FI$A DE EVALUARE A LECTIEI

ANEXA nrc 12. OM ECTS nr. SS6IlJ07,10.2011 (M,O., Pan ... I, nrc 7S8 bisll7 10.2011)

Unitatea de invatamant: Nr. de inregistrare

_
_

FI$A DE EVALUARE A LECTIEI (INSPECTIA SPECIALA LA CLASA) CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTEIREZERVATE Numele ~iprenumelecandidatului: Data : _

- SESIUNEA 2012 _

Analiza

Aspecte evaluate: criterii Aspecte fonnale (documente, documentatie, materiale didactice disponibile) Proiectare-motivare (relationarea intra- ~i interdisciplinara, intra- si cross-curriculara, perspectiva in raport cu unitatea de tnvatare, relevanta pentru viata a continuturilor)

Puncta] Maxim Realizat 1 1

Lectie

Continut stiintifico-aplicativ
(obiectivizare, structurare, sistematizare, coerenta, consistenta) Metode ~i mij loace didactice (varietate, oportunitate, originalitate, eficientrt) Climat psihopedagogic Ambient specific disciplinei, motivatie pentru lectie Achizitii cognitive, verbalizate/nonverbalizate (calitate, cantitate, relationare, operationalizare) Deprinderi de activitate intelectuala individuals ~i in echipa (operatii logice, mecanisme de analiza ~i sinteza, tipuri de inteligente, consecventa, seriozitate, autodepasi rii, ambitia colegialitate, responsabilitate ~i raspundere, flexibilitate in asumarea rolurilor) Atitudine fata de scoala-statutul si rolulla ora (pozitiva-colaborator, indiferenta- spectator) Competente profesionale si metod ice (de cunoastere -gradul de stapanire, organizare si prelucrare a informatiei; de executie- rapiditatea, precizia actiunilor ~i distributivitatea atentiei; de comunicare- fluiditatea, concizia ~i acuratetea discursului, captarea ~i pastrarea interesului elevilor, abilitatea pentru activitate diferentiata ) Competente sociale ~i de personalitate (sociabilitate, degajare, comunicativitate, registre diverse de limbaj, echilibru emotional, rezistenta la stress, ingeniozitate, flexibilitate, fermitate, toleranta, rigurozitate, obiectivitate, disponibilitate pentru

1

1 1 1 1

Elevii dominante vizate

1 1

Profesoruldominante vizate

1

autoperfectionare)
TOTAL:

10
EXAMINATOR: SEMNATURA: _

----------------

Concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor

vacante/rezervate

in invatlmantul

preuniversitar- sesiunea 2012

c) Proba de recital instrumental/vocal ce va contine 3 lucrari la alegere: . PARTEA I. repertoriul elevului/ elevilor stabilit prin programa scolara in vigoare ~i nivelul de invatamant pe baza caruia candidatul va concepe proiectul didactic.un studiu 3 p. ANSAMBLURI INSTRUMENTALENOCALE. pe baza proiectului didactic prezentat. arta vocala (canto c1asic). caracter. STUDI] TEORETICE. MUZICA DE CAMERA. va fi sustinuta la instrumentul absoJvit. COREGRAFlE.13 la Metodologie PROBA PRACTICA DIN CADRUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERV ATE EDUCA TIE ARTISTICA SPECIALIZA TA MUZICA. INSTRUMENTALENOCALE. proiectul va fi prezentat cornisiei inainte de inceperea probei 2 p. COREPETITIE. Se acorda 1 p din oficiu. MUZICA INSTRUMENTALNARTA SPECIALlZARILE: ANSAMBLURI VOCALA!MUZICA DE CAMERA*.2 lucrari diferite ca stil.170 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. . COREGRAFIE B. cel putin la niveJul programei de Iiceu 2 p/l p pentru fiecare lucrare.2011 ANEXA NR. b) Sustinerea proiectului de lectie (lectia de instrument/de muzica de camera! ansambluri instrumentalel vocale. candidatii vor sustine lectia cu elevull elevii nominalizati de comisie. MUZICA INSTRUMENTALAI ARTA VOCALAlMUZJCA DE CAMERA * a) Elaborarea unui proiect de lectie: comisia va face public. coregrafie. cu 48 de ore inainte. 758 bisl27. ART A VOCALA (CANTO CLASIC). MUZICA VOCALA TRADlTJONALA ROMANEAScA (CANTO POPULAR). ART A ACTORULUI: 1. forma. . Nr. asigurarea prezentei elevilor va fi facuta de directorul unitatii de invatamant.x. * Proba de recital pentru candidatii care opteaza pentru postul de profesor de muzica de camera. COREGRAFIE ~l ARTA ACTORULUI (posturi didactice/catedre din scolile ~i liceele de arm) MUZICA INSTRUMENTALA. proba nu va depasi 30 de minute 2 p.

Proba de coregrafie nu va depasi 30 de minute.l. din 5 coregrafii consacrate pregatite de candidat.) ~i stabilirea formei in care se incadreaza lucrarea I p. PROBA PRACTlCA PENTRU ANSAMBLURI INSTRUMENTALENOCALE a) Elaborarea proiectului unei unitati de invatare. Unitatea de invatare se alege de catre candidat. Nr. istoria muzicii. emisie. • analiza formei prin delimitarea unitatilor de insusire dupa auz (vocal) sau de citire instrumentals (repetate. in functie de nivelul de invalamilnt la care urmeaza sa predea candidatul 2 p.. Citirea.50 pentru fiecare coregrafie. • incadrarea lucrarii in opera compozitorului ~i a lucrarii In epocal stiiul din care face parte lp. 12/8. 12/8. 5/4. c) Analiza unei lucrari muzicale din repertoriul ales de candidat. omogenizare etc) ~i stabilirea problemelor de frazare ~i expresivitate a textului muzical (evidentierea unor cuvinte sau a unei linii melodice prin accentuare etc. continuturi ale disciplinelor teoria 2 p. 4/4. D. forme muzicale Prezentarea orala a proiectului elaborat.. 5/8. ritmico-melodic ~i intonarea tuturor vocilor cursiv (dupa caz) 1 p. 6/8. in cheile Sol !ji Fa l p. 2 p.X. Proba de recital instrumental. 2 p. 5/8. Dans clasic: • 5 variatii clasice alese de candidat.4. la pian a unui dicteu melodic ~i a unui dicteu armonic de 12 masuri de 3/4. Elaborarea unui proiect de lectie care sa vizeze muzicii. 5/4.4. PROBA DE RECITAL PENTRU COREGRAFIE. 4/4. PARTEA I. 2. armonie.). anterior probei. din care comisia va indica prezentarea a 3 dintre ele .50 p I 1.50 pentru fiecare coregrafie. pana la 4 alteratii constitutive. contrastante etc. din programa scolara In vigoare. • probleme de interpretare prin precizarea tehnicii vocalel instrumentale interpretative (pozitie functionala. forme a. tempoul ~i nuantele adecvate 1 p. dictie. b. Se acorda 1 p din oficiu. vocal (canto) nu va depasi 30 de minute. Citire. . 758 bisI27. acordaj. in cheile Sol ~i Fa 1 p.2011 B. panli la 4 alteratii constitutive. . b) Prezentarea orala a proiectului elaborat.2. Analiza lucrarii va consta In : • descifrarea lucrarii din punct de vedere ritmic. b. • stabilirea liniei dirijorale prin marcarea acesteia pe partitura ~i intonarea ei (dupa caz) 1 p. armonie. la prima vedere.50 P /1 . conform programei scolare in vigoare. 6/8. Dans contemporanl modern: • 3 coregrafii la alegere. istoria muzicii.MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. STUDII muzicale) TEORETICE (teorie-solfegiu-dicteu. respiratie. la prima vedere a unui solfegiu de 16 masuri de 3/4.

fiecare cuprinzand cate 0 terna de armonizat ~i cate un fragment muzical. PARTEA I. TRADTTIONALA ROMANEAScA (CANTO POPULAR) . cu sau lara acompaniament. forma.MONITORUL OFICIAL AL ROMAN lEI. Nr. din b. la pian. . din creatia universals ~i romaneasca 1 p.40 de lucrari pusa la dispozitia candidatilor de catre directiunea unitatii de lnvatamdnt. b. comentariul va euprinde elernente legate de epoca. Citirea.2 p. din zona de provenienta a candidatului . Comisia va pregati biletele de examen. precum ~i aspecte interdisciplinare 1 p. 758 bis/Z7. Textul va fi Ia alegerea candidatului din Iiteratura (proza/poezie) universala sau romaneasca.3. 4p b) Lueru pe text. Se acorda 1 p din oficiu. 4. 6 p. la prima vedere. Armonizarea unei teme de 16 masuri (8 masuri sopran si 8 masuri bas dat. interpretare etc. Recunoasterea ~i comentarea unor lucrari din creatia universals ~i rornaneasca: pe baza auditiei. candidatilor Ii se cere recunoasterea si comentarea a 4 lucrari din epoci stilistice diferite (eel putin una va fi din creatia romaneasca) alese de comisie dintr-o lista de 30 . gen. .4. c. 3. b) Sustinerea proiectului de lectie elaborat. PROBA PRACTICA PENTRU MUZICA VOCAL.. compozitor. c) Proba practica constand tntr-o proba de recital vocal care cuprinde interpretarea a trei lucrari diferite. specifice genului.\.Z011 Comisia va pregati biletele de exarnen. a) Elaborarea unui proiect de lectie din programa scolara in vigoare. stil. cu cel putin 2 saptamani inainte de sustinerea probei. 1 p. cu analiza armonica a unor fragmente muzicale de ] 2-16 masuri.5 elevi. Numarul biletelor de examen va fi egal cu nurnarul candidatilor plus ~ din numarul lor.. proiectul va fi prezentat comisiei inainte de inceperea probei.x. catedre/posturi din scoli ~i licee de arta) a) Candidatul va elabora un set de exercitii de initiere actoriceasca in cadrul unei lectii eu 3 . ARTA ACTORULUI (pentru absolventii tnvatamantului superior de lunga durata/ciclul II de studii universitare de masterat. fiecare cuprinzand cate un solfegiu un dicteu melodic ~i un dicteu armonic. Asigurarea prezentei elevilor va fi facuta de directorul unitatii de invatamant 5P Proba nu va depasi 30 de minute. necifrate) ] p. Numarul biletelor de examen va fi ega I cu numarul candidatilor plus V4 numarul lor. Se acorda ] p din oficiu.

instrumental sau orchestral.Educatie muzicala specializata .B. . vor sustine toate probele prevazute la acest punct. Nr. lucrarile muzicale vor face parte din oferta de repertoriu pentru clasele a VI1-a. sunt valabile probele practice de la punctul I. indiferent daca postul/catedra prevede ore numai pentru una! doua din cele patru discipline.scoli ~ilieee de muzica.A.Muzica instrumentals. e) Prezenta anexa este valabila ~i pentru candidatii apartinand minoritatilor nationale. (adaptate dupa caz).2011 NOTA: a) Candidatii care opteaza pentru ocuparea unui post/catedra prevazut la punctul 2Studii teoretice. respectiv ansamblu instrumental sau orchestra .MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI.a Xll-a ale programei scolare in vigoare pentru ansamblu vocal. . b) Candidatii absolventi ai invatamantului superior de lunga durata/ciclului II de studii universitare de masterat ~i care au parcurs si absolvit ~i un modul de folclor. Acestia vor putea sustine probele practice prevazute la punctul I. c) Pentru posturilel catedrele de ansambluri muzicale vocale si instrumentale sau orchestrale. pot preda si instrumentul respectiv la scolile ~iIiceele de arm. d) Candidatii absolventi ai invatarnantului superior de lunga durata care au studiat ~i absolvit un instrument sau au studiat si au absolvit un modul de instrument. PARTEA I. pot preda ~i disciplina muzica vocala traditionala romaneasca (canto popular) din liceele de muzica (clasele [)(-)(]]). 758 bis127. respectiv dirijat ansamblu coral sau dirijat ansamblu instrumental sau orchestral.x. Pentru ansamblu vocal.

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. II.. proba practica/orala consta din: 1. Un interviu in lirnba de predare pentru care se organizeaza aceasta proba. care sa retlecte competentele de eornunicare ale candidatului. care sa retleete competentele de comunicare ale candidatului.X... Ap 2.. Capaeitatea de a utiliza limbajul de specialitate scris ~i oral pentru disciplina. eel putin la nivelul A2 din Cadrul European Cornun de Referinta pentru Limbi (CECRL) . eel putin la nivelul BI din Cadrul European Cornun de Referinta pentru Limbi (CECRL) . eel putin la nivelul CI din Cadrul European Cornun de Referinta pentru Limbi (CECRL) .4p 2. Capaeitatea de a utiliza limbajul de specialitate scris ~i oral pentru disciplina. Un interviu in limba de circulatie internationala/lirnba materna pentru care se organizeaza aceasta proba. in limba respectiva. Se acorda 1 p din ofieiu. Ap 2.. Pentru predarea disciplinelor non-lingvistice din eelelalte arii curriculare in alta limba decat aceea in care candidatii si-au efectuat studiile: 1. Candidatul argumenteaza obieetivele propuse. Nr.. 14 la Metodologie I. Pentru predarea diseiplinelor non-lingvistice din aria curriculara "Om ~isocietate" in alta limba decat aceea in care candidatii si-au efectuat studiile: I. . 758 bis/27.LIMBI STRAINE CU PROGRAM INTENSIV ~I BILINGV SAU DIN UNITATI DE iNY AT AMANT A.. specifica programei scolare a claselor la care va preda eandidatul.. Un proiect didactic. Un interviu in limba de circulatie internationala/limba materna pentru care se organizeaza aceasta proba. Pentru predarea lirnbii rnoderne la clasele cu profil intensiv. PARTEA I.NT CU CLASE SPECIALE . III... strategiile si tehnicile de predare/invatare abordate justifica alegerea materialelor auxiliarel a manualelor scolare pe care Ie utilizeaza in desfasurarea lectiei 5p. . care urmeaza sa fie predata in lirnba de circulatie internationala/limba materna 5p. bilingv sau a lirnbii rnaterne. PROBA PRACTICA DIN CADRUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERV ATE DIN UNITA TILE DE iNY ATAMA. Se acorda 1 p din oficiu. Se acorda 1 p din ofieiu. pe 0 tema propusa de comisie. care urmeaza sa fie predata in lirnba de circulatie internationala/limba materna 5p.2011 ANEXA NR. care sa retlecte competentele de receptare ~i eomunieare ale eandidatului..! AND CLASE/GRUPE CU PREDARE iN ALTA LIMBA OEcAT ACEEA IN CARE CANOIDATII ~I-AU EFECTUAT STUOIILE 1.

.Se vor verifica abilitatile candidatului • Implementarea unei aplicatii de birotica (din cap.X. 4. Nr. 10 al programei) • Utilizarea serviciilor retelei de Internet (cap.1P 3. 758 bis/27. -2 p -IP . • 0 aplicatie de baze de date (cap. Se acorda un punct din nota 7 NOTA: Prevederile prezentei anexe. Biletul de examinare va contine cinci subiecte care trateaza: • 0 aplicatie in mediuI de program are Pascal sau C++ (cap. 9 al programei) .15 la Metodologie PROBA PRACTICA DIN CADRUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURlLOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERVA TE Disciplina INFORMA TICA ~I TEHNOLOGIA INFORMA TIEl I.3p in utilizarea mediului de programare. Conditia de promovabilitate: inscrise pe biletul de examinare se face pe baza punctajelor rnentionate mai sus.Se vor testa abilitatile candidatului * al programei) nu va depasi 60 in utilizarea serviciilor Internet .2011 ANEXA NR. . parte integranta din metodologia de concurs. 2. 5. Realizarea practica a subiectelor minute. 2* al programei) in utilizarea unui SO. sunt valabile ~i pentru candidatii care vor opta pentru un post/catedra vacantia din palate ~i c1uburi ale copiilor ~ielevilor. Realizarea practica a subiectelor inscrise pe biletul de examinare. 11 .Se vor testa abilitatile candidatului depanarea programului/aplicatiei.2 P • Utilizarea unui sistem de operare (cap. 4* al programei): .Se vor verifica abilitatile candidatului in utilizarea unui SGBD din programele scolare de liceu.MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. Evaluarea oficiu. PARTEA I.

1p • Proiectarea unei competitii/concurs la nivel local! judetean/ national/ international pentru disciplina/catedra pentru care candideaza 1p • Prezentarea portofoliului personal care sa ateste experienta In domeniul educatiei nonformale 1p B.2011 ANEXA NR.MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. 1p • Actiuni ~i strategii proiectate pentru atragerea elevilor la cere ~i promovarea cercului/catedrei pentru care candideaza 1 p. Nr.16 la Metodologie PROBA PRACTICA DIN CADRUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CA TEDRELOR VACANTE/REZERV ATE PALATELE ~I CLUBURILE COPIILOR ~I ELEVILOR dupa cum Proba practica la palate ~i c1uburi ale copiilor ~i elevilor se desfasoara urmeaza: 1. TEORETIC • Prezentarea ofertei didactice (program a ~i activitati extra-cere) a cercului (catedrei) pentru care candideaza [P • Elaborarea unui proiect didactic pentru 0 anurnita tema din domeniul cercului. IP • Proiectarea unei cornpetitii/concurs Ia nivel locall judetean/ national! international pentru disciplina/catedra pentru care candideaza 1p • Prezentarea portofoliului personal care sa ateste experienta in domeniul educatiei non-formale 1 p.TURISTIC TEORETIC • Prezentarea ofertei didactice (programs ~i activitati extra-cere) a cercului (catedrei) pentru care candideaza IP • Elaborarea unui proiect didactic pentru 0 anum ita terna din domeniul cercului. " 2p • Modalitati de selectie a copiilor/elevilor la aetivitatea de cere ~ide participare la competitii 1P A. . B. PROFILUL TEHNICO. Se acorda I p din oficiu. PRACT]C • Operarea cu computerul ~i utilizarea serviciilor internet. 2.APLICA TIV ~I ~TIINT[F]C A. 1p • Elaborarea unei schite si construirea unui subansamblu pentru un anumit aparat/model in domeniul cercului 2p • Operarea cu aparatura/programe pentru realizarea unui produs finit. 758 bisI27. PARTEA I. 1p • Proba de rnaiestrie in domeniul cercului. PROFILUL SPORTIV . PRACTIC • Operarea cu computerul ~i utilizarea serviciilor internet.X.

studii europene.2011 • Operarea cu materialul didactic (echipament . comunicare si jurnalism.MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. cornpozitie plastica/arhitecturala. coregrafic este identic cu eel stabilit pentru scolile ~iIiceele Se acorda 1 p din oficiu. interpretare unui fragment. 3. PARTEA I.) 2P • Proiectarea unei cornpetitii/concurs la nivel local/ judetean/ national/ international pentru disciplina/catedra pentru care candideaza 1p • Actiuni si strategii proiectate pentru atragerea elevilor la cere si promovarea cercului/catedrei pentru care candideaza 1p. ambientala/design. dotari) in atingerea obiectivelor specifice cercului pentru care candideaza. recital instrumental/ vocal/ coregrafic*. propuse spre realizare 1p Se acorda 1 p din oficiu. muzical. tehnici/practici de initiere in arta teatrala/cinematografica etc. Nr. TEORETIC • Prezentarea ofertei didactice (programa ~i activitati extra-cere) a cercului (catedrei) pentru care candideaza 1P • Elaborarea unui proiect didactic pentru 0 anumita tema din domeniul cercului 1P • Proiectarea interdisciplinara a continutului unei activitati de cere prin metode interactive 1p • Prezentarea portofoliului personal care sa ateste experienta in dorneniul educatiei non-formale 1P C. 758 bis/27. cultura ~i civilizatie romaneasca/straina. CULTURAL . *Repertoriul de arta. PRACTIC • Operarea cu computerul ~i utilizarea serviciilor internet 1P • Proba de specialitate In profilul cercului (ex.ARTISTIC A. dintr-o opera artistica.X. la prima vedere. .

6. 1p. 758 bisl27. de executie fazelor. de protectia muncii ~i prevenirea ~i stingerea 1p.2011 ANEXANR. l p. instrumentelor » )0> respectarea incendiilor alegerea materialelor. )redactarea unui referat pentru probele de laborator Se acorda 1 p din oficiu. l p. 2p. )Po 1p.180 minute pentru fiecare candidat. 3. 5. 4. manuirilor. .17 la Metodologie PROBA PRACTICA DIN CADRUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE/REZERVATE Disciplinele INSTRUlRE PRACTICA. ACTIVIT ATI DE PRE-PROFESIONALIZARE . Evaluarea probei practice se realizeaza pe baza unei fise de observatii elaborata de comisia de examinare. respectarea miscarilor) )- procesului tehnologic (operatiilor. trecerilor. stabilite de comisia de examinare.MAI~TRI INSTRUCTORI 1. respectarea algoritmului . sali de din unitatile de invalamant. de ingrijire 1p. Subiectele pentru proba practica se elaboreaza de comisia de examinare a fiecarui centru de examen. de lngrijire - demonstratie supravegherea 2. Proba practica se sustine in cabinete. Nr. aspectul lucrarii/produsuJui/serviciului/tehnici ). PARTEA I. sub permanenta a membrilor acesteia. laboratoare de specialitate. ~iaparatelor necesare executarii lucrarii. normelor de igiena. in lucrarii.atitudinea fata de c1ientlpacient.X.MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. in ziua examenului.. Fisa de observatii va cuprinde urmatoarele )0> criterii de evaluare: amenajarea munca ergonomics a locului de 1p. ateliere. finisarea. Proba practica consta in executarea unei lucrari/produs/serviciu/tehnici conform profilului postului.. Durata probei practice functie de compJexitatea variaza intre 30 . produselor..

sunt elaborate de comisia de examinare in preziua examenului si avizate de inspectorul scolar de specialitate.18 la Metodologie PROBA METODICO-PRACTICA PENTRU OCUPAREA DIN UNITATlLE POSTURlLOR DIN CADRUL CONCURSULUI DIDACTICE VACANTEIREZERVATE CU INVATA. pentru proba metodico-practica. candidatii se prezinta in echipament sportivadecvat. la solicitarea comisiei sau la propunerea lor. Pentru sustinerea concursului. Subiectele. in mod obligatoriu. . Candidatii nu sunt prirniti in concurs rara adeverinta rnedicala eliberata de policlinica teritoriala. 758 bis/27. PARTEA I.x. 4. concurentii pot repeta unele secvente. Durata examenului nu va depasi 30 minute/concurent. Nr. Proba metodico-practica se desfasoara dupa cum urmeaza: 3. Concurentul nu poate schimba subiectul. in care se mentioneaza "apt pentru sustinerea probei practice".MANT SPORTIV JNTEGRAT ~I SUPLIMENTAR sportive scolare) (licee ~i c1ase cu program sportiv/cluburi Disciplina EDUCATlE • • • • FIZICA ~I SPORT • • • • • La concurs participa absolventi cu specializare In disciplina sportiva pentru care s-au inscris.MONITORUL OFICIAL AL ROMAN1El.' consolidare/ perfectionare a elementelor/procedeelor solicitate in biletul de examen extras ~i se noteaza cu note de la 1 la 10.2011 ANEXA NR. Rezultatul probei metodico-practice se apreciaza prin note de la I la I 0 ~i reprezinta media notelor obtinute la partea metodica ~ipartea practica a probei. Partea rnetodica consta In explicarea pasilor metodici de invatare/ consolidare/ perfectionare a elementelor/ procedeelor solicitate in biletul de examen extras ~i se noteaza cu note de la I la 10. Partea practica consta in demonstrarea pasilor metodici de invatare. Pe parcursul desfasurarii probei metodico-practice.

disciplina fundamentals din cadrul curriculumului diferentiat. • Maximum 2 puncte pentru: .MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. la alegere. si modul de utilizare a resurselor (originalitate ~i varietate) 2 puncte. AMBIENTALE. creatii fotografice sau video omologate. sau edificii majore de arhitectura. precum si premii internationale acordate de institutii culturale de prestigiu. trienale etc. Activitatea in specialitate pe baza prezentarii unui portofoliu de activitate. dupa cum urmeaza: • pentru premiile anuale acordate de uniuniJe de creatie sau filialele acestora. precum ~i aspecte vizand activitatile destinate elevilor cu nevoi speciale 2 puncte. premiile internationale. 2. premiiIe anuale acordate de uniunile de creatie artistica sau filialele acestora din Romania. metal. 5 puncte. • pentru precizarea calitatii evaluarii. coordonarea de proiecte nationale sau internationale. bienale. DECORATIVE. specific tnvatamantului de arte vizuale max. strategii didactice. designul grafic sau designul ambiental). dupa cum urmeaza: • pentru 0 rubricatie adecvata (care contine inforrnatii detaliate privitoare la activitatea de predare invatare evaluare) 1 punct. evidentierea strategiilor de evaluare. de nivel national sau international. Nr. creatii scenografice inclusiv de costum de scena. modul de utilizare a resurselor. de muzee de arta.2011 ANEXANR. pentru coordonare de proiecte nationale sau internationale: 3 puncte. realizarea de lucrari monumentale de sculptura. participari la expozitiile anuale. Pregatirea metodica pe baza unui proiect de lectie/unitate de invatare. sustinut de candidat in fata comisiei. Se vor puncta atat aspectele formale tinand de rubricatia aleasa de candidat precum ~i aspectele calitative si de continut privind operationalizarea demersului didactic. sticla.19 la Metodologie PROBA PRACTICA DIN CADRUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURlLOR DIDACTICEICA TEDRELOR VACANTE/REZERV ATE Disciplinele: ARTE PLASTICE. de arte murale. DESIGN Proba practica va consta intr-un interviu prin care comisia va evalua: I.5 puncte. Pentru premiile anuale sau internationale precum si pentru fiecare proiect coordonat finalizat se acorda punctajul maxim. Comisia va puncta fiecare manifestare artistica sau contributie teoretica publicata. etc. de arte ambientale. • pentru 0 corecta relationare intre obiective. lucrari de restaurare certificate de comisii de specialitate. precum ~i orice alta activitate creativa din domeniul artelor vizuale pentru care pot fi dovedite obtinerea drepturilor de autor. creatii omologate 'in diferite domenii ale designului (design de produs. sau de institutii de cultura sau in alte locatii apartinand spatiului public 0. sau edificii majore de arhitectura. articole publicate 'in Iiteratura de specialitate. lucrari de arta monumental a. din continuturile disciplinei Studiul Cornpozitiei.x. nationale si internationale. ilustratii sau lucrari de grafica publicitara. ARHITECTURA. realizarea de lucrari monumentale de sculptura. . inclusiv designul vestimentar. proiecte de arhitectura realizate individual sau in colectiv. 758 bis/27.participare la manifestari expozitionale individuale sau de grup in spatii administrate de uniuni de creatie. PARTEA I. ceramica.

0.X.__ :-0. rnartisoarele sau felicitarile. PARTEA I. comunicari stilntifice in cadrul unor seminarii pe teme de specialitate. . prin galerii .2011 181 .MONITORUL OFICIAL AL ROMAN lEI.participarea la manifestari expozitionale period ice sau ocazionale.in cazurile aprecierii prin maximum sau minimum de puncte a activitatii artistice se vor avea In vedere de irnportanta. teatru sau televiziune si/sau de costum de scena. metal. inc1usiv designul vestimentar. originalitatea si gradul de vizibilitate a activitatilor sau de importanta articolelor de presa. *Fac exceptie produsele de am decorativa sau icoanele.participarea la manifestari artistice sau expozitionale ocazionale desfasurate in spatiul privat. Se acorda I p din oficiu.participare in cadrul unor proiecte nationale sau internationale 0. creatii fotografice sau video ornologate. lucrari de restaurare certificate de comisii de specialitate ____ -:--: :--:-. comercializate comerciale. lucrari de arm monumentala. NOTA.25 puncte. creatii omologate in diferite domenii ale designului (design de produs. -In portofoliul de actrvitate vor fi depuse fotocopii ale documentelor autentificate de unitatea scolara unde se desfasoara proba practica. doveditoare . proiecte de arhitectura realizate individual sau in colectiv. contributii teoretice in domeniu (articole publicate In presa. creatii scenografice de film.5 puncte. . ceramica. Nr.5 puncte.) max. etc. designul grafic sau designul ambiental). 758 bis/27. ilustratii sau lucrari de grafica publicitara.25 puncte.O. sticla. desfasurarea oricaror altor activitati in dorneniul artelor vizuale pentru care pot fi dovedite inclusiv prin obtinerea drepturilor de autor* max.

182 MONITORUL OFICIAL AL ROMAN lEI. specifica programei scolare a disciplinei. strategiile ~i tehnicile de predare/invatare/evaluare raportandu-se la specificul deficientei de auz 4P 2. pe 0 tema propusa de cornisie. de receptare si de comunicare ale 5p . 758 bis/27. Candidatul va argumenta obiectivele.2011 ANEXANR.X. in limbaj mimico-gestual Se acorda 1 p din oficiu. Un proiect didactic.20 la Metodologie PROBA PRACTICA DIN CADRUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERV ATE LA CLASELE/GRUPELE/UNIT A TILE DE INV ATAMANT CARE ~COLARIZEAZA ELEVI CU DEFICIENTE DE AUZ ' Proba practica consta in: 1. Un interviu care sa reflecte competentele candidatului. PARTEA I. Nr.