Sunteți pe pagina 1din 24

a_

LEGE Nr, 422din 18iulie 2001 *+* Republicati privind protejarea monumentelor istorice E MITE NT: P A RL A ME NT I L RO M, iNT fT . PUBLICATj. iN: MONITORUL OFICIAL NR. 938din 20 NOiENbriE 2006 *) Republicataln pentru bmeiulq!!-y dinLegea 259/2006 nr. modificarea completarea nr. Legii $i privindprotei publicatd Monitorul area monumentelor istorice, ln Oficialal Ronaniei, PateaI, 42220q! nr. 573din 3 iulie2006.dandu-sc tcxtclor nouanLunerotare. o privindprotej Lese4 422l20q1 nr. area monumentelor istorice fost publicauin Monitorul flcial al a O Romaniei, nr.407din24 iuLie 2001, ulterior maifostnodificatd completati iar a prin: Partea I, $i pentru modificarea;i completarea n!. 50/1991 Leeji privjndautoriz^rea nr. executnrii - LoEoa 401/2003 publicatiln Monitorul l crdrilor construclii, de Oficialal Romaniei, Partea nf. 749din 27 octombrie I, 2003; privindmodilicarea completarcaLegii 42212Q01pivind protejarea Dr. ft. - Legea tOq2Q03 $i publicatd Monitorul monumentelor istorice, in Oficialal Rom6niei, Partea nr, 820din 19noiembrie l, 2003i privindCoduliiscal,publicatd Monitorul ln fi, Oficial al l{omAniei, Partea nr. 927 I, - I.ezea 57V2A03 din23 decehbde 2003. TITLUL I generale Dispozilii ART, I (l) Prezenla reglemenleazA general monumentelor reginruljuridic Lege al istorice. (2) ln sensul prezentei monumenlele pe legi, istorice suntbunuriimobile, construclii terenuri situate $i qi peDlru teritoriul Romaniei, semnificative isloria,cultura civilizatia nalionald universale, ti (3) Rcgimul monument conferit clasarea prin acestor procedurii de istoriceste bunuriimobile conform prevAzute prezenta ln lege. (4) Po1 clasate monumente propiieldli fi ca istorice bunurile imobilesituate afaragranilelor. in ale peleritoriulcaruiaseafltr. statului rol'nAn, respectarea 0u legislflliei statului AR T.2 (l) Monunentle prin istorice parieintegrantl patdmoniul fac din cultural nalional sult protejate lege. 9i prorejare monumentelor puhlic.in (2) Activitalile masurile a istorice realizeazd intefes de se ln $i prezentei intewenfiile pot publicL legi asupra monumentelor istorice constitui cauzideutilitate condiliile juridic, (3) in sensul prezentei prin protejare inlelege legi, se aNambluldemAsuri caracter cu $tiinlific, identifrcarea. administrativ, financiar, fiscalfi tehnic menite asigure sA cercetarea, inventarierea, clasarea, paza$i intrelinerea, punerea valoare evidenla, inclusiv consolidarea, restaurarea, in a conservarea, monumentelor istorice integrarealor social-economica viala colectivit4ilor locale. $i $i culturaltrln (4) Peniru protejarea prin monumentelor istorice stabilesc legernnsuri se stimulative caracter cu economic dealtAnaturi. sau publicA potrivitlegii. (5) Asupra istorice pot aplicaservitutj utilitate de instituite mo rmentelor se ART. 3 prczentci se stab;lesc de istoric, Conform legi urmdtoarele categorii monumente bunuriimobile situate suprateran, subteran subacvatic: $i impreunAcu a) monumentconstruclie partedeconstruclie, sau instalaliile, componentele artist;ce, precum lucrdri interioarisauexterioaricare parteintegrantadin fa elementele mobilare de acestea, $i artistice comemorative, ftrnemre, for public, de impreunA terenul cu aferent delimitat topogtafic, care constituie m6rturiicultulalistorice semnificative punct vedere din de arhitectural, arheologic, istoric,

'

'

artistic, etnografic, religios, socjal, ttiintiflc sautehnic; b) ansamblugrupcoerent puoct vedere din de cultural, istoric,arhitectural. uftanisticori muzeistic de conshuctii urbane ruralecareimpreunicuterenul sau aferent formeazd unitate o delimitatd topografic ce constituie mArturie o cultural-istor;ci semnificativi punpt vedere din de arhitectural, urbanistic, arheologic, istoric, artistic, etnografic, rcligios, social, $tiintificsautehnic; c) sit - teren topografic delimitat cupdnzand acele crealiiunanein cadru natural caresuntmtrrturii cult .al-istorice semniiicative dinpunct vedere de arhitectural, urbanistic, arheologic, istoric,artistic, etnografic, religios, peisajului social, sau cultoral. $tiinlific,tehnic al ART.4 (1) Momrmentele publicsauprivaial statului, judetelor, istorice aparlinfie domeniului al om$elor sau proprietate privataa peEoanelor comunelor, sunt fle fizicesauiuridice. (2) Monumentele proprietate publicd statului a unitdlilor istodce a sau administrativ{eritoriale sunt inalienabile, imprescriptibile i sesizrbile; aceste pot monumente istorice fi dateln administrare $i publice, fi concesionate, in folosinFgratuildinstituliilor utilirate pot instiluliilor date publica de sau ?nchiriate, oondiliile in legii,cu avizulMinisterului Culturii$i Cultelorsau, dupl caz,al servicii publice lor deconccntrato MiristeruluiCulturiiSiCultelor, ale (3) Monumentele privatpot faceobiectul istorice apa4inand domeniuhi circuitului civil in condiliile prin stabilite prezenta lege. (4) Monumenlele istor'ce afl4teln proprietaxea persoarelor fizicesaujuridicede dreptprivatpot fi vendute Dumai condiliile tn exercitarii drephrlui preemliune st^tuluiroinan, prin Ministerul de ale Culturii9i pentru Cultelor, monumentele istorice clasate grupaA,sauprin serviciile ln publice deconcenkate ale gi Cultelor, pentr'u Ministerului Culturii monumentele istorice clasate grLrpa ori al unketilor in B, administrativ-teritoriale, caz,potrivitprezentei subsancliunea dup2i legi, nulitetiiabsolute vdnz6rii. a (5) Proprietarii, persoane privat,careintenlioneazx vAnd?i fizicesaujuridice drept de sa monumente islorice, transmit lor privind servicii publice deoonoentrate Ministerului ale Culturiiti C! telorin$tiinlarea prin intentiade v6nzare. lnsolit?lde documentalia stabilitA ordinal ministrului cultlrriiSicultelor. (6) Serviciile publice deconcentfale Ministerului al CulturiiFi Cultelor transmit Ministerului Culturii$i Cultelorirgtiinlarea, documentalia pfoprmerea r;spuns, termen 5 zilelucratoare la primjrea de in de d Si acestora, (7) Termenul exercitare dreplului preemliun statului de a de ai este maximum deziledela data de 25 inregistrrrii in$tiinliirii,documentaljeia propunerii rAspuns Ministerul de la CulturiiSi Cultelorsau, li publice dupi caz,la serviciile deconcentrate Ministerului ale Culturiiti Cultelor; titularii dreptului de preemliuncvor prevedca bugetul propriusumele in necesarc destinate exercitfuii dreptului preemliune; de valoarea achizilionare negociazacu de se venzttorul, (8) in cazul careMinisterul publice in Culturii$i Cultelor serviciile szru deconcenfate Ministerului ale Culturii$i Cultelornu exercitd i$i dreptul preemliunein de termenul prevazut alin. (7), acest la drept se hansf-eri aulorititilorpublice locale, careil potexercita maximum zile. in l5 (9) Comunica,rile privindneexercitarea dreptului preemtiune termen valabilitate de pentruintregul au de pentru an calendaristic careau fost emise, in inclusiv situaliile caremonumentul in istoriceste de vandut mai multeori. (10)in condiliile protejArii proceda, cazuri legii,in vederca monumentelor istorice poate se ln extreme, la strAmutarea acestom, (11)Monumentele gi istorice careseaflApeteritoriulRomaniej caresuntproprietate^ state altor sunt protjate condifiile prezentei in legi. ART. 5 in actele instriinare, de concesionare, idchiriere, in administrare darein folosinli gratuit6 dar sau a monunentelor istorice va menliona se regimul monument de istorical imobilelor obljgaliaprotej arii ti potrivitprezentei acestora legi.

ART. 6 prin mijloace in restaurarea prmerea valoare (1) Paza, conservaroa, consolidarea, intretinera, $i j storice reale asupra sau revin,dupi caz,proprietarilor tituladloraitordreptud adecvatemonumenielor a prezentei legi cu prevederile in acestora. conformitate din cunoscut, decurgand prezenta istoricnu areproprietar obligaliile (2) in caz ulln careun monument este situat pe pubiice administrativd al cirei teritoriu locale dinunitatea administraliei lege revinautoritAlii publice centrale fldminislratiei istoricsauautoritalilor monumentrl ART.7 prin prczenta lege. stabilite protejarea istorice condiliile ln monumentelor (l ) Statul garanteazd asigure $i care publice de adnlinistraliei ccntrale specialilate (2) Ministerul autoritatca Culturii$i Culteloreste urmdre$te asiSuri a islorice, specilice protejare monumentelor de strategiile nomlele $i elaboreazd $i aplicarea lorsubordonate publice instituliile specialitate de (3) Autor;iatle centlale specialitate, de administraliei de rtrspund, dupdoaz,deactivitatea locale administralieipublice colaboreazA$i acestora auloritdiile $i islorice, prolejare monumenielor a aceslora, publ din (4) Auloritdtile de administraliei icecentrale speoialitate instituliile subordjnea $i jstorice, propriemriimonumenlelor publice locale coopereazl.cu preclnn auxoriidlile administraliei 9i publice prpcurn cu instituliile acestora, cu $i persoane fizicesaujuridice, detinatofii admihistratorii 9i 5i in protejdrii monumentelor istorice li sprijinA condiliile din neguvernamentaledomeniul organizatiile 9i legii. .TITLUL II istorice monumentelor Protejarea CAP.] istorice Monumentele ART.8 astfel: se alI Monumentele istoricc claseaza nationaltr $niversald; istorice valoare de A a) ln grupa - monumentele $i peDtru local. cultural istorice reprezentative patrimoniul B b) ln grupa - monumentele la (2) Clasarea in se istorice grupe faceprin ordinal ninistruluicullurii$i cultelor, monumentelor previzute de procedudi clasare de Istorice, conform propunerea sie Nalionale Monumontelor a Comi i prezenla lege. aflale a previzuie alin.(l) $i zonele protecfie acestora, de Ia clasate grupele in (3) Monumentele istorice prir publicnational Iocal,dupacaz, sau pohivit legii,deinteres pol publica, fi declarate, ln proprietate prin looale, a respectiv hottuare consiliilor Culturiiii Cultelor, deMinlsterul initiatd hofirare Guvernului a Culturii$i Cultelor. cu Bucure$ti, avizulMinisterului al sau iudelene a CoNililrluiGeneral Municipiului ART. 9 sa delimitatipebazareperelor zona deproteclie. istoricseinslituie fiecare nonument f1) Pentru monumentului relief$i caracteristicile in de geografice urbanistica, funclie tramashadala, sau topografice, punerea valoare monumeniului istoric$i in a conseryarca integrata$i istodc,dupi caz,prin careseasigura sau a cadrului construit natural. sdu imohilca cu bunului simultan clasarea de se (2) Delimitarea instituirea zonei proteclie realizeazA, 9i legii in istoric, condiliile monument albrcnte in urbanistjce in reg lamentele vor locale competente includg planurile (3) Autorjtellepublice 9i alin (2). conform de delimitate zonele proteclie de publicd reglementdri speciile construire pot fi instituite servituli utilitate de (4) in zona proteclie de $i

-3

prin planurile regulamentele urbanism de aprobate avizale $i conlorm legii_ $i (5) ln zo'eledeproteclie monumentelor a istorice caresuntlacasuri culteste de interzisd desfafufareain aerliber,in perioada carein cadrulacestora desf:$oara in se serviciu religios, unormanifestdri a prin care, poluarea sonord vizuali pecareo produc, impieta sau pot asupra deslZ$udrii serviciului religios. (6) Prinexceptie, pot organiza se manifestdri genul de celorprevizute alin. (5), cu acordul la autorifitii religioase administreazd care Iaca$ul, condigii sa nu impieteze in care asupra desfaturdrii serviciului religios. ART. 10 (1) Monumentele istorice suntprotejate indiferent regimul deproprietate destarea de de lor sau lor (2) Protejarca monumentelor istorice partecoD.rponenti esle a stralegiilor dezvoltare de durabilA economico-sociald. tLuistic5, urbanistici deamenajare teritori!rlui, nivelnaljonal local. a qi la $i (3) Exproprierea pentru publice monumentelor cauza utilitate de a istorioe a zonelor protectie ale a $i acestom instituireaunor sau poate inifiata$i aplicatd servihqi fi numaicuavizulMinisterului culturii si Cultelor. (4) Aplicarea servituli de careau dreptconsecinta desfiinlarea, parlialdsau distrugerea oegraoarea monumentelor istorice a zonelorlor protecfie interzis!. de este $i ART. I I ( l) Oriceihtervenlie asupra monumentelor istorice asupfa imobilelor zonalor deprotectie, din precum 9i j uridice monumentelor a iei a istorice fac numailn condiliile 9i oricemodificare situat se prin stabilite prezenm lege. (2) Desfiinlarea, partialtr totald,profanarea! distrugerea sau precum degradarea monumentelor 9i istorice suntinterzise se saDclioneazi confbrm legii, Si CA.P.2 gi Inventariereaclasarea monumentelor istorice AR T, I2 (l ) Inventarierea monumentelor istorice reprezin acliunea sftengere totalitaliiinformaliilor, de a documentelor, studiilor, cercettrrilor a documentali cu pdvirela identificarea ilor imobilelor ti susceptibile dea dobandi calitatea monumsnt de istotic,a irnobilelor clasate monumente ca istolice, monumenretor a istodce declasate, precum a clordistruse disparute. sau $i (2) Inventarul monumentelor istoice reprezintd bazi dedate, o actualizath permanent operaliunile prin necesare corelare, vederea de in asiguririi uneiinformtrri pennanente exacte Iegituri cu situalia in ti imobilelor monumente istorice. (3) Clasara procedutaprin se confera este care regimdemonument istoricunuibunimobilconform art. 8. (4) Inventarierea clasarea real se izeazlpotrivitdispoziliilor prevdzute prezenta $i de lege,i in conformitate normele cu metodologice inventariere clasare monumentelor de a istorice. aprobate $i Drin ordin 'nini\rrului al cnllufii culrelor. Si (5) Pentru realizarea inventarierii monumentelor istorice, autoritilil$i institufiile publice conpetente comunica publice serviciilor deconcentrate Ministeruluj ale culturii si cultelor,la solicirarea acesrora, dale privindsitualia.iuridicda imobileior. ART. 13 (1) Procedurade clasare decian$eaza ctrtre se pentru de direcliile culturi,culte$i pai fioniul cultural judefene, na{ional respectiv mrmicipiului a Bucure$ti, astlei: 1. din oficiu,in umatoarele situalii: a) pentru bunurile imobileaflateln proprietatea statului a unitililor administrativ-teritoriale; sau

b) pentru bunudle imobile aflateln proprietatea cultelor rcligioase; c) pentru bmudleimobile descopedte intamplAtor in cadrulunorcercetdri sau arheolosice sistematice; 2, la cererea dupdcaz,la propunereal sau, aI proprielarului bunului imobil: b) primarului locaiitAlii, consiliL localsaujudelean, a ui respectiv Consjliului a ceneratat Municipiului pe Bucure$ti, al cirui teritoriu administrativ aflI bunulimobilin cauzi: se c) Comisiei Na,tionale Monumentelor a Istorice, ConisieiNalionale Arheologie a Conisiei a de sau Nafionale Muzeelor Colectiilori a $i jstorice; d) asocialiilor fundaliilor legalcoDstituite, activitate domeniul cu in proiejirii monunentelor $i publice alributii domeDiu. e) inslituliiior cu in (2) Dosarul clasare dedeclasare lnlocmit serviciile de sau este de deconoentrate Ministerului ale Culturii pdn expe4iautorizali specialigli Cr telor,dereguld, sar atestati inscrigi registrele in Minislerului $i Culturii$i Cultelor selnainteazl compartim entului specialitate Minislerul de din Culturii$i Cultelor, $i careil analizeaztr ll prezinta, dupdcaz,Comisiei Nafionale Arheologie de a Comisiei Nationale $i 9;/sau Monumentelor Istorice spreanalizi Sipropuneri, Secretarul Comisiei Nalionalc Monumentelor a lstorice proiectul ordindeclasare dedeclasdre, carell lnainleaziminjstrului pe elaboreazd de sa culturii$i cultelor spreaprobare, (3) Bunuljmobilseclaseazd ordinal ministrului prin cullurii$i cultolor, careva fi publicat Monitorul ln Oficialal Romaniei. Partea I. (4) Comunicarea clasare dedeclas4re, de sau privindneclasarea respectiv, dupdcaz,rlispunsul motivat proprielaxului titulariloraltordrepturi saunedeclasarea, secomunicd precum autoritzilii reale, Si $i publice publice adninistraliei locale cdtrcserviciile de deconcentrate Ministerului in ale Culiurii$i Cultelor, tenneD celmult 30 deziledela dataprimirii lor dela Ministerul de publicarea Cultlrrii$i Cultelor dela sau Partea dupacaz. lor h Monitorul Ofici4lal RomAnici, l, AR T.]4 ( I) Serviciile publice deconcentrate Ministerului ale Culturii9i Cultelor obligaiia a comunice de au de proprietarullli, indate titula lui dreptlllui administrore respectiv. de sau, litulanrluialtui drept realasupra proceduriide bunului imobildeclansarea clasare dedeclasare. sau (2) De la datacomunicarii proprietar catre cAtre sau titularulaltordrepturi procedudi reale declan$arii a d ordinului clflsare pdndla comLrnicarea lasirii, dupilcaz,darnu sau nec r declasale pAn[la publicarea $i maimultde l2luni,bunuluiimobiltncauzdiseaplicaregimuliuridicalente istorice. monum lor AR T.t5 (l ) Conunicarea clasarc, declasare rlspurNul pdvindnoclasarea nedeclasarea fi pot de dc sau sau proprietarul . contestate de bunului imobilln cauzila Ministerul CulturiiSiCultelor termcn 30 dezile in de dela datacomunictrrii; conleslatia solulioneazaln se termen 30 deziledela lnregistrare. de (2) in cazul careprin votula doua ln heimi din numtrrul membrilor Comisia Nalionaltr Monumentelor a Istorice susline hotirarea iniliali declasare dneclasare, sau sd ministrul culturii$i cultelor indieptdlil este respingd contestalia. (3) In cazul cafecontestatarul este p in nu mullurnit rispunsul lnit. acesta poate de se adresa instanfei decontencios administrativ, condiliile in legii. (1) In cazul careordinul clasare fost contestat condiliile in de a in legii,acesta ramane defiritivdupA epuizarea ciilor deatac, (5) In caz ln careordinul clasare este ul de nu conlestat condjtiile in dupe iegii,acesta rAmane definitiv publice 30 deziledela comunicarea in scrisproprietarului autoritalilor lui adninjsiraliei locale. $i (6) La dataramenerii definitive comunicarii declasare dela datacomunicdriirdspunsului a de sau privindneciasarea, procedurii clasare sau legimuldemonument istorical bunului inceteazi, reluarea iar de dedeclasare poate nu interveni inainte 3 ani,in abs de enladescopedrii elemente caresd ojustificc. unor noi (7) ID situalia introducerii acliuni contencios unei in adminishativ sau impotriva ordinului clasare a de

- t-

ramase panala pronunlarcaunej hotirarijudecdtore$ti procedurii clasare, de declan$tuii conunictuii istorice. al in cauza aplici regimuljuridic monuneotelor se bunului imobil asupra definitive irevocabile, si ART. 16 ln prjn Cultuii SiCultelor' Ministerului (l) Ordinuldeclasare dedeclasare publicd, gr.ija se sau definitiva. in termen 15ziledela rlmanerea de Partea I, Oticialal Romaniei, Monitorul proprietar, taxd'ill fare de se imobilrespectiv inscfie catre (2) Calitatea monument islorica bunului de Oficial al de in ordinului clasare Monitorul de funciari,?otermen 30 deziledela datapublictuii Cartea Parlea I. Romanioi. ART, i7 Partea a ordinului l, in (1) in temende90 deziledela datapublicarii Monitoruloficial al Romaniei, j respectiv municipiului a patrimoniul nationaludelene, pentru cultural oulte cultura, directiile declasare. 9i de conditiile regulile proprietarului prin caresuntprecizate actul Si lntoomesc comunica Bucure$ti, ti denumit obligafiaprivindfolosinla imobilin cfluza, a deintrefinere bunuiu; sau utilizare deexploatare fi pe sau de de actele proprietate, coDcesiune deinohiriere tot parcursul istoric,carginsolegte monumentului in imobilului cauzA existentei in istoricse aptobd monumentului Obligatieiprivid folosinla (2) Melodologia lntocmire continutul do $i culturii9i legi, a de tcrmen 90 dezilede la dataintrfuii in vigoare prezontei prin ordinal minislruluj Partea I ln fi publioat MonitorulOficialal Romdniei, care cultelor. va ln constituittr folosulimobilului se este servitute istoric ti privindfolosinta nonumenlului (3) Obligatia e;' de in de fllnciar?i cdtreproprietar termen 30 deziledela datacomunictrrii inscrie Cartea ln ART. 1 8 potrivitlegii,se protejate, definite oonskuite zonele protectie zonele de (1) Monumentele istorioe, $i gi ale urbanistioe unitAlilor a planurile amenajare teritoriului in planurile de evidenliazlln administrativ-teriloriale. protej6rii valorilorde iD Culturii$i Cullelor, scopul (2) tn conditiile iegii9i ln bazaavizuluiMinisterului pot locale protejate, autorititilepublice construite instituireazonei au pahimoniu culturalce deteminat construcliilor' pot sau desfiinlarea moditioarea instituiservituti, interzice protejata, otat istoricsaudes4t de construita istoric,precum ceadezontr (3) Calitatea monument de $i pe primariilor monumentul de amplasat reprezentaniii printr-un distincliv lnsemn se istoric marcheazd dup' caz,in istoricori satulistoric, plotejat[sauln ora$!d construit[ in istoric,la intrarea zona Costul culturii$i cultelor' prin aprobate ordinal ministrului metodologice cu conformitate normele publice localc. de se insemnelor distinclive suportA citre autodtdlilc ART. 19 istorice unlri a din radierea Lista monumentelor se prezentei prin declasare inlelege legi, (l) in sensul de ln prin buninobil saua uneipfuti din acesta, menlionarea lista a ordinului declasare proprietarului, comunica C[lturii $i Cultelor ale publice deconcenkate Ministerului (2) Serviciile istoricdeclasat, monumentului feal asupm altui drept sau dc dreptului administfare titularului titularului radierii de efectuarea ordinului declasare, 5 alupicaz,in maximum zilede la publicarea pentru Ea clasare, procedutlca prevdzuta cea (3) Declasarea urmeaziaceea$i istorice monumentelor urmetoare: dinre situaliile din este declansau oficiuin oricare Comisiej avizuhti conlorm czzulsitudlorarheologice, arheologici,ln de a) desctucarea sarcind NafionaledeArheologie; istoric; monunentului b) disparilia pierderii calitilii demonurenlistorica imobilului. c) constatarea pot din istodce fl indreplate oficiusauin urmasolicitfuii din 14)Erorilemateriale Lista monumentelor persoane inlereqate or;carei AR T,2 0 pentru prevazfte se istorice facepotrivitprocedurii a grupei clasare monumentelof de Schimbarea

-{,

AR T.2 i (l ) Clasarea urgenFeste procedua prin de excepliona.la careun bunimobilaflatin per;col iminent de distrlLgere dealterare sau fizicAeste clasat grupa sauB, dupdcaz,in vederea in A luirii masudtor urgente penrusalv,uea necesare sa, (2) Serviciile publice deconcentrate Ministerului ale pot procedurade CulturiiSiCuitelor declanta persoane clasare urgenli,din oficiusaula solicitarea de oricarci interesate. (3) DeclanFarea proceduiideclasare urgenfa efeclueaze naximum3 ziledeIa identificarea de se in situaliei imobilului inregistrarea sau solicittuiiprivindsitualiaimobilului, bazanoteideconstatare pe publicdeconcentratMinisferului elaborate delegatul de serviciului al Culturiiqi Cultelor, rmrzeului al judetean, respectiv muzeului al municipiului Buouregtj, al autoritAtilor publice sau administraliei locale, dupa caz, (4) Serviciile publice deconcentrate Mjnislerului ale Culturii$i Cultelor oomunica imediat scris in proprietaruluj procedurii clasare urgenlA imobilului Lista bunului imobildeclanlarea de de a in procedurii clasare urgenlaparila monumenlelor istorice. la dataconunicdrii De declantfuii de de procedurii, llnalizarea imobilului seaplict regimuljuridic monumentelor i al islorice. (5) inpolrivadeclan$drii procedurii clasare urgenl'saua ordirl ui declasare urgenF, de de de proprieXarulpoate se adresa instantei contencios de adminisiftltiv. (6) PADIla solulionarea Iitigiului,bunului inobil in cauza seaplicdregimuljLrridic monumertelor i al
lstoflce.

(7) l,a solicitarea propfictarii dccoooentrate Ministerului ale serviciilor Culturii$i Cultelor, imobilelor propuse pcntru clasare oficiusaudeurgenflvot iransniteacestora din documentele neoesare complelfuii dosarului clasare, de A,RT.22 (1) Listamonumenlelor istorice cuprinde moDurnentele isiorice clasate grupa sauB 9i selnlocmeixe ln A deInsritutul National Monumcntelor Isroficc. al (2) Listamonumentelor prin ordinal ministrlllui istorice aproba se culturii$i cultelor, publiciin se Moflitorul Olicialal Rom6niei, Partea Fi seactualizeazi fiecflre ani. l, la 5 (3) Listamonumentelor istorice la baza sfi intocmirii cadastrului specialitate monumenteior de ttl istorice, planudlor amenajareteritoriului a planurilor a de a urbanistica. $i cAP.3 lnierventii istorice asuDra monumentelor AR T.2 3 (1) lnte cnliileasupra monumentelor istorice fac numaipebaza$; cu respectarea se avizului emisde publice cltre Ministerul Culturiigi Cultelor sau,dupdcaz,decilre servicijle deconcentralc Ministerului aie Culturiisi Cultelor. (2) In sensul prezentei intervenliile seefectueazd ce asupra legi, monumentelor istorice sLnl: a) toate lucdriledecercetare, conseNare, construire, extindere, consolidare, restructurarc, amenajAri peisagistice depunere valoare, in caremodificd substanla aspectul sau monumentelor istorice; $i ale istorice; b) executarea mulajedepecomponente monumentelor de piese mobilier de c) amplasarea de definitivi sautemporari inprejmuiri,construclii proteclie, de de fix, panouri publjcitare, pe firme,siglesauoricefel deinsemne $i in monumente istorice; istorice, d) schinbAri funcliunii destinaliei ale sau monumentelor inclusiv schinbiriletemporare; eI stlamuLared monumenLelor :slorice: pietonale carosabiie, utilitnlianexe, 1)amenajari cAideacces, de indicatoare, inclusiv zonele in de $i Droiectiemonumentelor a istorice.

.1 -

precum autoriza,tiile (3) Autorizalia construire, referiioare intervenliile la de autorizatia desfiinlare, de ti prevdzute alin.(2) se elibereaze numaipe baza in confornitate avizulMinislerului cu CulturiiSi la 9i ice ale Cultulii $i Cultelorti cu cij Cultelor sau,dupdoaz,al servj lor publ deconcentraie Ministerului polrivil di5po,,iliilor legale vigoare. in celelalte avize. prin lege9i firi (4) Autorizafiile prcvazute aljn. (3),,emise avizuljnslituliilorabilitate la fdrd sunt respectarea condiliilor acestora, nulededrept, tehnicd a (5) Obligatia privindfolosinla monumentului istoricfaceparteintegtantndin Cartea privindlolosinta monumentulLti istorjctinelocul in careaceasta exis|a, mr Obligalja in construcliei. situalia legii. imobil,in condiliile tehnice utilizaft a bunului de documontaliei ART,24 istorice, careseafla in (1) lntervenliile seefectueazd imobilelor carenu suntrDonumente dar asupra oare protejate autorizeazdpe avizului baza construite se istorice in zone sau zone protectie monmlentelor de a publice Culturii deconcenlrate Ministerolui aie sau,dupdcaz,al serviciilor Culturiini Cultelor Ministerului potrivitdispoziliilor ln logale vigoare. avize, si Cr telor $i a celorlalte cele a (2) Toate asupra monurnentelot istorice, altele deodt deschimbare care interventiile seefectueaza reparalii curente, indiferent sursalor definantare de de de sau sau firnctiunii a destinaliei, lntrelinere de ti propriualeMinisterului Cullurii$i se de a regimul proprietate imobilului, fac subinspeotia conholul fi cu publice ale deconcentrate Ministerului Culturii $i Cultelor, personal respectiv serviciilor ale Cultelor, legii. ateslat, condiliile ln avizele de fard (3) in condiliile de legii,ln cazulrealizdxii lucttrrjneautorizaxe, avizesaucareincalca pandla intrarealnlegalitate, sd lucrArile personalul inspectie abilitataredreptul Tntrerupe de specialitate, de initialeti sa sesizeze organele cercetare revenirea situatia la sd aplice sanofiuni dupacaz,sd dispuna $i, penala. tehnicll a restaurare, velificarea (4) Elaborarefl tehn de expertizclor ice,a proieclclor consolidare, gi/sau atestali catre de numaideexperfi speciali$ti proiectelor dirigentarea Iucr&ilorsecfectueazi $i monumentelor istorice a exigentelor specifice domeniului cu Culturii$i Cllltelor, respectatea $i Ministerul privindcalitatea ln lucrafilor constructii. cerintelor arheologice rdmase istorice repfezentaDd desooperiri (5) Protejarea oonservarea monunenlelor ti gtiinfifical catreinvestitori, coordon{rea sub responsabilului legii,de se decopertate fac,ln condiliile a instituliei organizatoare. santierului $i IITIUL NI monumentelor ;storice cu de Institulii?i organisrne specialitate atribuliiin protejarea CAP.I lnstitutii ART. 25 nafionale urmare$te (l) Ministerul i qi apiicarea strategiei elaboreaz asigura Culturii$i Cultelor $i protejtuii monumentelor din prevederi legale a normelor metodologiilor domeniul lor respectarea Si $i istorice. prin asumate convenliile angajamentelor statului (2) Ministerul asigurd indeplinirea Culturiiti Cultelor la este istorice, careRomania parte. la monumentelor refedtoare protectia internalionale istorice cu de (3) Ministerul reprezinta statul relaliacu proprietarii monumente in Cultelor Culturii$i $i acestora. titularijaltordrephrirealeasupra prezentei Ministerul Culturii$i Cultelor legi, (4) Pentru atribuliilor sale,potrivitprevededlor lndeplinirea propdu, plecum institufiisubordonaie" avaod drept aparatul compartinente specialitatein de organizeaze $i inspecfie control, conservare, restaurare punere inventarierc, avizarc, atribuliiactivitililedecercetare, $i $i

-v-

in valoare monunentelor a istodce. ART. 26 protejnrii (1) in vederca monumentelor istorice Ministerul Culturiiti Cultelor indepline$te, sau direct publice prin servjciile publioe saie deconcentate prin alteinstitutii ori subordonate, urmdtoarele atribulii: national cercetare, de inventariere, clasare monumenteior a istorice, elaborare de 1. organizeaze sistemul din de al istorice: a reglementiriLor domeniu, inspeclie control monumentelor Si pertrudomeriul normele metodologiile aplicabilitate cu monunentelor 2. avizeazA rcgiomentdrile, $i in sunl de decat Ministerul Culturii$i Cullelor; istorice, cazul careacestea elaborate alteautoritdli in prin culturii$i cultelor, regimul monument de istoric; 3. conferd, ordinal ministrului istorice, intocmitideInstitulul Nalionalal Monumentelor lstorice, in 4. pubficA Listanonumcntelor potrivitlegii,la fiecare ani; Partea si o actualizeazd, l, 5 Monitorul Oficialal Romeniei, pentru cuprinderea proiectul ln bugetului stata sumelor de necesare vederea ln 5. facepropuneri prolej ilor area monumentelor istorice; finarldriicheltuiel penlru pentru de lucrarile intervenliile necesare vedcrea in eliberArii autorizaliilor construire 6. emite avizele ii istorice; asupra fronumentelor din istorice in de de a 7. emilo avizulprivindregulamentele constructie zonele proteclie monumentelor 9i zonele construite Protejate; pefrtru zonelor proteclie de de istorico-stiintificd delimitarea 8. emite avizulprivindstudiile f\rndatnentare protejate, secljunilor specialitate planurile de construite ale de din istorice a zonelor sau a monumentelor precum pentru proiectele restaurare monulncntelor de a ahenajare teritoriului plalurilorufbanistice, a 5i ti
tstoflce:

protejate", nalional secliunea Planuldeamonajare teritoriului a 9. emite avizulpentru "Zoneconstruite precum pentru de din de a careau ca obiect secliunile specialitate planurilo amenajare tedtoriului $i protejate; istorice zone sau construite monumente pentru generale unildlilor de din urbanistice 6le avizele secliunile specialitate planurile 10,emite planurile precum din planurile careau zonale, urbanistice detaliu, de urbanistice administrativ-teritoriale, 9i plotejate; istorice zone sau construite ca obiect monumente pentru ln a intervenlii asupra imobilelor situatc zonele proteclie monumentelor de I L emite avizele protejate, pentru conform carenu existi rcgulamente oonslrucliavizate de construite istodce ln zonele $i p ct.7; al neccsar, solicifa sau consiliilorjude]ene Consiliului sau Ceneral 12,iniliazi, atunci candeste publicd monumentelor in pentru deulilitate a istorice, cauz?t Municipiului Bucure$ti, dup,icaz,expropdcrea salvdriiacestora la distrugere degradare; de vderea 9i de prin diriginridespecialitate OflciuluiNafional Mommlentelor ai al Istorice, atestali 13.coofdoneazl, islorice, lucrdrile conseNare, de consolidare restaurare monumentelor a Ministerul Culturiisi Cultelor, $i alocate Ministorul de Culturii$i sunt totalsauparlialdin fondudle atunci cendinterver4iile finanfate Cukelor: propriu monumentele privindstarea deconservare la istorice lor inspeclia controlul 14.asigura $i $i precum contolulpropriu Santierelor al avend dreptobiect emise, respectarea avizelor specialitate de $i monumentului istoric,denatura indiferent regimul proprietate degrupa de de monunentele istorice, 9i lor operaliunilor desursa definanlare; $i prin de sdi corespunzdtoare conhaventii aplicdsancliuni impuernicilii Siia mdsurile 15.constat?t fi penala, cazulinfractiunilol ln sesizare organelor cercetare a de a legi, speciali$tilor, de 16.instituie, termen 90 deziledela dataintririi in vigoare prczentei Rgistrul in precum Registrul din tehnici, operatorilor economici domeniul expe4iloi verificatorilor Registrul 9i $i prolejarii monumenlelor isrorice: protejdrii in pentru in monumentelor istorice, spccialittii expe4ii domeniul i7. emite atestate ti prin ct aprobatA ordinal ministrului turii $i cultelor; conformjtale metodologia cu

.1 _

pentru funclionarea operatorilor economici au ca cate monumentelor istorice 18.reglementeazA domeniul proiectarea executarea lucrtuila monumente istorice,ln de efectuareade cercetfui, de obiect activitate $i culturii$i cultelor; aprobatlprin ordinal ministrului co conformitate metodologia publice elaborate autoritaileSiinsf:tuliile de normele metodologjile reglementarile, 19.avizeazd Si privind: abilitate, a specializare perfeclionare national educalie, de formare, sistemului a) organizarea functionarea 9i si protejarii monumentelor istorice; din speciali$lilor domeniul istorice; la incendiilor monunente b) prevenirea stingerea Si impotr;va istorice cazdeconflictarmat,deprotectie in proteclie specialia monunentelor c) D'rfuurile de de sau aclelor lerorism in silrra!ii ulgen16 de gi a cauzate calamitili saudezastre de planurilor rndsurilor preveni.e disirugerilor de d) stabilirea istorice; Ia monlrmente naturalg poluanli monumente a la istorice in zonele protecfie de factorilor sau e) inldtumrea diminuarea 9i acestota: istorice; monumentelor cadastrului fl elaborarea monumentelor noi restaffarea tehnicilor$i tehnologiilor pentru materi alelor, 20,avizeazd folosirea istorice; gi a ln legii,programe poiectederevitalizare punele valoare modumentelor 21. susiine, condiliile ln si pentru stimularea plograme publicalii animalea oulturalasi hotdrd$te strategii oofinanleaza istorice, $i Si istodce; publicfali dehonumentele interesului istoric al de distinctiv careatesta regimul monumcnt losemnului amplasarea 22.instituie controleaze si protejtuii sau saleln timp depace deconflictarmat; unuibunimobil,in vederea de ln cotdiliilelegii,la realizarea programe neguvernamentale, cu 23.colaboreaza organizaliile ti proiecte protejare monumentelor istoricei a de Istorioe Comisiei Nalionale Monumentelor a logistica, secretariatul sediul funclionarea, 24.asigura ti pentu cornisiile regionale 4ie ale CulturiiSiCultelor, publice deconcelhate Ministerului ti, prin serviciile islotice; monunentelor cLl Ia ln interesate participd, coopetare acestea, cu internaiionale 25,colaboreazd organismele 9i inclusiv celorinscrise ListaPatrimoniului a in programelor protejaxe monumentelor a islolice, de finantarea Mondial; clasate grupaA; ln istorice de asLrpra mouumentelor statului, dreptrll preemtiune numele 26.exercite,ln a Istoiice$i, dupdcaz,a Comisiei Comisiei Nalionale Monumentelor 27. iniliazl, la propunerea privindacordarea de statutului ora$istoricsau proiecte hotarfue Guvemului a de de Nationale Arheologie, satistoric; monumentelor istorice a Buletinului Revistei monunentelor 28.finanleazd editarea publicarea $j 9i siguranla generatoare situaliideurgenltr, situatiicareprivesc de (2) in sitDalii urgenli,sttuipotcntial de emiteavizedeurgenld Ministerul Culluriiti Cultelorpoate exceplionale, nalionalisauin altesituatii a Comisiei Nalionale Monumentelor istoice,fara consultarea pentru monumentelor intewentii asupra str u ca de Nafionale Arheologie, condilia intervenfiile fie reversibile. caz,a Comisiei lstorice sau,duptr taxe prevazute alin. (1) pct 6 _ 10nu sepercep sautarife. la (3) Pentru avizelor eliberarea prev6zute alin ( 1) pct l 1, l 7 $i 18 sepercep (4) Penhu la avizelor i autorizaliilor atestatelor, eliberarea $ ale publice deconcentrate sau Culturiiti Cultelor la serviciile sefac venitla Ministerul ta\e si tafife.care pentru lgii,exclusiv regimextrabugetar, condifiile in Culturii$i Cultelor segestioneazdln Ministerului $i isto monumontelor ce. proiecte programe domeniul in acliuni, ti piin potrivitalin (3) sestabileste ordinal ministrului (5) Nivelultaxelor tarifelorcaresepercep 9i culturii$i cr telor. ART. 27

pentru (1) Centrul Proiectare de Patrimoniul Cullural NalionalsereorganizcazaInstitutul in Nafional al publicA subordiDea Monumentelor Istoice ca institurie ln Ministerului Culturjiti Cultelor, finanlatdela bugetul statsi din venituri de extrabugetare. (2) Organizarea funclionarea Institulului Nalionalal Monumentelor Istorico fac prin hotdrare se a $i Guvernului, iniliati deMinisterul CulturiiSiCultelor, termen maximum luni dela datainfarji in ln de 3 vigoare prezentei farda afecta a legi, exerciliul financiar curent. (3) Principalele atribuliialeInstitutului Nationalal Monumenteior Istorice sunt: jnventarului monumentelor istorice; a) actualizarea periodicd Listeimonumentelor a b) actualizarea istorice; pentru metodologiilor specifice domeniul c) olaborarea normelor monrmentelor istorice, careseaprobd s; prin o.dioal ministrului culturiisi cultelor; pentru propuse fi inoluse ListaPatrimoniului monumentele istorice a in Mondial; d) elaborarea dosarelor gestionarea, conditiile legii,a fondurilor destinate invenxarierii, nonnelor e) in elaborarii $i pentru proiectelor-pilot, monumente istorice, investigaliilor, expertizelor cerceiirilor metodologiilor tehnice, studiilor specifice; $i inventarului fondului documentar monumentelor al istorice careouprinde: f) administrarea arhiva, ii mon$mentelor istorice caresuntproprietatea publicd statului fototeca, fondulcaxtografic biblioteca a $i roman; g) coordonarea activittrlii servicii publice lor deconcentrate Ministerului ale Culiuriiqi Cultelor a $i imobiliarlprivindrealizarea inventarului a cadashului specialitate de oficiilordeoadastru publicitate ii $i includerii monumentelor ln al monumentelor istorice, careau obligalia istorice planurile cadastrale ln $i hdrtile topo$afice; precum a altor h) editarea Revistei monumentelor istorice a Buletinului monumentelor istorice, Fi 9i publioaliide pe speoialitate, oricetip desuport; pentru lstorice editafea i) colaborarea OficiulNalionalal Monumentelor cu completarca inventarului, publicatii specialitate pentNpunerea valoare monumenlelor ln a unor de istorice; 9i j) elaborarea actualizarea Listeimonumentelor istorice distruse disp?irute; sau $i precum a k) gestionarea Registrului specialistilor, Registfului experlilor verificatorilor tehnici, $i ;i procedurilor meca.nismeloratestarc lnscriere acestea confbrmitate metodologia ln ln cu aprobatd de $i li prin ordinal ministrului cultudiSicultelor; protejate. l) constituirea actualizarea Regishului zonelor construite $i (4) Institutul de Istorice organizeaz?lti realizeazAsi activitAli alte aducAtoare Nationalal Monumentelor jnclusiv n lncheierea contract prevede legale, p venituri, atribuliilor sale.conform lor de cu specifice persoanejuridice fizicedespecialitate, pe sa{r venituri carele gestjoneaza regin extrabugetar. in (5) Institutul lstoricepreialn administrare datalnfiin!tuil salelntreaga la Nalionalal Monumentelor antedor domeniul in monumentelor istodce: Comisia documentalie a instituliilor careao ftmclionat Istorice, DirectiaMonumentelor Monunentelor lstorice, DirecliaMonumentelor lstorice deArta, li ui Nalional, DirecliaEconomici a Patrimoniului Cultural Nalional, DirecliaPatrimonir Cultural li pentru Centrul Proiectare Directia Monumentelor, Ansamblurilor Sjturilor Istorice, de Patrimoniul $i Cultural Nalional. (6) tnstitutul Istorice dezvoltlinventarul fonduldocumentar al Nafionalal Monumentelor $i prin achizifii. inclusiv monumentelor istorice, publ;ce (7) tnstiluliile publice atribuliiin domeniu colaboreazlcu serviciile deconcentrate ale cu qi Cultelor cu Institutul pentru Nalionalal Monunentelor Istorice actualizarea Ministerului Culturii $i documentar moDumentelor al istodce transmit Ia copiidepe inventarului fondului acestora, cerere, 9i $i privindmonumenteie cercetdrile publicatiile istorice caredispun. de documentele, studjile, $i ART, 28 (1) OficiulNalionalpentrlr Protejarea Patdmoniului reorganizeazA se in OficiulNafionalal

Monumentelor public, cu personalitatejuridica,subordinea lstorice, institulie ca ln Minislerului Culturiiti Cultelor, finanlat venituri din extrabugetaredin alocaliide la bugetul stat. de $i (2) Organizarea;i funcrionarea OliciuluiN alionalal Monumentelor Istorica fac prin hotarare se a Guvcmului, propunerea la Ministorului Culturii$i Cultelor, temendemaximum luni dela dataintrerij in 3 in vigoare prezentei fArda afecta a legi, exerciliul financiar curs. in (3) Principalele atribuliiale OficiuluiNalionalal Monumentelor Istorice sunt: a) gestionarea, conditiile ln legij,a londurilor destinate cercetirii, experdzarii executiriilucratilor de Si consolidffe-restaurare ln a istorice finantate ia bugetul statprin de de li punere valoare montdnentelor bugetul Ministerului Culturiiti Cultelorti incredinlate printransfer Oliciuhi Nalionalal Monumentelor Istorice; b) fundamentarea,conformitate normele ln cu pivind creditarea, elaborate Ministerul de Culturii$i p Cultelor aprobate n hotdrfue Guvemului, necesarului credite; a a de propunerea prioritAlilor $i Si prezentate persoanele dreptprjvatln vederea evaluarea docunentatiilor de de oblinerii credite de fari doband4 dobandd cu redusd cu dobenda pietei, pentru sau efectuarea lucriri deprotejare de la monumentele istorioe detinute; prin c) gesfionarea, acordarea credite conformitate prevederile b), in regimextrabugetar, de ln ou lit. a provenixe aplioarea sumelor din timbrului monumentelor istorice, precum din altesurse aceeagi gi cu destinalie, obtinute conditiil in legii;sumele lncasate rambursdd credixe plitti din dobdnzi din se de Si utilizeazdln sistem revolving, acela$i cu scop; d) administrarea, numele ln Ministerului Culturiisi Cultelor, nonumentelor a istodce intrate orice cu titiu ln proprietatea statului, altele deoat administrate alteinstituliipublice; oele de propunerea cientiziri efi i prin acestora promovarea proiecte programe revitalizare, de de realizarea parteneriate prin de sau ti gratuitA inchiriere, condiljile concesionare, ln folosinld dare ori ln legii; predarea pentru e) docunentatiilor monumentele istorice careau fost efectuate la lucrariSireceptji finale lnstilutului Nalionalal Monumentelor pentru Istorice, actualizarea inventarlllui nonurnentelor istorice Si axhivare: la lnstitutului Nalionalal Monumentelor Istorioe documentelorinformatriilor a 0 punerea dispozilie Fi delinute, necesde actualiztrrii inventarului monumentelor istorice; g) elabomrea reglementtrrilor, normelor merodologiilor specifice domeniului protajArii monumentelor $i istorice privindcontinutulcadru documentaliilor, al tarifarea acestora, executarea lucrArilor, organizarea publice, achiziliilor contractarea decontarea lLlcririlor; $i pe h) editarea oricetip desuport comercializarea materialelor privindprotejarea punerea valoare ln Si fi a monumentclor istorice; i) organizarea realizarea altoractivitati specifice atribtltiilor sale,aducaloare venituri, de conform li prevederilor prin lncheierea contracte persoanejuridice fizicedespecialitate, legale, inclusiv de cu pe sau carele gestioneazi regimextrabugetar; ln j) gestionarea Registrului opemlorilor economici domeniul protejtuii din monumentelor precum istodce, de in ln cu aprobad $i a procedurilor mecanismelor atestare inscriere acesta, conformitate netodologia $i Si pr;nordinal ministrului culturii$i cultelor. (4) OficiulNafionalal Monumentelor Istoricepreia datainfiinldriisaleintrcaga la baztr materialide execulie, bunuri mobileSi imobile, careau aparlinut instituliilor activitate domeniu-Direclia cu in Patrimoniului Cultural Nafional, DirectiaMonumentelor, Ansamblurilor Situilor Istorice, pentru Centrul Si gi Adninistrarea Prolecfia Patrimoniu Cultural,respectiv lui OficiulNafionalpentru Protqiarea Pahinoniului. ART. 29 in vederea realiztrrii mtrsurilor protejarc monumentelor de a istorice, temende60 deziledela data in prezentei in cadrulserviciilor intrariiin vigoare a legi, publice deconcenhate MinisteruhiCulturii$i ale prin ordinal minishului Cultelor, culturii9i cultelor, infiinlez?isi sestabilesc se atributiile Serviciului

AL.

t_

monumentelor istorice, lncadrat personal cu specializat domeniu. in CAP.2 Organisme specialitate de ART,30 (1) La dataintrAriiin vigoare prezentei sereorganizeaza a legi Comisia Nalionald Monumentelor a lstorice, organisnl despecialitate, personalitatejur;dicA, consultativ domenjui ftud cu rol $tiinlific ln protejiriimonumentelor istorice, carellnctioneazdpe langdMinisterul Culturii;i Cultelor. (2) Comisia NalionalA Monumentelor a Istorice propune shategiile avizarea metodologiilor, 9i normativelor misurilor tehnico-Stiinlifice domeniul protejdrii din monumentelor $i istorice. (3) Comisia Nalional a Monumente lstorice formati din 21 demembri, 6 lor este penonalitdti, speciali$ti atestali doneniul in proteiiriimonumentelor istorice. Siexperli (4) Comisia Nalionald Monumenielor a lstorice este conpusd 21 demembri. condusade din este lln preFedifte 4 vicepre$edinlifunctioneaza baza propriului in regulament organizare luncliondte. $i de $i fi (5) MembriiComisiei Nalionale Monumentelor a lstorice suntnumilideministrul cultudi$i culielor la propunerea: a) Acaderniei Rom^ne 2 membd; b) Ministerului Transporturilor, Construcliilor Turismului un membru; ti c) Ministerului Educatiei Cercetarii 2 membd; ti d) orgaDizaliilor noguvernarnentale cu activitate domeniul ln protejdrii monumentelor ce - un isto lnembru; e)Ministerului Culxurii Cultelor 15membri, dintrecare8 proputidecomisiile Si regionale ale monumentelot istotice. (6) In termen 30 deziledela dataintrdriiln vigoare prezentei seelaboreaza de a legi Regulanentul de organiare$i funofionare Comisiei a Nationale Monumentelor a Islorice seaproba prin ordinal fi ministrului culturii9i cultelor. (7) Comisia Nalionali a Monumentelor poate Istorice alege merrbrideonoare sai specialifti ca ai din jnternalio{alidin domeniul saudin strlintrtate, personalitali de larA cercetdrii $tiinlifice recunoa$tere Si protejArii monunentelor istorice; acestia propugi pregedinte suntvfllidalicu votulmajoritiilii sunt de ti simDle comisiei. a (8) Ministerul Culturii9i Cultelor asigurtr mijloaceie materiale financiare pentru necesare funclionarea ti CornisieiNationale a Monumentelor lslorici, ART.3] (1) Independenta membrilor Comisiei Nalionale Monumentelor a propunerilor Istoric adoptarea ln prin comisiei garantat?i prezenta este lege. (2) Com Nalionald Monumentelor ceifi dcsfagoattr isia a Isto activitateaprin lucrdriin plen,ln cadrul Birouluicomisiei pesecljuni specialitate. de $i (3) ConisiaNalionalA Monumentelor a Istorice constituie 4 sectriuni domcnii, se pe din conduse fiecare pretedinte din randulmembrilor deun ales acestorapentru mandat 5 ani;pr$edinliidesecfiuni un de devin vicpretedinti Comisiei ai Nationale Monumentelor a lstorice. (4) Preledintele Comisiei Nationale Monrnnentelor a lstodce este numitprin ofdinal ministrului cultudi $i cultelor. (5) Pre$edintele impreunA vicepre$edintiisecretarul cu formeazd BiroulComisiei Nationale a $i Monulnentelor Istorice. (6) Deciziile Comisiei Nationale Monumentelor a Istorice, sectiunilor aleBirouluiComisiei ale si Nalionale Monumentelor a lstorice iau deregulA majoritatea se cu simplaa voturilor, exceptria cu cazurilor prevdzute prezenta in lege,

- /"..

L-

ART,32 (1) Pre$edintele CoD'risiei Nalionale Monumentelor a lstorice conduce activitatea acesteia o reprezinti $i qi peplannalional inlernational; presedintelevicepresedinlii Comisiei Naiionale Monumentelor a lstorice Si fac parte Consiliul din al Institutului Nalionalal Mpnumentelor Istorice. $tiintific (2) Funclia secretar Comjsiei de al Nalionale Monumentelor a Islodce este lndeplinittrde $eful din Cr Funclijle secretari de ai comparlimentului specialitate cadrulMinisterului lurii $i Cultelor. de din secfiunilor specialitate Comisjei de ale Nafionale Monumentelor a [storice suntindeplinite speciali$ti de al Culturiiti Cultelor. cadrul compartinentului specialitate Ministerului se ART,33 (1) Comisia Istorice urmitoarele are National6 Monumentelor a atributii: privindproteiarca nalionale monumenteior ce,elaboratA de a) propune aprobarea strategiei isto Istorice, Institutul Nalionalal Monumentelor pentru protejdrii asigutarea b) fornu leazlprioitalile privindlucrarile misurilenecesarc si indifbrcnt situafia de lorjuridicASidesursa finanlare; de monumeltelor istorice, prin cultudi$i cultelor, metodologiilor, a nonnelor, c) propune aprobarea, ordinal ministrului protejArii monumentelor istorioe, noflnativelor regleD'rentdrilor domeniul din elaborate Ministerul de si sau specializate subordinea din acestuia; Culturii$i Cultelor deinstituliile grupei clasaxe declasarea, Declasarea nedeclasareasch sau imbarea de a d) propune clasarea, si monumentelol istodcei protejfuii din rnonumentelor de a e) propune criteriile atestAre speciali$tilor expertilor domeniui $i precum criteriile reglementare de a activitiJiiopcratorilor economici activitate domeniul cu ln istorice, $i protejlriimonumentelor ;storice; protejate"; a nalional secliunea construite f) propune avizarea Planului amenajare teritoriului de 'rzone ' pfivindamenaj teritoriului g) propune pentru din area careau avizarea sectiunile specialitate planurile de protejate; istorice zone sau construite ca obiect monumentele pentru elimitarea cle de istorico-ttiinlifica d zoDelor h) propune avizulprivindstudiile fundamentare proteclie monunentelor care istorice clasate SrupaAsaua zonelor in conshliteprotejate cuprind a a de din de monumente istorice clasate grupaA, alesectiunilor specialitate planurile amenajare in planurile precum pentruproiectele restauraremonumentelor de a istotice urbanistice, teritoriuluiSi $i clasate grupa in A; gi de de din urbanistice i) propune avizulpentru studiile fundamentaresecfiunile specialitate planurile precum pentru geDerale unitaliloradministrativ{eritorialedin planurile urbanistice zonale, ale $i $i plarurileurbanistice detaliu, monumente istorice clasate grupa sauz.one ln A construite de careau ca obiect protejate cupdnd istorice clasate grupa in A; care monumente j) propune privindinterventiile asupra istorice sau documentaliile monumentelor avizulpentru avizate organisme institutii$liinlifice sau de istorice, avendla baza texte de inscriptionarea monumentelor specialitate; in a inteNenlii asupra imobilelof situate zonele proteclie monumentelor de k) propune avizulpentru protejale, pentru coDform caienu exista regulainente construclic de avizate istoice$i ln zonele construite 4!-li alin. (1) pct.7; pentru fi incluse Lista pafimoniuluicultural natural mondial, monumente istorice a in l) propure ti precum ln Listapatrimoniului mondial pericol, ln elaborate UNESCO: de $i noi restaurarea monumentelor folosiriiunormatefiale, tehnici tehnologii pentru m) propune avizarea $i d istorice, bazadocumentaliilor specialitate; in precum planuri-cadru invAfament, fonnare programe pregitirea specialiStilor, de de n) propune de $i ii protejdrii monumentelor istoice. in specializare doneniul (2) Atributiile Nalionale Monumentelor a lstorice, menlionate alin. (l ) lit. d), g),j) $i k), pot la Comisiei istorice, condiliile in stabilite Regulamenirl de de fi delegate comisiilor regionale monunentelor ale

iitr

organizare funclionare ConisieiNationale Monumentelor a Si a Istorice_ (3) MembriicomisieiNalionale MoDumentelor a Istodce ai comisi;ror zonare monunenteror si ale prinesco indemnizalie istorice lunara, pentru lunilein carecomisiire intr..nesc, se reprezentand din 20% indemnizafia luDard unuisecretar stat,la careseadauga a de decontarea cheltuielilo; DartrcrDare de la lucr;file com:siilor. ART.34 (l) comisiileregionare monumenteror ale istorice reorganizeazacomisiizonale monumenlelor se ln are istorice larga serviciile pe publice deconcentrate Ministerurui are curturii si curtelor. temende30 de in ziledela dataintrtrriiin vigoare prezentei ca organisme a regi, crescentralizate rtiiniificedespeciaritate arc comisieiNalionale Monumenteror a Istorice, firtr personalitatcjuridicd,rol consurtativ domeniul cu in protejdrii monumentelor istorice. (2) Num2irul, tedtoriuldecompetenld, organizarea funclionarea oomisirorzonale monumenrelor i $i are istorice suntstabilite prin Regulamentul organizare funclionare comisieiNatrionareMonumentelor de a $i a Istorice, aprobat ordinal ministrului prin culturiisi cultelor. (3) comisiilezonale mon.menteror ale istorice cete9 membd, pregedintii au iar .cestora suntmembri ai Comisiei Nationale Monumentelor a Istorice. (4) compohenla comisiilor zonale monumenterof are istorice aprobd se prin ordinar ministrurui culturii la com $i cultelor propunerea panimentului specialitate Ministerul de din Culturiisi Cultelor. cadrul in acestora fi inclu$i vor arhitectii ai judelelor. respectiv arhitectul $efi Bucurerti. Sefalmunicipiului (5) Comisiile zonale nonumentelor ale istorice urmdtoarelc au atribufiil a) fimdamenteaza elemenrele specifice strategiei $i propun regionare privindprotejarefl monumenreror rstoflcei b) formuleazd prioritalile pentru proteiarea monumenteror istorice pranregionar, vederea rn rn evaludrii asigurArii fondurjlor necesare; $i c) analizeazil propun Comisiei Nalionale Monumentelor a Si Istorice clasarea dectflsarea sau nonumentelor istorice regiunile decompetnla grupa sauB, dup?i din lor ln A caz; d) propun avizulprivinddocumentaliile urbanism amenajarea de teritoriului pentru $i institlljrea, delimitarea reglementarea construirii lordeproteclie rnonumentelor zone $i a istorice clasate grupa sau ln B a zonelor coDstruite protejate monumente cu istorice clasate grupaB; in e) propu avizarca studiilor fundamcntare planurile amenajare teritoriului, de din de planurile a generale, urbanistica planurile urbanistice zonale localitdlilor ale carecuprind rnonumente istorice clasate ln gfupa B; f) propun planurilor avizarea ulbanistice delaliu a proiectelor executie zonele protectie de de in 9i de a monumentelor istorice dingrupaA $i ln zonele protejate monumente cu isiorice clasate grupa penhu in A, careexist?i reglementtui avizate Mjnisterul de Culturii$i Cultelor; g) propun avizulprivinddocumentaliile tehnice cuprind care lucdri decercetare, investigatii, expenize proiecte tchnice, tehnice detaliideexeculie pcntru monumentele $i istorice clasate grupa in B; h) propun avizulprivinddocumentaliile pentru lucrdrideintretincre repamliicurente monumentele ra $i istorice clasate grupaA,carenu aduc in modificAri arhitecture alecomponentelor de od :utistice, in condiliile carelucrtuile executacu iD se mateliale tehnici lucruspecifica de epocii dificare de $i a monumentului istoric: i) indeplinesc atribuliidatein competenli, alt potrivitdispoziliilor prevazute RegulamentLrl in de organizare functionare Comisiei a Nafionale Monumentelor $i a Istorice. ART.35 (l) in cadrul Minisierului Culturii$i Cultelor constifuie, ordinal ministrului prin se culturii9i cultelor, ln termen 30 deziledela dataintrtuiiin vigoare ptzenteilegi,un colectiv control de a de pentru activitatea de protejare monumentelor a istorice. (2) colectivul control pentru de activitatea protejare monumentelor de a istodce urmatoarele are atributii:

'- j!

L-

a) controleazi, condiliile in legii,doculentele;idocumentaliite oricefet privindconservarea, de rcslrurafes pforejarea monumenlclor ice; ri i5lof b) coDshta incdicarea prevederilor iegale domeniur in conservdrii" restaurarii protejarii . monlmenteror $i i'lofice propUne Iurrea masuilo.tcgale se irnpun; Si ce c) areacces, conditiile ln iegii,la oricemonument istoric, precum pe$antierele cercerare de de $i sau conservare-restaurare a morumeDteror isrorice; acest in scop, organele abilitate statului obrigariasa ale au spr;jine personalul colectivului exercitarea ln atrjbutiilor: dr face propuneri sanclionare, de in condiliile lcgii. rbaterilor a conslalare. (3) In indeplinirea bufiiiorprevazu*la alin.(2), colectivul control atri de pentru activitatea protejare de a monumenteror isrorice dreptul solicite sd primeasca are sd informarii d;cumenre. cond(iil; legii,de si in $i la oricepcrsoana fizici saujuridica, aceasta avand obligatia a da curssolicitarii termen l5 zile de in de calendaristice la dataelniteriicererii. de TITLULIV ResponsabilitAtile propaietarilor monunente de istorice aleautorittrlilor p administratiei blicelocale ,i CAP,I Obligaliile drepturile proprietarilor monumente de $i istorice ART.36 (1) in scopul protejarii monumentelor istodce proprietarii$i tituradidrepturui administrare ai de sau altordrepturireale asupra monumentelor istorice suntobligalil si d se intrerind, foloseasod sd exploateze imobilur numai0urespectarea ti prevederiror prezentei si regi a Obligaliei privindfolosinfa monumentului istoric, conform 4rL_l?; b) sa asigure paza, integritatea proteclia onumente istorice, ia mdsuri m lor $i se pentru prevenirea gi stingerea incendiilor, asigure sa efecluarea Iucreriror conservare, de consolidare, r;staurare, repararlr curente delntetinere acestora condiliile a in $i iegii; c) sd lnqtiinleze urgenF, scris,directiapentru de in cuituri,culte$i patrimoniul cultural nalional respectiv municipiului a Bucureqti, .iudelean{, precurn prinarlll orasului al comunei ori 9i respective despre oricemodificdxi degradfui starea sau in fizicda moDumenteror istorice derinute aflatein teritorful LiniTdrii $i administrativ-teritorialel d) sAin$tiinfeze urgenF, scris.direclia de in penrru culturi,culte$i patrimoniul cultural nalional judeleana, respectiv nunicipiuluiBucuretti, a precum primarul ora$urui ar comunei $i sau fespective despre descoperirea iDtempltrtoare a oicdror constructrii, elemente construclii, unorpiese inventar ori de a de fix mobilsaua unuivestigiu arheorogic necunoscut anterior, asig.utnd pastrarea descopefirilor conditiire ln legii,pani la sosirea delegatului instituliei specialitate, nu pentru mult de 15zite; de dar mai e) sd asigure, condiriile in legii,accesur speciali$t desemnari Miristerulculturii $i culrelorsaude or de directiile pentru cultrre,culteli patrimoniul cultural nalional, vederea in coostat?irii st6riideconservare saupentru efectuarea cercetari, de inclusiv arheologice, expertizaremonumentelor de a istonce pntru $i operatiunile evidenttr; de 0 in z ul in caresolicitl descarcarea imobilului sarcind ale arhcologicA, finanteze sa sApitura, cercetarea axheologica, elaborarea documentaliei aferenle, conservareaptotejarea eventualelor vestigii $i descoperite ocazia cu efectuarii cercetirii arheologice; g) sd obfinaavizele prevazute legepentru de toate intervenliile prev?izute art. 23: la h) sa asigufe efectuarea rucrarilor conservare. de consoridxre. resraurare. precum a oricaror atte 9i lucriri, conform prevederilor legale' numaidecahepe$oane fizicesaujuridice atestate acest in sens s6 9i prevada contacte in condiliile temenele execulie de cuprinse avizuldesDecialitate: $i in i) sa respecte condiliile termenele e\ecutie toate de cuprjnse avizulde;pecialitate $i in atuncicand

_\r, -

executieiin$iFi lucrAri intrelinere de curentd odcealteintervenlii. sau prevederilor prezentei conform legi; j) sh permitA, baza pe prevederilor contractuale, executarea intervenliilor asupra monumentclor isioice delinute, cazul careacestea iniliate$i finantate porsoanejuridice in in sunt de prezenrei abititare condjliile in legr; k) sd pefldtamontarea si l1treline insemnul distinctiv caremarcheazi calitatea monume rsrorrc de $i a imobilului; l) sd obrind pentru avizuldirecliei culturi,culteii patrinoniul judeJene, cultural nalional respcctiv a pe municipiului Bucurefti, sAasigure propria risp ndere conditii corespunzatoarcvrararc, de ;i fotografierc, filmare,reproduceredepublicitate cazulin care,la solicitarea proprietarii in lor, introduc $i monunentele istorice circuitpublio; ln pentru m) sAcomunice direcliei culturi,culte$i patrimoDiul judelene, cultural national respectiv a municipiului Bucure$ti, oficeschimbare titularului a dreptului proprietate, adrninistrare a altor de de sau drepturi rcale,dupdcaz,asupra monrnnentelor istorice. (2) Prinderogare la prevederile (l ) lit. h), lucrdrile oonstruclie fac obiectul de alin. de ce autorizirii,la monumentele istorice catego.ie cu exceptia B, de lucrdrilor componentele la pot altistice, fi efectuate de $i persoane fizicesaujuridice neatestate, conditia cu respectdrii avizelor specialitate. de (3) in cazul care, indeplinirca ln ln prevdzute alin. (1) Iir. e), proprietarir obligaliilor la monumenlelor ptoduccroa pagube, istorice constatA unor ace$tia dreptul o justii despdgubire, aLr la achitata termn 60 ln de deziledola constatare cAheinstituliile de careau realizat cercetarea experlizaxea. s,lu (4) Cu privirela instrdinaxe4 inchirierea concesionarea sau imobilelor monunente proprietarii istorice acestora urmatoarele au obligalii: judeteanr, a) sa lnstiinleze scrisdirecfiapentru ln cultura, culteti patrimoniul cultural nafional respectiv a municipiului Bucuresti, despre inlenliade lnstrdina a rnonumentul istoric, vederea ln exercitarii dreptului depreemtiune statulllisau,dupacaz,al unitdliiadministrativ'terixoriale, al prezentei lD condifiile legi; b) sb notifice viitoruluiproprietar, chiria$ concesionarregimuljuridic sau al monumentului istoricpe precum Obligatia privindfolosinla care deline, il monunentului istoric; fi j c) sa lnstiinteze scrisdireoliapentru ln cultur?i, culte$i patrimoniul culrural nalionaludeteana, respectiv propdefarului a administratorului termen l5 zilede a municipiului Bucure$ti, despre schimbarea sau ln de la datalncheierii contractelor, potrivitlegii,ti sAtransmite acesteia copie peacte, o de AR T.3 7 (1) Pentru protejarea monumentelor istorice privatda persoanelor sau aflateln proprietatea fizice juridicc, publice Ministerul Cultuiii SiCultelor, serviciile deconcentrate MinisteruhiCulturii$i Cultelor ale publice administraliei locale, dupi caz,pot asigura. cererea proprietarilor! litlu gratuit. la cu ti autorittrlile consullanlaspecialilale.condiliile de in legii. (2) in cazul carestatulsauauiorititilepublice in locale acordd sprijinfinanciar, acesta constA in pa4ialA totalaa costurilor acoperirea sau stDdiilor documentaliilor precum dupA tehnice, caz,ale ti Si, lucririlordeintervenfie asupra monumentelor istorice. AR T,3 8 (1) Contribufia financiara statului, a constand sume in prin alocate bugetul Ministerului Culturii$i protej i monumentelor Cultelorcu destinalia eri istorice, indiferent definator, de poate acopere sau str total jstorice. parlialcostlrl lucrArilor protejare monumentelor de a (2) Contribulia finnnciare consiliilorjudelene, a nunicipale, or4ene i $i comunale, dupacaz,poate sa acopere integml parlialcostul sau lucrtuilor intervenlie de asupra monumentelor istorice carefac partedin grupa precum individual prin cofinanfare, B, sau costul lucrtrrilor protejare monumentelor de a istoice Si, carefac parte grupaA, aflatepeteritoriul din unitilii adminishativ-teritoiale respective. (3) Contribu{ia financiaria statului a auto tatiLor publice adrni istratiei poate asigurati prin IocaLe fi $i precum in pa eneriat, cofinanlare, inclusiv proprietarulsau cu cualtepersoane fizicesaujuridice. ti (4) Situaliile carestatul,respectiv in autorit?i1ile publice administraliei locale, contribuie acoperirea la

-11.

costurilor lucrtuilor mnlionate alin. (1) _ (3), proporria la contribuliei statului, proceduflle, precum $i conditiile caretrebuie reindeprineascS pe sd proprietarur, decat altul statul,municipiul, oragur conuna, saLr sestabilesc norme prin metodologice ap(obate hotirerea Guvernului, prop;n prin la erea injsteru M lui culturii $i cultelorsi a Ministerurui pubrice, tcrmen l luni de radstaintfirii in Finflntcrof ;n de vigoare a prezentei legi. (5) in situariile in conditiile prevrzute alin. (4), la daraaroctrrii la ii sprijinurui financiar cuantumur in contdbufiei staturui a autoritdlilor sau administraliei publice locale asupra imobiluluimonument rstoric in cauza constituie garanlie se o imobiliaripentru pedoadide 10ani in favoarea o statulur. rcspecv a unirililor adminisnativ-lef iloriale. (6) Garantia prevdzuta alin.(5) serecupereazdin imobiliard Ia totalitate la beneficiarul de contributiei statului sau,dupA caz,a autodtAflor administraliei publice locale, impreunicu dobanzile aferenre, in situalia carebunulin cauzia fostlnstrainat proprieiar in de alteipersoane decat statulsauautoritatea adninistmliei publice locale inainte implinirea de perioadei l0 ani dela constituirea de garanliei imobiliare. (7) Constituirea garanliei imobiliar favoarea ln statului a unifililor administrativ{eritoriale sau este scutita taxedefimbru. de (8) La datarmpliniriitermenului to ani garanlia de imob iar6instituitd asupra imobihlrui stinge se de drept. ART,'}9 (l) costul lucrarilor proiect^rc' de expertizarc, consefiare, reparareJ consoridare, restaurare punre gi rn varoare monumentelor a istorice, indiferent grupa caresuntclasate, a altor imobile ansambluri de in ori din sausituriistorice, aflatein proprietate publice privat6, ori incluse programe importanla in de nalionald sau internalionala, prin hothrere cuvernuluiinitiatA propunerea stabilite a la ministerelo, implicate in realizarea acestora, poate acoperit fi integral parlialde la bugetulde saual unittrrilor ori stat adrninistrativ-teritoriale, bugetul plin ordonatorii decredite or careparticipa realiz^rea la programelor. (2) Pentru acoperirea costurui prcvhzute arin.(1) nu este rucrariror ra obrigatorie coosti ireadegrranlii decAhe beneficiarii conxributiei. (3) Lucririieprevizute alin. ( l) suntlucriri deinteres la publicnalionar, pentru carenu seo&roreaza taxapentru eliberarea cartificatului urbanism autorizatiei construire, de de $i AR'T.40 Pentru protejdrii stimularea monumeDtelor proprietar persoane istorice, ii fizicecarerearizeaz?ipe cheltuiali proprie, intcgral parlial,rucrari lntrelinere, sau de reparnre, coNervare! consolidare. restaurare, punere valoare, ln precum programe proiecte culturale beneficiaztr, condi!iile $i ln 9i legii,dereducerea cu minimum 500% cuantumurilor a impozitelor a taxeror arerente acestor lucriri cuvenite ti buaelelor rocale. ARt.4 l (l) Proprietarii imobilelor monumenre istorice, poirivitart.l rit. a) din prczenta definile lege, suntscutili in lotaiitate plataimpozitului cradiri, exceplia de pe cu spafiii in caresedesli$oarr or activitdti economice saucomerciale. (2) Pentru suprafala ocupatd sol dejmobilele la prevAarte alin. (1) nu seplAte$te la pe impozfiul reren. (3) Polrivitlegii,consiliile pot locale reduce pe impozitul suprafelele neconstruite terenurilor reeim ale cu demonument istoric, funcfie suprafala in de afectati$i deperioada puerii monumenteior istorice la dispozilie publicului pentru precum instiiutiilor vizitare, specializate pentru $i cercetare. ART. 42 (1) suntscutite la platataxelor timbrupersoaneie de de lizicesaujuddicecaredobandesc mostenire prin unbunimobilclasat monument ca istoric,utilizatca locuinfisaupentru activitati necomerciale,carese si angajeaza scrisla direclia in pentru culturd, cultesi patrimoniul cultural national ai cdreiteritoriu ln de competenld aflAbunulimobilin caud sAexecute, termen 12luni,lucrArile restaurare se in de de $i consolidare stabilite prin documentalie tehniciaprot,ati avizatd condiliile in legii. Si (2) In situaliij ustificate cu avizuldirecliei pentru culturtr, $i culte$i paoimoniul cultural national

-,i( -

judelene, prevazul alin. (l ) poate prelungit singura Bucure$ti, termenul la fi o dau respectiv munjcipiului a c inci 12luni. prevtrzute alin. (1) $i (2) a obligaliilor (3) in cazul la asunate neindeplini{ii condiliile in termenele in $i precum ln cazul lnstrdinarii bunului inaintea electuarij incheierii sau la bunului, deproprietar dobendirea $i generalA finanlelor prin taxa a sau lucrlrilor doconsolidare restaurare, detimbruserecupereazd directia judetene, palrinoniulcultural pentru nalional pe a culturA, culte$i publice, baza noteideconstatare directiei Bucure$ti. respectjv municipiului a prin un ca (1) - (3) seaplicd$i celorcaredobandesc donalie bunimobilclasat (4) Prevederile alin. gratuitsauoneros a (5) inshainarea titlLr cAtre saucdtre stat unitAlile administrativ-teriforiale cu platataxelor timbru. de esle de monumentelor istodoe scutita ART.43 a executate, in istorice suntscutilideplatataxeideautodzare interventiilor monunente Propdetariide prezentei asupra istodce in legi, monumentelor definute, cazulln careutilizeaze cu conforrnitate dispoziliile sau, numaipentr locuit. activitalinecomerciale in modditect, bunul imobilnumaipentru ART.44 cu istorice beneliciaza leducerea 50%a de din a imobilelor zonadproteclie monumentlor Proprietarii pentru pdstrarea integritrtii pe pentru lucrArile calele finanleazd caresuntnecesare taxelor autorizare de $i prin a! monumentlol istorice, astfelcumsuntelereglementate sau construit natural fizicesi a cadrului pentru respectivd, sau aprobata zona proteolie de a de sau documentatia urbanisrn deamenajare teritoriului, judelene, a pentru cultural nalional respectiv municipiului pdn avizuldirecliei culturil, culte$i patrimoniul Bucurctti, CAP.2 publice locale Atribuiiile autoritililoradministraliei AR T,4 5 prevederilor legale acest ln domeniu (l) ln vederea protejlriimonurrentelor istorice a respecttrrii $i publice locale unnaloarele au atribuliil autorittrlile administraliei publice responsabilifili domeniul cu ln cu de a) coopereaza organismele specialitate cu instituliile $i punerea aplicare respectarea deciziilor acestora; ln protejarii istorice asigur?l monumentelor 9i fi publicsauprivatal municipiului, protej isto aflateln domeniul m b) asigura area onumentelor ce clasate, piecum a celorabandonate aflatein litigiu,alocand sau resurse respectiv ora$ului conunei, sau $i scop; Ilnanciare acest ln de istorice; sau cu c) coopereaze ceilalliproprietari administratori monumente qi pentru saujuridice realizarea unorlltcraride frzice lntle ele,precum cu persoane d) sepotasocia publice interes potinfiinlaln acest de Iocal; scopinstitulji$i servicii protejare monumentelor islorice a $i prevazand sumele istorice, distinct de a lucrdrilor protejare monumentelor e) participd finanlarea la pecarele administreazi; scop bugetele in neccsare acest in gi urbanistica, a respectiv amenajare de de economico-socjald t) crlprind programele dezvoltare in actualizeazdaproba privindprctejarea monumentelor istorice, elaboreaz5, obiective specifice teritoriului, ti protejate ptivindmonumentele istodce zonele sau a docunentaliile amenajare teritoriului urbanism de $i islorice: carecontin monumente prevenirii istorice; monumentelor necesare vederea in degrad?lrii g) iaumlsudletehnice administrative si de ptopriucompartimente ori specializate dupacaz,posturi sarcini sau, aparatului h) ;ncludinstructura protejArii istorice; precise domeniul monumentelor 1n serviciu a istorice peteritoriulunititii de planurile de anuale gestiune proteclie monumentelor i) elaboreazA Si monitodzarea acestora Mondialgi asigurd care in administrativ-teritoriale suntinscrise ListaPatrimoniului

- t1rl

pnn personarur propnu. (2) Aulodtdlile publice adminisrratiei locate obligalia reatizeze au sA studiile fundamentare. de delimitare instituire zonelor protectie monumentelor a de a $i istodce, folosind numaipersonal de specialitate atestat. ART. 46 (1) Pentru p.otej area monumentelor istorice unitlitile din administrativ-teritorialecompetentA de consiliile locale urmAtoarele au alr;bulii: a) colaboreaza direcliapentru cu j cultud, culteti patrimoniul cultural nalional udeleand, tespectiy a mmicipiuluiBucuregti, furnizand acesteia toateinfo latiileactualizate domeniul protejArii din monumentelor istorice; b) in vederea intocmidisaumodiflcarii ptanurilor generale a planur;lor urbanistice sau urbanistice zonale localitafilor, ale asiguri elaborarea pentru documentaliei delimitarea zonelor proreoue de a monumentelor istodce; c) prevdd, tennen 12luni dela clasarea in de rnonumeDtelor istoricer penxru fondurile bugetare necesare elaborarea documentaliilor urbonism amenajare teitoriului ti a regulamentelor de a $i aferente; d) elaboreaza regulamentele urbanism peltruzonele prolectie nonumentelor de de a istodce penlru $i zonele protejate 10aprobd construite numaipebaza$i ln condilijle avizului Ministerului 9i Cuituriisi Cultelorsau servioiilor al publice deooncntrate Ministerului ale Culturiiti Cultelor, dupdcaz; e) elaboreazi dupA sau, oaz,aprobiprograme mdsuriadministrative, ori bugetare fiscale sau speciale de preveniredegraddrii a monunentelor gi istorice a zonelor protejate municipiul, din ora$ul comuna sau respectivi, respectarea cu avizuluiMinisterului culturii $i cultelorsaual seNiciilorpublioe deconcentrarc aleMinisterului CulturiiSiCultelor, dupdcaz; pentru directiei j cultLrrd, 9i patdmoniul culte cultural 0 la solioitarea nationaludetene, respeotiv a municipiului ucuregtlmpreund organele polilie,interzio B i, cu de circulalia vehicule grele9i transportul lor de materiale explozive zona protectie monumentelor ln de a istorice; g) colflboreazdcu compartirnentele specializate altorautorkillialeadministralieipublice ale locale ln cazul caremonumentele ln gi istorice zonele protcofie acestora aflApeteritoriulmai mujtorunittrli de a se adm inistrativ-ieritoriale. (2) La dataemiterii autorizaliilof constructie dedesfiinlate, de sau pentru lLlotdri urmeaza se ce a executala monurnente istorice,ln zonele proteclie aceslora in zonele de a sau protejate, construite autoritdiile emitente autodzaliilor smitcopiialeacestor ale tran publice docllmente serviciilor deconcentrate aleMini"rerulLti Cullurii Cultelor. si ART, 47 Primarul uflntrloarcle are atributiisDecificcl a) verifica existenra tutuor avizelor specialitate domeniul de in monumentelor istodce conformitatea si autorizalieicu prevederile precum lndeplinirea acestora, dispoziliilor cuprinse Obligatia privind in $i folosinla monumentului prevederilor istodc,conform legale, asigurA menfionarea autoflzale tururor in a condiliilor conlinute avizela autotizarea in lucrarilor asupra monumentelor istorice asupra imobilelor $i situate zonalor deprotectie, in respectiv eliberarea la pentru acestea autorizafiei funclionarc; a de b) ia mrsuripentru autorizarea prioritate documentalj tehnice serefera interventii cu a iior care la asupra monumentelor istorice; c) dispune oprirea oriciror IucrAri construire dedesfiinlare situatia de sau ln descoperirij vestigii de arheologice, hottu4te9i, dupA caz,organizeaza acestora anunld celmai scurttimp alirectia paza in $i pentru j cultura, culte$i patiimoniul cultual nationaludeleani, respectiv municipiului a Bucure$ti; prin d) asigurd aportul propdudespecialitate in colaborare direclia cr pentru culturd, culteSi $i pahimoDird judeleana, cultural nalional respectiv municipiului a Bucure$ti, icarea apl insemnelor distinctive de istorice confoleaza intretinerea decitre proprietar; $j a siglelor monumente lor $i pazaSiprcteclia e) asigDri monumentelor istoric aflatein domeniul public$i privatal statului al $i

unitdtilor administrat;v-teritoriale, prccum alemonumentelor istorice abandonate aflateln iitigiu, ri sau sennaland urgenlidirecliei de pentru culturi,culte$i patrimoniul j culiuralnalionaludelene, respectiv a mun;cipiuhi Bucure$ti, odcecazdenerespectare a legii; f) asigura efectuarea, impreunacu publice pompieri, actiunideprevenire stingere seNiciile de de a Si incendiilor monumente ce. la isto ART, 48 ConsiliilejudeleneConsiliul ceneratal Munjcjpjului Bucure$ti unlatoarele $i au atribulii: a) coopereazAcu direcliapenlru cultura, cuiteSipatdmoniul judeteanl, cultural nalional respectiv a municipiului Bucure$ti, comunicand informatiile toate referjtoare monumentele la istorice aflateln teritoriL lor decompetenjd; faciliteaz oomunicarca i dinfiedirectiile pentru culturf,, culteii patrimoniul cultural jud1ene, nalional respecxivmunicipiului a Bucure$ti, consiliile locale oraselor comunelor ale $j si din teritoriuljude! respecliv sectoarelor cazulmunicipiuhri lui, ale ?n Bucurelti; b) iniliazi' cu avizulMiniste.ului culturii $i cultelor,procedurade pentru exprcpriere cauza utilitale de publicd vederea protejdrii ln monumentelor istorice, situaliile cu respectarea ln cobditiilor previzute de $i lege; c) sprijini $i lndruma activitatea consiliilorlocale comunelor aleora$elor, nu au organizate ale sau care servicii domeniu posturi ln sau specializate apaxatul ln propriu pentru protej area monlrmentelol istorice inscrise Listamonumentelor ln istorice grupa ti aflatepetedtorjuladnrinistrativ acestora; din B al d) elibereazd aulorizalideoonstluirc dedesfiinlare i pentru sau monurnente istorice pentru imobile 9i aflate zona proteofie monumentelor ln de a istorice ln zonele sau construite protejate, numaipebaza,i ln conditiile avizului Ministerului CulturiiSiCultelor alescrviciilor sau publioe deconcentrale Ministerului ale Culturii9i Cultelol, dupA oaz. TITLULV protejArii Finanlarea monunentelor istorice ART,49 (l ) Protejarea monumentelor istorice fiuanteazA proprietarii delinitoriiacestora poate se de sau fi $i coflnanlfltA fonduriasigurate la bugetul stat,bugetele din de de locale din altesurse. sau (2) LucrArile cercetare, expertizare, proiectare deexeculie seefectueazd monumente de de de care Ia $i istorice caresuntfinanfate fonduri publice din suntsupuse general atribuire lucrdrilor regimului 9i de a publice, proiectare execulie, de potrivitlegislaliei pdvindachizi[iile publice, $i ART.50 (l ) Autoritllileadministraliei publice locale suntobligate prevadt bugetele si in propriifondurile necesare vederea protejdrii ln monumentelor istorice atein proprietafea afl publicA privau a unjtailor sau administmtiv-teritoriale. (2) Autoritdlile publice prevAd bugetele centrale propriifondurile ln aprobate bugetul statpentru pdn de protej monumentelor area istorice proprietatea aflateln publice privataa statului, carete sau pe administreazA. (3) in bueetul Ministerului Culturii9i Cultelor prevdd: se a) credite pentru bugetare necesare finanlarea lucririlor la nronumentele istorice aflatein administrarea OliciuluiNatrional Monumentelor al lstorice: b) credite bugetare necesare vederea in finarrldrii cofinanFriilucrarilor protejare monumentelor sau de a istodce prop etateapublicAstatului a unitdfiiadnrinistrativleritoriale; aflatein a sau c) credite bugelare destinate finanfArii cofinanttrrii sau lucdrilor deprotejare monumentelor a istoricc aflatein proprietatea persoanelor fizicesaujuddice dreptprivat. de (4) Din veniturile realizate vanzarea bilete din ta\e deinchiriere tercnului, urmare din de a ca a 9i organizarii manifestari genul unor de spectacolelor, targurilor parcurilor distraciii, procent 1% sau de un ale

_2l-

sevireazd prcprieiarul titularuldreptului administrare, caz,al monumentuiui catre sau de dupa istoricln a cirui zona proteclie organizeaz de se i manifestarea; sumele astfelobtinute fi utilizate pentru vor exclusiv fin anlarea lucrArilor protejare monumentului de a istoriciDcauzd. ART.5I (l) In iermen 90 deziledela dataintrtuiiin vigoa(c prezentei seinstituie de a legi timbrulmonumentelor gestionat, condiliile istorice, este care in legii,deMinisterul Culturii$i Culrelorprin OficiulNalionatal Monumcntelor lstorice. (2) Cuantumul timbruluimonumentelot istorice modalitdfile percepere, de incasare, virare,utilizare ii Si prin nome metodologice evidenlicresumelor a rczultate aplicarea din acestuia stabilesc se elaborate de Ministerul turii qi Cultelor colaborare Ministerul Cr in cu Finanlolor prin Publice aprobate hotdr6xe a $i Cuvernului, (3) Timbrulmonumentelor penlru: istodce este obligatoriu plicurile, a) cirtile pogtale ilustrate, miroilepostale, ghidurile hdrlile,pliantele, bro$ur;leJ revistele, turistice, cd4ile,albumele, atlasele, enciclopediile, fillneleartistice documentare, casetele video, $i compact"discurile, diapozitivele, videoclipurile, cardurile b'lncare ca elele teletbnice comercializate 1n Si Romania, reprezentand monumente islorice individualizate in ansambluri, imaginifotografice prin sau sau grafice interior exterior; reprezentiri de sau b) biletele intrare, de inclusiv taxele fotogratiere defilnare, pqntru de sau puse monumentele istorice la publicului, totalitate ln parto, dispozilie ln ori persoanelorjuridice aflateir proprietatea ln folosinta sau de drcptprivatcaredesfdgoartr aotivitdli eoonomice; c) biletele inharela manifestdrile de culturale, spofiive deagrenent, sau terguri9i expoziliidesfdgurare plotectje acestora ln zonele protejate; in spatiisituate zonade in a sau construite jocuri noror d) rcrivitalile caz de inou. de mecanice. ti.jocrrrj (4) Timbruimonumentelor istorice peroepe la operatorii se de economici, editorisauproductrtori, la de proprietari, titulariai dreptului administrare ai altordrepturi de sau fealeasupra imobilelor situate zona ln prolejate dela bene{iciarii deprotecliea istodce zooeie monumentelor ln construile sau venjturilor realizate, dupd caz. (5) Seexccpteazi la platatimbruluimuzeele l'uactioneazdin de care cladirimonumente istodce ln sau /one Droleclie acesrora, de 6le (6) Prinderogare la prevederile (3) $i (4), pot fi exceptali la platataxeitimbrului alin, de de prifl activitdlile carele desfagoarA, pe monumentelor istorice operatorii econonici care, contribuie la protejarea monumentelor istorice o suln?t cu cel'putjn egali ceieipecarco datoreazi platataxeitimbrului la monumentelor istorice, AR T,5 2 ( l) Fondurile din timbrului monurrentelor istorice utilizeazA cdlreOficiul oblinute aplicarea se de in pentru: Nalionalal Monumentelor Istorice modexclusiv peniru a) acoidarea credite condiliile 28 alin. (3) lit. b) $i c), cu prioritate de ln art. lucrarideinterventie protejArii urgentala monurente istorice, funclie slralegia in de monumentelor istorice; b) finanlarea elaborrriidereglenentilri tehnico-economice, denolmeSimelodologii privindelaborarea dedocumentalii executerii lucriri, realizArii achizilii, de specifice, de conttactarii decontdrii lucrrri de $i Drivind monumentele istoricc: pregAdrii pentru gratuitd, precum c) finantareaunor amenajAri vederea in monumentelor;stor;ce vizitare realizarea prograne proiecte u|ror sau culturale. $i pentru (2) Cuantumul prin timbruluimonumentelor istorice stabile$to hotarare Guvernului se se a $i culturiiti cultelor. actualizeaza, anual,prin ordinal ministrului TITLUL VI Sancliuni

ART. 53 prezentei atrage, incalcarea dispoziliilor legi dupdcaz,rAspunderea civild,administrativa, D'rateriala, disciplinara. conrraven!ionala saupenrli. AR T.5 4 ( I ) Desfiintarea partiali sautotala,exprop.i ferd avizulMinisterului neautorizata, dis0ugerca erca precum profanarea Culturiiti Cultelor, degradarea, monumefltelor istorice constituie infractiuni se $i Si sanctioneazd confom 1egii. (2) In toate prevazute alin. (1) fhptuitorul obligatla rccuperarea cazurile la este materialului degradat fi previzdedeprezenta la reconstituirea nonumentului a p6r{ilordemonument sau lezat, conform avizelor lege. AR T,5 5 (l ) Constituie contraventii regimul prolejare monumentelor la de a istorice urmitoarele fapte,daca, potrivitlegii,nuconstituie infracliunii procedurii clasare asupra a) executarea lucrariasupra unuiimobildupddeclarsaroa de sau unui de monument istoric, fArdavizulMinisterului Culturiisi Cuitelor; sau titulaxul dreptului adminislare uduimonurnent de a istoric b) lnoalcarea c{tre proprietar decdlre de prevdzute art. 36; a obligaliilor la precum a taxelor laxifelor prevAzute timbruluirnonumentelor istorioe, de c) nevirarea oontravalorii li 9i prezenra lege; prevdzute ar!__12 (5) fi (6),ln lipsaacordului la alin. autoritelii competente; d) organizarea manifestdrilor de a oblinerii Ministerului Culturii$i Cultelor e) neprecizaxealn certifioatul urbanism necesidtii avizului propuse monumente ale dupecaz,pentru lucrerile la istorice ln saua serviciilor deconcentrBte aoestuia, protejate; ln zol1a proteclie acestoraori zonele de a pentru isto f) eliberarea autorizaliilor colstruilesaudedesfiintare de lucdri la monumente celn zonele protejate, avizulMinisterului fdrl Culturii$i Cultelor al serviciilor ori deconoentrate, caz. dupd (2) Contravenliile prevazute alin, (1) lit, a), e) $i f) se sdnclioneazd amendlde la 5.000lei la la cu lei. 10.000 iar cole mentionate alin. (l) lit. b) . d) sesanolioneaz[ amendidela 4,000lei la 8.000 la cu lei, (3) Contraverlliile regimul protejare monumentelor de a istorice prescriu termen 3 ani dela se in de la datasavarsirii lor. AR T.5 6 prin la fi a Nivelulam lor prevdzute art. 55poate actualizat hotdrAre Guvemului. enzi ART. 5? pertruculturtr, (1) Contravenliile constatd amenzile aplicA speciali$tii de culte$i se se direcliilor $i judetene, patrimoniul nafional respectiv municipiului a Bucure$ti, impulernicitii de Ministerului cultural teritorialiai lnspectoratului Statln Consiruclii deinspectorii de sau Culturii$i Cultelor, inspectorii de Publice, dupacaz. Ministe lui Finanlelor prevdzute 4!t 55 alin.(1) lit. a) $i b) constatareaSi (2) Pentru la aplicarea amenzilor se conhaveniiile j udelear lmputemicilii pre$edintele potface$i decatre primar, consiliului acestora decAtre sau organele $i depolifie, dupl caz. ART. 58 prevrzute af!-55 le suntaplicabile nr. la dispozifiile Ordonantei Guvernului 2/2001 Contravenliilor prin privindregimuljuridic conhaventiilor, cu al aprobata modificirigi completdri L9g94q. 1!0/20Q2, cu gi modifi ulterioare. cdrile complettuile TITLUL VII Dispozifii tranzitorii linale $i

ART,59 zona istodcpotrivitqL19 se considerd de monument a zonei proteclie fiectuui de la PanA instituirea m urbane,200 in localitlli ruralesi 500m in delimitata;uo razi de 100ln in localitdfi proteclie suprafala istoric monumentului dej ur-illprejurul misuratadela linita exterioara, ofaraiocalitelitor, ARl.60 a Natrionala de aprobata Comisia ansamblurile siturileistodce, monumentele' li (1) Listacuprinzend cu 9i ln Ansamblurilof siturilorIstorice anii 1991 1992, modi{icafile completirile 9i Monumentelor, legi' a prezentei lnstitutul de in utt".loo,",.arnan" uigoarein lermen 3 afli dc la dataintrAriiin vigoare NalionalalMonumentelorlstoricevaactualizaListamonumentelolislolice,potdvitatribuliilorstabilite prin qrl.Z alin.(3). in sd ' suntobljgate instijnleze' CulturiiSiCultelor ale tZl'S"t"i"ilf" p.frli"" doconcentrate Minislerului special regimuljuridic despre istorice monunentelor rcaleasupra ,uu ,"ri., prop.i"tnrii titulariidrepxurilor istoric' monumentului privindfolosinla obligalia a1imoiilelorln cauzh sd le transmjld 9i ART,61 pentru nr' 112l1995 (2) legi a La datainlrdriiln vigoare prezentei alineatul al alticqiulqilQ din l,egea statului' in trecute proprietalea de juridicea unorimobilecu destinatia locuinle, situaliei retrlementarea c dupa m partea nr, 279din 29 noiembrie 1995, modificd se I, bficial al Rornaniei, ,u"iri.uu rn rr.lonlt*ur urneazdl de de de ;1ifs,rnt, dc ar",nenea, caro locuinlele au avutdeslinalia cas oaspeli' de exceptate !a vanzare demnitari " pentru fottii $i actualii ca precum celefolosite resedinte protocol, 9i ART,62 2{ legi a La dataintrdriiln vigoare prezentei seabroglorlqDanlai! urgq{14-q!yrE1uiry'228-qiD Ofioial al Rom6niei' publicata Monitorut in istorice, monume;telor mienurlq200! privindprotejarea contrare prooum oricealteprevederi 2000, li I, Partea nr. 616din 30 noienlbrje NOTAr penlru modificarea complehrea si nr' aIL nfioiu".t .ui io. p."vederile III ti Jv din Legea 259/2006 al ln carenu suntincoQorate textulrepublicat istorice, y"fi1, 4ptzoOt pririndprotejareamonumentelor propriiateU'jg1i-u .?59/2006' ca i"ilr. eAlZ0019i *re seaplici in continuare dispozilii "ART,3 al Ceneral lnspectoralului legi' a de in tennen 3 luni dela dataintririi in vigoare prezentei in cadNl ln specializate structuri se Internelor organizeaztr Administrafielti din loliliei Romane tl'tinisterul de zon9le protcalie istorice' privesc molumeltele oare i)egale pr*"ni."u, a"."opa.i."^$i urmirireafaptelor protejate construite precum zonele aleacestora, 9i ART,4 publice adminislrdliei legi, a intrariiln vigoare prezentei autoritalile de in termen 3 luni dela alata pe deprotecle istorice zonele monumentele fi Culturiili Cultelor Ministerului qi to"ot" "ornunici ""ntrul" careleoropuninved"readeclaririideinterespublicnalionalsaulocal,poirivitlegii''i

-_2

\! -