Sunteți pe pagina 1din 4

Statutul Asociatiei Germano-Romane din Stuttgart - AGERO

Für die deutsche Version klicken sie hier:

Numele si sediul
Asociatia poarta numele de "Deutsch-Rumänischer Verein e.V.", prescurtat "AGERO"
si are sediul in Stuttgart. Asociatia este inregistrata oficial in registrul asociatiilor.
Asociatia respecta prin activitatile sale constitutia si legile Republicii Federale
Germania. Darea de seama se refera la anul calendaristic.
Scopurile si interesele Asociatiei
a. Asociatia urmareste nemijlocit si in exclusivitate scopuri spirituale si caritative,
accesibile tuturor conform paragrafelor in vigoare stipulate in "Aufgabeordnung din
1977".
b. Asociatia functioneaza independent, neurmarind interese financiare proprii decit in
scopul autofinantarii sale.
c. Mijloacele finaciare ale Asociatiei pot fi folosite numai in scopurile prevazute
statutul in vigoare. Membrii asociatiei nu pot fi remunerati din mijloacele financiare ale
asociatiei.
d.Membrii Asociatiei nu primesc nici un fel de mijloace banesti in caz de excludere,
iesire din proprie initiativa sau prin dizolvarea asociatiei.
e.Nici o persoana nu are dreptul la mijloace banesti pentru scopuri nestipulate in
statut si nu poate fi favorizata financiar.
Asociatia urmareste:
-asocierea frateasca a tuturor romanilor si germanilor din Germania Federala cit si din
strainatate.
-nu are scopuri politice, nationaliste sau religioase
-pastrarea si ingrijirea culturii si traditiilor ambelor popoare
-intarirea relatiilor cu alte organizatii sau asociatii cu aceleasi premize si idealuri
Calitatea de membru
Calitatea de membru al Asociatiei se poate dobindi de orice persoana fara a se face
deosebire de sex, apartenenta nationala sau religioasa, in masura in care noul
membru accepta telurile si idealurile asociatiei. Orice doritor, trebuie sa depuna o
cerere in scris la consiliul de conducere. Calitatea de membru este dobindita din
momentul in care persoanei care a depus cererea i se inmineaza in scris aprobarea
aderarii domniei sale in asociatie. Refuzul aprobarii sta la latitudinea Consiliului de
conducere a carui decizie nu poate fi atacata pe cai juridice. O garantie pentru
aderare ca membru al asociatiei nu poate fi garantata in toate cazurile. Fiecare
membru este obligat sa plateasca anual o suma de bani, stabilita anual de catre
adunarea generala a membrilor asociatiei.
Calitatea de mebru se pierde:
-in cazul in care persoana in cauza doreste sa paraseasca asociatia, prin depunerea
unei cereri de iesire la consiliul de conducere
-in caz de neplata al contributiei anuale in termen de pina la 3 luni de la ultimul termen
de plata
Calitatea de membru se pierde si prin excludere. Excluderea unui membru din
asociatie este permisa doar in cazuri grave. Decizia de excludere o da adunarea
generala a membrilor asociatiei prin cererea consiliului de conducere. Consiliul de
conducere trebuie sa prezinte cererea de excludere persoanei care urmeaza sa fie
exclusa in termen de doua saptamini inainte de adunarea generala a membrilor
asociatiei. Punctul de vedere al persoanei ce urmeaza sa fie exclusa poate fi citit
adunarii generale. Persoana in cauza poate sa-si prezinte si direct in fata adunarii
generale punctul sau de vedere. Excluderea unui membru este valabila din momentul
aprobarii excluderii de adunarea generala. In cazul in care persoana in cauza nu a
luat parte la sedinta de excludere, i se va comunica aceasta in scris in termen scurt de
catre consiliul de conducere.
Organele de conducere
Organele de conducere ale asociatiei sint urmatoarele:
1. Adunarea generala a membrilor asociatiei
a. Adunarea generala este un organ consultativ, iar din punct de vedere administrativ
cu cea mai mare pondere.
b. Adunarea generala are urmatoarele competente:
- decide modificarea statutului si dizolvarea asociatiei
-alege consiliul de conducere
-dispune de intocmirea planului financiar al asociatiei
-decide consituirea de fonduri pentru scopuri culturale sau caritatve ale asociatiei si
stabileste masurile necesare pentru realizarea de fonduri banesti pentru nevoile
asociatiei
-decide suma contributiei anuale a membrilor asociatiei pentru anul in curs
c.Adunarea generala a membrilor asociatiei are loc o data pe an si este anuntata in
scris de catre consiliul de conducere tuturor membrilor sai cu cel putin doua saptamini
inainte de termen. Invitatia de a participa la intrunire contine locul, data si ordinea de
zi.
d.O sedinta extraordinara a adunarii generale poate fi convocata atunci cind interesele
asociatiei impun aceasta.
e.Conducerea directa a asociatiei o are presedintele asociatiei si reprezentatul sau
(vice-presedinte).
f.Adunarea generala poate lua decizii valabile aunci cind majoritatea mebrilor sai este
intrunita (50% + 1).Daca aceasta majoritate nu poate fi realizata atunci adunarea
generala se convoaca pentru o noua intilnire o saptamina mai tirziu.
g.Adunarea generala decide in presenta majoritatii simple, atunci cind statutul
organizatiei permite aceasta.
h.Presedintele asociatiei are in caz de egalitate de voturi inca un vot liber. Pentru
modificari ale statutului asociatiei este necesara intrunirea unei majoritati de 66 %
(doua treimi) a membrilor sai. Aceste modificari trebuiesc anuntate in invitatia de
participare la adunarea generala si trebuiesc stipulate in vechiul si noul statut.
i.Modificari statutare cerute de organe de control juridice sau de stat, in ce priveste
forma de exprimare, se pot aproba cu majoritatea simpla (50% + 1).
h.Numai consiliul de conducere este indreptatit a transpune in practica hotaririle
adunarii generale a asociatiei si numai prin semnatura acestora sau a presedintelui
(vice-presedintelui) se pot transpune deciziile in practica.
2.Presedintele asociatiei
a.Presedintele conduce administrativ asociatia
b.Conducerea asociatiei corespunzator §26 BGB se compune din presedintele ales si
inlocuitorul sau, care poate si trebuie sa-l reprezinte in caz de absenta. Competentele
si indatoririle presedintelui sint urmatoarele:
-sa asigure respectarea statutului si a prevederilor sale
-el sau vice-presedintele, pot sa reprezinte asociatia din punct de vedere juridic sau in
fata autoritatilor.
-convoaca adunarea generala si o conduce
-asigura transpunerea in practica a hotaririlor adunarii generale a asociatiei
-conduce un registru al tuturor membrilor asociatiei
3.Consiliul de conducere
Consiliul de conducere este ales de catre adunarea generala a membrilor asociatie si
se compune din:
a.presedinte
b.vice-presedinte, care indeplineste toate obligatiile preseintelui, juridic si fata de
autoritati in cazul in care presedintele nu poate sa-si indeplineasca atributiile
c.secretar
d.casier
e.patru membri (consilieri) cu diferite obligatii
Consiliul de conducere in componenta sa se alege pentru o durata de doi ani.
Functiile sint onorifice, iar persoanele alese pot fi realese din nou. Consiliul de
conducere indeplineste obligatiile adunarii generale a asociatiei intre sedintele
acesteia. Consiliul de conducere ia decizii in baza majoritatii simple a membrilor sai.
Consiliul de conducere administreaza mijloacele financiare ale asociatiei. Consiliul de
conducere intocmeste darea de seama anuala si aproba bilantul contabil si le prezinta
pe ambele adunarii generale ale asociatiei. Presedintele impreuna cu secretarul si
casierul organizatiei administreaza bunurile asociatiei, conduc un registru al
incasarilor si a platilor si prezinta cel putin o data pe an adunarii generale o dare de
seama contabila amanuntita.
4.Comisia de cenzori
a. Se compune din trei persoane alese de catre adunarea generala. Comisia de
cenzori are obligatia de a verifica si prezenta darea de seama contabila in cadrul
adunarii generale a asociatiei.
b. Mandatul comisiei de cenzori este strins legat de mandatul consiliului de
conducere.
§5.
Dizolvarea asociatiei si a mijloacelor sale financiare
a. Pentru dizolvarea asociatiei este necesara intrunirea a 66% din membrii sai in
cadrul adunarii generale. O asemenea decizie poate numai atunci sa fie transpusa in
practica, cind membrii asociatiei au aflat in timp util prin invitatie de hotarirea ce
urmeaza a fi luata.
b.La lichidarea averii asociatiei, conform deciziei adunarii generale cu o majoritate de
66% se vor urmari scopuri caritative.
AGERO Stuttgart® - Deutsch-Rumänischer Verein e.V. Stuttgart.