FI$A DE EVALUARE A LECTIEI

ANEXA nrc 12. OM ECTS nr. SS6IlJ07,10.2011 (M,O., Pan ... I, nrc 7S8 bisll7 10.2011)

Unitatea de invatamant: Nr. de inregistrare

_
_

FI$A DE EVALUARE A LECTIEI (INSPECTIA SPECIALA LA CLASA) CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTEIREZERVATE Numele ~iprenumelecandidatului: Data : _

- SESIUNEA 2012 _

Analiza

Aspecte evaluate: criterii Aspecte fonnale (documente, documentatie, materiale didactice disponibile) Proiectare-motivare (relationarea intra- ~i interdisciplinara, intra- si cross-curriculara, perspectiva in raport cu unitatea de tnvatare, relevanta pentru viata a continuturilor)

Puncta] Maxim Realizat 1 1

Lectie

Continut stiintifico-aplicativ
(obiectivizare, structurare, sistematizare, coerenta, consistenta) Metode ~i mij loace didactice (varietate, oportunitate, originalitate, eficientrt) Climat psihopedagogic Ambient specific disciplinei, motivatie pentru lectie Achizitii cognitive, verbalizate/nonverbalizate (calitate, cantitate, relationare, operationalizare) Deprinderi de activitate intelectuala individuals ~i in echipa (operatii logice, mecanisme de analiza ~i sinteza, tipuri de inteligente, consecventa, seriozitate, autodepasi rii, ambitia colegialitate, responsabilitate ~i raspundere, flexibilitate in asumarea rolurilor) Atitudine fata de scoala-statutul si rolulla ora (pozitiva-colaborator, indiferenta- spectator) Competente profesionale si metod ice (de cunoastere -gradul de stapanire, organizare si prelucrare a informatiei; de executie- rapiditatea, precizia actiunilor ~i distributivitatea atentiei; de comunicare- fluiditatea, concizia ~i acuratetea discursului, captarea ~i pastrarea interesului elevilor, abilitatea pentru activitate diferentiata ) Competente sociale ~i de personalitate (sociabilitate, degajare, comunicativitate, registre diverse de limbaj, echilibru emotional, rezistenta la stress, ingeniozitate, flexibilitate, fermitate, toleranta, rigurozitate, obiectivitate, disponibilitate pentru

1

1 1 1 1

Elevii dominante vizate

1 1

Profesoruldominante vizate

1

autoperfectionare)
TOTAL:

10
EXAMINATOR: SEMNATURA: _

----------------

Concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor

vacante/rezervate

in invatlmantul

preuniversitar- sesiunea 2012

MUZICA INSTRUMENTALAI ARTA VOCALAlMUZJCA DE CAMERA * a) Elaborarea unui proiect de lectie: comisia va face public. ART A ACTORULUI: 1. 758 bisl27. coregrafie.13 la Metodologie PROBA PRACTICA DIN CADRUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERV ATE EDUCA TIE ARTISTICA SPECIALIZA TA MUZICA.un studiu 3 p. COREGRAFlE. proiectul va fi prezentat cornisiei inainte de inceperea probei 2 p. STUDI] TEORETICE. INSTRUMENTALENOCALE.x. COREPETITIE. asigurarea prezentei elevilor va fi facuta de directorul unitatii de invatamant. cu 48 de ore inainte. cel putin la niveJul programei de Iiceu 2 p/l p pentru fiecare lucrare. COREGRAFIE ~l ARTA ACTORULUI (posturi didactice/catedre din scolile ~i liceele de arm) MUZICA INSTRUMENTALA. ANSAMBLURI INSTRUMENTALENOCALE. candidatii vor sustine lectia cu elevull elevii nominalizati de comisie. forma. * Proba de recital pentru candidatii care opteaza pentru postul de profesor de muzica de camera.170 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. . repertoriul elevului/ elevilor stabilit prin programa scolara in vigoare ~i nivelul de invatamant pe baza caruia candidatul va concepe proiectul didactic. COREGRAFIE B. va fi sustinuta la instrumentul absoJvit. pe baza proiectului didactic prezentat. Nr. .2011 ANEXA NR. MUZICA DE CAMERA. PARTEA I. MUZICA INSTRUMENTALNARTA SPECIALlZARILE: ANSAMBLURI VOCALA!MUZICA DE CAMERA*. b) Sustinerea proiectului de lectie (lectia de instrument/de muzica de camera! ansambluri instrumentalel vocale. arta vocala (canto c1asic). Se acorda 1 p din oficiu.2 lucrari diferite ca stil. proba nu va depasi 30 de minute 2 p. caracter. ART A VOCALA (CANTO CLASIC). c) Proba de recital instrumental/vocal ce va contine 3 lucrari la alegere: . MUZICA VOCALA TRADlTJONALA ROMANEAScA (CANTO POPULAR).

respiratie. Elaborarea unui proiect de lectie care sa vizeze muzicii.MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. . • stabilirea liniei dirijorale prin marcarea acesteia pe partitura ~i intonarea ei (dupa caz) 1 p. 2 p. D.. 12/8. PARTEA I. c) Analiza unei lucrari muzicale din repertoriul ales de candidat. emisie. la pian a unui dicteu melodic ~i a unui dicteu armonic de 12 masuri de 3/4. Analiza lucrarii va consta In : • descifrarea lucrarii din punct de vedere ritmic. b. Citirea. Proba de coregrafie nu va depasi 30 de minute. anterior probei. 4/4. forme a. 5/8.2011 B. Dans contemporanl modern: • 3 coregrafii la alegere. ritmico-melodic ~i intonarea tuturor vocilor cursiv (dupa caz) 1 p. • probleme de interpretare prin precizarea tehnicii vocalel instrumentale interpretative (pozitie functionala. 2. Nr. la prima vedere a unui solfegiu de 16 masuri de 3/4. STUDII muzicale) TEORETICE (teorie-solfegiu-dicteu.2.. pana la 4 alteratii constitutive. dictie.50 pentru fiecare coregrafie. armonie. 2 p. istoria muzicii. Citire.50 p I 1.4. vocal (canto) nu va depasi 30 de minute. 758 bisI27. b. 5/4.50 pentru fiecare coregrafie. b) Prezentarea orala a proiectului elaborat. . acordaj. tempoul ~i nuantele adecvate 1 p. Proba de recital instrumental. Se acorda 1 p din oficiu. 12/8. 5/8. • incadrarea lucrarii in opera compozitorului ~i a lucrarii In epocal stiiul din care face parte lp. panli la 4 alteratii constitutive. 6/8.X. • analiza formei prin delimitarea unitatilor de insusire dupa auz (vocal) sau de citire instrumentals (repetate. PROBA DE RECITAL PENTRU COREGRAFIE. din care comisia va indica prezentarea a 3 dintre ele .). din 5 coregrafii consacrate pregatite de candidat. din programa scolara In vigoare. contrastante etc. in cheile Sol ~i Fa 1 p. in functie de nivelul de invalamilnt la care urmeaza sa predea candidatul 2 p.l. 6/8. 4/4. armonie. forme muzicale Prezentarea orala a proiectului elaborat. conform programei scolare in vigoare. continuturi ale disciplinelor teoria 2 p. la prima vedere. Unitatea de invatare se alege de catre candidat. in cheile Sol !ji Fa l p.4. Dans clasic: • 5 variatii clasice alese de candidat. istoria muzicii. PROBA PRACTlCA PENTRU ANSAMBLURI INSTRUMENTALENOCALE a) Elaborarea proiectului unei unitati de invatare.) ~i stabilirea formei in care se incadreaza lucrarea I p. 5/4.50 P /1 . omogenizare etc) ~i stabilirea problemelor de frazare ~i expresivitate a textului muzical (evidentierea unor cuvinte sau a unei linii melodice prin accentuare etc.

2 p. TRADTTIONALA ROMANEAScA (CANTO POPULAR) . forma. cu sau lara acompaniament. necifrate) ] p.40 de lucrari pusa la dispozitia candidatilor de catre directiunea unitatii de lnvatamdnt.. 4. 3. c) Proba practica constand tntr-o proba de recital vocal care cuprinde interpretarea a trei lucrari diferite. Recunoasterea ~i comentarea unor lucrari din creatia universals ~i rornaneasca: pe baza auditiei. din zona de provenienta a candidatului . Citirea. stil. cu analiza armonica a unor fragmente muzicale de ] 2-16 masuri. PARTEA I. precum ~i aspecte interdisciplinare 1 p. ARTA ACTORULUI (pentru absolventii tnvatamantului superior de lunga durata/ciclul II de studii universitare de masterat. b) Sustinerea proiectului de lectie elaborat.x. la pian. proiectul va fi prezentat comisiei inainte de inceperea probei. Textul va fi Ia alegerea candidatului din Iiteratura (proza/poezie) universala sau romaneasca. fiecare cuprinzand cate 0 terna de armonizat ~i cate un fragment muzical. Nr. 1 p. c. 6 p.4. Se acorda ] p din oficiu. cu cel putin 2 saptamani inainte de sustinerea probei. Numarul biletelor de examen va fi egal cu nurnarul candidatilor plus ~ din numarul lor. compozitor. 758 bis/Z7. fiecare cuprinzand cate un solfegiu un dicteu melodic ~i un dicteu armonic. . b. specifice genului.. comentariul va euprinde elernente legate de epoca. Comisia va pregati biletele de examen.Z011 Comisia va pregati biletele de exarnen. PROBA PRACTICA PENTRU MUZICA VOCAL. din creatia universals ~i romaneasca 1 p. gen. interpretare etc.MONITORUL OFICIAL AL ROMAN lEI. catedre/posturi din scoli ~i licee de arta) a) Candidatul va elabora un set de exercitii de initiere actoriceasca in cadrul unei lectii eu 3 . 4p b) Lueru pe text. Armonizarea unei teme de 16 masuri (8 masuri sopran si 8 masuri bas dat. .3. la prima vedere. Asigurarea prezentei elevilor va fi facuta de directorul unitatii de invatamant 5P Proba nu va depasi 30 de minute. Se acorda 1 p din oficiu. candidatilor Ii se cere recunoasterea si comentarea a 4 lucrari din epoci stilistice diferite (eel putin una va fi din creatia romaneasca) alese de comisie dintr-o lista de 30 .5 elevi. Numarul biletelor de examen va fi ega I cu numarul candidatilor plus V4 numarul lor.\. din b. a) Elaborarea unui proiect de lectie din programa scolara in vigoare.

respectiv dirijat ansamblu coral sau dirijat ansamblu instrumental sau orchestral.a Xll-a ale programei scolare in vigoare pentru ansamblu vocal. 758 bis127.Muzica instrumentals. . d) Candidatii absolventi ai invatarnantului superior de lunga durata care au studiat ~i absolvit un instrument sau au studiat si au absolvit un modul de instrument. respectiv ansamblu instrumental sau orchestra .A.x. Acestia vor putea sustine probele practice prevazute la punctul I. vor sustine toate probele prevazute la acest punct.MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. pot preda si instrumentul respectiv la scolile ~iIiceele de arm. e) Prezenta anexa este valabila ~i pentru candidatii apartinand minoritatilor nationale. indiferent daca postul/catedra prevede ore numai pentru una! doua din cele patru discipline. Nr. . Pentru ansamblu vocal.B. (adaptate dupa caz). PARTEA I. lucrarile muzicale vor face parte din oferta de repertoriu pentru clasele a VI1-a. pot preda ~i disciplina muzica vocala traditionala romaneasca (canto popular) din liceele de muzica (clasele [)(-)(]]). c) Pentru posturilel catedrele de ansambluri muzicale vocale si instrumentale sau orchestrale. instrumental sau orchestral.Educatie muzicala specializata .2011 NOTA: a) Candidatii care opteaza pentru ocuparea unui post/catedra prevazut la punctul 2Studii teoretice.scoli ~ilieee de muzica. b) Candidatii absolventi ai invatamantului superior de lunga durata/ciclului II de studii universitare de masterat ~i care au parcurs si absolvit ~i un modul de folclor. sunt valabile probele practice de la punctul I.

.. Se acorda 1 p din ofieiu. Pentru predarea disciplinelor non-lingvistice din eelelalte arii curriculare in alta limba decat aceea in care candidatii si-au efectuat studiile: 1. care sa retlecte competentele de receptare ~i eomunieare ale eandidatului.. Ap 2. Se acorda 1 p din oficiu. Un interviu in lirnba de predare pentru care se organizeaza aceasta proba. 758 bis/27.X. Pentru predarea diseiplinelor non-lingvistice din aria curriculara "Om ~isocietate" in alta limba decat aceea in care candidatii si-au efectuat studiile: I. Capaeitatea de a utiliza limbajul de specialitate scris ~i oral pentru disciplina.. Un proiect didactic. PARTEA I. Se acorda 1 p din ofieiu. proba practica/orala consta din: 1. III.2011 ANEXA NR. care urmeaza sa fie predata in lirnba de circulatie internationala/limba materna 5p. Pentru predarea lirnbii rnoderne la clasele cu profil intensiv. Candidatul argumenteaza obieetivele propuse. care sa retlecte competentele de eornunicare ale candidatului.! AND CLASE/GRUPE CU PREDARE iN ALTA LIMBA OEcAT ACEEA IN CARE CANOIDATII ~I-AU EFECTUAT STUOIILE 1.. eel putin la nivelul CI din Cadrul European Cornun de Referinta pentru Limbi (CECRL) . Un interviu in limba de circulatie internationala/limba materna pentru care se organizeaza aceasta proba.LIMBI STRAINE CU PROGRAM INTENSIV ~I BILINGV SAU DIN UNITATI DE iNY AT AMANT A. .4p 2. . Capaeitatea de a utiliza limbajul de specialitate scris ~i oral pentru disciplina. care urmeaza sa fie predata in lirnba de circulatie internationala/limba materna 5p. bilingv sau a lirnbii rnaterne. Ap 2. eel putin la nivelul A2 din Cadrul European Cornun de Referinta pentru Limbi (CECRL) .. specifica programei scolare a claselor la care va preda eandidatul.. eel putin la nivelul BI din Cadrul European Cornun de Referinta pentru Limbi (CECRL) .. strategiile si tehnicile de predare/invatare abordate justifica alegerea materialelor auxiliarel a manualelor scolare pe care Ie utilizeaza in desfasurarea lectiei 5p.MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. care sa retleete competentele de comunicare ale candidatului. PROBA PRACTICA DIN CADRUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERV ATE DIN UNITA TILE DE iNY ATAMA.. II... Nr.NT CU CLASE SPECIALE . pe 0 tema propusa de comisie. in limba respectiva. 14 la Metodologie I. Un interviu in limba de circulatie internationala/lirnba materna pentru care se organizeaza aceasta proba.

Se vor testa abilitatile candidatului depanarea programului/aplicatiei. Biletul de examinare va contine cinci subiecte care trateaza: • 0 aplicatie in mediuI de program are Pascal sau C++ (cap. 11 . Conditia de promovabilitate: inscrise pe biletul de examinare se face pe baza punctajelor rnentionate mai sus. • 0 aplicatie de baze de date (cap. 2* al programei) in utilizarea unui SO. 4* al programei): . 2. 5.2011 ANEXA NR. -2 p -IP .X. Se acorda un punct din nota 7 NOTA: Prevederile prezentei anexe. 758 bis/27. . parte integranta din metodologia de concurs.2 P • Utilizarea unui sistem de operare (cap. Realizarea practica a subiectelor minute.15 la Metodologie PROBA PRACTICA DIN CADRUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURlLOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERVA TE Disciplina INFORMA TICA ~I TEHNOLOGIA INFORMA TIEl I.Se vor verifica abilitatile candidatului in utilizarea unui SGBD din programele scolare de liceu.1P 3. 10 al programei) • Utilizarea serviciilor retelei de Internet (cap.3p in utilizarea mediului de programare.Se vor verifica abilitatile candidatului • Implementarea unei aplicatii de birotica (din cap. Evaluarea oficiu. Nr. PARTEA I. 9 al programei) . Realizarea practica a subiectelor inscrise pe biletul de examinare. . sunt valabile ~i pentru candidatii care vor opta pentru un post/catedra vacantia din palate ~i c1uburi ale copiilor ~ielevilor.MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. 4.Se vor testa abilitatile candidatului * al programei) nu va depasi 60 in utilizarea serviciilor Internet .

PARTEA I. Se acorda I p din oficiu. 2. PRACT]C • Operarea cu computerul ~i utilizarea serviciilor internet. 1p • Elaborarea unei schite si construirea unui subansamblu pentru un anumit aparat/model in domeniul cercului 2p • Operarea cu aparatura/programe pentru realizarea unui produs finit. PROFILUL SPORTIV .X.APLICA TIV ~I ~TIINT[F]C A.16 la Metodologie PROBA PRACTICA DIN CADRUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CA TEDRELOR VACANTE/REZERV ATE PALATELE ~I CLUBURILE COPIILOR ~I ELEVILOR dupa cum Proba practica la palate ~i c1uburi ale copiilor ~i elevilor se desfasoara urmeaza: 1.2011 ANEXA NR.TURISTIC TEORETIC • Prezentarea ofertei didactice (programs ~i activitati extra-cere) a cercului (catedrei) pentru care candideaza IP • Elaborarea unui proiect didactic pentru 0 anum ita terna din domeniul cercului. 1p • Proiectarea unei competitii/concurs la nivel local! judetean/ national/ international pentru disciplina/catedra pentru care candideaza 1p • Prezentarea portofoliului personal care sa ateste experienta In domeniul educatiei nonformale 1p B. 758 bisI27. " 2p • Modalitati de selectie a copiilor/elevilor la aetivitatea de cere ~ide participare la competitii 1P A. Nr. 1p • Proba de rnaiestrie in domeniul cercului. IP • Proiectarea unei cornpetitii/concurs Ia nivel locall judetean/ national! international pentru disciplina/catedra pentru care candideaza 1p • Prezentarea portofoliului personal care sa ateste experienta in domeniul educatiei non-formale 1 p.MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. . PROFILUL TEHNICO. PRACTIC • Operarea cu computerul ~i utilizarea serviciilor internet. 1p • Actiuni ~i strategii proiectate pentru atragerea elevilor la cere ~i promovarea cercului/catedrei pentru care candideaza 1 p. TEORETIC • Prezentarea ofertei didactice (program a ~i activitati extra-cere) a cercului (catedrei) pentru care candideaza [P • Elaborarea unui proiect didactic pentru 0 anurnita tema din domeniul cercului. B.

studii europene.) 2P • Proiectarea unei cornpetitii/concurs la nivel local/ judetean/ national/ international pentru disciplina/catedra pentru care candideaza 1p • Actiuni si strategii proiectate pentru atragerea elevilor la cere si promovarea cercului/catedrei pentru care candideaza 1p. Nr. coregrafic este identic cu eel stabilit pentru scolile ~iIiceele Se acorda 1 p din oficiu.2011 • Operarea cu materialul didactic (echipament . comunicare si jurnalism.MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. dotari) in atingerea obiectivelor specifice cercului pentru care candideaza. muzical. 758 bis/27. la prima vedere. interpretare unui fragment. tehnici/practici de initiere in arta teatrala/cinematografica etc. recital instrumental/ vocal/ coregrafic*. cornpozitie plastica/arhitecturala. 3. *Repertoriul de arta. TEORETIC • Prezentarea ofertei didactice (programa ~i activitati extra-cere) a cercului (catedrei) pentru care candideaza 1P • Elaborarea unui proiect didactic pentru 0 anumita tema din domeniul cercului 1P • Proiectarea interdisciplinara a continutului unei activitati de cere prin metode interactive 1p • Prezentarea portofoliului personal care sa ateste experienta in dorneniul educatiei non-formale 1P C.X. PARTEA I. dintr-o opera artistica. cultura ~i civilizatie romaneasca/straina. PRACTIC • Operarea cu computerul ~i utilizarea serviciilor internet 1P • Proba de specialitate In profilul cercului (ex. . CULTURAL . ambientala/design. propuse spre realizare 1p Se acorda 1 p din oficiu.ARTISTIC A.

Durata probei practice functie de compJexitatea variaza intre 30 .. Evaluarea probei practice se realizeaza pe baza unei fise de observatii elaborata de comisia de examinare.MAI~TRI INSTRUCTORI 1.. sali de din unitatile de invalamant.2011 ANEXANR. manuirilor. 1p. Proba practica consta in executarea unei lucrari/produs/serviciu/tehnici conform profilului postului. de protectia muncii ~i prevenirea ~i stingerea 1p. Subiectele pentru proba practica se elaboreaza de comisia de examinare a fiecarui centru de examen. respectarea miscarilor) )- procesului tehnologic (operatiilor. )redactarea unui referat pentru probele de laborator Se acorda 1 p din oficiu. 3. 5. 2p. l p. ACTIVIT ATI DE PRE-PROFESIONALIZARE . produselor. Fisa de observatii va cuprinde urmatoarele )0> criterii de evaluare: amenajarea munca ergonomics a locului de 1p. . stabilite de comisia de examinare. laboratoare de specialitate. PARTEA I. aspectul lucrarii/produsuJui/serviciului/tehnici ). Proba practica se sustine in cabinete. l p.17 la Metodologie PROBA PRACTICA DIN CADRUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE/REZERVATE Disciplinele INSTRUlRE PRACTICA. respectarea algoritmului . 758 bisl27.180 minute pentru fiecare candidat. normelor de igiena. )Po 1p. in ziua examenului.atitudinea fata de c1ientlpacient. de lngrijire - demonstratie supravegherea 2. 4.X.. trecerilor. finisarea. de executie fazelor. ~iaparatelor necesare executarii lucrarii. ateliere. sub permanenta a membrilor acesteia.MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. 6. instrumentelor » )0> respectarea incendiilor alegerea materialelor. Nr. de ingrijire 1p. in lucrarii.

4.' consolidare/ perfectionare a elementelor/procedeelor solicitate in biletul de examen extras ~i se noteaza cu note de la 1 la 10. sunt elaborate de comisia de examinare in preziua examenului si avizate de inspectorul scolar de specialitate. Rezultatul probei metodico-practice se apreciaza prin note de la I la I 0 ~i reprezinta media notelor obtinute la partea metodica ~ipartea practica a probei. Nr. . concurentii pot repeta unele secvente.MANT SPORTIV JNTEGRAT ~I SUPLIMENTAR sportive scolare) (licee ~i c1ase cu program sportiv/cluburi Disciplina EDUCATlE • • • • FIZICA ~I SPORT • • • • • La concurs participa absolventi cu specializare In disciplina sportiva pentru care s-au inscris. Pe parcursul desfasurarii probei metodico-practice. Proba metodico-practica se desfasoara dupa cum urmeaza: 3. Pentru sustinerea concursului.MONITORUL OFICIAL AL ROMAN1El. la solicitarea comisiei sau la propunerea lor.18 la Metodologie PROBA METODICO-PRACTICA PENTRU OCUPAREA DIN UNITATlLE POSTURlLOR DIN CADRUL CONCURSULUI DIDACTICE VACANTEIREZERVATE CU INVATA. Durata examenului nu va depasi 30 minute/concurent. in care se mentioneaza "apt pentru sustinerea probei practice". PARTEA I. 758 bis/27. Candidatii nu sunt prirniti in concurs rara adeverinta rnedicala eliberata de policlinica teritoriala. Subiectele. in mod obligatoriu.x. Partea rnetodica consta In explicarea pasilor metodici de invatare/ consolidare/ perfectionare a elementelor/ procedeelor solicitate in biletul de examen extras ~i se noteaza cu note de la I la 10. pentru proba metodico-practica. Partea practica consta in demonstrarea pasilor metodici de invatare. Concurentul nu poate schimba subiectul.2011 ANEXA NR. candidatii se prezinta in echipament sportivadecvat.

sau de institutii de cultura sau in alte locatii apartinand spatiului public 0. sau edificii majore de arhitectura. inclusiv designul vestimentar. PARTEA I. • Maximum 2 puncte pentru: . Pentru premiile anuale sau internationale precum si pentru fiecare proiect coordonat finalizat se acorda punctajul maxim. dupa cum urmeaza: • pentru 0 rubricatie adecvata (care contine inforrnatii detaliate privitoare la activitatea de predare invatare evaluare) 1 punct.participare la manifestari expozitionale individuale sau de grup in spatii administrate de uniuni de creatie. din continuturile disciplinei Studiul Cornpozitiei. • pentru 0 corecta relationare intre obiective. 758 bis/27.5 puncte. creatii fotografice sau video omologate. etc. ilustratii sau lucrari de grafica publicitara. realizarea de lucrari monumentale de sculptura. realizarea de lucrari monumentale de sculptura. de muzee de arta. proiecte de arhitectura realizate individual sau in colectiv. precum ~i orice alta activitate creativa din domeniul artelor vizuale pentru care pot fi dovedite obtinerea drepturilor de autor. coordonarea de proiecte nationale sau internationale. Activitatea in specialitate pe baza prezentarii unui portofoliu de activitate. ARHITECTURA. nationale si internationale. AMBIENTALE. premiile internationale. pentru coordonare de proiecte nationale sau internationale: 3 puncte. si modul de utilizare a resurselor (originalitate ~i varietate) 2 puncte. metal.2011 ANEXANR. evidentierea strategiilor de evaluare. sustinut de candidat in fata comisiei. participari la expozitiile anuale. specific tnvatamantului de arte vizuale max.19 la Metodologie PROBA PRACTICA DIN CADRUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURlLOR DIDACTICEICA TEDRELOR VACANTE/REZERV ATE Disciplinele: ARTE PLASTICE. strategii didactice. lucrari de arta monumental a. Se vor puncta atat aspectele formale tinand de rubricatia aleasa de candidat precum ~i aspectele calitative si de continut privind operationalizarea demersului didactic.MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. ceramica. lucrari de restaurare certificate de comisii de specialitate. DESIGN Proba practica va consta intr-un interviu prin care comisia va evalua: I. precum ~i aspecte vizand activitatile destinate elevilor cu nevoi speciale 2 puncte. 5 puncte. de arte murale. precum si premii internationale acordate de institutii culturale de prestigiu. • pentru precizarea calitatii evaluarii. disciplina fundamentals din cadrul curriculumului diferentiat. dupa cum urmeaza: • pentru premiile anuale acordate de uniuniJe de creatie sau filialele acestora. . 2. sticla. creatii scenografice inclusiv de costum de scena. Nr. trienale etc. de arte ambientale. bienale. sau edificii majore de arhitectura. modul de utilizare a resurselor. Comisia va puncta fiecare manifestare artistica sau contributie teoretica publicata. articole publicate 'in Iiteratura de specialitate. premiiIe anuale acordate de uniunile de creatie artistica sau filialele acestora din Romania. Pregatirea metodica pe baza unui proiect de lectie/unitate de invatare. creatii omologate 'in diferite domenii ale designului (design de produs. designul grafic sau designul ambiental). de nivel national sau international. la alegere. DECORATIVE.x.

Nr. ceramica.__ :-0. 0. creatii fotografice sau video ornologate. 758 bis/27. prin galerii . teatru sau televiziune si/sau de costum de scena. creatii omologate in diferite domenii ale designului (design de produs. ilustratii sau lucrari de grafica publicitara.participarea la manifestari expozitionale period ice sau ocazionale.25 puncte. designul grafic sau designul ambiental).in cazurile aprecierii prin maximum sau minimum de puncte a activitatii artistice se vor avea In vedere de irnportanta. lucrari de arm monumentala.MONITORUL OFICIAL AL ROMAN lEI.) max.participarea la manifestari artistice sau expozitionale ocazionale desfasurate in spatiul privat.O. PARTEA I.X. *Fac exceptie produsele de am decorativa sau icoanele. . contributii teoretice in domeniu (articole publicate In presa. doveditoare .5 puncte. comercializate comerciale.2011 181 . desfasurarea oricaror altor activitati in dorneniul artelor vizuale pentru care pot fi dovedite inclusiv prin obtinerea drepturilor de autor* max. creatii scenografice de film. proiecte de arhitectura realizate individual sau in colectiv. lucrari de restaurare certificate de comisii de specialitate ____ -:--: :--:-. NOTA. Se acorda I p din oficiu. inc1usiv designul vestimentar. etc. comunicari stilntifice in cadrul unor seminarii pe teme de specialitate. -In portofoliul de actrvitate vor fi depuse fotocopii ale documentelor autentificate de unitatea scolara unde se desfasoara proba practica. metal. originalitatea si gradul de vizibilitate a activitatilor sau de importanta articolelor de presa.participare in cadrul unor proiecte nationale sau internationale 0. sticla.5 puncte. rnartisoarele sau felicitarile.25 puncte. .

182 MONITORUL OFICIAL AL ROMAN lEI.2011 ANEXANR.X. Un interviu care sa reflecte competentele candidatului. 758 bis/27. specifica programei scolare a disciplinei. pe 0 tema propusa de cornisie. strategiile ~i tehnicile de predare/invatare/evaluare raportandu-se la specificul deficientei de auz 4P 2. Nr. de receptare si de comunicare ale 5p . PARTEA I. Candidatul va argumenta obiectivele. in limbaj mimico-gestual Se acorda 1 p din oficiu. Un proiect didactic.20 la Metodologie PROBA PRACTICA DIN CADRUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERV ATE LA CLASELE/GRUPELE/UNIT A TILE DE INV ATAMANT CARE ~COLARIZEAZA ELEVI CU DEFICIENTE DE AUZ ' Proba practica consta in: 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful