P. 1
Fisa de Evaluare a Lectiei

Fisa de Evaluare a Lectiei

|Views: 199|Likes:
Published by Iustina Topliceanu

More info:

Published by: Iustina Topliceanu on May 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/31/2015

pdf

text

original

FI$A DE EVALUARE A LECTIEI

ANEXA nrc 12. OM ECTS nr. SS6IlJ07,10.2011 (M,O., Pan ... I, nrc 7S8 bisll7 10.2011)

Unitatea de invatamant: Nr. de inregistrare

_
_

FI$A DE EVALUARE A LECTIEI (INSPECTIA SPECIALA LA CLASA) CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTEIREZERVATE Numele ~iprenumelecandidatului: Data : _

- SESIUNEA 2012 _

Analiza

Aspecte evaluate: criterii Aspecte fonnale (documente, documentatie, materiale didactice disponibile) Proiectare-motivare (relationarea intra- ~i interdisciplinara, intra- si cross-curriculara, perspectiva in raport cu unitatea de tnvatare, relevanta pentru viata a continuturilor)

Puncta] Maxim Realizat 1 1

Lectie

Continut stiintifico-aplicativ
(obiectivizare, structurare, sistematizare, coerenta, consistenta) Metode ~i mij loace didactice (varietate, oportunitate, originalitate, eficientrt) Climat psihopedagogic Ambient specific disciplinei, motivatie pentru lectie Achizitii cognitive, verbalizate/nonverbalizate (calitate, cantitate, relationare, operationalizare) Deprinderi de activitate intelectuala individuals ~i in echipa (operatii logice, mecanisme de analiza ~i sinteza, tipuri de inteligente, consecventa, seriozitate, autodepasi rii, ambitia colegialitate, responsabilitate ~i raspundere, flexibilitate in asumarea rolurilor) Atitudine fata de scoala-statutul si rolulla ora (pozitiva-colaborator, indiferenta- spectator) Competente profesionale si metod ice (de cunoastere -gradul de stapanire, organizare si prelucrare a informatiei; de executie- rapiditatea, precizia actiunilor ~i distributivitatea atentiei; de comunicare- fluiditatea, concizia ~i acuratetea discursului, captarea ~i pastrarea interesului elevilor, abilitatea pentru activitate diferentiata ) Competente sociale ~i de personalitate (sociabilitate, degajare, comunicativitate, registre diverse de limbaj, echilibru emotional, rezistenta la stress, ingeniozitate, flexibilitate, fermitate, toleranta, rigurozitate, obiectivitate, disponibilitate pentru

1

1 1 1 1

Elevii dominante vizate

1 1

Profesoruldominante vizate

1

autoperfectionare)
TOTAL:

10
EXAMINATOR: SEMNATURA: _

----------------

Concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor

vacante/rezervate

in invatlmantul

preuniversitar- sesiunea 2012

cel putin la niveJul programei de Iiceu 2 p/l p pentru fiecare lucrare. .2 lucrari diferite ca stil. proba nu va depasi 30 de minute 2 p. * Proba de recital pentru candidatii care opteaza pentru postul de profesor de muzica de camera. COREGRAFIE B. MUZICA INSTRUMENTALAI ARTA VOCALAlMUZJCA DE CAMERA * a) Elaborarea unui proiect de lectie: comisia va face public.13 la Metodologie PROBA PRACTICA DIN CADRUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERV ATE EDUCA TIE ARTISTICA SPECIALIZA TA MUZICA. arta vocala (canto c1asic). coregrafie. caracter. COREGRAFIE ~l ARTA ACTORULUI (posturi didactice/catedre din scolile ~i liceele de arm) MUZICA INSTRUMENTALA. STUDI] TEORETICE. COREPETITIE. Se acorda 1 p din oficiu. repertoriul elevului/ elevilor stabilit prin programa scolara in vigoare ~i nivelul de invatamant pe baza caruia candidatul va concepe proiectul didactic. ANSAMBLURI INSTRUMENTALENOCALE. MUZICA DE CAMERA.170 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. MUZICA INSTRUMENTALNARTA SPECIALlZARILE: ANSAMBLURI VOCALA!MUZICA DE CAMERA*. 758 bisl27. PARTEA I. ART A VOCALA (CANTO CLASIC). forma. pe baza proiectului didactic prezentat.2011 ANEXA NR. Nr. ART A ACTORULUI: 1. MUZICA VOCALA TRADlTJONALA ROMANEAScA (CANTO POPULAR). cu 48 de ore inainte. asigurarea prezentei elevilor va fi facuta de directorul unitatii de invatamant. candidatii vor sustine lectia cu elevull elevii nominalizati de comisie. INSTRUMENTALENOCALE. c) Proba de recital instrumental/vocal ce va contine 3 lucrari la alegere: .x. proiectul va fi prezentat cornisiei inainte de inceperea probei 2 p. va fi sustinuta la instrumentul absoJvit. . COREGRAFlE. b) Sustinerea proiectului de lectie (lectia de instrument/de muzica de camera! ansambluri instrumentalel vocale.un studiu 3 p.

emisie.50 P /1 .. 758 bisI27. 4/4.).4. PROBA PRACTlCA PENTRU ANSAMBLURI INSTRUMENTALENOCALE a) Elaborarea proiectului unei unitati de invatare. ritmico-melodic ~i intonarea tuturor vocilor cursiv (dupa caz) 1 p. • analiza formei prin delimitarea unitatilor de insusire dupa auz (vocal) sau de citire instrumentals (repetate. b. istoria muzicii. Citirea. c) Analiza unei lucrari muzicale din repertoriul ales de candidat. D. armonie. 5/4. 4/4. Proba de recital instrumental. b) Prezentarea orala a proiectului elaborat.. acordaj. respiratie. vocal (canto) nu va depasi 30 de minute. la prima vedere a unui solfegiu de 16 masuri de 3/4. Citire. din care comisia va indica prezentarea a 3 dintre ele . 2. la pian a unui dicteu melodic ~i a unui dicteu armonic de 12 masuri de 3/4. la prima vedere. 2 p.MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. 12/8. 6/8. . 5/8.X. Dans clasic: • 5 variatii clasice alese de candidat. conform programei scolare in vigoare. • probleme de interpretare prin precizarea tehnicii vocalel instrumentale interpretative (pozitie functionala. forme muzicale Prezentarea orala a proiectului elaborat. armonie. din programa scolara In vigoare. tempoul ~i nuantele adecvate 1 p. omogenizare etc) ~i stabilirea problemelor de frazare ~i expresivitate a textului muzical (evidentierea unor cuvinte sau a unei linii melodice prin accentuare etc. 5/8. PROBA DE RECITAL PENTRU COREGRAFIE. Se acorda 1 p din oficiu. . • incadrarea lucrarii in opera compozitorului ~i a lucrarii In epocal stiiul din care face parte lp. pana la 4 alteratii constitutive. b.4.2. Unitatea de invatare se alege de catre candidat. panli la 4 alteratii constitutive. dictie.2011 B. contrastante etc.) ~i stabilirea formei in care se incadreaza lucrarea I p. 6/8. 12/8. 2 p. STUDII muzicale) TEORETICE (teorie-solfegiu-dicteu. in cheile Sol !ji Fa l p. in cheile Sol ~i Fa 1 p. Nr. in functie de nivelul de invalamilnt la care urmeaza sa predea candidatul 2 p. istoria muzicii. continuturi ale disciplinelor teoria 2 p. anterior probei. Dans contemporanl modern: • 3 coregrafii la alegere. Elaborarea unui proiect de lectie care sa vizeze muzicii.50 pentru fiecare coregrafie. forme a. Proba de coregrafie nu va depasi 30 de minute. PARTEA I. 5/4.l. Analiza lucrarii va consta In : • descifrarea lucrarii din punct de vedere ritmic.50 p I 1.50 pentru fiecare coregrafie. din 5 coregrafii consacrate pregatite de candidat. • stabilirea liniei dirijorale prin marcarea acesteia pe partitura ~i intonarea ei (dupa caz) 1 p.

Numarul biletelor de examen va fi ega I cu numarul candidatilor plus V4 numarul lor. gen. TRADTTIONALA ROMANEAScA (CANTO POPULAR) .5 elevi. Asigurarea prezentei elevilor va fi facuta de directorul unitatii de invatamant 5P Proba nu va depasi 30 de minute. Comisia va pregati biletele de examen. fiecare cuprinzand cate un solfegiu un dicteu melodic ~i un dicteu armonic. necifrate) ] p.3. la pian. a) Elaborarea unui proiect de lectie din programa scolara in vigoare. forma. Numarul biletelor de examen va fi egal cu nurnarul candidatilor plus ~ din numarul lor. catedre/posturi din scoli ~i licee de arta) a) Candidatul va elabora un set de exercitii de initiere actoriceasca in cadrul unei lectii eu 3 .4. 4p b) Lueru pe text.x.MONITORUL OFICIAL AL ROMAN lEI. din zona de provenienta a candidatului .. . 758 bis/Z7. PROBA PRACTICA PENTRU MUZICA VOCAL. cu analiza armonica a unor fragmente muzicale de ] 2-16 masuri.. . 6 p. comentariul va euprinde elernente legate de epoca. cu cel putin 2 saptamani inainte de sustinerea probei. Textul va fi Ia alegerea candidatului din Iiteratura (proza/poezie) universala sau romaneasca. c) Proba practica constand tntr-o proba de recital vocal care cuprinde interpretarea a trei lucrari diferite. fiecare cuprinzand cate 0 terna de armonizat ~i cate un fragment muzical. specifice genului. 3.40 de lucrari pusa la dispozitia candidatilor de catre directiunea unitatii de lnvatamdnt. Se acorda ] p din oficiu. cu sau lara acompaniament. compozitor. b. b) Sustinerea proiectului de lectie elaborat. interpretare etc. proiectul va fi prezentat comisiei inainte de inceperea probei. din b. 1 p.2 p. precum ~i aspecte interdisciplinare 1 p. la prima vedere.Z011 Comisia va pregati biletele de exarnen. Nr. candidatilor Ii se cere recunoasterea si comentarea a 4 lucrari din epoci stilistice diferite (eel putin una va fi din creatia romaneasca) alese de comisie dintr-o lista de 30 . c. PARTEA I.\. stil. din creatia universals ~i romaneasca 1 p. Se acorda 1 p din oficiu. ARTA ACTORULUI (pentru absolventii tnvatamantului superior de lunga durata/ciclul II de studii universitare de masterat. Armonizarea unei teme de 16 masuri (8 masuri sopran si 8 masuri bas dat. Recunoasterea ~i comentarea unor lucrari din creatia universals ~i rornaneasca: pe baza auditiei. 4. Citirea.

.x. pot preda si instrumentul respectiv la scolile ~iIiceele de arm. Nr. . respectiv dirijat ansamblu coral sau dirijat ansamblu instrumental sau orchestral.a Xll-a ale programei scolare in vigoare pentru ansamblu vocal. c) Pentru posturilel catedrele de ansambluri muzicale vocale si instrumentale sau orchestrale.B. sunt valabile probele practice de la punctul I. Acestia vor putea sustine probele practice prevazute la punctul I. b) Candidatii absolventi ai invatamantului superior de lunga durata/ciclului II de studii universitare de masterat ~i care au parcurs si absolvit ~i un modul de folclor. indiferent daca postul/catedra prevede ore numai pentru una! doua din cele patru discipline. lucrarile muzicale vor face parte din oferta de repertoriu pentru clasele a VI1-a. Pentru ansamblu vocal. respectiv ansamblu instrumental sau orchestra . vor sustine toate probele prevazute la acest punct.MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI.scoli ~ilieee de muzica. pot preda ~i disciplina muzica vocala traditionala romaneasca (canto popular) din liceele de muzica (clasele [)(-)(]]).Educatie muzicala specializata . instrumental sau orchestral. PARTEA I. (adaptate dupa caz).Muzica instrumentals.A. e) Prezenta anexa este valabila ~i pentru candidatii apartinand minoritatilor nationale. 758 bis127. d) Candidatii absolventi ai invatarnantului superior de lunga durata care au studiat ~i absolvit un instrument sau au studiat si au absolvit un modul de instrument.2011 NOTA: a) Candidatii care opteaza pentru ocuparea unui post/catedra prevazut la punctul 2Studii teoretice.

. Pentru predarea diseiplinelor non-lingvistice din aria curriculara "Om ~isocietate" in alta limba decat aceea in care candidatii si-au efectuat studiile: I. Candidatul argumenteaza obieetivele propuse.LIMBI STRAINE CU PROGRAM INTENSIV ~I BILINGV SAU DIN UNITATI DE iNY AT AMANT A. 14 la Metodologie I. bilingv sau a lirnbii rnaterne.4p 2.! AND CLASE/GRUPE CU PREDARE iN ALTA LIMBA OEcAT ACEEA IN CARE CANOIDATII ~I-AU EFECTUAT STUOIILE 1.. PARTEA I.2011 ANEXA NR. proba practica/orala consta din: 1. Pentru predarea disciplinelor non-lingvistice din eelelalte arii curriculare in alta limba decat aceea in care candidatii si-au efectuat studiile: 1. Nr. eel putin la nivelul CI din Cadrul European Cornun de Referinta pentru Limbi (CECRL) . II. care sa retlecte competentele de receptare ~i eomunieare ale eandidatului. PROBA PRACTICA DIN CADRUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERV ATE DIN UNITA TILE DE iNY ATAMA. pe 0 tema propusa de comisie. care sa retlecte competentele de eornunicare ale candidatului.... Un interviu in lirnba de predare pentru care se organizeaza aceasta proba. 758 bis/27. Un interviu in limba de circulatie internationala/limba materna pentru care se organizeaza aceasta proba.MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI.. Pentru predarea lirnbii rnoderne la clasele cu profil intensiv.NT CU CLASE SPECIALE . care urmeaza sa fie predata in lirnba de circulatie internationala/limba materna 5p.. strategiile si tehnicile de predare/invatare abordate justifica alegerea materialelor auxiliarel a manualelor scolare pe care Ie utilizeaza in desfasurarea lectiei 5p.. eel putin la nivelul BI din Cadrul European Cornun de Referinta pentru Limbi (CECRL) . Se acorda 1 p din ofieiu. Ap 2. Ap 2. in limba respectiva.. .. Un interviu in limba de circulatie internationala/lirnba materna pentru care se organizeaza aceasta proba. . Se acorda 1 p din ofieiu. Se acorda 1 p din oficiu. III.. eel putin la nivelul A2 din Cadrul European Cornun de Referinta pentru Limbi (CECRL) . Capaeitatea de a utiliza limbajul de specialitate scris ~i oral pentru disciplina. care sa retleete competentele de comunicare ale candidatului.X. care urmeaza sa fie predata in lirnba de circulatie internationala/limba materna 5p. specifica programei scolare a claselor la care va preda eandidatul. Un proiect didactic. Capaeitatea de a utiliza limbajul de specialitate scris ~i oral pentru disciplina.

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI.X. Realizarea practica a subiectelor inscrise pe biletul de examinare. 758 bis/27.15 la Metodologie PROBA PRACTICA DIN CADRUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURlLOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERVA TE Disciplina INFORMA TICA ~I TEHNOLOGIA INFORMA TIEl I.Se vor verifica abilitatile candidatului in utilizarea unui SGBD din programele scolare de liceu. 4* al programei): .3p in utilizarea mediului de programare. 5. 2* al programei) in utilizarea unui SO. 9 al programei) . 10 al programei) • Utilizarea serviciilor retelei de Internet (cap.2 P • Utilizarea unui sistem de operare (cap.1P 3. Biletul de examinare va contine cinci subiecte care trateaza: • 0 aplicatie in mediuI de program are Pascal sau C++ (cap. Realizarea practica a subiectelor minute. parte integranta din metodologia de concurs. PARTEA I. Se acorda un punct din nota 7 NOTA: Prevederile prezentei anexe. . sunt valabile ~i pentru candidatii care vor opta pentru un post/catedra vacantia din palate ~i c1uburi ale copiilor ~ielevilor. • 0 aplicatie de baze de date (cap. Nr. Conditia de promovabilitate: inscrise pe biletul de examinare se face pe baza punctajelor rnentionate mai sus. -2 p -IP . 4.2011 ANEXA NR. .Se vor verifica abilitatile candidatului • Implementarea unei aplicatii de birotica (din cap. 2. 11 . Evaluarea oficiu.Se vor testa abilitatile candidatului depanarea programului/aplicatiei.Se vor testa abilitatile candidatului * al programei) nu va depasi 60 in utilizarea serviciilor Internet .

2011 ANEXA NR. Se acorda I p din oficiu. B.MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. Nr. . 1p • Actiuni ~i strategii proiectate pentru atragerea elevilor la cere ~i promovarea cercului/catedrei pentru care candideaza 1 p. PRACT]C • Operarea cu computerul ~i utilizarea serviciilor internet. 1p • Proiectarea unei competitii/concurs la nivel local! judetean/ national/ international pentru disciplina/catedra pentru care candideaza 1p • Prezentarea portofoliului personal care sa ateste experienta In domeniul educatiei nonformale 1p B. 758 bisI27. IP • Proiectarea unei cornpetitii/concurs Ia nivel locall judetean/ national! international pentru disciplina/catedra pentru care candideaza 1p • Prezentarea portofoliului personal care sa ateste experienta in domeniul educatiei non-formale 1 p. PRACTIC • Operarea cu computerul ~i utilizarea serviciilor internet.TURISTIC TEORETIC • Prezentarea ofertei didactice (programs ~i activitati extra-cere) a cercului (catedrei) pentru care candideaza IP • Elaborarea unui proiect didactic pentru 0 anum ita terna din domeniul cercului. 1p • Proba de rnaiestrie in domeniul cercului. PROFILUL SPORTIV . 1p • Elaborarea unei schite si construirea unui subansamblu pentru un anumit aparat/model in domeniul cercului 2p • Operarea cu aparatura/programe pentru realizarea unui produs finit. " 2p • Modalitati de selectie a copiilor/elevilor la aetivitatea de cere ~ide participare la competitii 1P A.APLICA TIV ~I ~TIINT[F]C A.X. PROFILUL TEHNICO. TEORETIC • Prezentarea ofertei didactice (program a ~i activitati extra-cere) a cercului (catedrei) pentru care candideaza [P • Elaborarea unui proiect didactic pentru 0 anurnita tema din domeniul cercului. PARTEA I.16 la Metodologie PROBA PRACTICA DIN CADRUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CA TEDRELOR VACANTE/REZERV ATE PALATELE ~I CLUBURILE COPIILOR ~I ELEVILOR dupa cum Proba practica la palate ~i c1uburi ale copiilor ~i elevilor se desfasoara urmeaza: 1. 2.

propuse spre realizare 1p Se acorda 1 p din oficiu. recital instrumental/ vocal/ coregrafic*. *Repertoriul de arta. tehnici/practici de initiere in arta teatrala/cinematografica etc. .) 2P • Proiectarea unei cornpetitii/concurs la nivel local/ judetean/ national/ international pentru disciplina/catedra pentru care candideaza 1p • Actiuni si strategii proiectate pentru atragerea elevilor la cere si promovarea cercului/catedrei pentru care candideaza 1p.MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. dintr-o opera artistica. studii europene. coregrafic este identic cu eel stabilit pentru scolile ~iIiceele Se acorda 1 p din oficiu. cornpozitie plastica/arhitecturala. dotari) in atingerea obiectivelor specifice cercului pentru care candideaza. muzical.2011 • Operarea cu materialul didactic (echipament . TEORETIC • Prezentarea ofertei didactice (programa ~i activitati extra-cere) a cercului (catedrei) pentru care candideaza 1P • Elaborarea unui proiect didactic pentru 0 anumita tema din domeniul cercului 1P • Proiectarea interdisciplinara a continutului unei activitati de cere prin metode interactive 1p • Prezentarea portofoliului personal care sa ateste experienta in dorneniul educatiei non-formale 1P C. cultura ~i civilizatie romaneasca/straina. PARTEA I. ambientala/design. comunicare si jurnalism. 3. CULTURAL . la prima vedere. Nr.X. 758 bis/27. PRACTIC • Operarea cu computerul ~i utilizarea serviciilor internet 1P • Proba de specialitate In profilul cercului (ex. interpretare unui fragment.ARTISTIC A.

de executie fazelor.. PARTEA I. instrumentelor » )0> respectarea incendiilor alegerea materialelor. aspectul lucrarii/produsuJui/serviciului/tehnici ). ACTIVIT ATI DE PRE-PROFESIONALIZARE . 3.. in ziua examenului.180 minute pentru fiecare candidat. laboratoare de specialitate. de ingrijire 1p. in lucrarii. Nr. sub permanenta a membrilor acesteia.17 la Metodologie PROBA PRACTICA DIN CADRUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE/REZERVATE Disciplinele INSTRUlRE PRACTICA. stabilite de comisia de examinare. l p. 758 bisl27.. sali de din unitatile de invalamant. Fisa de observatii va cuprinde urmatoarele )0> criterii de evaluare: amenajarea munca ergonomics a locului de 1p. ~iaparatelor necesare executarii lucrarii. Durata probei practice functie de compJexitatea variaza intre 30 . normelor de igiena. Evaluarea probei practice se realizeaza pe baza unei fise de observatii elaborata de comisia de examinare. respectarea miscarilor) )- procesului tehnologic (operatiilor. ateliere. produselor. finisarea. 1p. 4. de lngrijire - demonstratie supravegherea 2. )redactarea unui referat pentru probele de laborator Se acorda 1 p din oficiu. 2p.MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. Proba practica se sustine in cabinete. de protectia muncii ~i prevenirea ~i stingerea 1p.atitudinea fata de c1ientlpacient.X. 5. manuirilor.MAI~TRI INSTRUCTORI 1. Proba practica consta in executarea unei lucrari/produs/serviciu/tehnici conform profilului postului. )Po 1p.2011 ANEXANR. trecerilor. respectarea algoritmului . Subiectele pentru proba practica se elaboreaza de comisia de examinare a fiecarui centru de examen. . l p. 6.

Concurentul nu poate schimba subiectul.2011 ANEXA NR. in mod obligatoriu. Proba metodico-practica se desfasoara dupa cum urmeaza: 3. pentru proba metodico-practica.x. Pentru sustinerea concursului. Candidatii nu sunt prirniti in concurs rara adeverinta rnedicala eliberata de policlinica teritoriala. Rezultatul probei metodico-practice se apreciaza prin note de la I la I 0 ~i reprezinta media notelor obtinute la partea metodica ~ipartea practica a probei. sunt elaborate de comisia de examinare in preziua examenului si avizate de inspectorul scolar de specialitate. in care se mentioneaza "apt pentru sustinerea probei practice". 4. Partea practica consta in demonstrarea pasilor metodici de invatare.MANT SPORTIV JNTEGRAT ~I SUPLIMENTAR sportive scolare) (licee ~i c1ase cu program sportiv/cluburi Disciplina EDUCATlE • • • • FIZICA ~I SPORT • • • • • La concurs participa absolventi cu specializare In disciplina sportiva pentru care s-au inscris.MONITORUL OFICIAL AL ROMAN1El. Partea rnetodica consta In explicarea pasilor metodici de invatare/ consolidare/ perfectionare a elementelor/ procedeelor solicitate in biletul de examen extras ~i se noteaza cu note de la I la 10. la solicitarea comisiei sau la propunerea lor. Pe parcursul desfasurarii probei metodico-practice. Subiectele. Durata examenului nu va depasi 30 minute/concurent. candidatii se prezinta in echipament sportivadecvat.' consolidare/ perfectionare a elementelor/procedeelor solicitate in biletul de examen extras ~i se noteaza cu note de la 1 la 10. PARTEA I.18 la Metodologie PROBA METODICO-PRACTICA PENTRU OCUPAREA DIN UNITATlLE POSTURlLOR DIN CADRUL CONCURSULUI DIDACTICE VACANTEIREZERVATE CU INVATA. Nr. . concurentii pot repeta unele secvente. 758 bis/27.

etc. 5 puncte. trienale etc. nationale si internationale. articole publicate 'in Iiteratura de specialitate. creatii scenografice inclusiv de costum de scena. inclusiv designul vestimentar.5 puncte. la alegere. Comisia va puncta fiecare manifestare artistica sau contributie teoretica publicata. modul de utilizare a resurselor. Se vor puncta atat aspectele formale tinand de rubricatia aleasa de candidat precum ~i aspectele calitative si de continut privind operationalizarea demersului didactic. de nivel national sau international. participari la expozitiile anuale. . de arte murale. strategii didactice. lucrari de restaurare certificate de comisii de specialitate. sau edificii majore de arhitectura. Activitatea in specialitate pe baza prezentarii unui portofoliu de activitate. creatii omologate 'in diferite domenii ale designului (design de produs. dupa cum urmeaza: • pentru 0 rubricatie adecvata (care contine inforrnatii detaliate privitoare la activitatea de predare invatare evaluare) 1 punct. ceramica. evidentierea strategiilor de evaluare. • Maximum 2 puncte pentru: . sustinut de candidat in fata comisiei. sau de institutii de cultura sau in alte locatii apartinand spatiului public 0. ilustratii sau lucrari de grafica publicitara. realizarea de lucrari monumentale de sculptura. din continuturile disciplinei Studiul Cornpozitiei.19 la Metodologie PROBA PRACTICA DIN CADRUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURlLOR DIDACTICEICA TEDRELOR VACANTE/REZERV ATE Disciplinele: ARTE PLASTICE. 758 bis/27. precum ~i aspecte vizand activitatile destinate elevilor cu nevoi speciale 2 puncte. specific tnvatamantului de arte vizuale max. ARHITECTURA. sticla. Pentru premiile anuale sau internationale precum si pentru fiecare proiect coordonat finalizat se acorda punctajul maxim. pentru coordonare de proiecte nationale sau internationale: 3 puncte. sau edificii majore de arhitectura.2011 ANEXANR. DESIGN Proba practica va consta intr-un interviu prin care comisia va evalua: I. Pregatirea metodica pe baza unui proiect de lectie/unitate de invatare. AMBIENTALE. proiecte de arhitectura realizate individual sau in colectiv. 2.MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI.participare la manifestari expozitionale individuale sau de grup in spatii administrate de uniuni de creatie. premiiIe anuale acordate de uniunile de creatie artistica sau filialele acestora din Romania. PARTEA I. coordonarea de proiecte nationale sau internationale. bienale. • pentru 0 corecta relationare intre obiective. de arte ambientale. dupa cum urmeaza: • pentru premiile anuale acordate de uniuniJe de creatie sau filialele acestora. realizarea de lucrari monumentale de sculptura.x. lucrari de arta monumental a. DECORATIVE. precum ~i orice alta activitate creativa din domeniul artelor vizuale pentru care pot fi dovedite obtinerea drepturilor de autor. precum si premii internationale acordate de institutii culturale de prestigiu. creatii fotografice sau video omologate. si modul de utilizare a resurselor (originalitate ~i varietate) 2 puncte. Nr. disciplina fundamentals din cadrul curriculumului diferentiat. • pentru precizarea calitatii evaluarii. designul grafic sau designul ambiental). de muzee de arta. metal. premiile internationale.

creatii scenografice de film.participarea la manifestari artistice sau expozitionale ocazionale desfasurate in spatiul privat. originalitatea si gradul de vizibilitate a activitatilor sau de importanta articolelor de presa.5 puncte. lucrari de arm monumentala.in cazurile aprecierii prin maximum sau minimum de puncte a activitatii artistice se vor avea In vedere de irnportanta. NOTA. 0.participarea la manifestari expozitionale period ice sau ocazionale. Nr. etc. comunicari stilntifice in cadrul unor seminarii pe teme de specialitate. prin galerii . . creatii fotografice sau video ornologate. ilustratii sau lucrari de grafica publicitara.participare in cadrul unor proiecte nationale sau internationale 0. contributii teoretice in domeniu (articole publicate In presa.5 puncte.__ :-0. ceramica. proiecte de arhitectura realizate individual sau in colectiv. rnartisoarele sau felicitarile.25 puncte. Se acorda I p din oficiu. desfasurarea oricaror altor activitati in dorneniul artelor vizuale pentru care pot fi dovedite inclusiv prin obtinerea drepturilor de autor* max. lucrari de restaurare certificate de comisii de specialitate ____ -:--: :--:-. *Fac exceptie produsele de am decorativa sau icoanele. 758 bis/27. designul grafic sau designul ambiental).X. teatru sau televiziune si/sau de costum de scena. . -In portofoliul de actrvitate vor fi depuse fotocopii ale documentelor autentificate de unitatea scolara unde se desfasoara proba practica. metal. creatii omologate in diferite domenii ale designului (design de produs.) max. PARTEA I. sticla.O. inc1usiv designul vestimentar. comercializate comerciale.25 puncte. doveditoare .MONITORUL OFICIAL AL ROMAN lEI.2011 181 .

Un interviu care sa reflecte competentele candidatului. 758 bis/27.182 MONITORUL OFICIAL AL ROMAN lEI.2011 ANEXANR. Nr. strategiile ~i tehnicile de predare/invatare/evaluare raportandu-se la specificul deficientei de auz 4P 2.X. de receptare si de comunicare ale 5p . Un proiect didactic.20 la Metodologie PROBA PRACTICA DIN CADRUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERV ATE LA CLASELE/GRUPELE/UNIT A TILE DE INV ATAMANT CARE ~COLARIZEAZA ELEVI CU DEFICIENTE DE AUZ ' Proba practica consta in: 1. Candidatul va argumenta obiectivele. specifica programei scolare a disciplinei. pe 0 tema propusa de cornisie. in limbaj mimico-gestual Se acorda 1 p din oficiu. PARTEA I.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->