P. 1
Fisa de Evaluare a Lectiei

Fisa de Evaluare a Lectiei

|Views: 199|Likes:
Published by Iustina Topliceanu

More info:

Published by: Iustina Topliceanu on May 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/31/2015

pdf

text

original

FI$A DE EVALUARE A LECTIEI

ANEXA nrc 12. OM ECTS nr. SS6IlJ07,10.2011 (M,O., Pan ... I, nrc 7S8 bisll7 10.2011)

Unitatea de invatamant: Nr. de inregistrare

_
_

FI$A DE EVALUARE A LECTIEI (INSPECTIA SPECIALA LA CLASA) CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTEIREZERVATE Numele ~iprenumelecandidatului: Data : _

- SESIUNEA 2012 _

Analiza

Aspecte evaluate: criterii Aspecte fonnale (documente, documentatie, materiale didactice disponibile) Proiectare-motivare (relationarea intra- ~i interdisciplinara, intra- si cross-curriculara, perspectiva in raport cu unitatea de tnvatare, relevanta pentru viata a continuturilor)

Puncta] Maxim Realizat 1 1

Lectie

Continut stiintifico-aplicativ
(obiectivizare, structurare, sistematizare, coerenta, consistenta) Metode ~i mij loace didactice (varietate, oportunitate, originalitate, eficientrt) Climat psihopedagogic Ambient specific disciplinei, motivatie pentru lectie Achizitii cognitive, verbalizate/nonverbalizate (calitate, cantitate, relationare, operationalizare) Deprinderi de activitate intelectuala individuals ~i in echipa (operatii logice, mecanisme de analiza ~i sinteza, tipuri de inteligente, consecventa, seriozitate, autodepasi rii, ambitia colegialitate, responsabilitate ~i raspundere, flexibilitate in asumarea rolurilor) Atitudine fata de scoala-statutul si rolulla ora (pozitiva-colaborator, indiferenta- spectator) Competente profesionale si metod ice (de cunoastere -gradul de stapanire, organizare si prelucrare a informatiei; de executie- rapiditatea, precizia actiunilor ~i distributivitatea atentiei; de comunicare- fluiditatea, concizia ~i acuratetea discursului, captarea ~i pastrarea interesului elevilor, abilitatea pentru activitate diferentiata ) Competente sociale ~i de personalitate (sociabilitate, degajare, comunicativitate, registre diverse de limbaj, echilibru emotional, rezistenta la stress, ingeniozitate, flexibilitate, fermitate, toleranta, rigurozitate, obiectivitate, disponibilitate pentru

1

1 1 1 1

Elevii dominante vizate

1 1

Profesoruldominante vizate

1

autoperfectionare)
TOTAL:

10
EXAMINATOR: SEMNATURA: _

----------------

Concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor

vacante/rezervate

in invatlmantul

preuniversitar- sesiunea 2012

COREGRAFIE ~l ARTA ACTORULUI (posturi didactice/catedre din scolile ~i liceele de arm) MUZICA INSTRUMENTALA. caracter. candidatii vor sustine lectia cu elevull elevii nominalizati de comisie. arta vocala (canto c1asic). asigurarea prezentei elevilor va fi facuta de directorul unitatii de invatamant. cel putin la niveJul programei de Iiceu 2 p/l p pentru fiecare lucrare. COREPETITIE. coregrafie.2011 ANEXA NR. pe baza proiectului didactic prezentat. cu 48 de ore inainte. forma. MUZICA DE CAMERA. proiectul va fi prezentat cornisiei inainte de inceperea probei 2 p. Nr. . COREGRAFIE B. c) Proba de recital instrumental/vocal ce va contine 3 lucrari la alegere: . INSTRUMENTALENOCALE. MUZICA INSTRUMENTALAI ARTA VOCALAlMUZJCA DE CAMERA * a) Elaborarea unui proiect de lectie: comisia va face public. MUZICA INSTRUMENTALNARTA SPECIALlZARILE: ANSAMBLURI VOCALA!MUZICA DE CAMERA*.x. b) Sustinerea proiectului de lectie (lectia de instrument/de muzica de camera! ansambluri instrumentalel vocale. ART A VOCALA (CANTO CLASIC). ANSAMBLURI INSTRUMENTALENOCALE. ART A ACTORULUI: 1. Se acorda 1 p din oficiu.un studiu 3 p.13 la Metodologie PROBA PRACTICA DIN CADRUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERV ATE EDUCA TIE ARTISTICA SPECIALIZA TA MUZICA. STUDI] TEORETICE. . va fi sustinuta la instrumentul absoJvit. * Proba de recital pentru candidatii care opteaza pentru postul de profesor de muzica de camera.2 lucrari diferite ca stil. repertoriul elevului/ elevilor stabilit prin programa scolara in vigoare ~i nivelul de invatamant pe baza caruia candidatul va concepe proiectul didactic.170 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. COREGRAFlE. proba nu va depasi 30 de minute 2 p. 758 bisl27. MUZICA VOCALA TRADlTJONALA ROMANEAScA (CANTO POPULAR). PARTEA I.

panli la 4 alteratii constitutive. armonie. continuturi ale disciplinelor teoria 2 p. Dans clasic: • 5 variatii clasice alese de candidat. 4/4. 2. la prima vedere. respiratie. • analiza formei prin delimitarea unitatilor de insusire dupa auz (vocal) sau de citire instrumentals (repetate.. pana la 4 alteratii constitutive. in cheile Sol !ji Fa l p. emisie. acordaj. c) Analiza unei lucrari muzicale din repertoriul ales de candidat. b. 6/8. 6/8.X. la prima vedere a unui solfegiu de 16 masuri de 3/4. istoria muzicii. Unitatea de invatare se alege de catre candidat. din programa scolara In vigoare.) ~i stabilirea formei in care se incadreaza lucrarea I p. 758 bisI27.50 p I 1. istoria muzicii. 5/8. 4/4. ritmico-melodic ~i intonarea tuturor vocilor cursiv (dupa caz) 1 p. dictie. b. . conform programei scolare in vigoare. Dans contemporanl modern: • 3 coregrafii la alegere.4. • stabilirea liniei dirijorale prin marcarea acesteia pe partitura ~i intonarea ei (dupa caz) 1 p. PROBA PRACTlCA PENTRU ANSAMBLURI INSTRUMENTALENOCALE a) Elaborarea proiectului unei unitati de invatare.MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI.2011 B. Citire. Proba de recital instrumental. D. PARTEA I. 12/8.50 pentru fiecare coregrafie. 2 p. tempoul ~i nuantele adecvate 1 p. armonie. Nr. din 5 coregrafii consacrate pregatite de candidat. STUDII muzicale) TEORETICE (teorie-solfegiu-dicteu. • incadrarea lucrarii in opera compozitorului ~i a lucrarii In epocal stiiul din care face parte lp. in cheile Sol ~i Fa 1 p. contrastante etc. • probleme de interpretare prin precizarea tehnicii vocalel instrumentale interpretative (pozitie functionala. 5/4. PROBA DE RECITAL PENTRU COREGRAFIE. 2 p. 5/8. forme a. 12/8. Analiza lucrarii va consta In : • descifrarea lucrarii din punct de vedere ritmic.). la pian a unui dicteu melodic ~i a unui dicteu armonic de 12 masuri de 3/4..2. forme muzicale Prezentarea orala a proiectului elaborat.4. 5/4. Elaborarea unui proiect de lectie care sa vizeze muzicii. anterior probei. vocal (canto) nu va depasi 30 de minute.50 P /1 . Se acorda 1 p din oficiu. b) Prezentarea orala a proiectului elaborat. Proba de coregrafie nu va depasi 30 de minute. Citirea. din care comisia va indica prezentarea a 3 dintre ele . .50 pentru fiecare coregrafie.l. omogenizare etc) ~i stabilirea problemelor de frazare ~i expresivitate a textului muzical (evidentierea unor cuvinte sau a unei linii melodice prin accentuare etc. in functie de nivelul de invalamilnt la care urmeaza sa predea candidatul 2 p.

la prima vedere. forma. 4. Recunoasterea ~i comentarea unor lucrari din creatia universals ~i rornaneasca: pe baza auditiei. PARTEA I. Textul va fi Ia alegerea candidatului din Iiteratura (proza/poezie) universala sau romaneasca.4. la pian. a) Elaborarea unui proiect de lectie din programa scolara in vigoare. din zona de provenienta a candidatului . 758 bis/Z7. Comisia va pregati biletele de examen. Citirea. proiectul va fi prezentat comisiei inainte de inceperea probei. compozitor. Numarul biletelor de examen va fi egal cu nurnarul candidatilor plus ~ din numarul lor. Numarul biletelor de examen va fi ega I cu numarul candidatilor plus V4 numarul lor. stil.5 elevi. 3. TRADTTIONALA ROMANEAScA (CANTO POPULAR) . 6 p. din creatia universals ~i romaneasca 1 p. ARTA ACTORULUI (pentru absolventii tnvatamantului superior de lunga durata/ciclul II de studii universitare de masterat. .2 p. din b. Asigurarea prezentei elevilor va fi facuta de directorul unitatii de invatamant 5P Proba nu va depasi 30 de minute. 1 p. comentariul va euprinde elernente legate de epoca.3. specifice genului. Se acorda ] p din oficiu.Z011 Comisia va pregati biletele de exarnen. catedre/posturi din scoli ~i licee de arta) a) Candidatul va elabora un set de exercitii de initiere actoriceasca in cadrul unei lectii eu 3 .\. precum ~i aspecte interdisciplinare 1 p. cu sau lara acompaniament. 4p b) Lueru pe text. b. Armonizarea unei teme de 16 masuri (8 masuri sopran si 8 masuri bas dat. PROBA PRACTICA PENTRU MUZICA VOCAL. b) Sustinerea proiectului de lectie elaborat. interpretare etc.. fiecare cuprinzand cate 0 terna de armonizat ~i cate un fragment muzical. . Se acorda 1 p din oficiu. gen. necifrate) ] p.x. c. cu cel putin 2 saptamani inainte de sustinerea probei.MONITORUL OFICIAL AL ROMAN lEI. c) Proba practica constand tntr-o proba de recital vocal care cuprinde interpretarea a trei lucrari diferite.. cu analiza armonica a unor fragmente muzicale de ] 2-16 masuri. fiecare cuprinzand cate un solfegiu un dicteu melodic ~i un dicteu armonic. candidatilor Ii se cere recunoasterea si comentarea a 4 lucrari din epoci stilistice diferite (eel putin una va fi din creatia romaneasca) alese de comisie dintr-o lista de 30 . Nr.40 de lucrari pusa la dispozitia candidatilor de catre directiunea unitatii de lnvatamdnt.

Pentru ansamblu vocal. . pot preda si instrumentul respectiv la scolile ~iIiceele de arm.Educatie muzicala specializata . instrumental sau orchestral.Muzica instrumentals. PARTEA I.scoli ~ilieee de muzica. b) Candidatii absolventi ai invatamantului superior de lunga durata/ciclului II de studii universitare de masterat ~i care au parcurs si absolvit ~i un modul de folclor. respectiv ansamblu instrumental sau orchestra . respectiv dirijat ansamblu coral sau dirijat ansamblu instrumental sau orchestral. 758 bis127. vor sustine toate probele prevazute la acest punct. d) Candidatii absolventi ai invatarnantului superior de lunga durata care au studiat ~i absolvit un instrument sau au studiat si au absolvit un modul de instrument. indiferent daca postul/catedra prevede ore numai pentru una! doua din cele patru discipline. Acestia vor putea sustine probele practice prevazute la punctul I.a Xll-a ale programei scolare in vigoare pentru ansamblu vocal.MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. sunt valabile probele practice de la punctul I. e) Prezenta anexa este valabila ~i pentru candidatii apartinand minoritatilor nationale.A.2011 NOTA: a) Candidatii care opteaza pentru ocuparea unui post/catedra prevazut la punctul 2Studii teoretice.x. c) Pentru posturilel catedrele de ansambluri muzicale vocale si instrumentale sau orchestrale. . (adaptate dupa caz). pot preda ~i disciplina muzica vocala traditionala romaneasca (canto popular) din liceele de muzica (clasele [)(-)(]]). lucrarile muzicale vor face parte din oferta de repertoriu pentru clasele a VI1-a.B. Nr.

X. Un interviu in limba de circulatie internationala/lirnba materna pentru care se organizeaza aceasta proba... strategiile si tehnicile de predare/invatare abordate justifica alegerea materialelor auxiliarel a manualelor scolare pe care Ie utilizeaza in desfasurarea lectiei 5p. Pentru predarea diseiplinelor non-lingvistice din aria curriculara "Om ~isocietate" in alta limba decat aceea in care candidatii si-au efectuat studiile: I. Ap 2. Pentru predarea disciplinelor non-lingvistice din eelelalte arii curriculare in alta limba decat aceea in care candidatii si-au efectuat studiile: 1.. care sa retlecte competentele de receptare ~i eomunieare ale eandidatului. 758 bis/27.. . Pentru predarea lirnbii rnoderne la clasele cu profil intensiv. Se acorda 1 p din ofieiu.LIMBI STRAINE CU PROGRAM INTENSIV ~I BILINGV SAU DIN UNITATI DE iNY AT AMANT A. eel putin la nivelul BI din Cadrul European Cornun de Referinta pentru Limbi (CECRL) . Ap 2. specifica programei scolare a claselor la care va preda eandidatul. care sa retlecte competentele de eornunicare ale candidatului... Un interviu in lirnba de predare pentru care se organizeaza aceasta proba.. Capaeitatea de a utiliza limbajul de specialitate scris ~i oral pentru disciplina. pe 0 tema propusa de comisie. bilingv sau a lirnbii rnaterne. Capaeitatea de a utiliza limbajul de specialitate scris ~i oral pentru disciplina. care urmeaza sa fie predata in lirnba de circulatie internationala/limba materna 5p. Nr.. Candidatul argumenteaza obieetivele propuse. PARTEA I.! AND CLASE/GRUPE CU PREDARE iN ALTA LIMBA OEcAT ACEEA IN CARE CANOIDATII ~I-AU EFECTUAT STUOIILE 1.2011 ANEXA NR.4p 2. Se acorda 1 p din ofieiu. in limba respectiva. Un interviu in limba de circulatie internationala/limba materna pentru care se organizeaza aceasta proba. III.NT CU CLASE SPECIALE . 14 la Metodologie I. II. Un proiect didactic.MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. eel putin la nivelul CI din Cadrul European Cornun de Referinta pentru Limbi (CECRL) .. PROBA PRACTICA DIN CADRUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERV ATE DIN UNITA TILE DE iNY ATAMA. care urmeaza sa fie predata in lirnba de circulatie internationala/limba materna 5p.. eel putin la nivelul A2 din Cadrul European Cornun de Referinta pentru Limbi (CECRL) . .. proba practica/orala consta din: 1. care sa retleete competentele de comunicare ale candidatului. Se acorda 1 p din oficiu.

Se vor verifica abilitatile candidatului • Implementarea unei aplicatii de birotica (din cap.3p in utilizarea mediului de programare.2 P • Utilizarea unui sistem de operare (cap. Nr. 2* al programei) in utilizarea unui SO. 11 . 10 al programei) • Utilizarea serviciilor retelei de Internet (cap. 9 al programei) .Se vor testa abilitatile candidatului depanarea programului/aplicatiei. • 0 aplicatie de baze de date (cap. 4. . sunt valabile ~i pentru candidatii care vor opta pentru un post/catedra vacantia din palate ~i c1uburi ale copiilor ~ielevilor.X.Se vor testa abilitatile candidatului * al programei) nu va depasi 60 in utilizarea serviciilor Internet . -2 p -IP .1P 3.2011 ANEXA NR. Realizarea practica a subiectelor minute. 4* al programei): . . PARTEA I. 5. Biletul de examinare va contine cinci subiecte care trateaza: • 0 aplicatie in mediuI de program are Pascal sau C++ (cap. 2.MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. 758 bis/27. Evaluarea oficiu. Realizarea practica a subiectelor inscrise pe biletul de examinare. parte integranta din metodologia de concurs.15 la Metodologie PROBA PRACTICA DIN CADRUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURlLOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERVA TE Disciplina INFORMA TICA ~I TEHNOLOGIA INFORMA TIEl I. Se acorda un punct din nota 7 NOTA: Prevederile prezentei anexe. Conditia de promovabilitate: inscrise pe biletul de examinare se face pe baza punctajelor rnentionate mai sus.Se vor verifica abilitatile candidatului in utilizarea unui SGBD din programele scolare de liceu.

TURISTIC TEORETIC • Prezentarea ofertei didactice (programs ~i activitati extra-cere) a cercului (catedrei) pentru care candideaza IP • Elaborarea unui proiect didactic pentru 0 anum ita terna din domeniul cercului.16 la Metodologie PROBA PRACTICA DIN CADRUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CA TEDRELOR VACANTE/REZERV ATE PALATELE ~I CLUBURILE COPIILOR ~I ELEVILOR dupa cum Proba practica la palate ~i c1uburi ale copiilor ~i elevilor se desfasoara urmeaza: 1. 758 bisI27. B.X. PARTEA I. 1p • Elaborarea unei schite si construirea unui subansamblu pentru un anumit aparat/model in domeniul cercului 2p • Operarea cu aparatura/programe pentru realizarea unui produs finit. IP • Proiectarea unei cornpetitii/concurs Ia nivel locall judetean/ national! international pentru disciplina/catedra pentru care candideaza 1p • Prezentarea portofoliului personal care sa ateste experienta in domeniul educatiei non-formale 1 p.APLICA TIV ~I ~TIINT[F]C A.2011 ANEXA NR. PROFILUL SPORTIV . 1p • Proba de rnaiestrie in domeniul cercului. 1p • Proiectarea unei competitii/concurs la nivel local! judetean/ national/ international pentru disciplina/catedra pentru care candideaza 1p • Prezentarea portofoliului personal care sa ateste experienta In domeniul educatiei nonformale 1p B. TEORETIC • Prezentarea ofertei didactice (program a ~i activitati extra-cere) a cercului (catedrei) pentru care candideaza [P • Elaborarea unui proiect didactic pentru 0 anurnita tema din domeniul cercului. Nr. 2. Se acorda I p din oficiu. PROFILUL TEHNICO. . 1p • Actiuni ~i strategii proiectate pentru atragerea elevilor la cere ~i promovarea cercului/catedrei pentru care candideaza 1 p. " 2p • Modalitati de selectie a copiilor/elevilor la aetivitatea de cere ~ide participare la competitii 1P A.MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. PRACT]C • Operarea cu computerul ~i utilizarea serviciilor internet. PRACTIC • Operarea cu computerul ~i utilizarea serviciilor internet.

CULTURAL . 3. *Repertoriul de arta. 758 bis/27.ARTISTIC A. recital instrumental/ vocal/ coregrafic*.) 2P • Proiectarea unei cornpetitii/concurs la nivel local/ judetean/ national/ international pentru disciplina/catedra pentru care candideaza 1p • Actiuni si strategii proiectate pentru atragerea elevilor la cere si promovarea cercului/catedrei pentru care candideaza 1p. muzical. TEORETIC • Prezentarea ofertei didactice (programa ~i activitati extra-cere) a cercului (catedrei) pentru care candideaza 1P • Elaborarea unui proiect didactic pentru 0 anumita tema din domeniul cercului 1P • Proiectarea interdisciplinara a continutului unei activitati de cere prin metode interactive 1p • Prezentarea portofoliului personal care sa ateste experienta in dorneniul educatiei non-formale 1P C.X.2011 • Operarea cu materialul didactic (echipament . tehnici/practici de initiere in arta teatrala/cinematografica etc. Nr. coregrafic este identic cu eel stabilit pentru scolile ~iIiceele Se acorda 1 p din oficiu. la prima vedere. interpretare unui fragment. propuse spre realizare 1p Se acorda 1 p din oficiu. ambientala/design.MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. cultura ~i civilizatie romaneasca/straina. dotari) in atingerea obiectivelor specifice cercului pentru care candideaza. studii europene. comunicare si jurnalism. dintr-o opera artistica. . PRACTIC • Operarea cu computerul ~i utilizarea serviciilor internet 1P • Proba de specialitate In profilul cercului (ex. PARTEA I. cornpozitie plastica/arhitecturala.

758 bisl27.180 minute pentru fiecare candidat. )redactarea unui referat pentru probele de laborator Se acorda 1 p din oficiu. ACTIVIT ATI DE PRE-PROFESIONALIZARE .X. manuirilor. de lngrijire - demonstratie supravegherea 2. in ziua examenului. sub permanenta a membrilor acesteia. de executie fazelor. Fisa de observatii va cuprinde urmatoarele )0> criterii de evaluare: amenajarea munca ergonomics a locului de 1p. Evaluarea probei practice se realizeaza pe baza unei fise de observatii elaborata de comisia de examinare. sali de din unitatile de invalamant.. 2p. respectarea miscarilor) )- procesului tehnologic (operatiilor. in lucrarii. 1p.17 la Metodologie PROBA PRACTICA DIN CADRUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE/REZERVATE Disciplinele INSTRUlRE PRACTICA. 3. respectarea algoritmului . Proba practica consta in executarea unei lucrari/produs/serviciu/tehnici conform profilului postului. stabilite de comisia de examinare. l p.2011 ANEXANR. ateliere.atitudinea fata de c1ientlpacient. trecerilor.MAI~TRI INSTRUCTORI 1. Proba practica se sustine in cabinete. laboratoare de specialitate. de ingrijire 1p... 5. . de protectia muncii ~i prevenirea ~i stingerea 1p. )Po 1p. Nr. Durata probei practice functie de compJexitatea variaza intre 30 . ~iaparatelor necesare executarii lucrarii. PARTEA I.MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. Subiectele pentru proba practica se elaboreaza de comisia de examinare a fiecarui centru de examen. 6. 4. normelor de igiena. finisarea. produselor. aspectul lucrarii/produsuJui/serviciului/tehnici ). l p. instrumentelor » )0> respectarea incendiilor alegerea materialelor.

18 la Metodologie PROBA METODICO-PRACTICA PENTRU OCUPAREA DIN UNITATlLE POSTURlLOR DIN CADRUL CONCURSULUI DIDACTICE VACANTEIREZERVATE CU INVATA. Partea rnetodica consta In explicarea pasilor metodici de invatare/ consolidare/ perfectionare a elementelor/ procedeelor solicitate in biletul de examen extras ~i se noteaza cu note de la I la 10.x. PARTEA I. 758 bis/27. . Durata examenului nu va depasi 30 minute/concurent.MANT SPORTIV JNTEGRAT ~I SUPLIMENTAR sportive scolare) (licee ~i c1ase cu program sportiv/cluburi Disciplina EDUCATlE • • • • FIZICA ~I SPORT • • • • • La concurs participa absolventi cu specializare In disciplina sportiva pentru care s-au inscris. sunt elaborate de comisia de examinare in preziua examenului si avizate de inspectorul scolar de specialitate. concurentii pot repeta unele secvente. Pentru sustinerea concursului. la solicitarea comisiei sau la propunerea lor. Proba metodico-practica se desfasoara dupa cum urmeaza: 3. in mod obligatoriu. 4.2011 ANEXA NR. pentru proba metodico-practica. in care se mentioneaza "apt pentru sustinerea probei practice". Subiectele. Pe parcursul desfasurarii probei metodico-practice. Rezultatul probei metodico-practice se apreciaza prin note de la I la I 0 ~i reprezinta media notelor obtinute la partea metodica ~ipartea practica a probei. Nr. Concurentul nu poate schimba subiectul.MONITORUL OFICIAL AL ROMAN1El. candidatii se prezinta in echipament sportivadecvat. Candidatii nu sunt prirniti in concurs rara adeverinta rnedicala eliberata de policlinica teritoriala.' consolidare/ perfectionare a elementelor/procedeelor solicitate in biletul de examen extras ~i se noteaza cu note de la 1 la 10. Partea practica consta in demonstrarea pasilor metodici de invatare.

de arte murale. etc.x. . strategii didactice. realizarea de lucrari monumentale de sculptura. metal. proiecte de arhitectura realizate individual sau in colectiv. Se vor puncta atat aspectele formale tinand de rubricatia aleasa de candidat precum ~i aspectele calitative si de continut privind operationalizarea demersului didactic. 2. DECORATIVE. 5 puncte. creatii fotografice sau video omologate. premiile internationale. dupa cum urmeaza: • pentru premiile anuale acordate de uniuniJe de creatie sau filialele acestora. • pentru precizarea calitatii evaluarii. lucrari de arta monumental a. ceramica. evidentierea strategiilor de evaluare. precum si premii internationale acordate de institutii culturale de prestigiu. PARTEA I. DESIGN Proba practica va consta intr-un interviu prin care comisia va evalua: I. precum ~i orice alta activitate creativa din domeniul artelor vizuale pentru care pot fi dovedite obtinerea drepturilor de autor. de arte ambientale. inclusiv designul vestimentar. nationale si internationale. sau edificii majore de arhitectura. disciplina fundamentals din cadrul curriculumului diferentiat. sticla. Nr. premiiIe anuale acordate de uniunile de creatie artistica sau filialele acestora din Romania. sau de institutii de cultura sau in alte locatii apartinand spatiului public 0. participari la expozitiile anuale. ilustratii sau lucrari de grafica publicitara. sustinut de candidat in fata comisiei. articole publicate 'in Iiteratura de specialitate. creatii scenografice inclusiv de costum de scena. • Maximum 2 puncte pentru: . de nivel national sau international. din continuturile disciplinei Studiul Cornpozitiei. Comisia va puncta fiecare manifestare artistica sau contributie teoretica publicata. de muzee de arta. la alegere. lucrari de restaurare certificate de comisii de specialitate. trienale etc. realizarea de lucrari monumentale de sculptura. 758 bis/27. designul grafic sau designul ambiental).2011 ANEXANR. precum ~i aspecte vizand activitatile destinate elevilor cu nevoi speciale 2 puncte. modul de utilizare a resurselor. dupa cum urmeaza: • pentru 0 rubricatie adecvata (care contine inforrnatii detaliate privitoare la activitatea de predare invatare evaluare) 1 punct. bienale. Activitatea in specialitate pe baza prezentarii unui portofoliu de activitate. coordonarea de proiecte nationale sau internationale. pentru coordonare de proiecte nationale sau internationale: 3 puncte. sau edificii majore de arhitectura.19 la Metodologie PROBA PRACTICA DIN CADRUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURlLOR DIDACTICEICA TEDRELOR VACANTE/REZERV ATE Disciplinele: ARTE PLASTICE. ARHITECTURA. • pentru 0 corecta relationare intre obiective.MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. Pentru premiile anuale sau internationale precum si pentru fiecare proiect coordonat finalizat se acorda punctajul maxim.5 puncte. si modul de utilizare a resurselor (originalitate ~i varietate) 2 puncte. specific tnvatamantului de arte vizuale max.participare la manifestari expozitionale individuale sau de grup in spatii administrate de uniuni de creatie. Pregatirea metodica pe baza unui proiect de lectie/unitate de invatare. AMBIENTALE. creatii omologate 'in diferite domenii ale designului (design de produs.

comunicari stilntifice in cadrul unor seminarii pe teme de specialitate. Se acorda I p din oficiu. PARTEA I.participarea la manifestari expozitionale period ice sau ocazionale.) max. proiecte de arhitectura realizate individual sau in colectiv.O. prin galerii . creatii omologate in diferite domenii ale designului (design de produs.in cazurile aprecierii prin maximum sau minimum de puncte a activitatii artistice se vor avea In vedere de irnportanta.2011 181 .participarea la manifestari artistice sau expozitionale ocazionale desfasurate in spatiul privat.participare in cadrul unor proiecte nationale sau internationale 0. inc1usiv designul vestimentar. 0. etc.MONITORUL OFICIAL AL ROMAN lEI.25 puncte. -In portofoliul de actrvitate vor fi depuse fotocopii ale documentelor autentificate de unitatea scolara unde se desfasoara proba practica. comercializate comerciale. originalitatea si gradul de vizibilitate a activitatilor sau de importanta articolelor de presa. ilustratii sau lucrari de grafica publicitara. . NOTA. . creatii fotografice sau video ornologate.__ :-0.5 puncte. creatii scenografice de film. ceramica. lucrari de restaurare certificate de comisii de specialitate ____ -:--: :--:-. *Fac exceptie produsele de am decorativa sau icoanele. contributii teoretice in domeniu (articole publicate In presa. doveditoare . Nr. teatru sau televiziune si/sau de costum de scena. designul grafic sau designul ambiental). desfasurarea oricaror altor activitati in dorneniul artelor vizuale pentru care pot fi dovedite inclusiv prin obtinerea drepturilor de autor* max.5 puncte. sticla. lucrari de arm monumentala.25 puncte. 758 bis/27. rnartisoarele sau felicitarile.X. metal.

X. Nr.182 MONITORUL OFICIAL AL ROMAN lEI. specifica programei scolare a disciplinei. de receptare si de comunicare ale 5p . Candidatul va argumenta obiectivele. pe 0 tema propusa de cornisie. PARTEA I. Un interviu care sa reflecte competentele candidatului. 758 bis/27. in limbaj mimico-gestual Se acorda 1 p din oficiu. Un proiect didactic.20 la Metodologie PROBA PRACTICA DIN CADRUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERV ATE LA CLASELE/GRUPELE/UNIT A TILE DE INV ATAMANT CARE ~COLARIZEAZA ELEVI CU DEFICIENTE DE AUZ ' Proba practica consta in: 1.2011 ANEXANR. strategiile ~i tehnicile de predare/invatare/evaluare raportandu-se la specificul deficientei de auz 4P 2.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->