Sunteți pe pagina 1din 128

.:..ta"...

-l

nsmreuxo$ Pnrss I
- Anr;krrdnrrr, prr[Ll rlulh lurlrnkrtr,r t,t lnutlrri rllalroi rnondial: un fol rlo l4l l)rrnrrlr, o f\ltr,q,fl a I,rrtru.or ro1111...,, tirrjeec du;tll o acltilrrlrnnr. llrrll r,rr,rl rA r;rolnrr!olo tn v6r puk.-n fi indclllini[o rlinqrftr rln Atlnrrtlr', rr in rrrrr,rrlr.,.r,. nfl I r,rnveraeze. Altii,.-iuoonrefi ri l.rerntll rlo lllrril.a lrnrrii n;rnrr.lrl,elor, perltrrr n'0ril1 [n lrrnron pnrolt lnal l.orrlA n lol,[t,lor rx:rrlkr. .- ln ,,ooaattr nrtrlfirrro lrrk,r'L,rrr pt ir,,,i"o,.n, irrrzir.igti gi ilumina[i, gnlnnni nl'rfurnlrl gl rvrlrnlrryil ti,l.vr.rrii rrx.xirtii, ec intilnesc po plartrrl ronl ql lxr r:ol lllngh,, (:u sAu (xrd, voie, oongtierrt ;Ru irrtrrlrrltir,,t, ln';rru.ilr.iPirrrl ,rr.n11,,nr",rr rlirrtrc inginerul Ilaubr.rinrer gi [rrrrrr,^nn l,]vn vnrr l)rry6c., o minunal,[, dnr pcricrrkrnrfi lrrl.r.r'l.r* r1. l,lt^p^ fi na^vr,rrtrrrii ld a evoluliei l,r cnhr uPnri[ir, lr1,[rrl Vt,t.r.l, rrIir it r,r,, ,* rro arat[ decit cclor n cr'tr.r irrirrrfi r,rr,r, r.*r^r,fl, r;i Pr. crrrc ii elibereazd de oufcrirrfil qi rlurr.l'r., lr^ r:lrir,. rli ,rr. rrr.rrr.r,r.... Izvorit dintr-o profrrrrtlrl currorrrlt.r,r.r, rr r.r,nlil.ilIrlor rPirituale, romanul denun[ri firlrr,lo r.r,|lr.r.zr.rrl,iir i rrlo l )iviniiri!ii care stau la baza eucccsrrltri (c. r'r.rrrr4tr, irr P.r,z.r.rrr) ,,1 ,r,'cl,elor gi magilor.garlata,i. Irovr:,tr, Pruri,rr^lrli'|, r,rr irrlrigii <lc un ineclil abaolut, carLeo dc fn[il ertr. 4i ,rr r'(),rrrr cifr^t, ,,r adevdrat i,drumar yrc,l,rtr cei c^rr., rr,r.r,r.rri ;rr.ru.'^jtrlui adu principal, aint gata a[ sc nvilrL. P. g1111.1q ,i;,r,, trcz,iren adevilratei congtiinlc. S

gus'l?w ilIEl'IiJl'tit
H R

fr
E>

rnTn

VENBE

trl

Ilurnalul unet tlurrrrnitrr

f{
o
AI

E F+ K

ba.t

D.

fr

U':t

trl

E
G, tlf

XSBR:913-95014-z^-7 Prsf : S9O + 10 ([. L.) = 4O0 lel

\7

n a

GUSTAV M EYRINK

TA
,

DE

Traducerea s-a efectuat pe baza lucririi:

Gustav MEYRINK
Das grrine Gesicht
Kurt Wolff Verlag
Leipzig, 1916

Toate drepturile asupra prezentei traduceri sint rezervate Editurii Astrobios Press.

o rggz

mente pe firma neagri a unei clSdiri aflati pe partea opusi a strdzii. impins de euriozitate, dar gi pentru a sc5pa de imbrinciturile mulfimii ce-l presa din toate pidile cu acea biddrdnie tipic olandezS gi-i comenta redingota, jobenul lucios gi minugile - fiecare dintre ele fiind o raritate pentru acest cartier al Amsterdamului - traversi goseaua printre garetele cu legume trase de ciini. Fu urmat in tdcere de copiii strizi, ce-gi tirau alene sabolii gi-gi afundau adinc miinile in buzunarele pantalonilor bufanli din pinzi albastrd. Cu tolii erau aduqi de spate, aveau budile supte, turul pantalonilor le atirna, gi aveau pipe subtiri de argild arsl ascunse in fularele rogii. Prdv5lia lui Chidher-cel-Verde se deschidea spre strad6 printr-o galerie de sticl6, ce inconjura casa sub forma unei centuri,. prelungindu-se pe cele doui stridule transversale paralele ce o mdrgineau. Judecind dupi geamurile intunecate gi lipsite de via!6, ea pirea a fi un depozit de mirfuri, a cXrei faladi din spate didea probabil spre unul dintre numeroasele

Q tr5inul imbrdcat elegant ce se oprise,.nehotdrit, pe tro,Qlg tuarul de pe Jodenbreestraat, citi aceasti inscriplie v ciudat6, scrisd cu litere albe gi cu un exces de orna-

6
7

: T it"_ $""tr-""t9 transporturil or comerciale, denu _ mrte grachf in limba olandezd. Casa era de form6 paralelipipedicd, fiind ceva mai latd decit.inalt6,-gi pirea . d part"a slperioar, necos care, de-a lungul-anilor, se scufundase" p"ti" """i1"""'intuin p^dmintul moale, turbos, pin6 la actuala g*t"ri" de st'icii^' "iiu-p"ti" fn centrul vitrinei gi"u, un cap d""mort- d" ;;l;;r" "u galben-inchis, agezat p* ,, soclu acoperit cu pinz6 rosie. ce dinfi u-n as de pici 9i finea.intre ;O*r;;;;;"" """1 "" datoriti maxilarului superior mult prea lung, orbitelor gi timplelor pictate cu ri9s"L gi cavit'fii iuzur" riit p"""r""si. - rDeasupra lui se gdsea inscripfia:

navi gabile

Het Delpsche Orakel, of de stem uit bet Geesterijkr , ?i" plafon pornea un lanf cu zale formate din inele mari de slrmd de cupru introduse unul in altul, pe el fiind prinse ghirlande de cdrli pogtale ilustrat" i, zentind soacre eu felele acoperite de negi faAt fa g;A:;" "rlori'6r";"*;;;r"_ Si sotii ursuze inarmirte cu rndturi amen"ini6tr;. i;;;;i mai g,seau pi. mici gravuri transp arente, ;;p;;;;"tfu "" d ;;;"ru d-ol9t""_ut pudice, ce nu-gi l6sau decolteul cdmdgii sd se deschidd chiar de tot, avind explicalia:
Tegen het

licht te bekijken. Voor gourmandi

.. Tot aici se giseau vestitele ,,c6tuge de Hamburfl, potrivit etichetei, pregum gi giruri intregi dinCheia viselorlgiptu"i;, de pioneze $! de gfndaci artifi*ciali (pentru n ."irr"*6 i, berea vecinului la briqm6), n6ri de " mobile, b.tori" a" "a.rciuc sticld in formi de alambic, umprute cu un ri"rria'G"ti., p" nume ,deliciosul termometru rr d..go"tei" sau fljrt il compania doamnelor,,, cornet"e a" ,""""i,,,ir"ii"tiilifot pl#;;i;" cdni de tinichea, ,teroarea vagoanelor,, t"" -ijio" l"f"liiiif pentru domnii comis-voiajori de a stabili relalii'd";;iil;r, tren, formatd dintr-un maxilar de lup ce putea n n""iJ
""U
I text).
2

mustatd). Iar deasupra tuturor acestor splendori, o mini feminind din cear6, c4re iegea dintr-un fond mat de culoare neagr6, cu incheietura ornatd cu o danteld din hirtie, fdcea gestul binecuvintirii. Minat mai putin de dorinla de a cumpdra ceva cit de cea de a scdpa de mirosul de pegte al celor doi copii care-l urmSreau, striinul pitrunse in prdvdlie. .. Intr-un colf, scufundat in lectura unui ziar, agezat intr-un fotoliu, cu piciorul sting incdllat intr-un pantof de lac ornamentat cu arabescuri pus pe coapsa dreapt6, se gdsea un domn cu tenul de culoare inchis6, cu pielea invinetiti in locurile atinse de bri^ci gi cu pdrul lucind de grisime, cu o figurd tipic balcanicE. Ii arunc6 o privire pitrunz6toare ca lama unui culit, in timp ce in paravanul de in6$imea unui,om ce separa sala rezervati clientilor de partea din spate a prdvdliei se deschidea cu zgomot o fereastrd.-ghilotind. Aici apiru bustul unei tinere dbcoltate, cu ochi albagtri seducdtori, cu pirul blond tdiat scurt, ca al unui paj. Din accentul strdinului,. din olandeza sa ciudat6: ,,Cumpdr6, orice, ceva",tfata recunoscu imediat un compirtriot, un austriac, a$a ci incepu s6-i explice in limba germani o scamatorie cu trei dopuri, revdrsindu-gi din plin un'farmec feminin foarte exersat, incepind cu sinii ai cdror virfuri erau alintite spre bdrbatul din fala sa gi pind la efluviile iradiate cu o discretie cvasitelepaticE, accentuate cind qi cind de migcdri de umeri. - Am aici trei dopuri, vedefi, domnule? il po, pe primul in mina dreapt6, pe al doilea il pun deasupra qi stiing mlna. fua... Iar al treilea...(surise gi se inrosi)...pe al treilea il pun in buzunar. Cite dopuri am in minl?
- Dou6. - Nu, trei!
':

Oracolul din Delphi, 6au vocea Lumii: spiritelor (limba flamandd in


se privi spre sorile. p;1""

Avea dreptate. - Aceastd scamatorie se numegte ,,Dopurile zburdtoare" gi costd decit doi florini, domnule. nu - Bine. Vreti si mi-o explicati, vd rog? - V6 pot cere banii inainte, domnule? Acesta este obiceiul

g,*;;zi

0imba nauoaA in bxt).

. Striinul puse doi florini pe tejghea, gi avu parte de o repetare a experientei, bazati exclusiv pe agilitatea degetelor, ca

firmei.

gi de o noud dozd de efluvii feminine, gi in cele din urmd de u5e i1 b uzu nar, pr n ffiIl,ffXii;ut"^ in de c h i d; : ;"'r:i; ff"I; "Ay# n. ! " ff ?;" " cB nu "vai,,_.r. "lstare reproducd weodatd fi in sE sc";;l;;."'s

lllti ;"';;;'il'

j,l:

i -.

,r,a,f.Tri:'fl"i ;X;ffi r u-rntreruptd


de

illa metarice, domnure, reincepu


i;t:,,",i'#

!ipete amestecat

dt;f

Era un ,"*:.- zulus, de indllime giganticd, cu neagr, pi creafi, cu buze;r""";;'r;;;dcat barbd cu un impermeabil :!":Hffiil,'J#t11 ,s",i;';;;i" i" jurur gituiui. pa.,,r

.,.ifi "il},;;:":ffi :;;;#:"":,,:J::;:,,'Ii:"';rciudatd,

,H:l3,1:1 :,J:il,J | * I

ffi t il-lx:

'

,,,,,,,,,,,,,";;k#:i*::#i:'ff TITmrt::,:,i:o""i",

^ Imediat' tipur r"r"r"r" sdri din fotoriu, se incrind adinc tala sdtbaticutui, ii lud in rapiJl;;":;" suport de umbrele gr, ,iai.i"d'" a""O*r",mini, o puse intr_un il invitd politicos sd ;::ili"1"''-o "u-"'i "iiL,,r,-r cu formure de - Vd rog, Miinhee/.,.9." facefi, Mijnheer? Dacd dorifl sI poftili T?i , .,; ;;;;" ^ ,i1::",_ intorcindu_se d,"-::le, spuse din nou .r"i",ltl du i o cripi' pind ;" "rr" ;"" #;01 "iI?'Lffi,"*izin u au " ""r,i." " J :i1 pragul ugii, cu oi";""".]-'l;::-"',"oo'1n ce se infipsese in p, il"i:'i?::[#l"u"ate, si scuipa i"''i"i""i*

format dintr-o singurd cameri compartimentat6 cu dulapuri gi covoare orientale, avind in colluri fotolii pi taburete, iar in mijloc o masl rotundd, la sare erau agezati doi domni in virsti cu aspect instdrit, ce pdreau a fi negustori olandezi sau hamburghezi.inLreaga lor atenlie era concentratd pe ceva ce se intimpla in interiorul unui aparat optic - ce pirea a fi un mic aparat cinematografrc, judecind dup6 ntmzditul u$or care ieqea din el. Un pasaj intunecos, format de rafburi, se deschidea spre un birou mic ale cdrui ferestre de sticlS mituiti dideau pe o stridut6 laterald. Aici se gdsea un evreu bitrin imbrScat cu cafban, cu aspect de profet, cu o barbd lungd, alb6, asemeni pdrului l6sat in bucle peste timple, purtind pe cap o calotd de mitase roqie, a cdrui fali nu se vedea din cauza umbrei, gi care stitea in picioare, imobil, in fata unui pupitru, notind ceva pe o carte. - Spuneli-mi, domnigoarS, cine era acel negru ciudat care a intrat adineauri?, intreb6 str6inul atunci cind vinz6toarea reveni spre el, cu scopul de a-gi relua demonstralia cu inelele
- Acela? O, este un anume domn Usibepu. El este marea atraclie a trupei de zulugi ce se prezinti la circul Carr6. Un cu o lucire in ochi. in lara lui, domn foarte bine, ad6ug6 "., este medicine doctor... - A, da, $aman, vraci... inleleg. - Da, vraci. A venit sd invele la noi lucruri pe care nu le cunoagte inc6, pentru a-i putea impresiona pe compatriolii sEi, pi astfel si ajungd mai ugor pe tron. Domnul profesor de pneumatism, Herr Zitter Arpad, din Presburg, tocmai ii di o leclie. Ridicd pulin o draperie, pentru a permite strdinirlui sI arunce o privire in cabinetul tapisat cu cdrti de joc. Individul cu aspect balcanic avea gitul stripuns dintr-o .parte in alta de doui pumnale infipte in cruce, intr-o rani cdscati in cregtetul capului era infrpti adinc o secure insingeratl, iar el tocmai inghilea un ou, pe eare-l scoase apoi din urechea zulusului se stdtea in fala sa, mut de uimire, imbricat doar cu o piele de leopard.
de perdele.

Interiorul prdvdliei in eare tocmai intrase str6inul era

;a;;;;,

""fr*:::'

;i;il:! i"ffi i: ",:'?*ilr#:


ti"!"f;,'."$:!i

li,,,,,

"i".i,,J'rn

f;:"::;{T,7r"1

rat

dood, stek de moord!2

Domnrrl meu (limba flamandE in text).

1.' .C,"::-t". gunoirrl Gul (limba

de aici, bdtu-te_ar Dumnezeu! Nenorocitule, intoarce-te flamandd i., t.*ti*^."--*, in

10

; il" d ffi *"'iiai5'as8u o mullimeil;,UrH*"t'#; de jucirii i"ft;; ;""i


r

a terefonuiui. -$i ,,Viafa ""pdll "r1;.i l*;" iiilr," cind ili dai sitin_ sE fii atent t" aut"iiisi"#; "tunci intorci spatele lucrurilor aga_zis importante, iril;;

Strdinul ar fi wut si vadd _.1j1:l!, dar, Ia privire mustrltoare a.profes.o.riui, t]i,a". lds6 drape"i. iio jos. attfer, era soricitffi De ;;';;;u.i'J"r",a"rt6

ta

"."u lt"ai,,.,

cutiula

i;;;c

: :, ""ffi l"a'r""", ai"-

vaci si copaci, avind.

era p-rind^de obiecte minuscure scurptate in ili.s ,rp"it in verde. lemn:

d";1" l"

ggr*:r*$:#jrukll*ig1fl#ffi
smulgea un picior

,-,?1"xii,"T":?:'4""?t3;-'-="#";r".;.s;ii;;i-u11,i"o","i, agtepta, cu sufletul r" .l,ll^'-:'-'-1i ,*pllanet! Clipele cind


""ra"t"rrJ _;;;;", apoi venea Ia el tirin_ :,r" i"a, ii"ffi ?n,,r sting inchis
.

[:*,""L:,f,r,f
ft

arcut

via$a este

fl;"Jl,:?:n fu",l; "i: i-u"-n*pri.rt ,n , "" ::T:"',:?#:*1*gl:,f ilJ;;llffi TJ',i;::"f :"11T;9;,ii


t,*f ffiT**1$6,*# Nimic uit""r.
t-"'tesc. La inceput, atit j""f,liT"?,"1"Tfiili:'l##irx::Jl de" pl;;;;"'i:-"]-l'.
"

;*l

.gr";i-"d_";ffi

Iffil,iu.l"

,:};:X1"

""

i afua"il'a"i.uori"a...

Nu, ,,,... w,

magazinulut. G. fl?g,ljfice' ce distonau. puternic cu restul Br;;i.;: Ak;r- .,.-u'o''s er - I storia ri!! Aw' oioti", "iiri

;:::HL*L',,3r:,i{i".''::[:"'"'":"#'ltil];:;]ffi
"

:r

i,:,:,f;,f*,#tr:{i"tr:Kl;:l\!,!fr1,:*i:t;:i;;j!;i^;
,,Slavd Domnului,

pil"- ga nu sint gi cdrfi de politicd


contrastau in mod uimitor

,?ry#ii#f*31:,"rJj}Hrii:i'i':*-ii',r:*tu*t?
"",:;9il:l.,"XTilr} l'*1il:o'"d

l2
13

,Sd md fi ingelat eu? poate un imn Ia adresa ureiurui pagini qi citi, spre marele
En ci ct oped

s5u amuzament:

*;;"i;:ilJ:.:::"r'#i:iTrJ;

cE

totusi

_Bibl-ioteca Sodomei i Gantorei i e. pentri fia"a ii iariir; Edilie Jubi,iiara

Tim.plarii taie cu fierd'strdul incolo gi tncoace, Rindeluiesc i'ntruna Ptn'ce netedd. si find, Se face scindura sub ei...
Deodat6, nu se mai atszit|decit ultimele cuvinte: ,,Sub ei' sub ei, sub ei, sub ei", oriciite continuu pe un-ritm egal de o voce de bas. Fie diavolul igi pierduse minlile, fie mecanismul se dereglase. Neriaidorind sd se expuni diavoliior ce-l batjocoreau, negustorul plecd cronc6nind indignat:,,Ce dezgustdtor!" "Cti toate cE se obiqnuise deja cu puritatea moravurilor popoarelor nordice, striinul nu reuqi s6-qi explice rleruta Lxageratd a bitrinelului, pini in clipa cind in mintea lui se ;l;;J, vaga binuiali ei-l mai vdzuse undeva"' Probabil cd-i fusese piezentat in vreo societate. De aceasti imagine era asociatS o amintire fugarS: cea a unei doamne in virsta cu figuri trist6, alituri de o tinir6 frumoasi, care-i confirmi i{otezu, dar iot nu reugi s6-qi aminteascd nici numele lor, nici locul unde-i cunoscuse. Nu.l ajut6 nici figura oiandezului, care tocmhi se ridicase la rindul siu gi-1 ,rri".rt* de sus gi pinS jos cu privirile sale bleumarin dispreluitoare inainte de a se indepSrta alene ^Nu-era-decit un necunoseut cu figura brutala foarte linigtit. sr rngrmlala. ' Mnzitoarea continua s6 discute la telefon' Judecind dupi rdspunsurile sale, era vorba despre comenzi mari in vederea unei serate agitat'e' ,,in fond, aq putea pleca qi eu, se gindi striinul' Ce mai aqtept, de fapt?" " Fu'cuprins de o senzalie de destindere' C6scd qi'se l6sd si pice intr-un fotoliu. in mintea sa ap6ru o idee foarte clar6: ci nu ni-l pierdem ,,Ce minune c[nu ne crapi capul sau idiolenii pe care destinul ni le in rrrerrn alt fel, cu toate aceste oare ni se face riu atunci cind vedem seoate in cale! $i d" "" numele lui Dumnezelal ce legitura lucruri sqirboase? Pentru poate exista intre ele gi digestie? Nu, imaginile scirboase nu au nimie de-a face cu digestia", decise el dupi o clip[ de

CONFESIUNILE TINEI $COI,ARITE VICIOASE


continuarea lucrdrii:

.L

imatcul purpuriu

**d:'ff#[liot'?

:*:r*lf *ff
o";;:i:Tlt;#''

ffi

dintre cei doi nesustori.instdriti iei ridicd (in timp-"ce celdlalt, se deraqjd), *;"j:.:loptic olandezut, nu

;1{i rffi#}:*#*.llffii}1
li;lffiffi r5]:l;

reprezentare a run damenreror secorurui

a fJ*ii1*1,,"#:',:iilii' iilt,' :"; ii#y ;i r"ft r,:*rum;$H:LT ; :J'ffi : :,:'lT:ilm


r"

J: i, Ca urmare u qui migcdri prea brugte pe care o f6cu atunci cind isi imbiu:: ;+"-;;ri';lg:r"to".,r agafase cu mi_ Tu"1gi pusese in funcfiun" b"l;;i""ri: de zid. Aceasta declansi cuc, prins i-";i;;;;;'":".:j::":j" erau repre zentat e u".i ;".-r:,"i::t^" t,"ul p ldcute pe care
"

H ["Jf 3r: drsperate pentru r:.d3 hriJ""_[i,litu uuo" congestionate " fericite aspectur trad4ionai;..* gi iior""ptri" strict austerd despre viafd il imprimi i"fiiiUif I"l"atr"ito. unui onorabil. Dar diavorur ;";;;;;; )i?rysufletere nesustor permise cu el o sruma.a" "i_ii" rsi torma unei intimpHri un;;;?ffi: indoielnic, aparent de n"f"rfil",';;;,:, scopul i4contestabil r11','u,u,u' c u rrivor itate I a :

di# ;#: di :!,ir#i

fff

::Ti::l;;;;;i

***

L4

15

,.;fl:#;,:?,lt:: :i-ll"lci. cind ili petreci prea murtd vreme , c6 exis?J;;;"TJ[l;i:#"ffi "rTi senzafie du,omi. Eob.bir nu_r cunos" in"6. s"" i" "i,u;"f"".i::if;rr:,mt":[:: ce se degaj6 din toate fr""u"iil. ilr, mina omen"*fl^,T" vdzind vreun peislj ;;g Ti, ,x1" :T";:L*:#:i" *,1

seSldna a perspectivd in picturd: ,i;a"lu. ;;;;:";1 :rtc1legdturd cu m5iul, o o"ill *: " simpld superstitie. pdcatul jlltnar a fost comis atunci cind s-a

" p;;;;"l,ri "ar,- b*"ilrl,ii,!r.,tt, pl:,rffiTi.:,H;,""i;:Xn'iit,r'"""[**#"il'iu,,ut


,baroci

, ,lu se putu impiedica sd nu suridi involuntar, amintinou_sr o expresie

;::,i*T',,;il'":'ril: j*:f$'""ri"*,'#ilii"i'X'"'",,,"

natural, ,i.i-"irir". cel mai auglrli", a""i

"getrut;"-;;i';;;,li."ll'

piriform si bot d"


ags"

i#ff#tdfffi:ff,#fiiffi ";;;;";;
dor cel Frumos sau alt

ItXT?jX"j"",":J"

suride mai des, ar exista ieruori". ;;;#"" 'Au trecut trei .s6pt6mini de cind sint Ia Amsterdam

5il'.ffi:" [ "t* t ;llil:1','#f iimereurel"L;ffi ;:l1T"Xn'i5;,illrr"s vErtvr'r ar


"u.'
"

-"1"',1,0f,;ix1;:Tl

3#l1'{;ffi1:, '" trebui "d ,,,ui llt J.' N, i"r,i i"T#"fff 1'ti I
pu

ffiu.il incoronat, cu craniu aoto"ii;,alffi; l-a propriul dejun...,__-_

p,i""""-i.;irilil strazilor. Nu intreb

gi
ce

H*"nfi

:.".. rr: cumva mi_ar putea folosil;; la nimic,


ci cer murt

iasd in care totul i-i ffi 9"t9;#;,* srngura persoand oarticularj;; fr,i*_ui am mutt si voi fi ;; Atunci cind un rucru imi

"iTqa";;i"r",,_illiifit[Tf

T? il t [i

Tiffi il*: fl,l'f,xn H]' ::*i*j


i,,lH;iffi "::lnt;

astfel? Pentru c5 m-am sdturat sd tot impletesc la.imensa ghirlandd a culturii: sd faci pace pentru a pregiti rizboiul, sa faci r6zboi pentru a reinstaura pacea, gi aga mai departe. Pentru c6, asemeni lui Gasp'ard Hauserl, vreau sd cunosc o lume cu totul nou6 pentru mine... Vreau s6 md pot minuna din nou, asemeni unui nou-niscut, care ar fi trecut de azi pe miine la starea de adult... Pentru ci weau sd devin un punct final, sE nu mai fiu o virguld etern6. Renunt la "mogtenirea spiritual6,, pe care mi-au l6sat-o strimogii, in favoarea statului, gi prefer s6 invdi sd v6d formele vechi cu ochi noi, in loe sd proeedez ca pini acum: si vid forme noi cu ochi vechi. Poate c6 astfel ei igi vor regdsi tineretea etern6. Incepusem bine. Dar imi'rdmine sd invi! si surid in loc. si mi mir pur qi simplu." Nimic nu este mai potrivit pentru a te adormi deeit o disculie cu voce scizuti al cdrei sens rimine de neinfeles. Conversafia volubilE ce se purta pe goptite tn spatele draperiei, intre individul cu aspect balcanic qi zulus, il adormea pe nec_unoscut prin acliunea hipnotici a monotoniei nesfirgite, astfel incit pentru o clipi el se cufundi intr-un somn profund. Cind se smulse din acest somn, dup6 citeva clipe, avu impresia ci in interiorul siu ajunsese la o mullime de concluzii"Dw congtiinla sa nu pdstra dintre acestea decit chintesenta lor, sub forma unei mici propozifii, foarte seci - o inldnluire fantastici de impresii fugare qi de ginduri pe care le ffiurise: ,,Este mai greu sd te[or$ezi s6.surizi decit sd descoperi printre nenumiratele morminte de pe pdmint craniul pe care l-ai avut pe umeri intr-o viafi anterioari. Omul nu poate contempla pur gi simplu lumea, surizind, folosind gchii cei noi, pind ce nu-i va fi pierdut pe cei vechi fortindu-se s6 plingd mereu". ,,De aceea, oricit de greu ar fi de gisit, tot craniul este mai bine s6-1 caut!", igi spuse striinul, incipifinindu-se sd urmeze aceastd idee veniti in vis, ferm convins ci in acea clipd

pi"a;ilff;",#;",i"rffi:?

Personai controversat, care a apdrut in anul 1812 la Niirenberg dintr' un loc necunoscut, afirmind cd din copildrie gi pini atunci fusese finut inchis intr-o pivnifi, complet izolat de lume, pi care reprezint[ exemplul

i, ";;"i;;;':J#;.';:":IJJ:ffil;

tipic ilat ile psihologia sociald


nea prelungitd.

de

alterdri induse personalitXtii prin recluziu-

';rdmi.;i 16

't"!1,

'+,!

j:"""1 prtrl.r,iit* la ,'"*"*"a4ire vietii clntin numesti ,,""1-v"rdlft:,1".:t". pe cotor? r" ll"t""it i ""1 ," o voce tr"-rri, aauui uil}ul''' rdspunse gi" a, iil"r-#ar"

dir";;;;'ffi :",,:1"":Fi:E;,1:,r"*iJl;*:#lrf;:
,Iar cind acesta_gi iiai"a, uimit, nrr u" r p'#aii"i, ;"rl'"Ti#; "i "
Strdinului i

Ilflilf

"t",* bine atunci cind 1"", ce-ti va creste ,:1r",j"" ";i ii""" n"#_,.iir." Sau: *Sint ,n apu"iti, excese Ia masi Si".i",'J"*ru_a_!i permite sa $i si foloseJi;J; noul medicament., raci Am 1 i il,rJ iT, "ip# " tu i b u ta de : ro a te r u c r u. l ",, ",, a p i u rc,,., i' _ a iia^"",i_= 1o,,,, ", " T:?:u " " "are sd-mi dea si sfa" turi.mai bune decit in depert, plntru a md hrdni """"t",-ria"r.i1"r"' ", Lrorste si a me im#:ls; miere de albine sdlbatice". ''uca in , -.v1ei sd- mergi in degert pentru a invila inartere taine are r'"il:!e,or' "sii "'n"il,it*a". prost pentru a prdti

d:

era perfect tteaz,.cu toate cd de fapt,se cufundase din nou in -,'"l"ueascd crar si sd-mi trn_ ror semnificafie, folosi"d sd-mi tot ";;;;. riii,,,rn to"

77

i:I;eYJ*?*",lI"T"il"..!
;

;; ;ffii{i.+:ik: x m::l*i":*,it
"u"r",,

;ffi; #:tT ;;'i?i;i:iii::&

ffi""LTJ,f

"r"i

;,11 de

ffi

;'*o

"

- De cind Luna,,."*ia-'"t"rnd cdlEtoare, se cer, continud. evreul, u., _d ;;;'"fr";" plmint. rotegte ne oameni ce semdnau' Am vdzut "" ;;;_;iut,i,r"*e lineau in miini

fi jl o"hi,;;;#;d"", "istur" "ti"G'iririJ -p """"1*:: H,Hff T*?Li:iT,: "" i *', i, i i :'fr Ti " ", ff Hfi '" :T"""x m :*it ffi I:11"",:;::,H'"T:" i: 3;fi?
f;1,"a l,a"'a JuiX",? L"l:::f se cuteazd nicicind.
,
i ;

mgln;t.

, fatd. ^ ,E": 9 fati

fricd:.nu rnal I , 'rrvq"'u mai vazuse nicicind o astfel netedd, cu o bandd nt


se f6cu

*# : i J: #3;

18

19

reverse in valuri". Striinul igi trase pe ochi jobenul, pentru a nu mai vedea fata inspiimintitoare, a c6rei acliune corozivf.- ii ataca simlurile din ce in ce mai profund, tHindu-i aproape respiratia. De aceea, nu observd cind eweul se intoarse sprl pupiirr,i* vinz6toarea reveni, in virfurile picioarelor, la locul s6u, luind din dulap un cap de mort din mucava, pe care-l puse incetiqor pe un taburet. Atunci cind strdinul, ridicindu-gi brusc p6l6ria, o sc6p6 pe_jos, vinzdtoarea o ridicd rapid, inainte ca el sd'se po.ta apleca dupi ea, gi igi reincepu discursul: - Vedeti aici ceea ce numim Oricolul din Delphi. Datoritd lui, avern posibilitatea sd aruncdrn tn orice clip6 o privire in viitor gi chiar sd primim rdspunsuri la intrebdri ce dormiteaz6,... (ajunsd aici, pentru un motiv inexplieabil, ea privi crucip spre decolteul sdu)... in inima noastri. V6 rog, domnule, puneti o intrebare, in gind. , - Bine, bine, foarte bine, mormdi striinul, inc6 complet dezorientat. - Vedeti, craniul incepe deja sd se mipte. Incet, incetigor, capul de mort igi deschise gura, miEc6 de _ doui sau trei ori maxilarul gi aruncl un sul de hirtie, pL

FEri indoiald, va trebui sd agtept ca focul insugi s6 se

topoare de piatr6, care pitrunseri in pidure, qi din pddure trecqg6... (ezitd, o clip6:) trecurd din leagdn in sicriu.b.-unii continui si se comporte ca nigte miimuge, gi tin mereu topoarele in miini. Ei merg cu ochii plecafi la p6minl, gi totugi' au pretentia sd. sondeze infinitul care este ascuns in lucrurile cele mai mici. , 'Ei au descoperit cd in tubul digestiv existi viermi, ca gi alte milioane de fiinfe minuscule, care la rindul lor conlin miliarde de alte lucruri mai mici. Dar tot nu au invdfat ctrin aceastd directie nu existd limite. Eu ins6, merg cu ochii indreptafi atit spre pdmint, cit gi spre cer. Nu rnai qtiu sA pling, dar nici sd surid. Picioarele mi-au fost udate de apele Potopului, dar pini acum n-am vdzut nici o fiin!6 f, ".." f6r6 avut motive sd suridd. Poate cE am trecut pe lingd ea "A a-i da atenlie. "Acum, cind picioarele mele au fost scdldate de o mare de singe, ar rnai indrdzni sE vind cineva gi. s6 surid6? Nu cred.

tinira il prinse repede gi il derulS, in timp'ce capul de ryrort,

ugurat de povar6, igi inehise maxilarele, cl6n!6nind din dinti' ' Pe banda de hirtie erau trasate cu cerneali rogie"' sau cu singe?, cuvintele urm6toare:

dorinla ta cea mai arzdtodre se aa indeplini? Mergi inainte cu grijd, gi tn locul dorin[ei, folosegte-ti aoinla! Vrei
sd,

afli

d,acd'

- Picat cd n-am fost atent la

ce-am intrebat,

,o*""td

strdinul. Cit cost6? - Doudzeci de florini, domnule. - Bine. Vi rog... (striinul se gindi o clip6 daci putea sd ia craniul cu el imediat. Nu, nu se poate, ag fr luat drept Hamlet pe strad6!, igi spuse el). Vd rog si mi-l expediati

Aruncd involuntar incd o privire spre birou: bitrinul evreu stitea in fala pupitrului siu intr-o imobilitate suspect6, de parcd n-ar fi incetat si tot adnoteze in marele registru in tot acest timp. Apoi, striinul igi inscrise-numele gi adresa pe hirtia pe care i-o intinse vinzdtoareai Fortunat Hauberisser
4?, Iegi apoi din salonul de iluzionism, inci ugor amefit.

acas6. Pldtesc insE pe loc.

ilfiE;ht

".r"

2l

II

prrrrire

#*l**ffi**ff*tfiruryt*r
in iu"

,,TI":,:,LT:

fi;*:#:*'#
fi
;,T

ffi:,T'':H:Hy:*iluiui
I

urma sd

se

Tl*

,f; :: :,',ff

iffi',ff

:I:#'*":"Tli""

",.

**ffi
ffi$
I
Geneza,

Mugchii conduceau lumea; cursul valorilor bazalepe orgarrrrl cu care omul gindegte scddea din zi in zi gi, dacl zeul Mrrmmon continua sd troneze, pozi\ia sa era foarte nesigurd, t:nntitatea de petice de hirtie murdare ce se acumulase in jrrrul sdu qocind simlul estetic. Iar pimintul era pustiu gi gol, peste fala adincului de ape ,'r'a intuneric, doar aunut ce se migca deasupra apelorl nu era col de alt6 dat6, ci al cornis-voiajorilor. $i astfel, mare parte a intelighenliei europene fusese forfat[ sd ia calea emigratiei qi din porturile ldrilor ce fuseserd rnni pulin atinse de rdzboi privea lung spre Occident, sem6nind cu Tom Degelel ce se cocola in copacii cei mai inalli lrcntru a incerca s6-qi zdreascd, undeva in depdrtare, c5minrrl mult visat. La Amsterdam qi Rotterdam, bhtrinele hoteluri aveau ocupate pind gi ultima camerd, dar in fiecare zi apdreau noi veniti. Pe strizile cele mai frecventate se auzea un amestec rle limbi ciudate gi, din o16 in o16, plecau spre La Haye trenuri speciale pline de politicieni qi politiciene de cele mai rliferite rase, care urmau s5 ia cuvintul la Congresul de la Paris, cuvint ce p6rea cd nu se mai termini qi avea scopul de a explica pe larg cum trebuie zdvoriti uga grajdului din care vaca fugise pentru totdeauna. fn restaurantele elegante gi in saloanele ceaindriilor, oamenii se inghesuiau sd citeasci ziarele venite de peste ocean - cdci cele europene eontinuau si se blldceasci in convulsiile unui entuziasm de comandd in legdturd cu situalia continentului - dar chiar gi in aceste ziare nu g6seau nimic care sd nu poatd fi redus la aceasti formuld antic6: ,,$tiu cd nu qtiu nimic, dar nici despre asta nu pot afirma cX sint sigur".
:

rriei, fiind

r"

;;;fi?
il

- Tot n-a venit baronul Pfeill? A trecut deja o ord de cind


aqtept!

III, lZ

Gurrez^,I,2.

Cea care vorhao

,"

"rr.l-" t',; r " i"' ; ;:;:'f at o c",, i,ll :i: " ";tT: departe de zona"ir"ur-rtxl::::11 " strigd ,;";,"1":"de' iiii'ou"a,
s

in salonul
it
u

H,?".* J: i ;*t :u,t; i"i i pdrul intotdeaunl gras, care Ia l: cu [;i,H":i, potaia sa, iar l:1T':"i-t'' "''"' Tttd' incepe sE ani semene cu cincizeci r"i"e'ri"

iiffi:#

i'i

;TI:
u,

Mr1,,Jui)1',1;

l::::: p"i,u*.;;;::[fi ff iij,XrT&1ffi1":"1't]"i*:H,":""; - Domnul r-,i---^J"l:::"Tr Preiu?


*,*,1'llll.'j
;5::1",
cun

u:lu o pJ6

-#*i-31;,;qtm,,:',td;-"i;;; inalt' slat' o;' i';;'lJ:.de


"rr"rrrl a","r,ii"."r""l,,Li::,n;,"f,ii"1"_1i::ii:rau$acese
oa, separati de
e

-Dar std * multd o" :]:.3" weme afard' Mijurouw. $i

nastere'

""";,li",r;,;;*f - Banane! Bananol c*-i_: . ffillff;"i1?ilffi ,"0",6,,

ihfi ;Jilfiti:'#"t:-.m*;
":"r 1'Y:
-

ffi

reme ie

pu'"."""i1"1::1:t" ori acasd, ouni'Ji ";$;:;il ;:;", l"o':"*"' 1i*",. iifffit' i ;;' l? acas6! n,"r J,L cd r# " t-I prezentd pe prietenur ;" T, 1,,?" ::.":ru "'J1.1 "#;" "
adresa

;****t**f-'*ff#l*j
y-#
,

"a,

ir"ilrfirffi$_Hconfu#'si

- lntr-o epoci inlcare fiecare face cite ceva: unii consolitlt:a26. pt"uti a$ii il sfbtuiesc pe pregedintele Taftl .cum si patria sd se ;,rocedeze, altii ii conving pe ce-i ce-gi p6rdsesc treburile 1or, ori incearcd si pund capdt prostituintoarci la fiei internalionale, ori opresc jefuirea rugilor albi, ori ridici inoralul celor slabi ori'.. ori adun6 bucili de staniol in favoarea invalizilor de rizboi ai tuturor naliunilor - ingiri ea <leschizindu-gi brusc plasa care-i stringea pdrul pentru a-i stringe imediat la loc cordonul de mdtase - credeam ci este rnai 6ine si stai acasl in loc s6... in loc sd mergi sd bei lichior prin taverne! Spuse aceste cuvinte privind chiorig la cele doud pdhdrele aflau pe masa de marmur6, gi in care lucea irizat un "" "u de licori. rrmestec - Trebuie si vi inforrnez e|doamna Germaine Rukstinat, solia consulului, se ocupi cu... cu opere de binefaeere, ex-pl-ign lraionul Pfeill prietenului s6u, folosind un cuvint cu- dublu inleles sub masca unei dificultili de exprimare in limba german6. Ea este spiritul care afirmd mereu qi care nu rrea rlecit binele..., asa cum spune Goethe. ,,Cutrl oare de nu pricepe?", se intrebl Hauberissilr, privind-o plin de mil6 pe Furia care, spre marea lui mirare, suridea, pe deplin calmat6 apum. ,,Din picate, Pfeill are drep' tate. Nu numai ci cei mulli nu'l cunosc pe Goethe, ci il mai gi onoreazi. Cu cit este citat mai incoreet, cu atit mai mult au impresia cE i-au inteles mesajul". - Am impresia, Mijurouw, ci in mediile pe care le frecventafi mi se supraestimeazd calitdlile de... frlantrop . Provizia mea de staniol, ce pare atit de necesar pentru invalizi, este cu mult mai micd decit s-ar putea crede, si daci mi s'a intimplat - ffir6 voia mea, credefi-mi - s6 m6 ritdcesc in clubul unei institulii caritabile gi de aici mi s-a tras reputatia de bun samaritean, trebuie sE vd informez c6-mi lipsegte, din picate, hotdrirea necesarl pentru a bloca sursa de venituri a prostitutiei internafionale, frind mai degrabi dispus s6-rni iau deviI Pregedinte al Statelor Unite in perioada 1909 ' 1913, implicat activ in activitatea Ligii Natiunilor gi in negocierile de pace ile la sffrqitul primului rXzboi monfial.

' Doo-na mea 0imba flsmrandd in text)

=e4ryrl'!Ffl*.----_

24

za: Honni soit j-eruirii 1,'l'. Tot. Y pensd.

25

;;;ff

"Nffi,*1ffi,ffii,:"='i'.ffi ;i;?*il*}":i*}:i;{{,['#j$*Tt;r,.,*,i]i""';

Acesta se intoarse gi v6zu o fetili imbr6cat6 s6r6c6cios, printre r.,t, otrajii supli gi buzele albe, care se strecurase gi a-i inmina o scriulriveceL la.rriior, pentru a ajunge la el Imediat, baronul incepu sd se caute prin buzunare' ".,r..". a gisi ceva mSrunlig' pcntru - M-a trimis bunicul si vi sPun"' - Dar cine eqti, feti!o?, o intrebi Pfeill incetigor'

*ffi*ffifii*ffi
5*#lfi$**kr***,*ffi rnt*+r[#****#**ffi
I

- Bunicul meu, cizmarul Klinkherbogk, mi-a zis s6^vi Hpun cd sint nepoata-lui - incepu din nou fetila, amestecind domntl r:ii"p""""f "u mesajul care-i fusese incrediniat - gi ci pereche zece florini pentru ultima i;;;; ;-" inqelat. it to" de
rlr: 1.rantofi, - 'Ff"iff
se inropi, lovi

i-a!i dat o mie.'. violent masa cu port-ligaretul s6u rJe tare:' argint, pentru a acoperi cuvintele fetilei, gi spuse fo.arte "- Uii" aici douizlci de' sentime pentru osteneal5!

pe $i adnugE apoi, cu jumState de voce qidecitu1.ton^foarte sd se intoarera in reguld, cd nu trebuia l,linh cd tot-ul cri acasi gi sd nu piardi scrisoarea' btt ir, tc". clipa, de parci ar fi vrut sd arate ci fetita nu ora singurS, fala palidi a unui b6trin ap6ru pentru o secun-

;i;;i;?;; tl*"rii" ;;;";;t;..


lrind la

;;:#l ;:ffi:fft:,fi:ilf,i; rcg, rvrijurouw!

rJesrg'ur, dacd doam_

Ptob"bil cE auz-ise ultimele cuvinte qi' fiind gi,maxilaextrem de emofionat de ele, avind limba paralizat'.d s6 scoat6 o bilbiiald rul inferior tremurind, nu putu decit seminind mai mult cu un geamlt"' '"'^i;;;;; saritabil6, fard a acorda nici un fel de atenlie acestei intimpliri, noti pe o listS cele patru bilete rezervate qi iii t"a rdmas-bun prin citeva cuvinte de o polite!" r9c".: ' "C"i doi prieteni r8maser6 t'culi citeva clipe, evitind si se prirr"""a i; ochi, bdtind ugof cu degetele in spitarele
scaunelor. Hauberisser iqi cunoqtea prea bine prietenul pentru a nu fi congtient ci daci l-ar fi intrebat pre acesta despre intimplao poveste ;;;; cizmarul Klinkherbogk, pfeill i-ar ingira binuit ci fanl-ar Joar pentru 1" q i"rti"a ii "frracad'abrant6, gtoazniid pe un"biet cizmar' Incerc6' n **rt" dintr-o rnizerie a" ."""t, si indrepte disculia spre un subiect cit mai depirtat de aci.le caritabile qi dacizmari, care insi si nu pari nici prea tras de Pdr.

de ieder6: era bunicul siu, care o insolise cafenea pentru a se asigura cE ea nu va pierde plicul

-*?,ffJti,i1T#;;,l,rrj:"Hi1;":,"tli;;::?u,,
""**I'1:xft:;."''
""

*r*"

o-" rdu (rimba francezi

in text). Deviza

AParent, It ^ t::ll#illii;:il$or'

27

-t$*fi",r,*fr*

dar de rapt devenea, din minut

Il*T

n*

impi.!;t ::

-?i=-**tut g gkx*'""-*it:. ;::::

rf-*ffi*;*rrM

aparitiei lor, s-a fficut o coqelare destul de nesigurd cu eweul rdt6citor. De altfel..." Pfeill igi aprinse o !igar6, apoi eontinui: - De alifel,-este ciudat cd !i-a venit chiar acum ideea s6-mi vorbegti despre eweul raticitor, c6ci nu au trecut decit citeva ,rrinui" de cind mi-a revenit in minte, cu o claritate exceptional6, un portret pe care l-am vizut cu citiva ani in lI-A intr-o galerie paiticular6 din Leyda. Acest tablou, atribuit unui rnaestru necunoscut, il-reprezintil pe Ahasverus: o-fa!6 cu ten verde-misliniu, cu o bandS neagrd pe frunte, ochi la care nu se disting nici pupilele, nici albul lor, seminind cu nigte hduri. O fafi ce m-a urmdrit pini qi in vise"' Hauberisser tresdri, dar Pfeill continu6 f,ilrd a observa acest fapt: - Din ce am citit ulterior, banda neagri de pe frunte este -evreului considerata in orient drept semnul distinctiv al r[ticitor. Se pare ci ea ascunde o cruce in fliciri, care ii Arde creierul,-de cum acqsta igi regaseqte dimensiunile.normale. Savanlii cred ci este insd vorba doar despre o serie de {'enomene cosrnice, in relalie cu Luna, gi de aceea evreul r6t6citor este numit qi Chidher, adic6,,Cel-Verde", dar asta mi se pare cd este o puri fantezie. 'Mania anticd de a interpreta drept semn al Cerului orice lucru pe care nu-l inlelegem este din nou foarte la mod6' A fost un moment de oprire, atunci cind un ftancez foarte spiritual a seris un pamflet satiric, pentru a demonstra ci Napoleon nu a existat niciodati, c6 era vorba despre un mit astral gi numele sdu real a fost Apollo, zeul Soarelui, pi ci cei doisprezece generali ai sii au fost cele douasptezece semne ale Zodiacului. "Sint convins cd misterele antice ascundeau o gtiin!6-cu mult mai periculoasi decit cea care permite prezicereaeclip' gi a fazelor lunii, lucruri care trebuiau selor de "o."" ascunse. Lucruri care nu mai este nevoie s6 intr-adevar s6 fie fie ascunse in prezent, pentru c6, slavi Domnului; mullimea imbecila nu ar crede in ele si ar ride oricum. Lucruri care sint guvernate de aceleagi legi armonice ca gi lumea sideralE, gi care deci seam6n6 cu aceasta. Dar orice s-ar spune, pentru moment savanlii sint cei ce poartl steagul, ffird ca prin asta sufletul si le fie afectat in vreun fel'"

2B

29

intrebd el, dupd o in generat, sinl_ca.niste "l"o' corbi cdrora nu c v o,i a t ; r, u t i;;'"?.t: il ""t','il,T: jl i1 9 Hl 3 "_ : ", " " " r,r, ll' c i o c u r

Hauberisst - ce creziil "'"u"u Pe ginduri' Ir"Bd;;";zr ru despre evrei, in general?,

,,, o"Ti,
rll

pentru chelner' Puse o moned6'pe mas6' prietenului s69' g-i ieqi-

ii f6cu surizind

l:.";Tftffiii "1{Ii"""u:*1"';:,,",-';'ff
- rrrcr prin

H;::::eisenaste'cind
pentru c5 am prea

i""at*.uu"
si ngu re r e

ii:':i ;'Jtl"*'d #3'J"f;uil.?"1i ia""r,"i. ou;' .'ft #,i"":XT%:"? uri ! e*"ii lli
dear
p u nc

"'r,'ir"'-r, nH tt^
c.ie ai

mereu excese:
si

ffi;1, l1i 1'f "ffi :J'us;',X #

i;t;

nlufl1**illffH=*+rfiffi -::"X#:T":*
-

-"a

"",i

;ffi

"",*u'iTllli*f':""u'

i o,Ll r"i lT n:::{i " in lume? # i, au u "li-rmisiune

fr51=it*,",:'k*'f;#"?:i:;:1ff '1"Ti,ii##if :n ",q reugegte "e "" i""i"?l'::':',:1" oe ceilalgi. Atunci cind "nl" ff"it r"nt "i"i ", "u"*"e ",1ii,'l,lT:?ff;ffi;::i1"!i pe ceilalfi' cerul iJ"o,u""'"^t" fiil:i'#;xx; ii ,{:ii'o'b"""

intrebd el' uimit' Ce adev6rat' sa3-vi1e z?' se d" fir rogu care stribate intreaextrax. intimpli? Sa "*i"tl ''i i"l d" "t'"nimente grr viald a unui o*, r""'iti"ai"it-' ""ii6 intimpli- doar mie? l^"1* nu .rrlinare, "., t"""'""io"i"'i-*i "" f*;"'e-un lant de evenimente sinr:ir inelele care trebiri;; f6cindu-li f" sr, inldnluiesc decittl"a "" "tti"i "o'Llreasd fragmentezi qi grrr planuri, p" "t'Jlfr" "t**i "rbeste de la sine ca co3lfar' irstfel destinul "t'u,"ii1t' "-tifi fesut experien!6' " fTi:1t;""il1'lilt?"'*" izvorita dinincerci s6-qi *p*L"t va1abi16' r)o care o gisise pi"ilt"""i-' anaritiei aceleiaqi ima,,xplice prin telepati" "i*'ttt""ittt"t sdu' dar de aceasti gini in mintea "" uit"'""t;;;;l"""ili cu realitatea ca *ii ;;;;; "tii a" conformdlucruri qi incerca rlal.6. teoria de astfel cind tlta dat6, pe"" ilfi;;;ama pe care o pistrase baronul Amintirea sir le uite cit mai *ria pe frunte avea o bazd tan' l,feill felei ,"rri "rinU'ilai'"""gta
l: ..SE fre oare

"ai" Hauberisse' "t

i"

;#l;T; f."i po1i"a ordine in mintea

."ilTiff

gibil6:o,'po,t'uti"'J"a'I!ffi
he

i{:t:::ffi l:J:'ii"ffi t;
-

l[::*;,"'l'ffi H"il#:]?"!ii1i"""'"'ia"al"i"iciiaverde masli niu' i*tli'1il;11"";;i f"t"


r
cel Ve r au,

illi,ffi$$ffi;,g$ll#3u* lu
rS putea sd fac
pracere, vino cit mai curind

avind Repetarea

r""* pe trunrei aceeaqi bandi neagrd


-

i5"lt'."';::'ffi

j#;{iii:' i :!ff

'

":"

ilH iJxH:,:

,;-;.ili;,1TJr,."? Xi;\:fr:li."

crestineqti (limba ebraicd in textul original). crrvinte intre.^..^^_, .^ -. persoand ce studiazd "'" tind o imitafi. Talmudul

,',:*:t" ..roc de

interval, .""i i"tii 'l'U'I"tt"' "'"i evreului rit6citot' era ea cea a numelui ft!t"i"t "ttibuit -ii;,a ;;rioi a" ?i"dat6' remarca Hauberisser' o multime aceia.care s[ nu fi fbcut ..Dar oricum;'ifi;i;i g""., iqi spuse el' Cum se intimplX de observalii a"'"l"i"qi ;;j-ti t"ui "'zit nicicind !i se repeoare c6 un nume ;;;; persoane ce p" stradd ti in serie, o'i "i--"tji"apersoan6'8" intilneqti :"T"'"-11 T"]L":* " seamin6 tot mai bine cu o i" -i'"al sd dai nas in nas chiar pentru de mult, J"'p:t "Ii;;;'i

""J;i;;;"

ora st'ani'' Chiilher' la numan o sub

nt*"i

magazin' apoi

,'"

"r..

qi

aliajul reprezen-

"""-T1111-':""'cu acea r",*ot"u? ;\ o aseminare care nu' ci estJoLu*at'"t"'fotografici' in chestiune'' indinare, tt p"'*"u te impiedici "a "i tt st;J"gti Cum de se intimplfi
ferent d."a

il;" '*bt

v'*i'l;;;;;""t

lo"ru"'

30

lJ:::;f,*li;iil:ffir,','*T[dfi ii*##ii::*;rfl

toate acestea?-De cite ori nu mi s-'u intimplat astfel de Iucruri! Destin rT". ; fi ; f*r csnstituire" inevitabil' ce insoleste ut i';;;?:;T"l pondenfelo" "ll;::1"]"i

31

,ff,,*,l,ffi $;#,**lx*t}ffi
3";;;;,;:"bTl:"::i9;i'1tiffi #i#3,"Ji#;i:1T#,',T;
: srameze Blascht secundd; a,, "1., "u a d e ve n i t "r,riu' " "i i "'.a

3.":f" alte...ptanet"", ""..1i;;;1ot' $r care au alte r

ba chiar ;r:il#:f11:r?i: au "'-'f"i#lx ru' Lffi:fl o*u' i' ai' "' cind ifi:*?1i1 Dar oamenii gresesc ""' atunci cred d"t""mi,di;j$ "t;l;;;"-Jilifif"prr. ."*'""# tu"u ru ::,:[L:t,
L"

si'a Ecut

rnleleg acum de ce bdtrina ast;

;"i;;i;

nu a pierit,

""., XT]rprobabil

cd estg vorba

i:'ff i.I,!

iiixi#hffi l***' ax*T lt * al


t'"# "11"""se ilffi : ;iJi!:,,lff :11" m;,:::,:
ca cel
L

surorilor

*,;: 'fr

i"g"ffi;rt;fr# Y.l p.*u,,i# ochlul lr' o"lr}"'r*onoelu Iipit de -rri q:i*,,:#:ti!iff il:?:? ffi ;: ft J#ffi ;: ; H,, H""ffi r'#";1'," .;ffi t"r,: ;; ; ; ffi ff H'ffi j,: J""ff
rntunecat, stdtea cufundat i, I""t.r_gu
;

"-,yi;*ffi gi1 nri"" il

.#i"

;'1"1*x"'"",;"ffi

l*:i;.;*:ttf,?:l:':"*,

"

g*1r,ii;:fr i"i:a;lf ,J'j",il?::,-fi'ffi ilff:l toate consi a*,riil" ;;Hffi


"""lo""xl;J#irL?1":,ffi ;ff

;,:i:*il$ffilTi#:T-1""TX,il are oragului Amst

ti::oE

pe chernu",

",

i'"",i,"'"?]!:,"JI:*L,

",""::i*;t,i:HTfj

:i:"i:lfidT[?":1_*,TJ

33 82

ffr.cea

dezorientat. Este aftvirat cd mustafa ii dispdruse iar pomada din pdr i se scurgea acum. i1!r-rg alt sens, dar figura d" g.r.pan a ,,prestidigitatorului din Presburg, nu-pi pLrduse ,ri-i" ai, specificitate. Hauberisser era mult prea bine crescut pentru a lisa s6 se obs-erve, fie chiar gi printr-un semn eu o.hi,rl, ci-gi amin_ tegte de personajul din faia lui. pe de alti parte, il amuza sd opund finelea-superioari a omului cultivai, gmecheriilor cusute cu afd alb6 ale tipului needucat, ce crede c6 travestiul i-a reugit doar pentru cd cel pe care vrea s6-l ingele-nu reac_ tioneazi vizibil de cum l-a vdzut. Pentru Hauberisser era evident c6,,profesorul,, il urmdrise pe furig pind la eafenea, gi cd punea acum la cale cine gtie ce pungSgie balcanici. Dar pentru a se convige cd intr_adevdr el era cel vizat, gi nu altcineva, se fficu cd irea s6 pldteasci gi sd plece. Imediat, pe fala dor-nnului Zitter apdru-expresia unei profunde consterniri. _ Hauberisser avu un sufis interior, satisfrcut: ,,Societatea Chidher-cel-Verde", daci cumva profesorul fEcea intr_adevdr partg din _ea, pdrea s6 utilizeze mijloace multiple pentru a nu-gi pierde din vedere clientela: doamne parfumate-cu p6rql tdiat scurt, dopuri zburdtoare, bitrini ewei fantomatici, L.p"te de mort ce--prezic viitorul, spioni neindeminatici imb.ricali in costume albe. Felicitdri! - Chelner, nu-i aga cI pot gdsi prin imprejurimi o baned , care l_a ag putea schimba bancnote de o mie-deiire sterline pe florini, nu-i aqa?, intrebd profesorul pe un ton degajat, dar tot la fel de tare, gi simuli o adinci supirare atunci tind primi un rdspuns negativ. , - Se pare ci este extrem de difrcil sd faci rost de mdrunlig la Amsterdam, spuse el, intorcindu-se pe jumitate H..rberisser, de parcd ar fi vrut sd intre in vorb6 cu el."p"" avut Am deja probleme gi la hotel din acest motiv! Hauberisser nu-i rlspunse nimic. - Da, da, o groazd de probleme! Hauberisser nu se l6sX induioqat.

pe noul venit, de-abia coborit din tren gi complet

- N or oc c6

r u^+^l"l'ri orrzise de nUmefe lJutlrsproprietarul hotel ul Y llTr*.#l,fiil?tutT;


"

pi:'':-"numele cit nutl^;1 de frn6' caci siri fericitin care-l pe avea o urecne extrerfl conte J;.";16 ""aunul r.. se BDroPiu a" ;; ruri, e Ii r,st i n t orp,* gr l1 -.:ilit: ,l,T li - Hauberisser? uetenlul "", ci"cho nski "' tmi permiteti' Imi permrte ( ) i echonski, "o"t"t""iviiaii*i"* nu-i aga? 'itin6 din caP' surizind: oii torP,e' o' IA:3r"tl'i ffi "t' " tor"r de conte pologi gindi: ,,c" ti't:iitiPa*' ?.si-t

r.ilhl -!*;i*:lxil ::: "..*,I":,,; Hauberisser se j*ru1;i"tr*1",1',Jii {Htfi


;ffi
*t3]

T;;

i*"aiffi

i'jffi

"P'"'::i:;:;ii""

,lil;;;*

u:;iH-:'ff afi T:}iX*"iii{'"i*[l1fl *!#]"+'* ff : fi3jffig, 1tri""lT::";l;ii :*fu #t ::,lrg+ :ffi"J;T'"'""x'"'Jl#:L"":ifr"llTi'3t";;;-'t*-"'u'."1d" legate de familia Luilwig ;Jann Joseph "i"t "t'i"" l)ugen Jffi:,ffi u r' ff trigind ;l'::Tl,ili ff f,ser',"i*" -, "u* "* :! "!t1-:: er"iii""ueris lTff ;;'i
wig Eugen

J"""r';:d"

j?E1e"t*:gt;1#]T]"{fi f X',:':'; '"i':$["f ii'"Xfr ci imediat duPa No*'i


,r.srl'mf,o-'

16s-a omorit acolo' " '-l,,iqi spuse Hauberisser, iliil';;" probabil ceva pe cgnqtrrnla '---,,A.r".

iar aPoi cu voce tare:


.

il,, ail ,rffil"rfi#I#iT""PrlT" ""u*t',:n- "" avu impresia c6 nu '"":'Jj-fff i",.1,:3 fri::?+!'*i;;.'

Si

se

tt"" oio'itZ

Ce regretabil!

Iiltt*$**+*lt*n+*:rc
.!v.^ luPte cu zulu$ll' rasurEz
v

34

35

totugi!, admise, curtenitor gi ambiguu, Hau_ O""i""O"il""olare, Amestecul de ngmdsyratd neruginare gi totald tere a bunelor maniere ll di"il;;;m de mult. necunoa$_ Contele Ciechonski, i"""":lii" nerului, Ecu noi si*?i m"i"iiirrl "*p*i. amabild a ingiii_.ro"Ui despre imensele sale propriet,Eti di acum de r6zboi. lucru care 1.lol;;;'r"*;".d, din nefericire devastate nu_l afecta insd prea mult, pentru cd era in relatrii i"timu pentru ci in fiecare lun6 "rr'rlr"ali" Tr""iere din Ameiica si din specutalii Ia Londr". "juti;;;;; iult" mii de tire sterline d;rTi?;i", rorb".""d d"*p"" cursete de cai. ,.*l_": jr"h"ii "a-i ;;;;;ffiu"oru soliite de miliar_ dari pe ".r" iu "rrrogi". ", arri-riitul du.p"u Ural si din Brazitilj";;d;?'"',1_pa".te terenurile din pe un cot! pii ne,_ de sp re c imp uri l" pJti"li"i" #"T -":11 de neaMdrii'N""r",i*olir,r"rtiiiu-r.-blr'iH::TJ:f i,,:;"Tr: $r care urmau sd_i aducd urr mil-ioi pe zi, despre comori ascunse, ai c6ror nroprietar^i metodele infailibile de a cigtig. a-ffiuli se^u morli, despre ""u" tr-irt"ta... Ii vorbi desp.e sumele fabuloase De care persoane demne de incredere din J"p1Ti". de-abia ast"ptau U1;i;r;1i,"."o?r,Lli*'i (de1isyr,- dupd -9 _ constituire" o"*r]ul; de Barantie), despre Iupanarere ,r"

l,ort"; D"i; -":r ff i[rfil? :ffi *XT $l mar tare, apare gi data. Maneta ,""asta din stinga face sd preure parfum de mosc,,iar """ ii" a""apta face si cinte Mar_ ffi3 rffiffiu""' ""4;;;;t'il;'-di u"i"ia "lt,Tr. r"r r,

Scoase din buzunalun ceas de aur de mdrimea unui beefsteak gi de un prost_gust p.odir""a senzalii de vomi, deschise ii "u "rp."uf si, *if-sr"itTi]'oa" negru din interior. - Ceasul il orologeriei: cind apegi g-" "i:. q;ou d-e botez. o minune a iTj* pef" buton, bate-orele, acest minutele,, , i" ;:"JJi:f fl,"1;,l1** "r.iia "ri#e u n c upr u a"i,,* J",go"
_

;#

"L:r*,l

ffi ;:ilff:

gind pind Ia' cele i"",*:l: .*.i mi"iorphirul regerui soro*o",-"";"a"i"iii"a"spre lara **.ri,ri, #; in finutur,e rocuite de zulusi, dupd cum nagul sdu Eugen "qry'4i"Tiil;i"'i'u-, ,u_u"eserd de la
Ludwig

-""irir""#i ";a;;;;"" rlz2rvat"r"ru"iriniti,.tit",'ii"""uj'ff ";rlHffi


;hr;;;;;;;.

;;;';"il;;:T:t1

siu' Pirea incd mai complex decit ceasul cealalti' pentrq a ,,,,i qi ,"i momeli o* *"i erosola16-decit sp6rg6tor miop' cu un il:i,Jil';;;ffi -"rt^a"'it' 3em6nind de chei false in broscS' trusa urre ipi incearca ""J'p"- 'i"a * j"i!::*T':t liir6 a reugi si deschidi uqa' tatona -u1t: g5'seascd fereastra pe care* ar i,,i ir""u.iisser, ffiri a reugi-56 li putut Pdtrunde aici' renun!6'gi il in cele-din ,,*a]'"attl de atitea insuccese; putea introduce l-ar intrebi pe Hauberisser dac6 nu cumva Dar qi in-acest sens' speranlele intr-un cerc de :"" J"g*t' s"o.za, motivind ci el insusi urle furi ,td,""i""'"i;e;;; "u trebui s6-gi bea moroeinos' cra str6in la Arnsterd;;' Ac" c6 ,,, t"g;tbit"ri mici, paharul de sherry-cobler''n-ar fi mai bine Hauberisse, ii ;;;;a, ginditor' "Ot"u scamator? Aq fi ; i" ""tu decit un sri-i arunc in fa!6 t;auzi povestea ;i";;; "tplat"". au"'t"i de bine placerea de a-i de colqratX este extrem vielii din propria-i;; it"i:igur ci sc6ldat' desigur' multi qri de plini a." ,r"pr""'Jut T+il- 1-a p"t'fa"a i"aoitta c6 m-ar minli qi ar sfirgi vreme in noroi. cum un sentiment de iritare ;;;'; I""."i gt"solan"'' Simti sil: "Am ineeput si rni satur si lrune st6pinire pe t"fi"t"f gi a lucrurilpr din aceastd-lume' [r6iesc in mijiocul ot*""itot goale, qi chiar dac6 ai,oroPretutinderri, *or*.n" au "o"t itii o nuc6' despre care crezl ca cul si dai peste ceva ce pare a fi gisegti decit o piatrS nr merita s6 o spargi, induntru nu inert6." pe un ton dispre- Evrei! Hasidienir!, mormdi lopirlanul in zdrenle ce treceau tuitoi ardtind "p'" o''g"p d? 9".*"li in fa!i' imbrScali cu birbalii pe strad6, sraU$ii;#"ti in dezordine' urmali de femeile ce-pi caftane negre, "o Ui'Uitu ochii larg deschisi qi pripurtau copiii in "ffi;;i ""i"aspre orizont' '"tii vind fix, cu o expresie demenliald'
Shem Tov Besht (1700 - 1760)' Sectd misticE fouilatd de Israel Baal grija fald de cei lipsfti de cultur6' ca avind la Daza P.urutv!*-:::.: ,:;;ii.i. l. ",u,Ji' intr'un Dumnezeu izbdvitor' ce se .orte manifesta in oricine are ". poa qi cretlinla pe Mintuitor (reprezentat de pregitit6 mereu pt*'^t "-f primi la eine inima cu El' nr"rJ.'Jrji.l gi a intra in comuniune

aru-ncind mereu

ffi

[#;;il;'"ft;'i"JJui

R7

- Emigranli! Fdr6

ffig*?if::f
-

il::."?"li_li.j"::hide atunci cind vor ajunge ,";;r"i;i. ra IJ"::: dacd nu *,n zandvoo"t, ;;;;';"murlime care s_ar fi s.-ar n inecat ro:^.":Tu: l,Tlor#" - Este chiar adevdrat, sa'u glumifi? - Nr, nu, vorbes" fo*t" ;; orice parte am privi, ""ri"r.'frf" a$i eitit in ziare? in gii. Pentru moment, ""a"_ "r* riJbrrri" religioas' face rava_ d;"pt, J;; sint eei atingi de aceastd boal6, dar... (figur" "_"_i i""i*J "d-"1"I alui Zitterse lumind Ia veni si tir, d;;;";"t"""n'-,r*

fiil.ff;i?KJ:"Tff& roJ.";;ij;;fi

ban in buzunar! mai in fata ror, p",,r,,, a_i$i sd cred l6sa trer
un_

focului' Adevdrul rrutea trece proba

i*:"il['""m'"*;'ffi incepu """nrr-tltia ile agitat' incit


t

iil:;:T; *; ::i{""#.'r*i*n,n. u,
:"::r"ralt"r'f
sa

""u-"'

*o'-ai "" Y""lt': l"lir"t pulin' individule' c6 te demasc eu! - Dar aqteaPta speriata"r'pt"t"'al":t;*:,"".::"":iiitXTfi;tt*il1? sl lsl g rrr#"*"""t d"-"ot'te Polonez ,.trtt"tt -+-x se.rrmDe domn Hauberisser' u' "-*i av asl 6 " l]i; ;;; " cu -pr op rtl u,, 6t ate a d umri i; P"":"-::i
e o
.1

t"

r" " ;3; brusc nesiguranlul gi d*6 ;;; ii'ror."r- proprii mei ochi, . n-a$ fi crezut nicicind. ,"u"t irrJirr;,';"" habar nu are de alte trucuri' poate si facd magie *a"";#a, ra fer de adev'ratd ca gi faptul ci stau i" f"t* a"*""""""str6. Afi auzit bine: magie. Nu ridegi, d.ragul;"" Jr_rr}.rb"ri""er, I_am vdzut cu ochii mei, si nici u-n il"riorrJJrrr'Ja -i"ptri po"tu duce de nas... (Uitd complet, pentru t"uUrri. sd joace rolul de conte polonez). cd.ci : "lipi "A cunosc euinsumi tot repertoriul, de Ia A la Z. Naiba stie cum procedeazi. pretinde cd ar avea un fetis, cdruia nu t".bur"

Nu doar i" Rl"i.?, gheiev par a rdsdri ai" ""a. "n"UilJn."prrtin sau fvan Ser_ pa_i*,'lr" i*UU ga lume se risoind"$h;;"1;i"tr"r", verde, ci in intrea_ se intoarce Mesia! Lucrul acesta." .,""g6tuqt.pira uj"i"-rrfruii din Africa: acolo existd un negru pretutindeni, frcind mirrrri."r""..rrru"gu spune igi "Ilie-cer-Nero"r. d acesta cu certitudine "'fdi;;;;r r.",, p'i tu, J."u S"#"t : :I#"r,;$') g "^

scoate un cuvint, redeveni

tat de faptul c6 Ha-ub"ert;";

ail

il";;rrrr"" tensionat, frrd a J""ia""t,

cd "d dumneavoastra-! "' acum in Olanda $r "a"'ai"i"a mi s-a spus-ci "-tt'?1i ar fi bine s6 trecem in ;;i;" zulus: ce ::;;;;;"e intr-un circ' Dar Poate pe post de ci si servim t rl"'Irtlll' ;apict: Zitter Arpacl ""ia

Hauberisser

',""{i=}*|]:ffnt',i:i dar sint ocupat' Poate cu Adio. Mi-a *"* lopirlanul ramase
StuPefrat de tXl:::li'rr""*":yb.*a; cu privirile' gura c6scata' o'i'a'i"du-l

altd dat6'

;;i ;iil#Jil':'il!:1ffi

:::J"l*:'""s:

*fltr

ru:,;:l*;

"

i""ii

"al;i";;""

ajutorut, pentru a

,a"rni*".r-ii;f

'Aluzie la un

ioc * cuvinte celebru de

in porturile grecesti: Elias-Melias,

39

lui, Pacea va revenr

$i ei s e.cons*:illu,Sl1:fJi*l;"ffi1Tf#'"!;I;
putea

;"ilt*l;r

III
auberisser mergea pe strdzi, prad6 unei agitalii cireia nu-i putea decela cauzele. Trecind prin fala circului in care se producea trupa de zuluqi Usibepu - care era singura la care s-ar fi putu referi Zitter Arpad - se intrebd o clipi dacd nu ar fi interesant si participe la reprezentafie, dar renun!6 irnediat la idee. Ce-i pisa, in fond, de faptul ci un negru putea sivirgi acte magice? Nu curiozitatea de a vedea ceva iegit din comun il &cuse si bintuie pe strdzi gi sd fie atit de nelinigtit. Cea imponderabil, inform, care plutea in atmosferi, ii surexcita sistemul nervos: era acelagi suflu misterios gi straniu care-l mai strinsese pi in alte ddli de git, chiar inaintea acestei cdlStorii in Olandl; erau clipell in cJr., involuntar, cocheta cu ideea de a se sinucide. Se intrebd de la ce i se putea trage de aceastd datd. SE se fi contaminat de dorinla de sinucidere de la emigranlii evrei vdzuti adineauri? ,,irobatil cd aceeagi influengd nedefinit5 ce ii rnind prin lume pe acegti fanatici religiopi m-a fdcut gi pe mine sd-mi pdrdsesc patria... Doar aparent avem motive diferite." Deja cu rnult timp inainte de rdzboi simtise din cind in eind acest sentirnent de oprimare, dar il putuse domina abandonindu-se muncii sau distractiilor. Se manifestase sub forma unei dorinle febrile de a cildtori, a unei stiri de spirit foarte schimbStoare, datoratd unui mod de vialE eronat, gi, mai tirziu, atunci cind stindardele insingerate au inceput sd fluture deasupra Europei, sub forma unor presentimente legate de evenimente. Dar de ce acurtr, cind rdzboiul se terminase, aceastd suferintd se accentua din zi in zi, aducindu-l aproape in pragul disper6rii? $i asta nu i se intimpla doar lui: aproape toli cdrora le vorbise despre aceastd stare ii mirturisiserd cd la fel simteau gi ei.

-**:* ,:ilt:*i#[+*n{rT{*i#ffitl:'lf
*:r';Eff$fif r*tryfl'#*ltrtr* secref,ry produsese.rl-T*fTlir'o,
c.onferintelu

ri

oare

l1*:"t^if'ff1"[TTruHt";

"i ""*i, ',l#tfi ::';l,',iJtt'rffi '.lo';;",t,:l'iJiJ"ffi

T"?""1#*"u

#ryJEi;$Hgdt[1ff*g;];ffi

{}:{,ilofi

stringi intruna ""::"::'!vr-o'*#*lts+***t,itl*****'*u*tu*

ii{'ifir,-*i$r,l*+li;,'f*"H,ffi transfor*T: anumiti intr-un


ora$ care se
i'U

*lin;g***ms:fii+#1"",:,#1""r;:t;td'l; scop pe care


ii-aaa*
strifunduritt

"

tntr-o

":i_::i.ttl";:,'ff;#'d;il-d; ",i soectacolul ""'":";l?;;;;i Ii" 5"i"t , .r pini "a"' zguduit ^t in r"' ,llcea multimet ar fo{- "tun' felelor care misunau De parcd o;fffi;;i 'fi a" i
;;iii;1"1,":-specoameni ce mergla despre fisuTl de Nu mar era vorba

Jfr";;f

"ao

"*p'""i"

j;#:;t;I"f;

lffi',r:T:#tYr"iHftlili:""'-J:";: astfel de ritluri pi incurabile'


L""ii*'ait6ciniri *""S'Ii;t

u"";;;;

'- nu sapi luPt6 Pentru existenla r'tutu oamenilor'

40

Nu

pr

g"6ifilffi g:';;",1t4:,,ff s;""#i::Iffi ;::r,:rlii ,;,,,:,;;;;il il, IJ*fi;}ffi {ffi F f $ "*; i"ffi x'lil#::-, u: ff
ff

i,{:i?:#, sclipind au

u"rll"'-l "l.:*i.r""_ *""'

il*;;;**,*,

,'ffi#H",,,,}"; ,iX; ;ruiii;"#


ame n
i

se

1",,I

ff Ll".I.*# ffi

;ftHi:i:,",r:t:sf::1l,lli#ffi :ffi

l:,::n",";;l'J;lT3"F"l!il:$:ii"X}L*:u-."_,;"#;:ff :ffi noprir or ., u *, j ff&flm: q$"';,*lF ::T*l""" ,;

,f

::,#if

*":::*a """u pi,r

xingur cal se va gdsi printre acuzatorii Judec6tii de Apoi! De nu l-am cumpdrat, atunci, pentru a-l elibera?" l)e cite ori nu-qi adresase reproqurile cele mai amare in rrr:cast6 privinfi, inEbugindu-le, de fiecare dat6., cu argumenl,trl ci eliberarea ursului n-ar fi eontat mai rnult decit clintirea rnrui fir de nisip in degert. Dar, iqi spuse dupi ce-gi trecu in rr.vistd intreaga viatd, oare in cursul acesteia realizase ceva rrrrc sd fie cit de cit important? Studiase gi se ascunsese de lorrre pentru a construi ma.ginirii, care ruginiserd de mult, rrrr in acest timp neglijase sd ajute alte fiinle si se bucure de ,,.,rrre... Nu fficuse nimic altceva decit sd contribuie la rr on -sensul universal.
rlr. oore

r:,iH,;",s

l*;,rop**ft'ffitr;fi;yffinad
,,-^I-uudu.! cu F

Iqi croi cu greu un drum prin mullimea dens6, pentru a in piala pustie, strigd dupd o trdsurd, gi ceru si fie in afara oragului. O uevoie irnperioas6 de a reg6si zilele insorite pe care le 1rir.r<luse pusese b::usc stdpinire pe eI. Itotile se hurducau cu o lentoare exasperant6 pe ealdarim, i,rr soarele era deja pe punetul de a asfinfi. Neribciarea de a rt.irrnge odat6 tra $ard ii freu tot mai nervos. ,tltunci cind v6zu, in sfrr6it, verdele gras al pEmintului, r,rrpetele rniilor de vaci protejate de rdeoarea serii cu cite o ;,iiturd, st?nd pe insuliiele impdrlite parcd pin6 la infinit de r:rrroiajul regulat al canalelor, tirineile olandeze cu bonetele lor albe, ducind gdlelile de muls, avu impresia ci vede o imagine reflectatE pe un imens balon de sdpun, in care aripile rrrorilor de vint pdreau a reprezenta primele cruci negre ale trrrei nopti eterne ce se pregdtea si vin6. Vdztnd p6gunile de care il despdrleau apele fluviului, in {:rrre se reflectau tazele rogietice ale soarelui ce asfinfea, avu irnpresia c6 este vorba despre o tard de vis, in care nu va mai lrutea pune piciorul nicicind. Mirosul apei gi al p6gunilor, care-i umplea ndrile, nu fEcu rlecit s6-i transforme nelinigtea intr-un sentiment de melanrrjrrnge ,',rnrlus
<:olie gi abandon.

Apoi, atunci cind iarba se fbcu mai inchisl la culoare gi o cealii argintie incepu s6 se ridice din p6mint, i se p6ru cB sti inchie tntr-o celuld, care era chiar capul s6u, gi ei privea

42

p:in ferestrele ochilor cum se ldsa pentru totdeauna intunericul peste o lume a libertdtii... Atunci cind rev6zu primele rinduri de case, oragul era scufundat intr-o penumbri profundi gi in zvonul nenumdratelor clopotni$e cu forme curioase, ale caror clopote faceau si
vibreze ceala. Cobori din tr6sur6 gi o lud pe jos spre locuinla sa, trecind pe strdzi colftrroase, traversind canale pe care pluteau-imense tirci negre, imobile, acoperite parci de mormanele de mere outrezite si sunoaie... ' in fala p"orfilor stdteau grupuri de birbali cu pantaloni albaetri qi bl,rr* roqii, aldturi de femei ce reparau ndvoduri' Cete de copii g6l5giogi se jucau pe stradd. Trecu in grabi prin fala porlilor deschise, de unde- se revarsa un miios greu cle pegte, de sudoare gi rnizerie cotidian6, gi ajunse in locurile unde vinz6torii de gogogi se instala' serd la colturile strizilor.'. Toatd dezolarea unui port olandez, cu str6zile sale foarte curate gi canalele foarte murdare, cu iocuitorii sdi tdcufi qi cu faladele strimte, cu magazinele de pegte luminate de lucirea slabi a unei l6mpi de petrol, se l6s6 cu toatd greutatea pe

sufletul siu. O clip6, avu nostalgia oraqeior insorite pe care le cunoscuse gi in care tr6ise. Viala din acestea i se pdru dintr-odati atraciivS, aga cum tot ceea.ce line de trecut pare mai frumos pi mai pldcut decit prezentul. Dar ultimele amintiri pe ca,re le .ve. in legiturd cuacele orase, in special impresia unei decadenie imposibil de evitat, au in[bugit rapid aceasti nostalgie n[scind5. Pentru a scurta drumul, o lu6 pe un pod metalic gi^travers6 o stradd eleganti gi animati, cu vitrine somptuoase, pentru a ajunge apoi.din nou pe o stri'duf6 intunecatd' Aici reinviase, ca o maiadie illgrozitoare, bfltrina ,,Ness" a Amsterdamului; aeea stradd rflu famatd a prostituatelor gi proxenelilor ce fusese dErimati in urm6 cu ciliva ani.'r ' Toli cei pe care Londra, Parisul, oraqele Belgiei 6i ale Rusieiii vornaser6, cei care igi pir6siserd lara cu prirnul tren venit, se regiseau in aceste ,,distinse" stabilirnente' Portari cu vesti albastrd, purtind pe cap tricornuri, cu un baston de cupru in min6, deschideau gi inchideau in tdcere

k-*

----____---__-

44 45

t"l,ri,

ge-arnuri,

;:'::J"B':T;:";#: "t,ia""iriqi,ffi ::f :.Tf Hift#L;:?ffi?,_1; jH,,;;Tj Jazz, zyc,n tle tamhalu_i ei ,"r"ri ti*d.l._ti. ;J;.;i';;i'Jfl'"i: * unora dintre o",iYl;T:; f fili:;l ease, a u n d in ap a n; l rlXfifl'"" I jl i- *ur :," * td; ; ; ;#,' I"l,i u,
sc s

neeare datd, rumina orbitoarl se rev6rsa

vultur stdteau agezate,tricotind ciorapi, in jurul unei rrf,rri cu cafea acoperit6 cu un capipon de lind multicolord,
ttlrx: <le

oi

fffrffi;
::&

:" i " ."d "o :"1 r" " iili :-:n J;Tffi ;,.,J"". | Xo:|t", avind capur **"ur," ri-i"r"#"?:
'

"" ai-*- -ffii|'-i:-"1:

*uruu,'

----

^\r'?nrr

cliemdri in toatl

utr oiiEea ugor cu Cegetul in

ri"rillr"ieili"-

:* " i" JJ, J#i'ia_ t:T"i in.cEmas6 de


;.

f; T i:r

ffi ,rr :ffi

i:i ;t

*i*,Ti;:#I;

tr"ffi :"i,1'."-:.g:'1:."u,t",'ffi i:!:'l?l1""Lil;"r,'::Hi:

un aspecr rerar,iv inocent: ftrddufei ""f . in acelagi tr*P, J""a te iei *.dup,i-.f##u.sr ^restaurant "rJ"u i{";;;,ilJ"=,""i}?"i,Il X""T,'f,.,r_,

idl'f

avea

;Hl Tffl gr
.,.i "r

ace

;,;{.qq}iit"l;Ilip}*,i,ffi l*,, it *, #,n# :,::.]iuJg T{i:ffi?ff :';:":"1;,,,i*i* ufl" - a" *o r.il;. i: t ;; ffi i""::,li?
rntr-un indispensab
s

,fti'*{,Iffi
i

ti rnp,

u-'^

Un semn amabil din partea celor patru doamne ii indic6 p,ate lua }oc al&turi de ele. rrfi l,r'r ineeput, crezuse cd este vorba despre o rnarnd cu fiicele nrrl,,, rirnase v6duve, dar tqi dddu repede seama ci nu ;rul,r'uu fi rude: cele trei rnai tinere erau blonde, g"r'ase, in vilsl.i-r de cirea patruzeci qi cinci de ani, ctr figuri tipia otranrlrz,,, in timp ce matroana cu p6rul alb era probaliil originard rlin sud. Ohelnerul ii aduse un beefsteak gi ii surise. in jurul siu, rrliurfii mustdceau privindu-l pe furi6 gi comentind pe goptite. ( lr. sri fr fost? Hauberisser nu .infelegea nimic. FErE sd se l,t'iitlcze, le studia pe cele patru femei: nu, nu se putea, ele irrr:rrrnau spiritul mic burghez! Numai virsta lor gi reprezenta o grrranlie a respectabilit6tii. l'e scenil se urcase &cum un actor cu barb6 roqcovanS, lrrrrtind un joben ornat cu steagul american, imbrdcat cu lrrrntaloni colanli de un alh albdstrui, cu o hair..i in carouri de un galben-verzui, de care era atirnat un ceas degteptitor, iar in buzunar avea o gisci su;qrumatd, pe care i-o trinti in cap ruolcgului sdu, b6trinul broscoi, cintind strident ,,Yankee rloorlle". In acelaqi timp, doi telali din Rotterdam cintau, ,,cu nr:ompaniament de pian" vechiul cintec melancolic,,Disp6ruta
Zrrrrdstraat":
Zeg, Roole, wat zal
Als

lrRrir)(l a flr o insulili de pace familialS.

clzrne, Si tinea i; "11"1,

iil ffi
ogtor

ffi:fr,y"*,fff^'.:4":I{t**-;"d;li'.ff;,"":*: :fltt

-"

i:",#iJJl

il,;#

??:"yU r.ocutesc

de ta trei ta patru

it ! "t "tit ri*n, vet mat mare specialist!


^_^ Tl:b""isser.in :"*^p"ct6, g'aseau, in mod

sj3t

lo etaiut doi;

:l:

op u r
"

r,i"'i

i;

cdut6 din priviri un Io< ioare direcfiitu. ,ori,*r-' Dfl mullimea uoar lnsurprirr;i^--"i.-^I__ j#if La 11 dto*.' citeva "" rr., u. I i _centrul sdlii se [1i". i"Jr"il.*, I' cu privirea severa $l nas in formd de

Dan zal je zien en onderuienden Dat jij de Polder nie meer ken. De heele heet wordt afgebroken, De heeren krijgen nou d'r zin. De meides motten uit d'r zaakies De Burgemeestdr trek 9riru.
11ios, cele

jij's thuis geuaren

jij

uerschrihken
ben:

Emofionate de parcd ar fi fost vorba despre un cintec relitrei olandeze grdsane, cu ochii plin de lacrimi, cintarir in cor, aldturi de intreaga sald:

Ze gaan de Zansdtraat netjes ntahen 't Wordt'n herwt enad ebuu.rt De hu.isies en. de sfille knippies

Die zijn al sn de Raad aerhuurt. Bi-i Nielsen ken je nie nreer dansen Bij Clt.arley zijn geen nteisies rneer. En ntoeke tset r{raag ul'ru ltaedje Die w*rdt ntt zu.ster in. Cen Heer.

mesei un buchet de lalele gi allrri, iar apoi puse in mijlocul l.nr:irrruri de argint. aspirind aerul plebeUn ventilator incepu si se roteasc6' ttt" un covor de catifea r,.r"r, in livrea puiverizari parfumuri' iarsa16 estrad6' i-n -furi rr. rlesffiguri ca o fi*[a pi"a'la automobile gi trisuri trrxlulate fotolii ,1" p;i;;'-SL ""'ita
,r1,r'ind

ffiri incetare. fXri nici o ordine: ,,fetl,; engieze de o inocenlii inspSimintdtoare, apaqi eu fuiare ,ogii o dansatoare sirianH, imitatori de clapotl... 'Acest potpuriu de absurditX$i avea ca efect calmarea nervilor. Tirnpul trecea f6r'd ca Flauberisser si-gi dea searna. Fent.u apoteozo" {ina}d, intreaga tnup6 de artigti desfiqurd ern steag al tuturor naliunilor lumii - probabii un simbol p6cu - gi un negru incepu sd cinte:
Ah,
Susy

rele se succedau

Vii

qi ..rac"iatr: precum arahescurile unrri caleidoscop..nurne.

Awa

Oh, don't cry for ne.e lrn going to Loosiana My true loue for to see...

Nu-gi putu reveni din mirarea produs6 de bruschefea eu care nurneroasa asistenlE de pin6 atunci disp6ru, f6rd ca el s6-gi poati da seama cum: sala rdm6sese aproape goald. Chiar gi vecinele sale de mas6 dispdruserd in t6cere. Dar ii lEsaserd sub pahar o dulce amintire: o carte de"viziti, roz, reprezentind doi p.orumbei ce se giugiuleau, gi cu acest mesaj:
Doamna Gitel SCHLAMP Peschis toatd noaptea Waterloo Plein Nr. 21 15 dame ^ i'n acest hotel particular

Asta era! - Domnul doregte un bilet de intrare prelungit?, il intrebd incet chelnerul, inlocuind rapid fafa de masd galbend cu una

fala ugii., intrar6: cu toalete elegante qi dom ni in costum care Hauberisser o pg 1,,,,i,rrt it-.*""uqi "o"iut*tJtl"g"tti i" citeva clipe' sala fu i";;it *i'"' v,,z.se inghesurno":;; liher' ii',, ,-r,,* "iftiplinS, nemair6minind nici.un loc ot' c hie-ote'i nfun d ate' '/, >r nilit us or al ;ffi;;i;;Io"i p"'q"*""""irninugi ferninine' riuri t',;.rn<,t de rochii d" #;;;, 19 sticle de gampanie' i6tritu,,.irrr.t:ietoao" a* p"ri"lp""",it" de umeri ugor pudrali' miros rrl,, l'urioas".tru or,ri"i&;l;" salon, a s51ii pnlrttnzitor cle ligdri caucaziene"' Imaginea actual6 v L-.-- r^^** l',, n,'*6^u defei cu cea anterioari' aqezard patru doamne: l)in nou It **"* 1'''i H*ob""isser se monturd de aur' gi alte rrrrrr tnai in virst6, cu un lornion cu cealalth' ;"i frumoasi tr.i tloarnne rnai t;;;;; """ gi nervoase' cu decit blond gi pdrul l,)r'rru rusoaice cu *ii"if" flrne clipeau nicicind' nu evitau ,,,.lrii rle culoare l,,"hl;, "rr" "" a le fi remarcat' ,l,.li'l lrrivirlf* ao*"i-f"tr'dar.nici "" p6tu*' vedea de departe c6 l.ln tinir ungfu';-"i'"6oui costum se renume' trecu prin ap-ropierea l'rrrir:se fficut de un troitor de cu ele' Avea o frgur6 cu rn,'sr:i lor gi schimba "it*'* cuvinte purta un monoclu infipt t,r'iisrituri frn", *lugJlt;; d.; plictisite' la umir' atirna liber irr ,rbit6, i.o *i,,*I*liriea, J'da qi'ia sublire talia sa' ui lii"." Ja pard incd mai micul burghez' indiferent de u'Ji ;;t;;;" '[o!i acesti* ur6ste maidanezul ciinii rrrr[iune, ii ur6qte instincliv, aqa cum eniimd pentru multime ,k, rns[, creaturi care rimin mereu o gi invidiei sale, fiinJe care se puteau r.rr :;int obiectul ,up.rt"iui lesind de'cum.o furculiti rr,'irlrla in singe A;a t "iirii, a"t "*" pistol pentru c6 *r:irftie pe fundul farfurili, care pun mina'pe surid liniqiite atunci cind dar care t:ilrtrva le-a privit "i'io"ig, triqi;Jtu"i;", care cr:ed.in Dumnezeu ca intr-un ;,i;..i.;;"p-it** de el pentru c6 nu lrrcru perfe"t r*t',*tf,;;;;"lndepirteazi qi-au pierdut suflecreaturi care ,'st.o suficient a* i"t*i;;';

in ' I)nn*rr"

49

llf,t: tire, si care au un sirn!


:31,r":tli1-l-1tasa cabil, a i se aiunca

tul qi de aceea nroduc repulsie mulfimii, ce este intot,eau d_e sufle! *i"to"".gi s6 moard decit "p".i*l mai prejos decit un animal si, f"pt

";;;;i; p";il;;ffi;;ffi:Jliils6

pi"io"r";il;;;#;J#'HJ#"fi, ""*"" j:11":j i*:tr:1""1* "* "* *"r l'",iltr ,*l.X'::^-:i arrn"i cind d;ii""i;; tilo,,;6'ffi:r::'rTfrff: decit un "opit mente, gi
t"
din Lohengrin. Un clopot rdsun6. In sald se fdcu linigte. Deasupra scenei ,pA", o inscriplie luminoasd, formatd din beculefe: La force de l,imaginationll IJn francez irnbricat ., avind minugi albe.^cu^pdrul rar gi p;i"a "-o"irirrg, cu alurd de coafor, cinali gi obrajii atirnind, p"otirri I *ila cioc, cu ochii ineerrozet* rogie ra butonierE, iegi. din spatele -"f-ta qi se agez6 ffirE a spune nimic pe un.scaun""*i"-i, aflat in miilocul scenei" Hauberisser se a6tept6 *a eum era obiceiul in barurile d" ,ro"pi", ""da-r* diseurs ?n doi peri, aga si il$i de.la et, nemullurnit, cind f;;;;;;iincepu i"i""*__i"j"t"il" sd se scorm*ne prin buzunare. IJitase ceva sau acesta era punctul de plecare a unei glume de.prost gust? De scurse un minut, in aceeaqi tdcere quDutu'.t absolutE atit in aLrL sald, cit gi pe scen6. Apoi se auzird doui clintre viorile.orchestrei, gi de undeva, de departe, veni un gr." ro"tffi -"r al unui corn de vind_ toare r6tdcit intr-o pdd-ure: "" ,,n""_".ru, si te ar fi fost prea frurnos. Dumr,"z;;;t;;"iua"r"aibd in p.ra,

pe scen6' in llrrprr:sia c6-l vede sE se intimple cu adev6rat apadinuseri iif,, ,, sute de spectatori, domn-i -qi doamne cedistinse' in urmd mediilor celor mai i'ii,r "" "ft"rr* luni intr-un l'onte intr-o taverni din port, in Nieuve Dijk' sau dar ar,,ljl,,,atru universitar, pe post de curiozitate medicali'
qir'r?...
(

in acelagi timp jucdrii ale diavolului... (_, orchestrd invizibili atac6 Margul nupfial

un )nre nu cumva de fapt visa? Foate s6 se produsese in vremea luinrcol care impinsese dintr-odatd acul timpului lrrr l,rrdovic al XV-lea? Actorul igi presa miinile pe ochi, ca cineva care incearcd folosindu-gi ari r.ri reprezintl ceva eit rnai clar cu putin!6' citeva. minute' se t,rt .,,*rga putere de imaginalie"' ].ar dup6 fri"io.r*. Saluti cu o inclinare -rapid6' $idispiru' . ' 'ii"nT" llnuberisser privi scurt spre doamnele agezate la rnasa lur unul dintre aceqtia nici micar u, ,,;,;; "p;;tatorii vecini. Niti de ,,,, ,rlip"*. Doar o prinlesd rusaaici ipi permise necuviinta
,r rrl,lrtuda.

'l),, p*"*& nimic $u s-ar fr intirnplat', discu$iile continuar6 ,r, - 'r,<rdr.rl cel rnai. natural din lunre' jur l',rntru o clip6, Hauberisser avu impresia e6 are in de-mrasE' resprr6 ,,,,,,',n i f*oto**.'.Igi treeu degeteie peste fala pe care'l rfispindeau flor:ld, dar toate. aces1,,rrl'urnul nnuscat i,.,, ,r,, fdcur& aiteeva deett s6-iacce:rtueze impresia de irealil,rrl,,r, aducindu-l intr-o culrne a tercrii' l)in nou se auzi suneiul strident al elopotului pi sala fu ,' trl'tr ndat6 in intuneric. Hauberisser profit& de asta pentru a ieqi" Ai""u ?n strld6, i se fiicu aproapq ruryine de ceea se
liicr.rse. "'"'i,,

,"r;,'JT_" vrut!" stupefiat, Hauberisser iqi Iu6 binocrul gi-r fix6 spre scend. Cuprin-s de groazd., fo pu prr"i"i a"--,i'-*dpa din min6. Ce se intimpla acoto? inr"bun;!" ;r;;;t pt-dr;t ;;'ffi#;;". ii apdrurd ne frunte... Nu **i err"ap*a nici o indoialE. innebunise! Ar' fi fost imposibit-;" *-1iJ*t**ot,rt p* **"u *"*
'
F*.-$u ir:eaginafiei

(in francezd in textul criginal)

atit de ingrozitor?' se-intrebi el' tln lucru simplo, "*r*^"-* repetat de atitea ori de-a lungul o ir,i,,tlui orrr*nirii,'ba chiar gi in rnodalit6$i ine6 mai reie: nimic altceva rnoscil a fost aruncati, o mascd ce nu &geunsese ,i,'"it e*fEcdtorie conptient& sau.incongtientE' c 1ips6. de l,r'rnperament c* se pu*uittt'A drept-virtute, sau excese.aseetice de g()n;rate cle creiere de c6lug6ri!.O iniagine morbid&"atit capete dirnensi*nile unui I,,i"r*lX inctt aj*ngea in fiial sil i,';;i; in&lgati,t,ia l" cer, imbr6aes+ pentru *ttty".:::ol* mlB$,n1,ni'errlele .rtt,riii' {ar aeum, ea se pr6bugea, dezgolrnd unui nhces chr* a cr6pat eal:e o aeoE.renise. Imaginea t.lna
iorrA, ee se intinnplase
trre

50

il *:*i;i*t,r ; tffi i#"ff i, gi B."y ilTi,;: : sint cele sla r,-oi lllltete pastelate div".s" Iil;;; cete are unei

este ingrozitoare. d

51

;rtT:t*l'i;'fi j"
;f

care ar fi f9s!, ieri, consid""rt i*po"ibil, drept perf,ecr nrt,,"ri au ;;;;";rbffililrei de azi... era n.i_.it sru *rtf"r lau"i"l" ;l?i::fr'"r'S,T'frrfu'," t." fala qrrur dinfi" si ,Ie,,a rug, ;a unei rtxrlf,ortr|le ce s-a ivit rantome s.a marginea drumulu.', marsinea ,1",,-,,r,,,1i1]:9i" Ia cu capur i" ;ou i,, t""uf,""i* ;ff1;il"."fi"il:,111 aspectul pagnic nse vrernurilor cte odinioard. al Hauberisser sirn$i 3A sinistru in care lucrurile yai coborise cu un pas in acel regat f"*iil""a;r"fir,X *o atit mai rapiiin substanf 6, a", i#ritate ranromotioa; cu

roii* _ ceea ca ceva "" "*


_

"Tr5#;,]:il1i.;;;:"f:,"*:rn:":H1":;s,:il:1; ;;;;';J:'ffi, T:kffJ #,;.;;,"*,", ;"-6;;;i;: ..i;T;. pe eare o-lrr*"""**l dintotdeau". di;tutde;;;; ii i1,}t+ffiL . r!**_ _ r ,_:f;f:rTJ:;i"; aitceva decit sd se scufunde 1il"ffff;
{3$a ae

*fl

;?ffH":,1*i"i,l j:,:k ",-","i";;;ante, isi dxcru in cere


d;;;;;1".

rasd turburatd ffi?ffj:i?'i_j"^j:1_:"T ;;;;" t' asta pentru -d r.*d ;r#"u"::r.'Iil*# u! ;XJ#h Pufin cite pufin, pe nesimgite, de parcd o voce i-ar fi ' $optit
!rl

"#0,,",", soseste runeb s6-s i regrs easc6 ,,, a "?ffi ?;rt"lf,T I:91" " :-r sentiment"to" echi libr rece: teroarea nu nrr "^1:_Trfl1 "o_"*6ioirl :"*._* r+. ""ir"."lJffjn1J*i"1;

,lH:J:*,i:.,o"",

*;dif;; t;t,#;;;'

#,"ri,*,"rT.:."i:*ffi

lr,

Itirlicd privirile spre cele doui ferestre cu geamurile vopsi. ryi regisi aceeagi senzalie de ireal: in intunericul noptii,
sem6na cu un uriag craniu uman,

lrrlr',,irga

"ladit" I I'rrl,.trrrr prin dintii maxilarului superior'

sprijinit

de

lrrlrrrc6-baln:egul fantastic al acestui craniu de piatril cu ginrlrrrilrr variate care ii trec perrnanent prin minte oric5rui om,

irrtorcindu-se spre cas5, compari involuntar

;;:"

,t;il;;;;:;#T11ffi,il;:U;"llti

##i:i

mentul pe eare to*mai if pa.a";"I stab,idecit partea din spate a eurioasei ciddiri dil-Jffid;"estraat, cu aspect t urn dator*E ac op . eris r ;6"" ;*: iffiT,::::, ;:."::p"-1t de terase, #are-l. atrdsese a"i" ui"rfi, in "i " cursul

c hidher -cer -r'rerde - inchis,"Ju m

,:r:Hj:""-" stri'Jule e late ratre oare m6rg:i au ra "rt# al,' [ ;:'"'5ff?1. e a s.l *'r e-,i e *Ji* ra iip ;: ltil: #u "" Dind cojtul. se. gd"i^""ii"' f"t*
I c

ne

ns

oul'ou rru metarice. "ri,r'*"*

prdvdliei Iui

qi i sc strinse inima la gtndul cd in intunecimile dinapoia rrcr.lr,i frunli de piatr6 ar fi putut somnola o rnulfime de secrel. r,ri presin{ind evenirnente periculoase care-l pindeau de pe . ;'r',r11rrl dostinului siu" ( )rrre imaginea aeelei fele de bronz verde din salonul de rlrrzionisrn nu f,trsese decit un vis?, se intreb6 el. Silueta l:Strinului evreu stind nemigcat in fala pupitrutrui rrrrrr lu5 deodatE, in rrrintea sa aspectul unui miraj qi ii pdru rr qrroveni rnai degrab6 dintr-un vis decit si fie imaginea r r.rrlii a felei verzi. ()are-l vdzuse intr'-adevdr pe bitrin stind in fata sa? Cu ..rl, incerca mai mult sE refacd imaginea in prezent, cu atit rrrrri mult se indoia de ea. Deodat6, ipi aminti foarte clar de faptul ci vdzu*se sertarul pupitrului prin caftan. 0 neincredere brusc6 in propriile simluri qi in materialit,rrLr:a in aparenla atit de bine stabilit6 a lumii exterioare liqni l,rtrsc dir adincul sufletului siu. Igi aminti in acelagi timp (:coa ce invilase la qcoalS ca fiind cheia misterului fenomenel.r de acest fel: faptul cd lumina unora dintre stelele ce comar9 nevoie 1,rrn Calea Lactee, afLate la distanle inimaginqbi\r, pentru a ajunge la Pdmint gi ci ,1., gaptezeei de mii de ani ,lncd am dispune de un telescop suficient de puternic pentru rr observa evenimentele petrecute pe ele, am vedea intimpldrile de acum qaptezeci de mii de ani, deja scufundate in noianul trecutului. Infinitul spaliului conservd deci pentru eternil,ate, sub formd de 1umin6, imaginea tuturor evenimentelor, iclee care-i pdru a fi de o fecunditate extraordinari. ,,Si exisle, deci, posibilitatea de a reinvia trecutul, chiar tlaci pentru moment acest lucru depdgegte capacititile umane?", concluziond el.

arrre-**L*?..i

-* Pu

parcd.

aparitia b5trinului evreu Lr ff

q_,,,+

_---

:d#trrry;;rxtt*r"mx,ilr-,,m1":-,r'r
f i,"1,#:'":1};{{,#;,--iiii:##"*:#i:?Hilil}15;;;; timp de ,""u o"i llur:"t,{ decit ste *.i calea Lacte noapte a" j".il",l.si"are;;;;;":,:::r_"J:::,::f ::1;Ji1 ,u"iauru,. """r*tila-dtn

--"..' qqr r.l acela$i

fi#ff -;iitl$"5"Hf"ig i,ffi ::,.1* ;li [T.,i=F,? i:#i::**];-lin;,i fi :irtfi rrnrr I tase galbeissvqrr$e tn spatele unui paravil;-b"A;rt};]
". ;T, :,?T{ff
i

de el, "ouru.'11'^cuiva,al5turi I c it's dffi :X? J ;:11 ";. : ae a.bruptd casele ol.na"r"-'ril o .""";-j;;::"_'.P".'oate

o1,ii :H';l,iTa.l::,i"r"i sare, o fx""te cu doud etaie r.iJi'"i, mrcri in fa!i, avind o grddin, 6i ,"510=iu, "o il;|;:"Trj#":i":"*' .- 3',:;"d;"
'""Tr]ititoarse. si p,veascd. in

"#:"ff

atiexac

;,::il::i:

*:f;#:';d#XTi,?r::ffi"f

3m ;;i":,: i se curc6

;"U#

as

upra

une

cu

ti

de

pa{use cd aude ,r"t'-lto'i:' ;;;i;'ronrsm"' atipeald: din r tovrf, parchetul de parcd o mind -zgomot-a",trit""tlsc cu

";*:*;lli:-**#i'*i,li",*ll1-:1"i'rdemucava, se gindi'
i
se

Ia intrare!Era sigur ,^_-l;;#1i,lT:lff" a sisi comutatorul' de asta. trovit usor r* -pentru pe?I" cind fu aceeagi clipd, auzi .* -"""" "" *o**rlli pe fafd. 'go';oi't#?,1"u,'.ll \_,.crrpa mai apoi,fu_orfi! de iumina becului electric.
de

tlq:l:l: ",,""il,i{ilh'[ii[r' bine usa iliil"il"

ar n

'"

:i::1t#; f

#:l

#H",ftLffiT,Ti* ffi,:j:,fi ,td pe masd

..}---F%%_

54

stinse ifi.i.,,ll;i*a,,*; tra troc. 1,?f,":lf" ,,sutul a c6zur cle unde'q care e agezat...", fur' ultimele sale gf"a"_i. g*-oi, ]oeutr Ior fi-e iuat rl"*"_;i;":';;;;,"iI u* n*a] un ,,,r.,u [;ui""::j_"?.1:"i1 stea in fafa lui. cu boneh

"rr;f :"*r:or|""ft :;il"",ansatmecanisrnulporc,rie.i.de.cap tul care ii cazuse ne. fag{ tu! cqro i; ^x-..^^ __ifi,"j",.mormdi }faubensser. $i lu6 obi ;i'.l"* ;ffi'ffi"}tf;,#i?. ro Era un sut de ioi u"ii*u si qterse, pe put^eau "a ""dj*i,"ii di, p" j,,;;;;#Jffi:; jos,

;;;;;ffi;.

IV
rrronul Pfeili o luase spre gara central6,-cu intentia de a ,,," trenul de ora gase cdtre Buitenzorgr, unde se g[sea nro$la sa. Ajunsese deja in apropierea podului de iingd port, trecind gi baricile pielei de legume, cind dintr-odatd 1,r il'1,,',' corturiLe *;4,,rrrotul asurzitor al sutelor de-clopote ii demonstri c6 era rlt,lrr ora gase gi deci nu mai putea prinde trenul. l loldrindu-se.rapid, se intoarse spre ora$. l"rr aproape mullumit de faptul cd pierduse trenul qi cd se ;,rrl,.,r astfel Llucida o chestiune care-l frdminta de cind riirfise de Hauberisser. rlrrrl 'S,' opri in fala unei superbe clEdiri in stil baroc, din cir6roqie qi cu $igle albe, aflat6 pe intunecata alee Heerenrr,r,l,i prrrr:11[,, privi o clip6 ia fereastra ghilotind ce oeupa'aproape i,,r.,','*.g. lungirre qi lxlime a etajului intii qi trase de o sonerie gr','rr, de bronz, aflati in rnijloeul pcrtalului. ljt: scurse o eternitate pind ce un valet in liwea, cu ciorapi nllri .;i pantalon colant de mitase de culoare inchisi veni s6-i

;-;;; ffiffiir",*e

x;?ltj

a* vizi{E a canter B::.:*::?iTi"",y:!,:;i,-;i"f ciechonski, iar casa in J";;J,r-#;: ],Ji:i_1ff* rinjind ?n fa{a i"llr"-r,i,r,.i'r,*

fr;;

f;:;;";i"J ;:fiil#X;'#; ;',1J,,

rf) ,l)7 \'

l*r,i,iil;;;

$3S*-t1t plin cie groazi gi indepdrtat atr unei sirene di flasmqlt at i"ui l_"^t ll,r1itilyl tnca clteva ciipe in strdfundurit" "i"t*"iate care_i mai i

"o*rr*iol

rl,'rrr:hid6.

Domnul doctor Sephardi este acas6? Cred -cE m6- recurrrrryti, Johann. Du cartea mea de viziti domnului gi tnl,rcnbi-I... - Domnul vd aqteapti deja, Mijnheer. imi permiteli si vd
rnvit,

Il[trinul servitor urci primul pe scara din holul acoperit {'u covoare indiene, ai cdrui pereli erau ornati cu broderii

iniuntru?

,'hinezegti. Scara era atit de abrupt6, incit trebuia sd te sprilini de balustrada de cupru pentru a nu-!i pierde echilibrul. Un miros slab, dar amelitor, ele lemn de santal urnplea rrrlrr:aga casd.

Echivalentul flamand al denumirii franceze "Sans-Souci", lipsit de griji'

57

::l:.1: p_articutarftdfi care lr; ";;;"ndeau, din cite amintea, cu ceea ce,-i spuses. H;;";i":;ffi;i";::.crEe i - Domnul v-a telegrafirt dir"i;;;iir, r,, H"y", i"rt", vd ruga_sd
:

- Md agteaptd? cum aga?, intrebi baronur pfeill, uimit. CEci nu-l mai vEzuse d. ao"torul iar ideea de a-l vtzrta ?i venise doar rq rLree?i tre tr-l vizita li;i""';;;';;,'^ ,iiJp" jumdtate Sepharc. ""i a" cu o irrmx*-+^ s^ ^_, d" ;;; sd primeascd detalii "rT:. Voiape evreul ratS.citor io Lgit,.ra cu tabloul reo zs.rLr,(ru_r zentindu-l evreul. rdtdcitor cu-rlif,i""r.-mx.ri-;^ cu fata verde_mdslinie, r-

^: qi

J;

Baronul se ^*uri.i"t";;?;fii,r, pi aqt"pta. Toate lucrurile, pira qi cele roaLe rucrunle- pind mai mdrunte,-igipd"t".". ""t" *J-Irr1r* ici ^x-+-^^^--:r o" scaunere scur 3::' ".,1"i""i" tate, cele dou6 fotolii olandeze aldturi de minunat ;;; gemineu cu eoloane din fai;ni;-;;;. incrustat6

. \*La *t.., L Hirversurn. trecut intimplEtor astd,zi -;ilt;;;; p" ,i"i.- il voi """"t" iilJi.ip" aorr.rul ci sinte! i aici, Mijnheer pfeill

y:"rti sd_l-vedeli, Haye? Dar de

ni;i;;;.

*:}:*9,

;;-#;;#iu

o rfurrirrf[ qi el deja o indeplinegte. DomniSoara van Druysen prl,n l'iica unui prieten al tat6lui meu, adiug6 tl, intorottrrlu se spre Pfeill. A venit de la Anvers pentru a md consull,n lrrt.r-o pioblem6 in care doar dumneavoastri o puteti ajuta' Itlcl,,, ,orLa despre un tablou... sau, ca si fiu mai exact, ar lrrl,r.rr c:xista o llgituri cu acel tablou despre eare mi-ali vorIrll, rruri demult. tabloul pe care l-a!i vizut la Leyda, repre*nrrl,inrlu-l pe Ahasverus. l'lirill il privi, uimit: l'entru asta mi-ati telegrafrat? l)a. Am rners ieri la Leyda pentru a vedea acest tablou yi ,rrr aflat ci el n-a figurat niciodati in coleclie' Domnul Holwerda, pe care-l cunosc bine, mi-a afirmat cd '1r,.,..,1,or sl.rrl. muzeu nici nu posedase vreodati tablouri, ci numai rurl
rc

::::*."^.lTrricorore

;; i;;ffi 'ilil;Tx?n cu arl T#"1


fr*"*rr.ri"ffi ::J"'ffi'*t i,,
-

acelasi aer de si;i";;"_ "*", .p-*riof tuilof, cu picioare miei 9i *ii"i ii"".'Nu se observa nici o aceste trdsdturi rEmase identice ".*ea*-*laptare la o alt6 epoc6 in a"*iorrgrrl secolelor. O clipd mai anoi, intr6 doctorui Sephardi, insofit de o tindrd blondd, a" o 1""*";4";;;;ifto*", care &vea carn douEzeci gi gase ani. - Mi-ati teleerafiat cumva, scurnpe dornn?, intreird pfeill. Johann imi spuiea... - Baronul pfeill are un sistem neryos.deosebit de sensil:il, spuse Sephardi tinerei femei, Aj""g";;;;i*

Pfeill compard fglelg acestor bdrbali ce trdiserd. cu mul X1r?:l trEsdturiie aotor"i"i li,iilr Supr,.rai. Cu tolii aveau la!i, de culoare inchisd, aceleaii brrze ,""i*uii"t i _i*a._ 1:?u1,t"ti n.":,r"se, subfiri gi acelagi nas ugor incovoiat, "_irri.,

ffi:lli#'i[I;f" '""""6 ""uat""-t*i'6,

rr: SmlX _9]ganti;"-*r:i, Senfa,rdl il:,J1, *r,"Li.

murd neagrd. pe pereli,

* s,x"i";"ffi;#T?.tr IH ;po?;i,, a., i pe strErno pii rui ,il


"'r" iJi"#
ur

lrit[!i egiptene... l)a1i-mi voie s6-i explic domnului de ce sint atit de inteIt.rrrrl,ii ie acest tablou!, spuse tinira, amestecindu-se fEtri 11.[inrrre in disculie. No aS vrea si vi plictisesc prea mult cu qi de aceea voi fi foalte 1,r',,l,lt:mele mele familiale, domnule, bSrbat, sau mai bine zis fantoma sa, a jucat un ro1 ri,',rrl.ri: un r,rr,'rrlial in viala tatilui meu - pe care l-am iubit nespus de rrrrrll. - ocupindu-i gindurile uneori luni in gir. Pe atunci, eram putea inlelege ;,r,',, Linir6 gi poate prea zburdainici pentru a

t"

ii',rrnint6ril" lnt"rioare ale tat6lui meu (mama mea fiiud rrr,,ru'td de mult). Dar in prezent, trecutul a reinviat in mine qrr ,r nelinigte continui nu-mi d6 pace, indemnindu-md si .,.,',,,rtez lucruri pe care ar fi trebuit sd ie inleleg cu mult timp
"Poate m6 veli considera o exaltat6 dacd vi voi spune c5 r,,,i lrrefera s6 mor astazi in loc de miine. Nici eel ,f:rraiblazat ,l,.sfr:inat nu este mai aproape decit mine de sinucidere' Bun, ,Lrr ce au de-a face toate acestea cu tabloul gi fantoma? Nu cind il intrebam pe tata despre Dumryl iu. $tiu doar e6 atunci ,,,'r.ro gi religie, el spunea ci nu este departe c-lipa cind umarrrl,trtea igi va fi epuizat toate resursele qi cind tot ce a creat rrrnanitatea va fr distrus de un uragan spiritual' 'Vor fi invulnerabili doar cei se pot conternpla in ei ingipi lirla verde a precursorului 1or, a omului primordial care nu va .,uiroa$te *o.tt". Exact acestea erau cuvintele sale'
rrr rtt'm5.

""riri"a.

59 58

ii omul primordial, dup6 cum rlrxrr,,rurui sephardi despre intrebam, din curiozitate, cum despre o nu cumva era vorba acest precursor, daci era vorba despre o fiinli vie sau o f nnln.rt tata, intrebindu-i daci i-a!i povestit despre un anucE tom6, ori poate chiar de Dumnezeu insugi, sau dup6 ce I :illili; tffi,Tl;'il, putea recunoaqte in caz cd l-ag intilni, tata imi tttll' ;xrrtret Pfeiil' Este Jin pdcate, nici nu ex]si6a complet6 .Nu te ingrijora, fiica mea. Nu este o fantomi, "d"pr. despre acest T"19"t Sephardi rrlsvrirat ci i-am ";;;^;;Jui vizut niciieri' nicifaci ti- se va inffiliga sub forryra unei fantome, nu trebuie te temi: este singurul om de pe pdmint care nu este o fa rrot'l,r't'1. Dar acum, .#i "i"i'tig* "6 "'l-*m azi dup6-amiaz6' i;"Jtp""tu' chiar l-am revazut in t9m-a. P9 frunte, poartd o band6 neagrd,.,sub care se ascu l,llll,i'.;""* si simbolul vietii eterne, cdci cel ce poarti simbolul astfel i rllsr:rrtam cu un rt'";;;il;;i"""it"uro"' mai tirziu' indrepinrimat tt di;F'";l i"*:ar c6 acea rami nu era ln.fip vizibil, intilni bine ascuns, este stigmatizat precu nrltrl,r',rn6 s.eama g*t,-irri-am Cain'. Il poti ?i l, oriunde, dar mai alJs acolo unde l,llrrltr "p,u ##""tli {ai *"1"' peStru a putea cristaliza aqtepfi mai putin"..." rL,cil, o invenlie " Atunci' am venit la domnul - Mai tirziu, continui domnigoara van Druysen dupd ncrv^ ce exista i" *l-1t""'mea' i"tt"U" daci intr-adevhr i-am rl,r:t,or Sephardi, ;;; seurtd pauzd, se dezldntui rlzboiul acesta ingrozitor, ,rrgiri '-t t"uto" sau nu cumva nu fusese cregtinismului. v,r'l,it vreodati d"#;;";i - Pardon, o intrerupse pfeill, a cregtinitdfii! Este ex vot'l,rt doar d'esPre un vis' un imagine in mintea mea? Este "(lum d" . aj""J contrariul. "*""'a * *t^I'*6rit gi in somn' $i - Da, desigur, a cregtinitdlii. Atunci, am crezut c6 tat6 rrrxl,or pentru mine' A-d"::?' confundat visul cu t Az'l-o du"it in somn' gi am meu prezisese viitorul gi se referise la aceastl imensE heca lrorrL. c[ ,r-.* tombd... ""'llltlt""irrile se eompticd inca mai. m*t t-1:,f10::i:,i.ll - Sint sigur, spuse Sephardi, c6 nu se referise la rdzboiul povestiri' freura mi-a apirut in ,,rrrsul scurtei at'*t'""'o'strd gare- a impdrtit omenirea in doud tabere incapabile si se d"ar de aceastd dati inleleagp una pe cealalti. Acesta a fost pentru unii imaeinea lirtrr ochilor "r, o "tJitui" i"g'o'itoare' fremitind de parci s-ar fi inspiimintdtoare trrrtrllelitE, mobil6,1;;";;T; moarti qi imobilE ca eea " rr'r,sirtit sd vorfueas;, si- nu toatd viafa ascunsi in tdcere in adincul inimii. D.r i5"ii" gi "int ,li,'[. r'rn tablou'" algii care nu au vdzut din rizboi decit literele imprimate in pentru a-gi asculta sufletul' unde Se intrerupse brusc, ca ziare. in ce rqd priveqte, nu-mi u"l" s6 o m6rturi_ "".r -S"pharcli ceva' "rqirru sesc, suferinlele acestor milioane de oameni au trecut pe lingd irrurginea pdrea a-i murmura " " "[i;ii si tindra tdcur6' a"tt"'"r mine, ffird a l6sa nici un fel de urmi. De ce dintre acele flasvra "a -ir,tt inclin cu respect in fala celor care valoreazd mai murt decit Dinspre stradi ;";;;;i"*:' :l"ia seara' in cirute uneori oragtll' mine.. Dar, domnigoard, vd rog si mi scuza$i de intrerupere... rr.l,c mari, care traver seaz6 t,rnse incet de Ponei' ,,Are un suflet extrem de drept!',, se ginai pfeill, p"ioirra vorbeasc6 Sephardi - Pot doar si binuiesc' incepu 'si despre o spre figura_inleleapti gi mindrd a tui Sefhardi. de "i3" lin Deci, la inceput am crezut cd tat6i meu se referise la rlur,6 o c1ip6, cd l";;";;"; ""1" 1"9i avut o tr6ire' ce s-a .ati rdzboi, relui tinira femeie. Dar treptat, am inceput s6 inte_ ii;Iffi#rh"", i"-ti-*p"iApoi' "ot"""lui cu un portret leg c.e.v9ia jaja si spund atunei cind adrma c6 ornenir"" isi irrregistrat i, i,'"o"9li"it' "e"a "em6nindcSpitat astfel gi a curente va .srpr pind gi ultimele resurse. Atunci cind i-am vorbit n-tr amestecat cu ;;;;;"i"le O-t""-"t"a stare nu trebuie privitS ca rrpnren{a realitdliil el' observinil c6 Pfeill l'iind patologic6 sau ;;;#;;ontinu6 se petrec mai frecvent i""'"ti I Geneza, lirce un gest cu *i;;' il;f"iiu IV,1b
"Ori de cite ori

il

i;i;inti

fi;;:

i"r""""i"i; ;;r"";;;;,""r"'

60 61

*" :*Ti:fr. -?;I.': -""


Hru

am p ute a :

de sc

?# *ff f#.'
f"

"rx:'*"?"t

operi adevdrata ca .

j;X;

r[";,1,

urrrrr trebuie si mi despart curind de dumneavoastrd, pentrtr H ntr mai pierde inc6 o datd trenul, v6.voi spune la revedere

l)acd asta vd amuz6, cu multd pl6cere, domnigoard. Dar

existd

#:iilL+i"Jlr"",Tqq:i6rix,H;fi eu, pini atunc


"f*"
""m.,ifi"rti
n

rTff ;iji:;
jtT::

li

Irrr:i-r

rle pe acum. In orice ca4 nu vd agteptaii la ceva nrrri degrabd ciudat.

sinistru,

aceastd

"--i;;1;#;"r",ff - FdrA indoial


apri "

""ilunur :T,,f ilil,#Jfl *H"13{T{*


cE povestea Fru

Cu atit mai bine. - Iatd: il cunosc pe Swammerdam incd de cind aveam pnl,rusprezece ani. in timp, ins6, l-am pierdut din vedere. "Pe atunci, eram-un gtrengar teribil, pe care-l pasiona orit:c nu linea de invdtdturE. Printre altele, colectionam

:i:tT:fi
nare

#i"h* :,".* ar":*i " " rm.iM::

il"-;',ifl

iH&

""lXt

- La Zee Dijk? Dar psra ,,- ^_ ,. spus astfel a" poo"uD# este un cartier

n"r.tr ##t"":tr iEr:[ ir, E3}$' i 1{3fil roe-mEslinie apare


g

:ff

T: " "j" lii ita

;l;;

in Asia vreo broasci sau gopirl6, rlrirrr gi de dimensiunea unei valize, deja trebuia sd o am gi rru, ca sd o pot tine in vivariile de sticlE incdlzite cu care
rtrnplusem casa.

inuocte gi cregteam reptile. "De cum se descoperea

"Noaptea, ordciielile lor ficeau lrrsclor vecine.

si

se zguduie geamurile

riu famail cine v

-lt

d_e.riu famar ca odinioard. Nu ma pe de;#"J;-"tru matelofi, cu firme cartierurui irr"6. "' i'n'tr-adevdr' In restul ,,.-d,""tu.r - Dar Iocuie;r" l.ll""i:"; un tip nor de fluturi, "irJ"r, ""'#r'"lf1rXil["ji,:",r1: o" _uj n,":s"]. $i ."" a"'i, *e : T:

""*;Jo*ffi*1"",_l_r:, tavernd p,t"t ui d :l"F'."{

"b;;;

;"#;:l'

;i,ll$i*",mf; lp

"" "T

-'t{18}tii"""ffi
mar poarri

;f,;#?in,"HiT,l"dt"1"#T;Ti"ilTitlU;::::;

o"1,lx,#i,f:ii*iE-!'li;"xl#"i:x sd. aib6-ffi;:Xlnffi:::,,i:1,^?l?,*:


r;r^;

{:1"*,ffi **}}rff

r le

ffi$5;:*r*tr";i*;ffi*';ffi

,;#

,,$i inchipuifi-vi citd mincare consumau toate acestea! l,)rtm obligat sd o comand cu saeii. "Faptul cd in prezent exist6 atit de putine mugte in Olanrlrr se datoreazi exclusiv interesului deosebit pe care mi l-am tlrrl, pentru a g6si hrana neeesard pentru animalele mele. De r,xt:mplu, eu am fost cel ce a exterminat ciribuqii. "Culmea este cd nu-mi vedeam niciodatd broaqtele: ziua, r.kr se ascundeau pe sub pietre, iar noaptea, plrintii insistau xii md duc la culcare. tn cele din urm6, mama m-a sfituit s6 eliberez broagtele sd p6strez doar pietrele: in fond, vedeam acelagi lucru, pi 6ri rrr fi fost mai simplu. Desigur, am respins vehement o idee rrtit de nerationald. "Zelul meu de a colectiona insecte fu in scurt timp notoriu r1i imi atrase rapid protec{ia Societdlii entomologice, formatd pc atunci dintr-un coafor cu genunchi deforrnati de gutd, un nt:gustor de bl6nuri, trei mecanici de locomotivd pensionari 5i un preparator de la Muzeul Nafional. Aeesta din urm6 nu indriznea sd ia parte la excursiile organizate de ceilalti, deoarece nu-i permitea solia sa. Cu totii erau nigte bitrinei ce colecfionau fie scarabei, fie fluturi, gi care venerau un drapel rle rnitase pe care erau brodate cuvintele: Osiris, Sacietate de cercetdri biologice.

,'-

62
63

-"1,:, 3- fost primit ca membru al ", ,u,"; s e inc h e i 5",';iru,:e::' :,?:,':::,l!19x,; i, $-'ry " c u c u vi n re t.,iii" Z $ ;;t ;21 ;:ff; biologice.
,

'1

ciuda virstei

ilffi

durat mult pini:" ?T ingeles de ce se dorise atit mult primirea mea in acest club. ___'tsdtrinii biologi err" q",cfri"ri, gi deci nu puteau pindi noaptea pentru a outea prinde flilii a"
'TrIu a

";;;"

;,,:Tr:."ff

aveam incd nici una dintre aceste infirmitdfi, descoI" r.l,*",ri nind o joac6 pen_ tru mine. Nu este.de"i a. cheri s-au gindit *a foto""**;;"*;i,r" gi de colegii rnei de "" clas_5 pe post de copoi. "Doar unul dintre.ei, Jan Swammerdam, eare avea pe atunci vreo saizeci gi cinci ;_;; ;d a*pa6", in calitdli. Nu trebuia decit s6 r5stoarne pi;i;;;ntru a gdsi sub ea o larvd de scarabeu " fit"r"*..,td.. Se spunea chiar cd era dotat """ j""i"*jri"ne, r5splatd pentru "y-ulfgl ? de patd. al'*,r,

fi;Trlt#; * n a po I#l'-"}:lJ ; ;,fi:' " ;rt''" " n *"""u""-a"JilL u, r" "ii iu r " ""J' "l 'Tr[u
i-

cauza emofiei' aveau asemenea ffX;ft:*"T,-1,:..0::."

*'"rt

|""'**il

"g"ptl,-Ur?##or, Arfii, prob.nil ai,,

ffJ,fr;::ft1::li l:j,:,"{i ,ii,Ji";Hil';lt;rli;:irT::

;ili sri*; sirli;;;;;ii

rlt rrrrr:iuc care, cu timpul, se intdrea gi ajungea la- o-grosime ,lu ,r,,,i mulli centimetri. incd le mai am in fala ochilor' "'l'riia din vinzarea fluturilor bastarzi pe care reu$ea uner{t rrii-i creasc6. Dar veniturile ii erau insuficiente, a$a ci in r,r.l,. rlin urmi sotia sa, care accepta intotdeauna cu un suris ,,lrulii[cniile solului s6u, muri de mizerie' " I iupd ."""L, Swammerdam neglijd complet, part-ea.mat1pentru idealul r lnlii rr existenfei, nemaitriind decit "ql: f ,1r,,,,,,,1r"r" ,n git d." verde despre care gtiin(a, spune-ci tr6'ln treizecli gi trei centimetri sub pimint doar in locurile lr,r3l,,. rrrr,l,' t:xistd balegi de oi. "l'rietenii mJ gi cu mine negam vehement aceasti idee' ,lnr' .'r'am suficient de gmecheri pentru a pune, din cind in , rrr,l, lralegE" de oi in locurile cu pimintul cel mai tare din sat' N,. ,,,lluzJm pe cinste apoi, vizindu-l pe Swammerdam cum sape acolo, ca o cirtild cuprinsd de nebunie" irrrr'1rca 'jl l,.r "5, intr-o dirninea!6, se produse un adev6rat miracol, I rl(. ne tulburd profund: ..1)lecasem tlin nou in excursie. Batrinul coafor deschidea , lrrr rnul, behdind irnnul societdtii: litt-prep-ia pudi.ca trr,rrrrell tatin at unui foarte frtlmos fluture de noapte) (ie pdcat d. nu se gdsesc Pe aici Cd.ci dacd. ar exista l-us bdga pe dutd. i,, huzunarul meu. "swammerdam, inalt, uscat, negricios, purtind lopata pe unrirr, incheia qirul. Figura sa de hatlin cumsecade era translrlltrrat6 de o expresie cu adev[rat biblic6. cind l-am intrebat ,1,' ce este atit de fericit, r6spunse cu un aer misterios cd rrvu$ese un vis plin de promisiuni. "Imediat dupd aceea, am 15sat sd ne cadi din buzunare rrrr pic de balegi de oaie. i'S*.-*"".lam o vdzu imediat, se opri, iqi d6du jos p6l6pri-vi r irr, respird adinc gi, tremurind de speranli gi increderel sale devenird mai mici ,,r,lelung spre soare pind ce pupilele .l.,cit viifui de ac. Apoi, se apleci gi incepu si sape atit de puternic, incit pietrele zburau in toate pdrlile'

u"t*

Doar Swammerdarn mergea pe jos, c6ci era p1"_? :i"u: bilet. Pentru a nu_gi ,ru talpil", il;;;" a-si putea cumpira i;;;;" cu o sotulie ciudatd

imrrr,cat a]tfer decit cu o jachet, neagrl. purtind intre omoplrti;;".$" produsl de piasa de b d;'i;';, ; t ;r;; ; % ;u Llff i"HJ;1 " " " * "" 'De ce ou.e nu p-lrta niciodatd guler ia cdma6d., ci numai o bandd decupatd aint" o lru"ra";J..;" ce pinzd? Am aflat acest lucru;;k;ilrrzru, fusese lipitd pe o --* " atunci cind l_am vizitat in mansarda unde loctiia. ,- care se gdsea rnai desch;d,;ili spuse aritind spre dulapul rn ^:fr_o"t-s6-l lenjeria sa. ,,Ilipplcampa ntilhauseri - u"tu numele unei omizi foarte rare gi'_Jii_"t un cocon in apropieare nevoie a" ti"i fr?X?[:ftei, si ",ilenrru a se rransforma "Toate excursiile le fficeam cu tren!:1.

'Tr[u r-am vdzut'vreodatd

"tini.#-i,,

#:t,:

;;

;;

0""fi;Tl",1t;#,:ffi"mine

stdteam

s""6:;;#

-ueodati, Swan

lingi

er si satana

", "s:x1,Hd"sJ; ?imase mult

aii?ffiTi:1*:} :*:1":ata si, cu mina ffi;i;;l:: H:::T" *"or, un scar


ti
_

* :,i::!",.*,:i*:m"if ily #, ;:;t xff 'fit: : i:il ;*:Tft,*Ti_fl"#ffi


"

T.:,,tepoi,-io#qfiT1l*1!:TH:"g"rTT;:jji"i;TJ spiritul sofiei "*?:, --""'?ur " (q:trstr4-noante, rri a a oir, r iin .. $il" lll,Tl*i:, ;;i;. I :*;il,A"iu.l',Xi*, mi-a apdrut ";.'4*1ffi il";H",:,:,T*i:JHi,;;r:*;:"1;H;;;;',:, w: ,u,ru" * i,t"a* * #;iffi, jj"jlL"-lt.9i toatd zi o:. rusine, am evitat s6 ne mai ";;;'.:'li11T' 'unul dintre .".,^fll-I'ra'l ochi unii pe ceilalfi.

j:,?h

i*#

., ., "

3 S"17

i",y_ilT;,r1"""8i,T, ?":l*:ll iffi[I;$u" qr rurlsEerctamUlui ra rrer uur$afea a doUi ii'*ff :ffi :*h *r1;; iffi :# #"i ?*;"""J:f f ill; canale,
"idi"u,r_rnant, ;;:l,r**#**lt iffi jffr ::ffdi ffi";#ijr, r-u.i" #ffi tri'rnghiu;;;;'"J'"etei in
vecine, un """"'i;";f;:rff "ff ff .Tq"']*uri, rogieticd de birciur aiun Iucirea corturilor ["ra"iflr.."ui

*""^""" .-^_9i"d ileepu s6 se intunece afari.

'o

"u

"

zg1- ril ffi bdtdile unei inimi. _ Muzica Sifiindfi a flno.o+^r^_

care planau e agr6. ;'r, relor nenumEratelor earusele "-1",


pin zd
n

semdna cu

*H{if$*ul-**:;*,,,-lr,:fi*i,,"*l=# u"ili*^l'I^"'i::] ,"'',t luminat de fldcirite f*# rj xa,r *trffi r,xfi*$*t*:,


torfelor: mullimea

66

67

[!i?Jr"'"1t:l'"*,H::i

rip'toare stind in cercuri de ar,

il#i-i6fi:#l*tlf il};lHi:};Hffi *uo*ut'u*t


"; "11''^

rneaun mugurindel;':{*' zrrel, un anum rul Zee DuL. ' v'rsct un magazin de lichioruri;#HX; rchroruri pentru cartie Doctorul Sephar.I; ci r^_ domnigoara $i scara abruptd

l'iecare dintre noi poarti cite un nume spiritual. De lenrplu, Jan Swammerdam este regele Solomon. Sora sa se ttrrnrr:Ete Sulamita, iar eu sint Gabriela, femininul numelur rrlrnnghelului Gabriel, dar de obicei mi se spune ,,gardiana ;n'ngului", cici am sarcina de a aduna sufletele rdt6cite penkrr n le conduce spre Paradis. Dar veti intelege toate acestea rrni l,irziu, domnule doctor, cici gi dumneavoastrd sintefi urrrrl <lintre ai nogtri, ffirE sE o gtiti. Sinteti regele Balthazar! * Nrr rrti simlit niciodat6 durerile crucificirii? Scphardi era din ce in ce mai dezorientat. Mi-e teamd cd sora Gabriela este pufin cam prea impeIrrrrrrsii, o intrerupse Jan Swammerdam, surizind. Cu mu$i
ruru

in uim6, un adevlrat profet al Domnului a apdrut in

r t"!1i ?:ru:*f
$ase
race-a

l*H;-,ff *lp=i**=:*i,'"i*'ffi ,l*,


,#I,
u,

::; fl,#xiti:ft f;:i{i{F;ffi


flffi i[n:I,. jtx
!,). "': o i, Ap

persoar".'r^r-a*,

ni binevenit si tu,

o- .-qluu.azat, ";" ;;""

,tfn
v.oastrd

staturS, $i sor sa (o femeie mici de ", ; ;;.i"*^lmmerdam mere, !i-;;1" "u.,ru.jl1"liandezd

- .""urr$'orll

,inti

"fi il]h

::H::i

g"J:T ::", "u"i, r'i'"""?,:[X ao -11" Hulii,:,ilff; :::fi',f F[',",IX,HX k1,,3


uu

"1;?T"'^*'

# f- ;;;1i' "i*i*;; jil; U,lru #';;# :' ;;'


:-* ta

d'

""

"":

;:fi :-HT,*ffi ,'1",:il:'11fl!iJ':;,;;;';';"'iJ#* de Ezechiel, uoctorur s"orr"il,'"l "';";;#i, I, "o'1"u"1 ,,"e"i#li::i"#diaruncd;;#il::.ii;ffi"$?Ji""1,il


tuga acesteia explicd:

,,#l*;il;t#*""H***1,*l'**+i,,r::;#

unui sirnpiu cizmar pe nurne Anselm l(lrrrltherbogk. 11 veti cunoapte chiar in aceast6 sear6: locul.rrl.r. la etajul superior. "Nu sintem spiritigti, a$a curn ali putea-o crede, Mijnheer. Ar,i lrtrLea chiar sd spun; din contr6, c6ci nu avein nici o leg6Irrr rr <:u regatul mortilor. Scopui nostru este via$a etern6. Ori, Ir ['irrr-:e nurne exist6 o frlrtS ascuns6, gi atunci cind repet6m f,rrrr incetare acel nurne in inima noastr&, bu gura inchis6, l'nrr\ ce ajunge sX ne urnple intreaga fiin!6 atit ziua, cit, gi 11,,rr1rt,ca, at::agen-r in fiinla noastr6 aceast6 for-f6 spirituald, ,',,r',, incelle atunci sX ne circule prin vine gi, cu timpul, reurl'r;l,r: -q5. ne transforrne trupul" ".dceastd transformare progr:esiv6 a trupului - cdei n,.rmai lrrrpul trebuie transformat, spiritul flind perfeet fncS de la rrrr:r:putul vremuriior - se rnanifestd sub forma unei multirni ,1,. s;entimente, care prevestesc starea ce a fosi denumitX *a , Lrrra naqtere spirituatrd.". "LInul dintre aceste sentimente este, de exernplu, senzatia rrrrr:i dureri pdtrunzitoare, care ne roade, care apare gi dis. 1,,rre ffird a-i putea statrili cauza, gi care Ia inceput nu face ,lrrr:it sd ne zgindire earnea, dar,care apoi ne alac& oasele, ne l,r'tverseazS. tnteegul trup, pinE ce se manifest6 simptornele ,,intiiului botez,, "botezul apei", care indici faptul cE am atins lrrimul stadiu al crucificirii: stigmatele de pe miini, r6nile ce sc deschid ffiri sE 6tim de ce, qi din care se scurge apd3
rr,',,rrr;ti cas6, sub forma

-*'aGnB*

*q{rffifi[*,**";*,r#ihiffi
E:ii*'" HtTll*;;i*T"H?;ffi i,ll"",Fil #*iitfii1'p::,, +".;1}ti*,##,-,*t
8,":9,

l*"#1",:+,i1$iiil:iru]x}ii:li,#,:ffi * **T, j:ffi ,f,i i. i#ilu" lI::li,i:;f r,*: *i=":- +,"fi ' ;r"#:',j#"" x"^lr?; ?'" #"'#ilffiT,T"","ffi L*'#tii:#sl;:fi;

; ;"

i:ii::

*i*it=*ffi :r*:*H'*itHtI*I::
;***:i*:*,l"xiffi+?Uf:# ,
_"*rrrrtroafa,

"",, A$i spus - A+:

l::"*l:"",:":,?S.:Hi:,i":ly:xecucuvintecarese #T,=i,H,ri'?":trj:*:X;X"",ii,.,tTH',:*:fflilii*:;:X
. originari.
_ Acesta ginde

cd omrrr ^l_:^--

nU --- "5' mai af m_a$ 'rar S,IE

'-..*u6;te parfial

in imagini, pargial

in Iimba

i;*s'*-*+ru***9ffi
I
Geneza,

f,l.

70

.7t
-

fl :::::""^%1r:?_":1". .*"i ?i.TL. luminos aflat in inreriorur $it"i

Dar sensul nu.se schimbd. Ceilalti ascultaseri in tdcere, gi schimbau acum pri semnificative. P:." van Druysen simli instinctiv cd prin ,,fiinfd in gent6" ei inlelegeau,,fa!a qi privi intrebd s.ry'r:. doctorul Sephardi,"L"a"_-a"iinie,,, care_i ---r--' cu un semn i "" ceptibil al capului. ' "a"frrr"" - in ce fel'i-a fost acordat darul profeliei prietenului vo __cum se manifestaZ,,rp"u et in cete din rl 5*_11"*="_qk,.si tdcerea, cdci nimeni ntr mai par"" ,ii"plrs sd. spun6 ceva. Jan Swammerdam pdru a A - Klinkherbogk? "*riJaintr-un vis: fS" gi"ai o Klinkierbogk l. cdutat pe Dumnezeu !1 "iipa). intreagJ se mai gindeascE decit tra u.Jt, "" "*t.j,'":ungind chiar s6 n gi a "t;; rnai poatl j:",":lll* daroriti acesrei Joiil -irzdtaare, ee dormi16, nu_i ;;;;;; J"';[;:J :,i:i o.clipd de repaus. |1tr_o fhga gtobutui s,u de sticld - "r;;;, ' u;iti';;' niste biie de sticta pe care t"a ";r*iii;i; tu ;:;r;i#t#Ji #:::

se apoi scufundat cileva clipe

Fiinfa_inteligentl!, murmuri Swammerdam, care r intr-o _"ait*tri" ;""il;.

;;

**# ;#r"_; ;;;,,, Arxrarea avea fatz acoperit,, cu exceplia fru.nlii, p" care iegea o lurnind verde. ""* "*r;;_*; ffi;Ti
j:::1f=*a
ta va n aurce;;
Eva van Druysen se gindi la cuvintele tatdlui s6u in leg6turd cu fantometre po*ot'i o clipd ?nghb!6 de ".ru..d""u* ""*nul vielii, gi pentru fric6. - De atunci, Klinkherbogk are darul relud Swammerdam. gi astlel ;;rr"r, cuutntului iruterior, gi p" atunci eram singurul s6u Ji""ip"r mi-a spus gi mie :d:j trdim pentru a a:vea parte de Arborele - cum ar trebui sE vielii care se gisegte in Paradisul Domnului. Aca ni s_;;;;;is:
incd pugin, gi toate
l

:::fl":-::::-:::i: carte, spunindu-i, ';r

An11atry1; ingerur ii diclu "I^"-g gi inghite_oiu" iti r.

";;;;1;ffi;Tl.;:iJiil *1"gr,*a

"t";;i

"r"a

ar,t,_,,,p,,

6arurzurile vietii se vor indepdrta de noi gi ni se va inapoia lnlrrl,it ceea ce ne-a fost luatl. l)octorul Sephardi fu pe punctul de a obiecta cE este perisulon gi iluzoriu si crezi in astfel de profetii ndscute din sub$orr6l,ir:nt, dar ipi aminti la timp de povestea cu scarabeul verrlr: Jre care le-o spusese baronul Pfeill. Pe de altd parte, ii frr r,vitlent cd era deja mult prea.tirziu pentru ca orice fel de nvr.r'tisment sd mai poati fi luat in considerare. tlirtrinul pdru a ghici in parte sensul gfndurilor sale, penIt'rt r:ii relu6: Aceastd promisiune ne'a fost ficuti cu cincizeci de ani ltr rrrm6, dar trebuie sd ne fodim sufletele sd fre ribditoare exercitiu, 11, inrliferent de ce se intimplS, si continuim acest frrE incetare numele spiritual i,or,, constd in a ne murmura Irr rrrlincul inimii, pind ce cea de-a doua nagtete se realizeazd. ;rt rk.plin. lipuse toate acestea cu calm qi aparent foarte sigur pe airrr., tlar un tremur ugor al vocii, seminind cu presentimentul trrr,,i crude disperdri, ii trdda efortul pe care-l fficea pentru a r'firrrine calm gi a nu distruge credinta ceJorla$i, De cincizeci de ani practica$i acest exercitiu?! E ingtozil.r,r'1, strig6, fdr6 voie, doctorul Sephardi. Vai, dar este divin de frurnos s6 vezi cum totul se reali7,,'trtd., ciripi incintatl domni$oara de Bourignon, sE constati tii t,oate marile spirite ale universului se adund aici in jurul lrr i Avram - numele spiritual al lui Anselm Klinkherbogk, care r,sle cel al patriarhului - gi cum pun ele piatra de temelie a Noului Ierusalim in acest cartier rrtizerabil al Amsterdamului. Mary Faatz (o fostS prostituat6 care este acum prea pioasa rord Magdalena, ii qopti ea nepodtei, acoperindu-gi gura cu rnina) a venit gi ea, iar... iar Lazarus a fost reinviat din rnorli... "l)a, da, este adev6rat, Eva, nu ti-am pomenit nimic despre miracolul acesta in ultima scrisoare, cea prin^care iti pro1,or".* s6 vii sd te aldturi grupului nostru. Inchipuie-ti: l,azarus a fost reinviat din morti de cdtre Awam!"

Apocalips X,9.

Iov,

XIJI,

10-17.

%;*4i

72 73

ifif *?1fit-sr*'rtil-telff:::

lill.rrrr.c6.

mintea. Credeii-m6, domnigoari, s6ricia este o tindrd ca a l,,rvr,rii grea, gi de unde ar putea extrage o inimi L,r ,,t,it,"d" multi credinfd in Dumnezeu pentru a o putea
;rnrl.rr rnereu?

ad**ffikffi;; ;H;:;f l;;nr"i ;;.r,a;*i#;::f:f:$ffifl


rtr*tn'f

Iqf'g,"ffi$5*fi{,}_*lxffi ::"'ffiUtgrru,*l'x*;:;';

' l\'ntru

prima oard in via!6, Eva van Druysen arunci o gi lucruri.pe c?re ie citise.pini 1,r'rri,',, i.t alisurile existenfei, llr,,,,'i doar in cldi se inailara acum in fala sa in toat6 Ilgrozitoarea lor reaiitate. lii totugi nu era decit un f,ulger trecitor, car nu reu$ea ,ln,',i, ,ir lu*in"z" palid citeva dintre tenebrele abisurilor' fre ceea ce somnoleazi ,.1)nr cu cit **i g""*rrric trebuie si de rar poate pdtrunde privirea perItr rr,lincuriie in care atit

# :rl,.siffiffi,xr;}fi :'s#j;-f#*ilfrr}ffiffi;,:ff ru"uiuaii;"""i.1j;,i11:-:"f.g,*f,ll?:111:!?:H;;:#;


rna prin

;q:,;; i*Uru;

sr"" l,,rtl{u3rd

asupra

ffi f i"eti'- #Hii # j;r*e****r#ffi,:ffi


-;,
Yii" *T+ii 'lr't
t
H

ffiffi

rrrrrrrtlor favotizate de destin!", igi spuse ea' l'nrci eliberat, prin violenla exploziei spirituale-, de v61uconvenienfele sociale' I llr. 1rt: care i le impuseseri pin6 atunci inGtriqase in oribila sa goliciune, decizut-la ir,, u,,fl"t i se i,,u,'t.,t animalic, *"*t i, clipa eind pronunta cuvintele celui mr.r', <Iin dragoste, murise pe cruce' S,rrrtimenlul unei incomensurabiie complicitili prin sirnprivillgrate gi c6 manifestase lrlrrl firpt c6 apar]inea unei clase ,rr, ,l,,zintet"u ttlt de natural fa!6 de suferinleie altora cr rrrrrplu pe Eva de o groazd profundd' Pdcituise prin omisiurar,,.,'1,*icatutr s6u nefiind m*imar" decit un fir de nisip in torent in privinla cartz&, dar mai distrugitor decit un 1,,,, r, "o eli'.'l.,,lor. Eraea gi cum .-tt fi distrat pini atunci jucindu-se este de fapt un 1,11 ,r funie gi ar fi observat brusc ci aceasta grrrl,c veninos, Atunci cind Sulamita ii vorbi din nou despre sdricia vin,ut,,.oioi, prima migcare pe care o fbsu Eva fu aceea de a-gi nl,nte portofelul: era reflexul prin care inima credea cE poate rrinl.urna rafiunea. Apoi, i tu pato ci nu aceasta era cea mai ' l,rr,ir ocazie de a ;i"*'p" "irr".,,., gi hotirirea fermi de a r.l)rrra mai bine gi-mai eficient omisiunea de pini atunci lui l,,r:rrl gestului ProPriu-zis. V"""h"a vicienie a tatalui minciunii: s6 cigtigi timp pini ce rr' or)resc convulsiile compasiunii, reugise din nou' intre timp, Ezechiel igi revenise pe deplin 9i plingea

triiesc in Olanfrdel obiceiului ancestral de a nu intra intr-o ,1,, rdm6sese

ncr:tigor. Sepharcli, care ca toli evreii portughezi ee

r.L

:;r.:ryE

r----

74

murmurd incetigoi paz;j,t""""'^;::j:,:1, magt de Ia Risdrit


rr' $ pe Eva tra noi- A'r'anr . "pi"ituui " venit, aducind eu dum neavoasrrfr tamii.ifiH"il

casi str6in,6 mr{ a aduce un mic ::#ii,#l rufi" il: "i,li"H - Aur, tdrniie gi smirnd... cei trr

li*m*lff
'

#[?3 J:r:
:l rill"r
,

ffi

.:,T::ff

ffi il'i,: i*' jl;ffi;'"so[t

#::::Si

iffi =ru,H:i{ffi i.t


pe cer

v
? r,r v'tn Druysr--n il opri pentru c. ,l; rr-r.rr- ,{* fl*tr,'*i't"L1"i. i" :;i...J*J pe ceilatrtr' '1"* Kiinkhertrogk'
i:.,'',', ellpi pe bEtrinui
cc'lec-

t.-;r"",

r?:L:;l: b!?T,r,,ffi si*, i::ll[, zjlei det; [,:U a trinris bani. *n, j*'li'ru'nol.,T'^'.l^:,"o"yl]?,+.r? astdzi,
de-al "p'J"; "X'i;flflu1#j^"::hii.rnintii si ;.J *: care P"rdspunse ffi: ;3i:k.,d:Ttt ii :ffi printr-o p.ioiro
-_,

care

ii

"in""ii.[i vremii...

*: i!'iliii[ ff;l** se aprcpie D;'";;""t2' _..,


tlr.":I-"Pt,
rtre

:: ttt i::-;; ',,,,I ii'*;' .a";;Ii'"?;::;;*a;i ;:";' ifffil ipite'oa!'e), c1'1 icatre {iI r,r,. despre l$t"erlL nrlineauri a*"tu rslerie
"0""
irrr r rrr

,[:.

*""""ta"

i'-'i

eu pagi uriagi

"lrri .rrrl-"n"u,*ril]
""'.1

rn',:'elei" J;;--- ali spus .';;r':r;a""i"'* f* L"*i ntllTre m-arr enrofionat er ,1, t " "

r:,1,,

pro-

i" .' 1

"'Tffit1

^,_-F*

ciocdnituri

in us

*:th*

,:t

rfii* H rji" :,::::.:,.:

:? l:..l1i ji;".t'*.{ffiT.:?,,T"n,, :ir.;: r:.;1te!'dam ce o')rr Vl n;)irYr -::";;t ,.i nuzit adinea;oL ce a?i ve'7--'{t-:'D*"i;;;l; i,,: :,-g ller{ecl'.flnr'1"r1 ci' -;l ti*rt'tezc' ]Ja'r in acelagr ,,,, ,,, r 'ru a o""; cti'l'] i*ri;;
,

I' -';filHrffif
i,,',,-,:r*.t*"1:
u

i',,,,,
.,

il:

I i l, l',' :? rrr l,' I r !rIti'r,e

il--ll#::il Fil",r:::|*t H3#l';li r;Jri. opori'un propr';;;;;;" strflet sosese la momentutr


-pti p"*tt""**t" '"""pta"in jj
-

i**.t*;;1:al,,Ji} i;t|:!fi

privinla revetaliilor

sr rr,' 1',;i:iesc

i,',,',, i,' r,.i,'


,,',,,, ; ;' n, , lrts.ri

e,r vrr l-te Pe deplln

r,l,'r,ir ur"r este *-i ";;ii "

+::r{l n',}*hi
i-Ha*tt

puteti rnuehia"unui cufit' I{u-i

[*r

j;"ffi#

,$?]Ji.1{;

'rrr

;';;;rU "pr" ""llUi'tti eitta" "" l'i"i]i""X"""* ao*"*it'"u se poate varbi' L, ,,,,,l,r,quq'" i* f"*ini* "olect'iv' qi tocmai de in via!6, U*"" ot"""'" 1,, l', 1 ur acesta trebuie 1'.'" folosi ,,,, , ,t nu te poli fi;5i;^;; *t:+ ,Dar f i"1a '-""4 ne poate s111,1 rlin regatul p"ut" fi imitat doar in "lr'ft"f"f'-5 ,1,1't ghid u' *"JIi'-;;;;;"ii""" b'i"L i"t'i "t'u nu ne '*i: sa ne l, v r.!a t,"'o""oJi'*"ir' tati"a inert6' gi nu trebuie 11'""* ,1,' lrr spirit reveleaza "o ""tfi""Jit decit celui care ni se nici unui
rr.^ lor. Cel
r

tirnp

*,"ffi tir'l'euurst-:^;:i;i mcr rltl *:l ;.j;*;lffi'

?iffi tri! i .f echilibrul toi *ierde echilibrul qi

,11rirn

rrr irrim6.

"ft=O"*"-ilu

76 77

tut*flJ;-t

*,"f,gffff

nu se rerzereaza

nici un Dumne

ffI#,:Hffi1J#h,H;eftnffi $,$;i+it***ut**,l*t-rt#*

*3lgfi*Hpff-sr*:'*xN*

,tp:r*tH*x,**:,x*prri"** *
,"-;*i:-:are
este atunci s.nsrrr

u,et rantome descdrl

^^-

fi$****n+t*t#:ffi

**Hfimrtmffi
l Exodul, UI,
24.
i.

S-a derulat intr-o manierS' foarte monoton6, nu asta ;r'fi s6 spune$i, dorrinigoard?, o completh Swarnmerdam, ru izind. Vi amintili ce v-am spus adineauri: 'Nu priviti spre pi cfrrlrlli.? Experienta cuiva poate f,r totul pe lume pentru el, intr-adevir ca goalS pentru aIfii. DacE weli tr-*r' ,, "ochilie rl,rt,inul dumneavoastri si meargd la galop, trebuie - gi aceslg r.rrl,c un sfat qi in acelaqi timp un avertisment, clci este Jns,,,'*l lucru pe care ornul trebuie s6-l fac6, gi este in acelagi llrrit, u,rcrificiui cel mai greu rle realizat - treluie sH ilvoca-ti Irlr'l'ul vital al fiinlei dumneiivoastrS, acel nucleu fErd de 1'61r, ntr afi fi'deeit un cadavru (sau chiar mai pufin de atit), scurt spre 1l an i ordonali s6' vi conduci pe drumul ce-l ma] singurul care meriti efortul de a-l g6si, chiar dacS Ir,,,','1,, !el, fn 1,r','zent nu vi se pare &fi chiar atit de important' Cereli-i E*'vii conducd la el f[rd mi16, fdri grabi, trecind peste Lgalrr, peste suferin!6, peste moarte ori somn, pelte.oloruri, ln,gri1i,: pi fericire, sd vd poarte inainte, mereu gi fXr6 incetaff,l,,,,i,,i", la fel ca un cal ce gi-a luat z6bala in dinfi gi tird lt fir,,r,',, peste cimpuri- gi pietre, de-a lungul straturilor de flori gl ,1,. l,,rscheli inflorili! Asta pumesc eu ,,si strigl spre-Dlmne3r,rr"! 'l'rebuie ca strigdtul si serriene cu o rughciune fierbinte, ErL"rrrrtd unei urechi atente. l)nr, Maestre, dacd atunei cind va veni o clipi cind curaIul irrri va sl6bi Ci... Si voi dori si md intorc din drum?l'r' calel gpilitg{d, se poatg intoarce din.drum - dar, de fn1,l rrrr *I se fntoarcd, ci numai sE se opreasci gi sd priveaslti lrrrrlroi, pentru a fi transformat in statuie de sare - doar cel g4q,, ,i,, qi-a formulat o dorin!6. Q -dorint6 pe plan spiritual' -i1i,,,,'t .ind ea tjste exprimat6,)-umnezeu devine sclavul r,tltrrrlrrr. Pentru a i-o indeplini, Nu vi speriali, domnigoari, Fi, run ril)us nu este un blasfem! Din contri! Tocmai de aceea"' ri!, 1',r v()i spune acum este o prostie, qtiu, c6ci este produsul s,lrrlrrrr;irrnii, gi tot ceea ce se nagte din compasiune este o 1r1 r,rrlrr' . rle aceea vd averhizez: nt formula$i prea multe ll',',,,1, I Altfel, ali putea avea soarta tilharului riu, cdruia i
E

rur lr rrrt, oasele pe cruce! li,' r'rrrofie, fala trui Swammerdam p61ise.

l'lr',r

il lui

de rnin6:

\1r, rrrtrlLrtmesc, Maestre.

$tiu aeum

ce am de f6cut'

78 79

:;H'{i:nd..atunci"i*a",riuiii#;T::,",?t;;mn'J"t
-De parcd o cortinx o ^_ r intrede fi. ^ curundd privirea ,rr'tll1-*-u"
n

*u Ji,,?"vs ;ffi;"Ti:t":' #f#i'.I:i:::este ":$:Y Jffi ',rym m*:"x : : T&:+: t

Lircard gi ei pe scard. . ,&va se opri o cli - - -"pd in fafa usii, o idee: de parcd i-ar fi venit br - jncd ceva, A{ao*frarrt^_, ue J?)IIIo&ne miiioane de ninre de,inte' 3:,:1q:;;;?

pe ..(!xprimare" a fodei - spuse Swammerdam, ajutind-o pini *i i."" "itimele trepte ' d* l* izgonirea din Paradis i,,ri,r". Pentru unii, acest drum se poate dovedi a fi presS' el, t:rr orori 9i... $i repetd cu voce scizuti ceea ce spusese mai inainte oasele Pe rpli.r'il,or la tilharul cel r[u ciruia i se frinseserd
Sl

-' llt'r'.

",

t*;:;r*m,
'B-au 1:crrccE

ffi :ffjtT,*",,, l:riffi #j## jlt, -,?,i!:," il:": Ei;ffi ffi .x*lu,'-''calea pe **:,##iirffI 1o'" searna de ::1: de ;;;J fart{ "a i;;;?;;. ave* '1mam i:*,.,;r?,'3;flTff care J,tv ""-;;;j;;'JffiI1

rH#trfl ir.$*r***f.rtir*lt#

j# fr=firff,[*{rli.l+''ffi*f*I,4*',,r,
iry*r,*1rH#qati+t*t;**ffi

;*k$-,**r**n*r:rr fil*#r,;+ft ;#:T"r,fi fr #:ii***g

I),,,nrrigoara de Bourignon ii agteptase, irnpretrni cu ceil"ltri, 1,<, *.i doi intirzialilstind in fata-ugii de La mansardS' 'coborise la etr' Bitrina igi coplegi iJu,,,''1,*r*.us Eidotter pentrtr a o preg6ti pentru ;1;igrorrtn cu un puvoi de cuvinte, FFrln (:o urfiIau sE vad6: riinJecte-te, Eva, se produce un lucru de o m6re$ie da, aici apare un Ir*e1,trsr-r! $i tocrnai astizi, ziua solstiliului"' da, ce spuneam?"' A, da, asta: eve:r,rri, ,rtit ie profund..'D., l'am aqteptat atita s-a produs:-astizi s-a rrti,,,',rtrt p* "*r" lui {v1am' iiiu,',,r, ornll spiritual. sugar ce se stringe la sinui cind punea flecul unui panto! A:1" i*,,, L. auzit lipinrl pe nagtere"' c6ci 1e;,r'r.zint6, *gr-"r*'ptim cu to$ii, a ,,doua de durerile de pintec, aga cum este ..rrrinur" este reorezentati regi ll,i,r'r" n"""g'h"ti" darii qtii sE o inlelegi. Iar cei trei mi-a gi ei, pentru-c1llarv Faatz tocnnai conipletat luogi "-o, trrrrl r:ri a cunoscut, foartasuperficial, pe un negru sdlbatic' ilr,. l,,"oiupte la Amsterdam, gi p" "*u l-a vizut pe fereastrE' ili ,,,',ra eu o ori, in taverna de jos' Am vdzut imediat aici el nu poate- fi iiit,r.,'u.,rrtri. fodelor celeste, cdci ffiri indoiali *ii,,i .r.*it r"gui" Gaspard ditt g.tt Etiopiei' Da, este intr-adevir' ,, gr*triu ii.rit e ca misiunea de a-l descoperi pe cel de^-al it"it",I."g* magician s6-mi fi fost tezewatd tocmai mie' Sint .l,lt, ,1,, cofleqit{incit de-abia m6 mai stipini:sc in aqteptarea de iiiu,,,,,ntoioi'cind o voi putea trimite pe Mary s6'l aduci Jtrr

l'{punind acestea, deschise uga gi tarrr,'r[, in gir indian.

ii

a L_L: . introduse pe toti in

lizrnarul Klinkherbogk st6tea aqezat, rigid gi nemigcat'1a piele' r,ntrnt.ul unei mese lungi,lcoperite cu scule gi bucEfi de
(

81

,:"ffi1li'l"i?1"r"""r3"'* ,x1!13;il

carunt6 de marinar ri mp ce ;;'fii*"

j:f H:,;rtlf lllderucireacrud

U:: la ttrintr paharul acesta!'l"'


r1* tt;irtrnotet"
1rr

H:;:"#*"fffiitr#if
Ti"9" puternic,
de
p

p"to"'"iili"atpa"t"'e

l":*: care vintul pe

senzalie-fu qtearsi

le aducea

n*rl""ffiiul

chel, purta o coroand dantelatd, decupatd

se li'r'east'i', pe fala lui Klinkherbogk gr vr llr,lici ochrr ^., -'izu cum de fei de derute' locul unui ,,,.,:)i''r.irir""", rati"a 1or este nespus

irr

1{nt"."eli; ;ffi i}ff' #l;iri i min dril,' ;i ""=;: iXu"ii' ffi J ff f


Iu

aur. - Minutele de parcd

*";;;;;;#;:.,Hfff"" ^ Pr.r, supt ""Ji'si;";;,X,, @,.h.-,--: rdmrs tirfi'#a'I ::'i#riJt ,_iil#":ii rffiIt,#i ,*bl !, *e. mi$car {+#l,ifl: ii$,rr *j;:*: holbali r ochii
""
es

m_onstru, "r "i""1 na sa se proiecta o. ,r.,

il,lttli

Ji,:::"^

;:"r"J?i.::l*t""tX11i" .#""r ", oe rntuneric,


iar Iur de monede a" ,""J -;-::_"r"ufis rr:;r,;
e

I'

ier6rie.

"p"" ti"i.ua monedelor

ar fi dorit

se tirr

J" io*ott' gi picatul )ragul ""tu "op'i'l p"gori acum' sd v6d dac[ intr-aderl,, 1ir,'u. De aceea, [H;"i pin6 la l\{ine; qi dacd v n, r tr l ucrat f 2 "*tli"a"i'i"""i"""11 .,i in (lartea Geneze ,,',, ,,t n aga, voi gti Cartea Genezet' Domnr'rlui Acestea au fost cuvintele gi fEcindu-qi sembt'"l" tremurinde nruH(' 6ora Solamltt'-"'o cer pucioasa gr fr"" "i "-"rg6 din vorbi"' Poate cE r,.,rr .rucii, in*intui"l mai +"c6 y:i ora$a!' 1,,,''' .. 56 nu te mini;b;;;;' in E,, v,)r gisi mdcar #"";;;;iaren13 ;#ei;; p e Klinkherb o ek' Ace ast6 i** gi";i'o#;;et"t tt'*li' incepu sd vorbeasca tr,'z,ind in ei viziul##t;it"1oi cu rnintea absent6' intors fr citit ceva' nrottol,on, de parc6 ar
(
"

ll'^1":'' ezitante, intr-o tdcere absoluti ;:,ffi ffilflffi:: ::,"* u" n"'",. 11

""
,

:ffi

,?;

i:':ft iL: :T":, batrin r proret stdI ","i:r^"..:i"-,;",*,lifll"'""""'X;,"i#lXt":tffi ;'iig,"; _ rn stradd izbuc nd, si se ra taver"ri,"" i-li,:t,TlJjl#*Xlrl:venind dear n desjo-s' cineva :ff"t;3:',1ffT""*:'-iu" 'go-Itil;:' r"" r il,l, " ar p ind in
'"" uete.
cnspate pe

lT'i"'i1

fff'#

ft

if

;#n:i*ru:xx'r':t " "' i"i' " "u r::: ;i: *i din ;;i:ffi :?flTlffi Hla;":'\-t*r1110"':'1,"*1";ll'X#""* i""a "a tistt"t"c6 apafine' au g'i"ai#' ilffii 'i" rrrr ropot ploi *""i din gura sa yU i"'*" unei

'l'll#"'J*

o,, o*.*an

inaintear."T11i:lff?:i 1m1:l'

ut

l4t#

asemenl lltrvii qi lacuri, " gi copacii inatrti pe cimpuri' pentru ,ri culc6 plopii p" "t'6'i dit' d'*goste toate acestlt isi ,,,,,,. fir" de p6r riidiia"'"Si #;''i;[';;1;;-*^:"iii' ic""i"1ele sale drepli, ,','i

:?:]. :a ce-a care_i tdia ei respffirHl ft ,*","#ili;; pdru cd aude rostind*;;,;;::,":i'". 'ttmp de o clipi, i se aproapei-pu"""pi#H:H,:_'J:l$i"ff
:+

I:,::,or;"ili;i;t11d[:"i[:i,Tiffi

"" n n o u, t,c li:l]rrr, trva se gfndi"." sd

Di

l;;ll

"o

[i*i*tm;li*k;",'qi:J!T':#lrrr"ffi sub infEtigarea ,.,,.*Jrur s6u s6 ," n'i"r*"t-il loi, vor fi mulli
om
rr,ru,

""'"

voi ni"gaii ';t"*'' atlyi ntintre a nu' :e mai noi' pentru .1ro,"-l tt'"*-3"t'i no'i qi urechi si nu aud6 qi ochr ca sa rrt:eia ce ltt"tti pentru ca grutea spune:

pentru

"e"

j;,::hii#:,i

' M"t*i, )oo'I,

39'

'
*
o

C*rrur^,XWII,20-21 G*rrtr*, XIX, 24'


C,*n*za, XVTItr, 32'

83

#*$rfirffi***#*mn'xm

rus*gff*r x-**#$*ilr*ft,1,:ffiffi

n#i:#il::'ru::::y,,,,x*_**

ji**":ffi
de-abi;Jr

*fii'o#,fr4fulr-,+,**r
---.__
40.

'--'

qD'rer

tncit

r:,7
&r,

'ru"it' [f,

g-ro;;rtei

X[I,

14; IVdarcu

fV, 1 2; Luca

W4 ro; roaa

ru

84

:r,ff *:;*r:1:i##};fflTr*Ti:*ffi

J#.iiix**l*fi ?::*i,*ltl.T:{rT,;i;ffi *}

cidile, agentul teatral in-cepea sE ridi minzeqte' Ji*1". obligat sE mai aq!9pte putin inaluJ,l,,,,,,,ol ZiLLer ""valoare inderninarea, cici in rnod evident ii,i,, ,r,' a-qi pune in jurnuli pe u,,i,, sa impalti cu coeogatul pldcerea de a-l
rllgtl,rr[,ir: cu

i,i
gt

rumrufi#fi},H';,:#m*ru

$H##i;*#fiH***'f,

l),' nltfel, lucrul era valabil gi in privinla "hindusului"' prima oar6 aetl,.l incit cei doi rivali se v6zur6 obligal;., pentru joace fdrd atriqa' ocupalie irr ur,,1ii, s6-qi calce pe inimd gi si *u,,,', ,t',"4 ar fr fosi si te iei dupi expresia rnelanco]if ,a i"i,'r,,, 1.,o, frobabil ci le amintea de vremurile indep5rtate sau alune' oti, ,',,1,itXriui, pe cind inci mai jucau pe nuci juca tata t !riqa,. pentru a sirbdto,ri , ll, i,,. gi circiumarul onoare lala de !lrrn rr<:r:ea. Acesta era, in opinia sa, datoria d-e sine inleles c-6in cazul in care ar fi ;rnnlrr'{,ii sdi, dar era de l. nu era nevoie ca 111r'1rlrrt. acestia l-ar fr despdgubit, astfel c6 p* f"t6' ,,I{indusul" era mult prea discutate 1,,, ',,,,fL "a'nu puteatriga' iar i,,,,,',',,t, pentru a-i trece *6"* prin ctp ei ar duocamdati prea potritt iniliat in misterele magiei *rr1,,,,,,1 "r* a-gi putea plttttiiu sa faga weo vrajd cu ajutorul ell,,' 1,,'ntru Iurrrr rrl cincelea as ascuns in rnineci' ale l),^ abia spre miezul nopfii, cind melodiile inviluitoare

ll,.;rrl.ttl s[u negru

incepuri l,nrr.1,,trlui ce se auzeau dinsire sala mare a tavernei mecenat' mulrtl rrrrlir:ite tot mai ,gornoto"'ptezenlatin6rului

*fit*Hqaffii$ltt'
. w,

esorur voia

sd,".#.l"j,:j1,:r;fu:ffi,

putu stipini pofta' 9i o ft,,',',, in""tat6 de iachiu'nu-gi mai i,rt,',',,p5ru1 strins intr-o coadd de cal intrd in cim6ru!6 rr"dea pe unde intirzie ,,1ogodnicul" s6u' doar atunci 1rt rrtrrt .. joc' pr, ;,1',rrluse o regrupare a fodeloi aflatg in jurul mesei de gi zulusul se trezir6 rrnlli'l incit intr-un singur tur ,,hindusul" reciproc formatd din i,,,,,,rr,ll-a"-"at"u So.i]"t*t"t ie ajutor ,1,,,r',,,,1 Zilter gi agentul teatral' -fiirrd ( l.rrerozit.i"" trdsitura esenlial6 a personalit6lii ,,li'sorului, acesta nu se linigti decit atunci eind domni$oara 1,1 inti,' ccrnsimli sB cineze impreund cu el gi cu prietenul siu de joc acum r6masd pustie' Cunogtea perfect I1,,,1',,'1,u tn ".la bine gitite qi pentru ,,,, ti',1i,-,1, ,ulusului pentru mincdrurile denaturat cu esenle pe bazb de acid 1,,, ,,,,,,,"t"" de alcool rr r,,l.rt:, denumit rrMogador"' jargon L:r tnas6, disculii se purtd aproape exclusiv intr-un Cape,.rr1il,'zcsc tipic negroid, in jaigonul folosit in zona basuto pe eare cei doi domni il poset,,,,,, ,,lui qiin dia[ctul

dau Ia perfecfie. Do"" .l,or*=_,.

l{i",r,"}#i#ii*1*#;:i"T:*"""""'.ffi ,it":;
,:"?,ff

i*x*:*I;:r5rrk*x,n:T:;
""r,::**;i;,d,*l,f
; i "m:::,

;;

ct";il,J,,J,:n?l nici nu pierdu nit d1"J,""";.f zulusului "dr'r"ffi' aeela de a-i smu """".*1.f1op'r soale pe pierre ill^:"1"-i o*'iii"r'oal'

ff::

dinr :::,Flffi:"-tr

ll:;:ff i
I

cursul ,irpd-",niui-care, l*cuia


o.. gusroase

;ffi#g*:q#ir',:i*r*,"t ii
I

(' urcasera. t"''ii,,',,t'rll;;tbr,"", ca sub efectul-unei comenzi pe car-e ::#"0j rlil ilr se t#."{:,{{j'i cizrnar ,,,, ,, ,',,ri *l*."1' Z"i"J"ip6ru3 fi redevenit brusc normal' a iui A:rLje;

""nyl*:*,,,*nn=u*iuoi:*:f#;:T'f,:-;.'fi lii,,lTll'?-I., ,run IniluenEa


:.:li zul,sul

astfel c& se dovulli t.Ial'uu'ten5 # ff ^un-ct exaildri cresciu'de toate obiect"t* u""1"'-.,|'-""u*u" *t'r"usi#"u,'"'9-l*tate di* "";;::1 tact cu mateiopii fte rerit de ori"e *on] pe care i le acorda"Ii]t: -ayttffi;"il" ';T;i

t'

Mogadoruirrt *""u_i arr-:too _++!^:, , , _ i ?"_11'j;,:,?": I ur,a-l''f'a*rnecu]ui de f icu 1 s.iiu; u r, ar mincd al tinerei femet irrtirrt'^ d *"ae ";t;;";';i::;1 ?":

Ili,lr lirla "* uu ffi".rlu "*""gi"' Cu. o"incetineald multe mirarnase mai il;;;: ;;ffi;;i; p; "i'u""ii"prinei si Irtrt,,' in picioare, nemigcat' ^x :-,ti^^ ea "" f.r,, -l ti*tri ,rl"i mic rniros de ars care sE indice ^,"tf 'o"i pe gr6mada rrl'L,rr sr ar fi fost .tli.a. At"nci cind cobori de sale nu fusese :i:"i:,;,;#;;i"""'i"ta ci t"lpa picioarelor

nespus6' igi

usibepu ," ,','i.T*.X# f,Hli::,,ius"'-li; se ghe --,,qr sticloei. ;9il;I'tlt?i',',"i::ffi; "u

Zitter Arpad, care de_abia ^^ a$tepta elipa, ceru tn camerd gileata .;;;:i'a$Eepta r sd fie q.tr,, i"";:p-1i1,3o"*.;;';#'"'fi T"*Lt';'ff TJift ;fi T:

iiffi i*[:,,*f d:,g"*,r$,#1f'?,#


iar buzere sare se mi'cau
rE

::Titn:1""1ril#lfi"flilh;iffiff,,-l1rj;{;#:11

* {;,ffiili}:fl;ffi:,
tu'#,oliif

;;:,

sart si scoas' i"':*:*'*:-un rr;;;il,"t"&un rt si de

liPdt inspdiminvacarmul mulfimii

iirt,," ,,f""t"t6, nefiind nici mdcar fierb-inte' ottlfo'rn" albastri a Arrnatei Sal( ) tinir6 i*Ura""ia "'iit"p pe l$a dinspr-e stradi ?',? " lrt"t". i"iit ,u, i,, ""r= zgomot ;i';;;t;;i"t""9 |i sfirsi[ul reprezentatiei' far,,. vreun c6-I ll liicrr un semn ";l;;i zulusului' pe care se pirea ollttorrtite. _r^ _^-r..1, . portului l)ar tu de unde ai apirut, Mary?' fbcu scroafa obllii... ttlttti[ti, s6rutind-o pe amindoi . l,-aln vdzrtt"""""a pu domnul ilsibepu intrind "t"ll-11 odata sa-r u,,,,,,*"ot la cafeneaot Flort, unde am incercat prea-bine l-im']oa crplic Biblia, dar din picate nu cunoagte o distinsE doamni din '*-* ,r'i,,,i.ral"=bri"e n'i",f n""t'' t'i*i" s6-l caut' pentru a-l duce sus' :;;;i;";l;.g,rir"lo, distingi' ,,',r,1,' uu *ii g6""t" doi domni Unde, sus? Pii la cizmarul Klinkherbogk' dar se-f6cu Auzind t"""t ,r,rnt,-iiit"' Aipad-se intoarse' zulusu.fr ,tr-l intereseaziai"t"ti", incepind s6-i vorbeasci pentru i,,i il.''""r" tti"*i"i tgpi'i"t il fbcea mai accesibil lrrl,n'biri decit era de obicei'

Iy

89

;5**[{iil[{rt:'**,iT*}{tt',^+r

;ffiflryr{d:,5,d**i*'r*$t

Vidu al focului' Eu' IJsibepu' sint Htman gi st6pin 'l"r'lt'tttgrt' - ^ mugc6 furios buzele, inlelegind c6 nu Zrltcr ArPad rgr io"ta aceastd vorbbrie' ,,,,,1',, -*"aI;t*d ai" ' 11,' ,,feri, a" t"""X,'piiiT" '"r' "a:i fie interpret lui Mary s6-l convingi p"
;trrlr'r'
F'nrrtz care,
;' ;' - ;

p'i" g""l'#';i;;"#;-incerca

;X*t

*gsffi*trffr*:ffi ;#rxn+.#;*,,*-,".mffi ;!
sn'sr*u*i,"Jf."*-r%ffi

g*tt1'rl"J$: ;J:Iiiil**.
"'

cu el rar6 ajutorul

rrr,'rt. ii sPuse eI' ';;,,;'

"'.

. -.^i- t.irqnr rle la el si de i'pr'"Jii ;;il;il;'+a'?? voia Mary Klinkherbogk' lui *, rr r)e urmele *"ii i;'i;i"t"
I

f;;; nu se l6s6 convinsa' -

Isibepu

*Hf

"i*Hr:fr :

ffifii*='*ffim,'m#x
rlsiho^,. igi Us_ibepu r^:ridici

.qh*r _r.

Ecreauna bunEvoiniei InPe

mas6' cu (lizmarul continua sd stea aqezatla lrrr l.rr' trurie pe cap' r,- L-^+^la in bralele sale' iar el ridicase Micula Katje se aruncase irirrra, tlar le ldsase imediat rrrrr.ile ca pentru " ;'";'t;r. *ll r.oo fi* spre bila de stic16 ,,r, r ,:adi la loc, o"';;';;;*intre ,, ,, tl,rintr" in starea somnamhulicE" picioarelor spre perete' Micula "" ""i"toi'i;;;itf"1

coroana de

"''),fi"3i3111*t".*",u

#fi*fifir**i:tmfu
;-T:,:xTfi

"'"1 impresia ci nici mdcar se l,,rrre decit tnainte, n"" "U"a ii"iqt"t nu ficea decit sisau nu ar fi;";;;'t"n"' t, l,'l'ineEti fosnet de rochie ,,,ri,'oaqe incd mai L:i;"il;;i:'"$:" i" Se coagulase sub podelei "i'i' ,,,'rr'[iiLul "r"d vibratiile sonore nu c '";;;;;;;i" care
l,,r rt.rtl
:

era

inci

r*:*

*ff}ehinui zgomo-

#:T;;"

care risund

,,,r1(:au afecLa,""

:;"l""""'os'

'f ,";; i f ot pait""de in adinci*li,-= ..rcind scara qi apropiinse auzlra ul


1'"ti'n"siguri, qovditori'

pe unei prezenle efective' p""te care ti"' t'u'u colorate' ;;;'"gi"

#m-u65ggry
1-{&r;.i4-

'"'

""'tli"ari,
,r

sctf:**:rtio"X;,** speriata' atunci cind uga penumbrt-"t*"'"i' ca umbrd ,',rtt Ei negrul pait'^"" fn
liaqd.

t""l""frffiili:*

iesise incet din c6 un inger exterminator

!v. pr r-ar privit p" Efl$Tti:*lT,",,-, fti ?H#*m,# Ir", a6ul.

,"

r":g:1, : Y:ff

"i.oJ,

n:

:Hlf

:i?#: :H"i 3: _j"ru

**fim***ff*ffi
;;:+:*lnhglHtu*hfr $;+f :ffi*-*i,x ;.**,"#lr:',r&r{LTi,xffir;l:":",r,""t**i

;pfm**:1!H*u
,","f1'l,fi*,f,f
, ,Du parcd
.--

i,{idi"ll#;{ffit#x{+*'"Hffi
urSrrrL

*,,,;;;; ":,::-"
-'x'r'ru
qe

cartea!

Avra,,

'".'n:fl:,1'lli'flj',t"lcrbit

de lumind' inchise ochii si cdzu

'A,f*-$**{f,;{,li;?*l*,:fu :,.}ft'jlll{;.
#tffi,r$f*i"':f
Avo- j*_

f lfif iil.Hp:*g;s;1*""; r-v.v.rere suo ef.ectul unei


""""rff":HT,ffi;"

tensiuni

92 93

O lud de mind ._ ""'a p micufa Katje, care aldturi d" stdtea in piciq ";.

",fi i:l*:i*ffi,r;Tf""ffi,:eva, bdtin d


fnima Evei,

di

n aripi c u

,"*J*,;1il'j*;ffi
t""tf,;,:;":1Jrr#netul

Ji;?Ll,lHlu'1o""""":1*1,.q":::l
de a

fipa,

dar o groazri ca de moartr

r#*ff*$,-**;-t***lrffi

spuse-incet Eva' Aq vrea si plec, sint,prea tulburatd' S"pi"'ai9i indreptindu-se apoi spre ug6' r,,r,,,r"i}ao-"" atunci orologiul din "pr" Se miri de faptu"l'c-a "" l"'i"" ii"a proU"Uii-i'""o"""il citeva ore dupd miezul l,rrrn, pentro "e It o1rf ii. ""']'l-.* putea l6sa, oare, pebitrin singur?' il intreb'6.ea pe gi pe ceilalti spre Hwnrnmerdr-, "*r"-i 1-pi"g"" in -ticere in continuare in fiU-itttt"'iogk' Pare a fi lnryire, aritind "pr" adormit si ea' a i;;";, iar fetita pleca noi de aici, raspunse colec, Se va trezi de ""* ""'" dar din-cuvintele sale -i*a tt,,n,Jll'a" hJoti p"-"" lon'liniqtitor' retinuti' Voi trece mai a" teami t'nicpea o anumit6 ca si vid ce face' tlrziu irrrpi"ga aproape cu. forta pe negru ?f"t6' Trebui pt mon"zile de "a-r I'rivirile sale rimds""Sra H""# cu febrilitatt

faptu!. 9n Btlr de care ","" ,r,"a-_*.".. Eva remarca ce ceilalti ochi.gi ci in weme Hwammerdam nu-l p:;;"t;i;

-'****gmHffi*'luffi
'
transformaserd asneSlul rapid si Iua _ rsaac! ""ir","rT,1ri3l""j" Isaac!

usa mansardei gi puse urhorau, se intoarse-J incuie cu cheia ln buzunar cheia.

1""""r Isaac! ?rdsEturituZt,


-

r parea a

fi

un tipr

aduce invitatilor Mary Faatz fugise inainte penlru a le in camera de la nnltoanele qi par#iifl p" "*"'f" lEsaseri caute o trisur6' cotori iil;i;;;.i;ilr apoii;;;; siregele Etiopie-i! !-tt l6sat si - M6car d" "-; o' Doarnne' de ce f"a* 1" iu""a"t" de la el' ,,t,,""^rai"a*"41"

de-a doua I';;"i;tt ,;;o"a rrJ"rtiia" t i.ta s6rb6toarea celeiin timp ce de Bourignon'

n[Eteri?,

::#f11,'"Uffm,T"#f

"?ii""r"TLHT:r"J;il:

"" nstepta in fala po,tii tiJ""t{

l.*urr1. dom"igotr*
ce

i;l;i;ilil,

p,i

n.i" r" t'ot"t

"i ",t l,iicut, cu fala tulburati' r -- ^- ^^ stinsesera. "'";;;;#[ bitciutui din strada warmoes se ^li-oooa

Al6turi d"

E***ltaam'

trebuia si o duc6 pe ea pini pe doctorul Sephardi .""?:6' si

care-i insofise gi stitea

*ffiffi
L-

"";;;;;tcinte din Zee Dijk' g,'nmurilor ."opu"itt-a" p"ta"i" ale tavernei Sankt-Nikolaas era scufuni"li"gi bi""'i"t Peretele cealalti se zdrea ".=ui ,lrrl. intr-un i"t""i'ti"-i'"i""a' Pe partea mult deasupra

l)r,&r un banjo

melodii silbatice in spatele

i, penrru o'";,r,

";ffJ:mil,""1i::l

rrr^nsarda *ir*.roloi, iucind in lumina i"-"aiat"tii iucitori' umezi gi albi ai ,,,rrralului, ""oforri*i; ,','fci ce se intindea pind departe'

lunii

r,

95

#J#il::""J,11T1",fi

j#H,rff

::+t,ffi ;,[:f. jt

fr- r,,r

---'qr' uu lrlsl latd decit ta

,t*=,ffi

r:{tu:-*t-::Htt*,frftl;*i--;#

i#*$?*i,Tl1?rqr.**j:"nr#;ffi
Cizmarul K

ffi

#,-.**tmhfi

"ff

i[,*i]il:* jr

:;g$,gftf|l:,$n11-:[H,Hi?i**

fi**;s*fuLmn**t*dt*ffi

*rffi*ffi;u*ffi
'G"n"za,

)qlr, lB.

96 97

i,gl,f*i1,lk*?fffiffi;;
*ryif*#x*ffi,:,i*#f
t'tild;g#d.1;*#,, -ll:LIi
. . 'Dar dupd
:

#j,,;*t',,-.*,;,; arzatoate.
:i"i,,r ;iu?
T

*:,rr

q*mfimfi***,sf-"m
nlrnkherbo.; -^:-

qi se Alrrrrr:i, se tiri pind la fereastl'E, o deschise brusc intre cer gi pe Swamrnertlam, cind observi 1rrr,1irrl,i *ri-l strige neagri care-l privea fix'. . i,,,,,,,,'t o fald urcase pe-lan$, s6ri in camer6' Nr'tr1rul, o*r" "" ;1;'o clip6, K1i,,kht'bogk v6zu o mici dungS roqie i', de visul siu *,,,,,,',1 clinspre i1&s6rit'.. FulgerStor, iqi aminti Salvatorul s6u' *' spre i, ,,,i,i,,"* *lirril" spre Usibepu,ingrozit^de surisui care transNlgrul fScu un salt inapoi, se repezi ia ef il 1,,,',, ,il tr6s6to.il* nu', Ktrinkherblgk' Apoi, git".tl " l ',r , ,,'[ir*Bi ii frinse tioziu, dup6 ce-qi umplu buzunarele cu rninut rrrrrl corpul cizrnarulul' , 111,rr. )* rle aur, arunc& pt fer"astrE in apele scirk'oase ale canaiulur' pr ,\'":r:st& c&zu, ctripocind, aurora rlcasupra caprrlri rrcigaquXui, colofana se repezi spre 1,r. gi triumfdtoare: ,l,,,,iueXei, strigind fericitd -"{vraam! Avraam!

*##ffi
"' a P urta' au

;1gff*fl *l*,tl-*=.-::

ll*'.", r# H :#; :u,

;; ;;" ^lul $uD forma","


^ se indrc,,*x _

#a:{{lir*ffi*rud*l{d Pu"l;-i;T ?# #f"H:: ?,*,


ur^; r L i serugase intrer *.rur r^ij|

,?"X*#;"i'J"'ilJfi :::,;ff ffi,"Jr"J,?I"""ffi

^i-,j.id"j""

dl"b;i#:aga.

viafd se trezi in el,

*#u?";"1

=L

tr'?";l:

Hrr:*ffi

".:il?r

"im,*: ;

? #t"

;:

iar graba de Din picate, trecuse deia. {e o:"ii"l.,t-""pectiv' sale' . f r.,g65i-il *"o""6 compiet in cdutdrile''ci numele lui Cu toate acestea, ar fr putut in. ochi' n ^3ora ( l h iclher-cel -Verde ""*:"i1,:: ";;"1 ";-i "a'i"u igi reprezent'a pasajul gi fnlrr sa atunci "i"a'i""lia"J""hii . a ,----+-^ *^-o ffira rtrlrectiv. "'"tsl"*ut" iqi trimitea razelecalde prin fereastra mare' 6r-p.t"tii

*:{#!F*ff#*},{
m:"'*:;i#'":j{ii:=$#fl
Se ridicd,

tapetali cu mitase galbeni'era ,-,.Iilil."C-.*ur" "" Cu-toate, acestea, in ciuda HllffiH ffi;1"6;uril. incint6loa1e' Hau!Ls1:, splenrlorii acestei dopA-amieze t j^lDe o fricd pe care n-o mal tncer,,,1i,," au frici pentru o clip6' i"l"a se iveqte ffir6 un motiv precis :il: t*i'ffi;;';;; "" ai""pt" p"ttea intunecatd a sufletului' semS-

"

;;;:Y'ura

ora'

-'

prsuure sa n

H.H#

;,':;r:.;;**

se-retrage rrirr4 cu o creatura ll-p'"*ttl"{6'.t" este orbiti de lumrna' l,inr. .rrrnu, de cum

apoi' ffird

",:l;lTcaresesdseaparur

f lpfl.',+*""={ffi
,
cerneara p'trise

. Hauberisser netezi r ., duu"if"ur"-.-'-"' npf--: foile derule

ill{*Nff*ffi
- vqurc un Iocatal

avea ii .r. clar c6 fti; -i"tit"i""legdturd cu manuscrisul'lui "; t' acesta nurnele rrici cu faptul "Jo bruscb neincredere in ( )hirlher-cel-Verde. i:r" ;;il;gtab6 pdmintul
riine instlgi, de
,1,'

qi

parci ar fr vdzut cum i se scufundi

,",1- *.l,.

"::'*"

$i se str,crui sE Ie

iii ri"" rapid toaleta qi suni -menajera' pe tr6trina care-l -"ip"".ti *L ao"*"d'Ohrns o intrebi cind aceasta ii puse micul liicea rnenai*f a* ""ili"tli *iott'i locuit aici inaintea mea? rl.iun pe masd - utiti""*ti-;i""
"

sub pieioare.

Ie p utea "ru t rpseau

i};i tff:Tiiif## * #ilJi;,",ff: *]tirtr]

fi #*tdHT,l:"ffi ,T,:,'i,,i'li,:'::'l:;ffi l;,::lmu*e l"# riil::'#f "*r, r,'i:;* "fi#i: m, :


atit i

Beirina se $ndi o cliP6: apar$inut' - Dac6-rni aa"" bi""'aminte' casa avirsti carer- :1-f"lt de in timp T, urm6, unui domn destul -d11a.nu spun-ea ca era ,r,a'i"i.f, era foarte boga!.qi despre care se foarte mrilt tirnp' <lestui de ciudat' 6"i, ; rimas neocupati ii"*"f a fosi cumpirati de un orfelina!' pe acel domn' ori - Nu vi tao'*ii'JJ"t. ""* rt chema tlaci mai triiegte inc6? domnule' - Din p6cat" nu vE pot r6spunde' si reia citirea sulului de -;;;;*"i
Hauberisse,

"

*t**fifi*t***M

hirtii.

'u'oit

gi descria Prima parte a manuscrisulSi e,ra autobiograficI' de ghiniin frazescurte gi il"i"i"" iestinul,unui om urm6rit pentru' a-gi on, care in""t"t"u'i'"i" *t:f"fcele.imaginabilefiecare dat6' "" n triit6' Dar de crea o existenii ;";;; i" Cum de ajunsese practic ugt;";'i'" eforturile "fti-" "lip6' "*tu

100

101

ffi

"li"'"""'irroaru deansambtu:

ilfilr;f : #fl :3::* !9 3"ti;"'5ffi :,,Ii:i: #,1 lTi# *:;:x"ffi-ffi A, al :;[::i ;:,1 j li-" ''rueola vrrstei. Se opri I" :# ]i r cdror i"f"f"" cd prezintd propriile "itur6

imenseerairnposibir pagtni' Ilauberi""uri[i"iq t"d{t[t1;,X';ryi,fi"1"fffi


-urueva

ffi ffi --'nente'o;il;*iiTiluoffi';il;


o
a;
,

r:r'"I:#ffiY; ,::: * ,:ryf, tn cerc, cay .rlprezinr, ,, ,fj,i!rlrr;"ff::, ranU j, hi."-;;;"; mseamni ca _try;eannn cd nu ai frrr,* u;*r^ * :"e.. sa spargi cercuf, ai ic; ;Z ;###';',f:T.,;,#; :;[:

,,Jf*i;";;';;;;;: {fl:":t:{ izotasi ,ir,*'ir"ffilll,t cfoy inftaizi


::::,y :i i;#i:*ifi ;?:'11:d sd rdsroi a#.

- Ce[ ce crefe cd aia i-a fost ratd Pentn [or sdl ;r;;;"r;:ta yua. Totur u* o simph ca umanitutua estu

qi voi 9er9' Pur Ei duce Ia salonul de il-u.z]3nism ..Mi voi Cniar'"'-""tlv"' ff *"Jff "S"t:l , i',, s,[u, si vorbesc. ci nu'*"":"o seama nu are nici o vrna It,ri iqi diclu imeciraL dup Ualta, ,,pentru cE bitrinul o" """:thl;#;"io"*", a"pu 1,,,'rrri"-" ca fiti" rd'ut6cios"' nurnele siu *Jt"*a'*qte rlrrr:6 ,'rrrn iEi sPuse' 1^ ..-ih Fqr '' " in to ate ac e ste a' """:6,' eI.o in TiF"{ffi 6.rigliez?", continui s5 tr6iesc ,rrruai,'i*':ilri; 1,,"

';ffi ;i

:}l* i: :l;l

#T;

[ir;,,*{*t+*t"ut'",r:*}.ffi i,;#,; cum o fac de obicei oa,menr;"""'ti"*t";,t* putea imagrna' ,'ste triitE
ftrce

--- "\w'ou st se urmi; nu od[ acut cerc, Cut, H'ob"";*"';' Yu?' sd'[ sparsd?
:

':,Tf ,L?::: '*j^:: *;;;;;';rmini

odad cu-n,

a$a pe care mi l-al lucrul cel mai tlUot't"" md abandonez din-nou rutrner ,,r flr mai int"Iigt"i;;;i;;{ a' i,r adilionale, ""t" i" "*"ft "tl'Jt ''' -;:;;;tul'.pentru yiala ]ncep1'#;; i.ntr* a evita qi inlelese "6 l"-l iil;;; mai opune, pini Pe 91,

"

ll'

:"':*ii:i"li"' ""'
"t'igu

care urmau u"u"tl1

v"-Yer(te' "%T,;,: 9 2iyr,l;i*,*:"fr:"i1 nu se ingelasel -. cu toat5 ni"tl' tensionatd,ueci J"3ili :Tf::?


,

ffi

"tdp1nir1

:H::t'T:ti,'ff'fi,ff ffi
.ovintel.:
^^+^

n'lt

ffi,?""""ii'l

""

parcurse in-grabd rindurile

sn,

pg;1a-9ffifuft*1rffi,-,*lf
j*,,!;::tt#:".r"t;i:1?*#:**,fi=:*:ffi lllt^,
rn vrafa sa, {v.ea lmnresia cd -lur"T::3:Jtffifl-'::.1apuI cd o mina rnvizibild juca ceva cu el "" i:"."e-ui#i"*" _, urrcit de interesant pdrea a fi nx_^^ ^ r rabdarea de a_l manuscrisul, nu mai .iti "jll ar fala ochiror mai depart.. itt"''#l#::l ;-i

moartea.

Lu6 ctin nou sulul in min6'


sr

vielii este sub soare, iar scopul de lucru gr e in cabinetul

il'd::

"*lf :*";*t';U'"*'l;;:o*;""f ";i;:l",l'fi"tl stranii, incit

t" b"htd;;,-";r-v.'JJui " i"!" n;f;ff|,, in mod superstilios' pentrl.ci ".i'il lt"rrtro a p6stra- asupra lui Ficu asta n-u

in miini.

. Se siturase ca I;ot felul de coinciden{e joc de el. stupide sd_gi batd


u suni
Jrebuie
sd md ldmuresc!,, pu

ffiHI

:1":""",rff;t;'t*f;:lll";;:n:i"*lJ"i*ple.amintiri *pa"'" ti"""i ""1t1::: "a "" s6 Era mljlocur it"ti""ii"-d" d" *"*i'il;;;" ",, se gindeste "^" in care in'cazul apere impotri'a-""Ja"tii"' renunle t* p"'ffiii" "'i*t"ito' "*t"'io*e' de viziunea sa i"aoiasci intimplari u*'llit"i;T; 'a "J
i""pri r,r".;
aceasta' v-a fost adus6 telegrama

ilt##

j;J u anun!6 guvernanta, qi tocmai

-urru;""alili;"",

sd_i eheme o trdsurE.

702
103

.Te rog sd uii

r':;:' 8 ; !,,T' "J::" ';;'*i;" ;;f;'":;: "::,:: :;Y:#*:n"ii""i"i"'Jl!ul,Z!,,tr:,1,;;:;,!;:;;i*;i;

:' ;?,;i

net

lrlnli evrei

se strinseser6

ftl &H:n

gffi

i,;1":i':i,;, $lJ i"ll f;f ""tm$,;',i*


ar

I
e

I;,::';,;;;;r""t.' ;"rdare' asezate sub caftanele er l,r subrait".,,""t'iJd;;;i" goale' se ,',. irrm6tat" d""f6"ol'Iu, ;" ;";;j6li "tda "otpt'rile loare' infundate cu bile umane' "'''l[:;;;:lH;;;il"""to' ;;t" unor sobolani' era cit r,^r. apoi plecau """';'";;;;i";;; . : r rr' groate de straniu' cum se l6rgi gi Hauberisser vdzu
[n cele din urml, strada de iluzionism' ,,,,,;;i; il;* i,, vitri** salonuluighiqeul din peretele'lesp[rTrecu "; al vinzdtoarer' '""*";;;;;

in jurul-.lo1gi tirau noi gi noi morpr"o'"t"*tl sacii obisnui{i' purtau in spate

un

o ia pe

"r,aJ,?jl ffiJ;;i:*,,Iordanur,,,

i"*rriaa'i;'"a *"'T',ampiu 1,r,,,: o intreb6 tin6ra' ciu<lat de pot - Cu ce ""J"i?"hiule?' r',','e si in mod vizibil distratd'

*il* ""t.
vi

.p"a.

" I iq ;"ti

cere mai

- Astfel ajuns

y !e.Bdrea, rnrrnsa .,lu-o "u,11jn11r""3"" t, "u 1e spdla vrzriiui trebui "u.,1^1'

cite.la rnin utr in centrul unuia rlintre "iua"t"*11-1?viala to"r;to*lfltiere din ;ffir: eu!-opene'

f;cre

"d'i:if:l'";;;';i,

;;'#'u'

deplin ,niiiu'la strfrzri' Dein stlsd[.

pe

o sreslr

sd vorhesc cu Patronul' p6cat*, a"*"'f prof*"o' a plecat i:tt T^"*lllr'"' - Din zStoarea' musclnplrioadd nedeterrninatS' sprlse vin 1,,,,, t rlr'o scinteietoare ca de pisic6' ,lu-qi buzel. qi *'o""oTil"-l-ptl"l'; aornn iqoar5' - Nu m5 .**"'u*'i' TJ eoo?** ot'"" 16^1" I:"4 t"*""f in virsti pe care l-am vdz'ut oo'h"oc- ti ft vrut A; "6 ',t,:i"":11: turnin' fala tinerei. Acela era domnul privea in aparatul op*uic, nu-i E{*Jbrr;;. ;;l

ffIf?

lledersen, dir,

";r;

;*14+litr-",ffi +ril,.,'1fr sd rnai.ru*pi"u, '"':


fl::-:fri

$g+'N$*Nnt*-**ffi ;fr
"ui J;:J1T

"utl $I.r, md refer la bitrinul'l' izraelit din krirou' Creeleam cd lui ii aParline magazinul' rnagazinul nostru nu a apar,,*"J-Lf,J ";;;;ffid"' si"tu* s6-i vorbesc batrinului evreu t"':i;i"i;; il; ;;;'' totosi' o firrna ereqtina' va rog si-mi faceli aceast6 care era ieri in r#" i'#rit"ili' 'rrul pl6cere, domnigoari prcx n''"-"i;; p'otesti tinir a' Niciod at6 n- a pus iviu'iut,cu atit mai pulin ieri' in biroul nostru ;;;" eweu. $i
-

h{asazinut nJJ'u? Nicicind

{iili{:[: piticiror,ii silga

-* vtLttod sa gt sd se dezbrace vw,orace Il,,f^-*Mormane de toare imn,,*i+- r r . asrcpte pina ce r;";l?,l]l'fite blocau tr ,ruate,

ffiffikrtidLt*ffi##lh
ir""r".

*'18il",
firm6.

avzea.Contrariat;;"di
do

din cele pe care le Hauberisse" rr.o "'u" nici un 91vint i" ce fel i-ar putea infringe impomnie o ar 6,

o3",?t:i1 :, figureazi "" *: c6rui nume *:::.':}'r"t pe Chidh;;r-lr"tJl' este acest


1T iltut"
- Pe care

"ij II r.rlfi;X]&"1J;:?;:

frrmi?

104

105

*"

r,e Zitter Arpad!, spu "omplur oerutatd. i'pi-tu^a convrnge de aceasta si se rcn ^^-.T,""b"."i""". o,,11 c u deset, r r .';"",:i Tiiiti:J"Xi iu?f :?,ffi I:: AJIIi'/s in stracid" .--"' "q u r"{Buti utinit5. ^ prlYi gple firrnE ;i i*;*^ : lilvrnfol^ cr ! .

r ea, poticnit,

yrnzatoarea f,lii-l,^,-, l";:';., l1 3*H: des

ze

u,

d o m n is o a

rd

Fi rm a

q"" p;;#"J;:,?i"lllj'#lii.

ild,t

qi*r
"it

r:

"

io

n Ju' fr ;' ;;: ;i"

;'i' i, l'

i,11il1"u',

"

l,i,l:i

u,*

in prav5lie

t"

^ $';"x"ff fu?ldr'*r-cer'verde". incir ipi IEsi bastonul de ;;;".,""qtt' 9i rusinat,


-*l ";;;=i:i[ffiijr".u
o.u, mari penrr"

;;; ;fi;;;..

t.u ii"lr"

"u oT;r.r:,,ie,JIi,lJTi:"'#illLl'"";#"ffi "ill1t

tr-u.",,ro',1ffi - Yr ruur, r.n care pagii sdi rdsunau intr-o ministire. ca t asele ii pdre moarte, de parcd cle secole um:n.nu ar fi irrtu' nici un suflet in'ele' rci coio'

r?1d *!mi"""J::::"5' Pe ulicir rer rimp de vreo ord ii*Jarir.i'11''l ajunse

se primbd

"*:t:t,*j:l#i#:i,l:Ur;;1"':I":
si

i""ai'uJ,"

i':"*f,:I:

.I"

"prisu din scurgerea sa. ., - rreasupra blazoanol^i .l^---l*'zidur' solare; d;;;i;"r:Teior de pe

.r*fl1,^:.:

$r aJunse

'"'"***'-[{gffi{[+rt{#*l:ffi
9u culoare desc

curind

pe

*#*lr**rff*mr*ffi
r.

tl

r\tcr urmd de vreun

106

to7

ilT:
Nu

omenesc, nici o fald.in spatele ferestrelor. Totul

Se agezd, pentru a_r era detoc neri n i"11-"1ll*l -glnduf Ie, uarriJ"i:':J#':istit, si prima asftafie daroratd faptul "a citi se u n u *" iI"* ?ll*"":arece I " .-,,.Duoduta, gln,i,-,"il" cale-i r ultirna weme ii aoir-urd d.;;;;;;r;rectti prin minte in

*"q., l;,-;-'*t",T
,,Cum. se face

;;;il

;:lr1::H:enimenteie";ua"i";;'";;".#,'":,TT1.#;JJ:ffi

l*l::r ?"ff if#*i, cit ii permiteau sin6i;:i;",1il: ::a*:::1j;i: ::tj[T*ff:i * .r i;"; ::tffi tx, ""xT i:,',x*:" Jix"li.',,i" ntinra o; "" internd secretd,,, "f;;:H; mai ",ril,Ji,.itlrrl#"jj:* inainte' scoasei6i aminri brusc cd cauti
lffi:5ffiH11:",*", ";;;;
.""r.r*,ipH.c:riie
p ra rr

:T:"1 eu, fiind incd dest,ul de tinir, privesc u ci".d; ;;flu', i,, .u I|JI J'^ J -?:fi i:I"ff *: Jtrfft mare se produsese i" tr"ansfortreizeci de a,i, r:j":. c" iri;ilJ;i,"3-u=':":"td "r. ;;;;;,i,fl"",i,"ir?

li.'

gagajut pi

T;H!:*, si descopeim ,a,,prn- o"im, am insrijit un copac _ ,yu n-as fi. fost tentut sd cre[ d o
,

'o.r,ii,rinotii";;r:ff ';;o::';f;;::r;:;:,r*r,#:rT;f wnqw o ramurd kar*r1'r;';;;;' ; iono*. A{u i.am


oisentat

*,;:;,f;:',il{l';,Y

"it?,

I"1ilr"r,

lare

se

fi o1nt, apoi brwc, tntr-un mor

*OO'--O:. forya ffiurlcd a g4nduilor' $i !* 1o*: impartan,a sd acor[ aqiunii o t,t,ttsi"erowea ere,tiima a amenini: ',i,,, ssn{'{d. fifu.*rd" ?Y,ry'r9:!, urr,,i, corcu{ofin{ $n{kea o ::.tr:?Y ;i astJel las.ttfu'taL ,,,ri:tu ii m4w twrlinn plato clfftenla ,uryf19i:. ',:,:;' p'i* o*t esw et iwuqi o ,:,; irr-*r, d ,on['Luue acest {#'t umfir*{or''!)ar se pa.re cd. da$a rtnrltrii ca firyfi tn zad*r bnpaxtrta ghsim cfieia' u r!'rinuie ptn{ {a *,nn"w' i*lnw d* a rw perrnite' 'sd'itoate 6desteo! eap{kindu'te ',,,, ,lru* ad'n'atn $*it sd-i ajut pe ce"lat{t'' pe o arecfra 5i {e iqt'a pe 'it, i*r,rtt*, ayrofiau, t{* ir intra r rilu{td. k ,!:ap.t:-: sd reatitstea Nw Yre& siw;p{ii pentru a fi \tre{*1s! {'e pin'd {s ffr it rttrtut" Satt poota * iuguu cs "arfiore{a" sd -'t t"natte lul'* ,tn|wy y'"1:'^:."e, r,,rtii"i t{A tloi ua t *upr*-ri.t*s*igu*tm$re d*cit intre ux ottt tL o ntt'{ wte mai tt'ttt{t {intre un a$L St sd dxcoperun Le&$ Le faru r'* a*st yll,,,'rrfr" Ser*Ew{ oi*{ii wsswa *ste se us'.{cs' &!;i t{it*re noi royiat sd iwa{zeascd 6i w{ tmfUtli.1i in upun?-*x{tafiif Y nti cred*' cd rtsr#*sc iqzfug ffi rlrs.au ro' 'k' despre tre,tfi" uo* rt'04 .rpui'o' Dscd ts." scrie {ir*r'r 1,:,rrniofu, dacd. del)er'i trci inte{igmL" s&lt "fi rm b*arilsarfr, oSi in*ryeta-o pnn "'# rtfr{ At frou* a teorw' $i l.t'oeni mat fiun', osn' iu* cei inai ntufp de cde zec* po' ,r* ouu, cs trshww rfrrti, re$pectat. '\gspectu{ fagd Pentru a actwa ff{gterud runci, cfii"sr fuarte itnct, nu-ute suftient A{tsea' wcmai tntd{interrfrt pentnt & ute {oor o foniA exfep' afaient' ssemeni unei sere car{it acestor ponmd acaioneizd mai Eecatogul *tuncri clnil ar intd[zite. frfimai cA {e abicei ei respectd sr tefiui sd'{ respe{te' tebui sd-{ inca{ce, 5i'{ tw'dkil atunci ctnd ,l/dzin{cdunsfntnufuldecttacpiunidefrinefacwe,eitsiim*gil..

',lrtt subestimat

','

;;::;-;iff :n ii:i,:l *';:: !ffi trii,,,, 0-;; ; ;;; ;;ff :,#,:T,;?:;r, {:


::
destinutai

*"-;,';';;" n* stiut acut [rcrut ?e'. u' .* u:* fi;;'#::#, ;; pnn minte faptut cd a fi sapu'oiffiio, ,nr, tre,uie sd ttrsernru sj. e efd gflidut atotputernic at

LT',;r,::l;;:,'ri:;i;tu"';fh:":x'::;;:":;;**::; m singuru[ stipln of too'Li

nea.zd.cd.ficndgu^stiffifuhinefacere'.oor{ev'enlsfinyi'$iastfe{se tn ca[*a wwi credinye audgito*re aruncd singui tn prapottu, tint corecti' Stnt orbisi da o fakd Dumnnzeu, pe cafe-"ii a corcldtrd stnt i* i*7'oi' spertapi.t: y* copt,'.atunci cind ctn[ "*i*i-it'r, pwi ttl {nra propru;T';g';' criztnd cd'au twefiunit' atunei

O speran!6 rtii"ita, "*tL i-i pdru, noui lui or^"u-tiii i" *"rt iimp in suftretul deoarece

Hauberisser' sdu' se Lrezi-

"o*t

108

109

se brusc g-i il liniqti, degi nu gtiu de ce trebuia s6 se bucure sau ce trebuia s6 spere. Avu pentru o "lipd-""r,zafia cd este rdsf5$atul norocului, gi nu batjocura hazardului rdu_vgi!;r; a$a curn i se piruse de-a lungul intregii povegti cu Chidher_cel_Verde. ,,Trebuie sd fiu fericit, cinta ceva r" pddure necunoscut' sd "i.-ei"""" din aceastd lignea*"X ,roUit, s6rit bariera banalitdgii cotiaiene, "" "ir.ta veni ..* J'n pentru sd pasc6 in grddina mea!" ^ Ar fi preferat s6 se.intoarci acas6 gi citeascd din sulul in care-bdnuia cd se.gis.eau *;iti;;dusd d*t* J."r;;;;" " magic' de a deveni st'pinul ginauritor sale,,, dar mult pind la ora patrui iar pFeill il agtepta. ";;;i;;"

urechea sa il fbcu s5'se Un zumzet ce se auzi chiar ling6 *i'-dl- vizind nu departe de lnl,oarc6. Se ridicl i" pi"iott"' i-b'ag"t in gri' cu o masci Ir^nca pe care "tat";"i;;;l; lungd in min6' o prijini rhr scrim6 pe cap Fl eu "' ;;;iti;" *"t'i d"t"oprt sa' plana o boccea mare' ce se lr.sina incet de creanga unul copac' r aceasti boccea' piru -b;;;a;, " uatu"ttir"vi cu ba"tonul urc6 satisficut pe p1as6' apoi cit o atinse si o p'ii"u 1"tt-o mon- ;;b""to"'l p" o*6r gi cu sacul rurra sprijiniti de # r;;;;" ;; "*te - si ai"pat" pe platforma oacoperiqului' rvrse bitrini ce se :-i- Este apicultorul-ii"a"iitii' explici orivirea miratd a lui rlin spatele orr"i n"ii"i 'i"""i "i"dvd'u reuqit sE prindS din gi acum a llauberisser. Roiul ii i"gi""'

t'iii$olXisser

-"x"

A*-

f Ir

un !''"i- ei iesi, ajunse intr-o pia!6 mare' lui prietenul siu' unde locuia ccru sE fie condus la itlilversum' l'feill.

r%
.,
a{e
b

"-^i/

,& (,

de o mullime de $oseaua larg6 qi dreaptE.era.animati printr--o mare de capete gi de cicligti. Taxiul t ""u' f" titezi intregului d'rum' nu rredale scinteietoat;;; de-a lung-ul aJntu prin rala ochilor sdi' o v6zuse adineaun: rlar acegtia pdstrau imaginea p9. :ttuce se presau in jurul liutig birbatul "o *."".'uil;:"i^E ea' de parc6'n-ar fi putut trii ffira gi intregul roi i se pSru ci este prr,,J"t" *giti" Omul "tr" simbol. un deeit o legiune de celule vii care' ,,Este corpul meu altceva de-a lungul milioanelor de conform unui atavilJ "o"t"*"t ;;;;;"-;";.-c in jurul unui nucleu ascuns?". ce vazuse '---intre ceea - --x-.. Simtri existenla unui raport misterios cit {e 3nl;ndiaa pi iegile naturii i"t;;;;;;l"rne'.si.inlelese reuqi sd observe pentlu el dac6 va cra lumea ce va t"il; viala curenti le smulsese sub o noud lumin5-1"uc""'if" "at"ta limbajul.

:ff;# il,";;i;;l''iilp"i"":'i ,;;;ii";,

111

i:-"":"1'" Se strecuri cu precaulie prietenului s6u' gi spuse: rlni. ii fEcu un semn

spre

ileschis6 a veran-

VII
a$ina ajunse in cartierul elegant Hilversum gi o I rndrginitd de tei, .piu pr""rl care inconir P.e" o 3ie.e

nu o zambila

o tlot*ni in virsti care' di""'t";;;J]a-iei" "osfirgit sB mai captureze un in r.rcxcitati de ftpt'il l;*iui,ii"u l,n,l,.t,aveaobrajiil;;fi "tlu1ra"t,3"",1'iililt"*"J;Hf; ""' "b*'r""rnoqti?, gopti Pfeiil' Este- solra

j:;::Xllr!:",1""""T'' ,iJ;"*?f,:i*;,il:?f i'""""** galben'deschis qi o craft"tofi uotoili#;;;-

l'

v^t[ neagra

:i ::.:::ll.gst^a veniisd si incerca J_i i"r""*_;;"il;;#; ri cu lopirian). A 1ne.1sic "m6 vizit;eie;i^i"'".ia


- Da. Desigur. Dar gi avind r""omandarea

il agtepta pe scari gi cobori fericit atunci cind vdzupe prietenul s6u, ilaube"i;;. - -- E minunat cE ai venit, b6trine. M6 temeam ci teleo ::--ff",t:1 ."A p E git ctie ne' pri ntre toate "t"i;";il; t" ;l,i"'i. 1? c ar e I oc u ie g va'?Ii ;; !i nul sE te binecuvinteze pentru fapifi- c6 rni:lffi :"*J,"ffj minunatul conte Ciecl,r"-f.i, L"t" i""i""""it i-ai trimis ;i";;;. iili:3^":"::-?li'do,d"3olant5' (Pfeill era atit cle vesel, ir nu-l ldsa pe prietenul sdu s6.;r;td ;;i;ffi;";:X,;";
.tsaronul

tlaturi de el! Uite' acum pe chem*-o po*"oi*"i'"p"a" l).-ar p'opt'io cil va incerca s[ o innebuneascadon E un rrrath ceasul' li din interior' r,rrt,eti
'

;;;;ffi

;";;;

l;::, ::*:t^,_1,llr"r; pacd nu,.,x-rns"r, ripsesc deja citeva lingurile d" algint... tti u-" p""r""t"i-Ir"pt... N"p9t al lui Napoleon al IV-l.;t
ta! - Citd neruginare!, strigi Hrrb""iu""r, furios. Tipul trebuie iuat la palme! - Da' de ce? Tot ce doregte este si fie primit intr_un club distins. Cu atit *"j b-rrg: OL"iGf" onnrrlui formeazd. paradi_

,ft".iil,

cu vocea tremurindu-i ,lrseph, spunea ,,""itJtl"' doamna' - O Floohzim;erschl!' murmuld pe numele mic!' - La naibal 'A*";;;"'J":" "a-si "p""a amicul say' H-ai rt1"a",r'* ti,'t pe cacr ryuiera Pfeili Ptcat c|-,1oarele lumineaza' rlc aici, sintem, ;;;;:ii Ciechonski' Di" "o*p*"io"u pentru pe o usa pe nltfel a$ fr stins f'mi"' ii"yqi'1:::' s6 intre Nu, nu pe aicil, Cei de aici dissuE politicd' mr;qi' in c&re o deschisese o'i-"tlt' adunare numeroas6 Pentru o *fipa]''a'"ta ' lung6' locul sdu, *" o'*'i''"t'ut' "" "I"tb? de tortur6! - Hai mai bi"u io "**era se a$eza tr, 5"tot sdu' dupd ce ;#;;ii Hauberisset atit de aiinc incit disp6fotoliu d";i";;;;o-i"*"t'i'' intr'un

""

", "p""t."o'llittFl,TPiI tu.n'Hu"fiffi ' n's""

i:T#XTiuil

ror.tnn l" iYi gemolte' de

print;ffii

Jl;i.p;

Hauberisser.

sul s6.u... C.e-tj dac5 wea ; ;ri"" pre! sd se ruineze? -il;;;;;;"" - Imposibil. Lasd prestidigitato" d" Este

i"oiu.i",

il

Pfeill il privi cu mili. - Crezi cd atita, este-de ajuns, la ora actuald, reu6i sd cigtigi in cruburile no-"tr"? Tofi jucEtorii pentru a eruburilor noastre gtiu sd triseze. O s6-gi piardd pirrd gi de chiloli. Apropo, i-ai vdzut tersul? ' "h;;;;;;1" Heuberisser incepu s6 rid6. flacd:n5 iubegti, zise pfeill, cumpird_l de la el gi ,fr_mi-l cadou
de Cr5ciun!

'"";:,:?1,"1$;L"",:,':*"ol:'l1.:,1'ff :"1i:';1il#"'"' pu-n-ctele de abil imbiriatl' i""ri "' "" ffi'l-ob'"ttt atit de ai" Jicl6 curbat6' Mobilele' unire. Geamu'itJffiJil;*to usile' erau rotunjite' cogurile $i '^shii;;";;i; or""oto' gros ca un strat nu Ee #;;;;;-*""r'il' 'i"a;t Nicaieri observa aceeasr
de nisip t"onu'JJ"ioal"i';aqt
peste

tot se

""""iiurr"aia

ae rnaro-deschis'

a pronunliei numelui 1 T"ro"""i.r"a german[, foarte aproximativd,


polon Wlodzimierz'

tt2
decit orieare altul nevoie r1e o celuld in care s5 se izoleze. o ori de odihnd intr-o eamerx .* ****"ta este suficientd pentru a transforrna pe individur eer mai furios intr-o moluscd flasc6. Te asigur ci pot sd fiu infundat in obligagii pin6 peste cap, gi doai gindindu_mi la aceastl camerd ajung si-mi las balti toate b-unere intenfii. o"t*ita acestui-aranjament interior inteligent, sint capabii, n"glijez --'-zilnic chiar gi eele mai importanti obiigalii "6

113

- -- Am descoperit cd un orn care este condamnat s6 triiascE in Europa are mai mult

- Dar asta consideri tu natural?, intrebd lfauberisser, ardtind spre larnbriurile de pluti. - Desigur. Dacd ag fi fost sirac, a$ {i fcst forfat sd locuiesc intr-o c-ameri plind de plognife. O"*a *g face acest lueru in mod deliberat, s-ar *prrn" ci exagerez peste mdsur6. Destinul a gtiut ceva din moment ce mi_a hirdzit si fiu UogJ- Fo;t" pentru a md recompensa pentru ceea ce am ffi.cut, a*ig", acum.am uitat, intr-o viald anterioard? Asta pute ii [u1in e"am tare a t-eozofte pentru gustul meu. Ceea ce mi **'p."" *.i probabil este cd destinui imi impune sarcina de a m6 cufunda in pldcerile vielii pind ce-o si md satur de ele pi, Ji" de schimbare, si doresc sI mininc din nou pil"" """ri" Daci s-ar intimpla acest lticru, ilu a$ regreta nimic."r*"ia. Sd_mi dau banii altora? Desigur, ag face-o ;mediai, dar ar trebui mai intii sd gtiu de ce sd o fac. pentru simplul fapt ci ;; i;;. atita literaturi pe acest subiect? Nu. cit despre'd"rriza *o"i*Iist6: "Scoald-te ca sd m-agez eu!,, nu sint de acord o* **"t principiu. Poate cd ar trehui s6-i dau gi u, meclicament dulce celui care are nevoie de unul .**r? ... Atita *"i iip";, sd-mi contrariez destinul. "" Hauberisser inchise un ochi.

natural.

"otidi"rru. - Dacd te aude cineva, replicd Haublrisser vesel, ar putea crede cd ai devenit cel mai cinic epicurian din ci.gi exist'ai- Fals,.rdspunse pfeill oferindu_i prietenului dintr-o cutie de lemn, complet fars! Gin&uril" "A,. 1lg6"i si sint dirijate de scrupuleie- constiinfei. gtiu c6 ""ii""il.'ri"r" ;";i;" li"" ny are sens. $i eu am fost, mulftimp, prizoniurrl ,"""i"i faf dar pulin iluzii, cite pulin, s-a fficut lumind in mintea rnea. Trebuie si renunli la toate-eforturile vane gi sd redevii un om

Pfeili' - $tiu perfect de ce rinjeqti'.qmechere!' continui l:a:n pe ca're de bani enervat. Te giardeqtir" "t"t'Lticiiiiac"ia Sr:iritul este hotirit' trimis, din gregeald ;;"'di;cizmarului' s6-mi repro'go'zi rlar carnea est" sl*bJ']' 6" ilpta de tact gindindu-md la "l'Fisl6bitoat6 noaptea' ciuriiie! I\{-am p",pulit innebuni' eu vot Litrinul va ciunea mea de **t*"t"'" Iar dacd n ":Hl;u tot arn ajuns si vorbim <lespre asta' n-ar fi trebuit ci mai degrab6'- --s6-i dai atit de -"it di't"-odat6' i"cet de foame, completi Pfeill,.sarcas- Si-l las *a """fuprostii' Recunosc ci celui ce acfioneazi tic. Toate t"**t"*-J cI a iubit mult' Dar din dragoste i se itita "t'lte' pentru ci ar trebui sE nu seama *i"ai"ii:-; ;;i ;;; ;i-;;'dat se ierte vreo acliune' mai intii irrtr"Uat daJa- *"uu "a T' spirituale^' pini 1a Vreau s6-mi pfatu*'J"d"t;tiilu' inclusiv Lo mult inainte de cd sufletul m"t'' ultimul ban. Am il;;t; aceste bog6lii Din rragterea *o., qi-u'dffiil-*"J i"t-ligen'"' ajunge in ceruri trecind motive de securitate' Pentru a nu cont'inue' iar muzica ;;;;;;"-**otol'un fr*-*i pr"- Aleiuiie $i din nou,. dac& supliciu pentru rnine' rnonotonE este Eu sint convins cE cerul nu este dectt o Lmenintrare vani? Aiunei' rezulti ei existh o dstfel a* i,,Jltt'tie duql T93-t*' pentru a tr6i in mod trebuie si faei " ",i;;;;;; u*niliuti*ticd din urrn6 in Parain cell convenabil, irr"","i"a *i l" str*"o'i qi-a cam spart
Buddha dis. Iati o probl**'a;;;;;" r6posatuX capul. - $i tu, din cite se Pare' - Desigur' No t"i*'"oficient si te mullumeqti.sllrliesti' nu t'&nuieqti cit sint de Doar dac6... iini ""i"t;;t;t"t micar societatea' de acestea se ocupat. Nu ocupat'de relaliile cu. pe car1, mi'o ocupi gor""n.rrtJ, ;i a;;;"ca inteieetuala f'ondarea'"' unul nou mele intelectuale"' ""fiiita-ptoiectele a unei noi reiigii' Da' da! Sl"t..' sB fii bigat la inchi- Pentru ,"*;i"";D"*"u'"ol Ri6ti soare! - Nu-!i fie team6, nu sint un revoluiionar"

surizind' - gi ai a*:a mttlti ;";iii' i;treh6 Ha*berisser' o gluma' circi bdntria cE este vorba despre p"iu:iuea' li dupa o clip& de t6cere' Pfeill tl stn6polsu-"ti
spu6e:

11b

tt4
ceva

Am impresia c6 mai tot timpul nu mE intelegi. Nu simti in aer, cer. ce parci n-a mai fost atit de puternic de la facerea lumii? Nu poate fi vorba despre sfirgitul lumii, care a fost prezis de prea multe ori in ultimele secole pentru a mai emotiona pe cineva. "Cred ins6 cd cel ce simte apropierea unui eveniment de acest fel nu gregegte prea mult. Asta nu va insemna neapdrat distrugerea Pdmintului: declinul unei. conceptii traditionale despre lume reprezintd gi el un sfirgit de lume." - $i crezi ei s-ar putea produce de azi pe miine o astfel de rdsturnare de eonceplii?, fficu Hauberisser, clitinind din cap neincrezitor. Cred mai degrabi intr'o distrugere iminenti care sd implice fortele naturii. Oamenii nu se schimb6 atit de rapid! - Am spus eu cumva ci nu se vor produce 6i catastrofe externe? Din eontr6, le simt venirea cu toate fibrele trupulur. Dar in ceea ce privegte transformarea rnentali a oamenilor, nu pot decit sd sper s6 nu ai dreptate decit in aparen!{ Cit de mult poli si te intorci in istorie, pentru a ennite astfel de judecili? Doar cu citeva mii de ani! Ori, in acest scurt interval de timp, nu s-au produs atitea epidemii spirituale, a ciror aparilie misterioasd ar tr"ebui si ne pund pe ginduri?-A-u avut loc cruciade ale copiilor... Desigur, este putin probabil sd se produc6 gi cruciade ale vinzdtorilor sau functionarilor. Dar se pot petrece o muliime de lucruri, gi aparifia lor este cu atit mai probabild, cu cit trebuie sd se agtepte mai mult. 'pit e in prezent, oamenii s-au sfigiat intre ei potrivit voinlei unor suspecfi invizibili pe eare i-au numit "idealuri". Dar acum, cred ci a sunat clipa rdzboiuiui impotriva acestor invizibili, gi tare mult ag vrea s6-l conduc. Ani de-a rindul, arn fost educat pentru a fi un soldat pe plan spiritual, simt acest lucru. Dar nieicind pin6 acum nu am sirnfit cu atita claritate faptul cd o mare bdt6lie impotriva acestor fantome blestemate este iminentE. Ascult6 la mine, dacd se va incepe extirparea falselor idealuri, nu se va sfirgi niciodatd. $i t9cmai Lceasti smulgere din ridicini a buruienilor din mirie este ce numesc eu fondarea unui nou Stat. Din respeet fa!6 de sistemele existente pi pentru umanitate, pe care nu ag dori s6 le constring sd adopte pirerile mele, m-am inchis in propriul meu Stat, pe care l-am denurnit liber, deoarece este cornplet
-

5ffi :"..:itff}$,"x,#.lx*it*?fu rflrsrwrr*^ *eu sint qi singurut

:: T'i'J$;

i *;ar**#*-'5*Ct*ts*ii{;#-n'ifu
corect'

dau seama

ci

r ^]*ic organizator!' strig' nu esti un

't}l#t#

Pfeill

' r:^x -.se rldlca si incepuor*anizeze'nt "a T:TI6":i""T.I'T#"1":;"*-

iir"i"ti

cei ce au neru$lnerea

**#+;$si1[ffi*i1?*:rffi
nevoie de organrz

"1-;*f{r:nT}11i;'i,;,ffiq:"'ft flH"ll}i,Hli'l'l:Ii i'."j:;f*[::Jii:;; a'"d"r -":I';'H., rt' ,,y 1:*o''

ff#
:F:':T",,i!qiri:1Lffi
nlE

mthftt}llt,,-t:;i:;l;;

*t*lii{11i*'g:;-r"r,";n}i,xrT"",,*, tratate cu

i'**#**+**trr+lw
cetitrenii s6 t:

L17

116

asta imi este inten!ia,,. - Yezi vreo relalie de la canzd.la efect intre catastrofele exlerioare pe care h qr9s1*ti gi modificarea posibild. "orr""p_ tiilor^omenirii?, intrebi Hauberisser. - In exterior va pirea, desigur, un fel de catastroffi exter_ n6, de exemplu un mare cutremur de pimint ce-i va d,a ocazia omului rsS. se aplece asupra propriului eu,,, cum numai exterior. Poves-tea cauzelor gi efectelor *i"";t;"";* p""" f complet alta. Nicicind nu vom putla detecta "" " putem face este sd constatdm efectele lor. Ceea "";r;[;;t"" ,r" .p."" drept canzd, nu este de fapt decit... o prezicere "" efectului. a Dacd dau drumul din mind acestui creion, el va cddea. f"pi"f ed i-am dat drumul ar putea fi considerat drept ,ou,"i;;;"_ rii sale de cdtre un liceean, nu de mine. Faptul;_i4"".;;"mul nu este decit o prezicere infailibild .rrrrrtrd ;J;;;". orice fenomen ce este urmat de artur nu "".i decit prezicerea este celui de-al doilea. Cauzaeste de cu totul akA naturi D;;;;r, ne imagin6m cd std in puterea noastr6. s6 produce,, uf?tt, dar aceasta este o conceplie eronati gi nesdnAto."i, face s6 vedem mereu lumea intr-o iuminl t;Gil;";;;. i; ".""-r" realitate, - nu existd. decit o unicd gi mereu aceeagi cauzd secret6. care a deterrninat c5derea creionului, o mai devreme, m-a ineitat si-i dau drurnul din min6. O *;i?r"ur", "tifA care bruscd. a concer:fiilor umane gi un cutremur de pdmint pot avea, ffiri indoiali, aceeagi cauzd, dar ca cauza celuilalt este absolut imposibil, oricit de rezonabild """t' .a-n" ar

nitatea de limbi, ci s6-i lege maniera de a gindi. Un stat in cargosd poat6 trdi aga cum consideri ei c6 es-te mai bine. fel, cei ce rid atunci cind li *" ^'lntr-un reformarea lumii, au dreptate. Dar ei nu_gi dau "orL"ft"-a""pr. suficient ca unul singui dintre ei s6 se transforme pln6 in ""r-, c6 este strdfunduri, pentru a-i trage gi pe ceilarfi dup6 actiunilor sale nu vor mai dispare nicicind, indiferent dacn "r,ilrirt"1"r" lumea este congtientd sau ,r, iu ele. El ;,Lil;-;;r"pa i" existenfi, care nu poate face artceva decit si "ru.""iir, "Ltinuare, indiferent dacd acest lucru va fi remarcat imediat, ori doar peste citeva milioane de ani. ceea ce s-a produs o dat6 ny n9a!e dispare decit in mod aparent. 56 f." o g.r"A in ndvodul care tine captiv6-umanitaiea, nu predicina i"r, prLti", nu, ei deznodind ochiurile care m6 strini pe mine ii""_i,

"sindto.ase'' nu proIru[ea pare ideea unei a"-al doilea' Ori' un efect nx[e decit un efect, ""ii'""i si fie prezrcerea a$a clm rn rluce un alt efect, "i pot1"' -1L:.'""' dar nimic mai mult' Lumea lanf de Iui intr-un cauzelor reale

minli

Primul fenomen nu

,rre trdim ""tu do*'f l#;;;f*telor' drum pin6 la el' este ascuns'.Dac;;;';J,I;la "" "'oi]"' nr: n m deve ni operire a r6d6cinil or ffi::il1?l"duri1 or,,, adic6 desc tot si devii c.lor mai secrete #;'1"*;;""""t' "'1"""t*'i
rnagician?

"J""i"'""t"'

R'eeatul

:f;:Hil'6:TiH" ".p'l"l
cienii,

ri?rocmai de aceea plasez

ffiff#:Ififfi##',{ffini ci folosindu-n;';';;i"i'
Dar cred

nu este departe

;itp"

;i;;

:Hil*"':'"J."Jl'J;.,llli::ir;i6;{lL;*:l*:T#*;*'
;;#;;;tq*1"an;1i1d1i1l-'.1i;;,?lii,l?JJll':ffi capacitatea q"
;;;:.i""""!ia",
ci

"* ::: hl*;f;3; ffi :: tmn"'fll"'fi;


el' ci.valoroas6 este capacitatea capacitatea de a picta 1t-1]f

l:

fi tablou, oricit de ";;;p ar deieriora' de a picta. Ttbfool*"""p"4; au"a pi"totul moare" Ea poate al"pu'"^ni;hd' chiar nu provenind'din izvoare ceregti, rimine sub forma unei fode dt' "t'" se trezegte intotsi care poate "o*"ltJ"i;i;-;i*p' ti'" pe lume g""i'l prin care trebuie atuncr deauna ""'a *"t' "ti" ioarte recomfortant decit se manifeste' Dupn pdrerea nu-i poate r6pi creatorului faptur c6 geniul J"*Ir"i"r J" fi"t", nu si esenla lui' si vorbesc deloc astizi' il - Mi se ,t'u'# il;;'i;ui i;;;"1t t* p" buze ceva ce trebuie intrerupse H"'b";;;;' s6-!i sPun' r, n ce -.. ,,^-hoeti? -^ nu vorbesti? - Hai, d6-i drumtll! De ai puncte de reper - La inceput,"i''?tJ*J i"t5"u-"tit: q6 umanitatea se sd afirmi sau.. prezic"'i, t"?" Ia'ii i"t-jtao rdscruce? eSseste ."t'* tt'L care se simte' Fin6 a"s'"p-" - Pai"' d"' "',i""t" De exemplu' unul btjbii inci i'i"to""'ic' tra un anumit punct'

;iii;i

;t;p;"--la E;#;;

'
118

119

nirea neaqteptatd cu domnigoara van Druysen, pe care o cunoagte astdzi, gi ce mi-a spus ea despre,tatil siu madus la aceastd eoneluzie. Am dedus, poate gregit, c6 o ,,bor de frontierd" de acest gen din congiiinla uman6 aceeagi experienfi interioard pentru toli cei ce.sint pentru acea experientd. De exernplu - gi te voi ruga sE nu -de mine - aparigia unei feie urrzi. Emo$_ionat, Hauberisser il strinse de brat pe prietenul s gi ?gi inEbugi un strigdt de uimire. - Pentru numele lui Dumnezeu, ce ai?, strigd pfeiil. Hauberisser ii povesti in citeva cuvinte ce i se int?mplase. . Co,nvelsalia care urmd ii absorbi intr-o asemenea m6suri, incit de-abia-l observari pe valetul care-i anunla cd domni$oara Eva van Druysen gi doctorul Sephardi sosiserd, gi care le prezent& o tavd cu doud cdrfi de vizitd 9i ziarul d* se.r6 de la Amsterdam. Disculia lor despre fala verde ajunse rapid la punctul culminant. Hauberisser ii servise lui Pfeill povestirea celor intimplate la salonul de iluzionism, iar domnigoara van Druysen seLulfumi sd plaseze, cind gi cind, cite un cuvint in vreme ce docto_ rul Sephardi povestea vizita ior la Swammerdam. - Desigur, nici Hauberisser, nici Eva van Druysen nu aveau de ce sd se jeneze, dar pe ohipul amindurora sL ciha o stare de deprimare profund6, care fEcea s6 fie greu de discutat cu ei. Se fodau sd nu evite privirile celorlaltora, gi amindoi simteau perfe6t cE minfeau atunci cind incercau s6 pard indife_ renti. ibsentra aproape totali a cochetdriei feminine in persoana Evei aproape c6-l descumpinea pe Hauberisser. Observd cit de mult se strdduia aceasta sd pard foarte pufin interesatd de el._Dar in acelagi timp, se rugina, ca de i gravd lipsi de tact, de incapacitatea sa de a masca faptul c6 remarca aspectul artificial al calmului interior afigat de tinEra femeie. bin dezinvoltura afectatd cu care miinile ei se jucau cu un buchet de trandafiri, din maniera in care iqi fuma tigara, simfea c6

tire decit cel lesut de pEianjeni. imi imaginez c6 am desc rit in evolutia noastrd interioard anumiie borne de fronti care-mi indici faptul ci pdtrund intr-un domeniu ,rorr. In

dintre firele care mE ghideazi pentru a inainta este mai

tr*'11"",t1"",:,:,Ti""lii"&{l+i}iiffil;'""J*il;
,-

: l'r*:,:;3Tlgl,#"lT

:fl"",,

;i:itrsrffiif)*]#[+***il:;li'g*,:;: lucrt
rle nepl6cut6,

"*lg;n:;

[;

"" ;i;;;i

cind intrase' frumuse!""':1:

ff $tt ,:':ffi tiy:,:lltJllffi lt'Jil"':,',:1i;r:,'"""i#;ft op"ttu" anterior cu barope ,""" o disculie i"t"'**"tE 9T'9 cd repurtase asupra lur o
nul Pfeill,
^

+itrT;;*"rl;dt;*1T{t"#*iqfi
s

J;;":i"il"iuila "" ca atitea altele' delicatelea a feminina' I,"tori;'i;*inind tn Hauuerisser J:ffi:]i&+6' o povar6 frumuselea cu care dr"pt
ea consider*

i' J;;

;;;
""

1r* -- m':;:: ffiti,iilftH}:ii#"i;;" rr; "imasura t abtndonase intr-o "" farmecul 8""i, sl";;;i'ilI" cind ;ttnrut: |i:*:i:Iffi:' loeo-dnica rui sephardi' dulce de o f" ttaversat
constatd

i*"'

Ar fi vrut,

*lndrit

"166 orice -alt6 freTeiel-.= -it de mai ales' si-i sPuna,cr

mult o admira, dar

ci nu " tatia"t?E:t:1^1"^:ti1

"r"",rl

vietii pentru

i"t8:;ouo*iT.s1i,11"."-t.::*T"lJ',1:x[ilHt:?"*t:,:l oi.ri" l""6 o dat6 libertatea s' ? i"^:3.'rI?"IJA. b*

"a

f'"t*"if"*"i' "tat"*" ""tfa'

!i:'""#.ri-**:[*"x?'[*1*1.::t*'*'$tlr;r; diat, se trezr rn i " n"* iJ"it "m:':; ;ii:l artg 1"t ;;t;t"' de cu
i" p'r"iuititate
ap
6

de comparare

"

ceei

datorit draqoste' 1----^l+^ i-ovitahil in ei datorrta inevitabil IJ, "",. iritant care se dezvolta prea evident pentru a at*,ri acestui schimb *""#ii"aiti Pfeill' eeea-ce-l
nu fi observ,t a"
"

;T'dlf:|'$!}fl illfli };#:""::tfil"in'rP":'""T"Tr;f;;""1'iil"";;;'"";tideaces'


motion 6 pr o{u3d p;'

p"iJi"ilHild6*i "ili ;";"d" f u exPresi a

L20

ta cu un_f,el de grabd convulsivd, in ciuda faptului cE era un r-----tip mai degrabd tdcut. Simti cd acest bdrbat singuratic igi ingropa astfel o spe_ ranti pe eit secret6, pe atit de fierbinte. - unde credefi, domnure doctor, c6 va conduce calea pe care igi inchipuie- cd t,ri .o urmeazd ,grupul spiritual,, swamrnerdarn gi ar cizrirarurui Klinkfrerbogkz, pruilt it i"i""ua "i pe.doctorul Sephardi, atunci cind acesta_qi Lrmin' porr"*t1r"r. Mi-e teami ea acesta sd nu fie un ocean nesfirgit de viziuni
$r...

- .::Si de agteptdri pe eare acestea le trezese, gi care nu se ^. indeplinesc nicicind..., continud Sephardi, ridicind trist din umeri. La fel cintau qi pelerinii spre lara ffig6_ duintei, rdtdcind far6 ;hid prin".r"- -"rg"au degert, o"hli trinta t*',r' "., Ti""j inseldtor, si care mureau de sete in "hi;;;i;;;)ii"". Cintecul lor se sfirgea intotdeauna cu aeest strigdt: *Dumnezeul meu! Dumnezeul rneu! pentru ce m_ai pdr6sit?,1 -Poate aveli-dreptate in privinla celor care ered tn ciz_ _ci mar gi profeliile sale, ii intrerupse Eva van Druys"n, ,u"io*a, d.ar i3 neea ce-i privegte pe Siarnmerdam, i"i"i.ti" Strt sigurd de asta. Gindili-v& doar la ce ne-a povestit "il" baronul Pfeill despre el! A g6sit in cere din urmi scarabeul verrre! imi este greu si cred ci nu este destinat sd gdsea""A gi l""r""i mai mari, lucrurile spre care aspir6. Sephardi surise amar: - I-o doresc din toatd inima, dar, admigind ci nu se va pribupi mort inainte de a ajunge L nu va fi vorba decit "lu, cel mult despre cev^a de felul: LDoamne, in miinile Tale_mi incredintez duhul!,2.- C-redeli_mi, domnipoard Eva, rrr_._ gindit la. lucrurile linind de lumea de dinctlo *"i -.rti a""it vd putefi imagina, gi toatd viala mi_am spart capul gi mi_am frint inima pentru a incerca 96"""" o iegire din aceastd "A temnitd terestr6. Nu, nu existi aga ceva! S""."f s6-!i agtepgi moartea! "l"U I*t"

Fsalmii,

)frII,

1; &Iatei

XXVII, 46; lVlercu XV, 34.

'Lr"r,

)O(III,46.

t?2
L23

- Atunci, cei ce_si duc viafa abandonindu-se plicerii, mai i;!el,ery!i?, intrebd ff..rUu"i""ll.'*"' - Fird indoiatd. D#;;;;; ,"" u.r,o:li_t:i ei sint "d"v6rat capabiti s6 o fl - gi acestia, ce ar trebui "ii""af,ilt""U; pfeill. sd respecte ";i;-;;"" porunci, a$a cu ""rJS:,"tll3i;fi":, - Dumneavoastrd spuneli-aga ceva?l, strigd pfeill, uimi d;;#fftil?,"sonei, de ra Lao rs pind ra Nietzsche!

""ii;*" ;";;;*".,

Sau invers, relud Pfeill. V-a!i imagina doar si Dumnezeu fa!6 verde, in timp ce vA vorbegte prin gura unei fantome cu
-

iy, y::,::_q::,:"' a.'"iiL,i. sinteli tr?#:1',""::;*;l"i*q+-'P;:;;';it::x;'*"[fi


ffiX1:

S,*t;$f_l:Ifid q{;d'iffiffi ff#'f:"fl:i,? j:ff


si

gu:: c

nici in acest caz, murmuri pfeill. precum...,,ingerul,, 3"g1f, "-"*"tu#tirr,t..-ea de dincolo, gr totusi ii veti urma Ir_Lli"l.h:.Uog-k; v6 va ap_are nicicind, orbegte i"di;iii; mute. Vefi face asta fiind ferm convins "a ""ii"""Jti';:;;iffi;ropriei dorinfi!

""",;*1::"i'ag asculta - Eu nu
- Dacd gindifi

tJ;;;;; orice logic,. Desi_ gur, ratiunea imi."."F S"ug";"-"-""rirra astfel, dar gi credin$aimi spune cE ragiuneJ;;#' "e - $i ce ati face a""a."_"r'";il"; fipturd gi v_ar cere sd faceti cutarg sau cuts1.s I* .|"cr", -*'*" i-" apirut cizmarului Klinkherbogk?, il intrebd "o* Elru. de mesajul sdu. gi dacd as "",;it:;"TT,TuT3.l1r1'-'"":c -' - Dar dac6 ,r,, .ii desigur, "uogit nu mi-ar rdmine decit s6-i indeptinesc

ca numeie sd nu-i fie uitat ";Jffi intre simplu'Lupillrai"'-" - Admitefi, deei, .6 . Dumr,o, ata ^^n^ +_de a s u pra o a me n, r3 ";;;n or, dt"u;;fi -"-svr*r4r; vurrr"i,,.,t#LT asemenea idee cu logica? ""rl'"Tilllirr-d"f rmpaca - Nu pot si le im[-ac. $i nici nu uitati acest lucru, W;d nu vreau sd o fac. Sint evreu, nu numai eweu prin religie, ci gi evreu prin rasd, ,;;;, qi d" u""", mi inLorc *"""r, l. Dumnezeur traditionar.l Er existd in singere nostru, iar singele estg. mai "t"Lilrlir#*"r. iecit timp,
.rdspunse
_I

;f f "; ffi ffi l' #*:,P#*iil'a - Desigur,


cu.

eia de o ,arrra^rx

,^-]iT-"tll
condifia

Klinkherbogk

nu;" p";; b";;fi

SxTJ
X,1;

il: T'#'lni;

fr decit dumneavoastri ingivE in realitate "" "*i - Dar care este diferenfa esenliald intre aceste situatii?' un r,r1,li"a-suphardi. Ce inseamni si comunici? Si exprimi un d1d? IJn cugin,l, in cuvinte rostite cu' uace tare' Ce este vlrrt rostit cu uoce scdzutd,. Deci, in fond, o simp16 comunicd ea a rrrtre. Sinteli atit de sigur, atunci cind vi vine o idee, gi nu reprenp[rut intr-adevdr in interiorul dumneavoastr6 rintd de fapt o comunicare ce vi vine de undeva? Dupd pireci il,rr *"., este foarte probabil ca omul sE nu fie emifdtor' rnai puiin sensibil - al gi"dynumai receptor mai mult sau de .ii", "i"t produse de.'. sd spunem de Pimint, in calitateatit "" Apa"i6ia simultan6 aLceleiaqi idei, ce se produce M^*i. ,t" fr.".r"ttt dL fapt, este un argument puternic-in favoarea l,coriei mele. Desigur, atunci cind vi se intimpld -aga ceva' rp"""ti *"""o ca ili iost primul ciruia i-a venit ideea, care ,,;;i ; fost comunicat6 celorlalli prin contaminare' Eu vE ,*i#""a, ali fost doar prin'rul care a captat ideea care plutea in a*", la iel sa un aparat de radio, prin interrpediul unui .r*i*, naai sensibil" Dar qi ceilalli au recepfionat-o, ins6 putin rnai t?rziu deeit durnneavoastra' Cu cit cineva este mai conqtiql rnai energic, cu atit mai mult are el tendin$a de.a crede ""t.elte el insufi creatorul unei idei mari' Din contr6, cu cit .[ u"t" nt.i slab gi rnai tlelicat, cu atit este mai dispus sE cr-eadd au cX ideea i-a fost... inspirata. in fond, gi unul, qi celdlalt vreau-s6 rnd pierd ar"*"t.-. nfu mE ?ntrebafi ins6,,de ce"'Nu In t,,;6i;;"rea dificili a existenlei unui Eu central colectiv. lui fele verzi care i-a adus *" privegte aparilia unei "u** Klinkherbogk un mesaj ori un git'd - acestea frind, aga curn *"i -pis, unul gi acelaqi lucru - vi voi reaminti faptul "* J"r""""tr"t giii"tin" ci exista doud categorii de fiinle: cele te qi cele care gindesc cu imagini' Si ne care gindes" ",, "Lrrit i-rgi-"a- c6 Klinkherbogk a gtndit toati viala cu cuvinte qi ;t b;;;" o idee cnmplet nou6' pentru care nu existi cuvint' insearcE si se expri-me in eI, ,,s6-i treaci prin- minte"'- "3 "d ug". Co* ,-L, putea manifesta.aceastd idee altfel decit "p""for-* unei imagini vorbitoare, cdutind o punte pentru a "Lb lui Klinkherbosk, al domnului la el..'fn ;i;;;

;i"5

".zul

t24

125

Hauberisser gi in propriul dumneavoaslrd,caz,sub forma qn berbat sau portret cu fata verde? - Permiteti-mi sd v6intrerup o clip6, il rug6 Hauberisser. q"ry domnigoarei v1n- Druysen, .g* ".r* ne-ati spus atunci cind ne-ati povestit vizita la-Klinkhlrbogk, a b irbatu I cu faf d ver de,, omul p"i *o"airif L; ";-i;;i;;;;" ;ffi auzit imaginea ce mi-a aplrut la salonul de il";i;i; prezentindu-se cu un nume analog. pfeill crede cd a vdzut tablou,l evreului rdticitor, deci tot il unei fiinle a c6rei origine este*foarte indepdrtatd ?n timp... Cum expli""ti domnule sephardi, aceastd coincidinld extraordinarxec. "t"""i, ..., gind-,rn_ot" pentru fiecare dintre noi, pe care nu l_am putea cuprinde in cuvinterci doar printr_o imagine inmlig"tt;hiului nostru interior? in."g"1ce md privegte, oricit de naivv_ag pdrea, cred mai degrabd c6 este vorba a""pr" o tur6 fantomatici ce-a intrat in viala fiecdruia dintre noi. """""gi'""""-

si-l

capteze sau s6-l ,,gindeasc6", el tot nu moare, ci numai se

indepSrteazd de ei.

;;;,'Jr"

- Dac6 cineva ar deveni nemuritor, domniqoard Eva, el ar persista sub forma unui gind inalterabil. Nu conteazd dac6 el incearci sd ne intre in creier sub forma cuvintelor i*"Si_ nilor. chiar dac6 oamenii ce triiesc pe pimint """ i"""p"uiri

- Poate ci tata voia s6 spun6 c6 acest precursor ar fi fiin!6 ce a obtinut nemurire.. N,, credeli? Sephardi cl6tini, ginditor, din cap:

fantomd>,.

Sephardi rimase o clipd pe ginduri: , - Coincidenla pe care-mi """"tri si v-o explic mi se pare c6 demonstreazi perfect faptul cd este vorba d;"p.;;"lJui Si"a ,,nou", care a vrut sd vi se impund gi s6 se fac6 ,rrrii'#fi._ care dintre voi. Faptul cd ideea ,p."u sub forma i""i"_.i omului primordial indic6, dup6 pdrerea mea, pw qi cd o stiinfd, poate chiar. o cap-aciiate spirituaii d;;;ti;a:"" "i_pl, a existat in cursul unei epoci istorice foarte i"alpJit"tJ si care a.fost uitatd dupd ce a fost cunoscutd gi gi care incearci acum s6 ias6 din nou la ivealA, """.rrro"""ta, venirea prin viziuni in rindul citorva alegi. inlefeg"gi__tbir", """"i"ari-si nu vreau sE spun cd fantoma nu ar pui"o p', o existentd independentd. Din contrl, pretind "itit"i" ""f"a fi;;;;" gind in parte este o entitate. Tat6l domnigo.r"i"h;; E;r; #;;" altfel: ..El; precursorul, este singurul om care nu nzai este o
o

"... Pentru a reveni la disculia cu baronul Pfeill: repet, fiind evreu, nu pot sd.l abandonez pe Dumnezeul strimogilor rnei. Religia eieilor este la origine religia unei sl6biciuni voite gi ciutate, este speran!6 in Dumnezeu 9i in venirea lui Mesia. Existd de asemlnea, din cite gtiu, gi o cale a fodei' La aceasta s-a referit baronul Pfeill. scopul ins6 ramine acelaSi, in ambele cazari el fiind recunoscut doar atunci cind este atins. Nici una din c6i nu este gregitd in sine. Ele nu devin periculoase decit atunci cind cineva slab, sau o fiinti plin6-de nostalgie a$a cum sint eu, alege calea fodei, sau atunci cind cineva"puternic se angajeaza pe calea slibiciunii. odinioara, p" *"^". lui Moise, pe cind nu existau decit cele zece un inlelept iorrr"i, era relativ "q;"';a fii un,,Tzadik Tomim", chiar toate perfect. Astdzi este ins6 imposibil s6 se respecte nenumiratele reguli rituale, aqa cum qtiu toti evreii piogi care totugi incearci s6 o faci. Ast6zi, avem nevoie de ajutorul lui Dumn"zeu, fbrd de care noi, eweii, nu ne putem continua drumul. Cei ce se pling de asta sint nebuni, c6ci calea sl6biciunii este doar mai simpli gi ugoar6, in vreme ce cea a fodei fo4indu-te si te cunogti pe tine este mai clar6, pentru "a in zone care si nu-ti aparfin6"' insuli, nu te mai poti rdtici Cei puternici nu *"i *o nevoie de religie, ei merg libe-r qi f6ri b.ston. Nici cei ce nu se gtndesc decit la mincare gi b6utur6 nu mai au nevoie de baston, pentru ci ei rdmin mereu pe
loc." - Domnule Sephardi, ali auzit vreodati d9sq1e o- metodd de a deveni stapinul propriilor ginduri?, intreba Hauberisser. Prin asta nu 1nleleg ,,stdpinirea de sine" obignuit6, care

irr".-r6 mai

"i"t

emotii. M6 gindesc mai degrabi la cele scrise in jurnalul pe l-.rn g6"sit 9i despre care v-a vorbit adineauri Pfeill' "*uSephaitli pdru s6 fie ingrozit de aceastd intrebare, pe care p"ob.bil chiar se temuse' Arunc6 o o .ffii."" qi a" privire rapid6 spre "*" Apoi igi reveni, dar se simtea cd face Eva. un efort considerabil pentru a vorbi: - Sd devii stdpinui propriilor ginduri este o metodi pdgin6, veche de cind lum"a, menitd si te facS supraom, dar nu acel supraom despre care a vorbit frlosoful Nietzsche. Cunosc

dlgrabd reprimarea manifest6rii propriilor

tztt

foarte, pufine lucruri despre ea. Am chiar oroare de ele... in cursul ultimelor decenii, au_ ajuns i" E";;;1"r""r"'"tii'ii"""se, provenind din Orient, despre drr"u l.'"i"ia,, ,,puntea acesta este termenur cer mai potrivit pentru ""a descrie aceastdcale periculoas' - dar gin fqlicire *"""tu" au fost atit de iimitate, incit nici unur dintre'"ui l; "a"r"" initiale nu s-a putut-al,aja pe ea. Dar chiar ;";;;;-;ii."" si informatii au fost suficienle i"rrt",, r""" p" -ii J" s6-qi piardd capul , mai ales in Angria "-isi Ar"!ri"* *t a ""-""i se instruiascd in aceast' cale a r;agiui _ "i ,*U" "a c6ci nu despre altceva. De aici_s-a ivit, s.u a?*t durj"op.ta ""t" turi bogatd. Escroei din toate rasele, ce se prezintd drept ":fit"*"_ initiati, sint cu zecile, dar, slav6 Domnului, perit ined unde atirnd clopotul ce face tot acest rr-, al""o"i-u"i ,gomot. b._ menii au plecat in grupuri i" put""i"";. in India;i Tibet. ffir6 a gtii cd gi acolo secretul este pierdut l" *"ft. i;;;;l;;"" ce poartd acest nume, dar este vorba a""p"r.tt"""'"I"* f" cele din urmd nu conduce decit tot la calea sfebi"irnii ;;;;." care vE vorbeam adineauri, sau ra r6t6ciri simii*"'"Ir" "1=r" *".Y=ffi"kherb^ogk. Cele citeva adnotdri "" "*"ta f";;;"_ Ea f,ema par a tr intru totul sincere, dar in realitatej 616 a flr in posesia cheii de inlelegere a lor, constituie chiar cel mai bun..mijloc de a proteja m-isterul, $i eweii ,,p;;;; " vietii", iar fragmentele de lucrdri ee o descri" "orro""-o il ;;;;";"nosc provin din secolul al unsprezecelea. u""i ai"i*";r"d_ To$-ri mei, un anume Salomon ibn Gabirol ;;;;;;-;" Sephardi, dar a cdrui biografie lipseqte din analet* f*,,itiul, le-a transcris sub form6 de adnotiri cu dublu p"-*""Sf_ nea cdrtii sale Megor ltrayyim, gi de aceea a """_ fost asasinat de u1r Se povestegte ci in Orient existd o mici T"!. membrii ai cdrei poartd o rnanta albastrE, "o*rrrrilrt" oescendengu unor emigran$i europeni _ "" "" "orr*la*a discipoli ai crucienilor - gi care pose"d6 acest secret in integraiit"t"" rozi_ ni rSr spun parada, adicd "". ,cei ce ajung pe malul-opus,,. Sephardi se opri o clipi si p"6"J"-si J;;" i;e purerite pentru a-put9a depdqi un moment difi;il. C" *ii"ii" ;i";;., grivi. o. clipd Ia podea, in t6cere. in di" ,"-a, ""lL ii privi rind pe rind pe Eva gi Hauberisser, ffir6 a scoate un "" "iii"a, cuvint, iar apoi spuse p" olro"" Iipsit6 de timbru:

G;;;;i"ri."ra"

110

- Atunci cind cineva reuqegte sd treacd pe ,,puntea viefi este o fericire pentru intreaga lume. Este chiar rnai mult dacd lurnii i-ar fr fost trimis un salvator. Dar este nevoie ceva. Puntea nu o poate trece un om singur, are neuoie pentru a reugi de... de o touard;Sd. de drum. tucrul nu este posibil decit prin unirea dintre o forfX mascuiinE cu una femi4nA. Acesta este sensul secret al cdsdtoriei, pe care urnanitatea l-a pierdut de mii de ani... Nu putu s6 continue, aga e6. se apropie d* fereastrX, pentru a-gi ascunde fa$a inainte d* a putea s6 c*ntinue aparent calm: - Dacd. ud pot fi util cw putiruul pe r(tre fl cirr.ose tn acest domeniu, cr:ntali pe mine... Aceste cuvinte o lovird pe Eva ca un tr6znet. inlelese acum ce se petrecuse in sufletul lui. Oehii i se umpluri de lacrimi.. Era evicient cd Sephardi, cu privirea pEtrunzd.toare a celui ce trdiegte departe de lume, intrezdri'se sentimentele care se infiripau intre Hauberisser gi ea. Dar ce-l impinsese oare s6 scurteze intr-un mod atit de, neagteptat rievenirea acestei iubiri ce abia inmugurea, 9i s6-i forgeze aprcape sd ia o decizie? Dacd el nu ar fi fost de o sinceritate atit de profundS, l-ar fi putut bdnui c5" uzeazd de rafinamentele unui pretendent gelos, care vrea sE distrugd teserea unei pinze fine gi delicate, printr-o intervenfie calculati. Sau oare nu era decit hot6rirea eroici a unui bdrbat ce nu se simtea capabil s6 mai suporte indiferenla crescind6 a femeii pe care o iubea in secret gi prefera s6 pund cap6t situaliei el insugi, tn loc sE mai lupte in zadar? I se impuse un presentiment, gi anume cd alta eta cauza ce se afla la baza acestei interventii precipitate, ceva legat de ceea ce gtia doar el despre,puntea vietii", despre care vorbise in mod intentionat atit de succint. Se gindi la cuvintele lui Swammerdam despre destinul al cdrui mers alene se preschimbi brusc in galop, cuvinte ce i'nc6-i mai rdsunau in ureehi. Atunci cind igi adincise privirile in apele intunecate ale eanalului dinZee Dijk, simtise in ea curajul de a urma sfatul bdtrinului gi a vorbi cu Dumnezeu.

acelei sd fi fost oare consecinla Ce i se intimpla acum r, tdri ri? F. {" ; *f l: t?ft? fr1f"i:*:'l ",,p'i" lucrurile' Imaginea. btse.c cea ';;;H;""" iretalic' ca qi 3 !6tb:lYl:ii:: cnsei din fundal, observind-o' se lnslnua ascun"."J'"1tii au "p"ti"t unui vis urit' lrarc6 ce se a in ea la fel ca "*i";;;f;"Lt"tl"a f*1t m""ui, frunz6rind Hauherisse, "r#;i;-pi"ir"rl, 1, ,,ni;;;;|", rata s6 scoati o vorba" ,,1,,-t ,lreot in ochi, ^' drept ir1 ochi' rr

lf

;";

"'i;;"1

"" "t":Atilt'lHt

trebuie s5 ne iorieze in d'octorului sep.hardi nu EIe vin din parbea unur fel, dornnur.'ii""["l"ser' vreun sti ce ne rizew6' destiNici unul ;"t;;;t nrieten. "-t1-no1t" liberi' "u' ""' cel pulin' Dacd Astdzi, inci ;;""i"*; nul.

Fata

ind'up##;;"si'-;'i"i"du-)

;;i" ;; :,* "*li;'l;";;";;;'' T-tTrJm:m:i.?ffi":l


s6 schimb6*
o aq

"&T:il H ;";;t ;il "" pistrez ilffi:f si nu " "*vedem weme'a'*1 H ;1"? ale unet Nu wea ;;; mai bine
sd

3' Miine dimineala voipleca

;Tli;'ft

""-tti urma scurtelor impresii in suflet nesiguranla ci in i"t'"''oi o legdturi n ore de cind ne. "J'Jlsff'"* "'"l11it ulterior nu'va fi poate despre "pot"-Jt"a povestirea barodin 'u de "'*'"-"o durlr*s".'" desfic'uibi; il; "*i"tui"" Lisali-mi si iau cu i] nului Pfeill, "i't"t]'"ilg""^; 1"tt4 tt'u' mai sint "i"g'"E' ' dtot"t"" not mine sentit""t'T ;'"";
"onsid"'*
p,i.1".1
nua aceeasi Hauberisse'

;: ;:'i il-;{'**r:"3#"L'H :fft'ffif ;i"""""ti. -si"trinsd prieienie' da? hl',r*'1,::HI":H'Fffi ef.!-".',i.,*ffi ot"f'"

qi o siruti' 1"J'#;;; i"" intinsesete supdra pe mrne -'si nu - Nici *6t*'il'^ili-"""' Eva qiie voi tutui - s6 rimii la pe dac6-!i toi "p"'"';. il;il;ic ;"'';iJ"i'-e"""t"'va fi primul sacrificiu Amsterdam, "e cind"' care-l voi face, J';;'*td "ryT ll-",'iua prietenie?, il^intre dovadi

!e. - Vrei s6-mi dai o prim6 mai vorbim despre mine' $tiu nu brusc Et't'Io""i' s6 rup.se prl. bi.," ""iJJt"-q" "*; i"-f':*"f"# ?3r[i?:*tff.:

si prieteni"' *:*ff;illlx.?IUrffi ffi;i;;t'" 'fimPul ;:,X a""a mult decit


ne arate

"a

"l"t'd "t""a"ta """t-Li

130

131

tase

Cind Hauberisser- incepu s6 vorbeascd, baronul pfeill se ridicas-e in picioare qi voia s6 se indepart"r" ii*""t, J""rr" a, nu deranja. Vdzind. c6 Sephardi nu putea s6_l insoteased fdrd a_ trece chiar prin-apropi"r"" loi,'"u;;;r;fi;'t.*, rotundi de ling6 ugi gi lud ziarut. Lisd si-i scape d_e pe buze o exclamafie de uimire atunci cind citi primele rinduii: O crintd a fost comisd. tn aceastd noapte in Zee Diik! Citi cu voce tare pi pentru pri"t""ii;;1";;;;"t:?} au tulburali, sErind peste pasajele" neimp ortante : Autarwl. erimei a fast iteja, diieoperit. Continuarea rels,id.rii dinLiarul nostru de prinz: . Atunci ctnd sa.u.antul pa.rticu.lar Jan Sutimierd{on, ce locuie1te in Zee Dijk, a uiui sa ieichidd ri".i*Jri, p, care o incuiase el tnsu;i din motiue pe care "si tncd. nu le_a diuul_ gat, gd'si usa deschisd' gi, intrtnd tn'camerd, obserud cadaarur tnstnser at al nziculei Katje. Cizmar,"t ni"iniiiiei;;;;;, *, u, tmpreund' cu o mare suryd.d.e bani pe care tn cursur acerei seri tnc d-o p os ed a, potriuit martuiiit tui s w aii"r;;;;." -rnai Politria tl bdnu-ise pe utnzdtorul drogheini i" ti"ion*, cd.re a fost udzut de o femeie apropiindi-s, d; w; ,"['[nrU tn mind., atunci ctnd era d,eja'intuneric. El Lr"rt* pu datd,.dar apoi eliberat, cdci adeuariiul " f"; fr.pt"s ,i-iio_i"rrr_ tntre
timp.
Se bd,nuid cd bdtrinul. cizrnar

trist din Ffeill l6s6 ziarul s6-i cad6 din miini, gi c16tin6 CAD. r - -l ""'- criminalul cine este? F6rd indoiald negrul aeela
ingrozitor, nu? - Criminalul..., ficu Pfeill, intorcind paglna: Criminalul eureu' ru's' ,,"t"... i"ia.. . S-o d"*ur$at drept uciga'g un bd'trtn unui magazin de pe nun'Le Eidotter,';;;;;ti" p'op'iiti'ul tn sfirsit si la Zee bd.uturi din acelasi iiobil' A irii tt*pul ca Dijk,eLc.,eLc. ,. vr tulburatd' Nu pot - Simion, purtitorul crucii?, strigh Eva' crede cd * fost in stare si ueidi cu premeditare! rnurmur[ doctorul - $i nici in stare de iulburare rrentali' Sephardi. - Credeli, deci, ci ar {i vorba intr-adev6r de vinz6torul
Ezechiel? - Nici cu atit. Acesta ar fi putut'cetr mult s[ deschid& upa c1ip5' f*"11, gi a fost uprit-in ultima sneraclul" pentru "-f,;; poate fi eriminaiul, este evident" li;;;;';"srul denunle drept - Dar ce i-ar fr p"t"i face pe Eidotter si se a.sasin? -'--lDo"to.*l Sephardi ridic6 din urneri: _ Foate e6 ,tl*oi clnd a sosit poiilia_ a cnezut c6 pentrl'r el' Swammerdam l-a ""1*, si a vrut sE se sacrifice seama eE rni-am dat intr-un acces de istJ;i;' Di* p'ir"t c1ip5 Bva' clesl:re-fo.r!a ;';;; ;"r*"1' v;-;;intiti, domniqaara nu-rne? Eidotter care a spus Swam*"ta** c5 se all6 intr-un de ;:; fa"tri ;tceva iecit sa tot repete nurnele s6"u spiritual tn de a s9 sacrifica Simion, gi uu este ;;1"* s6-i fi r'leni"u ideea convins ocazia' S?nt' de locui altuia, ,lu "o* i se va ivi Katle' rniculei -altfel' intr-un c6 cizrrrarul insupi a tliat beregata Av'ram ani de-a rindul' acces de nebunie. a *ptt.t *o*Jt de ar fi repetat numeie de Avra' iii* *t". O."a in ioo d" A"umIsaac nu s-ar fi prodris"' l*, ""t""tr"f* ,."'ificiului lui -"---'intrerupse X,.r inleleg nimic 'din cite ne spuneli' ?l minte, in rnod continuu' a unul Hauberisser. Rep.tar"a in

$,

de nepoata sa, care nrobabil a fost treziti de ,goioi.' Col,iirrot bdtrtnutui a fost probabit ;r;;;;;"il"op"t" canalutui. - Dragarea a,pei nu a dat -pind, tn piezent niii- ii"'rezuttat, cdci in-dreptul casei fundul apei esie Sor*oi iii *i-TruUi metri de mtl. este imposibil ca aceastd. crimd. sd lntr-un ntoment de turburare rnentard. in orice fi fost comisd crirninalului, date in fala comisaiului ae potitii;;;;;;;;"* "'"r,'i"itoioiril" d-e confuze. Md.rturisisie cd. a f"rii'ta"ii. E;i;-ii"i"lrru" despre un furt auind ca mobil binii.- Aanii _ se spune cd, ar fi fost u.orba despre citeua.mii de floriii:po, o fi rului de cdtre un risipitor uestit al oragului... fost doli cizma: Acesta este un auertisment pentru a se ardta ra ce iniors;;;r;;;iri'ioo* conduce c apriciul unui bineft,cdtor...

fost

primul

ucis,

urmat

ta gnui

nume sau cuvint,


om?
- De ce nu?

* pt't"" si determine

sau s6 'schimbe soar.'

sint Firele care deterrnind acliunile oamenilor traltgd'espre de fine. Ce este scris in c'artea Genezei "xtre.m e"'"* in Avraam si al numelui de

il;;;;;;o*aoi i"i

tgz

133

Sarai in Sara are legdturi eu cabala, sau mai degrabd cu al miBtere mai profundel... ?osed o serie de puncte de reper care-mi permit s6 afirm cdeste gregit dd,se pronunle numele ascuns, a$a cum se prac. tic6 in grupul spiritual al lui K1inkherbogk... Cum po.t" "6 gti$i, frecare literd a alfabetului ebraic are o valoa.. ,r**". ric6" De exernplu, S : 21, M : 18, N : 14. putem deci sd traducem un nume in cifre qi sX ne f6urim, pornind rie la ele, o imagine idealE sub forma unei forrne geornetrice: un cr.lb, o piramid6, gi aga mai departe. Aceste forrne cristaline si*t cele ce f,ormeazX, intr-un fel, sistemul cristalin al fiinlei noastre interioare, ee fusese pind atunci arnorffi, cu condilia sd ni_l reprezentSm in mod adecvat gi cu intreaga concentrare mentatr6 necesari. in felul acesta, ne putem tiansforma,,sufletul,, (in lips6 de alt terrnen) intr-un cristal gi il supunem acliunii benefice a legilor eterne care-l guverneazd. pe acesta... ESiptenii igi reprezentau sub forma unei sfere sufletul ajuns la -

slibiciunii - a aqteptdrii - care l,ogk s-a ?ndepirtat de calea i sc potrivea'" . Eiclottert ----^ pentru -ofo,initrr'l de Eidotter " nefericitul - Dar trebure sa facem ceva -^*{-rr intreprindem ffiri sE rrLrigi Eva. Vom fa"" Jf'" cond*mnat
"t*-'%orrurmn6rile nu se pronun!6. atit de rapid, -o linigti vai merge s5-1-intiinesc pe Senhardi. Chiar *li"- ai*l"ea!i' l-Lrn o.'"o"eut la universitate' ;;;hi";;;-;-

;liiiffii despre e1' ;;" voi vorbi


si-i o"-.ii;t"';;
rnerge; da?,

liwamrnerd**, ,ro-i "g*?"$i imi veli rug6 Eva'

--- r^ r'r",+,r, cole4ionar d" t.ti-"""1'" gi de i:ietul scrie la Anvers flYllti; curn
'

11

il mina decit trui Pfeill Apoi, se ridicl iJii"lo"*' nu intinse qi iui'SePhardi, sPunindu-Xe: ' - La ievuduru, Pe curind! dorea si o insofeascd' aqa Hauberisse, i"t;;-; i-"ai*t ci pe care-l adusese vatretul' cX o ajut6 *a-gi pol'Ildto*"t

perfectie..."

- Dar de ce credeli cd daci intr-adev5r nefericitul .de ciz_ mar gi-a omorit nepoata, acest lucru ar trebui explicat prin ,,practica" despre care vorbili?, intrebd pfeill, ginditor. Existi o diferenld itit de importantd intre numele Je Avram gi cel
de Avraam?
- Klinkherbogk iqi diduse singur numele de Avram. Acest nume iegise *in propriul s6u subconqtien{, de aici provine nenorocirea! Ii lipsea ceea ce noi numim neschamah, suflul spiritual al Divinitilii, coborit de Ia Prea-inaltul, in acest caz silaba "ha". '{n tsitrtrie, saerificarea lui Isaac ii fu iertati lui Avr.aam2. Dar in iipsa acelui suflu divin, Awam ar fi fost obligat s6 fie criminal, aqa curn a fost Kiinkherhogk. Din sete de viald eter_ n5, Klinkherbogk a chemat el insugi moartea. Spuneam aclineauri cd iei slabi nu trebuie sE" o ia pe calea forlei. Klinkher_

t G".,rr", XWI, 5 ryi 15. 2 in limba ebraicd, precum qi in limbile vest-europene, ntrmelui de Avram ii corespunde Abram, iar mimelui Avraarr: - Abraham, inter-venfia silabei divine ,,ha" fiiud mai evidentd decit i. cazul traducerii romanegti.

teii parfumati' in timp Rdcoarea serii sc61da in umezeald greceqti s"inteiau' foarte albe' ce ei rnergeau prin p;'"" Si"t"i ei visau in murmurul ?n intunericui de ;';i;; ";rilt"tu electrice' becuri il"ti"ri", "tgi"tii t"-i"ate de te Anvers' Eva?' o - imi vei p"'*i;-l;;;;i si "i11!.*" la em jnte!"^*":tt inireb[ Hauberisse;, ";"t""r. ;u timiditate se vor unl sau nu' noastre ;;t*p;i; decidd daci destinele scriem' i1 1o1 si ne Crezi insd ci u*tt !""fu'atrii 'sd -ne cei rnuili' De ce sd decit vedem? Amindoi ".al*'li*" "itf"1 cie desP[rlire? ;tdd; arrtr* ,,oi un.ziil Eva intoarse caPLIl: destina{'i unul ceiuilalt? - Egti intr-ad"'i'-"igo' cE sintem dar de ce oare atit de Viala in doi poate fi;;; foarte f1umo9' scurti vl:eme la averin -" des, aproap" i,,tuttl*ii'1'*, """auce ceva L'iotaeauna -ml-arn sptls c[ este siune gi arrSricione'l de o femeie' Am i"g" d"fi"itiv anormal ca un ba;;;;t; f""""*"a ca eis6-qi fringi arlpile"' T:^1"*'' impresia ci asta imi pot i*nagina ce vrer sa 1as6-mi si merg pi"A l" capit' spui...

734

135

- Nu, Eva!, o intrerupse Hauberisser. Te inqeli. $tiu ce te temi cd as vrea s6 spun. Nu vrei ,A ;;;i ee simt fafd de tinel Sephardi, ori"ir ar fi fost ele de cin3i,?^"i.t11,. 9","i1*l,".tui stite, gi oricit de fierbinte aorirrtr* -u. du ""'r, zate, atr ridicat intre noi-o.barierd rp"o"p" a Ie vedea rearide nu ne vom strddui amindoi din toate putlrile netrecut. Dacd ,d , "ii"t;,r;;, ea va fi mereu prezentd intre noi. OJ" pu de altd o"Ji?", fericit ci nu s-a intimplat altfel. N;;;.r" de ce sd ,r" tu,'"'# cE o cdsdtorie de co.nvenien!6 s_rr p,rtua stabili intre noi. Ceea ce ne-a ameninlat _ gi. iartd_mi dac6 folosesc cuvintul ,,no.i" -.a fost posibilitatea ; exctrusiv pe dragost-e gi pe insiinii.-no"to"rl "p"r;;;a noastr' s6 se bazeze sepharcli avea dreptate atunci cind spunea o.m"niinu rrai cunosc inlele_ "I sul cfisdtoriei. - Dar tocrnai chinuie, strigd Eva. "jt^" v^ia!6," iatd pi neajutoratd in -." *u in f*l* unui Sint dezor.ien_ rnonsto., ,vi.i gi oribil. Totul mi se pare f"a g; Fi'*"* *.rrrirt pe care-l folo_ "r"i. un sim e.cte aeoperit de praf. d?rt va tr"Ei aievea un basm, dar care "*pil care se bucurh ca "* doar actori rnacrriagi. c&sdtoria a devenit "* a,i* il;";;;;i*a" o,institu{,ie oribild., ye {u16 dragostei str'rucirea si coboard reratiitre dintre bdrbagi gi femei ia nivelul ,rro, ui*pi" Est e o ingror*.re lentd 6i disperarh in nisipur ""*r*r1;;. rneni efemerelor? (Se opif qi prrvi fr"S f" o fintind scinteind d1 luy;n3, inconjuratX-ae nori .j" fl*ilrt aurji ce p5reau a fi o tes,tur, feeried). Acestea se.tfr6 pe p*mint preg,tindu-se pentru irnperecher" o*'p**t., ""i A"_*,irrj*1, pentru a nu celebr* *poi decit o uni"a gl un lucru s&cru, zi ;;;;" goste, dup6 care rnor. "curtX S-e intrerupse, cuprinsE de un fior. Hauberrsser vdzu in ochii ee se intunecaserfi c6 era prad6 unei ernogii profunde. ii du"* i*L,rru. -irr* O clipi, ea rdmase.nemigcati, i";";, ca in vis, ii puse bragele in jurul gttului, p""ir" "p;; - Cind vei fi a rnea, Eva? Viala "]fl;;;". de scurt6! u"t" Ea nu-i r6spu,se gi, in tdcer", *1"a*p#;;;'poarta "tit in fafa magina U"ro""l,ri-il;n o agtepta pentru ao conduce ","r:i" ia hotel.

de desHauberisser vru s6-gi repete intrebarea' ilaint3 mers qi se strinse la pieptul l,_irti; E;-io_t u"a, se'opri'din
sriu. "'--

Tir,j""c s6 fac dlagoste cu tine, ii spuse incetigor''Ie gtiu' sint ,lor""" t* f"t cum irni ,loi""" moartea' Voi fi a ta' o numesc ;il;t a* ."t", dar r;orn fi scutili de ceea ce oamenii
cEsitorie. prea ef nu in$elese pree b'ine sensul cuvintelor sale' Era tremurul care o a"?"tl"ir"*'a* '* o line in brale".Apoi' ridica parui "*"tit narcursea i se transmi"" gi l"i, qi simli cum i se suflu sacru' de invai"ili intr-un f'"*:;i";*i;;i ",ao morlii i-ar fi luat suL aripile s.ale.gi i-ar fi dus ;;;;"i";;t*l fericirii eterne' h;;;" E" lurn". ie cimpiile inflorite ale tle nemigcarg, -"xttAtunei cind se trezi iin aceasti stare Jr**1, al modii se indepirtd incet de el qi tn iocul lui se ,rl va mai revedea irio irr.re cumplitA, teama ci nu oacum departe' nicicind pe Eva, cea pe care magina o ducea

d&;;i;t.;#ff;#Silu;"._

-"

S'r{
I

ll''

cerul pe balcon qi privi la din visare' se agez6 Se smulse .lnstelat.* in gindul "'-"oi,riotr6, in copilirie' oXeise mereu consolare g.,a de -:rx-;a qatit: Tili irrr"tdeauna avea trona Creatorul' care ,'i, ;;il;; oarecum ruglne c[e

\rIII

"" r,icuta "* n""'ot"tl;;;;A;i' cd era atit de mrca' efortunl femeilor de-a deveni ti,r,t.ri "'t";i';etuia din toatd inima

ffi""

pe mdtuqa sa, domniqoara de Bourignon, ea si o consoleze in legiturd cr-l cele petrecute, iar apoi sd plece in cursul dup6-amiezei spre, Anvers. O scrisoare scrisi in grab6 gi acoperiti <ie urme de lacrimi pe care o gisi la hotel o ficu si-gi schimbe planurile. Bdtrina domniqoard pirea a fi complet distrusi de violencatastrofei din Zee Dijk gi era hotdrit6 s6 nu mai p6rd!a seascd ministirea pini ce aceasti priini qi arzdtoare durere nu se va fr potolit qi nu se va simti suficient de bine pentru a se mai interesa de luerurile lumeqti. in ultima fraz6, se plingea de o migreni violenti, care o impiedica si primeasci orice fel de vizit5. Eva se liniqti qi, hotirind sd plece imediat, ceru s6-i fie transportate bagajele la gar[. Portarul hotelului ii recomandi un tren mai pulin aglomerat, care pleca la miezul noplii spre Belgia. Rimasi singurd in camera de hotel, fata se str6dui si iasi de sub imperiul sentimentului penibil pe care i-l lisase scrisoarea. Astfel' si fie oare fEcut6 inima femeilor? Crezuse cd ,,Gabriela" nu-gi va putea reveni din qoc. $i cind colo, nu avea decit o banald durere de cap! ,,Noi, femeile, nu avem sentimentul rnirefiei, se gindi Eva, plin6 de am6rdciune. L-am tocit in mirunte intrigi femeiegti in dulcea epocd a bunicelor noastre". Cuprinsd de teamd, tindra igi lu6 capul in miini: ,,Oare gi eu voi fi la fel? Ce rugine jalnici e sd fii femeie!" Gindurile tandre, ca cele care o invdluiseri continuu de cind plecase de la Hilversum, ii reveniri ins6 din nou in suflet. Intreaga cameri i se piru eufundat6 in parfumul greu

/=

,,*,-,"'iu"iilolt,if
va voia sd o iziteze a doua zi Cimineata la minlstire

,rferi celui Pe care-l

:ffi ;;-f"ios,
1,

chiar derizoriu' ascunsa' cale regal6 9i ascunr acea .qre resal6 $i despre Cuvintele f i #;h";ii t"f i a ;l : " l..ry,i.tXu r i n c ar e reme

i5:#kil{*l:Anf
TJ;;i;"

i::?lI"'JHTi

l;*Ill'fl I'*.l"H:H:"lTi:'#
o' cale? "C "

l':Ti; i"t' *

t"Xt"Hl: asti "' e ace


p

o te am6

:t :::lTilff;r":,:: i:,s'"Hfi

**%?lli:-f dl stelelor
in spatele

'-o ;;'d fost capabil un bhrbat' de oblinere " lo'"iliii; de durerea c"" *'"i a"f"e qi in acelagi Inima sa era sfigiati p'oi'i"aa ai" "^it'"""i111i ::-1; timp cea

;"pd "u i l. ::? H-"ffii;is:;::::,*:::.n"$,'"",1,,T:,""" despre efortul energlc


lomint'-$'^"

de lindeascd la ce avea

*'i

*;timru;
Instinctul

il1li:ir'l;i;* ;**:YlJ3*'"':Fffirui;;i"i'6, nu o'i"iidt *t'"' pu "3r"'si exista


Nu

'i"ii" "t-' temer rie dispusa *a-1 mare sacrificiu al uner Ltanzil'ofemeie ii de derizoriu' "p''ilJ'"i-"tt "'"i era sacrifici'l dt'*:;"":t#t""'tu i "toat"

;;;: "t"rificiu';ffi;;-1"-;t#ip""t'"

""'Ju':':';T-;T""Ihffii:i1:+,tT:"ki:1i;;"i:",3"#;
i"plq"a nivelul :x;""'l::;i'*:u";:t:u*s*';;;;;';"n1rua'irace trebuia Ni"i o"iii"i'"-?""*t" l'";;";;
fericit? umal,, iar ceeaIj

#il'di;"lo

"a-l de orice imaginatie'

il;;";

or"'"iin tot sufletul


'

ceea ce '" amara a unur gigantice, ci

in privinla "tl'iii';;;":'i:d *fl;;; se simte b"s;;; cersetoi in privinta "" ""g" oo propodii dorinlei d" - ;;;;i'- d"-"4"" '"J potot ;t;1' l'a a"um lucrurilor ," "li-"il-*i-rt' pe ea cu aceeaqi putere care-l

confuz pin6 atunci: sr{a

al teilor inflorili.

ptl'J*-*tipiniie

138

s5.

pr ad i * ;l'#,:ij"Ti'*u n te a'de gri r a " " "*i ".iJ cu buggle crispate, urld o ,"g6"io"" *utd: ca cel Oi, *"i;;i; semnat dintre cei ce au traversat din drago"t" nrri"f il"n,

minase.odili-oarg pe sfinlii acestui pdmint.spre martiriu, pri ' L -' mijloeul huiduielilor gi al rinjetelor multirnii.

{if*iiu,

"rr, ^4q Y! qsr I ' ia rindul siu. - De parcd ar fi fost atins6 p-e pdr de o min6, ridicE privi. rile gi vdzu cI certrl igi scflimbase borr*" aspectuX. Fe el se ivise o fantd. ce lumina pali<I gi p;;;;;"r_;# "pr* "rr" t^oate steiele, pdrind a fli un stol de efenteride pur*ate a" .rir,rt. ,A.poi, aceasta se deschise larg, dezvdluind o rri5;;;;,1;;;"" bdtr?ni imbr'cafi cu tunici b"ogate rnese lungi, cu ochii fixali asuira gi, de "$.;;i;. "";" """r tili sd asculte ce avea ea de spus.'g.f"ipaic6 ar fi iost prega_ l;.;t;_; ;;;;;;"" y"u1.r""g strline, ar/ea ufl semn scinteletor'intr" ;p;;;;", iar din timplele sale se ive?u doud raze:orbito""", J**J";. toare cu coarnele lui Moisel. Eva infelese cd.ei agteptau ca ea s6 formuleze o dorin$6, gdslasca .,,,irt"i". v,r" -a li_t$1l l?;$i ,f,a.rtnr sa-r asculte ruga, dar'uga nu putea sd se for'mezc, ii v ' rdminea in git. Apoi, fanta se inchise pulin eite pufin, iar Calea Laetee se intinse- la,loc pe ser, *"m6nind .u J f""gi toare., in timp ce imaginea silii qi a mesJi "i""tri*1irai""i_ s" gt"rg", tr*|", Singurul care inc6 mai rdmds""" ,.iribil fu bdrbatul cu semn scinteietor pe frunte. Cu o disperare muti, Eva ridici rniinile spre el, pentru rrya si agtepte gi sd o aseulte, dar deja.faga l"+;;;;;;. a_l intoarce de la ea.

i.se.inf{ligeze. pentru a-i ardta drumurcar* *orrar*"

,t;;;"ar;;;ru;;;

i"l"i"i

*:ll:

i"r*;;;;';"

vdzu un birbat pe cal alb trecind prin cer, 6i_l recunoscu pe Swamrnerdam. Acesta sdri de pe cal, inainti sore bdrbatul de sus, il -- ---' apostroffi brutal gi ie aruncA,"rp"riri, furios. Apoi, cu tn gest autoritar, u.rit6 spre Eva. Aceasta infelesese'ce voia.
' M*t"i, XI.l2; Luca XVL16

Atunci,

140
141

se

cum o invdfase swammerdam, "a "u constie"tx iJiJtrriJ,"l"urigindu_t.pe stspinut destinurui riii"; o"t mai inalt care fusese atins weod"td "a-J a" o f"*"i", i_ir*a fdrd miti inainte., "e'" ,"p.J" t""it i""""i** bucuriile si fericirea, ffiri ,,i"i o "-i.;;;;;; p"ntro asta if..r*, {16. si mai piard, trebuia s6-g^i dea viaga de o""u, "lipa, "iir"-lr". mie ae ori. Intelese c6 trebuia sd rnoar6, b,rbatului radia gi,_ atunci ;iJ c6ci semnul de pe fruntea ;;*puse si-i dL. orJirr", acesta devenise alit d9 orbitor i""iipar"r irig"i"Ii"'ri. r, acelagi timp, insd, inima sa era prin6 de "-i f""i";;,-;;i;"# ,. trdi, pentru c6 in acelagi timt;a;; gi fafa bdrbatului. Fu cuprinsd de tremur,sub elect-ul fo4eimon*truoase ce se elibe_ ra in ea, iar z'vorur eare inchide._n"*t" inchisorii ' Ior se rupse. Sim{i cum solul ""*iirtiosciLazd sub pagii sii, gi avu impresia ci-gi pierd" u,rrute continuard sE """"stil;,"il murmure frr6 incetare acelasi gi acelagi ,.dirr-;i;i;'i*.a fata de pe cer dispdruse d" ;;it:' --' Durd destul de mult pin6 ce redeveni congtientd de ceea ce o inconjura. $tia cd trebuia sd se ducd Ia gard, igi aminti c6 expediase deja bagajele acolo, vizu scriso"iu"lratrgei sale pe masd, o lyd si.o-rupse in mii. d" b""tti. T;;; fdcea p6rea Ia fel de liber si deliberat cl-si.m1 ili;;",;; cu toate acestea, totul i se pdrea nou si drj;r* Cu si oJii'it", sdu nu ar fi fost d,ecit nigte ""l,iiiii"ii"rprr incetat si mai fie legate a" E"i;;.;u. "i-pf"'i""trumente, care ar fi iegte in acelasi timplntr-u" i; i;I"p6rtat impresia cd trd_ din rJnivers o a doua viald neindividualir"tJ si #i:;rl"rlru, copil ce tocmai ". ":3-, unui ce se gds,ea" s_a ndscut. Obiectele i" .*ra-io ea in raport cu prop-riil" "".,l diferite pentru ii o,utu, si cetelalte. nu erau decit simple unelte :"!J 9;;;;;: l" ind"ilirr. J"f"i'"i irf'** ,,,", _"1r. Se gindi, plin6 de fericire gi t;id""t", in parcul de la Hilv-ersum, i; ;;;;tire la seara petrecuti scump, a copildriei, de care ar fi despdriitl". il;;'l;"g "" de ani, dar avea impresia ci toate a"e"t"a dispireau gi nu erau nimic in

in inima sa bubuird^cuvintele biblice: ,,fn Regatul Cerului pitrunde cu for{a..",, incetl *ri

roage, gi ordon5, aga

;;#"i;,;ililr
;i;;-il

-.i

irlprlHffi

;;;

comparalie cu fericirea nespusi ce-i era rezervatd in viitorul npropiat. Se simti asemeni unui orb, care n-a cunoscut decit o noapte intunecati gi in inima cdruia orice^bucurie pilea in nqteptarea clipei cind, in sfirgit, va vedea. Incercd sd-qi dea rieama dacd faptui ci dintr-odatd lumea exterioarl ti apirea rle importanld secundar[ se datora diferengei dintre i "i "u intimpla atunei gi viala obiqnuiti. Orice senzagie aluneca acum pe ea ca un vis care, dureros sau vesel, nu este decit un spectacol lipsit de semnificatii profunde pentru Eul iluminat. Chiar gi trdsdturile felei sale, pe care le zdri in oglindi atunci cind iqi puse paltonul de edl6torie, aveau in ele eeva striin, de parc6 ar fi trebuit s6-qi aminteascd, ezitind, ci f'a!a ei era cea la care privea. Toate acliunile sale purtau rnarca aceluiagi calm aproape mortuar. Privea spre viitor ca intr-un intunerip de nepdtruns, fiind insi in acelagi timp perfect indiferentd, seminind cu cineva care gtie cd vaporul.vietii sale a aruncat ancora, .gi agteaptilinigtit dimineaia, 6rd a se mai preocupa unde l-ar putea impinge vinturile noplii. Se gtndi cE venise momentul si meargi lrr gari, dar presimfirea ci nu va mai revedea nicicind Anversul o relinu. Lu6 o hirtie gi cerneald pentru a-i scrie iubitului siu, dar nu putu trece de primul rind. Era paralizatd de certitudinea cd orice ar face din propria-i vointi era van, qi ci ar fi mai uqor de oprit un gtoni ain traiectoria sa, deeit:si reziste puterii misterioase care-i tinea acum soarta in miini.

i".;l;:;;i"ffi

Murmurul unei voci eare ajunsese pini la ea trecind prin ziduri, gi cdreia nu-i acordase nici un fel de atenlie, se stinse brusc. Urmd o t6cere, gi avu chiar irnpresia ci devenise surdd fatd de zgomotele exterioare. Cu toate acestea, dupd o clipd, i se plru ci aude o goaptd linigtitd, ce venea parcd dintr-o alti lume, gi care se umfld pulin cite putin in sunetele guturale ale unei limbi striine, silbatice. Nu intelegea sensul cuvintelor, dar pricepu din for{a supranaturald ce o impinse si se repeadd la ug[, c6 sensul

r42

143

rnesajului era un ordin de care trebuia s6 ascurte, ffir6 a i se putea opune in vreun fel. - Ajunsd pe scari, igi^aminti c6_gi uitase minugile, dar cind incercd sd urce la loc, fu pe dat6 respiirsd d. p"t""" pdru strdini gi rea, dar care era de fapt propri*_i forlA. ' " ".r"-i Bapid, gi totugi f6r6 grab6,--"rg". pu *t"Ari, fr.rd a gti dac6. trebuia sau 1u sd dea eo}lul ie strada urm&toare, gi t-otugi era sigurE cd nu va ezita it ultima ciipd in ,1"g"r". drumului pe esre {,rebuia sii o ia. ?remura din toate incheieturile, gtiind c6. se afla sub in,periu-l unei groaze rnortaie, dar inims sa nu 1"" [.*u i, niei un fel tra aeeasta. Nu era rnsd capabild s6 silprime t*ama trupului siu, de parcd nervii sii ar fi fost ai alteuiva. Ati.rnei ajgse intr-o pia!6 mar.e, pe fundalul e6reia -qi1d se vedea clddirea" Eursei, spre "".r,, " clip6 cii se indrepteir"""" gar6, ci totul nu frrsese tiecit o iruzie,'d"r;;o: -ir,itJ tras6 spre dreapta, pe strldulele in zig-zag de ".. acolo.' Rarele pei:soane pe car"e le intilni se fprird, Ei simli ci este urmdriiS Llin priviri. Cu o capaciiate nou6 de clarviziune, pe care n-o rnai avuees-e qind atunei, fu capabil5 deoclatd u6 irr6"l.ugi care erau mobilurile intir*e aie fiecfiruia dintre cei ce o privI"". ni"up"" unii, simtea emanind o solicitudine ca un curent d" c.id6 ccrrrpasiune fa{d de ea, gi qtia in acelagi timp ci aceste per_ soane nu aveau nici eea mai vag6 idee in legdturd ,"". se petrecea in ele, cd nici m6car o fibrd a trupurilor lor "" "o nu ptia de.ce o urmdresc cu privirea gi c6, dac6 h fo"t p""" "" se explice, ar fi spus cd acfionau <iin curiozitate sau un alt "a illottv de acesb gen. - Llimiti, avu certitudinea cd fiinlele umaqe erau unite prin invizibile, -legrtur"i -trupuri gi puteau cd sufletere lor se recunogteau dincoli-de sd discute intre ele prin interm"ai"iriilr"ti. ilon gi senzatiiior imperceptibile, ce nu erau percepute ddr simturile externe din simplul motiv cd,erau p""" auti."tl. C" .ni$te fiare s6lbatice, avide, gata s6 ucid6, p.ir"*, p" o lupt6, in vremb ce o_ micd gauri ficutd'i, p".d".r. "i.t" "" o trdses_erd in fafa ochilor ror i-ar fi transform"t ii" fu-".." i""r"i"i ireconciliabili in prieteni fideli. Strdzile deveneau din ce in ce mai singuratice gi mai neli_ nigtitoare. Era sigur' acum ci i se preidt"u. s,;"r;i"

""r-.

pentru oretre care urmau - sd fie ucisd de un. criminal, crezu - dac6 nu reusea s6 rupd vraja care o impingea inainte' gi "a rnicar nu incerca sd-se lupte cu ea' Se supunea fErS sd nici reziste voinlei str6ine care-i impunea acest drum prin tenei,"*, ** siguian$a linigtitE ci orice i s-ar fi putgt intimpla nu ,*prezerrt* decit tln pas spre scopul pe care gi-l propusese' Cind trecu o punte ingust6 aruncat5 peste un- canal' ol;servd printre acoperiguri silueta biserisii Sankt-Nikolaas' ridicau spre orizont ea o mind intuc 11 cole dlui turnu"i "" "" avertismerrt, gi involuntar rasufla necata inal$ati in semn de *E"o"ta, gtnalnau-ue ci poate era chemati de Swammerdam' ool **ru'"Irrferea din pricina modii lui Klinkherbogk' - , ostiiitatea pe cere o sirnlea pindind in jurul s6u,ii demonstr6 insd c6 se ingela. 0 ur6 tenebroasE, dirijatd impotriva ci, p6rea a se ridita diii pimint, ac.a furie rece qi necru$Etoare dezidnluiti de naturd ?rnpotriva ornului, atunci cind acesta ?ndr6znegte s6-gi rupd lanlurile servitutii' Pentru prima oari de *tt d igi p6r6sise c-amer.l, i se fficu fric[. Dindu-gi seama c6 era complet lipsit6 de apirare, fu pe 'Durlctul de a se PribuPi. dar picioarele sale o purtau inainincerc6 sd se opreascd, te, de parci gi-ar fi pierdut orice control asupra lor' DisperatS, ridic6 ochii spre cer, gi o pace necuprlnsa se rev6rs6 asupra sa atunci cind vxzu miliardele de stele ce pareau a fr ochii vigilenli ai unor salvatori atotputernici, eare ,rr, * fi permis sd--i fie clintit nici micar un frr de p6r' Se gindi la bat"irii ce stateau in saLa mare, in rniinile cdrora igi lncredinlase soarta, ca la un grup de nemuritori ce nu aveau decit si eliuteasci pulin cerul, pentru'ca Pimintul si fie fdcut praf gi pulbere. Din nou fi rdsunard in ureehe sunetele guturale gi imperative in acea limbi strdin6, care pireau a veni de undeva de foarte aproape, gi pireau a-i da pinteni' Deodatd, din intuneric ap6ru l" fatl Li casa inctrinati in care fusese ucis Klinkherbogk. La confiuen{a a dou6 canale, un bdrbat stdtea agezat pe balustrarlE, aplecat in fa!6 6i nemigcat, ca pentru a asculta cum se apropiau Pagii ei' Simti c5'ft;r{a dlmonicd ce o impinsese si vini in Zee Dijk ernana din el.

t44

L45

face acest gest. Era, deci, o victimd fdrd apdrare, total la dispozilia lui atunci cind urma sd se trezeasci, moment de "."" ,ru-i *ri despdrteau decit citeva clipe, c6ci pe fala b6rbatului se vedea cind gi cind o tresirire, "a." "nurrEa c6 el i6i revenea pulin cite putin. - . Eva citise gi auzise adesea despre faptul c6 femeile albe, pi in special cele blonde, in ciuda aversiunii violente pe care o au fa!6 de negri, nu se pot impiedica s6 li se aband o".ri atunc_i cind aceptia le doresc, c6 singele sdlbatic din venere negrilor exercitd asupra lor o atraclie-irezistibili. Nu niciodatE in aceste povegti, gi chiar le.disprefuise pe acele "r"rr"u femei, considerindu-le de joas6 spe!6 gi bestiaie, dt* iati cd acum trebuia sd recunoascd ea ins6gi, cu un frison de oroare, cd acea putere tenebroasE, profundd, exista cr, ,devar.t. Pr6'pastia aparent de netrecut dintre aversiune gi belie nu era de fapt decit un perete subtrire gi transparent eaie, atunci cind pribugea, punea negregit sufletul flmeii la dispozili iir_ 9.e

Chiar inainte d'e a-i distinge fa!a, gtiu, <lupd. groaza mc tald ce-i inghetd singele in vine, c6. era vorba d&pr. negr oribil pe care-l vdzuse citeva clipe in mansarda eizmarulii. In disperarea sa, vrtr sd strige dupd ajutof, dar legdtur dintre voinJd gi acliune *. in ea:-de parcd arh fost gi desprinsd de trup,"rrp*."" apropiindu-se qovditoare se vdzu To-"1t+ de bdrbat gi oprindu-se chiar ling6 el. Aeesta ridicd capul, ca pentru a o privi, dar ochii ii erau dali peste cap, ea cei ai cuiva care doaime cu ochii deschiqi. _Eva intelese cd el era rigid ca un cadavru gi c6 ar fi fost suficient sd-l impingi ugor, pentru ca el s6 in apd. Cu ".dd toate acestea, se gdsea complet sub controlul lui, gi nu putu

avea tremuriud de groaz6' dac6 acest llegru sau albe' o.,,.."'d'r""[I; il';lt-a 'u*6" tuturor fenneilor altele' decit atitea rluci nu cumva ", i#aii "'J-.i plejos care deci nici n-o qi r:nre nu-i auziseri chemarea magic6' Se intreb6,
ttf maSef6.

Idntuirii de instincte-bestiale, ca pe o prad6 tipsita ae "


apdrare.

Nu vedea nici o salvare din aceasti 1itlatie,l1"l: l::'-: siu urma sa prala' o visase pentru ea qi iubitul ,,,o'pJ ".r" sE mai salveze' pe pragul orlatd cu trupul ui' f"""'"u doar p"t"* oferi ceea ce dorea atit' rnorfii, eeva inform,;;;; *i i" pi*i"t' dar spiritul P6mintului Voise sd intoarci til;; ce-i apariinea' Ca o incar;"tt";;-r-*r"a dt frer tot ceea se inaiga gigantic in fala ei. rlare a atotputerni"i.i ;"L, *grur du totopuala de il vazu riili"indul";il;i "cuturindu-stpieptul sdu'^ o.trase la ,in6 atunci. Apoi, o i"a a" btlg gi ajutor nu intilni decit fata""'i;;;;;;igal Ci''tipi*r ;1' ii1; presd mina pe guri' aproape clele caselor din jur, iJt "ug"ol inEbugind-o. de piele to,$1"111 Gitul siu gol era inconjurat de o zgardd de aceasta 9r o Fata se prinse au ""*;;;;i-oiir" a nu -a*r|". pe,jos: aruncatd fi pentru ultimele puteri' "ttiru", O clip6, iqi potoi"gil;tp"i idlnindu-si strigi inc6 o <iat6 duPi "jl!9t'- . u-Ei de sticlE se deschise, probabil ro*urJ uuiita, c6ci-o "a f" iluminat6 de un fascicul ui se auzird to"i "o*flii"t "ilJ" larg de lumin6' r- Simti apoi cum fu luat6 P" :us. de negrul,ca* |"F??-1YT ajungi la adhpostul brserrcrr cu salturi frrriots",lncercind sE purtind egarfe portocasankt-Nikot.u.. pli *."irru.i chiiieni, o'm"lt lor' VEzu cum pe iii in jurui *i:ro"'i"i, ;;Y deja cum se apropipu felele lor scinteiau Uri"ugut" ioi'deschiseii
,

r:

rlr^^aX foria'

De.u1{e ar fi putut oare proveni foda inexplicabild a acestui.sdlbatic, pe jumdtate fiari, pe jum6tat* o*, pentru ca el sd o poatd face si vind ca.o uo*;.-bul6 pe'"t"arl necunoscute, dac6 nu ar fi existat in ea corzi sensibiie care s6 vibreze in mod incongtient atunci cind el igi ransa ;" dorin!6, corzi pe eare le crezuse, in mod urgoiios, "trigal;i irr"iiut"rrt"
in
ea?

. gitul negrului' bronzate. -.r--r Instinctiv, se linea de zgarda ce inconjura mult la fug6' incurca cit rnai si intind,ea pi"i"J;i;;""qi '-r greutatea ei' Deodat6' o ridici d;i;;i*t" dar el pirea "a p" ttng& zidul grddinii' Eva vizu G" pe umir si-si "o,'i'iia inconiurau dinlii enormi' de fala aproape "il;;"i;;'ot"" gi """ expresia s6lbatic6 a ochilor rotrl .rnui n"*r", seminind de puiernic' incit se i s6i aprinsi"r.r "- i;;;;-"i*1"'ilot lfat incapabili si mai fdcu mic6, a" p*oi t' n fo"i hipnotizatE'
opun6 rezisten!6'

L4B

""aJiu"i, i"tlE o rugxminte cd.t,,e Durnnezeu, sd : ":lilo#;';*H" cu, care sd se omoa"" it,ti,tu a-"-L fi d"""op""iti';;;ffir:""*
Acesta fu ultim rl pentru o clip6 cE innebuni"u, care gi_l mai aminti. Apoi, crezu lycru.ne pr surizdtoare in "aJ:;';l^ brusc stind calmd mijlocur g"ediiii. " '" pirea cd si nugr;i';;;.e, cici se apr.opia de ea *i"ir". I se p6ru c6-l aude.vorbind cu fantoma ei. Itu putea auzi cuvintete, dar vocea t"i groazd", care nu rnai ";;;;;i;i11""* unui poate decit sd-se brro,e. om cuprins de *uru""l^#r"iru"i"ff9u"*'--9d p"oi;bil {"i3 {" murtd weme
-$i

."" era pierdutdl c'ci ,o.iriu uescftlsa noasi in intunericul nopfii, il;r*e lur "; tra,ii"j_t" deschisd pdrea lumi_ Cu degetele-i tremurindj un ac pe care sd infigi in inimd, cd.cr negrul "t;;;;dr sdrise dei, zidul gridinii, si_l .a voia s6_i gi nu miini.

x*f#i{+{# :[1"',,, fJ:rux*** li, ;h.; #'Jii, : a un anima-i i


c r,; ;t.,

"i*x*ooo*j pe negru Iup tind cu cetr de-al doilea uai"""*".".,_rul Lupta nu dur6 de"rt -r"i;, "rtl-= I.cunrle.-Marinarur fu aruncat g" l; ;i o ffi t?i:,-""r':ilffi ",1' " I I i" "1 ". "^[#.'Jr"a,

,a"obii. Deo,arfi ,,,^ ^:,r_11"a. ,"uffi ?,111:.3X S. -'ti ;#;';# ;"" : ""ix}'":Tllil,,, pli"rl"L*rji de caie-i rimisesera;*;$* ""*::":: toare oasete. r'rintre grai;il fiil:r': i?i:ie' rt vazu

?;H'H"r " ";; fu lger, M;;i;il;#ff;"1 *eala- unuistlnet, cu ""i"a " -i'r" i",.i ... weun capul
"
t

"ut^d:l-,_ate1ofi, negru,.se rostogoli la picioarei" -ajungindu-l din urm6 s*le"cr,un motan, pentru pune piedicd. u;"oi".-- oi , i ^,.+:t--t ;f #"T;:f; .,ri t i il,iJi 3J i,

Unul dintr"

iid;;::

l,ll i

*'

;1";:"iil:ffi:r:;

Apoi, se convinse n"flIl,intr-un a" "a


"roJ

o,",,,;

;;:ffi:,?i ffi'*t,:I;mr

u"r-"*.jr";:'i

Igi adund toate ,p.uterile: voia sd_gi dea._s-eama dacd-gi pierduse sau nu *irtir", ,ff;:veascd fix Ia fantoma

;*rr:;ur"udl;;;;';;;;i',"ilxil,ll1li"'r,l'"1;l1'"

""ilil;";f"'l-.""u"
p'i;;#

i:f*:H:'#? ::f ,T:Tg ""-:"

_ imas'ine, si cd

jH'

148

t49

v-isd citeva Atunci cind igi reveni dupi un legin prelungit' pe frunte o panglrca, se apreIr:cunde ci un bitrin, care avea ci era .,r"" .""pr" ei qi o #igt'" ng t'"*.ut Ctezu la inceput -niaottl", a""-""f oi v6zu schi mbin du -i se trisiturile, i,"r-*"" cu ochi cele ;;"p"t"le unej migti^de stic16, cu dintiiale negruluias3 ctlm scrignind, ,lrii""'itori, buze gro."" inconjurind iar i r" i*pti"iase in-memorie aiunci cind o p'ta in brate'nou fbcur6 s6-qi piardi din ,p"f""i""ilra!iile fetrei o
-

Eva sirirfi cd el recdzuse in acea stare de incongtienld in eare-l gisise stind pe p"".p"tot

cunogtinfa.

caselor se reflecta lumina

"""f,f*:l,l*#;.:;t venind dinspre Auzi strigdte gi voci


e'"i""fi;
gaai

r"iii

"*

""rli.rr,rr.curajur Ili"ui
stradd.

s6_si peid.

,""il;";i;;f"

ln

ferestrele

:ll}

Igi numdrd bdtdile inimii: acum! cduta pe nesru era chiar aiil;";.;;;i,Acum, mulfimea care-l eu genunchii tremu_ tl,'i

;:'i:"jjj:'"*"'

p" p"""t"r"

.1""g*,.r, transformind

nr"?itiiii":, tlloa
fi

;ffi ffi#,

"

i,

i"* ffi ;"i; ?;;l

"i',i;

ii

j:iT:"'; IHH::{,?"Si;f*:f :"#:lll't}31;il,T::#ffi


Siluete multicolore-Si pe jumdtate goale urcard peste zid,

ajutor. Lumina lantur".foi pdrtile prin grddind dddea "1";;iu*" in toatedin fi;;;iio'""inrtitor vitrariile ""1:i_ "i4a bisericii' Blesteme ingrozitoare urrate in spaniol, se auzeau din toate pdrlile: 'Aciio " ""g"urtliali'"*,rrgu* m'runtaiere!,, Vdzu marinarii aruncfj.r_"" p"'""STf ce urla de furie, iar apoi prdbusindu-s-e sub p,rrnriii a. I, auzi strigdtul de drum p,i,, ,i,,iii*, ['"HTiTT,{,H:* r"

i-:',::',1*'""*:u**::fif:*;*f ll,,:x*:$;ilnl

ii-J""-il';;;
"'#?'T;lltH

* ffi:il,"F'ffi ''iffi

::

h:l;""""'#*t

151

gi pe care-l avusese

in clipa cind pentru prima oar6 foarte clar

*.,

d^'"i'"1fi"ll?;t

ffi
cffi auberisser mai rdrnase timp de o ord darp6 sin6 aldi,urir -b) d" kraronul Pfei[ gi doctorul Sephardi, dar fr.r distrat a taciturn. Gindurile sale se indreptau continute spre gi
Eva,

Eforturile rnlcar in stare "a-r fftt"'lt"*uJ risuna in inim6' ca ,entru a nege i*p#*bi;i-'Nu" "u-i lui' ori ee eite ori se ,'iiuoorr" al destinul;il " inirebare 1 il aducea in *t.ritduia s[-si inchiiu[ ;;'ffJsat'isfficdtor'
"

irnasineze viitorul

^in':,il

1:]:^ convulsive ::, ::"t sale

::

^ astfel incit tres6rea ori de cite ori ti vorbea eineva. Singur6tatea sa car"e-i ficuse atit de bine rle cind sosise la Amste'darn, ?i apdru dintr-odati itrept insuportai:i1&" atunci c?nd se gfndi la zilele care Lrrrrl&u. In afsrd de Pfeiii qi Senhardi, de care *e.sirngise plete::nic atras irrcd de cind ii cunoscuser nu avea niei priet*ni, nici euno6tin$e, iar tregdturiie sale cu cdminul i'useserB rupte rJe mult" Oare va rnai putera suporta viala de cdlugir p* *ur* o dusese pind atunci, dup6. ce o cureosiuse pe Eva? Se intrebd dacd nu ar fi fost preferabil s6 se rnute la Anvers, pentru a putea rnScar respira acelagi aer ca pi ea, din moment ce ea nu dorea incd sd trdiascd ?rnpreunE. Foate cd in felul acesta ii va fi totuqi posibil sd o vad6, eind gi cind. Suferea arnintindu-gi cu citd r6ceald igi exprimase ea hot6r?rea de a l6sa in searna tirnpului qi, mai rnult sau mai putin, a norocului luarea deciziei dacd trebuia sau nu ca intre ei sd se stabileasc6 o legdturd durabili. Dar apoi, se gindea beat de fericire la imbriligdrile care-i aqteptara, qi la fericirea de a se fi regdsit pentru totdeauna, Nu depindea decit de el, igi spunea, ca aceasti despirlire si nu dureze mai mult de citeva zile. Ce l-ar fr putut inopiedica sE meargi s6" o vizileze inc6 in cursul sdptiminii urmitoare, pentru a o ruga s6 rimind in legiturd cu el? Din cite gtia, ea nu avea nici o obligalie, astfel cd nu ar fi trebuit sd se consulte cu nimeni altcineva inainte de a lua o astfel de hotdrire. Oricit de clar gi neted ii pdrea a fi drumul spre ea linind eont de toate circumstanlele, totugi vedea mereu cum impotriva acestor sper:anle se ridica acelagi sentiment de team6 confuzd in leg6tur.d cu.Ever, sentiment de care nu se putea rupe

a :i':'-:1" : " :1 I: :i,I:i,,",1 " "t a straniei certitudini' incerce sE inving*;IcJ; t""Ap6ti*"td ameninlali de^o mare E-" r""J"*."t' cL sint l,;;;;;t;iq ti aparuse in rninte' Incerc6' odata ;";;;;J; *enotrocire, nelinistea nu ar d"*;;;t' inchipuindu-qi ci $i cu toate aces.i;;;;;;;i (i iost decit conse*;i;;;i"t"'-" "i3gostei' cE Eia ajunsese bine' sdn[t,t:a, ardea d" ,,"'ab;;;;;;^;ft" toas[, la Anvers' Ia sta$ia Westerpoort' care Cotror? tmpreund cu Sephardi oragului decit gara centrala' se sdsea *ti *p'otit";"";";;1 -^poi grabi spre hot'elul il i-nsofi pini la ii#;;;"hL "" buchet de trandafiri Amstel, pentru "'ia-" ii'recep$ie-un intinsese sur?zind' de parc6 destinat Evei, pe ";;;Pf"ill i-i i-ar fi ghicit intentia' tocmai plecase in I se spuse "a i't'iqoara van Druvsen eventual sd ajung6 la putea cil6torie.. O*r, t'i'ia"o-**;i"a, trenului' *"t?i""i"ie de Plecarea la garS' '*^ U; taxi il duse raPid
=

"f,Y*:T

o*"; aJl'p

i i, *

Mittrt"t" treceau, iar Eva nu sosea' acolo' nici Telefoni lt i'"i"i'- nu se intorsese tle bagaje' i"i"'eseze Ia ryagazia Se duse "a "" ;?:;";;;'Jar" ?iai""' simti ci i se clatini ." Nimeni ", odmintul sub Picioare' l rodea' ' Acum, t#fri pentru.soarta Evei il f6ri ea'reaiizd cit "tna ;;; ar mai fi putut trii o iubea,
de rnult

AgtePtd.

sentiment c6-tnc6 rnai sint Ultimul ou"t#f i]"d;;acel c *-1 ai Ji' * * ;.:::, o t'ai rrl .t n rl d*f : l; :*:r1".tit5:?: ;:1;| neconvenlionald in care se aproplase gtia cd dac6 ea s-ar suulberat au "*"""'i'"a" a"'""iinigte'in9i br"tr"' ar fr acoperit-o r' il;i:il;;;;;"ffi^r"r' it 16sat-o si plqce niciodatb' 't'i""-o cu s6rut6ri ei

"o;;;;

"

15S

si vrzitgze pe cineva, Dar pe cine ar fi putut vizita atit de tirziu? Deodat6, iSi aminti cu cit6 c6ldur6 il rugase ea pe Sep!3rd-i sd meargi s6-l viziteze pe Swammerdam. . ldtrinul colecfionar de fluturilocuia in zeeDijii.,cartierul criminalilor din cum_r".l9g"u din articolul d""p* noaptea precederrtd. Da! Stgur su dusfse acolo! "ri*" ii" -{u cuprins de tremur atunci cind se gindi Ia toate even_ tualitdfile oribile ce o ameninlau in acest cartier r6u famat. Auzise despre circiumi in care str*inii j;friti,'ii"" . -. tiia beregata gi erau aruncali la canal prin ;";; trapei..-G;'m;;* pie-le_a de g6ini atunci cind se $indea cd poate'gi E;;;E;;" la fel. magina trecea in plind vitez| pe podul upenhaven, Tri, "p9i, ^_-O,:l1Od indreptindu -se spre bisericaSankt_Nikotaas, gi se opri. ii ^ $oferul explicd cd magina nu putea intra pe strddulele inguste, aqa cd domnul trebuia sd- o ia pe jos pentru la taverna Prinlul de orania, unde sd Lfll *d""", " "i"irg"
nase

"r* ireparabilul nu se produsese incd, nu"fipa riminea decit mai singurd solutie: s6.examineze gi s6 cint6reasc6 ;il4;; Tjlr:l1i:" si lucidd, folosind siiritut metodic pe care il fi sise de atitea ori in cursul activitdfii sale de i"ii"""ii ii* tator drept syrsi :proap.e inepuizabild de idei LS""i"""l in"o"dirdr-gi la maxim puterea d" &ffi;,'J:"#?T; arun_ce o privire in angrenajul evenimerrt"lo" fi ou derula in jurul Evei in-aint"-"" "" "-." ri pa"a"rtii";L f"H: "r-"e se plaseze din nou in starea d" spi"it in care 9A qg it sd se gdseascd ea atunci cind agtepta momentul "" n t""U". pil;;ii;" la hotel. F.rttl c6-gi expediase bagajele la gard dinainte, in loc sd. ._, totoseasce magina hotelului, ii sugerd ci probabil ea intenlio-

Nu mai credea ci Eva va sosi in ultirna clip6, gi cu acestea hgtepti pind ce trenul porni. Era evident cd.i se intimplase o nenorocire. Trebui sd fl apel Ia toate puterile pentru a-gi pistra c.lm,rl. Pe unde o luase? Nu mai rri"i o de pierdut. Da

b*i.

e.a ,rim",,i it'ati"ti"", cu exceplia.unui birb"L:1" ' o prlvlre riat." t" fi"io*" in spatele tejghelei gi-i arunca vicleanS. Din depdrtare, se a:uzea zvonul unei inc6ieriri' patru'-binevoi s6-i Domnul S*t-rnltat* locuia la etajul bacsisul ii qi lumini p'1Ti ,p;;';;iil;r,rt, i'l'J'pade abrupt6' ""-si scara periculos morocdnos trecut pe aici in - Nu, domnigoara van Druysen n-a mai f6trinul Swammerdam' atunci cind nceasti sear6, "a*po,'"" cu ingrijoririle sale' llar.rberisse" it po"uT""d;' la curent hainetre de Bitrinul nu se ";i"?;;; ";a incd imbrdcat cu terminata, ,.ootp zi O sineuri luminare aprlnsa, aproape l'cDuc ar' " ""-o-l pe fala sa ardtau i,u"i pe masa goal6, 9i durerea zugrill'it6 gindindu-se la modul cd stdtuse asezat ";:"t;;i; i" "t,,,J'a' ;;J;; ".rL "fi,si"e prietenul sdu Klinkherbogk' ilauberisser il lui de min6: Swammerdam pentry faptul - Iertali-ma, "e;;;;";;le in noapte' G'r6"' firi a tine cont ci vi deranj ez atltJ"-it"lo O", qtiu- exagt cit de mutrt ati pier,a de durerea "fiiil'*i;; a bdtrinului' Cunosc chiar gi "*" dut, r6spun"" p,iliiii povestit 3".t4'i' "t detaliile dramei, d;"t";l S"phardi mi le-a mult alt[ dat6' asta mai Dac6 veli dori, vom rnai vorbi despre in fo""tt'i de a-mi pierde minlile s6 Pentru moment, ti;;" intr-adevir' sE vini E"J' fj""a a vrut' legdturi ", gi a fo"t aitc*ta p" drum 9i"' gi"'Doamne' Dum"o*"t. v6rriziteze, *;"* nu indrdznesc si mi gindesc! si se "i"i ""r."i., in picioarJ, ii" frre de nelinigte, gi incepu S6ri

Uqa tavernei era larg deschisi' Hauberisser

intri in gra-

N;

""."ii"---

"*t plimbe Prin camer6' '---S**r*erdam rimase o clipi pe ginduri, apoi spuse pe un ton linigtitor: ca o simpli for- V6,rog, domnule, nu-mi luali cuvintele Druysen nu a murit! mu16 de cgnsolare"' Domnigotra van Hauberisser se intoarse brusc spre el: - De unde gtifi? lui o piatrd de pe Tonul liniqtit ii =igo' al bdtri-nului ii ini*i, "fri", daci Lu-g"i put-ea.."Ipl1T perfect.9" "u' ' de a rispunde: Swammerd u*Liiiaf cLpi inainte el intr-un sfirqit' incetigor' - Pentru "a.g'fi-;i'"1-o'"po"u Hauberisser il Prinse de bra!:

754

sesc cuvinte care sd vd par6 enigmatice... poate ziua cind vE vol putea "a "" "uri-gi de"ce sint atit "pune ci domnigoara Eva a urmat unul din sfaturilede f""* "orrrirr* p" ;;

Acurn,.ascultafi-mi,in linigte, v6 si "i;s;il iriaoiafa rog: flrA gregit bdnuind ci domni'oara Eva t""""i-prl"t""r^';;; ""-"til nenorocire. Nu s-a dus nici la mfituga" ei, am *"t* a"-ii sora rnea care tocmai s-a intors de la rnindstire. "it"t Nu _rd pot :lll. daci o vom g6si chiar in cursul zilei d" astari a"Ji" ortce.caz nu vorn precupeli nici un efort. pind atunci ins6, vd Iog^1 fiti linigtit, chiar dac6 nu o vorn gdsi. Sint foarte sig.rr, la fel de sigur ca si de faptul c6 md fx "A; ;;; cu mine nu a^Itrclneva, in raport cu care durnneavoastrd gi "i"i,""A..l sintem decit fire de praf, are griji de ea. N" ;; ;"; sJ f"Ir_

- Vd implor, ajutatj-11dacd puteli. gtiu ci intreaga du neavoastrd viatd s-a desffigurat f" poate dumneavoastri pdtrunde acolo ,rrra" * """ai"tra. "a [ri"i, -";;"rJ#;;. cineva din afar6 vede adesea... - Nu sint atit de ,in afar6,, pe cit vi se pare, domnule, I intrerwse Sw3mmgl{am. N-am vdzut-o pe aceastd ao*rri goarE decit o singuri a1t1jn viagd, a"" ,.r'"r.gu;;;";ffi;; cE o iutresc de parcd ar fi fiica *u..'Nr-*i mul!"umi!i, ia"i"" aveti pentr:u ce. Este perfect normal sd fac t;t ce;i;;ln chiar d;d;;:l*^"f O:teri pentru a vd.ajuta, si a t'u asta ar trebui si-mi-v6rs pini o ajuta, #;;i";;;;il.

dat...

-----r-

ib_"",

.'Este posibil ca ce i s-a intimplat astdzisE nu fie decit o primd consecinld a acestui sfat... ?rietenul meu Klinkherbogk a luat-o, cu mult timp in a^celagi llrrrd,-p" .dr".- pe,care s-a angajat ."rrrrrli ari"i_ goara.Uva. Lr presimlisem de mult sfirgitul, cu toate c6 m_am agdlat mereu d,e speranfa cd prin rugiciunile -"t" n".[irr1i 1oi_putga..totugi s6-l evit. Noaptea ticuti mi_a demonstrat incd o datd ceea ce am qtiut diniotdeauna, d*; fJri"r"o acJiona: rug;cfunea q-g"t" ;;;il;;;;jlr" P""::lil q""l"y aa trezi acele forfe caie roarf,e etrcrent de dormiteazi in noi. Este, o s1 c1e1i c6.p{n lebunie 0"r"" yointa-Dgqnul ui faf i de ceiiatli. ""gd"i"i";i ^si _; f -"afil"" OJmenii ;"r"di"fat-sufletul spiritului care ss afld in "*" aer.in ;"r"ii f"gif acelui spirit. Ei sini deelqgali mqjorisi"i, F-cap6 tuteiiift;i'" tului, pe care-l vor stdpini inlr-o b,rna ,i. Ceea ce li *'i"ti;-

t57
156

ulterior capdtd un sens care-i impinge spre inainte, orice 1i's-ir'intimpla, se doved.egte cd este lucrul cel mai b situalia dat6. eu - putin$i inconvins, domnule, cd acelaqi lucru este valabil i?uteti fi
p1.1

gi

pentru domniqoara Eva. "C.--qJ pai diflcil lucru este sd invoe6m spiritul care trebuiesB ,ru'[*lv*rneze'sosrta. .Acesta nu *.r,1" decit glasul celiif pregdtit, iar chemarea treiruie sX izvorascX din dragoste, din dragostea fa!6 de o alt6 fi!n$i, c6ci altfel trezinr in noi forlele
i,enebrelor.

"q,:i Xi,::ff i s i : " :d::"- I : i Tff T; vor flr "gata sa-gr ci a""it c'"dt de obicei' Ei "" sint de fapt "']rrlfl '""itoi-'i a sufletelor lor' iar starncni doar r6tdcili l" H;;;;virginl sdlbatice' In fiecare drn sint fiti"tot .t'a lor este similata"";-;; up"*ste la burghezii dL t:i se regasegi* u t't'"41;a "'oiumll*
is

"#

jffiT::i

;,;i;i";; deoareee"ffi t*:i**;l;[";'.:tffiLil* .*,*"r en nu t'"*1:":::.'; poa silbatic, .,rrraios nu poate


rLcLioneze.

"Cal:aligtii evrei se exprirnau astfel: "Unele dintre ffiptu' rile imperi.ului sint lipsite de Si. Aeestea intercepteaz[ rug6' ciunile cdrora le lipsesc. aripile,,. Ei nu se refereau la demoni din afaranoastrd, cdci de acegtia sintem protejali de fortificatiile corptiiui nostru, ci la otr6vuri"tre rnagiee care existd tn. ruoi gi care, trezite de un apel, ne dezintegreazd Eul." - Dar oare Eva nu risc6 s5 piar6, la fel ca gi prietenul
dumnea.roastrd?, stri gd Hauberisser, agitat. - Nu! VX rog, ascultali-md pind la eapdt... Nu ag fi indriznit nicicind s6-i dau un sfat atit de periculos dacd in momentul respectiv eel despre care tocrnai am vorbit nu ar fi fost aldturi de mine: durnneavoastrd ori eu nu sintem decit fire de praf in raport cu el. De-a lungul unei vieli lungi, foartq iungi, gi cu prelul unor suferinle de necrezut, am invSlat totuqi sd discut cu el gi si-i disting rr'ocea in noianul de dorin$e omenegti. Singurul pericol pentru domnigoara Eva ar fi fost acetra de a-i fi auzit chernarea intr-un rnoment ygpiuLt.Dur, slavd Domnului, aeest rnornent de pericol, sin5jurul, a trecut. Ea a fost auzitS (gi Swammerdarn surise fericit) in urmd cu eiteva ore! Poate cd...sd nu crede{,i cd vreau si rni laud cu as+,a, c6ci astfel de lucruri se petrec la m.ine in momente in care eint total abseni... poate ci am avut fericir:ea de a-i flr venit deja tn ajutor. Se duse la ugd gi i-o deschise oaspetelui sdu: .. - Dar ?-c-qmr va trebui sE f4gem qega ce ne dicteazd raliunea iucic{X. Cici C,oar atunci cind vcm fr fnffipr,uit tot ceea ce ,r" *tl in puterea noastrd p[mintean6, vom avea dlgptg!$ ne agtept6m la ajutorul influenlelor spirituale. Si coborirn in tavern6, dali-le rnarinarilor bani pentru a-i convinge sI o caute pe domnigoari gi promiteti o recompensl celui ce o va

^* motrt"' iar'un om curajos cd cineva t;;; mai sigur al faptului rdu' $;;;;;1 t'i ct adevdrat *"i" disprelul sdu in adincul t-Ifr"i;r"i "6o ""*o'i'ut lroart6
Nu
se

l'ati <le moarte"'

"i;i;;'[it' "*o" i; *:ffitffiffiIl}i re explic6'fost vorba despre o simpli rt i:T^?#"$,1ffiTff*"* ii ceru citeva H*:;i;';i # *'"t' loc zi de zi in port' inciierare, ** *'1#;il"i;"" Antje' dar nu avu - Nenorocitd i;;;;car".i"1i, 'souse lovituri de cot in ii traJl o vrerne si termine' ;i;il;**uiiqi inghiti cuvintele' i""it coaste atit de p";r;'i; ttlir' ii strigi acesta in
marinarului "hiii

::fl"ffiTJfiJilil1?' J"':? ;;

z^cea * rii19."l1 s'ii zulusulcadavrul il lovise p"

**t", ""'"1r" uJt'i"a,""pu'"r,. vapor Lraziiian' a" acelaqi timp' Era'[in'?ia '*i'''
- Tac6-!i

ai

priceput? . r" Hluberisser

r ul dintre cei prezenli, ^ii lui de-o partg pe ""lt^lT'[:;';:. i;J" in i'""p*' si-i tragi de limbi strecurd i' *i"aTio""ha ci

i;;;;;; tylX;.",11"Xr#1il;,,xe Nu trecu mut


aer s6lhati*,

"*'""1'noo;;;; I,.*i,u*,ar".,i*:il:;:rmnt;"J,%1ffi

murlime desiluete cu in ce fel il ;"stlcuirnJ agitate'


o

;l;i:1ilffi

im:nt'13;:'t"Hi::i'*fl rr=,'::lf "ifl i:?iilfl?: '#.,f 'tffI tX';l#;J """""'a',-' p" *"*"1" zulusului' $tiau unur t'i"'"op sE t'aie beregat'a co*a i5;;';;;
perfect *a client .l* 'll^"d'""[*lo**""i
alieze afat6.

;;;,;"1::-:::,l,Ti':m"l-s::;-:ff ,1i;f"ffi ili*?; cu lnaml

"-*''fi

migcat nici rnacar un

159

Hauberisser Ie ascultd nerdbddtor laudele, pin6 in c cind auzi un cuvint i"gh"gJ ,i"gele in inim6: A -care_i mentionase cE negrul necunoscut'"t".""" p" o tindrd distinsi. Trebui sE se sprijine pentru o clipd de Swammerd f:l1i_l^,"u se prdbusi, apoi isi rdstuiird porrofelul in m femeii gi ii ceru, printr-un "u*r, si-i povesteasc6 intimplarea. "aJ-J";. ,r., mai putea A13i3e16 strigdte de femeie gi iegiserd 3d vad6 ce povestird impreund toli cei de faf6. linut capul l"- unde, unde p" g"nurrchi, cdci leginase, spuse An este e. ,"orrr?, strigi U""t"ii"""r.*^ : P"I Marinarii ticurd qi se privird ;ii p" ceilalfi, descum piti de parcd de-abia in acea intimplase de fapt. "fifa l, fi p;i"";;;;, Nimeni nu gtia unde dispXruse Eva. - tr-am tinut carul .pe genunchi, continua sd spund Antje, dar era clar cd nici "hlar"e" ";;;-";iei cea asupra locului in care ar fi putut si dispard rnai mic,. idee Eva. Apoi, se repezird, cu tolii afard, ;;ndu-i in frunte pe Hauberisser qi bwamrnerdam, strddu(ele ciin jur, "i;;+" urlind numele Evei gi luminind fi*;;r; colligor grddinii al bisericii.

t*tfqll-^Tl"F"T9 Marinarii se impristiard de-a lungul intoarsera iara dar se V,,*;:;i; i. "h"ioi Prins-Hendrik' nici o veste fu in picioare' "'pt f.f, irucu mult, gi intreg cartierul trtului in.lumina palidd a lanter-

p.scari, pe jumit# ;;i,;;i"" ;he.iului $i. qromiserd c6-9i vor nr,lor de-a lungul ,"i"tUt; "navoad"i" lt gurile canaletror' i,ri*a- i" ,ori va afla de la Antje' in frece c1ip6, Hauberissei se temea-c6 in diferite feluri tot ce se oare ltrl.r ineeta *A-i l;;;';esteasc[ Eva' A6easti intrehare ti lntimplase, *a ,'*s'l"i'i;i;l;;;-p" puna' ;;;;;;;filtuI, da-r "" "" pttt'* totdri si t' se stdpineascS gi ldsd si se in cele ai., t"*a] t"tigi "A i"t"l"";;ir, ilttUiit"tile sale ce-l nelinigtea' pinS'atunci tipasera Inclivizii care-l l;;;;ilt;"' -?i "t:" ior rupe in buc6ti pe c6-i rnereu, printre injurdt'uri cumplite' i" *ti"i''tacur[ pe dat6' evitindu-i rregru, de cum l-.';;;; fE'rE q wrai s-putt nimic' prir4rea, ""o-'p*6 vietii pe care o ducea in "t* Antje susprna 'ffittu;; tl "t"il f'erneie pentru a inlelecie

- urcase acolo,s11s, negru] acela, explicd Antje, ardtind spre acoperiqul ce luc.a veizui. $i am ldsat-o ."rl;, ;_;;il"rim, atunci cind am vrut s6 alerg .pr" rr*gr.r, gi dupE aceea, I-am adus pe mort in crigmd #, ;iirt_o pe el femeia leginatd.. Locuitorii caseror invecinate firr6 trezili pentru fi bafi dacd nu cumva vrer.rnul dintre ei o gdzduisea peintreFerestre se deschise'i, r,.oci intr*[ara ie se petrecea. Eva. Dar de nic5ieri nu oblinurd nici o veste ;"*r; dispdrutE. Cuinirnaqi trupul zdrobite, ruu"Iuri.""r le promise ror cd le ya da orice-i vor cere daed ii vor putea da tutu_ cea mai micd indicalie despre soarta Evei. fn zadar incercd Swamrnerdam sd-l liniqteasci. Se gindea c5, disperatd de cele petreeute, Ev1 capdt zilelor, iSi aruncindu-se intr-un canal. Acest gi".i rfnusese ffi"""1A:i, pA;iiir ultimele resturi de bun simf
""r*_i*.i-rimdseseri.

ru:east[ cocind, .";";;:;;e?estul g"l--i s{igia inima lui I{auberisser' s i linistit sia-'{e ;; ; catn D o ar swam*";;;; ;;;; pe fal6 gi rdbdareaprle' o avea "Exnre incredere de neclintit pe care *"tuo din cap' surizind ugor' atunct teneascd cu care 'i;il; c:'Pog!: E:' ."u ii""^?.-": cind cineva lsi lui Hauberisser' care-t insuflari prtin "itJp"ti" ""i "P".".T!-" s6-l tnsoteasci acas6" qi-t ta# urm6 in cele din ;;ili;"I qi odihnifi-v6' il sfitui - Mergeli "";;*;*;;;;* in fata casei' $i nu Swammerd^* tto""i eind ajunseseri somn' Putem face cu sufletul Idsali grijile "a "a*in*g"tscd ininchipui oamenii' atunci cind nostru mai mult i""fi;i;;t seama a"""":"Lx cu grijiie sale' Lisati pe politia' informa g"t't in exterior' Voi mea tot ce mai t;oi" dumneavoastrE' pentru ca ea sd f"t""pi "a"tarea logodnicei toate acestea si uo"t"i" cu Nu vi pot gu,tt'i'J ";'"l""l,i;;* comandi ra{iunea' facem tot ceea ce ne

diil;";;-;;;;'""

."di;;:i ;;i
--

P; drum, r""".'"-*". ;il",-1-l alte ginduri, iar tinirul ajunsese

s6le fas6 in leg6turB qi despre studiile pe care iSi p1"ll"^".se pentru mai tirziu' sau amrnate cu eI, proiecte care erau acum poate Pentru totdeauna'

:dffiJ:"h":::ffi":l;, sa-r

161 160

inainte'si

se despart6, gi

vizind ci disperarea reapir

Denecareqrr::r'dJ,u"lf i1ifi

j1a.:Hi'"*-:j:Lii!?til

singur ce agteaptd destinul de la dumneavoastrE. Dar di pdcate, tot ce pot face este sd vd dau un sfat. il veli ur

pe fafa lui Hauberisser, Swamrnerdarn reveni la acest subi I1 lud de mind qi rdmase mult tirnp astfel. - Aq vrea sd vi pot transmite micar putin din linigtea care o incerc in legdturi cu soarta domniryoarei Eva. Iar ali avea mdcar o infirnd parte din aceastd siguranlE, ali

;;fi f i"*"Xfilffi"";',""",**":*:L:*?Ju?'ii,?"i: zadarnic' mar c6ci astfel inleles d" bi"t"i;;iti"r'^Si ""y'irrcercasem face in gind, apor ffi;"il;"' nevoit sd constat' spre marea "a-i."1iis "6 "a'6' intii fo"t

- Puteli fi sigur de asta, promise Flauberisser, mi pin6-n adincul sufletului, cdci igi amintise cuvintele Evei spunindu-i cd, prin credinta sa, Sw.arnrnerdam putea sE gdseasci cele rnai inalte lucruri. Puteli fi increzltor. Din dumneavoastrd emani o asemenea forld, incit em impresia cd md aflu la poalele unui arbore milenar, care md protejeazd de uraganul din jur. Fiecare dintre cuvintele dumneavoastri imi aduce sprijin gi alinare. - VI voi povesti o intimplare, relud Swammerdam, care rni-a slujit drept ghid tn viat5, oricit de neinsemnat6 mi-a pdrut la inceput. Pe vreinea aceea, eram incd destul de tinir, pi tregusem printr-o adincd decepfie, astf,el incit pdmintul imi p6ru mult timp intunecat pi set'ndnind cu un infern. lr, *"".". ti stare de spirit, acrindu-mi-se sd tot constat cd destinul se comporti ca un cdldu cu mine, mi se intimpli sd asist intr-o bund zi la dresarea unui cal. "Acesta fusese prins cu o curea lung6, gi era forlat sd se tot invirtd in cerc, fird a i se l6sa nici o clipd de repaus. De fiecare dat6 cind ajungea in fafa unui obstaeol peste care trebuia sd sar6, se repezea intr,o parte sau se ridica in doud picioare, nechezind. Atunci, pe spatele siu incepea sd ploui cu lovituri de bici, ore de-a rindul, dar el continua si sar6. Omul care-l chinuia nu era crud, gi suferea el insugi, in mod vizibil, datoritd lucrurilor penibile pe care trebuia sd le fac6. Avea o figuri prietenoasi gi, atunci cind l-am interpelat, mi-a rdspuns: "I-ag cump6ra cu plicere zahdr de toti banii pe care-i ciqtig astizi, dac6 ar inlelege ce vreau de la el. Am incercat lucrul acesta deja, dar degeaba. E ca qi cum dracul s-ar fi virit in bietul animal gi i-ar intuneca mintile. $i cu toate acestea, ceea ee-i cer s6 faci este o nimica poat6 pentru gl!,,In ochii disperali ai calului se citea o teamd de moarte.

oare?

i se va sfirqi chinuil t* ,,i"' a *,. ",", "a d o *i' ffi + i lT ::: ::{l', | ""1*, ?3":"u* ,o iln'ari;;i t::'::,,il ? ,,ttl?'1lJil;; ui"ior', G, "o md *:I:;mereu asemenl &c-elur ."''J invizibil' ce t ' p't"'*a -,,*^,oo invizibili stiam decit ci -"ili-;;i inlelesesem incS era ci toate aces"a"" ,',"rse"otta' Dt' """J"""nu d" exemplu si ca !e1 J;6 f;'"a '"tti':' fata mea' ""'*' ir.* t "*, ce se inalla in sar un obstacol ca un fel de far
"Aceasta

"pirit""t pep;i;'ffi i;i*t"a"d" *to""i' pe invizibilii care ma *"t"t t"i'Ltai"f "a-r r"!:": al vielii

*#i*ifi*'rffiI1*?4:,1,*ip::*ril"*#* t'"tptn J"asupra umanitdfii 'fi reusit s6 m6 ltffi;";

efemere. - care vi l-am dat t)ste, desigur, criticabil "'"^d*"*plul pe fr deloc siguri ca S*t**Jfrim' cici nu putem obstacolg I fi continui p"ste pentru cal faptui"i-i*att "a-"'an'ro"t preferabil si fie tt

iJ^t","a reprezentat " ol"#"f nici un element asta' nu atuncr "a "a"" ldsat liber' D"' ";;;i;d'-'a fost-acest lucru: pini nou. rmport""'.;;il;;i;" ce era riu reprezenta o pedeaptot " tr6isem "a de ce J *"iit"*' Dintr-odata "o "o"*Iiu'"* s5, si *a "t'i'oll"E"'#;;; gi chiar daci adesea
ins6,lovitu'il" tJt"Jui "apat*I "1i*"' *"'*:tX"""::l tot n-am p"i"'p'i"*""t i'1"

ilb,ffi

Hlt!;lit':"i:*

in sensul straniu gi ascuns de la ritor la i""t*"t p6"tt"to'' , pi""teror a c6zut- 6tor r6zb un st6 la baz6: notrilffi;;"d"r"ir" ttfut16 t' t"'i Do"'ne ze u devem cea sine, i ar i"'tgi'"f "';i" formi qi erberd de se transfor*a, ""Jr'rr1;;l#; dorea doar si mi educe"'' aqa
a unei

care-l :i*?H'1"ffi:?,':r'*,,1',1';:;;iii"siuri;"r"'

;#;;;f

dresase intimplare -,-or* aceasti intin "cela foarte adesea' am povestit au c6zut aproape "Adesea, siu inlelesului oamenlsimpld altora, ;#;;;t"1" Aproape intotdeauna intotdeaun" p" ;";"n'"turp'

fo*"

ui"li;il;;;;

calul'

greu!

"" ""iJi":" :it":l*il"?.t 1e*"y a,putea inletege uiiorr"" "st""ptl d; el cei din tumea de d-ilcolo '""r:-;;i;;""bil"H;[ij d"j, ;";;urt de jumdtate din I**:,_":."": i::r" dorin! ucrare. simpta ," I"?iir.J d 9". risturnare total, a sensului ".ilri"i_"";;;;fi ll,jl,lEl,Xul,l -ztii. cii"citateade a ghici este fructul acestei seminle. ?"" sE inveli sd ghicegti ce trebuie si faci este un rucru

apteapti ..dresorul, invizi de la ei, 9i dacd l&iturile J"""t"i-ri" asupra lor, continuau si-gi poarte t""t.r, imediat s6 ca (resemnindu-se, atunci cind ""r"", mormdind, r ie refugiau in minciuna u false urnilinle. Crede!i-*a, suficient de avr ""t

lorfi

se p6rea cd ghices.c u$or ce

;#;;;*"dL di" "oo' prin *oTlr.ri lrl"ir"";;;o1r'o a""pirfiii gi?"r:t"i un obiect pierdut' "iti"urie sd gisifi,l-" Jp""""l-"i"t" "-" "s: ""-

umne avo astr6'

Altfel'

s--

i-T#"r*J"J* la fel' cum oamL----

ar^tr'ute

s;"I"H-

n*hli*:i;::t"*';P1'+-*i:,"{;ff *T:":H'$?# 1.":" *-"^T,"ll"itt"*"t; Lxistente' Fiecare om ajunge


desert.

[*ls"::*i:Tft nt:dffiti".r#:pga* fiptura


interroara

_'T,a inceput, cind ne lansim in.primele tentative, ele sea. min6 cu o tatonare_lipsitd a" ni se iniim;ltH f;"_ gesturi ce se aseamdnd cu cele"""r,!i ale unui alienat, gi riultd vreme par a fi ripsite de regiturd intre ".r" ere. il"* 1""ot"t vedem eum se infiripd din hio"ui cdreia putem sd citim voinla a""ti"'"iri. ^A;,-il '* iiilorr, "'""o aceastd fafd nu face altceva decit strimbdiuri.-'' _ "Dar la fer se intimprd "u to.tu i,r"rurile m'ari: orice noud desioperire, orice idee nou6 ".r. *l.*qh&qgi. Primut "u-r.r.nifestd in lume are la .vion-.-i,"i -"rta ::1f" o "caricaturi a dragonilor,-;a;i-ded". vreme inainte dur"rri;;;;""

;:;# "iiPa ""t" cea mai Prelroasa' ; *lttllli?.'$*'l;Tt"-1to1-"1 perrect raptur cE este in

----

;;iii;;;;iii""ril","

l:i}d#ffi*i##*f ff#*: ;*tt *


#
nutea

adevdrat".

intreb6,-timid, Hauberisser, care inlelesese c6 bdtrinul vorbise atit de mult doar pentru c6 se tlmea cd altminteri sfatul sdu, ciruia ii acorda- o importan!A-u"t""_a, daci ar fi fost formulat.pfea brusc, ar fi putri; ;; n" v at'i1 trebuia gi nu ar fi fost ,"-"t. "pr""i"t;;;* uu ci da, Dar ^ .^: fundamentele,domnule.ca s6 trebuia s6 v6 prezint mai intii PiSy" pentru nu vi se par6 prea straniu atunci cind vd voi recomanda sA fr""ti-.r, lucru care, la incepyt,."6.y? da impresia c6 vd f"tr*"p'" ai" vd simtiti indemnat in prezent. gti'u ce ";i;;ril" J;;;'r" h ;;;;;;; ;i;r;" aveti decit o. singirr'-doiirrtrd, pu"f*t normald gi de inteles: aceeade. a g-isi-o pe domnijoara Eva. a;i;;;; ;;;;"" ce tr.ebuie sd faceli, este si cdutali-in-dumn"aoo."iie'ro|, magica cu care si o protejafi de'""ip";;;il;;;j;i:"

- Vrefi s6-mi spunefi ce credeli

u u:, : ;' ;H; J; *; :, :l i "" z ="u-X :3iri""#""?""";"": dunlneavoastra' -:#;i;iJ"-s'a ry;'J*':?::$-";Xt';;:: ricLlrn o vrerre, Idu rn-ati auztl vrea sa o nisipul vielii cotrdiene' n*"tr; cd destinul d" t*mla de "6s6toilli"t^""*J i;* a3iopiat'1 ;i.;;t separali' ?lit nu rereasca d" t""t*tt', + ot"d umanitatea vi s-a intirnplat l,rusc. in orice ^'*;i:;;';""it i-1-"^Tita' monstruo"' o"J" "" rrre in fala ei at"ii Dat ustdzi' acest

ar trebui s6 fac?, il -cd

i;"J;;;;"t"

'i'-g"i si nu f'" ;;;T s'i*^"a " "i"iii'

".;;T"'lil insistent qi

imposiirii' l-a!i cris in sulul pe c-are ;'*"d'':'7!: i: x3; :l,!il: ;i;ii1i; ; extertoare toate evenimentele
"afatlil"' "a 1a!tr,

"'#Ji'* "a "alt'ti ":ffJb;?.:"#:ffi;l "' T itT' "#"1T #"H;,"'H::' ff"x"il*"5T T:;i*'pentru ,irriru" r" dumneavoastra,.chrar "i; ;;; potri.rif ceea ;;l"":";di eas! totuqi in"ele' a1rrii,"";;;ttu cum trebuie r poate fi inselat' NY Tt"**'ii6"i'"" Trecauti aEa
s6-si urme'"

tt,1"."oo"rit adevarur.

ll,:;u*i"' i{ffi fi , ;Iiij,1 r--ii strinse Puternrc ##iii.


iJ;;;;'dam

ru:';':

"ntl,

U-

L64

tru

pericol, forlele cele mai redutabile, cele care de obieei nebunia, c6ci acum le veli folosi minat fiind de dragoste,,

a-gi lua la revedere de la el.) Iar astlzi, du vd gdsiti exact pe pozilia corect6. Veli putea utiliza,

x
i"::::^ce rimul demers al lu^r Sephardi a mer-ge-Xl de t""#r"
sale la Hilversum

urm6 vizitei

.o

fr putut infhptui

".r1J-i"i p'"' *"'i"s Era mult

;:[*;;i-o"b1]Iilt Pentrur Lazarus Eidotter'

a se rnlor

t:z;TffJ;
obligat sa

"'i"*t' t: iniervinii'r'"1'.'"'loiuGo"u'lq:X*;r'l"Xtt'"lffi"f; arte ol"J" " r' il;;;; ;; "" *|;: "ffi;[""1;i

p"'tru a nu se considera

-: ^ de faptul cd

bltrinul evreu nu a:

ffi***:*

pe Eirlotter decit ^""El'r";",e c6 Sephardi nu-l vizuse to"t" acestea o simpatre

o sin-

guri dati i' tittal"li'n;;;'"o "adinca.


bil era ciudati il interesa

],:ik'*;;'i""ilff :irafiq; iii"d"'l';;llii"api"u". iot ce ti""" a" aceast6-secta un cabalist;;tidffi


Jfii;ffi;
Lult
pe iloctorul Sephardi'

I ---^ irn a\rrelr rus - ficea totugi p1tt"

:;q diagnostic total greq"i; "i9r qi cd -"P"1"'l:-T1:tl qi'intrerupse :u Oia'"tt"' era inocent' Deb-rouwer il De seama i"t""""'JlJio"'t -"' g,'s putur "i ", i"tiu'Jgf toate blondi qi pnvtrea "curtenitoat",' Y,ll;t:'f cu ;;;-"hc6 nu tt" om de gtiin!6' deja pe cel ce p":;^'ain 'el de anomalie' Nu-l am prla multe in cap: u' ": a nu a relevat :i"l 11i c;;;;lta{ia dar sint sigur c6 nu pe pacient *:.'ir-t' 'manifestat nici un simptom ot ootto.rr. cd conqtient fiind, gi

urma si puni un :A Nu se tnselase crezind a3 O:-1\',*u1

l'

llT?i"l?3;ffi:'#?f':: rt-ft;;;;[""l -i'6tlt:;,iffim?ti"'Jffi ""

:i

"*!."b;;;; **:

;:H*iil;l"u:il;iJ,?li::i"i'1"'x;#di;;s;f

hardi

1.67

Privirile medicului.cdpd!a$ o lucire de uetuatB j:--"""'r b# # tuminii,viclenie *i., i i, pe n tru rea ochelarilor 13,"H I ""i;i; pentru s'i ;_:

lff:i "n,T:
_

"r,,1

ne

ca luci,

#;,*?i,;#**rr?,#ii#,"i1":;,i*:-i,{irirtryi voce gopllitd 9i misterroasd:


,

"

.d r ** ; ;;;: : ii. pu" i p,ob,b i, " ur cvu crlrrllnal, pentru permite complicilor a Ie sdi si f";;'.-" cunosc, d""i, l;;;*ilr.riiru in Iegdturi cn aceasti ".i*;!u dintre-criminalis-tii nostri-cei mai vestili l: , #;Ifl;,'oyl"

N,, ,,- ,,^:_^"d ; ;ffi f#il[?l3"",u, c i ;,X,: l:",::?::ffi :i:; - O, de unde ati irr*'u""*"td concluzie? Doctorul Debro, aplecd spre el - uari""iJ;i::l:-"1 "e si ii sopti:

inairyte de a se preda fusese arma crimei de la altcineva, politiei? - Imposibil! aceea ci Sephardi cdzu pe ginduri' Prima sa binuiali'o misiune "vinovat pentru a indeplini

Eid;;;;"

in te

a""lrr."L putea sta in imaginari, ca cea t:,,p'"t6to'ului crucii"' nu cum altfel Cici picioare. Sd fi avut ioilgi dreptate medicul? """ i', p"t"t gti Eidotier d""p""'t*dnuntul legat de arma bricaz de

#J,ffi:lil?IHli l:*lr,

vorba despi'e un mei? Sephardi simgea ca "tt d" fapt divinalie incongtient6' in privinta Deschise grlrt p"'t"u a-gi exprima binuielile vreun sunet' primi in zulusului, dar inaint" a" t plte" "coate t6cu pe o loviturd atit de puternici' incit

",r", mai.tirziu ,"""i""t ae ucigasul to"illipd, "r*ul "uo* :, ;:l?,il#il;; ;Jffi"# I: ;;[iT "8, # ;;; ;: p"" "" Pr uLrr
ra, fu

I*"#,,H#fi #T;:!;W";;:;;;:j_i,rxil:,#",il ,.:noutui *,rd

il #i;""Jr:Jffi:*L"t#f

ioio*r,,a

;f
i

u ao"toJ bub" u*u'. at'"'J Ji,, i;" cnmel li! rdspindi in, se "p "!u"n " casa "?",":::1'^, to.ii ,""p*ii"A] rrr*_ "r-r"i; ";:;" -,nlh jr* $:",H :';;ii, :1[1,[
o

B##i!!,:,:q::::ffi::,#*;;;;

"?"j

str6fundurile fiinlei datd. rv n--- --. ' Dar nu-r Lovitura fusese aproape o atingere corporal6' i s-ar fi doar dacd ,"oil"a pt"t ,""fta iilp"'i""ta oiiltleUa ;;l"a plrmite si ia legdtura cu Eidotter' fac' spuse doctorul "-":"il;;lr,ripir,-;; ;" trebui si o p""tt" dumneavoastri care-' potrivit Debrouwer. Mai "f"" cu el la Swaminformaliilot pro"ott:t"lii, *l fost impreuni daci insistali' crim6' dar merdam cu pulin6;;;;; i;;nb de pe care o aveli in ;;Jiii,,d "o* du i,";;;;;"putafie de.savant o pe ca-re ?T' imst.rdam, 'T#;ili"""r mi voi folosi de influenta gardianului care sosi sonerii, gi-i ceru "i"i in celula prizonierului' pe Sephardi

"a-i.i"a""6

!:"i,#'#;i{
ff
fi

1T,".'J"','###,=t,#iJ*iJ::,l;"di'":HJ::,:lt1*
"opiraa".,;;"#l_,:!U:-":,;"*;fi - gi in ce fel
. Pretinde

fele deschisg. o prostiu, d""is;""urttd volos spre cu bra_ rn pnvrnfa armei, cd. este imposibil ea, dacd nu ar fi fost sd fi gtiut de a" "p.rrrutri f,i.ta. O"r-r*" ,i, * fi putut afla care

i* #r,G;::;ti ":'ffi x;nr ;i,"*,-,,.r, ;x,i f i., el,

l-a 1u"p"ir"-j"";:ffi;? ci ar fi yry.1n"

,L,.";:',::;:'o"

;i;;;;rre

atirnd de acoperi_

st6tea Privind prin vizor, Sephardi constati cE bitrinul cerului privirile fixat8 asupra i;-f"t" f.t;;i';-:i "q"rtt insorit. cu Atunci cind aluzi usa deschizindu-se' se ridiei

indiferent6. '"*$;;;;i

se indrept6 rapid spre el gi

ii

strinse mina cu

cilduri: "-'*-;;

rind venit si v6 vdd, domnule Eidotter' in primul de coreligionar "' p""t;;;' [-"* ti*tit oblig.?tfl.calitatecu respect' 6cind* o Eidotter' ;;;;t - Coreligionar,
reverent6.

168

169

- $i in al doilea rind pentru c6 sint convins de faptul s?nteli nevinovat. - Nevinovat, repet6 ca un ecou bdtrinul. - Am impresia cd nu aveli incredere in mine, contin Sephardi dupd o clipd de tdcere. Fifi fird teAm6, vi sint prieten. - Prieten, repeti. ca un automat Eidotter. - Nu vreti si rn6 credeli? Mi-ar pate r6u! Bitrinul evreu igi trectr mina deasupra frunlii, de parc6 s-ar fi trrezit doar in acea,clipE. Apoi, igi puse mfna'pe inim6, gi rosti cu greu, cuvint dupd cuvint, forlinclu-se sd gteargd orice urmd de dialect: - Nu... nu am"." nu am inamici. $i pe urm6?... intre altele, imi spuneti cE venili ca prieten, ce drept aS avea s6 mi indoiesc de cuvintele dumneavoastri? - Bun. imi face plicere sd vd aud vorbind astfel. i, "ors"cint6, vd voi vorbi direct, domnule Eidotter, spuse Sephardi, luind scaunul ce-i fusese oferit gi agezindu-se pe el astiel incit 1n p9{A observa fizionomia bdtrinului. Daci v6 voi pune intrebdri, sd qtiti ci nu o fac din curiozitate,.ci pentru cd vreau sd vE ajut si ieqiti din incurcdtura fatald in care ali intrat. - Si mi ajutagi!, murmurd Eidotter. Sephardi t6cu o clip6, privind atent figura bdtrinului care se intorsese spre el, impasibil, nepirind deloc emofionat. Din prima clip5, realizd, cd. bitrinul suferise enorm in viafd. Cu toate acestea, in ochii sdi larg deschigi observi o lucire de naivitate pe care n-o mai intiinise niciodatd pina atunci la un evreu rus. in lurninatd sirdcdcios a lui Swammerdam, nu o ".m"ra obserwase. il considerase pe bdtrin un simplu sectant care, sub infl_uenfa unei pietdli exagerate, oscila intre fanatism gi autotorturare. Omul care st6tea in fala lui acum ins6, pirea eu totul altul. Trdsiturile sale nu erau grosolane, gi nu corespundeau celor viclene gi respingitoare ale eweilor rugi. Fiecare dintre ele relevau o putere de gindire extraordina"A, d., in acelagi timp gi o lipsi de idei ingroziloare.

on om cu un asemenea Sephardi nu-qi putea imagina:oP

,,,,,estlcd"ino"ens6";:#'H;i]f'Ti::ilffi :I'.-.""TL?::11
';

;' *;s"'* si

,,1;i

irl,'ea
*,rle?

,,o amindoi?

protljtti astfel Voiati "a cldtin6 din caP: Eidotter ce eu i-am ucrs fi p;;;"i'io*tit' din moment - Pe cine "s
se Prefacu c6-l crede: - gi a" ce i-a!i ucis? de florini' - P6i, Pentru cei o mie
-

vE declara!

ii':?.**ff ,111iltflffi:".t'# ;l*a*t*


pe altcineva?

"' ;;;l;;i

banii? Bi""-*i ficut cu i{i'' io'"i*-ii'

Asta,,'-" i"t'lt

zise el'

aritind

cu dege-

*"

#Ji:lhll"r'.S11:'*esta ,,""1'fiHi*1?:,,op,t".1,{?"",1,T.:,; j-"-,:Tr:i"il:t"}*,llt acestea' gi v-a!i imasinat toate ficut_o. Erali in p"ia"rr"""ti, a f6cut-o' Nu
in,su"'"altul Nici m6car '-di:';;;;o'"'ts"t virsta dumneavoastrd' la " ali fr fost canaliJ d; ;;;;;;'

{"p.t'"? Nu vi r"gr"tali chiar delocgl"iitot' D" ce aq regreta-o? - s-o regret?, ;i'"'""'bil;i""+ nu era raspunsul unui nebun'

:*T:H,"i':ne!i, dolnlr"' "?-'1 ffi *,:: ;iflii""" ii;; "6 nu sinteli! E limPede ca mormii indiferent: apoi Din nou uat'i"'li"]l'Lilai""J+a' in regul6' :ili;;,;;"rr*i tol"t J"tu uqurare pe rqrq sa' Nici mac mlcar -^ fala *a.
mirare.
inlei'

Nici

urm6 de fericire sau

ft::^[?-#f#il]:i::llrt r::ullfllX::H":_ilLil:: H ;;i "J* p u..il, a,, 9"n1i*expre"t" v3rba


Aracerea d:y"L"l

r-^ ^^ '-oi o.iomatic6. pentru clin ce


s

ai

":^,:;J*i"i, i:"1 fr tradai- NL putea f1 ": "J'"rx,ffi 1"I4"piyi:1iffi nul : J;$T :$:: s.r's :'" merlca pe ceva despre ;'n' recunoqtea ca nu i" "i""""t ti sX vorbegti'

L70
1?1

^.

- gi vrefi
-

si aflafi ee vi s_ar fi intimplat


s

t' ;,"$ ffi ff l;l,tJ"*a "pi " "


a
"

ai'

#.i;

tu

de fapt dacd n i n c h i z i t o ri a r .

Srnm! Condamnat Ia moarte. nu 1Da. i, ." {sta vd "O";;;;;;


"i
aul, ;

ap oi,

ff::'rT'J1,3,:::,::"'i "d

;:l-ffji:1":: 1,1. u,u" ",u r.r"-;;"'"#i ,to-rul","'va

,""Ii;iilffi[rn;ffi::;: ,* deja Eidotter se rescurun.


cl*;;;;;;;;:""""
- Nu gtiu. - Dar dacd
-

"u"N|lYi

ai"effi ilH,i ffi";J"l"t" "; ; ;;#;;";;"". "i - Am trecut pri",ri""Iii"inci ' mai inspdimintdtoare in '!iL.t rnsparmilntdtoare i vietii mele,
Afi fost intotde
negustor de sPirtoase?

-"i minte,

de

oc

ere

ct

as u pra

ce fusese de la O clip6 mai tirziu, redeveni- pagina albi murrnurind' apaient cu 3ep hardi tt Lua i r"; ;"i ;";;;ttirii. aiurea: mintea - Rabinul Jochanan a spus: 'f* Sg5,"*i-sg-ggPlnrq?t1"-:t ^ *inrrne ttnili mare decit cea a lllf-lYrqrse,

sinditoare

de

inFi66$-rdffiA'T tru o clip6, drr"r". p"

- Afaceriie vd merg bine?

d.e indiferent fald de afacerile dum_ neavoastrd, nu"fo^,:li.atit riscali piurJuiil'o'rr, ir,rr_o bun, zi? "a :i;;-;-; pai"$;; ut",,t, veni rdspunsur, o,,* fl"i'"t#ffi:: ""u"ti

;ffi3ff';L*:**"T:r'; $i"'.si copiii, Ia .b'trinului: l ca intredeschi"""" ,rr.a"r_-"p"u inima


se rer.

",";

llT jifl"r?|"

"r,

umneavoastrd? sau

sof ia?

sau copiii?

i-o cauzase pierderea E":i'i" "*'* prezentd in mintda.st il."":'"1,iq6:, toate cE aceasta ,r,, "it "" circ ula printre hasidie ni' potrivit i"s""fi care' rnanifestind cdreia in somunit"t."l"t "t L*ittt indivizi i""i. "i*ptomele ,r"bt"ti"i, nu erau de fapt nebuni' in inima ^A:"sJi"' frt"d;#;i cind riptiti de un Eu propriu' resimleau de parci acuitate, lor bucuriitr* qi aoruril" celortraltora cu atita ior sentimente' Considerase totul drept o ;; fl f; ;;opriile 6at"tn cu mintea r6tdcit6 o dovadi noveste. S5 fi fost "*"i Comportamentul sdu' faptui ci era eon-;i;;;;tu"i "lfpe Klinkherbogk' intreaga sa manlera oe vins c6 l-ar fi ucis ar"fi'c[pitai un cu tctul alt acliune de pind "fi;;i;l;l i"i"f.* daci trucrurile ar fr stat astfel' Eidotter' il intrebi domnule - Vi puteli -*X "-i"tii"-"a, intimplat s6 -credeli c{ ali comis o daci vi ,-. brusc, t-" aflat ulterior c[ fusese comisl a""piu

UIO

i;i;;ili;

;;"

il;;t';;".t*,

Nu v6 ginditi une.r,r: _dragoste Ia mult a trecur de cind i-a1i pierdutl;#,;: ei? Nu gtiu cit "."

:ni" ":'"i;fiI *ru1,,;##f:,J,,# iiff ll in,toculf;;;#;r,"iru. Credegi_md, nu vi #,:,lT[ ::::': ;:::11"i Ji" ",ii*iiltu, "i. pu,tru a rimuri "" i, im"i"pilil To-T::ntati.pe ntr' *i lu, I r"t* na s;;ii;"motivul venirii sale. vd p,ite iil;[;" "-i##, url."""pa u"",?it"iiffi ,:,,{}il}i,:"j#f ::*:x,L,i:::,&1i:j pentru^o clipd comp

::ij:

l1il "it

de

}'*: i:{ greu sd m6 pun

*,"I1ii'J":l;i',fi lT,lT;;_:A;l,i:ffi ,#T,"H",",i"",U:*:

de altcineva? - Nu m'a interesat niciodati asta' qiitrl dacd aveii o manierd de a gindi qi a - b;, poate a mea cel *i*ti-dii"iiti de"a a celorlaltoi oameni' de ""9qP11 ne-am Swammerdam? Cind ;;;;;i;a"nrlt i dumneavoastri, la aeesta' nu erqti du ;;;#;t;; "" *"itu;; i" o"miMoartea lui Klinkherbogk "tit i""ft"i": "rati mai'pli"-e" via!6. il lui pe bitrin de min6' v-a afectat atit de t-*uZ iS"pf'ardi vi ingrijoreazd' pUn a" compasiun"i. n""a aveti lucruri care de oclihne, spuleti-1i' gi voi,faet ::"' sau daci tlr"tri ,r"voi" altfel,-ci tipul de ;;;t;t ajut. Nu "rll,-a"p"ea indicat pentru corndr! pe care-l dumneavoastri' ;; oracticati LaZeeDij-k sd v6 g6.u=" o alr6 ocupatie, F"?r" "i-;;tt;-p"t"""*'*". t"uaJt6 oferti prieteneascd? mai demn6... p" -*E;;;yident c6 ,"ust" toiit'tu pline de cdldur' ii ficeau ".uJt""pi"g"ti

""tu

bine bitrinului.

1?2

,*$;ft:,"H?;"i':ififf#:'r
-

Acesta surise.

f,

ce este

liudat, dar

;_""t;""t,#;:"-*:i,?ilr1'""Affi
,T;Hi".,:lprice,
ba

ff: ,;#;J:; ou,fif t:,l,,j,ll*::r",*f

ce se "'::, murmurd Eidotter. Da, sigur cd am studiat Cabata. i"a"rris.-$i ffil1. si Jeruschalmi...

"r"l;'rl }it; Xr:i;ff - Cabala...

!ram... eram altfei,;-;;;;#: el, .r'e.a'ir.J;illa. Ali dr-scutat rro"r:il-t1,'ebi nesisur. eei din jur. Erari TuTT:"rJJ:r,""7 despre Cabald cu1i domnul S*r;;;.*, au unde am dedus cd problemele reliqioa* ii o"]"";; preocupd. *e"uo transrormare

u""?;";:T: j,Hfi i:Tgi*,"hT[i::0""*uamurfumi,

,i'"i".;;;ffi:i:

:ffi;' Cabala...,

intr_un trecut inde_

ff i,T.I#:,1i::f: r".r,l" i"o#, o"""_u"rrd ce ere ii revin

, T,,Tff ; mea", pretindea cd *, n ro"t "x?::f :? :f."L* chidher_cer--#l;: I

r"

;;lt';_"uteptdm pe ;il;i;,ii"r," mai tirziu,stradd,. ;:t,i,l il::"""",:H; i-' "' Eri"


n_a
b

stins focul, aga cd

,r.1""u.."1"-i"i.!;t,,_,a-;;-;;i;:i"rT,t;l;,I"ff"";X""t rncendiat casa noastrd,


;;;

i""l"patur noduroase ca nigte.rdja"r"i _cireia degetere erau a"1"lr",,orr, artritei. .- - lu Odessa, grecrr ortodocai au cre "urru
da1 E,,J,"i;_i'"umele binecuvintat, a trebuit

- Dar ce se scrie despre Dumnezeu in Cabali este fals. pe vremea aceea, in .gu odessa, nu stiam i".a Ia .l..l,u-#u'rr"urr, Ia Roma, obligat sI traduc pasaje am iost din Talmud. - Ali fost t" Vrti"rr,i, J"rra'3"o'irardi, uimit. Bitrinul nu-l auzr. ;f1y anoi, mina rni s-a uscat.

viald, Iucrurile stlu

,J"i'liir"i

Ridica mina dreapial

;#ffi

i*

"" timp",, solia ce "

a i-,,.

Creqtinii (limba ebraicd in text)

774

175

sephardi tresdri: acetragi nume fusese rostit in j:::?.,-q,:ill"Ji"f, 3t""9i ___ "*-vrrur preirr iiziua rreul lt povestise no, aventurile lui Hauberisser!

;ffi#;ur

neamereu:.Eidotter?Eia"ti"""ri"lir-i"riirli#Ti;"ri,ffiYf :fr,?:l-::T'#li:?ll Tlldre a u .].o: d: m i n e se sp u " " "-#l: mereu, ca un nebun., Ei nu gtiau cd Eli" _Ji"Jrrr"'#,ilru_ turd cu dubla leoe pe Iosua. (spunind J""auta, f4" "."" Moi"" i*1".rr"rris-o in secret Iui i inversase in mine ""-if'rlin3l. Nu gtiau nici ci el posrom al odessa..Arn f!;"I;#ii]r Makifim. A f,ost. un "^"[ irltins Berurje a fost *i "";;1, s_a scurs?u#i'u." t;+;';;;";:i"" e,"a:[;;;; pe podea atunci cind ea a vrut-sd_i i.p""".#trupul ,sau pe copiii ce - -- vr qvqr siu coplll erau omoriti unul dupd
Sephardi se ridicd

11ffi*L:i1:t**
;::H il E,ffi;;#I:;,""

U""*'fif .astup6 urechile gi-l privi " ";"ileG'*iiilu,o.'u nu trdda nici o

cel5lalt.

- Fiica mea cea mare, Ribke, md chema sd o ajut atunci ei, dar ui m-au linut pe ioc. Dupd il:ffi:asupra pe copila mea, i_au saz iat f;;.- si

- Ce weti'si spuneli cu asta?, intrebd Sephardi, tremurind. oare cd dureiea iiH;;;,,1I in""tosat mintea? - Nu durerea. De altfll, ;iirL;

;I#:.r"tut,

p u s d r,"sd ;; ; ;-,i,1#x; |.il:, il,l i1T: trat-pe deprin singere-rec;;i;-;;;"J#t, i ,,,", un rer de dure_ re, deoarece dund o clipd, - Mai tfuziu, am wut- """ii""j""ir'o ,ro"" Iimpede: sd studiez ai, ,ou Cabala, dar nu pentru cd lumirilJM#;*

*:#{r;

x:.

fuseserd inversate

"i_*i este incegoqatd. Se

amintesc, imi Iiosea ir"r;i;;;;'L: nevoie omut pentru a plinge, dar si multe.din i;;;ii"=#;sare omutui pentru a -ili gindi. Luminile Makifi rn au ;"""Jte. Din,.u, putea spune cd. am -r" "lip6, " piept """t.i.i"_,ii;;iil;, rn cap gi creierul in ales in anumite *;;;;;:"' _Mai - Mi-ati putea explica tr"rc'"."rt"a?, intreb' cu brinrlele sephardi. Dar, v6 dor"'drJ j"rrjr cu adevirat. N; vrea si credeli c6 vd intreb "og, ; dilil;i;tcuriozitate:

#[is:{':tr#fr ,fr}i,T]ll'};{*T#,,f-{ffi

cind ciupesc stofa, nu simlili nici -u1 fel rle durere. Cine poate gti daci o doare pe minec6? La.,felgleil care ar trebur rnine. Vdd intr-o bun6 zi ci s-a petrecut ceva acest lucru' dar nu simt p"tf""t sd m6ifaci ua ",rfai $tio acum ;;;;JSi;;ta pentru ci sensibilitatea mea este ml se in cap' spune' indoiesc de ceea ce irur t i"i ,r* *.i pot sd m6 la Odessa' Sint obligat sd cred ficeam in tinerefe, ;;;; f3t g*"tru e6 acum creierul rneu este in inim6' ryu lai vin "ri"", dat6, capul ginilind' Fie imi reici s6-mi mai sparg, ca alt6 perfect ffi;,"rt;';;. o"la-rii vine vreo idee' ea corespunde mai pot intensitate incit ntl .*"fifatU, si o vdd cu o asemenea du fa![ sau nu' Tocmai de aceea ;a ;#;'a*a-*a "n*r,gindesc la ea' nici nu nJai incerc si mE ""'" S";h;r;iinlelese ""r.,,i p" jumltate cum se intimplase de venise sd se denunle la procuraturE' ,",rsiti sd vi descurcali cu afaserea dtlmnea- Dar "o* voastrd? Eidotter ardtd din nou sPre minec6: de Lmezeal6 atunci bind p1ou6 gi de -,costumul rra "para soare' Indiferent dacd vi preocupati cildurA-atunei cind'este se ,ro de el, costumul face aceastE treab6' Corpul meu ""o gtiu nimic d,espre ele' aqa ;;;p;;; "fa"uri, dar eu nu mai qti"* odinioarS. Rabinul Simon ben Eleazar a spus ""* ,.Ai v6zut r"eoa.ta ca vreo pas6re sd aibd o meserie?" corect: us 03"11" $i cu toate acestea, ea nu moare {l"foafne"' daci luminile "} Desigur, outea s6 m6 hranesc ffir6 a munci? ; fi fost inversate in mine, nu mi-ag fi putut tlJitil; ;;;a;;" corpul, ; ; fi fost bitut in cuie de el' ----Suptr*rdi, dintr-odltd atent la acest di,scurg ati! fe limpeqi se piru d",;;;;; o privire pitrunzdtoare spre b6!ri1 de iun evreu aiit"-"a"ta cd acesta-nu se distingea prin nimic iar voeea vorbea' ,"t oUig""it: gesticula cu miinile in timp ce st6ri mentale se persuasiv'. Diferitele ii eipiiase un ton i"tt"iair""duau 6ra " l6sa nici cea mai micd falie intre ele' propriitre-i forfe' - Desigur, un om'nu poate ajunge aici prin gi nici continud Eidotter, vi"ito"" Niei studiul nu-i aj-ut6, t"d"t"t f1., i*, Mlk*aoth - botezul prin scufundarea in ap6 s6'inver- nlci atit. Iiac6 nu intervine eineva de dincolo, care faee,$ir,ni,c',.;i : :;r ':':; ,l.r 1 r'1, seze luminlip,drrq,.ag!r $u,pufqry
-

Eidotter il Prinse de minec6;

V"i"ti, il.rtrll,

776

177

" ":i ^ -- Desigur: profetul EIie, asa cu cind a i ntrat intr - o ;i ff : .b sem deja dupd pagi. i""i"d'd"*?"t1

,,

l.?,1rlT

i""H#

zu

d u m n e a vo as t

rd a i n te rve n i t

ci

nev

"*

#I"" ;#":riJ,",i:ll;f:'*=
cind

ili'Ul,'J*;,:l ff ##:*:lh md voi putea' i_rygi".


,uiirrit.lv"i;;:1Tll''
:rr"J&:T* HTI
de

"a ;1;";J"l[?J:",#fA;:,ii: ;u;t;:a

..:ls,

mi gindeam cd p""i"l a"o,,l-,,ru,

;I r#'il"-..

s.a parci ar rr rntrat pe usd perrecut ..n u'r.o

Dar torur

X: i"t"'-"' a defirat :iieXffime, ;;T":ff11j#Tr1:?'d, int,"ag. ;: ?, * "1.p1'"" t" "ffi :?,r":liT, ff;,,r" :#1j: T:r " nicicind ci as fi ri;t,"*"a"ru,
prin

tot

urmd nua,"","ti,T11"-"111S,1,11; ,,,.i ?j|* deodatd cu fafa lui, gi "* ili"', cd nu fusese nooor"\?l^mu_lt mea tn utru a-taIa nu o

:f #*:J :flTf iri,i scip-at


mtj,i"iii,""!!,ffi,*
fi
ud,zut-o

*,1',; :1',:l ru

,:

;:*:'::u:: i-.care
sd.

in ris .{;-:^ *;::fL-e

H#,1#,x,TJI",-xxl,

"ffi

l,ll1lli;#fnfftduparte...'.dJ"gi"i." un. mereu ardturi de aceeagi virstd acelagi tele str,in a" t. ,, ";;;;;;;? oT"r"_
tind
a inversat i" timpui"*"r masd, am stiut exaet "# i'jud ldmpi a-prinse de si a.-;;;;;""IL ,rr"."iit luminile pe mine, gi din acel moment djz am fost meschugge, cum cei din comunitate. De alt :)::neau ce ,JT -

"irijif;rjH:#,?:U,X*

fli=;-'Hlfl$g?:{'{f*[r5i**fr'ffi

;fii;X tr",i", "1""fi;;,ilL, ffi #E:l'*"*l s*ii;:"ii,T*1',:'r-'liT":;'i'r:";#Hi{1".::*u;


HH ifr
.

;,-.t[i:"Y,.#l
f'at6, de parcd

l'J:[if - DacE mi-a apXrutt,


i;

- V-a mai apdrut ulterior omul acesta? Mi_afi spus cE v-a

i o, '"0 "i

Ad

cJ

il ;;,1; -.

""f"iA Eidotter, ,,, .u.rg". t".it1,i grlu trecindu_gi mina pe ue priceapd "u ".*

cu fala spre intrebat. Apirut? Din mornent ce a venit o datd plece? El continui si fre ;i;;, cum-ar fi potot oare sE mai mereu cu mine. - $i-l vedeli mereu? - Nu-l vid deloc! -D;" s6 spuneli ci este mereu cu dumneavoastrS" Cum inleleg acest lucru? Eidotter ridicd din umeri' - Acest lucru nu poate fr inleles cu mintea' domnule' - Dar nu-mi p"*ti explica P$ntr-un exemplu? E-l-ig vA cum se intimpli? vA in"trui"g16, vorU"qtu .trrr"i "t' "ira Eidotter surise: - Atrrr"i cind sinteli bucuros, bucuria este cu dumneaputeti vedea .roa"trd? Da, desigur. gi "' toate-acestea' nu bucuria, pi nici s-o auzili' Este acelagi lucru' c6sca un Sephardi ticu. Simiea ci intre el gi bdtrin se fi putut trece' h6u-de neinlelegere spirituali pe care nu l-ar a;;; ilorr..iattirrul concorda' intr-adevir' eu propria sa insuqi t-""ti" a"Jp*" "rotofi. i"t"tio*i- a raselor urnane' El aceasce conducea la fusese intotdeauna de pdrere ci drumul qi ia-"""f"U" se g6sea in religii 9i in credinfa religioas[' o Hilversum' Dar acum' ;;"-r;;;a; altfJl chiar cu o ziinainte ,a *rind in fala sa un exemplu viu al acestei evolutii, in persoana bdtrinului, sL "imtrta uimit gi decepli-onat-in-acelagi faptul ci Eidot;;;;; t;alitate. Era obiigtt s6 recunoasci bogat decit celeinfinit mai doruiii, era #,"";[jftffi"db; nu lalte fiinle umane. il invidia pentru aceastE lips6' dar si-ar fi schimbat situatia cu a lui' '- - ir, i se strecurd indoiala in legituri cu ceea -"." .lp'"rfl"t inainte;il; ;;i;a s6bici]unii qi a asteptarii luiii sese cu o zi Mesia. Triise mereu inconjurat de un lux de care nu profitase felul ,i"i;i";;in "irrgo"6i"i", a"p""te de oameni' studiind-tot mulo pe ling6 ,1" lo"trri' I sJp6rea acum ci trecuse a'stfel scdpindu-i.9|i1 esenlialul' ii-" a" alte luciuri, din toatd inima in venirea.lui Mesia' Oare sperast *hi.r Ui*t evrel rus in cea a lui Etrie? Nu' iqi asa cum sperase ""L"t irnrgl**u" doar cd sper6, 9i ajunsese la ideea c6 aceastd speian!6 este necesaia puniru irezirea vielii sale interioare pi ;ie; bcturilor. $i iaia cd avea acum in. fala sa' in earne

778

|19

$i oase, o fiinfi care realizase efectiv aceastd aspiragie, vreme ce-el, Sephardi, marele savant, nu putea decit s6 spund: ,N-rS schimba locul cu el!', Profund umilit, i$i propuse ca Ia urrnHtoarea intilnire cu Hauberisser, Eva si bu*";iFi"iil, spun6 cr i, rearitate nu rytia nimic, c6 trebuia doar s6 ,"[-"ri_ "al" i, tigea din propriile experienf* upi"il"J* ".u*;;]1*;"un evreu, negustor de bduturi spirtoase, care nu era stdpin pe el: ,,Aceste lucru_ L'' "mai ri nu se inleleg cu mintealD - Este o cdldtorie prin regatul implinirii, ter dupd o ticere in eare-gi [art""r* surisul continu5 Eidot_ fericit pe buze, gi nu este o intoarcere tra acesta, *g* *rrr, crezusem inainte. D-ar tot ee crede un .qm-atita timp Jii lurninile nu sint inversate in el este fals, atit du f"nd-oil"trr r*r" r""ri concepe diferenfa. Speri cd EIie va "i"i"" oo"t. rr"rri v,ine iptr;adevd.r, cind.el se afl6 in "i.ra,r,.,i", "i"r*i"f"a fala ta, el a venit, ci ru te_ai indreptat sfiJ;t: ili dai seama cd nu 6;;;i * il#r;; C"# it:r*j ,iid -d"- fapt ddruiesti. gi *a ai fost;p;it;;;;; agtepta, cind de fapt te mitti, inci " in grabd. O1r,r_rrl este cel !.e"".."$.te, in vr e me u fi, *r, *, - ; i'fi ffi Ii:Cif" " "I,g*fi. venit la noi.'Oare Berurje" t-" ,"""no*r"tl e" i";;;;" el, de acee& nici el *" i"arlpt"i""po" ea, gi de aceea l-a luat drept un eweu "" str6in, p" "ri-" ihidh*"-"ur-verde. r".., Emogionat, Sephardi privi in r"friilatri",,f ,rf ca cei ai unui copil: "*r"*i - Inteleg acum perfect ce wefi s6 spuneli, cu toate ci nu pot sd gi simt aceste lucruri, d"" *oryr*"" f;;;; ilult. Aq" wea sd pot face ceva pentru "A a,r-rr"rror;; ir ;";" privegte punerea in lib_ertate, "" p.o*it f".*"f greu sd-l convins pe doctorul"e "A'""'i;i n Deblouwer ed mirturisirile dumneavoastr' nii cu crima. "" "u"i i;*i;i;;;-"" ro"Uii_il;;;; Numai c6..., addugi el ineetigor, de parc6 n ;;;" moment nu gtiu inc6 cum si-i prezint lucrurile. "" - V-"s putea ruga s6_mi faceli ;; _;;;;;;,'domnule?, il intrerupse Eidotter.

,t,il1s"nr,:ill:rufillr,*m,,mHmf "iiffi '"'f"1 '#I"-:f # afi; ,,,; fiil ffilf ::r :::, r :: lTl ; "il " l;; intre timp s-a. petrecut ceva rn Jur'
f

dintr-odatd acest lucru?' - Un negru? De unde ati aflat

in frre in privdlie,
adesea am

""" 5 e:'1i"-111'}" impresiJc#;; sryit "94; ri si*{qt"t p."Il;;;;--p1", "in"rra "ol'lYl' acel evenim"rt. p"t impiedica si merg s6-l eu 1-am badi,; "" ,"ii cred c6 ciinele' cred ci

;;i;

mingii. DacE cinev"-'] iio"i*-qi-hrdnelscd Dacd aflu din oateri' ui U "o-""a un eu am f6cut acest inqelat''nu trebuie decit sI '""i"' intimplare, *"i ti#']"i*-t* revin imediat' pentru m[ intorc o clipi ""d" u;''ii" ir':l F*" rareori acest lu*-*iiS'*::"f i;"lltli"' a pti exact "o*nu p'"t *l foloseqte-' iar atunci cind te separi cru, pentru cE ai impresr'1"u ::P"'utt de Elie, chiar si "J;;i;;i'" "="ripa' Snduri adineaurr' am timp pe pe loc. Dar cum *i'Jimj" atita ott negru l-a ucis pe prlevlilzut i6cut-o totugi, si "t;ili-;; "a l.rrol *"o Klinkherbogk' era vorba rlespre un negru? - Cum... cum de ali ud'zut ci pe lanlul dilf*: - PEi am or"tti# "oo' in minte' vizut gi"p'" mine' gi am :'?:ui' numai ci de aceas'#;'6 ilpti+it o git' desroqie la din exterior ci eram un negru "t' "ardi Iar cind m-am cul!, imbric"t "";;!;";"i;1;qga"lbastr6' sdlbatic' orivit interior, am aflat c6 eram un aceste lucruri doctoru' - Dar trebuie o"tpa'ut s6-i spunem S"pftardi' ridicindu-se in picioare' lui Debrouw",f ,

'*'

"tiilJ Pia"tt"r il Prinse de minec6: nimic' domnule! Pentru - Mi-ati p"o*i" "a nu veli spune Rlzbunarea ti t" '""i verse singe'(Din amical6' numele lui EIie, n,ir ;b;" J" s6 se abat6."oorf ffi-:;;;;" o "uayutte"' amenintr$tor' P9 et apirind fala ii deveni d" o,, fanatism Jta-;;i"' asasinul este unul expresie pror"ti"a5"I;;";;' in aceasti clip6' cum de-al nostru! Nu un evreu' a$a "r"d"ti l"i ;" ;;;;i;e fi g"' stupefrat6,:
explic6
b

- Atunci nu-i spunefi ni*mic, 6ruia. sd se creacrd c6 am fost eu ucigagul, aga cum am crezut gi eu. Nu ag ]rrea ca din pricina mea sd fie descoperit uciga*ul adev'rai. D; s..!liu cine gs!e;,Da1. qp q4ryit6 tntq,., "i;fi;-;;;; ":;i so? uq negru. .

- Desigur., desigur.

t, pnvlnJ" :iiffi ffffi C"]"f """tru ! L- am r^ecun oscut adineaur s6-l noi dreirtul e;;;t" **i"1Avem oare

6trinul,

-?:o.-1?:*'

du-l interio,' mine? R6zbunarea imi judecim? Noi? pirll""""""t"a gi cu gi are prooria-i credintd' Sd ne aparline. B"t" "''"atUatic' oL mulli care s6 posede printrefereascd po*"oi-"J tt'""' "oi sa este real6 si vie' Toti ciedinla o credin!6 atrt de;il;;;;;

180

ii.l'i; i,i J,i :"" f HH;*;*ft

,*'3J"*,,#ff :[#:f x?,rtTl]iTrtr:{i*ir,iiF ;xr?,:"p:U:":**i :* t,il t##;Ii*:

#il" r"

"

* i13,,' -l l,

XI
dptiminile trecur6, una dupd al!a, iar Eva rdmase de ;;#i. Btronrl Pfeill qi Sephardi aflaseri pi ei acdastd ;;;" groaznicd de la Hauberisser, $1- recurseserd. la toate mijloa"cele imaginabile pentru a o reg6si' Anunturi $i qi-nu dupd mandate de arestareiuri afigate la toate collurile, deveni subiectul cotidian al convermulti vreme intimplarea atit printre locuitorii oragului, cit gi printre strdini' -.".tiito,c.sa irri Hauberisser era un du-te-vino permanent' f; oamenii stringindu-se in pilcuri in fala acesteia, gi de c-um desi"i""-"""f, aliul intra. Fi."."" aducea cu sine un obiect obtisi p;;;";" credea ci ar fi apadinut dispdrutei, sperindva aduce nd irnensa recompensA ce fusese promisi celui care cel mai mic indiciu despre soarta Evei' Zvonul cd ar fi fosi v5tzutd in cutare sau cutare loc se vintul. Scrisori anonime, conlinind al-uzii sumbre ,A*p1nJ", "a gi misterioase, emanind de la nebuni sau riu-voitori' ficeau fi" b6rrrili oameni nevinovali pentru faptul 96 y fr ripit-o "A n"" gi arfi $inut-o prizonierd' Ghicitorii in cidi se ofereau p" c., z""itl; clarilzauire despre care nu mai auzise nimeni' niciodati, se iveau ca din pSmint, l6udindu-se cu calitSli pe
populacare nu le avuseseri nicicind. Sufletul colectiv al unei

Tulburat, Senhardi reveni spre casd. ai " se " -i"i"" r"f ;:?xi.ll "' nu"t" ingelase defel r,r :., li o: cd, in fon d, susfinind cd Eidotter 4""" p"#"";il;J.""

*"rlJ

ffi:,trf:ru:"
l?:?,

:ff :"d-1^"r""0"'l-1"fl''#:lr"r?#ltili?Hlfln*#:;
rucrurire,

i#;;.,

x;

* ar*aie ri x,x,ix

lTxT

t#,r,#lfi,$trJ,;l
lui Eidotter: ,,Tot nu sint inversate

Sephardi infelegea. abia. acum cuvintele ceea ce un om crede^-atita1t;iltl;_jrr"_


ure zi cE primes ti. oprt pi trebuie s6 asrepfi, "t,, " :i

r:{ff f fl*m*:*fr itrJi*:;"J,:,.1""r"",,;"i:#, "il;" ?il AT#d"S[,i,"Tili; ci;;;: f"il?r""gi,

si incd r"pud".,,

lii

ce pdruse pini atunci linigtitd igi revela acum toate instinciele josnice: pomanagismul, cergetoria, fanfaronada' per{idia defiimitoare.

Descrierile aveau uneori o asemenea aparen!6 de realism' incit Hauberisser pornea adesea, insolit de un politist,. si se cerceteze ore de-a ,it drl apartamentele strdine in care i putut fr ascunsi Eva' indicase ci ar fi Speranlele 9i decepliile se jucau cu sufletul siu precum o pisic6 cu un ghemotoc. ' - No trecu"mult gi nu mai fu strad6, mare sau mic6' ori tt., fi scotocit din pivni!6 qi pind-n pod vreo pia!6, in care "A

182

lllB

una sau mai multe _ case, indus i- eroare v.^sv, noase. 'rrrus rn ^..^ _ de mesaje minci. I se pdrea cd oragul se

ffi :: "; J,li:i


I*":o

l" fo."tu;;.Y-:**"rdarn, care "1, a,,qj,,,,, ";""H:nh "#ilTJ


5'
"

un te sup_rapuse. """ a" - Vizita lui S,

'" ixf il"x?"."" noaptea' sutele dt f"t; ;;;amenilor cu care vorbise i, .rr,' om un iee, ;# :i# :: Hril:::,"?I?:. n" "",,,"," """",,u "u_, de parcd
c

rdzbun pi";;;,;;ifi::flT[#td

de indiferenga

"ris;H,J #::'":T1;#:1""#-",ffe
venea in fieeare dirmi

"d

;;,; #: J?"il:ilHfffi
"'J

.t

.3: nff:H" ol'Hffill

#,i::l;

ffff*+frg*fi**lsxtrffi
era vortr. D" #;;":,"Loata ff :l*"ii{i=#""'":T'&',"}:":iJlf c.&z't unui roi de viespi " trt "1"-.:il:",'ra"-,il"r" spunind acestea ":.-: "oul},l,T'*I*Htffi+ t*[:il#i+r- :+rit" ., ..i"
",u

;lrfii",r:,i:"lrtr*i*r#ffi nffi#,Tfi ,;;ffi : -si,p Jffii:# ,} ' ,.o sinteli ff JjTfi ui11 li" n "i "" "ip1, t", despre.ce
a"

dimineafd, totigi, Swammr

.ton"i-

111

_ o" ^

#&F:,;15r"l:r$ixfu"Trffi

"#,l,i

ji"{rr;

*T*ix lffifu :ffir;tri,t;*".?=:,H*f 'x::u


cd era o adevdratd ii gopteau nebunie sd studieze ;''1'^19""i1" pur teore_ :nestrunile

Dar asta tot nuJ linigti: de zece oriI pe zi, era pe punctul ?,:'-o::ilpentru a rupe afigul. sulul gi vru s6 lua "" f""t"rl sd citess.i ,t^* r^ c

tiee scormonite in aceastd mizglleala, in vreme ce nu mai eru nici o clipd de pierdut. Hotdrise si pund manuscrisul la loc in sertar cind avu ienzatia foarte clard cd era dominat de o putere perfid5' gi inviziLil6, astfel cX se opri o clipi pentru a reflecta' Sau mai degrabd pentru a asculta, decit a reflecta' se .1,,C."" este oare aceastd for!6 stranie 5i nelinigtitoare, aparenle inofensive pentru a-mi i"irlUA el, care ?mbrac6 asqunde siranietatea sa? eare se comporti ca propriul meu Eu, gi imi forleazd voinla sd fac exact opusril & ceea. ce hdtdrisem acum o clipd? Vreau si citesc, dar daci nu voi putea?" Risfoi manuscrisul, gi ori de cite ori i se p6ru oarecum dificil si-i puni textul in ordine, acest gind i se impunea: ,,De ce te mai chinui, cE tot nu vei gisi in,ceputul' Este o llefa inutil6". Dar el pdzea uga ce ducea la voinfa sa, neldsind aeest gind s5 intre pe acolo. veshiul sau obieei de a se observa incepea s6-gi reintre in drepturi. plinS de ,,Mdca. de ag g6si inceputul!", murmura din nou, in vreme ce el ipocrizie, o voie inqeldtoare din adincul sdu, neatent paginile, dar de aceasta dat6, sulul insugi f,u "6"foi* didu rispunsul corect: cel ce-i inceputuf est,-ceea ce'i tipse4w omu[ui, citi el la intimplare un pasaj, gi fu surprins ci ddduse exact peste aceste cuvinte' i it* nu pintnt cd' m fi atlt de greu fe gdsit: oisncohl uw cd-Si trufiipuu d ww ohfigat fr.-[ caau, ilisla wu hineooitoare: tn fuce moxtent ne acm[d an nou tnceput. in fucare secunfr, ni se puru intrebarea: Cine stnt eu? 1@i nu ns-o punefi' de aceea nu gdsim fiueputul. Dar dacd. ne'o punoffi o singurd [atd .in mod serios, aturci oine ziua care anunyd uepwculul Si apoi ffioarttia gfu[urikr ce s'au in safa de 6a[ pentru & se oseza, ca nisu pmazili, [a fiancfie'

firisat

tul sufbtului nostnt' Rcclfut de cora{i.pe care Si ['au constrait cu o activitate asemd' nitoare cu cea a infiuorilor, ti,mp fu mii dt, ani, Pe core rwi tI [enu' mim ,,corpuf flostnt', este opera br, cui,ul Si ascunzdtoarea [or' l)ar facd ,t)rem sd ajungem tn [arg, ute twooit nai tntii sd croim o 6reqdtn recifut dt catcar si argi{d, iar apoi sd-[ re-sor,im pe acestat pentflt s-{ rei&rce [n stadiu[ de spirit pur, care ii era propriu fa tncepwad

tl5

184

tnodya ufurior cwn sd-Si corutrufusti un nou "* adipost cu resturile acutui

tremuri"[or,. Te

o!

Hauberisser

,rril-

Nu

gi aces_ "u pe care dorea *J-i_t-."o"ae incepind cu acel Fu frapat mai ales {" }, un discurs pe care oricind Iucru: ceea ce citea ii amintea de Si f-", fi ;rtut inchipui Pfeitl sau Sephardi, ;;-i;#d.,i"_*"aam.Inletese cd i_l line ce toti trei erau marcali acum de a" ."ut..i'" acest sur, si de ce, de hotdrifi in a face. di"-;-i'""fi ffi; Hauberisse" au-."gri, atit de dezorientatli g;dil'lf t reatizat de miine. Dar aatm, mai 6ine "iili ascu[td ,, qi ia " +i rpun ,heqdtt$te-te

;H,ll "' "'"ta "ai""""I",it;Lii!F#;j,T,,i"lJi:: j:lTiiTinfr :": se, dindu-i impresia t""_"i f.ri i-"" n fo,st adresatd,

,lds6 -p_"rrtr.i o clip5, de_o parte jurnalul, gi N"' i'u*'"'5" - o *u,,t,' ]a' J" i,1,:":1";t:'1,

r,,riff ,!? slfln;i

cutY de oue ,^, suius somnufuL Cei .",ir,, comnufui, c' omu['wte .mai prrn oinsn ca atrme{'e wte mai sttiis'";;" tttiao[ adannilii' cei cote trec cme'i stnt captioi stni

f*;:;:::iT,::'i:::::;*I:-,tr::::{|,';';', pe lL,'-u
vv;')---.'-'-

ex-istd'

weun

[utu dt care amw[-sd fu

mai fenn attruitt't

{ttr'l

;;t

',',1,,'oioro,i,.i'::::,*;i,'Yffi'ri'n1::,f:*;;unhnalto{ui1io
tottyi ei isi

f";:H:"sut

;;y*:l:::-:i^:,':;:;;n#"" ,,,,x"f,,fl|'rl,'::'"*u;ffi y\to,Pu*.'it ce{or ztdzute' Jaro a reg'teazo


(r.tsre, Si
[ectt

d;iy;J rd;ir,ilr"ff:j""-:j?,Ltl
ci,e oor venit suna in-curtnr om fouisprezece. crfro minjiti cu slnge' Asta'fi ,i priiir"ra

fragnentu $ti 6' ceea " ou od"ut 'it 'tnt f,u aia cum poaw a-i fi uias' Acts.n':";;';;'; inrr:s 'in'-"t'1'{' oeStrit agitop, po,esii ncesrw sirtu cei tentot sd ,rrri, lontr2iri i, p'i' iupo*' */:*' de furw ac;runii'dt'a 't'i cei ce {ucrea* 'n'*'i'" i'tto*ni fircdtpdytnast' care urd ce odatlt seaffidni cu niStt *;i":;; a cddto {n [oc tn inwrior

neirsemns'w {intr"un

fungu[ unui tub

*''ii'"p"'i"""

pentru oremurile

'*"tniT;

recurnsfi.

* ;'":#HNT:*'?a tsit si
,hina ord noui
aa

,i, si hwinte, si nu aor mai 1:uua fi iuin xxistd u*


si
soktisiu^spiriiat.

'/egfieazd, pentru-ca ea sd nu tu gdseoscd aor trece cu ocfiii tntfiisi tn noua .i,

fi

precedati [e un uragan.

,il*"'ora,

fonnin[, cdci cei ce nni*o-t,"ir"ru"yrr, irodom.


rdmtnl
fespre care-pi uor6uc, cu inturu-

ff;"

ecfiinocsiu, punctul in

,r* tuii*Lu u ecfidiiru

frmp [e un mi[eniu nai.mult, s! oamenii au trwdpt sd tnyekagd tegite naturii si sd b fotosrr:r:;--;;;; cei care au tngefes ssaut acestei {ucrdi' 5i care it1 Uryte-s ,i ii"'n*rioard uu aceeasi cu cea a fumii e,terioare, [ar ptasati ,r"o or'*rd dtasupra ei: acestia stnt cfiemagi sd reco[tu2e, in ,rrr*, i, ,ritgi ,or sctaaii ce fi oor {ucra, .cu fata nerru ap[rcoa fo-pa*inr.""*cfuia care ne permitu .stdTnnirea rutturii interioare o ruginit odati cu ?oupu[, ta wu : sd te trezesti. Sd fii treaa 6tu tutu[.

ilnprwia cd sint tr:JL {ar pe tn ce[e mai mbi detati' ;i dn't' un'*'ii"'p"ii'*i*t tn. reafitate pt"[ *"1'1"a in niri un {e[' perfect cd d'orm' care ooinSa for nu'[ ;'ii care ou itut Au fost wntre';;;';;;i dyra se' pn'l ttngd parape;ii tn spaw('e ce s'ou pioniei 'o"u'o' oizionai p'uu* Qoethe' Schapenhauer sr ascundt f'ul ewrn treaz' a putaa [ua cu asatt po'utu on^'t' {o'iw p'nt'u pe cei adormipL dnrui Kam, i fupti nu i'a trezit ia''" fortdreaya, 'h'nl'i'[a-;; trctt uw ra firecru uy-.:-r" dt simpru' mai stie sd are spiritu[ foktfuit-nu tufuniru. coptdar:-;;';ri rtu orea nia puaonfe parataote' dtoorece sdi' fleargd si 'ona'o{ia b-a moSwnit fu' k strd'moSii sd se dtziare {" Sa fii teaz estz totu[' fuja waz' a ta! 'fi nu uezi ci' esti treaz u i"t" "ftune fu faPt darni Si rtisezi' ca mdcar o ckpd' sd te si sydduustr'tu ^At,A[unn1l acum' stnt tn puioare d'e atut gin[: simpt strdbdtut

'.'?:::'y.,2,!ff;#

:-

' t'#,{;';

fr*.:#*

,ti;;i, t;,

fi

"'L'l'iti'' {t"';;';;;

treaz!

186

Dacd wi reuSi, iyi vei da seama ime{int d starea ln csre ta-al gdsit ptnd pare, tn raport eu cea {in oua ctifi, [rept o stare -atunci [e niucea[d sau fu 6efu. - Acesta xw primu[ pas Soodb[nic a[ utui rdtdurii tungl foaru [ungi, [e [a certita[iru fa antputernicie, , ,hoce{fuf Ntfe[, a?anseazd fin trezire in trezire. ,9 :*.9 gln[ perturbatar pe csre sd nu-[ popi inlatura: tt twi sinpfu tn spatt, si e[ nu w nai poow ojong, din urnA, cici ryyr -Si i{ fepdsetti prin cresterea n fa fet cum'coraana uiui copac fupdSefte ramarile wcatt. Durerilt oor cd[ea singure, asemeni unor frurae uscate, aiunti ctnf oei ajunge [a stadiuflo coru Si corpu[ pi se oa trezi. tsdi{e cu apd rec! ca gfieala afe eweilor Si furafrmanilor, oegfiea d3 noapu a discipofilo, tui'gudffia si a asciyitor crestini, ,opii"iir, 9 ,!o se s.upun fafrnii fiin[uSi pen*u a nu adormi nu sint i[rrrro [ectt itunhni e4terioare fi4e, care indkn k fet ca si nisi ruiui t" co[oant-, ri tn acut toc si tnatp, in oremui preistorbe, ump[uf cefor r -ce se forgau sd oegfieze. CittSu cdryile tfi"p lb tuturor popoare[or funii: trtudsdtura secretd a stdrii de aegfu [e parcurge fe k un capdt ta ce[d[a[t, ca un f1r rofu: este scara [ui laco6, iare a [uptat taati ,noaptea,, cu tngerlt lomnu[ul ptni. ce a venit ziln Si i a iqit ,tUio*I., Trebuie sd urci din treapti tn treapti, fin iluminare tn ilamina, o: tW stnrea dt uufr ffezire, facd wei sd hwingi momtta, a{e cdrei arme stnt: somnu[, oisut Si niucea[a. 'Treapta inferioard a acestei scdi a tui taco6 se numeste deja ,q:ni"'. Cum am putta atuflci ci denamim trepu[e superioa're?t t[e rdmin necunoscuw multimiL care [i consi{erd iimpte [egen&,. Dm si pooest0a cetdgii troia a trecut secofa le-a rtn{ut [rept o simptd ?gre, fui ce s-a gdsit ufl om care a atut curaju[ iA se id et tnsuSi acofo Si sd faed sdpdturi. ?e [rumuf spre trezire, frinut inamir pe care-[ oei tnti[ni oa propfiut tiu corp. Austa oa fupta cu tine-pinn ta pnnut cinnt fi a.[

188

';i:y;,f,,';*r*;;*,,':,1:.,;r:
o.btigat sd astep;i,

189

eterne, r,rerensiin

puwa

f,,ou ,oprr. toident, fei,iireg.unui .y, ctine 6un si,fi[ef, si anune cea de a recu_ noo{te un stipta af_!1t &asury fri)plr'ry* sd.[ poatd servi, nu aa posibild penla tiry, Toi -fi Dar irirooa-* pe tiru. tn ff a daad r a i irsufi, {acd rfr ,. do ri s d. si s c fi im 6 r, ., r"iir !r,,unui ciine, cfiiar tn cea a LT situasig ta actua[i! "r
.

Atunci uei outea, dacd orei, sd faci minuni, nu rtei nni y";;" ;ir|r"kmtud, ca si zeu crud fi 1*it, bineroi"ascd ro un sd^. n *:: ir:;;;;;

W;.;;;*,sisomntr-i,;;1,,#,,i,;::"1"**i;;f;:;

dtctt unuf dintre cei ce te.au yrece[at pe acest lrwn. 'Topi ceitafti nu sint decit niSw umbre, ce[ hrrn U acea c[ipd, nu oei,Sti dncd eqi cef mai fericit 'au Dm nu te tefie: nLi unu[ dintre cei ce moi ruferirit dintre-oameni, s-au aigaiat pe ca{.ea spre trezire, cfiiar [ad s'a rdtdcit, nu a fost

fi

abandanat {e

care sd-yi pe.rmiti sd stabi[tSti facd. o ardtare uW reafi sau foar un miraj: dacd ea se apropi-e [e tine, Si'1i tu[6urd constiinya, im o6iecu[e fumii e41eri-oare se estotttpeazi. sau

gfiuii sai. iyi ooi in[ba un seflnt

ri"i

]!

piciorut pe cafea rnaprezentxi *, o n a t ui o,:,;;, ;" ,i, uulLclflua Lutrarea. X[ se ns{te t a t e in t e ec :: r:., unui ,,geniu',. sub forma _ Cafet pe care fi-.o indic uu semdnati cu e4perienpe iqite tiin

,**,:;ff',y,ff*::y lienl cet f .:,u.,y,,,,


;;;;'[ ff :#rtr: il:,

eoentuar, sd.ei atinsi ce a ajurs sd puni o fatd.

contact

n,,i.rffi,Z,|,,,, !:#i,':ff;;; trlrq i i;';; ;; ::; l,{':: ;#T# ,;,a,,y*ii';;,f;:#T;_/,:#L;!;I##",*jti:":n r"''*-iiniz'n, cun stuasa sorin f:#:;,L{:;,:'X* fin ea cfii^ar sd

#,,i;i:, iT;,#:; rn';":;:*7;


cu

ww [ech in a&as' o porru [in ti okiune, ea nu este dtctt o fantomi fipsitn fu corskun;i rea[d"' o umbrd, un ho1 ce se ftrd.ru4w {in oita{itaua a' - ,{ofn care'Si furd. fory.a suffttutui sint mai dt umut dtcit tilhuii de pe pdmint. Li w atrag ssemefli urnr mkaje tn zone[e mtnstirnay ate'unei speranle {.nsefdiome, pentru a te abandoru apoi tn utubre Si a u ksa acoto sd dispai pentru utdpauna, ' Nu u [dsa orbit fu nici unfe[ fu, miracol pe care fyi dau impruin cd-t fac pentru tifle, [e nici un nume sfint Pe care ['ar puua tmpru' ,nuiu, da nici o profegit pe care ar putea'o [ansa, chi'ar [acd ea se rea[izeazd; orrstio stnt inamirii fii fu ffioort%, gonili din infernul

fkpar din ocfiii ti.L atunci sd nu crezi ln

ea! Ai griidt

^tfu tine,.. Dacd nu tnYetegi sim6o.[u[ c;tre se ascun[e

Gn[ tg aei fi. curdfat

focuf.

si aaporv stunri ctnf aiunge tn

se

corpufui tdu, cu care r)a trebui sd [uppi pentru supremaqie' stnt de fapt Sd. Stii cd for;eb miracufoase pe care par a ['e pose[a efe pentru a a gine tn stmea de forpete'ta[e, [ltumute le d'tre 'sciade. t[e nu pot trdi fectt [in rtiaya tn, far dad ajungr sd fe

'r:ff;r\;puua

corpuf de tot ce es-tu cadaaru {n e[, doar sruru: ncum' somnui'r" o nnpurtat [e niru pentru

tnfingi,

l)ar atuflti se va tndep[ini mirucofu[ tn c uare oomenii nu pot pentra cd, fdsindu-se crefe, tn;ifa1 i-;;;;i' stnt unuf si aceto{i' [ur*","*:irffriir, nu tilu cd materia si d'si aei fi tngrropat, tn si-criu ,o7 n"i uo 'd . Door atunci, si nbi o_dild-moi fnainte, aei pu*a dintre uenyd face diferenta si aparenn. ar

,:y*,

,,

cadaTrru.

p; ;;;';";ri inti{ni

atunci-

nu

aa

[or: maurintismuf. Aceosti 6arita[d fonneazd o prowclit infoitj,ild, fiind sim6o{uf corpu[ui, far tn ace[aSi nmp reyezinti zi{u[ unei incfikori care hnpit[bd sd oezi dinco[o fp e[.

[t'cit instrurnente mute Si se oor prdbuSi Si nu oor mai cum oei [oi' docite, pe care [e oei putea manipu[a o.ta AQnwndraw stnt oictbne[e pe care [e-au ficut e[e yrintre oameni: citeste istona oizi.onarilor si a sectanpilor, si aei oedea cd [rumu[ pe care,[ unnezi uw paoat cu cranii. lfmanitatea Si-a edifuat in mo[ inconsaent o \aicafd tn csfea

fi

190
191

ba[arya cu care-si

AstdzL cln[ acut-zi.f se*prd6uS.eSu [ent Si inwruul penfi1t aiap inurtutsrd rens;tz ca pasdrea *ioli{ d.in proptria-i cenu$d, ln care a zdcut atlta timy, fhlnf ,r1ort, ,iiurii [umii de dinco[o au tnceput si ei sd 6ata [i1lripi, oi *rr7irOou

,toli

posi tntrede in aceste viziuni: t"' ,itirinrya-si ,a mai treazd, fi cu afrt oa afrrna ea mai gr-eu t" fr;";;;-;. Dacd un gfird, un rtry din [unea spiituah wea sd pi se iah*;",-_ _^olu,*r:nuj*i.ffi-;:;'#:W""y"f_.*;;". sd ti .srz infieiseze, , ! 6aw mtua tn cun a ficut o roma si Ar fi sinptu ,U ztiziunile perico[e[e pe care {e a[uc cu eb. ftar tre,ui dectu sa=ry asemeni Si

*r:!:yn.rr;;;-r;

sd

oa patea

fii

atunt. Doar

in[ba [ad u

,rnilii'ru oo'o ";;;;;; ior*t iatator tu oiasd utt condamnat [a moarte prin
h6etare.
pi fn'am spus pinn aici se gdswc in cdrtik oam'enilor 'Toaw ctw unei nai imfird'|ii' credmciasi ai tuturor popon"fo't instarsarea singurd'tawo' 9' cu to.ato ffezirea corytiinyzi, stnptiirea corpu[ui Si de acersti ooneni -cre[inciosi: acesteo un fidu fu n irrut ne sipari intra in'Parudis' tn weme ei sef & ta oeni zius' ctn[ cei 6uni oor sosi momentu[ 9@i ce cei rdi ,r, 7 n ui'f i t"7'*' ,'i* cd rtaaformigi [a fef brcd' ctn{ muf9i o* fi oqi'ii o'* 7i "po*;i d'e cei dtoarece cei care dorm nu'i cun stiptnii sint sepo'iSi TaYi lt td!!:' nu ex'isti' 6ine sau pot tnte[cge pe cei ro,u'iUi trejL \fui.Stin cd & "starea dt trezin" rdu, ci rrumai ,,nd"d') si ,gre;iak': Ei ilen ';;t";;-;; h-'ni ocfiiisi'waw ceb{a[w simvui' oi a na donni cd *opt o pentra ca sd' tt poyi fu{ica rugdciunilot' fui Stin nici"starea corpuf d' & trezi.e" utu o trezire a Latui rumaitor Si & faptut o icutui fapt' -ti oe[ fizi.c na [oarme nu estt dtcit o corcecins'd' nqtiiat dispretwiT tntntctt ef ar fi instru
1r

fantome. cei pe core i-ai iu6it oor deoeni tdu corp. imaginn' ,l.lnneazd. singurd.taaa cea mai tngroziware ce si o poli cun sd pe{'einu i in dairt' undt' ce[ care flu stie

6nuc

Incfruio propriut

fr,*;:;:;;e;
acest

":!:: i, ,,;;"i;';,

in

fet? Ai ylitne prAo*U*iruiofui

fii

u)ui ,*-o6isiuit.

Dr;;;;

ctstiga

Troprof*-*J Jr*

g*

in ,nyr*, pentra cd nu ute ,,or:rr, penlra ci estu aaidit*te. dorinpd, pentru cd :_!:":!u. Si rru wea ,,sd- itt,, Atr-in fef sau a{tu{, irr {oc sd ceard sit fu tnodpat cutn ,sd ds"a,,
Toyi cei ce se gdsuc- pe ,pdmfnt co inff_o lflcfiisoqre, tuFi oomenii

Doinpa muitordor dz r{nd ,r*'oJrnn cum aratd fiinle{e suTrrannturafe estu ufi ftpdt ce treze.fte t, *;*^i;ifantome{e

f:;;,'::;,:;,!*:r "
fd
a4sta

i;;;:;;; ili'"n''no', va,a


oryfitnt!

ii'iu-i,n,,,,

';;F;;t;-'ca

?::;,f T_,',ytr;m s-or putuo traruforya in ircuk? A& Stiu,, N, *rrr.ririrrrrr/ ,r*, Japt... dar nu cref in e{.
r r, f:'#' *{ "!:,!:,:"!_' f : *::,i,,n:,7::.::':"az.,*,iri),";,;;;:;;;f:;'::fl::f ,'i: '#7:':;',!:Y:':r,,"o'?:*;n'*;;,;;;'#ffi:T;f;';
ae
e

o {n, r.rru'*tirmt n *ti-x -..^;-> acnreiin;*ur{,i'*h$;;-;;;;;',;;'ff

acefoSi [ucru! I)sr tn rnod oare penffu cei care

*:* .cd' -truput *d*U picatu[ui. l@i sIm ci nu- existd' pdcat' [a {rum' cd am si n! este'[ectt incepuiuf''u 'o" trebuu sd pornun t'i 6e{ d trebuie ti spirit' ittti pi ra*ui pun'i a'[ prucfihtfia
patea sA ne tansfigureze apoi aayuL -

tre:6,uie

si

a'4i punfrca sd te retragi ,u propriit corp in singwdnw' Pentru singur' penffu a tpiriort. l6i *n d spinatt trebub sd' rd'm{ni
a [or' trebuie ca orpind" fu inn sa'fi if"gi t'io' a twastri'' oi aceastd a[egere sd o faci [t' 6uni ooit'. t. - -z --.t^; m '-cu{egi ,te ni drrptut ia'li lno nici un lfat' f'ste mai 6bu sd sa-' conwmp[i fructut cet fiuct amar [in propi it+maa dLu 'lutce {in copac, wrii[ sfotal ot'"y' . . mutsl at1ii care' stiinl cd. ute -scr*: 9@mai sd nu procedi"i 'o pentnl ooi daar ce este mai 6utt""' ,,Xx,oiniifi turruib si pdstra1i

a'yire

ffsa ers, r es a tur sp

'

tre

:L:: :::T, r,7 6"': ii;,;""ffi:';;;;:,nj'ii,i,i,1 [rf"i t i' ;;;, ;;;;*;;;. '),,,t#7.tr ::'.:i;;i;; ;* ;'[inil:ffi;,tiir,,tru dru cea ":;:;,ff ttafii: jurut aor
fin 6 aj u t fo.rm i to r u te
oamzruii

mai

t"or"irpu:,or.

192

ca[e.

Pfeacd

fird o edomirut nimic Si ydstreazd.. ur ninir .i *=-.


se termina ui";, iu"

193

,rrrlirXt."

*;;m:' X ;;i " ir'ilT"1i.?""'*iffi 1Hl,;[:, u,to.ur"oJil,n;:d":,;i#il?i;x""i*f


;ffi
,pgsiKte ,r,j{otNt.y
Astdzi ui {ost r, it.in unitu tuo r, r rn r, y ui'i ;;i;';, f,! .*,.n * '\lttu{ neu,r ' oiri. t{ aa fi vretyt nu-[ aei ae[ea afitar$este
o

*.._Dur1:iteva cdut6ri, Hauberisser c .e

"rot*;.;r"t;:^':t?::
-

ffi
u,

l;"fl

1,,:#

ri,, "til"#;r

r;::(:

'-*tff'lTiiesri
i
:f:,n:
a

un nou intr

atunci,1,yy,r,ni#f

i#1,{:,.?1f ';;*"*"ii;"*;;;r;.01,'",'fi,*i!,i':;'!Y; rd rin, i u, ( 1',.t,,,I";; : i;tr#:,,#{,;;,!t1,,,,,,,i* o_naar nu-i simfi ipre", uwalh zenla, o;a cum nbi
irufiin_,/_:,- -:::.vo

"';r!*:f l;,.i

p*,i,{,7o,

nttut, pe care

;:l#,:f il;:::E#';,';o|T1,,,
Juru
reflaStu diru propria-i

cenuSd,
rtie sstu,
,Te

at tntiruririi, auftu_ *::H"::',;,:#,?:,t:ii!ii;;;!!*6otottn,iruririi,aur,u y.ruyk, tesenfar q ar[e tn cuiiir sdu fe wrir,ri, ):,irir!r,1,*0or rosii si auii, core ,r*';r;;;r#ro:ne[e ,L tnutare

.. T-an spw cd tnceputu[


ooi inodp

*oi stnt Pinii Posi: 'to6'u [;::Y* ""*Z|*_:::*, 'a o$: orea '##-";, race cer ce 1d it-i);\y;,f f7y [e e[ osa cum se rparSi :um.o Pot desfrrft'fumins dz cd[furd. Deja
.

rsi poatu tncepe cdtdtoria

frumufui

uu ;; ;;T#yrtdu

corp. ce[

ce

catea wdjitoare[or,

fe aici uei fi.pni{t dc prinut tiu inanic. ce[ ce ," ,*o[rp'[{n corp

::#Y;':,X',';#::;Y *',;; ;;;;,*r, ,, care s qu urcot t peflffu a


,,
merge [a Sabat.

,rrr,n_ir.f*;; ;r;rzil

oriiZ'

I"ro,1uo

tn spasiu o ia pe dectt sd_si ,*utga ir,

L94

195

,r pentru a tu fomina. f-ste adtodrat cd pentru nofiunt te affi intr-o rueffiefiea mdsurd i1ryrw*n {ui, tncit aiap ;i s-ar stinge tirAi*r** ar trcetu sd-Si rnai batd, fi ia i ,r,uyo*i tn ruap,te d.e-lu"m tfi tncfiki ocfiii. li se !o:e cd. ai auea poii,iti,ntrn i-;;rZill, n* flu, oceosto ute o iluzit: ef uw ce[ c'e se niScd, fo[osin;; ;;r;" r"*fa ta, Crezi cd tu creezi ginfuri[e, pe ctni n jri, ,il"LT*r*, ,;;W.. sd crezi cd oii din tine'Si prnt , i putrn iA yn a-

urt:. !o! (orroa o iaraiirc decit o' inbogdsire. lnselegi [eja cd nu poate caia'wziii. ,pentru a inle.aceosta lege de ce corpuf nu'yi aparsine, tiru pe c{ue i[ cred m*ioritatea oaffiendor, tre6ui_s. sd dicopei care sint n*rh* ,'u-iniu'*ri,ipra

r**i-*i ;;;,i; ,f

r##;,#,#Jr

un sur* fu. netnfa;d de artifuiifu fe acut gen. 9\b nai ai neooie fu in{oink pentru a tu proteja: tn iltformayiile pe core f-i fu-am A-i ti.,, p*ui o annd at muft mai efuuna. liliitlr*'f" ,,r" r*frrT/li ,u participa fa o sdr,dtoaie a [iaoo[urit ttmp de corpu[ [e si nsir, i, ,n,,,:,o 1 nl, ,, t:: -ce fapt ,ur,
cre[ere

ryit le sigur, orneruirea si-a ficut un scut tmpotrioo acutai perbo[: ea pine"*r)ro ty rezerud

Cu instirutu[. sfu1

amirili fu incdiudi fuoin cei mai inuing dnar in astfet sint Cei ce ad'eodraYi inotngdtoi si sc[ooi, wrltru ;' ';"';''r"ri dmtre dt carslter''
marcap
pe

i fi"iX,,iff ilT{f;
fi

ir{ iii, tr;{ ;H: rfi;

inturzice

frunw 'u '*g*orut' "tPutore truput' l)ocd'i o'i a'si tdu nu -i:';;;';' ; 'disctp[ina Scopuf a reusi sd afh ta o 1o'i i'it p'nt''u sd se, mqte'';"**;

{tt.ce fo4e disputw' fi {o or nwndr.

ifn

'ii*-'i {uptn aparcnt dt' -shnpfu:au wndinea de a sd fo[osesi o'*t *4{o' care o;;;"1" i:Y:!{"' rtorba ;;; tni,put, ute wnp{e faga de singefut c:are'ft aa a tremara;'uf"""'un9o tesdri si pitrt ce se imnniiiyuka ce tngfieopd'' sudosre; idttute '*f'"*" 'idepfasar cen" c[ainti''& parcd i s'ar fi
'*r,Trfi,ou'o" ""'ro' i{u[ r{e rrucun l' -',*;rr? !riilI{.i:' irlTril,t, nu oa ranffi'"r:;:;;7r**f, oolnfa' dsr aceasta ooinyet' orn Totosinht ft da truzire care' tn spawfe {wpre o wte oorba '*i'i '-u)'*ard
{ace [e gdinn;

tt

'U'co[e ww [upd ceafa[td'

ntnund'rater apronpe

dt

[od

netnains'ca' connnut

imabr{intea' La

**";';;';;

t' *W
"*1r,

ilu-"TllJ'!;ittoiz
,nceva dtcit u"

o*,

cfiiar dacd ai

tot |Lu ar noett rtafoore' tot ruryrow si \dtdite initni' reusi sd.-st std.pinesti
dep[ind' ea

Dar Si aici se ascundt o cd aici, tn ,oinya inturiaard,


fie. A{u,
de

,u ,i*-}o* k frpra, trdgtnf ipre tiru .cottserve sag;ta, tu ce mdsurd este e[ dornic *fa clt sd-si suprema;i"a de mare ffehuie sd si fu tn rea[iuw niir- i"" *" moment ce se tstfle atit de tare fe eo,

t:!:tu

ostfet, fmn a mi;ca nici un memsd ctipesti micar, si aei aifeo cd tntr.o c[ipd se aa arun_ ca osultra tu, cuprins fe urd, tncerctn[ sd te facd ,r,, ,ripfr' no nou. Dacd esti sufitfunt de su6ti[, rui putea inptege [in furi.a sa tncdpdsinatd, din ms6a

ASeazd-te

6-y,frru

in nicinare Si stai

l, *i*

rto scoq-te apol tn ,r[, "; Adoersmi pe care 1i'i

,,sd.rdrLtoc"!

$i

an "-<drdfltocn ! asta sp*ne totu{"

f*fu''

),

corpuf stnt roiwi{p

ifr"U

ctt seflette {s nimtc' Cu tn jwrut tiu' si dacd se rotwc nai furios mai mu[t' cu afrt e[e e{tl [ooesti cazi prafr somnu[ui ti {o oul}"'i'** o c[ryd' reusesa 'a fuwins Pe afti' ca[e'

n*ui"itu

care sint

yi"["iil"'

impotrwa [or' sabia

o-oin9ei

* *::

fapt

?: ?*:*[ sub jugu[ sdu.

*,;;;i stnt fucit nisw cacnm usoore, pe care te sd te cistign, prni- o**i*ioa apoi trci mai a[tnt
ocesteo nu

se fure

t.p*

a sa: ilrea sd

te

;;i;" r:;;;,

facd sd crezi

ffi

dinreBenderevecit.f

ffi lTi.1;""'1fi:"":"1;ll;

fl xH*};.tT#l:+il{':l':,1;:J#::'";:ii="ii"i""""1'"'oln' ilil+ "" *iue "c61cii al lui Achile"' cergenumele dat ascetilor
, in limba arabd, fakir inseamnd sdrac, fiind tori musulmani'

ru-

196

]97

- *te inutd sd [e fectt un r,rs;;r,.;r".!"i Btn[uri{or [e a

sd

*,,f::,:;";;; ['fi:. AEta estu tut '_7' "r-, pot srune in putea da u ,x::;iii#try,:,#,r;iii,.?ff d",i'-!
L

,rpr*n*i.c '#i'-r{'ni'rrt'fr'r[ii2? ,# T.:,:, "':;:; i::': o ,n,o*ru aceusta, aa treiui sd (tscgreri sinsur. r_stt ? :6rri rle ;;;;';, si conrinud a :," "::::: ! dui",1,l,,o,ruun,,
'Y?LL

*fu

estu

nss,

|,:!1!;,ffi i,#, ,:l#f


'

dacd dwcopen qo[ ca un c{'opot de arami'|' Dar -dint, acwte umbre ;;;' atunii oei oedea cu ocfiii spintului nu ce tdu' Atunci' ca si [ui loo' tpt nwfeu{ to, oif,,"'i S'i pe of nwnai fi"' [in nou i;'it tusutit'.Atunci' oei\atiocorc*scd sco[o ift prosv-a fost [uot, "'7i' 0$a cu'tt [e phce sd und.e ai mai fost nh'n'i'u' fungd tntorci acasd dupd o utor. ti tnsa nu *it'ni'" i'itu[.cd,w fuctt sd fi rdma's mereu p'n Jt" 'o |otut a{tceaa sedlre in oftd

sersu[ oricdreia

?'*lr{rrnun,

Aturu.irut'i r,, * -* ,*,r*,ri i*,;,i:: 4 aproriot de ac

".*:"t un scop: atiwrea *ix[,':iij:3!;L:trri"rf :r:r:o'ffi,p,,nu,od.a stirii fe

aiuns tn acu,t sta{iu' nu'st poate sryune.dacd odatd mefit' pe csre i potud'u proferti oor fi confei* |o'Sut' min'ufoo'e sd inti tn pacu eturrrt' rtak ori dhr contrd'' oa trebui fuftn cfi'erk acestlr
i.fr

Aceste

fo's' urni iioit' grat*"t 'ito'

"

*ut'#oru

,_

ri*3 u{)u,;:l:ttriii;;,[ii;T::::"'!ir"
n.
u

'a

apr.pia dt

ff "
u

;{::; :: ,,,i' Xlf,fn!r{,:/:":a3. 1, sy1t dor n i in fo tu e,,r", *,' core fontume' feslT e ae ain[ecare, co tot ,': l?'"1*'a '"'oi*"r' o di n, d,;' ;, ;: "f:,{,, *T:iliiiiTf.',', ,^ .,:, :;;, nii u ai sin t n,, riii',i'iui!!! :';':, i X:: i:','l!,'';
!: :1:,

srate[e'|::t'o,rnri,irril";;' " i'n intuneric' cu toate proJun[, ocestea *#':y' Ir"'*'r" itopot sen' etbn un sens pruepi oi nu 9!.i i*''i',,Z r?'u' ,ro,;f':,{ t, ru,' r,i n' r;; l: ; u' ,, r tL ^ i oi o ;#: r:y!;:i
sce.steo,

cu atil tmai rnciae utto! "" unt stnt de fapt, nu o - ,,u,rnuffine rte cre,f;nn*,"::": ou opdrt fake r, j,i,

;:L:::!;:,;:,::i*;r:;i;:j;i:itTL,LlI,iif i;iiK r;f i iii" tJa', a tn r, ii', " X;';,::;; ;: nai no6de, *1,'i"- ifi, ta !*,
tn

eagtustrt e[e' oa [e oei pinti pentru a te serai.da fu semtu' de ostJel resu[ omenirii, core are nertoi'e ol"ta ca atingerea matuitdpi Cafea noastrd iltmn sd primesti acwt atunci oei sttiritua[e' Dacd o rsei atinge'

fi

tn inw'

-ioiou.

':;t;;;';-

i'it

fi

i,'i,i!.!!re

[egdturd cu apaifi{e

Dar oriturn' o'i- tno"i o-p*sdre'Phoenix ajungt ati Pria forln oreau sd te mai inrtdy dupd inainte [e a fld fu'spirp de nne' ca intr'o 6uni dacd esti tntr'a.d'ertdr cftemat ce sefln oei patea ofta ffiiracu[olse, ecfiinocpw, sd, ptmesu [aruf forle[or

isi oa

fi

e[ ome dat? lr{y

snu' .

. Depinda ,(o *i sd' rn^-;-,r, da ane

zi a ,,nnrefui
Ascu[td:
Ala

*l.i

- ,.-r^- -..^^i,,i a ramas xnglei n ,Unu[ dintro cei care pdstreazd che{e mkterefor qi afimn pe cei care stnt chemap' pe pamint, p*nu" o''" 'aio na plate niti ea sd
curn
ntomd.

p os i6

a te

oa me

1,.!j ,,Dacd scris:

";_;";f:r, IXriJ;j, ,ir, :,r::r:

it naffiesc ,t)nti span dlsplre ef ca a] fi ',eweu[ rdtdcitor,; a{sii, t'yanghilistu{; r{ar frycare r[inrr't L[it; gnosnrii y"in-{ c:u ar fi ioly in wt NJt [ttsa paci[it daca cei ce {'au oa"ui''i 'n1't' csre sd yt't fuscru' t' oor gnsi unii marde care oar

't '';p;;;

i'""'

rug'"{i

despre e[

ii'i

i*li

I Corintieni, XIII'

1'

, !r,.r

care Si-o

tste tunril c! fucare sd-[ aafr

to,ni
-n

1ia.'n6oi

Ttr.escfrit

;P';

"'
remonsffa

;o*:',':t{'!r:J;fr*ttr{-?I
rwwr,y-1ona .r1fatuso nu pot
o oparenld

fi ;; ff:i:*f.aa

XII
in aer' Zlle-agonizind intr-o d uflu al descompuneriiincelogate' Iarba cimpurilor acopeF. ;;.;t""a ui'""p!i ) ;i"*;"";; i;;i";e de'piianjen albe ca un mucegai' rece' prirr#1rig5rii cle 'pdmint biun-violet' b6lti cu de culoare Flori -ap6 cred in soare' intunecate, care ""*ti ridice capul spre cerul nu ; il;;" galben-pai ce cildu-

,rro ,'""[rr"';ry:,s;or Pu11a sPuru. ckutr Tapt ih rea[itate. r:

fantonatitd,

si cd tn

:" 'ri;"ilr; i, ] ;;;";,;;i:tben' Aturci ctnr amuteci Acest racru *r{:l!.:"t jT*nut de tosi tu*nj:_r*/oorte purini dintre tnconjurdtoare ::t !,!i ;;.r-r?
'i 'u"uta'7in'ol'#! intin afhostrut ,ot:r:t oorini;;'o*'o

.n'o' i:,il {,?;!;![. 'a*!

apare sub rorma unei.fiinre re cu{oare sd-t ae'a estu o cu[oore 'Poti in siru,

'rre 6 uic feci s d [in acut r+o ,rt fo,rf,o"'o;ui'n?k$' a"4L osrbot cu ,o t16 '*i,r1i " fa;a aer[e, Tott rrairaa.'* sa fapd nu pi-a _ nacd-[ oei xefea *r, cutn ute tn rea[it o'fooo'*.adtadratu cd, oi ,n ,r,ffia *:",,,::^":nn'*i7'r'",o!' ca o fornrd geonrcffi' pe core nu-t aa putuo zdri, :: iu utii'a'iuttrottctnaT)n in oford [e tiru Eu insunri sd

y.1':':' ; o;;;";;;ffu ::: rs;;t;t

;aerretu i "'

r{"iiTT,

!u-ut sfigiate, decol orate' transpare nt. Fl.rtrrri impiedicali, cu aripile fosnind atirnare de codi-

;j#ii,i;;;;ddf;#;1" "oj*ilo. uscate


$ele

,v r -: r^. *^: .,ii -onf.r q- ' mai vii pentru a-qr Ca o femeie trecut6, ce cauti culori tot impodobeascE cu farduascunde virsta, ,r.t*t't"""pea sd se rile multicolore ale toamnei'

Nune[e

,u, ,ro...'f
up

tn* tlT' it' ti *''i"iirr,emat

tn coas'la rui

faci

miraco[e'

,"
con

ti n u a

:TJo,Tli.il-#x:::G;",,i'* ;ru;' ?J:"::j ii


"e

J#ilm i

H: iX l""T:,"7

Chidher-cel_Verde.

uitat la Amster-Pi"ill"o Numele de Eva van Druysen era de mult moart6, iai Sephardi considera dam. Chiar gi b*rorrol ooar in inima lui Hauberisser imaginea aopa ;il;;;it; "". ei nu putea si moar6' r - -: ^^..r prietenii atunci cind --:^+^h.. Cu toate acestea, nu vorbea despre ea uneori s6-l viziteze' s6i sau bitrinul Swammerdam veneau sine' nemaidiscutind cu ei Devenise t.citur" ii inchis in decit desPre lucruri banale' *-Nri-ii-irid6 nici-JJ; nrin!1-o silabi speranla secret6' din zi in zi mai *t'", ci totuqi o va revedea intr-o "" "",,i pe Eva, temindu-se c6 daci ar fi vorbit despre ea' ar b.rrra fi rupt un nivod fragil'ce se Doar pe Swammerdam il l6sa uneori s6 intrevadi despre a i"ti"-;; i";"n"t"f siu, firi ins6 rle vorbi sulul de ?"-u":lt' el hirtii' in citit Din moment"f "i"al*-inase intelegea pe prodo""se o transformare pe care nici el n-o ti:o "" a"rifi". La inceput, practicase-Ln exerciiiu gi o tacea ooar Ju'o o16, .rrr"oii mai.mult, alteori mai putin'

'

* tryltfl'*

200
2AL

cind igi amint

::,cu m citi e in j u rna r, Xt",lo';X,,3.T:or?,3:""'.*o-uoi.i.,;:':ntli"'fl ffi ir",fff :i rr:|iy ssteptdrirl"'"il", r, f-"ltu, p"i,i" ,",'l"t"i"ti';;"";: rn acea stare,
s

:l*ilJ lTi:il:" iX, +; : ;i;l*"*::';


"i g
i

O siptdmili._3i Lirziu, redur un sfert de ori d i m i n e a$ a' i';";" ii"i; r1:ff ;:"1#'rT r i I e q i ra.i; ;;:, r:: si simPlu' IErr a'"i"";'-];;1'l'" ui ,"*!inirqd a nai agtepta sd se proAcest "*"."ffI" sabir ca ui L;,ltll..l " i' ti",i"' ";:, ;Jru"t;:Ujli i rrcea prdce* in'?"",.u seard, r";;*"'i"'l"i:ffij:1; car e 11,j, Desigur, in sd ne srisiar de 1ii;]d;'o',:J;T,[' seama cr o pierdu"u ll';:I;J ]X,.ll"tora isi.dddea brr"" pu nr.;t t::"'_:nd parea cd incerca singur sd se ll,lit"l::d "pr.rirauSi'.; r" 1t.nulut sd Iupte cu ere mijloa"u 3ri1 -usi;. acestea nefiir og"it o incercare irs, ai;"J:;;1u*'"' ;;;;:'-':":I de a mul, Iipsa au a.}"|ii"ii "'ii"ttJ'f,* tzvoritd din egoisrd, chiar si int.-.g-oft" ui -i'"iti"; f,;o"u" i l, iffi , ii,tHJL o .u obr

;:'il,T"TJ;Ti"llii;!Ti'1,::'l:"late're nimic!,, de insucce, i;;_JX,",Bli;il,?f";

jumitarecu

i:H;

interni ranla de sine gi a reugi sd oblin6 acea creqtere cei ce nu au pentru nu este decit un cuvini lipsit de conlinut
care

ii',f

ga

"

;'":

I i: f T::Jr?

cre

Ii,i"a;;;;.:,,:",,:T;X:??l"l;#'"i"i+.U,;"1,;lT drn toate acestea dL"


,,
nrcl un

:l:p,"*iE,;ffi pericol.

il TiTliJ :l i'"l'J ti

#,"&#j""'fl L"^"i::,ii*,.j"".'""#u, - -q uva era vle gt cd nu o


jT"":,
11

"_r-;;:;,:-'H:,1n[a.crescuta, 1i{fl l'fi l"" -"'", -?

[ il:i

ffi

nimic

ameninla

,"r,?i:o:""?lTJ:::':'u

illffi"J.:,;:# iri, triii,ii"1i.EJ"lXf


.

;:

gindurile i se indreptau spre ea, cer

*lf+:*",

::l*i

r$l crease, deei. o";r,.---l',*I.Eurua o( exercifiile sale. un ro" a retrage oricind pentru IJ""rrsiu inte_ "ior, i., ".i" l"-o",iJ"'n "-sr ""gi"i"r*';-

i?l;;'".1"4:H"3"t"HrH";:rl::

experimentat-o. "-'ioriot" de a cunoagte aceastd nouX stare de congtiintd' de disparilia Evei se crezuse cd atunci "i"d"d"r"'ea legatd decit despre o cicareduqea in intensitaie nu ar fr fosivorba de o accelerare a prosiu, ffi;;; ;pidi a ranilor sufletuluirealizeaza timpul- pentru a de vindecare pe care-l """"r"idurerea ot*u"ilo'' Se impotrivise cu toate fibrele trutriniqti fac toli cei ce-qi dau ;;ili uar, .***t"i vindec6ri, asa cum pierderea unei persoade seama cE atenuarea durerii cauzate imaginii sale' de ne indrigite antrenea zd at ea gi gtergerea care nu vor sE se separe' Dar intre aceste dou6 stavile trecea o cirare ingust6' pini pr"Jar"ta-"" flori, d""ptu ? .:At:i existenli nu avusese deschisese atunci nici cea mai mi"a b6nuial6, dar care se in prafui recdzuse t"*- if*rta* t. "irr*i-i**git'u*-Evei.nu uitirii, aga curn "* i"*'"u]nu' doar durerea disp6ruse'. Eva ii il"aei'Ei""u doar imaginea ei scildatE in lacrimi'qir ap[ruse de calm ?n in fa!6, gi ajungea *" fi*-" lungul,unor minuteparc6 ar fi stat tiirta fr"z"ntr' lJtret ae clar de "a-i gi oase in fata lui' ?n carne L4L ---"C; "ii s" retrdgea mai mult din lume' triia cu atit mai pe care.n-ar fi cr,ez:'tt,o -rli" ore de fericiie atit de profundS'tiecea din cunoagtere in ;i;i"i"d p"sibil6, o"" i,, """o1 cdrora ;;;;;;";", ingeieginJ tot mai clar faptul ci trecea prin ade*irt"oi" di experienld interioari' in raport-cu care ;;; umbra este i"tf*pfirife vie$ii exterioare-ii apireau a$a cumcum crezuse a$a in rapo* cu lumina, qi asta nu doar aparent' la inceput, ci efestiv' '* --si*'u"i"r pasarii enoenix, vultu-rul intineririi, i se impriin s"fl"t, cipitind noi gi noi semnifrcatii, gi -" loi mai adinci"t"Lag6- cy o.plenitudine nebdnuiti minup"-*litiJ"i "a -.r.t. difurunfi dintre simbolurile moarte gi cele vii' in acest Tot ce c[utase anterior ii p6rea ci este conlinut simbol inePuizabil' --A"u*t* rezolvapentru el enigmele' ca o frinli atotqtiutoatdt"""ze o intrebare' pentru a cunoaq' re, cireia ajungea "A-i te adev6rul.

i;t;;;

202'

203

re n ;; ;;,x:;ffi :5. r'*, aceastd ciudatd gtergere I+ii,f, T ;;i-;;i arnintiri


p icioa

lij",:y"tmt,Ji:;;:;#i:,ff
"

in timpul eforturilor de a deveni stdpinul gindurilor remarcase, de exemplu, .r"uori reusea perfect, dar sale, credea cd invifasu pu"i""i cind "A care ob,inuse aceastd performanf', constaia cd" ;;;i'in a;;;;zi il uitase complet. gtergea comolet din minte,; ffi;; sa porneascd din I se la zero, p"rri", a descoperi o nou de nou6 metod6. r*i?"ia;;::.rr,.^*^r^ . ...,So.mnut corputui

*."

fi tf ;",T'""-",::.ilf
ei din

^_,

#l xii:l j:u :;
nu era nirnic "*"" f .se.
t

sese pfeill r"

gi trec5tor, cd nu un tabiou

:Jf in*H',::t:.t";,,,"."";;;;;;. a5de", ," a" ..sil." ; #:",AH'i{:&;#X*

X**lA*1tt."rii""t avea pref, a$a cum spuu,"."",,;J':::::11":

irtu"io*u]""o""#i;#1ff'"g",]-u,l^L,T3nt.,"5ryu"i",,i"r"
mcre, si atunci

*:#*";":'"a"ij'"u"1'i;;:;#;L;ffi ,'#il:T"f
"r"i
1"

mai fie o lupti epui.zantd., q; offi*"e pentru el, in loc sd il]_q_d"y:"i"" ,.i. i""aptd eu treaptd fdrd sd-si dea seama. pi"a iiri"_r;;; zi realiz',faptul cE se "" *ij"",,rl,ol care nici *j"u, n,,, ,,E ca gi cum n^ qi"i*i^l;"#;I'ffi fi:f#jrrost inconjurat de un roi de

:i$:'"g:jil'""""Jm::,i";:3'r{::'.*n','i:L;,.,rr, nrea gfndurilor

;ri:jlr#ff*;*::j*;

;":

;li*1i"'HJffiffifi
i

,," f,J33liTJlrrlrai-tirziu, sdsi din intimprare printre hirti_


P: " 3 fl::"e fdri a primi instrucliuni :Jtr;:#:;ffi iffi u"rJa a"rirrtdrii ;";;^#ii ;J ,st sens, gisise singur interioare. ""1"a " La inceput, pagin,e ""r;;;1il'ir"""ura lipite intre ere de a"' rir'"i"u pe fereastra [ff3?:1"tlT"1"""*u',,

i:;;;

{lri,

"r"

##:,

i,"=rr*}r"i,j;:

si,,a,,"ir";i

fJ[:::,"#Tlfi

;il;,,

i"" *;';il":,?,

lnlff
u us e se

"Ji"".,"ru,

in

"

;il*I;,T;,:1? ;? 1'f H,hji'l ;,I"u o""

op

r a! i e

204

205

;v:;:ffiii :: :i:.fu{Itrjfi i"ffi t }i:tffi


l:: 11* TtrXl i1:"r:; :l":ii,lli, i x ['. : Il.$ ;:, d;rlil' pdmint ramrne cu picioarele pe {ijq: Ti?:,,ft TX""'j#i "i5 ufit*ii*p
. Dupi ce stinsese lumina,

unur narcoman. Judecata "orrfuri"i,*uir*rla descrierea sa ;l;; "xtazului ;:::l:":: :y"r" - . ceea_ ce este numir. a: o bijbiiald prin nori. "u[jl#ir1:i.?":TX,,ll ;: i#,alff; o"r autenticd, greu de a"."opu"it,'; """,ill"r""ill" "u existd $i o misticd ;;;"il de cucerit, care nu numai .a,,,irr-uu in afara "a ci o^depdse. ""r1;151;r'lfleu. pri"irt";','#ffiilerienlei cotidiene, ", ,nutt i";:;;-::':i,'f':":. In toate acestea

ani si in timp.ul rH.zboiului, citise si "rr3: i*l;"t:r,-itor $;r*ti"ffi#;::?,"""" rH i::X*:':lt"- r*iii+ ur rantism", cdci tot,ce putusl marcat de sigiliul "n. ," *ltr"Jji,:1xx*,*fi*

s6 intre pentru al spectrelor, in care era sufrcient put"3 iegi niciodati' r incorpora in de a,inc-orP::::l imagini Cu cit i se dezvolta capacitatea era mar atit simtea cd :T."ti sdu' cu clorintele secrete "f" ""n"i"fui ce pirea firi intoaro'"t1" pericolul de ;;;;;ip"

a nu mai

mare

cere, gi cu nostalgie' Se gindi cu oroare, dar La

""

:llmt"*

:r

m;:t::

Evei' ,".r1i""""'"J'a"" "fa'fantomei at" umbr6, aceasta ";'fr#';;* aceeagi aparentr6 de realitate 1"ti" cu aiunsese sE stea i" ftlt lui o fiin!6 in carne qi oase'. "" si sirnlea i'"inJtiiJ" gh9*a ce-i parcurseseri intregul Mai iz" gi celelalte simluri trup atunci cind i*"t""* 5["-gi antren aceasti viziune' cu - auzul gi pip6itul'- i" "'*""i"t'"t faci s6 se surprinsese dorind sE aceea'
De multe ori dup6 reapard ^"". seasci intreaga

::" inceput g, ca o culorile vietii' si

la

clipele--i,"

cit digerd.

rut: ;

i*'JI#:;; il
'"ii'i"i

l"nlt"f"i

h*';";"

a,"ta trebuise sa-si folopentru a rezista tentaiiei'

l--ri",:i:#*,1?;ff grele pi intunecate Simfea cd Eva

ff3;i
t.",

j*i,1'f:liiii{_:eil,:"':-""'
asemeni unei draperii

Hauberir

,, *ffi:'"";!f"iii:n'#;;ffi,

:.r,

apropierea sa, dar nu o putea vedea. IXo r,"o.ou.i treceau

mii

I ?_ "i'"" capete o viafd autonomd", fiind puse ,'],u:_p"rrt.u ca apoi sd misterioasd si devenind o forld r,it._".

*::I ::11'J'[:ff jil,r, a",1"u ffi i,i, ":;;.#rffi ff ji,#lA"T," *T"ffiT *j{ff :i; *"s, #* :
I

fi putut permite -i"';;";^":::^:o.1"tt"f,arcale i-ar de un pasaj din 1:t'*:scd din nou' Dar apoi, isi .-irrii "rl f T -#, i io ;'J"i, j ": o "" n J r.i i.,i ilj u,',,irX i "'a; " # i,?;.:pea regatul nesfirgit " "'"l "

:::i*d:

di;:"ilrilff#:,xi r 4;;*",. filii"#:ta;iil'5*:i3r,, r, spirituald

putea convinge s6 se du-c6 la se facuse tirziu, dar nu se cd tredL it""t"timentul confuz culcare. Era mereu riiar"it chema pe Eva la e1' de a o buia s6 existe , -"a"fi*|" t""gi"a iJ""it"""t6' animata de propriul nu sub forma r"*ni;#';: lui suflet, nu, ci chiar in carne sr oase'asa cum invSlase intre isi emise i, "ptil ;"""t"-*;quri' reveni imbogrtite cu timps6 o fac6, ""rrJii"iJ"r"".a i p-oati in cursul ultimelor noi idei. Prog'u""lJ'#;;i;1"-"ti'ut" consta in a emite metodi sdptimini il invatasJrA c6 aceastS la' ele' tgt"i;;; incdpilinare r6spuns'ulactive si intrebdri si u ittt"u "tA'llu Aceasti alternan!6ffi#;;tiY"id6 atunci cind era vorba pasive nu d6dea;;;'"iltta' "l'itt-qi proces de limurit printr-un despre Iucrun "t" ""to impo"ibil de gindire 1ogic6' *r,! --- runa mar arur itA lilru"rriprin minte o mullim-e de idei' rind' cu balanla ie cintnri pe qi mai fantastic6 ##;;' prea greu' sufletului: nici una nu atirna 'iIsi deschidh lac[tul Din nou, *r'ui1"i'laJi "i"ta
secret.

206

207

nebunii incurabile. Dar nu-o ascultd. "ripa Vocea se Ecu din ce in ce mai puternicd, atit de puternicE incit vacarmul din jur p6ru *;;fl;ters in depdrtare, gi ea ii striga sd se intoa"la. br. desigur, dac6 inceta si o cheme.cu forfel" ;;ri;ilite "";;-;-;in6, gi intunecate nu ale rnfernului, dar dacd n i'""iii""l"T" de a fi trecut timpul ""

l"Jffest "*t* voce blindl. de_abia O goptitE, care putea cu toate acestea sE stripungd vacarrnrl p"""o*-i" *r de ac, il avertizi sd ,r s joace _cu forfe a c6ror puter" era incd suficient de. matur p""ti" ";; cunogtea, pe care nu ,iu prt". stdpini, gi care l-ar fi putut prdvdli in grig'"in" adincur unei

,: Dar de aeeast6. datd, simfi in mod instinctiv faptul cd nu numai congtiifa, ci de aceasia a"ta gi fre trezit ra un niver superi"" aJ-i+.corpul s6u trebuia sd dormitau tn corpul sd.u, gito"_*i *"*"te cdci forfele magice activate pentru a putea acfiorr","rpr" forfe magice trebuiau Ii veni in mintl, ,"b foi*" orr? l";lii;;il;;;"r". plin minte, faptul c6 dansur derviq,; arabi ""u_plu in de inv6f6nu avea fond decit scopul de a biciui corpul astfel incit s'-t veghe" rnai inalt6. "d;;l;;-;"ilr" a" Ca sub influenla unei inspiralii brugte, igi puse miinile pe genunchi qi isi indrepti spatete, Ji"; 6";";;; i"'?"rrti" tipic5 a statuilor z_eiior. cale_i ap&ruri brqsc, felete lor imobile, parind "gipturii, Jfi';i*iri;l f*#;;;r;.i;i"rr_ cu strinse corput ta o irnobilit"r;;;;;;;ic6, rrimigind in acetasi timp spre toate fibrer* excitator ar dorinlei "o"p.rr.ri """""t"r fierbinli. DupE citeva min-ute, in el izbucni un adevirat uragan. O amestecdturi lipsitd a" ,uru-a* voe-i umane gi animale, ldtriturile furioase.arl gi "ii"ltor Jtii"gxt"tu stiidente are unui numir mare de indivizi, rdsunara # r"i"tu" r,ri.-i"l"ri""a se produse un tumult p"rc6-irir""g" cas6 ar fi fost p" punctul de a exproda. !_u. vibragi,e rnetarice are rovitur,or de gong, pdrind a anunfa venirea Zilei diApoi, rdsunau in toate oasetre sale, fdcindu_l si i;;;;J" sd se_descompund ,i, "ib6 p-,Itl* "X peste o clipd urma pielea il ardea, ca r""i ii o tunicd a lui Nesus, dar strinl"'ai" ai"ti si ,r, p""il;;:r;;"Iui si se clinteascd. timp, neincetat, cu fiecare bdtaie a inimii,
o

spirituala, neeesar pentru evolulia sa

viala i'se putea stinge iar asu.ra lui se va abate o asemeni fl6c6rii ,rr"i'irr*inEri, tneit nu o va p"t*a purta"' Strinasemenea povard d*-;;;;;;' se din din!1 qi nu ascult6' foiosinil felurite argumen," ' Vocea incerca J-i "o"'i'gi un rnesaJ' i;; "' fi;""it de niult' sau i-ar fr trimis i" fo"d, primise.probe des'di;;;; dac6 acest lucru ar fil;t dilu; a" clip6 spre el pre faptul ch ea era vie gi-qi indrept-a "tipa de zi certitudicare-l g"'""t' zi eindurile pline de d'ragoste' Nu ascuit6 nici aceste iea senzaliei cle " o *iut in preajrnE' ;;;;;;;;, qr continu; sd cherne' pe Eva in brale' fie Aceasti aooi"ti'*l?at'"t" J" ": !i"* rninlile' si nuraai pentru o clip6' ii luase vdzu curn aameta se trumind gi to*oltt'i"ilfirqi'

tilJ'Hii'r, ""

Brusc,

.,*"'ei piru. s5,liqneasci dintre scindurileo in partea de sus oodelei un stilp at t"*" putred' .avind apioape de plafon tirna transversali: ;; J" tiar"a pin[
"***""iqarpe a* Un
a9""t"i.:ttou cit un bra! de om' "'io-Ti#91a" transvisali' il privea fix cu avind capul *tio"i"J a" birna ochii s6i liPsi{i de nleoaPe' intr-o basma - semana
unei cruci decaPitate'

cu 'risser reeunoscu in acest cap o aseminare indepirtati pr'v,lia din ti apiruse in

""'A;;;i':l"i"a i*"t"" infEquratd pi"ftt b"tt-o.u'.uscatd qi subfire ca un cu cel al'unei t""*ii' si cariati' i"t'i"'i";;;;;p'" dinlilor edlbui felei' Haubeoersament, a trasatirilor ' in ciuda "" d"f";;;;i-;;;";i"" fa{a
lui Chidhet-".1-V;;;;;""t'il"i "i"a jod"rrb."""traat' inima bItindu-i Cu pirul mdciucd de gtoazil' cu
nebu-

lent' silabd cu silab6' din neqte, asculti tt'"ii"tlf"*-"""iuguto quierat infundat: qura in a"""o*pt'nu;,-t;"T"l' unui mine? '*-- cu... wei..' de"' la"' - simlea o clip6, gro,#"u"frtirE ir par-ali-za curn un palanJen n pr"J"i pJr" tp"i" ^- i !e,rarumasa licuit6'"' apoi inima sa 11-*"u'"u pe negru, oribil, s'ar fi furiqat strigi numele Evei' qi cind fu din nou cufundati in intuneric' Pe dat6, ""*"1* i,rdrupta, ui'"ii't'iJ*;d;; ;";ul'l'." .luu.Pentrr' -i 9u"' "u

""*:r"*:1

208

,;;l;ffi

comutatorul, crucea decapitatd inrpreund cu ;arpeie disp6I.se pdru cd. atmosfera era i". orri"Jt"iJr*irau in faga otrdviti naha.;,_.-(3-- l respira, "e ,,FErd indoiald fo"t o ""n;lltu:JfmaiPuti,d repeta' zadatnic, pentru lJf ""i""t* pro,Iu"E de febr5l,,, igi " . li;;;;i dar tot nu se putea ra de groaro eliLe_ "" "uri,-.|"rg;;;. Luo""ju.,," Ire care Ie vdzuse se intimpl aser6 efectiv fi ;;;;;";;. Sratele-i fu , avertism"rt.parcur" d" ," i;;;;;- atunci cind isi aminti de L, din nou auziii; "i-;i"j;;;:;"ut" ;;,,^"j:,.:rr:1 "".poate pentru a-i striga ca prin aceasta se va face experienlele sale nebunegti de ma a stfe, il';lffi 0i,,,,"" o i:frfi I se pdru ca se,,inabGd,;;i,;:scd .miinite, isi astupei ;,"::$r"#:'o'['J""'"."ilil;'::s'i'I"'.,,i,deschiserereastra tJ..t'opii; "' z"aurl",'*.iffi interi oard ir"" m",?llil 1""" "x ;A;1";::"[il?:lL1]'eparabl;

ruserd.

;"d

i;i:|il i

j,ffi,

",

h;;;;;; ;il,i"i

Lt"'r,,li#"ilJ#,],T,?iil,t
si"

,r"iil""'X';Jlffi,1Y::li::'i1:',,*. y. :r"o crezuse ci re srd. ei toard,,u"inru"i"

realdl 'v8rut birna jenul!,, "u 6 ur|l?:lat, aceea cu $arper"...-i1...-p"i"r_

De unde

:1i*fi -,il] D;:#' ,iio,,r rnchipuire! inchi_ ;J"'jit::*T:"T", iar viziunea n-a
fost nici ea

jr",i,";;il;",ilk,:l$i::lL,ffi

Metoda,,trezirii,, d;;;';i;" gr"s. ,,Egti nebun, rub"" .lf:5,u"'-:s

i*luli-

",l,i.jJ;I"",1:

f.?,:,"

:":l.rdjffi ;Hili:,#t;l'j:'J J":*' " piili i" ?u paianienur, c8 un reziduu d


;l.l:XL,Hlf?fi::parcd eliberat, auzind cd orologiul din turn suna ,,Slavd Domnulu ",;ffi;L:""iTfr:H

"t"i:.i':t"6dui ,,Pdianjenul! Dr i"" du--;fi;ffii.?::.-nu

din toate puterile s6 rid6 tare, cu gura


mai este aici?", incerci sa-ei batd
.

,'|

or.Ti""ftri,

iw:;:" ,; cu privirile pierdute

i, ;;il;

li##ftmase
ffioq"ta,

murt timp pentru a pindi,

270

2\1

a vedea

ff*;:,fl:,#:,:
",,.i,'

dr"d;::real:

""T,: ale zoriror.Dar obserwase


c

dinrr-odard, isi dddu

,d?;;lli

{^;":tri'trtfiffi

," ;"""":X;

Se apleci u,,Iy^y. *U in locul uncle_gi amintea cd se ivise crucea cu garpele, 1".*t:l p;"*r-*-fi putuezit. I se tiie resn patd acoio! -ptrafia' Nu-gi putea ap5ruse acea "tpri"^

i1'"p;xinx*i+:F;::!18!"':,H":"',r1;*,ir*h:,:: ;:H?ff*fl:i_?:ilJffi;:l;,;J'ni i: "1::, i:n::: de pe podea, pu ,or.* nu_gi mai aminfea vdzutweodatd. s-o fi
O loviturd

capul spre nici micar nu intciarse Negrul nu-i rlspunse' gifiit' rnorca ra1 el. rv -^*X-inA crr un eitiit' inclica fapsa profundi' seminind-:l "" Respiratia tul cd eia absolut i""""etii"t'"" ""-::ffX?lt"l lud in alti '-'Deodat6, aparent g6si ceea "*-"?":fr;;;.a;;, ajunse in conti""-T: capul pre< utrJ"tt"lt#nd o linie il*p"'t".u; 0.11"^*^'1 de parci ar fi urmarit '
Ag gi,p

llit:l

l,

l'""iri[?;
du se
_

spre pl afo1,

il6,""r_" :""ry_ll:la

c6 vede o llXX'l'X;il$1"'Ji;l;ffi +:lit"'f :"$::'::"ii#:;T"** "iipa

;ffi;

*jJ"JilJ,l [T:H",3";;Til " [1"'


Aici? Din nou?

or

"u*

r""rt "r,11ri,"t ffi"Jtrffi;*;a'" neBru] din nou crucea tlql J"rri a" tuBt"i c6 in prezen! Nu se *.i i,a'jir*

Xu

L?" I 1,"

"

t au
r

p,i,..1"u":1".:

e d, ir

i::l; ""J;Ti{"""h:ltTlffiif aavorul scirtii.


Tdcere de mtarb.

Eva: poarta casei bubuia sub un rugr ra tbreastrd gi strigd in intineric. Nici un rEspuns. clip6, aceleasi lovituri puternice si ner6bd6r""#il

0,,il"*''froi:::"r:1"X"1::t

purrw'. ^:-: ancorati pe un urllc ;.^-L;t Exoresia fizionomrer fr vorbit' Expresia fizionon ;; arziltoarcla intr-un murmur' i["ind a" i" a"ii*6 la o gelozre sale se modifica s6lbatici enuizare "tat'"'io"?l"i::iii.f="tcire ui l",",j:l?ili isi intoarse capul "i,',11a X?Xlllli; ri srirsit: Discursul rnat

j,lt""::"T,"*'rJlfiffi #"::1"{:x* ;;,Ji * ;.ffi;

ri "*'":'iii;:rJ:n:'# l.l'q}.Hiu eo'3, q" '"':l^?' limba' uasi"-19c'brus-c:l

in catirea ropie ar cordonurui

l'tt"" I avut cramp., "a-ui """tea dupi gilgiitur care se auzea ceva,_ a,iia a inghili "a;;1"i.

ce

Mci ccl mai mi

r_rase cu urechea. Nimeni.


o

-'**,1,*t*""*ii'tlt,i

narca

"r" ;t'{tiX"iii:-*rT}:"}i""'"tr#}}';"**tndpesubpleoapere a."lr,il.i"'; i*"i"t" li devenipim;l'i"** a-l zgiltii si a-, Catalepsia ,,",f;f :*:"u;i&?l':itf ii;'h'"'caparalizat'pe eii"'-d"-qi'Plt:t "'i*l *ii"ile' scaunul
s_ar rnai r,

-ae .".ti:"*' l,-usibepu, cu picioarele goare si qp::il .- -hvoluntar, Hauberis"u" dadu nici o atentie,l:dru ";ulJl "Iira, dar zulusul nu_i a nici ir_i *io*., ocoli mers govditor, privind rnasa cu un fix.spre tremurind din rot.*pur,,ru'i""r poaur,'Ju ndrile Iarg deschise f,J;;;;" ce a dat d" o ,r_i] - Ce cdutafi aici.r, ir strigd Hauberisser.

"a'' ffir'irl.::..t::1XH,i,'ii# llJ*u in arara tipq,ll:::f" "" Ca o vrzrune situegiry1bitl


pototir:t"-:,""lrr rLrtr;

Q;!J::il:i"t#

";j;si

#'+*Tf#:+1tr**S:,*'r*+'*m1g* u'' ffi;ii;-mai multe ori orologiul stare asem6n6toare unur


t

in stare ,u-' "#ll'J

p*a il*p*"te de " somn letargic dffi;;i;-"a

#;;!iE

eternitati'

212
21R

i,,

"ftf:g:: Ii|H'mai Ca printr-u'oil, Hauberisser

multe ore pind ce zutusur incepu,

il

vdzu ridicindu_se, tot in

-" ",',T""3""Hlij:';,1ne"a'i"a-'"'"-""14,iil;';Jiillir,r";"i

"pi

ffi":

Voia deja sd

hlirtit"u
s_e

#,

t i:il? ,,i,ffiii:j.: "#[*ffi "lxlH] c""t"-i""!l i-p"r,utrabld,


absorbise

;:,ffii i"iui""a.'i'"ililtl.i#q,i";:::1,ffirJ]i#ff
""": ;::1"t';
c....i,ta
c|;r_si mte a

uimire, o Iud ^^_Clr,un compret ei nu isi ;"";;i;:.flT;uu:: ori::""rX "puiziu, brate pinE in ., i"ii.*"fe pe Rdmaserd "asi,gimull ri_p mult, "-ru"li f_i*tigafi, un scaun. cu inimile bdtindu-le puternic. incapafiri Et stitea i" s"1o1.ti ffi "o.#"of"ru fericirea excesivd. mut, neputind spune o ii r:'i-o ,"oo""ea cu sdrutdri ISil?;ul" Trecutul era deja pentru el un vis Iegdturd r,,rg*"Jl{+ii.E::i; uitat. Orice intrebare in ", fi pingdrit acea clipi. ., cere intimptate i se p*3 c6 ar uamera fu invadatd de un val de sunete puternice: clopo_ tele bisericilor se treziseJ. d; dd a aeestei dimineli a"-tr'"-r#""ii"r'lu .,rri"d. Lucirea pali_ p#ri,rrr"" prin ferestre. Dar se, ve de^3u. ie"ri I"" r p" ;;16r ;rr ei' fi # rl-* "',,1,,-

f,":"",t"";":?&"j|Tmaitirziu'E-va;;il'il;""iJlffi """u strigdt de

intoarci in cameri, cind auzi deodatE un

il'il;li, r""i-?ua;;;#f

"Ji - Spune_mi ci r

ffi j ff .[j: :Xlt:?' l}J tL",*X,,,*.

i"i*" u!ir"* i'rat""i JJ r-" r1""'

;"**;

--fffifrrrx*t*it$*fl,=t*i*,;
cd

miinile i

r"ui"""-#;-';=;;fi,i,l#fr,ffi

- Eva, Eva. nu_mi vorbi despre moarte!, strigd el, simtind se rdcisera Uru"". Hrr* erlf - Nu te teme... D ,ft

,H:""]fr ,TLfi :::dXlTl

274

215

el m-a inviat. Et md va invia mereu, ori delirul cauzatde febr6. Hauberisser o ridic6 u, "xl,?"";Jffi ^ : PI m-a ingrijit atungi cind eram bolnavd. Sdptdmini de-a rrndul am fost nehunfi, Si ; de zsarda rosie pe ;;;"':;:jji',":T1"IY_"gd!atd cu miinite ";;;;;;;

fl':lrl*t,mt6,

inimauat""lr"ig" j;;1"ffi:,-,X',Lll'fiilrti,?i,'ii1s1"
ffi :,"ilffi
ce nu se ..Ce frumoase srnt! De

se simli brusc incapabil :e

T:'.g"ffff;: *i#::#"".

,"

*t*u,***.*tt*H***i**1*ffi ;;';: ffi art


+ffir"

;i:3J?,J;i,'"i"iur""a:.:il't1'*J,",o"'llli"'r' "1i:.i'i;:?l',""*" ziua' este ,i"r It o-|ris: 'Desigur'siinc6 nucandelabre Ridicd privirile: ti'"p"f dou6
,,

- Las6_mI, ,""U;Il:d fi,, -- -ij vreau atunci cinci rnd voi intoarce femeia ta! Vreau sd fiu mamd man Ia tine! Se str?nsera i" br"iu, ir ia#ll,aragoste in mod sdibaric, cufundindu-se cu ";*p""iii-ratl"i;jl;i-,o" ocean de fericire.

?i."L*ti

_"

I,,11,o,,

de repede?

fottf"-"i' Iar pe secreter ""t,"n"-o"l*il;" l"-o*'aorins' oare? Am .orirr"", unul iing6""5il"i:D; "" neg."t. n""igur. Iar apoi, plecat oit^t re sting *trr"i"r"J a J"

;;tti

- Eva! Eva!

ur"flT1?J;*"u', a"'p*"e
-Eva!

-Eva, Eva, Eva! ridicd cu un urlet impleticindu_se. :Api! Sd aduc apd!


Set

- Eva!... Evai... .9l"a de minE. Aeeasta cdzu, mai bdtea. Ochii i se stinseserd.

Trase brusc perdelele patului.

TEcere. - Eva! Md auzi?

Moart6!", '91" '-i inviluir6 inima' ale unei clur'eri ingrozitoare''ii dureri, p"uir'"u"ie sE o urmez! ,,sE termin "' sx t'e urmez!" Eva! Eva! Asi""pt6'-;;i e""'1t"U"ie foarfecele qi vru s[ si 1"4 se repezi, gitiiffi# ;;;;; * t:fttlif;,';'ffi vreau s6 pirasesc aceasti "tt"Ji;"r"1if, trrr'i" [t""temati fiind orb!" * "'i ' ui : J" ra* r" "a ochi' Dar atunct' o mr virfurile sale in

rnai -.*,"6 avut ti ;,' #'t-; gem-'r o

lt'l:

t.1',f""

:l'ff

;rht

::;

;e;it?i.ffir

*r'iliil",

:iikiitlll jfirtfiil:
11ri.

HT:H":iil,;'::;i:::*;:'i:;nrir',t::;:;iiTifi.,.o"
""' uii? i1fatl 6hidh"r-ce1-Verde stitea
cei

inerti. Ii ascultd inima: nu


$r merse spre
.masd.,

ar fi primit o tovitura puternied

la fei ca odinioar', in cu un caftan nr6vilia de pe J;;;"1;e"'uo"*t^i*uricat pe line6 timple' "iu" "ttrnindu-i iste rnita? Nu este decit lara ru*2"o1"-iin"oto - Crezi 'a fericiriit'""atoo'7iu;;';'i;;i'*ul"o.*in''dyacurnPdmtntul pentiu vlisitorii orbi! Cei ce este tinutut au'"7ili'"';;;;;;';' ui' tnad'la nici dincolo' nu inuo[d ra uoii" i"-Pd'mt'nt'-nu

ffiil";;Jr"

';;,';;;-;;iuput7lio,iiry:.:::,;.*;"::,;Yi,!,."3"ii',!iJ,

o,",_oi1;.;,"-,rsi,du:;ilHi,';1i""$::l?f;ilffi,iiilH:
Vru
sE o traEd Ia p-iept,

.Paharul se sparr

imru::9." "'"r:';",-Ji;, 6,;;i'd;, "0'll


'l :i:!i
l.

"'d-'3;31

dar zdri surisul morgii pe fala ei


ei, gemind.

este ute' tu Pooi" tnuia? Ea dar cel ce tn aiald"-ou *.oi'poyte rnuri' "ai" "" ei, s-a asemeni "iiit fi t!",'it'la uiold'pe cel din stinga este m'ort, o,"*"ii it'' ??1t; Lui cele d"';";;d:lab1e' pi le invers6:

r* ll :,'rX: "iff #"#HHil, #;;i1r;

H:iH**Tfi L:""-li'*t',nn::'Jr?'tr'*ili":; brusc din PiePt'


tn

::;W'"it adatdrat ,uy n!t,, *l: ia uei n unit cu ::I1:uu-",i:11:il1 ;*L::i:;"f;"i;;;""i' ii t"ptit

276

ttiunci ctnd uei ot)?n n^,,^ ..:-..spirituald. ce-ti pasd. ceilat[i o dacd n rc o'rt d? P a{ i u oa ai' u" "onridJYu:.:'\:^'yrd o ar e n l r r'i otririit p ;;;; :{ " i a- i. " ", " " ,Ai

2t7

fi cu to[i prdudlia magicd a lurttii, ai urttt sd. ni ochi -tntr_o tumiia nrrd-t;,;;;i,irJ,r!, sd ai ^^L: noi penrru !,u_r!:o cd trebuie ';::r_"_':"',"-u-st l:.:y spus.?yrecelor,onr,i *;-t;;;;; ;;,fi,!f: A.rnintesti_yi: nu tununa ochilar pterzi de qtfta nl^ r,n i, tl, i i ,Ai u r i :"r, ; u t u ol, _u " :,:i, :!fri "' "" "ir d e c un o ast u n ui a d intre " ";;;' oo * r^!,o:'e . c nre d tudi teri : li - aii i, i rl'"r, t i s ufr et:ui ;;;":,::,.?::'
"I,n

,,,d""*-iod;;k::.:'"*::;:::tr{":;:;!,.1:?qsFspreroc,,r I$r trecu piciorul sup^ra petei cle purregai ne dea&re tr ec e,, ai ; _ii. si ;;;#,i,' ylpd:u {i ant a d u s.i u bire ;;;:j""_:: a rdnta.s pe Pim.int rd.mys Fe,tru o;:o?, pentru n lua. An " {, ""Ji{j,| ut tor' :!:;; { ;i; ;, i,i #,-'-'* eutlcLuef;, I:i :le ! ar,,,,, n ii*i, u, i u Dacd qr pti, nigte^uizi.onari.. "
c
"
_

"""i' chemot h

"

ar

:;;;;ri;:
"

,.reu terestrd, r!::"f:i,i;;ry:;:lii::::":.yx{,"::;::":;:::-,:,":.': trecdtor maticd"

;ny;;;:;\y:i::;!:::r;:,"0";:;;::#;';;:7,:':7";:,7:: r#:":#:;S,iomo ,tnt i Ci;;;;;: "i "i rlii',,ii", "?;:::"i


._ camera cind meSajera, doamna rn ftunci stdpinu tinere r*''#"'' Ill :u:: ";' -

*;;r;1,X,:*x;,;:n*:ir,,:;;:::,:,

td;

Ohr

f:#;:$l:j#
1

i"#{tt"ffi },*tiltig- e i"i "ril :l&ft l1;"':#,*""0*"r:il;,;,'"Ti',"ftru:m


1

i,

prei rr si

,l?,T:fl

219

V6 amintiti muri?
-

de a Klinkherbogk inainte de cele spuse ile

xIII
octorul Sephardi ii invitase pe baronul pfeiil gi Swam_ merdam la el. Stdteau toli trei de mai bine de o o16, inchigi in biblioteca sa, _Seldcuse deja noapte tfuzie. Vorbeau despre misticd. filo_ sofie,.Cabald, despre ciudatul Lazarus Eid";i";, se eliberat de mult in urma unui examen psihiatri";;;fr""J;;'fo"Idat, gi care-gi reluase com-erlul cu spirtoasl. Dar conversalia revenea mereu la Hauberisser. 'A doua zi, Eva urma s6 fie inmormintatd. - E ingrozitor! Bietul, bietul de el!, strigd pfeill, ridicin_ du-se.in picioare pi umbrind nervos prin cimera. naa ia-"u rece gi cald cind incerc s6 md pun in loeul lui. (Se ,p;iii p"iri la Sephardi). Oare nu ar fi bine s6 mergem s6_l vizitdm 9i sd-i finem comp,anie? Ce credefi, domnule Swammerdam? oare este imposibil sd mai iasd din i"l"i"i"r"lr" """"t ""icare s-a scufundat? Dacd-6i va reveni brusc se*va ,"ga"i ;i singur cu durerea lui? Swammerdam cldtind din eap: Nr. vd faceli griji pentr, do-"ule! Disperarea nu-l ."i, mai poate atinge. Eidotter ar spune: .in el, luminile inversate!, "" io*t - Convingerile dumneavoastrd au in ele ceva inspdimintd_ t9r, murmur{ Sephardi. Atunci cind v6 aud vorbina sint cuprins de un fel de... groazd! (Ezit6,, i"t""[i"i"_J;;;; ""lflf, nu cumva redeschide- o rand.) Atunci cind prietenrrl d,rmrr..IilillSlnkherb ogk, a fost lFa5inqt, u*'rr"t tl nrivinfa, dumneavoastri. Credeam- a -J ;*i"p;;#;i. *!:_ i;Lil"r'ui'#'il"lo," {va.in spe-cial, mi-a qtras atenfia sd vd consolez. De unde ali reugit gasigi piter;;;;"; "a pentru a suporta cu atita curaj groaznicui eveni*"rrt ., fi putut, totug!, sd v6 zgudui. iin temelii "."u "r*ai"gri Swammerdam il intrerupse:

"'*'-'D.. cuvint

cu cuvint' Ut t"

,Tf;t,ffi
ff

rfitki:*i rrk"t"'

l;t'jljx1,ll,ffiTfl

- " -ffin:

aduci smirna uner

i*iq':"*il::#*iHxh#f

r'**1tryqhg
mine

"":o:i,1.i.::l.ii:"li:*"fl f ;i;!T,ii11'$';Y;S
au

*"i#iit*ii,tffi ,;rl]]ft 'De atunct,


t"
Pr'iu' C[ci

?:"**"

surs6

mai conteazi?! t*i*":],:'i ::H,li$"*""? "*:*lj "" dincolo de bll"^:li; via!6 o cr.#ii;;; p""t'o ei este T"i

"'":"di,,1;gi'dgci ferm convins ca """':# asta

*r'",i,

ad6ug6 et,

"'";;"?,"1k'"ua il;'-;'ilt,rur,

un loc' P";";;;i;u'este stare' '*i,.;;il doar o

sint convins d",

ci o stare'

"::hf:iJli:Tliiff'?

- $i... sPeralr si ajunge[i s6 diseute - N...nu. i-ar fi fost penibil amezita'de parci Swammerd desPre acest luc

la ea'f

""ili.i,,oro.r'Jt"i,,ri,fi

rr"*;;;ii;;;

i$ilT:ffiXlH""'.Tttiffi ci domnul era t inteinchperea' ru6 expunerea' Pfeill Sw ammer dam'isi ."o- -1t'] Atunci,

,T-'X:;

J;t

*'i,oti:rrT;:1**ts:':T :#}}ilI"Ti '" o'rn# *'e ar PYtSa"ffima8tnr' ii*:|" nu exist6 decit

ffi

,;

'jfi:
u,'t'

* t"oto "a

ci a murit "o''*'ttitni

soii a 1:t. :-"u," i,#*:"ffiT1fi::ffurm6 --'*a ioUL* nespus' gi eu la in

', :!imp,u

220

22r

fel. A3um,.9a este ,,in lumea de dincolo,,, iar eu visez uneori cd md aIlu alituri de ea. 'Ea nu gtie ci in realitate nu sint aldturi de ea, gi cE ceea ce vede nu este decit imagirr", _"r. D."6 a" $ti;;J;;r, ' Paradilul ar fi un Infern;;;il';; "Toti cei care. murind, tre" dinlolo, ale celor de care erau legafi, p"-".."""t"gdsesc acolo imagini cred reale, chiar gi imaginile lucrurilor^d" "ui"L"'fo"i el, ard tind spre rafturib e; ;6rti" "ta*6i in viafd..., adiugd credea in Fecioar6. Acum, fiind in il;"" de dincolo, viseazi in bratele Ei. 'Tluminigtii care.r:r.:d despartX masele de religie sint nigte^ inconqtienfi. Adevirul ;;"'decit pentru o elitd restrins,., ar trebui s6 r,.mind "; mereu ascuns mulfimii. Cel ce nu l-a cunoscut decit pe l"mat"iu .jrige, atunci cind moare, intr-un Paradis incoior. "fn aeeastd viatX, Klinkherbogk spera din tot sufletul sX_l dincoto, il vede pe :fi*"ffir3_:rrlnezeu.'Aj.;;

ii""uiiri";;1-S;ti;;""

i""t-;;;;"

in dulcea!6' lucru ce poate transformarea.am6r6ciunii este adevirului' realizat exclusiv p'i" f"tu'"a un mlst nerezolvat pentru ^ -*l-C" acestea rdmine toate E:ni;;i'-" o T " " mi ne, il i ntr er u p "" ffi:1; i J i"t':: E:11 nermite si v6 domrnali durere"' pe care ml-a lupta impotriva durerii sesc filosofit pt"t"'*i t""'tut am impresia ci nu nrodus-o moartea EH';;-";1"*i" I"i *"i o"tea fi nicicind fericit' '"'S;;;erdam cl6tind, ginditor' din cap: faptul ci i"ea"ta provi"" "*t"t din - Desigur, au=igt"' Ot' din "cuvintele ceea ce ctili lucrurile pe care le F6r6 irraa* interioare,,. "tlt" t"t"""cate qi moarte' Din cunoastem, qi de ;;;-"i; "i"i ptrtutvorbirii interne sint din contrS, inspiraliile ""'" "" "f" io""'6 nespus ori de cite orr viu al nu'am un dar "d";;;i;i;;';;; m-?m angajat pe "cale"'luminat ne amintim d" "t"' O" "i"a ea mi-a bur

fi

t;l*'

izvoli#H;'dT:'ii-"" d";"i",

om lipsit de cunogtinle gi educafie. --r--- qv vqrrupurrr!u $r euucalle. Cu toate uu Adlvdrut, cuvintete sale fiind f::j.:i,f,:r1,.*""" tui vorbea z" ; t ,, ;" ilii; l1l:':r: 1,: i_"1-:1,. i qes^a y mng ", nicicind ? r"t"r"";\";#i;;. "" h?.ffrfis nu am fe.n6tru"Ja 'Mult timp, _P,^*1-1,""

auzit decit '^'"oii ffi;;^;"*"iot'a' intreaga existen!6' : ffi ""i-:: tl.1r" ru cr urile p" .'1: l' l=,',,J:, ;:"H:t: indoieli in elas sau nu

,"*i,?,x1;"#T,ir,iil.#t;t;;;;;;
; f";;;'"ba
despre

i;;;

ffiffi

brusc

fr ?-" vise o,ti ^1,:::j in i,l :,te "," T -:-T, a u z i p as .saie C.u m
i

*::,i:j:::, *,.f

fi inle I e s :1,1 d: p; ""rit"J" I I D

,:!"ti:

;";;-#;""
1;.;;;;;

s.

;;;;; d# lu;;"* a-;;ffi ;;;


p r,

; *ul'.'J!, "?"n"," itiiiil.ft'l: ;:;; H i "

""fiji,1'.X"r,r".
:

"*:l;T::ff ?3lf Profetii? iiil;:,:,:,"T":'.r'l'"T"1?lf 'lll'J':li;!iirereritoal"l:,:::?lll"Trg.Jr:l ; tat.Primaarost:o"Ti'i''""ffi;' ; va rr uc-vr JJ'fi E::ffi * "ii.TH#'* :* J :ffi iifi l' altora inwiitor' l**;a :este calea cbre este dutd de mllenll O:^"1tt^-,"*.tX
*ultor
sens

",

ai

ili #;:f
"

si .[ un """*fiffa acorda,vleul vatuiare' ""--**;;it conlinutul vietii 3ffi X':i'3"T:::"iaHfi "q*:{":"i:*,T?:ff""1il"fii; singura ce
besc desPre ea,

J;'

i;?.,

i-o purtase Sephardi era profund 1".1,*:":i'Oi"",'ii-r, voia sd-i distrugd ,,Pa'adisul", iluzia unei IuLi aL ,ii"""fl-rn care ar putut fi s_o regdseascd pe Eva. Swammerdam continu6: - Aga cum spuneam.adineauri: faptul cd am putut constata cum profelia lui Klinkherbogk .derr"ri"", u"prr. i" modul atroce in care a muriiqi "" "_[.A fericire. Existh deci o astfel aL -i_.p."""frimbat durerea in ,,i"""i*re a luminilor,,, care

Pfeill realizd brusc de c-e procedase astfel; probabil Swammerdam gtia


despre

"

"

flceasua ^ ' as prefera s6 vorexistellet. Aceastd promisiune 1 ,1:I' . -a nrpfera si nu vor' ""i3t"rrt"i. ce prrveqte a doua p"-"-1?!'^?-^iio,oti nebun dacd mele. In ceea * ry'y::;', mele.In c&cl i,]t,", *';;;;";1A"ra!i
v-as spune-o"" _ Pfeill intreba: ieg6turi cu Eva? - A;;;.'

i"bir;;;;;frndd pe care Sephardi Evei; rnai util .ui "e, d;;;;a cunoptinleloi sale,

cd

ci d'oar surise: Swammerd"* ;;-ir6spunse' de importan!6' cu toate ci - Iar a tr*it pt'l;fr it*ttd putea interesa' oti""* ""-*t profelii n"";";";;-J* ci milcar una dintre cele trei \rreun - Aveli "'ii"i' r. t.ltlra?, intrebi Sgo\?tdi' --,.^^ Nu-mi pas[ daci eu "u - Da, sint chiar pe deplin-convins' s6 qtiu i"I"pii"it-,"imi este suficient nu re voi insumi ";di; mi indoiesc de ele'
c6-mi este cu

""p"ii"ia

si

223
222

sd asupra ei."

tic pi atotputernie, ori ci-qi line mina intinsi d"r"up".ilp.r_ lui unei persoane sau a alteia. NuJ v6d, nici nu-l arrd, i.r gtiu cd, este acolo. 'T.[u sper sd-l vdd weodatd... Dar sper in el. "$tiu cd va ur'ma o perioadd ingrozitoare, inspdimintdtoare, ce va fi precedatd de un uragan din care oamenii n_au mai vdzut nicicind. Nu mE intereseazd si vxd aceastd perioad6, sint fericit sd gtiu doar cd ea va veni! (Lui Sephardi gi Pfeill le trecu un fior rece pe spate auzindu-l vorbina gi "dm detagat despre asta.) M-afi intrebat dimineatd unde cred cE a fost ascunsd atita timp Eva... De unde sA qiiu? Eram doar sigur cd ea va reveni, gi a revenit! "La lel de sigur cum sint de faptul c6 mi aflu acum aici, sint gi de acela ci ea... nu este moartd! El igi line rnina intin-

pe profetul Elie, ca Lazarus Eidotter, dar adevdrul cuvintelor bibliee: "Fericifi cei ce n-au vdzut gi au crezut, a inlocuit de o mie de ori toate acestea. Ele mi-au devenit adevdrul viefii. 'Am crezut in lucrurile in care nu era nimic de crezut, gi am invd$at sd consider posibile lucruri care sint imposibile. '14,m uneori impresia cE aldturi de mine st6 cineva glgan-

, "lr{u putefi gti ce inseamnE s6 simli in apropierea ta adevdrul care nu se inpald nicicind. Acestea lu"ru"i pe'care "irrt fiecare trebuie sd le triiasci el insugi. -rr.i-"gte 'N-am avut niciodat6 ceea .yisls1i supra_ "" naturaler, cu o singurd excepfie,""in somn: imaginea mele, pe vremea cind cdutam scarabeul verde. -N-am "o1iui dorit niciodati s6-l .,contemplu pe Dumnezeu,, gi niciodatd nu mi-a apdrut-weun inger, ca lui Klinkherbogk. Nu l-am intilnit nici

Ferestrele inalte' og-iY?I"'

tl" !^'::"i"ii

Sankt-Nikolaas

il:$n:j3:'xfli;'iffi
::

""l:l; il1"9:f,"H"t1"*ff:nrHl i"H;;l 1"i: iA il dentur Evei trecu ;fi- pe ul copac ^lH1"lf""T3;"tl"1l'tili se c[!6ri n."i" p;*i,pe acoPerig' Prin care 1'^T;;;-osor"1, ". o se ffi;H;"

]|fii;;;ru,;:# ;rr q.*

pisic6' u'"'ii'*i5tocul bisericii' Er-'- odihnea De un catafalc de argint' ' :: Eva ^,lihnea lt t ii ir"t iqi, cu buzele pe^piepl'

", *ii"iit i*t.*""fte

incrucigate g- -- ,cl=ol" *or*rne de trandacle ulur r'@'v intr-un suris' inconjurata qi inalte de frri albi. gr'osirnea unui bra! Luminiri roqii qi aurii' de capul sau sr nazari nemigcate ra un stat de om ""

""&;;

"*1,.f

;;i" ""tpendat cu pruncul I"o".iI[r?t", o:'*' se afla inima rubrnre a care coorirl';il;;; sclipitor cu-o. scinteie singerie' de ceaunei candet", tu*"a'ifJ erau miini gi picioare statui de in spatele g'ilJ:"i'" i"chise' ri, ca qi cirje ""'li;;;li;--"n'""'osii;.t;ivl'ri"i"; p tp ii' f; H:# ;X; " le mn p ict at,'", "*"'iii

;r"rTil?;,"'u,ses6sea:::":P.,i"*Tf"T"u'"T";**' d: ]1 fi' ftt. ui

miine!, strig-ard, in acelagi tirnp, Sephardi gi pfeill, i.ig;iti. - Chiar dacd ar fi ingropatd de o mie de ori, gi chiJr dald ag avea craniul sdu in mind, tot ag gfi cd ea nu este moart6.

- Dar Eva zace in sicriul din bisericd! Va fi ingropatd

nnn**:i la aceste lucrun

Ii :,'f::rnru? ::inr? r* * ""t11*.*#i:*J'1ffi atit de *t"l]i iX*


'T

***:'f ff lo,
noapte d*

*
- Este nebun!, ii spuse Pfeill lui Sephardi, dup6 ce Swammerdam se retrase.

:Jii;,'" 'd*otio""t ;'it.'t*' "' "!;*.r ;fi ":liiJi:i;-1f,liii a",H#::l!},fI J o-I",",,j."" dii,-"":". " '" *uB:?:T;'Jil:-T#ii":tlg::'.*"::;*?:i'inacea '*a"ii?""
ptirtr Nu putea si in!e1eag6'

"t.i,it" "n"iiri'

il?,'i' I lffi T1 "'rqi li'di; p':'tru a,v.ej-e3

ry"i

*:incr

ez

6-

|3:ll5;l#l'*"*ru

.
224

225

Toate femeile pe care le dorise, negre sau albe, f.useser5 mindre si i se dea. Chiar gi-Antje, slujnica de Ia taverna din port. Ori, gi aceea era o femeie albi gi avea pdrul blondl Pentru nici o femeie_ r,, *.i fusese obligat sd foloseascd. magia lui vidu. Toate veniser6 singure gi i se aruncaseri de git. Numai efi n-o fdcuse! Ea era singu.a excepfiel $i cit de bucuros i-ar fi dat toli banii pentru care-l sugru_ lnase pe b5trinul cu coroand de hirtie! Noapte ele noapte, dup6 ce seEpase de mar.inarii ce-l urmiireau, *mblase zadarnic pe str5zi, pentru a c reg5si. Nici una dintre iilrneile care agteptau bdrrrali. in intur:efr"*r ,r;ptii, nu-i put,.rse spune untle se gisea, Iqi tr.eeu mina prin fala ochilor. Ca un vis confuz, amintirile ii trece4u elin nou prin fala lor: stepele fierbinli ale finuturi,lor sale, .r*go"to.rii;;;", care-l atrdsese pind la colonia Capului q;-i piomis**" J-i.r, face regeie zul rr$ilor, casa prutitoare care-tr rdrr""." ra Amsterdam; trupa de bieli selavi nubieni alEturi de care trebuia sd e5egute_ la circ, sear6 de sear6, dansuri de rdzboi, p.ntru a cigtiga bani ce le er,au luali imediat; oragul de piairk i;;;r" inima sa ardea de dor... $i nir.neni **.* .6-i intreleagd li*;;. , igl trecu mina peste cla a moartei, avind pe chip expresia dezoldrii totale: ea nici nu_gtia cd din pricina ei, igi pil'"a""" zeul! Pentru a o aduce la el, il invocase p"'i"rrrit*"f Souquiant, zeul-Sarpe cu fald urnani, gi astiel iqi"pierause capacitatea de a merge pe pietre incandlscente. Gonit de Ia cire, lipsit de bani, fusese trimis inapoi in Afri_ ca pe post de cergetor, nu de rege. Sdrise peste bord gi r"v";i_ se la mal inotind. Se ascunse"" i'ti-prri zilei p.i, La""i,-i., noaptea parcurgea Zee Dijk pentru . o .dot., pu p" o iubea mai mult decit stepa sa, femeile sale nJgr", "u. "."" -.i -rrtt decit soarele de pe *ai muit decit orice. ""r, - De atunci, o singurd dati i se mai inffiligase zeul-garpe, in timp cu ordinul crud de . o p" "." lor--:r, casa unui rival. $i doar acum avea gi el dreptul "hu-* O""'in moartd. "a'o ""rr*aa, Pradd unei dureri profunde, iqi plimb6 privirile prin bisericS: un birbat crucificat, de spini, ii i"i" ",r'o "ortrrr6 .rr,,";;;;;" infipte in miini gi in picioare? Un porumbel "o

Un mare' de aur' in min6? ul Un b6trin linind o bil6 No*.ir"i'ibi, in "t'ai'i' adolescenr "trapor,":'i;-Jr;;it putea in ajutor' Dar a-i "h1mt clror nume nu-l sfi;';;;?
cioc?

i""t" ace-stea, "i 3:"t ", moart6! De la "ti: pe


'al
.

;ffi Zitt", a'.p *r.:rA:l ff T1'" J i dr6? '""f ffi #XXt;ffi t mu'1:ff * :i*' o zeila' cacr A""*"tt trebuia si fre "9$;,":'1 i" ca-r va
,
s

**:Tn;6llltTliilff ,r"" :ff:T;"#;-;ii"f,s" pumnale.in eft,


re ap

'ffi:

oe Madond "iqu''"t' turta o diademi

""#0" i""1"$,1;nHL.l"r"statuii,hi':*::il'J[*i:;T;Xilf: i"shiti l' : ; ?:i'!Ei: lfi ilil; I ii

Era neagr6' deci poate

rr,n:'mr","jl?ffi

;*ul foate vorbi cu Invizipentru 'r'l;#;:i;'";J' limba, " bilu]' Dege-?!1-^*rra. profund, in locul luminii palide' verzui' --. s Intunencprorunu' Pturqrr..'v---Nu ^,'taq oisi drumul spre putea gisi ouis"l"i';'#;;;i'' De care "ru ghemui la zei[a striin6' ^ ""'U-;idic6 incet' gi reveni -"i"1 Ia sicriu, seal zuluqilor' i"i""a cioteJ'l mortuar nicioarele "ttuftr"t'ttiiqi ;1 I' ;t I 'o ar9
tit
ur

'

ilil m;:"iffi;$l, $illi1fii ;ffi ;;il'"" "'ii'l chemiri pling[toare' vultur; mugete fi"ta" in piduri indetandre si m"Ian"o;i;' "qif*"il # p'u"'* un urlet se ridicau qi t*;;;; "#fiiJ";i'5ir"1i-'it' oirtate,
"rtd "o"p"'t-"" 9i prelung aJ "ri""^""^qi-"
pi"'a"t stipinul'
lant desprinse de la git un apoi in picioare-gi iqi

ghi

""

"

"#

"ta;'-";;rXf"" "t'Sfrti a"

s",iiiii,JJJu"",t,dil',:i';**U,T:iil!:!11",:,::i[
I #;iili;"rucisate ale avea pe lume' lucrul ".r -#""""*p f" ".r"-t Era

Se

ridici

#}irii:i;r ftilmoartei' #j'*:"r ff jilr r-#i,#{ftffi

226

;;;;;:'#" merge in cerul oamenilor negri, i"" rru putea pitrunde in o- -' -q' vr r Paradisul albilor! "i

Ce nevoie mai avea acum de eternitate? pe aceastd lume, ca gi in cea de dineolo, r6mEses; f-6;;;;;;";",

ffi.cu sd tresard. 'l'rase cu urechea, ca o frar6 ce sti sd figneasci. Nimic. Doar un fognet a-l coroaneror ce incepuserE sd se usuce. A!u-nci, privirea'i c6zu pe t"-ii"""* de Ia picioarere cata^, falcului, a c6rei flaciri de parcd ar fi fost curent. "6;";l;;;urd, iar apoi se aplec6, Probabil cd cineva intrase in bisericd! Dintr-un salt, ajunse f" "p#f"'"""ifolo.r". privi fix spre sacristie, pentru a vedea drcd uga a"esteia se va deschide. Nimeni. Cind igi intoarse^cap.u]din nou spre cadavru, in locul lumindrii pitpiinde v6zu ir,8t1i'au_"";;';" d" pi;;;. F" ."it., se afla agezatd" o fdpturi-subtir",-Je o indllime supraome_ neascd, purtind coroana d" pu'nr'a .,uJ#;;;il'";ffi""irr, cu corpul gol.inconju""; i; o cingEtoare albastrd :,":1::"t4, o crosd gi un bici gr rogre, cu in mini: un zeu egiptean. La git, ii atirna un lintisor;"-laUfita de aur. in fafa sa, la picioarele sicriu^lui, *i;;il ilr;"" un bdrbar brun. cu cap de ibis, linind in min6 avind deasupra un inel, simbol "i_t"'L;i-;;;t";;;;lii.#.i".. 9i de cealalt' a sicriului, doud "i.,i"t?i!t";;".i;;il "";;;" cealaltd cu cap de gacal. "ii;uil;"" cu cap de erete, iar !u.l.us1l inlelese cd venise-rd pentru a o judeca pe moart6. Zeifa Adevdrului, purrind ; ;;il; centrali,.se indreptd.spre rRoartd, c; "d;d;;;Jt ;;""" se scole inima din oiept gi_o pu"e pe'o batantrd.ridiei rigidi, ii _ Lrmul cu cap de gacal puse pe platoul Lpo" o statuie de bronz.

Un zgomot ugor il

pe o"tiblita scrise t6cut greutatea Bdrbatul cu cap de ibis d" ;;;;i;iosind o trestie' "" ;;;;i;judecitorul morlilor spuse:sluiitoare a stdpinuo credi""t"-:,:i3'11"T;;;;i;- pi - p" iati,i"t,'ea a fost Adev6rului lui Zeilor. cr Dreptitii' .ay --.r^ gi <ro ,rrlia orintre zeli ce locuiesc . -i va radia 1 "Se va trezt ca zeifbvte c*J, "a"i,* J:ff jl1,#3fi oscuns, "Asa este scrls I S"'""ofo"dd in Pimint' din sicriu' ["", "" *t'ii inchisi' iegi cu cap de erete mercei doi ,"i o r"JJItr"itJ "i'-[arbatul zidurile biserrcrr sr trcuti eind inaint"t to',"il#i"v"eisli6

ra"pffi;;;;il!r',"ior

lffi

't"'f;Hr1*ilesetra3sf r""fte' sare pusuri capacul deasupra capului fii"aii


t*tl$*?rth
lemn.

o^rm3y6ll-^"t11,".'.""1:::?".i"f "u peste

pitrunseri in vui atunci cind suruburile intreg

Jos.

,^^

Eretele verificd rezultatul cintdririi. Platoul balantei pe care se afla inima

Evei era cu mult mai

2N sale fereastra sa, putea vedea oragul cu construcliile unui mongi pldurea sa'de catarge,- zicind asemeni "r*fr. "" *"rlo avind spatele plin de harpoane' "i""d;;"t cind iqi i"" f"""t" gi privea spre cele-doud virfuri

d. l"

xIv
iarnd intunecoasl s. Ds ra'aHe ^"-" s^e-l6sase peste Olanda: isi ulanda: intinsese lin$oliul ,,ir-lLll ntinsese lintolirrl cimpii, apoi, incet, i"."i,'pili "ltretrdsesc D.. ^_,*3-!::T l._r1T:"": Dar prim6"""" tJ p,:^l:l11,td*: "f i ; are rui *"i"u,,,;;ffi;'Ji:#: cimpile tor nu invdrzeau. f,*g::",1e

gi ui-"il"ii s""tt-Nirt'r*t*, o'i la nenumiratele turnuri se straniu: i de un sentiment "r" sconerisuri. dure"" "i*i.t "uprio" lucruri' ci H;#;};t;?;fi;pietrificat, dar incercau totugi amintiri cu "i'st" 'i-pte s6-l-prind6 s-ar fi

"i;#;. ; ;;t'i"ol,iti i"*,

Apoi, acestea se dizolvau rapid gi- se conto;;;;; "t"a". a.palia'iio' cu imaginile caselor si acoperi;;;-i;;;*" gurilor' Evei din La inceput, vizitase din cind in- cilt d mormintul fusese dat6' aceasl6'vizitd' cimitirul apropiat, J* at fiecare

roase care

;:,fi',?

imobitd, de parc6 n picdturi de ploaie,,n ioj a";;i;td_ Lrri de_a rindut fdrd o "" soare tulbure nra!.n3nJi grele si fdre d;;;;;'"*" in spatele vxlurilor de H]i,1,_"3t"rii pdrea a se fi oprit. reama de evenimente ameninfdtoare, intelitd de predicatorii care chemau I" po"ei;i;;.ireffi.j de pe o stradd pe alta ":;1,':0X""

-,* ",t;x;:'i O acal gi uscatd. "i,i{"{ii}J,i}}l#


,

f";*Li*f"

ffi

itJu]"]- ti qi-" inchipuie zicind acolo' sub Atunci -ncaazd' din pa-i;;; $i "irra .. l'"uoit s6 sufere incit aceastduita si adesea pirea gindul i se "irrd "tii a" iip"it de s.ens' cu care venise' aqa c6le ducea acas6' il^Jp; ,rrormint florile ' .-Niti,rrr". au ,,"ri"'inl|fizicil'devenise pentru el un cuvint Iip";;-;" ;r,", qi iqi pierduse orice putere asupra sentimentelor sale. ----U.t"orl, a cind se gindea la aceastX stranie transformare fii^t.i ;"i", i se ffici aproape fricd de el insuqi'

,r#tt

vorbu.uie"pr" fo.*utea inevitabild

i ffi l1;d;'il4il;;"il;;il;;

*
intr'o seari, stdtea aqezat' in fa$a fotoliului' prad6-unei privea asfinlitul soarelui' .""*"rr". di"porftii ""fleteqti, qi uscat, crescut dintr-o pajiqte -"-ilf"t" ." i"aiga u" piop verde' ""r.i uscat6, qi ;;;"pa-t*u t6" o mici cimpie brun6,

gi despre

sfirgitul

Hauberisser isi p5rdsise apartamentul de pe Hooigracht, pentru a se instara i" TrEia acolo singur, irrtr_o--"*"a jr"f"la "i-pir-iJi"l"i-""trr Amsterdamurui. gi seculard, a cdrei Iegendd spunea

ffHl
tii

spatele

cX fuq9sg de o colind

i"ir,;i;;;1,""" Aceasta se spriji_ """"a4, ii *" gisea in mijlocul unui

iei si mutase penasi se instalase "u ""-i131tiilii;;;;,-;";recindu_si acoro ioati iarna. Voia sd fie singur, doar tul oamenilor care_i par".,, cu "t,il"rsi, departe de zgomo_ neinsuflelite. "fur"

intorcea dintr_o tul Evei. Cum nulo",riti-dJ;;#;r."_e,wzit6,la mormino putuse inchi_ ria imediat. .De"ra cum i""t."t1"";;;;;"i",

O remarcase oe cind se

inflorit' Acesta era asemeni unei oaze, in care cregtea un mdr iar !6ranii veneau uneori ;i"";;;;i ,"-n du .li*a Ji" '"gi"'", in ielerinaj la el. --- ',,O*"rrirea, eterna pasire Phoenix' a folt redusi la cenuse gindi el' l6sindu-6i privirea qa du-, l*"grr1'rltim"io' "u"ol", triste' Oare va'r6invia ea vreosi riticeasci pe acele cimpii dat6?"

"rt*

230

2Al

dar.

Se gindi Ia aparilia lui Chidher_cel_Verde, gi despre ce-i spusese acesta: c6 r6m6sese pe pEinint igi aminti qrrrrrr
l,v r
u PEII uI

pentru

,,a

.,Dar eu, ce fac?, se intrebi el. Am devenit un cadavru ambulant, un copac uscat asemeni acestui plop. Dar cine gtie, in afar6 de mine, c6 exist' o dor. Swammerdam mi,a yat_1t a""_"t, i.r "i;d; _irt"ri""""aZ " un necunoscut m_a convins cu jurnalul s6u. Numai care mi le-a dar soarta. phlar "., "irt ?gircit ", f",rri"t. p" si cei mai b;;i;;;;-Jt"i, Pfeill s1 Sephardi, n-au ce se intimpld in mine. Ei cred cd m-am r:etras- !aba1Asp;; pentru in a o plinge pe "i"g""ii"t" -Eva' Pentru c6. oamenii imi par"nffi sp.ctre care bintuie prin lume frrd nici un rost, pentru ce mi pr" asemeni omizilor ce se tirds-c pe jos,- frrd a gti ci intr_o "" ,i uo, fil;;;;';*" am dreptul si rdmin departe a" Fu cuprins de ideea de . "ii;i do"" imediat a se aseza la un eol! de stradd, asemeni in orag, pentru "u unuia profeti ambulanfi.ce anunlau Judecata-de,Apoi, dintre acei gi si strige mulgimii cd existd o punte t".!a a",ia-"i""ti1"" a" "" aici si cea de ""r" -dup6^moarte, aEia c6 iui o hotdrire subit6: ,,Procedind astfel, n_ag'face a""it ifpo""i, se gindi o clipd mai apoi. -Ceirnulti "a;;;;;;b tot nu m_ar putea inlele_ ge. Ei se roagi pentru ca din Ce" un Dumnezul p" care s6-l poat6 vinde gi :m9ri pu "A.olo."" I.r de bine, care incearcd sE ga"J";t;-.;rt.a" "ei.rti""'""ri""i """"u. ei ingigi, md vor asculta irr". c;i spun adevdrur sint intotdeauna hurifi..." Nu"*"2 "" putu-s;'""1'"" gindeascd la pfe,r, care-i spusese ca inainte de a_i f."e pentru a vedea daed era dispus s6-l un Jadou, sa_l inirebu, accepte. imposibil!, igi spuse, $i - "Nll cd cu cit esti mai bog.ati" p"ii.i"t. "t;-;" gindurii Este curios i"iil#i"iri"i"", mai pulin pofi da celorrarfi ain ete.-ttta il"i 1nult de oameni, pin6 ee d"od"ta, ;" ,"r""" ""ri vocea mea." "i ";;; Realizi.cd deja ajunsese in preajma acestei limite... Ii revenird in minte jurnalut si i";;-i;;"""" i, mind.

potrivit dorinlelor sale va trebui sE aib6 griji de el' ca de Lstamentul meu, gi s6'l'pun6 in miinile celor cirora le-ar' cind ;;;i;lr"t, ""lor'"" aspiri si rr.e datoritalui gi va Atunci '^e"* unul dintre ei se va'trezi !r-ezi!i lpiritual' g6si nemu-

ii""", existenfa mea igi va g6si un-sens'" cu pr-opriile sale - Ct-t"ttntia de a trtati t-u"tiile din jurnal

"";r;";6;l ""i"ii"tit'a
fi

i. a""" "poi i" "p"'tamlptul pe car-e-l ocupase le pune in ni96, se agezd gi scrise:

9{e*utoscutului cc oa oeni fufi nilul prohobil cd' Atanci ctn{iei citi acuu pa7tru mhw care b'a stis da oa --'Strt muft Putreziti, in mtni t'n ctipa ctn[ ip oor ,igu, ca e[e'7i oor

*ru*r,
*ia, --

ti qtt

ca

*i,no

unui oapor rdtdcit tn fttrtunfr' ce se agasi


ttei gdsi

We

fi
ce

de'un reaif.

in jinntut ce estt atdturat acutuia,


esta

o dactrini

confhw tot ce

tucesar omutui pentru a trece pufl'tea spre o fume

"iiU"'"i;;;""

minunilii. N; nimic [e nffiugnt [a et, dectt o [ucriere a oiafu me{'e si a ,rAri* spirituate ta cmi am ajuns cu ajuarul acestoi doctrine' .ntuii cln[ acute rinduri oor tntii cuioa conoingerea cn' existi supnsd cu sd.eadrat o cab ascunsd ce con[uce dirrco[o dt umaniutea moryiL fu.ja iSi oor fi in[eptinit qeful .fuapwa|ncaresciu.acutlrin[uiuuptinid'esuffuttttnrnoi

ptira

de

#lit i"d;pt;'t"i

care fl"au' grozdoii, tlu pentru mine, ci pentra nenunrirayii oaneni ochii ailrc matuitatta pe ar6ore[c iUt"'lW Sna dad' ooi oedta cu meu in' suhil corpufui meu ,,prhna ord" fa cme foce a[uzie pre[ecwantf Oyr inftf.ayn1 dacd sdi. ,roaw cd. aceasta oa fi uhitna flea naapte' intin[ acun ooi firdsi acut pdmtnt tttiitu sau peste afli dt zih, fini eu ca mtru Pr(ece' o ,*rn spre a ta, lhiflle'o, ata cum am ficut'Si kn$ 'cdii trezirii'' gi soruIui fircu, Pentru ca sd nu se tntrerupd ffmumite, k lirxdul tiu, acut testaffient aftma'

"iri;f

,,il voi continua, descriindu-mi propria viafi, concluzioni el, gi-l voi abandona sodii, urma. Cel care mi-a spus ".""_l'o"-auce la cel ce md va . punt"u.a da fieciruia "d "d_""

232
233

:: ffi:T,:[:a

Pendula ar6ta cd trecusedeja de,miezul noplii cind ajunse ra moment"r ciiar;; ."r-v#;"iiiil,*"

"i"a

csre nu se Putea impia[ica sd eLecute toau miscdrih pe care

[e

in cor o si inco ace pri n ""-?lf tl?I,"|" "1;;t'"uT,11"1,,, sep_ar.d"rp."itri"ra".i"ggi"gl;;1T:,"#il;rX#,::T#;


.

"u

;:

scurt interval de timp?


c

[f : i X'"1'# :T,?fl ffi i'" u"il" Existau oare cuvin-te

it I,

"'

i
"

"

"

r,i'iil", iii

i,

ordonam. to{-am apfacat fuasupra patu[ui noartei, inr ef ficu k fet yrysupun d sufeiea si narc iruwo erau [ureroase pentru e[' -hobabil' nu 'Stiu nimic preck. t?entru mine, cea care se ofihnea acofo, ttemiscatd, at an swLs tncremenit pe 6uze, era co[axru[ unei'tirure strditu, cu
o

,r"*13fl:'j;-nestiind i n atd ;; ;ffi ; : "tpentru sul. Cdutind i"

incredibil de strdind indepdrtat5 cu tot ce :31;; si fusese pasional in maniera sa de a dori ea s_ar :::ffii"1".::::1 i, ryrop,iur_".p, "i i,, de profetic totusi,'ficut di;-;;;" va. Nu se putu ,;:i1 ltit sindur linind u-si "d "tdt"' ."o'io... :::'j,lra Lumea era undeva-* . ,r"Tl-:, tot talmeg-balmegul "r;d;l;fel ca. si prlvilia de iluzio_. ruse drn nou mina pe panil gi i""t]f "A" scrise: Atunci ctnf Cfridrter_ir,ilrri,i_n'i#arir, fuind cu e[, lntr-un mo[ iru4pfira6d, $i toayl fyreren *'i]i*ru cu taa, am fiotdrtt sd merg fa pot pentru a'i sdruta *tiriij'rul am adzut un 6dr6at ingenuncfieat oco[o, cu capuf oour, pr-'Oir;ut ei, tn care om recunoscttt, uimit, propriuf mei corp. A{u ir| *oi wfeom pe niru. rlndu-mi priairde, n_am ruii itrrint d.eit gotut. in ace[asi Co6o_ timp, !u:!r*t csre se gdsea ofitun n"ir7 *' *rr*, si priaea swe pici-oarek sa[e, a$a cum aoisenr sA fi Si ,u. eArro a fi um6ra iea,

cu un an in.urmd de la satonut ffir:ffiJl:umpirase de Il studie gfnditor la lumina ldmpii, gi in minte aceeaqiintrebare'ca5iodinioar5;-..,',.,PrrIrmlnf,e ii reveni ,,Este mai dificil g ,i_U"iil' intruna,. decit sd regdsegti craniul pe care I-ai avut p" viagi anterioar6,,. ""i""r'i"ir-o ;';";;;#"iune c6 va invdtra sa " "','uii,fllil, Viafa sa de oind i se.p5ru

:ffi f;; : ;i_, "f;:X.# :**U;

pentru a descrie cele trdite in acest dacr nu era.mai bine sd-si


incheie

de o /rwnusep ange[bd, o ilnagine semdntnd cu o statuit semd' d.e ieard, care nu aoea rezafianyd in suffetu[ rrcllt o statub

figwd

ntnd tei.t cu Lrta,

lar care era nwffiai efigi"a sa, fraffi atit [e fericit cit o strdini murko, si n'u frsa, inctt nu mai

"rfa", ailfr;: peste capul de mucava

pateern aorbi nirnit de 6ucarb'

Aptti,htcatrrcrdpdtrunserdtreiTtersoaru:|amrecunoscuttn *rurtio pe ynietenii mia, Ei atu abseftt*t cd se infreptau sPre coryu[ mea' m.ei, cu'bttenpia' r{e a'[ co$o[s. Dar sce{a fiu era dectt ,,umbra" c;a cd ssntu{ tns,u .suri-,e, fArA * fe rii-sy'un{e' ' gi tttir ar fi ytxi1ll sd. o far-ii, riln *t'mmt de fir llakq descftidt g",*r*, neJtind *apiubi{ si Jitcd a[tuita {'t;it ceea {t''i csrefiri?

m;:",f

intrt titly, af* yrietanii mr.i, tit ,si lruttti:trrtt-sss.ie persattne Pe. cilre {c *trt rtizut {* 6k*icd qi fa hmttnntntare, deaenkrd pentru mhrc sirnp{e ttm6re, *.<etreni. p.apria{ui ineu ff}ft1. 'thicut, taii, carrtanefa,

nidil.;f

,*itr yn 1n{* cdrora fi'ece*n, cimitiraf,

i;-fff Hi;;,

eraa iecit ilnagini tip.site d.efiri dz oLs hr care arufltail, o prioire, mutyumit ;i feri-cit pentru cd taate &c'estL{l tt.u md ffioi interesau, De atunci, hliertutea mea interiaard a crucut tot mai mu[t, ,si uruoi corpu[ meu stiu cd stfl trecut pragu[ ce duce sryre m,arte' 'Lhd dur cu toate ecestea sint treaz' sdonnit, ii sscuft respkayta regu[atd, juru[ Corpu[ pine ocftii tncfiqi, Si iu toa.te frcastes, eu pot prirti in meu ,si md pot gdsi oiunfu. aS wefi. Aturci ctnd ef merge' md 1:ot odifini, i-sr'atunci ctn[ e[ se ofihnqtt, eu md pot dt'p[asa" Dacd tn ore{Lu, pot sd Si vd[ cu ochi tui Si sd auf cu nrecftile sa[e; dsr acete momente, toata [n iurut me'u sint trisw Si obscure' Si deoin sbndar cu cedn[Si oameni: un spectru in regatu[ spectrefor' Atunci cinf stnt d*tpn* de trupu[ meu ;i't obsent ca Pe o umbrd ce e4ecuti s$tamat ordinafe me{.e Si partinpd fa oioya aparenti a

cerut, sattre{e: toate nu mai rtiayd interiasrd., co{orate nsemeni unei

2W.,

254

fumii, ttti gdsuc tntr-o stare atit [e ciudati, tr,cit nici mitar nu o pot ducric. Inagtruazd-gi cd te-ai afla tntr-o safd dt cbumn, mulyumit de faptut cd tocmai u-ai trwesefit, si cd-pi oezi pe ecran propriul corp, zdroLit fe durere, c*m se prdbusEw a fori patului [e moaru af unei femei iubiw [upre care stii cd [c fapt nu este moartd, ci cd u osuapti acasd... Daci pi-ai ouzi propria imagine dc pe ecran fipln{ fe {isperme si [urere cu sututefe proprui nfe-oocl #unfu[ din*-un difinor, oare acest spectaco[ w-ai tu[6ura? Aceasta nu este [eci.t o comparayie patifr a acefei stdri. Afu pot fectt sd-gi doruc sd o resimgi tu iruugi.' - Atunci, oei |rt, a{a cum Stiu Si eu ocum, cd e4isti o moda[itnte de a sdpa [e moarw. 9{ioehl [a care am putut ajunge estt marea singardtnu dupru care o6Tss$te yrefucuoruI meu ln iurnatu[ sdu. ta ar-fi yost,pro6i6il pentru mine irci mai ingrozitoare dectt rriata pe pa*uc [acd ar fi fglt-ut1ma tre,aptn ce nt permitt sd urci.m, [ar'aertitudirua ptini t de fericire cd toa nu estt moarti mi poarti mereu mai sus. * Cu taaw cd peryru monuflt tlu o pot oefea pe tva, Stiu toaqi cil nu'mi nai rdrytnt fu facut [ectt un mic pas p, tit"o trezirii p:"y a mE regdsi afdtui de ea, bttr-un mol mu{t mai rea{ [ecit m fi fost posiiit otinioard. x{u mai sintem despdrgipi fuctt fe o pod* su6lire, pTtn car: deja ne putom simgi reciproc prezenln. At dt profunfr Si cahni este acuffi ,po*t" de a o regdsL tn comparayie cu perioada ctn{ o cfianaru ctifi de ctipdt ..lry*j, :ra o astzptare care mi topea; acuw utt o certitudiru pfinn fu fericire. t'4istd o [ume inilizibitd care se intrepdtrun[e cu cea oiziiih; ceoo mi. fy"e sA fiu sigar cd Eoa ffdiartt ln acensti [ume, ca intr-un refugiu oscuns Si md aswapti, s'ar.tntlmpta cumoa ca [utinu[ tiu sd. semtno cu a[ mnu, - Datdpierdut ai sc-umpd, sd nu crezi cd pi-ar .-dad J ,, i";;;d fi ' -o fiiryro sd o regdsesti attfet dccit [utn[.o *#{:q,#!:#!_:

tor'i"ff#;t-'ri*:i.; dc lircoto'. -i**'" fu practicile spiritisa ca [e ciuni! 'flcuua uyt fug1


preAnn-Si ei cd intrd

Gtndtsu'w[ace.mi'aspwCfilher'ce['ilerdt:'Ce[cenuoinqd" ci sgurarya nu oa inodga niri tn [umea

tu{cetmaitngrozinrces'a'a6dtutoreodati'Lsuqraoameni{or'Spiri' -iili contait cu morgii Si cre{ cd moryii.oin

ht

6ine sd *' fr frrr'o iluzie. tsw mais'm *monu stie iei ee oin spre ei, Dad ar Sa, ta trcuyi inrtizifiil' penry a-puwa gdsi
d'eoii

cino stnt tntr-adtztdr

llebuit'sd. incepi sd' ace[a le a trd'i in mijtocut fu a merge spre' cei inaizirtilL {i.aname eu iruumi' *rto;i timp aicili olr{o, aSa cwn am daoeflit itwizi\it cftiar Si ln ocfiii propriului fiLeu corp' funii [n Eu n'am aoonsat tncd safirint Peflttlt ca oiziurua ce au d' cei stia nr*f, sd'mi -i#Jt;;;r; fu acordntd', dmn'u se ca toatt ace$tas cea[nfti' in portea tune ftud ot6i rya:e"s: tucit ietodii ce s-au-pierluti'n aer' si cme pfutwc ti slnt asemeni unot sd rdsune lin 1au' nrin tUnioers pini ce gds*sc n4e coaifu' pe care un rac: utt o iruuh de i;i;"ff;;",;,"{ ';-,;';i;, iu u* tu fipt i, fiprira fu dinwwiuni si popu{ati' d* umire' cu muft nai pulin reafi cfiiar si fuctt'Pdmtntu[' inrea[itau,daaronulilwituteswnemuritor,ste[efesizaiitrec, nici un zeu [ar et rilmtru Si poaw reafiza orice doregw' 1@ erestn
drasupra ---rte pdgftnn' Ceea ce fugeaba oiasa rwostrd se naryte ca{ea care flr piltea nrliiiosii au frept Dumflezeu nu ww' dtctt o stfie fa inatrabifr' ei nL*- ei ht$l$i' Dar tn orbbea for

[ui.

_.=_4_-y r\^^^

";;;;-;;;-o,
'ii-ni
'trr"r,
srou

*rot singti un obstnco[

pe'ei -6e 'D*.dtiiSi tn'ceearw ioaga'e k LuI tiu irwizilit' Acuta uw iei sd tt t*i*rt ";; ,oi, Mipan'ai *g'tt, Ceiln[ti zei ili w da pitt'! ht toc fu piine. t stnt rea{i'
ce
^

foi*o,

cd' nu ['ar puwa Pe care-considtrd o adnre' tn [oc sil' se scfiim' imagine pe care sa

ti

reprezinti acea imagtne

lWfr*itl cei ce iSi ahg un i[ot 5i a[e cd'ror inptorn'n Zoi,"i ii'piut LuL pritu d na oor aiunge nicio[ati.
cd

sd creaffi

infuptbiea [or

oenea exptuw

[in ei fu$i'fi'

2se

2Jr1"

Attunci ctn{ tu[. tiu inoizii{ oa apare tn tina, su6 fonna mei reolitdyi, lI oei recunoasw [in faptul cd oa proiecu o umbrd. fr{ici eu fl-atn Stiut cite sint ptni c[ipa cfn{ mi-am vdzut corpul ase-

ii

meni urui umbru '/a oeni ziua cind oamenii oor proiectn pe ,?dmint um6re [uruinoase Si nu acesta ori\ih itew nr,gre de acum - ziua cbtf oor apare

vapori grogi qi, in depirtare,- spre asfrnfit, deasupra ZuideJ;A ;; A;;-'J" zid rosietic de nori, de parca ar fi fost sear6' nu -t dimineatS. o lua i"rt irrdi.". ot"""rm cd nu va ajunge la vreme, peste une- * cimori tiia- drumul trecind o scurtituri, ori p""ii. puri, ori mergea P$ drumuri nustii, dar cu toate acestea avea
pe misurd ce se lumina de ziu6' aspectulnori albi in form6 de baston indoindu-se ""rri-tr, ".rrt"i ".unor viermi gigantici biciul$i de virtejuri invizibile, asemeni -io", lupti de mongtrii aerieni trimigi care nu se clinteau diln spre Pdmint din sPaliul cosmic' Pilnii se roteau iu virful in jos, asemeni unor uriaqe cornete risturnate atirnind in spafiu, capete de animale cu boturile cissate ce se repez", lrt "l" spre altele, se aglomerau intr-o g"a*"aa colciindi. Doar pe pAT'-"t mai domnea acela$i calm

noi steft. Ajutn Si tu,

[ufi

putuile ta[e, [a oenirea Lwniniit

'iu1in cite pigin,

Avea senzalia foarte clard ei cineva il impingea sE se gribeascd cit mai tare. Deja pe cer se iviserd primele luciri ale zorilor. Aerul era plumburiu, iar cimpia uscatd ce se intindea incepind de sub fereastra sa, apirea asemeni unui covor imens de lind, pe care canalele cenugii trasau dungi de culoar mai deschisd. Iegi din casd, cu dorinta de a merge la Amsterdam. Dupi primii paqi, renunf6 la proiectul initial de a depune manuscrisul la fosta sa locuinti din Hooigracht, se intoarse acas6 gi lui o cazrna: igi ddduse seama cd trebuia s6-l irigroape undeva, in imprejurimi. Dar unde? Oare la cimitir? Se indrepti intr-acolo. Nu, nici acolo. Privirea-i cizu asupra mirului inflorit. Se indreptd spre el, sdpd o groapE gi puse in ea suportul cu manuscrisele. Apoi, cit putu m4i repede, merse spre asfrnlit, peste cfmpii gi peste poduri, spre oraq. Fusese brusc cuprins de o mare nelinigte in privinla prietenilor sii, de parcd acegtia s-ar fi aflat in mare pericol. In ciuda orei matinale, aerul era uscat qi cald, ca inaintea unei furtuni. Un calm sufocant dddea intregii regiuni un aspect sinistru pi cadaveric. Soarele p6rea suspendat asemeni unui disc de metal galben qi lipsit de strdlucire in spatele unui v6l de

tul de argint.

Hauberisser se ridicd brusc, rul6 foile gi le puse in supor-

ira"abru, acalmia vintul'ui stind la pind6' Sosi cu viteza unui uragan un triunghi negru prelung' trecindprinfalasoareluigiintuneeindu-l,astfelincitpentru ."i""t, ctmpia fu scufundatS din nou in noapte, iar apoi.se "i J"* "a "" i"nia oblic in pdmint, undeva, departe: era un stol de ldcuste venind dinsPre Africa' iot timpul drumuiui, Hauberisser nu intilnise nici un suflet de om, dar deodat6, la un coi al drumului, observd o

"if;"ia "tr""ie, cu un caftan, care pdrea a iegi dintre truncat, imbricatl


chiurile noduroase ale s6lciilor. dar din atitudinea sa, din imbriciminte qi conturul cap-ului .r,tr,a bucle lungi atirnind de-a lungul timplelor, isi d6du ur. un e\,Teu batrin ce se indrepta spre el. imediat seama "a apropia, cu atit pirea mai ireal' Avea cel Cu cit omul se pulin gapte picioare it Alli-u, nu-gi miEca picioarele pentru a *"ig", iar contururile imaginii sale p6reau neclare' voalate' Hau-berisser crezu chiar c6 uneori o parte a corpului sau' bralul sau umirul, se desprindea de rest, pentru a se lipi imediat dupi aceea la loc. citeva minute mai tirziu, evreul se f6cu aproape transpa,"rrt, a" pafc6 ar fi fost format nu dintr-o masi compacti' ci

de dimensiuni supranaturale, cu capul aple-

Delaaceastidistan!6,nu-iputeadistingetrdsaturile,

-t

{dl

z}s

dintr-oaldturaredenenumiratepunctenegredetagateunele de celelalte a' atunci cind silueta Hauberisser igi d6du imediat seama' ":","": "'1i' fi:-:un roi de furnici zbur6trecu pe lingi el, "a *t'o"ba desple ciudat al natu;;;;;,:;;i"or""ra iot*" unui om' Un caoriciu odatd in gridi: t'iz''tse

rii, asemeni "tolotiiu;1bi;;6"are-l na mindstirii. fenomen' care se Privi indelung, clitinind din cap' la"acest dispiru la s-,id-u"t, spre mare' pin6 ce si'el

t"d;;;;""p* pr";i;;;

orizont, asemeni unui fum' Si fi fo,st o Nu gtia ",r* "a il'iuipt"tu-'" ""q-":F aparitie' importanla a ;iudat6, *i-"-Jt'i-u6tur6 lipsitd de

naturii? s6 fr utilizat Nu i se p6ru probabil ca Chidher-cel-Verde inf6tipa' f*;t "tt a" fantastici pentru a i setrecu ptil n1"^l|-ji" giailgi' " Cu mintea ""r"li"i"-i'de qi se indrept6'spre Damrak' pentru a alunge .r""iri c6ci tumul"";iJd cit mai'rqpid .*p;;d, L"'ro""i"^9atui Septi#{i'
se

i"i;;;.;r-"*di[i**fu ttgti'g"eaqp,lptaeasecllcoro deosebit'Nu trecu *"lt;;; pe strdzile ptirr"ipiu,

'

-: poaq croi ,* f; imposibil s6-si mai -^-+x ^-^i d'rum d;;;?t multimii compacte' gi agitate Il'l"";;*'h;.oi..; li",-iir'"tiri si o ia pe mica stradi transversalE Jodenbuurt' pieteJe' in grupuri Membrii Arm"t"i Salvdrii traversau

intimpla ceva

psalmul De-atum mari, rugindu-se cu voce tare sau urlind incolo C it atea Domnului"' isi smulgeau B6rbati Ei f"*"i;;;d6 nebuniei religioase' genunchi' 9u spume la hainele de pe "i qT'"i-ptaU"s9"-".in C6lugiri fanagur6, strigirra *pr:"'"""'t""""it6!i 9i ileluia' convulsiv $i iste' ili, ilffi;"ig,;r,;$i bi"i"i"" "puteie rizindrostogoleau pe jos' se ric. Ici gi colo, .pil;ii"i ;" p'6boq"'u 9i unei secte religiot"J' "* umileau in fata Aliii, adepii ai nlin6 de reculegere' cu Domnului', ir"ot'5"t"tri d" o' ttttttlime asemeni broagtelor' capul d"""op.rii] iop6iau ghemuiti' fie-fi mil6 de noi!" oriciind: ,,O, tu, 'itfJ"i"f" n"ti* ptuu-i"Uit'

241 240

a""t',aa,t.,**l"l*"{f;;Sk:"if *Sll me, Pini ce nu mal

rdt6ci Plin de oroare gi dezgust' Hauberisser

jm#,Ttli:

pe

tot felul

caseiinform6aecraniudepeJodenbreestraat.fuseserd coboobloanele salonul de iluzio?r#;;;i";tis' chiar ling6 privilie se rite, iar firma *"""""i"i;;';t"ta cu un tron pe care st6tea aurit' in6lla o estradd dt l"m" drapat.cu^un mantou de hermini' ,,profesorul" Zit'tet Arpad'hi"aJ*a scinr'eietoare' Acesta aruncu fruntea u"'"otu# J"-" un de cupru cu efigia sa qi linea ca mullimii in extaz medalii totuqi greu de urm'rit care era discurs pe o voce r6sunitoare, jur' dar in care revenea ;il;#; os analelor-neintrerupte din. unui aPe1la curilenie: #;;"."."1 banii p6catuprostituatele pe rug gi aduceli-mi - Aruncali pinii la collul unei igi putu croi Hauberisser rlrum

",L

'"' 3l

greu

"^"trt""rca sd st orienteze-.cind cirtev.' tt 9,:llr:. de bra! t;-1 pe rrerrl' to.n. "oh bolta unei case" Il recun{'lscil orag cu acei:L1i inlenlie' 1:--""1: Arnindoi veniseri in po care reltslra sa putur6 si inleleaga til" t"ie. tit"'o cttrictc care-i despXrtise mtrl1;'nii ie schimbe p" ti-;;;;t-tup*t"1o'
ot"

-"S;'*"rgem la swarnrnerdaml' i strifui qi cele '-^, llllcl mal Chiar Nu putea fi vorba si se opreascd' din intirnpiare cei doi cind eurli gi iotri,,d"i"t;J" tnt."*f'L'iar se apropie
orieteni oirr.,'*t' "itu ;;;"1"

Plti]l.'

il;i'#;;.;i,

rle acazie pentru a "a"profite.imerliat imba decit replici gr6bite' avansa, astfel i*"itli p"t!""31f zitttt lstal' povesti Pfeilf in - Ce rrrons""'i"gtJ'iio'' cind in spatele lui Hauberisser' vreme ce se afla cind inaintea' de din noude acesta de un zid cind aldturi d" "i;;idseparat interaqa cE nu-i poate oameni.'. Polit'i' "i' 'i'i;I;;i1";;"26' existh de mult6 vreme' Se nu mar zice activitatea' Iar mililia qi il ador6' Nu profetul Elie' iar ot*""ii-il cred di ilrept m6cel la circul Carr6"" oademult, *,'o-'o1"""'i''J"t'a"tt t?rit acolo str[ini elegant ;ircul' a"t' menii au luat ;;t;it du*G""' qi au asmulit tigrii ;;;';";d;;;' imbrdcali "" si Ltf"l ca qi Nero"" 'd
&supra

t"'

got in'care at fr putut sd

).
't,i

r""." a'J"""u;;;;';ti1"''l

242

bi3t1 doamni Rukstinat' iar inceput prin a se clsitori c-u ;;;;;.;rune apoi mina Pe banii ei' a o"' '----- Otri.rit-o, auzi vag Hauberisser' p?elt de o procesiune de siluete mascate Fusese separat ae ce le ascundeau fetele' care fineau gfrr;-tf\gL li

"o i""i"

pi...issimi*iitii" airgo Maaa"'riii"'aaa'l' sau nu mai ajunserila el' ;iliii"i; J""i"t" ale frietenulii minjitd de fumul torlelor: Pfeill se ivi din nio, "t' fata :;;;i t pi"*a"i -L1i u""1i soliei sale la poker' Dupi
sima, o,

sanctis""*G, if *rifri qi "rnttu pe o voce m-onocordd corul: 'o'astfel ci

si piar6 ere' A spus.ci este fericit a pregiti venirea unei noi ;;i "1t1".1i i se va acorda dreptul el insusi cu aceasta il;;' pe majoritatea celor ce de a-i conduce l" R";;;iir""ii"ai"ii vor muri. '"' "frlpii"inla catastrofei' probabil c6 rru gregegte prea mult. agteptarea PotoVezi ce se intimpld i"f t e"ti"taamul.estein ferate nu mar min!ile' Ciile oului. ToNi par "-ui'ii pi"ta"t fi venit sE te regasesc in iunctioneara a" *'iri, #;;;l'"-i; 1"-p''"t o' Astizi' efervescenta Arca lui Noe pe #J ;*'
r

avut o clifost meilium Jpi"iti"t luni de-a rindul"' A defilat pe la el' ;;;;G urro"*i. toti-"ui'ai" Amsterdam au --- C" face Sephardi?, strig6 Hauberisser' s6-ti A piu".t r" f"",iii" dJ trei s6pt6mini' M-a rugat de totul schimbat inainte transmit mii de ""f"Ja'i' Era cu este ci i-a el- Tot ce pf""*". N" qti" p"." ;olt" d""p""gi.i-a spus gtiu fondeze un si v91dl, ap6rut gi lui omui;-f"I6 evreii'. fiind singurul .popor *iJ "*"o in Brazilia; gi "Achemaii si creeze o noui lim' iilnr"air"T;i""ta1"i"L,'sint L;:;;"; ,, *3orrgI,--incet, inlelegesi fie utilizatd de toate i":"J, intre ele' si care va face popoarele lumii pJ;;;;-"; cred"' Nu si se apropi" i"t . L1", "" fa de eLraic6 modern6' gtiu mai mult. r -r peste noapte"' "-- 'Din acea clip6, Sephardi s-a schimbat -^^+^ -^^^+ se parg ci vizuse Acum avea o misi'i", "po""t el' De altfel' siu sionist' Aproape-t"1'^:".X"4" eorect in privinla "i"iJ'"i rtiii "t'i* 9i aeum so"e"" aici nenumdrati Olanda t-"o o"t agii, venind din t"lit iem".imaginabile gi-inimaginabile' Este un adev6rat furnicar"'" pentru a emigra "p," 'u"t' de.o m;rllime de femei care urlau O clip6, f""6 d;;Aditi s6u' p"*rJ. i."Li"a ""pt5"i'i1i""1i13"" uiilizata de prietenul nu se gindeasci la'ciuImpiedica si Hauberisse, t " "*'p"t" observase cu pufin inainte de intrarea pe datul fenom"n "are-l in orag. "' "- I; ultima vreme, Sephardi l-a frecventat qult P^e un intre .r,o*.-L.r."o" pi-aoii"", p"-car9 !-am cunoseut 6i eu' In un fel de profet"' Pf"iil- E;; !*"o bitrin' ;;;;;t"a de absentd"' ultimavrem", ""tu tp'o"pacontinuu intr-o stare a prezis c6 Nu demult' Tot ceea pruriJt_-{ s" imptinugte' pentru "" ;";p* Co"op"i sL va'abate o catastro6 ingrozitoare'

."""t,i

jfi,* JT[i,]l;t ;;; ; fl ":m6car" de"n-ar ?:T"*"rf T:"i:::';;'.;:i; i'"i] ;, 3 "3; """ lr aceasf,a bo.*rr", .. i.tttu Int
care nu ne las6

*a"* s6 ne l"I1':.T frazele"' 'i"i mu$i*." i" lucrun"". ;ffi.n':i "-"" i"ti*plat o 6;; face?' strigi Hauberisser' - gi Swam*"#;;i unei grupe de cdlugiri flagelanli' pentru a domina ']f"t"ft ;;;;-; tirau in genunchi' r6s.punse Pfeilf imi cere si mesg - Mi-a trimis #-*#":' tine' pentru a te lua eu

la imediat la eI, trecini"*J't"lfipestradi' Trerpur6 pentru nor' p; mine. Noroc "a ""-"iT"tir;il cE nu putem fr in' sigurantd din cite *i-t t""L"'"16t"a"vocea i"turio*ti i-a anuntat ci decit alituti du "f' P"u[inde "t va supravie$ui in biselucruri, i"tt" ""'" *est-a: cd ci probabil va fr ferit odati trei rica Sankt-Nik"l";'';;;;d";dedus yt"" frm -1':'-1t'i"U" de catastrofa ce se pregiteqte' Si intra 16 era cea noua' '' in p"ntru a ;",;;;;; "n't ii'"oi] oe care le-a mai putut Acestea """i"te se indreptau se "o '*l'"iii"i"i" pia!?"tr" auzi Haubu"i""u"l"il;rp* "pru s6llb'u'" aerul qi se
auzeau strigite

;;;;fit*i'a -

pra acoperiq"ilJt,"n"i?iJi;J-'t"a

o minune! o minune! Noul - Ajut6-ne, Doamne!"' din lucarni in lucarnd' pe deasuStrig6tele la cele mai indepirtate "";;;;;;u

t",o"'tii'J-;ffi;"i'r

""it'iTJ*"' mai Puternrce: di" ce in ee

ce'f6ceau

I"["tUii ale-Amsterdamului'Pfeill buzele, rapird, de isi migca Putea ao* "ai",ir^""* t9a1.i3;terile' Apoi' se simli luat IJJa ain i-ar fi

1,arci "t'iiti cuprrngi de:rebunie 9i purtat' tx, sus de acest val de oameni pt"ai" piala Bursei'

ffi;Jt,,1u i; t*d;t"t'"'

26
244

'.

lipite

de eorp ,i *, erau lixate Pe cer'

:t6' ineit avea bratele lAcolo, mtlliimea era atit de eompac

stJoiui[utll;tt*

miimt'

Toate

lrivrrile

frguri.slranii'-nebuSus pe,eer continuau sd se roteasci eu aripi' sub care se ggantici pegti f""J"l;J"-a"eto"" ""o" ;;;i' t"opl"ili de zipad6' separati insim6dis"ra -oJtri-;; oblice ale soarelui' in care se de o vale iluminat6'a" t"'4" sh6in, cu aspect meridional, cu tntindea mirajul ";;";; acoperisuri Plate gi bolte maure' vaporoase qi fete bronzate Oameni imbre"tti "o bo"'o'o"i

se a^Yze1-cum iarba uscat6 GrEbintlu'se, Elauberisser. ii *"*" urechi' atit de in rupea sub pagii "ai,li* "i"gele a' '""ii,i, aJri J u guratate asfin"i" neqru Amsterdam' in '

i,

spatele

-"t-tli?"Tfi *::;uxm*:I"iiiq:itx.E::9:;l*; crno i"i ii ""f" cite un clipocit' atuncr toubt,u pe suprafatlffi:l::t:l;'":#'1 se l6si inserarea' asemeni unor cearcearurl de mari pete gri, ce "";it;;;"'"i--pi" nenumErate grupuri intinse si migc6toa"- Glt'."a'u"to furiqau in rinduri strini"ginilj' ga"iif" lor' se soareci
"**", ilattfi;I*:1lJ,1"""imai
natura pirea mai deprin::: o frunz6' miica nici "it nelinigtitd, "o tott"*"i-""-"t *li"ti"ot"e mic'i virtejuri' Cind qi "i"a, tJ#"" r":"p"i" s6 a" '"r J: t "tli-': ffir6 canici cel #i:itr"o*'"l izolate' care disp6reau-i11$iat' formau mici v+lu##fut"; pt;ause d" ciderea unbi pietre ri'i'lt far.6 urm6, a" p"JJa'*i i""i'ibil" in depirtar: p'l'op"l isser putea deia.sl '?':3""4 parclar fi tisnit din Je

"a",.1?'iJoIsol

*;1ryl*fi'-'r1;*:$',ffi[**;'g':+*''r Amsterdam

se gdsea un degert in afara oragului, in fala zidurilor sale' nori' si prin care in rosietic, ale c6rui il#li*;i:t^1","u prin aerut de cdmile' asemenr tinor umbre

i:: *

treceau caravane luminos' persist6 pe cer in Timp de mai bine de o o16' mir.ajul qi i""intatot'e' apoi p61i ,pt"'io;;;"ltt*lori intreaga ". ii ""Uti"",vizibil' pentru a se {".:.."1b""!6.orbitreptar. Doar un

;'#::"";;"il#;;i"t"1uto'' *'i
;;;1t."; *

ramase brusc' in ceat6' cliPe mai aPoi'

*t"J;i;;I,

uscat din fata

""#:;"*;iJcleodat6' HiHi.ffi;'=,pi"J:Tj,f;?*[*i$"a,:;",itiii?-i'i:
la cer, interPunrr

cind Hauberisser' Se fdcuse deja dup6-amiaz6 tirziu gisi posibilitarespins pas cu pas de a"east6 maiee -uman6' ling6 ziduri qi pe teade a scipa di";;;;;;r'"iit".a"-"e traversind in cele din urmi un canal' - locuinta l:1.:Y:T t"'d-ii;ii "a-"j""ei la mare num6r. de un merdam, cici ar fi trebuit si traverse-ze Se hotdri si se strizi gi si treacd dt";; pii" pi"p Bursei' zi'mai linistiti' retragi din nou l" ;ilaJ;;"t ei ti astept-e-o '""';l;;; r"pia i"-"-i*piit" moarte ale oolderului' p6rea decit o masi de praf Sub cer, intregul spaliu nu impenetrabil.

Asemeni ,"";-i;;;, "ru.i"tiitla "pt" "l' unde treiarba smulsi pe urmi dire lungi, t;t";;;;;t'-pri" ceau.Erauvirtejuridevintce,se.aproDiaudeorag. mic zgomot: fantome il depasira "i"i1"r p"rt6toare ale modii' mute ale *t*o"rllli]p'inat'

lesi'd in

dH;?#

-"i

"'H:;;it;il

":':" *";;j.J "?,,,, :' " :,0"' rat, incit."".p"-- ^ , ;;i, imbr6cat, pi agtept, tr de neliniqti?-s: lunca Bintuit ziua ce urma s6 vin6' l?rri a inchicle tia"" ""fti

intr6 in cas6' de Leoarci de sudoare' Hauberisser invecinat' care se ocupa gr6di'#""fli"ii-itirului


Sotia

ffffitrrulm;1'

247

CONCLUZIE

i,,*,"",i
C)

Ol*d.'";",:""-""t*:T*ffidilt# n o"* g:':T1ljl-,,i:


crr utt,5'rr o caloti intunecata' rit p^este paT-'l=t

ff"X%::;;H;-;"

cobo'

prin case gi pereii intregi zburau Birne gi pietre, resturi de *'Tffi:::?Ti'"u fa"' brusc iar intunericul fu .gri-deschis' irf*Tit a" o l'"i""' rece gi argintie' . domolea furia' dar v6zu Hauberisse" "'"ll"Ju"oili"""irqr si dispirea f6rd 1::ffi""u fitroase' Imediat ca *oaz6""* '"oif; unor zdrtnte ,rrii6, fiind smulsa "i'u ?"i"a dt ""ama ce se intimpla' dupi aceea, i"itt" iI "-gi-p"t"" portului se rupser6 cosurile inalte d" f;#;ilI'di" "t'a 'usiul de praf alb' pe care 16nci frne de la baz6 si *u t"'ilio;;;tt" fulgerului' urasanul le duse "" JT"liteza dup.-6 cealalta' avur 6 aceeapi ;;; blop otnitelt Ui"l''i"illt ; li se mai puturd vedea soart6. Timp a" i#'lilJ;:;+de'

Pil;ili;

camerd' Plopul dinfa{a pauuu ": strecura in Amsterdar oenumbra -^ridi se ""j:-*-- i'.--,'.ila ,in Amsterdam' d; ;+;'T"' t=ol:"iie din Cimpia cu paJuferestrei, tufisurile i' a" "ist" faruri tulburi' mate' erau luminate slab' mari oslinzi tile sale se intinoeJ;*#i;"ei n"Jst'l care' slab lumrnt#;- b-t"o"lol "p-ru ii-pat"; s6-qi aqtepte Hauberisse" de umbri nat, se decupa p"'f;;;;t

;;;i;n"o*,""".1ii'"T"#i:f"lH?*:#,1;::T;IT[T,: gonea
dungi ce se puncte, iar apor t*'N.r'-"lt

nlmlc'

dupi

aceea' intreaga

ffi

ta"r"ilr*"' pamint cu un *o"ot'i"'o"6 ' Rafale de vint

tl,;:"*lm:llf #"'ti::l:n';1'lr;l$i"',Tffi?"'i; aer ur Ptwvur ----U" *oho surd trecu prln

t"p?;:T: #*":i;ift *;;T;#' "'$;;? ;l"illl'xH; #i ; e"';i {:** :*: x['## "I ffi ;,i*:1"il5::'"i"f$,t'";tl]:"31':":l'""""5"1*:ltri$:; greutate'
i-ar

iune '":-'1:"J-;;. o re8lll: nti mai fu d.ecitar i


ri

n fala

fer

esrrei,

uscata gi solul' pieptanind iarba

"*tif *ili'xrL".,x;&fi *,::,*[:::::::l;:tilx1i"";; "rqi""'a d" ;*f .-4,p;i, 11.lg;";fiHTffi b decit o spuma .o"'l= "'^I^-]r..'',rrite oe pimintul brun pe "r"1 shemuite ;;;b;;" 'ff - erau ai" smulse "o'poi'iil rip"it" q,TtTt"Tir, mti scurte' asemeni o"o' t"o""ii"ii '*U;;;;"q*"si:;J"T.tlllTlffJi"T:;o,i"r,,ui,t,1rqnt. ""

ffi;;"

transformindu-se in i"t""

"ii'alr""caseistite"'pr"#?'"1sr'ia3:,'ru'nil,'l"i;ff :'gL:"":

Din clipi r"

g"ot din i'l' ^:':::J;; Plopul sros din fata :"'"'"st"t'Tiopol

#jliji ;;:::x'T,[d";#$::'
nict tirrioii- de o min6 invizibil6' ,r"ni"a clintiti din.loc'

ffi;;-d"'u' "' ""

i:"#x*.$"Hili"xllin*1,:.;#Ti,*"0',i"',"i,:'u=$:

mai fi avut birnele acoperisului' Se astepta sa Hauberisset ;;;i;";nd iati*i1d;r-se' Vru si coboare in frecare "tipa "ft"J"ai tJi" fie smulsi din tiiini' Dar z6vorasc6 r""*",""""'i'*" "a interioari il o 'o"" de aer ar odat6 ajuns l" pe clant6. curentul avertizase a ferestrelor' ldsind si intre fi spart in mii d"'L;i# el"*"itr1it' t""a clipi intreaga casi in casd for$ele a"'r""i"it", ir3a ;; ilfosi luati Pe sus de virtej' atita timp cit colina Ea nu pute":'J;d;"it"'1r"41decit si cit camerele o mai proteja #ffi;lt?]3"i-1,-*;t"1ui asemeni celulelor alta prin ugi' rEmineau izolate una de nt"X;llrtiff:i*ura era rece pirea rarefiat ca de o poqp6' si cheii Jt pt "t"tutt"' se apds6 pe gaura () foaie de hirtie 'U'i"a t' 'Til:i".lls:3 din nou spre rereasl*::^q:'IS::* dinapoia impetuos qi sufla apele rrrnganul devenise ;;-fI""i"

dJH#;i;;;;;;;"' a.Ji;ft;;;

Xl:;

249

2.48

asemeli unui jet de ap6' ClPeidigurilor, care iigneau in aergi neted6, iar acolo unde se rna ,e sem'nau "o o "rIif". gri a*it un ciot cu un minunchi tase plopul, ,,o *ti'^iiE";J"ilfrf;;;" care le agita vintul' gi asurzitor' incit Hauberisser Mugetul era atit ie monoton de o ticere de moarte' incepu sE creadi ca;;; il"""juratpentru a bate in cuie feres,iJ""" Doar atunc, vacar"rrrairl "" iqiatJ" ""t*' cit de puternic era *.il;."];Hi;; r"pi"i"a nu-i auzea loviturile' [:rTil "r"t?, ai" si arunce o privire spre ora$' Trecu molt pinJ''"" t'ata"'i ;1 au t".ma ci sE nu g"::*::f,;;;. Zee Dijk'-in :"I" invecinata din in sfir^"," Atunci cind indrizni' ;;;. Pfeill, au fost *at'itd" ae vint' or' t'62' biserica in6llindu-se git,'si priveasci,t,r#i uii"*if ili"'"a""""pra unei grimezi de intact6, cu turla "d;;i rulne. fi rimas in picioare in toatS Europa?' ,,Cite orage or mai fost ras de g'"1';';;;t;etmol ttransformat pe fala se intrebd intr-un "r "' pdmintului' O "'l;;;; ductd""ta s-a ';;;; de gunoaie Prafuite.'' a celor petrecute' Realizi brusc ";";;;;ilensdepuizarea care le urmase sl

prim6var6lTl*6;""""ff;HiJl,T"J,"H:tlil"i',lt"s?l* :H"",ffi xlxJ;,lll'lTili:'iHFliT:"iJ:-:".rT"T#,:1H:: de o clar


H

"";;;i;r,"" mirul inflorit'o

i"t"-o viziune

iJ"i"
'

O clip6 mai tirziu'

"u'a"z

""t

1"" i'*:pt

intotCt'iater-cel-Verde' copacul

Hauberisser se unise

la loc cu' eorpul

"6";i;;;r"r",T**::,lf*;"r11,T,Hi',?Tli,X1?:i tei imagini devastt sufletului siu'


De care tocmai

;:li

ilf i"::i*t:Xt#l*ffi,Lf"'1

ci se gis ea p ". p^' d;i otti''"i' p"":1: ""qi1l" irr,"Lrii, itin er-igi f6ce'a elan unul e' ^*"ffi; -incitsE mai respire

cu ochii if si fericita' Sirnlea "i'*" tl"#]o= Inima-i b[tea "sttpi;"";"bun6 iJ"tfiu1rfi

?l?3:T#
bitaie

"r""-d.p6e", i." "tft de limpede anropierea d" -abia mai indr6znea cu mult o.i""'"p J'#H";i;;14' ca atunsi cind o simJea aproape
a"

Hiterslm: in imbr6tisas" p" E';:T;';;;J;il fl inshefi' dar de aceastE dat6 din aripi t i,,g""olii ;;ttt
aceeaqi

trn"iit'

Se

easea-mesteca,aislr#;it'*t;i:'fr.1';#:n:h5fftill; urma' sa

*u"t"t

sosirea brusci " "it'""t"l"r"ii care de-abia asum incepea amodealS *",,tttali"i'irerupt6' si se destrame, redevenind lucid' Se lovi Peste frunte: ,-O.r" "iri." t* dormit?" pe mirul care' printr-un miracol Privirea ii cdzu ffi;;; toatl podoab? 9"' fi"l:', de neinleles, fqi pa#;*" i"t"ttga sulul la poalele iqi aminti "5 'J;;;"""a"'ita,i"grop*t" eternitate' atunci trecuse o ,";li;,;i-i "" pa'i'^"a'de i"""gi ci avea capacitatea de a se Dar oar:e 'o ""til"I "i u""oJ:""|"*"i;lll"", Ieri noapte' ori in cursul acestei dimi' ,"ti""t""*i"i"d "" du'l6n$uise uraganul?corpul aplecat spre isi-vizu ="lL Dupi o clip6, ;;;il;ou: D ar lu ;;" iotirite' stidi ne'dati in me a ;;b fere astr6, ."u -" "i astalt6 ml era' ca exterioar6, i" "ioit a"'ast6rilor' a3'viafit un qi lipsiti

il;;tl;

,l"i ,t"""dente; -il""ti""seri tntr-un fel

de

oflcea'Par "i;;;tt'-ii Evei' unei vieti care da' datorit6 r,ri ct'i'ari#-i"r]v"'a* "iti t'oi in urechi' de parCuvintele nou iubirea fErE de "d;il; ri 'a""""ta"din in floare' cd i-ar fi fost spuse de mirul sub Se gindi h '6"ut'ingropaii vreo ""'" ';;;;"tiG"*i incaoabil si resimti ruinele oraqului il"iIrt]- n'"

il","r", ;c,

|;ff H ?:T""i ;di;. ii ;;"-i,,'aqi Phoenix'"


.--Unsuflu alituri de el?
ugor

::T l*?;ti.1*ilJ#L1lT,}'ii neri {:T} mere u, a tnti


v

stipinire pe el' cu o aserne'"""*"lri oa"6rii O agitati" ttiuiii-p'"" b'*" indb"gai ott" Eva se afla pa'" "" nea violenta i""ii'iiJ "a
atinse fata' bati cea a Evei' ar fr putut si Ce alt6 inim6, ln afarl de atit de aproape de a lui? in el' penlncc.rc.au sE se manifeste Simtea cE noi se intrepitrunde cu cea 'iili"i tru a-i deschide tumo"'inuizibilfl-ce o mai ascundea ochilor i""e vizibilE. in orice diil:"ii;i""tt" s6i, putea si cad6'

ii

fel ile cazari,"

,'J*t"t*""", "*"rtiJ a" vial6'

#;i;+;i"-*"Ii"a apiruse in fala lut' o

257

- Eva! D6-mi un semn ci te afli alituri de rnine!, rug6 el incetipor. Fd aga incit credinta mea in venirea ta aldturi de

*
Timpul trecea. S;;t"" ci se fficuse de amiazil un disc luminos era

mine sE nu fr fost zadarnicd! - Ce jalnic ar fi dacd dragostea nu ar putea invinge timpul gi spatiul!, auzi un murmur la ureche, iar pirul i se ridici in cap sub efectul gocului psihie. Aceasta este camera in care am fost vindecat6 de fricile p6mintului, gi agtept aici, aldturi de tine, si sune clipa trezirii tale. Un calm tdcut se revdrsd asupra lui. Igi plimbi privirile in jur: in camerd domina aceeagi agteptare fericitd gi ribd6toare, seminind cu o chemare retinuti a primiverii, toate Iuerurile pdrind a fi pregdtite pentru miracolul unei transmutatii de neconceput. I6i auzea bdtdile inimii. Camera, zidurile gi obiectele care-l inconjurau nu mai erau pentru ochii sii piminteni decit forme exterioare ingeldtoaie, care se prelungeau in lumea materiali asemeni umbrelor lumii invizibile. De la o clip6la alta, se putea deschide pentru el poarta in spatele cdreia se gisea lara celor f6rd de moarte. Incercd sd-gi inchipuie cum va fi atunci cind simlurile interioare i se vor trezi: ,,Eva va fi alEturi de mine, iar eu voi merge spre ea gi voi putea si o vdd gi s6-i vorbesc aga cum fac fhpturile de pe Pdmintul acesta? Sau ne vom transforma in sunete, ori in culori, lipsite de formd, care se vor putea amesteca? Vom fr inconjurati de obiecte, la fel ca aici? Sau vom plana, asemeni unor raze de luminS, in spaliul cosmic? Sau lumea materiali . se va transforma in acelagi timp cu noi, iar noi vom fi o parte a transmutafiei?" -Infelese cd urma sd fie o operalie perfect naturald, dar nu mai putin'noui qi inci de neconceput pentru el, aseminitoare poate cu f,brmarea virtejurilor pe care le vdzuse cu o zi inainte ivindu-se de niciieri, pe care le vizuss ingrimidindu-se in aer; luind forme tangibile gi perceptibile tuturor simturilor corpului. Dar cu toate acestea, nu-gi putea reprezenta acbastd transformare in mod cldr. Frem6ti presimtind o incintare atit de imensi, incit gtiu perfect cd realitatea minunatei experiente ce-l agtepta ii va dep66i fErd indoiald qi de departe orice imaginatie.

suspendat sus Pe cer. "--b;;; ;raganul continua si fre dezlintuit? Hauberis-ser trase cu urechea afar6' Ni;" din ce ;i-ar fi putut da seama' Digurile continua ru n" p""tii. Nici un pic de ap6, nici.cea mai mici migcare' "a d arbust, cit vedea o"hii' Iarba culcat6' Nici un nor Ni; "t' tle cer. O atmosferi imobil6' "' i"a-"io;;;;i;t-t i6si sd cad6' Auzi cum acesta se lovi cu ,go-"t a" poau"iinfeleie astfel ci afari se fdcuse liniste' din cite putu Dar peste orag continuau sE treacd cicloane' se roteau prin aer''co' oUr"rr.'", binoclul. Buadli de piatri formau din nou loane de ap6 tisneau i, po't, se pribugeau' se .. gi se repezeau apoi spre larg. ,-: ^r^ bisericu "- -Afrt Sa fr fost o ii"A"f O-are cele doui turnuri ale L:^^-:, Sankt-Nikolaas se clitinau? -*-1i".a"t6, unul dirrt,e ele se pribuqi' Cel6lalt se arunc6,in ca o artificie' Clopotul irr.ri*i"a"-"", ,poi "p"ti; pluti o clipd intre cer""pl1d6^ gi pimint' "trorrtt cdzu, frr6' zgomot' Apoi Lui Hauberisser ii inghetl singele in vine: ' Swammerdam! Pfeill! N;H;;; lt ;" p"i""" intimpla nimic :,,C hidher--cel -Verde' al omunirii ii apdi6 cu ramurile sale!" Swambiserici? "opt"oi "tlrn ;;;"; nu prezisese oare c6 va supravielui stind in cu m3lul pajiqtii verzi $i nu exist., o.r. insulite, asemeni in care ,ritt. ""t p'ot";"U impotriva distrugerii qi i"fl;;it, conservati pentru timpurile ce va-s6 vin6? - -goUrrit,ri ce se zdrobise de sol ajunse de-abia "lopot"i"i acum la *-rii;ribcasa lui Hauberisser' ,e""""ta sub irnpactul undei de goc - un su-net lulbo"eto", f6cindu-l-pe Hauberisser si creadi o ""i",-"iibil, ;ltpli;toasele i se 6rimiteazd dL parcd ar"fi fost de sticl6' ii Ia ise paf6 c6-si pierde Plntru o clipi cunogtinta' Zidurile lerihonului au cd'?ut"'
,

'

2ti2

(Auzi risunind in camerd glasul 'tremuritor al lui Chidher-cel-Verde). El s-a trezit dintre morli.
TEcere absoluti. Apoi, un plinset de copil. Hauberisser privi rdt6cit tn jurul s6u. Apoi, igi reveni. Becunoscu'peretii goi ai camerei sale, dar acegtia erau in acela6i timp_ qi perefii unui templu, ornamentali cu fresee reprezentind zei egipteni. stdtea in lnijlocul camerei, gi ambele.incrperi erau reale. vedea bucdtrile de Iemn ale ffi;h;;"lui,-care erau in aeela$i timp dalelede piatrd ale podelei iemplului. Doui lumi se intrepdtrundeau, se contopeau intr_una singur6, rdminind in acelagi timp distincte, de parc6 ar fr fost treaz 6i ar fi visat in acelagi timp. Igi trecu-mina peste zugr6v-eala zidului, ii simfi suprafala rugoas6, dar avu in aceiaqi timp certitudinea absolutd c6 degetere ".i" ""r,, in contaci "., o imens6 statuie de aur, in caie crezu c6 o recunoaste pe !i :. zeita Isis, agezati p" ,r, i"or. O noud congtiinfd se addugase eongtiinlei umane obignu_ ite pe care o avusese pind atunci, il imbogiiise cu capacit"te" de a percepe lumea noui, care o absorbea p" veche, fiin_ du-i tangentd, eare o metamorfoza, l6sind-o in "u, acelagi tirirp "a se perpetueze intr-un mod miraculos. unul dupi altul, toate simturile i se trezir6 cu o acuitate sporit6, asemeni unor flori ce se deschid din boboci. Vdlul de pe ochi ii cdzu gi el: Mult timp, nu putu intelege ce se intimpla. Era ca cineva care nu ar fi v6zut toat6 viaia lucrurile decit in doui dimensiuni gi care brusc d"r"r", gtientdeoatreia. "or,Intelese treptat ci ajunsese la capEtul drumului a c6rui parcurgere este raliunea secreti i oricIrei existenNe umane: s6 locuiascd in cele dou6 lumi. IJn nou plins de copil.

,&

Nu-i spusese oare Eva eE dorea si fie mami atunci cind urma sd revind la el? iqi aminti cu groazd de acest trr.rrr.

254

266

Zeila Isis nu finea oare in brafe un copil gol, viu? lgi ridi. privirile spre ea gi o vdzu cum suridea. Zeila se miqc6. Frescele deveniri din ce in ce mai clare, mai colorate, mai luminoase. in canteri se giseau gi ustensile sacre. Totul era atit de clar, incii Haubiisse, ,itA de aspectul normal al camerei gi nu mai vdzu decit templul cu picturile rogii gi aurii din jur. Cu mintea rdtdciti, privea fix fala zeilei gi incet, incet, o amintire vagd ii reveni in minte: Eva! Dar aceea era Eva, gi nu qtalui,a zeitei egiptene, Mamd a lumii!
c6 - Eva! Evat, strig6.

templului ineepurd din nou s6 se vadi zidurile goale ale camerei sale. Zeiga continua s6 suridd pe tronul s6u, dar chiar ling6 el se g6sea o tindrd viguroasi, .vie gi.reali, care pdrea-a fi repi=ica terestri a zeitei. - Eva! Eva! Cu un strigdt de nespusd bucurie gi incintare, o strinse la piept gi ii acoperi fala cu sirutdri. - Eva!... Rdmaseri"mult timp imbriligali, in fala ferestrei, contemplind oragul mort. Percepu un gind, de parci ar ft artzit vocea lui Chidhercel-Verde adresindu-i-se: - Ajutafi, asemeni mie, generaliile viitoare s6 construiasci o lume nou6, pornind de la resturile celei vechi, pentru ca s6 vind ziua cind voi put.ba zimbi gi eu! Camera gi templul se vedeau acum la fel de bine. Asemeni lui Ianus cel cu doud fe!e, Hauberisser igi putea . lrlnca privirile in lumea terestrd gi in lumea cealalti, gi sd le distingd clar detaliile Si lucrurile ce le compuneau: Ar rumii

V6-zu cum'pe sub frescele

,.Iffi;l#il*i

de dincoro.