FI$A DE EVALUARE A LECTIEI

ANEXA nrc 12. OM ECTS nr. SS6IlJ07,10.2011 (M,O., Pan ... I, nrc 7S8 bisll7 10.2011)

Unitatea de invatamant: Nr. de inregistrare

_
_

FI$A DE EVALUARE A LECTIEI (INSPECTIA SPECIALA LA CLASA) CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTEIREZERVATE Numele ~iprenumelecandidatului: Data : _

- SESIUNEA 2012 _

Analiza

Aspecte evaluate: criterii Aspecte fonnale (documente, documentatie, materiale didactice disponibile) Proiectare-motivare (relationarea intra- ~i interdisciplinara, intra- si cross-curriculara, perspectiva in raport cu unitatea de tnvatare, relevanta pentru viata a continuturilor)

Puncta] Maxim Realizat 1 1

Lectie

Continut stiintifico-aplicativ
(obiectivizare, structurare, sistematizare, coerenta, consistenta) Metode ~i mij loace didactice (varietate, oportunitate, originalitate, eficientrt) Climat psihopedagogic Ambient specific disciplinei, motivatie pentru lectie Achizitii cognitive, verbalizate/nonverbalizate (calitate, cantitate, relationare, operationalizare) Deprinderi de activitate intelectuala individuals ~i in echipa (operatii logice, mecanisme de analiza ~i sinteza, tipuri de inteligente, consecventa, seriozitate, autodepasi rii, ambitia colegialitate, responsabilitate ~i raspundere, flexibilitate in asumarea rolurilor) Atitudine fata de scoala-statutul si rolulla ora (pozitiva-colaborator, indiferenta- spectator) Competente profesionale si metod ice (de cunoastere -gradul de stapanire, organizare si prelucrare a informatiei; de executie- rapiditatea, precizia actiunilor ~i distributivitatea atentiei; de comunicare- fluiditatea, concizia ~i acuratetea discursului, captarea ~i pastrarea interesului elevilor, abilitatea pentru activitate diferentiata ) Competente sociale ~i de personalitate (sociabilitate, degajare, comunicativitate, registre diverse de limbaj, echilibru emotional, rezistenta la stress, ingeniozitate, flexibilitate, fermitate, toleranta, rigurozitate, obiectivitate, disponibilitate pentru

1

1 1 1 1

Elevii dominante vizate

1 1

Profesoruldominante vizate

1

autoperfectionare)
TOTAL:

10
EXAMINATOR: SEMNATURA: _

----------------

Concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor

vacante/rezervate

in invatlmantul

preuniversitar- sesiunea 2012

coregrafie. arta vocala (canto c1asic). Se acorda 1 p din oficiu. asigurarea prezentei elevilor va fi facuta de directorul unitatii de invatamant.170 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. * Proba de recital pentru candidatii care opteaza pentru postul de profesor de muzica de camera. cel putin la niveJul programei de Iiceu 2 p/l p pentru fiecare lucrare. .2011 ANEXA NR. COREPETITIE. pe baza proiectului didactic prezentat.2 lucrari diferite ca stil. c) Proba de recital instrumental/vocal ce va contine 3 lucrari la alegere: . COREGRAFIE B.x. STUDI] TEORETICE.un studiu 3 p. ANSAMBLURI INSTRUMENTALENOCALE. PARTEA I. MUZICA DE CAMERA. . b) Sustinerea proiectului de lectie (lectia de instrument/de muzica de camera! ansambluri instrumentalel vocale. 758 bisl27. ART A ACTORULUI: 1. MUZICA INSTRUMENTALAI ARTA VOCALAlMUZJCA DE CAMERA * a) Elaborarea unui proiect de lectie: comisia va face public.13 la Metodologie PROBA PRACTICA DIN CADRUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERV ATE EDUCA TIE ARTISTICA SPECIALIZA TA MUZICA. COREGRAFIE ~l ARTA ACTORULUI (posturi didactice/catedre din scolile ~i liceele de arm) MUZICA INSTRUMENTALA. COREGRAFlE. va fi sustinuta la instrumentul absoJvit. ART A VOCALA (CANTO CLASIC). MUZICA VOCALA TRADlTJONALA ROMANEAScA (CANTO POPULAR). candidatii vor sustine lectia cu elevull elevii nominalizati de comisie. caracter. INSTRUMENTALENOCALE. cu 48 de ore inainte. Nr. proiectul va fi prezentat cornisiei inainte de inceperea probei 2 p. proba nu va depasi 30 de minute 2 p. MUZICA INSTRUMENTALNARTA SPECIALlZARILE: ANSAMBLURI VOCALA!MUZICA DE CAMERA*. forma. repertoriul elevului/ elevilor stabilit prin programa scolara in vigoare ~i nivelul de invatamant pe baza caruia candidatul va concepe proiectul didactic.

la pian a unui dicteu melodic ~i a unui dicteu armonic de 12 masuri de 3/4.. PROBA PRACTlCA PENTRU ANSAMBLURI INSTRUMENTALENOCALE a) Elaborarea proiectului unei unitati de invatare. la prima vedere a unui solfegiu de 16 masuri de 3/4. in cheile Sol ~i Fa 1 p. • probleme de interpretare prin precizarea tehnicii vocalel instrumentale interpretative (pozitie functionala.4. 4/4. pana la 4 alteratii constitutive. STUDII muzicale) TEORETICE (teorie-solfegiu-dicteu. contrastante etc. c) Analiza unei lucrari muzicale din repertoriul ales de candidat. • analiza formei prin delimitarea unitatilor de insusire dupa auz (vocal) sau de citire instrumentals (repetate. PROBA DE RECITAL PENTRU COREGRAFIE. conform programei scolare in vigoare. Proba de recital instrumental. anterior probei.MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. • stabilirea liniei dirijorale prin marcarea acesteia pe partitura ~i intonarea ei (dupa caz) 1 p.2. 2 p. tempoul ~i nuantele adecvate 1 p. 5/4. continuturi ale disciplinelor teoria 2 p. Dans contemporanl modern: • 3 coregrafii la alegere. din programa scolara In vigoare. 2. 6/8. ritmico-melodic ~i intonarea tuturor vocilor cursiv (dupa caz) 1 p. respiratie. vocal (canto) nu va depasi 30 de minute. din care comisia va indica prezentarea a 3 dintre ele . Nr. 12/8. Elaborarea unui proiect de lectie care sa vizeze muzicii. 6/8. emisie. omogenizare etc) ~i stabilirea problemelor de frazare ~i expresivitate a textului muzical (evidentierea unor cuvinte sau a unei linii melodice prin accentuare etc.50 p I 1. acordaj. Se acorda 1 p din oficiu. la prima vedere. b. b.l. PARTEA I. Proba de coregrafie nu va depasi 30 de minute.50 P /1 . in cheile Sol !ji Fa l p. Citirea. . istoria muzicii.) ~i stabilirea formei in care se incadreaza lucrarea I p. 5/8. • incadrarea lucrarii in opera compozitorului ~i a lucrarii In epocal stiiul din care face parte lp. Analiza lucrarii va consta In : • descifrarea lucrarii din punct de vedere ritmic. 4/4. 5/4. 12/8. Citire. 2 p. 5/8. 758 bisI27. b) Prezentarea orala a proiectului elaborat.4. Unitatea de invatare se alege de catre candidat.X.50 pentru fiecare coregrafie.). Dans clasic: • 5 variatii clasice alese de candidat.2011 B. D. forme a. .50 pentru fiecare coregrafie. armonie. panli la 4 alteratii constitutive. dictie. in functie de nivelul de invalamilnt la care urmeaza sa predea candidatul 2 p. armonie. istoria muzicii.. forme muzicale Prezentarea orala a proiectului elaborat. din 5 coregrafii consacrate pregatite de candidat.

stil.. din b.MONITORUL OFICIAL AL ROMAN lEI. Citirea.. comentariul va euprinde elernente legate de epoca. forma. la pian. Nr. 6 p.x. 4. catedre/posturi din scoli ~i licee de arta) a) Candidatul va elabora un set de exercitii de initiere actoriceasca in cadrul unei lectii eu 3 . PARTEA I. cu sau lara acompaniament. Armonizarea unei teme de 16 masuri (8 masuri sopran si 8 masuri bas dat.2 p.Z011 Comisia va pregati biletele de exarnen. candidatilor Ii se cere recunoasterea si comentarea a 4 lucrari din epoci stilistice diferite (eel putin una va fi din creatia romaneasca) alese de comisie dintr-o lista de 30 . precum ~i aspecte interdisciplinare 1 p. .3.40 de lucrari pusa la dispozitia candidatilor de catre directiunea unitatii de lnvatamdnt. a) Elaborarea unui proiect de lectie din programa scolara in vigoare. cu analiza armonica a unor fragmente muzicale de ] 2-16 masuri. Numarul biletelor de examen va fi ega I cu numarul candidatilor plus V4 numarul lor.5 elevi. Recunoasterea ~i comentarea unor lucrari din creatia universals ~i rornaneasca: pe baza auditiei. la prima vedere. Textul va fi Ia alegerea candidatului din Iiteratura (proza/poezie) universala sau romaneasca. .4. PROBA PRACTICA PENTRU MUZICA VOCAL. fiecare cuprinzand cate un solfegiu un dicteu melodic ~i un dicteu armonic. proiectul va fi prezentat comisiei inainte de inceperea probei. cu cel putin 2 saptamani inainte de sustinerea probei. Numarul biletelor de examen va fi egal cu nurnarul candidatilor plus ~ din numarul lor. necifrate) ] p. fiecare cuprinzand cate 0 terna de armonizat ~i cate un fragment muzical. 3. interpretare etc. 758 bis/Z7. Comisia va pregati biletele de examen. c) Proba practica constand tntr-o proba de recital vocal care cuprinde interpretarea a trei lucrari diferite. specifice genului. din zona de provenienta a candidatului . TRADTTIONALA ROMANEAScA (CANTO POPULAR) . din creatia universals ~i romaneasca 1 p. b) Sustinerea proiectului de lectie elaborat. Asigurarea prezentei elevilor va fi facuta de directorul unitatii de invatamant 5P Proba nu va depasi 30 de minute. compozitor. b. Se acorda 1 p din oficiu. 4p b) Lueru pe text. ARTA ACTORULUI (pentru absolventii tnvatamantului superior de lunga durata/ciclul II de studii universitare de masterat. gen. Se acorda ] p din oficiu.\. 1 p. c.

B. vor sustine toate probele prevazute la acest punct.A. pot preda ~i disciplina muzica vocala traditionala romaneasca (canto popular) din liceele de muzica (clasele [)(-)(]]).2011 NOTA: a) Candidatii care opteaza pentru ocuparea unui post/catedra prevazut la punctul 2Studii teoretice. .Muzica instrumentals. respectiv dirijat ansamblu coral sau dirijat ansamblu instrumental sau orchestral. indiferent daca postul/catedra prevede ore numai pentru una! doua din cele patru discipline. b) Candidatii absolventi ai invatamantului superior de lunga durata/ciclului II de studii universitare de masterat ~i care au parcurs si absolvit ~i un modul de folclor. . Acestia vor putea sustine probele practice prevazute la punctul I.Educatie muzicala specializata . pot preda si instrumentul respectiv la scolile ~iIiceele de arm. lucrarile muzicale vor face parte din oferta de repertoriu pentru clasele a VI1-a. e) Prezenta anexa este valabila ~i pentru candidatii apartinand minoritatilor nationale. c) Pentru posturilel catedrele de ansambluri muzicale vocale si instrumentale sau orchestrale. (adaptate dupa caz). respectiv ansamblu instrumental sau orchestra . sunt valabile probele practice de la punctul I. 758 bis127.scoli ~ilieee de muzica.a Xll-a ale programei scolare in vigoare pentru ansamblu vocal. Nr.x. instrumental sau orchestral. PARTEA I. d) Candidatii absolventi ai invatarnantului superior de lunga durata care au studiat ~i absolvit un instrument sau au studiat si au absolvit un modul de instrument. Pentru ansamblu vocal.MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI.

specifica programei scolare a claselor la care va preda eandidatul. eel putin la nivelul A2 din Cadrul European Cornun de Referinta pentru Limbi (CECRL) . in limba respectiva.MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI.. eel putin la nivelul BI din Cadrul European Cornun de Referinta pentru Limbi (CECRL) .. care urmeaza sa fie predata in lirnba de circulatie internationala/limba materna 5p. Ap 2... PARTEA I.. Un interviu in limba de circulatie internationala/lirnba materna pentru care se organizeaza aceasta proba. bilingv sau a lirnbii rnaterne. Pentru predarea diseiplinelor non-lingvistice din aria curriculara "Om ~isocietate" in alta limba decat aceea in care candidatii si-au efectuat studiile: I. . Se acorda 1 p din oficiu. care sa retlecte competentele de eornunicare ale candidatului. Se acorda 1 p din ofieiu. Nr. Un interviu in limba de circulatie internationala/limba materna pentru care se organizeaza aceasta proba. Pentru predarea lirnbii rnoderne la clasele cu profil intensiv. care sa retleete competentele de comunicare ale candidatului.LIMBI STRAINE CU PROGRAM INTENSIV ~I BILINGV SAU DIN UNITATI DE iNY AT AMANT A.2011 ANEXA NR. eel putin la nivelul CI din Cadrul European Cornun de Referinta pentru Limbi (CECRL) . proba practica/orala consta din: 1.. Capaeitatea de a utiliza limbajul de specialitate scris ~i oral pentru disciplina. Se acorda 1 p din ofieiu. Un interviu in lirnba de predare pentru care se organizeaza aceasta proba. pe 0 tema propusa de comisie.NT CU CLASE SPECIALE . care sa retlecte competentele de receptare ~i eomunieare ale eandidatului. . 14 la Metodologie I. 758 bis/27. strategiile si tehnicile de predare/invatare abordate justifica alegerea materialelor auxiliarel a manualelor scolare pe care Ie utilizeaza in desfasurarea lectiei 5p. Pentru predarea disciplinelor non-lingvistice din eelelalte arii curriculare in alta limba decat aceea in care candidatii si-au efectuat studiile: 1.X. care urmeaza sa fie predata in lirnba de circulatie internationala/limba materna 5p.. PROBA PRACTICA DIN CADRUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERV ATE DIN UNITA TILE DE iNY ATAMA. II.... Capaeitatea de a utiliza limbajul de specialitate scris ~i oral pentru disciplina.. III.! AND CLASE/GRUPE CU PREDARE iN ALTA LIMBA OEcAT ACEEA IN CARE CANOIDATII ~I-AU EFECTUAT STUOIILE 1. Un proiect didactic. Ap 2.4p 2. Candidatul argumenteaza obieetivele propuse.

Evaluarea oficiu.Se vor verifica abilitatile candidatului in utilizarea unui SGBD din programele scolare de liceu. -2 p -IP . parte integranta din metodologia de concurs.3p in utilizarea mediului de programare.Se vor verifica abilitatile candidatului • Implementarea unei aplicatii de birotica (din cap. Conditia de promovabilitate: inscrise pe biletul de examinare se face pe baza punctajelor rnentionate mai sus. sunt valabile ~i pentru candidatii care vor opta pentru un post/catedra vacantia din palate ~i c1uburi ale copiilor ~ielevilor. . Se acorda un punct din nota 7 NOTA: Prevederile prezentei anexe. 9 al programei) .2 P • Utilizarea unui sistem de operare (cap. PARTEA I. Nr.X. 4* al programei): . Realizarea practica a subiectelor inscrise pe biletul de examinare.2011 ANEXA NR. 11 .1P 3. 5. 2* al programei) in utilizarea unui SO. 758 bis/27. • 0 aplicatie de baze de date (cap.MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. 10 al programei) • Utilizarea serviciilor retelei de Internet (cap.Se vor testa abilitatile candidatului depanarea programului/aplicatiei. 2. Realizarea practica a subiectelor minute.Se vor testa abilitatile candidatului * al programei) nu va depasi 60 in utilizarea serviciilor Internet . .15 la Metodologie PROBA PRACTICA DIN CADRUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURlLOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERVA TE Disciplina INFORMA TICA ~I TEHNOLOGIA INFORMA TIEl I. Biletul de examinare va contine cinci subiecte care trateaza: • 0 aplicatie in mediuI de program are Pascal sau C++ (cap. 4.

1p • Proiectarea unei competitii/concurs la nivel local! judetean/ national/ international pentru disciplina/catedra pentru care candideaza 1p • Prezentarea portofoliului personal care sa ateste experienta In domeniul educatiei nonformale 1p B. 2.X. PRACTIC • Operarea cu computerul ~i utilizarea serviciilor internet.2011 ANEXA NR. PRACT]C • Operarea cu computerul ~i utilizarea serviciilor internet. Nr.APLICA TIV ~I ~TIINT[F]C A. IP • Proiectarea unei cornpetitii/concurs Ia nivel locall judetean/ national! international pentru disciplina/catedra pentru care candideaza 1p • Prezentarea portofoliului personal care sa ateste experienta in domeniul educatiei non-formale 1 p. TEORETIC • Prezentarea ofertei didactice (program a ~i activitati extra-cere) a cercului (catedrei) pentru care candideaza [P • Elaborarea unui proiect didactic pentru 0 anurnita tema din domeniul cercului. PROFILUL TEHNICO.TURISTIC TEORETIC • Prezentarea ofertei didactice (programs ~i activitati extra-cere) a cercului (catedrei) pentru care candideaza IP • Elaborarea unui proiect didactic pentru 0 anum ita terna din domeniul cercului. B. 1p • Proba de rnaiestrie in domeniul cercului. " 2p • Modalitati de selectie a copiilor/elevilor la aetivitatea de cere ~ide participare la competitii 1P A. PROFILUL SPORTIV . Se acorda I p din oficiu. . 1p • Actiuni ~i strategii proiectate pentru atragerea elevilor la cere ~i promovarea cercului/catedrei pentru care candideaza 1 p. 1p • Elaborarea unei schite si construirea unui subansamblu pentru un anumit aparat/model in domeniul cercului 2p • Operarea cu aparatura/programe pentru realizarea unui produs finit.MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. 758 bisI27.16 la Metodologie PROBA PRACTICA DIN CADRUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CA TEDRELOR VACANTE/REZERV ATE PALATELE ~I CLUBURILE COPIILOR ~I ELEVILOR dupa cum Proba practica la palate ~i c1uburi ale copiilor ~i elevilor se desfasoara urmeaza: 1. PARTEA I.

*Repertoriul de arta. PRACTIC • Operarea cu computerul ~i utilizarea serviciilor internet 1P • Proba de specialitate In profilul cercului (ex. recital instrumental/ vocal/ coregrafic*. tehnici/practici de initiere in arta teatrala/cinematografica etc. interpretare unui fragment. dotari) in atingerea obiectivelor specifice cercului pentru care candideaza. cornpozitie plastica/arhitecturala. . Nr.X. CULTURAL . 758 bis/27. dintr-o opera artistica.2011 • Operarea cu materialul didactic (echipament . coregrafic este identic cu eel stabilit pentru scolile ~iIiceele Se acorda 1 p din oficiu. cultura ~i civilizatie romaneasca/straina. propuse spre realizare 1p Se acorda 1 p din oficiu.MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. 3. comunicare si jurnalism. la prima vedere. PARTEA I. ambientala/design. TEORETIC • Prezentarea ofertei didactice (programa ~i activitati extra-cere) a cercului (catedrei) pentru care candideaza 1P • Elaborarea unui proiect didactic pentru 0 anumita tema din domeniul cercului 1P • Proiectarea interdisciplinara a continutului unei activitati de cere prin metode interactive 1p • Prezentarea portofoliului personal care sa ateste experienta in dorneniul educatiei non-formale 1P C. studii europene.) 2P • Proiectarea unei cornpetitii/concurs la nivel local/ judetean/ national/ international pentru disciplina/catedra pentru care candideaza 1p • Actiuni si strategii proiectate pentru atragerea elevilor la cere si promovarea cercului/catedrei pentru care candideaza 1p.ARTISTIC A. muzical.

de ingrijire 1p. )Po 1p. produselor. l p. sub permanenta a membrilor acesteia.atitudinea fata de c1ientlpacient. respectarea algoritmului . trecerilor.X. de lngrijire - demonstratie supravegherea 2. instrumentelor » )0> respectarea incendiilor alegerea materialelor. normelor de igiena. aspectul lucrarii/produsuJui/serviciului/tehnici ). de protectia muncii ~i prevenirea ~i stingerea 1p. Durata probei practice functie de compJexitatea variaza intre 30 .. Subiectele pentru proba practica se elaboreaza de comisia de examinare a fiecarui centru de examen. ateliere. laboratoare de specialitate. in lucrarii.2011 ANEXANR. 758 bisl27. stabilite de comisia de examinare. 1p. l p. Proba practica consta in executarea unei lucrari/produs/serviciu/tehnici conform profilului postului. ACTIVIT ATI DE PRE-PROFESIONALIZARE . PARTEA I. 5. Fisa de observatii va cuprinde urmatoarele )0> criterii de evaluare: amenajarea munca ergonomics a locului de 1p..180 minute pentru fiecare candidat. Nr. )redactarea unui referat pentru probele de laborator Se acorda 1 p din oficiu. de executie fazelor.17 la Metodologie PROBA PRACTICA DIN CADRUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE/REZERVATE Disciplinele INSTRUlRE PRACTICA.. sali de din unitatile de invalamant. . respectarea miscarilor) )- procesului tehnologic (operatiilor. in ziua examenului. Proba practica se sustine in cabinete. manuirilor.MAI~TRI INSTRUCTORI 1. finisarea. 3. ~iaparatelor necesare executarii lucrarii. Evaluarea probei practice se realizeaza pe baza unei fise de observatii elaborata de comisia de examinare.MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. 6. 2p. 4.

in care se mentioneaza "apt pentru sustinerea probei practice". PARTEA I. Pentru sustinerea concursului. Proba metodico-practica se desfasoara dupa cum urmeaza: 3. Partea practica consta in demonstrarea pasilor metodici de invatare. Partea rnetodica consta In explicarea pasilor metodici de invatare/ consolidare/ perfectionare a elementelor/ procedeelor solicitate in biletul de examen extras ~i se noteaza cu note de la I la 10.MANT SPORTIV JNTEGRAT ~I SUPLIMENTAR sportive scolare) (licee ~i c1ase cu program sportiv/cluburi Disciplina EDUCATlE • • • • FIZICA ~I SPORT • • • • • La concurs participa absolventi cu specializare In disciplina sportiva pentru care s-au inscris. 758 bis/27. Candidatii nu sunt prirniti in concurs rara adeverinta rnedicala eliberata de policlinica teritoriala. pentru proba metodico-practica. concurentii pot repeta unele secvente. Durata examenului nu va depasi 30 minute/concurent. Subiectele.' consolidare/ perfectionare a elementelor/procedeelor solicitate in biletul de examen extras ~i se noteaza cu note de la 1 la 10. la solicitarea comisiei sau la propunerea lor. Pe parcursul desfasurarii probei metodico-practice. 4.x.MONITORUL OFICIAL AL ROMAN1El. Rezultatul probei metodico-practice se apreciaza prin note de la I la I 0 ~i reprezinta media notelor obtinute la partea metodica ~ipartea practica a probei. candidatii se prezinta in echipament sportivadecvat.2011 ANEXA NR.18 la Metodologie PROBA METODICO-PRACTICA PENTRU OCUPAREA DIN UNITATlLE POSTURlLOR DIN CADRUL CONCURSULUI DIDACTICE VACANTEIREZERVATE CU INVATA. Nr. . Concurentul nu poate schimba subiectul. sunt elaborate de comisia de examinare in preziua examenului si avizate de inspectorul scolar de specialitate. in mod obligatoriu.

PARTEA I. DECORATIVE. premiile internationale. creatii scenografice inclusiv de costum de scena. proiecte de arhitectura realizate individual sau in colectiv. 5 puncte. realizarea de lucrari monumentale de sculptura. pentru coordonare de proiecte nationale sau internationale: 3 puncte. strategii didactice. realizarea de lucrari monumentale de sculptura. din continuturile disciplinei Studiul Cornpozitiei. si modul de utilizare a resurselor (originalitate ~i varietate) 2 puncte. lucrari de restaurare certificate de comisii de specialitate. • pentru 0 corecta relationare intre obiective.2011 ANEXANR. Nr. 2. . dupa cum urmeaza: • pentru premiile anuale acordate de uniuniJe de creatie sau filialele acestora. Comisia va puncta fiecare manifestare artistica sau contributie teoretica publicata. Activitatea in specialitate pe baza prezentarii unui portofoliu de activitate. evidentierea strategiilor de evaluare. metal. AMBIENTALE. etc. modul de utilizare a resurselor. precum ~i aspecte vizand activitatile destinate elevilor cu nevoi speciale 2 puncte.MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. • Maximum 2 puncte pentru: . specific tnvatamantului de arte vizuale max. nationale si internationale. coordonarea de proiecte nationale sau internationale. articole publicate 'in Iiteratura de specialitate.19 la Metodologie PROBA PRACTICA DIN CADRUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURlLOR DIDACTICEICA TEDRELOR VACANTE/REZERV ATE Disciplinele: ARTE PLASTICE. Pregatirea metodica pe baza unui proiect de lectie/unitate de invatare. precum ~i orice alta activitate creativa din domeniul artelor vizuale pentru care pot fi dovedite obtinerea drepturilor de autor. sau edificii majore de arhitectura. dupa cum urmeaza: • pentru 0 rubricatie adecvata (care contine inforrnatii detaliate privitoare la activitatea de predare invatare evaluare) 1 punct. Se vor puncta atat aspectele formale tinand de rubricatia aleasa de candidat precum ~i aspectele calitative si de continut privind operationalizarea demersului didactic. inclusiv designul vestimentar. creatii fotografice sau video omologate.x. Pentru premiile anuale sau internationale precum si pentru fiecare proiect coordonat finalizat se acorda punctajul maxim.participare la manifestari expozitionale individuale sau de grup in spatii administrate de uniuni de creatie. sau edificii majore de arhitectura. 758 bis/27. disciplina fundamentals din cadrul curriculumului diferentiat. la alegere. bienale. sticla. trienale etc.5 puncte. de arte ambientale. de arte murale. ceramica. premiiIe anuale acordate de uniunile de creatie artistica sau filialele acestora din Romania. DESIGN Proba practica va consta intr-un interviu prin care comisia va evalua: I. designul grafic sau designul ambiental). de nivel national sau international. lucrari de arta monumental a. creatii omologate 'in diferite domenii ale designului (design de produs. de muzee de arta. ilustratii sau lucrari de grafica publicitara. ARHITECTURA. precum si premii internationale acordate de institutii culturale de prestigiu. sau de institutii de cultura sau in alte locatii apartinand spatiului public 0. participari la expozitiile anuale. • pentru precizarea calitatii evaluarii. sustinut de candidat in fata comisiei.

758 bis/27. lucrari de arm monumentala.MONITORUL OFICIAL AL ROMAN lEI. etc. sticla. ceramica. inc1usiv designul vestimentar.__ :-0.X.participarea la manifestari expozitionale period ice sau ocazionale.25 puncte. originalitatea si gradul de vizibilitate a activitatilor sau de importanta articolelor de presa.in cazurile aprecierii prin maximum sau minimum de puncte a activitatii artistice se vor avea In vedere de irnportanta. creatii omologate in diferite domenii ale designului (design de produs. desfasurarea oricaror altor activitati in dorneniul artelor vizuale pentru care pot fi dovedite inclusiv prin obtinerea drepturilor de autor* max. Se acorda I p din oficiu. .25 puncte. lucrari de restaurare certificate de comisii de specialitate ____ -:--: :--:-. Nr. comunicari stilntifice in cadrul unor seminarii pe teme de specialitate. NOTA. . *Fac exceptie produsele de am decorativa sau icoanele. prin galerii .O.5 puncte. creatii fotografice sau video ornologate. contributii teoretice in domeniu (articole publicate In presa. PARTEA I. metal. designul grafic sau designul ambiental). -In portofoliul de actrvitate vor fi depuse fotocopii ale documentelor autentificate de unitatea scolara unde se desfasoara proba practica. doveditoare . proiecte de arhitectura realizate individual sau in colectiv. rnartisoarele sau felicitarile. creatii scenografice de film. comercializate comerciale.participare in cadrul unor proiecte nationale sau internationale 0.) max. teatru sau televiziune si/sau de costum de scena. ilustratii sau lucrari de grafica publicitara.2011 181 .5 puncte. 0.participarea la manifestari artistice sau expozitionale ocazionale desfasurate in spatiul privat.

Un proiect didactic. Un interviu care sa reflecte competentele candidatului. de receptare si de comunicare ale 5p .2011 ANEXANR. in limbaj mimico-gestual Se acorda 1 p din oficiu. pe 0 tema propusa de cornisie. Candidatul va argumenta obiectivele. 758 bis/27. strategiile ~i tehnicile de predare/invatare/evaluare raportandu-se la specificul deficientei de auz 4P 2.20 la Metodologie PROBA PRACTICA DIN CADRUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERV ATE LA CLASELE/GRUPELE/UNIT A TILE DE INV ATAMANT CARE ~COLARIZEAZA ELEVI CU DEFICIENTE DE AUZ ' Proba practica consta in: 1.182 MONITORUL OFICIAL AL ROMAN lEI. specifica programei scolare a disciplinei. Nr.X. PARTEA I.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful