Sunteți pe pagina 1din 6

GUVERNUL

HOTĂRÎRE Nr. 827 din 16.12.2009


pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea
Agenţiei Rezerve Materiale, structurii şi efectivului-limită ale
aparatului central al acesteia
Publicat : 22.12.2009 în Monitorul Oficial Nr. 189-190 art Nr : 919
În scopul executării prevederilor art.II al Legii nr.21-XVIII din 18 septembrie 2009 pentru
modificarea Legii nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2009, nr.149, art.412) şi Legii nr.589-XIII din 22 septembrie 1995 privind rezervele materiale
de stat şi de mobilizare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.11-12, art.114), cu
modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă:
Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Rezerve Materiale, conform anexei nr.1,
reorganizate prin divizarea Agenţiei Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare, cu
transferul personalului şi preluarea bunurilor materiale şi mijloacelor financiare destinate realizării
atribuţiilor în domeniul rezervelor materiale de stat şi de mobilizare;
Structura aparatului central al Agenţiei Rezerve Materiale, conform anexei nr.2;
Lista instituţiilor şi organizaţiilor subordonate Agenţiei Rezerve Materiale, conform anexei nr.3;
Lista întreprinderilor şi societăţilor pe acţiuni administrate de Agenţia Rezerve Materiale, conform
anexei nr.4;
Modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.5;
Lista hotărîrilor de Guvern ce se abrogă, conform anexei nr.6.
2. Se stabileşte efectivul-limită al aparatului central al Agenţiei Rezerve Materiale în număr de 33
unităţi cu un fond anual de retribuire a muncii, conform legislaţiei în vigoare.

PRIM-MINISTRU Vladimir FILAT


Contrasemnează:
Ministrul muncii, protecţiei
sociale şi familiei Valentina Buliga
Ministrul finanţelor Veaceslav Negruţa

Nr. 827. Chişinău, 16 decembrie 2009.


Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr.827
din 16 decembrie 2009
REGULAMENTUL
privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Rezerve Materiale
I. Dispoziţii generale
1. Domeniul de reglementare al Regulamentului
Prezentul Regulament stabileşte:
statutul juridic al Agenţiei Rezerve Materiale (în continuare – Agenţia) şi locul ei în structura
autorităţii publice centrale;
misiunea, sarcinile de bază, atribuţiile şi drepturile;
administrarea activităţii.
2. Statutul juridic al Agenţiei şi locul ei în structura autorităţii publice centrale
Agenţia este o autoritate administrativă centrală care activează în subordinea Guvernului.
Agenţia este persoană juridică cu sediul în mun.Chişinău, dispune de ştampilă cu Stema de Stat a
Republicii Moldova, de conturi trezoreriale, valutare şi de alte atribute necesare.
3. Cadrul legal de activitate al Agenţiei
Agenţia îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, legislaţia în
vigoare, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, hotărîrile Parlamentului, ordonanţele, hotărîrile şi
dispoziţiile Guvernului, alte acte normative, precum şi cu prevederile prezentului Regulament.
II. Misiunea, funcţiile de bază, atribuţiile şi drepturile Agenţiei
4. Misiunea
Agenţia realizează politicile statului în domeniul rezervelor materiale de stat şi de mobilizare (în
continuare – rezervele materiale ale statului), create în scopul de a interveni operativ pentru apărarea
ţării, protecţia populaţiei şi a economiei în situaţii excepţionale determinate de calamităţi naturale,
epidemii, epizootii, accidente industriale sau nucleare, fenomene sociale sau economice, conjuncturi
externe şi în caz de război.
Pentru promovarea politicilor statului în domeniul rezervelor materiale ale statului, în subordinea
Agenţiei funcţionează instituţii, întreprinderi şi organizaţii.
5. Funcţiile de bază
Agenţia are următoarele funcţii:
1) administrarea, coordonarea activităţilor şi exercitarea controlului în domeniul rezervelor materiale
ale statului;
2) crearea rezervelor materiale de stat, acumularea, livrarea (stocarea) şi păstrarea bunurilor materiale
destinate pentru:
a) aplicarea unor măsuri urgente de lichidare a consecinţelor calamităţilor naturale;
b) protecţia populaţiei în caz de situaţii excepţionale determinate de calamităţi naturale, epidemii,
epizootii, accidente industriale, fenomene sociale sau economice, în alte cazuri de forţă-majoră;
c) intervenirea operativă pentru asigurarea funcţionării stabile a economiei naţionale în condiţii
extreme;
d) asigurarea Forţelor Armate în condiţii de asediu şi de război, în partea ce vizează rezervele
materiale ale statului;
e) acordarea de ajutor umanitar din rezervele materiale de stat;
3) crearea rezervelor de mobilizare, acumulare, livrare (stocare) şi păstrare a lor la întreprinderi,
organizaţii şi asociaţii, conform sarcinilor de mobilizare aprobate de Guvern, pentru a contribui la:
a) organizarea fabricării producţiei necesare statului, Forţelor Armate şi populaţiei în situaţii
excepţionale, pe timp de asediu şi de război;
b) funcţionarea neîntreruptă a întreprinderilor industriale, de transport, instituţiilor de ocrotire a
sănătăţii şi obiectelor de telecomunicaţii în situaţii excepţionale, pe timp de asediu şi de război;
c) protecţia populaţiei şi a trupelor armate, acordarea asistenţei medicale, în condiţiile aplicării
mijloacelor de nimicire în masă şi în caz de situaţii excepţionale;
d) protecţia animalelor şi a plantelor agricole în condiţiile aplicării mijloacelor de nimicire în masă şi
în caz de situaţii excepţionale;
e) desfăşurarea în situaţii excepţionale şi în timp de asediu şi de război a lucrărilor de restabilire a
căilor ferate, autostrăzilor, liniilor şi instalaţiilor de telecomunicaţii şi sistemelor de alimentare cu
energie electrică;
f) acordarea de ajutor umanitar din rezervele de mobilizare;
4) participarea, conform competenţei, la realizarea documentelor de politici prin eliberarea bunurilor
materiale din rezervele materiale ale statului:
a) la lichidarea consecinţelor calamităţilor naturale, determinate de situaţii excepţionale, şi în alte
cazuri de forţă-majoră;
b) la acordarea asistenţei autorităţilor publice centrale şi locale pentru reabilitarea obiectivelor din
diferite ramuri ale economiei naţionale;
5) asigurarea asistenţei metodologice instituţiilor, întreprinderilor, organizaţiilor şi autorităţilor
administraţiei publice locale privind modul şi condiţiile de livrare (stocare), păstrare şi eliberare a
bunurilor materiale din rezervele materiale ale statului.
6. Atribuţiile
Pentru realizarea funcţiilor de bază ce-i revin, Agenţia exercită următoarele atribuţii:
1) elaborează şi prezintă Guvernului spre aprobare Nomenclatorul bunurilor materiale din rezervele
de stat şi Nomenclatorul bunurilor materiale din rezervele de mobilizare, stabileşte nivelurile maxime şi
cele intangibile ale stocurilor, coordonate cu ministerele şi alte autorităţi administrative centrale;
2) asigură îndeplinirea sarcinilor de acumulare, împrospătare şi înlocuire a bunurilor materiale din
rezervele materiale ale statului stocate la instituţiile, întreprinderile şi organizaţiile create în acest scop şi
subordonate Agenţiei, la întreprinderile şi organizaţiile subordonate altor organe centrale de specialitate
ale administraţiei publice şi ale autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi în spaţiile altor
agenţi economici, în bază de contract;
3) organizează păstrarea şi deservirea rezervelor materiale ale statului la instituţiile, întreprinderile şi
organizaţiile create în acest scop şi subordonate Agenţiei, la întreprinderile şi organizaţiile subordonate
altor organe centrale de specialitate ale administraţiei publice şi ale autorităţilor administraţiei publice
locale, precum şi în spaţiile unor agenţi economici, în bază de contract, indiferent de tipul lor de
proprietate;
4) încheie contracte şi acorduri adiţionale privind achiziţionarea şi livrarea bunurilor materiale în
rezervele materiale ale statului;
5) eliberează, în modul stabilit, bunurile materiale din rezervele materiale ale statului;
6) determină şi aplică preţuri libere la bunurile materiale livrate (stocate) şi eliberate din rezervele
materiale ale statului în modul stabilit;
7) asigură restituirea (achitarea) datoriilor de către beneficiarii de bunuri materiale, eliberate din
rezervele materiale ale statului;
8) elaborează, în comun cu organele de resort, şi aprobă regulamente, instrucţiuni, dispoziţii privind
modul şi condiţiile de livrare (stocare), păstrare şi eliberare a bunurilor materiale din rezervele materiale
ale statului;
9) exercită controlul asupra executării prevederilor actelor normative care reglementează domeniul de
activitate al Agenţiei şi aplică măsuri pentru prevenirea şi lichidarea oricăror încălcări ale acestora;
10) efectuează coordonarea metodologică privind organizarea evidenţei statistice şi contabile unice a
bunurilor materiale din rezervele materiale ale statului, precum şi privind circulaţia lor; asigură, în
modul stabilit, prezentarea dărilor de seamă statistice şi contabile de către instituţiile, întreprinderile şi
organizaţiile subordonate Agenţiei, întreprinderile şi organizaţiile subordonate altor organe centrale de
specialitate ale administraţiei publice şi ale autorităţilor administraţiei publice locale şi de către
depozitarii responsabili;
11) prezintă Ministerului Finanţelor dările de seamă financiare, în modul şi termenele stabilite;
12) prezintă Guvernului, în modul stabilit, informaţii privind îndeplinirea sarcinilor de acumulare,
disponibilul şi circulaţia bunurilor materiale din rezervele de stat şi rezervele de mobilizare;
13) determină direcţiile prioritare şi programele lucrărilor de cercetări ştiinţifice, experimentale, de
proiectare şi exploatare în domeniul păstrării pe termen lung a bunurilor materiale, asigură aplicarea lor;
14) determină amplasarea teritorială, monitorizează executarea lucrărilor de construcţie, reconstrucţie,
reparaţii capitale şi curente, reutilare şi dotare tehnică a instituţiilor, întreprinderilor şi organizaţiilor
subordonate, destinate păstrării bunurilor materiale din sistemul rezervelor materiale ale statului, din
contul mijloacelor bugetului de stat, din mijloacele speciale şi alte surse de finanţare;
15) organizează paza bunurilor materiale din rezervele materiale ale statului stocate la instituţiile,
întreprinderile şi organizaţiile subordonate;
16) asigură, în bază de contract, recepţionarea, depozitarea şi păstrarea bunurilor ce fac obiectul
Regulamentului cu privire la modul de evidenţă, evaluare şi vînzare a bunurilor confiscate, fără stăpîn,
sechestrate uşor alterabile, sau cu termen de păstrare limitat, a corpurilor delicte, a bunurilor trecute în
posesia statului cu drept de succesiune şi a comorilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.972 din 11
septembrie 2001, pentru care există posibilităţi şi condiţii necesare de depozitare şi păstrare.
7. Drepturile
Agenţia este învestită cu următoarele drepturi:
1) să monitorizeze executarea măsurilor menite să asigure crearea rezervelor materiale ale statului şi
pregătirea sistemului rezervelor materiale ale statului în situaţii excepţionale, determinate de forţă-
majoră;
2) să efectueze controlul necesar asupra îndeplinirii de către instituţiile, întreprinderile şi organizaţiile
subordonate Agenţiei, alte organe centrale de specialitate ale administraţiei publice şi autorităţile
administraţiei publice locale a sarcinilor privind crearea rezervelor de mobilizare, respectarea condiţiilor
de păstrare şi evidenţă stabilite;
3) să controleze respectarea regimului şi modului de elaborare şi utilizare, multiplicare, păstrare,
transmitere şi evidenţă a documentaţiei speciale în procesul executării lucrărilor în domeniul rezervelor
materiale ale statului;
4) să înainteze, în modul stabilit, propuneri de modificare şi completare a actelor legislative în vigoare
şi a actelor normative ale autorităţilor publice în problemele ce vizează rezervele materiale ale statului;
5) să înainteze autorităţilor publice, instituţiilor, întreprinderilor şi organizaţiilor subordonate
Agenţiei, întreprinderilor şi organizaţiilor subordonate altor organe centrale de specialitate propuneri
executorii privind lichidarea deficienţelor în procesul de creare, păstrare şi evidenţă a rezervelor
materiale ale statului şi să solicite informaţia despre executarea lor;
6) să înainteze propuneri de înfiinţare a instituţiilor, organizaţiilor şi întreprinderilor în subordinea sa,
să aprobe statutele lor, să le reorganizeze sau să le lichideze, în modul stabilit de legislaţie;
7) să gestioneze patrimoniul statului ce i-a fost încredinţat, să exercite controlul asupra utilizării
eficiente a acestuia, să coordoneze încheierea contractelor de dare în arendă de către instituţiile,
întreprinderile şi organizaţiile subordonate;
8) să gestioneze acţiunile statului de la societăţi şi întreprinderi, încredinţate de Guvern, şi să asigure
monitorizarea utilizării eficiente a acestora;
9) să încheie contracte cu întreprinderile subordonate privind acordarea serviciilor de păstrare a
rezervelor materiale ale statului;
10) să dirijeze activităţi cu caracter comercial de vînzare-cumpărare pe piaţa internă şi de import-
export, pentru acumularea şi împrospătarea bunurilor materiale, precum şi pentru eliberarea acestora din
rezervele materiale ale statului, în legătură cu excluderea lor din Nomenclatorul aprobat, cu diminuarea
nivelurilor stocurilor sau ca urmare a actualizării periodice a structurii sortimentului, efectuate de
instituţiile, întreprinderile şi organizaţiile subordonate, precum şi de alţi depozitari responsabili;
11) să acumuleze, în condiţiile existenţei unor mijloace financiare disponibile, stocuri ale unor bunuri
materiale neprevăzute în Nomenclatorul aprobat, cu includerea lor ulterioară în Nomenclator;
12) să monitorizeze activitatea instituţiilor, întreprinderilor şi organizaţiilor subordonate în vederea
perceperii unui adaos comercial pentru bunurile materiale eliberate din rezervele materiale ale statului,
în limitele prevăzute de actele normative în vigoare;
13) să valorifice, cu acordul Guvernului, unele bunuri materiale la preţuri reduse în situaţiile în care
eliberarea lor, cu titlu de împrospătare, împrospătare cu decalaj în timp, deblocare, nu poate fi efectuată
din cauza conjuncturii de piaţă;
14) să dispună prezentarea informaţiei privind situaţia şi gradul completării rezervelor materiale ale
statului;
15) să elaboreze, în cazurile stabilite de legislaţie, acte normative vizînd problemele rezervelor
materiale ale statului, executorii pentru ministerele, instituţiile, organizaţiile, întreprinderile cărora le
sînt adresate;
16) să aplice, în modul stabilit, sancţiuni pecuniare întreprinderilor, organizaţiilor, depozitarilor
responsabili pentru încălcarea Legii nr.589-XIII din 22 septembrie 1995 privind rezervele materiale de
stat şi de mobilizare, regulilor, normelor şi instrucţiunilor ce reglementează executarea lucrărilor din
domeniul rezervelor materiale ale statului;
17) să înainteze materiale juridice în instanţele judecătoreşti, organele de drept şi alte organe de resort
pentru tragerea la răspundere a persoanelor vinovate de încălcarea prevederilor actelor normative şi de
executarea necalitativă a lucrărilor;
18) să aibă, prin funcţionarii săi abilitaţi, acces liber la întreprinderile, organizaţiile şi instituţiile
subordonate, să fie în drept să solicite şi să primească informaţii necesare pentru a-şi exercita funcţiile
legale;
19) să stabilească relaţii şi să colaboreze cu structuri similare din alte ţări.
III. Organizarea activităţii Agenţiei
8. Conducerea
Agenţia este condusă de directorul general, numit în funcţie şi eliberat din funcţie de Guvern.
Directorul general al Agenţiei are un vicedirector general, care este numit în funcţie şi eliberat din
funcţie de Guvern, la propunerea directorului general.
Directorul general al Agenţiei:
1) asigură şi poartă răspundere personală pentru realizarea funcţiilor de bază şi atribuţiilor Agenţiei ce
derivă din prezentul Regulament;
2) conduce activitatea Agenţiei şi a subdiviziunilor ei;
3) delimitează funcţiile de bază şi atribuţiile şi stabileşte responsabilităţile vicedirectorului general,
conducătorilor subdiviziunilor interioare ale aparatului central al Agenţiei şi ale conducătorilor
instituţiilor, organizaţiilor şi întreprinderilor subordonate;
4) reprezintă, fără mandat, interesele Agenţiei în toate organele administraţiei de stat şi economice atît
în ţară, cît şi peste hotarele ei. În anumite cazuri, directorul general al Agenţiei poate delega exercitarea
atribuţiilor ce-i revin vicedirectorului;
5) aprobă sau, după caz, modifică statele de personal ale aparatului central al Agenţiei, în limitele
fondului de retribuire a muncii şi efectivului-limită stabilit;
6) emite ordine şi dispoziţii în problemele ce ţin de competenţa Agenţiei, inclusiv privind numirea în
funcţie şi eliberarea din funcţie a funcţionarilor publici şi a altor salariaţi ai Agenţiei. Ordinele şi
dispoziţiile sînt executorii pentru toate subdiviziunile, instituţiile, întreprinderile şi organizaţiile
subordonate Agenţiei, dacă legislaţia nu prevede altfel;
7) aprobă regulamentele subdiviziunilor interioare şi statutele întreprinderilor şi organizaţiilor
subordonate din sistemul rezervelor materiale ale statului;
8) numeşte în funcţii, modifică, suspendă şi încetează raporturile de serviciu, în condiţiile legii, a
funcţionarilor publici; angajează şi concediază celălalt personal al aparatului central al Agenţiei,
conducătorii instituţiilor şi organizaţiilor subordonate Agenţiei, administratorii întreprinderilor în
administrarea acesteia şi încheie contracte respective cu aceştia;
9) aprobă Regulamentul intern de stimulare materială şi sancţionare a angajaţilor Agenţiei;
10) anulează ordinele şi dispoziţiile emise şi semnate de vicedirectorul general ce contravin legislaţiei
în vigoare şi intereselor Agenţiei;
11) propune spre aprobare Guvernului componenţa nominală a Colegiului;
12) aprobă, în comun cu ministerele şi organizaţiile obşteşti, regulamente, ordine, norme, instrucţiuni
şi alte acte normative în sistemul rezervelor materiale ale statului;
13) poartă răspundere personală pentru utilizarea raţională a mijloacelor financiare ale Agenţiei şi
integritatea valorilor materiale ale acesteia;
14) respectă principiile de conducere unipersonală, exercită şi alte împuterniciri atribuite prin
legislaţie.
În lipsa directorului general, funcţiile acestuia sînt exercitate de vicedirectorul general.
9. Organul colegial
Organul colegial al Agenţiei este Colegiul, format din cinci membri.
Componenţa Colegiului se aprobă de Guvern. Regulamentul activităţii acestuia se aprobă de către
directorul general al Agenţiei.
Colegiul examinează la şedinţele sale problemele primordiale ale activităţii Agenţiei.
Deciziile Colegiului se adoptă cu simpla majoritate de voturi ale membrilor acestuia şi se realizează
prin ordinele directorului general.
10. Finanţarea
Cheltuielile necesare pentru acumularea, completarea, întreţinerea, dezvoltarea bazei tehnico-
materiale în domeniile rezervelor materiale ale statului, instituţiilor, întreprinderilor şi organizaţiilor
bugetare, subordonate acesteia, sînt suportate din contul mijloacelor de bază şi mijloacelor speciale ale
bugetului de stat, conform legislaţiei în vigoare.
11. Corespondenţa
Corespondenţa Agenţiei este semnată de directorul general, care este în drept să delege prin ordin
această atribuţie vicedirectorului general.
Semnăturile pe actele oficiale ale Agenţiei sînt aplicate de către directorul general sau vicedirectorul
general în următoarele forme:
semnătură scrisă;
semnătură digitală, potrivit legislaţiei şi ordinii interioare stabilite.
IV. Dispoziţii speciale
12. Colaborarea în cadrul comisiilor şi grupurilor de lucru
În cadrul Agenţiei pot fi create comisii şi grupuri de lucru, care sînt convocate pentru abordarea şi
examinarea unor chestiuni specifice. La lucrările comisiilor şi grupurilor de lucru pot fi antrenaţi
specialişti din diverse domenii.
Comisiile activează în baza Regulamentului acestora, aprobat prin ordinul directorului general al
Agenţiei.
Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr.827
din 16 decembrie 2009
STRUCTURA
aparatului central al Agenţiei Rezerve Materiale
Conducerea
Cabinetul directorului general (cu statut de serviciu)
Direcţia rezerve materiale ale statului
Direcţia analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor
Direcţia buget şi finanţe
Direcţia juridică
Direcţia administrare
Serviciul resurse umane
Serviciul audit intern
Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului nr.827
din 16 decembrie 2009
LISTA
instituţiilor şi organizaţiilor subordonate Agenţiei Rezerve Materiale
Combinatul „Liman”
Baza republicană tehnico-materială din or. Orhei
Baza Specială de Aprovizionare Medicală, inclusiv:
Baza Specială Medicală nr.1, s.Curchi, r-nul Orhei
Baza Specială Medicală nr.4, or. Anenii Noi, r-nul Anenii Noi
Baza Specială Medicală nr.5, mun. Bălţi
Baza Specială Medicală nr.9, or. Comrat
Anexa nr.4
la Hotărîrea Guvernului nr.827
din 16 decembrie 2009
LISTA
întreprinderilor şi societăţilor pe acţiuni administrate de Agenţia Rezerve Materiale
Întreprinderea de Stat „Rezervcom”
Întreprinderea de Stat „Staţiunea tehnologică de maşini „Servmecanagro-R”
Combinatul de produse cerealiere „Cereale-Flor” S.A.