Sunteți pe pagina 1din 1

CAPITALUL SOCIAL Se imparte in capital subscris nevarsat si capital subscris varsat.

Capifalul su bscris nevarsat este capitalul pe care praprietarii sou asociatii s-au angojat s a-1 puna la dispozitia ntreprinderii societare. n masura in care capitalul este el iberat sou capitalizat efectiv n bani si/sau in natura. el devine capifal subscrl s varsat: in cadrul societatilor comerciale pe actiuni. pentru aporturile n numer ar.constituirea capitalului social Tn raport de stabilirea condit111or pentru re alizarea aportului se delimiteaza Tn trei pa~i succesivi. cum sunt: subscrierea fara apelare, cdlca fara nominalizare la plata; subscrierea cu apelare fara vars are; subscrlerea cu apelare ~i varsare. in mod corespunzator. capitalul social s e diferentiaza in : capital subscris neapelat,. capital subscris apelat ,si neva rsat; capital subscris apelaf ,si varsat. Capitalul comun este acea categorie de capital care confera posesorilor drepturile de baza ale actionarilor, inclusiv cele de vot. Captalul preferential reprezinta categorla de capital social care pe IOnga drepturile de baza, exclusiv dreptul de vot, confera Tn plus dobOnzi Tn l ocul dividendelor ~priaritote fata de posesorii capitalului comun in cazul lichi darii companiei. Capltalul social este divizat n actiuni sau parti sociale, n rapo rt de natura jundica ~i economico -financiaro a societotilor comerciale. Actiune a reprezinta o fractiune a capitalului societotilor n comandito pe actiuni ~i pe actiuni, fractiune care este n mod necesar un titlu de valoare, de valoare egala. Din punct de vedere juridic actiunea este nsemnul prin care dreptul actionarului este ncorporat, adico un titlu de credit constatator al drepturilor ~i obligatii lor care decurg din calitatea de actionar. Asa cum se statueazo in Legea nt: J 1 /1990 a societ6,tllor comercia/e, ac~unile se impart n ac~uni la purtotor ~ ac~un i nominative. Acllunl/e la pulfafor se caracterizeaz6 prin aceea co sunt dotate cu posibilitatea de a circula, n schimb pentru acflunl/e nom/native, chiar daco c apitalul a fo.st vorsat n Tntregime, circulOtia este supuso unor formalitOti de nr egistrare n registrul ac~onarilor ~nut la sediul societatii. Conform Legli nt: J 1/1990 privind societof/le comercia/e actiunile vor cuprinde: qenumirea ~i durat a societatii, data contractului de societate; numorul din Registrul comertului n care este nregistrata sQcietatea; capitalul social; numarul actiunilor ~i numorul de' ordine: valoarea nominalo a actiunilor ~i a varsomintelor efectuate; ovonta jele acordate fondatorilor . Capitalul social al societotilor comerciale, altele dect pe actiuni. se imparte in parfi sau cote sociale de valoare egala. Acestea sunt reprezentate de un cert(ficat eliberat fiecorui asociat care cuprinde: denu mirea societotii ~i capitalul social. numarul ~i valoarea unitara a partilor soc iale, precum ~i numele titularului lor. De asemenea. va trebui sa contino ~i mod ul restrictiv de circulatie al acestora recunoscut fiind ca potrivit normelor le gale in vigoare cesiunea cotelor sociale este ingradita. Fato de terti partile s ociale nu pot fi cesionate. numai daca o asemenea operatie a fost permisa prin c ontractul de societate. De asemenea. ele pot fi cesionate pe baza deciziei gener ale a asociatilor. adoptata in unanimitate. Cesiunea nu libereaza pe asociatul c edent de ceea ce mai datoreaza societatii din aportul sou de capital. ntre asocia ti. partile sociale sunt transferabile fora nici o limitare sau aprobare. Pe par cursul functionarii intreprinderii capitalul social se poate majora prin emisiun ea de actiuni noi ~i prin operatii interne Cfncorporarea de rezerve. capitalizar ea profitului exercitiului precedent, transformarea de obligatiuni in actiuni). De asemenea. capitalul se poate micsora prin rambursarea cotre asociati a unei p arti din capital. prin rascumporarea de actiuni, prin acoperirea pierderilor pro venite din exercitiile precedente ~i prin alte operatii potrivit legii