ rezolvarea problemei. Din a a a aceast˘ cauz˘. a − Repetitive. ¸a ın Pe de alt˘ parte. de exemplu din Pascal. • Prelucr˘rile structurate pot fi de unul dintre tipurile: a − Liniare. Algoritmii au o serie de structuri .2 Propriet˘¸ile algoritmilor at Principalele propriet˘¸i pe care trebuie s˘ le aib˘ un algoritm sunt: at a a • Generalitate.

.. dar care ın s ¸ pot fi scrise folosind matematica.. Un pseudocod bun. ck−1 . ¸i recursivitatea . el permite de asemenea. a O descriere foarte bun˘ a algoritmului arat˘ structura intern˘ a acestuia... mult mai s ınt s u¸or.1 Limbaj natural Exemple.3. repetitive. iar algoritmii trebuie s˘ fie at ınt s ¸ ¸ a descri¸i cu o acuratete maxim posibil˘. subˆ ¸elesuri ¸i nuante de semnificatie. bc2 + a2 bc1 + a1 bc0 + a0 ⇓ ⇓ . a ın a a Se ˆ ımparte a la b ¸i se retine restul r. a a a Modul exact de structurare a pseudocodului este o alegere personal˘. Se consider˘ ca nou deˆ artit vechiul s ¸ a ımp˘ ¸ ˆ artitor ¸i ca nou ˆ ımp˘ ¸ s ımpartitor restul obtinut la ˆ artirea anterioar˘. 1. Schema lui Horner.. s ¸ a Cea mai bun˘ metod˘ de a descrie un algoritm este utilizarea limbajului a a pseudocod.... Algoritmul lui Euclid. + a1 X + a0 = 0 la un binom de forma X − b.. Metoda de determinare a cmmdc poate a s fi descris˘ ˆ limbaj natural dup˘ cum urmeaz˘. a2 a1 a0 b an bcn−1 + an−1 . chiar dac˘ el a ın a nu ˆ ¸elege ce face acel algoritm. nu este! Si atunci .3. conditia utilizat˘ pentru a analiza dac˘ s-a terminat prelucrarea fiind a ¸ a a egalitatea cu zero a restului.. limba romˆna este plin˘ s ın a a a a de ambiguit˘¸i. face ınt s algoritmul mult mai u¸or de ˆ ¸eles ¸i analizat.. sau un amestec al celor dou˘. s s Pe de alt˘ parte.. Permite determinarea cˆtului ¸i restului ˆ artirii unui a s ımp˘ ¸ polinom P [X] = an X n + an−1 X n−1 + . Acesta folose¸te structuri ale limbajelor de programare ¸i matematicii s s pentru a descompune algoritmul ˆ pa¸i elementari (propozitii simple).. ⇓ .. la fel ca ¸i un cod bun. DESCRIEREA ALGORITMILOR 21 conditionale. ak . La fel ca orice limb˘ vorbit˘. romˆna curat˘.. program˘m! s ¸ a 3. a a a ascunde detaliile care nu sunt semnificative.3... bck + ak . ¸i poate fi implementat˘ u¸or de s a s c˘tre orice programator competent ˆ orice limbaj de programare. a a ımp˘ ¸ De asemenea se observ˘ c˘ prelucrarea principal˘ a algoritmului este una a a a repetitiv˘. Operatia ¸ ¸ ımp˘ ¸ a ¸ de ˆ artire continu˘ pˆn˘ se obtine un rest nul. proba clar˘ se poate face numai pe baza unui program a a care s˘ dea rezultatele corecte! Oamenii sunt oameni! Cineva poate s˘ insiste c˘ a a a algoritmul lui este bun de¸i .. O modalitate simpl˘ de a descrie metoda de rezolvare este schema urm˘toare: a a an an−1 .care sunt departe de a putea fi descrise ¸ s prea u¸or ˆ limbaj natural. descoperirea gre¸elilor... 2. Permite determinarea celui mai mare divizor comun (cmmdc) a dou˘ numere naturale a ¸i b. ⇓ ⇓ ⇓ cn−1 cn−2 . s ımp˘ ¸ a Se observ˘ c˘ metoda descris˘ ˆ a a a ındepline¸te propriet˘¸ile unui algoritm: poate s at fi aplicat˘ oric˘rei perechi de numere naturale iar num˘rul de prelucr˘ri este finit a a a a (dup˘ un num˘r finit de ˆ artiri se ajunge la un rest nul). c1 c0 P [b] . Ultimul rest nenul (care a fost ımp˘ ¸ a a a ¸ ¸i ultimul ˆ artitor) reprezint˘ rezultatul..

Se poate folosi sintaxa lima as a bajului de programare preferat. Schemele logice au avantajul c˘ sunt sugestive dar ¸i dezavantajul c˘ pot a s a deveni dificil de urm˘rit ˆ cazul unor prelucr˘ri prea complexe. predecesor[v]=-1.22 CAPITOLUL 3. este dificil˘ ˆ ¸ ın a ıntrucˆt nu a sunt pu¸i ˆ evident˘ foarte clar pa¸ii algoritmului. ˆ aceast˘ ordine. 0. } . numit bloc. ın ¸ ın 3. .3.3 Pseudocod Un limbaj algoritmic este o notatie care permite exprimarea logicii algorit¸ milor ˆ ıntr-un mod formalizat f˘r˘ a fi necesare reguli de sintax˘ riguroase. n − 2. Schemele logice sunt descrieri grafice ale algoritmilor ˆ care fiec˘rui ın a pas i se ata¸eaz˘ un simbol grafic. fac ca schemele logice s˘ fie s ¸ a din ce ˆ ce mai putin folosite (ˆ favoarea limbajelor algoritmice).. c0 reprezint˘ coeficientii cˆtului. .. s ın ¸a s Modalit˘¸i intermediare de descriere a algoritmilor.. c1 . ın Nu exist˘ un anumit standard ˆ elaborarea limbajelor algoritmice. cu conditia ca acesta s˘ a a a ¸ a permit˘ o descriere clar˘ ¸i neambigu˘ a algoritmilor. Acest dezavantaj. De exemplu: ın ¸ a for fiecare vˆrf v din V a { culoare[v] = alb. distanta[v] = infinit. sunt schemele logice ¸i limbajele s s algoritmice.3. Un algoritm descris s ˆ pseudocod contine atˆt enunturi care descriu operatii ce pot fi traduse direct ın ¸ a ¸ ¸ ˆ ıntr-un limbaj de programare (unui enunt ˆ limbaj algoritmic ˆ corespunde o ¸ ın ıi instructiune ˆ program) cˆt ¸i enunturi ce descriu prelucr˘ri ce urmeaz˘ a fi ¸ ın a s ¸ a a detaliate abia ˆ momentul scrierii programului. 1. ca ˆ aa a ın cazul limbajelor de programare. 2. ca ˆ exemplele de mai sus. cn−2 . Un limbaj algoritmic mai este denumit ¸i pseudocod. ˆ at ıntre limbajul natural sau cel matematic ¸i un limbaj de programare. ˆ care apar enunturi de prelucr˘ri. iar ultima valoare a ¸ a calculat˘ reprezint˘ valoarea restului (valoarea polinomului calculat˘ ˆ b). a a a ın Si ˆ acest caz prelucrarea principal˘ este una repetitiv˘ constˆnd ˆ evaluarea ¸ ın a a a ın expresiei bck + ak pentru k luˆnd.. ALGORITMI Valorile cn−1 . a ın a dar ¸i evolutia modului de concepere a programelor. fiecare a ın programator putˆnd s˘ conceap˘ propriul pseudocod.. a ın a 3.2 Scheme logice Scrierea unui program pornind de la un algoritm descris ˆ ıntr-un limbaj mai mult sau mai putin riguros. iar modul de ˆ antuire s a ınl˘ ¸ a blocurilor este specificat prin segmente orientate.. valorile n − 1.

3.4. LIMBAJ ALGORITMIC

23

3.4

Limbaj algoritmic
ˆ continuare prezent˘m un exemplu de limbaj algoritmic. In a

3.4.1

Declararea datelor

Datele simple se declar˘ sub forma: a <tip> <nume>; unde <tip> poate lua una dintre valorile: byte, short, int, long, float, double, boolean, char. Tablourile unidimensionale se declar˘ sub forma: a <tip> <nume> [n1 ..n2 ]; Elementele vectorului pot fi accesate cu ajutorul unui indice, care poate lua valori ˆ ıntre n1 ¸i n2 , sub forma: s <nume>[i] unde i poate lua orice valoare ˆ ıntre n1 ¸i n2 . s ˆ cazul tablourilor bidimensionale, o declaratie de forma: In ¸ <tip> <nume>[m1 ..m2 ][n1 ..n2 ]; specific˘ o matrice cu m2 − m1 + 1 linii ¸i n2 − n1 + 1 coloane. Fiecare element se a s specific˘ prin doi indici: a <nume>[i][j] unde i reprezint˘ indicele liniei ¸i poate avea orice valoare ˆ a s ıntre m1 ¸i m2 iar j s reprezint˘ indicele coloanei ¸i poate avea orice valoare ˆ a s ıntre n1 ¸i n2 . s

3.4.2

Operatii de intrare/ie¸ire ¸ s

Preluarea valorilor pentru datele de intrare este descris˘ sub forma: a read v1 , v2 , ...; unde v1 , v2 , ... sunt nume de variabile. Afi¸area rezultatelor este descris˘ sub forma: s a write e1 , e2 , ...;

24

CAPITOLUL 3. ALGORITMI

unde e1 , e2 , ... sunt expresii (ˆ particular pot fi constante sau variabile). ın Operatia de atribuire. Operatia de atribuire a unei valori c˘tre o variabil˘ ¸ ¸ a a se descrie prin: v = <expresie>; unde v este un nume de variabil˘, <expresie> desemneaz˘ o expresie aritmetic˘ a a a sau logic˘, iar ”=” este operatorul de atribuire. Pentru acesta din urm˘ pot fi a a folosite ¸i alte simboluri, ca de exemplu ”:=” sau ”←”. Expresiile pot fi descrise s conform regulilor utilizate ˆ matematic˘. ın a

3.4.3

Prelucr˘ri liniare a

O secvent˘ de prelucr˘ri se descrie ˆ modul urm˘tor: ¸a a ın a <prel 1>; <prel 2>; ... <prel n>; sau <prel 1>; <prel 2>; ... <prel n>; O astfel de scriere indic˘ faptul c˘ ˆ momentul executiei prelucr˘rile se a a ın ¸ a efectueaz˘ ˆ ordinea ˆ care sunt specificate. a ın ın

3.4.4

Prelucr˘ri alternative a

O prelucrare alternativ˘ complet˘ (cu dou˘ ramuri) este descris˘ prin: a a a a if <conditie> ¸ sau sub forma if <conditie> then <prel 1> else <prel 2>; ¸ unde <conditie> este o expresie relational˘. Aceast˘ prelucrare trebuie ˆ ¸eleas˘ ¸ ¸ a a ınt a ˆ modul urm˘tor: dac˘ conditia este adev˘rat˘ atunci se efectueaz˘ prelucrarea ın a a ¸ a a a <prel 1>, altfel se efectueaz˘ <prel 2>. a O prelucrare alternativ˘ cu o singur˘ ramur˘ se descrie prin: a a a if <conditie> <prel>; ¸ sau if <conditie> then <prel>; ¸ iar executia ei are urm˘torul efect: dac˘ conditia este satisfacut˘ atunci se efectueaz˘ ¸ a a ¸ a a prelucrarea specificat˘, altfel nu se efectueaz˘ nici o prelucrare ci se trece la a a urm˘toarea prelucrare a algoritmului. a <prel 1> else <prel 2>;

3.4. LIMBAJ ALGORITMIC

25

3.4.5

Prelucr˘ri repetitive a

Prelucr˘rile repetitive pot fi de trei tipuri: a • cu test initial, ¸ • cu test final ¸i s • cu contor. Prelucrarea repetitiv˘ cu test initial se descrie prin: Prelucrarea repetitiv˘ cu a ¸ a test initial se descrie prin: ¸ while <conditie> <prel>; ¸ sau while <conditie> do <prel>; ¸ ˆ momentul executiei, atˆt timp cˆt conditia este adevarat˘, se va executa In ¸ a a ¸ a instructiunea. Dac˘ conditia nu este la ˆ ¸ a ¸ ınceput satisf˘cut˘, atunci instructiunea a a ¸ nu se efectueaz˘ niciodat˘. a a Prelucrarea repetitiv˘ cu test final se descrie prin: a do <prel> while <conditie>; ¸ Prelucrarea se repet˘ pˆn˘ cˆnd conditia specificat˘ devine fals˘. ˆ acest caz a a a a ¸ a a In prelucrarea se efectueaz˘ cel putin o dat˘, chiar dac˘ conditia nu este satisfacut˘ a ¸ a a ¸ a la ˆ ınceput. Prelucrarea repetitiv˘ cu contor se caracterizeaz˘ prin repetarea prelucr˘rii a a a de un num˘r prestabilit de ori ¸i este descris˘ prin: a s a for i = i1 , i2 , ..., in <prel>; sau for i = i1 , i2 , ..., in do <prel>; unde i este variabila contor care ia, pe rˆnd, valorile i1 , i2 , ..., in ˆ aceast˘ a ın a ordine, prelucrarea fiind efectuat˘ pentru fiecare valoare a contorului. a Alte forme utilizate sunt: for i = vi to vf do <prel>;

ˆ care contorul ia valori consecutive cresc˘toare ˆ ın a ıntre vi ¸i vf , ¸i s s for i = vi downto vf do <prel>;

ˆ care contorul ia valori consecutive descresc˘toare ˆ ın a ıntre vi ¸i vf . s

26

CAPITOLUL 3. ALGORITMI

3.4.6

Subalgoritm

ˆ cadrul unui algoritm poate s˘ apar˘ necesitatea de a specifica de mai In a a multe ori ¸i ˆ diferite locuri un grup de prelucr˘ri. Pentru a nu le descrie ˆ s ın a ın mod repetat ele pot constitui o unitate distinct˘, identificabil˘ printr-un nume, a a care este numit˘ subalgoritm. Ori de cˆte ori este necesar˘ efectuarea grupului a a a de prelucr˘ri din cadrul subalgoritmului se specific˘ numele acestuia ¸i, eventual, a a s datele curente asupra c˘rora se vor efectua prelucrarile. Aceast˘ actiune se nume¸te a a ¸ s apel al subalgoritmului, iar datele specificate al˘turi de numele acestuia ¸i asupra a s c˘rora se efectueaz˘ prelucrarile se numesc parametri. a a ˆ urma traducerii ˆ In ıntr-un limbaj de programare un subalgoritm devine un subprogram. Un subalgoritm poate fi descris ˆ felul urm˘tor: ın a <nume subalg> (<tip> <nume p1>, <tip> <nume p2>, ... ) { ... /* prelucr˘ri specifice subalgoritmului */ a ... return <nume rezultat>; } unde <nume subalg> reprezint˘ numele subalgoritmului iar nume p1, nume p2, a ... reprezint˘ numele parametrilor. Ultimul enunt, prin care se returneaz˘ rezultatul a ¸ a calculat ˆ cadrul subalgoritmului, este optional. ın Modul de apel depinde de modul ˆ care subalgoritmul returneaz˘ rezultatele ın a sale. Dac˘ subalgoritmul returneaz˘ efectiv un rezultat, printr-un enunt de forma a a ¸ return <nume rezultat>; atunci subalgoritmul se va apela ˆ felul urm˘tor: ın a v=<nume subalg>(nume p1, nume p2, ...); Ace¸ti subalgoritmi corespund subprogramelor de tip functie. s ¸ Dac˘ ˆ subalgoritm nu apare un astfel de enunt, atunci el se va apela prin: a ın ¸ <nume subalg>(nume p1, nume p2, ...); variant˘ care corespunde subprogramelor de tip procedur˘. a a Observatie. Prelucr˘rile care nu sunt detaliate ˆ cadrul algoritmului sunt ¸ a ın descrise ˆ limbaj natural sau limbaj matematic. Comentariile suplimentare vor fi ın cuprinse ˆ ıntre /* ¸i */. Dac˘ pe o linie a descrierii algoritmului apare simbolul // s a atunci tot ce urmeaz˘ dup˘ acest simbol, pe aceea¸i linie cu el, este interpretat ca a a s fiind un comentariu (deci, nu reprezint˘ o prelucrare a algoritmului). a

3.4. LIMBAJ ALGORITMIC

27

3.4.7

Probleme rezolvate

1. Algoritmului lui Euclid. Descrierea ˆ pseudocod a algoritmului lui Euclid este urm˘toarea: ın a int a, b, d, i, r; read a, b; if (a<b) { d=a; i=b; } else { d=b; i=a; }; r = d % i; while (r ! = 0) { d=i; i=r; r=d % i; }; write i; 2. Schema lui Horner. Descrierea ˆ pseudocod a schemei lui Horner este urm˘toarea: ın a int n, a, b, i; read n, a, b; int a[0..n], c[0..n-1]; for i=n,0,-1 read a[i]; c[n-1]=b*a[n]; for i=1,n-1 c[n-i-1]=b*c[n-i]+a[n-i]; val:=b*c[1]+a[1]; write val; 3. Conversia unui num˘r natural din baza 10 ˆ baza 2. a ın Fie n un num˘r ˆ a ıntreg pozitiv. Pentru a determina cifrele reprezentarii ˆ ın baza doi a acestui num˘r se poate folosi urm˘toarea metod˘: a a a Se ˆ ımparte n la 2, iar restul va reprezenta cifra de rang 0. Cˆtul obtinut la a ¸ ˆ ımpartirea anterioar˘ se ˆ a ımparte din nou la 2, iar restul obtinut va reprezenta cifra ¸ de ordin 1 ¸.a.m.d. Secventa de ˆ artiri continu˘ pˆ a la obtinerea unui cˆt nul. s ¸ ımp˘ ¸ a ın˘ ¸ a Descrierea ˆ pseudocod a acestui algoritm este: ın int n, d, c, r; read n; d = n; c = d / 2; /* cˆtul ˆ artirii ˆ a ımp˘ ¸ ıntregi a lui d la 2 */ r = d % 2; /* restul ˆ artirii ˆ ımp˘ ¸ ıntregi a lui d la 2 */ write r; while (c != 0) { d = c; c = d / 2; /* cˆtul ˆ artirii ˆ a ımp˘ ¸ ıntregi a lui d la 2 */ r = d % 2; /* restul ˆ artirii ˆ ımp˘ ¸ ıntregi a lui d la 2 */ write r; } 4. Conversia unui num˘r ˆ a ıntreg din baza 2 ˆ baza 10. ın

28

CAPITOLUL 3. ALGORITMI

Dac˘ bk bk−1 ...b1 b0 reprezint˘ cifrele num˘rului ˆ baza 2, atunci valoarea ˆ a a a ın ın baza 10 se obtine efectuˆ calculul: ¸ ınd (bk bk−1 ...b1 b0 )10 = bk 2k + bk−1 2k−1 + ... + b1 2 + b0 De¸i calculul de mai sus este similar cu evaluarea pentru X = 2 a polinomului s P [X] = bk X k + bk−1 X k−1 + ... + b1 X + b0 prelucrare pentru care ar putea fi folosit algoritmul corespunz˘tor schemei lui a Horner, ˆ continuare prezent˘m o alt˘ variant˘ de rezolvare a acestei probleme, ın a a a care folose¸te un subalgoritm pentru calculul puterilor unui num˘r ˆ s a ıntreg: int k, i, s; putere(int a, int n) read k; { int b[0..k]; int i, p; read b; p = 1; s = 0; for i=2,n p = p*a; for i=0,k s = s+b[i] * putere(2,i); return p; write s; } 5. S˘ se scrie un algoritm pentru determinarea tuturor divizorilor naturali ai a unui num˘r ˆ a ıntreg. Rezolvare. Fie n num˘rul ai c˘rui divizori trebuie determinati. Evident 1 ¸i a a ¸ s |n| sunt divizori ai lui n. Pentru a determina restul divizorilor este suficient ca ace¸tia s˘ fie c˘utati printre elementele multimii {2, 3, ..., [|n|]} cu [x] desemnˆnd s a a ¸ ¸ a partea ˆ ıntreag˘ a lui x. a Algoritmul poate descris ˆ modul urm˘tor: ın a int n, d; read n; write 1; /* afi¸area primului divizor */ s for d = 2, [|n|/2] if (d divide pe n) then write d; write |n| /* afi¸area ultimului divizor */ s 6. S˘ se scrie un algoritm pentru determinarea celui mai mare element dintra un ¸ir de numere reale. s Rezolvare. Fie x1 , x2 , ..., xn ¸irul analizat. Determinarea celui mai mare eles ment const˘ ˆ initializarea unei variabile de lucru max (care va contine valoarea a ın ¸ ¸ maximului) cu x1 ¸i compararea acesteia cu fiecare dintre celelalte elemente ale s ¸irului. Dac˘ valoarea curent˘ a ¸irului, xk , este mai mare decˆt valoarea variaas a a s a bilei max atunci acesteia din urm˘ i se va da valoarea xk . Astfel, dup˘ a k − 1 a a comparatie variabila max va contine valoarea maxim˘ din sub¸irul x1 , x2 , ..., xk . ¸ ¸ a s Algoritmul poate fi descris ˆ modul urm˘tor: ın a

3.4. LIMBAJ ALGORITMIC int k, n; read n; double x[1..n], max; /* vectorul ¸i variabila de lucru */ s read x; /* preluarea elementelor ¸irului */ s max = x[1]; for k = 2, n if (max < x[k]) then max = x[k]; write max; 7. S˘ se aproximeze, cu precizia ε, limita ¸irului a s
n

29

sn =
k=0

1 . k!

Rezolvare. Calculul aproximativ (cu precizia ε) al limitei ¸irului sn const˘ ˆ s a ın 1 calculul sumei finite sk , unde ultimul termen al sumei, tk = k! , are proprietatea tk a ¸ a tk < ε. ˆ Intrucˆt tk+1 = k+1 , aceast˘ relatie va fi folosit˘ pentru calculul valorii a termenului curent (permitˆnd mic¸orarea num˘rului de calcule). ¸a s a double eps, t, s; int k; k=1; /* initializare indice */ ¸ t=1; /* initializare termen */ ¸ s=1; /* initializare suma */ ¸ do { s=s+t; /* ad˘ugarea termenului curent */ a k=k+1; t=t/k; /* calculul urm˘torului termen */ a } while (t ≥ eps); s=s+t; (* ad˘ugarea ultimului termen *) a write s; 8. Fie A o matrice cu m linii ¸i n coloane, iar B o matrice cu n linii ¸i p coloane, s s ambele avˆnd elemente reale. S˘ se determine matricea produs C = A × B. a a Rezolvare. Matricea C va avea m linii ¸i p coloane, iar fiecare element se s determin˘ efectuˆnd suma: a a
n

ci,j =
k=1

ai,k · bk,j ,

1 ≤ i ≤ m, 1 ≤ j ≤ p.

ˆ felul acesta calculul elementelor matricei C se efectueaz˘ prin trei cicluri In a imbricate (unul pentru parcurgerea liniilor matricei C, unul pentru parcurgerea coloanelor matricei C, iar unul pentru efectuarea sumei specificate mai sus).

30

CAPITOLUL 3. ALGORITMI int m, n, p; /* dimensiunile matricelor */ read m, n, p; double a[1..m][1..n], b[1..n][1..p], c[1..m][1..p]; int i, j, k; /* indici */ read a; /* citirea matricei a */ read b; /* citirea matricei b */ for i=1,m for j=1,p { c[i,j]=0; for k=1,n c[i][j]=c[i][j]+a[i][k]*b[k][j]; } write c;

/* matrice */

3.4.8

Probleme propuse

1. Fie D o dreapt˘ de ecuatie ax+by+c = 0 ¸i (C) un cerc de centru O(x0 , y0 ) a ¸ s ¸i raz˘ r. S˘ se stabileasc˘ pozitia dreptei fat˘ de cerc. s a a a ¸ ¸a Indicatie. Se calculeaz˘ distanta de la centrul cercului la dreapta D utilizˆnd ¸ a ¸ a formula: |ax0 + by0 + c| √ . d= a2 + b2 Dac˘ d ≥ r+ε atunci dreapta este exterioar˘ cercului, dac˘ d ≤ r−ε atunci dreapta a a a este secant˘, iar dac˘ r − ε < d < r + ε atunci este tangent˘ (la implementarea a a a egalitatea ˆ ıntre dou˘ numere reale ...). a 2. S˘ se genereze primele n elemente ale ¸irurilor ak ¸i bk date prin relatiile a s s ¸ de recurent˘: ¸a ak+1 = 5ak + 3 , ak + 3 bk = ak + 3 , ak + 1 k ≥ 0, a0 = 1.

3. S˘ se determine r˘d˘cina p˘trat˘ a unui num˘r real pozitiv a cu precizia a a a a a u ε = 0.001, folosind relatia de recurent˘: ¸ ¸a xn+1 = 1 2 xn + a xn , x1 = a.

Precizia se consider˘ atins˘ cˆnd |xn+1 − xn | < ε. a a a 4. Fie A o matrice p˘tratic˘ de dimensiune n. S˘ se transforme matricea A, a a a prin interrschimb˘ri de linii ¸i de coloane, astfel ˆ at elementele de pe diagonala a s ıncˆ principal˘ s˘ fie ordonate cresc˘tor. a a a

3.4. LIMBAJ ALGORITMIC

31

5. S˘ se determine cel mai mare divizor comun al unui ¸ir de numere ˆ a s ıntregi. 6. S˘ se calculeze coeficientii polinomului a ¸ P [X] = (aX + b)n , a, b ∈ Z, n ∈ N.

7. Fie A o matrice p˘tratic˘. S˘ se calculeze suma elementelor din fiecare zon˘ a a a a (diagonala principal˘, diagonala secundar˘, etc.) marcat˘ ˆ figura urm˘toare: a a a ın a

a.

b.

c.

Figura 3.1: Zone ˆ matrice p˘tratic˘ ın a a

8. Fie x1 , x2 , ..., xn ∈ Z r˘d˘cinile unui polinom cu coeficienti ˆ a a ¸ ıntregi: P [X] = an X n + an−1 X n−1 + ... + a1 X + a0 . S˘ se determine coeficientii polinomului. a ¸ 9. S˘ se determine toate r˘d˘cinile rationale ale polinomului P [X] care are a a a ¸ coeficienti ˆ ¸ ıntregi. 140. Fie [P1 , P2 , ..., Pn ] un poligon convex dat prin coordonatele carteziene ale vˆrfurilor sale (ˆ ordine trigonometric˘). S˘ se calculeze aria poligonului. a ın a a 11. Fie f : [a, b] → R o functie continu˘ cu proprietatea c˘ exist˘ un unic ξ ∈ ¸ a a a (a, b) care are proprietatea c˘ f (ξ) = 0. S˘ se aproximeze ξ cu precizia ε = 0.001 a a utilizˆnd metoda bisectiei. a ¸ 12. Fie P ¸i Q polinoame cu coeficienti ˆ s ¸ ıntregi. S˘ se determine toate r˘d˘cinile a a a rationale comune celor dou˘ polinoame. ¸ a 13. S˘ se determine toate numerele prime cu maxim 6 cifre care r˘mˆn prime a a a ¸i dup˘ ”r˘sturnarea” lor (r˘sturnatul num˘rului abcdef este f edcba). s a a a a

32

CAPITOLUL 3. ALGORITMI

3.5

Instructiuni corespondente limbajului algorit¸ mic

3.5.1

Declararea datelor

Datele simple se declar˘ sub forma: a <tip> <nume>; sau <tip> <nume>= literal; unde <tip> poate lua una dintre urm˘toarele valori: byte, short, int, long, float, a double, boolean, char. ˆ exemplul urm˘tor sunt prezentate cˆteva modalit˘¸i In a a at de declarare pentru diferite tipuri de variabile. class Literali { public static void main(String args[]) { long l1 = 5L; long l2 = 12l; int i1hexa = 0x1; int i2hexa = 0X1aF; int i3octal = 01; long i4octal = 012L; long i5LongHexa = 0xAL; float f1 = 5.40F; float f2 = 5.40f; float f3 = 5.40e2f; float f4 = 5.40e+12f; float f5 = 5.40; // da eroare, trebuie cast double d1 = 5.40; // implicit este double ! double d2 = 5.40d; double d3 = 5.40D; double d4 = 5.40e2; double d5 = 5.40e+12d; char c1 = ’r’; char c2 = ’\u4567’; } }

comun˘ tuturor instantelor clasei ˆ care ea este declarat˘.5. ele pot fi folosite de metodele statice.3. Dac˘ valoarea nu este specificat˘ explicit atunci variabila se initializeaz˘ a a ¸ a cu o valoare initial˘ implicit˘. spre a s a deosebire de C/C++. ¸ Se vede din tabel c˘ unele tipuri de variabile au posibilitatea s˘ reprezinte un a a spectru mai mare de numere decˆt altele. Fiecare tip are o anumit˘ s a dimensiune.94E-324 Valoare maxima 27 − 1 215 − 1 231 − 1 263 − 1 +-3. indiferent de ma¸ina pe care ruleaz˘. a ¸ a Modificatorul static este folosit pentru a specifica faptul c˘ variabila are a o singur˘ valoare. limbajul Java suport˘ ¸i tipuri de date create In a a s de utilizator.1: Tipurile primitive de date ˆ Java ın Variabilele pot fi initializate la declararea lor sau ˆ momentul utiliz˘rii lor ¸ ın a efective. a a Tablourile unidimensionale se declar˘ sub forma: a <tip>[ ] <nume> =new <tip>[n]. interfata sau tablou. Ca ¸i celelalte a a ¸˘ s variabile. 32 s ¸ a s a sau 64 de biti ¸i s˘ produc˘ acela¸i rezultat pe fiecare ma¸in˘ ˆ parte. sau <tip> <nume>[ ] =new <tip>[n]. dac˘ nu sunt explicit initializate. Aceast˘ consecvent˘ este esential˘ ¸ s a a ¸a ¸ a deoarece o aceea¸i aplicatie va trebui s˘ ruleze pe ma¸ini cu arhitectur˘ pe 16.79E+308 Valoare initiala 0 0 0 0 0 0 f alse null Cifre semnificative 6-7 14-15 Tabelul 3. care este independent˘ de caracteristicile ma¸inii gazd˘. .4E+38 +-1. o valoare de tip ˆ ¸ s ıntreg ˆ Java va ocupa ˆ ın ıntotdeauna 32 de biti. Tabelul anterior prezint˘ cˆteva exemple ˆ acest ¸ a a a a ın sens. ¸ s a a s s a ın Tip byte short int long float double boolean char Dimensiune (octeti) ¸ 1 2 4 8 4 8 1 2 Valoare minima −27 −215 −231 −263 +-1. Conversiile ˆ ıntre diferitele tipuri sunt permise (acolo unde au semnificatie). a ˆ afara tipurilor de baz˘. Din aceast˘ cauz˘.4E-45 +-4. unde un ˆ ıntreg poate fi reprezentat pe 16. INSTRUCTIUNI CORESPONDENTE LIMBAJULUI ALGORITMIC ¸ 33 Java define¸te mai multe tipuri primitive de date. de pild˘ variabile de tip clas˘. valoarea atribuit˘ implicit este null. 32 sau 64 de biti. a a ¸ ın a Modificarea valorii acestei variabile din interiorul unui obiect face ca modificarea s˘ fie vizibil˘ din celelalte obiecte. Variabilele statice sunt initializate la ˆ arcarea a a ¸ ınc˘ codului specific unei clase ¸i exist˘ chiar ¸i dac˘ nu exist˘ nici o instant˘ a clasei s a s a a ¸a respective. Astfel. ˆ ¸ ın functie de arhitectura ma¸inii.

o declaratie de forma: In ¸ <tip>[ ] [ ] <nume> = new <tip>[m][n].out). sub forma: s StreamTokenizer st = new new new st.close().34 CAPITOLUL 3. sub forma: <nume>[i] unde i poate lua orice valoare ˆ ıntre 0 ¸i n − 1.2 Operatii de intrare/ie¸ire ¸ s Preluarea unei valori de tip int de la tastatur˘ se poate face sub forma: a BufferedReader br = new BufferedReader( new InputStreamReader(System.in).nextToken().print(v).parseInt(br. int vi = StreamTokenizer( BufferedReader( FileReader("fis.5. out.readLine()). iar ˆ ıntr-un fi¸ier (de exemplu fis.nval.in"))). out.in)).out. Fiecare element se specific˘ prin doi a s a indici: <nume>[i][j] unde i reprezint˘ indicele liniei ¸i poate avea orice valoare ˆ a s ıntre 0 ¸i m − 1 iar j s reprezint˘ indicele coloanei ¸i poate avea orice valoare ˆ a s ıntre 0 ¸i n − 1. sau <tip> <nume> [ ] [ ] = new <tip>[m][n]. ALGORITMI Elementele vectorului pot fi accesate cu ajutorul unui indice.print(v). int vi=Integer. s 3. specific˘ o matrice cu m linii ¸i n coloane. sub forma: s PrintWriter out = new PrintWriter( new BufferedWriter( new FileWriter("fis. s ˆ cazul tablourilor bidimensionale. . (int) st.out"))). Scrierea valorii unei variabile v pe ecran se poate face sub forma: System. iar dintr-un fi¸ier (de exemplu fis.

O prelucrare alternativ˘ cu o singur˘ ramur˘ se descrie prin: a a a if (<conditie>) <instr>. <instr 2>. Dac˘ conditia nu este la ˆ a ¸ ınceput satisf˘cut˘.. Aceast˘ prelucrare trebuie ˆ ¸eleas˘ ¸ ¸ a a ınt a ˆ modul urm˘tor: dac˘ conditia este adev˘rat˘ atunci se efectueaz˘ prelucrarea ın a a ¸ a a a a <instr 1>. <instr n>. .3.. a a Prelucrarea repetitiv˘ cu test final se descrie prin: a .5.5.. <instr n>. atˆt timp cˆt conditia este adevarat˘. ¸ iar executia ei are urm˘torul efect: dac˘ conditia este satisfacut˘ atunci se efectueaz˘ ¸ a a ¸ a a instructiunea specificat˘. O astfel de scriere indic˘ faptul c˘ ˆ momentul executiei instructiunile se a a ın ¸ ¸ efectueaz˘ ˆ ordinea ˆ care sunt specificate. se va executa In ¸ a a ¸ a prelucrarea. altfel nu se efectueaz˘ nici o prelucrare ci se trece la ¸ a a urm˘toarea prelucrare a algoritmului. unde <conditie> este o expresie relational˘.5. sau <instr 1>. ¸ ˆ momentul executiei. a ın ın 3.. .5. ¸ • cu test final ¸i s • cu contor. <instr 2>.5 Prelucr˘ri repetitive a Prelucr˘rile repetitive pot fi de trei tipuri: a • cu test initial. altfel se efectueaz˘ <instr 2>.3 Prelucr˘ri liniare a O secvent˘ de prelucr˘ri se descrie ˆ modul urm˘tor: ¸a a ın a <instr 1>. INSTRUCTIUNI CORESPONDENTE LIMBAJULUI ALGORITMIC ¸ 35 3. Prelucrarea repetitiv˘ cu test initial se descrie prin: a ¸ while (<conditie>) <instr>. atunci prelucrarea nu se a a efectueaz˘ niciodat˘.4 Prelucr˘ri alternative a O prelucrare alternativ˘ complet˘ (cu dou˘ ramuri) este descris˘ prin: a a a a if (<conditie>) ¸ <instr 1> else <instr 2>. a 3.

Pentru a nu le descrie ˆ mod repetat s ın a ın ele pot constitui o unitate distinct˘. ¸ Instructiunea se repet˘ pˆn˘ cˆnd conditia specificat˘ devine fals˘. reprezint˘ numele parametrilor. a ın a ¸ 3... <nume sp> reprezint˘ numele subprogramului. return <nume rezultat>. <instr2>) <instr3>. chiar dac˘ conditia nu este satisfaa ¸ a a ¸ cut˘ la ˆ a ınceput.6 Subprograme ˆ cadrul unui program poate s˘ apar˘ necesitatea de a specifica de mai multe In a a ori ¸i ˆ diferite locuri un grup de prelucr˘ri. printr-un enunt de forma a a ¸ return <nume rezultat>. care este numit˘ a a a subprogram sau. datele curente asupra c˘rora a s a se vor efectua prelucrarile. ˆ Java functiile ¸i procedurile se numesc a a In ¸ s metode.36 CAPITOLUL 3. . ˆ general <instr1> reprezint˘ etapa de initializare a contorului. ) { . trebuie pus numai dac˘ a ın a <tipr> nu este void. Modul de apel depinde de modul ˆ care subprogramul returneaz˘ rezultatele ın a sale. Dac˘ subprogramul returneaz˘ efectiv un rezultat. /* prelucr˘ri specifice subprogramului */ a . <conditie>.. } unde <tipr> reprezint˘ tipul rezultatului returnat (void dac˘ subprogramul nu a a returneaz˘ nici un rezultat). numep2.5. ˆ acest ¸ a a a a ¸ a a In caz prelucrarea se efectueaz˘ cel putin o dat˘. iar a a numep1. <instr2> In a ¸ reprezint˘ etapa de incrementare a contorului. <instr3> reprezint˘ instructiunea a a ¸ care se execut˘ ˆ mod repetat cˆt timp conditia <conditie> are valoarea true. <tipp2> <numep2>. ALGORITMI do <instr> while (<conditie>). Aceast˘ actiune se nume¸te apel al subprogramului. Un subprogram poate fi descris ˆ felul urm˘tor: ın a <tipr> <nume sp> (<tipp1> <numep1>. identificabil˘ printr-un nume. Ultimul enunt. a ¸ s iar datele specificate al˘turi de numele acestuia ¸i asupra c˘rora se efectueaz˘ a s a a prelucrarile se numesc parametri. .. functie (dac˘ returneaz˘ un rezultat) sau procedur˘ ¸ a a a (dac˘ nu returneaz˘ nici un rezultat)... eventual. Prelucrarea repetitiv˘ cu contor se caracterizeaz˘ prin repetarea prelucr˘rii a a a de un num˘r prestabilit de ori ¸i este descris˘ prin: a s a for(<instr1> .. Ori de cˆte ori este necesar˘ efectuarea grupului de prelucr˘ri din cadrul a a a programului se specific˘ numele acestuia ¸i. mai precis. .. prin care se a ¸ returneaz˘ rezultatul calculat ˆ cadrul subprogramului.

variant˘ care corespunde subprogramelor de tip procedur˘. pe aceea¸i linie cu el.io. int iy. .).readLine()). 37 Aceste subprograme corespund subprogramelor de tip functie. BufferedReader br = new BufferedReader( new InputStreamReader(System.). for(k=0.MAX_VALUE+" = Long.in)).5.k++) System. este interpretat ca a a s fiind un comentariu (deci.3.5. S˘ se descompun˘ un num˘r natural. . ˆ sum˘ de cˆt mai putini termeni Fibonacci.out.parseLong(br.k<=n. ¸ Dac˘ ˆ subprogram nu apare un astfel de enunt. INSTRUCTIUNI CORESPONDENTE LIMBAJULUI ALGORITMIC ¸ atunci subprogramul se va apela ˆ felul urm˘tor: ın a v=<nume sp>(nume p1. for(k=3. System..7 Probleme rezolvate 1. de cel mult a a a 18-19 cifre. f[1]=1. Prelucr˘rile care nu sunt detaliate ˆ cadrul algoritmului sunt ¸ a ın descrise ˆ limbaj natural sau limbaj matematic. ¸i descompune s aa s num˘rul x introdus de la tastatur˘. nume p2.. f[2]=1.*. .println(k+" : "+f[k]). nu reprezint˘ o prelucrare a programului). nrt=0.y. Comentariile suplimentare vor fi ın cuprinse ˆ ıntre /* ¸i */. ın a a ¸ Rezolvare: Programul urm˘tor calculeaz˘ ¸i afi¸eaz˘ primii 92 de termeni a a s s a din ¸irul Fibonacci (mai mult nu este posibil f˘r˘ numere mari!). static long[] f=new long[n+1]. nume p2. a 3. Descompunere Fibonacci.MAX_VALUE"). a a Observatie. k. public static void main (String[]args) throws IOException { long x.k++) f[k]=f[k-1]+f[k-2].print("x = "). Metoda static int maxFibo ( long nr ) a a returneaz˘ indicele celui mai mare element din ¸irul lui Fibonacci care este mai a s mic sau egal cu parametrul nr. class DescFibo { static int n=92. f[0]=0.k<=n. System. Dac˘ pe o linie a descrierii algoritmului apare simbolul // s a atunci tot ce urmeaz˘ dup˘ acest simbol. import java...out.out.println(" "+Long. atunci el se va apela prin: a ın ¸ <nume sp>(nume p1. x=Long.

p.println("x = "+x). . System.k++) if (f[k]>nr) break. a a s ın Rezolvare: 2 class e02 { public static void main(String[] args) { int a. long[] ss=new long[n+1].38 CAPITOLUL 3. a=1. } } static int maxFibo(long nr) { int k.k<=n.println(nrt+" : "+x+" f["+iy+"] = "+y).out. S˘ se afi¸eze primii 10 termeni ai ¸irului a s s Sn ¸i s˘ se precizeze ˆ dreptul fiec˘rui termen dac˘ este num˘r prim. y=f[iy]. while(x>0) { iy=maxFibo(x). s=-b/a. ALGORITMI System. b.out. c. nnp=0. for(k=1. s. n=10. pentru x = 5678 pe ecran apare: 1 2 3 4 5 6 7 : : : : : : : 5678 f[19] = 418 1497 f[16] = 987 510 f[14] = 377 133 f[11] = 89 44 f[9] = 34 10 f[6] = 8 2 f[3] = 2 s a a ¸ ¸ ıntregi 2. nrt++.c=2. x=x-y. } } De exemplu. k. Fie Sn = xn +xn unde x1 ¸i x2 sunt r˘d˘cinile ecuatiei cu coeficienti ˆ 2 1 ax + bx + c = 0 (vom considera a = 1!).b=1. iar dac˘ nu s a ın a a a a este num˘r prim s˘ se afi¸eze descompunerea ˆ factori. return k-1.

println(k+" : "+ss[k]+" PRIM "+(++nnp)).k<=n. while((nr%d!=0)&&(d*d<=nr)) d=d+2. } if(nr!=1) System. return. else { System. while((d*d<=nr)&&(nr!=1)) { while(nr%d==0){System.out. for(k=3.} while(nr%d==0){System.out. else return true. if(nr%2==0) return false.k++) if(esteprim(Math.out. INSTRUCTIUNI CORESPONDENTE LIMBAJULUI ALGORITMIC ¸ p=c/a. }// main static void descfact(long nr) { long d=2.k<=n. descfact(Math.println("nnp = "+nnp).k++) ss[k]=s*ss[k-1]-p*ss[k-2].out.3.abs(ss[k]))) System.out. ss[2]=s*s-2*p. } static boolean esteprim(long nr) { if((nr==0)||(nr==1)) return false. nr=nr/d.out.out. ss[1]=s.print(k+" : "+ss[k]+" = "). if((nr==2)||(nr==3)) return true. } }// class Pe ecran apar urm˘toarele rezultate: a 1 : -1 = 2 : -3 PRIM 1 39 .print(d+""). if(nr%d==0) return false. long d=3.} d=d+2.println().println(nr).print(d+" ").abs(ss[k])). nr=nr/d. } System. if((nr==0)||(nr==1)){System. for(k=1.} d=3.out. else System.println().5.

} System. a s a a ¸ ¸i. CAPITOLUL 3. a Rezolvare: Derivata functiei f are forma Q(x)eαx unde Q este un polinom de ¸ acela¸i grad cu polinomul P . ¸i care este ordinul derivatei ˆ care apare acest cel mai a s ın mare num˘r prim. Se consider˘ functia f (x) = P (x)eαx unde P (x) este un polinom de grad n a ¸ cu coeficienti ˆ ¸ ıntregi. p[0]=1. S˘ se afi¸eze toate derivatele pˆn˘ la ordinul m ale functiei f .pmax=0.out.println(npmax+" "+pmax). De asemenea.. Toat˘ rezolvarea problemei se reduce la determinarea s a coeficientilor polinomului Q ˆ functie de coeficientii polinomului P .int alfa) . s˘ se afi¸eze care este cel mai mare s ın a s num˘r prim care apare. s˘ se precizeze s ın ¸ ın a dac˘ respectivul coeficient este num˘r prim.k). ¸ ın ¸ ¸ class e03 { static long npmax=1.. alfa=1. System. } static long[] deriv(long[] a.0).k<=m. p=deriv(p. k.out.k++) { System. afisv(p.print("derivata = "+k). iar dac˘ nu este num˘r prim s˘ se a a a a a afi¸eze descompunerea ˆ factori.println("GATA!!!"). ˆ dreptul coeficientilor polinoamelor care apar ˆ aceste derivate. long[] p=new long[n+1]. for(k=1. p[3]=1. m=10. afisv(p.out. p[7]=1.40 3 : 5 PRIM 2 4 : 1 = 5 : -11 PRIM 3 6 : 9 = 3 3 7 : 13 PRIM 4 8 : -31 PRIM 5 9 : 5 PRIM 6 10 : 57 = 3 19 nnp = 6 Press any key to continue. public static void main(String[] args) { int n=7.alfa). ALGORITMI 3.

if((nr==0)||(nr==1)) { System. } } else { System.abs(x[i]).length-1.print(i+" : "+x[i]+" = ").abs(x[i]))) { System. System.abs(x[i])).i>=0.length-1. return b.println(i+" : "+x[i]+" PRIM "). b[n]=a[n]*alfa. } static void afisv(long[] x.5. for(k=0.out. pmax=ppp.out. } static void descfact(long nr) { long d=2. } System.abs(x[i])) { npmax=Math.k++) b[k]=(k+1)*a[k+1]+a[k]*alfa.out.3. for(i=n. } 41 . } while(nr%d==0) { System. descfact(Math.i--) if(esteprim(Math.println().out. if(npmax<Math. nr=nr/d.int ppp) { int n=x.out. return.out.k<=n-1. INSTRUCTIUNI CORESPONDENTE LIMBAJULUI ALGORITMIC ¸ { int n=a. long[] b=new long[n+1].println(). k.print(d+" "). int i.println().

3.out.alfa++) . if((nr==2)||(nr==3)) return true. else System.beta. } if(nr!=1) System. if(nr%2==0) return false. R˘d˘cini rationale. else return true. } CAPITOLUL 3. if(nr%d==0) return false. q={2.print(d+" "). ALGORITMI static boolean esteprim(long nr) { if((nr==0)||(nr==1)) return false.println(nr). for(alfa=1. int[] a=genPol(p.alfa.abs(a[0]). public static void main(String[] args) { int[] p={1.length-1.println(). ¸i apoi determin˘ r˘d˘cinile rationale a a s a a a ¸ class RadaciniRationale // generez p_i/q_i { static int k=0.3. long d=3. S˘ se determine toate r˘d˘cinile rationale ale unei a a ¸ a a a ¸ ecuatii cu coeficienti ˆ ¸ ¸ ıntregi.abs(a[n]).42 d=3.out. int moda0=Math.1. nr=nr/d. Rezolvare: Se caut˘ r˘d˘cini rationale formate din fractii ˆ care num˘r˘torul a a a ¸ ¸ ın aa este divizor al termenului liber iar numitorul este divizor al termenului dominant. plecˆnd de la fractii date a a ¸ ¸ a ¸ (ca r˘d˘cini).2. 1}. } }// class 4.2.-2. 3.out. Programul care urmeaz˘ genereaz˘ coeficientii ecuatiei. while((d*d<=nr)&&(nr!=1)) { while(nr%d==0) { System.modan=Math.-1}.3.alfa<=moda0. int n=a. } d=d+2.q). while((nr%d!=0)&&(d*d<=nr)) d=d+2.

out. p=pxq(p. if (f(a.int[] q) { int gradp=p.pentru dimensiune ! afisv(p).-alfa. for(beta=1. if(cmmdc(alfa.i++) for(j=0.k++) pq[k]=0. for(int k=1.j<=gradq.beta++) { if(modan%beta!=0) continue. if (f(a.length-1. return pq.beta)==0) System. int[] b) // X-a_i/b_i==>b_i X . int i.k++) { q[0]=-a[k]. } return p.j++) pq[i+j]+=p[i]*q[j].println("x["+(++k)+"] = "+alfa+"/"+beta+" ").j. for(k=0. int[] p={-a[0].3.13}.k<n.beta)!=1) continue.out.length-1. gradq=q. afisv(p). // q initializat "aiurea" . INSTRUCTIUNI CORESPONDENTE LIMBAJULUI ALGORITMIC ¸ { 43 if(moda0%alfa!=0) continue.int alfa.i<=gradp.k. }// for beta }// for alfa }// main static int[] genPol(int[] a.beta)==0) System. int[] pq=new int[gradpq+1]. for(i=0.5.println("x["+(++k)+"] = -"+alfa+"/"+beta+" "). } static int f(int[]a.a_i { int n=a.alfa.k<=gradpq.b[0]}. int gradpq=gradp+gradq. q[1]=b[k]. int beta) { .length.//p=b[0] X -a[0] q={13. }// genPol() static int[] pxq(int[] p.q).beta<=modan.

Rezolvare: Functia se pune sub forma: ¸ 1 f (n) = n 2 n n 2n−k Cn+k k=0 Se calculeaz˘ suma.c.k<=n.k<=n.k++) p*=a. return p.} r=123.44 CAPITOLUL 3. for(k=0. r=d%i. // ca sa inceapa while !!! while (r > 0){c=d/i.out. ALGORITMI int n=a.i>=0.s=0. if (a>b) {d=a.} else {d=b. } static int putere(int a.print(a[i]+" ").println(). i=a.length-1. cu ¸ s ımp˘ ¸ numere mari. i=b.k++) s+=a[k]*putere(alfa. System. } static void afisv(int[] a) { for(int i=a. }// afisv() }// class 5. int b) { int d.n-k). int n) { int p=1. ¸i anume 2n . ¸i apoi se fac n ˆ artiri succesive la 2.k)*putere(beta.i--) System. ˆ a a ¸ ınmultire ¸i ˆ artire la 2.out.i. Suma ¸ a a a s trebuie calculat˘ simulˆnd operatiile de adunare.length-1.} return d.k.r. S˘ se afi¸eze frecventa cifrelor care apar ˆ a s ¸ ın n f (n) = k=0 1 n C 2k n+k netinˆnd cont de faptul c˘ f (n) are o expresie mult mai simpl˘. i=r. } static int cmmdc(int a. return s. a s ımp˘ ¸ class e05 . for(int k=1. d=i.

out.} else { t=a[na].length.out. fcifre(s). afisv(s).n++) { s=nrv(0).k<=n.i<x. b[k]=a[k]/2.k>=0. s=suma(s.n). } static void fcifre(int[] x) { int i. else nb=na. int[] b=new int[nb+1]. if(na==nb) for(k=na. } afisv(s).k++) { p=inm(comb(n+k. for(k=1.println("GATA"). }//main() static int[] impartLa2(int[] a) { int na. for(k=na-1.k--){a[k]+=10*t. 45 . } System.putere(2.length-1.k.5. for(i=0. t=a[k]%2. int[] s. System. t=a[k]%2. for(k=0.print(n+" : ").i++) f[x[i]]++. for(n=10.k++) s=impartLa2(s).k<=n.n-k)). if(a[na]==1) nb=na-1.k>=0. na=a.p).n<=12.nb. b[k]=a[k]/2.} } return b.k--) {a[k]+=10*t. int[] p. INSTRUCTIUNI CORESPONDENTE LIMBAJULUI ALGORITMIC ¸ { public static void main (String[]args) { int n. k. int[] f=new int[10].t=0.3.

} if(z[ncz-1]!= 0) return z.println(). else { int[]zz=new int[ncz-1].i++) { a[j][i+j]=y[j]*x[i]+t. t. } a[j][i+j]=t. int[][]a=new int[m][n+m].out.i++) zz[i]=z[i].length. int[] yy=new int[ncz]. return zz.j++) { t=0. System.j++) { . for(i=0.i++) xx[i]=x[i]. int[] xx=new int[ncz].println(). t=0.i<n.i<=ncz-2. else ncz=ncy+1. int[] y) { int i.out. z[i]=z[i]%10. t=z[i]/10. j. m=y.length. i. if(ncx>ncy) ncz=ncx+1. for(j=0.out. } t=0. for(j=0.j<m+n. for(j=0. int[]z=new int[m+n].i++){z[i]=xx[i]+yy[i]+t.i++) System. ncz. n=x. } static int[] suma(int[] x. ncy=y. for(i=0.i<ncz. j.int[]y) { int t. t=a[j][i+j]/10. for(i=0. } } static int[] inm(int[]x.j<ncy. ncx=x. a[j][i+j]=a[j][i+j]%10. for(i=0.j++) yy[j]=y[j].i<=9.length. int[] z=new int[ncz].length. for(i=0. ALGORITMI System.println(i+" : "+f[i]).46 CAPITOLUL 3.j<m.i<ncx.

} static int[] putere (int a. return zz.i<=m+n-2. else { int[]zz=new int[m+n-1]. nc=0. } 47 . for(k=1.k++) rez=inm(rez. while(nr!=0){x[nc]=nr%10. } static int[] nrv(int nr) { int nrrez=nr. } } static void afisv(int[]x) { int i.println().length-1. z[j]=z[j]%10. nr=nrrez. int n) { int[] rez. nr=nr/10. nc=0.nrv(a)). } if(z[m+n-1]!= 0) return z. nc++.out. for(i=0. nr=nr/10.} return x.3. INSTRUCTIUNI CORESPONDENTE LIMBAJULUI ALGORITMIC ¸ z[j]=0. for(i=0.i--) System.i++) zz[i]=z[i]. rez=nrv(1). for(i=x.print(" *** "+x.i>=0. z[j]=z[j]+t.print(x[i]).i<m.length). System.out.i++) z[j]=z[j]+a[i][j]. while(nr!=0) {nc++.k<=n.out. t=z[j]/10. System.} int[]x=new int [nc]. return rez. int k.5.

S(n. ¸ Rezolvare: Matricea de calcul este subdiagonal˘.j++) { for(i=1. for(j=2. j. 1). ALGORITMI static int[] comb (int n. 2).i<=k.i<=k.nrv(x[i]))..i=a. m) ¸i s S(n. i=r. } }// class 6. d=i. int[]y=new int[k+1].c.} else{d=b.j<=k. ∀n ≥ m. S(n.r.x[i]). 1) = S(n. m) = S(n. } static int cmmdc (int a.j<=k. d. n) = 1.i=b. Se vor implementa operatiile cu numere mari. y[j]=y[j]/d. int i. .j++) y[j]=j.i. x[i]=x[i]/d.} return d. int[]x=new int[k+1]. if(y[j]==1) break.i<=k.} while (i!=0){c=d/i.i++) x[i]=n-k+i. Matricea de calcul va avea de fapt trei ¸ a a ¸ .i++) rez=inm(rez.i++) { d=cmmdc(y[j]. if (a>b) {d=a. Se completeaz˘ cu 1 prima a a coloan˘ ¸i diagonala principal˘. for(i=1. for(i=1. } } rez=nrv(1). iar apoi se determin˘ celelalte elemente ale matricei as a a folosind relatia dat˘ (aranjat˘ putin altfel!).48 CAPITOLUL 3.int b) { int d.. m − 1) + mS(n.. S˘ se afi¸eze S(n. return rez. m) (inclusiv suma cifrelor ¸i num˘rul a s s a cifrelor pentru fiecare num˘) ¸tiind c˘ a s a S(n + 1. int k) { int[] rez. r=d%i. for(j=1.

j trebuie s˘ contin˘ s a a ¸ a vectorul cifrelor valorii sale)...length-1..} void afisv(int[]x){. for(i=1. s[i][1]=nr2v(1).. for(j=2.i++) { if(i<=m) s[i][i]=nr2v(1). } }// class Pe ecran apar urm˘toarele valori (numerele devin foarte mari!): a 1 : 1 1 1 2 : 15 64 562949953421311 .out.i--) s+=x[i]. class e06 { public static void main(String[] args) { int n=50.length+" ").out. afisv(s[n][i]).print(s+" ")..i<=m.. a¸a c˘ elementul Si. INSTRUCTIUNI CORESPONDENTE LIMBAJULUI ALGORITMIC ¸ 49 dimensiuni (numerele devin foarte mari. afissumac(s[n][i]). int[]y){.5. } } static static static static int[] suma(int[] x.i<=n. } static int min(int a. } for(i=1.print("\n"+i+" : "+s[n][i].i>=0.} int[] nr2v(int nr){..int[] y){. for(i=x.i++) { System.s=0. i.j++) s[i][j]=suma(s[i-1][j-1].m). j.} int[] inm(int[]x. System..} static void afissumac(int[]x) { int i.j<=min(i.inm(nr2v(j). m=40. int[][][] s=new int[n+1][m+1][1].s[i-1][j])).3. int b) { return (a<b)?a:b. if(i<=m) s[i][i]=nr2v(1).

... ALGORITMI 3 : 24 102 119649664052358811373730 4 : 29 138 52818655359845224561907882505 5 : 33 150 740095864368253016271188139587625 6 : 37 170 1121872763094011987454778237712816687 7 : 39 172 355716059292752464797065038013137686280 8 : 41 163 35041731132610098771332691525663865902850 9 : 43 189 1385022509795956184601907089700730509680195 10 : 44 205 26154716515862881292012777396577993781727011 11 : 45 177 267235754090021618651175277046931371050194780 12 : 46 205 1619330944936279779154381745816428036441286410 13 : 46 232 6238901276275784811492861794826737563889288230 14 : 47 205 16132809270066494376125322988035691981158490930 15 : 47 162 29226457001965139089793853213126510270024300000 16 : 47 216 38400825365495544823847807988536071815780050940 17 : 47 198 37645241791600906804871080818625037726247519045 18 : 47 225 28189332813493454141899976735501798322277536165 19 : 47 165 16443993651925074352512402220900950019217097000 20 : 46 237 7597921606860986900454469394099277146998755300 21 : 46 198 2820255028563506149657952954637813048172723380 22 : 45 189 851221883077356634241622276646259170751626380 23 : 45 198 211092494149947371195608696099645107168146400 24 : 44 192 43397743800247894833556570977432285162431400 25 : 43 168 7453802153273200083379626234837625465912500 26 : 43 186 1076689601597672801650712654209772574328212 27 : 42 189 131546627365808405813814858256465369456080 28 : 41 155 13660054661277961013613328658015172843800 29 : 40 165 1210546686654900169010588840430963387720 30 : 38 185 91860943867630642501164254978867961752 31 : 37 155 5985123385551625085090007793831362560 32 : 36 164 335506079163614744581488648870187520 33 : 35 153 16204251384884158932677856617905110 34 : 33 144 674833416425711522482381379544960 35 : 32 126 24235536318546124501501767693750 36 : 30 135 750135688292101886770568010795 37 : 29 141 19983209983507514547524896035 38 : 27 132 457149347489175573737344245 39 : 25 114 8951779743496412314947000 40 : 24 93 149377949042637543000150 7. S˘ se afi¸eze B1 . .50 CAPITOLUL 3. Bn ¸tiind c˘ a s s a n Bn+1 = k=0 k Cn Bk .. B0 = 1. B2 .

. INSTRUCTIUNI CORESPONDENTE LIMBAJULUI ALGORITMIC ¸ 51 Se vor implementa operatiile cu numere mari.} int[] inm(int[]x..j. s a a ¸ a class e07 { public static void main(String[] args) { int n=71.out. b[0]=nr2v(1).j++) y[j]=j. b[i]=suma(b[i].j++) for(i=1. } static static static static int[] suma(int[] x.MAX_VALUE).k++) { prod=inm(comb(i-1.i++) { b[i]=nr2v(0). for(i=1. Gata .k)..i++) x[i]=n-k+i.").} int[] nr2v(int nr){..b[k]).} void afisv(int[]x){. afisv(b[i]). int[] prod={1}... ¸ Rezolvare: Vectorul de calcul va avea de fapt dou˘ dimensiuni (numerele devin a foarte mari.prod).println(".5..i<=k. } System. int[] y=new int[k+1].. int[][] b=new int[n+1][1].i++) ..println(" "+Long.print(i+" : ").i.} static int[] comb(int n.. int[] rez. for(j=2.j<=k.k<=i-1.int[] y){. // n=25 ultimul care incape pe long int k.out..out.j<=k.int k) { int i. for(i=1.. for(j=1.. a¸a c˘ elementul Bi trebuie s˘ contin˘ vectorul cifrelor valorii sale).d.i<=n. for(k=0. int[]y){. System.3. } System.i<=k. int[] x=new int[k+1].

nr2v(x[i])).int b) {. Fie Sn = xn +xn +xn unde x1 . y[j]=y[j]/d. 1 − 1 pm . iar s s a ın a a a dac˘ nu este num˘r prim s˘ se afi¸eze descompunerea ˆ factori. S˘ se afi¸eze frecventa cifrelor care apar ˆ a s ¸ ın n−1 f (n) = k=0 k Cn−1 nn−1−k (k + 1)! netinˆnd cont de faptul c˘ f (n) are o expresie mult mai simpl˘. x[i]=x[i]/d. if(y[j]==1) break. for(i=1.} } 3. return rez. Suma ¸ a a a s trebuie calculat˘ simulˆnd operatiile cu numere mari. ALGORITMI } rez=nr2v(1). Suma ¸ a a a s trebuie calculat˘ simulˆnd operatiile cu numere mari.8 Probleme propuse s a a ¸ ¸ 1. x2 ¸i x3 sunt r˘d˘cinile ecuatiei cu coeficienti 3 2 1 ˆ ıntregi ax3 +bx2 +cx+d = 0 (vom considera a = 1!). a a ¸ 3.i++) rez=inm(rez.. S˘ se afi¸eze primii 10 termeni a s ai ¸irului Sn ¸i s˘ se precizeze ˆ dreptul fiec˘rui termen dac˘ este num˘r prim..i<=k. ¸i anume nn . CAPITOLUL 3.52 { d=cmmdc(y[j]. ¸i anume nn . S˘ se calculeze a f (n) = n 1 − 1 p1 1− 1 p2 . a a ¸ 4. } static int cmmdc(int a. a a a s ın 2.. S˘ se afi¸eze frecventa cifrelor care apar ˆ a s ¸ ın n−1 f (n) = nn−1 + k=1 k Cn k k−1 (n − k)n−k netinˆnd cont de faptul c˘ f (n) are o expresie mult mai simpl˘.5..x[i]).

S˘ se calculeze a f (n) = d|n 53 φ(n) unde φ este functia de la exercitiul anterior.3.. 6. a s 7. + 1! 2! n! .5. ¸i anume n. 1) + P (n... S˘ se calculeze a m 1 1 (−1)n + − . Cm+n−1 λn implementˆnd operatiile cu numere mari. λ2 .. f (m. n) = 1} . λ1 . k) = P (n.. 9. S˘ se calculeze a f (n) = n! 1 − 8. S˘ se calculeze a 1 g(m... a ¸ 10.. n.. S˘ se calculeze a φ(n) = card {k ∈ N/1 ≤ k ≤ n. Ck+n−1 λn . . INSTRUCTIUNI CORESPONDENTE LIMBAJULUI ALGORITMIC ¸ a ın unde n = pi1 pi2 . 50) (inclusiv suma cifrelor ¸i num˘rul cifrelor) ¸tiind a s s a s c˘ a P (n + k. λn ) = Cm λ1 2 Cm+1 λ2 n . 2) + . λ1 . S˘ se calculeze a f (n) = 1 1 2 (2n)! − Cn 2(2n − 1)! + Cn 22 (2n − 2)! − . + (−1)n 2n n! . netinˆnd cont de faptul c˘ f (n) are o ¸ ¸ ¸ a a expresie mult mai simpl˘.. n. m 1 2 5.. . cmmdc(k. k) 11.pim reprezint˘ descompunerea ˆ factori primi a lui n... + P (n.. a ¸ Cn = 12. 2n 1 Cn n + 1 2n implementˆnd operatiile cu numere mari.. λn ) = 1 k (−1)m−k Cm Ck k=1 λ1 2 Ck+1 λ2 n .. λ2 .. S˘ se calculeze a .. S˘ se afi¸eze P (100.

S˘ se afi¸eze C100 ¸tiind c˘ a s s a n Cn = k=1 k Cn Fk . S˘ se afi¸eze C100 ¸tiind c˘ a s s a n Cn = k=1 k Cn 2k Fk . ¸ 13. 1) = P (n. S˘ se calculeze a S(n. Se vor implementa operatiile cu numere mari.. C0 = 1. a . S˘ se determine cel mai mic num˘r natural r. ALGORITMI P (n. astfel ˆ at pr = e. S˘ se determine puterea a zecea a unui polinom dat. + En−1 E2 . ¸ 16. Se vor implementa operatiile cu numere mari. as a 14.54 ¸i s CAPITOLUL 3. n) = 1. S˘ se afi¸eze E100 ¸tiind c˘ a s s a En = E2 En−1 + E3 En−2 + . ¸ 19. Se vor implementa operatiile cu numere mari. Se vor implementa operatiile cu numere mari. ¸ 15. S˘ se afi¸eze C100 ¸tiind c˘ a s s a n Cn = k=1 Ck−1 Cn−k . unde Fk este termen Fibonacci.. ¸ 18. E1 = E2 = 1. Se vor implementa operatiile cu numere mari. unde Fk este termen Fibonacci. ∀n ≥ k ≥ 1. m) = 1 m! m−1 k (−1)k Cm (m − k)n k=0 17. unde p a a ıncˆ este o permutare dat˘ ¸i e este permutarea identic˘.

de limbajul de programare si ˆ ındemˆnarea programatorului (cu conditia ca a ¸ acesta s˘ nu modifice algoritmul). ¸a Se pune problema de alegere a unei unit˘¸i de m˘sur˘ pentru a exprima at a a eficienta teoretic˘ a unui algoritm. ˆ ambele cazuri ˆ a. avem o In ıns˘ dependent˘ de dimensiunea cazului studiat.Capitolul 4 Analiza complexit˘¸ii at algoritmilor 4. care la rˆndul lor sunt ¸ a compuse din mai multe operatii elementare. a ¸ ¸ a dar ne intereseaz˘ care ¸i ce sunt operatiile elementare. ci numai num˘rul lor. a 55 . Acesta ne arat˘ c˘ nu este necesar s˘ folosim ¸ a a a o astfel de unitate. Principiul invariantei: dou˘ implement˘ri diferite ale aceluia¸i algoritm ¸ a a s nu difer˘ ˆ eficienta cu mai mult de o constant˘ multiplicativ˘. a s ¸ Definitia 1 O operatie elementar˘ este o operatie al c˘rui timp de executie poate ¸ ¸ a ¸ a ¸ fi m˘rginit superior de o constant˘ care depinde numai de particularitatea implea a ment˘rii (calculator. Dorim In a a s a s˘ exprim˘m eficienta algoritmilor sub forma unui criteriu care s˘ ne permit˘ s˘ a a ¸ a a a alegem din mai multi algoritmi pe cel optim.1 Scopul analizei complexit˘¸ii at ˆ general exist˘ mai multi algoritmi care rezolv˘ aceea¸i problem˘. Exist˘ mai multe moduri ˆ care ¸ a ın putem exprima eficienta: prin timpul necesar pentru executia algoritmului sau ¸ ¸ prin alte resurse necesare (de exemplu memoria). limbaj de programare etc). Datorit˘ principiului invariantei vom exprima a a ¸ eficienta unui algoritm ˆ limitele unei constante multiplicative. O important˘ deosebit˘ ˆ rezolvarea acestei ¸ a ¸a a ın probleme o are principiul invariantei. a ın ¸˘ a a Implementarea unui algoritm presupune elementele legate de calculatorul folosit. ¸ ın Un algoritm este compus din mai multe instructiuni. Datorit˘ principiului invariantei nu ¸ a ¸ ne intereseaz˘ timpul de executie a unei operatii elementare.

vom considera doar num˘rul operatiilor elementare executate ˆ a ¸ ıntr-un algoritm. pentru c˘ depinde de lungimea celor doi ¸ a operanzi. neglijˆndu-le pe celelalte. Vom considera ˆ continuare c˘ adun˘rile. ˆ a ınmultirile. Este adunarea ¸ a o operatie elementara? Teoretic nu este. pentru operanzi de lungime rezonabil˘ putem s˘ consider˘m c˘ a a a a adunarea este o operatie elementar˘. ˆ a ımbun˘t˘¸irea ordinului algoritmului a at este esential˘. comparatiile ¸i atribuirile sunt operatii elementare. a s a ¸ .56 ˘¸ CAPITOLUL 4. Practic. a ¸ se impune o analiz˘ a acestora.n) Deci putem rezolva problema calculˆnd un singur termen al ¸irului lui Fibonacci. Dac˘ ¸irul este introdus ˆ ordine invers˘. este un exemplu de recursivitate ˆ ¸ ın cascad˘ ¸i calcularea efectiv˘ a celor doi termeni fm fn . s Sirul lui Fibonacci. ˆ scopul determin˘rii eficientei algoritmilor de a ın a ¸ rezolvare a problemei ¸i pe cˆt posibil a optimalit˘¸ii lor. a a a Exemplul 1 Elaborati un algoritm care returneaz˘ cel mai mare divizor comun ¸ a (cmmdc) a doi termeni de rang oarecare din ¸irul lui Fibonacci. ANALIZA COMPLEXITATII ALGORITMILOR Deoarece ne intereseaz˘ timpul de executie ˆ limita unei constante multia ın plicative. avem cazul cel mai defavorabil as ın a ¸i timpul va fi cel mai mare dintre timpii de sortare a ¸irului de n numere. timpul de executie al unui algoritm poate varia pentru cazuri de m˘rime identic˘. De a ¸ s aceea ˆ analiza unor algoritmi vom considera o anumit˘ operatie elementar˘. ca operatie barometru. ˆ timp ce pentru timpi mici este sufcient˘ performanta hardware. matematic˘ ¸i cuno¸tiinte din domeniul c˘ruia ˆ apartine problema a as s ¸ a ıi ¸ practic˘ a c˘rui model este studiat. atunci cˆnd este cazul). ˆ artirile. operatiile modulo (restul ˆ aartirii ˆ ¸ ımp˘ ¸ ¸ ımp˘ ¸ ıntregi). Prin urmare. s s Exist˘ algoritmi ˆ care timpul de executie nu depinde de cazul considerat. ¸ a ın a ¸ Elaborarea unor algoritmi eficienti presupune cuno¸tinte din diverse domenii ¸ s ¸ (informatic˘. timpul necesar va cel mai mic dintre timpii necesari pentru sortarea oricarui alt ¸ir format din n numere. a s Exist˘ mai multi algoritmi de rezolvare a unei probleme date. Un algoritm mai bun poate fi obtinut a ¸ dac˘ ¸inem seama de rezultatul descoperit de Lucas ˆ 1876: at ın cmmdc(fm . a ¸ a De multe ori. ¸ ¸ s ¸ Uneori eficienta difer˘ dac˘ ¸inem cont numai de unele operatii elementare ¸i ¸ a at ¸ s le ignor˘m pe celelalte (de exemplu la sortare: comparatia ¸i interschimbarea). dac˘ introducem un ¸ir de n numere a a a s gata sortat. fn = fn−1 + fn−2 . nu ¸i timpul exact de executie al operatiilor respective. s ¸ ¸ Este foarte important ce anume definim ca operatie elementar˘. Criteriile ˆ functie s a at ın ¸ de care vom stabili eficienta unui algoritm sunt complexitatea spatiu (memorie ¸ ¸ utilizat˘) ¸i complexitatea timp (num˘rul de operatiilor elementare). fn ) = fcmmdc(m. Spunem c˘ avem de-a face cu cazul cel mai s a favorabil. urmat˘ de calculul celui as a a mai mare divizor al lor. operatiile booleene. a ın ¸ Dac˘ dimensiunea problemei este mare. ¸ a ın a a sc˘derile. care ın a ¸ a este caracteristic˘ algoritmului. este total neindicat˘. De exemplu la sortare.

¸ s ¸ Analiza teoretic˘ ignor˘ factorii care depind de calculator sau de limbajul a a de programare ales ¸i se axeaz˘ doar pe determinarea ordinului de m˘rime a s a a num˘rului de operati elementare. Astfel. ¸ Pentru a analiza teoretic algoritmul. a variabilelor ¸i a structurilor s de date de dimensiune constant˘ alocate static ¸i un spatiu de memorie variabil. vom presupune c˘ se lucreaz˘ pe un a a calculator ”clasic”. care presupune: memoria const˘ ˆ a ıntr-un ¸ir infinit de s celule.1. a constantelor. a a F˘r˘ a restrˆnge generalitatea. Timpul necesar executiei unei operatii elementare poate fi diferit de la o ¸ ¸ operatie la alta. ¸ Progresele tehnologice fac ca importanta criteriului spatiu de memorie utilizat ¸ ¸ s˘ scad˘. ¸ Primul pas ˆ analiza complexit˘¸ii timp a unui algoritm este determinarea ın at operatiilor elementare efectuate de algoritm ¸i a costurilor acestora. fiecare celul˘ de memorie poate a a a fi accesat˘ ˆ a ıntr-o unitate de timp. ınt ¸ ˆ Inainte de a evalua timpul necesar executiei programului ar trebui s˘ avem ¸ a informatii detaliate despre sistemul de calcul folosit. a ¸ Pentru a analiza timpul de executie se folose¸te deseori modelul Random ¸ s Access Machine (RAM). nu ¸i a timpului total de executie a acestora. vom presupune c˘ toate operatiile elementare aa a a ¸ au acela¸i timp de executie. prioritar devenind criteriul timp. independent de datele a ¸ de intrare. fiecare celul˘ poate stoca cel mult o dat˘. a s ¸ a c˘rui dimensiune depinde de datele de intrare.2 Complexitatea timp Prin complexitate timp ˆ ¸elegem timpul necesar executiei programului. ˆ sensul c˘ o singur˘ instructiune este executat˘ la un moment ın a a ¸ a dat.1.˘¸ 4. SCOPUL ANALIZEI COMPLEXITATII 57 4. pentru memorarea codului.1 Complexitatea spatiu ¸ Prin complexitate spatiu ˆ ¸elegem dimensiunea spatiului de memorie utilizat ¸ ınt ¸ de program. constˆnd din spatiul necesar a a ¸ pentru structurile de date alocate dinamic. a ın Functiile depind de caracteristicile relevante ale datelor de intrare. Scopul analizei teoretice a algoritmilor este de fapt determinarea unor functii ¸ care s˘ limiteze superior. deci putem spune c˘ operatiile elementare au timpul ¸ a ¸ m˘ginit superior de o constant˘. fiind astfel necesar˘ doar evaluarea num˘rului de s ¸ a a operatii elementare. dar este fixat. a a 4.1. respectiv inferior comportarea ˆ timp a algoritmului. Un program necesit˘ un spatiu de memorie constant. ¸ s Consider˘m operatie elementar˘ orice operatie al c˘rei timp de executie este a ¸ a ¸ a ¸ independent de datele de intrare ale problemei. timpul necesar executiei programului depinde numai de num˘rul de ¸ a operatii elementare efectuate de algoritm. ¸ . instructiunile sunt executate secvential ¸i toate ¸ ¸ s instructiunile de baz˘ se execut˘ ˆ ¸ a a ıntr-o unitate de timp. a c˘ror dimensiune depinde de instanta a ¸ problemei de rezolvat ¸i din spatiul de memorie necesar apelurilor de proceduri ¸i s ¸ s functii.

2 Notatia asimptotic˘ ¸ a 4. a a ın Fie un algoritm dat ¸i o functie t : N → R+ . Atunci n→∞ lim f (n) ∈ R+ ⇒ O(f ) = O(g) g(n) f (n) = 0 ⇒ O(f ) ⊂ O(g). g)) Pentru calculul multimilor O(f ) ¸i O(g) este util˘ proprietatea urm˘toare: ¸ s a a Proprietatea 4 Fie f. a a a a ¸ ıncˆ Pentru calculul ordinului unei functii sunt utile urm˘toarele propriet˘¸i: ¸ a at Proprietatea 1 O(f ) = O(g) ⇐⇒ f ∈ O(g) ¸i g ∈ O(f ) s Proprietatea 2 O(f ) ⊂ O(g) ⇐⇒ f ∈ O(g) ¸i g ∈ O(f ) s / Proprietatea 3 O(f + g) = O(max(f.2. ˆ particular t ∈ O(t). pentru valori suficient de mari ale argumentului. multimea de functii ¸ ¸ ¸ O(f ) = {t : N → R+ |∃c > 0. ∀n > n0 } ı. Principiul invariantei ne asigur˘ c˘ orice implementare a algoritmului necesit˘ ¸ a a a un timp ˆ ordinul lui t. atunci n2 + 3n + 2 = 1 =⇒ O(n2 + 3n + 2) = O(n2 ) n→∞ n2 lim n2 + 3n + 2 = 0 =⇒ O(n2 + 3n + 2) ⊂ O(n3 ) n→∞ n3 lim . (4. g : N → R+ . ın a Fie de exemplu. t(n) = n2 + 3n + 2. acest algoritm necesit˘ un timp ˆ ordinul lui ın a ın f pentru orice functie f : N → R+ pentru care t ∈ O(f ).1 Definire ¸i propriet˘¸i s at Definitia 2 Numim ordinul lui f .1) Rezult˘ c˘ O(f ) este multimea tuturor functiilor m˘rginite superior de un a a ¸ ¸ a multiplu real pozitiv al lui f . Mai mult. In Vom c˘uta s˘ g˘sim cea mai simpl˘ functie astfel ˆ at t ∈ O(f ). ∃n0 ∈ N a.ˆ t(n) ≤ cf (n). Dac˘ t(n) ∈ O(f ) vom spune c˘ t este de ordinul lui f sau ˆ ordinul lui f . astfel ˆ at o anumit˘ imples ¸ ıncˆ a mentare a algoritmului s˘ necesite cel mult t(n) unit˘¸i de timp pentru a rezolva a at un caz de marime n.58 ˘¸ CAPITOLUL 4. g(n) n→∞ lim Reciproca nu este ˆ general valabil˘. ANALIZA COMPLEXITATII ALGORITMILOR 4.2.

g : N → R∗ not˘m f ≺ g dac˘ O(f ) ⊆ O(g). dac˘ T A(n) = an2 + bn + c. + a1 n + a0 | ≤ a |ak |nk + |ak−1 |nk−1 + . a ¸ ¸ a a Fie f : N → R∗ o functie arbitrar˘. ∀n ≥ n0 . a a ¸ Pentru o problem˘ dat˘. Notˆnd cu O(1) multimea functiilor m˘rginite superior de o constant˘ ¸i a ¸ ¸ a a s considerˆnd m ∈ N . ∀n ≥ 2. atunci TA (n) ∈ O(n). s a s a . atunci TA (n) ∈ O(n) pentru c˘ a a exist˘ c = a + 1 > 0 ¸i n0 = b ∈ N. + |a1 |n + |a0 | ≤ (|ak | + |ak−1 | + . ın a ın a Notatia O(f ) este pentru a delimita superior timpul necesar unui algoritm. + a1 n + a0 . atunci T A(n) ∈ O(nk ). s a as a a s astfel ˆ at TA (n) ≤ c · f (n). s / Putem defini ¸i o relatie de echivalent˘: f ≡ g.. adic˘: a ¸ at a ¸ a a) reflexivitate: f ≺ f b) antisimetrie: dac˘ f ≺ g ¸i g ≺ f atunci f = g a s c) tranzitivitate: f ≺ g ¸i g ≺ h. a > 0. + |a1 | + |a0 | ¸i n = 1 rezult˘ TA (n) ∈ O(nk ). + |a1 | + |a0 |)nk . a c) Dac˘ TA (n) = 6 · 2n + n2 . ∀n ≥ max(b.2. ∀n ≥ 1 ¸i alegˆnd c = |ak | + |ak−1 | + .∀n ≥ 4.. obtinem ierarhia: a ¸ √ O(1) ⊂ O(log(n)) ⊂ O( n) ⊂ O(n) ⊂ O(n · log(n)) ⊂ O(nm ) ⊂ O(2n ) ⊂ O(n!) ¸i evident O(n2 ) ⊂ O(n3 ) ⊂ .˘ 4. g(n) = n1+sin(n) . ∀n ≥ b.. ¸ Pentru f.. atunci T A(n) ∈ O(n2 ). ˆ s ¸ ¸a a In multimea O(f ) putem ˆ ¸ ınlocui orice functie cu o functie echivalent˘ cu ea. s a Dar nu este o relatie de ordine! Exist˘ ¸i functii astfel ˆ at f ≺ g (f ∈ O(g)) ¸ as ¸ ıncˆ / ¸i g ≺ f (g ∈ O(f )). Dac˘ TA (n) = ak nk + ak−1 nk−1 + . a pentru c˘ an2 + bn + c ≤ (a + 1)n2 . ∀n ≥ 5... dac˘ O(f ) = O(g).. atunci O(p) = O(nm ). dac˘ TA (n) = a · n + b. a ın Notatia asimptotic˘ define¸te o relatie de ordine partial˘ ˆ ¸ a s ¸ ¸ a ıntre functii. a Aceasta rezult˘ din: TA (n) = |TA (n)| = |ak nk + ak−1 nk−1 + . De exemplu f (n) = n. Mai general. ⊂ O(nm ) pentru m ≥ 4. ıncˆ De exemplu: a) Dac˘ TA (n) = 3n+2. implic˘ f ≺ h. pentru c˘ TA (n) ≤ a a n 7 · 2 . a > 0. Spunem c˘ algoritmul este de ordinul + lui f (n) (¸i not˘m TA (n) ∈ O(f (n))).. pentru c˘ 10n2 + a a 4n + 2 ≤ 11n2 . s Aceast˘ ierarhie corespunde ierarhiei algoritmilor dup˘ criteriul performantei. pentru c˘ 3n+2 ≤ 4n. atunci TA (n) ∈ O(n2 ). astfel ˆ at a · n + b ≤ (a + 1) · n. Not˘m TA (n) timpul necesar executiei algoritmului A. c) + 1. dac˘ ¸i numai dac˘ exist˘ c > 0 ¸i n0 ∈ N... m ≥ 2. a a Mai general. dorim sa realiz˘m un algoritm cu un ordin situat cˆt mai a a a a ˆ stˆnga ˆ aceast˘ ierarhie... a a Aceast˘ relatie are propriet˘¸ile corespunz˘toare unei relatii de ordine. De ¸ ¸ a exemplu: ln(n) ≡ log(n) ≡ log2 (n). a s ıncˆ b) Dac˘ TA (n) = 10n2 + 4n + 2. atunci T A(n) ∈ O(2n ). NOTATIA ASIMPTOTICA ¸ ln(n) √ = lim n→∞ n→∞ n lim 1 n 1 √ 59 2 n √ 2 = lim √ = 0 =⇒ O(ln(n)) ⊂ O( n) n→∞ n √ dar O( n) ⊂ O(ln(n) Dac˘ p este un polinom de gradul m ˆ variabila n.

ıncˆ De exemplu: a) dac˘ TA (n) = 3n + 2. Notatia matematic˘ este Ω. a a ∀n ≥ 1.log(n)) (log-liniar) 0 2 8 24 64 160 O(n2 ) (p˘tratic) a 1 4 16 64 256 1024 O(n3 ) cubic 1 8 64 512 4096 32768 O(2n ) (exponential) ¸ 2 4 16 256 65536 4294967296 Tabelul 4. c2 > 0 ¸i ¸ a as a s n0 ∈ N astfel ˆ at c1 · f (n) ≤ TA (n) ≤ c2 · f (n). Pentru n = 50. atunci TA (n) ∈ Ω(n). dac˘ TA (n) = ak nk + a ¸ a ak−1 nk−1 + . ∀n ≥ 1. ¸ a a a ¸ Un algoritm cu TA (n) ∈ O(1) necesit˘ un timp de executie constant. Dac˘ TA (n) ∈ O(n2 ) algoritmul se s a nume¸te p˘tratic. Un algoritm cu TA (n) ∈ O(nk ) s a a se nume¸te polinomial.1013 ani pentru n = 1000. pe un calculator care execut˘ 109 operatii pe secund˘ a ¸ a sunt necesare 10 secunde pentru n = 10.60 ˘¸ CAPITOLUL 4. iar dac˘ TA (n) ∈ O(n3 ). pe un calculator care face 109 de operatii a ¸ pe secund˘. acela¸i program a s va rula 13 zile pe acest calculator. pentru n = 60.2 Clase de complexitate Notatia O ofer˘ o limit˘ superioar˘ a timpului de executie a unui algoritm. ıncˆ . ∀n ≥ n0 . ¸ a Definitie: Spunem c˘ TA (n) ∈ Ω(f (n)) dac˘ ¸i numai dac˘ ∃c > 0 ¸i n0 ∈ N ¸ a as a s astfel ˆ at TA (n) ≥ c · f (n). a a b) dac˘ TA (n) = 10n2 +4n+2. pentru c˘ 6 · 2n + n2 ≥ 2n . atunci TA (n) ∈ Ω(2n ). c) dac˘ TA (n) = 6 · 2n + n2 . De exemplu.1: Functii de complexitate ¸ Dac˘ TA (n) ∈ O(2n ). a De exemplu. s a s ¸ Tabelul urm˘tor ilustreaz˘ comportarea a cinci din cele mai importante a a functii de complexitate. atunci TA (n) ∈ Ω(n). sunt necesare aproximativ 18 minute. pentru n = 40. pentru c˘ 3n + 2 ≥ 3n. Uneori este util s˘ determin˘m ¸i o limit˘ inferioar˘ pentru timpul de executie a a s a a ¸ a unui algoritm. cubic... iar dac˘ TA (n) ∈ O(2n ) algoritmul se nume¸te exponential. ANALIZA COMPLEXITATII ALGORITMILOR 4. Definitie : Spunem c˘ TA (n) ∈ Θ(f (n)) dac˘ ¸i numai dac˘ ∃c1 . Utilitatea algoritmilor polinomiali de grad mare este de asemenea limitat˘.1013 ani. iar pentru n = 100 aproximativ 4. pentru O(n10 ). ∀n ≥ 1. ak > 0 atunci TA (n) ∈ Ω(nk ). aproximativ 3 ani pentru n = 100 ¸i circa s 3. Un a ¸ algoritm cu TA (n) ∈ O(n) se nume¸te liniar. vor fi necesari peste 310 ani. ¸ O(log(n)) (logaritmic) 0 1 2 3 4 5 O(n) (liniar) 1 2 4 8 16 32 O(n. + a1 n + a0 . ∀n ≥ n0 . Exist˘ functii f care constituie atˆt o limit˘ superioar˘ cˆt ¸i o limit˘ infea ¸ a a a a s a rioar˘ a timpului de executie a algoritmului.2. pentru c˘ 10n2 +4n+2 ≥ a a n2.

num˘rul de operatii elementare efectuate de algoritm poate ¸ s a ¸ varia considerabil pentru diferite seturi de date de intrare. putem caracteriza exact datele de intrare.2. datele utilizate efectiv a ˆ practic˘ pot conduce la timpi de executie mult mai mici.2.. Pentru cazuri simple. a s a dar ˆ general problema este dificil˘ ¸i din aceast˘ cauz˘ analiz˘m complexitatea ın as a a a algoritmilor ˆ medie sau ˆ cazul cel mai defavorabil. ak > 0 atunci TA (n) ∈ Θ(nk ).˘ 4.3 Cazul mediu ¸i cazul cel mai defavorabil s Am ar˘tat c˘ timpul de executie al unui algoritm este direct proportional cu a a ¸ ¸ num˘rul de operatii elementare ¸i am stabilit o notatie asimptotic˘ pentru timpul a ¸ s ¸ a de executie. 1]. d∈D . ın ın Complexitatea ˆ cazul cel mai defavorabil este num˘rul maxim de operatii ın a ¸ elementare efectuate de algoritm. Cel mai cunoscut exemplu este algoritmul de sortare rapid˘ (quicksort) care a are complexitatea ˆ cazul cel mai defavorabil de O(n2 ).. dar pentru datele ˆ alnite ın ıntˆ ˆ practic˘ functioneaz˘ ˆ O(n · log n).probabilitatea aparitiei datei d ∈ D la intrarea algoritmului ¸ • TA (d) . NOTATIA ASIMPTOTICA ¸ 61 ˆ acest caz f (n) constituie atˆt o limit˘ inferioar˘ cˆt ¸i o limit˘ superioar˘ In a a a a s a a pentru timpul de executie a algoritmului.num˘rul de operatii elementare efectuate de algoritm pentru d ∈ D a ¸ atunci complexitatea medie este p(d) · TA (d). Totu¸i. ın a ¸ a ın Determinarea complexit˘¸ii ˆ medie necesit˘ cunoa¸terea repartitiei probaat ın a s ¸ bilistice a datelor de intrare ¸i din acest motiv analiza complexit˘¸ii ˆ medie este s at ın mai dificil de realizat. Se poate ar˘ta u¸or c˘ Θ(f (n)) = O(f (n)) ∩ Ω(f (n)). De asemenea. de exemplu un algoritm de sortare care actioneaza asupra unui tablou cu n componente ˆ ¸ ıntregi aleatoare sau un algoritm geometric pe o multime de N puncte ˆ plan de coordonate aleatoare cuprinse ˆ ¸ ın ın intervalul [0. dac˘ a s a a TA (n) = ak nk + ak−1 nk−1 + . Din acest motiv Θ se poate numi ordin ¸ exact. 4. Dac˘ not˘m: a a • D . Numero¸i algoritmi ın a ¸ s foarte utili au o comportare convenabil˘ ˆ practic˘. Dar chiar dac˘ este cunoscut cazul cel mai defavorabil. + a1 n + a0 .spatiul datelor de intrare ¸ • p(d) . Determinarea complexit˘¸ii timp a algoritmului ca o functie de caracteristiat ¸ cile datelor de intrare este o sarcin˘ u¸oar˘ doar pentru algoritmi relativ simpli. dar foarte proast˘ ˆ cazul a ın a a ın cel mai defavorabil.

2 { max=a[1].n-1. .. 4. g2 (n)}). an . pozmax=i. a ¸ a a a . 1 ≤ i ≤ n.... .2 Sortarea prin selectia maximului ¸ Sort˘m cresc˘tor vectorul a... ANALIZA COMPLEXITATII ALGORITMILOR 4.. Fiecare iteratie a ciclului for o vom considera operatie elementar˘. ¸ ¸ a Deci complexitatea algoritmului este O(n). ¸ a as a Presupunem c˘ structura secvential˘ este constituit˘ din prelucr˘rile A1 .. s˘ se calculeze max{a1 .3 Exemple 4. gk (n)}). } .62 ˘¸ CAPITOLUL 4.. Vom estima timpul de executie al algoritmului ˆ functie de n. a a for j=n. Dac˘ conditia unei structuri alternative are cost constant iar prelucr˘rile a ¸ a celor dou˘ variante au ordinele de complexitate O(g1 (n)) respectiv O(g2 (n)) atunci a costul structurii alternative va fi O(max{g1 (n).j { if a[i]>max { a[i]=max.. A2 .. Dac˘ acesta ın a a ¸ a este n iar ˆ corpul ciclului prelucr˘rile sunt de cost constant atunci se obtine ın a ¸ ordinul O(n). alternativ˘ ¸i repetitiv˘. ˆ cazul unei structuri repetitive pentru a determina ordinul de complexitate In ˆ cazul cel mai defavorabil se consider˘ num˘rul maxim de iteratii. care are n componente. a2 .3... . for i = 2 to n do if a[i] > max then max = a[i]. pozmax=1. s Atunci structura va avea ordinul de complexitate O(max{g1 (n). 4.1 Calcularea maximului Fiind date n elemente a1 . a2 ...4 Analiza asimptotic˘ a structurilor fundamentale a Consider˘m problema determin˘rii ordinului de complexitate ˆ cazul cel mai a a ın defavorabil pentru structurile algoritmice: secvential˘... num˘rul de ¸ ın ¸ a date de intrare. a max = a[1].2. an }. atˆt ˆ medie cˆt ¸i ˆ cazul cel mai a ın a s ın defavorabil... Ak ¸i fiecare dintre acestea are ordinul de complexitate O(gi (n)).3.. for i=2.3.

3. pe care o utiliz˘m adesea cˆnd ordon˘m a a a a a c˘rtile la jocuri de c˘rti. dimensiunea vectorului ce urmeaz˘ a fi a ın ¸ a sortat.. ai .. . a2 . } } 63 Estim˘m complexitatea algoritmului ˆ functie de n.. Considerˆnd drept ¸ a a operatie elementar˘ comparatia a[poz −1] > val urmat˘ de deplasarea elementului ¸ a ¸ a de pe pozitia poz − 1. vom avea ˆ cazul cel mai defavorabil 1 + 2 + .3. EXEMPLE a[pozmax]=a[j].. elementele de la j + 1 la n fiind deja plasate pe pozitiile lor definitive.4... Pentru i fixat.. k ∈ {1. . num˘rul mediu de operatii a ¸ elementare este: i k=1 1 1 · (k − 1) = · i i i k=1 (k − 1) = 1 i i(i + 1) −i 2 = i+1 i−1 −1= 2 2 . a2 . + (n − 1) = n(n − 1)/2. ¸ a 4.3 Sortarea prin insertie ¸ Este o metod˘ de asemenea simpl˘. a2 . pentru a calcula max{a1 . ˆ cazul cel mai s a a ¸ a ın s In defavorabil. Deci ¸ ın complexitatea algoritmului este de O(n2 ). dimensiunea vectorului. 2. ¸ ¸ Conform exemplului anterior... a2 . i} este 1/i.. aj } sunt necesare j − 1 operatii elementare. Atunci probabilitatea ca valoarea ai s˘ fie plasat˘ pe pozitia k ˆ ¸irul ¸ a a ¸ ın s a1 . a ın ¸ La fiecare iteratie a ciclului for exterior este calculat max{a1 . ai−1 sunt deja ordonate ¸ ¸i trebuie s˘ inser˘m valorea a[i] pe pozitia corect˘ ˆ ¸irul ordonat. La fiecare iteratie a ciclului for elementele a1 . deci ciclul while se execut˘ de i − 1 ori. } Analiz˘m algoritmul ˆ functie de n. fiecare element a[i] va fi a ¸ a plasat pe prima pozitie.3..n { val=a[i]. while a[poz-1]>val { a[poz]=a[poz-1].... } a[poz]=val.. ˆ total 1 + 2 + . deci complexitatea algoritmului este de O(n2 ). a¸ a¸ for i=2. . poz=poz-1. . S˘ observ˘m c˘ timpul de executie este a a a ¸ independent de ordinea initial˘ a elementelor vectorului. a[j]=max.. aj } ¸i plasat ¸ s pe pozitia j. . ¸ S˘ analiz˘m comportarea algoritmului ˆ medie... Consider˘m c˘ elementele a a ın a a vectorului sunt distincte ¸i c˘ orice permutare a lor are aceea¸i probabilitate de s a s aparitie...... cˆnd vectorul este initial ordonat descresc˘tor. + (n − 1) = ¸ ın n(n − 1)/2 operatii elementare.. poz=i.

iar ˆ dreapta ın s In a a ın numai elemente mai mari decˆt el.64 ˘¸ CAPITOLUL 4. a[j]=a[i]. dr). j=dr. dr).R. int dr) { int m. } Observatie : Vectorul a este considerat variabil˘ global˘. if st<dr { m=divide(st. ¸ a a . i=st.A.n). ¸ a Functia divide are rolul de aplasa primul element (a[st]) pe pozitia sa corect˘ ¸ ¸ a ˆ ¸irul ordonat. Hoare ˆ 1960 ¸i este unul dintre cei ın s mai utilizati algoritmi de sortare. return i. quicksort(m+1. a int divide(int st. ¸ ın 4. val=a[st]. Deci complexitatea algoritmului ˆ medie este tot O(n2 ). ANALIZA COMPLEXITATII ALGORITMILOR Pentru a sorta cele n elemente sunt necesare n i=2 i−1 1 = 2 2 n(n + 1) − 1 − (n − 1) 2 = n 2 (n + 1) −1 2 = n(n − 1) 4 operatii elementare. quicksort(st. while(i<j) { while((i<j) && (a[j] >= val)) j=j-1. m-1). a[i]=a[j]. ¸ void quicksort(int st.3. } a[i]=val. } } Initial apel˘m quicksort(1. while((i<j) && (a[i] <= val)) i=i+1. j.4 Sortarea rapid˘ (quicksort) a Acest algoritm a fost elaborat de C. val. int dr) { int i. ˆ stˆnga sa se vor g˘si numai elemente mai mici.

sort˘m elementele din a ¸ a stˆnga. n)) care efectueaz˘ i − 1. (1. ceea ce necesit˘ n−1 operatii elementare. n). 1 n n k=1 Tn = (Tk−1 + Tn−k ) + (n − 1). n). ˆ total num˘rul de operatii elementare este (n − 1) + (n − 2) + . relatia obtinut˘ pentru n − 1.. determin˘m pozitia k ˆ vectorul ordonat a a a ¸ ın primului element.i) a ¸ (respectiv divide(i.. 2) (dac˘ vectorul a era initial ordonat descresc˘tor) sau (1. Tn = n − 1 + 2 n n Tk−1 k=1 ˆ Inmultim ambii membri ai acestei relatii cu n. (respectiv n − i − 1) operatii a ¸ elementare. a ¸ Probabilitatea ca un element al vectorului s˘ fie plasat pe pozitia k ˆ vectorul a ¸ ın ordonat. n) a ¸ a (dac˘ vectorul a era ordonat cresc˘tor). ceea ce necesit˘ Tk−1 operatii elementare. ¸ Problema se reduce la a rezolva relatia de recurent˘ de mai sus.. n).. este de 1/n. 0. + T1 + T0 .. EXEMPLE 65 ˆ cazul cel mai defavorabil. (1. se fac n − 1 In a ¸ apeluri succesive ale procedurii quicksort. (2. . necesitˆnd a a ¸ a Tn−k operatii elementare).3. cˆnd vectorul a era initial ordonat. Mai ˆ ai ¸ ¸a ıntˆ observ˘m c˘ a a T0 + T1 + . ın S˘ analiz˘m comportarea algoritmului ˆ medie. .. a a La fiecare apel al procedurii quicksort este apelat˘ functia divide(1. Complexitatea algoritmului ˆ cazul cel mai defavorabil este de O(n2 ). (n − 1... adic˘ a a a ¸ ¸ ¸ a a n−1 (n − 1)Tn−1 = (n − 1)(n − 2) + 2 obtinem ¸ Tk−1 k=1 nTn − (n − 1)Tn−1 = n(n − 1) − (n − 1)(n − 2) + 2Tn−1 de unde rezult˘ a nTn = 2(n − 1) + (n + 1)Tn−1 . Vom consider˘m c˘ orice a a ın a a permutare a elementelor vectorului are aceea¸i probabilitate de aparitie ¸i not˘m s ¸ s a cu Tn num˘rul de operatii elementare efectuate pentru a sorta n elemente. + 1 = In a ¸ n(n − 1)/2.... Obtinem: ¸ ¸ ¸ n nTn = n(n − 1) + 2 Tk−1 k=1 Sc˘zˆnd din aceast˘ relatie. dac˘ n = 0 sau n = 1 a dac˘ n > 1 a (pentru a ordona cresc˘tor n elemente.. n−1). apoi cele din dreapta. Deci. cu parametrii (1.4. + Tn−1 = T n − 1 + .

’ este o celebritate.. s a a ˆ ıntr-un grup de n persoane pentru care relatiile dintre persoane sunt cunoscute. dar nu a a a cunoa¸te pe nimeni.... verificati dac˘ exist˘ un vˆrf cu gradul exterior 0 ¸i gradul interior n − 1. out=out+a[p][j]. ¸ Putem reformula problema ˆ limbaj de grafuri astfel: fiind dat un digraf cu ın n vˆrfuri.2.’).3. aceasta s a a a s va fi celebritatea c˘utat˘.j = 1. 0. a ¸ a a a s Reprezent˘m graful asociat problemei prin matricea de adiacent˘ an×n a ¸a ai. for p=1. Dac˘ g˘sim o persoan˘ pentru care out = 0 ¸i in = n−1.n { in=0.66 ˘¸ CAPITOLUL 4. O prim˘ solutie ar fi s˘ calcul˘m pentru fiecare persoan˘ p din grup num˘rul a ¸ a a a a de persoane pe care p le cunoa¸te (out) ¸i num˘rul de persoane care cunosc pers s a soana p (in). dac˘ persoana i cunoaste persoana j. .. } if (in=n-1) and (out = 0) celebritate=p.5 Problema celebrit˘¸ii at Numim celebritate o persoan˘ care este cunoscut˘ de toat˘ lumea.. complexitatea algoritmului este de O(n log n). Se pune problema de a identifica o celebritate. } if celebritate=0 writeln(’Nu exista celebritati !’) else writeln(p..2. Cu alte cuvinte.. a altfel.n { in=in+a[j][p]. dac˘ exist˘.. a a celebritate=0. ın 4.. out=0. = +2 n+1 n n(n + 1) n − 1 n(n + 1) (n − 1)n 3 Deci Tn T2 = +2 n+1 3 n n k=3 k−1 k(k + 1) k=3 1 1 1 − + k+1 k k+1 = T2 2 + +2 3 n+1 n k=3 1 ≈2 k n k=1 1 ≈ 2 ln n k Deci. ˆ medie. pentru fiecare vˆrf din digraf calcul˘m gradul interior a a ¸i gradul exterior. ANALIZA COMPLEXITATII ALGORITMILOR ˆ artind ambii membri cu n(n + 1) obtinem Imp˘ ¸ ¸ Tn Tn−1 2(n − 1) Tn−2 2(n − 1) 2(n − 2) T2 = + = + + = . for j=1.

} if (out=0) and (in=n-1) write(candidat. a a s a F˘cˆnd succesiv n − 1 teste.’). f ∈ O(n) =⇒ f 2 ∈ O(n2 ) f ) ∀f : N → R∗ . y] = 1 ¸i ˆ acest caz x nu poate fi celebritate.4. ˆ acest caz algoritmul a devenit liniar. out=out+a[candidat][i]. In 4.4. out=0. sau s ın s a a a[x.4. ¸ a a n3 b) Afirmatia este fals˘ pentru c˘: limn→∞ n2 = ∞ ¸ a a . f ∈ O(n) =⇒ 2f ∈ O(2n ) Rezolvare: n2 a) Afirmatia este adevarat˘ pentru c˘: limn→∞ n3 = 0 =⇒ n2 ∈ O(n3 ). Putem ˆ s ¸a a ımbun˘t˘¸i a at algoritmul f˘cˆnd observatia c˘ atunci cˆnd test˘m relatiile dintre persoanele x ¸i a a ¸ a a a ¸ s y apar urm˘toarele posibilit˘¸ii: a at a[x. y] = 0 ¸i ˆ acest caz y nu are nici o ¸ans˘ s˘ fie celebritate. in=0. ˆ final vom avea o singur˘ persoan˘ candidat a a ın a a la celebritate. PROBLEME 67 Se poate observa cu u¸urint˘ c˘ algoritmul este de O(n2 ). for i=1.’) else write(’Nu exista celebritati. R˘mˆne s˘ calcul˘m num˘rul de persoane cunoscute ¸i num˘rul de a a a a a s a persoane care ˆ cunosc pe acest candidat.n if a[candidat][i]=1 candidat=i. ıl a candidat=1.1 Probleme rezolvate Problema 1 Care afirmatii sunt adevarate: ¸ a) n2 ∈ O(n3 ) b) n3 ∈ O(n2 ) c) 2n+1 ∈ O(2n ) d) (n + 1)! ∈ O(n!) e) ∀f : N → R∗ . s ın Deci la un test elimin˘m o persoan˘ care nu are ¸anse s˘ fie celebritate.n { in=in+a[i][candidat].4 Probleme 4. ’ este o celebritate . for i=2. singura celebritate posibil˘.

∀n > n0 . ∀n > n0 . o Problema 3 Demonstrati urm˘toarele afirmatii: ¸ a ¸ i) ii) i=1 n loga ∈ Θ(logb n). a ¸ a Indicatie: Prelungim domeniile functiilor pe R+ .. ¸i aplic˘m ¸ ¸ s a √ relula lui L’Hˆspital pentru log n/ n. √ √ / Problema 2 Ar˘tati c˘ log n ∈ O( n) dar n ∈ O(log n). La punctul iv) din n! < nn . deci log n! ∈ O(n log n). deci 2f ∈ O(2n ).68 ˘¸ CAPITOLUL 4.. Rezult˘ c˘ ∃c1 = c2 astfel ˆ a f 2 (n) < c1 · n2 . e) Afirmatia este adevarat˘ pentru c˘: f ∈ O(n) =⇒ ∃c > 0 ¸i ∃n0 ∈ N astfel ¸ a a s ˆ at f (n) < c · n. deci log n! ∈ Ω(n log n).(2 · (n − 1))(1 · n) ≥ nn rezult˘ 2 log n! ≥ n log n. adic˘ log n! ≥ 0. pe care sunt derivabile. rezult˘ log n! < n log n.5772 este constanta lui Euler. pentru oricare a. a a Relatia se poate demonstra ¸i folosind aproximarea lui Stirling ¸ s n! ≈ √ 2πn n e n (1 + Θ(1/n)) . Pentru 0 ≤ i ≤ n − 1 este adev˘rat˘ a a s a a a relatia ¸ (n − i)(i + 1) ≥ n Deoarece (n!)2 = (n · 1)((n − 1) · 2)((n − 2) · 3). Rezult˘ c˘ ∃c1 = 2c astfel ˆ a 2f (n) < 2c·n = 2c · 2n = ıncˆ a a ıncˆ c1 · 2n . d) Afirmatia este fals˘ pentru c˘: limn→∞ (n+1)! = limn→∞ n+1 = ∞ ¸ a a n! 1 e) Afirmatia este adevarat˘ pentru c˘: f ∈ O(n) =⇒ ∃c > 0 ¸i ∃n0 ∈ N ¸ a a s astfel ˆ at f (n) < c · n. ANALIZA COMPLEXITATII ALGORITMILOR n+1 c) Afirmatia este adevarat˘ pentru c˘: limn→∞ 22n = 2 =⇒ O(2n+1 ) = ¸ a a n O(2 ). ıncˆ a a ıncˆ ∀n > n0 . a Trebuie s˘ g˘sim ¸i o margine inferioar˘. ∀n > n0 . b > 1 n ik ∈ Θ(nk+1 ).5n log n. pentru oricare k ∈ N 1 ∈ Θ(n log n) i iii) i=1 iv) log n! ∈ Θ(n log n) ∞ i=1 Indicatii: La punctul iii) se ¸ine cont de relatia ¸ t ¸ 1 ≈ γ + ln n i unde γ ≈ 0. deci f 2 ∈ O(n2 ).

4. S˘ consider˘m urm˘torul algoritm de sortare a unui vector a cu n compoa a a nente: do { ok=true. while (i <= n) and (j <= m) { k=k+1. Analizati complexitatea algoritmului de interclasare a doi vectori ordonati. a. g(n) ii) lim n→∞ f (n) = 0 ⇒ O(f ) ⊂ O(g) g(n) Observatie: Implicatiile inverse nu sunt ˆ general adev˘rate. Care este timpul de executie a algoritmului quicksort pentru un vector ¸ cu n componente egale? 6. j=1. if a[i] < b[j] { c[k]=a[i]. s 3. a[i]=a[i+1]. respectiv b cu m componente : i=1. b = 1. PROBLEME 69 4. b > 0. Pentru oricare doua functii f. k=0.4. } else { c[k]=b[j]. } ok=false.2 Probleme propuse 1.1) f (n) ∈ R+ ⇒ O(f ) = O(g). Fie f. g)) unde suma ¸i maximul se iau punctual. 2. deoarece se ¸ ¸ ın a poate ˆ ıntampla ca limitele s˘ nu existe. g : N → R+ Demonstrati c˘: ¸ a i) lim n→∞ (4. Ar˘tati c˘: a ¸ a a) n3 + 106 n∈ Θ(n3 ) n n b) n2 + 6 · 2n ∈ Θ()(n2 ) c) 2n2 + n log n ∈ Θ(n2 ) d) nk + n + nk log n ∈ Θ(nk log n). g : N → R∗ demonstrati c˘ ¸ a O(f + g) = O(max(f. Analizati algoritmul ˆ medie ¸i ˆ cazul cel mai defavorabil. a[i+1]= aux. } . Demonstrati prin inductie c˘ pentru a determina maximul a n numere sunt ¸ ¸ a necesare n − 1 comparatii. a 4. for i=1.n-1 if a[i]>a[i+1] { aux=a[i]. a = 1. ¸ 5. } while !ok.4. k ≥ 1 e) loga n ∈ Θ(logb n). ¸ ¸ a cu n componente. ¸ ın s ın 7.4. i=i+1. j=j+1.

a2 . x2 . verificati dac˘ o valoare ¸ a dat˘ x se g˘se¸te sau nu ˆ vector. vom numi multiplicitate a lui x ˆ X num˘rul de aparitii ale lui x ˆ X. xn ) o secvent˘ de numere ˆ ¸a ıntregi. ANALIZA COMPLEXITATII ALGORITMILOR } for t=i. Scrieti un algoritm liniar care s˘ a ¸ a determine cea mai lung˘ secvent˘ de elemente consecutive de valori egale. Fiind dat x. Descrieti un s a a ¸ algoritm liniar care s˘ determine elementul majoritar dintr-un ¸ir. x2 .. dou˘ multimi de numere ˆ s a ¸ ıntregi. + an xm ia valoare maxim˘. a 11.. a . Un element se ın a ¸ ın nume¸te majoritar dac˘ multiplicitatea sa este mai mare decˆt n/2. Fie {a1 . S˘ se determine {x1 .... an } ¸i {b1 .. ¸ a prin doi algoritmi de complexitate diferit˘. xm }. Fiind dat a. x2 . Fie T un text. . o submultime a multimii {a1 .. b2 . Fie X = (x1 ..m { k=k+1. a 12.70 ˘¸ CAPITOLUL 4... dac˘ un astfel a s a de element exist˘. un vector cu n componente distincte. . . xm ) = a1 x1 + a2 x2 + .. bm }. a ¸a 10. Se d˘ a un vector cu n componente. .. .. . c[k]=a[t]. c[k]=b[t]...n { k=k+1. nenule (m < n).. Verificati ˆ timp liniar dac˘ un text dat T ′ este o permutare ¸ ın a circular˘ a lui T .. } for t=j.. a2 ... s ın 9. } 8. an } a ¸ ¸ pentru care functia f (x1 . Evaluati complexitatea algoritmului ˆ cazul a a s ın ¸ ın cel mai defavorabil ¸i ˆ medie.

fib(n-1) + fib(n-2). progresia geometric˘. a ˆ Java este posibil. fib este o functie care utilizeaz˘ propriul nume ˆ definitia proprie. ¸irul lui Fibonacci. toate ¸irurile definite a ¸ s prin recurent˘ se scriu ˆ aceast˘ manier˘ ˆ Java.1.1 Functii numerice ¸ Pentru calculul termenilor ¸irului lui Fibonacci. De asemenea.1 Functii recursive ¸ 5. s˘ definim astfel de functii recursive. ¸ a ın ¸ dac˘ argumentul n este mai mic decˆt 1 returneaz˘ valoarea 1 iar ˆ caz contrar a a a ın returneaz˘ f ib(n − 1) + f ib(n − 2). a a s 71 . etc). In ın Pascal. a a s s 5. ca de altfel ˆ multe alte limbaje de programare (Fortran. cum se poate observa din ¸a ın a a ın urm˘toarele dou˘ exemple numerice: factorialul ¸i triunghiul lui Pascal. C. limite de ¸iruri.Capitolul 5 Recursivitate Definitiile prin recurent˘ sunt destul de curente ˆ matematic˘: progresia ¸ ¸a ın a aritmetic˘. a transcriere literal˘ a fors a mulei este urm˘toarea: a static int if (n <= return else return } fib(int n) { 1) 1. etc. Dealtfel.

2) comb(3. RECURSIVITATE fibo(4) fact(4) fibo(3) fibo(2) fact(3) fibo(2) fibo(1) fibo(1) fibo(0) fact(2) fibo(1) fibo(0) fact(1) static int comb(int n. else return comb(n-1. Putem a ¸ s˘ r˘spundem prin urm˘rirea calculelor ˆ cazul calculului lui f ibo(4). iar un apel de functie a ın ¸ const˘ ˆ evaluarea argumentului. int p) { if ((p == 0) || (p == n)) return 1.0) comb(1. apoi lansarea ˆ executie a functiei cu valoarea a ın ın ¸ ¸ . } comb(4.1) comb(2. p) + comb(n-1.0) Ne putem ˆ ıntreba cum efectueaz˘ Java calculul functiilor recursive. Reamintim a a a ın c˘ argumentele sunt transmise prin valoare ˆ acest caz.0) comb(1.1) comb(2.2) comb(2. n * fact (n1).72 static int if (n != return else return } fact(int n) { 1) 1. p-1).1) comb(1.1) comb(1.1) comb(2.2) comb(3. CAPITOLUL 5.

v = v0. u = u0 + v0. a ¸ a ′ ′ ′ ′ a s ¸ a ¸i R1 = R0 = 2. ¸i Rn = 1 + Rn−1 + Rn−2 s ′ ′ ′ pentru n > 1. Evident R0 = R1 = 1. u = 1. f ibo(n) f ibo(n − 1) = 1 1 1 0 u v × = f ibo(n − 1) f ibo(n − 2) 1 1 1 0 × = . v0. v = 1... S˘ not˘m prin Rn num˘rul apelurilor functiei a a a ¸ f ibo pentru calculul lui f ibo(n). v0 = v. FUNCTII RECURSIVE ¸ argumentului. i <= n. Rezult˘ Rn = 2 · f ibo(n) ¸i de aici obtinem c˘ Rn = 2 · f ibo(n) − 1. s Num˘rul de apeluri recursive este foarte mare! Exist˘ o metod˘ iterativ˘ simpl˘ a a a a a care permite calculul lui f ibo(n) mult mai repede. } . for (i = 2. Punˆnd Rn = Rn + 1. Deci f ibo(4) → → f ibo(3) + f ibo(2) (f ibo(2) + f ibo(1)) + f ibo(2) ((f ibo(1) + f ibo(1)) + f ibo(1)) + f ibo(2) ((1 + f ibo(1)) + f ibo(1)) + f ibo(2) ((1 + 1) + f ibo(1)) + f ibo(2) (2 + f ibo(1)) + f ibo(2) (2 + 1) + f ibo(2) 3 + f ibo(2) 3 + (f ibo(1) + f ibo(1)) 3 + (1 + f ibo(1)) 3 + (1 + 1) 3+2 5 73 → → → → → → → → → → → Exist˘ deci un num˘r semnificativ de apeluri succesive ale functiei f ib (9 a a ¸ apeluri pentru calculul lui f ibo(4)). int u0. = u0 v0 1 1 1 0 n × 1 0 static int fibo(int n) { int u.1. ++i) { u0 = u. } return u. int i.5. v. obtinem c˘ Rn = Rn−1 + Rn−2 pentru n > 1.

} Se poate verifica c˘ ack(0. n-1)).2 Functia lui Ackerman ¸ Sirul lui Fibonacci are o cre¸tere exponential˘. adic˘ num˘rul atomilor din a a univers [11]. n) ≈ 2n . ack(2.74 CAPITOLUL 5.1. Functia lui Fibonacci este un a ınt ¸ ¸ caz particular ˆ care calculul recursiv este foarte lung.. ˆ ınt ¸ In general este sufucient s˘ ˆ ¸elegem sintetic functia. ack(m. dar ea este ın a a totdeauna natural˘ ¸i deci cea mai estetic˘. Prototipul este functia lui Ackerman. Pentru a rezuma. ack(5. else if (n == 0) return ack (m-1. Este o metod˘ de programare foarte puternic˘. a ¸a a a 5. 1). static int ack(int m. 1) ≈ ack(4. else return f(f(n+11)). Ea nu face decˆt s˘ respecte definitia as a a a ¸ matematic˘ prin recurent˘. else return ack(m-1. 4) ≈ 265536 > 1080 . a ack(3. Nu numai c˘ scrierea recursiv˘ se poate dovedi eficace. o regul˘ bun˘ este s˘ nu ˆ a a a ıncerc˘m s˘ intr˘m ˆ meandrele a a a ın detaliilor apelurilor recursive pentru a ˆ ¸elege sensul unei functii recursive. Exist˘ functii recursive care au ¸ s ¸ a a ¸ o cre¸tere mult mai rapid˘. n) = n + 2. n) = n + 1. Dar nu aceasta este situatia a a s ¸ ˆ general. RECURSIVITATE Se poate calcula ¸i mai repede folosind ultima form˘ ¸i calculˆnd puterea s a s a matricei . } . este de asemenea simplu s˘ d˘m definitia recursiv˘ ˆ a ¸ a a ¸ a ın Java. int n) { if (m == 0) return n+1. Un alt exemplu este ”functia 91” a lui MacCarty [11]: a s a ¸ static int f(int n) { if (n > 100) return n-10. ack(1.3 Recursii imbricate Functia lui Ackerman contine dou˘ apeluri recursive imbricate ceea ce deter¸ ¸ a min˘ o cre¸tere rapid˘. ˆ loc s˘ definim s a ¸ In a matematic aceast˘ functie. Cam la fel se ˆ ampl˘ ın ıntˆ a (dac˘ nu chiar mai r˘u!) ¸i cu triunghiul lui Pascal. 5. n) ≈ 2n..1.

2 ¸i 3 de la stˆnga la dreapta. 0). Se dore¸te mutarea discurilor pe tija 3. exist˘ o solutie foarte simpl˘ pentru mutarea celor n a ¸ a discuri de pe tija i pe tija j: 1. ¸ ın a a a a Presupunem problema rezolvat˘ pentru mutarea a n − 1 discuri de pe tija i pe a tija j (1 ≤ i. System. } } . 0) = g(0. se mut˘ cele n − 1 discuri de pe tija k pe tija j. g(1.2 Proceduri recursive Procedurile. este a ¸ a s a interesant˘ pentru c˘u este evident c˘ o astfel de definitie d˘ d˘ acela¸i rezultat. a 3. Se declan¸eaz˘ la nesfˆr¸it apelul g(1.out. ¸ s a as calculul nu se va termina niciodat˘! a 5. Atunci. 0)). g(m-1. int i. hanoi (n-1. 0)? Efectul acestui apel de functie se poate observa din ¸ definitia ei: g(1. ¸ a numerotate 1. i. se mut˘ primele n−1 discuri (cele mai mici) de pe tija i pe tija k = 6−i−j. int j) { if (n > 0) { hanoi (n-1.. 6-(i+j)).println (i + " -> " + j). = f (100) = f (f (111)) = f (101) = 91. Pe 3 tije din fata noastr˘. Aceast˘ functie anecdotic˘. Exemplul clasic este cel al turnurilor din Hanoi.5. sunt n discuri de dimensiuni diferite s a plasate pe tija 1 formˆnd un con cu discul cel mai mare la baz˘ ¸i cel mai mic ˆ a as ın vˆrf.2. calculul lui f (96) d˘ a ¸ a f (96) = f (f (107)) = f (97) = . Un rationament recura a ¸ siv permite scrierea solutiei ˆ cˆteva rˆnduri. se mut˘ cel mai mare disc de pe tija i pe tija j. 6-(i+j). j). Dac˘ n ≤ 1. j ≤ 3). g(m.. pot fi recursive ¸i pot suporta apeluri recurs ¸ s sive. la fel ca ¸i functiile. a static void hanoi(int n. Deci. problema este trivial˘. Ce valoare are g(1. a n a ¸ a a s Un alt exemplu este functia lui Morris [11] care are urm˘toarea form˘: ¸ a a static int if (m == return else return } g(int m. mutˆnd numai cˆte un singur disc ¸i a s a a s neplasˆnd niciodat˘ un disc mai mare peste unul mai mic. a 2. n)). int n) { 0) 1. PROCEDURI RECURSIVE Pentru aceast˘ functie. care folose¸te recursivitatea imbricat˘. 75 Se poate ar˘ta c˘ aceast˘ functie va returna 91 dac˘ n ≤ 100 ¸i n − 10 dac˘ a a a ¸ a s a n > 100.

Aceasta este forta recursivit˘¸ii a a ¸ at ¸i a rationamentului prin recurent˘. un program recursiv de cˆteva a a a a linii poate rezolva o problem˘ apriori complicat˘. a a a adic˘ mutarea de pe oricare tij˘ i pe oricare tij˘j. s ¸ ¸a pasul 1 A B a) C A B b) pasul 2 C pasul 3 A B d) C A B c) C .76 CAPITOLUL 5. RECURSIVITATE Aceste cˆteva linii de program arat˘ foarte bine cum generalizˆnd problema.

.. xk−1 . ¸ ¸ ın a s 77 . k ≥ 1. Ca s˘ putem rezolva ecuatia (relatia de a a s a ¸ ¸ recurent˘) mai avem nevoie ¸i de conditii initiale. ai ∈ R. adic˘ de valorile termenilor ¸a s ¸ ¸ a x0 . Dac˘ un ¸ir xn de numere satisface o formul˘ de forma a s a a0 xn + a1 xn+1 + . Cel mai important cˆ¸tig al exprim˘rii recursive este ın as a faptul c˘ ea este natural˘ ¸i compact˘. Aceast˘ ecuatie poate s ¸ ¸˘ a ¸ fi satisf˘cut˘ de o infinitate de ¸iruri.. ın ¸ 6. ak = 0 (6.1 Relatii de recurent˘ ¸ ¸a O ecuatie ˆ care necunoscutele sunt termenii xn . a as a Pe de alt˘ parte.xn+k ai unui ¸ir ¸ ın s de numere se nume¸te relatie de recurenta de ordinul k. .. De exemplu relatia de recurent˘ ¸ ¸a (n + 2)Cn+1 = (4n + 2)Cn .1. as Analiza unui algoritm recursiv implic˘ rezolvarea unui sistem de recurente. a0 . . x1 . deoarece a a a solicit˘ ¸i ele resursele calculatorului (timp si memorie).1) atunci ea se nume¸te relatie de recurenta de ordinul k cu coeficienti constanti. apelurile recursive trebuie folosite cu discern˘mˆnt. a ¸ Vom vedea ˆ continuare cum pot fi rezolvate astfel de recurente. xn+1 .. C0 = 1 este de ordinul 1.. + ak xn+k = 0.Capitolul 6 Analiza algoritmilor recursivi Am v˘zut ˆ capitolul precedent cˆt de puternic˘ ¸i util˘ este recursivitatea a ın a as a ˆ elaborarea unui algoritm.. s ¸ ¸˘ ¸ ¸ Coeficientii sunt constanti ˆ sensul c˘ nu depind de valorile ¸irului xn . pentru n ≥ 0.

. + ck rk (6.. ¸ ¸a ¸ ¸ 6. k) sunt distincte.1. r2 .. a adic˘ relatia de recurent˘ care define¸te ¸irul numerelor lui Fibonacci. atunci ri sunt a a a ¸ solutii ale relatiei de recurent˘.. c2 . + ak rk = 0 (6. Pentru determinarea acestor s ¸ solutii distingem urm˘toarele cazuri: ¸ a • Ecuatia caracteristic˘ admite r˘d˘cini reale ¸i distincte ¸ a a a s n Dac˘ r1 .78 CAPITOLUL 6. 2..2 Solutia general˘ ¸ a Solutia general˘ a relatiei de recurent˘ omogen˘ de ordinul k cu coeficienti ¸ a ¸ ¸a a ¸ constanti este de forma ¸ k xn = i=1 (i ci x(i) n (6.. Atunci a a a a ¸ rn . F0 = 0. k} sunt solutii liniar independente ale relatiei de recurent˘ ¸ ¸ ¸a Dac˘ r˘d˘cinile ri (i = 1..1 Ecuatia caracteristic˘ ¸ a G˘sirea expresiei lui xn care s˘ satisfac˘ relatia de recurent˘ se nume¸te a a a ¸ ¸a s rezolvarea relatiei de recurenta.3) (se mai numesc ¸i sistem fundamental de solutii).. . + ak ri + a2 ri a0 ri + a1 ri unde xn )|i ∈ {1. + cp−1 np−1 rn (6.1. n2 rn . rk sunt r˘d˘cini reale ale ecuatiei caracteristice.. .1. ck se pot determina din conditiile initiale. ¸ ¸ ¸a n ˆ ın ¸ ¸a ¸ Intr-adev˘r...1.. ¸ ¸ ¸ • Ecuatia caracteristic˘ admite r˘d˘cini reale multiple ¸ a a a Fie r o r˘d˘cin˘ multipl˘ de ordinul p a ecuatiei caracteristice. .. ANALIZA ALGORITMILOR RECURSIVI O astfel de formul˘ este de exemplu Fn+2 = Fn+1 + Fn .. ... F˘cˆnd substitutia ¸ ¸˘ a a ¸ xn = rn obtinem urm˘toarea ecuatie. numit˘ ecuatie caracteristic˘: ¸ a ¸ a ¸ a a0 + a1 r + a2 r2 + ...1. introducˆnd expresiile ri ˆ relatia de recurent˘.2) 6... nrn .5) . obtinem: a a n+k n+2 n+1 2 k n n = ri a0 + a1 ri + a2 ri + . atunci relatia de recurent˘ a a a ¸ ¸a are solutia general˘ ¸ a n n n xn = c1 r1 + c2 r2 + .1. Ea este o a ¸ ¸a s s relatie de recurent˘ de ordinul 2 cu coeficienti constanti. np−1 rn sunt solutii liniar independente ale relatiei de recurent˘ ¸i ¸ ¸ ¸a s xn = c1 + c2 n + .. + ak ri = 0 + .. F1 = 1. .. 2.4) unde coeficientii c1 ...

x(2) = nan cos bn. c1 . . cpt −1 sunt constante. a a as Solutia general˘ este suma dintre solutia general˘ corespunz˘toare r˘d˘cinilor ¸ a ¸ a a a a simple ale ecuatiei caracteristice ¸i solutia general˘ corespunz˘toare r˘d˘cinilor ¸ s ¸ a a a a multiple. . ... (t) (t) (1) c1 + c2 n + . .. n (1) (1) (t) (t) Pentru a obtine solutia general˘ a recurentei omogene de ordinul n cu coeficienti ¸ ¸ a ¸ ¸ constanti se procedeaz˘ astfel: ¸ a 1. cp1 −1 . n n • Ecuatia caracteristic˘ admite r˘d˘cini complexe multiple Dac˘ ¸ a a a a ecuatia caracteristic˘ admite perechea de r˘d˘cini complexe ¸ a a a r = aeib .. Se determin˘ r˘d˘cinile ecuatiei caracteristice a a a ¸ 2. r = ae−ib b = 0 ¯ de ordin de multiplicitate k.. x(2) = an sin bn. cs ... ¸ ¸ • Ecuatia caracteristic˘ admite r˘d˘cini complexe simple ¸ a a a Fie r = aeib = a(cos b + i sin b) o r˘d˘cin˘ complex˘.. p2 .. . + cpt −1 npt −1 + unde c1 . + cs rs + (1) (1) (1) c1 + c2 n + . Acest lucru se mai poate demonstra u¸or dac˘ ¸ ¸ ¸a s a ¸inem cont de faptul c˘ o r˘d˘cin˘ multipl˘ de ordinul p a unui polinom P (x) este t a a a a a r˘d˘cin˘ ¸i a polinoamelor derivate P ′ (x). atunci solutiile corespunz˘toare acestora ˆ sistemul ¸ a ın fundamental de solutii sunt ¸ x(1) = an cos bn. xn = nan sin bn.. rs ¸i r˘d˘cinile mula ¸ a a a s a a tiple rs1 .. deci ¸i conjugata r = ae−ib = a(cos b − i sin b) este r˘d˘cin˘ ¸ s ¯ a a a pentru ecuatia caracteristic˘..... 4. xn = nk−1 an sin bn.. Dac˘ sunt precizate conditiile initiale atunci se determin˘ constantele a ¸ ¸ a ¸i se obtine o solutie unic˘........ Atunci solutiile corespunz˘toare acestora ˆ sistemul ¸ a ¸ a ın fundamental de solutii pentru recurenta liniar˘ ¸i omogen˘ sunt ¸ ¸ as a x(1) = an cos bn.6. care se pot determina din conditiile initiale. . . x(k) = nk−1 an cos bn. + cp1 −1 np1 −1 + .. P ′′ (x).+pt = k).. ¸ a a a ¸ a 3. Se ˆ ınsumeaz˘ ¸i se obtine solutia general˘ ˆ functie de n constante as ¸ ¸ a ın ¸ arbitrare. rs+t de multiplicitate p1 .... pt (s+p1 +p2 +. n n n (k+2) (2k) x(k+1) = an sin bn. Ecuatia caracteristic˘ a a a a ¸ a are coeficienti reali. r2 ..... atunci solutia general˘ a relatiei de recurent˘ este ¸ a ¸ ¸a xn n n n = c1 r1 + c2 r2 + . rs+2 . Dac˘ ecuatia caracteristic˘ are r˘d˘cinile simple r1 .. RELATII DE RECURENTA ¸ ¸˘ 79 este o solutie a relatiei de recurent˘.. . .1.... Se scrie contributia fiec˘rei r˘d˘cini la solutia general˘.. s ¸ ¸ a .. . c1 . P (p−1) (x)..

Intuitiv. avem ın ¸ ¸ a tn+1 − 2tn = 3n+1 Sc˘dem aceste dou˘ ecuatii a a ¸ tn+1 − 5tn + 6tn−1 = 0 Am obtinut o recurent˘ omogen˘.80 CAPITOLUL 6. ¸i obtinem ¸ ¸ s ¸ 3tn − 6tn−1 = 3n+1 ˆ Inlocuind pe n cu n + 1 ˆ recurenta initial˘.2 Ecuatii recurente neomogene ¸ 6. Ideea general˘ a ın a este s˘ reducem un astfel de caz la o form˘ omogen˘. ANALIZA ALGORITMILOR RECURSIVI 6. o astfel de recurent˘ poate fi: ¸a tn − 2tn−1 = 3n ˆ acest caz.. ˆ timp ce factorul (x − 3) a ap˘rut ca rezultat al a ¸ ¸ ın a calculelor efectuate pentru a sc˘pa de partea dreapt˘. a a Generalizˆnd acest procedeu. Ecuatia caracteristic˘ este: ¸ ¸a a ¸ a x2 − 5x + 6 = 0 adic˘ (x − 2)(x − 3) = 0. iar p(n) este un polinom ˆ n de grad d. a a a De exemplu. pentru a rezolva ecuatia a a a ¸ initial˘. n = 1 iar t0 = 0. ˆ In s Inmultim recurenta cu 3. a ¸ a ¸ a ın Vom rezolva acum recurenta corespunzatoare problemei turnurilor din Hanoi: ¸ tn = 2tn−1 + 1.. observ˘m c˘ factorul (x − 2) corespunde p˘rtii a a a a¸ stˆngi a recurentei initiale. + ak tn−k = bn p(n) unde b este o constant˘. se poate ar˘ta c˘. Rescriem recurenta astfel ¸ tn − 2tn−1 = 1 .2. se procedeaz˘ ca ˆ cazul omogen.1 O form˘ simpl˘ a a Consider˘m acum recurente de urm˘toarea form˘ mai general˘ a ¸ a a a a0 tn + a1 tn−1 + . b = 3 ¸i p(n) = 1. este suficient s˘ lu˘m urm˘toarea ecuatie caracteristic˘: ¸ a a a a ¸ a (a0 xk + a1 xk−1 + + ak )(x − b)d+1 = 0 Odat˘ ce s-a obtinut aceast˘ ecuatie.

Ecuatia ¸ caracteristic˘ este atunci (x − 2)(x − 1) = 0. cu solutiile 1 ¸i 2. T0 = 0. p1 (n) = n. deducem c˘ c2 > 0. 2 1 ˆ care ın pd (n) = nd + c1 nd−1 + .. n ≥ 1. rezult˘ tn ∈ O(2n ). iar ecuatia caracteristic˘ complet˘ este: ¸ a a (r − 2)(r − 1)2 (r − 2) = 0  j=0 aj · rk−j  · (r − b1 ) d1 +1 · (r − b2 ) d2 +1 · . c1 este deci −1. g˘sim ın ¸ ¸ a a 1 = tn − 2tn−1 = c1 + c2 2n − 2(c1 + c2 2n−1 ) = −c1 Indiferent de conditia initial˘. deoarece avem ˆ mod evident tn ≥ n. + cd Ecuatia caracteristic˘ complet˘ este: ¸ a a   k Exemplul 3: Tn = 2T (n − 1) + n + 2n . p2 (n) = 1. ¸ ¸ a 6. nu este necesar s˘ calcul˘m efectiv a a a a constantele ˆ solutia general˘. Dac˘ ¸tim c˘ tn = c1 1n + c2 2n .2 O form˘ mai general˘ a a O ecuatie recurent˘ neomogen˘ de form˘ mai general˘ este: ¸ a a a a k j=0 aj T n − j = bn · pd1 (n) + bn · pd2 (n) + ..2. = 0 . Din conditiile initiale. pentru a g˘si cea de-a a ¸ ¸ ¸ a a doua conditie calcul˘m ¸ a t1 = 2t0 + 1 = 1.2. obtinem ¸ ¸ ¸ tn = 2n − 1. Avem atunci ın a tn ∈ Ω(2n ) ¸i deci... ECUATII RECURENTE NEOMOGENE ¸ 81 care este de forma general˘ prezentat˘ la ˆ a a ınceput. Dac˘ ne intereseaz˘ doar ordinul lui tn . Putem obtine chiar ceva mai mult. Stim c˘ t0 = 0. tn ∈ Θ(2n )..6. ıi s d2 = 0. cu b = 1 si p(n) = 1. ın ¸ a as a a Din faptul c˘ num˘rul de mut˘ri a unor discuri nu poate fi negativ sau a a a constant. Substituind s ¸ solutia general˘ ˆ ¸ a ınapoi ˆ recurenta initial˘. d1 = 1 ¸i b2 = 2. Acestui caz ˆ corespund b1 = 1. Solutia general˘ a a ¸ s ¸ a recurentei este: ¸ tn = c1 1n + c2 2n Avem nevoie de dou˘ conditii initiale..

82 cu solutia: ¸ CAPITOLUL 6. 6.6) unde a ¸i b sunt constante iar f (n) este o functie (aplicarea metodei Divide et s ¸ Impera conduce de obicei la o astfel de ecuatie recurent˘). Din fericire ˆ a.3 Teorema master De multe ori apare relatia de recurent˘ de forma ¸ ¸a T (n) = aT (n/b) + f (n) (6. dac˘ f (n) = O nlogb (a−ε) cu ε > 0 atunci T (n) = Θ nlogb a a 2. ≤ c·f (n) cu c < 1 atunci T (n) = Θ (f (n)).2.2. aceasta este o ¸ ıns˘ tehnic˘ de rezolvare a celor mai multe relatii de recurent˘ provenite din metoda a ¸ ¸a Divide et Impera. dac˘ f (n) = Θ nlogb a atunci T (n) = Θ nlogb a lg n a 3. a a a .6). R˘d˘cina arborelui contine valoarea f (n). dac˘ f (n) = Ω nlogb (a+ε) ¸i a·f a s n b Din p˘cate. Solutia dat˘ de teorema master este: ¸ a 1. ANALIZA ALGORITMILOR RECURSIVI T (n) = c1 · 1n + c2 · n · 2n + c3 · 2n + c4 · n · 2n  T (0) = 0   T (1) = 2T (0) + 1 + 21 = 3 T (2) = 2T (1) + 2 + 22 = 12    T (3) = 2T (2) + 3 + 23 = 35 Deci  c3 c1 +   c + c + 2c + 2c 1 2 3 4 c1 + 2c2 + 4c3 + 8c4    c1 + 3c2 + 8c3 + 24c4  =0 c1   c =3 2 ⇒ c3 = 12    = 35 c4 = −2 = −1 =2 =1 T (n) = −2 − n + 2n+1 + n · 2n = O(n · 2n ). ¸i a ¸ a ¸ s multe recurente utile nu sunt de forma (6. Pentru a rezolva astfel de ecuatii recurente vom reprezenta arborele generat ¸ de ecuatia recursiv˘.2. ¸i ea are noduri ¸ a a a ¸ s descendente care sunt noduri r˘d˘cin˘ pentru arborele provenit din T (n/b). A¸a numita teorem˘ ¸ a s a Master d˘ o metod˘ general˘ pentru rezolvarea unor astfel de recurente cˆnd f (n) a a a ¸ a este un simplu polinom. teorema Master nu functioneaz˘ pentru toate functiile f (n).

2. a • dac˘ af (n/b) = βf (n) unde β > 1 atunci T (n) = Θ(nlogb a ). a a Ultimul termen diferit de zero ˆ sum˘ este de forma ak = alogb n = nlogb a (ultima ın a egalitate fiind ˆ alnit˘ ˆ liceu!). ıntˆ a ın Acum putem u¸or enunta ¸i demonstra teorema Master. + ak f (n/bk ) unde k este adˆncimea arborelui de recursivitate. Suma ˆ acest a a a ın caz este o constant˘ ˆ a ınmultit˘ cu ultimul termen care este nlogb a . Din n/bk = 1 rezult˘ k = logb n. atunci prin inductie a a ¸ se poate ar˘ta c˘ suma este a unei progresii geometrice cresc˘toare. ¸ a . ECUATII RECURENTE NEOMOGENE ¸ 83 Pe nivelul i se afl˘ nodurile care contin valoarea ai f (n/bi ). obtinem a a ¸ T (n) = f (n) + af (n/b) + a2 f (n/b2 ) + a3 f (n/b3 ) + . a Demonstratie: Dac˘ f (n) este un factor constant mai mare decˆt f (b/n). atunci ¸ a a prin inductie se poate ar˘ta c˘ suma este a unei progresii geometrice descresc˘toare. s a ¸ a ¸a Presupunem c˘ T (1) = f (1). ¸ a Dac˘ f (n) este un factor constant mai mic decˆt f (b/n). a Cu aceast˘ reprezentare este foarte clar c˘ T (n) este suma valorilor din a a nodurile arborelui. Presupunˆnd c˘ fiecare nivel este plin.. a • dac˘ af (n/b) = f (n) atunci T (n) = Θ(f (n) logb n).6. s ¸ s Teorema 1 (Teorema Master) Relatia de recurenta T (n) = aT (n/b)+f (n) are ¸ ¸˘ urm˘toarea solutie: a ¸ • dac˘ af (n/b) = αf (n) unde α < 1 atunci T (n) = Θ(f (n)). ¸ a a a Suma ˆ acest caz este o constant˘ ˆ ın a ınmultit˘ cu primul termen care este f (n).. Recursivitatea se a ¸ opre¸te cˆnd se obtine un caz de baz˘ pentru recurent˘.

vom compara ¸ a dou˘ versiuni ale recurentei pentru functia S(n + α): a ¸ ¸ S(n) ≤ 2S(n/2) + O(n) T (n) ≤ 2T (n/2 + 1) + n ⇒ T (n + α) ≤ 2T (n/2 + α) + O(n) ⇒ T (n + α) ≤ 2T ((n + α)/2 + 1) + n + α Pentru ca aceste dou˘ recurente s˘ fie egale. a Exemple.84 CAPITOLUL 6. Metoda transform˘rii domeniului rescrie functia T (n) sub forma S(f (n)). Mergesort: T (n) = 2T (n/2) + n. nu vom atinge niciodat˘ cazul de baz˘ T (1) = 0. a ¸ unde f (n) este o functie simpl˘ ¸i S() are o recurent˘ mai u¸oar˘. rezult˘ α = 3/4. rezult˘ α = 3/2. a a a Pentru a obtine o recurent˘ care s˘ fie valid˘ pentru orice valori ˆ ¸ ¸a a a ıntregi ale lui n. atunci prin inductie se poate ar˘ta c˘ fiecare din cei a ¸ a a k + 1 termeni din sum˘ sunt egali cu f (n). putem rezolva recurente pentru s a ¸ care nu se poate aplica teorema Master. unde α este o constant˘ a ¸ a necunoscut˘.4 Transformarea recurentelor ¸ La Mergesort am avut o relaie de recurent˘ de forma T (n) = 2T (n/2) + n ¸i ¸ ¸a s am obtinut solutia T (n) = O(n log2 n) folosind teorema Master (metoda arborelui ¸ ¸ de recursivitate). a ¸ a care implic˘ α = 2. rezult˘ α = 1 deci T (n) = Θ(n log2 n). Pentru a obtine valoarea corect˘ a lui α. ¸ as ¸a s a Urm˘toarele inegalit˘¸i sunt evidente: a at T (n) ≤ 2T (⌈n/2⌉) + n ≤ 2T (n/2 + 1) + n. ¸ Aici af (n/b) = 3n/4 iar f (n) = n. Teorema Master ne spune acum c˘ S(n) = O(n log n). a dac˘ n nu este o putere a lui 2. trebuie s˘ determin˘m cu atentie marginile inferioar˘ ¸i superioar˘: a a ¸ as a T (n) = T (⌊n/2⌋) + T (⌈n/2⌉) + n. iar f (n) = n. . Algoritmul de multiplicare al lui Karatsuba: T (n) = 3T (n/2) + n. Selectia aleatoare: T (n) = T (3n/4) + n.2. Aici af (n/b) = 3n/2 iar f (n) = n. Aici af (n/b) = n. Cˆnd n este impar. 1. Acum definim o nou˘ functie S(n) = T (n + α). aleas˘ astfel ˆ at s˘ fie satisf˘cut˘ recurenta din teorema Master a a ıncˆ a a a ¸ S(n) ≤ S(n/2) + O(n). deci T (n) = Θ(n). a ¸a a a recurenta ne cere s˘ sort˘m un num˘r elemente care nu este ˆ ¸ a a a ıntreg! Mai r˘u chiar. a 3. Aceast˘ modalitate este corect˘ dac˘ n este o putere a lui 2. deci T (n) = Θ(nlog2 3 ). dar a a a pentru alte valori ale lui n aceast˘ recurent˘ nu este corect˘. 6. deci a a T (n) = S(n − 2) = O((n − 2) log(n − 2) = O(n log n). ANALIZA ALGORITMILOR RECURSIVI Dac˘ af (b/n) = f (n). trebuie ca n/2+α = (n+α)/2+1. a 2. a Folosind accea¸i tehnic˘ a arborelui recursiv.

a ın ¸ a a a pentru care costul operatiei de c˘utare ˆ a ındepline¸te relatia de recurent˘ s ¸ ¸a T (n) = T (n/2) + T (n/4) + 1. ¸i √ and metoda arborelui de recursivitate nu obtinem s utilizˆ ¸ decˆt ni¸te margini slabe n << T (n) << n. T (n) = Θ(n log n) este un rezultat ˆ ıntemeiat de¸i am ignorat marginile s inferioar˘ ¸i superioar˘ de la ˆ as a ınceput! Transformarea domeniului este util˘ pentru ˆ aturarea marginilor inferioar˘ a ınl˘ a ¸i superioar˘. printr-o schimbare de variabil˘. n > 1 Facem schimbarea de variabil˘ t(k) = T (2k ) ¸i obtinem: a s ¸ t(k) − 2 · t(k − 1) = k · 2k . Aceasta nu se potrive¸te cu teorema master. ECUATII RECURENTE NEOMOGENE ¸ 85 Un argument similar d˘ o ajustare a marginii inferioare T (n) = Ω(n log n). a Deci. p(k) = k. s Exist˘ ˆ geometria computational˘ o structur˘ de date numit˘ arbore pliat. putem rezolva recurente mult mai a ¸ complicate. a s Dac˘ nu au forma standard. fie T (n) = 2 · T (n/2) + n · log n. d = 1 Ecuatia caracteristic˘ complet˘ este: ¸ a a (r − 2)3 = 0 cu solutia ¸ t(k) = c1 · 2k + c2 · k · 2k + c3 · k 2 · 2k Deci T (n) = c1 · n + c2 · n · log n + c3 · n · log2 n ∈ O(n · log2 n|n = 2k ) Uneori. a Un prim exemplu este recurenta T (n) = 4T (n/2) + n. O schimbare de variabil˘ aplicabil˘ pentru ecuatii a a a ¸ de recurent˘ de tip multiplicativ este: ¸a n = 2k ⇔ k = log n De exemplu. ¸i a termenilor de ordin mic din argumentele oric˘rei recurente care s a s a ¸ se potrive¸te un pic cu teorema master sau metoda arborelui de recursivitate. ¸ ¸ ¸ a Presupunem pentru ˆ ınceput c˘ n este o putere a lui 2. ˆ exemplele care urmeaz˘.2. n > 1 .6. pentru c˘ cele dou˘ subprobleme s a a au dimensiuni diferite. ecuatiile recurente pot fi aduse la aceast˘ form˘ a ¸ a a printr-o schimbare de variabil˘. deci b = 2. vom nota cu T (n) termenul general al In a recurentei si cu tk termenul noii recurente obtinute printr-o schimbare de variabil˘.

ANALIZA ALGORITMILOR RECURSIVI ˆ care ˆ ın ınlocuim pe n cu 2k . Obtinem succesiv a ¸ T (2k ) = 3T (2k−1 ) + c2k tk = 3tk−1 + c2k cu ecuatia caracteristic˘ ¸ a tk = c1 3k + c2 2k T (n) = c1 3lg n + c2 n (x − 3)(x − 2) = 0 (x − 4)2 = 0 . s˘ consider˘m ¸i exemplul In a s a a s T (n) ∈ O(n2 log n|n este o putere a lui 2) T (n) = 3T (n/2) + cn. tk = c1 4k + c2 2k . ˆ s Inlocuim la loc pe k cu log2 n T (n) = c1 n2 + c2 n Rezult˘ a T (n) ∈ O(n2 |n este o putere a lui 2) Un al doilea exemplu ˆ reprezint˘ ecuatia ıl a ¸ T (n) = 4T (n/2) + n2 . T (n) = c1 n2 + c2 n2 lg n ¸i obtinem s ¸ ˆ sfˆr¸it. notam tk = T (2k ) = T (n) ¸i obtinem s ¸ tk = 4tk−1 + 2k Ecuatia caracteristic˘ a acestei recurente liniare este ¸ a ¸ (x − 4)(x − 2) = 0 ¸i deci.86 CAPITOLUL 6. s ¸ a Atunci. n > 1 c fiind o constant˘. n > 1 Procedˆnd la fel. ajungem la recurenta a tk = 4tk−1 + 4k cu ecuatia caracteristic˘ ¸ a ¸i solutia general˘ tk = c1 42 + c2 k42 .

at Fie T : N −→ R+ o functie eventual nedescresc˘toare ¸ a T (n) = aT (n/b) + cnk .3 Probleme rezolvate 1. Ecuataia caracteristic˘ corespunz˘toare ¸ a a r2 − r − 1 = 0 are solutiile ¸ √ √ 1− 5 1+ 5 . a este o putere a lui b. pentru a > bk . ¸i c sunt numere reale pozitive. S˘ se rezolve ecuatia: a ¸ Fn+2 = Fn+1 + Fn .6. n/n0 s pentru a < bk .3. n > n0 unde: n0 ≥ 1. r2 = . PROBLEME REZOLVATE ¸i. r1 = 2 2 √ 1+ 5 2 n Solutia general˘ este ¸ a Fn = c1 + c2 √ 1− 5 2 n . deoarece s alg b = blg a obtinem ¸ T (n) = c1 nlg 3 + c2 n deci. F0 = 0. pentru a = bk .   Θ(nlogb a ). T (n) ∈ O(nlg 3 |n este o putere a lui 2) 87 Putem enunta acum o proprietate care este util˘ ca retet˘ pentru analiza ¸ a ¸ a algoritmilor cu recursivit˘¸i de forma celor din exemplele precedente. b ≥ 2 si k ≥ 0 sunt ˆ ıntregi. Atunci avem  Θ(nk ).  T (n) ∈ Θ(nk log n). Determin˘m constantele c1 ¸i c2 din conditiile initiale F0 = 0 ¸i F1 = 1. F1 = 1. 6. a s ¸ ¸ s Rezolvˆnd sistemul a c1 + c2 = 0 c1 √ 1+ 5 2 + c2 √ 1− 5 2 =1 .

x1 = 1. S˘ se rezolve relatia de recurent˘: a ¸ ¸a xn+3 = 6xn+2 − 12xn+1 + 8xn . . c2 = ¸ ¸ a Solutia general˘ este: ¸ a xn = 3 2 x0 = 0. 5 1 2 x0 = 0. S˘ se rezolve relatia de recurent˘: a ¸ ¸a xn+2 = 2xn+1 − 2xn . x0 = 0.88 CAPITOLUL 6. ¸i c3 = − 1 . s 2 3 1 n − n2 2n = (3n − n2 )2n−1 . c2 = ¸ ¸ a 5 Solutia general˘ este: ¸ a xn = n 1 + 2 5 1 2n − (−3)n . Ecuatia caracteristic˘ corespunz˘toare este: ¸ a a r3 − 6r2 + 12r − 8 = 0 ¸i are solutiile: r1 = r2 = r3 = 2. x2 = 3. s ¸ Solutia general˘ este de forma: ¸ a xn = (c1 + c2 n + c3 n2 )2n . x1 = 2. s ¸ s Solutia general˘ este de forma: ¸ a xn = (c1 + nc2 )2n + c3 (−3)n . x1 = 2. Din conditiile initiale rezult˘ constantele: c1 = 0. ¸ s Deci. Ecuatia caracteristic˘ corespunz˘toare este: ¸ a a r3 − r2 − 8r + 12 = 0 ¸i are solutiile: r1 = r2 = 2 ¸i r3 = −3. 2 2 4. x2 = 4. ANALIZA ALGORITMILOR RECURSIVI 1 1 obtinem c1 = √5 ¸i c1 = − √5 . S˘ se rezolve relatia de recurent˘: a ¸ ¸a xn+3 = xn+2 + 8xn+1 − 12xn . ¸i c3 = − 1 . s 5 3. Din conditiile initiale rezult˘ constantele: c1 = 1 . solutia relatiei de recurent˘ care define¸te numerele lui Fibonacci este: ¸ ¸ ¸a s √ n √ n 1 1+ 5 1− 5 1 Fn = √ −√ 2 2 5 5 2.

Ecuatia caracteristic˘ corespunz˘toare este: ¸ a a r3 − 4r2 + 6r − 4 = 0 ¸i are solutiile: r1 = 2. S˘ se rezolve relatia de recurent˘: a ¸ ¸a T (n) − 3T (n − 1) + 4T (n − 2) = 0. r2 = 2 cos − i sin . S˘ se rezolve relatia de recurent˘: a ¸ ¸a xn+3 = 4xn+2 − 6xn+1 + 4xn . + 3 sin 2 4 4 6. c2 = 1 si c3 = 2 . x2 = 1. n ≥ 2. s ¸ s Solutia general˘ este de forma: ¸ a xn = c1 2n + c2 √ 2 n x0 = 0. 4 5.3. PROBLEME REZOLVATE Ecuatia caracteristic˘ corespunz˘toare este: ¸ a a r2 − 2r + 2 = 0 89 ¸i are solutiile: r1 = 1 + i ¸i r2 = 1 − i care se pot scrie sub form˘ trigonometric˘ s ¸ s a a astfel: √ √ π π π π r1 = 2 cos + i sin .6. T (0) = 0. cos √ nπ 2 + c3 4 n sin nπ . 4 3 1 Din conditiile initiale rezult˘ constantele: c1 = − 2 . 4 4 4 4 Solutiile fundamentale sunt: ¸ x(1) = n √ 2 n cos √ nπ (2) 2 . + c2 sin 4 4 Din conditiile initiale rezult˘ constantele: c1 = 0 si c2 = 1. . xn = 4 n sin nπ . x1 = 1. ¸ ¸ a 2 Solutia general˘ este: ¸ a √ n 2 nπ nπ n−1 xn = −2 + cos . ¸ ¸ a Solutia general˘ este: ¸ a xn = √ 2 n sin nπ . 4 Solutia general˘ este de forma: ¸ a xn = √ 2 n c1 cos nπ nπ . r2 = 1 + i ¸i r3 = 1 − i. T (1) = 1.

avem 2f (n) > af (n/b) > 1. Ecuatia caracteristic˘: ¸ a r3 − 5r2 + 8r − 4 = 0 ⇒ r1 = 1. S˘ se rezolve relatia de recurent˘: a ¸ ¸a T (n) = 4T (n/2) + n lg n. S˘ se rezolve relatia de recurent˘: a ¸ ¸a T (n) = 5T (n − 1) − 8T (n − 2) + 4T (n − 3). care nu este tocmai dublul lui In f (n) = n lg n.9f (n). a as s a a deci solutia este T (n) = Θ(nlog2 4 ) = Θ(n2 ). r2 = 4. Pentru n suficient de mare. avem af (n/b) = 2n lg n − 2n. ˆ acest caz. 9. T (1) = 1.90 CAPITOLUL 6. S˘ se rezolve relatia de recurent˘: a ¸ ¸a T (n) = 2T (n/2) + n lg n. cu T (0) = 0. Acest truc nu merge ˆ cazurile doi ¸i ¸ ın s trei ale teoremei Master. r2 = r3 = 2 deci T (n) = c1 1n + c2 2n + c3 n2n Determinarea constantelor  c1 + c2  c + 2c2 + 2c3  1  c1 + 4c2 + 8c3 Deci T (n) = −2 + 2n+1 − n n 2 = 2n+1 − n2n−1 − 2. deci ¸ a ¸ T (n) = c1 (−1)n + c2 4n Constantele se determin˘ din conditiile initiale: a ¸ ¸ c1 + c2 = 0 −c1 + 4c2 = 1 ⇒ 1 c1 = − 5 c2 = 1 5 Solutia este: ¸ T (n) = 1 n [4 − (−1)n ] . 5 7. ANALIZA ALGORITMILOR RECURSIVI Ecuatia caracteristic˘ r2 − 3r + 4 = 0 are solutiile r1 = −1. . Suma este m˘rginit˘ ¸i inferior ¸i superior de c˘tre serii geometrice cresc˘toare. T (2) = 2. 2  c1 = −2 =0  = 1 ⇒ c2 = 2   1 =2 c3 = − 2 8. n ≥ 3.

ˆ ambele situatii. avem un arbore recursiv ”trunchiat”. 12. vom subevalua ¸ a T (n) contorizˆnd numai nodurile din arbore pˆn˘ la nivelul frunzei care este cea a a a mai putin adˆnc˘. as a ın a a Similar. Suma a a s a ın tuturor nodurilor de pe nivelul i este n/(lg n − i). observ˘m c˘ suma pe nivel formeaz˘ o serie a a a geometric˘ descresc˘toare T (n) = n + 9n/10 + 81n/100 + . S˘ se rezolve relatia de recurent˘: a ¸ ¸a T (n) = T (3n/4) + T (n/4) + n. Nodurile din orice nivel complet (adic˘. Dac˘ ne uit˘m numai la a a nivelurile complete ale arborelui. deci T (n) = Θ(n). 11. j 10. a a lg n−1 T (n) = i=0 n = lg n − i lg n j=1 n = nHlg n = Θ(n lg lg n). deasupra oric˘rei frunze) au suma a a n. Aceste observatii ne dau marginile inferioar˘ ¸i superioar˘: ¸ a a ¸ as a n log4 n ≤ T (n) ≤ n log4/3 n. a ¸ Trebuie s˘ calcul˘m suma pe fiecare nivel ¸i suma total˘ ˆ alt mod. s Pentru a obtine o margine superioar˘. avem c˘ a a T (n) = Θ(n log n). iar diferenta nu este un factor constant. S˘ se rezolve relatia de recurent˘: ¸ a a ¸ ¸a T (n) = T (n/5) + T (7n/10) + n. Din nou.. Avem cel mult lg lg n niveluri dar acum avem nodurile de pe nivelul i care au suma 2i n. deci este la fel ca ˆ ultimul caz al teoremei Master ¸i orice frunz˘ are nivelul ın s a ˆ ıntre log4 n ¸i log4/3 n. a a In ¸ seriile geometrice sunt majorate de termenul cel mai mare. aceasta ˆ In ınseamn˘ a c˘ adˆncimea arborelui este cel mult lg n − 1..6. Putem s˘ obtinem o margine superioar˘ ignorˆnd cazurile a ¸ a a de baz˘ ˆ totalitate ¸i crescˆnd arborele spre infinit. Avem o serie geometric˘ cresc˘toare a sumelor nivelurilor. ˆ particular. ˆ acest caz nodurile de pe acela¸i nivel al arborelui de recursivitate au diferite In s valori. PROBLEME REZOLVATE 91 Nu putem aplica teorema Master pentru c˘ af (n/b) = n/(lg n − 1) nu este a egal˘ cu f (n) = n/ lg n. Deoarece aceste margini difer˘ numai printr-un factor constant. pentru a obtine o margine inferioar˘ pentru T (n). ¸i putem obtine o margine a ın s a s ¸ inferioar˘ contorizˆnd numai nodurile din nivelurile complete. (Quicksort aleator).3.. deci este ca ˆ primul a a ın caz al teoremei Master. la fel ca a a . vom supraevalua T (n) ignorˆnd cazurile ¸ a a de baz˘ ¸i extinzˆnd arborele ˆ jos c˘tre nivelul celei mai adˆnci frunze. S˘ se rezolve relatia de recurent˘: a ¸ ¸a √ √ T (n) = 2 n · T ( n) + n. (Selectie determinist˘).

. ANALIZA ALGORITMILOR RECURSIVI ˆ cazul doi din teorema Master. a a la fel ca ˆ cazul doi din teorema master. Suma nodurilor de pe nivelul i este 4i n.92 CAPITOLUL 6. Se obtine ¸ T (n) = Θ(4lg lg n n) = Θ(n log2 n). Avem o serie geometric˘ cresc˘toare. deci nu trebuie decˆt s˘ avem grij˘ de ın a a a aceste niveluri. deci T (n) este majorat˘ de suma nivelurilor cele ın a mai adˆnci. 13. S˘ se rezolve relatia de recurent˘: a ¸ ¸a √ √ T (n) = 4 n · T ( n) + n. Se obtine: a ¸ T (n) = Θ(2lg lg n n) = Θ(n log n).

n. for i=2.1 Minim ¸i maxim s S˘ presupunem c˘ dorim s˘ determin˘m valorile minim˘ ¸i maxim˘ dintru-un a a a a as a vector x[1. Se poate mai repede? Da! ˆ artim ¸irul ˆ ¸ Imp˘ ¸ s ın dou˘ ¸i determin˘m vmin ¸i vmax ˆ cele dou˘ zone. n vmin = minim(vmin. Proced˘m astfel: a vmin = x[1]. Compar˘m vmin1 cu vmin2 as a s ın a a ¸i stabilim vminm. x[i]) Evident se fac 2n − 2 comparatii. Prelucrarea se repet˘ pentru cele dou˘ s a a zone (deci se folose¸te recursivitatea). Apar cˆte dou˘ comparatii ˆ plus de fiecare s a a ¸ ın dat˘.1. Atunci a ¸i b trebuie s˘ satisfac˘ sistemul de ecuatii s a a ¸ 2a + b = 1 an + b = 2(an/2 + b) + 2 93 . vmax = x[1]..1 Operatii cu numere ¸ 7. Atunci a ¸ T (n) = 2T (n/2) + 2 ¸i T (2) = 1.Capitolul 7 Algoritmi elementari 7. La fel pentru vmax. s Cum rezolv˘m aceast˘ relatie de recurent˘? B˘nuim c˘ solutia este de forma a a ¸ ¸a a a ¸ T (n) = an + b. x[i]) vmax = maxim(vmax. Dar cˆte sunt ˆ minus? Presupunem c˘ n este o putere a lui 2 ¸i T (n) este a a ın a s num˘rul de comparatii.

while(n%d==0){nd++.nd. while(d*d<=n) { nd=0. algoritmul are forma: s a vmin = minim(x[1].2 Divizori Fie n un num˘r natural. · pαk 2 1 k (7.2) Pentru calculul lui d(n) putem folosi urm˘torul algoritm: a static int ndiv(int n) { int d. Se poate demonstra c˘ num˘rul de comparatii a a a ¸ este 3 ⌈n/2⌉ − 2 pentru a afla minimum ¸i maximum. ALGORITMI ELEMENTARI care are solutia b = −2 ¸i a = 3/2.n=n/d. iar initializarea variabilelor necesit˘ ¸ a ¸ ¸ a o comparatie.x[i+1]) cmax = maxim(x[i]. deci avem un total de 3n/2 − 2 ¸ a comparatii pentru n par. Descompunerea ˆ facori primi a ın n = pα1 · pα2 · . atunci: d(n) = (1 + α1 )(1 + α2 ).x[2]) for(i=3.1..p=1.1) se nume¸te descompunere canonic˘. Ciclul se repet˘ de (n − 2)/2 ori. s O idee similar˘ poate fi aplicat˘ pentru varianta secvential˘.1. Presupunem c˘ a a ¸ a a ¸irul are un num˘r par de termeni. Atunci.x[i+1]) if cmin < vmin vmin = cmin if vmax > cmax vmax = cmax Fiecare iteratie necesit˘ trei comparatii..i=i+2) cmin = minim(x[i]. T (n) = 3n/2 − 2.} p=p*(1+nd). d=2.x[2]) vmax = maxim(x[1].n=n/d. ¸ 7.i<n.(1 + αk ) (7.} . while(n%d==0){nd++.. deci (pentru n putere a lui 2). Dac˘ not˘m prin d(n) num˘rul divizorilor lui s a a a a n ∈ N. ¸ s adic˘ 75% din algoritmul anterior.94 CAPITOLUL 7. d=3.1.nd=0..

if(nr<=1) return false. if (a < b) { c = a.} return b. if(nr==2) return true.1.7. int b} { int c. d=3. } . b) este algoritmul lui Euclid. if(nr%2==0) return false. if(d*d>nr) return true.2. ALGORITMUL LUI EUCLID p=p*(1+nd). b = c. b = c. n]. } 7. } while((c=a%b) != 0) { a = b.2 Algoritmul lui Euclid 7. De exemplu dac˘ a = 1134 = 2 ∗ 3 ∗ 3 ∗ 3 ∗ 3 ∗ 7 ¸i b = 308 = a s 2 ∗ 2 ∗ 7 ∗ 11 atunci cmmdc(a. } if(n!=1) p=p*2. static int cmmdc(int a. while((d*d<=nr)&&(nr%d!=0)) d=d+2. a = b. } 95 7. d=d+2. return p.3 Numere prime Pentru testarea primalit˘¸i unui num˘r putem folosi urm˘torul algoritm: at a a static boolean estePrim(int nr) { int d.1 Algoritmul clasic Un algoritm pentru calculul celui mai mare divizor comun (cmmdc) a dou˘ a numere naturale poate fi descompunerea lor ˆ factori ¸i calculul produsului tuturor ın s divizorilor comuni. b) = 2 ∗ 7 = 14.2. else return false. Un algoritm eficient pentru calculul cmmdc(a. Descompunerea ˆ factori a unui num˘r natural n poate necesita ˆ ın a√ ıncercarea tuturor numerelor naturale din intervalul [2.

a a s s ak = bk−1 ¸i bk = ak−1 mod bk−1 = ak−1 − dk−1 ∗ bk−1 . Dar pentru cele a dou˘ numere a ¸i b din final.96 Pentru a = 1134 ¸i s a0 = 1134. De aici rezult˘ c˘ a a a cmmdc(b. b). Aceste numere pot fi calculate parcurgˆnd ˆ ıncˆ a ınapoi algoritmul clasic al lui Euclid. d2 = 2. CAPITOLUL 7.2 Algoritmul lui Euclid extins Pentru orice dou˘ numere intregi pozitive. a1 = 308. d3 = 7. b). cmmdc(a. exist˘ x ¸i y (unul negativ) astfel a a s ˆ at x ∗ a + y ∗ b = cmmdc(a. b) = gcd(a. deci a − x ∗ b = c3 ∗ d ¸i b = c2 ∗ d. a3 = 98. a s a Presupunem c˘ d divide a − x ∗ b ¸i b. a1 = 308. pentru c˘ b divide a. ALGORITMI ELEMENTARI b = 308 se obtine: ¸ b0 = 308. cˆnd bk divide a s a a as a ak . a Substituind aceste expresii pentru ak ¸i bk obtinem s ¸ cmmdc(a. a Demonstr˘m ¸i inegalitatea contrar˘ cmmdc(a − x ∗ b. b) = xk ∗ ak + yk ∗ bk = xk ∗ bk−1 + yk ∗ (ak−1 − dk−1 ∗ bk−1 ) = yk ∗ ak−1 + (xk − yk ∗ dk−1 ) ∗ bk−1 . b). b3 = 14. b) = cmmdc(a mod b. Prin inductie rezult˘ c˘ cel mai mare divizor comun al ultimelor dou˘ numere ¸ a a a este egal cu cel mai mare divizor comun al primelor dou˘ numere. aa a Presupunem c˘ d divide a ¸ b. d0 = 3. d1 = 1. b). Fie ak ¸i bk valorile lui a ¸i b dup˘ k iteratii ale buclei din algoritm. b) >= cmmdc(a. Demonstratie: Pentru ˆ ¸ ınceput ar˘t˘m c˘ cmmdc(a − x ∗ b. Atunci d a s s divide a pentru c˘ a = (a − x ∗ b) + x ∗ b = (c3 + x ∗ c2 ) ∗ d. a3 = 98. b1 = 210. unde s dk−1 = ak−1 /bk−1 (ˆ artire ˆ ımp˘ ¸ ıntreag˘). b) <= cmmdc(a. putem calcula xk−1 ¸i yk−1 . obtinem t a ¸ ¸ xk−1 = yk . b). Astfel. b2 = 98. b3 = 14. deci a = c1 ∗ d ¸i b = c2 ∗ d. . b) = b. b) = cmmdc(a. b). a2 = 210. c) = cmmdc(c. ¸ Prin inductie presupunem c˘ xk ¸ yk exist˘. b2 = 98. yk−1 = xk − yk ∗ dk−1 . a2 = 210. obtinem: s ¸ a0 = 1134.2. b0 = 308. ¸inˆnd cont de relatia xk−1 ∗ak−1 +yk−1 ∗bk−1 = cmmdc(a. a s a 7. bk ) = cmmdc(a. b). Atunci d divide a − x ∗ b a s s pentru c˘ a − x ∗ b = (c1 − x ∗ c2 ) ∗ d. b1 = 210. pentru c˘ la sfˆr¸it. putem lua xk = 0 ¸ yk = 1. Pentru 1134 ¸i 308. Fie xk ¸i yk s s a ¸ s numerele care indeplinesc relatia xk ∗ ak + yk ∗ bk = cmmdc(ak . Lema 1 cmmdc(a − x ∗ b. s Presupunˆnd c˘ xk ¸i yk sunt cunoscute.

a a s 7.length-1. x2 = 1. else for(i=minmn+1. Deci as s a(X) = am X m + . int[] b) { int m.3. x0 = 3.j. a a a ceea ce arat˘ c˘ valorile calculate pentru x = x0 ¸i y = y0 nu sunt unice. Not˘m cu a si b vectorii coeficientilor a ¸ a ¸ polinoamelor cu care se opereaz˘ ¸i cu m ¸i n gradele lor. i=k.. valorile pentru xk ¸i yk : s s x3 = 0. Solutia nu este unic˘.3 Operatii cu polinoame ¸ Toate operatiile cu polinoame obi¸nuite se fac utilizˆnd ¸iruri de numere ¸ s a s care reprezint˘ coeficientii polinomului. int[] s.minmn.i<=k.. y1 = −2 − 3 ∗ 3 = −11. minmn=m.i++) s[i]=a[i]+b[i]. ¸ a ¸ a S˘ observ˘m c˘ (3 + k ∗ 308) ∗ 1134 − (11 + k ∗ 1134) ∗ 308 = 14. if(m<n) {k=n.. } } . return ss.i<=k.i++) s[i]=a[i]. minmn=n. + a1 X + a0 ¸i b(X) = bn X n + . while((s[i]==0)&&(i>=1)) i--. s 7. for(i=0.} else {k=m. n=b. a a static int[] sumap(int[] a. y2 = 0−1∗2 = −2.k. pentru orice k..j++) ss[j]=s[j]. y1 = 1+2∗1 = 3. Desigur relatia 3 ∗ 1134 − 11 ∗ 308 = 14 este corect˘.7. if(minmn<m) for(i=minmn+1. x1 = −2.} s=new int[k+1].i.n.3.i<=minmn. if(i==k) return s. y3 = 1. else { int[] ss=new int[i+1]. m=a. OPERATII CU POLINOAME ¸ 97 ¸i de asemenea. + b1 X + b0 .1 Adunarea a dou˘ polinoame a Este asem˘n˘toare cu adunarea numerelor mari. for(j=0.i++) s[i]=b[i].j<=i.length-1.

n. n=b. + b1 X + b0 derivata de ordinul 1 a polinomului a(X) = am X m + am−1 X m−1 + .. } 7.98 CAPITOLUL 7.i.length-1. + a1 ) · x + a0 static int valp(int[] a. . gradul polinomului produs p = a·b este m+n iar coeficientul pk este suma tuturor produselor de forma ai · bj unde i + j = k. val=a[m].3.length-1.((an · x + an−1 ) · x + an−2 ) · x + . 0 ≤ i ≤ m ¸i 0 ≤ j ≤ n. int[] b) { int m.j++) p[i+j]+=a[i]*b[j]. m=a. ALGORITMI ELEMENTARI 7. int x) { int m.3 Calculul valorii unui polinom Valoarea unui polinom se calculeaz˘ eficient cu schema lui Horner: a a(x) = (...4 Fie Calculul derivatelor unui polinom b(X) = bn X n + bn−1 X n−1 + .i++) for(j=0.val.. return val. + a1 X + a0 .3. m=a.i--) val=val*x+a[i]. } 7..3.. p=new int[m+n+1]. int[] p.i. for(i=m-1.j<=n..2 ˆ Inmultirea a dou˘ polinoame ¸ a Evident.length-1. s static int[] prodp(int[] a..i>=0. for(i=0.j.i<=m. return p.

x).length-1.k).length-1. Rezult˘ c˘ a a n=m−1 ¸i s bi = (i + 1) · ai+1 pentru 0 ≤ i ≤ n. m=a. return b. int[] b.7.i. } 99 Pentru calculul valorii v = a′ (x) a derivatei polinomului a ˆ x este suficient ın apelul v=valp(derivp(a)..n. . for(i=0.i++) b=derivp(b).i++) b[i]=a[i]. atunci a a a static int[] derivpk(int[] a.3. for(i=0. } Pentru calculul valorii v = a(k) (x) a derivatei de ordinul k a polinomului a ˆ x este suficient apelul ın v=valp(derivpk(a. b=new int[n+1].i++) b[i]=(i+1)*a[i+1]. static int[] derivp(int[] a) { int m.int k) { int i. return b. + 2 · a2 · X + a1 .i<=n. for(i=1... int[] b. b=new int[m+1].i<=n.i<=k.. OPERATII CU POLINOAME ¸ Dar a′ (X) = m · am · X m−1 + (m − 1) · am−1 · X m−2 + . m=a.x). Dac˘ vrem s˘ calcul˘m derivata de ordinul k ≥ 0 a polinomului a. n=m-1.

for(i=0. if(j==m) return c. } } . ¸ ¸ 7. este prezentat ˆ ¸a ın algoritmul urm˘tor: a static boolean apartine(int[] a. j=0.1 Apartenenta la multime ¸ ¸ Testul de apartenent˘ a unui element x la o multime A. return cc.length. ale c˘rui elemente sunt a distincte.2 Diferenta a dou˘ multimi ¸ a ¸ Diferenta a dou˘ multimi este dat˘ de multimea ¸ a ¸ a ¸ C = A − B = {x|x ∈ A. else { int[] cc=new int[j].} return ap. x ∈ B} / Not˘m card A = m.i++) if(a[i]==x) {ap=true.4 Operatii cu multimi ¸ ¸ O multime A se poate memora ˆ ¸ ıntr-un vector a. } 7. boolean ap=false.100 CAPITOLUL 7.4. break.n=a.a[i]) c[j++]=a[i].length. m=a.i<n. int[] b) { int i.i<m. Folosind vectorii putem descrie operatiile cu multimi.i<j.i++) if(!apartine(b. ALGORITMI ELEMENTARI 7. int[] c=new int[m]. for(i=0. a static int[] diferenta(int[] a.4. int x) { int i. for(i=0.i++) cc[i]=c[i].

for(i=0. j=0.i++) c[i]=a[i].i<j. return cc. for(i=0.i++) cc[i]=c[i].i<n. m=a. int[] b) { int i.length. n=b.i++) if(!apartine(a. j=m.7.b[i]) c[j++]=b[i].i<m. for(i=0.i++) cc[i]=c[i]. int[] c=new int[m]. } } 7. if(j==m) return c. j. else { int[] cc=new int[j].length. for(i=0. ın s static int[] reuniune(int[] a.4.4 Produsul cartezian a dou˘ multimi a ¸ . m=a. int[] c=new int[m+n].i<m. Introducem ˆ C toate elementele lui A ¸i apoi elementele lui B − A.4. else { int[] cc=new int[j].i++) if(apartine(b. return cc. OPERATII CU MULTIMI ¸ ¸ 101 7.a[i]) c[j++]=a[i]. int[] b) { int i.4. j.3 Reuniunea ¸i intersectia a dou˘ multimi s ¸ a ¸ Reuniunea a dou˘ multimi este multimea: a ¸ C = A ∪ B = A ∪ (B − A).i<j. if(j==m+n) return c.length. } } Intersectia a dou˘ multimi este multimea: ¸ a ¸ C = A ∩ B = {x|x ∈ A ¸i x ∈ B} s static int[] reuniune(int[] a. for(i=0.

a a ¸ a a pozitia ¸ 1 2 3 4 De exemplu. este identic˘ cu ¸ a generarea submultimilor multimii de indici {1.i++) for(j=0.j<n. a2 . m=a. pentru A = {1. k. adic˘ 1 + 1 = (10)2 . Componenta i are valoarea 1 a dac˘ elementul ai apartine submultimii ¸i 0 ˆ caz contrar. for(i=0.length. an }. adic˘ a tuturor numerelor s ¸ a ˆ baza 2 care se pot reprezenta folosind n cifre. n}. ¸ ¸ O submultime se poate memora sub forma unui vector cu n componente. n=b.. matricea C este s linia 0 linia 1 0 1 1 1 1 2 2 1 3 3 2 1 4 2 2 5 2 3 6 3 1 7 3 2 8 3 3 9 4 1 10 4 2 11 4 3 7. k=0. static int[][] prodc(int[] a. vom folosi un vector v valoarea · · · · . 3. O astfel de reprezentare a ¸ ¸ s ın se nume¸te reprezentare prin vector caracteristic..length. y)|x ∈ A ¸i y ∈ B} s Putem stoca produsul cartezian sub forma unei matrice C cu dou˘ linii ¸i a s m × n coloane. } De exemplu. j. s Generarea tuturor submultimilor ˆ ¸ ınseamn˘ generarea tuturor combinatiilor a ¸ de 0 ¸i 1 care pot fi retinute de vectorul caracteristic V .4. 2. ın Pentru a genera adunarea ˆ binar. k++. 2.5 Generarea submultimilor unei multimi ¸ ¸ Generarea submultimilor unei multimi A = {a1 . 3}.. ALGORITMI ELEMENTARI Produs cartezian a doua multimi este multimea: A × B = {(x.i<m. 2. . ¸ unde fiecare component˘ poate avea valori 0 sau 1. . Fiecare coloan˘ a matricei contine cˆte un element al produsului a ¸ a cartezian. int[][] c=new int[2][m*n].102 CAPITOLUL 7. pentru n = 4... ¸inem cont c˘ trecerea de la un ordin la ın t a urm˘torul se face cˆnd se obtine suma egal˘ cu 2. } return c. 4} ¸i B = {1.j++) { c[0][k]=a[i]. c[1][k]=b[j].. int[] b) { int i.

¸i trecem la ordinul urm˘tor s a 0 ¸i a¸a mai departe s s · pˆn˘ cˆnd a a a 1 Aceste rezultate se pot retine ˆ ¸ ıntr-o matrice cu n linii ¸i 2n coloane. nc=1. } for(i=1. de exemplu.i++) c[j][i-1]=v[i].4. j=0.7. int[] v=new int[n+1]. for(i=1. coloana F reprezint˘ ˆ ¸ a a ıntreaga multime.i<=n. Coloana 0 reprezint˘ a ¸ a a multimea vid˘. j++. v[i-1]=v[i-1]+1. for(i=1. int[][] c. a3 . coloana 5 ¸ s reprezint˘ submultimea {a2 .i++) v[i]=0. ¸i trecem la ordinul urm˘tor s a 0 ¸i adun˘m 1 s a 1 ¸i adun˘m 1 s a 2 care nu este permis.i<=n. a4 }. s a1 a2 a3 a4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0 3 0 0 1 1 4 0 1 0 0 5 0 1 0 1 6 0 1 1 0 7 0 1 1 1 8 1 0 0 0 9 1 0 0 1 A 1 0 1 0 B 1 0 1 1 C 1 1 0 0 D 1 1 0 1 E 1 1 1 0 F 1 1 1 1 0 1 2 3 Ultima coloan˘ contine num˘rul liniei din matrice. j. a4 } iar coloana 7 reprezint˘ submultimea {a2 . ¸i trecem la ordinul urm˘tor s a 0 care nu este permis. while(j<nc) { v[n]=v[n]+1. i--. } return c.i<=n. } . OPERATII CU MULTIMI ¸ ¸ initial ¸ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 · 0 0 0 1 1 1 2 0 · 1 0 ¸i adun˘m 1 s a 1 ¸i adun˘m 1 s a 103 obtinem 0 ¸ obtinem 0 ¸ obtinem 0 ¸ obtinem 0 ¸ obtinem 0 ¸ obtinem 0 ¸ obtinem 0 ¸ obtinem · ¸ obtinem 1 ¸ 2 care nu este permis.i++) nc*=2. a a static int[][] submultimi(int n) { int i. c=new int[n][nc]. while(v[i]>1) { v[i]=v[i]-2. ¸i. i=n.

5 Operatii cu numere ˆ ¸ ıntregi mari Operatiile aritmetice sunt definite numai pentru numere reprezentate pe 16.length.i++) zz[i]=z[i]. for (i=0. int t. if(i<=ny-1) s=s+y[i].length. else { int[] zz=new int[nz-1].i<=nz-1.s.1 Adunarea ¸i sc˘derea s a Adunarea ¸i sc˘derea sunt directe: aplicˆnd metodele din ¸coala elementar˘.i<=nz-2. z[i]=s%10. t=s/10. s a a s a static int[] suma(int[] x.i. } if(z[nz-1]!=0) return z. 7. ¸ 32 sau 64 biti. for (i=0. Dac˘ numerele sunt mai mari. int nz. if(nx>ny) nz=nx+1. t=0. operatiile trebuie implementate de ¸ a ¸ utilizator. else nz=ny+1. return zz. ALGORITMI ELEMENTARI 7. } } . int[] z=new int[nz]. int[] y) { int nx=x. if(i<=nx-1) s=s+x[i].104 CAPITOLUL 7.i++) { s=t. int ny=y.5.

z[j]=s%10.5.j<=nz-2. else { int[] zz=new int [nz-1].s.j<=nz-1.i++) s=s+a[i][j]. } if(z[nz-1]!=0) return z. for(i=0. int ny=y.length. int i. return zz.5. ınv˘t a ın s a a static int[] produs(int[]x.i<=ny-1. for(i=0.i++) { s=t+y[j]*x[i]. OPERATII CU NUMERE ˆ ¸ INTREGI MARI 105 7. int nz=nx+ny.int[]y) { int nx=x.length. int t. } } .j++) { s=0. int[] z=new int[nz]. s=s+t. for(j=0.j++) { t=0. for(j=0.7.j<=ny-1.j. } a[j][i+j]=t. t=s/10. a[j][i+j]=s%10.2 Inmultirea ¸i ˆ artirea ¸ s ımp˘ Metoda ˆ a¸at˘ ˆ ¸oal˘ este corect˘. int[] [] a=new int[ny][nx+ny].j++) zz[j]=z[j]. t=s/10.i<=nx-1. } t=0. for(j=0.

Atunci putem scrie k n= i=0.bi =1 x2 . if (n & 1) /* n este impar */ return x * exponent_2(x.. urm˘torul algoritm este corect: a a for (p = x. a Acum. return exponent_2(x. Presupunˆnd c˘ toate ˆ a a ınmultirile sunt efectuate ˆ ¸ ıntr-o unitate de timp. i = 1. int n) { int c. } int exponent_2(int x.. i int exponent_1(int x. n / 2) * exponent_2(x. Totu¸i. k xn = i=0. i *= 2) p *= p. b1 . c˘ n = 2k . i++) p *= x. Presupunem c˘ n are expresia binar˘ a a a a (bk . Deci. c *= c. i = 0. bk−1 .. z = 1. ALGORITMI ELEMENTARI 7. Aici num˘rul de treceri prin ciclu este egal cu k = log2 n.1). n = n / 2) { if (n & 1) /* n este impar */ z *= c. n . z.bi =1 2i . n != 0. } .106 CAPITOLUL 7. pentru ˆ a ınceput. putem s˘ facem acest lucru mai repede! s a Presupunˆnd. n / 2).5. i < n. b0 ). for (c = x. . s˘ consider˘m cazul general. Cum facem acest lucru? Este evident a a a c˘ urm˘toarea secvent˘ functioneaz˘: a a ¸a ¸ a for (p = 1. acest algoritm are complexitatea O(n). } return z. int n) { if (n == 0) return 1. i < n.3 Puterea Presupunem c˘ vrem s˘ calcul˘m xn .

n .j este element al matricei iar Ai.7.6. return y * y. int n) { int y. j++) { C[i][j] = 0.6 Operatii cu matrice ¸ 7.2 Inversa unei matrice O posibilitate este cea din ¸coal˘. unde ai.j ).j ∗ det(Ai.j este submatricea obtinut˘ prin eliminarea ¸ a liniei i ¸i a coloanei j. k++) C[i][j] += A[i][k] * B[k][j]. n / 2). int** B.1 ˆ Inmultirea ¸ O functie scris˘ ˆ C/C++: ¸ a ın void matrix_product(int** A. } 107 7. i++) for (j = 0. k < n. s . i < n. for (k = 0. } } 7. if (n == 0) return 1. OPERATII CU MATRICE ¸ int exponent_3(int x.1). int** C) { for (i = 0.6. if (n & 1) /* n este impar */ return x * exponent_3(x. y = exponent_3(x.6. Aceasta presupune calculul unor determinanti. j < n. s a ¸ Determinantul det(A) se define¸te recursiv astfel: s n−1 det(A) = i=0 (−1)i+j ∗ ai.

1][n .1] = a[j][k]. k++) b[j][k .j ) matricea definit˘ prin a as a bi.1][k . j++) for (int k = 1. i++) { for (int j = 0. Atunci A−1 = B T .j = (−1)i+j ∗ det(Ai. int det = 0. int sign = 1. sign *= -1. det += sign * a[i][0] * determinant(n . k++) b[j . int[][] a) { if (n == 1) return a[0][0]. . for (int j = i + 1.108 CAPITOLUL 7. unde B T este transpusa matricei B.1] = a[j][k]. Presupunem c˘ A este inversabil˘ ¸i fie B = (bi. } } Folosind determinanti. for (int i = 0.j )/ det(A). int[][] b = new int[n . k < n. ALGORITMI ELEMENTARI int determinant(int n. b).1]. j++) for (int k = 1. inversa matricei se poate calcula folosind regula lui ¸ Cramer.1. k < n. i < n. j < n. j < i.

. Se s a ¸ a ¸ deduce u¸or c˘: s a |A ∪ B| = |A| + |B| − |A ∩ B|. 2.+(−1)n+1 | i=1 Ai | 109 .. A2 ..... Fie A o multime finit˘ ¸i A1 . Atunci num˘rul ¸ as ¸ a elementelor lui A care nu apar ˆ nici una din submultimile Ai (i = 1....+(−1)n+1 | i=1 n Ai | | i=1 Ai | = i=1 |Ai |− 1≤i<j≤n |Ai ∪Aj |+ 1≤i<j<k≤n |Ai ∪Aj ∪Aj |−. n) este ın ¸ egal cu: n |A|− i=1 |Ai |+ 1≤i<j≤n |Ai ∩Aj |− 1≤i<j<k≤n |Ai ∩Aj ∩Ak |+.∩An | Se pot demonstra prin inductie matematic˘ urm˘toarele formule: ¸ a a n n n | i=1 n Ai | = i=1 n |Ai |− 1≤i<j≤n |Ai ∩Aj |+ 1≤i<j<k≤n |Ai ∩Aj ∩Aj |−.Capitolul 8 Algoritmi combinatoriali 8... Not˘m prin |A| cardinalul multimii A.. .+(−1)n |A1 ∩A2 ∩. An submultimi ale sale..1 Principiul includerii ¸i al excluderii s Fie A ¸i B dou˘ multimi finite.1 Principiul includerii ¸i al excluderii ¸i aplicatii s s ¸ 8. ..1.

|Ai | = (n − 1)m .. ∩ An | etc.. obtinem s ¸ n Sm..110 CAPITOLUL 8. k.. Dac˘ n = m atunci num˘rul functiilor surjective este egal cu cel al functiilor a a ¸ ¸ injective. Se poate observa u¸or c˘ |A| = nm . xm } ¸i Y = {y1 ..<ik ≤n j=1 | k Aij | = Cn (n − k)m Rezult˘: a 1 2 n−1 Sm. . ∩ An = ∅ ¸i pentru c˘ nu poate exista o functie care s a ¸ s˘ nu ia nici o valoare..n = n! ¸i se obtine o formul˘ interesant˘: s ¸ a a n−1 n! = k=0 k (−1)k Cn (n − k)n class Surjectii { public static void main (String[]args) { int m. . deci Sm..n = |A| − i=1 |Ai | + 1≤i<j≤n |Ai ∩ Aj | − . for(m=2.1.m++) { s=0. x2 .m<=10.. |Ai ∩ Aj | = (n − 2)m .n = nm − Cn (n − 1)m + Cn (n − 2)m + . Atunci n Sm.2 Num˘rul functiilor surjective a ¸ Se dau multimile X = {x1 . y2 . deci ın k k 1≤i1 <i2 <. ultimul termen lipse¸te. ¸ s Fie Sm.n = |A| − | i=1 Ai | Folosind principiul includerii ¸i al excluderii.. + (−1)n |A1 ∩ A2 ∩ .... a s 2. n=5. s. s a Din Y putem elimina k elemente ˆ Cn moduri.. ..n num˘rul functiilor surjective f : X −→ Y . yi ∈ f (X)} (multimea functiilor pentru care yi nu ın s / ¸ ¸ este imaginea nici unui element din X). + (−1)n−1 Cn Observatii: ¸ 1. Deoarece A1 ∩ A2 ∩ . yn }. a ¸ Fie A = {f |f : X −→ Y } (multimea tuturor functiilor definite pe X cu valori ¸ ¸ ˆ Y ) ¸i Ai = {f |f : X −→ Y.. ALGORITMI COMBINATORIALI 8..

if (a>b) {d=a. for(j=1. if(y[j]==1) break.i++) x[i]=n-k+i. k.println("GATA").k)*putere(-1.k++) rez=rez*a. y[j]=y[j]/d.i<=k.k<=n.i<=k.i++) rez=rez*x[i]. for(j=2.k<=n-1. return rez.c. } System.i<=k. } static int putere (int a. for(k=1. return rez.i++) { d=cmmdc(y[j]. x[i]=x[i]/d.x[i]). } rez=1. int n) { int rez=1.k)*putere(n-k.j++) for(i=1.} else{d=b. int[] x=new int[k+1]. for(i=1.int b) { int d. } return d.i=a. for(i=1.r.out.j<=k.8.i=b.m). j. int k) { int rez. r=d%i.k++) s=s+comb(n.i.out. i. System. PRINCIPIUL INCLUDERII SI AL EXCLUDERII SI APLICATII ¸ ¸ ¸ for(k=0.1. d. d=i. } static int cmmdc (int a.} while (i!=0) { c=d/i. } } 111 . int[] y=new int[k+1].println(m+" : "+s).j<=k. i=r. } static int comb (int n.j++) y[j]=j.

.. num˘rul permut˘rilor care admit cel putin un punct fix este egal s a a ¸ cu: n n |A1 ∪ A2 ∪ . .. + (−1)n−1 Cn . + 1! 2! 3! n! De aici rezult˘ c˘ a a D(n) = e−1 .. pentru n mare. i2 . Cele k pozitii i1 .....1. Atunci D(n) = n! − |A1 ∪ A2 ∪ . celelalte pozitii continˆnd o permutare a celor n − k elemente r˘mase ¸ ¸ a a (care pot avea sau nu puncte fixe!). . 2. a a a a Se cere s˘ se determine num˘rul D(n) al permut˘rilor f˘r˘ puncte fixe. a s˘ nu aib˘ puncte fixe. aleas˘ aleator.. . ∩ Aik | = (n − k)! ın ¸ deoarece o permutare din multimea Ai1 ∩ Ai2 ∩ ... ALGORITMI COMBINATORIALI 8. dac˘ p(i) = i (1 ≤ i ≤ n). ale a a a aa multimii X. + (−1)n−1 | i=1 Ai |. ik . a a Se poate demonstra u¸or c˘: s a n→∞ lim D(n + 1) D(n + 1) = (n + 1)D(n) + (−1)n+1 = n (D(n) + D(n − 1)) . ∪ An | = Cn (n − 1)! − Cn (n − 2)! + ... este de e−1 ≈ 0. ∪ An | = 1 2 n = n! − Cn (n − 1)! + Cn (n − 2)! − +... S˘ not˘m cu Ai multimea celor (n−1)! permut˘ri care admit un punct ¸ a a ¸ a fix ˆ i (dar nu obligatoriu numai acest punct fix!)... + (−1)n Cn 1 1 (−1)n 1 .3678..112 CAPITOLUL 8. n}. Dac˘ p este o permutare a elementelor multimii X.. = n! 1 − + − + . |Ai1 ∩ Ai2 ∩ ... a ¸ spunem c˘ num˘rul i este un punct fix al permut˘rii p. deci 1 2 n |A1 ∪ A2 ∪ .. Folosind principiul includerii ın ¸i al excluderii.3 Num˘rul permut˘rilor f˘r˘ puncte fixe a a a a Fie X = {1.... n! deci.. ik pot fi alese ˆ Cn ¸ ın k moduri. probabilitatea ca o permutare a n elemente. class PermutariFixe { public static void main(String [] args) { . i2 . ∩ Aik are puncte fixe ˆ pozitiile ¸ i1 .. ∪ An | = Dar i=1 |Ai | − 1≤i<j≤n |Ai ∩ Aj | + .

.s=0L... xv=xn..2 Principiul cutiei lui Dirichlet ¸i aplicatii s ¸ Acest principiu a fost formulat prima dat˘ de Dirichle (1805-1859). for(k=n. r n =n r Dar multimea B are r elemente. s+=xn. Exist˘ o subsecvent˘ ai ...2. ¸i un num˘r ımp˘ ¸ ın ¸ s a natural k astfel ˆ at m > kn. ¸ 8. + aj este un multiplu de n. . } } 113 8.k. ∀b ∈ B. s=xv. aj a ¸a cu proprietatea c˘ ai + ai+1 + . Dac˘ not˘m a a a a |A| = n ¸i |B| = r atunci |f −1 (b)| ≥ n . an de numere ˆ a s ıntregi.8. PRINCIPIUL CUTIEI LUI DIRICHLET SI APLICATII ¸ ¸ long n=10. else xv=1L. // n=22 maxim pe long ! if((n&1)==1) xv=-1L. a ˆ forma cea mai simpl˘ acest principiu se enunt˘ astfel: In a ¸a Dac˘ n obiecte trebuie ˆ artite ˆ mai putin de n multimi. deci ¸ n= b∈B |f −1 (b)| < r · ceea ce este o contradictie. a ¸ ¸ ın ¸ a Mai general. ¸ a Cu ajutorul functiilor.. care trebuie ˆ artite ˆ n multimi.xv. a . ˆ cazul oric˘rei ˆ artiri. atunci a a a a |f −1 (b)| < n . s a ¸ s ¸ Atunci. a2 . ai+1 . exist˘ b ∈ B cu proprietatea c˘ |f −1 (b)| ≥ 2. principiul lui Dirichlet se poate enunta astfel: ¸ Fiind date m obiecte.k--) { xn=-k*xv. Dac˘ aceasta nu ar fi adev˘rat˘.println("f("+n+") = "+s).out.k>=3. atunci.2.1 Problema subsecventei ¸ Se d˘ un ¸ir finit a1 . va ıncˆ ın a ımp˘ ¸ exista cel putin o multime cu cel putin k + 1 obiecte. } System. s r Demonstr˘m ultima inegalitate. principiul cutiei se poate formula astfel: ¸ Fie A ¸i B dou˘ multimi finite cu |A| > |B| ¸i functia f : A −→ B. ¸ ¸ ¸ Pentru k = 1 se obtine formularea anterioar˘. .. atunci a ımp˘ ¸ ın ¸ ¸ exist˘ cel putin o multime ˆ care vor fi cel putin dou˘ obiecte.xn.

a a s Dac˘ nici o sum˘ partial˘ sk nu este multiplu de n.114 CAPITOLUL 8. < jn+1 ≤ mn + 1...2 Problema sub¸irurilor strict monotone s Se d˘ ¸irul de numere reale distincte a1 .. 8. Atunci. atunci resturile ˆ artirii a a ¸ a ımp˘ ¸ acestor sume partiale la n nu pot fi decˆt ˆ multimea {1... sn = a1 + a2 + . ¸irul contine as s ¸ un sub¸ir cresc˘tor de m + 1 elemente: s a ai1 < ai2 < . ¸ a s 8. yj ) sunt identice (xi = xj . . n − 1}... adic˘: pentru toate a ¸ a a a numerele naturale xi ¸i yi avem 1 ≤ xi ≤ m ¸i 1 ≤ yi ≤ n. . s a a ¸ Deci exist˘ un sub¸ir cresc˘tor cu m + 1 termeni sau un sub¸ir descresc˘tor a s a s a cu n + 1 termeni.3 Numere remarcabile . yi = yj ).. 2. . < ajn+1 unde 1 ≤ j1 < j2 < .. s Fiec˘rui element al ¸irului ˆ asociem perechea de numere naturale (xi . yi ) ¸i (xj . Atunci subsecventa c˘utat˘ ¸ se obtine luˆnd i = k1 + 1 ¸i j = k2 . exist˘ un ai ¸i un aj pentru care perechile s a s de numere (xi . yi ) a s ıi unde xi este lungimea maxim˘ a sub¸irurilor cresc˘toare care ˆ a s a ıncep cu ai iar yi este lungimea maxim˘ a sub¸irurilor descresc˘toare care ˆ a s a ıncep ˆ ai . amn+1 . ceea ce este o contraditie. Atunci perechile de s s numere (xi ... Dac˘ exist˘ un k astfel sk este multiplu de n atunci i = 1 ¸i j = k. unde k1 < k2 ) cu acela¸i rest. < aim+1 unde 1 ≤ i1 < i2 < ... < im+1 ≤ mn + 1.. + an .2. yi ) pot avea mn elemente distincte.. ın Presupunem c˘ afirmatia problemei nu este adev˘rat˘. Pentru c˘ ¸ a ın ¸ a avem n sume partiale ¸i numai n − 1 resturi. sau un sub¸ir descresc˘tor de n + 1 elemente s a aj1 < aj2 < . a2 . = a1 + a2 . ALGORITMI COMBINATORIALI S˘ consider˘m urm˘toarele sume: a a a s1 s2 = a1 .. sau ambele tipuri de sub¸iruri. dar acest lucru este s imposibil (cei doi termeni ai ¸i aj ar trebui s˘ coincid˘). Deoarece ¸irul are mn + 1 termeni. ˆ ¸ s ınseamn˘ c˘ exist˘ cel putin dou˘ a a a ¸ a s ¸ a a s sume partiale (sk1 ¸i sk2 ...

8.3.1 Numerele lui Fibonacci Numerele lui Fibonacci se pot defini recursiv prin: F0 = 0.3) (8.. 13.. + F2n F1 + F3 + .1) − 1− √ 5 n .3. 1. . + F2n−1 2 2 2 F1 + F2 + . + Fn F1 F2 + F2 F3 + . Primele numere Fibonacci sunt: 0. NUMERE REMARCABILE 115 8. 610. 55.3. 3. 144.10) (8.3. De exemplu a ın 19 = 1 · 13 + 0 · 8 + 1 · 5 + 0 · 3 + 0 · 2 + 1 · 1 = (101001)F ˆ aceast˘ scriere nu pot exista dou˘ cifre 1 al˘turate..4) (8.3.2) (8.9) (8.. ca de exemplu: at 1 1 1 0 n = = Fn+1 Fn (−1)n Fn Fn−1 (8.6) 2 Fn+1 Fn−1 − Fn Fn+m Fnk = Fm Fn+1 + Fm−1 Fn = multiplu de Fk ¸i s F2 + F4 + .3. Fn = Fn−1 + Fn−2 pentru n ≥ 2. In a a a .3.3.8) (8..5) (8. 5..3.3.7) (8.. 8. atunci aceast˘ descompunere este unic˘ abstractie a a ¸ f˘cˆnd de ordinea termenilor... Dac˘ nu se folosesc ˆ descompunere numerele F0 ¸i F1 ¸i nici dou˘ a ın s s a numere Fibonacci consecutive. 987.. Se poate ar˘ta c˘ a a Fn = 2n 1 √ 5 1+ √ 5 n (8. numerele naturale pot fi reprezentate asem˘n˘tor a a a reprezent˘rii ˆ baza 2. a a Folosind aceast˘ descompunere. + F2n−1 F2n = F2n+1 − 1 = F2n = Fn Fn+1 2 = F2n 2 = F2n+1 − 1 (8..3.3. Numerele lui Fibonacci satisfac multe identit˘¸i interesante. 2.3. 1597. 233. 34.. 89. 377. + F2n F2n+1 Teorema 2 Orice num˘r natural n se poate descompune ˆ a ıntr-o sum˘ de numere a Fibonacci. 1. F1 = 1. 21.11) F1 F2 + F2 F3 + .

// x=1234567890123456789L.*. for(k=0.2 Numerele lui Catalan Numerele Cn = 1 Cn n + 1 2n .readLine()).out. f[1]=1.println(nrt+" : "+x+" f["+iy+"] = "+y). nrt++.in)). x=x-y.y.3. } } 8. for(k=1.parseLong(br. System. static long[] f=new long[n+1].out. f[2]=1. System. while(x>0) { iy=maxFibo(x).MAX_VALUE+" = Long.k<=n.out.println(k+" : "+f[k]).k<=n.out.io.k++) f[k]=f[k-1]+f[k-2].k++) if (f[k]>nr) break. k. long x.k<=n. System. return k-1.println(" x = "+x). x=Long. cel mult! BufferedReader br=new BufferedReader(new InputStreamReader(System. nrt=0. for(k=3. y=f[iy].MAX_VALUE"). } } static int maxFibo(long nr) { int k. f[0]=0.println(" "+Long.k++) System. ALGORITMI COMBINATORIALI import java.print("x = ").out. System.116 CAPITOLUL 8. public static void main (String[]args) throws IOException { int iy. class DescFibo { static int n=92.

x2 . ¸i multe altele. System. num˘rul drumurilor sub a a a a diagonal˘ care unesc punctele (0.. int[][]a=new int[m][n+m].. for(j=0. s Numerele lui Catalan verific˘ ¸i relatia: as ¸ Cn+1 = 4n + 2 Cn n+2 O implementare cu numere mari este: class Catalan { public static void main (String[]args) { int n. afisv(x).j++) { t=0. Ele apar ˆ multe probleme. + x2n = 0 cu proprietatea ın s x1 + x2 + .int[]y) { int i.. . num˘rul modurilor de a a triangulariza un poligon. + Cn C0 . n=x. n) formate din segmente orizontale ¸i a s s verticale. int[] x. int[]z=new int[m+n]. s Numerele lui Catalan sunt solutie a urm˘toarei ecuatii de recurent˘: ¸ a ¸ ¸a Cn+1 = C0 Cn + C1 Cn−1 + .n++) { x=Catalan(n). } } static int[] inm(int[]x..out.3. num˘rul a ın ¸ a a a segmentelor care unesc 2n puncte ˆ plan f˘r˘ s˘ se intersecteze.... NUMERE REMARCABILE 117 se numesc numerele lui Catalan. j.i<n. t.n<=10. 0) ¸i (n..print(n+" : "). .. t=a[j][i+j]/10. num˘rul de parantez˘ri corecte. 2. pentru n ≥ 0 ¸i C0 = 1.j<m. . + xi ≥ 0 pentru orice i = 1. num˘rul ¸irurilor ın aa a a s (x1 . for(i=0.i++) { a[j][i+j]=y[j]*x[i]+t. ca de exemplu: ın num˘rul arborilor binari. num˘rul secventelor cu n biti ˆ care num˘rul cifrelor 1 nu dep˘¸e¸te a ¸ ¸ ın a as s num˘rul cifrelor 0 ˆ nici o pozitie plecˆnd de la stˆnga spre dreapta. m=y.length...8. 2n − 1. for(n=1. 1} ¸i x1 + x2 + .length. x2n ) ˆ care xi ∈ {−1..

length-1. } static int[] nrv(int nr) { int nrrez=nr. while(nr!=0) { nc++. int nc=0.i++) zz[i]=z[i]. nr=nr/10.print(x[i]). t=z[j]/10.out.i<m. nr=nrrez. nr=nr/10.118 CAPITOLUL 8.j<m+n.j++) { z[j]=t.println(). while(nr!=0) { x[nc]=nr%10. for(j=0. } static int[] Catalan(int n) { int[] rez. nc=0. } a[j][i+j]=t.i<=m+n-2.out. } if(z[m+n-1]!= 0) return z.out. } int[]x=new int [nc]. } } static void afisv(int[]x) { int i. System. nc++.i>=0.print(" *** "+x. z[j]=z[j]%10. else { int[]zz=new int[m+n-1]. } t=0. for(i=0.length). System. } return x. return zz.i++) z[j]=z[j]+a[i][j]. for(i=0. for(i=x. ALGORITMI COMBINATORIALI a[j][i+j]=a[j][i+j]%10. .i--) System.

for(j=2. d. } return d. int[] y=new int[n+1].i<=n. |Ai ∩ Aj | = . pi pi pj pi pj pk .. r=d%i.x[i]).i<=n. i=r.i++) x[i]=n+i.pαm m 2 1 Not˘m cu Ai multimea numerelor naturale mai mici ca n care sunt multipli de pi . } static int cmmdc (int a. if (a>b) {d=a.4.j<=n.4.4 Descompunerea ˆ factori primi ın 8.1 Functia lui Euler ¸ Functia φ(n) a lui Euler ne d˘ num˘rul numerelor naturale mai mici ca n ¸i ¸ a a s prime cu n. for(i=2.8.j++) for(i=2. d=i. } rez=nrv(1).nrv(x[i])).r... if(y[j]==1) break.int b) { int d.i.} else{d=b..j++) y[j]=j.c. |Ai ∩ Aj ∩ Ak | = . .i++) rez=inm(rez. j.i=b. return rez. int[] x=new int[n+1]. x[i]=x[i]/d.} while (i!=0) { c=d/i. y[j]=y[j]/d. DESCOMPUNEREA ˆ FACTORI PRIMI IN int i. for(i=2. } } 119 8.j<=n.i=a. for(j=2. Num˘rul n poate fi descompus ˆ factori primi sub forma: a ın n = pα1 pα2 . a ¸ Atunci avem: n n n |Ai | = .i<=n.i++) { d=cmmdc(y[j].

k<=m. int k. ALGORITMI COMBINATORIALI φ(n) = n − i=1 n + pi 1≤i<j≤m n − pi pj 1≤i<j<k≤m n n + .length-1. // Long. // nr.k<=m. 1 − 1 pm class Euler { static long[] fact..gasit=false. factori distincti boolean gasit=false.775..m=fact. } static long[] factori(long nr) { long d. while(nr!=1) { while((nr!=1)&(nr%d==0)) { nr=nr/d.gasit=false. } if(gasit) {nfd++. while((nr!=1)&(nr%d==0)) { nr=nr/d. System. // nr.println("f("+nrez+") = "+n).pm care este tocmai dezvoltarea produsului φ(n) = n 1 − 1 p1 1− 1 p2 .. int nfd=0. // afisv(pfact).372. for(k=1. // afisv(fact). long[] pfact=factori(n).807.out.} d=3. nrrez=nr. long nrez=n..} d=d+2. int pfc=0. gasit=true.k++) n/=fact[k]. long[] pf=new long[nfd+1].223. fact=new long[nfd+1]. } if(gasit) {nfd++.854.036.120 Rezult˘: a m CAPITOLUL 8. factori distincti .k++) n*=fact[k]-1.. for(k=1. public static void main (String[]args) { long n=36L.MAX_VALUE=9. gasit=true.. } nr=nrrez. + (−1)m pi pj pk p1 p2 . // puterea factorului curent nfd=0.

} d=d+2.i++) System.. Atunci ın s a ndiv(n) = (1 + e1 ) · (1 + e2 ) · .pfc=0. .8. a1 .pf[nfd]=pfc.gasit=false.. } return pf. } } 121 8. b.length. a.gasit=false. 8. unde ai este divizor al lui a iar bj este divizor al lui b.. pfc++.. · k ..4.4.. b2 ... · (1 + ek ). b) = 1. while(nr!=1) { while((nr!=1)&(nr%d==0)) { nr=nr/d. System..out.pf[nfd]=pfc. .println(). d=2. while((nr!=1)&(nr%d==0)) { nr=nr/d.pfc=0. Divizorii lui b sunt: 1. gasit=true.out. s d = ai bj ..2 Fie Num˘rul divizorilor a e e e n = f1 1 · f2 2 · . gasit=true. Atunci ın s sdiv(n) = d|n d= f1 (1+e1 ) k f −1 − 1 f2 2 − 1 · · . a2 .4. · fk k descompunerea lui n ˆ factori primi ¸i sdiv(n) suma divizorilor lui n.3 Fie Suma divizorilor e e e n = f1 1 · f2 2 · . f1 − 1 f2 − 1 fk − 1 (1+e ) (1+e ) Demonstratie: ¸ Fie n = ab cu a = b ¸i cmmdc(a. } if(gasit) {fact[++nfd]=d. Pentru orice divizor d al lui n.} d=3. DESCOMPUNEREA ˆ FACTORI PRIMI IN gasit=false. · fk k descompunerea lui n ˆ factori primi ¸i ndiv(n) num˘rul divizorilor lui n...print(a[i]+" "). pfc++. } if(gasit) {fact[++nfd]=d..i<a.. b1 . }//descfact static void afisv(long[] a) { for(int i=1. Divizorii lui a sunt: 1. .

. k). ≥ ak−1 ≥ 1 ıncˆ s Pentru ak ≥ 2 putem s˘ sc˘dem 1 din toti factorii descompunerii lui n ¸i a a ¸ s a obtinem n − k = a′ + a′ + .. + P (n − k. Dar sdiv(ab) = d|ab d= i. + ak ... 1) = P (i. ≥ a′ ≥ 1.j ai bj = ( i ai ) · ( j bj ) = sdiv(a) · sdiv(b) De aici rezult˘ c˘: a a e e e e e e sdiv(f1 1 · f2 2 · .5 Partitia numerelor ¸ 8. i) = 1 pentru (∀)i ≥ 1 ¸i s n = a1 + a2 + .. k − 1) + P (n − k. deci num˘rul ¸ 2 1 2 1 k k descompunerilor lui n cu ak ≥ 2 este P (n − k.5.. at . considerˆnd dou˘ descompuneri ca fiind distincte a a a dac˘ difer˘ prin cel putin un termen (deci. k) unde P (i. Pentru ak = 1 avem P (n − 1..122 CAPITOLUL 8. + ak−1 ¸i a1 ≥ a2 ≥ .. f˘r˘ a ¸ine cont de ordinea termenilor). a2 .. k) = P (n − k. Obtinem relatia ¸ ¸ P (n... Demonstratie: ¸ Ultimul termen ak poate fi 1 sau ≥ 2.1 Partitia lui n ˆ exact k termeni ¸ ın Fie P (n.. ≥ ak ≥ 1... ALGORITMI COMBINATORIALI Sumele divizorilor lui a ¸i b sunt: s sdiv(a) = 1 + a1 + a2 + . k) num˘rul modalit˘¸ilor de a descompune num˘rul natural n ca a at a sum˘ de exact k termeni nenuli. k) . · fk k ) = sdiv(f1 1 ) · sdiv(f2 2 ) · . · sdiv(fk k ) ¸i mai departe rezult˘ relatia dat˘ initial! s a ¸ a ¸ 8. 2) + ... + b. a a ¸ aa t Atunci P (n. k) = P (n − 1. + a′ unde a′ ≥ a′ ≥ ...... k − 1) posibilit˘¸i de alegere a factorilor a1 .... a1 ≥ a2 ≥ . ak−1 astfel ˆ at n − 1 = a1 + a2 + .. 1) + P (n − k. + a sdiv(b) = 1 + b1 + b2 + .

¸ (1) Num˘rul partitiilor ˆ cel mult k factori este egal cu num˘rul partitiilor a ¸ ın a ¸ ˆ exact k factori plus num˘rul partitiilor ˆ cel mult k − 1 termeni. 1) = 1 = P (n − k. k) Evident A(i. f˘r˘ a ¸ine cont de ordinea a a ¸ aa t termenilor). 1) obtinem s t a a ¸ relatia dat˘ la ˆ ¸ a ınceput. f˘r˘ a ¸ine cont de ordinea a a ¸ aa t termenilor).. 3) P (n − k + 2. 1) + P (n − k. ın a ¸ ın (2) Dat˘ fiind o partitie a lui n ˆ exact k termeni nenuli. obtinˆnd o partitie a lui n − k ˆ cel mult k termeni nenuli. PARTITIA MULTIMILOR ¸ ¸ care poate fi transformat˘ astfel: a P (n. 2) Prin reducere ¸i ¸inˆnd cont c˘ P (n − k + 1. ¸ a ¸ ın Astfel. 8.2 Partitia lui n ˆ cel mult k termeni ¸ ın Fie A(n.5. i) pentru orice j > i iar A(n. k − 1) + P (n − k. k − 1) = P (n − 2. k − 3) + P (n − k. k − 1) 123 P (n − 2.3 Partitii multiplicative ¸ Fie A(n. 3) = P (n − k + 2. P (n − k + 3.6 Partitia multimilor ¸ ¸ . k) = A(n. 2) = P (n − k + 1. k − 1) + A(n − k. n) reprezint˘ num˘rul a a partitiilor lui n. k − 2) = P (n − 3. k) = P (n − 1. k) num˘rul modalit˘¸ilor de a descompune num˘rul natural n ca a at a sum˘ de cel mult k termeni nenuli. exist˘ o corespondent˘ bijectiv˘ ˆ a ¸a a ıntre partitiile lui n ˆ exact k termeni ¸i ¸ ın s partitiile lui n − k ˆ cel mult k factori. considerˆnd dou˘ descompuneri ca fiind disa a a tincte dac˘ difer˘ prin cel putin un termen (deci. putem sc˘dea 1 a ¸ ın a din fiecare termeni. j) = A(i. k) num˘rul modalit˘¸ilor de a descompune num˘rul natural n ca a at a sum˘ de cel mult k termeni nenuli. ¸ ın 8. Atunci A(n. considerˆnd dou˘ descompuneri ca fiind disa a a tincte dac˘ difer˘ prin cel putin un termen (deci. 8. k) P (n − 1. k − 2) + P (n − k.5. k − 2) . 2) + P (n − k.6..8.

. k) (eliminˆnd elementul an din a ¸ a submultimea ˆ care se afl˘. s ¸ ın ¸ Num˘rul partitiilor de tipul (2) este k·S(n−1. Prin conventie a a ¸ b0 = 1. .124 CAPITOLUL 8. a2 .. a a ¸ Ai ∩ Aj = ∅ pentru i = j. ˆ subarborele drept trebuie s˘ fie n − 1 − k ın a a ın a . ¸ ¸ aa t ¸ Atunci S(n. . k) = S(n − 1.7 Probleme rezolvate 1. S˘ se determine num˘rul arborilor binari cu n vˆrfuri.. A2 .. i) = 1 pentru (∀)i ≥ 1 ¸i s A = A1 ∪ A2 ∪ . ¸i: dac˘ fix˘m r˘d˘cina arborelui. f˘r˘ a ¸ine cont de ordinea submultimilor).. num˘rul acestora este S(n − 1. a2 . k)! S˘ s ın a privim putin altfel lucrurile: consider˘m toate partitiile multimii {a1 . k). Demonstratie: ¸ Fie A = {a1 . an } o multime cu n elemente ¸i ¸ s A1 . a a a Rezolvare: Fie b(n) num˘rul arborilor binari cu n vˆrfuri. s a a a a ne mai r˘mˆn n − 1 vˆrfuri care pot ap˘rea ˆ subarborele stˆng sau drept.. sau ¸ (2) ˆ ıntr-o submultime cu cel putin 2 elemente (printre care se g˘¸e¸te ¸i el!). considerˆnd dou˘ partitii ca fiind distincte dac˘ difer˘ ın ¸ a a ¸ a a prin cel putin o submultime (deci.. k) unde S(i. ∪ Ak . b3 = 5. 1) = S(i.. Prin desene b1 = 1. ALGORITMI COMBINATORIALI Fie S(n. introducerea elementului ¸ a an ˆ aceste partitii se poate face ˆ oricare din cele k submultimi. Ak o partitie oarecare. deci k·S(n−1. b2 = 2. k) num˘rul modalit˘¸ilor de a partitiona o multime A cu n elemente a at ¸ ¸ ˆ k submultimi nevide.. dac˘ a a a a ın a a ˆ subarborele stˆng sunt k vˆrfuri. ¸ Elementul an poate fi (1) ˆ ıntr-o submultime cu un singur element (chiar el!). acea submultime r˘mˆne nevid˘!). ¸ ¸ as s s Num˘rul partitiilor de tipul (1) este S(n − 1. . Se pare c˘ nu este ¸ ın a ¸ a a a a prea clar (sau evident!) de ce apare totu¸i factorul k ˆ expresia k · S(n − 1.. k − 1) (f˘r˘ elementul an r˘mˆn a ¸ aa a a n − 1 elemente ¸i k − 1 submultimi ˆ partitie). 8.. an−1 } ¸ a ¸ ¸ care au k submultimi. k − 1) + k · S(n − 1. k) ın ¸ ın ¸ reprezint˘ num˘rul partitiilor din cazul (2).

. + (−1)n Cn . adunˆnd aceste a s ın a valori pentru k = 0..... . atunci ¸ aa E(n) = 1 D(n) + (−1)n−1 (n − 1) . 2. PROBLEME REZOLVATE 125 vˆrfuri. .. Deoarece ¸ a ıncˆ a a num˘rul permut˘rilor pare este 1 n!. rezult˘ c˘ a a 2 E(n) = = Tinˆnd cont c˘ ¸ a a |Ai1 ∩ Ai2 ∩ . ∪ An | = 2 1 1 2 n n! − Cn (n − 1)! + Cn (n − 2)! + . n − 1 vom obtine valoarea lui bn . Fie X = {1. + bn−1 b0 = k=0 bk bn−1−k 1 Cn n + 1 2n 2. O permutare este a s ın a a par˘ dac˘ are un num˘r par de inversiuni a a a .. ¸i ˆ permutare i apare dup˘ j. a a 1 n! − |A1 ∪ . ∩ Aik | = (n − k)! rezult˘ formula cerut˘. ¸i cele n − p ın p puncte r˘mase nu mai sunt puncte fixe pentru permutare. a aa 3. cu ace¸ti subarbori se pot forma ˆ total bk bn−1−k arbori. Dac˘ E(n) reprezint˘ num˘rul permut˘rilor pare1 a a a a ale multimii X f˘r˘ puncte fixe.7. 1. rezult˘ c˘ num˘rul a a a a permut˘rilor cu p puncte fixe este egal cu a bn = p Cn D(n − p) Se obtine ¸ deoarece pentru fiecare alegere a celor p puncte fixe exist˘ D(n − p) permut˘ri ale a a obiectelor r˘mase. 2 1 Dac˘ i < j.8.. f˘r˘ puncte fixe. spunem c˘ avem o inversiune. n}... Deci..... pentru n ≥ 1 ¸ n−1 bn = b0 bn−1 + b1 bn−2 + . 2 Rezolvare: Fie Ai multimea permut˘rilor pare p astfel ˆ at p(i) = i. Care este num˘rul permut˘rilor a n obiecte cu p puncte fixe? a a s Rezolvare: Deoarece cele p puncte fixe pot fi alese ˆ Cn moduri.

126 CAPITOLUL 8. ALGORITMI COMBINATORIALI .

} se poate scrie ¸i sub forma: s static int cauta (String x) { int i = 0. return 1. } 127 . nume. o tabel˘ cu a a a trei informatii: num˘r curent. S˘ se determine p astfel ˆ at x = a[p] sau −1 dac˘ s a ıncˆ a nu exist˘ un element cu valoarea v ˆ a. i < N.1 Problema c˘ut˘rii a a Problema c˘ut˘rii este: se d˘ un vector a cu n elemente ¸i o valoare x de a a a s acela¸i tip cu elementele din a. De exemplu. while (i < N && !x. a ın O tabel˘ cu cˆmpuri care nu sunt de acela¸i tip se poate organiza cu ajutorul a a s vectorilor dac˘ num˘rul de coloane este suficient de mic.Capitolul 9 Algoritmi de c˘utare a 9. s a 9.2 C˘utarea secvential˘ a ¸ a static int cauta (String x) { for (int i = 0. ++i) if (x. else return 1.equals(nume[i])) ++i.equals(nume[i])) return telefon[i]. telefon poate fi organizat˘ cu ajutorul a doi ¸ a a vectori (nume ¸i telefon) iar num˘rul curent este indicele din vector. if (i < N) return telefon[i].

if (args.out. i < N. while (! x. } public static void main (String args[]) { initializare().000 operatii ˆ medie. ALGORITMI DE CAUTARE O alt˘ posibilitate este de a pune o santinel˘ ˆ cap˘tul tabelei. ceea ce ˆ a a ¸ ın ınseamn˘ un a consum de timp de aproximativ 0. telefon[0] "Robert". telefon[1] "Laura". telefon[N] = 1. 4501. static String nume[] = new String[N+1].equals(nume[i])) ++i. c˘utarea execut˘ 5. Iat˘ un program complet care utilizeaz˘ c˘utarea linear˘ ˆ a a a a ıntr-o tabel˘. a a a ın ın a C˘utarea secvential˘ se mai nume¸te ¸i c˘utare linear˘. telefon[4] "Marius". return 1. nume[N] = x.equals(nume[i])) return tel[i]. ˆ ¸ ın s ¸ ın Intr-un tablou cu 10. telefon[5] = = = = = = 2811. telefon[3] "Tudor". 2805.length == 1) System. return tel[i].005 ms (milisecunde). 2806.000 elemente. } } . 2702. pentru c˘ nu se face decˆt un singur test ˆ plus aici (ˆ loc de dou˘ teste). ++i) if (x. telefon[2] "Ana". pentru c˘ se execut˘ N/2 a ¸ a s s a a a a operatii ˆ medie. a class Tabela { final static int N = 6.128 ˘ CAPITOLUL 9.println(cauta(args[0])). static void nume[0] = nume[1] = nume[2] = nume[3] = nume[4] = nume[5] = } initializare() { "Paul". 2701. ¸i N operatii ˆ cazul cel mai defavorabil. static int cauta(String x) { for (int i = 0. } Scrierea procedurii de c˘utare ˆ a ıntr-un tabel de nume este ˆ acest caz mai ın eficient˘. a a ın a static int cauta (String x) { int i = 0. static int telefon[] = new int[N+1].

Presupunem c˘ a a a ın a a a tabela de nume este sortat˘ ˆ ordine alfabetic˘ (cum este cartea de telefoane). d = N1. De acum ˆ ınaninte. } while (s <= d). log2 N va fi scris mai simplu log N . ın ¸ a a . for(i=0. ın a s ın In a Considerˆnd ca operatie elementar˘ testul v == a[i]. return -1.compareTo(nume[i]). se compar˘ cheia de c˘utare cu numele care se af˘ In a ¸ a a a la mijlocul tabelei de nume. se returneaz˘ num˘rul de a s a a telefon din mijloc. a a a a a care testeaz˘ elementele vectorului unul dupa altul. break. } S˘ analiz˘m complexitatea acestui algoritm pe cazul cel mai defavorabil. a ın a ˆ loc de a c˘uta secvential. cmp. s = 0.1. adic˘ n. do { i = (s + d) / 2.i<n. s.i++) if(x==a[i]) { p=i. if (cmp < 0) d = i . acela a a ˆ care v nu se g˘se¸te ˆ a. mai mare) decˆt numele din mijlocul a a a tabelei. atunci CN ≈ 14. cmp = x. Deci CN ≈ log2 N .000 de operatii necesare la c˘utarea linear˘.3 C˘utare binar˘ a a O alt˘ tehnic˘ de c˘utare ˆ tabele este c˘utarea binar˘. } Num˘rul CN de comparatii efectuate pentru o tabel˘ de dimensiune N este a ¸ a CN = 1 + C⌊N/2⌋ .˘ ˘ 9. Acesta reprezint˘ un a a beneficiu considerabil ˆ raport cu 5. altfel se reˆ ıncepe c˘utarea ˆ prima jum˘tate (sau ˆ a doua) a ın a ın dac˘ numele c˘utat este mai mic (respectiv. 9.000 elemente. ˆ a ıncepˆnd cu primul. num˘rul de astfel de operatii a ¸ a a ¸ elementare efectuate va fi egal cu numarul de elemente al lui a. else s = i + 1. static int cautareBinara(String x) { int i. CAUTARE BINARA 129 Cel mai simplu algoritm care rezolv˘ aceast˘ problem˘ este c˘utarea liniar˘.3. ˆ acest caz se va face o parcurgere complet˘ a lui a. d. Dac˘ acesta este acela¸i. unde C0 = 1. if (cmp == 0) return telefon[i]. Deci a complexitatea algoritmului pentru cazul cel mai defavorabil este O(n). Dac˘ tabela are 10. a p=-1.

130 ˘ CAPITOLUL 9. ¸i s˘ urm˘m restul algoritmului de ın a s a a c˘utare binar˘. a a Se poate obtine un timp sub-logaritmic dac˘ se cunoa¸te distributia obiectelor. st=0. m. de exemplu lista utilizatorilor unui sistem informatic. ˆ cazul a ın c˘ut˘rii secventiale ¸i binare. dr=n-1. c˘utarea a binar˘ este mult mai interesant˘. 9. ˆ cartea de telefon. dr. a a ¸ s Pentru cazul secvential este suficient s˘ ad˘ug˘m la cap˘tul tabelei noul ¸ a a a a element. ¸ a s ¸ De exemplu. else st=m+1. Este spectaculos! s ¸ ın a O implementare iterativ˘ a c˘ut˘rii binare ˆ a a a ıntr-un vector ordonat (cresc˘tor a sau descresc˘tor) este: a int st. Dac˘ nu are loc. recursiv. putem a a as a ¸ a face o ”regul˘ de trei simpl˘” pentru g˘sirea indicelui elementului de referinta a a a ¸˘ pentru comparare. } if(gasit) p=m. ceea ce ˆ a ınseamn˘ cam 4 operatii pentru o tabel˘ de a ¸ a 10.000 elemente ¸i 5 operatii pentru 109 elemente ˆ tabel˘. . a Vom vedea cum se realizeaz˘ inserarea unui element ˆ a ıntr-o tabel˘. Timpul de a a a a s a c˘utare este O(log log N ). se apeleaz˘ o procedur˘ error care afi¸eaz˘ a a a a s a un mesaj de eroare. Presupunˆnd distributia uniform˘. gasit=false. else if(a[m] > x) dr=m-1. Pentru tabele de dimensiuni mari. ˆ loc s˘ alegem mijlocul. Aceast˘ metod˘ se nume¸te c˘utare prin interpolare. boolean gasit. este ın ¸ frecvent utilizat˘. foarte elegant. se ¸tie apriori c˘ un nume care ın ın ¸ s a ˆ ıncepe cu litera V se afl˘ c˘tre sfˆr¸it. Aceasta este destul de rar˘ ˆ cazul c˘rtii de telefon a a ın a¸ dar ˆ alte aplicatii. while((st < dr) && !gasit) { m=(st+dr)/2. if(am]==x) gasit=true. Algoritmul poate fi descris. ALGORITMI DE CAUTARE Desigur c˘utarea secvential˘ este foarte u¸or de programat. else p=-1.4 Inserare ˆ tabel˘ ın a La c˘utarea secvential˘ sau binar˘ nu am fost preocupati de inserarea ˆ a ¸ a a ¸ ın tabel˘ a unui nou element. ¸i ea se poate a ¸ a s s folosi pentru tabele de dimensiuni mici. sau ˆ dictionar. dac˘ are loc.

. unde m este lungimea ¸irului x.5. } 131 Inserarea se face deci ˆ timp constant. trebuie g˘sit˘ pozitia sa printr-o c˘utare binar˘ (sau ın a a a ¸ a a secvential˘). if (n >= N) error ("Depasire tabela"). Totul este ˆ ordine dac˘ a ın a ın a h este o aplicatie injectiv˘. este bine ca functia aleas˘ s˘ permit˘ ¸ a ¸ a a a evaluarea cu un num˘r mic de operatii. a a 9. de ordinul O(1). apoi se deplaseaz˘ toate elementele din spatele ei spre dreapta cu o ¸ a a pozitie pentru a putea insera noul element ˆ locul corect. return r. N − 1]. Inserarea ˆ ¸ ıntr-o tabel˘ ordonat˘ cu n elemente este deci de ordinul O(n).charAt(i)) % N. De ce? Pentru c˘ ˆ a a ınmultirea puterilor lui 2 se poate face ¸ foarte u¸or prin operatii de deplasare pe biti. De obicei se ia B = 128 sau B = 256 ¸i se presupune c˘ dimensiunea tabelei s a N este un num˘r prim. ¸ ¸ s static int h(String x){ int r = 0. dac˘ de exemplu B = N = 256. Pentru inserarea In a a ¸ unui element nou ˆ tabel˘. Se utilizeaz˘ o functie h a a a ın a ¸ de grupare a cheilor (adesea ¸iruri de caractere) ˆ s ıntr-un interval de numere ˆ ıntregi. atunci h(x) = x(m) este functia h a a ¸ care nu depinde decˆt de ultimul caracter al lui x.. + xm−1 B + xm mod N. s a a ¸ Calculul functiei h se face prin functia h(x.9. } . trebuie mentinut tabelul ordonat. DISPERSIA void inserare(String x. O astfel de functie este a ¸ ¸ h(x) = x1 B m−1 + x2 B m−2 + . De asemenea. aceste operatii sunt net mai rapide In s ¸ decˆt ˆ a ınmultirea numerelor oarecare. ın ˆ cazul c˘ut˘rii binare. Scopul este de a avea o functie h.m).length().5 Dispersia O alt˘ metod˘ de c˘utare ˆ tabele este dispersia. numem[n] = x. ˆ Intr-adev˘r. numerele fiind reprezentate ˆ binar. int val) { ++n. simplu de calculat ¸i avˆnd o bun˘ distributie pe intervalul [0. telefon[n] = val. la ma¸inile (calculatoarele) moderne. h(x) este locul unde se af˘ x ˆ tabel˘. Aceasta necesit˘ log n+n ¸ ın a operetii. Cˆt despre alegerea lui N . a ¸ de dispersie. Pentru o cheie x. s ¸ ¸ ın ˆ general. i < x. ++i) r = ((r * B) + x. aceasta se face ¸ a pentru a evita orice interferent˘ ˆ ¸a ıntre ˆ ıntre ˆ ınmultirile prin B ¸i ˆ artirile prin ¸ s ımp˘ ¸ N. for (int i = 0.

Dac˘ functia de dispersie este perfect uniform˘. Interesul fat˘ de dispersie este pentru a a ¸ ¸a c˘ adesea este foarte eficace. nu apar a ¸ a coliziuni ¸i determin˘ toate elementele printr-o singur˘ comparatie. procedura de c˘utare consum˘ un timp mai mare sau egal ca lungimea a a medie a claselor de echivalent˘ definite pe tabel˘ de valorile h(x). a a a static int cauta(String x) { for (int i = h(x). c˘utarea ia un timp de N/M . Se spune atunci a a ¸ a ıncˆ c˘ exist˘ o coliziune. Dispersia nu face decˆt s˘ reduc˘ printr-un a a a a factor constant timpul c˘ut˘rii secventiale. return 1. } Astfel. a a ın a a a Dac˘ nu se g˘se¸te valoarea x ˆ aceast˘ nou˘ intrare i. Dac˘ nu.equals(nume[i])) return telefon[i]. Dac˘ da. ¸i tabela trebuie s˘ gestioneze coliziunile. Se continu˘ astfel cˆt timp col[i] = −1. i = col[i]) if (x. ¸i u¸or de programat. i != 1. Dac˘ num˘rul mediu de elemente avˆnd aceea¸i valoare de ¸ a a a s dispersie este k = N/M . se continu˘ cu intrarea i′ a a s ın a a a dat˘ de i′ = col[i]. Tabela de coliziuni d˘ o alt˘ intrare i ˆ tabela de nume unde se poate g˘si cheia c˘utat˘. adic˘ de lungimea ¸a a a medie a listei de coliziuni. Acest caz este s a a ¸ foarte putin probabil. a a a a a ˆ ınseamn˘ c˘ tabela contine o alt˘ cheie astfel ˆ at h(x′ ) = h(x). unde M este num˘rul claselor de echivalent˘ definite a ¸a de h. ALGORITMI DE CAUTARE Deci functia h d˘ pentru toate cheile x o intrare posibil˘ ˆ tabel˘. a s s . Se poate ¸ a a ın a apoi verifica dac˘ x = nume[h(x)]. O metod˘ simpl˘ a a s a a a este de a lista coliziunile ˆ ıntr-un tabel col paralel cu tabelul nume.132 ˘ CAPITOLUL 9. c˘utarea este terminat˘.

1 Introducere Ce este sortarea? Presupunem c˘ se d˘ un ¸ir de N numere ˆ a a s ıntregi ai . poate s˘ nu se a a¸ a termine niciodat˘. metoda de sortare este putin important˘. 13. 10. Dac˘ nu este. 13. ˆ proctic˘ se ˆ alne¸te adesea aceast˘ problem˘. a a 133 . De exemplu. ˆ acest al doilea caz. 3. construirea unui dictionar. se d˘ cu ele de p˘mˆnt ¸i se reˆ a a a a s ıncepe. 3.Capitolul 10 Algoritmi elementari de sortare Tablourile sunt structuri de baz˘ ˆ informatic˘. Desigur. pentru noi. In ¸ a Un algoritm amuzant const˘ ˆ a vedea dac˘ setul de c˘rti de joc din mˆn˘ a ın a a¸ a a este deja ordonat. un vector sau o matrice cu elemente de acela¸i tip. 23. 3. Un tablou reprezint˘. ¸i noi vom utiliza intens aceast˘ s a proprietate ˆ algoritmii de sortare pe care ˆ vom considera. 8. ¸ s Un tablou permite accesul direct la un element. pentru s ın a ın N = 10. Aceast˘ problem˘ este clasic˘ ˆ informatic˘ ¸i a fost studiat˘ ˆ detaliu. ˆ a ın a a ın functie de dimensiunile sale. 10. 9. 23. exist˘ riscul de a avea c˘rtile ordonate. 18. de a a a ın as a ın exemplu. De exemplu. aceast˘ sortare. Trebuie ¸ ¸ f˘cut˘ o distintie ˆ a a ¸ ıntre sortarea unui num˘r mare de elemente ¸i a unui num˘r mic a s a de elemente. etc. 11. ˆ sens larg. 9. 25. ¸i s se dore¸te aranjarea lor ˆ ordine cresc˘toare. Dup˘ a un anumit timp. 8 va deveni 3. 11. 25. ın In a ıntˆ s a a stabilirea clasamentului ˆ ıntre studenti. ¸irul s 18. ˆ [23]. ın ıi 10.

. a[m] = a[1]. a ¸ s c˘utˆndu-se elementul cel mai mic din acest ¸ir ¸i interschimbˆndu-l cu a2 . a[1] = t. Dac˘ exist˘. for (int j = 1. a a Procedurile de achizitionare a datelor ¸i de returnare a rezultatelor sunt ¸ s deasemenea prezentate. a ın a De aceast˘ dat˘ vom prezenta programul complet. Algoritmul de sortare cel mai simplu este prin selectie.. a3 . se schimb˘ ˆ ¸ a ıntre ele elementele a1 ¸i am . Procedeul se a¸ s a a ¸ repet˘ pˆn˘ cˆnd nu mai exist˘ transpozitii. const˘ ˆ a vedea dac˘ exist˘ o transpozitie de efectuat. Odat˘ g˘sit˘ aceast˘ a a a a pozitie m. frecvent utilizat˘ la un joc a a a a de c˘rti. Determinarea pozitiei acestui element este foarte simpl˘. s Toate acestea sunt ar˘tate ˆ programul care urmeaz˘. se a¸ a ın a a ¸ a a face interschimbarea c˘rtilor de joc ¸i se caut˘ o alt˘ transpozitie. ea se poate ¸ a efectua cu ajutorul instructiunilor urm˘toare: ¸ a m = 0.2 Sortare prin selectie ¸ ˆ cele ce urmeaz˘. aN ). 10. a a a nu se trage cu tunul ˆ ıntr-o musc˘! a Exemplele tratate ˆ ıntr-un curs sunt ˆ ıntotdeauna de dimensiuni limitate. Cu alte cuvinte.134 CAPITOLUL 10. ++j) if (a[j] < a[m]) m = i. presupunem c˘ trebuie s˘ sort˘m un num˘r de ˆ In a a a a a ıntregi care se g˘sesc ˆ a ıntr-un tablou (vector) a. apoi cu 3 ¸i s a¸a mai departe pˆn˘ la N . El const˘ ˆ g˘sirea pozitiei ˆ tablou a elementului cu valoarea cea mai ¸ a ın a ¸ ın mic˘. Acest set de operatii trebuie reluat prin ˆ ¸ ınlocuirea lui 1 cu 2. Si a a s s a ¸ a¸a mai departe pˆn˘ la un moment dat cˆnd ¸irul va contine un singur element. Pentru alti algoritmi. din considerente pedagogice nu este posibil de a prezenta o sortare a mii de elemente.. s a a a s ¸ C˘utarea celui mai mic element ˆ a ıntr-un tablou este un prim exercitiu de ¸ programare. tot la fel. a ¸ a¸ Este u¸or de intuit c˘ num˘rul obiectelor de sortat este important. j < N. ALGORITMI ELEMENTARI DE SORTARE O alt˘ tehnic˘ (discutˆnd serios de data aceasta). adic˘ ˆ a a ıntregul m pentru care ai ≥ am pentru orice i.. Schimbarea ˆ ıntre ele a celor dou˘ elemente necesit˘ o variabil˘ temporar˘ t a a a a ¸i se efectueaz˘ prin: s a t = a[m]. ¸ a a . Aceasta se realizeaz˘ prin introducerea unei variabile s a a a i care ia toate valorile ˆ ıntre 1 ¸i N . Nu este s a a cazul s˘ se caute o metod˘ sofisticat˘ pentru a sorta 10 elemente. ne vom limita la descrierea efectiv˘ a sort˘rii. Aceast˘ metod˘ functioneaz˘ foarte a a a a a ¸ a a ¸ a bine pentru o bun˘ distributie a c˘rtilor. s Apoi se reˆ ıncepe aceast˘ operatie pentru ¸irul (a2 .

a[i] = t. sortSelectie(). afisare(). ++i) { min = i. i < N. } } 135 .out. j < N. SORTARE PRIN SELECTIE ¸ class SortSelectie { final static int N = 10. for (i = 0. afisare(). t. static void initializare() { int i. j.random() * 128). } static void afisare() { int i. a[min] = a[i].out. static int[] a = new int[N].2.10. System.print (a[i] + " "). for (j = i+1. int i. ++i) a[i] = (int) (Math. t = a[min]. i < N 1. i < N. } } public static void main (String args[]) { initializare().println(). ++i) System. for (i = 0. } static void sortSelectie() { int min. ++j) if (a[j] < a[min]) min = j. for (i = 0.

¸i un indice j care permite deplasarea c˘tre marginea i... ¸ s a Sortarea prin selectie execut˘ un num˘r de comparatii de ordinul N 2 .. . a2 )..136 CAPITOLUL 10.. . a2 . Dup˘ prima parcurgere. aj ) neordonate.. Procedura corespunz˘toare utilizeaz˘ un indice i care marcheaz˘ sfˆr¸itul a a a as prefixului ˆ sortare. La fiecare iteratie. aN .... a2 . ALGORITMI ELEMENTARI DE SORTARE Un exemplu de executii este: ¸ 1 2 3 4 5 6 7 12 4 30 3 4 23 14 ⇒ ↑ m 1 2 3 4 5 6 7 12 4 30 7 4 23 14 ⇒ ↑ ↑ i m 1 2 3 4 5 6 7 4 12 30 7 4 23 14 ⇒ ↑ ↑ i m 1 2 3 4 5 6 7 4 4 30 7 12 23 14 ⇒ ↑ ↑ i m 1 2 3 4 5 6 7 4 4 7 30 12 23 14 ⇒ ↑ ↑ i m 1 2 3 4 5 6 7 4 4 7 12 30 23 14 ⇒ ↑ ↑ i m 1 2 3 4 5 6 7 4 4 7 12 14 23 30 ⇒ ↑↑ im 1 2 3 4 5 6 7 ⇒ 4 4 7 12 14 23 30 0 7 ↑ i 0 3 0 3 ↑ i 0 3 1 12 2 4 3 30 0 3 0 3 1 4 ↑ i 1 4 0 3 0 3 1 4 2 12 ↑ m 2 4 ↑ i 2 4 4 7 ↑ m 3 4 30 7 5 4 6 23 7 14 5 4 6 23 7 14 3 30 0 3 0 3 1 4 2 4 3 7 ↑ i 3 7 0 3 0 3 1 4 2 4 3 7 0 3 0 3 1 4 2 4 3 7 0 3 0 3 1 4 2 4 3 7 5 6 12 23 ↑ m 4 5 6 30 12 23 ↑ m 4 5 6 12 30 23 ↑ ↑ i m 4 5 6 12 14 23 ↑ i 4 5 6 12 14 23 ↑↑ im 4 5 6 12 14 23 4 7 7 14 7 14 7 14 7 30 ↑ m 7 30 7 30 Este u¸or de calculat num˘rul de operatii necesare. ın s a .. aN −1 ). ai+2 . ¸ a a ¸ O variant˘ a sort˘rii prin selectie este metoda bulelor. . . Deci.. se fac s a (N − 1) + (N − 2) + .. Principiul ei este de a a ¸ a parcurge ¸irul (a1 . Se ˆ ¸ ıncepe cu i = 1 ¸i se termin˘ cu i = N − 1. Se fac deci a s a N − i comparatii.. Se reˆ ¸ ıncepe cu prefixul (a. + 2 + 1 = N (N − 1)/2 comparatii ¸i N − 1 interschimb˘ri. aN ) inversˆnd toate perechile de elemente consecutive s a (aj − 1. (a1 . elementul maxim se va afla pe a pozitia N . se s a ¸ ¸ pleac˘ de la elementul ai ¸i se compar˘ succesiv cu ai+1 ..

++j) if (a[j1] > a[j]) { t = a[j1]. a ¸ s a a tabloul este initial ˆ ordine descresc˘toare).2. a[j] = t. 6 7 14 30 ↑ i 6 7 14 30 ↑ i 6 23 0 7 1 4 3 30 0 7 1 4 2 12 3 3 4 3 ↑ j 4 30 5 4 6 23 0 7 1 4 0 7 1 4 2 12 3 3 4 4 5 4 ↑ j 5 30 6 23 0 7 1 4 0 7 1 4 2 12 3 3 4 4 5 23 6 23 ↑ j 6 30 0 7 1 4 0 7 1 4 2 12 3 3 4 4 5 23 0 7 0 4 Dup˘ prima parcurgere 30 a 1 2 3 4 5 6 4 12 3 4 23 14 ↑ ↑ j i 1 2 3 4 5 6 7 7 12 3 4 23 14 30 ↑ ↑ j i locul s˘u (ultimul loc ˆ a ın 0 1 2 3 4 5 4 7 12 3 4 23 ↑ j 0 1 2 3 4 5 4 7 3 12 4 23 ⇒ ↑ j . } } 0 7 1 12 2 4 ↑ j 2 12 3 30 4 3 5 4 6 23 7 14 ⇒ ↑ i 7 14 ⇒ ↑ i 7 14 ⇒ ↑ i 7 14 ⇒ ↑ i 7 14 ⇒ ↑↑ ji a ajuns pe 7 30 ⇒ 0 7 1 4 2 3 4 5 12 30 3 4 ↑ j 2 3 4 5 12 3 30 4 ↑ j 2 3 4 5 12 3 4 30 ↑ j 2 3 4 5 12 3 4 23 7 14 ↑ i 6 7 23 14 ↑ i 6 7 23 14 ↑ i 6 7 30 14 ↑ ↑ j i 6 7 14 30 ↑↑ ji vector). SORTARE PRIN SELECTIE ¸ 137 Se poate calcula de asemenea foarte u¸or num˘rul de operatii ¸i se obtine un s a ¸ s ¸ num˘r de ordinul O(N 2 ) comparatii ¸i. eventual interschimb˘ri (dac˘. i >= 0. j <= i. for (int i = N1. ¸ ın a static void sortBule() { int t. a[j1] = a[j]. i) for (int j = 1.10. de exemplu.

de asemenea. a¸a c˘ urm˘toarele parcurgeri se fac. k. a a ın 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 4 7 3 4 12 14 23 30 4 3 7 4 12 14 23 30 ⇒ ↑ ↑ ↑ ↑ j i j i 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 4 3 7 4 12 14 23 30 4 3 4 7 12 14 23 30 ⇒ ↑ ↑ ↑ ↑ j i j i Dup˘ a treia parcurgere 14 a ajuns pe locul s˘u (de fapt era deja pe locul a a s˘u de la ˆ a ınceputul acestei parcurgeri. Programul modificat este: ¸ a static void sortBule() { int t. f˘r˘ s a a aa s˘ se execute nici o interschimbare de elemente. for (int i = N1. a a Vectorul este deja sortat. j <= i. la aceast˘ parcurgere s-au mai aranjat a cˆteva elemente!). oricum. a[j] = t.138 0 4 1 7 2 3 CAPITOLUL 10. a[j1] = a[j]. s a 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 4 3 4 7 12 14 23 30 3 4 4 7 12 14 23 30 ⇒ ↑ ↑ ↑ ↑ j i j i Dup˘ a patra parcurgere 12 a ajuns pe locul s˘u (de fapt era deja pe locul s˘u a a a de la ˆ ınceputul acestei parcurgeri. ALGORITMI ELEMENTARI DE SORTARE 3 12 4 4 ↑ j 4 12 5 23 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 14 30 4 7 3 4 12 23 14 30 ⇒ ↑ ↑ ↑ i j i 0 1 2 3 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 4 7 3 4 23 14 30 4 7 3 4 12 14 23 30 ⇒ ↑↑ ↑↑ ji ji Dup˘ a doua parcurgere 23 a ajuns pe locul s˘u (penultimul loc ˆ vector). for (int j = 1. a a a Dac˘ nu s-a efectuat nici o interschimbare atunci vectorul este deja sortat a¸a c˘ a s a se poate ˆ ıntrerupe executia urm˘toarelor parcurgeri. ++j) if (a[j1] > a[j]) {t = a[j1]. a La urm˘toarea parcurgere nu se efectueaz˘ nici o interschimbare de elemente. O idee bun˘ este introducerea unei a a variabile care s˘ contorizeze num˘rul de interschimb˘ri din cadrul unei parcurgeri. s-au mai aranjat totu¸i cˆteva elemente!). i) { k=0. k++.} if(k==0) break. } } . i >= 0.

Procedura contine o mic˘ eroare. s˘ presupunem c˘ primele i − 1 c˘rti sun deja sortate cresc˘tor. j. } a[j] = v. Aceasta nu este ˆ a a ıntotdeauna posibil. atunci sortarea se nume¸te sortare prin insertie ¸ s ¸ direct˘. ¸i atunci s trebuie ad˘ugat un test asupra indicelui j ˆ bucla while. Se poate remedia aceast˘ a s a a situatie plasˆnd un element a0 de valoare −max int. ¸i a¸a mai departe. apoi a a a¸ doua ¸i se aranjeaz˘ ˆ ordine cresc˘toare. ++i) { v = a[i]. a a 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 7 12 4 30 3 4 23 14 4 7 12 30 3 4 23 14 ⇒ ↑ ↑ ↑ ↑ j i j i . Procedura care realizeaz˘ aceast˘ortare este: a a s static void sortInsertie() { int j. Se continu˘ pˆn˘ la i = N . a a a 10. c˘ci va ie¸i din tablou spre stˆnga.10. Elementele vizitate se deplaseaz˘ cu o pozitie spre dreapta pentru a permite a ¸ plasarea elementului ai (a c˘rui valoare a fost salvat˘ n variabila temporar˘ v) pe a aˆ a pozitia corespunz˘toare. j = i. Se a a a¸ a ia a i-a carte ¸i se plaseaz˘ pe pozitia corespunz˘toare relativ la primele i − 1 c˘rti s a ¸ a a¸ deja sortate. } } Pentru plasarea elementului ai din vectorul nesortat (elementele de pe pozitiile ¸ din stˆnga fiind deja sortate) se parcurge vectorul spre stˆnga plecˆnd de la pozitia a a a ¸ i − 1. se face secvential.1 Insertie direct˘ ¸ a Dac˘ determinarea pozitiei corespunz˘toare. Aceasta este metoda a a ¸ utilizat˘ pentru sortarea unui pachet de c˘rti de joc. Se ia a treia carte ¸i se plaseaz˘ pe s a ın a s a pozitia corespunz˘toare fat˘ de primele dou˘ c˘rti. ˆ sub¸irul format de primele a ¸ a ın s i − 1 elemente. Se spune c˘ a fost plasat˘ ¸ a a a o santinel˘ la stˆnga tabloului a. while (j > 0 && a[j-1] > v) { a[j] = a[j-1]. v.3. Un exemplu numeric a ın este cel care urmeaz˘: a Inserarea lui 12 nu necesit˘ deplas˘ri de elemente. SORTARE PRIN INSERTIE ¸ 139 10. Pentru ¸ a ¸a a a¸ s s cazul general. for (int i = 1. i < N.3. dac˘ ai este cel mai mic ¸ a ¸ a a element din tablou.3 Sortare prin insertie ¸ O metod˘ complet diferit˘ este sortarea prin insertie. Se ia prima carte.

Cea mai bun˘ metod˘ de sortare necesit˘ a a ¸ a a a n log2 n comparatii. ˆ cazul ˆ care tabloul este aproape ordonat. aceast˘ metod˘ de sortare este mai s s a a eficient˘ decˆt sortarea prin selectie. num˘rul total de comparatii pentru sortarea prin insertie a ¸ ¸ este N 0 4 ↑ j 0 3 1 7 2 12 3 30 4 3 ↑ i 4 30 5 4 6 23 7 14 0 3 ↑ j 0 3 1 4 2 7 3 12 Cπ = i=2 ci = N − 1 + inv(π). Atunci a ¸ ci = 1 + card{aj |aj > ai . ¸i drept ¸ a In ın s urmare exist˘ putine inversiuni ¸i sunt necesare putine operatii. s . j < i} Pentru o permutare π corespunz˘toare unui ¸ir de sort˘ri. Deci. ea are o proprietate foarte bun˘: num˘rul de operatii depinde puternic In a a ¸ de ordinea initial˘ din tablou. unde num˘rul de a s a a inversiuni este inv(π). ALGORITMI ELEMENTARI DE SORTARE Inserarea lui 30 nu necesit˘ deplas˘ri de elemente. a Sortarea prin inserare este deci o metod˘ de sortare bun˘ dac˘ tabloul de a a a sortat are ¸ansa de a fi aproape ordonat.140 CAPITOLUL 10. ¸ ˆ plus. a a De¸i ordinul de cre¸tere este tot N 2 . a a 4 5 6 7 30 4 23 14 ⇒ ↑ i 1 2 3 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 4 7 12 4 23 14 4 4 7 12 30 23 14 ⇒ ↑ ↑ ↑ ↑ j i j i 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 3 4 4 7 12 30 23 14 3 4 4 7 12 23 30 14 ⇒ ↑ ↑ ↑ ↑ j i j i 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 3 4 4 7 12 23 30 14 3 4 4 7 12 14 23 30 ⇒ ↑ ↑ ↑ ↑ j i j i Num˘rul de comparatii pentru inserarea unui element ˆ secventa deja sortat˘ a ¸ ın ¸ a este egal cu num˘rul de inversiuni plus 1. num˘rul mediu de comparatii este a ¸ CN = 1 N! Cπ = N − 1 + N (N − 1) N (N + 3) = −1 4 4 π∈SN unde Sn reprezint˘ grupul permut˘rilor de n elemente. spre deosebire de a ¸ s ¸ ¸ primele dou˘ metode de sortare. a Fie ci num˘rul de comparatii.

4}. c˘utarea pozitiei pe care se face inserarea se face prin c˘utare a ¸a a ¸ a binar˘.4. j++) System. else if (x<a[i]) u=i-1. j>=i+1.2 Insertie binar˘ ¸ a Metoda anterioar˘ se poate ˆ a ımbunat˘¸i dac˘ ¸inem cont de faptul c˘ secventa at at a ¸ ˆ care se face inserarea este deja ordonat˘.println(). while (p <= u) { i=(p+u)/2. } return p. a[i]=x.5. for(j=0. int u.*.1.6. } static void deplasare(int k.10. } } . for(int j=k.3.io.length. else return i.8. Un program complet este: a import java.print(a[j] + " ").3.9.out.out. iar ˆ loc s˘ se fac˘ insertia direct˘ ˆ ın a ın a a ¸ a ın aceast˘ secvent˘. static void afiseaza() { int j. int x) { int i=u+1. System. j--) a[j]=a[j-1]. int i) { if (i != k) { int x=a[k]. SORTARE PRIN INSERTIE ¸ 141 10. } static int pozitiaCautBin(int p. j<a. if (x>a[i]) p=i+1. class SortInsBinApl { static int[] a={3.

a[k]).length. } } public static void main(String[] args) { afiseaza().k-1. ALGORITMI ELEMENTARI DE SORTARE static void sorteaza() { int N=a.142 CAPITOLUL 10.k<=N-1.k++) { i=pozitiaCautBin(0. schimb=true. a a static void interschimbare(int a[]) { int x.length. n=a. sorteaza(). afiseaza(). deplasare(k. i<n-1.4 Sortare prin interschimbare Aceast˘ metod˘ folose¸te interschimbarea ca ¸i caracteristic˘ principal˘ a a a s s a a metodei de sortare. a[i+1] = x. boolean schimb = true. } } 10. for(int k=1.i). while (!schimb) { schimb=false. for(i=0. i. a[i] = a[i+1]. } } } . ˆ cadrul acestei metode se compar˘ ¸i se interschimb˘ perechi In as a adiacente de chei pan˘ cˆnd toate elementele sunt sortate. i++) if (a[i]>a[i+1]) { x = a[i].i.

a ¸ ¸a s a Acest proces este numit numit 4 sort. i<n. 42. j. 18. 55. } } } . /* sortare elemente aflate la distanta k in tablul a[] */ for (i=k. (j>=0) && (a[j]>x). SORTARE PRIN MICSORAREA INCREMENTULUI . 1}. 67 Apoi se sorteaz˘ elementele aflate la 2 pozitii distant˘. int m. n=a. 55. a • dac˘ cei t incrementi sunt h1 . 94. 18. i. Se grupeaz˘ elementele aflate la 4 pozitii distant˘. ht = 1 ¸i hi+1 < hi . 18. a[j+k] = x. 97 Apoi se sorteaz˘ sirul rezultat ˆ a ıntr-o singur˘ trecere: 1 . 6.5 Sortare prin mic¸orarea incrementului . fiecare hi -sort a s se poate implementa ca ¸i o sortate prin insertie direct˘. int n) { static int h[] = {9. ¸i se sorteaz˘ separat. 42. 55. 42. 12. Rezult˘ ¸irul: as 44. m<4. h2 . ˆ ultimul pas se face totul. s a void shell(int a[].shell s Prezent˘m metoda pe urm˘torul ¸ir: a a s 44. 12.10. 06. 42. Rezult˘: a ¸ a a 6. 97 Se observ˘ urm˘toarele: a a • un proces de sortare i − sort combin˘ 2 grupuri sortate ˆ procesul 2i − sort a ın anterior • ˆ exemplul anterior s-a folosit secventa de incrementi 4. for (j = i-k. 94.sort a 6. dar cu multe comparatii ¸i ın ¸ s interschimb˘ri.SHELL ¸ 143 10. 1 dar orice ın ¸ secvent˘. for (m=0..5. cu conditia ca cea mai fin˘ sortare s˘ fie 1 − sort. 18. 94. 44. 12. x. . 2. 12. 5. ˆ cazul cel ¸a ¸ a a In mai defavorabil. k. m++) { k = h[m]. i++) { x = a[i]. 94. 44. ht . 55. j-=k) a[j+k] = a[j]. 3. 67.length.

ALGORITMI ELEMENTARI DE SORTARE .144 CAPITOLUL 10.

obiecte informatice complexe. prin ad˘ug˘ri sau ¸tergeri de elemente pe parcursul ¸ a a s prelucr˘rii. ¸ a independent de natura elementelor sale. Referinta c˘tre prima celul˘ a ¸ ¸a a a ¸ a a este continut˘ ˆ ¸ a ıntr-o variabil˘. ¸iruri de caractere. a class Lista { int continut. etc. operatiile permise sunt: a ¸ • testarea dac˘ ansamblul este vid a • ad˘ugarea de elemente a • verificarea dac˘ un element este ˆ ansamblu a ın • ¸tergerea unui element s 11. 145 . numit ¸i pointer. Listele sunt obiecte dinamice. Mai precis. Elementele acestui ansamblu pot fi numere ˆ ıntregi sau reale. Java permite realizarea listelor cu ajutorul a s claselor ¸i obiectelor: celulele sunt obiecte (adic˘ instante ale unei clase) ˆ care s a ¸ ın un cˆmp contine o referint˘ c˘tre celula urm˘toare.1 Liste liniare Fiecare element al listei este continut ˆ ¸ ıntr-o celul˘ care contine ˆ plus adresa a ¸ ın elementului urm˘tor. Lista urmator. ˆ sensul c˘ num˘rul elementelor variaz˘ ˆ ın a a a ın cursul executiei programului. Nu suntem acum interesati s ¸ de elementele acestui ansamblu ci de operatiile care se efectueaz˘ asupra acestuia.Capitolul 11 Liste Scopul listelor este de a genera un ansamblu finit de elemente al c˘rui num˘r a a nu este fixat apriori.

Func tia Lista(x. De asemenea s a ın as a new Lista(2. LISTE Instructiunea new Lista(x.146 Lista (int x. 11. urmator = a. } return false. // capul vechi se va regasi dupa x } cap cap e4 e3 e2 e1 e4 e3 e2 e1 Figura 11. ceea ce se face simplu prin: static Lista adaug (int x. Aceast˘ modalitate a ın a de a introduce elemente ˆ capul listei este util˘ pentru ca num˘rul de operatii ın a a ¸ necesare ad˘ug˘rii de elemente s˘ fie independent de m˘rimea listei. } Procedura adauga insereaz˘ un element ˆ capul listei.1: Ad˘ugarea unui element ˆ list˘ a ın a Functia cauta. a). este suficient˘ a a a a a modificarea valorii capului listei. 7. } . new Lista(7. Lista a) { while (a != null) { if (a. efectueaz˘ o parcurgere ¸ a a ın a a listei.continut == x) return true.urmator. } } CAPITOLUL 11. Lista a) { return new Liste (x. Obiectul null apartine tuturor s ¸ ¸ claselor ¸i reprezint˘ ˆ cazul listelor marcajul de sfˆr¸it de list˘.null))) reprezint˘ lista 2.a) construie¸te o nou˘ celul˘ cu cˆmpurile x ¸i ¸ s a a a s a. ¸i prin absenta numelui de identificare). a a a s a a a s as static boolean cauta (int x. Lista a) { continut = x. care verific˘ dac˘ elementul x este ˆ lista a. a static boolean esteVida (Lista a) { return a == null.urmator pentru a parcurge a elementele listei pˆn˘ se g˘se¸te x sau pˆn˘ se g˘se¸te sfˆr¸itul listei (a = null).a) este un constructor al clasei Lista (un constructor este o functie nestatic˘ care se distinge prin tipul rezultatului s˘u care este cel al clasei ¸ a a curente. a = a. new Lista(11. Variabila a este modificat˘ iterativ prin a=a.

a.1. } . Lista a) { return a != null && (a. else return cauta(x. else return (a.continut == x) || cauta(x. lungimea listei se poate determina prin: static int lungime(Lista a) { if (a == null) return 0. Tipul list˘ verific˘ ecuatia urm˘toare: a a ¸ a Lista = {Lista vida} ⊕ Element × Lista unde ⊕ este sau exclusiv iar × este produsul cartezian.urmator). } 147 Aceast˘ sciere recursiv˘ este sistematic˘ pentru functiile care opereaz˘ asupra a a a ¸ a listelor. a = a.continut == x || cauta(x. De ¸ a ın a a exemplu. a. Lista a) { if (a == null) return false.urmator.continut == x) return true. } care este mai elegant˘ decˆt scrierea iterativ˘: a a a static int lungime(Lista a) { int lg = 0. while (a != null) { ++lg. LISTE LINIARE Functia cauta poate fi scris˘ ˆ mod recursiv: ¸ a ın static boolean cauta (int x.urmator)). Lista a) { if (a == null) return false.11. } return lg.urmator). else return 1 + longime(a. else if (a. } sau sub forma: static boolean cauta (int x. Toate procedurile sau functiile care opereaz˘ asupra listelor se pot scrie recursiv ˆ aceast˘ manier˘.urmator). } sau sub forma: static boolean cauta (int x. a.

a. if (b. } . Procedura recursiv˘ de eliminare este foarte a a compact˘ ˆ definitia sa: a ın ¸ static Lista elimina (int x.urmator). pentru calculatoarele de ¸ a a ast˘zi.urmator. a a a ¸ static Lista elimina (int x.urmator. } return a.urmator = b.urmator.urmator = elimina (x. LISTE Alegerea ˆ ıntre maniera recursiv˘ sau iterativ˘ este o problem˘ subiectiv˘ ˆ a a a a ın general. while (b.continut == x) a = a.urmator != null && b.continut == x) a = a. Pe de alt˘ parte se spune c˘ scrierea iterativ˘ este mai eficient˘ pentru c˘ a a a a a folose¸te mai putin˘ memorie. ocuparea de memorie suplimentar˘.urmator != null) b.urmator. a a ¸ a Eliminarea unei celule care contine x se face modificˆnd valoarea cˆmpului ¸ a a urmator continut ˆ predecesorul lui x: succesorul predecesorului lui x devine ¸ ın succesorul lui x. este o problem˘ foarte putin critic˘.continut != x) b = b. Lista a) { if (a != null) if (a.2: Eliminarea unui element din list˘ a O procedur˘ iterativ˘ solicit˘ un plus de atentie. Gratie noilor tehnici de compilare. } cap cap e4 e3 e2 e1 e4 e3 e2 e1 Figura 11.urmator. acest lucru este s ¸ a ¸ mai putin adev˘rat.urmator.148 CAPITOLUL 11. else a. return a. Un tratament particular trebuie f˘cut dac˘ elementul care trebuie a a eliminat este primul element din list˘. else { Lista b = a . Lista a) { if (a != null) if (a.

Aceasta este o diferent˘ important˘ fat˘ de limbajele a ¸a a ¸a de programare precum Pascal sau C. C˘utarea binar˘ efectueaz˘ un num˘r logaritmic iar c˘utarea cu a a a a a tabele hash (de dispersie) este ¸i mai rapid˘. Se poate estima c˘ num˘rul mediu de operatii este jum˘tate din a a a ¸ a lungimea listei. cum face programul urm˘tor. iar al doilea. trebuie recopiat˘ o parte a listei a ˆ ¸ a ıntr-o nou˘ list˘. a a a static Lista elimina (int x. dac˘ trebuie s˘. LISTE LINIARE 149 ˆ cadrul functiilor anterioare.urmator.continut. Aceast˘ notiune este a a a ¸ un pic echivalent˘ cu notiunea de santinel˘ pentru tablouri. Oricum. numit continut. nu se dispune de dou˘ In ¸ a a liste distincte. utilizat˘ adesea. a. se pot defini liste circulare cu gard˘ / paznic ˆ care ˆ prima a ın ın celul˘ ˆ cˆmpul urmator este ultima celul˘ din list˘. adresa adev˘ratei prime celule se afl˘ ˆ cˆmpul urmator al ın a a a ın a acestei celule. ˆ ın . avantajul fiind c˘ lista vid˘ contine ¸ a a a a a ¸ numai garda ¸i prin urmare un num˘r de programe. unde exist˘ o utilizare putin important˘ a a a a ¸ a de memorie suplimentar˘. Pentru a face acest lucru. contine elementele de informatii. Lista a) { if (a != null) return null.11. Consider˘m construirea unei liste de numere prime mai mici a decˆt un num˘r natural n dat. dac˘ nu mai a ¸ a este folosit˘ lista a.urmator)). care modific˘ lista a.l reutiliz˘m. Cu tehnicile actuale ale noilor versiuni ale GC. Este deci foarte a ¸ eficient˘. a ın a a a Pentru implementarea listelor se pot folosi perechi de tablouri : primul tablou.1. ¸ ¸ contine adresa elementului urm˘tor din tabloul continut. ˆ general. ¸ a Procedura adauga efectueaz˘ numai 3 operatii elementare. s a Exemplu 1. elimina (x. care nu are informatie semnificativ˘ ¸ a ˆ cˆmpul continut. numit urmator. Se utilizeaz˘ aceast˘ a ¸ a a a tehnic˘ ˆ proceduri asupra ¸irurilor prea lungi. Aceasta const˘ ˆ utilizarea unui fanion / santinel˘ ¸ a ın a care permite tratarea omogen˘ a listelor indiferent dac˘ sunt vide sau nu. } Exist˘ o tehnic˘. spatiul de memorie pierdut este recuperat de a ¸ culeg˘torul de spatiu de memorie GC (Garbage Colection) din Java. ˆ a a In reprezentarea anterioar˘ lista vid˘ nu a avut aceea¸i structur˘ ca listele nevide. una care contine x ¸i alta identic˘ cu precedenta dar care nu mai ¸ s a contine x. Pentru construirea acestei liste vom ˆ a a ıncepe. else return new Lista (a. unde trebuie s˘ fim preocupati de spatiul de a ¸ ¸ memorie pierdut. Se a a s a utilizeaz˘ o celul˘ plasat˘ la ˆ a a a ınceputul listei. Procedurile cauta ¸i elimina sunt mai lungi pentru c˘ trebuie s˘ parcurg˘ a s a a a ˆ ıntreaga list˘. care permite evitarea unor teste pentru a a a eliminarea unui element dintr-o list˘ ¸i. pentru simplificarea program˘rii a s ın a operatiilor asupra listelor. care f˘ceau un caz special din s a a lista vid˘ sau din primul element din list˘. Astfel obtinem o list˘ p˘zit˘.continut == x) return a. else if (a. devin mai simple. recuperarea a se efectueaz˘ foarte rapid. a ın s De asemenea.

continut. int k. } . c˘utarea este rapid˘.n − 1] se construie¸te s o list˘ simplu ˆ antuit˘ format˘ din toate cheile care au h(x) = i. Dac˘ h este bine aleas˘.continut]. k*k<=n. a a ¸ a a num˘rul de coliziuni devine important. } static int cauta (String x) { for (int a = al[h(x)]. --i) { a=adauga(i. prin ad˘ugarea numerelor de la 2 la n ˆ a a ıncepˆnd cu n ¸i terminˆnd cu a s a 2.. a != null. dac˘ functia h este r˘u aleas˘.urmator) { if (x. a s Procedurile de c˘utare ¸i inserare a unui element x ˆ a s ıntr-un tablou devin proceduri de c˘utare ¸i ad˘ugare ˆ a s a ıntr-o list˘. for(Lista b=a. static void insereaza (String x.urmator) { k=b. b=b. Pentru fiecare intrare i din intervalul [0. j<=n/k. Tot astfel. Elementele a ınl˘ ¸ a a listei sunt intr˘ri care permit accesul la tabloul de nume ¸i numere de telefon. for(int j=k. Aceasta se realizeaz˘ prin procedura urm˘toare: s a ¸ a a static Lista Eratostene (int n) { Lista a=null. } Exemplu 2. } return -1. int val) { int i = h(x). a = a.continut])) return telefon[a. ++j) a=elimina(j*k. ınl˘ ¸ a s a a a a a Lista al[] = new Lista[N1]. for(int i=n. i>=2.a).continut. LISTE prima faz˘.150 CAPITOLUL 11. multe liste devin de dimensiuni enorme ¸i a s f˘rˆmitarea risc˘ s˘ devin˘ la fel de costisitoare ca ¸i c˘utarea ˆ aa ¸ a a a s a ıntr-o list˘ simplu a ˆ antuit˘ obi¸nuit˘. Astfel numerele vor fi ˆ list˘ ˆ ordine cresc˘toare. } return a. al[i] = adauga (x.a). Vom utiliza metoda clasic˘ a ın a ın a a ciurului lui Eratostene: consider˘m succesiv elementele listei ˆ ordine cresc˘toare a ın a ¸i suprim˘m toti multiplii lor.equals(nume[a. } k=a. al[i]).

as • valoare este o aplicatie definit˘ pe Coada(E)−C0 cu valori ˆ E care asociaz˘ ¸ a ın a unei cozi C. .2 Cozi Cozile sunt liste liniare particulare utilizate ˆ programare pentru gestionarea ın obiectelor care sunt ˆ a¸teptarea unei prelucr˘ri ulerioare. ¸ a ın esteV ida(C) aste egal˘ cu true dac˘ ¸i numai dac˘ coada C este vid˘. ¸ a ın adauga(x. C)) = valoare(C) • Pentru toate cozile C – esteV ida(adauga(x. COZI 151 11. consider˘m o multime de elemente E. Operatiile asupra cozilor satisfac urm˘toarele relatii: ¸ a ¸ • Pentru C = C0 – elimina(adauga(x. nevid˘. C0 )) = x – esteV ida(C0 ) = true O prim˘ idee de realizare sub form˘ de programe a operatiilor asupra cozilor a a ¸ este de a ˆ ımprumuta tehnica folosit˘ ˆ locurile unde clientii stau la coad˘ pentru a ın ¸ a a fi serviti. adauga.2. a ın • elimina este o aplicatie definit˘ pe Coada(E)−C0 cu valori ˆ Coada(E) care ¸ a ın asociaz˘ unei cozi nevide C o coad˘ obtinut˘ plecˆnd de la C ¸i eliminˆnd a a ¸ a a s a primul element. elimina: ¸ • esteV ida este o aplicatie definit˘ pe Coada(E) cu valori ˆ {true. C)) = adauga(x. de exemplu la gar˘ pentru a lua bilete. a as a a • adauga este o aplicatie definit˘ pe E × Coada(E) cu valori ˆ Coada(E). C)) = f alse • Pentru coada C0 – elimina(adauga(x. nodurile unui graf. valoare.11. etc. C0 )) = C0 – valoare(adauga(x. ˆ opozitie cu strategia LIFO (Last In Firs ın ¸ Out) utilizat˘ la stive. ˆ englez˘ se spune a as In a strategie FIFO (First In First Out). elimina(C)) – valoare(adauga(x. coada vid˘ (care nu contine nici un element) a a ¸ este C0 . iar operatiile asupra cozilor sunt: esteV ida. f alse}. a Mai formalizat. de exemplu procesele ın s a de a¸teptare a resurselor unui sistem. Elementele sunt s ad˘ugate sistematic la coad˘ ¸i sunt eliminate din capul listei. sau la cas˘ ˆ ¸ a a ıntr-un magazin. multimea cozilor cu a ¸ ¸ elemente din E este notat˘ Coada(E). elementul aflat ˆ cap. C) este coada obtinut˘ plecˆnd de la coada C ¸i inserˆnd elementul ¸ a a s a x la sfˆr¸itul ei.

LISTE Fiecare client care se prezint˘ obtine un num˘r ¸i clientii sunt apoi chemati de c˘tre a ¸ a s ¸ ¸ a functionarul de la ghi¸eu ˆ ordinea cresc˘toare a numerelor de ordine primite la ¸ s ın a sosire. c. vida = true. s a as a • atunci cˆnd sose¸te un nou client.vida. a a class Coada { final static int MaxC = 100. a a s a a ˆ cele ce urmeaz˘ sunt prezentate toate operatiile ˆ Java utilizˆnd tehnicile In a ¸ ın a urm˘toare: se reatribuie num˘rul 0 unui nou client atunci cˆnd se dep˘¸e¸te un a a a as s anumit prag pentru valoarea sf arsit. dac˘ coada a ¸ a nu este vid˘. Not˘m aceste dou˘ numere inceput ¸i sf arsit ¸i gestion˘m a a s s a sistemul ˆ modul urm˘tor: ın a • coada de a¸teptare este vid˘ dac˘ ¸i numai dac˘ inceput = sf arsit. plina= false. vida. } static Coada vida(){ return new Coada(). int inceput. sau coad˘ circular˘. } . Coada () { inceput = 0. gestionarul trebuie s˘ cunoasc˘ dou˘ a a a numere: num˘rul obtinut de c˘tre ultimul client sosit ¸i num˘rul obtinut de c˘tre a ¸ a s a ¸ a ultimul client servit.sfarsit = 0. int continut[]. info = new int[MaxC]. boolean plina. se incrementeaz˘ sf arsit ¸i se d˘ acest a s a s a num˘r clientului respectiv. a • atunci cˆnd functionarul este liber el poate servi un alt client.plina = false. Se spune c˘ este un tablou (sau tampon) a circular. } static void facVida (Coada c) { c. sfarsit = 0.inceput = 0. incrementeaz˘ inceput ¸i cheam˘ posesorul acestui num˘r.vida = true. c.152 CAPITOLUL 11. } static boolean esteVida(Coada c) { return c. int sfarsit. Pentru gestionarea acestui sistem. c.

.sfarsit] = x.inceput."). COZI 153 static boolean estePlina(Coada c) { return c.3: Coad˘ de a¸teptare implementat˘ ca list˘ a s a a O alt˘ modalitate de gestionare a cozilor const˘ ˆ utilizarea listelor ˆ antuite cu a a ın ınl˘ ¸ . c.inceput).vida) erreur ("Coada Vida. } static void elimina (Coada c) { if (c.. c.sfarsit = succesor(c. return c.11. en Figura 11.2.vida) erreur ("Coada Vida.sfarsit == c.vida = c. Coada c) { if (c."). c.sfarsit == c.inceput].vida = false.info[f. c.plina = false. c. } static void adaug(int x. c.sfarsit). c.plina = c.info[c.plina) erreur ("Coada Plina.inceput = succesor(c.inceput.plina."). } } inceput sfarsit e1 e2 . } static int valoare(Coada c) { if (c. } private static int succesor(int i) { return (i+1) % MaxC.

} static boolean esteVida (Coada c) { return c.next = a. f. } static void facVida (Coada c) { Lista garda = new Lista(). } static void elimina (Coada c) { if (esteVida(c)) erreur ("Coada Vida. null).inceput == c. return new Coada (garda. Coada (Lista a. Coada c) { Lista a = new Lista (x.next. c. LISTE gard˘ ˆ care se cunosc adresele primului ¸i ultimului element. sfarsit = b.sfarsit. } static void adauga (int x.next.154 CAPITOLUL 11. garda).inceput = c. } } Cozile se pot implementa fie cu ajutorul tablourilor fie cu ajutorul listelor sim- .inceput. c."). } static int valoare (Coada c) { Lista b = c. Lista b) { inceput = a.sfarsit = garda. return b.inceput.sfarsit.sfarsit = a.inceput = c. c. } static Coada vida() { Lista garda = new Lista(). Lista sfarsit. Aceasta d˘ operatiile a ın s a ¸ urm˘toare: a class Coada { Lista inceput.info.

¸ ¸ Realizarea operatiilor asupra stivelor se poate face utilizˆnd un tablou care ¸ a contine elementele ¸i un indice care indic˘ pozitia vˆrfului stivei. valoare. se consider˘ o multime ın a In a ¸ E. int inaltime. elimina. S)) = f alse • valoare(adauga(x. relatiile satisf˘cute sunt s a a ¸ a urm˘toarele: a • elimina(adauga(x. STIVE 155 plu ˆ antuite. adauga. Element continut[]. Scrierea programelor const˘ ˆ primul rˆnd ˆ alegerea structurilor ınl˘ ¸ a ın a ın de date pentru reprezentarea cozilor. stiva vid˘ (care nu ¸ a a contine nici un element) este S0 . } . S)) = S • esteV ida(adauga(x. Aceasta este ¸ deci interfata cozilor care are important˘ ˆ programe complexe. Stiva() { inaltime = 0. De aceast˘ dat˘. ca ¸i la fire.3. valoare. multimea stivelor cu elemente din E este notat˘ Stiva(E). rolul s˘u principal ¸ a ın ın a fiind la implementarea apelurilor de proceduri. elimina. ˆ mod formalizat. S)) = x • esteV ida(S0 ) = true Cu ajutorul acestor relatii se pot exprima toate operatiile relative la stive. } static Fir vid () { return new Stiva(). Utilizarea a cozilor se face cu ajutorul functiilor vida.11. ¸ s a ¸ a class Stiva { final static int maxP = 100.3 Stive Notiunea de stiv˘ intervine ˆ mod curent ˆ programare. O stiv˘ se poate imagina ca o cutie a ˆ care sunt plasate obiecte ¸i din care se scot ˆ ordinea invers˘ fata de cum au ın s ın a ¸ fost introduse: obiectele sunt puse unul peste altul ˆ cutie ¸i se poate avea acces ın s numai la obiectul situat ˆ vˆrful stivei. ¸ ¸a ın 11. continut = new Element[maxP]. operatiile efectuate asupra stivelor sunt vida. Ansamblul functiilor care opereaz˘ asupra ¸ a cozilor se pot plasa ˆ ıntr-un modul care manipuleaz˘ tablouri sau liste. ¸ ¸ adauga.

} static boolean esteVida (Stiva s) { return s.inaltime == maxP. } static Element valoare (Stiva s) throws ExceptionStiva { if (esteVida (s)) throw new ExceptionStiva("Stiva vida").inaltime == 0. s.continut[s. } } Stivele se pot implementa atˆt cu ajutorul tablourilor (vectorilor) cˆt ¸i cu a a s ajutorul listelor simplu ˆ antuite. ınl˘ ¸ . ++ s.156 static void facVida (Stiva s) { s.continut[s. public ExceptionStiva (String x) { text = x. Stiva s) throws ExceptionStiva { if (estePlina (s)) throw new ExceptionStiva("Stiva plina").inaltime = 0.inaltime. return s. s.inaltime] = x. } static void supprimer (Stiva s) throws ExceptionStiva { if (esteVida (s)) throw new ExceptionStiva ("Stiva vida"). LISTE static void adauga (Element x.inaltime. } } unde class ExceptionStiva extends Exception { String text. } CAPITOLUL 11. } static boolean estePlina (Stiva s) { return s.inaltime-1].

} Procedura de evaluare const˘ ˆ stivuirea rezultatelor intermediare. *. a static int calcul (char a. class Element { boolean esteOperator. int x. al doilea reprezint˘ a a at a a valoarea entit˘¸ii dac˘ aceasta este num˘r. a De exemplu. Vom considera ca intr˘ri numai numere naturale. ( ¸i ). EVALUAREA EXPRESIILOR ARITMETICE PREFIXATE 157 11.4.4 Evaluarea expresiilor aritmetice prefixate Vom ilustra utilizarea stivelor printr-un program de evaluare a expresiilor aritmetice scrise sub o form˘ particular˘. actioneaz˘ operatorul a s a a ¸ a care precede vˆrful stivei asupra celor dou˘ numere ¸i se repet˘ operatia asupra a a s a ¸ rezultatului g˘sit. pentru expresia (+ (* (+ 35 36) (+ 5 6)) (* (+ 7 8) (*9 9 ))) evaluarea decurge astfel: . variabile ¸i operatii aritmetice (ne vom limita numai la + ¸ s ¸ ¸i *). dar niciodat˘ nu va contine consecutiv numere. s a Expresiile prefixate contin simbolurile: numere naturale. iar al treilea este este un simbol dac˘ at a a a entitatea este simbol. char simbol. ˆ programare o expresie aritmetic˘ a a In a poate contine numere. stiva a ın continˆnd operatori ¸i numere. Dac˘ a s a a a ın a a este un num˘r ¸i vˆrful stivei este de asemenea un num˘r. } return 1.11. +. int y) { switch (a) { case ’+’: return x + y. int valoare. ¸ a s a ¸ Se examineaz˘ succesiv entit˘¸ile expresiei dac˘ entitatea este un operator sau un a at a num˘r ¸i dac˘ vˆrful stivei este un operator. vom utiliza un tablou ale ın c˘rui elemente sunt entit˘¸ile expresiei. s s Pentru reprezentarea unei expresii prefixate ˆ Java. Dac˘ e1 ¸ s a ¸i e2 sunt expresii prefixate atunci (+e1 e2 ) ¸i (∗e1 e2 ) sunt expresii prefixate. case ’*’: return x * y. } Vom utiliza functiile definite pentru stiv˘ ¸i procedurile definite ˆ cele ce ¸ a s ın urmeaz˘. atunci se plaseaz˘ ˆ stiv˘. Elementele tabloului sunt obiecte cu trei a at cˆmpuri: primul reprezint˘ natura entit˘¸ii (simbol sau num˘r).

valoare(s).length. 0. if (s.charAt(0)).valsimb. } Stiva. y. } try { System.adauga(x.valoare = calcul(op. este util˘ prezentarea unui program principal care utilizeaz˘ In a a aceste functii.out. } catch (ExceptionStiva x) { System.esteVida(s) || x.valoare(s). Stiva s) throws ExceptionStiva { Element y.equals("+") || s. ++i) { String s = args[i]. for (int i = 0.valoare.length . else exp[i] = new Element (false.println("Stiva " + x. s.valoare. } ˆ acest caz.nom).esteOperator || Stiva.158 CAPITOLUL 11.elimina(s).length]. ’ ’). Stiva.esteOperator)) { y = Stiva. op = Stiva.elimina(s).parseInt(s). } } .valoare(s). ¸ public static void main (String args[]) { Element exp[] = new Element [args.equals("*")) exp[i] = new Element (true. } return Stiva. ++i) { insereaza(u[i]. i < args.valoare). } static int calcul (Element u[]) throws ExceptionStiva { Stiva s = new Stiva(). op. Integer. s). while (!(Stiva. x.valoare(s). x. for (int i = 0. Stiva.s). LISTE 9 * 15 * 781 + + * + + * + 35 + * + 71 * + + 71 * + 5 + 71 * + 781 + * 781 + + * 781 + 7 + * 781 + * 15 * 781 + static void insereaza (Element x.println(calcul(exp)). i < u.err.

se poate remarca faptul c˘. Lista a) { info = x.4: Suprimarea primului element din list˘ a class Lista { Object info. return a.next. dac˘ append copiaz˘ ¸ a a a primul s˘u argument.").5 Operatii asupra listelor ¸ ˆ aceast˘ sectiune sunt prezentati cˆ¸iva algoritmi de manipulare a listelor. a). Functia Tail este o primitiv˘ clasic˘. prima list˘ este transformat˘ ın a a a pentru a retine rezultatul. Lista(Object x. In a ¸ ¸ at Ace¸tia sunt utilizati ˆ limbajele de programare care au listele ca structuri de s ¸ ın baz˘. Lista next. OPERATII ASUPRA LISTELOR ¸ 159 11. } Procedurile asupra listelor construiesc o list˘ plecˆnd de la alte dou˘ liste. a a ."). return a. Totusi.11. ea suprim˘ primul element al listei. a a a pun o list˘ la cap˘tul celeilalte liste. ˆ prima procedur˘ append. } static Lista cons (Object x. partajeaz˘ finalul listei rezultat cu al doilea argument. concat.info. next = a. ˆ a doua procedur˘. } static Lista tail (Lista a) { if (a == null) erreur ("Tail d’une liste vide.5. } static Object head (Lista a) { if (a == null) erreur ("Head d’une liste vide. Lista a) { return new Lista (x. a ¸ a a a a Tail(a) e1 e2 e3 e4 e1 e2 e3 e4 Figura 11. cele dou˘ liste a a In a a nu sunt modificate.

b} a3 b1 b2 b3 b4 Figura 11. while (c. b)) . else return adauga(a. Lista b) { if (a == null) return b.next.160 a b CAPITOLUL 11. Lista b) { if (a == null) return b.5: Concatenarea a dou˘ liste prin append a static Lista append (Lista a. } a b a1 a2 concat(a. c.next = b.next != null) c = c. append (a. return a.b} a3 b1 b2 b3 b4 a1 a2 a3 Figura 11.6: Concatenarea a dou˘ liste prin concat a static Lista concat(Lista a.next. } } .info. LISTE a1 a2 append(a. else { Lista c = a.

a a a a a a Noua metod˘ nReverse modific˘ argumentul s˘u. null)). while (a != null) { Lista c = a.next. } return b. return a. D˘m aici dou˘ soluti. } c b e1 e2 e3 e4 a e5 nill Figura 11.next = b. complexitatea este O(n2 ) deci p˘tratic˘.next. Lista b) { if (a == null) return b.7: Transformarea listei prin inversarea leg˘turilor a static Lista Reverse (Lista a) { if (a == null) return a. OPERATII ASUPRA LISTELOR ¸ Aceast˘ ultim˘ procedur˘ se poate scrie recursiv: a a a static Lista concat (Lista a. cealalt˘ recursiv˘. } } 161 Procedura de calcul de oglindire a unei liste a const˘ ˆ construirea unei a ın liste ˆ care elementele listei a sunt ˆ ordine invers˘.info. a. else { a. c). s a a static Lista nReverse (Lista a) { Lista b = null. dar clasic˘. adauga(a. b = a. } .next).next = concat (a. ˆ timp ce Reverse nu-l modific˘ a a a ın a ci construie¸te o alt˘ list˘ pentru rezultat.11. a = c. Realizarea acestei proceduri ın ın a este un exercitiu clasic de programare asupra listelor.5. una ¸ a a ¸ iterativ˘. else return append(Reverse (a.

while (b.info = head(a) + 1. Pentru o a ¸ a ın a astfel de list˘. a.next).next = adauga(v. Procedura de ad˘ugare devine ceva mai complex˘ ın a a a pentru c˘ trebuie g˘sit˘ pozitia celulei care trebuie ad˘ugat˘ dup˘ parcurgerea a a a ¸ a a a unei p˘rti a listei. a¸ Nu trat˘m acest exercitiu decˆt ˆ cazul listelor circulare cu gard˘. Lista a) { Lista b = a.next). a). } .next)) b = b. } static Lista nReverse1 (Lista b. Lista a) { if (a == null) return b.next != a && v > head(b. } Un alt exercitiu formator const˘ ˆ a administra liste ˆ care elementele sunt ¸ a ın ın aranjate ˆ ordine cresc˘toare. return a. b.162 CAPITOLUL 11. gratie unei functii auxiliare a ¸ ¸ care acumuleaz˘ rezultatul ˆ a ıntr-unul din argumentele sale: static Lista nReverse (Lista a) { return nReverse1(null. LISTE Se poate scrie o versiune iterativ˘ a versiunii recursive.next. a a a ¸ a a1 garda a2 a3 a4 a5 a6 Figura 11. a.8: List˘ circular˘ cu gard˘ a a a static Lista insereaza (int v. valoarea cˆmpului inf o din prima celul˘ nu are nici o semnificatie a a a ¸ (este celula de gard˘). b). Cˆmpul next din ultima celul˘ contine adresa primei celule. else return nReverse1(adauga(a.info. b.

. • Rezolvarea ˆ acela¸i mod (recursiv) a tuturor subproblemelor...1 Tehnica divide et impera Divide et impera1 este o tehnic˘ de elaborare a algoritmilor care const˘ ˆ a a ın: • Descompunerea repetat˘ a problemei (subproblemei) ce trebuie rezolvat˘ ˆ a a ın subprobleme mai mici. . Metoda poate fi descris˘ astfel: a procedure divideEtImpera(P. Sk pentru a obtine S a ¸ Exemplele tipice de aplicare a acestei metode sunt algoritmii de parcurgere a arborilor binari ¸i algoritmul de c˘utare binar˘.. . S) if (n ≤ n0 ) then rezolv˘ subproblema P prin tehnici elementare a else ˆ ımparte P ˆ P1 ... Pk de dimensiuni n1 . ın s • Compunerea subsolutiilor pentru a obtine solutia problemei (subproblemei) ¸ ¸ ¸ initiale.... ˆ englez˘ ın a 163 . divideEtImpera(Pa . n.Capitolul 12 Algoritmi divide et impera 12. nk ın divideEtImpera(P1 . . ¸ Descompunerea problemei (subproblemelor) se face pˆn˘ n momentul ˆ care a aˆ ın se obtin subprobleme de dimensiuni atˆt de mici ˆ at au solutie cunoscut˘ sau ¸ a ıncˆ ¸ a pot fi rezolvate prin tehnici elementare. Sk ) combin˘ S1 . n1 .. s a a 1 divide-and-conquer.. S1 ) . nk .

dac˘ n ≤ n0 a .2 Ordinul de complexitate Vom presupune c˘ dimensiunea ni a subproblemei i satisface relatia ni ≤ n . dac˘ a < bk a (12.1) Teorema 3 Dac˘ n > n0 atunci: a  O(nlogb a )  T (n) = O(nk logb n)   O(nk ) . a > bk . De ¸ aa a a asemenea. ceea ce asigur˘ terminarea subprogramului recursiv. + a i bk a = cam i=0 bk a unde am notat cnk prin c. + a bm−1 0 0 = cnk am 1 + 0 m nk + (bm )k nk 0 0 bk + .2) Demonstratie: Putem presupune.. complexitatea timp a T (n) a algoritmului divideEtImpera este dat˘ de relatia de recurent˘: a ¸ ¸a T (n) = O(1) a · T ( n ) + O(nk ) b . c˘ n = bm · n0 . De aici rezult˘ c˘ T (n) = O(am ) = O(alogb n ) = O(nlogb a ) a a .. dac˘ a = bk a . Astfel. = am T (n0 ) + c am−1 n bm−1 m k n b n +c a b k + cnk + nk n b k k + . f˘r˘ a restrˆnge generalitatea.2. Seria m i=0 bk a i este convergent˘ ¸i deci ¸irul sumelor partiale este as s ¸ convergent. Atunci. a Presupunem c˘ divizarea problemei ˆ subprobleme ¸i compunerea solutiilor a ın s ¸ subproblemelor necesit˘ un timp de ordinul O(nk ). Pentru n > n0 avem: a n T (n) = aT + cnk b = aT bm−1 n0 + cnk = a aT bm−2 n0 + c = a2 T bm−2 n0 = . + a k + nk = am cnk + c am−1 bk nk + . ALGORITMI DIVIDE ET IMPERA 12.. a ¸ b unde b > 1.. pasul de divizare reduce o subproblem˘ la altele de dimensiuni a mai mici..164 CAPITOLUL 12... dac˘ n > n0 a (12..2. dac˘ a > bk a . presupunem c˘ T (n) = c · nk dac˘ n ≤ n0 ¸i T (n) = a · T ( n ) + c · nk a a s 0 b dac˘ n > n0 . Distingem cazurile: 0 1.

2.1 Sortare prin partitionare . se scaneaz˘ tabloul a[] la stˆnga lui x pˆn˘ cˆnd se g˘se¸te un element ai > x a a a a a a s 3.4. Avem T (n) = O(am ( ba )m ) = O(bkm ) = O(nk ).4. Rezult˘ c˘ am = bkm = cnk ¸i de aici T (n) = O(nk m) = O(nk logb n).3.3.1. se scaneaz˘ tabloul la dreapta lui x pˆn˘ cˆnd se g˘se¸te un element aj < x a a a a a s 4.8.3 Exemple Dintre problemele clasice care se pot rezolva prin metoda divide et impera mention˘m: ¸ a • c˘utare binar˘ a a • sortare rapid˘ (quickSort) a • problema turnurilor din Hanoi • sortare prin interclasare .5. Dup˘ aceasta. interschimbarea se face a a ıns˘ pe distante mai mari. ˆ acel moment. se repet˘ pa¸ii 2. public static void main(String[]args) { . etc a ın a 12.3. avˆnd tabloul a[]. Astfel. elemente mai mari ca a s ¸i x. ˆ a din nou.12.6. a < bk . pˆn˘ cˆnd aceste sub¸iruri sunt suficient de mici (se reduc la a a a s un singur element). class QuickSort { static int x[]={3. tabloul a[] va fi partitionat ˆ 2 astfel. se aplic˘ acela¸i proces sub¸irurilor de la stˆnga ¸i de la s a a s s a s dreapta lui x.3}. 3.5. la dreapta.quicksort Se bazeaz˘ pe metoda interschimb˘rii. se aplic˘ urm˘torul algoritm: ¸ a a a 1. se alege la ˆ amplare un element x al tabloului ıntˆ 2. 4 pˆn˘ cˆnd scan˘rile se vor ˆ alni pe undeva la mijlocul a s a a a a ıntˆ tabloului.2.Merge sort • dreptunghi de arie maxim˘ ˆ placa cu g˘uri. k 12. a a s 3. a = bk . EXEMPLE 165 2. se interschimb˘ ai cu aj a 5. la stˆnga In ın a lui x se vor g˘si elemente mai mici ca ¸i x.

s a Din Teorema 3 pentru a = 2.int a[]) { int i=st. } } while(i<=j).j.x).5.length.print(x[i]+" "). ¸ ¸ Pasul de divizare se face ˆ timpul O(1).2. ¸ a class MergeSort { static int x[]={3. x=a[(st+dr)/2]. if(st<j) quickSort(st.i++) System. Faza de asamblare se face ˆ timpul ın ın O(m1 + m2 ) unde n1 ¸i n2 sunt lungimile celor doi vectori care se interclaseaz˘.dr. do { while (a[i]<x) i++.int dr.) }//class Aceasta metoda are complexitatea n log n.8.5.3}.6. b = 2 ¸i k = 1 rezult˘ c˘ ordinul de complexitate s a a al algoritmului MergeSort este O(n log2 n) unde n este dimensiunea vectorului initial supus sort˘rii.. a[i]=a[j]. public static void main(String[]args) .166 CAPITOLUL 12.MergeSort Ideea este de a utiliza interclasarea ˆ etapa de asamblare a solutiilor.length-1.2.a). a[j]=temp.out. temp.x.4.i<x. ın ¸ ˆ urma rezolv˘rii recursive a subproblemelor rezult˘ vectori ordonati ¸i prin In a a ¸ s interclasarea lor obtinem vectorul initial sortat..a).1. }//main static void quickSort(int st. j=dr. for(int i=0. while (a[j]>x) --j.2 Sortare prin interclasare . j--. if(i<dr) quickSort(i. ˆ practic˘ (ˆ medie)! ın a ın 12.4. i++. if(i<=j) { temp=a[i]. }// quickSort(. ALGORITMI DIVIDE ET IMPERA quickSort(0. x.3.3. Vectorii de lungime 1 sunt evident ¸ ¸ considerati sortati.

a[dr]=aux. k++. j++.) public static int[] interclasare(int st. while((i<=m)&&(j<=dr)) { if(a[i]<=a[j]) { b[k]=a[i].dr.m..int a[]) { // interclasare pozitii st.int a[]) { int m.j.. } if(i<=m) for(j=i.a).a[st]=a[dr].i++) { a[i]=b[k]. for(int i=0..m cu m+1.dr int i.x). for(i=st.print(x[i]+" ").a). i++. return a.aux. mergeSort(m+1.i<x.12.k. j++) { b[k]=a[j]. }// mergeSort(.length.i<=dr. } . j=m+1. if((dr-st)<=1) { if(a[st]>a[dr]) { aux=a[st].int dr.....a). k++.3. } else for(i=j.x...m.) }//class 167 k++. int b[]=new int[dr-st+1]. i=st.i++) { b[k]=a[i].i<=dr.dr. EXEMPLE { mergeSort(0. interclasare(st. } k++. k=0..j<=m.int m.} } else { m=(st+dr)/2... }//main public static int[] mergeSort(int st.int dr.out.length-1.} else { b[k]=a[j]. mergeSort(st. } return a.i++) System. } k=0. }//interclasare(.

168 CAPITOLUL 12.nval. class drArieMaxima { static int x1. public static void main (String[] args) throws IOException { int i. este o solutie posibil˘ (se va alege cea de arie maxim˘). atunci se consider˘ patru subprobleme generate a a ın a a de cele 4 dreptunghiuri obtinute prin descompunerea pe orizontal˘ ¸i pe vertical˘ ¸ as a de cele dou˘ drepte paralele cu axele care trec prin punctul care reprezint˘ gaura. cu laturile paralele cu laturile pl˘cii.amax. .y1s. a a 1 2 3 4 Figura 12. x2=(int) st.n.3.nval.x2s. y1) (din stˆnga-jos) a a ¸i (x2. care s˘ nu contin˘ g˘uri ˆ interior a a a ¸ a a ın ci numai eventual pe laturi. y2=(int) st. x1=(int) st.1: Dreptunghi de arie maxim˘ ˆ placa cu g˘uri a ın a import java.y2s.out"))).3 Placa cu g˘uri a Se consider˘ o plac˘ dreptunghiular˘ ˆ care exist˘ n g˘uri punctiforme de a a a ın a a coordonate cunoscute. S˘ se determine pe aceast˘ plac˘ un dreptunghi de arie a a a maxim˘.in"))).y2. st. StreamTokenizer st=new StreamTokenizer( new BufferedReader(new FileReader("dreptunghi. PrintWriter out=new PrintWriter( new BufferedWriter(new FileWriter("dreptunghi. st.x2.y1.x1s.*.nextToken(). st.io. st. static int[] y.nextToken().nextToken().nextToken(). static int[] x. Vom considera placa ˆ ıntr-un sistem cartezian. dac˘ nu contine. y1=(int) st. ALGORITMI DIVIDE ET IMPERA 12. y2) din dreapta-sus este analizat pentru a vedea dac˘ ˆ interior contine vreo s a ın ¸ gaur˘.nval. n=(int) st. dac˘ a a ¸ ¸ a a a exist˘ o gaur˘ ˆ interiorul s˘u. Consider˘m o subproblem˘ de a a forma urm˘toare: dreptunghiul determinat de diagonala (x1.nval. st.nval.nextToken().

B2 ¸i C.i++) { st. if(s<=amax) return. out.int y1.y[i]). x1s=x1.y1.y1. } static void dr(int x1. y=new int [n+1]. EXEMPLE 169 x=new int [n+1].4 Turnurile din Hanoi Se dau trei tije verticale A. y1s=y1. } if(gasit) { dr(x1. y[i]=(int) st.nval.i<=n.x2.y[i].12. dr(x1.println(x1s+" "+y1s+" "+x2s+" "+y2s). boolean gasit=false. dr(x1.nextToken(). out.y2).i++) if((x1<x[i])&&(x[i]<x2)&&(y1<y[i])&&(y[i]<y2)) { gasit=true.3. aranjate ˆ ordine descresc˘toare a diametrelor de la baz˘ spre vˆrf. } } } 12. x2s=x2. st.nval. Pe tija A se g˘sesc n discuri de diametre s a diferite.close(). y2s=y2. } dr(x1.y2). dr(x[i].int x2.x[i]. out. } else { amax=s.y1.nextToken().3.println(amax). break.x2. for(i=1.y2).x2.s=(x2-x1)*(y2-y1). x[i]=(int) st.i<=n.y2). Se cere ın a a a s˘ se g˘seasc˘ o strategie de mutare a discurilor de pe tija A pe tija C respectˆnd a a a a urm˘toarele reguli: a .x2. for(i=1.int y2) { int i.y1.

readLine()).print("Introduceti numarul discurilor: "). ALGORITMI DIVIDE ET IMPERA • la un moment dat se va muta un singur disc (cel care se afl˘ deasupra a celorlalte discuri pe o tij˘). class Hanoi { static int nrMutare=0.170 CAPITOLUL 12.parseInt(br. nrDiscuri=Integer. ’C’). char tijaIntermediara. BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.out. ’A’. a a a ˆ artim problema astfel: Imp˘ ¸ • se mut˘ primele n − 1 discuri de pe tija surs˘ A pe tija intermediar˘ B a a a • se mut˘ ultimul disc de pe tija surs˘ A pe tija destinatie C a a ¸ • se mut˘ cele n − 1 discuri de pe tija intermediar˘ B pe tija destinatie C a a ¸ pasul 1 A B a) C A B b) pasul 2 C pasul 3 A B d) C A B c) C import java.io. a • un disc poate fi a¸ezat doar peste un disc de diametru mai mare decˆt s a al s˘ sau pe o tij˘ goal˘. }// main() static void solutiaHanoi(int nrDiscuri. char tijaSursa.in)). public static void main(String[] args) throws IOException { int nrDiscuri. char tijaDestinatie) { if(nrDiscuri==1) . ’B’. solutiaHanoi(nrDiscuri. System.*.

discuri pe tija A.in)). c=new int[MAX_NR_DISCURI]. static int discMutat. solutiaHanoi(nrDiscuri-1.out.out. etc.tijaDestinatie).tijaSursa. class HanoiDisc { static int nrMutare=0.println(++nrMutare + " Disc 1 " + tijaSursa + " ==> "+ tijaDestinatie).tijaSursa. // na = nr.*. EXEMPLE 171 System.tijaIntermediara).io. public static void main(String[] args) throws IOException { BufferedReader br=new BufferedReader(new InputStreamReader(System. static final int MAX_NR_DISCURI=9.nb.12.. b=new int[MAX_NR_DISCURI].nc.println(++nrMutare + " Disk " + nrDiscuri + " " + tijaSursa + " --> "+ tijaDestinatie). else { solutiaHanoi(nrDiscuri-1.tijaDestinatie. static int na. . static int[] a=new int[MAX_NR_DISCURI].3.tijaIntermediara. System.. . } }// solutiaHanoi() }// class Introduceti 1 Disc 1 A 2 Disk 2 A 3 Disc 1 B 4 Disk 3 A 5 Disc 1 C 6 Disk 2 C 7 Disc 1 A 8 Disk 4 A 9 Disc 1 B 10 Disk 2 B 11 Disc 1 C 12 Disk 3 B 13 Disc 1 A 14 Disk 2 A 15 Disc 1 B numarul discurilor: 4 ==> B --> C ==> C --> B ==> A --> B ==> B --> C ==> C --> A ==> A --> C ==> B --> C ==> C import java.

afisareDiscuri().out. tijaDestinatie). afisareDiscuri(). char tijaDestinatie) { if (nrDiscuri==1) { mutaDiscul(tijaSursa. System.println().tijaDestinatie. while((nrDiscuri<1)||(nrDiscuri>MAX_NR_DISCURI)) { System. } .println(). nc=0.out. System. break.print("Numar discuri"+"[1<=. } else { solutiaHanoi(nrDiscuri-1.out. solutiaHanoi(nrDiscuri. System.k++) a[k]=na-k.out.. mutaDiscul(tijaSursa. case ’C’: discMutat=c[(nc--)-1]. } } // solutiaHanoi() static void mutaDiscul(char tijaSursa. System.tijaIntermediara).print(++nrMutare + " Disc " + nrDiscuri + " " + tijaSursa + " --> "+ tijaDestinatie + " ").print(++nrMutare + " Disc " + "1" + " " + tijaSursa + " ==> "+ tijaDestinatie + " "). char tijaIntermediara. char tijaSursa. tijaDestinatie).out. solutiaHanoi(nrDiscuri-1. ’A’. tijaDestinatie). nrDiscuri = Integer. ALGORITMI DIVIDE ET IMPERA int nrDiscuri=0. System.parseInt(br. nb=0. case ’B’: discMutat=b[(nb--)-1]. tijaIntermediara.172 CAPITOLUL 12.k<na. afisareDiscuri().out. ’C’)..println().<="+MAX_NR_DISCURI+"]: "). ’B’.readLine()).tijaSursa. tijaSursa. } na=nrDiscuri. char tijaDestinatie) { switch (tijaSursa) { case ’A’: discMutat=a[(na--)-1]. for(int k=0. break. }// main() static void solutiaHanoi(int nrDiscuri.

case ’C’: c[(++nc)-1]=discMutat. case ’B’: b[(++nb)-1]=discMutat. EXEMPLE 173 switch (tijaDestinatie) { case ’A’: a[(++na)-1]=discMutat. }// afisareDiscuri() }// class Numar discuri[1<=.print(" B(").i<nc.5 ˆ Injum˘t˘¸ire repetat˘ a at a . System.out.out. break.print(a[i]).print(c[i]). for(int i=0.out.i<na.3.out.out.print(b[i]).print(" A(").12.i<nb.print(" C("). System.i++) System. for(int i=0..print(") ").out. System.3.i++) System.i++) System. for(int i=0. } }// mutaDiscul() static void afisareDiscuri() { System..print(") ").out.print(") "). System.out.<=9]: 4 A(4321) 1 Disc 1 A ==> B A(432) 2 Disc 2 A --> C A(43) 3 Disc 1 B ==> C A(43) 4 Disc 3 A --> B A(4) 5 Disc 1 C ==> A A(41) 6 Disc 2 C --> B A(41) 7 Disc 1 A ==> B A(4) 8 Disc 4 A --> C A() 9 Disc 1 B ==> C A() 10 Disc 2 B --> A A(2) 11 Disc 1 C ==> A A(21) 12 Disc 3 B --> C A(21) 13 Disc 1 A ==> B A(2) 14 Disc 2 A --> C A() 15 Disc 1 B ==> C A() B() B(1) B(1) B() B(3) B(3) B(32) B(321) B(321) B(32) B(3) B(3) B() B(1) B(1) B() C() C() C(2) C(21) C(21) C(2) C() C() C(4) C(41) C(41) C(4) C(43) C(43) C(432) C(4321) 12.out. break. System.

! public static void main(String[]args) { int st=1.. if((dr-st+1)%2==1) impar=true. else impar=false. System. // nu folosesc d_0 .. while(st<dr) { System.out.174 CAPITOLUL 12.. elementul situat la mijloc se elimin˘) ¸i se elimin˘ jum˘tatea a s a a din partea stˆng˘ a ¸irului dac˘ di = S (dac˘ di = D se elimin˘ jum˘tatea din a a s a a a a partea drept˘).println(st+" .dr=n... d2 .. D} au urm˘toarea semnificatie: la pasul i. Se cere acest element. "+dr+" a ramas! \n").. if(impar) dr--.’S’}. .println(st+" . } i++..m. if(d[i]==’S’) // elimin jumatatea stanga { st=m+1.’S’. ¸irul r˘mas ˆ a ¸ s a ın acel moment se ˆ ımparte ˆ dou˘ sub¸iruri cu num˘r egal elemente (dac˘ num˘rul de ın a s a a a elemente este impar. 10 elimin S 6 .i=1. } else // elimin jumatatea dreapta { dr=m.’D’. pˆn˘ cˆnd r˘mˆne un singur a ın a a a a a a element.. unde di ∈ {S. una dup˘ alta.. ALGORITMI DIVIDE ET IMPERA Se consider˘ un ¸ir de numere naturale x1 . 10 a ramas! 6 .. boolean impar. 10 elimin D . xn ¸i o succesiune de decizii a s s d1 . m=(st+dr)/2...’S’. a Deciziile se aplic˘ ˆ ordine.out. static char[] d={’X’.. class Injumatatire1 { static int n=10.. x2 . } }//main }//class 1 . "+dr+" elimin "+d[i])... .

// elimin jumatatea stanga st=m+1. else impar=false.out. 7 a ramas! Toate elementele care pot r˘mˆne: a a class Injumatatire2 { static int n=10. if(st<=dr0) divide(st..out. d[i]=’S’. } m=(st0+dr0)/2. boolean impar. if(impar) dr--.m<=i.1). System.. }// divide(. // elimin jumatatea dreapta dr=m.i+1).. if(st0<=dr) divide(st0.n. int i) { int st. 7 a ramas! 6 .println(" --> "+st0). return.m.12.m++) System..3.. if(st0==dr0) { for(m=1..int dr0. if((dr0-st0+1)%2==1) impar=true.dr. public static void main(String[]args) { divide(1. static char[] d=new char[10].print(d[m]). }//main static void divide(int st0. 7 elimin S 7 . d[i]=’D’. EXEMPLE 6 .) }//class 175 ..i+1)..dr.dr0.

176 SSS SSD SDS SDD DSS DSD DDS DDD --> --> --> --> --> --> --> --> 10 9 7 6 5 4 2 1 CAPITOLUL 12. ALGORITMI DIVIDE ET IMPERA .

// inceput coada = prima pozitie ocupata din care scot ! static int sc. // infinit static final int WHITE=0.out"))). nod_destinatie StreamTokenizer st=new StreamTokenizer( new BufferedReader(new FileReader("bfs. // sfarsit coada = prima pozitie libera pe care voi pune ! static int n. // pentru bfs static int[] p.k. class BFS // nodurile sunt de la 1 la n { // distanta minima dintre nod "sursa" si nod "dest" static final int oo=0x7fffffff.j. GRAY=1. // coada static int ic.nodd. // nod_sursa.io. 177 . // predecesor static int[] d.1 Prezentare general˘ a import java.nods.*. // matricea de adiacenta static int[] color. // distante catre sursa static int[] q. static int[][] a. PrintWriter out=new PrintWriter( new BufferedWriter(new FileWriter("bfs. muchii public static void main(String[] args) throws IOException { int i.m.in"))). BLACK=2. // varfuri.Capitolul 13 Algoritmi BFS-Lee 13.

nextToken(). // coada : scot <-.close(). i=(int)st. st. } static void incoada(int v) { q[sc++]=v. color=new int[n+1]. j=(int)st.println(). q=new int[m+1]. out. d=new int[n+1]. a[j][i]=1.nextToken(). CAPITOLUL 13.nextToken(). a=new int[n+1][n+1].nval.icoada. ALGORITMI BFS-LEE n=(int)st. nodd=(int)st. a[i][j]=1.k<=m. System. m=(int)st.nodd).print("drum : ").introduc } static boolean coadaEsteVida() { return (sc==ic).nval. sc=0. p=new int[n+1]. System. } static int dincoada() .out.nextToken(). System.. } bfs(nods.nextToken()."+nodd+") = "+d[nodd]).nval. st.out. }//main static void videzcoada() { ic=0.scoada <-.nextToken().out.nval. st. color[v]=GRAY.178 st.nval.nval. nods=(int)st. for(k=1.k++) { st. st.. drum(nodd).println("Distanta("+nods+".

v. int fin) { int u. // optimizare.1. }//while }//bfs // am ajuns la nod_destinatie . d[v]=d[u]+1. ies din for incoada(v). d[u]=oo. u++) { color[u]=WHITE. d[start]=0. PREZENTARE GENERALA { int v=q[ic++]. return v. if(color[fin]!=WHITE) break. videzcoada(). v++) { if(a[u][v]==1) // v in Ad[u] { if(color[v]==WHITE) // neparcurs deja { color[v]=GRAY. color[v]=BLACK. } } }//for color[u]=BLACK.˘ 13. } static void bfs(int start. if(color[fin]!=WHITE) break. v<=n. incoada(start). } color[start]=GRAY. for(u=1. 179 // Cauta nodurile albe v adiacente cu nodul u si pun v in coada for(v=1. p[v]=u. while(!coadaEsteVida()) { u=dincoada(). u<=n.

din pozitia ¸ ¸ curent˘ ˆ oricare dintre cele 8 pozitii ˆ a ın ¸ ınvecinate (pe orizontal˘. ˆ matrice au marcat cu R locul ˆ care se afl˘ locuinta lui Romeo. ALGORITMI BFS-LEE static void drum(int u) // nod_sursa ---> nod_destinatie { if(p[u]!=0) drum(p[u]).print(u+" ").8) = 4 drum : 2 3 4 7 8 13. De a s asemenea. ˆ matrice fiind marcate cu spatiu zonele prin care se poate s ın ¸ trece (str˘zi lipsite de pericole) ¸i cu X zonele prin care nu se poate trece. ın a ¸ Ei se pot deplasa numai prin zonele care sunt marcate cu spatiu. vertical˘ sau dia a agonale). comunic˘ prin e-mail ¸i chiar ˆ ¸˘ s˘ programeze. iar ın ın a ¸ cu J locul ˆ care se afl˘ locuinta Julietei.2.1 Romeo ¸i Julieta .180 CAPITOLUL 13. ıntˆ Ei au analizat harta ora¸ului ¸i au reprezentat-o sub forma unei matrice cu s s n linii ¸i m coloane. } }//class /* 9 12 2 8 2 5 1 2 2 3 3 1 3 4 4 5 5 6 6 4 7 8 8 9 9 7 7 4 */ Distanta(2. System. ˆ s a s ınvata a Intro secvent˘ tulbur˘toare sunt prezentate fr˘mˆt˘rile interioare ale celor doi eroi ¸a a a aa ˆ ıncercˆnd f˘r˘ succes s˘ scrie un program care s˘ determine un punct optim de a aa a a ˆ alnire.OJI2004 clasa a X-a s ˆ ultima ecranizare a celebrei piese shakespeariene Romeo ¸i Julieta tr˘iesc In s a ˆ ıntr-un ora¸ modern. .2 Probleme rezolvate 13.out.

programul a a ın s a a ¸ trebuie s˘ determine o solutie pentru care timpul este minim. a ¸ Datele de intrare Fi¸ierul de intrare rj. y . Dac˘ exist˘ mai multe solutii. ıntˆ Restrictii ¸i preciz˘ri ¸ s a • 1 < N. a • Pentru datele de test exist˘ ˆ a ıntotdeauna solutie. separate prin spatiu. ¸ a Datele de ie¸ire s Fi¸ierul de ie¸ire rj.num˘rul liniei. X sau spatiu) reprezentˆnd matricea.in 5 8 XXR XXX X X X J X X X XX XXX XXXX rj. Si cum probabil exist˘ mai multe puncte de ˆ alnire a a ıntˆ ¸ a ıntˆ posibile. M < 101 • Liniile ¸i coloanele matricei sunt numerotate ˆ s ıncepˆnd cu 1. J.in contine: s ¸ − pe prima linie numerele naturale N M . ıntˆ Cerint˘ ¸a Scrieti un program care s˘ determine o pozitie pe hart˘ la care Romeo ¸i ¸ a ¸ a s Julieta pot s˘ ajung˘ ˆ acela¸i timp.out va contine o singur˘ linie pe care sunt scrise trei s s ¸ a numere naturale separate prin cˆte un spatiu tmin x y. aa a a a ıntˆ ın a cˆt ¸i Julieta s˘ poat˘ ajunge ˆ acela¸i timp. ¸ − pe fiecare dintre urm˘toarele N linii se afl˘ M caractere (care pot fi doar a a R. ei au hot˘rˆt c˘ trebuie s˘ aleag˘ un punct de ˆ alnire ˆ care atˆt Romeo. a ıntˆ a a − tmin este timpul minim ˆ care Romeo (respectiv Julieta) ajunge la punctul ın de ˆ alnire. avˆnd semnificatia: a ¸ a ¸ − x y reprezint˘ punctul de ˆ alnire (x .2. ei estimeaz˘ timpul necesar pentru a ajunge la ˆ alnire a ıntˆ prin num˘rul de elemente din matrice care constituie drumul cel mai scurt de acas˘ a a pˆn˘ la punctul de ˆ alnire. Fiindc˘ la ˆ alniri a s a a ın s a a a ıntˆ amˆndoi vin ˆ a ıntr-un suflet. care reprezint˘ num˘rul de linii ¸i a a s respectiv de coloane ale matricei.num˘rul coloanei). plecˆnd de acas˘.13.out 4 4 4 . PROBLEME REZOLVATE 181 Cum lui Romeo nu ˆ place s˘ a¸tepte ¸i nici s˘ se lase a¸teptat n-ar fi tocmai ıi a s s a s bine. ei vor s˘ ˆ aleag˘ pe cel ˆ care timpul necesar pentru a ajunge la punctul a ıl a ın de ˆ alnire este minim. ¸ Exemple rj.

¸ ˆ concluzie. Pentru aceasta avem ˆ vedere c˘ pozitiile marcate ın a ¸ cu 2 reprezint˘ toate locurile ˆ care se poate afla Romeo dup˘ cel mult k pa¸i. Ginfo nr. unde k reprezint˘ a momentul ˆ care cei doi se ˆ alnesc. (4. . a ıntˆ ˆ plus 4. ˆ ¸ ınseamn˘ c˘ la un moment de timp anterior Julieta se putea a a afla ˆ pozitia respectiv˘. Dac˘ la pasul k pozitia vecin˘ uneia care are valoarea 3. a Se aplic˘ acest algoritm folosind ca puncte de start pozitia lui Romeo ¸i a ¸ s pozitia Julietei. (2. ordinul de complexitate al algoritmului de rezolvare a acestei In probleme este O(kM N ). ın a ¸ s ın La fiecare pas k vom parcurge aceast˘ matrice ¸i ˆ pozitiile vecine celor care a s ın ¸ au valoarea 2 vom pune valoarea 2. valoarea 3 ˆ pozitia ın ¸ ın a ¸ ın ¸ ˆ care se afl˘ Julieta initial ¸i valoarea 0 ˆ rest. Vom demonstra c˘ algoritmul este corect prin ıntˆ a metoda reducerii la absurd. atunci a ¸ a ne vom opri ¸i k reprezint˘ momentul minim de timp dup˘ care cei doi se ˆ alnesc. a ıntˆ Traseul Julietei poate fi: (3.3). La acela¸i pas k vom mai parcurge matricea o dat˘ ¸i ın ¸ a s as ˆ pozitiile vecine celor care au valoarea 3 vom pune valoarea 3. Dac˘ k nu reprezint˘ momentul de timp minim la care cei doi se s a a ˆ alnesc ˆ ıntˆ ınseamn˘ c˘ acesta a fost determinat mai devreme ¸i algoritmul s-a oprit a a s deja. Analiza complexit˘¸ii at Ordinul de complexitate al operatiei de citire a datelor de intrare este O(M N ). (3. ¸ Ordinul de complexitate al acestui algoritm este O(kM N ). In a Timp maxim de executare: 1 secund˘/test a Indicatii de rezolvare * ¸ Mihai Stroe. a ın a s iar cele marcate cu 2 reprezint˘ toate locurile ˆ care se poate afla Julieta dup˘ a ın a cel mult k pa¸i.3).1). s a a ıntˆ iar pozitia care are valoare 2 reprezint˘ locul ˆ alnirii.182 CAPITOLUL 13. are valoarea 2.5). valoarea 2 ˆ pozitia ˆ care se afl˘ Romeo initial. este punctul cel mai apropiat de ei cu aceast˘ proprietate.4).4). 14/4 aprilie 2004 Problema se rezolv˘ folosind algoritmul lui Lee. dac˘ acestea au valoarea 0 sau 3. Timpul necesar lui Romeo pentru a ajunge de acas˘ la punctul de ˆ alnire este 4. (4. ¸ Vom folosi o matrice D ˆ care vom pune valoarea 1 peste tot pe unde nu se ın poate trece. dac˘ acestea au ın ¸ a valoarea 0. ALGORITMI BFS-LEE Explicatie: ¸ Traseul lui Romeo poate fi: (1. Timpul necesar Julietei pentru a ajunge de acas˘ la punctul de ˆ alnire este deasemenea 4. (4.2). ın ıntˆ Ordinul de complexitate al operatiei de scriere a rezultatului este O(1). Dac˘ o a a pozitie are valoare 3. ¸ a ıntˆ La prima vedere s-ar p˘rea c˘ num˘rul k nu reprezint˘ momentul de timp a a a a minim la care cei doi se ˆ alnesc. (4.4).

// coada sau coada circulara mai bine ! // coada // ic=inceput coada public static void main(String[] args) throws IOException { long t1. sc. StreamTokenizer st=new StreamTokenizer(br). static int[] qi=new int[5000].n.j++) if(s.nextToken(). xj=new int[m+2][n+2].13. // matrice bordata cu zid ! // matrice bordata cu zid ! br. st.nextToken().io.t2.in")). xr=new int[m+2][n+2]. m=(int)st. static int ic.i<=m. static int m.readLine().ir=0.xj.} // zid! . t1=System.i++) { s=br. else if(s. PrintWriter out=new PrintWriter( new BufferedWriter(new FileWriter("rj. static int[][] xr.currentTimeMillis(). int i. xr[i][j]=1.2.ij=0.out"))).charAt(j-1)==’R’) {ir=i.nval. String s. jr=j. n=(int)st. tmin. BufferedReader br=new BufferedReader(new FileReader("rj.jr=0. // citeste CRLF !!! for(i=1. jmin. static int[] qj=new int[5000]. for(j=1.jj=0.charAt(j-1)==’X’) xr[i][j]=xj[i][j]=zid. PROBLEME REZOLVATE Rezolvare detaliat˘ a 183 Codul surs˘ * a import java.j<=n.j.readLine().*. st. class RJ { static final int zid=10000. imin.nval.

t2=System. while(ic!=sc) { i=qi[ic]. }// main() static void fill(int[][] x.} // NE if(x[i-1][j-1]==0) {x[i-1][j-1]=t+1. sc++.i.j). imin=i.i++) for(j=1. int j) { int t=x[i][j]. sc++. // scot din coada fill(xj. jmin=j.i<=m+1. sc++.} } for(i=0. sc++.j<=n. qj[sc]=j.} // N if(x[i-1][j+1]==0) {x[i-1][j+1]=t+1. jj=j.i. // timp if(x[i-1][j]==0) {x[i-1][j]=t+1. } tmin=10000. qi[sc]=i+1. ic++. // N si S ic=sc=0. // E si V for(j=0.jr) --> coada // scot din coada ic=sc=0. xj[i][j]=1.out. qj[sc]=jr.} // S . // (ir.charAt(j-1)==’J’) {ij=i.} // NV if(x[i+1][j]==0) {x[i+1][j]=t+1.jj) --> coada while(ic!=sc) { i=qi[ic]. // (ij. imin=jmin=0.184 CAPITOLUL 13. qi[sc]=ir. out.i++) xr[i][0]=xr[i][n+1]=xj[i][0]=xj[i][n+1]=zid. qi[sc]=i-1.println("Timp = "+(t2-t1)). qi[sc]=ij.j<=n+1. ic++.} out. qj[sc]=j+1.currentTimeMillis(). j=qj[ic]. j=qj[ic].int i.j).j++) if(xr[i][j]==xj[i][j]) if(xj[i][j]!=0) // pot exista pozitii ramase izolate ! if(xr[i][j]<tmin) {tmin=xr[i][j]. qj[sc]=jj. ALGORITMI BFS-LEE else if(s. } // coada vida.i<=m. // coada vida. sc++. qj[sc]=j. sc++.j++) xr[0][j]=xr[m+1][j]=xj[0][j]=xj[m+1][j]=zid. fill(xr. for(i=1. qj[sc]=j-1.close(). System.println(tmin+" "+imin+" "+jmin). qi[sc]=i-1. qi[sc]=i-1.

sc++. a a a ¸ reprezentˆnd cantitatea de cartofi din fiecare p˘trat unitate.OJI2006 clasa a X-a Fermierul Ion detine un teren de form˘ p˘trat˘.2.2 Sudest . de coordonate (1. separate prin spatii. Se va determina ¸i traseul pe care se obtine a ¸ a s ¸ recolta maxim˘.} // V 13. directia de deplasare. qj[sc]=j+1.. . 1) ¸i trebuie s˘ ajung˘ ˆ p˘tratul din dreapta a s a a ın a jos. a a • Pe linia N + 2 se afl˘ un num˘r natural K reprezentˆnd num˘rul de comenzi a a a a aflate pe cartela magnetic˘. Fermierul Ion trebuie s a a a s˘ introduc˘ manual. qi[sc]=i+1. reprezentˆnd dimensiunea parcelei de a a a teren. pe care cultiv˘ cartofi. a Datele de intrare Fi¸ierul de intrare sudest. qj[sc]=j+1.. cartela pe care se afl˘ programul s-a deteriorat ¸i unitatea de a a s citire a robotului nu mai poate distinge directia de deplasare. ˆ ipoteza ˆ care Ion specific˘ manual. {x[i][j-1]=t+1. qi[sc]=i. a Din p˘cate. directia urmat˘ de robot. N )..13.} // SV {x[i][j+1]=t+1.} // E qj[sc]=j-1.} // SE {x[i+1][j-1]=t+1. sc++. qi[sc]=i+1. • Pe urm˘toarele N linii se afl˘ cˆte N numere naturale. Traseul robotului este programat prin memorarea unor comenzi pe o cartel˘ a magnetic˘. a ¸ reprezentˆnd num˘rul de pa¸i pe care trebuie s˘-i efectueze robotul la fiecare a a s a comand˘. a . a a a ¸ Cerint˘ ¸a Scrieti un program care s˘ determine cantitatea maxim˘ de cartofi pe care ¸ a a o poate culege robotul.. pentru fiecare comand˘..2.in are urm˘toarea structur˘: s a a • Pe linia 1 se afl˘ num˘rul natural N . Pentru recoltarea cartofilor fermierul a a folose¸te un robot special proiectat ˆ acest scop. sc++. qj[sc]=j-1. ˆ artit ˆ N × N p˘trate ¸ a a a ımp˘ ¸ ın a de latur˘ unitate. Robotul porne¸te din p˘tratul s ın s a din stˆnga sus. PROBLEME REZOLVATE if(x[i+1][j+1]==0) if(x[i+1][j-1]==0) if(x[i][j+1]==0) if(x[i][j-1]==0) }// fil(. pentru fiecare ın ın a comand˘.CK . de coordonate (N. Fiecare comand˘ specific˘ directia de deplasare (sud sau est) ¸i num˘rul a a a ¸ s a de p˘trate pe care le parcurge ˆ directia respectiv˘. ci numai num˘rul ¸ a de pa¸i pe care trebuie s˘-i fac˘ robotul la fiecare comand˘.) }// class 185 {x[i+1][j+1]=t+1. sc++. a • Pe linia N + 3 se afl˘ K numerele naturale C1 . qi[sc]=i. separate prin spatii. Robotul strˆnge recolta doar a ın ¸ a a din p˘tratele ˆ care se opre¸te ˆ a ın s ıntre dou˘ comenzi.

• Pentru determinarea corect˘ a cantit˘¸ii maxime recoltate se acord˘ 50% a at a din punctajul alocat testului respectiv.out va contine pe prima linie cantitatea maxim˘ s ¸ a de cartofi recoltat˘ de robot. Dac˘ sunt mai multe trasee a pe care se obtine o cantitate maxim˘ de cartofi recoltat˘ se va afi¸a unul dintre ¸ a a s acestea. . Primul p˘trat de pe traseu va avea s ¸ a coordonatele 11.out 29 11 31 51 61 65 66 Explicatii ¸ Un alt traseu posibil este: 11 13 15 25 65 66 dar costul s˘u este 1 + 1 + 4 + 1 + 5 + 10 = 22 a Timp maxim de executie/test: 1 secund˘ ¸ a . CK ≤ 10 • Cantitatea de cartofi dintr-un p˘trat de teren este num˘r natural ˆ a a ıntre 0 ¸i s 100. 1) ¸i din a a a s a s cel de sosire (N. ALGORITMI BFS-LEE Datele de ie¸ire s Fi¸ierul de iesire sudest..186 CAPITOLUL 13. Coordonatele scrise pe a a a aceea¸i linie vor fi separate printr-un spatiu. pentru cantitate maxim˘ recoltat˘ ¸i a as traseu corect se acord˘ 100%. Pe urm˘toarele K + 1 linii vor fi scrise..in 6 121041 133511 2 2 1 2 1 10 453926 113201 10 2 4 6 5 10 5 22141 sudest. a a ın coordonatele p˘tratelor unitate ce constituie traseul pentru care se obtine cantia ¸ tate maxim˘ de cartofi. ˆ ordine. • Se consider˘ c˘ robotul strˆnge recolta ¸i din p˘tratul de plecare (1.. Restrictii ¸i preciz˘ri ¸ s a • 5 ≤ N ≤ 100 • 2≤K ≤2∗N −2 • 1 ≤ C1 . a Exemplu sudest. cˆte un p˘trat unitate pe o linie. • Pentru fiecare set de date de intrare se garanteaz˘ c˘ exist˘ cel putin un a a a ¸ traseu. iar ultimul va avea coordonatele N N . N ).

La fiecare mutare marchez pozitiile ˆ care pot s a ¸ ın ajunge la mutarea respectiv˘. a Mai exact.2. // // // // A[i][j]=cantitatea de cartofi C[i][j]=cantitatea maxima . In Codul surs˘ * a Variant˘ dup˘ solutia oficial˘: a a ¸ a import java.num˘rul de linii a • K . 1) ¸i se termin˘ ˆ (i. . static int[][] A=new int[Nmax][Nmax]. . j culegˆnd ın ¸ a o cantitate maxim˘ de cartofi a • M ove[2 ∗ N max]. pas comenzile .memoreaz˘ cantitatea de produs a 187 • C[N max][N max]. K.P [i][j] = pasul la care am ajuns ˆ pozitia i. a ¸ a a a a ¸ ¸i marchez ˆ matricea P pozitia ˆ care am ajuns cu indicele mut˘rii curente). static int[][] P=new int[Nmax][Nmax]. static PrintWriter out. retin noua cantitate. static int[] Move=new int[2*Nmax]. ¸ a a ˆ caz afirmativ.memoreaz˘ cele K comenzi a Parcurg ¸irul celor k mut˘ri. s ın ¸ ın a ˆ mod similar procedez pentru o mutare spre est. verific dac˘ ˆ acest caz obtin o cantitate de cartofi mai In a ın ¸ mare decˆt cea obtinut˘ pˆn˘ la momentul curent (dac˘ da. static int[][] C=new int[Nmax][Nmax]. . respectˆnd conditiile s s a ın a ¸ problemei • P [N max][N max]..C[i][j] = cantitatea maxim˘ de cartofi culeas˘ pe un a a traseu ce porne¸te din (1. j)..num˘rul de comenzi a • A[N max][N max]. PROBLEME REZOLVATE Indicatii de rezolvare * ¸ solutia comisiei ¸ Reprezentarea informatiilor ¸ • N . static final int Nmax=101.13. parcurg toate pozitiile ˆ care am putut ajunge la pasul precedent ¸ ın (cele marcate ˆ matricea P corespunz˘tor cu num˘rul pasului precedent) ¸i pentru ın a a s fiecare pozitie verific dac˘ la pasul curent pot s˘ execut mutarea la sud. static int N. class Sudest1 { static StreamTokenizer st.io.*. .

out"))).cmd.nextToken().in"))).j)) // SUD if(C[i][j]+A[i+Move[cmd]][j]>C[i+Move[cmd]][j]) { P[i+Move[cmd]][j]=cmd.. P[1][1]=0. P[i][j]=255. }// main(. read_data().188 CAPITOLUL 13.int y) {return 1<=x && 1<=y && x<=N && y<=N.cmd++) { st. } .} }// read_data() static void init() { int i. out=new PrintWriter(new BufferedWriter(new FileWriter("sudest. for(cmd=1.nval.nextToken(). init().j<=N.j<=N.cmd<=K.nextToken().i<=N.nval. cmd++) for(i=1.} static void solve() { int i. C[i+Move[cmd]][j]=C[i][j]+A[i+Move[cmd]][j]. j++) if(P[i][j]==cmd-1) { if(posibil(i+Move[cmd].j.nval. cmd<=K.j++) {C[i][j]=-1. j<=N. solve(). K=(int)st. ALGORITMI BFS-LEE public static void main(String[] args) throws IOException { st=new StreamTokenizer( new BufferedReader(new FileReader("sudest.} }// init() static boolean posibil(int x. for(cmd=1. A[i][j]=(int)st. C[1][1]=A[1][1].} st. cmd. i++) for(j=1. for(i=1.j.i++) for(j=1.j++) { st. N=(int)st. i<=N.j.i++) for(j=1.nval. Move[cmd]=(int)st.) static void read_data() throws IOException { int i. st..i<=N.nextToken(). for(i=1.

out...println("1 1").. if(posibil(x.j+Move[cmd])) // EST if(C[i][j]+A[i][j+Move[cmd]]>C[i][j+Move[cmd]]) { P[i][j+Move[cmd]]=cmd.. k.pas-1). } }// if out.n*n pozitii in matrice ! class Sudest2 { static StreamTokenizer st.println(C[N][N]). out.y)) if(C[x-Move[pas]][y]==C[x][y]-A[x][y] && P[x-Move[pas]][y]==pas-1) { drum(x-Move[pas].y.) }// class Variant˘ folosind coad˘: a a import java.. .println(x+" "+y). static PrintWriter out.pas-1). int y. } }// else }// drum(. static final int nmax=101. }// solve() 189 static void drum(int x.*. static int n.K). drum(N.nn --> 1.io. } if(!gasit) if(posibil(x-Move[pas]...N.2. . if(x==1 && y==1) out. else { gasit=false.y-Move[pas])) if(C[x][y-Move[pas]]==C[x][y]-A[x][y] && P[x][y-Move[pas]]==pas-1) { drum(x. C[i][j+Move[cmd]]=C[i][j]+A[i][j+Move[cmd]].close().13. boolean gasit. out.. int pas) { int i.. gasit=true.y-Move[pas]. PROBLEME REZOLVATE if(posibil(i. // 11.println(x+" "+y).

i<=n. q[ic]=1.} st. cmd<=k. for(i=1.cmd.i++) for(j=1.nextToken().190 static static static static static static CAPITOLUL 13.cmd.nextToken(). out=new PrintWriter(new BufferedWriter(new FileWriter("sudest. read_data().} }// init() static void solve() { int i.nval.nextToken(). int[] q=new int[qmax].out"))). // pozitia [1][1] --> q scv=1. init(). a[i][j]=(int)st.cmd<=k. solve(). k=(int)st.j.in"))).j. // int ic.sc. // int[][] p=new int[nmax][nmax].j++) {c[i][j]=-1.) static void read_data() throws IOException { int i.i++) for(j=1. sc=1. // int[] move=new int[2*nmax]. ic=(ic+1)%qmax.nval.nval. // ultimul din coada la distanta 1 de [1][1] for(cmd=1. c[1][1]=a[1][1]. ALGORITMI BFS-LEE int[][] a=new int[nmax][nmax]..j.j++) { st.cmd++) { st. st. pozitia anterioara optima comenzile public static void main(String[] args) throws IOException { st=new StreamTokenizer(new BufferedReader(new FileReader("sudest.} }// read_data() static void init() { int i.i<=n. p[i][j]=255.j<=n. n=(int)st.ii. }// main(.nextToken(). // coada a[i][j]=cantitatea de cartofi c[i][j]=cantitatea maxima .scv.j<=n. j=(q[ic]-1)%n+1.. // int[][] c=new int[nmax][nmax]. cmd++) { while(ic!=scv) { i=(q[ic]-1)/n+1.. for(cmd=1. p[1][1]=0. // scot din coada // propag catre Sud . move[cmd]=(int)st.. ic=0.qmax=100.jj.nval. for(i=1.

// pun in coada } // propag catre Est jj=j+move[cmd].2. spre est ˆ (i. out. p[ii][jj]=(i-1)*n+j. spre sud ˆ ın ¸ ın ın . q[sc]=(ii-1)*n+jj. drum((p[i][j]-1)/n+1.) }// class 191 13. jj=j. drum(n. int j) { if(i*j==0) return. Acesta are o structur˘ de matrice dreptunghiular˘ cu M a a linii ¸i N coloane. sc=(sc+1)%qmax. sc=(sc+1)%qmax.n).println(i+" "+j). q[sc]=(ii-1)*n+jj. if((jj>=1)&&(jj<=n)) if(c[i][j]+a[ii][jj]>c[ii][jj]) { c[ii][jj]=c[i][j]+a[ii][jj]. p[ii][jj]=(i-1)*n+j. Pentru pozitia (i.ONI2003 clasa a X-a Sunteti un participant la Olimpiada National˘ de Informatic˘.(p[i][j]-1)%n+1). sud ¸i vest (dac˘ aceste camere exist˘). j). j) deplasarea s a a ¸ spre nord presupune trecerea ˆ pozitia (i − 1.close(). if((ii>=1)&&(ii<=n)) if(c[i][j]+a[ii][jj]>c[ii][jj]) { c[ii][jj]=c[i][j]+a[ii][jj]..13. // pun in coada } }// while scv=sc.. PROBLEME REZOLVATE ii=i+move[cmd].3 Muzeu . din orice camer˘ se poate ajunge ˆ camerele vecine pe directiile s a ın ¸ nord. ii=i. j + 1). out.println(c[n][n]).2. }// for out. Una dintre ele este as a at vizitarea unui muzeu. }// drum(. ˆ pro¸ ¸ a a In gramul olimpiadei intr˘ ¸i cˆteva activit˘¸ii de divertisment. }// solve() static void drum(int i. est.

dar un bilet cu num˘rul i va avea acela¸i pret ˆ toate ¸ a s ¸ ın camerele ˆ care este oferit spre vˆnzare. astfel ˆ at s˘ ajungeti ˆ camera (M. num˘rul de linii. a a ın pe a treia linie L caractere din multimea N . N ). Sud sau Vest. separate printr-un spatiu.192 (i + 1. el este valabil ˆ toate camerele marcate cu num˘rul respectiv. Dac˘ ıncˆ a ¸ ın a a ¸ a exist˘ mai multe variante. E. respectiv de coloane. fiecare a a ¸ contine N numere ˆ ¸ ıntregi ˆ ıntre 0 ¸i 10 inclusiv. S. reprezentˆnd costurile biletelor s a 1. a a ın pe a doua linie num˘rul minim de mut˘ri L efectuate dintr-o camer˘ ˆ a a a ıntr-o camer˘ vecin˘. 1) ¸i (M. 1) a a ¸ ın ¸ ¸ matricei) ¸i doriti s˘ ajungeti la ie¸irea situat˘ ˆ coltul de Sud-Est (pozitia (M. 1) ˆ (M. a Date de intrare Prima linie a fi¸ierului de intrare muzeu. ALGORITMI BFS-LEE Acest muzeu are cˆteva reguli speciale. ¸ s a Cerint˘ ¸a Cunoscˆndu-se structura muzeului. orice camer˘ a a ¸ a a cu num˘rul i (i > 0) ofer˘ spre vˆnzare un bilet cu num˘rul i. j) ¸i spre vest ˆ (i. separate prin spatii. alegeti una ˆ care este parcurs un num˘r minim de a ¸ ın a camere (pentru a cˆ?tiga timp ¸i pentru a avea mai mult timp pentru vizitarea a s integral˘ a muzeului). j − 1). al matricei s ¸ a care reprezint˘ muzeul. ın a Dumneavoastr˘ intrati ˆ muzeu prin coltul de Nord-Vest (pozitia (1. s ın CAPITOLUL 13. pentru a ajunge din (1. N ). . V reprezentˆnd deplas˘ri a a spre Nord. 2. Mai multe camere pot fi marcate cu acela¸i num˘r. N ) pl˘tind cˆt mai putin. Fiecare camer˘ este marcat˘ cu un a a a num˘r ˆ a ıntre 0 ¸i 10 inclusiv. Est.out veti afi¸a: In s ¸ s pe prima linie suma minim˘ necesar˘ pentru a ajunge din (1. ın a Date de ie¸ire s ˆ fi¸ierul muzeu.in contine dou˘ numere ˆ s ¸ a ıntregi M ¸i N . s s a Camerele marcate cu num˘rul 0 pot fi vizitate gratuit. o dat˘ cump˘rat a a a a a a acest bilet. Restrictii ¸i preciz˘ri ¸ s a Exemplu: 2 ≤ N ≤ 50 . dar nu se poate ie¸i din ea decˆt a s a dac˘ ar˘tati supraveghetorului un bilet cu num˘rul i. 3.. Din fericire. ˆ a Intr-o camer˘ marcat˘ a a cu num˘rul i (i > 0) se poate intra gratuit. N ) s ¸ a ¸ s a ın ¸ ¸ a matricei). Biletele ın a pot avea preturi diferite. O dat˘ ajuns acolo primiti un bilet gratuit care v˘ permite s˘ vizitati a ¸ a a ¸ tot muzeul. determinati o strategie de parcurgere a a ¸ camerelor. N ) sunt marcate cu num˘rul 0.. Pozitiile (1. 1) ˆ (M.10 ˆ aceast˘ ordine. Urm˘toarele M linii contin structura muzeului. Linia M + 2 s ¸ contine 10 numere ˆ ¸ ıntregi ˆ ıntre 0 ¸i 10000 inclusiv.

Considerˆnd 2C o constant˘. 13/6 . PROBLEME REZOLVATE muzeu. biletul 2.. a ¸ a aceasta nu mai este abordat˘. biletul 10) este 210 = 1024. cum algoritmul ¸ a t a a lui Lee este folosit de obicei pentru o matrice cu 0 ¸i 1. Operatia de scriere a solutiei are ordinul de complexitate O(M · N ) pentru ¸ ¸ cazul cel mai defavorabil. Se alege solutia de cost minim ¸i. a Se rezolv˘ aceast˘ problem˘ pentru toate cele 1024 variante. Ordinul de complexitate al algoritmului de rezolvare a acestei probleme este O(M · N · 2C ).2.out 56 12 000002 9 011143 EEEEESSSS 010000 015100 000100 1000 5 7 100 12 1000 1000 1000 1000 1000 Timp maxim de executare: 1 secund˘/test.. dac˘ a a a a la un moment dat exist˘ o solutie cu un cost mai bun decˆt al variantei curente. problema determin˘rii celui mai scurt drum se poate rezolva ¸i pe a s matricea initial˘. a Indicatii de rezolvare * ¸ 193 Mihai Stroe. problema determin˘rii celui mai scurt drum de la a (1. a Evident. Eventual. a a a ın a Pentru o astfel de matrice. g˘sirea drumului minim cu algoritmul lui Lee are complexitatea a O(M · N ). ˆ caz de egalitate. Pentru o astfel de variant˘. GInfo nr. Pentru fiecare dintre a cele 2C variante. am folosit initial conventia s ¸ ¸ respectiv˘ pentru a u¸ura ˆ a s ınelegerea. N ) se rezolv˘ cu algoritmul lui Lee. 1) la (M.. se cala a culeaz˘ costul ¸i se transform˘ matricea initial˘ ˆ a s a ¸ a ıntr-o matrice cu 0 ¸i 1. .in muzeu. cea cu num˘r minim de ¸ s ın a camere. Analiza complexit˘¸ii at Operatia de citire a datelor are ordinul de complexitate O(M · N ). ¸inˆnd cont la fiecare pas de biletele cump˘rate. ¸ Fie C num˘rul de numere de marcaj diferite din matrice.13. Algoritmul functioneaz˘ datorit˘ restrictiei impuse pentru C (cel mult 10 ¸ a a ¸ numere de marcaj). ˆ care 0 s ın reprezint˘ o camer˘ pentru care se pl˘te¸te biletul (sau nu e nevoie de bilet) ¸i 1 a a a s s reprezint˘ o camer˘ pentru care nu se cump˘ra bilet (deci ˆ care nu se intr˘). a Se genereaz˘ fiecare din aceste variante. .octombrie 2003 Se observ˘ c˘ num˘rul variantelor de cump˘rare a biletelor (cump˘r / nu a a a a a cump˘r biletul 1. ordinul de complexitate devine a a O(M · N ).

i<=1023. n=(int)st. // nr camere minim int cc. } for(i=1. class Muzeu { static final int qdim=200.nextToken(). // coada pentru i din pozitia (i.n. // dimensiune coada circulara static final int sus=1.cmin=50*50*10000/2.*.j++) { st. cb[i]=(int)st. int[][] int[][] int[][] int[][] x=new int[51][51]. static int[] qj=new int[qdim]. static int[] qi=new int[qdim].194 Codul surs˘ a CAPITOLUL 13. sc. // 0 ==> gratuit for(i=0. // cost curent/minim boolean amAjuns.i++) { bilete(i). // directii pentru "intoarcere" dsol=new int[51][51]. st. jos=3.j. // costul (1.nextToken(). st. for(i=1. ALGORITMI BFS-LEE import java. } amBilet[0]=true.j) d=new int[51][51]. dreapta=2.nval.i<=m.nval. static int ic. static static static static static static static static int m. StreamTokenizer st=new StreamTokenizer( new BufferedReader(new FileReader("10-muzeu.i++) {st.nextToken().nval.io.nval. .i<=10. // dimensiuni muzeu int ncmin. // costuri bilete static boolean[] amBilet=new boolean[11].j) // ic=inceput coada public static void main(String[] args) throws IOException { int i.i++) for(j=1.in"))). x[i][j]=(int)st. static int[] cb=new int[11].j) // coada pentru j din pozitia (i. m=(int)st. // muzeu c=new int[51][51].nextToken().1) --> (i. stanga=4.j<=n.

} } d=dsol.i<=m. qj[sc]=1. } }//matriceCosturi() static void copieDirectii() .. copieDirectii(). // coada vida qi[sc]=1.i++) for(j=1.. if(cc<cmin) { cmin=cc.j++) if(amBilet[j]) cc+=cb[j].j. copieDirectii().1) (pentru marcaj!) while(ic!=sc) // coada nevida { i=qi[ic].j++) c[i][j]=0.1) --> coada circulara ! c[1][1]=1. } }// bilete(.j<=10. sc=(sc+1)%qdim. vecini(i. // (1. else amBilet[j]=false.) 195 static void matriceCosturi() { int i. if(amAjuns) break... j=qj[ic]. // schimbare "adresa" ..j++) { if(i%2==1) amBilet[j]=true. } else // costuri egale if(c[m][n]<ncmin) { ncmin=c[m][n]. for(i=1. ic=(ic+1)%qdim. // curat "numai" traseul ! ic=sc=0. ncmin=c[m][n]. for(j=1.j). ("pointer"!) . if(cc>cmin) continue.2. matriceCosturi(). if(cc>cmin) continue.j<=n. for(j=1.j<=10. if(!amAjuns) continue. PROBLEME REZOLVATE cc=0. }// main() static void bilete(int i) { int j. // cost 1 pentru pozitia (1. amAjuns=false.. afisSolutia().13. i/=2.

} } if((j+1<=n)&&(c[i][j+1]==0)&&amBilet[x[i][j+1]]) // E { c[i][j+1]=t+1. ALGORITMI BFS-LEE int i.} } if((i+1<=m)&&(c[i+1][j]==0)&&amBilet[x[i+1][j]])// S { c[i+1][j]=t+1. sc=(sc+1)%qdim. sc=(sc+1)%qdim..j.j++) dsol[i][j]=d[i][j]. qj[sc]=j. if((i==m)&&(j+1==n)) {amAjuns=true. if((i-1==m)&&(j==n)) {amAjuns=true. if((i==m)&&(j-1==n)) {amAjuns=true. return.. qi[sc]=i+1.} } if((j-1>=1)&&(c[i][j-1]==0)&&amBilet[x[i][j-1]]) // V { c[i][j-1]=t+1. for(i=1. d[i][j+1]=stanga. d[i-1][j]=jos. qi[sc]=i-1.) static void afisSolutia() throws IOException { int i. sc=(sc+1)%qdim. PrintWriter out = new PrintWriter( new BufferedWriter(new FileWriter("muzeu. return.} } }// vecini(.j<=n. qi[sc]=i. // "timp" = nr camere parcurse if((i-1>=1)&&(c[i-1][j]==0)&&amBilet[x[i-1][j]]) // N { c[i-1][j]=t+1. d[i][j-1]=dreapta.out"))). int j) { int t=c[i][j]. qj[sc]=j.196 { CAPITOLUL 13.j.i++) for(j=1. . qj[sc]=j-1. qj[sc]=j+1. d[i+1][j]=sus. }// copieDirectii() static void vecini(int i. sc=(sc+1)%qdim. return. return. if((i+1==m)&&(j==n)) {amAjuns=true.i<=m. qi[sc]=i.

197 i=m.1) --> (m. (m.out. ˆ timp unele portiuni ale plasei sa In ¸ au deteriorat. } else if(d[i][j]==stanga) { c[i][j-1]=dreapta. } else if(d[i][j]==jos) { c[i+1][j]=sus. } else System. devenind nesigure.2..2. }//afisSolutia() }// class 13.. j++..print("E").println(cmin).} else if(c[i][j]==dreapta) {out.} else System.println("Eroare la traseu .n) --> (1.close().println(ncmin-1).} else if(c[i][j]==stanga) {out. out. i--. j--. s a ın .1)!"). i=1. // (m.} else if(d[i][j]==dreapta) { c[i][j+1]=stanga. ˆ noduri de coordonate cunoscute.n)!"). (1.out.} else if(c[i][j]==jos) {out.print("V"). Initial.print("S"). j=n. oricare dou˘ noduri vecine (pe orizontal˘ sau vertical˘) ın a ¸ a a a erau unite prin segmente de plas˘ de lungime 1. j=1.1) while((i!=1)||(j!=1)) // folosesc "c" care nu mai e necesara ! if(d[i][j]==sus) { c[i-1][j]=jos.n) while((i!=m)||(j!=n)) { if(c[i][j]==sus) {out. Pe plas˘.print("N"). i++. i--.. j--.13. la un moment dat. i++. ˆ care nodurile sunt dispuse sub forma unui a t a ın caroiaj cu m linii (numerotate de la 0 la m − 1) ¸i n coloane (numerotate de la 0 la s n − 1) ca ˆ figur˘.1)--(m. // (1.n)-->(1. PROBLEME REZOLVATE out.println("Eroare la traseu .4 P˘ianjen ONI2005 clasa a X-a a Un p˘ianjen a ¸esut o plas˘. j++. se g˘sesc p˘ianjenul a a a ¸i o musc˘. } out.

separate printr-un spatu. exprimat ˆ a a ın num˘r de segmente de lungime 1. reprezentˆnd coordonatele capetelor celor k portiuni a ¸ a ¸ de plas˘ deteriorate (linia ¸i apoi coloana pentru fiecare cap˘t). cˆte patru valori naturale l1 c1 l2 c2. a ¸ reprezentˆnd num˘rul de linii ¸i respectiv num˘rul de coloane ale plasei.198 0 1 2 3 4 5 6 CAPITOLUL 13. a s a ¸ − pe linia a patra. a s a Datele de ie¸ire s Fi¸ierul de ie¸ire paianjen. Dac˘ problema are mai ¸ a multe solutii. separate printr-un spatiu. a a separate prin cˆte un spatiu. folosind doar portiunile sigure ale plasei.out va contine pe prima linie un num˘r natural s s ¸ a min reprezentˆnd lungimea drumului minim parcurs de p˘ianjen. a − pe fiecare dintre urm˘toarele k linii. ¸ s a . a a s a − pe a doua linie dou˘ numere naturale lp cp. se cere un astfel de traseu. a ¸ reprezentnd linia ¸i respectiv coloana nodului ˆ care se afl˘ initial p˘ianjenul. Pe urm˘toarele min + 1 linii sunt scrise nodurile a a prin care trece p˘ianjenul.in contine: s ¸ − pe prima linie dou˘ numere naturale m n. Datele de intrare Fi¸ierul de intrare paianjen. se va afi¸a una singur˘. s ın a ¸ a − pe linia a treia dou˘ numere naturale lm cm separate printr-un spatiu. ALGORITMI BFS-LEE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 pozitie paianzen pozitie musca Cerint˘ ¸a S˘ se determine lungimea celui mai scurt traseu pe care trebuie s˘-l parcurg˘ a a a p˘ianjenul. s a ¸ Restrictii ¸i preciz˘ri ¸ s a • 1 ≤ m. Pentru fiecare nod sunt scrise a a linia ¸i coloana pe care se afl˘. a ¸ reprezentˆnd linia ¸i respectiv coloana pe care se afl˘ initial musca. De a ¸ a asemenea. reprezentˆnd num˘rul de portiuni a a a ¸ de plas˘ deteriorate. pentru a ajunge la musc˘. un num˘r natural k. cˆte un nod pe o linie. n ≤ 140 • 1 ≤ k ≤ 2 ∗ (m ∗ n − m − n + 1) • Lungimea drumului minim este cel mult 15000 • Pentru datele de test exist˘ ˆ a ıntotdeauna solutie. separate printr-un spatiu.

Traseul optim este desenat cu linie groas˘. PROBLEME REZOLVATE 199 • Portiunile nesigure sunt specificate ˆ fi¸ierul de intrare ˆ ¸ ın s ıntr-o ordine oarecare.algoritm Lee). j) nu este atins. ın a Rezolvarea se bazeaz˘ pe parcurgerea matriciei ¸i retinerea nodurilor parcurse a s ¸ ˆ ıntr-o structur˘ de date de tip coad˘ (parcurgere BF . j] este a 0 dac˘ nodul (i. oricare dou˘ portiuni nesigure verticale se pot intersecta cel a a ¸ mult ˆ ıntr-un cap˘t. respectiv o valoare pozitiv˘ reprezentˆnd pasul a a a la care a ajuns paianjenul ˆ drumul lui spre musc˘. bitul 1 este 1 dac˘ se poate deplasa la dreapta. s fiecare element reprezentˆnd un nod al plasei.out 8 23 22 32 42 52 62 63 73 74 Explicatie ¸ Problema corespunde figurii de mai sus. Oricare dou˘ portiuni nesigure orizontale se pot intersecta cel mult ˆ a ¸ ıntr-un cap˘t. . j] va codifica pe patru biti a ¸ directiile ˆ care se poate face deplasarea din punctul (i. N. De asemenea. ¸ Reconstituirea drumului minim se face pornind de la pozitia mu¸tei. j): bitul 0 este 1 dac˘ ¸ ın a p˘ianjenul se poate deplasa ˆ sus. a iar portiunile nesigure sunt desenate punctat.2. s ¸ Exemplu paianjen. cm] va ın a contine lungimea drumului minim. utilizˆnd. C. unde B[i. a • Se acord˘ 30% din punctaj pentru determinarea lungimii drumului minim a ¸i 100% pentru rezolvarea ambelor cerinte. bitul 3 . Indicatii de rezolvare * ¸ prof. ¸ s a de asemenea un algoritm de tip BF. Laz˘r” Sibiu a Plasa de p˘ianjen se memoreaz˘ ˆ a a ıntr-o matrice A cu M linii ¸i N coloane. ¸ Timp maxim de executie/test: 1 secund˘ pentru Windows ¸i 0. cu oprirea c˘ut˘rii ˆ jurul nodului curent ˆ a a ın ın momentul detect˘rii unui nod de pas mai mic cu o unitate decˆt cel al nodului a a curent.ˆ jos. Deci elementul B[lm. A[i. a ın a bitul 2 . ”Gh. a a Drumul minim al p˘ianjenului se retine ˆ a ¸ ıntr-o alt˘ matrice B.1 secunde ¸ a s pentru Linux.13.in 97 23 74 8 2425 2333 3031 3335 4454 6465 6575 7273 paianjen.la stˆnga. Carmen Popescu.

currentTimeMillis(). traseul pe frontier˘ a o ”barier˘” pe mijlocul tablei. dimensiune mare ¸ multe fire rupte. matriceCosturi(). foarte multe fire rupte ¸ a caz particular. ALGORITMI BFS-LEE TESTE Obs dimensiune mic˘.col) int lm. fire putine rupte a ¸ solutie unic˘.j) int[] qj=new int[qdim]. static int[][] p=new int[140][140].currentTimeMillis().j) static int[][] d=new int[140][140]. // pozitie paianjen(lin. // dimensiune coada circulara static final int sus=1. // plasa static int[][] c=new int[140][140]. // dimensiunile plasei int lp.col) int[] qi=new int[qdim].io. iar ˆ ¸ ¸ ımbun˘t˘¸it a at maxim 30 de puncte. // coada pentru j din pozitia (i. t1=System. drum ˆ ”serpentine” ın firele interioare rupte. // costul ajungerii in (i. afisSolutia(). // directii pentru intoarcere de la musca! static static static static static static int m. . jos=4. Codul surs˘ a import java. // coada pentru i din pozitia (i. cu o ”fant˘” a a # 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m 10 10 2 140 131 100 100 138 140 138 n 8 8 2 140 131 130 7 138 140 138 k 11 46 0 20 2000 12771 23 9381 38365 273 min 16 74 2 278 103 12999 15 9050 555 274 O solutie backtracking simplu obtine maxim 20 de puncte. dreapta=2.j) int ic. dimensiune mare traseu ˆ spiral˘ solutie unic˘ ın a a traseu scurt. // test 3 eroare date lm=144 ??? class Paianjen4 // coada circulara (altfel trebuie dimensiune mare !) { // traseu fara recursivitate (altfel depaseste stiva !) static final int qdim=200. sc.200 CAPITOLUL 13. nici un fir rupt fire putine rupte.cm. t2=System. greu de g˘sit cu backtracking a multe fire rupte. citescDate().*.n. stanga=8. // inceput/sfarsit coada public static void main(String[] args) throws IOException { long t1.t2.cp. // pozitie musca(lin.

j. 201 // 1111=toate firele ! if(j1==j2) // ruptura verticala { p[i1][j1]^=jos. lm=(int)st. i2=max(l1.nval. st.nval. StreamTokenizer st=new StreamTokenizer( new BufferedReader(new FileReader("paianjen.nval.i++) for(j=0. st. }// main() static void citescDate() throws IOException { int nrSegmenteDeteriorate.j2.l2). st.nextToken().i<m. st.2. k.nval.c1=(int)st. i1=min(l1.k++) { st. lp=(int)st. st.nextToken(). j2=max(c1. n=(int)st. cm=(int)st.c2). st...c2=(int)st.nval.nextToken().l1=(int)st. nrSegmenteDeteriorate=(int)st. PROBLEME REZOLVATE System.nval. st. j1=min(c1. } else if(i1==i2) // ruptura orizontala { p[i1][j1]^=dreapta.nval. int i1. // 0 pe directia jos p[i][j1]^=sus.nextToken(). st. // 0 pe directia dreapta for(j=j1+1. p[i1][j1]-=jos. // sau .l2).13.nextToken(). !!! for(i=i1+1.nval.i<=i2-1.l2.j<n.nval. for(k=1.i++) { p[i][j1]^=jos. cp=(int)st.k<=nrSegmenteDeteriorate.i2.nval.nextToken().out. m=(int)st.j<=j2-1.nextToken().l2=(int)st. st.j++) p[i][j]=0xF..c2. .nval. // 0 pe directia sus } p[i2][j1]^=sus.c1.j1.in"))). for(i=0.nextToken()..nextToken().j++) . st.println("TIME = "+(t2-t1)+" millisec ").l1.i.nextToken().nextToken().c2).

j. qi[sc]=i. qj[sc]=cp. sc=(sc+1)%qdim. d[i][j+1]=stanga. sc=(sc+1)%qdim. // timp ! if((i-1>=0)&&(c[i-1][j]==0)&&ok(i. if((j+1<=n-1)&&(c[i][j+1]==0)&&ok(i.sus)) { c[i-1][j]=t+1. p[i1][j]^=stanga. . qi[sc]=i-1. // coada vida qi[sc]=lp.202 { p[i1][j]^=dreapta. // (lp. fill(i.out. d[i-1][j]=jos. int j) { int t=c[i][j]. qj[sc]=j+1. sc=(sc+1)%qdim.dreapta)) // E { c[i][j+1]=t+1. qj[sc]=j. if(c[lm][cm]!=0) break. // cost 1 pentru pozitie paianjen (pentru marcaj!) while(ic!=sc) // coada nevida { i=qi[ic]..cp) --> coada ! c[lp][cp]=1. ic=sc=0.println("Date de intrare . ALGORITMI BFS-LEE // 0 pe directia stanga } else System.j..j). CAPITOLUL 13. ic=(ic+1)%qdim. // a ajuns deja la musca ! }// while }//matriceCosturi() static void fill(int i.j. }// for k }//citescDate() static void matriceCosturi() { int i. } // N } p[i1][j2]^=stanga. eronate !"). j=qj[ic].

}// ok(. PROBLEME REZOLVATE } if((i+1<=m-1)&&(c[i+1][j]==0)&&ok(i. d[i+1][j]=sus.out"))). qj[sc]=j-1. i=lm. qi[sc]=i+1.stanga)) // V { c[i][j-1]=t+1. d[i][j-1]=dreapta. out.j. else return b..13. } static void afisSolutia() throws IOException { int i. qj[sc]=j.. sc=(sc+1)%qdim. } if((j-1>=0)&&(c[i][j-1]==0)&&ok(i. int dir) { if((p[i][j]&dir)!=0) return true. PrintWriter out=new PrintWriter( new BufferedWriter(new FileWriter("paianjen... sc=(sc+1)%qdim.jos)) // S { c[i+1][j]=t+1. 203 . int j.println(c[lm][cm]-1). int b) { if(a>b) return a.j.2.j. int b) { if(a<b) return a. qi[sc]=i. else return b.) static int min(int a. } }// fill(.) static boolean ok(int i. } static int max(int a. else return false.

2. else System.*.. // capacitati static int[][] f=new int [MAX_NODES+1][MAX_NODES+1].fluxm. sc. c care nu mai e necesara ! j++.println(i+" "+j). class FluxMaxim { static final int WHITE=0.t. // coada public static void main(String[] args) throws IOException { int s. }//afisSolutia() }// class 13.i.} else if(d[i][j]==dreapta) { c[i][j+1]=stanga. sfarsit coada static int[] q=new int[MAX_NODES+2]. drum crestere) static int ic. // pozitia pentru musca ! out.out. while((i!=lm)||(j!=cm)) { out. j=cp. else if(d[i][j]==stanga) { c[i][j-1]=dreapta.k. } else if(d[i][j]==jos) { c[i+1][j]=sus. } !"). GRAY=1. else if(c[i][j]==dreapta) j++.println(i+" "+j). if(c[i][j]==sus) i--. while((i!=lp)||(j!=cp)) // folosesc matricea if(d[i][j]==sus) { c[i-1][j]=jos. } out. ALGORITMI BFS-LEE j=cm.println("Eroare la traseu . // nr noduri.close().5 Algoritmul Edmonds-Karp import java.j. else if(c[i][j]==jos) i++. !").println("Eroare la traseu . i--. else System. static final int oo=0x7fffffff.out.. // flux static int[] color=new int[MAX_NODES+1]. else if(c[i][j]==stanga) j--. m.io. i++. nr arce static int[][] c=new int[MAX_NODES+1][MAX_NODES+1]. static final int MAX_NODES=10. static int n. // predecesor (ptr. i=lp.. BLACK=2. // pentru bfs static int[] p=new int[MAX_NODES+1]. // fluxm=flux_maxim StreamTokenizer st=new StreamTokenizer( . // inceput coada.204 CAPITOLUL 13. } j--..

out. p[u]!=-1. // Mareste fluxul pe drumul gasit for(u=t. j++) f[i][j]=0.out. }// main() static int fluxMax(int s.nextToken(). j=(int)st. i=(int)st. PrintWriter out=new PrintWriter( new BufferedWriter(new FileWriter("fluxMaxim. u. out.nval. j<=n.i++) { for(j=1.print(maxim(f[i][j]. for(u=t. int t) { int i.k++) { st. st.c[p[u]][u]-f[p[u]][u]). System. st.0)+"\t"). for(i=1. st.13.2. i<=n. m=(int)st. // sau f[u][p[u]]=-f[p[u]][u].nextToken(). f[u][p[u]]-=min.out. System.nextToken().nval.k<=m.nval.i<=n. for(i=1.out"))).close(). maxf = 0.j++) System.nextToken().nval. // Cat timp exista drum de crestere a fluxului (in graful rezidual).println().nextToken().in"))). t=(int)st.nextToken().nval. // mareste fluxul pe drumul gasit while(bfs(s. min.t). st. n=(int)st.println("\nfluxMax("+s+". st. PROBLEME REZOLVATE 205 new BufferedReader(new FileReader("fluxMaxim. u=p[u]) { f[p[u]][u]+=min.j<=n. j.nextToken().t)) { // Determina cantitatea cu care se mareste fluxul min=oo. for(k=1. u=p[u]) min=minim(min.nval.nval.print(fluxm). st. . s=(int)st. } out. } fluxm=fluxMax(s. p[u]!=-1."+t+") = "+fluxm+" :"). i++) for(j=1. c[i][j]=(int)st.

.out. ALGORITMI BFS-LEE maxf += min. v. } ic=sc=0...206 } CAPITOLUL 13.) static boolean bfs(int s..} } if(gasitt) break. int t) // s=sursa t=destinatie { // System. }// while(. p[u]=-1. // coada vida incoada(s). while(ic!=sc) { u=dincoada(). p[s]=-1. u++) { color[u]=WHITE.v) este pozitiva for(v=1. drum(t). }// bfs(. int u. }//while return gasitt..println(" min="+min+" maxf="+maxf+"\n"). System.out. for(u=1. if(v==t) { gasitt=true.println("bfs "+s+" "+t+" flux curent :"). p[v]=u. u<=n. v++) if(color[v]==WHITE && ((c[u][v]-f[u][v])>0)) { incoada(v).out. System. boolean gasitt=false. break.) .. // afism(f). return maxf.print("drum : ").println("Nu mai exista drum de crestere a fluxului !!!").) // Nu mai exista drum de crestere a fluxului ==> Gata !!! System. // Cauta nodurile albe v adiacente cu nodul u si pune v in coada // cand capacitatea reziduala a arcului (u. v<=n. }// fluxMax(.out.

out. int y) { return (x<y) ? x : y.j<=n.out.out.j++) System. PROBLEME REZOLVATE 207 static void drum(int u) { if(p[u]!=-1) drum(p[u]). color[u]=GRAY. } static int dincoada() { int u=q[ic++]. color[u]=BLACK..println().2.i<=n. System. } // System.j. }// drum(. }// afism(.) static void afism(int[][] a) { int i. System. int y) { return (x>y) ? x : y. } static void incoada(int u) { q[sc++]=u.print(a[i][j]+"\t").6) = 23 : 0 12 11 0 0 0 0 0 0 12 0 0 . return u. } static int maxim(int x.out.println().) static int minim(int x..print(u+" "). for(i=1. } }// class /* 6 10 1 6 1 2 16 1 3 13 2 3 4 2 4 12 3 2 10 3 5 14 drum : 1 2 4 6 min=12 maxf=12 drum : 1 3 5 6 min= 4 maxf=16 drum : 1 3 5 4 6 min= 7 maxf=23 Nu mai exista drum de crestere a fluxului !!! fluxMax(1..i++) { for(j=1..13.

Numerele de pe o linie vor fi separate prin cte un spatiu. Ei doresc sa formeze perechi din care fac parte un cerculet si un patratel astfel incat sa se obtina cat mai multe perechi.TXT OUTPUT.6 Cuplaj maxim /* Culori . care formeaza o pereche. numarul cerculetelor este cuprins intre 1 si 100. Unul a ales patratelele si celalalt cerculetele si au desenat pe ele mai multe benzi colorate.TXT 3 2 1 1 1 1 1 . Pe fiecare dintre urmatoarele m linii sunt descrise benzile corespunzatoare unui cerculet. Date de intrare: Fisierul de intrare de intrare contine pe prima linie numarul n al patratelelor. separate printr-un spatiu. Primul numar de pe o astfel de linie este numarul b al benzilor. patratelele sunt identificate prin numere cuprinse intre 1 si n. Fiecare dintre urmatoarele k va contine cate doua numere.2. ALGORITMI BFS-LEE 11 0 0 0 0 19 4 0 13. Date de iesire: Fisierul de iesire trebuie sa contina pe prima linie numarul k al perechilor formate. iar urmatoarele b numere reprezinta codurile celor b culori. Restrictii si precizari: numarul patratelelor este cuprins intre 1 si 100. iar urmatoarele b numere reprezinta codurile celor b culori. Exemplu INPUT. daca exista mai multe solutii trebuie determinata doar una dintre acestea. reprezentand numerele de ordine ale unui patratel.Descrierea problemei: Doi elfi au pus pe o masa n patratele si m cerculete. un patratel sau un cerc nu poate face parte din mai mult decat o pereche. Apoi au inceput sa se joace cu patratelele si cerculetele. \ .208 4 3 9 4 6 20 5 4 7 5 6 4 */ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 CAPITOLUL 13. numarul benzilor colorate de pe cerculete si patratele este cuprins intre 1 si 10. Pe fiecare dintre urmatoarele n linii sunt descrise benzile corespunzatoare unui patratel. Patratelele si cerculetele vor fi descrise in ordinea data de numarul lor de ordine. Primul numar de pe o astfel de linie este numarul b al benzilor. 1 \ 1 2 3 2 / . Urmatoarea linie contine numarul m al cerculetelor. Au decis ca un cerculet poate fi amplasat pe un patratel daca exista cel putin o culoare care apare pe ambele. cerculetele sunt identificate prin numere cuprinse intre 1 si m. respectiv cerc.

GRAY=1. cc. for(k=1.. f. 4 Timp de executie: 0. static int[][] c. 3 .13. cp=new boolean[n+1][11]. n=(int)st.k++) { st. } } st. coada public static void main(String[] args) throws IOException { citire(). j=(int)st.nval. cc = culoare cerc static int[] color.nextToken().i<=m.nval. }// main() static void citire() throws IOException { int i.nextToken().. cc=new boolean[m+1][11]. // u=0 ==> v=1...2 \ 3 --.k<=nc. for(i=1. // predecesor. capacitati().k<=nc. // cp = culoare patratel.i<=n. BLACK=2.i++) { st...nval. ic. for(i=1.. // capacitati. 2 . st. sc.. m.2..n sau n+m+1(=t) static final int WHITE=0.n+m+1=t / / / / / / secunde/test 209 */ import java. static int n. m=(int)st.i++) { st.k. q. .k++) ..n+m { // u=n+1.j.5 s=0 .n+m+1)). scrie(fluxMax(0. nc=(int)st.io.2.nval. cp[i][j]=true.nc..*.nextToken()..nval.n ==> v=n+1. PROBLEME REZOLVATE 1 4 2 1 2 1 3 1 2 3 3 4 4 . for(k=1. .nextToken(). p.n+m ==> v=1. static final int oo=0x7fffffff.2...in"))).n class CuplajMaximCulori // u=1. flux static boolean[][] cp. nc=(int)st. StreamTokenizer st=new StreamTokenizer( new BufferedReader(new FileReader("CuplajMaximCulori.nextToken()..

ic++) if(cp[i][ic]) for(j=1.j<=n+m+1.maxf=0.j++) if(cc[j][ic]) c[i][j+n]=1.u. int t) { int i.nval.min. q=new int[n+m+2].i++) { c[0][i]=1.nextToken().jc. ALGORITMI BFS-LEE st. for(i=1.210 { CAPITOLUL 13. for(u=t.u=p[u]) min=minim(min.p[u]!=-1.i++) for(j=0.j++) f[i][j]=0.j++) c[j+n][n+m+1]=1. } } }// citire() static void capacitati() { int i. cc[i][j]=true. f=new int[n+m+2][n+m+2]. c=new int[n+m+2][n+m+2].j<=m.j.p[u]!=-1.u=p[u]) { f[p[u]][u]+=min. for(ic=1.i<=n+m+1. f[u][p[u]]-=min. p=new int[n+m+2]. while(bfs(s. }// capacitati() static int fluxMax(int s.ic<=10. for(u=t. } . } for(j=1.t)) { min=oo. color=new int[n+m+2]. // sau f[u][p[u]]=-f[p[u]][u].i<=n.c[p[u]][u]-f[p[u]][u]).j<=m.j. for(i=0.ic. j=(int)st.

v>=1. // incoada(v). p[v]=u.) return maxf. // incoada(v). if(v==t) {gasitt=true. while(ic!=sc) { u=q[ic++]. // incoada(v). }// fluxMax(. boolean gasitt=false. color[v]=GRAY. p[v]=u..v++) if((color[v]==WHITE)&&((c[u][v]-f[u][v])>0)) { q[sc++]=v. } } else if(u<=n) { for(v=n+1. }// while(. p[u]=-1.. PROBLEME REZOLVATE maxf+=min. int t) { int u.u<=n+m+1.13. color[u]=BLACK. color[s]=GRAY. break.v++) if((color[v]==WHITE)&&((c[u][v]-f[u][v])>0)) { q[sc++]=v. q[sc++]=s. p[v]=u.) static boolean bfs(int s..u++) {color[u]=WHITE. color[v]=GRAY. } } else { for(v=n+m+1.} } 211 .v<=n+m.. if(u==0) { for(v=1. // s --> coada p[s]=-1. for(u=0.v--) if((color[v]==WHITE)&&((c[u][v]-f[u][v])>0)) { q[sc++]=v.} ic=sc=0.v<=n. color[v]=GRAY. v.2.

PrintWriter out=new PrintWriter( new BufferedWriter(new FileWriter("CuplajMaximCulori.. int y) { return (x>y) ? x : y.println(i+" "+j).212 CAPITOLUL 13. // din while ! } }// while() return gasitt. } static int maxim(int x.j<=m. } static void scrie(int fluxm) throws IOException { int i.. int y) { return (x<y) ? x : y.j++) if(f[i][j+n]>0) { out. ALGORITMI BFS-LEE if(gasitt) break. for (i=1. break.i<=n.i++) if(f[0][i]>0) for(j=1.j. }// bfs() static int minim(int x. out. } out.println(fluxm).out"))).) }// class . }// scrie(.close().

a ¸ a ın s ¸ Pornind de la aceast˘ conditie. Succesiunea s a ın a de optimuri locale nu asigur˘. atunci metoda Greedy este aplicabil˘ cu succes. a a ¸ O problem˘ poate fi rezolvat˘ prin tehnica (metoda) Greedy dac˘ ˆ a a a ındepline¸te s proprietatea: dac˘ S este o solutie. optimul global. Se ordoneaz˘ elementele multimii C ¸i se verific˘ dac˘ un element ˆ a ¸ s a a ındepline¸te s conditia de apartenent˘ la multimea S. Deoarece s ¸ este posibil s˘ existe mai multe solutii se va alege solutia care maximizeaz˘ sau a ¸ ¸ a minimizeaz˘ o anumit˘ functie obiectiv. Se pleac˘ de la solutia vid˘ pentru multimea S ¸i se ia pe rˆnd cˆte un a ¸ a s a a element din multimea C. el este introdus ˆ multimea S. Dac˘ elementul ales ˆ ¸ a ındepline¸te conditia de optim s ¸ local. iar S ′ este inclus˘ ˆ S. (solutia problemei) care ˆ ¸ ¸ ındepline¸te anumite conditii. initial se presupune c˘ S este multimea vid˘ a ¸ ¸ a ¸ a ¸i se adaug˘ succesiv elemente din C ˆ S. atunci ¸i S ′ este o solutie. Dac˘ se demonstreaz˘ c˘ a ın a a a succesiunea de optimuri locale conduce la optimul global. ˆ general. ¸ ¸a ¸ 213 .Capitolul 14 Metoda optimului local greedy 14. a Exist˘ urm˘toarele variante ale metodei Greedy: a a 1. a a Metoda Greedy se aplic˘ urm˘torului tip de problem˘: dintr-o multime de a a a ¸ elemente C (candidati la construirea solutiei problemei). se cere s˘ se determine ¸ ¸ a o submultime S. ajungˆnd la un optim local.1 Metoda greedy Metoda Greedy are ˆ vedere rezolvarea unor probleme de optim ˆ care ın ın optimul global se determin˘ din estim˘ri succesive ale optimului local. ın ¸ 2.

prima solutie g˘sit˘ va fi considerat˘ solutie optim˘ a ¸ a ¸ a a a ¸ a problemei. multimea candidatilor selectati este vid˘. vˆrfuri ale grafului. c˘ut˘m o solutie posibil˘ care s˘ a a ¸ a a optimizeze valoarea functiei obiectiv. a problemei ¸ a a a • o functie care verific˘ dac˘ o multime de candidati este fezabil˘. Dac˘ algoritmul a a ¸ ¸ a a greedy functioneaz˘ corect. Dac˘.) ¸ ¸ a a • o functie care verific˘ dac˘ o anumit˘ multime de candidati constituie o ¸ a a a ¸ ¸ solutie posibil˘. Dac˘. ˆ cele mai multe situatii de acest fel avem: In ¸ • o multime de candidati (lucr˘ri de executat.GREEDY 14. ˆ ıncerc˘m s˘ ad˘ug˘m la aceast˘ multime pe cel mai promitator a a a a a ¸ ¸˘ candidat. lungimea drumului pe care l-am a g˘sit. Solutia optim˘ nu este ˆ mod necesar unic˘: se poate ca functia obiectiv s˘ ¸ a ın a ¸ a aib˘ aceea¸i valoare optim˘ pentru mai multe solutii posibile. etc) ¸i pe care urm˘rim s˘ o optimiz˘m (minimiz˘m/maximiz˘m) a s a a a a a Pentru a rezolva problema de optimizare. ¸ ¸ ¸ ¸ a La fiecare pas. De fiecare dat˘ cˆnd l˘rgim multimea candidatilor selectati. etc.2 Algoritmi greedy Algoritmii greedy sunt ˆ general simpli ¸i sunt folositi la rezolvarea unor ın s ¸ probleme de optimizare. a s a ¸ Descrierea formal˘ a unui algoritm greedy general este: a function greedy(C) // C este multimea candidatilor ¸ ¸ S←∅ // S este multimea ˆ care construim solutia ¸ ın ¸ while not solutie(S) and C = ∅ do x ← un element din C care maximizeaz˘/minimizeaz˘ select(x) a a C ← C − {x} if f ezabil(S ∪ {x}) then S ← S ∪ {x} if solutie(S) then return S else return ”nu exist˘ solutie” a ¸ .214 CAPITOLUL 14. multimea de a a a a ¸ candidati selectati este fezabil˘. nu neap˘rat optim˘. verific˘m ın a a a ¸ ¸ ¸ a dac˘ aceast˘ multime constituie o solutie posibil˘ a problemei. conform functiei de selectie. dup˘ ad˘ugare. adic˘ dac˘ ¸ a a ¸ ¸ a a a este posibil s˘ complet˘m aceast˘ multime astfel ˆ at s˘ obtinem o solutie a a a ¸ ıncˆ a ¸ ¸ posibil˘. elimin˘m ultimul candidat ad˘ugat. METODA OPTIMULUI LOCAL . dup˘ o astfel de ad˘ugare. a problemei a a a • o functie de selectie care indic˘ la orice moment care este cel mai promit˘tor ¸ ¸ a ¸a dintre candidatii ˆ a nefolositi ¸ ınc˘ ¸ • o functie obiectiv care d˘ valoarea unei solutii (timpul necesar execut˘rii ¸ a ¸ a tuturor lucr˘rilor ˆ a ıntr-o anumit˘ ordine. ¸ ¸ a a a acesta nu va mai fi niciodat˘ considerat. nu neap˘rat optim˘. ¸ Un algoritm greedy construie¸te solutia pas cu pas. multimea ¸ ¸ a a a ¸ de candidati selectati nu mai este fezabil˘. ultimul candidat ad˘ugat va r˘mˆne de acum ¸ ¸ a a a a ˆ ıncolo ˆ ea. s ¸ Initial.

. ≥ . O modalitate de a ajunge la solutia optim˘ este de a considera obiectele ˆ ordinea descresc˘toare a valorilor ¸ a ın a i utilit˘¸ilor lor date de raportul vi (i = 1. 1]... Se permite fractionarea obiectelor (valoarea p˘rtii din obiectul a ¸ a¸ fractionat fiind direct proportional˘ cu greutatea ei!). problema rucsacului.14.. Obiectul i are greutatea gi ¸i valoarea vi (1 ≤ i ≤ n).3 Exemple Dintre problemele clasice care se pot rezolva prin metoda greedy mention˘m: ¸ a plata restului cu num˘r minim de monezi. x2 . 14. Persoana a a a ˆ cauz˘ dore¸te s˘ pun˘ ˆ rucsac obiecte astfel ˆ at valoarea celor din rucsac s˘ ın a s a a ın ıncˆ a fie cˆt mai mare. xn ) se nume¸te solutie posibil˘ dac˘ s ¸ a a xi ∈ [0.. . problema color˘rii intervalelor.. g1 g2 gn Vectorul x = (x1 . ¸ a ¸ a a a ¸ Vom nota Gp greutatea permis˘ de a se ˆ arca ˆ rucsac la un moment dat. ∀i = 1.. sortare prin selectie. ¸ ¸ a Not˘m cu xi ∈ [0... EXEMPLE 215 14. determinarea arborelui de cost minim (algoritmii lui Prim ¸i Kruskal).3. codificarea Huff¸ a man. Din aceast˘ cauz˘ presupunem ˆ continuare c˘ a a a a a ın a v2 vn v1 ≥ ≥ .1 Problema continu˘ a rucsacului a Se consider˘ n obiecte. . Pentru rezolvare vom folosi metoda greedy. a ¸ determinarea celor mai scurte drumuri care pleac˘ din acela¸i punct (algoritmul lui a s Dijkstra).3. Practic. Fie G greutatea maxim˘ suportat˘ de rucsac. etc. 2. s determinarea multimii dominante. procedura de rezolvare a problemei este urm˘toarea: a procedure rucsac() Gp ← G for i = 1.. a a ın trebuie s˘ maximiz˘m functia a a ¸ n f (x) = i=1 xi ci .. n if Gp > gi then Gp ← Gp − gi .. n) ¸i de a le ˆ arca ˆ at s ınc˘ ıntregi ˆ rucsac ın g pˆn˘ cˆnd acesta se umple. n n i=1 xi gi ≤ G iar o solutie posibil˘ este solutie optim˘ dac˘ maximizeaz˘ functia f . 1] partea din obiectul i care a fost pus˘ ˆ rucsac. a s O persoan˘ are un rucsac. a ınc˘ ın Conform strategiei greedy.

.. Tn .... Ln . 1] ¸i 1 ≤ i ≤ n. s Propozitia 1 Procedura rucsac() furnizeaz˘ o solutie optim˘. Rezult˘ c˘ permutarea identic˘ corespunde unei plas˘ri optime. p2 . 2. . de exemplu. 0) cu xi ∈ (0.. . METODA OPTIMULUI LOCAL ..GREEDY else Gp xi ← gi for j = i + 1. ¸ a s ın 14. Rezolvarea problemei este foarte simpl˘: a • se sorteaz˘ cresc˘tor textele ˆ functie de lungimea lor ¸i a a ın ¸ s • se plaseaz˘ pe band˘ ˆ ordinea dat˘ de sortare.. a Propozitia 2 Dac˘ L1 ≤ L2 ≤ . n}. pn ) o plasare optim˘. textele fiind a¸ezate pe band˘ ˆ ordinea Tp(1) Tp(2) . pe o singur˘ band˘ suficient de lung˘.. timpul mediu de citire a unui a text este: k n 1 f (p) = Lp(i) n i=1 k=1 Se dore¸te determinarea unei permut˘ri care s˘ asigure o valoare minim˘ a s a a a timpului mediu de citire. 0. Atunci cˆnd este necesar˘ a a a a a citirea unui text sunt citite toate textele situate ˆ ınaintea lui pe band˘. ... xi ... ¸ s a ın ˆ Intr-o astfel de aranjare a textelor pe band˘.. n xj ← 0 Vectorul x are forma x = (1. a Modalitatea de plasare a celor n texte pe band˘ corespunde unei permut˘ri p a a a multimii {1. Dac˘ exist˘ i < j cu ¸ a a a Lp(i) ≥ Lp(j) atunci consider˘m permutarea p′ obtinut˘ din p prin permutarea a ¸ a elementelor de pe pozitiile i ¸i j. T2 . Atunci ¸ s f (p′ ) − f (p) = (n − j + 1)(Lp(i) − Lp(j) ) + (n − i + 1)(Lp(j) − Lp(i) ) deci Cum p este o plasare optim˘ ¸i f (p′ ) ≤ f (p) rezult˘ c˘ f (p′ ) = f (p) deci ¸i p′ as a a s este o plasare optim˘. a a a a a f (p′ ) − f (p) = (Lp(j) − Lp(i) )(j − i) ≤ 0.... L2 . 1. de lungimi date a a a a L1 . . . . ..216 CAPITOLUL 14.2 Problema plas˘rii textelor pe o band˘ a a S˘ presupunem c˘ trebuie s˘ plas˘m n texte T1 . Aplicˆnd de un num˘r finit de ori acest rationament. ¸ a ¸ a Demonstratia se g˘se¸te.Tp(n) ... ≤ Ln atunci plasarea textelor corespunz˘toare ¸ a a permutarii identice este optim˘. ˆ [25] la pagina 226. trecem a a a ¸ de la o permutare optim˘ la alt˘ permutare optim˘ pˆn˘ ajungem la permutarea a a a a a identic˘. a a ın a Urm˘toarea propozitie ([25] pagina 99) ne permite s˘ fim siguri c˘ ˆ acest a ¸ a a ın mod ajungem la o plasare optim˘.3... a Demonstratie: Fie p = (p1 .

de exemplu. Dac˘ primele n1 elemente din A sunt strict negative ¸i ultimele n2 elemente a s din A sunt pozitive sau nule (n1 + n2 = n) atunci vom lua x1 = b1 . . Rezolvarea problemei este a foarte simpl˘: a • se sorteaz˘ cresc˘tor textele ˆ functie de lungimea lor ¸i a a ın ¸ s • plasarea textelor pe benzi se face ˆ ordinea dat˘ de sortare. T2 . an } ¸i B = {b1 .. bm }.3.. L2 ... ¸i a¸a a s s mai departe.14.. ... s xn1 = bn1 ¸i xn = bm .. ˆ [25]). Putem presupune acum a a ¸ c˘ a1 ≤ a2 ≤ . xn−1 = bm−1 ..3... Atunci cˆnd este necesar˘ citirea unui a a text sunt citite toate textele situate ˆ ınaintea lui pe banda respectiv˘. se poate observa c˘ textul Ti va fi plasat a a a ın a a a pe banda i − i−1 · m ˆ continuarea celor aflate deja pe aceast˘ band˘ iar dup˘ m textul Ti .. ≤ an ¸i b1 ≤ b2 ≤ . x2 = b2 . iar mai departe a a • fiecare text se plaseaz˘ pe banda urm˘toare celei pe care a a a fost plasat textul anterior. .5 Problema statiilor ¸ Se consider˘ o multime de numere naturale A = {a1 . .. b2 . S˘ se ¸ a a . xn } a lui B astfel a ¸ ˆ at valoarea expresiei E = a1 · x1 + a2 · x2 + an · xn s˘ fie maxim˘.. . Vom presupune a1 < a2 < .... 14. s s Dac˘ toate elementele din A sunt negative vom lua x1 = b1 . ıncˆ a a Vom sorta cresc˘tor elementele celor dou˘ multimi. x2 = b2 .. pe m benzi suficient de lungi..3. a2 . pe aceea¸i band˘ cu el. Tn . ın a ˆ ıncepˆnd cu primul text (cu cea mai mic˘ lungime) care se a a plaseaz˘ pe prima band˘. a ¸i a¸a mai departe. a s Dac˘ toate elementele din A sunt pozitive vom lua xn = bm .3 Problema plas˘rii textelor pe m benzi a S˘ presupunem c˘ trebuie s˘ plas˘m n texte T1 .. . a2 .. Ln . .4 Maximizarea unei sume de produse Se dau multimile de numere ˆ ¸ ıntregi A = {a1 . .3..... xn−n2 +1 = bm−n2 +1 . de lungimi date a a a a L1 .. deci ˆ a s a ınc˘ n−i texte (demonstratiile se pot consulta. . ≤ bm .. x2 . ≤ Ln .. EXEMPLE 217 14. ¸ ın m 14.... a Se dore¸te determinarea unei plas˘ri a celor n texte pe cele m benzi care s˘ s a a asigure o valoare minim˘ a timpului mediu de citire... an } care reprezint˘ a ¸ a coordonatele a n statii pe axa real˘. i + 2m.. s unde n ≤ m.. Presupunˆnd c˘ L1 ≤ L2 ≤ . S˘ se determine o submultime B ′ = {x1 . xn−1 = bm−1 . < an . vor fi plasate textele i + m.

GREEDY determine o submultime cu num˘r maxim de statii cu proprietatea c˘ distanta ¸ a ¸ a ¸ dintre dou˘ statii al˘turate este cel putin d (o distant˘ dat˘). a a ¸ a 14.3. Pentru aceste statii ¸ ¸ ¸ a ¸ ¸ repet˘m strategia sugerat˘ de propozitia anterioar˘. ˆ configuratia final˘. METODA OPTIMULUI LOCAL .. a a a ¸ Propozitia 3 Exist˘ o solutie optim˘ care contine statia 1. Statia i1 se poate ˆ ¸ 1 pentru c˘ |ai2 − a1 | = |ai2 − ai1 + ai1 − a1 | = |ai2 − ai1 | + |ai1 − a1 | > d. se afl˘ num˘rul 3. aim } o solutie a problemei care nu contine ¸ ¸ ınlocui cu statia ¸ statia 1 (deci ai1 > a1 ).218 CAPITOLUL 14. a Dup˘ selectarea statie 1 se pot selecta (pentru obtinerea unei solutii optime) a ¸ ¸ ¸ numai statii situate la distante cel putin d fat˘ de statia 1. ¸ ın a ¸ 1 2 3 4 5 6 7 modificat → 1 3 2 6 5 4 final → 1 2 3 4 5 6 rezolvat → × × 1 2 3 4 5 6 7 modificat → 1 3 2 6 5 4 final → 1 2 3 4 5 6 rezolvat → × × . se repet˘ acest ¸a ¸ ¸a ¸ a a pas pˆn˘ cˆnd s-au verificat toate statiile. ¸ ın ¸ a Prezent˘m algoritmul de rezolvare pe baza urm˘torului exemplu: a a 1 2 3 4 5 6 7 initial → 3 1 ¸ 2 6 5 4 final → 1 2 3 4 5 6 rezolvat → × Vom proceda astfel: cutia goal˘ din configuratia initial˘ se afl˘ pe pozitia 3 a ¸ ¸ a a ¸ dar pe aceast˘ pozitie. a ¸ a ¸a a Rezolvarea problemei este urm˘toarea: a • se alege statia 1. ¸ a ¸ a ¸ ¸ ¸ ¸ Demonstratie: Fie B = {ai1 . c˘ut˘m num˘rul 3 a ¸ ın ¸ a a a a a a din configuratia initial˘ (ˆ g˘sim pe pozitia 1) ¸i ˆ mut˘m pe pozitia cutiei goale. ¸ • se parcurge ¸irul statiilor ¸i se alege prima statie ˆ alnit˘ care este s ¸ s ¸ ıntˆ a la distant˘ cel putin d fat˘ de statia aleas˘ anterior. ¸ ¸ a ıl a ¸ s ıl a ¸ acum.6 Problema cutiilor Se dore¸te obtinerea unei configuratii de n numere plasate pe n + 1 pozitii (o s ¸ ¸ ¸ pozitie fiind liber˘) dintr-o configuratie initial˘ dat˘ ˆ care exist˘ o pozitie liber˘ ¸ a ¸ ¸ a a ın a ¸ a ¸i cele n numere plasate ˆ alt˘ ordine. . cutia goal˘ se afl˘ pe pozitia 1.. vom repeta acest rationament pˆn˘ cˆnd a a ¸ ¸ a a a pozitiile cutiilor goale. coincid. Evident |ai2 − ai1 | ≥ d.. ˆ cele dou˘ configuratii. ai2 . O mutare se poate face dintr-o anumit˘ s ın a a pozitie numai ˆ pozitia liber˘.

bn ]. Acest fapt permite utilizarea s a s a c˘ut˘rii binare pentru determinarea sub¸irului potrivit pentru elementul xi a a s atunci cˆnd prelucr˘m acest element. ıncˆ a a Metoda de rezolvare este urm˘toarea: se sorteaz˘ intervalele cresc˘tor dup˘ a a a a cap˘tul din dreapta.14. dac˘ exist˘ mai multe sub¸iruri la care se ¸ a a s poate ad˘uga xi ... a 1 2 modificat → 1 2 final → 1 2 rezolvat → × × 3 4 5 3 6 3 4 × nerezolvat˘ a 3 3 3 × 4 6 5 4 219 6 7 5 4 5 6 × ¸i vom muta num˘rul din acea cutie ˆ s a ın 6 5 5 × 7 4 6 Repet˘m rationamentul prezentat la ˆ a ¸ ınceput ¸i vom continua pˆn˘ cˆnd toate s a a a numerele ajung pe pozitiile din configuratia final˘. b2 ]. EXEMPLE 1 2 modificat → 1 2 final → 1 2 rezolvat → × × Acum vom c˘uta o cutie a cutia goal˘. se selecteaz˘ primul interval. .3.8 Problema intervalelor disjuncte Se consider˘ n intervale ˆ a ınchise pe axa real˘ [a1 . Se a cere selectarea unor intervale disjuncte astfel ˆ at num˘rul acestora s˘ fie maxim. [an . [a2 . a a 14.7 Problema sub¸irurilor s S˘ se descompun˘ un ¸ir de n numere ˆ a a s ıntregi ˆ sub¸iruri strict cresc˘toare ın s a astfel ˆ at numerele lor de ordine din ¸irul initial s˘ fie ordonate cresc˘tor ˆ ıncˆ s ¸ a a ın sub¸irurile formate ¸i num˘rul sub¸irurilor s˘ fie minim. s s a s a Metota de rezolvare este urm˘toarea: se parcurg elementele ¸irului initial unul a s ¸ dup˘ altul ¸i pentru fiecare element xi se caut˘ un sub¸ir existent la care xi se a s a s poate ad˘uga la sfˆr¸it. a Observatie: Ultimele elemente din fiecare sub¸ir (care sunt ¸i elemente maxime ¸ s s din aceste sub¸iruri) formeaz˘ un ¸ir descresc˘tor.. ¸ ¸ a 1 2 3 4 5 6 7 modificat → 1 2 3 6 4 5 final → 1 2 3 4 5 6 rezolvat → × × × × × 1 2 3 4 5 6 7 modificat → 1 2 3 4 5 6 final → 1 2 3 4 5 6 rezolvat → × × × × × × 14. unul a a . dac˘ nu exist˘ un astfel de sub¸ir se creeaz˘ un sub¸ir nou a as a a s a s care va contine ca prim element pe xi .3. b1 ].3. se va alege acela care are cel mai mare ultim element. se parcurg intervalele.

static int n. . pˆn˘ se g˘se¸te un interval [ai . METODA OPTIMULUI LOCAL . static int[][] cost. z2n ).. z2 .. x = (x1 ..10 Problema acoperirii intervalelor Se consider˘ n intervale ˆ a ınchise [a1 . . bi ] disjunct cu ultimul interval ales ¸i a a a a s s se adaug˘ acest interval la solutie. Repet˘m acest procedeu pˆn˘ cˆnd termin˘m s a a a a a de parcurs toate intervalele. x2 . cm } care s˘ ”acopere” toate ¸ a a cele n intervale date (spunem c˘ ci ”acoper˘” intervalul [ak .. a a a Metoda de rezolvare este urm˘toarea: se sorteaz˘ intervalele cresc˘tor dup˘ a a a a cap˘tul din dreapta.. b1 ]. ¸ a ¸ a ¸ a 14. 14. bi ] cu ai > c1 ¸i a a a s alegem c2 = bi .11 Algoritmul lui Prim Determinarea arborelui minim de acoperire pentru un graf neorientat. yi } (1 ≤ i ≤ 2n). se aleg din ¸irul x elementele corespunz˘toare s a a s a primelor n elemente din ¸irul t sortat iar celelalte n elemente se iau din ¸irul y. el devenind astfel ”ultimul interval ales”.m... bk ]).. ≤ bn .9 Problema alegerii taxelor Se dau dou˘ ¸iruri cu cˆte 2n numere ˆ as a ıntregi fiecare...io. S˘ se determine o a multime cu num˘r minim de alemente C = {c1 . a a a a a a Propozitia 4 Exist˘ o solutie optim˘ care contine primul interval dup˘ sortare. bj ] cu aj > c2 ¸i alegem c3 = bj . c2 . s s 14. b2 ]. . astfel ˆ at suma tuturor elementelor din ¸irul z ıncˆ s s˘ fie minim˘ ¸i acest ¸ir s˘ contin˘ exact n elemente din ¸irul x ¸i n elemente din a as s a ¸ a s s ¸irul y. Alg prim de ordinul O(n3 ) import java. Presupunem c˘ b1 ≤ b2 ≤ . S˘ se determine ¸irul z = (z1 ..... . y2 . . y2n ) reprezentˆnd taxe. acest a ¸ procedeu continu˘ pˆn˘ cˆnd nu mai r˘mˆn intervale de analizat.*. s Metoda de rezolvare este urm˘toarea: se construie¸te ¸irul t = x − y (ˆ care a s s ın ti = xi − yi ) ¸i se sorteaz˘ cresc˘tor. bk ] dac˘ ci ∈ [ak .3. [a2 . Parcurgem mai departe intervalele pˆn˘ cand g˘sim un interval a a a [aj .. .GREEDY dup˘ altul. // arbore minim de acoperire: algoritmul lui Prim class Prim // O(n^3) { static final int oo=0x7fffffff..3. static boolean[] esteInArbore. x2n ) ¸i s y = (y1 . [an . bn ]. Parcurgem intervalele pˆn˘ cand g˘sim un interval [ai . a a s unde zi ∈ {xi .. Primul punct ales este a a c1 = b1 .3.220 CAPITOLUL 14.

j++) cost[i][j]=oo. } for(j=1.jmin=0. imin=i.nval. PrintWriter out=new PrintWriter( new BufferedWriter(new FileWriter("prim. cost=new int[n+1][n+1]. m=(int)st. StreamTokenizer st=new StreamTokenizer( new BufferedReader(new FileReader("prim. // nod start int i. st.14.min. st.nextToken().k++) { st.imin=0. EXEMPLE static int[] p.nextToken(). cost[i][j]=cost[j][i]=(int)st. costArbore=0.nextToken().nval. esteInArbore[nods]=true. for(j=1.nval. jmin=j. if(min>cost[i][j]) { min=cost[i][j]. esteInArbore=new boolean [n+1]. .i++) for(k=1. j.i++) // O(n) { if(!esteInArbore[i]) continue. } }//for j }//for i esteInArbore[jmin]=true.i<=n. i=(int)st.k++) // sunt exact n-1 muchii in arbore !!! O(n) { min=oo.out"))). st.i<=n.k<=m. for(k=1.in"))). p[jmin]=imin.k<=n-1. costArbore+=min. j=(int)st.j++) // O(n) { if(esteInArbore[j]) continue.nval.j<=n. n=(int)st.nextToken().nval. for(i=1. st.3. // predecesor in arbore 221 public static void main(String[]args) throws IOException { int nods=3. p=new int[n+1].j<=n. k.nextToken(). for(i=1.

io. static int n. StreamTokenizer st=new StreamTokenizer( new BufferedReader(new FileReader("prim.GREEDY for(k=1. n=(int)st. }//main }//class /* 6 7 1 2 1 3 2 3 3 4 4 5 5 6 4 6 */ 3 1 2 1 1 3 2 1 3 2 3 4 3 5 4 6 4 cost=7 Alg Prim cu distante ¸ import java. static boolean[] esteInArbore. k. .nval.out"))).in"))).close(). PrintWriter out=new PrintWriter( new BufferedWriter(new FileWriter("prim. // predecesor in arbore static int[] d.222 }//for k CAPITOLUL 14.k++) if(p[k]!=0) out. m=(int)st. // distante de la nod catre arbore public static void main(String[]args) throws IOException { int nodStart=3.m. static int[][] cost. out.nval. out.k<=n.println(k+" "+p[k]).jmin=0. // nod start int i. // arbore minim de acoperire: algoritmul lui Prim class PrimDist // O(n^2) { static final int oo=0x7fffffff. costArbore=0. static int[] p. st.min.*.nextToken(). j.println("cost="+costArbore). METODA OPTIMULUI LOCAL . st.nextToken().

j) if(d[jmin]+cost[jmin][j]<d[j]) { d[j]=d[jmin]+cost[jmin][j].k++) { st. for(i=1. cost[i][j]=cost[j][i]=(int)st.i<=n.j<=n. costArbore+=min. st.k++) // O(n) { min=oo. for(k=1. // j este deja in arbore if(cost[jmin][j]<oo) // am muchia (jmin.3. st. } d[nodStart]=0. j=(int)st.j++) // O(n) { if(esteInArbore[j]) continue.j<=n.k<=n. for(j=1. for(k=1. for(i=1.j++) cost[i][j]=oo.j++) // actualizez distantele nodurilor O(n) { if(esteInArbore[j]) continue. esteInArbore=new boolean [n+1]. EXEMPLE cost=new int[n+1][n+1].nextToken(). jmin=j. 223 for(j=1. } }//for j esteInArbore[jmin]=true.k<=m.i<=n. if(min>d[j]) { min=d[j].nextToken().nval. p[j]=jmin. d=new int[n+1]. d[jmin]=0.j<=n. p=new int[n+1].nextToken().nval.i++) for(j=1. i=(int)st.nval. } } }//for k .14.i++) d[i]=oo.

static int[][] w. int i.k++) if(p[k]!=0) out.k<=n.nval. out. st. // arbore minim de acoperire: algoritmul lui Prim class PrimHeap // folosesc distantele catre arbore { // pastrate in MinHeap ==> O(n log n) ==> OK !!! static final int oo=0x7fffffff.nval.GREEDY for(k=1. st.m. . PrintWriter out=new PrintWriter( new BufferedWriter(new FileWriter("prim. // predecesorul nodului in arbore static int[] hd. static int n.*. }//main }//class /* 6 7 1 2 1 3 2 3 3 4 4 5 5 6 4 6 */ 3 1 2 1 1 3 2 1 3 2 3 4 3 5 4 6 4 cost=7 Alg Prim cu heap import java.out"))).224 CAPITOLUL 14. // hd[i]=distanta din pozitia i din heap static int[] hnod. // pozh[i]=pozitia din heap a nodului i public static void main(String[]args) throws IOException { StreamTokenizer st=new StreamTokenizer( new BufferedReader(new FileReader("prim. w=new int[n+1][n+1].k.println("cost="+costArbore). // matricea costurilor static int[] d.println(k+" "+p[k]).nval. nods=(int)st. // distante de la nod catre arbore static int[] p.cost. m=(int)st. METODA OPTIMULUI LOCAL . // hnod[i]= nodul din pozitia i din heap static int[] pozh.j.close().costa=0.io.nextToken(). st.nods. out.nextToken().nextToken().in"))). n=(int)st.

break.j++) w[i][j]=oo. hd[u]=d[u]=oo. for(u=1. pozh=new int[n+1].k<=m.14.u++) { hnod[u]=pozh[u]=u. while(q>0) // la fiecare pas adaug un varf in arbore { u=extragMin(q).} out. EXEMPLE for(i=1.i<=n. }//main static void prim(int nods) { int u. for(k=1. d=new int [n+1].nextToken().nval. st.nextToken().k++) { st. st. urcInHeap(pozh[nods]). } 225 q=n.out. w[j][i]=w[i][j]=cost. // q = noduri nefinalizate = dimensiune heap d[nods]=0.v.i++) for(j=1. p=new int [n+1].q.nextToken(). i=(int)st.aux.close().println("graf neconex !!!"). hnod=new int[n+1].costa+=w[p[i]][i]. hd[pozh[nods]]=0.println("costa="+costa). for(i=1.3.u<=n. } . if(u==-1) { System. out. j=(int)st.println(p[i]+" "+i).nval. } prim(nods).nval.i++) // afisez muchiile din arbore if(i!=nods) {out. p[u]=0.j<=n. cost=(int)st.i<=n. hd=new int[n+1].

urcInHeap(pozh[v])..) static void relax(int u.fiu1.nod. hd[q]=aux.v++) if(w[u][hnod[v]]<oo) relax(u.) static int extragMin(int q) // in heap 1.tata. while(fiu1<=q-1) //refac heap de sus in jos pana la q-1 { fiu=fiu1. hd[pozh[v]]=d[v]..int v) { if(w[u][v]<d[v]) { d[v]=w[u][v]. METODA OPTIMULUI LOCAL .. hnod[1]=hnod[q]. // noduri nefinalizate = in heap 1. pozh[hnod[1]]=1. tata=1.226 CAPITOLUL 14. aux=hd[1]. if(hd[tata]<=hd[fiu]) // 1 <---> q .q // cost finit ==> exista arc (u.q { // returnez valoarea minima (din varf!) si refac heap in jos // aducand ultimul in varf si coborand ! int aux. } }//relax(. pozh[hnod[q]]=q.. hd[1]=hd[q].fiu2.v) // relax si refac heap } }//prim(. hnod[q]=aux. fiu2=2*tata+1..fiu.hnod[v]).. fiu1=2*tata. p[v]=u.v<=q. aux=hnod[1].GREEDY q--. if(fiu2<=q-1) if(hd[fiu2]<hd[fiu1]) fiu=fiu2. for(v=1.

aux=hnod[fiu]. tata=fiu/2.3. }// extragMin(. hnod[tata]=aux. fiu2=2*tata+1. pozh[hnod[fiu]]=tata. } }//class /* 6 7 3 1 2 3 1 3 1 3 1 3 2 . EXEMPLE break. tata=fiu/2. fiu=nodh. hd[tata]=aux.14. hnod[fiu]=hnod[tata]. fiu1=2*tata. aux=hd[fiu].tata. } return hnod[q]. hd[fiu]=hd[tata]. hnod[fiu]=nod. hd[fiu]=hd[tata]. tata=fiu..nod. pozh[hnod[tata]]=fiu. nod=hnod[nodh]. fiu=tata. while((tata>0)&&(hd[fiu]<hd[tata])) { pozh[hnod[tata]]=fiu..) // hnod[1] a ajuns deja (!) in hnod[q] 227 static void urcInHeap(int nodh) { int aux. hnod[fiu]=hnod[tata]. aux=hd[fiu].fiu. hd[tata]=aux. } pozh[nod]=fiu.

st.nval. st.out"))). } kruskal(). out.nextToken().12 Algoritmul lui Kruskal import java. }//main .in"))).nextToken(). n=(int)st. METODA OPTIMULUI LOCAL . z[k]=(int)st.println(cost).nextToken(). st.cost=0. out. et=new int[n+1].m.3. StreamTokenizer st=new StreamTokenizer( new BufferedReader(new FileReader("kruskal.out.nval.io. z=new int[m+1]. System. x[k]=(int)st.y.k<=m.close(). static int[] x. for(k=1.*. x=new int[m+1]. y=new int[m+1].nextToken(). // Arbore minim de acoperire : Kruskal class Kruskal { static int n.nval.nextToken(). st.GREEDY 3 4 4 5 4 6 costa=7 14.println("cost="+cost).228 2 3 3 4 4 5 5 6 4 6 */ 2 1 1 3 2 CAPITOLUL 14. m=(int)st.nval.et. public static void main(String[] args) throws IOException { int k. y[k]=(int)st.nval.z.k++) { st. PrintWriter out=new PrintWriter( new BufferedWriter(new FileWriter("kruskal.

x). int u. int []x) { int k=poz(p.k<=m. etg1=et[x[k]].x). for(int i=1. x[i]=x[j].println(x[k]+" "+y[k]).out. j=u.z).i. if(p<k-1) qsort(p. aux=x[i]. } static int poz(int p. i=p.x).k-1. } if(nm==n-1)break.3.k++) { if(et[x[k]]!=et[y[k]]) { nm++.j. etg2=et[y[k]]. int z[]) { int k. EXEMPLE 229 static void kruskal() { int nm=0. for(k=1.u. x[j]=aux. for(k=1. int x[]) { int aux. cost+=z[k]. System.k.14. } static void invers(int i.u. while(i<j) { .etg1.i<=n.k<=n. if(k+1<u) qsort(k+1.i++) if(et[i]==etg2) et[i]=etg1. int j.k++) et[k]=k. } }//kruskal static void qsort(int p.etg2. int u. qsort(1.m.

// nod start int i. d=new int[n+1]. PrintWriter out=new PrintWriter( new BufferedWriter(new FileWriter("dijkstraNeorientat.k<=m. j. // drumuri minime de la nodSursa class Dijkstra // O(n^2) { static final int oo=0x7fffffff. invers(i. for(i=1.*. static int[] p.nextToken().13 Algoritmul lui Dijkstra Alg Dijkstra cu distante. if(i<j) { invers(i. for(k=1. } } return i.in"))). static int n.nval.3.i++) d[i]=oo.230 CAPITOLUL 14.y).i<=n.x).i<=n. esteFinalizat=new boolean [n+1].i++) for(j=1.io. n=(int)st. static boolean[] esteFinalizat. cost=new int[n+1][n+1]. st.GREEDY while((z[i]<=z[j])&&(i<j)) i++.k++) . while((z[i]<=z[j])&&(i<j)) j--.out"))). k. ˆ graf neorientat ¸ ın import java.nval.j<=n. //i==j }//poz }//class 14. static int[][] cost. StreamTokenizer st=new StreamTokenizer( new BufferedReader(new FileReader("dijkstraNeorientat. st.jmin=0. invers(i. m=(int)st.j++) cost[i][j]=oo. for(i=1.j. min. // distante de la nod catre nodSursa public static void main(String[]args) throws IOException { int nodSursa=1.nextToken(). p=new int[n+1].z).j.m.j. // predecesor in drum static int[] d. METODA OPTIMULUI LOCAL .

for(j=1. } }//for j esteFinalizat[jmin]=true. jmin=j.print(k+" ").j<=n. EXEMPLE { st.j++) // O(n) { if(esteFinalizat[j]) continue.j) if(d[jmin]+cost[jmin][j]<d[j]) { d[j]=d[jmin]+cost[jmin][j]. i=(int)st.3.close(). } d[nodSursa]=0.14. for(j=1. } } }//for k for(k=1. } }//class /* 6 7 1-->1 dist=0 drum: 1 .k<=n. st.nextToken().out. j=(int)st.nval. 231 for(k=1. --> k { if(p[k]!=0) drum(p[k]). p[j]=jmin.println(). System.nextToken(). if(min>d[j]) { min=d[j].nextToken()..j<=n.. }//main static void drum(int k) // s --> . } out.k++) // O(n) { min=oo.k<=n. System. // j este deja in arbore if(cost[jmin][j]<oo) // am muchia (jmin. drum(k). st.j++) // actualizez distantele nodurilor // O(n) { if(esteFinalizat[j]) continue. cost[i][j]=cost[j][i]=(int)st.k++) { System.nval.nval.print(nodSursa+"-->"+k+" dist="+d[k]+" drum: ").out.out.

nextToken().io. // pozh[i]=pozitia din heap a nodului i public static void main(String[]args) throws IOException { int i. st. static int n.out"))). // distante de la nod catre arbore static int[]p.nextToken().k<=m. static int[][]w. } nodSursa=1.k++) { st.i<=n. // matricea costurilor static int[]d.nval. w[j][i]=w[i][j]=cost.nextToken().nval.m. st. METODA OPTIMULUI LOCAL .k. j=(int)st. // hnod[i]= nodul din pozitia i din heap static int[] pozh.nodSursa.j++) w[i][j]=oo. StreamTokenizer st=new StreamTokenizer( new BufferedReader(new FileReader("dijkstraNeorientat.nextToken(). for(i=1. cost=(int)st.nval.in"))). ˆ graf neorientat ın import java. i=(int)st. st. // predecesorul nodului in arbore static int[] hd.nextToken().nval. PrintWriter out=new PrintWriter( new BufferedWriter(new FileWriter("dijkstraNeorientat.j.*.nval.232 1 2 1 3 2 3 3 4 5 4 5 6 4 6 */ 4 1 2 1 1 3 2 CAPITOLUL 14.i++) for(j=1.cost. // hd[i]=distanta din pozitia i din heap static int[] hnod. w=new int[n+1][n+1].GREEDY 1-->2 1-->3 1-->4 1-->5 1-->6 dist=3 dist=1 dist=2 dist=3 dist=4 drum: drum: drum: drum: drum: 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 2 4 4 5 4 6 Alg Dijkstra cu heap.j<=n. m=(int)st. for(k=1. .costa=0. dijkstra(nodSursa). n=(int)st. st. // distante minime de la nodSursa class DijkstraNeorientatHeap // pastrate in MinHeap ==> O(n log n) ==> OK !!! { static final int oo=0x7fffffff.

3.out. } q--.int v) .14. drum(k). for(u=1. hd=new int[n+1]. break.print(nodSursa+"-->"+k+" dist="+d[k]+" drum: ").out.out. if(u==-1) { System. urcInHeap(pozh[nods]).k<=n.v<=q.aux.v++) // noduri nefinalizate = in heap 1. hnod=new int[n+1]. p=new int [n+1]. EXEMPLE 233 for(k=1. pozh=new int[n+1].u<=n. hd[u]=d[u]=oo. for(v=1.u++) { hnod[u]=pozh[u]=u. while(q>0) // la fiecare pas adaug un varf in arbore { u=extragMin(q). // relax si refac heap } }// dijkstra() static void relax(int u.k++) { System.. } out.q if(w[u][hnod[v]]<oo) // cost finit ==> exista arc (u.hnod[v]).q. p[u]=0. } q=n. // q = noduri nefinalizate = dimensiune heap d[nods]=0.println(). hd[pozh[nods]]=0.close().println("graf neconex !!!").v. System.v) relax(u. d=new int [n+1]. }//main static void dijkstra(int nods) { int u.

hd[tata]=aux. pozh[hnod[1]]=1..) ... hnod[tata]=aux. tata=fiu. if(fiu2<=q-1) if(hd[fiu2]<hd[fiu1]) fiu=fiu2. hnod[1]=hnod[q].GREEDY if(d[u]+w[u][v]<d[v]) { d[v]=d[u]+w[u][v]. fiu1=2*tata.q { // returnez valoarea minima (din varf!) si refac heap in jos int aux. pozh[hnod[q]]=q.fiu1. urcInHeap(pozh[v]). } return hnod[q]. pozh[hnod[fiu]]=tata. hd[q]=aux. fiu2=2*tata+1. aux=hd[fiu].nod. hd[pozh[v]]=d[v]. hd[1]=hd[q]. if(hd[tata]<=hd[fiu]) break.. p[v]=u.) static int extragMin(int q) // in heap 1. aux=hnod[fiu]. pozh[hnod[tata]]=fiu. // hnod[1] a ajuns deja (!) in hnod[q] } // extragMin(.. while(fiu1<=q-1) //refac heap de sus in jos pana la q-1 { fiu=fiu1. hnod[q]=aux. tata=1. fiu2=2*tata+1. aux=hd[1].fiu. hnod[fiu]=hnod[tata]. fiu1=2*tata.tata. hd[fiu]=hd[tata]. METODA OPTIMULUI LOCAL .fiu2.234 { CAPITOLUL 14. } }// relax(. // 1 <---> q aux=hnod[1].

hd[tata]=aux.tata.out. tata=fiu/2.3. --> k { if(p[k]!=0) drum(p[k]).. tata=fiu/2. EXEMPLE 235 static void urcInHeap(int nodh) { int aux. System. hnod[fiu]=hnod[tata].) static void drum(int k) // s --> .nod. ˆ graf orientat ¸ ın import java. while((tata>0)&&(hd[fiu]<hd[tata])) { pozh[hnod[tata]]=fiu. // drumuri minime de la nodSursa class Dijkstra // O(n^2) { .14. nod=hnod[nodh].io. hnod[fiu]=nod. fiu=nodh. } // urcInHeap(. } pozh[nod]=fiu. hd[fiu]=hd[tata].fiu. fiu=tata.. aux=hd[fiu].print(k+" ")..*.. } }//class /* 6 7 1 2 1 3 2 3 3 4 5 4 5 6 4 6 */ 4 1 2 1 1 3 2 1-->1 1-->2 1-->3 1-->4 1-->5 1-->6 dist=0 dist=3 dist=1 dist=2 dist=3 dist=4 drum: drum: drum: drum: drum: drum: 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 2 4 4 5 4 6 Alg Dijkstra cu distante.

j++) cost[i][j]=oo.nval. m=(int)st. int[][] cost. p=new int[n+1].nval. st. for(j=1.nextToken().i<=n. METODA OPTIMULUI LOCAL .jmin=0. // nod start int i.nextToken().236 static static static static static static CAPITOLUL 14. boolean[] esteFinalizat.nextToken(). k. cost[i][j]=(int)st. min. for(k=1.i++) for(j=1. StreamTokenizer st=new StreamTokenizer( new BufferedReader(new FileReader("dijkstraOrientat.j++) // O(n) { . j=(int)st.nval.k++) // O(n) { min=oo. for(i=1. esteFinalizat=new boolean [n+1]. cost=new int[n+1][n+1]. int[] p. st. // distante de la nod catre nodSursa public static void main(String[]args) throws IOException { int nodSursa=1.GREEDY final int oo=0x7fffffff. PrintWriter out=new PrintWriter( new BufferedWriter(new FileWriter("dijkstraOrientat.nval.i++) d[i]=oo. st. n=(int)st.nextToken().j<=n. } d[nodSursa]=0.i<=n.k++) { st.m.nval. st. d=new int[n+1].k<=m. for(i=1. i=(int)st.nextToken().j<=n. j. for(k=1. int n. // predecesor in drum int[] d.k<=n.out"))).in"))).

} }//for j esteFinalizat[jmin]=true. }//main static void drum(int k) // s --> .3. // j este deja in arbore if(cost[jmin][j]<oo) // am muchia (jmin.out.println(). class DijkstraOrientatHeap // distante minime de la nodSursa // pastrate in MinHeap ==> O(n log n) ==> OK !!! . } }//class /* 6 7 1-->1 dist=0 drum: 1 1 2 4 1-->2 dist=4 drum: 1 2 1 3 1 1-->3 dist=1 drum: 1 3 2 3 2 1-->4 dist=2 drum: 1 3 4 3 4 1 1-->5 dist=2147483647 drum: Nu exista drum! 5 4 1 1-->6 dist=4 drum: 1 3 4 6 5 6 3 4 6 2 */ Alg Dijkstra cu heap. for(j=1.k++) { System. ˆ graf orientat ın import java.close().*. } } }//for k for(k=1. --> k { if(p[k]!=0) drum(p[k]). } out.out.print("Nu exista drum!"). if(d[k]<oo) drum(k). if(min>d[j]) { min=d[j].out.k<=n.j) if(d[jmin]+cost[jmin][j]<d[j]) { d[j]=d[jmin]+cost[jmin][j]. else System.j<=n.io. System.print(k+" "). p[j]=jmin.. jmin=j.j++) // actualizez distantele nodurilor // O(n) { if(esteFinalizat[j]) continue.out.print(nodSursa+"-->"+k+" dist="+d[k]+" drum: "). EXEMPLE 237 if(esteFinalizat[j]) continue.14. System..

i<=n. METODA OPTIMULUI LOCAL . st.m.nextToken().costa=0.j++) w[i][j]=oo.i++) for(j=1.cost. for(i=1.nval. m=(int)st. st.out"))).j<=n. for(k=1.nextToken().nodSursa. n=(int)st.j. static int[][]w.k<=m. static int[]p. w[i][j]=cost. j=(int)st.k. // matricea costurilor // distante de la nod catre arbore // predecesorul nodului in arbore // hd[i]=distanta din pozitia i din heap // hnod[i]= nodul din pozitia i din heap // pozh[i]=pozitia din heap a nodului i public static void main(String[]args) throws IOException { int i.k<=n. PrintWriter out=new PrintWriter( new BufferedWriter(new FileWriter("dijkstraOrientat.nextToken(). st. static int[]d.k++) { st.nval.nextToken().in"))).GREEDY static final int oo=0x7fffffff. } nodSursa=1. static int n.k++) { if(d[k]<oo) { . for(k=1. static int[] hd.nextToken().nval. static int[] pozh. st. w=new int[n+1][n+1]. StreamTokenizer st=new StreamTokenizer( new BufferedReader(new FileReader("dijkstraOrientat. dijkstra(nodSursa).nval.nval. i=(int)st. static int[] hnod. cost=(int)st.238 { CAPITOLUL 14.

// q = noduri nefinalizate = dimensiune heap d[nods]=0.3. } else System.u<=n. EXEMPLE 239 System.out.print(nodSursa+"-->"+k+" Nu exista drum! ")..out. } out. break. }//main static void dijkstra(int nods) { int u. p[u]=0.q. d=new int [n+1]. hd[u]=d[u]=oo.println("graf neconex !!!").println().v. drum(k).) static void relax(int u. System.int v) { if(d[u]+w[u][v]<d[v]) { // noduri nefinalizate = in heap 1.q // cost finit ==> exista arc (u. urcInHeap(pozh[nods]). hnod=new int[n+1].print(nodSursa+"-->"+k+" dist="+d[k]+" drum: "). for(u=1. } q--. while(q>0) // la fiecare pas adaug un varf in arbore { u=extragMin(q).aux.out.v<=q.u++) { hnod[u]=pozh[u]=u. if(u==-1) { System. hd[pozh[nods]]=0. hd=new int[n+1].. for(v=1. pozh=new int[n+1]. } }//dijkstra(. } q=n.hnod[v])..out.v) // relax si refac heap .14.close(). p=new int [n+1].v++) if(w[u][hnod[v]]<oo) relax(u.

aux=hd[1]. pozh[hnod[fiu]]=tata. pozh[hnod[q]]=q.fiu2.. pozh[hnod[tata]]=fiu. .tata. p[v]=u..q { // returnez valoarea minima (din varf!) si refac heap in jos int aux. } }// relax(. hd[tata]=aux.GREEDY d[v]=d[u]+w[u][v].) static void urcInHeap(int nodh) { int aux. fiu2=2*tata+1. hd[1]=hd[q].nod.fiu1. hnod[1]=hnod[q]. hd[pozh[v]]=d[v]. fiu1=2*tata. } return hnod[q]. hd[fiu]=hd[tata]. urcInHeap(pozh[v]).fiu. METODA OPTIMULUI LOCAL . if(fiu2<=q-1) if(hd[fiu2]<hd[fiu1]) fiu=fiu2. hd[q]=aux.. pozh[hnod[1]]=1.nod. hnod[fiu]=hnod[tata]. hnod[tata]=aux. if(hd[tata]<=hd[fiu]) break. aux=hd[fiu].fiu.240 CAPITOLUL 14. fiu2=2*tata+1. fiu1=2*tata. // 1 <---> q aux=hnod[1].. hnod[q]=aux..tata. // hnod[1] a ajuns deja (!) in hnod[q] } // extragMin(. while(fiu1<=q-1) //refac heap de sus in jos pana la q-1 { fiu=fiu1. tata=1. tata=fiu. aux=hnod[fiu].) static int extragMin(int q) // in heap 1.

tata=fiu/2...14. EXEMPLE 241 nod=hnod[nodh]. fiu=tata. fiu=nodh. while((tata>0)&&(hd[fiu]<hd[tata])) { pozh[hnod[tata]]=fiu.. Punctele de interes strategic sunt conectate prin M c˘i de acces avˆnd a a .. aux=hd[fiu]. } pozh[nod]=fiu. hnod[fiu]=nod. } }//class /* 6 7 1 2 1 3 2 3 3 4 5 4 5 6 4 6 */ 4 1 2 1 1 3 2 1-->1 1-->2 1-->3 1-->4 1-->5 1-->6 dist=0 drum: 1 dist=4 drum: 1 2 dist=1 drum: 1 3 dist=2 drum: 1 3 4 Nu exista drum! dist=4 drum: 1 3 4 6 14. System. tata=fiu/2. hnod[fiu]=hnod[tata]. hd[tata]=aux.) static void drum(int k) // s --> .out. ¸a ¸ at a ˆ acest scop au identificat N puncte de interes strategic ¸i le-au numerotat distinct In s de la 1 la N .3. } // urcInHeap(.14 Urgenta .print(k+" ").OJI2002 cls 11 ¸ Autorit˘¸ile dintr-o zon˘ de munte intentioneaz˘ s˘ stabileasc˘ un plan de at a ¸ a a a urgent˘ pentru a reactiona mai eficient la frecventele calamit˘¸i naturale din zon˘. --> k { if(p[k]!=0) drum(p[k]). hd[fiu]=hd[tata].3.

METODA OPTIMULUI LOCAL .ˆ ıntre punctele k1 ¸i h1 a fost ˆ s ıntrerupt˘ calea de acces a k2 h2 . ˆ care punctele de interes strategic s˘ fie ˆ artite ˆ a ın a ımp˘ ¸ ıntr-un num˘r de K a grupuri. a a ˆ cazul unei calamit˘¸i unele c˘i de acces pot fi temporar ˆ In at a ıntrerupte ¸i astfel s ˆ ıntre anumite puncte de interes nu mai exist˘ leg˘tur˘.OUT va avea urm˘torul format: s s a gravmax . Autorit˘¸ile estimeaz˘ gravitatea unei calamit˘¸i ca fiind suma priorit˘¸ilor at a at at c˘ilor de acces distruse de aceasta ¸i doresc s˘ determine un scenariu de gravitate a s a maxim˘..ˆ ıntre punctele kC ¸i hC a fost ˆ s ıntrerupt˘ calea de acces a Restrictii ¸i preciz˘ri ¸ s a 0 < N < 256 N − 2 < M < 32385 0<K <N +1 Priorit˘¸ile c˘ilor de acces sunt ˆ at a ıntregi strict pozitivi mai mici decˆt 256. programul va determina una singur˘.ˆ ıntre punctele iM ¸i jM exist˘ o cale de acces de prioritate pM s a Date de ie¸ire s Fi¸ierul de ie¸ire URGENTA. Date de intrare Fi¸ierul de intrare URGENTA.IN are urm˘torul format: s a N M K i1 j1 p1 . a Un grup de puncte poate contine ˆ ¸ ıntre 1 ¸i N puncte inclusiv. Ca urmare pot rezulta mai a a a multe grupuri de puncte ˆ a¸a fel ˆ at ˆ ın s ıncˆ ıntre oricare dou˘ puncte din acela¸i grup a s s˘ existe m˘car un drum ¸i ˆ a a s ıntre oricare dou˘ puncte din grupuri diferite s˘ nu a a existe drum.242 CAPITOLUL 14.ˆ ıntre punctele k2 ¸i h2 a fost ˆ s ıntrerupt˘ calea de acces a . a a ¸ a Exemplu .. ˆ at ın ¸ ¸a Intre oricare dou˘ puncte de interes strategic a exist˘ cel mult o cale de acces ce poate fi parcurs˘ ˆ ambele sensuri ¸i cel putin a a ın s ¸ un drum (format din una sau mai multe c˘i de acces) ce le conecteaz˘. s Dac˘ exist˘ mai multe solutii.num˘rul de c˘i de acces ˆ a a ıntrerupte de calamitate k1 h1 . iM jM pM ... kC hC .ˆ ıntre punctele i1 ¸i j1 exist˘ o cale de acces de prioritate p1 s a i2 j2 p2 .gravitatea maxim˘ a C .ˆ ıntre punctele i2 ¸i j2 exist˘ o cale de acces de prioritate p2 s a .GREEDY priorit˘¸i ˆ functie de important˘.

k. st.IN 7 11 4 121 132 173 243 342 351 361 375 455 564 673 URGENTA. // distante de la nod catre arbore static int[] a1. PrintWriter out= new PrintWriter( new BufferedWriter(new FileWriter("urgenta. static int n. st. ncc=(int)st.OUT 27 8 13 17 24 34 37 45 56 67 243 Timp maxim de executare: 1 secund˘ / test a Codul surs˘ a import java.nval. // arbore minim de acoperire: algoritmul lui Prim O(n^2) class Urgenta // sortare O(n^2) . // a1[k]=costul muchiei k din arbore public static void main(String[]args) throws IOException { int nodStart=3.3.io.nrm.in"))).min.nval. static boolean[] esteInArbore.nval. StreamTokenizer st= new StreamTokenizer( new BufferedReader(new FileReader("urgenta. . j. // predecesor in arbore static int[] d.aux. costArbore=0.costmax.nextToken().gravmax. n=(int)st. // a2[k]=varful 2 al muchiei k din arbore static int[] ac.m. m=(int)st.. st. static int[] p. // ncc = nr componente conexe static int[][] cost.nextToken().14.jmin=0.nextToken().ncc. // a1[k]=varful 1 al muchiei k din arbore static int[] a2.*. EXEMPLE URGENTA.. // nod start int i.out"))). si una slaba merge! { static final int oo=0x7fffffff.

k++) { st.j<=n.i++) for(j=1. METODA OPTIMULUI LOCAL .j++) // O(n) { if(esteInArbore[j]) continue.j) if(d[jmin]+cost[jmin][j]<d[j]) { d[j]=d[jmin]+cost[jmin][j].244 CAPITOLUL 14. for(i=1.j<=n. ac=new int[n]. esteInArbore=new boolean [n+1].nextToken(). for(j=1.GREEDY cost=new int[n+1][n+1].nval. d[jmin]=0. for(k=1. st.nval.i++) d[i]=oo.i<=n.nval.nextToken(). for(i=1. costmax+=cost[i][j]. for(k=1. costmax=0. // j este deja in arbore if(cost[jmin][j]<oo) // am muchia (jmin. j=(int)st. O(n) .j<=n. jmin=j. cost[i][j]=cost[j][i]=(int)st. for(j=1.k++) // O(n) { min=oo.i<=n.nextToken().j++) // actualizez distantele nodurilor // { if(esteInArbore[j]) continue. d=new int[n+1].j++) cost[i][j]=oo. a1=new int[n]. if(min>d[j]) { min=d[j]. p=new int[n+1]. st. i=(int)st. } // alg Prim d[nodStart]=0. } }//for j esteInArbore[jmin]=true.k<=n. a2=new int[n].k<=m. costArbore+=min.

.i++) if(ac[i]<ac[i+1]) { aux=ac[i].i<=ncc-1. ac[k]=cost[i][p[i]]. // deocamdata. a2[k]=p[i]. a1[i+1]=aux.out.k++) // de n-1 ori (bule) { for(i=1. //System. for(i=1. ac[i]=ac[i+1]. a1[k]=i.out.i<=n-2. k++. a2[i+1]=aux. ac[i+1]=aux.println("gravmax ="+gravmax). a2[i]=a2[i+1].i<=n-1. gravmax=costmax-costArbore. EXEMPLE p[j]=jmin. } } // primele ncc-1 . // sterg muchiile ramase in arbore ..i++) { cost[a1[i]][a2[i]]=cost[a2[i]][a1[i]]=oo. 245 // trebuie sa adaug la gravmax primele ncc-1 costuri mari (sort!) // din arborele minim de acoperire // sortez descrescator ac (pastrand corect a1 si a2) // care are n-1 elemente for(k=1. } } }//for k k=0.i++) gravmax+=ac[i].3. for(i=ncc. } //System. //sterg .i<=n.14.println("cost="+costArbore).... aux=a2[i]. for(i=1.k<=n-1.out.i++) if(p[i]!=0) { //System. a1[i]=a1[i+1]. . aux=a1[i]..println(i+" "+p[i]+" --> "+cost[i][p[i]]).

j++) if(cost[i][j] < oo) nrm++.close().println(i+" "+j).j++) if(cost[i][j] < oo) out. nrm=0. // afisez muchiile . out.println(nrm).3.. pentru fiecare reactiv x.println(gravmax).. Date de intrare Fi¸ierul de intrare react.in contine: s ¸ − pe prima linie num˘rul natural N .j<=n. care reprezint˘ num˘rul de reactivi. Reactivii vor fi plasati ˆ frigidere. ¸ ın Orice frigider are un dispozitiv cu ajutorul c˘ruia putem stabili temperatura a (constant˘) care va fi ˆ interiorul acelui frigider (exprimat˘ ˆ a ın a ıntr-un num˘r ˆ a ıntreg de grade Celsius). Cerint˘ ¸a Scrieti un program care s˘ determine num˘rul minim de frigidere necesare ¸ a a pentru stocarea reactivilor chimici. METODA OPTIMULUI LOCAL . a a a − pe fiecare dintre urm˘toarele N linii se afl˘ min max (dou˘ numere ˆ a a a ıntregi separate printr-un spatiu). }//main }//class 14.j<=n. a ¸ ın ¸ se precizeaz˘ intervalul de temperatur˘ [minx . for(i=1. respectiv temperatura maxim˘ de stocare a reactivului x.15 Reactivi . ace¸tia tres a s buie s˘ fie stocati ˆ conditii de mediu speciale. for(i=1. pentru a evita accidentele sau deprecierea reactivilor..i++) for(j=i+1.i<=n-1. maxx ] ˆ care trebuie s˘ se ˆ a a ın a ıncadreze temperatura de stocare a acestuia. out.i<=n-1. a a .GREEDY out. numerele de pe linia x + 1 reprezint˘ temperatura ¸ a minim˘. // determin numarul muchiilor .OJI2004 cls 9 ˆ Intr-un laborator de analize chimice se utilizeaz˘ N reactivi.. a Se ¸tie c˘.i++) for(j=i+1. Mai exact.246 } CAPITOLUL 14.

Pentru intervalul care se termin˘ a a as a cel mai repede. ıl ¸ a a ¸ a ¸ ¸ ˆ continuare ne vom concentra pe g˘sirea unei solutii de acest tip.3. alegem ultimul punct al s˘u ca temperatur˘ a unui frigider. 14/4 ¸ a Problema se poate rezolva prin metoda greedy.” ıncˆ a ¸ a ¸ Facem o prim˘ observatie: pentru orice solutie optim˘ exist˘ o solutie cu a ¸ ¸ a a ¸ acela¸i num˘r de puncte (frigidere). ˆ sensul c˘ multimea intervalelor care contin punctul este ın ın a ¸ ¸ mai mare (conform relatiei de incluziune).in 3 -10 10 -25 20 50 react. Se a a observ˘ c˘ aceast˘ alegere este cea mai bun˘.out 2 react. Aceasta se poate obtine mutˆnd fiecare punct spre dreapta.14. deoarece mutarea punctului mai la stˆnga a a nu duce la selectarea unor noi intervale. decˆt multimea corespunz˘toare oric˘rei ¸ a ¸ a a alte alegeri. ˆ acela¸i a a ın s .out 2 Timp maxim de executie: 1 secund˘/test ¸ a Indicatii de rezolvare .in 4 25 57 10 20 30 40 react.out 3 react. S˘ se aleag˘ un num˘r minim de puncte a a a a a astfel ˆ at fiecare interval s˘ contin˘ cel putin unul dintre punctele alese. a pentru orice x de la 1 la N • un frigider poate contine un num˘r nelimitat de reactivi ¸ a Exemple react. iar procesul continu˘ cu intervalele r˘mase. dintre toate alegerile unui punct a a a a ˆ intervalul respectiv. a Restrictii ¸i preciz˘ri ¸ s a • 1 ≤ N ≤ 8000 • −100 ≤ minx ≤ maxx ≤ 100 (numere ˆ ıntregi. dintre intervalele as a care ˆ contin. In a ¸ Sort˘m reactivii dup˘ sfˆr¸itul intervalului. Intervalele care contin punctul respectiv sunt eliminate (reactivii corespunz˘tori ¸ a pot fi plasati ˆ ¸ ıntr-un frigider). GInfo nr. Se observ˘ c˘ noua solutie respect˘ restrictiile din enunt. Acest fapt este adev˘rat. pˆn˘ cˆnd ar ¸ a a a a ajunge la sfˆr¸itul intervalului care se termin˘ cel mai repede. reprezentˆnd grade Celsius).descriere solutie * ¸ ¸ Solutie prezentat˘ de Mihai Stroe.out va contine o singur˘ linie pe care este scris s s ¸ a num˘rul minim de frigidere necesar. O variant˘ mai explicit˘ a enuntului este urm˘toarea: a a ¸ a ”Se consider˘ N intervale pe o ax˘. EXEMPLE 247 Date de ie¸ire s Fi¸ierul de ie¸ire react.in 5 -10 10 10 12 -20 10 7 10 78 react. ˆ care fiecare punct s˘ fie sfˆr¸itul unui ins a ın a as terval.

248 mod. CAPITOLUL 14. Sortarea intervalelor dup˘ cap˘tul din dreapta are ordinul de complexitate a a O(N · logN ). static int[] x1. Codul surs˘ a import java. st. consider˘m ın a ordinul de complexitate ca fiind O(N · D). x2=new int[n+1]. F ≤ D. static int ni=0. METODA OPTIMULUI LOCAL .out"))). // // // // // n=nr reactivi ni=nr interschimbari in quickSort n=nr frigidere ng=nr grade in frigider limite inferioara/superioara public static void main(String[] args) throws IOException { int i.i++) { . x1=new int[n+1]. deoarece ˆ general D > logN .GREEDY Analiza complexit˘¸ii at Not˘m cu D num˘rul de temperaturi ˆ a a ıntregi din intervalul care contine tem¸ peraturile din enunt. Se observ˘ c˘ D este cel mult 201.io. ordinul de complexitate al algoritmului de rezolvare a acestei In probleme este O(N · D + N · logN ). Eliminarea intervalelor care contin un anumit punct (sfˆr¸itul intervalului care se termin˘ cel mai repede) ¸ as a are ordinul de complexitate O(N ). ¸ a a Citirea datelor de intrare are ordinul de complexitate O(N ). static int[] ngf.*. unde F este num˘rul de frigidere selectate.in"))). a ˆ cadrul unui pas.j.i<=n. StreamTokenizer st=new StreamTokenizer( new BufferedReader(new FileReader("Reactivi.x2.nextToken(). ngf=new int[n+1]. PrintWriter out=new PrintWriter( new BufferedWriter(new FileWriter("Reactivi. Urmeaz˘ F pa¸i. are ordinul de complexitate O(1).nval. static int nf=0. Afi¸area rezultatului are ordinul de complexitate O(1). for(i=1. class Reactivi { static int n. s ˆ concluzie. In a pe baza vectorului sortat. Deoarece fiecare a s a frigider este setat la o temperatur˘ ˆ a ıntreag˘. n=(int)st. determinarea intervalului care se termin˘ cel mai repede.

249 .n). aux=x2[i]. x1[j]=aux. x2[i]=(int)st. }// main static void sol() { int i. ngf[nf]=x2[i]. x2[j]=aux.u). aux=x2[i].println(nf).j. i++. x2[i]=x2[j].14.nextToken(). if(i!=j) { aux=x1[i]. if(i!=j) { aux=x1[i]. if(i<n) ngf[++nf]=x2[i++].i-1). while(i<j) { while((i<j)&&((x2[i]<x2[j])|| ((x2[i]==x2[j])&&(x1[i]>=x1[j])))) i++. i=1. out. quickSort(1. st. x1[i]=x1[j]. EXEMPLE st.aux. x1[j]=aux. x1[i]=x1[j].nextToken(). if(i+1<u) quickSort(i+1. x1[i]=(int)st. x2[i]=x2[j]. } } if(p<i-1) quickSort(p.close(). nf=1. i=p. j=u. } while((i<j)&&((x2[i]<x2[j])|| ((x2[i]==x2[j])&&(x1[i]>=x1[j])))) j--. while(i<n) { while((i<=n)&&(x1[i]<=ngf[nf])) i++. int u) { int i. } } static void quickSort(int p. } sol().nval.3. out.nval. x2[j]=aux.

ONI2005 cls 9 Autor: Silviu G˘nceanu a Printul Algorel este ˆ ˆ ¸ ın ıncurc˘tur˘ din nou: a fost prins de Spˆnul cel a a a Negru ˆ ˆ ın ıncercarea sa de a o salva pe printes˘ ¸i acum este ˆ ¸ as ınchis ˆ Turnul cel ın Mare. printul transmite num˘rul de aparitii a fiec˘rei a ¸ a ¸ a cifre de pe u¸a turnului precum ¸i lungimea minim˘ L a primului num˘r. Printul ¸tie cum se formeaz˘ aceast˘ combinatie magic˘: trebuie s˘ utilizeze ¸ s a a ¸ a a toate cifrele scrise pe u¸a turnului pentru a obtine dou˘ numere palindroame.GREEDY 14. Urmeaz˘ 10 linii: pe linia i + 2 se va afla un a a a num˘r ˆ a ıntreg reprezentˆnd num˘rul de aparitii ale cifrei i. aflati dou˘ numere palindroame cu care se poate a ¸ a obtine combinatia magic˘. iar cel de-al doilea a a a ¸ poate avea orice lungime diferit˘ de 0. iar aceast˘ sum˘ este combinatia magic˘ ce va ıncˆ a a a a ¸ a deschide u¸a. ¸ ¸ a Date de intrare Prima linie a fi¸ierului pal. Acum interveniti dumneavoastr˘ ˆ poveste. iar a a primul num˘r s˘ aib˘ cel putin L cifre a a a ¸ .3. iar s s ¸ a cea de-a doua linie contine cel de-al doilea num˘r palindrom. s Primul num˘r palindrom trebuie s˘ aib˘ cel putin L cifre.out contine primul num˘r palidrom. METODA OPTIMULUI LOCAL . ¸ a Cerint˘ ¸a Avˆnd datele necesare.16 Pal .in contine un num˘r ˆ s ¸ a ıntreg L reprezentˆnd luna gimea minim˘ a primului num˘r. pentru i cu valori de la a a ¸ 0 la 9. s ¸ a astfel ˆ at suma lor s˘ fie minim˘. Numerele palindroame formate nu pot a ˆ ıncepe cu cifra 0. iar s s a a dumneavoastr˘ trebuie s˘-i trimiteti cˆt mai repede numerele cu care poate obtine a a ¸ a ¸ combinatia magic˘. Date de ie¸ire s Prima linie a fi¸ierului de ie¸ire pal. Algorel poate evada dac˘ g˘se¸te combinatia magic˘ cu care poate deschide a a s ¸ a poarta turnului. ın Prin noul super-telefon al s˘u.250 } } CAPITOLUL 14. fiind prietenul s˘u ¸ a ın a cel mai priceput ˆ algoritmi. Dac˘ exist˘ mai ¸ a a a multe solutii se va scrie doar una dintre ele. ¸ Restrictii ¸i preciz˘ri ¸ s a • ˆ total vor fi cel mult 100 de cifre In • 1 ≤ L < 100 ¸i L va fi mai mic decˆt num˘rul total de cifre s a a • Pentru datele de test va exista ˆ ıntotdeauna solutie: se vor putea forma din ¸ cifrele scrise pe u¸a turnului dou˘ numere care ˆ s a ıncep cu o cifr˘ diferit˘ de 0.

dac˘ L >= N C/2 apar cazuri particulare ¸i se stabile¸te dac˘ lungimea a s s a primului palindrom cre¸te sau nu cu o unitate. iar pentru restul de 30% din a teste num˘rul total de cifre va fi mai mare sau egal cu 30. trebuie ca lungimea maxim˘ a celor dou˘ numere s˘ fie cˆt mai mic˘. 3 cifre de 0.3. De asemenea. pentru ˆ s ınceput. Not˘m num˘rul total de cifre a a a a cu N C. gradat. ˆ functie de optimiz˘rile efectuate asupra implement˘rii. pentru alte a 40% din teste num˘rul total de cifre va fi cel mult 18. s Cifrele de la 3 la 9 lipsesc de pe u¸a turnului. observˆnd c˘ cifrele mai mici trebuie s˘ ocupe pozitii cˆt mai semnia a a ¸ a ficative. as Exemplu pal. ˆ functie de L ˆ modul urm˘tor: ın ¸ ın a 1.14. trebuie avut ˆ vedere ca niciunul din cele dou˘ ¸ ın a numere s˘ nu ˆ a ınceap˘ cu cifra 0. dac˘ L < N C/2. se stabile¸te lungimea exact˘ a primului num˘r (care va s a a fi cel mai lung). s Avˆnd lungimile numerelor stabilite putem merge mai departe utilzˆnd stratea a gia greedy. s ın s • Pentru 30% dintre teste.out 5 10001 3 222 2 3 0 0 0 0 0 0 0 Explicatie ¸ Pentru acest exemplu avem L = 5. ¸ Timp maxim de executie/test: 1 sec sub Windows ¸i 1 sec sub Linux ¸ s Indicatii de rezolvare . Se observ˘ c˘. De exemplu a a a a 12321 ¸i 7007 sunt numere palindroame. ın ¸ a a . 2 cifre de 1¸i 3 cifre de 2. a a a a a a A¸adar. EXEMPLE 251 • Un num˘r este palindrom dac˘ el coincide cu r˘sturnatul s˘u. ˆ timp ce 109 ¸i 35672 nu sunt. s Combinatia magic˘ va fi suma acestora ¸ a ¸i anume 10223 (care este suma minim˘ s a pe care o putem obtine). s Cele dou˘ palindroame cu care a se genereaz˘ combinatia magic˘ a ¸ a sunt 10001 ¸i 222. a • Fiecare linie din fi¸ierul de intrare ¸i din fi¸ierul de ie¸ire se termin˘ cu s s s s a marcaj de sfˆr¸it de linie. atunci lungimea primului palindrom va fi aleas˘ astfel a a ˆ at cele dou˘ numere s˘ fie cˆt mai apropiate ca lungime ıncˆ a a a 2.in pal.descriere solutie ¸ ¸ Solutia oficial˘. a Datele de test au fost construite astfel ˆ at ¸i solutii neoptime s˘ obtin˘ ıncˆ s ¸ a ¸ a puncte. pentru ca suma celor dou˘ numere palindroame s˘ fie a a a a minim˘. Silviu G˘nceanu ¸ a a Problema se rezolv˘ utilizˆnd tehnica greedy. num˘rul total de cifre va fi cel mult 7. Pentru a realiza acest lucru se vor completa ˆ paralel cele dou˘ numere ın a cu cifrele parcurse ˆ ordine cresc˘toare stabilind ˆ care din cele dou˘ numere ın a ın a se vor pozitiona.

i<=9. // palindromul 1 static int[] p2. nc2--.i++) { st. // palindromul 2 public static void main(String []args) throws IOException { int i. while(nc1<nc2) {nc1++.nextToken().*. st. PrintWriter out = new PrintWriter ( new BufferedWriter( new FileWriter("pal. // frecventa cifrelor static int[] p1. METODA OPTIMULUI LOCAL .} p1=new int[nc1]. static int NC=0. fc[i]=(int)st.out"))). static int nc1. break.nc2. . switch(ncfi) { case 0: impare0(). // la inceput cifre mici in p1 class Pal // apoi in ambele in paralel! { static int L. nc2--. } corectez(p1).in"))). break.nval.nextToken().GREEDY import java.io. break. default: System.252 Codul surs˘ a CAPITOLUL 14. case 2: impare2(). // nr total cifre for(i=0.i<=9.out. // nr cifre cu frecventa impara static int[] fc=new int[10].L=(int)st. nc2=NC-nc1.i<=9.println("Date de intrare eronate!").nval.i++) NC+=fc[i].} for(i=0. StreamTokenizer st=new StreamTokenizer( new BufferedReader(new FileReader("pal. corectez(p2).i++) ncfi=ncfi+(fc[i]%2). static int ncfi=0. case 1: impare1(). p2=new int[nc2]. for(i=0. // nr cifre cu frecventa impara nc1=L.} if((ncfi==2)&&(nc1%2==0)) {nc1++.

fc[i]--.i--) if(fc[i]>0) { p1[imp1]=i.i++) if(fc[i]%2==1) { p2[imp2]=i. break.k2.print(p2[i]). fc[i]--.i++) if(fc[i]%2==1) { p1[imp1]=i.i--) out.i>=0.p2). int imp1=nc1/2. p2[imp2]=i.} . k1++. out.k1. imp2=nc2/2.length. k1++.i++) out.i++) out.k2. out. fc[i]--.p1).} if(k2<imp2) {incarcPozitia(k2. int[] p12=suma(p1.14.p1).k1. for(i=0. }//main static void impare0() // cea mai mare cifra la mijloc { int i. if(nc1%2==1) // numai daca nc1 si nc2 sunt impare ! for(i=9. k2=0. while(k1<nc1-nc2) {incarcPozitia(k1. for(i=0.3. k2++.// pentru ca in teste rezultat = suma! for(i=p12. break.length.print(p1[i]). out.i<=9.length-1.i<p1. out.i>=0.println(). fc[i]--.p2).i<p2. break. EXEMPLE 253 for(i=0.print(p12[i]). int imp1=nc1/2. imp2=nc2/2. } k1=0.}// incarc numai p1 while((k1<imp1)||(k2<imp2)) { if(k1<imp1) {incarcPozitia(k1.close().println().} for(i=0.println().i<=9.} } } static void impare1() { int i.

break. METODA OPTIMULUI LOCAL . n=x.k2.k1.} k1=0. k1++. k2++.i<=9.i++) if(fc[i]%2==1) { p2[imp2]=i.i<=9.val.p2). fc[i]--.}// incarc numai p1 while((k1<imp1)||(k2<imp2)) { if(k1<imp1) { incarcPozitia(k1.} for(i=0. } } static void incarcPozitia(int k. } } } static void corectez(int[] x) { int pozdif0. while(k1<nc1-nc2) {incarcPozitia(k1. k2=0.254 CAPITOLUL 14.GREEDY k1=0. int imp1=nc1/2. int[] x) . for(i=0.p1). while(k1<nc1-nc2) {incarcPozitia(k1.} // incarc numai p1 while((k1<imp1)||(k2<imp2)) { if(k1<imp1) {incarcPozitia(k1.length.p1). } if(k2<imp2) { incarcPozitia(k2. imp2=nc2/2. pozdif0=0. x[0]=x[n-1]=val. if(pozdif0>0) { val=x[pozdif0].i++) if(fc[i]%2==1) { p1[imp1]=i. k1++.p2). x[pozdif0]=x[n-pozdif0-1]=0. fc[i]--.p1).} } } static void impare2() { int i. k2=0. while(x[pozdif0]==0) pozdif0++. break.} if(k2<imp2) {incarcPozitia(k2. k2++. k1++. k1++.p1).

fc[i]--. Pe lˆng˘ aceste pretentii ın s a a ¸ ˆ ınchisoarea se confrunt˘ ¸i cu o alt˘ problem˘: nu are suficienti paznici angajati. numerotati de la 1 la n. for(k=0. pe care exist˘ 251 borne kilometrice numerotate de la 0 la a a 250. fc[i]--.14. trebuie s˘ sape un ¸ a ¸ant dispus ˆ linie dreapt˘ ˆ s ¸ ın a ıntre dou˘ puncte A ¸i B.length-1]!=0) return z. nu?”: el dore¸te s˘ ¸ ıns˘ ¸ ¸ s a sape doar undeva ˆ zona dintre borna x ¸i borna y. for(k=0.length. x[n-k-1]=i.t=0.3.k++) { z[k]=t.length-1]=t.length+1)]. int n=x. Fiecare detinut are ˆ a o pretentie. return zz. } } }//class 14.length+1) : (y. if(k<y.length) ? (x. as a a ¸ ¸ .ONI2006 cls 9 ¸ ¸ Cei n detinuti ai unei ˆ ¸ ¸ ınchisori. if(z[z.length-2. ”e doar democratie.k++) zz[k]=z[k]. } } 255 static int[] suma(int[] x. } z[z. if(k<x. t=z[k]/10.length) z[k]+=x[k].length>y. EXEMPLE { int i.length-1]. int[] y) { int[] z=new int[(x. situate la distanta de 250 a s ¸ km unul de cel˘lalt.3. for(i=0.17 Sant . else { int[] zz=new int[z.i++) if(fc[i]>0) { x[k]=i. z[k]=z[k]%10. int k.k<=z.i<=9.length) z[k]+=y[k].k<zz. break.length.

GREEDY Cerint˘ ¸a Cunoscˆndu-se num˘rul n de detinuti ¸i pretentiile lor. 2j+1) va contine pe linia 2j trei numere ¸ ¸ ¸ naturale p xj yj . s˘ se determine locul a a ¸ ¸ s ¸ a (locurile) unde vor fi pu¸i detinutii s˘ sape ˆ s ¸ ¸ a ıntr-o zi de munc˘. a ¸ ¸ a Date de ie¸ire s Fi¸ierul de ie¸ire sant. iar pe linia s a 2j + 1 vor fi scrise numerele de ordine ale detinutilor care sap˘ ˆ aceast˘ zon˘.out va contine pe prima linie num˘rul natural k s s ¸ a reprezentˆnd num˘rul minim de paznici necesari pentru paza celor n detinuti sco¸i a a ¸ ¸ s la lucru. ¸ ¸ a ın a a separate prin cˆte un spatiu. Pe urm˘toarele 2k linii vor fi descrise locurile unde vor fi pu¸i s˘ sape a s a detinutii. ¸ ¸ ın ¸ Date de intrare Fi¸ierul de intrare sant. astfel ˆ at num˘rul de paznici necesari pentru a p˘zi cei n detinuti ¸ ıncˆ a a ¸ ¸ s˘ fie minim. a ¸ a Restrictii ¸i preciz˘ri ¸ s a • 1 ≤ n ≤ 10000 • 0 ≤ ai ≤ bi ≤ 250. separate prin cˆte un spatiu reprezentˆnd num˘rul de ordine al a ¸ a a paznicului ¸i bornele kilometrice xj c si yj unde va p˘zi paznicul p.256 CAPITOLUL 14.in are pe prima linie num˘rul n de detinuti. care reprezint˘ pretentia detinutului. Pe fiecare s a ¸ ¸ dintre urm˘toarele n linii exist˘ cˆte dou˘ numere naturale. pentru orice i. Intervalul ˆ care poate p˘zi un paznic nu poate contine dou˘ sau a ın a ¸ a mai multe zone disjuncte dintre cele exprimate de detinuti ˆ preferintele lor. ai bi . METODA OPTIMULUI LOCAL . 1 ≤ j ≤ k • un detinut poate s˘ sape ¸i ˆ ¸ a s ıntr-un singur punct (”ˆ dreptul bornei kilomeın trice numerotat˘ cu x”) a • ˆ cazul ˆ care exist˘ mai multe solutii se va afi¸a una singur˘ ın ın a ¸ s a • numerele de ordine ale paznicilor vor fi scrise ˆ fi¸ier ˆ ordine cresc˘toare ın s ın a • numerotarea paznicilor ˆ ıncepe de la 1 Exemplu . respectˆndu-se a a pretentiile lor. 1 ≤ i ≤ n • 0 ≤ xj ≤ yj ≤ 250. Mai exact pe linia i + 1 ¸ a ¸ ¸ (1 ≤ i ≤ n) este descris˘ pretentia detinutului cu num˘rul de ordine i. pentru orice j. separate printra a a a un spatiu (ai ≤ bi ). ordonate cresc˘tor. astfel: fiecare pereche de linii (2j.

iar detinutul p˘zit este 1. EXEMPLE . s ¸ a paznicul 2 va p˘zi la borna 5. iar detinutii p˘ziti sunt 1 ¸i 2.descriere solutie ¸ ¸ Solutia comisiei ¸ Problema cere. s iar detinutul p˘zit este 5 ¸ a !Solutia nu este unic˘! ¸ a Timp maxim de executie/test: 1 secund˘ (Windows). ¸ ¸ a ¸ s paznicul 2 va p˘zi ˆ a ıntre borna 27 ¸i borna 28. 0. iar detinutii p˘ziti sunt 1. a ¸ Pentru a le determina procedez astfel: • ordonez intervalele cresc˘tor dup˘ kilometrul minim ¸i descresc˘tor dup˘ a a s a a kilometrul maxim • pun primul detinut (deci cel cu intervalul de s˘pare cel mai mare) ˆ grija ¸ a ın primului paznic • pentru toate celelalte – caut un paznic care mai p˘ze¸te detinuti ¸i care poate p˘zi ¸i acest a s ¸ ¸ s a s detinut (adic˘ intersectia segmentelor s˘ fie nevid˘) ¸ a ¸ a a – dac˘ g˘sesc a a – ajustez intervalul de s˘pare ca s˘ poat˘ s˘pa ¸i acest detinut a a a a s ¸ – altfel (dac˘ nu g˘sesc) a a – mai am nevoie de un paznic ¸i ˆ dau ˆ grija acestuia s ıl ın .14. paznicul 3 va p˘zi ˆ s a ıntre borna 30 ¸i s borna 40. s ¸ ¸ a ¸ s paznicul 2 va p˘zi ˆ a ıntre borna 30 ¸i borna 60.3. iar s detinutul p˘zit este 3 ¸ a sunt necesari 3 paznici: paznicul 1 va p˘zi ˆ a ıntre borna 10 ¸i borna 20.out 2 1 8 13 12 2 30 60 3 3 1 10 20 1 255 24 3 30 40 3 2 1 30 30 1234 2 27 28 5 Explicatie ¸ sunt necesari 2 paznici: paznicul 1 va p˘zi ˆ a ıntre borna 8 ¸i borna 13. iar detinutul p˘zit este 3 ¸ a 257 5 10 30 30 32 0 30 27 30 27 28 sunt necesari 2 paznici: paznicul 1 va p˘zi la a borna 30. iar detinutii p˘ziti a ¸ ¸ a ¸ sunt 2 ¸i 4. de fapt.in 3 0 20 8 13 30 60 4 10 203 2 53 30 403 5 7 33 .5 secunde (Linux) ¸ a Indicatii de rezolvare . 3 ¸i 4. 2. determinarea num˘rului minim de intersectii ˆ a ¸ ıntre segmentele determinate de kilometrul minim ¸i maxim ˆ s ıntre care sap˘ un detinut.

aux=o[i]. aux=x2[i]. x2[j]=aux.j. if(i<=j) { aux=x1[i].) public static void main(String[] args) throws IOException . class Sant { static int n. val=x2[(i+j)/2]. while(x2[j]>val) j--. x1[i]=x1[j]. x1[j]=aux.aux. a Codul surs˘ a import java. static int[] x2=new int[10001].j). a a a a a ˆ momentul cˆnd un interval nu se mai intersecteaz˘ cu cel deja determinat. METODA OPTIMULUI LOCAL .int ls) { int val. este ın a a sigur c˘ nici un alt interval ce ˆ urmeaz˘ nu se mai intersecteaz˘. while(i<j) { while(x2[i]<val) i++. x2[i]=x2[j].ls).. j=ls.GREEDY Datorit˘ faptului c˘ intervalele sunt sortate. o[j]=aux. cresc˘tor dup˘ cap˘tul inferior. i++.*.258 CAPITOLUL 14. } }// while if(li<j) qsort(li. i=li.io.. o[i]=o[j]. j--. static void qsort(int li.i. }// qsort(. static int[] x1=new int[10001]. if(i<ls) qsort(i. static int[] o=new int[10001]. lucru ce asigur˘ a ıl a a a determinarea num˘rului minim de paznici.

np.println(np).nval.print(o[k]+" ").k<=n. st. for(k=2. } out.k<=n..! np=1. for(k=1. }// main(. st. EXEMPLE { int k.k++) { st. PrintWriter out=new PrintWriter( new BufferedWriter(new FileWriter("sant. x2[k]=(int)st.k++) if(x1[k]>xp) { np++. xp=x2[1]. xp=x2[1].nval.nval..) }// class 259 .nextToken(). np++. }// for k out.out"))).n).k++) { if(x1[k]>xp) { out.println(np+" "+xp+" "+xp).close().14. xp=x2[k]. } else out. n=(int)st. // inca o data pentru . StreamTokenizer st=new StreamTokenizer( new BufferedReader(new FileReader("sant.. out.3. o[k]=k.print(o[k]+" ").print(o[1]+" "). x1[k]=(int)st.k<=n. out. np=1. out.nextToken(). xp=x2[k]. } qsort(1.println(). out. for(k=2..println(np+" "+xp+" "+xp).nextToken().in"))).xp.

Cezar a promis c˘ va dota Roma cu o lectic˘ a a gratuit˘ care s˘ circule pe un num˘r de k str˘zi ale Romei astfel ˆ at orice senator a a a a ıncˆ care va circula pe str˘zile respective. a a a a ¸ reprezentˆnd numerele de ordine a dou˘ a¸ez˘ri senatoriale ˆ a a s a ıntre care exist˘ strad˘. a s ¸a Date de intrare Fi¸ierul cezar. Edilii a a s a au pavat unele dintre leg˘turile directe dintre dou˘ a¸ez˘ri (numind o astfel de a a s a leg˘tur˘ pavat˘ ”strad˘”).out se va scrie costul total minim al transs port˘rii tuturor senatorilor pentru o alegere optim˘ a celor k str˘zi pe care va a a a circula lectica gratuit˘ ¸i a locului unde va fi amplasat˘ sala de ¸edinte a Senatuas a s ¸ lui.3. ˆ acest scop. pentru In toti senatorii. ˆ plus.GREEDY 14. Orice senator care se deplaseaz˘ pe o strad˘ pl˘te¸te 1 ban a a a a s pentru c˘ a fost transportat cu lectica pe acea strad˘.in contine s ¸ • pe prima linie dou˘ valori n k separate printr-un spatiu reprezentˆnd a ¸ a num˘rul total de senatori ¸i num˘rul de strazi pe care circul˘ lectica gratuit˘ a s a a a • pe urm˘torele n−1 linii se afl˘ cˆte dou˘ valori i j separate printr-un spatiu. Problema este de s a a alege cele k str˘zi ¸i amplasarea sediului s˘lii de ¸edinte a Senatului astfel ˆ at.OJI2007 cls 11 ˆ Roma antic˘ exist˘ n a¸ez˘ri senatoriale distincte. METODA OPTIMULUI LOCAL . O leg˘tur˘ a s a a a a a este direct˘ dac˘ ea nu mai trece prin alte a¸ez˘ri senatoriale intermediare. Cezar a promis s˘ stabileasc˘ sediul s˘lii de ¸edinte a Senatului ˆ In a a a s ¸ ıntruna dintre a¸ez˘rile senatoriale aflate pe traseul lecticii gratuite. Cezar a considerat c˘ fiecare senator va c˘l˘tori exact o dat˘ de la ¸ a aa a a¸ezarea sa pˆn˘ la sala de ¸edinte a Senatului. a a Date de ie¸ire s Pe prima linie a fi¸ierului cezar. a a a a aa a Str˘zile pe care se deplaseaz˘ lectica gratuit˘ trebuie s˘ fie legate ˆ a a a a ıntre ele (zborul. a a Toti senatorii trebuie s˘ participe la ¸edintele Senatului. ˆ ıntre oricare dou˘ a¸ez˘ri existˆnd leg˘turi directe sau indirecte. Restrictii ¸i preciz˘ri ¸ s a . cˆte una pentru fiecare In a a s a a dintre cei n senatori ai Republicii. ˆ drumul lor spre sala de ¸edinte. astfel ˆ at ˆ a a a a ıncˆ ıntre oricare dou˘ a¸ez˘ri senatoriale s˘ a s a a existe o singur˘ succesiune de str˘zi prin care se poate ajunge de la o a¸ezare a a s senatorial˘ la cealalt˘. ın s ¸ s˘ fac˘ economii cˆt mai ˆ a a a ınsemnate. ˆ calculul costului total de transport. A¸ez˘rile senatoriale sunt numerotate de la 1 s a la n.18 Cezar . ei se ¸ a s ¸ In deplaseaz˘ cu lectica.260 CAPITOLUL 14. s a a s ¸ Cerint˘ ¸a Scrieti un program care determin˘ costul minim care se poate obtine prin ¸ a ¸ alegerea adecvat˘ a celor k str˘zi pe care va circula lectica gratuit˘ ¸i a locului de a a as amplasare a s˘lii de ¸edint˘ a Senatului. senatorii. metroul sau teleportarea nefiind posibile la acea vreme). a a La alegerea sa ca prim consul. a s a s ¸ ıncˆ prin folosirea transportului gratuit. s˘ poat˘ folosi lectica gratuit˘ f˘r˘ a pl˘ti.

Exemplu cezar. a • Pentru 25% din teste n ≤ 30. pentru ¸ alegerea celor 3 str˘zi ˆ a ıntre a¸ez˘rile s a 5-7. pentru 25% din teste 30 < n ≤ 1000. 0 < k < n • 1 ≤ i. 8-10 ¸i a s˘lii de ¸edinte a Senatului s a s ¸ ˆ a¸ezarea 8 (dup˘ cum este evidentiat ın s a ¸ ˆ desen).in 13 3 12 23 28 78 75 54 56 89 8 10 10 11 10 12 10 13 cezar.. ın Exist˘ ¸i alte alegeri pentru care se obtine as ¸ solutia 11.14. a a a • Perechile din fi¸ierul de intrare sunt date astfel ˆ at respect˘ conditiile din s ıncˆ a ¸ problem˘. 7-8.out 11 Explicatie ¸ Costul minim se obtine. ¸ Timp maxim de executie/test: 0. j ≤ n ... i = j • Oricare dou˘ perechi de valori de pe liniile 2. pentru 10% din teste 5000 < n ≤ 10000. . n din fi¸ierul de intrare a s reprezint˘ dou˘ str˘zi distincte. de exemplu. 3.3.descriere solutie * ¸ ¸ O implementare posibil˘ utilizeaz˘ metoda GREEDY.5 secunde ¸ Indicatii de rezolvare . pentru 10% din teste 3000 < n ≤ 5000. EXEMPLE 261 • 1 < n ≤ 10000. pentru 25% din teste 1000 < n ≤ 3000. . O(n ∗ (n − k)) sau a a O((n − k) ∗ log(n)).

static int n. Toate nodurile au costul initial 1. i=(int)st. for(k=1. j=(int)st.k++) { st. st.j. se incre¸ menteaz˘ cu 1 costul tat˘lui acesteia. for(i=1. METODA OPTIMULUI LOCAL . iar frunzele se pot memora ˆ a ıntr-un minheap de costuri.nval.i<=n. .*. tat˘l acesteia poate deveni frunz˘ la rˆndul a a a a lui. static static static static static int[] int[] int[] int[] int[] v1 = new int[10001].k. structur˘ care se actualizeaz˘ ˆ timp logaritmic. st.262 CAPITOLUL 14.nval. g = new int[10001]. // curatenie . frunza de a cost minim. st.nextToken(). v2 = new int[10001]. a a ın Codul surs˘ a Varianta 1: import java.i++) g[i]=ca[i]=nde[i]=0.io. ca = new int[10001].nval.k<=n-1.nextToken(). dintre frunzele existente la un moment dat. dar cu un cost strict mai mare decˆt al frunzei eliminate. v1[k]=i. nde = new int[10001]. La eliminarea unei frunze.nextToken(). ns=(int)st. v2[k]=j. ns. a Se poate retine arborele cu ajutorul listelor de adiacent˘ (liniare sau organi¸ ¸a zate ca arbori de c˘utare). n=(int)st.nval..nextToken(). // gradele // ca[k]=costul acumulat in nodul k !!! // nde[k]=nr "descendenti" eliminati pana in k static void citire() throws IOException { int i. Validitatea metodei rezult˘ din observatia a a a ¸ c˘. static PrintWriter out..GREEDY Se elimin˘ succesiv. la eliminarea unei frunze oarecare. class cezar { static StreamTokenizer st.

. !!! timin=tata(imin)...} else if( (v2[k]==i) && (g[v1[k]] > 0) ) {t=v1[k]. aici este testul CORECT ..) static int tata(int i) // mai bine cu lista de adiacenta .k++) // n-1 muchii { if( (v1[k]==i) && (g[v2[k]] > 0) ) {t=v2[k]. // nr descendenti eliminati }// elimin() public static void main(String[] args) throws IOException { int k.. imin=-1.. { int k.MAX_VALUE. } initializare aiurea . nde[timin]=nde[timin]+nde[imin]+1.. ca[timin]=ca[timin]+ca[imin]+nde[imin]+1. t=-1. mai bine cu heapMIN .. int min. g[j]++. break. // initializarea aiurea ... EXEMPLE g[i]++.i++) // if(g[i]==1) // if(nde[i]+1<min) // { min=nde[i]+1.. g[imin]--. .out"))). for(k=1. st=new StreamTokenizer(new BufferedReader(new FileReader("cezar20. // for(i=1.t.k<=n-1. imin=i. i=frunza .14.3.senat=0.. out=new PrintWriter(new BufferedWriter(new FileWriter("cezar.in"))).cost=0... } static void eliminm() { int i. g[timin]--.} } return t. imin. timin. // frunze(g=1) cu cost=min 263 min=Integer. } }// citire(.i<=n. break.

print(v[i]+" "). class cezar // cost initial = 1 pentru toate nodurile . for(i=i1.out. CAPITOLUL 14.i++) { System. ns.k++) eliminm().*.s=0.k<=n. // gradele // ca[k]=costul acumulat in nodul k !!! static void afisv(int[] v. int[] v2 = new int[10001]. static PrintWriter out.. }// main }// class Varianta 2: import java.. static static static static int[] v1 = new int[10001].println(). } System.close(). } System.264 citire().out.out. } . METODA OPTIMULUI LOCAL .out. if(i%50==0) System. { static StreamTokenizer st.n). for(k=1. int i2) { int i.io.int i1.k<=n-1-ns.i<=i2.1. int[] ca = new int[10001].k++) if(g[k]>0) { cost+=ca[k]. //afisv(g. senat=k.GREEDY for(k=1. out.println().println("\n"+cost+" "+senat). out. int[] g = new int[10001]. static int n.println(cost+" "+senat).

g[j]++.) static int tata(int i) // mai bine cu liste de adiacenta . //afisv(v2.i++) { g[i]=0.nextToken(). } static void eliminm() { // frunze(g=1) cu cost=min . v1[k]=i.k<=n-1. n=(int)st. t=-1. // initializarea aiurea .k++) // este mai bine cu lista de adiacenta ? { if( (v1[k]==i) && (g[v2[k]]>0)) {t=v2[k]. } //afisv(v1. for(i=1.} else if( (v2[k]==i) && (g[v1[k]]>)) {t=v1[k].nval. { int k.. v2[k]=j. g[i]++.nval.k++) { st. }// citire(. break. break. ca[i]=1... st.k<=n-1.} } return t. } // curatenie . i=(int)st. for(k=1.1.n-1).14.i<=n. // cost initial in nodul i for(k=1....1. st.n-1). ns=(int)st. //afisv(g.nextToken().n).t. st.nval. j=(int)st. EXEMPLE 265 static void citire() throws IOException { int i.nval.nextToken()..k.nextToken().1..j.3.

GREEDY int i.n). g[imin]--.k<=n.266 CAPITOLUL 14. for(k=1. imin=-1. } //afisv(c. s+=min. // // // // initializare aiurea . } timin=tata(imin)..out. int min. g[timin]--..senat=0.i++) if(g[i]==1) if(ca[i]<min) { min=ca[i]. for(i=1. METODA OPTIMULUI LOCAL .MAX_VALUE.in"))).k++) { eliminm(). break.out"))). imin=i.. i=frunza cost acumulat //System. ca[timin]=ca[timin]+min. citire(). min=Integer. timin. }// elimin() public static void main(String[] args) throws IOException { int k.k<=n-1-ns.i<=n. . mai bine cu heapMIN .1. out=new PrintWriter(new BufferedWriter(new FileWriter("cezar.. st=new StreamTokenizer(new BufferedReader(new FileReader("cezar20. for(k=1. imin.k++) if(g[k]>0) { senat=k.println(" Elimin nodul "+imin+ // " timin = "+timin+" ca = "+ca[timin]).

3.14. }// main }// class 267 . out.println("\n"+s+" "+senat).close().out.println(s+" "+senat). out. EXEMPLE } System.

GREEDY .268 CAPITOLUL 14. METODA OPTIMULUI LOCAL .

.... ∀i = j. .1.. De exemplu.. m}n definit˘ astfel: a {(s1 . . Fiecare element (s1 . 2. nu metoda backtracking ˆ sine este dificil de ˆ ¸eles ci a ın ınt modalitatea de generare a produsului cartezian.. De exemplu. ¸ ˆ majoritatea cazurilor nu oricare element al produsului cartezian este solutie In ¸ ci numai cele care satisfac anumite restrictii. Metoda se aplic˘ numai atunci cˆnd nu exist˘ nici o alt˘ cale de rezolvare a a a a a problemei propuse..1 Generarea iterativ˘ a produsului cartezian a Presupunem c˘ multimile Si sunt formate din numere ˆ a ¸ ıntregi consecutive cuprinse ˆ ıntre o valoare min ¸i o valoare max. 1. m} poate fi reformulat˘ ca problema determin˘rii submultimii produsului a a ¸ cartezian {1. × Sn (cu multimile Sk finite) care ¸ are anumite propriet˘¸i. m}n |si = sj . . Dorim s˘ gener˘m produsul cartezian S1 × S2 × . max = 9 s a atunci Si = {0... j ≤ n}..... 2. 15.1 Generarea produsului cartezian Pentru ˆ ıncep˘tori. problema determin˘rii ¸ a tuturor combin˘rilor de m elemente luate cˆte n (unde 1 ≤ n ≤ m) din multimea a a ¸ {1. dac˘ min = 0. sn ) ∈ {1. s2 . s2 .. × Sn a a 269 .Capitolul 15 Metoda backtracking Metoda backtracking se utilizeaz˘ pentru determinarea unei submultimi a a ¸ unui produs cartezian de forma S1 × S2 × .. 9}... sn ) al submultimii produsului at ¸ cartezian poate fi interpretat ca solutie a unei probleme concrete... 1 ≤ i. deoarece timpul de executie este de ordin exponential. ¸ ¸ 15.. 2.. .. .

. Urm˘toarea configuratie a acestora este a a a ¸ 0 1 2 3 4 5 0 0 0 1 dup˘ care urmeaz˘ a a 0 1 . de gaze.. La ˆ ınceput k = n ¸i.. pe aceast˘ pozitie k. n n+1 Folosim o variabil˘ k pentru a urm˘ri pozitia din vector pe care se schimb˘ a a ¸ a valorile.. ˆ acest moment. pe care putem s˘-l afi¸am.... odat˘ cu aparitia valorii 9 = max. pentru n = 4). de ap˘..270 CAPITOLUL 15.. . . a2 . imaginea kilometrajelor de ma¸ini sau a contoarelor de a ın s energie electic˘. valorile se schimb˘ crescˆnd de s a ¸ a a la min c˘tre max.. .. deci k = k − 1 (acum k = 3). n n+1 Ce se ˆ ampl˘ mai departe? Apare configuratia ıntˆ a ¸ 0 1 2 3 4 5 0 0 1 0 ˆ ıntr-un mod ciudat! 0 1 . Se ajunge astfel la configuratia (k = 4 = n aici!) a ¸ 0 1 2 3 4 5 0 0 0 9 0 1 .. s a ¸ Cum ˆ ıncepem generarea produsului cartezian? O prim˘ variant˘ este s˘ atribuim tuturor componentelor ai valoarea min ¸i a a a s avem astfel un prim element al produsului cartezian. etc... METODA BACKTRACKING (de exemplu.... atunci am descoperit singuri aceast˘ metod˘! a a Pe pozitia k = n... ¸ a 0 1 2 3 4 5 0 0 0 0 1 . Este a a util˘... s 0 1 2 3 4 5 0 1 .. . n n+1 .. a s˘ 0 1 2 3 4 5 0 0 0 0 0 1 . n n+1 0 1 2 3 4 5 0 0 0 2 0 1 . max].. n n+1 Ne trebuie un marcaj pentru a preciza faptul c˘ o anumit˘ component˘ este a a a goal˘ (nu are plasat˘ ˆ ea o valoare valid˘).. n n+1 Trebuie s˘ construim urm˘toarele elemente ale produsului cartezian. Folosim un vector cu n elemente a = (a1 . .. se poate spune c˘ aici este cheia metodei backtraching! Dac˘ reu¸im a a s s˘ ˆ ¸elegem acest pas de trecere de la o configuratie la alta ¸i s˘ formaliz˘m ce a ınt ¸ s a a am observat.. n n+1 Ei bine. a¸a c˘ vom considera c˘ pozitia k este goal˘ ¸i vom trece pe o s a a ¸ a s pozitie mai la stˆnga. . s-au epuizat toate ¸ a ¸ valorile posibile... a ın Este totu¸i util˘ initializarea gol=min-1.. ˆ acest scop folosim variabila gol care a a ın a In poate fi initializat˘ cu orice valoare ˆ ¸ a ıntreag˘ care nu este ˆ intervalul [min. an ) ¸i vom atribui fiec˘rei componente ai valori cuprinse ˆ s a ıntre min ¸i max.. .. .

. se face pasul spre dreapta (k = k + 1).. ..15. n n+1 Aici k = 3 ¸i gol=-1< max. se plaseaz˘ prima valoare valid˘ (deci ın s ¸ a a a valoarea min).. n n+1 Aici k = 4 = n ¸i 9 = max.1.. a s ın ın a ˆ cazul nostru k = 4 ¸i pozitia este goal˘. Pe pozitia k se poate pune o nou˘ valoare: s ¸ a • se pune gol+1= −1 + 1 = 0 = urm˘toarea valoare pe pozitia k a ¸ . a ¸ 0 1 2 3 4 5 0 0 1 0 1 . S˘ consider˘m c˘ s-a ajuns la configuratia a a a ¸ 0 1 2 3 4 5 0 0 9 9 0 1 .. ˆ ¸elegem de ce este util s˘ initializ˘m ınt a ¸ a variabila gol cu valoarea min − 1... n n+1 Cum trecerea de la o valoare la alta se face prin cre¸terea cu o unitate a valorii s vechi iar acum facem trecerea gol → min. deci k = k − 1 a 0 1 2 3 4 5 0 0 0 1 .. deci k = k − 1 a 0 1 2 3 4 5 0 0 9 0 1 .. ... n n+1 Aici (dac˘ nu am ie¸it ˆ afara vectorului... .... Pe pozitia k nu se mai poate pune o nou˘ valoare s ¸ a ¸i atunci: s • se pune gol pe pozitia k ¸ • se face pasul spre stˆnga. a a ın 0 1 2 3 4 5 0 0 1 0 1 .. .. n n+1 Dup˘ plasarea unei valori pe pozitia k. 0 1 2 3 4 5 0 0 1 0 0 1 .. deci ˆ acest caz cu 1.. GENERAREA PRODUSULUI CARTEZIAN 271 Pe pozitia k = 3 se af˘ valoarea 0 care se va schimba cu urm˘toarea valoare ¸ a a (dac˘ exist˘ o astfel de valoare ≤ max)... ˆ urma pasului f˘cut spre dreapta!). . n n+1 Aici k = 3 ¸i 9 = max. Pe pozitia k nu se mai poate pune o nou˘ valoare ¸i s ¸ a s atunci: • se pune gol pe pozitia k ¸ • se face pasul spre stˆnga. deci k = k + 1 0 1 2 3 4 5 0 1 0 1 .. Pe pozitia k se poate pune o nou˘ valoare ¸i atunci: s ¸ a s • se pune 0 + 1 = 1 = urm˘toarea valoare pe pozitia k a ¸ • se face pasul spre dreapta..... . . n n+1 Aici k = 2 ¸i 0 < max.

.. deci k = k + 1 0 1 2 3 4 5 0 1 0 1 0 1 .... .. .. .. n n+1 Nu-i nimic! Aici s-a terminat generarea produsului cartezian! ..... a ın a a a ¸ ˆ ıncerc˘m s˘ punem urm˘toarea valoare (gol are ca ”urm˘toarea valoare” pe min) a a a a pe aceast˘ pozitie ¸i a ¸ s • dac˘ se poate: se pune urm˘toarea valoare ¸i se face pasul spre dreapta. Ajungem la k = 4 s a ¸ 0 1 . n n+1 0 1 2 3 4 5 9 9 se gole¸te pozitia ¸i ajungem la k = 1 s ¸ s 0 1 . n n+1 iar aici k = n + 1 ¸i am ajuns ˆ afara vectorului! Nu-i nimic! Se afi¸eaz˘ s ın s a solutia 0100 ¸i se face pasul la stˆnga... n n+1 A ap˘rut ˆ mod evident urm˘toarea regul˘: ajungˆnd pe pozitia k ≤ n. n n+1 0 1 2 3 4 5 iar aici k = 0 ¸i am ajuns ˆ afara vectorului! s ın 0 1 . .. deci k = k + 1 0 1 2 3 4 5 0 1 0 0 1 . . .. Pe pozitia k se poate pune o nou˘ valoare: s ¸ a • se pune gol+1= −1 + 1 = 0 = urm˘toarea valoare pe pozitia k a ¸ • se face pasul spre dreapta. a a s • dac˘ nu se poate: se pune gol=min − 1 ¸i se face pasul spre stˆnga. a s a Presupunem c˘ s-a ajuns la configuratia a ¸ 0 1 2 3 4 5 9 9 9 9 care se afi¸eaz˘ ca solutie.. n n+1 Aici k = 4 ¸i gol=-1< max. . Aici k = 4 ¸i 0 < max.......... deci k = k + 1 0 1 2 3 4 5 0 1 0 0 0 1 . .. n n+1 0 1 2 3 4 5 9 9 9 se gole¸te pozitia ¸i ajungem la k = 2 s ¸ s 0 1 ... METODA BACKTRACKING • se face pasul spre dreapta... n n+1 0 1 2 3 4 5 9 se gole¸te pozitia ¸i ajungem la k = 0 s ¸ s 0 1 .. .272 CAPITOLUL 15.... Pe pozitia k se ¸ s a s ¸ poate pune o nou˘ valoare: a • se pune 0 + 1 = 1 = urm˘toarea valoare pe pozitia k a ¸ • se face pasul spre dreapta. n n+1 0 1 2 3 4 5 9 9 9 9 se gole¸te pozitia ¸i ajungem la k = 3 s ¸ s 0 1 ..

000 ms pentru 8 cu 14 { static int n=8.print(a[i])..currentTimeMillis().. while (k>0) if (k==n+1) {/* afis(a).i<=n.println(). System.out. se m˘re¸te cu 1 valoarea ¸i se face pasul spre dreapta a s s 8.15. static void afis(int[] a) { for(int i=1.out. */ --k. static int[] a=new int[n+1]. min=1. s a • proces de calcul: 1. unde S = {min. GENERAREA PRODUSULUI CARTEZIAN 273 Putem descrie acum algoritmul pentru generarea produsului cartezian S n . cˆt timp nu s-a terminat generarea a 4. altfel. k=n+1. min + 1. else a[k--]=gol.1. System. } t2=System. for(i=1. } } ..n] vectorul solutie ¸ − k ”pozitia” ˆ vectorul solutie. gol=min-1.t2.i<=n. altfel. dac˘ se poate m˘ri valoarea pe pozitia curent˘ a a ¸ a 7..i++) a[i]=min. } public static void main (String[] args) { int i.currentTimeMillis(). long t1.} else { if (a[k]<max) ++a[k++]. cu conventiile k = 0 precizeaz˘ terminarea ¸ ın ¸ ¸ a gener˘rii. se gole¸te pozitia curent˘ ¸i se face pasul spre stˆnga s ¸ as a 3’. max}: • structuri de date: − a[1.i++) System. dac˘ este deja construit˘ o solutie a a ¸ 5. max=14. . se afi¸eaz˘ solutia ¸i se face pasul spre stˆnga s a ¸ s a 6. iar k = n + 1 precizeaz˘ faptul c˘ s-a construit o solutie care poate fi a a a ¸ afi¸at˘. Implementarea acestui algoritm ˆ Java este urm˘toarea: ın a class ProdCartI1 // 134. se construie¸te prima solutie s ¸ 2. k.println("Timp = "+(t2-t1)+" ms").out. revenire la 3. t1=System. se plaseaz˘ pozitia ˆ afara vectorului (ˆ dreapta) a ¸ ın ın 3.

static void afis(int[] a) { for(int i=1.} else { if (a[k]<max) ++a[k++]. Implementarea ˆ acest caz este urm˘toarea: s ın a class ProdCartI2 // 134. min=1.i++) System.currentTimeMillis(). for(i=1. k.t2. static int[] a=new int[n+1].print(a[i]).i<=n.max=14. min=1. t1=System. else a[k--]=gol.i<=n. gol=min-1. System.out. System. } public static void main (String[] args) { int i. static void afis(int[] a) { for(int i=1.i++) a[i]=gol. } } 15.currentTimeMillis().println("Timp = "+(t2-t1)+" ms"). } t2=System.print(a[i]).out.274 CAPITOLUL 15.750 ms pentru 8 cu 14 { static int n=8.println(). Nu mai avem ˆ acest caz o solutie gata construit˘ dar ¸ ın ın ¸ a algoritmul este acela¸i. } . k=1.1.println().out. max=14.2 Generarea recursiv˘ a produsului cartezian a class ProdCartR1 // 101. while (k>0) if (k==n+1) {/* afis(a).out.i<=n. static int[] a=new int[n+1].i++) System. */ --k. System.000 ms pentru 8 cu 14 { static int n=8. long t1. METODA BACKTRACKING O alt˘ variant˘ ar putea fi initializarea vectorului solutie cu gol ¸i plasarea a a ¸ ¸ s pe prima pozitie ˆ vector.out.

i++) { a[k]=i. System. for(i=min.out.t2. */ return. } } public static void main (String[] args) { long t1. f(1). if (k>n) {/* afis(a).i<=n. t1=System.i<=max. f(1). static int[] a=new int[n+1].i++) System.currentTimeMillis().max=14.i++) { a[k]=i. } } public static void main (String[] args) { long t1. t2=System. for(i=min. }.t2. t1=System.out.1.println().currentTimeMillis().println("Timp = "+(t2-t1)+" ms"). GENERAREA PRODUSULUI CARTEZIAN 275 static void f(int k) { int i. } static void f(int k) { int i. System. } } class ProdCartR2 // 71. System.300 ms pentru 8 cu 14 { static int n=8. } } .currentTimeMillis(). f(k+1). t2=System.15.currentTimeMillis().println("Timp = "+(t2-t1)+" ms"). static void afis(int[] a) { for(int i=1.i<=max.print(a[i]). if (k<n) f(k+1).out. min=1.out.

m=a. static char[][] a = { {0}. static int n. public static void main(String[] args) { n=4.i++) { x[k]=a[i]. for(i=1.i<=m. else afisv(). x=new char[n+1].’A’.m. static int[] m.’3’} }.’A’. {0. .276 CAPITOLUL 15.’X’}.println(). if(k<n) f(k+1). } } static void afisv() { int i. for(i=1. System.’1’.out. static char[] a={0.’B’}. i<=n. METODA BACKTRACKING class ProdCartCar1 { static char[] x. } static void f(int k) { int i.print(x[i]).length-1.’2’. i++) System. {0. } }//class class ProdCartCar2 { static char[] x.out. f(1). static int n.

j<=m[k]. solutia poate fi pus˘ sub forma unui vector x = (x1 .print(x[i]). } } static void afisv() { int i.. ¸ Tehnica backtracking pleac˘ de la urm˘toarea premis˘: a a a dac˘ la un moment dat nu mai am nici o ¸ans˘ s˘ ajung la solutia a s a a ¸ c˘utat˘. .2..j++) { x[k]=a[k][j]. . METODA BACTRACKING public static void main(String[] args) { int i.2 Metoda bactracking Se folose¸te pentru rezolvarea problemelor care ˆ s ındeplinesc urm˘toarele conditii: a ¸ 1. multimile Ai sunt finite. for(j=1.length-1.. f(1). } }// class 277 15. nu se cunoa¸te o alt˘ metod˘ mai rapid˘ de rezolvare. x2 . i++) System.length-1. m=new int[n+1].. else afisv().15. 3. i<=n. renunt s˘ continui pentru o valoare pentru care ¸tiu c˘ nu a a ¸ a s a ajung la nici un rezultat. ¸ a i = 1. if(k<n) f(k+1).i++) m[i]=a[i].. s a a a 2..out.i<=n. xn ) cu xi ∈ Ai .out. for(i=1.println(). n=a. System. for(i=1. x=new char[n+1]. n. . } static void f(int k) { int j.

ıncˆ a a a ¸ • la completarea componentei k se verific˘ dac˘ solutia partial˘ (x1 . 1}4 . METODA BACKTRACKING Specificul metodei const˘ ˆ maniera de parcurgere a spatiului solutiilor.d.. a ¸ ˆ figur˘ este ilustrat modul de parcurgere a spatiului solutiilor ˆ cazul In a ¸ ¸ ın gener˘rii produsului cartezian{0. x2 . ¸. sau dac˘e dore¸te determinarea unei noi solutii. s˘ nu fie dou˘ In ın ¸ a a componente al˘turate egale) anumite ramuri ale structurii arborescente asociate a sunt abandonate ˆ ınainte de a atinge lungimea n.. × An ..278 CAPITOLUL 15. la fiecare etap˘ fiind completat˘ cˆte o ¸ a a a component˘. . a ˆ cazul ˆ care sunt specificate restrictii (ca de exemplu. xk ) a a ¸ ¸ a verific˘ conditiile induse de restrictiile problemei (acestea sunt numite conditii de a ¸ ¸ ¸ continuare). • dac˘ au fost ˆ a ıncercate toate valorile corespunz˘toare componentei k ¸i ˆ a a s ınc˘ nu a fost g˘ sit˘ o solutie. a • alegerea unei valori pentru o component˘ se face ˆ a ıntr-o anumit˘ ordine a astfel ˆ at s˘ fie asigurat˘ o parcurgere sistematic˘ a spatiului A1 × A2 × .m.. s • procesul de c˘utare ¸i revenire este continuat pˆn˘ cˆnd este g˘sit˘ o solutie a s a a a a a ¸ (dac˘ este suficient˘ o solutie) sau pˆn˘ cˆnd au foste testate toate configuratiile a a ¸ a a a ¸ posibile (dac˘ sunt necesare toate solutiile)..a. a ın ¸ ¸ • solutiile sunt construite succesiv. se revine a a ¸ s s ¸ la componenta anterioar˘ (k−1) ¸i se ˆ a s ıncearc˘ urm˘toarea valoare corespunz˘ toare a a a acesteia. 0 1 x1 0 1 0 1 x2 0 1 0 1 0 1 0 1 x3 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 x4 0 1 x1 0 1 0 1 x2 0 1 0 1 x3 0 1 0 1 x4 .

ˆ caz afirmativ. ¸ ¸ ¸ ˆ aplicatiile concrete solutia nu este obtinut˘ numai ˆ cazul ˆ care k = n In ¸ ¸ ¸ a ın ın ci este posibil s˘ fie satisf˘cut˘ o conditie de g˘sire a solutiei pentru k < n (pentru a a a ¸ a ¸ anumite probleme nu toate solutiile contin acela¸i num˘r de elemente). An . initiarizarea vectorului solutie ¸ ¸ k=1. A2 . se trece la nivelul inferior k − 1 prin ie¸irea din a s procedura recursiv˘ f . . METODA BACTRACKING 279 ˆ aplicarea metodei pentru o problem˘ concret˘ se parcurg urm˘toarele In a a a etape: • se alege o reprezentare a solutiei sub forma unui vector cu n componente. a a a a In procedura se autoapeleaz˘ pentru k + 1.. ¸ • se identific˘ multimile A1 . An ¸i se stabile¸te o ordine ntre elemente a ¸ s s ˆ care s˘ indice modul de parcurgere a fiec˘rei multimi. se initializeaz˘ nivelul ¸i se caut˘ un succesor.15.. ˆ caz contrar urmˆnd a se continua a ın a c˘utarea succesorului.2. ın ¸ ın ¸ s˘ s − ˆ caz contrar. a . altfel golesc ¸i fac pas dreapta s } Vectorul solutie x contine indicii din multimile A1 . ¸ ¸ s a 15.k++) x[k]=gol. Principiul de functionare al functiei a a a a ¸ f (primul apel este f (1)) corespunz˘tor unui nivel k este urm˘torul: a a − ˆ situatia ˆ care avem o solutie.k<=n. altfel m˘resc ¸i r˘mˆn pe pozitie a s a a else x[k–]=gol. .} atunci: afi¸are solutie ¸i pas stˆnga s ¸ s a else altfel: { if(x[k]<max[k]) dac˘ exist˘ elemente de ˆ a a ıncercat if(posibil(1+x[k])) dac˘ 1+x[k] este valid˘ a a ++x[k++].. o afi¸am ¸i revenim pe nivelul anterior.2. a a ¸ • pornind de la restrictiile problemei se stabilesc conditiile de validitate ale ¸ ¸ solutiilor partiale (conditiile de continuare). –k. pozitionare pe prima component˘ ¸ a while (k>0) cˆt timp exist˘ componente de analizat a a if (k==n+1) dac˘ x este solutie a ¸ {afis(x).. a a ¸ ¸ a 15. A2 . atunci m˘resc ¸i fac pas dreapta a s else ++x[k].. ın ¸ a s a − cˆnd am g˘sit un succesor.2. ¸ ¸ ¸ x[k] = i ˆ ınseamn˘ c˘ pe pozitia k din solutia x se afl˘ ai din Ak . a − dac˘ nu avem succesor. verific˘m dac˘ este valid.2 Backtracking recursiv Varianta recursiv˘ a algoritmului backtracking poate fi realizat˘ dup˘ o a a a schem˘ asem˘n˘toare cu varianta recursiv˘. Mai precis.1 Bactracking iterativ Structura general˘ a algoritmului este: a for(k=1..

¸ ¸ ¸ a s a class GenAranjI1 { static int n=2.i<=pozmax. m}.. --k. . Conditia de g˘sire a unei solutii: Orice vector cu n componente care respect˘ ¸ a ¸ a restrictiile este o solutie..print(a[i]).out.i<=n.3. 2. ¸ Restrictiile ¸i conditiile de continuare: Dac˘ x = (x1 .. x2 . static void afis(int[] a) { for(int i=1... METODA BACKTRACKING 15. j ∈ {1. for(i=1.1 Generarea aranjamentelor Reprezentarea solutiilor: un vector cu n componente. gol=min-1. .i++) System. xn ) este o solutie ¸ s ¸ a ¸ ea trebuie s˘ respecte restrictiile: xi = xj pentru oricare i = j.i<=n. x2 . k. } public static void main (String[] args) { int i. static int[] a=new int[n+1]. System. return false..i++) if (a[i]==val) return true.. int pozmax) { for(int i=1. unde i. Cˆnd k = n + 1 a fost g˘sit˘ o solutie. min=1. ¸ ¸ a a a ¸ Prelucrarea solutiilor: Fiecare solutie obtinut˘ este afi¸at˘.max=4.280 CAPITOLUL 15. k=1. Un vector cu k a ¸ elemente (x1 ..out.. .. . ¸ Multimile Ak : {1. k}.println(). xk ) poate conduce la o solutie numai dac˘ satisface conditiile ¸ a ¸ de continuare xi = xj pentru orice i = j. 2. } static boolean gasit(int val. while (k>0) if (k==n+1) {afis(a)...3 Probleme rezolvate 15.i++) a[i]=gol.} else .

boolean ok. static int[] a=new int[n+1].max=4. while (a[k] < max) // caut o valoare posibila { ++a[k]. } } } class GenAranjI2 { static int n=2. } if(!ok) k--. // maresc si raman pe pozitie else a[k--]=gol.i<=n. min=1.i<=n.i++) if (a[i]==a[k]) return false. ok=posibil(k). static void afis() { for(int i=1. k=1.i++) System. else if (k == n) afis(). return true.out.k-1)) ++a[k++].3.print(a[i]).i++) a[i]=gol.println().i<k. PROBLEME REZOLVATE { 281 if(a[k]<max) if(!gasit(1+a[k]. static int gol=min-1.out. if(ok) break. } static boolean posibil(int k) { for(int i=1. } public static void main (String[] args) { int i. .15. for(i=1. k. System. while (k>0) { ok=false. // maresc si pas dreapta else ++a[k].

i<=n. i<=m.282 else a[++k]=0. for(j=1.print(a[i]+" "). // in for i } a[k]=i. break.out. // in for j } if(gasit) continue. for(int i=1. } static void f(int k) { int i. else afis(). System.j.i++) System. if(k<n) f(k+1). i++) { if(k>1) // nu este necesar ! { gasit=false.out.println().out. m=4. } }// class .j<=k-1. boolean gasit.print(++nsol+" : "). for(i=1.j++) if(i==a[j]) { gasit=true. static int[] a=new int[n+1]. static void afis() { System. } } public static void main(String[] args) { f(1). METODA BACKTRACKING class GenAranjR1 { static int n=2. nsol=0. } } } CAPITOLUL 15.

j<k. a[k]=i..j++) if(i==a[j]) { ok=false.print(a[i]). // k=1 ==> nu am in stanga .m. for nu se executa ! for(j=1.3. else afisv(). System.println().j. i<=n. } 283 static void f(int k) { boolean ok. } } .i<=m. for(i=1. static int n. f(1). for(i=1. break.out. public static void main(String[] args) { n=2. i++) System.i++) { ok=true. } } static void afisv() { int i..15. if(k<n) f(k+1). m=4. } if(!ok) continue.out. int i. PROBLEME REZOLVATE class GenAranjR2 { static int[] a. a=new int[n+1].

currentTimeMillis().println("Timp = "+(t2-t1)+" ms")..max=14.currentTimeMillis(). System. METODA BACKTRACKING 15. for(i=1.out. System.2 Generarea combin˘rilor a Sunt prezentate mai multe variante (iterative ¸i recursive) cu scopul de a s vedea diferite modalit˘¸i de a cˆ¸tiga timp ˆ executie (mai mult sau mai putin at as ın ¸ ¸ semnificativ!). static void afis(int[] a) { int i. } public static void main (String[] args) { int i. while (k>0) if (k==n+1) { afis(a).3. else ++a[k]. } }// class 40 ms cu 8 14 fara afis .i<=n.i<=n.print(++nv+" : ").i++) System. static int gol=min-1. } else { if(a[k]<max) if(1+a[k]>a[k-1]) ++a[k++]. t1=System. --k. // maresc si pas dreapta (k>1) .i++) a[i]=gol. } t2=System.print(a[i]). // initializat si a[0] care nu se foloseste!! k=1. for(i=0.println(). static int[] a=new int[n+1]. min=1. System.out..t2.out. // maresc si raman pe pozitie else a[k--]=gol. k.nv=0.out.284 CAPITOLUL 15. long t1. class GenCombI1a // 4550 ms cu 12 22 // { // 7640 ms cu 8 14 cu afis static int n=8.

3. System. /* afis(a). long t1.println(). PROBLEME REZOLVATE class GenCombI1b // 3825 ms 12 22 sa nu mai merg la n+1 !!!! { static int n=12. static int[] a=new int[n+1]. System. min=1.print(a[i]). */}// maresc.println("Timp = "+(t2-t1)+" ms"). static int gol=min-1.out. } . // maresc si pas dreapta (k>1) . } t2=System. } 285 public static void main (String[] args) { int i.println()... static int gol=min-1.currentTimeMillis(). else { ++a[k].i<=n. // maresc si raman pe pozitie else a[k--]=gol.out.i++) System. static int[] a=new int[n+1].t2.i<=n.i++) a[i]=gol. afisez si raman pe pozitie else ++a[k]. static void afis(int[] a) { for(int i=1.out. min=1.print(a[i]). } }// class class GenCombI2a // 1565 ms 12 22 { static int n=12.out. // initializat si a[0] care nu se foloseste!! int k=1. System.max=22.i++) System.currentTimeMillis(). static void afis(int[] a) { for(int i=1.i<=n. while (k>0) { if(a[k]<max) if(1+a[k]>a[k-1]) if(k<n) ++a[k++].15.out. for(i=0.max=22. t1=System.

print(a[i]). } public static void main (String[] args) { int i. long t1. static int gol=min-1.out. static int[] a=new int[n+1].currentTimeMillis().i<=n. t1=System. t1=System.. // maresc si pas dreapta (k>1) . */ --k. System. min=1. k. k. while (k>0) if (k==n+1) {/* afis(a).i++) System.286 CAPITOLUL 15.i++) a[i]=gol.max=22. METODA BACKTRACKING public static void main (String[] args) { int i.out. static void afis(int[] a) { for(int i=1. // initializat si a[0] care nu se foloseste!! k=1. // maresc si raman pe pozitie else a[k--]=gol.println("Timp = "+(t2-t1)+" ms"). } } class GenCombI2b // 1250 ms 12 22 { static int n=12.t2.out. long t1. for(i=0.currentTimeMillis().i<=n. while (k>0) .i++) a[i]=gol. System. } t2=System.t2. else ++a[k].. // initializat si a[0] care nu se foloseste!! k=1.} else { if(a[k]<max-(n-k)) // optimizat !!! if(1+a[k]>a[k-1]) ++a[k++].currentTimeMillis().i<=n.println(). for(i=0.

print(a[i]). k.t2. for(i=0.. else { ++a[k]. */ --k. static void afis(int[] a) { for(int i=1. max=22.out. } } .} else { if(a[k]<max-(n-k)) // optimizat !!! if(1+a[k]>a[k-1]) ++a[k++]. min=1.println("Timp = "+(t2-t1)+" ms"). else ++a[k]. } public static void main (String[] args) { int i. /* afis(a). PROBLEME REZOLVATE { 287 if(a[k]<max-(n-k)) // optimizat !!! if(1+a[k]>a[k-1]) if(k<n) ++a[k++].currentTimeMillis().15. // maresc si pas dreapta (k>1) .i<=n. System.out. // initializat si a[0] care nu se foloseste!! k=1. } t2=System.out.currentTimeMillis(). static int[] a=new int[n+1]. // maresc si raman pe pozitie else a[k--]=k-gol-1. // si mai optimizat !!! long t1.3..currentTimeMillis(). // maresc si pas dreapta (k>1) .i<=n. System.println("Timp = "+(t2-t1)+" ms"). } } class GenCombI3a // 835 ms 12 22 { static int n=12... System. while (k>0) if (k==n+1) {/* afis(a).out. gol=min-1. */}// maresc.println(). t1=System. // si mai optimizat !!! } t2=System.i++) System. afisez si raman pe pozitie else ++a[k].i++) a[i]=i-gol-1. // maresc si raman pe pozitie else a[k--]=gol.

print(a[i]).out.println(). m=22.out. t1=System. } } class GenCombR1a // 2640 ms 12 22 { static int[] x. n=12.currentTimeMillis(). k. System. max=22. long t1.m. public static void main(String[] args) { long t1. } public static void main (String[] args) { int i.println("Timp = "+(t2-t1)+" ms"). // maresc if(a[k]>a[k-1]) if(k<n) k++.t2. while (k>0) { if(a[k]<max-(n-k)) // optimizat !!! { ++a[k]. */ // afisez } else a[k--]=k-gol-1. static void afis(int[] a) { for(int i=1. min=1. // pas dreapta /* else afis(a).i<=n. // si mai optimizat !!! k=1. t1=System.out. // si mai optimizat !!! } t2=System.i<=n. gol=min-1. . METODA BACKTRACKING class GenCombI3b // 740 ms 12 22 { static int n=12.i++) a[i]=i-gol-1.currentTimeMillis().t2. static int[] a=new int[n+1].288 CAPITOLUL 15. for(i=0. System. static int n.i++) System.currentTimeMillis().

/* else afis(a). static void afis(int[] a) { for(int i=1.println("Timp = "+(t2-t1)+" ms"). System.println().i<=m.out.print(a[i]). } static void f(int k) { for(int i=1. i<=n.i++) { if(k>1) if(i<=x[k-1]) continue.currentTimeMillis(). static int[] a=new int[n+1].i<=n. x[k]=i.out. */ } } static void afisv() { for(int i=1./* else afisv(). if(k<n) f(k+1).m=22. // a[0]=0 deci merge ! a[k]=i. t2=System.i++) System. */ } } . f(1). PROBLEME REZOLVATE x=new int[n+1].out.println(). } } 289 class GenCombR1b // 2100 ms 12 22 { static int n=12. i++) System. if(k<n) f(k+1).out. System.i++ ) { if (i<=a[k-1]) continue. System.15.3.i<=m. } static void f(int k) { for(int i=1.print(x[i]).out.

out. /* else afisx().out. } static void afis(int k) // pentru urmarirea executiei ! { // ni = numar incercari !!! int i. System. i<=m-n+k. . }//main }//class class GenCombR2a // 510 ms 12 22 { static int n=12.currentTimeMillis(). t1=System. System. } x[k]=i. if(i<=x[k-1]) continue. */ } } .println(). m=22.println("Timp = "+(t2-t1)+" ms"). f(1). t2=System. static void afisx() { System.i<=n.print(x[i]+" "). static int[] x=new int[n+1].print(x[i]+" "). System. ni=0.print(++nsol+" ==> ").t2.println(). if(k<n) f(k+1). } static void f(int k) { for(int i=k.out. nsol=0.print(++ni+" : "). for(int i=1.i++) System.i<=k.out.out.i++) System.290 CAPITOLUL 15.out. System.currentTimeMillis().out. i++) // imbunatatit ! { if(k>1) { // afis(k-1). METODA BACKTRACKING public static void main (String [] args) { long t1. for(i=1.

/* else afisx(). */ } } public static void main(String[] args) { long t1. i++) // imbunatatit ! { if(i<=x[k-1]) continue. } static void f(int k) { for(int i=k.t2.3.out. static int[] x=new int[n+1]. System. PROBLEME REZOLVATE 291 public static void main(String[] args) { long t1.out. nsol=0.15.out.i++) System. i<=m-n+k. t2=System.println().out.print(++nsol+" ==> "). } static void afis(int k) // pentru urmarirea executiei ! { // ni = numar incercari !!! System. for(int i=1.println().currentTimeMillis(). t1=System. f(1).println("Timp = "+(t2-t1)+" ms"). . x[k]=i.currentTimeMillis().ni=0.t2. static void afisx() { System. for(int i=1.currentTimeMillis().print(x[i]+" "). if(k<n) f(k+1). t1=System.out. System.out.print(++ni+" : ").i++) System.out.i<=n.print(x[i]+" ").i<=k. m=22. System. } }// class class GenCombR2b // 460 ms 12 22 { static int n=12.

out.i++) System. } x[k]=i. i<=m-n+k. if(i<=x[k-1]) continue.print(x[i]+" ").out. */ } } . } static void f(int k) { int i.print(++nsol+" ==> "). for(i=1. METODA BACKTRACKING f(1).out.print(++ni+" : ").out.out. /* else afisx().println("Timp = "+(t2-t1)+" ms").i<=n. System. System.print(x[i]+" "). System. static int m=22.println().out. } static void afis(int k) { int i.292 CAPITOLUL 15. static int[] x=new int[n+1].ni=0. } }// class class GenCombR3a // 165 ms 12 22 { static int n=12. if(k<n) f(k+1). System. i++) // si mai imbunatatit !!! { if(k>1) { // afis(k-1).out. static void afisx() { int i.i<=k. for(i=1.currentTimeMillis(). System.println(). for (i=x[k-1]+1. static int nsol=0. t2=System.i++) System.

f(1).currentTimeMillis(). System. System. } static void f(int k) { int i.print(x[i]+" ").i<=n. t1=System.print(++nsol+" : "). i<=m-n+k.currentTimeMillis().i++) System. System. static void afisx() { int i.t2.15.t2. static int nsol=0. System. static int m=22.println().println("Timp = "+(t2-t1)+" ms").out. PROBLEME REZOLVATE public static void main(String[] args) { long t1. f(1). } }// class class GenCombR3b // 140 ms 12 22 { static int n=12.out. t2=System.out.currentTimeMillis().out. */ } } public static void main(String[] args) { long t1. t1=System. i++) { x[k]=i. if(k<n) f(k+1). static int[] x=new int[n+1]. /* else afisx(). for (i=x[k-1]+1.currentTimeMillis(). } }// class 293 .3. for(i=1. t2=System.println("Timp = "+(t2-t1)+" ms").out.

else x[++k]=0.i++) x[i]=i. } }//regine() . a a s a a Sunt prezentate o variant˘ iterativ˘ ¸i una recursiv˘.nv=0.294 CAPITOLUL 15. boolean ok.i<=n. x=new int[n+1]. ok=posibil(k). while (k>0) { ok=false. a a s ıncˆ a Reprezentarea solutiei: un vector x unde xi reprezint˘ coloana pe care se afl˘ ¸ a a regina dac˘ linia este i. static int n. while (x[k] <= n-1) // caut o valoare posibila { ++x[k]. } static void regine(int n) { int k. k=1. if(ok) break. METODA BACKTRACKING 15. x[k]=0. regine(n).3. public static void main(String[] args) { n=5. a as a class RegineI1 { static int[] x. } if(!ok) k--.3 Problema reginelor pe tabla de ¸ah s O problem˘ clasic˘ de generare a configuratiilor ce respect˘ anumite restrictii a a ¸ a ¸ este cea a amplas˘rii damelor pe o tabl˘ de ¸ah astfel ˆ at s˘ nu se atace reciproc. for(int i=0. else if (k == n) afis(). a Restrictii ¸i conditii de continuare: xi = xj pentru oricare i = j (reginele nu ¸ s ¸ se atac˘ pe coloan˘) ¸i |xi − xj | = |i − j| (reginele nu se atac˘ pe diagonal˘).

if(k<n) f(k+1). int i.i++) if ((x[k]==x[i])||((k-i)==Math. x[k]=i. i<=n.nv=0. } }// class class RegineR1 { static int[] x.i<=n. System. public static void main(String[] args) { n=5. for(j=1. else afisv().i<=k-1.15. } static void f(int k) { boolean ok.abs(x[k]-x[i]))) return false.} if(!ok) continue. x=new int[n+1]. for(i=1.out. f(1).print(++nv+" : ").j++) if((i==x[j])||((k-j)==Math. } } .abs(i-x[j]))) {ok=false.3. return true. PROBLEME REZOLVATE 295 static boolean posibil(int k) { for(int i=1. System. static int n. i++) System.i++) { ok=true.print(x[i]+" ").j<k.out. break.out. for(i=1. } static void afis() { int i.j.println().

class Calut { static final int LIBER=0.out.-2.out.np.-1.1.-2. tabla[1][1]=1..out. METODA BACKTRACKING static void afisv() { int i. // miscari posibile pe Oy static int[][] tabla=new int[NMAX+1][NMAX+1].print(x[i]+" "). while ((n<3)||(n>NMAX)) { System. } } 15.ESEC=0.i<=n. // tabla de sah static int n."+NMAX+"] : ").i++) for(int j=0.SUCCES=1.readLine()). else System.1.2}.out. // np=n*n public static void main(String[] args) throws IOException { BufferedReader br=new BufferedReader( new InputStreamReader(System.println("\r----------------------------------").parseInt(br. System.-1}.println("\n\nNumar de incercari = "+ni).-2. i++) System. // miscari posibile pe Ox static final int[] b={0.NMAX=8.println(). System.println("\nNu exista solutii !!!").1)==SUCCES) afisare().*.out. } np=n*n.2.2.-2.1.print(++nv+" : ").-1.in)). i<=n.print("Dimensiunea tablei de sah [3.j++) tabla[i][j]=LIBER.296 CAPITOLUL 15. System. . if(incerc(2.-1. n=Integer.2.4 Turneul calului pe tabla de ¸ah s import java.io. } // main static void afisare() { System.ni=0.out.out.3.j<=n. for(int i=0. for(i=1.1.1. static final int[] a={0.

print("\t"+tabla[i][j]). }// while return rezultatIncercare.rezultatIncercare. }// incerc() }// class Pe ecran apar urm˘toarele rezultate: a Dimensiunea tablei de sah [3. } }// afisare() 297 static int incerc(int i. int x.. k=1. yu=y+b[k]. } k++. while ((rezultatIncercare==ESEC)&&(k<=8))// miscari posibile cal { xu=x+a[k].j<=n.i++) { System. if((xu>=1)&&(xu<=n)&&(yu>=1)&&(yu<=n)) if(tabla[xu][yu]==LIBER) { tabla[xu][yu]=i.println().j++) System. if(rezultatIncercare==ESEC) tabla[xu][yu]=LIBER. PROBLEME REZOLVATE for(int i=1. // afisare().out. for(int j=1.8] : 5 ---------------------------------1 14 19 8 25 6 9 2 13 18 15 20 7 24 3 10 5 22 17 12 21 16 11 4 23 Numar de incercari = 8839 . int y) { int xu.i<=n.yu.k.3.15. rezultatIncercare=ESEC. ni++.yu). if (i<np) { rezultatIncercare=incerc(i+1.xu.out. } else rezultatIncercare=SUCCES.

.2} // Tulcea (4) }.0}.. m}.// Braila (3) {1.1..j = 1 dac˘ i este vecin˘ cu j a a 0 dac˘ i nu este vecin˘ cu j a a Reprezentarea solutiilor: O solutie a problemei este o modalitate de col¸ ¸ orare a ¸˘ rilor ¸i poate fi reprezentat˘ printru-un vector x = (x1 ..2. x2 .k = 1. static int[] culoare=new int[n]. // indicele pentru tara boolean okk.2.0.out.2.1. xk ) ¸ a a ¸ ¸ a este: xk = xi pentru orice i < k cu proprietatea c˘ vi. 2. METODA BACKTRACKING 15.3.0. Multimile de valor ale a a ta ¸ elementelor sint A1 = A2 = . . Relatia de vecin˘tate ıncˆ a ta a ¸ a dintre ¸˘ri este retinut˘ ˆ ta ¸ a ıntr-o matrice n × n ale c˘rei elemente sunt: a vi. Restrictii ¸i conditii de continuare: Restrictia ca dou˘ ¸˘ri vecine s˘ fie col¸ s ¸ ¸ a ta a orate diferit se specific˘ prin: xi = xj pentru orice i ¸i j avˆnd proprietatea vi.1.1.1.// Constanta (0) {1.1.298 CAPITOLUL 15.. xn ) cu ta s a xi ∈ {1. x2 . = An = {1.// culorile sunt 1...0.println("Nu se poate colora !").1. 2.// Ialomita (2) {1... .2. if(nrVar==0) System. a a ta a astfel ˆ at oricare dou˘ ¸˘ri vecine s˘ fie colorate diferit.1}.0}... static int nrVar=0.0. a class ColorareHartiI1 { static int nrCulori=3.. m} reprezentˆnd culoarea asociat˘ ¸˘rii i.1}..j = 1.1. . } // main static void harta() { int k.3 static int[][] harta= {// CoCaIaBrTu {2.length.5 Problema color˘rii h˘rtilor a a ¸ Se consider˘ o hart˘ cu n ¸˘ri care trebuie colorat˘ folosind m < n culori. .// Calarasi (1) {1. a s a Conditia de continuare pe care trebuie s˘ o satisfac˘ solutia partial˘ (x1 . static int n=harta. public static void main(String[] args) { harta().. .

out. else if (k == (n-1)) afis(). // tara k nu este colorata (inca) while (k>-1) // -1 = iesit in stanga !!! { okk=false.print(++nrVar+" : "). if (okk) break.3. } if (!okk) k--. okk=posibil(k).println().out. for(int i=0.i<n. } // scrieRez } // class Pentru 3 culori rezultatele care apar pe ecran sunt: 1 2 3 4 5 6 1 1 2 2 3 3 2 3 1 3 1 2 3 2 3 1 2 1 2 3 1 3 1 2 3 2 3 1 2 1 299 .print(culoare[i]+" "). // prima pozitie culoare[k]=0.i++) if((culoare[k]==culoare[i])&&(harta[i][k]==1)) return false.15. PROBLEME REZOLVATE k=0. else culoare[++k]=0. return true. while(culoare[k] < nrCulori)// selectez o culoare { ++culoare[k].i++) System.i<=k-1. } // posibil static void afis() { System.out. System. } } // harta static boolean posibil(int k) { for(int i=0.

1. for(j=1.0}.i++) { ok=true.out.1.i<=m.0. for(i=1.1.print(x[i]+" ").1.2. } } .out. {0.1.0.0}.print(++nv+" : ").0.2.2.1. else afisv().0. static int n.1.j. m=3. i++) System.// {0.1.2} // }.m.j++) if((i==x[j])&&(a[j][k]==1)) {ok=false. METODA BACKTRACKING class ColorareHartiR1 { static int[] x.j<k.length-1. for(int i=1.println(). } static void f(int k) { boolean ok. i<=n. if(k<n) f(k+1).1. } } static void afisv() { System. break.1.} if(!ok) continue.300 CAPITOLUL 15. x[k]=i.1}. // nr culori x=new int[n+1]. Constanta (1) Calarasi (2) Ialomita (3) Braila (4) Tulcea (5) public static void main(String[] args) { n=a. static int[][] a= { {0.0.// {0.2.1. System.out. f(1).// {0.0.1.nv=0.0. int i.1}.0}.0.// {0.

j<k.15... static int n. de la stanga la dreapta cu 1. else afis(). PROBLEME REZOLVATE 301 15. a class VeciniR1 { static int[] x.abs(i-x[k-1])!=2)&&(Math.3.abs(i-x[k-1])!=3)) continue. x[k]=i. . a s ¸ s Vom rezolva problema prin metada backtracking. ˆ s a Intre oricare doi vecini izbucnesc conflicte... x=new int[n+1]. n.j. .j++) if(i==x[j]) {ok=false. 2.} if(!ok) continue. public static void main(String[] args) { n=7. for(j=1.m. if((Math... break. conditiile de continuare sunt: ¸ a) xj = xk .3. m=7.6 Problema vecinilor Un grup de n persoane sunt a¸ezate pe un rˆnd de scaune. } . pentru j = 1. int i.nsol=0. } static void f(int k) { boolean ok. f(1). Rearanjati persoanele pe scaune astfel ˆ at ˆ ¸ ıncˆ ıntre oricare doi vecini ”certati” s˘ existe una sau cel mult dou˘ persoane cu care nu au apucat ¸ a a s˘ se certe! Afi¸ati toate variantele de rea¸ezare posibile. if(k<n) f(k+1).i<=m. k − 1 (x trebuie s˘ fie permutare) a b) |xk − xk−1 | = 2 sau 3 (ˆ ıntre persoana k ¸i vecinul s˘u anterior trebuie s˘ se s a a afle una sau dou˘ persoane) a ˆ locul solutiei x vom lista permutarea y = x−1 unde yi reprezint˘ persoana In a care se aseaz˘ pe locul i. Consider˘m ca a solutie un vector x cu n componente pentru care xi reprezint˘ ”pozitia pe care se ¸ a ¸ va afla persoana i dup˘ rea¸ezare”. Presupunem c˘ persoanele a sunt numerotate la ˆ ınceput. a s Pentru k > 1 dat. for(i=1.i++) { ok=true.

in)). reasez(0).print(++nsol+" : ").out. System.println(). i++) System. METODA BACKTRACKING static void afis() { int i.n.print("numar persoane [3.// n=in afara vectorului !!! else for(i=0. System.out. if (k==n) scrieSolutia().readLine()). n=Integer.out. j=0.out.parseInt(br.i++) { ok=true.print(x[i]+" ").302 } CAPITOLUL 15. for(i=1. if(nrVar==0) System..j.println("Nu se poate !!!"). public static void main(String[] args) throws IOException { BufferedReader br=new BufferedReader( new InputStreamReader(System.out. class Vecini { static int nrVar=0. while ((n<3)||(n>50)) { System. y=new int[n]. boolean ok.*.y. } x=new int[n]. static int[] x.io. } } import java. } // main static void reasez(int k) { int i.i<n. while ((j<k-1) && ok) ok=(i != x[j++]).50] : "). if (k>0) . i<=n.

3. a ˆ care: ın − d[1][k] reprezint˘ linia camerei la care s-a ajuns la pasul k.n-1 System. for(i=0. d. a La g˘sirea unei ie¸iri din labirint. codific˘m labirintul printr-o matrice a[i][j] cu elemente ˆ a ıntre 1 ¸ai 15. // ci 1.} } } // reasez static void scrieSolutia() { int i.print(++y[i]+" ").. if (ok) { x[k]=i.. Sud ¸i Vest considerate ˆ aceast˘ ordine (putem alege oricare ¸ s ın a alt˘ ordine a celor patru directii.i<n.1. s ¸ De exemplu. a s as a Drumul parcurs la un moment dat se retine ˆ ¸ ıntr-o matrice cu dou˘ linii.// inversarea permutarii !!! System. PROBLEME REZOLVATE 303 ok=(ok&&((Math.. ei ˆ a ¸ a s s ıi va corespunde ¸irul 1010 care reprezint˘ num˘rul 10 ˆ baza zece. Fiecare element a a s al matricei reprezint˘ o camer˘ a labirintului.15. ˆ a a Intr-una din camere.abs(i-x[k-1])==3))).7 Problema labirintului Se d˘ un labirint sub form˘ de matrice cu m linii ¸i n coloane.out.. for(i=0. dar odat˘ aleas˘ aceasta se p˘streaz˘ pˆn˘ la a ¸ a a a a a a sfˆr¸itul problemei). a s a O camer˘ are ie¸irea numai spre N dac˘ ¸i numai dac˘ a[i][j]&&8 = 0.i++) y[x[i]]=i.2. a s s Principiul algoritmului este urm˘torul: a . Est.abs(i-x[k-1])==2)||(Math. a − d[2][k] reprezint˘ coloana camerei respective. 4) exist˘ ie¸iri la N ¸i S.. s a s a a a s O prim˘ problem˘ care se pune este precizarea modului de codificare a a a ie¸irilor din fiecare camer˘ a labirintului. dac˘ pentru camera cu pozitia (2.out. s a a ın Prin urmare. as Fiecare camer˘ din labirint poate fi caracterizat˘ printr-un ¸ir de patru cifre a a s binare asociate celor patru directii.n (la afisare) } // scrieRez } // class 15.3. Se cere s˘ se g˘ seasc˘ toate ie¸irile din labirint.out. drumul este afi¸at.i++) System.. Pentru a testa u¸or ie¸irea din labirint. deplasarea se poate face ˆ patru ¸ ın directii: Nord. matricea se bordeaz˘ cu dou˘ linii s s s a a ¸i dou˘ coloane de valoare egal˘ cu 16..println(). s a Dintr-o pozitie oarecare (i. reasez(k+1).. de coordonate x0 ¸i y0 se g˘ se¸te un om.i<n. s a a Ne punem problema determin˘rii ie¸irilor pe care le are o camer˘. // ca sa nu fie 0.print(++nrVar+" : "). avˆnd semnificatie faptul c˘ acea camer˘ are ¸ a ¸ a a sau nu ie¸iri pe directiile considerate. j) din labirint.

out"))). l=new char[m][n]. a • se testeaz˘ pe rˆnd ie¸irile spre N. gi(x0.’.304 CAPITOLUL 15. st. for(j=0.nextToken(). s a a import java. S.nextToken().i++) { if (i>0) out. iesire=’E’. StreamTokenizer st = new StreamTokenizer( new BufferedReader(new FileReader("labirint. } st. V ¸i acolo unde este g˘sit˘ o astfel a a s s a a de ie¸ire se reapeleaz˘ procedura cu noile coordonate. a a s a − ˆ caz afirmativ se afi¸eaz˘ drumul g˘sit.j<n.in"))).charAt(j).io.*.nextToken().sval.j++) l[i][j]=st.k. PrintWriter out = new PrintWriter( new BufferedWriter(new FileWriter("labirint. x0=(int)st.y0).n. for(i=0. pas=’*’. static boolean ok.nval. caz ˆ a a a a ın care se iese din procedur˘. st. METODA BACKTRACKING − se testeaz˘ dac˘ s-a ie¸it din labiritn (adic˘ a[i][j] = 16).i++) { st.nval.i<m.y0. start=’x’. class Labirint { static final char coridor=’. s a •ˆ ınaintea ie¸irii din procedur˘ se decrementeaz˘ valoarea lui k. E. . st. static char[][] l. static int m.j.i<m.nval. ın s a a − ˆ caz contrar se procedeaz˘ astfel: ın a • se retin ˆ matricea d coordonatele camerei vizitate. n=(int)st. for(i=0. ¸ ın • se verific˘ dac˘ drumul arcurs a mai trecut prin aceast˘ camer˘.x0. m=(int)st.nval.nextToken(). y0=(int)st.println(). public static void main(String[] args) throws IOException { int i. l[x0][y0]=start. ok=false. gard=’H’.nextToken().

HHHH. else { l[x][y]=pas. if(l[x][y+1]==coridor||l[x][y+1]==iesire) gi(x. PROBLEME REZOLVATE for(j=0.H H*HHHH.3.H H.HHHH.j<n...y). l[x][y]=coridor.H. if(!ok&&(l[x+1][y]==coridor||l[x+1][y]==iesire)) gi(x+1..H H*.H H.j++) out.int y) { if ((x==0)||(x==n-1)||(y==0)||(y==m-1)) ok=true..H. out. if(!ok&&(l[x][y-1]==coridor||l[x][y-1]==iesire)) gi(x. } if (ok) l[x][y]=pas.... }// main() 305 static void gi(int x..H HHHHHHEH 2 2 se obtine fi¸ierul de ie¸ire: labirint.H H.print(l[i][j]).in 8 8 HHHHHHEH H. pentru fisierul de intrare: labirint. if(!ok&&(l[x-1][y]==coridor||l[x-1][y]==iesire)) gi(x-1.15..H H*xHHH..y+1).H.H H******H HHHHHH*H .close().H H*HHHH. } if (!ok) out....H H.. } }// class De exemplu..H H.out ¸ s s HHHHHHEH H.println("NU exista iesire !").y-1).HHHH..y).H.

i). } .out. nsol=0.1). METODA BACKTRACKING 15. Imediat ce este ¸ a s apelat˘. dim=poz-1.print("\n"+nsol+" : "). t2=System.out. n=6. } int maxok=min(maxp. int maxp.i>=1. return..println("nsol = "+nsol+" timp = "+(t2-t1)+"\n"). afis1().currentTimeMillis().i<=dim.306 CAPITOLUL 15. . } static void f(int val. return. } if(val==0) { nsol++. int poz) { if(maxp==1) { nsol++.out. se scad pe rˆnd valorile a s a 1.poz+1). for(int i=maxok.3. System. a a La revenire se reface valoarea existent˘.. f(n.maxp).val).i--) { x[poz]=i. a s ¸ s a Din valoarea care se g˘se¸te pe un nivel.8 Generarea partitiilor unui num˘r natural ¸ a S˘ se afi¸eze toate modurile de descompunere a unui num˘r natural n ca a s a sum˘ de numere naturale.n. s ¸ ¸ a a a Initial. public static void main(String[] args) { long t1. afis2(val. S[k]. S[k] − 1. procedura va apela o alta pentru afi¸area vectorului (initial afi¸eaz˘ n). dim=poz-1. a class PartitieNrGenerare // n = suma de numere { static int dim=0.t2.print(x[i]+" ").. 2. t1=System. valori cu care se apeleaz˘ procedura pentru nivelul urm˘tor. f(val-i. a Vom folosi o procedur˘ f care are doi parametri: componenta la care s-a a ajuns (k) ¸i o valoare v (care contine diferenta care a mai r˘mas pˆn˘ la n).i++) System.min(val-i.currentTimeMillis(). for(int i=1. static int[] x=new int[n+1]. procedura este apelat˘ pentru nivelul 1 ¸i valoarea n. } } static void afis1() { System.

// dim=poz-1. // afis2(val.nsol=0. } static void f(int val. return. int n=160.maxip).currentTimeMillis(). maxi=((n-1)/2)*2+1. // dim=poz-1. static int[] x=new int[161].currentTimeMillis().out.println("nsol = "+nsol+" timp = "+(t2-t1)+"\n"). for(i=1.i++) System.15. for(i=1.int b) { return (a<b)?a:b. afis1(). PROBLEME REZOLVATE 307 static void afis2(int val. System. return.1).print("\n"+nsol+" : "). System.maxi. programul este: a class PartitieNrImpare1 // n = suma de numere impare { // nsol = 38328320 1Gata!!! timp = 8482 static int dim=0. public static void main(String[] args) { long t1.t2.out.i++) System. } .int maxip) { int i.i<=dim. } } Pentru descompunerea ca sum˘ de numere impare. } static int min(int a. } if(val==0) { nsol++.out.print(x[i]+" "). f(n. int poz) { if(maxip==1) { nsol++. t2=System.3.print("1 "). t1=System.out. int maxip.i<=val.

print("1 ").1).i). f(val-i.t2. } static void afis2(int val. // nsol = 38328320 2Gata!!! static int[] x=new int[161].println("nsol = "+nsol+" timp= "+(t2-t1)).i++) System. t1=System.i>=1. } }// class O versiune optimizat˘ este: a class PartitieNrImpare2 // n = suma de numere impare . } . } static int min(int a. maxi=((n-1)/2)*2+1.308 CAPITOLUL 15. for(int i=1. f(n.print("\n"+nsol+" : "). for(i=1.nsol=0. t2=System.print(x[i]+" ").i++) System. timp = 4787 public static void main(String[] args) { long t1. System.print("\n"+nsol+" : "). for(i=1.int maxip) { int i.i=i-2) { x[poz]=i.out.currentTimeMillis(). for(int i=maxiok.i<=val.out.print(x[i]+" ").maxi.i<=dim. { // optimizat timp la jumatate !!! static int dim=0.out. System. } static int max(int a.int b) { return (a>b)?a:b. METODA BACKTRACKING int maxi=((val-1)/2)*2+1.out.poz+1).min(maxiok. } } static void afis1() { System.i<=dim.int b) { return (a<b)?a:b. int n=160.out.out.currentTimeMillis(). int maxiok=min(maxip.i++) System.maxi).

for(int i=1.i++) System.i<=dim.maxi). int poz) { if(maxip==1) { nsol++. // afis2(val). } }// class 309 . } if(val==0) { nsol++.out.i>=3.out. return. for(int i=maxiok.int b) { return (a>b)?a:b. return.i=i-2) { x[poz]=i. } static int max(int a.poz+1). afis2(val).out. // dim=poz-1.print("\n"+nsol+" : "). } static void afis1() { System.print("\n"+nsol+" : "). f(val-i. PROBLEME REZOLVATE static void f(int val.i<=dim. } int maxi=((val-1)/2)*2+1.out.i++) System. for(int i=1. } nsol++. } static int min(int a. } static void afis2(int val) { System.3.print(x[i]+" ").i++) System. // dim=poz-1. afis1(). int maxiok=min(maxip.print("1 ").print(x[i]+" ").15. int maxip. for(int i=1. // dim=poz-1.i<=val.out.int b) { return (a<b)?a:b.i.

println("nsol = "+nsol+" timp = "+(t2-t1)+"\n").println().k<=n2. int npi) { if(k>n2) afis().t2.out.print(") "). for(k=1.0). } static void f(int k. static int n2=2*n.npd.k++) if(x[k]==1) System.out. } }// class . t2=System. int npd.out. static int n=4. } if(npi<npd) { x[k]=2.print(++nsol+" : ").currentTimeMillis(). } } } static void afis() { int k. f(1. static int[] x=new int[n2+1]. else System. t1=System. System.3. f(k+1. System.npi). System.0.out. METODA BACKTRACKING 15.print("( ").npi+1).9 Problema parantezelor Problema cere generarea tuturor combinatiilor de 2n paranteze (n paranteze ¸ de deschidere ¸i n paranteze de ˆ s ınchidere) care se ˆ ınchid corect.currentTimeMillis().310 CAPITOLUL 15.npd+1. else { if(npd<n) { x[k]=1. public static void main(String[] args) { long t1. class ParantezeGenerare // 2*n paranteze { static int nsol=0. f(k+1.out.

nods=(int)st. dar .t. j=(int)st.nval. p=new int[n+1]. } for(i=1. m=(int)st.nval.j. a=new int[n+1][n+1].p. n=(int)st. st.. nod_destinatie (drum!) st. static int n. // nods=nod_start_DFS. static int[] d.finalizat.nextToken().nodd. GRAY=1. a[i][j]=1.3. import java. !!! { color[i]=WHITE.nval.m.nval.nval.nextToken().predecesor..nods.f. int i.culoare static int[][] a. public static void main(String[] args) throws IOException { StreamTokenizer st=new StreamTokenizer( new BufferedReader(new FileReader("dfs. PROBLEME REZOLVATE 311 15. for(k=1. st.nextToken().i++) // oricum erau initializati implicit.nval.i<=n.nextToken(). f=new int[n+1].10 Algoritmul DFS de parcurgere a grafurilor Algoritmul DFS de parcurgerea in adˆncime a grafurilor neorientate foloseste a tehnica backtrackink.3.k++) { st. // descoperit. } . i=(int)st. p[i]=-1. nodd=(int)st. d=new int[n+1].k<=m. BLACK=2.nextToken().in"))). a[j][i]=1.nextToken().io. color=new int[n+1].k. // arborele DFS (parcurgere in adancime) class DFS // momentele de descoperire si finalizare a nodurilor { // drum intre doua varfuri static final int WHITE=0. st.15.color.*. st.

i++) System.v++) if(a[u][v]==1) if(color[v]==WHITE) { p[v]=u. f[u]=++t.print("Finalizat :\t").print("Descoperit :\t").out. }// drum(. drum(nodd). for(v=1. d[u]=++t.out.out.out. System.println().) static void afisv(int[] x) { int i.println(). dfs(nods)..print(x[i]+"\t").. } }//class /* 6 7 3 4 1 4 4 6 6 1 drum : 3 1 4 Descoperit : Finalizat : 2 11 5 6 1 12 3 10 4 7 8 9 .out. System. afisv(d).out. color[u]=GRAY. }//dfs // listele de adiacenta . System. dfs(v).v<=n. System.. for(i=1.. System. afisv(f). } color[u]=BLACK. !!! // v in Ad(u) !!! static void drum(int u) // nod_sursa ---> nod_destinatie { if(p[u]!=-1) drum(p[u]).print(u+" "). }//main static void dfs(int u) { int v.print("drum : ").i<=n. METODA BACKTRACKING t=0.312 CAPITOLUL 15. System.out.

nval. for(k=1.i<=ncc. } cc=new int[n+1].m. j=(int)st.i++) . static int [] cc. for(i=1.*.3. PROBLEME REZOLVATE 5 3 2 5 1 3 4 5 */ 313 15.nextToken(). StreamTokenizer st=new StreamTokenizer( new BufferedReader(new FileReader("compConexe. } for(i=1.nval.11 Determinarea componentelor conexe import java.3.nextToken().nval. a=new int[n+1][n+1]. static int[][] a.nextToken(). // determinarea componentelor conexe class CompConexe { static int n.i<=n. st.i++) if(cc[i]==0) { ncc++. conex(i). m=(int)st. st.nextToken().nval. ncc=0.15.ncc. n=(int)st.k<=m. i=(int)st.k++) { st.j. a[i][j]=a[j][i]=1.in"))).k. st.io. public static void main(String[] args) throws IOException { int i.

t=0.v++) if((a[u][v]==1)&&(cc[v]==0)) conex(v).12 Determinarea componentelor tare conexe // determinarea componentelor tare conexe (in graf orientat!) // Algoritm: 1.out.out.f.314 { CAPITOLUL 15.lista.j<=n.m. System.*. class CompTareConexe { static final int WHITE=0. BLACK=2. dfs(G_transpus) in ordinea descrescatoare a valorilor f[u] // OBS: G_transpus are arcele din G "intoarse ca sens" // Lista este chiar o sortare topologica !!! import java.print(i+" : "). static int [] ctc.println(). GRAY=1. METODA BACKTRACKING System. for(j=1.3. dfs(G) pentru calculul f[u] // 2.pozLista.out. } }//main static void conex(int u) { cc[u]=ncc.v<=n. // matricea grafului .print(j+" ").nctc.color.j++) if(cc[j]==i) System.io. static int n. }//conex }//class /* 9 7 1 2 2 3 3 1 4 5 6 7 7 8 8 9 */ 1 : 1 2 3 2 : 4 5 3 : 6 7 8 9 15. static int[][] a. for(int v=1.

st.j<=n. st. ctc=new int[n+1].print(j+" ").i++) if(color[lista[i]]==WHITE) { nctc++.out. PROBLEME REZOLVATE static int[][] at. i=(int)st. at=new int[n+1][n+1].nval.i++) { System. lista=new int[n+1].nval. StreamTokenizer st=new StreamTokenizer( new BufferedReader(new FileReader("compTareConexe. for(k=1.i++) color[i]=WHITE. a=new int[n+1][n+1]. color[u]=GRAY.nextToken(). for(i=1. st. pozLista=n.print(i+" : "). .nextToken(). // transpusa } for(i=1. } for(i=1.15.i<=n.out. System. } }//main static void dfsa(int u) { int v.in"))).3. m=(int)st.println().i<=n.nval.nextToken().k.i<=n. nctc=0.i<=n.i<=nctc. a[i][j]=1.j++) if(ctc[j]==i) System. dfsat(lista[i]).j. for(i=1.k++) { st. for(j=1. f=new int[n+1]. j=(int)st. color=new int[n+1].nextToken(). for(i=1.i++) color[i]=WHITE. n=(int)st.out.nval.i++) if(color[i]==WHITE) dfsa(i). at[j][i]=1. 315 // matricea grafului transpus (se poate folosi numai a !) public static void main(String[] args) throws IOException { int i.k<=m.

j<=n." in lista ("u se termina inaintea lui v") Algoritm: 1.v++) if((a[u][v]==1)&&(color[v]==WHITE)) dfsa(v).3. ctc[u]=nctc.. color[u]=GRAY... v . u=nod 2.316 CAPITOLUL 15. } static void dfsat(int u) // se poate folosi "a" inversand arcele ! { int j.io.. METODA BACKTRACKING for(v=1.v<=n. . } }//class /* 9 10 1 2 2 3 3 1 4 5 6 7 7 8 8 9 5 4 7 6 8 7 */ 1 2 3 4 : : : : 6 7 8 9 4 5 1 2 3 15. u . //"a" color[u]=BLACK. cand u=terminat ==> plasaz in lista pe prima pozitie libera de la sfarsit catre inceput Solutia nu este unica (cea mai mica lexicografic = ???) O(n*n)= cu matrice de adiacenta O(n+m)= cu liste de adiacenta import java.*.j++) if((at[u][lista[j]]==1)&&(color[lista[j]]==WHITE)) dfsat(lista[j]). color[u]=BLACK.v)=arc ==> ". //"at" //if((a[lista[j]][u]==1)&&(color[lista[j]]==WHITE)) dfsat(lista[j]). DFS pentru calcul f[u]. f[u]=++t.. for(j=1.. lista[pozLista--]=u.13 Sortare topologic˘ a Folosind parcurgerea ˆ adˆncime ın a // // // // // // // // Sortare Topologica = ordonare lineara a varfurilor (in digraf) (u.

k. t=0. // culoare static int[] lista.pozl.i<=n.i<=n. // descoperit static int[] f. st. st. BLACK=2.m.nextToken(). pozitie in lista static int[] d. PROBLEME REZOLVATE 317 class SortTopoDFS { static final int WHITE=0. time. a=new int[n+1][n+1].i++) System. st. color=new int[n+1]. lista=new int[n+1]. i=(int)st. d[u]=++t.j.k<=m.nods. d=new int[n+1]. n=(int)st.print(lista[i]+" ").i++) color[i]=WHITE. for(nods=1.nval.out. m=(int)st. f=new int[n+1]. // lista static int[][] a.3.t. System. // nods=nod_start_DFS StreamTokenizer st=new StreamTokenizer( new BufferedReader(new FileReader("sortTopo. j=(int)st.nods<=n.15.k++) { st. static int n. } for(i=1.nextToken().nextToken().println().nval. a[i][j]=1. // varfuri. for(i=1. GRAY=1. color[u]=GRAY.nval. // finalizat static int[] color.nods++) if(color[nods]==WHITE) dfs(nods). pozl=n. .nval.out.nextToken(). muchii. for(k=1. // matricea de adiacenta public static void main(String[] args) throws IOException { int i. }//main static void dfs(int u) { int v.in"))).

" in lista ("u se termina inaintea lui v") Algoritm: cat_timp exista noduri neplasate in lista 1. // lista static int[] gi. color[u]=BLACK. StreamTokenizer st=new StreamTokenizer( new BufferedReader(new FileReader("sortTopo. // varfuri. METODA BACKTRACKING for(v=1.v++) // mai bine cu liste de adiacenta .i.io. unde (u. .k.. lista[pozl]=u. // matricea de adiacenta public static void main(String[] args) throws IOException { int u. // culoare static int[] lista. // color[u]=BLACK ==> u in lista static int n..pozl. BLACK=1. pozitie in lista static int[] color. }//dfs }//class /* 6 4 6 3 1 2 3 4 5 6 */ 5 6 3 4 1 2 Folosind gradele interioare // // // // // // // // Sortare Topologica = ordonare lineara a varfurilor (in digraf) (u.v)=arc ==> ".in"))).. class SortTopoGRAD { static final int WHITE=0. --pozl. // grad interior static int[][] a.. aleg un nod u cu gi[u]=0 (gi=gradul interior) 2. v . decrementez toate gi[v]. u --> lista (pe cea mai mica pozitie neocupata) 3.*.v)=arc OBS: pentru prima solutie lexicografic: aleg u="cel mai mic" (heap!) OBS: Algoritm="stergerea repetata a nodurilor de grad zero" import java.j.v<=n.. !!! if(a[u][v]==1) // v in Ad(u) !!! if(color[v]==WHITE) dfs(v). muchii... f[u]=++t. u ..318 CAPITOLUL 15.m.

nextToken(). j=(int)st.nval. i=(int)st. }//main static int nodgi0() // nod cu gradul interior zero { int v.nextToken(). color[u]=BLACK.k<=n. gi=new int[n+1]. lista=new int[n+1]. st. for(k=1.nextToken().v++) // coada cu prioritati (heap) este mai buna !!! if(color[v]==WHITE) if(gi[v]==0) {nod=v. pozl=1.15.nod=-1.v<=n.i<=n.i++) color[i]=WHITE. st.println(). System.nval.3. PROBLEME REZOLVATE 319 st. micsorezGrade(u).nval. n=(int)st.nextToken(). lista[pozl++]=u. color=new int[n+1].print(lista[i]+" "). a[i][j]=1.} return nod.i<=n. break. } static void micsorezGrade(int u) { int v. m=(int)st.v++) // lista de adiacenta este mai buna !!! . a=new int[n+1][n+1].out. for(v=1.out. for(k=1. } for(i=1.v<=n.nval.k++) { st.k<=m. gi[j]++.k++) // pun cate un nod in lista { u=nodgi0(). for(v=1.i++) System. } for(i=1.

nextToken(). st.io.14 Determinarea nodurilor de separare // determinarea nodurilor care strica conexitatea // in graf neorientat conex import java.nextToken(). out. n=(int)st.print(i+" "). } }//class /* 6 4 6 3 1 2 3 4 5 6 */ 1 2 5 6 3 4 15. METODA BACKTRACKING if(color[v]==WHITE) if(a[u][v]==1) gi[v]--.close(). j=(int)st.k<=m.i++) if(!econex(i)) System.nval. for(k=1.j. i=(int)st.k++) { st.nextToken().m. } for(i=1.nval. m=(int)st.*.nval. PrintWriter out=new PrintWriter( new BufferedWriter(new FileWriter("noduriSeparare.3. static int[][] a. st.320 CAPITOLUL 15.i<=n. a[i][j]=a[j][i]=1.out. class NoduriSeparare { static int n.out"))). static int [] cc.k. public static void main(String[] args) throws IOException { int i. }//main static boolean econex(int nodscos) { .in"))). StreamTokenizer st=new StreamTokenizer( new BufferedReader(new FileReader("noduriSeparare. a=new int[n+1][n+1].nextToken().nval. st.

int[]cc. }// econex() static void conex(int u.nval.et.j. m=(int)st. st. // determinarea muchiilor care strica conexitatea class MuchieRupere // in graf neorientat conex { static int n.io.m.v++) if(v!=nodscos) if((a[u][v]==1)&&(cc[v]==0)) conex(v.out"))). i=(int)st. a=new int[n+1][n+1].nval.i<=n.15 Determinarea muchiilor de rupere import java. if(ncc>1) break.nodscos).nextToken().k. for(k=1.nval.15.in"))).int et. static int [] cc.int nodscos) { cc[u]=et. int[] cc=new int[n+1]. conex(i. for(int v=1.i++) if(i!=nodscos) if(cc[i]==0) { ncc++.3.nextToken(). static int[][]a. else return true. }//conex }//class 321 15. PROBLEME REZOLVATE int i. n=(int)st. for(i=1. public static void main(String[] args) throws IOException { int i. StreamTokenizer st=new StreamTokenizer( new BufferedReader(new FileReader("muchieRupere.nextToken(). PrintWriter out=new PrintWriter( new BufferedWriter(new FileWriter("muchieRupere.k++) { st. ncc=0. j=(int)st.nextToken().*.cc.nval.ncc. } if(ncc>1) return false.v<=n. .nodscos). st.3.cc. st.k<=m.

METODA BACKTRACKING a[i][j]=1. cc=new int[n+1]. ncc.i<=n. a[i][j]=a[j][i]=1.out. for(int v=1.ncc). a[i][j]=a[j][i]=0. if(!econex()) System. }//conex }//class /* 9 10 7 2 5 1 1 8 1 2 3 7 8 7 9 9 .i<=n.i++) { if(cc[i]==0) { ncc++.close().println(i+" "+j). }// econex() static void conex(int u. } out. ncc=0.et). conex(i. a[j][i]=1.j++) { if(a[i][j]==0) continue.i++) for(j=i+1.322 CAPITOLUL 15. if(ncc>1) break. } for(i=1.j<=n.v++) if((a[u][v]==1)&&(cc[v]==0)) conex(v. } } if(ncc==1) return true. }//main static boolean econex() { int i. for(i=1. else return false.int et) { cc[u]=et.v<=n.

*.println("Graful NU este Biconex"). // noduri = 1. // liste de adiacenta int[] grad.tatau) tatau=0 ==> nu exista tatau if(ncb==1) System. numerotarea nodurilor in DFS dfs(root.n class Biconex // liste de adiacenta pentru graf { // vs=varf stiva.3. // pun in stiva "root" si ts[vs]=0.out. // root=radacina arborelui DFS int[][] G.16 Determinarea componentelor biconexe // Componenta biconexa = componenta conexa maximala fara muchii de rupere import java.. d[u]=moment descoperire nod u int[][] B..out. afisv(A). else { System.3. // pozitia varfului stivei unde este deja incarcat un nod (root) fs[vs]=root. root=3. // radacina arborelui (de unde declansez DFS) vs=0.m=0.ts. // initializare time. ncb=nr componente biconexe // ndr=nr descendenti radacina (in arbore DFS).out.print("Puncte de articulare : "). // puncte de articulare int[] color.t. if(ndr>1) A[root]=1.BLACK=2.vs.low. // tata_root=0 (nu are!) t=0. GRAY=1.15.d.ndr. ts=tata stiva public static void main(String[] args) throws IOException { init().ncb.println("Graful este Biconex").root. PROBLEME REZOLVATE 9 4 6 9 6 4 4 1 9 5 9 7 9 3 */ 323 15. // componente biconexe int[] A. int n. t=time in parcurgerea DFS static static static static static static static static final int WHITE=0.io. // fs=fiu stiva.0). // (u. // grad nod. // culoarea nodului int[] fs. low[].. m=muchii. System. ..

out. B=new int[n+1][n+1].i<=ncb.nextToken().out. A=new int[n+1]. G[i][++grad[i]]=j.i.print("Numar componente Biconexe : "). d=new int[n+1]. for(int i=1.println(ncb). } }//Init() static void dfs(int u. METODA BACKTRACKING System. low=new int[n+1]. } } }//main() static int minim(int a. StreamTokenizer st=new StreamTokenizer( new BufferedReader(new FileReader("biconex. j=(int)st. ts=new int[m+1]. int b) { return a<b?a:b.i++) { System.i<=grad[u]. int tatau) { int fiuu.nextToken().k.in"))). d[u]=++t.nextToken().k++) { st. low[u]=d[u]. n=(int)st. // 0=WHITE G=new int[n+1][n+1]. st. // vectorii sunt initializati cu zero grad=new int[n+1]. m=(int)st. afisv(B[i]).j.out.nval. G[j][++grad[j]]=i. st.nval. /* calculeaza d si low */ // fiuu = un descendent al lui u . ! for(k=1.k<=m. i=(int)st.nval.print("Componenta Biconexa "+i+" : "). fs=new int[m+1].nval. } // minim() static void init() throws IOException { int i. st. color[u]=GRAY.i++) { fiuu=G[u][i].nextToken(). System.324 CAPITOLUL 15. color=new int[n+1]. for(i=1.

. } if(color[fiuu]==WHITE) /* fiuu nu a mai fost vizitat */ { if(u==root) ndr++. fs[vs]=fiuu. am identificat o componenta biconexa ce contine muchiile din stiva pana la (u.out. fius=fs[vs]. // este aceeasi muchie if((color[fiuu]==WHITE)|| // fiuu nedescoperit sau (d[fiuu]<d[u])) // (u. // root=caz special (maresc nrfiiroot) dfs(fiuu. int tata) { int tatas. if(u!=root) A[u]=1. .15..fius.u).println("Bridge: "+fiuu+" "+u).fiuu) */ if(low[fiuu]!=low[u]) // (u. // root = caz special compBiconexa(fiuu. } // dfs(. ncb++.fiuu) = back edge low[u]=minim(low[u]. B[ncb][fius]=1.fiuu) */ vs++.) static void compBiconexa(int fiu. do { tatas=ts[vs].low[fiuu]).u).fiuu) = bridge (pod) System.d[fiuu]). // acum este terminat tot subarborele cu radacina fiuu !!! low[u]=minim(low[u]. B[ncb][tatas]=1. PROBLEME REZOLVATE 325 if(fiuu==tatau) continue. if(low[fiuu]>=d[u]) // "=" ==> fiuu intors in u ==> ciclu "agatat" in u !!! // ">" ==> fiuu nu are drum de rezerva !!! { /* u este un punct de articulatie. } } else // (u. vs--.3. } color[u]=BLACK.fiuu) este muchie de intoarcere { /* insereaza in stiva muchia (u. ts[vs]=u.

num˘rul de triangulatii distincte.. cele dou˘ numere ce definesc o diagonal˘ se despart prin a a a cel putin un spatiu. O diagonal˘ va fi precizat˘ prin dou˘ numere reprezentˆnd cele dou˘ a a a a a vˆrfuri care o definesc.println().pe fiecare din urm˘toarele linii cˆte o triangulatie descris˘ prin diagonalele a a ¸ a ce o compun..pe prima linie. iar ˆ ¸ ¸ ıntre perechile de numere ce reprezint˘ diagonalele dintr-o a triangulatie se va l˘sa de asemenea minimum un spatiu.3.i++) if(x[i]==1) System.out se vor scrie: s ın s .) }//class /* 8 9 <-.326 CAPITOLUL 15. a ¸ ın Fiind dat un poligon cu n vˆrfuri notate 1. 2. }// afisv(. ¸ a ¸ Exemplu .i<=n. n s˘ se genereze toate a a triangulatiile distincte ale poligonului. ¸ a Datele de intrare: ˆ fi¸ierul text triang.17 Triangulatii .in se afl˘ pe prima linie un singur ın s a num˘r natural reprezentˆnd valoarea lui n (n ≤ 11)..OJI2002 clasa a X-a ¸ O triangulatie a unui poligon convex este o multime format˘ din diagonale ¸ ¸ a ale poligonului care nu se intersecteaz˘ ˆ interiorul poligonului ci numai ˆ vˆrfuri a ın ın a ¸i care ˆ s ımpart toat˘ suprafata poligonului ˆ triunghiuri.n m 1 8 1 2 1 3 6 3 4 | \ 2 4 | 5 --3 5 | / 5 7 7 5 6 6 7 */ 8 | 1 / 3 \ 4 \ 2 / Bridge: 8 1 Bridge: 5 3 Graful NU este Biconex Puncte de articulare : 1 3 5 Numar componente Biconexe : 4 Componenta Biconexa 1 : 1 8 Componenta Biconexa 2 : 1 2 3 4 Componenta Biconexa 3 : 5 6 7 Componenta Biconexa 4 : 3 5 15. Dou˘ triangulatii sunt distincte dac˘ difer˘ ¸ a ¸ a a prin cel putin o diagonal˘. { for(int i=1. a a Datele de ie¸ire: ˆ fi¸ierul text triang.) static void afisv(int[] x) // indicii i pentru care x[i]=1.. } // compBiconexa(..out. a ¸ . METODA BACKTRACKING } while(!((tata==tatas)&&(fiu==fius))). . System..out.print(i+" ")..

currentTimeMillis().*. t1=System.nextToken(). v1=new int[nd+1]. PROBLEME REZOLVATE triang. ndt=n-3. // numar varfuri poligon static int ndt=n-3. // numar diagonale in triangulatie static int nd=n*(n-3)/2. StreamTokenizer st=new StreamTokenizer( new BufferedReader(new FileReader("triang.t2. static PrintWriter out. x=new int[ndt+1]. 3 secunde/test pe un calculator la peste 500 MHz. n=(int)st.io.in"))). ¸ import java.nval. static int nsol=0. nd=n*(n-3)/2. // merge si n=12 in 3 sec class Triangulatii { static int n. public static void main(String[] args) throws IOException { long t1. out=new PrintWriter(new BufferedWriter(new FileWriter("triang. st.in 5 triang. Rezolvare detaliat˘ a Se genereaza toate combinatiile de diagonale care formeaza o triangulatie. .3. // numarul tuturor diagonalelor static int[] x. static int[] v1.15.v2.out 5 1314 2425 5253 3531 4214 327 Timp maxim de executare: 7 secunde/test pe un calculator la 133 MHz.out"))).

i=1. for(j=3.currentTimeMillis(). out.i++) out.328 v2=new int[nd+1]. v2[k]=j. } static void diagonale() { int i.k=0.j.i<=n-2. CAPITOLUL 15. System.println(0). ++nsol.} for(i=2.j<=n.j++) if(((v1[x[j]]<v1[i])&&(v1[i]<v2[x[j]])&&(v2[x[j]]<v2[i]) )|| ((v1[i]<v1[x[j]])&&(v1[x[j]]<v2[i])&&(v2[i]<v2[x[j]]))) return true. diagonale(). METODA BACKTRACKING if(n==3) out.j++){v1[++k]=i.println("nsol = "+nsol+" Timp = "+(t2-t1)). // i si x[j] sunt diagonalele !!! for(j=1. for(i=1. v2[k]=j. } out. t2=System. } static void f(int k) throws IOException { . } static void afisd() throws IOException { int i.println().j++) {v1[++k]=i. else { out.} } static boolean seIntersecteaza(int k.i++) for(j=i+2.print(v1[x[i]]+" "+v2[x[i]]+" "). int i) { int j.close().i<=ndt.out.j<=k-1.j<=n-1. return false.println(catalan(n-2)). f(1).

int[] x=new int[n+1]. return rez.i<=n.i<=n. d=i.i<=n.15. r=d%i. i=r. y[j]=y[j]/d.j<=n. PROBLEME REZOLVATE int i.j++) for(i=2.j. } }// class 329 .} return d. int[] y=new int[n+1]. } rez=1.c. for(j=2. else afisd(). x[k]=i. for(i=2.i++) x[i]=n+i.} else{d=b. } } static int catalan(int n) { int rez. x[i]=x[i]/d.x[i]). for(i=x[k-1]+1.i=a. i++) { if(seIntersecteaza(k. } static int cmmdc (int a. if(k<ndt) f(k+1).i=b.j++) y[j]=j. if(a>b) {d=a. int d. if(y[j]==1) break.i++) rez*=x[i].j<=n.i)) continue.i++) { d=cmmdc(y[j]. for(i=2. i<=nd-ndt+k.i.int b) { int d. for(j=2.3.} while(i!=0) {c=d/i.r. int i.

¸tiind c˘ oricare num˘r ni dintr-o partitie ¸ s a a ¸ trebuie s˘ fie un num˘r impar. a a Datele de intrare Fi¸ierul partitie. ≥ nk ≥ 1 Cerint˘ ¸a Fiind dat un num˘r natural n.... (k ≥ 1) unde n1 . n2 . ≥ ni ≥ . METODA BACKTRACKING 15.18 Partitie .330 CAPITOLUL 15.. + nk .ONI2003 clasa a X-a ¸ Se define¸te o partitie a unui num˘r natural n ca fiind o scriere a lui n sub s ¸ a forma: n = n1 + n2 + . ¸ Restrictii ¸i preciz˘ri ¸ s a • 1 ≤ N ≤ 160 Exemplu partitie. s˘ se determine cˆte partitii ale lui se pot a a a ¸ scrie.3.in contine pe prima linie num˘rul n s ¸ a Datele de ie¸ire s Fi¸erul partitie.. conform cerintelor de mai sus.out va contine pe prima linie num˘rul de partitii ale lui n s ¸ a ¸ conform cerintelor problemei.out 7 5 Explicatii: ¸ Cele cinci partitii sunt: ¸ • 1+1+1+1+1+1+1 • 1+1+1+1+3 • 1+1+5 • 1+3+3 •7 Timp maxim de executare: 3 secunde/test Indicatii de rezolvare * ¸ Stelian Ciurea Problema se poate rezolva ˆ mai multe moduri: ın Solutia comisiei se bazeaz˘ pe urm˘toarele formule ¸i teoreme de combina¸ a a s toric˘: a ... nk sunt numere naturale care verific˘ urm˘toarea relatie: a a ¸ n1 ≥ n2 ≥ . .in partitie...

k. k) − num˘rul de partitii ale unui num˘r n ˆ k p˘rti impare care se pot ¸i repeta a ¸ a ın a¸ s este egal cu num˘rul de partitii ale unui num˘r n ˆ k p˘rti distincte. ˆ timp ce un backtracking ın folosit ca solutie a problemei ar fi obinut punctajul maxim doar pentru testele mici ¸ ¸i medii (pentru valori ale lui N mai mici decˆt 130). a a ın O alt˘ metod˘. Ai−M. f˘r˘ prea mari optimiz˘ri se s aa a poate obtine rezultatul ˆ mai putin de 3 secunde pentru n < 120. Se poate construi o matrice A. 2) + . a ın a a ¸ din care ultimul este cel mult egal cu al k-lea num˘r impar. s ¸ ¸ . solutia pentru num˘ul i se g˘se¸te ˆ a ¸ a a s ın Ai. k) cu P (n. Un a element din A se calculeaz˘ observˆnd c˘ o partitie a lui i cu numere impare.3.15.M ≤i.M M =impar Initial A0.0 este 1. ın s Aceast˘ metod˘ conduce la o rezolvare instantanee a testelor date ˆ concurs. ˆ acela¸i mod ca la problema ”Circular” de la clasa a IX-a. a ¸ a ın a¸ Problema se poate rezolva ¸i prin backtracking. Aceste valori pot fi salvate ˆ ıntrun vector de constante. a a Dup˘ calcularea elementelor matricei. k) = P (n − k. k) = 0 dac˘ n < k.k = M =1. s a Limitele problemei ¸i timpul de execuie de 3 secunde permit rezolv˘rii prin s a backtracking ¸ btinerea unui punctaj multumitor. din care ultimul este cel mult egal cu k.. mai mici sau egale cu M . dup˘ ¸ a care se putea folosi metoda vectorului de constante. se poate l˘sa programul s˘ ruleze ¸i se retin rezultatele ˆ a a s ¸ ıntr-un vector cu valori initiale. PROBLEME REZOLVATE 331 este − num˘rul de partitii ale unui num˘r n ˆ k p˘rti (nu neap˘rat distincte) a ¸ a ın a¸ a P (n.k s˘ reprezinte num˘rul de partitii ale lui i cu numere impare. unde Ai. care este transformat ˆ ıntr-un nou program. 1) = P (n.octombrie 2003 Problema se poate rezolva ˆ mai multe moduri.. mai mic sau egal cu k. s a − num˘rul de partitii ale unui num˘ n ˆ k p˘rti distincte este a ¸ a ın a¸ P (n. adic˘ 2 · k − 1. + P (n − k. De aici rezult˘ relatia: a ¸ Ai. Un backtracking l˘sat s˘ se execute ˆ ¸ a a ın timpul concursului ar fi putut genera solutiile pentru toate valorile lui N .. Pentru valori ¸ ın ¸ mai mari ale lui n. pentru a economisi spatiu. este format˘ dintr-un un num˘r M .. se poate alege ¸ ¸ o variant˘ ˆ care Ai. ar fi ˆ a a a ınsemnat generarea solutiilor folosind metoda backtracking. La implementare.i . ¸ Rezultatul pentru n = 160 are 8 cifre. 1) + P (n − k. 13/6 . k) = P (n − k(k − 1)/2.. GInfo nr. ¸i alte a a s numere. deci nu este necesar˘ implementarea a operatiilor cu numere mari! ¸ Mihai Stroe. n) = 1 ¸i P (n. cel a a a ¸ mult egale cu k. bazat˘ pe vectorul de constante. ın O idee bun˘ de rezolvare a problemei const ˆ folosirea metodei program˘rii a ın a dinamice.k reprezint˘ num˘rul de partitii a a ¸ ale num˘rului i cu numere impare..

dim=poz-1. static int[] x=new int[n+1]. int poz) { if(maxp==1) { nsol++. static int n=6. bazat˘ pe metoda program˘rii dinamice..currentTimeMillis().currentTimeMillis(). }// main(. ¸ Codul surs˘ a class PartitieNrGenerare // n = suma de numere { static int dim=0. public static void main(String[] args) { long t1.nsol=0.out. afis2(val. return. dim=poz-1. System.println("nsol = "+nsol+" timp = "+(t2-t1)+"\n").maxp). } . solutia const˘ ˆ citirea valorii ¸ ¸ a ınn lui N ¸i afi¸area rezultatului memorat. t2=System.) static void f(int val. int maxp. are ordinul ¸ a a a de complexitate O(n3 ).332 CAPITOLUL 15. METODA BACKTRACKING Analiza complexit˘¸ii at Pentru o rezolvare care se bazeaz˘ pe metoda vectorului de constante. return.1). Invit˘m cititorul s˘ caute metode mai eficiente. s s Solutia descris˘ anterior.. } if(val==0) { nsol++.t2. a a Ordinul de complexitate al unei solutii care se bazeaz˘ pe metoda backtrack¸ a ing este exponential. afis1(). t1=System. f(n.n. ordinul a de complexitate al solutiei finale ar fi fost O(1).

}afis2(. System.currentTimeMillis().nsol=0. } }// class class PartitieNrImpare1 // n = suma de numere impare { // nsol = 38328320 timp = 8482 static int dim=0. for(i=maxok.out.print(x[i]+" ")..currentTimeMillis(). PROBLEME REZOLVATE 333 int i. System. f(n. f(val-i..i--) { x[poz]=i.1).out.i>=1...i).out. for(i=1.val).i++) System.i++) System. for(i=1.print("\n"+nsol+" : "). } }// f(.i++) System..) static int min(int a.i<=dim.maxi.out.out.15.3. }// afis1() static void afis2(int val. int n=160. int maxi=((n-1)/2)*2+1.int b) { return (a<b)?a:b. public static void main(String[] args) { long t1. for(i=1.) . t1=System.print(x[i]+" "). static int[] x=new int[161].print("1 ").i<=dim. int maxok=min(maxp.int maxip) { int i.out..) static void afis1() { int i.println("nsol = "+nsol+" timp = "+(t2-t1)+"\n").poz+1). t2=System.print("\n"+nsol+" : ").t2. System. }// main(.i<=val.min(val-i.

print("\n"+nsol+" : ").. return.i). } }// f(. for(i=maxiok. System.print("1 "). int i.int maxip) { int i.out.print(x[i]+" "). int maxip.print(x[i]+" ").poz+1). // dim=poz-1.i=i-2) { x[poz]=i. }// afis1() static void afis2(int val.i<=val.. f(val-i. int maxiok=min(maxip.int b) { return (a>b)?a:b.min(maxiok. for(i=1. return. } if(val==0) { nsol++.) static void afis1() { int i.. for(i=1. METODA BACKTRACKING static void f(int val.i++) System. }// afis2(.out. // afis2(val.i<=dim. // dim=poz-1. for(i=1. // afis1().i++) System.i++) System.i<=dim.print("\n"+nsol+" : "). System. } .out.maxip).i>=1..out.maxi). int poz) { if(maxip==1) { nsol++. } int maxi=((val-1)/2)*2+1.out.) static int max(int a.334 CAPITOLUL 15.

close(). out.nsol=0. st. dim=poz-1. { // nsol = 38328320 timp = 4787 static int dim=0. } }// class import java. StreamTokenizer st=new StreamTokenizer( new BufferedReader(new FileReader("partitie. return. n=(int)st. } if(val==0) { nsol++. static int[] x=new int[161].3.i. PROBLEME REZOLVATE static int min(int a.t2. PrintWriter out=new PrintWriter(new BufferedWriter( new FileWriter("partitie.nval.1).. f(n. public static void main(String[] args) throws IOException { long t1.currentTimeMillis(). t1=System.*. int maxi=((n-1)/2)*2+1.io. }// main(.print(nsol). System. .nextToken(). int poz) { if(maxip==1) { nsol++. 335 int n. afis2(val). out. dim=poz-1.15..int b) { return (a<b)?a:b.out"))). int maxip.currentTimeMillis().println("nsol = "+nsol+" timp= "+(t2-t1)). class PartitieNrImpare2 // n = suma de numere impare .out.) static void f(int val.maxi.in"))). t2=System.

System.336 //afis1(). METODA BACKTRACKING int maxi=((val-1)/2)*2+1.int b) { return (a<b)?a:b. } nsol++.out.i>=3. cunoa¸terea ei nu este necesar˘ pentru a rezolva aceast˘ problem˘.poz+1).ONI2003 clasa a X-a ¸ Majoritatea participantilor la ONI2003 au auzit. povestea Scufitei ¸ ın a ¸ Ro¸ii.out. } static int min(int a. }// afis1() static void afis2(int val) { int i.) static void afis1() { int i. for(i=1.print(x[i]+" ")..print(x[i]+" "). System.int b) { return (a>b)?a:b. pentru cei care nu o ¸tiu. //afis2(val).out.out.i=i-2) { x[poz]=i.i<=val. for(i=1. } }// class 15.print("\n"+nsol+" : ").19 Scufita . nu s s a s v˘ faceti griji. ˆ copil˘rie.. dim=poz-1.print("\n"+nsol+" : "). urmeaz˘ partea a doua.) static int max(int a.i++) System.i++) System.print("1 "). for(i=1.i<=dim..maxi).i++) System. }// f(.out. a ¸ s a a a Povestea nu spune ce s-a ˆ amplat pe drumul pe care Scufita Ro¸ie s-a ˆ ıntˆ ¸ s ıntors de . } CAPITOLUL 15. int i. return. for(i=maxiok.i. int maxiok=min(maxip..i<=dim. Pentru cei care o ¸tiu. f(val-i. }// afis2(.3.

.b2n .... ea s-a ˆ alnit cu Lupul (fratele lupului care a p˘r˘sit povestea ıntˆ aa ˆ prima parte).15. ci doar dup˘ un num˘r ˆ a a ıntreg strict pozitiv de minute de la ˆ ınceput).. pentru aa ın a nu complica inutil enuntul problemei). cunoscut pentru l˘comia sa proverbial˘... a ¸ s a s ¸ ¸ folosind indicatiile date de un program scris de un concurent la ONI 2003 (nu vom ¸ da detalii suplimentare despre alte aspecte. s a a a a Din acest moment. va pierde jocul.... 1) a unei alte matrice similare.. Lupul se afl˘ ˆ pozitia ın ¸ ¸ a ın ¸ (1.b1n . a a a Lupul. atˆt Scufita.. a ¸ s a ˆ Inainte de ˆ ınceperea jocului. Deci Scufita ¸ Ro¸ie va fi liber˘ s˘ plece dac˘ nu va pierde jocul dup˘ 15 minute. care i-a ¸ s a a promis c˘ va veni ˆ a ıntr-un sfert de ora (15 minute) pentru a o salva. ci ¸i s˘ culeag˘ a a a a ın ¸a s a a cˆt mai multe ciupercute. scopul ei este nu numai s˘ r˘mˆn˘ ˆ viat˘.in are urm˘toarea structur˘: s a a N . Pe parcursul unui minut.. cˆt ¸i a ¸ a s Lupul se deplaseaz˘ ˆ a ıntr-una din pozitiile vecine (pe linie sau pe coloan˘) ¸i culeg ¸ a s ciupercutele din pozitia respectiv˘.3.. Dac˘ Scufita Ro¸ie ajunge ˆ ¸ ¸ a a ¸ s ıntr-o pozitie ˆ ¸ ın care nu sunt ciupercute. va alege la fiecare minut mua a tarea ˆ cˆmpul vecin cu cele mai multe ciupercute (matricea sa este dat˘ astfel ın a ¸ a ˆ ınct s˘ nu existe mai multe posibilit˘¸i de alegere la un moment dat). cum ar fi c˘l˘toria ˆ timp.. vˆn˘torul nu o a ¸ a a a a va mai l˘sa s˘ culeag˘).dimensiunea celor dou˘ matrice a a11 a12 . a a ¸ Scufita Ro¸ie se afl˘ ˆ pozitia (1.out are urm˘toarea structur˘: s a a . bn1 bn2 . Scufita Ro¸ie l-a sunat pe Vˆn˘tor. ¸a ¸ a ın Pe drum.. 1) a unei matrice cu N linii ¸i N coloane. S˘ fi fost acest program scris de c˘tre ¸ a a dumneavoastr˘? Vom vedea. dar a decis s˘-i acorde o ¸ans˘ de ın a a a a s a sc˘pare. a Cerint˘ ¸a Scrieti un program care s˘ o ajute pe Scufita Ro¸ie s˘ r˘mˆn˘ ˆ joc ¸i s˘ ¸ a ¸ s a a a a ın s a culeag˘ cˆt mai multe ciupercute la sfˆr¸itul celor 15 minute! a a ¸ as Date de intrare Fi¸ierul scufita. ea va pierde jocul de asemenea. Jocul ˆ ¸ ¸ a ıncepe dup˘ a ce amˆndoi participantii au cules ciupercutele din pozitiile lor initiale (nu conteaz˘ a ¸ ¸ ¸ ¸ a cine are mai multe la ˆ ınceputul jocului. Dac˘ la sfˆr¸itul unui minut ea are mai ¸ a as putine ciupercute decˆt Lupul. pentru a le duce acas˘ (dup˘ ce va veni.bnn Date de ie¸ire s Fi¸ierul scufita. Acesta dorea s˘ o m˘nˆnce.a2n . ¸ s a ın ¸ s ˆ fiecare pozitie a matricei fiind amplasate ciupercute. an1 an2 . PROBLEME REZOLVATE 337 la bunicut˘. Lupul o va mˆnca. provocˆnd-o la un concurs de cules ciupercute.. Veti afla am˘nunte ˆ continuare.ann b11 b12 ..matricea din care culege Lupul b21 b22 . Dac˘ Scufita Ro¸ie pierde jocul.a1n -matricea din care culege Scufita Ro¸ie ¸ s a21 a22 . a at Povestea spune c˘ Scufita Ro¸ie a plecat acas˘ cu co¸uletul plin de ciupercute.

de fapt. ˆ final ea a cules toate ciupercutele din matrice.octombrie 2003 Problema se rezolv˘ folosind metoda backtracking ˆ plan.d15 . ¸ s s aa a • dup˘ ce unul din juc˘tori culege ciupercutele dintr-o pozitie. Sud. E. Scufita Ro¸ie va avea ˆ ¸ s ıntotdeauna posibilitatea de a rezista 15 minute. METODA BACKTRACKING N R . Est.. Scufita trebuie s˘ mute la fiecare moment. astfel In a ¸ a ˆ at s˘ r˘mˆn˘ ˆ joc.in scufita. 13/6 . a • nici Scufita Ro¸ie ¸i nici Lupul nu vor p˘r˘si matricele corespunz˘toare.338 CAPITOLUL 15. separate prin cˆte un ¸ ¸ s a spatiu (directiile pot fi N. fiecare a a mutare din cele cel mult patru posibile (teoretic. astfel a a a a ¸ ele pot fi determinate imediat dup˘ citirea datelor. Restrictiile ıncˆ a a a a ın ın a a a a ¸ ¸ sunt date de enuntul problemei ¸i de num˘rul de ciupercute culese de Lup. ¸ ¸ a a pozitia (1.directiile pe care s-a deplasat Scufita Ro¸ie. deoarece Scufita nu se va ˆ ın ¸ ıntoarce ˆ pozitia din care ın ¸ tocmai a venit). iar ˆ final s˘ strˆng˘ cˆt mai multe ciupercute. ¸a ın In ¸ Timp maxim de executare: 1 secund˘/test a Indicatii de rezolvare * ¸ Mihai Stroe. ˆ pozitia a a ¸ ¸ ın ¸ respectiv˘ r˘mˆn 0 ciupercute. S. Rezolvarea prin metoda backtracking ˆ ıncearc˘ la fiecare pas. V indicˆnd deplas˘ri spre Nord. • valorile din ambele matrice sunt numere naturale mai mici decˆt 256.num˘rul total de ciupercute culese a ¸ d1 d2 . Vest. Exemplu scufita. GInfo nr. cel mult trei mut˘ri sunt a posibile ˆ fiecare moment.. . a ın Se observ˘ c˘ mut˘rile Lupului sunt independente de mut˘rile Scufitei. a ˆ acest punct al rezolv˘rii. a a a ¸ • pe testele date. 1) este situat˘ ˆ coltul de Nord-Vest al matricei) ¸ a ın ¸ Restrictii ¸ • 4 ≤ N ≤ 10. care ¸ s a ¸ este cunoscut la fiecare moment. pe rˆnd.out 4 137 2234 SSSEEENVVNEENVV 5678 9 10 11 12 13 14 15 16 1234 5678 9 10 11 12 13 14 15 16 Explicatie: ¸ Scufita Ro¸ie a efectuat acelea¸i mut˘ri cu cele efectuate de Lup ¸i a avut tot ¸ s s a s timpul o ciupercut˘ ˆ plus.

y. st.nval. class Scufita { static int n. De fapt. n=(int)st.b. deci nu vor fi luate ˆ calcul. static int[] x. maxc=0. primele dou˘ mut˘ri ofer˘ dou˘ variante de alegere ˆ loc de trei.3. ¸ s respectiv O(M ). a s ¸ In a ¸ aceasta este comparat˘ cu solutia optim˘ g˘sit˘ pˆn˘ atunci ¸i dac˘ este mai bun˘ a ¸ a a a a a s a a este retinut˘. Alte a a a a ın restrictii apar datorit˘ limit˘rii la o matrice de 10 · 10 elemente. dar limitele mici ¸i faptul c˘ num˘rul a s a a de mut˘ri disponibile ˆ a ıncepe s˘ scad˘ destul de repede. ¸ a a Cum num˘rul M este cunoscut ¸i mic. Codul surs˘ a import java. static char[] tc=new char[16].out"))). static int[][] a. ˆ multe cazuri permit un a a ın timp de executie foarte bun. PROBLEME REZOLVATE 339 Se urm˘re¸te respectarea restrictiilor impuse. de a a exemplu. public static void main(String[] args) throws IOException { int i. PrintWriter out=new PrintWriter( new BufferedWriter(new FileWriter("scufita.15.*. s-ar putea considera c˘ ordinul de a s a complexitate este limitat superior. deci constant (constanta introdus˘ fiind totu¸i a s destul de mare).j. static char[] tmax=new char[16]. ¸ a ˆ a nu a fost g˘sit˘ o rezolvare polinomial˘ pentru aceast˘ problem˘ (¸i este Inc˘ a a a a a s improbabil ca o astfel de rezolvare s˘ existe).nextToken(). ordinul de complexitate ın ¸ ar fi O(3M ). ˆ momentul g˘sirii unei solutii. StreamTokenizer st=new StreamTokenizer( new BufferedReader(new FileReader("scufita.in"))). ¸ Analiza complexit˘¸ii at Fie M num˘rul de mut˘ri pe care le are de efectuat Scufita.io. num˘rul maxim de st˘ri examinate este mult mai mic. . a a ¸ Operatiile de citire ¸i scriere a datelor au ordinul de complexitate O(N 2 ). Avˆnd ˆ vedere c˘ la fiecare pas Scufita poate alege dintre cel mult 3 mut˘ri a ın a ¸ a (deoarece nu se poate ˆ ıntoarce ˆ pozitia din care a venit). Ordinul de complexitate este dat de ın rezolvarea prin metoda backtracking.

f(i.ii<=15.340 a=new b=new x=new y=new int[n+2][n+2].1.i++) out.1). } } } } .1). }//f(.k+1).print(tmax[i]). f(i+1. out. }// main() static void f(int i. if(k==16) { if(x[16]>maxc) { maxc=x[16]. for(i=1. int[17]. out. int[17]. tc[k]=’S’.nextToken().k+1).j++) { st.j-1..i++) for(j=1. METODA BACKTRACKING for(i=1. f(1.) { { { { tc[k]=’N’. b[i][j]=(int)st. a[i][j]=0.nval.i<=n. int[n+2][n+2].k+1).j.close(). for(int ii=1.k+1).i++) for(j=1. int k) throws IOException { int aij=a[i][j].ii++) tmax[ii]=tc[ii]. f(i.println(maxc). tc[k]=’V’.j+1. } if((a[i-1][j]>0)&&(a[i-1][j]+x[k]>=y[k+1])) if((a[i+1][j]>0)&&(a[i+1][j]+x[k]>=y[k+1])) if((a[i][j-1]>0)&&(a[i][j-1]+x[k]>=y[k+1])) if((a[i][j+1]>0)&&(a[i][j+1]+x[k]>=y[k+1])) a[i][j]=aij. return.1. int j.i<=n.nextToken().nval. } a[i][j]=aij. f(i-1. out.. tc[k]=’E’. a[i][j]=(int)st. CAPITOLUL 15.println(). x[k]=x[k-1]+a[i][j].j<=n.j<=n. } for(i=1.j++) { st.i<=15. } culegeLupul(1.j.

y[k]=y[k-1]+b[i][j].k+1). if((b[i-1][j]>b[i+1][j])&&(b[i-1][j]>b[i][j-1])&&(b[i-1][j]>b[i][j+1])) culegeLupul(i-1.k+1). int k) { if(k>16) return.j+1. int j.j-1. else if((b[i+1][j]>b[i][j-1])&&(b[i+1][j]>b[i][j+1])) culegeLupul(i+1.15.3. else if(b[i][j-1]>b[i][j+1]) culegeLupul(i.) }// class .j. else culegeLupul(i. b[i][j]=0. PROBLEME REZOLVATE 341 static void culegeLupul(int i..j.k+1)..k+1). }// culegeLupul(.

342 CAPITOLUL 15. METODA BACKTRACKING .

. S1 . dou˘ sau mai a multe subprobleme necesit˘ rezolvarea unei aceea¸i subprobleme. La un anumit nivel. ˆ literatura de specialitate exist˘ dou˘ variante de prezentare a acestei In a a tehnici. De foarte multe ori rezolv˘rile date prin aceast˘ tehnic˘ au ordin de a a a complexitate polinomial. Sunt considerate a a a urm˘toarele aspecte care caracterizeaz˘ o rezolvare prin programare dinamic˘: a a a • Problema se poate descompune recursiv ˆ mai multe subprobleme care sunt ın caracterizate de optime partiale... s a a Prima variant˘ se bazeaz˘ pe conceptul de subproblem˘. ¸ • Subproblemele respective se suprapun. stare a ¸i decizie.1 Prezentare general˘ a Folosirea tehnicii program˘rii dinamice solicit˘ experient˘. Sn ale sistemului.Capitolul 16 Programare dinamic˘ a 16. ˆ anumite structuri de ¸ ¸ ın ın date (tabele). optimele a ın a partiale se vor retine treptat. iar optimul global se obtine prin combinarea ¸ ¸ acestor optime partiale.. ın Fie secventa de st˘ri S0 . ˆ maniera bottom-up. Prima dintre ele este mai degrab˘ de natur˘ deductiv˘ pe cˆnd a doua a a a a folose¸te gˆndirea inductiv˘. O problem˘ este abordabil˘ folosind tehnica program˘rii dinamice dac˘ s a a a a satisface principiul de optimalitate sub una din formele prezentate ˆ continuare. Pentru a a s evita risipa de timp rezultat˘ ˆ urma unei implement˘ri recursive. intuitie ¸i abilit˘¸i a a ¸a ¸ s at matematice. ¸ a 343 . A doua variant˘ de prezentare face apel la conceptele intuitive de sistem.

a ¸ 3. di este un ¸ir optim de decizii care duc la trecerea s s sistemului din starea S0 ˆ starea Si .. ¸ a ¸ Deoarece rezolvarea prin recursivitate duce de cele mai multe ori la ordin de complexitate exponential.. rezolvarea prin programare dinamic˘ a presupune g˘sirea ¸i rezolvarea unui sistem de recurente. dn este un ¸ir optim de decizii care duc la trecerea sistemului a s din starea S0 ˆ starea Sn .... Deosebirea const˘ ˆ faptul c˘ a ¸ a ın a ”divide et impera” partitioneaz˘ problema ˆ subprobleme independente.. ın a a a Indiferent de varianta de prezentare. este necesar˘ ¸i o justificare In ın ¸ as sau o demonstratie a faptului c˘ aceste recurente sunt cele corecte. care satisface una dintre formele principiului optimalit˘¸ii).. calculul efectiv al valorii unei solutii optime.. dn ın este un ¸ir optim de decizii care duc la trecerea sistemului din starea Si ˆ s ın starea Sn ¸i d1 . . di+2 .. ele avˆnd ”sub-subprobleme” comune. • Dac˘ d1 . di este ın un ¸ir optim de decizii care duc la trecerea sistemului din starea S0 ˆ starea s ın Si ..344 ˘ CAPITOLUL 16. . Spunem c˘ a se aplic˘ metoda ˆ a ınapoi. evitˆndu-se recalcularea ei de cˆte ori subproblema reapare. se a In a ¸ rezolv˘ fiecare ”sub-subproblem˘” o singur˘ dat˘ ¸i se folose¸te un tablou pentru a a a as s a memora solutia ei... Astfel.. le rezolv˘ ¸ a ın a (de obicei recursiv) ¸i apoi combin˘ solutiile lor pentru a rezolva problema initial˘. . atunci pentru orice i (1 ≤ i ≤ n) d1 . PROGRAMARE DINAMICA • Dac˘ d1 . dn este un ¸ir optim de decizii care duc la trecerea sistemului a s din starea S0 ˆ starea Sn . decizia di+1 depinde de deciziile anterioare d1 .. definirea recursiv˘ a valorii unei solutii optime. ˆ aceast˘ situatie. Astfel. ¸ ¸ .. . dn .. programarea dinamic˘ rezolv˘ a a a a problemele combinˆnd solutiile unor subprobleme. Spunem c˘ se aplic˘ metoda mixt˘. dn este un ¸ir optim de decizii care duc la trecerea sistemului a s din starea S0 ˆ starea Sn ... decizia di depinde de deciziile anterioare di+1 . . at 2. . d2 . atunci pentru orice i (1 ≤ i ≤ n) di+1 . s a ¸ a ˆ timp ce programarea dinamic˘ se aplic˘ problemelor ale c˘ror subprobleme nu ın a a a sunt independente. ın Spunem c˘ se aplic˘ metoda ˆ a a ınainte. . dn ın este un ¸ir optim de decizii care duc la trecerea sistemului din starea Si s ˆ starea Sn .... ˆ a doua variant˘ avem recurente ˆ ¸irul de decizii. se folosesc tabele auxiliare pentru retinerea optimelor ¸ ¸ partiale iar spatiul de solutii se parcurge ˆ ordinea cresc˘toare a dimensiunilor ¸ ¸ ¸ ın a subproblemelor. di+2 ... d2 .. di . d2 . d2 . ¸ 4. .... • Dac˘ d1 . caracterizarea unei solutii optime (identificarea unei modalit˘ti optime de ¸ a rezolvare. reconstituirea unei solutii pe baza informatiei calculate. . ˆ prima variant˘ avem a s ¸ In a recurente ˆ ¸ ıntre subprobleme. ın a ¸ ın s ˆ afara cazurilor ˆ care recurentele sunt evidente. as Asem˘n˘tor cu metoda ”divide et impera”. d2 . ¸ a a Algoritmul pentru rezolvarea unei probleme folosind programarea dinamic˘ a se dezvolta ˆ 4 etape: ın 1. atunci pentru orice i (1 ≤ i ≤ n) di+1 . Folosirea acestor tabele d˘ ¸i numele tehnicii respective.

. Prin urmare. A2 . × An este M [1][n]. (A1 × A2 ) × A3 necesitˆnd 1000000+10000=1010000 ˆ a ınmultiri elementare ¸ 2.1 Inmultirea optimal˘ a matricelor ¸ a Consider˘m n matrice A1 . ...×Aj ¸i calcularea produsului Ai+1 ×Ai+2 ×. ¸ a deci vom paranteza produsul astfel: (A1 × A2 × ..×Aj+1 . Observ˘m c˘ subproblemele nu sunt independente. 1 ≤ i ≤ j ≤ n. × Aj . d1 × d2 . 1 ≤ i ≤ j ≤ n... Aceast˘ observatie se aplic˘ ¸i produselor dintre paranteze. Evident. An . calcularea a a produsului Ai ×Ai+1 ×. 100). a s a s este n ∗ m ∗ p. a ¸ a s subproblemele problemei initiale constau ˆ determinarea parantez˘rii opti¸ ın a male a produselor de matrice de forma Ai × Ai+1 × . × Ak ) × (Ak+1 × . s˘ fie minim). Produsul A1 × A2 × .2.. ˆ final trebuie s˘ ˆ ın a ınmultim dou˘ matrice... cu n linii ¸ ¸ ¸i n coloane.. . vom utiliza o matrice M . × Aj . Se cere parantezare optimal˘ a produsului A1 × A2 × . avˆnd n linii ¸i m coloane.. necesitˆnd 1000000+1000000=2000000 ˆ a ınmultiri. a dn−1 × dn .. De exemplu. Pentru a calcula A1 ×A2 ×. num˘rul minim de ˆ a ınmultiri necesare pentru a calcula A1 × A2 × ¸ . (1000. 1000).×An . avˆnd m linii ¸i p coloane. cu o matrice B. ¸ Reamintim c˘ num˘rul de ˆ a a ınmultiri elementare necesare pentru a ˆ ¸ ınmulti o ¸ matrice A... adic˘ num˘rul total de ˆ a a ınmultiri elementare. s au ca subproblem˘ comun˘ calcularea produsului Ai+1 × ... A1 × (A2 × A3 ).. cu semnificatia: s M [i][j] = num˘rul minim de ˆ a ınmultiri elementare necesare pentru a calcula ¸ produsul Ai × Ai+1 × . a a 2...16. × An se poate calcula ˆ diverse moduri.. × An ).2 Probleme rezolvate 16... aplicˆnd ın a asociativitatea operatiei de ˆ ¸ ınmultire a matricelor.. ¸ a ˆ functie de modul de parantezare difer˘ num˘rul de ˆ In ¸ a a ınmultiri elementare ¸ necesare pentru calculul produsului A1 × A2 × . produsul s A1 × A2 × A3 se poate calcula ˆ dou˘ moduri: ın a 1. PROBLEME REZOLVATE 345 16.. Numim ˆ ınmultire elementar˘ ˆ ¸ a ınmultirea a dou˘ elemente.. 10) ¸i (10.. × An (pentru care a costul. . ¸ a Exemplu: Pentru 3 matrice de dimensiuni (10. × An . × Aj .. Solutie 1... Pentru a retine solutiile subproblemelor.. de dimensiuni d0 × d1 .2.

datorit˘ faptua ¸ ¸a a a lui c˘ subproblemele se suprapun. if(i<j) { k=m[j][i]. ¸ ¸ a ¸a 4. a ¸ a as ¸ pentru care se obtine minimul. paranteze(i. ¸ a Observ˘m c˘ numai jum˘tatea de deasupra diagonalei principale din M este a a a utilizat˘.int j) { int k. M [i][j] = min {M [i][k] + M [k + 1][j] + d[i − 1] × d[k] × d[j]} i≤k<j Cum interpret˘m aceast˘ relatie de recurent˘? Pentru a determina num˘rul a a ¸ ¸a a minim de ˆ ınmultiri elementare pentru calculul produsului Ai ×Ai+1 ×.*. × An trebuie s˘ fie de asemenea optimal˘. Pentru a construi solutia optim˘ este util˘ ¸i retinerea indicelui k. static int m[][]=new int[100][100]. 2. a import java.imin.. PROGRAMARE DINAMICA 3. etc).i. pe pozitia simetric˘ fat˘ de diagonala principala (M [j][i]). Prin urmare s a a elementele matricei M trebuie s˘ satisfac˘ urmatoarea relatie de recurent˘: a a ¸ ¸a M [i][i] = 0. class InmOptimalaMatrice { static int nmax=20. ¸ fix˘m pozitia de parantezare k ˆ toate modurile posibile (ˆ a ¸ ın ıntre i ¸i j − 1). × Aj ¸i costul s ˆ ınmultirii celor dou˘ matrice rezultate (di−1 × dk × dj ).. costul ¸ parantez˘rii este egal cu numarul de ˆ a ınmultiri elementare necesare pentru ¸ calculul produsului Ai ×Ai+1 ×.....out... static int p[]=new int[100].j. 4 matrice.. deci o abordare recursiv˘ ar conduce la a a rezolvarea aceleia¸i subprobleme de mai multe ori. static int n. Prin urmare vom rezolva s relatia de recurent˘ ˆ mod bottom-up: (determin˘m parantezarea optimal˘ ¸ ¸a ın a a a produselor de dou˘ matrice. Nu vom considera un alt tablou. Pentru ca parantezarea s˘ fie optimal˘. Pentru o pozitie k fixata.k.min. ¸i s s alegem varianta care ne conduce la minim.io... Rezolvarea recursiv˘ a relatiei de recurent˘ este ineficient˘.. parantezarea produselor A1 × A2 × a a .×Aj .346 ˘ CAPITOLUL 16.k). la care se adaug˘ num˘rul de ˆ a a ınmultiri ¸ elementare necesare pentru calculul produsului Ak+1 × . . public static void paranteze(int i. × Ak ¸i Ak+1 × . i = 1. .×Ak . apoi de 3 matrice.print("("). ci-l vom retine.. if(i!=k) { System. n.v.

}//if else paranteze(k+1.out.j).out.k<=j-1.i>=1. for(k=i+1. } } m[i][j]=min. imin=k. n=Integer.print(")").println("Dimensiunile matricelor:").print("(").out. System.parseInt(br.print("p["+i+"]=").out.out.2. System. System. PROBLEME REZOLVATE System.readLine()).16.print("A"+i).print("numarul matricelor: ").i<=n+1.j . if(k+1!=j) { System. System.j).out.j<=n.out.print(")"). imin=i. }//if else System. if(min>v) { min=v. paranteze(k+1.k++) { v=m[i][k]+m[k+1][j]+p[i]*p[k+1]*p[j+1].i++) { System.out.i--) for(j=i+1.readLine()). m[j][i]=imin.in)).j++) { min=m[i][i]+m[i+1][j]+p[i]*p[i+1]*p[j+1].parseInt(br. }//if else paranteze(i.k). } for(i=n. for(i=1. }//paranteze 347 public static void main(String[]args) throws IOException { BufferedReader br=new BufferedReader(new InputStreamReader(System.print(" * "). }//for i. p[i]=Integer.

PROGRAMARE DINAMICA System. System.out..print("Ordinea inmultirilor: ").n).. 8. ˆ ordinea ˆ care acestea apar ˆ A: ın ın ın ai1 .2 Sub¸ir cresc˘tor maximal s a Fie un ¸ir A = (a1 . 40. ≤ aik ) este cel mai lung sub¸ir a cresc˘tor al lui (ai2 .2.println(). System. }//main }//class /* numarul matricelor: 8 Dimensiunile matricelor: p[1]=2 p[2]=8 p[3]=3 p[4]=2 p[5]=7 p[6]=2 p[7]=5 p[8]=3 p[9]=7 Numarul minim de inmultiri este: 180 Ordinea inmultirilor: ((((A1 * A2) * A3) * (A4 * A5)) * (A6 * A7)) * A8 */ 16.println("Numarul minim de inmultiri este: "+m[1][n]). 10.. aik . 80). Prin urmare. 3.348 ˘ CAPITOLUL 16.... s a s a De exemplu. Observ˘m c˘ el coincide cu cel mai lung sub¸ir cresc˘tor al ¸irului s a a s a s s (ai1 . Se cere determinarea unui sub¸ir cresc˘tor al ¸irului A. an ). 60. < ik ≤ n. 6.. 50.. 6. Numim sub¸ir al ¸irului A o succesiune de s s s elemente din A. 100. 30. . . ≤ aik ) cel mai lung sub¸ir cresc˘tor al ¸irului A. Rezolvare s a 1. de lungime maxim˘. ..out. an ). 80) o solutie poate fi ¸ (3. 10. n}. paranteze(1. o subproblem˘ a problemei a initiale const˘ ˆ determinarea celui mai lung sub¸ir cresc˘tor care ˆ ¸ a ın s a ıncepe cu ai .. unde 1 ≤ i1 < i2 < . an )..out. ai2 +1 . 60.. i = {1... a2 .. ai2 . .. 30. ai1 +1 . Evident Ai2 = (ai2 ≤ ai3 ≤ .. etc... .. pentru A = (8. . Fie Ai1 = (ai1 ≤ ai2 ≤ .

este necesar s˘ determin˘m cele mai lungi sub¸iruri a a s cresc˘toare care ˆ a ıncep cu aj .2. j=i+1. determin˘m valoarea maxim˘ ¸ a a a din vectorul l. l[n]=1.16.. i=poz[i]) cout<<a[i]<<’ ’. ˆ s˘ ¸ ıncepˆnd cu pozitia maximului ¸i utilizˆnd a ¸ s a informatiile memorate ˆ vectorul poz: ¸ ın //determin maximul din vectorul l int max=l[1]. j = {i + 1. for (i=pozmax. i!=-1. ¸ ın . poz[i]=j. Pentru a retine solutiile subproblemelor vom considera doi vectori l ¸i poz. cout<<"\nCel mai lung subsir:\n". poz[n]=-1. l[i] = max {1 + l[j]|a[i] ≤ a[j]} j=i+1. avˆnd semnificatia: a ¸ l[i] =lungimea celui mai lung sub¸ir cresc˘tor care ˆ s a ıncepe cu a[i]. i--) for (l[i]=1.. } cout<<"Lungimea celui mai lung subsir crescator: " <<max. Secventele de program de mai sus sunt scrise ˆ c/C++. for (int i=2. pozmax=1. for (i=n-1. } Pentru a determina solutia optim˘ a problemei. i++) if (max<l[i]) { max=l[i]. sau −1 dac˘ un a a a astfel de element nu exist˘. poz[i] =pozitia elementului care urmeaz˘ dup˘ a[i] ˆ cel mai lung sub¸ir ¸ a a ın s cresc˘tor care ˆ a ıncepe cu a[i]. . 2. i<=n. dac˘ un astfel de element exist˘. pozmax=i. j++) if (a[i] <= a[j] && l[i]<1+l[j]) { l[i]=1+l[j]. i>0. j<=n. Relatia de recurent˘ care caracterizeaz˘ substructura optimal˘ a problemei ¸ ¸a a a este: l[n] = 1. a 3. j. poz[i]=-1. poz[n] = −1. PROBLEME REZOLVATE 349 Subproblemele nu sunt independente: pentru a determina cel mai lung sub¸ir s cresc˘tor care ˆ a ıncepe cu ai . ¸ Rezolv˘m relatia de recurent˘ ˆ mod bottom-up: a ¸ ¸a ın int i. ¸ ¸ s fiecare cu n componente.n unde poz[i] = indicele j pentru care se obtine maximul l[i]. ai ≤ aj . apoi afi¸am solutia. n}.

j++) if((a[i]<=a[j])&&(max<lg[j])) { max=lg[j]. jmax=j. } else lg[i]=1.io.j<=n.i>=1. lg[n]=1.i<=n. class SubsirCrescatorNumere { static int n.nval. st. static int[] a. int k.nval. } if(max!=0) { lg[i]=1+max. poz=new int[n+1].print(a[j]+" "). a=new int[n+1]. public static void main(String []args) throws IOException { int i. } max=0.close(). }//main }//class . static int[] poz. } out. for(j=1.k++) { out. jmax=0. StreamTokenizer st=new StreamTokenizer( new BufferedReader(new FileReader("SubsirCrescatorNumere.jmax.nextToken().out"))).j.nextToken(). jmax=0. for(j=i+1.*. poz[i]=jmax.j++) if(max<lg[j]){ max=lg[j].n=(int)st.i++) { st. PrintWriter out = new PrintWriter ( new BufferedWriter( new FileWriter("SubsirCrescatorNumere.in"))). PROGRAMARE DINAMICA Programele urm˘toare sunt scrise ˆ Java: a ın import java.j<=n. for(i=n-1. lg=new int[n+1]. } int max.println(max).350 ˘ CAPITOLUL 16. for(k=1. } out.k<=max. j=jmax. a[i]=(int)st.i--) { max=0. jmax=j. j=poz[j]. static int[] lg. for(i=1.

io.jmax.2.close().pozmax=-1. l[n-1]=1. } out.i>=0.poz. poz[n-1]=-1.print("("+l[pozmax]+") : ").i--) { jmax=i. out. a=st.lmax=-1.j<n.j++) if((a. out. } // main }// class .j<=lmax.sval. l=new int[n]. k=poz[k]. PrintWriter out=new PrintWriter( new BufferedWriter(new FileWriter("SubsirCrescatorLitere. class SubsirCrescatorLitere { 351 public static void main(String[] args) throws IOException { int n.charAt(i)<=a. } } out.charAt(k)).i.16.charAt(j))&&(1+l[j]>1+l[jmax])) jmax=j. l[i]=1+l[jmax]. int [] l.out"))).i<n.j.print("Solutia ").j++) { out.length(). pozmax=i. for(j=1. poz[i]=jmax.//poz[i]=pozitia elementului care urmeaza dupa a[i] for(i=0.//l[i]=lg.celui mai lung subsir care incepe cu a[i] poz=new int[n]. k=pozmax.in"))). if(l[i]>lmax) { lmax=l[i].println(a+" "+n). String a. PROBLEME REZOLVATE import java.k. n=a.print(a. st. StreamTokenizer st=new StreamTokenizer( new BufferedReader(new FileReader("SubsirCrescatorLitere. for(i=n-2. for(j=i+1.nextToken().i++) poz[i]=-1.*.

solutia problemei va fi S[1][1]. i++) S[n][i]=T[n][i]. j++) . subproblemele nu sunt independente: pentru a a calcula suma maxim˘ a numerelor de pe un drum de la T [i][j] la ultima linie. Pentru a retine solutiile subproblemelor. S[i + 1][j + 1]} 4. i<=n. sub diagonala a a principal˘. PROGRAMARE DINAMICA 16. vom utiliza o matrice S. Rezolv˘m relatia de recurent˘ ˆ mod bottom-up: a ¸ ¸a ın int i. pˆn˘ la un a a num˘r de pe ultima linie. . (IOI.352 ˘ CAPITOLUL 16. for (i=n-1. la a stˆnga sau la dreapta acestuia. i = {1. Fiecare num˘r din acest drum este situat sub precedentul. fiecare num˘r din acest drum fiind situat sub precedentul. Subproblemele problemei date constau ˆ determinarea sumei maxime a ın care se poate obtine din numere aflate pe un drum ˆ ¸ ıntre numarul T [i][j]. a a la stˆnga sau la dreapta sa. Suedia 1994) a Rezolvare 1. 2. 99]. n} S[i][j] = T [i][j] + max{S[i + 1][j]. ca ˆ exemplul urm˘tor: ın a 7 3 8 2 4 5 7 2 1 4 6 8 0 4 5 Tabelul 16. ¸ 3.. a ¸ Evident. de ordin n.1: Triunghi de numere Problema const˘ ˆ scrierea unui program care s˘ determine cea mai mare a ın a sum˘ de numere aflate pe un drum ˆ a ıntre num˘rul de pe prima linie ¸i un num˘r a s a de pe ultima linie.2. Vom retine triunghiul ˆ ¸ ıntr-o matrice p˘tratic˘ T . j<=i. Evident. for (i=1. 2.. respectˆnd conditiile problemei. fiecare linie a a continˆnd numere ˆ ¸ a ıntregi din domeniul [1. Relatia de recurenta care caracterizeaz˘ substructura optimal˘ a problemei ¸ ¸ a a este: S[n][i] = T [n][i]. cu semnificatia ¸ S[i][j] = suma maxim˘ ce se poate obtine pe un drum de la T [i][j] la un a ¸ element de pe ultima linie.. a trebuie s˘ calcul˘m suma maxim˘ a numerelor de pe un drum de la T [i + 1][j] la a a a ultima linie ¸i suma maxim˘ a numerelor de pe un drum de la T [i + 1][j + 1] la s a ultima linie. p˘tratic˘ ¸ ¸ a a de ordin n. i--) for (j=1. j. i>0.3 Sum˘ maxim˘ ˆ triunghi de numere a a ın S˘ consider˘m un triunghi format din n linii (1 < n ≤ 100).

2. precum a ¸ ¸i un astfel de sub¸ir. problema cere determinarea LCS(Xn .. Determinati un sub¸ir comun de lungime maxim˘. Dac˘ Xk = Y h atunci a LCS(Xk.4 Sub¸ir comun maximal s Fie X = (x1 . n}. 5. . 5. 6.. 5. 1. lcs[k − 1][h].. if (S[i+1][j]<S[i+1][j+1]) S[i][j]=T[i][j]+S[i+1][j+1]). ¸ s a Exemplu Pentru X = (2. . 5. yh ) prefixul lui Y de lungime h. 2.. Vom caracteriza substructura optimal˘ a problemei prin urm˘toarea relatie a a ¸ de recurent˘: ¸a lcs[k][0] = lcs[0][h] = 0. s s Observatie ¸ 1. Yh ) ın s lungimea celui mai lung sub¸ir comun al lui Xk . ym ) dou˘ ¸iruri de n. 8) ¸i Y = (6.. y2 . 2. Yh−1 )). y2 .. Yh ). . s a a a 2. ¸ s ¸ s ın ¸ ¸ a 16. Yh . xk ) (prefixul lui X de lungime k) ¸i cu Yh = a s (y1 . respectiv m s as numere ˆ ıntregi. O subproblem˘ a problemei date const˘ a a ˆ determinarea celui mai lung sub¸ir comun al lui Xk . 5. 5. 5..2. Ym ). Yh ) = 1 + LCS(Xk−1 . 3. denumit˘ lcs. dac˘ x[k] <> y[h] a lcs[k][h] = 1 + lcs[k − 1][h − 1]. 8). x2 .. s Utilizˆnd aceste notatii.2.. Pentru a retine solutiile subproblemelor vom utiliza o matrice cu n + 1 linii ¸ ¸ ¸i m + 1 coloane. 3. . 0. . Y h) = max(LCS(Xk−1 . 8) o s solutie posibil˘ este: Z = (2. 2. 3. } 353 Exercitiu: Afi¸ati ¸i drumul ˆ triunghi pentru care se obtine solutia optim˘. LCS(Xk . 5.. m} max lcs[k][h − 1]. .. PROBLEME REZOLVATE { S[i][j]=T[i][j]+S[i+1][j]. 2. Linia ¸i coloana 0 sunt utilizate pentru initializare s a s ¸ cu 0. Notam cu LCS(Xk . 6. Yh−1 ).... h = {1. Dac˘ Xk = Yh atunci a LCS(Xk .. 5.16. Din observatia precedent˘ deducem c˘ subproblemele problemei date nu sunt ¸ a a independente ¸i c˘ problema are substructur˘ optimal˘. k = {1. 4. 8. ¸ a Solutie 1. 5. Not˘m cu Xk = (x1 . 4. iar elementul lcs[k][h] va fi lungimea celui mai lung sub¸ir comun al ¸irurilor s s Xk si Yh . Yh . xn ) ¸i Y = (y1 .. 4. dac˘ x[k] = y[h] a Rezolv˘m relatia de recurent˘ ˆ mod bottom-up: a ¸ ¸a ın . x2 . 3.

else lcs[k][h]=lcs[k][h-1]. Programul urm˘tor este ¸ ın a scris ˆ Java ¸i determin˘ toate solutiile. pe care ˆ vom afi¸a de la ıl s sfˆr¸it c˘tre ˆ as a ınceput: cout<<"Lungimea subsirului comun maximal: " <<lcs[n][m]. k=n.*. k++) for (int h=1. static int [][] a. h++) if (x[k]==y[h]) lcs[k][h]=1+lcs[k-1][h-1]. De asemenea sunt afi¸ate matricele auxiliare ¸ ın a s de lucru pentru a se putea urm˘rii mai u¸or modalitatea de determinare recursiv˘ a s a a tuturor solutiilor. h--.354 ˘ CAPITOLUL 16. Secventele de cod de mai sus sunt scrise ˆ C/C++.io. k--.k>=0. lcs[k][h]. int d[100]. h=m. PROGRAMARE DINAMICA for (int k=1. cout<<"\nCel mai lung subsir comun este: \n". . ın ¸ ¸ ın a din acest motiv vom memora solutia ˆ ıntr-un vector. } else if (lcs[k][h]==lcs[k-1][h]) k--. h<=m. for (int i=0. Deoarece nu am utilizat o structur˘ de date suplimentar˘ cu ajutorul c˘reia a a a s˘ memor˘m solutia optim˘. // SubsirComunMaximal class scm { static PrintWriter out. ¸ import java. k--) cout<< d[k] <<’ ’. Prin reconstituire vom obtine solutia ˆ ordine invers˘. else h--. else if (lcs[k-1][h]>lcs[k][h-1]) lcs[k][h]=lcs[k-1][h]. for (k=i-1. vom reconstitui solutia optim˘ pe baza rezultatelor a a ¸ a ¸ a memorate ˆ matricea lcs. k<=n. ) if (x[k]==y[h]) { d[i++]=x[k]. ˆ ordine lexicografic˘. Sunt determinate cea mai mic˘ ¸i cea mai ın s a ¸ as mare solutie.

a[n][m]). System.readLine().m.println("O solutie oarecare").zmax. m=y. afisv(zmin). y=br. afism(a).y.out. zmin=new char[z. int i.length]. } . static static static static String x. PROBLEME REZOLVATE static char [][] d. matrad().in")).out.2. } static void citire() throws IOException { BufferedReader br=new BufferedReader(new FileReader("scm. System.m.readLine(). System. afism(d).// o solutie System. diag=’*’.n.close(). osol(n.print("SOLmax = ").out.length]. out=new PrintWriter(new BufferedWriter( new FileWriter("scm. char[] z.print("SOLmin = "). out. stanga=’-’.println(nsol).j. n=x. afisv(zmax).println("\nToate solutiile"). z=new char[a[n][m]+1].length(). final char sus=’|’.16.out"))).// toate solutiile out.zmin. out. toatesol(n.m).println(a[n][m]).length(). int nsol=0. 355 public static void main(String[] args) throws IOException { citire().out. zmax=new char[z. x=br.

if(d[lin][col]==diag) System. d[i][j]=diag. if(k==0) { System.j. else if(d[lin][col]==sus) osol(lin-1.col-1).j.print(++nsol+" ").charAt(i)==y. int col.356 ˘ CAPITOLUL 16.i++) for(j=1. int col) { if((lin==0)||(col==0)) return.a[i][j-1]).j++) if(x.int k) { int i. if(a[i-1][j]>a[i][j-1]) d[i][j]=sus. } } static void osol(int lin. for(i=1. if(d[lin][col]==diag) osol(lin-1.out. else osol(lin.charAt(j-1)) // x.out. return. while(a[i-1][col]==k)//merg in sus . a=new int[n+1][m+1]. zminmax().j<=m. PROGRAMARE DINAMICA static void matrad() { int i.charAt(j) ! { a[i][j]=1+a[i-1][j-1].col-1).print(x. afisv(z). d=new char[n+1][m+1].charAt(i-1)==y. } static void toatesol(int lin. else d[i][j]=stanga.col). } i=lin+1.charAt(lin-1)).i<=n. } else { a[i][j]=max(a[i-1][j].

// z1 si z2 au n componente 1. } .i++) z2[i]=z1[i].zmin).2. j=col+1. if( (a[i][j-1]==k-1)&&(a[i-1][j-1]==k-1)&&(a[i-1][j]==k-1)) { z[k]=x.zmax). else if(z1[i]<z2[i]) return -1. for(i=1. copiez(z. char[] z2) { int i. char[] z2)//-1=<.length.. while(z1[i]==z2[i]) i++. else return 1.zmax)>0) copiez(z. } static int compar(char[] z1. while(a[i][j-1]==k) j--.k-1).zmin). } else if(compar(z.n if(i>n) return 0. 1=> { int i=1. } }//while } static void zminmax() { if(nsol==1) { copiez(z. 0=identice.zmin)<0) copiez(z.i<z1. toatesol(i-1.16. else if(compar(z.charAt(i-1).zmax). } static void copiez(char[] z1. PROBLEME REZOLVATE { 357 i--.j-1.

out. System. for(j=0.print(" "). for(j=0.out.out. System.358 ˘ CAPITOLUL 16.out.charAt(j)+" "). } System.charAt(i-1)+" ").print(y.println(). m=y.out. System.println().m.out.j<=m.println().i++) { System. for(j=0.println("\n"). for(j=0. m=a[i].length. System.out.println().out.print(" "). for(i=1.length.out. int b) { if(a>b) return a. PROGRAMARE DINAMICA static int max(int a.length().j<m. . System. int i.print(a[0][j]+" ").length.j++) System.out.print(d[0][j]+" ").m.j<m.out. System.out. System.charAt(j)+" ").out. System.print(y.j<=m.print(a[i][j]+" ").out.j++) System. int i.j++) System. else return b.j++) System.out.print(" ").print(" "). } static void afism(int[][]a)// difera tipul parametrului !!! { int n=a.println(). for(j=0.j.i<n.length(). m=y.print(x.j.j++) System. } static void afism(char[][]d)// difera tipul parametrului !!! { int n=d.j<m. System.out.

} static void afisv(char[]v) { int i. out.i++) out.i<=v.println("\n"). } System.out.println().out.length-1. PROBLEME REZOLVATE for(i=1.2.out.16.print(v[i]).print(d[i][j]+" ").i++) System.charAt(i-1)+" ").i<=v. m=d[i].print(v[i]).j<m. System. } } Pe ecran apar urm˘toarele rezultate: a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 0 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 0 1 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 0 1 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 a 0 1 2 2 3 4 4 5 5 5 5 5 5 c 0 1 2 2 3 4 4 5 5 6 6 6 6 b 0 1 2 2 3 4 4 5 6 6 6 6 6 d 0 1 2 2 3 4 4 5 6 6 7 7 7 f 0 1 2 2 3 4 4 5 6 6 7 7 8 e 0 1 2 2 3 4 4 5 6 6 7 8 8 359 1 2 3 4 5 6 a b c d e f 1 3 2 4 6 5 a c b d f e 1 2 3 4 * | | | * | * * - .println().out. for(j=0. System. for(i=1.out.out.print(x.i<n. for(i=1.length.length-1.j++) System.println().i++) { System.

(16.5 Distanta minim˘ de editare ¸ a Fie d(s1. s2) distanta de editare (definit˘ ca fiind num˘rul minim de operatii ¸ a a ¸ de ¸tergere. PROGRAMARE DINAMICA * - O solutie oarecare 1346acdf Toate solutiile 1 1346acdf 2 1246acdf 3 1345acdf 4 1245acdf 5 1346abdf 6 1246abdf 7 1345abdf 8 1245abdf 9 1346acde 10 1246acde 11 1345acde 12 1245acde 13 1346abde 14 1246abde 15 1345abde 16 1245abde SOLmin = 1245abde SOLmax = 1346acdf 16. inserare ¸i modificare) dintre ¸irurile de caractere s1 ¸i s2. Atunci: s s s s d(””. ””) = d(””.360 5 6 a b c d e f | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | * | | | | | | * * | | | | | * | | | * * | | * ˘ CAPITOLUL 16.1) (16. s) = |s|.2.2) Avˆnd ˆ vedere ultima operatie efectuat˘ asupra primului ¸ir de caractere. obtinem: as a a ¸ .2. ””) = 0 d(s.2. a ın ¸ a s la sfˆr¸itul acestuia (dar dup˘ modific˘rile efectuate deja).

s2 + ch2 ) = min (16. m[i][j-1]+1 ).|s1|][0. s2 ) + 1. m[i-1][j]+1.3)  a d(s .j. // c[i][j] = cost a1. static static static static int na. public static void main(String[] args) throws IOException { int i. nimic=’ ’. modific=’m’. s2 [1. // dir = directii pentru minim !!! // a--> b static String a. for(i=1. i<=length(s1).io. // inserez inaintea pozitiei sterg=’s’.i].. m[i][j]=min( m[i-1][j-1]+val. ˆ a ınlocuire Folosim o matrice c[0.j<=length(s2).|s2|] unde c[i][j] = d(s1 [1. for(i=1. } Programul surs˘: a import java.bj char [][] op. s ) + 0 dac˘ ch1 = ch2 . j<=length(s2). class DistEdit { static final char inserez=’i’.b. . nimic!  1 2  1 dac˘ ch1 = ch2 ..nb. // caracter !!! static final char sus=’|’.cmin=0. diags=’x’.16.2. j++) m[0][j]=j. inserare ch2   d(s . ¸tergere ch s 1 2 2 1 d(s1 + ch1 . for(j=1. i++) m[i][0]=i.. s + ch ) + 1. stanga=’-’.*. i<=length(s1).. j++) { val=(s1[i]==s2[j]) ? 0 : 1. int [][] c.ai --> b1. // op = operatia efectuata char [][] dir... Algoritmul ˆ pseudocod este: ın def m[0][0]=0.j]). i++) for(j=1. PROBLEME REZOLVATE 361  d(s1 + ch1 .2.

//t_j dir[0][j]=stanga. PrintWriter out=new PrintWriter( new BufferedWriter(new FileWriter("distedit. System. System. // s_i dir[i][0]=sus.readLine().i<=na.charAt(i-1)==b. a=br. dir=new char[na+1][nb+1]. for(i=1.readLine().out"))). // stergeri din a. op[i][j]=nimic.println(b+" --> "+nb). } op[0][0]=nimic. // inserari in a.j<=nb. nb=b.i++) { c[i][0]=i. dir[0][0]=nimic. na=a.out. } for(j=1.length(). } a=vid !!! . b=vid !!! op[i][0]=sterg.i++) { for(j=1.println(a+" --> "+na).j++) { c[0][j]=j.362 ˘ CAPITOLUL 16.j++) { if(a.j<=nb.charAt(j-1)) { c[i][j]=c[i-1][j-1]. PROGRAMARE DINAMICA BufferedReader br=new BufferedReader( new FileReader("distedit. for(i=1.out.in")). b=br. op[0][j]=inserez. c=new int[na+1][nb+1].length(). dir[i][j]=diags. op=new char[na+1][nb+1].i<=na.

out.i<=na.println("COST transformare = "+c[na][nb]). afismc(op.c[i-1][j]. PROBLEME REZOLVATE else { cmin=min(c[i-1][j-1].print(b. else out. c[i][j]=1+cmin.16.println("\nCOST transformare = "+c[na][nb]). afismc(dir. for(j=1.out).println().j<=nb. dir[i][j]=sus.charAt(j-1)). } else if(cmin==c[i-1][j]) // sterg s_i { op[i][j]=sterg.print(" ").out).print(" "). } else if(cmin==c[i-1][j-1]) //s_i-->t_j { op[i][j]=modific. afissol(na. if(i>0) out. if(cmin==c[i][j-1]) // inserez t_j { op[i][j]=inserez. dir[i][j]=stanga.close(). } }// else }// for j }// for i afismi(c.j.j++) out.charAt(i-1)). 363 .nb. }// main static void afismc(char[][] x. dir[i][j]=diags. System. out.i++) { out.out.out).c[i][j-1]). PrintWriter out) { int i.print(a.2.out). for(i=0. out.

for(j=1.charAt(j-1)). }// afismi(.out).println("\n"). else if(dir[i][j]==sus) afissol(i-1. else if(dir[i][j]==stanga) afissol(i..println().print(x[i][j]).int j.print(a.i<=na. .j-1.364 ˘ CAPITOLUL 16. PROGRAMARE DINAMICA for(j=0.) static void afismi(int[][] x. } else if(i==0) out.j<=nb. if((i>0)&&(j>0)) { if(op[i][j]==sterg) out.. else if(j==0) out.i++) { out. if(dir[i][j]==diags) afissol(i-1.print(" ").j<=nb.out). out.j++) out. for(i=0.charAt(j-1)). PrintWriter out) { if(i==0&&j==0) return. } out.println("\n").j++) out.charAt(i-1)+" "+op[i][j]).j<=nb.j++) out.println(i+" "+a.println(i+" "+a. else out. PrintWriter out) { int i.charAt(i)+" "+op[i][j]+" "+j+" "+b.print(" ").charAt(j)).j. if(i>0) out.) static void afissol(int i. else out. for(j=0..j-1.out).print(x[i][j]).println(i+" "+a. else if(op[i][j]==inserez) out.println(" "+op[i][j]+" "+j+" "+b. } out.charAt(i-1)+" "+op[i][j]+" "+j+" "+b.j..println(i+" "+a.charAt(j-1)). }// afismc(.charAt(i-1)).print(b.charAt(j-1)).charAt(i-1)+" "+op[i][j]+" "+j+" "+b.

int b) { return a<b ? a:b. int b. } }// class Rezultate afi¸ate ˆ fi¸ierul de ie¸ire: s ın s s altruisti 0123456789 a1012345678 l2101234567 g3211234567 o4322234567 r5433234567 i6544333456 t7654444445 m8765555555 i9876665665 altruisti --------a|x-------l||x------g|||x-----o||||x----r||||x----i|||||xx--x t|||x|||xxm|||||||||x i||||||x-|x altruisti iiiiiiiii as iiiiiiii lss iiiiiii gsssmiiiiii ossssmiiiii rssss iiiii isssssm ii tsss sssm i msssssssssm issssss is .c))... PROBLEME REZOLVATE }//afissol(.) 365 static int min(int a. int c) { return min(a.2. } static int min(int a.min(b.16.

nextToken().nextToken().i++) { st. class Rucsac01 { public static void main(String[] args) throws IOException { int n.v.nval.i++) { st. int[] g. PrintWriter out=new PrintWriter( new BufferedWriter(new FileWriter("rucsac. PROGRAMARE DINAMICA COST transformare = 5 16. StreamTokenizer st=new StreamTokenizer( new BufferedReader(new FileReader("rucsac. i<=n. st. g[i]=(int)st.j.io.out"))). g=new int[n+1].nextToken(). v=new int[n+1].in"))). int[][] c.i<=n.i<=n. } for(i=1. c=new int[n+1][m+1]. i++) c[i][0]=0. .nval.366 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a 1 l 2 g m 3 o s r 4 i 5 i 6 i 7 t 8 m s i 9 a l t r u i s t i ˘ CAPITOLUL 16.nval.2. int i. } for(i=1. st.m. m=(int)st. n=(int)st.nextToken().*.nval.6 Problema rucsacului (0 − 1) import java. v[i]=(int)st. for(i=1.

2. n=(int)st. j<=m. else c[i][j]=max( c[i-1][j].. j<=m. c[i-1][j-g[i]] + v[i] )..i<=n.nval.close(). st. j++) c[0][j]=0. int b) { if(a>b) return a. out. i++) for(j=1. else return b. StreamTokenizer st=new StreamTokenizer( new BufferedReader(new FileReader("schimb.out"))). i<=n.nextToken().7 Problema schimbului monetar import java. }// max(.n.) static int max(int a. out. ns. int[] b.nval.*. int i. class Schimb { public static void main(String[] args) throws IOException { int v.nval. ns=new int[v+1].2.nextToken(). for(i=1. st. } .in"))).) } 367 16.i++) { st.j.16... for(i=1.println(c[n][m]). j++) if(g[i]>j) c[i][j]=c[i-1][j]. v=(int)st. PrintWriter out=new PrintWriter( new BufferedWriter(new FileWriter("schimb. b[i]=(int)st. PROBLEME REZOLVATE for(j=0.nextToken(). }// main(.io. b=new int[n+1].

imin.t. st. }// main }// class 16. . class Traversare { public static void main(String[] args) throws IOException { int m.c. j++) ns[j]+=ns[j-b[i]].nval. int[n]. int[m][n].n. st.8 Problema travers˘rii matricei a Traversarea unei matrice de la Vest la Est. int cmin. int[m][n]. a=new c=new t=new d=new int[m][n]. for(i=1. PROGRAMARE DINAMICA ns[0]=1. for(i=0.nval. PrintWriter out=new PrintWriter( new BufferedWriter(new FileWriter("traversare.println(ns[v]).*.io. out. i<=n. int[][] a.nextToken().368 ˘ CAPITOLUL 16. StreamTokenizer st=new StreamTokenizer( new BufferedReader(new FileReader("traversare.i++) for(j=0.in"))). int i.j++) { st.minc. n=(int)st. out. i++) for(j=b[i]. j<=v. sunt permise deplas˘ri spre vecinii a unei pozitii (chiar ¸i deplas˘ri prin ”exteriorul” matricei). ¸ s a import java.j<n. m=(int)st.j.nextToken().i<m.2.nextToken(). int[] d.close().out"))).

for(i=1.j<n. } imin=0. j--. imin=i. } for(i=0. } for(j=0. for(j=1. int b. while(j>0) { i=t[i][j]/n.println((1+d[j]/n)+" "+(1+d[j]%n)). int b) { if(a<b) return a.i<m. c[(i+1)%m][j-1]). j<n. int c) 369 . c[i][j]=a[i][j]+minc. else return b. PROBLEME REZOLVATE a[i][j]=(int)st. } out. out. else if(minc==c[i][j-1]) t[i][j]=i*n+(j-1). j++) for(i=0..j++) out. j=n-1. d[n-1]=imin*n+(n-1). c[i][j-1]. d[j]=i*n+j. cmin=c[0][n-1]. } static int min(int a. i<m.nval.i<m.2.. else t[i][j]=((i+1)%m)*n+(j-1).close(). if(minc==c[(i+m-1)%m][j-1]) t[i][j]=((i+m-1)%m)*n+(j-1). }// main(.16.i++) if(c[i][n-1]<cmin) { cmin=c[i][n-1].) static int min(int a. i++) { minc=min(c[(i+m-1)%m][j-1].i++) c[i][0]=a[i][0].println(cmin). i=imin.

. class Vergea { static int n.. ˆ viata real˘. . Costul pentru ¸ a ¸ s t˘ierea vergelei [xi .xj ].. xn reprezint˘ abscisele punctelor a a ˆ care se vor realiza t˘ieturile (distantele fat˘ de cap˘tul ”din stˆnga” al vergelei).xj ] obtinem dou˘ bucati mai mici: [xi . s a Consider˘m ¸irul de numere naturale 0 < x1 < x2 < .. Costul fiec˘rei operatii de t˘iere a ¸ a este proportional cu lungimea vergelei care trebuie t˘iat˘..370 { ˘ CAPITOLUL 16. ın a ¸ ¸a a a Not˘m prin c[i][j] (i < j) costul minim necesar realiz˘rii tuturor t˘ieturilor a a a segmentului de vergea [xi . Din a a a a a ın vergeaua [xi . ne putem ¸ a a In ¸ a imagina costul ca fiind efortul depus pentru a plasa vergeaua (sau un bu¸tean!) ˆ s ın ma¸ina de t˘iat.. a a a a Pentru j > i s˘ presupunem c˘ realiz˘m prima t˘ietur˘ ˆ xk (i < k < j).*..2. a Dar. dea lungul unei vergele ˆ a ın locuri pre-specificate...in traversare..b).xj ].xk ] (adic˘ c[i][k]) ¸i + costul t˘ierii a a a s a vergelei [xk .c).. cu efort minim (sau cost). static int x[]... ..xk ] ¸i [xk . static int t[][]...xj ] (adic˘ c[k][j]). x2 .nt=0.. PROGRAMARE DINAMICA return min(min(a. ce valoare are k? Evident. k trebuie s˘ aib˘ acea valoare care s˘ minia a a mizeze expresia c[i][k] + c[k][j]. Obtinem: ¸ c[i][j] = xj − xi + min {c[i][k] + c[k][j]} i<k<j import java.out 3 4 6 2 1 3 2 2 1 1 3 5 4 1 2 3 4 2 7 3 3 1 4 */ 16.xj ] este format din costul transportului acesteia la ma¸ina de a s t˘iat (xj − xi ) + costul t˘ierii vergelei [xi .9 Problema segment˘rii vergelei a Scopul algoritmului este de a realiza n t˘ieturi.io. } }// class /* traversare. < xn < xn+1 ˆ care a s ın xn+1 reprezint˘ lungimea vergelei iar x1 . Evident c[i][i + 1] = 0 pentru c˘ nu este necesar˘ nici o t˘ietur˘.. static int c[][].

k. for(i=1. x[i]=(int)st. }//for i .println().k<=j-1. t[i][j]=kmin. br=new BufferedReader(new InputStreamReader(System. x=new int[n+2].in"))). st. j=-1.i<=n+1-h. // sfarsitul vargelei c[i][j]=x[j]-x[i].i<=n.out.nextToken(). for(h=2. } System.k++) if(c[i][k]+c[k][j]<min) { min=c[i][k]+c[k][j].i++) c[i][i+1]=0. for(i=0.out.print("x: "). System.i++) // inceputul vargelei { j=i+h.i<=n+1. c=new int[n+2][n+2].out. PrintWriter out=new PrintWriter( new BufferedWriter(new FileWriter("vergea.j. t=new int[n+2][n+2].i++) System.kmin.i<=n+1. System.nval. for(i=1. min=Integer. } c[i][j]+=min.println("n="+n).nval. n=(int)st. StreamTokenizer st=new StreamTokenizer( new BufferedReader(new FileReader("vergea.out"))).nextToken().2.h<=n+1.MAX_VALUE. // pentru "stop" (pentru depanare!) public static void main(String[]args) throws IOException { int i.out.print(x[i]+" "). kmin=-1.16. for(k=i+1.i++) { st.h.in)). PROBLEME REZOLVATE 371 static BufferedReader br.min. kmin=k.h++) // lungimea vargelei { for(i=0.

372 }// for h

˘ CAPITOLUL 16. PROGRAMARE DINAMICA

out.println(c[0][n+1]); out.close(); afism(c); afism(t); System.out.println("Ordinea taieturilor: \n"); taieturi(0,n+1); System.out.println(); }//main public static void taieturi(int i,int j) throws IOException { if(i>=j-1) return; int k; k=t[i][j]; System.out.println((++nt)+" : "+i+".."+j+" --> "+k); //br.readLine(); // "stop" pentru depanare ! if((i<k)&&(k<j)) { taieturi(i,k); taieturi(k,j); } }//taieturi static void afism(int[][] x) // pentru depanare ! { int i,j; for(i=0;i<=n+1;i++) { for(j=0;j<=n+1;j++) System.out.print(x[i][j]+" "); System.out.println(); } System.out.println(); }// afism(...) }//class /* n=5 x: 2 4 5 8 12 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 8 16 27 38 3 9 19 29 0 4 12 22 0 0 7 17 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0

16.2. PROBLEME REZOLVATE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2 3 3 0 0 0 0 3 4 4 4 0 0 0 4 4 4 4 5 0 0

373

Ordinea taieturilor: 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : */ 0..6 0..4 0..2 2..4 4..6 --> --> --> --> --> 4 2 1 3 5

16.2.10

Triangularizarea poligoanelor convexe

Consider˘m un poligon convex cu n vˆrfuri numerotate cu 1, 2, ..., n (ˆ figur˘ a a ın a n = 9) ¸i dorim s˘ obtinem o triangularizare ˆ care suma lungimilor diagonalelor s a ¸ ın trasate s˘ fie minim˘ (ca ¸i cum am dori s˘ consum˘m cˆt mai putin tu¸ pentru a a s a a a ¸ s trasarea acestora!).
1 2 9 8 7 3 4 6 5 3 4 5 5 5 6 4 555 2 1 9 9 8 7 3 6 6 2 11 9 9

1

8 8

8 7

7

Evident, orice latur˘ a poligonului face parte dintr-un triunghi al triangulatiei. a ¸ Consider˘m la ˆ a ınceput latura [1, 9]. S˘ presupunem c˘ ˆ a a ıntr-o anumit˘ triangulatie a ¸ optim˘ latura [1, 9] face parte din triunghiul [1, 5, 9]. Diagonalele triangulatiei a ¸ optime vor genera o triangulatie optim˘ a poligoanelor convexe [1, 2, 3, 4, 5] ¸i ¸ a s [5, 6, 7, 8, 9]. Au ap˘rut astfel dou˘ subprobleme ale problemei initiale. a a ¸ S˘ not˘m prin p(i, k, j) perimetrul triunghiului [i, k, j] (i < k < j) i¸i prin a a s c[i][j] costul minim al triagulatiei poligonului convex [i, i + 1, ..., j] (unde i < j). ¸ Atunci: c[i][j] = 0, dac˘ j = i + 1 a

374 ¸i s

˘ CAPITOLUL 16. PROGRAMARE DINAMICA

c[i][j] = min {p(i, k, j) + c[i][k] + c[k][j]}, dac˘ i < j ≤ n a
i≤k<j

16.2.11

Algoritmul Roy-Floyd-Warshall

// Lungime drum minim intre oricare doua varfuri in graf orientat ponderat. // OBS: daca avem un drum de lungime minima de la i la j atunci acest drum // va trece numai prin varfuri distincte, iar daca varful k este varf intermediar, // atunci drumul de la i la k si drumul de la k la j sunt si ele minime // (altfel ar exista un drum mai scurt de la i la j); astfel, este indeplinit // "principiul optimalitatii" import java.io.*; class RoyFloydWarshall // O(n^3) { static final int oo=0x7fffffff; static int n,m; static int[][] d; public static void main(String[]args) throws IOException { int i,j,k; StreamTokenizer st=new StreamTokenizer( new BufferedReader(new FileReader("RoyFloydWarshall.in"))); PrintWriter out=new PrintWriter( new BufferedWriter(new FileWriter("RoyFloydWarshall.out"))); st.nextToken(); n=(int)st.nval; st.nextToken(); m=(int)st.nval; d=new int[n+1][n+1]; for(i=1;i<=n;i++) for(k=1;k<=m;k++) { st.nextToken(); st.nextToken(); st.nextToken(); } for(j=1;j<=n;j++) d[i][j]=oo;

i=(int)st.nval; j=(int)st.nval; d[i][j]=d[j][i]=(int)st.nval;

for(k=1;k<=n;k++) for(i=1;i<=n;i++)

// drumuri intre i si j care trec

16.2. PROBLEME REZOLVATE for(j=1;j<=n;j++) // numai prin nodurile 1, 2, ..., k if((d[i][k]<oo)&&(d[k][j]<oo)) if(d[i][j]>d[i][k]+d[k][j]) d[i][j]=d[i][k]+d[k][j]; for(i=1;i<=n;i++) { for(j=1;j<=n;j++) if(d[i][j]<oo) System.out.print(d[i][j]+" "); else System.out.print("*"+" "); System.out.println(); } out.close(); }//main }//class /* 6 6 1 2 1 3 2 3 4 5 5 6 4 6 */

375

3 1 2 1 3 2

2 3 1 * * *

3 4 2 * * *

1 2 2 * * *

* * * 2 1 2

* * * 1 2 3

* * * 2 3 4

16.2.12

Oracolul decide - ONI2001 cls 10

prof. Doru Popescu Anastasiu, Slatina La un concurs particip˘ N concurenti. Fiecare concurent prime¸te o foaie de a ¸ s hˆrtie pe care va scrie un cuvˆnt avˆnd cel mult 100 de caractere (litere mici ale a a a alfabetului englez). Cuvintele vor fi distincte. Pentru departajare, concurentii apeleaz˘ la un oracol. Acesta produce ¸i el ¸ a s un cuvnt. Va cˆ¸tiga concurentul care a scris cuvˆntul ”cel mai apropiat” de al as a oracolului. Gradul de ”apropiere” dintre dou˘ cuvinte este lungimea subcuvˆntului coa a mun de lungime maxim˘. Prin subcuvˆnt al unui cuvˆnt dat se ˆ ¸elege un cuvˆnt a a a ınt a care se poate obtine din cuvˆntul dat, eliminˆnd 0 sau mai multe litere ¸i p˘strˆnd ¸ a a s a a ordinea literelor r˘mase. a Cerint˘ ¸a Se cunosc cuvˆntul c0 produs de oracol ¸i cuvintele ci , i = 1, ..., N scrise de a s concurenti. Pentru a ajuta comisia s˘ desemneze cˆ¸tig˘torul, se cere ca pentru ¸ a as a fiecare i s˘ identificati pozitiile literelor ce trebuie ¸terse din c0 ¸i din ci astfel ˆ at a ¸ ¸ s s ıncˆ prin ¸tergere s˘ se obtin˘ unul dintre subcuvintele comune de lungime maxim˘. s a ¸ a a

376

˘ CAPITOLUL 16. PROGRAMARE DINAMICA

Date de intrare Fi¸ier de intrare: ORACOL.IN s Linia 1: N num˘r natural nenul, reprezentˆnd num˘rul concurentilor; a a a ¸ Linia 2: c0 cuvˆntul produs de oracol; a Liniile 3..N+2: cuvˆnt a pe aceste N linii se afl˘ cuvintele scrise de cei a N concurenti, un cuvˆnt pe o linie; ¸ a Date de ie¸ire s Fi¸ier de ie¸ire: ORACOL.OUT s s Liniile 1..2*N: pozitiile literelor ce trebuie ¸terse ¸ s pe fiecare linie i (i = 1, 3, ..., 2 ∗ N − 1) se vor scrie numere naturale nenule, separate prin cˆte a un spatiu, reprezentˆnd pozitiile de pe care se vor ¸terge litere din cuvˆntul pro¸ a ¸ s a dus de oracol; pe fiecare linie j (j = 2, 4, ..., 2 ∗ N ) se vor scrie numere naturale nenule, separate prin cˆte un spatiu, reprezentˆnd pozitiile de pe care se vor ¸terge a ¸ a ¸ s litere din cuvˆntul concurentului cu num˘rul j/2. a a Restrictii ¸ 2 ≤ N ≤ 100 Dac˘ exist˘ mai multe solutii, ˆ fi¸ier se va scrie una singur˘. a a ¸ ın s a Dac˘ dintr-un cuvˆnt nu se va t˘ia nici o liter˘, linia respectiv˘ din fi¸ierul a a a a a s de intrare va r˘mˆne vid˘. a a a Exemplu ORACOL.IN ORACOL.OUT poate contine solutia: ¸ ¸ 3 3 abc 34 abxd aabxyc 145 acb 3 2 Timp maxim de executare/test: 1 secund˘ a Codul surs˘ a Varianta 1: import java.io.*; // subsir comun maximal - problema clasica ... class Oracol // varianta cu mesaje pentru depanare ... { static final char sus=’|’, stanga=’-’, diag=’*’; static int[][] a; static char[][] d; static String x,y; static boolean[] xx=new boolean[101]; static boolean[] yy=new boolean[101];

16.2. PROBLEME REZOLVATE static char[] z; static int m,n,nc;

377

public static void main(String[] args) throws IOException { int i,j,k; BufferedReader br=new BufferedReader(new FileReader("oracol.in")); PrintWriter out=new PrintWriter( new BufferedWriter(new FileWriter("oracol.out"))); nc=Integer.parseInt(br.readLine()); x=br.readLine().replace(" ",""); // elimina spatiile ... de la sfarsit ! m=x.length(); for(k=1;k<=nc;k++) { y=br.readLine().replaceAll(" ",""); // elimina spatiile ... daca sunt! n=y.length(); matrad(); afism(a); afism(d); System.out.print("O solutie oarecare: "); z=new char[a[m][n]+1]; for(i=1;i<=m;i++) xx[i]=false; for(j=1;j<=n;j++) yy[j]=false; osol(m,n); System.out.println("\n"); for(i=1;i<=m;i++) if(!xx[i]) out.print(i+" "); out.println(); for(j=1;j<=n;j++) if(!yy[j]) out.print(j+" "); out.println(); } out.close(); System.out.println("\n"); }// main(...) static void matrad() { int i,j; a=new int[m+1][n+1];

378

˘ CAPITOLUL 16. PROGRAMARE DINAMICA

d=new char[m+1][n+1]; for(i=1;i<=m;i++) for(j=1;j<=n;j++) if(x.charAt(i-1)==y.charAt(j-1)) { a[i][j]=1+a[i-1][j-1]; d[i][j]=diag; } else { a[i][j]=max(a[i-1][j],a[i][j-1]); if(a[i-1][j]>a[i][j-1]) d[i][j]=sus; else d[i][j]=stanga; } }// matrad() static void osol(int lin, int col) { if((lin==0)||(col==0)) return; if(d[lin][col]==diag) osol(lin-1,col-1); else if(d[lin][col]==sus) osol(lin-1,col); else osol(lin,col-1); if(d[lin][col]==diag) { System.out.print(x.charAt(lin-1)); xx[lin]=yy[col]=true; } }// osol(...) static int max(int a, int b) { if(a>b) return a; else return b; }// max(...) static void afism(int[][] a) { int i,j; System.out.print(" "); for(j=0;j<n;j++) System.out.print(y.charAt(j)+" "); System.out.println();

16.2. PROBLEME REZOLVATE System.out.print(" "); for(j=0;j<=n;j++) System.out.print(a[0][j]+" "); System.out.println(); for(i=1;i<=m;i++) { System.out.print(x.charAt(i-1)+" "); for(j=0;j<=n;j++) System.out.print(a[i][j]+" "); System.out.println(); } System.out.println("\n"); }// afism(int[][]...) static void afism(char[][] d) // difera tipul parametrului { int i,j; System.out.print(" "); for(j=0;j<n;j++) System.out.print(y.charAt(j)+" "); System.out.println(); System.out.print(" "); for(j=0;j<=n;j++) System.out.print(d[0][j]+" "); System.out.println(); for(i=1;i<=m;i++) { System.out.print(x.charAt(i-1)+" "); for(j=0;j<=n;j++) System.out.print(d[i][j]+" "); System.out.println(); } System.out.println("\n"); }// afism(char[][]...) }// class Varianta 2: import java.io.*; // problema reala ... class Oracol { static final char sus=’|’, stanga=’-’, diag=’*’; static int[][] a; static char[][] d; static String x,y; static boolean[] xx=new boolean[101];

379

380

˘ CAPITOLUL 16. PROGRAMARE DINAMICA

static boolean[] yy=new boolean[101]; static int m,n,nc; public static void main(String[] args) throws IOException { int i,j,k; BufferedReader br=new BufferedReader(new FileReader("oracol.in")); PrintWriter out=new PrintWriter( new BufferedWriter( new FileWriter("oracol.out"))); nc=Integer.parseInt(br.readLine()); x=br.readLine().replace(" ",""); // elimina spatiile ... de la sfarsit ! m=x.length(); for(k=1;k<=nc;k++) { y=br.readLine().replaceAll(" ",""); // elimina spatiile ... daca sunt! n=y.length(); matrad(); for(i=1;i<=m;i++) xx[i]=false; for(j=1;j<=n;j++) yy[j]=false; osol(m,n); for(i=1;i<=m;i++) if(!xx[i]) out.print(i+" "); out.println(); for(j=1;j<=n;j++) if(!yy[j]) out.print(j+" "); out.println(); } out.close(); }// main(...) static void matrad() { int i,j; a=new int[m+1][n+1]; d=new char[m+1][n+1]; for(i=1;i<=m;i++) for(j=1;j<=n;j++) if(x.charAt(i-1)==y.charAt(j-1)) { a[i][j]=1+a[i-1][j-1]; d[i][j]=diag;

16.2. PROBLEME REZOLVATE } else { a[i][j]=max(a[i-1][j],a[i][j-1]); if(a[i-1][j]>a[i][j-1]) d[i][j]=sus; else d[i][j]=stanga; } }// matrad() static void osol(int lin, int col) { if((lin==0)||(col==0)) return; if(d[lin][col]==diag) osol(lin-1,col-1); else if(d[lin][col]==sus) osol(lin-1,col); else osol(lin,col-1); if(d[lin][col]==diag) xx[lin]=yy[col]=true; }// osol(...) static int max(int a, int b) { if(a>b) return a; else return b; }// max(...) }// class

381

16.2.13

Pav˘ri - ONI2001 clasa a X-a a

prof. Doru Popescu Anastasiu, Slatina Se d˘ un dreptunghi cu lungimea egal˘ cu 2N centimetri ¸i l˘¸imea egal˘ cu a a s at a 3 centimetri . Cerint˘ ¸a S˘ se determine num˘rul M al pav˘rilor distincte cu dale dreptunghiulare a a a care au lungimea egal˘ cu un centimetru ¸i l˘¸imea egal˘ cu 2 centimetri. a s at a Datele de intrare Fi¸ier de intrare: pavari.in s Linia 1: N - num˘r natural nenul, reprezentˆnnd jum˘tatea lungimii drepa a a tunghiului. Datele de ie¸ire s Fi¸ier de ie¸ire: pavari.out s s Linia 1: M - num˘r natural nenul, reprezentˆnd num˘rul modalit˘¸ilor de a a a a at pava dreptunghiul. Restrictii ¸i preciz˘ri ¸ s a • 1 ≤ N ≤ 100

xn. int[] y) { int nx=x.in 2 ˘ CAPITOLUL 16.. yn=suma(yv.kk. xv[0]=3.suma(yv.in"))).out"))).kk>=0.out 11 Timp maxim de executare: 1 secund˘/test a Codul surs˘ * a import java. PROGRAMARE DINAMICA pavari. x[1]=3.io.t.nextToken().xn).nval.n. for(k=2. int nz. st.k++) { xn=suma(xv. n=(int)st. out. xv=new int[1].*. if(nx>ny) nz=nx+1.kk--) out. y[1]=4.) static int[] suma(int[] x. xv=xn.print(xn[kk]).ny=y.yn.yv)).yv. } PrintWriter out=new PrintWriter( new BufferedWriter(new FileWriter("pavari. for(kk=xn.length. . StreamTokenizer st=new StreamTokenizer( new BufferedReader(new FileReader("pavari9. // x[n]=x[n-1]+2*y[n-1]. xn=xv. }// main(. else nz=ny+1. yv=yn. yv[0]=4. int[] xv.length-1.i. { public static void main(String[] args) throws IOException { int k.length.k<=n..382 Exemplu pavari.close(). class Pavari // y[n]=y[n-1]+x[n]. yv=new int[1].

for(i=0. } }//suma } 383 16. ¸ a ¸ a a Gigel a reu¸it s˘ echilibreze balanta relativ repede. Datele de intrare Fi¸ierul de intrare balanta. if(i<ny) z[i]+=y[i]. dar acum dore¸te s˘ ¸tie ˆ cˆte s a ¸ s a s ın a moduri poate fi ea echilibrat˘. De fapt. a Cerint˘ ¸a Cunoscˆnd amplasamentul cˆrligelor ¸i setul de greut˘¸i pe care Gigel ˆ are a a s at ıl la dispozitie.i++) { z[i]=t. dar trebuie s˘ foloseasc˘ a a at a a a toate greut˘¸ile de care dispune. z[i]=z[i]%10. pe care Gigel poate ın ¸ s a atˆrna greut˘¸i distincte din colectia sa de G greut˘¸i (numere naturale ˆ a at ¸ at ıntre 1 ¸i s 25). } if(z[nz-1]!=0) return z.2.14 Balanta ONI2002 clasa a X-a ¸ Gigel are o ”balant˘” mai ciudat˘ pe care vrea s˘ o echilibreze. ¸ Se presupune c˘ este posibil s˘ se echilibreze balanta (va fi posibil pe toate a a ¸ testele date la evaluare).in are urm˘toarea structur˘: s a a .i++) zz[i]=z[i]. return zz.2. at Folosindu-se de experienta particip˘rii la Olimpiada National˘ de Informatic˘.16.i<nz. else { int[] zz=new int[nz-1]. Gigel poate atˆrna oricˆte greut˘¸i de orice cˆrlig. Din loc ˆ loc. if(i<nx) z[i]+=x[i]. PROBLEME REZOLVATE int[] z=new int[nz]. scrieti un program care calculeaz˘ ˆ cˆte moduri se poate echilibra ¸ ¸ a ın a balanta. t=z[i]/10. la aceste brate sunt ata¸ate cˆrlige. ¸a ¸ a a Balanta lui Gigel dispune de dou˘ brate de greutate neglijabil˘ ¸i lungime ¸ a ¸ a s 15 fiecare. t=0.i<nz-1. ¸a a a aparatul este diferit de orice balant˘ pe care ati vazut-o pˆn˘ acum. for(i=0.

) au fost prezentate ante¸ ¸ ¸ rior. ¸ • pe urm˘toarea linie. iar semnul precizeaz˘ bratul balantei la care este ata¸at crligul. a Se calculeaz˘ ˆ cˆte moduri se poate scrie fiecare sum˘ j. PROGRAMARE DINAMICA • pe prima linie. cuprinse ˆ a ıntre 1 ¸i 25 ins clusiv. Practic. ¸ Datele de ie¸ire s Fi¸ierul de ie¸ire balanta. • greut˘¸ile folosite au valori naturale ˆ at ıntre 1 ¸i 25. Initial i = 0 ¸i suma 0 se poate obtine ˆ at ¸ s ¸ ıntr-un singur mod. G numere naturale distincte.out 2 Timp maxim de executare: 1 secund˘/test a Indicatii de rezolvare * ¸ Solutia comisiei ¸ Problema se rezolva prin metoda program˘rii dinamice. reprezentˆnd valorile greut˘¸ilor pe care Gigel le va folosi pentru a echilibra a at balanta. Exemplu balanta.ˆ toate configuratiile ¸ a a a ın ¸ precedente.000. distincte.384 ˘ CAPITOLUL 16. C numere ˆ a ıntregi.out contine o singur˘ linie. folosind primele i a ın a a greut˘¸i. • balanta se echilibreaz˘ dac˘ suma produselor dintre greut˘¸i ¸i coordonatele ¸ a a at s unde ele sunt plasate este 0 (suma momentelor greut˘¸ilor fat˘ de centrul balantei at ¸a ¸ este 0). restul sumelor ˆ 0 moduri. s • celelalte restrictii (lungimea bratelor balantei etc. s • num˘rul M cerut este ˆ a ıntre 1 ¸i 100. ¸ a s ¸ • pe urm˘toarea linie.in 24 -2 3 3458 balanta. num˘rul de variante de plasare a greut˘¸ilor care duc la echilibrarea a at balantei. 2 ≤ G ≤ 20. ¸ Restrictii ¸i preciz˘ri ¸ s a • 2 ≤ C ≤ 20. valori sepa a s a at arate prin spatiu. ¸ a ¸ ¸ s ”-” pentru bratul stˆng ¸i ”+” pentru bratul drept. La fiecare astfel de pas i se calculeaz˘ ˆ cˆte moduri putem s a ın a obtine fiecare sum˘ introducˆnd o nou˘ greutate . cu ¸ valori cuprinse ˆ ıntre −15 ¸i 15 inclusiv. reprezentˆnd amplasamentele cˆrligelor s a a fat˘ de centrul balantei.000.a i-a . pe care se afl˘ un num˘r s s ¸ a a a natural M . a at ın punˆnd greutatea i pe cˆrligul k se va obtine suma S +(greutate[i]∗coordonata[k]) a a ¸ . valoarea absolut˘ a numerelor reprezint˘ distanta fat˘ de ¸a ¸ a a ¸ ¸a centrul balantei. num˘rul C de cˆrlige ¸i num˘rul G de greut˘¸i. dac˘ suma S s-a obtinut cu primele i−1 greut˘¸i ˆ M moduri. ın Urmeaza G pa¸i. separate prin spatiu.

s a at a ¸ s atunci indicii vor varia ˆ ıntre −d1 s ¸i d2 s. ¸irul b va contine a at s ¸ doar zerouri. Consider˘m c˘ ¸irul b va contine valori care reprezint˘ num˘rul ¸ a as ¸ a a posibilit˘¸ilor de a obtine sume ale momentelor fortelor dup˘ amplasarea greut˘¸ii at ¸ ¸ a at curente. Dac˘ vom amplasa o greutate de a at ¸ a valoare g pe un cˆrlig aflat la distanta d fat˘ de centrul balantei. s Initial. a ın ¸ respectiv O(c). a ın ¸ Rezultatul final se obtine pe ultima linie. Fiecare greutate a a at a poate fi amplasat˘ pe oricare dintre cˆrlige. a s a ˆ acest mod s-ar construi o matrice cu G linii ¸i 2 ∗ (sumamaxima) + 1 In s coloane. Suma maxim˘ este a ¸ a 15 ∗ 25 ∗ 20 = 7500. Ca urmare. iar ¸irul b va fi reinitializat cu s ın s s ¸ 0. a a a ˆ continuare. unde g este num˘rul s a greut˘¸ilor. d). valoarea bi+gd va cre¸te cu ai . suma momentelor a ¸ ¸a ¸ greut˘¸ilor va cre¸te sau va sc˘dea cu gd (ˆ functie de bratul pe care se afl˘ at s a ın ¸ ¸ a cˆrligul). evident. Pentru fiecare pereche (i. S˘ presupunem c˘ la un moment a a a a dat exist˘ ai posibilit˘¸i de a obtine suma i. iar suma este s. pe balant˘ nu este ag˘¸at˘ nici o greutate. Dac˘ distantele sunt d1 ¸i d2 .16. se pot adauga alte moduri de obtinere plasˆnd ın ¸ a greutatea i pe un alt cˆrlig ¸i folosind suma respectiv˘). de fapt se memoreaza doar ¸ ultimele dou˘ linii (fiecare linie se obtine din precedenta). Ca urmare. cu elemente numere ˆ ıntregi pe 32 de biti. initial valorile ai vor fi 0 pentru orice indice nenul at ¸ ¸i a0 = 1 (exist˘ o posibilitate ca initial suma momentelor greut˘ilor s˘ fie 0 ¸i nu s a ¸ a a s exist˘ nici o posibilitate ca ea s˘ fie diferit˘ de 0). deci ordinul de complexitate al acestor operatii este O(g). dup˘ amplasarea noii greut˘¸i exist˘ ai posibilit˘¸i de a a a at a at obtine suma i+gd. Pentru a ˆ s ımbun˘t˘¸i viteza de a at executie a programului. iar cel al at a at cˆrligelor cu c. PROBLEME REZOLVATE 385 ˆ M moduri (la care. indicii vor varia ˆ ¸ ıntre −300g ¸i 300g. a Citirea datelor de intrare corespunz˘toare cˆrligelor ¸i greutatilor se reala a s ¸ izeaz˘ ˆ timp liniar. putem p˘stra un ¸ir a ale c˘rui valori ai vor a s a contine num˘rul posibilit˘¸ilor ca suma momentelor greut˘¸ilor s˘ fie i. Ca urmare. a Valorile din ¸irul b vor fi salvate ˆ ¸irul a. deci o linie se incadreaz˘ ˆ mai putin de 64K. Rezultatul final va fi dat de valoarea a0 obtinut˘ dup˘ considerarea tuturor ¸ a a greut˘¸ilor disponibile. ¸ ın a GInfo 12/6 octombrie 2002 Se observ˘ c˘ suma momentelor greut˘¸ilor este cuprins˘ ˆ a a at a ıntre −6000 ¸i 6000 s (dac˘ avem 20 de greut˘¸i cu valoarea 20 ¸i acestea sunt amplasate pe cel mai a at s ndep˘rtat cˆrlig fat˘ de centrul balantei. atunci modulul sumei momentelor fortelor ˆ a a ¸a ¸ ¸ este 152020 = 6000). ˆ coloana asociat˘ sumei 0. vom ˆ In ıncerca s˘ amplas˘m greut˘¸ile pe cˆrlige.2. Dup˘ s a considerarea tuturor perechilor. at Analiza complexit˘¸ii at Pentru studiul complexit˘¸ii vom nota num˘rul greut˘¸ilor cu g. ¸ a at at a Indicii ¸irului vor varia ˆ s ıntre −6000 ¸i 6000. Pot fi realizate ˆ at ımbun˘t˘¸iri suplimentare dac˘ se determin˘ distantele a at a a ¸ maxime fat˘ de mijlocul balantei ale celor mai ˆ ¸a ¸ ındep˘rtate cˆrlige de pe cele dou˘ a a a talere ¸i suma total˘ a greut˘¸ilor. ˆ Inainte de a testa posibilit˘ile de plasare a greut˘¸ii. a¸adar suma momentelor ¸ ¸a at a s greut˘¸ilor este 0. . vom putea trece la o nou˘ greutate.

nrGreutati.io. // // // // a[i] i = -7500.*. determinaSolutia(). deci a a a at vom avea O(g) travers˘ri. t1=System. nrCarlige=(int)st. scrieSolutia().386 ˘ CAPITOLUL 16. class Balanta { static long[] a=new long[15001]. ˆ concluzie. static long[] b=new long[15001]. PROGRAMARE DINAMICA Singura m˘rime care nu este considerat˘ constant˘ ¸i de care depinde num˘rul a a as a de posibilit˘¸i de a obtine sumele este num˘rul greut˘¸ilor. a ˆ timpul travers˘rii vom considera toate cˆrligele pentru fiecare element al In a a ¸irului. System. static int[] carlig=new int[20].currentTimeMillis(). . static int nrCarlige. t2=System.currentTimeMillis().nval. a a s Num˘rul de travers˘ri este dat tot de num˘rul greut˘¸ilor disponibile. Codul surs˘ a import java. ¸ ¸ Afi¸area num˘rului de posibilit˘¸i de a echilibra balanta se realizeaz˘ ˆ timp s a at ¸ a ın constant.t2. A¸adar. ˆ timp ce ordinul de complexitate al ˆ ın ıntregii operatii care duce la obtinerea rezultatului este O(g)O(gc) = O(g2c). citesteDatele().println("TIMP = "+(t2-t1)+" milisecunde"). ordinul de complexitate al operatiilor efectuate asupra unui s ¸ element ˆ ıntr-o parcurgere este O(c).out. 7500 sir auxiliar (a+7500)!!! coordonatele carligelor valorile greutatilor public static void main(String[] args) throws IOException { long t1. static int[] greutate=new int[20].nextToken(). vom considera at ¸ a at s c˘ ordinul de complexitate al travers˘rii ¸irului a este O(g). }// main() static void citesteDatele() throws IOException { StreamTokenizer st=new StreamTokenizer( new BufferedReader(new FileReader("balanta9.in"))). ordinul de complexitate al algoritmului de rezolvare a acestei In probleme este O(c) + O(g) + O(g 2 c) + O(1) = O(g 2 c). Rezult˘ c˘ ordinul de complexitate al unei a a parcurgeri este O(g)O(c) = O(gc). Ca urmare. st.

// initial balanta este echilibrata for(i=0. La inspectia de dimineat˘ In a a a ¸ ¸ ¸a soldatii stau aliniati ˆ linie dreapt˘ ˆ fata c˘pitanului. b[7500+j]=0.i++) { for(j=-7500.i++) { st. PROBLEME REZOLVATE st.j<=7500.k<nrCarlige.16.j++) { a[7500+j]=b[7500+j].out"))). Acesta nu e multumit de ¸ ¸ ın a ın ¸ a ¸ .15 Aliniere ONI2002 clasa a X-a ˆ armat˘. for(int i=0.nval.2.nval. greutate[i]=(int)st.j++) if(a[7500+j]!=0) for(k=0. o companie este alc˘tuit˘ din n soldati.nval. carlig[i]=(int)st.i<nrGreutati. out.i<nrGreutati.i++) { st. } } }// determinaSolutia() }// class 16.k++) b[7500+j+carlig[k]*greutate[i]]+=a[7500+j].nextToken().print(a[7500+0]).2. for (j=-7500.j<=7500.k.nextToken(). }// scrieSolutia() static void determinaSolutia() { int i. nrGreutati=(int)st. } for(int i=0.nextToken().j. out. a[7500+0]=1.i<nrCarlige.close(). } }// citesteDate() 387 static void scrieSolutia() throws IOException { PrintWriter out=new PrintWriter( new BufferedWriter(new FileWriter("balanta9.

1. cunoscˆnd ˆ altimea fiec˘rui soldat. ın˘ ¸ a Cerint˘ ¸a Scrieti un program care determin˘. a ¸ ¸ Datele de intrare Pe prima linie a fi¸ierului de intrare aliniere.in aliniere. ¸ s a a Timp maxim de executare: 1 secund˘/test a Indicatii de rezolvare ¸ Solutia comisiei ¸ Problema se rezolv˘ prin metoda program˘rii dinamice. Al k-lea num˘r de pe aceast˘ linie reprezint˘ s ¸ a a a ˆ altimea soldatului cu codul k (1 ≤ k ≤ n).2 1 3 7 8 Explicatie ¸ R˘mˆn soldatii cu codurile 2. ın˘ ¸ Datele de ie¸ire s Fi¸ierul aliniere. num˘rul ¸ a a ın˘ ¸ a a minim de soldati care trebuie s˘ p˘r˘seasc˘ formatia astfel ca ¸irul r˘mas s˘ ¸ a aa a ¸ s a a ˆ ındeplineasc˘ conditia din enunt..in este scris num˘rul n al s a soldatilor din ¸ir. e drept c˘ soldatii sunt a¸ezati ˆ ordinea numerelor de cod 1.5].4 ¸i 1.4 1 1. doar apropiindu-se unul de a a s aa s altul (pentru a nu r˘mˆne spatii mari ˆ a a ¸ ıntre ei) s˘ formeze un ¸ir ˆ care fiecare a s ın soldat vede privind de-a lungul ¸irului. at Soldatii cu codurile 5 ¸i 6 v˘d extremitatea dreapt˘.30621 2 1.out 8 4 1. 4.86.97 2. separate dou˘ cˆte dou˘ printr-un spatiu.. a a ¸ a ın˘ ¸ s Soldatul cu codul 2 vede extremitatea stˆng˘. n a ¸ s ¸ ın din registru. se va scrie una singur˘. 2. Dac˘ exist˘ mai multe a a a a ¸ a a solutii posibile. 2. iar pe linia urm˘toare un ¸ir de n numere reale. a a . 6 avˆnd ˆ altimile 1. f˘r˘ a-¸i schimba locurile. dar nu ˆ ordinea ˆ altimii. .388 ˘ CAPITOLUL 16.. ¸ a Restrictii ¸i preciz˘ri ¸ s a • 2 ≤ n ≤ 1000 • ˆ altimile sunt numere reale ˆ intervalul [0.86 1. Un soldat vede o extremitate dac˘ ˆ a ıntre el ¸i cap˘tul respectiv nu exist˘ s a a un alt soldat cu ˆ altimea mai mare sau egal˘ ca a lui. C˘pitanul cere cˆtorva soldati s˘ ias˘ din ın ın˘ ¸ a a ¸ a a rˆnd.86 1. astfel ca cei r˘ma¸i. 2. ın˘ ¸ ın Exemplu aliniere. a a Soldatul cu codul 4 vede ambele extremit˘¸i. 5. cel putin una din extremit˘¸i (stˆnga sau s ¸ at a dreapta). cu maximum 5 ¸ s a s zecimale fiecare ¸i separate prin spatii. PROGRAMARE DINAMICA ceea ce vede. iar pe linia urm˘toare codurile acestora ˆ ordine a aa a ¸ a ın cresc˘toare.5.out va contine pe prima linie num˘rul soldatilor care tres ¸ a ¸ buie s˘ p˘r˘seasc˘ formatia.

ceilalti spre ¸ ¸ s ¸ dreapta. lungimea celui mai lung sub¸ir strict a s cresc˘tor care se termin˘ cu el ¸i lungimea celui mai lung sub¸ir strict descresc˘tor a a s s a care ˆ ıncepe cu el. Pentru aceasta se parcurge a ¸ s . Din a a s aceste motive. ın˘ ¸ a a s nu putem alege orice soldat cu aceea¸i ˆ altime. pentru fiecare element. iar cel˘lalt spre stˆnga. Totu¸i. a s ın s Dup˘ identificarea celor doi soldati de ˆ altimi egale (sau demonstrarea faptua ¸ ın˘ ¸ lui c˘ nu exist˘ o pereche de acest gen care s˘ respecte conditiile date) se marcheaz˘ a a a ¸ a toti soldatii din cele dou˘ sub¸iruri. dup˘ care se va c˘uta valoarea maxim˘ a sumei lungimilor a a a a ¸irurilor corespunz˘toare unui soldat. majoriın a ¸ s ınalt tatea testelor se ˆ ıncadreaz˘ ˆ acest caz. Chiar dac˘ s-ar p˘rea c˘ ˆ acest mod am g˘sit as a a a a ın a solutia problemei. cu ordinul de complexitate O(n2 ). Acesta va fi aplicat de dou˘ ori. Acesta poate privi fie spre stˆnga. Solutia const˘ ˆ p˘strarea a dou˘ astfel de sub¸iruri de soldati (unul cresc˘tor a ın a a s ¸ a ¸i unul descresc˘tor) pentru DOI soldati de aceea¸i ˆ altime (eventual identici) ¸i s a ¸ s ın˘ ¸ s eliminarea celorlalti. Primul sub¸ir se termin˘ inainte de a ˆ s a ıncepe al doilea. la stˆnga sau la dreapta sa poate s˘ se afle un soldat de aceea¸i a a s ˆ altime. mai exist˘ o posibilitate de a m˘ri num˘rul soldatilor care r˘mˆn ¸ a a a ¸ a a ˆ ¸ir.2. unul dintre cei doi va privi spre dreapta. respectiv strict descresc˘tor. vom determina soldatul pentru care suma lungima a ¸ ilor celor dou˘ ¸iruri este maxim˘. respectiv cel mai ın˘ ¸ ¸ a lung sub¸ir strict descresc˘tor de soldati care urmeaz˘ dup˘ el. a ın GInfo 12/6 octombrie 2002 Pentru fiecare soldat vom determina cel mai lung sub¸ir strict cresc˘tor (din s a punct de vedere al ˆ altimii) de soldati care se termin˘ cu el. ci doar unul pentru care lungimea s ın˘ ¸ ¸irului strict cresc˘tor (dac˘ se afl˘ spre stˆnga) sau a celui strict descresc˘tor s a a a a a (dac˘ se afl˘ spre dreapta) este aceea¸i cu lungimea corespunz˘toare ¸irului strict a a s a s cresc˘tor. PROBLEME REZOLVATE 389 Se calculeaz˘. Se au in vedere cazurile particulare. s a ¸ a a Dup˘ aceast˘ operatie. fie spre dreapta ¸irului. timpul de executie admis ne permite s ¸ folosirea unui algoritm simplu. deci ordinul de coma ın plexitate al acestei operatii este O(n). Ceilalti soldati vor trebui s˘ p˘r˘seasc˘ formatia. Urmeaz˘ eventuala identificare a unui alt soldat de aceea¸i ˆ altime care a s ın˘ ¸ respect˘ conditiile referitioare la lungimile sub¸irurilor. Soldatii din primul sub¸ir privesc spre stanga. corespunz˘toare celui mai ˆ a a a ınalt soldat dintre cei r˘ma¸i ˆ ¸ir. a¸adar identificarea soldatului care poate s a s privi ˆ ambele directii este o operatie cu ordinul de complexitate O(n2 ) + O(n2 ) + ın ¸ ¸ O(n) = O(n2 ). S˘ consider˘m soldatul cel mai ˆ ın s a a ınalt ˆ ¸irul r˘mas (cel c˘ruia ˆ corespunde ın s a a ıi suma maxim˘). Deoarece s-a considerat c˘ o parte din concurenti vor rezolva problema pentru a ¸ un singur soldat central (toti ceilalti soldati p˘strati avˆnd ˆ ¸ ¸ a a ınaltimea mai mic˘) ¸i a s nu vor observa cazul ˆ care se pot p˘stra doi soldati de aceea¸i ˆ ¸ime.16. ¸ ¸ a s ¸ ¸ a aa a ¸ Analiza complexit˘¸ii at Citirea datelor de intrare se realizeaz˘ ˆ timp liniar. ¸ Chiar dac˘ exist algoritmi eficienti (care ruleaz˘ n timp liniar-logaritmic) de a ¸ a determinare a celui mai lung sub¸ir ordonat.

citescDate().io. // lungimea sirului descrescator care urmeaza dupa i static boolean[] ramas. class Aliniere { static final String fisi="aliniere. se p˘streaz˘ predecesorul. // succesor in subsirul descrescator static int[] lgDesc. // inaltimile soldatilor static int ns. ın ¸ Pentru scrierea datelor de ie¸ire se parcurge ¸irul marcajelor ¸i sunt identificati s s s ¸ soldatii care p˘r˘sesc formatia.out.390 ˘ CAPITOLUL 16. ˆ momena s a ın a ın tul construirii celor dou˘ sub¸iruri. t2=System. t1=System. static float[] inalt. ˆ concluzie. // ramas in sir public static void main(String[] args) throws IOException { long t1. // predecesor in subsirul crescator static int[] lgCresc. subsirCresc(). scrieRezultate().currentTimeMillis(). subsirDesc(). Deteminarea celor dou˘ sub¸iruri se realizeaz˘ ˆ timp liniar dac˘. System.currentTimeMillis(). alegeSoldati(). nr soldati ramasi static int[] predCresc. ˆ timpul parcurgerii sub¸irurilor sunt marcati soldatii care r˘mˆn a In s ¸ ¸ a a ˆ formatie. }// main() static void citescDate() throws IOException { StreamTokenizer st=new StreamTokenizer( .in". // nr soldati. respectiv succesorul a s a a fiec˘rui soldat. // lungimea sirului crescator care se termina cu i static int[] succDesc. Ordinul de complexitate al acestei operatii este ¸ aa ¸ ¸ O(n). Codul surs˘ a import java. operatia necesit˘ s ¸ at ¸ a un timp liniar. nsr. PROGRAMARE DINAMICA ¸irul soldatilor de la soldatul identificat anterior spre extremit˘¸i.println("TIME = "+(t2-t1)+" millisec "). ordinul de complexitate al algoritmului de rezolvare a acestei In probleme este O(n) + O(n2 ) + O(n) + O(n) + O(n) = O(n2 ).t2.*.

for(int i=0. // nu exista nici un soldat mai mic dupa ns-1 succDesc[ns-1]=-1. // nu are predecesor for (int j=0. predCresc[i] = j. // ns-1 nu are succesor for(i=ns-2.i++) { lgCresc[i]=1. // i nu are succesor for(j=ns-1. ns=(int)st.nval.i++) {st. lgCresc=new int[ns].nextToken().j.16.} }//citescDate() static void subsirCresc() { int i. lgDesc=new int[ns]. ramas=new boolean[ns].j++) if(inalt[j]<inalt[i]) if(lgCresc[i]<lgCresc[j]+1) // sir mai lung { lgCresc[i]=lgCresc[j]+1.nval. lgDesc[ns-1]=0.j. inalt=new float[ns].nextToken().i<ns. predCresc=new int[ns]. predCresc[0]=-1. inalt[i]=(float)st.j--) if(inalt[j]<inalt[i]) // soldat mai mic if(lgDesc[i]<lgDesc[j]+1) // sir mai lung . for(i=1. PROBLEME REZOLVATE 391 new BufferedReader(new FileReader(fisi))). // subsirul formar doar din i predCresc[i]=-1.i<ns. } } }//subsirCresc() static void subsirDesc() { int i.j>i. st.i>=0.j<i.2. succDesc=new int[ns]. lgCresc[0]=1.i--) { lgDesc[i]=0. // nu exista nici un soldat mai mic dupa i succDesc[i]=-1.

succDesc[i]=j. } // in "mijlocul" sirului se pot afla doi soldati cu aceeasi inaltime ic=im. id=im. // caut in dreapta un subsir cu aceeasi lungime --> soldat cu aceeasi inaltime for(i=im+1. // este posibil ca in mijloc sa fie doi soldati cu inaltimi egale int im=-1.392 { ˘ CAPITOLUL 16. id. // indicele soldatului din mijloc int ic.i<ns. im=i. } } }// subsirDesc() // actualizarea lg subsir // actualizare succesor static void alegeSoldati() { int i. if(ic!=id) // in "mijloc" sunt doi soldati cu aceeasi inaltime nsr++. while(id!=-1) // indice descrescator { ramas[id]=true.i>=0.i++) if(lgDesc[id]==lgDesc[i]) id=i. // indicii care delimiteaza in interior cele doua subsiruri for(i=0. PROGRAMARE DINAMICA lgDesc[i]=lgDesc[j]+1. } while(ic!=-1) // indice crescator { ramas[ic] = true. } }// alegeSoldati() . id=succDesc[id].i--) if(lgCresc[ic]==lgCresc[i]) ic=i.i<ns. ic=predCresc[ic]. // caut in stanga un subsir cu aceeasi lungime --> soldat cu aceeasi inaltime for(i=im-1.i++) if(lgCresc[i]+lgDesc[i]>nsr) { nsr=lgCresc[i]+lgDesc[i].

out"))). Statia 1 va fi obligatoriu amplasat˘ ˆ vˆrful ¸ ¸ ¸ a ın a 1.2. Urm˘toarele N linii contin s ¸ ¸ a ¸ coordonatele vˆrfurilor.nsr). pe toate testele date la evaluare. doar cu statia K − 1. ¸ a Vˆrfurile sunt date ˆ ordine de la stˆnga la dreapta ¸i numerotate de la 1 la N .16. linia i + 1 contine coordonatele vˆrfului i.i++) if(!ramas[i]) out. ¸ Date de ie¸ire s ˆ fi¸ierul munte. ¸ ın a Se dore¸te ca lantul de telecabine s˘ asigure leg˘tura ˆ s ¸ a a ıntre vˆrful 1 ¸i vˆrful a s a N . chiar dac˘ distan c dintre vrfurile i ¸i j este mai mic˘ decˆt L. K ¸i L.print((i+1)+" "). iar statia K ˆ vˆrful N .in contine trei numere ˆ s ¸ ıntregi N . Mai mult. cu restrictiile de mai sus. PROBLEME REZOLVATE 393 static void scrieRezultate() throws IOException { PrintWriter out=new PrintWriter( new BufferedWriter(new FileWriter("aliniere. out. Astfel. se dore¸te ca lungimea total˘ a cablurilor folosite pentru conectare s a s˘ fie minim˘. a a a Date de intrare Prima linie a fi¸ierului de intrare munte. a a O restrictie suplimentar˘este introdus˘ de formele de relief. Statia de telecabine i (2 ≤ i ≤ K) ¸ ¸ ¸ va fi conectat˘ cu statiile i − 1 ¸i i + 1. ˆ plus. for(int i=0. statia 1 va fi conectat˘ doar cu statia 2.out veti afi¸a: In s ¸ s . conectarea va fi posibil˘.16 Munte . a ın a s fiecare vˆrf i fiind precizat prin coordonata X[i] pe axa OX ¸i prin ˆ altimea H[i].2. }// scriuRezultate() }// class 16. ˆ cazul ˆ care cele trei vˆrfuri sunt coliniare. vˆrfurile i ¸ a a a ¸i j (i < j) nu pot fi conectate direct dac˘ exist˘ un vˆrf v (i < v < j) astfel ˆ at s a a a ıncˆ segmentul de dreapta care ar uni vˆfurile i ¸i j nu ar trece pe deasupra vˆrfului a s a v.close(). Statiile a a s ¸ ¸ de telecabine pot fi ˆ ınfiintate pe oricare din cele N vˆrfuri ale zonei montane. a ¸ a s separate printr-un spatiu. stabiliti o modalitate a ¸ ¸ de dispunere a celor K statii de telecabine astfel ˆ at lungimea total˘ a cablurilor ¸ ıncˆ a folosite pentru conectare s˘ fie minim˘. out. a ¸ s ¸ a ¸ iar statia K. a s ın˘ ¸ Se vor ˆ ınfiinta exact K statii de telecabine.println(ns. a a ¸ Se garanteaz˘ c˘. un cablu care une¸te dou˘ statii consecutive nu poate ¸ In s a ¸ avea lungimea mai mare decˆt o lungime fixat˘ L. separate prin spatii. Lungimea cablului folosit pentru a conecta dou˘ statii este egal˘ cu a a a ¸ a distanta dintre ele. ¸ a s a a Cerint˘ ¸a Dˆndu-se amplasarea celor N vrfuri ale lantului muntos.ONI2003 cls 10 ˆ Intr-o zon˘ montan˘ se dore¸te deschiderea unui lant de telecabine. cu semnificatiile de mai sus.i<ns. se consider˘ toate trei ca fiind In ın a a statii. X[i] ¸i H[i].

a Indicatii de rezolvare .394 ˘ CAPITOLUL 16.j reprezint˘ a s s a lungimea total˘ minim˘ a unui lant cu i statii care conecteaz˘ vˆrfurile 1 ¸i j. ˆ plus.000 ¸i X[i] < X[i + 1] s Exemplu munte. s ¸ Restrictii ¸i preciz˘ri ¸ s a 2 ≤ N ≤ 100 2 ≤ K ≤ 30 ¸i K ≤ N s 0 ≤ L. numerele s a vˆrfurilor ˆ care se vor ˆ a ın ınfiin¸ statii de telecabine. a s a ın˘ ¸ a Timp maxim de executare: 1 secund˘/test. H[i] ≤ 100. y = a s ¸ a ¸ a ∗ x + b).trasarea unui cablu direct ˆ ıntre vˆrfurile 1 ¸i 5 ar fi contravenit restrictiei a s ¸ referitoare la lungimea maxim˘ a unui cablu. rotunjit˘ la cel mai a a a apropiat numar ˆ ıntreg (pentru orice ˆ ıntreg Q.pe a doua linie K numere distincte ˆ ıntre 1 ¸i N . preciz˘m c˘ vˆrfurile ¸ a a a a 1 ¸i 4 nu au putut fi conectate direct datorit˘ ˆ altimii vˆrfului 3.pe prima linie lungimea total˘ minim˘ a cablurilor. astfel ˆ at oricare dou˘ statii consecutive s˘ aib˘ s ¸ ¸ ıncˆ a ¸ a a OK-ul corespunz˘tor egal cu 1.pentru a ilustra restrictia introdus˘ de formele de relief.in munte. Acest pas ın a se rezolv˘ folosind cuno¸tinte elementare de geometrie plan˘ (ecuatia dreptei. De asemenea.5 se rotunjeste la Q + 1). a a Practic. unde OKi. se vor conecta vˆrfurile s ın a a 1 ¸i N cu un lant de K statii. ordonate cresc˘tor. Q. GInfo nr. Folosind aceast˘ matrice.j are valoarea 1 dac˘ vˆrfurile i ¸i ¸ a a s j pot fi unite ¸i 0 ˆ caz contrar.descriere solutie * ¸ ¸ Mihai Stroe. a ¸ a a afi¸ati una oarecare. unde Ai. PROGRAMARE DINAMICA . . problema se poate ˆ arti ˆ dou˘ subprobleme. Dac˘ exist˘ mai multe variante. 13/6 . a a ¸ ¸ a a s . Primul pas const˘ ımp˘ ¸ ın a a ˆ determinarea perechilor de vˆrfuri care pot fi unite printr-un cablu. . X[i].octombrie 2003 Problema se rezolv˘ prin metoda program˘rii dinamice. s-ar fi obtinut o solutie cu 2 a ın ¸ ¸ statii de telecabine ˆ loc de 3 (deci solutia ar fi invalid˘ ¸i pentru valori mari ale ¸ ın ¸ as lui L). Se va obtine o matrice OK.out 7 5 11 22 0 16 13567 43 68 74 12 16 13 16 14 16 Explicatii ¸ . a Aceast˘ subproblema se rezolv˘ prin metoda program˘rii dinamice dup˘ cum a a a a urmeaz˘: se construie¸te o matrice A cu K linii ¸i N coloane. s a ın˘ ¸ a vˆrfurile 5 ¸i 7 nu au putut fi conectate direct datorit˘ ˆ altimii vˆrfului 6.

¸ Calculul matricei OK are ordinul de complexitate O(N 3 ).io. ¸ s s Deoarece K ≤ N .N .j = min{Ai−1. Matricea T este folosit˘ a a a pentru reconstituirea solutiei.t2..nextToken(). int i. st.j reprezint˘ v-ul care minimizeaz˘ expresia de mai sus.L. double[][] a.in")).currentTimeMillis(). Reconstituirea solutiei ¸i afi¸area au ordinul de complexitate O(N ). ¸ Lungimea total˘ minim˘ este regasit˘ ˆ AK. ceea ce complica implementarea. boolean[][] ok. StreamTokenizer st=new StreamTokenizer(br).j = 1 s Concomitent cu calculul elementelor Ai. int[][] t. a a a ın Subproblemele puteau fi tratate ¸i simultan.. t1=System. // cu mesaje pt depanare dar . BufferedReader br=new BufferedReader(new FileReader("munte.j se construie¸te o matrice T . A1.MAX_VALUE.i = +∞ ¸i Ai.1 = 0. unde s Ti. componentele matricei se calculeaz˘ astfel: s a Ai. Codul surs˘ a Prima variant˘: a import java. unde v < j ¸i OKv.m. . n=(int)st.1 = +∞ pentru i > 1. ¸ s Pentru i cuprins ˆ ıntre 2 ¸i N .v + dist(v.nval. Algoritmul bazat pe metoda program˘rii dinamice are ordinul de complexitate a O(N 2 · K). static int n. public static void main(String[] args) throws IOException { long t1.16.2. PROBLEME REZOLVATE 395 Initial A1. ordinul de complexitate al algoritmului de rezolvare a acestei probleme este O(N 3 ). // m=nr statii (in loc de K din enunt) static static static static int[] x. s Analiza complexit˘¸ii at Operatia de citire a datelor are ordinul de complexitate O(N ). j)}.h. fara traseu class Munte1 { static final int oo=Integer.*.

nval. for(j=2.nextToken().kmin. ok=new boolean[n+1][n+1]. afisSolutia(). a[1][1]=0. L=(int)st.396 ˘ CAPITOLUL 16. }// main() static void matriceaA() { int i.j.nextToken().j++) { min=oo.println(i+" "+j+" "+k+" "+ok[k][j]).println("Timp = "+(t2-t1)). h[i]=(int)st. kmin=-1.i++) { st. PROGRAMARE DINAMICA st. for(i=2. a=new double[m+1][n+1]. t2=System. } matriceaOK().i<=m.nval.i<=m.i<=n.nval. matriceaA().k++) { System.k<j. x=new int[n+1].k.min. double d.i++) a[i][1]=oo. afism(a).out. h=new int[n+1].nextToken().j++) a[1][j]=oo. System. for(i=2. t=new int[m+1][n+1]. // implicit este false for(i=1. st.j<=n.out. .i++) { for(j=2.nextToken(). st. x[i]=(int)st.nval.currentTimeMillis(). afism(ok).j<=n. m=(int)st. for(k=1.dkj.

}// for i }// matriceaA() static double dist(int i. for(ij=i+1.j<=n. ok[i][j]=ok[j][i]=true.x1.j++) { x2=x[j].2. y2=h[j].ij++) // i . d=(double)(x[i]-x[j])*(x[i]-x[j])+(double)(h[i]-h[j])*(h[i]-h[j]). if(sp1*sp2<=0) { ok[i][j]=ok[j][i]=false. break.out.println(i+" "+j+" "+k+" dkj="+dkj+" d="+d+" min="+min). return Math.y2.j.j).16.. ij . } if(!ok[i][j]) break.x2. int j) { double d. afism(a). y1=h[i].sp2.i++) { x1=x[i].println(i+" "+j+" ("+ij+")\t"+sp1+"\t"+sp2). if(d<min) { min=d.ij<=j-1.) static void matriceaOK() { int i..println("Linia: "+i). }// for j System.. j { sp1=(0 -y1)*(x2-x1)-(y2-y1)*(x[ij]-x1). System.ij.kmin=k. PROBLEME REZOLVATE 397 if(ok[k][j]) { dkj=dist(k. }//for ij .sp1.out. d=a[i-1][k]+dkj.i<=n-1.. } } }// for k a[i][j]=min.out. for(i=1. sp2=(h[ij]-y1)*(x2-x1)-(y2-y1)*(x[ij]-x1).y1. }// dist(.sqrt(d). System. for(j=i+1.

for(i=1. }//for j }// for i }// matriceaOK() static void afisSolutia() throws IOException { int i.out.println(). } . }// afism(.j++) System.i++) { for(j=1.j<a[i].println().j<a[i]. }//afisSolutia() static void afism(int[][] a) { int i..length.j<a[i].print(a[i][j]+" ").0000001) ok[i][j]=ok[j][i]=false.i<a.out.println(). PROGRAMARE DINAMICA if(ok[i][j]) if(dist(i. out.) static void afism(boolean[][] a) { int i.out. PrintWriter out = new PrintWriter( new BufferedWriter(new FileWriter("munte.length. System.. out.j.close().398 ˘ CAPITOLUL 16.out.out.j. System.length.) static void afism(double[][] a) { int i.. } System.println().length.out.j++) System.length.out.j++) System.println(a[m][n]).i<a.j. for(i=0.i++) { for(j=1.println().length.print(a[i][j]+" "). System.i++) { for(j=0. }// afism(. for(i=1.out"))).j)>L+0.print(a[i][j]+" ").out..j.i<a. } System.

} matriceaOK(). boolean[][] ok.nextToken().nextToken()..io.81) P4(300. int[] statia..78) { // solutia: 1 4 5 . st. n=(int)st.nval. int i. t1=System.m.i++) { st.MAX_VALUE. double[][] a.. x[i]=(int)st. ok=new boolean[n+1][n+1].nval. BufferedReader br=new BufferedReader(new FileReader("munte.nextToken().nval. int[][] t.. }// afism(. .) }// class A doua variant˘: a 399 import java. x=new int[n+1].nextToken(). h=new int[n+1].. st. st. este gresita (1 4 nu trece de P2 si P3!) static final int oo=Integer.. m=(int)st. // FINAL: fara mesaje si cu traseu . PROBLEME REZOLVATE System.println().j. static int n. StreamTokenizer st=new StreamTokenizer(br).nextToken(). L=(int)st. public static void main(String[] args) throws IOException { long t1.in")).59) P2(171. // m=nr statii (in loc de K din enunt) static static static static static int[] x.L.nval.i<=n.h. statia=new int[m+1].*.out. a=new double[m+1][n+1].16.nval. dar class Munte2 // test 8 : P1(99.96) P3(239.2.t2. t=new int[m+1][n+1].currentTimeMillis(). for(i=1. h[i]=(int)st. st.

a[1][1]=0.i--) { statia[i]=j.k++) { if(ok[k][j]) { dkj=dist(k.j).kmin=k. t2=System.j<=n.dkj. j=t[i][j]. t[i][j]=kmin. double d..sqrt(d).kmin. } afisSolutia().k<j. int j) { double d. for(i=2. if(d<min) { min=d. for(k=1. }// dist(.i++) { for(j=2.println("Timp = "+(t2-t1)). for(i=2. } } }// for k a[i][j]=min.k.j++) a[1][j]=oo.400 ˘ CAPITOLUL 16. for(i=m.i++) a[i][1]=oo.. d=a[i-1][k]+dkj. }// main() static void matriceaA() { int i.) .j++) { min=oo.i<=m. kmin=0.out. }// for j }// for i }// matriceaA() static double dist(int i.min. j=n. return Math.i<=m.i>=1. for(j=2. PROGRAMARE DINAMICA matriceaA().j.currentTimeMillis().j<=n. d=(double)(x[i]-x[j])*(x[i]-x[j])+(double)(h[i]-h[j])*(h[i]-h[j]). System.

16. } if(!ok[i][j]) break.000 depaseste int !!! for(i=1.println(). }//for j }// for i }// matriceaOK() static void afisSolutia() throws IOException { int i.000=10.2. break.000. // 100.x2. ok[i][j]=ok[j][i]=true. out. a ¸ a ¸ .OJI2005 clasa a X-a a Se consider˘ o matrice dreptunghiular˘ cu m linii ¸i n coloane. long sp1. }//for ij if(ok[i][j]) if(dist(i.17 L˘custa . y1=h[i].j. y2=h[j]. sp2=(h[ij]-y1)*(x2-x1)-(y2-y1)*(x[ij]-x1).. ij .println((int)(a[m][n]+0.i++) out. for(i=1. out..x1.out"))). PrintWriter out = new PrintWriter( new BufferedWriter(new FileWriter("munte.sp2.000*100. }//afisSolutia() }// class 16.print(statia[i]+" "). Travers˘m matricea pornind de la coltul stˆnga-sus la coltul dreapta-jos.j++) { x2=x[j]. out.i++) { x1=x[i]. for(j=i+1.i<=m.i<=n-1.j<=n.y1. for(ij=i+1. if(sp1*sp2<=0) { ok[i][j]=ok[j][i]=false.j)>L) ok[i][j]=ok[j][i]=false.y2.ij<=j-1. cu valori a a s naturale.close().2.000. j { sp1=(0 -y1)*(x2-x1)-(y2-y1)*(x[ij]-x1). PROBLEME REZOLVATE 401 static void matriceaOK() { int i.ij.5)).ij++) // i .

a ¸ Datele de ie¸ire s Fi¸ierul de ie¸ire lacusta. Exemple lacusta. iar un pas ˆ a a s ınseamn˘ c˘ putem trece a a de la o celul˘ la celula aflat˘ imediat sub ea. 5) Timp maxim de executare: 1 secund˘/test a Indicatii de rezolvare * ¸ Ginfo nr. Astfel traversarea ¸ s a va consta din vizitarea a 2m celule. 2) → (3. Un salt ˆ as a ınseamn˘ c˘ putem trece de la o a a celul˘ la oricare alta aflat˘ pe aceea¸i linie. Datele de intrare Fi¸ierul de intrare lacusta. Exceptie face ultima deplasare (cea a a ¸ ˆ care ne afl˘m pe ultima linie). j). Valoarea b2.i = a1.1 ¸ va fi ∞ deoarece ˆ aceast˘ celul˘ nu se poate ajunge.1 + a1. 1) → (1.i + a2. reprezentˆnd num˘rul de linii ¸i respectiv num˘rul ¸ a a s a de coloane ale matricei. 3) → (2. 15/3 martie 2005 Pentru rezolvarea acestei probleme vom utiliza metoda program˘rii dinamice. Vom completa initial elementele de pe a doua linie a matricei B. . La fiecare deplasare se execut˘ un a a a salt pe orizontal˘ ¸i un pas pe vertical˘. cˆnd vom face doar un salt pentru a ajunge ˆ ın a a ın coltul dreapta-jos. n ≤ 100 • Valorile elementelor matricei sunt numere ˆ ıntregi din intervalul [1.out va contine o singur˘ linie pe care va fi scris˘ s s ¸ a a suma minim˘ g˘sit˘. Cerint˘ ¸a Scrieti un program care s˘ determine suma minim˘ care se poate obtine ¸ a a ¸ pentru o astfel de traversare. 2) → (3. separate prin cˆte un spatiu. dar nu vom mai face ¸i pasul corespunz˘tor.i .in contine pe prima linie dou˘ numere naturale s ¸ a separate printr-un spatiu m n. 3) → (4.402 ˘ CAPITOLUL 16. Pe urm˘toarele m linii este descris˘ matricea. Valorile celorlalte elemente ın a a b2i vor fi calculate pe baza formulei: b2. a a a Restrictii ¸i preciz˘ri ¸ s a • 1 ≤ m. j) pornind ¸ ın din celula (i − 1. cˆte n a a a numere pe fiecare linie.out 28 Explicatie Drumul este: (1. 3) → (4. a Vom nota prin A matricea dat˘ ¸i vom construi o matrice B ale c˘rei elemente as a bij vor contine sumele minime necesare pentru a ajunge ˆ celula (i. 255].in 45 34579 66344 63396 65382 lacusta. 3) → (2. PROGRAMARE DINAMICA O traversare const˘ din mai multe deplas˘ri.

nextToken().2.j + ai−1. Evident. for(i=0. a ˆ final alegem minimul valorilor de pe ultima linie a matricei B (f˘r˘ a lua In aa ˆ considerare elementul de pe ultima coloan˘ a acestei linii) la care adaug˘m ın a a valoarea amn . t1=System.b.j = ai. ci ı trebuie efectuat un salt orizontal.nextToken(). StreamTokenizer st=new StreamTokenizer( new BufferedReader(new FileReader("lacusta.nval.in"))).t2. deoarece nu se poate coborˆ direct. m=(int)st. ˆ aceast˘ situatie vom alege al doilea minim de In a ¸ pe linia anterioar˘. 0 <= j <= n-1 public static void main(String[] args) throws IOException { long t1.j. static int[][] a.16. class Lacusta1 { static final int oo=100000.j + min(bi−1.*.i<m.j++) { . Coduri surs˘ * a Prima variant˘: a import java.io. int i.i++) for(j=0. 403 unde k variaz˘ ˆ a ıntre 1 ¸i n. static int m.j<n. // 0 <= i <= m-1.n. PROBLEME REZOLVATE Pentru celelalte linii. b=new int[m][n].out"))). PrintWriter out=new PrintWriter( new BufferedWriter(new FileWriter("lacusta.k ). valorile bij vor fi calculate pe baza formulei: bi. st. st. a=new int[m][n]. n=(int)st. relatia nu este valabil˘ pentru elementul de s ¸ a pe coloana k care corespunde minimului.nval.currentTimeMillis().

. static int m. fara coborare b[m-1][n-1]=minLinia(m-1. return min.n.j++) b[i][j]=oo.n-1)+a[m-1][n-1]. // 1 <= i <= m.println("Timp = "+(t2-t1)). 1 <= j <= n public static void main(String[] args) throws IOException { long t1.close().min=oo.t2. // urmatoarele linii din b for(i=2.nextToken()..j<n.404 ˘ CAPITOLUL 16.j++) b[i][j]=a[i][j]+a[i-1][j]+minLinia(i-1. System. static int[][] a. out. t2=System. ..j<n.. PROGRAMARE DINAMICA st.out. out..j++) if(j!=jj) if(b[ii][j]<min) min=b[ii][j].i<m.currentTimeMillis().println(b[m-1][n-1]).i<m. }// main() static int minLinia(int ii.i++) for(j=0.) }// class A doua variant˘: a import java.j<n. // prima linie (i=0) din b este oo // a doua linie (i=1) din b for(j=1. } for(i=0. // suplimentar . a[i][j]=(int)st.*.b. int jj) // min pe linia=ii fara pozitia jj==col { int j. }// minLinia(..j<n.j).nval.io. // "obligatoriu" (!) si ultima linie (i=n-1) dar .i++) for(j=0. si traseul ! class Lacusta2 { static final int oo=100000. for(j=0.j++) b[1][j]=a[0][0]+a[0][j]+a[1][j].

nval. for(i=2.in"))). m=(int)st. fara coborare b[m][n]=minLinia(m. // initializare aiurea ! j0=1.i++) // liniile 2 . st.nval.println(b[m][n]).j<=n.nextToken(). a[i][j]=(int)st. int i.jmin.i++) for(j=1. for(j=1. StreamTokenizer st=new StreamTokenizer( new BufferedReader(new FileReader("lacusta. } for(i=1. st. for(i=1. PrintWriter out=new PrintWriter( new BufferedWriter(new FileWriter("lacusta.2.j<=n. b=new int[m+1][n+1].j.16.j++) b[i][j]=oo. // pentru linia 2 System..j++) b[2][j]=a[1][1]+a[1][j]+a[2][j].min. out.close(). // urmatoarele linii din b for(i=3.nextToken(). jmin=-1. .i<=m.j++) { st. out..j++) b[i][j]=a[i][j]+a[i-1][j]+minLinia(i-1.print(1+" "+1+" --> ").i++) for(j=1..j<=n.out"))).} System. jmin=j.j<=n.nextToken().j).i<=m.i<=m. n=(int)st.i<=m-1.nval.currentTimeMillis().j<=n. // prima linie (i=1) din b este oo // a doua linie (i=2) din b for(j=2.i++) for(j=1. a=new int[m+1][n+1].out.print((i-1)+" "+jmin+" --> "). m-1 { min=oo.n)+a[m][n].j++) if(j!=j0) if(b[i][j]<min) { min=b[i][j].out. 405 // "obligatoriu" (!) si ultima linie (i=n) dar . PROBLEME REZOLVATE t1=System.j0.

out.print((i-1)+" "+jmin+" --> "). }// minLinia(. System.j++) if(j!=j0) if(b[i][j]<min) { min=b[i][j].jmin.minsol.j<=n.n.. System.print(i+" "+jmin+" --> ").currentTimeMillis(). } j0=n.out. t1=System. static int[][] a.j. // fara matricea de costuri (economie de "spatiu") class Lacusta3 // traseul este ...406 ˘ CAPITOLUL 16.println("Timp = "+(t2-t1)).j++) if(j!=jj) if(b[ii][j]<min) min=b[ii][j]. // 1 <= i <= m..println(m+" "+n). jmin=j. .min=oo. j0=jmin. pentru depanare { // daca se cere .. 1 <= j <= n public static void main(String[] args) throws IOException { long t1. min=oo. int jj) // min pe linia=ii fara pozitia jj==col { int j. }// main() static int minLinia(int ii.currentTimeMillis().) }// class Varianta 3: import java..*. se poate inregistra si apoi .print(i+" "+jmin+" --> ").} System.out.. static int m.io. static final int oo=100000.j<n.out. for(j=1. for(j=1. return min. System.j0.. PROGRAMARE DINAMICA System. int minc. int i.t2.out. t2=System.

print((i-1)+" "+jmin+" --> ").} System.print(i+" "+jmin+" --> "). jmin=-1.out. for(j=1.j++) if(j!=j0) if(a[i-1][j]+a[i][j]<minc) {minc=a[i-1][j]+a[i][j].in"))). jmin=j.i++) for(j=1.i<=m. } j0=n. j0=jmin.j<=n.print(1+" "+1+" --> ").nextToken(). // initializare aiurea ! for(i=3.nextToken(). a=new int[m+1][n+1].i<=m-1. m=(int)st. PROBLEME REZOLVATE StreamTokenizer st=new StreamTokenizer( new BufferedReader(new FileReader("lacusta. System.j++) { st. jmin=-1.16.out. System. st. minsol+=minc. j0=jmin.i++) { minc=oo. } minsol=oo.nextToken().out. n=(int)st. 407 // a doua linie (i=2) minc=oo. a[i][j]=(int)st.out. jmin=j.2. st.nval.} System.out.j++) .nval.j++) if(a[1][1]+a[1][j]+a[2][j]<minc) {minc=a[1][1]+a[1][j]+a[2][j].print(1+" "+jmin+" --> ").nval.print(2+" "+jmin+" --> ").j<=n.j<=n.out"))).j<=n. minsol=minc. for(j=1. PrintWriter out=new PrintWriter( new BufferedWriter(new FileWriter("lacusta. for(j=2. for(i=1. minc=oo. System.

System.out"))).nval.nextToken(). jmin=j. st.nval. StreamTokenizer st=new StreamTokenizer( new BufferedReader(new FileReader("lacusta.j++) { . static int[][] a. static int m.*.jj.n. t1=System. out.out. PROGRAMARE DINAMICA if(j!=j0) if(a[m-1][j]+a[m][j]<minc) {minc=a[m-1][j]+a[m][j].println("Timp = "+(t2-t1)). st. }// main() }// class Varianta 4: import java.io. // 1 <= i <= m. minsol+=minc+a[m][n].out.408 ˘ CAPITOLUL 16. a=new int[2][n+1]. System. int minc.. System. for(i=1. m=(int)st.currentTimeMillis().} System.j.print((m-1)+" "+jmin+" --> "). 1 <= j <= n public static void main(String[] args) throws IOException { long t1.t2.out.print(m+" "+jmin+" --> ").i++) // citesc numai primele doua linii for(j=1.out.currentTimeMillis(). // fara matricea de costuri (economie de "spatiu") class Lacusta4 // si .in"))).close().nextToken().j<=n.minsol. int i. PrintWriter out=new PrintWriter( new BufferedWriter(new FileWriter("lacusta.ii. n=(int)st.j0.println(minsol). fara matricea initiala (numai doua linii din ea !) { // calculez pe masura ce citesc cate o linie ! static final int oo=100000.println(m+" "+n).jmin. t2=System. out.i<=2..

a[m%2][j]=(int)st.} System. System. PROBLEME REZOLVATE st. } //citesc linia m for(j=1. for(j=1.print((i-1)+" "+jmin+" --> ").out.nextToken(). System. j0=jmin. } minc=oo. .print(1+" "+1+" --> "). minc=oo. System.j<=n. j0=jmin.j++) if(j!=j0) if(a[(i-1+2)%2][j]+a[i%2][j]<minc) {minc=a[(i-1+2)%2][j]+a[i%2][j]. jmin=-1.i<=m-1.i++) // citesc mai departe cate o linie { for(j=1. for(j=1.16. // initializare aiurea ! for(i=3.out.j++) if(a[1%2][1]+a[1][j]+a[2%2][j]<minc) {minc=a[1%2][1]+a[1%2][j]+a[2%2][j].print(i+" "+jmin+" --> ").j++) { st. jmin=j.print(i+" "+jmin+" --> "). 409 jmin=-1.nextToken().print(1+" "+jmin+" --> ").out.print((i-1)+" "+jmin+" --> "). a[i%2][j]=(int)st.j<=n.j<=n. for(j=2. // a doua linie (i=2) minc=oo.} System. minsol+=minc. jmin=j.j++) { st. minsol+=minc+a[m%2][n]. } j0=n.out.} System.nval.nval.out. jmin=j.2. } minsol=oo. System.out.j<=n.nval.j<=n.nextToken().print(2+" "+jmin+" --> "). a[i%2][j]=(int)st. minsol=minc.out.j++) if(j!=j0) if(a[(m-1+2)%2][j]+a[m%2][j]<minc) {minc=a[(i-1+2)%2][j]+a[i%2][j].

m=(int)st. a[j]=(int)st.j.jmin.nval.aa. n=(int)st. int i.println(minsol).*.out.ii.n.410 ˘ CAPITOLUL 16.io.minsol.println("Timp = "+(t2-t1)).j0.nextToken(). static int[] a. // citesc a doua linie st.j<=n. // 1 <= j <= n public static void main(String[] args) throws IOException { long t1. out.nval.currentTimeMillis().jj. a11=a[1]. PrintWriter out=new PrintWriter( new BufferedWriter(new FileWriter("lacusta.currentTimeMillis(). PROGRAMARE DINAMICA System.print(1+" "+1+" --> "). StreamTokenizer st=new StreamTokenizer( new BufferedReader(new FileReader("lacusta. } System. a=new int[n+1].out"))).in"))). st.out.nextToken(). out.nval. System. t1=System. }// main() }// class Varianta 5: import java. int minc.nval.t2. jmin=-1. minc=oo.a11. . // numai o linie din matricea initiala ! class Lacusta5 { static final int oo=100000.nextToken(). static int m.out.j++) { st.nextToken().println(m+" "+n).close(). // citesc numai prima linie for(j=1. st. a[1]=(int)st. t2=System.

jmin=j. a[j]=(int)st.out. st.j<=n.print((i-1)+" "+jmin+" --> "+i+" "+jmin+" --> "). } //citesc linia m (primele n-1 componente) minc=oo. jmin=-1.} } System. System.i<=m-1. a[j]=(int)st. // citesc ultimul element st.i++) { minc=oo.. if(aa+a[j]<minc) {minc=aa+a[j].nval.j++) { aa=a[j]. PROBLEME REZOLVATE for(j=2. a[n]=(int)st. 411 // citesc mai departe cate o linie si .out.print((m-1)+" "+jmin+" --> "+m+" "+jmin+" --> ").2.nextToken().println(m+" "+n).print(1+" "+jmin+" --> "+2+" "+jmin+" --> ").nextToken(). j0=jmin. minsol+=minc. st.. jmin=j.nval. jmin=-1. minsol=a11+minc.j<=n-1. for(j=1.j++) { aa=a[j].nextToken(). j0=jmin. if(j!=j0) if(aa+a[j]<minc) {minc=aa+a[j]. if(aa+a[j]<minc) {minc=aa+a[j].nextToken().} } System. for(j=1. minsol+=a[n].} } System.nval.16. j0=jmin. a[j]=(int)st.j<=n. .out.out. for(i=3.j++) { aa=a[j]. st.nval. jmin=j. minsol+=minc.

System. s a at ımp˘ ¸ .412 out. a ımp˘ ¸ a Datele de intrare Fi¸ierul de intrare avere. Italag le-a scris ˆ ordine lexicografic˘. Italag decide s˘-¸i ˆ a s ımpart˘ toat˘ averea. }// main() }// class 16. sau at s at • 4 (unit˘¸i primului mo¸tenitor) 2 (unit˘¸i celui de-al doilea) 1 (unitate celui at s at de-al treilea).in contine o singur˘ linie pe care se afl˘ dou˘ numere s ¸ a a a naturale separate printr-un singur spatiu: ¸ − primul num˘r (S) reprezint˘ suma total˘ a a a − cel de-al doilea (N ) reprezint˘ num˘rul de ordine al pozitiei c˘utate. ar putea fi ˆ artit˘ astfel: a at ımp˘ ¸ a • 4 (unit˘¸i primului mo¸tenitor) 3 (unit˘¸i celui de-al doilea). Fiind un tip original ¸i pasionat de matematic˘ a scris un testaa s a ment inedit. a Cerint˘ ¸a Scrieti un program care pentru numerele S. 5 2.println(minsol). a ın a De exemplu dac˘ averea ar fi 7 unit˘¸i monetare.2. Pentru exemplul de mai sus: ımp˘ ¸ ın a 4 2 1. a a ¸ a Datele de ie¸ire s Fi¸ierul de ie¸ire avere. out. precum ¸i modul ˆ care se face a at ımp˘ ¸ s ın aceast˘ ˆ artire conform cu a N -a posibilitate din ordinea lexicografic˘.18 Avere ONI2005 cls 10 Italag a fost toat˘ viata pasionat de speculatii bursiere reu¸ind s˘ adune o a ¸ ¸ s a avere considerabil˘. sau at s at • 6 (unit˘¸i primului mo¸tenitor) 1 (unitate celui de-al doilea).currentTimeMillis().out. A hot˘rˆt ca banii s˘ fie distribuiti conform celei de-a N -a posibilit˘¸i din aa a ¸ at ordinea lexicografic˘.out va contine dou˘ linii: s s ¸ a − pe prima linie va fi afi¸at num˘rul total de modalit˘¸i de ˆ artire a averii.close(). 6 1. 7.println("Timp = "+(t2-t1)). N date s˘ calculeze ¸i s˘ afi¸eze ¸ a s a s num˘rul total de posibilit˘¸i de ˆ artire a averii. PROGRAMARE DINAMICA t2=System. V˘zˆnd c˘ ˆ este foarte greu s˘ verifice dac˘ nu cumva a omis vreo variant˘ a a a ıi a a a de ˆ artire. sau at s • 5 (unit˘¸i primului mo¸tenitor) 2 (unit˘¸i celui de-al doilea). iar sumele pe care le acord˘ mo¸tenitorilor a a a s s˘ fie ˆ ordine strict descresc˘toare. Testamentul contine dou˘ numere naturale: S reprezentˆnd averea ce ¸ a a trebuie ˆ artit˘ mo¸tenitorilor ¸i N reprezentˆnd alegerea sa pentru ˆ artirea ımp˘ ¸ a s s a ımp˘ ¸ averii. sau at s • 7 (unit˘¸i doar primului mo¸tenitor). 4 3. ˘ CAPITOLUL 16.

x2 .. . astfel ˆ at xi = yi . yp ) dou˘ ¸iruri.out 5 43 avere. 2 < 3).. Spunem c˘ x preced˘ s as a a pe y din punct de vedere lexicografic.descriere solutie * ¸ ¸ stud.in 700 912345678912345678 Timp maxim de executie/test: 1 secund˘ pentru Windows ¸i 0.. Elementele sale vor fi separate prin cˆte ¸ ın a a un spatiu. pentru a a ıncˆ orice i = 1. a Indicatii de rezolvare . k − 1 ¸i xk < yk . xm ) ¸i y = (y1 .. Limita total˘ de memorie sub Linux este 3Mb din care 1Mb pentru a stiv˘..in 72 avere. s Exemple: 4 2 1 preced˘ secventa 4 3 deoarece (4 = 4.out 962056220379782044 175 68 63 58 54 45 40 36 34 32 20 18 17 14 11 9 3 2 1 avere.2. a • Fie x = (x1 .out 15 651 avere.. Emilian Miron. ¸ Restrictii ¸i preciz˘ri ¸ s a • 1 < S < 701 • 0 < N < num˘rul total de posibilit˘¸i cu suma S a at • Se acord˘ punctaj partial pentru fiecare test: 5 puncte pentru determinarea a ¸ corect˘ a num˘rului de posibilit˘¸i de ˆ artire a lui S ¸i 5 puncte pentru detera a at ımp˘ ¸ s minarea corect˘ a posibilit˘¸ii N . a at a • Posibilit˘¸ile de ˆ artire a averii sunt numerotate ˆ at ımp˘ ¸ ıncepˆnd cu 1. dac˘ exist˘ k ≥ 1. din ordinea lexicografic˘. Universitatea Bucure¸ti s Problema se rezolv˘ prin programare dinamic˘ dup˘ valoarea maxim˘ pe care a a a a poate s˘ o ia primul num˘r ˆ cadrul descompunerii ¸i dup˘ suma total˘... . PROBLEME REZOLVATE 413 − pe cea de-a doua linie va fi afi¸at˘ a N -a posibilitate de ˆ artire a lui S s a ımp˘ ¸ conform cerintei ˆ ordine lexicografic˘.1 secunde ¸ a s pentru Linux. y2 . iar 6 1 preced˘ a ¸ a 7 deoarece 6 < 7.16.in 12 5 avere. a a ın s a a Obtinem recurenta: ¸ ¸ .. Exemple: avere.

¸ a a ¸ ¸ Observˆnd L = maximO(S 1/2 ) timpul total este O(S 3/2 )... S=(int)st.nval. . c=new long[S+1][S+1].nextToken(). . StreamTokenizer st=new StreamTokenizer( new BufferedReader(new FileReader("10-avere. Codul surs˘ a import java. a a a Observ˘m c˘ recurenta depinde doar de linia anterioar˘. class Avere1 { static int S. a at Reconstituirea solutiei se face stabilind primul num˘r ca fiind cel mai mic i ¸ a astfel ˆ at c[i][S] ≥ N ¸i c[i − 1][S] < N . a O solutie backtracking obtine 20 puncte.out"))). pentru v>=1 si s<v c[v][s]=c[v-1][s]+c[v-1][s-v].nanoTime().v. pentru v>=1 si s>=v test 4 ??? test 5 = gresit N (>. static long n.) in fisier intrare toate celelalte: OK rezultat si timp !!! dar fara economie de memorie !!!!!!! public static void main(String[] args) throws IOException { long t1.v<=S. a¸a c˘ ea se poate a a ¸ a s a calcula folosind un singur vector. PROGRAMARE DINAMICA c[v − 1][s] //punˆnd pe prima pozitie 1. unde L este lungimea solutiei. for(v=0. c[0][s]=0.*. Reconstructia se face recalculˆnd valorile la fiecare pas pentru ¸ a S-ul curent..t2.nextToken()..v-1 a ¸ +c[v − 1][s − v] //punnd pe prima pozitie v ¸ c[0][0] = 1. st. 2. // // // // // // c[0][0]=1.. Solutia descris˘ efectueaz˘ O(S 2 ∗ L) operatii. iar una cu memorie O(N 2 ) 50 ¸ ¸ puncte. Procesul continu˘ pentru S = S − i ¸i ıncˆ s a s N = N − c[i − 1][S] pˆn˘ cˆnd N = 0.io.nval. n=(int)st.in"))). pentru s=1. Aceasta ne ajut˘ pentru a respecta limita de a memorie. static long c[][]..2. int s. PrintWriter out=new PrintWriter( new BufferedWriter(new FileWriter("avere. Astfel calcul˘m toate valorile folosind un singur vector ¸i p˘str˘m la a s a a fiecare pas c[i][S]. c[0][s] = 0 pentru s > 0 Num˘rul total de posibilit˘¸i va fi egal cu c[S][S]..414 c[v][s] = ˘ CAPITOLUL 16. t1=System.S c[v][s]=c[v-1][s]. st..v++) c[v][0]=(long)1..

. //afism().out. . PROBLEME REZOLVATE 415 for(v=1. else c[v][s]=c[v-1][s]+c[v-1][s-v].close().out. for(i=0. while((n>0)&&(S>0)) { v=0.v++) for(s=0. }// main(. } out. System.j. S=S-v.i<=S. out.out..print(v+" "). out.print(c[i][j]+" ").s<=S. } }// afism() }// class /* 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 0 0 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1 1 2 2 3 4 4 4 5 5 5 5 1 1 1 2 2 3 4 5 5 6 7 7 8 1 1 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 2 3 4 5 6 8 9 10 12 1 1 1 2 2 3 4 5 6 8 10 11 13 1 1 1 2 2 3 4 5 6 8 10 12 14 1 1 1 2 2 3 4 5 6 8 10 12 15 Press any key to continue. t2=System.16.s++) if(s<v) c[v][s]=c[v-1][s].j++) System.j<=S.println("Timp = "+((double)(t2-t1))/1000000000).println(c[S][S]).println(). System. n=n-c[v-1][S]..i++) { for(j=0.) static void afism() { int i.nanoTime().v<=S.2.. while(c[v][S]<n) v++.

a • Orice sum˘ dintr-o distributie trebuie s˘ fie nenul˘. Astfel. Vizirul Jibal. El poate uni cifrele sumelor stabilite ¸i le poate desp˘rti ta s a¸ apoi. Exemple . s˘ modifice sumele stabilite de sfatul a s s a ¸˘rii.2. ˆ total 680 de galbeni. 417. astfel ˆ at. el poate opta pentru o nou˘ distributie a cifrelor ın a ¸ numerelor stabilite de marele sfat astfel: pentru prima zi cere 2 galbeni. s2 . la ie¸irea la pensie.. a a a a ¸ Restrictii ¸i preciz˘ri ¸ s a • 1 < n < 501 • 0 < si < 1000. la ie¸irea la pensie.416 */ ˘ CAPITOLUL 16. ın Cerint˘ ¸a Pentru num˘rul de zile n ¸i cele n sume stabilite de sfatul ¸˘rii pentru Jibal. sn a ¸ reprezentˆnd sumele atribuite de sfatul ¸˘rii. pl˘tite cu 23. a s ta scrieti un program care s˘ determine cea mai mare prim˘ total˘ care se poate ¸ a a a obtine prin unirea ¸i desp˘rtirea cifrelor sumelor date. n numere naturale separate prin spatii s1 . pentru a doua 3. iar pentru ziua a cincea doar 2 galbeni. a ¸ a a • Pentru 20% din teste. suma primit˘ pe fiecare zi s˘ nu dep˘¸easc˘ 999 de a ¸a ıncˆ a a as a galbeni ¸i s˘ primeasc˘ cel putin un galben pentru fiecare dintre zilele de activitate. dac˘ are doar 5 zile de activitate. PROGRAMARE DINAMICA 16. pentru fiecare zi de activitate ˆ slujba ¸ s ın sultanului..in contine: s ¸ − pe prima linie un num˘r natural n reprezentˆnd num˘rul de zile de activa a a itate − pe linia urm˘toare. pentru ziua a patra 144 de galbeni. pentru ziua a treia 12 galbeni. marele vizir s˘ primeasc˘ o prim˘ stabilit˘ de marele sfat al ¸˘rii. pentru 50% din teste n ≤ 50. prime¸te dreptul ca. dar nu foarte mult. 5 ¸i respectiv 40 de a a s galbeni. pentru ta aa ıntˆ a ziua a doua 200 de galbeni. 205. ¸ s a¸ Datele de intrare Fi¸ierul de intrare suma. n ≤ 10. pentru orice 1 ≤ i ≤ n • ˆ orice distributie.out va contine o singur˘ linie pe care va fi afi¸at un s s ¸ a s singur num˘r natural reprezentˆnd prima total˘ maxim˘ care se poate obtine. . fiecare sum˘ trebuie s˘ fie o valoare proprie (s˘ nu In ¸ a a a ˆ ınceap˘ cu 0)..ONI2005 cls 10 Traditia este ca. a a a a ta vizirul Magir a primit pentru doar 5 zile de activitate prima total˘ de 411 galbeni. a ta Datele de ie¸ire s Fi¸ierul de ie¸ire suma.19 Suma . a deoarece sfatul ¸˘rii a hot˘rˆt pentru ziua ˆ ai o sum˘ de 53 de galbeni. s primind astfel 1167 de galbeni ˆ total. dup˘ dorint˘. s a a ¸ Astfel. pentru a treia 417. pentru a patra 205 ¸i pentru a cincea 540 de galbeni. celebru pentru contributia adus˘ la rezolvarea conflictului din ¸ a zon˘.

f:text. n este num˘rul total a a de termeni ¸i p^. {determina numarul total de cifre} var i.t testeaz˘ ca.t-1)*3+2 (unde nc este num˘rul total de cifre care ¸ a se distribuie. s˘ mai existe ¸ansa construirii a s cu cifrele r˘mase a unei soluti cu n termeni. best:array[1.out 1608 Timp maxim de executie/test: 1 secund˘ pentru Windows ¸i 0.1000]of longint.x:longint.t este num˘rul de termeni ai solutiei curente) testeaz˘ ca. {suma} t.descriere solutie ¸ ¸ Solutia oficial˘ ¸ a Solutia I ¸ Solutia propus˘ utilizeaz˘ metoda program˘rii dinamice. fiecare cifr˘ contribuie la expandarea solutiilor precedente care au a ¸ ¸ans˘ de dezvoltare ulterioar˘. s˘ mai existe ¸ansa construirii cu cifrele r˘mase a unei ¸ a s a solutii cu n termeni.k:longint. ¸ type pnod=^nod. a a Astfel. p. prin s a ¸ a crearea unui nou termen cu ajutorul cifrei curente.last:word. prin lipirea cifrei curente la ultimul ¸ a termen al solutiei curente.1 secunde ¸ a s pentru Linux. procedure citire. a a Conditia nc-nr<=(n-p^. PROBLEME REZOLVATE suma. begin . {nr.16.nc. Este implementat ¸ a a a un algoritm de expandare tip Lee realizat cu o coad˘ alocat˘ dinamic. a ¸ Conditia nc-nr>=n-p^.. de termeni si ultimul termen} next:pnod end. var n.in 5 23 417 205 5 40 suma. Indicatii de rezolvare .2. Vectorul best memoreaz˘ la fiecare moment suma s a a a cea mai mare format˘ dintr-un num˘r dat de termeni.i. nod=record s:longint. nr este num˘rul de ordine al cifrei curente.out 362 Explicatie ¸ Prima maxim˘ (362) se obtine a ¸ chiar pentru distributia 58 300 4 ¸ Explicatie ¸ Prima maxim˘ (1608) se obtine a ¸ pentru distributia 2 341 720 5 540 ¸ 417 suma.u:pnod.in 3 58 300 4 suma. c:char.

s>best[q^. u^. var i:longint. close(f) end.last:=cif end. q:=p. if q=u then gata:=true.t]=p^. if (p^.t-1)*3+2) and (best[p^.t:=p^.t:=p^.t+1. gata:boolean. end.418 ˘ CAPITOLUL 16.s+cif.next. repeat if (cif>0) and (nc-nr<=(n-p^. u^. {recalcularea valorilor maxime memorate in vectorul best} procedure optim. begin c:=u.next.dispose(q) until gata.t]:=q^.reset(f). q:pnod. u^.last*9+cif. repeat if q^. repeat inc(nc).s:=p^.u:=u^.x).’suma.p:=p^.s:=p^.s+p^.u:=u^.s) then begin new(u^. .gata:=false. u^. if p=c then gata:=true.t) then begin new(u^.s. readln(f. for i:=1 to n do begin read(f.t] then best[q^.last<100)and(nc-nr>=n-p^. {expandarea corespunzatoare cifrei curente} procedure calc(nr:longint.in’). u^. u^.next.x:=x div 10 until x=0 end. end.n). q:=p.gata:=false.q:pnod.last:=p^.cif:byte).next). gata:boolean.next). PROGRAMARE DINAMICA assign(f. var c.last*10+cif.t. begin for i:=1 to n do best[i]:=0.

optim end..last:=p^. calc(i.c) until c<>’ ’. end.best[n]). repeat read(f. a s a Pentru u¸urinta ˆ implementare stoc˘m smax[p][n] = −inf init pentru cazul s ¸ ın a ˆ care sub¸irul de pˆn˘ la p nu poate fi ˆ artit ˆ mod corect ˆ n sume. {reluarea citirii cifrelor. close(f).c) until c<>’ ’. nu p˘str˘m decˆt pe a a ¸ a a a acestea ¸i linia curent˘ pentru a nu avea probleme cu memoria. BEGIN citire. best[1]:=p^. // punˆnd ultima sum˘ format˘ doar din cifra a[i] a a a smax[p-2][n-1]+a[p-1]*10+a[p]. moment ˆ care nu putem forma o sum˘ ın ın a de lungimea respectiv˘. new(p).p^.s:=ord(c)-48. Concaten˘m nua a a merele ¸i obtinem un ¸ir (s˘ ˆ not˘m a) de cifre (de lungime L maxim N ∗ 3). p^. iar ın s a a ımp˘ ¸ ın ın observˆnd c˘ recurenta depinde doar de ultimele 3 linii.ord(c)-48). a¸a c˘ excludem termenii din expresia de minim. for i:=2 to nc do begin repeat read(f. u:=p. s ¸ s a ıl a Pentru fiecare pozitie p (p = 1. p = 2 sau p = 3 ¸i cazurile ın a a s ˆ care a[p]. p^.’suma..next until gata.s. assign(f.t:=1. ignorand spatiile} reset(f). // punˆnd ultima sum˘ din 2 cifre a a smax[p-3][n-1]+a[p-2]*100+a[p-1]*10+a[p] // punˆnd ultima sum˘ din 3 cifre a a ) Trebuie avute ˆ vedere cazurile limit˘ cˆnd p = 1.N ).16. 419 Solutia II ¸ Problema se rezolv˘ prin metoda programare dinamic˘. Obtinem ¸ a¸ s a a ın ¸ relatia: ¸ smax[p][n] = min( smax[p-1][n-1]+a[p]. PROBLEME REZOLVATE q:=q^.writeln(f.s.out’). s a Obtinem memorie O(N ) ¸i timp de executie O(L ∗ N ) = O(N 2 ).close(f) END. readln(f).L) calcul˘m prima maxim˘ pe care o putem ¸ a a obtine desp˘rtind sub¸irul de pˆn˘ la p inclusiv ˆ n sume (n = 1. a[p − 1] sau a[p − 2] sunt zero.2.rewrite(f). ¸ s ¸ .

} else if(x<100) {c[++j]=x/10. // xj are 1: cifra c[i] // s[i-2][j-1]+c[i-1]*10+c[i]. nc+=3. PrintWriter out=new PrintWriter(new BufferedWriter( new FileWriter("suma.) static void calcul() { // s[i][j]=max(s[i-1][j-1]+c[i]. // xj are 3 cifre .} else if(x<1000) {c[++j]=x/100. c[++j]=x%10.nextToken(). calcul(). st.close(). out. // xj are 2 cifre: c[i-1]c[i] // s[i-3][j-1]+c[i-2]*100+c[i-1]*10+c[i]). StreamTokenizer st=new StreamTokenizer( new BufferedReader(new FileReader("suma. afism().out"))).out. c[++j]=x%10.nval.j. x=(int)st. nc=0.. // sirul cifrelor static int[][] s.print(s[nc][n]). // fara economie de spatiu class Suma1 { static int n. // nc=nr cifre din sir static int[] c=new int[1501].x.. PROGRAMARE DINAMICA import java.in"))).println("Eroare date !"). out.nval. } s=new int[nc+1][n+1]. if(x<10) {c[++j]=x. }// main(. j=0.*. c[++j]=(x/10)%10. public static void main (String[] args) throws IOException { int i.io. for(i=1. nc+=2.nc.i++) { st.} else System.nextToken(). nc+=1. n=(int)st.i<=n.420 Codul surs˘ a Varianta 1: ˘ CAPITOLUL 16.

j.2. } for(i=4.i++) for(j=1. } else // c[3]!=0 { if(c[2]==0) s[3][2]=c[1]*10+c[3]. PROBLEME REZOLVATE int i.j++) { smax=0. } . if(c[3]==0) { if(c[2]!=0) s[3][2]=c[1]+c[2]. 421 // i = pozitie cifra in sirul cifrelor // j = pozitie numar in sirul final al numerelor if(j<=i) { if((c[i]!=0)&&(s[i-1][j-1]!=0)) smax=max(smax.s[i-1][j-1]+c[i]). s[1][1]=c[1]. else return b. s[3][1]=c[1]*100+c[2]*10+c[3]. int b) { if(a>b) return a.s[i-2][j-1]+c[i-1]*10+c[i]). if((c[2]!=0)&&(c[3]!=0)) s[3][3]=c[1]+c[2]+c[3]. if((c[i-2]!=0)&&(s[i-3][j-1]!=0)) smax=max(smax.s[i-3][j-1]+c[i-2]*100+c[i-1]*10+c[i]).j<=n. s[2][1]=c[1]*10+c[2]. if(c[2]!=0) s[2][2]=c[1]+c[2]. } s[i][j]=smax. }// for }// calcul() static int max(int a.smax. else // c[2]!=0 && c[3]!=0 s[3][2]=max(c[1]+c[2]*10+c[3].i<=nc.c[1]*10+c[2]+c[3]).16. if((c[i-1]!=0)&&(s[i-2][j-1]!=0)) smax=max(smax.

in"))).nextToken().j.x. for(i=1.nextToken().*.println().io. nc+=1.nc.i<=nc.print(j+"\t").j++) System.t2.out"))).out. PrintWriter out=new PrintWriter(new BufferedWriter( new FileWriter("suma. n=(int)st. st. for(j=1.out. PROGRAMARE DINAMICA System.422 static void afism() { int i.i++) { st. x=(int)st. public static void main (String[] args) throws IOException { long t1.println(). t1=System.print(i+" "+c[i]+" :\t").print(" \t").} else . } }// afism() }// class Varianta 2: import java.print(s[i][j]+"\t").i<=n. // cu economie de spatiu !!! class Suma2 { static int n. // sirul cifrelor static int[][] s.out. nc=0. int i. // nc=nr cifre din sir static int[] c=new int[1501].j<=n.j<=n.out.i++) { System. j=0.j. ˘ CAPITOLUL 16.nval.out.j++) System. if(x<10) {c[++j]=x. System. for(j=1.currentTimeMillis(). for(i=1. System.nval. StreamTokenizer st=new StreamTokenizer( new BufferedReader(new FileReader("suma.out.

s[1][1]=c[1]. out. out.out.2.smax. s[3][1]=c[1]*100+c[2]*10+c[3]..c[1]*10+c[2]+c[3]). } else // c[3]!=0 { if(c[2]==0) s[3][2]=c[1]*10+c[3].println("Timp = "+(t2-t1)).i++) // i = pozitie cifra in sirul cifrelor for(j=1.// xj are 1: cifra c[i] // s[i-2][j-1]+c[i-1]*10+c[i].out. t2=System. c[++j]=x%10.} else System. } s=new int[4][n+1].print(s[nc%4][n]). } for(i=4. if(j<=i) ..} else if(x<1000) {c[++j]=x/100.16. // xj are 3 cifre int i. nc+=2. if((c[2]!=0)&&(c[3]!=0)) s[3][3]=c[1]+c[2]+c[3]. if(c[2]!=0) s[2][2]=c[1]+c[2]. }// main(. PROBLEME REZOLVATE 423 if(x<100) {c[++j]=x/10.currentTimeMillis().) static void calcul() { // s[i][j]=max(s[i-1][j-1]+c[i].j. s[2][1]=c[1]*10+c[2].close(). // xj are 2 cifre: c[i-1]c[i] // s[i-3][j-1]+c[i-2]*100+c[i-1]*10+c[i]). nc+=3.i<=nc. else // c[2]!=0 && c[3]!=0 s[3][2]=max(c[1]+c[2]*10+c[3]. // cu economie de spatiu !!! calcul(). if(c[3]==0) { if(c[2]!=0) s[3][2]=c[1]+c[2].j<=n.println("Eroare date !"). c[++j]=(x/10)%10. c[++j]=x%10.j++) // j = pozitie numar in sirul final al numerelor { smax=0. System.

st. n=(int)st.nextToken().i<=n. for(i=1. int b) { if(a>b) return a. else return b.in"))). static int[][] p.*. j=0. if((c[i-1]!=0)&&(s[(i-2+4)%4][j-1]!=0)) smax=max(smax.424 { ˘ CAPITOLUL 16.x. if((c[i-2]!=0)&&(s[(i-3+4)%4][j-1]!=0)) smax=max(smax. // predecesori static int[] sol.io.nc. } s[i%4][j]=smax. // fara economie de spatiu dar cu afisare o solutie ! class Suma3 { static int n. // o solutie public static void main (String[] args) throws IOException { int i. } }// calcul() static int max(int a.i++) .s[(i-3+4)%4][j-1]+c[i-2]*100+c[i-1]*10+c[i]). PrintWriter out=new PrintWriter(new BufferedWriter( new FileWriter("suma.s[(i-1+4)%4][j-1]+c[i]).j. StreamTokenizer st=new StreamTokenizer( new BufferedReader(new FileReader("suma. } }// class Varianta 3: import java. nc=0.nval.out"))). // nc=nr cifre din sir static int[] c=new int[1501].s[(i-2+4)%4][j-1]+c[i-1]*10+c[i]). PROGRAMARE DINAMICA if((c[i]!=0)&&(s[(i-1+4)%4][j-1]!=0)) smax=max(smax. // sirul cifrelor static int[][] s.

c[++j]=x%10. afisv(sol). sol=new int[n+1]. System.k--) { i1=p[i2][k]. calcul().i<=i2. i2=nc. System. System. afism(p).nextToken().smax. for(i=i1.i2..} else if(x<1000) {c[++j]=x/100.) static void solutia() { int i. afism(s). c[++j]=(x/10)%10.} else if(x<100) {c[++j]=x/10.i1.} else System.println(sol[k]).j. i2=i1-1. solutia().print(s[nc][n]).i++) sol[k]=sol[k]*10+c[i].out.out.// xj are 1: cifra c[i] // s[i-2][j-1]+c[i-1]*10+c[i]. out.out. nc+=1. for(k=n..2. x=(int)st.println("Eroare date !").println(). nc+=3. c[++j]=x%10.println().k>=1. } s=new int[nc+1][n+1]. // xj are 2 cifre: c[i-1]c[i] // s[i-3][j-1]+c[i-2]*100+c[i-1]*10+c[i]). } }// solutia() static void calcul() { // s[i][j]=max(s[i-1][j-1]+c[i]. nc+=2.16.out.nval. // xj are 3 cifre int i.close().print(k+" : "+i1+"->"+i2+" ==> "). PROBLEME REZOLVATE { 425 st. p=new int[nc+1][n+1]. . System.out. out.k. }// main(. if(x<10) {c[++j]=x.

p[1][1]=p[2][1]=p[3][1]=1. } if((c[i-1]!=0)&&(s[i-2][j-1]!=0)) { smax=max(smax. if(s[3][2]==c[1]+c[2]*10+c[3]) p[3][2]=2. PROGRAMARE DINAMICA s[1][1]=c[1]. } else // c[3]!=0 { if(c[2]==0) { s[3][2]=c[1]*10+0+c[3].426 ˘ CAPITOLUL 16.j++) // j = pozitie numar in sirul final al numerelor { smax=0. } if((c[i-2]!=0)&&(s[i-3][j-1]!=0)) { smax=max(smax. if(smax==s[i-1][j-1]+c[i]) p[i][j]=i. } .s[i-2][j-1]+c[i-1]*10+c[i]).i++) // i = pozitie cifra in sirul cifrelor for(j=1.} else // c[2]!=0 && c[3]!=0 { s[3][2]=max(c[1]+c[2]*10+c[3]. s[3][1]=c[1]*100+c[2]*10+c[3].c[1]*10+c[2]+c[3]). s[2][1]=c[1]*10+c[2].s[i-3][j-1]+c[i-2]*100+c[i-1]*10+c[i]). } } for(i=4. else p[3][2]=3. p[3][2]=3. if(c[3]==0) { if(c[2]!=0) s[3][2]=c[1]+c[2].i<=nc. if(smax==s[i-3][j-1]+c[i-2]*100+c[i-1]*10+c[i]) p[i][j]=i-2. if(c[2]!=0) s[2][2]=c[1]+c[2]. if(j<=i) { if((c[i]!=0)&&(s[i-1][j-1]!=0)) { smax=max(smax. if(smax==s[i-2][j-1]+c[i-1]*10+c[i]) p[i][j]=i-1.j<=n. if((c[2]!=0)&&(c[3]!=0)) s[3][3]=c[1]+c[2]+c[3].s[i-1][j-1]+c[i]).

} }// afism() static void afisv(int[] sol) { int i.i++) { System.print(sol[i]+" "). int b) { if(a>b) return a. } System.print(j+"\t").sum=0.j<=n. }// afisv() }// class 427 .out.out.out.j++) System.out. } static void afism(int[][] x) { int i.j++) System. System.out.out.16. System. for(i=1.j. }// for }// calcul() static int max(int a. for(j=1.println().i<=nc. PROBLEME REZOLVATE }// if s[i][j]=smax. System.j<=n.i<=n.print(i+" "+c[i]+" :\t"). sum+=sol[i].println().out. for(i=1.println(). System.out. for(j=1. else return b.out.println(" ==> "+sum).print(x[i][j]+"\t").print(" \t").i++) { System.2.

428 ˘ CAPITOLUL 16. PROGRAMARE DINAMICA .

String s.. public static void main(String[] args) throws IOException { int i.io.m. Consider˘m s ın a a m ≤ n ¸i dorim s˘ determin˘m dac˘ textul t contine ¸ablonul p..Capitolul 17 Potrivirea ¸irurilor s Consider˘m un text (un ¸ir de caractere) t = (t1 . BufferedReader br=new BufferedReader( new FileReader("potriviresir. tn ) ¸i un ¸ablon a s s s (tot un ¸ir de caractere..*.. t2 . numit pattern ˆ englez˘) p = (p1 . . 429 . PrintWriter out=new PrintWriter( new BufferedWriter(new FileWriter("potriviresir. p2 . ¸ a 17.. Problema potrivirii ıncˆ ¸irurilor const˘ ˆ determinarea tuturor valorilor d (considerate deplasamente) cu s a ın proprietatea mentionat˘. class PotrivireSir { static char[] t.. pm ). .p.. static int n. . xi+1 .out"))). import java..1 Un algoritm ineficient Pentru fiecare pozitie i cuprins˘ ˆ ¸ a ıntre 1 ¸i n−m+1 vom verifica dac˘ sub¸irul s a s (xi . dac˘ exist˘ s a a a ¸ s a a a 0 ≤ d ≤ n − m astfel ˆ at td+i = pi pentru orice 1 ≤ i ≤ m. xi+m−1 ) coincide cu y.in")). adic˘..j.

System.i++) System. afisv(p.n).length(). System. System.i<=i2.i.charAt(i). int i1.430 CAPITOLUL 17.println().print("t : ").i<n.i++) p[i+1]=s.println().charAt(i).n).print(x[i]).1.i+j-1).print("p : ").) }//class /* x : abababaababaababa y : abaabab abababaababaababa abaabab abababaababaababa abaabab */ .out.println().out. afisv(p.out. int i2) { int i.readLine(). n=s. for(i=1.j<=m.print(" "). for(i=0. POTRIVIREA SIRURILOR ¸ s=br. j--.readLine().i<m. // ultima pozi\c tie potrivita if(j==m) { afisv(t.i++) { for(j=1.i++) t[i+1]=s.j++) if(p[j]!=t[i+j-1]) break.out. t=new char[n+1]. } } out.. for(i=i1. }//main() static void afisv(char[] x. System. for(i=1. System.1. m=s. for(i=0. }// afisv(.length(). afisv(t.out.i<i1.close()..i++) System.1. p=new char[m+1].out. s=br.m).i<=n-m+1.out.

¸ s Pentru t: 1 a ¸i s 1 a 2 b 3 a 1 a 3 a 4 b 2 b 4 b 5 a 3 a 5 a a 1 5 a 6 b 4 a 6 b b 2 6 b 7 a 5 b 7 a a 3 7 a 8 a 6 a 8 a a 4 8 a 9 b 7 b 9 b b 5 9 b 10 a 11 b 12 a 13 a 14 b 15 a 16 b 17 a p: 2 b exist˘ dou˘ potriviri: a a 10 a a 6 10 a a 1 11 b b 7 11 b b 2 12 a 13 a 14 b 15 a 16 b 17 a t: p: t: p: 1 a 2 b 3 a 4 b 12 a a 3 13 a a 4 14 b b 5 15 a a 6 16 b b 7 17 a Sirul ineficient de ˆ ¸ ıncerc˘ri este: a 1 a a 2 b b a 3 a a b a 4 b a a b a 5 a b a a b a 6 b a b a a b a 7 a b a b a a b a 8 a b a b a a b a 9 b 10 a 11 b 12 a 13 a 14 b 15 a 16 b 17 a t: p: p: p: p: p: p: p: p: p: p: p: b a b a a b a b a b a a b a b a b a a b a 1 * b a b a a b 2 b a b a a 3 b a b a 4 b a b 5 b a 6 * b 7 Prima nepotrivire din fiecare ˆ ıncercare este evidentiat˘ prin caracter boldat ¸ a iar solutiile sunt marcate cu *.17.2 Un algoritm eficient . f˘r˘ s˘ risc˘m aa a a s˘ pierdem vreo solutie! a ¸ . UN ALGORITM EFICIENT .2.KMP Algoritmul KMP (Knuth-Morris-Pratt) determin˘ potrivirea ¸irurilor folosind a s informatii referitoare la potrivirea sub¸irului cu diferite deplasamente ale sale. ¸ Dorim s˘ avans˘m cu mai mult de un pas la o nou˘ ˆ a a a ıncercare.KMP 431 17.

. tj ) (cuprins˘ ˆ a ¸ a ıntre pozitiile i ¸i j) din ¸irul t = (t1 . a a Algoritmul KMP utilizeaz˘ pentru determinarea celor mai lungi sufixe o a functie numit˘ next. . m} → {0. .k] = p[j + 1 − k. POTRIVIREA SIRURILOR ¸ 8 a a a 9 b b b 10 a 11 b 12 a 13 a 14 b 15 a 16 b 17 a t: p: p: p: p: p: a a b b * a a b a a b b * a Not˘m prin t[i. s Cum determin˘m practic valorile functiei next? a ¸ ..... m .m].j] iar noul deplasament d′ trebuie ales astfel ˆ at s˘ ¸ ıncˆ a realizeze acest lucru... . Cu alte cuvinte..432 1 a a 2 b b 3 a a a 4 b a b 5 a b a a 6 b a a b 7 a b b a CAPITOLUL 17. .2. . Figura 17. ..i − 1] = p[1.1: Deplasare optim˘ a Folosind Figura 17..j].... 1. tn ). ... s a ¸ s ¸ s deci t[i − j. functia s ¸ next : {1... a a a a a Observ˘m c˘ noul deplasament depinde numai de ¸ablonul p ¸i nu are nici o a a s s leg˘tur˘ cu textul t........ dorim s˘ determin˘m cel mai mare indice k < j astfel a a ˆ at p[1.. j+1-k i-k 1 . .. R˘mˆne s˘ verific˘m apoi dac˘ t[i] = p[k + 1]. Este astfel realizat˘ ¸i potrivirea textului t cu ¸ablonul p. t: d' xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 1 . s Care este cel mai bun deplasament d′ pe care trebuie s˘-l ˆ a ıncercam? d p: 1 . j j+1 .. 2....j]}. m i-j . t2 .. ¸ a Dat fiind ¸irul de caractere p[1.....k] este sufix pentru p[1..i − 1] = p[1.. a s s t[i − k..j] ¸i t[i] = p[j + 1]...... dorim s˘ determin˘m cel mai ıncˆ a a lung sufix al secventei p[1.. n p: ..k]... i-1 k i k+1 . m − 1} este definit˘ astfel: a next(j) = max{k/k < j ¸i p[1.j] secventa de elemente consecutive (ti . ¸ s s S˘ presupunem c˘ suntem la un pas al verific˘rii potrivirii cu un deplasament a a a d ¸i prima nepotrivire a ap˘rut pe pozitia i din text ¸i pozitia j + 1 din ¸ablon.

. .... .2.. ..*...... acest algoritm se termin˘ ˆ a ıntr-un num˘r finit de pa¸i pentru c˘ a s a j > k > k′ > .k].. .2 pentru a urm˘ri mai u¸or rationamentul! ˆ aceast˘ a a s ¸ In a figur˘ next[j] = k ¸i next[k] = k ′ . // nr aparitii static char[] t. j+1-k . next[j]. a Obtinem: ¸ dac˘ p[j + 1] = p[next(next(j)) + 1] atunci next[j + 1] = next(next(j)) + 1. . . . j 1 k' Figura 17. // t[1.... UN ALGORITM EFICIENT .p.. ≥ 0... Dar acest sufix a a mai mic este cel mai lung sufix pentru p[1... import java.k ′ ].. k+1 j+1 k'+1 . ... a Presupunem c˘ au fost determinate valorile next[1]. . next[2]. atunci vom avea next(j + 1) = 0. ..17... a Ordinul de complexitate al algoritmului KMP este O(n + m).. . a Dac˘ nici acum nu avem egalitate de caractere.. a s Dac˘ p[j+1] = p[k+1] (folosind notatiile din figur˘) atunci next[j+1] = k+1. p[1...n]=text. a Ce se ˆ ampl˘ dac˘ p[j + 1] = p[k + 1]? ıntˆ a a C˘ut˘m un sufix mai mic pentru p[1. a ¸ a Obtinem: ¸ dac˘ p[j + 1] = p[next(j) + 1] atunci next[j + 1] = next(j) + 1. cu alte cuvinte k ′ = next(k) = next(next(j)).2: Functia next ¸ Ne ajut˘m de Figura 17.... vom continua acela¸i rationaa s ¸ ment pˆn˘ cand g˘sim o egalitate de caractere sau lungimea prefixului c˘utat a a a a este 0..KMP Initializ˘m next[1] = 0. class KMP { static int na=0.. .. . dac˘ p[j + 1] = p[k ′ + 1] atunci next(j + 1) = k ′ + 1..m]=pattern static int[] next...io.... Evident. Astfel.j]! Fie acesta p[1.. a Cum determin˘m next[j + 1]? a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 433 1 k+1-k' k p: p: 1 . p: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx j+1-k' . Dac˘ ajungem la 0.

length. }//readData() static int[] calcNext(char[] p) { int m=p. for(i=1. sc=s.i<=m.readLine(). n=sc. char[] p) // t[1.m] { int n=t.m] next[1]=0.i++) t[i]=sc[i-1].n. t=new char[n+1]. int i..i++) p[i]=sc[i-1]. int[] next=new int[m+1]. POTRIVIREA SIRURILOR ¸ static void readData() throws IOException { String s..readLine(). j++.. for(i=1..m. m=p.length. while(j<=m) { while(k>0&&p[k+1]!=p[j]) k=next[k].n].length-1. next[j]=k. p=new char[m+1]. s=br. next=calcNext(p). } return next.i<=n. p[1. s=br.. if(p[k+1]==p[j]) k++.toCharArray().in")).toCharArray(). int j=0. // ultima pozitie a sufixului while(i<=n) // t[1..434 CAPITOLUL 17. sc=s. // next[1.n] { .m] pentru p[1. // nr caractere potrivite deja int i=1. }// calcNext() static void kmp(char[] t. char[] sc. m=sc.length-1. // initializare int k=0. BufferedReader br=new BufferedReader(new FileReader("kmp.length-1. // nr caractere potrivite int j=2.

.out.out. }// afissol(. afissol(t.i++) System. for(i=1.println().length-1..out.out"))).println(). out.i<=m. out.print(" ").out. char[] p.p. System.print(p[i]). if(j==m) { na++.p). n=t. }//main() }//class /* pattern apare cu deplasarea 5 : 12312123412123412 1234 pattern apare cu deplasarea 11 : 12312123412123412 1234 */ . m=p.i++) System.close(). PrintWriter out=new PrintWriter( new BufferedWriter(new FileWriter("kmp.) public static void main(String[] args) throws IOException { readData().KMP 435 while(j>0&&p[j+1]!=t[i]) j=next[j]. System.print(t[i]). if(p[j+1]==t[i]) j++. UN ALGORITM EFICIENT . } i++.println(na).out.i++) System. int d) { int i. kmp(t.println("pattern cu deplasarea "+(i-m)+" : ").2.i<=n. }// while }// kmp static void afissol(char[] t.i<=d. for(i=1. j=next[j]. for(i=1.length-1.i-m).out.17. System.

a ın Folosim algoritmului KMP de c˘utare a unui sub¸ir.1 secunde ¸ Rezolvare (indicatia autorului): O variant˘ cu dou˘ ”for”-uri e foarte u¸or ¸ a a s de scris.. cu k > n se refer˘ la elementul de a a a indice k − n. import java.Balcescu” .. yn este o permutare circular˘ cu p pozitii a ¸irului as a ¸ s x1 .. . Date de ie¸ire s Pe prima linie a fi¸ierului circular. class Circular { static int n.. Cerint˘ ¸a Pentru dou˘ ¸iruri date determinati dac˘ al doilea este o permutare circular˘ as ¸ a a a primului ¸ir.1 Probleme rezolvate Circular ..d=-1.in 10 ABCBAABBAB BABABCBAAB circular.3. a s Concaten˘m primul ¸ir cu el ˆ si ¸i c˘ut˘m prima aparitie a celui de-al a s ınsu¸ s a a ¸ doilea ¸ir ˆ ¸irul nou format. y2 = xp + 2. a a a Restrictii ¸i preciz˘ri ¸ s a • 1 ≤ n ≤ 20000 Exemple circular.in este scris numarul natural s n.. dar nu se ˆ ıncadreaz˘ ˆ timp pentru n mare. ˆ realitate nu e nevoie de concatenarea efectiv˘ a s ın s In a ¸irului. . formate numai a as din litere mari ale alfabetului latin. x2 . doar ¸inem cont c˘ indicii care se refer˘ la ¸irul ”mai lung” trebuie luati s t a a s ¸ modulo n.436 CAPITOLUL 17.io. s Date de intrare Pe prima linie a fi¸ierului de intrare circular.out 7 Timp maxim de executie/test: 0. Colegiul National ”N. xn dac˘ y1 = xp + 1.*.out se va scrie cel mai mic num˘r natural p s a pentru care ¸irul de pe linia a treia este o permutare circular˘ cu p pozitii a ¸irului s a ¸ s de pe linia a doua. sau num˘rul −1 dac˘ nu avem o permutare circular˘. POTRIVIREA SIRURILOR ¸ 17. adic˘ indicele k..Campion 2003-2004 Runda 6 Autor: prof. // pozitia de potrivire . yn = xp + n. . y2 .3 17. unde indicii mai mari a ca n se consider˘ modulo n.Braila Se spune c˘ ¸irul y1 ... Pe liniile urm˘toare sunt dou˘ ¸iruri de caractere de lungime n. Mot Nistor.

// nr caractere potrivite deja int i=1. s=br.m] { int m=p. p[1.. // nr caractere potrivite int j=2.. // System.readLine(). // System.readLine()).out. PROBLEME REZOLVATE static char[] x. // initializare int k=0. }//readData() static int[] calcNext(char[] p) { int m=n.i<=n. }// calcNext() static void kmp(char[] t.readLine()... char[] sc.i<=n.toCharArray(). sc=s. if(p[k+1]==p[j]) k++. x=new char[n+1]..in")).out.. n=Integer.n]. // next[1.length-1. j++.toCharArray(). s=br.m] pentru p[1. int j=0. int[] next=new int[m+1]. sc=s. while(j<=m) { while(k>0&&p[k+1]!=p[j]) k=next[k].println("x="+s).i++) y[i]=sc[i-1].parseInt(br. 437 static void readData() throws IOException { String s.y. // x[1. // System.3. for(i=1.println("n="+n). // ultima pozitie a sufixului .17. char[] p) // t[1. y[1. y=new char[n+1].println("y="+s)..i++) x[i]=sc[i-1]. next=calcNext(p). } return next.out.m]=pattern static int[] next.m] next[1]=0. next[j]=k. BufferedReader br=new BufferedReader(new FileReader("circular. int i.n]=text. for(i=1.

f˘cˆnd o permutare circular˘ cu d pozitii rezultˆnd ¸irul s a a a ¸ a s p(cn−d+1 ).ONI2006 baraj Copiii solarieni se joac˘ adesea trimitˆndu-¸i mesaje codificate.3.close(). Aplicˆnd permutarea p vom obtine ¸irul 132213. kmp(x.. a p(2) = 1...out ---------------------20 5 12312123412123412341 12341212341234112312 */ 17.out"))). pentru mesajul 213321. a¸a c˘ noi le vom ¸ s a reprezenta prin numere de la 1 la m. Dat fiind un mesaj ˆ limbaj solarian. } i++. }// while }// kmp public static void main(String[] args) throws IOException { readData().p(cn ) s a s ¸ se rote¸te spre dreapta... reprezentat de noi ca o succesiune ın de n numere cuprinse ˆ ıntre 1 ¸i m.. permutarea p = (312) (adic˘ p(1) = 3. }//main() }//class /* circular. out. c1 c2 . PrintWriter out=new PrintWriter( new BufferedWriter(new FileWriter("circular. p(3) = 2) ¸i d = 2.p(cn−1 )p(cn )p(c1 )p(c2 ). Pentru codia ¸a s ficare ei folosesc un cifru bazat pe o permutare p a literelor alfabetului solarian ¸i s un num˘r natural d.p(cn−d ). out.cn .y). if(j==m) { d=i-n.println(d)..438 CAPITOLUL 17. De exemplu. break. if(p[j+1]==t[(i>n)?(i-n):i]) j++. apoi s a ¸ s rotind spre dreapta ¸irul cu dou˘ pozitii obtinem codificarea 131322. POTRIVIREA SIRURILOR ¸ while((i<=2*n)&&(d==-1)) // t[1. apoi ¸irul obtinut p(c1 )p(c2 )... a Alfabetul solarian contine m litere foarte complicate.2 Cifru . codificarea mesajului se realizeaz˘ s a astfel: se ˆ ınlocuie¸te fiecare liter˘ ci cu p(ci ).in circular.n] { while(j>0&&p[j+1]!=t[(i>n)?(i-n):i]) j=next[j]. s a ¸ ¸ Cerint˘: ¸a .

io. .. m] cel putin o dat˘.. .2 secunde ¸ Indicatii de rezolvare: Solutia comisiei ¸ Fiecare aparitie a unui simbol din alfabet ˆ ¸ ıntr-un ¸ir se ˆ s ınlocuie¸te cu distanta s ¸ fat˘ de precedenta aparitie a aceluia¸i simbol (considerˆnd ¸irul circular. a ¸ Restrictii: ¸ n ≤ 100000 m ≤ 9999 Mesajul contine fiecare num˘r natural din intervalul [1.in contine pe prima linie numele naturale n ¸i m. m} f˘cˆnd a ¸ a a pentru fiecare permutare o c˘utare (cu KMP de exemplu)... ¸ a ¸ a Pentru teste cu m ≤ 5 se acord˘ 40 de puncte din care 20 pentru teste ¸i cu a s n ≤ 2000.17. 1. F˘cˆnd aceast˘ recodificare pentru cele dou˘ ¸iruri reducem problema la dea a a as terminarea permut˘rii circulare care duce primul ¸ir ˆ al doilea. s a Date de intrare: Fi¸ierul de intrare cifru. care poate fi a s ın rezolvat˘ cu un algoritm de pattern matching. p(2).. Exemplu: cifru. s a ¸ Date de ie¸ire: s Fi¸ierul de ie¸ire cifru. a Codul surs˘ a import java. . dac˘ concaten˘m primul ¸ir cu el a a a s ˆ si rezultˆnd o complexitate O(n). determinati cifrul folosit s ¸ (permutarea p ¸i num˘rul d). Dac˘ pentru d exist˘ mai multe posibilit˘¸ii se va alege valoarea minim˘. 2. p(m) separate prin cˆte un spatiu. a a at a Pe urm˘toarea linie este descris˘ permutarea p. s s ¸ a reprezentˆnd num˘rul de pozitii cu care s-a realizat permutarea circular˘ spre a a ¸ a dreapta.. .out va contine pe prima linie num˘rul natural d. n..in cifru.*.. PROBLEME REZOLVATE 439 Date fiind un mesaj necodificat ¸i codificarea sa. reprezentˆnd lungimea mesajului ¸i respectiv num˘rul de ¸ a s a litere din alfabetul solarian. ınsu¸ a Pentru m mic se pot genera toate permut˘rile multimii {1. Mai exact se vor scrie valorile a a p(1). Pe cea de a doua linie este scris mesajul necodificat ca o succesiune de n numere cuprinse ˆ ıntre 1 ¸i m separate prin cˆte un spatiu.3. iar pentru n mic se a poate c˘uta permutarea pentru fiecare d = 0. deci pen¸a ¸ s a s tru prima aparitie a simbolului se ia distanta fat˘ de ultima aparitie a aceluia¸i ¸ ¸ ¸a ¸ s simbol).. s a ¸ Pe cea de a treia linie este scris mesajul codificat ca o succesiune de n numere cuprinse ˆ ıntre 1 ¸i m separate prin cˆte un spatiu. s ¸ s separate prin spatiu.out 63 2 213321 312 131322 Timp maxim de executie/test: 0.

st.n static int[] ua. // prefix in KMP ... // text mesaj codificat --> spatiu . 1.1. PrintWriter out=new PrintWriter( new BufferedWriter(new FileWriter("cifru.j1...i<=n. t1[i]=(int)st.println(). System.i++) { st.nval.2. //afisv(t0. POTRIVIREA SIRURILOR ¸ class kmp { static int[] t0...n). // sablon in KMP .. mesaj necodificat static int[] d1..000. // distante . p=new int[n+1]... } distanta(t0.. // . (d1) static int[] p.nval... st.nextToken()...m. (d0. ua=new int[m+1]. int i.999 . ==> d[] mai rapid . static int[] perm. afisv(d1. // pozitia ultimei aparitii .out.i<=n.. m=(int)st.1. t0=new int[n+1]... // text mesaj necodificat --> spatiu ..n).nextToken()..i++) { st.d0).nextToken(). t0[i]=(int)st. // distante .in"))).. System. de eliberat ! static int[] d0.....n). .1. spatiu !!! static int[] s. t1=new int[n+1].deplasarea=-1. de eliberat ! static int[] t1..n).. afisv(d0.out"))). // text in KMP ..m . maxim !!! ==> 200K public static void main(String[] args) throws IOException { StreamTokenizer st=new StreamTokenizer( new BufferedReader(new FileReader("9-cifru.j0. distanta(t1.440 CAPITOLUL 17.d1).k. //afisv(t1.. n=(int)st.nextToken()...nval.nval.out. m=9.. d1=new int[n+1]. } for(i=1. n=100. mesaj codificat static int[] t. 1. d0=new int[n+1].d0) .2. for(i=1.println(). d0 dublat ...1.// permutarea static int n..j.

s.m). j0=n-deplasarea+i.tn si s1.i<=n.println(deplasarea). } //afisv(perm. int n.i++) perm[i]=0.1.i++) out..i<=m.p. } if(k==m) break. out. prefix(s.println(deplasarea)... if (s[k+1]==t[i]) k++.. deplasarea=kmp(t.n)-1.1... }// main static int kmp(int[] t.i<=n. PROBLEME REZOLVATE s=d0. System. if(j0>n) j0=j0-n. //System. // nr elemente plasate deja in permutare . k=0.println().i. k++.. for (i=1..println(i+" : "+j0+" "+j1).i<=m.2*n). // d1 dublat si caut d0 . if(perm[t0[j0]]==0) { perm[t0[j0]]=t1[j1]. . //afisv(t.pozi=-1.1.print(perm[i]+" ").. //afisv(s. for(i=1.. 441 t=new int[2*n+1].. for(i=1.17. aici standard dar . System..n).i<=n.i++) { while(k>0&&s[k+1]!=t[i]) k=p[k].i++) { j1++.i++) t[i]=t[n+i]=d1[i].. for(i=1.out. perm=ua. out..out.2*n. int[] s..sm { int k. int m)// t1.3. // permutarea .out.n). // ocupa spatiu prea mult. // economie de spatiu ...n). for(i=1.. j1=0.close(). afisv(p. k=0.1.

continue. // e mai la stanga . // numai prima aparitie ...n-2..i-1 ==> de la n spre stanga k=i. }// kmp(.. POTRIVIREA SIRURILOR ¸ if(k==m) { pozi=i-m+1.k.. else d[i]=i-ua[t[i]]+n.... // noua pozitie a lui t[i] .. j--. } // nu a aparut inca in 1. break.) static void distanta(int[] t. for(i=1... }// for i }// distanta(.int m) // s=sablon.442 CAPITOLUL 17. . j=n.. // caut in zona n. { int i.i++) { if(ua[t[i]]!=0) // stiu pozitia spre stanga a lui t[i] .. m=dimensiune { int i...n-1..out.j.i<=m.i++) ua[i]=0. !!! } }// for return pozi.int[] d) // t=text.i<=n.) static void prefix(int[] s.. // distanta spre stanga .println("incepe pe pozitia "+pozi). ua[t[i]]=i. while(t[i]!=t[j]) { k++.int[] p.... pana la n inclusiv .. //System. p=prefix. { if(ua[t[i]]<i) d[i]=i-ua[t[i]]. } d[i]=k..k.. for(i=1. d=distante . ua[t[i]]=i.. // e mai la dreapta .

System. for(i=i1.out.3.17..println(). else p[i]=0.) }// class 443 .print(x[i]+" "). if(s[k+1]==s[i]) p[i]=k+1.i++) System. int i1.i<=i2. int i2) { int i. for(i=2. }// afisv(. PROBLEME REZOLVATE p[1]=0.out.i<=m. } }// prefix() static void afisv(int[] x.. while(k>0&&s[k+1]!=s[i]) k=p[k].i++) { k=p[i-1].

444 CAPITOLUL 17. POTRIVIREA SIRURILOR ¸ .

y1 ). y2 ) ¸i P3 (x3 . y3 )) = (y2 − y1 ) · (x3 − x2 ) − (y3 − y2 ) · (x2 − x1 ) 445 . P2 (x2 .Capitolul 18 Geometrie computational˘ ¸ a 18. cazul c) ˆ figur˘ ın ın a • vˆrfuri coliniare: m12 = m23 . a ın s Panta segmentului P1 P2 : m12 = (y2 − y1 )/(x2 − x1 ) Panta segmentului P2 P3 : m23 = (y3 − y2 )/(x3 − x2 ) P3 P3 P2 P2 P1 a) P1 b) P1 c) P2 P3 Orientarea parcurgerii laturilor P1 P2 ¸i P2 P3 (ˆ aceast˘ ordine): s ın a • ˆ sens trigonometric (spre stˆnga): m12 < m23 . P2 (x2 . cazul b) ˆ figur˘ a ın a Orientarea depinde de valoarea expresiei o(P1 (x1 . P3 (x3 . y2 ). y1 ). y3 ). cazul a) ˆ figur˘ ın a ın a • ˆ sensul acelor de ceas (spre dreapta): m12 > m23 .1 Determinarea orient˘rii a Consider˘m trei puncte ˆ plan P1 (x1 .

. + xn−1 yn + xn y1 − y1 x2 + y2 x3 + .. y1 ). y2 ). + yn−1 xn + yn x1 | 2 Expresia de sub modul este pozitiv˘ dac˘ orientarea P1 → P2 → . (Pn−2 Pn−1 . Pn−1 Pn ) ¸i (Pn−1 Pn . y2 ).. Pn (xn yn ) sunt colineare.Pn → P1 a a este ˆ sens trigonometric...Pn (xn yn ). y1 )P2 (x2 . ın s a a .3 Aria poligoanelor convexe Aria poligonului convex cu n vˆrfuri P1 (x1 . ın 18. este negativ˘ dac˘ orientarea P1 → P2 → . n ≥ 3.... y3 )) = 0 ⇒ coliniare   > 0 ⇒ sensul acelor de ceas Testarea convexit˘¸ii poligoanelor at Consider˘m un poligon cu n vˆrfuri P1 (x1 . y1 ). P2 P3 ).Pn (xn yn ).... y1 )P2 (x2 .Pn → P1 ın a a este ˆ sensul acelor de ceasornic ¸i este nul˘ dac˘ punctele P1 (x1 . s P7 P6 P5 P1 P2 P3 P4 P1 P7 P6 P5 P2 P3 P4 a) b) 18. P3 (x3 .. P3 P4 ).. (P2 P3 . P2 (x2 .. GEOMETRIE COMPUTATIONALA ¸ 18.. Reciproca acestei afirmatii este deasemenea adev˘rat˘ ¸ a a ˆ cazul poligoanelor convexe. y2 ).446 astfel ˘ CAPITOLUL 18. P2 (x2 .. . n ≥ 3 a se poate determina cu ajutorul urm˘toarei formule: a 1 |x1 y2 + x2 y3 + .. Pn P1 ) s au aceea¸i orientare sau sunt colineare.2  < 0 ⇒ sens trigonometric  o(P1 (x1 . y2 )..4 Pozitia unui punct fat˘ de un poligon convex ¸ ¸a . a a Poligonul este convex dac˘ ¸i numai dac˘ perechile de segmente as a (P1 P2 .

.. a Pentru a fi siguri c˘ punctul P0 (x0 . ın .. y0 ). y0 ) este ˆ interiorul a a ın sau pe frontiera poligonului convex P1 (x1 . yn+1 ) este de fapt tot punctul P1 (x1 . y0 ) este s a a a ˆ interiorul poligonului. POZITIA UNUI PUNCT FATA DE UN POLIGON CONCAV ¸ ¸˘ 447 Consider˘m un poligon convex cu n vˆrfuri P1 (x1 .. j = i ¸i j = i + 1) au acela¸i semn cu fi (x0 . a a Ecuatia dreptei (Pi Pi+1 ) este ¸ (Pi Pi+1 ) : y − yi = yi+1 − yi (x − xi ) xi+1 − xi Aducem la acela¸i numitor ¸i consider˘m functia s s a ¸ fi (x. valori cu semn contrar s s pentru toate punctele din cel˘lalt semiplan ¸i valoarea 0 pentru doate punctele a s situate pe dreapt˘.Pn (xn yn ) este verificarea urm˘toarei relatii: a ¸ n ariepoligon (P1 P2 . y0 ) (sau s s sunt nule dac˘ accept˘m prezenta punctului P0 (x0 . y0 ) (din cele dou˘ determinate de dreapta suport a s a laturii respective) iar dac˘ se ˆ ampl˘ acest lucru atunci putem trage concluzia a ıntˆ a c˘ punctul P0 (x0 .. y0 ) pe frontiera poligonului). 18. Dorim s˘ determin˘m dac˘ punctul P0 (x0 . Functia fi (x. y0 ) este s a a a ˆ interiorul poligonului.18. y2 ). y1 )P2 (x2 .Pn (xn yn ). y0 ). y0 ) se afl˘ ˆ interiorul poligonului (acesta a a ın fiind convex) trebuie s˘ verific˘m dac˘ toate vˆrfurile poligonului ˆ a a a a ımpreun˘ cu a punctul P0 (x0 .5 Pozitia unui punct fat˘ de un poligon concav ¸ ¸a Consider˘m un poligon concav cu n vˆrfuri P1 (x1 . yj ) (1 ≤ j ≤ n. y1 )P2 (x2 . y1 ).5. y0 ) se afl˘ ˆ interiorul poligonului convex. a a ın O alt˘ modalitate de verificare dac˘ punctul P0 (x0 . y) = (y − yi ) · (xi+1 − xi ) − (x − xi ) · (yi+1 − yi ) Dreapta (Pi Pi+1 ) ˆ ımparte planul ˆ dou˘ semiplane. y) are valori ın a ¸ de acela¸i semn pentru toate punctele din acela¸i semiplan. s a Consider˘m o latur˘ oarecare [Pi Pi+1 ] (1 ≤ i ≤ n) a poligonului. adic˘ punctul Pn+1 este de fapt tot punctul P1 . y2 ). a a n ≥ 3 ¸i un punct P0 (x0 . adic˘ toate valorile s a fi (xj .. Vom verifica dac˘ pentru ¸ a s a a orice latur˘ [Pi Pi+1 ] (1 ≤ i ≤ n) a poligonului toate celelalte vˆrfuri sunt ˆ a a ın acela¸i semiplan cu P0 (x0 . y0 ) sunt de aceea¸i parte a dreptei (Pi Pi+1 ). y1 )P2 (x2 . ın Pentru comoditatea prezent˘rii consider˘m ¸i punctul Pn+1 (xn+1 .Pn (xn yn ). Dorim s˘ determin˘m dac˘ punctul P0 (x0 . a a n ≥ 3 ¸i un punct P0 (x0 . yn+1 ) unde a a s x1 = xn+1 ¸i y1 = yn+1 .. y2 ).Pn ) = k=1 arietriunghi (P0 Pk Pk+1 ) unde punctul P (xn+1 .. a a ¸ Aceasta este o conditie necesar˘ dar nu ¸i suficient˘.

1 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 a) b) Toate punctele de pe ˆ a¸ur˘toarea convex˘ (cazul a) ˆ figur˘): ınf˘s a a ın a import java. a ın P7 P6 P5 P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 P7 P6 P5 a) b) 18.6 ˆ a¸ur˘toarea convex˘ Inf˘s a a ˆ Impachetarea Jarvis 18. Dac˘ punctul este ˆ interiorul unui poligon convex ¸ a ın obtinut prin partitionarea poligonului concav atunci el se afl˘ ˆ interiorul acestuia..448 ˘ CAPITOLUL 18. ¸ ¸ a ın Dac˘ nu se afl˘ ˆ nici un poligon convex obtinut prin partitionarea poligonului a a ın ¸ ¸ concav atunci el nu se afl˘ ˆ interiorul acestuia.6. !!! { .*.io. GEOMETRIE COMPUTATIONALA ¸ Poligonul concav se descompune ˆ poligoane convexe cu ajutorul diagoın nalelor interne ¸i se folose¸te un algoritm pentru poligoane convexe pentru fiecare s s poligon convex astfel obtinut.. // infasuratoare convexa class Jarvis1 // pe frontiera coliniare ==> le iau pe toate .

int k1. } static void infasurareJarvis() throws IOException { BufferedReader br=new BufferedReader(new InputStreamReader(System.out.k<=k2.i<=n.readLine().i++) if((x[i]<x[i0])||((x[i]==x[i0])&&(y[i]<y[i0]))) i0=i. int i2. //br. int i0.println("Stanga_Jos ==> P"+i0+" : "+x[i0]+" "+y[i0]).out.out. for(k=k1. int k2) { int k.println("orient("+i1+". i0=1. if(i2>n) i2-=n.˘ ˘ 18. } static int orient(int i1. [] x."+i2+")="+orient(i1. [] y.i.out.println(npic+" --> "+i1). else if(s>0) return 1. [] u.i<=n.i. for(i=2.i2)==0) // coliniare if( // i intre i1 i2 ==> cel mai apropiat ((x[i]-x[i1])*(x[i]-x[i2])<0)|| ((y[i]-y[i1])*(y[i]-y[i2])<0) . if(orient(i1.i2)>0) i2=i.i.in)). npic++. System. do { i2=i1+1."+i+". for(i=1.i. 449 // npic=nr puncte pe infasuratoarea convexa // precedent // urmator static void afisv(int[] a. //br.i2)).k++) System.i1. else return 0.print(a[k]+" "). System. if(s<0) return -1. ˆ ASURATOAREA CONVEXA INF ˘ ¸ static static static static static int int int int int n. [] p. i1=i0.6. System.println(). int i3) { long s=(y[i1]-y[i2])*(x[i3]-x[i2])-(y[i3]-y[i2])*(x[i1]-x[i2]).i++) { //System.npic=0. else if(orient(i1.out.i2.readLine().

n=(int)st. for(k=1. // infasuratoare convexa class Jarvis2 // pe frontiera coliniare ==> iau numai capetele .1. System. npic++. // apare de doua ori primul punct ! System. st. // npic=nr puncte pe infasuratoarea convexa static int [] x. p[i2]=i1. afisv(u.nextToken().*.print("p : "). } while(i2!=i0).println(npic+" --> "+i1).nval. afisv(p.readLine().nextToken(). // precedent static int [] u.. System.1.out. //br. npic--.out. }//main }//class F˘r˘ punctele coliniare de pe ˆ a¸ur˘toarea convex˘ (cazul b) ˆ figur˘): aa ınf˘s a a ın a import java.k++) { st. static int [] p. }// infasurareJarvis() public static void main(String[] args) throws IOException { int k. GEOMETRIE COMPUTATIONALA ¸ } u[i1]=i2.n).print("u : "). ˘ CAPITOLUL 18.n). p=new int[n+1]..k<=n.in"))). StreamTokenizer st= new StreamTokenizer( new BufferedReader(new FileReader("jarvis. // urmator . x=new int[n+1].npic=0.450 ) i2=i. y[k]=(int)st. i1=i2.nextToken(). static int [] y.out.io. x[k]=(int)st. st. !!! { static int n.nval.nval. u=new int[n+1]. y=new int[n+1]. } infasurareJarvis().

6.˘ ˘ 18.i2.k<=k2.i2)>0) i2=i. //br.println(npic+" --> "+i1). i1=i0. //br. if(i2>n) i2-=n.i1. p[i2]=i1. for(k=k1. do { i2=i1+1. } static void infasurareJarvis() throws IOException { BufferedReader br=new BufferedReader(new InputStreamReader(System.println(). System. .i. npic++."+i+".in)). int i0.i2)==0) // coliniare if( // i2 intre i1 i ==> cel mai departat ((x[i2]-x[i1])*(x[i2]-x[i])<0)|| ((y[i2]-y[i1])*(y[i2]-y[i])<0) ) i2=i. int k2) { int k.i++) if((x[i]<x[i0])||((x[i]==x[i0])&&(y[i]<y[i0]))) i0=i. i1=i2. for(i=1.i.println("orient("+i1+". for(i=2.out.i."+i2+")="+orient(i1.i<=n.i2)). int i2.i<=n. else if(orient(i1.i++) { //System. ˆ ASURATOAREA CONVEXA INF ˘ ¸ static void afisv(int[] a. else return 0. } 451 static int orient(int i1. if(s<0) return -1.out.out. else if(s>0) return 1. System. int i3) { long s=(y[i1]-y[i2])*(x[i3]-x[i2])-(y[i3]-y[i2])*(x[i1]-x[i2]). if(orient(i1. i0=1.i. } u[i1]=i2.out. System.readLine().out. int k1.readLine().println("Stanga_Jos ==> P"+i0+" : "+x[i0]+" "+y[i0]).k++) System.print(a[k]+" ").

static int[] o. }// infasurareJarvis() public static void main(String[] args) throws IOException { int k.1.2 Scanarea Craham Versiune cu mesaje pentru sortarea punctelor: import java.nextToken().. StreamTokenizer st= new StreamTokenizer( new BufferedReader(new FileReader("jarvis. System.. p=new int[n+1]. static int[] y.k++) { st. x[k]=(int)st. y=new int[n+1].1. GEOMETRIE COMPUTATIONALA ¸ npic++.nextToken(). u=new int[n+1]. st.in"))).out. x=new int[n+1].print("u : ")..nval. // npic=nr puncte pe infasuratoarea convexa static int[] x. afisv(u.print("p : "). // numai pentru sortare si mesaje . // o[k] = pozitia lui k inainte de sortare static int[] of. st.io. //br.452 ˘ CAPITOLUL 18.nval..out.in)).*.nval.. stop ! . for(k=1.println(npic+" --> "+i1). afisv(p. npic--. n=(int)st. // of[k] = pozitia lui k dupa sortare // pentru depanare . } infasurareJarvis(). } while(i2!=i0). .n). y[k]=(int)st.npic=0.readLine().out.nextToken().6.n). }//main }//class 18. // apare de doua ori primul punct ! System.. class Graham0 { static int n. System.k<=n. static BufferedReader br=new BufferedReader(new InputStreamReader(System.

k++) System. } . System. else return 0. int i2) { long s=(y[i1]-y[i0])*(x[i2]-x[i0])-(y[i2]-y[i0])*(x[i1]-x[i0]). for(k=k1.out. ˆ ASURATOAREA CONVEXA INF ˘ ¸ 453 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 a) b) 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 a) b) static void afisv(int[] a.int i1. int k1. if(s<0) return -1. int k2) { int k.6. else if(s>0) return 1.print(a[k]+" ").˘ ˘ 18. } static int orient(int i0.out.k<=k2.print(" ").

System.out.j. y[i]=y[j].. . System.// k=fix dar se poate schimba pozitia aux=x[i].p.u). System.i.out. System. else if(k==j) k=i. afisv(y. aux=y[i].out. o[j]=aux.print("y : ")..j=u.println().println("Final while . aux=o[i]. while(i<j) { while( (i<j)&& ( (orient(1. GEOMETRIE COMPUTATIONALA ¸ static void qsort(int p.j. x[j]=aux.out.println().out. o[i]=o[j]. } if(i<j) { if(k==i) k=j.println("qsort: p="+p+" u="+u+" k="+k+" xk="+x[k]+" yk="+y[k]). x[i]=x[j].k)==0)&& (((x[j]-x[1])*(x[j]-x[k])>0)||((y[j]-y[1])*(y[j]-y[k])>0))) ) ) { j--. System.k)==0)&& (((x[i]-x[1])*(x[i]-x[k])<0)||((y[i]-y[1])*(y[i]-y[k])<0))) ) ) { i++. } while( (i<j)&& ( (orient(1. int u) throws IOException { // aleg un punct fix k int k=(p+u)/2.k)>0)|| ((orient(1. i="+i+" // i=j si P[i] este pe locul lui !!! j="+j).p.u).j.k)<0)|| ((orient(1. afisv(x.i.454 ˘ CAPITOLUL 18. i=p. y[j]=aux. } }// while System. int i.print("x : ").out.aux.

n).i2.out. System.println().n).i).out. x[i0]=aux.i. o[i0]=aux.out.readLine(). qsort(2. System.out.println()..println(). afisv(y.1.i-1).1. y[1]=y[i0].println("Stanga_Jos ==> P"+i0+" : "+x[i0]+" "+y[i0]+"\n"). afisv(o. System. System. if(j+1<u) qsort(j+1. y[i0]=aux. aux=x[1].out.out.println().i-1).out. System.println(). afisv(x.n). System. System. afisv(x.print("y : ").i-1). br. System. aux=o[1]. System.println().println(). afisv(x.print("y : ").n). afisv(y. . System.out.n).p. afisv(y.println().n).aux. System. for(i=2. }// qSort(. afisv(x.i+1. o[1]=o[i0].6.out.i<=n.u). afisv(y. aux=y[1].i++) if((x[i]<x[i0])||((x[i]==x[i0])&&(y[i]<y[i0]))) i0=i.out.println().println().print("x : ").out. if(p<i-1) qsort(p. System. afisv(y.n).1. i0=1. System.i. System.u). afisv(y. afisv(x.print("o : "). System.out.out. }// scanareGraham() public static void main(String[] args) throws IOException { int k. System.print("o : ").i).print("x : ").println(). ˆ ASURATOAREA CONVEXA INF ˘ ¸ 455 System. System.out. afisv(x. System.print("y : ").1.println(). System. System.out.i1.out. x[1]=x[i0].i+1.print("x : ").1.println().out. System.p. System. System.out.) static void scanareGraham() throws IOException { int i0.1.out.print("x : ").˘ ˘ 18.println().out.n). afisv(o.1.print("y : ").1.i.u).out.out.out. System.out..n).out.

out. static int np. static int[] y.k++) { st.k<=n. else return 0. }//main }//class Versiune cu toate punctele de pe ˆ a¸ur˘toare: ınf˘s a import java. n=(int)st. { // NU prinde punctele coliniarele pe prima latura.. // ordinea finala (dupa sortare) a punctelor for(k=1. st.in"))).nval. atunci .456 ˘ CAPITOLUL 18. asa ca . else if(s>0) return 1. System. st. // NU prinde punctele coliniarele pe ultima latura ! class Graham1 // daca schimb ordinea pe "razele" din sortare. } static void qsort(int p.nval. static int[] o. // poligonul infasuratoare convexa static int orient(int i0.out.print("of : "). y=new int[n+1]. int u) .k++) of[o[k]]=k.println(). of=new int[n+1]. for(k=1.nval.*. static int n.1..println(). o=new int[n+1]. } scanareGraham(). // np=nr puncte pe infasuratoarea convexa static int[] x. x[k]=(int)st. o[k]=k. if(s<0) return -1. afisv(of. y[k]=(int)st. GEOMETRIE COMPUTATIONALA ¸ StreamTokenizer st= new StreamTokenizer( new BufferedReader(new FileReader("graham.n).k<=n. x=new int[n+1]. int i2) { long s=(y[i1]-y[i0])*(x[i2]-x[i0])-(y[i2]-y[i0])*(x[i1]-x[i0]). System.out. // pozitia inainte de sortare static int[] p.nextToken()...int i1.out.io.nextToken(). System.nextToken().println(). System.

aux=y[1].// k=fix dar se poate schimba pozitia aux=x[i].k)==0)&& (((x[i]-x[1])*(x[i]-x[k])<0)||((y[i]-y[1])*(y[i]-y[k])<0))) ) ) i++.i-1). // aleg un punct fix k k=(p+u)/2.aux. if(j+1<u) qsort(j+1. i0=1. j=u. aux=x[1].i.i1. o[i]=o[j].6. y[1]=y[i0]. o[i0]=aux. x[j]=aux.) static void scanareGraham() throws IOException { int i0.u).k)==0)&& (((x[j]-x[1])*(x[j]-x[k])>0)||((y[j]-y[1])*(y[j]-y[k])>0))) ) ) j--. i=p. while( (i<j)&& ( (orient(1.k.j. aux=y[i].i<=n. while(i<j) { while( (i<j)&& ( (orient(1. y[i0]=aux.˘ ˘ 18.i.i3.k)<0)|| ((orient(1. y[j]=aux.n). .i++) if((x[i]<x[i0])||((x[i]==x[i0])&&(y[i]<y[i0]))) i0=i. x[i0]=aux. aux=o[1]. else if(k==j) k=i.. x[1]=x[i0].. ˆ ASURATOAREA CONVEXA INF ˘ ¸ { 457 int i.j. y[i]=y[j].aux. for(i=2. o[1]=o[i0]. qsort(2. o[j]=aux.j. }// qSort(. x[i]=x[j]. if(i<j) { if(k==i) k=j.i. aux=o[i].i2.k)>0)|| ((orient(1. } } if(p<i-1) qsort(p.

i3=3.458 ˘ CAPITOLUL 18. for(i=1. System.out.out. System. i2=2.print(y[p[i]]+" "). while(orient(1.i<=np. // afisez rezultatele System.i++) System. for(i=1.out. i1=p[np-2].nval. StreamTokenizer st= new StreamTokenizer( new BufferedReader(new FileReader("graham1.print("infasuratoare y: ").print("punctele initiale: ").println().println(). i1=p[np-1]. n=(int)st.print("infasuratoare x: ").i++) System.out.nextToken(). System.println(). p[2]=i2.out. i2=p[np]. }// scanareGraham() public static void main(String[] args) throws IOException { int k. GEOMETRIE COMPUTATIONALA ¸ i1=1.out.out. np--. }// while // plasez si punctele coliniare de pe ultima latura a infasuratorii i=n-1.print(o[p[i]]+" ").i)==0) p[++np]=i--. while(i3<=n) { while(orient(i1. } np++. p[np]=i3.i2.in"))). st.i<=np. for(i=1. p[1]=i1.i++) System.i<=np.print(x[p[i]]+" ").out. System. np=2.p[np]. System.i3)>0) { i2=p[np-1]. . i3++.out.

6.. int[n+1].k++) { st.. }//main }//class Versiune f˘r˘ puncte coliniare pe ˆ a¸ur˘toare: aa ınf˘s a import java.. j=u. } static void qsort(int p. if(s<0) return -1..int i1. // pozitia inainte de sortare static int[] p.io.. int[n+1]. int[n+1]. } scanareGraham(). st. ˆ ASURATOAREA CONVEXA INF ˘ ¸ x=new y=new o=new p=new int[n+1].. y[k]=(int)st.j.. { // se pot elimina puncte la sortare si/sau scanare . 459 for(k=1. static int[] o. infasuratoarea nu contine puncte coliniare .k<=n.nval. // aici ..˘ ˘ 18.nval. // np=nr puncte pe infasuratoarea convexa static int[] x. static int n. x[k]=(int)st. class Graham2 // este o eliminare din rezultatul final dar . // aleg un punct fix k k=(p+u)/2. else if(s>0) return 1. static int[] y.aux.nextToken().k. o[k]=k. // poligonul infasuratoare convexa static int orient(int i0. int i2) { long s=(y[i1]-y[i0])*(x[i2]-x[i0])-(y[i2]-y[i0])*(x[i1]-x[i0]).*.nextToken(). static int np. while(i<j) { . int u)// elimin si punctele coliniare (din interior) { int i. i=p. else return 0.

k)==0)&& (((x[j]-x[1])*(x[j]-x[k])>0)||((y[j]-y[1])*(y[j]-y[k])>0))) ) ) j--. aux=o[i]. }// qSort(. i2=2.i2. if(j+1<u) qsort(j+1. x[i0]=aux.// k=fix dar se poate schimba pozitia aux=x[i]. i3=3. while(i3<=n) { .. y[i0]=aux. y[1]=y[i0].k)>0)|| ((orient(1.460 while( ˘ CAPITOLUL 18.j.i.j.i-1).u).. i1=1. y[j]=aux. GEOMETRIE COMPUTATIONALA ¸ (i<j)&& ( (orient(1.i.i. x[j]=aux. while( (i<j)&& ( (orient(1.aux. for(i=2.i3. p[2]=i2. aux=x[1]. aux=y[1]. x[i]=x[j]. aux=y[i]. o[j]=aux. y[i]=y[j]. } } if(p<i-1) qsort(p. qsort(2.k)<0)|| ((orient(1. p[1]=i1. o[1]=o[i0].i<=n. aux=o[1]. np=2.i++) if((x[i]<x[i0])||((x[i]==x[i0])&&(y[i]<y[i0]))) i0=i. if(i<j) { if(k==i) k=j. o[i]=o[j]. i0=1.i1. x[1]=x[i0]. else if(k==j) k=i. o[i0]=aux.n).k)==0)&& (((x[i]-x[1])*(x[i]-x[k])<0)||((y[i]-y[1])*(y[i]-y[k])<0))) ) ) i++.) static void scanareGraham() throws IOException { int i0.

print("infasuratoare y: "). np--.i3)>0) // elimin i2 { i2=p[np-1].out. System.k<=n.out. System. p[np]=i3. }// while // eliminarea punctelor coliniare de pe infasuratoare p[np+1]=p[1].out.i<=np.println(). for(k=1. for(i=1.6.in"))).i<=np. o=new int[n+2].println().out. st. p=new int[n+2].out. i2=p[np]. i1=p[np-1].out. } np++. }// scanareGraham() public static void main(String[] args) throws IOException { int k.k++) { .i++) if(o[p[i]]!=0) System. 461 // afisez rezultatele System.print("punctele initiale: "). System.nextToken(). System. for(i=1. y=new int[n+2].println(). x=new int[n+2].i2.p[i+1].i++) if(orient(p[i].out.i<=np-1.print(y[p[i]]+" ").p[i+2])==0) o[p[i+1]]=0.i<=np.nval. for(i=1.i++) if(o[p[i]]!=0) System.out. System. for(i=1.print(x[p[i]]+" "). n=(int)st.˘ ˘ 18.print(o[p[i]]+" "). ˆ ASURATOAREA CONVEXA INF ˘ ¸ while(orient(i1.out. i3++. i1=p[np-2].print("infasuratoare x: "). StreamTokenizer st= new StreamTokenizer( new BufferedReader(new FileReader("graham2.i++) if(o[p[i]]!=0) System.

nextToken().7 Dreptunghi minim de acoperire a punctelor Se poate determina dreptunghiul minim de acoperire pentru ˆ a¸ur˘toarea ınf˘s a convex˘ (figura 18.1: Dreptunghi minim de acoperire Putem s˘ presupunem c˘ punctele formeaz˘ un poligon convex.1) pentru a prelucra mai putine puncte dar nu este obligatorie a ¸ aceast˘ strategie. y[k]=(int)st. Determinarea a a a dreptunghiului de arie minim˘ care contine ˆ interiorul s˘u (inclusiv frontiera) a ¸ ın a toate punctele date se poate face observˆnd c˘ o latur˘ a sa contine o latur˘ a a a a ¸ a poligonului convex.nextToken().nval. GEOMETRIE COMPUTATIONALA ¸ st.nval.462 ˘ CAPITOLUL 18. }//main }//class 18. x[k]=(int)st. st. } scanareGraham(). a . o[k]=k. Dintre aceste dreptunghiuri ¸ a se alege cel cu aria minim˘. a M P7 A P1 P2 N xmin D P6 P12 P10 P3 P11 P4 P5 C Q xmax ymin R ymax P8 P9 B Figura 18. Pentru fiecare latur˘ a poligonului convex se determin˘ drepa a tunghiul minim de acoperire care contine acea latur˘.

. urmat de cel mai din dreapta.. Presupunem c˘ punctele. CERC MINIM DE ACOPERIRE A PUNCTELOR 463 18. a a P3 (x3 . ¸ a Ck = C k-1 P k x P k+1 Ck Ck C k+1 a) b) Ordon˘m punctele astfel ˆ at pe primele pozitii s˘ fie plasate punctele de a ıncˆ ¸ a extrem (cel mai din stˆnga. sunt: P1 (x1 .. dup˘ acestea urmeaz˘ celelalte puncte ˆ a a ıntr-o ordine oarecare). y3 ).Pi . Consider˘m cercul C2 (a2 . r2 ) unde a2 = (x1 + x2 )/2... Ovidiu Dom¸a s . .. Dac˘ punctul Pi+1 nu se afl˘ ˆ interiorul cercului Ci atunci cercul Ci+1 se dea a ın termin˘ reluˆ algoritmul pentru ¸irul de puncte P1 . pas cu pas. . Pi+1 dar impunˆnd a ınd s a conditia ca acest cerc s˘ treac˘ ˆ mod obligatoriu prin punctul Pi+1 (xi+1 .8 Cerc minim de acoperire a punctelor Se poate determina cercul minim de acoperire pentru ˆ a¸ur˘toarea convex˘ ınf˘s a a pentru a prelucra mai putine puncte dar nu este obligatorie aceast˘ strategie.1 Probleme rezolvate Seceta .. 2 S˘ presupunem c˘ am determinat. b2 . Not˘m cu Ci (ai . P2 . C3 . cercurile C2 . yi+1 ). urmat de cel mai de sus... Ci ¸i a a s trebuie s˘ determin˘m cercul Ci+1 . . b2 = (y1 + y2 )/2 ¸i a s a r2 = 1 (x2 − x1 )2 + (y2 − y1 )2 .18. adic˘ cercul de diametru [P1 P2 ]. y2 ). bi ) ¸i raz˘ minim˘ ri care acoper˘ a s a a a punctele P1 . ¸ a a ın Putem plasa acest punct pe prima pozitie ˆ ¸irul punctelor ¸i astfel vom impune ¸ ın s s la fiecare pas ca punctul P1 s˘ fie pe cercul care trebuie determinat! a 18.9 18. urmat de cel mai de a jos. Pn (xn . dup˘ ordonare.. ri ) cercul de centru (ai . . yn ). Pn .. a a Dac˘ punctul Pi+1 se afl˘ ˆ interiorul cercului Ci atunci cercul Ci+1 este a a ın identic cu Ci . bi . y1 ).8. P2 (x2 .9..ONI2005 clasa a IX-a lect. P2 .

464

˘ CAPITOLUL 18. GEOMETRIE COMPUTATIONALA ¸

Gr˘dinile roditoare ale B˘r˘ganului sufer˘ anual pierderi imense din a aa a cauza secetei. C˘ut˘torii de ap˘ au g˘sit n fˆntˆni din care doresc s˘ alimenteze n a a a a a a a gr˘dini. Fie Gi , Fi , i = 1, ..., n puncte ˆ plan reprezentˆnd puncte de alimentare a ın a ale gr˘dinilor ¸i respectiv punctele ˆ care se afl˘ fˆntˆnile. Pentru fiecare punct a s ın a a a se dau coordonatele ˆ ıntregi (x, y) ˆ plan. ın Pentru a economisi materiale, leg˘tura dintre o gr˘din˘ ¸i o fˆntˆn˘ se reaa a as a a a lizeaz˘ printr-o conduct˘ ˆ linie dreapt˘. Fiecare fˆntˆn˘ alimenteaz˘ o singur˘ a a ın a a a a a a gr˘din˘. Consiliul Judetean Galati pl˘te¸te investitia cu conditia ca lungimea toa a ¸ ¸ a s ¸ ¸ tal˘ a conductelor s˘ fie minim˘. a a a Fiecare unitate de conduct˘ cost˘ 100 lei noi (RON). a a Cerint˘ ¸a S˘ se determine m, costul minim total al conductelor ce leag˘ fiecare gr˘din˘ a a a a cu exact o fˆntˆn˘. a a a Date de intrare Fi¸ierul de intrare seceta.in va contine: s ¸ • Pe prima linie se afl˘ num˘rul natural n, reprezentˆnd num˘rul gr˘dinilor a a a a a ¸i al fˆntˆnilor. s a a • Pe urm˘toarele n linii se afl˘ perechi de numere ˆ a a ıntregi Gx Gy , separate printr-un spatiu, reprezentˆnd coordonatele punctelor de alimentare ale gr˘dinilor. ¸ a a • Pe urm˘toarele n linii se afl˘ perechi de numere ˆ a a ıntregi Fx Fy , separate printr-un spatiu, reprezentˆnd coordonatele punctelor fˆntˆnilor. ¸ a a a Date de ie¸ire s Fi¸ierul de ie¸ire seceta.out va contine: s s ¸ m − un num˘r natural reprezentˆnd partea ˆ a a ıntreag˘ a costului minim total a al conductelor. Restrictii ¸i preciz˘ri ¸ s a • 1 < n < 13 • 0 ≤ Gx, Gy, F x, F y ≤ 200 • Nu exist˘ trei puncte coliniare, indiferent dac˘ sunt gr˘dini sau fˆntˆni a a a a a • Orice linie din fi¸ierele de intrare ¸i ie¸ire se termin˘ prin marcajul de sfˆr¸it s s s a as de linie. Exemplu seceta.in 3 14 33 47 23 25 31 seceta.out 624 Explicatie ¸ Costul minim este [6.24264 * 100]=624 prin legarea perechilor: Gradini Fantani 14 23 33 31 47 25

Timp maxim de executie/test: 1 sec sub Windows ¸i 0.5 sec sub Linux. ¸ s

18.9. PROBLEME REZOLVATE Indicatii de rezolvare * ¸

465

Solutia oficial˘, lect. Ovidiu Dom¸a ¸ a s Num˘rul mic al punctelor permite generarea tuturor posibilit˘¸ilor de a conecta a at o gr˘din˘ cu o fˆntˆn˘ neconectat˘ la un moment dat. a a a a a a Pentru fiecare astfel de combinatie g˘sit˘ se calculeaz˘ suma distantelor ¸ a a a ¸ (Gi, F j), ˆ linie dreapta, folosind formula distantei dintre dou˘ puncte ˆ plan, ın ¸ a ın studiat˘ la geometrie. (d(A(x, y), B(z, t) = (x − z)2 + (y − t)2 ). a Acest˘ solutie implementat˘ corect asigur˘ 60 − 70 de puncte. a ¸ a a Pentru a obtine punctajul maxim se tine cont de urm˘toarele aspecte: ¸ a 1. Se construie¸te ˆ prealabil matricea distantelor d(i, j) cu semnificatia s ın ¸ ¸ distantei dintre gr˘dina i ¸i fˆntˆna j. Aceasta va reduce timpul de calcul la ¸ a s a a variantele cu peste 9 perechi. 2. Pentru a elimina cazuri care nu pot constitui solutii optime se folose¸te ¸ s proprietatea patrulaterului c˘ suma a doua laturi opuse (conditie care asigur˘ a ¸ a unicitatea conect˘rii unei singure fˆntˆni la o singur˘ gr˘din˘) este mai mic˘ decˆt a a a a a a a a suma diagonalelor. De aceea nu se vor lua ˆ considerare acele segmente care se ın intersecteaz˘. Conditia de intersectie a dou˘ segmente care au capetele ˆ punctele a ¸ ¸ a ın de coordonate A(a1, a2), B(b1, b2), C(c1, c2), D(d1, d2) este ca luˆnd segmentul a AB, punctele C ¸i D s˘ se afle de aceea¸i parte a segmentului AB ¸i respectiv s a s s pentru segmentul CD, punctele A ¸i B s˘ se afle de aceea¸i parte (se ˆ s a s ınlocuie¸te s ˆ ecuatia dreptei ce trece prin dou˘ puncte, studiat˘ ˆ clasa a 9-a). ın ¸ a a ın Observatie: Pentru cei interesati, problema are solutie ¸i la un nivel superior, ¸ ¸ ¸ s folosind algoritmul de determinare a unui flux maxim de cost minim. Variant˘ cu determinarea intesectiei segmentelor. a ¸ import java.io.*; // cu determinarea intesectiei segmentelor class Seceta1 // Java este "mai incet" decat Pascal si C/C++ { // test 9 ==> 2.23 sec static int nv=0; static int n; static int[] xg, yg, xf, yf, t, c; static int[] a; // permutare: a[i]=fantana asociata gradinii i static double costMin=200*1.42*12*100; static double[][] d; static PrintWriter out; static StreamTokenizer st; public static void main(String[] args) throws IOException { long t1,t2; t1=System.currentTimeMillis(); citire();

466

˘ CAPITOLUL 18. GEOMETRIE COMPUTATIONALA ¸ rezolvare(); afisare(); t2=System.currentTimeMillis(); System.out.println("Timp = "+(t2-t1)+" ms");

} static void citire() throws IOException { int k; st=new StreamTokenizer(new BufferedReader(new FileReader("seceta.in"))); st.nextToken(); n=(int)st.nval; xg=new int[n+1]; yg=new int[n+1]; xf=new int[n+1]; yf=new int[n+1]; a=new int[n+1]; d=new double[n+1][n+1]; for(k=1;k<=n;k++) { st.nextToken(); st.nextToken(); } for(k=1;k<=n;k++) { st.nextToken(); st.nextToken(); } } static void rezolvare() throws IOException { int i,j; int s; for(i=1;i<=n;i++) // gradina i for(j=1;j<=n;j++) // fantana j { s=(xg[i]-xf[j])*(xg[i]-xf[j])+(yg[i]-yf[j])*(yg[i]-yf[j]); d[i][j]=Math.sqrt(s); } f(1); // generez permutari }

xg[k]=(int)st.nval; yg[k]=(int)st.nval;

xf[k]=(int)st.nval; yf[k]=(int)st.nval;

18.9. PROBLEME REZOLVATE

467

static void f(int k) { boolean ok; int i,j; for(i=1;i<=n;i++) { ok=true; // k=1 ==> nu am in stanga ... for nu se executa ! for(j=1;j<k;j++) if(i==a[j]) {ok=false; break;} if(!ok) continue; for(j=1;j<k;j++) if(seIntersecteaza(xg[k],yg[k],xf[i], yf[i], xg[j],yg[j],xf[a[j]],yf[a[j]])) { ok=false; break; } if(!ok) continue; a[k]=i; if(k<n) f(k+1); else verificCostul(); } } static void verificCostul() { int i; double s=0; for(i=1;i<=n;i++) s=s+d[i][a[i]]; if(s<costMin) costMin=s; } // de ce parte a dreptei [(xa,ya);(xb,yb)] se afla (xp,yp) static int s(int xp,int yp,int xa,int ya,int xb,int yb) { double s=(double)yp*(xb-xa)-xp*(yb-ya)+xa*yb-xb*ya; if(s<-0.001) return -1; // in zona "negativa" else if(s>0.001) return 1; // in zona "pozitiva" else return 0; // pe dreapta suport } // testeaza daca segmentul[P1,P1] se intersecteaza cu [P3,P4] static boolean seIntersecteaza(int x1, int y1, int x2, int y2, int x3, int y3, int x4, int y4) { double x,y;

468

˘ CAPITOLUL 18. GEOMETRIE COMPUTATIONALA ¸ if((x1==x2)&&(x3==x4)) // ambele segmente verticale if(x1!=x3) return false; else if(intre(y1,y3,y4)||intre(y2,y3,y4)) return true; else return false; if((y1==y2)&&(y3==y4)) // ambele segmente orizontale if(y1!=y3) return false; else if(intre(x1,x3,x4)||intre(x2,x3,x4)) return true; else return false; if((y2-y1)*(x4-x3)==(y4-y3)*(x2-x1)) // au aceeasi panta (oblica) if((x2-x1)*(y3-y1)==(y2-y1)*(x3-x1)) // au aceeasi dreapta suport if(intre(x1,x3,x4)||intre(x2,x3,x4)) return true; else return false; else return false;// nu au aceeasi dreapta suport else // nu au aceeasi panta (macar unul este oblic) { x=(double)((x4-x3)*(x2-x1)*(y3-y1)x3*(y4-y3)*(x2-x1)+ x1*(y2-y1)*(x4-x3))/ ((y2-y1)*(x4-x3)-(y4-y3)*(x2-x1)); if(x2!=x1) y=y1+(y2-y1)*(x-x1)/(x2-x1); else y=y3+(y4-y3)*(x-x3)/(x4-x3); if(intre(x,x1,x2)&&intre(y,y1,y2)&&intre(x,x3,x4)&&intre(y,y3,y4)) return true; else return false; }

} static boolean intre(int c, int a, int b) // c este in [a,b] ? { int aux; if(a>b) {aux=a; a=b; b=aux;} if((a<=c)&&(c<=b)) return true; else return false; } static boolean intre(double c, int a, int b) // c este in [a,b] ? { int aux; if(a>b) {aux=a; a=b; b=aux;} if((a<=c)&&(c<=b)) return true; else return false; } static void afisare() throws IOException { int k;

18.9. PROBLEME REZOLVATE

469

out=new PrintWriter(new BufferedWriter(new FileWriter("seceta.out"))); out.println((int)(costMin*100)); out.close(); } } Variant˘ cu cu determinarea pozitiei punctelor in semiplane ¸i mesaje pentru a s depanare. import java.io.*; // cu determinarea pozitiei punctelor in semiplane class Seceta2 // cu mesaje pentru depanare ! { static int nv=0; static int n; static int[] xg, yg, xf, yf, t, c; static int[] a; // permutare: a[i]=fantana asociata gradinii i static double costMin=200*1.42*12*100; static double[][] d; static PrintWriter out; static StreamTokenizer st; public static void main(String[] args) throws IOException { long t1,t2; t1=System.currentTimeMillis(); citire(); rezolvare(); afisare(); t2=System.currentTimeMillis(); System.out.println("Timp = "+(t2-t1)+" ms"); } static void citire() throws IOException { int k; st=new StreamTokenizer(new BufferedReader(new FileReader("seceta.in"))); st.nextToken(); n=(int)st.nval; xg=new int[n+1]; yg=new int[n+1]; xf=new int[n+1]; yf=new int[n+1]; a=new int[n+1]; d=new double[n+1][n+1]; for(k=1;k<=n;k++)

470 {

˘ CAPITOLUL 18. GEOMETRIE COMPUTATIONALA ¸

st.nextToken(); xg[k]=(int)st.nval; st.nextToken(); yg[k]=(int)st.nval; } for(k=1;k<=n;k++) { st.nextToken(); xf[k]=(int)st.nval; st.nextToken(); yf[k]=(int)st.nval; } } static void rezolvare() throws IOException { int i,j; int s; for(i=1;i<=n;i++) // gradina i for(j=1;j<=n;j++) // fantana j { s=(xg[i]-xf[j])*(xg[i]-xf[j])+(yg[i]-yf[j])*(yg[i]-yf[j]); d[i][j]=Math.sqrt(s); } f(1); // generez permutari } static void f(int k) { boolean ok; int i,j; for(i=1;i<=n;i++) { ok=true; // k=1 ==> nu am in stanga ... for nu se executa ! for(j=1;j<k;j++) if(i==a[j]) {ok=false; break;} if(!ok) continue; for(j=1;j<k;j++) if((s(xg[k],yg[k],xg[j],yg[j],xf[a[j]],yf[a[j]])* s(xf[i],yf[i],xg[j],yg[j],xf[a[j]],yf[a[j]])<0)&& (s(xg[j], yg[j], xg[k],yg[k],xf[i],yf[i])* s(xf[a[j]],yf[a[j]],xg[k],yg[k],xf[i],yf[i])<0)) { afisv(k-1);// pe pozitia k(gradina) vreau sa pun i(fantana) System.out.print(i+" ");// pe pozitia j(gradina) e pus a[j](fantana) System.out.print(k+""+i+" "+j+""+a[j]); System.out.print(" ("+xg[k]+","+yg[k]+") "+" ("+xf[i]+","+yf[i]+") ");

18.9. PROBLEME REZOLVATE System.out.println(" ok=false; break; } if(!ok) continue; a[k]=i; if(k<n) f(k+1); else verificCostul(); } } static void verificCostul() { int i; double s=0; for(i=1;i<=n;i++) s=s+d[i][a[i]]; if(s<costMin) costMin=s; afisv(n); System.out.println(" "+s+" "+costMin+" "+(++nv)); } static void afisv(int nn) { int i; for(i=1;i<=nn;i++) System.out.print(a[i]); } // de ce parte a dreptei [(xa,ya);(xb,yb)] se afla (xp,yp) static int s(int xp,int yp,int xa,int ya,int xb,int yb) { double s=(double)yp*(xb-xa)-xp*(yb-ya)+xa*yb-xb*ya; if(s<-0.001) return -1; // in zona "negativa" else if(s>0.001) return 1; // in zona "pozitiva" else return 0; // pe dreapta suport } ("+xg[j]+","+yg[j]+") "+"

471 ("+xf[a[j]]+","+yf[a[j]]+") ");

static void afisare() throws IOException { int k; out=new PrintWriter(new BufferedWriter(new FileWriter("seceta.out"))); out.println((int)(costMin*100)); out.close(); } }

472

˘ CAPITOLUL 18. GEOMETRIE COMPUTATIONALA ¸

Variant˘ cu cu determinarea pozitiei punctelor in semiplane, f˘r˘ mesaje a aa pentru depanare. import java.io.*; // cu determinarea pozitiei punctelor in semiplane class Seceta3 // Java este "mai incet" decat Pascal si C/C++ { // test 9 ==> 2.18 sec static int n; static int[] xg, yg, xf, yf, t, c; static int[] a; // permutare: a[i]=fantana asociata gradinii i static double costMin=200*1.42*12*100; static double[][] d; static PrintWriter out; static StreamTokenizer st; public static void main(String[] args) throws IOException { long t1,t2; t1=System.currentTimeMillis(); citire(); rezolvare(); afisare(); t2=System.currentTimeMillis(); System.out.println("Timp = "+(t2-t1)+" ms"); } static void citire() throws IOException { int k; st=new StreamTokenizer(new BufferedReader( new FileReader("seceta.in"))); st.nextToken(); n=(int)st.nval; xg=new int[n+1]; yg=new int[n+1]; xf=new int[n+1]; yf=new int[n+1]; a=new int[n+1]; d=new double[n+1][n+1]; for(k=1;k<=n;k++) { st.nextToken(); xg[k]=(int)st.nval; st.nextToken(); yg[k]=(int)st.nval; } for(k=1;k<=n;k++)

18.9. PROBLEME REZOLVATE { st.nextToken(); xf[k]=(int)st.nval; st.nextToken(); yf[k]=(int)st.nval; } } static void rezolvare() throws IOException { int i,j; int s; for(i=1;i<=n;i++) // gradina i for(j=1;j<=n;j++) // fantana j { s=(xg[i]-xf[j])*(xg[i]-xf[j])+(yg[i]-yf[j])*(yg[i]-yf[j]); d[i][j]=Math.sqrt(s); } f(1); // generez permutari }

473

static void f(int k) { boolean ok; int i,j; for(i=1;i<=n;i++) { ok=true; // k=1 ==> nu am in stanga ... for nu se executa ! for(j=1;j<k;j++) if(i==a[j]) {ok=false; break;} if(!ok) continue; for(j=1;j<k;j++) if((s(xg[k], yg[k], xg[j],yg[j],xf[a[j]],yf[a[j]])* s(xf[i], yf[i], xg[j],yg[j],xf[a[j]],yf[a[j]])<0)&& (s(xg[j], yg[j], xg[k],yg[k],xf[i], yf[i])* s(xf[a[j]],yf[a[j]],xg[k],yg[k],xf[i], yf[i])<0)) { ok=false; break; } if(!ok) continue; a[k]=i; if(k<n) f(k+1); else verificCostul(); } } static void verificCostul()

t. static int[] a.*.001) return 1.i++) s=s+d[i][a[i]]. out.int yb) { double s=(double)yp*(xb-xa)-xp*(yb-ya)+xa*yb-xb*ya. // in zona "negativa" else if(s>0. xf.474 { ˘ CAPITOLUL 18.42*12*100.001) return -1. static double[][] d.. static PrintWriter out. c.currentTimeMillis(). if(s<-0. yg.int ya. static StreamTokenizer st. } } Varianta 4: import java. out=new PrintWriter(new BufferedWriter(new FileWriter("seceta.out"))).close(). obtine 100p .. // in zona "pozitiva" else return 0..i<=n. GEOMETRIE COMPUTATIONALA ¸ int i.t2.int xb. public static void main(String[] args) throws IOException { long t1. static int[] xg. out. // pe dreapta suport } static void afisare() throws IOException { int k. if(s<costMin) costMin=s. } //de ce parte a dreptei [(xa.(xb. yf. for(i=1.yb)] se afla (xp.yp) static int s(int xp.ya). static boolean[] epus=new boolean[13].18 sec --> 0. // permutare: a[i]=fantana asociata gradinii i static double costMin=200*1.int xa.. .04 sec { static int n.io.int yp. !!! class Seceta4 // test 9 : 2. double s=0. t1=System.println((int)(costMin*100)). // gresit (!) dar .

int s.nextToken(). xg=new int[n+1]. yf=new int[n+1]. xf[k]=(int)st.nval.i<=n.nval. t2=System. st. yf[k]=(int)st. st. } }// citire(. st.nextToken().nval..nval.. for(k=1.i++) // gradina i for(j=1.k++) { st. PROBLEME REZOLVATE citire(). a=new int[n+1]. }// main(. } f(1).k++) { st. for(i=1.out.nextToken().j++) // fantana j { s=(xg[i]-xf[j])*(xg[i]-xf[j])+(yg[i]-yf[j])*(yg[i]-yf[j])..j. n=(int)st. st=new StreamTokenizer(new BufferedReader(new FileReader("seceta.18. // generez permutari .sqrt(s). d[i][j]=Math.nextToken().nextToken().in"))). System.println("Timp = "+(t2-t1)+" ms"). d=new double[n+1][n+1].k<=n. yg=new int[n+1].9. afisare(). yg[k]=(int)st.) 475 static void citire() throws IOException { int k.nval.currentTimeMillis().k<=n. } for(k=1. rezolvare(). xf=new int[n+1]..j<=n.) xg[k]=(int)st. static void rezolvare() throws IOException { int i.

i++) s=s+d[i][a[i]].476 }// rezolvare(.i<=n. }// afisare(..j<=k-1.) ˘ CAPITOLUL 18..i<=n. boolean seIntersecteaza..j.) static void verificCostul() { int i.... GEOMETRIE COMPUTATIONALA ¸ static void f(int k) { int i.j++) if(d[k][i]+d[j][a[j]]>d[j][i]+d[k][a[j]]) { seIntersecteaza=true. if(k<n) f(k+1). } if(seIntersecteaza) continue. for(j=1. double s=0. break. out. seIntersecteaza=false. else verificCostul().) static void afisare() throws IOException { int k. a[k]=i.) }// class .. }// for i }// f(. if(s<costMin) costMin=s. epus[i]=false. out. for(i=1. }// verificCostul(.. out=new PrintWriter(new BufferedWriter(new FileWriter("seceta.println((int)(costMin*100)).out"))). epus[i]=true.close(). for(i=1.i++) { if(epus[i]) continue.

ın s ¸ Datele de ie¸ire s Fi¸ierul de ie¸ire antena. se verific˘ dac˘ diferenta dintre solutia afi¸at˘ ¸i cea corect˘ a a ¸ ¸ s as a (ˆ valoare absolut˘) este < 0.9. y < 15001 • Numerele reale din fi¸ierul de ie¸ire trebuie scrise cu trei zecimale cu rotuns s jire. s a Datele de intrare Fi¸ierul de intrare antena.2 Antena . Centrul zonei coincide cu a a punctul ˆ care este pozitionat˘ antena.01. a a Restrictii ¸i preciz˘ri ¸ s a • 2 < N < 15001 • −15000 < x. prin urmare. s ¸ a reprezentˆnd num˘rul de case din zon˘. Raza zonei este denumit˘ puterea antenei. Pe urm˘toarele n linii se afl˘ pozitiile a a a a a ¸ caselor. rupt˘ de bucuriile ¸i necazurile In a a a a a a s civilizatiei moderne. a Postul de radio al ONI 2005 dore¸te s˘ emit˘ pentru toti locuitorii din zon˘ s a a ¸ a ¸i. cu atˆt antena este mai scump˘. s a a a O anten˘ emite unde radio ˆ a ıntr-o zon˘ circular˘.in contine pe prima linie un num˘r natural n. a a Cerint˘ ¸a Scrieti un program care s˘ determine o pozitie optim˘ de amplasare a antenei.ONI2005 clasa a X-a prof. • La evaluare. Pe cea de a doua linie se va scrie un num˘r real reprezentˆnd puterea antenei. ce reprezint˘ abscisa ¸i respectiv ordonata casei i. ¸ a ¸ a precum ¸i puterea minim˘ a acesteia. Mai exact. astfel a ¸ a ˆ at fiecare cas˘ s˘ se afle ˆ interiorul sau pe frontiera zonei circulare ˆ care ıncˆ a a ın ın emite antena.out contine pe prima linie dou˘ numere reale seps s ¸ a arate printr-un spatiu x y reprezentnd abscisa ¸i ordonata pozitiei optime de am¸ s ¸ plasare a antenei. ¸ ˆ aceast˘ zon˘ exist˘ doar n case. Liceul International de Informatic˘ Bucure¸ti a s ˆ Delta Dun˘rii exist˘ o zon˘ s˘lbatic˘. ın a Exemplu . PROBLEME REZOLVATE 477 18. pe linia i + 1 se afl˘ dou˘ numere ˆ a a ıntregi separate printr-un spatiu x y. pozitiile acestora fiind specificate prin In a a a ¸ coordonatele carteziene de pe hart˘.18. Osman Ay. Nu exist˘ dou˘ case ¸ a s a a ˆ aceea¸i locatie. iar puterea antenei s˘ fie minim˘.9. a a a Prin urmare trebuie selectat˘ o pozitie optim˘ de amplasare a antenei. va trebui s˘ instaleze o anten˘ de emisie special˘ pentru aceasta. ın ¸ a a Cu cˆt puterea antenei este mai mare.

t1=System. y0.1 se¸ s cunde pentru Linux. . public static void main(String[] args) throws IOException { int k.io.nanoTime().825) iar puterea antenei este 3.out"))). PrintWriter out=new PrintWriter( new BufferedWriter(new FileWriter("antena.y.in"))).250 2.out 3. static int[] x.366 Timp maxim de executie/test: 0. GEOMETRIE COMPUTATIONALA ¸ antena.478 antena. StreamTokenizer st=new StreamTokenizer( new BufferedReader(new FileReader("antena. // practic.*. r0. import java.366 Explicatie ¸ Antena va fi plasat˘ ˆ punctul a ın de coordonate (3.in 7 50 26 45 22 02 36 52 ˘ CAPITOLUL 18. static double x0.t2.250. 2.875 3.3 secunde pentru Windows ¸i 0. trebuie sa determinam cele trei puncte class Antena // prin care trece cercul care le acopera pe toate!!! { static int n. long t1.

println("Timp = "+((double)(t2-t1))/1000000000).int yyy.yyy) si acopera 1.j<=k.3.. System.println((double)((int)((r0+0. PROBLEME REZOLVATE st.y[1].k<=n.0005)*1000))/1000).yy) si (xxx.. // scriere cu 3 zecimale rotunjite out. // trece prin P1 si (xx.k++) { st.. int k) { int j.y[1].. t2=System. cercDeDiametru(x[1].y[2].2.k-1 } else cercCircumscris(x[1].nval.int yy..nanoTime()..x[2]. int yy. // .k<=n.yy) si acopera punctele 1.nextToken().) // trece prin (xx.y[j]..2..y[3]). out. .x[j]. out.nval. }// main(. cercDeDiametru(x[1]. y[k]=(int)st.j-1).. } 479 if(n>3) { puncteExtreme()..yy) for(j=2. st.close().nextToken()...0005)*1000))/1000+" ").nextToken().xx.j static void cercPrin(int xx..print( (double)((int)((x0+0.y[1]..yy).2.k static void cercPrin(int xx. x[k]=(int)st.out.18.int j) { int i.println((double)((int)((y0+0.k++) if(!esteInCerc(k)) cercPrin(x[k].k-1). n=(int)st.2.y[k].) // trece prin (xx.j++) if(!esteInCerc(j)) cercPrin(xx. x=new int[n+1].. for(k=3.0005)*1000))/1000).int xxx.. out.y[2]). y=new int[n+1]..x[2].yy.9..nval.x[3]..... for(k=1. acopera 1. // trece prin Pk si acopera 1.j-1 }// cercPrin(.

min=x[1].aux.k<=n. } static void puncteExtreme() { int k. // caut cel mai din stanga punct (si mai jos) si-l pun pe pozitia 1 // (caut incepand cu pozitia 1) kmin=1.yy.k<=n.y[k].k++) if((y[k]>max)||(y[k]==max)&&(x[k]<x[kmax])) {max=y[k].. kmin=k.y[4])) // puncte mai departate . // caut cel mai din dreapta (si mai sus) punct si-l pun pe pozitia 2 // (caut incepand cu pozitia 2) kmax=2.} if(kmin!=3) swap(3.i++) // acopera 1..yyy. else return false. if(d(x[1]. // caut cel mai de sus (si mai la stanga) punct si-l pun pe pozitia 4 // (caut incepand cu pozitia 4) kmax=4.y[2])<d(x[3].i<=j. kmax=k.x[4].y[1]. for(i=1.min.} if(kmin!=1) swap(1. min=y[3]. }// cercPrin(.j if(!esteInCerc(i)) cercCircumscris(xx. max=y[4].yyy).xxx. for(k=2. for(k=4..kmax.} if(kmax!=2) swap(2.0001) return true..k<=n.kmax).kmax).kmin).kmin.xxx.y[i]).yy.2. max=x[2].y[3]. for(k=3.. GEOMETRIE COMPUTATIONALA ¸ cercDeDiametru(xx.} if(kmax!=4) swap(4.kmin).y0)<r0+0.k++) if((x[k]<min)||(x[k]==min)&&(y[k]<y[kmin])) {min=x[k]. for(k=5.k++) if((x[k]>max)||(x[k]==max)&&(y[k]>y[kmax])) {max=x[k].max. kmax=k.k<=n.480 ˘ CAPITOLUL 18. // caut cel mai de jos (si mai la dreapta) punct si-l pun pe pozitia 3 // (caut incepand cu pozitia 3) kmin=3..x[2].x0.) static boolean esteInCerc(int k) { if(d(x[k].x[i]. kmin=k.k++) if((y[k]<min)||(y[k]==min)&&(x[k]>x[kmin])) {min=y[k].

int b. y0=(a12*c13-a13*c12)/(a12*b13-a13*b12).int c) { return max(min(a.int y1.. c13=x1*x1+y1*y1-x3*x3-y3*y3. }// cercDeDiametru(.int b) { if(a>b) return a.P2.9.) static void cercDeDiametru(int x1.int b) { if(a<b) return a.y0. c12=x1*x1+y1*y1-x2*x2-y2*y2.x2.y3)+min(y1. r0=d(x0.sqrt((x1-x0)*(x1-x0)+(y1-y0)*(y1-y0)). PROBLEME REZOLVATE { swap(1.int b. else return b.c)).y1)/2.4).maxy)] { // punctele sunt coliniare ! x0=(max(x1.) static int min(int a.max(a. } static int max(int a..maxx).y2.18.. a13.int y2) { x0=((double)x1+x2)/2.b). // int ==> eroare !!! a12=2*(x1-x2).int y3) { // consider ca punctele nu sunt coliniare ! // (x-x0)^2+(y-y0)^2=r^2 ecuatia cercului verificata de punctele P1. } }// cercCircumscris(. // sistemul devine: a12*x0+b12*y0=c12.y3))/2.y2. r0=Math.int x2. // a13*x0+b13*y0=c13. } static int max(int a.(miny.x2.. } . b12=2*(y1-y2). c12.b). y0. } }// puncteExtreme() 481 static void cercCircumscris(int x1. r0=d(x1.x2. c13.min(a. } static int min(int a. y0=((double)y1+y2)/2.P3 // 3 ecuatii si 3 necunoscute: x0. if(a12*b13-a13*b12!=0) { x0=(c12*b13-c13*b12)/(a12*b13-a13*b12). b12. a13=2*(x1-x3).int y2.3).int y1.int x3.x3)+min(x1.int x2.y1.c)).x3))/2. b13=2*(y1-y3).x1.int c) { return min(min(a. } else // consider cercul de diametru [(minx. r double a12. b13. y0=(max(y1.y2)/2. else return b. swap(2.

a¸a cum era ˆ a a s ınvoiala. return Math.dy. as s s a a s a astfel ˆ at s˘-¸i extind˘ suprafata de teren. fiind cam ¸uubred. Dar ˆ ıncˆ a s a ¸ ınvoiala prevede c˘ fiecare par a poate fi mutat ˆ orice directie. return Math.. La o nou˘ prinsoare. aux=y[i]. int j) { int aux. aux=x[i].dy. cum i-o fi voia.3 Mo¸ia lui P˘cal˘ . dx=x2-x1. int y1.) }// class 18. se a cere suprafata maxim˘ cu care poate s˘-¸i extind˘ P˘cal˘ proprietatea. double x2. } static double d(double x1. distantele pe care fiecare par poate fi deplasat sunt ¸ numere naturale strict pozitive ¸i figura format˘ de terenul initial este un poligon s a ¸ neconcav. x[i]=x[j]. Se ¸tie c˘ ¸ a as a a a s a parii sunt dati ˆ ¸ ıntr-o ordine oarecare.sqrt(dx*dx+dy*dy). poate fi a a s s rotit ¸i prelungit de la un singur cap˘t. dy=y2-y1.482 ˘ CAPITOLUL 18.9. dar nu pe o distant˘ mai mare decˆt o valoare ın ¸ ¸a a dat˘ (scris˘ pe fiecare par) ¸i fiecare segment de gard. un petec de teren de pe mo¸ia boierului.OJI2004 clasa a XI-a s a a P˘cal˘ a primit. double y2) { double dx. s a a a a a s Cunoscnd pozitiile initiale ale parilor ¸i valoarea ˆ ¸ ¸ s ınscris˘ pe fiecare par. double y1. }// swap(. y[j]=aux. int x2. s Terenul este ˆ ımprejmuit complet cu segmente drepte de gard ce se sprijin˘ la a ambele capete de cˆte un par zdrav˘n. cel˘lalt r˘mˆnˆnd nemi¸cat. pozitiile lor initiale sunt date prin numere ¸ ¸ ˆ ıntregi de cel mult 3 cifre.sqrt(dx*dx+dy*dy).. dx=x2-x1. Date de intrare . GEOMETRIE COMPUTATIONALA ¸ static double d(int x1. y[i]=y[j]. P˘cal˘ iese iar ˆ a a a a a ın cˆ¸tig ¸i prime¸te dreptul s˘ str˘mute ni¸te pari. int y2) { double dx. dy=y2-y1. } //interschimb punctele i si j static void swap(int i. x[j]=aux. unul cˆte unul.

adic˘ dac˘ sunt a ¸ a a ˆ ındeplinite conditiile: ¸ • nu exist˘ piese suprapuse../test a 18.OUT se scrie un num˘r real cu 4 zecimale ce reprezint˘ In s a a suprafata maxim˘ cu care se poate m˘ri mo¸ia.coordonatele initiale ¸i distanta pe care poate fi mutat parul 1 ¸ s ¸ x2 y2 d2 . respectiv b ¸i un sistem de coordonate xOy cu originea ˆ unghiul s ın drept al triunghiului.9. ¸ a ¸ at a ¸ Timp limit˘ de executare: 1 sec.coordonatele initiale ¸i distanta pe care poate fi mutat parul n ¸ s ¸ Date de ie¸ire s ˆ fi¸ierul MOSIA.4 Partitie . PROBLEME REZOLVATE 483 Fi¸ierul MOSIA. semiaxa [Ox pe cateta de lungime a.ONI2006 baraj ¸ Ionic˘ a primit de ziua lui de la tat˘l s˘u un joc format din piese de form˘ a a a a triunghiular˘ de dimensiuni diferite ¸i o suprafatu a magnetic˘ pe care acestea pot a s ¸ a fi a¸ezate. La un moment dat Ionic˘ a¸eaz˘ pe tabla magnetic˘ n piese. yi < 1000 numere ˆ ıntregi 0 < di ≤ 20 numere ˆ ıntregi poligonul neconcav se define¸te ca un poligon convex cu unele vˆrfuri coliniare s a pozitiile parilor sunt date ˆ ¸ ıntr-o ordine oarecare poligonul obtinut dup˘ mutarea parilor poate fi concav ¸ a pozitiile finale ale parilor nu sunt ˆ mod obligatoriu numere naturale ¸ ın Exemplu Pentru fi¸ierul de intrare s 4 -3 0 2 3 0 3 0 6 2 0 -6 6 se va scrie ˆ fi¸ierul de ie¸ire valoarea 30. a .IN contine n + 1 linii cu urm˘toarele valori: s ¸ a n .coordonatele initiale ¸i distanta pe care poate fi mutat parul 2 ¸ s ¸ .0000 ın s s Explicatie: prin mutarea parilor 1 ¸i 2 cu cˆte 2 ¸i respectiv 3 unit˘¸i. se ¸ s a s at obtine un teren avˆnd suprafata cu 30 de unit˘¸i mai mare decˆt terenul initial.9. Tat˘l lui Ionic˘ vrea s˘ verifice dac˘ pe tabl˘ a a a a a a piesele realizeaz˘ o partitie a triunghiului dreptunghic desenat. ¸ a a s Restrictii ¸i observatii: ¸ s ¸ 3 < N ≤ 200 num˘r natural a −1000 < xi . xn yn dn .18. respectiv semiaxa [Oy pe cateta de lungime b. pentru care se a s a a cunosc coordonatele vˆrfurilor lor.num˘rul de pari a x1 y1 d1 .. s Pe suprafata magnetic˘ este desenat un triunghi dreptunghic cu lungimile ¸ a catetelor a.

k) se va scrie 1 dac˘ triunghiurile din setul de date i formeaz˘ a a o partitie a triunghiului desenat pe tabla magnetic˘ sau 0 ˆ caz contrar.484 ˘ CAPITOLUL 18. a a a a Date de ie¸ire s ˆ fi¸ierul part. .. ¸ a Date de intrare Fi¸ierul de intrare part. class part { static final int ON_EDGE=0.. Exemplu part. 2.. a a ¸ a ın a • nu exist˘ portiuni din piese ˆ afara triunghiului desenat. b sunt numere ˆ ıntregi din intervalul [0. reprezens ¸ a tˆnd num˘rul de seturi de date din fi¸ier.in 2 20 10 4 0 5 0 10 10 5 0 0 10 5 0 5 0 0 10 0 10 5 10 0 20 0 10 5 20 10 2 0 0 0 10 10 5 0 0 20 0 20 10 part. b.*. Urmeaz˘ k grupe de linii. . ¸ a ın Restrictii ¸i preciz˘ri ¸ s a • 1 ≤ n ≤ 150 • 1 ≤ k ≤ 10 • a.in contine pe prima linie un num˘r natural k. 31000] • Coordonatele vrfurilor pieselor sunt numere ntregi din intervalul [0. static final int INSIDE=1. Grupa de linii corespunz˘toare unui set este format˘ a a dintr-o linie cu numerele a. In s a Pe linia i (i = 1.out 1 0 Timp maxim de executie: 0.3 secunde/test ¸ Prelucrare ˆ Java dup˘ rezolvarea ˆ C a autorului problemei ın a ın import java.out se vor scrie k linii.io. n separate ˆ ıntre ele prin cˆte un spatiu ¸i n linii cu a ¸ s cˆte ¸ase numere ˆ a s ıntregi separate prin spatii reprezentˆnd coordonatele vˆrfurilor ¸ a a (abscis˘ ordonat˘) celor n piese. cˆte o grup˘ a a s a a a pentru fiecare set de date. a ¸ ın Cerint˘ ¸a Se cere s˘ se verifice dac˘ piesele plasate pe tabla magnetic˘ formeaz˘ o a a a a partitie a triunghiului desenat pe tabla magnetic˘. GEOMETRIE COMPUTATIONALA ¸ • piesele acoper˘ toat˘ portiunea desenat˘ (ˆ form˘ de triunghi dreptunghic). cˆte o pies˘ pe o linie. cˆte o linie pentru fiecare set de date. 31000].

return sgn(a*_x+b*_y+c). if(sgn[0]==0 || sgn[1]==0 || sgn[2]==0) return ON_EDGE.18. b=x1-x2.9. PROBLEME REZOLVATE y 10 T1 5 T2 T3 a) 10 T4 20 x b) 10 5 T1 T2 20 x 10 y 485 Figura 18. return INSIDE.i++) sgn[i]=point_sign(X[n][i]. int _x. a=y2-y1. int y1. for(i=0. b.i<3. c. static int N. A. B. } . } static int point_inside (int n. static int sgn(int x) { return x>0 ? 1 : (x<0 ? -1 : 0). static final int N_MAX=512. if(sgn[0]*sgn[1]<0 || sgn[0]*sgn[2]<0 || sgn[1]*sgn[2]<0) return OUTSIDE.Y[n][i]. int[] sgn=new int[3]. } static int point_sign (int x1.x. static int[][] X=new int[N_MAX][3]. int x2. int _y) { int a.2: a) pentru setul 1 de date ¸i b) pentru setul 2 de date s static final int OUTSIDE=2.X[n][(i+1)%3]. int y) { int i. c=y1*x2-x1*y2.Y[n][(i+1)%3]. static int[][] Y=new int[N_MAX][3]. int y2. int x.y).

c1=y1*x2-x1*y2. } if(area!=A*B) return 0. } if(t1==3 || t2==3) return true. } static int solve() { int i.a2.Y[i][j])==OUTSIDE) return 0. X[n2][j].Y[n2][j].j.b2. int x3.Y[n1][i]))==ON_EDGE) t1++. a1=y2-y1.Y[n2][i]))==ON_EDGE) t2++.X[n2][(j+1)%3].X[i][j]. area+=Math.Y[n2][(j+1)%3] )) { return true. if(x==INSIDE) return true.abs((X[i][1]*Y[i][2]-X[i][2]*Y[i][1])(X[i][0]*Y[i][2]-X[i][2]*Y[i][0])+ (X[i][0]*Y[i][1]-X[i][1]*Y[i][0])). } static boolean triangle_intersect (int n1.int x4. GEOMETRIE COMPUTATIONALA ¸ static boolean segment_intersect(int x1.X[n2][i].i<3.i<3.j++) if(segment_intersect( X[n1][i].c2.area=0.i++) { if((x=point_inside(n2.int y1. for(i=0.t1=0. b1=x1-x2. b2=x3-x4.Y[n1][i]. c2=y3*x4-x3*y4.X[n1][(i+1)%3]. . if((x=point_inside(n1.i++) for(j=0. if(x==INSIDE) return true.t2=0.i++) { for(j=0.int y4) { int a1.Y[n1][(i+1)%3]. return sgn(a1*x3+b1*y3+c1)*sgn(a1*x4+b1*y4+c1)<0 && sgn(a2*x1+b2*y1+c2)*sgn(a2*x2+b2*y2+c2)<0.int y2.int x2.j.j<3.x.j<3.int y3. a2=y4-y3. for(i=0. int n2) { int i. for(i=0.i<N.X[n1][i].c1.486 ˘ CAPITOLUL 18.b1. } return false.j++) if(point_inside(N.

in"))). PrintWriter out=new PrintWriter( new BufferedWriter(new FileWriter("part.nval.ONI2007 cls 9 ˆ comuna Triunghi din Romˆnia sunt n ¸˘rani codificati prin numerele In a ta ¸ . }// main(.9.out"))). st. PROBLEME REZOLVATE 487 for(i=0. Y[N][0]=0. X[i][j]=(int)st. st. j.j++) { st. A=(int)st. N=(int)st.nextToken().j)) return 0.nextToken().nval.i<N.) }// class 18. for(.18.j++) if(triangle_intersect(i. st.j<3. Y[N][1]=0.close(). st.nextToken(). out.i++) for(j=i+1.nval.nval. tests=(int)st. } public static void main(String[] args) throws IOException { int tests. tests-->0. return 1. } X[N][0]=0.) { st. i.. StreamTokenizer st=new StreamTokenizer( new BufferedReader(new FileReader("part.j<N. B=(int)st.nextToken().nextToken().i++) for(j=0. Y[N][2]=B.println(solve()). Y[i][j]=(int)st.5 Triunghi .nextToken()..nval. X[N][2]=0.nval. } out. X[N][1]=A.i<N.9. for(i=0.

. 2. pe prima linie se va scrie cifra 0. 2. Dac˘ nu exist˘ ¸˘rani a a ta cu conditia din cerint˘. n. Dup˘ anul 1990 a ˆ a ınceput retrocedarea suprafetelor de p˘mˆnt detinute ¸ a a ¸ ˆ ınainte de colectivizare.. y2. cu un spatiu ˆ a a ın ¸ ıntre ele (x abscis˘. cu un spatiu ˆ ın a ¸ ıntre ele. a ¸ Exemplu . Ultima linie a fi¸ierului (linia n + 2) va contine coordota s ¸ natele fˆntˆnii ˆ formatul x y. ˆ aceast˘ comun˘ exist˘ o fˆntˆn˘ cu ap˘. Din p˘cate. GEOMETRIE COMPUTATIONALA ¸ 1. dac˘ nu exist˘ un astfel de ¸˘ran. adic˘: num˘rul de ¸˘rani care ˆ a a ta ındeplinesc conditia din cerint˘ ¸i apoi ¸ ¸a s codurile lor (ˆ ordine cresc˘toare).. a a Date de ie¸ire s Fi¸ierul de ie¸ire triunghi.488 ˘ CAPITOLUL 18. y3 ordonate).in are pe prima linie num˘rul n de ¸˘rani. Cerint˘ ¸a S˘ se scrie un program care s˘ determine: a a a) Codurile ¸˘ranilor care au documente cu suprafete de p˘mˆnt ce contin ˆ ta ¸ a a ¸ ın interior sau pe frontier˘ fˆntˆna. Pe linia a doua se va scrie ¸ ¸a r˘spunsul de la punctul b). ¸ Date de intrare Fi¸ierul de intrare triunghi. iar fˆntˆna este considerat˘ punctiform˘ ¸i dat˘ prin coordonatele ¸ a a a a s a punctului. pentru c˘ sunt portiuni din suprafetele de p˘mˆnt care se reg˘sesc pe a a a ¸ ¸ a a a mai multe documente. iar y ordonat˘). ˆ fora ¸ ın matul: x1 y1 x2 y2 x3 y3. care include ta ¸ ¸ toate celelalte suprafete. O suprafat˘ de p˘mˆnt este dat˘ prin coordonatele celor a ¸ ta ¸a a a a trei colturi.. pe s a ta urm˘toarele n linii cˆte 6 valori numere ˆ a a ıntregi separate prin cˆte un spatiu. 3000] • cele trei colturi ale fiec˘rei suprafete de p˘mˆnt sunt distincte ¸i necoliniare ¸ a ¸ a a s • nu exist˘ doi ¸˘rani care s˘ detin˘ aceea¸i suprafat˘ de p˘mˆnt a ta a ¸ a s ¸a a a • nu se acord˘ punctaje partiale. sau cifra a a ta a 0. . iar y1. . doca ¸a a a a umentele dau b˘taie de cap primarului (care se ocup˘ de retrocedarea suprafetelor a a ¸ de p˘mˆnt).out va contine pe prima linie r˘spunsul de la s s ¸ a punctul a)... a a a b) Codul ¸˘ranului ce detine un document cu suprafata de teren. n. adic˘: codul ¸˘ranului cu proprietatea cerut˘. Pe ¸ ta linia i + 1 se afl˘ coordonatele colturilor suprafetei de teren triunghiulare detinute a ¸ ¸ ¸ de ¸˘ranul i. i = 1. fiind posibil ca ea s˘ fie revendiIn a a a a a a a a cat˘ de mai multi ¸˘rani. a a ta Restrictii ¸i preciz˘ri ¸ s a • 2 ≤ n ≤ 65 • coordonatele colturilor suprafetelor de p˘mˆnt ¸i ale fˆntˆnii sunt numere ¸ ¸ a a s a a ˆ ıntregi din intervalul [−3000. Fiecare ¸˘ran are un document prin care dovede¸te c˘ este ta s a proprietar pe o singur˘ suprafat˘ de teren de form˘ triunghiular˘. ce reprezint˘ coordonatele celor trei colturi ale suprafetei a ¸ ¸ triunghiulare detinute de un ¸˘ran (x1. x2. x3 abscise.

. ¸ a a ¸ ¸ ta s Timp maxim de executie/test: 0. a ın In s a altfel 0..*.. Afi¸am nr ¸i vectorul sol.. class Pereti { . n verific˘m dac˘ I este interior sau pe frontiera lui Ti . Pentru acest triunghi verific˘m dac˘ toate a a a a celelalte n − 1 triunghiuri sunt interioare sau pe frontiera lui Tp (adic˘ dac˘ au a a toate vˆrfurile ˆ interiorul sau pe frontiera lui Tp ). a a a s La punctul b).. a) nr = 0 Pentru i = 1. ta ¸ ¸a suprafetele de p˘mˆnt detinute de ceilalti ¸˘rani (cu codurile 1 ¸i 3).io. PROBLEME REZOLVATE secv. T2 . 2. cu codurile 1 ¸i 2.. . Tn triunghiurile corespunz˘toare suprafetelor ¸i cu I a a ¸ s punctul unde se g˘se¸te fˆntˆna. n.. . sunt doi ¸˘rani care detin suprafete de p˘mˆnt ce au ˆ interior ta ¸ ¸ a a ın sau pe frontier˘ fˆntˆna.in 3 10 0 0 10 10 10 0 100 100 0 -100 0 0 0 10 0 0 10 10 5 secv. s s˘ s Pentru a verifica dac˘ I este interior sau pe frontiera unui triunghi Ti este a suficient s˘ verific˘m dac˘: a a a aria(Ai Bi Ci ) = aria(IAi Bi ) + aria(IAi Ci ) + aria(IBi Ci ) O alt˘ variant˘ ar fi s˘ folosim pozitia unui punct fat˘ de o dreapt˘.9. Astfel dea a a termin˘m triunghiul p de arie maxim˘. i = 1. ¸˘ranul cu codul 2 detine o suprafat˘ de teren care include. Codul surs˘ a import java. a s a a Ti = Ai Bi Ci . a a a ¸ ¸a a b) Dac˘ exist˘ un asemenea triunghi atunci el este de arie maxim˘.descriere solutie ¸ ¸ Descrierea solutiei (Prof.out 212 2 489 Explicatie: ¸ La punctul a)..18.1 secunde ¸ Indicatii de rezolvare . . ˆ caz afirmativ se afi¸eaz˘ p. Doru Popescu Anastasiu) ¸ Not˘m cu T1 .. ˆ caz a a ın afirmativ nr = nr + 1 ¸i sol[nr] = i.

} s1=aria(x1[i].nextToken().s1. st.s2.nextToken().nval.nval.in"))).nval. y2[i]=(int)st. x0=(int)st.nval. boolean ok. y0=(int)st.y2[i]. public static void main(String[] args) throws IOException { int i.nextToken().y0). x1[i]=(int)st.490 static static static static static static static static static ˘ CAPITOLUL 18.nextToken(). s2=aria(x2[i].nval.y1[i]. st. PrintWriter out=new PrintWriter( new BufferedWriter(new FileWriter("triunghi. y3[i]=(int)st.y0). } if(nr>0) { out. int smax=-1.x0. x2[i]=(int)st. .nextToken().y0). st.i++) { s=aria(x1[i].nextToken().y3[i]).nval.y1[i].nval.print(nr+" ").j.nextToken(). n=(int)st.y3[i]. for(i=1.out"))). y1[i]=(int)st. if(s>smax) {smax=s. imax=i.imax=-1. st.x0.x0.println("i = "+i+" --> "+s+" "+s1+" "+s2+" "+s3). int[] x3=new int[66]. int[] y2=new int[66].nextToken().x3[i].i++) { st.i<=n.y0. st. for(i=1. int[] y3=new int[66].s. st. sol[nr]=i. GEOMETRIE COMPUTATIONALA ¸ int n.s3. int[] y1=new int[66].nval.x3[i]. int[] x1=new int[66].y3[i].y2[i]. st. int[] x2=new int[66].x2[i].x2[i]. if(s==s1+s2+s3) {nr++.x0. x3[i]=(int)st. s3=aria(x1[i]. StreamTokenizer st=new StreamTokenizer( new BufferedReader(new FileReader("14-triunghi.y1[i].nr=0.x3[i]. int[] sol=new int[66].i<=n.} //System.nextToken(). } st.nval.y2[i].out.

18.x2[i].y3[imax]. break. } s1=aria(x1[imax].y3[i]). PROBLEME REZOLVATE 491 for(i=1. s3=aria(x1[imax].y3[imax].y1[i]).y2[imax]. s2=aria(x2[imax].9. for(i=1. ok=true.x2[i]. out.. if(smax!=s1+s2+s3) { ok=false.out. s1=aria(x1[imax].println(sol[i]).y2[imax]. int y2.x3[i]. else out.x3[imax].y2[imax].i++) if(i!=nr) out. } } if(ok) out..y1[imax].y3[imax].println(0). s2=aria(x2[imax].y2[i]).x2[imax]. if(smax!=s1+s2+s3) { ok=false.close().y1[imax].y3[imax].. int y1.i<=n.y2[imax]. break.x1[i]. else out.x3[imax]. }// main(. } else out.x3[imax].x3[imax]. } }// class .x2[imax].y1[imax]. if(smax!=s1+s2+s3) { ok=false.y3[imax]. s2=aria(x2[imax]. int y3) // dubla . } s1=aria(x1[imax]. return s. break. s3=aria(x1[imax].y2[i]).x3[i]. //System.x3[imax].i++) { if(i==imax) continue.y2[i]).x2[imax].println("imax = "+imax).println(imax).y2[imax]. int x3.i<=nr.y2[imax].x1[i].y3[imax].y1[i]). int x2.x3[imax]. s3=aria(x1[imax].print(sol[i]+" ").y1[i]).x3[i].y3[i]).println(0).y1[imax].y3[i]).y1[imax]. { int s=x1*y2+x2*y3+x3*y1-y1*x2-y2*x3-y3*x1.y1[imax]. if(s<0) s=-s.x1[i].) static int aria(int x1..x2[i].

GEOMETRIE COMPUTATIONALA ¸ .492 ˘ CAPITOLUL 18.

2 Exemple 493 .1 Jocul NIM 19.1 Prezentare general˘ a 19.1.1.Capitolul 19 Teoria jocurilor 19.

494 CAPITOLUL 19. TEORIA JOCURILOR .

v) // relax(u.1 Secvent˘ de sum˘ maxim˘ ¸a a a 20.v) // 3.1. OK=true 495 .2.2 Algoritmul Belmann-Ford Pentru grafuri cu costuri negative (dar fara cicluri negative!) se poate folosi algoritmul Bellman-Ford.Capitolul 20 Alti algoritmi ¸ 20.2 Exemple 20.1.1 Prezentare general˘ a 20. 20. init // 2. repeta de n-1 ori // pentru fiecare arc (u.1 Algoritmul Belmann-Ford pentru grafuri neorientate // drum scurt in graf neorientat cu costuri negative (dar fara ciclu negativ!) // Algoritm: 1.

496 // // // // CAPITOLUL 20. // varfuri. cost.io.i++) for(j=1.nextToken(). for(i=1. st. j=(int)st.k<=m.u) // p[u]=predecesorul nodului u public static void main(String[] args) throws IOException { int i. cost=(int)st. StreamTokenizer st=new StreamTokenizer( new BufferedReader(new FileReader("BellmanFordNeorientat.j++) w[i][j]=oo. costul arcului int u. m=(int)st. static int[] p. p=new int[n+1]. d=new int[n+1].nextToken(). i=(int)st. int nods=1. // infinit static int n. // nod sursa.nval.v) daca d[v]>d[u]+w[u][v] OK=false 5.i<=n. // matricea costurilor // d[u]=dist(nods.nval. n=(int)st.nextToken().*.// initializare ! for(k=1.j<=n.k++) { st. w[j][i]=cost. pentru fiecare muchie (u. muchii static int[][] w.v.nval. // numai pentru graf neorientat } init(nods).m.nextToken().j.k.nextToken(). return OK import java. static int[] d. st. st.nval.nval. w[i][j]=cost. . ALTI ALGORITMI ¸ 4. w=new int[n+1][n+1]. class BellmanFord { static final int oo=0x7fffffff. st.in"))).

v)=muchie si u<v boolean cicluNegativ=false.v)=muchie if(d[u]<oo) // atentie !!! oo+ceva=??? if(d[v]>d[u]+w[u][v]) { cicluNegativ=true.v++) if(w[u][v]<oo) // (u.v).k++) { System.2. ALGORITMUL BELMANN-FORD 497 for(k=1. for(u=1.u++) for(v=u+1.u++) { d[u]=oo..) p[u]=-1.k<=n.out.k++) for(u=1.v<=n.v)=arc(u-->v) { if(d[u]<oo) // oo+ceva ==> ??? if(d[u]+w[u][v]<d[v]) { d[v]=d[u]+w[u][v].v++) if(w[u][v]<oo) relax(u.println().out. System.v<=n. }// init(.k<=n-1. } } .int v) // (u. } if(!cicluNegativ) for(k=1.u++) for(v=u+1.u<n. for(u=1.. } static void relax(int u. // // // // de n-1 ori !!! vectorii muchiilor erau mai buni ! lista de adiacenta era mai buna ! (u. p[v]=u.20.print(nods+"-->"+k+" dist="+d[k]+" drum: ").u<n. d[s]=0. } }//main static void init(int s) { int u.u<=n. break. drum(k).

print(x[i]+" "). init // 2. for(i=1. muchii . ALTI ALGORITMI ¸ static void drum(int k) // s --> . System. class BellmanFord { static final int oo=0x7fffffff.println().. static int n.out.2. OK=true // 4. } static void afisv(int[] x) { int i.out. System. // varfuri. --> k { if(p[k]!=-1) drum(p[k]).v) // relax(u.m.v) // 3.io.print(k+" ")..out.*.498 CAPITOLUL 20. repeta de n-1 ori // pentru fiecare arc (u.v) // daca d[v]>d[u]+w[u][v] // OK=false // 5.i<=n. pentru fiecare arc (u.2 Alg Belmann-Ford pentru grafuri orientate // drumuri scurte in graf orientat cu costuri negative (dar fara ciclu negativ!) // Dijkstra nu functioneaza daca apar costuri negative ! // Algoritm: 1.i++) System. } }//class /* 6 7 1 2 1 3 2 3 3 4 4 5 5 6 4 6 */ -3 1 2 1 1 -3 2 1-->1 1-->2 1-->3 1-->4 1-->5 1-->6 dist=0 drum: 1 dist=-3 drum: 1 2 dist=-1 drum: 1 2 3 dist=0 drum: 1 2 3 4 dist=1 drum: 1 2 3 4 5 dist=-2 drum: 1 2 3 4 5 6 20. return OK import java.

cost=(int)st. st. j=(int)st.20.u) static int[] p.v).j.k<=n-1. cost. costul arcului int u. n=(int)st.u++) for(v=1. d=new int[n+1]. st.i<=n.v++) if(w[u][v]<oo) // (u.i++) for(j=1.println(cicluNegativ). } System. // // // // de n-1 ori !!! vectorii arcelor erau mai buni ! lista de adiacenta era mai buna ! (u.nval. for(k=1. m=(int)st.k. .nval. // p[u]=predecesorul nodului u 499 public static void main(String[] args) throws IOException { int i. int nods=1.j<=n.nextToken(). ALGORITMUL BELMANN-FORD static int[][] w.nextToken().in"))). // nod sursa.nextToken().v.2.nextToken().u<=n.j++) w[i][j]=oo.u++) for(v=1.v<=n. // initializare ! for(k=1.k<=m.v)=arc if(d[u]<oo) // atentie !!! oo+ceva=??? if(d[v]>d[u]+w[u][v]) { cicluNegativ=true. i=(int)st. // d[u]=dist(nods.nextToken(). StreamTokenizer st=new StreamTokenizer( new BufferedReader(new FileReader("BellmanFordNeorientat. } init(nods).u<=n.nval. p=new int[n+1].v++) if(w[u][v]<oo) relax(u. // matricea costurilor static int[] d.v)=arc boolean cicluNegativ=false.out. st.k++) { st.nval.v<=n. for(u=1. w[i][j]=cost. break.k++) for(u=1.nval. for(i=1. st. w=new int[n+1][n+1].

} }//class /* 6 8 1 2 -3 1 3 1 false 1-->1 dist=0 drum: 1 1-->2 dist=-4 drum: 1 3 2 . }// init() static void relax(int u...print(x[i]+" ").k<=n.out. System. System.out. } d[s]=0.u++) { d[u]=oo.int v) // (u. if(d[k]<oo) drum(k). } }// relax(.println().print(nods+"-->"+k+" dist="+d[k]+" drum: "). ALTI ALGORITMI ¸ if(!cicluNegativ) for(k=1.out. System.print("Nu exista drum!"). --> k { if(p[k]!=-1) drum(p[k]).) static void afisv(int[] x) { int i. p[u]=-1.out..) static void drum(int k) // s --> . for(i=1.v)=arc(u-->v) { if(d[u]<oo) // oo+ceva ==> ??? if(d[u]+w[u][v]<d[v]) { d[v]=d[u]+w[u][v].out.out...500 CAPITOLUL 20.i<=n. for(u=1. }// drum(.k++) { System.println()..i++) System. p[v]=u.u<=n. } }//main static void init(int s) { int u. else System.print(k+" ").

class BellmanFordDAG { static final int oo=0x7fffffff. st. . // color[u]=BLACK ==> u in lista static int n. muchii.nextToken(). // varfuri.2.nextToken(). // lista static int[] gi.w. // grad interior static int[][] w.k. // nod sursa.v. // p[u]=predecesorul nodului u public static void main(String[] args) throws IOException { int i. pentru toate nodurile u in ordine topologica pentru toate nodurile v adiacente lui u relax(u. cost. // culoare static int[] lista. int nods=1. static final int WHITE=0.in"))).t. color=new int[n+1].s) 3. n=(int)st. w=new int[n+1][n+1].nval.nval. costul arcului int u. // matricea costurilor static int[] d. st. ALGORITMUL BELMANN-FORD 2 3 3 4 5 4 5 6 4 6 3 2 */ 6 1 1 -3 2 -5 1-->3 1-->4 1-->5 1-->6 dist=1 drum: 1 3 dist=2 drum: 1 3 4 dist=2147483647 drum: Nu exista drum! dist=4 drum: 1 3 4 6 501 20.io. time.3 // // // // // // // // Alg Belmann-Ford pentru grafuri orientate aciclice Cele mai scurte drumuri in digraf (graf orientat ACICLIC) Dijkstra nu functioneaza daca apar costuri negative ! Algoritm: 1. sortare topologica O(n+m) 2. StreamTokenizer st=new StreamTokenizer( new BufferedReader(new FileReader("BellmanFordDAG.2.u) static int[] p.pozl. pozitie in lista static int[] color. m=(int)st.*.v) OBS: O(n+m) import java. BLACK=1. // d[u]=dist(nods.20.m. init(G.j.

st. for(v=1.out.. } topoSort(). } }//main static void init(int s) { int u. i=(int)st.nextToken().out. j=(int)st. w[i][j]=cost.i<=n. System.v<=n. d=new int[n+1].i<=n.j<=n. afisv(lista).print(k+" : "+d[k]+" . CAPITOLUL 20.. gi=new int[n+1].print("Lista init(nods).print(k+": oo . p=new int[n+1].nextToken().out. System. ").println()..502 lista=new int[n+1].out. gi[j]++. } : "). .nval.out.i++) { u=lista[i].i++) for(j=1.v).nval.j++) w[i][j]=oo.v++) if(w[u][v]<oo) relax(u. "). else System.nextToken(). for(i=1. cost=(int)st.print("Distante : ").k++) { if(d[k]<oo) System.k<=m.k++) { st. ALTI ALGORITMI ¸ for(i=1. // initializare ! for(k=1.nval. afisv(d). drum(k). // lista de adiacenta era mai buna ! System.. for(k=1. st.k<=n.

2.i<=n. micsorezGrade(u). color[u]=BLACK....) static void relax(int u. }// nodgi0() .print(k+" "). p[v]=u. ALGORITMUL BELMANN-FORD for(u=1. dar .} return nod.pozl. } 503 static void topoSort() { int u. for(i=1.. for(k=1.20. } }// topoSort() static int nodgi0() // nod cu gradul interior zero { int v.k++) // pun cate un nod in lista { u=nodgi0(). --> k { if(p[k]!=-1) drum(p[k]).int v) // (u. break.v)=arc(u-->v) { if(d[u]<oo) // oo+ceva ==> ??? if(d[u]+w[u][v]<d[v]) { d[v]=d[u]+w[u][v]. for(v=1. pozl=1. }// init(..v++) // coada cu prioritati (heap) este mai buna !!! if(color[v]==WHITE) if(gi[v]==0) {nod=v.. !!! color[i]=WHITE.u<=n.u++) { d[u]=oo... } d[s]=0.out.i++) // oricum era initializat implicit.k<=n.nod=-1.) static void drum(int k) // s --> . p[u]=-1.v<=n. if(d[k]<oo) System. lista[pozl++]=u.i.k. } }// relax(.

. }// micsorezGrade(..i<=n. }// afisv(. for(i=1..) static void afisv(int[] x) { int i..out..v<=n..v++) // lista de adiacenta este mai buna !!! if(color[v]==WHITE) if(w[u][v]<oo) gi[v]--. 1 3 4 6 .out..out. for(v=1... 6 : 4 .. else System. 1 3 4 5: oo .. 1 3 4 : 2 .504 CAPITOLUL 20..println(). ALTI ALGORITMI ¸ static void micsorezGrade(int u) { int v..print("oo "). System. 1 3 2 3 : 1 .) }//class /* 6 7 1 2 1 3 3 4 5 4 5 6 4 6 3 2 */ -3 1 1 1 -3 2 -5 Lista : 1 3 2 5 4 6 Distante : 0 -4 1 2 oo 4 1 : 0 .print(x[i]+" ").. 1 2 : -4 .i++) if(x[i]<oo) System...

2000 [13] Cormen. A.. Teorie ¸i aplicatii. Perr M... Editura . Bucure¸ti. L´vy. Introducere ˆ progras s ın mare. Ordinul de complexitate al unui algoritm. a Ia¸i. Ed...E. 1993 s s [5] Atanasiu. Polirom. C. A. Editura Petrion. J.D.edu/~jeffe/ 505 ..edu. Bucure¸ti.. J. Hopcroft.polytechnique.1/1993 [7] .. Limbajul C standard. Kalisz. Data strutures and algorithms. 1992 s [15] Erickson J. 2002 s [10] Cerchez. E. Informatic˘ ... 1983 [2] Aho.manual pentru clasa a X-a. A. T.6. Rivest.L. Gˆrbacea I. version 1. The Random Access Machine.Bell D... Ro¸ca I. Addison Wesley... A. Algoritmi fundamentali. Leiserson C. E.. M. J. 1974 [3] Andonie R.. Hopcroft. Introducere ˆ Algoritmi.. Combinatorial Algorithms. V.. 1994 [14] Cristea. Ed. E.. Prentice Hall. T... J. Pseudo-Code Language. Concursuri de informatic˘. 1995 [4] Apostol C. 2000 s [11] Cori. Gazeta de Informatic˘ a nr. Rivest... o perspectiv˘ C++. 1987 at s [9] Cerchez. Universit˘¸ii Bucure¸ti. Ullman. J.J...fr/informatique/ [12] Cormen.. Ed. Al.. Ullman.Bibliografie [1] Aho. Teora. Gh. R. Ed. Ia¸i.. Second Edition. Ed ın Agora.. Ed.H.. http://www. Paunoiu.: Java for Students.Culegere de probleme pentru liceu.E. Informatic˘ . 1995 a [6] Atanasiu. R.D.. Algorithmes et Programmation. Leiserson C. R. Ro¸ca V. Serban. ¸ a Polirom.. 1999 [8] Calude C. a a Libris. Teoria algoritmilor. Polycopi´. Ghilic-Micu B...H.L. e e http://w3.uiuc. Giumale..

1999. 1999 [34] iinescu.. Computer Press Agora. Java. The Java Language Specification. PWS Publishing. 1: Algoritmi fundamentali.. Metode ¸i tehnici de programare. Puncte de articulatie ¸i punti ˆ grafuri. vol. C˘linoiu S.. Teora. O’Reilly. Addison Wesley. Gazeta de ¸ s ¸ ın Informatic˘ nr. 1997. All.. s [26] Niemeyer.. vol. Bucure¸ti. Ed. Proiectarea ¸i analiza algoritmilor.M. Ed.. Exploring Java. O’Reilly. Editura Dia a ın dactic˘ ¸i Pedagogic˘..K. 3: Sortare ¸i c˘utare. Smeureanu. Enciclopedic˘. D. Java examples in a Nutshell.. BIBLIOGRAFIE [18] Giumale.E. Editura Didactic˘ as a ¸i Pedagogic˘.. Programarea in JAVA. ¸ ¸ a s ¸ 15/4 2005 .. I. [24] Lambert..E.. 1997. 1996. Tg.. [17] Flanagan. a Ed. 2: Algoritmi seminumerici..506 [16] Flanagan. 2004 ın [19] Giumale C.Polirom. 2001. Microinformatica. [27] Od˘gescu. 1981 s a s [32] Tomescu. Mures. s a Teora. Ed.. A Framework for Programming and Problem Solving. Joy. D. vol. Ed. Georgescu H. A. Negreanu L. O’Reilly.. 1982 as a s [33] Vaduva. Bucure¸ti 1993 a s [28] Od˘gescu. D. a s Cluj. Matematic˘ aplicat˘ ˆ tehnica de calcul. Teora. Arta programarii calculatoarelor. [23] Knuth. I. Militar˘. A. Probleme de combinatoric˘ ¸i teoria grafurilor. 5/1993 a [30] Rotariu E. 1997...teorie ¸i aplicatii.E. P. Ed. Arta programarii calculatoarelor.. I.. Programare dinamic˘ . I.. 1996 [31] Tomescu. Java in a Nutshell. a s Algoritmi de sortare. [22] Knuth.. G. Arta program˘rii calculatoarelor. B. Computer Lobris Agora. Stef˘nescu.. 1986. Limbajul Java. 1997 [20] Gosling. Viinescu. Programarea avansat˘ a calculaa ¸ a a toarelor personale. L. V. Ed...M. GInfo nr. Introducere ˆ Analiza Algoritmilor. [21] Knuth. I.. I. D. s a Bucure¸ti. Osborne... Leu. Peck J.. C. Ed. C. J. Steele. Bucure¸ti. D. 1999 [25] Livovschi.. R. 1998 [29] Popescu Anastasiu. D.. Analiza ¸i sinteza algoritmilor. 2000.

Data structures and Algorithm Analysis. Redwoods City.. M. Prentice Hall. Algorithms + Data Structures = Programs. M. 13/2.H. [38] Winston.BIBLIOGRAFIE 507 [35] Vlada.Gazeta de Informatic˘. California. M.3 2003 a [36] Vlada.. Narasimhan.abordare modern˘.: On to JAVA. 1993 s ¸ a [37] Weis. S. 1995. Ed.. Gazeta de Informatic˘...A. 1991-2005 a . GInfo. The Benjamin/Cummings Publishing Company. 1996 [39] Wirth N. Addison-Wesley. Inc 1976 [40] *** .. Conceptul de algoritm . Inc. Editura Libris. P. Grafuri neorientate ¸i aplicatii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful