Sunteți pe pagina 1din 3

Proba scrisa Finante publice sau moneda credit si management bancar GFI sau piete de capital Lucrarea de licenta

Decanul , doamna stoica sau trebuie sa avem un studio de caz ,60-80 de pagini Curs 1 Bugetul public Bunuri si servicii publice Bunurile si serviciile publice se caracterizeaza prin - sunt destinate consumului public - persoanele ce nu pot plati pentru ele nu pot fi excluse de la consumarea lor - producerea , respective executarea lor nu se realizeaz in scopul obtinerii de profit ci din consideratii de ordin social , politic , ec. , sau legislative se clasifica in - bunuri si servicii pub. Administrative (serv.de sanatate publica , invatamint , asis. Soc.) - Bunuri si servicii pub. industriale sau comerciale (serviciiile de transport feroviar distributia de apa , gaz electr.) Organizarea administyratie publice centrale si locale Organele puterii representative sunt : - la nivel central : - Parlamentul - La nivel local : - consiliile judetene si consiliiile locale (orasenesti) organele puterii executive - la nivel central : Guvernul , ministerul finantelor publice , ministerele si celelalte organe ale adm publice centrale , BNR , si regiile autonome si soc. Comerciale cu capital majoritar de stat - la nivel local : - institutia primarului si institutiile publice de subordonare locala Sistemul unitary de bugete Bugetul public poate fi abordat sub 4 aspecte esentiale - ca document : - bugetul public este documentul program prin care statul prevede annual marimea si structura veniturilor si cheltuielilor publice - ca lege :- din acest punct de vedere B public este un act juridic prin care guvernul este autorizat de parlament sa perceapa venituri si sa efectueze cheltuieli - ca system de fluxuri financiare :- bugetul public reflecta fluxurile financiare privind formarea resurselor publice si fluxiale financiare care rezulta din repartixarea acestor resurse. - Ca instrument de politica economica bugetul public sunt atinse obiective ale politicii economico- sociala (prin ch publice Componentele sistemului bugetar Sistemul unitar de bugete numit si buget general reprezinta un ansamblu de bugete autonome si independente care dau expresie procesului de constituire a fondurilor financiare publice necesare pt realizarea obiectivelor de politica ec si sociala ale statului

Bugetul general (B.G)

Bugetele Centrale -Bugetul Social (BS) -Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat (BASS)

Bugetele Locale (B.L)

Bugetele Institutiilor Publice (PIB)

Bugetul Fondurilor din Credite externe si bugetul Fondurilor externe nerambursabile

Bugetul Politic National (BPN) BG-Transferuri- Ajustari= BGC BGC- Bugetul General consolidat Bugetul statului concentreaza cea mai mare parte a fondurilor bugetare , din bugetul de stat se finanteaza ch privind domeniul social (invatatmint sanatate , cultura ,arta) Din domeniul economic finantarea investitiilor de interes general , privind asigurarea apararii nationale si alte BASS ca venit avem CAS si ca Cheltuiel avem pensii si indemnizatii de asigurari sociale B.L- reprezinta bugetele unitatilor administrative teritoriale cu personalitate juridica . Venituri impozite si taxe locale si transferuri de la bugetul de stat , Cheltuieli servicii comunitare , servicii de gospodarie comunala , servicii publice comerciale Bugetele institutiilor publice autonome include veniturile si cheltuielile anuale ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si care nu sunt subordinate nici unei altei institutii de drept public . Bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din bugetul de stat BASS sau B ale fondurilor speciale Bugetele inst publice finantate integral din venituri proprii Bugetul trezorarie publice cuprinde veniturile si cheltuielile din dobanzi , comisioane incasate , respective platite din trezoraria statului Bugetele fondurilor speciale vizeaza rezolvarea unor probleme ec .sau soc. Aparute in ec in anumite perioade si sunt alimentate din prelevari obligatorii . Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de santate care e anexa la B.S Bugetul asigurarilor pt somaj care se constituie ca anexa la BASS Bugetul fondurilor provenite din credite externe reprezinta documentul in care sunt prevazute si aprobate cheltuielile ce se autorizeaza a se efectua din sume provenind din credite externe Bugetul fondurilor externe nerambursabile cuprinde cheltuieli care se vor efectua din aceste fonduri . Bugetul General Consolidat al statului reprezinta ansamblul bugetelor componente ale sistemului bugetar agregate si consolidate pt a fosrma un intreg 2 operatii : - consolidare - Ajustare 1. consolidarea bugetarea este operatia de eliminare a transferurilor consolidabile de sume ....ale sistemului bugetar in vederea evitarii dublei evedentieri a acestuia , sut neconsolidabile

transferurile rivind ajutoarele , indemnizatiile , cotizatiile platite de buget , transferurile consolidabile intre bugete pot sa apara in urmatoarele consesnuri - de la bugetul de stat catre : BL , BASS, BAS, Bugetului Fondului national unic de asigurari de sanatate(FNUASS) - de la BL catre alte bugete locale - de la BASS catre FNUASS - de la BAS catre BASS sau cater BL 2. ajustarea cheltuielilor presupune eliminarea cheltuielilor privind ratele de capital si diferentele de curs valutar aferente datoriei publice in scopul evitarii dublie inregistrari . In momentul contractarii imprumuturilor publice sumele respective au fost incluse in buget si au intrat in calcul sumelor totale . In momentul rambursarii creditelor sumele sunt prevazute din nou sub forma ratelor de capital si dieferentelor de curs valutar pt determinarea deficitului sau excedentului bugetului general consolidat se parcurg urmatoarele etape : - se determina veniturile totale (VTC)= suma tuturor veniturilor bugetelor componente tranferuri consolidabile - determinarea ch totale consolidate = suma cheltuililor bugetelor componente transferuri consolidate ajusari deficit sau excedent =CTC- VTC