Sunteți pe pagina 1din 21

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Tineretului Unitatea de Management al Proiectelor pentru nv mntul Preuniversitar

Curriculum pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani Ce aduce nou curriculumul revizuit?

Concepte importante promovate n curriculum:
Abordarea global a dezvolt rii copilului; domeniile de domeniile dezvoltare a copilului Perspectiva integrat asupra serviciilor destinate copiilor n perioada copil riei timpurii Educa ia centrat pe copil Domenii experien iale Predare integrat Orice activitate din gr dini este o experien de nv are

  

Abordarea global a dezvolt rii copilului:

Dezvoltarea fizic ias n t

ii

Dezvoltarea cognitiv Dezvoltarea global

Dezvoltarea limbajului i comunic rii

Dezvoltarea sociosocio-emo ional

Capacit

i i atitudini n nv are

DEZVOLTAREA FIZIC , S N TATE I IGIEN PERSONAL


DEZVOLTAREA FIZIC , S N TATE I IGIEN PERSONAL DEZVOLTAREA FIZIC

Dezvoltarea motricit ii grosiere

Dezvoltarea motricit ii fine

Dezvoltarea senzorio-motorie

S N TATE I IGIEN

PERSONAL

Promovarea s n t ii i a nutri iei

Promovarea ngrijirii i igienei personale Promovarea practicilor privind securitatea personal

DEZVOLTAREA SOCIO-EMO IONAL


DEZVOLTAREA SOCIO-EMO IONAL DEZVOLTAREA SOCIAL
Dezvoltarea abilit ilor de interac iune cu adul ii Dezvoltarea abilit ilor de interac iune cu copii de vrst apropiat Acceptarea i respectarea diversit ii Dezvoltarea comportamentelor prosociale

DEZVOLTAREA EMO IONAL


Dezvoltarea conceptului de sine Dezvoltarea autocontrolului emo ional Dezvoltarea expresivit ii emo ionale

CAPACIT

I I ATITUDINI N NV

ARE

CAPACIT

I I ATITUDINI N NV

ARE

CURIOZITATE

I INTERES

INI IATIV

PERSISTEN

N ACTIVIT

CREATIVITATE

DEZVOLTAREA LIMBAJULUI, A COMUNIC RII I PREMISELE CITIRII I SCRIERII


DEZVOLTAREA LIMBAJULUI, A COMUNIC RII PREMISELE CITIRII I SCRIERII I

DEZVOLTAREA LIMBAJULUI

I A COMUNIC RII

Dezvoltarea capacit ii de ascultare i n elegere (comunicare receptiv ) Dezvoltarea capacit ii de vorbire i comunicare (comunicare expresiv )

PREMISELE CITIRII

I SCRIERII

Participarea n experien e cu cartea; cunoa terea i aprecierea c r iii

Dezvoltarea capacit ii de discriminare fonetic ; asocierea sunet liter

Con tientizarea mesajului vorbit/scris

nsu irea deprinderilor de scris; folosirea scrisului pentru transmiterea unui mesaj

DEZVOLTAREA COGNITIV
DEZVOLTAREA COGNITIV LUMII I CUNOA TEREA

I CUNOA TEREA LUMII

DEZVOLTAREA GNDIRII LOGICE I REZOLVAREA DE PROBLEME

Dezvoltarea gndirii logice i rezolvarea de probleme

CUNO TIN E I DEPRINDERI ELEMENTARE MATAMATICE, CUNOA TEREA I N ELEGEREA LUMII


Reprezent ri elementare matematice (numere, reprezent ri numerice, opera ii, concepte de spa iu, forme geometrice, n elegerea modelelor, m surare)

Cunoa terea i n elegerea lumii (lumea vie, P mntul, Spa iul, metode tiin ifice)

Perspectiva integrat asupra serviciilor destinate copiilor mici

Servicii de educa ie

Copilul

Servicii de s n tate

Servicii de asisten social i protec ie

Perspectiva integrat presupune colaborarea tuturor serviciilor destinate copilului mic pentru a r spunde nevoilor acestuia de educa ie, ngrijire i protec ie.

Educa ia centrat pe copil


  

Respectarea drepturilor copilului Cunoa terea i respectarea nevoilor i intereselor individuale ale copilului Respectarea ritmului individual de dezvoltare a copilului Respectarea specificului nv rii la vrstele mici (joc, explorare, experimentare)

Prin: Modul de organizare a programului zilnic (de la intrarea pn la plecarea de gr dini , alternnd momentele de activitate de nv are sistematic , cu cele de relaxare, mi care, hr nire i odihn , pentru promovarea s n t ii, cre terii i dezvolt rii copilului) Tipurile i formele de activit i utilizate (utilizarea tipurilor de activit i adecvate vrstei i specificului fiec rui copil, mbinnd activit ile individuale cu cele n perechi, n grup mic i frontal, activit ile integrate cu activit ile pe domenii experien iale, activit ile de nv are tematic cu cele de dezvoltare personal )

Educa ia centrat pe copil
Alegerea strategiilor, contextelor i sarcinilor de nv are (utilizarea jocului, explor rii, experimentelor, nv area prin ac iune direct cu obiectele, valorificarea i integrarea experien ei personale a copilului, crearea de contexte de nv are relevante i semnificative pentru copil, propunerea de sarcini care s stimuleze dezvoltarea copilului sub toate aspectele, utilizarea repet rii ca mod de consolidare a unor deprinderi etc.) Mod de organizare a mediului (crearea unui mediu stimulativ, dinamic, relevant pentru copil i tipurile de activit i desf urate, care s ncurajeze interac iunea direct cu obiectele i interac iunea dintre copii i dintre copii i adul i, modul s u natural de a nv a) Mod de realizare a observ rii i evalu rii copilului (centrarea oe reu itele copilului, pe ncurajare, observarea i nregistrarea progresului acestuia pentru a-i putea sus ine i argumenta dezvolta etc.) Mod de interac iune cu copilul i familia acestuia (abordarea individual a copilului prin modul de interac iune cu acesta - aten ie, receptivitate, mod de adresare, interven ie ncurajatoare/corectiv , explica ii etc. - i crearea coeren ei i consecven ei interven iei educa ionale asupra copilului prin modul de interac iune i comunicare a educatorului cu familia acestuia)

Domeniile experien iale


Domeniile experien iale: experien e de nv are n domenii de cunoa tere interdisciplinare
1.

3 4 2

2. 3.

4. 5.

Domeniul estetic i creativ Domeniul om i societate Domeniul limb i comunicare Domeniul tiin e Domeniul psiho-motric

Domeniile experien iale


Fiecare domeniu experien ial propune experien e de nv are care utilizeaz cuno tin e i deprinderi circumscrise unui domeniu de cunoa tere. Acest domeni el nsu i este interdisciplinar. De aceea, activit ile care propun experien e de nv are fie dintr-un singur domeniu experien ial sau din mai multe domenii experien iale sunt activit i interdisciplinare. A a cum indic i figura al turat , pot exista activit i care s combine dou , trei sau chiar mai multe domenii experien iale. Combinarea acestor domenii experien iale este nlesnit de organizarea con inuturilor pe cele 6 teme generale propuse de curriculum.

3 4 2

Predarea integrat Utilizarea a 6 teme generale care combin cuno tin e, deprinderi i abilit i din mai multe domenii experien iale i permit implicarea mai multor domenii de dezvoltare
1. 2. 3. 4. 5. 6.

Cine sunt/suntem? Cum este/a fost i va fi aici pe p mnt? este/ Cnd/cum i de ce se ntmpl ? Cine si cum planific /organizeaza o activitate? Ce i cum vreau s fiu? Cu ce i cum exprim m ceea ce sim im?

Predarea integrat Predarea integrat permite adresarea echilibrat a tuturor domeniilor de dezvoltare prin angajarea copilului n experien e diverse de nv are i ofer posibilitatea construirii cunoa terii n mod sistemic, stabilind conexiuni ntre concepte, obiecte, fenomene, evenimente, ac iuni, sentimente.

Experien ele de via ale copilului sunt interdisciplinare i implic toate domeniile de dezvoltare. La fel trebuie s se construiasc i nv area lui pentru a fi semnificativ i cu efecte de lung durat .

Orice activitate din gr dini experien de nv are
este/trebuie privit ca o

Activit i pe domenii experien iale activit i tematice care iale: implic experien e de nv are din mai multe domenii experien iale sau a unui domeniu experien ial (care este interdisciplinar) ce pot fi desf urate sub forma unor proiecte sau ca activit i ce mbin mai multe forme de organizare: individual, grup, perechi, frontal. Jocuri i activit i alese: activit i alese de copii, avnd puse la dispozi ie diferite variante de jocuri i activit i. Activit i de dezvoltare personal : rutinele, tranzi iile iile, activit ile op ionale, activit ile din perioada dup -amiezii.

Toate tipurile de activit i reprezint diferite momente ale programului zilnic al copilului n gr dini i toate reprezint oportunit i de nv are n modul cel mai natural al copilului.

Dezvoltarea global

a copilului se poate realiza prin

stimularea dezvolt rii copiilor n toate domeniile de dezvoltare men ionate utiliznd

experien e de nv are din diverse domenii experien iale puse n conexiune prin organizarea tematic (vezi cele 6 teme) a nv rii.

Ghidul de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani

 

CUPRINS Cuvnt nainte

Capitolul 1. Copil ria timpurie


  

Importan a perioadei timpurii n dezvoltarea individului Teorii psihopedagogice care stau la baza educa iei timpurii Obiectivele generale ale educa iei timpurii Principiile care stau la baza practicilor n educa ia timpurie incluziv

Capitolul 2. nv
 

area la vrstele timpurii Cum nva

copilul?

Specificul nv rii la copilul de 3-6/7 ani. Experimentarea, explorarea, jocul Predarea integrat - activit ile tematice

Capitolul 3. Jocul copilului


  

Ce este jocul pentru copil? Evolu ia comportamentului de joc al copilului de la 3 la 6 ani Tipuri de joc specifice vrstei timpurii 3-6/7 ani: Jocul ca tip de activitate de nv are integrat

Capitolul 4. Mediul de nv
   

are

Centrul de Centrul de Centrul de Centrul de Centrul de Centrul de

activitate Art activitate Bibliotec activitate tiin e activitate Construc ii activitate C su a P pu ii (Joc de rol) activitate Jocuri de mas

Capitolul 5: Rolul educatoarei/adultului n interac iunea cu copilul i dezvoltarea sentimentului de apartenen la grup
 

Recunoa terea unicit ii copilului, a personalit ii lui i a drepturilor sale fundamentale Formarea i respectarea independen ei, autonomiei copilului. Rolul educatoarei n procesul de integrare a copilului

Capitolul 6. Proiectarea activit 

ilor de nv

are

Strategii educa ionale de abordare integrat a dezvolt rii copilului i centrarea procesului educa ional pe copil
1. Strategii de nv are prin descoperire 2. Strategii de nv are prin cooperare 3. Strategii de promovare a unei educa ii incluzive

Capitolul 7. Evaluarea progresului copilului


 

Rela ia observare evaluare Forme ale evalu rii Portofoliul copilului

Capitolul 8. Planificarea zilnic /s pt mnal Capitolul 9. Colaborarea cu familia i comunitatea


  

Cum cunoa tem familia copiilor Cum comunic m eficient cu p rin ii Promovarea incluziunii sociale n parteneriatul cu familiile copiilor Triada gr dini familiecomunitate

V mu umim!