Sunteți pe pagina 1din 3

Actiuna civila Notiuni generale

Dreptul subiectiv civil este sanctionat prin posibilitatea de a recurge la forta coercitiva a statului, adica la activitatea special reglementata, desfasu rata de catre instantele de judecata si alte organe cu activitate jurisdictional a, adica prin dreptul la actiune.

Definitie

Actiunea civila este ansamblul mijoacelor procesuale, prin care in cadr ul procesului civil se asigura protectia dreptului subiectiv civil prin recunoast erea sau realizarea lui, in cazul in care este incalcat sau contestat, ori a uno r situatii juridice ocrotite de lege. Actiunea civila poate fi privita atat in sens obiectiv, ca mijloc de apara re a dreptului subiectiv civil, cat si in sens subiectiv, ca drept subiectiv proc esual, care apartine titularului de dreptului subiectiv material.

Observatii
1. Actiunea civila nu poate fi conceputa decat in legatura cu protectia dr epturilor subiective civila, de care este distincta, precum si a unor inte rese protejate de lege pentru care calea juridica este obligatorie 2. Actiunea cuprinde totalitatea mijloacelor procesuale pe care legea le prevede, cum ar fi: Cererea de chemare in judecata Administrare probelor Masurile asiguratorii Caile de atac, etc 3. Actiunea civila este uniforma, una si aceeasi, adica cuprinde aceleasi mijloace procesuale, indiferent de dreptul care se valorifica (ea este in fluentata insa de dreptul subiectiv, dobandind natura si caracteristicil e acestuia). 4. In momentul in care titularul dreptului subiectiv civil sau cel care valor ifica un interes apeleaza la actiune, ea se individualizeaza in sensul ca devine proces. Actiunea civila este definita in viitorul CPC in art 29, potrivit cu care ea repr ezinta ansamblul mijloacelor procesuale prevazute de lege pentru protectia dreptului subiectiv pretins de catre una dintre parti sau unei alte situatii juri dice, precum si pentru asigurarea apararii partilor in proces.

Elementele actiunii civile


1. Partile 2. Obiectul 3. Cauza

Partile
Avand in vedere raportul dintre actiunea civila si dreptul subiectiv, act iunea presupune existenta titularului dreptului subiectiv civil, deci subiectul activ al raportului juridic dedus judecati, iar pe de alta parte, existand o nes ocotire a dreptului subiectiv sua o nerealizare a lui, este necesara existenta subiectului pasiv al raportului juridic dedus judecatii. In consecinta, actiunea civila presupune existenta a cel putin 2 persoa ne care, daca indeplinesc conditiile exercitiului actiunii civile (afirmarea unui drept, existenta unui interes, capacitatea si calitatea procesuala) devin parti in procesul civil. Partile in procesul civil au denumiri particulare, si anume: Reclamantul si paratul Apelant si intimat (in calea de atac a apelului Recurant si intimat Revizuent si intimat Contestator si intimat Creditor si debitor

Observatii

Prin parti nu intelegem reprezentantii persoanelor intre care exista ra portul juridic dedus judecatii. Au calitatea de parte in procesul civil si persoanele si organele carora legea le recunoaste in mod expres posibilitatea de a exercita actiunea civila. Pot interveni in proces si alte persoane denumite terti, fie din proprie i nitiativa, fie din intiativa partilor

Obiectul
In momentul introducerii actiunii civile, aceasta devine proces, iar obi ectul procesului il constituie ceea ce partile inteleg sa supuna judecatii. Obiectul actiunii civile se concretizeaza in functie de mijlocul procesua l folosit. De exemplu, pentru cererea de chemare in judecata, obiectul il con stituie pretentiile reclamantului. Pentru exceptiile procesuale, obiectul il constituie incalcarea normelor juridice de organizare judecatoreasca, de competenta sau de procedura pro priu-zisa. Pentru masurile asiguratorii, obiectul il constituie conservarea sau indi sponibilizarea unor bunuri. Pentru caile de atac, obiectul il constituie desfiintarea hotararii judeca toresti atacate. Obiectul actiunii civile trebuie sa fie licit, determinat si posibil

Cauza
Exista mai multe opinii in ceea ce priveste definitia cauzei: 1. Cauza reprezinta temeiul juridic al cererii, respectiv fundamentul legal al dreptului. De exemplu: contractul sau titlul de proprietate. 2. Prin cauza intelegem conflictul care exista intre reclamant si parat. Cri tica acestei opinii nu se refera la actiune ca un ansamblu de mijloac e procesuale

Definitie doctrinara

Cauza este scopul spre care se indreapta vointa celui care reclama sa u se apara, scop care exprima si caracterizeaza vointa juridica a acestuia de a afirma pretentia sa in justitie, scop explicat prin motivele si imprejurarile s peciale, care au determinat partea sa actioneze. Trebuie sa facem distinctia intre cauza petendi si cauza debendi. In co nsecinta cauza actiunii (cauza petendi) nu este acelasi lucru cu cauza raport ului juridic sau a obligatiunii puse in discutie(cauza debendi). De exemplu, intr-o actiune in revendicare cauza actiunii (petendi) o co nstituie detinerea abuziva a bunului de catre parat si vointa reclamantului d e a face sa inceteze aceasta stare. Cauza debendi este reprezentata de izvo rul dreptului invocat de catre reclamant, izvor care poate sa fie contractul, s uccesiunea, etc. Observatie Cauza debendi este cea care intereseaza puterea de lucru judecat si li tispendenta

Conditii de valabilitate ale cauzei


Cauza trebuie sa: Existe presupune existenta unui scop, iar lipsa acestuia poate ridica problema lipsei de interes in promovarea actiunii. Sa fie reala pornirea actiunii trebuie sa fie determinata de scopul pe care titularul dreptului il urmareste prin pronuntarea hotararii judecat oresti. De exemplu, actiunea in revendicarea are ca scop intrarea in p osesia a bunului. Daca actiunea in revendicare este formulata pentru a sustrage un bun de la urmarirea creditorilor, cauza este falsa. Licita si morala sa fie conform legii si regulilor morale. Aceasta condi tie se refera la cauza dreptului , deoarece scopul actiunii este licit si m oral prin el insusi. Daca cauza dreptului este ilicita is imorala, aceste c aracteristici se resfrang si asupra actiunii civile.