Sunteți pe pagina 1din 15

Dreptul libertăţilor fundamentale

1. Convenţia Europeană a Drepturilor Omului este parte a dreptului intern.


- da
2. Care sunt izvoarele Convenţiei?
- Conventia Europeana si Declaratia Universala
- Conventia Europeana si Pactul ONU asupra dr. civile si politice

3. Care sunt caracterele generale ale Convenţiei?


- sistemul se control
- drepturile garantate in Conventie

4. În ce an a primit România statutul de invitat?


Vezi manualul colectiv , p. 99
-In 1991 ca invitat, iar in 1993 ca membru cu drepturi depline.

5. Ce obiect are Convenţia Europeană?


Vezi manualul colectiv, p. 100
-apărarea drepturilor si a libertatilor omului si a libertatilor fundamentale, in timp ce misiunea sa este

6. Convenţia europeană face parte din dreptul nostru intern?


Vezi manualul colectiv, p. 101
-da
- Acest fapt este stipulat in Constitutia României art 11 (2) - tratatele ratificate de Parlament fac parte
din dreptul intern.

7. În ce constă preeminenta ConvenŃiei Europene? Vezi manualul colectiv, p. 100.


In fata dreptului intern are prioritate reglemantarea europeana.
- dispozitile constitutionale privind drepturile si liberattile cetatenilor vor fi interpretate si aplicate in
conformitate cu Declaratia Universala a Drepturilor Omului, cu pactele si celelalte tratate la care
Romania este parte. In situatia in care exista neconcordante intre pactele si tratatele la care Romania
este parte si legile interne atunci prioritate au reglementarile internationale.

8. Cum este apreciată în Declaraţia universală libertatea persoanei?


Vezi manualul colectiv, p. 94.
- ideea este ca libertatea persoanei a capatat o valoare imprescriptibila si internationala.
- omul detine pentru sine o serie de drepturi opozabile tuturor, si, in particular, statelor suverane.
9. Care sunt drepturile ce vizează libertatea politică cuprinse în Declaraţia Universală?
Vezi manualul colectiv, p. 95.
- dreptul la viata (2),
- interzicerea torturii si a tratamentelor inumane si degradante (3),
- siguranta (5)
- dr. la un proces echilibrat (6)
-respectarea vietii private si familiale (8)
- libertatea de expresie si a informatiei (10)
- libertateea constiintei si a religiei (9)
- libertatea de intrunire si de asociere (11)

10. Dinamismul interpretării jurisprudenţei a condus la crearea unui drept „european” autonom?
Vezi manualul colectiv, p. 98.
- Da, in nenumarate domenii
11. Care sunt cele mai importante convenţii elaborate adoptate de Consiliul Europei, ratificate de
ţara noastră ca membră a Consiliului Europei?
Vezi manualul unic, p. 99.
-- Convenţia Culturală Europeană;
- Carta Socială Europeană şi
- Carta Social Europeană revizuită;
- Carta autonomiei locale;
- Convenţia-cadru pentru protecţia minorităţilor;
- Convenţia Europeană pentru prevenirea torturii şi a pedepselor sau tratamentelor inumane
ori degradante şi ambele protocoale adiţionale;
- Convenţia europeană privind adopţia;
- Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, Roma 1950, precum şi
cele 11 protocoale adiţionale16.
- din 1994 România a recunoscut şi jurisdicţia CEDO odată cu dreptul la recurs individual al cetăţenilor
împotriva hotărârilor naţionale în conf cu art. 46 (1) din Conventie in urma careia fiecare dintre părţile
contractante poate să recunoască drept obligatorie de drept aceasta conventie şi fără acord special.

12. La ce dată Consiliul europei a decis primirea României ca membru cu drepturi


Depline? Vezi manualul colectiv, p. 99.
- La 7.10.1993
13. Care sunt documentele în baza cărora au fost înscrise în constituţiile statelor drepturile si
libertăţile fundamentale?
Vezi manualul colectiv , p. 102.
- În baza Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului şi a Convenţiei europene din 1950
14. În ce an a fost adoptată de Parlamentul European, declaraŃia privind drepturile si libertăŃile
fundamentale ale omului? Vezi manualul colectiv, p. 104.
- 1989

15. În ce an a avut loc Tratatul de la Maastricht? Vezi manualul colectiv, p. 104.


-1992

16. Ce articole a adăugat Tratatul de la Amsterdam după preluarea Acordului privind politica
socială? Vezi manualul colectiv, p. 104.
- articole privind educaţia, cultura, sănătatea publică, precum şi capitole privind coeziunea economică şi
socială şi politica de angajare, cu obiectivul promovării angajării depline.
Alte prevederi se referă la Fondul Social European stabilit pentru a acorda asistenţă financiară în
vederea realizării unora dintre obiectivele sociale cum ar fi sprijinirea formării profesionale şi
promovarea angajării în muncă, mai ales pentru grupurile defavorizate.. Prevederile sociale ale
tratatului prevede şi îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi de viaţă ale muncitorilor precum şi egalitate
dintre femei şi bărbaţi.

17. La ce dată si în ce localitate a fost semnat Statutul Consiliului Europei? Vezi manualul colectiv,
p. 88.
- 5 mai 1949 , la Strasbourg

18. În ce an a intrat în vigoare Convenţia pentru apărarea drepturilor omului si a libertăţilor sale
fundamentale? Vezi manualul colectiv, p. 88.
- a fost deschisă semnării în 1950 la Roma şi a intrat în vigoare în septembrie 1953

19. Ce stabileşte Convenţia Europeană a Drepturilor Omului din 1950?


Vezi manualul colectiv, p. 88.
- Nu enumeră numai un ansamblu de drepturi, ea le garantează imediat fiecărei persoane,
ţinând de jurisdicţia părţilor contractante.
- Ea stabileşte un sistem internaţional de protecţie colectivă a acestor drepturi – procedură
unică - ce poate să funcţioneze la nivelul statelor ca si particularilor. Individul - ignorat până la
acea dată devine o persoană, un cetăţean în comunitatea naţiunilor europene.
- Convenţia obligă statele semnatare să garanteze drepturile omului tuturor cetăţenilor.
Condiţia ca ea să opereze fiind ca statele să accepte jurisdicţia acesteia. În baza convenţiei,
persoanele fizice, organizaţiilor nonguvernamentale şi grupurilor de articulari li se recunoaşte
dreptul de a se plânge atunci când consideră că nu li se respectă drepturile.

20. De câte state a fost semnată iniţial Convenţia Europeană a drepturilor Omului?
Vezi manualul colectiv, p. 89.
- 13 state
21. Care sunt principiile în funcţie de care Convenţia îsi ordonează activitatea? Vezi manualul
colectiv, p. 88.
- democraţia pluralistă, respectarea drepturilor omului şi statul de drept.

22. Ce alege la data de 21.01.1959, pentru prima oară Adunarea Consultativă Parlamentară a
Consiliului Europei? Vezi manualul colectiv, p. 89.
- Adunarea Consultativă Parlamentară a Consiliului Europei chemată să examineze, după Comisie,
unele din aceste cauze şi să le soluţioneze prin hotărâri definitive şi obligatorii alege, pentru prima dată,
judecătorii Curţii Europene a Drepturilor Omului .

23. Ce obligă Convenţia statele semnatare? Vezi manualul colectiv, p. 89.


- sa garanteze drepturile fundamentale tuturor cetatenilor
24. Ce se crea practic prin Convenţie? Vezi manualul colectiv, p. 90.
- un mecanism de control internaţional

25. În ce condiţii se poate apela la litera Convenţiei? Vezi manualul colectiv, p. 90.
- în condiţiile în care violările drepturilor omului mai persistă în ciuda apelării la ansamblul jurisdicţional
intern, în momentul epuizării tuturor căilor de atac interne.

26. Care este intervalul de timp în care se poate formula o plângere? Vezi manualul colectiv, p. 90.
--într-un interval fix determinat de 6 luni.

27. Pentru ce se poate acţiona prin Convenţia Europeană ? Vezi manualul colectiv, p. 90.
- pentru luarea primelor măsuri originale de asigurare a unei garanţii efective a drepturilor enunţate în
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului din 1948.

28. Ce se consacră prin Convenţia Europeană a drepturilor omului? Vezi manualul colectiv, p. 90.
- o serie de drepturi şi libertăţi civile şi politice, dar şi un sistem privind garantarea respectării obligaţiilor
asumate de statele contractante

29. Ce au făcut petiţionarii individuali din statele care au acceptat dreptul la recurs individual
după Convenţia din 1950? Vezi manualul colectiv, p. 90.
- au violat drepturile garantate prin Convenţie

30. În ce interval de timp Comisia si toate statele interesate, acolo unde statele apărate au
acceptat jurisdicţia obligatorie a Curţii, puteau aduce cauza în faţa acesteia? Vezi manualul
colectiv, p. 91.
- de un interval de 3 luni

31. Care sunt cazurile în care atingerea adusă dreptului la viaţă nu reprezintă încălcări ale
acestuia? Vezi manualul colectiv, p. 130
a) pentru a asigura apărarea oricărei persoane împotriva violenţei ilegale;
b) pentru a efectua o arestare legală sau pentru a împiedica evadarea unei persoane legal deţinute;
c) pentru a reprima, conform legii, tulburări violente sau o insurecţie, în stadiul actual al jurisprudenţei
Curţii

32. Care sunt condiţiile prevăzute de ConvenŃie ce trebuie îndeplinite de recurgerea la forţă?
Vezi manualul colectiv, p. 131
- să vizeze scopurile enumerate limitativ în alineatul 2 literele a) - c) …
a. pentru a asigura apararea oricarei persoane impotriva violentei ilegale
b. penbtru a efectuao arestare legala sau pentru a impiedica evadarea unei persoane legal
detinute
c. pentru a reprima, conform legii, tulburari violente sau o insurectie.
- să fie absolut necesară pentru atingerea acestui scop.

33. CircumstanŃele în care dreptul la viaŃă al unei persoane poate fi atins. Vezi manualul colectiv,
p. 132

Forţa absolut necesară pentru a asigura apărarea oricărei persoane împotriva violenţei ilegale
A. pentru a reprima, conform legii, tulburari violente;
B. Pentru a efectua o arestare legala;
D. pentru a asigura apararea unei alte persoane impotriva unei violente nelegale.

34.Care sunt situaŃiile în care persoana este în legitimă apărare? Vezi manualul colectiv, p. 132
- acela care săvârşeşte fapta pentru a înlătura un atac material, direct, imediat şi injust, îndreptat
împotriva sa, a altuia sau împotriva unui interes obştesc, şi care pune în pericol grav persoana sau
drepturile celui atacat ori interesul obştesc.
Sunt apărate impotriva atacului atât valorile sociale legate de persoană… viaţa, integritatea ei corporală
şi cele legate intim de existenţa ei fizică şi morală, dar care constituie mijloace juridice importante
pentru desfăşurarea unei existenţe individuale şi sociale normale cum ar fi: inviolabilitatea domiciliului,
dreptul de proprietate dreptul de succesiune, dreptul de a deţine un lucru… etc.

35.Care sunt situaŃiile în care Curtea drepturilor omului admite recurgerea la forŃă
Vezi manualul colectiv, p. 138.
- când este fondată pe o convingere onestă, considerată, pentru bune motive, ca valabilă la momentul
evenimentelor
36. Care este primul document internaţional care proclamă principiul colaborării pentru
promovarea si încurajarea respectării drepturilor si libertăţilor fundamentale faţă de toate
persoanele, fără deosebire de rasă, sex, limbă sau religie? p.46-48.
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, adoptată la 10 decembrie 1948, de Adunarea generală a
ONU

37.Ce obligaŃii au statele pentru a asigura dreptul la educaŃie?

a. învăţământul primar trebuie să fie gratuit şi accesibil tuturor


b. învăţământul secundar, inclusiv cel tehnic si preofesional, trebuie să fie generalizat si accesibil
tuturor pe toate caile inclusiv prin instaurarea treptata a gratuitatii
c. învăţământul superior trebuie să fie accesibil tuturor în condiţii de egalitate în funcţie de
capacitatea fiecăruia mai ales prin instaurarea treptată a gratuităţii
d. trebuie încurajată educaţia d ebază pentru persoanele care au primit instrucţie primară şi care
au urmat ciclul complet
e. trebuie dezvolatată o reţea şcolară la toate nivelurile, stabilit un sistem adecvat de burse şi
îmbunătăţită continuu situaţia materialăa personalului didactic
A. Asigurarea invatamantului elementar gratuit
D. Asigurarea accesului pe baza de egalitate in invatamantul superior

38.Ce atribuţie are Curtea Constituţională în legătură cu adoptarea unei legi? Vezi manual
colectiv, p.238-240..
- de a se pronunţa asupra constituţionalităţii legilor, înainte de promulgarea acestora

39. Ce atribuţie are Curtea Constituţională în legătură cu alegerea presedintelui României? Vezi
manual colectiv, p. 239.
- de a veghea la respectarea procedurii pentru alegerea Preşedintelui României şi a confirma
rezultatele sufragiului;

40. Ce obligaţii are un stat cu privire la drepturile economice, sociale si culturale?


Vezi manual colectiv, p.67.
- obligaţia de a respecta libertatea persoanei de a-şi alege un loc de muncă sau de a-şi folosi resursele,
singură sau în asociere cu altele;
- obligaţia de a proteja libertatea de acţiune şi de folosire a resurselor unei persoane, împotriva altor
subiecte mai puternice sau mai agresive
- obligaţia de a asista şi a înfăptui drepturile economice, sociale şi culturale, constând în măsuri pentru
a îmbunătăţi producţia, conservarea şi distribuirea hranei, a dezvolta sau reforma sistemele agrare,
A. De a respecta libertatea persoanei de a-si alege un loc de munca si de a-si folosi resursele
C. De a proteja drepturile persoanelor împotriva unor interese economice mai puternice
D. De a asigura exercitarea unor drepturi sociale si economice prin masuri speciale

41. Un cetăţean român se plânge că este discriminat in ce priveste angajarea în muncă, pe motiv
de origine etnică; cine poate lua o hotărâre în favoarea sa? Vezi manual colectiv, p. 242-244.
??? Instanţa de contencios administrativ…

42. Ce poate face un stat când consideră că un alt stat a încălcat drepturile omului ale unor
cetăţeni ai săi? Vezi manual colectiv, p. 223-234.
??????????
B. Sa ceara explicaţii si sa propună negocieri
D. Sa recurgă la proceduri internaţionale disponibile împotriva statului in cauza

43. Ce obligaţii corespund drepturilor culturale ale omului? Vezi manual colectiv, p.69.
- dr. fiecarei persoana de a lua parte la o viata culturala, a beneficia de procesul stiintific si de aplicatiile
sale si de protectia intereselor morale si materiale decurgand din orice productie stiintifica, literară sau
artistica al carei auror este
- Sa asigure protectia dreptului de autor
- Sa sprijine si sa asigure, prin crearea de conditii materiale, exercitarea drepturilor culturale

44. În ce constă obligaţiile statului privind dreptul la muncă? Vezi manual colectiv, p.68.
- dreptul la o remuneraţie care să asigure, cel puţin o existenţă decentă;
- remuneraţie egală la muncă de valoare egală;
- condiţii de muncă similare şi remuneraţie egală pentru femei, la muncă de valoare egală;
- securitate şi igienă a muncii;
- posibilităţi egale de promovare la categoria superioară pe baza vechimii în serviciu şi a aptitudinilor;
- odihnă, vacanţe, limitare raţională a duratei muncii, concedii periodice plătite, remunerarea zilelor de
sărbătoare, a orelor prelungite;
- eliminarea riscurilor ocupaţiilor inerent periculoase sau dăunătoare sănătăţii, iar acolo unde
acest lucru nu este posibil, reducerea orarului de muncă sau plata unor indemnizaţii adiţionale.
- A interzice discriminarea in ce priveste angajarea si conditiile de munca
- A asigura fiecaruia dreptul de acces la locuri de munca fara discriminare, potrivit pregatirii si
aptitudinilor sale

45. Ce obligaţii au statele in ce priveste studierea limbilor minoritare in scoală? Vezi manual
colectiv, p.73.
- păstrarea şi dezvoltarea limbii materne, ca element esenţial al identităţii lor;
- folosirea liberă a limbii minoritare, în particular şi în public, oral şi în scris;
- folosirea numelui şi prenumelui în limba minoritară şi recunoaşterea lor ca atare;
- studierea limbii materne şi primirea unei educaţii în limba minoritară;
- afişarea denumirilor geografice şi topografice în limba minoritară;
- libertatea de expresie, difuzarea de informaţie şi accesul la informaţie în limba maternă;
- folosirea limbii minoritare în relaţiile cu autorităţile adminis¬trative;
- promovarea cunoaşterii limbii minorităţilor, alături de cea a majorităţii, formarea educatorilor şi accesul
la manuale;

46. Dreptul la sănătate înseamnă. Vezi manual colectiv, p.69.


Asigurarea dreptului fiecarei persoane de a beneficia de cel mai inalt nivel de sanatate fizica si mentala
pe care il poate atinge, prin asigurarea de servicii medicale si asistenta in caz de boala pentru toti

47. În ce constau obligaŃiile statului în domeniul drepturilor economice si sociale? Vezi manual
colectiv, p.67.
- De a respecta libertatea persoanei de a-si alege un loc de munca si de a-si folosi resursele singură
sau în asociere
- obligatia de aproteja libertatea de actiune si de folosire a resurselor unei persoane impotriva altor
subiecte mai puternice sau mai agresive
Obligatia de a asista si a infaptui drepturile economice, sociale si culturale constand in masuri pentru a
imbunatati productia conservarea si distribuirea hranei, de a dezvolta sau reforma sistemele agrare
mergand pana la acoperirea nevoilor de baza.
De a proteja drepturile persoanelor impotriva unor interese economice mai puternice
De a asigura exercitarea unor drepturi sociale si economice prin masuri speciale

48.Ce drepturi are o persoană deţinută sau arestată? Vezi manual colectiv, p. 65.
- respectarea dreptului lor la apărare sub toate aspectele, pornind de la prezumţia de nevinovăţie,
neretroactivitatea legii penale

49.Care din drepturile următoare poate face obiectul restricţiilor prin lege? Vezi manual colectiv,
p.74.
- Conform Pactului International asupra drepturilor civile si politice manifestarea religiei sau credinţei,
libertatea de expresie, de reuniune şi de asociere pot face obiectul unor restrictii cu conditia ca acestea
sa nu fie discriminatorii.
C. Dreptul de a intra in contact cu credinciosii din alte tari
D. Dreptul de a manifesta propria religie(exprimare, procesiuni, publicatii)
**a. C+D

50. Pentru ce motiv pot fi aplicate restricŃii cu privire la dreptul cetăţenilor Uniunii Europene de
a vota si de a fi ales în alegerile municipale într-un alt stat membru? Vezi manual colectiv, p.113.
- In cazul in care proporţia cetăţenilor Uniunii care au drept de vot reprezintă peste 20% din cetăţenii
naţionali cu drept de vot in acest caz statul poate impune condditia pentru nenationali de 5 ani de
sedere legala pentru a vota si 10 ani pentru a fi eligibil;

51.Ce îndatoriri revin cetăŃenilor români? Vezi manual colectiv, p.86.


- indatorirea fundamentala este fidelitatea faţă de ţară, dreptul şi obligaţia de a apăra ţara, contribuţia
prin impozite şi taxe la cheltuielile publice.
A. Fidelitatea fata de tara
B. Apararea tarii

52.De la ce drepturi din cele enumerate mai jos un stat nu poate deroga nici în caz de pericol
pentru existenŃa naŃiunii?
Vezi manual colectiv, p.64.
- dreptul la viaţă, dreptul de a nu fi supus torturii, pedepselor sau tratamentelor inumane ori degradante,
dreptul a nu fi adus în stare de sclavaj sau servitute, libertatea de gândire, religie sau conştiinţă,
interzicerea discriminării numai pe motiv de rasă, culoare, sex, limbă, religie sau origine socială
53.Ce obligaŃii au statele în ce priveste dreptul la cultura proprie a persoanelor care fac parte
din minorităŃi? Vezi manual colectiv, p. 72/73
- menţinerea şi dezvoltarea propriei culturi, sub toate aspectele ei, inclusiv a tradiţiilor şi obiceiurilor;
- stabilirea şi menţinerea propriilor instituţii, organizaţii sau asociaţii educative, culturale şi religioase;
- promovarea accesului la informaţie, difuzarea şi schimbul de informaţii în limba maternă, sub forma de
presă, radio, televiziune;
- încurajarea cunoaşterii istoriei, tradiţiilor, limbii şi culturii minorităţilor, inclusiv în cadrul programelor
şcolare, cel puţin la şcolile publice;
- contacte cu alte persoane cu care au în comun aceeaşi cultură, din ţară şi din alte ţări;
- încurajarea dialogului şi a pluralismului cultural, a spiritului de toleranţă, a respectului reciproc şi
cooperării în domeniile educaţiei, culturii şi mijloacelor de informare;
- respectul pentru demnitatea şi specificitatea fiecărei culturi, pentru diversitatea şi varietatea lor
fecundă, ca parte integrantă a patri¬moniului comun al omenirii, neexistând culturi superioare şi
inferioare;
- participarea la viaţa culturală, accesul la cultura majorităţii şi a altor minorităţi, la cultura universală.
în ceea ce priveşte folosirea limbii materne de către persoanele care fac parte din minorităţi,
documentele şi practica internaţională conturează o serie de drepturi şi libertăţi care în esenţă privesc:
- păstrarea şi dezvoltarea limbii materne, ca element esenţial al identităţii lor;
- folosirea liberă a limbii minoritare, în particular şi în public, oral şi în scris;
- folosirea numelui şi prenumelui în limba minoritară şi recunoaşterea lor ca atare;
- studierea limbii materne şi primirea unei educaţii în limba minoritară;
- afişarea denumirilor geografice şi topografice în limba minoritară;
- libertatea de expresie, difuzarea de informaţie şi accesul la informaţie în limba maternă;
- folosirea limbii minoritare în relaţiile cu autorităţile adminis¬trative;
- promovarea cunoaşterii limbii minorităţilor, alături de cea a majorităţii, formarea educatorilor şi accesul
la manuale;
- contacte cu persoane situate în alte ţări, care au în comun limba, originea etnică ori moştenirea
culturală.

54. Este respectarea drepturilor omului. Vezi manual colectiv, p.75--/79.


Parte integranta a dreptului international contemporan in stransa legătură cu celelalate principii

55. Identitatea persoanelor care fac parte din minorităţi include. Vezi manual colectiv, p.72-74.
Statele parti la Conventia cadru pentru protectia minorităţilor naţionale din 1994 semnata la 01.02 1995
prevede ca statele părţi vor promova condiţiile pentru protecţia acestor persoane şi pentru ca acestea
să îşi păstreze şi să îşi dezvolte cultura şi să îşi păstreze elementele esenţiale ale identităţi.

56. Exercitarea drepturilor politice se realizează. Vezi manual colectiv, p.65-66.


- In functie daca este cetatean sau nu vota şi a fi ales în alegeri periodice corecte, de a avea acces, în
condiţii de egalitate, la funcţiile publice, dreptul de a lua parte la conducerea treburilor publice fie direct,
fie prin intermediul reprezentanţilor aleşi.
A. Direct, prin participarea la alegeri si la dezbateri publice
C. Prin reprezentanti liber alesi
D. Prin exercitarea dreptului la expresie asupra modului in care se exercita puterea
publica
**b. A+C+D

57.Cum se prevede asigurarea coerenŃei între aplicarea Cartei drepturilor fundamentale a


drepturilor omului adoptată in cadrul Uniunii Europene si cea a ConvenŃiei din 1950 a
Consiliului Europei privind drepturile si libertăŃile fundamentale ale omului? Vezi manual
colectiv, p.123-128.
?????
- A. Prin interpretarea prevederilor Cartei in acelasi sens cu prevederile Conventiei din 1950
B. Prin aplicarea acelorasi restrictii la exercitarea unor drepturi ca si in cadrul Conventiei din 1950
D. Prin asigurarea unui nivel de protectie cel putin egal cu cel asigurat conform Conventiei din 1950
**c. A+B+D

58. Ce atribuŃii din cele enumerate mai jos revin Avocatului Poporului? Vezi manual colectiv,
p.246-247.
- Primeşte comunicări privind încălcarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti de către autorităţile publice
şi urmăreşte rezolvarea acestora, solicitând autorităţilor sau funcţionarilor în cauză încetarea
încălcărilor, repunerea în drepturi a petiţionarilor şi repararea pagubelor.
Poate primi cererei de la org neguver., pers juridice romane sau straine de drept privat care actioneaya
in numele membrilor lor ca si din parte Parlamentului.
Poate informa despre activitatea s , sa faca recomandari privind modificarea legislatiei si alte masuri pe
care le considera necesare pentru ocrotirea drepturilor cetatenesti.
A. Sa solicite autoritatilor publice incetarea incalcarilor drepturilor omului
C. Sa efectueze anchete asupra cazurilor cu care a fost sesizat
D. Sa ridice in fata instantelor de judecata exceptia de neconstitutionalitate a unor legi
sau ordonante
**b. A+C+D

59. Ce poate face Avocatul Poporului când apreciază că o lege poate duce la încălcări ale
drepturilor omului? Vezi manual colectiv, p.246-247.
--poate să emită recomandări prin care să sesizeze autorităţilor ilegalităţi
--poate să facă recomandări privind modificarea legislaţiei
Are dreptul de a efectua anchete proprii.
Poate cere revocarea acteltor ilegale cu repararea pagubelor putandu+se adresa, pe cale ierarhica,
inclusiv guvernului.

60. Care este raportul dintre legile interne si tratatele internaţionale în domeniul drepturilor
omului, conform ConstituŃiei României
Vezi manual colectiv, p.101.
In fata dreptului intern are prioritate reglementarea europeana.
Legea interna trebuie sa se supuna legii straine. Prioritate au conventiile internationale in domeniu. In
situatia in care intervin contradictii in acest sens se va aplica legea internationala.
Acest fapt este stipulat in Constitutia României art 11 (2) - tratatele ratificate de Parlament fac parte din
dreptul intern.
Dispozitile constitutionale privind drepturile si libertăţile cetatenilor vor fi interpretate si aplicate in
conformitate cu Declaratia Universala a Drepturilor Omului, cu pactele si celelalte tratate la care
Romania este parte. In situatia in care exista neconcordante intre pactele si tratatele la care Romania
este parte si legile interne atunci prioritate au reglementarile internationale.

61. Ce document european prevede în mod detaliat drepturile persoanelor care fac parte din
minorităi? Vezi manual colectiv, p.71.
- Convenţia cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale adoptată în 1994 si semnată în feb 1995

62. Care din drepturile omului enumerate mai jos decurg din cetăţenia europeană?
Dreptul de a alege si a fi ales in organe locale si in alegerile europene in orice stat membru, chiar daca
nu sunt cetăţeni ai acestuia
Dreptul de circulatie si de sedere in statele membre, sub reyerva conditiilor si limitarilor prevazute de
lege.
Dreptul la petitie la Parlamentul E, de a se adresa mediatorului acestuia si dretpulk de a primi un
raspuns intr-o limba eurpeana.
Protectia de catrre misiunile diplomatice si consulare ale unei tari membre Uniunii Europene intr+o alta
tara in care statul sau nu dispune de misiune diplomatica sau un oficiu consular.

63.Ce măsuri trebuie să ia un stat pentru a se achita de obligaŃiile sale privind dreptul la
educaţie? Vezi manual colectiv, p.69.
a) învăţământul primar trebuie să fie obligatoriu şi accesibil gratuit tuturor;
b) învăţământul secundar, inclusiv cel tehnic şi profesional, trebuie să fie generalizat şi accesibil
tuturor, pe toate căile, inclusiv prin instaurarea treptată a gratuităţii;
c) învăţământul superior trebuie să fie accesibil tuturor, în condiţii de egalitate, în funcţie de capacitatea
fiecăruia, mai ales prin instaurarea treptată a gratuităţii;
d) trebuie încurajată educaţia de bază pentru persoanele care nu au primit instrucţiune primară sau nu
au urmat ciclul complet;
e) trebuie dezvoltată o reţea şcolară la toate nivelurile, stabilit un sistem adecvat de burse şi
îmbunătăţită continuu situaţia materială a personalului didactic.

64. Ce obligaţii au statele cu privire la dreptul persoanelor care fac parte din minorităŃi de a
practica si profesa propria religie? Vezi manual colectiv, p.73-74.ţ
Aceste drepturi nu acu caracetr absolut, ele pot face obiectul unor restrictii.
- dreptul de a-şi menţine şi practica propria religie, cu sărbătorile şi riturile specifice, cu simbolurile
proprii;
- dreptul de a folosi limba maternă în practicarea religiei, de a edita, difuza şi procura cărţile şi
publicaţiile necesare în această limbă;
- dreptul de a stabili şi menţine localurile de practicare a cultului propriu, de a stabili şi menţine asociaţii
de caritate sau umanitare, conform prescripţiilor cultului;
- dreptul de a stabili şi menţine comunicarea cu persoane şi comunităţi care împărtăşesc aceeaşi
religie sau credinţă, de a lua parte la procesiuni sau pelerinaje;
- dreptul de a preda religia sau credinţa proprie în locuri adec¬vate, de a forma preoţi şi profesori pentru
cultul respectiv în limba maternă şi de a asigura educaţia religioasă sau morală a copiilor conform
propriilor convingeri.
65.Ce drepturi are o persoană deţinută sau arestată? Vezi manual colectiv, p.65.
???? - respectarea dreptului lor la apărare sub toate aspectele, pornind de la prezumţia de nevinovăţie,
neretroactivitatea legii penale

66. O persoană care consideră că i-au fost încălcate drepturi se poate adresa.
Instantelor judecatoresti interne, Organizatiilor neguvernamentale
Organismelor internationale competente Curtea Europeana a Drepturilor Omului după epuizarea căilor
interen de atac.

67.Egalitatea în drepturi înseamnă.


Statele garanteaza drepturtile indiferent de rasa, culoare, sex, limba, religie, opinie politica sau orice alt
statut.
Exista o serie de dipozitii specifice pentru drepturile femeilor, copiilor si tinerilor, alşe persoanelor de
altă religie, ale celor care fac parte din minorităţi care vizează creearea condiţiilor pentru ace aceste
persoane să beneficieze de drepturi egale cu ceilalti membri ai societatii.
Regimul jurudic al străinilor este in sansamblu cel al egalităţii in drepturi cu cetăţenii cu exceptia dr.
politice care sunt rezervate cetăţenilor.

C. Dreptul de acces egal la toate serviciile publice


D. Tratament nediscriminatoriu, plus masuri practice menite sa tina seama de situatia specifica a unor
categorii de persoane
**d. C+D

68. De la cine pot proveni plângeri adresate CurŃii Europene a Drepturilor Omului pentru
încălcări ale ConvenŃiei din 1950 privind drepturile si libertăŃile fundamentale?
De la orice stat membru al Consiliului Eurpei care este înaltă paret contractantă sau de la orice
persoană care se consideră vătămată în drepturi. Curtea nu retine cereri anonime.
De la persoane fizice ori juridice.

A. De la state membre
B. De la persoane individuale, care pretind ca drepturile lor au fost incalcate
C. De la asociatii si organizatii neguvernamentale ai caror membri sunt victime ale incalcarii
**a. A+B+C

69. În efectuarea anchetelor judiciare procurorii din România sunt subordonaŃi. Vezi manual
colectiv, p.244.
este subordonat celui ierarhic superior, până la procurorul general

70.Cum se realizează participarea cetăŃenilor la viaţa publică? Vezi manual colectiv, p. 65-66.
- dreptul de a vota şi a fi ales în alegeri periodice corecte, de a avea acces, în condiţii de egalitate, la
funcţiile publice, dreptul de a lua parte la conducerea treburilor publice fie direct, fie prin intermediul
repre¬zentanţilor aleşi.
- la libertatea oricărei persoane de a părăsi orice ţară, inclusiv pe a sa, de a circula liber pe teritoriul
unei ţări unde se află în mod legal şi de a-şi alege liber reşedinţa pe acest teritoriu, de a reveni în ţara
sa.

71.Pentru ce motive se pot aplica restricŃii faŃă de libertatea de expresie? Vezi manual colectiv,
p.182-183.
-art. 10 (2) al conventiei europene spune ca liberatea de xprimare poate suferi conditii, restrangeri ori
sanctiuni pentru securitatea naţională, integritatea teritorială sau siguranţa publică apărarea ordinii şi
prevenirea infracţiunilor, protecţia sănătăţii sau a moralei, protecţia reputaţiei sau a drepturilor altora,
pentru a împiedica divulgarea de informaţii confidenţiale sau pentru a garanta autoritatea şi
imparţialitatea puterii judecătoreşti.

72.Ce organ de stat român poate aplica amenzi pentru acte de discriminare rasială?
Consiliul pentru Combaterea Discriminarii si Instantele judecatoresti

73.Care din tratatele Uniunii Europene a prevăzut pentru prima dată că Uniunea va respecta
drepturile omului? Vezi manual colectiv, p.104.
Tratatul de la Maastricht, 1992

74.Ce procedură trebuie să urmeze un cetăŃean român pentru a atăca în contencios


administrativ un act sau o omisiune a unui organ administrativ?

Sa se adreseze mai intai organului administrativ in cauza si sa-i ceara anularea sau efectuarea actului
administrativ care are obligatia de a-i raspune in termen de 30 de zile.
Daca raspunsul nu este satisfacator, sa se adreseze tribunalului din judetul in care domiciliaza in
termen de 30 de zile de lka comunicarea solutiei
Se poate adresa tzribunalului daca autoritate emitenta ori cea ierarhic superioara nu au rezolvat
reclamatia in temrneul legal de 30 de zile, dar nu mai tarziu de un an de la comunicarea ctului
administrativ pentru care se cere anularea.
Sunt de competenta tribunalului sau curtii de apel in raza carora isi are domiciliul reclamantul. Actiunile
se judeca de urgenta.

75.Ce drepturi ale omului intră sub jurisdicŃia CurŃii Europene a Drepturilor Omului?
Conventia europeana a drepturilor omului se refera exclusiv la drepturile civile si politice.
Drepturi economice, sociale si culturale au fost scrise in Cartele sociale… Carte drepturilor
fundamentale adoptata prin tratatul semnat in 2004 contine atat drepturi civile si politice cat si drepturi
economice si sociale.

76. Ce documente adoptă comitetele create prin tratate privind drepturile omului, pentru
supravegherea aplicării tratatelor?
Directive si recomandari
Comentarii critice, exprimarea preocupari si forumuleaza sugestii si recomandari
Opinii, cu titlu de recomandare

77. De la ce drepturi ale omului nu se poate deroga nici în timp de război?


Dreptul la viata
Dreptul de a nu fi supus torturii

78.Dreptul la un proces echitabil presupune. Vezi manual colectiv, p.65.


- asigurarea unui proces corect, a unei bune administrări a justiţiei, a protecţiei drepturilor individuale ale
persoanelor.

79.Care din motivele enumerate mai jos poate fi invocat pentru a aplica restricţii la exercitarea
anumitor drepturi ale omului? Vezi manual colectiv, p.67.
- apărarea securităţii naţionale, a ordinii publice, a sănătăţii şi moralei publice, a drepturilor şi libertăţilor
altor persoane

80. Prin ce se deosebeste substanţial abordarea drepturilor omului în Carta drepturilor


fundamentale adoptată de Uniunea Europeană, faţă de Convenţia din 1950 adoptată în cadrul
Consiliului Europei?
B. Prin plasarea lor in contextul dreptului comunitar
C. Prin confirmarea valorii lor juridice in contextul unui tratat care se ocupa si de alte probleme
D. Prin includerea, alaturi de drepturile civile si politice, cuprinse in Conventia din 1950, a unor drepturi
economice si sociale si a unor drepturi de solidaritate
**b. B+C+D
Intrebarea 66

81. Pactele drepturilor omului acoperă întreaga gamă de drepturi si libertăţi. De ce credeţi că au
mai fost adoptate convenţiile pentru eliminarea discriminării rasiale, a discriminării faţă de femei,
pentru drepturile copilului si împotriva torturii? Vezi manual colectiv, p.70.
- pentru a se bucura de niste drepturi specifice ca urmare a identitatii lor, protejata prin norme distincte
ale drpetului international

82. Potrivit ConstituŃiei României, actele normative declarate neconstituţionale de Curtea


ConstituŃională îsi încetează efectele la 45 de zile de la publicarea deciziei CurŃii. Ce efecte au
actele normative respective în perioada celor 45 de zile. Vezi manual colectiv, p.239.
- sunt suspendate de drept

83.Ce decizii poate adopta justiţia în contencios administrativ? Vezi manual colectiv, p.240-242.
- ele pot anula total sau in parte acte administrative, pot obliga autoritatea administrativa sa elibereze
actul solicitat se pot pronunta asupra legalitatii unor acte sau asupra operatiunilor premergatoare care
au stat la baza emiterii actului contestat, pot acorda reclamantului daune materiale sau morale.

84. În România au avut loc în 2007 alegeri pentru Parlamentul European. Ce persoane puteau
candida pentru a fi alese euro-parlamentari pe locurile României?
A. Cetatenii romani
B. Persoanele cu dubla cetatenie- romana si a altui stat membru al Uniunii Europene
C. Cetatenii oricarui stat membru al Uniunii
**b. A+B+C

85.De la ce drepturi nu pot statele să deroge nici în caz de pericol pentru existenŃa naŃiunii?
Vezi manual colectiv, p.64.
- dreptul la viaţă, dreptul de a nu fi supus torturii, pedepselor sau tratamentelor inumane ori
degradante, dreptul a nu fi adus în stare de sclavaj sau servitute, libertatea de gândire, religie
sau conştiinţă, interzicerea discriminării numai pe motiv de rasă, culoare, sex, limbă, religie
sau origine socială

86. În ce constă dreptul la muncă? Vezi manual colectiv, p.68.


- dreptul fiecărei persoane de a avea posibilitatea de a-şi câştiga existenţa printr-o muncă liber aleasă
sau acceptată
- dreptul la o remuneraţie care să asigure, cel puţin o existenţă decentă;
- remuneraţie egală la muncă de valoare egală;
- condiţii de muncă similare şi remuneraţie egală pentru femei, la muncă de valoare egală;
- securitate şi igienă a muncii;
- posibilităţi egale de promovare la categoria superioară pe baza vechimii în serviciu şi a aptitudinilor;
- odihnă, vacanţe, limitare raţională a duratei muncii, concedii periodice plătite, remunerarea zilelor de
sărbătoare, a orelor prelungite;
- eliminarea riscurilor ocupaţiilor inerent periculoase sau dăunătoare sănătăţii, iar acolo unde
acest lucru nu este posibil, reducerea orarului de muncă sau plata unor indemnizaţii adiţionale.
- A interzice discriminarea in ce priveste angajarea si conditiile de munca
- A asigura fiecaruia dreptul de acces la locuri de munca fara discriminare, potrivit pregatirii si
aptitudinilor sale

87. Ce categorii de persoane se pot afla într-o situaţie specială? Dreptul libertăŃilor fundamentale,
p. 207-208
Acele persoane care nu pot hotari singure asupra modului de organizare si de ducvere a traiului,
respectiv persoanele fata de care se iau masura internarii voluntare sau nevoluntare intr+o institutie
spitaliceasca de profi pentru persoanel cu afectiuni neuropsihice persoanele private de libertate in urma
unei hotatrari judecatoresti, fie in cazul arestatilor preventiv fie in cazul celor condamnati definitiv,
precum si copiii institutionalizati.
- persoanelor cu tulburări psihice şi ale persoanelor private de libertate

88. Ce categorii de persoane se pot afla într-o situaŃie specială?


Dreptul libertăŃilor fundamentale, p. 207-208
-. persoanele private de libertate;

89. Ce categorii de persoane se pot afla într-o situaŃie specială? Dreptul libertăŃilor fundamentale,
p. 207-208
-acelea care nu pot , sau , nu mai pot hotara singure si copiii institutionalizati;

90. Care sunt criteriile ce stau la baza separării persoanelor private de libertate? Dreptul
libertăŃilor fundamentale, p. 208
-????? separate in functie de recidiva;

91. Ce drepturi sunt asigurate persoanelor private de libertate? Dreptul libertăŃilor fundamentale,
p. 208
- respectarea celorlalte drepturi de care nu este vitregit ca urmare a pierderi dr. de libertate
--**a. dreptul la asistenta medicala;

92. Care este scopul tratamentului penitenciar pentru persoanele private de libertate? Dreptul
libertăŃilor fundamentale, p. 210
- va fi în aşa fel susţinut încât să le ocrotească sănătatea, propriul respect şi, atât cât permite durata
sentinţei, să le dezvolte simţul responsabilităţii şi să încurajeze acele atitudini şi abilităţi care le vor fi de
folos la reinte¬grarea lor în societate cu şanse cât mai bune în părăsirea câmpului infracţional şi care să
le permită propria întreţinere după liberarea lor;
--**a. a le asigura demnitatea umana;

93. Care sunt documentele pe baza carora o persoană care a comis o infracŃiune, poate fi
depusă în penitenciar? Dreptul libertăŃilor fundamentale, p. 211-212
--**d. pe baza unui dosar special
-datele şi actul de identitate ale persoanei arestate preventiv;
- fotografii din faţă şi din profil;
- copie după hotărârea prin care s-a dispus arestarea preventivă sau prelungirea arestării preventive;
- mandatul de arestare;
- anul, luna ziua şi ora la care a început executarea arestării preventive;
- cazierul judiciar;
- fişa dactiloscopică;
- documentele întocmite în urma examenelor medicale obligatorii;
- documentele din care să rezulte aplicarea sancţiunilor discipli¬nare din timpul arestării preventive;
- alte documente întocmite în timpul arestării preventive.

94. În ce interval de timp poate fi depus mandatul de arestare la penitenciar?


Dreptul libertăŃilor fundamentale, p. 211-212
- ??????

95.Care sunt condiŃiile ce se impun pentru a putea realiza o corectă reeducare a persoanelor
private de libertate? Dreptul libertăŃilor fundamentale, p. 212-213
?????
--**d. se cazeaza in functie de gradul de rudenie intre ele

96. Ce au în vedere Regulile Europene pentru penitenciare? Dreptul libertăŃilor fundamentale, p.


213
- deţinuţii vor fi cazaţi pe timpul nopţii în celule individuale, sau în cazuri de excepţie, când situaţia o
impune în comun, asigurând condiţiile climaterice de igienă şi sănătate, spaţiu rezonabil, lumină,
căldură şi ventilaţie.
--**a. obligatia administratiei penitenciarului de a asigura pat individual fiecarei persoane private de
libertate

97.Care sunt regulile privind ţinuta pe timpul executării pedepsei privative de libertate? Dreptul
libertăŃilor fundamentale, p. 214
- pana in 1995-1996 ţinuta persoanelor private de libertate era unică, de culoare deschisă cu dungi,
- Legea 275 din 2006 au fost alese uniforme de culori diferite pentru diferite categorii de detinuti.
persoanele condamnate poartă ţinută civilă, indiferent de regimul de executare a pedepselor privative
de libertate, art. 34 (1)
--**a. toate persoanele vor purta tinuta penitenciarului

98.Cum se efectuează internarea voluntară într-o unitate medicală a unui bolnav cu tulburări
psihice? Dreptul libertăŃilor fundamentale, p. 216
- se face pe baza dorintei pacientului
**a. cu acordul bolnavului

99.Cum se efectuează internarea nevoluntară într-o unitate medicală a unui bolnav cu tulburări
psihice? Dreptul libertăţilor fundamentale, p. 216
Se face după ce incercarile de internare volunatra au fost epuizate si un cadru medical constata ca:
Din cauza tulburarilor de care sufera exista un pericol iminent de vatamare pentru sine sau pentru altul
Persoana a carei judecata este afectata, daca nu ar fi internata, ar conduce la o degradare a starii sau
sau ar impiedica sa i se acorde un tratament adecvat.
-**d. dupa expirarea incercarilor de internare voluntara si la recomandarea unui medic specialist

100.Care sunt exigenŃele ce se impun unei persoane care suferă de afecŃiuni si tulburări
psihice? Dreptul libertăŃilor fundamentale, p. 217
Nu poate fi supusa discriminarii in nici un fel
Indiferent de statutul social pe care il are benficiaza de asistenta medicala gratuita
Nu poate fi obligat sa presteze o munca forata iar tratamentele medicale si experimentele nu pot fi
aplicate decat cu acordul celui in cauza si cu aprobarea comitentului de etica din cadrul unitatrii de
psihiatrie. Drepturile trebuie sa fie aduse la cunostinta celui in cauza in asa fel incat sa inteleaga acest
lucru. Daca acesta nu poate intelege ele vor fi aduse la cunostinta reprezentantului sau legal sau
personal.
--**b. nu poate fi supusa discriminarii de nici un fel

101.Care sunt reglementările legale de înregistrare în evidenŃe, în cazul unui copil găsit care nu
are identitate? Dreptul libertăŃilor fundamentale, p. 218
Obligaţia revine serviciului public de asistenţă sdocială în raza căruia a fost găsit ori părăsit copilul.
--**d. de serviciul public de asistenta sociala

102. Cui a aparŃinut iniŃiativa realizării Consiliul Europei? Dreptul libertăŃilor fundamentale, p. 250
- 10 state europene au pus bazele unei noi forme de organizare si cooperare intre ele consiliul Europei
- fostului premier al Marii Britanii, Wiston Churchil,

103.Care era scopul declarat la înfiinŃarea Consiliului Europei? Dreptul libertăŃilor fundamentale,
p. 251
- de a realiza o mai mare unitate între membri săi în scopul salvgardării şi realizării idealurilor şi
principiilor, care sunt moştenirea lor comună şi a facilitării progresului lor economic şi social".
--**a. edificarea pacii bazata pe justitie si cooperare internationala
104.Care sunt activităŃile asupra cărora îsi concentrează Consiliul Europei eforturile? Dreptul
libertăŃilor fundamentale, p. 251
- protecţia democraţiei şi a supremaţiei legii;
- protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului;
- promovarea identităţii şi diversităţii culturale în Europa;
- soluţionarea problemelor pe care le înfruntă societatea europeană referitoare la discriminare,
xenofobie, degradarea mediului, SIDA, droguri, crima organizată şi altele;
- încurajarea stabilităţii democratice prin intermediul reformelor
**b. protectia democratiei si a suprematiei legii

105.Care sunt activităŃile asupra cărora îsi concentrează Consiliul Europei eforturile?
- protecţia democraţiei şi a supremaţiei legii;
- protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului;
- promovarea identităţii şi diversităţii culturale în Europa;
- soluţionarea problemelor pe care le înfruntă societatea europeană referitoare la discriminare,
xenofobie, degradarea mediului, SIDA, droguri, crima organizată şi altele;
- încurajarea stabilităţii democratice prin intermediul reformelor
**c. protectia drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului

106.Care sunt activităŃile asupra cărora îsi concentrează Consiliul Europei eforturile? Dreptul
- protecţia democraţiei şi a supremaţiei legii;
- protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului;
- promovarea identităţii şi diversităţii culturale în Europa;
- soluţionarea problemelor pe care le înfruntă societatea europeană referitoare la discriminare,
xenofobie, degradarea mediului, SIDA, droguri, crima organizată şi altele;
- încurajarea stabilităţii democratice prin intermediul reformelor
**c. promovarea identitatii si diversitatii culturale in Europa

107.Care sunt activităŃile asupra cărora îsi concentrează Consiliul Europei eforturile? Dreptul
- protecţia democraţiei şi a supremaţiei legii;
- protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului;
- promovarea identităţii şi diversităţii culturale în Europa;
- soluţionarea problemelor pe care le înfruntă societatea europeană referitoare la discriminare,
xenofobie, degradarea mediului, SIDA, droguri, crima organizată şi altele;
- încurajarea stabilităţii democratice prin intermediul reformelor
**b. incurajarea stabilitatii democratice prin intermediul reformelor

108. Care este cea mai semnificativă realizare a Consiliului Europei ? Dreptul libertăŃilor
- este Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale adoptată in 1950 si
intrata in vigoare in 1953
**a..adoptarea Conventiei pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale

109.Ce reprezintă Curtea Europeană a Drepturilor Omului?


- un tribunal international menit sa asigure respectarea drepturilor si libertăţilor fundamentale ale
omului stabilite in Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale
adoptată in 1950
**a. Un organism de aparare a drepturilor omului la nivel international si regional;
**a. un tribunal international menit sa asigure respectarea drepturilor omului

110.Cu ce frecvenŃă îsi desfăsoară activitatea Curtea Europeană a Drepturilor Omului?


Dreptul libertăŃilor fundamentale, p. 253
- in mod permanent
111.Care este misiunea CurŃii Europene a Drepturilor Omului? Dreptul libertăŃilor fundamentale,
p. Este de a asigura si garanta respectarea de catre statelel membre ale Consiliului Europei a
prevederilor Convetiei Europene ale Omului.
**c. garantarea respectarii de catre statele membre a prevederilor Conventiei europene a
drepturilor omului

112.Care este componenŃa CurŃii Europene a Drepturilor Omului? Dreptul libertăŃilor


fundamentale, p. 254
- un număr de judecători egal cu cel al înaltelor părţi contractante din luna mai 2007 sunt 47 de state
membre ale Consiliului Europei
--**b. cate un judecator din fiecare stat membru
113.Cum se realizează alegerea judecătorilor în cadrul CurŃii Europene a Drepturilor Omului ?
Dreptul libertăŃilor fundamentale, p. 254
-de catre Adunarea Parlamentara a CE in numele fiecarei parti contractante cu majoritate de voturi
dintr-o lista de 3 candidati pentru fiecare stat membru.

114.Care modul de lucru al judecătorilor ce fac parte din Curtea Europeană a Drepturilor
Omului? Pentru a se evita suspiciunile cu privire la impartialitatea jud. acesta nu poate examina nici un
fel de cerere venita din partea statului in numele caruia a fost ales.
--**b nu au voie sa primeasca indicatii de la guvernele care i-a propus
115.Unde se află sediul CurŃii Europene a Drepturilor Omului, unde îsi desfăsoară activitatea?
Dreptul libertăŃilor fundamentale, p. 257
-la Strasbourg

116. Unde îsi poate desfăsura lucrările Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în cazul în
care se impune o corectă instrucŃie a cauzei ? p. 257
- să funcţioneze şi în alte locuri, dar numai pe teritoriul statelor membre ale Consiliului Europei.
--**a. in orice stat membru al Consiliului Europei

117. Cui revine executarea unei hotărâri a CurŃii Europene a Drepturilor Omului? De partea
contractanta vizată – un stat
-* *c. Statului vizat
118. Constituie “drepturi civile si politice”? (Babonea Gh., Diaconu I., Crumpănă D.,Costache Gh.,
Nicolau I., Dreptul libertăŃilor
fundamentale ,Ed. FundaŃiei “România de Mâine”, Capitolul I, p.19;)
- dreptul la viaţă, la libertatea şi la securitatea persoanei, interdicţia sclaviei, torturii şi tratamentelor
crude, inumane sau degradante, dreptul de a nu fi supus în mod arbitrar arestării, reţinerii sau exilului,
dreptul la un proces echitabil, prezumţia de nevinovăţie, dreptul la viaţa privată şi dreptul de proprietate.

119. Formează “Charta internatională a drepturilor omului” urmatoarele documente.


(Babonea Gh., Diaconu I., Crumpănă D.,Costache Gh., Nicolau I., Dreptul libertăŃilor
fundamentale ,Ed. FundaŃiei “România de Mâine”, Capitolul I, p.18;)
- Carta ONU, Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi cele două pacte ale ONU din 1966.

120. Este inspirat din Constitutia belgiană din 1831 urmatorul document. (Babonea Gh., Diaconu
- Constitutia din 1866
121. Preocuparile romanesti pentru definirea drepturilor si libertatilor fundamentale este marcata
inca de timpuriu de?
- De hrisovul emis în 1631 de Leon Vodă Tomşa, domn al Ţării Româneşti. Documentul a fost
considerat ca fiind pe acelasi plan cu cel al celorlalte carte emise in alte tari ceea ce evidentiaza
integrarea Tarilor Romane in evolutia generala a societatii europene.

122. Ce document subliniază că “oamenii au fost creati egali, ei fiind inzestrati de Creator cu
anumite drepturi inalienabile”?
- Declaraţia de independenţă a SUA, din 14 iulie 1776
123. Regele Ioan fara de Tara a semnat Magna Charta Libertatum la ?
- 12.06.1215 in Anglia
124. Curtea de la Strasbourg solutionează litigii intre.
A) intre state
C) intre state si persoane particulare

125. Analizaţi urmatoarele afirmaŃii?*


1) copiii din afara casatoriei sunt egali in fata legii cu cei din casatorie
2) statul raspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare
3) cele mai vechi acte de organizare politică ale Ńărilor românesti care se referă si la problemele ce
privesc drepturile omului datează din secolul al XII-lea

126. Conventia asupra eliminarii oricarei forme de discriminare fata de femei a fost ratificata de
Romania in anul?
- 1982
127. DeclaraŃia Universală a Drepturilor Omului a fost adoptată cu?
- 48 de voturi pentru si nici unul impotriva la data de 10 dec 1948 de catre Adunarea Generala a
Organizatiei Natiunilor Unite.

128. Care dintre aceste documente nu are caracter obligatoriu?


Declaratia recunoaste ca drepturile pe care le proclama nu sunt absolute. Declaratia nu este un tratat ,
deci nu are putere obigatorie.

129. Conventia pentru drepturile copilului adoptata de Adunarea Generala a ONU a intrat in
vigoare in?
- la 02.09.1990
130. Bill of Rights a fost adoptat în anul ?
(- 13.02.1689
131. Celebra idee „ oamenii se nasc si raman liberi si egali in drepturi”, a fost inscrisa pentru
prima data in?
- Declaratia drepturilor omului si cetateanului la 26 aug 1789 dupa Revolutia Franceza
132. Declaratia Universala a Drepturilor Omului a fost adoptata de?
- de catre Adunarea Generala a Organizatiei Natiunilor Unite cu 48 de voturi pentru si nici unul impotriva
la data de 10 dec 1948

133. Face parte din Carta internatională a drepturilor omului?


Carta onu, Declaratia Fundamentala a Dr. Omului si cele doua pacte ONU din 1966

134. Conventia europeana a drepturilor omului a fost adoptata in anul?


- 1950????
135. Romania a aderat la Conventia europeana a drepturilor omului prin?
Constitutie
136. Declaratia drepturilor omului a fost adoptata in Franta in anul?
- 1789

137. Carta Natiunilor Unite a fost adoptata in urma Conferintei de la?


- de la San Francisco

138. Magna Charta Libertatum a fost semnata in?


-- La 12 iunie 1215, regele loan fără de Ţară

139. Constitutia Romaniei garanteaza?


(
(1) Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit. Alegerea profesiei, a meseriei sau a ocupaţiei, precum
şi a locului de muncă este liberă.
(2) Salariaţii au dreptul la măsuri de protecţie socială. Acestea privesc securitatea şi sănătatea
salariaţilor, regimul de muncă al femeilor şi al tinerilor, instituirea unui salariu minim brut pe ţară,
repausul săptămânal, concediul de odihnă plătit, prestarea muncii în condiţii deosebite sau speciale,
formarea profesională, precum şi alte situaţii specifice, stabilite prin lege.
(3) Durata normală a zilei de lucru este, în medie, de cel mult 8 ore.
(4) La muncă egală, femeile au salariu egal cu bărbaţii.
(5) Dreptul la negocieri colective în materie de muncă şi caracterul obligatoriu al convenţiilor colective
sunt garantate.
Interzicerea muncii forţate ARTICOLUL 42
(1) Munca forţată este interzisă.
(2) Nu constituie muncă forţată:
a) activităţile pentru îndeplinirea îndatoririlor militare, precum şi cele desfăşurate, potrivit legii, în locul
acestora, din motive religioase sau de conştiinţă;
b) munca unei persoane condamnate, prestată în condiţii normale, în perioada de detenţie sau de
libertate condiţionată;
c) prestaţiile impuse în situaţia creată de calamităţi ori de alt pericol, precum şi cele care fac parte din
obligaţiile civile normale stabilite de lege.

140. Potrivit Constitutiei nu au drept de vot ?


(1) Cetăţenii au drept de vot de la vârsta de 18 ani, împliniţi până în ziua alegerilor inclusiv.

(2) Nu au drept de vot debilii sau alienaţii mintal, puşi sub interdicţie, şi nici persoanele condamnate,
prin hotărâre judecătorească definitivă, la pierderea drepturilor electorale.

141. De la prevederile art.27 alin. 1 (inviolabilitatea domiciliului) din Constitutie se poate


deroga in urmatoarele situatii prevazute de lege.
(1) Domiciliul şi reşedinţa sunt inviolabile. Nimeni nu poate pătrunde sau rămâne în domiciliul ori în
reşedinţa unei persoane fără învoirea acesteia.
(2) De la prevederile alineatului (1) se poate deroga prin lege pentru următoarele situaţii:
a) executarea unui mandat de arestare sau a unei hotărâri judecătoreşti;
b) înlăturarea unei primejdii privind viaţa, integritatea fizică sau bunurile unei persoane;
c) apărarea securităţii naţionale sau a ordinii publice;
d) prevenirea răspândirii unei epidemii.
(3) Percheziţia se dispune de judecător şi se efectuează în condiţiile şi în formele prevăzute de lege.
(4) Percheziţiile în timpul nopţii sunt interzise, în afară de cazul infracţiunilor flagrante.
A) apararea securitatii nationale sau a ordinii publice
B) prevenirea raspandirii unei epidemii
142. Potrivit Constitutiei Romaniei exercitiul unor drepturi sau al unor libertati poate fi restrans
prin lege pentru.
-- apărarea siguranţei naţionale, a ordinii, a sănătăţii ori moralei publice, prevenirea consecinţelor unei
calamităţi naturale etc.
Restrangerea unor drepturi sau a unor liberatti ARTICOLUL 53
(1) Exerciţiul unor drepturi sau al unor libertăţi poate fi restrâns numai prin lege şi numai dacă se
impune, după caz, pentru: apărarea securităţii naţionale, a ordinii, a sănătăţii ori a moralei publice, a
drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor; desfăşurarea instrucţiei penale; prevenirea consecinţelor unei
calamităţi naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.
(2) Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. Măsura
trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu şi
fără a aduce atingere existenţei dreptului sau a libertăţii.
143. Masura retinerii nu poate depasi?
- o durada de cel mult 30 de zile

144. Potrivit Constitutiei statul Roman garanteaza.


- toţi cetăţenii ţării beneficiază de drepturile şi libertăţile consacrate prin Constituţie şi prin legi,
asumându-şi totodată şi obligaţiile corespun¬zătoare

145. Potrivit Constitutiei Romaniei cetatenii au dreptul la.


-- dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică, libertatea individuală, dreptul la apărare, libera
circulaţie, dreptul la viaţă intimă, inviolabi¬litatea domiciliului, secretul corespondenţei, libertatea
conştiinţei, libertatea de exprimare, dreptul la informaţie, dreptul la învăţătură, dreptul la vot, dreptul de
a fi ales, libertatea întrunirilor, dreptul de asociere, interzicerea muncii forţate, dreptul de petiţionare.
-- dreptul la muncă şi protecţie socială, dreptul la ocrotirea sănătăţii, dreptul la grevă, protecţia
proprietăţii private, dreptul la moştenire, protecţia copiilor şi a tinerilor, protecţia persoanelor
handicapate.
A) pensie
B) concediu de maternitate platit
C) dreptul de a fi ales in Parlamentul European

146. Nu pot fi angajati ca salariati potrivit Constitutiei Romaniei?


(3) Funcţiile şi demnităţile publice, civile sau militare, pot fi ocupate, în condiţiile legii, de persoanele
care au cetăţenia română şi domiciliul în ţară. Statul român garantează egalitatea de şanse între femei
şi bărbaţi pentru ocuparea acestor funcţii şi demnităţi.

147. Durata normala a zilei de lucru este in medie, potrivit Constitutiei Romaniei de?

- (3) Durata normală a zilei de lucru este, în medie, de cel mult 8 ore.

148. Care sunt cazurile în care munca efectuată independent de voinŃa celui care o prestează nu
reprezintă muncă forŃată.
- a) orice muncă impusă în mod normal unei persoane supuse detenţiei în condiţiile prevăzute de art. 5
din prezenta convenţie sau în timpul în care se află în libertate condiţionată;
b) orice serviciu cu caracter militar sau, în cazul celor care refuză să satisfacă serviciul militar din
motive de conştiinţă, în ţările în care acest lucru este recunoscut ca legitim, un alt serviciu în locul
serviciului militar obligatoriu;
c) orice serviciu impus în situaţii de criză sau de calamităţi care ameninţă viaţa sau bunăstarea
comunităţii;
d) orice muncă sau serviciu care face parte din obligaţiile civile normale

149. Care sunt condiŃiile pe care trebuie sa le respecte măsura privativă de libertate? - ea trebuie
să fie luată în conformitate cu dreptul intern al statului în cauză
- ea trebuie să poată fi inclusă în cel puţin una din ipotezele prevăzute de articolul 5 paragraf l. al
Conventiei Europene in domeniu

150. În ce condiŃii poate fi restrâns dreptul la un proces echitabil.


- numai în privinţa restrângerii accesului în sala de şedinţă a presei şi a publicului.