Sunteți pe pagina 1din 9

MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI TURISMULUI

CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII

AVIZ T EHNIC
nr.
1a

In baza procesului verbal nr. agrementelor tehnice in construclii:

l-122,

din data de 21.05.2010 al Comisiei de avrzare

CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII


AVIZ,EAZ,A FAVORABIL:
agrementul tehnic

nr.

0O7

-01/172-2009, elaborat de INCERC CLUJ, pentru PRODUS


S.C.

PREDOZAT - ADEPLAST HOBBY BETON, al cdrui producator este ADEPLAST S.A._ORADEA.


Prezentul

AVIZ TEHNIC este valabil pdnd la data de 21.05.2012 $i se poate


din agrementul tehnic.

prelungi

in

situa{ia

in care titularul face dovada menlinerii aptitudinii de utilizare a obiectului


pini
Ai nu

agrementului tehnic, conform prevederilor menlionate la cap. ,.conditii"

Agrementul tehnic este valabil


gi

la data de

30.12.2012, pentru titular, producAtor

distribuitorii din anexa la agrementul tehnic

line loc de certificat de calitate.

SECRETARDE STAT,
P RES E D

INTE LE

C O NS IL IU L U

PENTRU CONSTRUCTII

SECRETARIAT Consilful Tehnic Permanent pentru Construclii

ndronescu

MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI A TURISMULUI CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII

PRODUS PREDOZAT

PRODUIT PREDOSE _ ADEPLAST HOBBY BETON PREDOSED PRODUCT - ADEPLAST HOBBY BETON VORDOSIERT PRODUKT - ADEPLAST HOBBY BETON Cod: Alte

ADEPLAST HOBBY BETON

PRODUCATOR:

.S.C.ADEPLASTS.A.
Oradea, jud. Bihor 410605. str. Uzinelor

Tel..

02 5 9-40 J 7 5

nr t, Far:

3
02 5

9-4037 62

TITULAR AGREMENT TEHNIC:

Oradea,

S.C, ADEPLAST S.A, jud. Bihor

410605, str. Uzinelor nr. 3 Tel.: 0259-40375 I ; FcLx: 0259-403762

ELABORATOR AGREMENT TEHNIC: a

Institutul NaTional de Cercetare-Dezvoltore tn Construcpii


Membru in;

Si Economia

Constructiilor

UEAtc, Uniunea Europeand pentru Agrementare Tehnicd in Construclii,.


EOTA, Organizalia Europeand pentru Agremente Tehnice (membru observator); ENBRI, Releaua Europeand a Institutelor de Cercetdri in Constructu :
WFTAO, Organiza1ia Mondiald pentru Agremente Tehnice.

SUCURSALA CLUJ-NAPOCA, Calea Floresti nr. I17, Tel./Fax: +4.0264-425.g8E.. +4.0264-425.462 GRUPA SPECIALIZATA NR. 1: ,,Elemente structurale $ifundaqii,,

CONSILruL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII cluj' Grupa specializatd nr. I ,, Elemente structurale si fundalii" din cadrul INCERC _Sucursala s.c. AD-EPLAST S'R'I' Napoca inalizcrnd documentalia de solicitare de agrement tehnic prezentatd de PREDOZAT Oradea Si inregistrata cu nr. 8608 din data de 0b.07.2009, referitoare la: ,,PRODUS elaboreazd prezentul ADEPLAST HOBBY BETON" realizat de finna S.C. ADEPLAST S.R.L. Oradea, aferente Agrement Tehnic nr. 007-01/172-2009, in conformitate cu documentele tehnice romdneSti domeniului de referinld, toate valabile la aceastd datd.

1. DeJinirea succintd

1.1.

Descriereasuccintd

saci de hhrtie de 30 kg.

Produsul predozdt ADEPLAST HOBBY BETON se prezintd sub forma unui material de culoare gri, constituit dintr-un amestec de ciment, nisip Si superfluidi/icator. Se comercializeazd in doud variante, funclie de destinalia propusd:

Fiecare ambalaj de produs ADEPLAST HOBBY BETON are inscriplionat in limba romdnd: - denumirea qi marca fabricantului; - denutnireaProdusului; - numdrul Si data lotului de fabricalie;
mdsa netd;

1.2.

IdentiiicareaProdusului

GR IDIN,{ destindt pentta realizarea

ADEPLAST HOBBY BETON

CASA $I
de

condi{ii de transpolt, depozitare, Punere


in operd;

elemente

din beton de dimensiuni mici, utilitare

pentru case Si/sau grddini. . ADEPLAST HOBBY BETON _ STRUCTUN CASE destinat pentru betonarea elementelor structurale ale caselor realizate cu cofraje pierdute din polistiren. Ambele tipuri de produse se comercializeazd in

seria

de

fabricalie

Si

termenul

de

garanlie; mdsuri de siguranld; domenii de utilizare; indicativul controlului de calitate.

2. Agrementul Tehnic

2.1.

Domenii acceptate de utilizare in

de execulie tntocmit cu

Produsul ADEPLAST HOBBY BETON - CASA $l GR4DINT{ se utilizeazd pentru executarea de elemente din beton, de dimensiuni mici, utilitare pentru case Si/sau grddini (trotuare, stdlpi pentru gard, jardiniere, etc.) respectiv pentru repararea aceslora. Acest produs, find disponibil predozat, in cantitdli mici, se utilizeazd la realizarea lucrdrilor de batondri sau reparalii pe spalii reduse sau unde sunt necesare cantitdli reduse de material.

construclii

Legii 10/1995 privind modificdrile gi completdrile ullerioare Si

resPectarea calitatea ,n construclii cu


a

Produsul ADEPLAST HOBBY BETON STRUCTUN CASE se utilizeazd pentru


betonarea elementelor structurale de rezistenld (pereli, stdlpi) ale caselor realizate cu cofraje pierdute din po listiren. Acesta produs conferd rezistenle corespunzdtoore pentru structurile la care se pune in operd,

reglemenldrilor tehnice in vigoare. 2.2. Aprecieri asupra Produsului 2.2.1, Aptitudinea de exploatare in construclii Produsele satisfac cerinlele din Legea nr. 10/1995, modificatd cu Legea nr' 123/2007' privind calitatea in construclii, in ceea ce prive;te: Rezistenld mecanicd Si stabilitate Produsele utilitare (trotuare, stdlpi pentru gard, jardiniere, etc.) realizate din ADEPLAST HOBBY BETON - CASA $I GMDINA nu influe n1 e az d ace ast d cer i nld. Rezistenla Si stabilitatea clddirilor cu elevalie / pereli realizali din ADEPLAST HOBBY BETON - STRUCTUN CASE, turnat in cofraje pierdute din polistiren, se asigurd prin proiectarea Si executared acestor elemente de construclie

precum

autonivelare deosebite al betonului proaspdt Produsele se aplicd numai urmare unui proiect
Agemenai
Te h

ql

caracteristici

de curgere ft

conform instrucliunilor producdtorului


respectdrea r eglement drilor tehnice
spec iJice

cu

in

vigoare. Cerinlele

de alcdtuire Pi
Pagina 2/7

cele

nic nr. 007-0 1/1 72-2009

tehnologice speciJice elementelor structurale din beton turnat in cofraje pierdute din polistiren se piesele scrise cdt Si Iui construcfiei. Produsele se incadreazd in clasa de reactie la foc AI (C0) conform Regulanentului din 07.10.2004 - privind clasificarea Si incadrarea produselor pentru construclii pe baza

respectiv ISO 14001: 2004. Sistemul este certificat de cdtre TUV RheintsnP lfiercert (CertiJicatele nr. 75 100 20263 din 06.01.2009 Si nr. 75 110 0209 din 23.01.200q. Controlul exlern al produselor se crsigurd la

Producdtorul S.C. ADEZLAST S.A. Oradea, are implernentat un sistem de management integrat al calitdlii $i de mediu conform ISO g00l: 2-000.

performanSelor

mai sus amintit. Igiend, sdndtate Si mediu Produsele corespund exigenlelor de igiend Si celor ecologice. Nu dduneazd sdndtdlii oamenilor Si nu polueazd mediul. Elementele componente ale produselor nu sunt toxtce squ poluante, nu degajd noxe, nu sunt radioactive $i nu sunt cuprinse tn lista materialelor cancerigene sau substanlelor potenlial cancerigene, coffirm Ordinului Ministerului Sdndtdlii nr. 91/2002. Sig ur anld i n exp lo atare Produsele puse tn operd nu prezintd riscuri de accidentare pentru utilizatori, tn domeniile acceptate, dacd se respectd instucliunile de punere in operd a producdtorului Si prevederile proiectului de execulie. Proteclie imp o t r iva Tgomot uI ui Produsele nu inlluenleazd aceastd cerinld. Economie de energie Si izolare termicd Produsele nu influenyeazd aceastd cerinld. 2.2.2. Durubilitatea $i intrclinerca prcdusului Durata de viayd a produselor HOBBY BETON este aceea;i cu durata de exploatare a elementelor / construcliilor realizate cu acestea, in condilii de utilizare norrnald, in limitele domeniilor specificate (minim 50 ani). Producdtorul acordd garanyie de cel pulin 6 luni pentru produsele predozate HOBBY BETON, de la data fabricaliei, tn condiliile depozitdrii in spalii uscate, tn ambalajul original inchis etang. 2.2.3. Fabricalia $i controlul Fabricarea produselor se face de cdtre S.C. ADEPL,,IST S.A. Oradea, pe baza normelor tehnice $i a reletelor proprii. In vederea asigurdrii calitdlii produselor

de comportare la foc Si a Ordinului nr. 431 din 3L03.2008 pentru completarea Si nodificarea Regulamintului

Punerea particulor calificat,

laboratoare de specialitate, neutre, autorizate. 2.2.4. Punerea in operd

dilicuttdti
personal

punere tn

operd date de fabricant. ADEPLAST HOBBY BETON _ CAS.,{ SI GR 4DINT{, tn cazul in care se aplicd pe in suport din beton, Irebuie sd aibd o vechime de cel pulin 28 zile, sd fie curat, uscat, Jdrd fisuri sau crdpdturi, aderent Si compact, Jdrd grdsimi, reziduuri sJdrdmicioase, sdruri, etc. Produsul predozat se introduce in apd (3,94,5 I apd/sac de 30 kg produs) Si se tncepe amestecared. AtAt recipientul cAt $i apa utilizatd trebuie sd fie curate. Amestecarea se face energic, de preferinld mecanic, pdnd la

oblinerea unui amestec omogen,

u$or

prelucrabil. Se aplicd materialul preparat pe suport, dupd care se niveleazd cu ajutorul unui dreptar, pdnd la oblinerea unei suprafete corespunzdtoare. ADEPLAST HOBBY BETON _ STRUCTAN CASE se introduce in apd (3,9 - 4,5 I apd / sac de 30 kg produs) Si se incepe malaxarea energic, de preferinld mecanic, pdnd la obginerea unui am*tec onogen, uSor lucrabil cu o fluidinte corespunzdtoare cerinlelor. Recipientul Si apa utilizatd trebuie sd fie curate. Materialul preparat se toarnd in interiorul cofrajului de polistiren. Pentru umplerea intregului spaliu, Si pentru compactarea corespunzdtoare 4 betonului, este indicatd o uSoard lovire, din exterior, a cofrajului din polistiren. Temperatura de aplicare a produselor

ADEPI-/IST HOBBY BETON

fabricantul efectueazd controlul intern al


producliei astfel: -controlul materiilor pr ime Si componentelor ; -controlul procesului tehnologic de fabricayie ; -controlul Si investigalii curente Si periodice speciJice, asupra produselor finite, conform procedurilor proprii.
Agrementul Tehnic nn 007-01/1 72-2009

produsele este

+5...+300C. se va evita aplicarea in ,oriilii d, soare puternic. Suprafelele proaspete vor fi protejate de solicitdri mecanice Si intemperii, indeosebi de uscarea prea rapidd, pdnd cel pulin 3 zile de la turnare. Toate uneltele utilizate se curdld imediat dupd punerea in operd a produselor, cu apd curatd. Grosimea stratului minim tn care se aplicd

POATC

fi

dC

de 50 mm. Timpul
Ptgina

de

aplicabilitate maxim este de 2 ore-

i/7

Consumul specific este de circa 18

20 kg/m" la

legislaliei in vigoare, conform prel)ederilor SR ntl rcOtCU 17050-1:2005 si de instrucliunile de utilizare, in limba romdnd Si scurtd duratd Pentru iile de dePozitare produc temPeratura de (clasa

Tehnic eliberat pentru acesta, potrivit

iar ochii se vor spdla cu apd abundentd la nedic ' Si pirsoana afectatd se transportd tehnice 2.3. Caietul de presctiplii 2.3.1. Contlilii de concePlie. Produsele ADEPLAST HOBBY BETON sunt concepute fie in scopul realizdrii lucrdrilor de betondri sau reparalii pe spalii reduse' pentru mici amenajdri pentru casd Si grddind, acolo unde sunt necesare cbntitdli reduse de naterial, fie pentru realizarea elementelor structurale ale caselor realizate din beton turnat tn cofraj pierdut d.e po lis ti r en. Reyetele de realizare ale produselor sunt
Si sdpun

depozitare, transportul se podte face cu orice mjloace auto, CF' aerian sau naval. 2.3.4 Condi1ii de Punere in oPerd Punerea in operd a produselor se face conform instrucliunilor dnte de producdtor, respectdnd Si orevederile din NE 012'2007 "Cod de practicd -pentru executarea lucrdrilor din beton, beton armat ;i beton PrecomPrimat " in oPerd a La normele de pro

prl

r / lucrdrilor realizate

line seama Si

de

prevederile reglementdrilor tehnice urmdtoare : - CR 0 - 2005 ,,Cod de praiectare. Bazele proiectdrii structur ilor in construclii; - SR ,EN 1991-1-1:2004 ,, Eurocod 1: Acliuni asuprd structurilor. Partea 1-1: Ac[iuni generale. Greutdli specifice, greutdli proprii' tncdrcdri utile pentru clddiri"; - CR 2-I-1.1-2005 ,,Cod de proiectare a construcliilor cu pereli structurali de beton

armat":

construcliilor ". 2.3.2, Condilii de fabricare Fabricarea produselor tip ADEPLAST HOBBY BETON se face conform tehnologiei producdtorului S.C. ADEPIAST 5.A., Oradea, pe linii tehnologice care asigurd condiliile

Partea I. Prevederi de proiectare pentru clddiri"; - P 118 -99 " Normativ de siguranld la foc a

-P

100-1/2006 ,,Cod de proiectare seismicd

,,Legea securitdlii Si sdndtalii in muncd" Si prevederile C 300-I prevenire ti stingere a executdrii lucrdr ilor de aferente acestora". Receplia lucrdrilor se efectueazd in conformitate cu prevederile normativului C 56-85 " Normativ pentru verificarea colitd\i si receplia lucrdrilor de construclii $i instalalii aferente " .

specifice de protectia muncii pentru lucrdri de ziddrie, montaj prefabricate Si Jinisaje in construclii", prevederile Legii nr' 319/2006

Iucrdri, conform IM

tui gen de 006-1997 ,, Norme

Concluzii
Aprecierea globald: Folosirea produsului in domeniile de utilizare acceptate este apreciatd favorabil. tn condiliile specifice din Romdnin, dacd se respectd

necesare oblinerii corrstanlei calitdlii

produselor.

Producdtorul efectueazd controlul calitdlii procesului de fabricalie Si a produselor finite. Anual se efectueazd controlul extern al

Conditji . Calitatea produselor a fost examinatd Si gdsitd corespunzdtome Si trebuie menlinutd Ia acest
standard pe toatd durata de valabilitate a acestut agremenl. . Oriunde se face referire in *cest agretnent la acte legislative sau reglementdri tehnice, trebuie avut in vedere cd aceste scle ersu tn vigoare la data elabordrii acestui dgremenl
Pagina 4/7

produselor
sp eciali tat e,

de cdtre un laborator

de

neutru, autorizat. 2.3.3. Condilii de liware La livrare produsele sunt insolite de declaralia de conformitate a cqlitdlii cu Agrementul
Agrementul Tehnic nn 007-01/1 72-2009

Acorddnd acest agrement Consiliul Tehnic Permanent pentru Construclii, nu se implicd in prezenld sau absenla drepturilor legale ale firmei de a comercializa produsele. . Orice recomandare relativ la folosirea in condilii de siguranld a ocestor produse, care este con{inutd sau se referd la acest agrement tehnic, reprezintd cerinle minime necesare Ia punerea lui in operd.
INCERC Sucursala Cluj-Napoca rdspunde de exactitd.tea datelor inscrise in agrementul tehnic Si de incercdrile sau testele care au stat la bazd acestor date. Agrementele tehnice nu ii absolvd

declansa procedura de retragere a agrementului

tehnic.

Valabilitate:
Prelungirea valabilitdlii sdu revizuirea prezentului agrenent tehnic trebuie solicitatd c-u cel pulin trei luni inainte de data expirdrii. In cazul neprelungirii valdbilitd{ii, agrementul tehnic se anuleazd de la sine.
30.12.2012

pe furnizori Si/sau pe utilizatori de responsabilitdlile ce le revin conform


reglementdrilor in vigoare. . Verificqreo menlinerii aptitudinii de utilizare a produselor va fi realizatd conform programului stabilit de cdtre INCERC Sucursala ClujNapoca (incercdri anuale de laborator pentru determinarea masei volumice, determinarea

Pentru grupa specializatd nr. Prefedinte

ing. Carol E)\NEDI

rezistenlelor mecanice; rezultatele realizare

prezentate tn rapoarte de incercare). . Acliunile cuprinse in program Si modul lor de

vor fi

vor

respecta actele normatit)e $i

reglementdrile tehnice in vigoare. . INCERC Sucursala Cluj-Napoca va informa Cons il iul Te hnic P ermanent pentru C onstruc lii despre rezultatul verificdrilor, iar dacd acestea nu dovedesc menlinerea aptitudinii de utilizare,
suspendare a agrementului tehnic.

va solicita CTPC declanSarea acliunii fu


Suspendarea se declanSeazd Si tn cazul constatdrii prin controale, de cdtre organisme abilitate, d nerespectdrii menlinerii condiliilor de_fabricalie Si utilizare a produselor. . In cazul in care titularul de agrement tehnic nu se conformeazd acestor prevederi, se va

Cluj-Napoca

TEREC

3. Remarci complementare ale grupei specializate Caracteristicile produselor - ADEPL4,ST HOBBY BETON - CAS,,{ $I GhlDIN,{ respectiv ADEPLAST HOBBY BETON - STRUCTUM CASE corespund criteriilor de performanld prevdzute de producdtor. - Produsele predozate HOBBY BETON du proprietdli tehnologice Si Jizico mecanice corespunzdtoare pentru utilizarea in doneniile prevdzute (rezistenfd la compresiune minim 25 N/mm2) acestesfiind confirmote Si de rezultatele tncercdrilor efectuate la INCERC Cluj-Napoca. - Producdtorul S.C. ADEPLAST S.A. Oradea, are implementat un sistem de management al calitdlii conform ISO 9001: 2000, certificat de cdtre TAV CERT aparlin1nd de iW Rheinlanf InterCert. Se realizeazd verificarea continud a calitdlii produselor. - Pe perioada de valabilitate a agrementului tehnic, beneficiarul acestuia are obligalia de a urmdri comportarea in exploatare a produselor, conform legislaliei tn vigoare.

Agrementul Tehnic nr. 007-01/1 72-2009

Pagina 5/7

SINTEZA INCERC4RILOR DE LABORATOR


Tahel nn
Nr. crt.

Caracteistica / Norrtq de
incercqre

Criterii de

UM

Rezultqte oblinute

admisibilitqte
Conf. Fisd producdtor

ADEPLAST HOBBY BETON _ CASA SI GRILDINA

I
2
3

Mqsq volumicd / GAT 049-9s Consistenla mortarului proaspdt / SR EN 1015-3: 2001 Densitatea aparentd a mortqrului proaspdt / sR EN 1015-6; 2001 Densitatea apqrenld a mortarului intdrit / sR EN 1015-10: 2002 Absorb1ia de apd coeftcientul de

kd-'
tnm kg/m3

1632 165

1600 + 50

I40...200
min. 2100 min. 2000

2196 2050
0,21

Kg/m'

absorblie a apei prin capilaritqte


sR EN 1015-18; 2003 Rezistenle uecqnice la 28 zile/ sR EN 13892-2; 2003 - Rez i st enl q I q inc ov o i e r e ;

UU
(m2 mtno
5)

Ti

xs

6
9

I
2
3

- Rezistenta I d compres iune : Aderenla la suport de beton / 0,6 N/mm2 SR EN 13892-8: 2003 Rezistenlo Iq inghefdezghel 2634-80 0.9 %o 'TAS -Pierdere de masd dupd 25 cicluri At (c0) Clasa de reactie lq foc ADEPLAS'T HOBBY BETON _ STRUCTURI CASE Masq volumicd / 1533 Kg/m GAT 049-95 Consistenla mortdrului proaspdt /

N/mm2 N/mm2

7,94 31.5

min. 5 min 25 min. 0,5

mqe. 5

t500 + 50
140...200

SR

EN 1015-3: 2001

mm

I8I

Densitatea qpqrentd a mortarulai

proaspdt / SR EN 1015-6: 2001 Densitalea qpqrentd q mortarului Inldflr / SR EN 1015- 10: 2002 Absorbliq de apd <oeJicientul de absorbgie a apei prin capilaritate / SR EN 1015-18:2003
Rezislenle mecanice Ia 28 zile SR EN 13892-2: 2003 - Rezist enla l q incovoiere :
- Rezisten la la co mpres iune : Aderenla la suporl de beton / sR EN 13892-8; 2003

kg/m3

2048

nin. 2000
R ,s

kg/mj

1960

min. 1900

kc/
(m2mino5)

rr
0,16

ss
,<s
min. 5

(J

/
N/mu2
N/mm2 N/mm2
8,5E 30,2 0,5

min.25
min.0,5

Contraclii ariale
8
9

/
mn/m
mm/m 0,334 0,500 A1 (C0)

2634-80 -La 14 zile 'TAS -Lq 28 zile Clqsa de reactie lq foc

mav 2

4. Anexe
Tabel nr. 2

CARACTERISTICA Aspect, vizual Aspect dupd intdrire, vizual Granulatia maximd, mm


Agrementul Tehnic nn 007-0 1/1 72-2009

ADEPL.,tST HOBBY BETON- CASA SI GRADINA pulbere de culoare gri suprafald netedd, Jdrd fisu4 8

CARACTERISTICA Rezistenta la compresiune, N/mm" Rezistenta la incovoiere, N/mm' Clasa de reactie la foc CARACTERISTICA Aspect, vizual Aspect dupd tntdrire, vizual Granulatia maximd. mm
Rezistenta Ia compresiune, N/mm" Rezistenta la incovoiere, N/mnf Densilatea aparenld in stare intdritd, kg/mr AderenSa pe beton, N/mmz l/a riatie di me ns i onald. mm/m Clasa de reactie la foc

'lAbel nn 2 kontinuare 'abel _ CASA SI GfuIDINA ADEPLAST HOBBY BETON min. 25 min- 5 A1 (C0) Tabel nr. 3 ADEPLAST HOBBY BETON_ STRUCTURI CASE pulbere de culoare gri suprffild netedd,./drd.fisuri 8 min. 25 min. 5 min. 1900 min. 0,5 max- 2

A1(C0)

Extrase semniJicative din procesul verbal

nn

168

din

25.02.2010 al gedinyei de deliberare a

grupei

specialisate:

Grupa specializatd nr. I din INCERC Sucursala Cluj-Napoca, compusd din PreSedinte ing. Carol Enyedi, raportor dr. ing. Szildgti Henriette, membri: dr. ing. Mircea Pdstrav, ing. Carmen Dico, ing. Mihai Filip a examinat Dosarul tehnic preliminar prezentat de S.C. ADEPI-4ST S.A. Oradea, Raportul de incercdri Si proiectul de Agrement Tehnic referitor la ,,PRODUS PREDOZAT - ADEPLAST HOBBY BETON" Si a Jdcut urmdtoarele observayii: - Produsele ADEPLAST HOBBY BETON prezintd (Nantajul disponibilitdlii in amestec wcat predozat in stare uscatd, precum gi lucrabilitate Ia punerea in operd ;i rezistenle mecanice corespunzdtoare cerinlelor domeniilor de utilizare. - Fiecare livrare de produse este insofitd de declaralia fu conformitate a calitdiii cu Agrementul Tehnic eliberat pentru acesta Si de instrucliunile de utilizare, in limba romdnd. - Punerea tn operd a produselor se face in conformitate cu instrucliunile date de producdtor g cu reglementdrile tehnice romAnesti in vigoare.

Ludnd in considerare cele de mai sus, Grupa Specializatd propune aprobarea de cdtre C.T.P.C. a Agrementului Tehnic nr. 007-01/172-2009 ,,PRODUS PREDOZ T - ADEPLAST HOBBY BETON" pe o perioadd de 3 ani.
Dosarul tehnic al agrcmentulai tehnic nn 007-01/172-2009, con1inhnd 28 pagini lace parte integrantd din pre4,entul agrement tehnic.

Membrii grupei specializate:

dr. ing. Mtrcea P.{STMV


ing Carmen DICO
ing. Mihai FIIJP

Agremenai Tehnb nn 007-01/1 72-2009

Pagina 7/7