FI$A DE EVALUARE A LECTIEI

ANEXA nrc 12. OM ECTS nr. SS6IlJ07,10.2011 (M,O., Pan ... I, nrc 7S8 bisll7 10.2011)

Unitatea de invatamant: Nr. de inregistrare

_
_

FI$A DE EVALUARE A LECTIEI (INSPECTIA SPECIALA LA CLASA) CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTEIREZERVATE Numele ~iprenumelecandidatului: Data : _

- SESIUNEA 2012 _

Analiza

Aspecte evaluate: criterii Aspecte fonnale (documente, documentatie, materiale didactice disponibile) Proiectare-motivare (relationarea intra- ~i interdisciplinara, intra- si cross-curriculara, perspectiva in raport cu unitatea de tnvatare, relevanta pentru viata a continuturilor)

Puncta] Maxim Realizat 1 1

Lectie

Continut stiintifico-aplicativ
(obiectivizare, structurare, sistematizare, coerenta, consistenta) Metode ~i mij loace didactice (varietate, oportunitate, originalitate, eficientrt) Climat psihopedagogic Ambient specific disciplinei, motivatie pentru lectie Achizitii cognitive, verbalizate/nonverbalizate (calitate, cantitate, relationare, operationalizare) Deprinderi de activitate intelectuala individuals ~i in echipa (operatii logice, mecanisme de analiza ~i sinteza, tipuri de inteligente, consecventa, seriozitate, autodepasi rii, ambitia colegialitate, responsabilitate ~i raspundere, flexibilitate in asumarea rolurilor) Atitudine fata de scoala-statutul si rolulla ora (pozitiva-colaborator, indiferenta- spectator) Competente profesionale si metod ice (de cunoastere -gradul de stapanire, organizare si prelucrare a informatiei; de executie- rapiditatea, precizia actiunilor ~i distributivitatea atentiei; de comunicare- fluiditatea, concizia ~i acuratetea discursului, captarea ~i pastrarea interesului elevilor, abilitatea pentru activitate diferentiata ) Competente sociale ~i de personalitate (sociabilitate, degajare, comunicativitate, registre diverse de limbaj, echilibru emotional, rezistenta la stress, ingeniozitate, flexibilitate, fermitate, toleranta, rigurozitate, obiectivitate, disponibilitate pentru

1

1 1 1 1

Elevii dominante vizate

1 1

Profesoruldominante vizate

1

autoperfectionare)
TOTAL:

10
EXAMINATOR: SEMNATURA: _

----------------

Concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor

vacante/rezervate

in invatlmantul

preuniversitar- sesiunea 2012

x. COREPETITIE. proba nu va depasi 30 de minute 2 p. STUDI] TEORETICE. Se acorda 1 p din oficiu. . PARTEA I. asigurarea prezentei elevilor va fi facuta de directorul unitatii de invatamant. Nr. b) Sustinerea proiectului de lectie (lectia de instrument/de muzica de camera! ansambluri instrumentalel vocale. COREGRAFIE ~l ARTA ACTORULUI (posturi didactice/catedre din scolile ~i liceele de arm) MUZICA INSTRUMENTALA. MUZICA DE CAMERA. COREGRAFIE B.170 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. MUZICA INSTRUMENTALNARTA SPECIALlZARILE: ANSAMBLURI VOCALA!MUZICA DE CAMERA*. candidatii vor sustine lectia cu elevull elevii nominalizati de comisie. . cel putin la niveJul programei de Iiceu 2 p/l p pentru fiecare lucrare. c) Proba de recital instrumental/vocal ce va contine 3 lucrari la alegere: .13 la Metodologie PROBA PRACTICA DIN CADRUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERV ATE EDUCA TIE ARTISTICA SPECIALIZA TA MUZICA. ART A ACTORULUI: 1. MUZICA INSTRUMENTALAI ARTA VOCALAlMUZJCA DE CAMERA * a) Elaborarea unui proiect de lectie: comisia va face public. arta vocala (canto c1asic). 758 bisl27.2011 ANEXA NR. ANSAMBLURI INSTRUMENTALENOCALE. MUZICA VOCALA TRADlTJONALA ROMANEAScA (CANTO POPULAR). forma. caracter.2 lucrari diferite ca stil. cu 48 de ore inainte. proiectul va fi prezentat cornisiei inainte de inceperea probei 2 p. coregrafie. ART A VOCALA (CANTO CLASIC).un studiu 3 p. pe baza proiectului didactic prezentat. INSTRUMENTALENOCALE. repertoriul elevului/ elevilor stabilit prin programa scolara in vigoare ~i nivelul de invatamant pe baza caruia candidatul va concepe proiectul didactic. * Proba de recital pentru candidatii care opteaza pentru postul de profesor de muzica de camera. va fi sustinuta la instrumentul absoJvit. COREGRAFlE.

pana la 4 alteratii constitutive. STUDII muzicale) TEORETICE (teorie-solfegiu-dicteu.4. forme muzicale Prezentarea orala a proiectului elaborat. 2 p. . panli la 4 alteratii constitutive. 758 bisI27. b. Dans contemporanl modern: • 3 coregrafii la alegere. 6/8. la prima vedere.). la pian a unui dicteu melodic ~i a unui dicteu armonic de 12 masuri de 3/4.2011 B. conform programei scolare in vigoare. vocal (canto) nu va depasi 30 de minute.X. emisie. din programa scolara In vigoare. Nr.50 p I 1. 2. dictie. 4/4.50 pentru fiecare coregrafie.. acordaj.) ~i stabilirea formei in care se incadreaza lucrarea I p. c) Analiza unei lucrari muzicale din repertoriul ales de candidat. 12/8. Proba de recital instrumental. Proba de coregrafie nu va depasi 30 de minute.. 5/8. la prima vedere a unui solfegiu de 16 masuri de 3/4. Unitatea de invatare se alege de catre candidat. armonie. b) Prezentarea orala a proiectului elaborat. respiratie. Citirea. istoria muzicii. ritmico-melodic ~i intonarea tuturor vocilor cursiv (dupa caz) 1 p. in cheile Sol !ji Fa l p. PROBA DE RECITAL PENTRU COREGRAFIE. Se acorda 1 p din oficiu. 5/4.50 pentru fiecare coregrafie. Analiza lucrarii va consta In : • descifrarea lucrarii din punct de vedere ritmic. 2 p. in cheile Sol ~i Fa 1 p. forme a.4. b. • analiza formei prin delimitarea unitatilor de insusire dupa auz (vocal) sau de citire instrumentals (repetate. 5/4. 5/8. Elaborarea unui proiect de lectie care sa vizeze muzicii.50 P /1 . . 12/8. armonie.l. din 5 coregrafii consacrate pregatite de candidat. contrastante etc. omogenizare etc) ~i stabilirea problemelor de frazare ~i expresivitate a textului muzical (evidentierea unor cuvinte sau a unei linii melodice prin accentuare etc. • stabilirea liniei dirijorale prin marcarea acesteia pe partitura ~i intonarea ei (dupa caz) 1 p. Dans clasic: • 5 variatii clasice alese de candidat. PARTEA I. in functie de nivelul de invalamilnt la care urmeaza sa predea candidatul 2 p. istoria muzicii. 4/4. • probleme de interpretare prin precizarea tehnicii vocalel instrumentale interpretative (pozitie functionala. D. Citire. PROBA PRACTlCA PENTRU ANSAMBLURI INSTRUMENTALENOCALE a) Elaborarea proiectului unei unitati de invatare. tempoul ~i nuantele adecvate 1 p.2. • incadrarea lucrarii in opera compozitorului ~i a lucrarii In epocal stiiul din care face parte lp.MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. anterior probei. din care comisia va indica prezentarea a 3 dintre ele . continuturi ale disciplinelor teoria 2 p. 6/8.

x. necifrate) ] p. Numarul biletelor de examen va fi ega I cu numarul candidatilor plus V4 numarul lor. gen. c) Proba practica constand tntr-o proba de recital vocal care cuprinde interpretarea a trei lucrari diferite. a) Elaborarea unui proiect de lectie din programa scolara in vigoare. din creatia universals ~i romaneasca 1 p. . precum ~i aspecte interdisciplinare 1 p. la prima vedere. catedre/posturi din scoli ~i licee de arta) a) Candidatul va elabora un set de exercitii de initiere actoriceasca in cadrul unei lectii eu 3 . PARTEA I. Armonizarea unei teme de 16 masuri (8 masuri sopran si 8 masuri bas dat. proiectul va fi prezentat comisiei inainte de inceperea probei.3. Citirea. fiecare cuprinzand cate 0 terna de armonizat ~i cate un fragment muzical. Comisia va pregati biletele de examen. . stil. b. cu cel putin 2 saptamani inainte de sustinerea probei. la pian. b) Sustinerea proiectului de lectie elaborat. Asigurarea prezentei elevilor va fi facuta de directorul unitatii de invatamant 5P Proba nu va depasi 30 de minute.. 4p b) Lueru pe text. 4. din b. TRADTTIONALA ROMANEAScA (CANTO POPULAR) . 1 p.5 elevi. Se acorda 1 p din oficiu. Recunoasterea ~i comentarea unor lucrari din creatia universals ~i rornaneasca: pe baza auditiei. 3. candidatilor Ii se cere recunoasterea si comentarea a 4 lucrari din epoci stilistice diferite (eel putin una va fi din creatia romaneasca) alese de comisie dintr-o lista de 30 . Textul va fi Ia alegerea candidatului din Iiteratura (proza/poezie) universala sau romaneasca.. Numarul biletelor de examen va fi egal cu nurnarul candidatilor plus ~ din numarul lor.Z011 Comisia va pregati biletele de exarnen. cu sau lara acompaniament. fiecare cuprinzand cate un solfegiu un dicteu melodic ~i un dicteu armonic. PROBA PRACTICA PENTRU MUZICA VOCAL. forma.MONITORUL OFICIAL AL ROMAN lEI. Se acorda ] p din oficiu. din zona de provenienta a candidatului . ARTA ACTORULUI (pentru absolventii tnvatamantului superior de lunga durata/ciclul II de studii universitare de masterat. 758 bis/Z7.2 p. specifice genului. comentariul va euprinde elernente legate de epoca.4. cu analiza armonica a unor fragmente muzicale de ] 2-16 masuri. c. compozitor.\. Nr. interpretare etc.40 de lucrari pusa la dispozitia candidatilor de catre directiunea unitatii de lnvatamdnt. 6 p.

e) Prezenta anexa este valabila ~i pentru candidatii apartinand minoritatilor nationale. indiferent daca postul/catedra prevede ore numai pentru una! doua din cele patru discipline.x. (adaptate dupa caz).Muzica instrumentals. pot preda si instrumentul respectiv la scolile ~iIiceele de arm.MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI.a Xll-a ale programei scolare in vigoare pentru ansamblu vocal. Nr. sunt valabile probele practice de la punctul I. Acestia vor putea sustine probele practice prevazute la punctul I. lucrarile muzicale vor face parte din oferta de repertoriu pentru clasele a VI1-a. pot preda ~i disciplina muzica vocala traditionala romaneasca (canto popular) din liceele de muzica (clasele [)(-)(]]).2011 NOTA: a) Candidatii care opteaza pentru ocuparea unui post/catedra prevazut la punctul 2Studii teoretice.B. b) Candidatii absolventi ai invatamantului superior de lunga durata/ciclului II de studii universitare de masterat ~i care au parcurs si absolvit ~i un modul de folclor.scoli ~ilieee de muzica. c) Pentru posturilel catedrele de ansambluri muzicale vocale si instrumentale sau orchestrale.A. d) Candidatii absolventi ai invatarnantului superior de lunga durata care au studiat ~i absolvit un instrument sau au studiat si au absolvit un modul de instrument. 758 bis127. vor sustine toate probele prevazute la acest punct. . respectiv dirijat ansamblu coral sau dirijat ansamblu instrumental sau orchestral. instrumental sau orchestral. . Pentru ansamblu vocal.Educatie muzicala specializata . PARTEA I. respectiv ansamblu instrumental sau orchestra .

care urmeaza sa fie predata in lirnba de circulatie internationala/limba materna 5p. Un interviu in limba de circulatie internationala/limba materna pentru care se organizeaza aceasta proba.NT CU CLASE SPECIALE . pe 0 tema propusa de comisie.. in limba respectiva... Nr.. Ap 2. Se acorda 1 p din oficiu. eel putin la nivelul A2 din Cadrul European Cornun de Referinta pentru Limbi (CECRL) . Capaeitatea de a utiliza limbajul de specialitate scris ~i oral pentru disciplina... .X. Un interviu in limba de circulatie internationala/lirnba materna pentru care se organizeaza aceasta proba. . care sa retleete competentele de comunicare ale candidatului. Capaeitatea de a utiliza limbajul de specialitate scris ~i oral pentru disciplina. III. Pentru predarea disciplinelor non-lingvistice din eelelalte arii curriculare in alta limba decat aceea in care candidatii si-au efectuat studiile: 1. II. Se acorda 1 p din ofieiu. Se acorda 1 p din ofieiu. Un proiect didactic..MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. proba practica/orala consta din: 1. 758 bis/27. Un interviu in lirnba de predare pentru care se organizeaza aceasta proba. care sa retlecte competentele de receptare ~i eomunieare ale eandidatului.2011 ANEXA NR.. Candidatul argumenteaza obieetivele propuse. Ap 2.. Pentru predarea diseiplinelor non-lingvistice din aria curriculara "Om ~isocietate" in alta limba decat aceea in care candidatii si-au efectuat studiile: I. strategiile si tehnicile de predare/invatare abordate justifica alegerea materialelor auxiliarel a manualelor scolare pe care Ie utilizeaza in desfasurarea lectiei 5p. eel putin la nivelul BI din Cadrul European Cornun de Referinta pentru Limbi (CECRL) . care sa retlecte competentele de eornunicare ale candidatului.LIMBI STRAINE CU PROGRAM INTENSIV ~I BILINGV SAU DIN UNITATI DE iNY AT AMANT A. PARTEA I.. PROBA PRACTICA DIN CADRUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERV ATE DIN UNITA TILE DE iNY ATAMA. care urmeaza sa fie predata in lirnba de circulatie internationala/limba materna 5p. bilingv sau a lirnbii rnaterne. Pentru predarea lirnbii rnoderne la clasele cu profil intensiv.! AND CLASE/GRUPE CU PREDARE iN ALTA LIMBA OEcAT ACEEA IN CARE CANOIDATII ~I-AU EFECTUAT STUOIILE 1.4p 2. 14 la Metodologie I.. specifica programei scolare a claselor la care va preda eandidatul. eel putin la nivelul CI din Cadrul European Cornun de Referinta pentru Limbi (CECRL) .

2* al programei) in utilizarea unui SO. PARTEA I. 9 al programei) .2011 ANEXA NR. Realizarea practica a subiectelor inscrise pe biletul de examinare. Evaluarea oficiu. Realizarea practica a subiectelor minute.X.1P 3. sunt valabile ~i pentru candidatii care vor opta pentru un post/catedra vacantia din palate ~i c1uburi ale copiilor ~ielevilor.Se vor testa abilitatile candidatului depanarea programului/aplicatiei. 758 bis/27. . 4. . Se acorda un punct din nota 7 NOTA: Prevederile prezentei anexe.Se vor testa abilitatile candidatului * al programei) nu va depasi 60 in utilizarea serviciilor Internet . • 0 aplicatie de baze de date (cap. 5.3p in utilizarea mediului de programare.15 la Metodologie PROBA PRACTICA DIN CADRUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURlLOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERVA TE Disciplina INFORMA TICA ~I TEHNOLOGIA INFORMA TIEl I. parte integranta din metodologia de concurs.Se vor verifica abilitatile candidatului in utilizarea unui SGBD din programele scolare de liceu. Nr. Biletul de examinare va contine cinci subiecte care trateaza: • 0 aplicatie in mediuI de program are Pascal sau C++ (cap. 11 . 2. 4* al programei): .2 P • Utilizarea unui sistem de operare (cap. Conditia de promovabilitate: inscrise pe biletul de examinare se face pe baza punctajelor rnentionate mai sus.Se vor verifica abilitatile candidatului • Implementarea unei aplicatii de birotica (din cap. 10 al programei) • Utilizarea serviciilor retelei de Internet (cap.MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. -2 p -IP .

758 bisI27.X. . PRACTIC • Operarea cu computerul ~i utilizarea serviciilor internet. Nr. B.2011 ANEXA NR. PRACT]C • Operarea cu computerul ~i utilizarea serviciilor internet.TURISTIC TEORETIC • Prezentarea ofertei didactice (programs ~i activitati extra-cere) a cercului (catedrei) pentru care candideaza IP • Elaborarea unui proiect didactic pentru 0 anum ita terna din domeniul cercului. " 2p • Modalitati de selectie a copiilor/elevilor la aetivitatea de cere ~ide participare la competitii 1P A.16 la Metodologie PROBA PRACTICA DIN CADRUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CA TEDRELOR VACANTE/REZERV ATE PALATELE ~I CLUBURILE COPIILOR ~I ELEVILOR dupa cum Proba practica la palate ~i c1uburi ale copiilor ~i elevilor se desfasoara urmeaza: 1. 1p • Proba de rnaiestrie in domeniul cercului. 1p • Actiuni ~i strategii proiectate pentru atragerea elevilor la cere ~i promovarea cercului/catedrei pentru care candideaza 1 p. PROFILUL SPORTIV .MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. 1p • Proiectarea unei competitii/concurs la nivel local! judetean/ national/ international pentru disciplina/catedra pentru care candideaza 1p • Prezentarea portofoliului personal care sa ateste experienta In domeniul educatiei nonformale 1p B. 2. TEORETIC • Prezentarea ofertei didactice (program a ~i activitati extra-cere) a cercului (catedrei) pentru care candideaza [P • Elaborarea unui proiect didactic pentru 0 anurnita tema din domeniul cercului. Se acorda I p din oficiu. IP • Proiectarea unei cornpetitii/concurs Ia nivel locall judetean/ national! international pentru disciplina/catedra pentru care candideaza 1p • Prezentarea portofoliului personal care sa ateste experienta in domeniul educatiei non-formale 1 p.APLICA TIV ~I ~TIINT[F]C A. PROFILUL TEHNICO. PARTEA I. 1p • Elaborarea unei schite si construirea unui subansamblu pentru un anumit aparat/model in domeniul cercului 2p • Operarea cu aparatura/programe pentru realizarea unui produs finit.

CULTURAL .2011 • Operarea cu materialul didactic (echipament . dotari) in atingerea obiectivelor specifice cercului pentru care candideaza. propuse spre realizare 1p Se acorda 1 p din oficiu.) 2P • Proiectarea unei cornpetitii/concurs la nivel local/ judetean/ national/ international pentru disciplina/catedra pentru care candideaza 1p • Actiuni si strategii proiectate pentru atragerea elevilor la cere si promovarea cercului/catedrei pentru care candideaza 1p. 758 bis/27.X. comunicare si jurnalism. interpretare unui fragment. dintr-o opera artistica. Nr.ARTISTIC A. PRACTIC • Operarea cu computerul ~i utilizarea serviciilor internet 1P • Proba de specialitate In profilul cercului (ex. ambientala/design. la prima vedere. muzical. cultura ~i civilizatie romaneasca/straina. tehnici/practici de initiere in arta teatrala/cinematografica etc. TEORETIC • Prezentarea ofertei didactice (programa ~i activitati extra-cere) a cercului (catedrei) pentru care candideaza 1P • Elaborarea unui proiect didactic pentru 0 anumita tema din domeniul cercului 1P • Proiectarea interdisciplinara a continutului unei activitati de cere prin metode interactive 1p • Prezentarea portofoliului personal care sa ateste experienta in dorneniul educatiei non-formale 1P C. *Repertoriul de arta.MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. PARTEA I. recital instrumental/ vocal/ coregrafic*. studii europene. . cornpozitie plastica/arhitecturala. coregrafic este identic cu eel stabilit pentru scolile ~iIiceele Se acorda 1 p din oficiu. 3.

de ingrijire 1p. in lucrarii.180 minute pentru fiecare candidat.. Fisa de observatii va cuprinde urmatoarele )0> criterii de evaluare: amenajarea munca ergonomics a locului de 1p. laboratoare de specialitate. Nr. instrumentelor » )0> respectarea incendiilor alegerea materialelor. sali de din unitatile de invalamant.17 la Metodologie PROBA PRACTICA DIN CADRUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE/REZERVATE Disciplinele INSTRUlRE PRACTICA. Proba practica consta in executarea unei lucrari/produs/serviciu/tehnici conform profilului postului. 2p. normelor de igiena. 4. Proba practica se sustine in cabinete. l p.. )redactarea unui referat pentru probele de laborator Se acorda 1 p din oficiu. Subiectele pentru proba practica se elaboreaza de comisia de examinare a fiecarui centru de examen.. finisarea. aspectul lucrarii/produsuJui/serviciului/tehnici ).X. sub permanenta a membrilor acesteia.MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. PARTEA I. 6. Durata probei practice functie de compJexitatea variaza intre 30 .MAI~TRI INSTRUCTORI 1. de lngrijire - demonstratie supravegherea 2.2011 ANEXANR. Evaluarea probei practice se realizeaza pe baza unei fise de observatii elaborata de comisia de examinare. ACTIVIT ATI DE PRE-PROFESIONALIZARE . de protectia muncii ~i prevenirea ~i stingerea 1p. 1p. in ziua examenului. manuirilor. stabilite de comisia de examinare. . respectarea miscarilor) )- procesului tehnologic (operatiilor. l p. 758 bisl27. de executie fazelor. ateliere.atitudinea fata de c1ientlpacient. respectarea algoritmului . trecerilor. )Po 1p. produselor. 3. ~iaparatelor necesare executarii lucrarii. 5.

x. Concurentul nu poate schimba subiectul. 758 bis/27. Durata examenului nu va depasi 30 minute/concurent. candidatii se prezinta in echipament sportivadecvat.MONITORUL OFICIAL AL ROMAN1El. Partea practica consta in demonstrarea pasilor metodici de invatare.2011 ANEXA NR. 4. Nr.18 la Metodologie PROBA METODICO-PRACTICA PENTRU OCUPAREA DIN UNITATlLE POSTURlLOR DIN CADRUL CONCURSULUI DIDACTICE VACANTEIREZERVATE CU INVATA. concurentii pot repeta unele secvente. Partea rnetodica consta In explicarea pasilor metodici de invatare/ consolidare/ perfectionare a elementelor/ procedeelor solicitate in biletul de examen extras ~i se noteaza cu note de la I la 10. pentru proba metodico-practica. la solicitarea comisiei sau la propunerea lor. Candidatii nu sunt prirniti in concurs rara adeverinta rnedicala eliberata de policlinica teritoriala. in care se mentioneaza "apt pentru sustinerea probei practice".MANT SPORTIV JNTEGRAT ~I SUPLIMENTAR sportive scolare) (licee ~i c1ase cu program sportiv/cluburi Disciplina EDUCATlE • • • • FIZICA ~I SPORT • • • • • La concurs participa absolventi cu specializare In disciplina sportiva pentru care s-au inscris. . Pentru sustinerea concursului. PARTEA I. sunt elaborate de comisia de examinare in preziua examenului si avizate de inspectorul scolar de specialitate.' consolidare/ perfectionare a elementelor/procedeelor solicitate in biletul de examen extras ~i se noteaza cu note de la 1 la 10. Proba metodico-practica se desfasoara dupa cum urmeaza: 3. Subiectele. in mod obligatoriu. Pe parcursul desfasurarii probei metodico-practice. Rezultatul probei metodico-practice se apreciaza prin note de la I la I 0 ~i reprezinta media notelor obtinute la partea metodica ~ipartea practica a probei.

metal. lucrari de restaurare certificate de comisii de specialitate. proiecte de arhitectura realizate individual sau in colectiv. • Maximum 2 puncte pentru: . ceramica. ARHITECTURA. lucrari de arta monumental a. realizarea de lucrari monumentale de sculptura. sustinut de candidat in fata comisiei. creatii omologate 'in diferite domenii ale designului (design de produs. 758 bis/27. Comisia va puncta fiecare manifestare artistica sau contributie teoretica publicata. bienale. creatii scenografice inclusiv de costum de scena. dupa cum urmeaza: • pentru 0 rubricatie adecvata (care contine inforrnatii detaliate privitoare la activitatea de predare invatare evaluare) 1 punct. dupa cum urmeaza: • pentru premiile anuale acordate de uniuniJe de creatie sau filialele acestora. la alegere. . de nivel national sau international. PARTEA I. premiile internationale. Se vor puncta atat aspectele formale tinand de rubricatia aleasa de candidat precum ~i aspectele calitative si de continut privind operationalizarea demersului didactic. etc. articole publicate 'in Iiteratura de specialitate. Activitatea in specialitate pe baza prezentarii unui portofoliu de activitate. Pentru premiile anuale sau internationale precum si pentru fiecare proiect coordonat finalizat se acorda punctajul maxim. DESIGN Proba practica va consta intr-un interviu prin care comisia va evalua: I. trienale etc. de arte ambientale. specific tnvatamantului de arte vizuale max. premiiIe anuale acordate de uniunile de creatie artistica sau filialele acestora din Romania. de muzee de arta.5 puncte. sau edificii majore de arhitectura. modul de utilizare a resurselor. sticla. sau de institutii de cultura sau in alte locatii apartinand spatiului public 0.MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. nationale si internationale. evidentierea strategiilor de evaluare. Nr. 5 puncte. si modul de utilizare a resurselor (originalitate ~i varietate) 2 puncte.x. 2. pentru coordonare de proiecte nationale sau internationale: 3 puncte. precum ~i aspecte vizand activitatile destinate elevilor cu nevoi speciale 2 puncte. de arte murale. DECORATIVE. Pregatirea metodica pe baza unui proiect de lectie/unitate de invatare. AMBIENTALE. realizarea de lucrari monumentale de sculptura. precum ~i orice alta activitate creativa din domeniul artelor vizuale pentru care pot fi dovedite obtinerea drepturilor de autor.2011 ANEXANR. sau edificii majore de arhitectura. creatii fotografice sau video omologate. disciplina fundamentals din cadrul curriculumului diferentiat. ilustratii sau lucrari de grafica publicitara. din continuturile disciplinei Studiul Cornpozitiei.participare la manifestari expozitionale individuale sau de grup in spatii administrate de uniuni de creatie. participari la expozitiile anuale. precum si premii internationale acordate de institutii culturale de prestigiu. coordonarea de proiecte nationale sau internationale. inclusiv designul vestimentar. • pentru precizarea calitatii evaluarii. • pentru 0 corecta relationare intre obiective. strategii didactice.19 la Metodologie PROBA PRACTICA DIN CADRUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURlLOR DIDACTICEICA TEDRELOR VACANTE/REZERV ATE Disciplinele: ARTE PLASTICE. designul grafic sau designul ambiental).

) max.2011 181 . lucrari de arm monumentala. teatru sau televiziune si/sau de costum de scena.5 puncte. comunicari stilntifice in cadrul unor seminarii pe teme de specialitate. designul grafic sau designul ambiental). contributii teoretice in domeniu (articole publicate In presa. metal. etc. inc1usiv designul vestimentar. ilustratii sau lucrari de grafica publicitara.in cazurile aprecierii prin maximum sau minimum de puncte a activitatii artistice se vor avea In vedere de irnportanta. Nr. NOTA. 0. PARTEA I.25 puncte. creatii scenografice de film. lucrari de restaurare certificate de comisii de specialitate ____ -:--: :--:-. *Fac exceptie produsele de am decorativa sau icoanele.O. creatii fotografice sau video ornologate. 758 bis/27. proiecte de arhitectura realizate individual sau in colectiv.participarea la manifestari expozitionale period ice sau ocazionale. rnartisoarele sau felicitarile. doveditoare . comercializate comerciale. sticla.MONITORUL OFICIAL AL ROMAN lEI. desfasurarea oricaror altor activitati in dorneniul artelor vizuale pentru care pot fi dovedite inclusiv prin obtinerea drepturilor de autor* max.X. -In portofoliul de actrvitate vor fi depuse fotocopii ale documentelor autentificate de unitatea scolara unde se desfasoara proba practica. Se acorda I p din oficiu. prin galerii .25 puncte. .participare in cadrul unor proiecte nationale sau internationale 0. creatii omologate in diferite domenii ale designului (design de produs. . ceramica.5 puncte. originalitatea si gradul de vizibilitate a activitatilor sau de importanta articolelor de presa.__ :-0.participarea la manifestari artistice sau expozitionale ocazionale desfasurate in spatiul privat.

758 bis/27.182 MONITORUL OFICIAL AL ROMAN lEI. Un interviu care sa reflecte competentele candidatului.2011 ANEXANR.20 la Metodologie PROBA PRACTICA DIN CADRUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERV ATE LA CLASELE/GRUPELE/UNIT A TILE DE INV ATAMANT CARE ~COLARIZEAZA ELEVI CU DEFICIENTE DE AUZ ' Proba practica consta in: 1. Nr. de receptare si de comunicare ale 5p . Candidatul va argumenta obiectivele. Un proiect didactic. PARTEA I. pe 0 tema propusa de cornisie. in limbaj mimico-gestual Se acorda 1 p din oficiu. strategiile ~i tehnicile de predare/invatare/evaluare raportandu-se la specificul deficientei de auz 4P 2.X. specifica programei scolare a disciplinei.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful