Sunteți pe pagina 1din 20

SUN P7 ISO 9001>2000

COMPANIA CERTIFICATOARE

INSTRUC|IUNI PENTRU UTILIZARE, INSTALARE :I ~NTRE|INERE


G Citi\i cu aten\ie instruc\iunile cuprinse `n G Înainte de a efectua orice opera\iuni de
acest manual de utilizare, deoarece acestea cur[\are ;i `ntre\inere, `ntrerupe\i alimentarea
furnizeaz[ indica\ii importante cu privire la cu energie electric[ prin intermediul `ntre-
siguran\a de instalare, exploatare ;i rup[torului instala\iei ;i/sau a elementelor de
`ntre\inere. separare din instala\ie.
G Manualul de instruc\iuni constituie parte inte- G În caz de defectare ;i/sau func\ionare
grant[ ;i esen\ial[ a produsului ;i trebuie necorespunz[toare a aparatului, opri\i-l ;i nu
p[strat cu aten\ie de c[tre utilizator `n ved- `ncerca\i s[-l repara\i personal sau s[ inter-
erea consult[rii ulterioare. veni\i direct asupra acestuia. Apela\i la per-
G Instalarea ;i `ntre\inerea trebuie s[ fie efectu- sonalul calificat pentru aceste opera\iuni.
ate respect]nd normele `n vigoare, conform G Dup[ `ndep[rtarea ambalajului, asigura\i-v[
instruc\iunilor produc[torului ;i numai de de integritatea con\inutului.
c[tre personal calificat. G Elementele ambalajului nu trebuie l[sate la
G O instalare incorect[ sau o `ntre\inere `ndem]na copiilor, deoarece pot constitui
necorespunz[toare poate cauza r[nirea per- eventuale surse de pericol.
soanelor, animalelor sau pagube materiale.
Produc[torul nu este responsabil pentru
daunele cauzate de instalarea ;i exploatarea
necorespunz[toare sau, din cauza nere-
spect[rii instruc\iunilor furnizate de
produc[tor.

Acest simbol `nseamn[ „Aten\ie” ;i este aplicat `n leg[tur[ cu toate avertismentele cu privire la
siguran\[. Respecta\i cu stricte\e aceste prevederi pentru a evita pericole ;i r[niri ale persoanelor,
animalelor ;i pagubele materiale.

Acest simbol atrage aten\ia asupra unei observa\ii sau a unui avertisment important.

Certificare
Marcajul CE atest[ faptul c[ aparatele Ferroli respect[ prevederile directivelor europene aplicabile.
Acest aparat este conform `n special cu urm[toarele directive CEE>

G Directiva 92/42 privind cerin\ele de randament pentru cazanele noi de ap[ cald[ cu combustibil lichid
sau gazos adoptat[ prin DPR 15.11.96 nr. 660.
G Directiva 73/23 privind echipamentele electrice destinate utiliz[rii `n cadrul unor anumite limite de tensi-
une (modificat[ prin Directiva 93/68)
G Directiva 89/336 privind compatibilitatea electromagnetic[ (modificat[ prin Directiva 93/68) adoptat[ prin
DPR 15.11.96 nr. 615
SUN P7

CUPRINS

1. Instruc\iuni de folosire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
2. Instalare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
3. Service ;i `ntre\inere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
4. Caracteristici ;i date tehnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

1
SUN P7

1. Instruc\iuni de folosire
1.1 Prezentare
Stimate Client,
V[ mul\umim c[ a\i ales SUN P7, arz[tor Ferroli de concep\ie avansat[, tehnologie de ultim[ genera\ie, din
punct de vedere al concep\iei.

SUN P7 este un arz[tor de pele\i, a c[rui capacitate ridicat[ ;i design original `l recomand[ pentru marea
majoritate a centralelor termice pe combustibil solid prezente pe pia\[. Aten\ia la detalii din timpul proiect[rii
;i `n produc\ia industrial[ a permis crearea unui aparat bine echilibrat, cu randament ridicat, nivel sc[zut de
emisii de CO ;i noxe ;i o ardere extrem de silen\ioas[.

1.2 Panoul de comand[

figura 1 - Panoul de comand[

LEGEND{
1. Buton setare zi/ora 13. Simbol Override
2. Buton de selectare a modului de func\ionare 14. Simbol Zi
3. Buton func\ie Override 15. Simbol Setare
4. Buton + 16. Ora curent[
5. Buton de programare 17. Minutele curente
6. Buton - 18. Ziua din s[pt[m]n[
7. Afi;aj 19. Indicator arz[tor aprins
8. Simbol Func\ionare automat[
9. Simbol Meniu de programare
10. Simbol pentru cererea de aprindere a arz[torului
11. Nu este utilizat
12. Simbol multifunc\ional>
– `n modul de func\ionare automat[, indic[ atunci
c]nd ceasul programator se afl[ `n zona de
cerere
– dac[ nu a fost selectat modul de func\ionare
automat[, indic[ activarea modului de
func\ionare manual[

2
SUN P7

Indica\ii `n timpul utiliz[rii

figura 2

Cererea de aprindere (generat[ la `nchiderea contactului la bornele 7-8 (fig. 9), `n condi\ii de setare ini\ial[)
este indicat[ la activarea simbolului radiatorului (part. 10 – fig. 1).

1.3. Aprinderea

figura 3
Conecta\i aparatul la re\eaua de alimentare cu energie electric[>
- În primele 10 secunde pe afi;aj apare mesajul „NO CU”.
- În urm[toarele 180 de secunde, arz[torul efectueaz[ o pre-ventilare a camerei de combustie.
- La sf]r;itul acestei perioade, arz[torul va fi preg[tit pentru func\ionare.

1.4. Reglaje
Pornirea ceasului
1. Ap[sa\i butonul de setare zi/or[ (part. 1 – fig. 1).
2. Pe afi;aj (part. 7 –fig. 1), pictogramele CEAS (part 8 – fig. 1) ;i DAY (part 14 – fig. 1) lumineaz[ intermitent>
selecta\i ziua curent[ din s[pt[m]n[ cu ajutorul tastelor + ;i - (part. 4 ;i 6 – fig. 1), lu]nd `n considerare
faptul c[ 1 = luni, 7 = duminic[. Confirma\i ziua prin ap[sarea butonului de setare zi/or[ (part. 1 – fig. 1).
3. Pe afi;aj (part. 7 – fig. 1), cele dou[ cifre care formeaz[ ORA CURENT{ ;i pictograma CEAS lumineaz[
intermitent> selecta\i ora exact[ cu ajutorul tastelor + ;i - (part. 4 ;i 6 – fig. 1), de la 00 la 23. Confirma\i
ora prin ap[sarea butonului de setare zi/ora (part. 1 – fig. 1).
4. Pe afi;aj (part. 7 – fig. 1), cele dou[ cifre care formeaz[ MINUTELE CURENTE ;i pictograma CEAS
lumineaz[ intermitent> selecta\i minutele exacte cu ajutorul tastelor + ;i - (part. 4 ;i 6 – fig. 1), de la 00 la
59. Confirma\i minutele prin ap[sarea butonului de setare zi / or[ (part. 1 – fig. 1). Func\ionare Înc[lzire
Automat[, Activare Mod Manual, Dezactivare Mod Manual.
Ap[s]nd butonul de selectare a modului de func\ionare (part. 2 – fig. 1) este posibil[ setarea>
1. În modul de func\ionare automat[, pe afi;aj (part. 7 – fig. 1) apare pictograma CEAS. Cererea de activare
;i de dezactivare a arz[torului depinde de programul s[pt[m]nal impus. În zona de afi;are a orei la care
s-a produs cererea, afi;ajul (part. 7 – fig. 1) indic[, de asemenea, pictograma ON (Activare).
2. În modul de func\ionare manual[ activat[, pe ecran (part. 7 – fig. 1) apare numai pictograma ON (Activare).
Arz[torul se afl[ `n continuare `n modul cerere.

Programul s[pt[m]nal selectat este ignorat.

3. În modul de func\ionare manual[ dezactivat[, pe ecran (part. 7 – fig. 1) nu apar pictogramele ON (Activare)
;i CEAS. Arz[torul este `nchis.

Programul s[pt[m]nal selectat este ignorat.

3
SUN P7

Programul s[pt[m]nal presetat (din fabric[)


06>30 – 08>30
12>00 – 14>30
16>30 – 22>30
Programul s[pt[m]nal este pre-selectat cu 3 zone orare pentru modul ON (Activat) ;i 3 zone orare pentru
modul OFF (Dezactivat) egale pentru fiecare zi din s[pt[m]n[. În zona orar[ de cerere, pe ecran (part. 7 –
fig. 1) apare pictograma ON (Activare).

Aten\ie> a se verifica metodologia func\ion[rii arz[torului, par. 3.1.

Modificarea programului s[pt[m]nal


1. Ap[sa\i butonul Programare „P” (part. 5 – fig. 1)<
2. Selecta\i ziua de programare cu ajutorul tastelor + ;i – (part. 4 ;i 6 – fig. 1)>
• Simbolurile Day 1 (Ziua 1) ;i Radiator ( ) lumineaz[ intermitent > programare `nc[lzire> Luni.
• Simbolurile Day 2 (Ziua 2) ;i Radiator ( ) lumineaz[ intermitent> programare `nc[lzire> Mar\i.
• Simbolurile Day 3 (Ziua 3) ;i Radiator ( ) lumineaz[ intermitent> programare `nc[lzire> Miercuri.
• Simbolurile Day 4 (Ziua 4) ;i Radiator ( ) lumineaz[ intermitent> programare `nc[lzire> Joi.
• Simbolurile Day 5 (Ziua 5) ;i Radiator ( ) lumineaz[ intermitent> programare `nc[lzire> Vineri.
• Simbolurile Day 6 (Ziua 6) ;i Radiator ( ) lumineaz[ intermitent> S]mb[t[.
• Simbolurile Day 7 (Ziua 7) ;i Radiator ( ) lumineaz[ intermitent> programare `nc[lzire> Duminic[.
• Simbolurile Day 15 (Ziua 15) ;i Radiator ( ) lumineaz[ intermitent>programare `nc[lzire perioada Luni –
Vineri.
• Simbolurile Day 67 (Ziua 67) ;i Radiator ( ) lumineaz[ intermitent> programare `nc[lzire perioada
S]mb[t[ – Duminic[.
• Simbolurile Day 16 (Ziua 16) ;i Radiator ( ) lumineaz[ intermitent> programare `nc[lzire perioada Luni –
S]mb[t[.
• Simbolurile Day 17 (Ziua 17) ;i Radiator ( ) lumineaz[ intermitent> programare `nc[lzire perioada Luni –
Duminic[.
• Simbolurile Day 17 (Ziua 17) ;i Radiator ( ) lumineaz[ intermitent> nu este utilizat.

3. Ap[sa\i butonul Programare „P” (part. 5 – fig. 1)>


4. 06>30 ;i Radiator lumineaz[ intermitent, modul ON (Activat), 1.
4.1. Utiliza\i tastele + ;i - (part. 4 ;i 6 fig. 1) pentru a modifica `nceputul primei zone orare din modul ON
(Activare)< exemplu 06>00
Ap[sa\i butonul Programare „P” (part. 5 – fig. 1).
5. 08>30 ;i Radiator lumineaz[ intermitent, 2
5.1. Utiliza\i tastele + ;i - (part. 4 ;i 6 fig. 1) pentru a modifica sf]r;itul primei zone orare din modul OFF
(Dezactivare)< exemplu 09>00
Ap[sa\i butonul Programare „P” (part. 5 – fig. 1).
6. 12>00 ;i Radiator lumineaz[ intermitent, modul ON, 3
6.1. Utiliza\i tastele + ;i - (part. 4 ;i 6 fig. 1) pentru a modifica `nceputul celei de-a doua zone orare a
modului ON< exemplu 12>30
Ap[sa\i butonul Programare „P” (part. 5 – fig. 1).
7. 12>00 ;i Radiator lumineaz[ intermitent, 4
7.1. Utiliza\i tastele + ;i - (part. 4 ;i 6 fig. 1) pentru a modifica sf]r;itul celei de-a doua zone orare a
modului OFF< exemplu 14>00
Ap[sa\i butonul Programare „P” (part. 5 – fig. 1).
8. 16>30 ;i Radiator lumineaz[ intermitent, modul ON, 5
8.1. Utiliza\i tastele + ;i - (part. 4 ;i 6 fig. 1) pentru a modifica `nceputul celei de-a treia zone orare a
modului ON< exemplu 16>00
Ap[sa\i butonul Programare „P” (part. 5 – fig. 1).
9. 22>30 ;i Radiator lumineaz[ intermitent, 6
9.1. Utiliza\i tastele + ;i - (part. 4 ;i 6 fig. 1) pentru a modifica sf]r;itul celei de-a treia zone orare a
modului OFF< exemplu 23>30
Ap[sa\i butonul Programare „P” (part. 5 – fig. 1).
10. Repet]nd procedura descris[ mai sus, pute\i programa cea de-a patra zon[ orar[ a modului ON ;i
cea de-a patra zon[ a modului OFF.
11. Ap[sa\i butonul Programare „P” (part. 5 – fig. 1) timp de 3 secunde pentru a p[r[si modul de
programare.

4
SUN P7

Meniu parametri
Pentru a accesa meniul parametri, ap[sa\i butonul de programare „M” (part. 2 – fig. 1) timp de 5 secunde. Pe
ecran apare parametrul „u01”> identificat cu mesajul SET 01. Ap[sa\i butonul „P” (part. 5 – fig. 1) pentru a
derula lista parametrilor.
Pentru a modifica valoarea unui parametru, ap[sa\i tastele + ;i – (part. 4 ;i 6 – fig. 1)< modificarea va fi
memorat[ automat. Dup[ modificarea parametrului, a;tepta\i 3 secunde> data setat[ lumineaz[ intermitent ;i
este memorat[.

Tabel 1

Parametri Descriere Interval setare Setare ini\ial[

u01 Reglare valoare de temperatur[ pe tur 30-80° C 80° C

u02 Putere maxim[ arz[tor 1-5 5

Metodologia de func\ionare a arz[torului


u03 0-2 0
(a se vedea par. 3.1.)

Pentru a p[r[si meniul, ap[sa\i butonul „selectare mod de func\ionare – M” (Part. 2 – fig. 1) timp de 5 secunde.

Meniu parametri Service


Pentru a accesa meniul parametri, ap[sa\i butonul de programare „P” (part. 5 – fig. 1) timp de 10 secunde.
Pe ecran apare parametrul „t01”> identificat cu mesajul SET 01. Ap[sa\i butonul „P” (part. 5 – fig. 1) pentru a
derula lista parametrilor.
Pentru modificarea valorii unui parametru, ap[sa\i tastele + ;i – (part. 4 ;i 6 – fig. 1)> modificarea va fi
memorat[ automat. Dup[ modificarea parametrului, a;tepta\i 3 secunde> data setat[ lumineaz[ intermitent ;i
este memorat[.

Tabel 2
Parametri Descriere Interval de setare Setare ini\ial[
t01 Func\ie `nc[rcare pele\i 0 = Dezactivat[, 1 = Activat[ 0 = Dezactivat[
t02 Sond[ tur 0 = Dezactivat[, 1 = Activat[ 0 = Dezactivat[
t03 NU MODIFICA|I 51
t04 NU MODIFICA|I 12
t05 NU MODIFICA|I 5
t06 NU MODIFICA|I 80
t07 NU MODIFICA|I 10
t08 Valoare de referin\[ ventilator la Puterea 1 0-200 38
t09 NU MODIFICA|I 28
t10 Valoare de referin\[ ventilator la Puterea 2 0-200 74
t11 NU MODIFICA|I 38
t12 Valoare de referin\[ ventilator la Puterea 3 0-200 133
t13 NU MODIFICA|I 46
t14 Valoare de referin\[ ventilator la Puterea 4 0-200 150
t15 NU MODIFICA|I 53
t16 Valoare de referin\[ ventilator la Puterea 5 0-200 170
t17 NU MODIFICA|I 59
t18 NU MODIFICA|I 35
t19 NU MODIFICA|I 99
Pentru a p[r[si meniul, ap[sa\i butonul programare „P” (part. 5 – fig. 1) timp de 10 secunde.

5
SUN P7

1.5. Instruc\iuni de func\ionare

Func\ionarea arz[torului, odat[ instalat ;i reglat `n mod corespunz[tor, este complet automat[ ;i nu necesit[
nicio comand[ din partea utilizatorului. În cazul absen\ei combustibilului sau a unor defec\iuni, arz[torul se
opre;te ;i se blocheaz[. Se recomand[ alimentarea cu combustibil `nainte de epuizarea total[ pentru a evita
func\ionarea defectuoas[ a arz[torului.
Asigura\i-v[ c[ `n locul `n care este instalat arz[torul nu exist[ obiecte sau materiale inflamabile, gaze
corozive, substan\e volatile sau praf. Praful str]ns de ventilator ader[ pe partea rotativ[ ;i reduce debitul de
aer sau cauzeaz[ obstruc\ionarea discului de stabilitate a fl[c[rii, reduc]nd eficien\a acestuia.

Nu permite\i manevrarea arz[torului de c[tre persoane neavizate sau de c[tre copii.

Reglarea puterii maxime (param. u02) `n func\ie de centrala termic[


Tabelul 3
Putere KW
1 14
2 20
3 25
4 30
5 34

6
SUN P7

2. INSTALARE
2.1. Dispozi\ii generale
Acest aparat poate fi utilizat numai `n scopul pentru care a fost destinat. Acest aparat poate fi utilizat, `n
conformitate cu caracteristicile ;i ac\iunile sale ;i cu puterea sa termic[, pentru generatoare de c[ldur[ pe
combustibili solizi. Utilizarea `n alte scopuri este considerat[ necorespunz[toare ;i, `n consecin\[,
periculoas[. Nu este recomandat[ deschiderea sau manevrarea elementelor aparatului pentru a modifica
performan\ele sau scopul `n care este utilizat.
Dac[ arz[torul este completat cu dot[ri op\ionale, kit-uri, sau accesorii, este necesar[ utilizarea exclusiv[ a
produselor originale.

INSTALAREA :I SETAREA ARZĂTORULUI TREBUIE SĂ FIE EFECTUATĂ NUMAI DE CĂTRE


PERSONAL SPECIALIZAT :I CU O CALIFICARE ATESTATĂ, RESPECTÂND TOATE
INSTRUC|IUNILE DIN PREZENTUL MANUAL TEHNIC, DISPOZI|IILE LEGII ÎN VIGOARE,
PREVEDERILE NORMELOR NA|IONALE :I EVENTUALELE NORME LOCALE :I REGULI
TEHNICE ADECVATE.

2.2. Instalarea `n centrala termic[


Locul instal[rii
Locul `n care sunt instalate centrala termic[ ;i arz[torul trebuie s[ aib[ deschidere c[tre exterior `n
conformitate cu prevederile normelor `n vigoare.

Dac[ `n acela;i loc exist[ mai multe arz[toare sau exhaustoare (ventilatoare) care pot func\iona `mpreun[,
orificiile de aerisire trebuie s[ fie proiectate pentru func\ionarea simultan[ a tuturor aparatelor.

În locul de instalare nu trebuie s[ existe obiecte sau materiale inflamabile, gaze corozive sau substan\e
volatile care, aspirate de ventilator, pot obstruc\iona \evile interioare ale arz[torului sau capul de ardere.
Mediul ambiant trebuie s[ fie uscat ;i s[ nu fie expus la ploaie, z[pad[ sau ger.

Fixa\i arz[torul de u;[. Efectua\i racordurile electrice conform instruc\iunilor din capitolul IV (schema
electric[). În cazul `n care arz[torul este instalat pe o central[ termic[ Ferroli, folosi\i kit-ul adecvat de
modificare. Introduce\i sonda de temperatur[ (existent[ `n cutie) `n teaca din corpul centralei de font[ ;i
efectua\i racordurile electrice necesare.

ARZĂTORUL A FOST PROIECTAT PENTRU A FUNC|IONA MONTAT PE UN GENERATOR DE


CĂLDURĂ, (CAZAN) CU CAMERA DE ARDERE LA PRESIUNE NEGATIV{ (DEPRESIUNE).

RECIPIENTUL PENTRU PELE|I TREBUIE AMPLASAT ÎN A:A FEL ÎNCÂT RACORDUL FLEXIBIL
DINTRE :URUBUL MELCAT :I ARZĂTOR SĂ NU SUFERE DEFORMĂRI :I / SAU CUT{RI.

7
SUN P7

Fixarea pe centrala termic[

figura 4

2.3 Racorduri electrice


Arz[torul este dotat cu o reglet[ multipolar[ pentru conexiunile electrice< a se vedea la schema electric[ din
capitolul „4 Caracteristici ;i date tehnice” `n ceea ce prive;te conexiunile. Leg[turile care se vor efectua de
c[tre instalator sunt>
• Re\eaua de alimentare
• Contact de pornire de la distan\[
• Leg[tur[ motor ;urub melcat

Lungimea cablurilor de leg[tur[ trebuie s[ permit[ deschiderea arz[torului ;i eventual a u;ii centralei. În caz
de deteriorare a cablului de alimentare a arz[torului, `nlocuirea sa trebuie s[ fie efectuat[ numai de c[tre o
persoan[ abilitat[.
Arz[torul se conecteaz[ la o re\ea de curent electric monofazat, 230 V – 50 Hz.

A se verifica de c[tre personalul calificat eficien\a ;i conformitatea instala\iei de `mp[m]ntare<


produc[torul nu este responsabil pentru eventualele daune cauzate de lipsa `mp[m]nt[rii
instala\iei. A se verifica, de asemenea, ca instala\ia electric[ s[ fie `n conformitate cu puterea
maxim[ consumat[ de aparat, indicat[ pe pl[cu\a de pe centrala termic[.
Este important[ respectarea polarit[\ii (FAZĂ> cablu maro/NEUTRU> cablul albastru/MASĂ> cablul
galben-verde) la racordarea la re\eaua electric[.

8
SUN P7

2.4. Alimentarea cu combustibil


Dispozi\ii generale
Arz[torul trebuie s[ fie alimentat cu tipul de combustibil pentru care a fost proiectat, indicat pe pl[cu\a
aparatului ;i `n tabelul cu date tehnice de la cap. 4.3 din acest manual.
Recomand[m utilizatorului s[ foloseasc[ pele\i de bun[ calitate, deoarece cei cu o calitate sc[zut[ determin[
randamente calorice sc[zute, con\inut ridicat de cenu;[ av]nd drept consecin\[ opera\iuni de cur[\are
frecvente, posibilitate de uzur[ prematur[ a componentelor arz[torului expuse la foc, obstruc\ionarea
;urubului melcat ;i a arz[torului datorit[ excesului de rumegu; eliberat, blocarea func\ion[rii cauzat[ de
sedimentarea materialelor neinflamabile `n interiorul arz[torului.

Pozi\ionarea dispozitivului de aprindere ;i a gr[tarului

figura 5

gr[tar dispozitiv de aprindere

Înc[rcarea pele\ilor
Este posibil[ activarea `nc[rc[rii pele\ilor `n 40 de minute de la alimentarea electric[ a arz[torului.
În acest timp, sistemul efectueaz[ 3 tentative de 5 minute fiecare, `n timpul c[rora este activat doar ;urubul
melcat.
În timpul `nc[rc[rii nu este posibil[ aprinderea arz[torului.
Secven\a>
1. Alimenta\i arz[torul cu curent electric.
2. A;tepta\i `ncheierea fazei de pre-ventilare.
3. Ap[sa\i butonul de programare „P” (part. 5 – fig. 1) timp de 10 secunde.
- Pe ecran apare parametrul „tø1”> identificat cu mesajul SET 01.
- Selecta\i parametrul 1 pentru ini\ierea primei tentative de 5 minute. Pute\i `ntrerupe aceast[ tentativ[ `n
orice moment, set]nd parametrul 0.
- În cazul `n care prima tentativ[ nu a fost suficient[, se va repeta secven\a precedent[ set]nd parametrul
la 0 ;i apoi la 1> at]t `n ceea ce prive;te a doua c]t ;i a treia tentativ[ de `nc[rcare.
4. Pentru a efectua alte 3 tentative, deconecta\i ;i reconecta\i aparatul la re\eaua de alimentare cu energie
electric[.

9
SUN P7

3. SERVICE :I ÎNTRE|INERE
Toate opera\iunile de reglare, montare ;i `ntre\inere trebuie s[ fie efectuate numai de c[tre personalul abilitat
;i cu o calificare atestat[, `n conformitate cu normele `n vigoare. Personalul departamentului nostru de V]nz[ri
;i al Serviciului Tehnic Asisten\[ Clien\i Zonali v[ stau la dispozi\ie pentru orice informa\ie ulterioar[.
FERROLI S.p.A. nu `;i asum[ r[spunderea pentru pagubele materiale ;i/sau r[niri ale persoanelor care
deriv[ din utilizarea aparatului de c[tre persoane necalificate ;i neautorizate.

3.1. Metodologia de func\ionare a arz[torului


Pentru a comanda aprinderea arz[torului sunt prev[zute 3 metodologii>

A. Gestionarea Arz[torului (set[ri ini\iale)


Cererea de aprindere a arz[torului este activat[ exclusiv la `nchiderea contactului la bornele 7-8 (fig. 9).
Ceasul ;i programul s[pt[m]nal selectat sunt ignorate> este posibil, de asemenea, s[ nu fie
selectat[ ora corect[.

B. Gestionarea Arz[torului (Cu ceas intern sau Contact)


Cererea de aprindere a arz[torului poate fi activat[ de Ceas (`n timpul Func\ion[rii modului de Înc[lzire
Automat[ `n zona ON (Activare) sau al Func\ion[rii modului de Înc[lzire Manual[ On (Activare)) sau la
`nchiderea contactului la bornele 7-8 (fig. 9).
Este necesar[ selectarea Ceasului ;i eventual modificarea programului s[pt[m]nal selectat ini\ial.

C. Gestionarea Arz[torului (Cu ceas intern ;i Contact)


Cererea de aprindere a arz[torului este activat[ de Ceas (`n timpul Func\ion[rii modului de Înc[lzire Automat[
`n zona ON (Activare) sau al Func\ion[rii modului de Înc[lzire Manual[ On (Activare)) ;i la `nchiderea
contactului la bornele 7-8 (fig. 9).
Este necesar[ selectarea ceasului ;i eventual modificarea programului s[pt[m]nal selectat ini\ial.

Selec\ia A, B sau C se face de la meniul de utilizare a Ceasului.


Ap[sa\i butonul de selectare a modului de func\ionare „M” (part. 2 – fig. 1) timp de 5 secunde.
Ap[sa\i de dou[ ori butonul Programare „P” (part. 5 – fig. 1)
Pe ecran apare parametrul nr. 3> identificat cu mesajul SET 03

Seta\i la 00 pentru modul A, 01 pentru modul B, 02 pentru modul C prin intermediul tastelor + ;i – (part. 4 ;i
6 – fig. 1).
Odat[ selectat[ metodologia, a;tepta\i 3 secunde> data lumineaz[ intermitent ;i este memorat[. Pentru a
ie;i din meniu, ap[sa\i butonul de selectare a modului de func\ionare „M” (part. 2 – fig. 1) timp de 5
secunde.

10
SUN P7

3.2. Punerea `n func\iune


Verific[ri care se vor efectua la prima aprindere ;i dup[ toate opera\iunile de `ntre\inere care au condus la
deconectarea instala\iilor sau la o interven\ie asupra elementelor de siguran\[ sau a componentelor
arz[torului.

Înainte de aprinderea arz[torului


• Asigura\i-v[ c[ arz[torul este fixat `n central[ `n mod corespunz[tor, cu set[rile preliminare indicate `n
prealabil.
• Asigura\i-v[ c[ centrala termic[ ;i instala\ia sunt umplute cu ap[ sau ulei diatermic, c[ robinetele circuitului
hidraulic sunt deschise ;i c[ racordul de evacuare a fumului este liber ;i corect dimensionat.
• Verifica\i `nchiderea u;ii centralei, astfel `nc]t flac[ra s[ fie generat[ doar `n interiorul camerei de ardere.
• Verifica\i pozi\ionarea corect[ a ;urubului melcat ;i a tubului flexibil de leg[tur[ la arz[tor.
• Umple\i rezervorul cu pele\i.

Asigura\i-v[ c[ gr[tarul este curat (fig. 5).

Aprinderea arz[torului
• Conecta\i aparatul la re\eaua de alimentare cu energie electric[, `nchiz]nd `ntrerup[torul general din fa\a
arz[torului.
• Pentru a umple ;urubul melcat cu pele\i, vezi paragraful 2.3.
• ~nchide\i circuitul termostatelor (cazan / camer[).

Setarea arz[torului
1. Conecta\i un analizator de ardere la ie;irea centralei termice ;i l[sa\i s[ func\ioneze arz[torul `n regim
normal timp de 30 de minute< verifica\i `ntre timp func\ionalitatea conductei de evacuare a gazelor de
ardere.
2. ASIGURA|I-VĂ CĂ ~N CAMERA DE ARDERE ESTE DEPRESIUNEA.
3. Verifica\i arderea la puterea maxim[ a arz[torului (reglat[ `n func\ie de puterea nominal[ a centralei
termice).
4. Dac[ procentul de O2 din gazele de ardere nu este cuprins `ntre 5% ;i 9%, schimba\i valoarea setat[
pentru ventilator, modific]nd parametrul respectiv (vezi paragraful „Meniu parametri service” ;i tabelul 2
din cap. 1.4).
5. Verifica\i celelalte trepte ale arz[torului, reduc]nd valoarea parametrului u02 p]n[ la 1 (vezi paragraful
„Meniu parametri service” ;i tabelul 1 din cap. 1.4).
6. Regla\i parametrul u02 la valoarea corespunz[toare.

11
SUN P7

3.3 Între\inere
Arz[torul necesit[ o `ntre\inere periodic[, cel pu\in o dat[ pe an, care trebuie efectuat[ de c[tre personal
calificat.
Opera\iunile de baz[ de efectuat sunt>
• verificarea ;i cur[\area componentelor interne ale arz[torului ;i ale centralei termice conform instruc\iunilor
din paragrafele de mai jos.
• analiza complet[ a arderii (dup[ func\ionarea `n regim cel pu\in 10 minute) ;i verificarea corectitudinii
set[rilor.

Deschiderea capacului ;i demontarea arz[torului


Înainte de a efectua orice opera\iune de `ntre\inere sau verificare `n interiorul arz[torului, `ntrerupe\i
alimentarea electric[ a arz[torului ac\ion]nd `ntrerup[torul general al instala\iei.

Pentru deschidere>
Desface\i ;uruburile (A) ;i `ndep[rta\i capacul (B). Astfel, ave\i acces direct la componentele interne, motorul,
oblonul etc.

Pentru demontare>
Desface\i ;uruburile (A) ;i `ndep[rta\i capacul (B), de;uruba\i piuli\a (C) ;i deconecta\i corpul, de;uruba\i
;uruburile de fixare (D) ;i extrage\i duza (E).

figura 6

12
SUN P7

Verificarea pe p[r\i ;i pe componente

Ventilatorul
Asigura\i-v[ c[ `n interiorul ventilatorului ;i pe paletele acestuia nu s-a depus praf> acesta reduce debitul de
aer ;i cauzeaz[, `n consecin\[, o ardere poluant[.

Capul de ardere
Asigura\i-v[ c[ toate componentele capului de ardere sunt `ntregi, nedeformate de temperatura `nalt[, f[r[
impurit[\i provenite din mediul ambiant ;i pozi\ionate corect.

Fotorezisten\a
Cur[\a\i geamul de eventualele particule de praf. Fotorezisten\a este fixat[ prin ap[sare, iar pentru a o
extrage, trage\i-o `n exterior.

3.4. Rezolvarea problemelor


Arz[torul este dotat cu un sistem avansat de autodiagnoz[. În cazul unei anomalii a arz[torului, afi;ajul (Part.
7 – fig. 1) lumineaz[ intermitent indic]nd codul anomaliei.
Exist[ ;i anomalii care cauzeaz[ blocaje permanente (redate prin litera „A”)> pentru reluarea func\ion[rii,
ap[sa\i tasta „P” (Part. 5 – fig. 1) timp de 1 secund[< dac[ arz[torul nu porne;te, este necesar mai `nt]i s[ se
remedieze anomalia.
Alte anomalii cauzeaz[ blocaje temporare (redate prin litera „F”) ;i sunt remediate automat de `ndat[ ce
valoarea reintr[ `n c]mpul de func\ionare normal al arz[torului.
Lista anomaliilor
Cod Anomalie Cauz[ Solu\ie
- recipientul de pele\i gol - umplerea cu pele\i a recipientului
- cablul ;urubului melcat `ntrerupt sau - reface\i leg[tura
deconectat - `nlocui\i ;i goli\i capul recipientului de
A01 blocare lipsa - rezisten\a elementului de aprindere pele\i
aprinderii stricat[ - goli\i-l ;i cur[\a\i-l
- capul de ardere murdar - elibera\i-o, verifica\i eventuala
- conducta de alimentare cu pele\i obstruc\ionare a capului de ardere ;i
obstruc\ionat[ eventual goli\i-o
- fotorezisten\a `n scurtcircuit
F02 Anomalia flac[r[ - lumin[ str[in[ `mbrac[ fotorezisten\a - `nlocui\i fotorezisten\a
defectuoas[ - lumina exterioar[ ilumineaz[ fotorezis- - elimina\i sursa de lumin[
ten\a
A02 Blocare din cauza Anomalia F02 generat[ consecutiv la
- a se vedea anomalia F02
fl[c[rii defectuoase interval de ½ de or[
- verificarea parametrilor transparen\i
- parametri de aprindere incorec\i
Blocarea termostatu- 03=51 ;i 04=12
A04 - centrala termic[ sub presiune
lui de siguran\[ ;urub - cur[\a\i ;i verifica\i tirajul minim
- termostat de siguran\[ stricat
melcat corect al co;ului (10Pa)
- `nlocui\i
- tubul de leg[tur[ senzor de presiune
- `nlocuire
F05 Anomalie reglarea strivit
- `nlocuire
presiunii conductei - motorul ventilatorului stricat
- cur[\are
- ventilator murdar
Anomalia traductoru-
F06
lui de presiune - cabluri `ntrerupte - verifica\i cablurile ;i `nlocui\i senzorii
(deconectat)
Anomalia sond[ corp - senzor stricat
F10
central[ termic[ - cabluri `n scurtcircuit - verifica\i cablurile ;i `nlocui\i senzorii
(dac[ este activat[) - cabluri `ntrerupte

13
SUN P7

4. CARACTERISTICI :I DATE TEHNICE


4.1. Dimensiuni

figura 7

4.2. Vedere general[ ;i principalele componente

figura 8

Legend[
1. Traductor de presiune 8. Termostat 85°
2. Unitate de comand[ 9. Tub pentru `nc[rcarea arz[torului
3. Corpul arz[torului 10. Motor
4. Reglet[ 11. Ventilator
5. Interfa\[ utilizator 12. Duz[
6. Rezisten\[ 13. Gr[tar
7. Fotorezisten\a

14
SUN P7

4.3. Tabel cu date tehnice


Date Unitate de m[sur[ Valoare

Putere termic[ max. kW 34,1 (Q)

Putere termic[ min. kW 13,7 (Q)

Distribu\ie combustibil max. kg/h 7,2

Distribu\ie combustibil min. kg/h 2,9

Indice de protec\ie electric[ IP X0D

Tensiune de alimentare/frecven\[ V/Hz 230/50

Putere electric[ absorbit[ W 100

Putere electric[ aprinz[tor W 300

Greutate f[r[ `nc[rc[tur[ Kg 11

Capacitate rezervor litri 195

Con\inut rezervor kg 140


Dimensiuni Pele\i
mm 6/35
(diametru maxim / lungime)
Depresiunea camerei de ardere mbar -0.2

15
SUN P7

4.4.Schema electric[

Legend[
FR Fotorezisten\[
16 Ventilator
34 Senzor temperatura `nc[lzire
UTILIZATOR BIT01.02

218 Termostat siguran\[ rezervor pelet[


239 Element de aprindere
297 Traductor de presiune a aerului
A Alimentare electric[
INTERFA|Ă

B :urub melcat motor


C Contact comand[ la distan\[
D Semnalizare blocaj
E Resetare arz[tor figura 9

Important> `nainte de conectarea unei comenzi la distan\[, scoate\i puntea (;trapul) din regleta 7-8.

16
FERROLI S.p.A. `;i declin[ orice responsabilitate pentru posibilele inexactit[\i con\inute `n prezentul
manual, dac[ acestea se datoreaz[ unor erori de tipar sau de transcriere. Ne rezerv[m dreptul de a
aduce produselor proprii orice modificare ce reiese a fi necesar[ sau util[, f[r[ a prejudicia caracteristicile
esen\iale.