ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ BIOLOGICĂ 1. Noţiuni generale 2. Principiul I al termodinamicii 3. Aplicarea principiului I al termodinamicii în biologie 4. Principiul II al termodinamicii 5.

Elemente de termodinamica proceselor ireversibile 6. Aplicarea principiului al II-lea al termodinamicii în biologie 1. NOŢIUNI GENERALE Definiţie. În accepţiunea originală, termodinamica este acea ramură a fizicii care se ocupă de relaţiile între căldură (Q) şi lucru mecanic (L), dar, într-un sens mai larg, ea este ştiinţa care studiază transformările reciproce ale diferitelor forme de energie în sistemele naturale şi în cele construite de om. Termodinamica biologică se ocupă cu studiul transformărilor de energie în sistemele biologice. Sisteme termodinamice Sistem - ansamblu de componente aflate în interacţiune, delimitat de mediul extern care îl înconjoară. Sistem termodinamic - sistem macroscopic alcătuit dintr-un număr foarte mare de particule (atomi şi molecule), aflate în interacţiune energetică atât între ele cât şi cu mediul exterior. Clasificarea sistemelor termodinamice: -deschise - schimbă cu exteriorul atât energie cât şi substanţă - închise - schimbă cu exteriorul numai energie - izolate - nu au nici un fel de schimburi cu exteriorul, de care sunt separate prin pereţi adiabatici. Sistemul izolat este o abstractizare, caz limită, util numai pentru simplificarea unor raţionamente. În natură nu există sisteme izolate. Starea sistemului termodinamic - este reprezentată de totalitatea parametrilor săi de stare (care sunt mărimi fizice măsurabile). Parametrii de stare sunt de două feluri: - intensivi - au în orice punct al sistemului valori definite, care nu depind de dimensiuni (presiunea, concentraţia, temperatura); - extensivi - depind de dimensiunile sistemului şi de cantitatea de substanţă existentă în sistem (volumul, masa, numărul de moli). Starea de echilibru termodinamic - este caracterizată de următoarele proprietăţi: - parametrii de stare sunt constanţi în timp; - parametrii intensivi sunt constanţi în spaţiu (omogenizare); - dezordinea este maximă (entropia termodinamică este maximă);

Principiul I al termodinamicii sau principiul conservării energiei. procese necvasistatice. Hess a formulat regula după care căldura eliberată sau absorbită într-o reacţie chimică nu depinde de etapele intermediare prin care poate decurge această reacţie ci numai de starea iniţială şi cea finală a reactanţilor.R. . numit energie internă (U) a sistemului. . Ele pot fi : . H. ci pentru furnizarea unei energii este necesară consumarea alteia. Starea staţionară se caracterizează prin următoarele: .. postulează existenţa unui parametru caracteristic oricărui sistem. J.ireversibile – sunt. Procese termodinamice .producerea de entropie este minimă. Revenirea la starea iniţială (dacă este posibilă) se face pe alt drum şi pe seama unei intervenţii active din exterior (nu poate decurge de la sine). chimic.treceri ale sistemului termodinamic de la o stare (staţionară sau de echilibru termodinamic) la altă stare (staţionară sau de echilibru termodinamic) prin modificarea în timp a parametrilor termodinamici. Dacă se schimbă semnul parametrilor termodinamici. cât şi cu mediul înconjurător încetează. ∆ U = Q + Σ Li sau conform convenţiei de semn în care se consideră negativ lucrul mecanic primit şi pozitivă căldura primită: ∆ U = Q .parametrii intensivi nu sunt constanţi în spaţiu.schimburile de energie şi substanţă. . sistemul evoluează de la starea finală spre starea iniţială pe acelaşi drum.reversibile . . Între 1842 şi 1850 o serie de cercetători (J. atât între componentele sistemului. 2. În 1840. variaţia energiei interne a unui sistem la trecerea dintr-o stare în alta (∆ U) este egală cu suma algebrică dintre cantitatea de căldură (Q) şi toate formele de travaliu (mecanic. parametru care exprimă capacitatea totală a sistemului de a efectua acţiuni de orice tip şi are o valoare bine determinată în fiecare stare a sistemului.parametrii locali sunt constanţi în timp. Joule. odată pornită. Conform unei alte formulări a principiului I. să funcţioneze la nesfârşit fără a consuma energie (perpetuum mobile de speţa I-a) s-a ajuns la concluzia că nu se poate “crea” energie. PRINCIPIUL I AL TERMODINAMICII În urma eşecurilor de a construi o maşină care. Mayer. în orice moment sistemul este în echilibru termodinamic. electric etc) schimbate de acest sistem cu exteriorul. osmotic. fără a fi egală cu zero. Helmholtz) au descoperit echivalenţa dintre lucru mecanic şi energie şi au determinat echivalentul mecanic al caloriei.Σ Li . în general.producerea de entropie încetează.sunt procese cvasistatice. .schimburile de substanţă şi energie între componentele sistemului şi cu mediul extern nu încetează. H.

transport de sarcină electrică într-o diferenţă de potenţial etc. Când ∆ H > 0 sistemul primeşte căldură (reacţii endoterme) şi când cedează căldură (reacţii exoterme). luat ca întreg.L = Q . iar lucrul mecanic L . Entalpia Pentru procesele care au loc în atmosferă liberă. Organismele vii sunt sisteme a căror energie internă poate să crească sau sau să scadă în funcţie de diferite condiţii (vârsta. în locul energiei interne U se introduce mărimea numită entalpie. starea fiziologică etc.p∆ V cantitatea de căldură Q va fi: Q = ∆ U + p∆ V = ∆ (U + pV) = ∆ H deci: ∆ H = Qizobar (căldura schimbată de sistem izobar) Mărimea H = U + pV se numeşte entalpia sistemului şi este foarte utilă în studiul termodinamic al reacţiilor chimice. principiul I se enunţă astfel: în orice proces care are loc într-un sistem izolat nu se pierde. ci aceasta trece dintr-o formă în alta şi de la o parte a sistemului la alta. presiunea este constantă (condiţii izobare).). Deci. H: Dacă scriem expresia principiului I: ∆ U = Q . Pentru a aplica corect principiul I în cazul organismelor. aşa cum sunt cele din sistemele biologice. iar procesele biologice sunt procese termodinamice ireversibile. ∆ H< 0 sistemul . volumul său rămânând constant (într-un proces izocor). Cantitatea de căldură Q reprezintă variaţia energiei interne prin mişcări dezordonate ale moleculelor (agitaţie termică). trebuie să se ţină seama de faptul fundamental că ele sunt sisteme deschise care iau şi degajă în exterior energie.variaţia energiei interne prin mişcări ordonate la scară macroscopică (variaţii de volum contra unei presiuni exterioare. În acest caz. 3. atunci când acesta nu efectuează nici un lucru mecanic. în sistemul izolat: ∆ U=0 Energia internă a unui sistem reprezintă suma energiilor cinetice şi potenţiale ale particulelor ce alcătuiesc sistemul (în aceasta nu este inclusă energia cinetică şi potenţială a sistemului. care se referă la sistemele izolate. în raport cu exteriorul). variaţii de suprafaţă contra unei tensiuni superficiale. astfel încât problema conservării energiei se pune numai pentru sistemul format din organismul respectiv împreună cu mediul său înconjurător.) În cursul transformărilor chimice. nu se creează energie. variaţia energiei interne poate fi măsurată în mod practic prin intermediul schimbului de căldură al sistemului considerat cu exteriorul.Într-o altă formulare. APLICAREA PRINCIPIULUI I AL TERMODINAMICII ÎN BIOLOGIE Sistemele biologice sunt sisteme termodinamice deschise.

Există mai multe formulări ale principiului II. în modul următor: ∆ S = ∆ Q/T .(figura) Bilanţul energetic al organismului Aplicând principiul I în cazul unui organism. În varianta care indică sensul spontan al desfăşurării proceselor termodinamice. dacă o cantitate de căldură ∆ Q este absorbită reversibil de către un sistem. În acest caz. H2O şi săruri minerale a substanţelor organice bogate în energie (figura). principiul II se numeşte principiul creşterii entropiei. prin care se stabileşte valoarea de referinţă la care să fie raportat efectul diferiţilor factori care influenţează metabolismul energetic. organite din celulele plantelor verzi.polizaharide (C6H12O6)n . unul macroscopic (Clausius)(1) şi unul microscopic (Boltzmann)(2). molecula de ATP este scindată enzimatic. Testul clinic al intensităţii metabolismului bazal. organite din celulele organismelor heterotrofe (dintre care face parte şi omul). chimic. Subiectul este în repaus (nu efectuează lucru mecanic) şi nu a mâncat 12 ore (nu preia energie din mediu)(figura). (1) Conform modului în care a fost introdus iniţial acest concept. Din fracţiunea de energie solară care cade pe suprafaţa Pământului. bilanţul energetic se poate scrie: căldura degajată = . care creşte cu ∆ S. PRINCIPIUL II AL TERMODINAMICII Principiul II al termodinamicii generalizează constatarea practică a imposibilităţii ca o maşină termică să transforme integral o cantitate de căldură în lucru mecanic. osmotic etc. Conform acestei variante. energia astfel eliberată fiind folosită pentru producerea de lucru mecanic. La rândul ei. construiesc din H2O şi CO2 molecule complexe . procesele ireversibile care se desfăşoară spontan în sistemele termodinamice izolate au acel sens care duce la creşterea entropiei.şi degajă oxigen. Ea poate fi definită în două moduri. În mitocondrii. randamentul de transformare fiind întotdeauna subunitar.Circuitul energiei în biosferă Principala sursă de energie pentru lumea vie în ansamblu este radiaţia solară. Entropia este un parametru de stare care măsoară gradul de dezordine a unui sistem termodinamic. Cloroplastele. se defineşte o funcţie de stare S. un procent redus este captat de plantele fotosintetice şi folosit pentru sintetizarea din CO2. se poate formula următorul bilanţ energetic: energia preluată din mediu = travaliul mecanic efectuat + căldura degajată + energia depozitată în rezervele organismului. la temperatura T (izoterm). este un exemplu de asemenea bilanţ în condiţii simplificate. captează radiaţii din spectrul vizibil. produşii rezultaţi din fotosinteză sunt utilizaţi ca sursă de energie pentru sinteza ATP.energia depozitată = energia utilizată 4.

Pentru un sistem total dezordonat N1 = N2 = .probabilitatea termodinamică a stării . deci când nu se desfăşoară nici un fel de proces. doar câteva probabilităţi sunt diferite de zero şi S va avea o valoare foarte mică.38 ⋅ 10-23 J/K (constanta lui Boltzmann). toate sistemele biologice sunt “deschise”. iar Ni/N = pi . Procese reversibile şi ireversibile Pentru sistemele în care au loc procese reversibile. o abstractizare. În cazul unui astfel de proces: dS = (dQ/T)rev Pentru un sistem izolat: dS = 0 Dacă ne referim la procesele ireversibile (reale) variaţia entropiei sistemului este întotdeauna mai mare decât cea produsă de schimbul de căldură: . = Ni = 1.k ln N/N = 0 5. cu Σ Ni = N (atunci când N este foarte mare).probabilitatea de ocupare a nivelului i. Dar procesele reversibile reprezintă doar o noţiune ideală. Într-un sistem dezordonat există o distribuţie haotică a particulelor. şi în acest caz: S = k ln N N . variaţia entropiei este determinată numai de schimbul de căldură cu exteriorul. sau atunci când sistemul trece printr-o succesiune continuă de stări de echilibru. gradul de ordonare a ansamblului de particule din care este alcătuit.. În cazul unui sistem perfect ordonat (cristal perfect) : S = . având loc permanent schimburi de substanţă şi energie cu exteriorul. ELEMENTE DE TERMODINAMICA PROCESELOR IREVERSIBILE Termodinamica clasică se ocupă cu relaţiile existente între parametrii unui sistem atunci când acesta se găseşte în stare de echilibru termodinamic.numărul de aranjamente ale particulelor care dau aceeaşi stare. În funcţie de probabilitatea de ocupare a nivelului se poate scrie: S = -kΣ pi ln (pi) Într-un sistem foarte ordonat sunt posibile foarte puţine stări.k Σ ( Ni/N) ln (Ni/N) unde k = 1. numărul de stări posibile este foarte mare şi S va avea o valoare maximă. Dacă avem N particule identice (atomi. molecule) distribuite pe M nivele energetice distincte. ce nu îşi poate găsi decât corespondente aproximative în natură.(2) Boltzmann a arătat că entropia exprimă în mod nemijlocit alcătuirea atomo-moleculară a sistemului şi anume. iar aceste schimburi reprezintă în mod esenţial procese ireversibile. Datorită acestui fapt.. suferind o transformare reversibilă. entropia ansamblului va fi: S = . În particular. aplicarea efectivă a termodinamicii în biologie a fost posibilă numai după apariţia termodinamicii proceselor ireversibile. deci. Se impune. câte Ni pe fiecare nivel. trecerea în revistă a unor noţiuni legate de această parte a termodinamicii.

Deci.căldură necompensată) care a rezultat în sistem prin degradarea energiei libere (datorită faptului că au loc procese ireversibile). care este întotdeauna pozitivă. fără a mai putea fi convertită într-o formă de travaliu util. dS = deS + diS cu condiţia ca diS > 0 Pentru un sistem izolat deS = 0. Deci. În sistemele izolate.T∆ S < 0 deoarece ∆ S > 0. o formulare mai completă a principiului II ar fi: Toate procesele care au loc în sisteme izolate decurg în sensul creşterii entropiei şi al scăderii energiei libere (al scăderii capacităţii de a efectua lucru mecanic). Energia liberă şi entalpia liberă Deci. în care U = ct. Capacitatea unui sistem de a efectua lucru mecanic în condiţii izobare este numită entalpie liberă (Gibbs) G: H = G + TS Funcţia de disipare Rayleigh şi sursa de entropie Dacă vom considera energia internă U a unui sistem izolat: . numai o parte poate fi convertită în travaliu: ∆ U = ∆ F + T∆ S T∆ S ≥ 0 se degradează în mod ireversibil în căldură. Dacă scriem: ∆ U = ∆ (F + TS) se defineşte ca energie liberă mărimea F (free energy) cu: U = F + TS Această mărime exprimă capacitatea efectivă a sistemului de a efectua diferite acţiuni. deci. din schimbul de entropie cu exteriorul deS. cu dQ > 0 Variaţia entropiei unui sistem în care au loc procese ireversibile constă. evoluţia sistemului fiind către starea de entropie maximă. şi care se adaugă la căldura schimbată cu exteriorul: dS = (dQ/T)irev + dQ/T. datorită schimburilor de căldură (dQ)irev şi din producerea de entropie în sistem diS datorită ireversibilităţii proceselor care au loc în el (dQ /T). din energia internă U a unui sistem.dS > (dQ/T)irev Se poate defini astfel o cantitate de căldură dQ (Q . Într-un sistem izolat entropia creşte în timp. entropia unui sistem izolat nu se modifică întrun proces reversibil şi creşte într-un proces ireversibil. dar dS = diS > 0. ∆ U = 0 şi : ∆ F = . în care toată energia internă a sistemului a fost degradată la căldură..

la rândul sau. Deci. căldură. Pentru a exprima cantitativ aceste deplasări se introduce noţiunea de flux termodinamic. de la o regiune la alta a unui sistem.d.a. XV). temperatură. forţa termică X T determină fluxul de căldura Jq.) se constată că fluxul este proporţional cu forţa termodinamică: J∼ X L se numeşte coeficient fenomenologic. între diferitele regiuni ale sistemului.. deci apare o cuplare a proceselor. Dar acesta duce la un transport al moleculelor înseşi ca purtători ai acestei energii. De exemplu: Xc = ∆ c/∆ x (gradient de concentraţie) XV = ∆ V/∆ x (gradient de potenţial) Ei joacă acelaşi rol în termodinamică ca şi forţa în mecanică. Fluxul termodinamic reprezintă variaţia în unitatea de timp a cantităţilor de substanţă. determină apariţia unui flux conjugat Js care să egaleze concentraţia ş. De exemplu. un proces atrage după sine alt proces. Fluxurile se numesc influxuri. Ji depind de toate forţele termodinamice din sistem : sau J = LX . Jq tinde să egaleze temperaturile dar Js determină apariţia unui gradient de concentraţie Xc. fluxul de electricitate Je(unitate C/m2s).TdiS/dt Expresia : Φ = T diS/dt se numeşte funcţia de disipare a lui Rayleigh. Fluxul de substanţă se notează cu Js şi are ca unitate Kg/m2s sau Kmol/m2s.. fie de căldură.m. potenţial electric etc. legea Poiseuille etc. fie de electricitate etc.U = F + TS şi calculăm izoterm variaţia ei în timp: dU/dt = dF/dt + TdiS/dt = 0 dF/dt = . dacă se face spre exterior. în care mărimea : σ = diS/dt se numeşte sursă de entropie. Deci forţa XT a antrenat şi un flux de substanţă Js (de difuzie). care traversează unitatea de arie.. Uneori.. Din diferitele ecuaţii care descriu procese de transport (legea lui Ohm. dacă deplasarea se face spre interiorul sistemului şi efluxuri. Deci. Acesta. în general Ji. orice proces constă din trecerea fie a unei cantităţi de substanţă. intensitatea producerii de entropie în unitatea de timp exprimă viteza de scădere a energiei libere a sistemului în urma degradării ei de către procesele ireversibile. Într-un sistem pot exista simultan mai multe tipuri de procese şi acestea nu sunt independente. fluxul de căldură Jq (J/m2s) etc. electricitate etc. Aceşti gradienţi sunt desemnaţi drept “forţe termodinamice” şi se notează cu Xi (Xc. dacă într-o soluţie există un gradient de temperatură. într-un sistem pot exista mai multe forţe Xi care determină fluxurile respective Ji. XT. Fluxurile sunt determinate de existenţa unor gradienţi (diferenţe ale unor parametri intensivi de stare) de concentraţie. Fluxuri termodinamice şi forţe termodinamice În sistemele fizice.

APLICAREA PRINCIPIULUI II ÎN BIOLOGIE Stări staţionare şi procese cuplate în sistemele biologice Starea de echilibru termodinamic Întotdeauna. iar ecuaţiile se numesc ecuaţiile fenomenologice lineare. există la un moment dat mai multe forţe. Fluxurile termodinamice sunt asociate cu procese termodinamice ireversibile..... Ecuaţiile fenomenologice permit verificări ale corectitudinii măsurării fluxurilor şi forţelor termodinamice ce acţionează într-un sistem şi estimarea sensului de evoluţie a sistemului la un moment dat... De exemplu.. Se demonstrează că intensitatea producerii de entropie...Ji = f(Xi) astfel încât relaţia de proporţionalitate J = LX devine în cazul general: J1 = L11X1 + L12X2 +.).. prin introducerea unui coeficient adecvat care să asigure coerenţa relaţiilor (corectitudinea dimensională).... dacă între două compartimente separate de o membrană permeabilă se creează un gradient de concentraţie al unei substanţe (Xc . La aplicarea ecuaţiilor de mai sus. în el se vor produce fluxurile corespunzătoare până când toate forţele devin nule.. 6.. un gradient de temperatură determină un flux de căldură de la temperatura superioară la cea inferioară până când acestea se egalează şi gradientul dispare.... poate fi ... Pe baza unor constatări experimentale şi a unor consideraţii statistice..... . Se ajunge la un echilibru termodinamic: = dS/dt.. încetează şi producerea de entropie Φ echilibru = 0... Astfel... Onsager a găsit o relaţie de simetrie între coeficienţii fenomenologici: Lij = Lji (de exemplu L12 = L21 etc.forţa termodinamică) va apărea un flux Jc de particule (difuzie) care tinde să egalizeze concentraţiile... generatoare de entropie. Ji = Σ LijXj Lij sunt coeficienţii fenomenologici. σ = (1/T)Σ JiXi Φ = Σ JiXi Observaţie... încetând toate procesele din sistem (J 1 = J2 = . Aceasta este starea de echilibru termodinamic în care.. Când într-un sistem care evoluează spontan (fără intervenţii din exterior). adică într-un sistem izolat. numită sursă de entropie σ reprezentată printr-o sumă de produse ale fluxurilor şi forţelor conjugate.. J2 = L21X1 + L22X2 +.= 0). trebuie să se ţină seama de exprimarea corectă a expresiilor fluxurilor şi forţelor termodinamice. existenţa unei forţe determină apariţia unui flux care tinde să o anuleze.. iar valoarea entropiei devine şi se menţine maximă.

Aceasta este starea staţionară. dintre care unele pot determina scăderea entropiei diS(1) < 0.diS staţionar/dt Deci. Este. Prin aceste mecanisme. însă. acestea se organizează. dar cu condiţia ca altele să crească entropia diS(2) > 0. de mare stabilitate. Astfel. S staţionar = ct. se realizează în organism prin mecanisme homeostatice. deci disiparea de energie şi producerea de entropie nu sunt zero. cel puţin în prima parte a vieţii lor. în sistem ia naştere un flux care tinde să anuleze perturbaţia şi să-l readucă în starea staţionară anterioară. Procesele prin care entropia creşte. cu consum de energie metabolică.Xc = dc/dx La echilibru: Xc = 0 Starea staţionară Jc = dν /dt Jc = 0 σ =0 → σ ∼ XcJc > 0 S = maximă Când. să fie o producere. astfel încât. I. un sistem deschis nu este lăsat să evolueze spontan. Procese cuplate şi procese cuplante Conform principiului II al termodinamicii. iar entropia lor în loc să crească. Acest mecanism explică aparenta funcţionare antientropică a organismelor vii. Cum însă: dS/dt = deS/dt + diS/dt rezultă: deS staţionar/dt = . În stări “aproape de echilibrul termodinamic” în care sunt valabile relaţiile lui Onsager. vom observa ca entropia lui scade pe seama creşterii entropiei mediului. sunt constante în timp. ci prin intervenţia unor cauze externe anumite forţe din sistem sunt menţinute la valori constante. entropia sa rămânând astfel constantă. numită uneori şi starea de echilibru dinamic. însă. un sistem aflat în stare staţionară elimină în exterior toată entropia ce se produce prin procesele ireversibile care au loc în el. organismul îşi menţine constanţi. deci şi entropia. mărindu-şi gradul de ordine. scade. dar au valoarea minimă posibilă în condiţiile date. Dar organismul viu nu este un sistem izolat. Starea staţionară. în ansamblu. Prigogine a demonstrat că şi stările staţionare au această proprietate: atunci când apare o perturbaţie (forţele trebuie însă menţinute constante). iar cele prin care entropia scade sunt procese cuplate. se numesc procese cuplante. Principiul lui Le Chatelier arată că stările de echilibru sunt stabile faţă de perturbaţiile mici. parametrii mediului său interior. Organismele vii preiau din mediu (sub forma de hrană) molecule complexe cu entropie dS staţionar/dt = 0 . posibil ca în acelaşi sistem să se desfăşoare simultan mai multe procese. în care toate caracteristicile sistemului. nu un consum de entropie. Dacă vom lua în considerare sistemul alcătuit din organismul viu împreună cu mediul său înconjurător. producerea de entropie are o valoare minimă în situaţia impusă de condiţiile la limită (Prigogine). sistemul nu va putea ajunge în starea de echilibru. prin procesele care au loc într-un sistem diS > 0.

corespunzător producerii minime de entropie. macromolecule şi structuri biologice complexe.două lanţuri de reacţie îsi activează reciproc sinteza). Produşii de ardere sunt eliminaţi prin respiraţie. Starea departe de echilibru Pe măsura scăderii entropiei unui sistem se produce o structurare din ce în ce mai avansată a acestuia. apare în mod spontan un proces de autoorganizare. care odată apărute se menţin indefinit fără schimb de substanţă sau energie cu exteriorul (de exemplu cristalele). se poate afirma că din punct de vedere termodinamic biosistemele care sunt sisteme deschise. cât şi regimuri departe de echilibru. O formulare locală a principiului II spune că desfăşurarea unui proces ireversibil într-un domeniu cât de mic al unui sistem termodinamic este însoţită întotdeauna de producere de entropie chiar în acel loc. Se spune că apare un regim “departe de echilibru”. Se pot produce două tipuri de structuri: structuri de echilibru. Pe baza acestor considerente termidinamice. sistemul organism mediu nu încalcă principiul II al termodinamicii. În organismele vii se pot întâlni atât stări staţionare aproape de echilibru. calitativ diferit de starea staţionară. Într-un asemenea regim. sunt procese cuplante. Ecuaţiile fenomenologice lineare nu mai sunt valabile ca în cazul structurilor de echilibru. deci. În organismul viu. sunt procese cuplate consumatoare de entropie. depăşind o anumită valoare critică. crescând entropia mediului. cu un înalt grad de ordonare spaţială şi cu o dinamică temporară specifică a proceselor care se desfăşoară în interiorul lor. şi structuri disipative.scăzută şi elimină în exterior moleculele simple ce rezultă din arderea acestora. În concluzie. care apar şi se menţin numai în condiţiile unui schimb continuu de energie (şi uneori de substanţă) cu exteriorul (ele pot exista numai pe seama unei permanente disipări de energie). Dacă într-o stare staţionară apar fluctuaţii mari ale forţelor termodinamice. de degradare a substanţelor organice prin ardere. pe seama disipării de energie. pe când cele catabolice. ducând la formarea unor structuri disipative.produşii de reacţie catalizează sau inhibă propria sinteză şi cataliza încrucişată . Acest concept a fost introdus de I. se poate spune ca procesul de îmbătrânire a organismului se datorează unei evoluţii înspre creşterea entropiei acestuia. . În ansamblu. excreţie etc. traversate în permanenţă de fluxuri de materie şi în care au loc procese ireversibile disipative de energie. În organismele vii.. generatoare de entropie. procesele anabolice. Se spune că organismul preia din mediu entropie negativă (numită şi neg-entropie) şi elimină în mediu entropie pozitivă. prin aceste mecanisme se asigură reglarea funcţiilor metabolice (bucle autocatalitice . provenită din exterior. Prigogine. constituie structuri disipative. acestea nu mai pot fi compensate şi sistemul evoluează către un nou regim. Asemenea structuri apar şi se menţin numai în condiţii departe de echilibru. cu biosinteza de produşi complecşi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful