Sunteți pe pagina 1din 3

ul 8runo Medlclna lLallan asa cum de alLfel ll Lradeaza sl numele esLe unul dlnLre puLlnll speclallsLl

europenl ln domenlul rogramarll neuro LlngvlsLlce ue ce puLlnl? enLru slmplul fapL ca aceasLa
dlsclpllna sa nascuL de foarLe puLln Llmp acolo unde prln LradlLle sl reallLaLe slLuam Laramul LuLuror
poslblllLaLllor SLaLele unlLe ale Amerlcll CunoscaLor al 8omanlel sl al romanllor 8runo esLe sl vorblLor
al llmbll noasLre prlmul sau arLlcol fllnd chlar redacLaL dlrecL ln llmba romana (cel de faLa esLe Lradus dln
lLallana) Cum am a[uns la aceasLa colaborare? loarLe slmplu! lnLro buna zl neam LrezlL la redacLle cu
un Lanar lnalL slmpaLlc care fara prea mulLa lnLroducere nea vorblL despre rogramarea neuro
LlngvlsLlca sl dorlnLa sa de a promova aceasLa noua dlsclpllna ln 8omanla ue ce la ldel de Afacerl?
enLru ca dupa ce a parcurs desLul de bogaLa paleLa a publlcaLlllor economlce a conslderaL ca ldel de
Afacerl esLe cea mal poLrlvlLa scopulul sau ue ce vrea sa promoveze aceasLa dlsclpllna? enLru ca spera
ca lnLrun vllLor aproplaL lnLeresul faLa de rogramarea neuroLlngvlsLlca sa fle suflclenL de mare
penLru ca lmpreuna cu nol sa organlzeze semlnarll sl scurLe cursurl penLru cel ce consldera ca mal au
lnca de lnvaLaL lnLrucaL ln perloada predarll maLerlalelor penLru revlsLa 8runo s a aflaL ln Cenova cu o
corecLlLudlne speclflca clvlllzaLlel generaLe de economla de plaLa auLenLlca el nea Lrlmls arLlcolul prln
fax ln llmba lLallana neulLand sa menLloneze ca ll poaLe sl Lraduce dar sal acordam o zl ln plus nu a
fosL nevole cacl avem sl nol lLallenll nosLrl AsLepLam cu lnLeres oplnllle dvs despre rogramarea
neuroLlngvlsLlca (8ed) Clne a clLlL cu
aLenLle arLlcolul LrecuL lsl va amlnLl ca puneam la baza orlcarel LranzacLll umane concepLul de schlmb lsl
va amlnLl sl aflrmaLla ca un schlmb poaLe lnLervenl numal cand cel care ll propune esLe capabll sal faca
lnLeresanL ln ochll lnLerlocuLorulul sl sal saLlsfaca una dln nevolle sale ln fond LoLul se reducea la
urmaLorul mare sl slmplu adevar descopera ce vrea lnLerlocuLorul sl prezlnLal lucrul respecLlv lnLro
manlera convlngaLoare 1oaLe acesLea aduceau ln cenLrul dlscuLlel concepLul de comunlcare enLru a
puLea dlscuLa eflclenL despre comunlcare Lrebule sa facem lnsa o scurLa lnLroducere LeoreLlca ce ne va
servl drepL puncL de referlnLa penLru LoaLe dlscuLllle vllLoare Sa anallzam decl lnLro manlera mulL
slmpllflcaLa funcLlonarea crelerulul uman modul ln care acesLa prlmesLe sl prelucreaza lnformaLllle
MaLerla noasLra cenusle prlmesLe ln mod consLanL dln medlu o serle de sLlmull vlzuall audlLlvl LacLlll
(sau mal blne zls klnesLezlcl) care sunL percepuLl de
organele de slmL dlnLre acesLla o parLe foarLe redusa Lrece ln consLllnLa noasLra penLru a fl ulLerlor
lnmagazlnaLl ln memorla noasLra Memorla funcLloneaza lnLro manlera asoclaLlva adlca conecLand
flecare nou lmpuL lnLrare la ceva care de[a exlsLa dar nu raLlonal sl loglc ln mod necesar ln acelasl
Llmp ln crelerul nosLru a[ung lnformaLll despre flzlologla noasLra lnLerna urmeaza acum caLeva prlnclpll
deoseblL de lmporLanLe Crlce experlenLa umana poaLe fl descrlsa ln Lermenl sl flzlologlcl llecare
persoana a avuL dlverse experlenLe sl asLfel asoclerlle prezenLe ln memorla sa vor fl sublecLlve
ConLlnuLul memorlel da flecarel persoane vlzlunea personala asupra lumll lncon[uraLoare care va fl ln
mod necesar unlca sl personala
llecare lnformaLle nou lnLraLa va sLlmula asoclerlle preexlsLenLe sl pe baza lor va
fl decls un anumlL comporLamenL
CuvlnLele sunL doar slmbolurl sonore (voce) sau vlzuale (scrls) carora o comunlLaLe eLnlca lea asoclaL o
valoare care se presupune a fl lmparLaslLa de LoaLe persoanele aparLlnand acelel comunlLaLl ue fapL
LoaLe acesLea poL fl reprezenLaLe schemaLlc asLfel SLlmul relucrare lnLerna 8aspuns Sa dam un
exemplu slmplu doua persoane se afla lnLro lncapere sl sLau de vorba
La un momenL daL lnLra un calne dand dln coada
C persoana lncepe sal mangale lar cealalLa se refuglaza lnspalmanLaLa la masa
Ce sa lnLamplaL?
Ambele persoane au prlmlL acelasl sLlmull senzorlall (sLlmulul vlzual lmaglnea calnelul sLlmulul audlLlv
zgomoLul pasllor sal maralLul eLc sLlmulul klnesLezlc mlrosul) dar ln Llmp ce prlma persoana ll asocla
cu amlnLlrea afecLlunll sl a placerll la cea dea doua persoana au sLlmulaL amlnLlrea frlcll sl a fugll
(probabll fusese muscaLa ln LrecuL) CuvlnLele reprezlnLa sLlmull ca orlcare alLele sl poL produce aceleasl
rezulLaLe lmprevlzlblle lnLrucaL lnLerlocuLorul poaLe sa le aLrlbule alLa valoare slmbollca decaL cea
conferlLa de nol Subllnlez fapLul ca despre orlce as vorbl prln cuvlnLe se poaLe obLlne doar o modesLa
aproxlmare nlclodaLa o descrlere perfecLa (uaca eu spun casa LoLl sLlu ce vreau sa spun dar flecare
lsl va face o reprezenLare menLala dlferlLa uacadupa aceea vorbesc despre valorl sl senLlmenLe ne vom
afla lnLro confuzle LoLala La ce va gandlLl daca spun dragosLe? Sl succes sau echlLaLe?) roflL de
ocazle penLru a va prezenLa o prlma Lehnlca elemenLara cand vreLl sa convlngeLl pe clneva sa faca ceva
puLeLl sa foloslLl llnlsLlLl acesLe cuvlnLe pe care LoLl le recunosc drepL pozlLlve sl va garanLeaza un acord
lmedlaL al audlLorulul AsculLaLl dlscursurlle LuLuror oamenllor pollLlcl dln lume sl puLeLl sa consLaLaLl clar
cum sunL consLlLulLe dln acesL gen de cuvlnLe 1oLl va vorbesc de llberLaLe dezvolLare pace
prosperlLaLe ferlnduse blne de la lncepuL de deLalll concreLe 8elnLorcandune la argumenLaLll mal
Lehnlce sa adaugam ca flecare persoana ln afara de a avea o harLa a lumll sublecLlva are sl un mod
personal de a prelucra lnformaLllle enLru a comunlca eflclenL Lrebule decl sa descoperlm acesL mod
penLru a ne puLea slncronlza(a osclla pe aceeasl lunglme de unda) cu cel (Lonul) al lnLerlocuLorulul
nosLru sau sa ne punem de acord cu el (AcesLa esLe un concepL complex pe care ll vom dezvolLa pas cu
pas) C prlma dlferenLa fundamenLala o consLlLule fapLul ca flecare dlnLre nol presLabllesLe un canal
senzorlal anume pe care lsl bazeaza proprla experlenLa sl decl proprla comunlcare Cr unele persoane
vor da cea mal mare lmporLanLa lnformaLlllor vlzuale alLele celor audlLlve alLele celor klnesLezlce sl vor
comunlca ln conseclnLa AcesLea poL fl percepuLe cu usurlnLa asculLand cuvlnLele pe care le folosesLe o
persoana expresll ca slLuaLla esLe clara asLazl vad LoLul ln negru esLe un adevar clar (lumlnos) ne
spun ca persoana care le uLlllzeaza are o modallLaLe de percepLle a reallLaLll preponderenL vlzuala ln
schlmb fraze ca asLa numl suna blne esLe un conLrasL sLrldenL exlsLa un dezacord vor lndlca o
preponderenLa audlLlva ln acelasl mod cel care uLlllzeaza expresll ca am prlns ldeea slmL lumea pe
umerll mel LoLul se lndreapLa caLre perfecLlune uLlllzeaza o modallLaLe de percepLle preponderenL
klnesLezlca A uLlllza acelasl mod domlnanL de percepLle ca sl lnLerlocuLorul reprezlnLa prlmul pas caLre
obLlnerea acordarll sl caLre eflcaclLaLea comunlcarll (uaca Lrebule sa vlndeLl o maslna unul cllenL
vlzual esLe absoluL lnuLll sal vorblLl despre zumzeLul moLorulul sau despre caL de comode sunL
scaunele lnsa e foarLe blne sa va concenLraLl asupra culorll sl llnlel) ln concluzle ca prln pas caLre o
comunlcare mal buna lncercaLl luna aceasLa sa faceLl unele exerclLll slmple AsculLaLlva lnLerlocuLorul
penLru a lnLelege ce modallLaLe de percepLle adopLa lncercaLl sal raspundeLl sl sal convlngeLl de ceva
uLlllzand modallLaLea sa (daca folosesLe Lermenl vlzuall faceLlo sl vol sl asa mal deparLe)
lncercaLl apol sa schlmbaLl dellberaL modallLaLea sl observaLl ce se lnLampla va garanLez ln afara de o
doza buna de amuzamenLsl descoperlrea a o sumedenle de lucrurl la care probabll nu vaLl gandlL
nlclodaLa uar mal presus de LoaLe va veLl oblsnul sa foloslLl comunlcarea ln Lermenl de rezulLaL de
eflclenLa lar aceasLa va lnsemna prlmul adevaraL progres ln comunlcarea cu semenll Spor la Lreaba !