FI$A DE EVALUARE A LECTIEI

ANEXA nrc 12. OM ECTS nr. SS6IlJ07,10.2011 (M,O., Pan ... I, nrc 7S8 bisll7 10.2011)

Unitatea de invatamant: Nr. de inregistrare

_
_

FI$A DE EVALUARE A LECTIEI (INSPECTIA SPECIALA LA CLASA) CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTEIREZERVATE Numele ~iprenumelecandidatului: Data : _

- SESIUNEA 2012 _

Analiza

Aspecte evaluate: criterii Aspecte fonnale (documente, documentatie, materiale didactice disponibile) Proiectare-motivare (relationarea intra- ~i interdisciplinara, intra- si cross-curriculara, perspectiva in raport cu unitatea de tnvatare, relevanta pentru viata a continuturilor)

Puncta] Maxim Realizat 1 1

Lectie

Continut stiintifico-aplicativ
(obiectivizare, structurare, sistematizare, coerenta, consistenta) Metode ~i mij loace didactice (varietate, oportunitate, originalitate, eficientrt) Climat psihopedagogic Ambient specific disciplinei, motivatie pentru lectie Achizitii cognitive, verbalizate/nonverbalizate (calitate, cantitate, relationare, operationalizare) Deprinderi de activitate intelectuala individuals ~i in echipa (operatii logice, mecanisme de analiza ~i sinteza, tipuri de inteligente, consecventa, seriozitate, autodepasi rii, ambitia colegialitate, responsabilitate ~i raspundere, flexibilitate in asumarea rolurilor) Atitudine fata de scoala-statutul si rolulla ora (pozitiva-colaborator, indiferenta- spectator) Competente profesionale si metod ice (de cunoastere -gradul de stapanire, organizare si prelucrare a informatiei; de executie- rapiditatea, precizia actiunilor ~i distributivitatea atentiei; de comunicare- fluiditatea, concizia ~i acuratetea discursului, captarea ~i pastrarea interesului elevilor, abilitatea pentru activitate diferentiata ) Competente sociale ~i de personalitate (sociabilitate, degajare, comunicativitate, registre diverse de limbaj, echilibru emotional, rezistenta la stress, ingeniozitate, flexibilitate, fermitate, toleranta, rigurozitate, obiectivitate, disponibilitate pentru

1

1 1 1 1

Elevii dominante vizate

1 1

Profesoruldominante vizate

1

autoperfectionare)
TOTAL:

10
EXAMINATOR: SEMNATURA: _

----------------

Concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor

vacante/rezervate

in invatlmantul

preuniversitar- sesiunea 2012

* Proba de recital pentru candidatii care opteaza pentru postul de profesor de muzica de camera. ANSAMBLURI INSTRUMENTALENOCALE. MUZICA VOCALA TRADlTJONALA ROMANEAScA (CANTO POPULAR). COREPETITIE. proiectul va fi prezentat cornisiei inainte de inceperea probei 2 p. ART A ACTORULUI: 1. cu 48 de ore inainte. COREGRAFlE. coregrafie. va fi sustinuta la instrumentul absoJvit. MUZICA DE CAMERA. . arta vocala (canto c1asic). .2 lucrari diferite ca stil. asigurarea prezentei elevilor va fi facuta de directorul unitatii de invatamant. pe baza proiectului didactic prezentat. MUZICA INSTRUMENTALAI ARTA VOCALAlMUZJCA DE CAMERA * a) Elaborarea unui proiect de lectie: comisia va face public. INSTRUMENTALENOCALE. COREGRAFIE ~l ARTA ACTORULUI (posturi didactice/catedre din scolile ~i liceele de arm) MUZICA INSTRUMENTALA. c) Proba de recital instrumental/vocal ce va contine 3 lucrari la alegere: . COREGRAFIE B. cel putin la niveJul programei de Iiceu 2 p/l p pentru fiecare lucrare. MUZICA INSTRUMENTALNARTA SPECIALlZARILE: ANSAMBLURI VOCALA!MUZICA DE CAMERA*. b) Sustinerea proiectului de lectie (lectia de instrument/de muzica de camera! ansambluri instrumentalel vocale.x. Nr. caracter. Se acorda 1 p din oficiu.170 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI.13 la Metodologie PROBA PRACTICA DIN CADRUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERV ATE EDUCA TIE ARTISTICA SPECIALIZA TA MUZICA. PARTEA I. candidatii vor sustine lectia cu elevull elevii nominalizati de comisie. STUDI] TEORETICE. forma. repertoriul elevului/ elevilor stabilit prin programa scolara in vigoare ~i nivelul de invatamant pe baza caruia candidatul va concepe proiectul didactic. 758 bisl27. ART A VOCALA (CANTO CLASIC).un studiu 3 p. proba nu va depasi 30 de minute 2 p.2011 ANEXA NR.

6/8. Proba de recital instrumental. Citire. din care comisia va indica prezentarea a 3 dintre ele . 2. armonie. 4/4. anterior probei. 5/8.50 pentru fiecare coregrafie. Se acorda 1 p din oficiu. • probleme de interpretare prin precizarea tehnicii vocalel instrumentale interpretative (pozitie functionala. PROBA DE RECITAL PENTRU COREGRAFIE. • incadrarea lucrarii in opera compozitorului ~i a lucrarii In epocal stiiul din care face parte lp. D. c) Analiza unei lucrari muzicale din repertoriul ales de candidat. b. Proba de coregrafie nu va depasi 30 de minute.). din 5 coregrafii consacrate pregatite de candidat. continuturi ale disciplinelor teoria 2 p. in cheile Sol ~i Fa 1 p. ritmico-melodic ~i intonarea tuturor vocilor cursiv (dupa caz) 1 p.50 p I 1.2011 B. conform programei scolare in vigoare. dictie. • stabilirea liniei dirijorale prin marcarea acesteia pe partitura ~i intonarea ei (dupa caz) 1 p.. respiratie. la prima vedere.2. Dans contemporanl modern: • 3 coregrafii la alegere. in cheile Sol !ji Fa l p. Unitatea de invatare se alege de catre candidat. istoria muzicii. 4/4. b. la prima vedere a unui solfegiu de 16 masuri de 3/4.MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. pana la 4 alteratii constitutive. armonie.) ~i stabilirea formei in care se incadreaza lucrarea I p. 6/8.4. forme muzicale Prezentarea orala a proiectului elaborat. 12/8. 5/4. STUDII muzicale) TEORETICE (teorie-solfegiu-dicteu. Nr. Elaborarea unui proiect de lectie care sa vizeze muzicii. . istoria muzicii. panli la 4 alteratii constitutive.50 pentru fiecare coregrafie. PARTEA I. contrastante etc. omogenizare etc) ~i stabilirea problemelor de frazare ~i expresivitate a textului muzical (evidentierea unor cuvinte sau a unei linii melodice prin accentuare etc.. Analiza lucrarii va consta In : • descifrarea lucrarii din punct de vedere ritmic. vocal (canto) nu va depasi 30 de minute. b) Prezentarea orala a proiectului elaborat. . emisie.4. la pian a unui dicteu melodic ~i a unui dicteu armonic de 12 masuri de 3/4. acordaj. 12/8.50 P /1 . • analiza formei prin delimitarea unitatilor de insusire dupa auz (vocal) sau de citire instrumentals (repetate.l. Citirea. 758 bisI27. 5/4. Dans clasic: • 5 variatii clasice alese de candidat. 5/8. 2 p.X. 2 p. forme a. PROBA PRACTlCA PENTRU ANSAMBLURI INSTRUMENTALENOCALE a) Elaborarea proiectului unei unitati de invatare. tempoul ~i nuantele adecvate 1 p. in functie de nivelul de invalamilnt la care urmeaza sa predea candidatul 2 p. din programa scolara In vigoare.

Asigurarea prezentei elevilor va fi facuta de directorul unitatii de invatamant 5P Proba nu va depasi 30 de minute. PARTEA I. b. din zona de provenienta a candidatului . la prima vedere. forma.MONITORUL OFICIAL AL ROMAN lEI. cu cel putin 2 saptamani inainte de sustinerea probei. precum ~i aspecte interdisciplinare 1 p. catedre/posturi din scoli ~i licee de arta) a) Candidatul va elabora un set de exercitii de initiere actoriceasca in cadrul unei lectii eu 3 . comentariul va euprinde elernente legate de epoca. interpretare etc. 4. Citirea. necifrate) ] p.. ARTA ACTORULUI (pentru absolventii tnvatamantului superior de lunga durata/ciclul II de studii universitare de masterat. specifice genului. 6 p.3. 4p b) Lueru pe text. gen. compozitor. Nr. Se acorda ] p din oficiu. cu analiza armonica a unor fragmente muzicale de ] 2-16 masuri.x.2 p. candidatilor Ii se cere recunoasterea si comentarea a 4 lucrari din epoci stilistice diferite (eel putin una va fi din creatia romaneasca) alese de comisie dintr-o lista de 30 . Textul va fi Ia alegerea candidatului din Iiteratura (proza/poezie) universala sau romaneasca. TRADTTIONALA ROMANEAScA (CANTO POPULAR) . 1 p. PROBA PRACTICA PENTRU MUZICA VOCAL. la pian.. a) Elaborarea unui proiect de lectie din programa scolara in vigoare. Armonizarea unei teme de 16 masuri (8 masuri sopran si 8 masuri bas dat. Recunoasterea ~i comentarea unor lucrari din creatia universals ~i rornaneasca: pe baza auditiei. c.40 de lucrari pusa la dispozitia candidatilor de catre directiunea unitatii de lnvatamdnt. Comisia va pregati biletele de examen.4. 758 bis/Z7.Z011 Comisia va pregati biletele de exarnen. fiecare cuprinzand cate un solfegiu un dicteu melodic ~i un dicteu armonic. . proiectul va fi prezentat comisiei inainte de inceperea probei. Numarul biletelor de examen va fi ega I cu numarul candidatilor plus V4 numarul lor. stil. Se acorda 1 p din oficiu. din b. din creatia universals ~i romaneasca 1 p.\. cu sau lara acompaniament. b) Sustinerea proiectului de lectie elaborat. . c) Proba practica constand tntr-o proba de recital vocal care cuprinde interpretarea a trei lucrari diferite. 3. fiecare cuprinzand cate 0 terna de armonizat ~i cate un fragment muzical. Numarul biletelor de examen va fi egal cu nurnarul candidatilor plus ~ din numarul lor.5 elevi.

b) Candidatii absolventi ai invatamantului superior de lunga durata/ciclului II de studii universitare de masterat ~i care au parcurs si absolvit ~i un modul de folclor. vor sustine toate probele prevazute la acest punct.Muzica instrumentals. Acestia vor putea sustine probele practice prevazute la punctul I. sunt valabile probele practice de la punctul I. d) Candidatii absolventi ai invatarnantului superior de lunga durata care au studiat ~i absolvit un instrument sau au studiat si au absolvit un modul de instrument. (adaptate dupa caz). Pentru ansamblu vocal. c) Pentru posturilel catedrele de ansambluri muzicale vocale si instrumentale sau orchestrale. Nr. pot preda ~i disciplina muzica vocala traditionala romaneasca (canto popular) din liceele de muzica (clasele [)(-)(]]).2011 NOTA: a) Candidatii care opteaza pentru ocuparea unui post/catedra prevazut la punctul 2Studii teoretice.MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. lucrarile muzicale vor face parte din oferta de repertoriu pentru clasele a VI1-a. pot preda si instrumentul respectiv la scolile ~iIiceele de arm.A.scoli ~ilieee de muzica. 758 bis127.a Xll-a ale programei scolare in vigoare pentru ansamblu vocal.Educatie muzicala specializata . instrumental sau orchestral.x. PARTEA I. respectiv ansamblu instrumental sau orchestra . e) Prezenta anexa este valabila ~i pentru candidatii apartinand minoritatilor nationale. respectiv dirijat ansamblu coral sau dirijat ansamblu instrumental sau orchestral. .B. indiferent daca postul/catedra prevede ore numai pentru una! doua din cele patru discipline. .

Un interviu in lirnba de predare pentru care se organizeaza aceasta proba.. Un interviu in limba de circulatie internationala/lirnba materna pentru care se organizeaza aceasta proba.. care sa retlecte competentele de receptare ~i eomunieare ale eandidatului.LIMBI STRAINE CU PROGRAM INTENSIV ~I BILINGV SAU DIN UNITATI DE iNY AT AMANT A. proba practica/orala consta din: 1. pe 0 tema propusa de comisie. III.. PARTEA I. Se acorda 1 p din ofieiu. Pentru predarea disciplinelor non-lingvistice din eelelalte arii curriculare in alta limba decat aceea in care candidatii si-au efectuat studiile: 1..NT CU CLASE SPECIALE . 758 bis/27. eel putin la nivelul A2 din Cadrul European Cornun de Referinta pentru Limbi (CECRL) . Se acorda 1 p din ofieiu.MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. care urmeaza sa fie predata in lirnba de circulatie internationala/limba materna 5p.. Se acorda 1 p din oficiu.. Nr. specifica programei scolare a claselor la care va preda eandidatul. strategiile si tehnicile de predare/invatare abordate justifica alegerea materialelor auxiliarel a manualelor scolare pe care Ie utilizeaza in desfasurarea lectiei 5p. Ap 2. 14 la Metodologie I.2011 ANEXA NR. . II.4p 2. Capaeitatea de a utiliza limbajul de specialitate scris ~i oral pentru disciplina.X.. eel putin la nivelul BI din Cadrul European Cornun de Referinta pentru Limbi (CECRL) . Pentru predarea lirnbii rnoderne la clasele cu profil intensiv.. bilingv sau a lirnbii rnaterne. Un proiect didactic. PROBA PRACTICA DIN CADRUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERV ATE DIN UNITA TILE DE iNY ATAMA. eel putin la nivelul CI din Cadrul European Cornun de Referinta pentru Limbi (CECRL) . Candidatul argumenteaza obieetivele propuse. Ap 2. .. in limba respectiva.! AND CLASE/GRUPE CU PREDARE iN ALTA LIMBA OEcAT ACEEA IN CARE CANOIDATII ~I-AU EFECTUAT STUOIILE 1.. care sa retleete competentele de comunicare ale candidatului. care urmeaza sa fie predata in lirnba de circulatie internationala/limba materna 5p.. care sa retlecte competentele de eornunicare ale candidatului. Un interviu in limba de circulatie internationala/limba materna pentru care se organizeaza aceasta proba. Capaeitatea de a utiliza limbajul de specialitate scris ~i oral pentru disciplina. Pentru predarea diseiplinelor non-lingvistice din aria curriculara "Om ~isocietate" in alta limba decat aceea in care candidatii si-au efectuat studiile: I.

Se vor verifica abilitatile candidatului in utilizarea unui SGBD din programele scolare de liceu.3p in utilizarea mediului de programare. • 0 aplicatie de baze de date (cap. parte integranta din metodologia de concurs.15 la Metodologie PROBA PRACTICA DIN CADRUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURlLOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERVA TE Disciplina INFORMA TICA ~I TEHNOLOGIA INFORMA TIEl I.Se vor testa abilitatile candidatului * al programei) nu va depasi 60 in utilizarea serviciilor Internet . . Se acorda un punct din nota 7 NOTA: Prevederile prezentei anexe. 10 al programei) • Utilizarea serviciilor retelei de Internet (cap. Realizarea practica a subiectelor minute. Realizarea practica a subiectelor inscrise pe biletul de examinare. 2. sunt valabile ~i pentru candidatii care vor opta pentru un post/catedra vacantia din palate ~i c1uburi ale copiilor ~ielevilor. 758 bis/27.1P 3. Nr. -2 p -IP .2 P • Utilizarea unui sistem de operare (cap.Se vor testa abilitatile candidatului depanarea programului/aplicatiei. 11 . 5.2011 ANEXA NR.MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI.X. 4* al programei): . . 9 al programei) .Se vor verifica abilitatile candidatului • Implementarea unei aplicatii de birotica (din cap. Evaluarea oficiu. Biletul de examinare va contine cinci subiecte care trateaza: • 0 aplicatie in mediuI de program are Pascal sau C++ (cap. PARTEA I. 4. Conditia de promovabilitate: inscrise pe biletul de examinare se face pe baza punctajelor rnentionate mai sus. 2* al programei) in utilizarea unui SO.

PROFILUL SPORTIV .APLICA TIV ~I ~TIINT[F]C A.MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. PARTEA I. 758 bisI27. Nr. 1p • Elaborarea unei schite si construirea unui subansamblu pentru un anumit aparat/model in domeniul cercului 2p • Operarea cu aparatura/programe pentru realizarea unui produs finit. Se acorda I p din oficiu. 1p • Proiectarea unei competitii/concurs la nivel local! judetean/ national/ international pentru disciplina/catedra pentru care candideaza 1p • Prezentarea portofoliului personal care sa ateste experienta In domeniul educatiei nonformale 1p B. . 1p • Proba de rnaiestrie in domeniul cercului.16 la Metodologie PROBA PRACTICA DIN CADRUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CA TEDRELOR VACANTE/REZERV ATE PALATELE ~I CLUBURILE COPIILOR ~I ELEVILOR dupa cum Proba practica la palate ~i c1uburi ale copiilor ~i elevilor se desfasoara urmeaza: 1. B. 2.TURISTIC TEORETIC • Prezentarea ofertei didactice (programs ~i activitati extra-cere) a cercului (catedrei) pentru care candideaza IP • Elaborarea unui proiect didactic pentru 0 anum ita terna din domeniul cercului. PROFILUL TEHNICO.2011 ANEXA NR. 1p • Actiuni ~i strategii proiectate pentru atragerea elevilor la cere ~i promovarea cercului/catedrei pentru care candideaza 1 p. " 2p • Modalitati de selectie a copiilor/elevilor la aetivitatea de cere ~ide participare la competitii 1P A. IP • Proiectarea unei cornpetitii/concurs Ia nivel locall judetean/ national! international pentru disciplina/catedra pentru care candideaza 1p • Prezentarea portofoliului personal care sa ateste experienta in domeniul educatiei non-formale 1 p. PRACTIC • Operarea cu computerul ~i utilizarea serviciilor internet. PRACT]C • Operarea cu computerul ~i utilizarea serviciilor internet.X. TEORETIC • Prezentarea ofertei didactice (program a ~i activitati extra-cere) a cercului (catedrei) pentru care candideaza [P • Elaborarea unui proiect didactic pentru 0 anurnita tema din domeniul cercului.

Nr.X. coregrafic este identic cu eel stabilit pentru scolile ~iIiceele Se acorda 1 p din oficiu. dotari) in atingerea obiectivelor specifice cercului pentru care candideaza. PRACTIC • Operarea cu computerul ~i utilizarea serviciilor internet 1P • Proba de specialitate In profilul cercului (ex. TEORETIC • Prezentarea ofertei didactice (programa ~i activitati extra-cere) a cercului (catedrei) pentru care candideaza 1P • Elaborarea unui proiect didactic pentru 0 anumita tema din domeniul cercului 1P • Proiectarea interdisciplinara a continutului unei activitati de cere prin metode interactive 1p • Prezentarea portofoliului personal care sa ateste experienta in dorneniul educatiei non-formale 1P C. studii europene. CULTURAL . *Repertoriul de arta. PARTEA I.MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. 758 bis/27. ambientala/design. tehnici/practici de initiere in arta teatrala/cinematografica etc. . la prima vedere. cultura ~i civilizatie romaneasca/straina. 3.2011 • Operarea cu materialul didactic (echipament . propuse spre realizare 1p Se acorda 1 p din oficiu. dintr-o opera artistica.) 2P • Proiectarea unei cornpetitii/concurs la nivel local/ judetean/ national/ international pentru disciplina/catedra pentru care candideaza 1p • Actiuni si strategii proiectate pentru atragerea elevilor la cere si promovarea cercului/catedrei pentru care candideaza 1p. cornpozitie plastica/arhitecturala. muzical. recital instrumental/ vocal/ coregrafic*. interpretare unui fragment. comunicare si jurnalism.ARTISTIC A.

de ingrijire 1p.2011 ANEXANR. ateliere.. stabilite de comisia de examinare. 5. normelor de igiena.X.atitudinea fata de c1ientlpacient.17 la Metodologie PROBA PRACTICA DIN CADRUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE/REZERVATE Disciplinele INSTRUlRE PRACTICA. finisarea.. de lngrijire - demonstratie supravegherea 2. ACTIVIT ATI DE PRE-PROFESIONALIZARE . Nr. 1p. .180 minute pentru fiecare candidat. de protectia muncii ~i prevenirea ~i stingerea 1p.MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. 6. instrumentelor » )0> respectarea incendiilor alegerea materialelor. Proba practica consta in executarea unei lucrari/produs/serviciu/tehnici conform profilului postului. )redactarea unui referat pentru probele de laborator Se acorda 1 p din oficiu. l p. trecerilor. 4. in lucrarii. Durata probei practice functie de compJexitatea variaza intre 30 . ~iaparatelor necesare executarii lucrarii. de executie fazelor. Fisa de observatii va cuprinde urmatoarele )0> criterii de evaluare: amenajarea munca ergonomics a locului de 1p. 3. in ziua examenului. manuirilor. PARTEA I. Subiectele pentru proba practica se elaboreaza de comisia de examinare a fiecarui centru de examen. respectarea algoritmului . laboratoare de specialitate. sali de din unitatile de invalamant. Evaluarea probei practice se realizeaza pe baza unei fise de observatii elaborata de comisia de examinare. 2p. sub permanenta a membrilor acesteia. )Po 1p. l p. respectarea miscarilor) )- procesului tehnologic (operatiilor.MAI~TRI INSTRUCTORI 1. 758 bisl27. Proba practica se sustine in cabinete. aspectul lucrarii/produsuJui/serviciului/tehnici ).. produselor.

sunt elaborate de comisia de examinare in preziua examenului si avizate de inspectorul scolar de specialitate. Partea rnetodica consta In explicarea pasilor metodici de invatare/ consolidare/ perfectionare a elementelor/ procedeelor solicitate in biletul de examen extras ~i se noteaza cu note de la I la 10. candidatii se prezinta in echipament sportivadecvat. Candidatii nu sunt prirniti in concurs rara adeverinta rnedicala eliberata de policlinica teritoriala. PARTEA I. 4. Proba metodico-practica se desfasoara dupa cum urmeaza: 3.MONITORUL OFICIAL AL ROMAN1El.18 la Metodologie PROBA METODICO-PRACTICA PENTRU OCUPAREA DIN UNITATlLE POSTURlLOR DIN CADRUL CONCURSULUI DIDACTICE VACANTEIREZERVATE CU INVATA. 758 bis/27. Durata examenului nu va depasi 30 minute/concurent. Rezultatul probei metodico-practice se apreciaza prin note de la I la I 0 ~i reprezinta media notelor obtinute la partea metodica ~ipartea practica a probei. Nr.x.2011 ANEXA NR. . Subiectele. in mod obligatoriu. Pentru sustinerea concursului. Partea practica consta in demonstrarea pasilor metodici de invatare. Concurentul nu poate schimba subiectul. in care se mentioneaza "apt pentru sustinerea probei practice". Pe parcursul desfasurarii probei metodico-practice.MANT SPORTIV JNTEGRAT ~I SUPLIMENTAR sportive scolare) (licee ~i c1ase cu program sportiv/cluburi Disciplina EDUCATlE • • • • FIZICA ~I SPORT • • • • • La concurs participa absolventi cu specializare In disciplina sportiva pentru care s-au inscris.' consolidare/ perfectionare a elementelor/procedeelor solicitate in biletul de examen extras ~i se noteaza cu note de la 1 la 10. la solicitarea comisiei sau la propunerea lor. concurentii pot repeta unele secvente. pentru proba metodico-practica.

coordonarea de proiecte nationale sau internationale. pentru coordonare de proiecte nationale sau internationale: 3 puncte. DESIGN Proba practica va consta intr-un interviu prin care comisia va evalua: I. AMBIENTALE.19 la Metodologie PROBA PRACTICA DIN CADRUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURlLOR DIDACTICEICA TEDRELOR VACANTE/REZERV ATE Disciplinele: ARTE PLASTICE. realizarea de lucrari monumentale de sculptura. Pentru premiile anuale sau internationale precum si pentru fiecare proiect coordonat finalizat se acorda punctajul maxim. creatii scenografice inclusiv de costum de scena. ilustratii sau lucrari de grafica publicitara. nationale si internationale. Se vor puncta atat aspectele formale tinand de rubricatia aleasa de candidat precum ~i aspectele calitative si de continut privind operationalizarea demersului didactic. de arte murale. 2. lucrari de arta monumental a.MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI.participare la manifestari expozitionale individuale sau de grup in spatii administrate de uniuni de creatie. Activitatea in specialitate pe baza prezentarii unui portofoliu de activitate. proiecte de arhitectura realizate individual sau in colectiv. dupa cum urmeaza: • pentru 0 rubricatie adecvata (care contine inforrnatii detaliate privitoare la activitatea de predare invatare evaluare) 1 punct. precum ~i aspecte vizand activitatile destinate elevilor cu nevoi speciale 2 puncte. sau edificii majore de arhitectura. la alegere. strategii didactice. Nr. creatii fotografice sau video omologate. designul grafic sau designul ambiental). din continuturile disciplinei Studiul Cornpozitiei. de nivel national sau international. • pentru precizarea calitatii evaluarii. Comisia va puncta fiecare manifestare artistica sau contributie teoretica publicata. evidentierea strategiilor de evaluare. 5 puncte. etc. disciplina fundamentals din cadrul curriculumului diferentiat. modul de utilizare a resurselor. de muzee de arta. participari la expozitiile anuale. sticla. 758 bis/27. trienale etc. dupa cum urmeaza: • pentru premiile anuale acordate de uniuniJe de creatie sau filialele acestora. precum ~i orice alta activitate creativa din domeniul artelor vizuale pentru care pot fi dovedite obtinerea drepturilor de autor.5 puncte. premiiIe anuale acordate de uniunile de creatie artistica sau filialele acestora din Romania. sau de institutii de cultura sau in alte locatii apartinand spatiului public 0. ceramica. sau edificii majore de arhitectura. metal. precum si premii internationale acordate de institutii culturale de prestigiu. creatii omologate 'in diferite domenii ale designului (design de produs. specific tnvatamantului de arte vizuale max. Pregatirea metodica pe baza unui proiect de lectie/unitate de invatare. de arte ambientale. . DECORATIVE. inclusiv designul vestimentar. si modul de utilizare a resurselor (originalitate ~i varietate) 2 puncte. bienale. PARTEA I. ARHITECTURA. realizarea de lucrari monumentale de sculptura. • Maximum 2 puncte pentru: . premiile internationale. lucrari de restaurare certificate de comisii de specialitate. sustinut de candidat in fata comisiei.x. articole publicate 'in Iiteratura de specialitate. • pentru 0 corecta relationare intre obiective.2011 ANEXANR.

NOTA. metal. -In portofoliul de actrvitate vor fi depuse fotocopii ale documentelor autentificate de unitatea scolara unde se desfasoara proba practica.in cazurile aprecierii prin maximum sau minimum de puncte a activitatii artistice se vor avea In vedere de irnportanta. originalitatea si gradul de vizibilitate a activitatilor sau de importanta articolelor de presa.2011 181 . .X.MONITORUL OFICIAL AL ROMAN lEI.participarea la manifestari artistice sau expozitionale ocazionale desfasurate in spatiul privat. teatru sau televiziune si/sau de costum de scena. etc. creatii scenografice de film.5 puncte.) max. rnartisoarele sau felicitarile.25 puncte. comercializate comerciale. prin galerii .25 puncte. inc1usiv designul vestimentar. doveditoare . contributii teoretice in domeniu (articole publicate In presa. ceramica.__ :-0. *Fac exceptie produsele de am decorativa sau icoanele. creatii fotografice sau video ornologate. creatii omologate in diferite domenii ale designului (design de produs.5 puncte. Se acorda I p din oficiu. . comunicari stilntifice in cadrul unor seminarii pe teme de specialitate. proiecte de arhitectura realizate individual sau in colectiv. PARTEA I.participarea la manifestari expozitionale period ice sau ocazionale. ilustratii sau lucrari de grafica publicitara. desfasurarea oricaror altor activitati in dorneniul artelor vizuale pentru care pot fi dovedite inclusiv prin obtinerea drepturilor de autor* max.O. 758 bis/27.participare in cadrul unor proiecte nationale sau internationale 0. lucrari de restaurare certificate de comisii de specialitate ____ -:--: :--:-. lucrari de arm monumentala. sticla. 0. Nr. designul grafic sau designul ambiental).

Un proiect didactic. Un interviu care sa reflecte competentele candidatului.182 MONITORUL OFICIAL AL ROMAN lEI.X. in limbaj mimico-gestual Se acorda 1 p din oficiu. 758 bis/27.20 la Metodologie PROBA PRACTICA DIN CADRUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERV ATE LA CLASELE/GRUPELE/UNIT A TILE DE INV ATAMANT CARE ~COLARIZEAZA ELEVI CU DEFICIENTE DE AUZ ' Proba practica consta in: 1. Candidatul va argumenta obiectivele. de receptare si de comunicare ale 5p .2011 ANEXANR. specifica programei scolare a disciplinei. strategiile ~i tehnicile de predare/invatare/evaluare raportandu-se la specificul deficientei de auz 4P 2. Nr. pe 0 tema propusa de cornisie. PARTEA I.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful