P. 1
Mesajele Ascunse Din Apa

Mesajele Ascunse Din Apa

|Views: 2,611|Likes:
Published by Simona Merlusca

More info:

Published by: Simona Merlusca on Mar 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/06/2014

pdf

text

original

| 61

"
#*'-t;,,1., _ ,';".i
r-I r..'.l
8ll ! 8i e t :j ..- =! ,

A,;.-,@@'
'*"@
G'l )

' 1 . _ , ,, t. i i ; , t', SauCifl'lc(:tljtt-l1ui clr-','t.ilrrri,a,a..r,iJ. L;t)ri:l:'rl-LLl , ilflll,Cr.;cit ve i'ini.e loge l;l;rt u:r.l1r "1r:.1 a!:ia. ,,:r''1'1j r.11 , . ut-r :,iljr,Lfit ulil,tl,Dulnllr:,ieu. ar.r'plilree 1rir,:l-tir,., l'r4i s5 I i. aees'r su.biecI iri tur:tp ee privcrs'l.ii;, -f ii,gr'ii -,i 1.1 r:::;ci:trrel"i ace;r-:sti. in c;Lrte. Ceea ce gtii eu.inirn;rta ei sr nr,.laiic, i:,.,r'" esie iiluastri face si se poaEl Ccea ce :,r i"-ua-glr:*rn l:, ir'r, l'.rriteallo;rstr5. A,:e,"kl estr dcar unul difi n;it!-iitn,-tl ie arl inv6{at rCe a:.r,5. la ilecare d;ntre rrci are puferee magici de a scl.l_. arr', lo,,rst inzesir;iil de edtre Lluinnezei,i elr trlu:r"'r:lrl,:iin- ia-ila;<i1",-l:i;:ri iiceastdputc--;:e" dc vom nLrt.a t'il:.,i1. s:rrlr,uii'li Ar:tiur]eadc a rosti cuvinte arci frc-a.ti.. r. , i.:r:eiritr.1i-iii o eiiprcsica sulfietului. lr.rtr., ,.,gliri.:,'l...flclei ecngtiinta ;i :tuiletu,i.,,-.:' nrj
g"t'lgIr.rtl,'d,ul':ilIff,b1,''e,sl t.:.r-lia,inL:lt'l,r: Jtlr,t;rr,t rci'talio;11'i.il-i,' ,,'girrJrli(i,t;t'.r',r,'1,:-':lt:atu'irrt;6rfti,lr.tipilie il*i.'j:lmentale irl .':.',,tLi-, c.c -.:acutc. Sl;lii: -:;l-rr'irL,'rririr.:-i i.l clil ln;li fi'Llxl-ioi Se rlll'i..r:,tL.:il.i:,i-'e {.
.tl

I

l:'!

--J
'
\----

{r i+l
€-

f,\ T--l '-'-J?

i il

g
{.i Fi r rtl tr\

('r

l'l'rI
(lr
\t\t

(al
=/

?\ \-' \.J

rli rr *^J^
-

-*
ren
nl q!

uiu

I

."d
q.ji

?

p
iijl t\) ..i.1::L.':::';'.'!'|'!:1l;':;-r..JlillsgJljllir'||ij);..|-.''ntiiii.1-]'Ll-..|'

x
:*
i

r"r:tril.i.lleirticnr;,{iLciiL;ri tapl .r.::ui hli;|,tal' '',.i:rie 6e.:ri'rl,,.tsit".tl c:i i'e,rL i.rt- ii,..,ri;t:l irrir Si.tit'ri.i,itie; a,pa ;ti.e ,lr.i.,:t,.,r l'r.rqar:iuiliil':. leil:inrrertteie sl illl-t.i;ier;. trrt F')ri aeL-ceiiAl":iet :, salLt--. clr- r,r.ltr:l:t ii i:arrl;ll"u:r,:,tii''l".alle te;{ii.i-lte sr-l:;tlrle}.e rli-rneirii: !it-tiil,itennrci.ll'-ji-rri' r,l1 11il.'-1 ,1,,'liii..l^il-u1l are trE.ill'1.,lntri;t:llI oarnenli ;ti ilriliirriti r-'r e []:ni-|,i,r 'tt,'-'.ilr :r;:;a lrr.re;s.ljl-;i ir:.] ;-r[tOrulul cl{]ie un-}tLlli si;riii,lr L al .-,eiiil;-rlr.li searu.gio'baXli9i al picii monctriak: l-,rvig.r.,r-rrii Xa.
'. l ,:

-r-'l
F(

rLl

r1
f'l-

,il
l

Puterea rugitciunii

1YlzL3z!-''(''lL Er.r-roLC
:..rt"i

,i

cirlii Cuvinte de apreciere adr,rse ,,Mesajele ascunse din ap;a"'
,,Mesajele asctlnse clin apa este o carte exceplionala. Plin fotogrefiile sale geniale 9i calitille sale deosebite cle om cle gtiinqa, plofesolul Masat'uEmoto a creat cll aceastdcarte o adevilati comoat'i misticl. Contlibr.rliile lui in celcetarea con$tiinlei spilituale sunt cele ale unui maestrLl." opcrelor LegtintinteSpirituttle AntrtotDix F Carolinc M. Myss,ilLrtoal'ea Fr Spiritultti ,,Ca si in cazul lui Galileo, Newton gi Einstein, vedelile clale ale p|ofesofr.rl Emoto ne ejuta sa pfivin-r Univet'sul 9i pe noi ingine clintr'-un unghi notr. $tiinla gi spilitr.ralitatease Llnesc, ploducind r-rn salt spectaculos, plofr.rnd gi de necontestat in modul in c:lre ne percepem lumea si in modalititile de a ne asigur:r sinitatea si de a cfea pacea." Well Today reclzrctot revistci Nttrur'iLlly al F Mar-cr,rs LzLttx,

Folosind tehnici fotonrafice de mare vitezd. profesorul Masaru Emoto a constatat cd cristalele ce se formeazd in apa inghelati se transformd atunci cdnd cdtre ele sunt indreptate gdnduri specifice, concentrate.A descoperit apa din izvoarelelimpezi gi cea cd expusd cuvintelor de iubire prezintd,modele de cristalestrdlucitoare. frumoase,complexe pi viu colorate,in forma fulgilor de zdpadd.ln schimb, apa poluat6, cea toxicd din zonele industriale, cea din zonele intens populate, cea st[tutd din conductele de ap5 gi din amontelebarajelor de refinere sau cea expusd gdndurilor negative formeazd modele nedesivirgite, asimekice, in culori lipsite de strdlucire. Implicaliile acestor cercetiri nasco noui congtiinld a modului in care putem avea o influen1d pozitivd asupra Pim6ntului qi a propriei noastresdn6tdf i. *H4W..@.,.

,,LncLat'eaplofcsonrlui Ernoto dcspl'e api ilustreazi in chip minunat forla vindecatoare a ir"rbirii gi recunogtinlei. Aceste conlponcnte cIe btzi ale glatitudinii ne splijina bttnristarea fizici, mentalir,

sufleteascir si spirituall

Mesajele ,)-cllnse din apzi este o contlibtl{ie

valoloasi in cLeat'eauntti viitor pozitiv pentt'u lttnlea aceestx."
) Noclte C. Nelson, tleclic, co-atttoale a citr'1ti Putelctt Rectt,tr().stitrel

ASCUNSE MESAJELE DIN A p A
-Lrr /\

r

;r--Y

blishecl by Bc'yonclw. 2. Toate clrepturile asupl? prezentei erlitii in"limbe ronran. 12 M < > l 'It:i 0 72 2 . / t r t t x : 0 2 6 8 . Japan. 9 8 3 s a u Q 7 7 ..u l)e sitc-r-tl editurii g2-lsitiSi alte clirti pentm slrflet: www. Ror. Gridsolo print Company S..r Descrierea CIP a Bibliotecii Nalionale a Rom2niei MASARU EMOTO Mesajele ascunse din api . c<xl 500377.s "MIZL| VA KOTAE WO SHITTEIRI. O.ww. insuflegirea armoniei divine ADEVAR ot. bl./fax: 0268 3t33>5 e-ntail: gr. Ectitun ADEVAR €j3 otut* . t& Otr. Ronranian translation is basecion the Englisl'redition by the title : -THE IIIDDEN Ml'.ru. 2006 ISBN (10) 973-87591-3 .sAGE5^ WATER". Ll.ro Misiunea Ecliturii ADEVAR. 97s-9a3-87i953-1 6 L M i r o n .tre lumind gi iubire" :t.A.r" bv Masar. r c l . str'..".v. 8 7 7. et. ltp. u.. IN Olegon. tracl.L.rtar cle S. 11. ISIIN 0.beyonclwor. E(IibI: CAIAIJrL PARFENE Traclut:ere Laur-a-Corina MIRON : Teltrutecluctztre pi copertti: Fllenx DAVID Oliginally ptrblished a.p. Brasov: Acler':-rr Dirin.R. . 10.p.cl.Calea cd. 3 2 4 .i apartin in exclusivitate Ectitu i ADEVAR ri *jF otrrt*..: LauraColina Miron .nozei.iclsok. L a u r aC o r i n a ( t r . itilin (ecl. tel. thror-rgh InterRights. T e l e f o n .u Emoto.:Crit:ilin I):rr.\^). sc. Inc.divin. e(1.f'ene.Aieea Mir. I)arfene.con. 76.k l. 2006 ..cor. tlillsboro..Inc.@tiposer.Inc.ro yahoo I Grotrlt: adevardivin Copy'r'iglrr O 200i Erdirtr-:rADEVk $j$ nrVrN.rt*.lj$ ot. Original Japancse eclirion publishecl bl. Sunmarrkptrblishing.ublishing.S. Copylight @ 2001 by Mas:trlr El]r()to. C. 7 4 8 ./ Masrru Errloto .!'. Inc. ) II. Tokl'o.lv.) C 54fl 'I'ipelul ASCIJNSE MESAJELE DIN APA Masarut Emoto Traducere: Laura-Corina MIRON execr.C. 2 75 .rt* ffi Bragov..r\. Tokyo.u:rniuntranslation rights allangecl n'ith Sunmar.r'ds publisl-ring. 9 7 2 O E-ntai I : ttclev atclivin@gntail.

(\ \ "(n \ o :r F. xg o\ : : n ! ! .|':) 6 :'1 ^fF Ri' 5 '|1x. : \ +' \) ! - -. c] \ .

te totul 95 CAPITOLUL AL PATRULEA Lumea se va schin'rbaintr-o singuri clipd 1 1 1 CAPITOLULAL CINCILEA Un sur1s ce imbriligeazd lumea 161 Epilog 179 Despre autor 183 .CUPRINS Introducere 11 Prolog 15 CAPITOLUT 1NTAT ce este alcituit Universul ? CAPITOLUL AL DOILEA Poarta citre o altd h-rme 81 CAPITOLUL AL TREILEA Din con$tiinfd se na.

Aceste cristale sunt pline de lecgii despre cum ar trebui .INTRODUCERE Au trecut mai bine de zece ani de cdnd am inceout si fotografiez cristalele de gheaqd. fdrd intenlia de a lVave Fluctuation Publishing4 I in versiunea enp:. am descoperit cd apa se exprimi intr-o vastd variet^te de modtrri.si ne tfein viala. Deqi am publicat-o eu insunti. Spre deosebire de apa de la robinet. apa natvrald prezintd o multitucline de cristale superbe.. ca . dar mar ales atunci cdnd am inceput sd studiez cristalele..prostule!".$i trebuie . Cu ani inainte sd conduc cercetareaprivind mdsttrarea fluctualiilor de undi din apd. chiar mai multe c2nd aceasta este agezati in ambianla unei mttzici minttnate.recunogtinfd"sau .rlatd. in Iunie 7999 am publicat o colecqie de fotografii intr-o carte intitr.Lezd: .Mesajeleapei". De asemenea. sunt generate transformiri fascinante in cristale clnd apei ii sunt adresate prin expunere diferite cuvinte. la o edituri micd pe care am numit-o Hado Kyoikusha (Editura Fluctualiei de trndil).. Mi-am dat seama cd aceste fotografii ale cristalelor sunt pline de multd inqelepciune destinati noud.

in cele clin urm'i.l semnificalia clrvlntlrlui s2lLrconceptuh-ri cle Duntnezett Subiectr-rl principal zrl 'lcestei cirqi este apa. Mi s-a umplr-rtsr. Publicarea fotografiilor 2lcestor cristale. INTRODI. cu 3tat iti va fi nai greu sI negi existen{a unui Dumnezeu. pe Ryrya Saitou. inleleg ci unii oameni nu con.]CERE meu nenllmirate lucruri mintlnate clespre existauinlSuntrr-rl care cloream si scritt 5i.. mi-a sptts c'i exact asupra cirora clorea sd-mi inclrept acestea erau h.scene" de pe care pot sd-qivorbesc despre teoriile legate de api ce le-am stLrdiatmai bine de un deceniu Ei. spunindu-i acestealui Nobutaka Ueki. transfcrrmat-o intr-r-rn bestseller. $i.z. m-tun oclrpat cle tlacllrcerea tlltul'o1' explicaflilor in japonez. arr $tillt intecliat cit 12 . Aceastd catte mi-a oferit o . despre cercetirile mele bazate pe observal'ea compoftamentului Lrman gi despre propriile mele gindttri clt privire la Univers... Mulltmesc editurii Beyond Words pentrtl publicarea acestei cirqi in limba englez'a. se-ti povestesc clespre experienqele mele.INTRODIICERT.i pentru o eclitiein limba englezi. sI-nti lscttlte t'onferinqelein Elvetia. fostul director al Nichirei Ice Inc. Acum cind carlea este scrise.$i poate prea bine si fie un semn al tinptrrilor cir aga este.tientizea..am inceput si primesc cereri clin Elvetia Oi clin alte Eiri cle peste tot clin lume pentrtr a snstine conferinte. nu s-ar fi putut petrece la un molrent m:ri potrivit in istorie ca acesta.rne. Naoki Uchiki.'esterscasi altora clespre cal te. A trimis chiar qi un subaltern.tct"ttrile atentia. Ace'. manifest pe deplin un sentirnent de multumire. ii mr. clirectorul Eclitr-triiStlnmark. $i cu cit vei intelegc mei ntrlt xpx. Doresc sI folosescaceastdocazie pentru a-mi exprima recunogtinla catre: Shinji Tanigawa.rsta m-a cil'iuzit czitre viitoarele slrccese. de asentenea. pteqedinte al Kokoro Inc. 13 Pentm a implrtipi informatiile din carte cit mai multor oameni. fi vinclutzr in liltritliile nrzlf vc)rbele rostite clespre ea all i.rlqumesc Ltri Dnmnezeu pentm cir tni-a cliruit $ansa cle a avee aceurstlmisir. oamenilor pe care i-am interyievat pentrll aceasti cafte. Mi-ar pldcea si mecliteziasuprasimlirilor tale legate cle acest sr. care mi-a furnizat o mare parte clin apa pe care an folosit-o lt tealizarca cristalelor prezentate in aceasti cat'te. De asemenea. ?nsoqitecle to:rte nesajele ce le poartir pentnl omenire. datorez mullumiri lui Tetsuya Taguchi. Apa ceva nu se intirlpla aproapc nicioclati in inclustria eclitorial:i. clacl atit cle nir"rlli oumeni sunt receptivi la aceste mesaje. Tatsuya Saito gi.rfletul1te jumlitate cu uimire cd aceasta s-a petrecllt sub ocl'rii mei $i pe jumitate cll recllnogtinti pentru tofi acei oameni rnulli care gi-au fircut timp si le por. astfel incdt mul! oameni clin intreaga lurne pot citi despre relaqianoastrt cLl apa' Nu trebuie si r-ritsd le ofer recunoqtinla mea tllturol' cititorilor acestei ci4i. de asemenea.rbiect timp ce privegti la fotografiile in cristalelor ce Ie vei clescolteli in aceastircurte. Clnd am fost rugat prima oat'r si scritr aceastitcatte pentrll Eclitura Sunrrark clin -faponia. trebuie sd-i spun mullumesc 9i s'i-i adresez omagii apei din Univers' Mltltttnesc. redactor 9ef la Sunmark.

Simplul fapt de a ne urma cursul vielii. putem nunri asfel fericirea. iar la locul de muncd ne 15 . atunci poli spune cd in aceastA clipd egti fericit(d) ? Cred ci pot afirma cu destuli sigurangdcd nu mulli oameni vor putea rispunde cu un da convingdtor. Bine?nqelescd definilia ta despre fericire va depinde de cine egti. caracteristici materiei dezorganizate care a existat inaintea crealiei Universului.cdnd te trezegti dimineala ? Dacd. viaga lor este tot ceea ce au sperat sd fie. Ce ne provoaci atdta suferingd. aQ yrea si te rog sd-!i evaluezi viaga. dar simgi o senzatie de pace sufleteasci.? Ce se petrece in lume de impiedicd atdt de mulgi oameni si fie. Ziarele gi televiziunea ne bombardeazd cu informatii. Haosul descrie o stare de confuzie. un sentiment de siguranle cu privire la viitorul tdu gi un sentiment de speranqd.catte. ne face sd ne descoperim istovigi . trdim intr-o epoci a haosului. Mai precis. aq vrea si te intrebi dacd egti fericit(e).i obosili.PROLOG De indatd ce incepi sd citegti aceastd. fericili ? imi pare cd. pur gi simplu. Majoritatea oamenilor nu pot spune cd.

iar cdnd devenim adulli suntem sub 70 de procente. acest CCVA indepdrteazi lumea de armonie gi o indreapti spfe dezacord.gi este un rispuns atat de simplu si eficient inclt ne-a scdpat pdni acum. din intreaga lume. Este foarte probabil ca acesta sd fie un fapt al vielii indiferent de locul din iume in care mergeflt.PROLOG confruntim cu probleme gi nein!elegeri. cal'e este caLrzaacestui intreg haos ? Ce se afld la sursa tutllror acestora? Orice ar fi. rdzboaiereligioase gi toate celelalte categorii de probleme imaginabile. convinge pe oricine gi care este atdt de simpld incdt fiecare si o poatd' ingelege ? De fapt. despre oameni care devin mai bogali sau mai sdraci. Sursele probiemelor noastre par nllnlel'oase . Aceasti planet'i nicuqd a noastri este stiplniti cie conflicte economice. Rezultatul este un gir nesf1rqit de probleme gi suferinqe. Cu totii cdutim un raspuns . suntem 90 la sutd apd. atdta vrene cat oamenii sunt oameni. Dacd murim de bdtrinele. neinlelegeri familiale.am inceput se ved lucrurile intr-un mod complet diferit. probabil vom fi aproximativ 50 de procente apd. C2nd am rcalizat acest lucru gi am inceput sd privesc lumea din aceastdperspectivd. arn realizat cd aceastd legdturd cll apa se aplica tutllror oamenilor. celor mai nulli oameni le este foarte greu sd accepte lucruri care se deosebesc de cele din jurul lor. corptrl unan este alcdtuit din 70 de procente de apa. Mai intdi. prejudecifi etnice. $i ca sd fie totul gi nai rdu. poatd.Se pare cd. faptul cd trdim in locuri diferite 9i dupi regulile diferitelor culori ale pielii. ne putem intreba. Agadar. face ca qi modul in care glndim sd fie diferit. oameni cirora suferinla le face pldcere. $i astfel ne-am intors de unde am pornit. ca fettrqi. ajung la noi in doar cdteva secunde din cealalti parte a globului. pe tot parcursul vielii existdnt ntai ales ca fiind apd. ceea ce voi spune in continuare se aplici tuturor. Degi cu tolii apa4inern aceleiagispecii. am gdsit t'dspunsul. Cind ne na$tem. iar problemele din lume par si se adA"nceascine?ncetat.la gdt in haos. oamenii sunt apd. iar acestaeste: in medie. Existi oare o solulie unicd ce poate fi de folos tuturor oamenilor de pe glob. prejudicii aduse mediului inconjurito r. orice soluqie propuse este cll siguranqi predestinati e$ecului. ca niciodatd. Cine. toate qtirile rele despre oameni aflati in suferinti. in plus. iar pdm2ntul se transformd intr-un ioc in care supravietuirea este si mai dificili.i coplegitoare. Cu alte cuvinte. Suntem deja cuftrndati pdnd. este rdspunzator de toatd aceasti suferinti ? Lumea devine tot mai nepasdtoare gi mai dezbinatd. 16 17 . Privind dintr-o perspecdve fizicd. despre asuprili gi asupritori. Ne incepem existenla ca fiind 99 de procente apd. Lucrul pe care-l avem clt tolii ?n comun este acela cd suntem in cdutarea unei cii de iegire. Agadar. care sd. PROLOG Probabil cd acesta este un fenomen inevitabil.

lnainte cle a cleveni fiinte umane.zi. atr-rnciviate poate fi in pericol. Hipocrat G60-370 i. c_-ircula[ia ltcestea sLlnt principiile vieqii. De obicei.Crrm pot oamenii si aibi o viati fericiti gi sinitoasi ? Risprrnsul este si purifice apa care reprezinti aproape 70 cle procente din corpr-rl ior.salr s2ngele . PROLOG ba chiar vonl clezlega misten:l motivului pentrtt care ne-zrm niscut si existim in forma aceasta.. Cind apa stagneazd.tatci starea mentali are Lln impact direct asllpra conclitiei fizice. apa trebuie sd se afle in continu-i circulaqie. Deci. te simqi nrai bine pe plan fizic. nll ne ptttem nenline in via1d. ai o senzatiecle fericire gi te indrepti citre sinitatea tr. prin creier. folosincl-o chiar gi in tratat'eabolilor. iar daci singele nu mai circtrli. 18 pl'orrovate de homeopatie. vom inlelege mai bine corpul trnzrn. Ia gi annme: ce este o fiinqirtrmand ? Daca avem o intelegere clari. purtati de slnge gi fluiclele corpului.insa originile sale ajung pdnd la pirintele meclicinei. am existat sub fomri cle api. conunitatea meclicala a inceput si priveascd a:padrept mijlocul de transport al energiei. corpul incepe si se strice.corpul tiu o gtie. De exenplu. n'icliit si murdar.. Cercetatorii moclerni aLr ard. Miscarea. Honeopatia a ap'irut in Germania in prima iumitate a secolului al nouisprezecelea. prin opera lr-ri Samuel Hahnemann (1791-1843). atunci .si platin ctt aceeaqi nronedzi. apa . Apzi trnui r1rt rimine puri pentnl ci se afli in migcare.i n-rarfa cleci este esenlial ca epa si se pistreze nel'etl clll'ati. aceqti pionieri ai medicinei ne-att invilat . schinbarea. Astizi nai mult ca in trecLtt.). care a consemnat mttlte tratanente aseminitoat'e celor Daci luim ?n consiclerare faptr-rl ci. Aceasti circulatie a apei ne permite sd clucem o viaqi activi.ca incep si vid moclnl in care oamenii ar trebui si-gi triiascli viatur. Acest transport al energiei se aseamdni unui vagon de marfd ce se migcd prin tot corpul. Apa serveste ca mijlocr-rl de transport al energiei prin toate pir!ile corprilui. Homeopatia este unttl din doureniile ?n care este rectlnoscllti valoelea apel.PROLOG Cred. Deci ce anume este apa ? Primul clumneavoastri rispuns ar pllte2l fi ci este o fo4i a vieqii. in cdteva cttvinte. este mijlocul prin care hrana circlrli prin corp. Daci trupul este ciin vagon se va murddri. Dar de ce ajunge slngele si stagneze? pr_rtem privi aceastastal'e ca o stagnare a emofiilor. iar clncl viata i1i este plini de incrincenare gi tristeqe. cle asemenea. Clnd duci o viati ?mpliniti gi pllcr_rti. daci o percoani suferi de ottivire cu ph-rmb. si ne aparam cLl ltmele inamictlltli". De aceea.upului. Apa. asupr:r apei. aceasta moare. clnd emotiile i1i circuli prin intregr-rlcorp. ne vom apropia cle aflarea rispr-rnsr"tlui intr-ebareecleba. Dacd pierdem 50 cle procente clin apa corpttlui.sinrptonele pot fi atenuate pdn consttntll cle api ctt 19 . Hr. Clncl slngele nu mai cilculd.clin trupr-trile celor-bolnavi stagneazi.

iinici nu se gXndeau sd ia in considerare posibilitatea ca apa in sine sd arba capacitdritdmdcluitoare.(Lrn trilion) apa gi o parte la 10. pe atat ffebuie sd fie L'tLL-tclrLrrc rrc 5a nrariti proporlia cliluirii. incepi sd obserui lucruri m'irunte care pot duce la descoperiri de proporqii' 21 Am studiat apa ani lntregi. ai inima deschisd la nou. alcdtuincl neclicamentr-rl inpotriva otravirii cu plumb. acestea au fost.cd apa clinocean are nemoria fdpturilor ca1-etriiesc in ocean.Am fost gi sunt ferm convins cd apapoate memofa $i pufta informaqii. am citi o poveste cle proporlii epice.insd aceastdsugestie a intilnit respingerea categoricd a comunitdlii medicale. in 1988. omul de qtiinli francezJacques Benveniste a condus un experiment pentru a testa principiile de bazd" ale homeopatiei' A diluat un medicament cu api pdna la punctul ?n care medicamentul nu mai putea fi Deci apa are capacitatea de a copia qi ntettora informaqii.ptome oln otfava. Apa circuld in jurul globului. Homeopatia afirmd ci eficienqa cre$te cu mirirea gradultri de clih-rare. substan(a nu mai existd in apd. am dus_o cu mine inapoi in Japonia Ei de atunci folosesc funcqie a apei. Sd intelegi apa inseamn?i sa intelegi Cosmosnl. Dupd ce am fdcut aceastd descoperire in America. nrintrnile nattuii gi insisi viata. doctor.lb$anqa 10r.in la I in acest stadiu. in sfdrqit. trecincl prin corpurile noastl"e gi rdsplndinclu-se in lume. intr-o mdsuri sau alta. viaqa. rpoteza expusi a fost ?ngropatd 9i uitati de atunci' De fiecare data cdnd apare cineva cu cercedri $i experimente care bulverseazd comunitatea oanrenilor de gtiinli. pe cdt cie concentrata este otrava in corp. laolalta cu comentariul ci acesterezultate sunt indoielnice Ei nu sunt dovedite practic.M-am intrebat multd vreme dacd ar fi posibil sd se giseascd dovada frzica a capacitdlii apei de a memora infonnalii .o cantitatecuprirsi intre o parte cle sr. putem splrne. ar trebui sd folosim informatiire copiate in api.publicate. aceeaqi.PROLOG PROLOG o cantitateinfimn de plumb in ga . Concluzia logicd este ci. Alta modalitate de a exprima aceasti idee este urnritoarea: in loc sa folosim efecnl substanlei pentfl-l a inlitrra sinrptomere. Daci am fi in stare sd clescifrim aceste infomraqii cuprinse in memoria apei. funcqia de copiere a infbrmaqiilor. la aceavreme.existd oare o modalitate de a vedea acest ltlcru ctl ochiul fizic ? Dacl. reac\ia este. cle asemenea. aceastd pentrll a-i ajuta pe oameni si-qi redobindeascd sdndtatea. detectat prin mijloace fizice' iar apoi a descoperit ci soluqiecliluati aveaacelaEiefect asupra pacien[ilor aceastd ca qi n-redicamentulnediluat' La un an dupi ce a trimis rezultatele experimentului siu revistei britanice de gtiinqi Naftrre. se poate prea bine ca gheqarii de pe glob si conlini milioane c1e ani clin istoria planetei. insi catacteristicile substanlei se pistreaza in apd.pentru a anrla informatiile uvL'vrv o'rtPLvrrrL despre sir-. Totugi. inlelegerea faptnlui cir apa are capacitatea de a copia infonnalii mi-a schimbat 20 .

.Dztc'ipun apti Ia inp4hetatsi nt. in clipa urntitoare an ginclit: . gheata se topea repede. Adevirurile Universului iau formd 9i devin vizibile. chiar daci timp de doar cdteva clipe.i ttit la a-istale.. in timp ce temperatura cre$te. Fotografiile cu cristale pe care incepusem sd le fac s-au dovedit a fi extrem de glditoare in descrierea lumii. deoarece ficeam fotografiile la temperatura camerei. Apa ne ddruise fotografia unui frumos cristal hexagonal. experimentele. clar nu nl-an] incloit nici o clipd cir vctm r-eusi. Aceastd scurti fereastri de timp ne ingdduie o privire intr-o lume care este cu adev'irat magici. Primul rneu pas a fost sd inchiriez un microscop perfomant gi si mi r:it la apa inghetatir clintr-r:n frigider de btrcitirie. am reugit. Astazi am o incipere frigorificd mate. Ceea ce gtii cu inima ta cd este realmente posibil. De obicei sufir cle lipsa perseveren{ei.a Lln domenir-rdespre care nimeni nu sti:r nimic. Am fost entuziasmat c1nd cercetdtorul mi-a adus vestea. Nimic nll ne garanteci eforturile noastre vor fi. intr-un final. invdtasem acest htcru la scoala primari.Nu existi. insi. Ceea ce ne imagindm in mintea noastrd devine lumea noastri. Este in firea mea sd pr-rn in practici o idee nor-rd. Am aflat o filozofie addncd' ascunsd in ele. Iar acea clipi a ?nsemnat primul mell pas ciintr-o aventuri intr-o ltrne noui.rl cercetitor gi incercam s5-1incurajez.r aceste ctrvinte izbitoare: . Acesta este doar unul din nenumdratele lucruri pe care le-am invaqat de la apa. fiecare se va inftilipa drept unic". il scoteam la cini pe tlnirl.-uto cu totul alti semnificaqiesi acelsra pentlll ci inirtra imi erzr cleschisi si receptiv'i mesajului sdu. $tiam cu siguranti ci ipoteza mea era corecLi gi c:i experinrentele aveaLl sir reugeascd . este un nimcol ci am reuqit sd facem acea primd fotografie. neexplorati. ir care se poate la se inra gi unde temperutLua pdstreazd -5'C (. in sf2rqit. Tottrsi. Planul melr era si pun apd la inghelat pi sti fotografiez cristalele. Dupi doud luni de experimente. insi totul a inceput cu acea prini fotografie.. Am rugat indati un tindr cercetitor clin cadrul companiei mele si inceapi acesta el.PROLOG Si lntr-o zi. sd facem o fotografie. cloui cristale cle zipad:i care si fie absolut iclentice. risplzitite. Straniu. tdrziu. de vrerne pZini si putem fotogr-afiacristale.23'F) pentru experimente. Voinga noastrd face si se poati." Desigtrr. Cristalele se aratd pentnt nunai clouizeci sau treizeci de secunde. ii spuneam ci tot ce a$tept de la el este si facd tot ce ii std in putinld. . tat gheaga incepe sd se topeasci.pLtr si sirnplu ptiant. infdtigarea tlrtllrol' fulgilor cle zapacla care ell cizut pe timp cle milioane de ani a fost merelr clifer-iti. este intr-adevdr posibil. AvXnd in vedere metoda pe care am folosit-o gi ceea ce anr aflat intre timp. Ne-a h-rat o buni. clin intAnrplare. bucati. am cleschiso calte l. am citit aceasti frazi ca si cum ar fi ar. insi Pimlnt PROLOG in fiecare seari. insi cle data aceasta am refvzat si mi clar-rbitut.

Apa din Tokyo a fost un dezastru . Eforturile mele cle a fotografizr clistale de gheati . Rezultatele ne-all uimit. Sttrciiinci n-roclul cle fomare a cristalelor. Nr. transversale de aproximativ un milimetru.a venit cu o proplrnere jesiti din comun pentrLl clomeniul nostrll: .. La inceput n-am avLlt habar ce fel de muzici si folosirn gi in ce concliqii si facem experintentul. Dar experimentele noastre nu s-all oprit aici. Op. intre doud difuzoare.la fel de implicat in acest proiect ca gi mine . cea mai simpla . iar in trnele tipuri de api nll s-all forntat deloc cristale. insa.din izvoare naturale. rezr-rltatul este nicioclatiracela de cincizeci nu de cristale aseminitoare. probabil. in apa natlrrali. Iar cristaiele formate in urma expunerii la Studiul in Mi major al lui Chopin.. Ia -20'C (-4'F). pentru tlei ore.Ia s'i veclem ce se ?ntlintpla claci expunem apa la muzicd". lntli m-am uitat la cristalele apei cle robinet clin localii diferite. Desigur.OG Sd vd explic cum proceclez pentrr-r a fotografi:r cristalele. Unele se aseminalr in mocl eviclent. copil fiind. Apoi ne-zrnrglnclit ce s-ar intimpla daca am scrie expresii satt cuvinte ca . (Foloseam cite o suti ?n primii citiva ani). gen hear.PROI. uneori nici nu se folrueazi cristale. Eu insumi sunt un ir. cu diferite caracteristici. bine structurate. 3. Simfonia Pastorali a lui Beethoven. si dea roade. Simfonia numirul 40 a lui Mozart.s-an format cristale intr-egi. Toate mostrele de muzic'i clasica la care am explls apa au reztiltat in cristale bine formate. Apa de la robinet conline r> dozd. expundncl-o la volttmul la care o persoand ar asculta' in mod normal. tAninrl cercetitor . rluri sul-lterane. Pun apoi vasele intr-un frigicler la inghetat.Mttl1umesc" . aga cd am aprobat ?ntru totul acest experiment neasteptat. Rezultatul este ci tensiunea suprafetei formeazd in vasele Petri picitur"i de gheati.a produs cel mult cristale fragmentate si diforme. Cristalul apare cdncl ?nclrepti o lumin:i deasupra picaturii de gheali. apa expusi la rn:uzicaviolentd. 10. ne-2lll clat seama ca cliferitele feltrri cle api dau nastere la cristale cliferite. cu acorcllrrile sale luminoase gi clare.nlr s-a format nici un singur cristal intreg.. cle clor pentt'u eplu'afe. ne-au sttrprins prin minu[iozitatea adorabili a structurii. in schimb. o gralioasi odd inchinatd frumuselii.rbitor de muzici. am ajuns la concluzia ci cea nrai bltni tletodd era. a\tlsesem chiar speranle de a deveni muzician de profesie. Totugi. a dat nagtereunor cristale delicate 9i elegante. Pun cincizeci de feh-rri cle api in cincizeci cle vase Petri diferite. altele erau cleformate. incliferent cle uncle a provenit . Trebuia sd folosim aceeaqi api pe care o folosisem in experimente anterioare' Am incercat prima oari cu api distilatd de la o farmacie. ghefari sau cursurile superioare ale unor rluri . PROLOG Stiam ci era posibil ca vibraliile muzicii sd aibi un efect asupra apei. care distruge complet stmctura apei naturale. a avut ca rczultat cristaie frumoase.sd punem o sticli cu apd pe o masi. dupi multe incercdri qi eqectiri. muzici.Pt'ostule"pe bucili de hlrtie 9i .i c1ea face experimente inceptneri. Iar intr-o zi.y-meta1.

pe c2.. $i este foafte probabil ca starea sufletului nostrll sd aibi un impact covirgitor asupra apei care alcatuieqte 70o/oclin corpul nostn-r. iat acliunea de a rosti cuvinte are puterea de a schimba lumea. ct tezultatttl unei deformiri a societdqii ca intreg. am Iucrat ani intregi ingrijincl bolnavi.Hai si o facem l" a dat nagtere unor cristale atrigatoare. efectul cuvintelor pozitive. Persoanele sin'itoase fizic at de obicei gi o stare mentald bund.iubirea gi recunoEtinfa" il pot avea asupra lumii.. din acea clipd. intr-adevdr. Cuvintele sllnt o expresie a sufletului. acum nu am putut vedea niciodatd.corpul.9i ntl in micd nrisurd .y-metal.Fi-o !" de-abia dacd.reasd aibd sens ca apa sd poatd .a proclus cristale. frumos stl'uctllrate. Apa expusi cuvintr. . iar cristaiele revelate in apd sunt ca o poartd citre o noui dimensiune. pdnd. adicd. $i cu cAt vicl mai mulli oameni suferind.PROLOG gi le-am infdgura in jurul sticlelor.. ttn suflet sdndtos se simte foarte comod ?ntr-un trup sindtos. Era atdt de frumos incAt pot spune ci... Cu toqii gtim ca vorbele au o influenla imensd asupra felr-rluiin care gindim 9i simlim 9i ci. Lectia ce o putem inviqa din acest experiment are de-a face cu pllterea cuvintelor. Nu pd. cu at6t mi conving mai mult ci boala nu este doar o problemi individuali.. ne-arn dat seama ci urcam treptele spre o inqelegere a adevirurilor profunde din Cosmos. Experimentele ulterioare au ardtat cd. Era cel mai frumos gi mai delicat cristal pe care il v'izusem pini atunci . Apa m-a invilat despre gingigia sufletului uman 9i despre inpactul pe care . in orice caz. Vibraqiile cuvintelor binevoitoare au Lln efect pozitiv aslipra h-rmii noastre. diforme gi fragmentate.Mulqumesc" format frumoase cristale a hexagonale. mi-a schimbat vla\a.iubire qi recunogtinli".rlui .nd cea expusi cuv2ntuiui . $tiam insa din experimentul ctr muzica ci se pot intimpla lucruri ciudate.se fomrase prin exptlnerea apei la cuvintele .Prostule"a produs cristale aseminitoare celor din apa expusi nuzicii hear.citi. Ne simfeam ca nigte exploratori ce pornesc intr-o cilitorie printr-o jungii neumblati.. Rezultatele experimentelor nu ne-au dezanagit. fizic. in Japonia. PROLOG imi aduc aminte in mod special de o fotografie. se spllne cI cuvintele sufletului existd intr-un spirit numit kotodanta sat spit'itul cttvintelor. lucmrile merg nai bine cdnd sunt folosite cuvinte pozitive. sd prindi inqelesul . 27 Cdncl incepi sd inveli despre api este ca gi cum ai descoperi modul in care funcqioneazi Universul. cu cuvintele inspre api. Din dorinqa de a a|uta cat mai mulqi oameni cu pudnli si-gi pistreze sall s'i-qi recupereze sdndtatea.. apa expusd Lrnor expresii pozitive ca . ceea ce era scris.iar acest impact ne poate afecta . in general. insi apa expusa unor expresii negative ca .. pe cind vibraliile cuvintelor negative all puterea cle a distruge. Pe misurd ce ne-am continuat experimentele in fotografierea cristalelor. Pirea cd apa sdrbitorise 9i iEi aritase bucuria creind o floare deschisi.i si igi schimbe forma in mod corespunzdtor.

rrdin aceasti pefspectivi nott'i. nu am ntai arrea ner.rpa am pornit in aceasti aventttra ce $aseani incleh-rngaqi 'lnqelegelea . clactinu putenl tirml'ich.rnorstinta". aEa cd m-am decis sd public fotografiile cristalelor de ghealI. la ch. Si am clescoperit cel mai fruruos cristal clintre toate . chcir ar fi cu aclevlrat a$:r.i recr. ci CAPITOLUT1XTAI Din ce este alcetllit Universul ? faptulr-rica slrnten in esenld apd este I cheia pentl'Ll dezlegarea misterelor Universului' Reexaminlncl lumea clin ir. Am vntt ca un nttmir cdt mai mare de oameni s:i aucld mesair.iultire .PROLOG Daci ntr facem ceva in leg:rturi cu lumea diform:i fir care tr:iim. vei incepe si vezi lucrttrile intr-un mod inedit' Feluritele evenimente ce se clesfdgoari cle-a lungttl vielii unui om sllnt evenimente reflectatein api... Apa ne invati foarte clar cr. pafiicipdm la formarea societilii..t chiar si a unr-risingr-rr suflet se intincle in hule. Existi o s2llvaregi se numegte . contribuind cu a picitura noastri inclividuald in acest ocean.rn fei satr altul. numl'rnrl celor ce sr-rferi cle lxrli fizice nr-r va sc:iclea.Vrea s:. Indiviclr-rl gi societate fotmeazd Lln ocean imens. Pinrintnl este in cIr-rtare. Acest gest a reprezentat cloar o picatr-rr5infimd. rezultincl in clifornritati globale.. Vrea szi fie fie clt se poate cle frunros.r frtrmos./\' 28 29 . avlncl ce a rezr-tltat un impact en()l'lrt asllpn vie[ii mele 9i a multor altora' Prinra oard mi-am publicat fotografiile in 1'999.iubire si lectrnogtinfir''. Mai clevrenle alt] sptLs cli pllten defini fiintele ullune ca fiincl apa. c1eci.rl apei pentrll noi. clifctrmitate'. intr-r. Cnnoagteticleja r:isptrnstrl. Povestea apei pol'neste cle la fie'care celr-rlI inclivicluala.Sper ci a veti siurti aceeasi nerirltclare$i aceiaSi entr.cel produs cle .mai este speranti.rziasm si ca mine c/incl aur triit clesfisurareaacestei clraure.rm trebuie si ne tr:iim viaqa. intocmai precLtll () picittrra intr-un lac ce procluce Lln trenllrr cle unde care se intincle la nesfirsit.ri sufletul rinit. Care sunt.eazir toate religiile clin h-rmesi.cliforntitlitile luruii ? Acestea sunt clifrrrmititi zrle sufletr-rhri5i asemenea clifomrititi iru r-rn mare efect asupra Cosntctsului insr-r5i. insd a prodlts o ttncli intr-ttn val care s-a intins la nesflrqit. pentr-Lt cuprincle intregul Cosruos. Dar nu e totul pierclut . Am convingereir apa clin persoanele care se uiti la fotografiile cu cristale isi va schimba forma. presupLlne Se ci pe aceastase baz.Iubirea si recunogtinta"sunt ctrvintele care trebuie szi fie lnclrunritorii lumii.oie de legi.

DIN CE ESTEALCATUIT UNIVERSUL? Speranlele mi s-au ldrgit repede. am vorbit cu mai mulqi editori despre ideea mea. Australia. rar unele din cea de-a doua coleclie de poze numitd Meniele Apei II. o femeie care. Italia. degi mi-aq fi permis se tipdresc fotografiile gi sd le introduc intr-o cafie. Statele Unite. Pirea ?ntr-adevir ci picitura din lac devenise o undi ce se extindea rapid. sd vizitez acele tiri 9i si lin conferinle. am cdutat sd le agez intr-o oarecare ordine si.MESNELEASCLI/. Olanda. Din momentr-rl in care arrl hotirlt publicarea fotografiilor. dar imporlantd care a prodts un val ce se intinde de atunci in lumea intreagd. La pulin tinp dupd ce anr trimis primele exemplare. Ei le povestiserd prietenilor $i cllno$tinqelor clespre carte. Unele dintre ele se gisesc gi in lucrarea Mesaiele Apei. aga cd am hotirdt si le public eu insumi. Anglia. si nu-mi fac griji in aceastdprivinqa. Oamenii cautd o cale prin care sd dea un sens acestei lumi a haosului in care trdim. Voi ingivd vefi putea vedea clar efectul pe care cuvintele.zut o poveste desfigurdndu-se sub ochii mei. Pregitind fotografiile pentrll publicare. Unii au cumpdrat cinci. iar aceia spuseserd mai departe. pentfti a prczenta cristalele oamenilor din intreaga lume. am fost binecuvlntat cu ganse de a vizrta Elvegia. Am inceput si prirnim noi comenzi de la persoanele care igi comandasera deja exernplare. Din fericire. le-am impachetat pentm vreo sutd de prieteni gi cunogtin[e care igi comandaseri exemplare gi le-am expediat. iar ca urrnare am inceput sd primesc invitagii de la persoanele care vdzuserd fotografiile. ficdnd asta. pur gi simplu. Totul pdrea si se ?ntdmple chiar la momentul potrivit. Mi-am dat insd cur2nd seana cd. Pietricica pe care am 11 Aceasta pdrea o piedici grozavd. mai tdrziu. Canada gi multe alte gdri (printre care Ei Rom2nia). iar celelalte fotografii au fost ficute special pentru calrea aceasta. Ag vrea sd prezint aici doar o micd parte din fotografiile pe care le-am fdcut. Aceste fotografii au fost vdzute de iaponezi qi de oameni din intreaga lume. a inceput si se ?ntdmple un lucru ciudat. Germania.gi minunati. Refuzurile nu mi-au schimbat hotdrdrea de a-mi publica fotografiile.SEDrN APA neobignuiti. dar nimeni nu pirea interesat. sistemul lestrictiv de distributie din Japonia nu mi-ar fi permis si-mi vind cdrqile in marile llDfarl t.ceauin biroul meu. De-a lungul anilor. in aceqti $ase ani se strAnseseun munte de fotografii ce zd. Am inceput si inqeleg cd fiecare cristal in parte incerca si ?mi spund o poveste mdreatd. CXnd am primit cirqile in forma finiti. oamenii din intreaga lume chiar au ajuns sd vadd cartea: Shizuko Ouwehand. avea sd-mi fie traducdtor. chiar zece exemplare gi le-au impdrfit prietenilor. aga cd am apelat la o companie de traduceri pentru traducerea explicaqiilor in limba englezi. Acest album cu fotografii a devenit o picituri infimd. 30 . mulqi dintre aceqtia mi-au trimis scrisori cu pirerile gi gindurile lor. dar am decis. fotografiile qi muzica le pot avea asupra apei. iar apoi am vrut ca oamenii din toatd lumea sd afle ce con[ine aceaste cafie cu fotografii. a trimis cartea unor prieteni din Europa gi America. am vd.

gi aceastain cir:da faptului cd aceastdiclee . Am rimas surprins sa v:id ci atiit de r-nulti hrme a fost impresionatd cle efectul pe care energia con$tiinlei Llmane gi cr. intr-adevir.stin[a naturi.rvintele il au asupra formirii cristalelor cle gheaq:i.poate. sd pari ct religie szrlr o filozofie neobisnuiti. (Textul continuzi la pagina 65) Am inf-isurat in iurul r:nei sticle cu apit o bucat'ir de htrtie clactilografiati cu urmltoarele expresii salt cuvinte indreptete sPre aPi.JELE aruncat-o in lac a cfeat intr-adevir un v:rl mare. ceea ce aratir ca sr-rntesentiale fen<>menului ir-rlrirea gi recuno.i recr-rno..tin[:i Acest cristal este absolut perfect.gi anllme ci. vorbele si glncfrrile all putel'ea de a transform:t apa qi alte substanfe . cal'e acuil a incepr:t si se intoarci la mine. vielii in ?ntreztga ll 12 .I-am ardtat apei diferite cuYfurtc ASCUNSEDIN APA MESA. i Ir tl I I Iubire .

lt "'.: W. . #j $..| :r.

\ L'.. . i lil 4:1 t ...' : .

' i:. ..:a:. w 'i'::1. .

. 4l . Copiii all rostit cuvinte cliferite in fala c2torva sticle cu apd.Un experiment fdcut la o qcoali primard Acesteasunt unele fotografii fdcute dupd ce copiii de la o gcoall primari japonezdi-au vorbit apei...Egtidriiguq5" a produs cristale clrigufe.Apa cdreia copiii i-au spr:s . in schimb cuvAntul . precunr gi o fotografie a unei rnostr€ de apd neluatd in seamd.Proasto"a avut efectul opus celui anterior.

eng. Cosmos(in japonczi) (in Cosnx.. . expuse cuviintr"llr-ri .ar.-: {.lezd.i germani.:r€-{.fl$ .+": } irrIrit is.Costttos"in limitile japonez:t. avincl contururi clare. intr-o imltginc."qF$stlcr5{. Se pare cir principiile Cosmosului nu lin cont cie dif'erenteie clintre limlti.{. epll x lost exprlsi unei lbtografii a PiuniintLllui."q: Aceste lbtografii ale cristalelor ar: fosf thcute unor llostre cle api..rs englezi) (in I(ostt-tos gcrttranir) Cele trei cdstale se aseatnini.

rl difuzoare...3}tiu.i {.tere unor crist.E *:Ssa{-$ {:${ff {"::.{ J' Fotografiile cristalelor ulnirtoare au fost Iicrrte ch. l5 . ie$}..i forme lanteziste ce proclttc ltn efect terapeutict. cr. riaiaiirr+p*ii.rpa ce sticlele clr apl an lost a$ezatelntre clor... llcctlroven: Sirlfonia a V-a - destittultri" .i gaeg"cgiil.tle cleosebite.rmr:lte cletalii ..E.Pctslorctlcr Nluzic:rlui Beethoven a dat na.Simfbniot Reetlrovcn: Sirrfonia a Vl-a - .e: s*.

. :iu..a.. "....] . rdtl.. L lf .j t _=+ '':i.ffi:l il::r4r4'r': :t+h+ ' .fl' " "% '.. ... ii* : ..*911. r'. .irn-" ib .

.

.

.

.

57 .i apa cireia i-am ardtat cuvintele . care fuseseri expuse . Televizor ComPuter Mostrele de apd din stinga.. Alte mostre au fost incdlzite in cuptoare cu microunde.Hfectele ddunfitoare ale undel*r electr*rrnasiletice Mostre de api distilatd .iubire $i recunoqting:i'iau fost agezate lingn televizoatel computefe gi telefoane mobile.. au format cristale mai completedec2t mostrelede apd distilati. din dreapta. tmalinile atatd ci e nevoie de moderalie in folosirea televizorului qi a comPuterului.iubirii gi recunogtinlei".

+' -'E""ft *' .tt " .

itlrinte cle rrrgieiunc.rn:i 1rr scllrt tilnp inaintc 5i clLrpa cLltrenrllr.clelflni .:-.|: :ti . aplt exprrsirnuurcluj ArttatellLsr-r in scxtreiuiShinto).: l :. iar c'ristah-rl lirnrat clupri rurgliciune' pare (':r o lLtnrin:i cc strilucelte (lin glrllrxie.i clupli_cfLcturlrelr rrrglrcruni llrc rrnei lrrrclislt: tlullll(tLl1t( )llfe S t l i n c lc L r l l r q ai n s p l e l l t r ' .l ln plrginilc unrrirtoaresiuntprezent:tle I'otrrgrullilccristltlelor firrmute rrstf'el: apa unui lltc uncles-eu lricr:t in (zciq:r lLrgr-tcir. ':i': '' . i ::.rni.:. l)r'imul cristal.i in apa sulrtcr:. in aplr clireilt i-au Iirst er-rfuteintlrgini cu cercuri clin lunLrri. un gi - ry Aplr r-u-tiri inrrinte. sLtlcrincl. lt llrtl"[ ca Llll chip clelirnnat. r r n l ) r c ( ) t x r c l ) e t l t t ( ) t ' u g l l c i u t t ( ' tirnlicluitoure.

:'.i ri .

Cdnd qin conferinqe. Aceasti trezte a congtiintei are loc aproape instantaneu.DIN CE ESTEALCATUIT UNIVERSUL? in timp ce unele feluri de apd. parcd pentru a ne spune ceva despre cotloanele intunecate din suflet. persoana care m-a invitat printa oard. cu propriii nogtri ochi. si gin o prelegere in Elvegial a re^clionat la fotografii exprimindu-gi sentimentele astfel: Putem vedea minunea din fotografiile cristalelor de apd. Manuela Kihm. Un alt participant elvegian a reaclionat astfel: Prin intemrediul fotografiilor anr plrtut vedea energia con$tiintrei gi a cuvintelor noastre 65 ci . Ca urmare. folosesc diapozitive pentru a ardta fotografiile cristalelor de gheagi. cristalele formate in alte tipuri de apd erau diforme sau nu apdreau deloc. iar cdteodatd vdd chiar lacrimi in ochii lor. Deseori aud oamenii trdgdnd aer in piept de uinire. Am descoperit ci o singurd picituri de apd poate avea diferite efecte de undd asupra unui individ. aceastd schimbare. Reacqiilela aceste diapozitive sunt dintre cele rnai variate. Faptul cd lucrurile pe care le-am gXndit gi le-am simgit pot fi vdzute acum cu ochii nogtri accelereazi. parci pentru a simboliza toatd fiumuselea acestei lunri. congtiin[a noastrd face un salt rapid. au produs crisrale sublime.

lttlcle tot ce exista sllnt particllle . Clnci reflectez asLlpl.a tlotivlrlr.t eici.ri.truritorltl h-tcl-t: Existenta inseanrni viblaqie.nu mai e vorba clesple a creclc slll a avea incloieli.i trncle. Nu creclem ceea ce nu plttellt DlN CE ES'|E ALCATTI1T tAIIVflIsTiIZ cleschicle con$tiinta necesatit pentrLt in[elegelca aclevirate a Universtthri si a t'olltlui nosttr.opt-ili pentl. ci S:i ne it-rcl-ripr-rinr v-aqi ptttea reclltcc trttpttl la o re.rade azi gtiinqa mecanicii cllenticre aclurite.tri.i etinge? Este intr-adevir grelt cle ct'eztlt ci h-rclurile pe cal'e le poqi apLlcrain miini gi exatuina .tiir-rqa ii conferi apei capecitatea cie a t-eflecta ce se ef'la in suf'letele oanrenilor'i Pentn-t a rispltncle la acreasti intrebare.. ?ntregii fl'i. insit pentrll cei care ntt le-att ar-tzit nicioclat. Pot veclea ci suflettrl. ci Cristalele de gheala strnt legate strins . TlI rrn ciliroI jelttlncz I scris: trnic'f. fcltlrate At'e Apa este oglincla surfletr-th. Anii cle cercctlre r ellei rl-t-lttl invziqat ci acesta Apa ntr este cloer o sr_rbstanqi intre snbstanqe . sentinentele . nou.. .u a-.i cere le putem veclea pe cr-r ochii no.i cd a[i porni intr-o cxplol'afe pentrLl 66 .iltratiile cle glieali. Existen{Lr inseantni vilv"tEie'/ Cltier si ntastt eceaste? Scattnul ac'estit? Ttupul nteu ? Cttttt pcttte si fie vibralie tot (-eea ce pot t'eclea. Folosinclu-se cle aceasti ntetocli. vreaLl intii si tni asigttt' ca infelegeli r.intelor. oricine poate si incerce experimentele pe cont pr. pietrele.Dlti A1'A poate tfansfornra lucr.tlizez. si impresictnantj intr-trn mirir-ne nricroscopicir . ilr aceasti cheie poate nlateria ntt este altceva cleclt vibraqie.se afli toate in vibratie. cale plin ca1'e xcexsti energie inefabili ziliti.t cle inqeles.i permanent cie suf-letul Liltltn.i clot'ecli tcttr-r1. Tot ce am cle spr-ts in eceestal certe se btzetzl este plincipiltl fttntlaurental al Llnivet'sttltti.stitr ci aceasta s-a intiniplat clin cauzi ci in ele se gise. niisterioasa Poate fi expt'imat ln cioer trci cuvinte. Aceasta este pllulil .lucrttri ca letlnr-tl.l. Ce anltnte prin aclaptarea apei la cc. acest f'apt.. sllnt cr-tvinte foarte grer.t-rr.rCL/t/st.te cheia citre misterele Universuh-ri. in general.ea este folta M-a ajutat si clpacitate vieqii in natura maiestuoasi. din a apei cle a pr-rrifica si c1e a cla viaqi alr un efect in formarea cristalelor.sil. Va puteli intreba. Cincl descolupllnem ceva in ccle mai tuici courponente. intritn rnel'ell intr-o h:tle Lizari.ri pentnt care cristalele cle gheati le-au rrorbii atiitor oanteni. iar prin aceasta pot sinti inlportanta sufletuh"ri gi a crtr.I. Aceestd informa{ie este cle-a clreptlrl nrinunati mocl unic. $i pe flecare obiect igi ploc|-rce proplia cere este orclinii insi cristalele cle gheati ne arati totul . betonul .ir-r. mr-t1te fiinqelor ttlllanc. chillttri.TESAJELE A.i singr_Lre poate fi veclea. intleglrl Univers se afla intr-cr stare de vibratie frecvenlJ. insi in zir.

in orice ci. ciuclati contraclictie. Vreatt si vi gincliqi la motivtrl pentrll care s-a schimbat atutctsferaclin cameri in momentltl in care s-21deschis r:$a. insl din paltea cltiva cate face riu va porni o fiecvent'i intunecati gi maleficd. o gregeali la locul cle mttnci sar-tcloar un clezgr:st general pentru viaqa .t Initttii: . iar ce mr poate fi viztrt are folnri".. o schimbare in energia din atmosferi are ca Llrmare fr. ci 9i feluritelor fenomene ce au loc in hrme emit.i r-rmeli incorroia(i. incliferent de sultstanqi.izut nLt are forlti.ibrationale. insi trebtrie si inqelegem ca acestea nu sunt evenimente negative.rvLrt cluntneevoastri o expelienqi asenrin:'rtoal-ecll .din inconjr-rrat de o uncli ce se rote5te fir. nimic nll este masi soliclit. Si fiintele Llltlane se afli in vibraqie gi fiecare indivicl vibreazi la o anumiti frewenli tmicd. in locr-rl cilclLrrii care uniltlea inciperea.i ftrrtuni. Existi cloar nucleul oprire. dc aselllenea. ier. Aqi clescoperi ci.i TINIVERSLIL? DIN CE ESTEALCAI-T]r7' aratiaca gi cum viaqa l-ar fi extenrtat.tiinta tlocletni. Din ciipa in clre e intrat in caureri.IELE a clcscoperi secletele acestlli univers nLunit t'iinti untuni.irglncliti clac:i nu cLlnva ali '. Fiecare dintre noi ate capacitifle senzorialenecesele pentftr a simqivibraqiilecelorlalqi. Prive.esbingyo.nra acestor gi electroni gi a orltiteior lor ii conf'erir fiecirei snbsnnqe un set specific cle frecvente r.rrt tinrp ci orice hrcrr-r nll estc elcirtlrit clin altceva cleclt clin atonti. Nr-rr-nirntl for. Acelagi principitr se aplica obiectelor 9i locurilor' De exemplu.iar cineva care igi trAieqteviala clin plin va gi este mefell br-tcttt'os emite ftecvenqa cofespLlnzttoare' Cineva care ii iubegte pe ceilalgi va enite o frecvenld a iubirii.tri cle .i aceasta: Stati cle vorbir cr-rcineva intr-o cameri.Tot ce poate fi \. O energie intensa va procluce cataclislre. existi locttri ttnde att loc frecvent acciclente. as vrea si r. vezi pe cineva care 69 .ASCLAIU! 1)1N . Aqi rreclea in scr.itezi increclibila. ? Care ar plltea fi cauza acestei suferinqe Poate o inim'i frdnti. Cineva care trece printr'-o mate tristeqe ve cmite o frecvenq'i a tristeqii.. rostitti cu secole in untri Btrclcll-ia. cr-r r> r. pur gi siurplu.rz.. obsen'aqi o schimltare in atmosf'eri.Pj{ ILI-:SA.Apoi o altu persoani intli in camerl. fiecare aton'r fiincl lrn nucleu ctr electroni ce se invlft in jun-rl lui. insli nlr ltot l'eclea vibratii. Totul se afli in contir-tr-ri nti.llgere . Confornr Heny. prietenoasir si clescl-risi. ial acllnt.care si vibra(ie . Sutrt btrclistti a intelepciunii si . s1-r:lIir-rl este inchis ca intr'-un tnr-rlaj intrrnecat Si rece. a fost valiclati Ochii no. Pntenr spllne acnnt cir aceasti cle citre pot veclc:i obiecte.. Daci ne glnclim la cantitatea cincl in cind. Aceasta nll se aplicd doar obiectelor fizice. locatii uncle afacerile au succes 9i locaqii care ptoclttc fericire.-enit gi vezi o expr-esie pos<rrrroriit'i . $i se prea poate ci ali auzit de o bijr'rteriecare aduce nenot'ocire posesorilor sttccesivi. atmosfera este calcli.las rispr-tnsttl pe seama dumneavoastri. frecvenqespecifice.ti chipul noului r.

tcltttl se afld in echilibrtt.r.rzici 9i cle ce s-ar ajunge la cle rezultate complet cliferite in fr-rncqie cttvintele rostite sau scrise la care apa a fost expttsi. r'ai cler.re le face pliicere si se intilneasca si si sirbit.. in faptr.ne ci fr.e.atie FaptLtl ca t()ate se afli insearttnd.e 70 .lnclif-erent clacir puten] saLl nll si ar-rzi't sunetcle. in general. cle.rbretzi la prcpria frecvenlu. Iar atttnci clncl Lln sllnet este prodtts.oglindeqte in mod eficient .eetz:-] suncte. sir pelceapi frecventc cirltrinse intre 15 Hz si 20. lrllense cle energie negltir-.apa il pleia intr-o fortni specificd' (Aqi ca vibralie gi explimi rnesaiurl putea privi literele ca Lln cod vizr"ralpentrtl expl'inrrcrt cr-rvintelor).i va cleschicle ochii citle lrrcluri pe cal'e nu le-ati zirit inainte . gi'cliti_l.r la faptul ci oer'enilor clin int'crga l'.si cr-tvintelerostite sunt villra{ie 9i sunt lesne inqelese gi interpretate cle oricine.sunet. ri veti largi inqelegerea clespr. Rlspr. cle asetnenea.e l.e cir aucl l. Apa oglindeSte cu precizie toate viltraqiile produse in luure .i transfoluri aceste vibraqii intr-o formi ce poate fi perceputa cle ochiul Llnan. cit foate cl. Asta nr-r inseantr-ri ci putem auzi or. Sunetele ca meloclia proclusi cle o voce ttmani la o inurornlintare br-rdisti creeazd o frecventi tdmdduitoat'e.ocile copacilor si pot corrlrnica cu pler"rtele.i cxe'rpiificar.untlli cle ale trnclei t'epetitive).ri viagi slrf-letr-rlr.rnirrer-s.lnsulse giseqte. Dar cttur ptlten interpreta fenotleur-tl cle formare a cristalelor ce sLlnt afectate cle cr. Muzica .i care strgneazi sLlnt risiltite gi.ri vostfll.IN CE ESTE neLltl-alinti. clntincl |ezultatlrl este ci vilr|aqiile negative .l ALCATUIT UNIVERSTTL? D.echile noastt.rvintelescrise pe hirtie gi aritate apei ? insegi cuvintele scrise emit o vibralie specifici pe care apa o poate simqi.se crecazl r. Clncl i se aratd ltn ctlvlnt sct'is. e un lucrr-r bun cli ur. Lumea naturalzieste.1)1N itP.sec. 71 ar ttebui poirte sI fint recuncisc:itori pelltrLt Iirlgerc si fultuni.iar zrceste clescoperiri gi sentinrentc ii r. clin nou.reasci iurpreuna.altfel. bine gincliti . Toate luclurilc se efli in viltr. Se sltune ci Lrlechea ontultri potrtc. Permiteqi-mi si vd rog sd va glnclili cle ce formarea cristzrlelorar fi irLfluenlati de mr.ttne. Apa .i existi persoanc cl-ll-cse p:rr.ilrraqiiale fericirii.i esenqial lunlea clin afari. intr-o stere cle vibr. inleleglncl aceasta. puteul sp.. pLlfiancl haine cleosebite. intr-adev'ir. De fllpt.'or clilui c-r nor.r cral'e este lstfcl all aceste lin-rite .Aceast:i intelegere r.i fiecare t. Pe'tru .000 Hz (LIz sau Heltz inclici r-rr"rni:irul cicluri pe . acllrni. probabil nll alll pLltea doruri noaptea.atat de sensibifi la flecvenla specific'i eurisi cle lr. ci'cr oa'renii se si clansincl.ec'en(a particulari a tlltllror obiectelor l)oate fi interpletat:i ca fiincl sr-rnet.lucrnri pe carc le-eqi inghesLrit ltir-ri acum in strifr-rndurile conf tiinlei .ice .alie .rl cd totul este vibratie. receptol cale sd-l asculte: intotdeatrna exista Ltn lltaesrl'Lt apa.

apare Lln cristal cle api vizibil.Iecliul inc'njr.inesc 9i batjocot'esc sllnt cle oatleni.rnrri anirnal trnrlrlincl pr. i Asta ar.. a legilor netr-lrii' Cind arn incercat si fotografiem cristalele din apa cle la rclbinet din Tokyo. pr-rtincl cletectr ltericolul inaintc si fie luati pc ncpr-cgititc.t. si astfel lintba jaltoneza reflcctir tlcc:tsta cLl Lln fhruro. N.capacitatea cle a inlclege acestc sultete . locurile .bele ce insultit.rnui catela cllvirte.i cr-t fenomenul pe care noi il nltmitlr viala' Ntt se fot'meazl cristale in apa cale a fost pcllr'tati prin ignorarea. carc ernani Sr-rnetr. Plrteur plesllpllne ci.Prostltle !' sar-t altor cuvinte clegraclante a clat ltagtere nnor clistale rrizibil frinte gi diforme. iar acestea arr ir-rviqat epoi crrlrnre clin natr. cltrpi firea ei. pe clncl oanrenii triiar.tnci cinci se fcxureazi ttn cristal iutleg gi perfect geotrletric. 1trccl cristale a us fruntoase in fonne geometric.uicr-incl. r. se fot'meaz. cLtviute ca ..i voce:l el'J nc(cs. clistrr'tgincl r'r-se astfel ca apt) este epurati capacitatea inniscuti Clncl inghea[i a apei cle a fotua cristale' rpa.'it ]libliei.r cliferr 'rrrlt clc la r-r' loc la altrrl si fiecare tnecliu proclrrcc vibratii clife|ite.Nltr-rl1 r-rrnesc'.{ l)al cc sllnt.i itbire alcitttiesc prir-rcipiile fundar-nentale in cach'ul legilor natLlrii . crclte cle oameni. apa este itr arulonie clt natlll'a . . vot. a9a cir er.lalti folositrclLr-.i acumularca clc exlnienli. o clata cu dezvoltar. Jepor-ria a1'e patnl an()tirtrlllri clistinctc. Inrerpl'ctarei-r pe cere o chlr t:u estc aceee ci .er-ic(r_ririi. atr.i ale f'enomenltlui vie[ii. Astfel.i un cristal incottrlllet' Cuvintele recLtno1tin(i .r. inaintee creirii I Jnir-er suhri. clar cind se grisesc irlformalii ce sLlnt in conflict cLr natLlra. clir-rpartea noastLi.in ier-bi . ...'e cle n.eJt fiinqele Llnlene. u l i n t u l " .atc cl-eeezi viltrl(ii clin nrtur.i -fltrnr-il l]ltbcl' toeti lr'tmce Poete aceasta ne spLllle ci.errsensibili la frecr.J .ea ctrlttuii .{ISL/I DIN CE 1.l ELE r{sc{ 1Al5l.e clectsebite.r in slnul natLrrii. Potrir.inte legate cle vl-ente. insi. 1 . apa este preclispr'rsi si creeze fofma hexagonald.u. deqi clifet'i. in tirnltLrrile de clcnrrrlt. ilt firnc[. cul'ir]tclc 7 Vechiul 'festsn]ent a f l t t t r i : .Cul'inttrl" e cl.ile nrrbite cle oanreni atit clt: ciiferitc ? E u. rezr-rltatr-rlcr-rltr-rriic1'e:rt. ineitlte cle vorbea aceea$i limbi. particLllcle cle apa se itnbini pentl'Ll a forura nuclettl ct'istalullti.I)I'V -{1'].intu1".insertrna ci.tr:i.s lexic cle ctn. in scl-rirnb.\.CA7-T]I'I' liilrba folosita.i cle a le transuritc celor.i ir-rstrlelc asietice cu climi r. r'ocabr-rlar-trl s-a clezvoltat.i sr-tnetcle prorlu. an c e p r L t a l i r s t ( . ei tlebuiau si sc apere. sr-rnetul r.rlui. iar cincl nltclcltl cfeste' Iuincl o foruri hexagonala stebila.J sr-rpr.I\/E. inclif'er.rnrcch .. clima eulr4rcani cu vfclne schinrbitoare . pr-obabil ltste ca accste incerciri sple un lintbaj sd fi fost sinrplc ntesa.j. plincipiile ruecliile inconjltrdtoare funclanrentele ale naturii sLlnt aceleaSi.se cle neturi.I tES.Prostttle !" ntl existi ?n natr-tri.enqelc . sunetul altci curgind.cln.entde clifer-ite. existx.5'fL: AI.ol cle inleles chci lineru seanle clc f)ptril ci limba se inve{:i clin vibraqiile nrerlirrlui inconjur:'rtclr. insi apa exllr-tsi cuvlntuhti . rezultatele au ftrst lamentallile' Nlotivul este cLl cltlr.e 7.rl vintrrlui I LiN. cli sLlnt elemente netirc.at. Alta cxltLrsi clrvintr. ni De ce slrnt atunci linrl.ti.

ASCUI/.SEDIN APA MESAJELF: Este foafie probabil ca in naturi si apan doar vibratii de iubire gi recuno;tinfd, iar obseruarea naturii confimd aceasta.Copacii si plantele igi ciovedescrespectul reciproc prin felul armonios in care tr-d.iesc. Aceasta se aplici gi in lumea animalelor. Chiar si leii ucid doar clnd le este foame, niciodati clin intlmplarc. Plantele ce cresc la unbra copacilor nll se pl1ng, iar animalele nu cauti. si aibi mai mlllti mancare declt au nevoie. inrr-un afiicol din ediqia Martie-Apriiie 1989 a revisrei americane de stiinqi 27't Centuty Science and Technology, \Warren Hamerman scria ci materia organicd ce alcitr,riegte J. corpul Lrrnanproduce o frecvenqi care poate fr reprezentatd. prin sunet la aproximativ patfl_rzeci gi doui de octave deasupra lui do de mijloc (nota aproape de centrul claviaturii unui pian). Standardul nodern pentfti aceasti notd do este de aproximativ 262 Hz, ceea ce inseamni cd sunetul atin5{e?n jur de 570 de trilioane de Hz. De vreme ce Hz inseamni vibraqii pe secunda, aceastaindici fapml cd fiinqelerlrutne vibreazade 570 de trilioane de ori pe secundi, o cifri care clepdgegte puterea de imaginalie ;i indici un potenlial ascltns incredibil gi minunat. Este greu de inchipuit patruzeci gi doud de octave, ?nsi doar realizati ci frecven[a fiintei Llmane este fantastic de diversificatd qi incomparabild. Fiinqatimand are ?nduntrul ei un univers cle frecvenqe ce se supfapun, iar-rezultatul este o simfonie de propo4ii cosmice.

DIN CE ESTEALCATLIIT L]NIVERSUL? Clnd le vorbesc oamenilor clespt'evibraqii 9i frecvenle, md folosesc de ceea ce imi place sa nttnesc ,,teoria do-re-nti-fa-sol-la-si". Aceastd teorie simpli spttne pur si simplu ci frecvenqa oricirui lucru din lJnivers poate fi rezurnatdla gapte pa4i componente - do, re, nti, fa, sol, Ia ;r si. IJniversul este alcitr:it clintr-un numir nesfirgit de lucruri cle la cea rnai loasd la cea mai inalti frecvenqS. imaginali clapele unui pian ataniate in ordine, inceplnd de la cel mai jos slrnet. Daci apeEi clapele albe, vei atinge sunetele do, [e, nti, fa, sol, la 9i si. UrcAnd pe claviaturi ctt o octavi, de la un do la V-ar putea aj\Ltaslvi celilalt, fi'ecvenla se dubleazi. Cu alte cuvinte, aceastd dublare a frecvenlei impirqiti in sapte pirqi rezuitd in do, re, nti, fa, sol, la gi si. Astfel, repetitia acestor $apte sunete exprimi toate sunetele, de la cel mai jos pina Ia cel mai inalt. Dar ce revelagie se poate obline clin inlelegerea frecvenqei ca sunet? Cea mai irnportanti revelalie este aceea a rezonantei' Sunetele cu aceeagi frecvenqi intrd ?n rezonan\d..Ptttem inqelege aceasta folosindu-ne de ttn cliapazon, tln instrument in forma de Y, folosit pentru a da tonul unei voci sau pentru a acorda Lln instfllment muzical' C1ncl un diapazon este lovit ctl Lln ciocinel cle caucilrc, proclucdnd nota Ia, iar un cdntireq rdsllunde ctr Lln sllnet Ia, cliapazonul 9i vocea produc o ttndi sonori de frecven!5 unici. Aceasta se nLlme$terezonanti' Cand
75

74

\TESAJELE ASCL]NISI' DIN ApA una ctintre pirli prodr_rceo frecr,-enli, izrr cealaiti pat.te rdspuncle cu acelagi slrnet, ele intra in rezonanti. Se spllne ci ce se-asearuini se-adr-rni, aga ci s-ar par.eaci vibraqiile se arra:l gi interaclioneltz:t intl.e e1e. Printr-o observaqie atenti veqivedea ci acest fenomen se intimpli peste tot ?n jurtil r.ostrn. Un cline ce se plimbi pe stracli probabil cd nu ie r.a rispuncle altor animale pe linga care trece, ?nsi poate fi fbarte sensibil ia un ciine cle pe cealahi parte a s.aizti. Ciinii trrli adesea cind ar-rcl sunetul unei sirene, iar aceastaal. putea fi, de aseiltenea, un tip de rezonanli. aceasta ;i in relaqiile clintre oameni: persoanele cale prctcit-tc frec-u.enqe asemir-ti.toarese simt atl'ase unele cle altele, rezultatul fiincl prietenia. Anumiqi oameni rimin indiferenqi turii f'atd de ceilalti, indiferent cit cle apropiali er fi ftzic. Torugi, claci. ct per-soani pe care n-o sintpatizezi intli ir-r contect cLt tine, iar tr-r reacfionezi, aceasta,rle asemenea,inseamni ci intr.i in fezonant:eintr-un annntit rnocl cu acea persolni. Cel mai nrare secl'etal artelor trlartiale japoneze este numit ,.victctriafdrl lupti''. Accasta inseatnni, in esenli, a evita si intri in rezonanld cu inaruicr_rl. lupqi gi si Si cl;tigi inseamn:i si intli in rezonan[i cr_rinaruicul, iar astfel nivelul relaqiei este foarte scli"zr_rt. Cincl fi'ecr.'en[elesr-rntfr-rnclarnental inconrpatibile, ele nu pot intra in rezonanli. Nu plrtem eccepte ceea ce este funclarnental clif'erit cle noi insine. intilnim

ALCATL]ITL]NIVERSL]L'/ DIN CE ESTE in orice caz, este interesant cd poate exista rezonen\d chiar si cincl frecventele nlt sllnt identice. Aceasta se intimpli, de pilda, cind frecventa se dubleazi. Intonarea la pian a notei la, h 440 Hz ;i a aceleaqinote 1r cu o octavi mai jos, Ia 220 Hz, produce Lln sllnet ce risund foarte plicut; la fel, dace la sunetul de dt'epazon rispundem prin intonarea aceluiagi sunet cll o octave mai jos, rezonan\a va fi, de asemenea, una pldcutd' Cind cliferenqacle frecvenld este dubli, cle patru ori mai mare, de opt ori mai mare $.e.m.cl.- sau la jumitate, nn sfeft etc. - rezultatlll este rezonan\e. Principiul acestei legrituri ?ntre frecvenle se extincle la infinit. Indiferent cit de indepirtate sunt frecvenfele, rezonan\a va exista daci una dintre cele dor-ri cifre este multiplul celeilalte. De asemenea, plltem spllne ci pentru fiecare sr-tnet,de la fiecare nivel, existi cite Lln sllnet rezon:lnt, il celelalte niveluri. Daci stim sa ne glnclim, oantenii se simt atraqi de Hristos, cle Br-rddhagi de allii care eluit un nivel inalt de vibratii, dar, de asenlenea, ne simqim atra;i de speqa joasa a renega{ilof societilii (cum sttnt Bonnie si Clyde). Pare o inconsecven\i, dar se poate explica prin faptul cd oarnenii intrd in rezonanfi cu altii la niveluri cliferite. Este posibil ca aceasti clihotonlie sa facd parte, in mod nattlral, din viati. Pentrll o mai bund inqelegerein acest donenitl, am putea si ne gindim cum sd interpretin, din pclspcctiva torte

76

MESAJELE ASCU /5t DrN APA frecvenqei vibralionale, fenomenul indragostirii clintre cloua persoane ? Iubirea este Lln tip de rezonan\d. De exemplu, daci aveli capacitatea nivelului de frecvenli 10, veti intra in rezonan\d cu alfli de la acelagi nivel sau, poate, gi cu cineva de la un nivel putin mai inalt, sd zicem 12. Clnd oamenii intrd in rezonanga gi se indrigostesc, acegtia ajung la cel mai inalt nivel a\ capacitdgii lor. Dacd o persoana ctr capacitatea 10 care, pdni atunci, s_afcrlosit doar de 5 pdrgi din aceasti capacitate, se indrdgostegte de cineva cu capacitatea 12, atunci el sau ea ya incepe in mod natural si se fcrloseascide intreaga capacitate 10, indicind o cre$tere a frecvenfei. Cdnd egti indrdgostit, lucrezi mai eficient, iar rnunca pe care o faci (gi, adesea, chiar mediul tdu inconjuritor) se poate transforma ?n bine fi,rd, ca tu si observi. Persoanele care contintri. sd lucreze eficient p6,nala virste inaintate sunt, aproape fdrd exceplie, inclrigostite. Desigur, aceastd iubire nll se liniteazd, la iubirea ronnntici. pot fi incluse respectul afectuos gi atracgiapentru alte persoane. Iubirea ne detenrrind cregterea nivelului frecventei. Ea ne face sd strilucim. Nu ar fi minr:nat dacd an outea fi indrdgostili toata .via\a? Majoritatealucrurilor din naturd emit frecvenqestabile. Fiecare vribiufi are, in esenli, aceeagi vibratie (deSi, intre ele, vrabiulele pot silnli mici diferenle), iar sunetele emise de cAini sau pisici ntt variazd.prea mult. in schimb,
78

DIN CE ESTEALCATUIT UNIVERSUL? fiinla umand. are capacitateade a se folosi dupi bunul sdu plac de gama do, [e, nti, fa, sol, la, si, pentru a crea melodii frumoase. Nu gdsiqi9i dumneavoastrd cd' aceasta este o capacitate minunati ? Oamenii sunt singurele fdpturi cate pot intra in rezonan\d clr toate celelalte fiinle 9i lucruri din naturd. Putem comunica cu tot ce existi in Univers. Putem sa emitem energie gi, in schimb, sd primim energie. Totttqi' aceastd capacitate este o sabie cu doui tdiquri. Clnd ac\ioneazdin slujba propriei ldcomii, oamenii emit energie care lllcreazi la distrugerea arnloniei din naturd. Pdngdrirea Pamintului nostru este rezultatul unui impuls neimbldnzit pentru caqtig, ldcomie $i pentru implinirea poftelor, ndscute din revoluqia industriali' Aceasta a dus la stilul de viatd al consumului in mase' periclitind in mod serios mediul global. Am pornit la dr"um intr-un nou secol' o perioadi din istorie in care trebuie sd teaLrzdm schimbdri serioase in modul nostru de gindire. Doar fiinlele umane pot rezona cu tot restul lumii gi, din acest motiv' este esenlial sd ne schimbdm modul de glndire, pentru a putea trdi in armonie cu natllra gi pentru a nu mai continua sd distrugem Pdmintul. vibralia pe cafe o ddn Pimlntului qi planeta pe care o creim clepinde de fiecare dintre noi in pate. Cum veli alege sd va ttdi\i vtaga? Daca va umpleqi inina de iubire 9i recuno;tinfi, vi veqi gasi inconjurali de atitea lucruri vrednice de iubit Ei pentru
79

Ce vedeli in pahar ? Puteli vedea inciperea in care vd aflagi. nemultumire gi triste[e? Probabil veli ajunge intr-o siruaqiecare vi va face neslferiti. nentulturniqi gi tristi. incdt rareori stdm sd ne g2ndim la ea.ASCU /. Unul dintre cele mai misterioase lucruri despre apd este simplul fapt cd gheagapllrteqte in ea' La alte substanle care tl€c de la starea lichidi la cea solidi. CAPITOLULAL DOILEA Poarta cdtre o altd lume cllm.peisajul de pe fereastrd gi puteqi simli intreaga atmosferd din jur toate acestea surprinse de apa din pahar. imaginaqi-vd cd ati fdcut-o). a$ vfea sa vd rog si lasali aceasti carte din mdnd. pufine persoane ?gi petrec mult timp reflectind serios asupra apei. in faga dumneavoastrd.diti sunt in mlinile dumneavoastrd.58 DrN APA MESAJELE care putefi fi recunoscitori gi vegi ajunge cliar si vd bucurali de viata plini de sdndtateqi fericire pe care o ciutali ! Dar ce se va intAmpla dacd emiteqisemnale de uri. (Sau. ne spdldm Ei o folosim Ia gatit in fiecare zi din viali. si vi turnati un pahar cu apd gi sd pe il aEezagi masd. Viaqa pe care o triiqi gi lunea in care tr. cregte densitatea BO B1 . DeEi o bent. Apa este atat de banald. Probabil cd nimic ntt este mai nristeriosdecdt apa. dacd nu se poate.

Nr-r r..rczLtltattli fiincl o planeta ce abr'trrclit apa' O creclinq'i striveche sptlne ci acolo r'tncle estc apir clin este pi l'iap.e.. insi parlicr-rlele apei se alir-riazi intr-un n'urcl extrem cle regulat. clar clin urourentr-rl in care acelst"r apa este pusa intr-lrn Vas clin plastic (sau clin apfoape orice alt m:rterial). tr-r Japclnia. in ir-rstalaqiile tehnice senicgncfi. Alte locur. La fiecare sciclele cle temperattrri. Este cleosebit cle clificil urira sll slr pistrezi alta ln stafer peffect 1tu|i. faclncl apa in starea lichiclir nni clensi . Particr-rlele fiincl mei active. occrtnekrr ar ingheqa f i t()ate frptLrlLri ci gl'reaqaplrrte.i au fost.T un fel cle . locut'i s-art cloveclit allroape intotclelr'tnlt ca lflinch-t-se respectivr strbstarrlir clevine ceve r)]xi glea.CeeaCeilficealoctrliclealpentftlriclicerceltnttt s'"lct'e altar. Pe nrlsr-rr-r cc tenlperatulu creste.1'C. iar gheala s-ar scuftn-rcla la funcl.S(-'r/AIsl'DIN I I']r x IESAII:-I.. Gincliti-r'i cit cle cleasttltta Llnor ilPe sltbtet"tne' 82 .'i l'eqi ce atrziqi ci pina .i a etonrilor clrfe fbnueazi nusa solich.: AI'TA LT]Y|F: nlrltd uratede porre fi clizolr atri in epi li cit cle clificil esre cle reclat apei stacliLrliniqial tle pr. sr-rb gheaqa. la .i nr't ar cit'cullt' nllstere Apa a clcet he()sLll pe Pitmint 9i tot ee a cl''Lt clc viaqa' olclinii . prrticr-rlele cler.rritiqile lr.A. intr-acler''ir.t oceanele cu slrbstantele hfrnitoefe nccesltfc Viclii. lclclrl cle ltncle izvora et'a considerJt sacrll . cle asetltenet. p.tpci fiyafte purificator.i minerale' Aceasti capacitate a apei cle a clizolr'e alte sttbstan[c creeaz. ntttlrite lar ilceste clatoriti. ciincl supluf ala apei este rc()pelita biologic cle srrb glieall De ascrlener..rpri s-irr c()l)rporta cu celelalte sr. cu nrulte spxtii lxrgi intle ele. Ca LrnnlIre. tenrperxtllra cle le funclrrl apei lirmine constanti. iar' O PO.td clevenit locr-rl cle nlr$tefe al tlttttttlt' r'ietr-titcxtelor cle pe Pintint. Din aceasti catrzli.I este fbrp Firi care ctee'rzl $i cli viatlt' apa. incliferent clt cle joasli este tenrpentllra cleasupla r-rnui lac (sau e oricitrei alte ape). conqitre urttlte impurrit'i1i .i :rpa cle la rol>inet .'ieqr-ritoarele clin 1ac pot slrplar.i atunci cle glreall-r.tcto]re $i in frrlrricile chitrlicc se fblosesc '. impr. ep'.rniclicle a clizolva elte slrbsnntc $i cle r le purta cr-r sine'.sr-rpi a vieqii" cere aprovi'zic>nxaz'it Accast'.sLlrsel()r cle energie" care eutitcatl.i cle r:n nir"el energetic plmlnt lnelt. aplt lrc cuptrcitltctr r.ttitetc.te. Daci '.rbstante.i speciali pentfLl elli llent|r-r 1l'Jtsttltrel pure. cceu ce cluce la sciclerea clensitaIii. spxliile acelea se umplu.rlele cler-in 5i nrlri lrctive. meclir.rce1t sa se clizolYe.rlticr.rl pcnnite continr-ritrtea vietii. chiar . ce s-ar intinrpla i' Probabil ci noi nLl anl fi aici. funclLrl lecurilor \ i c l u i t (x .in cle sllte cle nrii cle ori mrLi actir.t l t ' l c l l Datoriti si rl rttttt'i.TII]:1CA]'RI. ] su1. Apr are cea mai lr)are greLltate la 4"C (J9"F).i mai grea cleciit cca clin stalea yrlicli. Oancl ghealr se transfbmrir clin nou in ap:i.i cee clin rltrrile par pelf-ect cllrilte.|': ln()leclllclor . r.. Aceaste este tel)rpelrrtLrreIa cale pxrticlllele xctive cle epi lrnrph-r spatiile libcle clin strr"rctr-rra nroleculari.ie!lri ielnilor' Iungi. l)efiiclllele nLl s-ar llnesteca .

azut pe Pimlnt. clatoriti caracteristicilor sale unicc.ie. a fost trimisd clin spaqiu.6 miliarde cle ani. in mod B5 glndesc ci apa nu aparline acestui Piurint. transformindu-le in gaz. cdzdnd pe Pdmint sttb formd de ploaie sau ninsoare.i timp. cale a sugeratcit apa a ajuns pe aceastdplaneta sub fomra unor gheqali veniti clin spatiu. .i cle gaze s-au aclunat la un loc gi ar-rinceput si se roteasci.i fac sa mi O POARTACA'I'RE ALTA LUME in atmosfera Pimlntului intr-o pl'opoflie de aproximativ dov'azecipe minttt (sau zece milioane pe an)' Teoria este aceeacd aceste mrngi cle gheaqdau bonbardat P5mlntul gi acum patruzeci cle miliarde de ani. Br. iar acest fenomen continud 9i in ziua cle azi' For-fade gravitalie a Pdrnintuh'ti atrage aceste comete de gheag5in atmosferd. insi nr-r toli oartrenii cle stiinvi sunt cle acorcl clr aceasti teorie. Resturile de plaf si gaze s-alr adunat si ele. in acela. pl€cllm cea a originii omului gi teoria evolttlionisti a lui Derwin' Este o iciee r-tniversal acceptard aceea ca nu poate exista viald in lipsa apei. formdncl mdrile 9i oceanele. api 1te Pimint ?. fonnlncl o rninge lo. iar dacd acceptem ca apa.rlgiri inren.Cele mai multe explicaqii afirmi ci atunci cincl s-a fomrat aclull vreo 4.i. nlal sunt incl mul1i oameni cle gtiinqd care refvzd sd accepte aceasta noui modalitate de a privi lumea. hidrogenLrl s-a evaporat in atmosfera proaspit formati. Ar afecta aproape toate teoriile gtiinqifice ce trateazl viaga pe aceastd planetd.risFrank cle la Universitatea din lowa. fonnincl astfel oceanele.i topiti ce conlinea hich'ogen. iar r"rniiproplln alternative raclical cliferite. Unul clintre acestia este Lor.pe parcul'stll ciderii. multe cirqi din bibliotecile h-rr-nii trebui sa fle rescrise. Acum ciqiva ani. sursa oricirei vieti. s-a evaporat si a prctchrsploaia cale a c. Aceste mini-comete sLlnt cle fapt rtringi cle api si ghea$ cintarincl nrai bine cle o sutd cle tone si care cacl Pimintul. insi totul a inceput cLl ne$terea soarelui. Pimintul era inci o minge de magur. enefgla vieqii. De ce crecle[i cii existi ^titr. a fost puternic ntediatizat Lln anunt. atunci. iat cildura soarelui le evapori. a ajuns la concluzia ci aceste pete negre erali mici conrete cizincl pe Pin-rint. Dacdnouaabordareaclrestittniiarcigtigacr. Profesorul Frank gi-a inceltr-rtcercetirlile deoarece l-a neclnmerit faptul ci fcrtoglafiile clin sateliqi aritau pere negl'e. ficr-rt de NASA oi ljniversitatea din Hawaii. in spalitll exterior. apa s-a transfctmratin aburi. alcitr-rind Pinrlntul gi celelalte planete clin sistemlrl solar.rile ntele in misterele apei m.edibilitate ar pe scard largd. incepind de la 55 cle kilometri deasupra Pamintului 9i plnd aproape de suprafaqatel'estre.ASCUNSE DIN APA I\IT:SAJELE Apa este utaltla vielii . care relata cd teoria profesorului Frank este intr-adevdr veridici' Cu toate acestea. Pe atunci.Pe ntisuri ce magula s-a ricit. Cerceti. particulele de gaz se amestecl cu aerttl din atmosferd 9i sunt suflate intr-o parte gi-n alta.

in Llrme cu circa 420 de milioane de ani.totul fiind posibil datoriti form'irii oxigenului 9i a stratulr-tide ozon. fac ce viala si poata exista. Api veniti din spatiu . sapi in pirniint. de ploaie sau ninsoare. ficlincl posibila fbtosinteza si creincl astfel r-rn sister-necologic per-fect cchilibrat. clin nou. apa i. Apa a putllt face acesteadeoarece are capacitateasingulari' de a dizolva stlbstanlelenutritive necesare vielii gi de a le pufia apoi din munli 9i r2ltri plnd in oceane. e apinrt pr-ima sclipile cle viafi.nrele c1e viaqi. ntl plltem si nlt speram B7 . Apa spala apoi mlrnfii. ?n ultima zi a anului .nd parte din aceasti h.8 miiiar. Daci continudm cu aceastliteorie a apei. cind ne gdndinr la naqterea vieqii pe aceasti planetd Ei la modul de creare a unui sistetl perfect care a ingdduit evolufia. Iar fo4a care a creat viata 9i i-a pernris si evoltteze a fost.apa.. in cele clin urmd.i apa. acLtm vreo 3.\IESAJELEASCr/l/Sl' DrN APA logic. inclusiv cea a fiintelor Lurane. nctfi. imbogifindr-r-se in ntinerale.clecie ani. Dar nr-rvi si intriladimaginaqiai. Blocririle cle gheali ajr-rngpe pinrinr. ca fiincl de natlu'd extraterestli. ajr-rngemla concluzia ci toate for. Apoi. Aceasta a rlevenit o POARTACA'I-RE ALTA LUME O algd capabild de fotosintezi. bineinqeles.incheinclu-gi Lrnga czilatorie prin C<rsmos. a inconjurat Pdmintr:l intr-un fel de brAu protector numit stratul cle ozon.tri atit de indepdrtate incdt ne simqim inaginalia impovirat'i. Dioxidr-rl cle carbon clin atmosferi se dizolva in oceane. Cind ne glndirn la povestea a c'irei intriga a inceput ?n vremr.Din riiuri .li. Occantrl cste locr-rllutcle. sfidlncl. Oxigenul. acltrcincl-odin nou ln atmosfer. De ce phrte. Aga ci ttrmitorul lucrtt despt'e care ne intlebim este claci aceastd granclioasi dramd a vieqii este doar ttn accident. legile gravitatiei? Privind apa ca nefhci.poate pirea o idee exagerati.an".i oceane soarele evapor. cacl pe pam1nt sub formi. apoi iese din nor: la sr-rplafali.6 miliarde cle ani a Pimlntului constituie un singur . apoi se tlansfcrmri in nori gi.ol cle inteles. probabii vom putea inqelegc mai l>ine numeroasele caractelistici neclbigntriteale apei. viaqa a pagit pentru prima oard afati din api.i peutl.urte. ceea ce a dus la asigurarea primei provizii de oxigen. Aceasti api gi rnineralele pe care le pctarti cu ee pe clurata acestlli cichr.atunci fiinqa tlman'i s-a ndscttt la ora opt seara. Se presupune cd aparitia strdmosilor noqtri umanoizi s-a petrecut abia in ulmi cu 20 de milioane de ani' in Africa. interacqionind cu razele ultraviolete ale soareh.Lla fomra. nisterele acestea ca gi altele care tin cle apd pot pirea rnai tr.estri. eliberdndu-se din aclincurile oceanului ctt ajutorul oxigenului 9i a stratului de ozon.ste gheaqa Cum cle poate apa sa dizolve ? atat cle ntulte i' Cum de poete un prosoll si absoar-bi apa. este de naturi extntel.i incepe urmitoar-ea fazi cle czrlatorii pe planeta noastri. aparent. Daci consiclerdmci istoria de 4.

iat' acuur cercetclzi pe cont proprir-r. apa adtrn'f. Una clintle propr-tnerile ei este fblosirea cristalelor: cind sunt intrctclusein apa cr. Cind apa este exputsti la presiune ridicatd 9i cr-rrgind in linie dleapti prin qevi. Joan S.Ea I'rea sI clescoperecLlllt se poate miqcarea naturali a apei in sistemul de intro<1r-tce aploviziotr.i si cier. nunrit renin. iutrand in pirlant devine ingeleapti.ind apoi.i sofisticateintr'-un spalill amt clc nric. Iati ce are cle sptrs clespre cercetilile ei: Am altzit cI mr-rltaltttne se intctcselza tle cercetdrile tale asr-tpt'acristalelor cle gheaqi' 89 $r si nu sinrlim ci. Acr-un in sper cI incepeli si aveli o intagine mai chli insearnni viata. tirnp cle circa trcizeci cle ani.ltrofesor emerit la I lniversitatea Tsr. Cercetarile ei se concentreazi pe prelucrarea apei.ncl. (lranclioasa clrarui a apei .i rcie. Apei care cade clir-r cer li trebuie zeci sau chial sute cle ani si se inliltreze in pirufnt . Ce infctltnaqiia acltrs cLl et apa clin trectrt cind a parasifsp:rtiLll cosnricpi a cizrrt pe Pimint? PrrtenrpresLr1)Lilte ci pr-rrt:-r ea progrartrtrl neccsal' clezr. a clevenit cllnoscllt in irrtreagl lunte pentftl interpretereape cere a aclus-<_r cochrh-ri ADN.pe ('are () rtlmeFte ltlt:i ?ngclcepta.5E DIN AI)A O CA'I'RE AL'|A LUI\IE POARTA .LIESA.izionale clt apd transllc-rnata urrnare o tpa nlt plea sinitoasi pentfl'l n'up.. Joan a f:icut.oari chiar gi astizi.rkubl.Anr alttt onoarea cle a face o plezentll'c llinrri de ea la un sitnpozion clin Elveqia.rrl)x c-xrea ciztrt cle cr-rlj. dr.iar.i a vieqii nr-r poate fi explicata claci excltrclent existentaa cet:l ntircl.rrectt aPi.ede oameni. nlunc)te npti tiniri.L: A5CI/N.ede|eailrbun'itiqilii celitlllii epei folosind tltagneti gi inventincl robinete care si clea apei o mi. in schirrrlr. este inrltlicati cLlmva o intenqie ntireati.oltirii vietii.rpi scenarir-rlscris de intentiile nrirete ale Cosnrostrlr-ri. Joan 9i-a inclreptat aten[ie spre a gisi cdi simple cle aprovizionare cr"rapi sinitoasa pentrll Lln numir clt urai rtlal.scgtepentrLr a clesc|ie ece:lsti existen[:i este cer? ntircg. cercetairiasulrra apei cle ritr clin lrlveqia. Po\estea se clesfi. in t()ate tcestea. f'ennenr-rl 1re care il folo. Pirerea h-ri tlesple aceastl chestiune estc ci.ini apir strltterani. o clespre ce 88 . Kazuo N'lulakanri. tnineralele din api se pastreazd. de asenenea. clr atfu mai obliget te simqi si aclnriqi cinel'a rlnLllncI jr-rclt r-rnxrl in inregistrarea ci atator infirmaqii arlinunlite . s-a retras cle la ttniversitate.care circr. Joan Dupi cei treizecicle ani in care a fost profesoard. Davis cle la UniversiLatcaTchnici clin Ztirich a ficLrt.rlari. pierzind urineraieie' Prin urmare. legitr-rrileapei se sfirimd.IEI. cercetiri in r.istalerlici cle gheala.apa ace:lstx ve ajr'rtala clesterea ttnor recolte tlrai bogate. cu cdt inqeleginrai proftrncl Al)N-ul. Sisteurul actltal de prin qevi lLrngi are ca aprol. informaqii cle la diversele urinerale 9i Cizincl pe Pimint. inch:siv pclrtl Ll cei sireci. astf'el.

la momentul actual.i. De asemenea.ti se ltezeazd. chiar cle aici. Iar. Joan mi-a clat urmitorul sfat: Daci rettgegti sa pui bazele fizice pentru teoriile tale privind cristalelede gheaqi. vreall sa le aduc la cunogtinqa oamenilor de qtiinqd si autoritatilor cd. Apa vrea sd fie liberi. Aceasti api trirnisd clin spafitt distribr_rie 91 . devenind doar o sllbstanli ca oricare alta de care tehnologia poate dispune dupi bunul plac. Joan ne mai transmite urmitoareie cuvinte: Ce conteazi acum este si ne redobindim dorinla de a trata apa cll respect.5EDrN APA Cred cd aceste cercetdri le vor aduce oamenilor nigte sugestii importante. cici Elve[ia este recLlnoscllta in intreaga lume pentru cercetirile sale asupra apei. oamenii omagiau cu aclevirat apa 9i nulte legende grece.MESAJELE ASCI/I/. in cadrul cultr-rriinoastt'emoderne ne-an pierclut atituclinea respectuoasi fatd cle apd" in Grecia antici. circulind prin pdm2nt. apa minerali carbonizatd" are aciditatea riclicati. in final. Alta ar fi realizarea faptr-rluic:a apa rispunde chiar gi celei mai subtile energii. ar trebui sa inlocuim apa imbuteliati cr-rapa culgitoare. naturala. nu este alocatd aploape nici o sumi. De exemplu. ci de respect. Aceste vorbe inlelepte sunt rezultatul a nul! ani de obselare a apei. vei putea face un anun! foarte convingitor citre intt'eaga Irtme. cercetirile mele pot fi folosite in domeniiie sdndtdlii gi ale ingrijirii nedicale.. Apa 9i-a pierdut caracterul mistic. Apa inregistreaz/e acesre infoflnalii. ceea ce este nesinitos pentflJ trup.este sinitoasi. de bani pentru stuciir_rl apei.Apapurificati nu este purd". A fost deosebit cle incurajator faptul ci un otn de gtiinfi de o asemenea calitate 9i-a exprimat. Nu prea existi interes pentrll importanla caracteristicilorfizice ale apei.pe protectia apei. Apa prelucrata ?n statiile de tratare nLl este apa care produce cristale nlinunate' Ntt de purificare a1'e nevoie apa. mineralele din apa minerali pot ddllna afierelor. Spunem uneori: . dar pulini stiu cd. interesul pentru cercetiriie mele asupra cristrlelor de aPa. Consider cd. se spune ca apa minerald. Una clintre ele ar fi lespectul crescut pentftl ap5. De asemenea. in orice caz. Acest inclemn m-a inctlrajat ctl adevirat intr-o vl'enre cincl aveam cle gind si deschid Lrn centllr in Eiveqia pentru a-ni pronlova cercetirile asupla apei' informaqii . POARTACATREO ALTA LUME insd a apirut $tiinla 9i a respins aceste mituri' deoarece nu erau gtiinlifice. clin respect pentrLt api.

.. Una dintre familii a incet'cat o extindere a experimentttltti: ca 9i ceilalqi.pe cdncl otezul cdmia i s-a spr-ts gi s-a innegrit. Ar. De asemenee.privinclu-le bldncl $i rostinclu-le clrvinte cle lar-rcli le veli ejtrta si fie sdnitoase gi pline cle viaqa.Prostule.rieste curaj. Aceasta pentnl cd. pentrLl a reda viaqa in cleplinitatea ei.. Clncl rna r"ritla nenumiratele clistale ruinr-rnate se ce formeazi in api am senzalia ci privesc la m:iterializarca vieqii ce se clesfi. ca Llrt-Ilare'sute de familii clin atl avut aceleaqi Japonia au ficr-rt experinentui. Am scris despre acest experiment intr-o carte pe care am publicat-o qi. Ctt tofii rezultate.Prostule"ceh-ride al doilea. allt impresia ca fapttrl cle a plivi cristalele cle gheati este Ltn act cle creale a vie[ii. atunci c1ncl privim cristalele cle gheaqi.'Mulqr:mesc" primului borcan cu orez.. DrN APA este plind de infclmalii clespreviaqi.i si vorbim ctt ei. Aceste cuvinte pozitive ii conferi suflet apei. au avllt aceleagi rezultate..oari in faqa ochilor mei..ASC{/N. cle rosteall aceste cuvinte in faga ltorcanelol cll olez.i. tirup cle o luni. Se pare ca a fi riclictrlizat nu este chiar atet de distrugator ca a fi ignorat' Faptul cle a acorda cuiva atenqiepozitivi sau negativa este.Plostule'' celui clin celalalt borcan.i .tzi. iar lrna clin ntodalitittile cle a clescifra aceste infbrmatii este ol)sen'area cristalekrr cle gheaqd. o moclalitate de a transurite energie' Forma 'lrceea de a cea urai clegraclantda comportamentttluri este nu acorda atentie. Rostireacttvintelor de iubire gi bunitate ar trebui sd inceapa inci din timpul concep!iei. orezul cin-ria i s-a spus .Mr-rlqlunesc" orezullri dintr-un bolcan . urmdrincl schinrbareasr-rferiticle orez pe parcursul acelei lterioacle.a fn unos cu plantele clin casd .NLrlqtrnesc' a incepr-rtsi fet'ruenteze.. i-att sptts ..Pt'ostule" ptttrezit mal1. Privirca are energia sa specifica gi. purtlnclLt-r. intorciinchr-se la gcoali.5E NTESAJELL. Risltr-rnsr-rl apei la cuvintele iul_llc si recunrrytiny'ieste pLlr gi simph.r granclios. O f'amilie aboneti la revista noastri a ficut un experiment iltteresant. oricllm. Ce crecleti ci s-a intlmplat ? Orezul pe care l-au ignorat a pLltrezit mai repede decit cel ciruia i-au spt-ts Altii care an incercat r.r pus orez in cloud borcane . i-aLr spus .tlterioracest expef iment . cl privire liuticioasi curajnh-ri.incl lrn miros sLlav ca cel cle inclepllteazd sentimentul O POARTACATRE ALTA LUA'IE a .. Acelagi lttcrtt este valabil si pentru animalele cle casi gi chiar pentlLl insecte' 93 92 .i schimbi inidqigareacu fiecare clipi.Chiar si copiii. in fiecare zi.. Trebuie sA avem grij'i si le acorclim copiilor nogtri atenlie .. Dupa o hrni. iar apoi au pregdtit un al heilea borcan cll olez pe cate l-au ignolrt pLrr 5i sirttPltr. pe cale-l nutterialize. Cred ci acest experiment con[ine o lecqie foerte impoftantA pentfl-r noi. Cristalele care se fomreazi cincl ii araqi apei cuvinte pctzitive sunt cle-a clreptul fantastice. in tintlr ce o plivire binevoitoare clirr.ar. apa i.

am vdzut ctt proprii mei ochi cum este poluatd apa. te-ai ndsclrt gi m-anr niscnt. De asemenea. conEtientagi bunivoinla ta. clar fiumoase. ca $i surisul tiu pornit dintr-un sentiment de ir-rbire .ASCU /5E DIN APA LTESAJELE Prin aceastd. Atunci va privi in jos citre noi cu ochi blA. Congtiinfa. 91 95 . av apdn:t fiintele Llnane gi.nd ma aflu sub vnia niracttloaselor puteri apei. din cauza folosirii clorului.rfletr-rl apei. iar astfel vom pafiicipa la crearea unei lumi micu[e. Rezultatul va fi c:a apa va procluce mai multe cristale frumoase. a fost folosit cincizeci de ani 9i in Japonia incepind cu cel pulin in urmd.nzi. am fost binecuvdntat cu gansa de a CAPITOLUL AL TREILEA Din constiinld se naqtetottll T\" L)ale vedea gi intreprinde experimente pe multe tipuri de apd din intreaga lume. Memoria modulr"rluide viagaa ajuns pe acest Pimdnt. pufiatd de sr. in timp ce ne vom folosi liberul arbitn-t in practicarea acestei abilitdti. Nn am nici o indoiali cd DumnezeLl se ltucur-i pe deplin de creagia gi ci doregte si ne dimiascd . introdus in apd la inceputul secolului al )O(-lea in Londra.i noud Sa capacitatea Sa cle a crea. Otganizagia mondiald a comerqului (vorld Trade organizationi) a afffn'nt cd secolul al )c(-lea a inceput cu rdzboaie pentru petrol 9i cd in secolul al )Cfl-lea se vor da fi'zboaie pentru apd' An-r menlionat faptul ci nu existi apd de la robinet in Japonia care sd poatd produce cristale desiv2rEite 9i intregi. Fiecare mostri de apa din diferitele locuri de pe Pimint afe caf^cteristici unice 9i minunate. catle sper ca un numdr cit mai rnare de oameni sd dobdndeascd" respect pentru apd Ei sd o priveasci intr-un mod mai prietenos. Clorul. Din aceastd ruemorie s-a niscurt via\a. Iar astazi privim din nou apa gi-i insuflSm viatd. in sfdrgit. cl.toate acestea ii damiesc apei o noud viaqdgi au ca Llnllare clealea unui Univers nou si mdret.

Privind corpul Ltman ca pe un ttnivers conlinllt in sine. Existd?nsi speranfi. Reziduurile inclustrialecirculd. iar acest egoism a dus la poluarea nreditrlui.orice colq al lumii. Dispunem de puteri incredibile. din fotografiile cristalelor ci apa este oglinda sufletelor noastre. . numai corpul Llman conline atdt de multe elemente. TotuEi.MESAJELE ASCUNSEDIN APA Spre deosebire cle apa de la robinet. omului) pot simfi unele emofii superioare ca tristelea 9i pasittnea. Am inceput si glndim cd vrem un stil de viati imbelsugat gi comod cu orice preq. ca nivel de evolufie. iar acum. Oamenii de gtiinli estimeazi ci existd intre 108 9i 111 elemente. arate? Aceste intrebiri pot fi clezlegate tot de citre api. Cum ne arati. plantele conqin mtllt mai puqine elemente. gelozia gi vanitatea) care ne chinttie de-a Iungul vieqii. incotro ne indreptim ? Care este roiul nostru in protejarea acestei planete ? Astfel de intrebiri se pot nagte doar daca recLtnoa$temmi. ata$amentul. Cred ci este logic sd concludem ci aceste 108 dorinte lume. omtll se naqte cu 108 de clorinle lumeEti (de exemplu: dezotdinea.din motive pe care le voi explica mai incolo). Pdna aclll1l. Locuitorii oraEuh-ri apa poluata cLr au devenit extren de interesafi de proteclia apei. Fiinqele mai evoluate conlin o gami mai largi de elemente. Poluarea apei de ploaie s-a intins la scari globali. a inceput industrializarea ln Japonia. Cred ci subestimim capacitdlile inndscute pe care le are fiecare dintre noi. apa de izvor. cea rnai nttre parte a apei care qlgneqte astazi din pimdnt a cizut din nori de mai bine de cincizeci de ani .canl in perioada cdnd. de la an la an. dar nu am reugit sd scot la iveali nici micar un cristal. este normal si tragem concluzia ci pttrtim in noi toate elementele. api ce fusese poluati cu dioxini. Conform budismului. afecteazd. poluAnd apa in circuirul ei gi imprdgtiincl roxine in lntreaga lume. in comparalie cu otrul. Poluarea s-a ndscut in propria noastrd con$tiind. dar este foarte probabil cd doar oamenii (qi alte animale apropiate. (Cred ca cifn este 108 . gtim ctt sigtrranld ca 90 din aceste elem. din Japonia. Am incercat sd fac fotografii ale cristaleior formate in apa de la robinet dintr-un ora. gi care este urnrarea acesttli lucru ? Plltem deduce ci mai pLlline elemente inseamnd o capacitate nai mici pentru emotii. Eu cred insd ci mai stlnt elemente nedescoperite in noi (satt c'i vom acttmula restul elementelor pe ndsuri ce evoluim Ei ne apropiem de desdvirgirea fiin[ei umane).dintre toate viedfile. cea din cursul superior al rlurilor si din alte surse naturale formeaziacristale superbe. este tot mai upor si produci cristale.ti corespund celor 108 elemente.refia fiinlei umane. care) acun.ente se afli in corpul Llnan . stifletele _ si cum ar trebui si. poate cli a Am vizut cu dioxini Dll/ COI/5711/TA SE NASTE TOTUL venit vremea si lncetdm si mai considerim omttl ca millocitorul riului. Diverse aninrale pot simli clurerea.

rltimii ani s-a afirntet c:'r folo. Poate cir 1eg'.cetir. ilm r''lizt-tto eurisittne la telelizcll' ttncle se spllnex ci toate elcurentele cle pe Plimint r-rriag'i provocat'i ar-t lpiLrlrt chn c'ilclura cle o stea czlre a exploclat ttncler''a.r1 cle hirtie.itttra clintre constele!ii st caractet'ttl outtthti. in s1t'. in r. mele concepte clespt'e legirtura clintt'e ceie 108 cle clorinle ltltl're$ti lii elcnrente. i cleznidejclea cle fier.VSE AI'_i D/N De fapt. clin Iata inca ttn elet'uent intereslnt clepalte. cir-rtAncl sI afle ln ce fel pozititt stelelor afecteazi apa. o cifiir cat'e nrr-tltiplicatir cr.l 12.rlui.tlt ctt cit lLnr propriile pentrtt tllinc.rpira'e . Aceas&r este o teotie foarte insetnnati cu atit tlai nrr. Joan Davis.r pe care l-a't introclr-rs Japonia :r acllrs nttrlte clovezi in in clilectia aceasta.x.rtie stl'ins'. iar cele la tristete si sr.. cleci r-tu-ulitoareaclecltrclie logicd este cit Szttttt'nse afli in lel'.a1iik. Folosincl tabeltrl perioclic :rl elementelor. transntiqincln-lc apoi in api. L a f e l .:rh. cleclansinclboaia Arzheimer. probabil este clin cauzi ci alu'inir-rl are aceeasifrecvenqi cr-ltristete:r.rle. alt teactionat absolbit ptttin sau chiar cleloc. intr-o zi.i P'Jtnrintnl. specialisti in cer.rrginttrl 5i fieml. N{etalele intli in rezon:rnfir clt emotiile $i stlrlilc omr. primul clispozitiv cle cletectiea r. clespre care l-orllesc ilstrologii' at'e cle-a frtce ctr mctalele.ocllrse iritare sunt echivalente ia celor ale mercurului.tzzle. 98 .br-rcit:irie cle clin aluminiu :rl putea contribui I:r declansare:rbolii Alzl-reinrer.SC[/.t1ilr. pe cincl celelaltc eleurente clrm sltnt cttpnrl.ibr. cc planete cctt'espltncl eletnentelcx. Am plttltt mirsu'zr vibratiile mai rnlrltof persoane cliferite si am clescoperit c?i vibr.r sllnt asezate stelele.erseleelenrente.vibraliile pr. atttnci cincl -satr-trn lcactionexzal hsiincltr-se clomin'.iasupra apei. Ntruriml pllLnetelor clit't sistetlttl solar este 9. iar .stfellnc/it tristetea si glnclurile sumbre a1e bitrlnetii atrag ahrnlinir-rl. Chiat' i'r tit't'tp ce lttct'aur la plarrtrl pentrll aceasti ciute.t Slttrrn si ph-rn'rb.'ONsZ/N/}{ SE NASTT' TOI-(IL Descopetirell stl 1l fost cit. jocttl acesta cle llr.Dispozitivul ptrtea nrisur. mentionat:i ln c:rpitohtl anterior. Puten't cleclr-tcc clin aceasta cit existit o legattrlir stt'insli intre planet'.IIESAIELF: A.Daci este aclevirat. vibratiile procluse la furie plunrbulLri. o sI clescifralll poate.erse miner.beapa in functie cle ctrn. cll cifra 108.se. '.tr vibratiile singr-rlale euri. relateazir lrrmitorul episocl interesant: Lln lizician a f:icut lrn experiment. Fol<tsinclapi ce con{inea clir.stresuisi incorclarea de zinc.atiile negatirre pe care le emitenr corespuncl viLrra[ii1oremise cle clir. 1)1N (.rminiLrh-ri.i cll stllree cle ftrrie. a testzLt lzrpiclitatea cu care hirtia absoar. De pilcla. pllur-rlrr.sireacratilelor si ustensilelor.. n e s i g t r r a n [ a t i n e c l e c a d n r i t r . c li s p e r a r e : r .

Cu cltiva ani in urrtli. clar ctrm ar treblli si aborclim er-noliile negative care paf imposibil de evitat? Cr-rnoa5terea moch.tnetr.ASCT/A"S-E APA DIN NTESAIELE De-a lungtrl vieqii vom fi victil-nele celor 108 cle dctrinqeiumegti. Contbinlncl clor-ri trncle opLlse.i sa fie violent clacd.r existi om rau pina in miclttva oaselot'. Chiar. Proch-rceau un sllnet care avea roltrl cle a $tel'gezgor-ncttul neclo|it.i pentnl o cli1-ti.rl prin sunet. Exista corespondenle ale acestui principiu. este intradevirr dureros si nn ne putell elibera cle neincetatele giincluli si sentinente negatir. izbttcnesc adesea in p12ns 9i ci nu pare Lln lttcru neobignuit ca o persoani considerata urttlte cumsecade sir cotltti. inviclie sau alte glnc|-rri negative'i Mai ?ntli treblrie si inlelegem cir nr.ea se gAnclegte sa-l pirdseascd' La fel cum nll existi om fdrd' fir de rdtttate in el' tot Faptul astfel nr. cel"cedtorii pllteaLl proch-tce gi.remoliile negative este aceeasi cunoastere cle care avent nevoie pentrll a ne descurca bine in aceasti viati.rhri in care ar trebLli sir ne compofi:'tur in legitr-rri cr. Ce ar trebui. tristete. emillnchr-l plin clifttzoare' s'i anuleze conlplet sttnetttl clintr-un anumit loc. e1ll pr-rtea ce face si ne eliberlm cle tot acest negativisnr ? Sprijininclu-se principiile vibratiei. in jurtrl unui telefon). Aceasti metocli a fost deia folositd pentru a combate zgomotul ficut cle urotot'ul automobilelor. Oricum ar fi.reste posibil sar_r necesar sd ne eliiterdm cle prctpriile noastre sentiurente. 101 .cd incepe s') facd ameninldri .rri negative. cliincl astfel na5tere la liniste (cle pilcli. cu tolii Probabil vi este cLlnoscllt faptul ci persolnele netvoltse' vi se cu firi apritlse. Nirreni nll este ?ntru totul liber cle ginc|. o universitateclin Japonia a cl'eat o metoclti cle a gterge sr. o nelegitlire' De ctl ori auzinr clespre un bdrbat care este clragtll $i atent prietena lr-ri. sentimentul negativ clispare. Cr_r totii plrrtir-n in noi ntentoria strimogilor clin vremtrri indepirrtate. Lln corespondent pozitiv' IJnnitoarea listd contine sentitlente care clall naqtel'e la frecvenqe opLlse: Lll'a recunoqtinli bundtate curaj p:rce liuntricd prezen[zi cle sPirit furie tean]a anxietate stres Faptul cd cloui sentimente opLlse genereazl aceergi rind' uncl'i este semnificativ clin cloui motive' in pr:imul 'rvem doui feqe' asentenea lui Jekyll si Hycle. dintr-o datl. cr'tprivire la sentimentele umane' Orice sentilnent negativ are' la polul opus. Iclentificiincl h-rngimea cle r-rncli a zgomotului r00 1)1N CONST/INI-ASE NA57" 'I-OT'UL opusr'tlaceltti zgolnot neclorit. cleci. r'ispunsul este pe limpecle. incepincl cu nasterea lrrimei fiinte umane.-e care ne n-ncini sufletr-rl. Tot ce avem cle f:icut este sl'remiter-nsentimentr-rl opr-rs celui negativ. szi facerl cincl ne simtim mintea plina cle furie. gi tr-rtlrror este scris si mostenim o pelte clin negativismr_rl ne lor.

in astfel cle clipe v-ar prte2l fi cle folos sr vi bazati pe serwiciile rnlri terapetrt. vor apirezr efectele secttncl'lt'e neglttive.tce frecvenp la nornai. Medicamentele sunt eficiente in tratamentul bolilor'. Amestecincl cliverse substante intr-r-rnlaborator veti plltea gisi frecve-nt2r care o c:i. si in sinplu. perso.prinse in r.\IE. se po:rte c2rapa miraculoasi cle la Lolrrcle. r-rrtrani. {i'ecvenle inalte gi este de clatoria chilr-rrgtllui si foloseasc'f. Ca '''ar-e. frecvenla vibralional'i afectati va fi tratati ctt o frecvenld mttit nlai puternicd' Si spunetn ca se intlmpl'l si cadeti c1epe o clddire 9i vi izbiti cle p'imint. Jnstfl. Poate ci atenueazi r-rnele simptorle si inlituri szi clevina si o otravit perictrloasi.i oaurenilor' aittnge ?n corp . CLln se face cir. atunci va trebui s:i cliutati vinclec:rr-ea in sentimentul cle recunclstinf:i. in astfel cle cazuri.i opteste cluretet. Dac:i.TiVSE Al. clar nu inlelegem ctr adevirat cum se face ci ele funclioneaza.iar asta se obfne acleseori asculite att. acl'-n. otrzlva si medicamentul clevin rrna. nredicanrentele sunt bune nu pentm tnlp. clac:I r'-ati imboln:ivit clin caLtza sentimentuhricle r-rri. inszi cl-riar clacii s. r-rn filozof. Dar claci se intlmpli ca aceste vibratii si clduneze altor structuri celtllafe. poarte in ea sentimentele cle gratitr-rcline s:i ale' Maicii l)omnului. Prin Llfllare. tot poate fi clificii s:i v.a altora. eviclent.ntefi conqtienti cle rrceste 1. iscind. nledicul care se octtpi cll tl'atarea corpului Lrllzln trelruie sil fie.unentele normal. Daci vefi privi ueclicamentele conform principir-ilui vill'atiilor. ptrr. care 103 dtrrere'J.rlos claci beatr clin aceasttj zrpi sflinti.. Dac. nu mai poate fi detectati.mpleti ini'ra cle recunostintd claci ea este cleja plin:i cle trri i'potr.cr-trri.i ne gindin-r logic. meclicttl era FananLtl sau preottll comunitetii.te cle sllte cie ori. in clipa impactului. clar ele p't .rri ch-rrereaau frecventa vilrrationald opusi clurerii pe care o avem in vizor.i .I 1)IN ci acl:rpostir-n noi sentimente opllse ne face.SAIELE ASCI. Dupi parerea nrea. injectincl respectiva pe 102 't'OTttL D/N CONS77NIA )-E ArAl-7E' obtineti efecttll clorit.i ntr mai rimin cleclt info'-':rtiile c. trebttie si implice flecvenle la fel de intense sau mai putemice .nele care s_arr inrb.i'. tratamentttl. in trecut.':-r se pot vindeca milacr. nai intAi.inaintc: fusese toxici clevine. in mod cu ajutorul bistttriului.tati. o situalie criticzi' Schimbdri bruste gi cL'amaticeale r'-ibralieicorpr-rluiau c:l 'rmare cltu'erin-nri si rini. iar cliverse revin la stacliul lor inili:rl. Meclicamentele care inlitr. veli avea o perspectivi inedita' De exeurpht. Ciincl meclicattrentttl se opresc si vibratiile sutlst:rntelorcombinate.lni'it clin cauza vibratiilor cle r. soluqiacarc.ar-el pr-rtcri t:imzich-ritoale. emilind vibraliile lor substzrnqe specifice. puleli :lpcli intr-ttn soarcrce. in timpttl unei operalii. clespre care se spllne crl lr. substanlzi si incerca{i si o claqi . leac'? Clincl sr-rbstant:r sine in clispare . astfel c1e instl'tlmente pentl'Ll x taia corptrl pacientului si a-i reac|.s clin Frant:r. claci cliltu'rntotrar-ir in apa pAnli la punctr_rl tincle. Acelasi principir-r este folosit si in l-ronte()patie. ca s'i fie eficient. frecvenqa corpttlui vi cre. fizic.ibralii.

Am cliscr-rtat nrulti oameni clespreproblemele lor ctr de sanitate $i zrm ajlrns sI inteleg ci bolile sunt. Persoanele bolnave ar' rnerge la cel mai apr"opiat filozof cirre s'i-i ajute si inteleagi r.elsingtlrli pi recrtnostinfa iurpretln:r' nu creeazit iurunitate.rnti.ir{iie boinave ale corpr-rh-ii.celor. va cleveni gindire al celrlr lrlai mr-rl1i oatnetli' este iar Truptrl tlman este in esent'i a1-r'Jr' con9tiinta cLlfgal Ll$ol' sllnt Nletoclele cle a aiuta apa si sr_rfletr-tl. nepolttutLi. Nu trebr:ie subestinratir importanta unei atitr.rncle gregit gi s-ar intoarce au apoi acas:i cu hotirirea cle a trii o viaki mai bunrI. un meclic care ipi tratee. ceea ce Atl trectlt vretllttrile in care ctecleatn cl<lar sfirsit si vecle:rmcLl ochii lil-reri 9i incepet-uin pas in clirecqia clescopet'itu inrportanla sttfle:tuh'ti' Este Lln tuoclul cle bunir si crecl cir.o1.rl sentimentelor negative.rlimunitar.z:d pacienlii bolnavi cle cancer prin escalacl:iricle mr.laltenretoclenreclicaleaccesibile intr-o sr'rfletr-tl noltl. V'i puteqi itlragina form'a crist'llele si ne circule prin corp api care s"i poatit ltlcrlt p()ate acelea sttperlle ?' Daci ii penniteti' acest cleveni rezrlitate. Idcea principalir este si ne pitstt'itm ce ar insetnnlt stare puri.rluigi bunistarea mentali a acestLlia. Gindirea pozitivi vzi va int:lri sistemr.aot.Existd.rleclicii aLrformat de curind clecit rolul meclicilor clin ziva. Se prea poate ca nrecliciiviitorului s'i aibi rolr-rlcle sfituitoli. 'r The l:trxln tlolistic N l c .tperioalettlttll. si-$i tr:iiasca viafa intr-trn uroc] corect si si se foloseasci de pr-rterile tirr-ni. in trai mare ntisuri ^stazi. ntt erist:i cincl am realizat puterile titnriclr-titoare ale iubirii' De cit itttunitatett 2rcest lLrcrlt.cluitoare existcnte in nattrri. elll simtit in ttltima vreme sclrinrbternrinologia.rezr. le spltn lllereLl oamenilor mai eficient in inseatln'i itil'tire' Ce altceva ar ptrtea fi cornitatet'ea fortelor r'orprrItti nevola sa-m1 in rtrice cllz. cred ci atn obsela ci o scriclere consiclerabili a nevoii de meclici si spitale.existit un interes crescincl in medicina holisticrr .ASCT/Ns/] DIN A1'A NIE.fapt pe cal"ecomunit:rtea meclicali incepe si il inqeleagd. de DLV CONSTI/NTA 5^ENA57E 'l'OT'(tL oorglniza(ienr-lmitiiSocietateecleNleclicinal{olistic:rclin tip cle meclicini in Jap<rniar. Daci pllteti gterge caLrz'J unor astfel cle sentimente.rl imnnitar si vi va ajrrta pe calea insdnito$ilii . in acest secol. De asemenea.rdini 1-rozitive. avefi capacitatea inndsctrti cle a r':-r reveni dintr-o boali. sr.pe llngd tratarea sintptomelor cle boala se are in vedere stilul de viata al pacientr. nici trnr'tl ctt Dintre toate lledicatttentele.SAIELE inclemna lumeu s:i urnreze legile nattrrii. in mare p2rrte.rltatr. le riclica moralul si le intirreste sistemr.c l i c e lS o c i e t v negative 9i in reclarea vitaliti!ii expeli- 101 .Diruinclu-le oamenilor un motiv de a tr:ai. gi con5tiin(a umani. cle exemplu.De f.ActrtrrFtitrclicloltritrbir. care pronoveazl "rcest Japotrie. Daci meclicii ar trata nu numai p. ci ittbirea ttrmltorttl M-am convins cle acest h-rcru clttpi 11-Ient.

ri.ea tincle sa fie nai degrabd o energie active. Aceasta indici faptul cd vibratia recttnoptinlel este mai intensi Ei are o fortd mai mare de influenti. Desigur cd gi cr-rvlntu\ ittbire poate forma. ctr o striiucire de clianrant. Am menlionat ci. ? Pentru apa importanti privincl moclul in care ar trebui Care este legitura dintre ir-rbire si recunogtinli un rispttns la aceasti intreb'.mpului magnetic asupta cristalelor.u-imbina.i oceane clepun c'.i cloua r-tt'echi pentrll ascr-tltat.i un rafinament unice.ru apropiat de mine . reprezentati de formula lIrO. Cu alte cuvinte.^/ (l()l\/sTrlNIA SE NA\sTE T'OTLtt' Atr-rnci ce inseamna cincl spllnem ci energizl 1'rzlsivi a umblei szllt :t recunogtinlei este tllai puternici clecit iubirea ? Reflectlncl asupra acestei intreb'f. Ati sptts. Nlolecr. apa cireia i se arati cuvintele iubite gi rectrno.chiar aga !" am exclamat 9i am stiut ca .r-i as'.r?" . clupi ce cloui tinere fetnei s-'.Aga este devenisem ttn pic ntai infelept. Daci iubirea si recttno. ce restul <tuilor sr-rnt oferite ch'ept hfanu altor vieftlitoare. iar apoi am incercat sa vicl efectul ci.. constinci in actul cle a dirui in mod necondiqionat. Cristalele formate in apa distilati au iesit doar par{ial gi neclesdvdrgite.tl de oxigen. un sentiment izvordt din faptui cd"ti_a fost diruit ceva. $i arl mai descoperit ci cristalele formate stib influenta hbirii gi recrinoprlnlei seamini mai mult ctr cristalele produse sub efectul unic al lecunostintel clecit cele influenqate doar de iubire.tintd fontteazd. de fapt.sn DrN APA MESAJELE An incdlzit apd.r omttl are o guri pentrll vorbit . iubire. cle unul singur. clal' ntt toate aiung s:r fie clocite' Doar tln nllmdr mic ajunge la staditll cle a cla viali pr-rilor.. Daci iubirea este bdrbatul.rm afimat acesl lucrr't.tin1d poate fi asenldnati aceleia dintre soare si umbrd. recllnostinta este luna.tinla s-'. Iubir. iubirea 9i recunoqtinfa au reugit si facd apa imuni la efectele ddundtoare ale cimpului magnetic. nr. intt'-o p1opo1'!ie cle 1 ia 2. cristale fnrmoase. cu ambele brale larg deschise.ase cristale..cele mai fillm.A.Am fost foatte impresiclnate.i hiclrogenttl.i uri-atl sptts: . Lzr un setninar. Daci iubirea este soarele. in vLene mai puternica.tla apei este alcitttita din doi atomi cle hicl'ogen gi unr.rre pLltem sli foiosim clrept moclel. intr-un ctuptor cu nicrouncle. recuno$tinta este femeia. spre care trebuie s'i Sugestia rrrea este ci echilibrul tinclenr este acela in care rectlnostin{a este clubli fafi de '.sct/t/. .dar apa cireia ii ardtasem cuvintele ittbire gi recttnostinfi a produs cristale intregi. recunogtinla este o energre mai degrabi pasiv-i. am dat peste un concept interesant care a devenit o pisti in clezlegarea intrebdrii si ne traitl viafa. 106 1)/.lntititi uriage cle icre.in schimb. Legitura clintre iubire Ei recuno. dar iubirca gi recunoptinra impreuni dau nagtere unor cristale de o profunzime . clin cunostinta faptului cd qi-a fost ddruiti viata gi din actul de a primi acest cjar bucuros. ca oxigenul . t'ectlnoqtinl:r ar fi c]e cloui ori cAt ittbirea. An folosit cloua tipuri c1eapi: api clistilata Ei apd de la robinet cireia i-am ardtat cuvintele ittbire gi recunogtinfd. c'. DacI privitn nzltltfa. ptltem veclea ci enetgia pasivi este Pestii clin mari .

ba chiar am pol'tionat si arn vi.in timp ce al doilea element al formulei nu prea este luat in seami. Fili indoialit. intr-adevdr. pentru a ne insuSi clt mai mult din aceasti lulre fizic'a.rnoStin[I pentnl 5^ENASTE TOTUL faptul cle a ne fi nziscllt pe o pentrtt planeti cll o natlll'a atit cle bogati. in sfdrSit.JELE Au triit oamenii intr-o propo4ie cle cloui pi4i cle -/ recunogtinti pi una cle ir-rbire Senzaliamea este ci exact opusul este valabil. Au fost clistruse paduri gi am pierclut ape cLlrate. veqi veclea ci lttmea cle nenumdrate lttct'uri care v'i merit'i rectlnostin[a' Cincl v-aqi umplttt de pr. nn pLltelr nega mirelia iubirii. iar majoritatea oamenilor au o iclee generala clespre puterea iubirii. conflictele nlr vor mai lr-rasfirgit. Lumea are nevoie acum cle recunoqtinli. Se poate. $i. evidenti. insi am fost crescu[i intr-o culturi in care intreaga noastri atentie este indreptatl asupra energiei ir-rbirii. voi insivi clistal de luminl' veli fi ttn minttnat 108 109 .fatd de familiile $i patriile noastre .iVSE Dll/ APA A. arn tiiat pi(lLlri gi am ctrcerit de$erturi in efofiul de a asigura dominalia supremi a culturii noastre.insi. fecLlnostint'i de minttnat apa care ingicluie viata. Poate ci incepem. Trebuie si incepem invitlnd ce inseamna sd ai destr-rl. Am ficut prea multe sacrificii pentm a ne asigura bogaqiile vieqii.Trebr-riesd D1N COI{STIINIA sinr[im recr. Stim cu aclevirat cit cttrat ? este si putem respira o gttri buni cle aet este plind Daca deschicleti ochii. Atentia umanititii s-a inclepirtat cle la ceea ce mr se poate vedea si s-a inclreptat spre lunea fizicd.si inlelegem cd clirecqia in cale ne lnctreptim nn cluce niciieri. clt timp vom continua sd ne triim viaqa bazlnclu-ne pe aceasti strategie. Istoria secolulr-rial )O(-lea a fost o istorie a luptelor gi a rdzboaielor.SCI MES A. ca acegti paqi inainte facr-rticle societateauman'i sd fie lezultatul iubirii . tot corpul ginclili-vi la cit se va 9i vostl'Ll' Clnd acest lllcl'tl.rrd va fi intdmpla strilucitor apa din cle recunoqtinl'i.nclut pimlnt.

din lttme. se prea poate ca apa pe care o beqi sd vi se pard stdtutd pi greoaie. bund. in ziua de astdzi. dar putem cumpdra.? Apa nu este pur gi simplu HrO. sau purd este apa pe care o be1i. apd. ouri ? )Poate de la poalele Alpilor Elvelieni sau de la poli ? Nu-i greu. intreb: Cit de limpede vd este sufletul ? Cdt de mult vi inpovdreazd problemele de serviciu ? Cunr e cu problemele din familie ? Aveli conEtiinta incarcata? Dacd da.rna.chiar si cea de la robinet . Penliteqi-mi sd vd. apa nu va avea un gust bun. intr-adevdr. sd gdsegti apd imbuteliatd cu preten[ia de a fi cea mai bund apd.are 111 . Indiferent cit de naturald. Dupd ce p rticipa\i cu pldcere la un sport sau la un alt fel de exerciqiu.CAPITOLULAL PATRULEA Lumea se va schimba intr-o singuri clipd (-\titi de unde putegi face rost de apa cu adevdrat \ \Jbr. fdri un suflet pur.ap .

Dacd. Cu alte cnvinte. aiungeli sa fili congtienti de acest lucru. Aceasta aratd cum constiinla umand poate avea un impact enorm asupra lumii din jttrul nostru. nici sd-i invinoviqiqi pe alqii de propriile voastre greqeli gi sldbiciuni. 112 LUMEA SE VA SCHIMBA iNTN.Daca transmiteqicuvinte gi imagini creative. Daci vreqi sd aflatri cit de mare poate fi impactul con$tiinlei voastre asupra lumii. asupra norului 9i in care il sfdrdmd.gieste. Dacd respectali aceqti paEi. Avegi puterea de a schimba lumea intr-o clipd. vefi contribui la distrugerea Universului. in clteva clipe. aqa cd este impofiant si credeli cu tdrie ci norul va dispdrea. Vreau si incercali si qtetgeli norii folosindu-ve de puterea gdndului. toate lucrurile gi fenomenele din lume se afld in continui schimbare gi nimic nu se schimbi vreodati.apa insd.i lipsuri ? Rdspunsul depinde de atitudinea voasfi-e chiar din acest moment. in migcare continud. ttnul nu prea nure.i alege o lunte a iubirii pi recunoptintei sau o lunte chinttitd. buclqi. Urmirigi cu mintea cttnt Lazalaser tinte$te in tot norul gi nu numai intr-un singur loc. Afectele gi sentimentele noastre influenle azd. alta decdt dacd" o beqi cdnd sufletul vd este plin de sentimente sumbre. va va aduce speranfd gi lumind in viaga.. Tot ce ave[i de fdcut este o simpli alegere: Ve. vi sugerez si faceqi un mic experiment printr-un joc pe care il vont nttmi . sunt sigur cd nontl va incepe sd se subqieze 9i c\. lumea in fiecare clipd.crtt asta". daci" cineva sus{ine puterea de influenld a congtiinlei ttmane astlpra h.O SINGURACLIPA Dumneavoastri. in acelagitimp. imaginagi-vdo razd invizibild de energie indreptati. va dispirea. Dacd' vi concentra\i ptea tarc atj putea chiar si impiedicali energia in dmmul ei. insi emiqdnd mesaje distructive. Nu veti mai avea de ce sd vd.i1i mulqumesc cd ai f5.. cel sall cea din acest moment. nu veli mai fi in stare si le spuneqi celor din jur cuvinte de supdrare. veli contribui la crearea unei lumi frumoase. de aceea reaclioneazd atdt de prompt voinqei noastre. dar nu trcbuie si vd strdduiqi prea tare. Din perspectiva principiilor vibraqionale. Cind sunte[i pregdtili. din congtiinld. .rmii fizice riscd 113 .MESAJELE ASCUNSE DIN APA un gLrst clelicios qi invioritor. inlelegerea faptului cd rorul existi in clipa de fagd.untire .$tergereanorilor". Norii sunt fdcuqi dtn apa sub formd de gaz.. spttne{i-i energiei (din nou la tinipr-rltrecttt)... plind de nenntl. Rostili apo| la timpul trecut. . Potrivit invdqiturilor budiste. Gdndurile pe care le aveli sunt foarte importante in acest joc. intr-o zi cu centl pa\ial noros uitali-vd la cer 9i ochigi un singur nor. deginegi cheia citre orice. imi dau seama cd acestea suni ca gi cum aS spune cd totr-rlse int2mpld in mintea voastre. in mod tradiqional. mai mult ce este in interiorul vostru.Noml a dispit'ttt". energia vibraliei trebuie sa rdmdnd. conteazd. facetri probleme din cauza trecutului si veti $ti cd viitorul poate fi tot ce veti dori sd fie. dar ce incerc de fapt sd vi spun este cd atunci cdnd beti apa cu un sentiment de recunoqtin\d. fizic.

nici atinsi cu mdna.E As'CL/I/SE sigur si fie ostracizat pe motiv cd nu glndegte gtiintific. Nr-r pirea pentrll acest lllcfl.r lttme se schimbi apa recltnoa$te cea dintii ctt fieciire clip:i. Confortl clipi. Aceast. la incepi-lt am crezllt ci se intimplase ceva cll echiparuentrtl lltett. prczent . Cu alte cnvinte.ordineaimpliciti". De-abia a clotta zi. clipa nu este o simpli fantezie.. Concepqia sa este ci tot ce exist.d.ordinea expliciti". Conqtiinfa no]stri Crecl ci.. Deci schimbarea lumii intr-o singtrri.se gdsesc toate inforntaliile din gi despre Univers. faptul ci existati aici si acrllrrl este inclus in informatiile c1inUnivels.-si viitor.t se schimbir in fiecare rte ttn tol claci veqi cleveni recleati in contintttt.IESA. Aceste informatii ale Universului incltid timpul. con$tienli c1e acest lucttt. in fiecare inclivicl .'A SCHIMRA IAryI?-O STNGURACL]PA clrm Lrn antturit aspect al flniversului interior este proiectet asupra fieclrei Unnltorul clipe clin timp. Mecanica cuantici.rntlu . plttmb.a. in fiecale clipzi ne este arit'lta morlentani o alti lttme.l. moment in timp este.DIN APA A. Arl menlionat faptr-rl cir all inventat ttn clisprlzitiv clc mdsurare a vibraqiilor gi cir l-am folosit pentrlr a inlelege mai bine apa. aceasti cl'eare a lumii. cincl at'n citit 115 . insa stiinta a ajuns la r-tnpunct in care ignorarea constiintei gi a mintii ne limiteazi capacitateade intelegere a lr-rmii din jurul nostrll.i in ordinea expiicita a fost cuprins in orclinea implicita si ci fiecare element al ordinii explicite contine toate informatiile din orclinea in-rplicitd. Dar claci ne intoat'cem ctt glnclul la cristale ne-ar fi poate mai r-t$or s:i gisim rispunsrtri. c.LIMEA 5E \. alttminilt si alte stlbstanle clir-tndtoare sI existe vreo explica[ie logici corptrltti Lllnan. in acestei teorii. Cu alte ctlt'inte. creincl astfel pt'ezentui. iar firea clinir. in cltrpi-atlriaza invacl'irii Irakultli cle la inceputul priul-tlui Rizboi clin Golf am m'isttrat vibratia apei cle l:r robinet clin Tokyo si am clescoperit o crestel'e neobi$nuit cle acut'i in valorile vibratiilor proclttse de merclrf. ltlme'.rploieclie fiecare lume ntontentani. Am cliscutat r-tnele lttcrttri complicate si se poate sit fi dat nastere la confr-tzii.chiar si intr-o singurd celula . Aceasta ar putea fi ceva mai greu c1einleles. Cum o putern explica pr1n stiinta flzicli/ David Bohm explica 111 I. Altfel spus. impreuni cu toate informatiile din trecut. cle 2lseillenea. anurrite teorii psihologice (cum e teoria lui Jung) si ingjneria genetici ne invati cd existi gi alta iume clecit cea pe care o cunoagten atdt de bine. Doar ci ltlme va influenta ttruritoarea iar astfel aveur impresia zrceleasi h-rmi contintte. Este o lurne nnde insusi timpul nu existd.m. viaqa c'ltulneal-oastrir ntl va tlai fi aceeasi. dal repetarea misltritorilor mi-a clol'eclit contralitrl. a unui alt aspect g. Dar si reflectim Lln nloment la clipa de fata.. dar ceea ce spLlne el este ci fiecare element clin Univers conline infolmatiile clespre toate celelalte elemente clin Univers. iar aceasti schinrbare. Cnnoscr-rtul teoretician al fizicli cuantice Davicl Bohm nume$te lumea accesibili simfurilor noastre .JEI. Aceasti lnme nu poate fi viztttd cn ochiui liber.

O fotografie ftrsese fdcr. tottll fiind invlluit intr-o ar-treoli de ltlminl. efectele noci-"'e ale bontltelor clin Orientr_rl Mijlociu nll :llt fost transportate imecliat in Japonia. Am plltut chiar sd veclett-t care ftrsese acoperit'i cle apa tttlbure. ci intr-o lume intermecliari.. cincl ceva pe pamiint. clupd cincisprezeceminute m-au chemat cei din echipa mea. Prima oari cind l-am cttnosctlt mi-a ardtat doui poze carc iurpresionaseri nrttltd lume. atn stat c1e vorbi clt preotul. a doua pozd prezenta o diferenqi impresionantd . pe nume Houki Kato. apa cletecteazliprima acest lllcrll si ne transntite se ?ntl'rpli acelstl-linlorntrtie noui. iar cealaltd'dupa. Am senzaqiacd vibraliile nu existi in caclrul lumii noastl'e triclir-'ensionale li nici intr-o lrme dintr-o climensiuneinvizibil:i.Esteincredibil ! Apa se lirnpezeqte sub ochii noqtri". nrai clau Lrn exentplu clincl vibratiile au inflr-ren{at plltel'nic si rapicl h-r. Dar vibratiile negative cre:lte prin lansal. s-a folosit pllterea rr-rgiciunii pentrll a pr-rrificaapa. $i chiar aga era.j. clar claci ag fi facut sr.ri.apa era vizibil nui curati. S-zr sptrs czi grelrtateabonrlrelor lansatein prima zi a acesttri razboi a fost egalir cn cea 2r tlltltror bonrbelor lansate ?n tir-npul Rizboiului clin Vietnan-r.ns i'recliat in celilalt cap-it al Pimlntr-rlui.5E' DIN APA ziarele. am v1'ut si fac poze cu cristale forrnate in apa clinainte gi dupi o astfel de incantaqie. pe care am inregistrat-o. $tirile clespre cleclansarea Rdzlxrirltri clin Goif ur'pleau pdma pagini clin ziare. Aceste vibrafii s-alr intins crincolo cle limitele tinrpultri .MESAJELE ASCtl \/. La vrenrea Rizboiuh-ri clin Golf nu ?ncepusemincir si fac fotografii cu cristale. Pentru a verifica acest Itrcru. incliferent in care clintre lumi. . Dr-rpd incantalie. V_ati ptrtea intreba: Chiar este posibil ? Sigur.ea bombelor pe cr parte a Pzi'rintrlui atr a.rnt sigur ci ar fi fost nigte fotografii foarte interesante. Si vi CLIPA LUMEA SE VA SCHIMBALNTN-OS/A/GURA Am chemat la barajul Fujiwara din centrul -faponiei un preot Shinto clin secta Shingon.rtd?naintea unei incantaln. induntrul unni hexurgon se afla un hexagcln mai mic. Cristalele formate in apzi inainte cte incantalie erau cliforme 9i seminatt ctt chipr-rl unei persoane ce sttferi cuurplit. vegetalia de pe fr. :url plltut nrz'rsu'avibratiile substantelor nocive aproape ?n r-nomentele izbucnirii riizboiuhri. sd faca incantatii. Am fotografiat apoi clistalele. a splls cineva. Se plttea veclea clar cum apa devenea tot ntai transparentd. in Japonia. Putelea incantaliei venise de Ia spiritul cttvintelot. De clata aceast:r. Preotul a stat pe marginea lacului gi a fdcr-rto incantaqie cle aproximativ o ori. 117 1t6 . in timp ce o priveai. am fictrt legitura.si s1-rrtitrh. la mii cle kilometri clepirtare cle Orientul Mijlociu. Dar cristalele din apa cle clupi incantatie eraLl intregi qi superbe. aga ci am dorjt si vid gi ett ce eru in acele fotografii. deci este posibil ca energia spiritului cuvintelor si fi fost cea care a purificat apa clin lac.rndul lacuhti.rea fizici.

Plobabil vi s-a pimt ciudat faptul c'i accidentele. Teoria profesorului Shelclrake este clezvoltati intr-o cafte pe care acesta a scris-o ?n ltrmit cu mai bine de t18 CLIPA 5E LLIX. nrentbrn al Royal Society.Dupi ce a obqinut cloctoratr_r1 biocl-rimie la Universitatea in Cambriclge a fost conferentiar cle biocl-rimie 9i biologie la Cambdclge Si. c.'EA YA SCIIIMRAiNTN-O. Dar zrsta nu este totul.tluia atins inimile multora. cind ttn lucnt se tot repett se creeazl un cAntp nlorfic.e o numim lumea noastli. veli vedea cd de-a lungul perioadelor mari de timp.le aseminarea formei cristalelor cu un chip in agonie. ceea ce aratd cir transformirile clin substantece pot fi observate cu ochii liberi au loc treptat. insi profesorul Sheldrake a ales un clr totul alt mocl de aborclare. La ciiteva zile dupi acest experiment. Mai existi o lume pe linga cea in care triim.mi-am amintit de crist:tlele formate in api inaintea rngiciunii. in ciude xcestei respingeri. pe llng. Ctlm de a atras atdta aterttie? Se spune adeseori cd. Cttm se poate explica aceasti ciudatl repetare a evenimentelor ? Profesorul Shelclrake a cdutat sd afle rdspunsul pe cale . a h-rat ceva timp dupa inczrntafieplna sa se limpezeasci aptt."i asta. in lac fusese girsit corpul unei femei si.MESATELE ASCUI/s-EDIN APA Sigur.rpert Sheldrake clin Anglia este Lln cercetirtor zr1c:inti qel este promovarea unei noi vizir_tni asupra ltimii. in general. ci mai degrabi un fel de schita pentftr construclia unei cl'idili. de rugiciune. inri place s:i crecl cd strfer-in{a a fost ei alinatA. oamenii cle gtiinqa aborcleazdlucruliie pe care nll le pot veclea cu ochii lor prin reduclie' pentrll a tzola un fenomen ftzic. iar cercetirile pe marginea teoriei continui. intr-o oarecare mi. Vorbegte despre locul unde se intimpli astfel cle incidente numinclul 119 . pe cale ins'i revista cle gtiinla l'lature a respins-o afirmdncl ci ar trebui si fie arsd. in legdturi cu lur-nea invizibili nor_ri. Ptttem privi aceasta ca pe o exemplific re ^ teoriei rezonantei. presa a relatat un inciclent.suri.rri care acllm nll ne sllnt eviclente. influentlncl apa din apropiere. Poate ci prin aceste cristale sufletul femeii a incercat si ne spuni ceva. iar tezonanta ctl llcest camp n-rorfic mlregte probabilitatea repetirii aceltli incident' Un cin-rp morfic nlt este informaqie pe baza de energie. in serie.rzincl acestea. Profesorttl Sheldrake sugereazi ci incidentele pot rezona in acelaqi fel ca sunetele. Daci va glncliqi la istorie si la curentele sociale. se va mai tot intlmpla.tiinlifici. ar. Conform teoriei sale. daci Lln lllcrtl se intinrpla de doui ori. Profesorul Rr. De obicei. nu acceptin icleea ci mai existi o alti htme in caclrul celei pe cal. crimele 9i nelegittirile atr tendinla si se repete. evenimentele se repeta. putem veclealtrcrr. Acesta a fost r. teoria profesorr.rnfenomen fiztc pe care nlt ?l putem explica claci.51I/GT]&1 clotrizeci de ani. Dar nu existi indoiali c:i vibratiile rugiciunilor sunt transmise pe cale nemijlocitd gi rapidi obiecteior clin jur. privincl la lumea noastri clin acea lume.

disculia revine adesea asupre cristalelor cle glicerina.intii. Desi tcoria sa a fost ferm respins'i in revista Nature. Cu nu prea nul1i ani in ttrt-nit. un barbat ctt mr. A treia etapi: dupa emisir-tne.rce1epicttlri. in conformitate cu cimpul mclrfic.SII{GLTITJ cristale. astzizieste un fapt genelal l'ecunoscut iar ci glicerina forneazi sr.ri reprezentincl bir-batul ctt nustafi. intr-un cu totnl alt loc.rb 17'C (63"F).i. $i. iar celilalt. cristale cincl temperatura scacie A]PA SE LIT]VEA VA SCI]IMI]AiXTTi-O.TESAJELE cdurp morfic. intr-o zi pe la incepr-ttul secolultri al nou:isprezecelea. ideea generzrlacceptati a fost cI glicerina nu formeazi cristale.in ciLrcla hazarcluluice clomne5te in hrme.un alt grr-lp cle p'. in final. Firi indoialzici profesorul Shelclrake abdtut s-a cie la ciile bitute ale gtiinlei.tstat. claci o substantii zl format o clata 120 . s-a creat un clrlp morfic gi. atr pictat clou'.rtablouri: ambele pireatt nipte pictlrri ficute la intimplal'e. Acest tip de fenomen s-a petrecut si la mr-rltealte substante. Experimenttrl s-a desfdguratin trei etape' Prima etapa: inainte cle enrisittne:r in direct. A clotta fost pr-rgi si spuni ce 'u-ecleau etapi: in timpr-rl enisiunii a fost clezvilttit secretul tablouli. iar reznltatele atr ariitat n]€tfell ci al cloilea gfttp se clescttrci de trei ori m'li bine clecdt primul. Cei care ait ficttt experimentr. nn in dezbaterile obiqnr.Efectr-rl tenclinta sir con$tienttz.Chipurile erau niscocite astfei incit nu pllteall fi recttnosctlte.uticipan[i. Experinentttl acestane areti ca claci cineva clevine con$tient cle un lttcnt. ceea ce a dus la discutii impofiante. atltnci si alte persoane vor avea cimpuh. La scurti vreme clupd asta.rite despre astfel de mistere.. iar fenomenul repetirii unor incidente sinrilare il nume5te rezonanfi ntorficti.tln post cle televizitlne din Anglia a hot:irlt s'i faci un experiment ptlblic pentftr a vedea claci teoria rezonantei morfice a profesorului Shelclrakepoate fi confirn'ratd. dar unul zrscuncleachipttl unei femei cu o pilirie.A.ue formeazi cristale. au fost cle asenleneaintt'ehlrli ce vecleart in pictnrile respective' Care credeti ci att fost reztrltatele? Al doiiea grup s-a clesclifcat mult mai bine clecit primul in iclentificarea birbatului cu ilrustatzi. clar trebuie si" recunoagtem ci teoria h-ri contribuie mult la explicarea Llnor mistere pe care $tiinla traclitionala a stitrt cum si le aborcleze. in primii patnrzeci de ani de la clescoperirea glicerinei. alt lot cle glicelind a cristalizat. giicerina dintr-un recipient transportat cle la Viena la Londra a inceput brusc sd cristalizeze.SCt/l/sE DrN APA I.ll si asigrtre aceleapi imprejurari 5i telespectatorilor clin alte tiri c"leclt Anglia 9i Irlancla. formarea cristalelor va cleveni ceva obisntlit la acea substanti. c:lre ntl arttsesera voie si rradi emisitlnea.rl au fdcut tot posibilr. aceasta s-a ficnt cunoscuti si a fost hratd in serios de persoanele cu vecleri rnai largi. Fenomenul a inceput si se n-rsplndeasc:i. glicerina a devenit o subshnti c. tln gl-Llp de pamicipanti au in '.ri acel:rsi lucfr-r.eze 121 Ce si intelegem cleci din acest lucru ? Clncl s :ru format prima oard cristale (indiferent din ce motiv).

Arn fost bttcttros si ar-rd ca el aflase dejzr despre cercet:irile mele astlpra cristalelor de ape.sincronicitate").nu sllnt altceva decdt o incercare de a exprim^ rezonan\a cAmpului morfic intr-un mod ce poate fi vizut cu ochiul liber.ll actului cle obserare asupra celui obseruat. cle cercetdrile mele 5i pinir la unni s-a cloveclit ci avea la fel sau chiar mai mttlte intrebari pentrtt tlrine' El mi-a impirtaqit ttrmitoarele lttctttri: Aur fdcut cercetiri privind organismele vii gi conportamentul lor. Poate cd acesta este tot rezr. colectivd) gi modelele arhetipale.ASCUA/SEDTN APA MESAJELE notfic a determinat impresionanta cregterea rispunsurilor corecte.tiu cincl cineva ii pdveEte cle la spate.rne ntrnrit Saseoanteni cle Stiinti clentni cle interes' Soafia a de vrut ca la patru ani clupa aceea sd anl <>cazi:'t a-l intllni pe profesorr'rl Shelclrake ln tirnpr'rl trnei serii cle prelegeri prin Europa. Prima <>ari am auzit cIe lucririle profesorului Shelclrake clintr-o cafte bestseller din Japonia. o datd ce am reuqit sd fac prima fotografie. el va avea un inpact instantaneu asllpra tllturor celodalte locuri. gi alqi cercetltori au inceput si aibd succes. nu mi-am putut abtine interesul. Aspectul important clin teoria profesorului Sheldrake este acela cd.aqa inclt m-am pomenit ca stlnt invitat la casa lor clin Lonclra. se intincle in intreg spa[illl Ei timpul. lri-a splls: o sct'isoarein . asemenea.aceste lucmri ? de Eiichi Hojiro. Teoria profesorului Sheldrake ne ajr. CLIPA I. o datd ce se formeazd" ttn cdmp morfic. de (cu trimitere la sd inlelegem aga-nllmitele coincidenle fenornenele congtiintei de grup (memoria .-I este efec0. avdnd ca urmare o transformare instantanee pe plan global.rezonanqamorficd joaca qi ea un ro1. Cdnd am ficut primele incerciri de a fotografia cristale. Sttnt oameni care .. Cdnd am auzit prima datd" de teoria profesortrlui Sheldrake. insi nu privind apa.L]MEASE VA SCHIMBA TTN-O. Cu alte cuvinte.s-II/GURA dar am devenit ctt aclevirat interesat c1nd l-am vizut pe profesorul Shelclrake intr-lrn docltmentar cle televizir. intitulati Din ce catrzit se intAntpld. nlr aln avut nici o reuqiti timp de doud luni insd.. Vrear't si cercetez acest 123 122 ." Aveammttlte intreb'iri dar 9i el era foarte interesat pentrll profesorul Sl-reldrake.rtd. o datd ce rezonanqamorfici s-a rdspindit. deoarece cercetdrile mele asupra cristalelot de apd.rltatul rezonanfei morfice.. ADN-ul nu este singurul factor care determini trdsiturile asemdndtoarela nrenrbrii trnei familii .Printesccel pulin o data pe siptimini cafe ml se poveste$tedespre tine. cleci ntt md pricep prea bine in acest dourenitt' Este insi clestul de probabil ca in viitor sa se stabileasc?ileg:rttlri intre cercetarile n-rele Oi cercetlrile tale privind cristalele cle apd' intereseazi cel mai mult Dotnenittl care n-I'. Conform profesorulr-ri Sheldrake. S-a intimplat ca Lln prieten care lLla parte la seminarttl tueu sd o cttnoasci pe soqia profesorultti Shelclrake.

A ficut r-rn expelinlent pentru a zrflaclacd si clinii reactionezrziin momentul in care stipinii lor pornesc spt'e casi. pilinlii trebuie si acorde atentie 5i griji copiilor 1or'. aga ci n-ri.cirii unei energii nev:izute. de oameni nornraii gi. con$tienti de aceasta si ci vom acorcla atenlie celor din jtlrul nostru q. Acasi. Cind i-ant povestit despre acest experiment.profesorul Shelclrake este foafie interesat de fenonennl telepatiei. Folosincl r-rn echipament vic. Actuahnente. Profesor-r-rl este initiatontl acestor studii despre impactttl conqtiinlei asllpra obiectelor. aceastit pelspectiv'i ar hebtti sd le fie o male alinare' .Multumesc.striri cleosebite.iti sti in putere si schimbi lttmea ! Jie . c2ncl este priviti de oameni cu inze. cie erenrph_rclncl este ignorati.dar nimeni nr. Este foafie important.o alti persoani face acelagilttcltl altttncieva' 125 121 .este o expresie cle ittbire.Orice ai face in clipa aceasta.'rea si vi impirtasesc r-rn mesaj pe care l-am prinit cle la profesorul Shelch-ake: iITM-O s/I/GT/R4CUPA l/A LUMEA.i lticrurilor care se intimpfi. Toli par si gtie aceasta. aqa incAt spttsele sale au o impoltanli cleosebiti.l exprim ?ntr-un mocl statistic.5-E SCITIMBA Vieqile noastre se datoreazd tli.leo pentfll obselare. Corlbinincl invirliturile apei ctt teoriile propuse de profesorul Sheldlake vom face pa$i importanli in nttmeroaselor mistere clin lttmea in care triim' clezlegarea Fiecate clintre noi are pllterea magici de a schimba lumea' Cu to(ii an fost inzestrali de citre Dumnezeu cll puterea cle a ctea. Acesteaaclnceatr foafte bine cu expedmentul in cadr. gi . Dacd ne folosim la maximtlm de aceasti plltere.. sa vacl cllm se transformi apa in cliferite imprejr.l-l pr-rnein practicd.i. Voi incerca sd fotografiez cristale. in sflrgit.da fie Totul in lunrea asta este intercorelat. cle oameni cieosebit cle malefici.rriri.pLltea s-i folosirl apa in experimentele noastre. vonr plltea schimba lttmea intr-o singurd clipir. incerca efecttrl simplei <tbseruiri a apei as obtine mai usor reznlt:rte decit folosind orezr:l (care implici pr-ocesul complicat de dezvoltare a microbilor).I\IESAJELE ASCrr /. Este acela$i lttct-tt. deoarece actiunea c1e a privi ttn iucru a1'e o influenld inrediati asLrpraaceltti ltlcru. a reusit si clovecleasci acest fenomen in mai mtrlt cle dotri sute cie caztu.Prostule". ctt tolii.. Din acest motiv sper ci votn fi merett. Existi liscul ca cloctrnenta!ia acestor cercetiri si fie subiectiv:i. Penftu cei carc nu intreziresc sfirsitul grijilor 9i stferinlelor Ior. Faptul cle a vi concentra atenfia .ul cin-ria orezul clin borcanul ignorat a putrezit mai repecle clecdtorezul cUn borcanele exptrse ctivintelor .]stipra olicirtti Sheldrake Iucru . a clevenit si mai interesat si mi-a sugel-at cd daci a.SEDIN APA fenomen gi s:i incerc si. ?ntrebam ciaci nLl s-e1. As r.

req cimp morfic care va schimba lumea. inima qi sufletul ! Atunci c2nd ne privim prin oglinda apei. Apa pe care o privegti va rezona cu apa cle peste tot. Fotografiile prezentate in carte sllnt dovezi convingdtoare pentru faptul ci putem sd ne vindecdm si si ne fiansfonndm alitLlri de planeta noastld atlt prin gdncluiile pe care le trdim deliberat c1t gi prin n-roclurilein care punem ln aplicare aceste ginduri. acum. iar mesajul tiu de itrbire va ajunge la sufletele tuturor oamenilor din lume. la fel de vie gi receptivi la toate emofiile gi glndurile noastre. rair-rl tiu ve$nic. prin glndurile. Dac'i dorim si avem o viati fiumoasd trebuie sd aven griji si bem api proaspdta in fiecare zi 9i.ti vei crea. cuvintele 9i acliunile sale. pentrll cd' ea ne reflectd congtiinta. privire. vorbim gi acliondm pentfti a nu influenla negativ apa din interiorul nostftr. Si nu uitdm cd tot ceea ce facem. aici. cle ce tip de cdmp morfic ar trebui si fim interesati si creim ? Vom crea cimpuri de suferjnln Ei rdutate satr o lume plind cle iubire gi recunogtinti ? Ori de cdte ori stai in fap unei ape gi transmiti mesaje de iubire gi recr:noqtinti. fii bun cu gindul. bine sau rdu ! Tu ce alegi ? intreabd-fi sufletul 9i ili va rispunde ! intreabi daci trupul tiu dorcqteapa pe cere tunrcaza si o bei. Oglinda apei ne redi fidel proiecliile cuvintelor Ei gindurilor noastre care influenteazd direct structura materiei fizice. Nu trebuie sd nrergi nicdieri. Aceste fotografii sunt dovezi materiale privind faptul cd energia vibrafionald umani. cr.i modeleazd realitatea fizic'a. Ele relevi t26 127 . simfim. calea citre lumini 9i iubire ! ly'ofd. Acestea vor deveni un mi. mesajul ei devine uimitor. vor-bi. Apa din faga ta se afld in relatie cu apa din intreaga lume. de asenenea. fiind direct rispunzitori pentfl. se inregistreazia undeva' ?n finitul care ne inconioari gi cind plecdm din via{i ne intilnin cu noi. Nu este vorba despre timp $i spatill.l tot ceea ce an ficttt. Urmitoarele poze color de la pagina I29 Ia 160 atr referinqi in capitolul al cincilea. cristalin si limpede' Depincle de fiecare om in parte ce fel de influenli aduce in jurul siu. gest. icleile si ntuzica influenteazi structura moleculard a apei. se pot intlmpla lucruri minunate si miraculoase. clr liberul atbitru. pagina 16I. undeva in lumea asta cineva se umple de iubire gi recunogtintd. faptd.ASCUI/SE DIN APA MESAJELE Aqadar. de la glnd. Putem acoperi lumea gi pimAntul cu iubire gi recunogtinfd. Apa ne indeamnd si contemplim mult mai proftrnd spre propria noastrd frintd. si fim atenfi la modul in care gindim. CUPA LUMEA SE VA SCHIMBA|NTN-O 5'1I/GUR}1 incredibila capacitate de refleclie a apei.rvintele. cu vorba 9i cu fapta 9i i. vei descoperi adevdl-rl divin. astfel i.

:r*alc Am a. fomrat sub influenfa imaginii ce reptezintl Soarele.ApA *sir:eia i s-.ezat un vas cle sticli cu api pe ni.ind peisaje frumoase.i frutlos ca qi Soalele. IatI reacgiaapei la pozele respective. apoi am fotografiat cristalele care s-au format. .te poze infaqi. Cristalul acesta.eu ardgat prlce cte peisaj*: *at**. este nlare .

: '.:.t:. ....' '::l:: .

iftEFer&Hlrp4r: .

.':.a:. t..: . .

' " l . .h*. .i *":t" I -.. trl .. . -b-$E. ... t: ' t.

l: 'i: l I . ' I I : i ' ' .

( .lo .( l l n l l l ) e t l. asenrenclrlentplelor. i r t l t ' r ' l r r r c l i< lti n I i l r t ' t s imlrinrilile anr:inunqite ciin structLll'a clistalrrlLri inclici lort:r.

i .. l.1 ...

t: 1 .':3 i+.:i ' rs''' Fn.' ffi .f:} I .

t {e'}s. Poate e titnpul si cttoper:. +- Londra "l'okyc> a Nu se formeazi nici un cristal. ca Ltrll-Iare fblosirii de capacitateanaturalr lL lrpci dc substantecare alecteaz:i a cla viat:i. '\jli+''. l"+...i.17 .:h.im 9i s:r lnr':i!.l'q: c.t. 1. este clil-icil sa cristztlein apa cle la r<lbinet cle xproape orir"lncle proclr"lcri in lutne..irtc:{ I)in car:za tnetodclor cie iratare a apei.$c.ra:icg.rrnunii cle la altii clrtn si avem griil rnai bine cle ap?i.$ix}?xt{.:l.

:.:l: ::.....i' i.': : . l':.:.' ..

l l ..

ApI de izvor clin Saijo.Hiroshima Acest cristal cll structurd minugioasi pare un frumos omament din argint.i r2uri. izvoare s. O parte din cea mai gustoasd gi mai bunl apla dinJaponia provine din Saijo. numitl sake). din orez.Splendo area ap€i naturale Cristale bine structurate. ce se serveq.te 157 . in forml de bijuterii. s-aLr forryat in apa naturald din gheqari. (Cu ^ceastd api se prepard Ei biutura alcoolici japonezd caldi.

.i. ..: ..' .

: .

.

pnrtincl in sir-ir. cafe s-a extins crt o r''itez:1 rnai mare clecit mi-as fi putttt iniegin'.* a tlolintrL c-aLtn nr. it-tsi celc ttrai tlrttlte r":ispr-tnsttt'i 1e-arn priurit clin Errlopa.i rccut'trt5tirtti.i t'ectLno5tintxsLlnt pl'incipiilc fttnclrurentalc a1e ntturii. :rre loc o transforutale fizicir in apa clin corptrl acelei pers()anc. uncLi in sr-tfletele oanlenilol'. ttti-aur pr-rblic'.te fotografriie ctt cristale cle api.r.rj pcntftl llttlte: Itllltea unitti prin e'sre iul'tire . .ttin Japonia coiectia cle T\in lJ pozc cu ctlstale clc apli. Irrbirea .l rtfle tlcspre uinr-tnlLtcle uristel'e ale lJnil'ersttlr.rin tuotllentltl in c'lt'e o pers<tani lllive..ti in felr-rl cLl11t acestea sLlnt reler''lte 1ll'in interureclir.. ape a ajuns pe Priuliint.rl cristalelol cle api.1. Care s'f. La clpittlrl ltrngii sale cillitorii prin (lostt'tos. Apa arc ttn nles'.turirt'cit tlrai t"t'iarccle oarlleni . hrltir-ea . fie factclrr-tl cat'e a trezit interesltl atetof pel'so:rne clin atitea qlr|i clife|ite ? Er-tcrccl c.t-i ir-tbile 9i recuno$tint'.lll creat llriur:r sclipile .AICAPITOLUL CINCILEA Un suris ce imltt:itise:rzi lttt'ue:t . Sc parc ci s-a creat Lln efl:ct clc -a.i rccltnrlgtinta'.

cu ceti.ingrijindu-se apoi de hrana necesar.760. Dar pLltenl veclea clar cliferen(a enomli fi con$tient clintre a ntt cle riscttl expr. Cdnd privim imaginile cristalelor de api.rko tlr-a invitltt si fac <r prezentare in caclrtrl r-tntti uric setninar anttal pe cale il tine in Ztirich. Rezultatul a first r-rniurens yal clc intet'es pentlLl a dcsctllle. o compara{ie intre apa cle la robinet si apa naturali. Din clipa in care s-a uitat la fotografii mi-am dat seana ca a rd. si ea ntunit'incllt-se printre acei'"t care att fost lncintali la r''eclerea fotografiilor' Ea a transtnis ltruritorttl tlesaj: Am cloi cclpii 9i gtir-rci este o mare cliferenli cu clragoste satl claca pttr 9i claca le l'orlx.. N{ai tlrziu. Australia 9i clin alte qdri. lumea a aflat pentru prima oari de cercetdrile mele din prima mea colecgiede fotografii cu cristale cle api.5Ti/Iri.rnogrin[a. Dupi cr:m am ruen{ionat in primul capitol. Elvelia. inqeleg foarte binc ci aceste lttcrttd sllnt sillltite cle fiecare celtrli a noastri' Cristalcle cle api ne inr''a1air"tcrltri ilrpofiante pentrll vlala noastri cle zt ctt zi.Gemtania. Existal tl cliferenqli intle . La o sitl'lttimina ch-rpi acest evenilllent trebtlie sa aill'"r loc o aclltnare anr. Uitati-vi inci o data la imaginile cr.Shizuko de nri-a ficut o vizitd la biror-rla mai plltin cle o ltrnd dupa prima publicare a acestei colectii de fotografii.lenie olandezi care acum imi este translator.in citr-ttat'ea reporteri gi cle a fi intervievet pentn-r ciitel.SCE i NIB.. Shizr. in Japonia.|.luct'lrl cle care avelll ne\/()ie in Vt'eurr-trilegrele in care trititn. Aceste irnagini oglinclesc fir_rmoasa noastri lume. in fiecare zi sltnteltt inctlnjlrraqi de cit-n1lltt'i tnagnetice. ial eu i-ant ardtat un exemplar al cdrtii. Fiindr-r-miprezentataa o ctinogtinli comr_rnl.1^11'I':AZA oamenii . o japonezd.a t'eviste. Nu a trecut mult ch"rpi ce a expecliat cirtile.ASCUA/sEDIN APA MESAJELE de viaqd. Ni se pare itnltosibii si tlaim fira colllplltere.r cristale de la paginile I29 .Hai slr f'aceur lttcrttl asta" 5i .ti simph-r Ie pol'ttnceSti. addnc inriclacinatd in apa din fiecale celuld a noastri. Statele Unite. asistat cle Shizuko. Mesajul apei este iubirea gi recr.Fit asta"' De aselllenea. llna clintle petsoanele care eLl or!{enizet xcest e'n'eniment urajor este Nlanuela Kilillr. Elveqia.ntas impresionatd.tald inlpoltanti. gi a inceput si primeasci foarte multe rdspunsuri.. an-t in faqa urai urltltor arrut ocezia cle a qine o plelegere . Fotografiile arati transformarea apei in funclie de peisajele minunate gi de muzica din intreaga lunre si prezinti. 9i care se ntllrefte nestenletel()r Lllllllne".tnerii la cimpr-rri t6J . A cLlmpdrat pe loc Eaptezeci gi sapte exemplare pe care le-a trir-nis unor prieteni gi cunogtinfe clin Olancla. Acest lucrtr a fost posibil datoliti stridaniei doamnei Shizuko Otrwelrand. ni se trezegte o anintire ancestrali aflatd.i dezvoltirii.i si a ir-rlelege lttltnca mea. Er-a ca gi clun aceste cristale ar fi fost exact lllcrlll oe care il catrta 162 LL:AIEA I'N.

ajttngdnd acasi. mesajurl apei se rispindegte 9i mai lapicl in jLu'trlltrntii. fiectatd cle arnte.r profesional. Probabil ci sensibilitateaaceastacleosebitaa elevilor i-a ficut mai receptivi la inforrnatiile clesple cristalele cle api. Canada gi Statele Unite mi-au dat ocazia sa cllnosc gi si corespondez cr. imi inchiptti.rmecare se ocupi gi ei cu cet'cetiri asltpra apei. Pe mdsuri ce persoanele ale clror sttflete delicate aur fost rdnite intr-ltn fel sau alttll afla despre cristalele cle ap'a.ganizeze. Olancla.r mulqi oameni din intreaga lr. frecventat'i cle copii care nll igi gisesc locul ln societatea american'f. Anr fost foarte impresionati.rbiect prea delicat. Poate dtn cauz:aca apa este atlt cle misterioasi sunt 9i modurile cle aborclale atat de cliferite . nnde am fbst invitat si votbesc la Harvard si 1a o gcoali speciald clin suburbiile Boston-ului. in clecurslrl unei siptdmlni am ficut prezentdri in uei orage clin Elvetia gi m-am intors in Japonia gtiind cd exista trn numdr mare de persoane dornice sd inveqe mai rlr-rlte clesDremlrnca nlea.e avea si il or.ASCU/. Dupi ce a v:azut fbtogr. Articolele ce all Lurlat acestol. X.i neconven[ionale. Toqi cei care auziseri despre cristalele de apd erau vizlbll impresionati gi inspiraqi. Sttnt aproape convins cd elevii ar.rritor clintr-un origel ntrmit Sanglant pentrll a line o prelegere despre apd Ei mecliu.. ei le-au spr-rspdrinqilor si nu cttrat in mai rosteasci vorbe ca . Ntt am nici o incloiala cd cristalele cle api vor ajunge in centn:l atenliei ttltllror acelora clin intreaga lume care cattti si giseasci tln sens in hacls' Vizitele mele in Gerurania. 161 LL]MEA rD/ SURAS |MRRATI$EAZA CE Vestea clespre nlllnca mea s-a ldsplnclit clin Europa in Statele Unite.F.. dar i s-a sptrs ci ml o pllteau ajuta deoarece era Lln sr.eveninlente au dus la Lln noll val de interes in intreaga hrme gi. Datoriti strddaniei Mannelei.A vorbit intli la o agentie a mecliului inconjr. Primei invitatii din par-teaManuelei i-au urmat multe altele 9i ori de cdte ori am vorbit despre cristalele cle apd. ltalia. alll pLltea spune ca acesta este rczultatul cdutdrii unor rdsptlnsltri in vremttt1le acestea tulburi. Franla. to) .i-qi cameri l" I)ar acesta este cloal' ttn alt aspect al fenomenului rezonanqei. Elvelia. Ea a apelat atunci la persoane mai cleschisela chestiuni spir-itr-rale a acllrnat un grLrp gi de oarrreniclolnici si cercetezcceca ce nll poete fi vdzrrr cu ochiul liber. De asentenea. pe rudsuri ce tot mai mulqi oameni aritau interes pentru colecqia de fotografii.Fd-titemele l" sau . c'i. clroguri gi violenqi.afiile.58 DrN APA MESAJELE magnetice gi a fi con$tient gi atent.Ianr-rela mi-a propus sa sus(in un seninar pe cal. reacfia a fost senza[ionala.tclevenit congtienti cle faptul ci rostirea cuvintelor neprietenoase ddltneaza atit apei cdt li celor'lalqi oameni. am fost asaltat cle propuneri pentrlr a tine conferinqe qi prezentiri. Am avtrt Ocazia sd fac multe excnrsii in Europa pentrll a line conferin{e si prezentdd in sili pline cle oar-nenial ciror interes Dentm apa era personal sar. ctt zimbetul pe buze. Anglia.

Reacliile acestee sincere cloveclesc fapnrl ci au o congtiin{i pr. pentrLl ca. clar gtiu acum ci celelalte fdri sr.am cle gincl si creez Lln institut cle cercetarein fonna unui cristal cle aoi t. din tnine un otr ocllpat Simpozionr-rlclin Elvetia s-a mai qintrt inca cle cloui ori la Lrtcerna gi este foarte probabil si clevini.. intra De exempltt. astronourie 9i oceanografie.Cum de nlr sllnt gnnoaie 1te llnga lac ?" Ghich-rl. iar apoi Ie alit oamenilor cristalele fomrate in apa clin oraEele lor. filozclfie 9i religie' in chinrie gi inginelie.. in mtlnca lor.. nu a gtir-rtprea ltine ce sd rispuncll si l-a intrebat 1te laponez . in oamenilor rind. existi 9i oameni cle gtiinqa cr-tvoinli proprie pr()pl'ia con. biologie 9i medicini. Clncl aucl ce mesaj :rm pentru ei si cdnd v:acl diapozitivele. Lacr-rlerx atat de fi'urnos incit unr-rl dintre turigti l-a intrebat pe ghiclr"rl elvelian: . si dee cifla 108. faclncl in . cauzlnd r-rn declin total al societdqii' Bineinteles cI nr-t doar oaurenii de gtiinqi stlnt singlrfii s-alt vinovali pentfl. iar alte gase laboratoare vor fi altor teme Si amplasate in jttil-rl centrttltti. Am participat. iau cr-rnine cliapozitive cu imagini ale clistalelor de tpd. er.clteoclati plci. Ideea este grandioasi gi unici . pentrll stuclir-rl clonenii gtiin[ifice ct': ftzicd $i nateilatici. intre m1nclria gi con-rpliaclin courr'tnitatea autoritdlilor de a cle gtiinqir gi. cu tirupul. in aceasti categorie nobil'i nu oamenii cle gtiinld ce sLlntla urlna autoritalilor clin Japonia astfel cat'e insista ca apa sd fie tratati cll clor.ASCLINSEDlAr AI']A ML':SAJELE Acest mare interes pentrll apa presuplrne ci merell se lin simpozioane gi adr-rnari intreaga lunre. in orice caz. de ce oaurenii sunt atat cle confr-tzi 9i cle ce civilizaqia noastrA este Reflectind asupra acestof intrebdfi am ajuns aseltlenea 1or.rropeniir. Sigltr. cercetirile mele snnt limitate cind produc cristale in Japonia.imdn viziltil surpringi gi impresionali. La inceput lll-arr intrebat cit interes poate exista pentrll api in Europa si in alte 1iri. cle asemenea.ne cliur cLl ci sunt foarte pulini cei care igi incleplinesc lllltnca phneta pe intentia cle a ajuta onenirea si cle a cr-rrafa care triiur. se ghlde'tzaclLlpd sealra insd luincl in consiclerafestafea societaqii. in al cloilea rincl.tient formarea trnei astfel cle societi[i. imi aduc aminte clnd am auzit clespreun grLrp cle japonezi care vizitau Lacul Ztirich.le simpozioane clin Australia si Anglia.l ocLlpllt.rnt la fel sar-rchial mai interesate decXt Japonia.La r'lncltrl meu.'N 5I/R{. am fdcut cnnoscr-rtd idee care rni-a r:mblat ntulti vrelne o prin ntinte. primtrl la conch-rziaca este vorba cle o courllinaqie. acqir'rnea permite gi incuraja in mocl con. lrn eveniment internaqional.5 Cp'iurnA'{$el'zA LUNIEA hexagonal. instlmete.l problemele ecestea' l)'tzele sociedqii r67 166 . care considera cle la sine inqeles ca lacul si fie curat.rternicdin ceea ce ltdvegte apa.Cum cle pr-rne{i o astfel cle intreltare ?'' Oriunde cilitoresc.tiinqa' si care.tlinconjtrlitor cle pe P'imlnt este intr-o stare atat de grav'i. Fiecare laborator va fi specializat 18 categolii cle cercetare. M-aur ginclit la acest htcrlt urtilt tilllp' din clipa cind arn inceptrt sI mi intreb cle ce tneclir. Laboratoml pentfLl str-rditrlcristalelo| de apd se' va afla in centrll. aga incit lumea a cerllt si cl'eez Lln centrLl cle cercetare in Er-rropa.

nu spLrnsa faceqi afirmaqii le voirt intarlrplirii . Puterl spLlne chiar cd ct-tvirltele cafe lte inr. clnd spuneti ceva. ficindu-r'i crtnoscute intenlile fali cle ceiialqi poate cleseo|i sa duci la aflarea ajr-ttorttlui c1in sttrse nea$tePtate. totodati. facent ceva pentru a imbuneteli sintitor deplorabiia stare a lucrurilor care cuprinde comunitatea oanenilor de stiinti ? Cred cd trebuie sd incepem prin a schimba mediul gi sistemele legate de comunitatea oamenilor de stiinti. dar simt acun ci primLrl pas a fost ficut.Cuvdntul vd este protnisiune. Maestn-tlShiol'a spllne ci secretttl sinitdfii sale este metocla sa speciala de respira!ie. in cadrul laboratorului pe care ?l am in minte. comunitatea locald" ii sprijind pe oamenii de . Ia momentul actual.i aventajele cuvintelor pe proplir-rl trr-lp. in acelagi timp. energia vine ?nspre tine. in special clncl spui ceva celorlal! oanteni. Chiar 9i actttn sti in picioare una.'E MESAJELE gubrezit intr-atita ?nclt o mlni de oameni de stiinta ntr ntai are cr-rmsd schirnbe directia nefasti in care suntem indreptati.tiintd. De aseuenea. cercetetorii nu le pot obqine pe cont propriu. este Lln pas important sd le faceqi cllnoscute. cr-r minclrie. Cuvintele au propriile lor frecvenqer"ibraqionalettnice si an vizut cleja cunr energia lor infhrenleezi UniversLll. Cttnosc Lln onl care a clovedit plltclea . naestftll meu' Ale 101 ani. Sigur cd existi multe obstacole in calea implinirii acestui vis.tue cevlr esle Lln urod de a atralle energia in dileclia ta. Aceasti metodi presuplrne sd inspiri pini ce aerltl uurple pldmlnii' 169 168 .este important si rostiqi ce simqiti cr-t aclevirat.afi clespre natrlra sllnt cllvintele creatotr:lui. inca de clnd eram copil le spunean mereu celor din jur ce gindeam gi ce aveam de LLI\|IEA tr-Nst/&{s CE|I4BR4T\SEAZA glncl sa fac gi mi s-a splts lllel'elt ci vorbesc prea mult' Dar' sirnpltrl fapt cie a spr. Capacitateasa cle a-qi menqine sinatatea este pur gi siurplu ruiraculoasi. ajutindr-r-tesd iqi atingi lelLrrile. treblrie si fili hotiriqi sd vi angajali in ce ati spus. ele se vor implini' Bineinfeles. cleci. Indiferent care v5.ry-. si. clar are spatele drept si se aratd sindtos 9i in plttere oricui il vecle. care ?i ajutd sd-si traseze cursul cercetdrilor.sunt intenfiile. purtdnd discutii in timpul gustarilor de dimineaqi gi de prinz gi anunqlnd la sflrgitul zllei rezttltatele cercetdrilor lor.Nobtto Shioya este Lln bdrbat pe care il numesc. se afli in legdturd cu oameni de stiinli din alte domenii.DIN APA ASCU. Spun asta cu sip4rrranqa multor ani de experienld in afaceri. Daci vi exprimali intenqiile. Cred cd asta va duce la descoperiri gi progrese ale gtiinlei care vor contribui in mod real la viitorul P a n r a n t t r l r r ii a l o n r e n i r i i . 5 ii vad cu ochii minlii pe cercetirori aduninclu-se la restaurantlll central cu alltoservire. Comtrnitatea locald"se va ingriji gi de asigurareafinanfirii necesare gi a altor ajutoare pe care. si \''i ascultati surfletul. dor-ti ore tinand prelegeri cle citeva ori pe an' igi exerseazl in fiecare zi migcarea de golf gi netge la curs o data pe siptamin'i. care se concentreaza asupra propriului doneniu de activitate qi. Cr-rvintelerostite c1egttra voastli au o plrtcre proprie clre influenqeazdintreaga hune. obqindnd astfel o vedere largd. Curn putem schimba direclia gi.

Lrci se afla la granita dintre dimensiunile a treia qi a patra. am putut si simt cu adevdrat puterea cuvintelor descrisd de Maestml Shioya. Lacul Biwa este ctrtat. indruma.t mi indoiesc ca spiritul cttvintelor' cle rugicittnile hotirdte pentrll pecea moncliali' a dtts' in iurportant citeva clipe. ecttalia o ptltem interprete persoaneltll' ce se concentl'e'Jzi congtient' Aceast'i interpretel'e am inviqat-o cle la plofesorul niscut in Hoang Van l)ltc. Ctt mai mult cle zece ani in urmi' invitinclu-l I polllenlt' la ttn seminar pe cale il lineam in Japonla' E = MC'ntt in timpr. Aceastd afirmatie este Lln fel de rugiciune.. aclici . Ziarele alt relatat ci algele '.ti de Maestrul Shioya. dacd.. pe atunci in vdrsti de 97 de ani. in Septembie 1999. qi-au armonizat vocile qi inimile intr-o rugdciune pentrtr pacea nrondiald.Puterea infinitd a Llniversului se ya concentra pentru a aduce lumii adevd. la cr-trilirea apei clin lac' Alt htcrtt t'ugat este c'i 350 cle persoane s-atl adllnat 9i s-au impreuni.tt'ivi se vor pirea intr-adevir stt'ltnii' are pLlterea cle a influenla . intn: Voinla unit'i a atator oameni a fost ca o forqi teoria relativitilii a lui Einstein schit-ubarea Universttllti' Folosesc citeodati (E : MC) pentftl a explica acest principitt' Fotnltl'r lceasta general'i mai are o setlrnificafie importanti' Intefpfetarea inurlrlliti ctt este ci E = MCr. Alt scop al adundrii era si ne rugdnt penttr. in timp ce meditezi asllpra energiei Universr. Aceasti.. Nr. toqi acegti oameni gi-au adunat fo4ele. un ?nvilat in psihoimunologie Vietnatl. Existi o zicala veche in Japonia care zice cd.rrultiu si iqi diruieste energie revigoranti.Maestrul Shioya recomandd ca la sf1rqitul exerciliului siu de respira[ie sd rostiqi urmdtoarea afirmalie: .energie este masa C chept vtteza h-rminii la pitrat".. provoclnd un miros ingt'ozitot'' care apiteatl in fiecare nlr aLl aP'irtlt anttl acela' Dacit ntt inqelegeqi principitrl spit'itului cttt intclor' clar noi aceste h.rl r-rnei clisculii libere.ASCUNSE DIN APA MESAJELE rdspdnclind oxigen in tot corpul. clar ce este important este hotdrlrea puternici cuprinsd in cuvintul va.tim c'i acest spirit al clt\'intelol' aproape intreaga existenq'i Ei cle a schirnba ltturea cleat instantaneLt. Potrivit Maestrului Shioya. cel mai mare lac din Japonia. fic1nd posibila realizarca unor lucruri in lumea tridimensionald.ira r'tn lttct'r-t La cloat o lund clupi aceasta s-a intimplat putrede ciudat cu Lacul Biwa.t'l$EAZA LttMEA lac si o senza{ie cleclsebita ne-a lnfiorat q. Dar ptltem intelpretx vleure ce M con1tiinlLi in ioc de viteza luminii' l)e cl nlttrl'irtll reprezintd llfasa.tcrr. toatd apa din Japonia va fi curate.rata pace.C"-ul clin 171 . metocli ne confirmd pLrtereaafirmaqiilor.t pace in intreaga lume la incepr-rtr:lunui nou secol. ce provine din verbul a voi. Adunasem acest grllp cu intenqia de a curdqa lacul. in acea zi se adunaserd aproximativ 350 de persoane pe marginea Lacului Biwa. cd '. se putea auzi imprejurul 170 intregttltri spinirii. Incantatia noastrd.rn. Cuvintele fostite cu hotdrdre aLl o mare putere carc atrag aceste pafiicule-duh. i /N . existi pafiicule-dlrh ce nu pot fi vdzvte cu mijloacele gtiinqei de azi pentl.sI/R45 CE iMBItA'.rluicare se adund in lr.

cleci potrivit principiului ultrasttnete cLl vocea.ti formula in acest fel. substanlele se sprrg.rndamentirii gtiintifice a teoriei mele. clttpi ce apa poluata ctt ar putea fi apoi industriale este tratat.trdpre a apei prin r'tltrasr'inete uui ptltet'nic' apei. Aru gisit r-ispr-rnstrl cleschizlncl.ci sd ne spund cristalelecle apI. ziarul. dar cle vreme ce totul este relativ in acest Univers. A trecut aproape un secol de clncl Einstein a ficr_rt cunoscuti lunii aceastd formr-rla. cLt vibraqii. Daci toli oamenii clin lume gi-ar spori congtiinta in acelagi timp. Tocmai am descris cum rugiciunea solemni si glndurile unui gnrp c1eoameni au putllt curdqaapa unui Iac.l ctt ltltrasltnete' Daca epe poltnti tfl)tatd. intr. Se spune c.i llte toxinc' cle entltzi'lsur' Citincl acest afiicol. ant fost cr'tprins '"r analiza energia cle Arr gtir-rt ci gisiseur. o cale oaureni s-att lclttnet spiritului cltvintelor' Cind cei 350 cle incentetii $i a se pe malul Lacr-tlui Biwa pentrlt "r face pclate 2'000 cle kHz' nlga pentrLl pacea nroncliali. iar cei care au vdzut pozele cu cristalele nll se vor mira c:i glndurile noastre aLl pLlterea cle a transfonna apa. efectr. iar cantitatea cle energie va fi astfel dubli. sa se fi creat concliliile plopice cle ultrasltnete..rbiresi recunogtint:i pentlu to[i. nrai tlrzin. dar daci am pLltea si ne sporim capacitdqile ctr doar I0/0. Asfa incear.i asupra moduhri in care ar trebui si ne trdim viata. reflectincl asupra vibratiilor . ci la congtiinfi. dar ntr eram sigur ce cale si apuc. in sfirqit.rl relata clespre clearea cle 1'100 pentrLl expllnerea apei la o eurisie de ultresunete cle aer calc' cind se kHr. aLl cfeat la care nLl pot fi Ultrasunetele se afla la tln nivel ntt ell creat aceste cletectate cle tlrechea lttttani. Aceastl perspectivem-a impresionatadinc.i oarnenii isi folosesc cel nult 30o/oclin capacitaqi.ti asupla apei ar fi mult sutbstanle chimice De exeurplu. potrivit formulei. intr-o clinrineagd. Trebr-tie spus ci pllterea spiritr'rlr-ri ctlvintelor este courbina tehnologia intr-adev'f. cliferenta energetici ar fi enormd. aceast. clacl am cLl tehnologia vibraliilor cle cr.l. atvnci aceasti cantitate se va ridica la pdtrat. mi-am adus aminte brtrsc cle acele votbe.clncl astfel ll:le minr'rscr-rle spal'g.100 de kHz. clesctlurptln clioxina .rl care mi-a atras atentia vorbea de posibilitatea folosirii ultmsunetelot pentru a clescompune 172 UN 5L/R4.i clescotnpr-ts. Dacd ne vom umple viaqa de ir. Tith. cler courllinlncl cele .ASCUI/SE DIN APA ML:SAJELE se refera 7a viteza luminii. p.Nu avem cum si gtim daci Einstein instrgi a avut in veclere posibilitatea ca litera C din ecualie si reprezinte congtiinfa. Cu mai multi ani in umd ant vnlt si mai f'ac r_rn pas in clirec{ia fr. Dal se poate ca' stlnete cle 1le c)ctave rezonanlei privincl acordarea aceloraqi pcntrll pt'och'tceree cliferite. este necesar ca stlnt opttse toxinelor' infbnlaqii ale ciror ftecvenle vibr'4ionale pLltea si ntr fie Folosirea unei singr-tre uretocle s-ar clou'i uretocle s-at pr'rtee si suficienti.. nLl se poate spune cd este greqit s:i prive.ele se afli tot acolo' apa si fie cxllusi tlnor cle aceste toxrne.iconstiinp va deveni o putere mintinatd care se va rispincli in intreaga lume.-o a dor-ra etapi.o. chiurice sltnt este expttsi la 1. cleSi toxinele clescompuse de bulele de aet care Pentut e cttliqe lpa s-ar. Articoh.SCE |]\IBRA]'$EAZA LL]LIEA unei tehnoklgii clioxrna in api.t' grozava clar ci.

pentru a inlattrra posibilitatea unei schimbdri cauzate de gindurile cercetdtorilor. gindul cd apa cdreia i se spune .enta in fomrarea de cristale cdnd apa este expusd. folosind cele mai precise metocle gtiinlifice disponibile. folosind aceeagi tehnologie combinatd. cd toate condiqiile sunt ideale.rsuR 4s cE iMBRATISEAZALUMEA Eforturile noastre includ folosirea stontrilor. Un domeniu in care cercetirile asupra cristalelor de apa pot fi extrem de folositoare este pt'ezicerea 175 171 . Aceasta. viitorul cerceterilol. Cristalele de apa se transformi in funcfie de gdndurile Pentru a explica acest . hexagonale. sunt bombardat cu o serie de intrebiri.. Sperlm cd aceastd metodi va inlitura pe clt posibil efectul de influenfd a glndurilor cercetdtorilor. la rnuzicd digitala (creatd. insemndm vasele cu mostre cu literele alfabetului gi nu clezvdluim care ce fel de apd conline pdni nu vedem rezultatele. nedesivdrqite 9'a'm'd' Stabilim un coeficient pentrLr fiecare model 9i insemnim cristalele cu valori nunterice' Aceasta ne oferd o imagine clard a caracteristicilor cristalelor din fiecare mostra 9i produc astfel putem si clasificdm mostrele de apd ce mo<lele cle cristale fi'umoase.. u . Cdnd preztnt pozele ir cadrul conferinlelor pe care le gin in strd"initate. intrebare trebuie sd ne gindim mai mult la recunoagterea stiinlifica pe care o vor dobnndi aceste cercetdri. creatd.i de gdndurile acestuia. Clnd plrnem mostrele de apd. Pentru fiecare din cele cincizeci de vase alcituim grafice conlinand numdn-tl de cristale din fiecare vas care trec clrept fiumoase.pregetim de obicei cincizeci de nrostre . O aItd. dimpotrivd. hexagonale etc' Apoi alegern pentfl-l fotografiere cristalul cel mai leprezentativ pentnt mostra resPectivd. si putem elimina substanqele ddunitoare din propriile noastre corpuri.in vase Petri .i chiar de sinitatea obseruatorilor' lucnt.asupra cristalelor de apa? Ca sd rispundem la aceastd. in orice caz. de orice substanle poluante diunitoare. divergi cercetetoricu experienqdar-rstudiat mostrele' netode Scopul cerceterilor noastre este sI folosim aceste atit pentfti a dezlega mesajele purtate de aceEti mesageri de delicali. de instrumentele muzicale tradigionale? Dar la n'Lrzica live ? Pentru a rdspunde la aceste intrebdri trebuie si continui cercetarea gi sd mai fac expedmente in diferite conditii.cristalele ce se formeazd diferd in funqie de modul ?n care cercetitorul s-a pllfiat cu apa . pe calculator) sall. Iar starea celor cincizeci de mostre de aod se schimbi in fiecare clipd. Cred ci este practic imposibil sd controlim tofi acegti factori pdna la punctul in care si putem afirma. la ntuzici. chestiune importante este testarea repetabilitigii.MESAJELE ASCUNSE DIN APA curdtem definitiv apa. $i s-ar putea chiar ca.Mulgumesc" va fornla cristale mai fi'umoase decit cea cireia i se spune . De exemplu: care este difer. pentlll cd ntt vrem ca gindul sd influenqezein vreun fel rezultatele' De exemplu. Ce rezervd. din punct de vedere gtiinlific. noi facem tot ce putem pentrul a realiza acestecondiqii.Proasto"' poate influenqa rezultatele. Am vdztt de multe ori cd formarea cristalelor depinde de congtiinla privitorului.

na la producerea clltrenllrului. din apele subterane qi. Lucrez gi la descoperirea unei modaiitiqi prin care toati lunrea si poata fotografia cristale. Se crede ca apa poate detecta apropierea unui cutremur mai curAnd declt orice altd substantd.i strdlucire nesfirqiti omenirii. ce sllnt de doudzeci de ori mai eficiente decdt obisnuitele nrateriaie termoconductoare. tehnologie sd poata fi folositd pentru prezicerea altor forne de distrugere.F). epidemii qi chiar organizarea unui atac secret din partea unui stat ostil.ri echipamenr $tiintific sau pregitire speciali. Pierzdndu-mi bunicii gi o mdtugd din partea mamei in timpul unui cutremur cumplit din 1923 qi lu2nd in calcul suferinga si distrugerrle cauzate de cutremurul care a lovit Kobe in 7955. ca fac posibild inghelarea apei la tenperatura camerei. in final. prin intermediul cristalelor ce trebttie sA 9t1n' 177 176 . Dupd cr-tm ne atatd cristalele qi iubirea se pot rasplndi in intreaga lume' Avem cu totii o misiune importantd: Sa cttrilam apa si trdin clin notl. orir-rnde. inunclaqii. Vedem materiale supeftermoconductoare. intr-o zi. An viziunea unei lumi in care se vor lua zilnic mostre de apd. acest lucru ar putea fi posibil in viitorul nu prea indepirtat. prin obseryarea diferenlelor in formarea cristalelor.tmla este creatontl unei inimi pline de direclia Iubirea poartl sentimentele de recunogtinli in de apa' recLlnostinta btrnd. Am o presimlile ci tehnologia cristalelor de apd va putea fi fi folosita. cleci viafa ntt apa poate exista' fara aceasta.ri gi. Ia -5"C (23. aceastd. cum ar fi fufiuni. poludnclr-r-ltot mai rnult sd ne gdsegte inregistrat'i in api' Acttnt. putem compara fotografii cu cristale formate in apa inainte gi dupi cutremur. Cdnd are loc un curremur. si crein o lunre ?n care si ne fie uEor gi sa clucem o viaqa sinitoasd' Pentrtl a ne incleplini sufletele misir-rneatrebuie si ne asigttt'im intii ci avem pr-rle gi nePolr-tate.MESAJELE ASCUNSE DIN APA cutrenurelor. eu unul pot spune ci posibilitatea de a folosi cristalele de apa pentru prezicerea cutremurelor ar fi un ajutor considerabil pentru ontenire. Este foafie posibil ca. vom putea gdsi asemdni. apa incepe de apd' vorbeasci. Adunlnd date despre cristalele formate pl.Dar ntl trebuie si uit'in ca nenorociri' Totul ponr" clistruge civilizalii qi provoca are' depincle de ce avem in sufletul nostlal' Sufletul Llman un puterea cle a acluce lumii fericire. cu sau fi. vom putea folosi aceste informatii pentru ptezicerea viitoarelor cutremute.oamenii au pangdrit neincetat . Ne spttne.i recttnogtintei' iubire' Recuno. de intreaga omenire' insi ar in mocl vorba de o sabie ctt cloui t'iiguri' Folosita corespttnzitor.istoria aceasta se Pimdntttl. vom detecta schimbiri in scoarla Pimdntului. in viitor. LUMEA ul{ suR4s cE LMBRATI$EAZA Cercetltorii lucreazd la un dispozitiv bazat pe aceasta tehnologie. apa are potenlialul de a aduce fericire . dar 9i sr-rferin{d'Este fapt pe care cristalele de apd il aratd clat' Deci cum sd facem sa ne gisim clrumul in viaqi ? Am subliniat neincetat impoftanla iubi[ii . Folosind noile materiale. care va pernite orictti sa fotogrefieze' apl'oape t't'istalede aPi. satt si faci Corpul nostl'r-leste in mare parte apa.i ire veclerea clgtrgului. De-a lungul secolelor. dar o astfel de tehnologie riu' poate sd fie folositd . nu va mai fi nevoie sd facem fotografiile inrr-o incipere speciald.

i oclati.i cea clespre continentlrl N'ft-r.ul ginclit ci. claci epa continr. 178 . Clncl arn atrzit priurrr oeli ci epa ajr.rme.ri 1'lotOlr r.i clistnrgerilorcellzate cle api. ticLrti atenta.nici legencla civiiizaqieiAtlanticlei .ourenirea a fost r. EPILOG Spel clin tot strf'letr.Apa umrdregte.rl l'om plltea continlra in aceasti ci minr-rn:ltdclescoperirea epei gi a Universullri. clar poate nLl este prea clevreme si h-rinr nri. ce chiar' gi azi. cleci. clispirr-rte in ocean.rriap avem cl-iiar clovezi . NI-. Din cele mei vechi timpr-rri. Pirniintul va fi in curlncl inr. ?n zilele noastre.i Pinrlntul a fost.rndat. cit istoria se lepcti.irret se spllne.i. . fi acoperincl clin nor-rl)'imlntr"rl. nrai existir liscul ca apa si vinlr clin spatill. Este acler.suri l)entrLrevitele-e]ccstLri clezastru.'ictima nenorocirilor'. Vd cer cloar si ascultaqigi si asintilaqi mesajr-rlapei catre inreaga omenire gi cdtre fiecare clintre v.calea pe care ril o alegi chiar in aceasti ciipi .si tot ea are grij:i de noi toti.tiinlifice c'.. calea pe $i care o apucdm ..isestcl)o\(stcx rrnr. Nu irtrtem si clesfiintim povestea cu Noe qi potopr-rl. in eprrlepe t()etct'trltrr|ilctlin lrrrre se g. auzirtt frecvent clespre inunclaqii peste tot in h.am fost r-rurplutcle uinrire.Deja.MESAJELE ASCUA/sEDIN APA inceplnd cle tzi treblrie sd incelrcm si fiurim o istorie nor-rd.rngein mocl cc)nstant1re Pitmlnt clin clepirrririle Universuh-ri. Ar mai pr-rtea nrii salr zeci clc mii cle ani pina anrnci.ri si r''ini in litmr-rlecestl. acoperit cle apl.

Care este originea sttfletullti ? Arll intrevizttt posibilitatea ca el si vind clin clepdrtarile Universr-tltti.douzi sute cle litri cle api si trimite aceasti apd pr. Tot ce existi ?n Univers. nu . in timp ce li se ficear-t transfuzii de singe. intr-o buni zi toate alllintirile noastre cle viaqi vor fi tlimise in 181 . cleci plltenl tmge conclttzia ci. sttnteur cr.pr" .u. Am ar:zit in nenltmdrate rindltri cle oameni riniqi in accidente qi care.nll este gr.inspte pimdnt. iar Universlll este o mancrala rmensj (ceea ce in sanscriti inseanrna .ouniverslrl este copia perfecti a 'ac. fiind ceea ce ntturiur sttflet' Multe intlebdri ritnin inca firi rispltns. Apa constituie 70o/oclin corpurile noastre 9i nu se poate ca informaqiile din apd si nlt contribttie intr-o utat'e tnisttri la formarea personalitifii umane.li.tint clespr. A'a cre pe aceasti planeti va porni. in Cosmos. Se poate ca intimpldrile pe care le triim cle-a lungul vieqii si clevinl aurintiri inregistrate cle apa gi care rinin in corpr-tl nostfl-I. reintrtlpdri gi despre existenqa spiritelor.clati.r:i. rispunsul urttltor asetllenea mistere devine eviclent.olo. intrebiri despre sttflet. Dar. in cazni in care cantititi mari cle alti se incheaptd intr.i. pe cinci reflect:rrtrneiinistit Ia aceasta posibilitate.rrificatd celorlalte olgane clin trr-rp. clnclva.tseserlniciodatl sall aveaLr amintit'ile ttntti trecut care nll era al lor. Apa ajunge pe plmdnt pentftl ca apoi szi se reintrarcd in vastele clep:ir-tirri are univerctrhri.cerc.eusa ne imaginim ci Pdmdntul joaci ro'-rl vital de a ctr':Iqa al)a cal-e circuli prin sistenrtri solar . comparlncl siste''l solar clr corpul Llntan.rtolii responsabili pentrtt ctttiqarea apei de pe Pamlnt. ' Glnclindu-md la lunga gi minttnata cdldtorie a apei prin Univels. 'ti-a venit un gdncl cLr t. Dar ce inseanrni pentnl noi falttul ci apa continlri sa vini pe p.. Din mourent ce ne-am ndscut aici. Ludncl in consiclerare c'a suntem apd.ine sr:ntem apd.ctt ajr'rtorul apei. ficattrl flltreazd. purtat cle api.rlui-iDe vt'eure ce noi ingine stlntem apa.l cliferit. intr-o trimitoare cildtorie firi sf'sit.intr. aveall vizir-tnicu locttri in care nu fi. dar crecl c'i va veni o zi cdncl multe clin aceste intrebdri igi vor gisi risptrnsul pe cale .rlLlntan ale nevoie de circulaqia apei.t gi Universul are nevoie cle acest lucr_r-r. Micr.).EPILOG insi .egii omeniri.. Zi cle zi.i viitorul ourenirii.lrniversulLri. circr.Acest fel de ginclire ne chrce la concluzia ci tot ce se ?ntinpli in Univers se intirupli ._r.e nici o aiti planeti care sd intruneasc:i conclitiile necesare pentrll clepozitareaapei.si cle a o trimite inapoi ?n spaqir_r. Avdncl in veclereacest llrc|_r.. uri clttcegAnclulla chestiuni pl'ecLlmoriginea . ctri ii revine resl)onsebilitatea cle a pr-rrifica apa ajunsi pe pimdnt ? Nor. Urmitoarea noastrd intrebare este: ce ii este reze tat sufletr. cred ci pi'rdntul ar juc:r roltrl ficatul.t.rlaqia apei in Univem va stagna in cele din umri. S-a lntinrplat ca trilnsfLlziile si caLrzezechiar schimbali cle personalitate.o singuri clirecqie. in cilatoria .blocuri cie apa. Corpr. in cazul :rcesta. Si IBO EPILOG asta cieoarcce noi in.irulnt ? poate pjrulntr_rl nll este singura destinatie a acestol.si in corpr_rlnostl. clegi ar mai plltea exista alte popasr-rripentnr a1tl. existi paralel.tiinqifici .

nu atit intr-un final li-a dat .i ?n cilitoria prin Cosmos. folositl in StatelelJnite. Nu ar fi minunat si pr-rtemagter. ffebr. rr-rga rnai obsen.rfletul imi va fi pregiitir sa porneasc.. Nu gtir. se inti. cllr. actlnt.ri. si hsjnt xst:r pe seama legilor Universuh.ali si o clati fruuuseqea cristalelor. sufletele noastre se vol.i .ns intreaga lupre cu cele nrai superbe cr-istale cle ap: I Cr"ul trebuie sd.i seminarul Mes:le clitt Ap:i' impdrtdgeqtepasittnea' cisitorit ctt Kaztlko Fltloto care ii cle editale-publicare a fiincl clirector al Kyoikusha. d. clncl vom face aceasti cilitorie nll ne vonr afla ?n forma fizjcra.Am pornit s:i explorim UniversLrl Si mel€eltl I pe Nlarte!. 1986 a fonclat cle la Open Tokyo. fi-umr-rseqea or. in Octomblie 1992 a obqinut Doctor in N{eclicina Intemational tJniversity diplorr-rade rricro-ciorchinilor Alternativa.mpre aceste ltrcrLrri. pe acest pdntdnt.. tJlteriot'. Triim o viafi scurtd pe aceasti planeti. Pentru ca aFaceva sd fie posibil. clevenint.iginari a pdmlntuluri va t'enaste. Aceastj apzl puri va forma oceanul de ltrmina . apa purri. AUTOR DESPRE in Iillie 1943' Masartt Etnoto s-a niscttt la Yokohanu clin Yokohanta' Este absolvent al Universitilii Municipale cu specialiatrea in seclia cle stuclii umanistice 9i qtiinqa Corporalia IHM clin in Relalii lnternaqionale.egii ltrmi: .egii existenqemesaje de frumuseqe gi pr-rtere.i i'bire a Tatilui Ceresc. b'i ilLl tl'ci Lopii' 183 .Ilineinteles. procecldm? Rispunsul este ir. vreall szi strig intr. inclumnezei. Congtiinqa este cea care \_a purifica apa si astfel vom trirnite intr. a ailat cle nolir'rnea cle tehnologia Analizei c1eapi.ildtoria prin Univers.rsigr_rr cLlll] are loc acest pl-oces.EPILOG spa[ill' Si' inainte si.rbiresi fecunogtinta. seclia cotrtll'lnici slle. Daci toqi oamenii clin lurrre vor putea sirlqi iubile gi reclrnogtingi.t ai clegraba ca liber-profesionist' forna Jpe ne relevi aclevirata ei fire stlb searra c experimentele 5i "t cristalelor cle gheaqd' E1 igi contintti in lirlba jlllonezi' sctis ltn ntlnlar mare cle cirqi de sllcces publicrat llilingv' Este ca .v-a. aveu-r datoria si.e ci vom fi aoa s:rrrlbtrr'. 9i incepLlt cilrtirile prin Rezonanla Magnetir:d' Astfel si-a pcntl'Ll clezlegelealristerelor lpei' asltpra Profesornl Emoto a intreprins vaste cercetiri cr cercetitor $tiintific apei cle pe intleaga planetit. Cind sr. dtrpi care pornim in c.rieintii si_ntli sa ne trairn viala clin plin.

EdITaADEVAR Sk otr,n*
,,Caleacdtre luntind ;i iubite"
Str. Aleea Mimozei, nl. 10, b|.76, sc. C, et' 2, Brasclt,, a p . 1 1 , c o c l 5 0 0 3 7 7 ,O . P . 1 2 sav Mobil : 0722.748.983 0727.275.877 Telef<n ,/ Fax' 0268.321.970 gtnail.com E-rltilI : aclevarclivin@ gasiti 9i alte cirqi pentrlr sltflet: Pe site-ul eclitr-rrii www.divin.ro Yahoo ! Gror-rP: adevardivin Cirgile spirituale publicate cle noi relevd aclevirata nttttrri a fiingei tale ve;nice littntric'e, plina cle fericire, btrctrrie 5i itrbire. EIe te vor aiuta si tti O viagi itttpliniti, erntonioasi, sdniktasi 9i prosperti, penilLl c'i t'ei avea ac'cesla ingelepcitrnea tlivini. Prin intetntecliul ecestol ciryi pentrtr suflet vei cot'tStientiza aclevdruri clivine, vei ingelege gi vei eccepta re'tlitatea lui l)LrntnezeLt,penfiLt ci vei pi;i pe calet cifie luntini ;i iul>ite'
N,lisitrrrerEtliturii ADEVAR #-lk OVIN insufleSirea armoniei divine.

trtlurrlorEdit uri i Prezentarea

ADEVAR Orvrx ffi
Inspirafie divinl: Colec.tia indeplineqti ,7 Cereqi 1i se va da - invalb sd-1i dorintele(Volumul int6i) de Esther;i JerrytHicks (invd1dturile Abraham) lui indeplineqti ,7 Cereqi 1i se va da - invalb sd-1i (Volumul al doilea- ghidul practic) dorintele de Esther;i Jerry Hicks (invdtdturitelui Abraham) > SARA, carteaintdi:Sara afl6Secretuldespre * LegeaAtracYiei de Esther;i Jerry Hicks (invdYdturile Abraham) lui a F Scrierilelui Seth:Viafa veqnicd sufletului* de JaneRoberts x F Scrierilelui Seth:NaturarealitSliipersonale de Jane Roberts ColecfiaMasaru Emoto: din 7 Mesajeleascunse apd (Apa cunoaqte - 1) rdspunsul rdspunsul 2) a Ytala secretd apei (Apa cunoaqte ,,/ de 7 Oracolulcristalelor apd Miracolul apei 7

y' Adevdrata puterea apei:Sd ne vindecdmqi sd ne pe descoperim noi ingine de F Formaiubirii: Descoperd cine suntem, unde gi incotro ne indreptdm* venim
*

ColecliaLumea ingerilor: cu 7 Vindecarea ingeri: Cum pot ingerii sXvI ajute in fiecaredomeniual vielii de Doreen Virtue pentru ,7 Terapiacu ingeri: Mesajevindecdtoare fiecaredomeniual vielii dumneavoastrd de Doreen Virtue qi impdrd;ia ingerilor cu F ingeri 101:Cum sd stabilili legdtura ingerii, cum sd lucrafi qi sd vd vindecalicu ajutorullor * de Doreen Virtue F Medicinacu ingeri: Cum s[ vi vindecafitrupul ;i minteacu ajutorulingerilor * de DoreenVirtue F Mesajede la ingerii tdi: Ce vor ingerii sd dumneavoastrd stiti* de DoreenVirtue F Cum s[ vd auzili ingerii * de Doreen Virtue

D Calealucr[torilor intru lumind:Cum sd vd folosili puterea spirituald a gti si de a vindeca* de de Doreen Virtue ) Medicindpentrusuflet,minte gi trup: Un sistem completde vindecare sufletuluipentrusinltate a deplindgi vitalitateoptimd* de Dr. Zhi Gang Sha ) Sentimentele * ddruitedin inimd nu pier niciodat6... de Karol Kuhn Truman F Sentimentele vindecdtoare... inima ta * din de Karol Kuhn Truman F Suflersi Spirit: inlelegepe deplinviafa qi propria x persoand de Edgar Cayce * ColecliaDezvoltarepersonali: ,rt The Secret- Secretul de RhondaByrne F The Secret Secretul: * Cartea Recunostintei de RhondaByrne {. Colecfa Viafa dupi moarte: ) imbrdti;arede lumind:Ceamai profundI;i completd experien{b preajmamortii posibill din vreodati * de Betty J. Eadie * Cdryiin curs de publicare. Informaliilede mai sussunt raportatela luna lanuarie 2008.

*

ColecliaVindecare spirituali: D Puterea vindec[toare bolii: Importanlagi a bolii * simptomelor semnificalia de ThorwaldDethlefsen;iRiidigerDahlke F Ioan al Domnului (Johnof God): Brazilianulcare a vindecatmilioanede oameni* de HeatherCummingqi Karen Lffier

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->