Sunteți pe pagina 1din 5

Lobsang Rampa Cel mai bun mijloc de a se pregãti pentru cãlãtoria astralã este de a refl

ecta îndelung. Trebuie sã se gândeascã la acest lucru foarte serios, considerându-l sub to
ate aspectele sale, pentru cã ceea ce se gândeºte astãzi se va gândi mâine, ºi ceea ce se g
astãzi sã se facã sã poatã deveni realitate mâine. Întrebaþi-vã de ce voiþi sã cãlãtoriþi
od deschis întrebarea. Care este scopul vostru? Este vorba de o simplã curiozitate?
Doriþi sã spionaþi pe ceilalþi fãrã ºtirea lor, sã vã luaþi zborul în noapte ºi sã aruncaþi
toarele lor? Dacã aceasta este intenþia voastrã, este mai bine ca niciodatã sã nu parveniþi
a vã elibera corpul vostru astral. Trebuie sã vã asiguraþi cã scopurile voastre sunt juste
ºi bune înainte de a încerca sã cãlãtoriþi astfel. O datã ce veþi fi siguri cã scopurile v
t sã suporte inspecþia cea mai strictã, pregãtiþi-vã pentru gradul urmãtor. Culcaþi-vã, sin
d grijã sã nu fiþi obosit, asigurându-vã cã puteþi rãmâne treaz. Toatã lumea poate sã cãlãt
dar cea mai mare parte a oamenilor care nu sunt antrenaþi la aceasta adorm prea re
pede, ceea ce stricã totul! Atunci culcaþi-vã înainte de a fi foarte obosit, instalaþi-vã c
mai confortabil posibil în patul vostru ºi apoi GÂNDIÞI foarte puternic cã veþi ieºi din co
l vostru. Destindeþi-vã, destindeþi-vã în mod complet. Aveþi o crampã în degetul mare de la
or? Urechea vã produce mâncãrime? Simþiþi o durere în adâncul rinichilor? Toate aceste neca
i vã vor revela cã nu sunteþi complet destins. Trebuie sã vã relaxaþi la fel cum o pisicã a
mitã se relaxeazã. În sfârºit, o datã ce veþi fi totuºi sigur de a fi perfect destins imagi
eva” iese din corpul vostru. Imaginaþi-vã cã sunteþi gazul care scapã din burete. Veþi înce
oate u oare furnicãturi, veþi auzi poate mici scrâ niri sau pârâituri, afarã dacã nu aþi av
nici” în ceafã. Perfect. Asta înseamnã cã v-aþi eliberat. În acest moment trebuie mai ales
i caþi. Este indispensabil de a nu avea fricã, trebuie sã nu aveþi nici o teamã pentru cã p
ca sau frica vã vor aduce în mod brutal în corpul vostru i
aceasta vã va înspãimânta, i vã va împiedica de asemenea sã cãlãtoriþi în mod con tient în
mai multe luni. Cãlãtoria astralã este normalã i nu prezintã absolut nici un risc. Nimeni
u poate sã punã stãpânire pe corpul vostru, nimeni nu poate sã vã facã rãu. Cel mai rãu luc
poate sã vi se întâmple este frica pe care o resimþiþi sau simþiþi, sau vederea entitãþilo
se ale astralului care î i vor face o plãcere din a vã speria mai mult. Aceste entitãþi nu
ot sã vã facã nici un rãu, dar le amuzã enorm de a vã cauza o spaimã care vã va face sã fug
cãtre corpul vostru fizic. Nu este nevoie deloc sã cuno ti secrete pentru a cãlãtori în as
ral, este de ajuns sã ai încredere! Este de ajuns sã-þi spui cu fermitate cã urmeazã sã cãl
cu corpul astral rãmânând totu i treaz. ªi cel mai bun mijloc de a ajunge la aceasta este
de a vã imagina cã deja cãlãtoriþi, cã v-aþi pãrãsit corpul propriu. Imaginaþi-vã, “vedeþiv
in corpul vostru material ºi plutind câþiva centimetri faþã de acest corp imobil. Gândiþi-v
aceasta în mod puternic, imaginaþi-vã cã sunteþi în aer ºi mai curând sau mai târziu aceast
adevãrat. Veþi fi deodatã uimit de a constata cã plutiþi într-adevãr ºi cã vã contemplaþi
ul vostru de carne cu gura deschisã, adormit poate ºi sforãind, pentru cã, odatã ce aþi ieº
puþin importã cã adoarme corpul vostru; cãci dacã aþi ieºit atunci când corpul vostru era
treaz veþi putea sã vã amintiþi cele mai mici detalii ale cãlãtoriei voastre. Iatã ceea ce
ebuie sã vã imaginaþi: dv. vã odihniþi pe patul dv., complet destins, în poziþia care vã co
cel mai mult cu condiþia ca ea sã fie confortabilã ºi relaxantã. Apoi vã gândiþi la dv. în
le de a pãrãsi în mod lent înveliºul de carne pentru a vã ridica puþin câte puþin ºi sã plu
ntimetri, sau la câþiva metri de corpul terestru. Nu vã fie fricã dacã vã simþiþi puþin clã
lansat), cãci nu se poate sã vi se întâmple nici un rãu. Dv. nu puteþi cãdea. Când aþi ajun
est stadiu, odihniþi-vã puþin. Nu miºcaþi deloc, nu vã temeþi de nimic, sã nu aveþi nici ce
icã impresie
de a fi obþinut o victorie, odihniþi-vã în mod liniºtit timp de câteva clipe. Apoi, dacã vã
cã sunteþi capabil de a suporta ºocul, priviþi în jos, contemplaþi înveliºul pe care tocmai
pãrãsit. El vã va apare desigur grosolan, greoi, ca o grãmadã de materie. Atunci, nu sunteþ
satisfãcut de a-l fi pãrãsit? Acum spuneþi-vã cã puteþi sã contemplaþi lumea exterioarã. F
la voinþa voastrã, gândiþi-vã cã voiþi sã vã ridicaþi, urcaþi cãtre plafon ºi traversaþi ac
pãþi nimic, nu veþi fi rãnit, nici zguduit. Gândiþi simplu cã plutiþi, cã zburaþi. Când ve
at acoperiºul, opriþi-vã la 5 sau 6 metri ºi priviþi în jurul vostru. Este uºor sã vã opriþ
ur ºi simplu cã vã imobilizaþi. Priviþi în jurul vostru, contemplaþi cartierul vostru aºa c
l-aþi vãzut niciodatã, obiºnuiþi-vã sã fiþi eliberat de corpul vostru. Obiºnuiþi-vã sã vã
cercaþi sã zburaþi în jurul grupului de case. Este uºor! Este de ajuns sã vã stabiliþi un s
este de ajuns de a vã spune cu ce vitezã voiþi sã vã deplasaþi, în mod lent, ca dus de briz
u în mod rapid, cu viteza gândului. Mulþi oameni îmi scriu pentru a-mi spune cã ei au încer
at tot dar cã, pentru un motiv pe care ei nu ºi-l explicã, ei nu ajung sã cãlãtoreascã în a
. O persoanã îmi scrie: “Am resimþit o bizarã furnicãturã la ceafã, am crezut cã eram ataca
fost fricã“. O alta afirmã: “Aveam impresia cã sunt paralizat pe patul meu ºi vedeam ca un
fel de tunel lung ºi roºu cu lumina în capãt, ceva ce nu pot sã descriu”. ªi un al treilea:
e groaznic! Am cãzut în afara corpului meu ºi mi-a fost atât de fricã încât m-am întors rep
acesta”. Spuneþi mai bine cã acestea sunt simptome curente, perfect normale. Fiecare d
in aceste simptome poate sã se producã atunci când se iese în mod con tient pentru prima d
atã. Acestea sunt semne bune. Aceasta înseamnã cã e ti capabil sã cãlãtore ti în mod con ti
, cã ai într-un anumit fel mâna pe mânerul u ii, i cã u a începe sã se întredeschidã. Dar
ca, chiar pe pragul acestei minunate aventuri, e ti deîndatã retrimis în acest trist învel
i de argilã.
Numai frica singurã este aceea care poate provoca dificultãþi. Restul tot poate fi depã it
u or, în timp ce frica ... Ei bine, dacã sunteþi incapabil de a vã stãpâni frica de necuno
t, ce putem face pentru dv.? Trebuie sã vã ajutaþi voi în ivã, sã faceþi eforturi. Nu este
de a strecura o piesã într-un distribuitor i de a primi o trusã completã de cãlãtorie în
l, o tiþi. Atunci sã fim preci i: Când veþi simþi o furnicãturã, aceasta înseamnã cã corpu
al se elibereazã de corpul fizic i cã aceasta provoacã o iritare, pentru cã cele douã corp
ri nu sunt încã obi nuite sã se separe unul de altul. Îmi permit aici sã fac o digresiune.
criind acest capitol consacrat cãlãtoriei în astral, a trebuit sã mã gândesc la aceasta cu
rea multã intensitate cãci deodatã m-am regãsit afarã, plutind deasupra casei. [...] Când o
persoanã alungitã, care încearcã o cãlãtorie în astral, se simte deodatã paralizatã, este u
perfect normal i nu este motiv de a te nelini ti. Aceasta înseamnã pur i simplu cã separa
ea celor douã corpuri împiedicã orice mi care în corpul fizic. Este de altfel fals de a vo
rbi de paralizie cãci este vorba doar de o dorinþã de a nu mi ca. Cât prive te impresia de
privi în fundul unui tunel, ro u, negru sau gri sau nu importã ce culoare, este de as
emenea semn bun, aceasta vrea sã zicã cã se iese din sine. Singurul risc care se poate
întâmpina este frica de a avea fricã, cãci toate aceste lucruri sunt de o perfectã simpli
tate, normale i obi nuite. Ele nu au nimic neobi nuit. Panica este de temut totu i, cãci
ea vã constrânge sã reintraþi brusc în corpul vostru fizic i dacã vã “primiþi” rãu, veþi s
toatã ziua i va trebui o bunã noapte de somn pentru a permite astralului sã relocuiascã c
um trebuie în fizic. Se întâmplã câteodatã ca dupã ce s-a ie it din corp sã se resimtã o im
ruliu sau de tangaj. Este normal. Aceasta înseamnã simplu cã nu s-a obþinut încã obi nuinþ
a-þi controla corpul astral.
Imaginaþi-vã o persoanã care învaþã sã conducã o ma inã. Se urcã în auto, se demareazã i s
olan prea bruscã; atunci se încearcã sã se rectifice manevra întorcând de cealaltã parte,
merge prea departe. Vehiculul merge la dreapta, la stânga, pânã ce se învaþã sã se orientez
mod corect. Este exact ceea ce se petrece în astral. Se iese din corpul sãu i apoi se
nelini te te, nu se mai tie cum sã facã pentru a se ridica i se ezitã, se balanseazã. În
moment, singurul lucru de fãcut este de a se imagina cã într-adevãr ai ie it. Veþi spune fã
ialã cã mã repet. O fac în mod voit, în cuno tinþã de cauzã, pentru cã dv. aveþi nevoie sã
faptul cã, cãlãtoria astralã este normalã, este u oarã, fãrã cel mai mic pericol. Trebuie
aþi sã nu aveþi fricã pentru cã teama încetine te progresul nostru. Este o frânã prea bruta
d vã este fricã nu vã mai puteþi controla. Atunci, încã o datã, sã nu aveþi fricã, pentru c
solut nimic de temut în astral. A-þi pãrãsi corpul fizic, a pluti în mod liber în aer, este
o aventurã absolut minunatã. Nimic nu vã obligã sã mergeþi prea departe, puteþi în mod simp
lãsaþi în derivã, la câþiva metri de sol. Veþi simþi curenþii de aer calzi sau reci care vã
ales când veþi trece pe deasupra arborilor. Arborii provoacã curenþi elevatori umezi i p
lãcuþi. ªi dacã vã lãsaþi sã planaþi deasupra unei pãduri, veþi simþi vitalitatea voastrã c
e sã tii sã apreciezi bucuriile cãlãtoriei astrale. Nu existã cuvinte capabile de a le des
rie. V-aþi pãrãsit corpul i vã simþiþi liber, eliberat de contingenþele materiale, aveþi i
de-a scânteia, i aceasta vã provoacã o plãcere inefabilã. Veþi cunoa te aceste bucurii da
o vreþi cu adevãrat. Mii de oameni mi-au scris pentru a-mi spune cã ei au fost surprin i
de u urinþa acestor cãlãtorii, pentru a-mi povesti aventurile lor astrale. Ceea ce ei a
u fãcut, voi puteþi de asemenea sã faceþi. Sã încercãm acum sã gãsim ceea ce vã împiedicã d
eastã fericire. Mai intâi, dormiþi singur? Într-o camerã separatã? Pentru cã dacã împãrþiþi
ltã persoanã va fi destul de dificil; celãlalt ocupant poate sã se întoarcã i sã tulbure p
ea în
astral. Trebuie deci sã fiþi singur, cu totul singur într-o camerã. Este imposibil de a
cãlãtori în astral atunci când se trãie te într-un dormitor de colegiu sau dormitor comun d
xemplu, i nu este u or nici atunci când e ti tânãr cãsãtorit! Trebuie sã fiþi singur, sã v
piritul pe cãlãtoria în astral, i totul va deveni u or. Dupã scrisorile pe care le primesc
i pare cã cel mai mare defect al celor care vor sã cãlãtoreascã în astral ar fi nerãbdarea.
ericanii în special vor sã ajungã la aceasta imediat. Ei nu vor sã a tepte, nici sã facã ef
uri, ei nu au nici un fel de rãbdare. Ei ar voi sã ajungã la aceasta imediat, ieri sau
alaltãieri dacã este posibil! Dar nu astfel stau lucrurile; trebuie mai întâi sã te pregãt
i. Trebuie sã te deprinzi sã fii rãbdãtor, la fel cum ai fi fost þintuit la pat timp de tr
ei luni, trebuie sã ai rãbdarea de a reînvãþa sã mergi. Fiþi deci rãbdãtor i aveþi încrede
unteþi capabil de a face ceea ce doriþi. Imaginaþi-vã cã plutiþi deasupra corpului vostru p
ntru cã imaginaþia este o forþã motrice puternicã. ªi dacã nu aþi ajuns la aceasta din prim
nu disperaþi, perseveraþi. Când veþi fi ajuns sã ie iþi din corpul vostru, restul va fi de
simplitate copilãreascã. Cãlãtoria în astral este lucrul cel mai simplu din lume. Sã respir
necesitã un efort, pe când cãlãtoria astralã nu necesitã decât negaþia totalã a efortului.
dare, ceea ce împiedicã oamenii sã se deplaseze în astral este oboseala. Î i petrece toatã
a sã galopeze în toate sensurile ca o gãinã care i-a pierdut puii, se precipitã la cinema,
la supermagazin, în week-end, la lucru. ªi apoi se culcã, complet epuizat i î i imagineazã
a putea sã plece în astral. Este imposibil desigur. Dacã e ti prea obosit adormi, uiþi toa
te intenþiile sau mai curând se uitã la de teptare tot ceea ce s-a vãzut în timpul cãlãtori
oatã lumea se plimbã în astral în timpul somnului, dar ceea ce este mai interesant este
de a pleca treaz bine, în scopul de a-þi aminti tot. Când se vine pe lume, medicul sau
moa a dã copilului o micã palmã pe fese i acesta scoate un strigãt care pune în mi care r
aþia. Îmi este imposibil, desigur, sã vin sã vã dau o micã palmã pe fese în scopul de a vã
în astral! Dar este atât de simplu, este de ajuns sã cuno ti trucul.
A a cum am vãzut, nerãbdarea i oboseala sunt cele douã cauze principale de e ec. Dar exist
o a treia, constipaþia. Dacã sunteþi constipat sunteþi de o atât de rea dipoziþie încât nef
ta formã astralã este întemniþatã într-un înveli de argilã fetid. Constipaþia este flagelu
aþiei i, pentru cã este absolut necesar de a nu fi constipat pentru a urma studiile n
oastre astrale, noi ar trebui sã consacrãm un capitol întreg sãnãtãþii. Continuaþi deci lec
dv. i veþi învãþa cum puteþi sã vã debarasaþi de constipaþia voastrã. Odatã ce v-aþi elibe
oate de eurile care îl stânjenesc, vã veþi simþi mult mai u or i mai liber de a cãlãtori î
...] V-am explicat îndelung cum sã ie iþi din corpul vostru; spuneþi-vã cã o puteþi face, a
puteþi întotdeauna sã reveniþi de acolo. Dar esenþialul este de a te reîntoarce de acolo câ
ai agreabil posibil, pentru cã dacã vã îmbãtaþi de noua voastrã libertate i sãriþi cu amân
le odatã în înveli ul vostru carnal, riscaþi sã aveþi migrenã. Atunci când reveniþi din cãl
astralã, vã vedeþi înveli ul vostru carnal întins pe pat, gura deschisã, ochii închi i, mem
bandonate. Trebuie sã reintraþi în el. Imaginaþi-vã coborând încet, foarte foarte încet. Ap
d sunteþi exact deasupra, luaþi aceea i atitudine cu aceea a corpului, plasaþi membrele în
aceea i poziþie. ªi apoi vã lãsaþi sã fiþi absorbiþi, ca umiditatea de cãtre o sugativã. S
corp (îl veþi gãsi rece, fãrã îndoialã, i puþin lipicios). Aþi reintrat, ca sã spunem a a,
riu fãrã lovire, fãrã oc, fãrã neplãceri. Sã presupunem totu i cã sunteþi neîndemânatic i
sc. Veþi avea atunci o durere de cap atroce, veþi încerca chiar ameþeli. În acest caz nu e
ste decât un singur lucru de fãcut - remediile, medicamentele sau aspirina nu vã vor l
ini ti - care este simplu i totu i eficace : Lungiþi-vã, picioarele unite, mâinile împreun
, rãmâneþi imobil i forþaþi-vã sã adormiþi, chiar i numai pentru câteva minute. În timpul
, oricât de scurt ar fi, corpul astral va ie i din corpul fizic apoi se va reintegra
gãsind poziþia exactã. Odatã ce el va fi revenit,
veþi încerca o minunatã senzaþie de bunã stare i durerile voastre vor fi dispãrut. Este fo
e simplu. În acest capitol am vorbit prea îndelung despre cãlãtoria în astral i fãrã îndoi
repetat. Dar era necesar pentru a vã permite de a vã fixa bine aceastã idee de u urinþã. V
putea ajunge la aceasta cu condiþia de a nu face prea multe eforturi, i de a avea
rãbdare.