Sunteți pe pagina 1din 19

VI.

LUCRUL CU TABELE
Pentru a organiza informa iile care utilizeaz grile se recomand utilizarea de tabele, de la o simpl
list de informa ii, pân la efecte de tehnoredactare complexe. Toate tabelele Word sunt complet compatibile
HTML, ceea ce înseamn c ele arat la fel de bine pe Web ca în Word.

Obiective
În aceast lec ie ve i înv a diferite moduri de creare, prelucrare i aranjare în pagin a tabelelor
utilizând programul Word:
S crea i tabele. S introduce i date într-un tabel.
S modifica i un tabel. S modifica i aspectul unui tabel.
S efectua i calcule simple într-un tabel.
S edita i expresii matematice.

Crearea tabelelor
Un tabel con ine rânduri i coloane de spa ii numite celule, care pot fi umplute cu text sau ilustra ii. În
interiorul fiec rei celule textul se întinde doar pe spa iul existent între marginile ei. Celula se extinde vertical
pentru a cuprinde tot textul pe care îl tasta i.
Pute i crea un tabel nou în care pute i umple celulele vide sau pute i converti într-un tabel paragrafe de
text deja existente. Pute i ad uga legende (cum ar fi Tabelul nr. 1 - Dinamica profesiilor dup 1990), crea
referin e încruci ate la tabele i liste de tabele.
Administrarea tabelelor se face prin intermediul op iunilor din meniul Tabel. În plus pentru a executa
rapid unele opera ii, ave i la dispozi ie i o bar special de unelte Tabele i Borduri,

pe care o pute i afi a din meniul Tabel sau din meniul Vizualizare.
Pentru a crea un tabel trebuie s defini i dou elemente:
- structura tabelului: dimensiunea tabelului dat de num rul de linii i coloane;
- con inutul celulelor.
În func ie de ordinea în care defini i elementele pute i s crea i un tabel prin dou metode:
a. metoda definirii structurii: se define te structura tabelului dup care se introduce i
valorile în celulele tabelului;
b. metoda transform rii unui text în tabel: se scrie textul i apoi se converte te în tabel.
În Word se pot crea tabele astfel:
a1. Pentru a crea rapid un tabel care s umple pagina cu
coloane de aceea i dimensiune, se poate utiliza butonul
Inserare tabel de pe bara cu instrumente Standard.
a2. Se folose te comanda Inserare din meniul Tabel.

b. Se poate crea un tabel pornind de la un text existent.


136 – Microsoft Word XP

Crearea rapid a unui tabel


Pentru a crea rapid un tabel proceda i astfel:
1. Pozi iona i punctul de inserare în document acolo unde dori i s plasa i tabelul.
2. Executa i clic pe butonul Inserare tabel de pe bara cu instrumente de lucru Standard. Va apare o
gril sub acest buton.
3. Indica i celula din col ul din stânga sus al tabelului.
4. Executa i clic i trage i spre dreapta pentru a selecta coloanele i în jos pentru a selecta liniile.
5. Când num rul de coloane i linii este cel dorit eliberera i butonul mouse-ului.

Un tabel cu 4 linii i 3 coloane Dup eliberarea mouse-ului apare grila tabelului

L imea celulelor astfel creat este fix . Ea poate fi modificat ulterior. În l imea celulelor este stabilit
în func ie de valorile alese pentru corpul caracterelor i pentru spa iul dintre liniile paragrafului.

Crearea unui tabel de dimensiuni specificate


Pentru a crea un tabel de dimensiuni specificate proceda i astfel:
1. Pozi iona i punctul de inserare în document acolo unde dori i s plasa i tabelul.
1. Selecta i Tabel-Inserare Tabel.
2. În caseta de text Num r de coloane introduce i num rul de coloane al tabelului.
3. În caseta de text Num r de rânduri introduce i num rul de linii.
4. În zona L ime fix a coloanei introduce i o valoare numeric pe care dori i s o aib l imea
tuturor coloanelor.
5. Alege i OK pentru a crea tabelul.
Lucrul cu tabele - 137

Crearea unui tabel pornind de la un text existent


Pentru a crea un tabel pornind de la un text existent trebuie s v asigura i mai întâi c textul este
astfel alc tuit încât s poat fii transformat în coloane i linii, adic con ine marcaje de sfâr it de paragraf,
virgule sau caractere tab. Cea mai simpl metod de dispunere a textului este aceea în care fiecare paragraf
constituie o linie separat .
Pentru a crea rapid un tabel pe baza unui text:
1. Dac textul nu con ine separatori trebuie s -i ad uga i (de exemplu pentru a separa con inutul
celulelor în cadrul unui rând ad uga i virgule sau caractere tab iar pentru a marca sfâr iturile
rândurilor ad uga i marcaje de sfâr it de paragraf).
2. Selecta i textul.
3. Executa i clic pe butonul Inserare tabel de pe bara cu instrumente de lucru Standard sau alege i
comanda Inserare Tabel din meniul Tabel.
Sau, pentru a controla modul în care Word converte te textul:
1. Selecta i textul.
2. Selecta i Tabel-Se face conversia-Text în tabel.
3. În aceast caset de dialog Word sugereaz un format pentru tabel pe baza celui în care este
organizat textul:

- Pentru a specifica un num r de coloane tasta i sau selecta i un num r în cutia Num r de
coloane.
- Pentru a specifica o anumit l ime a coloanei tasta i sau selecta i l imea în cutia L ime
fix a coloanei.
- Pentru a specifica un alt caracter separator, sub Separare text la selecta i op iunea
dorit .
- Pentru a aplica un set predefinit de formate tabelului alege i butonul AutoFormatare, în
care se specific tipurile de caractere, efectele de text, chenarele i ha urile) i apoi
selecta i op iunile de stabilire formate.
- Zona Se aplic formate speciale controleaz entit ile c rora li se vor atribui
caracteristici ale formatului predefinit:
- Rândurilor titlu: capului de tabel;
- Primei coloane: primei coloane din tabel;
- Ultimului rând: ultimei linii din tabel;
- Ultimei coloane: ultimei coloane din tabel.
4. Alege i OK.
138 – Microsoft Word XP

Word asigur i opera ia invers , de transformare a unui tabel în text. Pentru a converti un tabel în
paragrafe text proceda i astfel:
1. Selecta i rândurile tabelului pe care dori i s le converti i în paragrafe.
2. Din meniul Tabel alege i Se face conversia-Conversie tabel în text.
3. De sub Separare text cu alege i caracterul folosit pentru a separa textul i apoi clic pe butonul
OK.

O alt problem în cazul tabelelor este cea legat de vizualizarea acestora.


Se poate crea un tabel în orice mod de vizualizare. Pentru a vedea cum va ar ta tabelul dup ce va fi
tip rit comuta i în modul Aspect pagin imprimat sau Examinare înaintea tip ririi.

Trage acest mâner pentru a muta tabelul

Trage acest mâner pentru a redimensiona tabelul


Lucrul cu tabele - 139

O mare flexibilitate în construirea tabelelor o ofer posibilitatea de imbricare, adic introducerea unui
tabel în alt tabel.

Introducerea datelor într-un tabel


Într-un tabel datele se introduc în celule. Celulele pot con ine text, numere sau grafic . Pute i introduce
date prin tastare, prin import ri din alte aplica ii sau prin crearea unor desene sau grafice în cadrul celulelor.
Când Word insereaz un tabel vid, el pozi ioneaz punctul de inserare în prima celul . Pentru a tasta
date într-un tabel pozi iona i punctul de inserare în celula dorit i tasta i. În mod prestabilit Word extinde
în l imea celulei pentru a crea spa iu pentru date pe m sur ce se tasteaz . Celula în care se g se te punctul
de inserare se nume te celul curent . În acela i mod se definesc linia curent , coloana curent i tabelul
curent.
Pentru a v deplasa într-un tabel pute i folosi mouse-ul: pur i simplu face i clic în celula în care vre i
s muta i punctul de inserare sau tastatura, ap sând una din urm toarele combina ii:
TAB Celula urm toare
SHIFT+TAB Celula precedent
Înainte un caracter
Înapoi un caracter
sau Rândul precedent sau urm tor
ALT+HOME Prima celul
ALT+END Ultima celul
Observa ie. Dac punctul de inserare este în ultima celul a tabelului i tasta i TAB se ad uga i un nou rând.
Mutarea i copierea unor p r i de tabel
Toate rutinele obi nuite de copiere, t iere i lipire din cadrul programului Word func ioneaz i în
cadrul tabelelor i celulelor. Dac a i plasat celule în Clipboard, programul Word r spunde prin ad ugarea de
noi intr ri în meniul Editare: Lipire celule, Lipire coloane, Lipire rânduri i Lipire ca tabel imbricat.
Prin comanda Lipire celule se înlocuiesc celulele existente cu con inutul celulelor copiate; tabelul este
extins numai dac exist prea multe rânduri sau coloane copiate pentru a înc pea în tabelul existent. Dac
selecta i op iunile Lipire coloane, rânduri sau ca tabel imbricat, programul Word creeaz , dup cum este
necesar, o nou coloan , un rând sau un tabel i le completeaz cu con inutul din Clipboard.
Pute i efectua clic i trage celule, coloane i rânduri, la fel cum a i proceda în alt parte – cu o singur
excep ie. Dac inten iona i s muta i un rând întreg, este necesar s selecta i marcajul de sfâr it de rând. În
cazul în care copia i sau muta i o celul – inclusiv marcajul de sfâr it de celul – într-o zon din afara tabelului,
programul Word creeaz pe loc un alt tabel, cu o singur celul care s corespund celei copiate sau mutate.

Schimbarea aspectului tabelelor


Pute i prelucra datele dintr-un tabel în acela i mod în care prelucra i orice alte date. De exemplu
atunci când terge i anumite date celulele libere r mân la locul lor.
Se poate modifica aspectul unui tabel prin schimbarea dimensiunilor celulelor, prin deplasarea liniilor,
coloanelor i celulelor, prin inserarea sau tergerea liniilor, coloanelor i celulelor. De asemenea, pentru a
aranja manual textul unui tabel se pot folosi comenzile de aranjare în pagin pentru caractere i paragrafe: se
poate schimba tipul de caracter, stilul de caractere i efecte, se poate modifica alinierea etc.
140 – Microsoft Word XP

Afi area liniilor de gril , a marcajelor de sfâr it de celul i a marcajelor de sfâr it de rând
Word afi eaz linii de gril punctate care delimiteaz celulele tabelului pentru a v ajuta s vede i în
ce celul lucra i la un moment dat. Pute i comuta între a afi a sau a ascunde liniile de gril , alegând
Ascundere/Afi are linii de gril din meniul Tabel. Word nu imprim liniile de gril .
Un marcaj de sfâr it de celul indic sfâr itul textului sau ilustra iei din cadrul unei celule. Un marcaj
de sfâr it de rând indic sfâr itul unui rând. Pute i afi a sau ascunde aceste marcaje f când clic pe butonul
Afi are/Ascundere de pe bara de unelte Standard.

Marcaj de sfâr it de celul Marcaj de sfâr it de rând

Selectarea celulelor, rândurilor i coloanelor


Pute i folosi mouse-ul sau meniul pentru a selecta rapid celule, rânduri i coloane. Pentru a selecta
text în interiorul unei celule glisa i peste text. Pentru a selecta într-un tabel proceda i astfel:

Pentru a selecta Cu mouse-ul Prin meniul Rezultat


Tabel
O celul Clic pe bara de selec ie a Selectare Celul
celulei

Un rând Clic pe bara de selec ie a Selectare Rând


rândului

O coloan Clic pe bordura de sus a Selectare


coloanei (Word va afi a o Coloan
s geat îndreptat în jos
neagr atunci când
indicatorul se afl în
pozi ia corect )

Tot tabelul Repeta i pa ii pentru un Selectare Tabel


rând sau o coloan
Celule, rânduri sau Glisa i peste celule, -
coloane multiple rânduri sau coloane
Celule, rânduri sau Selecta i celulele, liniile,
coloane neadiacente coloanele ap sând
concomitent tasta CTRL
Modificarea l imii coloanelor
Se poate schimba rapid l imea coloanelor prin tragerea liniilor grilei sau a marcajelor de coloan sau
se pot stabili l imi precise pentru coloane. De asemenea se poate stabili o anumit spa iere între coloane.
Pentru a modifica rapid l imea coloanelor proceda i manual:
1. Indica i o linie vertical a grilei sau un marcaj de coloan . Indicatorul mouse-ului se transform
într-o s geat cu dou capete.
2. Executa i clic i trage i spre stânga sau spre dreapta pân la noua pozi ie.
Lucrul cu tabele - 141

Când v pozi iona i pentru a glisa o grani a coloanei indicatorul mouse-ului se schimb

Dup ce se realizeaz aceste opera ii l imea total a tabelului nu se modific . Atunci când schimba i
l imea unei coloane coloanele din dreapta ei sunt redimensionate automat.

Observa ie. Pute i de asemenea, s glisa i marcatorii de pe rigla orizontal pentru a schimba l imea unei coloane.
Indicatorul mouse-ului se transform într-o s geat dubl orizontal de culoare neagr .

Dac ap sa i tasta ALT în timp ce glisa i ace ti marcatori pute i vedea pe rigla dimensiunea în unitatea de m sur Word

Pentru a modifica l imea unei coloane cu precizie se parcurg urm toarele etape:
1. Pozi iona i punctul de inserare în orice celul din coloana pe care dori i s o modifica i.
2. Selecta i Tabel-Propriet i tabel.
3. În caseta de text L ime preferat introduce i l imea coloanei.

4. Pentru a modifica l imea coloanei anterioare selecta i Coloana anterioar .


5. Pentru a modifica l imea coloanei urm toare selecta i Coloana urm toare.
6. Alege i OK.

Modificarea în l imii liniilor


Pentru a modifica rapid în l imea liniilor proceda i manual:
1. Indica i o linie orizontal a grilei sau un marcaj de rând. Indicatorul mouse-ului se transform într-o
s geat cu dou capete.
2. Executa i clic i trage i în sus sau jos pân la noua pozi ie.
142 – Microsoft Word XP

Observa ie: Pute i de asemenea, s glisa i


marcatorii de pe rigla vertical în vizualizarea paginat
pentru a schimba în l imea unui rând.

Pentru a modifica în l imea unei linii cu precizie proceda i astfel:


1. Pozi iona i punctul de inserare în orice celul din linia pe care dori i s o modifica i.
2. Selecta i Table-Propriet i tabel-Rând.

În caseta În l ime se introduce (sau folosi i butoanele de incrementare) în l imea dorit .


În caseta În l ime Rând se ajusteaz în l imea rândului;
Cel pu in: specific în l imea minim a rândului;
Exact: specific o în l ime exact a rândului.
3. Pentru a modifica în l imea liniei anterioare alege i Rândul anterior.
4. Pentru a modifica în l imea liniei urm toare alege i Rândul urm tor.
5. Selecta i OK.

Inserarea liniilor, coloanelor i celulelor


Înainte de a insera o nou celul , coloan sau un nou rând trebuie s selecta i o celul , o coloan sau
un rând existent( ). Word insereaz un nou rând deasupra rândului selectat, o nou coloana la stânga
coloanei selectate sau o nou celul în loca ia specificat i deplaseaz celulele existente în jos sau la
dreapta atunci când se insereaz noi celule. Pentru a insera linii într-un tabel existent proceda i în modul
urm tor:
1. Se pozi ioneaz punctul de inserare imediat sub locul unde dori i s insera i o linie sau mai multe
linii.
2. Din meniul Tabel alege i Inserare Rânduri deasupra/dedesubt.
Lucrul cu tabele - 143
Sfat. Pentru a se ad uga o linie la baza unui tabel pozi iona i punctul de inserare în ultimul rând în celula cea mai din
dreapta i ap sa i tasta TAB.

Pentru a insera coloane într-un tabel existent proceda i în modul urm tor:
1. Selecta i o coloan sau un grup de coloane la dreapta locului unde dori i s insera i una sau mai
multe coloane.
2. Din meniul Tabel alege i Inserare Coloane la stânga/la dreapta.

Observa ie. Pute i avea maxim 31 de coloane într-un tabel!

Pentru a insera celule într-un tabel existent proceda i în modul urm tor:
1. Selecta i una sau mai multe celule lâng locul în care dori i s insera i noile celule.
2. Din meniul Tabel alege i Inserare Celule.
3. În caseta de dialog Inserare Celule se selecteaz una dintre op iuni:

Deplasare celule la dreapta: insereaz celule la stânga celulelor selectate


Deplasare celule în jos: insereaz celule noi deasupra celulelor selectate (vezi figura)
Inserare rând întreg: insereaz unul sau mai multe rânduri
Inserare coloan întreag : insereaz una sau mai multe coloane
4. Alege i OK.

Pentru a se terge o linie, coloan sau celul se selecteaz aceasta mai întâi apoi se ac ioneaz
tasta Delete de pe tastatur .
Folosirea comenzii tergere din meniul Tabel
Dac a i selectat unul sau mai multe rânduri, alege i comanda
tergere-Rânduri. Dac a i selectat una sau mai multe coloane alege i
tergere coloane sau dac nu a i selectat nimic alege i comanda
tergere celule în care sunte i întrebat ce anume dori i s terge i:
o celul : Deplasare celule la stânga sau Deplasare celule în
sus;
un rând: tergere rând întreg;
o coloan : tergere coloan întreag .

Unirea i scindarea celulelor


Pute i uni celule adiacente pentru a avea mai mult spa iu pentru date sau pentru titluri sau pute i
scinda celule, în mai multe celule.
Pentru a uni celule se procedeaz astfel:
144 – Microsoft Word XP

1. Se selecteaz celulele pe care dori i s le uni i. Ele trebuie s fie adiacente.


2. Din meniul Tabel alege i Îmbinare celule.
Word va converti con inutul fiec rei celule ob inându-se astfel paragrafe în cadrul celulei rezultate prin
unire.

Înainte de unire Dup unire


Pentru a scinda o celul parcurge i urm toarele etape:
1. Selecta i celulele.
2. Din meniul Tabel alege i Scindare celule.
3. În caseta de text Num r de coloane/Num r de rânduri se introduce num rul de coloane i linii
în care dori i s diviza i celula respectiv .
4. Alege i OK.

Înainte de scindare Caseta Scindare celule Dup scindare

Word divide celulele în p r i cât mai egale pentru a crea num rul de celule specificate. Dac
respectiva celul con ine date se încearc scindarea cât mai egal a acestora.
Scindarea unui tabel
Dac dori i s insera i un text obi nuit între dou rânduri pute i scinda tabelul:
Pozi iona i punctul de inserare în rândul unde dori i s înceap noul tabel i alege i
Scindare tabel din meniul Tabel.
Word insereaz între cele dou p r i ale tabelului un marcaj de sfâr it de paragraf.

Repetarea titlului de tabel pe fiecare pagin


Dac tabelul ocup mai multe pagini Word repet automat titlurile de tabel dac a fost formatat astfel.
Pentru aceasta:
1. Selecta i rândul sau rândurile din text pe care dori i s -l folosi i ca titlu de tabel începând cu
primul rând din tabel.
2. Din meniul Tabel alege i Repetare rânduri titlu.
Textul se va actualiza automat în titlul de tabel i se va repeta pe fiecare pagin .
Lucrul cu tabele - 145

Ad ugarea de borduri i umbre


Word nu imprim liniile de gril care împart pe ecran tabelul în celule. Dac dori i s imprima i linii
orizontale i verticale între celule, trebuie s aplica i borduri tabelului. Pentru un aspect mai finisat pute i, de
asemenea, s aplica i i umbre.
Pentru realizarea acestor opera ii proceda i astfel:
Dac vre i s delimita i toate celulele tabelului cu chenare i/sau s modifica i fundalul tuturor
celulelor, pozi iona i punctul de inserare în tabel i selecta i tot tabelul. Dac vre i s delimita i sau
s modifica i fundalul numai pentru anumite celule selecta i aceste celule.
Deschide i meniul Format i alege i Borduri i umbrire. Se deschide caseta de dialog Borduri i
umbrire. Prin intermediul sec iunii Borduri stabili i caracteristicile liniilor care delimiteaz celulele
iar prin intermediul sec iunii Umbrire caracteristicile fundalului. Sec iunea Borduri difer pu in fa
de cea din caseta de dialog afi at la formatarea blocului de text.

Pozi ionarea tabelelor pe pagin


Dac executa i clic pe mânerul de tragere pute i s muta i un tabel dintr-un loc în altul. Cu toate c
este de dorit ca tabelul s apar aliniat la stânga, cu textul aflat deasupra i dedesubtul s u ( i nu înconjurat în
jurul tabelului), pute i s alinia i un tabel i la dreapta sau centrat. De asemenea, ave i posibilitatea s
dispune i textul în jurul tabelelor. Pentru aceasta folosi i op iunea Propriet i tabel. Va ap rea caseta de
dialog Propriet i tabel prin intermediul op iunilor c reia ave i posibilitatea s schimba i pozi ionarea în pagin
a tabelului precum i s alinia i textul în celulele sale.
În por iunea Aliniere stabili i prin op iunile La stânga, La centru i La dreapta pozi ionarea în pagin
a tabelului. Dac dori i s controla i distan a de la marginea din stânga a casetei pân la marginea din stânga
a paginii utiliza i derulatorul Indent din stânga.
În por iunea Încadrare text pute i stabili modul de „curgere” al textului în jurul tabelului printr-un clic pe
Împrejur. Dac dori i un control mai fin asupra, de exemplu, distan ei dintre text i marginile tabelului efectua i
clic pe butonul Pozi ionare.
146 – Microsoft Word XP

Alinierea textului în cadrul celulelor


Textul aliniat la stânga în cadrul celulelor este adecvat pentru anumite tipuri de tabele de text sau
pentru tabelele în care coloanele sunt înguste. Dar, în mod frecvent, ve i dori s alinia i la dreapta numerele
sau s centra i textul. Numerele aliniate la dreapta sunt mult mai u or de citit i de comparat. Dac utiliza i un
tabel cu dou coloane pentru a simula de exemplu o formatare pe dou coloane (de exemplu un CV), atunci
alinia i la dreapta textul din coloana din stânga, pentru a ajuta la indicarea leg turilor cu blocurile de text
corespunz toare din coloana din dreapta. Pentru o cantitate mic de text, textul centrat – chiar dac reprezint
doar titlurile centrate de deasupra unei coloane – arat mai bine decât cel aliniat la stânga aproape oriunde în
tabel, cu excep ia primei coloane.
Pute i efectua clic o dat într-o celul sau selecta o serie de celule i schimba alinierea spre stânga,
pe centru sau spre dreapta cu ajutorul butoanelor de aliniere de pe bara de unelte Formatare. Deoarece
marcajele de sfâr it de celul se comport foarte asem n tor marcajelor de sfâr it de paragraf, formatarea
este transmis împreun cu marcajul de sfâr it de celul atunci când acesta este copiat sau mutat.
Lucrul cu tabele - 147

De asemenea, programul Word permite centrarea vertical a textului în interiorul unei celule. Pentru
aceasta, selecta i celulele pe care dori i s le formata i, alege i secven a Tabel-Propriet i tabel i apoi
efectua i clic pe tabulatorul Celul . Acolo pute i alege i pozi ionarea Sus, La centru i Jos. Executa i clic pe
butonul Op iuni i astfel pute i s stabili i i cât de mult spa iu liber dori i s existe între marginile celulei i
textul din interiorul acesteia.
Pute i combina ac iunile de aliniere pe orizontal i vertical într-un singur pas: selecta i celulele pe
care dori i s le alinia zi, efectua i clic dreapta i selecta i op iunea din meniul de context. Vor ap rea toate
cele nou combina ii, gata de a fi aplicate (acela i efect se ob ine i prin activarea butonului de pe bara de
unelte Tabele i borduri).

Dac trage i bara orizontal deasupra celor nou figuri de aliniere prezentate anterior, acestea se vor
transforma într-un meniu deta abil (care, în esen , este o bar de instrumente flotant ). Se pare c nu exist
alt modalitate de a activa bara de instrumente Aliniere celule.

Sortarea datelor într-un tabel


Se poate schimba ordinea liniilor dintr-un tabel prin sortarea datelor de pe coloan . Aceste date pot fi
sortate în ordine alfabetic sau numeric , în sens cresc tor sau descresc tor.
Pentru a sorta datele dintr-un tabel se parcurg etapele:
1. Selecta i partea de tabel care trebuie sortat .
2. Din meniul Tabel alege i Sortare.
3. În caseta de listare Sortare dup selecta i coloana dup care se dore te s se fac sortarea.
148 – Microsoft Word XP

4. În caseta de listare Tip selecta i tipul articolelor care trebuie sortate: text, numere sau date
calendaristice.
5. Alege i Ascendent sau Descendent pentru ordonare alfabetic /numeric de la A la Z sau invers
respectiv cresc tor/descresc tor.
6. Alege i OK când sunte i gata.

Tabelul înainte de sortare

Tabelul dup sortare (cheile fiind sec ia, media, numele i prenumele)

Observa ie. Pute i folosi butonul Op iuni pentru a face o sortare care s in cont de majuscule i litere mici precum i
pentru a sorta o coloan f r a reordona celelalte coloane. Dac textul nu este dintr-un tabel, pute i specifica i un caracter
separator, altul decât tab sau virgul .

Rotirea textului în tabele


Pentru rotirea textului în tabele trebuie s parcurge i pa ii:
1. Selecta i textul care urmeaz a fi rotit.
2. Alege i op iunea Orientare text din meniul Format.
3. Din caseta de dialog care se deschide alege i orientarea dorit pentru text.
Lucrul cu tabele - 149

O dat cu rotirea textului acela i lucru se întâmpl i cu unele dintre butoanele de pe bara de
instrumente Formatare i Tabele i Borduri (butonul Modificare orientare text). Butoanele de aliniere, de
numerotare, de marcare i de indentare se rotesc toate pentru a urma direc ia de rotire a textului.

Opera ii speciale cu tabele


Pute i folosi tabelele pentru a face calcule, a importa date din Microsoft Excel, a crea un grafic sau a
crea o baz de date.

Calcule în tabele
Pute i utiliza programul Word pentru a calcula valorile dintr-un tabel. Word utilizeaz formule pentru a
aduna, înmul i, sc dea sau împ r i. Poate calcula, de asemenea, medii i procente i poate g si valorile
minime sau maxime. Atunci când se fac calcule într-un tabel trebuie s existe o celul liber 1 pentru a se
insera în ea rezultatul. Dac calculul se efectueaz pe linii se las o celul liber la sfâr itul liniei iar dac
calculul se efectueaz pe coloane se las o celul liber la sfâr itul coloanei.
În cadrul unei formule dintr-un tabel se pot utiliza urm torii operatori:
+ Adunare
- Sc dere
* Înmul ire
/ Împ r ire
% Procent
() Pentru a specifica ordinea opera iilor
.., : Pentru a specifica un domeniu

Dac ave i experien în calculul tabelar, cum ar fi Excel, ti i deja cum s efectua i aceste calcule.

Adunarea numerelor
În mod prestabilit Word consider c opera ia pe care dori i s o efectua i într-un tabel este cea de
adunare. Pentru a aduna numerele con inute în toate celulele dintr-o linie sau o coloan proceda i astfel:
1. Pozi iona i punctul de inserare în celula liber în care dori i s apar rezultatul.
2. Din meniul Tabel alege i Formul . Word analizeaz tabelul i propune =SUM(ABOVE)
3. Selecta i OK pentru a aduna numerele. Rezultatul va apare în celula liber .

1Celula nu trebuie s fie vid ; totu i dac ea con ine un num r i dori i ca totalul, de exemplu, s înlocuiasc acel num r, trebuie s selecta i
num rul respectiv.
150 – Microsoft Word XP

Alte calcule într-un tabel


Pentru a executa alte calcule trebuie s preciza i celulele care vor participa la acestea. Celulele sunt
referite astfel: A1, A2, …, B1, B2, .a.m.d.; literele reprezint o coloan iar numerele un rând.
Pentru a desemna:
un bloc de celule specifica i adresa primei i ultimei celule (A1:C2);
toate celulele de pe o linie specifica i identificatorul liniei (3:3);
toate celulele de pe o coloan specifica i identificatorul coloanei (C:C);
celulele dintr-un alt tabel specifica i identificatorul tabelului (Tabel1 A1; D2).

În plus, pute i s v referi i la anumite celulele folosind cuvintele cheie:


ABOVE: pentru celulele de pe coloana curent , de la cea deasupra celulei curente pân la prima
celul din coloan .
BELOW: pentru celulele de pe coloana curent , de la celula de sub celula curent pân la ultima
celul din coloan .
RIGHT: pentru celulele de pe linia curent , de la prima celul din dreapta celei curente pân la ultima
celul de pe linie.
LEFT: pentru celulele de pe linia curent , de la prima celul din stânga celei curente pân la prima
celul de pe linie.

Pentru a efectua calcule proceda i astfel:


1. Pozi iona i punctul de inserare în celula în care dori i s apar rezultatul.
2. Din meniul Tabel alege i Formul .
3. Dac Word propune o formul pe care nu dori i s o utiliza i, terge i-o din cutia de dialog
Formul .
4. Pute i executa calcule simple care s implice dou sau mai multe celule diferite tastând referin ele
celulelor împreun cu semnul aritmetic de adunare, sc dere, înmul ire sau împ r ire. De exemplu,
tasta i =a1+b4 pentru a aduna aceste dou celule sau =a1/b4 pentru a împ r i celula A1 la B4.
5. Dac dori i media aritmetic a dou sau mai multe celule sau dori i un calcul mai complicat pute i
selecta o func ie în cutia Lipire func ie.
O func ie se identific printr-un nume i con ine între paranteze o list de argumente, care
pot fi numere, formule, adrese de celule sau marcaje de tabel.
Exemple de func ii: AVERAGE() pentru media aritmetic , COUNT() pentru a num r obiecte,
MAX() pentru a returna argumentul cu valoarea cea mai mare, MIN() pentru a returna cea mai mic
valoare, PRODUCT() pentru a înmul i numere etc.
6. În cutia Formul tasta i între paranteze referin ele celulelor pe care dori i s le folosi i în calcule.
Folosi i virgule pentru a separa referin ele individuale ale celulelor i dou puncte (:) pentru a
separa prima celul de ultima din zon .
7. Sub Format de num r Word sugereaz un format. Dac dori i s -l schimba i tasta i sau selecta i
unul. De exemplu pentru a afi a numere cum ar fi procentele zecimale alege i 0,00%.
8. Alege i butonul OK. Word insereaz rezultatul opera iei alese.
Lucrul cu tabele - 151

Dac a i modificat valorile numerice din unele celule la care se fac referiri în formule de calcul pute i
s actualiza i rezultatul câmpului de tip formul astfel:
Selecta i celula în care a i inserat câmpul de tip formul de calcul.
Actualiza i rezultatele câmpului prin clic dreapta i Actualizare câmp.
Dac dori i s modifica i rapid formula de calcul proceda i astfel:
Selecta i câmpul.
Indica i câmpul i executa i clic dreapta.
Alege i Comutare în coduri de câmp. În loc de rezultat va apare formula. Efectua i modific rile.
Alege i din nou Comutare în coduri de câmp pentru a reveni la afi area rezultatului.

Schimbul de date cu Microsoft Excel


Când insera i o foaie de calul Microsoft Excel într-un document, Word va converti foaia de calcul
într-un tabel. Pute i folosi apoi comenzi Word pentru lucrul cu datele din tabel. Este adev rata i reciproca:
pute i insera un tabel Word într-o foaie de calcul Excel i pute i lucra cu el ca i cu orice date ale unei foi de
calcul.
Pute i deschide rapid o nou foaie de calcul Microsoft Excel f când clic pe butonul Inserare foaie de
lucru Microsoft Excel de pe bara de unelte Standard. Când închide i fereastra foii de calcul, aceasta va fi
încorporat în documentul Word.

Utilizarea unui tabel ca baz de date


Pute i folosi un tabel Word ca baz de date simpl pentru a memora informa ii pe care le pute i edita
ulterior sau gestiona în moduri mai complexe.
Pentru a folosi un tabel ca baz de date, trebuie s ave i punctul de inserare pozi ionat în tabel i apoi
de pe bara de unelte Baz de date s face i clic pe butonul Machet de date (pentru a afi a aceast bar clic
Vizualizare-Bare de instrumente-Baz de date).

Word va afi a cutia de dialog Machet de date. Tasta i informa iile în câmpurile afi ate.

Editarea expresiilor matematice


În domeniul tiin elor suntem nevoi i de multe ori s scriem i s rezolv m probleme folosind formule
matematice. Editorul Word permite prin intermediul aplica iei Equation Editor inserarea în documentele
proprii a ecua iilor sub forma unor obiecte încapsulate.
152 – Microsoft Word XP

Lansarea aplica iei Equation Editor se realizeaz prin intermediul comenzii Inserare-Obiect-
Microsoft Equation.
Editorul matematic este destul de puternic oferind utilizatorului posibilitatea de a crea cele mai uzuale
caractere matematice i tipuri de nota ii, punând la dispozi ie opera ii precum construirea unei expresii
matematice, aplicarea unui anumit stil, modificarea dimensiunii entit ilor din expresia matematic , modificarea
spa iului dintre entit ile expresiei matematice, stabilirea tipului de aliniere etc.
Butoanele editorului de ecua ii se refer la: simboluri rela ionale, spa ii i puncte, operatori speciali,
operatori uzuali, operatori logici, operatori de teoria mul imilor, simboluri, caractere grece ti, paranteze, frac ii
i radicali, puteri i indici, simboluri sume, integrale, sublinieri i supralinieri, s ge i cu etichete, simboluri
produse i teoria seturilor, matrici etc.
În fereastra aplica iei Equation Editor poate fi introdus , prin intermediul tastaturii i a butoanelor
specifice aplica iei, orice expresie uzual de tip matematic.
Pentru trecerea între diferite câmpuri ale unor expresii matematice ce reprezint mai multe câmpuri,
poate fi utilizat tasta TAB sau tastele s ge i.
Spa iile necesare între diferitele câmpuri i elemente ale unei expresii matematice sunt inserate
automat de c tre editorul de ecua ii.
Distan ele dintre elemente pot fi configurate de c tre utilizator prin intermediul ferestrei de dialog
Spacing deschis prin meniul Format.
Caracterele utilizate în mod implicit de c tre editorul de ecua ii sunt memorate în a a-numite stiluri de
editare matematic , dar pot fi modificate i de c tre utilizator.

Aplica ia Equation Editor se închide prin simpla executare a unui clic în fereastra documentului.
Oricând mai târziu obiectul matematic poate fi redeschis i actualizat printr-un dublu clic pe el.

Pentru Selecta i
Crearea unui tabel Tabel-Inserare Tabel. Introduce i num rul de linii i coloane.
Selectarea unei celule Executa i clic pe celul
Selectarea unei linii Tabel-Selectare Rând
Selectarea unei coloane Tabel-Selectare Coloan
Selectarea tabelului Tabel-Selectare Tabel
Inserarea unei celule/coloan /rând Tabel-Inserare Celule/Coloane/Rânduri
Aranjarea în pagin a unui tabel Tabel-AutoFormatare în tabel
Sortarea datelor dintr-un tabel Datele apoi Tabel-Sortare
Calcularea valorilor Tabel-Formul . Introduce i formula.
Unirea celulelor Celulele apoi Tabel-Îmbinare celule
Scindarea celulelor Celulele apoi Tabel-Scindare celule
A roti un text Format-Orientare text
A insera o ecua ie matematic Inserare-Obiect-Microsoft Equation
Lucrul cu tabele - 153

Întreb ri de control:
1. Ce pute i insera în celulele unui tabel?
2. Ce marcaje introduce Word pentru delimitarea entit ilor dintr-un tabel?
3. Ce elemente trebuie s defini i atunci când crea i un tabel?
4. Prin ce metode pute i s crea i un tabel?
5. Ce entit i pute i selecta într-un tabel? Ce entit i ale tabelului pot fi formatate?
6. Prin ce metode pute i redimensiona celulele unui tabel?
7. Cum este identificat con inutul fiec rei celule atunci când un text este transformat într-un tabel?
8. Ce elemente ale celulei pot fi formatate?
9. Prin ce metode pute i s face i referire la celulele unui tabel într-o formul de calcul?
10. Ce folosi i pentru a construi o formul de calcul? Ce tipuri de operatori pot fi folosi i într-o formul
de calcul? Ce func ii pot fi folosite într-o formul de calcul?

Lucru Individual
Exerci ii practice (timp estimat: 15 minute)
1. Crea i un tabel cu cel pu in patru linii i patru coloane, centrat pe pagin .
2. Introduce i date în tabel. Ad uga i înc o informa ie la tabel.
3. Modifica i aspectul datelor din prima linie, centrând datele în celul scriindu-le cu aldine, de
exemplu.
4. Schimba i aspectul datelor din prima coloan .
5. Ad uga i o linie la începutul tabelului.
6. Uni i celulele din primul rând i crea i un titlu la începutul tabelului. Ad uga i o coloan la dreapta.
7. Calcula i totalurile pe linii, afi ând rezultatele în coloana din dreapta.
8. Ad uga i o linie dubl în jurul tabelului. Rearanja i în pagin tabelul utilizând formatele de tabel
încorporate în Word.
9. Sorta i datele din tabel.

FI DE AUTOEVALUARE
La sfâr itul acestei lec ii sunte i capabil( ) s :

crea i un tabel

fuziona i i s diviza i celule dintr-un tabel

insera i rânduri i coloane

formata i tabelul i/sau celule ale tabelului

modifica i l imea rândurilor i a coloanelor

ad uga i contururi i efecte de umbrire într-un tabel i într-un document

roti i textul în tabel

introduce i formule de calcul

utiliza i editorul de ecua ii

edita i formule matematice

s modifica i formule matematice create anterior