Sunteți pe pagina 1din 5

t

Sulsa:htt
rr rr rv.dot itr.e trtirr\ lt-llt;.1-\llnlt.L,r

cel diil etal:a

a se determina daca sunt neces.lre aiiistari finale. l'.ii; se vor folosi pragurile de semnificatie

":')iilrirni:ir!; ,:piniei pentru

pentru ir se verifica ri:mt.irleraiirle directorilor si alte elemente sensibile. :1. Inainte de rixegrstrarea pe cheltuieli a primelor din profit si a altor el':mentri cxtr;c;;"d rnare. .{. Daca nu exrsta estimari sau un buget pentru exercitiul in curs, pragul ;.ie senrnificetie din eiapa de planificare se vabaza pe sumele afereni,l exerc!tiuiiir ;intilrioi'. Acest prag trebuie revizuit dupa ce vor putea fr consl:ihir,:::,Lrincii,r aferente exercitiului in curs, 'j. Erolrj"; r'ii;9t:i'nilnii:ai,'vc, neajustate trebuie sintetizate pentru a se deci,le dai:a pe total depasesc pragul de semnificatie. Sectiunea F1 LIS'I.A Dg VHRIFICARE A RISCULUI INERENT GENERAL lnitiale Data Client : Irit*c*nit de : ;lr"iditor asociat Perioar;a auni,*lrJ: ft*:vl ;: uio iie: (responsabil de

misiun*)
Da
1 . Ilii a na gt'iil t n'is.!i i (a) Le i osesr :l.lrr'-q:;'rr':i r:ir n,:stintele si experienta ,e necesa;a peniru * cc,nduce silcietatea? rJ (b) Au rnana5,rerii terrCinie de a angaja societatea in i,^^+n l [.,:1t asocierj cu grad de i"ii;c rir.iir (c) Au ;vut l;lc scit;rnl'ei'r al ri'ianagerilor din functiirle f cheie i;: cursul exe rcitruiur firranciar? (d) Exi,.ta anJrtris '.':i'ri';i? r;i:v;nd mentinerea unui nivel :pri!rirrea unor obiective (de al ren,abiliti,i,i :;ui: ri'i;cl iire;: unor cerinte din paftea exempru, petttii; :rriepliltir creditairlor)'r (e) Are rez.Li;;:.iiL,i i---iiloi'Lcr n seninificatie personala at pentru ,ilana,".;li i,-rc c^cinL :i:iu, lrrime legate de profit)? (f) Cor'trolui arlrninisir-ativ' si cel exercitat de manaqeri sunt sl;,:be? ri:formatice manaqeriale (g) Liplesc '::rt,imeh perforn,ante'i' (h) Sur,t p'1s11s';-:'- :ii i:rtniir:*it rr-;ncret in sarcinile zilnice? il r,' ACe, aSta ::,i; i:iii:?-;r,':' j.llrfr lr,:levanta numai daca se identifi.e un, ':. :; r':rrqlii.; i iiir ;i2tl (e) de mai Sus.
I

Nu

EVA LUAf-r

i: ii [i'J =fr .:r, L, lkrANA$f MLid"i

,*. RISCULUI DE

AZLJ /MEDIU/RIDICAT FOA RTE TCAA!,JI"I${:A

164

ursa:

http: /www.dorin.cf{t to\ t-tntx I lla.

2. Contabilitatea (a) Este functia contabililatii descentralizata? (b)li lipsesc personalLrlui din contabilitate instruirea si capacitatea de a-si duce la indeplinire sarcinile care ii revin? (c)Exis:a probl*me de aiitudine sau de etica in depart;:mentu! rj* contabilitate? (d)Exisla risci.:l cr:miterii unoi erori ca urmare a faptului ca ang;:jatii sr,'cietaiii lucreaza sub presiune?

EVA[-UAR!: (SHSIHRAI-A A RISCULUI CONTABIL


FOA nTE $ ']. i', jllj'i i*
r"l;:.

ill.l |jM

ED

U/Rl

CAT

Expli,;atii

3. Activitatea societatii auditate (a) lsi ciesfasoara societatea activitatea intr-un sector cu risc ridii:at? (b)Exisla vreun creditor-teria parte cu o importanta ala sc'nr niticatlva'? i nd ivid (c) Exirrta o ,.:iirtitei!liate d* ;ictiuni sau de drepturi de vot malr ll'r3f,3 r:i* 2ii.ori iil ;:*sesia unor membrii fara functie .ixecuirva ai consiliului de administratie? (d)Se ..nticrp;:,rzrr c;: afacerea (sau o parte din ea) ar putea {; vindula rr; virior? (e)A fcst preiuat cantrair-rl societatii de altcineva in ultimele 12l*ni? (f) Este socie rate + rnr;r;i';ai:iia?
L i

EVAI-UA,qU ii)fii'.if,ff.lil-A /r ;?ISCULUI DE AFACERI


FOA ITTE
rr,,lu l-lM EDI U/Rl DICAT

Expiiratii
4. Ar;ditul seicietatii (a) Este prima data clnd firma va audita acest client? b) S-a exprinrat in raportul de audit o opinie cu rezerye

165

ursa:l.rtt

//www.dorin. crai ova-rnaxinra.ro/

semnificative in oricare dintre ultimii doi ani? (c) Ati descrie reiatia cu societatea-client ca find ,,conflictuala" sau,,in deterrora(e"? (d) Exista presiuni legate de onorarii sau de timp? (e)Exista un numar insemnat de operatiuni ,,greu de auditat"? EVALUARE GENERALA A RISCULUI DE AUDIT FOARTE SCAZUT/SCAZUT/M
Explicatii
E DI

U/RI DICAT

EVALUARI GENERALA A RISCULUI INERENT


Fe baza celor de mai sus: FCART*" $ *A3UTf SCAZUT/M EDI U/RI DICAT

166

Sursa:http://www. dolin. craiova-rnaxiuta.ro/

Client : Intocmit de : (auditor asociat) Perioada auclitata: Revizuit cle: (responsabil de misiune)
Pragul de semnificatie=

LISTA DE VERIFICARE lnitiale

Sectiunea F2 RISCULUI INERENT SPECIFIC


Data

Riscuri inerente specific


e

E R

o
a
I

Marimea esantion
utu
I

f
a
i

\9ALAtd

Riscul qeneral =

lntrebari
1

a
E

judecata) /Factorul

t 2 ?
A

initial
flsc

de

(laF3)

mobilizari corr:orale si necorporale Conturr ale grupulur si investitii Stocuri si productie in curs De executie - cantitati Stocuri si productie in curs - evaluare Debitorr Plasamente pe ternren scurt Conturi la banci si casa - piati Conturi la banci *i casa -incasari
I

Conturi

la banci

confruntate cu
167

extraseie de

Sursa:httn ://wrvw.dorin.crai ova-rnaxinta.ro/

cont Creditc:'i Creditci'i pe

lung

Yinzari
Cumparari Cheltuitl li Salarii si indernnizaiii Alte sectiuni cJe: auuit Balanta de trerficale si in reg isl i'ari c*ntaIil*l Situati: n'ina ne ;,r'e, prelim iriare sr i :: i'lrgisrrari dupa sfrrsitul exercitiului
r

TIFICATE FACT#RIT Ptr RISC /IV FU'V NIVEL GENERAL DE RISC INERENT Numarul de !nerente riscuri

specifi,:e identifi:ate
Foarte
0,1 sau 2

Legeaq!
23Y*
q
i'r
+

riscuri

3sau4
riscuru

o,:

5sauS
riscuri

_+__,_

?nq 7}o/n

INTRESARI PftiUIT{i} ftI$CURILE INERENTE SPECIFICE l1 Sistem explrs eroriioilsistem inadecvat/sistem manual necomputerizat? 12 Contabil responsabii penti-u acest domeniu slab pregatit profesional? l3 Operatiun! complexe (natLira operatiunii, nu modul cum este ea inregisrrata) ? l4 Risc de pi*rieri i cieturrrari cie fonduri I frauda ? l5 Multr.i judec;at! profesionale / calcule ? l6 Ope::atiunr r':er:,brs,nr.,ilc iirai:"ira operatiunii sau natura procesului in afara s ";tenir,r,r ;i'

168