Sunteți pe pagina 1din 20

UNIVERSITATEA “TRANSILVANIA” DIN BRAŞOV

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Programul de studii: MARKETING

REFERAT LA ECONOMIA
ÎNTREPRINDERII
S.C. eLibre S.R.L

ALEXII IONELA
8191
1. Prezentarea firmei

S.C. eLibre S.R.L. este o societate comercială cu răspundere limitată, cu sediul


în jud. Braşov, loc. Feldioara, str. Gării, nr. 1, ce a fost înfiinţată la data de 21.05.2009,
prin aportul adus de unicul asociat Alexii Ionela Elena.
Societatea este înregistrată la Registrul Comerţului cu: J – 05/67854/2009, având
cod fiscal RO54675 şi deţine un cont bancar la Banca Comercială Română, Sucursala
Braşov.

Modul de alegere şi atribuire a denumirii societăţii. Sigla

S.C. eLibre S.R.L. are ca principală activitate comercializarea de cărţi prin


intermediul site-ului www.elibre.lx.ro.
Sigla societăţii:

Obiectul principal de activitate al firmei este: vânzarea cu amănuntul de cărţi,


manuale şi publicaţii prin intermediul internetului.
Obiectul secundar de activitate este: vânzarea de obiecte personalizate care
promovează firma.
În clasificarea CAEN obiectul de activitate al firmei corespunde codului CAEN

2
5261. Această clasă include:
- vânzările cu amănuntul ale oricăror feluri de produse, prin corespondeţă, alese
de cumpărători pe bază de cataloage sau orice alt tip de ofertă;
- vânzările directe, prin intermediul televiziunii, radioului, telefonic, sau prin
Internet.

Personalul societăţii este format din 4 persoane, după cum urmează:


1. Director, Alexii Ionela Elena;
2. Responsabil site, Grigore Alexandru;
3. Magazioner, Cristea Valentin;
4. Gestionar, Voinea Maria.
Toţi angajaţii lucrează cu normă întreagă (8h/zi, 5 zile/săptămână).

Fluxul tehnologic al activităţii principale

Activitatea principală a societăţii poate fi descrisă prin următorul flux tehnlogic:


Se recepţionează cărţile → clientul urmăreşte pe site cărţile → clientul comandă
prin intermediul site-ului → cărţile sunt facturate şi livrate către client prin metoda
aleasă de acesta → se plăteşte factura în termen de 15 zile.

Capitalul social este format din 1.000 părţi sociale a câte 10 lei fiecare, fiind în
valoare totală de 10.000 lei.

3
Organigrama firmei

Director
Alexii Ionela Elena

Responsabil site Gestionar


Grigore Alexandru Voinea Maria

Magazioner
Cristea Valentin

4
2. Activitatea de marketing

Aprovizionare

Aprovizionarea cu cărţi de face direct de la edituri, cu mijlocul de transport


propriu.
Printre furnizori se numără: Editura ALL, Editura Artemis, Editura Biblioteca
pentru toţi, Editura Corint, Editura Curtea Veche, Editura Didactică şi Pedagogică,
Editura Paralelea 45, Editura Humanitas, Editura Nemira, Editura Polirom, Editura Rao,
Editura Teora.
În prezent, încheiem relaţii de colaborare cu noi edituri pentru a putea lărgi
varietatea de cărţi disponibile. Dorim, de asemenea să încheiem contracte şi cu edituri
din străinătate (cu care am luat legătura deja) pentru a putea comercializa şi cărţi în
limbi precum: engleza, germană, franceză şi maghiară.

Desfacere

Clienţi
- persoane fizice;
- instituţii de învăţământ;
- persoane juridice.
Vânzarea se face prin intermediul site-ului. Produsele sunt livrate prin curierat,
prin poştă sau pot fi ridicate de la sediul firmei.

Promovare

Promovarea se va face în principal pe internet, dar şi în presa scrisă.


De asemeni, se vor distribui flyere cu informaţii despre site şi se vor face
reduceri de preţuri clienţilor fideli sau la cumpărarea unor cantităţi mari.

Sloganul de promovare

5
„eLibre. Eliberează-te! Fă un pas spre cunoaştere.”

3. Condiţii de lucru

Depozitarea

Toate cărţile trebuie să fie păstrate în condiţii corespunzătoare, menţinerea


microclimatului în spaţiul de depozitare fiind responsabilitatea magazionerului.
Este demonstrat ştiinţific că hârtia îşi va păstra stabilitatea chimică şi aspectul
fizic mai mult timp la o temperatură joasă şi o umiditate relativă de 30-40%.
Creşterea temperaturii cu fiecare 10oC viteza de degradare chimică a hârtiei se
dublează. Căldura împreună cu umiditatea relativă crescută determină dezvoltarea
mucegaiului şi creează mediul favorabil pentru insecte şi animale. Frigul (mai puţin de
10oC) împreună cu umiditatea relativă crescută şi o slabă circulaţie a aerului va duce la
igrasie şi eventual dezvoltarea mucegaiului.
Alţi factori care influenţează direct hârtia sunt: poluanţii sub formă de particule,
lumina, insectele şi dăunătorii.

Asigurarea condiţiilor sanitare pentru personalul societăţii

Pentru a asigura condiţiile sanitare necesare, sediul este prevăzut cu un grup


sanitar.
Asigurarea curăţeniei în spaţiul de lucru intră în atribuţiile magazionerului care are la
dispoziţie toate instrumentele şi soluţiile pentru curăţat necesare.

6
4. Calcule financiare

Metoda de finanţare

Finanţarea activităţii se realizează din fonduri proprii.

Activele firmei

Clădirea în care se desfăşoară activităţile angajaţilor, precum şi depozitarea


cărţilor are o suprafaţă de 150 m2 şi înălţimea de 3,2 m.
Planul clădirii este disponibil la Anexa 2.
Clădirea este utilată corespunzător obiectului de activitate, având un depozit
pentru cărţi, birouri şi grup sanitar.
Dubiţa (1x20.000 lei)
Prin metoda statistică se obţine:
Clădire 240/m2 x 150m2 = 36.000 lei
Dubiţă = 20.000 lei
TOTAL = 56.000 lei

Amortismentul

60% x Total bunuri = 60% x 56.000 = 33.600 lei


Clădire: perioada de amortizare = 50 ani
21.600 lei / 50 ani / 12 luni = 36 lei
Dubiţă: perioada de amortizare = 6 ani
12.000 lei / 6 ani / 12 luni = 167 lei
Total amortisment lunar = 203 lei

7
Determinarea pragului minim de rentabilitate

Pragul minim de rentabilitate este egal cu cheltuielile totale lunare.

Cheltuieli totale lunare

Cheltuieli Costuri (lei) Observaţii


1. Resurse umane
Salarii
Personal tehnic 3.000 3
Personal administrativ 1.200 1
Subtotal resurse umane 4.200

2. Clădire
Consumabile (rechizite birou, materiale 200
curăţenie)
Alte servicii (telefon/fax, internet, 350
încălzire/electricitate, apă)
Subtotal Clădire 550

3. Alte costuri, servicii


Promovare 45
Servicii financiare 5
Asigurări 80
Subtotal Alte costuri, servicii 130

Total costuri 4.880

Cifra de afaceri

Volumul de vânzări estimat la sfârşitul primilor 4 ani pentru produsele şi


serviciilor firmei:
2010: 70.000 lei
2011: 76.000 lei
2012: 82.600 lei
2013: 89.860 lei
Estimarea s-a făcut la o creştere anuală de 10%, pentru primul an considerând
cifra de afaceri minimă egală cu pragul minim de rantabilitate (4.880x12), diferenţa
fiind profitul estimat.

8
Anexa 1

Statutul societăţii
S.C. eLibre S.R.L.

Capitolul I
Elemente de identificare ale asociatului unic

Art. 1. Asociatul unic


Alexii Ionela Elena, cetăţean român, domiciliată în Feldioara, Str. Gării, nr. 1,
jud. Braşov, posesoare a BI seria BV nr. 345609, CNP 290052122698.

Capitolul II
Denumirea, forma juridică, sediul, durata

Art. 2. Denumirea societăţii


Denumirea societăţii este „S.C. eLibre S.R.L.”.
Art. 3. Forma juridică a societăţii
S.C. Albina S.R.L. este persoană juridică română, având forma juridică de
Societate cu Răspundere Limitată.
Aceasta îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române în vigoare, cu
prevederile prezentului statut.
Art. 4. Sediul societăţii
Sediul societăţii este în România, localitatea Braşov, Str. Griviţei, nr. 17, judeţul
Braşov.
Sediul societăţii poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza
Hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor, potrivit legii.
Art. 5. Durata societăţii
Durata societăţii este nelimitată încapând de la data înmatriculării în Registrul
Comerţului, 21.06.2009.

9
Capitolul III
Obiectul de activitate al societăţii

Art. 6. Obiectul de activitate al societăţii este:


CAEN 5261 - această clasă include:
- vânzările cu amănuntul ale oricăror feluri de produse, prin corespondeţă, alese
de cumpărători pe bază de cataloage sau orice alt tip de ofertă;
- vânzările directe, prin intermediul televiziunii, radioului, telefonic, sau prin
Internet.

Capitolul IV
Capitalul social şi acţiunile

Art. 7. Capitalul social


Capitalul social al societăţii este de 10.000 lei, împărţit în 1.000 părţi sociale a
10 lei fiecare.
Capitalul social poate fi majorat pe baza deciziei asociatului unic.

Capitolul V
Administrarea societăţii

Art. 8. Administratorul
Societatea este reprezentată de Alexii Ionela, administrator unic.
Art. 9. Atribuţiile administratorului
Administratorul societăţii are următoarele atribuţii:
- ia hotărâri privind activitatea societăţii;
- reprezintă societatea în relaţiile cu terţii;
- angajează personal salariat al societăţii şi stabileşte drepturile şi obligaţiile
acestora;
- modifică statutul;
- depune situaţiile cerute de către stat;
- răspunde de respectarea legislaţiei.

10
Capitolul VI
Activitatea societăţii

Art. 10. Exerciţiul economico-financiar


Exerciţiul economico-financiar începe la data constituirii societăţii şi corespunde
anului calendaristic.
Art. 11. Personalul societăţii
Personalul societăţii este ales de către administratorul societăţii, angajarea
făcându-se pe baza contractului individual de muncă.
Nivelul salariilor, precum şi drepturile şi obligaţiile salariaţilor se stabilesc de
către administrator.
Art. 12. Amortizarea fondurilor
Amortizarea fondurile fixe se va face prin aplicarea unor norme stabilite
administratorul unic. Aceste norma se vor stabili în baza legislaţiei în vigoare în
România.
Art. 13. Reparaţii capitale şi investiţii noi
Lucrările de reparaţii capitale şi de investiţii noi se vor executa pe baza hotărârii
administratorului. Fondurile necesare se asigură prin includerea cheltuielilor respective
în preţul de cost al prestărilor de servicii în anul în care au fost executate sau eşalonat pe
mai mulţi ani.
Art. 14. Evidenţa contabilă şi bilanţul contabil
Societatea va ţine anual evidenţa contabilă şi va întocmi situaţiile financiare
anule, în conformitate cu legile în vigoare, având în vedere «Normele metodologice»
elaborate de Ministerul Finanţelor.
Art. 15. Lichidarea societăţii
Lichidarea societăţii se face în condiţiile şi cu respectarea procedurilor prevăzute
de legea 31/1990 ca urmare a deciziei administratorului unic.

Capitolul VII
Dispoziţii finale

Art. 16. Dispoziţii finale

11
Prevederile statului se completează cu dispoziţiile legale în vigoare referitoare la
societăţile comerciale.
Administratorul societăţii se va ocupa de întocmirea formalităţilor de constituire,
de publicitatea legată de înfiinţare, de plata taxelor şi cheltuielilor de înregistrare a
societăţii.

Semnătura,

12
Anexa 2

Planul clădirii

13
Anexa 3

Factura şi chitanţa

14
15
Anexa 4

Fişa postului

16
I. Descrierea postului
1. Denumirea postului: gestionar
Relaţii ierarhice: este subordonat directorului şi superior magazionerului
Relaţii de colaborare: cu operatorii de transport şi cu responsabilul de site
Relaţii de reprezentare: reprezintă firma în probleme de gestiune fizică a stocului
şi este în legătură cu clienţii în cazul livrărilor
2. Activităţi principale:
- asigură gestiunea fizică a stocului de marfă;
- introduce marfa în stoc pe baza documentelor de intrare;
- asigură mişcarea stocurilor;
- expediază marfa către clienţi.
3. Atribuţii principale (şi sarcini aferente):
- operează în stoc mişcările de marfă;
- păstrează documentele justificative legate de stocuri;
- efectuează inventarul stocului de marfă;
- raportează superiorului ierarhic orice neconcordanţă între stocul fizic şi cel
scriptic;
- oferă informaţii despre stocuri;
- emite avize de expediţie pentru mărfurile ce părăsesc firma;
- listează documentele fiscale ce însoţesc marfa şi le transmite clientului.
4. Responsabilităţile postului
Legat de activităţile specifice, răspunde de:
- acurateţea înregistrărilor în stoc;
- înregistrarea sistematică şi cronologică a datelor privind stocurile;
- calitatea raportărilor şi a informărilor;
- livrarea mărfii către clienţi în timpul cel mai scurt şi în condiţii optime.
Legat de disciplina muncii, răspunde de:
- îmbunătăţirea permanentă a calităţii pregătirii sale profesionale;
- păstrarea confidenţialităţii informaţiilor legate de firmă;
- utilizarea şi păstrarea în bune condiţii a documentelor cu regim special;
- respectarea prevederilor normativelor interne şi procedurilor de lucru
privitoare la postul său;
- adoptă permanent un comportament în măsură să promoveze imaginea firmei.

17
5. Autoritatea postului
- se documentează pe probleme de gestiune a stocurilor;
- utilizează echipamente puse la dispoziţie de firmă;
- propune măsuri de eficientizare a activităţii de gestiune sau livrări din stoc.

II. Cerinţele postului


1. Nivel de studii: medii (diplomă de bacalaureat)
2. Cursuri de pregătire: Legislaţie, Gestiune stocuri
3. Experienţă în specialitate: minim 2 an
Pe post: preferabil 1 an
4. Cunoştinţe necesare:
- cunoştinţe de contabilitate primară;
- cunoştinţe de legislaţie gestiune stocuri;
- cunoştinţe de operare PC (Microsoft Office).
5. Aptitudini şi deprinderi necesare:
- aptitudine generală de învăţare;
- aptitudini de comunicare;
- aptitudini de calcul;
- respectarea instrucţiunilor orale şi scrise.
6. Cerinţe pentru exercitare:
- inteligenţă;
- integritate fizică;
- atenţie concentrată şi distributivă;
- iniţiativă;
- spirit organizatoric;
- punctualitate;
- capacitate de a lucra cu oamenii.
7. Caracteristici de personalitate:
- conformist;
- ordonat;
- eficient;
- spirit practic;
- sociabilitate;
- tact;

18
- amabilitate.

Întocmit şi avizat de:


Alexii Ionela

Data întocmirii: 23.05.2009

Luat la cunoştinţă:
Salariat,
Voinea Maria

Bibliografie

1. Ilie, S. , „Planificare operaţională”, Ed. Oscar Print, Bucureşti, 2006


2. Anghel, L., D., „Marketingul întreprinderilor mici şi mijlocii”, Editura ASE,

19
Bucureşti
3. Deaconu, A., „Economia întreprinderii”, Editura Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti, 1998

20