Sunteți pe pagina 1din 85

CCM GRUP DE UNITATI 2009

N~:M~l!~Z>L
Data 3.!J..I c/. JtJ,,~ I

CONTRACT COLECTIV DE MUNCA LA NIVEL DE GRUP DE UNITATI PRODUCERE, TRANSPORT, DISTRIBUTIE ENERGIE TERMICA SI/SAU ELECTRICA (G.U.P.T.D.E.T.E)

2009 - 2013
rt;: II "
~\f>.. ~ ~.\ I/, ~ruC/ SltvD /0 ~ 'J>"

/7
//

.f;/

~ST. I ".~.
&
-<...<l:-

.I/j

*l~ c;"

\ 1:-: '
""~/'

~<?-itOELECd

"

)( fl{

CCM GRUP DE UNITATI 2009

CUPRINS
CAPITOLUL I CAPITOLUL II CAPITOLUL III

. . .. DlSpOZI(i1genera le....................................................
Contractul Individual de Mundi
Condi(ii de munca, securitate $i sanatate

6 21 30 33
... 43

in munca
CAPITOLUL IV CAPITOLUL V CAPITOLUL VI CAPITOLUL VII CAPITOLUL VIII CAPITOLUL IX

Formarea profesionalli Timpul de munca $i timpul de odihna


Salarizare
Drepturi $i obliga(ii de serviciu. . . . .. D lSClptlna munc" ...................................................

50 54
.65 71

Protec(iasociala a salaria(ilor
Alte drepturi $i obliga(ii ce decurg

din rela(iile de munea


CAPITOLUL X ANEXANr.l

Dispozi(iifinale

Lista agen(ilor economici, tn care se aplica Contractul Colectiv de Munca la nivel de grup unitati producere, transport, distributie, energie, termica sVsau electricii 76 Clauze minime ale Contractului

ANEXA Nr. 2

Individual de Muncii
ANEXA Nr. 3
Regulament de Organizare $i

77

Func(ionare a Comisiei Paritare privind urmarirea aplicarii unitare a CCM GUPTDETE 85


ANEXA Nr. 4 Componenta partilor semnatare ale CCM

GUPTDETE

...

86

~~~~ s~~ . I",


Q IIJ../ (1 lEe ILL /<1.1

'-~, ~

.,.,~ r o~. .. * If \~* ~ ~<>: '\, .A eo '\(:'~ f) ~~~~2

CCM GRUP DE UNITATI 2009

CAPITOLUL I

CAPITOLUL I

DISPOZITII GENERALE

In temeiul drepturilor garantate de Constitutia Romaniei, al prevederilor legislatiei in vigoare Partile contractante, pe deplin egale ~i libere in negocierea acestui contract colectiv de munca, se obliga sa respecte prevederile lui.

Art. 1 -

Art. 2 - Prevederile prezentului contract colectiv de munca, actionand ca lege intre Parti, se aplica la agentii economici din Grupul de Unitati Producere, Transport si Distributie Energie Termica si/sau Electrica (numita in continuare Grup de Unitati) nominalizate in Anexa nr. 1.

Art. 3 - Prezentul contract colectiv de munca are ca scop, in principal, stabilirea drepturilor minime ale salariatilor ~i a obligatiilor corelative, cu privire la : incheierea, executarea, modificarea, suspendarea ~i incetarea contractului individual de munca; timpul de munca ~itimpul de odihna; conditii de munca, securitate ~i sanatate in munca; salarizare; protectia sociala a salariatilor; formarea profesionala a salariatilor; drepturi ~i~bJi~atii de serviciu; disciplina muncii;
.

/
c~ , /l
~_

@~~.

Slrv~ :\\/>..
10.y('~

I~ \ll..

. \\.* eo '" .. \/'.<~ \"~ . '\~ 0..~OElEC..4 .:: :-_/

-fo5...:

~.,

.1/ "}~)/~ , ~-7r1ft1-(


.
..

CCM GRUP DE UNITATI 2009

CAPITOLUL I

alte drepturi ~i obligatii ce decurg din relatiile de munca.

Art. 4 - Prezentul contract colectiv d~ munca se incheie pe 0 perioada de minimum patru ani. Partile vor conveni asupra prelungirii valabilitatii sale cu sau tara modifican rezultate din negociere.Anual, partile vor rediscuta domeniile prevazute de legea 130/1996 republicata.

Art. 5 - (1) Pe baza prezentului contract colectiv de munca se vor incheia la nivel de agenti economici, nominalizati in Anexa nr. 1, contracte colective de munca respectfu1d prevederile prezentului contract ~i cuprinzand ~i clauze specifice fiecarui agent economic.

(2) - Aceste contracte colective de munca se vor incheia nu mai tarziu de 30 de zile de la inregistrarea prezentului contract colectiv de munca la nivel de grup de unitati.

Art. 6 - (1) In contractele colective de munca incheiate la nivel inferior nu se vor putea prevede drepturi sub limite Ie minime sau dispozitii contrare celor stabilite in prezentul contract. (2) - Pentru cazul agentilor economICI care au contracte colective de munca incheiate la data inregistrarii prezentului contract colectiv de munca la nivel de grup de unitati, Partile semnatare ale acestora vor conveni, prin acte aditionale, punerea in acord cu prevederile noului contract colectiv de munca la nivel de grup de unitati.

Art. 7 - (1) Drepturile salariatilor, inclusiv cele salariale, previizute in prezentul contract colectiv de munca, pot fi rea~ezate prin negociere in contractele colective de munca incheiate la nivel inferior, dar nu pot sa reprezinte cauza reducerii altor drepturi colective sau individuale, care au fost recunoscute anterior. (2) Daca prin reglementari anterioare au fost previizute drepturi mai maripentru salariati, acestea vor fi preluate in CCM la nivel de agent economic.
4/

tJ -< \),

~
!.~ v /

~ '1

//fl

rf7l~

CCM GRUP DE UNITATI 2009

CAPITOLUL I

(3) In situatiile in care, in privinta drepturilor ce decurg din prezentul contract colectiv de munca, vor interveni reglementari legale mai favorabile, acestea vor face parte de drept din contract, fiind stipulate in protocoale semnate de ambele paqi.

Art. 8 - (1) Partile se obliga ca, in perioada de aplicare a prezentului contract colectiv de munca, sa nu promoveze ~i sa nu sustina proiecte de acte normative a caror adoptare ar conduce la diminuarea drepturilor ce decurg din prezentul contract colectiv de munca. (2) Asociatia patronala si federatiile sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de munca vor fi obligatoriu consultate in vederea obtinerii acordului necesar, in toate cazurile, pentru promovarea si/sau sustinerea proiectelor de acte normative care vizeaza relatiile de munca si se vor informa reciproc despre masurile intreprinse si despre rezultatele obtinute.

Art. 9 - (1) Neindeplinirea obligatiilor asumate prin contractul colectiv de munca atrage nispunderea paqilor care se fac vinovate de aceasta. (2) Reprezentantii partilor semnatare pot verifica la agentii economICI, prin membrii comisiei paritare nominalizati in Anexa nr. 3 la prezentul CCM, modul in care sunt respectate clauzele prevazute in contractul colectiv de munca.

Art. 10 - Interpretarea clauzelor din prezentul CCM se va face prin consens. Daca nu se realizeaza consensul, clauza se interpreteaza conform reglementarilor dreptului muncii in favoarea salariatului.

,,'Ll..

(OJ

(1,:<f:,
'

tc~~ ~/~ I", ~ '


~

'<' Q

~*, \iv"

~ r"

--" r5... *
~ 2 <;::u

~('

'

t
5

"'~ "\~ "t

f)

CCM GRUP DE UNITATI 2009

CAPITOLUL II

CAPITOLUL II CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCA

Art. 11 - (1) in vederea stabilirii concrete a drepturilor ~i obligatiilor salariatului angajarea se face prin incheierea contractului individual de munca. (2) Angajarea personalului reprezinm actul de vointa reciproca al angajatorului ~i al angajatului, concretizat prin incheierea unui contract individual de munca in forma scrisa intre ace~tia ~i prin care angajatul se obliga sa presteze 0 activitate potrivit cerintelor postului in care este incadrat, iar angajatorul sa-i acorde drepturile salariale ~i de alm natura pentru activitatea ~i locul de munca respective, in conformitate cu prevederile Contractului Colectiv de Munca, in conditiile realizarii sarcinilor, atributiilor ~i raspunderilor corespunzatoare postului.

Art. 12 - (l) Angajarea de personal se face pe posturile vacante numai prin concurs, examen sau interviu, pe criteriul verificarii aptitudinilor profesionale ~i personale pentru functiile ~i meseriile prevazute in Nomenclatorul de functii ~i meserii al agentului economic. (2) Nomenclatorul de functii ~i meserii va face obiectul unei anexe la CCM incheiat la agentul economic ~i va fi reactualizat ori de dUe ori va fi necesar .

Art. 13 - (1) Angajarea de personal se face tara discriminare direcm sau indirecm pe criterii de sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, varsm, apartenenta nationala, rasa, culoare, etnie, religie, optiune politica, origine sociala, handicap, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta ori activitate sindicala. (2) In masura in care nu exista in tara forta de munca de cetatenie romana disponibila si calificata corespunzator, pot fi angajati pentru anumite et au lucran' cetateni straini si apatrizi, conform prevederile legale,

~'<>

~ .
o '"

"'<c,

~':~,_

..

c:.
.

.
.

Z .. ~.

/~\f>.. S'tvD~

// ,/ ,Q::

\,,~

..,

II~'
\\
.
1'\

(,r

;1,
.

I
1

"',"',,0

":V.-VOM ,,')"~/ ::..::---

~\"/..\.

e.

$'-9 c,-<" ~'Y 1\1 E\...2. ' ." ~., 0

(J
<' ~\ \l ".

~ tl-

CCM GRUP DE UNITATI 2009

CAPITOLUL II

(3) Candidatul trebuie sa cunoasca limba romana pe care sa 0


foloseasca in cadrul sarcinilor sau relapilor de serviciu.

Art. 14 - (1) Angajarea de personal ~i incheierea contractelor individuale de munca se face de angajator, cu respectarea dispozipilor in vigoare ~i a prevederilor contractului colectiv de munca,' de regula pe durata nedeterminata ~i, prin exceppe, pe durata determinata, in limita posturilor vacante. (2) Contractele individuale de munca se incheie in scris, in limba romana, cate un exemplar pentru fiecare parte, prin grija angajatorului. (3) Contractul individual de munca va cuprinde cel pupn clauze generale ~i clauze specifice conform modelului orientativ de la Anexa Dr.2. (4) Posturile vacante si conditiile de ocupare vor fi anuntate la sediile agentilor economici si comunicate prin mijloace de informare mass-media.

Art. 15 - Conditiile minime de studii sunt cele prevazute nomenclatorul de funcpi ~i meserii al fiecarui agent economic.

in

Art. 16 - Modul de organizare ~i des:ta~urare a concursului, examenului sau interviului se stabile~te prin contractul colectiv de munca incheiat la nivelul agentului economic.

Art. 17 - (1) Pentru angajarea in munca personalul trebuie sa aiba varsta minima de 16 ani implinip ~i studiile generale obligatoriu terminate. (2) - Pentru activitatile ~i locurile de munca cu conditii grele, vatamatoare sau periculoase, varsta pentru angajare va fi de minimum 18 ani.

Art. 18
candidapi
{' a ~.,,,. f-A"t,
"'.
'
. . I

(1) Inainte de admiterea la concurs, examen sau interviu,

vor fi supu~i unui examen medical complet, care va stabili daca

~'~. ":'; C.~ ) '2'/. ~ (~ \t "f:~ ) ~: ~ .y


.N"",,,,: .
..

<~?:.I fV'

F'~~'

este apta medical pentru activitatea sau locul de munca unde urmeaza
Z,~~t w
1

,,-'. ..

';;;"L

'1

,::'~/

~~ 'P-. St,'VD ~\~I(,


' ~' f!J :I.J.J

:~/','_:J ~:." ". X'"" "./

.'.e ."'\.~.~/
~./
.

""

I"'
'-"1("

'

\\ * ~ '

'.

Y"

\ ~*
.

lJ.

IE if'" ~ r',,~. I
.

~-'\ ~0't

:1.

~ ,,-

>',,:::0 EL c""F --,---:..~

~ ~

CCM GRUP DE UNITATI 2009

CAPITOLUL II

(2) Pentru anumite functii i meserii, care vor fi stabilite la nivelul agentului economic, este necesara i testarea psihologica. Art. 19 - Angajarea candidatilor reuiti la concurs, examen sau interviu se va face de catre conducatorul agentului ~conomic, in baza unui contract individual de munca semnat de ambele parti.

Art. 20 (1) Fia postului sau fia zonei de deservire se intocmete de


angajator i este anexa a contractului individual de munca. (2) Fia va cuprinde obligatoriu atributiile i principalele operatii din cadrul sarcinilor i indatoririlor ce revin salariatului, corespunzator locului sau de munca i postului ocupat, ce cad in raspunderea sa directa, precum i cele prevazute in legislatia nationala i reglementarile in vigoare ale agentului economic in domeniul securitatii i sanatatii in munca i al protectiei mediului. Aceasta va fi prezentata angajatului inainte de semnarea contractului individual de munca.

Art. 21 - In cazul in care, pentru ocuparea unui loc de munca, vor fi mai multi candidati cu rezultate sensibil egale, obtinute in urma evaluarii conform Regulamentului de concurs stabilit de unitate, la angajare se va tine cont, de urmatoarea ordine de preferinta : a) salariatul deja angajat la agentul economic la care da concurs, examen sau interviu pentru alta functie~ b) copiii, orfanii sau vaduvele, dupa caz, ai unor foti salariati care i-au pierdut capacitate a de munca sau au decedat in urma unor accidente suferite in cadrul agentului economic~ c) orfanii sau vaduvele fotilor salariati ai agentului economic~ d) alte criterii privitoare la surse de venit stabilite in contractele colective de munca subsecvente.

2 - (1) Nu se admite participarea la concurs, examen sau interviu, in ~ 'ajarii : &~'f>.. S1tv{)~
,>p~ ')'-"),;,

~.

~.
. .

0 f5';.7.: (~ ~\/, 2. u'


.

'Q

/~J't:.

/e."",

'}7'

, ~

.'

/ ~~., ~/ ~/ /

,\;,0'..<;> "-:.~h10El't:.(,

",'<'

~~

f)

~~,

CCM GRUP DE UNITATI 2009

CAPITOLUL II

a) persoanelor asupra car-ora instanta a pronuntat interdictia de exercitare a profesiei, temporar sau detinitiv; b) persoanelor care au avut contractul individual de mundi desfilcut pentru grave abate~ disciplinare. (2) - Nu se admite participarea la concurs, examen sau interviu in vederea angajar-ii cu Contract Individual de Munca pe durata nedeterminata, a persoanelor care indeplinesc conditiile de inscriere la pensie pentru munca depusa ~i limita de varsta.

Art. 23 - (1) Persoanele care candideaza la angajarea pe un post de executie sau conducere, vor completa 0 dec1aratie din care sa rezulte daca se incadreaza sau nu intr-una din situatiile expuse la art. 21 ~i 22. (2) - Candidatului declarat reu~it i se va incheia Contract Individual de Munca numai dupa ce a prezentat, in termen de maxim 20 de zile calendaristice, acte doveditoare din care sa rezulte ca nu este patron sau asociat la tirme inregistrate legal. (3) - In cazul in care, dupa angajare, dec1aratia pe proprie raspundere de la alin. (1) ~i (2), se dovede~te ca este falsa, Contractul Individual de Munca al respectivei persoane va inceta pe motiv disciplinar.

Art. 24 - (1) Se pot angaja tara examen sau concurs fo~tii salariati ai agentului economic care au fost concediati pentru reducere de activitate, sau cei pensionati temporar ca urmare a pierderii capacitatii de munca ~i care revin pe acelea~i functii / meserii sau unele echivalente in termen de cel mult 2 ani de la desfacerea contractului de munca sau pensionarea temporara, daca numiirul solicitantilor care se incadreaza in prevederile prezentului articol nu este mai mare decat numiirul posturilor. (2) In cazul in care numiirul solicitantilor din aceasta categorie
depa~e~te numiirul posturilor, se va organiza concurs intre ace~tia.

Art. 25 - (1) Contractul individual de munca va ti incheiat cu clauza de durata de pana 1~~;::J~i, conform legii, cu exceptia celoY'1mre au /~J>~a~
,

"

...," .. .,'
'

.-.\';"""'"!.~i .. '",.,
.. ''''"''1)0 '''d., . .
'.

' '" "4"

~. :::./
'%. ('1\

.
i

.. . .

':'''' '. ""~/

, 1 !:
_

~" Q:-' ..1./.;"


'f Q LlJ

/~\p.. \

S/ND/~ 0...,," "


."...

C:;;/
/

,0

;!

\. '

1LL
/,

If:

-\ ~

'i~

,.;-;}. .

C:.

~.

,. . . '/'\.'<'

\\

'-:-.. (:' ,<,,'<// "'~~A1 0 E L~/. ''::''~

!J

'" 9 A:'I.

*~

#11<

"xII

CCM GRUP DE UNITATI 2009

CAPITOLUL II

intrerupt activitatea pentru care sunt angajati mai putin de 2 ani din motive
neimputabile lor. (2) in perioada de proba, ~eful ierarhic va acorda calificative ~i aprecieri lunare asupra comportamentului s~ariatului, sub aspectul disciplinei la locul de munca, calitatii lucrarilor executate si initiativei. (3) De aceste calificative se va tine seama la renegocierea clauzelor salariale din contractul individual de munca ce se va face la sffir~itul perioadei de proba.

Art. 26 - (1) Pe durata perioadei de proba, salariatul se bucura de toate drepturile ~i are toate obligatiile prevazute in legislatia muncii, in contractul colectiv de munca aplicabil, in Regulamentul intern ~i in Contractul Individual de Munca. (2) Pe durata perioadei de proba, Contractul Individual de Munca poate inceta, cu acordul paqilor. (3) La sffir~itul perioadei de proba, tinandu-se seama de calificativele lunare obtinute ~i de rezultatul testarii finale, se va renegocia contractul individual de munca pentru postul pentru care a fost incheiat sau pentru cel corespunzator rezultatelor obtinute; daca acest lucru nu este posibil, contractul individual de munca poate inceta la initiativa oricareia dintre paqi.

Art. 27 - (1) Contractul individual de munca poate fi modificat prin acordul paqilor sau cu titlu de exceptie, unilateral, de catre angajator, numai in cazul ~iin conditiile stabilite de lege. (2) Refuzul salariatului de a accepta 0 modificare a clauzelor referitoare la durata contractului, locul muncii, felul muncii, conditiile de munca, salariu, timpul de munca ~i timpul de odihna, nu da dreptul angajatorului de a proceda la desfacerea unilaterala a contractului individual de munca pentru acest motiv, cu exceptia cazurilor prevazute de lege.

! /-\ ~}fA

/;

t!

CCM GRUP DE UNITATI 2009

CAPITOLUL II

Art. 28 - (1) Salariatul poate fi delegat in afara locului sau de munca, in aceea~i localitate sau in alte localitap , pentru indeplinirea unor sarcini de serviciu corespunzatoare atributiilor proprii. (2) Durata de delegare poate fi d~ cel mult 60 de zile consecutive ~i, cumulat, nu poate depa~i 120 de zile pe an calendaristic. (3) Pe durata delegarii in alte localitap, in afara salariului ~i a celorlalte drepturi prevazute in contractul individual de munca, salariatul mai are dreptulla : diurna in valoare de 45%-65% din salariul sau de baza zilnic brut, calculat la numarul de zile lucratoare ale lunii respective, pe durata deplasani, dar nu mai putin de 10% din valoarea salariului minim pe unitate. Cuantumul diurnei va fi diferenpat prin criterii specifice in contractele colective de munca la nivele inferioare; decontarea cheltuielilor de cazare la unitati hoteliere de maximum patru stele; in cazul in care cazarea delegatului nu poate fi dovedita cu acte justificative, decontarea se face in cuantumul stabilit prin contractul colectiv de munca la agent economic; decontarea cheltuielilor de transport se face in baza documentelor justificative, corespunzator categoriei mijlocului de transport, distantei ~i clasei; decontarea cheltuielilor de transport, in cazul in care deplasarea se face cu autoturism particular, se va face conform prevederilor negociate la nivel de contract colectiv de munca la agent economic. (4) Contractele colective de munca incheiate la nivele inferioare pot sa prevada ~i alte situatii in care se deconteaza cheltuielile de transport la deplasarea in aceea~i localitate.

Art. 29 (1) - Deta~area poate fi intre unitatile / subunitatile agentilor economici nominalizati in Anexa 1.
;1.' '-. ,,:.. \f>.. SIND

/0

/J<t

LL . foS.-. * 1 '. \\* /~ 2 ~'< "~~~Mr., ~El~C-<"~


.

::::=--'.

"1'('

\ y

.12

<y~
\

CCM GRUP DE UNITATI 2009

CAPITOLUL II

(2) Deta~area poate fi dispusa pe 0 perioada de cel mult I an. In mod exceptional, perioada deta~arii poate fi prelungita pentru motive obiective ce impun prezenta salariatului la angajatorulla care s-a dispus deta~area, cu acordul ambelor paqi, din 6 in 6 luni. (3) Pe durata deta~arii intre agentii economici , salariatul beneficiaza ~i de 0 indemnizatie de 20-65% din noul salariu de baza negociat, dar care sa nu reprezinte mai putin de 65% din salariul mediu de baza zilnic pe unitatea la care este detasat. (4) Alte obligatii ~i drepturi determinate de deta~are sunt reglementate in Contractul Colectiv de Munca la nivel de agent economic. (5) In cazul in care salariatul motiveaza refuzul deta~arii, organismul paritar constituit conform contractului colectiv de munca la nivelul agentului economic, se va pronunta, in urma unei analize, asupra temeiniciei motivelor invocate care indreptatesc sau nu refuzul deta~arii.

Art. 30 - (1) Persoana deta~ata i~i mentine functia ~i toate drepturile avute la data deta~arii. (2) Daca la locul deta~arii, drepturile echivalente au nivele mai mari sau se acorda ~i alte drepturi, salariatii deta~ati beneficiaza de acestea. (3) Salariatul deta~at in alta localitate are dreptul ~i la rambursarea cheltuielilor de transport ~i cazare in conditii de confort corespunzatoare, asigurate de agentul economic la care se efectueaza deta~area, in conformitate cu dispozitiile legale. (4) In cazul deta~arii salariatilor la agenti economici, altii decat semnatarii prezentului contract, ace~tia vor beneficia de drepturile prevazute de lege, precum ~i de alte drepturi pe care Ie vor negocia cu agentul economic respectiv.

Art. 31 - Revenirea din deta~are se face pe acela~i post sau functie avute anterior deta~arii, cu drepturile ce i se cuvin, actualizate.
rA..~

lif1\ \
Y~
.. ~'t.?:1Y . .~-+; .

l'c.;

~~\-;;;}'IJ/
lL
lJ.J

()/~
'")1

~$). ;., J""


!

('"

( \\*.
\'"

f5;:r.
4A ~

:'~I
_,0// 12

j/

$ ,;//// . ',./ 9"

;'

,\~fiY

~j/

2 -~ _ _
.-

:I~

CCM GRUP DE UNITATI 2009

CAPITOLUL II

Art. 32 - Pot fi angajate pe posturile celor deta~afi in conditiile contractului colectiv de mooca, persoane cu contract de munca pe durata
determinata, acesta incetand la revenirea titularului.

Art. 33 - Salariatul deta~at la cererea sa nu beneficiaza de drepturile privind deta~area prevazute in prezentul contract colectiv de mooca la art. nT.29 (3).

Art. 34 - (1) Contractul individual de mooca se poate suspenda, prin acordul pATtilor,sau in cazurile prevazute de lege in mod expres. (2) In cazul in care activitatea a fost intrerupta din motive tehnice, salariatii nu pot fi considerati cu contractu! de mooca suspendat.

Art. 35 -Mamele care intrerup activitatea pentru cre~terea copilului in varsta de pana la 2 ani, cre~terea copilului cu handicap pana la implinirea varstei de 3 ani sau pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani, la revenire vor fi incadrate pe acela~i post sau pe posturi echivalente.

Art. 36 - Statutul contractului de munca al salariatului care i~i desfil~oara activitatea in strainatate va fi reglementat la nivelul agentului economic.

Art. 37 - Incetarea contractului individual de mooca poate avea loc de drept, cu acordul pATtilor- la data convenita, din inifiativa ooeia din PATti,sau la expirarea termenului ("mcazul in care a fost incheiat pe durata determinata), in conditiile legii ~i ale prezentului contract colectiv de munca.

Art. 38 - Situafiile in care contractul individual de munca poate inceta din im~~t.iyaagentului economic soot :
.-.'" <;.,:--,. ." '-' .,' .-~::," :,""..

/~/
I~.
~ ,~.
,

':C~(

\'
r'
.~._:.,:~_J

'iz ~
,.-'"

A. Pentru motive care tin de


\':\~~~ (\ ~'f Q ~\ ~(j ')7'
'

./ ,f! .J

(;~;'

I.
3

,/"/
../

:;:

foS \~*'

.~.
~

\~--"
',0', -

2
,

~~~?ELt~~+
::::.~;.::::;.;::-_...

f) fI
~
'

-j

jilt.

~~;/

CCM GRUP DE UNITATI 2009

CAPITOLUL II

a) exista dovezi ca salariatul nu mai corespunde din punct de vedere


profesional postului in care a fost incadrat ~i nu a acceptat trecerea intr-o alta munca corespunzatoare competentei dovedite; b) salariatul sav3r~e~te 0 abatere grava sau incalca in mod repetat obligatiile sale de munca, inclusiv normele de comportament in unitate; c) in cazul in care salariatul este arestat preventive pentru 0 perioada mai mare de 30 de zile, in conditiile Codului de procedura penala; d) salariatul este condamnat definitiv pentru 0 infractiune in legatura cu munca sa, atunci cand condamnarea 11face necorespunzator postului pe care 11detine; e) f) concurenta neloiala dovedita; in cazul in care, prin decizie a organelor competente de expertiza medicala, se constata inaptitudinea fizica ~i/sau psihica a salariatului, fapt ce nu permite acestuia sa i~i indeplineasca atributiile corespunzatoare locului de munca ocupat; in cazul in care salariatul indepline~te conditiile de V3rsta standard ~i stagiu de cotizare ~i nu a solicitat pensionarea in conditiile legii.

g)

B. a)

Pentru motive care nu tin de persoana salariatuilli : agentul economic ~i reduce personalul prin desfiintarea unor posturi de natura celui ocupat de cel in cauza, ca urmare a reorganizarii sau restrangerii activitatii; agentul economic i~i muta sediul in alta localitate, lar salariatul incadrat nu accepta sa 0 urmeze. i/ // ~,;/ /l/t-/

b)

~Y

/14

CCM GRUP DE UNITATI 2009

CAPITOLUL II

In cazurile prev3zute la punctul A -lit. a) ~i lit. f) ~ipunctul B lit. b), angajatorul are obligatia de a-i propune salariatului alte locuri de munca vacante in unitate, compatibile cu pregatirea profesionala sau, dupa caz, capacitatea de munca stabilita de medicul de medicina muncn.

Art. 39 - (1) In cazul in care unitatea este in situatia de a opera reduceri de personal prin concedieri colective, ca urmare a proceselor de restructurare, reorganizare, inchidere operationala partiala sau totala a activitatii, sau
lichidare, se va proceda astfel :

I.Angajatorul va anunta in scris sindicatul cu privire la numarul ~i structura posturilor pe care intentioneaza sa Ie reduca, asupra motivelor ce stau la baza reducerii numarului de salariati, precum ~i a eventualelor posibilitati de redistribuire a acestora. AnuntuI se va face astfel : cu 120 de zile calendaristice inainte, in cazullichidarii; ,cu 90 de zile calendaristice inainte, in situatia inchiderii operationale totale pe perioada detenninata sau in cazul schimbarii sediului agentului economic in alta localitate; cu 60-90 de zile calendaristice inainte, daca reducerea se datoreaza reorganizarii activitatii integrale a agentului economic, inchiderii operationale parfiale sau reorganizarii, in functie de marimea ~i amploarea actiunii; cu 60 de zile calendaristice inainte, daca reducerea se datoreaza reorganizarii unor compartimente ale agentului economIC. Angajatorul are obligatia ca in interiorul perioadelor prev3zute mai sus, cu cel putin 45 de zile calendaristice anterior emiterii deciziilor de concediere, sa inainteze sindicatului corespondent, notificarea prevazuta de lege, care va avea cel putin continutul definit de aceasta. 2. In aceasta perioada angajatorul se obliga sa intreprinda simultan, urmatoarele actiuni :

a) sa identifice ~isa valorifice posibilitatile de redistribuire a salariatilor, in imul rand in cadrul agentulu' ec nomic.
,

&:\\A
((.<1

S/l'v~.

////f<J'

~~
2
,

.>

\\~
"

FoS.1'.
,

\\/,

' \(.'~ '

c""oitOELtC~

?
~
'

:~
't,

'

~ /' '
.

~~
,

.rl /
\

ff t%/

"

f'

'

'"

Lr

CCM GRUP DE UNITATI 2009

CAPITOLUL II

Aceasta identificare ~i valorificare este 0 conditie de validitate a incetarii contractului individual de munca; b) daca posturile astfel identificate 0 necesita, angajatorul va asigura participarea prioritara a persoanelor al caror contract individual de munca urmeaza sa fie desflicut, la cursuri de
formare profesionala.

Informatiile legate de masurile ce se preconizeaza ~i demersurile flicute de patron in vederea realizarii punctelor "a" ~i "b" vor fi aduse la cuno~tinta sindicatului. (2) In cazul in care procesele urmate de disponibilizari de personal se desfli~oara etapizat, termenele ~i obligatiile prevAzute la aliniatul (l) vor fi respectate pentru fiecare etapa. (3) La nivelul asociatiei patronale semnatare, cu sprijinul agentilor economici din Anexa 1, se va organiza 0 banca de date referitoare la piata intema a fortei de munca din grupul de unitati, la care vor avea acces ~i federatiile sindicale parte in contract. (4) Programele de restructurare, reorganizare se vor aplica cu respectarea sigurantei in exploatarea ~i functionarea instalatiilor, a normelor de securitate a muncii ~i a normelor de munca.

Art. 40 - (l) In cazul incetarii contractelor individuale de munca pentru motive care nu tin de persoana salariatului, angajatorul are obligatia de a in~tiinta in scris sindicatul asupra motive lor care determina masura (dificultati economice, transforman tehnologice, reorganizarea unor activitati). In~tiintarea se face cu minimum 15 zile inainte de emiterea deciziilor de concediere ~i va preciza masurile compensatorii propuse in baza prevederilor legale ~i ale contractului colectiv de munca. (2) In cazurile prevAzute la alin. (1), desfiintarea postului trebuie sa fie efectiva.

CCM GRUP DE UNITATI 2009

CAPITOLUL II

38, pct.B, litera b), precum ~i in situatiile avute in vedere la art. 38, pct.

literele a) ~it), angajatorul este obligat sa acorde un preaviz de minimum 20 zile lucratoare.
(2) -in cazulincetarii de drept a contractului individual de munca, ' nu se acorda preaviz. (3) Termenul de previz nu poate incepe decat in ziua lucratoare urmatoare zilei in care salariatul a primit efectiv in~tiintarea scrisa de la angajator.

Art. 42 - In perioada de preaviz, salariatii beneficiaza de minimum 10 zile libere platite care, la cerere, pot fi acordate prin cumul.

Art. 43 - (1) Salariatii concediati pentru motive care nu tin de persoana lor, beneficiaza de masuri active de combatere a ~omajului, in conditiile prevazute de lege ~i de contractul colectiv de munca aplicabil, in care se va prevedea un pachet compensatoriu continand ~i 0 indemnizatie de concediere. (2) in cazurile incetarii Contractului Individual de Munca prin concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului, prin CCM la nivel de unitate, se vor stabili valorile concrete ale ajutoarelor de concediere, in functie de vechimea in munca, astfel:

-pentru 0 vechime intre 61uni si 5 ani: 6 salarii medii nete pe unitate;


- pentru 0 vechime intre 5 ani si 15 ani: 9 salarii nete medii pe unitate; - pentru 0 vechime de peste 15 ani: 12 salarii medii nete pe unitate;
Salariul mediu net pe unitate se determina ca medie pe ultimele 3 luni inaintea concedierii.

.~
'J

~Jre9Q~~~Ctlva de dispomblhzare.
... . .

~~
).,,,;'"

Art. 44 - Salariatii care au fost disponibilizati si au beneficiat de plati compensatorii, la eventuala reangajare in unitate vor restitui diferenta dintre F~11lpe?SatOrii .acor~~~ si valoarea platilor compensatorii cuvenite pe
'_

1f' \'7
\'7 . 'I, ..

\j
J

.. ~~:\'-'1~ p . .. ,/ _~:',~'. . . , "J .

. ~ 1>..."i' .

~;; ';~...

'7\'

. :;:1 . .' I".. !

'~~:~\.,.'
"

iLL

! I.J.J

I/Q

~~ /~
J-~'
". .

D<. \ -p \\
("
\

J7<\

~.

\*~

Fo~:f.
~

~, <0

-~ 0" ~,.OELEC~

'=

~ fI
'"

,,1}17

<. ~

~.,11<
.

1/1

.f

//
\
.

1/

.(1

.~

CCM GRUP DE UNITATI 2009

CAPITOLUL II

In cazul in care platile compensatorii au fost acordate lunar, acestea vor fi sistate la data reangajarii.

Art. 45 - (1) Aplicarea efectiva a reducerii de personal, dupa reducerea posturilor vacante, de natura celor ce se desfiinteaza, se va face prin desfacerea contractelor individuale de munca, in urmatoarea ordine obligatorie :

a) contractele individuale de munca ale celor care cumuleaza mai multe functii in baza unor contracte individual de munca;
b) contractele individuale de munca ale celor care cumuleaza pensia pentru limita de varsta cu salariul; c) contractele individuale de munca ale celor care indeplinesc conditiile de pensionare pentru limita de varsta ~i stagiul complet de cotizare; d) contractele individuale de munca ale salariatilor care sunt patroni sau asociati la fmne inregistrate legal; e) contractele individuale de munca ale celor care se incadreaza in criteriile stabilite de art. 21 alin.(l), punctul d). (2) Daca dupa aplicarea masurii desfacerii contractelor individuale de munca persoanelor care se incadreaza in prevederile aliniatelor precedente, numiirul de posturi ce urmeaza a fi desfiintate nu a fost acoperit, pentru restul vor fi avute in vedere urmatoarele criterii minimale :

a) daca aceasta masura ar putea afecta ambii soti care lucreaza la acela~i agent economic, se va putea desface contractul individual de munca doar unuia dintre ei, conform optiunii acestora;
b) masura sa nu afecteze mai intai persoanele care au copii in intretinere; c) salariatul care este unic intretinator de familie.

(3) La situatii similare se va tine cont de aprecierea asupra 'activitatii salariatului.


/Q' :UJ
i/ v.<f

~~ f/;:\ \ J>-S Itv ~'''''~ Ir,


'-f
!f::: C

"

! LL ~

~*, & " \\-"0' ,~11> <t ~"-~OEl~C'"

,. r o,~.
-,

" ')7' *

~
II

~~

18

g~ /;/\ ~;jl I)I


~ ,{x ,7f-L{

CCM GRUP DE UNITATI 2009

CAPITOLUL II

Art. 46 - Nu se pot desface contractele individuale de mundi pe motive


care nu tin de persoana salariatului, celor care au mai putin de 3 ani paml la pensionarea pentru limita de V3.rsta.Exceptie fac cazurile prevazute la art. 38, punctul A litere b),c),d),f) ~ipunctul B litera b).

Art. 47 - Contractul individual de munca nu poate inceta din initiativa agentului economic,in cazul in care persoanele se afla in urmatoarele situatii : a) deta~are (in cazul motive lor disciplinare, in prealabil se dispune incetarea deta~arii); b) pe durata incapacitapi temporare de munca, stabilita prin certificat medical conform legii; c) pe durata concediului pentru carantina;

d) pe durata in care femeia salariata este gravida, in masura in care angajatorul a luat cuno~tinta de acest fapt anterior emiterii deciziei de concediere; e) pe durata concediului de matemitate;

f) pe durata concediului pentru cre~terea copilului in v3.rsta de pana la 2 ani, sau in cazului copilului cu handicap pana la implinirea v3.rstei de 3 ani; g) pe durata concediului pentru ingrijirea copilului bolnav in v3.rsta de pana la 7 ani, sau in cazul ingrijirii copilului cu handicap, conform legii; h) pe durata exercitarii unei functii in cadrul unei autoritati executive, legislative, judecatore~ti ~i pe durata exercitarii unei functii eligibile intr-un organism sindical, cu exceptia situatiei in care concedierea este dispusa pentru 0 abatere disciplinara grava sau pentru abateri disciplinare repetate ~i in conditiile respectarii contractului colectiv de munca; pe durata efectuarii concediului de odi
IQ

1'f

g:fi;:;~
FoS.
.

1//
/J,/

/0

Iff ~

__
.

>;-

\\,
.
IJ

r\
*

\\..

Me

19

\~L' ~1?OELEC~ ~--:;::;:"

:2

_,0"//

~;;

j );1//It I(
.
'/
/

9/ J/

'.

CCM GRUP DE UNITATI 2009

CAPITOLUL II

Art. 48 - In cazul in care masura desfacerii contractului de munca din motive care nu tin de persoana salariatului ar afecta un salariat care a urmat 0 forma de calificare sau de perfectionare a pregatirii profesionale ~i a incheiat cu agentul economic un act aditionalla contractul de munca, prin care s-a obligat sa presteze 0 activitate pentru acesta 0 anumita perioada de timp, administratia nu-i va putea pretinde acestuia despagubiri pentru perioada ramasa nelucrata pana la implinirea termenului.

Art. 49 - Desfacerea contractului individual de munca din initiativa agentului economic, indiferent de situatie, se face cu consultarea sindicatului din care sa rezulte ca s-au respectat clauzele contractului colectiv de munca.

Art. 50 - (l) Incetarea contractului individual de munca din initiativa salariatului, se va face prin demisie, in forma scrisa. (2) Salariatul are dreptul de a nu motiva demisia. (3) Termenul de preaviz nu poate fi mai mare de 15 zile calendaristice pentru salariatii cu functii de executie, respectiv de 30 zile calendaristice pentru functii de conducere. (4) Pe durata preavizului contractul individual de munca continua sa i~i produca toate efectele.

Art. 51 -Incetarea contractului individual de munca prin acordul paqilor, nu presupune preaVlZ.

Art. 52 - (1) Litigiile intre salariati ~i agenti economici in legatura cu executarea, modificarea, suspendarea sau incetarea contractului individual de munca, sunt considerate conflicte de drepturi. (2) In scopul solutionarii anticipate, prin contractele colective de .:in~~a incheiate la nivele inferioare se vor stabili modalitati de conciliere a W1or~tf~1 de litigii.

hi.'

ff?~ J/
~ !
1,l<J :LL

/0:-'

,tJ/ 1/

~*,

f};.
:2

;.

--

J7 (' y<

;/\

~-{t ~~?ELE-C,\<0
""=;:;~:/-

{I
V""

* ~ 20

I,~

CCM GRUP DE UNITATI 2009 CAPITOLUL III

CAPITOLUL III

CONDITII DE MUNCA, SECURITATE SI SANA TA TE IN

MUNCA

Art. 53 - (1) Partile se obliga sa depuna eforturile necesare pentru institutionalizarea unui sistem organizat avfu1ddrept scop ameliorarea continua a conditiilor de munca. (2) Dispozitiile prezentului capitol se completeaza cu dispozitiile legii speciale, ale CCM aplicabil, precum ~i cu normele ~i normative Ie de sanatate ~i securitate in munca. (3) a) Angajatorul are obligatia sa ia toate masurile necesare pentru protejarea vietii ~i sanatatii salariatilor.

b) Angajatorul are obligatia sa asigure securitatea ~i sanatatea


salariatilor in toate aspectele legate de munca.

c) Daca un angajator apeleaza la persoane sau servicii exterioare, aceasta nu 11exonereaza de raspundere in acest domeniu. d) Obligatiile salariatilor in domeniul securitatii ~i sanatatii in munca nu pot aduce atingere responsabilitatii angajatorului.

e) Masurile privind securitatea ~i sanatatea in munca nu pot sa determine, in nici un caz, obligatii financiare pentru salariati. (4) in scopul realizarii prevederilor alineatelor precedente, angajatorulraspunde de :
.c

evaluarea ~i combaterea riscurilor la sursa~

evidentierea riscurilor ce nu pot fi evitate ~i instruirea corespunzatoare a salariatilor~ stabilirea specifice~ instructiunilor, tehnologiilor ~i normelor ."ual de

dotarea corespunzatoare
. ,,,'

--prot ectie~

..,,,y
"',

~
(]. \\~ * \\/~
.

-~
S/N!)~

/",,\1\ j/ -\.. ?; ~I

I,.., ~1' ~\

frS...-2

~.~
* 1121

_iJ/J

~~

;j 1t1

1\

/l; I

CCM GRUP DE UNITATI 2009

CAPITOLUL III

organizarea Comitetului de sanatate ~i securitate in munca (CSSM); creearea conditiilor necesare desfii~urarii activitatii CSSM, conform atributiilor prevazute in lege ~i corespunzator volumului activitatii; planificarea prevenirii riscurilor profesionale; elaborarea ~i aplicarea altor masuri specifice agentului economIC. (5) Salariatii au obligatia de a avea in grija propria sanatate ~i securitate, precum ~i pe aceea a altor perSOane ce pot fi afectate de actiunile lor in timpul de lucru, in care scop sunt obligati sa respecte toate prevederile normelor, instructiunilor ~iregulamentelor elaborate in acest sens.

Art. 54 - In vederea stabilirii masurilor minime concrete, vizand conditiile de munca, partile vor tine seama de urmatoarele principii de baza : a) masurile preconizate sa vizeze, mai intai, ameliorarea reala a conditiilor de munca ~i, numai daca acest lucru nu este posibil, sa se procedeze la compensari bane~ti, sau de alta natura; b) masurile pentru ameliorarea conditiilor de munca se elaboreaza impreuna cu reprezentantii sindicali, incheindu-se anexe speciale la contractele colective de munca; acestea vor cuprinde programe, surse de finantare, raspunderi ~i termene concrete. Urmarirea realizarii lor se face prin CSSM; c) prioritatea masurilor de protectie colectiva fata de masurile de protectie individuala.

Art. 55 - (1) Normele de munca, normele sau normativele de personal, precum ~i oricare alte reglementari interne, cu referire la raporturile de munca, VO~l.tc. A,;bilit e ~i apl~cate c~ acordul ~indicatului. Acestea vor face obiectul unor
,ex~
,

) '" ""'~ I;;. i '--i { >-'. \0 f:'J \ ), 2~~" . I}i/ \> /


, ,

'r;;; o ~

V'.II''-'

.,5'0

~
~-

,..
,

mchemt la myel de unitate.

,./

",c. 'v' \ >;a.

'\1;3;,,; "./
.

~\j ~ .00t\iV,:",~

./.."",'

~.~. /-.

.;5'"'/
, ,

"

% ,

"

..','

"" (j) ~<~ : LL ~ t' I\ r,~. I. -It11 \ < U'" ,.. '< v 2 ~ \'*/'--

r
'-~.
,

\f>.. SllvO

I" \\ ~>' '-

:J

-;

-e.

'~~--1 ~~OELtC/~ ~~..

,,'/-

f/

ill

j~
Iff

~// , 11[[(

CCM GRUP DE UNITATI 2009

CAPITOLUL III

(2) Activitatea de normare a muncii se refera la toate categoriile de salariafi ~i se bazeaza pe tehnicile normarii muncii. Ea se desta~oara ca un proces continuu, in permanenta concordanta cu schimbarile ce au loc in organizarea ~inivelul de dotare tehnica al muncii. (3) In cazul in care normele de munca ~i, dupa Caz' normele ~i normativele de personal existente devin necorespunzatoare, la solicitarea angajatorului sau a sindicatului, acestea trebuie modificate rara ca aceasta sa conduca la diminuarea veniturilor salariafilor in cazul realizarii lor.

Art. 56 - (1) Sindicatele vor prezenta conducerii agentului economic toate observafiile privind conditiile de munca, securitatea ~i sanatatea muncii, normele de munca ~i atributiile de serviciu. (2) In cazul in care exista divergente cu privire la stabilirea normelor de munca sau a normative lor de personal, la cererea oricareia dintre paqi se va apela la 0 expertiza tehnica efectuata de experti desemnati de ambele paqi. Concluziile expertizei tehnice sunt obligatorii pentru paqi. (3) Cheltuielile ocazionate de solutionarea divergentelor cu privire la modificarea normelor de munca, vor fi suportate de catre angajator, pentru prima solicitare a sindicatelor.

Art. 57 - Necesarul de personal se va stabili raportand volumul activitatii la durata timpului normal de lucru ~i la normele de munca.

Art. 58 - In toate cazurile in care munca este efectuata intr-un ritm impus, colectiv sau individual, determinat de procesul tehnologic, in normele de munca se includ ~itimpi de refacere a capacitatii de munca.

a.
1RONA.1:

Art. 59 - (1) Angajatorul va actiona permanent pentru prevenirea telor de munca ~i a imbolnavirilor profesionale, stabilind ~i aplicand
~

~~
~ , '"
~
.>

cest sens.
~ ~

"\

ID ~~
,.",:.,:,,?)\,'J'\.yli!.

~ ~ ~'.
. ..
-

{j
0'

,,:,\\p., Sltv{)l.~ 0

_~

\
f<,~

p. ,fJ
.

,III

'<I

\\~ f
\\/'('
""<

. . _~ .
"

.~.i. ' "i " ":.<'Vt:L'-h" 11 ~.


-110El~C

1123

. ~

~~
I,.
,.
I.

/; \

CCM GRUP DE UNITATI 2009

CAPITOLUL III

(2) Angajatorul are obligatia sa asigure toti salariatii pentru risc de accidente de munca ~iboli profesionale, in conditiile legii. (3) Angajatorul va aloca fondurile necesare pentru dotarea corespunzatoare, urmarindu-se mecanizare~ ~i automatizarea proceselor de productie in vederea reducerii efortului fizic al salariatilor ~i asigurarii securitatii muncn.

Art. 60 - Raspunderea pentru asigurarea ~i realizarea masurilor de securitate ~i sanatate in munca ~i de protectia mediului inconjurator 0 au cei ce organizeaza, conduc, coordoneaza ~i controleaza procesele de productie, iar raspunderea pentru respectarea acestor masuri 0 au toti salariatii.

Art. 61' - Activitatile vizate in prezentul capitol sunt considerate parte integranta a procesului de productie, pentru evitarea accidentelor tehnice ~i umane, imbolnavirilor profesionale, a poluarii zonelor de lucru ~i a mediului inconjurator, ca 0 garantie a obtinerii unor rezultate economice bune.

Art. 62 - (1) Angajatorul va asigura, pe cheltuiala sa, cadrul organizatoric pentru instruirea, testarea ~i perfectionarea profesionala a salariatilor, cu privire la normele ~i instructiunile de securitate ~i sanatate in munca, precum ~i a celor de protectia mediului. (2) Instruirea se realizeaza periodic, prin modalitati specifice stabilite de comun acord de catre angajator, impreuna cu comitetul de securitate ~i sanatate in munca ~i cu sindicatul. (3) Masurile specifice, periodicitatea controalelor, metodologia de control, obligatiile ~i raspunderile vor fi in conformitate cu reglementarile in vigoare ~i instructiunile proprii ale agentului economic. Timpul afectat acestor activitati se include in timpul de munca ~i este salarizat.
,

(I r
p
.)

(4) Instruirea este obligatorie ~i in situatia in care intervin ;(iflti'~ ale legislatiei in domeniu.
'

S
,.

f"'<~

'{:'

I'

'~.J,

1;(:. '"

~0!;:'./

~ a~
.
'
,,

'~
'E: ,~ ~
\ ,~
,

\.
'

,: ':,:0 :'(' '

"';\:",'-.'_>~~,"{ ::::

..',
,

~-

,,
.",-'

c'.""n~~t'qf''''
",'

~\~.\ \",'
""

," -",,,

, ,--:,,"

,~ F Lv
LL
'>L

~\\p.. s Ilyt)-~ JJ' /~


>,,'

, ~/ i (,~/ I) /
*

\\ ~

"~. ..
2

\.-A

~~'9

~~~

~ 1/

c;" 24

/; ,~ j!

.rL'i

CCM GRUP DE UNITATI 2009

CAPITOLUL III

Art. 63 - (1) La angajare, la reluarea activitltii dupa 0 intrerupere mai mare de 6 luni, la schimbarea locului de munca sau a felului muncii, salariatul va fi instruit i testat cu privire la riscurile ce Ie presupune noul sau loc de
munca i normele pe care este obligat sa Ie cunoasca i sa Ie respecte.

(2) In toate aceste cazuri instruirea se efectueaza inainte de


inceperea efectiva a activitatii.

Art. 64 - (1) Angajatorul se obliga sa acorde gratuit echipament de protectie i de lucru corespunzator locurilor i conditiilor specifice in care se desrnoara munca, in baza normativelor privind echipamentul de lucru i de protectie, elaborate de angajator cu acordul sindicatului. (2) In toate cazurile in care, in afara echipamentului de lucru prevclzut de normative, angajatorul cere 0 anumita tinutl vestimentara speciala pentru lucru, contravaloarea acesteia se suporta integral de angajator. (3) Echipamentul de protectie este proprietatea agentului economic. Art. 65 - (l) Neacordarea echipamentului de protectie i de lucru atrage dupa sine sanctiunile prevclzute de lege. (2) Salariatilor Ii se vor asigura doua randuri de echipament de protectie, din care unul de rezerva, cu dublarea duratei de utilizare, asiguranduli-se i curatirea periodic a a acestuia. (3) Neutilizarea echipamentului raspunderea disciplinara a celor in cauza. de lucru i protectie atrage

(4) Utilizarea necorespunzatoare a echipamentului de lucru i protectie atrage sanctiuni conform Regulamentului interior la nivel de unitate.

Art. 66 - Echipamentul de protectie distrus ca urmare a unor accidente, avarii sau altor cauze neimputabile salariatului, inainte de expirarea duratei normate de folosire, va fi inlocuit imediat cu alt echipament corespunzator. /-

/ #/ J,/

25

.1:1 ~1~

CCM GRUP DE UNITATI 2009

CAPITOLUL III

Art. 67 - (1) Prin contractele colective de munca la nivel de agent


economic se vor nominaliza factorii de risc, care vor fi unnariti la fiecare loc de munca, in vederea luiirii masurilor specifice pentru incadrare in normele in vigoare ~iprogramele de control necesare realizarii acestora. (2) Refuzul salariatului de a lucra, motivat de nerespectarea normelor de securitate si sanatate in munca, nu poate genera asupra acestuia repercursiuni de nici 0 natura.

Art. 68 - (1) In vederea mentinerii ~i imbunatatirii conditiilor de desta~urare a activitatii la locurile de munca, angajatorul va lua in mod permanent cel putin urmatoarele masuri :
a) amenajarea ergonomica a locului de munca; diminuarea pana la eliminarea treptata a emisiilor poluante;

. c)

b)

asigurarea conditiilor de mediu ~i microclimat (iluminat, zgomot, vibratii, temperatura, aerisire, umiditate, etc.); d) amenajarea anexelor sociale ale locurilor de munca (vestiare, bai, grupuri sanitare, sali de repaus sau cantinarestaurant) ; e) controlul permanent al starii materialelor, utilajelor ~l substantelor folosite in procesul muncii.

(2) In perioadele cu temperaturi extreme, pentru ameliorarea conditiilor de munca ~i mentinerea starii de sanatate, angajatorul va lua cel putin masurile prevazute de legislatia specifica ~i Ordonanta Guvemului nr. 99/2000. (3) Alte masuri concrete in sensul prevederilor aliniatului (1) se stabilesc prin contractele colective de munca la nivele inferioare.

Art. 69 - Salariatii sunt obligati sa pastreze in bune conditii echipamentul de protectie, amenajarile ~i dotarile, sa nu Ie deterioreze, ori sa sustraga
componente ale acestora.
. ~--~ '" !/0't
Q

b-':'~\ Sl,y()~

I roS. riUJ

II

1/<1./

10\ ...,
('

'\

)7 '

'"

~~

\'1 .

-"

" "; '\~

*~

26

CCM GRUP DE UNITATI 2009

CAPITOLUL III

Art. 70 - (1) Angajatorul are obligatia sa asigure accesul salariati10r la serviciul medical de medicina moocii, conform legii. (2) Angajatorul se obliga ca, lei angajare, la reinceperea activitatii dupa 0 intrerupere mai mare de 6 looi ~i ulterior, eel putin 0 data pe an, sa organizeze examinarea medicala gratuita a salariatilor, pentru a constata daca soot apti pentru des:ta~urarea activitatii in postul pe care ar urma sa-l ocupe sau pe care n ocupa, precum ~i pentru prevenirea imbolnavirilor profesionale.

(3) Pentru anumite functii ~i meserii cu conditii grele, nocive, periculoase, nominalizate in contractele colective de mooca la nivele inferioare, vor fi prevazute teJIIlenemai scurte pentru examinarea medicala periodica.
(4) Salariatii soot obligati sa se supooa examenelor medicale in conditiile in care acestea soot organizate potrivit prevederilor aliniatului (2). (5) Refuzul salariatului de a se prezenta la examinarea medicala constituie abatere disciplinara.

Art. 71 - (1) In cazul in care salariatul a devenit inapt pentru postul pe care n ocupa, pe baza avizului dat de medicul de medicina muncii, angajatorul impreooa cu reprezentantii sindicatelor vor analiza posibilitatile de redistribuire a lui la alt loc de mooca. (2) Situatia prevazuta la aliniatul precedent nu constitue motiv de desfacere a CIM din initiative angajatorului, inainte de parcurgerea tuturor etapelor legale.

Art. 72 - (1) Angajatorul va asigura asistenta medicala pentru toti salariatii.

ilL

{LJ..J

I Q

~~'f

~~~
r'
2.

10 '\
"'1 ("

()? /

;;/ ,,#// (/, / ;/

!ec-r o;,t. ,.

~,*fC /-

*~
~"

'\ ~.>1 -'''!~ElE;c;;f ~~_/

27

",~I

,;e~

CCM GRUP DE UNITATI 2009

CAPITOLUL III

Art. 73 - La cererea motivata a uneia din parti, institutiile abilitate vor fi solicitate obligatoriu sa constate existenta conditiilor pentru acordarea duratei reduse a timpului de lucru ~i a concediilor de odihna suplimentare.

Art. 74 - Partile se obliga sa asigure un regim de protectie speciala a muncii femeilor, precum ~itinerilor in varsta de pana la 18 ani, conform legii.

Art. 75 - Angajatorul va acorda in mod permanent ~i gratuit alimentatia de protectie (functie de noxe, prescriptii medicale sau alte cauze). Locurile de munca ~i cantitatea care se acorda vor fi stabilite prin CCM la nivel de agent econotnlc.
It

Art. 76 - (1) Angajatorul va lua masuri pentru asigurarea in mod obligatoriu a apei potabile ~ipentru spalat la toate locurile de munca. (2) Angajatorul se obliga sa asigure salariatilor, gratuit, materiale igienico-sanitare. Sortimentele ~i cantitatile pe locuri de munca se vor stabili prin CCM la nivel de agent economic.

Art. 77 - Nu pot fi compensate in bani drepturile privind alimentatia ~i materialele igienico-sanitare.

Art. 78 - in cazullocurilor de munca cu conditii nocive sau periculoase, angajatorul va aduce la cuno~tinta celor in cauza riscurile specifice la care sunt expu~i, punand la dispozitia salariatilor mijloacele necesare de aparare impotriva acestora.

Art. 79 - (1) in cazulin care conditiile de munca se normalizeaza, pentru ref acerea capacitatii de munca, salariatii vor beneficia in continuare de drepturile ~~_~~ ~ perioada de doua la trei luni, in functie de timpul efect' v lucrat in
.

'

1 ( '..
.

~ ''4.~
:1/

, :~ f ,::v

,1

~ ~
.

...

~ q
-

...

r\;'~()r.
..

L'~)~'

~ ~ '! ~. ) !;.' . JiJ!! ~~ .. ..,"/ j


. ' .. /') l..

'

.
.

f:~tc.\

~S/~

10 i\

13' (,u- ~ S ... ~. * n oq; II r ,,'."


\\ */'\ ", i!~ :!?
~"$,,, ,,'Tfvt

"1~,~
28
'

.. ",n\.. ~:lv1..'''T n .. u . ','.".,

.::;;.,.OEL'tO ~.. /" :~


C'

",,

-/(

.I

1\' \)

>[ ~
'./;<
.

"/

/;/
/
.

.;,

/.
;
J

.'

ft
i

CCM GRUP DE UNITATI 2009

CAPITOLUL III

(2) De aceea~i prelungire beneficiaza salariatii care i~i schimba locul de munca, daca drepturile de aceea~i natura la noulloc de munca sunt mai mici sau nu exista.

Art. 80 - (1) in toate cazurile in care conditiile de munca s-au mrautatit, determinand reclasificarea locurilor de munca, salariatii vor beneficia de drepturile aferente noii clasificari incepand cu data sesizarii schimbarii conditiilor de munca, indiferent de momentul efectuarii reclasificarii de catre organele competente. (2) Nominalizarea salariatilor care i~i desfa~oara activitatea la locuri de munca in conditii speciale sau deosebite, se va face de catre conducerea agentului economic, impreuna cu sindicatul. Angajatorul va intreprinde demersurile necesare pentru omologarea de noi locuri de munca.

Art. 81 - (1)In comisiile de anchetare a accidentelor de munca participa in calitate de observatori, reprezentanti ai organizatiilor sindicale afiliate Federatiilor sindicale semnatare a prezentului contract colectiv de munca. (2) Rezultatele anchetelor asupra accidentelor de munca vor fi aduse obligatoriu la cunostinta sindicatului.

Art. 82 - (1) Pentru analiza ~i controlul modului in care se respecta prevederile legale, precum ~i cele ale contractelor colective de munca, pentru participarea comuna la elaborarea ~i aplicarea deciziei in domeniul vizat in acest capitol, in contractele colective de munca incheiate la nivele inferioare se va prevedea organizarea de comitete de securitate ~i sanatate in munca, cu atributii ce vor face obiectul unor regulamente anexate la aceste contracte. (2) in cazul in care activitatea se desfa~oara in unitati dispersate teritorial, se pot infiinta mai multe comitete, numarul acestora fiind stabilit prin contractul colectiv de munca la nivel de agent economic.

~,..., ,
4~
'

'(:..,/,- 'N~/0 S

,j,//

: ~ /-~

:l fo5.1.

-1~\

"-

l/

I
"

'2. ~" 29 '-<t f) ~~


~

*"

h'~

.Jf~1

CCM GRUP DE UNITATI 2009 CAPITOLUL IV FORMAREA

CAPITOLUL IV

PROFESIONALA

Art. 83 - (1) Prin "formarea profesionaHi" partile inteleg, in principal, orice procedura prin care salariatul :
dobande~te 0 calificare; dobande~te unele cuno~tinte avansate, metode ~i procedee modeme, necesare pentru realizarea activitaplor profesionale;

obpne un nivel superior de calificare; parcurge 0 procedura prin care se urmare~te schimbarea profesiei;
obtinand un document care atesta acestea.

Prin termenul de formare profesionala continua, partile inteleg procedura prin care 0 persoana, avand deja 0 calificare ori 0 profesie, dobande~te noi competente cognitive ~i funcponale (deprinderi). (2) Activitatea de formare profesionala de la aliniatul precedent cuprinde ~i pregatirea ~i perfectionarea in domeniul relatiilor de munca, dreptului de asociere ~i al activitatilor sindicale. (3) Formarea profesionala se realizeaza prin formele prevazute de lege ~i prin cele convenite prin contractul colectiv de munca la nivel de agent economIC. (4) Partile convin sa participe activ in comitetele sectoriale de formare profesionala, in conformitate cu prevederile CCM la nivel national ~i cu reglementarile in vigoare.

Art. 84 - (l) Nevoile de formare profesionala, graficele de pregatire \iptof~~ala, numarul de participanti, precum ~i alte probleme concrete ce i"pri~~c\~cest domeniu, vor fi stabilite de catre agentii econ~, cu informarea

'

."

IQ

~
:
.\

\~SIND /c;,/
'T

4't~'

\; ~

foS.'i.;
2.

.A"" ~"- ~

~~ 30 u '\'<fl

,r ~~

~~(

CCM GRUP DE UNITATI 2009

CAPITOLUL IV

si consultatea sindicatului, iar cele prevazute la aliniatul (2) al articolului precedent, de sindicat, cu informarea angajatorului. (2) Planul de formare profesionala face parte integranta din contractul colectiv de munca aplicabil. (3) Programele de reconversie profesionala ~i urmarirea derularii lor se fac in comun de catre angajator ~i sindicat.

Art. 85 - (1) Drepturile ~i obligatiile angajatorului ~i ale salariatilor pe perioada formarii profesionale, conditiile de lucru ~i alte reglementari privind aceasta perioada, se stabilesc de comun acord de angajator cu sindicatul, in conformitate cu prevederile contractului colectiv de munca aplicabil ~i legislatia in vigoare. (2) Modalitatea concreta de formare profesionala, drepturile ~i obligatiile reciproce angajator-salariat, durata formarii profesionale, precum ~i orice alte aspecte legate de formarea profesionala, fac obiectul unor acte aditionale la contractele individuale de munca. (3) Conditiile ce trebuie indeplinite in vederea calificarii, drepturile care se cuvin pe timpul ~colarizarii, conditiile de lucru ~i alte reglementari, se stabilesc de angajator, in acord cu sindicatele.

Art. 86 - (1) Selectionarea personalului care urmeaza sa participe la cursurile de formare sau reconversie profesionala se va face de angajator impreuna cu sindicatul. (2) Pentru acoperirea locurilor de munca, angajatorul se obliga sa incadreze tineri in formele de pregatire prevazute de lege in limita necesarului. (3) Sindicatul poate participa, prin speciali~tii desemnati de acesta, la formele de examinare organizate in vederea absolvirii cursurilor de formare sau reconversie profesionala.

of/ fJ

~r

31

/1t~

CCM GRUP DE UNITATI 2009

CAPITOLUL IV

Art. 87 - (1) Toate cheltuielile ocazionate de activitatea de formare profesionala a salariatilor dupa nevoile stabilite la articolele precedente se
suporta de angajator.

(2) in cazul in care salaria~l este acela care are initiativa participarii la 0 forma de pregatire profesionala cu scoatere din activitate, angajatorul va analiza solicitarea salariatului, impreooa cu sindicatul. (3) Salariatii care participa la cursuri de formare profesionala in alte localimti din tara, trimi~i de agentul economic, beneficiaza de drepturile prevazute la art. 28 din prezentul contract colectiv de mooca; daca participarea se realizeaza cu suspendarea contractului individual de munca, drepturile soot phltite ca indemnizatie. (4) Numarul de participanti la cursurile de formare profesionala sindicala se va stabili in contractele colective de mooca incheiate la nivele inferioare.

Art. 88 - (l) Salariatii care au incheiat acte aditionale la contractul individual de mooca in vederea formarii profesionale, pentru cursuri cu durata mai mare de 60 de zile, vor fi obligati sa suporte cheltuielile ocazionate de acestea, daca parasesc agentul economic prin demisie sau din motive imputabile lor, inainte de implinirea termenului prevazut in actul aditional la contractul individual de mooca, care nu poate fi mai mare de 5 ani. (2) Cheltuielile ce urmeaza a fi acoperite de salariat, vor fi stabilite proportional cu timpul neacoperit din perioada stabilita prin actul aditional la contractu! individual de mooca.

j//

.:f/

.;"

32
~

yilt

\.~f;\

CCM GRUP DE UNITATI 2009

CAPITOLUL V

CAPITOLUL

TIMPUL DE MUNCA SI TIMPUL DE ODIHNA

Art. 89 - (1) Durata normala a timpului de lucru este de 8 ore pe zi ~i 40


ore pe saptamana, pentru salariatii angajati cu norma intreaga. (2) Durata normala a timpului de munca prevazuta la alin. (1) se realizeaza prin saptamana de lucru de 5 zile. (3) La locurile de munca unde, datorita specificului activitatii, nu exista posibilitatea incadrarii in durata normala a timpului de lucru, se pot stabili forme specifice de organizare a duratei timpului de lucru, dupa caz, in tura, tura continua, turnus, program fractionat, program sezonier. (4) Locurile de munca la care se aplica formele specifice de organizare a programului de lucru, precum ~imodalitatile concrete de organizare ~i evidenta a muncii prestate, se stabilesc prin negociere in cadrul contractelor colective de munca la nivele inferioare.

Art. 90 - (1) Pentru unele activitap, locuri de munca ~i categorii de personal, prevazute in contractul colectiv de munca incheiat la nivelul agentului economic, se pot stabili programe de lucru cu timp partial, corespunzatoare unor fractiuni de norma de cel putin 2 ore pe zi. Drepturile salariatilor care lucreaza in astfel de situatii se acorda proportional cu timpullucrat. (2) Salariatii care renunta la concediul legal pentru ingrijirea copilului in V3.rstade pana la doi ani, beneficiaza de reducerea duratei normale a timpului de lucru cu 2 ore pe zi, tara sa Ie fie afectate salariul de baza ~i vechimea in munca.

~ . ,p.1~n;~~
O

~~. .,

Art. 91 - (1) Salariatii care i~i desta~oara activitatea in locuri de munca cu conditii deosebite beneficiaza . de reducerea duratei normale a timpului de .. salariul --'~;0~b 8 ore pe zi, in c :.,\f>... /Nt) prevazute de lege, tara a fi ~tate 1.
.
c' '.

,p-'

,I .

:>

t.- ,,", .,
~r"';./'
..

. (:> ,
'.
.

ea in munca. '1',
.

,.<"

''j"

.~ (
'

r-'":~:>/
~

"

'

I LJ...

Iw

~\>.

10

,-<, Q

..,
\

'

R
.

~..
.

\* \. \ 0'
"<I}>

5. ~. * ~ r""
,." e.
,,~

y,

'

fy ",J

. .. ~IVV''''\/

',,,4tOELt:C// ~::;...;,'"

~ tJ33
~

(J

<"

CCM GRUP DE UNITATI 2009

CAPITOLUL V

(2) Durata reducerii timpului normal de munca ~i categoriile de


personal care beneficiaza de acest program se stabilesc prin contractele colective de munca la nivele inferioare.

Art. 92 - (1) Inceputul ~i sffir~itulprogramului zilnic de lucru se stabilesc de angajator cu acordul sindicatului. (2) In toate cazurile in care se dovede~te ca este posibil, prin contractu! colectiv de munca la nivel de agent economic, se vor putea fixa orare flexibile de lucru, tara a conduce prin aceasta la sporirea sarcinilor de serviciu, deteriorarea conditiilor de munca, ori diminuarea veniturilor.

Art. 93 - (1) Zilele de repaus saptamanal se acorda in doua zile consecutive, de regula, sambata ~iduminica. (2) In cazul in care repausul in zilele de sambata ~i duminica prejudiciaza dest3.urareanormala a activitatii, repausul saptamanal poate fi acordat in alte zile stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil.
(3) Pentru salariatii care lucreaza in tura continua, zilele de repaus saptamanal pot fi altele, acestea fiind stabilite prin grafice, de catre angajator, dar cel putin 0 data la doua luni, fiecare salariat va beneficia de 0 sambata ~i 0 duminica libere consecutive.

Art. 94 - (1) In afara de zilele de repaus saptamanal, salariatii beneficiaza de timp liber in zilele de sarbatori legale, dupa cum urmeaza : 1-2 ianuarie;
prima ~i a doua zi de Pa~ti;

1 Mai;
1 Decembrie; prima ~i a doua zi de Craciun;

prima ~. ,p.. SIND ./


Itf: a
'fQ

zi de Rusalii;
Ie \.
"1'(" y

// /~y
rLL\

'i ,<,

:-. ~01(.

\ \\

cf 0""...
.
2

34

~\*/," '-9

-S> -<..,'<-

~~~;

11

CCM GRUP DE UNITATI 2009

CAPITOLUL V

15 August (Sfanta Maria) Adormirea Maicii Domnului; 2 zile pentru fiecare dintre cele doua sarbatori religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decat cele cre~tine, pentru persoanele apaqinand acestora. (2) Prin contractele colective de munca la nivele inferioare se pot stabili ~i alte zile nelucratoare, decat cele stabilite mai sus. (3) in cazulin care unii salariati nu pot beneficia de timp liber in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori sau cele stabilite prin grafice pentru salariatii in tufa continua, acestea se platesc in regimul convenit prin contractele colective de munca la nivele inferioare.

Art. 95 - Timpul de munca peste durata normala a zilei de lucru sau peste numarul normal de ore pe saptamana, stabilite in contractul individual de munca, reprezinta ore suplimentare care se compenseaza cu timp liber platit sau plata in regim de timp de munca suplimentar, conform prevederilor prezentului contract.

Art. 96 - (1) Salariatii solicitati pot presta ore suplimentare in baza consimtamantului lor. (2) Nu pot fi solicitati la efectuarea de ore suplimentare tinerii sub 18 ani, femeile gravide sau cele care alapteaza.

Art. 97 - Salariatii solicitati sa lucreze ore suplimentare care se constituie drept 0 chemare in afara programului, vor fi platiti in regim de timp suplimentar de lucru cel putin 2 ore.

Art. 98 - Functie de specificul unor activitati sau pe durata unor lucrari, in contractele colective de munca incheiate la nivele inferioare se va stabili numarul maxim de ore pe care salariatii Ie pot presta lunar, astfel incat sa fie asigurata continuitatea activitatii in conditii de siguranta, precum ~i numarul

maxim.de ore suplimentare


Q/
-~;' {(

~:\\

S//Yl)

1prestate anualin astfel de 1 tii.


0

~\..A .

fJ5.7.
2

~~

-S>

1/
<;:-

: "

35

'

~'

~ JfJ
\

~ \
...

<?"...

1/;'

CCM GRUP DE UNITATI 2009

CAPITOLUL V

Art. 99 - Programele de munca pe timpul noptii ~i modul de plata a


acesteia, se vor stabili prin contractele colective de munca incheiate la nivele inferioare. Art. 100 - (1) Salariatele pot lucra pe ti~pul noptii numai cu acordullor. (2) Nu pot fi solicitati sa presteze munca pe timpul noptii tinerii sub 18 ani, femeile gravide, lauzele ~i cele care alapteaza.

Art. 101 - Reglementari de detaliu privind timpul de munca (programe speciale, pauza de masa, etc.), vor fi stabilite cu acordul sindicatului ~i vor face obiectul contractului colectiv de munca la nivel de agent economic ~i regulamentului intern.

Art. 102 - (1) in fiecare an calendaristic, salariatii au dreptul la un concediu de odihna platit, cu durata minima de 21 de zile lucratoare. (2) La durata minima de 21 de zile lucratoare, se adauga un spor de zile in functie de vechimea in munca a salariatilor, negociat in contractele colective de munca incheiate la nivele inferioare.

Art. 103 - (1) Salariatii care presteaza munci grele, ori lucreaza in conditii nocive, periculoase, penibile, au dreptul in fiecare an la un concediu suplimentar de minimum 3 zile lucratoare peste cele prevazute la articolul precedent. (2) Durata suplimentara a concediului pe locuri de munca, pe meserii ~i functii va fi stabilita prin contractele colective de munca incheiate la nivele inferioare. (3) Listele locurilor de munca pe meserii ~i functii ~i ale categoriilor de personal care beneficiaza de zile de concediu suplimentar de odihna, se vor stabili ca anexe la contractele colective de munca incheiate la nivele inferioare, pumnd fi completate ori de cate ori este cazul.
-;v
,~ "A;l

~41'Ci

c f,:'-:-\
-.."

i oo J

c:.

~ c::.
z

~\,~ (~ J;.1". * II f \\*, -S.> 36 \~/'~ 2 c...;y ~ ~~~


S/"v~ f:~'(:-.\f>0 ~ (IJI

1;'1. "'~?VC);;:..

.,r"

CCM GRUP DE UNITATI 2009

CAPITOLUL V

Art. 104 - (1) Durata minima a concediului de odihna pentru salariatii in


varsta de pana la 18 ani este de 24 de zile lucratoare.

(2) La stabilirea duratei acestui concediu de odihna se ia in considerare varsta pe care salariatul a avut-o,la 1 ianuarie a anului calendaristic respectiv.

Art. 105 - Salariatii cu handicap au dreptul la concedii de odihna suplimentare platite, peste cele prevAzute la articolele precedente, conform contractului colectiv de munca incheiat la nivel de agent economic.

Art. 106 - Vechimea in munca ce se ia in considerare pentru determinarea duratei concediului de odihna, este cea stabilita in baza reglementarilor legale in vigoare.

Art. 107 - Vechimea in munca ce se ia in considerare pentru stabilirea duratei concediului de odihna, este aceea pe care salariatii 0 implinesc in cursul anului calendaristic in care se acorda concediul, oricare ar fi data la care 11vor pntnl.

Art. 108 - Pentru cei care se incadreaza, reincadreaza in munca sau i~i reiau activitatea in timpul anului, durata concediului de odihna se va stabili proportional cu perioada cuprinsa intre data inceperii activitatii ~i sfar~itul anului calendaristic respectiv, in raport cu vechimea in munca.

Art. 109 - La incetarea contractului individual de munca, inainte de efectuarea concediului de odihna, salariatul in cauza are dreptulla compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat, calculat proportional cu perioada de timp lucrata si pentru care nu a efectuat concediul.
~1:.wn V(; ,

)d ~ Ai~: ~~ ;
~; \

~ ~ ;.,
o
~

'"

;/'\ rVH":''' ' I .~


"
.
...

<.

~\ ;A~\
'"

(,1""

...

~ ~~~:\IA Sltvo'~ 1,-.,'


(;,I

...

C::!

,.- ~"

\ -

,"/ .,~:J;'~,_.'

~l4J (-

-r--

~
II

\\~ , fotT. ,I
2 \?'-s>

' .:.~

~~~/)

37

~~/

CCM GRUP DE UNITATI 2009

CAPITOLUL V

Art. 110 - Programarea concediilor de odihna se va face anual de catre


angajator, cu consultarea salariatului, tinandu-se cont de necesitatile locului de munca.

Art. 111 - Intreruperea sau reprogramarea concediului de odihna poate fi determinata de urmatoarele situafii : a) cand salariatul este in concediu medical;

b) cand salariata este in concediu de odihna inainte sau in continuarea concediului de matemitate; c) cand salariatul este chemat sa indeplineasca indatoriri I publice;
d) cand salariatul este chemat sa indeplineasca obligatii militare, altele decat serviciul militar;

e) cand salariatul urmeaza, sau trebuie sa urmeze un curs de calificare, perfectionare sau specializare, in tara sau in strainatate; f) cand salariatul are recomandari medicale pentru a urma un tratament intr-o statiune balneo-climaterica intr-o anumita perioad' a anului;
g) cand, din motive intemeiate, salariatul cere pentru interes personal intreruperea sau reprogramarea plecarii in concediu la o alta data si interesele serviciului 0 permit; h) in cazuri exceptionale, motivate in scris, cand este necesara prezenta la locul de munca a salariatului, dar numai cu acordul acestuia. In acest caz agentul economic va suporta cheltuielile de transport pentru salariat si familia acestuia, aflata in concediu in alta localitate decat localitatea in care se afla unitatea, precum si 0 suma de bani negociata intre angajator si salariat, in functie de pierderea dovedita de salariat, ca urmare a jritreruperii concediului.
!I (. ~-:::::-.. ~~SIND~. \ !/<~,? Ie \\

1~1 l\~
*

-9'7'~

fo5.\.
..'

~~ ~It,. a
:::-:.V:.

~~-

~!;? 38 r" E 1.5Y/


'l.

* \ "<

CCM GRUP DE UNITATI 2009

CAPITOLUL V

Art. 112 - In cazurile de intrerupere a concediului de odihna mentionate mai sus, salariatul are dreptul sa efectueze restul zilelor de concediu de odihna dupa ce au incetat situatiile respective, sau cand aceasta nu este posibil, la 0 data stabilita printr-o nou programare, conform art. 111, pana la sfarsitul anului calendaristic in curs sau in anul urmator" conform contractului colectiv de munca aplicabil.

Art. 113 - (1) In concediul de odihna nu se includ perioadele de tratament si refacere ca urmare a accidentelor de munca sau imbolnavirilor profesionale. (2) Salariatii care au fost in incapacitate temporara de munca intregul an calendaristic, nu au dreptulla concediu de odihna pe acel an. (3) In cazul in care perioada de incapacitate temporara a fost de 12 luni sau mai mare si s-a intins pe 2 ani calendaristici consecutivi, salariatii au dreptulla un singur concediu de odihna, acordat in anul reinceperii activitatii, in masura in care nu a fost efectuat in anul in care s-a produs pierderea temporara a capacitatii lor de munca.

Art. 114 - Salariatii care realizeaza cumul de functii beneficiaza de un singur concediu de odihna, acordat pentru functia de baza.

Art. 115 - Concediul anual de odihna va putea fi fractionat la solicitarea salariatului. Una din fractiuni va trebui sa fie de cel putin 15 zile lucratoare.

Art. 116 - In cazul in care concediul de odihna cuvenit nu a putut fi efectuat din motive intemeiate in cursul anului calendaristic respectiv, data acordarii drepturilor aferente zilelor de concediu va fi stabilita cu acordul salariatului.

Art. 117 - Salariatii care sunt incadrati cu fractiuni de norma au dreptulla concediu de odihna cu 0 durata corespunzatoare vechimii lor iR'""'Ulunca si proporti~nal cu timpul efectiv lucrat.
.., .

~::::-..

U
I.t.!

:..\f>..SIND~

-'r

I~~

LL
'/<

4J

~ r..o

5. ..

"1('
')7" ~

/-

',0'-9

2 ,,:J

'~C!EL~,""

139

-4/. ~.,'

.6

~ . {1

CCM GRUP DE UNITATI 2009

CAPITOLUL V

concediului de odihna salariatul beneficiaza de 0 indemnizatie de concediu care nu poate fi mai mica decit valoarea totala a drepturilor salariale cuvenite conform contractului individual de munca; drepturile care intra in calcul precum si modalitatea concreta de determinare a indemnizatiei se stabileste in contractul colectiv de munca la nivel de agent economic. (2) Indemnizatia de concediu de odihna pentru salariatii care sunt incadrati cu fractiuni de norma se calculeaza pentru timpul efectiv lucrat. (3) Indemnizatia de concediu de odihna pentru salariatii care beneficiaza de program redus in conditiile legii si sunt platiti pentru 8 ore, se calculeaza pentru un timp integral de munca.

Art. 118 - (1) Pentru perioada

Art. 119 - Pe linga indemnizatia aferenta concediului de odihna, salariatii vor primi 0 prima de vacanta de minimum 75% din indemnizatia bruta de concediu de odihna, astfel incat acest ajutor in valoare neta sa nu reprezinte mai putin de 75% din indemnizatia de concediu in valoare neta.

Art. 120 - (1) Indemnizatia de concediu de odihna si prima de vacanta se platesc, de regula, la cererea salariatului, inainte de plecarea in concediu. (2) In cazul acordarii fractionate a concediului de odihna, prima de vacanta se va plati proportional cu fractiunea de concediu acordata.

Art. 121 - Orice conventie prin care se renunta partial sau in totalitate la drepturile privind concediul de odihna este interzisa.

Art. 122 - (1) In afara concediului anual de odihna platit, salariatii vor beneficia de zile libere, platite, in cazul unor evenimente familiale sau pentru alte situatii, dupa cum urmeaza :

- casatoria salariatului (se acorda 0 singura data)- 5 zile;


,

~=--~ .~ If>-.SflVi)
~:\

~~
u.

"0

:l
"" .A

fJ;.'I. ~ 2,(;"')) * 40

--

~\\ y

// .
\/1:

\~~;~

~.i,~

CCM GRUP DE UNITATI 2009

CAPITOLUL V

- nasterea unui
puericultura);

copil

5 zile (+ 10 zile daca a aurmat un curs de

- casatoria unui copil - 2 zile; - casatoria fratelui, sorei - 1 zi; - decesul sotului, sotiei, copilului, parintilor, socrilor - 3 zile; - decesul fratilor, surorilor -2 zile; - decesul bunicilor, nepotilor (copiii copiilor) -1 zi;
- donatorii de sange, conform legii - 1 zi;

- schimbarea

locului de munca in cadrul acelea~i unitati cu schimbarea

domiciliului in aWllocalitate - 5 zile. ziua de nastere a salariatului; ziua Energeticianului (20 iulie); (2) In cazul in care zilele libere prevazute la alin.1 nu pot fi acordate la data evenimentului, ele vor fi acordate in saptamana urmatoare, iar daca acestea cad in perioada concediului de odihna sau concediului medical se vor acorda in prelungirea lor. Art. 123 - Pentru rezolvarea unor probleme personale care nu suporta amanare, salariatii pot beneficia de concedii (invoiri) fara plata pe 0 perioada care, cumulata intr-un an, nu poate depasi 30 de zile calendaristice. In cazuri exceptionale, cu acordul sindicatului, ea poate fi depasita. Art. 124 - (1) Salariatii care fac dovada ca urmeaza cursuri de pregatire, beneficiaza la cerere de un concediu anual de studii, fara plata, acordat integral sau fractionat, de 30 de zile - studii medii - si 60 de zile - studii superioare. (2) Cei care se incadreaza in prevederile aliniatului precedent pot beneficia de un concediu platit de maximum 30 de zile pentru pregatirea si sustinerea examenului de diploma. (3) Salariatii au dreptul sa beneficieze la cerere de concedii pentru formare profesionala conform legii; durata acestora, conditiile concrete de acordare, drepturile de C ~~alariatul beneficiaza, precum si bligatiile
/;/
,,

\A\\A

s~

J~~
\\'*/
,

"~o~
-,

\\(:',

F"S:r. ;)~l
2

' - \(~~~

'

" "v

!'~~ , "
,

!It l
fI
'

JO<2,

/
G

'

CCM GRUP DE UNITATI 2009

CAPITOLUL V

corelative, se stabilesc in contractul colectiv de munca la nivel de agent


econOmIc.

Art. 125 - in cazuri exceptionale, in afara concediului platit pentru cre~terea copilului in varsta de pana la 2 ani, salariatii care au in ingrijire copii in virsta de pina la 7 ani beneficiaza, la cerere, in continuarea acestuia, de un concediu tara plata, a carui durata se va stabili de comun acord de angajator cu sindicatul, pentru fiecare situatie.

;/ <:vj,

~:f fl1

CCM GRUP DE UNITATI 2009 CAPITOLUL SALARIZARE VI

CAPITOLUL VI

Art. 126 - (1) Pentru munca prestata fiecare salariat are dreptul la un salariu convenit prin contractul individual de munca. (2) Salariile individuale rezultate in urma negocierii contractului individual de munca in baza contractelor colective reprezinta contravaloarea muncii salariatilor, care este principala resursa a agentilor economici, in conditiile respectarii prezentului contract. (3) La stabilirea salariului se au in vedere munca depusa, competenta profesionala, conditiile de munca, nivelul ~i gradul de mecanizare, automatizare, cibemetizare a proceselor de munca, nivelul de cuno~tinte, importanta sociala a muncii in raport cu alte ramuri ale economiei nationale ~i comparativ cu nivelurile medii atinse in activitatile similare pe plan european. (4) La agentii economici nominalizati in Anexa nr. 1, prin contractul colectiv de munca incheiat la acest nivel, sau anexa la acesta, se stabile~te valoarea minima a salariului de baza minim brut, astfel mcat aceasta sa nu fie mai mica decat valoarea acestuia negociata la nivel de grup de unitati, conform prezentului contract. Pdna la majorarea salariului minim brut pe economie, valoarea minima a salariului de baza minim brut pentru un program complet de lucru de 170 de ore, este de 625 lei, adica 3,6765 lei/ora. In termen de 15 zile de la intrarea in vigoare a actului normativ prin care se stabileste 0 noua valoare a salariului minim brut pe economie, partile vor renegocia valoarea minima a salariului minim de baza brut la nivelul grupului de unitati. (5) Agentii economici nominalizati in Anexa 1 se obliga sa transmita patronatelor semnatare ale prezentului contract colectiv de munca, valoarea salariului minim negociat m propriile contracte colective de munca, conform datelor raportate la Comisia Nationala de Statistica. in baza acestor date, Comisia Paritara constituita conform Anexei _"'_ /#~A-~~~a pentru fi~c~e semestru resp~ctarea contractului colectlV)de munca 1 ;r<d~~. P d~umta 11,co . 9 ~1art. 210. !9 ~,\\ASII\t ,/,0 I) ' I' <
:..
i . ,-.\"

m...
~...
.

\~ ,{~)
'~L-.

'",

_~/
,.>/

~,"'

"

r ;::
~."

J/; ,

',.

t."

~ I, /: . ,1

.
1
'

; , ,,,

11 tJi
f(u.. ,fE'''' 11*; \, ~~

~
.

':'/\\

\-.J ~."" ~.~\".~(i'.

,u~ '\'- ~~OE:LEC,\0


:::.:: ::

r"S . .2

Ct\1
Jf

1/ .//

~ I ~,.~ i /'
I

\ #/

\
~

CCM GRUP DE UNITATI 2009

CAPITOLUL VI

Art. 127 - (1) Modalitatea de ierarhizare a salariilor pe nivele, functii si meserii se realizeaza prin negociere in contractele colective de munca incheiate la nivelul agentului economic, cu respectarea coeficientilor de ierarhizare stabiliti in CCM unic la nivel national. (2) Salariile individuale se stabilesc prin negocieri, cu respectarea limitelor minime corespunzatoare nivelelor functiilor ~i meseriilor prevazute in contractele colective de munca incheiate la nivele inferioare. (3) Salariul cuprinde salariul de baza, indemnizapile, sporurile, precum ~i alte adaosuri, conform contractului colectiv de munca in baza caruia se incheie contractul individual de munca.

Art. 128 - (1) Salariile au caracter confidential, responsabilitatea pastrarii caracterului confidential al acestora revenind ambelor paTti. (2) - Indiferent de forma de plata (numerar, card, cont curent), salariatul va primi ~i nota de calcul a salariului ~i dovezile eventualelor retineri legal efectuate. (3) In scopul promovarii intereselor ~i apararii drepturilor salariaplor, confidentialitatea salariilor nu poate fi opusa sindicatelor sau, dupa caz, reprezentantilor salariaplor, in stricta legatura cu interesele acestora ~i in relapa lor directa cu angajatorul.

Art. 129 - Toate drepturile banesti cuvenite salariatilor se platesc inaintea oricaror obligatii banesti ale agentului economic.

Art. 130 - (1) La stabilirea ~i la acordarea salariului este interzisa orice discriminare pe criterii de sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, vat-sta, apartenenta nationala, rasa, culoare, etnie, religie, oppune politica, origine sociala, handicap, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta ori ac~indicala. ;i(}'"V.
~<?,..~/Vi

(f

\~ u ! ~~~ "~" . J:":v~""';)\.~

i l' OO

""'t:1

-=---~~
.....

t
\,\

/;~\" 0"?~!

S/,'v()/.~:-. 0 \

cd !? \ \/1

(I.J.Q

l~ ..

")7'

fE

r"' r.<.. ST.

\\ /.

"\ ~- .,~~~~~~

-<..0

'7

v I44 /
I

~,fA

CCM GRUP DE UNITATI 2009

CAPITOLUL VI

(2) La negocierea contractului individual de munca, salariatul va fi asistat, la cerere, de catre liderul sindical sau alta persoana imputemicita de sindicat, care poate sa-i reprezinte interesele in negociere si care este obligata sa asigure caracterul confidential al salariului stabilit pentru eel asistat.

Art. 131 - (1) in functie de specificul muncii, formele de salarizare care asigura salariile negociate, tara sporuri, sunt : a) dupa timpullucrat (in regie); b) acord. (2) In functie de specificul agentilor economici ~i in scopul cre~terii eficientei ~i stimularii salariatilor, se pot aplica aceste forme, cat ~i altele care se pot stabili in contractele colective de munca la nivel de agenti economici, de comun acord cu sindicatele.

Art. 132 - (1) Sporurile la salariul de baza care se acorda, sunt urmatoarele : a) spor pentru vechime in munca ~i vechime in sistem care se aplica in procent de pana la 35%; b) spor pentru conditii grele de munca in procent de minimum 10%; c) spor pentru munca de noapte -in procent de 25% din salariul de baza brut pentreu fiecare ora de noapte prestata ; d) spor pentru munca in conditii periculoase - minim 10% din salariul de baza; e) spor pentru lucrulin conditii nocive - 10% din salariul minim pe agentul economic;
--:~~.-:-;--~-:-..~,

" ''''

,, ,,'''''

'

A7u

"";
."
,

~ '\\
I,;:'

f) spor pentru lucrul in conditii penibile - minim 10% din salariul de baza; g) spor pentru exercitarea si a atributiilor aferentnnei
functii, de g'
.
.. I . \t'9~~

~;/<~.:.1 I ) ~. "'''',V( ~;::.,.~>:~/-.)

""''1

<

~::~ .,,_~~~~1:~

}
!;! 1>;

alte
[}

II ~"F.J~..T. ( 2

iY~f'//~/ /, ~ !L

% din salariul de baza al funclier ale carei l\ll)/.~


>;-\\ , )>' * ~ ~~'1J

4
\

(\

~~~

~1~

~ ~-f

CCM GRUP DE UNITATI 2009

CAPITOLUL VI

atributii se indeplinesc, pentru timpul necesar exercitarii functiei suplimentare; h) spor pentru activitate in subteran; i) personalul care lucreaza in sistem de tufa continua va beneficia de un spor de 10% 35% aplicat la salariul de baza cuvenit pentru timpul efectiv lucrat in luna respectiva in acest sistem. In situatiile in care nu se acorda sporul de 10% - 35 %, orele lucrate in zilele de sambata, duminica si Ziua Energeticianului se vor plati cu un spor de 100%; orele lucrate in zilele de sarbatori legale se vor plati cu un spor de 200% din' salariul de baza.

Pentru situatia in care se acorda sporul de 10%-35%, daca conform diagramei de lucru, unele zile de sambata ~i duminica sunt zile normale de lucru, salarizarea acestora se face in regim normal. j) spor pentru munca prestata sistematic peste programul normal de lucru - minimum 10% din salariul de baza; Functiile ~i meseriile care pot beneficia de acest spor se vor stabili prin contractele colective de munca incheiate la nivele inferioare. k) spor pentru conducerea echipei de lucru
din salariul de baza;
-

de minimum 5%

1) spor pentru exercitarea unei functii de conducere - de minimum 5% din salariul de baza; m) spor pentru consemn la domiciliu - in procent de 20-25% aplicat la timpul de consemnare;

n) spor pentru conditii de izolare - minimum 5% din salariul de


baza', (2) Cuantumurile, criteriile ~i conditiile concrete de acordare a acestor sporuri se stabilesc in contractele colective de munca incheiate la nivele inferioare, in functie de specificul fiecarei activitati.

(3) Locurile de munca, functiile ~i meseriile indreptatite sa


'..' "'-,

ben~fi9ieze de sporurile prevazute la literele e,g,ij vor fi nominalizate la nivel /I de agent ,'economic, de comun acord cu sindicatul. /; . -/
',,; .

;,:

-'t(.

:-..,J>.. SINO"''v10~~

O IJ

.. ,'.'
",

I~' f.S.I'~~

46

.!

2 ,",<'~ ~'" ~~OEL~s;/

,>//
'.

/;

J ' \"

/;/ ,j

CCM GRUP DE UNITATI 2009

CAPITOLUL VI

Art. 133 - Prin contractele colective de munca incheiate la nivel de agent


economic, unele sporuri ~i/sau adaosuri, pot fi incluse in salariul de baza.

Art. 134 - (1) Sporurile cu caracter specific, altele decat cele prevazute mai sus vor putea fi negociate ~i stabilite in contractele colective de munca
incheiate la nivele inferioare.

(2) Daca pe parcursul derularii contractului colectiv de munca apar activitati ce comporta categorii de sporuri, recunoscute anterior prin alte reglementari specifice, acestea se vor prelua in contractul colectiv de munca la nivel de agent economic, cu negocierea cuantumurilor si conditiilor de acordare.

Art. 135 - (1) Pentru stimularea salariatilor, agentii economICI vor constitui un fond de premiere de pana la 10% asupra fondului total de salarii plcUit. (2) Modul de constituire ~i repartizare a acestui fond, precum ~i conditiile ~i criteriile de acordare, vor fi stabilite in contractele colective de munca incheiate la nivele inferioare.

Art. 136 - Cota de participare a salariatilor la profitul anual precum ~i conditiile de diferentiere vor fi prevazute in contractele colective de munca incheiate la nivele inferioare.

Art. 137 - (1) Angajatorul se obliga sa asigure conditiile necesare realizarii de catre fiecare salariat a sarcinilor ce ii revin in cadrul programului de munca stabilit. (2) in cazul in care, din motive independente de salariati, apar intreruperi in procesul de productie, salariatii vor putea fi folositi la alte locuri de munca compatibile cu pregatirea lor profesionala ~i aptitudinile lor fizice, tar:,~ ~ le,~~ aDeCtate drepturile salariale, beneficiind de eventua e sporuri ale
.

~thU1loc-.(le,. mUA.ca.
.

,>
?

... \, i:!;'

. .

.'?{
..

(.'(

. ..

. :/'i!,

~ \ \>-\A S Ilv/)/.::~
</t /0 :-.

S] LL ...
..~~

~ ~ eo -:r" n~~1\ I.

(j

()

' '

,<lrT7
-s>

')7' ...

",,-1.1 ~< .OHEC~~ ":--_~

CCM GRUP DE UNITATI 2009

CAPITOLUL VI

(3) In contractele colective de munca incheiate la nivele inferioare in functie de cauza intreruperii - se vor putea stabili alte modalitati de utilizare ~i plata a celor afectati.

Art. 138 - Plata timpului suplimentar de lucru se va face conform contractului colectiv de munca incheiat la nivele inferioare.

Art. 139 - (1) Majorarile salariale colective se vor face prin negoclen colective cu sindicatele la nivelul fiecarei unitati in parte. (2) Urmare modificarilor salariale, angajatorul se obIiga sa recalculeze tariful aferent cotelor de manopera pe unitatea de produs, sau valorica, corespunzator formelor de organizare a muncii ~i de salarizare apIicate ~i sa soIicite renegocierea lui.

Art. 140 - (1) Plata salariilor (in numerar, card sau prin depuneri in cont, la cererea salariatului) se face de doua ori pe luna, la datele fixate impreuna cu banca. Salariile se mmaneaza numai titularilor sau imputemicitilor acestora; plata se face chenzinal, astfel incat intre cele doua plati sa nu fie mai mult de 16 zile. (2) Intarzierea nejustificata a platii salariului sau neplata acestuia poate determina obIigarea angajatorului la plata de daune-interese pentru repararea prejudiciului produs salariatului. (3)Plata salarialiilor se poate face si 0 data pe luna, de comun acord intre partile semnatare a CCM la nivel de unitate

Art. 141- (1) Angajatorul se obIiga sa tina evidenta activitatii desfii~urata de fiecare salariat, a aprecierilor asupra acesteia, precum ~i a drepturilor de care a beneficiat in baza ei. (2) Salariatii vor avea acces la datele ce-i privesc cuprinse in evidenta de personal ~i, la cerere, Ii se vor eIibera dovezi cu privire la acestea.
~f

//
\
.

. Q f 4J

~:\ IA Sl/~ '~ 1' :10:;.


"'1 ('

,o

:-..

~~
"

Fn~,-T. :,) ~
2
:;;;,

~~ \ '9A_
~"

0'</~8 4 0"/ 0-<~OHEC~

1/
.

rfl

lit L~1

CCM GRUP DE UNITATI 2009

CAPITOLUL VI

Art. 142 - (1) Salariul nu poate face obiectul nici unei renuntari sau
limitari prin acte juridice.

(2) Salariul va fi protejat de inghetare iar retinerile se vor face potrivit legii, cu asigurarea minimului de subzistenta pentru salariat ~i cei
_

intretinuti de acesta. (3) Somatiile de plata intrate la agentul economic pentru plata unor amenzi, popriri, infiintate legal, vor fi !acute cunoscute salariatilor interesati inainte de a Ii se da curs.

Art. 143 - (1) In caz de lichidare sau faliment, salariatii au calitatea de creditori privilegiati ~i drepturile lor bane~ti constituie creante privilegiate, urmand a fi pHitite integral, inainte de a-~i revendica cota-parte ceilalti creditori. (2) Agentul economic, printr-o comisie paritara administratiesindicat, va analiza modalitatile de protectie a salariatilor afectati.

:~. .'

#:~'.'

'*

LL fJ;.'." ~,\ .A 2
0'.<;> ~~::.t10EL~G ~~

\t-. SI';/0(")~ \,-- "yo, ~~:\ :\ ~"1'(' Q /;.~ y' UJ -"?'


",'<-

JI

~ ~9

'"

\~ ~.. I~ /~

CCM GRUP DE UNITATI 2009 CAPITOLUL VII

CAPITOLUL VII

DREPTURI SI OBLIGATII DE SERVICIU. DISCIPLINA MUNCII

Art. 144 -Angajatorul are obligatia ca, la angajare, sa puna la dispozitia salariatului, pentru cunoa~tere, aplicare ~i respectare, contractul colectiv de munca ~iregulamentul intern.

Art. 145 - Nici un salariat nu poate fi obligat sa semneze un document tehnic, economic sau de alta natura cu care nu este de acord. Refuzul semnarii va fi motivat in scris.

Art. 146 - (1) Organizarea activitatii, prin stabilirea unei structuri adecvate, rationale, repartizarea tuturor salariatilor pe locurile de munca, cu precizarea atributiilor, competentelor ~i raspunderilor care sa-i confere autoritatea, precum ~i exercitarea controlului asupra modului de indeplinire a obligatiilor de serviciu de catre salariati, sunt de competenta patronului. (2) In cazul in care masurile preconizate afecteaza interesele salariatilor, regasite in drepturi recunoscute, se va obtine acordul sindicatelor cu privire la respectarea prevederilor contractelor colective de munca la nivel de unitate.

Art. 147 - Recunoscandu-se interesul comun patron-salariati in obtinerea de rezultate economice pozitive, patronul va stabili responsabilitati concrete privind asigurarea continuitatii in activitate (aprovizionare, obtinere de comenzi, desfacere etc.).

/~

~""

I~ \ \~
'.~ \ 'I, ,. I
,
",

1;"ti
:

. . J.F"'"f

. ...

t \ ",:-'. , '"

~ tE 1
RON

r.

~& c, f; .
E
t;.. ,~~I
;' ~(_:

rt. 148 - Sarcinile de serviciu trebuie sa fie stabilite in limitele in care -at s-a obligat prin con tractul individual de munca. ~_

Ji
/; /J 1/ '-

~. [

~:>

::..-r

j
.

,Q
I

/:0'A '~~/,., I<t:.

lJJ

'fY';,
"~

"

",\~.'/ ," -'


,,;'

'

""' .'

.,'

"

0 \
.

'LL
"'*

I'f:". f::" "!'"

\\ ~,,,,,
"' '
.

~... ~ ( ')7 '

"

n~"="I1."*

1/

'

2
'.

'..::"'{t

-<,.<t:-

~~~/

~
-s>

50

. . ., t! '
... .

~'

;->/ /t1

CCM GRUP DE UNITATI 2009

CAPITOLUL VII

Art. 149 - (1) In cazurile de foqa majora, in situatiile care pericliteaza


sanatatea sau viata unor persoane sau alte situatii prevazute in contractele colective de munca la nivel de agent economic, fiecare salariat are obligatia de a participa, indiferent de functia sau postul pe care 11ocupa, la executarea oricaror lucran ~i la luarea tuturor masurilor care se i~pun. (2) Pentru activitatile prestate in conditiile alin.(I), salariatii primesc suplimentan ale drepturilor, corespunzator contractului colectiv de munca al agentului economic.

Art. 150 - Salariatii agentilor economici nominalizati in anexa ill. 1, in cadrul sarcinilor de serviciu au urmatoarele obligatii : a) sa realizeze atributiile ce Ie revin la locul de munca, in conformitate cu prevederile fi~ei postului; b) sa respecte programul de lucru stabilit ~i sa utilizeze integral timpul de munca pentru indeplinirea obligatiilor de serviciu;

c) sa respecte ordinea ~i disciplina la locul de munca, sa nu impiedice prin activitatea sau inactivitatea lor actiunile sau activitatea altor salariati;
d) sa respecte normele ~i normative Ie privind securitatea muncii, prevenirea ~i stingerea incendiilor, precum ~i ale celorlalte reglementari legale, necesare desfa~urarii in conditii optime ~i de siguranta a muncii;
e) sa pastreze in bune conditii bunurile din dotare; t) sa pastreze secretul asupra date lor tehnice sau de productie, de fabricatie, de aprovizionare, de clientela ~i de personal;

g) sa cunoasca ~i sa respecte dispozitiile legale, prevederile contractului colectiv de munca, reglementarile interne ~i alte dispozitii cu caracter normativ, referitoare la munca pe care 0 indeplinesc ~i sa se conformeze lor; h) sa aiba 0 comportare corecta ~i decenta in cadrul relatiilor de serviciu, atat cu superiorii cat ~i cu cei aflati in su\>Qrdine~i sa
/ ~I
1141
I'LL

&
. ~-

~~
FJ5.
-

O
-r\'\ )00'

lZ
,/

\\\
\;\ ('

'~~~~2;Y

~~ '
(;'"

* 1

l&c~

CCM GRUP DE UNITATI 2009

CAPITOLUL VII

promoveze raporturi de colaborare cu toti salariatii cu care vin in contact;

i) sa in~tiinteze din proprie initiativa agentul economic asupra unor modificari ale situatiilor personale care intereseaza unitatea;
j) salariatii pot desfa~ura 0 activitate pe cont propriu, in conditiile legii, numai dupa orele de program ~i numai in afara teritoriului agentului economic, tara a utiliza dotarile ~i datele proprietate a agentului economic ~i tara ca aceasta sa conduca la o concurenta neloiala, incalcarea acestei prevederi conducand la desfacerea disciplinara a contractului individual de munca.

Art. 151 - Este interzis salariatilor : a) sa refuze in mod nejustificat executarea sarcinilor de serviciu prevazute pentru postul pe care este angajat; b) sa paraseasca locul de munca inainte de sfar~itul programului normal aprobat, sa scurteze timpul de lucru; c) sa organizeze intruniri in sau pe teritoriul agentului economic, in timpul sau in afara orelor de munca, fara prealabila aprobare a conducerii si a sindicatului, dupa caz; d) sa vina pe teritoriul agentului economic in stare de ebrietate, sa introduca sau sa consume bauturi alcoolice, droguri si orice alte substante asimilate;

e) sa provoace, sa falsifice sau sa inlesneasca falsificarea oricaror documente ale agentului economic; f) sa scoata de pe teritoriul agentului economic, prin orice mijloace, personal sau in complicitate, bunuri apaqinand agentului economic, tara documente de ie~ire eliberate de cei autorizati, indiferent in ce scop;
g) sa fumeze in locurile de munca unde este interzis fumatul;

~~~
(Irl.t'<'
.'

----

t:

/
'

(-'05. ~. .. I \\* 2 ~~52 \:;{~

Q' Ui LL

1 -~
:;;~
/
,./

~"1'(' y

c;

~_OEL'iO()
""

1t/(1

CCM GRUP DE UNITATI 2009

CAPITOLUL VII

h) sa practice jocuri de noroc sau comert ilicit in incinta agentului economic;


i) sa desfii~oare activitate politica in cadrul agentului economic;

j) sa desfii~oare activitati care determina 0 concurenta neloiala fata de agentul economic.

Art. 152 - Nerespectarea obligatiilor ce revin salariatilor, precum ~i savar~irea unor fapte interzise prin lege ~i contractul colectiv de munca, constituie abateri disciplinare ~i se sanctioneaza.

///-

II JI ,11.i.J
I(IL

,'t;;;:-..''''

S//Y

~
/0

1-

R:~~ o;~,., I\-

>'" Oil-

\\ *f
\\.A

,~~

~ --11

~
(J .

53

CCM GRUP DE UNITATI 2009


,

CAPITOLUL VIII

CAPITOLUL VIII PROTECTIA SOCIALA A SALARIATILOR

Art. 153 - (1) Salariatii aflati in incapacitate temporara de munca sunt considerati in concediu medical, cu conditia de a prezenta un certificat medical.
(2) Numarul de zile platite in concediu medical impreuna cu numarul de zile lucrate, platite intr-o luna, trebuie sa fie egal cu numarul de zile lucratoare din luna respectiva. (3) La cererea salariatului aflat in incapacitate temporara de munca ~i la recomandarea sindicatului, angajatorul poate acorda un sprijin material.

Art. 154 - Cuantumul indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca determinata de boala profesionala, boala in legatura cu profesia, accidente de munca sau cazuri asimilate acesteia, tuberculoza, SIDA, cancer de orice tip, precum ~i de boala infecto-contagioasa din grupa A ~iurgente medico-

chirurgicale stabilite prin hotarare de guvem, este de 100% din baza de calcul
stabilita potrivit legii.

Art. 155 - (1) In cazul in care salariatul se afla in incapacitate temporara de munca, ce necesita spitalizare, angajatorul va compensa pe durata spitalizarii in procent de 50-100% diferenta dintre salariul de baza impreuna cu sporurile cu caracter permanent ~i indemnizatia de boala la care are dreptul salariatul, potrivit legii. (2) Perioadele ~i procentele de compensare a diferentei dintre salariul de baza ~iindemnizatia de boala la care are dreptul, functie de vechimea in agentul economic ~i conditiile in care a survenit incapacitatea temporara de munca, se stabilesc in contractele colective de munca incheiate la nivele inferioare.
/~;.s<~':~:,;', ",,'fI

/'b

~'.

.'5 <:
() :',

,~ ~-1

j t~,
. , Ii'?,
,

\":"',

~.~
\,-, ' ,.

'"
,

, \

"'-~'N~-;"

-1 ' -. 'Y'~ " '''' \~ fcS"' 2. ,S> , ~ /-(' 54 ,, f) '\~~

ll.; i3

(!.<?:-,?'

~ :\\p..

S/N{)

/0 ~

CCM GRUP DE UNITATI 2009


I

CAPITOLUL VIII

Art. 156 - (1) In cazul imbolnavirilor profesionale, accidentelor de mundi sau in legatura cu munca, a unor boli grave, salariatii in cauza pot fi trimi~i la tratamente medicale, in unitati specializate din tara, sau cu recomandarea medicilor, in stramatate, in situapa cand tratamentul respectiv nu se poate face in tara, cu suportarea cheltuielilor de catre agentul economic, conform celor
convenite in CCM la nivel de unitate.

(2) De asemenea, salariatilor care au suferit accidente de munca sau care au contractat in timpul muncii boli in legatura cu munca, ce Ie-au provocat vatamarea organismului, Ii se asigura de catre agentul economic, in mod gratuit, proteze sau materiale sanitare, la recomandarea medicului.

Art. 157- La solicitarea sindicatului ~i cu aprobarea conducatorului agentului economic sau a Consiliului de Administratie, dupa caz, unitatea va suporta cheltuielile de transport ~i/sau tratament in strainatate pentru salariati ~i/sau membrii familiilor acestora (sot, sotie, copii) in cazuri deosebite, care necesita intervenpi medicale ce nu pot fi efectuate in tara.

Art. 158 - Salariatii care ~i-au pierdut partial capacitate a de munca, in urma unor accidente sau imbolnaviri profesionale, sau pentru a caror sanatate vechiulloc de munca a devenit impropriu, au dreptul sa Ii se asigure de catre agentul economic, la recomandarea medicului, locuri de munca corespunzatoare, cu menpnerea salariului de baza avut la vechiulloc de munca pe termen de 3 luni.

Art. 159 - Salariapi atlap in incapacitate temporara de munca, trimi~i la tratament de cadrele medicale de specialitate, la recomandarea sindicatului, pot primi din partea agentului economic, pentru acoperirea unor cheltuieli legate de procurarea medicamentelor, un ajutor banesc. De acest ajutor pot beneficia ~i salariapi afiap in tratament in perioada concediului lor legal de odihna pentru zilele suplimentare de tratament, care la recomandarea medicului depa~esc dreptulla concediul de odihna.

Art. 160 - (1) In cazul in care salariatul ~i-a pierdut total


munca sau in legatura culm urm.~Hunor accid~:\\ASII\tD
Q/

?}lBC4"in
~

citatea de ca sau a/

8 :r
t,...
[

~
2
,

'-.~

~':.
.'

.
'~ " ' '
,
,

tf:..
,

~':,
"~~
,

'e ,
,

"

/-

FJ~ . L

0 ~ ~
'')7l

c~

~.$!1J

\I;)'

~/fA f

CCM GRUP DE UNITATI 2009

CAPITOLUL VIII

imbolnavirii profesionale, agentul economic va compensa pentru maxim un an diferenta dintre pensia de invaliditate ~i salariul de baza plus media sporurilor de care a beneficiat in ultimele trei luni, in corelare cu decizia aspra capacitapi de munca emisa de organele competente , dupa cum urmeaza: pentru decizie pe un an - compensarea se va face pentru 1 an pentru decizie pe 6 luni - compensarea se va face pentru 6 luni pentru decizie pe 6 luni, urmata de inca 0 decizie pe 6 luni compensarea se va face si pentru perioada stipulata in a doua decizie. (2) in cazul in care, pentru situatiile prevazute la al. (1), salariatul beneficiaza in baza prime lor de asigurare platite de agentul economic, de 0 despagubire mai mica decat salariul pentru 1 an, unitatea va suporta diferenta. (3) in cazul decesului salariatului in accident de munca sau in legatura cu munca sau in urma unei boli profesionale, familia salariatului (sot, sope, copii) va primi un ajutor egal cu ultimul salariu de baza al celui decedat, cumulat pe timp de un an.

Art. 161 - Salariapi pot beneficia, la cerere, de trimitere in statiuni de odihna ~itratament, pe baza biletelor procurate, avizate ~irepartizate de sindicat, cu suportarea unei parp din costul acestora de catre agenpi economici. Conditiile concrete vor fi prevazute in contractele colective de munca incheiate la nivele inferioare.

Art. 162 - (1) Salariatele au dreptul la un concediu de matemitate conform legii, atat in perioada prenatala, cat ~iin cea postnatala ~i beneficiaza ~i de celelalte drepturi specifice, prevazute de legislatia in vigoare. (2) De asemenea, salariata mama, are dreptulla un concediu platit pentru cre~terea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani sau 3 ani in cazul copilului cu handicap. Art. 163 - in perioadele prevazute la art. 163 agentul economic va compensa diferenta dintre salariul de baza individual avut ~i indemn~a legala la;i~areare dreptul salariata.
~~. -'1-\\,... SIN/)
..il.";:

/0

~ ""

~ .:'!1 :, fJ;..1... <r \\

~/ l<J

\-"

"

~ ~
~

G~~ ~o ___E.L.t../P"
.

2.
..

,0/56 ,
..

-~-

if, !J jI(~

/J

CCM GRUP DE UNITATI 2009

CAPITOLUL VIII

Art. 164 - Salariatele gravide, incepand din luna a IV-a ~i cele care alapteazA, nu vor lucra in locuri de munca cu conditii speciale sau deosebite.

Art. 165 - In situatii deosebite, tatal beneficiaza de drepturile pe care mama nu Ie mai prime~te, daca in aceasta perioada copilul ramane in ingrijirea efectiva a tatalui.

Art. 166 - (1) Salariatul care se pensioneaza, va primi la pensionare, indiferent de cauza pensionarii, un ajutor acordat 0 singura data, in cuantum, de minim un salariu de baza avut la data pensionarii. (2) Pornind de la acest myel minim, in contractele colective de munca incheiate la nivele inferioare, acest ajutor se va diferentia, functie de vechime ~i de alte criterii. (3) Prevederile alin. (1) nu se aplica pensionarilor reincadrati, precum ~i salariatilor care la data pensionarii depa~esc cu cel mult 6 luni V3.rsta limita legala pentru pensionare.

Art. 167 -

Pentru pensionarii proveniti din sistem, in situatii de

imbolnavire, atestata medical, sau de disparitie a oricarui ajutor familial, pe baza de ancheta sociala, Directorul General, Comitetul Director sau Consiliul de Administratie, dupa caz, la propunerea sindicatului, pot acorda un ajutor social, o singura data pe an.

Art. 168 - Salariatii care au implinit V3.rstade 55 de ani barbatii ~i 50 de ani femeile, cu 0 vechime in munca de 25 ani barbatii ~i respectiv 20 ani femeile, care din cauze obiective (V3.rsta, sanatate) nu-~i mai pot desta~ura activitatea in acelea~i conditii de munca, pot fi trecuti in alte locuri de munca, care sa Ie permita mentinerea salariului de baza avut anterior.

-'l

CCM GRUP DE UNITATI 2009

CAPITOLUL VIII

cu minim doua salarii de baza medii brute, platit in cel mult 5 zile de la data la care se solicita ajutorul. (2) De doua salarii de baza medii pe agent, la data evenimentului, beneficiaza in conditiile stabilite in CCM in~heiat la nivel de agent economic si familia fostului salariat pensionat din sistem, daca decesul acestuia survine in perioada de aplicare a actualului contract colectiv de munca la nivel de grup de unitati. (3) Daca mai multi copii ai decedatului sunt salariati ai unitatii, ajutorul va fi primit numai de unul din ace~tia.

Art. 170 - in toate cazurile mentionate la art. 160 (3) ~i 169, agentul economic va suporta confectionarea sau decontarea contravalorii sicriului la nivelul unui salariu minim pe agent economic, la data decesului.

Art. 171 - (1) Cu ocazia unor evenimente anuale : Pa~ti, ziua meseriei, Craciun, salariatii vor beneficia de cate 0 suplimentare a drepturilor salariale, sub forma unui adaos, in suma fixa. (2) Fiecare din adaosurile de mai sus va avea un cuantum minim de un salariu minim pe grup de unitati, stabilit conform prevederilor prezentului contract. (3) Conditiile ~i criteriile de acordare se vor stabili in contractele colective de munca incheiate la nivele inferioare. (4) Cu minimum 15 zile mainte de evenimentul pentru care se acorda oricare din adaosuri, vor incepe negocierile cu organizatiile sindicale pentru stabilirea valorii concrete ce se acorda. (5) in contractele colective de munca incheiate la nivele inferioare pot fi stabilite, cu ocazia altor evenimente, ~i alte facilitati sub forma de
adaosuri, stimulente, etc.

~ ,
:"1 @

~7~~ ~
,

(6) Fiecare din adaosurile de mai sus se acorda in conditiile in care, prin contractele colective de munca incheiate la nivel de agent economic nu s-a . ~~ .,jn troducerea lui in salariul de baza.
. .

".

/'

?~ J
.

(c
,

) ~\
~

~ ~

~
'

\.,
,

---'

t>': (:"/,

~/ "",b:Iv""'0~" ~ :__q."_~

,:\yl

: ,~/
" th, , ,

'~'\\

I
.

'.'
."

~:\\'" SI:Vt)I.-~ #'0~:\\~ 'J"Vt)/,-.,

~~
,<,
,

!~ t,
,

...'

~...-: :~ II \ r ~'o~::t. a . \~ . ~ :~), 58 ,\/'~ * 6 Jj ~I ~~~~~/


!f:. .
'.

,'I. Q

~"1

\\

('

.
.

il

/ /I" /
.
\

~,

'fJ fl'
,y

/; /J
,

CCM GRUP DE UNITATI 2009

CAPITOLUL VIII

Art. 172 - Salariatii, organizatiile patronale i sindicale, precum i agentii


economici pot participa la infiintarea unor institutii gen asociatii profesionale, fonduri mutuale, de asigurari sociale etc.

Contributia agentilor economici. va fi stabilita, cu respectarea prevederilor legale, prin negociere cu federatiile sindicale i organizatiile patronale semnatare ale prezentului contract colectiv de munca.
Cu acordul salariatilor acetia pot contribui i cu 0 parte din cota ce Ie revine din profitul agentului economic.

Art. 173

Cu ocazia unor evenimente deosebite in viata salariatului,

agentul economic va acorda :

a) un ajutor material de casatorie, echivalent cu cel putin un salariu de baza, calculat in luna evenimentului (ajutorul de casatorie se acorda 0 singura data in viata salariatului); b) la naterea sau la infierea unui copil, un ajutor material echivalent cu un salariu de baza mediu brut, la nivel de agent economic, platit in luna evenimentului.

Art. 174 - (1) Agentii economici nominalizati la Anexa Uf. 1 vor aloca fonduri pentru organizarea i sarbatorirea unor aniversari de unitati i subunitati i zile festive, cum sunt : 8 Martie, ziua meseriei, ziua copilului, porn de Craciun i Revelion. (2) Salariatele i copiii salariatilor vor primi de ziua femeii, respectiv 1 Iunie i Craciun, cadouri in limita unor sume stabilite prin negociere cu sindicatele, pomind de la minimele ce vor fi prevazute in contractele colective de munca incheiate la nivele inferioare.

Art. 175 - Absolventii invatamantului profesional, liceal, de specialitate i ai invatamantului superior, nelocalnici, la debutulin activitate, vor primi la prezentare 0 indemnizatie de instalare, egala cu un salariu de baza la incadrare.

f
Q

:..\J>.. IN()~~, S
-r.t ~-1

4,

\-*

;.' ~ s. -~. *. ~ {-".~


,<:,/

,,-

\,A 2. ~uJ/ ;:<~t410El.~J ~ :/

59

CCM GRUP DE UNITATI 2009

CAPITOLUL VIII

Art. 176 - Salariatii agentilor economici nominalizati la Anexa Dr. 1 vor primi pentru vechime neintrerupta in sistem prime jubiliare in cuantumuri ~i dupa criteriile stabilite in contractele colective de munca incheiate la nivele inferioare.

Art. 177 - Salariatii utilizati la activitati cu grad mare de pericol asupra vietii ( care vor fi nominalizate in contractele colective de muncii incheiate la nivele inferioare) vor fi asigurati de viata, din momentul inceperii prestarii unei astfel de activitati, plata primei de asigurare revenind agentului economic.

Art. 178 - (1) Agentii economici vor suporta contravaloarea abonamentelor / biletelor pe calea ferata sau auto pentru personalul nelocalnic care face naveta. Distanta si conditiile vor fi stabilite in contractele colective de munca incheiate la nivele inferioare. (2) In cazul salariatilor domiciliati in localitati atlate la distante de peste 50 Km . de la locul de munca, agentii economici vor suporta costul unei calatorii pe luna (tur-retur) pentru vizitarea familiei.

Art. 179 - In cazul unor calamitati naturale, confirmate de organele in drept i in baza unei anchete sociale, la solicitarea sindicatelor, agentii economici vor acorda ajutoare salariatilor sinistrati.

Art. 180 - (1) Salariatii agentilor economici nominalizati in Anexa Dr. 1, beneficiaza de un adaos la salariu, reprezentand contravaloarea unei cote anuale de energie termica si electrica pentru consumul casnic. (2) Salariatii care s-au pensionat de la agentii economici nominalizati in Anexa Dr. 1, si au lucrat minimum 15 ani sau ultimii 10 ani consecutivi inainte de pensionare in sistemul energetic, precum si cei care au fost pensionati ca urmare a unor accidente de munca la agentii economici prevazuti la alineatul (1), indiferent de vechimea in cadrul acestora, beneficiaza de la unitatile de la cares-~u pensionat de un ajutor material anual sub forma unei cote de energie
" .electti~it

,/f'

~.Jf~1

CCM GRUP DE UNITATI 2009

CAPITOLUL VIII

(3) Prevederile acestui articol se aplica ~i sotului sau sotiei salariatului decedat in accident de munca, pana la recasatorire.

(4) Prin Contractele Colective de Munca ale agentilor economici prevazuti la aliniatul (1) se vor stabili. cuantumurile cotelor anuale ~i modalitatile concrete de acordare a acestor facilitati.

Art. 181 - In conditiile in care, anterior, au fost stabilite prin Contractele Colective de Munca la nivelul agentilor economici din Anexa 1, 0 cantitate de caldura exprimata in Gcal, pentru care acesta suporta cota parte din pret pentru salariatii proprii, acest drept se mentine.

Art. 182 - (1) Agentii economici nominalizati in Anexa nr. 1 vor suporta cheltuielile de regie ale cantinelor, cre~elor ~i caminelor proprii, precum ~i 50% din plata pentru cre~e ~i camine apartinand agentului economic pentru copii salariatilor. (2) Prin contractele colective de munca incheiate la nivele inferioare se va stabili pretul maxim al unei mese la cantina, eventuala depa~ire a acestuia suportfuld-o unitatea. (3) In conditiile aliniatelor precedente administrarea cantinelor poate fi tacuta in comun sau de una din Parti. Art. 183 - Agentii economici din Anexa nr. 1 vor acorda tichete de masa conform legislatiei in vigoare.

Art. 184 - Repartizarea spatiilor de locuit, indiferent de natura lor, catre salariati, se face de 0 comisie paritara administratie-sindicat, tinandu-se cont de criteriile concrete stabilite, ce vor face obiectul unor anexe la contractul colectiv de munca la nivel de agent economic, de la data inregistrarii lui.

Art. 185 - Agentii economici nominalizati in Anexa nr.l vor prevedea in


bugetulde venituri ~i cheltuieli constituirea unor fonduri c sa asigure //
. .
"

~.\
,,'

~~
~

j//
C //

.~

~ (\:

"',5.-'.:~
~i

~~/~

~ 61

~~.t10EL~~~j;f ~~

;: , / '\I

Vjt
.

nl ~/

/\

1-1\.

CCM GRUP DE UNITATI 2009

CAPITOLUL VIII

posibilitatea acordarii drepturilor recunoscute prin contractele colective de munca.

Art. 186 - (1) Pentru imbunatatirea conditiilor de munca ~i viata ale salariatilor, agentii economici, de comun acord cu sindicatele, vor constitui fonduri in bugetul de venituri ~i cheltuieli ~i vor intocmi programe concrete, avind ca principale destinatii : a) construirea de locuinte pentru salariatii agentului economic, in special pentru tineri, tineri casatoriti ~i alte categorii de salariati prevazute in CCM la nivele inferioare: construirea ~iintretinerea de : camine pentru nefamili~ti ~i famili~ti, camine, cre~e ~i gradinite pentru copiii salariatilor, cantine ~i gospodarii anexe, constructii in scop umanitar, terenuri, baze sportive ~i de agrement;
b) cheltuieli pentru formarea ~iperfecponarea pregatirii profesionale;

c) cheltuieli cu formarea economico-sociala domeniul relatiilor de munca; d) suportarea cheltuielilor pentru :

~i educatia in

reducerea costului biletelor de tratament sau odihna in stapunile balneo-climaterice, procurate sau avizate de sindicate pentru salariatii ~i membrii lor de familie (sot, sotie sau copii, dupa caz), cu un procent de 65%, respectiv 50%; costul integral al calatoriei pe calea ferata c1asa a II-a sau, acolo unde nu este posibil, pentru transportul auto in comun, pentru salariatul beneficiar al biletului de tratament ~i odihna recuperatorie, respectiv 50% din costul transportului pentru membrii familiei; e) cheltuieli pentru securitatea muncii, materiale de protectie ~i igienico-sanitare, alimentatie pentru intarirea rezistentei organismului;

f) cheltuieli necesare asigurarii speciale a salaria 'lor pentru/


ca\iZe de ac .
0J/. ~~A f"~
.

\ ~\>:\'

deces, inclusiv plata primel

d asigurare;

t/j
.9 ,
/\.
.

.~

D/,~

%~

\~0'~ ~c>1 '0!?_~~~~


. .

'- J~2
10

s: .Y
\~' ,

~~
IJ/;
. ..

CCM GRUP DE UNITATI 2009


I

CAPITOLUL VIII

g) actiuni specifice unor aniversari, sarbatori religioase, zile


dedicate copilului ~i femeii;

h) varsarea unei cote catre sindicate care va fi utilizam pentru mtretinerea ~i dezvoltarea bazelor de odihna, tratament, cultura ~i sport administrate de sindicate ~i de folosinta comuna.

(2) Contractele Colective de Munca incheiate la nivele inferioare vor stabili partea care va utiliza fiecare fond cu destinatiile prevazute la literele a-h ale al.(1), precum ~i modalitatile de control a utilizarii acestora.

Art. 187 - (1) Partile se obliga sa creeze, prin contributia salariatilor membri de sindicat, a organizatiilor sindicale ~i a agentilor economici, un sistem propriu de protectie sociala. (2) Modul concret de realizare a acestuia se va stabili prin negocieri mtre sindicate ~ipatronatul corespondent.

Art. 188 - (1) Salariatii agentilor economici nominalizati in Anexa nr. 1, care nu sunt membri de sindicat, precum ~i membrii sindicatelor neafiliate federatiilor semnatare prezentului contract colectiv de munca, vor beneficia de celelalte drepturi, in afara celor salariale, in baza consimtamantului scris, dat in contractul individual de munca, prin care accepm sa contribuie lunar cu 0 com parte ce va fi stabilim in contractele de munca incheiate la nivele inferioare. (2) Fondurile rezultate din aceste sume vor fi folosite de catre sindicate pentru acoperirea unor cheltuieli legate de : urmarirea modului de aplicare a contractului colectiv de munca; rezolvarea unor eventuale litigii;

~ JC/.. t ~I-d ~
~, 'r
1RONA.1"(r~ .

~\

~ ,oJ
:

organizarea unor cursuri de perfectionare in domeniul relatiilor de munca;


Q:-"'<

~\f'. SIND'~ ~ 10

.=-..

PI""iV~\!(",""" .J~

., .lI-

iJ., Q

\. f.h '2~

~(

y'

~ '*
63

4! !J,

'\\*

~ ~()E~$:~/
'\/1:-

1\

~.U/~

CCM GRUP DE UNITATI 2009

CAPITOLUL VIII

organizarea unor intruniri, conferinte, intalniri consultative,cu experti ~ireprezentanti ai patronatului;


consulting in vederea pregatirii viitoarelor contracte colective de munca.

Art.189 - Valoarea fondului pentru actiuni social- culturale, conform legii anuale a bugetului, va fi de cel putin 2% din valoarea fondului de salarii.

~-'" lJ.J

4~
.

S'rv'o

10 ~ "5',...

FrS... : 2 ~ \(~ ,,~ :~~y

.:~ V ~ ~ 64 ~.

I~

CCM GRUP DE UNITATI 2009 CAPITOLUL IX

CAPITOLUL IX

ALTE DREPTURI SI OBLIGATII CE DECURG DIN RELATIILE DE MUNCA

Art. 190

- Angajatorul are, in principal, urmatoarele drepturi :


de a defini obiectivele strategice ale agentului economic ~i a stabili programele, bugetele ~i indicatorii de performanta necesari pentru a Ie duce la indeplinire; de a organiza ~i conduce activitatea curenta pe principii de competenta profesionala, rentabilitate, eficienta economica ~i profit; de a propune ~i negocia cu acponarul contractul de administrare, potrivit legii; de a decide asupra modului de exploatare, reparare ~i dezvoltare a instalapilor tehnologice prin care se realizeaza obiectul de activitate; de a impune respectarea disciplinei tehnologice ~i a disciplinei muncii; de a lua masuri operative pentru asigurarea solvabilitatii agentului economic ~i a lichiditatilor financiare; de a aplica masuri de restructurare ~i reorganizare atunci cand situatia 0 impune; de a exercita orice alte atribute legate de actul de conducere care sunt prevazute de reglementarile in vigoare.

Art. 191 - Sindicatele au urmatoarele drepturi : de a-si reprezenta la orice myel membrii in situatii legate de contractele colective de munca, legislatia socio-pl)ofesionala ..-~iansambluy l~melor social-economice ce-i inter~
,

\;; " '-' ',: ""-.,'

/'

ie.;

",

/:-,'f>..

SIND

. +...
l
J

"

/4/"1

/0''''

10

\\

;!~

f,5

;) 65
-SJ/
c'\~/

\> 2 \:.,0''941
~_x

-!

\J'

CCM GRUP DE UNITATI 2009

CAPITOLUL IX

de a face propuneri de imbunatatire a activitatii la nivelul locului de munca sau pe ansamblul agentului economic;

de a organiza activitati conform statutelor proprii ~i contractelor colective de ~unca, conventiilor ~i intelegerilor dintre paqi;
de a intreprinde actiuni educative pe probleme de interes sindical sau profesional.

Art. 192 - (1) Nu este permisa imixtiunea salariatilor, ca membri ai sindicatului sau organelor sindicale in chestiuni ce tin exclusiv de conducere. (2) Nu este pennisa imixtiunea reprezentantilor patronului in problemele salariatilor ce tin de competenta sindicatelor sau a reprezentantilor salariatilor. (3) Nici una dintre paqi nu se poate prevala de prevederile de mai sus in scopul acoperirii unor nereguli sau abuzuri.

Art. 193 - (1) Angajatorul are obligatia sa asigure sindicatelor accesulla documentele ce-i sunt necesare pentru a-~i desta~ura activitatea conform legii ~i statutelor proprii. (2) Sindicatele vor avea acces la biblioteca juridica ~i tehnica ~i la toate actele cu caracter normativ ale agentului economic. (3) Sindicatele vor pune la dispozitia patronilor, documentele legale de constituire. la cerere,

Art. 194 - (1) La ~edintele ordinare ~i extraordinare ale Consiliilor de Administratie ~i Comitetelor (colegiilor) directoare ale agentilor economici din Anexa 1 vor participa ~i delegati ai sindicatelor federatiilor semnatare ale prezentului contract. (2) De asemenea, Consiliile de Administratie al economici ~i Comitetele d. . ale subunitatilor agentilor e
,(" "-,

a~e~til?r

nuCl dm

~,,,,'\'

fl ~<J' (Q

N')/", \

~-d \ ~

(fif:'--Y'~ f oS.s. *' */, 2. (J,'l66


~,
"
~/, ~ (:'r, ~~<:?_E~~

'

- Y

/
fJ

/I

~Y Itr

CCM GRUP DE UNITATI 2009

CAPITOLUL IX

Anexa 1, vor invita reprezentanti, desemnati de organizatiile sindicale corespondente, membre ale federatiilor semnatare prezentului contract, ca
observatori la toate ~edintele acestora. (3) In cadrul acestor ~edinte, reprezentantii organelor sindicale pot semnala probleme prin care sunt lezate sau' se incalca drepturi ~i interese ale salariatilor. (4) Cu minimum 48 de ore inainte de ~edintele la care se face referire la aliniatele precedente, vor fi puse la dispozitia reprezentanti10r
sindicali desemnati sa participe la acestea, materialele ce urmeaza a fi discutate. (5) In contractele colective de munca incheiate la nivele inferioare paqile pot reglementa ~i alte detalii.

Art. 195 - (1) Agentii economici la care se aplica prezentul contract colectiv de munca, vor remite organizatiilor sindicale, copii dupa regulamentele, hotararile, instructiunile, deciziile, precum ~i eventualele modificari privitoare la domeniile vizate de prezentul contract, in termen de 48 de ore de la emiterea lor. (2) Aceea~i obligatie 0 au organizatiile sindicale, in cazul hotararilor care pot influenta modul de aplicare a prezentului contract.

Art. 196 - Se va asigura accesul federatiilor si sindicatelor, la toate datele tehnico-economice (cu exceptia interdictiilor prevazute expres de lege) ~i sociale, realizate ~ide perspectiva ale agentilor economici, din Anexa 1.

Art. 197 - Patronii, angajatorii, federatiile sindicale si sindicatele din unitati isi vor accepta reciproc invitatiile adresate unor membri ai acestora pentru discutarea unor probleme de interes comun, in vederea rezolvani lor.

/.

Art. 198 - Nu pot fi convocati pentru nici un motiv membrii de sindicat si nici alti salariati in calitate de reprezentanti sindicali, tara mandatarea prealabila ~11C~~torade catre liderul/presedintele sindicatului din unitate.
~ -",; _ I "\ . iiQ .<1" 1/ l.J.J

/.,.~72'___,"-' '~.'~" .~ )i :.:,


,

"'~~---~ If>. SIND .~ /(",:\ /r, ;/ -

-,.,.'

__-yo<
if.

'->;-

"

\\: fn5.~. ~ 67
2 ~01J \:~~ ..,,~~oEL t~r
.
.

, ..,',

~'

:::;-~-

CCM GRUP DE UNITATI 2009

CAPITOLUL IX

Art. 199 - (1) Recunoscand dreptul salariatilor de a fi reprezentati ~i de a


Ie fi aparate interesele de catre organizatiile sindicale, angajatorul i~i recunoa~te obligatia de a nu Ie obstructiona activitatea in.nici un fel, ci de a Ie 0 facilita. (2) in acest sens, administratia va pune gratuit la dispozitia organizatiilor sindicale mijloacele necesare desfa~urarii activitatii : spatiu ~i mobilier corespunzator, telefon, telefax, precum ~i acces la mijloacele de transport din dotarea unitatii, etc.

Art. 200 - Baza materiala cu destinatia cultural-sportiva, proprietatea agentilor economici sau sindicatelor, va putea fi folosita tara plata, de ambele paqi.

Art. 201 - Pentru realizarea de catre organizatiile patronale ~i sindicale semnatare a unor servicii ~i actiuni comune, in interesul agentilor economici ~i al salariatilor, prin contractele colective de munca incheiate la nivele inferioare, se va stabili 0 contributie a agentilor economici la fondurile acestora.

Art. 202 - (1) Cheltuielile ocazionate de elaborarea ~i negocierea contractelor colective de munca la nivel de unitate, grup de unitati, ramura si national sau a celor legate de urmarirea ~i aplicarea acestora, precum ~i de activitatea comisiilor mixte pentru medieri ~i a celorlalte constituite conform contractelor colective de munca incheiate la nivele inferioare, vor fi suportate de agentii economici. (2) La nivel de grup de unitati, in baza prevederilor art. 11(3) din Legea nr. 130/1996, republicata, fiecare unitate nominalizata in Anexa nr. 1 la prezentul CCM, va prevedea in bugetul de venituri ~i cheltuieli ~i va vira in contu! organizatiilor patronale semnatare corespondente, 0 contributie de 2,5lei/salariat ~ian.

(It::)

;1</j"
~ ;(

~A

.;;~.~.
('I

()/.\\. ~ '
y'
:-.

tIt;:
"
,'_

\\ *

r~'".~. 8. * 1 \~~ 2 _~'1J68 ~~?EU:C"\~ ~~..

CCM GRUP DE UNITATI 2009

CAPITOLUL IX

Art. 203 - Administratiile, de acord cu sindicatele din agentii economici,


vor stabili conditiile in care se va incasa cotizatia membrilor de sindicat ~i contributia lunara a nemembrilor de sindicat, pe care 0 vor vira in contul sindicatelor, pe baza listelor lunare ~i a cuantumurilor prezentate de sindicate.

Art. 204 - In cadrul agentilor economici, la care se aplica prezentul contract, nu pot fi afi~ate sau difuzate materiale cu privire la sindicate, tara semnatura liderului sindical.

Art. 205 - (1) Salariatii care indeplinesc functii sindicale eligibile, au dreptul de a presta activitati sindicale, in unitate sau in afara acesteia, tara afectarea drepturilor salariale, un numar de 5 zile/lunaJom, care la cererea sindicatelor pot fi acordate cumulat. (2) In nomeclatorul unic de functii si meserii ai agentilor economici din Anexa 1, va fi cuprinsa functia de delegat sindical de intreprindere. Aceasta functie este cu scoatere din productie si poate fi ocupata numai de presedintele/lider de sindicat la cererea expresa a acestuia. Nivelul de salarizare acestei functii va fi in limitele prevazute in nomenclatorul unic de functii si meserii dar nu mai putin decat nivelul functiei de baza ocupate. (3) Contractele colective de munca incheiate la nivele inferioare vor concretiza numarul celor care vor beneficia de reducerea lunara a programului de lucru, tara afectarea drepturilor salariale, in conditiile aliniatului de mai sus. (4) Bugetul de timp la care se refera aliniatele precedente nu va fi afectat de timpul negocierilor colective, medierilor de conflicte ~i activitatilor de urmarire a aplicarii contractelor colective de munca prin organismele mixte. (5) Bugetul de timp va fi corectat corespunzator timpului afectat activitatilor determinate de functii sindicale eligibile la nivel national.

1iY~ .
~Ia
,

r~ '-. '\

\ [.. , . l) ,

r; mJ
~<f
r--,
"

~TRO

. 206 - (1) Pe perioada mandatului, salariatii alesi in functii sindicale, .


Z ~I~I
,

productie, isi pastreaza locul de munca avut anterior urmand ca andatului sa re:~a la vechiulloc de munca.
,
"

t,'}" ~-;:; ,~,""


';'5"(,.,

-c,
':,,;;;,

Vr"'W -.n\~Y
-

a ..,
'

fJ
Q'</

\,-r'

~:\\~.~ 'VI)
f!~~" ~ o.~. _ I' ,.

c,;}
f)

/,.,.'\.'\.

'-

lJ...

i.J.J

\
,,' , /; ,

.
/ \

"

?--~ 2 ~~LE#

* I

v'" 69 ~'
>f

~ ", .~

CCM GRUP DE UNITATI 2009

CAPITOLUL IX

(2) La revenirea la vechiulloc de munca ~i in functia detinuta in agentii economici (unitati si subunitati, dupa caz) de la care au plecat, salariatii care au indeplinit functii sindicale, vor beneficia de salariu ~i de celelalte drepturi corespunzatoare functiei pe care ar fi detinut-o in conditii de continuitate la acela~i loc de munca, iar in cazul desfiintarii acestora, in functii similare.

Art. 207 - (1) Este interzis agentilor economici (unitati, subunitati, dupa caz) sa desfaca din initiativa lor contractul individual de munca al salariatilor pentru motive care privesc activitatea sindicala. (2) Salariatilor care indeplinesc sau care au indeplinit functii sindicale nu Ii se poate desface contractul individual de munca, in timpul sau dupa expirarea mandatului pe 0 perioada de 5 ani, decat : pentru fapte prevAzute de legea penala in baza hotararii judecatore~ti definitive; in situatia incetarii activitatii agentului economic; pentru grave abateri disciplinare dovedite ~i cu acordul federatiilor semnatare din care sa rezulte ca s-au respectat
prevederile din contractul colectiv de munca.

Art. 208 - (1) Salariatii care ocupa functii de conducere ale agentilor economici (unitati, subunitati, dupa caz), la schimbarea din functie vor fi incadrati in functii corespunzatoare pregatirii profesionale, neputandu-li-se desface contractul individual de munca decat in conditiile prezentului contract. (2) Persoanele cu functii de conducere care au incheiat contract de mandat si care anterior incheieri contractului de mandat au fost salariati ai agentului economic, la incetarea contractului de mandat benficiaza de prevederile alin. (1) al prezentului artico!. Art. 209 - Patronii se angajeaza ca la negocierea cu partenerii externi sa prevada clauze de respectare a drepturilor prevazute in contractul colectiv de nivel d~ agent econo~~c, in legislatia muncii in vigoare ~i in ~,(. .a !~ c, v~ntttle OIM ratlficate de RomanIa.

n. ~
r f!"
.

..

..

::--...

~
.

:-,,'(>.. SIND

\~.., ;.
.

i;.;
" "",

. .

'7tL.

.1

~cJl_~~~\
LL !C

:-~

I", :\

..,' "- '~''-1 .'. ..

.'

('.

r'o'...,

S ~. *\\
~/I
(!jJ
~/j7

/-? .(::-

*"

~';/

Y
,
'

J~\ J/

~.

~. ,

l.(

CCM GRUP DE UNITATI 2009

CAPITOLUL X

CAPITOLUL X DISPOZITII FINALE

Art. 210 - (1) Executarea contractului colectiv de munca este obligatorie


pentru ambele paTti. (2) Neindeplinirea obligatiilor ~i prevederilor contractului colectiv de munca atrage raspunderea administrativa, civila sau penala, dupa caz, a celor care se fac vinovati de aceasta.

Art. 211 - (1) Grice cerere de modificare a prezentului contract va face obiectul unei negocieri. (2) Cererea de modificare se comunica in scris celeilalte parti, la sediul acesteia. (3) Negocierile cu privire la modificare vor incepe intr-un termen de maximum 5 zile lucratoare de la data comunicarii, dar nu mai devreme de 48 de ore de la aceasta ~inu vor dura mai mult de 10 zile lucratoare. (4) Angajatorii nu pot desface contractul individual de munca pentru motive neimputabile salariatilor, legate de modificarile propuse contractului colectiv de munca, pana la incheierea unui acord in acest sens intre patron ~i sindicate cu privire la modificarile propuse.

Art. 212 - Pe perioada conflictelor colective de munca nu sunt permise desfaceri ale contractelor individuale de munca decat pentru abateri disciplinare grave ~i nu se pot face angajari sau mi~cari de personal, decat cu acordul sindicatului implicat in conflict.

Art. 213 - Modificarile aduse prezentului contract produc ace)qa~i efecte c~.~i acesta, de<,.~adata inregistrarii lor. . ~
;;(,;;1,,, ff.-:-,,'f>..s/tvl)

~ '~rr:::',". '.,::;,,'.

<;

q0 I;(J
LL

;/; -'r

1'"1:\

~~

" ..~~,.,

"

( f J-3.T.' * \, \.A ~*" 2 ..~ ~ v ,<,-s>A.1,-,_.


"

Y'

~.-

:j

II

CCM GRUP DE UNITATI 2009

CAPITOLUL X

Art. 214 - Suspendarea contractului colectiv de munca are loc in


conformitate cu prevederile legii.

Art. 215 - Contractul colectiv de munca inceteaza prin conventia paqilor sau la implinirea termenului pentru care a fost incheiat, daca nu intervine
prelungirea acestuia.

Art. 216 - Agentii economici reprezentati in acest contract, nominalizati in Anexa nr. 1, vor include in pretul produselor ~i serviciilor contractate, cheltuielile cu munca vie rezultate din prevederile contractului colectiv de munca.

Art. 217 - In vederea protectiei salariatilor, agentii econOIDlCl nominalizati in anexa nr. Ila prezentul contract colectiv de munca, se obliga ca, in cazul unor oferte contractuale sensibil egale, sa prefere pe acelea provenite de la unitatile mai sus mentionate.

Art. 218 - Drepturile salariatilor nu pot face obiectul vreunei tranzactii, renuntari sau limitari, ele fiind aparate impotriva oricaror incalcan, abuzuri sau arbitrarii.

Art. 219 - (1) La negocierea contractelor colective de munca incheiate la nivele inferioare se va tine seama de prevederile prezentului contract colectiv de

munca.
(2) Salariatii semnatare, beneficiaza de Organele lor de conducere din. contractele colective nOnUnalizatin Anexa nr.l,
J<t /.J.J Ir::"'~"r'O'\'~~I\..
2

din aparatul executiv al organizatiilor patronale prevederile prezentului contract colectiv de munca. vor stabili in mod concret aplicarea efectiva a unuia de munca incheiate la nivel de agent economic, dupa caz.
<'f\A~S1:v~~~'

(\.,'\\ .;.~
('v

.
72

~/I\

01 -J /

..:

"

u. ___

"""\\ ,. II
v"l ,i ,<-"

:~1' " 1"

'~~~~~'II

~r ;It~

CCM GRUP DE UNITATI 2009

CAPITOLUL X

Art. 220 - (1) Agentii economici nominalizati in Anexa nr. 1, ca parte contractanm, se obliga sa recunoasca ~i sa aplice prezentul contract colectiv de munca, indiferent de modificanle structurale pe care Ie vor suporta, de transformanle ce survin la nivelul titularului de proprietate, sau de eventualele regrupan prin asociere. (2) Urmarirea aplicarii unitare a Contractului Colectiv de Munca la nivel de grup de unitati ~i elaborarea unor eventuale precizari in acest sens se va face de Comisia paritara, nominalizam in Anexa nr. 3.

Art. 221 - Pe parcursul aplicani contractului colectiv de munca nu vor fi emise unilateral hotarari sau reglementan interne care sa contravina sau sa limiteze prevederile prezentului contract colectiv de munca, precum ~i a celor incheiate in baza acestuia.

Art. 222 - in intelesul prezentului contract colectiv de mundi, termenii "patron","angajator", "administratie", "conducere", sunt folositi in sensul definit de Art. 1, aliniatul (2) din Legea 130/1996 republic am, coroborat cu dispozitiile Art. 230 din Legea nr. 53/2003. Art. 223 - Lista unitatilor de la Anexa nr. 1 poate fi completata, prin Act Aditional, in conditiile in care societatea comerciala care face solicitarea este membra PUER si sindicatele din unitate sunt afiliate la federatiile sindicale semnatare ale prezentului CCM. Art. 224 - Anexele la prezentul contract colectiv de munca fac parte integranta din acesta, avand aceea~i foqa obligatorie intre Pcirti.

~~:\\A ffJ' If,~

//

~-- s/!Vo',~
-.....

~~.. _ 1"'~ , F' o.~.B. * II *.A 73 2 ~(; ~ "~"Y {I ~~~

10 ~. ~

"'" \)'

CCM GRUP DE UNITATI 2009

Prezentul Contract Colectiv de M uncli la nivel de grup de unitati producere, transport, distributie (mergie termica si/sau electrica a lost recunoscut dupli citire ~i certificat prin semnarea fieclirei pagini de clitre domnii: Ionel Patrascu , VasileDomocos si Mihail Voicu. incheiat ~i semnat in 5 (cinci) exemplare originale azi, 17 octombrie 2009.
REPREZENTATII PATRONATULUI ETICA ROMANA (P.U.E.R)

ASOCIATIA PATRONALA UNIUNEA EN


dl. lonel Patrascu

- Re

REPREZENT ANTII SALARIA TILOR FEDERATIA SINDICATELOR LIBERE ENERGETICA


dl. Vasile Domocos
"\

"

Presedinte

Executiv

"-:::

p~So~,e"-"'c'c'SC

" -

FEDERA TIA SINDICA TELOR TERMOELECTRICA dl. Mihail V oicu

- Vicepresedinte

ctI!0
~;::;il.;0~~!u;,',

~ \~
\!?

:: ;0 o

/~j<.,' c:?'. ~. ~ ]~It,:':t '\ -2'-,\ o l'. ",,,;.,t r 7_\

f '~
\,

1,;1 t6 '~~ ,/ ,<) / L.. . -~.~ " !~..,\J. _.')\.'>;/' ~


-.j,''"''" " ,

~,~, ,.j ! "'-'", !~ ") ",>'

;;'1 ,_ ,
'?:f

:'f'~liY.'\

74

I \..i

L
I
L.
I"' L., I

CCM GRUP DE UNITATI 2009

ANEXA Nr. 1

L.,

LISTA AGENTILOR ECONOMIC], IN CARE SE APLICA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA LA NIVEL DE GRUP DE UNITATI PRDUCERE, TRANSPORT, DISTRIBUTIE ENERGIE TERMICA SUSAU ELECTRICA

i ! '--

---"

'-.J

''-

1. S.C. Colterm S.A. Timi~oara 2. S.C. CET Bra~ov S.A. 3. S.C. CET Briila S.A. 4. S.C. CET Ia~i S.A. 5. S.C. CET Arad S.A. 6. S.C. Electrocentrale S.A. Oradea 7. S.C. CET Govora S.A. Rm. Valcea 8. S.C. CET ENERGO Term Re~ita S.A. 9. S.C. CET S.A. Baciu lO.S.C. Uzina Termoelectrici Giurgiu S.A. 11.S.C. Uzina Electrici Zaliu S.A. l2.S.C. ENET S.A. Foc~ani l3.S.C. Uzina Termoelectrici Midia S.A. l4.S.C. Termica Boto~ani S.A. l5.S.C. Termica Vaslui S.A. l6.S.C. Termica S.A. Suceava l7.S.C. Acvacalor S.A. Brad l8.S.C. Termoelectrica Ploie~ti S.A. 19.5.C. Uzina Termici Calafat S.A. 20.S.C. TERMON C.T. S.A. One~ti 21.S.C. DALKIA S.A. Ploie~ti 22.S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad 23.Serviciul Public Local de Termoficare Pitesti

L.,

illJ.J

/I

111.(/ Q

~;:~~}~.. \\ 1,f0~:\ \ . /0
" f,.S. L
2

~ \
'

}>'

'

'-!

I\~
~\~/.

-f!/. \..~-s> ,\-'/J ",,-1:t EL 0 '=~~ ",~-

:/ ~

I
76
..A \)

CCM GRUP DE UNITATI 2009


ANEXA Nr. 2

CLAUZE MINIME
ALE CONTRA CTUL UI INDIVIDUAL DE MUNCA

incheiat i inregistrat sub nr salarialilor

in registrul general de evidenflz a

A. PYr1i.le contractulu;

cu sediul / . . v . . 1U Angajator - persoana juridica / fizica ' , mreglstrata 1a reglstm 1 dormCl1 1 m comertului / autoritatile administratiei publice din sub nr. , cod fiscal .. ........................... telefon ............................, reprezentata legal prin
A A

. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... , in calitate

de ....................................................................

~l, Salariatul / salariata - domnul / doamna , domiciliat / domiciliata in localitatea Str nr. , judetul / sectoml posesor / posesoare al / a buletinului / caqii de identitate / pa~aportului seria nr. , eliberat / eliberata de la data de ... , CNP , permis de munca seria nr. din data..............................

am incheiat prezentul Contract Individual de Munca in urmatoarele conditii asupra carora am convenit :

I;~ I,LL.
11

I<~/

/
.-'IV()~

,!>.,...

11"-

r ".~.g.
~~~~).<

'->' ..,..

2 \~~'9 AJ"/J 77 ~:tOE:LEC-<;~ ~~-

CCM GRUP DE UNITATI 2009


B. Obiectul contractului

..............................................................................................................................................

C Durata contractului

a) nedeterminata, salariatul/ salariata sa mceapa actlvltatea Ia data de....................................................


vA v"

unnand

b) determinata, de ~i data de . individual de munca al titularuluide post.

luni, pe perioada cuprinsa intre data de / pe perioada suspendarii contractului

D. Locul de munca

1.

Activitatea

se

desfa~oara

la

..........................................................................

2.

In lipsa unui loc de munca fix salariatul va desfa~ura activitatea astfel :

.....................................................................

E. Felul muncii

Functia/ meseria

conform Clasificarii ocupatiilor din Romania.

lui sunt prevawte in fi~a postului,


;J:~~\\A Sllv~ ()/.~ /IJ' ~("'~ I(~ ,..,\ /J.. i' I!;.'~"" d r"' ".~. L ;f I) ,, 78 \\*"" ~ '\<0

:-,0" ~'~-it ~~LE~;~ (1

<" \\ '

CCM GRUP DE UNITATI 2009


G. Conditii de muncii

1. Activitatea se desta~oara in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991. 2. Activitatea prestata se desta~oara in conditii normale / deosebite / speciale de munca, potrivit Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii ~i alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile ~i completarile ulterioare.

H. Durata "Rmdi

1. 0 norma intreaga, durata timpului de lucru fiind de / saptamana.

ore / zi,

ore (ore

a) Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza : zi / ore noapte / inegal).

b) Programul de lucru se poate modifica in conditiile regulamentului intern / contractului colectiv de munca aplicabil. 2) 0 tfaqiune de norma de ore / saptamana. ore / zi (cel putin 2 ore / zi), :....

a) Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza : ............... (ore zi / ore noapte). b) Programul de lucru se poate modifica in conditiile regulamentului intern / contractului colectiv de munca aplicabil. c) Nu se vor efectua ore suplimentare, cu exceptia cazurilor de foqa majora sau pentru alte lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau inlaturarii consecintelor acestora.

L Concediul

!?;,~i

'(

~OWata concediului anual de odihna este de ~dbr&ta1')1ubcii(normaintreaga, tfactiune de norma). . ') ~\'
,%. . ;~'
I'T \'!.','f f C.

'

zile lucratoar~, in raport


~ ,,1\

De asemenea,
~

bene~~~
/?/:,.\/>.
/'

de un concediu suplimentar de ............


~-...

SIND

l//10~' !.</
i!l1J

~ /0
'1"(' y<

.I'~",~

* W'- f 05. \. ~ 79 \\*,/'", ? N '" \\


't.~

if Q

\\""Iy '\"f) ':'<""fI:!?EL~, ~'~.....

~Y

11<

CCMGRUPDE

UNITATI 2009

J. SalariuJ :

1. Salariul de baza lunar brut 2. Alte elemente constitutive : a) sporuri ,


,

lei

. b) Indemntzatn.. '
c) alte adaosuri

3) Orele suplimentare prestate in afara programului normal de lucru sau in zilele in care nu se lucreaza ori in zilele de sArbatori legale se compenseaza cu ore libere p1atitesau se platesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de munca aplicabil sau Legii or. 53/2003 - Codul Muncii.
4) Data / datele la care se plate~ salariul este / sunt ............................

K. Drepturi ~i obligatii ale pirfilor privind

securitatea ~i sinitatea

in munei

a) echipament individual de protectie b) echipament individual de lucru

, , ,

. ... . c) matena Ie Iglenlco-sanltare


d) alimentatie de protectie .. e)

..........................................

alte drepturi ~i obligatii privind sAnatatea ~i securitatea in munca


..............................................................

:/,<,>,\\

,~

~~.~
,.
~"i'('\\ 'Y
",

//'//

1
I~

Q::' (/;,

80
.

// /
0,,

(,S
'

'\~*

'" f.5;. ~. ~\I


2~. cA...
,

0l

~L~f

fl//X,/I rf {,{1

CCM GRUP DE UNITATI 2009


L Alte claH!&.

a) perioadade proMestede .:

:,

b) perioada de preaviz in cazul concedierii este de zile lucriitoare, conform Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii sau contractului colectiv de muncii, c) perioada de preaviz in cazul demisiei este de zile calendaristice, conform Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii sau contractului colectiv de muncii, d) in cazul in care salariatul urmem sii-~i des~oare activitatea in strniniitate,informatiile previizute la art. 18 alin.(1) din Legea nr. 53/2003 Codul Muncii se vor regiisi ~iin contractuI individual de muncii, e) alte clauze.

M. DreDturi si oblil!atii I!enerale ale DiJrtilor

I. Salariatul are, in principal, urmiitoareledrepturi : a) dreptulla salarizare pentru munca depusa; b) dreptulla repaus zilnic ~isiiptiimanal; c) dreptulla concediu de odihnii anool; d) dreptulla egalitate de ~anse~ide tratament; e) dreptulla securitate ~isiiniitatein muncii; f) dreptulla formare profesionaliiin conditiile actelor adiponale.

2) Salariatului ii revin, in principal, urmiitoareleobligapi : a) a) obligatia de a realiza norma de muncii sau, dupii caz, de a indeplini atributiile ce ii revin conform fi~i postului;
,

b) obligatia de a respecta disciplina muncii;


/::::
/j,/'(:'" ,'"
I;Q
~

Slrv/"'~

)/0'
'1~\

81
(' ~ y\\

().r'i

/I'<J:'

II iJ.! !!:.~..!\LL r"'c~:'I.'.

~*, \/(0:. 2. \'>4 ~-:rOELC;\


,~=-~;/

*, V :f ~
J

#.

,,/~

CCM GRUP DE UNITATI 2009


c) obligatia de fidelitate fatAde angajator in executarea atributiilor de serviciu; d) obligapa de a respecta ml1surilede securitate ~i smmtate a muncii in unitate; e) obligatia de a respecta secretul de serviciu.

3) Angajatorul are, in principal, urmAtoareledrepturi :


a) sA dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitAtii lor; b) sA exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu; c) sA constate sAvar~irea abaterilor disciplinare ~i sA aplice sanctiunile corespunzAtoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncA aplicabil ~i regulamentului intern. 4) Angajatorului ii revin, in principal, urmAtoarele obligatii :

a) sA acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de munc!, din contractul colectiv de munc! aplicabil ~i din lege; b) sA asigure permanent condipile tehnice ~i organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munc! ~i conditiile corespunzAtoarede muncA; c) sA informeze salariatul asupra condipilor de muncA ~i asupra elementelor care privesc des~urarea relatiilor de muncA; d) sA elibereze, la cerere, toate documentele care ates!! calitatea de salariat a solicitantului; e) sA asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului.

Ii u-

ii W

IIQ

f>-SINO/,.., ;/ <', '\" ~"1 \\ 1/ Q::"" /; !~I (Y'\'

~~

~~.

//
\

\\ " /, \\

~ '"",. 'f'r

"... ~.

..,.,0 .

i/ <2: c"'j '~~)fMOE\..~~:;'


.

all

" ,,/~1
.

..(r'1

'~-=;;...--

.~ 1 9 1/ \ .. . j!e Y: ~

'

CCM GRUP DE UNITATI 2009

No DisDozitii finale

Prevederile prezentului contract individual de mundi se completeaza cu dipozitiile Legii 53/2003 - Codul Muncii ~i ale contractului colectiv de mundi aplicabil incheiat la nivelul angajatorului / grupului de angajatori / ramurii / national, inregistrat sub nr. / la Directia generalA de muncA ~i solidaritate socialA a judetului / municipiului / Ministerul Muncii ~iSolidarit!pi Sociale.

Orice modificare privind clauzele contractuale in timpul executArii contractului individual de muncAimpune incheierea unui act aditional la contract, comform dispozitiilor legale.

Prezentul contract individual de muncA s-a incheiat in douAexemplare, cate unul pentru fiecare parte. O. Conflictele in legAturA incheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau cu incetarea prezentului contract individual de muncAsunt solutionate de instantajudecAtoreascA competent! material ~iteritorial, potrlvit legii.

Angajator,
..............................................

Salariat,
............................................

Reprezentant legal,
..................................................

Pe data de din Legea fiT.53/2003

- Codul Muncii, in urma indeplinirii procedurii legale.


Angajator,

prezentul contract inceteaza in temeiul art.

..........................................

11 I,, ll.
\.. \

. R: t."'-'.1". * I ~ () \\ ~* '2. & J) \\ "'A:,,'"


UJ I'
ipc,,, . ' .

/(4/ IIQ

~'" II -"t-

SllV{)/~
~

~ '1 G

83

v;/
57

~!!Ivr,::.:;::.-==:::.-;;;,:;.-;.... G,;;;;/" 0 E L~

CCM GRUP DE UNITATI 2009


ANEXA Nr. 3

REGULAMENT

DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE COMISIEI PAR/TARE

1. Sedintele comisiei paritare se pot desfasura in mod regulamentar daca sunt prezenti minim 7 membrii dintre reprezentantii patronatului si respectiv 7 membrii dintre reprezentantii organizatiilor sindicale , cu reprezentarea ambelor organizatii sindicale sau pe baza de mandat scris, din randul semnatarilor prezentului CCM.

2. Comisia se va intruni la cererea oridirei dintre paqi, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la formularea cererii de catre oricare dintre parti.

3. Hotararile Comisiei vor fi adoptate prin consens ~i vor fi obligatorii pentru p3rtile contractante.

4. Pe perioada de valabilitate a prezentului CCM, Comisia paritara va indeplini si rolul de comisie de negociere in masura in care partile propun modificari si/sau completari la prezentul contract. Comisia paritara are aceeasi componenta cu comisia de negociere a Contractului Colectiv de Munca la nivel de grup de unitati de producere, transport, distributie energie termica si/sau electrica, dupa cum urmeaza: din partea patronatului P.U.E.R.: Popescu Valter, Patra~cu lonel, Ro~u Constantin, Comanelea Mirela, Garban Geta, Secianschi I. Cornel, Claveti loan, Moisa Florica, Meiros Valentin, Nastac Daniel, Popa Dorin, Leucian Sorin Moga; din partea Federafiei Sindicale Energetica: Domoco~ Vasile, Ghenea Victor, Mocanu Paulica, Pirlog GheorghitA, Deliman Traian, Podaru Vasile; din partea Federafiei Sindicale Termoelectrica: Voicu Mihail, SamoiHi Ion, Dicu Tudor, N~felean Marcel, Penele~ostel, lordache Dan.
~......

/:::;;51:"1 I);~.

ilw
\\* \\

/rQ

Ii'/ ''\ ;/f.!.'?'

-9 (

,
:4

~...

\,\ u-

ct'''
t'C"'f:~"

\.

\~. '
.

.
.

..,

t.

J i; /,1
q::

*1 '

CJ/

"# ";~C}E\..~/

':1;1 ~~/~

CCM GRUP DE UNITATI 2009


ANEXA Nr. 4

COMPONENTA PARTILOR SEMNA TARE ALE CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCA LA NIVEL DE GRUP DE UNITATI PRODUCERE,TRANSPORT, DISTRIBUTIE ENERGIE TERMICA SIISAU ELECTRICA
Partile Semnatare ale Contractului Colectiv de Munca la nivel de Grup de Unitati Producere, Transport, Distributie Energie Tennica si/sau Electrica (CCM GUPTDETE) au unnatoarea componenta : Din partea patronatului :
ASOCIATIA PATRONALA UNlUNEA ENERGETICA ROMANA (p.U.E.R.)

1. S.C. Coltenn S.A. Timi~oara 2. S.C. CET Brasov S.A. 3. S.C. CET S.A. BraHa 4. S.C. CET I~i S.A. 5. S.C. CET Arad S.A. 6. S.C. Electrocentrale S.A. Oradea 7. S.C. CET Govora S.A. Rm. Valcea 8. S.C. CET ENERGO Tenn Re~ita S.A. 9. S.C. CET S.A. Bacau IO.S.C. Uzina Tennoelectrica Giurgiu S.A. I1.S.C. Uzina Electrica Zalau S.A. I2.S.C. ENET S.A. Foc~ani 13.S.C. Uzina Tennoelectrica Midia S.A. I4.S.C. Termica Boto~ani S.A. I5.S.C. Tennica Vaslui S.A. I6.S.C. Tennica S.A. Suceava I7.S.C. Acvacalor Brad S.A. I8.S.C. Uzina Termica Calafat S.A. I9.S.C. TERMON C.T. S.A. One~ti.

ATUi.. /~~\\l?N
/A...I

{is

lit
<"

~ .i
}
z"

G.~.

'e-

\'0~
"

y,
'>"

..

_"~~'\;:..~~;;;~t?:,~, \ f>.. ItVI~':-" . s /r, ,<:<:\ ~ \ r/ n..' "1( \ III.J.I ~,\ \1 ,/G
/~~-<'''''

ID ~'f/

I't1 ~

1(//

/ , 85 /,/ .tJ'l V/

'UJ ! ,u1. '-

\ ~ ~C;YfL

\\\,*/,

. ~. ~ ~ " 't' C".,'' I"}

-'

~.'"

()' J/

* <r I'

I:

.. ~/~ ~

"i:i~' '

J, ()d \

~OEL'2-S/l-/ -~~;;:;;~.,~j

CCM GRUP DE UNITATI 2009


Din partea salariatilor: FEDERA TIA SINDICA TELOR LIBERE ENERGETICA 1. Sindicatul Liber Independent Energia Arad 2. Sindicatul Liber C.E.T. Braila 3. Sindicatul Termoenergetica Borzesti 4. Sindicatul Energia Brasov 5. Sindicatul Liber Energia Criscior 6. Sindicatul Independent Giurgiu 7. Sindicatul Libertatea C.E.T. Govora 8. Sindicatul Liber C.E.T. Govora 9. Sindicatul Energia Oradea 10.Sindicatul Liber Suceava II.Sindicatul Prometeu Suceava 12.Sindicatul Liber Independent Electrocentrale C.E.T.- SUD Timisoara 13.Sindicatul Liber Fratia Zalau 14.Sindicatul Liber UET Focsani 15.Sindicatul Energia DALKIA Brazi 16.Sindicatul Liber Independent COLTERM-Distributie Timisoara 17.Sindicatul L Directia Distributie Energie Termica CET Braila 18.SindicatulLiber SELBAC CET Bacau 19.Sindicatul Speranta Electrocentrale Oradea FEDERA TIA SINDICA TELOR TERMOELECTRICA 1. Sindicatul 2. Sindicatul 3. Sindicatul 4. Sindicatul 5. Sindicatul 6. Sindicatul 7. Sindicatul 8. Sindicatul 9. Sindicatul 10.Sindicatul II.Sindicatul 12.Sindicatul 13.Sindicatul 14.Sindicatul
/~~

to;(:; '->..-'9

/ "e.'

. ,"''<.

I~

.o .~.

";!:t-_ ':'(,..,' "\", """',

Energeticianul Suceava Liber Independent Electrocentrale C.E. T 1 Oradea C.E.T. Resita Uzina Termica Calafat Termoelectrica Arad Liber Independent C.E.T. Centro Timisoara Solidaritatea Botosani Liber Independent CET Botosani Electroterm Focsani Energetica CET I lasi Liber al Energeticienilr CET II lasi Liber UFET lasi Energoterm Vaslui CALOR Suceava

~~ -;:\\J>. S I ()/ , '" (' I~ " f::: "1('\\ 1'!.I.,


112 LL

1\ \\* /', \\

_ ~~.. r',~:'Ie~.

y~ *1
,

86

".

// /

2
<:,:.:;-:_;~L;;:;.:;"C'"

Ai' '\~,::;;,,4.,

G'\

<?:/;

1/ ~>IA