Sunteți pe pagina 1din 3

CONTRACT DE INCHIRIERE Ziua........, luna............, anul ............ I. PARTILE CONTRACTANTE Persoana Fizica ............................................., cu domiciliul in Loc.. ........................ ......................

, str. ............................................................., nr. ........., Bl........, Sc......., Etj......., Ap......., Judetul..................... legitimat/a cu ........ seria ......., nr. ..............., C.N.P. .........................................,Tel..........................cont bancar.........................................................., deschis la ............................................., agentia ................................... , in calitate de PROPRIETAR ( LOCATOR ) si SC reprezentata legal prin ............................. - ......................... - in calitate de CHIRIAS ( LOCATAR ), au convenit incheierea prezentului contract de inchiriere cu respectarea urmatoarelor clauze: II. OBIECTUL CONTRACTULUI Art. 1. Locatorul asigura chiriasului folosinta spatiului situat in ..............................., str. ............................., nr. ........., bl. ......., sc. ........, etj. .........., ap. ........., jud. ............... ............. Obiectul inchirierii este format din spatiul comercial situat la adresa sus mentionata , in suprafata totala de ........ mp. Art. 2. Locatorul garanteaza ca bunul inchiriat este liber de orice sarcina. Art. 3. Locatorul preda locatarului bunul inchiriat la data de ........................ , in baza unui proces verbal de predare primire . Art. 4. Locatorul preda locatarului bunul inchiriat in buna stare. Art. 5. Bunul inchiriat este dat in folosinta locatarului pentru a servi drept : punct de desfacere produse si preparate din carne. III. PRETUL INCHIRIERII, MODALITATI DE PLATA Art. 6. Pretul inchirierii, respectiv chiria este de ....................../ luna / total spatiu. Modalitatea de plata: Pentru toata perioada pana la expirarea contractului chiria va fi achitata pana la data de 15 ale lunii pentru luna in curs. In cazul in care locatarul nu plateste la termenul scadent, va suporta penalitati de intarziere de 0,15% pe zi, calculate la suma datorata, fara ca aceste penalitati sa depaseasca cuantumul sumei aplicate. - Plata chiriei se va face in lei , la cursul B.N.R. din ziua efectuarii platii, prin ordin de plata . - In situatia in care locatarul intarzie cu plata chiriei mai mult de 30 de zile de la data scadentei facturii , prezentul contract se reziliaza de drept .

IV. DURATA CONTRACTULUI DE INCHIRIERE

Art.7 . Plata chiriei va incepe cu data de .........................., in perioada ..................... ............................ nu se va percepe chirie si se vor face amenajari ale spatiului in scopul activitatii propuse. Art. 8.. Prezentul contract de inchiriere se incheie pe o perioada de ........ luni de zile, cu incepere de la data de .......................... pana la data de ......................... . Art. 9. Prezentul contract de inchiriere poate inceta si inainte de data de mai sus prin nerespectarea clauzelor contractuale a uneia din parti. Art. 10. Prezentul contract de inchiriere va putea fi prelungit prin acordul scris al ambelor parti. V. OBLIGATIILE PROPRIETARULUI ( LOCATORULUI ) Art. 11. Locatorul va preda locatarului bunul inchiriat, precum si toate accesoriile acestuia, mobilat si in buna stare de functionare a instalatiilor incepand cu data de ............................. . Art. 12. Locatorul nu va stanjeni pe locatar in exercitarea dreptului de folosinta asupra bunului inchiriat si nici nu va face acte care ar putea restrange folosinta acestuia. Art. 13 Locatorul, pe durata prezentului contract, nu va executa modificari, schimbari ale structurii bunului inchiriat, de natura sa tulbure folosinta acestuia de catre locatar sau care ar determina o schimbare a destinatiei bunului inchiriat. Art. 14 . Pe toata durata contractului, locatorul il va garanta pe locatar contra oricarei tulburari de drept. Art. 15. Locatorul nu va putea sa inchirieze bunul care face obiectul prezentului contract vreunui tert. Art. 16 . In situatia in care locatorul renunta unilateral la prezentul contract de inchiriere , acesta va achita locatarului daune interese ce pot aparea in urma incetarii activitatii economice a acestuia , in functie de investitiile facute. Art. 17 . Locatorul ii va permite locatarului sa efectueze lucrari de amenajare a spatiului inchiriat , lucrari care sunt necesare pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii propuse de catre locatar. Art. 18. Dupa expirarea perioadei contractuale, toate investitiile nou create in scopul modernizarii spatiului, pot ramane proprietatea locatorului, cu conditia achitarii integrale a acestora catre locatar. Art. 19. Locatorul va efectua pe cheltuiala sa lucrarile de reparatii ale bunului inchiriat daca defectiunile constatate pe timpul derularii prezentului contract, nu sunt determinate din culpa locatarului. Art. 20. Locatorul, trebuie sa detina avizul si autorizarea privind securitatea la incendiu pentru spatiul pe care il inchiriaza, atunci cand acesta se afla in cladiri de locuit colective ( parterul blocurilor, case de locuit, etc. ), iar daca nu le detine, sa intreprinda masuri pentru obtinerea acestora. Art. 21. Art.22. VI. OBLIGATIILE CHIRIASULUI ( LOCATARULUI ) Art. 21. Locatarul se obliga, ca pe toata durata inchirierii, sa pastreze in bune conditii bunul inchiriat, precum si accesoriile acestuia, sa nu le degradeze sau deterioreze. Art. 22. Locatarul va folosi bunul inchiriat numai potrivit destinatiei prevazute in contract. Art. 23. Locatarul se obliga sa plateasca locatorului chiria la termenul scadent convenit in contract. Art. 24. Pe toata durata inchirierii locatarul va suporta toate cheltuielile referitoare la utilitatile consumate pentru folosinta bunului inchiriat, respectiv gaz, curent, telefon, apa-canal, degajarea gunoiului etc , in urma unei facturi intocmite de catre locator si ale facturilor fiscale, emise de catre societatile de prestari servicii. Art. 25. Locatarul va efectua pe cheltuiala sa lucrarile de reparatii ale bunului inchiriat numai daca sunt determinate de culpa sa. Art. 26. Locatarul va raspunde de distrugerea totala sau partiala a bunului inchiriat care s-ar datora culpei sale. Art. 27. Locatarul ii va permite locatorului sa controleze modul cum este folosit bunul inchiriat si starea acestuia la termenul stabilit in contract. Art. 28. Locatarul il va instiinta imediat pe locator despre orice actiune a unei terte persoane care ii tulbura folosinta.

Art. 29. Locatarul va putea face modificari bunului inchiriat in scopul amenajarii acestuia pentru o buna derulare in concordanta cu normele legale in vigoare a activitatii propuse fara acordul scris al locatorului. Art. 30. Locatarul, la expirarea acestui contract, va restitui locatorului bunul inchiriat impreuna cu toate accesoriile acestuia . VII. RASPUNDEREA PARTILOR CONTRACTANTE Art. 31. Pentru nerespectarea obligatiilor prevazute in acest contract de catre una dintre parti, cealalta parte poate solicita rezilierea contractului cu un preaviz prealabil de 15 zile, iar partea in culpa datoreaza celeilalte parti daune-interese. Art. 32. Pentru neplata chiriei in termenele contractuale, locatorul poate solicita unilateral rezilierea contractului si evacuarea locatarului. Art. 33 . Locatorul ii va permite locatarului sa subinchirieze spatiul care face obiectul prezentului contract, cu conditia ca acesta ( locatarul ) sa suporte in continuare, contravaloarea chiriei si utilitatilor. VIII. LITIGII Art. 34. Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legatura cu acest contract vor fi solutionate pe cale amiabila, iar daca partile nu cad de acord, vor fi solutionate de instantele de judecata competente, in conformitate cu prevederile legale. IX. FORTA MAJORA Art. 35. conditiile legii. Forta majora, legal notificata, exonereaza de raspundere partea ce o invoca, in

X. ALTE CLAUZE Art.36. Paza obiectivului ce face obiectul inchirierii precum si organizarea pentru P.S.I. sunt in atributia locatorului. Art. 37. Locatorul este obligat sa asigure bunul inchiriat, impotriva calamitatilor ( cutremur, incendiu, inundatii ). Art. 38. Reclamatiile referitoare la executarea contractului, ca si corespondenta dintre parti se va face in scris (scrisori recomandate cu confirmare de primire etc.).

Prezentul contract de inchiriere intra in vigoare la data de ..................... si cuprinde 3 file. Acest contract are ca temei dispozitiile legislatiei in vigoare. Contractul a fost incheiat in 3 exemplare originale, cate un exemplar pentru fiecare parte contractanta si un exemplar pentru D.G.F.P..........................
OFICIU JURIDIC ________________________________ ________________________________

PROPRIETAR PERSOANA FIZICA NUME SI PRENUME _______________________________ ________________________________

CHIRIAS

NUME SI PRENUME ______________________________ ______________________________