Sunteți pe pagina 1din 12

Antreprenor Departament Instalatii

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE EXECUTIA INSTALATIILOR DE INCALZIRE CU CONDUCTE DIN OTEL

Cod PTE- INST-08 Editia 1.rev.0

1.SCOP 1.1.Prezenta procedura cuprinde mentiunile tehnice cu privire la conditiile tehnice de pozare si montare a conductelor pentru instalatiile interioare de incalzire centrala ale cladirilor si are drept scop asigurarea si garantarea obtinerii calitatii lucrarilor de montaj executate,in conformitate cu cerintele si nivelurile de calitate specificate prin prevederile reglementarilor tehnice aplicabile si ale clauzelor contractelor incheiate cu beneficiarii lucrarilor In acest sens executarea instalatiilor de incalzire centrala se face astfel incat acestea sa cuprinda cel putin treptele minime de performanta,referitoare la urmatoarele exigente esentiale : Protectia impotriva zgomotului Siguranta la foc Siguranta in exploatare,inclusiv inclusive securitate la circulatie si miscare Rezistenta si stabilitate la solicitari statice si dinamice Izolatie hidrofuga ,etanseitate,izolatie termica si economie de energie Sanatatea oamenilor si protectia muncii,exigenta vizuale si igiena

2.DOMENIU 2.1.Procedura se refera si/sau se aplica in cazul executarii instalatiilor de incalzire centrala ,la lucrarile realizate de societatea .,direct sau prin subantreprenori de specialitate caz in care conditiile de calitate vor fi anexa la contract.pentru constructii civile ( locuinte,centre social-culturale,centre commercial-administrative) si pentru cladirile similare celor civile din constructiile industriale ,agroindustriale. 2.2. Procedura se aplica in cazul executarii instalatiilor de incalzire ,la lucrarile realizate de contractor direct sau prin subantreprenori( caz in care conditiile de calitate vor fi anexa la contract ) in constructii civile si industriale . 2.3. Domeniul de aplicare al procedurii Instalatii de incalzire din cladirile noi sau subansambluri de cladiri noi. Instalatii de incalzire din cladiri sau subansambluri de cladiri existente la care se introduc ,se modernizeaza ,sau se transforma instalatiile dupa criterii functionale,de siguranta,economicoenergetice si ecologice.

2.4.Conditii de utilizare a procedurii Procedura se refera la : Pozarea si montarea tevilor de transport agent termic in instalatiile interioare de incalzire centrala. Montarea armaturilor si suportilor
S.C. Lupp Projekt Transilvania S.R.L. str. Constantin Brncui nr. 149, RO 400458 Cluj-Napoca, jud. Cluj, Romnia Cod Unic de nregistrare: RO 217 067 35; Nr. de ordine n registrul comerului: J12/2104/2007 Administratorii: Ludger Thol i Frank Riede Cont Banca:BRD Group Societe Generale SA, IBAN RO 93 BRDE 130 SV 555 636 213 00

Pag.2

Procedura se utilizeaza la instalatiile de incalzire centrala.care indeplinesc urmatoarele conditii : Agentul termic transportat prin conducte este apa calda ce functioneaza cu agent termic cu temperatura mai mica de 95C. 3.DEFINITII SI PRESCURTARI 3.1.Se au in vedere definitiile si prescurtarile conform MAQ ( Manualul de Asigurare a Calitatii )al antreprenorului ,cod .- MAQ si anume : MAQ AQ CQ PFS PTE PCC PVRC PVLA RNC RAC ISCIR IPCT BRML PVPI Manualul de Asigurarea a Calitatii Asigurarea calitatii Controlul calitatii Procedura functie de sitem Procedura tehnica de executie Procedura de control a calitatii Proces verbal de receptie de receptie calitativa Proces verbal de lucrari ascunse Raport de neconformitate Raport de actiuni corective Inspectoratul de Stat pentru Cazane si Instalatii de Ridicat Institutul de Proiectari pentru Constructii Tipizate Biroul Roman de Metrologie Legala Proces verbal pentru efectuarea probei pentru incercare de etanseitate la presiunea la rece

3.2.Se au in vedere si prescurtarile introduse de prezenta procedura : PVFL Proces verbal de predare-primire front de lucru

3.3.Mentionarea documentelor de referinta in text se face prin indicarea numai a codului sau a simbolului respectiv. Efectueaza audit si inspectii AQ ,asupra modului de aplicarea PTE si PCC aprobate. Urmareste rezolvarea actiunilor corrective,rezultate ca urmare a auditurilor interne si externe ale beneficiarului si organelor legale de control.

3.4.Documentatia tehnica de executie,specificatiile tehnice si dispozitile ulterioare date de proiectant sunt denumite in text - proiect. 4.DOCUMENTE DE REFERINTA 4.1Documentele de rang superior prezentei proceduri : -Legea Nr.10/1995 -Legea privind calitatea in constructii -Manual de asigurare a calitatii al societatii ,cod-MAQ -Regulament privind protectia si igiena muncii in constructii aprobat cu ordinul MLPAT nr9/N/15.03.1993. -Norme de prevenire si stingerea incendiilor aprobat de MLPAT cu ordinul nr.20/N/11.07.1994. -HGR Nr. 766/1997 -Regulament privind Agrementul Tehnic pentru produse ,procedee si echipamente noi in constructii. -NGPM-1996-Normele generale de protectia muncii -HGR Nr273/1994-Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii
S.C. Lupp Projekt Transilvania S.R.L. str. Constantin Brncui nr. 149, RO 400458 Cluj-Napoca, jud. Cluj, Romnia Cod Unic de nregistrare: RO 217 067 35; Nr. de ordine n registrul comerului: J12/2104/2007 Administratorii: Ludger Thol i Frank Riede Cont Banca:BRD Group Societe Generale SA, IBAN RO 93 BRDE 130 SV 555 636 213 00

Pag.3

-Manualul de Asigurare a Calitatii al antreprenorului cod-MAQ-03.00 4.2.Normative si instructiuni I13-94 I6-98 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire centrala Normativ pentru proiectarea si exploatarea retelelor si instalatiilor de utilizare a gazelor naturale Norme generale de medicina muncii NGPM Norme generale de protectia muncii OG Nr.60/1997 Ordonanta privind apararea impotriva incendiilor PE009-1993 Norme de prevenirea ,stingerea si dotarea impotriva incendiilor HGRnr.051/1992 Masuri pentru imbunatatirea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor 5.RESPONSABILITATI 5.1.Responsabilitatile sunt cele stabilite prin PAD 18 Responsabilitatea personalului privind asigurarea nivelului calitativ al lucrarii 5.2.Sef santier Asigura la punctul de lucru toate documentele necesare inceperii si derularii executiei ( incusiv PTE si PCC probate pe lucrare ) Verifica daca in proiect sunt incluse date privind exigentele de calitate minime obligatorii stipulate la capitolul 1 din prezenta PTE. Coordoneaza organizarea si desfasurarea lucrarilor de executie si numeste seful punctului de lucru Raspunde de respectarea termenelor de predare stabilite in contract. Urmareste respectarea conditiilor necesare aplicarii programului de asigurare a calitatii al antreprenorului referitor la aceste lucrari. Raspunde direct de receptia materialelor si echipamentelor efectuata pe santier si de asigurarea calitatii,dimensiunilor si caracteristicilor tehnice ale acestora. Raspunde de asigurarea tuturor conditiilor si prevederilor legale privind protectia si igiena muncii si respectarea normelor PSI Asigura la lucrare personal de executie calificat si instruit. Se asigura inainte de inceperea lucrarilor de instalatii sau a unor parti din acestea daca :

-frontul de lucru pe care il primeste de la constructorul structurist prezinta conditii optime de montaj a conductelor. -exista goluri pentru traversarea conductelor prin elementele de constructie 5.2.Sef punct de lucru Asigura la lucrare personal de executie calificat si instruit Asigura insusirea si respectarea documentatiei tehnico-economice aferenta PTE si PCC aprobate pe lucrare,de catre personalul de executie. Raspunde de asigurarea tuturor conditiilor si respectarea prevederilor legtale privind protectia si igiena muncii. si PSI Raspunde de dotarea punctului de lucru cu utilaje,unelte,scule,mijloace de masurare si calibrare necesare bunei desfasurari a lucrarilor. Urmareste si asigura livrarea din depozite a tuturor materialelor necesare la punctul de lucru,indentificabile si cu documente de calitate insotitoare. Verifica si raspunde de conditiile de depozitare a materialelor si produselor in santier
S.C. Lupp Projekt Transilvania S.R.L. str. Constantin Brncui nr. 149, RO 400458 Cluj-Napoca, jud. Cluj, Romnia Cod Unic de nregistrare: RO 217 067 35; Nr. de ordine n registrul comerului: J12/2104/2007 Administratorii: Ludger Thol i Frank Riede Cont Banca:BRD Group Societe Generale SA, IBAN RO 93 BRDE 130 SV 555 636 213 00

Pag.4

Asigura activitatea de predare - primire a frontului de lucru si semneaza procesul verbal de predare primire. Raspunde de realizarea lucrarilor si calitatea lucrarilor executate. Asigura conditiile pentru efectuarea verificarilor de catre responsabilul tehnic cu executia atesta si rezolva observatiile communicate de acesta. Asigura conditiile si participa la receptia finala a lucrarilor terminate. Urmareaste primirea la termen a utilajelor si echipamentelor tehnice ale acestora in conformitate cu specificatiile tehnice din proiecte. Organizeaza,coordoneaza si controleaza activitatile desfasurate la punctual de lucru .Planifica executia lucrarilor.Intocmeste lunar programe de lucru pe care le coreleaza cu grafice de esalonare a lucrarilor aprobate. Preia frontal de lucru si intocmeste proces verbal de predare-primire .Verifica existenta planurilor si detaliile de executie caiete de sarcini Asigura si raspunde pentru realizarea lucrarilor conform documentatiei de executie.

5.3.Sef de echipa 5.3.1.Participa la preluarea fronturilor de lucru si semneaza de primirea acestora 5.3.2.Asigura respectarea tehnologiei de lucruimpreuna cu echipa in baza instruirii facute de seful punctului de lucrusau de seful de santier si a prevederilor I13-94. 5.3.3.Asigura impreuna cu SPL nivelul calitativ al lucrarii si incadrarea lucrarilor executate in limitele abaterilor admisibile. 5.3.4.Participa la verificarea executiei lucrarilor terminate ( pe faze ) si raspunde pecuniar,solidar cu echipa pentru remedierea deficientelor constatate. 5.4.Compartimentul Controlul calitatii - CQ Participa la activitatea de predare-primire a frontului de lucru Efectueaza controale planificate pe lucrare si participa la punctele de control conform PCC aprobata. Confirma calitatea lucrarilor executate,in inregistrarile emise- PVRC,PV de probe,FCC. Emite,tine sub control si confirma incheierea RNC. Verifica la terminarea lucrarilor ,inregistrarile de calitate emise si participa la activitatea de receptie finala.

6.PROCEDURA 6.1.Conditii prealabile generale Asigurarea punctului de lucru cu documentatie tehnica de executie completa,la ultima revizie in vigoare,a PTE si PCC probate pe lucrare. Asigurarea cu personal calificat si instruit in ceea ce priveste cerintele proiectului,ale PTE si PCC aferente lucrarii. Existenta materialelor necesare,avand calitatea ceruta,precum si a datelor de identificare si a certificatelor de calitate ale materialelor conform PFSIdentificare si regasire produse si lucrari Verificarea existentei agrementelor tehnice in vigoare necesare pentru materialele a caror utilizare la montajul conductelor de incalzire nu este prevazuta in reglementarile tehnice. Receptia pe santier si depozitarea materialelor in depozite satelit si la punctele de lucru conform PFS Primire,manipulare,si depozitare produse Asigurarea punctului de lucru cu utilaje,unelte si scule adecvate precum si cu utilitatile necesare( energie electrica,termica,apa)
S.C. Lupp Projekt Transilvania S.R.L. str. Constantin Brncui nr. 149, RO 400458 Cluj-Napoca, jud. Cluj, Romnia Cod Unic de nregistrare: RO 217 067 35; Nr. de ordine n registrul comerului: J12/2104/2007 Administratorii: Ludger Thol i Frank Riede Cont Banca:BRD Group Societe Generale SA, IBAN RO 93 BRDE 130 SV 555 636 213 00

Pag.5

Dotarea cu mijloace de masurare si verificare calibrare. Organizarea punctului de lucru pentru desfasurarea eficienta a executiei lucrarilor conform proiectului,fiselor tehnologice,PTE si PCC aprobate. Asigurarea punctului de lucru cu mijloace specifice pentru protectia muncii si PSI. Verificarea frontului de lucru Realizarea conditiilor prealabile revine factorilor responsabili conform capitol 5 al prezentei proceduri. Existenta drumurilor de acces la punctual de lucru.

6.2.Masuri preventive Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii,aprobat de MLPAT ordinul nr.9/n/15.03.1993. Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata de executie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora,aprobat de MLPAT cu ordin nr,20/N/11.07.1994 Normativ de siguranta la foc a constructiilor indicativ P118-98,aprobat de MLPAT cu nr,222/10.03.1998 si MI -IGCPM cu nr.1/26.01.1998.

Pentru realizarea lucrarilor in conditii de securitate se impune : -Respectarea cu strictete a prevederilor urmatoarelor documente : a) Norme generale de protectia muncii -NGPM-1996 b)Ordonanta privind apararea impotriva incendiilor OG Nr.60-1997 Instruirea personalului executant inainte si pe parcursul executiei lucrarilor,cu privire la continutul prevederilor de protectia si igiena muncii si PSI aferente acestor lucrari,cu intocmirea proceselor verbale de instruire pe echipe si a fiselor individuale. Existenta personalului auxiliar de interventie calificat,care sa asigure buna functionare a utilajelor si instalatiilor utilizate. Realizarea conditiilor preventive revine factorilor responsabili conform capitol 5 al prezentei proceduri.

6.3.Receptia materialelor 6.3.1.Nu se pun in opera tevi si armaturi care nu satisfac conditiile tehnice si de calitate in proiectul instalatiei de incalzire centrala sau nu corespund cu caracteristicile si tolerantele prevazute in standardele de stat sau in prescriptiile tehnice ale producatorilor interni au externi. 6.3.2.Controalele de calitate se indeplinesc pe baza documentelor si a constatarii realitatii fizice . 6.3.3.Se va verifica existenta urmatoarelor documente : a) certificari obligatorii : Certificatul de calitate a produsului prin care furnizorul confirma realizarea produsului curespectarea caracteristicilor tehnice prevazute. Certificatul de garantie a produsului prin care furnizorul specifica perioada de timp in care se asigura realizarea caracteristicilor. Certificatul de calitate

b)certificari complementare dupa caz Fise tehnice de detaliu continand caracteristicile produsului si durata de viata in exploatare in care se mentin aceste caracteristici. Instructiuni de montare ,probe,intretinere si de exploatare a produsului. Certificare de atestare a performantelor produselor emise de catre institute de specialitate abilitate in acest scop.

6.3.4,Elemente ( produsele )de instalatii care fac obiectul instructiunilor tehnice ISCIR vor trebui sa corespunda si prevederilor acestora. 6.3.5.Produsele
S.C. Lupp Projekt Transilvania S.R.L. str. Constantin Brncui nr. 149, RO 400458 Cluj-Napoca, jud. Cluj, Romnia Cod Unic de nregistrare: RO 217 067 35; Nr. de ordine n registrul comerului: J12/2104/2007 Administratorii: Ludger Thol i Frank Riede Cont Banca:BRD Group Societe Generale SA, IBAN RO 93 BRDE 130 SV 555 636 213 00

Pag.6

indigene pentru care nu exista reglementari tehnice nationale si produsele din import pot fi introduce in opera numai daca la receptie se constata existenta urmatoarelor documente : Agreement tehnic Certificat de atestare BRML pentru produsele care sunt supuse conditiilor de omologare ale BRML . 6.3.6.La sosirea pe santier toate materialele se vor verifica urmarindu-se daca : Au fost transportate correct Au fost ambalate corespunzator Au fost depozitate correct,conform standardelor si normelor tehnice specifice. 6.3.7.Controlul calitatii materialelor se va face spre a se constata daca materialele nu prezinta defecte de fabricatie sau provenite din manipulari gresite sau conservate necorespunzator. 6.3.8.Inaintea punerii in opera,toate materialele se supun unui control vizual pentru a se constata daca nu au suferit degradari de natura sa le compromita tehnic.In acest scop : a) Tevile de otel vor fi controlate spre a se constata,daca nu sunt strambe,turtite sau daca au alte defecte. Daca sunt ruginite nu vor fi receptionate,decat dupa curatirea lor cu perii de sarma,pana la metalul curat .In acest caz,se va controla daca rugina nu a patruns in grosimea materialului mai adanc de 0.3mm.Daca patrunderile sunt mai mari tevile vor fi refuzate.Capetele tevilor trebuie sa fie taiate din fabricatie in unghi drept.Ele nu trebuie sa prezinte crapaturi si rizuri pe lungime.Rizurile sunt admise numai in masura tolerantelor aratate in standarde. b)Fitingurile de uz comun sau cele speciale nu trebuie sa prezinte crapaturi sau pori. c)Armaturile pentru conducte si aparate vor fi controlate tipo-dimensional si dupa parametrii functionali fata de proiect.Se va exeamina cu atentie daca corpurile armaturilor nu sunt crapate sau sparte si daca tijele nu sunt deformate.Se va controla cursa tijei si gradul de inchidere.Cele care prezinta defecte vizuale vor fi refuzate categoric. 6.4.Transportul,manipularea, depozitarea si conservarea materialelor 6.4.1.Responsabilitatile asigurarii conditiilor de depozitare si conservare a materialelor si produselor primate in santier,pana la utilizarea lor la lucrarile de instalatii,revin sefului de santier si sefului punctului de lucru. 6.4.2.Depozitarea si conservarea produselor se face astfel incat sa se asigure : Impiedicarea deteriorarii produselor Indentificarea imediata Accesul rapid la fiecare tipo-dimensiune Depozitarea separata a materialelor neconforme.

6.4.3.Pastrarea materialelor pentru instalatii in depozitele de materiale ale santierului se face cu respectarea masurilor de prevenire si stingere a incendiilor si in conformitate cu instructiunile furnizorului sau producatorului . 6.4.4.Materialele ce se deterioreaza la umiditate sau radiatii solare ( armaturi,fitinguri ) se pastreaza in magazii inchise. 6.4.5.Manuirea materialelor se va face cu respectarea normelor de tehnica securitatii muncii si in asa fel incat san u se deterioreze materialele casante sau deformabile. 6.4.6.Materialele de instalatii asupra carora conditiile atmosferice nu au practic influienta nefavorabila pe durata depozitarii ,se depoziteaza in aer liber,in stive sau rastele cu respectarea normelor specifice de tehnica a securitatii muncii. 6.5.Montarea conductelor in cladiri 6.5.2.1.Pozarea conductelor Traseele conductelor se vor realiza conform prevederilor din proiecte. Obligatoiru la amplasarea se vor respecta urmatoarele indicatii : Traseele sa permita accesul in timpul exploatarii cu exceptia celor care au fost prevazute prin proiect sa se monteze mascat sau in canal sub pardoseala ,in plafon fals.
S.C. Lupp Projekt Transilvania S.R.L. str. Constantin Brncui nr. 149, RO 400458 Cluj-Napoca, jud. Cluj, Romnia Cod Unic de nregistrare: RO 217 067 35; Nr. de ordine n registrul comerului: J12/2104/2007 Administratorii: Ludger Thol i Frank Riede Cont Banca:BRD Group Societe Generale SA, IBAN RO 93 BRDE 130 SV 555 636 213 00

Pag.7

Sa rezulte posibilitati maxime de autocompensare pe cat este posibil . Se va evita trecerea conductelor prin casa liftului,cosuri sau canale de fum. Pozarea conductelor se va face : Pe elemente de constructii finisate Pe elemente nefinisate se poate face trasarea si fixarea consolelor si bridelor Trasarea si fixarea suportilor Se va face tinand seama de panta necesara pentru conducta si anume : Conductele instalatiilor de incalzire cu apa se vor amplasa astfel incat sa se asigure o panta de 3 pentru dezaerisire . Pe traseele commune conductele instalatiilor interioare se vor grupa in plase orizontale la pozarea sub tavan sau in plase verticale la pozarea pe pereti.Conductele de incalzire se pot monta in ghenele mascate. La amplasarea suportilor pentru conducte se vor avea in vedere urmatoarele conditii : Pentru conductele paralele neizolate termic ,distanta minima intre acestea sau intre acestea si fetele finite ale elementelor de constructie adiacente din materiale necombustibile va fi de 3cm. Pentru conductele izolate termic,distanta minima intre fetele exterioare ale izolatiei sau intre acestea si suprafata finita a elementelor de constructie vecine va fi de 4cm. Distantele dintre conductele instalatiilor de incalzire si cele de gaze sau instalatii electrice sunt stabilite in normativele de executie respective . La trecerea prin pereti si plansee conductele se vor monta in mansoane de protectie ,care sa permita miscarea libera a conductelor la dilatarea acestora sis a asigure protectia mecanica a tevilor isolate. La traversarea elementelor de constructie din materiale combustibile se folosesc mansoane de protectie metalice. Se recomanda ca mansoanele ( tuburile de protectie ) sa se mascheze prin rozete cel putin in bai,bucatarii,camere de locuit. Se verifica inainte de montarea tevilor existenta tuturor golurilor necesare,in pereti si eventual plafoane si cotele lor in ax la primirea - predarea frontului de lucru.

INALTIMEA COLOANELOR VERTICALE FARA SAU CU COMPENSATOARE DE DILATARE

Temperatura nominala a agentului purtator de caldura din conducta C 65 75 85 95

Inaltimea coloanei,m Cu un suport fix si Cu un compensator de fara compensator de dilatare si doua suporturi dilatare fixe 1632 3264 13.527.5 27.555 1224 2448 1021 2143

DISTANTE MINIME INTRE CONDUCTELE INSTALATIILOR DE INCALZIRE SI ELEMENTELE DE CONSTRUCTIE DIN MATERIALE COMBUSTIBILE cm Elementul de Temperature nominala a agentului constructiedin termicdin conducte C materiale 75 7595 combustibile Pereti si plansee 3 5
S.C. Lupp Projekt Transilvania S.R.L. str. Constantin Brncui nr. 149, RO 400458 Cluj-Napoca, jud. Cluj, Romnia Cod Unic de nregistrare: RO 217 067 35; Nr. de ordine n registrul comerului: J12/2104/2007 Administratorii: Ludger Thol i Frank Riede Cont Banca:BRD Group Societe Generale SA, IBAN RO 93 BRDE 130 SV 555 636 213 00

Pag.8

Pardoseli

DIMENSIUNI MINIME ALE STRAPUNGERILOR SI SANTURILOR IN PERETI Elementul de instalatie Strapungeri la montare aparenta cm 15 x 10 10x10 Santuri la montare ingropata cm 20 x 13 12 x 10

Coloana bitubulara cu diametrul pana la 50cm Coloana monotubulara cu diametrul pana la 50cm Legaturi la corpul de incalzire

5 x 10

6x6

DISTANTE RECOMANDATE INTRE SUPORTURI MOBILE ALE CONDUCTELOR DE INCALZIRE Diametrul interior al conductelor ( in inch sau mm ) 3/81/2 3/41 11/411/2 4857 64 70 7682 8895 100125 131150 Distante recomandate ( m) Conducte neizolate 3.3 4.2 5.1 5.7 6.1 6.7 7.0 7.5 8.0 Conducte izolate cu izolatie de max.40 mm grosime 2.0 3.0 4.0 4.6 5.1 5.7 6.0 6.5 7.5

Eventualele slituri verticale in zidarie se executa cu mare atentie conform detaliilor. In cazul traversarii pardoselilor din bai sau bucatarii partea superioara a mansoanelor montate va depasi nivelul pardoselii finite cu 3cm. Intre marimea diametrului tevii si marimea diametrului mansonului trebuie sa fie o diferenta minima de doua trepte de diametre. Pe portiunile de traversare a elementelor de constructie nu se vor face imbinari. Adancimea de incastrare in zidaria netencuita a consolelor si bridelor va fi de 12cm. Suportii ficsi se vor amplasa astfel incat intre doua fixari consecutive,sa existe un singur dispozitiv sau posibilitatile de compensare a dilatarii.Pe conducta principala de ducere,suporti ficsi se vor amplasa dupa ramificatii sau armaturi iar pe conducta de intoarcere inaintea acestora.In general sustinerea conductelor se va face cu suporti si bride.Racordarea coloanelor verticale la conductele de distributie se face prin portiuni orizontale. Garniturile nu vor obtura sectiunile de trecere a tevilor iar marginile garniturilor vor ajunge pana la suruburile flanselor. Se vor apropia cele doua tronsoane potrivind gaurile de trecer a suruburilor.
S.C. Lupp Projekt Transilvania S.R.L.

str. Constantin Brncui nr. 149, RO 400458 Cluj-Napoca, jud. Cluj, Romnia Cod Unic de nregistrare: RO 217 067 35; Nr. de ordine n registrul comerului: J12/2104/2007 Administratorii: Ludger Thol i Frank Riede Cont Banca:BRD Group Societe Generale SA, IBAN RO 93 BRDE 130 SV 555 636 213 00

Pag.9

Se monteza suruburile si se strang usor in diagonala pana la strangerea completa.

Etansarea imbinarilor prin flanse pentru temperaturi 100C se va face cu garniture confectionate din carton STAS 1735 unse cu pasta de miniu de plumb si grafit imbibat cu ulei de in fiert. In cazul temperaturilor > 100 C se vor utiliza garnituri de klingherit grafitat . Sustinerea conductelor prin dispozitive prinse de stalpi de beton ai cladirii prin intermediul unor dibluri cu autofrezare.sau cu tiranti. Imbinarea prin sudura Imbinare cap la cap Ramificatiile din conductele principale Fixarea flanselor Curbele din segmenti Lirele de dilatare

1.Formele si dimensiunile rosturilor la imbinarile sudate,in cazul sudarii manuale cu arc electric in mediu protector de gaze inerte : heliu,argon,CO2 ,prin procedeul WIG combinat cu alte procedee,a otelurilor carbon slab aliate sau inat aliate,pentru orice pozitie de sudare. 2.Valorea dimensiunii b se refera dupa asamblare,inainte de sudare. 3.Orice indicatii necuprinse in prezenta procedura referitoare la forma,dimensiunile sau executia sudurii,se inscriu in conditiile tehnice din campul desenului sau in instructiuni anexate. 4.In cazul sudurii cap la cap a pieselor cu grosimi diferite,sudarea se face in urmatoarele conditii : -se admite sudarea fara pregatirea prealabila a pieselor cand diferenta de grosime S1-S nu depaseste : Maximum 0.7 S Maximum 0.6 S Maximum 0.4 S Maximum 5mmS Maximum 7mm Pentru S 3mm pentru S = pentru S = pentru S = 48mm 911mm 1225mm

S pentru S > 25mm

Daca diferenta de grosime a pieselor depaseste valorile de mai sus,atunci pe piesa mai groasa se va executa o tessitura pe o parte sau pe ambele parti pana la nivelul piesei mai sus.Pentru piesele la care accesul este posibil numai pentru pe o singura parte ,la tevi sau conducte ,suprafetele din partea radacinii pot avea o denivelare ( S1-S ) de maxim 1mm pentru piese cu grosimi pana la 4mm inclusiv si maxim 1.5 mm pentru piese cu grosimi peste 4mm.Daca denivelarea depaseste limitele de mai sus,atunci piesa cu grosimea mai mare se va prelucra la un unghi =15.Suprafetele exterioare pot avea o denivelare de maxim 28% din grosimea piesei celei mai subtiri dar maximum 6mm.Daca nivelarea este mai mare,atunici piesa cu grosimea mai mare se va prelucra la exterior la un unghi =15.

Nr.crt. Denumirea Grosimea imbinarii sudate metalului de baza S 1 Sudura in K 810

Dimensiunea rostului , = 5060 b 13 c 12 -

Observatii

S.C. Lupp Projekt Transilvania S.R.L. str. Constantin Brncui nr. 149, RO 400458 Cluj-Napoca, jud. Cluj, Romnia Cod Unic de nregistrare: RO 217 067 35; Nr. de ordine n registrul comerului: J12/2104/2007 Administratorii: Ludger Thol i Frank Riede Cont Banca:BRD Group Societe Generale SA, IBAN RO 93 BRDE 130 SV 555 636 213 00

Pag.10

2 3

Sudura in U cu radacina in V Sudura in U

Peste 10 Peste 10

= 60 = 10 = 10

02 13

45 12

56 45

Sudare pe o parte sau pe ambele parti Inelul profilat va fi executat din aceasi marca de otel cu metalul de baza

Sudura cu inele oricare in radacina

= 10

Max.1.6

Max.1

45

Montarea armaturilor Se va urmarii ca armaturile sa fie montate correct,sa fie accesibile,sa fie usor manevrabile si sa functioneze usor.Intre flansele armaturilor a doua conducte paralele ,respective intre flansa armaturii si conducta apropiata.Toate armaturile se monteaza in pozitia inchis. La montarea armaturilor cu flanse se asigura paralelismul intre flansele conductelor si cele ale armaturilor.Armaturile grele de pe conducte se monteaza pe suporturi proprii evitandu-se incarcarea suplimentara a conductelor. Pozitionarea armaturilor se face astfel incat sa permita manuirea,deplasarea partilor mobile si demontarea partiala sau totala in vederea intretinerii si reparatiilor. Armaturile de inchidere se vor poza pe conductele principale ,pe ramurile de distributie ,pe conductele de alimentare ale aparatelor de incalzire ,la baza coloanelor . Armaturile de dezaerisire se vor monta in punctele in care aerul se poate colecta. 6.5.2.2.Probe Proba de presiune la rece -are ca scop verificarea hidraulica la temperatura ambianta a rezistentei si etanseitatii elementelor instalatiei.Rezultatele probei la rece se consemneaza in procese verbale. Proba la rece se executa inainte de finisarea elementelor instalatiei ( vopsitorii,izolari termice ) sau de mascarea lor . Proba se executa in perioada de timp cu temperature ambianta mai mare de +5C. In vederea executarii probei la rece,se va sigura deschiderea completa a tuturor armaturilor de inchidere si reglaj. Inainte de proba la rece,instalatia va fi spalata cu apa potabila.Proba de presiune la rece se executa cu apa din reteaua de apa potabila din incinta. In timpul umplerii cu apa a instalatiei se vor lua masuri pentru eliminarea aerului,iar ridicarea si coborarea presiunii trebuie sa se faca continuu si fara socuri. Presiunea de proba se determina in functie de presiunea maxima de regim si modul de executie a instalatiei respective; -1.5 ori presiunea maxima de regim,dar nu mai mica de 5bar la instalatiile montate aparent sau mascate sub finisaje uzuale. Se verifica comportarea instalatiei la proba la rece imediat dupa punerea sub presiune,prin controlul etanseitatii si rezistentei tuturor imbinarilor,respective prin ciocanire la imbinarile sudate ,iar la restul prin examinare vizuala. Masurarea presiunii de proba va incepe dupa cel putin 3 ore de la punerea instalatiei sub presiune,prin citire la intervale de 10 minute ,timp de 3 ore. Rezultatele probei la rece se vor considera corespunzatoare daca pe toata durata probei,manometrul nu a indicat variatii de presiune si daca la instalatie nu se constata fisuri,crapaturisau scurgeri de apa la imbinarisi la
S.C. Lupp Projekt Transilvania S.R.L. str. Constantin Brncui nr. 149, RO 400458 Cluj-Napoca, jud. Cluj, Romnia Cod Unic de nregistrare: RO 217 067 35; Nr. de ordine n registrul comerului: J12/2104/2007 Administratorii: Ludger Thol i Frank Riede Cont Banca:BRD Group Societe Generale SA, IBAN RO 93 BRDE 130 SV 555 636 213 00

Pag.11

presgarnituri.Daca se constata scaderi de presiune sau vreo defectiune enuntata mai sus ,se remediaza si se repeat proba.Dupa executarea probei,golirea instalatiei de apa este obligatorie. Proba la cald -Are drept scop verificarea etanseitatii,a modului de comportare a elementelor instalatiei la dilatare contractare si a circulatiei agentului termic. Proba la cald se va efectua inaintea finizarii ( vopsitorii si izolarii ) mascarii sau inchiderii elementelor instalatiei,dar numai dupa inchiderea completa a cladirii si dupa efectuarea probei la rece.Pentru efectuarea probei la cald,instalatiile interioare vor fi alimentate cu agent termic din sursa definitive si doar in cazul in care aceasta nu a fost pusa in functiune,de admite alimentarea de la o sursa provizorie care sa asigure obligatoriu toti parametrii agentului termic prevazut prin proiect. Odata cu proba la cald se va efectua si reglajul instalatiei.Se vor controla parametrii pe conductele de racordare ale instalatiilor la retelele exterioare,cu ajutorul aparatelor de control,efectuandu-se reglajul corespunzator. Proba la cald comporta doua faze : Faza I Dupa ce apa a atins in instalatie nivelul correct,se ridica temperatura ei la 50 C si se mentine la aceasta temperatura in limitele unei variatii de 5 C.Daca instalatia este in circulatie cu pompe,acestea se vor pune in functiune. Dupa doua ore de functionare se face un control atent la toate corpurile de incalzire,constatand cu mana sau cu un termometru de contact gradul de incalzire ( temperatura ) la partea superioara si la partea inferioara a corpului de incalzire. Nu se admit diferente mai mari de +5 C intre corpurile de incalzire.Acelasi control se efectueaza si la conducte in special la coloane.Lipsa de uniformitate a incalzirii se corecteaza prin robinete de reglaj. Faza II Se ridica temperatura agentului termic la valoare nominala in limitele a 5 C si se verifica daca nu apar pierderi de apa la imbinari,corpuri de incalzire si armaturi. Se controleaza daca dilatarile se produc in sensul prevazut in proiect,daca ele sunt preluate in bune conditii,astfel incat sa nu apara neetanseitati,iar la punctele fixes a nu sufere deplasari. Se verifica daca se face o buna dezaerisire a instalatiei. Se examineaza din nou toata instalatia pentru a se controla etanseitatea. Dupa terminarea acestei examinari si dupa racirea instalatiei la temperatura ambianta,se procedeaza la o noua incalzire,urmata de un control identic cu cel descries mai sus. Daca nici la a doua incalzire instalatia nu prezinta neetanseitati sau incalziri neuniforme si functioneaza in conditii normale,proba se considera corespunzatoare. Dupa efectuarea probelor,instalatia se goleste,daca pana la intrarea in functionare exista pericolul de inghet. Proba de eficacitate

-Aceasta se va face la toate instalatiile de incalzire prin masuratori efectuate in incaperi indicate de beneficiar . -Proba de eficacitate se face cu intreaga instalatie in functiune,in conditii normale de exploatare,la temperaturi scazute ale aerului exterior,cat si mai apropiate situatiei normale. -Proba de eficacitate consta in masurarea temperaturii aerului in incaperi,cu termometre avand o sensibilitate de 1/10grd.C. . 6.6.Verificari privind calitatea 6.6.1.Verificari pe parcursul lucrarilor Verificarea materialelor ce vor fi introduce in lucrare: Daca sunt conforme cu prevederile proiectului
S.C. Lupp Projekt Transilvania S.R.L. str. Constantin Brncui nr. 149, RO 400458 Cluj-Napoca, jud. Cluj, Romnia Cod Unic de nregistrare: RO 217 067 35; Nr. de ordine n registrul comerului: J12/2104/2007 Administratorii: Ludger Thol i Frank Riede Cont Banca:BRD Group Societe Generale SA, IBAN RO 93 BRDE 130 SV 555 636 213 00

Pag.12

Daca au fost livrate cucertificate de calitate Daca nu au suferit deteriorari la manipulare si depozitare Verificarea tevilor care se ingroapa in pardoseala,in planseu sau in pereti.

6.6.2.Verificari pe faze de lucrari Lucrarile de montaj conducte,vor fi verificate si probate pe parti de instalatie inainte de finisarea elementelor constructieiin urmatoarele cazuri : -la incheierea unor faze de lucrari -dupa executarea unor parti de instalatie care se pot proba sau functioneaza independent. 6.6.3.Verificari la receptia preliminara Verificarea scriptica -se face pe baza urmatoarelor documentatii : proiecte definitive,insotite cu memoriu tehnic,cu toate eventualele modificari introduce la montaj,certificatele de calitate,procesele verbale,instructiunile de functionare, si schema instalatiei. Verificarea fizica

-se verifica indeplinirea conditiilor de aspect,calitate si corecta functionare.

S.C. Lupp Projekt Transilvania S.R.L. str. Constantin Brncui nr. 149, RO 400458 Cluj-Napoca, jud. Cluj, Romnia Cod Unic de nregistrare: RO 217 067 35; Nr. de ordine n registrul comerului: J12/2104/2007 Administratorii: Ludger Thol i Frank Riede Cont Banca:BRD Group Societe Generale SA, IBAN RO 93 BRDE 130 SV 555 636 213 00

S-ar putea să vă placă și