Sunteți pe pagina 1din 11

CONCURSUL NAŢIONAL UNIC PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE DECLARATE VACANTE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

PROGRAMA

PENTRU

PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ

Aprobată prin O.M.Ed.C. nr.5287/15.11.2004

- Bucureşti -

2004

NOTĂ DE PREZENTARE

SCOP: Pregătirea personalului didactic care doreşte să-şi desfăşoare activitatea în învăţământul special în domeniul educaţiei speciale.

OBIECTIVE:

cunoaşterea particularităţilor de învăţare care se desfăşoară în şcoala specială;

monitorizarea dezvoltării psihointelectuale şi socioafective a elevilor cu deficienţe ca o consecinţă a procesului de învăţământ desfăşurat în şcoala specială sau în şcoala publică;

eficientizarea procesului de învăţare prin perfecţionarea resursei umane în domeniul educaţiei speciale;

realizarea activităţii de integrare şcolară şi socială a copiilor cu deficienţe în şcoala publică sau în comunitate;

abilitarea cadrelor didactice în metodologia şi metodica activităţii din şcoala specială.

FINALITĂŢI:

încadrarea învăţământului special cu cadre didactice competente, foarte buni profesionişti, specialişti în domeniul educaţiei speciale;

valorificarea şi valorizarea eficientă a resursei umane;

diseminarea informaţiei privind educaţia specială în şcoala publică;

schimbarea mentalităţii membrilor comunităţii în legătură cu statutul, locul şi rolul învăţământului special în sistemul de învăţământ românesc;

crearea unui sistem unitar de activitate de predare-învăţare-evaluare pentru a favoriza dezvoltarea armonioasă a copilului/elevului cu deficienţe;

îmbunătăţirea calităţii terapiilor specifice de recuperare prin încadrarea cu personal didactic specializat în domeniu.

Psihopedagogie specialĂ SPECIALITATEA: PROFESOR PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR/CATEDRELOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

A. Problematica psihopedagogiei speciale

I.

Obiectul , scopul şi sarcinile psihopedagogiei sociale.

1. Conţinutul şi structura psihopedagogiei speciale. Statutul interdisciplinar, relaţiile cu psihologia, pedagogia şi alte ştiinţe.

2. Problematica terminologiei în literatura de specialitate.

II.

Etiologia specifică diferitelor tipuri de deficienţe

1. Rolul factorilor endogeni şi exogeni în modificările morfofuncţionale ale sistemului nervos central, ale analizatorilor şi ale aparatului fonoarticulator.

2. Consideraţii privind frecvenţa anumitor tipuri de deficienţe.

3. Individualizarea tipurilor de deficienţe în funcţie de factorii etiologici, sociali şi culturali.

III.

Factorii şi etapele dezvoltării copilului cu deficienţe

1. Factorii care condiţionează dezvoltarea copilului. Relaţia dintre

factorii ereditari, factorii de mediu şi factorii educaţionali. Raportul specific dintre acestea în cazul copiilor cu deficienţe.

2. Etapele dezvoltării ontogenetice şi caracterizarea lor în plan psihosomatic (vârsta antepreşcolară, preşcolară şi şcolară).

IV.

Specificul dezvoltării psihofizice la diferite categorii de deficienţi

1. Caracteristici ale evoluţiei psihice şi fizice la deficienţa mintală, senzorială, motorie, comportamentală şi socio – afectivă.

2. Consecinţe ale manifestării deficienţei în procesul de dezvoltare, adaptare, integrare socială şi socială a copiilor.

V.

Personalitatea copilului cu deficienţe

1. Structura personalităţii copilului cu deficienţe. Forme de

manifestare a personalităţii copilului cu deficienţe.

2. Factori care conduc la decompensarea personalităţii.

VI. Comunicarea şi limbajului copilului cu deficienţe

1. Definiţia comunicării. Forme ale comunicării. Condiţii ale unei bune comunicări

2. Individualizarea comunicării pe tipuri de deficienţă

3. Limbaje specializate: verbale, nonverbale, paraverbale etc.

VII. Forme de manifestare a tulburărilor de limbaj şi terapia limbajului

1. Tulburări ale limbajului oral şi scris.

2. Terapii specifice de compensare şi învăţare a limbajului: terapia

tulburărilor de limbaj, demutizarea, audiologia educaţională şi tehnologică, educaţia vizual-perceptivă, orientarea spaţială şi mobilitatea, corectarea defectelor neuromotorii, psihoterapia comportamentală.

VIII.

Activitatea şcolară - cadru de formare şi dezvoltare a abilităţilor

deprinderilor

şi capacităţilor în vederea integrării socio-

profesionale

1. Caracteristicile şi rolul abilităţii manuale în achiziţionarea principalelor abilităţi şi deprinderi necesare profesionalizării.

2. Activităţi de preprofesionalizare.

3. Activităţi de formare profesională prin Şcolile de Arte şi Meserii.

4. Activităţi de formare a competenţelor necesare specializării în liceu.

IX.

Integrarea copiilor cu deficienţe în şcoala publică

1. Conceptul de integrare. Forme ale integrării existente în şcoala românească.

2. Modalităţi de favorizare a integrării copiilor cu deficienţe în şcoala publice prin: depistare precoce a deficienţei, intervenţie timpurie, educaţie preşcolară, debut şcolar în şcoala publică, trasee educaţionale compatibile cu tipul şi gradul de deficienţă.

3. Limitele integrării şcolare.

B. Elemente de didactică generală şi metodica psihopedagogiei speciale

XII. Didactica – teorie generală a procesului de învăţământ

1. Obiectul şi funcţiile didacticii

2. Didactica generală şi didactica specială

3. Direcţiile de dezvoltare a didacticii contemporane

XIII. Taxonomia didactică

1. Tipologia şi dinamica obiectivelor didactice

2. Finalităţile didactice şi funcţiile lor

3. Operaţionalizarea obiectivelor didactice ale psihopedagogiei speciale

XIV. Procesul de învăţământ

1. Componente şi variante ale instruirii şi învăţării

2. Procesul de învăţământ ca relaţie între predare-învăţare- evaluare

3. Caracterul formativ-educativ al procesului de învăţământ

4. Activitatea şcolară formativă în vederea achiziţionării şi consolidării abilităţilor şi deprinderilor pentru citit-scris la diferite categorii de deficienţe. Abilitatea manuală, pregrafia şi grafia – etape ale însuşirii scrisului. Etapele însuşirii cititului la copilul cu deficienţe. Citit-scrisul în Braille. Particularităţi ale citit-scrisului în cazul copiilor cu surdo-cecitate.

5. Specificul formării competenţei de calcul aritmetic la copilul cu deficienţe.Formarea conceptului de număr natural. Numeraţia.

Operaţia cu numere naturale. Specificul rezolvării problemelor la diferite tipuri de deficienţe.

XVI. Principiile procesului de învăţământ

1. Principiile didactice- noţiuni generale

2. Sistemul principiilor didactice; specifcul aplicării acestora în învăţământul special

3. Principiile didactice specifice educaţiei speciale.

CURRICULUM ŞCOLAR

1. Concept şi evoluţie

2. Conţinutul învăţământului-caracteristici, surse, factori şi criterii care determină conţinutul învăţământului

3. Strategii de organizare a conţinutului învăţământului

XVIII. METODE DE ÎNVĂŢĂMÂNT

2.

Taxonomia metodelor de învăţământ

3. Eficienţa metodelor de învăţare în formarea şi consolidarea competenţelor de bază ale elevilor cu deficienţe.

MIJLOACELE DE ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI INTEGRAREA ACESTORA ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ

1. Mijloacele de învăţământ-suport al activităţii didactice

2. Valoarea psihopedagogică a mijloacelor de învăţământ

3. Particularităţi ale utilizării mijloacelor de învăţământ în şcolile speciale

FORME DE ORGANIZARE SI PROIECTARE DIDACTICA

1. Proiectarea didactică-condiţie a unei activităţi didactice de calitate

2. Funcţiile proiectării didactice

3. Conţinutul şi nivelul proiectării didactice în învăţământul special

EVALUAREA ÎN PROCESUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT

1. Evaluarea-componentă fundamentală a procesului de învăţământ

2. Obiectivele şi funcţiile evaluării şcolare

3. Strategii de evaluare a randamentului şcolar

4. Rolul şi importanţa evaluării în:

-educarea capacităţii de autoapreciere -prevenirea eşecului şcolar -reorganizarea activităţii în şcolile speciale -dezvoltarea personalităţii elevilor 5. Modalităţi de elaborare a probelor de evaluare şi a itemilor

DINAMICA

RELAŢIEI

ÎNVĂŢĂŢĂMÂNT

PROFESOR

ELEV

ÎN

PROCESUL

DE

1. Caracteristicile şi semnificaţiile educaţionale ale relaţiei profesor-elev

2. Tipuri de relaţii în învăţământul special.

BIBLIOGRAFIE

1.Alexei M.-Taxonomia învăţării, Biblioteca Familia, Oradea, 2000

2. Babanski I.K.-Optimizarea procesului de învăţământ, EDP,

Bucureşti 1974

3. Bârzea C.-Arta şi ştiinţa educaţiei, EDP, Bucureşti,1995

4.Boici Gherghina - Evaluarea copiilor cu CES în perspectiva

integrării, Timpul, Reşiţa, 1998

5. Boscaiu , E - Bâlbâiala, prevenire şi tratament, Bucureşti, EDP.

1983

6.Brunner J.-Pentru o teorie a instruirii, EDP, Bucureşti,1970

7. Călin M.-Procesul instructiv-educativ, EDP, Bucureşti, 1995

8. Caraman, L, Caraman, Al. - Metodologia procesului demutizării,

Bucureşti, EDP. 1983

9. Cerghit I.-Metode de învăţământ, EDP, Bucureşti, 1980

10. Colecţii - Psihopedagogia specială - Deficienţa senzorială, Pro

Humanitate, Bucureşti, 1997

11. Cosmovici A. - Psihologia şcolară, Polirom, Iaşi, 1998

12. Creţu C. - Psihologia succesului , Polirom, Iaşi, 1997

13. Creţu C.-Curriculum diferenţiat şi personalizat, Ed. Polirom, Iaşi,

1996

14. Cristea S.-Dicţionar de termeni pedagogici, EDP, Bucureşti, 1998

15.Cristea S.-Fundamentele pedagogice ale reformei învăţământului, Bucureşti, EDP,1994

16. Cucoş C.-Pedagogie şi axiologie, Ed. Polirom, Iaşi, 1995

17. Damaschin D. - Defectologie, Bucureşti, EDP, 1973

18. de Katele J.M.-L`evaluation, Bruxelles, 1986

19. Gagne R.-Condiţiile învăţării, EDP, Bucureşti,1975

20.Geissler E.G.-Mijloace de educaţie, EDP, Bucureşti, 1997

21.Ghiduri de evaluare pe discipline, MEC-SNEE, 2000, 2001

22. I. T. Radu- Evaluarea procesului de învăţământ, Bucureşti, EDP,

2001

23. Ionescu M.-Demersuri creative în predare şi învăţare, Ed.PUC,

Cluj, 2000

24. Ionescu M.-Didactica modernă, Ed. Dacia, Cluj, 1995

25. Ionescu M.-Previziune şi control în procesul didactic, Ed. Dacia,

Cluj,1979

26. Iucu R-Managementul şi gestiunea clasei de elevi, Ed. Polirom,

Iaşi 2000

27. Jinga I. Negreţ I. - Învăţarea eficientă, Andin, Bucureşti, 1999

28. Jinga I.-Învăţarea eficientă, Ed. Edist, Bucureşti, 1995

29. Joiţa E.-Eficienţa instruirii, EDP, Bucureşti, 1998

30. Kulcsar, T. - Factorii psihologici ai reuşitei şcolare, Bucureşti,

EDP, 1978

31. Landsheere V.G. de-Definirea obiectivelor educaţiei, EDP,

Bucureşti, 1974

32. Landsherre G-evaluarea continuă a elevilor şi examenele, EDP,

Bucureşti, 1975

33. Mihăiescu V. - Psihoterapie şi psihosomatică, Polirom, Iaşi, 1996

34. Neacşu I.-Instruire şi învăţare, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti,1990

35. Neacşu I.-Metode şi tehnici de învăţare eficientă, Ed. Militară,

Bucureşti, 1990

36. Nicola I.-Tratat de pedagogie şcolară, EDP, Bucureşti 1996

37. Obrocea, N. şi colab. - Modalităţi de stimulare şi ameliorare a calităţii comunicării orale şi scrise la elevii din şcoala ajutătoare, în E. Verza (coord. ştiinţifice). Metodologii contemporane în domeniul defectologiei şi logopediei, Tipografia Universităţii

38. Palmade G.-Metodele pedagogice, EDP, Bucureşti 1975

39. Pavelcu V-Principii de docimologie, EDP, Bucureşti, 1968

40. Planchard E-Introducere în pedagogie, EDP, Bucureşti 1976

41. Popovici D.V. – Dezvoltarea comunicării la copiii cu deficienţe

mintale, Ed. Pro Humanitate, Bucureşti, 2000

42. Potolea D.-Teoria şi metodologia obiectivelor educaţionale în

"Curs de pedagogie", Universitatea Bucureşti, 1988

43. Preda , V. - Explorarea vizuală. Cercetări fundamentale şi aplicative, Bucureşti, Ed. Ştiinţifice şi Eciclopedice, 1988

44. Preda V.-Îndrumător pentru folosirea mijloacelor tehnice de

instruire, UBB, Cluj, 1999

45. Preda, V. - Particularităţile explorării vizuale şi ale capacităţii de orientare şi structurare spaţială la debilii mintali. Implicaţiile lor în activitatea didactică şi corectivă, compensatorii. E.Verza (coord. ştiinţifice). Metodologii contemporane în domeniul defectologiei şi logopediei,

Tipografia Universităţii Bucureşti, 1987

46. Pufan, C. - Implicaţii ale afectivităţii în condiţionarea conduitei la deficientul mintal şi imbecili. ,,Revista de pedagogie” nr. 6, 1980

47. Pufan, C. - Probleme de surdo-psihologie, vol. I, 1972, vol. II, 1982, Bucureşti, EDP.

48. Radu Gh. - Particularităţile conduitei la handicapul mintal pe fondul trăsăturilor sale de specificitate , în E. Verza: Elemente de psihopedagogia handicapaţilor, Bucureşti, Ed. Universităţii , 1990

49. Radu Gheorghe - Psihopedagogia dezvoltării şcolarilor cu handicap, EDP, Bucureşti, 1999

50. Radu I.- Didactica modernă, Ed. Dacia, Cluj, 1995

51. Radu I.-Experienţa didactică şi creativitate, Ed. Dacia

52. Roşca M. - Psihologia deficienţilor mintali , Bucureşti, EDP. 1967

53. Şchiopu U, Verza E. - Psihologia vârstelor, Bucureşti, EDP, 1981

54. Şchiopu U. şi colab. - Dicţionar enciclopedic de psihologie,

Tipografia Universităţii, Bucureşti, 1979

55.

Şchiopu U.-Psihologia vărstelor, EDP, Bucureşti, 1981

56.

Silverstone R.-Televiziunea în viaţa cotidiană, Ed. Polirom, Iaşi,

199

57. Sima , I. - Date catamnestice privind integrarea socioprofesională a

deficienţilor mintali, în E. Verza (coord. ştiinţifice) Metodologii contemporane în domeniul defectologiei şi logopediei, Tipografia Universităţii Bucureşti, 1987

58. Şora , Nicolae, Lungu - Evaluarea psihologică a deficientului mintal . Revista de psihologie, nr. 1, 1979

59. Şora, Nicolae, Lungu - Program de recuperare complexă a copiilor handicapaţi Program de recuperare complexă a copiilor handicapaţi

60. Stanciu M.-Reforma conţinuturilor învăţământului-cadru

metodologic, Ed. Polirom, Iaşi, 1999

61. Stănică I. Ungar El, Benescu C. - Probleme metodice de tehnica vorbirii şi labiolectura, Bucureşti, EDP. 1983

62. Ştefan M. - Educarea copiilor cu vedere slabă, Bucureşti, EDP,

1981

63. Stoica A.-(coord.)Evaluarea curentă şi examenele, Ghid pentru

profesori, Ed. Prognosis, Bucureşti,2001

64. Strungă C.-Evaluarea şcolară, Editura de Vest, Timişoara 1999

65. Tomşa Gh - Consilierea şi orientarea în şcoală , Viaţa Românească , Bucureşti, 1999

66. Ungureanu D. - Compendiu logopedic şcolar , EDP, Bucureşti,

1998

67. Ungureanu D. - Copii cu dificultăţi de învăţare , EDP, Bucureşti,

1998

68. Verza E. - Disgrafia şi terapia ei, Bucureşti, EDP, 1983

69. Verza E. - Dislalia şi terapia ei, Bucuresti, EDP, 1977

70. Verza E. - Psihopedagogia specială , Bucureşti, EDP,. 1994

71. Verza E. – Tratat de logopedie, Ed. Fundaţiei Humanitas,

Bucureşti, 2003

72. Verza E., Verza E.F. – Psihologia vârstelor, Ed. Prohumanitate,

Bucureşti, 2000

73. Verza E.F. – Introducere în psihopedagogia specială şi asistenţă

socială, ed. Fundaţiei Humanitas, 2002 72. Vrăşmaş E., Stănică C. - Terapia tulburărilor de limbaj – Intervenţii

logopedice, EDP, Bucureşti, 1997

xxx-Dicţionar de pedagogie, EDP, Bucureşti, 1979 xxx-Normative de dotare cu mijloace de învăţământ, MEN, Bucureşti,

1993

xxx-Psihopedagogie, Ed. Spiru Haret, Iaşi, 1995 *** - Elemente de psihopedagogia handicapaţilor (coord şt. E Verza ) , Tipografia Universităţii Bucureşti, 1990 *** - Metodologii contemporane în domeniul defectologiei şi logopediei (coordonare ştiinţifică Verza E. ), Tipografia Universităţii Bucureşti, 1987

*** - Probleme de defectologie (coord şt. E Verza ) , Tipografia Universităţii Bucureşti, 1988 *** - Probleme de defectologie, vol. XI (coordonare ştiinţifică E. Verza) Bucureşti, EDP. 1983