Sunteți pe pagina 1din 1

CONTRACT DE COMODAT

PR|LE CONTRACTANTE
Art. 1. Dl./D-na. ................, cu domiciliul n ........., str. ......., nr. ...., jude[ul ............., identificat cu B.. seria
....... nr. .......... n calitate de COMODANT,
i
Art. 2. Dl./D-na. ................, cu domiciliul n ........., str. ......., nr. ...., jude[ul ............., identificat cu B.. seria
....... nr. .......... n calitate de COMODATAR,
OBECTUL CONTRACTULU
Art. 3. Obiectul contractului l constituie folosin[a de ctre comodatar a apartamentului aflat n proprietatea d-
lui/d-nei. .................., n calitate de comodant, situat n ............ str. ................, nr. ......, pe care comodatarul
se oblig s l foloseasc potrivit destina[iei sale.
TERMEN
Art. 4. Comodantul acord comodatarului folosin[a apartamentului pe o durat de ...... ani, cu ncepere de la
data semnrii contractului.
OBLGA|LE PR|LOR
Art. 5. Comodantul se oblig:
- s dea comodatarului spre folosin[ apartamentul ce face obiectul prezentului contract;
- s restituie comodatarului cheltuielile fcute cu ntre[inerea apartamentului;
Art. 6. Comodatarul se oblig:
- s foloseasc i s ntre[in apartamentul ca un bun proprietar;
- s foloseasc apartamentul potrivit destina[iei stabilite prin prezentul contract;
- s restituie la data ncheierii contractului bunul mprumutat.
RSPUNDEREA
Art. 7. Comodatarul rspunde pentru deteriorarea sau pierderea - n tot sau n parte - a lucrului, dac nu
dovedete c deteriorarea ori pieirea s-a produs fortuit sau c deteriorarea este consecin[a folosirii potrivit
destina[iei i fr culp din partea sa.
DAUNE COMNATOR
Art. 8. n cazul n care comodatarul nu elibereaz apartamentul la sfritul contractului, acesta este obligat s
plteasc comodantului, daune cominatorii n valoare de ............. lei pentru fiecare zi de ntrziere.
FOR|A MAJOR
Art. 9. For[a major apr de rspundere partea care o invoc.
Partea contractant care invoc for[ major, o poate face opozabil celeilalte pr[i cu condi[ia informrii
despre apari[ia cauzei de for[ major n cel mult 5 zile de la apari[ia acesteia adugnd o confirmare a unor
autorit[i competente care s certifice realitatea i exactitatea cauzei.
NCETAREA CONTRACTULU
Art. 10. Raporturile contractuale nceteaz prin restituirea lucrului n stare corespunztoare la termenul
prevzut n contract.
Art. 11. n caz de nerespectare a obliga[iilor de ctre comodatar, comodantul poate cere rezilierea
contractului.
LTG
Art. 12. Litigiile dintre pr[ile contractante, n cazul n care nu vor fi rezolvate pe cale amiabil, vor fi
solu[ionate de instan[ele judectoreti competente.
Prezentul contract a fost ncheiat astzi ....... n 2 exemplare originale, din care unul rmne la comodant,
unul la comodatar.
Semnturile pr[ilor
COMODATANT,
COMODATAR,