Sunteți pe pagina 1din 35

554

Subiec ii infrac iunii


Subiectul activ nemiilocit (autor) al inIrac iunii este necircumstan iat de text,
deci el poate Ii orice persoan , civil sau militar .
Subiect activ poate Ii si persoana iuridic , n condi iile si cu limit rile
prev zute n art. 19
1
din C. pen.
Participa ia este posibil n toate Iormele acesteia coautprat, instigare,
complicitate.
Subiectul pasiv poate Ii, n raport cu aparetenen a valorilor distruse, ieIuite
sau sustrase, statul (cel mai adesea), oricare persoan iuridic sau Iizic ,
preiudiciat moral sau material.

Latura obiectiv
Elementul material se exprim prin ac iuni de aistrugere. iefuire sau
insusire.
Prin ieIuire se n elege r pirea, prin violen , a unor valori culturale, din cele
enumerate n textul incriminator, comis la vedere si de mai mul i I ptuitori
1476
.
Pentru n elesul conceptelor distrugere si nsusire trimitem la explica iile
date la analiza inIrac iunilor prev zute n art. 217, respectiv art. 208, 212 si 212.
Cerin e esen iale. Pentru realizarea laturii obiective se cer ndeplinite dou
cerin e esen iale: ac iunea de distrugere s nu Iie iustiIicat de necesit i militare (a
se vedea explica iile sintagmei la inIrac iunea prev zut n art. 359 C. pen.) si ca
acea ac iune s Iie ntreprins pe un teritoriu aIlat sub ocupa ie militar .
Urmarea imeaiat const n crearea unei st ri de pericol pentru securitatea
omenirii, stare provocat de pierderea valorilor culturale distruse, ieIuite sau nsusite.
Leg tura ae cauzalitate rezult , n covrsitoarea maioritate a cazurilor, din
ns si materialitatea Iaptelor ex re.

Latura subiectiv
Forma ae vinov ie se exprim prin inten ie. n ambele Iorme ale acesteia
airect sau inairect .
Mobilul si scopul nu au relevan n realizarea inIrac iunii: aceste elemente
pot ns a servi n procesul de individualizare a pedepsei.

Forme. Sanc iuni
Forme. Tentativa inIrac iunii este incriminat n art. 361 alin. (1) C. pen.
Consumarea inIrac iunii survine n momentul n care una dintre cele trei
ac iuni distrugere, ieIuire, nsusire a Iost Iinalizat , cu consecin a producerii
urm rii imediate.
Sanc iuni. InIrac iunea, n oricare dintre modalit ile ei normative, se
pedepseste cu nchisoarea de la 5 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.
Persoana iuridic se sanc ioneaz cu pedeapsa amenzii cuprins ntre 10.000 lei
si 900.000 lei, potrivit dispozi iilor art. 71
1
alin. (3) din C. pen.
Potrivit art. 361 C. pen., tentativa inIrac iunilor prev zute n prezentul titlu se
pedepseste, iar t inuirea si Iavorizarea privitoare la inIrac iunile din acest titlu se
pedepsesc cu nchisoare de la 3 la 10 ani.
De asemenea, t inuirea si Iavorizarea s vrsite de so sau de o rud apropiat
n cazul inIrac iunilor prev zute n art. 357 si 358 alin. (3) si (4) se pedepsesc.
Iimitele pedepsei prev zute n alin. (2) se reduc la ium tate, iar n cazul celorlalte
inIrac iuni, t inuirea si Iavorizarea nu se pedepsesc.

1476
Rodica Mihaela St noiu, op. cit., vol. IV, p. 956.
A-PDF Split DEMO : Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark
555
TESTE GRIL
(Autoevaluare)

1. Infrac iunile de tr dare (art. 155, 15 si 157 C. pen.) au ca subiect activ:
a) numai cet eanul romn:
b) cet eanul romn sau persoana I r cet enie care domiciliaz pe teritoriul
statului romn:
c) cet ean str in sau persoana I r cet enie care nu domiciliaz pe teritoriul
statului romn.
R spuns corect: lit. b).
2. Forma de vinov ie cu care se poate comite infrac iunea de tr dare este:
a) inten ia direct sau indirect :
b) inten ia indirect :
c) inten ia direct .
R spuns corect: lit. c).
3. 1r darea prin aiutarea inamicului poate fi s vrsit numai:
a) n timp de r zboi:
b) n timp de pace:
c) n timp de r zboi si de pace.
R spuns corect: lit. a).
4. Forma de vinov ie cu care se poate comite infrac iunea de tr dare prin
aiutarea inamicului este:
a) inten ia direct sau indirect :
b) inten ia indirect :
c) inten ia direct .
R spuns corect: lit. a).
5. Forma de vinov ie cu care se poate comite infrac iunea de tr dare prin
transmitere de secrete este:
a) inten ia direct sau indirect :
b) inten ia indirect :
c) inten ia direct .
R spuns corect: lit. a).
. Forma de vinov ie cu care se poate comite infrac iunea de complot este:
a) inten ia direct sau indirect :
b) inten ia indirect :
c) inten ia direct .
R spuns corect: lit. c).
7. Obiectul material al infrac iunii de omor este reprezentat de:
a) corpul persoanei:
b) ac iunea ucig toare:
c) corpul persoanei n via .
R spuns corect: lit. c).
8. Omorul s vrsit cu premeditare - art. 175 lit. a) C. pen.:
a) implic o simpl chibzuire anterioar asupra Iaptei:
b) implic exteriorizarea rezolu iei inIrac ionale prin acte de preg tire a
inIrac iunii:
c) implic existen a unui interval de timp ntre luarea hot rrii de a comite
inIrac iunea si s vrsirea acesteia, chiar dac I ptuitorul nu a chibzuit asupra Iaptei si
nu a preg tit-o.
R spuns corect: lit. b).
9. Omorul s vrsit din interes material - art. 175 lit. b) C. pen.:
a) se poate re ine indiIerent dac I ptuitorul a ob inut sau nu satisIacerea
interesului urm rit:

556
b) se poate re ine si cnd mobilul omorului a Iost gelozia, dac n urma
inIrac iunii I ptuitorul realizeaz un avantai material:
c) nu se poate re ine dac interesul material urm rit este legitim.
R spuns corect: lit. a).
1b. Uciderea fratelui mamei reprezint infrac iunea de:
a) omor:
b) omor caliIicat:
c) omor deosebit de grav.
R spuns corect: lit. b).
11. Elementul material al infrac iunii de omor se poate realiza:
a) numai prin acte comisive:
b) prin acte comisive sau omisive:
c) numai prin acte omisive.
R spuns corect: b).
12. Suprimarea vie ii unei persoane grav bolnave la rug mintea acesteia
(eutanasia) :
a) nu reprezint inIrac iune:
b) reprezint inIrac iunea de omor:
c) reprezint inIrac iunea de omor caliIicat.
R spuns corect: b).
13. Eroarea cu privire la persoana mpotriva c reia este ndreptat ac iunea
ucig toare:
a) nl tur r spunderea penal a autorului:
b) diminueaz r spunderea penal a autorului:
c) nu prezint relevan n ce priveste r spunderea penal a autorului.
R spuns corect: c).
14. Constituie infrac iune de omor calificat omorul comis n una din
urm toarele mpreiur ri:
a) n timpul nop ii
b) cu premeditare
c) de c tre o persoan avnd asupra sa o arm , o substan narcotic sau
paralizant .
R spuns corect: b).
15. Constituie infrac iune de omor calificat omorul comis n una din
urm toarele mpreiur ri:
a) proIitnd de starea de neputin a victimei de a se ap ra:
b) asupra so ului sau unei rude apropiate:
c) de dou sau mai multe persoane mpreun .
R spuns corect: a) si b).
1. Omorul s vrsit asupra so ului sau unei rude apropiate:
a) nu se poate re ine n cazul n care victima este Iiul Iratelui tat lui I ptuitorului:
b) nu se poate re ine n cazul n care victima este so ia Iratelui tat lui
I ptuitorului:
c) nu se poate re ine n cazul n care I ptuitorul era desp r it n Iapt de so ia sa
(victima) care locuia n alt localitate.
R spuns corect: b).
17. Exist agravanta prev zut la art. 175 lit. h) C. pen. - omorul s vrsit
pentru a nlesni sau a ascunde s vrsirea altei infrac iuni:
a) indiIerent dac scopul urm rit a Iost sau nu realizat:
b) chiar dac inIrac iunea scop este o tlh rie sau piraterie:
c) dac inIrac iunea scop a Iost s vrsit sau urmeaz a Ii s vrsit doar de c tre
I ptuitor.
R spuns corect: a).

557
18. Omorul comis pentru s vrsirea unei tlh rii reprezint :
a) omor caliIicat:
b) omor deosebit de grav:
c) concurs de inIrac iuni ntre omor caliIicat si tlh rie.
R spuns corect: b).
19. Omorul comis pentru s vrsirea unei piraterii reprezint :
a) omor caliIicat:
b) omor deosebit de grav:
c) concurs de inIrac iuni ntre omor caliIicat si tlh rie.
R spuns corect: b).
2b. Reprezint omor calificat omorul s vrsit:
a) asupra a dou sau mai multe persoane:
b) asupra unei Iemei gravide:
c) asupra unei rude apropiate.
R spuns corect: c).
21. Omorul s vrsit asupra fratelui so iei reprezint :
a) omor caliIicat, s vrsit asupra unei rude apropiate:
b) omor simplu:
c) omor deosebit de grav.
R spuns corect: b).
22. Dac f ptuitorul a ucis n aceeasi mpreiurare, cu inten ie, dou persoane,
se re ine:
a) s vrsirea a dou inIrac iuni de omor simplu aIlate n concurs,
b) s vrsirea unei inIrac iuni de omor:
c) s vrsirea unei inIrac iuni de omor deosebit de grav.
R spuns corect: c).
23. Infrac iunea de pruncucidere:
a) reprezint suprimarea vie ii unui nou-n scut comis de un p rinte:
b) se s vrseste imediat dup nastere:
c) are un subiect activ necircumstan iat, putnd Ii orice Iemeie.
R spuns corect: b).
24. Prin infrac iunea de pruncucidere se n elege uciderea copilului
nou-n scut, s vrsit imediat dup nastere de c tre mama aflat :
a) ntr-o stare de tulburare pricinuit de nastere:
b) n stare de be ie involuntar si complet :
c) ntr-o stare de tulburare grav pricinuit de nastere.
R spuns corect: a).
25. Constituie infrac iunea de pruncucidere omorul comis de:
a) mam cu premeditare:
b) orice persoan asupra unui copil nou-n scut:
c) mam aIlat ntr-o stare de tulburare pricinuit de nastere.
R spuns corect: c).
2. Participan ii la s vrsirea infrac iunii de pruncucidere r spund, n calitate
de instigatori sau complici pentru s vrsirea infrac iunii de:
a) omor caliIicat:
b) omor deosebit de grav:
c) pruncucidere.
R spuns corect: a).
27. Realizarea infrac iunii de pruncucidere este condi ionat de starea de
viabilitate a copilului nou-n scut?
a) da:
b) nu.
R spuns corect: b).

558
28. Este necesar a se demonstra leg tura de cauzalitate dintre ac iunea sau
inac iunea mamei si decesul copilului nou-n scut?
a) nu:
b) da.
R spuns corect: b).
29. Forma de vinov ie la infrac iunea de pruncucidere este:
a) culpa:
b) inten ia:
c) praeterinten ia.
R spuns corect: b).
3b. Forma de vinov ie la infrac iunea de omor este:
a) culpa:
b) inten ia:
c) praeterinten ia.
R spuns corect: b).
31. 1entativa la infrac iunea de pruncucidere se pedepseste:
a) Ials:
b) adev rat.
R spuns corect: a).
32. La infrac iunea de pruncucidere:
a) tentativa este posibil , dar nu se pedepseste:
b) tentativa este posibil si se pedepseste:
c) tentativa nu este posibil .
R spuns corect: a).
33. Subiectul pasiv al infrac iunii de pruncucidere este:
a) copilul nou-n scut, cu condi ia de a Ii viabil:
b) copilul nou-n scut, cu condi ia s Iie viu:
c) copilul n scut mort.
R spuns corect: b).
34. 1entativa la infrac iunea de ucidere din culp se pedepseste:
a) adev rat:
b) Ials.
R spuns corect: b).
35. Limita legal de mbiba ie alcoolic a c rei dep sire antreneaz
r spunderea persoanelor ce conduc autovehicule pe drumurile publice este de:
a) 1,00 g/l alcool pur n snge:
b) 0,80 g/l alcool pur n snge:
c) 0,40 g/l alcool pur n snge.
R spuns corect: b).
3. Constituie infrac iunea de lovire sau alte violen e fapta prin care se
produce victimei o v t mare ce necesit pentru vindecare ngriiiri medicale de peste
2b de zile.
a) adev rat:
b) Ials.
R spuns corect: b).
37. Infrac iunea de lovire sau alte violen e se consum la momentul:
a) atingerii violente a corpului victimei:
b) apari iei eIectelor dureroase sau v t m toare.
R spuns corect: a).
38. Plngerea prealabil n cazul infrac iunii de lovire sau alte violen e se
adreseaz :
a) iudec toriei:
b) organului de urm rire penal .
R spuns corect: b).
559
39. Plngerea prealabil n cazul infrac iunii de v t mare corporal se
adreseaz :
a) iudec toriei:
b) organului de urm rire penal .
R spuns corect: b).
4b. Consecin ele prev zute de lege pentru ca fapta s constituie infrac iunea de
v t mare corporal grav sunt :
a) v t marea integrit ii corporale sau a s n t ii care necesit pentru vindecare
ngriiiri medicale cel mult de 60 de zile:
b) slu irea:
c) punerea n primeidie a vie ii persoanei.
R spuns corect: b) si c).
41. Lovirea inten ionat de c tre f ptuitor, cu aceeasi ocazie, a dou persoane
constituie:
a) o inIrac iune de lovire sau alte violen e:
b) dou inIrac iuni de lovire sau alte violen e aIlate n concurs:
c) o inIrac iune de lovire sau alte violen e n Iorm continuat .
R spuns corect: b).
42. Dac n urma unui accident de circula ie au fost ucise dou persoane,
fapta constituie:
a) o inIrac iune de ucidere din culp , modalitatea simpl :
b) dou inIrac iuni de ucidere din culp aIlate n concurs:
c) inIrac iunea de ucidere din culp n variant agravat .
R spuns corect: c).
43. Determinarea sau nlesnirea sinuciderii se re ine n varianta agravat :
a) cnd Iapta s-a s vrsit Ia de o persoan care nu putea Ii st pn pe actele
sale:
b) cnd sinuciderea sau ncercarea de sinucidere a avut loc:
c) cnd I ptuitorul a proIitat de starea de neputin a victimei de a se ap ra.
R spuns corect: a).
44. Forma de vinov ie n cazul infrac iunii de loviri sau v t m ri cauzatoare
de moarte este:
a) culpa:
b) inten ia:
c) praeterinten ia.
R spuns corect: c).
45. 1entativa la infrac iunea de loviri sau v t m ri cauzatoare se pedepseste:
a) Ials:
b) adev rat.
R spuns corect: a).
4. n care din urm toarele mpreiur ri ntreruperea cursului sarcinii
constituie infrac iune:
a) de c tre o persoan care are calitatea de medic de specialitate:
b) n aIara institu iilor medicale sau cabinetelor medicale autorizate n acest scop:
c) dac vrsta sarcinii nu a dep sit patrusprezece s pt mni.
R spuns corect: b).
47. ntreruperea cursului sarcinii este legal dac , ntre alte condi ii, se
realizeaz :
a) de c tre o persoan care nu are calitatea de medic de specialitate:
b) n aIara institu iilor medicale sau cabinetelor medicale autorizate n acest scop:
c) cu consim mntul Iemeii ns rcinate.
R spuns corect: c).


560
48. Care este forma de vinov ie n cazul n care prin infrac iunea de
provocare ilegal a avortului s-a cauzat femeii ns rcinate o v t mare corporal
grav sau moartea acesteia?
a) cupla:
b) inten ia:
c) praeterinten ia.
R spuns corect: c).
49. Uciderea din culp este o infrac iune:
a) omisiv :
b) comisiv , care se poate s vrsi doar prin ac iune:
c) comisiv , care se poate s vrsi att prin ac iune, ct si prin inac iune.
R spuns corect: c).
5b. Uciderea din culp se re ine n variant agravat :
a) cnd Iapta a Iost comis de dou sau mai multe persoane mpreun :
b) cnd prin Iapta comis s-a cauzat moartea a dou sau mai multe persoane:
c) cnd Iapta a Iost comis de c tre o persoan care a mai s vrsit un omor.
R spuns corect: b).
51. n cazul infrac iunii prev zute n art. 18b C. pen.:
a) tentativa nu este posibil :
b) tentativa este posibil ns nu este incriminat :
c) tentativa este posibil si este incriminat .
R spuns corect: b).
52. P trunderea, f r drept, ntr-o locuin , din eroare, constituie infrac iunea
de violare de domiciliu?
a) adev rat:
b) Ials.
R spuns corect: b).
53. Folosul pe care autorul inten ioneaz s -l dobndeasc prin s vrsirea
infrac iunii de santai este de ordin:
a) material:
b) moral.
R spuns corect: a) , b).
54. Dac n urma unui accident rutier victima necesit pentru vindecare 8 zile
de ngriiiri medicale, fapta va fi ncadrat ca:
a) v t mare corporal din culp (art. 184 alin. 3 C. pen.) :
b) lovire sau alte violen e (art. 180 alin. 2 C. pen.) :
c) Iapta nu este inIrac iune.
R spuns corect: c).
55. Dac s-a provocat v t marea corporal din culp a mai multor persoane,
ncadrarea iuridic va fi:
a) o singur inIrac iune de v t mare corporal din culp n varianta tip:
b) o singur inIrac iune de v t mare corporal din culp n variant agravat :
c) un concurs de inIrac iuni de v t mare corporal din culp (attea inIrac iuni
cte persoane au Iost v t mate).
R spuns corect: c).
5. Divulgarea con inutului unei convorbiri sau comunic ri interceptate din
greseal sau din ntmplare constituie infrac iunea de violarea secretului
coresponden ei?
a) Ials:
b) adev rat
R spuns corect: b).
57. Divulgarea con inutului unei convorbiri sau comunic ri interceptate din
greseal sau din ntmplare constituie infrac iunea de violarea secretului
coresponden ei?
561
a) Ials:
b) adev rat
R spuns corect: b).
58. Este posibil participarea la s vrsirea infrac iunii de divulgarea secretului
profesional n forma coautoratului?
a) da:
b) nu.
R spuns corect: b).
59. Constrngerea explicit la infrac iunea de viol trebuie:
a) s precead :
b) s Iie concomitent :
c) s Iie posterioar actului sexual.
R spuns corect: a) , b).
b. Participa ia la s vrsirea infrac iunii de viol este posibil n urm toarele
forme:
a) coautorat:
b) instigare:
c) complicitate.
R spuns corect: a) , b) , c).
1. Forma de vinov ie cu care se s vrseste infrac iunea de viol n cazul n
care fapta a avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei este:
a) inten ia:
b) culpa:
c) praeterinten ia.
R spuns corect: c).
2. Sexul partenerilor actului de perversiune sexual este:
a) acelasi:
b) diIerit.
R spuns corect: b).
3. Subiectul activ al infrac iunii de furt poate fi:
a) proprietarul bunului:
b) posesorul bunului:
c) detentorul bunului.
R spuns corect: a) , b) , c).
64. Infrac iunea de furt se consum n momentul:
a) deposed rii victimei de bun:
b) mposed rii autorului cu acel bun.
R spuns corect: b).
5. Furtul s vrsit ntr-un taxi constituie infrac iunea de furt calificat ntruct
fapta este comis ntr-un miiloc de transport n comun.
a) adev rat:
b) Ials.
R spuns corect: b).
. Urmarea imediat la infrac iunea de nsel ciune const n producerea
unui preiudiciu victimei.
a) moral:
b) material.
R spuns corect: b).
7. Consumarea infrac iunii de nsusire a bunului g sit se realizeaz :
a) n momentul nsusirii bunului:
b) la expirarea termenului de 10 zile.
R spuns corect: b).
8. n cazul infrac iunii de t inuire n elegerea ntre f ptuitori este:
a) posterioar inIrac iunii principale:

562
b) concomitent inIrac iunii principale:
c) anterioar inIrac iunii principale.
R spuns corect: a).
9. Actele de violen inten ionate care au pricinuit victimei o v t mare ce
necesit pentru vindecare 2b de zile de ngriiiri medicale constituie infrac iunea de :
a) v t mare corporal :
b) reprezint contraven ie:
c) lovire sau alte violen e art. 180 alin. (2) C. pen.
R spuns corect: c).
7b. Poate reprezenta infrac iunea de v t mare corporal grav fapta prin care
s-a pricinuit:
a) pierderea unei proteze:
b) pierderea cunostin ei:
c) pierderea unui sim sau organ.
R spuns corect: c).
71. Poate exista tentativ la infrac iunea de :
a) ucidere din culp :
b) lovituri cauzatoare de moarte:
c) pruncucidere.
R spuns corect: c).
72. Nu poate fi autor al infrac iunii de provocare ilegal a avortului:
a) Iemeia ns rcinat :
b) medicul de specialitate:
c) o persoan care nu este cadru medical.
R spuns corect: a).
73. Lipsirea de libertate n mod ilegal este mai grav n cazul n care fapta este
s vrsit :
a) prin simulare de calit i oIiciale:
b) n timpul nop ii:
c) prin simulare de calit i mincinoase.
R spuns corect: a).
74. Lipsirea de libertate n mod ilegal se va re ine n variant agravant atunci
cnd fapta este s vrsit :
a) n scopul de a obliga victima la practicarea prostitu iei:
b) n timpul unei calamit i:
c) de c tre o persoan mascat , deghizat sau travestit .
R spuns corect: a).
75. Jiolarea de domiciliu va fi re inut n variant agravat atunci cnd este
s vrsit :
a) n timpul unei calamit i:
b) prin Iolosire de calit i mincinoase:
c) prin simulare de calit i mincinoase.
R spuns corect: b).
7. La infrac iunea de santai:
a) tentativa este posibil , dar nu este sanc ionat :
b) tentativa nu este posibil :
c) tentativa se pedepseste.
R spuns corect: a).
77. La infrac iunea de santai forma de vinov ie cerut de lege este:
a) inten ia direct sau indirect :
b) inten ia direct caliIicat prin scop:
c) praeterinten ia.
R spuns corect: b).

563
78. Deschiderea unei scrisori adresate altuia poate reprezenta infrac iunea de:
a) lipsire de libertate n mod ilegal:
b) violarea secretului coresponden ei:
c) divulgarea secretului proIesional.
R spuns corect: b).
79. La infrac iunea de viol:
a) subiectul activ nemiilocit nu poate Ii dect b rbatul:
b) subiectul pasiv nu poate Ii dect Iemeia:
c) subiectul activ nemiilocit poate Ii orice persoan , indiIerent de sex.
R spuns corect: c).
8b. Fapta tat lui de a-si obliga fiica n vrst de 12 ani s ntre in raporturi
sexuale cu el reprezint infrac iunea de :
a) viol:
b) act sexual cu un minor:
c) viol n concurs cu inIrac iunea de incest.
R spuns corect: c).
81. Jiolul este n variant agravat :
a) cnd I ptuitorul proIit de imposibilitatea victimei de a se ap ra:
b) cnd s-a cauzat victimei o v t mare corporal :
c) cnd victima se aIl n ngriiirea I ptuitorului.
R spuns corect: c).
82. Actul sexual cu un minor se va re ine n variant agravat dac :
a) victima nu a mplinit vrsta de 15 ani:
b) victima are vrsta cuprins ntre 15 18 ani, iar Iapta a Iost s vrsit de tutore
sau curator:
c) victima nu a mplinit vrsta de 18 ani, iar actul sexual a Iost determinat de
oIerirea de bani de c tre I ptuitor.
R spuns corect: c).
83. Infrac iunea de incest:
a) are ca element material actul sexual de orice natur :
b) se poate realiza ntre Ira i si surori:
c) poate Ii comis de tat asupra Iiului avnd n vedere c acestia sunt rude n
linie direct .
R spuns corect: b).
84. Infrac iunea de furt poate avea ca obiect material:
a) imobilele prin destina ie:
b) lucrurile ce nu apar in cuiva (res nullius) :
c) lucrurile abandonate de posesorul lor (res derelictae).
R spuns corect: a).
85. Sunt aplicabile dispozi iile art. 21b C. pen - pedepsirea unor furturi la
plngerea prealabil - n cazul n care subiectul activ este:
a) Iie g zduitorul, Iie g zduitul, care Iur unul n paguba celuilalt:
b) g zduitorul care s vrseste Iurtul n paguba celui pe care l g zduieste:
c) g zduitul care sustrage bunuri de la persoana care l g zduieste.
R spuns corect: c).
8. nscrisurile pot fi obiect material al infrac iunii de furt:
a) doar dac au valoare economic :
b) doar dac sunt acte ce dovedesc starea civil :
c) indiIerent dac au sau nu valoare economic .
R spuns corect: c).
87. Nu reprezint infrac iunea de furt calificat:
a) luarea unui bun mobil din posesia altuia prin amenin area cu o arm :
b) sustragerea unor bunuri n timpul unei calamit i:
c) sustragerea unui bun de la o persoan aIlat n imposibilitate de a se ap ra.

564
R spuns corect: a).
88. 1lh ria are ca form de vinov ie praeterinten ia n cazul n care:
a) a avut ca urmare moartea victimei:
b) a avut vreuna dintre urm rile ar tate n art. 182:
c) a avut ca urmare v t marea corporal a victimei.
R spuns corect: a) si b).
89. Reprezint infrac iune de tlh rie:
a) Iurtul s vrsit prin ntrebuin are de insulte:
b) Iurtul urmat de ntrebuin area de amenin ri pentru p strarea bunului Iurat:
c) Iurtul s vrsit asupra victimei aIlate n stare de inconstien sau neputin de a
se ap ra.
R spuns corect: b).
9b. 1lh ria se va re ine n varianta agravat atunci cnd:
a) a avut vreuna din urm rile ar tate n art. 181 C. pen.:
b) a Iost s vrsit prin eIrac ie:
c) a Iost s vrsit ntr-un miiloc de transport.
R spuns corect: c).
91. 1lh ria este o infrac iune:
a) complex :
b) de obicei:
c) simpl .
R spuns corect: a).
92. Elementul material al infrac iunii de tlh rie este:
a) un bun mobil:
b) acelasi ca la inIrac iunea de Iurt, la care se adaug Iolosirea violen ei Iizice sau
psihice:
c) degradarea unui bun mobil prin Iolosirea violen ei Iizice sau psihice.
R spuns corect: b).
93. nsusirea unui bun mobil al altuia, de inut cu orice titlu, reprezint :
a) Iurt:
b) nsusirea bunului g sit:
c) abuz de ncredere.
R spuns corect: c).
94. Latura subiectiv la infrac iunea de abuz de ncredere este format din
a) inten ie direct sau indirect :
b) praeterinten ie:
c) inten ie sau culp .
R spuns corect: a).
95. Nu poate fi obiect material al infrac iunii de abuz de ncredere:
a) un bun mobil corporal:
b) un bun imobil prin destina ie:
c) o sum de bani dat cu titlu de mprumut.
R spuns corect: c).
9. Exist gestiune frauduloas n variant agravat atunci cnd:
a) pagubele sunt pricinuite cu rea-credin :
b) Iapta este s vrsit cu ocazia administr rii bunurilor:
c) Iapta este s vrsit n scopul de a dobndi un Iolos material.
R spuns corect: c).
97. Obiectul material al infrac iunii de gestiune frauduloas este:
a) doar un bun mobil:
b) doar o sum de bani:
c) o universalitate de bunuri mobile si/sau imobile.
R spuns corect: c).

565
98. Autor al infrac iunii de gestiune frauduloas poate fi:
a) numai un gestionar sau un administrator la o persoan iuridic :
b) orice persoan al c rei patrimoniu este preiudiciat:
c) persoana c reia i s-au ncredin at bunuri spre conservare sau administrare.
R spuns corect: c).
99. La infrac iunea de gestiune frauduloas :
a) tentativa este posibil si se pedepseste:
b) tentativa, desi posibil , nu este incriminat :
c) tentativa nu este posibil .
R spuns corect: b).
1bb. La infrac iunea de nsel ciune:
a) obiectul material poate Ii un bun mobil sau imobil:
b) obiectul material este doar un bun mobil:
c) elementul material const ntotdeauna ntr-o ac iune.
R spuns corect: a).
1b1. La infrac iunea de nsel ciune urmarea imediat const :
a) ntr-o stare de pericol cu privire la patrimoniul victimei:
b) ntr-o pagub ce se produce n patrimoniul victimei:
c) n ob inerea pentru sine sau pentru altul a unui Iolos material iniust.
R spuns corect: b).
1b2. 1entativa n cazul infrac iunii de nsel ciune:
a) nu este posibil :
b) este posibil , ns nu este incriminat :
c) este posibil si este incriminat .
R spuns corect: c).
1b3. La infrac iunea de nsel ciune forma de vinov ie este:
a) inten ia direct :
b) inten ia direct sau indirect :
c) praeterinte ia.
R spuns corect: a).
1b4. Exist nsel ciune n varianta agravat atunci cnd fapta:
a) se comite n scopul de a ob ine un Iolos material iniust:
b) a pricinuit o pagub :
c) este s vrsit prin Iolosire de nume sau calit i mincinoase.
R spuns corect: c).
1b5. Subiect activ nemiilocit la infrac iunea de delapidare poate fi:
a) un Iunc ionar public sau Iunc ionar, care este ns rcinat cu gestiunea sau
administrarea bunurilor unei persoane iuridice de drept public sau privat:
b) doar un Iunc ionar public:
c) doar un Iunc ionar.
R spuns corect: a).
1b. Elementul material al infrac iunii de delapidare const n:
a) nsusirea, traIicarea, Iolosirea bunurilor gestionate sau administrate:
b) nsusirea, distrugerea, Iolosirea bunurilor gestionate sau administrate:
c) primirea, traIicarea, Iolosirea bunurilor gestionate sau administrate.
R spuns corect: a).
1b7. 1entativa se pedepseste la infrac iunea de:
a) abuz de ncredere:
b) gestiune Irauduloas :
c) delapidare.
R spuns corect: c).
1b8. Infrac iunea de distrugere a bunului propriu se poate s vrsi si prin:
a) mpiedicarea lu rii m surilor de conservare a unui bun cu valoare artistic
deosebit care apar ine I ptuitorului:

566
b) incendiere, explozie sau prin orice al asemenea miiloc si dac rezult pericol
public:
c) poluare Ionic .
R spuns corect: a) si b).
1b9. Infrac iunea de distrugere:
a) este o inIrac iune de pericol:
b) se poate s vrsi prin ac iune sau inac iune:
c) nu se pedepseste dac r mne n stadiul de tentativ .
R spuns corect: b).
11b. Urmarea imediat a infrac iunii de distrugere poate consta n:
a) crearea unei st ri de pericol:
b) distrugerea, degradarea ori aducerea n stare de nentrebuin are a unui bun
aIlat n patrimoniul public ori privat.
R spuns corect: b).
111. 1entativa la infrac iunea de distrugere din culp :
a) este posibil , dar nu se pedepseste:
b) este incriminat :
c) nu este posibil .
R spuns corect: c).

112. La infrac iunea de tulburare de posesie:
a) elementul material este reprezentat de ac iunea de p trundere I r drept ntr-un
imobil:
b) tentativa este posibil , dar nu este incriminat :
c) consumarea are loc instantaneu, la momentul intr rii I ptuitorului n imobil.
R spuns corect: b).
113. Obiectul material al infrac iunii de tulburare de posesie este:
a) un bun imobil:
b) un bun mobil sau imobil:
c) ocuparea I r drept a unui imobil aIlat n posesia altuia.
R spuns corect: a).
114. Infrac iunea de tulburare de posesie:
a) este o inIrac iune cu consumare instantanee:
b) este o inIrac iune continu :
c) este o inIrac iune de obicei.
R spuns corect: b).
115. Exist infrac iunea de tulburare de posesie n variant agravat -
art. 22b alin. (3) C. pen. - atunci cnd:
a) imobilul apar ine domeniului public al statului:
b) Iapta a Iost s vrsit de dou sau mai multe persoane mpreun :
c) Iapta a Iost s vrsit n timpul nop ii.
R spuns corect: b).
11. 1 inuirea este o infrac iune:
a) contra patrimoniului:
b) contra nI ptuirii iusti iei:
c) contra libert ii persoanei.
R spuns corect: a).
117. Elementul material al infrac iunii de t inuire poate consta n:
a) transIormarea unui bun cunoscnd c acesta provine din s vrsirea unei Iapte
penale:
b) sustragerea unui bun cunoscnd c acesta provine din s vrsirea unei Iapte
penale:
c) pretinderea unui bun cunoscnd c acesta provine din s vrsirea unei Iapte
penale.
567
R spuns corect: a).
118. n cazul t inuirii:
a) pedeapsa aplicat t inuitorului nu poate dep si pedeapsa prev zut de lege
pentru inIrac iunea din care provine bunul t inuit:
b) pedeapsa aplicat t inuitorului nu poate Ii mai mare dect aceea care s-a
aplicat autorului Iaptei din care provine bunul,
c) pedeapsa aplicat t inuitorului se reduce dac pentru autorul Iaptei din care
provine bunul s-au re inut circumstan e atenuante.
R spuns corect: a).
119. 1 inuirea s vrsit de so sau de o rud apropiat :
a) se pedepseste n aceleasi condi ii ca orice t inuire:
b) se pedepseste cu o pedeaps redus :
c) nu se pedepseste.
R spuns corect: c).
12b. Forma de vinov ie cu care se poate comite t inuirea este:
a) inten ia direct sau indirect :
b) inten ia direct caliIicat prin scop:
c) inten ia indirect .
R spuns corect: b).
121. La infrac iunea de ultrai (art. 239 C. pen.) :
a) cnd Iapta este s vrsit mpotriva a doi sau mai mul i Iunc ionari publici, cu
aceeasi ocazie, nu sunt aplicabile regulile concursului de inIrac iuni:
b) cnd unele ac iuni ale autorului alc tuiesc elementul material al inIrac iunii
simple (tip), iar altele, pe cele ale uneia dintre variantele agravate, vor Ii incidente
numai dispozi iile privitoare la aceasta din urm , care absoarbe varianta tip:
c) cnd Iunc ionarul public si exercit abuziv Iunc ia, el continu s Iie proteiat
de norma de incriminare:
d) n varianta tip obiectul material lipseste.
R spuns corect: b) si d).
122. Lovirea unui poli ist aflat n exerci iul func iunii, dar care si-a dep sit
atribu iile de serviciu, reprezint infrac iune de:
a) ultrai:
b) ultrai n concurs cu inIrac iunea de lovire sau alte violen e:
c) lovire sau alte violen e:
d) v t mare corporal din culp .
R spuns corect: c).
123. Exist infrac iune de ultrai n varianta agravat :
a) dac mpotriva victimei se exercit o lovire sau alte violen e, ori o v t mare
corporal sau o v t mare corporal grav :
b) dac Iunc ionarul public ce ndeplineste o Iunc ie care implic exerci iul
autorit ii de stat se aIl n exerci iul Iunc iunii:
c) dac Iapta este s vrsit de dou sau mai multe persoane:
d) dac Iapta este s vrsit de dou sau mai multe persoane mpreun .
R spuns corect: a).
124. Ultraiul este o infrac iune complex care poate s absoarb n con inutul
s u infrac iunile de:
a) amenin are:
b) lovire sau alte violen e:
c) v t mare corporal :
d) v t mare corporal grav .
R spuns corect: a) , b) , c) , d).
125. Subiect pasiv la infrac iunea de ultrai poate fi:
a) un Iunc ionar:
b) un Iunc ionar public:

568
c) orice persoan Iizic sau iuridic :
d) un Iunc ionar public care ndeplineste o Iunc ie ce implic exerci iul autorit ii
de stat.
R spuns corect: d).
12. Pentru a atrage inciden a dispozi iilor din art. 239 alin. (1) C. pen.,
amenin area trebuie s :
a) s Iie s vrsit contra unui Iunc ionar public care nu ndeplineste o Iunc ie ce
implic exerci iul autorit ii de stat, aIlat n exerci iul Iunc iunii, ori pentru Iapte
ndeplinite n exerci iul Iunc iunii:
b) s Iie s vrsit nemiilocit:
c) s Iie comis prin miiloace de comunicare direct .
R spuns corect: b) si c).
127. 1entativa se pedepseste la infrac iunea de:
a) ultrai (art. 239 C. pen.) :
b) uzurparea de calit i oIiciale (art. 240 C. pen.) :
c) sustragerea sau distrugerea de nscrisuri (art. 242 alin. (2) C. pen.).
R spuns corect: nici unul.
128. Fapta inculpatului care, cu aceeasi ocazie, a insultat si amenin at n mod
succesiv trei lucr tori de poli ie afla i n exerci iul func iunii reprezint :
a) o singur inIrac iune de ultrai n variant agravat :
b) trei inIrac iuni de ultrai, aIlate n concurs cu trei inIrac iuni de lovire sau alte
violen e:
c) trei inIrac iuni de ultrai aIlate n concurs real:
d) o singur inIrac iune sub Iorm continuat .
R spuns corect: c).
129. Dac o persoan foloseste f r drept o calitate oficial , dar nu
ndeplineste vreun act legal din acea calitate, fapta constituie infrac iunea de
uzurpare de calit i oficiale?
a) adev rat:
b) Ials.
R spuns corect: b).
13b. La infrac iunea de sustragere sau distrugere de nscrisuri (art. 242
C. pen.) vinov ia poate exista:
a) doar sub Iorma inten iei:
b) doar sub Iorma culpei:
c) att sub Iorma inten iei, ct si a culpei:
d) doar n modalitatea inten iei directe.
R spuns corect: c).
131. Infrac iunea de sustragere sau distrugere de nscrisuri (art. 242
C. pen.) are ca element material n varianta tip:
a) re inerea sau distrugerea unui nscris emis de un organ de urm rire penal , de
o instan de iudecat , sau de un alt organ de iurisdic ie, ori mpiedicarea n orice mod
ca un nscris destinat unuia dintre organele men ionate s aiung la acesta:
b) sustragerea ori distrugerea unui dosar, registru, document sau orice alt nscris
care se aIl n p strarea ori n de inerea unui organ sau unei institu ii de stat, ori a unei
alte unit i din cele la care se reIer art. 145 C. pen.:
c) sustragerea oric rui nscris aIlat n p strarea sau de inerea unei persoane
iuridice de drept privat, dac acest nscris avea o valoare stiin iIic deosebit pentru
subiectul pasiv.
R spuns corect: b).
132. La infrac iunea de sustragere sau distrugere de nscrisuri (art. 242
C. pen.) :
a) tentativa se pedepseste att n cazul Iaptei prev zute la alin. (1) , ct si n cazul
Iaptei de la alin. (2) :
569
b) tentativa nu se pedepseste:
c) tentativa se pedepseste doar n cazul Iaptei prev zute la alin. (1).
R spuns corect: c).
133. Forma de vinov ie cu care se poate s vrsi infrac iunea de abuz n
serviciu contra intereselor persoanelor este:
a) doar inten ia direct :
b) inten ia direct sau indirect :
c) inten ia sau culpa.
R spuns corect: b).
134. Subiect activ nemiilocit al infrac iunii de abuz n serviciu contra
intereselor persoanelor este:
a) numai un Iunc ionar public:
b) numai un Iunc ionar:
c) att un Iunc ionar public ct si un Iunc ionar:
d) numai un Iunc ionar cu atribu ii de conducere sau control.
R spuns corect: c).
135. Urmarea imediat a infrac iunii de abuz n serviciu contra intereselor
persoanelor este:
a) o v t mare important a intereselor legale ale unei persoane:
b) o v t mare a intereselor legale ale unei persoane:
c) o v t mare a intereselor unei persoane.
R spuns corect: c).
13. Abuzul n serviciu contra intereselor persoanelor:
a) are caracter special n raport cu orice inIrac iune:
b) are caracter subiectiv numai n raport cu alte inIrac iuni al c ror subiect activ
nemiilocit este, n mod obligatoriu, un Iunc ionar public sau Iunc ionar:
c) are caracter subsidiar n raport cu orice inIrac iune:
d) este o inIrac iune de daun .
R spuns corect: b) si d).
137. La infrac iunea de abuz n serviciu contra intereselor publice obiectul
material, de regul lipseste.
a) adev rat:
b) Ials.
R spuns corect: a).
138. 1entativa la infrac iunea de abuz n serviciu contra intereselor publice, n
modalitatea normativ comisiv :
a) nu este posibil , Iiind o inIrac iune de pericol (cu consumare instantanee) :
b) este posibil , dar nu este incriminat :
c) este posibil si este incriminat .
R spuns corect: b).
139. Infrac iunea de abuz n serviciu contra intereselor publice prezint
consecin e deosebit de grave si dac :
a) se cauzeaz o tulburare nsemnat a bunului mers al unui organ sau al unei
institu ii de stat, ori al unei alte unit i din cele la care se reIer art. 145 C. pen., sau o
pagub patrimoniului acesteia, mai mare de 100.000 lei:
b) se cauzeaz un preiudiciu de cel pu in 100.000 lei:
c) se cauzeaz unui organ sau unei institu ii de stat, ori unei alte unit i din cele la
care se reIer art. 145 C. pen., o pagub patrimoniului acesteia, mai mare de 200.000 lei.
R spuns corect: c).
14b. La abuzul n serviciu contra intereselor publice (art. 248 C. pen.):
a) urmarea imediat const ntr-o stare de pericol:
b) urmarea imediat const ntr-un rezultat si acesta este n mod obligatoriu
concretizat ntr-o pagub :

570
c) urmarea imediat const ntr-un rezultat, dar nu este obligatoriu s se re in
existen a unei pagube:
d) urmarea imediat const ntr-o tulburare nsemnat bunului mers al unei
unit i din cele la care se reIer art. 145 C. pen., sau ntr-o pagub patrimoniului
acestora.
R spuns corect: c) si d).
141. Negliien a n serviciu (art. 249 C. pen.) se s vrseste:
a) numai din culp :
b) numai cu inten ie:
c) att cu inten ie, ct si din culp :
d) numai cu praeterinten ie.
R spuns corect: a).
142. Subiect activ nemiilocit la infrac iunea de negliien n serviciu poate fi:
a) numai un Iunc ionar public:
b) orice Iunc ionar:
c) orice salariat care exercit o ns rcinare n serviciul unei persoane Iizice sau
iuridice.
R spuns corect: b).
143. Negliien a n serviciu (art. 249 C. pen.) :
a) este o inIrac iune de pericol:
b) se poate realiza att prin activit i comisive, ct si prin atitudini omisive:
c) este o inIrac iune de culp :
d) se sanc ioneaz mai aspru dac a avut consecin e deosebit de grave.
R spuns corect: b) , c) si d).
144. Subiect activ nemiilocit al infrac iunii de negliien n serviciu este:
a) doar Iunc ionarul public:
b) Iunc ionarul public sau orice Iunc ionar:
c) orice persoan ce ndeplineste condi iile generale ale r spunderii penale.
R spuns corect: b).
145. ntrebuin area de expresii iignitoare fa de o persoan , de c tre un
func ionar public n exerci iul atribu iilor de serviciu reprezint :
a) inIrac iunea de abuz n serviciu contra intereselor persoanelor:
b) inIrac iunea de purtare abuziv :
c) inIrac iunea de abuz n serviciu prin ngr direa unor drepturi.
R spuns corect: b).
14. Fapta func ionarului public, aflat n exerci iul atribu iilor de serviciu, de
a ntrebuin a expresii iignitoare fa de o persoan constituie infrac iunea de:
a) abuz n serviciu contra intereselor persoanelor:
b) abuz n serviciu contra intereselor publice:
c) purtare abuziv .
R spuns corect: c).
147. Dac o persoan comite n concret una sau mai multe din faptele
prev zute n art. 25b C. pen., acestea vor fi ncadrate n acea variant agravat care
prevede pedeapsa cea mai aspr , ntruct formele mai pu in grave sau simple se
absorb n cele agravate.
a) adev rat:
b) Ials.
R spuns corect: a).
148. Forma de vinov ie cu care se poate s vrsi infrac iunea de purtare
abuziv este:
a) inten ia direct caliIicat prin scop:
b) inten ia direct sau indirect :
c) inten ia indirect :
d) praeterinten ia.
571
R spuns corect: b).
149. n cazul infrac iunii de luare de mit :
a) ac iunea sau inac iunea incriminat trebuie s aib ca obiect bani sau alte
Ioloase:
b) Iolosul necuvenit const ntr-un mprumut:
c) banii sau celelalte Ioloase trebuie s Iie necuvenite.
R spuns corect: a) , b) si c).
15b. n varianta agravat , luarea de mit nu poate fi s vrsit dect de c tre:
a) un Iunc ionar public cu atribu ii de control:
b) un Iunc ionar cu atribu ii de control:
c) un Iunc ionar public cu atribu ii de conducere.
R spuns corect: b).
151. La luarea de mit pot fi confiscate de la subiectul activ:
a) doar bunurile care au Iost primite sau echivalentul lor n bani:
b) bunurile care au Iost promise:
c) echivalentul bunurilor pe care le-a pretins cel mituit.
R spuns corect: a).
152. Cnd luarea de mit , n varianta primirii de foloase injuste, a fost
s vrsit n participa ie, instan a poate confisca de la unul dintre f ptuitori:
a) numai beneIiciul realizat personal (bunurile si valorile de care a proIitat
personal) :
b) ntreaga sum sau toate bunurile ori valorile ce au constituit obiectul mitei:
c) doar bunurile, banii sau valorile ce au Iost g site asupra I ptuitorului.
R spuns corect: a).
153. Subiectul activ nemiilocit al infrac iunii de luare de mit , n varianta tip,
poate fi:
a) doar Iunc ionarul public:
b) orice Iunc ionar:
c) orice persoan .
R spuns corect: b).
154. Subiectul pasiv special la infrac iunea de luare de mit este:
a) cel c ruia i se pretinde, de c tre un Iunc ionar, s dea bani, valori sau alte
bunuri pentru eIectuarea unui act care intr n ndatoririle sale de serviciu:
b) Iunc ionarul mituit:
c) persoana iuridic de drept public sau privat n serviciul c ruia I ptuitorul si
exercit atribu iile Iunc ionale.
R spuns corect: c).
155. n cazul infrac iunii de luare de mit , ac iunea sau inac iunea concret a
subiectului activ nemiilocit trebuie s fie:
a) posterioar ndeplinirii, nendeplinirii ori ntrzierii n ndeplinirea actului
determinat, privitor la ndatoririle de serviciu:
b) concomitent ndeplinirii, nendeplinirii ori ntrzierii n ndeplinirea actului
determinat, privitor la ndatoririle de serviciu:
c) anterioar ndeplinirii, nendeplinirii ori ntrzierii n ndeplinirea actului
determinat, privitor la ndatoririle de serviciu.
R spuns corect: c).
15. Conform p rerii maioritare a doctrinei de specialitate, luarea de mit se
poate comite:
a) cu inten ie direct sau indirect :
b) numai cu inten ie direct caliIicat prin scop:
c) numai cu inten ie indirect .
R spuns corect: b).
157. n cazul n care scopul prev zut n art. 254 C. pen. se realizeaz prin
s vrsirea unei fapte ce ntruneste tr s turile unei infrac iuni, aceasta:

572
a) se absoarbe n inIrac iunea de luare de mit :
b) Iace ca luarea de mit s se re in n variant agravat :
c) nu este absorbit n luarea de mit , ci constituie o Iapt penal distinct , cele
dou inIrac iuni aIlndu-se n concurs real.
R spuns corect: c).
158. Elementul material al infrac iunii de luare de mit (art. 254 C. pen.) poate
consta n:
a) darea de bani ori alte Ioloase:
b) promisiunea sau oIerirea de bani:
c) acceptarea promisiunii unor Ioloase:
d) nerespingerea promisiunii unor Ioloase.
R spuns corect: c) si d).
159. Infrac iunea de luare de mit (art. 254 C. pen.) se consum :
a) n momentul realiz rii ac iunii sau inac iunii incriminate:
b) doar n momentul n care I ptuitorul intr n posesia Iolosului necuvenit:
c) n momentul producerii pagubei:
d) dup ndeplinirea unui act privitor la ndatoririle sale de serviciu.
R spuns corect: a).
1b. Constrngerea mituitorului, de c tre cel care a luat mit , de a s vrsi
aceast fapt este:
a) o cauz de nepedepsire:
b) o cauz special care nl tur caracterul penal al Iaptei:
c) o cauz de reducere a pedepsei:
d) o circumstan atenuant .
R spuns corect: b).
11. Dac func ionarul corupt, n scopul de a satisface solicitarea mituitorului,
nu ndeplineste un act privitor la ndatoririle lui de serviciu, iar aceast
nendeplinire constituie, prin ea ns si, o infrac iune:
a) luarea de mit va intra n concurs cu respectiva inIrac iune:
b) luarea de mit absoarbe respectiva inIrac iune:
c) luarea de mit se re ine n variant agravat .
R spuns corect: a).
12. Pretinderea unor foloase de c tre func ionar si primirea acestora dup
efectuarea actului privitor la ndeplinirea ndatoririlor sale de serviciu, pentru care
foloasele au fost pretinse, constituie infrac iunea de:
a) luare de mit :
b) abuz n serviciu contra intereselor persoanelor:
c) primire de Ioloase necuvenite.
R spuns corect: a).
13. Fapta de a pretinde si primi un folos necuvenit, de c tre un func ionar,
dup ndeplinirea n parte a unei ndatoriri de serviciu, dar nainte de finalizarea ei,
constituie:
a) primire de Ioloase necuvenite:
b) abuz n serviciu contra intereselor persoanelor:
c) luare de mit .
R spuns corect: c).
14. Luarea de mit este o infrac iune:
a) de rezultat:
b) de pericol:
c) de obicei.
R spuns corect: b).
15. Jaloarea foloaselor necuvenite primite de cel mituit:
a) trebuie s aib un nivel mai ridicat de 200.000 lei:
573
b) poate s aib orice nivel, dar s nu Iie bunuri de valoare simbolic , nici daruri
ocazionale, sau daruri care exprim un sentiment de recunostin ori de respect
personal:
c) trebuie s aib un nivel invers propor ional cu valoarea serviciului I cut prin
ndeplinirea actului.
R spuns corect: b).
1. n cazul infrac iunii de dare de mit :
a) bunurile pot Ii conIiscate de la mituitor:
b) bunurile pot Ii conIiscate de la autor doar dac oIerta de mituire a Iost
acceptat de Iunc ionar:
c) bunurile pot Ii conIiscate de la autor chiar dac oIerta de mituire nu a Iost
urmat de acceptare.
R spuns corect: c).
17. La infrac iunea de dare de mit (art. 255 C. pen.) elementul material al
faptei:
a) se s vrseste doar anterior eIectu rii sau neeIectu rii actului de serviciu:
b) se s vrseste doar ulterior eIectu rii sau neeIectu rii actului de serviciu:
c) se poate s vrsi Iie anterior, Iie ulterior eIectu rii sau neeIectu rii actului de
serviciu:
d) se comite numai concomitent cu eIectuarea sau neeIectuarea actului de
serviciu.
R spuns corect: a).
18. Denun area de c tre mituitor a faptei, mai nainte ca organul de urm rire
penal s fi fost sesizat pentru acea infrac iune, este:
a) o cauz special de nepedepsire:
b) o cauz ce nl tur caracterul penal al Iaptei:
c) o cauz de reducere a pedepsei
d) o cauz general de nepedepsire.
R spuns corect: a).
19. Subiectul activ nemiilocit al infrac iunii de dare de mit este:
a) orice persoan Iizic ce ndeplineste condi iile generale pentru a r spunde
penal:
b) orice Iunc ionar:
c) numai un Iunc ionar public.
R spuns corect: a).
17b. Exist infrac iunea de primire de foloase necuvenite (art. 25 C. pen.)
atunci cnd:
a) bunurile au Iost primite de Iunc ionar dup ce a ndeplinit un act, n baza unei
n elegeri anterioare:
b) bunurile au Iost primite de Iunc ionar nainte de ndeplinirea unui act la care
era obligat n temeiul Iunc iei sale:
c) bunurile au Iost primite de Iunc ionar dup ce a ndeplinit un act n virtutea
Iunc iei sale:
d) bunurile au Iost primite de Iunc ionar dup ce a ndeplinit un act contrar
ndatoririlor sale de serviciu.
R spuns corect: c).
171. Actul ce constituie temeiul primirii de foloase necuvenite n cazul
infrac iunii prev zut n art. 25 C. pen. trebuie s fie:
a) att licit, ct si ilicit:
b) numai ilicit:
c) numai licit.
R spuns corect: c).
172. Pentru existen a infrac iunii de primire de foloase necuvenite:

574
a) este necesar s Ii existat o n elegere prealabil realiz rii actului ntre
Iunc ionar si cel care oIer Ioloasele necuvenite:
b) este suIicient existen a unei promisiuni sau pretinderea unor Ioloase
necuvenite de c tre Iunc ionar:
c) este necesar primirea unor Ioloase dup ndeplinirea actului licit.
R spuns corect: c).
173. Pentru existen a infrac iunii de primire de foloase necuvenite:
a) Ioloasele pot Ii primite anterior ndeplinirii actului la care Iunc ionarul era
obligat n virtutea Iunc iei:
b) Ioloasele pot Ii primite doar dup ndeplinirea actului la care Iunc ionarul era
obligat n virtutea Iunc iei:
c) Ioloasele necuvenite pot Ii primite anterior sau dup ndeplinirea actului la
care Iunc ionarul era obligat n virtutea Iunc iei.
R spuns corect: b).
174. 1entativa la primirea de foloase necuvenite:
a) se pedepseste:
b) nu este incriminat :
c) nu este posibil .
R spuns corect: b).
175. Elementul material al infrac iunii de primire de foloase necuvenite const
n:
a) primirea, pretinderea, acceptarea promisiunii sau nerespingerea promisiunii
unor astIel de Ioloase:
b) primirea unor Ioloase necuvenite:
c) pretinderea unor Ioloase necuvenite.
R spuns corect: b).
17. Infrac iunea de trafic de influen :
a) are un subiect activ nemiilocit circumstan iat:
b) se poate comite si printr-o inac iune, respectiv prin nerespingerea unei
promisiuni de daruri:
c) are ca urmare imediat o stare de pericol pentru bunul mers al activit ii
unit ilor ar tate la art. 145 C. pen.:
d) se comite numai cu inten ie direct caliIicat prin scop.
R spuns corect: c) si d).
177. Subiectul activ nemiilocit al infrac iunii de trafic de influen este:
a) Iunc ionarul care nI ptuieste un act ce intr n atribu iile sale de serviciu n
schimbul unui Iolos material iniust:
b) persoana care are, sau las s se cread c are, inIluen asupra unui
Iunc ionar:
c) doar Iunc ionarul public.
R spuns corect: b).
178. La infrac iunea de trafic de influen :
a) tentativa este posibil si este sanc ionat :
b) inIluen a declarat de I ptuitor real sau presupus trebuie s se reIere la
un Iunc ionar care exercit eIectiv atribu iile necesare cump r torului de inIluen :
c) dispozi iile privitoare la conIiscare se aplic si n situa ia n care Iapta s-a
s vrsit prin pretindere sau acceptare de promisiuni.
R spuns corect: b).
179. La infrac iunea de trafic de influen (art. 257 C. pen.) subiectul activ
nemiilocit poate fi:
a) orice persoan :
b) doar un Iunc ionar public:
c) Iunc ionarul care ndeplineste un act ce intr n atribu iile sale de serviciu.
R spuns corect: a).
575
18b. Foloasele n cazul infrac iunii de trafic de influen trebuie s fie:
a) cuvenite:
b) necuvenite.
R spuns corect: b).
181. 1raficul de influen este o:
a) inIrac iune cu con inuturi alternative:
b) inIrac iune de ac iune (comisiv ) :
c) inIrac iune cu consumare anticipat :
d) inIrac iune inten ionat .
R spuns corect: a) , b) c) , d).
182. La infrac iunea de denun are calomnioas :
a) coautoratul este posibil:
b) subiectul pasiv secundar este statul prin organul iudiciar a c rui activitate a
Iost periclitat :
c) obiectul iuridic special adiacent se reIer la rela iile sociale privind normala
desI surare a actelor de iusti ie:
d) nvinuirea mincinoas trebuie I cut prin denun sau plngere.
R spuns corect: a) si d).
1833. Producerea ori ticluirea de probe mincinoase n spriiinul unei nvinuiri
nedrepte reprezint :
a) inIrac iunea de m rturie mincinoas :
b) inIrac iunea de denun are calomnioas :
c) nedenun area unor inIrac iuni:
d) inIrac iunea de Iavorizarea inIractorului.
R spuns corect: b).
184. n cazul n care prin acelasi denun mai multe persoane sunt nvinuite
mincinos de aceeasi infrac iune, se va re ine:
a) o singur inIrac iune de denun are calomnioas n varianta tip:
b) mai multe inIrac iuni de denun are calomnioas n concurs:
c) o singur inIrac iune de denun are calomnioas n varianta agravat .
R spuns corect: b).
185. Exist varianta agravat a infrac iunii de denun are calomnioas cnd:
a) nvinuirea mincinoas a avut ca eIect arestarea sau condamnarea unei
persoane:
b) s-au produs ori ticluit probe mincinoase n spriiinul unei nvinuiri nedrepte:
c) Iapta a Iost s vrsit de dou sau mai multe persoane mpreun .
R spuns corect: b).
18. n cazul infrac iunii de denun are calomnioas , nvinuirea mincinoas :
a) se poate reIeri la o Iapt care ar expune persoana la o sanc iune disciplinar :
b) se poate reIeri la s vrsirea unei contraven ii:
c) se poate reIeri doar la s vrsirea unei inIrac iuni:
d) se poate reIeri la s vrsirea unei Iapte ilicite.
R spuns corect: c).
187. La infrac iunea de denun are calomnioas , nvinuirea mincinoas poate
fi f cut prin:
a) plngere:
b) denun :
c) constituirea ca parte civil .
R spuns corect: a) si b).
188. Denun area calomnioas , potrivit p rerii maioritare a doctrinei penale, se
comite:
a) numai cu inten ie direct :
b) cu inten ie direct sau indirect :
c) doar cu inten ie indirect .

576
R spuns corect: b).
189. Declara ia f ptuitorului infrac iunii de denun are calomnioas mai
nainte de punerea n miscare a ac iunii penale fa de persoana n contra c reia s-a
f cut denun ul sau plngerea, ori mpotriva c reia s-au produs probele, c denun ul,
plngerea sau probele sunt mincinoase reprezint o:
a) cauz de impunitate:
b) cauz de reducere a pedepsei:
c) cauz de agravare a pedepsei.
R spuns corect: b).
19b. Retragerea m rturiei mincinoase nainte de arestarea inculpatului sau, n
toate cauzele, nainte de pronun area unei hot rri, ori a unei alte solu ii ca urmare
a m rturiei mincinoase reprezint o cauz de:
a) impunitate:
b) reducere a pedepsei conIorm art. 76 C. pen.:
c) o cauz de nl turare a caracterului penal al Iaptei:
d) o cauz general de nl turare a r spunderii penale.
R spuns corect: a).
191. Participa ia la infrac iunea de m rturie mincinoas este posibil :
a) n orice Iorm :
b) doar n Iorma autoratului:
c) doar n Iorma instig rii si coautoratului:
d) numai sub Iorma instig rii si a complicit ii.
R spuns corect: d).
192. Infrac iunea de m rturie mincinoas are ca urmare:
a) crearea unei st ri de pericol pentru nI ptuirea iusti iei:
b) solu ionarea iniust a unei cauze:
c) condamnarea pe nedrept a unei persoane.
R spuns corect: a).
193. Urmarea imediat la infrac iunea de m rturie mincinoas const n:
a) producerea unui preiudiciu:
b) crearea unei st ri de pericol pentru nI ptuirea iusti iei:
c) mpiedicarea aIl rii adev rului ntr-o cauz .
R spuns corect: b).
194. Retragerea m rturiei mincinoase dup arestarea inculpatului sau, n
toate cauzele, dup ce s-a pronun at o hot rre, ori s-a dat o alt solu ie ca urmare a
m rturiei mincinoase reprezint o cauz de:
a) impunitate:
b) reducere a pedepsei conIorm art. 76 C. pen.:
c) nl turare a caracterului penal al Iaptei.
R spuns corect: b).
195. La infrac iunea de m rturie mincinoas :
a) aIirma ia mincinoas sau omisiunea de a spune tot ce stie trebuie s priveasc
mpreiur ri esen iale:
b) obiectul activ nemiilocit trebuie s Ii Iost ntrebat cu privire la aceste
mpreiur ri esen iale:
c) Iorma de vinov ie, potrivit doctrinei dominante, nu poate Ii dect inten ia
direct sau indirect .
R spuns corect: a) , b) , c).
19. Subiect activ nemiilocit al infrac iunii de m rturie mincinoas este:
a) doar martorul:
b) martorul sau persoana care ncearc s -l determine pe martor s dea declara ii
mincinoase:
c) martorul, expertul sau interpretul.
R spuns corect: c).
577
197. Infrac iunea de m rturie mincinoas :
a) poate avea ca subiect activ nemiilocit un interpret:
b) se poate s vrsi numai ntr-o cauz penal , civil sau disciplinar :
c) are ca subiect pasiv principal persoana care suIer consecin ele unei m rturii
mincinoase:
d) nu are obiect material.
R spuns corect: a) si d).
198. Infrac iunea de m rturie mincinoas :
a) se poate s vrsi doar printr-o inac iune:
b) se reIer si la aIirma ii mincinoase I cute de martor asupra oric ror mpreiur ri
despre care este ntrebat n solu ionarea unei cauze:
c) se s vrseste si din culp .
R spuns corect: nici unul.
199. Infrac iunea de m rturie mincinoas (art. 2b C. pen.):
a) este incriminat n Iorma tentativei:
b) nu poate avea Iorma continuat :
c) se consum n momentul n care audierea sau ascultarea a luat sIrsit, iar
depozi ia a Iost semnat de martor, expert sau interpret.
R spuns corect: c).
2bb. Persoana care a determinat pe o alt persoan s ncerce s determine pe
un martor, expert, interpret s s vrseasc infrac iunea de m rturie mincinoas , va
r spunde pentru:
a) instigare la m rturie mincinoas :
b) instigare la ncercarea de a determina m rturia mincinoas :
c) instigare la mpiedicarea particip rii n proces.
R spuns corect: b).
2b1. Dac ncercarea de a determina m rturia mincinoas a fost urmat de
s vrsirea m rturiei mincinoase de c tre o persoan asupra c reia s-a ncercat
determinarea, fapta va fi ncadrat ca:
a) ncercarea de a determina m rturia mincinoas :
b) instigare la inIrac iunea de m rturie mincinoas :
c) instigare la mpiedicarea particip rii n proces.
R spuns corect: b).
2b2. ncercarea de a determina o persoan , prin corupere, s dea declara ii
false ntr-o cauz n care are calitatea de martor, reprezint :
a) instigare la m rturie mincinoas :
b) autorat la inIrac iunea de a determina m rturia mincinoas :
c) instigare la ncercarea de a determina m rturia mincinoas .
R spuns corect: b).
2b3. Infrac iunea de ncercare de a determina m rturia mincinoas :
a) se poate s vrsi si printr-o inac iune:
b) se poate comite numai prin ac iuni:
c) se poate s vrsi prin corupere sau constrngere.
R spuns corect: b) si c).
2b4. Infrac iunea de ncercare de a determina m rturia mincinoas :
a) este, n realitate, o incriminare autonom a unei tentative la instigarea unei
m rturii mincinoase:
b) presupune ca Iapta penal , la s vrsirea c reia s-a ncercat s se determine o
persoan , s nu se Ii comis:
c) incumb Iaptul ca determinarea subiectului pasiv s nu Ii avut loc.
R spuns corect: a) , b) , c).
2b5. ncercarea de a determina m rturia mincinoas (art. 21 C. pen.):
a) se comite, potrivit p rerii maioritare, cu inten ie direct sau indirect :

578
b) se consum instantaneu n momentul n care s-a s vrsit ac iunea de
constrngere sau corupere prin care s-a ncercat determinarea la m rturie mincinoas :
c) nu este posibil n Iorma continuat .
R spuns corect: b).
2b. mpiedicarea particip rii la proces absoarbe n con inutul s u
infrac iunile de:
a) lovire sau alte violen e:
b) v t mare corporal :
c) v t mare corporal grav :
d) amenin are.
R spuns corect: a) si d).
2b7. mpiedicarea particip rii la proces:
a) este o inIrac iune de rezultat:
b) se sanc ioneaz si dac actele de executare sunt ntrerupte din cauze
independente de voin a I ptuitorului:
c) se consum n momentul n care a Iost mpiedicat participarea la proces a
uneia dintre persoanele prev zute n art. 261
1
C. pen.
R spuns corect: a) , b) si c).
2b8. Nedenun area unor infrac iuni (art. 22 C. pen.) se poate comite din
punct de vedere al vinov iei:
a) numai cu inten ie:
b) numai din culp :
c) att cu inten ie, ct si din culp .
R spuns corect: c).
2b9. Omisiunea de a denun a de ndat s vrsirea unei fapte de omor
ntruneste elementele constitutive ale infrac iunii de:
a) Iavorizarea inIractorului (art. 264 C. pen.):
b) t inuire (art. 221 C. pen.):
c) nedenun area unor inIrac iuni (art. 262 C. pen.).
R spuns corect: c).
21b. Nedenun area unor infrac iuni (art. 22 C. pen.):
a) poate Ii s vrsit de orice persoan , cu excep ia autorilor inIrac iunii
nedenun ate:
b) se poate s vrsi numai cu inten ie, direct sau indirect :
c) este o inIrac iune de pericol.
R spuns corect: a) si c).
211. Nedenun area unor infrac iuni (art. 22 C. pen.) este o infrac iune:
a) de serviciu sau n leg tur cu serviciul:
b) care mpiedic nI ptuirea iusti iei:
c) de corup ie.
R spuns corect: b).
212. Elementul material al nedenun rii unor infrac iuni se poate realiza:
a) numai prin inac iune:
b) numai prin ac iune:
c) att prin ac iuni, ct si prin omisiuni.
R spuns corect: c).
213. La nedenun area unor infrac iuni (art. 22 C. pen.) , n modalitatea sa
omisiv :
a) sunt posibile actele preparatorii:
b) sunt posibile actele ncercate (tentativa):
c) nu sunt posibile actele preparatorii si tentativa.
R spuns corect: c).
579
214. Aiutorul dat f ptuitorului, n urma n elegeri avute cu acesta anterior
s vrsirii faptei, pentru z d rnicirea urm ririi penale, a iudec ii sau a execut rii
pedepsei, reprezint infrac iunea de:
a) Iavorizarea inIractorului:
b) t inuire:
c) complicitate la acea inIrac iune:
d) nedenun area unor inIrac iuni.
R spuns corect: c).
215. Infrac iunea de favorizarea infractorului:
a) nu poate avea ca obiect material Iolosul sau produsul material al inIrac iunii
s vrsite de inIractorul Iavorizat:
b) se deosebeste de inIrac iunea de t inuire si prin aceea c I ptuitorul nu
urm reste ob inerea unui Iolos material pentru sine:
c) se poate s vrsi numai printr-o ac iune:
d) poate Ii comis cu inten ie direct sau indirect .
R spuns corect: b) si d).
21. n cazul infrac iunii de favorizare a infractorului (art. 24 C. pen.)
aiutorul se poate acorda:
a) nainte de s vrsirea inIrac iunii principale:
b) dup s vrsirea Iaptei de baz :
c) n timpul s vrsirii Iaptei.
R spuns corect: b).
217. Favorizarea infractorului (art. 24 C. pen.) nu poate fi conceput f r :
a) preexisten a unei inIrac iuni comise de o alt persoan dect Iavorizatorul:
b) nceperea urm ririi penale pentru o Iapt comis de o alt persoan dect
Iavorizatorul:
c) existen a unei condamn ri deIinitive pentru o inIrac iune s vrsit de alt
persoan dect Iavorizatorul.
R spuns corect: a).
218. Elementul material al infrac iunii de favorizare a infractorului
(art. 24 C. pen.) se poate realiza:
a) printr-o ac iune:
b) printr-o inac iune:
a) att printr-o ac iune, ct si printr-o inac iune.
R spuns corect: c).
219. Cnd o persoan s vrseste fapta de favorizare n ambele sale variante,
privind acelasi infractor, comite:
a) un cumul de inIrac iuni de Iavorizare:
b) o singur inIrac iune de Iravorizare a inIractorului.
R spuns corect: b).
22b. Dac aiutorul va fi dat mai multor infractori, acesta va fi ncadrat ca:
a) o inIrac iune continuat de Iavorizare:
b) un concurs real de inIrac iuni.
R spuns corect: b).
221. n cazul infrac iunii de favorizarea infractorului (art. 24 C. pen.), fapta
se comite:
a) numai cu inten ie direct :
b) cu inten ie direct sau indirect :
c) cu inten ie sau din culp .
R spuns corect: b).
222. La infrac iunea de favorizarea infractorului:
a) actele preparatorii si tentativa sunt posibile si incriminate:
b) actele preparatorii si tentativa sunt posibile, dar nu sunt incriminate:

580
c) Iavorizarea s vrsit de so , sau de o rud apropiat , atrage reducerea pedepsei
aplicate la ium tate.
R spuns corect: b).
223. Favorizarea infractorului este o infrac iune:
a) omisiv :
b) autonom :
c) conex corelativ :
d) general , dar subsidiar .
R spuns corect: b) , c) , d).
224. Men inerea inten ionat a st rii de arest/de inere dup expirarea duratei
mandatului de arestare preventiv /de executare a pedepsei constituie infrac iune de:
a) lipsire de libertate n mod ilegal:
b) arestare nelegal :
c) represiune nedreapt :
d) abuz n serviciu contra intereselor publice.
R spuns corect: b).
225. Infrac iunea de arestare nelegal :
a) are, de regul , ca obiect material corpul persoanei mpotriva c reia se
s vrseste ac iunea incriminat :
b) se poate s vrsi numai printr-o ac iune:
c) este incriminat si n Iorma tentativei.
R spuns corect: a).
22. Arestarea nelegal :
a) se s vrseste numai cu inten ie:
b) este incriminat si n Iorma tentativei:
c) este o inIrac iune continu .
R spuns corect: a) si c).
227. Arestarea nelegal este o infrac iune:
a) proprie:
b) continu :
c) inten ionat :
d) comisiv .
R spuns corect: a) , b) , c) , d).
228. Cercetarea abuziv este o infrac iune:
a) proprie:
b) continu :
c) inten ionat :
d) comisiv .
R spuns corect: a) , c).
229. Arestarea nelegal se comite numai cu:
a) inten ie direct caliIicat prin scop:
b) inten ie direct sau indirect :
c) inten ie sau culp .
R spuns corect: b).
23b. Infrac iunea de evadare (art. 29 C. pen.) se va re ine n varianta
agravat dac :
a) Iapta este s vrsit prin Iolosirea de calit i mincinoase:
b) Iapta este s vrsit de dou sau mai multe persoane mpreun :
c) Iapta este s vrsit n timpul nop ii:
d) Iapta este comis prin Iolosire de violen e, de arme sau de alte instrumente.
R spuns corect: b) si d).
231. n cazul infrac iunii de evadare:
a) pedeapsa aplicat pentru aceast inIrac iune se adaug la pedeapsa ce se
execut , I r a se dep si maximul general al nchisorii:
581
b) pedeapsa aplicat pentru inIrac iunea de evadare se contopeste cu pedeapsa ce
se execut :
c) poate avea calitatea de subiect activ nemiilocit si persoana care a s vrsit o
inIrac iune Ilagrant :
d) tentativa este posibil si se pedepseste.
R spuns corect: a) si d).
232. Infrac iunea de evadare:
a) poate mbr ca Iorma inIrac iunii continue sau continuate:
b) presupune totdeauna aplicarea unei pedepse inIerioare celei n executarea
c reia se aIla condamnatul:
c) este n Iorma agravat cnd se ntrebuin eaz anumite instrumente:
d) se poate realiza att printr-o ac iune, ct si printr-o inac iune.
R spuns corect: c).
233. Infrac iunea de evadare:
a) poate intra n concurs cu inIrac iunea de lovire sau alte violen e, dac aceste
violen e s-au ntrebuin at la s vrsirea evad rii:
b) nu are un obiect material:
c) are ca urmare o stare de pericol pentru valoarea social proteguit .
R spuns corect: b) si c).
234. n cazul infrac iunii de evadare:
a) violen a are n elesul ar tat n art. 180 alin. (1) C. pen.:
b) violen a poate avea loc att asupra unei persoane, ct si asupra unui lucru:
c) potrivit doctrinei maioritare, vinov ia se nI iseaz sub Iorma inten iei directe
sau indirecte.
R spuns corect: a) si c).
235. Pedeapsa n cazul infrac iunii de evadare:
a) se adaug la pedeapsa ce se execut , I r a putea dep si maximul general al
nchisorii:
b) se contopeste cu pedeapsa ce se execut :
c) nu poate dep si cuantumul pedepsei ce se execut la momentul evad rii.
R spuns corect: a).
23. Nu exist agravanta la infrac iunea de evadare dac :
a) Iapta a Iost s vrsit prin Iolosirea de violen e:
b) Iapta a Iost s vrsit de dou sau mai multe persoane:
c) Iapta a Iost s vrsit n timpul nop ii.
R spuns corect: b) si c).
237. La infrac iunea de nlesnire a evad rii, potrivit opiniei maioritare,
participa ia penal :
a) nu este posibil sub nici o Iorm :
b) este posibil n toate Iormele sale:
c) este posibil numai n Iorma instig rii sau complicit ii.
R spuns corect: b).
238. nlesnirea evad rii:
a) este o inIrac iune comisiv :
b) se poate s vrsi numai printr-o ac iune:
c) se comite att prin ac iuni, ct si prin inac iuni.
R spuns corect: a) si c).
239. Ac iunea de nlesnire a evad rii:
a) nseamn orice spriiin dat persoanei re inute sau de inute:
b) implic Iaptul c persoana re inut sau de inut se hot rse sau acceptase mai
nainte ndemnul de a evada:
c) are ca urmare o stare de pericol pentru desI surarea normal a activit ii de
iusti ie.
R spuns corect: a) b) si c).

582
24b. Infrac iunea de nlesnire a evad rii (art. 27b C. pen.) se poate s vrsi:
a) numai cu inten ie direct caliIicat prin scop:
b) numai cu inten ie:
c) att cu inten ie, ct si din culp :
d) numai din culp .
R spuns corect: c).
241. Jinov ia n cazul s vrsirii de nlesnire a evad rii de c tre o persoan ce
avea ndatorirea de a p zi pe cel ce a evadat poate mbr ca:
a) doar Iorma inten iei directe:
b) doar Iorma inten iei:
c) Iorma inten iei sau culpei.
R spuns corect: c).
242. Nerespectarea regimului armelor si muni iilor (art. 279 C. pen.) este mai
grav dac :
a) arma sau muni ia nu este depus n termenul Iixat de lege la organul
competent, de c tre cel c ruia i s-a respins cererea pentru prelungirea valabilit ii
permisului:
b) se de in, nstr ineaz sau poart arme ascunse sau arme militare:
c) se de in, nstr ineaz sau poart arme de panoplie:
d) se poart arme, I r drept, n localul unit ilor de stat sau al altor unit i la care
se reIer art. 145 C. pen., la ntruniri publice, ori n localuri de alegeri.
R spuns corect: b) si d).
243. n cazul infrac iunii de nerespectarea regimului de ocrotire a unor
bunuri, dac pierderea bunului pentru patrimoniul cultural na ional sau pentru
fondul arhivistic na ional a fost pricinuit prin s vrsirea unei fapte care constituie
prin ea ns si o alt infrac iune:
a) se vor aplica regulile de sanc ionare ale inIrac iunii continuate:
b) pedeapsa este cea prev zut de lege pentru inIrac iunea s vrsit , al c rei
maxim se maioreaz cu 3 ani:
c) pedeapsa este cea prev zut de lege pentru inIrac iunea s vrsit , al c rei
maxim se maioreaz cu 5 ani:
d) se vor aplica regulile de sanc ionare ale concursului de inIrac iuni.
R spuns corect: b) si d).
244. Nerespectarea regimului de ocrotire a unor bunuri - art. 28b
1
alin. (1)
C. pen. - nu se pedepseste dac f ptuitorul nl tur rezultatul infrac iunii, f cnd ca
bunul s reintre n acel patrimoniu sau fond:
a) nainte de punerea n miscare a ac iunii penale:
b) nainte de pronun area unei hot rri iudec toresti de c tre instan a de Iond:
c) nainte ca hot rrea s Ii r mas deIinitiv :
d) nainte de arestarea inculpatului.
R spuns corect: c).
245. Nerespectarea regimului de ocrotire a unor bunuri:
a) nu are obiect material:
b) urmarea imediat const ntr-o stare de pericol:
c) Iorma de vinov ie cu care se poate comite este inten ia direct sau indirect :
d) leg tura de cauzalitate trebuie dovedit n Iiecare caz n parte.
R spuns corect: c) si d).
24. Infrac iunea de falsificare de monede sau alte valori (art. 282 C. pen.) se
poate realiza:
a) doar prin contraIacere (pl smuire):
b) doar prin alterare (preIacere):
c) Iie prin contraIacere, Iie prin alterare:
d) asupra unor monede sau titluri de Ielul celor ar tate n alin. (1) din art. 282
C. pen. aIlate n circula ie.
583
R spuns corect: c) si d).
247. Infrac iunea de falsificare de monede sau alte valori, atunci cnd se
realizeaz prin alterare - art. 282 alin. (1) C. pen. -, poate avea ca obiect material:
a) monedele, titlurile de credit public si, n general, titlurile de orice Iel pentru
eIectuarea pl ilor:
b) monede antice din diverse metale:
c) orice Iel de monede sau bancnote, chiar iesite din circula ie.
R spuns corect: a).
248. Infrac iunea de falsificare de monede sau alte valori - art. 282 alin. (1)
C. pen. - dac se realizeaz prin contrafacere (pl smuire) , poate avea ca obiect
material:
a) monedele, titlurile de credit public si, n general, titlurile de orice Iel pentru
eIectuarea pl ilor:
b) monede antice din diverse metale:
c) orice Iel de monede sau bancnote, chiar iesite din circula ie.
R spuns corect: nici unul.
249. Cnd aceeasi persoan falsific monede sau alte valori pe care apoi la
pune n circula ie, solu ia va fi:
a) o singur inIrac iune simpl de Ials de moned sau alte valori:
b) o singur inIrac iune de Ials de moned sau alte valori n Iorm continuat :
c) un concurs de inIrac iuni ntre Iapta de IalsiIicare si cea de punere n circula ie
a valorilor IalsiIicate.
R spuns corect: c).
25b. Pentru existen a infrac iunii de falsificare de monede sau de alte valori
este necesar ca:
a) moneda sau valoarea IalsiIicat s corespund uneia dintre monedele sau
titlurile de valoare ar tate n alin. (1) al art. 282 C. pen.:
b) valorile ar tate n alin. (1) al art. 282 C. pen. trebuie s se g seasc actual n
circula ie:
c) urmarea imediat s constea ntr-o stare de pericol pentru rela iile sociale
ocrotite.
R spuns corect: a) , b) , c).
251. Infrac iunea de falsificare de monede sau de alte valori - art. 282 alin. (1)
C. pen. - potrivit opiniei maioritare, nu se poate comite dect cu:
a) inten ie direct :
b) inten ie direct sau indirect :
c) inten ie indirect .
R spuns corect: b).
252. Infrac iunea de falsificare de monede sau de alte valori- art. 282
alin. (2) C. pen. -, potrivit opiniei maioritare, nu se poate comite dect cu:
a) inten ie direct :
b) inten ie direct sau indirect :
c) inten ie indirect .
R spuns corect: b).
253. Falsificarea de monede sau de alte valori este mai grav dac :
a) valorile IalsiIicate sunt puse n circula ie:
b) s-ar Ii putut cauza o pagub important sistemului Iinanciar:
c) s-a cauzat o pagub important sistemului Iinanciar.
R spuns corect: b) si c).
254. Falsificarea unor bilete, tichete sau orice alte imprimate produc toare de
consecin e iuridice reprezint infrac iunea de:
a) IalsiIicare de monede sau de alte valori:
b) IalsiIicare de timbre, m rci sau de bilete de transport:
c) Ials material n nscrisuri oIiciale:

584
d) Ials material n nscrisuri sub semn tur privat .
R spuns corect: c).
255. Forma de vinov ie cu care se poate comite infrac iunea de falsificare de
timbre, m rci sau de bilete de transport, n viziunea doctrinei maioritare, este:
a) inten ia direct :
b) inten ia direct sau indirect :
c) inten ia indirect .
R spuns corect: b).
25. Punerea n circula ie a unor cupoane r spuns interna ional false
reprezint infrac iunea de:
a) IalsiIicare de monede sau de alte valori:
b) nsel ciune:
c) IalsiIicare de timbre, m rci sau de bilete de transport.
R spuns corect: c).
257. De inerea de instrumente n vederea falsific rii de valori (art. 285
C. pen.) :
a) nu are obiect material:
b) poate Ii s vrsit de orice persoan :
c) are ca urmare imediat o stare de pericol pentru ncrederea public :
d) este o inIrac iune obstacol.
R spuns corect: b) , c) , d).
258. 1entativa se pedepseste la infrac iunea de:
a) IalsiIicare de monede sau de alte valori:
b) IalsiIicare de timbre, m rci sau de bilete de transport:
c) de inere de instrumente n vederea IalsiIic rii de valori.
R spuns corect: a) , b).
259. Elementul material al infrac iunii de fals material n nscrisuri oficiale este:
a) IalsiIicarea unui nscris oIicial, cu prileiul ntocmirii acestuia, prin
consemnarea unor Iapte sau mpreiur ri neadev rate, ori omisiunea consemn rii unor
date sau mpreiur ri:
b) IalsiIicarea unui nscris oIicial prin contraIacerea scrierii ori a subscrierii sau
prin alterarea lui n orice mod:
c) Iolosirea unui nscris oIicial n vederea producerii de consecin e iuridice:
d) IalsiIicarea unui nscris sub semn tur privat .
R spuns corect: b).
2b. Subiect activ nemiilocit al infrac iunii de fals material n nscrisuri
oficiale - art. 288 alin. (1) C. pen. poate fi:
a) orice Iunc ionar:
b) doar Iunc ionarul public:
c) orice persoan Iizic ce ntruneste condi iile generale pentru a r spunde penal.
R spuns corect: c).
21. Pentru existen a infrac iunii de fals material n nscrisuri oficiale:
a) este necesar ca subiectul activ nemiilocit s Iie un Iunc ionar public:
b) este necesar ca nscrisul IalsiIicat s Ii produs consecin e iuridice:
c) nu este necesar ca nscrisul s Iie Iolosit.
R spuns corect: c).
22. ntocmirea unei .copii" a unui act oficial inexistent:
a) constituie inIrac iunea de Ials material n nscrisuri oIiciale (art. 288 C. pen.):
b) reprezint inIrac iunea de Ials intelectual (art. 289 C. pen.):
c) nu constituie inIrac iune.
R spuns corect: a).
23. n varianta agravat , falsul material n nscrisuri oficiale nu poate fi
s vrsit dect de c tre:
a) un Iunc ionar public:
585
b) un Iunc ionar public n exerci iul atribu iilor de serviciu:
c) un Iunc ionar:
d) un Iunc ionar n exerci iul atribu iilor de serviciu.
R spuns corect: d).
24. Sunt nscrisuri oficiale n sensul art. 288 C. pen.:
a) copiile legalizate sau certiIicate ale nscrisurilor oIiciale, cnd sunt susceptibile
de a produce consecin e iuridice, dac nu exist nscrisul original:
b) titlurile de credit emise de institu ii publice:
c) biletele, tichetele sau imprimatele produc toare de consecin e iuridice:
d) m rcile, plicurile si c r ile postale.
R spuns corect: a) , c).
25. 1entativa nu se pedepseste la infrac iunea de:
a) Ials material n nscrisuri oIiciale:
b) Ials n declara ii:
c) Ials privind identitatea.
R spuns corect: b) , c).
2. La infrac iunea de fals intelectual (art. 289 C. pen.):
a) nu este posibil coautoratul:
b) elementul material nu se poate realiza prin omisiune:
c) tentativa se pedepseste:
d) atestarea mincinoas sau omisiunea neng duit nu trebuie s se Ii produs cu
prileiul ntocmirii nscrisului oIicial.
R spuns corect: c).
27. n cazul infrac iunii de fals intelectual:
a) IalsiIicarea priveste materialitatea nscrisului:
b) IalsiIicarea priveste con inutul actului:
c) IalsiIicarea este ntotdeauna ulterioar ntocmirii actului.
R spuns corect: b).
28. Infrac iunea de fals intelectual:
a) poate avea ca subiect activ numai o persoan cu studii superioare:
b) se reIer numai la IalsiIicarea actelor de studii:
c) se s vrseste numai cu prileiul ntocmirii actului.
R spuns corect: c).
29. 1entativa se pedepseste la infrac iunea de:
a) Ials n nscrisuri sub semn tur privat :
b) uz de Ials:
c) Ials intelectual.
R spuns corect: a) , c).
27b. Falsificarea unui nscris sub semn tur privat si folosirea lui de c tre
autorul falsului reprezint :
a) inIrac iunea de Ials n nscrisuri sub semn tur privat n concurs cu
inIrac iunea de uz de Ials:
b) inIrac iunea de uz de Ials:
c) inIrac iunea de Ials n nscrisuri sub semn tur privat :
d) o Iapt nesanc ionat de legea penal .
R spuns corect: c).
271. Falsificarea unor acte contabile ale unei societ i comerciale private prin
modific ri, sters turi si ad ugiri, si folosirea lor la ntocmirea eviden elor contabile
constituie:
a) Ials n nscrisuri sub semn tur privat :
b) Ials material n nscrisuri oIiciale n concurs cu inIrac iunea de uz de Ials:
c) uz de Ials n concurs cu inIrac iunea de Ials intelectual.
R spuns corect: a).
272. La infrac iunea de fals n nscrisuri sub semn tur privat :

586
a) tentativa este posibil si se pedepseste:
b) tentativa este posibil dar nu se pedepseste:
c) tentativa nu este posibil .
R spuns corect: a).
273. Obiect material al infrac iunii de uz de fals poate fi:
a) doar un nscris oIicial:
b) doar un nscris sub semn tur privat :
c) un nscris oIicial sau un nscris sub semn tur privat .
R spuns corect: c).
274. Infrac iunea de uz de fals constituie n raport cu infrac iunile de fals o
fapt penal subsecvent : derivat , fiindc este necesar o prealabil falsificare a
nscrisului si corelativ , fiindc existen a faptei de uz de fals depinde de existen a
infrac iunii de fals.
a) adev rat:
b) Ials.
R spuns corect: a).
275. Uzul de fals se s vrseste numai cu:
a) inten ie direct sau indirect :
b) inten ie direct caliIicat prin scop:
c) inten ie indirect .
R spuns corect: b).
27. La infrac iunea de uz de fals, obiectul material:
a) poate Ii doar un nscris sub semn tur privat :
b) este reprezentat de nscrisul Ials Iolosit:
c) poate Ii doar un nscris oIicial.
R spuns corect: b).
277. Infrac iunea de fals n declara ii se s vrseste numai cu:
a) inten ie direct caliIicat prin scop:
b) inten ie indirect :
c) inten ie direct sau indirect .
R spuns corect: a).
278. Subiect activ nemiilocit al infrac iunii de fals n declara ii este:
a) martorul, expertul sau interpretul:
b) persoana care Iace n public declara ii calomnioase:
c) orice persoan , capabil s Iac declara ii produc toare de consecin e iuridice.
R spuns corect: c).
279. La infrac iunea de fals n declara ii:
a) urmarea imediat const ntr-o stare de pericol pentru rela iile sociale ocrotit:
b) leg tura de cauzalitate nu trebuie dovedit :
c) Iorma de vinov ie este inten ia direct caliIicat prin scop.
R spuns corect: a) , b) , c).
28b. ncredin area unui nscris care serveste pentru dovedirea st rii civile ori
pentru legitimare sau identificare, spre a fi folosit f r drept, poate reprezenta
infrac iunea de:
a) Ials n declara ii:
b) Ials privind identitatea:
c) uz de Ials.
R spuns corect: b).
281. Pentru a atrage inciden a dispozi iilor din art. 293 alin. (1) C. pen.,
prezentarea sub o identitate fals trebuie f cut n fa a:
a) unui organ sau a unei institu ii de stat:
b) unei unit i dintre cele la care se reIer art. 145 C. pen.:
c) unei persoane iuridice private.
R spuns corect: a) , b).
587
282. Falsul privind identitatea, n varianta tip:
a) este o inIrac iune obstacol:
b) este o inIrac iune comisiv :
c) se s vrseste numai cu inten ie direct caliIicat prin scop.
R spuns corect: b) , c).
283. Falsul privind identitatea, n varianta asimilat :
a) este o inIrac iune obstacol:
b) are ca urmare imediat o stare de pericol:
c) se comite numai cu inten ie direct caliIicat prin scop.
R spuns corect: a) , b) , c).
284. Dac p r ile nu s-au mp cat, dar n cursul iudec ii, pentru s vrsirea
infrac iunii de abandon de familie, inculpatul si ndeplineste obliga iile de
ntre inere, aceasta determin :
a) condamnarea inculpatului la o pedeaps cu suspendarea condi ionat a
execut rii pedepsei:
b) reducerea pedepsei la ium tate:
c) nepedepsirea inculpatului.
R spuns corect: a).
285. La infrac iunea de abandon de familie n modalitatea normativ a
.l s rii f r spriiin", elementul subiectiv l constituie vinov ia:
a) sub Iorma inten iei:
b) numai sub Iorma inten iei directe:
c) att sub Iorma inten iei, ct si sub Iorma culpei.
R spuns corect: c).
28. La infrac iunea de abandon de familie subiectul activ nemiilocit este:
a) doar persoana care are obliga ia legal de ntre inere, Ia de cel ndrept it la
ntre inere:
b) doar persoana care are de pl tit o pensie de ntre inere stabilit pe cale
iudec toreasc :
c) orice persoan care ndeplineste condi iile generale ale r spunderii penale.
R spuns corect: a).
287. Infrac iunea de abandon de familie (art. 3b5 C. pen.) :
a) este susceptibil de tentativ n oricare din variantele sale de incriminare:
b) este susceptibil de tentativ doar n modalitatea normativ a .p r sirii sau
.alung rii:
c) este pedepsit si n Iorma tentativei.
R spuns corect: b).
288. Opinia maioritar consider c abandonul de familie, cu excep ia
modalit ii normative a .l s rii f r spriiin" se comite:
a) numai cu inten ie direct :
b) cu inten ie direct sau indirect :
c) cu inten ie si din culp .
R spuns corect: b).
289. Contaminarea veneric si transmiterea sindromului imunodeficitar
dobndit - art. 3b9 alin. (1) C. pen. -:
a) se transmite prin raport sexual, prin rela ii sexuale ntre persoane de acelasi sex
sau prin acte de perversiune sexual :
b) se transmite prin orice miiloace:
c) se s vrseste cu inten ie direct sau indirect .
R spuns corect: a) si c).
29b. La infrac iunea de contaminare veneric si transmiterea sindromului
imunodeficitar dobndit:
a) obiectul material exist si const n corpul persoanei subiectului pasiv:
b) participa ia penal este posibil n toate Iormele sale:

588
c) mobilul determinant si scopul urm rit de I ptuitor intereseaz pentru existen a
inIrac iunii.
R spuns corect: a).
291. 1raficul de substan e toxice:
a) are ca obiect material produsele sau substan ele toxice:
b) poate Ii s vrsit de orice persoan Iizic ce ndeplineste condi iile generale
pentru a r spunde penal:
c) este o inIrac iune omisiv .
R spuns corect: a) si b).
292. Ultraiul contra bunelor moravuri si tulburarea ordinii si linistii publice
este mai grav:
a) dac se comite n public:
b) dac se produce scandal public:
c) dac s-a tulburat grav ordinea si linistea public .
R spuns corect: c).
293. Asocierea pentru s vrsirea de infrac iuni:
a) are obiect material:
b) este o inIrac iune proprie:
c) este sanc ionat si n Iorma tentativ :
d) nu se pedepseste dac I ptuitorul denun autorit ilor asocierea mai nainte de
a Ii Iost descoperit si de a se Ii nceput s vrsirea inIrac iunii care intr n scopul
asocierii.
R spuns corect: d).
294. Proxenetismul este o infrac iune:
a) proprie:
b) in persona propria:
c) comisiv :
d) inten ionat .
R spuns corect: c) si d).
295. Proxenetismul poate s constea n:
a) ndemnul la prostitu ie:
b) nlesnirea practic rii prostitu iei:
c) tragerea de Ioloase de pe urma practic rii prostitu iei:
d) traIicul de persoane pentru prostitu ie.
R spuns corect: a) , b) , c) si d).