Sunteți pe pagina 1din 11

Modalit i de finan are a obiectivelor strategiei Europa 2020

Autor: CEAU CORINA GFASE ANUL II, SEM II

GALA I 2012

Europa 2020
Europa 2020 O strategie pentru cre tere inteligenta, ecologic i favorabil incluziunii. Cre tere inteligent : dezvoltare economic bazat pe cunoa tere i inovare; Cre tere ecologic : dezvoltare eficient din punct de vedere al utiliz rii resurselor, pe principii ecologice i competitive; Cre tere favorabil incluziunii: dezvoltare cu rata ridicat de ocupare a for ei de munc , n masur sa asigure coeziunea economic , social i teritorial .

Caracteristici ale strategiei Europa 2020


 4 priorit ti: o crestere inteligent ; o crestere durabil ; o crestere favorabil ncluziunii; o iesirea din criz .  5 obiective: o ocuparea fortei de munc ; o crestere, dezvoltare si inovare; o schimb ri climatice si energie; o educatie; o s r cie si excluziune social .  7 initiative: o agend digital pentru Europa; o Uniune a inov rii; o Tineretul n miscare; o Europ eficient din punctul de vedere al utiliz rii resurselor o politic industrial pentru era globaliz rii o agend pentru noi competente si noi locuri de munc o platform european pentru combaterea s r ciei.

Instrumente o Initiative majore; o Folosirea instrumentelor existente; o Monitorizarea proceselor. Roluri o Institutii si organisme europene; o Statele membre ale UE; o Societatea civil

Europa 2020: cinci indicatori int


1. Rata ocuparii de 75% pentru popula ia cu varst ntre 20-64 ani; 2. 3% din produsul intern brut (PIB) al Uniunii Europene (UE) investit in cercetare (CD); 3. intele "20/20/20" (reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser eventual cu pan la 30% - Ro are rezerve pentru 30% / pondere energie verde / reducere consum energetic prin cre terea eficien ei energetice); 4. Rata abandonului scolar sub 10% (Ro are rezerve: doar scadere semnificativ , de la 15,9%) i educatie ter iar pentru cel putin 40% din genera ia tanar (Ro este de acord); 5. Reducerea riscului de saracie pentru nca 20 milioane de persoane (Ro are rezerve: reducere graduala).

inte principii iniiative emblematice n Strategia Europa 2020

Cre terea inteligent

presupune mbun t tirea prestatiei UE n

urm toarele domenii: educa ie (ncurajarea procesului de nv tare i de mbun t ire a competen elor) cercetare i inovare (crearea de noi produse i servicii care s genereze cre tere economic i noi locuri de munc i s ne ajute s facem fa provoc rilor de ordin social) societatea digital (utilizarea tehnologiilor informatiei i comunicatiilor)

Obiectivele UE pentru o crestere inteligent : un nivel al investitiilor publice si private n cercetare si dezvoltare de 3% din PIB-ul UE;
conditii mai bune pentru cercetare, dezvoltare si inovare; o rat de ocupare a fortei de munc de 75 % n rndul populatiei cu vrste cuprinse ntre 20 si 64 de ani, pn n 2020 (prin crearea de conditii favorabile insertiei profesionale, n special pentru femei, tineri, persoane n vrst sau necalificate si imigranti legali) ; rezultate mai bune pe plan educational, n special: o reducerea abandonului scolar la mai putin de 10%, o cresterea pn la cel putin 40% a ponderii absolventilor de studii superioare sau echivalente n rndul populatiei n vrst de 30-34 de ani.

Crestere durabil
Pentru a asigura o crestere economic durabil , trebuie: s dezvolt m o economie mai competitiv , cu emisii sc zute de CO2, care s utilizeze resursele n mod eficient si durabil , s protej m mediul, s reducem emisiile de gaze cu efect de ser si s stop m pierderea biodiversit tii, s profit m de pozitia Europei ca lider n dezvoltarea de noi tehnologii si metode de productie ecologice, s introducem retele electrice inteligente si eficiente, s valorific m retelele europene pentru a le acorda ntreprinderilor (n special micilor produc tori) un avantaj competitiv suplimentar, s mbun t tim mediul de afaceri, n special pentru IMM-uri, s -i ajut m pe consumatori s aleag produse si servicii, n cunostint de cauz .

Crestere favorabil incluziunii O economie cu o rat

ridicat a ocup rii for ei de munc ,

asigurnd coeziunea economic , social si teritorial . Cresterea favorabil incluziunii presupune: o rat mai mare de ocupare a fortei de munc - locuri de munc mai bune si mai numeroase, n special pentru femei, tineri si lucr tori de peste 55 de ani , cresterea capacit tii de anticipare si gestionare a schimb rii prin investitii n formare profesional si mbun t tirea competentelor , modernizarea pietelor muncii si a sistemelor de protectie social , garantarea accesului tuturor la beneficiile cresterii economice.

Obiectivele UE pentru o crestere economic favorabil incluziunii: rat de ocupare a fortei de munc de 75 % n rndul populatiei cu vrste cuprinse ntre 20 si 64 de ani pn n 2020 (prin crearea de conditii favorabile insertiei profesionale, n special pentru femei, tineri, persoane n vrst sau necalificate si imigranti legali), rezultate mai bune pe plan educational, n special, reducereaabandonului scolar la mai putin de 10% , cresterea pn la cel putin 40% a ponderii absolventilor de studii superioare sau echivalente n rndul populatiei n vrst de 30-34 de ani, reducerea cu cel putin 20 de milioane a num rului persoanelor care sufer sau risc s sufere de pe urma s r ciei si a excluziunii sociale.

Trei condiii instituionale de succes al implement rii Strategiei Europa 2020


instituional a Uniunii Europene, n domeniul economic i social subordonarea fa de obiectivele Strategiei Europa 2020 a: i. politicilor comune ale Uniunii Europene ii. politicilor armonizate ale Uniunii Europene iii. politicilor naionale structurale iv. politicilor naionale de ajustare macroeconomic adaptarea Pactului de Stabilitate iCretere la obiectivele ilogica Strategiei Europa 2020 asigurarea consistenei dintre Strategia Europa 2020 i Pactul pentru euro plus definirea procesului de convergen economic real drept mijlocul instituional crucial pentru atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020 asigurarea consistenei dintre Strategia Europa 2020 i structura cheltuielilor bugetului europaen pentru perspectiva financiar 2014-2020

1. Decretarea Strategiei Europa 2020 drept program master de construcie

a consisten ei dintre Programele Na ionale de Reforme i Programele na ionale de Convergen /Stabilitate: -scop: asigurarea non-contradictorialit ii dintre procesul de convergen economic real i procesul de implementare a obiectivelor Strategiei Europa 2020 - autor: Guvernele naionale - modalitate de realizare: ntocmirea matricei anuale de coresponden /consisten

2. Asigurarea anual

3. Instituirea unui sistem n doi pai de monitorizare a progreselor:


elaborarea de rapoarte anuale de progres privind realizarea obiectivelor de etap - scop: identificarea, n timp real, a blocajelor i a efectelor adverse - autor: Comisia European , prin DGs care furnizeaz obiectivele Strategiei Europa 2020 - modalitate de realizare: un Consiliu European dedicat exclusiv acestui scop evaluarea bienal a implement rii Strategiei Europa 2020 - scop: realizarea ajust rilor normative, de mecanism i de resurse, impuse de desf urarea procesului de implementare a obiectivelor - autor: un raportor individual, respectiv un co-raportor individual, numiide preedintele Comisiei Europene - modalitate de realizare: instituionalizarea Forumului European Bienal de evaluare a implement rii Strategiei Europa 2020

Punerea n aplicare a Strategiei Europa 2020 depinde de implicarea tuturor sectoarelor societ tii. Nu numai guvernele au responsabilitatea de a ac iona. Si alte sectoare ale societ tii trebuie s contribuie la realizarea obiectivelor Strategiei Europa 2020: ntreprinderi sindicate organiza ii neguvernamentale autorit i locale cet eni Schimbul de bune practici, stabilirea de obiective de referint si crearea de retele initiative promovate de mai multe state membre s-au dovedit a fi instrumente utile pentru crearea unui sentiment de apartenent si abordarea dinamic a nevoii de reform .