Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

Data: 27 mai 2010


Clasa a VI-a A (TC)
Unitatea şcolară: Grup Şcolar “Nicanor Moroşan” Pîrteştii de Jos
Profesor: Andronic Aurica Mihaela
Disciplina: Matematică / Geometrie
Unitatea de învăţare: Proprietăţi ale triunghiurilor
Tema lecţiei: Proprietăţi ale triunghiului dreptunghic
Tipul lecţiei: Lecţie predare - învăţare
Scopul lecţiei:
- Însuşirea proprietăţilor triunghiului dreptunghic;
- Deprinderea aplicării cunoştinţelor referitoare la triunghiul dreptunghic în diverse contexte, în
vederea dezvoltării flexibilităţii gândirii.
COMPETENŢE GENERALE
CG1 Identificarea unor date şi relaţii matematice şi corelarea lor în funcţie de contextul în care au fost
definite.
CG2 Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual cuprinse în enunţuri
matematice.
CG3 Utilizarea algoritmilor şi a conceptelor matematice pentru caracterizarea locală sau globală a
unei situaţii concrete.
CG4 Exprimarea caracteristicilor matematice cantitative sau calitative ale unei situaţii concrete şi a
algoritmilor de prelucrare a acestora.
CG5 Analiza şi interpretarea caracteristicilor matematice ale unei situaţii problemă.
CG6 Modelarea matematică a unor contexte matematice variate, prin integrarea cunoştinţelor din
diferite domenii.
COMPETENŢE SPECIFICE
CS1 Recunoaşterea şi descrierea unor proprietăţi ale triunghiurilor în configuraţii geometrice date
CS2 Calcularea unor lungimi de segmente şi a unor măsuri de unghiuri utilizând metode adecvate
CS3 Utilizarea unor concepte matematice în triunghiul isoscel, în triunghiul echilateral sau în triunghiul
dreptunghic
CS4 Exprimarea caracteristicilor matematice ale triunghiurilor şi ale liniilor importante în triunghi prin
definiţii, notaţii şi desen
CS5 Deducerea unor proprietăţi ale triunghiurilor folosind noţiunile studiate
CS6 Interpretarea informaţiilor conţinute în probleme legate de proprietăţi ale triunghiurilor

COMPETENŢE DERIVATE

CD1 Cunoaşterea definiţiei şi proprietăţilor triunghiului dreptunghic;


CD2 Utilizarea corectă a proprietăţilor triunghiului dreptunghic în rezolvarea problemelor
CD3 Calcularea unor lungimi de segmente şi a unor măsuri de unghiuri utilizând metode adecvate
CD4 Interpretarea informaţiilor conţinute în probleme legate de proprietăţi ale triunghiului dreptunghic.
Metode de învăţământ/de instruire
 Conversaţia euristică
 Explicaţia
 Demonstraţia
 Exerciţiul
 Problematizarea
 Învăţarea prin descoperire
Forme de organizare a clasei:
 Frontală
 Individuală

Resurse materiale:
 Materiale didactice: fişe de lucru
 Mijloace de învăţământ: tabla, creta.

1
DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Secvenţele Activitatea Activitatea Metode Procedee


activităţii profesorului elevului de
didactice evaluare
Moment Asigurarea ordinii şi liniştii. Elevii se pregătesc conversaţia observaţia
organizatoric Notarea absenţelor. pentru oră.
Captarea Se verifică, individual/frontal, Elevii citesc tema cu Conversaţia Aprecieri
atenţiei calitativ/cantitativ, tema pentru acasă, atenţie, corectează explicaţia verbale
prin sondaj, iar în cazul în care nu s-au unde au greşit sau
rezolvat exerciţiile acasă se rezolvă în completează.
clasă.
Verificarea Verificarea cunoştinţelor dobândite în conversaţia Aprecierea
cunoştinţelor din cadrul lecţiei anterioare, referitoare la Elevii vor realiza răspunsurilor
lecţia anterioară proprietăţile triunghiului isoscel şi ciorchinele apoi îl vor primite.
echilateral, se realizează astfel: elevii vor prezenta la tablă
fi grupaţi în perechi, iar fiecare pereche
va fi numerotată ca A sau B. Elevii din
perechile A vor realiza un ciorchine
având ca nucleu cuvintele triunghiul
isoscel, iar perechile B vor realiza un
ciorchine având ca nucleu cuvintele
triunghiul echilateral. În acest timp voi
verifica tema prind sondaj.
De la fiecare grupă un elev va prezenta
ciorchinele realizat.
Anunţarea temei Astăzi, vom discuta despre „Proprietăţile Elevii îşi notează titlul conversaţia
şi a obiectivelor triunghiului dreptunghic”. Profesorul face lecţiei în caiet.
lecţiei pe tabla tabelul
ŞTIU / VREAU SĂ ŞTIU /AM INVATAT
Comunicarea Solicită elevilor să scrie în coloana ŞTIU Elevii definesc
noilor cunoştinţe ceea ce ştiu despre triunghiul triunghiul dreptunghic şi
dreptunghic. notează definiţia în conversaţia
În coloana VREAU SĂ ŞTIU o vom caiete. euristică,
completa cu ce vrem să ştim despre Elevii răspund la Observarea
triunghiul dreptunghic. întrebările profesorului. sistematică a
Cu ajutorul elevilor se defineşte elevilor,
triunghiul dreptunghic isoscel ca fiind Explicaţia,
triunghiul dreptunghic cu catetele Notează în caiete
congruente. definiţia şi răspund la aprecierea
Proprietatea 1. Într-un triunghi întrebările profesorului. exerciţiul răspunsurilor
dreptunghic isoscel unghiurile ascuţite Explică modul de primite.
au măsura de 45°. demonstrare a
Proprietatea 2. În orice triunghi proprietăţii.
dreptunghic lungimea medianei
corespunzătoare ipotenuzei este egală
cu jumătate din lungimea ipotenuzei.
Proprietatea 3. Dacă mediana unui
triunghi are lungimea egală cu jumătate
din lungimea laturii corespunzătoare,
atunci triunghiul este dreptunghic,
unghiul drept fiind cel opus laturii căreia i
s-a construit mediana.
Proprietatea 4. Dacă un triunghi
dreptunghi are un unghi ascuţit cu
măsura de 30°, atunci lungimea catetei
opuse acestui unghi este egală cu
jumătate din lungimea ipotenuzei şi
reciproc ( dacă într-un triunghi
2
dreptunghic lungimea unei catete este
jumătate din lungimea ipotenuzei, atunci
măsura unghiului opus acelei catete este
de 30°) Un elev rezolvă la
Demonstraţie: tablă, iar ceilalţi îşi
Fie ∆ ABC, dreptunghic în A, notează în caiete
m(  BCA ) = 30  . Construim B’
simetricul lui B faţă de AC ⇒ AC este
[
mediatoarea segmentului BB ' ⇒ ]
∆ CBB’ isoscel, dar
m( CBB ' ) = 90  − m(  ACB ) = 60 
Notează în caiete
⇒ ∆ CBB’ echilateral, deci proprietatea şi răspund
1 1 la întrebările
AB = AB ' = BB ' = AC .
2 2 profesorului.

Fixarea noilor 1. Să se determine x ştiind că Un elev rezolvă la Exerciţiul Observarea


cunoştinţe şi triunghiul de mai jos este tablă, iar ceilalţi îşi Explicaţia sistematică a
realizarea feed- notează în caiete şi elevilor,
back-ului
dreptunghic. verifică modul în care
A se rezolvă. Problematizarea
aprecierea
răspunsurilor
primite.
Muncă
B x+100 x C independentă Aprecieri
Exerciţiul verbale
2. Fie ∆ ABC dreptunghic în A. Dacă M
este mijlocul lui BC, iar BC este 10dm.
Calculaţi lungimea lui AM.
3. Fie ∆ ABC dreptunghic în A.
a) Dacă BC = 12 cm şi m(<C) = 300
atunci AB este……cm
b) Dacă AB = 10 cm şi m(<C) = 300
atunci BC este……cm.
4. Fie ∆ ABC dreptunghic în A cu
m(<C)< m(<B), se construiesc înălţimea
[AD] şi mediana [AM]. Ştiind că
m(<MAD)=300 şi MD = 10cm să se arate
că triunghiul MAB este echilateral şi să
se calculeze lungimea [BC].
Evaluarea Vom completa coloana AM ÎNVĂŢAT cu Răspund la solicitările
proprietăţile învăţate profesorului
Apreciază modul în care elevi au
participat la lecţie.
Tema pentru Tema pentru acasă: Notează tema Activitate Notarea
acasă. Ex 1, 2, 3, 4 din culegerea de fişe fişa independentă răspunsurilor
….

3
TRIUNGHIUL ISOSCEL

4
TRIUNGHIUL ECHILATERAL

5
Fişă de lucru

1. Să se determine x ştiind că triunghiul de mai jos este dreptunghic.


A

B x+100 x C

2. Fie ∆ ABC dreptunghic în A. Dacă M este mijlocul lui BC, iar BC este 10dm. Calculaţi lungimea lui AM.
3. Fie ∆ ABC dreptunghic în A.
c) Dacă BC = 12 cm şi m(<C) = 300 atunci AB este……cm
d) Dacă AB = 10 cm şi m(<C) = 300 atunci BC este……cm.
4. Fie ∆ ABC dreptunghic în A cu m(<C)< m(<B), se construiesc înălţimea [AD] şi mediana [AM]. Ştiind că
m(<MAD)=300 şi MD = 10cm să se arate că triunghiul MAB este echilateral şi să se calculeze lungimea
[BC].

S-ar putea să vă placă și