Sunteți pe pagina 1din 9

Consecin ele sociale i rela iile interna ionale dup Primul R zboi Mondial

Popa Florin RISE, Anul 2, grupa SE

Secolul al XX-lea a nceput, din punct de vedere istoric, odat cu primul r zboi mondial.Cnd conflictul a izbucnit, diplomatul englez Edward Grey a afirmat :L mpile s-au stins n ntreaga Europ .Conflagra ia mondial a reu it s surprind majoritatea liderilor de stat si a min ilor luminate ale continentului european, deoarece ace tia au refuzat s cread c o Europ dezvoltat din punct de vedere economic si financiar, care benificiase de un bun progres tehnologic si tiin ific, cu o popula ie puternic influen at de personalit i intelectuale, artistice, politice si culturale, a putut s dezlan uie un conflict de o asemenea amploare. Primul r zboi mondial sau r zboiul na iunilor a a cum a mai fost numit, s-a desfa urat timp de patru ani, ntre anii 1914-1918, i a avut consecin e dezastruoase pe plan economic,politic dar mai ales social, deoarece a antrenat 28 de state ale lumii, ce au reu it s mobilizeze o popula ie de 1,5 miliarde de locuitori, i 75 de milioane de solda i ce au participat la lupt , dintre care aproximativ 37,5 milioane de solda i fiind declara i mor i, r ni i sau disp ru i. Europa nceputului de secol XX a pl tit un tribut de aproximativ 9 milioane de mor i si peste 20 de milioane de rani i1 si disp ru i n urma conflagra iei mondiale, aceste urm ri nefaste ale r zboiului avnd grave repercusiuni asupra demografiei i societ ii europene.Inspirat de toate aceste urm ri, scriitorul Karl Krauss a radactat, la Viena, lucrarea Ultimile zile ale umanita ii.2 A adar, impactul primului r zboi mondial asupra societa ii i politicii interna ionale a fost unul profund.Distrugerile materiale i pierderile de vie i omene ti au l sat intreaga Europ n ruina.Un rol deosebit de important l-au avut conferin ele de pace de la finalul r zboiului care au urm rit s instituie o noua ordine mondial , complet diferit de cea care condusese Marele R zboi.Solu ia la o astfel de situa ie interna ional a fost adus de Statele Unite, singura putere care la sfarsitul conflagra iei era considerabil mai influent dect in 1917, cnd intrase in r zboi.Aceasta solu ie a constat n insituirea unui principiu al rela iilor interna ionale principiul securit ii colective3, care avea la baza idealismul wilsonian ce incerca scoaterea r zboiul in afara legii, sustinnd imoralitatea r zboiului in calitatea sa de institu ie a sistemului interna ional.4 Avndu-se in vedere num rul mare de victime att din rndul civililor, dar mai ales al solda ilor, se poate spune c primul r zboi mondial a generat o traum social colectiv pentru toate arile participante la conflagra ie.Optimismul nceputului de secol disp ruse total la finele r zboiului, vorbindu-se mai degrab n noul context ap rut de o genera ie pierdut ,
Apud.Mircea N.Popa, Primul r zboi mondial.1914-1918, Editura tiin ific si Enciclopedic , Bucure ti, 1979, p.467, citat in Gavril Preda, Istoria Europei si a Uniunii Europene, Editura Universit tii din Ploie ti, 2005, p.64 2 Gavril Preda, Istoria Europei si a Uniunii Europene, Editura Universit ii din Ploie ti, 2005, p.64 3 Andrei Miroiu, Manual de relatii interna ionale,Editura Polirom, 2006, p.30 4 ibidem
1

puternic marcat fizic si pshihic de evenimentele tragice si care p rea c nu i i mai putea reveni dupa toate cele intmplate.Aceast traum social a avut mai multe feluri de manifestare, astfel c popula iile din diferite t ri g seau vinovat na ionalismul pentru pierderile nregistrate i erau de p rere c o politic bazat pe interna ionalism ce presupunea crearea unor organiza ii interna ionale cu rol pacifist, era mult mai benific .Astfel, pe data de 11 septembrie 1918, prim ministrul englez David Lloyd George a anun at semnarea armisti iului dintre Germania si Puterile Aliate prin urm toarele cuvinte:Sper s putem spune ca in acest fel, n aceast dimineat hotrtoare, s-a pus cap t tuturor r zboaielor5.Se poate oberva din declara ia primului ministru englez dorin a de a schimba noua ordine a lumii prin instaurarea unei securit ti colective ce ar fi putut preveni orice alt r zboi capabil s provoace un impact social remarcabil.In realitate, Europa se afla la doar dou decenii si mai aproape de un conflict si mai cataclismic.6 Num rul mare de victime a fost rezultatul direct al politicii duse de statele antrenate in conflagra ie.Nimic nu func ionase conform planului n primul r zboi mondial, fiecare participant anticipase un r zboi de scurta durat , nsa chiar dac num rul victimelor cre tea infricos tor, na iunile din Europa au ajuns s atribuie vina pentru propriile suferin e r ului intrisesc al adversarilor i s-au autoconvins c inamicul trebuie s fie complet distrus, iar r zboiul purtat pna la ultima suflare.Astfel, o dat atra i n vltoare r zboiului, conduc torii Europei au devenit atat de obseda i de fratricid, atat de nnebuni i de distrugerea progresiv a unei ntregi genera ii de oameni tineri, ncat victoria s-a transformat intr-o recompens in sine, indiferent de ruinele pe care trebuia sa se nal e triumful.7 Dar, odat cu intrarea Americii in r zboi a fost posibil victoria, al c rui scop nu era ordinea mondial pe care o cunoscuse Europa in ultimile trei sute de ani i pentru care se presupunea ca intrase in r zboi. Statele Unite i-a exprimat dispre ul fa de politica echilibrului de for e existent in Europa i considera c democratizarea popula iei, securitatea colectiv i autodeterminarea sunt criteriile esen iale pentru realizarea unei ordini mondiale.Presedintele American Woodrow Wilson considera c noua ordine mondial trebuia s porneasc de la natura uman pa nica i s se desf soare n fundamentala armonie a lumii.De aici reiese faptul c na iunile democratice erau pa nice, iar popoarelor c rora li se asigura autodeterminarea nu vor mai avea motive s intre n r zboi sau s asupreasc alte popoare.O dat ce toate popoarele lumii vor fi gustat din benifaceriile p cii si democra iei, cu sigurant ca se vor ridica la unison pentru a- i ap ra ca tigurile.8Problema principal era reprezentat de faptul c europenii nici nu doreau abordarea unei asemenea gndiri.n viziunea conduc torilor europeni, ordinea interna ional nu avea la baz teorii politice n care s se proclame bun tatea funciar a fiin ei omene ti, ba dimpotriv ideile europenilor erau proiectate pentru a plasa egoismul omului in slujba unui mai bine mai

Henry Kissinger, Dimplomatia,Traducere de Mircea Ibidem, p.189 7 Ibidem, p.189 8 Ibidem, p.191
6

tef nescu

i Radu Paraschivescu, Editura ALL, 2008, p.188

inalt 9.Astfel, diploma ia european nu avea ca scop stabilirea unei p ci ntre state, mai degrab dorea declan area conflictelor de scurt durat ca solutie la rezolvarea diferendelor dintre state.Noile idei ale lui Wilson, ce aveau n centrul aten iei principiul de autodeterminare i securitate colectiv i-a a ezat pe diploma ii europeni pe un teren str in, deoarece toate acordurile europene de pn la sfr itul primului r zboi mondial, aveau n vedere modificarea grani elor pentru stabilirea unui nou echilibru de putere, ne innd cont de preferin ele popula iilor afectate.A adar, din puctul de vedere al Americii, nu autodeterminarea declansa razboaie, ci lipsa ei, nu lipsa echilibului de forte producea instabilitate, ci tentativele de a ajunge la un asemenea echilibru. n urma discursului de la 8 ianuarie 1918, cnd Wilson a prezentat obiectivele de r zboi ale Americii, sub forma celor 14 puncte, n care se reg seau noi principii precum: diploma ia deschis , nlaturarea barierelor comerciale, liberul acces la mare, dezarmare na ional , afiramarea autodetermin rii popoarelor aflate sub stpanire austro-ungar si otoman , evacuarea teritoriilor ruse ti.Asadar Wilson propunea ntemeierea p cii pe principiul siguran ei colective, ap rarea p cii in calitate de concept, consfin it prin lege.Pentru a se aprecia dac se comisese ntr-adevar o violare a p cii era nevoie de o institu ie interna ional , pe care Wilson a definint-o drept Liga Na iunilor. Problemele la nivel interna ional au continuat s existe deoarece tratatele de pace de la Versailles, Saint-Germaine, Trianon, Neuilly si Sevres au creat noua ordine european provocnd satisfac ie nving torilor i puternice resentimente celor nvinsi.Astfel t ri precum Germania si Rusia sovietic au fost excluse de la Conferin a de pace, iar Statele Unite a refuzat sa ratifice anumite tratate de pace i s-a opus intr rii in Liga Na iunilor a unor state imporatante.Toate aceste ntampl ri au f cut imposibil o stabilitate real a lumii dupa primul r zboi mondial, chiar daca unii oamenii de stat europeni au n eles c refacerea continentului european, pacea i stabilitatea sa economic , necesitau un efort comun, o concep ie superioar despre responsabilitatea fiecarei na iuni n parte i ale tuturor la un loc. Perioada de dup r zboi a fost una dintre cele mai agitate din punct de vedere social si politic, mi carea de unitate reunind numero i oameni politici, economi ti, intelectuali, care au manifestat sub forme diverse: initia ive guvernamentale sau particulare, oficiale sau subversive10.Declararea principiului la autodeterminare wilsonian a inspirat mai multe na iuni i state care tocmai i i finalizase efortul istoric de construc ie a statului na ional dup secole de asuprire strain s ncep lupta de emancipare i unitate na ional , a a cum a fost cazul polonezilor, romanilor, cehilor, slovenilor sau slovacilor.Nici o instan interna ional nu putea ngr di visul acestor popoare de a tr i liber n propiul lor teritoriu. Tratele de pace din anii 1919-1920 au schimbat radical harta politic a Europei, mai ales n urma p cii de la Verasailles, fondat pe principiul na ionalit ilor, principiu ce a
9

10

Ibidem, p.191 Gavriil Preda, Istoria Europei si a Uniunii Europene, Editura Universitatii din Ploiesti, 2005, p.65.

dat prilejul afirm rii statelor na ionale.Astfel, num rul europenilor apar innd unor minorit i aflate pe teritoriul altui stat a sc zut de la aproximativ 60 de milioane n anul 1914, la aproape 25 de milioane in anul 1920.11 Perioada de dup primul r zboi mondial a fost dominat de ncerc rile unor na iuni adepte ale democra iei i liberalismului de a statua forme de asociere politico economic pentru salvgradarea p cii i civiliza iei Europei de un nou r zboi.Au existat ns i alte state ce se mpotriveau oric rei forme de unitate european , orientate spre un na ionalism de tip nociv, care au favorizat accesul la putere a tuturor formelor de totalitarism(fascism, nazism, communism), state adepte imperialismului. Asa cum am men ionat, debutul ostilit ilor din 1914 a fost ntmpinat cu entuziasm, solda i din ntreaga Europa plecnd la r zboi n uniforme viu colorate i n aplauzele mul imii12.Se considera c va fii un r zboi scurt care avea s rezolve definitiv diferendele dintre Marile Puteri.ns nu mult lume a luat n considerare la nceputul r zboiului c societatea nregistrase un real progres economic prin industrie, ceea ce a determinat apari ia unui alt tip de r zboi cel industrial, care avea sa aibe consecin e sociale si demongrafice deosebit de grave. Efectele demografice ale Primului r zboi mondial provin att din opera iunile militare ct i din transform rile teritoriale petrecute in timpul r zboiului sau in cadrul Conferin ei de Pace.Pierderile umane au fost catastrofale i ocheaz chiar i n ziua de azi, peste 9 milioane de oameni au disp rut in majoritatea lor europeni, iar peste 6 milioane au devenit invalizi.Dintre statele europene, Germania a avut cele mai multe pierderi umane aproximativ 1,85 milioane de mor i, pierznd astfel 10% din popula ia activ a rii, Fran a a nregistrat peste 1,4 milioane de mor i si disp ru i, nsemnnd 10,5 % din popula ia activ , Austro-Ungaria pierde 1,54 milioane de oameni, Imperiul arist 1,7 milioane, iar Marea Britanie si Italia pierd in jur de trei sferturi de milion de oameni, reprezentnd 5,1% respectiv 6,2% din popula ia activ a rilor.La toate aceste statistici se pot aduga un num r mare, dar necunoscut de mor i din rndurile popula iei civile care fusese antrenat in opera iunile de r zboi.Deasemenea condi iile precare de ingien si grip spaniol adus de solda ii ntor i de pe front au f cut ravagii in randul popula iilor europene.To i ace ti factori au contribuit la instaurarea unui sentiment general de mbatrrnire a popula iei, ntru-ct clasele de vrsta afectate de r zboi au fost cele cuprinse ntre 20 si 40 de ani. Acest fapt a determinat o sc dere a natalit ii, accentuat i de ntreruperea tuturor progreselor medicale ce aparuser la nceputul secolului XX n ceea ce prive te infrastructura medical .Astfel cre terea mortalit ii infantile devenise un fenomen invevitabil. R zboiul a cauzat deasemenea dezorganizarea familial , ntru-

Apud.Serge Berstein, Pierre Milza, op.cit., vol.4, p.343, citat in Gavril Preda, Istoria Europei si a Uniunii Europene, Editura Universitatii din Ploiesti, 2005, p.65.
12

11

Bogdan Antoniu, Alin Matei, Politica si societate in secolul XX, Proiect pentru invatamantul rural, 2007, p.6

ct un num r foarte mare de b rbati muriser pe front, au ap rut milioane de v duve de r zboi de copii orfani.n Fran a ace ti copii erau numi i orfanii na iunii.

Un aspect deosebit de interesant n cadrul societ ii postbelice l-au constiuit supravie uitorii r zboiului, militarii ntor i de pe front, lupt torii de ieri , eroii de azi.R zboiul reu ise s creze un tip social nou fostul combatant13 ce cuprindea milioane de europeni marca i de cei patru ani de r zboi.Indiferent de statutul lor social sau gradul de educa ie pe care ace ti tineri l aveau nainte s plece pe front, odat ntor i acas comportamentul lor, modul lor de gndire, personalitatea lor deveniser schimbate.Ace ti tineri deveniser transforma i de r zboi, de faptele si imaginile cumplite care le ramaseser ntip rite n minte. Cei patru ani de r zboi cumplit impregnaser o alt mentalitate tinerilor ntor i de pe front i transformaser radical speran ele si a tept rile a milioane de oameni.Oamenii simplii de dinaintea r zboiului reu iser s -si nsu easc dup terminarea acestuia noi principii de via cum ar fi camaraderiea, unitatea, ierarhia sau obedian a fa de un superior.Totodat au nv tat i ce nseamna cu adev rat un grad de violen extrem , de aici dezvoltnd o ostilitate fata de personajele politice si institu iile parlamentare pe care le considerau vinovate pentru izbucnirea conflictului.Veni i acas de pe fronturile europene, fo tii combatanti au reprezentat un grup de presiune puternic, n unele cazuri ei intrnd chiar in poltic n speran a modific rii realit tii postbelice.Al ii s-au nregimentat n grup ri paramilitare precum Crucea de Foc din Fran a, C tile de O el, Corpurile France din Germania. Cei mai mul i, mai ales n Germani si Italia, alienate de transform rile politice, sociale si economice, au ngorsat rndurile simpatinzan ilor partidelor extremiste Na ional Socialist sau Fascist.14 A adar, dup sfrsitul primului r zboi mondial, tinerii ntor i de pe front ncearcau s se implice in viata politic dorind schimbarea situa iei existente i evitarea unei noi conflagra ii, con tienti de ororile pe care r zboiul le poate aduce unei societ ti: victime, saracie, distrugeri, schimbarea radical a mentalitatii a supravie uitorilor, a idealurilor indviduale, mai bine zis prin schimbarea cursului ntregii vie i. Majoritatea solda ilor ntor i de pe front priveau r zboiul din urm ca pe un eveniment petrecut inutil, o pierdere nsemnat de bani i vie i omene ti.Dispre uiau oamenii politici i institu iile statului pentru simplul fapt c ace tia ncepuser r zboiul, mai ales pe politicenii n vrst pe care ii considerau principalii vionava i pentru trimiterea tinerilor pe front.Se poate spune c genera ia ce a luat parte la r zboi era una ratat .Aspira iile oamenilor simpli de dinaintea r zboiului disp ruser prin simplul fapt c ori nu mai existau, ori ntorsi de pe front ajungeau acas invalizi, ori cu grave tulbur ri mentale, ori nu mai g seau o parte din cei dragi.R zboiul a nsemnat pentru mul i un obstacol greu, dac nu imposibil de dep sit in via . Imediat dupa terminarea r zboiului, majoritatea statelor europene prezentau deficit bugetar remarcabil si o infla ie destul de ridicat .Ace ti factori economici au influen at
13 14

Ibidem p.7 Ibidem, p7

societatea accetund inegalita i pe scara social , avantajnd anumite persoane, dezavantjand altele, ducnd la apara ia unor rela ii tensionate ntre diferitele categorii sociale.Astfel, industria ii precum francezii Schneider care produceau artilerie, Citroen care produceau obuze, Renault si Fiat care produceau vehicule de lupt au realizat ca tiguri imense de pe urma r zboiului.Acesta a fost i cazul miilor de negustori care au speculat m rfurile in timpul conflagra iei. n opozi ie cu aceast categorie a oamenilor mbog iti n urma r zboiului, erau cei pe care r zboiul i s r cise, i anume majoritatea popula iei ale c ror venituri erau cumva dependente de stat, n condi iile n care puterea de cump rare a salaria ilor s-a depreciat masiv.A adar, asist m la o perioad a contrastelor sociale, unde anumite persoane de ineau resurse materiale aproape nelimitate i si permiteau luxul , fa de o alta categorie de oameni, reprezentat de majoritatea popula iei ce murea efectiv de foame.Reu ita material a industria ilor, a destabilizat credin ele tradi ionale n superioritatea muncii, a economisirii, distrugnd ncrederea n valorile considerate de neschimbat ale moralei liberale i burgheze specific secolului XIX. R zboiul a influen at i popula ia din mediul rural, agricultorii fiind mai mult obliga i de situa ia existent a r zboiului de a- i p rasi ndeletnicirile agricole n favoarea muncii n industrie.Astfel, r zboiul a accelerat exodul rurual provocat de nevoia urgent de mna de lucru n industria de armament, producnd o popula ie dezr d cinat , ndepartat de modul de via tradi ional, n permanent c utare de munc i cazare.R zboiul crease i o disociere a structurilor tradi ionale, n condi iile plec rii pe front a majorit tii barba ilor tineri, femeile erau cele care le luau locul.Dac pn atunci femeile erau angajate n activit i domestice i sectorul serviciilor, n timpul r zboiului ele incep s lucreze n uzine, ocupnd pn la 35% din locurile de munc industriale. A a cum am amintit, ap ruser din punct de vedere demografic dou noi categorii sociale: copii na iunii ce reprezentau copii orfani de t tal ce murise pe front, i cealalt categorie a v duvelor de razboi reprezentate de femeile ramase fara so .ns r zboiul nu produsese numai vaduve de razboi ci i femei singure, celibatare care pur si simplu divor au, astfel c la inceputul anilor20 s-au nregistrat un num r crescut de divor uri n t ri precum Germania, Fran a i Marea Britanie.ntr-un raport al comisariatului central din Avignon din anul 1917, femeile erau mp r ite n trei categorii: femeia comerciantului care era fidel c minului i dorea terminarea r zboiului cu victoria Antantei, era devotat i r bd toare, a doua categorie e reprezentat de femeia al c rui so i fii erau pleca i pe front, din aceast cauz ea avnd un caracter ursuz, criticnd totul i nencetnd s plng , iar o ultim categorie era reprezentat de femeia care primea aloca ie pentru ea i pentru copiii s i, al c rei so se afla pe front, aceasta nu- i dore te dect un lucru:ca r zboiul s continue.Ea munce te acum; cu munc i cstigul s u aceasta este fericit i liber cum nu a fost niciodat .nainte de r zboi

so ul, nu-i d dea salariul ci doar lovituri.Ast zi ea se distreaz absen a so ului.Aceast categorie formeaz majoritatea.15

i se consoleaz u or cu

Toate aceste schimbari de ordin social au produs agita ii i nemul umiri sociale sub forma unui val de greve ce s-au desf urat pe ntregul continent european.Practic societ ile europene s-au scindat dup Primul Razboi Mondial, elitele au devenit conservatoare, clasele de mjloc mai mult sau mai pu in pauperizate au fost polarizate politic ndreptndu-se spre extremele spectrului politic, muncitorimea s-a delimitat de segmentele burgheze, iar ranimea, dezr dacinat i alienat economic a oscilat ntre conservarea tradi iei i 16 revolu ie. Prin urmare, Primul R zboi Mondial a avut consecin e grave asupra ntregii societ i europene, producnd o trum colectiv national pentru toate statele participante la conflagra ia mondial .R zboiul l sase n urma lui distrugeri materiale i umane de propor ii inimaginabile pn la acea vreme, a provocat diverse dezechilibre, nemul umiri i tensiuni sociale.Popula ia r mas , dar mpu inat i ndurerat n urma r zboiului, ncerca sa g seasc explica ia producerii traumei sociale rezultate dup desf surarea acestui eveniment nepl cut.Trauma social s-a manifestat sub diferite forme. O parte a populatiei, sprijint de idealismul wilsonian, condamna politica de imperialism si de echilibru de putere dus de-a lungul secolelor de Marile Puteri europene.Aceasta parte a societ tii adepete ideii lui Wilson, agreea idea politici de interna ionalizare i pacifism european.Existau i adversari ai acestor idei, ce considerau c numai o politc bazat pe for armat putea asigura protec ia ntr-o lume haotic i inuman .Indiferent de explica iile si solu iile care au fost date, cert era c r zboiul reu ise s schimbe vie ile si destinele a zeci de milioane de oameni n ntreaga lume.

15 16

Ibidem, p.9 Ibidem, p.9

Bibliografie:

Antoniu, Bogdan; Matei, Alin, Politic rural, Bucure ti, 2007.

i societate n secolul XX, Proiect pentrun nv

mntul

Kissinger, Henry, Diploma ia,Traducere de Mirecea Stef nescu, Radu Paraschivescu, Editura ALL, Bucure ti, 2008. Miroiu, Andrei, Manual de rela ii interna ionale, Editura Polirom, Bucure ti, 2006.
Preda, Gavriil, Istoria Europei 2005. i a Uniunii Europene, Editura Universit ii din Ploie ti, Ploie ti,