Sunteți pe pagina 1din 233

Prof.dr.

{tefan LAZ|R

Asist.drd. Marius DOLI{

APICULTUR| {I SERICICULTUR|

IA{I, 2003

CUPRINS 1. OBIECTUL {I IMPORTAN}A APICULTURII ............................................ 1


1.1. SCURT ISTORIC AL APICULTURII................................................................ 2 1.2. APICULTURA PE TERITORIUL }|RII NOASTRE ...................................... 2

2. ALBINA - INDIVID {I COLONIE................................................................... 6


2.1. ~NCADRAREA SISTEMATIC| A ALBINEI MELIFERE ............................. 6
2.1.1. Speciile genului Apis ............................................................................. 6 2.1.1.1. Apis dorsata........................................................................... 7 2.1.1.2. Apis florea.............................................................................. 7 2.1.1.3. Apis cerana............................................................................ 7 2.1.1.4. Apis mellifera ......................................................................... 7

2.2. INDIVIZII COLONIEI DE ALBINE ...................................................................10


2.2.1. Matca .....................................................................................................10 2.2.2. Trntorii..................................................................................................11 2.2.3. Albinele lucr\toare.................................................................................11

2.3. MORFOLOGIA {I FIZIOLOGIA ALBINEI .....................................................12


2.3.1. Tegumentul............................................................................................12 2.3.2. Capul albinei..........................................................................................13 2.3.2.1. Antenele ................................................................................14 2.3.2.2. Ochii simpli (ocelii).................................................................16 2.3.2.3. Ochii compu[i ........................................................................16 2.3.2.4. Aparatul bucal........................................................................17 2.3.3. Toracele albinei .....................................................................................19 2.3.3.1. Picioarele...............................................................................20 2.3.3.2. Aripile.....................................................................................21 2.3.4. Abdomenul albinei .................................................................................22 2.3.5. Morfologia intern\ a albinei ...................................................................23 2.3.5.1. Sistemul muscular .................................................................23 2.3.5.2. Aparatul digestiv ....................................................................24 2.3.5.3. Aparatul excretor ...................................................................26 2.3.5.4. Sistemul glandular .................................................................27 2.3.5.5. Sistemul circulator .................................................................28 2.3.5.6. Aparatul respirator .................................................................29 2.3.5.7. Aparatul reproduc\tor............................................................31 2.3.5.8. Sistemul nervos .....................................................................33 2.3.5.9. Organele de sim] ...................................................................35 2.3.5.10. Sistemul neuroendocrin.......................................................36 2.3.5.11. Organul de ap\rare .............................................................37

2.4. COLONIA DE ALBINE .....................................................................................39


2.4.1. Activitatea albinelor n cuib....................................................................39 2.4.1.1. Construirea fagurilor..............................................................39 2.4.1.2. Climatizarea cuibului .............................................................41 2.4.1.3. Cur\]irea celulelor [i a cuibului .............................................42

2.4.1.4. Hr\nirea larvelor [i m\tcilor...................................................42 2.4.1.5. Primirea nectarului [i transformarea acestuia n miere.........42 2.4.1.6. ndesarea polenului n celule.................................................43 2.4.1.7. Zborurile de orientare ............................................................43 2.4.1.8. Ap\rarea cuibului...................................................................43 2.4.2. Activitatea albinelor n afara cuibului.....................................................43 2.4.2.1. Aprovizionarea cuibului cu ap\ .............................................43 2.4.2.2. Culesul de nectar [i polen .....................................................43 2.4.3. Diviziunea muncii la albine ....................................................................44 2.4.4. Hrana [i rela]iile de nutri]ie ntre albine .................................................44 2.4.4.1. Apa ........................................................................................44 2.4.4.2. Nectarul .................................................................................44 2.4.4.3. Polenul...................................................................................46 2.4.4.4. Rela]iile de nutri]ie la albine ..................................................47 2.4.4.5. Rela]iile de nutri]ie `ntre albinele lucr\toare ..........................48 2.4.4.6. Rela]iile de nutri]ie `ntre trntori [i albine ..............................48 2.4.5. Rolul feromonilor `n via]a coloniei de albine..........................................48 2.4.6. Comunicarea `ntre indivizii coloniei de albine .......................................53

2.5. REPRODUC}IA LA ALBINE ...........................................................................55


2.5.1. Gametogeneza ......................................................................................55 2.5.1.1. Spermatogeneza ...................................................................55 2.5.1.2. Ovogeneza ............................................................................55 2.5.2. mperecherea m\tcii ..............................................................................56 2.5.3. Fecunda]ia.............................................................................................56 2.5.4. Metamorfoza..........................................................................................57 2.5.4.1. Dezvoltarea embrionar\ ........................................................57 2.5.4.2. Dezvoltarea postembrionar\ .................................................58

2.6. DINAMICA SEZONIER| A FAMILIEI DE ALBINE .....................................59


2.6.1. Perioada de cre[tere a albinelor de iernare ..........................................59 2.6.2. Perioada repausului de iarn\ ................................................................60 2.6.3. Perioada nlocuirii albinelor de iarn\ .....................................................61 2.6.4. Cre[terea familiilor.................................................................................61 2.6.5. Perioada nmul]irii naturale....................................................................61 2.6.6. Perioada culesului .................................................................................62

3. ORGANIZAREA ACTIVIT|}II ~N STUPINE {I COMPORTAMENTUL FA}| DE ALBINE ...................................63


3.1. ~NFIIN}AREA STUPINEI .................................................................................63 3.2. M|RIMEA STUPINEI ........................................................................................64 3.3. AMPLASAREA STUPINEI ...............................................................................64 3.4. A{EZAREA {I ORIENTAREA STUPILOR ...................................................64 3.5. M|SURI DE PROTEC}IA MUNCII.................................................................65 3.6. TEHNICA EXAMIN|RII FAMILIILOR DE ALBINE......................................67 3.7. MANIFESTAREA FURTI{AGULUI LA ALBINE {I TEHNICI DE PREVENIRE {I COMBATERE ......................................70
4.7.1. Manifestarea furti[agului .......................................................................70 4.7.2. Prevenirea furti[agului...........................................................................70 4.7.3. Combaterea furti[agului ........................................................................71

3.8. EVIDEN}A APICOL| .......................................................................................72

4. TEHNOLOGII DE ~NTRE}INERE {I EXPLOATARE A FAMILIILOR DE ALBINE ...................................................................73


4.1. TEHNOLOGIA HR|NIRII ARTIFICIALE A ALBINELOR ...........................73
4.1.1. Hr\nirile de completare .........................................................................74 4.1.2. Hr\nirile de stimulare.............................................................................76 4.1.3. Hr\nirile de dresaj .................................................................................78 4.1.4. Hr\nirile medicamentoase.....................................................................78 4.1.5. Re]ete de hr\nire `n practica apicol\.....................................................79

4.2. TEHNOLOGIA ~NTRE}INERII {I EXPLOAT|RII FAMILIILOR DE ALBINE ~N PERIOADELE DE TOAMN| {I IARN|........................84


4.2.1. Revizia de toamn\ [i preg\tirea familiilor de albine pentru iernare .....................................................................................85 4.2.1.1. M\suri pentru ob]inerea unor familii puternice la intrarea `n iarn\..................................................................85 4.2.1.2. Asigurarea proviziilor de hran\ pentru perioada iern\rii ....................................................................................87 4.2.1.3. Organizarea cuibului [i aranjarea proviziilor de hran\ pentru a fi accesibile ghemului de iernare .............88 4.2.1.4. Asigurarea unui regim termic corespunz\tor ........................90 4.2.2. ~ntre]inerea familiilor `n timpul iernii.......................................................92 4.2.2.1. Controlul auditiv al familiilor de albine ...................................92 4.2.2.2. Examinarea resturilor de pe fundul stupului..........................93 4.2.2.3. Remedierea situa]iilor anormale constate `n familiile de albine pe timpul iernii.......................................95 4.2.3. Iernarea m\tcilor de rezerv\..................................................................96 4.2.3.1. Iernarea m\tcilor de rezerv\ `n nuclee..................................96 4.2.3.2. Iernarea m\tcilor de rezerv\ `n afara ghemului ....................97 4.2.4. ~nsrmarea ramelor [i fixarea fagurilor artificiali .....................................98

4.3. TEHOLOGIA ~NTRE}INERII {I EXPLOAT|RII FAMILIILOR DE ALBINE ~N PERIOADA DE PRIM|VAR| ........................................99


4.3.1. Zborul de cur\]ire ..................................................................................99 4.3.2. Controlul sumar de prim\var\ .............................................................100 4.3.3. Controlul general de prim\var\ ...........................................................101 4.3.4. Remedierea situa]iilor anormale constatate cu ocazia controlului de prim\var\...................................................102 4.3.4.1. Remedierea familiilor orfane ...............................................102 4.3.4.2. Remedierea familiilor bezmetice .........................................103 4.3.4.3. Remedierea familiilor slabe .................................................104 4.3.4.4. Remedierea lipsei de hran\ ................................................104 4.3.5. ~ngrijirea familiilor de albine `n vederea dezvolt\rii pentru valorificarea culesului principal de la salcm ........................105 4.3.5.1. Hr\nirea stimulativ\.............................................................105 4.3.5.2. L\rgirea cuiburilor................................................................106

4.4. TEHNOLOGIA ~NTRE}INERII {I EXPLOAT|RII FAMILIILOR DE ALBINE ~N PERIOADA CULESURILOR ................108


4.4.1. Asigurarea spa]iului pentru depozitarea mierii ....................................109

4.4.1.1. Asigurarea spa]iului pentru depozitarea mierii `n stupii orizontali.................................................................109 4.4.1.2. Asigurarea spa]iului pentru depozitarea mierii `n stupii multietaja]i ..............................................................109 4.4.1.3. Asigurarea spa]iului pentru depozitarea mierii `n stupii verticali cu un corp [i magazine.............................111 4.4.2. Procedee de `ntre]inere a familiilor de albine `n perioada culesurilor pentru ob]inerea unor produc]ii ridicate de miere ...............111 4.4.2.1. Formarea [i utilizarea familiilor ajut\toare...........................112 4.4.2.2. Procedeul unific\rii familiilor de albine pe timpul culesului ...............................................................115 4.4.2.3. Procedeul trecerii mai rapide la activitatea de culeg\toare a albinelor ...................................................116 4.4.2.4. Metoda Layens ....................................................................117 4.4.2.5. Ob]inerea unor produc]ii ridicate de miere prin stup\ritul pastoral .........................................................117 4.4.3. Intensificarea dezvolt\rii familiilor de albine dup\ culesul principal de la salcm `n vederea valorific\rii celorlalte culesuri..............119 4.4.3.1. M\suri pentru dezvoltarea familiilor de albine.....................120 4.4.3.2. M\suri pentru prevenirea roirii naturale ..............................120 4.4.4. Producerea mierii `n sec]iuni ...............................................................122

5. TEHNOLOGIA ~NMUL}IRII FAMILIILOR DE ALBINE .......................125


5.1. ROIREA NATURAL| ............................................................................................ 125 5.2. ROIREA ARTIFICIAL| ......................................................................................... 127
5.2.1. Roirea prin stolonare.................................................................................. 127 5.2.2. Roirea prin divizare .................................................................................... 128 5.2.3. Roirea artificial\ prin mutare simpl\ .......................................................... 129 5.2.4. Metoda familiilor perechi sau a roiului culeg\tor....................................... 130 5.2.5. Roirea prin metoda evantai ....................................................................... 131 5.2.6. Metoda nucleelor........................................................................................ 131 5.2.7. Metoda roiului pachet................................................................................. 132

6. AMELIORAREA GENETIC| A FAMILIILOR DE ALBINE ................135


6.1. PARTICULARIT|}ILE EREDITARE {I VARIABILITATEA ALBINEI MELIFERE ..................................................................................135
6.1.1. Poliandria.............................................................................................135 6.1.2. Partenogeneza ....................................................................................136 6.1.3. Polialelia `n determinarea sexelor .......................................................136 6.1.4. Existen]a muta]iilor [i particularit\]ile de transmitere a acestora `n descenden]\ ...............................................................139 6.1.5. Determinismul sexelor [i diferen]ierea castelor ..................................141

6.2. AMELIORAREA ALBINELOR ......................................................................142


6.2.1. Selec]ia la albine .................................................................................143 6.2.1.1. Criteriile de selec]ie .............................................................143 6.2.1.2. Metodele de selec]ie utilizate `n apicultur\ .........................149 6.2.2. ~ncruci[area .........................................................................................155 6.2.3. Ameliorarea albinelor `n popula]ii `nchise ...........................................156

7. CRE{TEREA M|TCILOR {I TRNTORILOR ......................................158


7.1. CRE{TEREA M|TCILOR..............................................................................158
7.1.1. Cre[terea m\tcilor f\r\ transvazarea larvelor .....................................159 7.1.2. Cre[terea m\tcilor cu transvazarea larvelor .......................................160 7.1.2.1. Preg\tirea botcilor artificiale ................................................160 7.1.2.2. Preg\tirea familiilor materne ...............................................161 7.1.2.3. Transvazarea larvelor..........................................................161 7.1.2.4. Preg\tirea familiilor starter ................................................162 7.1.2.5. Preg\tirea familiilor cresc\toare..........................................163 7.1.2.6. Marcarea m\tcilor................................................................165 7.1.2.7. Formarea nucleelor pentru `mperecherea m\tcilor.............165

7.2. CRE{TEREA TRNTORILOR ......................................................................166

8. MEN}INEREA S|N|T|}II FAMILIILOR DE ALBINE .......................169


8.1. M|SURI ORGANIZATORICE .......................................................................169 8.2. M|SURI DE ORDIN BIOLOGIC ...................................................................170 8.3. M|SURI DE IGIEN| .......................................................................................170 8.4. M|SURI DE ORDIN CURATIV .....................................................................171

9. BAZA MELIFER|............................................................................................181
9.1. SECRE}IA DE NECTAR {I FACTORII DE INFLUEN}| .........................181 9.2. POLENUL CA SURS| DE HRAN| .............................................................182 9.3. CARACTERIZAREA APICOL| A PRINCIPALELOR PLANTE MELIFERE ......................................................................................................183 9.4. ZONELE BIOAPICOLE {I TIPURILE DE CULES ~N ROMNIA............189 9.5. BALAN}A MELIFER| ...................................................................................192
9.5.1. Estimarea bazei melifere .....................................................................192 9.5.1.1. Identificarea speciilor melifere.............................................192 9.5.1.2. Stabilirea suprafe]elor ocupate de plantele melifere...........193 9.5.1.3. Determinarea capacit\]ii nectarifere a plantelor..................193 9.5.1.4. Stabilirea produc]iei poten]iale de miere a resurselor din raza economic\ de zbor ............................195 9.5.2. Calculul num\rului familiilor de albine .................................................196 9.5.3. Stabilirea num\rului de familii de albine necesare pentru polenizarea culturilor agricole entomofile din zon\ ........ 196

9.6. VALORIFICAREA SUPERIOAR| A RESURSELOR MELIFERE PRIN STUP|RITUL PASTORAL ..........................................199

10. PRODUSELE APICOLE .............................................................................202


10.1. MIEREA...........................................................................................................202
10.1.1. Recoltarea fagurilor de miere ............................................................202 10.1.2. Extrac]ia mierii ...................................................................................204 10.1.3. Clasificarea mierii ..............................................................................205 10.1.4. Propriet\]ile fizico-chimice ale mierii..................................................205 10.1.5. Cristalizarea mierii .............................................................................211 10.1.6. Condi]ionarea mierii...........................................................................211

10.2. CEARA ............................................................................................................212


10.2.1. Clasificarea cerurilor..........................................................................212 10.2.2. Propriet\]ile fizico-chimice ale cerii ...................................................213

10.3. POLENUL .......................................................................................................214 10.4. L|PTI{ORUL DE MATC| ..........................................................................214


10.4.1. Propriet\]i fizice ................................................................................214 10.4.2. Compozi]ia chimic\ ..........................................................................215 10.4.3. Producerea l\pti[orului de matc\ ......................................................215 10.4.3.1. Producerea l\pti[orului de matc\ prin orfanizarea familiilor de albine......................................215 10.4.3.2. Producerea l\pti[orului `n familii cu matc\........................215

10.5. PROPOLISUL ................................................................................................216 10.6. VENINUL DE ALBINE ..................................................................................217 11.7. APILARNILUL ...............................................................................................218 BIBLIOGRAFIE CUPRINS

CAPITOLUL 1

OBIECTUL {I IMPORTAN}A APICULTURII

Apicultura este ramura zootehniei care studiaz\ biologia [i tehnologia cre[terii [i exploat\rii albinelor `n scopul ob]inerii produselor apicole [i poleniz\rii plantelor entomofile. Mierea de albine reprezint\ un aliment excelent cu mare valoare nutritiv\, biologic\ [i energetic\, u[or asimilabil cu reale propriet\]i bactericide datorit\ con]inutului `n substan]e antibiotice, fermen]i [i vitamine. Din punct de vedere caloric 1 kg de miere de albine are 3 200 Kcal, reprezentnd echivalentul a cte 0,4 kg unt, 1,45 kg pine, 1 kg orez, 2,37 kg carne vit\, 3,93 kg pe[te, 4,73 kg lapte vac\. Ceara serve[te la confec]ionarea fagurilor artificiali [i ca materie prim\ `n industriile electrotehnic\, electronic\, optic\, cosmetic\, farmaceutic\, a lacurilor [i vopselelor etc. Celelalte produse: polenul, propolisul, l\pti[orul de matc\, apilarnilul [i veninul sunt extrem de apreciate pentru propriet\]ile lor terapeutice. Contribu]ia albinelor la cre[terea produc]iilor de fructe, semin]e [i legume se dovede[te extrem de important\ datorit\ poleniz\rii plantelor entomofile [i rolului albinelor de adev\rat barometru al cunoa[terii gradului de stabilitate ecologic\ `n natur\. Valoarea sporurilor de recolt\ ca urmare a poleniz\rii plantelor cu ajutorul albinelor `ntrece de 10 - 15 ori valoarea produselor apicole ob]inute de la albine. Pimentel ar\ta c\ circa 20 000 de specii de plante depind de albine pentru polenizare, iar Devin afirma c\ polenizarea culturilor de c\tre albine se ridic\ `n S.U.A. la o valoare de 10 miliarde dolari. Datorit\ efectului de cascad\ dat de polenizarea plantelor exist\ unele aprecieri c\ aproximativ 10% din produc]iile de lapte [i carne depind, `ntr-un anumit fel, de munca albinelor - bovinele [i ovinele transformnd materia vegetal\ ob]inut\ `n urma poleniz\rii de c\tre albine.

1.1. SCURT ISTORIC AL APICULTURII


Str\mo[ii albinelor se asem\nau cu viespile [i `n procesul lor de evolu]ie au trecut de la hr\nirea vegetal\ grosier\ cu frunze la cea concentrat\, cu polen [i nectar. Cea mai veche albin\ fosil\ dateaz\ din oligocen, fiind cunoscute un num\r de 13 albine melifere fosile care provin din perioade geologice diferite [i descoperite `n zone geografice distan]ate `ntre ele. Dup\ resturile organice pietrificate, paleontologii apreciaz\ c\ plantele produc\toare de nectar [i polen, precum [i insectele culeg\toare au ap\rut `n jurasic-cretacic, `n urm\ cu 150 - 100 milioane de ani. Primele albine solitare au ap\rut `n eocen `n urm\ cu 50 - 25 milioane de ani, iar albinele sociale care strng rezerve de miere au ap\rut `n miocen, cu 20 - 10 milioane de ani `n urm\, `n timp ce omul a ap\rut `n pleistocen, mult mai trziu, cu unul sau cteva milioane de ani `n urm\. ~n c\utarea hranei, omul primitiv a descoperit `n scorburile arborilor dulcea]a [i aroma fagurilor de miere, pe care la `nceput `i culegeau cu riscuri mari din cauza `n]ep\turilor, folosind pentru ap\rare la `nceput apa, iar mai trziu fumul. A[a a `nceput vn\toarea cuiburilor de albine, `ndeletnicire care a durat milenii [i care `nc\ se mai practic\ [i azi `n unele zone din Africa [i Asia. Pentru a-[i apropia albinele de cas\, oamenii au t\iat scorbura cu albine, iar mai trziu [i-au confec]ionat co[ni]e din nuiele, tuburi din piatr\ sau alte materiale pe care le-au lipit la exterior cu argil\, creind primii stupi primitivi. A[a s-au format primele pris\ci unde oamenii au `nceput s\ creasc\ [i s\ `nmul]easc\ albinele. Mierea era utilizat\ `n hrana oamenilor, ceara la impermiabilizarea `mbr\c\min]ii [i a unor obiecte de uz casnic, iar mai trziu la iluminat [i la confec]ionarea tablelor cerate pentru scriere. Cu timpul, gama de `ntrebuin]are s-a l\rgit. La vechii egipteni, mierea [i ceara erau folosite `n diferite ritualuri, la conservarea fructelor, la `mb\ls\marea cadavrelor, al\turi de alte substan]e, creme pe baz\ de cear\ pentru protejarea pielii `mpotriva razelor solare. La popoarele din Orient se pomene[te despre propriet\]ile farmaceutice ale mierii, cerii [i propolisului. Aristotel `n Istoria animalelor [i Pliniu cel B\tr`n `n lucrarea Istoria natural\ se refereau pe larg la produsele stupului pe care le recomandau pentru tratarea contuziilor [i pl\gilor [i la prepararea cremelor cosmetice.

1.2. APICULTURA PE TERITORIUL }|RII NOASTRE


Diferitele izvoare arat\ c\ pe teritoriul vechii Dacii apicultura c\p\tase o mare dezvoltare. Xenofon (430-355 `.Hr.) `n lucrarea Anabassisar\ta c\ hrana ge]ilor consta `n primul rnd din miere, legume, lapte simplu sau preparat [i foarte pu]in\ carne, c\ci credin]a `n Zamolxes `i oprea. Naturalistul roman Aellianus (sec.III `.Hr.) `n lucrarea De natura animalium ar\ta c\ daco-ge]ii cre[teau albine pentru miere [i cear\, iar prisosul `l vindeau - fagurii cu miere formau un articol de seam\ al comer]ului [i economiei casnice.
2

Polibiu din Megalopolis (207-127 `.Hr.), geograf [i istoric ar\ta `n lucrarea sa Istoria pragmatic\ c\ `n regiunile pontice se exportau din teritoriile de la Dun\re miere, cear\ [i vinuri felurite. Alexandru Xenopol `n Istoria romnilor ar\ta c\ dacii se `ndeletniceau cu agricultura, cre[terea vitelor [i cea a albinelor. Nicolae Iorga, Vasile P`rvan [i alte personalit\]i ar\tau c\ `n schimburile comerciale daco-ge]ii ofereau gr`u, miere, cear\ de albine [i piei de animale. ~n timpul st\pnirii romane apicultura a luat o nou\ dezvoltare prin introducerea unor metode noi aduse de romani `n cre[terea albinelor. Despre dezvoltarea apiculturii `n }\rile Romne nu se g\sesc informa]ii scrise dect spre sfr[itul evului mediu. Numeroase izvoare arat\ c\ pentru dezvoltarea albin\ritului au fost acordate o serie de privilegii pentru nego]ul cu cear\, scutirea de v\mi, dona]ii gratuite pentru locuri de prisac\, precum [i numeroase urice [i hrisoave legate de stupi, miere [i cear\, acordate `n special domeniilor m\n\stire[ti. In secolul al XVIII-lea, conform documentelor epocii, `n Moldova [i Muntenia existau peste un milion de stupi. O statistic\ din 1763 men]ioneaz\ existen]a la acea dat\ `n Moldova a 670 000 stupi. Incepnd cu sfr[itul secolului al XVIII-lea apicultura romneasc\ intr\ `n regres ca urmare a dijmuitului excesiv, cre[terii obliga]iilor c\tre stat `n miere [i cear\, la care s-a mai ad\ugat orientarea c\tre consumul de zah\r [i folosirea petrolului la iluminat `n detrimentul lumn\rilor de cear\. Cele mai mari progrese `n apicultur\ au fost `nregistrate `n urma invent\rii stupului sistematic mobil, cu rame de c\tre I.P.Prokopovici `n 1814, presei de confec]ionat faguri artificiali de c\tre Mehring Johanes `n 1857 [i a extractorului centrifugal pentru miere de c\tre Hruska Franz Edher `n 1865. Cele trei mari descoperiri au revolu]ionat `ntreaga tehnic\ apicol\ mondial\, `nl\turndu-se neajunsurile apiculturii primitive, cnd omul nu putea interveni `n via]a coloniei de albine, iar recoltarea mierii [i cerii se realiza adesea prin sacrificarea celor mai valoroase familii de albine. Se deschide o etap\ nou\ de aplicare a unor tehnologii moderne de cre[tere [i exploatare a familiilor de albine care stau [i ast\zi la baza progresului `n apicultur\. Trecerea de la apicultura tradi]ional\ la cea ra]ional\, fundamentat\ [tiin]ific, pe cunoa[terea biologiei [i vie]ii albinelor, s-a datorat pentru `nceput muncii neobosite [i unor mari iubitori ai apiculturii, ca apoi cercetarea [tiin]ific\ de specialitate s\ cunoasc\ o dezvoltare din ce `n ce mai accentuat\. Etapa 1930-1957 este caracterizat\ prin `nfiin]area sec]iei de apicultur\ din cadrul Institutului Na]ional Zootehnic, devenint `n anul 1947 Institutul de Cercet\ri Zootehnice. Un rol de seam\ `n dezvoltarea [i modernizarea apiculturii romne[ti a avut Asocia]ia Cresc\torilor de Albine din Romnia `nfiin]at\ `n anul 1957, organiza]ie care `n 1958 a aderat la Federa]ia Interna]ional\ a Asocia]iei de Apicultur\ - Apimondia.
3

Etapa 1957-1974 o reprezint\ `nfiin]area Sta]iunii Centrale de Cercet\ri pentru Apicultur\ [i Sericicultur\. In anul 1971 ia fiin]\ un al doilea nucleu de cercetare [tiin]ific\ prin crearea Centrului de Studii, Proiect\ri [i Inv\]\mnt al Asocia]iei Cresc\torilor de Albine. O etap\ superioar\ `n cercetarea apicol\ are loc `n anul 1974, prin `nfiin]area Institutului de Cercet\ri pentru Apicultur\ al Asocia]iei Cresc\torilor de Albine, institut devenit ulterior Institutul de Cercetare [i Produc]ie pentru Apicultur\, iar mai recent Institutul de Cercetare [i Dezvoltare pentru Apicultur\. Ca urmare a prestigiului de care s-a bucurat apicultura Romniei pe plan interna]ional, `n anul 1965 prof. Viaceslav Harnaj a fost ales pre[edintele Apimondiei, care a fost apoi reales `n aceast\ func]ie timp de 20 de ani. ~n timpul mandatelor sale ca pre[edinte al Apimondiei, la Bucure[ti s-a `nfiin]at Consiliul Apicol, unitate de baz\ a Asocia]iei Cresc\torilor de Albine care asigur\ dotarea apicultorilor cu toat\ gama de utilaje apicole [i asigur\ preluarea, prelucrarea [i diversificarea produc]iei apicole. De asemenea, Romnia g\zduie[te `n acela[i complex apicol - unicat pe plan mondial - Institutul Interna]ional de Tehnologie [i Economie Apicol\ [i tot aici func]ioneaz\ Institutul de Cercetare [i Dezvoltare pentru Apicultur\ [i un liceu cu profil apicol. Romnia a fost [i este `nc\ recunoscut\ pe plan interna]ional pentru rezultatele `n domeniul apiculturii, fiind o ]ar\ cu tradi]ie `n cre[terea albinelor. Totu[i `n ultimii ani s-a `nregistrat o sc\dere drastic\ a num\rului de colonii de albine de la 1 418 mii colonii `n 1989 la doar 614 mii colonii `n 2000, `ns\ produc]ia nu s-a redus `n aceea[i m\sur\ (tab. 1), ceea ce sugereaz\ c\ apicultura este practicat\ de profesioni[ti.
Tabelul 1 Dinamica efectivelor de familii de albine [i a produc]iilor de miere `n Romnia dup\ anul 1989 (dup\ Anuarele Statistice ale Romniei 1989 - 2001) Anul 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 4 Efectiv familii de albine (mii) 1418 1201 1091 1207 780 759 747 696 656 626 620 614 649 Produc]ia de miere (tone) 12124 10579 8279 10410 9936 9820 19435 11157 10543 10198 11153 11746 -

Aceast\ stare de lucruri s-a datorat mai multor cauze printre care: - r\spndirea varroozei a prins descoperi]i pe mul]i apicultori amatori, care pierznd coloniile au renun]at la apicultur\; - diminuarea culturilor intensive de floarea-soarelui, plante tehnice [i furajere care asigurau importante culesuri de produc]ie; - cre[terea cheltuielilor de transport al stupilor `n pastoral; - insuficienta educa]ie a consumatorilor despre propriet\]ile dietetice [i terapeutice a produselor apicole, inclusiv reducerea puterii de cump\rare a acestora. Fa]\ de posibilit\]ile de care dispune Romnia, efectivul de familii de albine [i produc]ia apicol\ ar putea cre[te substan]ial, mai ales c\ aceast\ ramur\ nu este energofag\, nu necesit\ investi]ii mari, iar Legea apiculturii elaborat\ `n 1998, creaz\ facilit\]i `nsemnate apicultorilor. ~n acela[i timp trebuie s\ creasc\ num\rul apicultorilor, interesul [i nivelul de calificare al acestora pentru aceast\ `ndeletnicire, care pe lng\ veniturile ob]inute, ajut\ la cre[terea produc]iilor agricole prin asigurarea poleniz\rii [i are un important rol ecologic.

CAPITOLUL 2

ALBINA INDIVID {I COLONIE

Pentru o cunoa[tere temeinic\ a albinei melifere trebuie avut `n vedere, pe de o parte individul, iar pe de alt\ parte colonia de albine. Individul are o anumit\ morfologie, fiind `nzestrat cu organe [i func]ii fiziologice specifice, fiind integrat `ntr-un anumit mediu, `n interrela]ii cu ceilal]i membrii ai coloniei. Modul de organizare a vie]ii `n colonia de albine decurge din caracterul de insecte sociale al acestora, legat de diviziunea muncii, existen]a castelor [i stabilirea unor rela]ii `ntre membrii grupului. Aceste rela]ii sunt mediate prin mecanisme extrem de complexe care confer\ coloniei (familiei de albine) atributele unui supraorganism `n interiorul c\ruia principalele func]ii sunt coordonate att la nivel individual ct [i social. Ca [i `n primul caz, colonia este integrat\ `n condi]iile de mediu `n care-[i desf\[oar\ existen]a.

2.1. ~NCADRAREA SISTEMATIC| A ALBINEI MELIFERE


Albina face parte din Ordinul Hymenoptera care cuprinde insecte cu aripi membranoase. Dintre Hymenoptere, aculeatele se caracterizeaz\ prin prezen]a acului la femele, iar `n cadrul acestora mai importante sunt trei suprafamilii: Formicoidea (furnicile), Vespoidea (viespile) [i Apoidea (albinele). Apoidea cuprinde [ase familii, printre care familia Apidae cu genurile Apis (albinele melifere), Melipona (albinele f\r\ ac) [i Bombus (bondarii).

2.1.1. Speciile genului Apis


Genul Apis cuprinde patru specii: Apis dorsata, Apis florea, Apis cerana [i Apis mellifera.
6

2.1.1.1. Apis dorsata Apis dorsata mai este cunoscut\ sub denumirea de albina indian\ uria[\, fiind r\spndit\ `n India, sudul Chinei, Indonezia, Filipine etc. Albinele care apar]in acestei specii sunt irascibile [i agresive, construiesc un singur fagure de dimensiuni mari (1,0 1,5 m) cu circa 70 000 celule. Fagurele este bine prins de suport putnd rezista la `nc\rc\turi de 100 kg miere la care se mai adaug\ greutatea albinelor [i puietului. Toate celulele au form\ hexagonal\, neexistnd diferen]e prea mari `ntre celulele celor trei caste. Albinele p\r\sesc fagurele cnd timpul devine nefavorabil, deplasndu-se c\tre o alt\ zon\ convenabil\. 2.1.1.2. Apis florea Apis florea este denumit\ [i albina indian\ pitic\, fiind `ntlnit\ `n Asia `n acela[i areal ca [i Apis dorsata. Este o albin\ mic\ care `[i construie[te un singur fagure de dimensiuni reduse (25 cm lungine [i 15 20 cm l\]ime) `n care depune circa 0,5 kg miere. Celulele de lucr\toare au diametrul de 2,7 3,1 mm, iar cele de trntor de 4,8 mm. Celulele de la partea superioar\ sunt destinate pentru depozitarea mierii [i sunt de trei ori mai adnci dect cele destinate cre[terii puietului. De o parte [i de alta a fagurelui albinele cl\desc dou\ inele cleioase ca m\sur\ de protec]ie `mpotriva furnicilor. 2.1.1.3. Apis cerana Apis cerana este cunoscut\ [i sub denumirea de albina indian\, fiind o specie mai evoluat\ dect cele prezentate anterior, `ntlnit\ `n India, China, Japonia, Indonezia etc. Colonia construie[te un cuib din c]iva faguri verticali, cu dou\ fe]e `n care depune circa 4 kg miere. Prezint\ importan]\ economic\ local\. Albinele acestei specii nu sunt irascibile, omul putnd `nterveni `n colonie f\r\ masc\ [i fum. Atunci cnd sunt deranjate devin u[or agresive [i emit un [uierat specific. Raza de zbor a albinelor este de pn\ la 900 m. Se observ\ un ata[ament mai pronun]at al albinelor fa]\ de cuib [i este mai bine exprimat\ diferen]ierea celulelor pentru lucr\toare, trntori [i m\tci. Instinctul de ap\rare `mpotriva d\un\torilor este slab. 2.1.1.4. Apis mellifera Apis mellifera este specia care a `nregistrat cel mai mare progres biologic, fiind cea mai r\spndit\ [i cu valoarea economic\ cea mai mare. Este r\spndit\ pe toate continentele cu climat adecvat, asigurnd cea mai mare parte din mierea [i ceara produs\ `n lume. Datorit\ calit\]ilor ei productive, specia este `ntre]inut\ `n stupi [i exploatat\ `n mod organizat de c\tre apicultori.
7

~n decursul timpului, sub influen]a variabilit\]ii condi]iilor de clim\ [i a mediului `nconjur\tor, s-au format numeroase rase [i popula]ii cu `nsu[iri valoroase. Aceste rase au fost grupate `n: rase irano-mediteraniene, rase africane [i rase mediteranean occidentale. Rasele irano mediteraniene Apis mellifera ligustica (albina italian\) este r\spndit\ `n toate zonele cu clim\ cald\. Albinele au culoarea galben\, fiind bune culeg\toare de nectar [i produc\toare de cear\. M\tcile sunt foarte prolifice, ceea ce presupune o dezvoltare bun\ a familiilor care justific\ productivitatea ridicat\. Albinele nu sunt agresive [i nu sunt rezistente la iernile aspre [i lungi. Lungimea aripilor este de 9,15 mm, a limbii de 6,60 mm, iar indicele cubital de 2,20 2,50. Apis mellifera carnica (albina carniol\) are o arie de r\spndire foarte `ntins\: din Alpii meridionali, `n zona Dun\rii pn\ la Marea Neagr\, `n sudul Rusiei, `n Grecia [i `n America. Culoarea albinelor [i a trntorilor este `nchis\, avnd inelele abdominale cu peri[ori argintii. Este blnd\, cu caracter lini[tit pe fagure `n timpul controlului, manifestnd vitalitate [i h\rnicie. Are `nclina]ii spre roire, construie[te multe celule de trntori, c\p\ce[te mierea uscat. Este rezistent\ la iernat [i folose[te eficient rezervele de hran\. Manifest\ prolificitate limitat\, cu `ncetarea timpurie a cre[terii puietului. Lungimea aripilor este de 9,13 mm, iar a limbii de 6,4 mm. Apis mellifera caucasica (albina caucazian\) este foarte productiv\, pu]in roitoare, blnd\, valorific\ culesul [i pe timp mai pu]in favorabil, fiind adaptat\ la culesurile de lung\ durat\ [i de mic\ intensitate. Prezint\ cea mai lung\ tromp\ (7,2 mm), fiind cea mai bun\ polenizatoare a trifoiului ro[u. Este r\spndit\ pe toate continentele [i cuprinde mai multe popula]ii diferite ca valoare [i utilitate. Spre deosebire de alte rase de albine, ea nu-[i `mpr\[tie nectarul proasp\t cules `n mai mul]i faguri, ei `l a[eaz\ `n mod compact. Apis mellifera carpatica (albina carpatic\) este albina autohton\, nefiind recunoscut\ ca ras\ `n unanimitate de cercet\tori. Este o albin\ blnd\, cu o slab\ predispozi]ie spre roire natural\ [i furti[ag. ~n general, c\p\ce[te mierea uscat [i are tendin]\ slab\ la propolizare. Este rezistent\ la condi]iile de iernare, are un consum de hran\ redus, recolteaz\ hrana `n intervale scurte de timp favorabil. ~n cadrul rasei se disting mai multe popula]ii adaptate zonelor `n care s-au format: Cmpia Dun\rii [i Dobrogea, Podi[ul Moldovei, Cmpia de Vest, Podi[ul Transilvaniei [i zona versan]ilor mun]ilor Carpa]i. Lungimea corpului este asem\n\toare cu a raselor caucazian\ [i italian\, iar lungimea aripei anterioare de 9,00 9,22 mm. Lungimea trompei variaz\ `ntre 6,29 mm la albinele din Cmpia Dun\rii [i 6,44 mm la cele din Podi[ul
8

Transilvaniei. Lungimea tarsului este cuprins\ `ntre 2,03 2,07 mm, iar a tibiei `ntre 3,19 3,22 mm. Valoarea medie a indicelui cubital este de 2,25. Alte rase irano mediteraniene: Apis mellifera sicula (albina sicilian\), Apis mellifera remipes, Apis mellifera taurica, Apis mellifera anatolica. Rasele africane Rasele africane formeaz\ un grup destul de numeros care prezint\ importan]\ economic\ redus\, cu cteva excep]ii `n arealul lor `n r\spndire. Apis mellifera intermisa (albina telic\) r\spndit\ cu prec\dere `n nordul Africii, face leg\tura cu albina european\. Albinele au culoarea neagr\ cu perozitate redus\, sunt agresive, au tendin]\ mare de roire, propolizeaz\ abundent, c\p\cesc mierea umde, au vitalitate [i h\rnicie mare. M\tcile sunt lungi [i sub]iri [i au mi[c\ri rapide pe faguri. ~n cadrul rasei sunt cunoscute mai multe variet\]i: iberic\, francez\, elve]ian\, englez\ local\. Rasa este sensibil\ la acarioz\ [i bolile puietului. Apis melifera adansoni (albina african\) este rasa cea mai precoce din lume, cu un ciclu de dezvoltare de numai 18,5 zile. Este o albin\ mic\, de culoare galben\, foarte agresiv\ [i roitoare*. Alte rase africane: Apis mellifera lamarki (albina egiptean\), Apis mellifera unicolor (albina de Madagascar), Apis mellifera capensis, Apis mellifera major, Apis mellifera rubica, Apis mellifera scutellata, Apis mellifera littorea, Apis mellifera monticola, Apis mellifera sahariensis, Apis mellifera jemenitica. Rasele mediteranean occidentale Acest grup cuprinde o singur\ ras\ Apis mellifera mellifera (albina brun\ european\) cu foarte multe variet\]i. Este r\spndit\ `n toat\ Europa central\ [i nordic\. Cercet\rile au demonstrat c\ este una [i aceea[i ras\ cu Apis mellifera lehzeni [i Apis mellifera silvarum. Este apropiat\ de albina african\ Apis mellifera intermisa. Este o albin\ mare dar cu tromp\ scurt\, irascibil\, foarte agitat\ pe faguri, are agresivitate variabil\, relativ roitoare, productiv\ [i rezisten]\ la ierni lungi. Are o dezvoltare relativ `nceat\ [i nu ajunge dect la o putere medie a coloniei, care se p\streaz\ timp `ndelungat, motiv pentru care nu valorific\ bine culesurile timpurii, dar le valorific\ bine pe cele trzii. ~n decursul timpului s-au efectuat cercet\ri asupra diferitelor rase de albine avnd ca scop determinarea variabilit\]ii acestora `n diferite zone, precum [i `ncerc\ri de combina]ii interrasiale pentru ameliorarea materialului biologic exploatat.
Adus\ din Africa `n Brazilia, `n anul 1956, `n urma unor `ncruci[\ri necontrolate s-a ob]inut o popula]ie foarte agresiv\, care [i-a extins arealul de r\spndire pn\ `n sudul SUA. La crearea albinei africanizate, dup\ Ruttner, a participat Apis mellifera scutellata [i nu Apis mellifera adansoni. 9
*

2.2. INDIVIZII COLONIEI DE ALBINE


Colonia sau familia de albine este un sistem supraindividual constituit din mai mul]i indivizi care tr\iesc n acela[i stup [i care prezint\ caractere de adaptare la via]a social\ [i la anumite condi]ii de mediu. O familie este format\ din trei tipuri de indivizi: matca, albinele lucr\toare [i trntorii.

2.2.1. Matca
Matca este singura femel\ cu organele genitale complet dezvoltate care asigur\ perpetuarea speciei (fig. 1 - 1). n compara]ie cu albinele lucr\toare, corpul acesteia este mai lung (20 - 25 mm), capul mai mic [i abdomenul mai lung [i mai sub]ire. Partea ventral\ a abdomenului este mai g\lbuie, iar cea dorsal\ mai nchis\ la culoare. Picioarele sunt mai lungi, iar cele posterioare nu prezint\ corbicula. Limba este mai scurt\. Aripile, de[i mai lungi ca la albinele lucr\toare, acoper\ abdomenul pn\ la jum\tate din cauza dimensiunilor mai mari ale segmentelor abdominale. Greutatea corporal\ n timpul activit\]ii de ouat este de 170 - 208 mg. n condi]ii normale, mperecherea m\tcii are loc n primele 5 - 10 zile de via]\, iar dup\ 2 - 5 zile de la mperechere ncepe s\ depun\ ponta. Dac\ mperecherea nu a avut loc n 20 - 30 de zile, matca, dup\ circa 40 de zile, ncepe s\ depun\ ou\ nefecundate, din care vor ecloziona trntori. Astfel de m\tci se numesc arenotoce [i trebuie suprimate. nainte de mperechere, albinele lucr\toare nu acord\ o aten]ie prea mare m\tcii. Numai cnd matca pleac\ pentru mperechere, albinele devin nelini[tite, iar unele se a[eaz\ pe scndura de zbor cu capul spre urdini[ [i abdomenul ridicat, b\tnd din aripi pentru a r\spndi mirosul specific familiei care va ajuta matca s\ se rentoarc\ la cuib. Matca p\r\se[te stupul numai pentru mperechere [i n cazul n care familia roie[te. Cnd matca tn\r\ eclozioneaz\ din botc\, matca b\trn\ este omort\ sau alungat\. Matca [i folose[te acul numai mpotriva m\tcilor rivale, de regul\, n stup existnd o singur\ matc\. n timpul deplas\rii pe faguri, matca este nso]it\ de o "suit\" de 10 - 12 albine lucr\toare, care o ap\r\ [i o hr\nesc cu l\pti[or de matc\. n timpul sezonului activ, matca poate depune 2 000 de ou\ n 24 de ore [i chiar mai multe. De[i poate tr\i [i depune ou\ pn\ la vrsta de 8 ani, de regul\ matca se nlocuie[te la 2 ani, deoarece dup\ aceast\ vrst\, scade capacitatea de ouat [i se reduce num\rul de ou\ fecundate.

10

2.2.2. Trntorii
Trntorii se dezvolt\ din ou\le nefecundate depuse de matc\ n celulele special construite, de dimensiuni mai mari, dispuse pe marginea fagurilor sau pe faguri marginali. Se mai pot dezvolta [i din ou\le depuse de albinele lucr\toare ou\toare din familiile bezmetice r\mase f\r\ matc\. n primele 4 zile de via]\, trntorii sunt hr\ni]i cu miere de c\tre albinele lucr\toare, dup\ care se hr\nesc singuri. Primul zbor al trntorilor se produce la vrsta de 8 zile. Ei prefer\ s\ zboare mpreun\ cu m\tcile n zilele c\lduroase [i nsorite ntre orele 11 - 17, mai intens ntre orele 14 - 16. Trntorii apar n lunile mai-iunie, tr\iesc 6 - 8 s\pt\mni [i mor n iulie-august, cnd sunt l\sa]i f\r\ hran\ [i izgoni]i din stup. Uneori cnd matca nu este fecundat\, ei sunt l\sa]i n stup pn\ prim\vara urm\toare.

Fig. 1. Indivizii coloniei de albine: 1 - matca; 2 - albina lucr\toare; 3 - trntorul (dup\ J. Louveaux)

Trntorii au corpul masiv, cap globulos cu ochi compu[i mari. Abdomenul este mai gros [i ndesat. Nu au ac [i nu prezint\ corbicula pe picioarele posterioare. Aripile lungi dep\[esc abdomenul. Greutatea corporal\ este de circa 240 mg (fig. 1 - 3). Existen]a unui num\r mare de trntori n stup arat\ o capacitate redus\ a m\tcii de a depune ou\ fecundate, atr\gnd aten]ia asupra necesit\]ii nlocuirii acesteia. Num\rul de trntori n stup variaz\ de la cteva sute la 2 000 - 3 000.

2.2.3. Albinele lucr\toare


Albinele lucr\toare se dezvolt\ din ou\le fecundate, fiind cele mai numeroase. Num\rul lor variaz\ n func]ie de anotimp [i intensitatea culesului: prim\vara devreme num\rul lor este de 15 000 20 000, n timpul verii de 40 000 60 000 [i chiar pn\ la 80 000, iar toamna, odat\ cu reducerea activit\]ii, num\rul lor scade la 20 000 30 000.
11

n cadrul familiei, albinele lucr\toare de]in rolul important, executnd o serie de activit\]i, existnd o adev\rat\ diviziune a muncii, care se face n func]ie de vrsta lor, dar [i n func]ie de nevoile momentului reevaluate de sistemul de comunicare ntre indivizi. Lungimea corpului albinei lucr\toare este de 12 - 14 mm, iar greutatea medie de 100 mg, fiind mai mare la ecloziune (120 mg) [i mai mic\ la albinele b\trne (70 mg). Durata vie]ii este de 27 - 30 de zile n timpul perioadei de cules, 40-60 de zile prim\vara [i toamna [i 7 - 9 luni n anotimpul rece (fig. 1 - 2).

2.3. MORFOLOGIA {I FIZIOLOGIA ALBINEI


Ca orice insect\, albina este alc\tuit\ din trei segmente: cap, torace [i abdomen. Corpul acesteia este protejat la exterior de un tegument de natur\ chitinoas\ cu rol de protec]ie.

2.3.1. Tegumentul
Tegumentul este alc\tuit dintr-o substan]\ rezistent\ numit\ chitin\ (un polizaharid azotat f\r\ structur\ celular\), lipide [i protide. ~n afar\ de func]ia de protec]ie a organismului, tegumentul se comport\ ca un suport scheletic pentru p\r]ile mai moi ale corpului. n alc\tuirea tegumentului intr\ trei straturi: cuticula, hipoderma [i membrana bazal\ (fig. 2).
1 7 6 3 4 5 Fig. 2 Structura tegumentului (dup\ I. Barac [i colab.) 1 - epicuticula; 2 - exocuticula; 3 - endocuticula; 4 - hipoderma; 5 - membrana bazal\; 6 - proticula; 7 cuticula 2

Cuticula reprezint\ stratul exterior al tegumentului [i este format\ la rndul ei din dou\ straturi: epicuticula la exterior [i procuticula la interior. Epicuticula reprezint\ o membran\ de natur\ proteic\ care odat\ cu trecerea la stadiul de adult devine impregnat\ cu lipide. Procuticula la rndul ei este alc\tuit\ din exocuticul\ [i endocuticul\.
12

Exocuticula este reprezentat\ de un strat proteic care secret\ sclerotin\, o substan]\ ce produce sclerotizarea stratului, conducnd la formarea p\r]ilor tari ale corpului, numite sclerite. n afara scleritelor, de la nivelul cuticulei pornesc spre interiorul corpului albinei ni[te prelungiri numite apodeme care servesc la prinderea organelor interne. Hipoderma este reprezentat\ de un strat de celule cu func]ii extrem de variate. Unele celule secret\ chitina care se transform\ n cuticul\, altele formeaz\ glandele cerifere, salivare [i de venin, altele sunt celule senzitive, iar altele produc firele de p\r. Membrana bazal\ acoper\ fa]a intern\ a hipodermei [i organele rezultate din activitatea acesteia. Pe suprafa]a cuticulei exist\ numeroase excrescen]e chitinoase sub form\ de peri care ndeplinesc roluri diferite. Cei care con]in celule senzitive au rol tactil, cei de pe torace [i abdomen men]in c\ldura corpului [i au rol n prinderea [i colectarea polenului, cei din jurul ochilor - mai lungi [i mai duri au rol de protec]ie. Firele de p\r sunt mai numeroase la albinele tinere [i se r\resc pe m\sur\ ce vrsta albinei este mai naintat\. Culoarea cuticulei [i a firelor de p\r este variabil\ n func]ie de rasa albinei. Tegumentul albinei este format din mai multe segmente la nivelul c\rora, ct [i al articula]iilor, cuticula se sub]iaz\ permi]nd mobilitatea corpului n condi]iile tegumentului sclerotizat. Segmentele corpului din partea dorsal\ se numesc tergite sau dorsum, iar cele din partea ventral\ sternite sau ventrum.

2.3.2. Capul albinei


Privit din fa]\, capul apare diferen]iat n func]ie de cast\. La albina lucr\toare capul are form\ triunghiular\ cu vrful ndreptat spre partea inferioar\, la matc\ forma capului apare mai rotunjit\, iar la trntor aproape rotunjit\ (fig. 3).

Fig. 3. Vedere frontal\ a capului la matc\ (1), albin\ lucr\toare (2), trntor (3) (dup\ J. Louveaux) 13

Diametrul capului este de circa 3,5 mm la albina lucr\toare, 3 mm la matc\ [i 4 mm la trntor. Din profil, capul apare turtit antero-posterior, cu partea anterioar\ convex\ [i cea posterioar\ u[or concav\, corespunz\tor cu suprafa]a anterioar\ a toracelui cu care vine n contact. n partea posterioar\ se g\se[te o deschidere pentagonal\ numit\ foramen, prin care se realizeaz\ comunicarea organelor din cap cu cele din torace [i abdomen. n cutia cranian\ se g\sesc creierul, mu[chii motori ai aparatului bucal [i antenelor [i glandele salivare. La partea ventral\ a capului se g\se[te orificiul bucal, n partea dorsal\ se g\sesc trei ochi simpli numi]i oceli, iar pe p\r]ile laterale doi ochi compu[i. La partea posterioar\, sub foramen, se afl\ o escava]ie membranoas\ n care se inser\ trompa albinei. Frontal sunt dispuse cele dou\ antene. 2.3.2.1. Antenele Antenele sunt dou\ structuri filamentoase formate din trei p\r]i: scapus, pedicel (peduncul) [i flagel. Ele sunt fixate de cap printr-o mic\ excava]ie n cuticul\ denumit\ soclu. Scapusul este un articol lung ce alc\tuie[te baza antenei [i ad\poste[te organul lui Johnston cu rol n echilibrul corpului. n continuare se afl\ pedicelul, urmat de flagel care este compus din 11 articole la matc\ [i lucr\toare [i 12 articole la trntor. Baza rotunjit\ a fiec\rui articol intr\ n concavitatea distal\ a celui precedent [i sunt unite ntre ele printr-o membran\, asigurnd mi[carea liber\ a antenei n orice direc]ie (fig. 4). Fiecare por]iune a antenei are organe (pl\ci sau sensile), care ndeplinesc func]ii variate pentru miros, gust, pip\it, perceperea vibra]iilor, a modific\rilor de temperatur\, a concentra]iei de acid carbonic etc. (fig. 5). Pl\cile poroase sunt sensibile la mirosuri. Pe antena unei lucr\toare se g\sesc 3 600 6 000 pl\ci, fa]\ de 3 000 la matc\ [i 30 000 la trntor. Sensilele trichoide au rol tactil [i par a fi sensibile la vibra]ii. O singur\ anten\ poate avea 8 500 de astfel de organe care ar `ndeplini rolul de urechi ale albinelor, `n sensul c\ percep foarte bine vibra]iile transmise de un corp solid. Sensilele baziconice se g\sesc pe al treilea [i al zecelea segment al flagelului, n num\r de cte 150 pe fiecare anten\ [i se pare c\ ar fi organe de miros ca [i pl\cile poroase. Alc\tuirea diferitelor tipuri de sensile [i circuitul nervos al acestora sunt prezentate n fig. 6.

14

2 3 3 2 1

4 Fig. 5 Suprafa]a antenei (dup\ Snodgrass) 1 - placa poroas\; 2 - sensil\ trichoid\; 3 - sensil\ baziconic\ Fig. 4 Antena albinei lucr\toare (dup\ Snodgrass) 1 - scapus; 2 - pedicel; 3 - primul articol al flagelului 4 - ultimul articol al flagelului 1 1 2 3 4 5 4 3 5 5 1 2 2 3 4

Fig. 6. Diferitele tipuri de sensile de la suprafa]a antenei (dup\ Snodgrass) A - plac\ poroas\; B - sensil\ trichoid\; C - sensil\ baziconic\; 1 - extremitatea senzorial\; 2 - cuticula; 3 - hipoderma; 4 - celule nervoase; 5 - nerv 15

2.3.2.2. Ochii simpli (ocelii) Ochii simpli (ocelii) sunt situa]i n partea superioar\ a capului n vrfurile unui triunghi. Ei sunt forma]i dintr-o lentil\ biconvex\, un corp vitros [i o retin\. n timpul zborului, ocelii dau senza]ia pozi]iei verticale [i au rolul de m\surare a intensit\]ii luminii, permi]nd semnalizarea nceputului sau sfr[itului zilei, nnour\rile [i nsenin\rile. 2.3.2.3. Ochii compu[i Ocup\ o mare parte din suprafa]a capului albinei, iar ca structur\ sunt alc\tui]i din numeroase unit\]i de baz\ numite omatidii. Num\rul omatidiilor la fiecare ochi este diferit n func]ie de cast\: 3 000 4 000 la matc\, 4 000 5 000 la albina lucr\toare [i peste 7 000 8 000 la trntor. Suprafa]a unui ochi compus apare ca un ansamblu de hexagoane, fiecare alc\tuind corneea unei omatidii. La locul de mbinare a omatidiilor se g\se[te din loc n loc un peri[or foarte lung, ceea ce confer\ ochiului un aspect p\ros. Fiecare omatidie este un sistem optic cuprinznd o cornee transparent\ care formeaz\ lentila convergent\, un cristalin de form\ conic\ [i o retinul\ compus\ din 8 celule sensibile la lumin\ ale c\ror capete dau nervii retinieni (fig. 8). Partea central\ a omatidiei este rhabdomul care are rolul de a ndrepta razele de lumin\ c\tre celulele senzoriale ale ochiului. Celulele pigmentare izoleaz\ omatidiile ntre ele. Fiecare omatidie percepe un singur punct al obiectului vizat nct imaginea apare mozaicat\. Alc\tuirea unei omatidii [i ochiului compus al albinei sunt prezentate n figurile 7 [i 8.
4 3 1

Fig. 7 Sec]iune `ntr-o omatidie (dup\ Snodgrass)

Fig. 8 Ochiul compus al albinei (dup\ Snodgrass) 1 - nervul optic; 2 - corneea; 3 - retina; 4 - cristalinul

16

Culorile pe care le disting albinele sunt cuprinse n spectrul solar ntre 310 [i 650 nanometri. Spre deosebire de om, albina nu percepe culoarea ro[ie, dar percepe ultravioletul care este inaccesibil omului. Albul este sesizat n func]ie de modul n care petalele florilor absorb sau reflect\ razele ultraviolete. 2.3.2.4. Aparatul bucal Este alc\tuit din mai multe piese analoage tuturor insectelor, cu deosebirea c\ sunt adaptate pentru supt [i lins. Acesta este alc\tuit din: labrum (buza superioar\), dou\ mandibule [i trompa (proboscisul). Labrumul este o prelungire chitinoas\ a cutiei craniene care se continu\ cu o por]iune membranoas\. Sub labrum se afl\ situat faringele. Mandibulele sunt piese scurte [i relativ puternice, de form\ concav\, care pot s\ se ndep\rteze mai mult sau mai pu]in una de alta, pivotnd n articula]ie. Atunci cnd se nchid pot permite albinei s\ apuce obiectele, servind la transportul impurit\]ilor din stup, descoperirea anterelor florilor pentru a putea recolta polenul, desfacerea membranei gr\unciorilor de polen, la modelarea cerii n timpul construirii fagurilor [i la formarea celulelor acestora, func]ionnd ca adev\rate prese. Spre deosebire de viespi, mandibulele albinelor sunt lipsite de din]i, ceea ce face imposibil\ spargerea cojii fructelor, a[a cum eronat se crede uneori. Pe suprafa]a mandibulelor se g\sesc peri simpli, neramifica]i, mai lungi [i mai numero[i la matc\ dect la albina lucr\toare. Mandibulele trntorului sunt mai scurte, mai nguste [i sunt acoperite cu peri ramifica]i, numero[i [i lungi. Trompa are rolul principal pentru recoltarea nectarului [i se compune din dou\ maxile [i labium (buza inferioar\) care se continu\ cu glosa (fig. 9). Maxila se compune dintr-o por]iune bazal\ numit\ cardo [i una distal\ alc\tuit\ din stipes, lacinia, galeea [i palpul maxilar pu]in dezvoltat. Labium (buza inferioar\) este alc\tuit\ din submentum (postmentum) de form\ triunghiular\, un mentum alungit (prementum), doi palpi labiali dezvolta]i, dou\ paraglose [i glosa (limba) care se termin\ cu flabelum (linguri]a). Cele dou\ maxile [i labium se inser\ n fosa trompei prin intermediul unei piese n form\ de "V" numit\ lorum. Glosa este acoperit\ la exterior cu peri[ori [i prezint\ pe toat\ lungimea ei un canal care porne[te de la nivelul flabelumului. Dac\ nectarul din floare este n cantitate redus\, glosa joac\ rolul unei pensule care colecteaz\ nectarul dispersat pe suprafa]a glandelor nectarifere, caz n care nectarul se ridic\ prin canalul glosei, flabelumul producnd n acest caz prin mi[c\ri alternative efectul unei pompe aspiro-refulante care trimite nectarul c\tre cavitatea bucal\ [i faringe.

17

2 3 4

6 7 8 9 5

10

11 12 Fig. 9 Trompa albinei (dup\ Snodgrass) 1 - maxil\; 2 - cardo; 3 - lorum; 4 - postmentum; 5 - prementum; 6 - stipes; 7 - lacinia; 8 - galeea; 9 - paraglos\; 10 - palp labial; 11 - glosa; 12 - flabelum.

Cnd cantitatea de nectar este mare, se produce al\turarea galeelor maxilare cu palpii labiali, formndu-se un tub care nconjoar\ glosa prin care se aspir\ nectarul. Cnd albina se alimenteaz\ cu substan]e solide, ca zah\rul uscat, ea ncepe prin a le umecta cu saliv\ pentru a le dizolva [i transforma n sirop. Exist\ dou\ glande salivare toracice care [i elimin\ produsele ntr-un canal colector unic la nivelul mentumului. Tot la nivelul capului se mai g\sesc glandele hipofaringiene [i mandibulare. Primele sunt prezente numai la lucr\toare [i secret\ l\pti[orul destinat hr\nirii larvelor, celelalte sunt prezente la matc\ [i lucr\toare [i rudimentare la trntor. La albinele lucr\toare, secre]ia glandelor mandibulare permite nmuierea [i fr\mntarea cerii [i dizolvarea nveli[ului uleios al polenului, n timp ce la matc\ secre]ia st\ la baza producerii unor feromoni (substan]a de matc\). Dintre nsu[irile morfologice utilizate drept criterii de selec]ie, lungimea trompei permite aprecieri asupra capacit\]ii albinelor de a culege nectarul, reprezentnd un indice important n caracterizarea unor rase de
18

albine. Acest indicator se determin\ sub microscop cu ajutorul micrometrului ocular, ntre extremitatea prementumului [i extremitatea glosei, incluznd [i flabelumul.

2.3.3. Toracele albinei


Toracele albinei este format din trei segmente: protorace, mezotorace [i metatorace, la care se adaug\ un al patrulea segment numit propodeum, care este de fapt primul segment abdominal (fig. 10). Pe torace sunt fixate trei perechi de picioare [i dou\ perechi de aripi. Fiecare segment este format dintr-o parte dorsal\ numit\ notum [i o parte ventral\ numit\ sternum, iar ntre acestea se g\se[te pleura. Notumul este format dintr-o regiune anterioar\ - scutum [i una posterioar\ - scutelum. Protoracele poart\ prima pereche de picioare. Mezotoracele poart\ a doua pereche de picioare [i prima pereche de aripi. Prezint\ dou\ orificii mici numite stigme, care servesc la respira]ie.

Fig. 10 Schema alc\tuirii toracelui albinei I - protorace; II - mezotorace; III - metatorace; IV - propodeum; 1 - notum; 2 - sternum; 3 - coxe (primul segment al picioarelor)

Metatoracele poart\ a treia pereche de picioare [i a doua pereche de aripi [i prezint\ de asemenea, dou\ stigme pentru respira]ie. Toracele este acoperit cu peri mari [i de[i, mai lungi la trntor dect la lucr\toare [i m\tci. n interiorul toracelui se g\sesc organele respiratorii [i nervii, fiind prev\zut cu o musculatur\ foarte puternic\ pentru aripi [i picioare.

19

2.3.3.1. Picioarele ~n afar\ de func]ia de locomo]ie, picioarele sunt adaptate pentru recoltarea polenului. Fiecare picior al albinei este alc\tuit din cinci segmente: coxa, trochanterul, femurul, tibia [i tarsul. Coxa asigur\ articula]ia piciorului la torace la nivelul dintre pleuritele [i sternitele fiec\rui segment [i este dotat\ cu o musculatur\ foarte puternic\. Trochanterul se articuleaz\ cu coxa prin doi condili, iar cu femurul articularea se face n a[a fel nct se pot ridica sau relaxa simultan celelalte segmente ale piciorului. Femurul este de form\ alungit\ cu doi mu[chi foarte puternici: un flexor ventral [i un extensor dorsal. Tibia. La picioarele anterioare [i mediene este mai sub]ire [i mai scurt\ ca femurul, iar la picioarele posterioare tibia este mai lung\, turtit\ [i l\]it\ n partea distal\. Aceast\ form\ este mai evident\ la albina lucr\toare, n timp ce la matc\ [i trntor este mai sub]ire. La albinele lucr\toare pe fa]a extern\ a tibiei piciorului posterior se g\se[te corbicula sau co[ule]ul ale c\rei margini sunt garnisite cu peri lungi curba]i [i servesc la transportul polenului (fig. 11, B, 3).

2 1

3 4 4 5

Fig. 11 Membrele albinei A - membrul anterior; B - membrul mijlociu; C - membrul posterior (fa]a extern\); D - membrul posterior (fa]a intern\); 1 - strigil; 2 - pinten; 3 - corbicula; 4 - presa de polen; 5 - peria bazitarsal\. 20

Tarsul este acoperit cu peri de[i cu care albina recolteaz\ polenul de pe peri[orii care-i acoper\ suprafa]a corpului. Acesta este format din cinci articole numite tarsomere, din care primul numit bazitars, se deosebe[te prin dimensiuni [i form\ de celelalte. Este lung [i cilindric la picioarele anterioare [i medii [i l\]it [i comprimat la cele posterioare. Pe suprafa]a intern\ a bazitarsului piciorului posterior se g\se[te peria bazitarsal\ care este format\ din 9-10 rnduri de peri lungi cu care albina recolteaz\ de pe corp [i re]ine polenul (fig. 11, D, 5). Tot la piciorul posterior ntre tibie [i bazitars exist\ o adncitur\ care formeaz\ presa de polen, cu ajutorul c\reia albina transport\ polenul de pe peria bazitarsal\ a unui picior pe corbicula celuilalt picior (fig. 11, D, 4). Pe picioarele mediene, la extremitatea distal\ a tibiei, se g\se[te o escrescen]\ chitinoas\ numit\ pinten, care serve[te la extragerea glomerulului de polen din corbicul\ dup\ ce albina a ajuns la stup (fig. 11, B, 2). La piciorul anterior, la cap\tul proximal al bazitarsului, se g\se[te o scobitur\ semicircular\ c\ptu[it\ cu fire de p\r, care este acoperit\ de o pies\ mobil\, numit\ fibul\, situat\ la extremitatea distal\ a tibiei. Prin flexarea bazitarsului spre tibie scobitura se nchide cu piesa mobil\ realizndu-se strigilul, care serve[te la cur\]irea antenelor [i trompei de polen prin trecerea repetat\ a acestora prin strigil (fig. 11, A, 1). Celelalte patru articole tarsale sunt articulate liber [i nu au musculatur\ proprie. Ultimul articol tarsial are dou\ crlige duble ntre care se afl\ un fel de ventuz\ - empodiul sau pulvilul. Crligele servesc pentru deplasarea insectei pe suprafe]ele rugoase, iar pulvilul pe suprafe]ele netede. La lucr\rile de selec]ie, pentru determinarea rasei [i chiar a unei popula]ii de albine, se utilizeaz\ indicele tarsial care exprim\ procentual raportul dintre lungimea [i l\]imea bazitarsului piciorului posterior. 2.3.3.2. Aripile Pe toracele albinei sunt prinse dou\ perechi de aripi: una anterioar\ prins\ de mezotorace [i alta posterioar\ prins\ de metatorace. Aripa prezint\ patru nervuri principale care pornesc de la baz\: costala ce m\rgine[te partea anterioar\ a aripei, subcostala imediat dedesupt [i paralel\ cu costala, mediana [i apoi anala care m\rgine[te marginea posterioar\. ntre acestea exist\ numeroase alte nervuri care prin unirea lor formeaz\ figuri asem\n\toare unor celule. Aripa anterioar\ la albinele lucr\toare are aproape 10 mm lungime [i 3 mm l\]ime, iar cea posterioar\ 7 mm lungime [i 2 mm l\]ime. La lucr\rile de selec]ie se procedeaz\ la determinarea lungimii [i l\]imii aripei anterioare, precum [i la calcularea indicelui cubital care reprezint\ caracter de ras\ (2,25 la rasa carpatin\). M\sur\torile pentru determinarea indicelui cubital se execut\ sub microscop, pe cele dou\ nervuri care formeaz\ un unghi optuz, la baza celei de-a treia celule cubitale (fig. 12), exprimarea f\cndu-se prin determinarea raportului ntre A [i B.

21

Fig. 12 Aripile albinei (dup\ Dade) A: 1 - cuta aripei anterioare; 2 - hamuli; 3 - peri; B: I, II, III - celule cubitale.

n repaus aripile sunt a[ezate n spate, cele anterioare deasupra celor posterioare. Marginea inferioar\ a aripei anterioare este u[or pliat\ n sus, formnd o cut\. Pe marginea anterioar\ a aripei posterioare se g\se[te un [ir de 16 - 26 crlige numite hamuli, care n timpul zborului se prind de cuta aripei anterioare. Aripile astfel reunite asigur\ o mai bun\ stabilitate albinei. Cnd albina face ventila]ie n fa]a stupului aripile nu sunt prinse [i se agit\ independent. Mi[carea aripilor se realizeaz\ ntr-un ritm de circa 200 de b\t\i pe secund\, cu ajutorul mu[chilor bine dezvolta]i ai toracelui. Mecanismul ingenios care conduce zborul permite albinei s\ se ridice, s\ coboare, s\ zboare lateral, stnga sau dreapta [i chiar napoi.

2.3.4. Abdomenul albinei


Abdomenul albinei este format din 6 segmente la lucr\toare [i matc\ [i 7 segmente la trntor, legate ntre ele prin membrana care-i asigur\ mobilitatea. Leg\tura dintre abdomen [i torace se realizeaz\ prin propodeum primul segment abdominal. Al doilea segment foarte mult sub]iat spre partea anterioar\ la unirea cu propodeumul se nume[te pe]iol. Abdomenul este mai lat spre partea anterioar\ [i mai sub]ire n partea posterioar\. Fiecare segment este alc\tuit din tergite superior [i sternite inferior (ventral). Tergitele acoper\ par]ial [i marginile laterale ale sternitelor. Pe fiecare tergit, de o parte [i de alta, se g\se[te cte un orificiu respirator (stigm\). Ultimul tergit [i sternit formeaz\ rectul [i deschiderea acului, iar la matc\ [i trntor se deschid organele genitale (fig. 13). Pe sternitele 3-6 se g\sesc cte dou\ suprafe]e cu aspectul sticlei traslucide, care sunt glandele cerifere. Aceste glande pot fi observate numai cnd se ntinde for]at abdomenul, deoarece sunt acoperite de sternitele precedente (fig. 14).
22

t2 t1

t3

t4

1 2 t5 3 t6 Oc

B 4

S1

S2

S3

S4

S5

A S6

5 6

Fig. 13 Schema alc\tuirii abdomenului t1 - t6-tergite; S1 - S6 - sternite; A - anus; B - stigm\

Fig. 14 Partea ventral\ a abdomenului 1 - 6 - sternite; Oc - oglinzi cerifere.

O gland\ cerifer\ este alc\tuit\ din 10 000 20 000 celule palisadice care ating dezvoltarea maxim\ la vsta de 12-18 zile. Glandele cerifere prezint\ ni[te pori extrem de fini prin care se scurge ceara lichid\ n buzunarele dintre inele, iar n contact cu aerul ceara se solidific\ formnd ni[te pl\cu]e foarte fine numite solzi.

2.3.5. Morfologia intern\ a albinei


2.3.5.1. Sistemul muscular Musculatura este r\spndit\ n tot organismul: cap, torace, abdomen, picioare, aripi [i organele interne. Musculatura albinei este format\ din fibre striate ceea ce explic\ rapiditatea [i precizia contrac]iilor musculare. Structura fibrei musculare striate la albin\ se deosebe[te de cea a vertebratelor prin faptul c\ nucleii sunt dispu[i central pe un singur rnd. La exterior fibra muscular\ prezint\ o membran\ fin\ numit\ sarcolema, care `nvele[te sarcoplasma. La sarcoplasm\ se g\sesc miofibrilele dispuse periferic [i nucleii a[eza]i central (fig. 15).

23

1 2 3 4

Fig. 15 Schema structurii fibrei musculare la albin\ 1 - sarcolema; 2 - sarcoplasma; 3 - miofibrile; 4 - nuclei

Mu[chii aripei sunt lipsi]i de sarcolem\, iar fibrele musculare, foarte fine, sunt grupate n fascicole mici printre care p\trund traheele respiratorii. Ace[ti mu[chi sunt cei mai importan]i [i se disting dou\ categorii: mu[chii direc]i ai zborului, foarte puternici [i volumino[i, care produc b\t\ile verticale ale aripilor [i mu[chii indirec]i care printr-o ac]iune transversal\ permit transformarea mi[c\rilor verticale ale aripilor n mi[c\ri helicoidale, ajutnd la deplasarea propiu-zis\ a insectei. Mu[chii se fixeaz\ de nveli[ul chitinos [i de apodeme cu ajutorul tendoanelor, dar se pot fixa [i direct prin intermediul unor fibre de origine cuticular\ numite tenofibrile. Musculatura abdomenului este format\ din mu[chii dorsali, ventrali [i laterali, precum [i mu[chii celor dou\ diafragme, realizndu-se leg\tura ntre tergite, sternite ct [i ntre tergite [i sternite. La trntor musculatura segmentelor 3 [i 4 este mai dezvoltat\ dect la lucr\toare [i matc\. Mi[c\rile abdomenului se realizeaz\ prin mu[chii care unesc segmentele 1 [i 2 [i un mu[chi toraco-abdominal. Musculatura albinei este foarte puternic\, putnd transporta pe o suprafa]\ rugoas\ o greutate egal\ cu de dou\zeci ori greutatea corporal\. For]a de contrac]ie a mu[chilor albinei, raportat\ la cea a omului este de 14 ori mai mare. 2.3.5.2. Aparatul digestiv Aparatul digestiv este alc\tuit din trei regiuni distincte: anterioar\ (stomodeum) care cuprinde faringele, esofagul [i gu[a; mijlocie (mezenteron) reprezentat\ de proventricol [i ventricol (stomac); posterioar\ (proctodeum) alc\tuit\ din intestinul sub]ire, rectul [i orificiul anal (fig. 16).

24

1 2 3 4

8 9

5 6 7

11 10

Fig. 16. Aparatul digestiv al albinei lucr\toare (dup\ Snodgrass) 1 - glande hipofaringiene; 2 - glande salivare postcerebrale; 3 - glande toracice; 4 - esofag; 5 - gu[\; 6 - proventricol; 7 - ventricol; 8 - tubii lui Malpighi; 9 - intestin sub]ire; 10 - rect; 11 - papile rectale.

Faringele este un tub scurt, gros cu o musculatur\ bine dezvoltat\. Prin contractarea musculaturii se asigur\ trecerea nectarului n esofag. Esofagul se prezint\ sub forma unui tub sub]ire care porne[te de la cap\tul sub]iat al faringelui, trece prin torace n abdomen unde se dilat\ fomnd gu[a. Gu[a este situat\ n partea anterioar\ a abdomenului [i are rolul de a acumula [i de a transporta nectarul. La matc\ [i trntor gu[a este atrofiat\, cu pere]ii sub]iri f\r\ elasticitate. La nivelul gu[ei are loc o prim\ etap\ a procesului de transformare a nectarului n miere sub ac]iunea enzimelor din nectar, sau secretate de glandele hipofaringiene, toracice [i postcerebrale. Hrana trece din gu[\ n stomac numai cnd albina este n activitate, nu [i n stare de repaus. Prin contractarea musculaturii gu[ei mierea poate reveni n cavitatea bucal\, sau s\ nainteze pe tractusul digestiv.
25

Proventricolul este nvaginat n gu[\ [i are rolul de a regla p\trunderea hranei din gu[\ n ventricol (stomac) [i de a men]ine n gu[\ nectarul ce urmeaz\ a fi dus n stup. Cap\tul s\u nvaginat are o deschidere n form\ de "X" care delimiteaz\ patru valvule triunghiulare prev\zute cu grupuri de "spini" ndrepta]i c\tre lumen. Aceste valvule nu ac]ioneaz\ simultan ci se deschid [i se nchid foarte rapid, dar independent. Prin agitarea continu\ a gu[ei se realizeaz\ o distribu]ie uniform\ a polenului n masa de nectar din interiorul s\u. Polenul este scos prin filtrare n grupuri compacte, nectarul r\mnnd la urm\ n gu[\. Granulele de polen sunt comprimate [i bolul ce se formeaz\ va trece n stomac. Ventricolul (stomacul) este de form\ cilindric\ ndoit sub form\ de "U", reprezentnd cel mai ntins segment al tractusului digestiv. Lumenul s\u este c\ptu[it cu un epiteliu cu rol secretor al unor enzime de natur\ diastazic\, care ac]ioneaz\ asupra substan]elor nutritive, dar n m\sur\ mai mare particip\ la digestia glucidelor [i lipidelor enzimele secretate de glandele toracice [i postcerebrale. Bolul alimentar (sau resturile lui) este cuprins n ventricol n unul sau mai multe nveli[uri fine, concentrice [i neregulate numite membrane peritrofice. Aceste membrane sunt permiabile ntr-o direc]ie pentru secre]iile digestive, iar n cealalt\ numai pentru hrana digerat\. Rolul acestor membrane nu este cunoscut cu precizie, dar se pare c\ prezint\ rol de protec]ie a peretelui ventricular, de nmagazinare a unor fermen]i secreta]i n func]ie de necesit\]i [i rol de barier\ antiinfec]ioas\ [i antimicrobian\. Intestinul sub]ire une[te cap\tul posterior al ventricolului cu rectul. n partea proximal\, n vecin\tatea ventricolului, se g\se[te o por]iune pu]in l\rgit\ numit\ pilor, la nivelul c\ruia se descarc\ con]inutul tubilor lui Malpighi. La nivelul intestinului sub]ire se definitiveaz\ absorb]ia substan]elor nutritive. Rectul se prezint\ ca o pung\ voluminoas\ cu pere]ii sub]iri n care se g\sesc [ase papile rectale care au rolul de deshidratare a materiilor fecale. Datorit\ elasticit\]ii pungii rectale, ct [i activit\]ii papilelor [i enzimei catalaz\, albinele pot s\ acumuleze materiile fecale produse n decursul iernii, pn\ la efectuarea zborului de cur\]ire, f\r\ a fi afectat\ starea de s\n\tate. 2.3.5.3. Aparatul excretor Func]ia de excre]ie este realizat\ de tubii lui Malpighi [i de corpul adipos. Tubii lui Malpighi, n num\r de 100 - 150, sunt independen]i din punct de vedere func]ional (fig. 16). Ei ocup\ cavitatea abdominal\, n jurul diferitelor organe [i extrag din hemolimf\ acidul uric [i diferite s\ruri (oxala]i, carbona]i, uree) pe care le vars\ apoi la nivelul pilorului. Corpul adipos reprezint\ un ]esut n care se acumuleaz\ diverse s\ruri ale acidului uric, sub form\ de cristale care sunt trecute apoi n tubii lui Malpighi, precum [i substan]e de rezerv\ (acizi gra[i, albumine, glicogen etc.) care vor fi consumate n perioada de inani]ie sau n perioada de iarn\.
26

2.3.5.4. Sistemul glandular Glandele hipofaringiene Glandele hipofaringiene se g\sesc sub forma a dou\ tuburi sinuase de circa 2 cm fiecare, purtnd de-a lungul lor glandule. Sunt situate n cavitatea cranian\, pe p\r]ile laterale ale creierului albinelor lucr\toare [i se deschid la baza faringelui. Aceste glande elaboreaz\ o secre]ie care intr\ n componen]a l\pti[orului, hran\ destinat\ larvelor, ct [i fermen]ii necesari prelucr\rii nectarului [i polenului. Glandele hipofaringiene la albinele nou n\scute nu sunt dezvoltate [i nu produc secre]ie. Ele ating dezvoltarea maxim\ la 5 - 10 zile, cnd albinele devin doici [i regreseaz\ c\tre vrsta de 25 zile. De[i dezvoltate mai slab la albinele adulte, activitatea invertazei [i fosfatazei este ridicat\. Albina are posibilitatea ca n func]ie de necesit\]ile cuibului s\-[i reactiveze secre]iile acestor glande. Glandele mandibulare Glandele mandibulare sunt glande salivare prezente la albinele lucr\toare [i matc\ [i rudimentare la trntor. Glanda mandibular\ secret\ o substan]\ acid\, folosit\ la colectarea [i prelucrarea polenului, la prelucrarea cerii, lustruirea pere]ilor celulelor, dizolvarea c\p\celelor de cear\ n momentul ecloziunii, iar la albinele vrsnice secret\ un feromon de incitare [i prevenire - heptanon 2. La matc\ glandele mandibulare secret\ "substan]a de matc\", un feromon care contribuie la inhibarea instinctului familiei de albine de a ncepe cl\direa botcilor [i nu numai.

Fig. 17 Schema glandei mandibulare a m\tcii (1) cu mandibula (2) (dup\ J. Louveaux).

Glandele postcerebrale Glandele postcerebrale (occipitale) sunt situate n partea posterioar\ a cavit\]ii craniene. Secre]ia lor se elimin\ n cte un canal care comunic\ cu canalul glandelor toracice. Secre]ia acestor glande are rol n prelucrarea cerii, iar enzimele produse la acest nivel au rol n digestia lipidelor [i glucidelor. Glandele toracice Glandele toracice sunt dispuse n partea anterioar\ [i ventral\ a toracelui, fiind alc\tuite din celule glandulare alungite [i se deschid n
27

rezervorul de saliv\ pe buza inferioar\. Pe lng\ enzimele secretate, au rol n digestia glucidelor [i lipidelor, secre]ia lor are rolul de a dilua mierea [i hrana larvar\ [i a nlesni depunerea polenului n celule. Glanda lui Nasonov Glanda lui Nasonov (odorant\) este situat\ ntre tergitele abdominale 5 [i 6. Elimin\ la exterior o substan]\ aromatic\ volatil\ - feromonul citral [i geraniol - pe care albinele o percep ca pe un miros specific al fiec\rei familii. Glandele cerifere Glandele cerifere sunt dispuse pereche pa fa]a ventral\ a ultimelor patru segmente abdominale sub oglinzile cerifere. Glanda cerifer\ este alc\tuit\ din 10 000 - 20 000 celule palisadice secretorii care ating dezvoltarea maxim\ la 12 - 18 zile. La fiecare celul\ a glandei cerifere ajung traheele prin care celula prime[te oxigenul necesar procesului fiziologic de producere a cerii. Dup\ vrsta de 2 - 3 s\pt\mni, func]ia glandelor cerifere se diminueaz\ [i n final secretarea cerii nceteaz\. 2.3.5.5. Sistemul circulator Sistemul circulator este alc\tuit din vasul dorsal (inima [i aorta), hemolimfa [i organele accesorii de pulsa]ie. Vasul dorsal se ntinde de la mijlocul segmentului al VI-lea abdominal pn\ n apropierea creierului. Este format dintr-o parte posterioar\ numit\ inim\ [i o parte anterioar\ numit\ aort\. Inima este compus\ din cinci compartimente desp\r]ite ntre ele prin valvule cu deschiderea spre interior [i cu orientare postero-anterioar\, ceea ce determin\ circula]ia hemolimfei ntr-un singur sens. Cele cinci compartimente cuprind segmentele III-VI, ultimele trei c\m\ru]e avnd diametrul mai mare, ndeplinesc un rol important n aspira]ia [i propulsia hemolimfei (fig. 18). De la nivelul celui de al III-lea segment, vasul dorsal se sub]iaz\ [i se transform\ n aort\. Acesta str\bate pe]iolul, formeaz\ o serie de spirale, traverseaz\ toracele, p\trunde n cap [i se termin\ prin deschiderea liber\ n apropierea creierului. Cap\tul unde se formeaz\ vasul dorsal este nchis. Pere]ii c\m\ru]elor inimii sunt alc\tui]i dintr-o musculatur\ circular\, puternic\ care se reduce progresiv c\tre prima camer\, apoi dispare complet la nivelul aortei. Inima este su]inut\ la hipoderm de fibre conjunctive, iar la septumul pericardial prin fibre musculare. Diafragmele, n num\r de dou\, mpart cavitatea abdominal\ n trei sinusuri: dorsal, central [i ventral. Diafragmele au mi[c\ri de pulsa]ie independente de ale inimii.

28

3 4

2 1

6 5 Fig. 18 Schema circula]iei hemolimfei n corpul albinei (dup\ Dade) 1 - inima; 2 - diafragma dorsal\; 3 - aorta; 4 - creierul; 5 - vezicul\ antenal\; 6 - diafragma ventral\.

Organele accesorii de pulsa]ie completeaz\ activitatea inimii [i a celor dou\ diafragme [i sunt situate n cap [i scutelum. Organul de pulsa]ie din cap ocup\ spa]iul dintre bazele antenelor [i trimit dou\ prelungiri n tubul fiec\rei antene. Organul pulsatil din torace se g\se[te la baza aripilor. Circula]ia hemolimfei se produce datorit\ dilat\rilor [i contract\rilor succesive ale c\m\ru]elor inimii; hemolimfa intr\ n aort\ [i se vars\ prin deschiderea liber\ anterioar\ n cavitatea cranian\, scald\ creierul, iar de aici trece n cavitatea abdominal\, unde preia de la nivelul ventricolului [i intestinului sub]ire substan]ele rezultate n urma digestiei, n timp ce organele de excre]ie preiau din hemolimf\ produsele de excre]ie. Prin mi[c\rile ritmice ale diafragmelor, hemolimfa purificat\ de c\tre organele de excre]ie [i con]innd substan]e nutritive, trece din cavitatea general\ n sinusul dorsal, apoi prin osteole n inim\, ncheindu-se astfel circuitul. 2.3.5.6. Aparatul respirator Aparatul respirator este constituit din stigme, trahei, saci de aer [i traheole. Stigmele sunt orificii respiratorii, n num\r de 10 perechi situate pe p\r]ile laterale ale segmentelor toracale [i abdominale. Ultima pereche este situat\ la nivelul aparatului vulnerant (acului), pe care-l oxigeneaz\ direct. Stigmele toracice se deschid direct la exterior, iar cele abdominale se deschid ntr-o camer\ numit\ atrium (fig. 19). Din stigme aerul p\trunde n trahei, care sunt prev\zute cu un sistem de nchidere numit opercul, articulat la partea exterioar\ a stigmei. Traheile sunt sub forma unor tuburi care se ramific\ n alte tuburi din ce n ce mai mici numite traheole, care ajung pn\ la nivelul celulelor, asigurnd oxigenarea tuturor ]esuturilor.
29

2 5 3 5 6 4

5 8 7 5

Fig. 19 Aparatul respirator al albinei lucr\toare (dup\ Snodgrass) 1, 3, 4, - saci aerieni ai capului, toracelui [i abdomenului; 2 - trunchi traheal; 5 - stigme; 6 - traheea cu tenidii; 7 - atrium; 8 - mu[chi care comand\ `nchiderea sau deschiderea stigmei.

Structura unei trahei este asem\n\toare tegumentului deoarece reprezint\ o nvaginare a acestuia. Stratul epidermic al traheilor [i traheolelor este str\b\tut de ngro[\ri spiralate numite tenidii care asigur\ rigiditatea, dar [i suple]ea acestora. Sacii de aer provin din dezvoltarea unor trunchiuri traheale sau ramifica]iilor acestora [i sunt lipsite de tenidii, ceea ce permite dilatarea lor. Rolul lor este de a nmagazina [i folosi aerul n special n timpul zborului, cnd consumul de oxigen este mai mare dect ar primi prin stigme n timpul respira]iei. De asemenea, sacii de aer permit albinei s\ dispun\ de oxigen n perioada repausului de iarn\, cnd mi[c\rile respiratorii sunt extrem de reduse. Cnd sacii de aer s-au umplut, scade greutatea specific\ a corpului albinelor [i acestea [i pot lua zborul. Sacii de aer comunic\ ntre ei prin conuri transversale [i se g\sesc n toate segmentele corpului. Respira]ia se realizeaz\ cu ajutorul musculaturii abdominale. Prin relaxarea acesteia, abdomenul se ntinde, producndu-se dilatarea sacilor de aer [i p\trunderea aerului prin stigme (inspira]ia). Prin contractarea musculaturii se
30

reduce volumul cavit\]ii abdominale, sacii de aer sunt comprima]i, iar aerul este mpins n sacii aerieni din torace [i cap (expira]ia). Deschiderea stigmelor este reglat\ de activitatea centrilor respiratori ai sistemului nervos central, care sunt excita]i de lipsa oxigenului sau de excesul de dioxid de carbon. n timpul activit\]ii, cnd albinele au nevoie de o cantitate mai mare de aer, stigmele vor fi larg deschise. n stare de repaus sau activitate redus\, stigmele sunt nchise sau u[or ntredeschise. Cnd stigmele sunt nchise, sunt folosite rezervele de aer acumulate n sacii de aer. Nivelul activit\]ii albinelor [i condi]iile de mediu condi]ioneaz\ ritmul respirator al acestora. Dac\ n perioada de repaus num\rul respira]iilor este de circa 20 pe minut, n perioada de activitate num\rul acestora poate ajunge la 120 - 150. Via]a albinelor poate decurge normal nu numai n condi]ii obi[nute ale concentra]iei aerului n oxigen [i dioxid de carbon, dar [i n condi]iile n care oxigenul scade pn\ la 5%, iar dioxidul de carbon cre[te pn\ la 10%. 2.3.5.7. Aparatul reproduc\tor Aparatul reproduc\tor mascul este format din testicole, canale deferente care se l\rgesc formnd veziculele seminale, o pereche de glande mucoase care se unesc n partea posterioar\ formnd canalul ejaculator [i penisul (fig. 20).
1 4 2 3 5 4 2 3 1

Fig. 20 Aparatul reproduc\tor mascul. 1 - testicole; 2 - canal deferent; 3 - vezicule seminale; 4 - glande mucoase; 5 - canal ejaculator; 6 - penis 31

Testicolele sunt forma]iuni de culoare g\lbuie, triunghiulare, turtite. Testicolul este mbr\cat la exterior ntr-o tunic\, iar n interior se g\sesc circa 200 tuburi spermogene numite testiole, care se deschid ntr-o camer\ comun\ la cap\tul canalului deferent. Dezvoltarea maxim\ a testicolelor este atins\ n stadiul de larv\, dup\ care regreseaz\. Dimensiunile testicolului la trntorul matur sunt de 2,75 mm lungime [i 0,28 mm grosime. n testicole se formeaz\ spermatozoizii. Canalele deferente. Canalul deferent p\r\se[te testicolul sub forma unui tub scurt, arcuit, urmat de o por]iune mai larg\, lung\ [i groas\ care este vezicula seminal\, ce se deschide la partea dorsal\ a glandei mucoase. Glandele mucoase reprezint\ glande anexe ale aparatului reproduc\tor mascul [i au o secre]ie alcalin\ care se cuaguleaz\ n contact cu aerul [i apa. Secre]iile veziculelor seminale [i glandelor mucoase formeaz\ lichidul spermatic. Secre]ia veziculelor seminale serve[te ca hran\ [i diluant pentru spermatozoizi, iar cea a glandelor mucoase, dilueaz\ sperma [i nlesne[te eliminarea ei n momentul ejacul\rii. Canalul ejaculator este un tub lung, sub]ire care une[te cap\tul anterior al penisului (n pozi]ie invaginat\) cu capetele unite ale glandelor mucoase. n momentul mperecherii se realizeaz\ comunicarea canalului cu glandele, ca urmare a contract\rii musculaturii acestora din urm\. n penis, n urma spermatozoizilor p\trunde [i mucus din glande. Penisul sau endofalusul. Penisul invaginat se g\se[te n partea ventral\ a abdomenului, ajungnd anterior pn\ la partea posterioar\ al celui de al treilea segment. El se compune din vestibul, care se deschide la exterior prin falotrema; corni]e - o pereche de forma]iuni asem\n\toare unor pungi largi [i ascu]ite la capete, situate de o parte [i de alta a vestibulului; cervixul - o por]iune sub]iat\ a penisului nainte de vestibul. Aparatul reproduc\tor femel este alc\tuit din ovare, oviducte pare care comunic\ cu oviductul impar, vaginul [i spermateca (fig. 21). Ovarele se g\sesc n partea anterioar\ a abdomenului, deasupra gu[ei [i a ventricolului. Ele sunt formate din cte 135 - 190 tuburi ovariene numite ovariole. Pe traiectul lor se observ\ ni[te strangula]ii care corespund ovulelor n diferite stadii de dezvoltare. Ovariolele se deschid n oviductele pare care comunic\ cu oviductul impar [i acesta se deschide n vagin. Oviductul impar are o musculatur\ foarte puternic\. Aparatul reproduc\tor al m\tcii este prev\zut cu dou\ anexe: spermateca (receptaculul seminal) [i punga copulatoare. Spermateca este situat\ n por]iunea unde comunic\ oviductele pare cu oviductul impar (comun) [i are rolul de a depozita sperma dup\ mperechere. Este de form\ sferic\ cu un diametru de 1,2 1,3 mm [i un volum de 1 mm3 (Ruttner, 1976). Pere]ii spermatecii au dou\ glande a c\ror secre]ie serve[te drept hran\ spermatozoizilor. Spermateca se deschide n vagin printr-un canal special prev\zut cu mu[chi puternici cu rolul de a deschide mai mult sau mai
32

pu]in canalul de comunicare prin care sunt pu[i `n libertate spermatozoizii cnd trec ovulele prin oviductul impar. Din ntlnirea ovulelor cu spermatozoizii, un singur spermatozoid va p\trunde prin micropilul ovulei, producndu-se fecundarea n urma c\reia va rezulta celula ou sau zigotul.

4 5 6 7 8 9 10

Fig. 21 Organele genitale ale m\tcii (dup\ Snodgrass) 1 - ovare; 2 - ovariole; 3 - glanda cu venin; 4 - oviducte; 5 - glanda spermatecii; 6 - spermateca; 7 - glanda accesorie acului; 8 - punga copulatoare; 9 - acul; 10 - rezervor cu venin.

Oviductul impar se deschide n punga genital\ format\ dintr-o por]iune exterioar\ numit\ pung\ copulatoare, care se deschide la baza acului [i o parte anterioar\ care este vaginul. Aparatul reproduc\tor la albina lucr\toare este nedezvoltat datorit\ modului de hr\nire din perioada larvar\ [i ac]iunii inhibitoare a substan]ei de matc\ asupra dezvolt\rii ovarelor. 2.3.5.8. Sistemul nervos Sistemul nervos la albin\ este compus dintr-un sistem nervos central [i unul periferic, care se afl\ dispus n partea ventral\ a corpului, liber printre celelalte ]esuturi [i organe. Sistemul nervos central este alc\tuit din creier [i un lan] de ganglioni uni]i ntre ei prin cordoane de fibre nervoase.
33

Creierul apare foarte dezvoltat datorit\ lobilor optici [i antenali, dar din punct de vedere al creierului propriu-zis este mai dezvoltat la albina lucr\toare. n partea central\ se g\sesc lobii protocerebrali, care formeaz\ protocerebrum [i care n p\r]ile laterale se continu\ cu lobii optici (fig. 22).
1 2 5 4 3 6 13 1 7 3 2

8 9 10

5 7

8 11 12 10 9

Fig. 22 Sistemul nervos al albinei lucr\toare. (dup\ Snodgrass) A: 1 - nerv antenal; 2 - ocel; 3 - ochi compus; 4 - protocerebrum; 5 - lob optic; 6,7,8,9,10,11,12 - ganglioni ventrali;

B: Creierul [i ganglionul subesofagian 1 - ocel; 2 - ochi compus; 3 - protocerebrum; 4 - lob optic; 5 - lob antenal; 6 - nerv antenal; 7 - ganglion subesofagian; 8 - nerv labial; 9 - nerv labral; 10 - nerv maxilar

Inferior lobilor protocerebrali, de o parte [i de alta a stomodeumului este situat deutocerebrum, constituit din nervi senzitivi gro[i [i nervi motori, c\tre mu[chii antenali. Anterior lobilor antenali se g\se[te regiunea tritocerebral\ (tritocerebrum) care d\ na[tere unui nerv frontal [i unui nerv recurent care urm\re[te traseul esofagului. Sub esofag, spre partea inferioar\ a capului, sunt dispu[i ganglionii subesofagieni care se unesc cu creierul n partea lor superioar\. De la ace[ti ganglioni, mari [i turti]i, pornesc nervii
34

maxilari, nervii mandibulari [i nervii labiali. Spre partea posterioar\ se leag\ cu prima pereche de ganglioni toracici [i deci cu ntreg lan]ul ganglionar [i inerveaz\ prima pereche de picioare. Cordonul ganglionar este format din 7 perechi de ganglioni, din care dou\ toracice [i cinci abdominale. Unirea ganglionilor pereche se realizeaz\ printr-un cordon dublu, de unde numele de sistem ganglionar scalariform. Perechea a doua de ganglioni toracici inerveaz\ a doua [i a treia pereche de picioare, precum [i primul segment abdominal. De la sistemul nervos central pornesc numero[i nervi: nervii motori pornesc de la centru [i se termin\ la nivelul mu[chilor unde transmit impulsurile nervoase, iar cei senzitivi culeg excita]iile din mediul exterior [i le transmit sistemului nervos central. Sistemul nervos periferic este alc\tuit dintr-o re]ea de fibre nervoase senzitive [i motorii [i o serie de celule senzitive situate la nivelul tegumentului.

2.3.5.9. Organele de sim]


Organele de sim] sunt de origine ectoderm\ [i sunt reprezentate n general prin forma]iuni senzitive, de forma unui neuron bipolar cu o prelungire distal\ care prime[te excita]iile, numite sensile. Din punct de vedere morfologic sensilele se pot prezenta ca peri, pl\ci, fose, conuri etc. Sim]ul mirosului este ndeplinit de sensilele numeroase de pe.antene [i de pe palpii labiali. Albinele sunt capabile s\ perceap\ mirosuri n dilu]ie de 1:500 [i chiar 1:1 000 000. Acest sim] serve[te albinelor la g\sirea surselor de hran\ [i la orientarea lor n g\sirea acestora. Mirosul secre]iei glandei lui Nasonov combinat cu cel al nectarului adus n stup imprim\ fiec\rei familii un miros specific prin care albinele deosebesc pe altele str\ine. Albinele simt mirosul m\tcii [i deosebesc matca mperecheat\ de cea nemperecheat\. Substana de matc\ indic\ prezena m\tcii n familie [i inhib\ instinctul construirii botcilor. Mirosul m\tcii atrage trntorii n timpul zborului de mperechere. Mirosul veninului este perceput cu fine]e de c\tre albine, exercitnd un puternic efect iritant asupra acestora. Sim]ul gustului este ndeplinit de sensilele r\spndite pe maxile, labium, palpi, pe tars [i pe antene. Albinele percep gusturile: dulce, s\rat, acru, amar, dar sunt mai pu]in sensibile la acesta din urm\. Solu]ia de zaharin\ nu provoac\ la albine senza]ia de dulce, la fel cum chinina nu provoac\ senza]ia de amar. Ele resping solu]iile cu o concentra]ie de zah\r mai mic\ de 5%, dar prefer\ pe cele cu concentra]ia de 30-50%. Sim]ul tactil este ndeplinit de organe sub form\ de peri[ori [i conuri senzitive n care p\trund termina]ii ale celulelor nervoase. Acestea se g\sesc dispuse pe antene, aparat bucal, picioare, dar [i r\spndite pe ntreaga suprafa]a a corpului. Sim]ul tactil asociat cu cel al mirosului asigur\ desf\[urarea activit\]ii n stup n condi]ii de ntuneric.
35

Perceperea sunetelor este ndeplinit\ de numeroase sensile dispuse pe antene, fiecare legate cu cte o celul\ nervoas\. n afar\ de faptul c\ albinele percep sunetele, ele emit sunete care sunt percepute de celelalte albine. Albina care se preg\te[te s\ n]epe emite un sunet aparte care incit\ celelalte albine. A[a numitul "cnt al m\tcilor" este auzit n ajunul ie[irii celui de al doilea roi: sunete sub]iri [i prelungi sunt emise de tn\ra matc\ care eclozioneaz\ din botc\, la care r\spund mai surd surorile ei care se g\sesc n botci. Sunete specifice emit familiile care se preg\tesc pentru roit [i cele r\mase f\r\ matc\. n timpul "dansului" albinele emit sunete speciale, f\r\ de care "dansul" nu mobilizeaz\ celelalte albine. Sunetele albinelor se reproduc prin ni[te organe speciale situate pe tibia primei perechi de picioare (organe cordotonale) [i pe al doilea segment al antenelor. Sim]ul v\zului este realizat cu ajutorul ochilor compu[i [i ocelilor. Sim]ul timpului [i al prevederii modific\rilor condi]iilor meteorologice permite albinelor s\ viziteze florile atunci cnd produc mai mult nectar [i ntr-o concentra]ie convenabil\. Mecanismele acestui sim] nu au fost nc\ identificate. Perceperea temperaturii mediului nconjur\tor se face cu o precizie de 0,250C. Sediul receptorilor se g\sesc n segmentele de la extremitatea antenelor, albinele de pn\ la 7 zile prefer\ temperaturi de 37 - 37,50C, iar cele n vrst\ temperatura cuprins\ ntre 31,5-36,5C Perceperea cmpului magnetic terestru de c\tre albine a fost semnalat\ de J. Gould [i J. Kirschvink (1978), iar pu]in mai trziu aceia[i autori au descoperit c\ albinele con]in `n corpul lor circa 200 milioane particule de magnetit\ cu dimensiuni minuscule de 300 - 350 . Aceste particule sub influen]a cmpului magnetic terestru au rol de orientare [i de declan[atori comportamentali. Cunoscndu-se observa]iile lui K.von Frisch referitoare la "dansul albinelor", M. Lindauer [i H. Martin au observat perturb\ri [i erori ale dansului `n func]ie de pozi]ia albinelor fa]\ de direc]ia cmpului magnetic terestru. Albinele supuse influen]ei unui cmp magnetic de 10 ori mai mare dect cel terestru construiau celulele cu o orientare neobi[nuit\ [i `[i pierdeau no]iunea timpului. 2.3.5.10. Sistemul neuroendocrin Este alc\tuit, pe de o parte, din celule neurosecretoare izolate, localizate n creier care elibereaz\ hormoni, iar pe de alt\ parte, din glande endocrine care sunt activate de hormonii secreta]i de celulele neurosecretoare. Glandele endocrine sunt reprezentate de glandele protoracice [i dou\ perechi de glande retrocerebrale. Glandele protoracice sunt prezente la larve [i sunt situate difuz n apropierea tubului digestiv n protorace [i mezotorace. Ele secret\ ecdisonul sau hormonul n\prlirii.
36

Glandele retrocerebrale sunt corpora cardiaca [i corpora allata. Corpora cardiaca sunt dou\ forma]iuni egale situate pe stomodeum [i au func]ie dubl\. Pe de o parte, primesc [i stocheaz\ secre]iile cerebrale pe care ulterior le elibereaz\ n hemolimf\, iar pe de alt\ parte, au o secre]ie proprie al c\rei rol nu este cunoscut. Corpora allata sunt dou\ corpuri celulare globuloase provenite din ectodermul primului segment maxilar, plasate pe laturile esofagului. Secret\ mai mul]i hormoni cu func]ii diverse: juvenilizant\, gonadotrop\, metabolic\. Func]ia juvenilizant\. Ac]iunea hormonilor secreta]i de corpora allata combinat\ cu cea a hormonului n\prlirii men]ine insecta n stare de larv\. Ac]iunea celor doi hormoni este uneori sinergic\, alteori antogonic\ n func]ie de stadiul de dezvoltare atins. Func]ia gonadotrop\. Hormonii secreta]i controleaz\ dezvoltarea organelor sexuale [i a comportamentului sexual. n cantitate mare inhib\ dezvoltarea ovarian\ la larve, ducnd la diferen]ierea castei lucr\toare. Acela[i hormon declan[eaz\ dezvoltarea ovarian\ la lucr\toarele r\mase f\r\ matc\ (n absen]a ou\lor, larvelor sau a puietului nec\p\cit). Mecanismul este mult mai complex [i este condus printr-un sistem de rela]ii, n principal prin rela]iile de nutri]ie. Func]ia metabolic\ controleaz\ mecanismul respirator, nutri]ia [i vitelogeneza. Produsul corporei allata este cunoscut sub denumirea de hormonul juvenil, dar datorit\ multiplelor sale func]ii s-a propus o denumire mai adecvat\, aceea de hormon morfogenetic. 2.3.5.11. Organul de ap\rare Organul de ap\rare al albinei - acul - este ad\postit n interiorul segmentului al VII-lea. Acesta se compune din: aparatul vulnerant, aparatul motor [i glanda secretoare de venin (fig. 23). Aparatul vulnerant (de atac) este alc\tuit dintr-o pereche de valve unite care formeaz\ stiletul, o a doua pereche de valve independente lan]etele [i o a treia pereche de valve asem\n\toare unui jgheab cu rol protector pentru celelalte [i rol tactil. Stiletul prezint\ proximal un bulb, care se continu\ cu un canal delimitat de stilet [i cele dou\ lan]ete, prin care se scurge veninul. Lan]etele prezint\ la cap\tul distal ni[te zim]i orienta]i postero-anterior, iar la cap\tul proximal, o forma]iune chitinoas\ care face leg\tura dintre partea vulnerant\ [i cea motorie. Aparatul motor se compune din dou\ perechi de mu[chi [i trei perechi de pl\ci chitinoase: p\trate, triunghiulare [i oblonge. Partea secretorie este reprezentat\ prin glanda acid\ [i glanda alcalin\. Glanda acid\ este bifurcat\ [i se continu\ cu un canal lung [i sinuos care conduce veninul secretat n rezervorul de venin. Con]ine acid formic, apitoxin\ [i histamin\. Glanda alcalin\ este mai mic\ [i se deschide n punga cu venin aproape de baza acului. Prin secre]ia sa lubrefiaz\ acul [i diminueaz\ aciditatea veninului.
37

3 2

4 6 8 7

5 1

9 11 10 Fig. 23 Organul de ap\rare al albinei 1 - glanda acid\ de venin; 2 - glanda alcalin\ de venin; 3 - vezica cu venin; 4 - bulbul acului; 5 - placa triunghiular\; 6 - placa oblong\; 7 - placa p\trat\; 8 - mu[chii acului; 9 - stiletul; 10 - lan]etele; 11 - teaca.

Ac]iunea de n]epare se produce n urma contract\rii musculaturii abdominale n urma c\reia n tegumentul n]epat p\trunde, mai nti, vrful stiletului, apoi dou\ perechi de mu[chi volumino[i antagonici care ac]ioneaz\ mai nti pl\cile p\trate, apoi pl\cile triunghiulare [i lan]etele. Pl\cile oblonge, angrenate [i ele n aceast\ mi[care, ac]ioneaz\ asupra membranei care acoper\ bulbul [i determin\ scurgerea veninului prin bulb [i prin conductul format ntre stilet [i lan]ete. n cazul n care n]eparea se produce ntr-un tegument elastic, din cauza zim]ilor lan]etelor, acul r\mne fixat n tegument [i se smulge din corpul albinei mpreun\ cu tot aparatul motor, glandele cu venin [i ganglionul care l inerveaz\. Veninul continu\ s\ fie pompat pn\ la golirea total\ a rezervorului, iar albina va muri. Cnd n]eparea se produce ntr-un tegument rigid (chitinos) acul poate fi retras dup\ n]epare cu u[urin]\. Matca este prev\zut\ cu ac pe care-l utilizeaz\ numai mpotriva m\tcilor rivale, iar trntorii sunt lipsi]i de organ de ap\rare.
38

2.4. COLONIA DE ALBINE


Colonia de albine `[i desf\[oar\ activitatea `n cuibul pe care `n mod natural [i-l construie[te `n scorburi, g\uri de stnci sau `n stupii construi]i de om. Cu ajutorul cerii produse de glandele cerifere ale albinelor lucr\toare sunt cl\di]i un num\r variabil de faguri `n func]ie de puterea familiei. Pe fagurii din mijlocul cuibului se g\sesc ou\, larve sau puiet c\p\cit, constituind locul preferat pentru matc\. Aspectul cuibului este `n ansamblu de form\ sferic\. ~n partea de sus a fiec\rei rame [i `n col]urile superioare se g\sesc rezervele de miere, `n timp ce rezervele de polen sunt a[ezate la marginea puietului sau pot ocupa o ram\ `ntreag\ cnd sunt abundente. Temperatura `n cuib trebuie s\ fie de 33 - 35C, fiind reglat\ de c\tre albine prin cre[terea sau reducerea consumului de hran\. Umiditatea relativ\ este cuprins\ `ntre 75 - 80%.

2.4.1. Activitatea albinelor `n cuib


2.4.1.1. Construirea fagurilor Solzi[orii de cear\ produ[i de glandele cerifere sunt extrem de maleabili [i nu rezist\ la temperaturi mai mari de 36C. Prin fr\mntarea cu ajutorul mandibulelor [i amestecarea cu o solu]ie secretat\ de glandele mandibulare rezisten]a cre[te pn\ la 63C. ~n timpul cl\dirii fagurilor `ntr-un stup cu rame goale, albinele stau `n forma]ii conice cu baza `n sus, se prind de picioare [i formeaz\ un lan] de albine sub spetezele superioare a 3 - 4 rame luate `n lucru (fig. 24).

Fig. 24 Lan]ul albinelor cl\ditoare de cear\

Albinele alc\tuiesc un ghem al c\rui `nveli[ este format din 2 - 3 straturi de albine strnse `ntre ele care au rolul de a p\stra o temperatur\ de 33 - 34C necesar\ elabor\rii solzilor de cear\. Circula]ia albinelor `n interiorul
39

ciorchinelui se realizeasz\ printr-o deschidere `n partea inferioar\ a acestuia. Din cnd `n cnd din perdeaua de albine se desprinde cte una care depune solzi[orul pe fagurele `n construc]ie, dup\ care se `ntoarce la locul ini]ial. Albinele constructoare iau solzi[orii pe care-i fr\mnt\ [i-i amestec\ cu secre]iile glandelor mandibulare formnd mici pl\cu]e care sunt fixate de faguri. Alte albine modeleaz\ [i dau forma hexagonal\ a celulelor fagurelui. Fundul celulelor este romboprismatic construit din trei romburi a c\ror `nclina]ie `n raport cu pere]ii celulei este dat\ de unghiul ascu]it al fiec\rui romb care este de 70 [i 32. Adoptarea acestui unghi permite ca fiecare celul\ hexagonal\ s\ poat\ con]ine o cantitate maxim\ de miere folosindu-se o cantitate minim\ de cear\ [i ob]inndu-se o rezisten]\ maxim\. Celulele fagurelui sunt unite la baz\ `nct fiecare din cele trei romburi care constituie baza piramidal\ a unei celule de pe o fa]\ a fagurelui particip\ `n acela[i timp la realizarea bazei piramidale a trei celule de pe partea opus\. ~n cazul cl\dirii fagurelui artificial, o parte din albinele constructoare se a[eaz\ pe fagure ridicnd temperatura la 30C. Ceara devenind maleabil\, albinele `ncep s\ formeze fundurile celulelor iar cu surplusul de cear\ `nal]\ celulele cu 3 - 6 mm. Cu ceara produs\ de albinele tinere se continu\ `n\l]area celulelor, l\sndu-se `n partea superioar\ un inel de cear\ [i propolis care asigur\ rezisten]a fagurelui. ~ncepnd de la acest inel c\tre fundul celulei, pere]ii sunt din ce `n ce mai sub]iri pn\ la 0,08 mm. Interiorul celulei este spoit [i lustruit cu un balsam de propolis. Pe un fagure se pot distinge mai multe tipuri de celule: - celulele de albine lucr\toare, servesc la cre[terea puietului, depozitarea mierii [i p\sturii. Diametrul de 5,3 - 5,5 mm [i adncimea de 10 12 mm permite realizarea unui volum ce poate `nmagazina 0,40 - 0,43 g miere sau 0,19 g polen. Pe un cm2 revin 4 celule sau 400 celule pe un dm2. Pe o ram\ de cuib de 435 x 300 mm, pe ambele fe]e se g\sesc circa 9 000 de celule de albine lucr\toare. Grosimea unui fagure este de circa 25 mm, iar distan]a `ntre doi faguri de 12 - 12,5 mm. - celulele de trntori, servesc la cre[terea puietului de trntor [i depozitarea mierii. Ele au diametrul de 6,25 - 7 mm, iar adncimea de 13 16 mm. Pe un dm2 se g\sesc circa 300 celule de trntor, fiind dispuse pe partea lateral\ [i inferioar\ a fagurelui. - celulele de matc\ sau botcile sunt celule de forma unei ghinde cu adncimea de 20 - 25 mm [i un diametru de 10 - 12 mm, `n care albinele cresc numai m\tci. Sunt cl\dite de regul\ pe marginea inferioar\ sau pe p\r]ile laterale ale fagurelui `n spa]iile libere. Botcile sunt `ngro[ate cu cear\ iar pe suprafa]a lor albinele creaz\ o dantel\ cu desene aproape hexagonale. Construc]ia botcilor este supus\ unui control hormonal, a prezen]ei substan]ei de matc\ [i a unor feromoni secreta]i de matc\, care ac]ioneaz\ asupra albinelor printr-un cod chimic.
40

Dup\ depunerea ou\lor [i formarea larvei, botca este alungit\ [i c\p\cit\ de c\tre albine. Botcile sunt de mai multe feluri: - botci de schimbare lini[tit\ a m\tcii, `n num\r de 2 - 3 pe un fagure; - botci de roire, `n num\r de 20 - 30 pe un fagure, sunt construite cnd familia urmeaz\ a roi; - botci de salvare se cl\desc `n mijlocul fagurelui prin modificarea celulelor de lucr\toare cu ou\ sau larve tinere `n situa]ia cnd familia a pierdut matca. Dup\ eclozionarea m\tcilor, albinele distrug botcile de pe faguri. Pe un fagure se mai disting celulele de trecere [i de leg\tur\. Celulele de trecere au form\ neregulat\ [i se construiesc de regul\ la locul de `ntlnire `ntre celulele de albine lucr\toare [i cele de trntor. Celulele de leg\tur\ se construiesc pe locurile de fixare [i consolidare a fagurilor pe ram\. Sunt celule mici neregulate, cu pere]ii mai gro[i [i cu un con]inut mai mare de propolis, care asigur\ o rezisten]\ sporit\ fagurelui `n ram\. Dup\ fiecare genera]ie de puiet `n interiorul celulelor fagurelui r\mn aderate pe pere]ii acestora c\m\[ile nimfelor, iar `n unul din col]uri [i excrementele eliminate, resturi care nu pot fi cur\]ate de albine. Aceste acumul\ri duc la modificarea dimensiunilor celulelor. Datorit\ mic[or\rii volumului celulelor la fagurii vechi , se ajunge la reducerea greut\]ii corporale a albinelor crescute `n ele. Cu ct fagurii sunt mai vechi cu att culoarea este mai brun\, cre[te grosimea fundurilor celulelor, uneori pn\ la 4 - 5 mm, ajungndu-se la o dublare a greut\]ii fagurelui dup\ 6 genera]ii de puiet. 2.4.1.2. Climatizarea cuibului Albina izolat\ se comport\ ca majoritatea poichilotermelor neavnd posibilitatea men]inerii constante a temperaturii corpului. ~n schimb, prin gruparea a cel pu]in 50 sau 100 der albine se realizeaz\ un ghem care poate climatiza cuibul. ~n interiorul cuibului, temperatura nu este uniform\. Punctul sensibil `l constituie cuibul cu puiet a c\rei temperatur\, indiferent de sezon, se men]ine la 34 - 35C `n partea sa central\, ceva mai mic\ c\tre marginile acestuia, iar `n afara cuibului temperatura este de circa 25C. Iarna, cnd colonia este lipsit\ `n totalitate sau numai par]ial de puiet, albinele se grupeaz\ foarte strns pentru a putea lupta `mpotriva frigului. Cnd temperatura exterioar\ este extrem de sc\zut\, `n mijlocul ghemului se asigur\ 20C [i chiar mai mult dac\ exist\ ceva puiet. Albinele aflate `n exteriorul ghemului formeaz\ un `nveli[ protector [i periodic intr\ `n interiorul ghemului pentru a se `nc\lzi, locul lor fiind luat de alte albine. O albin\ izolat\ nu suport\ mult timp o temperatur\ sub 80C deoarece devine imobil\ [i moare de frig. Vara, albinele sunt obligate s\ lupte deseori `mpotriva excesului de c\ldur\. Dac\ iarna caloriile sunt produse pe seama consumului de miere,
41

pierderea c\ldurii, vara, se realizeaz\ prin evaporarea apei. Apa, adus\ `n stup de c\tre culeg\toarele specializate, este preluat\ `ntre piesele bucale de albinele din stup care o expun la curentul de aer ob]inut printr-o ventila]ie energic\ f\cut\ la urdini[ de mai multe albine prin care aerul umed [i `nc\lzit din interior este aspirat. Acela[i procedeu este folosit pentru concentrarea nectarului `n miere. Nectarul abundent [i pu]in concentrat joac\ pentru climatizare acela[i rol ca [i apa. Climatizarea stupului se refer\ [i la reglarea umidit\]ii relative, [tiindu-se c\ puietul nu suport\ usc\ciunea. Asigurarea umidit\]ii relative se realizeaz\ tot pe seama activit\]ii albinelor. ~n timpul iernii, glandele rectale filtreaz\ din substan]ele reziduale ale digestiei, ap\ chimic pur\ pe care o redau organismului. Pentru a u[ura climatizarea cuibului se va proceda la dimensionarea corespunz\toare a urdini[ului [i la umbrirea stupilor pentru a fi eliberate albinele de la aceast\ activitate [i trecerea lor la activitatea de cules. 2.4.1.3. Cur\]irea celulelor [i a cuibului Albinele cur\]\ cuibul, sco]nd `n afara stupului resturile de cear\, cristale de miere, puiet sau albine moarte, p\stur\ [i alte resturi. Resturile men]ionate sunt apucate cu mandibulele, iar `n cazul corpurilor mai mari coopereaz\ dou\-trei albine, pentru `nl\turarea din cuib. Corpurile u[oare sunt duse `n zbor ct mai departe de stup. Albinele cur\]\, netezesc [i lustruiesc marginile [i interiorul celulelor `n vederea cre[terii mai multor genera]ii de puiet. 2.4.1.4. Hr\nirea puietului [i a m\tcilor Puietul de albine lucr\toare [i de trntor `n vrst\ de 1-3 zile [i larvele de matc\ pn\ la c\p\cirea acestora sunt hr\nite cu l\pti[or, iar larvele mai vrstnice cu amestec de miere [i polen. Dup\ o cercetare a celulei cu larv\ timp de 10-20 secunde, albina doic\ `[i apropie mandibulele de capul larvei, iar prin deschiderea [i vibrarea u[oar\ a mandibulelor, `ntre maxile apare o pic\tur\ de hran\ care este eliberat\ pe peretele sau pe fundul celulei [i nu direct `n gura larvei. Hr\nirea dureaz\ 0,5-3 minute. 2.4.1.5. Primirea nectarului [i transformarea acestuia `n miere ~n condi]iile unui cules de `ntre]inere, albinele culeg\toare depun singure nectarul `n partea de jos a fagurilor, de unde albinele primitoare `l mut\ `n partea superioar\ `n apropierea elipsei cu puiet. ~n perioada culesurilor mari, albinele culeg\toare predau nectarul albinelor primitoare chiar la urdini[ uneori, care la rndul lor `l transport\ [i-l depoziteaz\ `n faguri sau `l predau altor albine care execut\ acest lucru.
42

2.4.1.6. ~ndesarea polenului `n celule ~nc\rc\tura de polen este depus\ de albinele culeg\toare direct `n celulele din jurul elipsei cu puiet, dup\ care primesc hran\ de la albinele `nconjur\toare [i pleac\ din nou dup\ polen. Albinele din cuib, obi[nuit din grupa primitoarelor, `ndeas\ cu capul, compactiznd polenul depozitat. 2.4.1.7.Zborurile de orientare La primul zbor, albinele tinere ie[ite zboar\ `n `mediata apropiere a stupului, fiind `ndreptate cu capul spre stup pentru a memora pozi]ia acestuia fa]\ de obictele `nconjur\toare. ~n acest timp ele elibereaz\ excrementele acumulate `n perioada scurs\ de la eclozionarea lor. ~n zborurile urm\toare se prelunge[te att durata ct [i raza de zbor, fiind memorate obiectele de orientare aflate pe parcurs. Zborurile de orientare sunt efectuate pe timp c\lduros [i `nsorit [i asigur\ trecerea treptat\ de la activit\]ile din stup la cele din afara acestuia (activitatea de culeg\toare). 2.4.1.8. Ap\rarea cuibului Aceast\ activitate este asigurat\ de un grup de albine postate la urdini[ [i pe scndura de zbor. Sim]ul mirosului joac\ un rol important la recunoa[terea albinelor stupului care au acces `n stup, `n timp ce albinele hoa]e sau str\ine sunt atacate [i nu au acces. Num\rul albinelor de paz\ este mai mare `n timpul perioadelor lipsite de cules [i mai redus `n timpul culesurilor mari. Instinctul de ap\rare a cuibului variaz\ de la o ras\ la alta [i de la o familie la alta. Spre exemplu, albina caucazian\ este recunoscut\ `n privin]a ap\r\rii cuibului, dar `n acela[i timp prezint\ [i predispozi]ia accentuat\ pentru furti[ag.

2.4.2. Activitatea albinelor `n afara cuibului


2.4.2.1. Aprovizionarea cuibului cu ap\ Cantit\]i mai mari de ap\ sunt aduse de c\tre albine (sacagi]e), mai ales `n perioada cre[terii puietului, prim\vara cnd este folosit\ diluarea rezervelor de miere necesar\ hr\nirii puietului [i `n perioadele de ar[i]\ cnd este folosit\ pentru nevoile organismului [i climatizarea cuibului. La apari]ia culesurilor abundente num\rul de albine ocupate cu aprovizionarea cu ap\ se reduce. Cantitatea maxim\ de ap\ adus\ de albin\ este de 50 mg, iar media de 25 mg. Num\rul maxim de zboruri dup\ ap\ a fost `nregistrat la 144 pe zi, iar `n medie circa 50 - 70 pe zi. 2.4.2.2. Culesul de nectar [i polen Aceste activit\]i depind `n mare m\sur\ de condi]iile de mediu (temperatura, vntul, luminozotatea, ploaia) - factori care influen]eaza `n acela[i timp [i secre]ia de nectar, puterea familiilor, sursele [i rezervele de nectar din flori [i dep\rtarea fa]a de sursa de cules.
43

2.4.3. Diviziunea muncii la albine


Efectivul numeros al unei familii de albine este constituit din indivizi de vrste diferite: circa o treime albine b\trne [i dou\ treimi albine tinere. ~n cursul vie]ii albinele desf\[oar\ mai multe activit\]i legate `n general de vrsta pe care o au: - albinele tinere de 1 - 2 zile se ocup\ cu cur\]irea celulelor [i `nc\lzirea puietului; -albinele de la 3 - 11 sau 12 zile constituie grupa albinelor doici care se ocup\ cu hr\nirea puietului. La aceste albine glandele hipofaringiene sunt bine dezvoltate. Un grup de 10 - 12 albine `nso]esc matca pe care o hr\nesc cu l\pti[orul de matc\. Asemenea grup se constituie `n suit\ pe fiecare fa]\ a fagurelui sau alt fagure unde a trecut matca. - albinele de la 11 la 16 sau 18 zile construiesc fagurii; - albinele de la 16 la 20 sau 21 zile asigur\ paza [i ventila]ia; - albinele de la 20 la 30 sau 35 zile sunt albine culeg\toare care activeaz\ mai mult `n afara stupului. Aceast\ diviziune a muncii nu este strict\ deoarece cnd necesit\]ile familiei se modific\, succesiunea [i reparti]ia muncii se schimb\ `n func]ie de nevoile momentului.

2.4.4. Hrana [i rela]iile de nutri]ie `ntre albine


Hrana albinelor se compune din trei elemente de baz\: apa, nectarul [i polenul.

2.4.4.1. Apa
Apa este necesar\ `n digestie, asimila]ie, la diferite schimburi nutritive din ]esuturi, la elaborarea secre]iilor glandulare [i hemolimfei. Mai este necesar\ la prepararea hranei pentru larve [i pentru men]inerea umidit\]ii `n interiorul cuibului. Necesarul de ap\ pe zi [i familie este variabil `n func]ie de sezon, fiind cuprins `ntre 50 - 200 g prim\vara [i 300 - 380 g vara. 2.4.4.2. Nectarul Este un produs complex, secretat de glandele nectarifere ale plantelor. Componen]ii principali ai nectarului sunt: zaharoza, glucoza, fructoza, iar `n cantit\]i mai mici maltoza, rafinoza, melibioza. ~n afar\ de zaharuri particip\ [i alte substan]e `n cantit\]i infime care asigur\ aroma, buchetul [i unele propriet\]i specifice ale mierii: acizi gra[i, r\[ini, dextrine, substan]e care con]in fosfor, azot, s\ruri minerale, vitamine, fermen]i [i unele drojdii. Reac]ia nectarului poate fi acid\, neutr\ [i foarte rar alcalin\.
44

Concentra]ia nectarului variaz\ `n limite foarte largi 5 - 70%, fiind preferat de albine nectarul a c\rei concentra]ie `n zaharuri este de circa 50%. ~n afar\ de nectar, albinele mai culeg mana, care reprezint\ produ[ii de excre]ie cu gust dulce ale unor insecte care se hr\nesc cu sucurile plantelor. Transformarea nectarului `n miere Transformarea nectarului `n miere are loc `n urma elimin\rii excesului de ap\ [i a unor procese biochimice de invertire a zaharurilor sub influen]a invertazei din nectar, ct [i sub influen]a invertazei [i amilazei con]inute `n secre]iile glandelor hipofaringiene ale albinelor lucr\toare dup\ a 21-a zi de via]\. Concentrarea [i maturarea mierii cuprind dou\ faze [i se realizeaz\ numai `n interiorul stupului. ~n prima faz\ rolul albinelor este activ. Albina regurgiteaz\ din gu[\ la extremitatea inferioar\ a trompei o pic\tur\ de miere pe care apoi o ingereaz\, proces care se repet\ `ntr-un interval de timp de circa 20 de minute. ~n felul acesta, nectarul este expus `n pelicul\ sub]ire la aerul cald din stup, pierznd o parte `nsemnat\ de ap\. Rezult\ astfel o miere semimaturat\ cu un con]inut `n S.U. de 50 - 60%. ~n faza a doua rolul albinelor este pasiv. Albinele depun aceast\ miere sub form\ de mici pic\turi pe pere]ii celulelor sau ca o pelicul\ sub]ire pe fundul acestora. De regul\, celula este umplut\ pe 1/4 sau 1/3 din volumul s\u, iar `n situa]ia unui cules abundent sau a lipsei spa]iului de depozitare celulele sunt umplute pe 1/2 sau 3/4. Cnd maturarea avanseaz\, mierea este mutat\ `n alte celule care vor fi umplute pe 3/4 din volumul lor. Maturarea final\ dureaz\ 1 - 3 zile `n func]ie de con]inutul `n ap\ din nectar `n momentul depunerii `n celul\, de nivelul pn\ la care sunt umplute celulele, de intensitatea circula]iei aerului (care la rndul ei depinde de puterea familiei [i sistemul de ventila]ie a stupului) [i de temperatura [i umiditatea relativ\ a aerului. Cnd mierea con]ine 20% ap\, procesul de maturare este `ncheiat. Albinele completeaz\ celulele cu miere maturat\ luat\ din alte celule [i le c\p\cesc cu cear\. C\p\celul de cear\ `mpiedic\ absorb]ia apei din mediul `nconjur\tor [i implicit fermentarea mierii. ~n timp ce apa se evapor\ din miere, `n timpul procesului de maturare se produc o serie de transform\ri chimice care afecteaz\ `n principal hidra]ii de carbon. Aceste transform\ri au loc sub influen]a enzimelor, men]ionate anterior, care scindeaz\ zaharurile cu molecul\ mare `n zaharuri simple glucoza [i fructoza. Mierea asigur\ organismului albinelor energia necesar\. Glucidele care reprezint\ peste 80% din S.U. joac\ un rol structural, participnd la constituirea membranelor celulare, a ]esutului conjunctiv, hormonilor [i anticorpilor. Cea mai mare parte a glucidelor `n miere este reprezentat\ de glucoz\ [i fructoz\.
45

Glucoza este mai pu]in dulce dect fructoza [i de dou\ ori mai dulce dect zaharoza, dar prezint\ incovenientul cristaliz\rii rapide, motiv pentru care mierea cu un con]inut ridicat de glucoz\ nu se recomand\ pentru hr\nirea albinelor `n timpul iernii. Fructoza, `n schimb, cristalizeaz\ foarte greu [i prezint\ un grad mare de solubilitate, ceea ce favorizeaz\ valorificarea `n hr\nirea albinelor. Zaharoza cristalizeaz\ u[or, dar nu reprezint\ dect pn\ la 5% din con]inutul `n glucide. Un con]inut de zaharoz\ mai mare de 5% poate constitui un indiciu de falsificare a mierii. Dintre glucide, albinele pot folosi: glucoza, fructoza, zaharoza, maltoza, trehaloza, melizitoza - ca zaharuri "dulci", apoi arabinoza, xiloza, galactoza, celobioza, rafinoza, manitolul [i sorbitolul - ca zaharuri nedulci. Ele nu pot folosi ramnoza, fucoza, manoza, sorboza, lactoza, melibioza, dulcitolul, eritritolul sau inozitolul. Albinele pot folosi dextrinele, dar dintre amidonuri pe acelea care le sunt importante din punct de vedere biologic, cum ar fi cele din polen (Vogel, citat de Haydak). Al\turi de glucide `n substan]a uscat\ a mierii se g\sesc `n cantit\]i reduse: enzime, vitamine, substan]e minerale, proteine [i acizi organici. Enzimele din miere sunt reprezentate de invertaz\, amilaz\, maltaz\, fosfataz\, glucozidaz\, lipaz\, catalaz\, care accelereaz\ reac]iile metabolice, avnd func]ii att de scindare ct [i de sintez\. Vitaminele joac\ rol de biocatalizatori `n procesele metabolice din organismul albinelor, existnd interrela]ii `ntre acestea cu enzimele [i substan]ele hormonale. Proteinele din miere `[i au originea, `n cea mai mare parte, `n polenul care se g\se[te `n masa mierii [i se g\sesc `n cantit\]i reduse (0,15 - 0,70% din S.U.). Substan]ele minerale variaz\ `ntre 0,1 - 0,5% `n mierea floral\ [i `ntre 0,5 - 1,0% `n cea de man\. Ele joac\ roluri de ordin structural [i de reglator al presiunii osmotice [i al echilibrului acido-bazic `n organismul albinelor. Acizii organici din miere sunt reprezenta]i de acizii: glutamic, oxalic, tartric, butiric, lactic, formic [i acetic [i joac\ un rol important `n metabolismul albinelor. Cantitatea de miere necesar\ pentru hr\nirea unei familii de putere medie este de circa 90 kg `n decursul unui an. 2.4.4.3. Polenul Polenul constituie singura surs\ de proteine din hrana albinelor. Acesta este recoltat [i transportat `n cuib cu ajutorul corbiculelor. Prin presarea succesiv\ a polenului `nc\rc\tura se m\re[te frecvent la 8 - 12 mg maximum 20 mg `n ambele corbicule. Durata culegerii unei `nc\rc\turi este de 12 - 16 minute pn\ la 30 minute `n condi]ii mai pu]in favorabile. ~n cuib polenul este depozitat `n celulele de lucr\toare `n jurul puietului, fiind umplute pn\ la la 2/3 - 4/5 din volumul lor, ceea ce `nseamn\ o cantitate de 0,1 - 0,175 g polen `ntr-o celul\, cantitate suficient\ pentru hr\nirea a dou\ larve.
46

Transformarea polenului `n p\stur\ are loc ca urmare a interven]iilor succesive ale unor bacterii din genurile Pseudomonas, Lactobacillus [i ciuperca microscopic\ Saccharomyces care sunt `n mod specific prezente `n p\stur\. Constituirea p\sturii cuprinde trei etape, corespunz\tor dezvolt\rii microorganismelor men]ionate. Prima etap\ `ncepe `n prima s\pt\mn\ de depozitare `n fagure odat\ cu `nmul]irea `n masa polenului a bacteriei Pseudomonas sp. [i folosirea de c\tre aceasta ca substrat nutritiv a unor cantit\]i infime de polen. Asupra celulei de polen activeaz\ metaboli]i ai bacteriei care determin\ permiabilitatea sporodermei. Secre]iile exogene de tip enzimatic ale bacteriei p\trund prin sporoderm\ [i vin `n contact cu con]inutul celular [i unele din componentele acestuia sunt par]ial metabolizate `n procesul de digestie. Pseudomonas sp. fiind aerob\, pe m\sura dezvolt\rii [i multiplic\rii ei consum\ oxigenul pn\ `l epuizeaz\ [i se ajunge la autoasfixia bacteriei, eliminndu-se posibilitatea de germinare [i dezvoltare a oric\rui microorganism aerob. ~n etapa a doua intervine bacilul lactic (Lactobacillus sp.) care folose[te glucidele ca surs\ de oxigen. Fermenta]iile lactice au ca substrat glucoza provenit\ din adaosul de nectar `n timpul form\rii glomerulului de polen. La `nceputul dezvolt\rii coloniei de Lactobacillus sp. cantit\]ile mici de acid lactic protejeaz\ colonia, acidul ac]ionnd ca factor inhibitor pentru alte microorganisme anaerobe cu care bacilul lactic este `n concuren]\ cu exploatarea suportului nutritiv. Prin acumularea de acid lactic (pn\ la 3%) `n p\stura `n formare se ajunge la intoxicarea bacilului lactic. ~n a treia etap\, levurile din genul Saccharamyces preiau `n circuitul s\u metabolic resturile glucidice rezultate din par]iala oxidare a glucozei `n condi]ii de anaerobioz\. ~n aceast\ faz\ se pare c\ se des\vr[e[te procesul de formare a p\sturii. Exist\ unele p\reri precum c\ `n aceast\ etap\ s-ar forma unii compu[i care determin\ atractivitatea p\sturii pentru albine. 2.4.4.4. Rela]iile de nutri]ie `ntre albinele lucr\toare ~n timpul hr\nirii indivizii stau fa]\ `n fa]\ [i `[i agit\ reciproc antenele. Albina donatoare desface larg mandibulele, `[i `ntinde trompa `nainte [i regurgiteaz\ din gu[\ o pic\tur\ de miere pe care o ia albina solicitant\. Hrana trece de la o albin\ la alta de mai multe ori. ~n perioada cre[terii puietului num\rul contactelor `ntre doici [i culeg\toare este mai mare dect toamna cnd `nceteaz\ cre[terea puietului. Durata contactului de hr\nire `ntre doi indivizi este mai mare cu ct rezervele de hran\ din cuib sunt mai mari. Schimbul de hran\ se face `n mod diferit `n func]ie de stadiul de dezvoltare precum [i de activitatea desf\[urat\ `n cuib; albinele b\trne mai mult cedeaz\ dect primesc hran\; larvele primesc de la albinele doici timp de trei zile l\pti[or
47

secretat de glandele hipofaringiene, `n urm\toarele trei zile larvele primesc ca hran\ miere, polen [i ap\. Larvele destinate s\ fie m\tci primesc tot timpul numai l\pti[or. 2.4.4.5. Rela]iile de nutri]ie `ntre matc\ [i albinele lucr\toare Matca este hr\nit\ tot timpul anului de c\tre albinele doici din suita m\tcii, primind hrana la intervale de 10 - 15 minute. Hr\nirea se face cu l\pti[or, iar `n condi]ii cu totul rare (]inut\ `n colivie sau `n perioada dintre eclozionare [i `mperechere) matca se hr\ne[te singur\ din celule. 2.4.4.6. Rela]iile de nutri]ie `ntre trntori [i albine Trntorii pn\ la 4 zile de la eclozionare, ct sunt `nc\ pe faguri cu puiet, cer hran\ [i sunt hr\ni]i de c\tre albine. Mai trziu, dup\ ce se retrag pe fagurii cu miere, se hr\nesc singuri, lundu-[i mierea din celule. La 15 18 zile, cnd `ncep zborurile pentru `mperechere, `nainte de plecare `[i `ncarc\ gu[a cu miere. ~ntr-un zbor de circa 30 minute, un trntor consum\ 14 mg zah\r, de trei ori mai mult dect o albin\. ~nspre sfr[itul verii albinele lucr\toare `i las\ fl\mnzi [i `i scot afar\ din stup, unde mor. Rela]iile de nutri]ie `ntre membrii familiei [i intensitatea schimbului de hran\ au func]ii "sociale" contribuind la coeziunea familiei [i comunicarea `ntre membrii ei. Reparti]ia uniform\ a fiec\rei pic\turi de hran\ face ca to]i membrii familiei s\ aib\ acela[i miros, care ajut\ la recunoa[terea reciproc\ a acestora. De asemenea, transmiterea nectarului de c\tre albinele mobilizatoare indic\ albinelor care urm\resc "dansul", natura sursei de hran\. Faptul c\ `n paralel cu desf\[urarea rela]iilor de nutri]ie are loc [i un schimb intens de alte substan]e, constituie `n ansamblu un regulator "social" care asigur\ supravie]uirea [i perpetuarea speciei

2.4.5. Rolul feromonilor `n via]a coloniei de albine


Indivizii tuturor castelor care alc\tuiesc colonia de albine sunt `nzestra]i cu anumite glande secretoare, `n majoritate de substan]e odorante, care regleaz\ [i coordoneaz\ prin efectul lor via]a social\. Aceste substan]e au fost cunoscute, la `nceput sub denumirea de hormon social [i abia `n 1959 Karlson [i Butenandt adopt\ termenul de feromoni, care definesc substan]ele secretate de un animal la exterior, determinnd la indivizii care le percep reac]ii comportamentale [i fiziologice specifice. ~n interiorul coloniei de albine, feromonii sunt reprezenta]i de mirosurile de alarm\, atractan]ii sexuali, substan]ele r\spndite prin trofalaxie, substan]ele stimulatoare ale comportamentelor de ap\rare [i de identificare a indivizilor aceleia[i colectivit\]i etc.
48

Substan]a de matc\ este un feromon complex, secretat de glandele mandibulare ale acesteia. ~n 1961, Butler [i colab. izoleaz\ `n substan]a de matc\ acidul 9 oxodec trans 2 -enoic (9 ODA), sau acidul geranic, care este responsabil de: - recunoa[terea m\tcii de c\tre albine; - blocarea construc]iei botcilor; - atrac]ia trntorilor, `n timpul zborurilor de `mperechere; - atrac]ia lucr\toarelor de c\tre matc\, stimulndu-le s\ o hr\neasc\; - determin\ albinele s\ construiasc\ celule normale pe faguri. Un al doilea feromon, `n substan]a de matc\, este acidul trans 9 hidroxidec 2 enoic (9-HDA), responsabil, la rndul s\u, de: - blocarea dezvolt\rii ovarelor lucr\toarelor [i a instinctului de cl\dire a botcilor; - men]inerea roiului compact, determinnd albinele s\ se apropie unele de altele. Ambele substan]e par s\ fie responsabile de asigurarea coeziunii coloniei, deoarece utilizarea celor dou\ substan]e de sintez\ a determinat a[ezarea unui roi `ntr-un anumit loc. Renner [i Baumann (1964) arat\ existen]a unor substan]e feromonale produse de glandele subepidermice ale m\tcii, care ar fi responsabile de copula]ie. Altfel spus, un trntor atras c\tre matc\ de 9 ODA va proceda la copula]ie, dac\ va detecta aceste substan]e pe abdomenul m\tcii, doar pe o raz\ de 30 cm. Acest feromon stimuleaz\ activitatea de copula]ie a trntorilor (Renner [i Vierling, 1977), iar `n amestec cu 9 ODA [i 9 HDA favorizeaz\ organizarea [i men]inerea suitei m\tcii. O alt\ substan]\ odorant\ este secretat\ de o pereche de glande, numite Kazhevnicov, situate `n cavitatea camerei acului m\tcii, cu rol de atrac]ie a lucr\toarelor. Feromonii secreta]i de c\tre matc\, datorit\ mirosului lor puternic, atrag lucr\toarele, care `i ling de pe corpul acesteia. Organele lor olfactive [i gustative primesc stimulii pe care apoi `i comunic\ altor albine lucr\toare. Feromonii produ[i de matc\ reprezint\ factorii majori de organizare a vie]ii `n colonie, att `n interiorul stupului ct [i `n exterior, matca fiind centrul de emitere a semnalelor [i deci principala responsabil\ de organizarea coloniei de albine. Prin rela]iile de nutri]ie, substan]a de matc\ este r\spndit\, la fel ca [i hrana, `ntre albinele lucr\toare. Att timp ct este perceput\ substan]a de matc\, comportamentul lucr\toarelor este normal [i din toate larvele `ngrijite eclozioneaz\ lucr\toare. Cnd cantitatea de feromoni scade sau dispare, f\r\ a fi `ntrerupt\ activitatea de `ngrijire a puietului de c\tre doici, se declan[eaz\ instinctul de cl\dire a botcilor, ca mai apoi, dimensiunile, forma [i orientarea acestor celule s\ conduc\ la modific\ri ale comportamentului specific de alimentare, `n sensul c\ larvele din care vor ie[i viitoarele m\tci sunt vizitate
49

de 10 ori mai frecvent, iar calitatea hranei este superioar\ datorit\ hr\nirii numai cu l\pti[or. ~n afara feromonilor secreta]i de c\tre matc\, `n organizarea activit\]ii coloniei de albine intervin feromonii secreta]i de c\tre trntori [i lucr\toare (fig. 25). Trntorii emit un feromon cu rolul de a asigura coeziunea lor `n a[a numitele zone de adunare a trntorilor sau zone de congrega]ie [i de a atrage m\tcile ne`mperecheate `n culoarele lor de zbor. Ajunse aici, datorit\ emisiunii de 9 ODA, m\tcile sunt imediat urmate de trntori, care zboar\ `n forma]ie compact\ `n urma acestora. Feromonii produ[i de lucr\toare intervin `n activit\]ile de grupare, orientare [i de ap\rare. Gruparea albinelor se realizeaz\ cu ajutorul secre]iei glandei lui Nasonov. Albinele cerceta[e indic\ sursa de nectar cu ajutorul secre]iei aceleea[i glande [i tot cu ajutorul ei las\ urma de miros, pentru a orienta culeg\toarele la sursa de cules, u[ureaz\ orientarea albinelor cnd se `ntorc la stup sau cnd un roi populeaz\ un stup. Compozi]ia feromonului emis de glanda lui Nasonov este complex\. ~n compozi]ia acestuia intr\ geraniolul, acidul geranic, acidul nerolic, citrali, nerol [i farnesol. Dintre ace[tia, geraniolul, acidul nerolic [i citralii reprezint\ compu[ii cei mai activi ai feromonului. Pentru atrac]ia roiurilor, s-a reu[it sinteza artificial\ a acestui feromon dintr-un amestec de citrali 10%, geraniol 10%, acid nerolic 10% [i o frac]iune infim\ de acid geranic (Philippe, 1994). Albinele lucr\toare elibereaz\ un feromon de alarm\, `n momentul `n care se g\sesc `n situa]ii periculoase. Albina `[i scoate acul, emite feromonul [i `nfinge acul `n du[man pe care astfel `l marcheaz\, continund s\ elimine acest feromon timp de 5 minute (Morse, 1975). Acest feromon are efect antagonist celui secretat de glanda lui Nasonov, blocnd eliberarea acestuia din urm\. Sharer [i Bach (1965) descoper\ `n glandele mandibulare ale lucr\toarelor 2- heptanonul, care provoac\ reac]ia de alarm\, dar nu se cunoa[te cum `l folosesc albinele. De asemenea, secre]iile glandelor mandibulare ale m\tcii, cnd aceasta este mnuit\ brutal sau `nghemuit\ de lucr\toarele `ntre care a fost introdus\, induc acestora o atitudine agresiv\. Tot pe baza ac]iunii unor feromoni s-a putut constata c\ albinele izolate tr\iesc mai mult `n prezen]a albinelor moarte [i c\ extrasul rece de albine `n eter prelunge[te via]a albinelor izolate. Aceste substan]e sunt reprezentate de acizii azelici [i pimelici (Chauvin [i colab, 1984). Chiar puietul elimin\ un feromon care inhib\ dezvoltarea ovarelor la lucr\toare, prin hormonul juvenil, secretat de corpora allata. Acela[i hormon inhib\ dezvoltarea ovarian\ la larve, conducnd la diferen]ierea castei lucr\toare, ca urmare a diferen]elor cantitative [i calitative `ntre hrana larvar\ pentru puietul de lucr\toare [i a viitoarelor m\tci.

50


glanda lui Nasonov (citral, geraniol, etc.)

corpora allata (hormon juvenil) numai la larve

Fig. 25 Rela]ii mediate de feromoni la albine

51

Lipsa m\tcii [i a puietului tn\r din care familia orfan\ s\-[i creasc\ o nou\ matc\, favorizeaz\ dezvoltarea ovarelor la lucr\toare, care pot depune ou\ nefecundate, care vor da na[tere la trntori mai mici cu 40% fa]\ de cei ecloziona]i din ou\le depuse de c\tre matc\. Dup\ Ruttner [i Hesse (1981), ovarele lucr\toarelor de Apis mellifera con]in mai pu]ine ovariole (3 la Apis mellifera mellifera [i 9 la Apis mellifera capensis), fa]\ de 160-180 ovariole, `n fiecare ovar, la matc\. Cnd o familie de albine devine deja bezmetic\, ou\le se dezvolt\ `n ovariolele a 10% din lucr\toare, `ntr-un interval de 7 zile. Observa]iile noastre au eviden]iat c\, `n urma desfiin]\rii unei asemenea familii, prin scuturarea albinelor la extremitatea vetrei stupinei, s-au format, `n iarb\, mai multe aglomer\ri (mici ghemuri), fiecare `n jurul a cel pu]in o lucr\toare ou\toare. La Apis cerana [i Apis dorsata, lucr\toarele ou\toare sunt `nconjurate chiar de o suit\ (Velthuis, 1976) care, `n condi]ii normale, nu exist\ dect `n preajma m\tcii. Falsa matc\ ar avea deci glande produc\toare de feromoni, la fel ca una obi[nuit\. ~n stup circul\ numeroase informa]ii, mediate de alte substan]e, `nc\ neidentificate, la care albinele reac]ioneaz\ uneori `n grup sau individual. Aceste substan]e sunt cunoscute sub numele generic de epagine. Cu ajutorul unei epagine este marcat spa]iul (stupul, scorbura, cu[ca) `n care albinele au petrecut un timp pentru familiarizare, gr\bind astfel `nsu[irea spa]iului respectiv de c\tre colonie, existnd opinia c\ aceast\ epagin\ s-ar confunda cu propolisul. Botcile artificiale goale ]inute `n stup sunt acceptate `ntr-un procent mai mare fa]\ de situa]ia `n care transvazarea larvelor se face direct. Acest fapt se datoreaz\ unei alte epagine [i prezint\ importan]\ `n tehnologia cre[terii intensive a m\tcilor. S-a mai constatat c\ un hr\nitor utilizat de albine este preferat unuia nou, dar nu utilizat `n alt\ colonie. Epagina responsabil\ de aceast\ situa]ie are rolul de respingere (repulsin\), pentru albinele str\ine [i de recunoa[tere (de familiarizare), pentru albinele propriei colonii. Dac\ un stup este rotit `n jurul propriei axe cu 180, albinele vor ateriza ini]ial la vechiul loc al urdini[ului, dup\ care se deplaseaz\ `n mers pn\ la noua pozi]ie a urdini[ului, marcnd `n felul acesta pista, `nct dup\ 10 - 15 minute ateriz\rile au loc pe scndura de zbor, `n noua pozi]ie. Aceast\ situa]ie este pus\ pe seama unei alte epagine, de[i la alte insecte sociale (furnicile), trasarea itinerarului se face cu ajutorul secre]iei glandei Dufour. Alectinele sau substan]ele de cules, reprezint\ feromoni de natur\ necunoscut\, cu rolul de a permanentiza leg\tura `ntre albin\ [i floare pe durata culesului, nefiind exclus\ leg\tura acestora cu indicatorii de recunoa[tere. Feromonii joac\ un rol extrem de important `n sistemul de comunicare, deosebit de complex, la albine.
52

2.4.6. Comunicarea `ntre indivizii coloniei de albine


Fie c\ este vorba de rela]ii de nutri]ie, ac]iunea unor feromoni, contacte antenale [i folosirea organelor de sim], `n stup circul\ o mul]ime de informa]ii care permit men]inerea unui echilibru cu mediul exterior, informa]ii care circul\ att `n interiorul coloniei dar [i `n afar\ - la posibilit\]ile de explorare a mediului exterior. Recoltarea nectarului [i polenului nu se face la ini]iativa individual\ a lucr\toarelor. Aceasta este organizat\ pe baz\ informa]iilor precise furnizate de "dansul albinelor" - mi[c\ri caracteristice executate pe faguri de albinele care descoper\ sursa de hran\ prin care se comunic\ distan]a [i direc]ia acesteia fa]\ de stup. Meritul descifr\rii dansului albinelor revine lui Karl von Frisch, pentru care a fost `ncununat cu premiul Nobel. Dac\ distan]a `ntre sursa de hran\ [i stup este mai mic\ de 100 m albina intr\ `n cuib, se elibereaz\ de `nc\rc\tura adus\, apoi execut\ 1-2 cercuri mici pe fagure. Dup\ cteva secunde pn\ la un minut face mi[c\rile `n sens contrar. ~n acest timp este urmat\ de celelalte albine care caut\ s\-i ating\ abdomenul cu antenele. ~n scurt timp albina se elibereaz\ de cele care o urmau [i execut\ acelea[i mi[c\ri `n alte locuri pe faguri, apoi p\r\se[te stupul, urmat\ de o parte din albine, `ndreptndu-se spre sursa de hran\. Acest dans `ntr-un sens [i altul pe mai multe locuri de pe fagure a fost numit dans mobilizator circular (fig. 26-1).
A

Fig. 26 Dansul albinelor 1 - dans mobilizator circular; 2 - dans mobilizator balansat

Dac\ distan]a este mai mare de 100 m, albina execut\ mi[c\ri pe un contur imaginar, asem\n\tor cifrei 8 turtite. Prin acest dans se comunic\ distan]a, [i direc]ia spre locul unde se g\se[te hrana. Presupunnd c\ albina pleac\ din punctul A spre dreapta, execut\ un semicerc pn\ `n B, apoi se `ntoarce `n linie dreapt\ pn\ la locul ini]ial de plecare. Parcurge un nou semicerc spre stnga [i iar revine `n A, completnd astfel cifra 8. Mi[carea se repet\ timp de cteva minute. Cnd albina se deplaseaz\ `n linie dreapt\
53

execut\ mi[c\ri de balansare a abdomenului spre stnga [i dreapta, motiv pentru care dansul s-a numit dans mobilizator balansat (fig. 26-2). Distan]a pn\ la sursa de hran\ se indic\ prin num\rul balans\rilor `n timp de 15 secunde. Cu ct distan]a fa]\ de sursa de hran\ este mai mic\ cu att num\rul parcursurilor este mai mare, `n timp ce num\rul balans\rilor cre[te propor]ional cu distan]a. De exemplu: dac\ hrana se g\se[te la circa 200 m parcursurile vor fi 8,3, la 300 m vor fi 7,6 parcursuri, la 1 000 m vor fi 5,5, la 1 500 vor fi 4 etc. Num\rul balans\rilor la 100 m vor fi 2-3, la 400 m vor fi 6-8, la 700 m vor fi 10 - 12 etc. Direc]ia este indicat\ prin unghiul format de dou\ drepte imaginare care pornesc de la urdini[ spre soare [i spre sursa de hran\. Direc]ia soarelui este reprezentat\ de partea de sus a ramei, iar direc]ia sursei de hran\ de sensul `n care parcurge albina linia dreapt\ a semicercurilor. Dac\ sursa de hran\ se afl\ `n fa]a urdini[ului pe aceea[i linie cu a soarelui, drumul drept al semicercurilor va fi parcurs perpendicular pe partea superioar\ a ramei. Cnd se afl\ opus urdini[ului, albina se va `ndrepta perpendicular `n partea inferioar\ a ramei. ~n situa]ia c\ hrana se afl\ `n partea stng\ a liniei soarelui, unghiul va fi spre stnga de la perpendiculara pe ram\ [i `n mod analog `n partea invers\ cnd este spre dreapta (fig. 27).

Fig. 27 Pozi]ia conturului dansului mobilizator pe fagure indicnd unghiul solar (dup\ K. von Frisch.) 1 stup; 2 sursa de hran\; 3 soare.

~ntregul sistem de comunicare este deosebit de complex [i `n cadrul lui intervin [i alte elemente transmise [i recep]ionate de celelalte sim]uri. ~n timpul
54

dansului, corpul albinei este atins de antenele celorlalte albine, hrana adus\ `n stup degaj\ mirosul specific ceea ce `nseamn\ c\ albinele iau cuno[tin]\ de sursa de hran\ prin sim]urile tactil [i olfactiv. Receptarea ultravioletului face posibil\ orientarea dup\ soare `n condi]ii de cer `nnorat, deoarece radia]iile ultraviolete str\bat norii. Semnalele acustice fac ca dansul s\ devin\ mobilizator, iar alte mecanisme intr\ [i ele `n joc cum ar fi: percep]ia cmpului magnetic terestru, posibilitatea orient\rii dup\ reperele din ambian]\, biocmpul [i chiar telepatia.

2.5. REPRODUC}IA LA ALBINE


La albine intervin dou\ forme de `nmul]ire: - `nmul]irea familiilor de albine prin roire, proces prin care matca [i o parte din albine se separ\ de familia ini]ial\ [i formeaz\ o familie nou\; - `nmul]irea num\rului de indivizi `n cadrul familiei prin dezvoltarea lor din ou\le depuse de matc\. Aceast\ `nmul]ire poate fi sexuat\ cnd albinele lucr\toare [i matca provin din ou\ fecundate prin contopirea ovulei cu spermatozoidul [i partenogenetic\ `n cazul trntorilor care provin din ou\ nefecundate. Sunt citate `ns\ [i devieri de la aceast\ regul\ cnd din ou\ nefecundate provin femele partenogenetice [i chiar m\tci, `n special `n rasele africane, cum de astfel sunt cazuri cnd din ou\ fecundate pot rezulta trntori care nu sunt l\sa]i de albine s\ se dezvolte

2.5.1. Gametogeneza
2.5.1.1. Spermatogeneza Formarea spermatozoizilor `ncepe `nc\ din stadiul de larv\ la vrsta de 6 zile [i sunt complet dezvolta]i cu 4 zile `nainte de ie[irea trntorilor din celule. Spermatozoizii iau na[tere `n tubii seminiferi (testiole). ~n sec]iune tubul seminifer este format dintr-un perete sub]ire de ]esut conjunctiv `n interiorul c\ruia se g\sesc celule de sus]inere [i celule seminale propriu-zise. Celulele seminale sunt a[ezate etajat unele peste altele. ~ncepnd de la peretele tubului seminifer c\tre interiorul lui se `ntlnesc spermatogonii, spermatocite [i spermatozoizi. Sperma este format\ din spermatozoizi [i lichidul spermatic produs de veziculele seminale [i glandele mucoase. Cantitatea de sperm\ a unui trntor ajunge la 1,7 mm3 cu un con]inut de 7,5 - 9,4 milioane spermatozoizi `ntr-un mm3. 2.5.1.2. Ovogeneza La cap\tul mai sub]ire, ovariolele con]in o mas\ protoplasmatic\, multinucleat\, dup\ care urmeaz\ o por]iune c\ptu[it\ cu un epiteliu germinativ din care se vor forma ovogoniile primare. Al\turat lor, dar periferic,
55

se g\sesc celulele foliculare. Ovogoniile primare `nainteaz\ `n lumenul ovariolei, se hr\nesc [i devin ovocite. ~ntre ovocite se g\sesc trofocitele cu rol nutritiv. Grupul format din ovocit [i trofocite este `nconjurat de un strat de celule mici foliculare. ~n acest `nveli[ ovocitul se dezvolt\ pe seama trofocitelor [i se formeaz\ camera ovulei [i a trofocitelor. Pe m\sur\ ce ovula se dezvolt\, trofocitele se mic[oreaz\ [i `n final dispar, iar celulele foliculare care formau `nveli[ul se transform\ `n corionul ovulei.

2.5.2. ~mperecherea m\tcii


Din punct de vedere sexual, m\tcile sunt dezvoltate la 6 - 10 zile de la ecloziune, iar trntorii la 9 - 14 zile. ~n preajma `mperecherii cre[te agita]ia `ntregii familii. Matca este hr\nit\, cur\]it\ prin lingere [i uneori chiar `ngr\m\dit\ de albine. ~nainte de zborul de `mperechere trntorii se hr\nesc cu miere. Zborurile de orientare ale m\tcii sunt de scurt\ durat\ (5 - 10 secunde) [i se fac la distan]\ mic\ de stup. ~n timpul zborului de `mperechere matca este urm\rit\ de 100-300 trntori care formeaz\ un roi `n urma ei `n form\ de vrf de s\geat\, `n frunte cu matca, care se deplaseaz\ `n zig-zag cu vitez\ foarte mare. ~mperecherea se face `n zile senine [i c\lduroase `ntre orele 13 [i 16, temperatura optim\ fiind de 20 - 250C, f\r\ curen]i puternici de aer, la `n\l]imi de 10 - 30 m [i la distan]a de pn\ la 2 km de stup. Atrac]ia principal\ a trntorilor c\tre matc\ o constituie mirosul caracteristic al substan]ei de matc\ care se r\spnde[te pe o raz\ de 100 m `n jurul ei. Zborul de `mperechere dureaz\ 15 - 30 minute, timp `n care matca se `mperecheaz\ cu 7 - 8 trntori. Sperma este depus\ `n punga copulatoare de unde migreaz\ [i se depoziteaz\ temporar `n oviductul impar [i oviductele pare. Cnd s-a acumulat o cantitate suficient\ de sperm\, la ultima `mperechere, matca contract\ camera acului [i se produce deta[area bulbului penisului de organismul trntorului. Bulbul r\mne `n camera acului, blocheaz\ tractusul genital al m\tcii, `mpiedicnd expulzarea spermei. La `ndep\rtarea bulbului penisului, care constituie semnul `mperecherii, matca este ajutat\ de albinele lucr\toare. Sperma migreaz\ [i va fi depozitat\ `n timp de 12 - 18 ore la nivelul spermatecii. Dup\ `mperechere, ovarele se dezvolt\ intens, `ncepe ovula]ia [i `n dou\ trei zile matca `ncepe s\ depun\ ou\. 2.5.3. Fecunda]ia Dup\ ce ovula matur\ trece prin oviductul par `n cel impar are loc `ntlnirea cu spermatozoizii elimina]i din spermatec\. Prin micropil p\trund 5 10 spermatozoizi, din care numai unul ajunge `n protoplasm\ `n care are loc procesul de asimila]ie reciproc\. Ovula matur\ ca [i spermatozoidul prezint\
56

16 cromozomi [i din contopirea celor dou\ celule va rezulta zigotul cu 32 de cromozomi. ~n general, actul fecund\rii este terminat dup\ circa 4 ore de la depunerea ovulei `n celule.

2.5.4. Metamorfoza
Totalitatea stadiilor de dezvoltare prin care trece albina (ou, larv\, nimf\, adult) constituie metamorfoza (fig. 28).
Oul dup\ depozi]ie Oul `n a 3-a zi a 2-a Larva `n vrsta 1 a 4-a a 5-a a 3-a Embrionul `n vrst\ de 3 zile La sfr[itul vrstei a 5-a

Prenimf\

Nimf\

Prenimf\

Nimf\

Fig. 28 Metamorfoza albinei (dup\ Dade)

2.5.4.1. Dezvoltarea embrionar\ Dezvoltarea embrionar\ dureaz\ trei zile. ~ntr-o prim\ faz\ nucleul se divide `n mai mul]i nuclei care se `nconjoar\ cu citoplasm\ [i migreaz\ spre periferie. Nucleii forma]i se turtesc pu]in [i formeaz\ la suprafa]a zigotului o foi]\ sub]ire numit\ blastoderm. Pe p\r]ile laterale [i dorsale ale acestuia, migrarea nucleilor se face mai lent, celulele blastodermice, fiind mai pu]ine [i mai plate. Dup\ formarea blastodermului are loc formarea `nveli[ului [i straturile embrionare, apoi se produc modific\ri externe [i interne. Dup\ formare, embrionul se elibereaz\ prin ruperea membranei viteline [i a corionului, producndu-se ecloziunea. ~nainte de ecloziune, albinele doici depoziteaz\ l\pti[orul de matc\ pe fundul celulelor, pentru ca larvele eclozionate s\ aib\ la dispozi]ie hrana necesar\.
57

2.5.4.2. Dezvoltarea postembrionar\ La ecloziune larva ia forma caracteristic\ `ndoit\ cu spinarea `ndreptat\ spre pere]ii celulei, `notnd `n hrana depozitat\ de doici. ~n primele trei zile larvele sunt hr\nite cu l\pti[or, iar `ncepnd din ziua a 4-a larvele de albine lucr\toare [i trntorii sunt hr\nite cu amestec de miere [i polen. Dezvoltarea larvelor este foarte accelerat\ `nct pn\ la sfr[itul perioadei greutatea acestora cre[te de circa 1 400 ori la albina lucr\toare, de 2 700 ori la matc\ [i de 3500 ori la trntor. N\prlirea larvelor. ~n timpul dezvolt\rii, larva n\prle[te de 4 ori: la 12 - 18 ore, la 36 ore, la 60 ore [i la 80-90 ore. ~nainte de n\prlire, larva `nceteaz\ s\ se mai hr\neasc\. Durata unei n\prliri este de circa 8 minute, iar `nveli[ul chitinos vechi p\r\sit de larv\ r\mne `n celul\. La 6 zile dup\ ie[irea larvei din ou, albinele doici administreaz\ larvelor ultima hran\, dup\ care c\p\cesc celulele cu un c\p\cel poros de cear\ [i p\stur\. Dup\ c\p\cire, larva `[i `ntinde corpul `n lungimea celulei. ~ngogo[area. Dup\ c\p\cire, larva `ncepe ]eserea gogo[ii pe seama secre]iei glandei sericigene. ~ngogo[area se face la un interval de 24 - 36 ore la matc\, 48 ore la albinele lucr\toare [i 72 - 84 ore la trntor, dup\ care r\mn `n repaos circa 4 ore, apoi n\prle[te a 5-a oar\ [i trece la stadiul de prenimf\. ~n perioada prenimfal\ care dureaz\ 1 zi la matc\, 2 zile la albina lucr\toare [i 4 zile la trntor se produc o serie de modific\ri anatomice dup\ care se transform\ `n nimf\. Nimfa este ultimul stadiu de dezvoltare al albinei `n celula fagurelui. De[i `ncepe s\ semene cu adultul, `n corp se mai produc o serie de modific\ri. Ea consum\ rezervele din corpul gras precum [i o prate din organele larvare fenomen cunoscut sub denumirea de histoliz\. ~n acela[i timp are loc formarea de noi ]esuturi [i organe (histogeneza). ~n procesul de histoliz\ nu sunt cuprinse organele de reproducere, sistemul nervos [i discurile primordiale ale aripilor [i picioarelor. Organele [i cele trei p\r]i principale ale corpului se diferen]iaz\ [i scheletul chitinos se `nt\re[te. Culoarea nimfei este alb\ [i corpul `ncepe s\ se acopere cu peri[ori care cu timpul devin cenu[ii. Cu dou\ zile `nainte de ie[irea din celul\, nimfa ia culoarea albinei adulte.
Tabelul 2 Durata stadiilor de dezvoltare de la ou la insecta adult\ Stadiul de dezvoltare Oul Larva `n celul\ nec\p\cit\ Larva [i nimfa `n celul\ c\p\cit\ Total (zile) Matca 3 5,5 7,5 16 Albina lucr\toare 3 6 12 21 Trntor 3 6,5 14,5 24

Pentru dezvoltarea normal\ a puietului, temperatura `n cuib trebuie s\ fie `n limitele de 34 - 36C. Prin ridicarea temperaturii cu 1 - 2C durata
58

dezvolt\rii se reduce cu 1 - 2 zile [i dimpotriv\ se lunge[te cnd temperatura scade sub limitele normale. ~n vederea ob]inerii unor familii valoroase de `nalt\ productivitate s-a trecut la `ns\mn]area artificial\ a m\tcilor. Aceast\ opera]iune se execut\ cu ajutorul unei aparaturi speciale care comport\ opera]iuni de maxim\ fine]e [i const\ `n inocularea spermei recoltate de la trntori `n tractusul genital femel. Trntorul se anesteziaz\ cu cloroform, se recolteaz\ sperma cu o sering\ special\ de pe penisul r\sfrnt al acestuia [i se inoculeaz\ `n organele genitale ale m\tcii. Matca se `ns\mn]eaz\ la 4 - 10 zile de la eclozionare de dou\ ori cu 4 mm3 de sperm\ la interval de 24 ore. Pentru `ns\mn]are matca este anesteziat\ `ntr-un tub de sticl\ sub influen]a CO2 cu vrful abdomenului `n afara tubului, avnd deschis\ camera acului [i `ndep\rtat\ valvula vaginal\.

2.6. DINAMICA SEZONIER| A FAMILIEI DE ALBINE


Condi]iile variabile ale mediului exterior [i cele din interiorul familiei pe parcursul anului sunt corelate cu o serie de modific\ri cantitative [i calitative n dezvoltarea familiei de albine. Lipsa sau insuficien]a hranei n cuib determin\ reducerea pontei m\tcii, a cre[terii de puiet [i ulterior de albine. n paralel se schimb\ raportul ntre albinele de anumite vrste, ntre cele doici [i culeg\toare. De aceea este necesar ca prin m\surile tehnice ntreprinse, s\ se asigure corelarea puterii familiilor de albine cu perioadele de cules abundent [i necesitarea cre[terii n general a unor familii puternice. Anul apicol ncepe cu perioada de cre[tere a albinelor de iernare, care urmeaz\ s\ asigure perpetuarea familiei n cursul iernii [i de starea c\reia depinde produc]ia anului viitor.

2.6.1. Perioada de cre[tere a albinelor de iernare


Perioada de cre[tere a albinelor de iernare n ]ara noastr\ corespunde lunilor august [i septembrie. n aceast\ perioad\, comparativ cu lunile anterioare, se reduce intensitatea cre[terii puietului, iar ponta m\tcii se mic[oreaz\ la 600 - 800 ou\ pe zi, ca urmare a reducerii cantit\]ii de hran\ din natur\. n aceste condi]ii se impune crearea unor condi]ii optime pentru intensificarea la maximum a cre[terii de puiet pentru a asigura un num\r ct mai mare de albine tinere, care vor avea o longevitate de 7 - 8 luni fa]\ de albinele din genera]iile din var\ care tr\iesc numai 35 - 45 de zile. Longevitatea se explic\ prin aceea c\ particip\ n m\sur\ mai mic\ la cules [i cre[terea puietului, iar prin consumul de p\stur\ [i acumuleaz\ n corpul adipos rezervele necesare pentru a rezista n timpul iernii [i pot produce l\pti[or pentru hr\nirea larvelor la sfr[itul iernii.

59

2.6.2. Perioada repausului de iarn\


Odat\ cu r\cirea timpului, zborul albinelor se reduce, iar ponta m\tcii [i cre[terea de puiet nceteaz\. Familia de albine trece n perioada repausului de iarn\ care dureaz\ de la sfr[itul lunii octombrie pn\ la sfr[itul lunii ianuarie, cnd apare primul puiet `n cuib. La temperaturi sub 8C se formez\ ghemul de iernare de form\ sferic\ sau elipsoidal\ mai mult sau mai pu]in regulat\. Partea exterioar\ a ghemului este alc\tuit\ dintr-un strat foarte dens de albine vrstnice, n grosime de 2,5 - 7 cm, care face ca pierderile de c\ldur\ din interiorul ghemului s\ fie ct mai reduse. Zona interioar\ (miezul ghemului) cuprinde matca [i albinele tinere. Zona aceasta este mai afnat\ [i aici albinele produc c\ldura necesar\ ntregii familii [i hr\nesc matca. C\ldura este produs\ prin mi[c\ri caracteristice din aripi, picioare [i abdomen, care determin\ un zumzet specific al albinelor n timpul iern\rii. n func]ie de nivelul temperaturii nconjur\toare, ghemul se strnge sau se afneaz\ dup\ caz. Temperatura din interiorul ghemului se modific\ n a[a fel nct albinele dispuse n "coaja ghemului" s\ primeasc\ suficient\ c\ldur\ pentru men]inerea vie]ii. Temperatura cojii ghemului n timpul iernii se men]ine ntre 6 - 8C, iar ridicarea temperaturii n cuprinsul acesteia se produce numai cnd ghemul s-a r\cit pn\ la limita inferioar\. Temperatura ghemului depinde de stadiul de iernare [i de temperatura mediului exterior. n prima faz\ a iern\rii care dureaz\ de la eclozionarea ultimului puiet [i pn\ la nceperea ouatului m\tcii, temperatura n interiorul ghemului este numai cu cteva grade peste temperatura critic\ de 14C. Limita superioar\ a temperaturii n interiorul ghemului depinde de temperatura mediului. La temperatura aerului de 0C, limita superioar\ n ghem nu dep\[e[te 20C, iar cnd gerurile sunt mai mari se atinge [i se dep\[e[te 25C. n faza a doua a iern\rii, datorit\ cre[terii activit\]ilor albinelor [i cre[terii de puiet, temperatura n interiorul ghemului se ridic\ la 34 - 35C. n timpul iernii sunt necesare m\suri pentru asigurarea lini[tei depline a albinelor n stup. Nelini[tea acestora contribuie la cre[terea temperaturii n interiorul ghemului peste limitele normale, la sporirea consumului de hran\, iar matca [i poate ncepe ouatul mai devreme, ducnd la uzura albinelor [i cre[terea mortalit\]ii prim\vara. n cazul n care temperatura ghemului cre[te cu cteva grade, pentru lini[tire albinelor le este necesar un timp de 20 - 30 de ore.

60

2.6.3. Perioada nlocuirii albinelor de iarn\


Perioada nlocuirii albinelor de iarn\ ncepe cu apari]ia primului puiet n cuib. n interiorul ghemului temperatura s-a ridicat la 34 - 35C, iar matca, pn\ la primul zbor de cur\]ire, depune zilnic 20 - 100 de ou\ n por]iunile fagurilor din centrul ghemului. Dup\ primul zbor de cur\]ire [i apari]ia culesului, ponta m\tcii se intensific\, ajungnd de la circa 1 000 ou\ zilnic n luna aprilie, la 1 000 - 2 000 de ou\ n luna iunie. Odat\ cu intensificarea ouatului apar [i primii trntori n stup. Datorit\ activit\]ii de cre[tere a puietului [i de culegere, albinele care au iernat pier treptat [i locul lor este luat de albinele tinere, nct la mijlocul lunii aprilie se produce nlocuirea lor total\. Apari]ia albinelor tinere ridic\ poten]ialul de cre[tere a puietului.

2.6.4. Cre[terea familiilor


Intensitatea de cre[tere spore[te zilnic cu 3 - 4% la familiile slabe [i cu 10-12% la cele puternice. Dup\ ce albinele ating greutatea de 2 - 2,5 kg albine, apar [i se acumuleaz\ albine tinere care nu sunt ocupate cu cre[terea puietului, ajungndu-se la sfr[itul lunii iunie la dezvoltarea maxim\ a familiei (30 000 50 000 de albine). Cre[terea puterii familiei prin sporirea num\rului de albine lucr\toare ct [i existen]a culesurilor moderate de ntre]inere, reducerea spa]iului (strmtor\rii) [i ridic\rii temperaturii n cuib, conduc la manifestarea instinctului de roire (nmul]irea natural\ a familiilor de albine). 2.6.5. Perioada nmul]irii naturale Instinctul de roire se manifest\ prin diminuarea ouatului m\tcii, diminuarea activit\]ii albinelor, cl\direa botcilor de roire [i cre[terea de m\tci tinere. nainte de diminuarea ouatului m\tcii ncepe cl\direa botcilor, iar dup\ cteva zile matca ncepe s\ depun\ ou\ e[alonat n botci. Activitatea albinelor se reduce, culeg\toarele r\mn n majoritate n cuib care se aglomereaz\, ventila]ia se `nr\ut\]e[te [i o parte din albine ies din stup [i se strng ciorchine pe scndura de zbor. n primele trei zile de la c\p\cirea primei botci, jum\tate [i chiar mai mult din albine [i matca b\trn\ p\r\sesc stupul, rezultnd roiul primar. nainte de p\r\sirea stupului albinele [i ncarc\ gu[ile cu mierea necesar\ pn\ la organizarea noului cuib. Popula]ia de albine care a p\r\sit stupul zboar\ ctva timp n jurul stupului [i stupinei [i apoi se fixeaz\ ciorchine pe ramura unui copac sau tufe din apropiere. Matca p\r\se[te stupul dup\ plecarea majorit\]ii albinelor [i dac\ aceasta cade din cauza infirmit\]ii sau este nchis\ n colivie nainte de plecare, o parte din albine se rentorc la stup sau se
61

mpr\[tie la alte familii. Fixarea roiului prins pe copac sau alte obiecte poate avea loc numai dac\ printre albine se afl\ matca. Dup\ ie[irea roiului primar, familia roit\ r\mne orfan\ pn\ la eclozionarea primei m\tci. Dup\ ie[irea din botc\, aceasta va ncerca s\ n]epe botcile din care n-au ie[it celelalte m\tci. Dac\ familia este suficient de puternic\ [i este nclinat\ a roi din nou, albinele nu vor l\sa matca s\ distrug\ m\tcile neeclozionate. n familiile de albine cu tendin]\ de roire, m\tcile ajunse la maturitate `n botci emit un sunet caracteristic la care r\spunde matca ie[it\ anterior. Acest "cntec al m\tcilor" este caracteristic familiilor din care a ie[it roiul primar [i indic\ faptul c\ familia va da, poate n ziua urm\toare, un al doilea roi -roiul secundar. Obi[nuit, roiul secundar iese cu una sau mai multe m\tci tinere, mai ales cnd ie[irea lui a fost ntrziat\ de timpul nefavorabil. Prezen]a mai multor m\tci se poate datora [i unirii unor roiuri ie[ite n acela[i timp n stupin\. n ziua urm\toare ie[irii roiului secundar poate ie[i roiul ter]iar [i chiar [i roiul al patrulea. Cnd sunt condi]ii foarte prielnice, roiul primar la rndu-i poate s\ roiasc\, dnd paroiul. Roitul natural n timpul culesurilor principale mic[oreaz\ produc]ia, trebuind luate m\suri speciale de prevenire.

2.6.6. Perioada culesului


Perioada culesului are loc dup\ sau chiar n perioada roirii naturale. n cazul n care culesurile principale coincid numai cu preg\tirea familiei de albine pentru roire, se frneaz\ dezvoltarea instinctului de nmul]ire. n timpul abunden]ei de nectar, activitatea familiei este orientat\ n principal pentru acumularea unor rezerve ct mai mari de miere n detrimentul celorlalte activit\]i. Rezervele de miere cele mai mari sunt acumulate de familiile foarte puternice cu num\r mare de albine culeg\toare. Dup\ ncetarea ultimului cules principal, n familia de albine apar din nou modific\ri caracteristice preg\tirii pentru iernat, relundu-se ciclul prezentat anterior.

62

CAPITOLUL 3

ORGANIZAREA ACTIVIT|}II ~N STUPINE {I COMPORTAMENTUL FA}| DE ALBINE

Metodele de organizare [i priceperea st\pnirii unor manifest\ri comportamentale ale albinelor care ar periclita buna dezvoltare a familiilor joac\ un rol important, mai ales dac\ se grefeaz\ cu practicarea celor mai adecvate tehnologii de exploatare. Locul pe care sunt amplasa]i stupii [i celelalte dot\ri auxiliare pentru buna desf\[urare a activit\]ilor apicole poart\ denumirea de stupin\ sau prisac\. Perimetrul strict `n care este amplasat\ stupina, `n termenologia uzual\, mai poart\ denumirea de vatr\ sau b\t\tur\. Un asemenenea loc de amplasare `n ambian]\ poate fi permanent, cnd dezvoltarea [i iernarea familiilor se realizeaz\ pe locul respectiv, [i temporar, `n situa]ia `n care familiile de albine sunt amplasate pe un anumit loc o perioad\ scurt\ de timp, care corespunde de regul\ cu amplasamentul `n pastoral. ~n ambele cazuri, pentru ca activitatea s\ se desf\[oare corespunz\tor trebuie s\ fie `ndeplinite anumite condi]ii [i s\ se respecte normele de protec]ia muncii.

3.1. ~NFIIN}AREA STUPINEI


Pentru `nfiin]area stupinelor trebuie procurate familii, roiuri artificale sau naturale. Procurarea albinelor trebuie s\ se fac\ de la alte stupine aflate la o distan]\ de cel pu]in 6 km pentru prevenirea `ntoarcerii albinelor la vechea vatr\ a stupinei. Achizi]ionarea albinelor se face de regul\ prim\vara dup\ efectuarea zborului de cur\]ire, iar familiile sau nucleele trebuie s\ fie puternice cu cel pu]in 1,5 kg albine [i cu minimum 8 kg de hran\, iar m\tcile s\ fie tinere. Procurarea acestora din toamn\ prezint\ riscul unor pierderi mari pe timpul iernii, mai ales din cauza unei preg\tiri necorespunz\toare pentru iernare.
63

3.2. M|RIMEA STUPINEI


M\rimea unei stupine ce poate fi amplasat\ `ntr-un anumit loc este condi]ionat\ de existen]a [i poten]ialul resurselor melifere de pe raza economic\ de zbor de pn\ la 2 km, ]inndu-se seama de posibilit\]ile de `mbun\t\]ire ale bazei melifere [i de practicare a stup\ritului pastoral. Se va mai ]ine seama de existen]a altor stupine `n raza de zbor a albinelor. ~n zonele cu resurse melifere abundente [i cu posibilit\]i de practicare a stup\ritului pastoral pe o vatr\ se pot amplasa circa 100 de familii, cnd resursele melifere sunt modeste num\rul de stupi pe vatr\ nu vor dep\[i 25 - 30, iar `n situa]ia `n care pentru polenizarea unor culturi se folosesc albinele, m\rimea stupinei se va alege `n func]ie de suprafa]a culturii [i de necesarul de familii pentru polenizarea unui hectar de cultur\.

3.3. AMPLASAREA STUPINEI


Locul de amplasare a stupinei trebuie s\ fie protejat de vnturi [i de accesul animalelor, fiind indicat\ `mprejmuirea de un gard din arbu[ti meliferi. Terenul trebuie s\ fie uscat, iar nivelul apei freatice mai jos de 1,5 m; locurile umede men]in o temperatur\ mai sc\zut\, `mpiedicnd plecarea albinelor mai devreme la cules [i `n acela[i timp, din cauza condi]iilor de microclimat dezvoltarea familiilor este necorespunz\toare. Locurile umede [i joase men]in mult timp roua [i cea]a, iar cele prea `nalte sunt expuse vnturilor. Vatra stupinei trebuie s\ fie deschis\, cu pomi sau arbori r\sfira]i, care `n timp de canicul\ s\ protejeze stupii `mpotriva razelor solare [i s\ prezinte o u[oar\ `nclina]ie pentru scurgerea apei din precipita]ii. Stupii nu se a[eaz\ `n desi[uri de p\dure deoarece temperatura sc\zut\ se men]ine un timp mai `ndelungat [i albinele ies trziu la cules. Este interzis\ a[ezarea stupinei `n apropierea `ntinderilor mari de ap\ deoarece constituie un pericol permanent de `nec a albinelor, mai ales cnd bat vnturile puternice, diminundu-se `n acela[i timp zona de ac]iune a albinelor. A[ezarea stupilor se va face `n locuri ferite de zgomot, departe de [osele, centre populate, `ntreprinderi poluante, fabrici de dulciuri etc.

3.4. A{EZAREA {I ORIENTAREA STUPILOR


~n regiunile nordice stupii se a[eaz\ pe pantele sudice sau sud-vestice care sunt mai `nc\lzite, iar `n regiunile sudice pe versan]ii estici [i sud-estici. Pantele nordice [i nord-vestice sunt prea reci [i nu sunt recomandate. ~n mod obi[nuit, stupii sunt a[eza]i `n rnduri drepte, `n a[a fel ca un stup dintr-un rnd s\ fie situat `ntre doi stupi de pe cel\lalt rnd. Distan]a `ntre rnduri va fi de 6 m, iar pe rnd de 4 m. Pentru o mai bun\ orientare a albinelor, ct [i `n scop estetic, stupii se pot a[eza [i `n grupe mici de cte doi-trei, la distan]\ de 1 m unul de cel\lalt, urdini[urile fiind orientate `n direc]ii diferite (sud-estic\ sau sudic\), ]inndu-se seama [i de direc]ia resurselor melifere.
64

a[ezare `n linie

a[ezare `n [ah

a[ezare grupat\

a[ezare `n V

a[ezare `n zig-zag

Fig. 29 Modalit\]i de a[ezare a stupilor

Stupii vor fi a[eza]i pe suporturi speciale sau pe ]\ru[i la `n\l]imea de 25 - 30 cm deasupra solului. La orientarea stupilor se va avea `n vedere ca urdini[urile s\ nu fie orientate `n direc]ia vnturilor dominante sau pe direc]ia de zbor a albinelor s\ nu se g\seasc\ o alt\ stupin\ care ar atrage [i ar re]ine albinele culeg\toare. ~n fa]a fiec\rui stup se va r\zui iarba [i se va pune nisip pentru ca locul respectiv s\ fie `n permanen]\ curat. Aceast\ suprafa]\ de circa 1 m2 este numit\ oglinda stupului ajutnd la observarea din timp a unor st\ri anormale `n familia respectiv\ (albine moarte, puiet r\cit [i scos afar\ din stup, albine intoxicate, puiet v\ros etc).

3.5. M|SURI DE PROTEC}IA MUNCII


Pentru prevenirea accidentelor cauzate de n]ep\turile albinelor, stupinele vor fi amplasate la distan]e suficient de mari de drumurile publice [i centrele populate. Pentru a preveni p\trunderea animalelor [i chiar a persoanelor, stupinele vor fi mprejmuite cu gard [i pe ct posibil va fi asigurat\ paza acestora. n incinta stupinei este interzis\ p\trunderea persoanelor str\ine nenso]ite de apicultor. La p\trunderea n stupin\, echipamentul de protec]ie (halat, masc\ apicol\, afum\tor) este obligatoriu. Este interzis s\ se fac\ zgomot sau s\ se provoace trepida]ii n apropierea stupilor, s\ se depoziteze diferite obiecte pe capacul acestora, s\ se
65

clatine sau s\ se loveasc\ stupii, deoarece albinele pot deveni agresive. Persoanele care vor participa la executarea controlului familiilor de albine trebuie s\ fie mbr\cate curat [i s\ nu prezinte mirosuri care irit\ albinele (miros de transpira]ie, alcool, parfum, ceap\, usturoi etc.). Este interzis\ deschiderea stupilor pentru interven]ii n cuibul familiilor de albine, nainte de a se pune n stare de func]ionare afum\torul [i a se mbr\ca echipamentul de protec]ie (halatul sau salopeta, masca). Apicultorii experimenta]i pot lucra [i f\r\ masc\, ns\ pentru ncep\tori utilizarea m\[tii este absolut obligatorie, deoarece albinele iritate atac\ n special fa]a. Nu este recomandabil ca interven]iile n cuibul familiilor s\ se fac\ pe timp ploios, nnorat, pe vnt, pe ntuneric, deoarece albinele sunt mai agresive. n timpul execut\rii lucr\rilor, mi[c\rile vor fi sigure, calme, f\r\ brusc\ri, lovituri sau r\sturn\ri de materiale, obiecte etc. pentru a nu irita albinele. Nu se admite alungarea albinelor care eventual zboar\ insistent n preajma capului, prin agitarea minilor. La aprinderea afum\torului se vor lua toate m\surile de paz\ contra incendiilor; de asemenea, dup\ terminarea lucr\rilor, resturile de combustibil din afum\tor vor fi evacuate numai ntr-un loc special amenajat. n afum\tor nu se vor utiliza dect combustibili care ntre]in o ardere lent\ [i f\r\ flac\r\, pentru ca fumul emanat s\ nu fie fierbinte, ceea ce ar produce iritarea albinelor. Pentru producerea fumului se utilizeaz\ iasc\, buc\]i din lemn putred, r\d\cini uscate, de[euri din material textil (bumbac, in, cnep\ etc.). Este contraindicat\ utilizarea abuziv\ a afum\torului, pentru c\ irit\ albinele. n atelierele de reparat stupii [i alte utilaje apicole, se vor respecta cu stricte]e toate normele legate de paza contra incendiilor, iar lucr\rile vor fi efectuate cu aten]ie, pentru a se evita accident\rile. La extrac]ia mierii, apicultorul va introduce [i va scoate ramele din centrifug\ numai dup\ ce aceasta s-a oprit complet. Instala]iile electrice ale centrifugelor, ale usc\toarelor de polen, ale cu]itelor pentru desc\p\cit faguri [i ale oric\ror altor utilaje apicole ac]ionate electric, vor fi verificate cu grij\ pentru a fi n perfect\ stare de func]ionare [i vor fi legate la p\mnt. La instalarea stupinelor pe vetrele repartizate n masivele melifere pentru practicarea stup\ritului pastoral se vor respecta dispozi]iile privind paza contra incendiilor. Transportul stupilor n pastoral se efectueaz\ de preferin]\ noaptea, sau foarte de diminea]\, pe timp r\coros [i pe distan]e mici, deoarece albinele sunt mai lini[tite. Mijloacele de transport trebuie s\ fie n perfect\ stare de func]ionare, durata transportului va fi limitat\ la timpul strict necesar. Apicultorul [i ceilal]i nso]itori ai transportului vor avea la ndemn\ echipamentul de protec]ie, vasul cu lut moale, uneltele necesare pentru eventualele interven]ii sau repara]ii rapide n cazul cnd se constat\ c\ ies albinele. Pe timpul transportului stupii vor avea urdini[urile nchise [i vor fi prev\zu]i cu dispozitive perfecte de fixare a p\r]ilor componente, pentru a nu
66

se strecura albinele. Eventualele fisuri din pere]i, capacul sau fundul stupilor vor fi astupate cu lut moale nainte de nc\rcarea stupilor n autovehicul. Se vor asigura condi]iile de ventila]ie prin deschiderile laterale la stupii orizontali [i prin sita de ventila]ie la cei multietaja]i. Se va acorda o aten]ie deosebit\ n timpul manipul\rii stupilor, att la nc\rcare ct [i la desc\rcare, evitndu-se manipul\rile brutale sau r\sturnarea lor. nc\rc\tura de stupi trebuie s\ prezinte o bun\ stabilitate. n timpul transportului stupii se asigur\ contra r\sturn\rilor sau deplas\rilor nedorite prin legarea cu frnghii n ambele sensuri sau amenajarea cu pere]i prelungitori a l\zii autovehiculului cu care se efectueaz\ transportul. Transportul stupilor se execut\ numai pe drumuri cunoscute n prealabil [i eventual amenajate n acest scop. Dup\ ce s-a ajuns la locul de destina]ie, dup\ amplasarea pe locurile marcate n prealabil, stupii vor fi l\sa]i s\ se lini[teasc\ cel pu]in o jum\tate de or\, apoi se va proceda la deschiderea urdini[urilor; aceast\ opera]ie nu trebuie s\ se execute de c\tre persoane neini]iate, personalul necalificat [i animalele vor fi ndep\rtate n prealabil. Deschiderea urdini[urilor se va face ct mai rapid, stnd ntr-o parte lateral\ a stupului [i ncepndu-se cu rndul de stupi din fa]\. Este recomandabil ca deschiderea urdini[urilor s\ se fac\ nainte de ivirea zorilor. n cazul efectu\rii transportului pe cale ferat\, vagoanele respective vor fi nchise, cu asigurarea unei bune ventila]ii, geamurile fiind prev\zute cu site metalice. Pe vagon se vor fixa t\bli]e indicatoare vizibile, avnd ca text: "Aten]ie albine vii".

3.6. TEHNICA EXAMIN|RII FAMILIILOR DE ALBINE


Pentru efectuarea lucr\rilor planificate la familia de albine, se preg\tesc n primul rnd utilajele [i materialele necesare n func]ie de lucr\rile ce urmeaz\ a fi executate, pentru a nu se intrerupe controlul n scopul procur\rii lor. O grij\ deosebit\ trebuie avut\ cu manipularea fagurilor sau a siropului, ndeosebi n perioadele lipsite de cules, ferindu-le de accesul albinelor, pentru a nu provoca furti[agul. Se aprinde apoi afum\torul, se mbrac\ halatul, se pune masca, se preg\te[te lada pentru transportul fagurilor, dalta apicol\. nainte de a se deschide stupul se vor da cteva rafale de fum prin urdini[. Persoana care efectueaz\ controlul familiei de albine se va a[eza ntotdeauna c\tre una din p\r]ile laterale ale stupului (de obicei n partea dinspre cuib), evitndu-se amplasarea n fa]a urdini[ului deoarece se mpiedic\ circula]ia liber\ a albinelor, acestea se irit\ [i devin agresive. Deschiderea stupului [i descoperirea cuibului se va face cu mi[c\ri calme, lini[tite, u[oare, se va nl\tura capacul, perna de protec]ie [i n cele din urm\ podi[orul, f\r\ a scutura albinele care se g\sesc eventual pe acesta. Podi[orul se va a[eza n capacul stupului orizontal, sau se va sprijini de scndura de zbor (f\r\ a bloca urdini[ul) n cazul celorlalte tipuri de stupi. La stupul orizontal podi[orul se va nl\tura treptat, nu se va descoperi cuibul n ntregime dintr-odat\. Dup\ nl\turarea podi[orului, se dau cteva rafale de fum n lungul ramelor pentru a
67

determina albinele s\ se retrag\ spre partea inferioar\ a fagurilor. Se introduce apoi dalta apicol\ ntre ultima ram\ [i diafragm\ (n cazul stupului orizontal sau R.A.1001) sau ntre ultima ram\ [i penultima n cazul stupului multietajat, nl\turndu-se diafragma n primul caz, sau penultima ram\ a stupului multietajat (aceasta introducndu-se temporar n lada pentru faguri). n spa]iul astfel creat, se deplaseaz\ u[or prima ram\, dup\ ce a fost desprins\ de urm\toarea, prin introducerea d\l]ii apicole n intervalul dintre ele. Se apuc\ rama de umera[e cu ambele mini [i se scoate din stup cu aten]ie, pentru a evita strivirea albinelor sau iritarea lor prin lovirea ramelor de pere]ii stupului. Se va evita atingerea albinelor de pe fagurele ce se scoate din stup, de fagurele al\turat, deoarece acest lucru irit\ foarte mult. Niciodat\ nu se va scoate un fagure f\r\ a se ndep\rta n prealabil ramele ntre ele pn\ la 17-18 mm. Dac\ stupul este plin cu rame, se vor scoate una sau dou\, pentru a creia spa]iu liber, fagurii sco[i a[ezndu-se temporar n lada pentru transport sau ntr-un corp de stup gol, ferindu-se de accesul albinelor pentru a evita furti[agul. Fagurele care se examineaz\ va fi ]inut n dreptul fe]ei n pozi]ie vertical\, pentru ca mierea nematurat\, pe care eventual o con]ine, s\ nu se scurg\ din celule [i pentru a evita deformarea sub propria greutate, atunci cnd temperatura aerului este ridicat\. Fagurele se va men]ine numai deasupra stupului [i nu n afar\, pentru evitarea pierderii m\tcii care ar putea s\ se desprind\ de pe fagure. Dup\ ce s-a examinat fagurele pe una din fe]e, ]inndu-l cu speteaza superioar\ n sus, pentru a se ntoarce [i examina pe partea opus\, se va ridica mna dreapt\ n sus astfel nct speteaza superioar\ s\ se g\seasc\ n pozi]ie vertical\, se rote[te apoi fagurele cu 1800 n jurul spetezei superioare, prin exterior, apoi se las\ din nou mna dreapt\ n jos, ob]inndu-se din nou pozi]ia orizontal\ a spetezei superioare, aceasta fiind orientat\ ns\ n jos (fig. 30). n acest mod se evit\ ruperea fagurelui din cauza greut\]ii mierii [i a puietului.

Fig. 30 Cercetarea unui fagure pe ambele fe]e 1 examinarea primei fe]e; 2 rotirea pe vertical\ a fagurelui; 3 examinarea fe]ei opuse 68

Dup\ examinarea tuturor ramelor, acestea vor fi apropiate din nou la distan]a permis\ de distan]atoare, respectndu-se n general ordinea ini]ial\, pentru a nu deranja modul de organizare a cuibului. Exist\ totu[i situa]ii cnd ordinea trebuie schimbat\ ca urmare a faptului c\ unii faguri sunt necorespunz\tori, urmnd a fi reforma]i. n acest scop ace[tia se mut\ progresiv c\tre marginile cuibului. n cazul n care la un moment dat albinele dau semne de iritare sau n]eap\, persoana ce efectueaz\ controlul trebuie s\-[i st\pneasc\ mi[c\rile de ap\rare prin gesturi bru[te, repezite, s\ pun\ fagurii la loc n stup, ncet, cu mult calm, s\ afume apoi albinele pentru a le lini[ti [i apoi s\ ia m\suri de ndep\rtare a acului din locul unde s-a produs n]ep\tura. Prin scoaterea ct mai rapid\ a acului se reduce cantitatea de venin introdus\ n organism. Cunoscndu-se c\ mpreun\ cu acul r\mne ata[at la piele [i rezervorul cu venin, acesta continund s\ pompeze veninul chiar dup\ desprinderea de corpul albinei, scoaterea acului se va face nu prin apucarea cu degetele, mod care ar contribui la introducerea unui surplus de venin, ci prin r\zuire cu unghia sau cu dalta apicol\. Pentru ncetinirea absorb]iei veninului n organism, atenuarea durerii [i inflama]iei locale, regiunea lezat\ se va tampona cu o substan]\ cu efect vasoconstrictor [i u[or anestezic (apa rece, o]etul, amoniacul, mentolul n eter solu]ie 2 - 3%). Locul n]epat mai poate fi fric]ionat cu o solu]ie de sare de buc\t\rie, ceap\ sau p\trunjel verde. Tamponarea cu ap\ a locului unde s-a produs n]ep\tura mai are [i rolul de a ndep\rta mirosul de venin care persist\ [i care poate atrage noi n]ep\turi. n cazul n care o persoan\ a primit un num\r mare de n]ep\turi se recomand\ administrarea pe cale bucal\ a unui comprimat de Feniramin, Romergan sau Nilfan. Aceea[i medica]ie se va aplica [i n cazul unei singure n]ep\turi, la persoanele care manifest\ alergie la veninul de albine. n lipsa unor histaminice, se poate administra o jum\tate de pahar de ap\ n care s-au ad\ugat 8 - 10 pic\turi de amoniac pentru adul]i [i 3 - 6 pic\turi pentru copii. Alergia se manifest\ nu prin inflama]ie local\ (care este reac]ia normal\ a organismului) ci prin fenomene multiple ca: urticarie generalizat\, prurit intens, dureri de cap, vomismente, senza]ii de sufocare, palpita]ii etc. Ca regul\ general\, persoanele care manifest\ reactivitate alergic\ medie sau intens\, vor evita contactul direct cu albinele. Dup\ terminarea controlului se va a[eza podi[orul, evitndu-se strivirea albinelor, perna de protec]ie (dac\ este cazul), apoi stupul se va nchide.

69

3.7. MANIFESTAREA FURTI{AGULUI LA ALBINE {I TEHNICI DE PREVENIRE {I COMBATERE


3.7.1. Manifestarea furti[agului
Furti[agul, ca manifestare instinctiv\ de `nsu[ire a proviziilor de miere ale unei alte familii, se produce de obicei cnd `n natur\ lipse[te culesul de nectar, dar [i din neglijen]a sau nepriceperea apicultorului care nu a luat m\suri corespunz\toare de prevenire. Declan[area furti[agului se produce cnd `n stupin\ exist\ familii slabe, dezorganizate, bolnave sau cu m\tci necorespunz\toare, cnd stupii prezint\ neetan[it\]i, `n timpul extrac]iei mierii sau a hr\nirilor efectuate neglijent. Deoarece stupii slabi [i cei bolnavi sunt ataca]i cu predilec]ie, aceast\ manifestare constituie [i un mijloc de r\spndire a bolilor `n stupin\. Furti[agul se poate manifesta `n trei feluri: lent, lini[tit [i violent. Furti[agul lent apare de obicei neobservat, `ntruct albinele hoa]e p\trund `n familiile slabe f\r\ s\ lupte [i fur\ agoniseala celorlalte, de multe ori, cu consim]\mntul paznicilor care nu se ap\r\. Furti[agul lini[tit se declan[eaz\ numai `n perioadele de toamn\ [i prim\var\ cnd albinele hoa]e intr\ `n stupii mai pu]in popula]i, albinele de paz\ fiind retrase pentru `nc\lzirea puietului. Mierea este furat\ din ramele m\rgina[e care `n general nu sunt populate de albine. Furti[agul violent se observ\ mai u[or la urdini[ul stupului atacat unde albinele paznice se lupt\ cu albinele hoa]e care `ncearc\ s\ intre `n stup. Dup\ luptele date `n fa]a urdini[ului, p\trund `n interiorul stupului, atacnd cu predilec]ie matca pe care o omoar\, dezorganiznd astfel activitatea familiei care `n aceste condi]ii nu se mai ap\r\. Albinele hoa]e ies din stupul pr\dat cu gu[a plin\ de miere zburnd la o `n\l]ime mic\ din cauza `nc\rc\turii [i cu picioru[ele adunate pentru men]inerea echilibrului [i apoi de `nal]\. Albinele atacatoare efectueaz\ zboruri plane, agitate [i gr\bite, dnd trcoale `n jurul stupului cu aglomer\ri desebite la cr\p\turile acestuia. Dac\ este prins\ o albin\ hoa]\ ce iese din stupul pr\dat [i este strns\ pu]in `ntre degete, ea elibereaz\ din gu[\ o pic\tur\ de miere care constituie dovada sigur\ a furti[agului [i se impune instituirea m\surilor corespunz\toare de prevenire [i combatere a acestuia.

3.7.2. Prevenirea furti[agului


Pentru prevenirea furti[agului, apicultorul trebuie s\ respecte o serie de reguli [i s\ cunoasc\ m\surile ce se impun: - `n stupin\ se vor men]ine numai familiile puternice (cu m\tci tinere [i de calitate) capabile s\ se apere `mpotriva furti[agului; - familiile slabe vor fi unificate, sau `n caz contrar num\rul de faguri s\ fie corelat cu puterea familiei, astfel ca fagurii s\ fie bine acoperi]i de albine; - urdini[urile vor fi dimensionate `n func]ie de puterea familiei;
70

- stupii vor fi bine etan[a]i; - se va p\stra cur\]enie exemplar\ `n toat\ stupina, mai ales `n timpul perioadelor lipsite de cules; - ramele cu faguri de rezerv\ nu trebuie s\ fie accesibile albinelor; - hr\nirile se vor face numai seara cnd `nceteaz\ activitatea acestora [i s\ se evite orice urm\ de miere sau sirop `n afara stupului; - controlul stupilor `n perioadele lipsite de cules se va executa cu mult\ aten]ie [i s\ fie ct mai scurt. ~n cazuri speciale se recomand\ folosirea cortului apicol care `nl\tur\ accesul albinelor hoa]e `n stupul cercetat; - `n timpul lipsei de cules se vor stimula toate familiile pentru a nu `ntrerupe ponta m\tcii [i prin aceasta activitatea din interiorul stupului; - a[ezarea stupilor se va face `n mod corespunz\tor pentru a evita aglomerarea albinelor care ar predispune la furti[ag; - ad\p\torul apicol s\ nu fie a[ezat `n incinta stupinei, ci `n afar\, la un loc `nsorit la o distan]\ oarecare; - extrac]ia mierii s\ se fac\ noaptea `n caban\, iar fagurii extra[i s\ se dea la lins `n aceea[i noapte, stupilor la care au fost lua]i.

3.7.3. Combaterea furti[agului


~n momentul instal\rii furi[agului, apicultorul trebuie s\ cunoasc\ m\surile de combatere: - se vor `nl\tura cauzele care au provocat furti[agul; - dac\ furti[agul violent este numai sporadic cnd se observ\ atacul unei familii, se vor mic[ora imediat toate urdini[urile ca s\ poat\ trece numai o singur\ albin\, `n acest mod potolindu-se n\vala hoa]elor [i se u[ureaz\ organizarea pazei stupilor ataca]i; - albinele hoa]e se vor potoli cu fum sau prin pulverizarea cu ap\; - la urdini[ul stupilor agresa]i se recomand\ a se pune fn sau iarb\ `nfoiat\ cu ap\; `n felul acesta se d\ posibilitatea albinelor din stupul atacat s\ se organizeze [i s\ se apere mai bine, iar albinele hoa]e c\utnd mai mult timp urdini[ul se `ncurc\ `n fire [i sunt u[or respinse; - dac\ furti[agul s-a generalizat se vor unge toate urdini[urile [i pere]ii frontali ai stupilor ataca]i cu substan]e urt mirositoare: creolin\, acid fenic cu 50% ap\, petrol, eter sulfuric; - `n cazuri mai grave, stupii ataca]i vor fi `nchi[i seara sau muta]i `n cursul nop]ii la o dep\rtare oarecare; - inversarea `ntre ei a stupului atacat cu cel agresor; - folosirea unor dispozitive sau capcane speciale care se aplic\ la urdini[ul stupului atacat `ncepnd de la o simpl\ plac\ de sticl\ a[ezat\ oblic `n fa]a urdini[ului care oblig\ albinele s\ circule lateral sau altele numite santinel\ sau [ican\ care oblig\ albinele s\ intre `n stup s\ parcurg\ un culoar ct mai complicat [i sinuos care `ncurc\ albinele hoa]e [i se d\
71

posibilitatea organiz\rii pazei stupului atacat. Tot cu ajutorul unor capcane albinele hoa]e pot fi prinse, ]inute `nfometate [i apoi eliberate. Depistarea albinelor hoa]e se poate face prin pr\fuirea albinelor pe urdini[urile `nc\rcate cu talc sau f\in\ [i urm\rind apoi unde se duc acestea (numai `n aceea[i stupin\). Pe lng\ vina apicultorului neglijent sau nepriceput `n apari]ia furti[agului, cercet\rile sus]in c\ aceast\ aptitudine se transmite ereditar de c\tre matc\.

3.8. EVIDEN}A APICOL|


Pentru ]inerea eviden]ei `n stupin\ este necesar\ numerotarea stupilor [i cunoa[terea metodologiei de efectuare a not\rilor. Numerotarea stupilor se face cite] `n negru, pe o t\bli]\ de 100/60 mm, vopsit\ `n alb [i fixat\ pe peretele frontal al stupului. Cu num\rul respectiv se noteaz\ familia de albine [i nu stupul sau corpul respectiv. Not\rile se fac de obicei `n carnetul de stupin\, apreciindu-se popula]ia de albine, dup\ num\rul de intervale ocupate de albine; cantitatea de puiet, dup\ num\rul ramelor ocupate cu ou\ [i larve [i dup\ m\rimea suprafe]elor ocupate de acestea; cantitatea de miere din faguri, cunoscnd c\ o ram\ de stup orizontal plin\ cu miere c\p\cit\ pe ambele fe]e cnt\re[te 3,6 kg, iar rama stup de multietajat 2,5 kg sau c\ 1 dm2 de fagure cu miere c\p\cit\ pe ambele fe]e cnt\re[te 350 g; pentru aprecierea greut\]ii albinelor vii, o ram\ de stup orizontal `n perioadele c\lduroase este apreciat\ la 0,2 kg, iar `n perioadele reci la 0,3 kg. Celelalte date care se `nregistreaz\ la nivelul unei stupine se refer\ la rezultatele ob]inute la stupul de control, starea timpului (nivelul precipita]iilor, nebulozitatea, umiditatea aerului, direc]ia [i intensitatea vntului), datele fenologice (`nceputul [i sfr[itul `nfloririi plantelor melifere) etc.

72

CAPITOLUL 4

TEHNOLOGII DE ~NTRE}INERE {I EXPLOATARE A FAMILIILOR DE ALBINE

4.1. TEHNOLOGIA HR|NIRII ARTIFICIALE A ALBINELOR


~n compara]ie cu animalele mari, albinele strng hrana necesar\ pentru familie, o prelucreaz\ [i o conserv\ `n vederea consumului, sub form\ de miere [i p\stur\, p\strndu-[i `n mare m\sur\ independen]a fa]\ de om. Rolul apicultorului este de factor de reglare, el ajutnd albinele atunci cnd factorii naturali impun acest lucru [i cnd urm\re[te ob]inerea unui excedent de produc]ie pe care s\-l valorifice. Hrana albinelor este alc\tuit\ din dou\ componente: componenta energetic\ asigurat\ de nectar, miere, zah\r [i lipidele din polen [i componenta proteic\ asigurat\ de polen, p\stur\ [i `nlocuitori de polen, la ambele componente ad\ugndu-se apa care reprezint\ un element indispensabil pentru activitatea familiei de albine. Mecanismele fiziologice ale hr\nirii naturale a albinelor au fost prezentate anterior `ns\ atunci cnd hrana natural\ este la limit\ sau este epuizat\ trebuie intervenit `n scopul asigur\rii necesarului de substan]e nutritive `n func]ie de scopul urm\rit. ~n func]ie de scopul urm\rit hr\nirile la albine se pot clasifica `n: hr\niri de completare; hr\niri de stimulare care `n func]ie de componenta de baz\ pot fi energetic\, proteic\ sau energo-proteic\; hr\niri de dresaj [i hr\niri medicamentoase.

73

4.1.1. Hr\nirile de completare


Hr\nirea de completare presupune asigurarea cantit\]ii de hran\ cnd se constat\ c\ aceasta se dovede[te insuficient\. Se poate face hr\nirea de completare fie cu miere, fie cu zah\r. Hr\nirea cu miere se face folosind fagurii cu miere de rezerv\ de la magazia stupinei, diferen]iat `n func]ie de sezon. Dac\ timpul este rece fagurii se ]in `n prealabil 8 - 10 ore `ntr-o camer\ `nc\lzit\ [i numai dup\ aceea se introduc `n stup. Prim\vara, asemenea faguri se introduc `n cuib `n locul fagurilor goi. Toamna, dac\ timpul este c\lduros [i albina este activ\, fagurii cu hran\ se pun dup\ diafragm\ de unde albinele transfer\ mierea `n cuib, iar dac\ albinele nu au activitate, cnd timpul este rece, fagurii se desc\p\cesc [i se a[eaz\ `n apropierea cuibului de iernare. Dac\ `n hrana albinelor se folose[te miere extras\, aceasta se administreaz\ sub form\ lichid\ diluat\ `n raportul 4 p\r]i miere [i o parte ap\, iar dac\ mierea este cristalizat\ se administreaz\ ca atare, pus\ `n tifon sau pe plas\ de nylon, deasupra ramelor. Hr\nirea de completare cu zah\r se face cnd familiile nu [i-au asigurat rezervele de hran\ pentru iernare datorit\ condi]ilor neprielnice din timpul culesului, sau datorit\ recolt\rii unei cantit\]i mai mici de miere, caz `n care deficitul de hran\ urmeaz\ a fi completat cu zah\r; `n cazul `n care `n cuib se constat\ prezen]a mierii de man\, de asemenea se procedeaz\ la `nlocuirea acesteia. Hr\nirea de completare se face imediat dup\ ultimul cules pentru ca prelucrarea zah\rului s\ fie f\cut\ de albinele b\trne pentru prevenirea uzurii celor tinere. Cantit\]ile de sirop care se administreaz\ pentru completarea hranei vor fi corelate cu puterea familiilor deoarece cantit\]ile mari duc la dep\[irea capacit\]ii activit\]ii grandulare a albinelor [i `n consecin]\ adaosul de enzime va fi insuficient, nerealizndu-se `n mod corespunz\tor invertirea zah\rului. Acest neajuns conduce la `mboln\virea albinelor de diaree prin consumarea fazei lichide din celule, iar cristalele de zah\r din celule sunt scoase afar\ de albine, `nregistrndu-se un consum inutil de zah\r. Se va avea `n vedere ca hrana administrat\ `n scop de completare s\ fie concentrat\ de c\tre albine pe un num\r redus de faguri (pe care va ierna familia), impunndu-se ca `n prealabil cuibul s\ fie redus `n func]ie de puterea familiei, care se poate aprecia dup\ num\rul de intervale bine ocupate cu albine.
Prepararea siropului pentru hr\nirea de completare

~n cazul hr\nirii cu sirop de zah\r se va avea `n vedere c\ dintr-un kg de zah\r rezult\ prin transformare 1 kg miere. Pentru ob]inerea siropului de concentra]ie 1 : 1 se folose[te cantitatea de 650 g zah\r [i 650 ml ap\. Se fierbe apa [i se adaug\ zah\r, amestecndu-se
74

pn\ la dizolvare. Administrarea siropului `n hr\nitori se face cnd acesta are temperatura de 40C, `n cantit\]i de 2 - 5 kg la intervale de 2 - 3 zile `n func]ie de puterea familiei. Siropul poate fi administrat [i `n faguri care se pun dup\ diafragm\. ~n tabelele 3 [i 4 jos sunt redate cantit\]ile de zah\r [i ap\ necesare pentru preg\tirea siropului de diferite concentra]ii, precum [i cantitatea de miere care se ob]ine.
Tabelul 3 Cantitatea de sirop ob]inut\ `n func]ie de raporturile indicate (dup\ I. Miloiu, 1990) Zah\r (kg) 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 10,0 Concentra]ie 1 : 1 ap\ sirop miere (l) (l) (kg) 1,0 1,6 1,0 2,0 3,2 2,0 3,0 4,8 3,0 4,0 6,8 4,0 5,0 8,0 5,0 10,0 16,0 10,0 Concentra]ie 1,5 : 1 ap\ sirop miere (l) (l) (kg) 0,67 1,3 1,1 1,34 2,6 2,2 2,01 3,9 3,3 2,68 5,2 4,4 3,35 6,5 5,5 6,70 13,0 11,0 Concentra]ie 2 : 1 ap\ sirop miere (l) (l) (kg) 0,5 1,15 1,2 1,0 2,30 2,4 1,5 3,45 3,6 2,0 4,60 4,8 2,5 5,75 6,0 5,0 11,5 12,0 Tabelul 4 Cantitatea de zah\r folosit\ `n raporturile indicate (dup\ I. Miloiu, 1990) Sirop (l) 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 10,0 Raport 1 : 1 zah\r ap\ miere (kg) (l) (kg) 0,62 0,62 0,62 1,25 1,25 1,25 1,87 1,87 1,87 2,50 2,50 2,50 3,12 3,12 3,12 6,25 6,25 6,25 Raport 1,5 : 1 zah\r ap\ miere (kg) (l) (kg) 0,77 0,51 0,85 1,54 1,02 1,69 2,31 1,54 2,53 3,08 2,05 3,38 3,85 2,56 4,22 7,70 5,12 8,45 Raport 2 : 1 zah\r ap\ miere (kg) (l) (kg) 0,87 0,43 1,02 1,74 0,87 2,04 2,61 1,30 3,06 3,48 1,74 4,08 4,35 2,17 5,10 8,70 4,35 10,20

Siropul `n concentra]ie de 1 : 1 se administreaz\ timpuriu dup\ terminarea culesului de var\, cnd albinele dispun de suficient timp pentru preluarea, transformarea [i depozitarea acestuia. Dac\ timpul este `naintat, concentra]ia siropului va fi de 2 : 1 (2 p\r]i zah\r [i 1 parte ap\). ~n cazul hr\nirii de completare se folosesc adaosuri proteice: polen sau `nlocuitori de polen (lapte praf, drojdie de bere, f\in\ de soia, g\lbenu[ de ou etc.). Ad\ugarea laptelui praf se face dup\ amestecarea acestuia `n ap\ rece [i frecarea `ntr-un vas ob]inndu-se o past\ de consisten]a aluatului. Drojdia de bere se fierbe cu ap\ `n clocot circa 10 minute pentru inactivarea drojdiei sau se amestec\ cantitatea de drojdie cu o cantitate mic\ de
75

zah\r pn\ se ob]ine o mas\ de consisten]\ smntnei, se amestec\ cu sirop [i apoi se fierbe, urmnd a fi introdus\ apoi `n siropul sau pasta care se administreaz\ ca hran\. Procentul de drojdie `n hrana lichid\ trebuie s\ fie de cel mult 5%. Administrarea hranei se face `n func]ie de felul acesteia (de completare sau stimulare). F\ina de soia degresat\ este bine consumat\, putndu-se ad\uga `n procente de 5 - 50% `n diferite re]ete. Rezultate mai bune s-au ob]inut cu re]ete combinate de `nlocuitori: zah\r + drojdie + lapte praf + soia `n diferite procente. Dac\ `n aceste re]ete se adaug\ polen este `mbun\t\]it apetitul [i consumul. La folosirea `nlocuitorilor proteici trebuie avut `n vedere efectul acestora asupra organismului albinelor. Laptele praf [i p\stura influen]eaz\ pozitiv cre[terea puietului prim\vara, iar drojdia de bere se dovede[te mai util\ `n hr\nirile de toamn\ cnd asigur\ acumul\rile de rezerv\ la nivelul corpului adipos. Hr\nirea de completare, cu sau f\r\ adaosuri proteice, se poate face, `n afar\ de sirop, cu turte din amestec de zah\r [i miere, din [erbet sau pl\ci din zah\r candi `n care se pot introduce produse cu rol biostimulator sau cu efect terapeutic. Se va avea grij\ ca rezervele de hran\ pentru iarn\ s\ nu con]in\ cantit\]i necorespunz\toare de adaosuri proteice pentru a nu crea o supra`nc\rcare a tubului digestiv al albinelor [i `n consecin]\ `mboln\virea lor de diaree pe timpul iernii.

4.1.2. Hr\nirile de stimulare


Rolul hr\nirilor de stimulare const\ `n suplinirea lipsei culesului pentru asigurarea continuit\]ii dezvolt\rii familiilor de albine. Stimularea se poate efectua cu hran\ energetic\, proteic\ sau energoproteic\.
Hr\nirea de stimulare energetic\

Hr\nirea de stimulare energetic\ pe baz\ de glucide se poate efectua prin multe metode: - prin desc\p\cirea fagurilor cu miere. Fagurii cu cantit\]i mici se desc\p\cesc pe por]iuni de 1 - 4 dm2, `n func]ie de puterea familiei [i se a[eaz\ dup\ diafragm\ cnd este mai cald sau `n marginea cuibului cnd temperatura este mai sc\zut\. Atrase de miros, albinele `ncep s\ transporte mierea `n cuib, declan[nd o puternic\ ac]iune de stimulare a familiei cu efect asupra intensit\]ii de cre[tere a puietului. - prin administrarea `n hr\nitori a siropului de zah\r `n concentra]ie de 1 : 1, `n doze de 300 - 500 g la intervale de 2 - 3 zile; - prin administrarea siropului `n faguri amplasa]i fie dup\ diafragm\, fie direct `n mijlocul cuibului. Procedeul introducerii siropului `n fagurele din mijlocul cuibului se dovede[te mai bun `ntruct fagurele este
76

cur\]at [i lins devenind adecvat pentru depunerea pontei. Procedura se poate aplica la intervale de 5 - 7 zile, `n func]ie de dezvoltarea familiilor de albine. - prin administrarea de zah\r tos. Metoda prezint\ avantajul economiei de munc\, 1 kg de zah\r fiind suficient pentru o perioad\ de 2 s\pt\mni. Pentru ca albinele s\ nu care zah\rul afar\ din hr\nitori se pun deasupra zah\rului cteva pic\turi de miere. Efectul stimulator al zah\rului administrat sub aceast\ form\ este mai slab dect `n cazul utiliz\rii siropului.
Hr\nirea de stimulare proteic\

}innd seama de momentul efectu\rii hr\nirilor de stimulare, existen]a `n natur\ a unui cules de polen, indiferent de intensitatea acestuia, m\re[te efectul hr\nirilor stimulente. ~n lipsa culesului natural de polen se impune fie administrarea de polen recoltat din anul precedent sau din prim\var\, cnd hr\nirea de stimulare se execut\ toamna, fie de `nlocuitori de polen.
Hr\nirea de stimulare energo-proteic\

Aceast\ modalitate de hr\nire `[i g\se[te utilitatea mai ales prim\vara timpuriu, cnd albinele nu pot zbura din cauza timpului nefavorabil, urm\rindu-se dezvoltarea ct mai rapid\ a familiilor `n scopul valorific\rii eficiente a culesului principal de la salcm. Cea mai la `ndemn\ modalitate de folosire a acestei metode const\ `n a[ezarea unor turte din zah\r farin [i miere, [erbet de zah\r sau miere cristalizat\ `n care s-a `nglobat polenul sau `nlocuitorii de polen. Polenul sau `nlocuitorii de polen pot fi administra]i [i `n siropul de zah\r cu acelea[i efecte benefice. Hr\nirea stimulent\ cu o cantitate relativ ridicat\ de proteine nu este periculoas\ pentru albine dac\ acestea au efectuat pn\ la data administr\rii zborul de cur\]ire. Pentru `nceput se recomand\ un procent de proteine `n hran\ mai redus, de numai 5 - 10%, urmnd ca ulterior acesta s\ creasc\ pn\ la 15%. Dac\ la nivelul cuibului are loc un aport zilnic de nectar [i polen, hr\nirea de stimulare nu-[i mai are rostul. Dac\ `n pasta proteic\ administrat\ albinelor propor]ia de polen cre[te, `n raport cu `nlocuitorii de polen, rezultatele cre[terii puietului sunt net superioare (tab. 5).
Tabelul 5 Efectul hr\nirilor stimulente cu `nlocuitori de polen [i polen `n procente variabile (dup\ Beauraing, citat de M\laiu, 1976) Hrana administrat\ albinelor Miere simpl\ Miere + f\in\ de soia (100%) Miere + f\in\ de soia (88%) + polen (12%) Miere + f\in\ de soia (75%) + polen (25%) Miere + f\in\ de soia (50%) + polen (50%) Miere + polen (100%) Num\r de larve crescute 575 2 600 4 900 5 500 7 100 8 600 77

Din datele prezentate rezult\ efectul hr\nirilor stimulente, pe de o parte [i `nalta valoare biologic\ a polenului introdus `n hrana albinelor, pe de alt\ parte.

4.1.3. Hr\nirile de dresaj


~n vederea sporirii produc]iilor agricole albinele pot fi "dresate" s\ viziteze florile unei anumite culturi `n scopul poleniz\rii acesteia. Pentru aceasta, se aplic\ o hr\nire cu sirop aromatizat cu mirosul florilor din cultura ce urmeaz\ a fi polenizat\. ~n felul acesta se formeaz\ un reflex condi]ionat care se p\streaz\ o perioad\ de timp, chiar dac\ secre]ia de nectar a culturii respective s-a diminuat. Deoarece stingerea reflexului condi]ionat se realizeaz\ lent, este necesar s\ se intervin\ prin introducerea `n siropul cu mirosul florilor vizitate a unei substan]e neagreate de albine (clorur\ de calciu), putnd preg\ti concomitent albinele `n vederea vizit\rii unei alte culturi.

4.1.4. Hr\nirile medicamentoase


Administrarea medicamentelor la familiile de albine se poate face prin administrarea acestora `n hran\ sau `n ap\ sau prin pulverizarea fagurilor. Medicamentele se administreaz\ `n scop preventiv, ct [i curativ. Administrarea medicamentelor `n scop preventiv are [i rol stimulent. Astfel, streptomicina `n doz\ de 250 000 UI la litru de sirop sau `n apa cu care se face pulverizarea joac\ un rol stimulent. Rezultate bune `n hr\nirea medicamentoas\ se ob]in prin folosirea plantelor medicinale. C\tina, m\ce[ul, sun\toarea, p\p\dia, talpa g[tei, murul, zmeurul au ac]iune trofic\ [i stimulent\. Datorit\ antibioticelor [i uleiurilor pe care le con]in usturoiul, ceapa, coada [oricelului, mu[e]elul, sun\toarea, patlagina, pelinul, roini]a, izma, cimbri[orul [i alte plante au ac]iune antibacterian\. Ac]iune astringent\ (antidiareic\), dezinfectant\ [i stimulent\ asupra tractusului digestiv prin con]inutul s\u `n tanan]i [i principii amari prezint\ pelinul, roini]a, coada [oricelului, izma, cimbri[orul, m\ce[ul, p\p\dia, stejarul, nucul, salvia etc. Rezultate mai bune se ob]in atunci cnd se fac combina]ii `ntre plante. Extragerea substan]elor medicamentoase se realizeaz\ prin procedee ca infuzia, decoctul [i macerarea cu ajutorul unor lichide dizolvante: ap\, alcool etc. Infuzia sau ceaiul se prepar\ turnndu-se doi litri de ap\ clocotit\ peste 100 g plant\. Dup\ 15 minute, timp `n care vasul a fost acoperit, ceaiul se strecoar\ [i i se adaug\ trei litri de sirop de zah\r `n concentra]ie 2 : 1. Cei 5 litri de sirop rezulta]i pot fi administra]i la 10 familii de albine. Toate plantele aromate de la care se folosesc florile [i frunzele trebuie preparate ca infuzie pentru a li se p\stra principiul lor activ - uleiul volatil.
78

Decoctul sau fiertura se realizeaz\ prin fierberea plantei `ntregi. ~ntrun vas `n care s-au pus doi litri de ap\ se adaug\ 100 g plant\ m\run]it\. Frunzele, florile, tulpina se fierb 10 - 15 minute, cojile [i r\d\cinile 30 - 40 minute. Dup\ fierbere, decoctul se strecoar\, se completeaz\ cu ap\ pn\ la 2 litri, dup\ care se administreaz\ la 10 familii de albine. ~n acest mod se prepar\: coada calului, p\p\dia, coaja de stejar, fructe de m\ce[ [i afin. Pentru p\strarea vitaminei C din fructele de m\ce[, acestea se m\run]esc [i se fierb circa 10 minute, iar cele de afine 30 de minute. Macerarea sau pl\m\deala rezult\ `n urma men]inerii plantei o anumit\ perioad\ de timp `n ap\ sau solvent. Amestecul rezultat se strecoar\ [i se amestec\ cu sirop `n cantit\]ile utilizate `n cazurile infuziei sau decoctului. Timpul de macerare variaz\ de la 30 de minute la 6 ore `n solu]ia apoas\ [i de la 5 la 10 zile `n solu]ia alcoolic\. Tratamentul cu plante medicinale se folose[te la `nceputul prim\verii [i la sfr[itul verii, cnd albinele nu le g\sesc `n natur\. Al\turi de cele dou\ componente - energetic\ [i proteic\ - din hrana albinelor, apa se dovede[te indispensabil\. De aceea a[ezarea ad\p\torului `n stupin\, odat\ cu primul zbor al albinelor `n locuri mai `nc\lzite [i ferite de curen]i, influen]eaz\ favorabil dezvoltarea acestora. ~n situa]iile `n care albinele se aprovizioneaz\ cu ap\ de la distan]e prea mari, din surse prea reci sau improprii consumului biologic se `nregistreaz\ o dezvoltare slab\ a coloniilor sau chiar pierderi prin mortalitate. Dac\ `n sezonul de prim\var\ se administreaz\ ap\ cald\ [i s\rat\ (0,8 g sare la litru de ap\) se `nregistreaz\ un ritm mai bun de dezvoltare a familiei. Dac\ timpul este nefavorabil [i nu permite zborul albinelor pentru aprovizionarea cu ap\ se recomand\ administrarea apei `n interiorul stupului, `n hr\nitor.

4.1.5. Re]ete de hr\nire `n practica apicol\


Miloiu, `n lucrarea "Hr\nirea albinelor" (1990) prezint\ mai multe re]ete de hr\nire a albinelor, dup\ mai mul]i autori. Iat\ cum se prezint\ aceste re]ete:
{erbetul de zah\r se poate prepara prin fierberea unui sirop concentrat de zah\r n propor]ia de 2 kg zah\r [i 3,5 litri ap\ pn\ la temperatura de 116C. Se fierbe ntr-o oal\ sm\l]uit\ pn\ la densitatea la care din masa topit\, r\cit\ n prealabil n ap\, pot fi formate "m\rgele". La atingerea densit\]ii ar\tate, masa se las\ s\ se r\ceasc\, apoi se freac\ continuu cu o lop\]ic\ pn\ la ob]inerea [erbetului. Din [erbetul n stare nc\ cald\ se formeaz\ turte avnd grosimea de 1 1,5 cm ambalate n folie de material plastic. {erbet candi. Se nc\lzesc 1,750 litri ap\, se adaug\ 10 kg zah\r tos [i se amestec\ pn\ la fierbere, l\snd s\ clocoteasc\ 30 minute f\r\ s\ se agite, dar spumuind siropul pentru a lua impurit\]ile; apoi se introduce n lichid o linguri]\ trecut\ repede n ap\ rece dup\ care se scoate brusc. Dac\ siropul se
79

ncheag\ [i are o consisten]\ suficient\ pentru a face ntre dou\ degete o bobi]\, este timpul s\ se adauge 2 kg miere, care este lichefiat\ n prealabil n baia de ap\. Se clocote[te ntregul amestec timp de 3 minute. n acest timp mierea se ncorporeaz\ cu siropul, dup\ care se las\ s\ se r\ceasc\. Cnd temperatura este sub 40C, se ncepe amestecarea cu o lop\]ic\ numai ntr-o singur\ direc]ie; siropul ncepe s\ se nt\reasc\ [i se toarn\ repede n forme. Controlul se poate face cu un termometru pentru a preciza cnd trebuie luat amestecul de pe foc. Siropul se ia de pe foc cnd atinge temperatura de 117C. {erbetul candi este foarte bun pentru hr\nirea albinelor, fie pentru completare, fie pentru stimulare. Pl\cile de [erbet candi se ofer\ familiilor de albine peste ramele din cuib, sub podi[or.
Siropul de completare (dup\ C. Hristea) se poate face cu ceaiuri din plante medicinale. Ceaiurile se fac cu plante medicinale ca: izm\, sun\toare, mu[e]el, coada [oricelului, cimbri[or, tei. Se asociaz\ cte 3 plante din cele men]ionate mai sus [i se pun 2,5 - 3 g la un litru de ap\. Ceaiul se prepar\ astfel: cnd apa clocote[te se adaug\ cantitatea de plante [i se acoper\ imediat vasul l\sndu-l s\ se r\ceasc\. Se ob]ine astfel un extras care se strecoar\ printr-o sit\ sau tifon [i se folose[te la prepararea siropului. Zah\rul din sirop nu se fierbe, cnd apa este clocotit\ se d\ la o parte de pe foc [i se toarn\ ncet zah\rul amestecnd continuu lichidul pentru dizolvarea acestuia. Dac\ se fierbe zah\rul cu apa, n iarn\ siropul va cristaliza n faguri. Se recomand\ s\ se dea albinelor un sirop invertit. n felul acesta, albinele prelucr\toare sunt par]ial scutite de eforturile glandelor hipofaringiene, care trebuie s\ secrete enzima invertaz\ necesar\ invertirii zaharozei n glucoz\ [i fructoz\. Invertirea se face cu acid citric (sare de l\mie), recomandndu-se sub 1 g la litru de sirop. Dac\ se d\ n cantitate mai mare efectul este invers, producndu-se o puternic\ cristalizare pe timpul iernii. Pentru hr\nirea de prim\var\ se recomand\ 1,5 - 2 g acid citric, prevenind mboln\virea de nosemoz\. Rezultate bune se ob]in cnd n siropul oferit albinelor (att n hr\nirile de completare, ct [i n cele de stimulare) se adaug\ 25 g suc de ceap\ la litru de sirop. Sucul de ceap\ este bogat n fitoncide, vitamine, acizi organici. Fitoncidele sunt substan]e volatile cu puternic\ ac]iune bacteriostatic\ [i uneori bactericid\. Sucul de ceap\ previne diferite afec]iuni cu caracter digestiv, [i n plus, m\re[te longivitatea albinelor consumatoare. Sucul de ceap\ se prepar\ n felul urm\tor: se cur\]\ ceapa de foile exterioare [i se rade pe o r\z\toare; r\z\tura se pune ntr-un tifon [i se preseaz\; sucul apare ca o spum\ ce se toarn\ n siropul c\ldu]. Turt\ de p\stur\. Se administreaz\ n luna februarie [i se prepar\ astfel:

se scot ramele cu p\stur\ din depozit [i se expun 30 minute la ger, ceara din ei devenind sf\rmicioas\. Fagurii se taie n f[ii longitudinale prin mijlocul alveolelor cu p\stur\, se freac\ f[iile ntre palme, iar ceara alveolelor se sf\rm\
80

[i r\mne p\stura ntreag\, sub form\ de hexagoane, care se trece printr-o ma[in\ de tocat carne. Se ob]ine o past\ care apoi este amestecat\ cu o cantitate egal\ de miere semicristalizat\. Se fac turte, avnd grosimea de 1,5 - 2 cm [i greutatea de 350 - 400 g, ambalate n tifon sau pung\ de plastic [i se pun deasupra ramelor. Pentru c\ p\stura astfel oferit\ ar putea nlesni prin consumul ei [i o reactivitate a sporilor de nosema afla]i n intestinul mijlociu al albinelor, mai ales la cele care n anul precedent au suferit de nosemoz\, este bine ca n amestec s\ se pun\ [i protofil, 2 linguri la 1 kg past\, respectiv 34 ml. Cercet\torii au stabilit c\ p\stura are propriet\]i mult diferen]iate fa]\ de polen. Pastura con]ine o mul]ime de principii pe care albinele culeg\toare le transmit gr\uncioarelor de polen atunci cnd formeaz\ ghemotocul. P\stura confer\ albinelor consumatoare longevitate deosebit\. Experien]ele au stabilit c\ albinele consumatoare de p\stur\ tr\iesc mai mult dect cele ce primesc polen adunat n colectoare. [erbet sunt necesare: 7,700 kg zah\r pudr\, 2 kg miere, 0,300 litri ceai medicinal sau 340 mililitri protofil. Cantitatea de zah\r pudr\ se aduce n camera de lucru, la cald, cu cel pu]in 4 ore nainte. n cazul n care zah\rul pudr\ se prezint\ sub form\ de bulg\ri, acesta se zdrobe[te fin. Mierea ce se folose[te trebuie s\ fie necristalizat\ [i n nici un caz miere de man\. Se recomand\ n special folosirea mierii de salcm, tei sau fnea]\, nefermentat\, provenit\ de la familii s\n\toase. Mierea se nc\lze[te pu]in, att ct s\ devin\ mai fluid\ [i se dilueaz\ cu ceaiul preparat n prealabil. ntr-un vas emailat se pune zah\rul pudr\, se adaug\ mierea [i apoi se fr\mnt\ bine cu mna pn\ cnd devine ca o past\ fin\, care nu se ntinde [i nu este lipicioas\. {erbetul astfel preparat se ambaleaz\ n pungi de plastic, n cantit\]i de 500 - 1000 g sau mai mari, att ct se apreciaz\ c\ este necesar unei familii de albine. Turta trebuie s\ aib\ grosimea de 1,5 cm pentru a putea fi a[ezat\ deasupra ramelor, sub podi[or.
{erbet fiert sau candi (dup\ E. Mure[an [i C. Mih\ilescu). Se poate prepara din zah\r cu ap\ sau ceai, sau din zah\r [i miere de albine cu ap\ sau ceai. Pentru prima variant\, la 10 kg zah\r se folosesc 2,300 litri ap\ sau ceai de plante medicinale. Pentru a doua variant\, la 10 kg zah\r [i 2 kg miere de albine se adaug\ 1,750 litri ap\ sau ceai de plante medicinale. Indiferent de variant\, cantit\]ile indicate se introduc ntr-un vas emailat de mare capacitate, deoarece n momentul prepar\rii, volumul con]inutului cre[te mult din cauza spumei care se formeaz\. Siropul astfel realizat se pune la fiert la un foc slab [i se urm\re[te momentul n care ncepe fierberea. Cu un termometru se m\soar\ temperatura [i cnd aceasta a ajuns la 116 - 117C siropul se ia de pe foc. Din lips\ de termometru se poate folosi o metod\ mai simpl\ care ne indic\ invertirea zah\rului. ntr-un pahar cu ap\ rece se picur\ cu o linguri]\ din siropul care fierbe. Dac\ pic\turile de sirop nu se amestec\ cu apa din pahar [i formeaz\ o
81

{erbet de zah\r cu miere (dup\ E. Mure[an [i C. Mih\ilescu). Pentru 10 kg

bobi]\, este dovada c\ [erbetul este gata. n cazul cnd la prepararea [erbetului se folose[te [i mierea de albine, aceasta se adaug\ numai cnd [erbetul s-a terminat de fiert. Se toarn\ apoi compozi]ia ntr-un vas curat care a fost udat n prealabil cu ap\ rece. n acest mod se mpiedic\ formarea de cristale mari de zah\r. Se las\ s\ se r\ceasc\, pn\ cnd ajunge la 40C. n acest moment se ncepe nvrtirea siropului cu un f\c\le], efectund mi[c\rile ntr-un singur sens, pn\ cnd siropul ncepe s\-[i schimbe culoarea spre alburiu [i apoi spre alb, nt\rindu-se. Frecarea [erbetului este ncheiat\, atunci cnd s\ltnd f\c\le]ul, [erbetul care curge de pe acesta nu se scufund\, ci r\mne la suprafa]\. Dup\ r\cire se ambaleaz\ n hrtie cerat\ sau folie de polietilen\, n pachete de 0,5 - 2 kg [erbet, n func]ie de necesit\]ile familiilor respective. {erbet cu zah\r invertit (dup\ E. Mure[an [i C. Mih\ilescu). La 25 kg zah\r farin se adaug\ o solu]ie mam\ care se prepar\ din 5,460 kg zah\r, 2,730 litri ap\ sau ceai [i 11 g acid lactic alimentar. Zah\rul se pune ntr-un vas mai larg unde s\ poat\ fi fr\mntat mai u[or. Cantit\]ile indicate pentru solu]ia mam\ se pun ntr-o oal\ sm\l]uit\ [i se fierbe totul la flac\r\ mic\ timp de 30 minute. Dup\ terminarea fierberii, siropul respectiv se toarn\ peste zah\rul pudr\ din vas [i se fr\mnt\ bine pn\ cnd con]inutul cap\t\ aspectul unui aluat. {erbetul ob]inut nu se nt\re[te luni de zile [i poate fi depozitat timp ndelungat f\r\ s\ se deprecieze. Dup\ preparare, [erbetul se ambaleaz\ n hrtie cerat\, formnd calupuri de diferite greut\]i (0,500 - 1 kg) [i se administreaz\ deasupra ramelor din cuibul familiilor de albine, dup\ ce n prealabil s-au f\cut cteva g\uri n hrtia respectiv\ pentru a u[ura astfel accesul albinelor.
Turt\ de miere cristalizat\ [i zah\r (dup\ C. Antonescu). Majoritatea sortimentelor de miere cristalizeaz\ (mai repede mierea de rapi]\, zmeur, floarea soarelui), iar zah\rul tos este [i el format tot din cristale. Turtele formate, avnd n componen]a lor cristalele de miere [i pe cele din zah\rul tos, pot fi consumate de c\tre albine numai n parte, restul fiind aruncat pe fundul stupului [i apoi, cnd timpul permite, scos afar\ din stup. Pentru a preveni aceasta se procedeaz\ astfel: se folose[te miere lichefiat\ sau granulat\ fin (avnd consisten]a untului) [i zah\r pudr\ m\cinat sau pisat. Mierea cristalizat\ se lichefiaz\. Pentru a nu se denatura prin pierderea enzimelor [i vitaminelor, apa nc\lzit\ n care se ]ine vasul cu miere pentru lichefiere nu trebuie s\ aib\ temperatura mai ridicat\ de 45C. Turta se face n felul urm\tor: mierea prenc\lzit\ se toarn\ peste zah\rul pudr\ (o parte miere [i patru p\r]i zah\r), se fr\mnt\ ca [i aluatul de pine pn\ la omogenizarea ntregii cantit\]i. C\tre sfr[itul perioadei de iernare [i la nceputul prim\verii este foarte indicat ca pasta de miere + zah\r s\ con]in\ [i ceaiuri medicinale pentru albine: cimbri[or, izm\, tei, roini]\, sun\toare, mu[e]el, g\lbenele, coada [oricelului,
82

coada calului, m\ce[, soc. Se iau cte 4 - 5 g din fiecare plant\ men]ionat\ mai sus. Amestecul de plante se macereaz\ circa 10 minute cu trei p\r]i de ap\ rece. Apoi se adaug\ ap\ clocotit\ pn\ la un litru. Se amestec\ bine [i se las\ acoperit timp de 30 minute. Infuzia rezultat\ se strecoar\ printr-o pnz\ curat\. n acest caz pasta se prepar\ din o parte miere + o parte ceai medicinal + zah\r pudr\ dup\ cerin]\ (pn\ ce amestecul dobnde[te consisten]a aluatului de pine), ad\ugnd 1 g sare de l\mie la kilogram. n loc de ceai se poate folosi preparatul protofil, destinat stimul\rii dezvolt\rii familiilor de albine [i combaterii nosemozei n doz\ de 34 ml la kilogramul de past\. Pasta se administreaz\ sub form\ de turte n greutate de 0,5 - 1 kg. f\in\ de soia degresat\ [i 12 kg sirop de zah\r n concentra]ie de 2 : 1 (2 p\r]i zah\r la o parte ap\). Se prepar\ pasta de polen ad\ugnd pu]in\ ap\; apoi se toarn\ siropul amestecnd mereu. Se adaug\ f\ina de soia care se fr\mnt\ bine pn\ ce se ob]ine un aluat. Se fac turte groase de 1 - 1,5 cm, cnt\rind 0,400 - 0,500 kg [i se pun n pungi de plastic a[ezndu-se sub podi[or, dup\ ce punga a fost decupat\. n lipsa polenului, colectat n vara precedent\, se poate folosi polenul rezultat din paniculii porumbului.
Turta proteic\ 2 (dup\ Farrar). La 60 g polen, n prealabil m\cinat, se adaug\ 110 ml ap\ [i 300 g zah\r pudr\ care se amestec\ pn\ cnd se omogenizeaz\. Apoi se adaug\ treptat 150 g f\in\ de soia degresat\, fr\mntnd totul [i ob]innd astfel 700 g turt\ care se administreaz\ pe buc\]i de tifon sau n pungi de plastic, sub podi[or. Turta proteic\ 3 (dup\ Cale). Se amestec\ 750 g f\in\ de soia degresat\, 260 g polen m\cinat, 400 g miere sau sirop dens de zah\r. Amestecul se d\ ca turti]e de 600 g cnd n natur\ lipse[te polenul sau nectarul, ntre]innd astfel integral puterea familiei. Turta proteic\ 4 (dup\ Vartolomei). Sunt necesare urm\toarele ingrediente: - zah\r pudr\ 25 kg; - miere 5 kg; - drojdie uscat\ - 10 pachete (500 g); - zeama de la 8 l\mi sau 8 fiole mari de vitamina C; - sare de buc\t\rie - 1 linguri]\; - vitamina B complex - 30 pastile dizolvate n ap\; - izoniazid\ nicotinic\ (hidrazid\) - 20 pastile dizolvate n ap\; - vitamina B2 - 5 fiole mari; - vitamina B6 - 5 fiole mari; - vitamina B12 - 1 fiol\ mare; - pantotenat de calciu - 8 fiole mari.
83

Turta proteic\ 1 (dup\ Townsend). Se amestec\ 1 kg polen cu 3 kg

ntr-un vas se pun 5 kg zah\r pudr\ peste care se toarn\ celelalte componente din re]et\. ntr-un vas emailat de capacitate mare cu ap\ clocotit\, se pune drojdia [i se amestec\ continuu cu o lop\]ic\ de lemn, amestecnd [i dup\ ce vasul se ia de pe foc. Vasul trebuie s\ fie mai mare pentru c\ la fierbere drojdia se umfl\. Dup\ r\cire, se pune drojdia n amestec [i se omogenizeaz\ compozi]ia pn\ la dizolvarea zah\rului. Se adaug\ treptat restul de 20 kg zah\r amestecnd mereu. Pasta se prepar\ cu 2 - 3 s\pt\mni nainte de zborul masiv de cur\]ire [i se administreaz\ numai dup\ efectuarea acestuia. - 800 ml (un borcan) de ceai de pelin concentrat; - 2,3 kg miere (2 borcane); - 10 kg zah\r pudr\; - 2 - 4 kg polen (p\strat n amestec cu zah\r pudr\ n propor]ie de dou\ p\r]i polen [i o parte zah\r). Se prepar\ astfel: - se nc\lze[te mierea cu ceaiul ntr-un vas mare pn\ se lichefiaz\ [i se amestec\ bine; - se introduce zah\rul n mod progresiv [i se amestec\ pn\ ce se dizolv\ [i se omogenizeaz\; - se ntrerupe focul [i se introduce polenul amestecnd pn\ ce se omogenizeaz\ bine; - se strecoar\ compozi]ia n forme construite, de dimensiunile unei coli de hrtie, cu grosimea de 10 - 12 mm; - dup\ aproximativ 20 - 25 minute turtele se r\cesc [i se pot mpacheta [i pune la p\strat pn\ la folosire. O asemenea turt\ cnt\re[te 1,1 - 1,2 kg [i se poate administra cte una sau chiar dou\ buc\]i dac\ familia este bine dezvoltat\.
Turta proteic\ 5 (dup\ Miu). Ingredientele necesare:

4.2. TEHNOLOGIA ~NTRE}INERII {I EXPLOAT|RII FAMILIILOR DE ALBINE ~N PERIOADELE DE TOAMN| {I IARN|


S-a ar\tat anterior c\ anul apicol `ncepe cu perioada de cre[tere a albinelor pentru iernare care din punct de vedere calendaristic corespunde lunilor august [i septembrie, dup\ finalizarea ultimului cules principal. De aten]ia care se acord\ `n continuare dezvolt\rii familiilor de albine pn\ la intrarea la iernat depinde produc]ia anului viitor. O familie puternic\ ierneaz\ mai bine, ajungnd `n prim\var\ cu o popula]ie numeroas\ care-i permite `n continuare o bun\ dezvoltare pentru a valorifica eficient culesul de la salcm. Numai familiile care intr\ `n iarn\ cu cel pu]in 6 faguri bine ocupa]i cu albine (1 800 g) pot ie[i `n prim\var\ pe minim 5 rame (1 500 g). Numai o familie de aceast\ putere poate cre[te minimum dou\ genera]ii de albine care vor valorifica eficient culesul la salcm `n prim\var\.
84

4.2.1. Revizia de toamn\ [i preg\tirea familiilor de albine pentru iernare


Dup\ finalizarea culesului principal se execut\ un control general, apreciindu-se puterea fiec\rei familii, cantitatea de puiet, calitatea m\tcii, cantitatea [i calitatea proviziilor de hran\, starea fagurilor. ~n func]ie de modul `n care se prezint\ fiecare obiectiv urm\rit se iau m\surile necesare pentru remedierea anumitor deficien]e. Puterea familiei la controlul de toamn\ se apreciaz\ `n func]ie de num\rul de faguri bine acoperi]i cu albine. Se consider\ c\ o familie este puternic\ dac\ exist\ `n cuib cel pu]in 8 - 9 faguri bine acoperi]i cu albine; este de putere medie cnd albinele ocup\ 6 - 7 faguri [i este slab\ dac\ albinele acoper\ `n mod complet mai pu]in de 6 faguri. Cu ocazia acestui control se verific\ prezen]a [i calitatea m\tcii. Calitatea acesteia influen]eaz\ [i cantitatea de puiet existent\ `n stup la data controlului. Familiile dotate cu m\tci tinere [i prolifice, mai au de obicei puiet `n cuib. Existen]a puietului indic\ faptul c\ respectiva familie va intra `n iarn\ cu genera]ii tinere de albine care vor supravie]ui pn\ `n prim\vara anului urm\tor, asigurnd buna dezvoltare a familiilor `n prim\var\. Tot cu acest prilej se face restrngerea cuibului `n func]ie de puterea familiei, deoarece stupii se depopuleaz\ ca urmare a dispari]iei albinelor uzate participante la cules [i reducerii pontei m\tcilor. Se scot fagurii necorespunz\tori `n vederea reformei acestora, urm\rindu-se ca `n continuare s\ se ia m\surile necesare pentru a intra `n iarn\ cu familii puternice, cu mult\ albin\ tn\r\. 4.2.1.1. M\suri pentru ob]inerea unor familii puternice la intrarea `n iarn\ Aceste m\suri vizeaz\ `nlocuirea m\tcilor necorespunz\toare sub aspectul m\rimii [i calit\]ii pontei sau vrstei `naintate, asigurarea permanent\ a spa]iului pentru depunerea pontei m\tcii, valorificarea culesurilor tardive [i hr\nirea stimulent\ de toamn\. Restrngerea cuibului. ~n timpul culesului abundent, albinele au tendin]a de blocare cu miere a cuibului, reducndu-se spa]iul pentu depunerea pontei m\tcii. Urmeaz\ apoi lipsa culesului de nectar [i polen [i `n consecin]\ o reducere a ritmului de depunere a pontei. Ca urmare se procedeaz\ la o reorganizare a cuibului, sco]ndu-se fagurii `n plus sau necorespunz\tori ~nlocuirea m\tcilor vrsnice [i necorespunz\toare. M\tcile tinere provenite din cele mai valoroase familii vor `nlocui cel pu]in 30% din m\tcile b\trne (peste 2 ani), cele cu defecte sau din familiile slab productive. M\tcile tinere `[i prelungesc ponta pn\ toamna trziu [i o reiau prim\vara foarte timpuriu, ceea ce va favoriza ob]inerea unor familii puternice, att `n vederea iern\rii ct [i `n prim\var\, pentru valorificarea eficient\ a culesului de la
85

salcm. Perioada cea mai favorabil\ schimb\rii m\tcilor, cnd acestea sunt acceptate cu mult\ u[urin]\, este sfr[itul sezonului activ, respectiv la sfr[itul lunii septembrie sau chiar `n octombrie. Opera]iunea const\ `n `ndep\rtarea m\tcii necorespunz\toare, familia orfanizndu-se, urmnd a fi unit\ cu un nucleu cu matc\ nou\, de calitate. Asigurarea spa]iului necesar pentru ca matca s\ depun\ ou\ se realizeaz\ prin m\suri de deblocare a cuibului. La familiile `ntre]inute `n stupi orizontali sau verticali cu un corp [i magazine, aceast\ m\sur\ se realizeaz\ prin introducerea `n mijlocul cuibului a unui fagure corespunz\tor de culoare mai `nchis\. Pentru a fi luat mai repede `n lucru de c\tre albine, acest fagure se umeze[te cu sirop de zah\r sau cu miere. Aceea[i opera]ie se repet\ dup\ circa o s\pt\mn\. Nu se recomand\ introducerea unor faguri noi deoarece sunt oua]i de c\tre matc\ cu mai mult\ greutate. La familiile `ntre]inute `n stupi multietaja]i deblocarea cuibului se face prin `nversarea celor dou\ corpuri. Corpul superior `n care se g\se[te matca, fagurii cu puiet [i proviziile de hran\ se va a[eza pe fundul stupului, iar corpul inferior cu faguri cu celule goale se va a[eza deasupra. Lipsa spa]iului de ouat [i regimul termic favorabil din corpul superior, dup\ efectuarea invers\rii, va determina matca s\ se ridice `n corpul de deasupra [i s\ depun\ ou\. Opera]iunea de inversare a corpului se poate repeta, ]innd seama ca ultima genera]ie de albine s\ aib\ timpul necesar efectu\rii zborului de cur\]ire pn\ la adunarea albinelor `n ghemul de iernare. Valorificarea culesurilor trzii de `ntre]inere. Aceste culesuri asigur\ un nivel ridicat de dezvoltare a familiilor de albine [i prelunge[te perioada de ouat a m\tcii. ~n acest scop sunt valorificate culesurile tardive: culturi furajere din miri[ti, flora spontan\ erbacee, flora din p\[unile [i fne]ele din luncile rurilor sau din zonele inundabile. Unii apicultori dup\ ultimul cules `n pastoral, de regul\ cel de la floarea soarelui, deplaseaz\ familiile pentru valorificarea culesului `n zona inundabil\ a deltei, reu[indu-se acumularea de rezerve de hran\ pentru iarn\ [i o excelent\ dezvoltare a familiilor, iar `n unele situa]ii chiar miere marf\. Aducerea familiilor pe vatra permanent\ se realizeaz\ abia `n luna octombrie, urmnd a fi efectuate celelalte lucr\ri pentru asigurarea unei iern\ri corespunz\toare. Hr\nirea stimulativ\ de toamn\. ~n lipsa culesurilor de `ntre]inere, `ncepnd din prima jum\tate a lunii august, uneori chiar mai devreme, se impune executarea hr\nirilor stimulative. Acest lucru se realizeaz\, conform metodologiei prezentate anterior, prin desc\p\cirea fagurilor cu cantit\]i mici de miere, a[eza]i dup\ diafragm\ la stupii orizontali [i cei verticali cu un corp [i magazine, iar `n stupii multietaja]i `n corpul inferior sau chiar `n cel superior lng\ peretele opus cuibului. ~n lipsa fagurilor se administreaz\ sirop de zah\r 1 : 1, `n ra]ie de 0,2 - 0,3 litri, la intervale de 2 - 3 zile sau chiar zah\r tos. ~n lipsa culesului natural de polen, `n sirop se poate ad\uga polen recoltat din prim\var\ sau substituien]i de polen `n propor]ie de 5 - 15%.
86

Asigurarea hranei proteice asigur\ buna dezvoltare a corpului adipos care condi]ioneaz\ starea biologic\ [i fiziologic\ a albinelor de iernare [i implicit posibilitatea aliment\rii cu l\pti[or a puietului eclozionat la sfr[itul iernii [i `nceputul prim\verii. Hr\nirile stimulative se vor efectua c\tre sear\, dup\ `ncetarea zborului albinelor pentru prevenirea furti[agului [i vor `nceta cu aproximativ trei s\pt\mni `nainte de `ncetarea zborului albinelor pentru a se evita apari]ia unei genera]ii de albine care s\ nu aib\ timpul necesar efectu\rii zborului de cur\]ire, care ar conduce la `mboln\virea de diaree `n timpul iernii. 4.2.1.2. Asigurarea proviziilor de hran\ pentru perioada iern\rii Necesarul de hran\ pentru o familie de putere medie (6 - 7 rame sau 5 - 6 spa]ii cu albine) este de 18 - 20 kg miere [i 3 - 4 faguri cu p\stur\. ~n cazuri extreme se poate asigura numai 10 kg miere, fiind necesar ca la sfr[itul lunii ianuarie s\ se administreze deasupra ramelor o plac\ de zah\r candi sau o turt\ de [erbet apicol `n greutate de 1 kg. ~n practica apicol\ se utilizeaz\ dou\ procedee de asigurare a rezervelor de hran\ pentru iarn\: - re]inerea `ntregii cantit\]i de miere necesar\ pentru iernare, `n special de salcm, deoarece nu cristalizeaz\; - asigurarea a 50% miere [i efectuarea hr\nirii de completare cu sirop de zah\r pe care albinele `l transform\ `n miere [i c\p\cesc apoi celulele fagurilor. ~n primul caz se aleg fagurii construi]i corespunz\tor, de culoare brun\ deschis, cu miere c\p\cit\, mai `nti cei cu mult\ miere, apoi cu miere mai pu]in\, dar nu sub 1,5 kg. Ace[ti faguri sunt p\stra]i `n `nc\peri cu temperatur\ constant\ [i f\r\ umiditate sau `n stupul familiei respective. ~n timpul culesului, fagurii cu p\stur\ se vor introduce `n cuib pentru completarea celulelor goale cu miere. Se va asigura cte un fagure cu miere pentru fiecare fagure ocupat cu albine. ~n al doilea caz se utilizeaz\ hr\nirea de completare cu sirop de zah\r (2 sau 1,5 p\r]i zah\r la 1 parte ap\), imediat dup\ terminarea ultimului cules principal pentru ca opera]iile de prelucrare, depozitare [i c\p\cire a mierii s\ fie efectuate de albinele din var\, deja uzate. ~n prealabil se restrnge cuibul la maximum, urm\rindu-se concentrarea mierii pe fagurii strict necesari ad\postirii ghemului de iernare. Cantitatea de zah\r necesar\ se stabile[te ]innd seama c\ dintr-un kg zah\r rezult\ 1 kg miere, de num\rul de faguri pe care va ierna familia [i c\ fiecare fagure trebuie s\ con]in\ 2 - 2,5 kg miere. Cantitatea de sirop administrat\ pe zi este de 2 - 5 litri, `n func]ie de puterea familiei, `nct doza s\ fie luat\ de albine `n cursul unei nop]i pentru realizarea convertirii corespunz\toare a zah\rului `n glucoz\ [i fructoz\.
87

~n asigurarea rezervelor de hran\ se va evita folosirea mierii de man\ care are efect nociv asupra albinelor, provocnd grave `mboln\viri prin diaree, intoxica]ii [i mortalitate ridicat\ datorit\ con]inutului ridicat de s\ruri minerale [i al]i compu[i greu digestibili.
Identificarea mierii de man\

~n condi]ii de stupin\ mierea de man\ poate fi identificat\ organoleptic (metod\ aproximativ\), sau cu ajutorul unor analize chimice simple [i accesibile, `n care se utilizeaz\ ca reactivi apa de var sau alcoolul etilic de 90. Mierea de man\ are culoarea `nchis\ (brun\, brun-ro[cat, brun\-verzui), este vscoas\, nu cristalizeaz\, are un u[or gust de zah\r caramelizat, iar fagurii care con]in miere de man\ de regul\ nu sunt c\p\ci]i de c\tre albine. Pentru identificarea mai precis\, se iau probe cu o linguri]\ de la cel pu]in 20% din familii, de pe 2 - 3 faguri din fiecare familie [i din diferite locuri din cuib (vor fi viza]i `n primul rnd fagurii nec\p\ci]i). Se procedeaz\ apoi la reac]ia cu hidroxid de calciu (ap\ de var) sau alcool. Reac]ia cu hidroxid de calciu se execut\ astfel: `ntr-o eprubet\ se introduc 2 cm3 miere [i 2 cm3 ap\ distilat\ sau ap\ de ploaie, iar dup\ dizolvare, se adaug\ 4 cm3 de hidroxid de calciu. Dup\ omogenizare se `nc\lze[te pn\ la fierbere. Dac\ mierea este de man\, solu]ia va deveni tulbure, iar dup\ ctva timp se va sedimenta un precipitat. Cu ct flocoanele care apar sunt mai mari [i se depun `ntr-un strat mai gros cu att mierea este mai d\un\toare pentru albine. Reac]ia cu alcool implic\ turnarea `ntr-o eprubet\ a 20 cm3 de alcool etilic de 90, peste o solu]ie constituit\ din 2 cm3 miere [i 2 cm3 ap\ distilat\. F\r\ a se mai `nc\lzi solu]ia va deveni tulbure dac\ mierea este de man\. 4.2.1.3. Organizarea cuibului [i aranjarea proviziilor de hran\ pentru a fi accesibile ghemului de iernare Aceast\ opera]iune se execut\ la sfr[itul lunii septembrie [i urm\re[te dimensionarea cuibului `n func]ie de puterea familiei [i repartizarea rezervelor de hran\ `nct ghemul s\ aib\ acces la acestea f\r\ a se deplasa pe al]i faguri. ~n stupii orizontali [i cei verticali cu un corp [i magazine num\rul de faguri care se las\ va fi egal cu num\rul de spa]ii dintre ramele ocupate de ghem, plus `nc\ o ram\, iar fiecare fagure trebuie s\ con]in\ minimum 1,5 kg miere. }innd seama c\ albinele constituite `n ghem nu se deplaseaz\ pe fagurii laterali, ci numai `n sus, se impune ca fiecare fagure s\ aib\ miere suficient\ pe toat\ `n\l]imea lui. Deoarece cele mai multe albine se g\sesc pe fagurii din centrul ghemului, ace[ti faguri vor con]ine o cantitate mai mare de miere, cantit\]ile descrescnde c\tre p\r]ile laterale f\r\ a se ajunge la mai pu]in de 0,5 kg. Acest mod de organizare a rezervelor de hran\ poart\ denumirea de organizare central\ a proviziilor [i este considerat procedeul cel mai economic (fig. 31).
88

A
3 4

Fig. 31 Modalit\]ile de aranjare a proviziilor de hran\ pentru iernare [i de asigurare a unui regim termic corespunz\tor A. Organizarea central\ a proviziilor B. Organizarea bilateral\ C. Organizarea unilateral\ D. Organizarea `n stupul multietajat 1. ghemul de albine `n familia de baz\ la intrarea `n iarn\; 2. ghemul de albine `n familia ajut\toare; 3. ghemul comun al ambelor familii la sfr[itul iernii; 4. saltelu]e de protejare termic\ [i modul de a[ezare la fiecare tip de stup.

~n cazul organiz\rii bilaterale, fagurii cu cantitatea cea mai mare de miere sunt dispu[i pe p\r]ile laterale, iar c\tre centrul cuibului se a[eaz\ fagurii cu cantit\]i descrescnde de miere, dar nu sub 1,5 kg. Acest procedeu corespunde reparti]iei naturale a rezervelor de hran\ `n cuibul albinelor.
89

Organizarea unilateral\ const\ `n ornduirea fagurilor cu miere `n ordine descrescnd\ `ncepnd dinspre diafragm\, nefiind permis ca ultimul fagure s\ con]in\ mai pu]in de 1,5 kg miere, procedeul folosindu-se `n situa]ia iern\rii a dou\ familii `ntr-un stup orizontal. ~n stupii multietaja]i familiile de albine ierneaz\ de obicei `n dou\ corpuri cu cte 10 rame fiecare. ~n corpul de sus se a[eaz\ numai fagurii de culoare `nchis\ care con]in `n total 18 - 20 kg miere. Fagurii cu cantitatea cea mai mare (3 - 4 faguri plini) se a[eaz\ lateral, iar spre centru (6 - 7 faguri) cu cte 1,5 - 2 kg miere, din care cel pu]in trei faguri din centru trebuie s\ con]in\ [i p\stur\. ~n corpul inferior, pe p\r]ile laterale, se a[eaz\ fagurii cu cantit\]i reduse de miere, iar c\tre centru faguri cu p\stur\ [i celule libere. Ghemul va ocupa partea central\ a corpului inferior, a[ezat pe faguri cu miere pu]in\, avnd `ns\ contact cu rezevele din corpul de sus. Pe m\sur\ ce albinele consum\ mierea au posibilitatea s\ se ridice `n sus pentru a consuma rezervele din corpul superior. ~n cazul `n care iernarea familiilor slabe se face `ntr-un singur corp, rezervele de hran\ vor fi organizate central. Nu este bine ca ramele s\ fie complet pline cu miere deoarece albinele constituite `n ghem vor sta]iona `n intervalele dintre rame [i ca atare temperatura convenabil\ se va men]ine pe seama unui consum ridicat de miere. Indiferent de tipul de stup, dac\ fagurii con]in cantit\]i aproximativ egale de miere nu este necesar\ o preocupare special\ pentru modul de aranjare, important fiind ca fiecare fagure s\ con]in\ miere suficient\ pentru albinele ad\postite pe acesta. Tot `n aceast\ perioad\, la sfr[itul lunii septembrie, se impune efectuarea tratamentului `mpotriva varroozei prin fumiga]ie cu varachet sau prin utilizarea altor medicamente. Tratamentul `n aceast\ perioad\ este eficace deoarece nu mai exist\ puiet sau acesta se g\se[te `n cantitate mic\, repetndu-se dup\ 7 zile, cu respectarea indica]iilor din prospect. 4.2.1.4. Asigurarea unui regim termic corespunz\tor ~n stupii orizontali [i verticali cu un corp [i magazine, cuibul limitat la maximum se va aranja c\tre peretele mai `nsorit al stupului, iar `n partea opus\, dup\ diafragm\, se a[eaz\ o saltea de protec]ie bine dimensionat\. Deasupra se protejeaz\ cu acelea[i materiale termoizolante. Familile mai slabe vor fi protejate lateral [i `n cealalt\ parte (opus\ diafragmei) cu `nc\ o saltelu]\ termoizolant\. Familiile foarte slabe [i nucleele cu m\tci de rezerv\ care ocup\ 3 - 4 faguri vor ierna mai multe `n acela[i stup, compartimentndu-se etan[, cu urdini[ asigurat pentru fiecare familie `n parte. Mutarea [i a[ezarea acestora `n acela[i stup se va face numai dup\ instalarea timpului rece, dup\ `ncetarea zborului albinelor. ~ntre dou\ scndurele ale podi[orului trebuie s\ r\mn\ un spa]iu de 2 - 3 mm prin care se permite primenirea lent\ a aerului [i eliminarea excesului de vapori de ap\
90

rezulta]i din respira]ia albinelor. Eventualele cr\p\turi `n stupi se vor remedia prin chituire, iar urdini[urile se vor mic[ora [i vor fi prev\zute cu gr\tare metalice pentru a preveni p\trunderea [oarecilor `n stupi. La stupii multietaja]i, protejarea termic\ se face numai prin aplicarea unei saltele de protec]ie deasupra podi[orului. ~n cazul familiilor slabe care nu ocup\ `n totalitate un corp, se recurge la diafragm\ pentru limitarea cuibului, dup\ care se introduce o saltelu]\ de protec]ie. Podi[orul se va inversa, asigurndu-se prin micul urdini[ superior format evacuarea vaporilor de ap\ `n exces [i a dioxidului de carbon (fig. 32) datorit\ curen]ilor de aer se formeaz\ [i antreneaz\ aerul viciat din stup.

1 3

Fig. 32 Schema aerisirii cuibului unei familii de albine pe timpul iernii 1 ghemul de albine; 2 sensul circuitului de aer proasp\t, neviciat; 3 sensul circuitului de aer viciat

Saltelele de protejare termic\ sunt confec]ionate din materiale cu propriet\]i termoizolante: paie presate, prinse `ntr-o re]ea de ]es\tur\ textil\, pnz\ de sac umplut\ cu paie, papur\, stuf sau coal\ de polistiren expandat dimensionat\ corespunz\tor. Pentru a preveni stagnarea apei pe fundul stupilor, ace[tia vor avea o pozi]ia u[or `nclinat\ c\tre urdini[. ~n zonele reci, cu vnturi puternice pentru protejarea exterioar\ se recomand\ huse exterioare confec]ionate din polietilen\ dispuse astfel ca urdini[urile s\ fie libere iar `ntre stup [i hus\ s\ existe un spa]iu de circa 1 cm cu rol termoizolant. Husele se aplic\ odat\ cu c\derea z\pezii [i se ridic\ `n luna martie. Cercet\rile au ar\tat c\ men]inerea albinelor `ntr-o atmosfer\ mai `nc\rcat\ cu dioxid de carbon `mpiedic\ uzura [i sl\birea familiilor datorit\ reducerii proceselor metabolice [i din aceast\ cauz\ nu se recomand\ o ventila]ie prea intens\ a stupilor. ~n afar\ de protec]ia individual\ a stupilor este necesar\ protec]ia stupinei contra vnturilor [i curen]ilor reci. Acest lucru se realizeaz\ prin amenajarea unor planta]ii de protec]ie cu arbu[ti meliferi, garduri mobile de tipul paraz\pezilor din stuf, tulpini de floarea-soarelui, coceni de porumb, nuiele etc, sau prin `mpachetarea colectiv\ a 20 - 25 de stupi
91

(mai ales cei multietaja]i) sistem de protec]ie cunoscut sub denumirea de cojoc. Introducerea stupilor `n cojoc se face la instalarea definitiv\ a timpului friguros (noiembrie sau decembrie). La fel ca [i la ceilal]i stupi, se iau m\suri de prevenire a atacului roz\toarelor prin montarea gratiilor metalice la urdini[.

4.2.2. ~ntre]inerea familiilor `n timpul iernii


Aprecierea modului `n care decurge iernarea se face f\r\ deschiderea stupului, prin controlul auditiv [i examinarea periodic\ a resturilor de pe fundul stupilor. Se va urm\ri ca stupii s\ nu fie r\sturna]i de vnt, ataca]i de d\un\tori sau bloca]i de z\pad\ sau ghea]\. St\rile anormale constatate au la origine o preg\tire necorespunz\toare pentru iernare.

Fig. 33 Decor de iarn\ `ntr-o stupin\

4.2.2.1. Controlul auditiv al familiilor de albine Controlul auditiv se execut\ folosind un tub de cauciuc de circa 2 m lungime cu un diametru de 0,8 - 1 cm care se introduce cu un cap\t prin urdini[, iar cel\lalt se ]ine `n dreptul urechii, fie folosind stetoscopul medical, fie prin apropierea urechii de peretele frontal al stupului. Zgomotele percepute prin asculta]ie ofer\ indica]ii asupra modului `n care decurge iernarea familiei de albine: - un zumzet continuu [i uniform care la o u[oar\ lovire se intensific\, apoi revine la normal arat\ c\ iernarea decurge normal; - un bzit plng\tor, puternic care la o u[oar\ lovire a stupului se intensific\ prelung arat\ c\ familia a r\mas f\r\ matc\. Din cauza nelini[tii cauzate de lipsa m\tcii, familia consum\ mai mult\ hran\, se `mboln\ve[te de diaree, se epuizeaz\ ajungndu-se la pierderea ei; - un zumzet slab, asociat cu un zgomot asem\n\tor fo[netului unei hrtii sau al unor frunze uscate denot\ lipsa hranei;
92

- dac\ nu se percepe nici un zgomot, se love[te u[or stupul [i dac\ se aude un bzit scurt, puternic care se stinge rapid, familia se g\se[te `n stare normal\; - dac\ nu se aude nimic nici la repetarea loviturii `n stup, `nseamn\ c\ albinele sunt muribunde sau chiar moarte.

Fig. 34 Controlul auditiv al familiei de albine

~n func]ie de constat\ri, se va interveni pentu remedierea situa]iei anormale. 4.2.2.2. Examinarea resturilor de pe fundul stupului Acest control se efectueaz\ prin scoaterea perioadic\ a resturilor cu ajutorul unei tije `ndoite `n form\ de L inf\[urat\ la cap\tul care se introduce prin urdini[ `n stup cu vat\ sau tifon, pentru a nu produce zgomot. La stupii multietaja]i sau verticali cu un corp [i magazin care au urdini[ul pe toat\ lungimea peretelui anterior colectarea resturilor se face prin scoaterea perioadic\ a cte un carton sub]ire (foaie de control), amplasat din toamn\ [i se examineaz\ resturile c\zute. ~n urma aprecierii acestor resturi se pot `ntlni mai multe situa]ii: - cnd pe fundul stupului se g\se[te rumegu[ fin de cear\ [i pu]ine albine moarte `nseamn\ c\ iernarea decurge normal; - un num\r mare de albine moarte denot\ `mboln\virea familiei, faptul c\ aceasta a intrat `n iarn\ cu prea multe albine b\trne (uzate), lipsa hranei sau organizarea defectuoas\ a ghemului de iernare. Albinele moarte cu trompa `ntins\ arat\ c\ moartea s-a produs din lipsa hranei;
93

- prezen]a albinelor muceg\ite denot\ ventila]ie necorespunz\toare [i umiditate prea mare `n stup; - prezen]a albinelor decapitate, a sf\rm\torilor de faguri [i a unor excremente arat\ c\ `n stup au p\truns [oareci; - albinele moarte cu abdomenul voluminos, care la u[oara ap\sare elimin\ un jet de excremente indic\ prezen]a diareei datorit\ calit\]ii necorespunz\toare a hranei; - prezen]a cristalelor de miere pe fundul stupului arat\ c\ mierea a cristalizat `n faguri [i este greu accesibil\ albinelor.

Fig. 35 Cur\]irea de z\pad\ a stupilor

Controlul auditiv [i examinarea resturilor de pe fundul stupilor se execut\ lunar `n prima jum\tate a iernii la familiile slabe [i la cele cu provizii limitate de hran\. ~n a doua jum\tate a iernii se face decadal sau s\pt\mnal la toate familiile. ~n timpul iernii se cur\]\ scndura de zbor, urdini[ul [i stupii de ghea]\ [i z\pad\ pentru asigurarea ventila]iei. Att timp ct z\pada este proasp\t c\zut\ [i afnat\ chiar dac\ stupii sunt acoperi]i `n totalitate nu exist\ riscul asfixierii albinelor `n stup. Pe vatra stupinei este indicat\ `mpr\[tierea de paie, fn, frunze uscate pentru a permite a[ezarea albinelor cnd ies afar\ din stup pentru a executa zborul de cur\]ire. ~n caz contrar, a[ezndu-se pe z\pad\ sau pe p\mntul `nghe]at r\mn amor]ite, nu mai pot zbura [i mor. ~n zilele c\lduroase vor fi luate m\suri care s\ favorizeze efectuarea zborurilor de cur\]ire pentru eliminarea resturilor digestive acumulate `n rect. Asemenea zboruri executate trziu `n toamn\ [i chiar `n cursul lunilor de iarn\ influen]eaz\ pozitiv iernarea albinelor, iar `n prim\var\ familiile au o
94

dezvoltare mai bun\. Aceast\ stare de lucruri depinde de evolu]ia vremii `n aceast\ perioad\, deoarece, cel mai adesea, zborurile de cur\]ire se realizeaz\ c\tre sfr[itul iernii. 4.2.2.3. Remedierea situa]iilor anormale constatate `n familiile de albine pe timpul iernii Remedierea lipsei de hran\. Epuizarea hranei poate ap\rea ca urmare a unei aprecieri eronate a rezervelor l\sate din toamn\ sau din cauza unui consum prea mare pe timpul iernii. Consumul lunar normal al unei familii de albine este de cte 0,750 kg `n lunile octombrie, noiembrie [i decembrie, 1 - 1,5 kg `n ianuarie [i cte 2 - 3 kg `n februarie [i martie. Remedierea lipsei de hran\ se face prin a[ezarea deasupra ghemului de iernare a unei turte din [erbet, past\ de zah\r farin [i miere `n greutate de 1,5 kg sau a unei pl\ci de zah\r candi. Administrarea mierii `n faguri nu se recomand\ deoarece impune interven]ia `n camere `nc\lzite [i necesit\ volum mare de munc\. Rezultate foarte bune se ob]in prin administrarea mierii cristalizate sub form\ de turte a[ezate pe plas\ de plastic sau tifon (fig. 36) deasupra spetezelor superioare ale ramelor.

Fig. 36 Remedierea lipsei de hran\

Remedierea familiilor orfane. Dac\ lipsa m\tcii nu este remediat\ `n timp util familia de albine poate pieri pn\ `n prim\var\ din cauza nelini[tirii albinelor [i a consumului exagerat de hran\ care provoac\ diareea. Cnd temperatura nu este prea sc\zut\ (1 - 2C) se introduce matca direct pe fagurii din ghemul familiei orfane, `ntruct iarna albinele nu manifest\ agresivitate. Dac\ remedierea se face prin unificarea familiei orfane cu un nucleu cu matc\ de rezerv\ sau cu o familie slab\ cu matc\ se descoper\ rapid cuibul dintr-o parte lateral\ [i se introduc fagurii cu albinele [i matca dup\ primii doi faguri marginali ai familiei orfane.
95

~nl\turarea [oarecilor. Stupul cu asemenea probleme se transport\ `ntr-o camer\ `nc\lzit\, se deschide, `nl\turndu-se [oarecele care de obicei se ascunde dup\ diafragm\ `n saltelu]a lateral\ sau `n partea de jos a fagurilor. Se aranjeaz\ din nou cuibul, iar dup\ lini[tirea albinelor se transport\ pe vechiul loc `n stupin\. Remedierea familiilor bolnave de diaree. Pentru remediere este necesar\ crearea condi]iilor pentru efectuarea unui zbor de cur\]ire. Stupul `n cauz\ se intoduce `ntr-o camer\ cu temperatura de 12C unde se ]ine 1 - 2 ore pentru desfacerea ghemului, dup\ care se transport\ `ntr-o alt\ camer\ cu temperatura de 20 - 25C [i se deschide, l\sndu-se albinele s\ zboare. Se `nl\tur\ fagurii necorespunz\tori, `nlocuindu-i cu faguri cu miere de calitate sau cu faguri `n care s-a turnat sirop concentrat de zah\r. Dup\ 2 - 3 ore se acoper\ geamurile, l\sndu-se `n fascicol de lumin\ c\tre urdini[ pentru a determina albinele s\ intre `n stup. Se transport\ stupul `n camera r\coroas\ pentru reorganizarea ghemului [i apei la locul s\u din stupin\. La sfr[itul lunii ianuarie se recomand\ a se face un control al stupilor prin ridicarea u[oar\ a podi[orului. Dac\ ghemul de iernare este imediat sub podi[or, familia nu are hran\, remediindu-se situa]ia conform celor prezentate anterior.

4.2.3. Iernarea m\tcilor de rezerv\


M\tcile de rezerv\ trebuie s\ reprezinte 10 - 15% din efectivul de familii [i men]inerea acestora este necesar\ pentru remedierea familiilor orfane [i pentru a putea aplica `n sezonul activ metoda de `ntre]inere a familiilor de baz\ cu familii ajut\toare metod\ eficient\ pentru sporirea produc]iei de miere. Exist\ dou\ metode de iernare a m\tcilor de rezerv\: o metod\ clasic\ prin care m\tcile sunt iernate `n nuclee [i o alta care const\ `n iernarea `n afara ghemului. 4.2.3.1. Iernarea m\tcilor de rezerv\ `n nuclee Un nucleu este constituit din 2 - 3 faguri cu albine [i hran\ `mpreun\ cu matca. Aceste nuclee, `n num\r de 4 - 6, pot fi `ntre]inute `ntr-un stup orizontal compartimentat prin pere]i desp\r]itori etan[i, asigurndu-se urdini[ propriu pentru fiecare nucleu, de preferin]\ `n direc]ii diferite. ~n mod similar se procedeaz\ [i la stupul multietajat, cnd `ntr-un corp se pot caza 2 - 3 nuclee. Corpul cu nuclee se va amplasa deasupra, unei familii puternice, separndu-se perfect de aceasta prin intermediul unui podi[or, situa]ie `n care nucleele benificiaz\ de c\ldura degajat\ de ghemul familiei puternice. Iernarea unui nucleu cu matc\ de rezerv\ se mai poate face prin amplasarea `ntr-un stup orizontal al\turi de o familie puternic\, izolat de aceasta printr-un perete desp\r]itor [i cu urdini[ propiu. Un asemenea nucleu, astfel cazat, este cunoscut sub denumirea de nucleu buzunar.
96

4.2.3.2. Iernarea m\tcilor de rezerv\ `n afara ghemului Aceast\ metod\ a fost conceput\ de cercet\torul romn N. Foti, fiind foarte economic\. M\tcile `nso]ite de 40 - 50 de albine sunt `ntre]inute `n cu[ti speciale (prezentate la capitolul Utilaje apicole) denumite cu[ti Foti. Albinele [i matca se ad\postesc `n interiorul cu[tii pe un f\gura[, dimensionat corespunz\tor, amplasat pe peretele posterior al cu[tii, dup\ ce `n prealabil celulele dinspre perete au fost `nl\turate cu un cu]it cu lama `nc\lzit\. Prinderea f\gura[ului de peretele cu[tii se realizeaz\ cu ajutorul cerii topite, respectndu-se orientarea celulelor `n fagure. Alimentarea albinelor din cu[c\ se face cu miere de salcm care se scurge `n pic\turi fine prin hr\nitorul amplasat la partea superioar\, `n care s-au ad\ugat Fumidil B 1 pentru prevenirea nosemozei. Albinele care `nso]esc matca [i o hr\nesc cu l\pti[or se uzeaz\ destul de rapid, astfel c\ ele vor fi `nlocuite dup\ o anumit\ perioad\. Prima serie de albine `nso]itoare fiind tinere [i neuzate sunt capabile s\ `ngrijeasc\ matca timp de 40 - 60 zile, dup\ care schimbarea albinelor se va face la intervale mai scurte astfel `nct `n lunile februarie-martie schimbarea se face la trei s\pt\mni, sau chiar mai devreme, din cauza vrstei [i uzurii accentuate a albinelor. Pentru `nlocuirea albinelor uzate se parcurg mai multe etape de lucru: scoaterea m\tcii din cu[c\, `nl\turarea albinelor uzate din cu[c\, cur\]irea cu[tii, popularea cu[tii cu albine neuzate, reintroducerea m\tcilor. M\tcile se scot deschiznd peretele frontal al cu[tii, apucnd matca direct cu mna sau utiliznd o baghet\ de sticl\ sau lemn care se introduce sub toracele m\tcii, izolnd-o `ntr-o colivie pentru m\tci sau `ntr-o cutie de chibrituri, ]inndu-se eviden]a ca matca s\ fie introdus\ `n cu[ca proprie. Albinele uzate sunt `nl\turate prin scuturare `ntr-o l\di]\. ~n continuare, cu[tile sunt cur\]ate de petele de diaree, resturile de cear\ [i alte impurit\]i [i apoi se repopuleaz\ cu albine noi, luate din ghemul unor familii care ierneaz\ `n mod obi[nuit. Se va acorda aten]ie `n timpul recolt\rii albinelor pentu a nu deranja ghemul [i matca care ierneaz\. Urmeaz\ reintroducerea m\tcii `n cu[c\ dup\ ce `n prealabil a fost uns\ cu miere pentru a fi acceptat\ de noile albine. Cu[tile se p\streaz\ `n dulapuri de cherestea cu capacitatea de 20 - 120 de colivii. Temperatura `n camerele de p\strare va fi de 20 - 30C [i nu va sc\dea sub 16C pe timpul nop]ii. Cu excep]ia manoperei [i gradului `nalt de calificare, aceat\ metod\ se dovede[te eficent\ `ntruct mortalitatea este redus\ (5% fa]\ de 15 - 20% `n metoda clasic\), consumul de miere este redus (0,2 kg fa]\ de 4 - 6 kg), iar cantitatea de miere [i de albine pentru `ntre]inerea unei m\tci este foarte mic\ (0,035 - 0,04 kg miere fa]\ de 0,5 - 0,6 kg, respectiv 350 - 400 albine fa]\ de 5 000 6 000 albine `n metoda clasic\).

97

4.2.4. ~nsrmarea ramelor [i fixarea fagurilor artificiali


Aceast\ lucrare se execut\ la sfr[itul sezonului de iarn\ cnd activitatea `n apicultur\ este mai pu]in intens\. Ace[ti faguri sunt necesari `n cuibul familiilor `n perioada culesurilor intense, cnd albinele alungesc pere]ii alveolelor imprimate mecanic, construind, prin ad\ugarea propriilor secre]ii de cear\, fagurii propriu-zi[i. Fagurii construi]i de albine pe folii de faguri artificiali sunt mai rezisten]i `n timpul extragerii mierii sau `n timpul transportului `n pastoral, datorit\ scheletului de srm\ `ntins `n prealabil; albinele sunt obligate s\ contruiasc\ faguri `n care predomin\ celule de lucr\toare [i nu celule de trntori.

Fig. 37 Lucrare practic\ cu studen]ii: fixarea `n rame a fagurilor artificiali

Pentru executarea acestei lucr\ri se folosesc utilaje speciale prezentate anterior (vezi 3.3.) Srma utilizat\ pentru `nsrmarea ramelor trebuie s\ fie galvanizat\ (pentru a nu se oxida, depreciind fagurele), sub]ire, cu diametrul de 0,4 0,5 mm; dac\ se folose[te srma groas\, la zonele de contact ale srmei cu folia de fagure artificial, albinele construiesc celule neregulate, de tranzi]ie, `n care matca nu depune ou\, pierzndu-se astfel inutil un num\r de celule de pe suprafa]a fagurelui. Srmele se `ntind longitudinal, `n patru [iruri la rama stupului multietajat [i `n cinci [iruri la rama stupului orizontal. Prima srm\ se recomand\ s\ fie `ntins\ la distan]a de 2 cm de la speteaza superioar\, iar celelalte trei la distan]e egale unele de altele. Orificiile de trecere a srmei se vor executa exact pe axa de simetie a fiec\rei speteze laterale a ramei, pentru a se ob]ine faguri construi]i cu adncime normal\ a celulelor pe ambele fe]e. Orificiile de pe cele dou\ speteze laterale ale ramei trebuie s\ corespund\ perfect, `n caz contrar, la `ntinderea srmei rama se va deforma. Srmele se `ntind foarte bine (la atingere trebuie s\ vibreze ca ni[te strune) altfel, fagurele artificial se va deforma din cauza temperaturii ridicate
98

din stup, iar albinele vor construi faguri defectuo[i, ondula]i. ~n tipul `nsrm\rii, rama se sprijin\ pe dispozitivul pentru `nsrmare, fixndu-se bine cu ajutorul arcului cu care este dotat dispozitivul `n acest scop. ~ntinderea bun\ a srmelor se realizez\ prin manevrarea corespunz\toare a bobinei pe care se afl\ `nf\[urat\ srma [i a rolelor laterale. Capetele srmei se vor fixa prin `nf\[urare de cteva ori `n jurul spetezelor laterale ale ramei, sau prin `nf\[urarea `n jurul cte unui cui ce se bate pe cantul acestora. Foaia de fagure artificial trebuie dimensionat\ `n a[a fel `nct dup\ lipirea ei de srme, s\ r\mn\ o distan]\ de 2 - 3 mm `ntre marginile laterale ale acesteia [i spetezele laterale ale ramei [i 5 - 10 mm `ntre marginea inferioar\ [i speteaza inferioar\ a ramei. Rolul acestora este de a permite dilatarea fagurelui artificial din cauza temperaturii ridicate din stup, evitndu-se ondularea lui, fapt care ar cauza construirea de c\tre albine a unor faguri defectuo[i. Dup\ t\ierea foliei de fagure la dimensiunile corespunz\toare, se `ndoaie marginea superioar\ pe o l\]ime de 1 cm. Aceast\ margine va fi lipit\ de speteaza superioar\ a ramei, exact pe mijlocul acesteia, utilizndu-se t\v\lugul apicol sau dalta, `nc\lzite `n ap\. Se a[eaz\ apoi rama pe plan[eta calapod cu srmele deasupra. Plan[eta calapod se umecteaz\ `n prealabil cu ap\ rece, pentru a nu se lipi de ea foaia de fagure artificial. Srmele trebuie s\ vin\ `n contact perfect cu foaia de fagure. Urmeaz\ apoi lipirea srmelor de foaia de fagure artificial, cu ajutorul pintenului apicol bine `nc\lzit `n ap\ care fierbe. Se trece cu pintenul peste fiecare srm\, cu o mi[care rapid\, continu\, f\r\ a ap\sa prea mult [i f\r\ a se ]ine pintenul fixat mult timp `ntr-un singur loc, pentru a nu provoca perforarea fagurelui. Pintenul trebuie potrivit `n a[a fel `nct srma s\ p\trund\ perfect `n canalul de pe circumferin]a ro]ii din]ate a acestuia.

4.3. TEHOLOGIA ~NTRE}INERII {I EXPLOAT|RII FAMILIILOR DE ALBINE ~N PERIOADA DE PRIM|VAR|


4.3.1. Zborul de cur\]ire
Efectuarea acestui zbor, `n decursul c\ruia sunt eliminate resturile nedigerate acumulate `n rect pe timpul iernii, prezint\ deosebit\ importan]\ pentru s\n\tatea familiilor [i dezvoltarea lor ulterioar\. De aceea este necesar ca `n primele zile ale lunii martie, cnd temperatura aerului este de minimum 12C s\ se asigure condi]ii `n vederea efectu\rii zborului de cur\]ire. De[i zborurile de cur\]ire se pot produce [i mai devreme, `n func]ie de evolu]ia timpului, chiar [i f\r\ interven]ia apicultorului, pentru a favoriza zborul se scot gratiile metalice de la urdini[uri, urdini[urile vor fi deschise mai larg [i vor fi deblocate de eventuala prezen]\ a albinelor moarte, se `ndep\rteaz\ capacele [i materialele de protec]ie termic\ de pe podi[orul stupilor pentru ca razele soarelui s\-l `nc\lzeasc\ direct.
99

Supravegherea zborului de cur\]ire ofer\ indica]ii asupra modului `n care a decurs iernarea. Familiile s\n\toase, puternice care au iernat corespunz\tor au un zbor intens, energic. Familiile slabe care manifest\ anumite deficien]e au un zbor cu intensitatea redus\. Dac\ exist\ familii care nu efectueaz\ zborul se face un control sumar pentru stabilirea cauzelor [i executarea remedierilor necesare. Durata zborului de cur\]ire este de circa o or\, `n timpul prnzului, dup\ care albinele reintr\ `n stup unde r\mn pn\ la stabilizarea timpului favorabil efectu\rii zborurilor zilnice. Odat\ cu executarea zborului de cur\]ire se instaleaz\ ad\p\torul `n stupin\ pentru a pune la dispozi]ia albinelor apa necesar\ pentru prepararea hranei puietului. Dup\ terminarea zborului se procedeaz\ la reducerea urdini[urilor [i rea[ezarea materialelor de protec]ie termic\ [i gratiilor pentru urdini[uri.

4.3.2. Controlul sumar de prim\var\


Controlul sumar al familiilor de albine se execut\ dup\ efectuarea zborului de cur\]ire `n zilele cnd temperatura dep\[e[te 12C, `n scopul depist\rii [i remdierii unor situa]ii anormale. Opera]ia se execut\ rapid, f\r\ interven]ii mari la nivelul cuibului pentru a preveni r\cirea puietului. Cu ocazia acestui control se apreciaz\: puterea familiei, prezen]a m\tcii, prezen]a hranei `n fagurii din cuib, starea general\ a cuibului. Concomitent cu executarea controlului sumar de prim\var\ se impune executarea cur\]irii fundurilor stupilor, `ntruct resturile acumulate pot constitui un mediu favorabil `nmul]irii agen]ilor patogeni [i apari]iei moliei cerii care distruge fagurii. Puterea familiei se apreciaz\ `n func]ie de num\rul de rame sau spa]ii dintre rame acoperite cu albine. O familie este considerat\ puternic\ cnd albinele ocup\ 7 - 8 rame (6 - 7 spa]ii), de putere medie dac\ are 5 - 6 rame (4 - 5 spa]ii) [i slab\ dac\ ocup\ mai pu]in de 5 rame (4 spa]ii). Aprecierea se face f\r\ a scoate ramele din stup, numai prin simpla ridicare a podi[orului. Fa]\ de aprecierea puterii familiilor la controlul de toamn\, la controlul de prim\var\, pentru acela[i calificativ al aprecierii se permite pierderea pe timpul iernii a unei rame sau interval ocupat cu albine. Prezen]a m\tcii se stabile[te prin observarea existen]ei puietului pe unul din fagurii centrali, f\r\ a c\uta `n mod special matca, de[i uneori lipsa puietului poate fi datorit\ sl\birii familiei, vrstei `naintate a m\tcii, sau existen]ei unor provizii de hran\ reduse. Prezen]a hranei se urm\re[te examinnd 1 - 2 faguri marginali, observndu-se totodat\ dac\ exist\ miere [i pe fagurii centrali pe care s-ar reface ghemul `n zilele reci, [tiindu-se c\ albinele constituite `n ghem nu se deplaseaz\ lateral pentru valorificarea proviziilor de hran\. Starea general\ a cuibului se apreciaz\ prin prezen]a excrementelor eliminate pe rame sau pere]ii stupului, prezen]a mucegaiului, a urmelor l\sate de p\trunderea [oarecilor.
100

Cur\]irea fundului stupului se face odat\ cu efectuarea controlului sumar de prim\var\, `ntruct resturile acumulate pot constitui un mediu favorabil `nmul]irii agen]ilor patogeni [i apari]iei moliei cerii. La stupii multietaja]i [i cei verticali cu un corp [i magazine opera]ia se execut\ rapid prin `nlocuirea succesiv\ a fundurilor care trebuie cur\]ate cu 1 - 2 funduri suplimentare, cur\]irea mecanic\, sp\larea cu solu]ie fierbinte de sod\ calcint\ 5%, limpezirea [i uscarea aestora. La stupii orizontali se face o cur\]ire par]ial\ evacundu-se prin urdini[ resturile cu ajutorul unei tije `ndoite `n form\ de L, urmnd s\ se fac\ o cur\]ire complet\ cu ocazia controlului general de prim\var\ cnd se va putea men]ine stupul mai mult timp deschis [i se vor putea deplasa ramele din cuib `n partea opus\ a stupului. Dup\ `ndep\rtarea resturilor se vor aduce ramele pe locul ini]ial. Impurit\]ile colectate se cern pentru separarea rumegu[ului de cear\, care se va topi `n vederea valorific\rii, iar albinele moarte vor fi arse.

4.3.3. Controlul general de prim\var\


Aceast\ lucrare const\ `ntr-un control minu]ios al fiec\rei familii [i se execut\ cnd temperatura exterioar\ este de minimum 14 - 16C. ~n anumite situa]ii contolul sumar [i cel general se pot comasa. Controlul general de prim\var\ vizeaz\ mai multe obiective, apreciindu-se: puterea familiei, prezen]a [i calitatea m\tcii, cantitatea de hran\ existent\ `n stup, rezisten]a la iernare, procedndu-se `n final la reorganizarea [i reducerea cuibului. Puterea familiei se stabile[te dup\ acelea[i criterii prezentate la controlul sumar. De obicei la data efectu\rii acestui control, un fagure de stup orizontal bine acoperit cu albine pe ambele p\r]i cuprinde 0,3 kg albine, iar unul de stup multietajat 0,2 kg. Calitatea m\tcii se apreciaz\ `n func]ie de cantitatea [i calitatea puietului. La o familie de putere medie, cu matc\ corespunz\toare, trebuie s\ existe 3 - 4 faguri cu puiet `n partea central\ a cuibului, dispus `ntr-o zon\ compact\ de form\ elipsoidal\. Aceast\ stare de lucruri se `ntlne[te cu prec\dere `n cazul m\tcilor tinere [i de calitate [i `n cuib exist\ faguri corespunz\tori. Puietul dispus neuniform, `n cantitate mic\ sau existen]a unui num\r mare de celule cu puiet de trntor denot\ o matc\ necorespunz\toare. Cantitatea de miere existent\ `n stup se apreciaz\ [tiind c\ un fagure de stup orizontal avnd miere c\p\cit\ pe ambele fe]e con]ine circa 3,6 kg miere, iar la un stup multietajat 2,5 kg sau c\ 1 dm2 de fagure ocupat cu miere c\p\cit\, pe ambele fe]e, cnt\re[te 350 g. La data controlului o familie normal\ de albine trebuie s\ aib\ `n cuib cel pu]in 4 kg miere, din care o bun\ parte trebuie s\ se g\seasc\ deasupra elipsei cu puiet. ~n plus, trebuie s\ mai existe rezerve de p\stur\ precum [i polen proasp\t recoltat de albine `n aceast\ perioad\.
101

Aprecierea rezisten]ei la iernare se face determinnd diferen]ele dintre cantit\]ile de albine [i miere g\site `n cuib la data efectu\rii controlului fa]\ de cantit\]ile respective care au existat toamna la ultimul control efectuat. Familiile cu cele mai mici pierderi de albine [i cel mai redus consum de miere `n timpul iernii care nu prezint\ simptome de boal\ sunt considerate rezistente la iernare. Calitatea fagurilor din stup prezint\ importan]\ asupra num\rului de ou\ depuse de matc\. Cu acest prilej se elimin\ fagurii neacoperi]i cu albine [i f\r\ miere, cu un num\r mare de celule de trntori, fagurii deforma]i, cei de culoare prea deschis\ sau cei prea vechi, cei muceg\i]i. Dac\ ace[ti faguri mai con]in puiet se vor muta c\tre marginea cuibului, urmnd a fi sco[i dup\ ecloziunea albinelor tinere. Fagurii care mai con]in miere vor fi muta]i dup\ diafragm\ la stupii orizontali sau `n corpul inferior la cei multietaja]i, dup\ prealabila desc\p\cire, pentru ca albinele s\ transporte `n cuib mierea pe care o con]in, realizndu-se [i o hr\nire stimulativ\ cu consecin]e favorabile asupra dezvolt\rii familiei. Dac\ mierea este cristalizat\, fagurii vor fi pulveriza]i cu ap\ c\ldu]\ pentru solubilizarea cristalelor. Reducerea cuibului const\ `n limitarea num\rului de rame bine acoperite cu albine [i separarea de restul stupului cu ajutorul diafragmei la stupii orizontali [i cei verticali cu un corp [i magazine. La stupii multietaja]i reducerea cuibului se face, la familiile slabe, prin folosirea unui singur corp, utilizndu-se [i aici diafragma `n func]ie de situa]ie. Aceast\ opera]iune urm\re[te crearea unui regim termic favorabil cre[terii puietului.

4.3.4. Remedierea situa]iilor anormale constatate cu ocazia controlului de prim\var\


4.3.4.1. Remedierea familiilor orfane Familiile r\mase orfane (f\r\ matc\) au un comportament specific: sunt nelini[tite, emit un bzit specific, plng\tor, emit mesaje etalnd glanda lui Nasonov, nu-[i ap\r\ cuibul [i nu construiesc faguri, iar cu timpul familiile sl\besc ajungnd la autodesfiin]are dac\ nu se iau m\surile de rigoare.
Remedierea prin unificarea cu un nucleu cu matc\ de rezerv\

Dac\ familia orfan\ are botci de salvare, acestea se vor distruge cu 3 - 6 ore `nainte de administrarea unei noi m\tci. ~n mijlocul cuibului familiei orfane vor fi introdu[i fagurii nucleului, iar matca va fi izolat\ `ntr-o colivie special\ care va fi a[ezat\ la partea superioar\ a unei rame din nucleul de unde provine. Protejarea m\tcii `n colivie se va face pentru o perioad\ de 24 de ore, urmnd ca dup\ obi[nuirea albinelor din familia orfan\ cu prezen]a m\tcii, aceasta se fie pus\ `n libertate. Un procedeu mai simplu const\ `n a[ezarea m\tcii direct pe un fagure din centrul cuibului familiei orfane, protejat\ sub un capac din sit\ metalic\ cu
102

dimensiunile de 15 x 15 cm cu marginile `ndoite `n unghi drept. Marginile de circa 2 cm `n\l]ime vor fi `mplntate bine `n grosimea fagurelui. Sub capac matca se introduce `mpreun\ cu 30 - 40 de albine din nucleul de unde provine [i locul pe care se amplaseaz\ va con]ine att celule cu miere, ct [i celule goale `n care are posibilitatea s\-[i depun\ ponta. Prin acest procedeu, acceptarea m\tcii se produce u[or, f\r\ nici un fel de probleme.
Remedierea prin unificarea familiilor orfane cu o familie slab\ care are matc\

Familia lipsit\ de matc\ se va apropia treptat de familia cu care se va unifica, cu cte cel mult 1 m pe zi, pn\ cnd cele dou\ familii vor fi apropiate. Se va imprima ambelor familii un miros comun prin pulverizarea acestora cu sirop de zah\r aromatizat sau prin `mpr\[tierea pe fundurile ambilor stupi a cte 5 g naftalin\. Unificarea celor dou\ familii se face spre sear\, cnd albinele sunt mai lini[tite, matca protejndu-se `ntr-o colivie. Fagurii cu albine din familia orfan\ se vor a[eza `n cuibul familiei cu matc\ la marginea acestuia. Dup\ 24 de ore de la unificare se revizuie[te familia, se restructureaz\ cuibul, iar matca este repus\ `n libertate. ~n situa]ia `n care familiile care urmeaz\ a fi unificate sunt ad\postite `n cte un corp de stup multietajat, corpul cu familia orfan\ se a[eaz\ peste cel cu matc\, separndu-se cele dou\ corpuri printr-o coal\ de hrtie dimensionat\ corespunz\tor. Albinele vor roade hrtia `n decurs de 2 - 3 zile producnd orificii [i o uniformizare a mirosului, realizndu-se `n final o unificare lent\ [i sigur\. 4.3.4.2. Remedierea familiilor bezmetice Familia bezmetic\ apare cnd r\mne mult timp f\r\ matc\ [i implicit f\r\ larve din care s\-[i creasc\ alta. ~n aceast\ situa]ie se dezvolt\ ovarele la albinele lucr\toare care vor depune ou\ nefecundate din care se vor dezvolta numai trntori. Ou\le sunt depuse `n mod neregulat, cte 2 - 3 `ntr-o celul\, de obicei pe pere]ii celulelor, comportamentul albinelor nu mai este normal, nu mai acumuleaz\ hran\, devin foarte irascibile [i cu timpul se autodesfiin]eaz\. Remedierea acestei situa]ii anormale se face extrem de dificil, `ntruct nu accept\ o nou\ matc\ pe care de obicei o omoar\. Familiile bezmetice slabe [i chiar cele medii se vor desfiin]a, `ncercndu-se remedierea numai a familiilor puternice. Remedierea const\ `n `ndep\rtarea fagurilor cu puiet de trntor [i introducerea `n locul lor a 2 - 3 faguri cu puiet c\p\cit de la o familie normal\, precum [i matca acesteia protejat\ `n colivie, procedndu-se `n acela[i timp la inversarea locului celor dou\ familii pentru a se face schimb de albine culeg\toare. Dup\ 48 de ore, se elibereaz\ matca, astfel `nct familia bezmetic\ r\mne cu matc\ [i puiet c\p\cit din care `n scurt timp vor ecloziona albine
103

tinere precum [i albinele culeg\toare de la familia normal\. Albinele ou\toare sunt depistate de obicei [i distruse de albinele care apar]inuser\ familiei normale. Familia normal\ a r\mas f\r\ albine culeg\toare dar se va reface `n scurt timp, vor fi construite botci din care va ecloziona o matc\ nou\ sau acestea vor fi distruse dac\ se dispune de o alt\ matc\. Remedierea familiilor bezmetice se dovede[te neeconomic\ din mai multe motive: familia bezmetic\ `n foarte pu]ine situa]ii poate fi una puternic\, necesit\ un volum de munc\ destul de mare [i este compromis\ familia normal\. 4.3.4.3. Remedierea familiilor slabe Depistarea unei familii slabe la controlul de prim\var\ poate avea la origine mai multe cauze: puterea slab\ a familiei respective la intrarea `n iarn\, hran\ insuficient\ [i de calitate necorespunz\toare, regim termic necorespunz\tor [i ventila]ie neadecvat\, matc\ necorespunz\toare, tulburarea lini[tii familiei pe timpul iern\rii, manifestarea unor st\ri de boal\. O familie de albine slab\ nu poate cre[te o cantitate corespunz\toare de puiet `n vederea unei redres\ri rapide `ntruct matca `[i limiteaz\ ponta `n func]ie de cantitatea de albine disponibile pentru hr\nirea [i `nc\lzirea puietului. Pentru remedierea acestui neajuns, familiile slabe se vor unifica `ntre ele, l\sndu-se una din m\tcile mai bune. La unificare vor fi respectate regulile cunoscute, lundu-se m\surile necesare pentru asigurarea unui regim termic corespunz\tor, prin reducerea cuibului la maximum sau prin eventuala grupare a mai multor familii `n acela[i stup, asigurndu-se o bun\ separare a acestora [i urdini[ propiu. Se va asigura hran\ suficient\ (4 kg miere [i 1 - 2 faguri cu p\stur\) ceea ce stimuleaz\ ponta [i se vor face hr\niri stimulative. Dac\ este posibil se vor introduce `n familiile slabe periodic 1 - 2 faguri cu puiet c\p\cit aproape de ecloziune, lua]i din familiile foarte puternice avnd grij\ ca popula]ia familiei s\ fie suficient\ pentru a asigura protejarea termic\ a puietului `n condi]iile r\cirii timpului. 4.3.4.4. Remedierea lipsei de hran\ ~n paralel cu intensificarea cre[terii puietului [i dezvoltarea familiei de albine, consumul de hran\ cre[te considerabil ajungnd la 0,4 - 0,5 kg miere [i 0,1 - 0,2 kg polen pe zi, ceea ce conduce la epuizarea rapid\ a rezervelor de hran\ din stup. Trebuie subliniat\ importan]a ]inerii sub control a asigur\rii hranei necesare, care se dovede[te esen]ial\ pentru men]inerea familiilor [i dezvoltarea lor continu\ pentru a le putea aduce la puterea adecvat\ `n scopul unei bune valorific\ri a culesului de prim\var\. Lipsa sau insuficien]a hranei se remediaz\ prin ad\ugarea a doi faguri cu miere lua]i din rezerva stupinei care se a[eaz\ de o parte [i de alta a cuibului, dup\ o prealabil\ ]inere a acestora la temperatura de 25C timp de cteva ore [i desc\p\cirea pe o zon\ de cte 1 dm2 pentru ca albinele s\ aib\
104

acces la hran\ imediat. Dac\ se constat\ lipsa hranei [i pe fagurii centrali se procedeaz\ la introducerea `n locul fagurilor goi a unor faguri cu miere lua]i de pe p\r]ile laterale ale cuibului, avnd grij\ ca ace[tia s\ con]in\ suficiente celule goale `n care matca s\-[i depun\ ponta. Dac\ nu exist\ rezerve de miere se administreaz\ turte din [erbet de zah\r sau de past\ din zah\r farin [i miere (0,2 - 0,3 kg miere la 1 kg zah\r), putndu-se ad\uga `n turtele respective ceaiuri de plante medicinale cu efect benefic asupra albinelor. Se mai pot ad\uga [i pl\ci de zah\r candi care u[ureaz\ activitatea de hr\nire. {erbetul [i pasta se a[eaz\ sub form\ de turte a[ezate `n pungi de polietilen\, pe buc\]i de tifon sau coli de hrtie perforate [i acoperite deasupra cu polietilen\ sau coal\ de hrtie pentru a pre`ntmpina deshidratarea turtei [i pierderile de c\ldur\ din cuib. Pe partea care vine `n contact cu spetezele superioare ale ramelor se vor practica crest\turi perpendiculare pe rame ale pungilor de polietilen\ pentru a `nlesni accesul albinelor la hran\. O alt\ solu]ie de remediere a lipsei de hran\ const\ `n folosirea siropului de zah\r (2 p\r]i zah\r [i o parte ap\) care se toarn\ `n celulele goale ale unui fagure care se va introduce la marginea cuibului cu puiet. Aceast\ metod\ se dovede[te foarte laborioas\, existnd [i riscul de apari]ie a furti[agului. Este posibil ca la controlul de prim\var\ s\ se constate lipsa proviziilor de p\stur\, situa]ie care va fi remediat\ prin introducerea unor faguri cu asemenea rezerve, sau se vor administra turte de polen [i miere `n p\r]i egale sau `nlocuitori de polen `ngloba]i `ntr-o turt\ din amestec de past\ de zah\r [i miere `ntr-un procent ce variaz\ `ntre 5 - 20%.

4.3.5. ~ngrijirea familiilor de albine `n vederea dezvolt\rii pentru valorificarea culesului principal de la salcm
Pentru valorificarea corespunz\toare a culesului principal de la salcm se impune luarea unor m\suri care s\ permit\ o bun\ dezvoltare a familiilor `ntr-un timp ct mai scurt prin intensificarea ritmului de depunere a ou\lor de c\tre matc\ [i implicit de cre[tere a puietului. Pentru realizarea acestui deziderat sunt necesare hr\niri stimulative [i asigurarea `n permanen]\ a spa]iului de cre[tere a puietului, l\rgindu-se cuiburile `n timp util, avnd `n permanen]\ `n aten]ie situa]ia fiec\rei familii. 4.3.5.1. Hr\nirea stimulativ\ Prin specificul s\u, acest tip de hr\nire urm\re[te o hr\nire mai intens\ a albinelor, crendu-se `n familia respectiv\ o situa]ie similar\ condi]iilor unui cules natural cnd se realizeaz\ o intensificare a rela]iilor de nutri]ie [i a metabolismului albinelor [i drept urmare, matca este alimentat\ mai abundent [i `[i intensific\ ritmul de depunere a pontei. Opera]iunea trebuie s\ `nceap\ cu
105

cel pu]in 6 s\pt\mni `nainte de `nceperea culesului la salcm (`nceputul luni aprilie), timp `n care se realizeaz\ un num\r sporit de albine culeg\toare `n perioada `nfloririi. Hr\nirile stimulative se fac cu miere, sirop, turte din [erbet apicol sau past\ din amestec de miere [i zah\r pudr\, zah\r tos. Dac\ lipse[te polenul se administreaz\ polen sau `nlocuitori ai acestuia `n propor]ie de 5 - 20% prin hr\niri stimulative la 2 - 3 zile, timp de 2 - 3 s\pt\mni. 4.3.5.2. L\rgirea cuiburilor Opera]iunea urm\re[te asigurarea spa]iului necesar cre[terii puietului [i men]inerii unui ritm ridicat de depunere a pontei de c\tre matc\ La stupii orizontali [i cei verticali cu un corp [i magazine se procedeaz\ la l\rgirea cuibului cnd fagurii sunt ocupa]i cu puiet `n diferite stadii de dezvoltare, cu excep]ia fagurilor marginali. Opera]iunea se rezolv\ prin introducerea unui fagure gol `ntre ultimul care con]ine puiet [i fagurele marginal cu provizia de miere (fig. 38).

Fig. 38 L\rgirea cuibului A amplasarea lateral\ a fagurelui; B procedeul spargerii cuibului

Fagurele care se intoduce trebuie s\ fie bine conformat [i s\ con]in\ celule de albine lucr\toare, s\ fie de culoare galben\-brun\ `n care s\ mai fi fost crescute 2 - 3 genera]ii de puiet `n anul precedent. Un asemenea fagure p\streaz\ mai bine c\ldura, fiind preferat de matc\ `n acest sezon. La partea lui superioar\ trebuie s\ con]in\ o zon\ cu miere care se va desc\p\ci; `n lipsa mierii, fagurele va fi pulverizat cu sirop diluat sau cu ap\ curat\, fiind astfel mai repede luat `n primire de c\tre albine [i preg\tit pentru ca matca s\ depun\ ou\ `n celule. Aceast\ opera]iune se repet\ peste circa o s\pt\mn\, fiind admis\ [i introducerea unui fagure de culoare mai deschis\, iar ulterior chiar a unui
106

fagure artificial care va fi cl\dit [i ouat de c\tre matc\. La familiile foarte puternice se pot introduce simultan doi faguri, de o parte [i de alta, la marginea puietului. Odat\ cu `nc\lzirea timpului [i stabilizarea acestuia [i dac\ `n natur\ exist\ cules de `ntre]inere se poate aplica procedeul "spargerea cuibului" care const\ `n introducerea `n mijlocul cuibului a 1 - 2 faguri goi, intercala]i printre cei cu puiet, ceea ce stimuleaz\ depunerea pontei de c\tre matc\ (fig. 38). L\rgirea cuibului la stupii men]iona]i se face periodic la intervale de cte o s\pt\mn\. ~n cazul stupilor multietaja]i, dac\ familiile sunt puternice [i cazate `n dou\ corpuri, opera]iunea de l\rgine a cuibului se execut\ cnd `n corpul superior se g\sesc 7 - 8 faguri cu puiet `n diferite stadii de dezvoltare [i const\ `n inversarea celor dou\ corpuri. Dup\ executarea invers\rii, aerul din stup `nc\lzit de c\tre albinele aflate acum `n corpul de jos [i c\ldura soarelui care `nc\lze[te corpul gol de deasupra, va determina continuarea activit\]ii albinelor `n corpul de sus unde au fost obi[nuite [i ridicarea m\tcii `n corpul superior unde va `ncepe s\ depun\ ou\. ~n func]ie de puterea familiei, `n 10 - 15 zile sunt umplu]i cu puiet 7 - 8 faguri din corpul superior, timp `n care puietul din corpul inferior s-a transformat `n albin\, eliberndu-se fagurii. ~n aceast\ situa]ie se impune inversarea din nou a celor dou\ corpuri, opera]iunea repetndu-se dup\ alte 10 - 15 zile (fig. 39). ~n cazul familiilor de putere medie, perioada de timp `ntre dou\ invers\ri poate cre[te pn\ la 20 de zile [i se execut\ pn\ la `nceperea culesului de la salcm.
Provizii de miere Puiet

Ghemul de iernare a b

Faguri goi c d

Fig. 39 Asigurarea spa]iului pentru cre[terea puietului `n stupii multietaja]i a situa]ia cuibului la intrarea `n iarn\; b situa]ia cuibului prim\vara; c,d - inversarea corpurilor; 1 2 corpurile stupului 107

~n cazul familiilor mai slabe care au iernat `ntr-un singur corp de stup multietajat sau care la ie[irea din iarn\ au fost reduse la un singur corp, l\rgirea cuibului este necesar\ cnd `n corpul respectiv exist\ 7 - 8 faguri cu puiet. Ad\ugarea celui de-al doilea corp se face ini]ial pentru o perioad\ de 2 - 3 zile la baz\, timp `n care albinele vor circula prin el, populndu-l. Dup\ acest interval de timp se procedeaz\ la inversarea corpurilor, opera]ia repetndu-se la intervale de 20 de zile, pn\ la `nceperea culesului de la salcm. Opera]iunea de inversare a corpurilor stimuleaz\ activitatea de ouat a m\tcii [i trebuie efectuat\ la timp, f\r\ `ntrzieri pentru a se asigura spa]iu suficient pentru depunerea ou\lor `n corpul de sus. Dac\ opera]iunea este `ntrziat\, matca poate fi g\sit\ `n corpul de jos unde a `nceput depunerea pontei, dar activitatea acesteia a fost deja perturbat\. Nu se recomand\ nici situa]iile de inversare prematur\ deoarece nu se asigur\ condi]ii optime de c\ldur\ `n ambele corpuri, reducndu-se ponta m\tcii [i implicit a cantit\]ii de puiet [i de miere. Procedeul de inversare a corpurilor se continu\ [i `n perioada dintre culesuri [i dup\ cum s-a ar\tat [i `n perioada de toamn\, fiind modalitatea de baz\ pentru `nt\rirea puterii familiilor de albine `ntre]inute `n stupii multietaja]i. Familiile puternice sunt capabile s\ valorifice eficient principalele culesuri din natur\, fiind necesare `n continuare m\suri tehnice pentru realizarea unei recolte ct mai bune de miere.

4.4. TEHNOLOGIA ~NTRE}INERII {I EXPLOAT|RII FAMILIILOR DE ALBINE ~N PERIOADA CULESURILOR


Dac\ apicultorul reu[e[te s\ aib\ familii puternice la declan[area culesurilor, iar timpul este favorabil, exist\ premisele ob]inerii unor recolte bogate de miere. ~n func]ie de abunden]a culesurilor, acestea pot fi de `ntre]inere [i de produc]ie. Culesurile de `ntre]inere acoper\ numai necesit\]ile zilnice `n alimenta]ia albinelor [i sunt asigurate de livezile de pomi fructiferi, vegeta]ia erbacee spontan\, plantele decorative etc. Culesurile de produc]ie, numite [i culesuri principale, asigur\ `n afara necesit\]ilor zilnice pentru albine [i un excedent care poate fi recoltat [i valorificat de om ca produc]ie marf\. Dintre culesurile principale enumerate `n tabelul 6, cele mai importante sunt cele de la salcm [i tei care se caracterizeaz\ prin cea mai mare intensitate. ~n perioada de valorificare a culesurilor de produc]ie se va urm\ri asigurarea spa]iului pentru depozitarea mierii, dezvoltarea intensiv\ a familiilor de albine [i men]inerea lor `n stare activ\ pentru valorificarea eficient\ a culesurilor.
108

Tabelul 6 Principalele culesuri apicole `n Romnia Perioada de `nflorire Salcm mai-iunie Zmeur mai-iunie Tei iunie-iulie Floarea-soarelui iunie-iulie Fne]ele de deal iulie Zbur\toarea august Vegeta]ia erbacee spontan\ din zona inundabil\ a Dun\rii august-septembrie Specificare Durata `n zile 8 - 20 15 - 30 15 - 20 15 - 30 20 - 30 15 - 30 20 - 40

4.4.1. Asigurarea spa]iului pentru depozitarea mierii


4.4.1.1. Asigurarea spa]iului pentru depozitarea mierii `n stupii orizontali Pentru realizarea acestui obiectiv, `nainte de declan[area culesului principal de la salcm, cuibul familiei se organizeaz\ prin a[ezarea la extremitatea insorit\ a stupului a unui fagure cu p\stur\ dup\ care urmeaz\, `n ordine, un fagure artificial (pe care albinele `l vor cl\di `n perioada culesului, iar matca va depune ou\), fagurii cu puiet, un alt fagure artificial [i 4 - 7 faguri cu celule goale `n care va fi depozitat\ mierea. Pentru `nceput albinele vor depozita mierea `n partea superioar\ a fagurilor cu puiet, formnd "coroanele de miere", dup\ care depozitarea se va face `n fagurii goi. Dac\ abunden]a culesului impune [i introducerea altor faguri, ei se vor amplasa `ntre ultimul fagure cu puiet [i cei umplu]i cu miere, ace[tia din urm\ fiind deplasa]i c\tre extremitatea stupului, opus\ zonei cu puiet. Datorit\ popula]iei numeroase de albine, pentru a da posibilitatea acestora ca pe durata culesului s\ circule prin ambele urdini[uri, se interpune o gratie desp\r]itoare Hanemann `ntre ramele cu puiet [i cele cu miere pentru a nu permite accesul m\tcii `n compartimentul destinat depozit\rii mierii. Acest aspect se dovede[te foarte important `ntruct trecerea m\tcii `n spa]iul destinat depozit\rii mierii conduce la depunerea ou\lor `n fagurii respectivi, `ntmpinndu-se greut\]i la extrac]ie. ~n plus, prin utilizarea gratiei Hanemann este limitat\, activitatea de ouat a m\tcii strict la nivelul cuibului, albinele neocupate cu cre[terea puietului trecnd mai repede la activitatea de culeg\toare, crescnd astfel eficien]a culesului. 4.4.1.2. Asigurarea spa]iului pentru depozitarea mierii `n stupii multietaja]i ~n vederea `nt\ririi puterii familiei de albine, pn\ la declan[area culesului principal se iau m\suri de inversare a corpurilor pentru intensificarea pontei m\tcii. F\r\ a se mai ]ine seama de data invers\rii corpurilor, cu 1 - 2 zile `nainte de declan[area culesului se trece la organizarea cuibului.
109

~n corpul inferior se introduc to]i fagurii cu puiet nec\p\cit [i dac\ mai r\mne spa]iu [i faguri c\p\ci]i. ~n corpul al doilea se introduc ceilal]i faguri cu puiet c\p\cit [i fagurii cu celule goale. Stupul astfel preg\tit se dovede[te suficient pentru familiile de putere medie, iar culesul nu este deosebit de intens. ~n cazul familiilor puternice [i unui cules abundent se adaug\ [i corpul al treilea. ~n timpul culesului, albinele obi[nuite s\ aib\ cuibul `n corpul al doilea vor continua s\ depoziteze nectarul `n fagurii goi din acest corp [i ulterior `n fagurii elibera]i prin eclozionarea albinelor. La familiile la care s-a pus [i un al treilea corp, imediat ce fagurii din corpul al doilea s-a umplut cu miere, iar albinele au `nceput c\p\cirea, se procedeaz\ la inversarea `ntre ele a corpurilor doi [i trei. Dac\ exist\ condi]ii extrem de favorabile de cules este posibil\ ad\ugarea [i celui de-al patrulea corp `ntre corpul ocupat cu puiet [i cel superior ocupat cu miere. ~n acest mod este respectat instinctul natural al albinelor de a depozita rezervele de hran\ deasupra puietului. ~ntruct acest procedeu presupune un volum mare de munc\ se poate efectua suprapunerea corpurilor `n ordinea ad\ug\rii lor. ~n mod frecvent la culesul de la salcm se lucreaz\ numai cu dou\ corpuri (culesul fiind timpuriu [i familiile de albine mai pu]in dezvoltate), iar la culesul de la tei [i floarea-soarelui, cnd familiile sunt bine dezvoltate [i puietul ocup\ dou\ corpuri se utilizeaz\ corpul al treilea [i eventual al patrulea pentru depozitarea mierii.
2 3 1 2 2 1 2 3 1 3 4 1 3 4 1

Fig. 40 Asigurarea spa]iului pentru depozitarea mierii `n stupii multietaja]i prin intercalarea corpurilor 1 4 corpurile stupului

Ad\ugarea corpurilor suplimentare f\r\ s\ fie absolut\ nevoie determin\ depozitarea mierii `ntr-un num\r mare de faguri, dar `n cantitate mic\ [i favorizeaz\ [i ridicarea m\tcii `n aceste corpuri, crendu-se neajunsuri la extrac]ia mierii din cauza puietului. Pentru limitarea activit\]ii m\tcii pe perioada de cules se pune gratia Hanemann `ntre primul corp [i al doilea sau
110

`ntre al doilea [i al treilea, `n func]ie de cantitatea de puiet. Dup\ finalizarea culesului se procedeaz\ la `nl\turarea gratiei pentru a da posibilitatea m\tcii s\ depun\ ct mai multe ou\. 4.4.1.3. Asigurarea spa]iului pentru depozitarea mierii `n stupii verticali cu un corp [i magazine Deasupra corpului `n care se g\se[te cuibul se a[eaz\ magazinul (corpul pentru recolt\) pentru depozitarea mierii. Nectarul va fi transportat mai `nti `n partea superioar\ a fagurilor cu puiet din cuib [i dup\ aceea vor fi umplu]i fagurii din magazin. Pentru ca matca s\ nu depun\ ponta `n fagurii din magazin, ace[tia vor fi a[eza]i la o distan]\ mai mare `ntre ei (8 - 9 faguri `n loc de 10), albinele vor `n\l]a pere]ii celulelor crescnd grosimea fagurilor [i adncimea celulelor. ~n celulele astfel modificate matca nu-[i mai poate depune ponta, limitndu-[i activitatea de ouat numai pe fagurii din corpul stupului. Prin acest procedeu nu se reduce capacitatea de `nmagazinare a mierii `n magazin din cauza cre[terii volumului celulelor `n\l]ate. ~n timpul culesului, cnd se constat\ c\ magazinul este umplut pe jum\tate cu miere, se va intercala al doilea magazin cu faguri cu celule goale pentru depozitarea mierii `ntre corpul principal al stupului [i primul magazin.

4.4.2. Procedee de `ntre]inere a familiilor de albine `n perioada culesurilor pentru ob]inerea unor produc]ii ridicate de miere
Pentru ob]inerea unor produc]ii ridicate de miere este necesar\ existen]a unor familii foarte puternice care `ntr-un timp scurt s\ poat\ valorifica culesurile de nectar caracterizate prin intensitate mare, dar de scurt\ durat\. Acest lucru este posibil doar par]ial `ntruct poten]ialul fiziologic al m\tcii nu permite ob]inerea unor familii foarte puternice pn\ la primul cules principal cel de salcm. Pentru a putea valorifica eficient culesurile principale, prin folosirea unor procedee diferite se poate asigura `n familiile de albine o popula]ie numeroas\ care s\ participe la cules, [tiindu-se din practica apicol\ c\ de la o familie foarte puternic\ se ob]ine o produc]ie de miere superioar\ produc]iei de la dou\ familii de putere medie (tab. 7). Pentru realizarea unui asemenea obiectiv se folosesc dou\ m\tci (matca familiei de baz\ [i cea a familiei ajut\toare), ob]inndu-se o cantitate mai mare de albine `n preajma culesului sau luarea de m\suri ca albina tn\r\ s\ treac\ mai rapid la activitatea de culeg\toare `n afara stupului. Procedeele utilizate sunt multiple, depinznd de tipul stupilor utiliza]i, caracteristicile culesurilor, perioada calendaristic\ etc.
111

Tabelul 7 Varia]ia num\rului de albine culeg\toare `n func]ie de puterea familiilor Puterea familiilor kilograme Num\r de albine 1 10 000 2 20 000 3 30 000 4 40 000 5 50 000 Num\rul de albine culeg\toare 2 000 5 000 10 000 20 000 30 000

4.4.2.1. Formarea [i utilizarea familiilor ajut\toare


Formarea familiilor ajut\toare

O familie ajut\toare poate fi creat\ special sau poate fi constituit\ din orice familie care nu a atins dezvoltarea suficient\ pentru valorificarea pe cont propriu a unui cules eficient. Atunci cnd se urm\re[te formarea unei familii ajut\toare, dup\ culesul de la salcm, cnd `n familia de baz\ exist\ o popula]ie numeroas\ de albine, o mare cantitate de puiet [i predispozi]ia spre roire se iau 4 - 6 faguri acoperi]i cu albine din care 2 - 3 faguri cu puiet c\p\cit care se a[eaz\ `ntr-un compartiment de la un cap\t al stupului orizontal bine separat de restul familiei. La stupul multietajat fagurii men]iona]i se a[eaz\ `ntr-un corp liber situat deasupra familiei de baz\, separat de aceasta prin intermediul unui podi[or Snellgrove. Familia nou format\, indiferent de tipul stupului, va primi o matc\ `mperecheat\ [i va avea urdini[ propriu. Familia ajut\toare astfel format\ va fi `ngrijit\ corespunz\tor, efectundu-se la timp l\rgirea cuibului, hr\nirile stimulative, urm\rindu-se aducerea lor pn\ `n toamn\ la o putere de 1,2 - 1,5 kg albine. ~ntruct aceste familii sunt slabe, `n toamn\ vor fi unificate cu familia de baz\ prin `ndep\rtarea diafragmei sau a podi[orului Snellgrove, ob]inndu-se o familie foarte puternic\ care va ierna corespunz\tor. Matca r\mas\ disponibil\ va ierna "`n afara ghemului". Familia puternic\ rezultat\ va fi utilizat\ `n anul urm\tor la formarea unei alte familii ajut\toare care poate avea loc timpuriu, `n perioada dezvolt\rii maxime sau dup\ culesul de var\. Formarea timpurie a familiilor ajut\toare este mai pu]in utilizat\, fiind posibil\ numai dac\ se dispune de familii de baz\ foarte puternice prim\vara, constituite din 12 - 14 faguri bine acoperi]i cu albine [i de m\tci de rezerv\ iernate `n afara ghemului. Aceste familii se formeaz\ `n primele dou\ decade ale lunii mai, `n condi]ii meteorologice favorabile, din cel pu]in 4 - 5 faguri bine acoperi]i cu albine, respectnd condi]ia ca `n familia de baz\ s\ r\mn\ 8 - 10 faguri cu albine. Procedeul este indicat numai pentru zonele cu cules timpuriu de la salcm. Formarea familiilor ajut\toare `n perioada dezvolt\rii maxime se face pentru zonele caracterizate prin culesuri principale tardive (tei, floarea112

soarelui, zmeur), dup\ terminarea culesului de la salcm. Procedeul a fost descris mai `nainte. Formarea familiilor ajut\toare dup\ culesul de var\ se realizeaz\ din 6 - 8 faguri acoperi]i cu albine, din care 4 - 5 cu puiet care se doteaz\ cu matc\ `mperecheat\. Aceste familii `nt\resc familiile de baz\ `naintea iern\rii, prim\vara fiind apte pentru valorificarea eficient\ a culesurilor extratimpurii [i timpurii.
Utilizarea familiilor ajut\toare

Familiile ajut\toare pot fi utilizate `n trei modalit\]i: unirea efectiv\ cu familia de baz\ pe timpul culesului, orientarea pe timpul culesului a albinelor culeg\toare din familia ajut\toare c\tre familia de baz\ [i `nt\rirea familiei de baz\ cu faguri cu puiet proveni]i din cea ajut\toare. Unirea familiei de baz\ cu familia ajut\toare pe timpul culesului ~n cazul stupilor orizontali unificarea se realizeaz\ prin `nl\turarea diafragmei [i `nlocuirea ei cu o coal\ de hrtie dimensionat\ corespunz\tor care va fi roas\ de albinele celor dou\ familii, f\cndu-se unificarea treptat\ f\r\ s\ se manifeste agresivitate. ~n familia unificat\ se va l\sa matca mai tn\r\ protejat\ `n colivie, iar cu cea vrstnic\ se va realiza un nucleu, cu trei faguri din care unul cu puiet, care va fi ad\postit la extremitatea stupului, asigurndu-se urdini[ propriu. ~n timpul culesului vor participa la recoltarea nectarului albinele culeg\toare din ambele familii, ob]inndu-se o produc]ie mai mare de miere. ~n cazul stupilor multietaja]i, `nainte de declan[area culesului principal cu 1 - 2 zile familia ajut\toare care pn\ `n acest moment se g\sea deasupra se va muta pe fundul stupului, matca fiind protejat\ `n colivie, deasupra a[ezndu-se cele dou\ corpuri ale familiei de baz\, separate de familia ajut\toare prin podi[orul Snellgrove. Matca familiei de baz\ va fi utilizat\ la formarea unui nucleu care se a[eaz\ `ntr-un al patrulea corp, deasupra celorlalte, bine separat [i cu urdini[ propriu. ~n continuare, se va proceda la unificarea celor dou\ familii prin `nlocuirea podi[orului Snellgrove cu o coal\ de hrtie, asem\n\toare cazului anterior. Dup\ terminarea culesului familiile ajut\toare se vor reface pe seama nucleelor, urmnd ca toamna, `nainte de intrarea la iernare, acestea s\ se uneasc\ cu familiile de baz\ iar m\tcile disponibile s\ fie iernate `n afara ghemului, dup\ metoda Foti. Orientarea albinelor culeg\toare din familia ajut\toare `n familia de baz\ Aceast\ modalitate este specific\ stupului multietajat care este prev\zut cu podi[or Snellgrove, prev\zut cu [ase urdini[uri suprapuse cte dou\, situate pe trei laturi ale acestuia. Familia de baz\ ocup\ primele dou\ corpuri, iar familia ajut\toare corpul al treilea separat de cele dou\ corpri ale familiei de baz\ prin podi[orul Snellgrove. Albinele din familia ajut\toare, ini]ial, au
113

leg\tura cu exteriorul circulnd prin urdini[ul 1. Cu trei s\pt\mni `nainte de data aproximativ\ a declan[\rii culesului principal se `nchide urdini[ul 1 [i se deschide urdini[ul 2, situat cu 1 cm mai jos [i care comunic\ cu familia de baz\. Albinele culeg\toare ale familiei ajut\toare vor intra prin noul urdini[ deschis `n familia de baz\ unde vor depune nectarul al\turi de albinele familiei de baz\. Acceptarea acestora `n familia de baz\ se face f\r\ probleme din cauza uniformiz\rii mirosului datorit\ sitei centrale a podi[orului Snellgrove [i datorit\ faptului c\ intr\ stup `nc\rcate cu nectar sau polen. Concomitent pentru ca celelalate albine ale familiei ajut\toare s\ comunice cu exteriorul, Fig. 41 Dirijarea albinelor culeg\toare se deschide unul din urdini[urile din familia ajut\toare `n familia laterale superioare (3) prin care vor de baz\, prin utilizarea podi[orului circula albinele tinere pe m\sur\ ce Snellgrove: 1 - 6 urdini[uri trec la activitatea de culeg\toare. Dup\ 7 zile se `nchide urdini[ul 3 [i se deschide cel situat imediat inferior (4), dnd liber\ circula]ia albinelor din familia ajut\toare prin al doilea urdini[ lateral superior (5). La deschiderea celui de-al 6-lea urdini[, dup\ alte 7 zile, familia ajut\toare a cedat familiei de baz\ cea de-a treia genera]ie de albine culeg\toare. Opera]ia de manipulare a urdini[urilor pentru a permite orientarea culeg\toarelor din familia ajut\toare `n cea de baz\ trebuie `ncetat\ cu 5 - 6 zile `nainte de finalizarea respectivului cules principal. ~nt\rirea familiei de baz\ cu faguri cu puiet proveni]i din familia ajut\toare Aceast\ modalitate se preteaz\ la toate tipurile de stupi, dar cu prec\dere la cei orizontali. ~n acest scop, familia ajut\toare este folosit\ numai la producerea fagurilor cu puiet care se scot, se scutur\ de albine [i se introduc `n familia de baz\, contribuind la `nt\rirea acesteia prin eclozionarea albinelor. Metoda se dovede[te simpl\, dar reclam\ un volum relativ ridicat de munc\. Opera]iunea de transfer a ramelor cu puiet se face la intervale de circa o s\pt\mn\.

114

4.4.2.2. Procedeul unific\rii familiilor de albine pe timpul culesului Dac\ familiile de albine sunt `ntre]inute `n stupi separa]i [i nu au ajuns la dezvoltarea corespunz\toare pentru valorificarea eficient\ a unui cules principal (`n special la salcm) acestea vor fi grupate pereche la o distan]\ de cel mult 1 m una de alta. Deoarece aceste familii sunt slabe, ele se vor bucura de toat\ aten]ia pentru buna lor dezvoltare. Odat\ cu `nceperea culesului, una din familii se mut\ pe un loc nou pe vatra stupinei la o distan]\ mare de locul ocupat ini]ial, iar cealalt\ se deplaseaz\ cu 50 de cm mai aproape de locul pe care l-a ocupat ini]ial familia mutat\. ~n aceast\ situa]ie, albinele culeg\toare ale familiei mutate vor popula stupul r\mas pe vechiul loc, lundu-se m\sura complet\rii cu faguri a cuibului acestei familii. ~n acest fel familia devine foarte puternic\ [i poate valorifica culesul principal `n mod eficient. Familiei mutate, r\mase f\r\ albine culeg\toare i se va restrnge cuibul la num\rul fagurilor acoperi]i cu albine [i cu timpul se va reface. Dup\ finalizarea culesului, pentru prevenirea intr\rii familiei puternice `n frigurile roitului se scot fagurii cu puiet c\p\cit gata de ecloziune [i se introduc `n familia mutat\ `n alt loc `n stupin\, ajutnd `n acest fel refacerea acesteia din urm\. ~n final ambele familii devin apte pentru valorificarea eficient\ a culesurilor urm\toare `n mod independent. Dac\ dou\ familii de albine sunt ad\postite `n acela[i stup, situa]ie care presupune existen]a unor familii slabe care nu pot valorifica corespunz\tor culesurile timpurii, se poate proceda la unirea lor pentru culesul de la salcm fie prin `ndep\rtarea peretelui desp\r]itor [i depozitarea nectarului `n comun `ntr-un magazin de recolt\, fie men]inerea separat\ a celor dou\ familii prin perete desp\r]itor, dar ambele cu accesul albinelor `n magazinul de recolt\ comun. ~n ambele cazuri `ntre cele dou\ familii [i magazin se pune gratia Hanemann. ~n primul caz, cele dou\ familii sunt `ntre]inute `n acela[i stup `n mod individual. Cu trei zile `nainte de `nceperea culesului matca vrstnic\ este `nl\turat\, iar cea mai tn\r\ (a celeilalte familii) `mpreun\ cu 5 faguri cu puiet nec\p\cit [i rezerve de hran\ se izoleaz\ lng\ un cap\t al stupului orizontal prin intermediul unei diafragme mobile (fig. 42). Albinele unificate ale celor dou\ familii (f\r\ matc\), vor valorifica culesul, introducndu-se `n cuibul lor una sau dou\ botci de calitate. Deasupra familiei se a[eaz\ un magazin cu 18 - 20 de rame `n care albinele vor depozita mierea. Dup\ terminarea culesului se ridic\ recolta pentru extrac]ie, iar cuibul se organizeaz\ ca `nainte de procedura de unificare. ~n al doilea caz, familiile vor fi p\strate ca atare, deasupra se a[eaz\ gratia Hanemann [i magazinul comun cu 18 - 20 de rame. Albinele culeg\toare ale celor dou\ familii depoziteaz\ mierea `n magazinul comun de deasupra.

115

Fig. 42 Unirea familiilor A - familiile `n acela[i stup de unire; B - familiile dup\ unire; C - nucleul format [i familiile unite

4.4.2.3. Procedeul trecerii mai rapide la activitatea de culeg\toare a albinelor Prin restrngerea temporar\ a spa]iului de ouat al m\tcii `n timpul culesului, majoritatea albinelor tinere aflate `n stup sunt for]ate s\ treac\ la activitatea de culeg\toare, valorificnd superior culesul de nectar. ~n acela[i timp, men]inndu-se activitatea m\tcii se asigur\ `n continuare puterea familiei [i deci valorificarea corespunz\toare a culesurilor urm\toare. Metoda "cat `n cuib", specific\ stupului orizontal, `[i justific\ denumirea deoarece organizarea familiei `n vederea culesului presupune asigurarea compartimentului de depozitare a mierii `n locul cuibului din care matca a fost scoas\ [i transferat\ `n partea opus\ a stupului. ~nainte de `nceperea culesului cu dou\ s\pt\mni se ridic\ matca `mpreun\ cu 4-6 faguri, din care doi faguri cu ou\ [i puiet nec\p\cit [i se transfer\ la cap\tul opus urdini[ului, izolndu-se de restul familiei printr-o diafragm\ etan[\ prev\zut\ pe toat\ suprafa]a cu gratie separatoare. Fagurii cu puiet din compartimentul mare (f\r\ matc\) se a[eaz\ astfel ca puietul tn\r s\ fie dispus lng\ gratia desp\r]itoare, urmat de puietul vrstnic [i fagurii goi pentru depozitarea mierii (fig. 43).

Fig. 43 Organizarea familiei `n stupul orizontat dup\ metoda cat `n cuib 116

Nectarul recoltat este depozitat `n fagurii goi [i `n cei elibera]i dup\ ecloziunea puietului. Dup\ `ncetarea culesului se `nl\tur\ diafragma, iar matca `mpreun\ cu fagurii cu puiet se a[eaz\ `ntre fagurii din care s-a extras mierea (`n compartimentul pentru recolt\). 4.4.2.4. Metoda Layens Se bazeaz\ pe reducerea la maximum a volumului de luc\ri `n timpul sezonului avnd aplicabilitate `n cazul stupului orizontal, `n zonele cu un cules de durat\ [i de intensitate redus\. La `nceputul prim\verii cuibul se organizeaz\ `n dreptul unuia dintre urdini[urile stupului astfel: la peretele stupului se a[eaz\ doi faguri din care unul cu miere [i a altul cu miere [i p\stur\, apoi fagurii cu puiet de toate vrstele, 2 - 3 faguri cl\di]i goi, fagurii cu miere, iar spa]iul r\mas liber se completeaz\ cu faguri goi (fig. 44).

Fig. 44 Organizarea familiei de albine `n stup orizontal dup\ metoda Layens

Familia de albine cu acest mod de organizare a cuibului nu se mai controleaz\ pn\ la `ncheierea culesului cnd sunt sco[i fagurii cu miere `n vederea recolt\rii. Dup\ recoltarea mierii, cuibului se organizeaz\ la unul din urdini[uri, strmtndu-se `n func]ie de num\rul de faguri ocupa]i de albine. 4.4.2.5. Ob]inerea unor produc]ii ridicate de miere prin stup\ritul pastoral Tehnologia prin care familiile de albine sunt deplasate la sursele melifere `n scopul ob]inerii unor produc]ii ridicate de miere poart\ denumirea de stup\rit pastoral. ~n majoritatea cazurilor ast\zi nu se mai poate practica o apicultur\ sta]ionar\ din cauza insuficien]ei bazei melifere, apicultorii fiind obliga]i s\ se deplaseze cu familiile de albine `n zonele cu resurse melifere bogate. Succesul `n apicultur\ `n condi]iile actuale depinde de rapiditatea cu care apicultorii `[i deplaseaz\ familiile pentru valorificarea unor culesuri principale, diferite `n timp [i ca distan]\, putndu-se realiza un adev\rat conveer `n privin]a culesurilor.
117

Pentru valorificarea eficient\ a acestor culesuri este necesar\ o preg\tire minu]ioas\ a transportului: trebuie identificate resursele melifere, gradul de `nc\rcare a zonei respective cu albine, culegerea de informa]ii asupra eventualelor boli din zon\, procurarea documentelor necesare [i a mijloacelor de transport adecvate, stabilirea itinerarului [i a drumurilor de acces, alegerea [i amenajarea vetrelor pe timpul stup\ritului pastoral etc. Data deplas\rii `n pastoral se va alege `n preajma declan[\rii `nflorii masivului respectiv.
M\suri organizatorice privind `mpachetarea stupilor [i transportul acestora `n pastoral

Pentru ca transportul s\ se desf\[oare `n condi]ii corespunz\toare vor fi luate m\suri `n ceea ce prive[te preg\tirea interiorului stupului. Se `nlocuiesc fagurii plini cu miere, cei de curnd c\p\ci]i [i proasp\t cl\di]i cu al]i faguri goi, deoarece exist\ riscul ruperii [i pr\bu[irii din cauza greut\]ii proprii [i zdruncin\turilor pe timpul transportului. Se fixeaz\ ramele corespunz\tor pentru a evita nelini[tea [i strivirea albinelor prin intermediul penelor de lemn, cuielor, fixarea diafragmei ce delimiteaz\ cuibul, completarea cu rame a spa]iului neutilizat, iar pentru evitarea deplas\rii ramelor `n plan vertical la stupii orizontali se aplic\ deasupra umera[elor spetezelor superioare ale ramelor a dou\ stinghii de lemn.

Fig. 45 Stupi preg\ti]i pentru deplasarea `n pastoral `nainte de `nchiderea urdini[urilor

118

La stupii multietaja]i fixarea ramelor se face prin intermediul corpului de deasupra. Ventila]ia se asigur\ prin deschiderea orificiilor de ventila]ie, scndurelele podi[ului se pun cte dou\, suprapuse, la mijlocul stupului orizontal [i se fixeaz\ cu bara special\ de fixare. La stupii multietaja]i spa]iul pentru refugiu [i volum se asigur\ prin rama hr\nitorului, sita de ventila]ie [i podi[or, iar p\r]ile componente sunt fixate `ntre fund [i capac cu cele dou\ tije metalice. Dup\ preg\tirea `n acest mod a stupilor, dup\ `ncetarea zborurilor albinelor [i retragerea acestora `n stup se `nchid urdini[urile `n modul specific pentru fiecare tip de stup. Dac\ albinele [i dup\ l\sarea `ntunericului nu s-au retras de pe scndura de zbor vor fi obligate s\ intre `n stup cu ajutorul fumului f\r\ ca aceasta s\ intre `n stup sau prin stropirea lor cu ap\. Se procedeaz\ la astuparea tuturor neetan[it\]ilor pentru prevenirea ie[irii albinelor din stup pe timpul transportului. Etan[area se face frecvent cu lut moale. Dup\ o ultim\ verificare stupii se `ncarc\ cu aten]ie pe platformele autovehiculelor, cu ramele paralel cu direc]ia de `naintare, iar cnd din cauza drumurilor denivelate se realizeaz\ o leg\nare a `nc\rc\turii, stupii se vor a[eza cu ramele perpendicular pe direc]ia de `naintare a vehicolului. Stupii se transport\ la vehicul, de mnere, prin folosirea unor t\rgi sau c\rucioare speciale, iar `nc\rcarea se face manual sau prin folosirea unor macarale destinate special acestui scop. ~n timpul `nc\rc\rii stupilor, urdini[urile vor fi orientate spre `napoi pentru a observa eventualele ie[iri ale albinelor. Transportul este bine s\ se fac\ cu mijloace mecanice cu deplasare rapid\ (autocamioane), pe timp de noapte, iar pe timpul acestuia stupii trebuie s\ fie ct mai bine fixa]i cu frnghii rezistente, obloane `nalte, pentru a se evita deplasarea [i lovirea `ntre ei. Se strng [i se `mpacheteaz\ utilajele [i materialele necesare efectu\rii lucr\rilor de `ntre]inere pe timpul stup\ritului pastoral. Dup\ ajungerea la destina]ie se instaleaz\ ad\p\torul, stupii se descarc\, se a[eaz\ pe noua vatr\, dup\ care se deschid urdini[urile. Seara, dup\ lini[tirea albinelor, se a[eaz\ podi[oarele, urmnd ca ulterior s\ se execute despachetarea [i organizarea cuiburilor. Dup\ terminarea stup\ritului pastoral `n vederea readucerii stupilor pe vatra permanent\ a stupinei se procedeaz\ `n mod similar.

4.4.3. Intensificarea dezvolt\rii familiilor de albine dup\ culesul principal de la salcm `n vederea valorific\rii celorlalte culesuri
~ngrijirea familiilor de albine dup\ culesul principal de la salcm [i extragerea mierii are ca obiective favorizarea dezvolt\rii `n continuare pentru valorificarea culesului urm\tor (tei, floarea-soarelui) [i luarea m\surilor adecvate pentru combaterea fenomenului de roire natural\.

119

4.4.3.1. M\suri pentru dezvoltarea familiilor de albine ~n vederea dezvolt\rii familiilor `n aceast\ perioad\ se va asigura m\tcilor spa]iul necesar pentu depunerea pontei. La familiile ad\postite `n stupi orizontali, dup\ extragerea mierii se va introduce `n mijlocul cuibului 3 - 4 faguri cu celule goale, printre fagurii cu puiet din cuib. Se continu\ apoi periodic opera]ia de l\rgire a cuibului cu cte doi faguri amplasa]i `n mijlocul cuibului, separa]i prin cte 1 - 2 faguri cu puiet. La familiile ad\postite `n stupi multietaja]i dac\ `n perioada culesului s-au utilizat gratii Hanemann pentru limitarea activit\]ii de ouat a m\tcii numai `n corpul inferior, aceasta se va `ndep\rta dnd posibilitatea m\tcii s\-[i `nceap\ ponta [i `n corpul al doilea. Dac\ nu s-a utilizat gratia Hanemann, la terminarea culesului `n stup va exista urm\toarea situa]ie: matca a trecut `n corpul superior reu[ind s\ ocupe cu ou\ c]iva faguri chiar dac\ aportul de nectar a fost abundent `n timpul culesului, `n timp ce `n corpul de jos s-a acumulat o cantitate mare de p\stur\ `n locul puietului care a eclozionat. ~n aceast\ situa]ie, la asemenea familii, se va face inversarea corpurilor. ~n continuare, `n mod periodic, la intervale de 2 - 3 s\pt\mni se procedeaz\ la inversarea corpurilor pn\ la declan[area culesului de la tei sau floarea-soarelui cnd cuibul se va organiza din nou `n vederea asigur\rii spa]iului pentru depozitarea mierii. La stupii verticali cu un corp [i magazine se va face `n mod periodic l\rgirea cuiburilor ca [i la stupii orizontali, iar magazinele care con]in faguri cu celule goale, se vor men]ine deasupra corpurilor pentru a se ad\posti `n ele albinele culeg\toare care neavnd activitate de cules ar aglomera `n mod inutil cuibul, favoriznd intrarea familiei `n frigurile roitului. Indiferent de tipul de stup, dac\ `n aceast\ perioad\ nu exist\ cules de `ntre]inere, se va proceda la hr\nirea stimulativ\ pentru intensificarea pontei m\tcilor. 4.4.3.2. M\suri pentru prevenirea roirii naturale ~n condi]ii naturale, dup\ culesul de la salcm familiile de albine ating dezvoltarea maxim\. Popula]ia numeroas\ de albine este alc\tuit\ `n majoritate de cele tinere care sunt specializate pentru func]ia de doici. Datorit\ culesului abundent din natur\ se va ajunge la blocarea cuibului cu miere [i `n consecin]\ se reduce activitatea de ouat a m\tcii [i `n continuare cantitatea de puiet. ~n aceast\ situa]ie albinele tinere sunt lipsite de activitate, producndu-se o aglomerare `n stup `ntruct respectivele albine nu au trecut `nc\ la activitatea de culeg\toare. Astfel, `n familia respectiv\ apare un dezechilibru care conduce la instalarea instinctului de roire natural\. Intrarea familiilor de albine `n stare de roire duce la diminuarea productivit\]ii, producndu-se o perturbare general\ a activit\]ii `n stupi. Dac\ roirea se produce, puterea familiei roite scade `n a[a m\sur\ `nct culesul urm\tor este compromis.
120

M\surile pentru prevenirea roirii naturale se refer\ la `nl\turarea factorilor favorizan]i care `n general sunt `ntr-o strns\ interdependen]\: dezechilibrul `ntre num\rul redus de larve care necesit\ a fi alimentate [i num\rul mare de albine tinere, capacitatea nesatisf\c\toare a stupului, temperatura prea ridicat\ `n stup, lipsa ventila]iei corespunz\toare, existen]a unei m\tci vrstnice la care secre]ia feromonului substan]\ de matc\ este diminuat\ [i existen]a unei predispozi]ii ereditare. Pentru prevenirea roirii naturale se impune luarea unor m\suri care pot fi grupate `n m\suri cu caracter general [i m\suri speciale. M\surile generale se refer\ la `nl\turarea sau diminuarea influen]ei factorilor favorizan]i: - l\rgirea la timp a cuiburilor, asigurnd albinelor spa]iu suficient pentru desf\[urarea diferitelor activit\]i, precum [i asigurarea unei densit\]i normale pe faguri, evitndu-se ridicarea temperaturii `n stup; - ridicarea periodic\ din familiile foarte puternice a unor faguri cu puiet c\p\cit aproape de ecloziune [i albinele de acoperire [i utilizarea lor la `nt\rirea familiilor mai slabe, la formarea de familii noi, nuclee cu m\tci de rezerv\ sau familii ajut\toare; - asigurarea ventila]iei intense prin deschiderea larg\ a urdini[urilor [i umbrirea stupilor prea expu[i la soare; - preocuparea permanent\ de `nlocuire a m\tcilor vrstnice cu altele tinere etc. Dac\ la unele familii s-a instalat starea de roire [i au construit botci, acestea vor fi distruse pe m\sura apari]iei lor. Acest procedeu nu face altceva dect s\ amne ie[irea roiurilor sau poate duce la evitarea roitului dac\ apare `n natur\ un cules intens, instinctul de acumulare `n aceast\ situa]ie fiind mai puternic dect cel de roire. M\surile speciale vizeaz\ divizarea familiei care se preg\te[te pentru roire, fiind necesar un anumit timp pentru o nou\ organizare [i dezvoltare, perioad\ `n care familia iese din starea de roire. O prim\ metod\ const\ `n divizarea temporar\ a familiei `n cadrul aceluia[i stup cunoscut\ sub denumirea de metoda Demaree, procedeele fiind diferen]iate `n func]ie de tipul stupului [i o a doua metod\ care const\ `n formarea din familia care se preg\te[te pentru roire a unei familii noi `ntr-un alt stup amplasat `n alt loc din stupin\. Divizarea temporar\ a familiei `n cadrul aceluia[i stup. Dac\ familia de albine aflat\ `n preajma roirii este ad\postit\ `ntr-un stup orizontal se ia fagurele pe care se g\se[te matca [i `nc\ 2 - 3 faguri cu puiet tn\r nec\p\cit [i se amplaseaz\ `n cel\lalt cap\t al stupului, separndu-se cu gratia desp\r]itoare Hanemann, deschizndu-se urdini[ul secundar. ~ntre cuibul nou format [i cel ini]ial se interpun 7 - 8 faguri cu celule goale [i faguri artificiali care vor fi cl\di]i de c\tre albine. Albinele din cuibul ini]ial se vor sim]i orfane [i vor cl\di botci pentru cre[terea unei m\tci noi.
121

Albinele din ambele familii vor depozita nectarul `n comun `n spa]iul dintre cele dou\ cuiburi. Dup\ 2 - 3 s\pt\mni, timp `n care a trecut perioada favorabil\ roirii, se procedeaz\ la unificarea celor dou\ familii, l\sndu-se matca tn\r\, rezultnd o familie puternic\ rezultat\ `n urma activit\]ii de ouat a dou\ m\tci. ~n cazul stupului multietajat, dup\ distrugerea prealabil\ a tuturor botcilor, rama pe care se g\se[te matca `mpreun\ cu al]i 2 - 3 faguri cu puiet nec\p\cit [i albinele de acoperire [i al]i c]iva faguri artificiali se izoleaz\ `n corpul de jos folosind [i `n acest caz gratia Hanemann pentru acest tip de stup. Peste acest corp, deasupra gratiei Hanemann, se suprapune corpul al doilea plin cu faguri cu celule goale pentru depozitarea mierii [i c]iva faguri artificiali care vor fi cl\di]i. Corpul care con]ine cei mai numero[i faguri cu puiet se a[eaz\ peste primele dou\. Albinele din corpul al treilea aflndu-se izolate de matc\ se vor sim]i orfane [i vor construi botci din larvele tinere existente, pentru cre[terea unei noi m\tci. Pentru noua familie rezultat\ se prevede un urdini[ la partea superioar\ a stupului. Albinele celor dou\ familii vor folosi corpul al doilea ca spa]iu comun pentru depozitarea mierii. Dup\ terminarea culesului principal corpul al doilea se scoate pentru extragerea mierii, se `nl\tur\ gratia desp\r]itoare [i se unific\ cele dou\ familii, l\sndu-se matca mai tn\r\, rezultnd o familie puternic\ care va valorifica eficient culesul urm\tor. Formarea din familia aflat\ `n preajma roitului a unei familii noi care se amplaseaz\ `n alt loc `n stupin\ Din familia care se preg\te[te pentru roire se ridic\ to]i fagurii cu puiet [i albinele de acoperire [i se introduc `ntr-un alt stup amplasat `ntr-un alt loc `n stupin\. ~n vechiul stup r\mne o singur\ ram\ cu puiet c\p\cit pe care se g\se[te matca [i prime[te `n continuare albinele culeg\toare care se `ntorc la stup. Cuibul se completeaz\ cu faguri artificiali. ~n acest mod albinele ies din starea de roire, fiind obligate s\-[i refac\ cuibul. ~n stupul nou format albinele vor construi botci pentru a-[i cre[te o nou\ matc\, iar popula]ia se va reface prin eclozionarea puietului. Aceast\ familie poate r\mne de sine st\t\toare sau se poate unifica toamna cu familia ini]ial\, l\sndu-se de regul\ matca mai tn\r\. Aceast\ metod\ se utilizeaz\ cu prec\dere `n cazul stupilor verticali cu un corp [i magazin.

4.4.4. Producerea mierii `n sec]iuni


Producerea mierii `n sec]iuni reprezint\ o modalitate de diversificare superioar\ a mierii datorit\ cre[terii valorii comerciale a acesteia. Sec]iunile se prezint\ sub forma unor f\gura[i mici cunoscu]i sub denumirea de sec]iuni care la rndul lor ocup\ o ram\ standard. Datorit\ dimensiunilor reduse f\gura[ii sec]iunilor sunt umplu]i cu acela[i sortiment de miere. Cel mai bine pentru ob]inerea mierii `n sec]iuni se preteaz\ culesurile de la care se ob]ine o miere deschis\ la culoare [i care nu cristalizeaz\ sau cristalizeaz\ foarte greu. Faptul c\ f\gura[ul este c\p\cit uscat
122

`n totalitate face ca sec]iunea respectiv\ s\ aib\ o culoare deschis\, s\ p\streze aroma fin\ a florilor din care provine mierea [i `n general s\ aib\ un aspect pl\cut, care confer\ produsului rafinament. Ramele sec]iuni sunt confec]ionate din lemn de esen]\ moale (tei) avnd spetezele respective mai late dect ramele obi[nuite pentru protejarea fagurilor cu miere `mpotriva strivirii [i cu por]iuni decupate care permit trecerea albinelor printre sec]iuni. Ramele sec]iunilor au cel mai adesea forme dreptunghiulare cu dimensiunile: lungimea 102 mm, `n\l]imea 129 mm, l\]imea 33 mm [i grosimea 2,5 mm. Fagurii artificiali introdu[i `n ramele-sec]iuni sunt mai sub]iri dect cei obi[nui]i [i de culoare deschis\. Fixarea acestora `n ramele - sec]iuni dup\ dimensionarea lor corespunz\toare, se face cu ajutorul unui calapod care trebuie udat sau uns cu ulei pentru a evita lipirea fagurilor. Dup\ a[ezarea fagurelui `n rama sec]iune se procedeaz\ la lipirea cu ajutorul creionului de lipit. Pentru a men]ine ramele - sec]iuni curate este indicat\ parafinarea acestora la cald cu ajutorul unei pensule la `nceput pe toat\ suprafa]a exterioar\, iar dup\ montarea `n magazin numai `n por]iunile expuse contactului cu albinele. Sec]iunile se a[eaz\ cte patru, `n rame sus]in\toare care se sprijin\ pe fal]urile magazinului. Aceste rame sus]in\toare pot fi netede sau cu crest\turi `n stinghia de sus [i cea de jos, corespunz\tor decupajelor pentru trecerea albinelor prin ramele - sec]iuni. Pentru ca albinele s\ nu construiasc\ faguri de leg\tur\ `ntre rndurile de sec]iuni, `ntre acestea se a[eaz\ separatoare care asigur\ o grosime uniform\ a sec]iunilor. Dac\ sec]iunile sunt lipsite de decupaje pentru trecerea albinelor se utilizeaz\ separatoare sub forma unor grile orizontale prin care albinele pot circula, unite `ntre ele prin stinghii verticale sau pot fi folosite separatoare continue din lemn la care se fixeaz\ `n dou\ p\r]i stinghii transversale. Un alt procedeu const\ `n folosirea unor magazine cu supor]i din tabl\ sub forma literei T r\sturnate () pe care se a[eaz\ sec]iunile, f\r\ rame sus]in\toare (fig. 46).

Fig. 46 Modul de a[ezare a sec]iunilor `n magazin 123

La ob]inerea mierii `n sec]iuni sunt folosite familiile foarte puternice ad\postite de regul\ `n stupi multietaja]i [i verticali cu un corp [i magazine. Momentul adecvat trecerii la depozitarea mierii `n magazinul cu sec]iune este cnd fagurii din cuib sunt plini cu puiet sau puiet [i miere. La `nceputul ac]iunii de producere a mierii `n sec]iuni, familiile respective sunt reduse la un singur corp peste care s-a a[ezat corpul cu sec]iuni. Acest lucru se realizeaz\ prin scoaterea fagurilor cu puiet [i miere care se introduc `n alte familii pentru `nt\rirea acestora. Faptul c\ exist\ acum o cantitate mai mic\ de puiet, doicile vor fi obligate s\ treac\ la activitatea de culeg\toare, participnd la umplerea sec]iunilor cu miere, al\turi de celelalate culeg\toare. Dup\ ce f\gura[ii din magazinul de deasupra cuibului au fost pe jum\tate cl\di]i se aplic\ deasupra acestuia cel de-al doilea magazin. Cnd `n primul magazin a `nceput c\p\cirea fagurilor se face inversarea celor dou\ magazine. Albinele vor definitiva c\p\cirea magazinului plin [i vor continua cu depunerea nectarului `n magazinul de deasupra cuibului. ~n momentul `n care fagurii din acest magazin sunt umplu]i pe jum\tate cu miere, se a[eaz\ al treilea magazin peste primele dou\. Recoltarea magazinelor, cu sec]iunile respective, se face cnd f\gura[ii au fost c\p\ci]i complet. ~ndep\rtarea albinelor de pe sec]iune se face cu ajutorul fumului [i prin periere u[oar\, pentru a nu deteriora c\p\celele f\gura[ilor, sau prin utilizarea unui izgonitor de albine. De asemenea, recoltarea trebuie s\ se fac\ `n timp util `ntruct prin activitatea culeg\toarelor [i trecerea repetat\ a lor peste sec]iuni se ajunge la `nchiderea culorii, datorit\ polenului sau a altor impurit\]i de pe suprafa]a corpului albinelor. Sec]iunile care la terminarea culesului nu a fost finalizate se scot [i se a[eaz\ `n alte magazine sau se dau altor familii puternice pentru a le finaliza `ntr-un timp ct mai scurt. Dup\ recoltare, magazinele cu sec]iuni sunt depozitate `n `nc\peri corespunz\toare, f\r\ posibilit\]i de atac din partea unor d\un\tori (g\selni]\, furnici, etc.). Pentru a fi evitat\ tendin]a de cristalizare a mierii, temperatura `n `nc\perile de p\strare trebuie s\ fie cuprins\ `ntre 21 [i 32C [i s\ se men]in\ constant\, f\r\ varia]ii prea mari. Ambalarea sec]iunilor se face prin vidare cu celofan sau pungi de polietilen\, insistndu-se pe asigurarea unui aspect igienic [i comercial al mierii sub aceast\ form\ de prezentare.

124

CAPITOLUL 5

TEHNOLOGIA ~NMUL}IRII FAMILIILOR DE ALBINE

Fenomenul de roire se manifest\ ca un instict natural de `nmul]ire prin diviziunea repetat\ a unei familii de albine ajuns\ la dezvoltarea maxim\ `n scopul perpetu\rii speciei. Sporirea num\rului de familii de albine prin roire poate avea loc pe cale natural\ sau pe cale artificial\.

5.1. ROIREA NATURAL|


Roirea natural\ este determinat\ de instinctul de conservare a speciei [i se manifest\ `n momentul atingerii dezvolt\rii maxime a unei familii traduse prin blocarea cuibului cu provizii [i puiet, lipsa spa]iului, temperatur\ prea ridicat\ `n stup, ventila]ia necorespunz\toare, vrsta `naintat\ a m\tcii, predispozi]a ereditar\ a albinelor spre roire etc. ~n condi]iile Romniei, roirea natural\ are loc dup\ culesul de la salcm, avnd ca dezavantaje compromiterea culesului urm\tor [i reducerea cre[terii puietului. ~n plus, desf\[urndu-se `ntmpl\tor `mpiedic\ activitatea de selec]ie [i necesit\ personal suplimentar pentru supravegherea permanent\ a familiilor [i prinderea roiurilor. Pe lng\ dezavantajele men]ionate, roirea natural\ prezint\ avantajul ob]inerii unor familii noi, s\n\toase, f\r\ nici o interven]ie din partea apicultorului. Modul de manifestare a roirii naturale a fost prezentat anterior `n cadrul dinamicii sezoniere a familiilor de albine. Dup\ a[ezarea roiului, recuperarea acestuia trebuie s\ se fac\ `n cel mai scurt timp deoarece el poate pleca `n orice moment. La recoltarea roiului se folose[te roini]a, care poate fi un recipient oarecare, `n care albinele roiului sunt scuturate [i p\strate pn\ la introducerea lor `ntr-un stup. Trecerea albinelor din roini]\ `n stup, se face spre sear\ dup\ ce `n prelalabil `n stupul respectiv s-au introdus 4 - 5 faguri artificiali.
125

Opera]iunea se execut\ fie scuturnd albinele peste fagurii artificiali [i apoi cu ajutorul fumului se aranjeaz\ u[or podi[orul [i capacul, urdini[ul fiind larg deschis, fie prin r\sturnarea roini]ei pe o pnz\ `n fa]a urdini[ului la o distan]\ de 30 - 40 cm. Pentru a u[ura orientarea [i p\trunderea albinelor `n stup este bine s\ se pun\ o plan[et\ `ntre pnz\ [i scndura de zbor sub forma unui plan `nclinat. La `nceput albinele zboar\ dezorientate `n toate direc]iile dar majoritatea lor, atrase de mirosul fagurilor artificiali, p\trund `n stup lansnd mesaje din glanda Nasonov, ct [i mesaje sonore c\tre celelalte albine. ~n [irurile de albine care se `ndreapt\ spre urdini[ poate fi observat\ matca sau mai multe m\tci `n cazul roiurilor secundare sau ter]iare, din care unele pot fi recuperate de apicultor dup\ ce s-a asigurat c\ cel pu]in una a intrat `n stup. ~ngrijirea roiurilor ie[ite `n perioada normal\ de roire [i `n prezen]a unui cules este simplificat\, deoarece dezvoltarea este foarte rapid\ ca urmare a energiei de lucru caracteristice. La 24 de ore dup\ instalarea roiului `n stup se verific\ prezen]a m\tcii, iar `n cazul roiului primar `nceperea ouatului (la roiul primar exist\ matca vrstnic\ fecundat\). ~n lips\ de cules se va asigura roiurilor de cel pu]in de dou\ ori pe s\pt\mn\ hr\niri cu 700 - 800 g sirop de zah\r care determin\ o stimulare a m\tcii [i realizarea rapid\ a 5 - 6 faguri cu puiet `nainte de a `ncepe perioada de criz\ care se instaleaz\ la trei s\pt\mni de la fixarea roiului ca urmare a dispari]iei unor albine prin moartea lor [i lipsei albinelor tinere. Dup\ apari]ia propriilor albine, roiul cap\t\ un nou avnt `n dezvoltare [i trebuie s\-i asigur\m faguri artificiali [i hr\niri stimulative. ~n condi]ii normale, un roi primar ie[it `n primele dou\ decade ale lunii iunie, trebuie s\ aib\ la `nceputul lunii septembrie 8 faguri cl\di]i, din care 5 - 6 faguri cu puiet [i o parte din proviziile de hran\ pentru iernare. ~n cazul roiurilor secundare, dezvoltarea lor este mai lent\ din cauza faptului c\ apar mai trziu cu 7 - 8 zile dect cele primare, precum [i datorit\ faptului c\ este necesar\ o perioad\ pentru maturarea, fecundarea [i declan[area ouatului m\tcii care poate cuprinde alte 10 - 15 zile. Pentru buna dezvoltare a acestor roiuri este necesar\ asigurarea unei cantit\]i de 1,5 kg albine [i verificarea la fiecare 2 - 3 zile pentru urm\rirea realiz\rii `mperecherii m\tcii [i `nceperea ouatului, urmnd ca dup\ 10 - 12 zile s\ se verifice calitatea `mperecherii m\tcii dup\ modul de c\p\cire a puietului (puiet de lucr\toare sau de trntor). Aceste roiuri vor intra `n iarn\ mai slabe dect cele primare, dar cu perspectiva unei bune dezvolt\ri `n anul urm\tor, datorit\ tinere]ii m\tcilor. Productivitatea roiurilor este determinat\ de data ie[irii acestora. Roiurile timpurii ies cu 50 - 55 zile `naintea culesului, avnd posibilitatea de a cre[te dou\ genera]ii de albine pn\ la declan[area culesului principal, devenind puternice, iar familiile car au roit au timp suficient pentru refacere. Roiurile trzii ies cu 5 - 10 zile `naintea culesului. Aceste roiuri sunt recuperate [i ad\postite apoi `n stupi echipa]i cu o ram\ cu puiet nec\p\cit, rame cu faguri cu hran\ [i rame cu faguri artificiali. Stupul se instaleaz\ pe locul familiei care a roit, iar aceasta se mut\ pe un loc nou `n stupin\.
126

O alt\ variant\ const\ `n scoaterea m\tcii din roi [i introducerea ei `n familia care a roit, iar roiului i se repartizeaz\ o botc\ c\p\cit\ aproape de ecloziune. Dac\ roiurile nu sunt suficient de puternice `n preajma culesului se procedeaz\ la unificarea a 2 - 3 roiuri, iar surplusul de m\tci se valorific\ `n alt scop. Roiurile ie[ite la date medii, cu circa 25 - 30 zile `naintea culesului, nu pot valorifica culesul fiind slabe ca [i familiile care au roit. ~n acest caz [i roiurile [i familiile pot fi utilizate cu prec\dere pentru cl\direa fagurilor, putndu-se ob]ine pn\ la 20 de faguri cl\di]i. Dac\ apicultorul are sub control procesul de roire natural\, va lua m\surile necesare ca familia de albine s\ nu produc\ mai mult de unul sau dou\ roiri, pentru ca acestea s\ fie suficient de puternice, iar familia s\ nu sl\beasc\ prea mult. Dup\ ie[irea ultimului roi se verific\ familia pentru a constata eventuala prezen]\ a unei m\tci eclozionate urmnd s\ fie distruse toate botcile sau dac\ nu exist\ se va l\sa o botc\ din care va rezulta o matc\ nou\. ~n continuare familiile roite vor beneficia de `ngrijiri corespunz\toare pentru a se reface ct mai rapid.

5.2. ROIREA ARTIFICIAL|


Roirea artifical\ const\ `n dirijarea procesului natural de `nmul]ire a familiilor de albine. ~n cazul roirii artificiale trebuie s\ se ac]ioneze pentru `nceput asupra familiilor care vor servi la producerea de roiuri, `n sensul dezvolt\rii maxime a acestora, urmnd ca ulterior, `n scopul prevenirii roirii naturale, s\ se procedeze prin diferite tehnici la ob]inerea unor roiuri ct mai timpurii [i ct mai puternice care `n toamn\ vor forma unit\]i biologice puternice, urmnd s\ devin\ productive `n anul urm\tor. Prin aplicarea metodelor de roire artificial\ se realizeaz\ o selec]ie corespunz\toare prin alegerea pentru `nmul]ire a celor mai valoroase familii sub aspectul `nsu[irilor productive, fiind necesar\ ob]inerea de m\tci cu care vor fi dotate roiurile pentru a se `nregistra dezvoltarea scontat\. Metodele de roire artificial\ sunt multiple, `n func]ie de situa]ie [i condi]ii, apelndu-se la cele mai accesibile.

5.2.1. Roirea prin stolonare


Roirea prin stolonare se practic\ dup\ terminarea culesului de la salcm, cnd familiile sunt foarte puternice, prevenindu-se roirea natural\. ~n acest scop se ridic\ 1 - 2 faguri cu puiet c\p\cit [i albinele de acoperire dintr-o familie (stoloni individuali) sau de la mai multe familii (stoloni colectivi) [i se introduc `ntr-un stup gol, dezinfectat, preg\tit `n prealabil. Ramele cu puiet `n num\r de 2 - 4, se a[eaz\ `n mijloc, iar de o parte [i de alta se a[eaz\ cte o ram\ cu provizii. Pentru `nt\rirea roiului [i evitarea
127

depopul\rii, se vor scutura albinele tinere de pe 1 sau 2 faguri cu puiet din alte familii. Roiul format se a[eaz\ pe un loc nou `n stupin\ cu urdini[ul redus la 1 - 2 cm. La aproximativ 6 ore de la formare, roiul va primi o matc\ `mperecheat\, protejat\ `n colivie, iar dac\ nu se dispune de matc\ `mperecheat\, dup\ 24 de ore se va da o botc\ c\p\cit\ (fig. 47).

Fig. 47 Schema roirii prin stolonare

~n primul caz, roiul se va forma mai puternic cu patru faguri cu puiet, iar `n cel de-al doilea, mai slab cu numai doi faguri cu puiet. Roiul neavnd albine culeg\toare, se recomand\ turnarea a circa 250 ml ap\ `n faguri, urmnd ca dup\ cteva zile s\ fie ajutat cu 1-2 faguri cu puiet c\p\cit, f\r\ albine, pentru `nt\rire. Aceast\ metod\ prezint\ ca avantaje faptul c\ nu conduce la sl\birea familiilor din care se formeaz\ [i c\ se poate practica [i mai trziu `n var\ sau chiar spre toamn\.

5.2.2. Roirea prin divizare


Metoda const\ `n ridicarea unei jum\t\]i din fagurii cu puiet, provizii [i albinele care se g\sesc pe ace[tia [i introducerea lor `ntr-un stup preg\tit anterior. Cei doi stupi se a[eaz\ de o parte [i de alta a locului pe care l-a ocupat familia ini]ial\ la o distan]\ de 0,5 m, unul de altul, cu urdini[urile mult mic[orate. Albinele culeg\toare nu vor mai g\si vechiul urdini[ [i se vor distribui `ntre cei doi stupi `n mod aproximativ egal. C\tre sear\ roiul f\r\ matc\ va primi o matc\ protejat\ `n colivie sau se va `ncastra o botc\ c\p\cit\ `ntr-o margine a unui fagure cu puiet. ~n zilele urm\toare stupii se vor deplasa treptat cu cte 0,5 m zilnic spre locurile definitive pe care le vor ocupa `n stupin\ (fig. 48).
128

Fig. 48 Schema roirii prin divizare

Metoda se dovede[te simpl\ [i prezint\ avantajul c\ cele dou\ familii posed\ de la `nceput albine tinere, puiet [i albine culeg\toare `ntr-un raport normal, iar ca dezavantaj faptul c\ ambele familii sunt relativ slabe. ~n zonele unde culesul principal este salcmul este necesar ca familia de baz\ s\ participe ca atare la cules, diviziunea s\ se fac\ imediat dup\ cules, prevenindu-se `n acest fel roirea natural\. ~n zonele caracterizate prin culesuri principale tardive (tei, fne]e, floarea-soarelui) se recomand\ ca divizarea s\ se fac\ cu 40 - 50 zile `nainte de `nceperea culesului pentru ca familiile rezultate s\ beneficieze de timp suficient pentru refacere.

5.2.3. Roirea artificial\ prin mutare simpl\


~ntr-o prim\ variant\, familia de albine se deplaseaz\ `ntr-un loc nou `n stupin\ iar `n locul acesteia se amplaseaz\ un stup echipat cu 5 - 6 rame cu faguri artificali [i cl\di]i. Din familia de baz\ se ridic\ matca [i fagurele cu puiet pe care aceasta se g\se[te [i se transfer\ `n stupul preg\tit. Culeg\toarele, obi[nuite cu vechiul loc, se `ntorc [i vor popula noul stup, g\sind matca, iar datorit\ faptului c\ nu exist\ puiet de crescut, vor recolta cantit\]i mari de nectar. Stupul cu familia de baz\, f\r\ matc\, dar cu puiet de toate vrstele [i albine tinere, va primi o matc\ `mperecheat\ protejat\ `n colivie sau o botc\ c\p\cit\ [i se va reface rapid. ~n a doua variant\ se folosesc dou\ familii puternice. Din cuibul unei familii se ridic\ 3 - 4 rame cu faguri cu puiet f\r\ albine [i 2 rame cu provizii care se introduc `ntr-un stup gol care se va a[eza `n locul celei de-a doua familii de la care va primi albinele culeg\toare (fig. 49). Familia a doua se va muta `ntr-un alt loc din stupin\. Familiei nou formate i se d\ o matc\ `mpercheat\. ~n locul ramelor cu puiet [i provizii ridicate de la prima familie se vor introduce faguri cl\di]i pentru refacerea cuibului.
129

Fig. 49 Schema roirii artificiale prin mutare simpl\: A, B familii de baz\ folosite pentru roire: R roiul; A1, B1 pozi]ia familiilor `n urma roirii prin mutare

5.2.4. Metoda familiilor perechi sau a roiului culeg\tor


La aplicarea acestei metode particip\ dou\ familii de albine puternice, amplasate pe vatra stupinei aproape una de cealalt\. Cele dou\ familii se `ndep\rteaz\ a[ezndu-se pe un loc nou `n stupin\, iar `n locul lor se a[eaz\ un stup gol `n care se pun jum\tate din ramele cu puiet, provizii [i albine provenite de la cele dou\ familii. M\tcile r\mn `n familiile lor, iar roiului dup\ 24 de ore i se d\ o botc\ c\p\cit\. Roiul prime[te toate albinele celor dou\ familii, care au fost mutate `n alt loc. ~n timpul culesului deasupra roiului se a[eaz\ dou\ magazine sau un corp, realizndu-se cantit\]i mari de miere datorit\ `ntreruperii cre[terii puietului din cauza lipsei m\tcii, majoritatea albinelor tinere trecnd la activitatea de culeg\toare (fig. 50). Familiile de baz\ se vor reface pe baza activit\]ii propriilor m\tci dar activitatea de cules este mai redus\.

Fig. 50 Schema roirii din familii perechi: A, B familii de baz\ care pierd albinele culeg\toare [i jum\tate din fagurii cu puiet; R - roiul 130

5.2.5. Roirea prin metoda evantai


Pentru aplicarea acestei metode serve[te o familie foarte bine dezvoltat\ care va fi orfanizat\. ~n acest scop se scoate matca cu un fagure cu puiet [i cu miere [i un fagure artificial care se trec `ntr-un stup gol care va fi amplasat `n fa]a vechiului stup, la circa 1 m sub forma unui prim nucleu. Restul familiei de albine din stupul ini]ial se a[eaz\ pe vechiul loc. La trei zile dup\ orfanizare se procedeaz\ la distrugerea larvelor din botci [i eventual la recoltarea l\pti[orului. Aceast\ opera]ie oblig\ albinele s\ creasc\ alte m\tci care vor fi hr\nite mult mai bine din cauza num\rului mai redus de larve. Dup\ 12 zile de la orfanizare, familia de albine se divide `n 4 - 5 nuclee `n func]ie de num\rul de faguri cu puiet din cuib. Fiecare nucleu a[ezat `n stup separat va fi alc\tuit dintr-un fagure cu puiet c\p\cit sau nec\p\cit, o ram\ cu provizii de hran\, o botc\ c\p\cit\ [i albinele de acoperire. Pentru ca [i albinele lucr\toare s\ fie `mp\r]ite `ntre nuclee, a[ezarea acestora se va face sub form\ de evantai `n jurul locului vechiului urdini[. Nucleele rezultate vor fi urm\rite cu aten]ie pentru ca accesul culeg\toarelor `n ele s\ se fac\ `n mod aproximativ egal prin apropierea sau `ndep\rtarea lor. Dac\ un nucleu prime[te prea multe albine, stupul respectiv se va retrage iar dac\ se `ntmpl\ invers se va apropia. ~n urm\toarele zile nucleele se deplaseaz\ cte pu]in pentru a permite efectuarea zborurilor de orientare ale albinelor [i m\tcilor. Dup\ 5 - 6 zile de la apari]ia m\tcilor locul stupului nu se mai schimb\. Fiecare nucleu va fi urm\rit individual privind eclozionarea [i `mperecherea m\tcilor, ct [i `n privin]a dezvolt\rii, administrndu-se s\p\tmnal circa 1 kg sirop de zah\r.

5.2.6. Metoda nucleelor


Metoda nucleelor poate fi practicat\ `n dou\ variante: prin p\strarea familiei de baz\ [i prin desfiin]area acesteia. ~n varianta p\str\rii familiei de baz\, dup\ finalizarea primului cules principal se face un contol stabilindu-se num\rul de rame cu puiet necesar familiei de baz\, iar cu restul se vor forma nuclee. Fiecare nucleu va fi format dintr-un fagure cu puiet [i un fagure cu hran\ `mpreun\ cu albine, la care se adaug\ cte o botc\ c\p\cit\. ~n varianta desfiin]\rii familiei de baz\ se procedeaz\ mai `nti la `nt\rirea familiei de baz\ cu o familie ajut\toare. Pentru `nceput se ia matca cu o ram\ cu puiet [i albine [i un fagure cu provizii care se introduc `ntr-un stup separat, urmnd ca apoi din restul fagurilor s\ se formeze celelalte nuclee `n func]ie de num\rul ramelor cu puiet. La 24 de ore dup\ instalarea nucleelor li se vor administra botci c\p\cite. Dup\ realizarea `mperecherii m\tcilor [i `nceperea pontei, nucleele se `nt\resc cu 1 - 2 faguri cu puiet din familiile puternice, iar cuibul se l\rge[te pentru asigurarea spa]iului pentu depunerea ou\lor.
131

Neajunsurile acestei metode constau `n repartizarea neuniform\ a culeg\toarelor `ntre nuclee [i men]inerea reparti]iei ini]iale a acestora. Pentru evitarea neajunsurilor men]ionate, nucleele, dup\ formare, sunt ]inute `nchise timp de 36 - 48 ore la loc r\coros, urmnd a fi a[ezate ct mai departe de stupin\, la cel pu]in 2 km, dup\ care se deschid. Este mai indicat ca familiile din care se formeaz\ nucleele s\ fie mutate la distan]a men]ionat\, iar dup\ formarea nucleelor acestea s\ fie mutate pe vatra pe care s-au crescut m\tcile. ~n general nucleele ob]inute prin aceast\ metod\ sunt slabe, motiv pentru care formarea lor trebuie s\ aib\ loc ct mai timpuriu, `n prim\var\, pentu a avea suficient timp pentru dezvoltare. Aceast\ recomandare este `ngreunat\ de posibilit\]ile mai reduse de asigurare a m\tcilor `mperecheate pentru nuclee. Din aceast\ cauz\ se administreaz\ botci c\p\cite ob]inute chiar `n familia mam\ sau `n alte familii.

5.2.7. Metoda roiului pachet


Denumirea metodei vine de la faptul c\ albinele [i matca care alc\tuiesc roiul sunt ambalate `ntr-o lad\ pachet ca s\ reziste pe timpul tranportului la distan]\. Aceast\ metod\ este larg r\spndit\ `n ]\ri ca SUA, Canada, Rusia etc. `n care este mai convenabil\ sacrificarea albinelor toamna `n zonele mai reci [i cump\rarea altora `n prim\var\ din zonele din sud, mai calde, sub forma roiurilor pachet. ~n ]ara noastr\ metoda este mai pu]in utilizat\ [i poate fi totu[i aplicat\ `n zonele cu un cules timpuriu de la salcm, urmat de o perioad\ `ndelungat\ f\r\ cules (sudul Olteniei, Cmpia de Vest) cnd `n familiile de albine apare un excedent de albine care poate favoriza intrarea `n frigurile roitului sau care ar determina un consum mare de hran\. Formarea roiurilor pachet urm\re[te valorificarea acestui surplus de albine dup\ terminarea culesului de la salcm. Lada pachet este confec]ionat\ din cherestea de r\[inoase cu pere]ii laterali din plas\ de srm\ cu ochiuri de 2 mm. La partea superioar\ a l\di]ei se g\se[te un orificiu circular prin care se introduce roiul [i se fixeaz\ hr\nitorul
(fig. 51).

Pentru `nceput se fixeaz\ colivia cu matca, cu sau f\r\ albine `nso]itoare, `n partea superioar\ a l\di]ei, iar cu ajutorul unei plnii se va scutura cantitatea de albine necesar\, dup\ care se amplaseaz\ hr\nitorul de form\ cilindric\ perforat la partea inferioar\ pe unde se prelinge siropul care va fi consumat de albine. Dup\ umplerea cu sirop a hr\nitorului se pune capacul [i se lipe[te. Pachetele formate se ]in la umbr\, iar transportul se face de preferin]\ noaptea la cel pu]in 3 km distan]\ de familia sau familiile de formare.

132

Fig. 51 L\di]\ pentru roiuri pachet: 1 plac\ pentru `nchiderea orificiului l\di]ei; 2 orificiu pentru hr\nitor; 3 plas\ de srm\; 4 hr\nitor

Dup\ transport, l\di]ele cu roiurile pachet se introduc `n camere r\coroase pentru lini[tirea albinelor, iar apoi se introduc `n stupi echipa]i `n prealabil cu faguri artificiali sau faguri cl\di]i. Se elibereaz\ albinele prin scoaterea c\p\celelor de lemn, a hr\nitorului cu sirop, a coliviei cu matc\ care se fixeaz\ pe un fagure din stup, dup\ care stupul se `nchide. Albinele ies din cu[ca de transport a[ezat\ lng\ ultimul fagure din stup, se ridic\ pe faguri, elibernd matca izolat\ `n cu[c\. ~n ziua urm\toare l\di]ele de transport se scot din stupi [i roiurile se las\ lini[tite pentru organizarea cuibului. Dac\ nu exist\ cules `n natur\, se face hr\nirea periodic\ cu sirop de zah\r. Dac\ se dore[te ca aceste roiuri s\ devin\ productive la culesurile urm\toare, `n sezonul de roire sunt ajutate cu faguri cu puiet c\p\cit lua]i din familiile intrate `n frigurile roitului sau din alte familii puternice din stupin\.
~ngrijirea ulterioar\ a roiurilor

Succesul oric\rei metode de roire artificial\ depinde de `ngrijirea ulterioar\ care se acord\ familiilor de albine nou formate. Dup\ organizarea noului cuib, `n centru vor fi ramele cu faguri cu puiet, apoi de o parte [i de alta se pune cte o ram\ cu fagure artifical, `n lateral lng\ acestea cte o ram\ cu provizii de hran\. Prezen]a puietului c\p\cit are o importan]\ deosebit\ deoarece prin eclozionarea noilor albine nu se ajunge la situa]ia de criz\ a roiului, asigurndu-se continuitatea dezvolt\rii. ~n lipsa culesului natural, la intervale de 3 - 4 zile, se administreaz\ cantit\]i de 600 - 700 g sirop de zah\r `n hr\nitor.

133

Activitatea `n intimitatea fiec\rui roi format trebuie urm\rit\ foarte atent pentru ca matca s\-[i `nceap\ depunerea pontei. Dac\ nucleele au fost formate cu m\tci ne`mperecheate ouatul trebuie s\ `nceap\ dup\ cel mult 15 zile, iar dac\ nucleelor le-au fost administrate botci c\p\cite ouatul trebuie s\ `nceap\ la 25 de zile. Dac\ dup\ datele men]ionate nu sunt observate ou\, roiurile respective sunt lipsite de matc\ [i situa]ia trebuie imediat remediat\ `nainte ca familia respectiv\ s\ ajung\ bezmetic\. Roiurile formate pe patru rame cu faguri vor trebui s\ ajung\ `n interval de 60 de zile la cel pu]in 10 rame cu faguri acoperi]i cu albine, din care 7 - 8 rame cu faguri cu puiet. Pentru ca roiurile formate s\ ierneze corespunz\tor se asigur\ cantit\]ile de hran\ necesare [i se `mpacheteaz\ corespunz\tor, urmnd ca `n sezonul urm\tor s\ devin\ productive.

134

CAPITOLUL 6

AMELIORAREA GENETIC| A FAMILIILOR DE ALBINE

6.1. PARTICULARIT|}ILE EREDITARE {I VARIABILITATEA ALBINEI MELIFERE


Ereditatea [i variabilitatea reprezint\ `nsu[iri fundamentale ale organismelor vii care permit att conservarea caracterelor [i `nsu[irilor specifice fiec\rui individ, dar [i `mbun\t\]irea acestora, `n contextul general al evolu]iei speciilor. Cunoa[terea mecanismelor de transmitere a caracterelor, de manifestare a acestora `n condi]iile interac]iunii bazei ereditare a organismelor cu factorii de mediu, constituie premisa amelior\rii genetice a caracterelor utile din punct de vedere economic. Ereditatea [i variabilitatea albinei melifere prezint\ unele particularit\]i fa]\ de alte specii cauzate de manifestarea unor fenomene genetice [i negenetice specifice: poliandria m\tcilor, dezvoltarea partenogenetic\ a trntorilor, fenomenul de polialelie `n determinarea sexelor [i existen]a muta]iilor cu unele particularit\]i de transmitere a acestora `n descenden]\.

6.1.1. Poliandria
Poliandria const\ `n `mperecherea m\tcilor cu mai mul]i trntori (de obicei 7 - 8), astfel c\, `n spermateca m\tcilor se va g\si materialul seminal al tuturor masculilor participan]i la actul de `mperechere. Eliberarea spermatozoizilor din spermatec\, `n timpul depunerii pontei de c\tre matc\, se va face `n ordinea invers\ depozit\rii. Datorit\ acestui fenomen, descendentele dintr-un stup sunt at`t surori bune (aceea[i matc\ [i acela[i trntor), ct [i semisurori (aceea[i matc\ [i alt trntor). Astfel, gradul de asem\nare genetic\ `ntre surorile bune este de 50%, iar `ntre semisurori de 25%. Dac\ la `nrudirea direct\ (ascendente 135

descendente), se mai ]ine cont [i de `nrudirea colateral\ (fra]i, nepo]i, veri etc.), gradul de homozigo]ie `ntr-o familie de albine este ridicat. Aceast\ situa]ie va determina ca unele gene, la indivizii dintr-o familie, s\ fie `n stare homozigot\, cu consecin]e favorabile, dar [i nefavorabile asupra popula]iei de albine. Deci, variabilitatea `n cadrul popula]iei respective este indus\ prin materialul seminal diferit, provenit de la trntorii cu care s-a `mperecheat matca, precum [i prin recombin\rile genetice care au loc `n cursul procesului de ovogenez\ la matc\.

6.1.2. Partenogeneza
Partenogeneza reprezint\ fenomenul prin care dintr-un ovul nefecundat se dezvolt\ un organism viabil [i normal. Trntorii se dezvolt\ `n urma partenogenezei din ou\le nefecundate depuse de c\tre matc\, `n aceast\ situa]ie ei nu au tat\, ci doar bunic pe linie matern\. Trntorii primesc, de la genitorul unic - mama, o serie haploid\ de 16 cromozomi, care dup\ `nceperea procesului de segmentare va fi distribuit\ la toate celulele organismului, ace[tia fiind haploizi (n). Datorit\ fenomenulului de partenogenez\, to]i spermatozoizii produ[i de un trntor sunt identici din punct de vedere genetic, ei avnd o copie a setului haploid, de 16 cromozomi, ini]ial existent. La trntori, deoarece nu exist\ diviziune meiotic\, nu se manifest\ fenomenul de recombinare genetic\, care s\ induc\ permanent variabilitatea. Matca [i albinele lucr\toare rezult\ din ou\ fecundate, avnd un set diploid de cromozomi (2n = 32), jum\tate de la matc\ - mam\ [i jum\tate de la trntorul tat\.

6.1.3. Polialelia `n determinarea sexelor


Pe lng\ existen]a st\rii diploide sau haploide, ca baz\ cromozomial\ `n determinarea sexului femel sau mascul, intervin [i o serie de gene alele, aflate pe unul dintre cromozomii care poart\ denumirea de cromozom sexual (cromozom X). Se remarc\ astfel c\, la albine, nu exist\ o diferen]iere a cromozomilor sexului, ei fiind identici cu restul garniturii cromozomiale, fenomen caracteristic `n general organismelor inferioare `n scara zoologic\ (amfibieni, pe[ti, insecte etc). ~n aceast\ situa]ie diferen]ierea sexelor la albine apare [i sub influen]a unor alele sexuale multiple (notate Xa; Xb; Xc; Xd; Xe...etc), situate pe cromozomii sexului, nediferen]ia]i genetic. Prezen]a `n stare homozigot\ sau heterozigot\ a alelelor sexuale condi]ioneaz\ apari]ia sexului mascul, dup\ cum urmeaz\ (fig. 52): a) dac\ se realizeaz\ starea de heterozigo]ie a alelelor sexuale (Xa Xb; Xa Xc; Xa Xd... etc), vor rezulta organisme femele diploide;
136

b) dac\ se manifest\ fenomenul de partenogenez\, vor rezulta organisme mascule (trntori) haploide (n); c) `n cazul st\rii de homozigo]ie, pentru una din alelele sexuale (Xa Xa; Xb Xb; Xc Xc), vor rezulta masculi (trntori) care, `nc\ din stadiul larvar, sunt elimina]i de c\tre albinele lucr\toare.
Trntor (n = 16) Matc\ (2n = 32) Trntor (n = 16)

Game]i

Femel\ diploid\ heterozigot\

Femel\ Mascul Mascul Femel\ Mascul diploid diploid\ partenogenetic partenogenetic diploid\ neviabil heterozigot\ haploid normal haploid normal heterozigot\

Fig. 52 Schema de transmitere a alelelor sexuale la albin\ cu formarea organismelor mascule [i femele `n descenden]\ (adaptat dup\ Prost, 1987)

Trntorii homozigo]i diploizi sunt devora]i de albinele lucr\toare din stup datorit\ producerii de c\tre larvele mascule diploide a unui feromon canibalic pe care lucr\toarele `l percep imediat ce tn\ra larv\ eclozioneaz\, incitnd lucr\toarele la devorarea lor. ~ntr-o colonie obi[nuit\, indivizii diploizi homozigo]i nu ating niciodat\ maturitatea. Dispari]ia precoce a diploizilor homozigo]i las\ goluri printre celulele cu puiet din faguri. ~n aceste celule, eliberate prin devorarea larvelor, matca va depune din nou ou\ din care vor rezulta larve cu 3 - 4 zile `ntrziere fa]\ de cele ie[ite din ou\le din depozi]ia anterioar\. Decalajul de timp `ntre cele dou\ serii va determina apari]ia larvelor `mpr\[tiate printre celulele c\p\cite, ceea ce explic\ fenomenul de cuib lacunar (fig. 53).
137

Fig. 53 Zon\ cu puiet lacunar pe un fagure

~mperecherile `ntre rudele apropiate, care presupun cre[terea gradului de consangvinizare, `ntr-o familie de albine, va asigura posibilitatea ca num\rul de alele sexuale s\ se reduc\, ceea ce va favoriza apari]ia unui num\r mare de organisme homozigote pentru alele de sex, cu consecin]e pregnante asupra viabilit\]ii (deoarece albinele lucr\toare devoreaz\ indivizii homozigo]i). De aceea, este necesar\ men]inerea unei variabilit\]i suficient de mari `n cadrul familiilor de albine, iar gradul de consangvinizare a m\tcii, `n interiorul familiei respective, poate fi apreciat prin num\rul golurilor existente `n cuib (puiet lacunar). Cu ct num\rul celulelor goale pe fagurele cu puiet este mai mare, cu att gradul de consangvinizare este mai mare [i invers. Fa]\ de cele prezentate, rezult\ dou\ ac]iuni contradictorii, asupra genofondului popula]iilor de albine. Pe de o parte, prin producerea dirijat\ a m\tcilor se realizeaz\ o conservare a unui genofond limitat, care va garanta puritatea rasei, cu consecin]e asupra productivit\]ii coloniilor de albine. Aceast\ direc]ionare a selec]iei trebuie judicios orientat\, deoarece cre[terea gradului de homozigo]ie va influen]a [i alelele sexuale, cu consecin]e nefaste asupra apari]iei unei propor]ii mari de masculi diploizi homozigo]i. Pe de alt\ parte, se intervine prin canibalismul lucr\toarelor care, eliminnd homozigo]ii, anuleaz\ efectele consangviniz\rii. ~n acest sens, `n cadrul fiec\rei rase sau ecotip, trebuie efectuat\ o alegere judicioas\ `ntre cre[terea gradului de homozigo]ie [i men]inerea unei variabilit\]i optime, pentru a contracara apari]ia `n num\r mare a trntorilor diploizi. Astfel, poliandria, partenogeneza [i polialelia se interp\trund [i se completeaz\ reciproc, reprezentnd baza de ac]iune [i de manifestare att a eredit\]ii ct [i a variabilit\]ii unor caractere la albinele melifere.
138

6.1.4. Existen]a muta]iilor [i particularit\]ile de transmitere a acestora `n descenden]\


Pe l\ng\ variabilitatea indus\ de recombin\rile genetice, o alt\ cale de modificare a variabilit\]ii o reprezint\ muta]iile. Muta]iile rareori induc efecte favorabile pentru anumite caractere, deoarece afecteaz\ un num\r redus dintr-o popula]ie, sunt recisive [i greu de depistat, dar cunoa[terea particularit\]ilor lor de manifestare poate crea premisa identific\rii unora care se dovedesc economic utile. La albina melifer\ sunt citate 37 muta]ii naturale: 21 asupra culorii ochilor; 3 - privind forma acestora; 3 - culoarea corpului; 3 - pilozitate; 6 - forma, dimensiunile [i nerva]iunea aripilor [i 1 - viabilitatea. Toate aceste alele mutante sunt recisive fa]\ de alelele standard sau de tip s\lbatic existente `n genomul albinelor. Datorit\ st\rii de recesivitate, manifestarea `n fenotip a acestora se va realiza doar `n stare de homozigo]ie, pe alela mutant\, `n cazul organismelor femele (matc\, albin\ lucr\toare) care sunt organisme diploide. ~n cazul masculilor care sunt haploizi, manifestarea `n fenotip a unei alele mutante se va realiza odat\ ce gena exist\ `n genotip, `n condi]iile manifest\rii fenomenului de hemizigo]ie (determinarea unui caracter de c\tre o singur\ gen\ `n cazul organismelor haploide sau a genelor heterozomale). O alt\ caracteristic\ `n transmiterea [i manifestarea unor gene mutante la albine o constituie faptul c\, la masculii haploizi, setul de gene pe care-l de]in provine doar de la forma matern\, iar `n descenden]\ va fi transmis doar organismelor femele (albine lucr\toare [i m\tci). Acest tip de transmitere a caracterelor, asem\n\toare transmiterii caracterelor `nl\n]uite cu sexul, la mamifere, se nume[te mo[tenire `n cruci[ sau criss-cross (fig. 54). Aceste particularit\]i `n transmiterea caracterelor [i, respectiv, a genelor sunt specifice albinelor, ceea ce asigur\ [i modalit\]ile proprii de identificare a unei muta]ii [i de fixare a ei `ntr-o popula]ie. Astfel, pe lng\ o consangvinizare apropiat\ (`ns\mn]area artificial\ a unei m\tci cu sperm\ de la un trntor descendent) se pot urm\ri [i utiliza la `ncruci[\ri trntori care manifest\ o alel\ mutant\ recesiv\, `n vederea fix\rii muta]iilor utile. Cunoscnd aceste elemente, `n manifestarea [i transmiterea caracterelor se pot utiliza muta]iile `n urm\rirea unor caractere de produc]ie, care au un nivel de manifestare benefic. Astfel, se pot identifica anumite alele mutante (culoarea alb\ la ochi la trntori - spre exemplu) ca markeri genetici pentru caracterele determinate de genele cu efect favorabil, datorit\ existen]ei unei asocieri (raporturi de linkage) `ntre markerii genetici [i genele responsabile de manifestarea unor caractere utile.

139

Fig. 54 Schema de transmitere `n desceden]\ a unei gene mutante (A-matca este heterozigot\; B-matca este homozigot\; cerc negru-gena mutant\; cerc alb-gena normal\)

140

6.1.5. Determinismul sexelor [i diferen]ierea castelor


Mecanismele prin care se dezvolt\ indivizii de un sex sau altul au fost prezentate anterior, `ns\ asupra modului de diferen]iere a castelor sunt necesare o serie de preciz\ri. Pentru `n]elegerea mecanismelor puse `n joc, trebuie luate `n considerare trei nivele distincte de reglare: comportamental\ (pregenetic\), genetic\ [i fiziologic\. Reglarea comportamental\ (pregenetic\) este determinat\ de preg\tirea fagurilor `n care matca `[i depune ponta. Mecanismele prin care albinele lucr\toare construiesc fagurii cu celule de un anumit tip sunt, `n general, complexe, depinznd, `n mare m\sur\, de calitatea m\tcii, inclusiv secre]ia de feromoni a acesteia. De asemenea, se cunoa[te c\ matca are posibilitatea, `n momentul eliber\rii ovulei, s\ permit\ deschiderea canalului spermatecei, pentru eliberarea spermatozoizilor necesari fecund\rii ovulei. Dac\ fecundarea se realizeaz\ intern sau dup\ depunerea ovulei `n celul\, exist\ opinii contradictorii. ~n func]ie de tipul celulei, exist\ opinii c\ matca ar [ti s\ depun\ ou\ fecundate sau nefecundate sau ovule care `ntlnesc sau nu spermatozoizii, `n func]ie de ac]iunea mecanic\ asupra abdomenului m\tcii, determinat\ de volumul celulei `n momentul depozi]iei. Existen]a celor trei tipuri de celule, de forme, dimensiuni [i orient\ri diferite, joac\ un rol direct, dar [i indirect, `n crearea condi]iilor necesare care determin\, pe de o parte, bipolaritatea sexual\ indus\ genetic, iar pe de alt\ parte separarea celor dou\ caste femele, este determinat\ hormonal [i neurohormonal. Familia de albine nu poate interveni `n modificarea informa]iei genetice care determin\ dichotomia sexual\, dar poate interveni [i deci modela num\rul indivizilor de un anumit sex [i tip, la un moment dat, reglndu-se astfel ponderea castelor [i eliminndu-se trntorii diploizi, necorespunz\tori din punct de vedere genetic. Reglarea genetic\ se produce pe premisele create de reglarea pregenetic\. Din ovulele nefecundate se dezvolt\ partenogenetic numai trntori, iar din ou\le fecundate apar femele, cnd exist\ heterozigo]ie pentru genele de sex (Xa-Xb, Xa-Xc etc) [i trntori diploizi cnd alele sunt `n stare homozigot\ (Xa-Xa). Aceast\ reglare reprezint\ primul nivel de separare sexual\. Reglarea fiziologic\ este mediat\ prin hrana administrat\ larvelor de c\tre albinele doici. ~n cazul trntorilor sunt hr\ni]i [i crescu]i numai trntorii haploizi, `n timp ce trntorii diploizi sunt elimina]i. ~n cazul larvelor femele, activitatea de hr\nire, de c\tre albinele doici, este mult mai complex\. ~n primele trei zile de via]\, toate larvele sunt hr\nite cu l\pti[or. ~n continuare, larvele din botci primesc ca hran\ l\pti[or, ceea ce induce viitoarelor m\tci dezvoltarea ovarelor [i alte evolu]ii particulare, datorit\ valorii biologice a l\pti[orului de matc\. Larvele de lucr\toare care primesc ca hran\ miere, polen
141

[i ap\ se dezvolt\ ca fiind inapte pentru `mperechere, dar cu alte perfec]ion\ri adaptate la via]a social\. Transformarea larvelor femele `n lucr\toare sau `n matc\ depinde [i de unele reglement\ri hormonale, dependente la rndul lor de calitatea hranei [i rela]iile de nutri]ie `ntre indivizi. Exist\ opinii c\ hormonul juvenil (Hj), sintetizat de corpora allata [i secre]iile glandelor protoracice [i retrocerebrale regleaz\ metamorfoza [i alte manifest\ri fiziologice [i de comportament. Diferen]ierea `ntre cele dou\ caste depinde de titrul de Hj la puietul larvar. O concentra]ie mare la larva femel\ de 3 - 5 zile va determina dezvoltarea unei m\tci, iar mai sc\zut\ a unei lucr\toare. Hormonul juvenil intervine mai trziu `n maturarea comportamental\ [i fiziologic\ a albinelor adulte [i regleaz\ diviziunea muncii la lucr\toare. Informa]ia genetic\ con]inut\ `n ou\le depuse de c\tre matc\, substan]ele cu rol nutritiv [i hormonal din hrana administrat\ larvelor, precum [i mediul reprezentat de celulele fagurilor `n care are loc depozi]ia ou\lor [i dezvoltarea larvelor intervin `ntr-o succesiune a cauzalit\]ii care induc sexul [i diferen]ierea celor trei caste.

6.2. AMELIORAREA ALBINELOR


~n activitatea de ameliorare a coloniilor de albine trebuie s\ se ]in\ seama de particularit\]ile biologice ale speciei. ~n compara]ie cu alte specii de interes zootehnic, ameliorarea albinelor prezint\ att specificitate, ct [i un anumit grad de dificultate. Pe de o parte, num\rul mare de descenden]i din toate castele, perioada scurt\ de dezvoltare a m\tcilor, `nmul]irea partenogenetic\ a trntorilor, care posed\ din `nsu[irile ereditare ale m\tcilor din care provin, influen]eaz\ favorabil activitatea de ameliorare. Pe de alt\ parte, ac]iunea de ameliorare este dificil\ datorit\ poliandriei m\tcilor, dificult\]ilor `n aprecierea cu exactitate a `nsu[irilor productive [i dependen]ei rezultatelor `ntr-o m\sur\ covr[itoare de evolu]ia condi]iilor de mediu [i cules. Sub influen]a condi]iilor de mediu, albinele au suferit de la o genera]ie la alta modific\ri folositoare vie]ii care cu timpul au devenit ereditare. Adaptarea organismului albinelor la condi]iile de mediu specifice diferitelor arealuri geografice [i transmiterea `n descenden]\ a `nsu[irilor dobndite s-au realizat prin ac]iunea selec]iei naturale `n urma c\reia s-au dezvoltat actualele forme (rase, popula]ii) cu `nsu[iri morfologice [i biologice caracteristice. ~ntre rasele [i popula]iile create sub influen]a selec]iei naturale exist\ o mare variabilitate `n ceea ce prive[te productivitatea, motiv care a determinat interven]ia omului pe linia dezvolt\rii [i consolid\rii caracterelor economic utile. Ca atare, selec]ia natural\ ac]ioneaz\ `n folosul organismului albinelor, iar selec]ia artificial\, prin interven]ia omului, se refer\ la folosirea modalit\]ilor de men]inere [i `nmul]ire a familiilor de albine cu `nsu[iri biologice [i productive valoroase.
142

~n acest sens, lucr\rile de ameliorare `n apicultur\ vizeaz\ `mbun\t\]irea calit\]ilor ereditare ale m\tcilor [i albinelor provenite de la acestea `n scopul cre[terii productivit\]ii lor, `mbun\t\]irea `nsu[irilor biologice proprii (sistem nervos, sim]urile de orientare [i organele de acumulare a hranei). Pentru materializarea obiectivelor propuse este necesar\ asigurarea condi]iilor de mediu care s\ permit\ eviden]ierea `nsu[irilor economice (`ntre]inerea `n stupi corespunz\tori, faguri cl\di]i corect, asigurarea condi]iilor de cules etc.) [i luarea m\surilor tehnice impuse de dezvoltarea corespunz\toare a familiilor de albine. Ca [i la celelalte specii de animale, amelioarerea albinelor se realizeaz\ prin selec]ia `n interiorul rasei sau popula]iei, `ncruci[area `ntre rase, popula]ii sau linii consangvine, dar [i prin modalit\]i specifice cum ar fi ameliorarea albinelor `n popula]ii `nchise pentru a avea controlul asupra calit\]ii materialului genetic.

6.2.1. Selec]ia la albine


Cea mai utilizat\ metod\ de ameliorare a albinelor este selec]ia artificial\ care const\ `n alegerea [i `nmul]irea acelor familii care r\spund dezideratelor urm\rite de apicultor, datorit\ variabilit\]ii `n privin]a productivit\]ii dar [i a unor `nsu[iri biologice care determin\ nivelul acesteia. Rezultatele activit\]ii de selec]ie depind de profesionalismul apicultorilor pentru c\ nu to]i st\pnesc cuno[tin]ele necesare. Mul]i apicultori procedeaz\ la p\strarea roiurilor ie[ite din stupi care acoper\ pierderile de colonii pe timpul iernii, al]ii fac selec]ie pentru anumite caractere f\r\ importan]\ prea mare (m\rimea albinelor, culoarea lor etc). Apicultorii cu preg\tire adecvat\ procedeaz\ la alegerea celor mai bune familii [i multiplicarea lor concomitent cu eliminarea familiilor slab productive. 6.2.1.1. Criteriile de selec]ie Alegerea familiilor de albine cele mai valoroase `n scopul `nmul]irii lor, ct [i pentru cre[terea m\tcilor [i trntorilor se face pe seama a dou\ categorii de criterii de selec]ie: principale [i secundare la care se mai adaug\ `nsu[irile morfologice.
Criteriile principale de selec]ie

Produc]ia de miere. Cu ct instinctul de acumulare a rezervelor de hran\ este mai mare cu att familia se dovede[te mai valoroas\. Cantitatea total\ de miere realizat\ de o familie de albine `n cursul unui an reprezint\ randamentul anual sau produc]ia brut\ de miere. ~n calculul produc]iei totale de miere intr\ cantitatea de miere extras\ (produc]ia marf\), cantitatea de miere l\sat\ `n cuib pentru iernare, fondul de rezerv\, cantitatea de miere cedat\ altor familii [i produc]ia de miere a roiurilor rezultate din familia mam\ `n anul respectiv.
143

~n aprecierea randamentului, `n afar\ de capacitatea albinelor de bune culeg\toare, trebuie s\ se ]in\ seama de sursa culesului, durata de `nflorire, condi]iile de mediu `n timpul culesului, amplasarea stupilor pentru prevenirea r\t\cirii albinelor etc. Pentru stabilirea produc]iei de miere trebuie s\ se ]in\ eviden]a pe fi[e pentru fiecare familie `n parte. Determinarea cantit\]ii de miere se face prin cnt\rirea fagurilor `nainte [i dup\ extrac]ie, f\cndu-se apoi diferen]a, sau prin apreciere, [tiindu-se c\ o ram\ plin\ cu miere, c\p\cit\ pe ambele fe]e, cu dimensiunile de 435 x 300 mm con]ine 3,5 - 4 kg, de 435 x 230 mm con]ine 2,5 - 3 kg, iar rama de magazin 1,5 - 2 kg miere. Pentru determinarea cantit\]ii de miere care nu se extrage din fagurii care r\mn `n stup sau cu ocazia diferitelor aprecieri, cnd fagurii nu sunt plini, se poate folosi rama Netz. Aceasta este o ram\ obi[nuit\ la care sau `ntins pe orizontal\ [i vertical\, `ntre speteze, srme din 5 `n 5 cm care determin\ p\trate cu suprafa]a de 25 cm2. ~ntr-un asemenea p\trat sunt cuprinse 100 de celule de lucr\toare care con]in 44 g miere c\p\cit\ sau 25 g miere nec\p\cit\ pe o singur\ fa]\. Cunoscndu-se num\rul de p\trate, se poate determina cantitatea de miere din interiorul cuibului fiec\rei familii. Un decimetru p\trat de fagure cu miere c\p\cit\ pe ambele fe]e cnt\re[te 350 g. ~ntruct acest criteriu este destul de dificil de apreciat prin metodologia prezentat\ anterior, s-au `ncercat metode mai simple. Spre exemplu, `n S.U.A. s-a procedat la prelevarea a cte trei grupuri de cte 50 de albine `n vrst\ de o zi pe familie din mai multe colonii. Fiecare grup a fost introdus `n cte o cu[c\ care con]inea un fragment de fagure [i aceea[i cantitate de sirop de zah\r `ntr-un hr\nitor. Cu[tile au fost ]inute `n laborator, `n incubator, notndu-se timpul necesar pentru transportul siropului care a variat de la 4 la 12 zile de la un grup la altul de albine. Grupul de albine cel mai activ transport\ siropul `n cel mai scurt timp [i provin din colonia cu cel mai puternic randament. Albinele care lucreaz\ mai `ncet apar]in familiilor slab productive. O alt\ modalitate de apreciere const\ `n determinarea con]inutului de zah\r `n hemolimfa lucr\toarelor. Bounias M. (I.N.R.A.), pe baza faptului c\ energia pentru fiecare animal rezult\ din oxidarea zaharurilor din organism, constat\ c\ mierea strns\ de albinele unui stup este, pn\ la un anumit punct, `n raport direct cu con]inutul de zah\r (glucoz\ [i fructoz\) din hemolimfa albinelor. Acest procedeu este probabil singurul care arat\ corela]ia `ntre randamentul de cules al albinelor cu rapiditatea transportului siropului de zah\r [i cu con]inutul `n zah\r al hemolimfei, pentru c\ pn\ `n prezent nu s-au putut stabili corela]ii pozitive sau negative `ntre productivitate [i unele caractere morfologice (culoarea m\tcii, indicele cubital, indicele tarsian etc.). Produc]ia de cear\ se stabile[te prin `nsumarea cantit\]ilor de cear\ ob]inute de la o familie de albine `n timp de un an, lundu-se `n calcul, ceara ad\ugat\ de albine la cl\direa fagurilor artificiali (70 g pentru rama de
144

435 x 300 mm, 55 g pentru rama de 435 x 230 mm [i 35 g pentru rama de magazin, 435 x 162 mm), cantitatea de cear\ rezultat\ prin folosirea ramelor cl\ditoare, ceara rezultat\ de la extragerea mierii (1 kg cear\ la 100 kg miere), ceara provenit\ din urma cur\]irii periodice a stupului. Aprecierea cantit\]ii de cear\ prin determin\rile de mai sus se dovede[te foarte laborioas\, motiv pentru care `n practica selec]iei, cnd se urm\re[te acest criteriu, se poate folosi rama cl\ditoare. ~n acest scop, familiile apreciate dup\ acest criteriu sunt aduse la aceea[i putere, iar din momentul introducerii ramei cl\ditoare familiile sunt hr\nite cu aceea[i cantitate de sirop timp de 1 - 2 s\pt\mni, dup\ care se procedeaz\ la punctarea familiilor. Astfel, o ram\ cl\dit\ complet este apreciat\ cu 4 puncte, pe 3/4 cu 3 puncte, pe 1/2 cu 2 puncte [i 1/4 cu 1 punct. Prolificitatea m\tcilor este exprimat\ prin cantitatea de ou\ depuse de c\tre matc\ `n unitatea de timp. ~n acest sens se apreciaz\ cantitatea de ou\ depuse de c\tre matc\ pe zi, cnd ponta unei m\tci de calitate poate atinge 1 900 - 2 000 de ou\, sau cantitatea de ou\ depuse de matc\ `ntr-un sezon apicol care poate ajunge la 180 000 la m\tcile cu prolificitate ridicat\. De prolificitatea m\tcii depinde buna dezvoltare a familiilor de albine, urm\rindu-se ob]inerea de m\tci cu prolificitate timpurie pentru a asigura un num\r ct mai mare de culeg\toare pentru culesul de la salcm, dar [i la sfr[itul verii pentru asigurarea albinelor pentru iernare. ~n acela[i timp, prin concentrarea ovula]iei se creeaz\ condi]iile ca dup\ doi ani m\tcile s\ fie `nlocuite. Pentru determinarea m\rimii pontei unei m\tci `ntr-un sezon apicol se folose[te rama Netz la intervale de 12 zile, apreciindu-se suprafa]a ocupat\ cu puiet c\p\cit, [tiindu-se c\ `ntr-un p\trat cu latura de 5 cm se g\sesc 100 de celule cu puiet. Rezisten]a la iernare se apreciaz\ `n func]ie de consumul de hran\ `n timpul iern\rii, mortalitatea albinelor `n aceea[i perioad\ [i dup\ starea general\ a familiilor de albine la controlul de prim\var\. Aprecierea familiilor de albine dup\ acest criteriu se dovede[te extrem de important\ `n condi]iile `n care iernile sunt relativ lungi (110 - 140 de zile), motiv pentru care apicultorul trebuie s\ intre `n iarn\ cu familii puternice la care s\ se asigure hran\ suficient\ [i s\ fie protejate corespunz\tor. Pentru aprecierea comparativ\ a rezisten]ei la iernare, familiile trebuie s\ fie de aceea[i putere [i aprovizionate cu aceea[i cantitate de hran\. Consumul de hran\ `n perioada de iernare se stabile[te prin diferen]a dintre cantitatea de provizii din stup la sfr[itul toamnei [i cea g\sit\ `n prim\var\. Mortalitatea albinelor se apreciaz\ `n mod similar sau se poate determina greutatea albinelor moarte pe fundul stupului la controalele periodice din timpul iernii prin folosirea foilor de control [i greutatea albinelor
145

c\zute pe fundul stupului cu ocazia controlului de prim\var\. Aceste determin\ri sunt destul de relative, `n practic\ `nregistrndu-se pierderi cu ocazia zborurilor de cur\]ire sau albine moarte scoase afar\ din stup. ~n executarea acestei aprecieri trebuie s\ se ]in\ seama de calitatea albinei de iernare pentru c\ intrarea `n iarn\ cu albine vrstnice, uzate cre[te mortalitatea. Starea general\ a familiilor se apreciaz\ prin prezen]a sau absen]a petelor de diaree [i a mucegaiului din stup. Sunt considerate familii rezistente la iernare, acele familii care `nregistreaz\ consumuri de hran\ [i mortalit\]i reduse. Rezisten]a la boli este apreciat\ pe tot parcursul anului, eliminnd de la `nmul]ire familiile de albine la care apar boli sau numai urme de boli, indiferent dac\ ele se `ns\n\to[esc cu folosirea sau f\r\ folosirea medicamentelor, fiind p\strate familiile la care nu apare nici un semn de boal\. Modul de depozitare a mierii. Familiile de albine care `n mod permanent `[i asigur\ `n jurul puietului coroane de miere [i p\stur\ sunt considerate familii de calitate, deoarece `n acest mod cuibul este organizat corespunz\tor, desf\[urndu-se o activitate bine organizat\ a albinelor. ~n timpul culesurilor principale, prin depozitarea mierii `n cuib, se produce blocarea par]ial\ a acestuia, se reduce ponta m\tcii, iar albinele doici eliberate de la activitatea de hr\nire a puietului vor trece mai timpuriu la activitatea de culeg\toare, crescnd productivitatea `n timpul culesului. Predispozi]ia la roire. Roirea ca fenomen natural de `nmul]ire a familiilor de albine produce `n general pagube atunci cnd se urm\re[te ob]inerea unei produc]ii mari de miere. Deoarece aceast\ `nsu[ire este ereditar\ [i se manifest\ diferit de la o familie la alta, se vor opri pentru produc]ie familiile de albine care se men]in `n continu\ activitate `n tot cursul sezonului activ [i la care instinctul de roire este mai pu]in pronun]at, f\r\ finalizare. Eliminarea constant\ a m\tcilor familiilor care manifest\ friguri de roire [i `nlocuirea lor cu m\tci din su[e neroitoare conduce treptat la o schimbare lini[tit\ a m\tcilor. Aceast\ caracteristic\ asigur\ descenden]i care mo[tenesc `nsu[irile valoroase de comportament [i de produc]ie ale familiei mam\.
Criteriile secundare de selec]ie

Modul de c\p\cire a mierii reprezint\ un criteriu care se transmite ereditar, fiind preferat modul de c\p\cire uscat\ a mierii `n detrimentul c\p\cirii umede, din motive comerciale. Albina romneasc\ Apis mellifera carpatica c\p\ce[te miere att uscat ct [i umed, recomandndu-se consolidarea prin selec]ie a caracterului de c\p\cire uscat\. Calitatea albinelor reprezint\ un indice determinat de `nsumarea mai multor `nsu[iri, dintre care se disting h\rnicia, intensitatea zborului albinelor `n timpul culesului [i intensitatea zborului albinelor `n condi]ii mai pu]in favorabile.
146

Cu ct albinele ies din stup mai devreme [i `[i `ncheie activitatea mai trziu, cu att familia respectiv\ se dovede[te mai harnic\. Intensitatea zborului albinelor `n timpul culesului se stabile[te prin num\rarea albinelor care se re`ntorc de la cules (intr\ `n stup) `ntr-o anumit\ perioad\ de timp. Opera]iunea se execut\ `n momentele de intensitate maxim\ a culesului de 3 ori pe perioade de cte 5 minute, cu un minut pauz\ `ntre ele. Pe baza datelor ob]inute [i cunoa[terea cantit\]ii de albin\ `n familiile apreciate se poate determina intensitatea de zbor la kg albine (10 000 albine). Aprecierea intensit\]ii zborului albinelor `n condi]ii mai pu]in favorabile se execut\ `n mod similar, notndu-se ora `nceperii [i `ncet\rii zborului albinelor, temperatura la care are loc zborul, condi]iile atmosferice etc. Pentru lucr\rile de ameliorare se aleg familiile care manifest\ o activitate mai intens\ `n condi]ii de zbor mai pu]in favorabile. Longevitatea albinelor este influen]at\ de nivelul cantitativ [i calitativ al hranei asigurate de doici `n timpul dezvolt\rii larvare [i de baza lor ereditar\. ~n situa]ia `n care o albin\ tr\ie[te 42 - 45 de zile, un plus de 4 - 5 zile de supravie]uire m\re[te cantitatea de culeg\toare cu 0,8 - 1,2 kg pe familie, care reprezint\ `ntr-un sezon apicol circa 25% din culeg\toare, care determin\ ob]inerea unei cantit\]i mai mari de miere. Blnde]ea albinelor este legat\ de instinctul de ap\rare care se manifest\ diferit de la o familie la alta. O familie de albine este considerat\ blnd\ cnd la interven]ia apicultorului `n cuib cu sau f\r\ fum, acesta nu este urm\rit [i atacat. Sunt preferate albinele blnde deoarece acest caracter se coreleaz\ pozitiv cu nivelul produc]iei. Din acest punct de vedere albina noastr\ Apis mellifera carpatica se caracterizeaz\ printr-o blnde]e deosebit\. Comportamentul pe faguri `n timpul manipul\rii ramelor reprezint\ o `nsu[ire care se transmite ereditar, selec]ionndu-se familiile ale c\ror albine r\mn pe faguri [i `[i continu\ activitatea imediat dup\ `nchiderea stupului. Acest caracter este bine exprimat la albina romneasc\ Apis mellifera carpatica. Cl\direa fagurilor. Este recomandabil ca aprecierea familiilor de albine s\ ]in\ seama de acest indice, deoarece albinele care cl\desc fagurii mai rapid ridic\ capacitatea de ouat a m\tcii, `n timp ce altele cl\desc fagurii mai `ncet [i ajung mai repede `n pragul roirii. Amplasarea rezervelor de hran\. ~n timpul culesurilor de mare intensitate se urm\re[te dezvoltarea capacit\]ii albinelor de a depune mierea `n afara cuibului, ceea ce contribuie la cl\direa fagurilor, acumularea mierii [i deci la combaterea roitului. Fenomenul nu influen]eaz\ negativ depunerea hranei pentru iernare deoarece instinctul de conservare oblig\ albinele s\-[i organizeze cuibul corespunz\tor pentru sezonul rece.
~nsu[irile morfologice

Reprezint\ o alt\ categorie a criteriilor de selec]ie apreciate pe baza examenelor biometrice care utilizeaz\ microscopul adaptat corespunz\tor
147

pentru astfel de determin\ri. ~n plus, pentru asemenea determin\ri este necesar\ preg\tirea corespunz\toare a probelor. Probele de albin\ se recolteaz\ `n borcana[e de sticl\ `n care se introduc cel pu]in 100 de albine provenite de la aceea[i familie, recoltate din interiorul stupului [i nu de la urdini[. Deoarece examinarea albinelor nu este posibil\ pe albine vii, acestea vor fi omorte prin introducerea lor `n recipien]i `n care s-a introdus `n prealabil o bucat\ de vat\ hidrofil\ `mbibat\ `n acetat de etil, la temperatura de 25 - 30C. Acetatul de etil prezint\ avantajul, fa]\ de alte substan]e toxice, `ntruct nu produce regurgit\ri `n momentul mor]ii, cu condi]ia ca albinele s\ fi fost supuse totu[i unei diete de 24 de ore (Fresnaye). Dac\ determin\rile biometrice nu se execut\ imediat, albinele omorte se introduc `n ap\ fierbinte timp de dou\ sau trei minute, se scot, apoi se usuc\ pe hrtie sugativ\, dup\ care se introduc `n vase de sticl\ cu dop rodat peste care se adaug\ alcool sanitar de 70. Dup\ `nchiderea [i parafinarea sau ceruirea dopurilor, probele sunt individualizate prin etichetare. Pentru efectuarea determin\rilor, din probele astfel preg\tite, se recolteaz\ albine pentru executarea de preparate `n func]ie de `nsu[irile apreciate. Printre cei mai utiliza]i indici morfologici determina]i pe baza unor determin\ri biometrice sunt: lungimea trompei, culoarea albinelor, pilozitatea, lungimea [i l\]imea aripei anterioare, indicii cubital [i tarsial etc. Toate aceste determin\ri ofer\ indica]ii asupra unor caractere de ras\ sau arat\ corela]iile `ntre valoarea `nsu[irii morfologice apreciate cu productivitatea familiilor de albine. Astfel, lungimea trompei ofer\ posibilitatea aprecierii calit\]ii albinei de bun\ culeg\toare [i polenizatoare a culturilor entomofile; pilozitatea [i m\rimea indicelui tarsial arat\ capacitatea albinei de bun\ culeg\toare de polen; indicele cubital capacitatea de zbor a albinei, etc. Aprecierea `nsu[irilor morfologice arat\ `n ce m\sur\ aceste caractere sunt corelate cu unele `nsu[iri productive sau `n ce m\sur\ caracterele de ras\ au fost conservate. Ca atare, pentru reproduc]ie trebuie s\ fie alese familiile cu indicii cei mai valoro[i. *** Din cele prezentate, num\rul de caractere care pot face obiectul selec]iei este extrem de numeros f\cnd foarte dificil\ aprecierea acestora. Ca atare, `n elaborarea unui program de ameliorare la aceast\ specie trebuie s\ se ]in\ seama de posibilitatea reducerii num\rului de criterii, stabilirea corela]iilor `ntre criteriile men]ionate pentru a putea reduce num\rul de aprecieri. A[a spre exemplu la apicultorii americani [i francezi culoarea prezint\ mai pu]in\ importan]\, dar primeaz\ nivelul produc]iei, h\rnicia, rezisten]a la iernare [i calitatea m\tcii (P.J. Prost, 1987).
148

Pentru produc\torul apicol, o colonie de albine se dovede[te de calitate dac\ `nsu[irile men]ionate se manifest\ corespunz\tor, `ns\ amelioratorul este interesat dac\ `nsu[irile valoroase ale acesteia sunt transmise `n descenden]\. Rezultatele ob]inute pn\ `n prezent cu privire la heritabilitatea unor caractere utile sunt neconcludente, `ns\ observa]iile efectuate `n Fran]a la Sta]iunea Hyeres au eviden]iat fidelitate `n ceea ce prive[te transmiterea `n descenden]\ pentru unele caractere ca sensibilitatea la unii d\un\tori, slaba tendin]\ de roire, produc]ia mare de l\pti[or de matc\ [i `n mai mic\ m\sur\ asupra randamentului `n miere (P.J. Prost, 1987). 6.2.1.2. Metodele de selec]ie utilizate `n apicultur\ ~n vederea amelior\rii genetice a coloniilor de albine sunt utilizate dou\ metode de selec]ie: selec]ia de mas\ [i selec]ia individual\.
Selec]ia de mas\

Metoda are ca scop `mbun\t\]irea sistematic\ a caracterelor valoroase ale familiilor de albine `n vederea ridic\rii productivit\]ii acestora. Lucr\rile impuse de aceast\ metod\ de selec]ie vizeaz\: - alegerea pentru reproduc]ie a celor mai productive familii dup\ criteriile prezentate anterior; - asigurarea condi]iilor optime pentru intensificarea manifest\rii `nsu[irilor valoroase; - cre[terea m\tcilor [i trntorilor din familiile alese pentru reproduc]ie; - schimbarea materialului biologic necorespunz\tor din stupin\ cu unul valoros, produs `n mod dirijat; - prevenirea `mperecherilor `nrudite `ntre m\tcile [i trntorii din aceea[i stupin\. Etapele de lucru `n selec]ia de mas\ a. ~n primul an sunt identificate familiile cele mai valoroase cu care se va alc\tui grupa de pr\sil\ cu o pondere de 10 - 15% din num\rul total aflat `n stupin\. Din aceste familii se va cre[te reproduc\tori, m\tcile fiind folosite `n celelalte familii care alc\tuiesc grupa de produc]ie (85 - 90%). ~n permanen]\ `n grupa de pr\sil\ familiile mai slabe sunt `nlocuite `n permanen]\ cu alte familii care s-au eviden]iat `n timpul sezonului. b. ~n al doilea an, grupa de pr\sil\, odat\ format\, se folose[te `n continuare pentru producerea de m\tci [i trntori [i pentru cre[terea m\tcilor. Pentru producerea larvelor destinate cre[terii de m\tci sunt alese familiile recordiste ale grupei de pr\sil\. Pentru producerea trntorilor sunt alese familiile situate ca valoare imediat sub familiile furnizoare de larve pentru m\tci. ~n stabilirea num\rului de familii produc\toare de trntori se va ]ine seama c\ o astfel de familie trebuie s\ asigure prin trntorii produ[i `mperecherea a 50 - 75 m\tci. M\tcile `mperecheate sunt folosite pentru
149

`nlocuirea a 50% din m\tcile familiilor necorespunz\toare existente `n grupa de produc]ie. ~n paralel, la sfr[itul anului al doilea sunt eliminate din grupa de pr\sil\ familiile care s-au situat sub media stupinei [i se `nlocuiesc cu altele care s-au eviden]iat `n cursul sezonului. c. ~n anul al treilea se desf\[oar\ acelea[i lucr\ri ca `n anul precedent, procedndu-se la `nlocuirea restului de m\tci din grupa de produc]ie iar `n grupa de pr\sil\ se introduc noi familii valoroase, eliminndu-se cele cu produc]ia sub medie. d. ~n al patrulea an se continu\ cu acelea[i lucr\ri efectuate `n anii al doilea [i al treilea. Pentru evitarea `mperecherilor `nrudite se procedeaz\ la efectuarea schimbului de material biologic de la o alt\ stupin\ `n care se desf\[oar\ o activitate de selec]ie, amplasat\ la o distan]\ de cel pu]in 15 - 20 km pentru a se evita efectele nedorite ale consangvinit\]ii [i exploatarea fenomenului heterozis. Prin selec]ia de mas\, apicultorul schimb\ periodic m\tcile la un interval de 1 sau 2 ani, asigurndu-se `n permanen]\ o prolificitate maxim\ a m\tcilor, iar `n decurs de 2 - 3 ani se produce `nlocuirea total\ cu m\tci selec]ionate care asigur\ cre[terea nivelului productiv al familiilor de albine.
Selec]ia individual\

Selec]ia individual\ este o metod\ mai avansat\ care se practic\ `n stupine specializate [i const\ `n crearea unor linii de `nalt\ productivitate care se predau pepinierelor pentru producerea [i difuzarea `n teritoriu a m\tcilor selec]ionate. Metoda const\ `n identificarea `n zona bio-apicol\ a familiilor cu cele mai valoroase `nsu[iri, gruparea acestora, cre[terea de descenden]i [i verificarea gradului de transmitere la descenden]i a `nsu[irilor respective. Etapele de lucru `n selec]ia individual\ se succed pe o perioad\ de 3 ani. a. ~n primul an, din stupinele aflate `n arealul unei anumite zone bio-apicole sunt alese cele mai valoroase 15 - 20 de familii care vor forma grupa de pr\sil\, pentru care se vor asigura condi]ii de cules caracteristice zonei `n care se desf\[oar\ lucr\rile de ameliorare a albinelor. b. ~n al doilea an, din grupa de pr\sil\ se aleg 3 - 4 familii de albine cu cele mai valoroase `nsu[iri care se vor folosi pentru lucr\rile de cre[tere a m\tcilor [i trntorilor `n scopul ob]inerii de m\tci fiice `mperecheate care se vor introduce `n familii de aceea[i putere, fiecare grup de m\tci surori constituind o grup\ de verificare. ~n cadrul verific\rii se stabile[te gradul de transmitere la descenden]i a `nsu[irilor valoroase ale p\rin]ilor. Activitatea de cre[tere a trntorilor este demarat\ mai devreme cu 15 zile dect a cre[terii m\tcilor. Pentru aceasta `n familia tat\ se introduc
150

1 - 2 faguri cu celule de trntori `n care matca `[i va depune ponta. Pentru a beneficia de trntorii produ[i `n familia tat\ se vor lua m\suri de evitare a p\trunderii trntorilor str\ini sau ace[tia se vor cre[te `n puncte izolate unde nu se g\sesc al]i trntori.

ANUL I

C ANUL II

ANUL III

Fig. 55 Schema de organizare a selec]iei (dup\ Barac [i Foti) A stupine de produc]ie, B stupin\ de elit\, C - `mperecheri controlate, D verificarea m\tcilor fiice, E pepiniera de difuzare 151

~n fiecare din cele dou\ sau trei familii materne se cresc cte 45 - 65 m\tci fiice care se vor `mperechea `n puncte de `mperechere controlat\ cu trntori din familii tat\. Pentru a urm\ri `n ce m\sur\ perechile ini]iale de familii-p\rin]i transmit la descenden]i `nsu[irile lor valoroase se formeaz\ grupe de verificare cu 30 - 50 familii cu m\tci fiice ale c\ror rezultate vor fi comparate cu cele ob]inute `n grupa martor (acela[i num\r de familii, aceea[i putere [i acelea[i condi]ii de `ntre]inere). Pentru verificarea m\tcilor rapid, `ntr-un singur sezon, Mrza [i Nicolaide (1990) prezint\ metoda elaborat\ de Muzalevschi. Conform acestei metode din fiecare pereche ini]ial\ de familii-p\rin]i supus\ verific\rii se cresc 4 - 6 m\tci. Dup\ `mperechere, m\tcile se introduc `n familii obi[nuite unde vor `ncepe s\-[i depun\ ponta. Cnd puietul `ncepe s\ fie c\p\cit, se ridic\ din fiecare familie, ramele f\r\ albine [i se introduc separat `n cte un corp de stup, prev\zut la partea inferioar\ cu plas\ de srm\ prin care albinele nu pot trece, care se a[eaz\ deasupra cuibului unei familii puternice. Cnd albinele au vrsta de 3 - 5 zile se folosesc la formarea de familii gemene cu greutatea de 0,5 - 1,0 kg albine. De la fiecare matc\ supus\ verific\rii se formeaz\ 3 - 5 astfel de familii `n care se introduc m\tci tinere `mperecheate (de preferin]\ surori). Cuiburile se echipeaz\ [i se organizeaz\ identic `n func]ie de indicii controla]i, dup\ care familiile se expun `n stupin\. Dac\ se urm\re[te produc]ia de miere, familiile se formeaz\ `n preajma unui cules principal, se echipeaz\ cu faguri cl\di]i, iar ouatul m\tcii se limiteaz\ pe 1 - 2 faguri cu ajutorul gratiei Hanemann. Dup\ 21 de zile (`nainte de ecloziunea albinelor noi) se determin\ cantitatea de miere ob]inut\ de fiecare familie, stabilindu-se care din m\tcile supuse verific\rii au realizat cea mai mare produc]ie de miere. Dac\ indicele urm\rit se refer\ la capacitatea albinelor de a cre[te [i hr\ni puietul, cuibul familiilor de albine se formeaz\ din faguri cl\di]i corect cu celule de albine lucr\toare, iar dup\ 21 de zile se determin\ cantitatea de puiet crescut\ `n fiecare familie cu ajutorul ramei Netz. Dac\ se urm\re[te produc]ia de cear\, cuibul familiilor se echipeaz\ cu un fagure cl\dit [i 4 faguri artificiali, iar dup\ 21 de zile se apreciaz\ suprafa]a de faguri cl\di]i de fiecare familie. Pentru valorificarea `nsu[irilor valoroase ale m\tcilor, din familiile ini]iale care au fost folosite pentru reproduc]ie, se cresc `n continuare m\tcifiice `nainte `nc\ de a ob]ine rezultatele verific\rii descenden]ilor. Dup\ ob]inerea m\tcilor `mperecheate din familiile folosite pentru reproduc]ie se formeaz\ prin divizarea albinelor [i puietului 2 - 4 familii noi `n care se introduc m\tcile fiice. ~n felul acesta ereditatea familiilor este foarte apropiat\ de a familiei ini]iale care a fost folosit\ la reproduc]ie [i a c\rei descenden]i sunt verifica]i.
152

Dac\ din familia ini]ial\ matca nu mai exist\, pentru continuarea lucr\rilor de selec]ie se folose[te una din familiile cu matca-fiic\ care s-a eviden]iat prin valorile `nsu[irilor urm\rite. c. ~n al treilea an sunt urm\rite familiile din grupele de verificare, iar la sfr[itul sezonului se analizeaz\ aceste rezultate comparativ cu cele ale familiilor din grupa martor. Familia de albine folosit\ la reproduc]ie, ale c\rei m\tci fiice au ob]inut cele mai bune rezultate, se utilizeaz\ pentru `nmul]ire [i continuarea selec]iei. Selec]ia pe baz\ de linii Grupa de familii de albine la care sunt consolidate caracterele de productivitate [i transmise cu fidelitate `n descenden]\ este cunoscut\ sub denumirea de linie. ~n func]ie de caracterele urm\rite, `n procesul de selec]ie `n cadrul unei rase pot apare mai multe linii, fiecare specializat\ pentru un anumit caracter. Realizarea acestui deziderat `ns\ nu este simpl\ deoarece pn\ la realizarea liniei respective sunt necesare m\suri tehnice complexe [i de fine]e. ~n primul rnd, selec]ia presupune ob]inerea genitorilor de calitate, iar apoi cuplarea genitorilor [i `nmul]irea `n continuare `n cadrul liniei respective pentru a putea fi consolidate caracterele. Ulterior, prin `ncruci[area m\tcilor fiice ale unei linii cu trntori din alt\ linie se ob]in descenden]i cu `nsu[iri valoroase superioare celor dou\ linii ini]iale datorit\ efectului heterozis. ~mperecherea m\tcilor dintr-o linie cu trntorii din alt\ linie se organizeaz\ `n puncte de `mperechere controlat\. Dup\ `mperechere, m\tcile se introduc `n familii cu `nsu[iri valoroase care vor fi supuse verific\rii. Familiile supuse verific\rii vor primi o `ngrijire adecvat\ `n condi]iile de cules specifice zonei `n care se desf\[oar\ munca de ameliorare. ~n paralel cu m\surile intreprinse se execut\ o intens\ selec]ie, eliminndu-se familiile de albine cu `nsu[iri necorespunz\toare. Selec]ia `n linii consangvine. Pentru consolidarea unor `nsu[iri valoroase se practic\ consangvinizarea sau `mperecherile `nrudite. Descoperirea unei m\tci de calitate trebuie s\ fie urmat\ de `nmul]irea ei [i de fixarea caracterelor avantajoase cu care este `nzestrat\. Pentru realizarea acestui deziderat sunt necesari trntori din aceea[i colonie, dintre fra]ii noilor m\tci care vor fi folosi]i la `ns\mn]are artificial\ sau o matc\ va fi `mpiedicat\ s\ ias\ la `mperechere, ea va `ncepe s\ depun\ ou\ nefecundate din care vor ie[i trntori de la care se va recolta sperma pentru `ns\mn]area mamei. {i `ntr-un caz [i `n altul m\tcile `ns\mn]ate artificial vor depune mai pu]ine ou\ din care se vor cre[te noi m\tci. Acest procedeu se dovede[te cel mai tehnic adecvat fixarea caracterelor de conservat, dar nu `ntotdeauna avem posibilitatea `ns\mn]\rii artificiale [i atunci se apeleaz\ la metodele clasice.

153

Prin aplicarea consangvinit\]ii se ob]in reproduc\tori (m\tci [i trntori) proveni]i din familii cu `nsu[iri extrem de valoroase pe care le transmit la descenden]i, iar ace[tia la rndul lor le transmit mai departe. O consangvinitate strns\ [i de lung\ durat\ poate avea efecte d\un\toare datorit\ depresiunii de consangvinizare. Pentru evitarea acestui neajuns se recomand\ ob]inerea de linii de albine consangvine de `nalt\ productivitate [i apoi `mperecherea reproduc\torilor masculi [i femeli proveni]i din aceste linii. Folosirea liniilor consangvine `n ameliorarea albinelor presupune: - identificarea familiilor de albine cu cele mai valoroase `nsu[iri; - formarea grupei de pr\sil\ [i valorificarea `nsu[irilor valoroase a familiilor din grup\; - alegerea celor dou\ familii cu cei mai buni indici pentru formarea liniei materne [i a liniei paterne; - cre[terea de m\tci din familia mam\ [i separat din familia tat\; - men]inerea [i consolidarea liniei materne [i a liniei paterne; - ob]inerea m\tcilor de produc]ie prin `ncruci[area m\tcilor fiice din linia matern\ cu trntori din linia patern\; - valorificarea m\tcilor fiice `n produc]ie. Din punct de vedere tehnic, lucr\rile de ameliorare prin `ncruci[area dintre linii consangvine se desf\[oar\ `n urm\toarea succesiune (Mrza [i Nicolaide, 1990): a. ~n primul an, din stupinele aflate `ntr-o anumit\ zon\ bio-apicol\ se aleg cele mai valoroase familii de albine cu care se va forma lotul de pr\sil\. Acest lot se `mparte `n dou\ grupe, cu scopul de a identifica pe baza productivit\]ii [i urm\rirea altor `nsu[iri, cele mai valoroase familii care vor sta la baza form\rii liniei materne [i a celei paterne. b. ~n anul urm\tor, pe baza rezultatelor verific\rilor din primul an din fiecare grup\ se stabile[te cte o familie cu indicii cei mai valoro[i. Una din aceste familii se folose[te pentru formarea liniei paterne [i se va transporta `ntr-un loc izolat. Din aceast\ familie se cresc m\tci fiice cu care se schimb\ m\tcile vrstnice din cteva familii paterne care devin familii tat\. Pentru p\strarea liniei tat\ se formeaz\ cteva nuclee `n care se introduc m\tci sau botci ob]inute de la familia m\tcii tat\. M\tcile tinere se `mperecheaz\ cu trntorii din familiile paterne - nepo]ii lor. ~n acest fel se realizeaz\ o consangvinitate foarte strns\ `n cadrul aceleia[i linii. Aceste m\tci sunt folosite pentru p\strarea liniei tat\. Cealalt\ familie se folose[te pentru formarea liniei mam\ [i va fi transportat\ `ntr-un alt loc izolat `n care urmeaz\ s\ se execute cre[terea m\tcilor din larvele luate de la matca mam\. M\tcile fiice rezultate se introduc `n nuclee pentru a se `mperechea cu trntori din familiile cu m\tci ob]inute de la matca mam\, adic\ cu proprii fii sau nepo]i. Ca [i `n cazul precedent se realizeaz\ o consangvinitate strns\. Aceste familii sunt p\strate pentru men]inerea liniei mam\.
154

~n urm\toarea etap\ se urm\re[te ob]inerea m\tcilor de produc]ie `ntr-un alt punct de `mperechere controlat\ unde m\tcile ob]inute din linia matern\ se `mperecheaz\ cu trntori din linia patern\. M\tcile astfel `mperecheate se introduc `n familii puternice, iar rezultatele ob]inute se compar\ cu rezultatele unei grupe de familii neameliorate, ambele grupe beneficiind de condi]ii de `ntre]inere [i de cules similare. ~n cazul `n care familiile supuse verific\rii nu corespund, una din linii, de preferat linia mam\, se `nlocuie[te. ~n aceast\ situa]ie lucr\rile de ameliorare se prelungesc cu un an.

6.2.2. ~ncruci[area
Indiferent de metodele de selec]ie utilizate `n apicultur\, acestea au `n vedere caracterele care au f\cut obiectul selec]iei [i le perpetueaz\ `ntr-o form\ `mbun\t\]it\, dar nu creeaz\ [i deci ac]iunea selec]iei se dovede[te limitat\. Un alt procedeu de ameliorare este `ncruci[area sau hibridarea care presupune cuplarea genitorilor apar]innd la dou\ rase diferite. Produ[ii rezulta]i din `ncruci[area a dou\ rase acumuleaz\ `nsu[irile valoroase ale raselor parentale [i se caracterizeaz\ printr-o ereditate `mbun\t\]it\, dar nestabil\, care se poate adapta cu u[urin]\ condi]iilor de mediu. Rezultatele superioare ob]inute `n urma `ncruci[\rii sau hibrid\rii se datoreaz\ efectului heterozis. Spre deosebire de alte specii de animale, la albine efectele `ncruci[\rii nu totdeauna s-au dovedit benefice, nefiind previzibile dect dup\ efectuarea lor. Astfel, dup\ Rutner, `ncruci[\rile dintre A.m. cypria [i A.m. carnica, `ntre A.m. cypria [i A.m.mellifera, `ntre A.m.ligustica [i A.m. carnica, nu s-au dovedit favorabile `n direc]ia `mbun\t\]irii randamentului `n miere. Hibrizii cei mai frecvent realiza]i asociaz\ caracterele a dou\, trei sau patru rase de albine: - hibridul dublu A.m. ligustica x A.m.mellifera (albina neagr\); - hibridul triplu (A.m.ligustica x A.m. mellifera) x A.m.mellifera; - hibridul triplu (A.m.ligustica x A.m. caucasica) x A.m mellifera mellifera ob]inut de Fresnaye a dat cel mai bun randament `n miere; - hibridul cu patru linii (starline) a fost ob]inut `n S.U.A. de Dadant [i fiii:
AxB AB CxD CD ABCD
155

~n privin]a `ncruci[\rii albinelor cu diferite caractere, acestea se `mpart `n dou\ categorii: - caractere dominante, vizibile la descenden]i din prima genera]ie [i la toate filia]iile urm\toare; - caractere recesive care nu se manifest\ `n prima genera]ie, dar susceptibile s\ reapar\ `ncepnd cu a doua filia]ie. Amelioratorul care va vrea s\ juxtapun\ calit\]ile unor colonii diferite va trebui s\ cunoasc\ [i s\ [tie s\ manevreze caracterele dominante [i recesive dac\ vrea s\ ob]in\ o nou\ ras\ stabil\ [i avantajoas\ economic. Efectul heterozis nu se traduce `ntotdeauna prin calit\]i favorabile pentru apicultor. Spre exemplu, din `ncruci[area albinelor africane A.m. adansoni cu albina local\ brazilian\ s-au ob]inut hibrizi extrem de agresivi. De[i `n unele situa]ii rezultatele hibrizilor au fost superioare, `ncerc\rile nu s-au extins prea mult din cauza particularit\]ilor de `nmul]ire a albinelor [i lipsei unui control cert din partea amelioratorului [i a rezultatelor contradictorii. Spre exemplu, m\tcile hibrizilor tripli americani, `ncercate `n Fran]a nu au dat rezultatele a[teptate, `n timp ce hibrizii tripli ob]inu]i `n Fran]a dau de dou\ ori mai mult\ miere dect familiile atestate de ras\ A.m. mellifera (Prost, 1987). Pentru condi]iile Romniei se dovede[te mai impoartant\ men]inerea [i conservarea fondului genetic valoros al albinei autohtone, de[i au existat numeroase cercet\ri care au atestat superioritatea hibrizilor (Mrza, Dr\gan etc). ~n vederea realiz\rii `mperecherii controlate a m\tcilor `n cadrul lucr\rilor de creare de linii pure sau a realiz\rii unei `ncruci[\ri `n care cunoa[terea exact\ a p\rin]ilor este absolut necesar\ se impune folosirea `ns\mn]\rii artificiale a m\tcilor cu sperma recoltat\ de la trntori cu origine cunoscut\, lucrare care trebuie efectuat\ de speciali[ti `n unit\]i specializate, aspecte care sunt `n aten]ia Institutului de Cercetare -Dezvoltare pentru Apicultur\ Bucure[ti.

6.2.3. Ameliorarea albinelor `n popula]ii `nchise


O popula]ie `nchis\ este o popula]ie de cre[tere care este ferit\ de introducerea necontrolat\ de material genetic. ~ntr-o asemenea popula]ie `n care nu se vine cu aport de gene str\ine, prin selec]ie permanent\ se ajunge la fixarea caracterelor valoroase care fac obiectul selec]iei. Astfel de popula]ii pot fi men]inute prin izolare geografic\ complet\ sau prin `ns\mn]\ri artificiale. Exist\ `ns\ riscul cre[terii gradului de consangvinitate [i apari]ia efectelor nedorite ale acesteia. Din aceast\ cauz\ num\rul de familii de albine trebuie s\ fie suficient (50 - 100) pentru evitarea acestui neajuns pentru o perioad\ de maximum 20 de genera]ii. Difuzarea continu\ `ntr-o anumit\ zon\ a materialului biologic recordist ob]inut `n cadrul popula]iei `nchise amelioreaz\ continuu pe linia dorit\ materialul biologic din zona respectiv\ (Mrza [i Nicolaide 1990).
156

Rezerva]iile naturale pentru protec]ia albinelor Organizarea rezerva]iilor naturale este necesar\ pentru p\strarea `n ras\ curat\ a celor mai valoroase popula]ii de albine autohtone. Aceast\ ac]iune este necesar\ din mai multe cauze: - sc\derea produc]iilor apicole ca urmare a segreg\rilor unor caractere `n urma `ncruci[\rii ini]ial favorabile. ~ncruci[\rile `n continuare f\r\ nici un control din partea amelioratorilor acestei specii determin\ ob]inerea de rezultate nesatisf\c\toare; - existen]a `n stupine a unor familii de albine din popula]iile locale cu `nsu[iri biologice [i economice necorespunz\toare. Poliandria [i `mperecherea `n aer liber a condus la extinderea combina]iilor nedorite, cu influen]\ negativ\ asupra productivit\]ii familiilor de albine. Pentru `ndreptarea acestei st\ri de lucruri s-a impus `nfiin]area de rezerva]ii naturale pentru protec]ia albinelor. Aceste rezerva]ii se organizeaz\ cu rezultate bune `n v\ile izolate ale mun]ilor sau `n alte zone cu posibilit\]i de izolare unde exist\ popula]ii de albine cu `nsu[iri valoroase crescute `n ras\ pur\ [i condi]ii corespunz\toare de clim\ [i cules. ~n aceste locuri se boniteaz\ familiile, iar cele necorespunz\toare se elimin\ din acel teritoriu, concomitent cu introducerea `n perimetrul rezerva]iei a unor noi familii valoroase din regiunile apropiate. La familiile din rezerva]ie se organizeaz\ o riguroas\ selec]ie [i lucr\ri privind crearea de linii [i `ncruci[area `ntre linii de `nalt\ productivitate. Pentru asigurarea `mperecherii dirijate a m\tcilor se organizeaz\ puncte de `mperechere controlat\ [i se iau m\suri de pre`ntmpinare a accesului unor alte familii de albine str\ine `n rezerva]ie. M\suri indirecte care favorizeaz\ ameliorarea familiilor de albine Produc\torul apicol trebuie s\ `nve]e c\ dintre familiile sale de albine va trebui s\ le elimine pe cele slabe [i s\ le multiplice pe cele valoroase. Superioritatea unei colonii nu rezid\ numai `n zestrea ei ereditar\, abunden]a l\pti[orului de matc\ primit de viitoarea matc\ `n cursul vie]ii ei larvare conteaz\ la fel de mult ca [i ereditatea. Ca atare, prin limitarea num\rului de botci de cre[tere se asigur\ o mai bun\ hr\nire cu l\pti[or [i deci vom ob]ine m\tci mai valoroase. Pentru m\rirea randamentului albinelor sale, apicultorul poate apela la unele prghii mult mai accesibile dect lucr\rile propriu-zise de ameliorare: ap\rarea s\n\t\]ii albinelor, aportul de provizii complementare toamna, hr\nirile stimulente, c\utarea locurilor cele mai bune `n timpul stup\ritului pastoral, aplicarea celor mai bune metode de `ntre]inere [i `nmul]ire a familiilor de albine.

157

CAPITOLUL 7

CRE{TEREA M|TCILOR {I TRNTORILOR

7.1. CRE{TEREA M|TCILOR


Cre[terea m\tcilor se poate realiza pe cale natural\ [i pe cale artificial\. Cre[terea natural\ a m\tcilor de c\tre albinele lucr\toare se realizeaz\ `n situa]iile cnd familia r\mne orfan\ ([i pierde matca), cnd familia de albine se preg\te[te pentru roire, sau cnd matca este necorespunz\toare. n primul caz, m\tcile ob]inute din botcile de salvare sunt de calitate inferioar\ deoarece provin n urma schimb\rii destina]iei unor larve, n general vrstnice, de albine lucr\toare. n al doilea caz, m\tcile rezultate sunt de calitate, dar faptul c\ provin din botci de roire face s\ se transmit\ la descenden]i nsu[irea de roire sau fenomenul de necbalie. n al treilea caz se realizeaz\ o cre[tere a m\tcilor prin schimbarea lini[tit\ a celor necorespunz\toare. n aceast\ situa]ie albinele cl\desc un num\r redus de botci de salvare, iar cre[terea viitoarelor m\tci ncepe nc\ din stadiul de ou, hr\nindu-le cu l\pti[or din abunden]\. M\tcile rezultate sunt de bun\ calitate, iar dac\ are loc mperecherea, n cuib pot s\ apar\ ou\ de la ambele m\tci, ns\ curnd matca vrstnic\ va dispare. Deoarece n exploatarea familiilor de albine se impune ob]inerea de m\tci, apicultorul poate interveni, for]nd familia de albine s\ produc\ m\tci, prin punerea familiilor, cele mai valoroase, n cel pu]in una din situa]iile men]ionate anterior. Cre[terea artificial\ (dirijat\) a m\tcilor se bazeaz\ pe dou\ grupe de metode: una f\r\ transvazarea larvelor utilizat\ n stupinele mici de tip gospod\resc [i alta cu transvazarea larvelor, utilizat\ n cre[terea intensiv\.

158

7.1.1. Cre[terea m\tcilor f\r\ transvazarea larvelor


n scopul ob]inerii unor m\tci de calitate, materialul biologic trebuie s\ provin\ de la cea mai bun\ familie din stupin\ (familie matern\) ale c\rei nsu[iri au fost urm\rite timp de 2 - 3 ani. Valoarea m\tcilor este influen]at\ de vrsta larvelor destinate cre[terii de m\tci, cele mai bune rezultate fiind ob]inute din larvele n vrst\ de 12 - 36 ore. Pentru ob]inerea acestor larve, se introduce n mijlocul cuibului familiei materne un fagure bine conformat, de culoare brun\ - deschis, protejat n izolator, sub care se introduce matca, pentru a avea sub control vrsta larvelor. n a patra zi de captivitate a m\tcii, n celulele fagurelui din izolator se vor g\si numai larve n vrst\ de o zi, care vor fi utilizate pentru lucr\rile de cre[tere a m\tcilor. Se scoate fagurele, se ndep\rteaz\ albinele de pe el prin periere (nu prin scuturare), se transport\ ntr-o nc\pere, se a[eaz\ pe o mas\, apoi, folosind un cu]it bine ascu]it [i nc\lzit n ap\ fierbinte, se taie f[ii de cte un rnd de celule. Aceste celule se scurteaz\ la o treime din n\l]imea lor pe una din fe]ele fagurelui, iar pe fa]a opus\ se surteaz\ pn\ aproape de baz\. Fiecare f[ie ob]inut\ se taie n fragmente care s\ nu con]in\ dect cte o singur\ celul\ ntreag\, cu o larv\ de o zi n interior. Celulele, astfel preg\tite, se fixeaz\, fiecare, pe cte un suport de tipul unor dopuri din material plastic. Lipirea celulelor se face utiliznd cteva pic\turi de ap\ fierbinte sau o pic\tur\ de cear\ topit\. Dopurile se introduc apoi n cte 15 orificii practicate n trei [ipci pe care se monteaz\, mobil, n interiorul unei "rame de cre[tere" (vezi utilaj pentru cre[terea m\tcilor). Rama de cre[tere, cu cele 45 locuri cu celule cu larve, se introduce ntr-o alt\ familie selec]ionat\, preg\tit\ din timp, numit\ "familie cresc\toare" ("doic\"). Aceasta va efectua n continuare alimentarea larvelor, va construi [i definitiva botcile, ngrijindu-le pn\ la eclozionarea m\tcilor. Organizarea familiei cresc\toare n vederea introducerii "ramei de cre[tere" se face n func]ie de tipul de stup n care este ad\postit\. Cnd familia cresc\toare este ad\postit\ ntr-un stup orizontal, se va mp\r]i stupul n dou\ compartimente: primul (n dreptul urdini[ului) va con]ine cuibul familiei, cuprinznd fagurii cu puiet, matca, faguri goi pentru depunerea ou\lor, iar lateral faguri cu provizii de hran\ (n total 12 faguri); cel de al doilea compartiment va constitui compartimentul propriu-zis de cre[tere a m\tcilor [i se va separa de primul printr-o diafragm\ prev\zut\ cu gratie desp\r]itoare (pentru a mpiedica accesul m\tcii); aici se va introduce rama de cre[tere central, flancat\ de ambele p\r]i de cte 2 faguri cu puiet nec\p\cit [i cte 1 - 2 faguri cu provizii (n total 7 faguri). Prezen]a fagurilor cu puiet n acest compartiment este absolut necesar\ deoarece atrage un num\r mare de albine tinere capabile s\ secrete l\pti[or [i s\ alimenteze n mod corespunz\tor larvele din botci (viitoarele m\tci). Albinele tinere din compartimentul de cre[tere percep n mic\ m\sur\ substan]a de matc\, separate fiind de aceasta
159

prin gratia desp\r]itoare [i cele cteve rame cu provizii. n consecin]\, vor adopta un comportament similar albinelor lipsite de matc\: vor ncepe transformarea unor celule din rama de cre[tere n botci, alimentnd n mod corespunz\tor larvele de o zi ce se g\sesc n acestea. Pe toat\ durata perioadei de cre[tere a m\tcilor, familia cresc\toare va fi hr\nit\ cu sirop de zah\r turnat n hr\nitoare, n ambele compartimente. n cazul cnd familia cresc\toare este ad\postit\ ntr-un stup multietajat, cuibul se va men]ine n corpul inferior, iar n cel superior se va organiza compartimentul de cre[tere a m\tcilor, n mod similar cu situa]ia precedent\; cele dou\ corpuri se vor separa ntre ele printr-o gratie desp\r]itoare. Indiferent de tipul de stup utilizat, se va avea grij\ ca n compartimentul de cre[tere s\ existe n permanen]\ [i puiet c\p\cit din care s\ eclozioneze albine tinere care s\ alimenteze abundent cu l\pti[or larvele din botci. n metoda descris\, procentul de larve luat n cre[tere de c\tre familia cresc\toare este relativ redus, num\rul de m\tci care se ob]ine este relativ mic n compara]ie cu num\rul de 45 larve care s-au introdus ini]ial.

7.1.2. Cre[terea m\tcilor cu transvazarea larvelor


Aceast\ metod\ se utilizeaz\ n cre[terea intensiv\ a m\tcilor n cadrul stupinelor pepiniere. Aceste cre[teri dirijate fac posibil\ cunoa[terea originii m\tcilor, favoriznd activitatea de selec]ie n vederea amelior\rii familiilor de albine. n sistemul intensiv de cre[tere a m\tcilor se disting urm\toarele faze de lucru: - preg\tirea botcilor artificiale; - preg\tirea familiilor materne; - transvazarea larvelor; - preg\tirea familiilor "starter"(pornitoare); - preg\tirea familiilor cresc\toare (finisoare); - marcarea m\tcilor; - formarea nucleelor pentru mperecherea m\tcilor. 7.1.2.1. Preg\tirea botcilor artificiale Botcile artificiale se confec]ioneaz\ din cear\ de cea mai bun\ calitate n timpul iernii [i sunt p\strate n cutii ntr-un loc curat [i r\coros. Tehnica confec]ion\rii botcilor artificiale a fost prezentat\ anterior (vezi 3.7.1.). n general, pentru o produc]ie curent\ de 6 000 m\tci a unei pepiniere este necesar\ confec]ionarea botcilor artificiale din cantitatea de 12 - 13 kg de cear\.

160

7.1.2.2. Preg\tirea familiilor materne Familiile din care se va ob]ine materialul biologic pentru cre[terea m\tcilor trebuie s\ fie din cele mai valoroase, asigurndu-li-se totodat\ [i condi]ii foarte bune de ntre]inere. Pentru ob]inerea larvelor de o zi se va folosi fagurele introdus n izolator, dup\ procedeul descris anterior. 7.1.2.3. Transvazarea larvelor Botcile artificiale se introduc n rama de cre[tere port - botci, dup\ ce n prealabil au fost lipite pe ni[te suporturi din material plastic, care sunt n acela]i timp dopuri pentru colivii de eclozionare a m\tcilor, tip Zander. Este recomandabil ca nainte de transvazarea larvelor de o zi n botci artificiale, rama de cre[tere port - botci s\ fie ]inut\ cel pu]in 6 ore n cuibul familiei cresc\toare, pentru ca albinele s\ fasoneze [i s\ lustruiasc\ botcile artificiale. Se scot apoi ramele cu larve din familia matern\, se nf\[oar\ cu cte o bucat\ de tifon umed [i se transport\ n nc\perea unde se va executa transvazarea. Aici trebuie s\ fie o temperatur\ de 24 - 25EC [i o umiditate relativ\ a aerului de 85%. Opera]ia de transvazare necesit\ mult\ ndemnare [i personal calificat. Dac\ este necesar, operatorul va utiliza o lup\ binocular\ tip ochelari. Se lucreaz\ cu o spatul\ metalic\ inoxidabil\, u[or recurbat\ la vrf. Se sprijin\ spatula pe unul din pere]ii celulei, se introduce vrful recurbat al spatulei pe sub larv\, ridicnd-o [i trecnd-o n botca artificial\ printr-o u[oar\ ap\sare a spatulei pe fundul acesteia, urmat\ de retragerea imediat\ a spatulei (fig. 56).

Fig. 56 Fixarea botcilor artificiale pe [ipcile ramei de cre[tere

161

Dup\ transvazarea larvelor n botcile artificiale, ramele de cre[tere vor fi din nou nf\[urate n tifon umectat [i vor fi transportate n familiile "starter" care, fiind orfane, vor lua n cre[tere o mare parte din aceste larve, transformnd botcile confec]ionate artificial, n botci foarte asem\n\toare cu cele naturale. 7.1.2.4. Preg\tirea familiilor "starter" Se scoate matca dintr-o familie puternic\, se scot de asemenea to]i fagurii cu puiet (se instaleaz\ n alt stup), l\snd cel mult 4 - 5 faguri din care trei s\ fie cu provizii. Ace[ti faguri se vor a[eza la distan]\ mai mare unii de al]ii pentru a permite ulterior intercalarea printre ei a ramelor de cre[tere port botci. Peste fagurii r\ma[i se scutur\ [i albinele care se g\seau pe fagurii nl\tura]i. Familia se va transporta ntr-un loc r\coros, men]inndu-se 4 - 6 ore. n acest timp albinele se aglomereaz\ n spa]iile goale dintre faguri, astfel c\ n momentul introducerii ramelor de cre[tere port - botci, acestea vor fi acoperite imediat de c\tre albine, ncepnd alimenta]ia [i ngrijirea larvelor. n starter se pot introduce simultan 2 - 3 rame port - botci (90 - 135 botci). Se procedeaz\ la administrarea n hr\nitoare a siropului. Dup\ 24 de ore de la introducere, se scot ramele de cre[tere port - botci, se duc n laborator unde se procedeaz\ la bonitarea botcilor, eliminndu-se cele neacceptate de albine (acestea se recunosc prin faptul c\ albinele nu au introdus l\pti[or n ele, iar larvele s-au deshidratat). Se transport\ apoi din nou stupin\, urmnd a fi introduse n familiile cresc\toare care vor finisa alimenta]ia [i ngrijirea larvelor din botci [i vor c\p\ci botcile.

Fig. 57 Introducerea ramei de cre[tere `n starter 162

Fig. 58 Controlul accept\rii larvelor `n starter

7.1.2.5. Preg\tirea familiilor cresc\toare n cazul familiilor cresc\toare ad\postite n stupi orizontali, rama de cre[tere port-botci se va izola pe ambele fe]e cu gratii desp\r]itoare, pentru ca matca familiei s\ nu poat\ p\trunde [i s\ distrug\ botcile (fig. 59).

163

Fig. 59 Pozi]ia [ipcilor de cre[tere `n izolator (1) [i introducerea acestora `n familia cresc\toare (2)

Rama izolat\ astfel, se introduce `n mijlocul cuibului, avnd de o parte i de alta faguri cu larve ct mai tinere, iar continuare faguri cu puiet de diferite vrste [i faguri cu hran\. ~n familiile cresc\toare ad\postite n stupi multietaja]i, n corpul inferior se vor introduce fagurii cu puiet c\p\cit, cu hran\ [i cu celule goale pentru depunerea ou\lor, `mpreun\ cu matca. Organizarea ramelor `n corpul al doilea este identic\ celei descrise anterior, cu deosebirea c\ rama de cre[tere port-botci nu se mai izoleaz\, `n schimb se interpune o gratie desp\r]itoare `ntre cele dou\ corpuri. Ramele de cre[tere port-botci se introduc `n familiile cresc\toare dup\ 6 ore de la organizarea cuibului acestora. Pentru a preveni distrugerea tuturor botcilor de c\tre prima matc\ eclozionat\, dup\ 10 zile de la transvazarea larvelor, botcile se vor introduce fiecare `n cte o colivie de eclozionare tip Zander, care se vor amplasa `n rame special amenajate acestui scop, asem\n\toare ramelor port-botci (fig. 60). n cea de a dou\sprezecea zi de la transvazarea larvelor, va ncepe eclozionarea m\tcilor, n interiorul coliviilor tip Zander. M\tcile vor fi ngrijite [i alimentate de albinele tinere ale familiei cresc\toare, pn\ cnd vor fi introduse n nucleele de mperechere. Acestea sunt familii mici de albine, lipsite de matc\, n care se introduc botci aproape de eclozionare sau m\tci gata eclozionate, dar nemperecheate, men]inndu-se pn\ dup\ mperechere, cnd vor ncepe s\ depun\ ou\. mperecherea m\tcilor se produce ncepnd cu cea de a zecea zi de la eclozionarea din botci.

164

Fig. 60 Rama cu cu[ti Zander pentru eclozionare

7.1.2.6. Marcarea m\tcilor Operatiunea de marcare are ca scop cunoa[terea vrstei m\tcilor [i identificarea mai u[oar\ a m\tcii n familia de albine. Marcarea const\ n aplicarea pe partea dorsal\ a toracelui a unei mici pic\turi de vopsea, cu uscare rapid\, de o anumit\ culoare, cu ajutorul g\m\liei unui ac. Sistemul interna]ional de marcare const\ n folosirea a 5 culori, n func]ie de ultima cifr\ a anului calendaristic, astfel: 0 [i 5 - albastru; 1 [i 6 - alb; 2 [i 7 - galben; 3 [i 8 ro[u; 4 [i 9 - verde. Opera]iunea de marcare se face nainte de introducerea m\tcilor n nucleele de mperechere, iar n cazul n care n aceste nuclee se introduc botci, marcarea se face dup\ mperechere, odat\ cu recoltarea, nainte de a fi introduse cu[tile de transport Benton. 7.1.2.7. Formarea nucleelor pentru mperecherea m\tcilor Nucleele de mperechere au rolul de a asigura condi]iile minime necesare n perioadele de eclozionare, maturizare, mperechere [i ncepere a pontei m\tcilor. Ad\postul pentru nuclee tip A.C.A. este alc\tuit din 4 compartimente (nuclee), n fiecare introducndu-se dou\ rame dimensionate pentru o ram\ de stup multietajat sec]ionat\ pe vertical\ n dou\ p\r]i egale. Una din rame
165

con]ine fagurele cu puiet, iar cea de-a doua reprezint\ rama hr\nitor care sub speteaza superioar\ (hr\nitor) are o f[ie de fagure artificial. Dup\ opera]iunea de introducere a cte unei rame cu fagure cu puiet [i albinele de acoperire [i a unei rame hr\nitor n fiecare nucleu, se procedeaz\ la scuturarea unor albine suplimentare nct fiecare nucleu s\ con]in\ 150 - 200 g de albine. Ad\posturile cu nuclee, dup\ a[ezarea sitelor de ventila]ie, se ]in la loc ntunecos [i r\coros timp de 24 de ore pentru orfanizare, dup\ care se amplaseaz\ n teren la o distan]\ de minimum 3 km pentru evitarea depopul\rii acestora. n nuclee se introduc m\tcile n colivii Miller sau Titov fixate pe o zon\ cu celule cu miere. n hr\nitor se pune ntotdeauna sirop de zah\r sau [erbet de zah\r cu miere. Dup\ 24 de ore, se controleaz\ din nou nucleele, se nlocuiesc dopurile de lemn, respectiv capacul de la partea inferioar\ cu f[ii de fagure artificial la m\tcile acceptate, se nlocuiesc m\tcile omorte [i se refac nucleele depopulate de albine. Un indiciu al accept\rii m\tcii este faptul c\ albinele hr\nesc matca prin gratiile coliviei [i este luat\ n cre[tere f[ia de fagure artificial din rama hr\nitor. n continuare, din dou\ n dou\ zile, se urm\resc mperecherile, se nlocuiesc pierderile la mperechere, se recolteaz\ m\tcile mperecheate. mperecherea m\tcii este confirmat\ de prezen]a ou\lor n celulele fagurelui. Pentru a men]ine nucleul puternic se va asigura hrana necesar\ prin administrarea siropului de zah\r din dou\ n dou\ zile, iar periodic, m\tcile mperecheate vor fi l\sate mai mult timp n nuclee pentru a depune un num\r mai mare de ou\. n luna septembrie, cnd se ncheie sezonul de cre[tere a m\tcilor, nucleele se desfiineaz\ prin unificarea cu alte familii. M\tcile mperecheate destinate expedierii se recolteaz\ n colivii tip Benton. Dup\ introducerea m\tcii n colivie se mai introduc 10 - 12 albine provenite dintr-o familie orfanizat\ sau cu albine din familia starter. Pe timpul transportului se asigur\ hrana, alc\tuit\ dintr-un amestec de past\ de zah\r [i miere, acoperit\ cu o foi]\ de celofan sau polietilen\, care este introdus\ n ultimul compartiment al coliviei.

7.2. CRE{TEREA TRNTORILOR


Lucr\rile de cre[terea trntorilor `ncep cu trei s\pt\mni mai devreme de `nceperea cre[terii m\tcilor. ~n familiile de pr\sil\ pentru producerea trntorilor se introduc la `nceputul lunii aprilie 1 - 2 faguri cu celule de trntor `n care matca depune ou\, asigurndu-se `n luna mai trntori maturi cu valoare biologic\ ridicat\ necesari pentru `mperecherea m\tcilor. Cuibul familiei paterne se reduce corespunz\tor, se protejeaz\ termic [i se asigur\ hr\niri suplimentare cu turte de polen [i miere sau sirop de zah\r cu adaos de polen sau `nlocuitori ai acestuia.
166

Periodic, `n familia patern\ se introduc faguri cu puiet c\p\cit din care va rezulta albin\ tn\r\ care s\ hr\neasc\ corespunz\tor puietul de trntor. Ramele cu puiet de trntor pot fi trecute la familiile doici sau cresc\toare de trntori, `n locul lor introducndu-se alte rame pentru `ns\mn]are. Familiile doici trebuie s\ fie puternice, cu mult\ albin\ tn\r\ pentru a asigura o bun\ alimentare a larvelor. Trecerea fagurilor din familia patern\ `n familia doic\ se va face dup\ eclozionarea larvelor, deoarece riscul mnc\rii ou\lor de c\tre albine este mai ridicat. Att familiile paterne ct [i cele doici vor fi hr\nite `n permanen]\ `n mod corespunz\tor. Pentru asigurarea stupinei numai cu trntori dori]i ob]inu]i `n familiile paterne se vor lua urm\toarele m\suri: - se vor elimina din cuibul celorlalte familii to]i fagurii cu celule de trntor [i `n locul lor se vor intoduce faguri artificiali; - se vor aplica gratii la urdini[urile celorlal]i stupi pentru a `mpiedica ie[irea trntorilor nedori]i; - se vor distruge suprafe]ele cu puiet de trntor care se g\sesc pe ramele cu faguri normali la celelalte familii. Pentru ca `mperecherea s\ se fac\ cu trntorii dori]i este bine ca declan[area cre[terii trntorilor s\ se fac\ mai devreme cu 10 - 14 zile fa]\ de cre[terile normale, dac\ condi]iile de mediu permit, astfel `nct `mperecherea reproduc\orilor s\ se fac\ `nainte de apari]ia primilor trntor maturi `n stupina de produc]ie sau `n stupinele apropiate din zon\. Un alt mijloc de realizare a `mperecherilor dorite `l constituie folosirea punctelor de `mperechere controlat\, `nfiin]ate `n locuri complet izolate, unde nu exist\ posibilit\]i de p\trundere a trntorilor str\ini. La alegerea acestor puncte se are `n vedere ca pe o raz\ de 12 - 15 km s\ nu se g\seasc\ alte albine. Pentru siguran]\, acest lucru se testeaz\ cu 1 - 2 nuclee cu m\tci ne`mperecheate. Dac\ dup\ 15 zile m\tcile nu au `nceput ouatul sau a ie[it puiet de trntor, `nseamn\ c\ zona respectiv\ permite amenajarea unor asemenea puncte. ~n vederea ob]inerii materialului `mperecheat se transport\ la acest punct familia patern\ [i nucleele de `mperechere cu m\tcile ne`mperecheate. Dup\ 15 zile m\tcile `mperecheate se recolteaz\, iar `n locul lor se introduce o alt\ serie pentru `mperechere, urmnd ca la sfr[itul sezonului de `mperechere punctul respectiv s\ fie desfiin]at. ~n general, punctele de `mperechere controlat\ sunt amplasate `n zone montane, `nalte, pe v\i ferite de curen]i, `n poieni sau pe platouri unde albinele beneficiaz\ de un cules abundent, iar reproduc\torii de condi]ii optime pentru efectuarea zborurilor de `mperechere. Controlul `mperecherii m\tcilor se poate realiza mai eficient prin aplicarea `ns\mn]\rilor artificale. M\tcile `ns\mn]ate artificial sunt destinate pentru a cunoa[te exact originea trntorilor de la care s-a recoltat sperma pentru `ns\mn]are. Prin `ns\mn]area artificial\ se pot ob]ine 4 - 5 genera]ii de produ[i de origine cunoscut\.
167

M\tcile `ns\mn]ate artificial se deosebesc de cele `mperecheate natural cu trntori printr-o vitalitate mai mic\ [i o perioad\ scurt\ de fecundare, puietul are un aspect `mpr\[tiat [i familiile nu pot atinge dezvoltarea maxim\, `n schimb, calitatea m\tcilor `ns\mn]ate artificial se apreciaz\ prin calitatea descenden]ei, adic\ dup\ calitatea m\tcilor fiice. ~n cazul pepinierelor care produc m\tci pe tot timpul sezonului activ, la intervale de cte 7 zile se va introduce `n familiile paterne cte un fagure care s\ fie ouat pentru a avea `n permanen]\ trntorii necesari pentru `mperecherea m\tcilor. Lucr\rile de cre[tere a trntorilor `nceteaz\ cu 21 de zile `nainte de darea `n cre[tere a ultimei serii de larve pentru ob]inerea m\tcilor.

168

CAPITOLUL 8

MEN}INEREA S|N|T|}II FAMILIILOR DE ALBINE

Asupra albinelor ac]ioneaz\ numeroase boli, d\un\tori [i substan]e toxice, care al\turi de neasigurarea condi]iilor interne [i externe necesare familiei de albine, constituie factori limitativi n cre[terea albinelor [i a produc]iilor apicole. Mentinerea s\n\t\]ii familiilor de albine presupune asigurarea unui complex de m\suri profilactice de ordin organizatoric, biologic [i igienic [i m\suri curative - dup\ apari]ia bolii.

8.1. M|SURI ORGANIZATORICE


- vatra stupinei trebuie s\ beneficieze de c\ldura soarelui, mai ales n sezoanele de prim\var\, toamn\ [i iarn\, iar n sezonul de var\ sunt necesare m\suri pentru umbrirea stupilor; - stupina trebuie s\ fie ferit\ de vnturi; - locul trebuie s\ fie uscat, cu nivelul pnzei freatice la cel pu]in 1,5 m, cu posibilit\]i de scurgere a apelor provenite din precipita]ii; - stupinele trebuie amplasate ct mai aproape de baza melifer\ pentru o mai bun\ valorificare a culesurilor; - stupii vor fi amplasa]i paralel cu masivul melifer [i nu perpendicular pe acesta; - a[ezarea stupilor pe vatr\ se va face n grupuri mici de 30 - 40 familii [i trebuie s\ asigure o bun\ orientare a albinelor. A[ezarea stupilor se va face n "[ah", n rnduri distan]ate ntre ele la 6 m, iar distan]a ntre stupi pe rnd la 4 m, fie n grupe de 2 - 3 stupi la distan]a de 1 m ntre stupi, cu urdini[urile orientate diferit, iar distan]a ntre grupe de 8 10 m. Aglomerarea stupilor spore[te riscul de r\spndire a bolilor; - se va evita a[ezarea stupilor n raza de zbor a altei stupine; - vatra stupinei va fi dezinfectat\ periodic prin s\parea adnc\ a terenului [i prin stropirea cu clorur\ de var, iar pentru aprecierea st\rii de
169

s\n\tate, n fa]a fiec\rui stup se va amenaja "oglinda stupului" (o suprafa]\ curat\, neinerbat\, pe care se pune nisip pentru a putea analiza resturile scoase din stup, mortalitatea etc.); - buna preg\tire profesional\ a apicultorului. Acesta nu va face schimb de utilaj apicol ntre stupi f\r\ s\ aib\ certitudinea c\ nu r\spnde[te o serie de boli, iar prin interven]iile sale s\ nu predispun\ la apari]ia furti[agului. S\ asigure condi]ii optime pentru efectuarea zborurilor de cur\]ire, culesuri continue de ntre]inere, iar pe timpul iernii, rezerve de hran\ suficiente [i de calitate. S\ aib\ preg\tirea necesar\ pentru efectuarea tuturor lucr\rilor la timp, n condi]ii tehnice [i de igien\ optime.

8.2. M|SURI DE ORDIN BIOLOGIC


Se refer\ la acele m\suri care n final vor conduce la situa]ia ca n stupin\ s\ nu se g\seasc\ dect familii puternice, care au o mare capacitate de ap\rare fa]\ de boli. n acest sens, se face selec]ie, eliminndu-se familiile care prezint\ o slab\ rezisten]\ la boli, iar prin m\suri tehnice se urm\re[te ob]inerea unor familii puternice. Familiile de albine slabe, nengrijite corespunz\tor, reprezint\ un teren favorabil pentru apari]ia bolilor, constituind focare de boal\ [i surse de r\spndire a bolilor.

8.3. M|SURI DE IGIEN|


- familiile de albine, roiurile [i m\tcile care se introduc n stupin\ vor fi perfect s\n\toase; - se vor p\stra n efectiv numai familiile puternice, cu m\tci tinere [i valoroase; - anual, stupii, utilajele [i materialele de lucru se dezinfecteaz\, de regul\ n cursul lunilor septembrie-octombrie, cu solu]ie de formol 2 - 4%, cu solu]ie de sod\ caustic\ 2 - 5% sau cu solu]ie de sod\ calcinat\ 5%. Materialul astfel dezinfectat va fi sp\lat cu peria [i ap\ fierbinte. Pentru evitarea unor boli ai c\ror agen]i patogeni prezint\ form\ sporulat\ se recomand\ [i flambarea; - pernele de protec]ie termic\ se supun tratamentului cu vapori de formol, se usuc\ [i dac\ este necesar se schimb\ materialul de umplutur\; - nu se vor introduce n stupin\ stupi [i utilaj apicol folosit anterior, f\r\ ca acesta s\ fi fost bine cur\]at [i dezinfectat; - se vor reforma fagurii din cuib la cel mult trei ani de utilizare, iar fagurii de rezerv\ se vor dezinsectiza [i dezinfecta n fiecare an; - toate resturile rezultate de la cur\]irea stupului [i a inventarului apicol, precum [i albinele moarte [i resturile colectate de pe fundul stupului se vor aduna cu aten]ie [i vor fi arse; - se va asigura n fiecare stupin\ o surs\ de ap\ permanent\ cu ajutorul ad\p\toarelor apicole care vor fi dezinfectate periodic;
170

- la apari]ia bolilor n unele familii, acestea vor fi izolate [i ]inute n carantin\, iar aplicarea tratamentului medicamentos, att n scop preventiv ct [i curativ, se va face la recomandarea personalului de specialitate.

8.4. M|SURI DE ORDIN CURATIV


Aceste m\suri vizeaz\ tratarea bolilor dup\ instalarea lor n familiile de albine. Agen]ii patogeni care provoac\ boli sunt foarte numero[i: virusuri, bacterii, mice]i, protozoare [i parazi]i, dar [i o serie de d\un\tori ca p\s\rile, [oarecii, precum [i alte insecte ca viespile, furnicile, unele specii de fluturi etc. Principalele boli ale abinelor cu principalele lor caracteristici sunt prezentate schematic n tabelul 8.

171

172

Tabelul 8 TABEL SINOPTIC PRIVIND PRINCIPALELE BOLI ALE ALBINELOR


BACTERIOZE Denumirea bolii Agentul patogen Gazda receptiv\ Factori favorizan]i Perioada apari]iei Simptome [i diagnostic Loca europeran\ Streptococcus pluton, Bacterium eurydice, Bacillus alvei, Streptococcus apis, etc. Puietul nec\p\cit. Familii slabe, lipsa culesului, timp rece [i ploios, igien\ precar\. Prim\vara naintea culesului de la salcm [i n perioadele lipsite de cules. La nceput larvele n celule devin transparente, apoi se r\sucesc n celule, devin mate, g\lbui cu nuan]e din ce n ce mai nchise pn\ la maroniu. Mirosul acru, aromat sau de putrefac]ie. Puietul este neuniform. Diagnosticul se stabile[te pe baz\ de examen clinic [i de laborator. Oxitetraciclin\ n doz\ de 0,5 - 0,75 g la litru de sirop, cte 250 - 500 ml n func]ie de puterea familiei, de 4 - 5 ori la intervale de 4 - 5 zile. Streptomicina n doz\ de 0,5 g la litru de sirop, cte 100 ml sirop pentru o ram\ ocupat\ cu albine; tratamentul se repet\ de 3 ori la intervale de 5 - 7 zile. Locamicinul este un produs care con]ine 2,5 % teramicin\ n zah\r pudr\. Se administreaz\ n 5 - 6 doze a cte 100 g la interval de 5 zile, prin pudrarea ramelor.

Tratament

219

Denumirea bolii Agentul patogen Gazda receptiv\ Factori favorizan]i Perioada apari]iei Simptome [i diagnostic

Tratament

Denumirea bolii Agentul patogen Gazda receptiv\ Factori favorizan]i Perioada apari]iei Simptome [i diagnostic Tratament 173 220

Continuare tabelul 8 Loca american\ Bacilllus larvae. Puietul c\p\cit. Familii slabe contaminate, prezen]a fagurilor vechi contamina]i, ngrijire necorespunz\toare. Dup\ culesul de la salcm. Contaminarea se face pe cale oral\. Fagurii cu c\p\cele nfundate de culoare mai nchis\. Miros asem\n\tor cleiului de tmpl\rie. Modific\ri de form\ [i culoare a larvelor (se ncre]esc, culoare crem care ulterior devine brun\). Con]inutul lor se transform\ ntr-o mas\ vscoas\, filant\, care prin uscare r\mne aderent\ pe pere]ii celulelor. Diagnosticul se stabile[te ca [i n cazul locii europene. Tratamentul vizeaz\ dou\ obiective: - inactivarea formei bacilare a agentului patogen [i crearea unor condi]ii improprii pentru germinarea sporilor; - asanarea stupilor prin distrugerea sporilor. Primul obiectiv se realizeaz\ prin tratament cu sulfamide [i antibiotice (oxitetraciclin\, streptomicin\, teramicin\, locamicin). Doza folosit\ const\ din 1 g substan]\ activ\ repetat\ de 3 ori la intervale de 5 - 7 zile pentru sulfamid\ [i 0,5 g substan]\ activ\ la antibiotice tot de 3 ori la acelea[i intervale. Locamicinul se folose[te ca [i n cazul precedent. Al doilea obiectiv se realizeaz\ prin distrugerea materialului infectat, transvazarea albinelor [i prin dezinfec]ie. Septicemia Bacillus apisepticus. Albinele adulte. Condi]ii de ntre]inere necorespunz\toare, locuri umede [i umbrite. Tot timpul sezonului activ Agentul patogen, ntlnit frecvent n stup, n anumite condi]ii [i exalt\ virulen]a, p\trunde prin stigme, trece n hemolimf\ unde se nmul]e[te rapid, producnd moartea prin septicemie. Albinele manifest\ mi[c\ri lente, nesigure, se tr\sc afar\ din stup [i mor. Cadavrele sunt fragile, iar articula]iile se descompun. Imbun\t\]irea condi]iilor de ntre]inere, nt\rirea familiilor [i stimularea acestora, schimbarea m\tcilor. Tratament cu antibiotice ca [i n cazul locilor.

174 Denumirea bolii Agentul patogen Gazda receptiv\ Factori favorizan]i Perioada apari]iei Simptome [i diagnostic Tratament Denumirea bolii Agentul patogen Gazda receptiv\ Factori favorizan]i Perioada apari]iei Simptome [i diagnostic Tratament

Continuare tabelul 8 Paratifoza (Salmoneloza) Bacillus paratyphi alvei. Albine adulte. Condi]ii de ntre]inere necorespunz\toare, n special n perioade cu ploi reci [i prelungite. De regul\ prim\vara [i numai rareori vara. Agentul patogen, ntlnit frecvent n tubul digestiv al albinelor s\n\toase, n condi]ii favorabile [i exalt\ virulen]a, se nmul]e[te intens, p\trunde n hemolimf\ [i determin\ moartea prin septicemie. Simtomotologia este nespecific\, albinele nu pot zbura, au abdomenul balonat, prezint\ diaree, paralizeaz\ [i mor. Diagnosticul se pune numai prin examen de laborator. M\suri de igien\, nt\rirea familiilor bolnave [i prin tratament medicamentos cu teramicin\ [i streptomicin\ la fel ca n cazul locilor. VIROZE Puietul saciform (puietul n sac) Virus filtrabil. Puietul. Familii slabe contaminate, prezen]a fagurilor vechi contamina]i, ngrijire necorespunz\toare. Boala evolueaz\ n aceea[i perioad\ ca locile. Virusul este preluat prin hran\ [i prin ncercarea albinelor de a scoate din celule puietul mort sau bolnav.Puietul moare dup\ c\p\cire, celule cu c\p\cele nfundate, perforate, mai nchise la culoare, adesea desc\p\cite. Puietul pe fagure are aspect mpr\[tiat. Larvele devin treptat galbene, cenu[ii [i apoi brune, capul avnd o culoare mai nchis\ dect restul corpului. In prima faz\ larva are aspectul unei pungi pline cu lichid al c\rui con]inut scade cu trecerea timpului. Con]inutul nu este vscos sau filant [i nu are miros, iar larvele moarte nu ader\ la pere]ii celulelor. Tratamentul cu antibiotice administrate n hran\ vizeaz\ anhilarea unor germeni secundari [i prevenirea confuziei cu una din cele dou\ loci. In majoritatea cazurilor sunt suficiente asigurarea unui bun cules, m\suri de igien\, nt\rirea familiilor, schimbarea m\tcii, iar n cazuri mai grave se recomand\ distrugerea familiilor slabe, transvazarea albinelor n al]i stupi dezinfecta]i cu ap\ fiart\ sau prin flambare, topirea tuturor fagurilor etc.

221

Denumirea bolii Agentul patogen Gazda receptiv\ Factori favorizan]i Perioada apari]iei Simptome [i diagnostic Tratament Denumirea bolii Agentul patogen Gazda receptiv\ Factori favorizan]i Perioada apari]iei Simptome [i diagnostic Tratament

Continuare tabelul 8 Paralizia albinelor Virus filtrabil. Albinele adulte. Familii slabe contaminate, ngrijire necorespunz\toare. Mai - Iunie. Agita]ie manifestat\ prin tremur\turi ale antenelor, aripilor [i picioarelor. Abdomenul dilatat, mi[c\ri respiratorii accelerate, acul exteriorizat. Tegumentul devine acoperit cu o substan]\ care degaj\ miros de pe[te, fapt ce determin\ albinele s\n\toase s\ le scoat\ afar\ din stup. Albinele bolnave cap\t\ aspect negru-str\lucitor. Neputnd zbura, paralizeaz\ [i mor cu aripile deviate n l\turi [i n jos. Nu exist\ un tratament specific. Se recomand\ nt\rirea familiilor prin unirea lor, restrngerea cuibului [i asigurarea unui cules continuu. Se recomand\ administrarea timp de 10 - 15 zile de sirop n care s-a introdus vitamina C (1 comprimat la 1 litru de sirop). MICOZE Ascosferoza (puietul v\ros) Ascosphaera apis. Puietul nec\p\cit [i c\p\cit. Boala este furnizat\ de umezeala din stup datorit\ ventila]iei necorespunz\toare. Apare de obicei n aprilie-mai, evolueaz\ progresiv n iunie [i descre[te ca intensitate n iulie-august. Larvele infectate se ng\lbenesc, [i pierd segmenta]ia, tegumentul se nt\re[te. In jurul larvelor ia na[tere o pnz\ de mucegai. Prin evaporarea apei, larva [i reduce volumul, se desprinde de pere]ii celulei [i se nt\re[te, ajungnd la consisten]a unei pietre moi de culoare alb\. Pe fagurele infestat larvele mumificate sunt r\spndite n mod neregulat. Diagnosticul se stabile[te pe seama simptomelor descrise [i prin prezen]a cadavrelor mumificate pe fundul [i n fa]a stupului. Tratamentul se face cu Micocidin [i Codratin. Micocidinul se administreaz\ prin pulveriza]ii printre rame, n cantit\]i de 100 - 150 g. Tratamentul se repet\ de 3 - 5 ori, primele dou\ la interval de 4 zile, iar urm\toarele la interval de 7 zile. Codratinul se administreaz\ n acela[i mod sau n cantit\]i de 20 - 25 g la 1 litru de sirop de zah\r.

175 222

176 Continuare tabelul 8 Denumirea bolii Agentul patogen Gazda receptiv\ Factori favorizan]i Perioada apari]iei Aspergiloza (Puietul pietrificat) Aspergillus flavus, Aspergillus niger. Puietul nec\p\cit, c\p\cit, albinele adulte. Boala este favorizat\ de umezeala din stup, datorit\ ventila]iei necorespunz\toare. Apare mai rar n stup. Boala are o frecven]\ mai ridicat\ n timpul recoltelor abundente n polen. Contaminarea se face prin intermediul hranei. Sporii p\trun[i n organism germineaz\, dau na[tere la miceliu, care invadeaz\ ntregul organism provocnd moartea. Dup\ moartea larvelor, acestea se mumific\ [i apar colorate n g\lbui sau galben-verzui. n celulele nec\p\cite, miceliul este att de abundent nct poate fi confundat cu polenul. Albinele afectate sunt agitate, nu mai pot zbura, paralizeaz\ [i mor n cteva ore. Se recomand\ ndep\rtarea ramelor cu puiet bolnav, iar n cazul n care [i albinele adulte sunt atacate, familia se va arde. Tratamentul medicamentos este identic ca n cazul ascosferozei. Denumirea bolii Agentul patogen Gazda receptiv\ Factori favorizan]i Perioada apari]iei Simptome [i diagnostic Tratament Melanoza Melanosella mors apis. Matcile [i albinele adulte. Boala este furnizat\ de umezeala din stup, datorit\ ventila]iei necorespunz\toare. Apare mai rar n stupi. Boala are o frecven]\ mai ridicat\ n timpul recoltelor abundente de polen. Contaminarea m\tcilor se face de la albinele lucr\toare prin l\pti[or, iar a albinelor prin schimbul de hran\. M\tcile nceteaz\ depunerea pontei, au mobilitate redus\ [i prezint\ la partea posterioar\ un dop din excremente uscate. Tratamentul nu este cunoscut. Se recomand\ nlocuirea m\tcilor. Simptome [i diagnostic 223

Continuare tabelul 8 PARAZITOZE Denumirea bolii Agentul patogen Gazda receptiv\ Factori favorizan]i [i alte preciz\ri Perioada apari]iei Nosemoza Nosema apis. Albinele adulte [i m\tcile. Parazitul se localizeaz\ [i se nmul]e[te n celulele intestinului mijlociu al albinelor. Cnd condi]iile nu-i sunt prielnice parazitul sporuleaz\. In momentul n care sporul ajunge n intestinul albinei, el se transform\ n adult. Boala devine evident\ mai ales n cazul unor lungi perioade de timp rece [i ploios care oblig\ albinele s\ r\mn\ n stup, favorizndu-se defecarea albinelor bolnave [i contaminarea n mas\ a albinelor. Boala apare de obicei prim\vara [i uneori reapare toamna. Infec]ia limiteaz\ digestia hranei n ventricol; inhib\ produc]ia de l\pti[or limitnd longevitatea lucr\toarelor cu 50%; favorizeaz\ apari]ia diareei n timpul iernii; influen]eaz\ negativ cre[terea puietului [i dezvoltarea familiilor prim\vara; m\rcile infectate sunt schimbate frecvent. In prima parte a perioadei de iernare, boala se manifest\ latent. Spre sfr[itul perioadei de iernare cre[te consumul de hran\, temperatura n cuib [i metabolismul albinei se m\re[te, ncepe cre[terea puietului, crendu-se condi]ii favorabile pentru germinarea [i nmul]irea parazitului. Albinele din familiile bolnave se agit\, execut\ zboruri de cur\]ire chiar pe timp nefavorabil. Prezint\ diaree eliminat\ n pic\turi sau n jet, de culoare brun-g\lbuie cu miros acru. In timpul [i dup\ zborurile de cur\]ire se remarc\ o mare mortalitate. In fa]a stupului se v\d albine care ncearc\ s\ zboare [i nu reu[esc, paralizeaz\ [i mor cu aripile ntinse, cu membrele adunate sub cavitatea toracic\ [i cu abdomenul umflat. Diagnosticul se stabile[te prin punerea n eviden]\ la microscop a sporilor de Nosema apis. Tratamentul medicamentos ac]ioneaz\ numai asupra parazi]ilor din organismul albinei, dar nu [i a sporilor. Din aceast\ cauz\ se impun m\suri de profilaxie privind dezinfec]ia materialului apicol, anexelor [i vetrei stupinei. Pentru tratament se folose[te preparatul Fumidil B. Con]inutul unui flacon (25 g) se amestec\ cu 20 litri sirop de zah\r 1:1, din care se va administra fiec\rei familii cte 1 l, de 4 ori la intervale de 7 zile, n perioada aprilie -iulie. Eficient se dovede[te tratamentul executat n cursul lunii august cu ocazia hr\nirilor de completare cnd fiecare familie va primi cte 3 grame fumidil administrat n sirop 2:1 (1 flacon la 8 familii). In februarie se administreaz\ 2 g fumidil pe familia de albine ( 1 flacon la 12 familii). Protofilul se administreaz\ n doz\ de 17 ml la litru de sirop [i n doz\ de 34 ml la 1 kg past\. Administrarea se face toamna [i prim\vara cu ocazia hr\nirilor de completare [i stimulare. Cantitatea de protofil administrat\ unei familii variaz\ ntre 50 [i 80 ml, n func]ie de puterea [i starea familiei respective.

Simptome [i diagnostic

Tratament

177

224

178 Denumirea bolii Agentul patogen Gazda receptiv\ Factori favorizan]i [i alte preciz\ri Perioada apari]iei Simptome [i diagnostic Tratament Continuare tabelul 8 Varrooza Varroa jacobsoni. Albinele adulte [i puietul. Existen]a de familii parazitate de la care se transmit: Acarianul Varroa jacobsoni (femela) se fixeaz\ pe membranele intrasegmentare toracale [i abdominale, hr\nindu-se cu hemolimfa albinelor. In perioada de nmul]ire intr\ n celula cu puiet unde-[i depune ponta, din care dup\ 2 zile ies larvele, care se hr\nesc cu hemolimfa larvelor [i nimfelor. Tot timpul. Se urm\re[te distrugerea parazi]ilor, limitndu-se posibilit\]ile de nmul]ire ale acestora. Num\rul mare de acarieni n celule duce la ecloziunea unor albine neviabile, cu aripile nedezvoltate [i picioare diforme, de dimensiuni mai mici [i cu vitalitate sc\zut\. Albinele adulte parazitate au o via]\ mai scurt\ [i productivitate diminuat\. In perioada de iernare parazi]ii r\ma[i n stup deranjeaz\ familia, nregistrndu-se un consum mare de hran\ [i mplicit apare diareea. Inmul]irea acarianului se realizeaz\ ntr-un ritm foarte rapid n perioada cre[terii puietului, ajungndu-se la decimarea unui num\r nsemnat de familii de albine. In plus, datorit\ leziunilor provocate de n]ep\turi se realizeaz\ por]ile de intrare pentru numero[i germeni n organismul albinelor. Tratamentul se face cu Varachet, Mavrirol [i Apistan. Administrarea varachetului se face sub form\ de fumiga]ii prin aprinderea unei benzi speciale de carton pe care s-au picurat 2 - 4 pic\turi func]ie de tipul stupului, care se introduc prin urdini[, dup\ care acesta se nchide timp de 15 - 20 minute. Tratamentul se execut\ seara sau diminea]a, cnd majoritatea albinelor se g\sesc n stup. Eficien]a tratamentului este mai bun\ n prim\var\ [i toamn\, cnd nu exist\ puiet, deoarece sunt distru[i parazi]ii care se g\sesc pe albin\ nu [i cei care se g\sesc n celule. Tratamentul se execut\ n tot timpul sezonului activ, intervalul ntre dou\ tratamente fiind de 7 zile. Foarte important se dovedesc cele 3 tratamente din toamn\ (septembrieoctombrie). Pentru tratament se mai pot utiliza: fenotiazina, acidul formic, naftalina, sulful, tutunul etc. 225

Denumirea bolii Agentul patogen Gazda receptiv\ Factori favorizan]i Perioada apari]iei Simptome [i diagnostic

Tratament

Denumirea "bolii" Agentul toxic Gazda receptiv\ Factori favorizan]i Perioada apari]iei Simptome [i diagnostic Tratament 179 226

Continuare tabelul 8 Brauloza Braula coeca (p\duchele albinei). Albinele adulte [i m\tcile. Prezen]a parazitului n num\r mare n familia de albine. Parazitul [i petrece toat\ via]a n interiorul familiei de albine. Din ou\le depuse de femel\ pe fa]a interioar\ a c\p\celelor fagurilor cu miere ies larve care [i sap\ canale n ceara fagurilor unde se hranesc cu amestec de cear\ si polen. Durata ciclului evolutiv al parazitului este de 21 de zile. Adul]ii se fixeaz\ de peri[orii de pe toracele albinelor [i se hr\nesc cu hrana provenit\ din gu[a albinelor pe care o iau n momentul cnd [i-o trec de la una la alta, sau uneori excit\ cu membrele aparatul bucal al albinei provocnd acesteia reflexul de regurgitare. Albinele sunt agitate, nu se hr\nesc n condi]ii normale uneori sunt sufocate de cantitatea mare de parazi]i, n special m\tcile. Diagnosticul se stabile[te prin examen clinic. Tratamentul se realizeaz\ prin fumiga]ii cu varachet forte, fenotiazin\, tutun, prin pres\rarea de naftalin\, camfor, seara pe o hrtie a[ezat\ pe fundul stupului care se ridic\ diminea]a cu p\duchii c\zu]i. Se mai poate utiliza timolul cu care se imbib\ o bucat\ de tifon care se a[eaz\ pe fundul stupului. Tratamentul cel mai eficace se execut\ n lunile septembrie-octombrie [i se repet\ de mai multe ori n urm\toarele 21 de zile, ntruct ac]ioneaz\ numai asupra adul]ilor. INTOXICA}II Intoxica]iile alimentare Nectar [i polen toxic, mierea de man\. Albinele [i puietul. Lipsa unui cules adecvat n cazul nectarului [i polenului [i seceta mare cazul mierii de man\. Prim\vara [i vara. Simptomele sunt nespecifice, nregistrndu-se o depopulare continu\ a familiei n func]ie de cantitatea de toxine din hran\. Diagnosticul se stabile[te pe baza examenelor clinice [i de laborator [i pe baza anchetei toxicologice. Se recomand\ hr\niri n scop curativ, prevenirea acestei boli fiind greu de realizat.

180 Denumirea "bolii" Agentul toxic Gazda receptiv\ Factori favorizan]i [i alte preciz\ri Perioada apari]iei Simptome [i diagnostic Tratament Denumirea "bolii" (pagubei) Agentul d\un\tor Gazda receptiv\ Factori favorizan]i Perioada apari]iei Simptome [i diagnostic Tratament Prezen]a galeriilor prin faguri, tapetate cu o ]es\tur\ fin\ de fire m\t\soase. Intoxica]iile chimice Insecticide, fungicide, erbicide, mediul nconjur\tor poluat. Toate categoriile de albine. In perioada de nflorire a florei melifere. D|UN|TORI G\selni]a sau molia cerii

Continuare tabelul 8

Efectuarea tratamentelor impotriva d\un\torilor la plantele agricole n perioada nfloriri [i nerespectarea normativelor cu privire la protec]ia albinelor. Amplasarea stupinelor n apropierea unor zone poluate. Depopularea fulger\toare a familiilor de albine ca urmare a contactului albinelor cu substan]ele toxice.Diagnosticul se stabile[te n examen clinic, anchet\ toxicologic\ [i examen de laborator. Respectarea normativelor cu privire la protec]ia albinelor [i luarea tuturor m\surilor de c\tre apicultor de a proteja familiile mpotriva substan]elor toxice.

G\selni]a mare (Galleria mellonela), G\selni]a mic\ (Achroea grisella)-fluturi din ordinul Lepidopterae parazi]i ai stupilor. Larvele produc deteriorarea [i distrugerea fagurilor precum [i a puietului prin perforarea pere]ilor celulelor [i desc\p\cirea acestora. Familii slabe cu faguri neacoperi]i cu albine [i nedezinsectizarea [i dezinfectarea anual\ a fagurilor

Pentru conservarea fagurilor cl\di]i se folose[te anhidrida sulfuroas\ rezultat\ prin arderea sulfului [i acidul acetic glacial. In stupii popula]i se nlocuiesc fagurii ataca]i cu al]ii noi, restrngnd cuibul [i nt\rind familia de albine.

227

CAPITOLUL 9

BAZA MELIFER|

9.1. SECRE}IA DE NECTAR {I FACTORII DE INFLUEN}|


Sursa principal\ de hran\ a albinelor este furnizat\ de glandele nectarifere ale florilor [i de polenul acestora. Albinele mai recolteaz\ secre]iile dulci ale glandelor extraflorale dispuse pe diferite p\r]i ale plantei precum [i secre]iile unor parazi]i din familiile Lachnidae [i Leconiidae care se hr\nesc cu seva plantelor parazitate (miere de man\). Secre]ia nectarului fiind rezultatul unor procese fiziologice [i biochimice complexe, produc]ia de nectar este condi]ionat\ de o multitudine de factori lega]i de plant\ (specia, varietatea, vrsta plantei, etapa `nfloririi, pozi]ia florii etc.), sol (compozi]ia chimic\, gradul de fertilitate, umiditatea, nivelul apei freatice, agrotehnica aplicat\) [i de condi]iile meteorologice. Dintre condi]iile meteorologice temperatura joac\ un rol hot\rtor. Secre]ia nectarului `ncepe la majoritatea speciilor la temperatura de 12C, intensitatea secre]iei cre[te pn\ la 20-26C, dup\ care scade progresiv `ncetnd total la 35C. Umiditatea atmosferic\ adecvat\ secre]iei de nectar este cuprins\ `ntre 60-80%. Precipita]iile abundente [i de durat\ survenite `n timpul `nfloririi diminueaz\ concentra]ia de zaharuri a nectarului sau `l spal\ total, iar vnturile contribuie la evaporarea acestuia. Influen]\ nefavorabil\ prezint\ seceta `nso]it\ de temperaturi ridicate. Timpul cel mai favorabil este cel c\lduros cu zile senine, f\r\ vnt, alternd cu ploi calde de scurt\ durat\, c\zute `n special noaptea.

181

9.2. POLENUL CA SURS| DE HRAN|


Polenul este produsul staminelor, reprezentnd elementul sexual mascul care asigur\ fecundarea florilor [i formarea semin]elor. Num\rul, forma [i m\rimea staminelor variaz\ `n func]ie de plant\ ca de altfel [i produc]ia de polen pe floare, inflorescen]\ sau plant\. Indiferent dac\ polenizarea se face cu ajutorul vntului (anemofil\) sau cu ajutorul insectelor `n general (entomofil\), albinele recolteaz\ polenul pentru a-[i asigura necesarul de hran\ proteic\ de care depinde cantitatea de puiet, dezvoltarea [i s\n\tatea familiilor de albine. Maturizarea polenului [i momentul punerii lui `n libertate, cnd devine accesibil albinelor, depinde de dezvoltarea plantei [i de factorii meteorologici: temperaturi peste 12 - 16C, nivelul precipita]iilor, vnt, durata de str\lucire a soarelui etc. ~n func]ie de etapa din zi `n care plantele `[i pun `n libertate polenul, acestea se grupeaz\ astfel: - plante la care polenul este eliberat `n mod uniform pe tot parcursul zilei: pomi fructiferi, zmeur, mur, p\ducel etc; - plante la care 60 - 90% din polen este eliberat `n primele ore ale zilei: mac, p\p\die, rapi]\, mu[tar, porumb etc; - plante la care polenul se maturizeaz\ [i este pus `n libertate dup\ amiaz\: bob, brndu[a de prim\var\; - plante la care maturizarea [i eliberarea polenului are loc `n cursul nop]ii, ca `n cazul dovleacului [i zorelelor [i care poate fi recoltat de albine `n primele ore ale dimine]ii. ~n general, albinele nu zboar\ pentru a culege nectar sau polen dac\ temperatura aerului este mai mic\ de 12C [i foarte pu]ine ies la cules dac\ viteza vntului dep\[e[te 25 m/secund\.

182

9.3. CARACTERIZAREA APICOL| A PRINCIPALELOR PLANTE MELIFERE


Tabelul 9 Poten]ialul nectarifer [i perioadele de `nflorire la principalele plante de interes melifer Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Denumirea plantei Anin (Alnus sp.) Ar]ar american (Acer negundo L.) Ar]ar t\t\r\sc (Acer tataricum L.) Brad Alb (Abis alba Mill) Cais (Prunus armeniaca L.) Castan s\lbatic (Aesculus hippocastanum L.) Castan comestibil (Castanea sativa Mill.) Cenu[er (O]etarul fals) (Ailanthus altissima Mill.) Cire[ (Prunus cerasifera Ehr.) Corcodu[ (Prunus cerasifera Her.) Fag (Fagus silvatica L.) Frasin (Fraxinus excelsior L.) Gl\di]\ (Gleditschia triacanthos L.) Gutui (Cydonia vulgaris Pers) Jugastru (Acer campestre L.) M\r (Malus domestica Borc H.) Mesteac\n (Betula alba L.) Mojdreanul (Fraxinus ornus L.) Molid (Picea excelsa Lam) O]etar galben (Koebeuteria paniculata Laxm) Paltin de c`mp (Acer platanoides L.) Paltin de munte (Acer pseudoplantanus L.) Paltin ro[u (Acer rubrum L.) Perioada de `nflorire ARBORI martie-aprilie martie-aprilie aprilie-mai mai-iunie martie-aprilie mai - iunie iunie iunie-iulie aprilie-mai aprilie mai-iunie mai iunie aprilie-mai mai-iunie aprilie-mai aprilie-mai mai mai iunie-august aprilie-mai aprilie-mai martie-aprilie Culoarea florilor verzui-ro[iatice galbene-verzui albe-g\lbui g\lbui- ro[iatice albe-roz albe cu pete ro[ii galbene-verzui galben-verzui albe albe verzui verzui galbene-verzui albe-roz verzui albe-roz verzui alb-g\lbui verzui galbene galbene-verzui galbene-verzui ro[ii-galbene Nectar kg/ha man\ 20 100-200 300-600 man\ 20 25-40 30-100 30-120 300 20-40 25 20 man\ 20 250 30 200-400 20-30 man\ 10 100 man\ 20 100-200 100-200 200-300 100-200 183

Nr. crt. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 184

Denumirea plantei P\r (Pirus sativa Lam.) Plop (Populus sp.) Porumbar (Prunus spinosa L.) Prun (Prunus domestica L.) Salc`m japonez (Sophora japonica L.) Salc`m alb (R.p.pyramidalis Pepin) Salcie alb\ (Salix alba L.) Salcia c\preasc\ (Salix caprea L.) Teiul cu frunza mare (Tilia platyphyllos S. cop.) Teiul pucios (Tilia cordata Mill) Teiul argintiu (Tilia tomentosa L.) Ulm (Ulmus campestris L.) Vi[in (Cerasus vulgaris Mill.) Afin (Vaccinium myrtillus L.) Agri[ (Ribes grossularia L.) Alun (Corylus avellana L.) Anason (Pimpinella anisum l.) B`rcoace (Cotoneaster integerrima Medik) Caprifoi (Lonicera tatarica L.) C\lin (Viburnum opulus L.) C\tina alb\ (Hippophae rhamnoides L.) C\tina ro[ie (Tamarix gallica L.) C\tin\ de garduri (Lycium halimifolium Mill) C`rm`z-Hurmuz (Symphoricarpus albus Blake) Cimi[ir (Buxus sempervirens L.) Coac\z (Ribes sp.) Corn (Cornus mas L.) Cruci[ (Rhemnus frangula L.) Dr\cila (Berberis vulgaris L.) Iasomie (Jasminum officinale L.)

Perioada de `nflorire aprilie-mai martie-aprilie aprilie-mai aprilie iulie-august mai-iunie martie-aprilie martie-aprilie iunie-iulie iunie-iulie iulie-august martie-aprilie aprilie-mai ARBU{TI mai-iunie aprilie-mai martie Iulie-august mai-iulie mai-iulie mai-iunie aprilie-iunie iunie-iulie iunie-octombrie iunie-septembrie martie-aprilie aprilie-mai martie-aprilie mai-iulie mai-iunie iulie-august

Continuare tabelul 9 Culoarea Nectar florilor kg/ha albe 8-20 verzui albe albe albe-verzui albe galbene-verzui galbene galbene-albe galbene galbene ro[ii albe varzui-ro[iatice verzui-ro[iatice galbene-cenu[ii albe albe-ro[iatice ro[iatice-albe albe galbene-ruginii roz-verzui albe-violetero[iatice albe-roz galbene-verzui galbene-verzui galbene albe-verzui galbene albe 25-40 20-30 300-350 1000 100-120 100-200 800 1000 1200 man\ 10 30-40 10-12 25-70 man\ 20 50 20-100 20-40 25-40 25 25 20-50 200 20 10-30 20 35-100 30 30

Nr. crt. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12 13.

Denumirea plantei

Perioada de `nflorire

Continuare tabelul 9 Culoarea Nectar florilor kg/ha 20-40 10-20 10-20 30-50 35-100 20-40 50 50 100 80 30-40 5-10 100-120 50-200 90 100-120 120-150 300 100 100 600 50 200 80-100 400 30-40 60-150

Lemn c`inesc iunie-iulie albe (Ligustrum vulgaris L.) Liliac (Syringa vulgaris L.) aprilie-mai diferite M\ce[ (Rosa canina L.) aprilie roz Mur (Rubus caesius L.) mai-septembrie albe-roz P\ducel mai-iunie albe-roz (Crataegus monogyna jacq) Piersic martie-aprilie roz (Prunus persica Sieb.) Salc`m pitic mai-iunie purpurii-violacee (Amorpha fructicosa L.) Salc`m galben (Caragana mai-iunie galbene-aurii arborescens Lam) S\lcioara mirositoare iunie galbene (Elaeagnus angustifolia L.) Soc (Sambucus nigra L.) iunie-iulie albe Tisa (Taxus bacata L.) martie aprilie albe-verzui Vi]\ de vie (Vitis vinifera L.) mai-iunie galbene-verzui Z\log (Salix cinirea L.) martie-aprilie galbene Zmeur (Rubus idaeus L.) iunie-iulie albe PLANTE ERBACEE SPONTANE Angelica (Archangelica iulie-august verzui-ro[iatice officinalis Hoffm) Busuioc iunie-octombrie albe-roz (Ocimum basilicum L.) Busuioc de miri[te iulie-septembrie violete-ro[iatice (Stachys annua L.) Butoia[ iulie-august albe-verzui (Oenanthe aquatica L.) C\tu[nic\ iulie-august albe-ro[ii (Nepeta cataria L.) C`rm`z ro[u iulie roz (Symphoricarpus orbiculetus Moerch) Ceara albinei iulie-august albe-roz (Asclepias syriaca L.) Chica voinicului iunie-august albastre (Nigella damascena L.) Cimbri[or (Thymus sp.) iunie-octombrie ro[ii-purpurii Cimbrul de gr\din\ iulie-octombrie albe (Satureja hortensis L.) Corob\]ic\ (Urechea porcului) albastreiunie-iulie (Salvia verticillata L.) violacee Dege]el ro[u mai-septembrie ro[ii-purpurii (Digitalis purpurea L.) Dumbe] iulie-septembrie purpurii-roz (Teucrium chamaedrys L.)

185

Nr. crt. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.

Denumirea plantei G\lbenea (Rarippa amphibia L.) Ghiocel (Galanthus nivalis L.) Haina miresii (Polygonum baldschusnicum L.) Iarba [arpelui (Echium vulgare L.) Izma broa[tei (Mentha aquatica L.) Isop (Hyssopus officinalis L.) Jale[ (Stachys officinalis L.) Jale[ de balt\ (Stachys palustris L.) Limba boului (Anchusa officinalis L.) Limba mielului (Borrago officinalis L.) Lupin perin (Lupinus perennis L.) Mac (Papaver L.) Magheran (Origanum majorana L.) M\ciuca ciobanului- Rostogol (Echinops sphaerocephalus L.) M\t\ciunea moldoveneasc\ (Dracocephalum moldavica L.) M\z\riche (Vicia sativa L.) Mu[tar de c`mp (Sinapis arvensis L.) P\l\mid\ (Cirsium arvense L.) P\p\die (Taraxacum officinale Web) Poala sfintei M\rii (Nepeta pannonica L.) Porumb (Zea mays L.) Rapi]\ (Brassica napus oleifera L.) R\chitan (Lythrum salicaria L.) Roini]\ (Melissa officinalis L.) Nalb\-Salvie alb\ (Lavatera thuringiaca L.) Salvie (Salvia nemorosa L.) Salvia de c`mp (Salvia pratensis L.) Scaiul dracului (Eryngium campestre L.)

Perioada de `nflorire mai-iulie februarie-martie iunie-octombrie iunie-august iunie-octombrie iulie-august mai-iulie iulie-septembrie mai-septembrie iunie-iulie mai-iulie mai-iulie iunie-august iulie-august iulie-august mai-iunie mai-septembrie iunie-august aprilie-octombrie iulie-august iunie-octombrie mai-septembrie iulie-septembrie iunie-august iunie-august iulie-august mai-iulie iulie-august

Continuare tabelul 9 Culoarea Nectar florilor kg/ha galbene albe albe albastrero[iatice roz albastru-`nchis ro[ii-purpurii violete albastre albastre violete-roz diferite ro[ii-albe albe albastre albe, violet striate galbene violacee galbene albe verzui-galbene galbene ro[ii-purpurii albe albe ro[ii-mov diferite alb\strui-verzi 30-50 prezent 50 380-400 200-220 50-120 100-200 100-150 50-100 250-300 100-120 30-40 30-40 250-500 300-400 10-30 40 100 200 130-240 30-100 50-100 100-150 200 300 280 100-150

186

Nr. crt. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51.

Denumirea plantei Scara domnului (Polemonium coeruleum L.) {op`rli]a (Veronica sp.) Splinu]a (Solidago virga aurea L.) Stelu]a (Aster amellus L.) Sulfin\ galben\ (Melilotus officinalis Medik) Talpa g`[tei (Leonurus cardiaca L.) Trifoi m\runt (Medicago lupulina L.) Trifoia[ - C\p[unic\ (Trifolium fragiferum L.) Urzica moart\ (Lamium album L.) Urzica de balt\ (Lycopus europaeus L.)

Perioada de `nflorire iunie mai-septembrie iulie-septembrie augustoctombrie iulie-septembrie iulie-august mai-septembrie iunie-septembrie mai-iulie iulie-septembrie martieoctombrie

Continuare tabelul 9 Culoarea Nectar florilor kg/ha albastre-albe albastre galbene albastru deschis galbene roz galbene galbene ro[ii-purpurii alb\ roz violete ro[ii-violacee galbene galbene albe albe albastre albe-g\lbui albe galbene gaslbene albe-verzui 50 40 50 60-120 150-300 200-400 30-40 100 50-150 20-200 50-60 100-600 40-60 150-400 30-50 20-100 30-40 70-150 40 100 100-500 90-110 40-50 50-100

52. Urzicu]a (Lamium purpureum L.)

Zbur\toare - R\scoage 53. (Chamaenerion angustifolium iulie-august L. syn Epilobium angustifolium) Zbur\toare - Pufuli]\ 54. iunie-august (Chamaenerion hyrsutum L.) PLANTE CULTIVATE Anghinaria 1. iulie-septembrie (Cynara scolymus L.) Bumbac 2. iulie-august (Gossypium herbaceum L.) Castravete 3. iunie-septembrie (Cucumis sativum L.) 4. C\p[uni (Fragaria sp.) aprilie-iunie Ceapa - seminceri 5. iunie-iulie (Albium cepa L.) 6. Cicoarea (Cichorium intybus L.) iulie-octombrie Conopid\-seminceri 7. mai-iunie (Brassica oleraceea) Coriandru 8. iunie-iulie (Coriandrum sativum L.) Dovleac alb 9. iunie-septembrie (Cucurbita maxima L.) Dovleac furajer - Bostan 10. mai-septembrie (Cucurbita pepo L.) 11. Dovlecel (Cucurbita pepo L.) iunie-august

187

Nr. crt. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

Denumirea plantei Fenicul - Molur\ (Foeniculum vulgare Mill) Floarea soarelui (Helianthus annuus L.) Facelia (Phacelia tanacetifolia Benth) Ghizdei (Lotus corniculatus L.) Hri[c\ (Polygonum sp.) Izma bun\-Menta (Mentha crispa L.) Izma crea]\ (Mentha crispa L.) In (Linum ussitatissimum L.) Lev\n]ic\ (Lavandula spica L.) Lucern\ (Medicago sativa L.) Lupin peren (Lupinus perennis L.) Mu[tar (Sinapis alba L.) P\st`rnac (Pastinaca sativa L.) P\trunjel (Petroselinum hortense Hoffm) Pepene verde (Colocynthis citrullus L.) Pepene galben (Cucurnis melo L.) Rapi]\ (Brassica napus oleifera L.) Sulfin\ alb\ (Melilotus albus Medik) Sparceta (Onobrychis viciifolia Scap) Tutun (Nicotiana tabacum L.) Trifoi alb (Trifolium repens L.) Trifoi hibrid (Trifolium hybridum L.) Trifoi ro[u (Trifolium pratense L.) Varz\ - semincer (Brassica oleracea L.)

Perioada de `nflorire iulie-august iulie-septembrie mai-octombrie mai-octombrie iunie-august iulie-august iulie-august iulie-august iulie-septembrie mai-octombrie mai-iulie mai-octombrie iulie-septembrie iunie-iulie iunie-septembrie iunie-septembrie mai-iunie iulie-septembrie iunie-august iulie-august mai-octombrie mai octombrie mai-septembrie masi-iunie

Continuare tabelul 9 Culoarea Nectar florilor kg/ha galbene galbene albastreviolacee galbene roz albe-roz violacee liliachii albastre-albe albastre albastreviolete violete-roz galbene galbene verzui-g\lbui galbene galbene galbene albe ro[ii-roz ro[ii-roz albe-roz roz ro[ii purpurii galben deschis 25-100 35-100 3001000 15-30 50-60 100-200 100 10 50-100 25-200 100-120 40 10-50 10-50 40-100 10-40 35-100 200-500 120-300 20-40 100-250 120 25-50 20-30

188

9.4. ZONELE BIOAPICOLE {I TIPURILE DE CULES ~N ROMANIA


Specificul florei [i condi]iile de mediu pot accelera sau `ntrzia etapele pe care familia de albine trebuie s\ le parcurg\ `n cursul dinamicii ei sezoniere. Evolu]ia `n paralel a dezvolt\rii familiilor [i a florei melifere, ambele corelate cu condi]iile mediului extern exprim\ tipul de cules. Fiec\rui tip de cules `i corespunde o anumit\ zon\ bioapicol\ care cuprinde totalitatea elementelor climei [i florei care condi]ioneaz\ existen]a [i activitatea unei rase sau ecotip de albine `n condi]ii optime. ~n condi]iile de clim\ [i flor\ din Romnia s-au diferen]iat 6 tipuri dominante de cules, c\rora le corespunde tot attea zone bioapicole (fig. 61): - tipul de cules I r\spndit `n zona bioapicol\ din Cmpia Romn\ [i Dobrogea; - tipul de cules II r\spndit `n zona bioapicol\ din Podi[ul Moldovei; - tipul de cules III r\spndit zona bioapicol\ din Cmpia de Vest; - tipul de cules IV r\spndit `n zona bioapicol\ a Podi[ului Transilvaniei; - tipul de cules V r\spndit `n zonal\ bioapicol\ montan\; - tipul de cules VI r\spndit `n zona versan]ilor Mun]ilor Carpa]i.

Fig. 61 Zonele bioapicole pe teritoriul Romniei

189

Caracterizarea tipurilor de cules


Tipurile de cules, respectiv zonele bioapicole prezint\ o serie de particularit\]i, `n privin]a factorilor climatici, asigur\rii culesurilor de produc]ie [i `ntre]inere etc, care impun o serie de m\suri tehnice [i organizatorice `n vederea valorific\rii la maximum a poten]ialului melifer [i diversific\rii produc]iilor apicole `n condi]ii de rentabilitate (tabelul 10).
Tabelul 10 Caracteristicile tipurilor de cules [i a zonelor apicole din Romnia
Specificare I II 400-600 mm. 500-600 mm Precipita]ii medii anuale. Temperatura + 10C 8-10C medie anual\ III 500-700 mm IV 600-700 mm V VI 700-1100 mm Condi]ii meteorologice mai pu]in 4-8C favorabile

8-11C

8-9C

Culesuri principale

Nu se poate distinge un cules principal cu excep]ia salcmului `n zonele Valea lui Mihai, Simion, Salcm S\cuieni, 60 000 ha Remetea. (Dolj, Olt), tei Flora melifer\ 20 000 ha de baz\: (Dobrogea), tei 22 000 ha plante d.c. 15 000 ha floareafurajere soarelui timp Ia[i [i 5 000 cultivate, ha Bac\u, de circa 30 legumicole, salcm `n de zile tehnice, arbori sud, floarea20 000 ha [i arbu[ti soarelui `n (Ialomi]a, ornamentali nord. Teleorman, cultiva]i. Ilfov, Olt), Floareavegeta]ia de soarelui dup\ balt\ salcm, (menta). reprezint\ principala surs\ melifer\. Teiul este pu]in r\spndit (Arad, Lipova).

Culesurile au caracter moderat, eviden]iinduse un cules Zmeur, principal de zbur\toare [i var\ la p\[uni man\. [i fne]e; `n anii favorabili mana din p\durile de conifere.

Din punct de vedere apicol se caracterizeaz\ prin cules dominant la pomi, p\[uni [i fne]e `n toat\ perioada activ\.

190

Continuare tabelul 10
Specificare III Busuiocul de miri[te (Arad), alb\stri]a [i alte buruieni de S\lcii, alun, sem\n\turi, arin, pomi fructiferi, ar]ar plante Pomi fructiferi, [i alte foioase, cultivate la care se arbu[ti arbu[ti, asigur\ spontani [i vegeta]ia de cultiva]i, flora polenizarea: pe p\[uni. floareaerbacee soarelui, spontan\, rapi]a, fne]e. coreandrul, sulfina, lucerna, bost\noasele. I II IV V VI

Culesurile de `ntre]inere

Pomi fructiferi (aprilie, mai); p\durile r\zle]e de salcm.

Arbori, Flora erbacee arbu[ti, vi]\ spontan\, de vie [i pomi fructiferi, vegeta]ia p\[uni. erbacee.

Sfr[itul lunii aprilie ~ntre culesul Perioade de `nceputul lunii de la salcm cules mai, lunile [i cel de la tei. deficitare iunie, august, septembrie.

Se fac hr\niri stimulente `n perioadele deficitare.

Se practic\ stup\ritul pastoral la culesurile Pentru compensarea diferite din lipsei de cules mun]ii Rodnei, Apuseni, se practic\ Sebe[ului, stup\ritul Buz\ului, pastoral la distan]e mari. deoarece apicultura sta]ionar\ nu d\ rezultate. Sunt necesare m\suri de preg\tire [i men]inerea de familii puternice pe tot sezonul deoarece zona se caracterizeaz\ prin culesuri de durat\, dar de mic\ intensitate.

Recomand\ri pentru dezvoltarea familiilor de albine

Se aleg familii cu ritm rapid de dezvoltare prim\var\, hr\niri stimulente in vederea valorific\rii culesului de la salcm; `n perioadele deficitare se cultiv\ e[alonat specii melifere valoroase: facelia, sulfina etc.

Familiile ajung la dezvoltarea maxim\ la sfr[itul lunii iunie; hr\niri stimulente `naintea culesului de la salcm, `ntre culesuri [i dup\ culesul de la tei; `n perioadele cu gol de cules se cultiv\ sparcet\ hri[c\, m\t\ciune.

~n partea de nord a zonei se aleg familii cu dezvoltare precoce care s\ valorifice culesul de la salcm, iar pentru restul zonei familii cu tendin]\ pronun]at\ spre roire natural\ care valorific\ bine culesurile slabe.

Zona se caracterizeaz\ prin dezvoltarea trzie a familiilor de albine.

Dezvoltare trzie a familiilor de albine.

191

9.5. BALAN}A MELIFER|


~ntocmirea balan]ei melifere pentru o anumit\ zon\ sau localitate `[i g\se[te utilitatea, la `nfiin]area unei stupine, pentru stabilirea m\surii `n care baza melifer\ asigur\ recolte satisf\c\toare de miere. La `ntocmirea balan]ei melifere se face o estimare a bazei melifere [i se calculeaz\ num\rul de familii de albine care pot fi `ntre]inute `n mod economic `n zona respectiv\.

9.5.1. Estimarea bazei melifere


Aceast\ ac]iune presupune: identificarea speciilor melifere, stabilirea suprafe]elor ocupate, determinarea capacit\]ii nectarifere [i stabilirea produc]iei poten]iale de miere. 9.5.1.1. Identificarea speciilor melifere Albinele valorific\ economic numai resursele melifere care se afl\ `n apropierea vetrei stupinei. Cu ct aceast\ distan]\ se m\re[te, cu att se mic[oreaz\ randamentul la cules al albinelor (fig. 62). Raza economic\ de zbor a albinelor `n jurul vetrei stupinei este de 2 km, ceea ce practic corespunde unei suprafe]e de 1 256 ha.

0,8 km

1,8 km

2,4 km

3,2 km

100%

79%

72%

57%

Fig. 62 Influen]a distan]ei stupinei fa]\ de sursa melifer\ asupra randamentului culesului

Identificarea speciilor melifere `n raza de zbor a albinelor se face folosind documenta]ia existent\ la inspectoratele silvice [i la organele agricole jude]ene, la care se mai pot ad\uga datele culese din teren. Determinarea lor se face pe diferite moduri de folosin]\: livezi, vii, culturi agricole melifere (bost\noase, floarea-soarelui, rapi]\, mu[tar etc.) vatra localit\]ilor etc. Culturile f\r\ importan]\ apicol\ nu se iau `n considerare.

192

9.5.1.2. Stabilirea suprafe]elor ocupate de plantele melifere. Suprafe]ele ocupate cu plante agricole, livezi, vii se `nregistreaz\ ca atare. P\durile cuprind de obicei amestecuri de specii, unele f\r\ importan]\ melifer\, motiv pentru care trebuie s\ se aprecieze propor]ia `n care se g\sesc speciile respective. De exemplu: `ntr-o p\dure cu o suprafa]\ total\ de 200 ha, se apreciaz\ c\ teiul se afl\ `n propor]ie de 30%, jugastrul 20%, iar restul reprezint\ specii f\r\ interes apicol. In aceast\ situa]ie teiul va ocupa 60 ha, iar jugastrul 40 de ha. Arborii meliferi valoro[i (teiul, salcmul) sau pomii fructiferi izola]i se inventariaz\ ca num\r, apoi se calculeaz\ suprafa]a pe care ar ocupa-o dac\ s-ar g\si `ntr-o planta]ie compact\. 9.5.1.3. Determinarea capacit\]ii nectarifere a plantelor Chiar dac\ `n lucr\rile de specialitate exist\ date cu privire la con]inutul `n nectar al plantelor, secre]ia acestuia este influen]at\ de o multitudine de factori interni [i externi. Pentru determinarea capacit\]ii nectarifere a plantelor din raza economic\ de zbor a albinelor se poate apela la metode directe [i indirecte. Metodele directe cele mai importante sunt: metoda capilarelor, metoda microanalizei chimice, metoda microhrtiilor de filtru. Metoda capilarelor. Se folosesc pipete de sticl\ numite capilare cu diametrul interior la vrful capilarului de 0,2 - 0,5 mm, extr\gndu-se nectarul, prin aspirare cu ajutorul unui furtun `n continuarea pipetei, dintr-o singur\ floare, sau din mai mai multe flori, care `n prealabil au fost izolate `nainte cu 24 de ore cu plase de srm\ sau cu tifon. Diferen]a `ntre greutatea capilarului dup\ aspirarea nectarului [i greutatea capilarului `nainte de `ntrebuin]are, reprezint\ cantitatea de nectar extras\, exprimat\ `n mg/floare `n 24 de ore. Pentru a afla cantitatea de nectar secretat\ pe toat\ perioada `nfloririi, se repet\ extrac]ia, calculndu-se produc]ia de nectar pe o plant\, cultur\, sau masiv melifer. Aceast\ metod\ prezint\ dezavantajul c\ nu poate fi folosit\ la plantele cu flori mici, cu tubul corelei strmt, ct [i `n cazurile `n care concentra]ia nectarului este mai mare de 65%. Concentra]ia nectarului `n zah\r se determin\ cu ajutorul refractometrului. Metoda prezint\ avantajul c\ este rapid\, se poate lucra direct pe teren [i permite determinarea cantit\]ii de nectar [i concentra]ia lui `n zah\r, pe toat\ durata `nfloririi unei flori, ct [i la un anumit num\r de ore. Metoda microanalizei chimice. Metoda const\ `n difuziunea nectarului `n ap\ [i apoi prin analize chimice se determin\ cantitatea de zah\r invertit [i zaharoz\, iar prin `nsumare se ob]ine cantitatea total\ de zah\r din flori. Pentru aceasta se formeaz\ probe din 50 2 000 flori, fiecare dup\ ce au fost izolate sub
193

tifon cu 24 ore `nainte. Se pun `n cristalizatoare, se toarn\ 50 - 200 cm3 ap\ distilat\ [i se spal\ timp de 15 - 30 minute, apoi solu]ia se filtreaz\ [i se p\streaz\ cu toluol `n sticlu]e cu dop rodat pn\ la efectuarea analizelor pentru dozarea zah\rului. Aceast\ metod\ prezint\ dezavantajele imposibilit\]ii determin\rii cantit\]ii [i concentra]iei nectarului, necesit\ reactivi [i aparatur\ de laborator, nu poate fi aplicat\ pe teren, iar cantitatea de zah\r determinat\ nu este cea real\, deoarece `n timpul sp\l\rii difuzeaz\ `n ap\ [i zaharurile din sucul celular al florilor. Metoda este recomandat\ la plantele cu flori mici, unde nu exist\ alt\ posibilitate de extragere a nectarului. Metoda microhrtiilor de filtru se folose[te `n cazul florilor cu tubul corelei lung [i `ngust (lev\n]ic\, isop, izm\ etc.) Se procedeaz\ la confec]ionarea a 50 - 100 f[ii de hrtie de filtru lungi de 20 mm [i `nguste de 2 mm. Se pun la uscare, dup\ care, se introduc `ntr-o eprubet\ uscat\ care se cnt\re[te. Se stabilesc 50 - 100 flori care `n prealabil au fost izolate cu tifon 24 de ore. ~n fiecare floare se introduce o f[ie de hrtie de filtru care absoarbe nectarul, apoi se pun din nou f[iile `n eprubet\ [i se recnt\re[te. Diferen]a dintre cele dou\ cnt\riri reprezint\ cantitatea de nectar din cele 50 - 100 flori. Dac\ se usuc\ microhrtia de filtru se determin\ cantitatea de zah\r din nectar. Cunoscnd cantitatea de zah\r dintr-o floare (z), apreciind num\rul de flori la hectar (f) [i durata de `nflorire (d), se poate calcula produc]ia medie de zah\r la hectar dup\ formula:

Z=zxfxd
Produc]ia medie de zah\r la hectar (Z) poate fi transformat\ `n produc]ie medie de miere la hectar, [tiindu-se c\ `n 100 p\r]i miere sunt 80 p\r]i zah\r [i 20 p\r]i ap\, dup\ formula:

M = Z x 1,25
num\rul 1,25 reprezintnd coeficientul de transformare al zah\rului `n miere. Metodele indirecte sunt prezentate de: metoda stupului de control, metoda determin\rii dup\ frecven]a de cercetare a florilor [i metoda determin\rii dup\ zborul albinelor la urdini[. Metoda stupului de control const\ `n `nregistrarea zilnic\ a greut\]ii stupului de control a[ezat pe un cntar. Citirile cntarului se fac seara, dup\ `ncetarea zborului albinelor, iar datele sunt `nregistrate `n carnetul de stupin\.

194

Metoda determin\rii capacit\]ii nectarifere a plantelor dup\ frecven]a de cercetare a florilor se refer\ la num\rul de albine care viziteaz\ plantele melifere, raportat la o anumit\ suprafa]\ [i un anumit timp. Pentru plantele erbacee se determin\ frecven]a prin num\rul de albine la m2 timp de un minut. La plantele arborescente determinarea se face la metru linear de ramur\. Observa]iile se fac la `nceputul, mijlocul [i sfr[itul `nfloririi din or\ `n or\, sau la orele 8, 10, 12, 14, 16, 18. Metoda determin\rii capacit\]ii nectarifere a plantelor dup\ zborul albinelor la urdini[ const\ `n aprecierea intensit\]ii zborului [i durata acestuia. Dup\ intensitate, zborul poate fi apreciat ca foarte puternic, puternic, slab [i zile f\r\ zbor, iar dup\ durat\ se apreciaz\ `n num\r de ore de zbor. 9.5.1.4. Stabilirea produc]iei poten]iale de miere a resurselor din raza economic\ de zbor Pentru calcularea produc]iei poten]iale de miere `n vederea `ntocmirii balan]ei melifere se ]ine seama de poten]ialul melifer al diferitelor plante [i de suprafa]a ocupat\ de acestea `n suprafa]a determinat\ de raza economic\ de zbor (tabelul 11).
Tabelul 11 Poten]ialul melifer la unele specii [i culturi Specia sau cultura Salcm Tei P\duri foiase Zmeur, zbur\toare Fne]e naturale P\[uni naturale Livezi Vii Floarea-soarelui Mu[tar, rapi]\ Plante aromatice [i medicinale Curcubitacee diferite Vetre sat, spa]ii verzi, alte terenuri Poten]ialul melifer (kg/ha) 1000 800 50 50 50 5 20 5 60 50 100 50 10

Admi]ndu-se c\ suprafa]a de 1 256 ha determinat\ de raza economic\ de zbor a albinelor este alc\tuit\ din: 250 ha livezi, 160 ha floarea-soarelui, 20 ha rapi]\, 50 ha bost\noase, 100 ha cereale p\ioase, 30 ha vii, 30 ha fne]e, 36 ha mu[tar, 40 ha p\[uni naturale, 520 ha vatr\ sat, produc]ia total\ de miere [i cea recoltabil\ (apreciat\ la 1/3 din produc]ia total\) vor fi cele prezentate `n tabelul 12:
195

Tabelul 12 Calculul produc]iilor poten]iale [i recoltabile de miere Specia (Modul de folosin]\ a suprafe]ei de teren) Livezi Floarea-soarelui Rapi]\ Bost\noase Cereale p\ioase Vii Fne]e Mu[tar P\[uni naturale Vatr\ sat TOTAL Suprafa]a (ha) 250 160 20 50 100 30 30 36 40 540 Produc]ia de miere (kg/ha) 20 60 50 50 5 50 50 5 10 Produc]ia total\ de miere (kg) 5 000 9 600 1 000 2 500 150 1 500 1 800 200 5 400 26 950 Produc]ia de miere recoltabil\ (kg) 1 650 3 200 330 830 50 500 600 65 1 800 9 025

9.5.2. Calculul num\rului familiilor de albine


Pentru aceasta trebuie cunoscut\ cantitatea de miere pe care trebuie s\ o recolteze o familie de albine pentru consum propriu, pentru `nmul]irea ei, ct [i cantitatea de miere marf\ preconizat\ a se ob]ine. O familie de albine de putere medie consum\ pe timp de un an pentru nevoile proprii cantitatea de 90 kg miere, iar un roi, jum\tate din aceast\ cantitate. Apreciindu-se c\ num\rul de familii se m\re[te cu 25% familii noi (roiuri), cantitatea de miere necesar\ `n plus unei familii va fi de 11,2 kg, cantitate care rezult\ din calculul: 90/2 x 25/100 = 11,2 kg. Dac\ se planific\ o recolt\ de miere marf\ de 20 kg pe familia de albine, cantitatea de miere pe care trebuie s\ o recolteze o familie de albine `ntr-un an va fi: 90 kg + 11,2 kg + 20 kg = 121,2 kg. Pentru determinarea num\rului de familii de albine se va `mp\r]i produc]ia recoltabil\ de miere de 9 025 kg (vezi tabelul 9) la 121,2 kg, rezultnd un num\r de 74 familii, care se pot exploata pe suprafa]a de 1 256 ha, `n condi]iile date.

9.5.3. Stabilirea num\rului de familii de albine necesare pentru polenizarea culturilor agricole entomofile din zon\
Pentru polenizarea culturilor entomofile cu ajutorul albinelor este necesar\ existen]a unor familii puternice cu cel pu]in 30 000 albine. Momentul optim al deplas\rii familiilor de albine pentru polenizare este `nceputul `nfloririi. ~n scopul stabilirii num\rului de familii de albine pentru polenizarea culturilor se va ]ine seama de suprafe]ele de teren ocupate cu plante agricole entomofile, datele fenologice cu privire la datele calendaristice privind
196

`nceperea [i terminarea `nfloririi (respectiv timpul de `nflorire), precum [i num\rul de familii de albine necesare pentru efectuarea poleniz\rii saturate la hectarul de cultur\. Prin utilizarea albinelor la polenizarea plantelor entomofile, conform normelor de polenizare, se ob]in importante sporuri de recolt\, ct [i produc]ii importante de miere `n func]ie de poten]ialul melifer al surselor supuse poleniz\rii (tabelul 13).
Tabelul 13 Efectul poleniz\rii cu ajutorul albinelor a principalelor culturi entomofile Cultura Floarea soarelui Pomi fructiferi Rapi]\, mu[tar Seminceri lucern\ Seminceri trifoi Seminceri sparcet\ Bost\noase Seminceri legumicoli Norma de polenizare (fam/ha) 1- 2 2- 3 2- 3 8 - 10 4- 5 0,5 - 1 2- 3 2- 3 Spor recolt\ la cultur\ (%) 30 - 50 50 - 60 20 - 30 50 - 60 200 - 300 200 - 400 200 - 300 200 - 250 Produc]ia de miere (kg/ha) 40 - 120 20 - 40 40 - 100 25 - 100 25 - 50 50 30 - 150 120 - 150

~n cazul `n care exist\ culturi care `nfloresc simultan, num\rul familiilor de albine necesare pentru asigurarea poleniz\rii tuturor culturilor va fi dat de num\rul de familii care se cer pentru epoca de `nflorire a culturilor cu `nflorire simultan\. ~n cazul cnd culturile au `nflorire e[alonat\, polenizarea va fi complet asigurat\, cu cel mai mare num\r de familii care se cer pentru o singur\ cultur\. Exemplul 1. Se presupune c\ sunt necesare a fi polenizate urm\toarele culturi: 25 ha livezi, 20 ha culturi de legume pentru s\mn]\, 25 ha sparcet\, 45 ha floarea-soarelui. Pentru polenizarea celor 25 ha livezi sunt necesare 50 familii; pentru culturile de legume, 60 familii; pentru 25 ha sparcet\, 75 familii; pentru 45 ha floarea-soarelui, 45 familii. }innd seama c\ toate aceste culturi infloresc e[alonat, polenizarea va fi asigurat\ cu cele 75 familii necesare pentru polenizarea sparcetei. Exemplul 2. Se presupune c\ sunt necesare a fi polenizate urm\toarele culturi: 25 ha livezi, 25 ha sparcet\, 25 ha lucern\, 100 ha floarea-soarelui. Pentru polenizarea celor 25 ha livezi sunt necesare 50 familii. Pentru polenizarea celor 25 ha sparcet\, sunt necesare 75 familii; pentru polenizarea suprafe]ei de 25 ha de lucern\ pentru s\mn]\, sunt necesare 200 familii; pentru polenizarea celor 100 ha floarea-soarelui, sunt necesare 100 familii.
197

~ntruct sparceta [i lucerna au `nflorirea aproximativ simultan\, num\rul de familii necesar pentru polenizarea tuturor culturilor va fi dat de num\rul de familii necesar pentru polenizarea spercetei [i a lucernei (275 familii). Pentru intensificarea ac]iunii de polenizare la culturile semincere mai pu]in atractive pentru albine (lucern\, trifoi, sfecl\ de zah\r etc.) [i deci mai slab cercetate, se folosesc hr\nirile de dresaj. Propor]ia mic\ a florilor polenizate la lucern\ se datoreaz\ conforma]iei anatomo-morfologice deosebite [i tipului de deschidere a florilor, numit "explosiv" care creaz\ albinelor un reflex de respingere. ~n cazul trifoiului cercetarea mai slab\ de c\tre albine se datoreaz\, pe de o parte lungimii prea mari a tubului floral la unele soiuri, care dep\[esc lungimea trompei albinei, iar pe de alt\ parte, datorit\ condi]iilor nefavorabile secre]iei nectarului. Cea mai frecvent\ metod\ de hr\nire de dresaj const\ `ntr-o infuzie de flori de lucern\ sau trifoi `n siropul de zah\r: se fierbe un litru de ap\ cu 1 kg zah\r, apoi siropul se r\ce[te pn\ la 30C [i se adaug\ numai florile respective pn\ la 1/4 sau 1/3 din volumul siropului. Dresajul se aplic\ din prima zi de polenizare, administrndu-se cte 100 - 200 ml sirop [i se repet\ din dou\ `n dou\ zile, pe toat\ durata `nfloririi maxime. Intensitatea de cercetare prin aplicarea dresajului spore[te frecven]a de cercetare `n cazul lucernei de 5 ori, iar `n cazul trifoiului de circa 20 ori. Foarte important\ se dovede[te necesitatea integr\rii comportamentului albinelor, ca agent polenizator, cu controlul d\un\torilor, astfel `nct s\ se asigure securitatea albinelor, pe de o parte [i cre[terea produc]iilor agricole, pe de alt\ parte. Pentru realizarea acestui deziderat este necesar s\ se cunoasc\ efectele naturale [i biologice ale pesticidelor: modul de utilizare, persisten]a, consecin]ele biologice, tendin]a de dispersare [i transformare `n mediul biotic [i abiotic. Formulele pe baz\ de praf sunt `n general mai toxice pentru albine dect cele sub form\ de spray. Aplicarea lor trebuie s\ se fac\ numai atunci cnd este absolut\ nevoie [i `nainte de perioada de `nflorire a unei culturi. Sunt indicate pentru efectuarea tratamentelor substan]ele cu efect de scurt\ durat\, toxicitate relativ redus\ [i selectiv\. Dac\ aplicarea tratamentelor se face `n perioada de cules a albinelor, mortalitatea acestora este foarte mare. Aceste pierderi pot fi limitate dac\ se va cunoa[te comportamentul albinelor `n teren. Se cunoa[te c\ activitatea albinelor difer\ `n func]ie de specie, ras\, cultur\, pozi]ie geografic\, nebulozitate etc, c\ `n general albinele viziteaz\ florile `n acea perioad\ din zi cnd concentra]ia de nectar este maxim\. Diferite studii de comportament al albinelor au eviden]iat o pauz\ clar\ de 16-17 ore `ntre `ncetarea activit\]ii [i reluarea ei a doua zi, perioad\ care pare s\ fie cea mai potrivit\ pentru combaterea d\un\torilor afla]i pe plant\ tot timpul. Aplicarea pesticidelor c\tre sear\, noaptea sau diminea]a devreme, asigur\ o securitate relativ\ agen]ilor polenizatori.

198

Un mod prin care se `mbin\ comportamentul albinelor cu controlul d\un\torilor `n scopul cre[terii produc]iei agricole se prezint\ `n fig. 63. ~n afar\ de aceasta, apicultorul trebuie informat din timp, `nainte de aplicarea tratamentelor, pentru ca albinele s\ nu fie l\sate s\ zboare sau pentru a fi mutate `n alt\ parte; la insecticide se pot ad\uga [i substan]e resping\toare pentru albine; s\ fie folosite metode biologice pentru combaterea d\un\torilor [i folosirea feromonilor pentru combaterea acestora.
F|R| PESTICIDE N TEREN SE PERMITE ALBINELOR S| VIZITEZE POLENIZARE NCRUCI{AT| VIGOAREA HIBRIDULUI F|R| ALBINE N TEREN APLICARE PULVERIZ|RI CONTROL D|UN|TORI PROTEC}IA CULTURII

PRODUC}IE M|RIT|
Fig. 63 Model schematic al integr\rii comportamentului albinelor cu controlul d\un\torilor n vederea cre[terii produc]iilor agricole (dup\ Abrol, 1990)

Fa]\ de cele cteva modalit\]i prin care s-ar putea reduce mortalitatea entomofaunei polenizatoare, ca urmare a aplic\rii tratamentelor pentru combaterea d\un\torilor, sunt necesare m\suri de `ncurajare [i protec]ie a apicultorilor pentru pre`ntmpinarea diminu\rii num\rului de colonii de albine, cre[terea rolului cercet\rii pentru stabilirea rela]iilor dintre plante [i insectele polenizatoare, pentru protec]ia albinelor fa]\ de efectele folosirii pesticidelor, selec]ia plantelor `n vederea sporirii produc]iei de nectar etc.

9.6. VALORIFICAREA SUPERIOAR| A RESURSELOR MELIFERE PRIN STUP|RITUL PASTORAL


Flora melifer\ din Romnia prezint\ o larg\ varietate, cu specii care `nfloresc din martie pn\ `n octombrie, asigurnd culesuri de `ntre]inere [i de produc]ie repartizate neuniform pe perioada sezonului apicol. ~n timpul sezonului activ exist\ `ns\ [i goluri de cules, variabile ca timp, durat\ [i sezon. Concentrarea resurselor melifere pe anumite suprafe]e [i anumite perioade de timp au creat aceste goluri care nu pot fi acoperite dect prin deplasarea familiilor de albine la distan]e mai mici sau mai mari pentru asigurarea hranei [i realizarea produc]iilor apicole, concomitent cu polenizarea culturilor agricole, contribuind la sporirea produc]iilor agricole [i p\strarea echilibrului ecologic `n natur\.

199

Cunoa[terea am\nun]it\ a bazei melifere, inclusiv a criteriului fenologic dup\ care plantele se clasific\, `n func]ie de data `nfloritului, `n plante timpurii de prim\var\, de prim\var\, de var\ [i toamn\, st\ la baza stup\ritului pastoral. Practic, ast\zi nu se mai poate vorbi despre o apicultur\ intensiv\ f\r\ stup\rit pastoral. Fenologic, `nainte de `nflorirea salcmului, `n apropierea apelor `nfloresc timpuriu arinii, plopii [i s\lciile care furnizeaz\ primele cantit\]i de nectar [i polen; `n p\durile de foioase `nfloresc arborii [i arbu[tii meliferi: alunul, cornul, salcia c\preasc\, jugastrul, paltinul de cmpie, m\ce[ul [i altele la care se asociaz\ multe specii spontane erbacee: ghioceii, viorelele, brebeneii, urzicu]a, p\p\dia etc. ~n livezi `nfloresc pomii [i arbu[tii fructiferi care al\turi de alte specii spontane sau cultivate din toamn\ (rapi]a de toamn\) asigur\ culesuri de `ntre]inere [i uneori chiar de produc]ie, foarte importante pentru dezvoltarea familiilor de albine `n vederea valorific\rii culesului principal de la salcm. ~n a doua jum\tate a lunii mai- prima jum\tate a lunii iunie `nflore[te salcmul care cuprinde masive `n zonele de [es, deal, zona submontan\, asigurndu-se cules `n mai multe etape, `n func]ie de rapiditatea deplas\rii stupinelor `n pastoral. Dup\ salcm, `n zonele de step\ [i silvostep\, `nfloresc lanurile de rapi]\ [i coriandru. Urmeaz\ apoi culesurile de var\ dominate de tei [i floarea-soarelui, iar `n zona de munte culesurile de fne]e, zmeur, iar `n unii ani culesurile de la zbur\toare. ~n p\durile de conifere [i foioase `n lunile mai, iunie, iulie se `nregistreaz\ culesuri importante de man\, sau chiar un al doilea cules de man\ la `nceputul toamnei de la stejar [i salcie. Dup\ epuizarea acestor culesuri, toamna `n luncile rurilor [i Delta Dun\rii se realizeaz\ ultimele culesuri din flora erbacee cu `nflorire trzie. Pentru valorificarea acestor culesuri apicultorii `[i vor stabili cele mai convenabile variante `n care se va ]ine seama de num\rul [i puterea familiilor, distan]a de transport (costul combustibililor), cantitatea de miere marf\ estimat\ a se ob]ine, asigurarea rezervelor de hran\ pentru iarn\, respectiv economiile la asigurarea zah\rului pentru iernare [i diferen]ele calitative `ntre hrana natural\ [i zah\r. Pentru mul]i apicultori este rentabil\ deplasarea stupinelor `n pastoral la unele masive din ]ar\, iar pentru unii se dovede[te mai rentabil\ valorificarea culesului pe plan local `n func]ie de numero[i factori de care trebuie s\ se ]in\ seama. Pentru folosirea ra]ional\ a poten]ialului melifer `n unele masive sau culturi agricole se recomand\ urm\toarele `nc\rc\turi la hectar (tab. 14).

200

Tabelul 14 ~nc\rc\tura la hectar cu familii de albine `n masive forestiere sau culturi agricole (dup\ Maria M\ni[or [i Elena Hociot\) Nr. crt 1 2 3 4 5 6 7 Specia melifer\ Salcia Tei Floarea-soarelui Bost\noase Leguminoase perene Plante medicinale [i aromatice Zmeur Familii de albine /ha 14 - 18 6 - 11 1-2 0,5 `n cultur\ intercalat\ 1 - 2 `n cultur\ pur\ 4-6 3-4 3-5 Observa]ii `n raport de condi]iile locale, vrsta planta]iilor, densitatea, condi]ii de vegeta]ie [i sol

`n raport de condi]iile locale, densitatea, condi]iile de vegeta]ie [i sol

Pentru deplasarea cu stupinele `n pastoral, apicultorii se vor documenta `n prealabil asupra locului de deplasare [i vor ]ine leg\tura cu filialele zonale ale Asocia]iei Cresc\torilor de Albine.

201

CAPITOLUL 10

PRODUSELE APICOLE

10.1. MIEREA
Mierea reprezint\ produsul principal al apiculturii, fiind rezultatul prelucr\rii de c\tre albine a nectarului sau a manei [i depozitarea `n celulele fagurilor. Produsele asem\n\toare mierii la care nu particip\ `n exclusivitate albinele nu intr\ `n no]iunea de miere. Mierea elaborat\ de albine `n exclusivitate din alt\ materie prim\ dect cea pe care o recolteaz\ `n mod natural nu intr\ `n no]iunea de miere de albine.

10.1.1. Recoltarea fagurilor de miere


C\tre finalizarea culesurilor principale (de produc]ie) se impune scoaterea fagurilor cu miere din stupi `n vederea extrac]iei. Aceast\ opera]iune se dovede[te extrem de important\ `ntruct acum este timpul cnd `ntreaga activitate a apicultorului este materializat\ `n nivelul produc]iei de miere ob]inut\ la extrac]ie. Momentul recolt\rii trebuie ales `n a[a fel `nct trebuie s\ se realizeze cu cteva zile `nainte de `ncetarea culesului principal, cnd mierea din faguri este suficient de maturat\, folosindu-se drept criteriu de apreciere, existen]a mierii c\p\cite `n partea superioar\ a fagurilor. Dac\ culesul principal se `ntinde pe un interval de timp mai mare, opera]ia de extrac]ie se poate executa de mai multe ori, ob]inndu-se produc]ii mai mari cu 20 - 30%. Acest procedeu prezint\ inconvenientul c\ mierea con]ine mai mult\ ap\, fiind insuficient maturat\ [i faptul c\ reclam\ un volum mai mare de munc\. Diminuarea culesului se apreciaz\ `n principal dup\ diminuarea intensit\]ii de zbor a albinelor [i reducerea sporului de recolt\ `nregistrat la cntarul de control. Pe lng\ aceste semnale se mai ]ine seama de reducerea mirosului caracteristic de miere [i de lipsa zumzetului specific al albinelor care fac ventila]ie `n stup pe timpul nop]ii. ~n plus, familiile slabe sunt expuse furti[agului din cauza insuficien]ei hranei `n natur\, iar albinele sunt mai agresive, `n]epnd persoanele aflate `n raza lor de zbor.
202

Este indicat ca recoltarea fagurilor cu miere s\ nu se fac\ `n plin\ activitate de lucru a albinelor pentru a nu fi stingherite de la activitatea de cules, ci abia spre sear\ cnd zborul este diminuat sau a `ncetat. ~n perioadele lipsite de cules este recomandabil ca recoltarea fagurilor s\ se fac\ diminea]a cu rapiditate. Dup\ ce `n prealabil au fost luate m\surile necesare `n vederea extrac]iei mierii privind amenajarea locului de extrac]ie, cortului apicol, utilajelor pentru desc\p\cirea mierii [i extractorului, apicultorul `mpreun\ cu cteva ajutoare, echipate corespunz\tor vor proceda la recoltarea fagurilor. Opera]ia de recoltare a fagurilor se poate face `n mai multe moduri. Pentru apicultorii care au un num\r redus de familii de albine se folose[te metoda scutur\rii [i perierii albinelor de pe faguri. Aceste opera]iuni se fac deasupra stupului, pentru periere folosindu-se peria apicol\ cu grij\ pentru `ndep\rtarea tuturor albinelor f\r\ ca acestea sau fagurii s\ fie deteriora]i. Scoaterea fagurilor destina]i extrac]iei se poate face imediat `naintea extrac]iei sau `nainte de extrac]ie cu 1 - 3 zile dup\ ce au fost grupa]i la un cap\t al stupului. Acest din urm\ procedeu prezint\ dezavantajul unui volum ceva mai ridicat de munc\, dar previne declan[area unui eventual furti[ag. Fagurii ale[i pentru extrac]ie, peria]i de albine, se a[eaz\ `n l\di]e speciale pentru transportul fagurilor sau `n corpuri de stup, fiind acoperi]i pentru a-i feri de accesul albinelor, fiind apoi transporta]i la locul amenajat `n vederea extrac]iei mierii. ~n stupinele mari unde extrac]ia mierii este centralizat\, `n scopul cre[terii productivit\]ii, pentru eliberarea de albine a corpurilor sau a magazinelor cu ramele destinate extrac]iei se folose[te acidul fenic `n concentra]ie de 50 - 75%. Cu rezultate similare se mai pot folosi anhidrida propionic\ [i benzaldehida. ~n cazul primei substan]e se poate a[eza o crp\ `mbibat\ cu acid fenic, fixat\ de un podi[or, peste corpul cu ramele de extras [i `n cel mult 5 minute albinele se retrag din corpul sau magazinul respectiv. Dac\ sub acest corp se interpune un izgonitor pentru albine, rezultatele sunt [i mai bune, corpul sau magazinul putnd fi ridicat [i transportat f\r\ a mai exista albine. Izgonitorul se prezint\ ca un podi[or prev\zut cu unul sau mai multe orificii care permit p\trunderea albinelor numai de sus `n jos, adic\ din corpul cu recolt\ `n cuib. La folosirea acidului fenic se vor lua m\suri ca substan]a s\ nu picure pe faguri pentru ca mierea s\ prind\ miros nici ca substan]a s\ ajung\ pe mini, fiind caustic\. Corpurile de stup sau magazinele cu faguri se transport\ pn\ la centrul de extrac]ie cu mijloace auto, fiind a[ezate `n ni[te t\vi speciale pentru recuperarea mierii scurse din faguri pe timpul transportului. Ajun[i la centrul de extrac]ie, se introduc `n camere pre`nc\lzite la temperatura de 35C pentru a favoriza lichefierea mierii `nainte de extrac]ie [i chiar pentru a fi eliminat\ o parte din con]inutul de ap\ din mierea aflat\ `n faguri.

203

10.1.2. Extrac]ia mierii


Opera]iunea de extrac]ie a mierii se face `n `nc\peri special amenajate, `n cabana apicol\, lundu-se toate m\surile necesare pentru a evita accesul albinelor la locul extrac]iei. Pentru a pre`ntmpina un asemenea neajuns, `n fa]a cabanei apicole se instaleaz\ cortul apicol care opre[te accesul albinelor spre interior, dar [i din interior la exterior, nefiind permis\ ie[irea albinelor care s-ar re`ntoarce la stup mobiliznd celelalte albine pentru a ajunge la sursa de hran\ descoperit\. Dac\ procedeul descris d\ rezultate destul de bune la culesul de la salcm, `n schimb la culesul de la tei, cnd mierea are o arom\ foarte pronun]at\ pentru prevenirea neajunsurilor se procedeaz\ la organizarea extrac]iei `n timpul nop]ii, cnd albinele se g\sesc `n stupi. ~n cazul `n care mierea este extras\ centralizat `n locuri special amenajate aflate de distan]\ de stupin\ nu se ridic\ asemenea probleme. ~n toate situa]iile, spa]iile [i utilajele folosite la aceast\ opera]iune trebuie s\ fie `ntr-o stare de igien\ remarcabil\. Pentru ca extac]ia mierii s\ se fac\ corespunz\tor, temperatura trebuie s\ fie de 25 - 35C, o temperatur\ mai mic\ de 18C `mpiedicnd extrac]ia complet\ a mierii prin centrifugare, din cauza vscozit\]ii crescute. ~n locurile amenajate pentru extrac]ie, ramele recoltate sunt stocate [i sortate dup\ o serie de criterii: dup\ greutate pentru evitarea ruperilor `n timpul extrac]iei sau dup\ culoarea fagurilor pentru a ob]ine sorturi de miere `n func]ie de culoare. Opera]iunea de extrac]ie presupune desc\p\cirea fagurilor [i extrac]ia propriu-zis\, prin centrifugare. ~n stupinele mici echipamentul pentru extrac]ie cuprinde: o tav\ de desc\p\cire cu sit\ pentru separarea mierii de c\p\cele, dou\-trei cu]ite de desc\p\cit `nc\lzite `n baie de ap\, cu vapori sau electric, un extractor tangen]ial sau radial cu 3,4 sau mai multe rame, vase pentru colectarea mierii scurse din extractor, site pentru strecurarea mierii. Dup\ opera]iunea de desc\p\cire fagurii sunt introdu[i `n extractor, ]innd seama ca greutatea lor s\ fie aproximativ aceea[i. La extractorul tangen]ial spetezele superioare ale ramelor se orienteaz\ `n direc]ia invers\ fa]\ de sensul de deplasare a rotorului. Dac\ ac]ionarea extractorului se face manual, 70 - 80 de `nvrtiri ale manivelei asigur\ aproximativ 250 de rota]ii pe minut. Pentru a preveni ruperea fagurilor se extrage par]ial (50%) mierea de pe fa]a extern\, dinspre peretele extractorului, se `ntorc apoi fagurii extr\gndu-se `ntreaga cantitate de miere [i dup\ o nou\ `ntoarcere se extrage restul de miere de pe fa]a ini]ial\ a fagurelui. La extractorul radial ramele se a[eaz\ pe rotor cu speteaza superioar\ c\tre peretele rezervorului extractorului. ~n acest caz mierea este extras\ simultan de pe ambele fe]e, nemaifiind necesar\ `ntoarcerea fagurilor, iar riscul ruperii acestora este minim dac\ este respectat\ viteza de lucru adecvat\ extractorului.
204

~n stupinele mari, cu extrac]ia centralizat\ a mierii, se folosesc utilaje de mai mare capacitate care asigur\ extrac]ia mecanizat\. O asemenea linie cuprinde: un desc\p\citor mecanic, cu vas pentru captarea [i topirea c\p\celelor; un extractor ac]ionat cu motor, pomp\ de miere, filtru gravita]ional [i vase pentru mierea extras\. Tura]ia de lucru la extractoarele radiale activate electric este de 275 - 300 rota]ii/minut, productivitatea unei instala]ii fiind de 2 500 3 500 kg miere pe zi. Fagurii goi, rezulta]i dup\ centrifugare, se depoziteaz\ `n corpuri [i se introduc `n stupi pentru a putea fi lin[i [i cur\]a]i de albine `n timpul nop]ii. La terminarea opera]iunii de extrac]ie, toate obiectele [i utilajele folosite sunt sp\late cu ap\ fierbinte, cu solu]ie de sod\ caustic\, se cl\tesc [i apoi se usuc\. P\r]ile mecanice se ung peste tot cu ulei [i se p\streaz\ curate `ntr-un loc uscat. Dup\ extrac]ie mierea va fi ambalat\ [i depozitat\ `n condi]iile corespunz\toare care s\ nu-i afecteze propriet\]ile.

10.1.3. Clasificarea mierii


Dup\ originea materiei prime, mierea poate fi provenit\ din nectar [i miere de man\. Mierea rezultat\ prin prelucrarea nectarului recoltat de albine din glandele nectarifere florale [i extraflorale se clasific\ dup\ speciile de la care provin `n miere monoflor\ [i miere poliflor\. Mierea de man\ (de p\dure) poate fi de origine vegetal\, cnd provine din prelucrarea sevei extravazate de pe suprafa]a frunzelor [i l\starilor tineri datorit\ presiunii radiculare `n perioada de trecere a vegeta]iei de la starea de repaus la cea activ\, [i de origine animal\, cnd provine din prelucrarea excre]iilor unor insecte hemiptere. Dup\ modul de prezentare poate fi miere `n faguri [i miere extras\, iar aceasta din urm\ poate fi `n stare fluid\ sau `n stare cristalizat\.

10.1.4. Propriet\]ile fizico-chimice ale mierii


Culoarea mierii este datorat\ pigmen]ilor vegetali: carotenul, clorofiLA [i derivatele ei (xantofila), taninuri etc. Culoarea mierii este foarte variabil\, de la culoarea galben\ deschis, aproape incolor\, pn\ la culoarea neagr\. ~n general cele mai apreciate sorturi de miere sunt cele de culoare deschis\ cum ar fi cea de salcm (tab. 15). Vscozitatea sau consisten]a mierii este influen]at\ de gradul de maturizare [i densitatea mierii. Cu ct mierea con]ine mai mult\ ap\ cu att este mai pu]in consistent\. Vscozitatea mierii este ridicat\ la temperatura obi[nuit\, dar ea scade rapid `ntre 30 [i 400C. [i variaz\ mai pu]in la temperaturi superioare, fiind inutil\ `nc\lzirea mierii mai mult de 40oC pentru a o face foarte fluid\. ~n fig. 64 se prezint\ vscozitatea mierii `n func]ie de temperatur\ [i de con]inutul `n ap\, constatndu-se c\ `ntre 5 [i 400C se trece de la vscozitatea cea mai mare la o fluiditate care nu mai variaz\ foarte mult la cre[terile de temperatur\; c\tre 600C, toate mierile prezint\ aceea[i vscozitate.
205

Tabelul 15 Condi]iile organoleptice pentru `ncadrarea mierii `n clase de calitate pe sorturi de miere la desfacere (STAS 784 / 1 89)
Sorturi de miere Calitatea Superioar\ Miere de salcm I Aspect Curat, omogen, f\r\ impurit\]i, f\r\ spum\ Curat, omogen, f\r\ impurit\]i, f\r\ spum\ Curat, omogen, f\r\ impurit\]i, f\r\ spum\ Curat, omogen, f\r\ impurit\]i, f\r\ spum\ Curat, omogen, f\r\ impurit\]i, f\r\ spum\ Curat, omogen, f\r\ impurit\]i, f\r\ spum\ Consisten]a Mas\ fluid\-vscoas\, omogen\ Se admite cristalizarea incipient\ (aspectul u[or opalescent) cu men]inerea consisten]ei fluide, f\r\ depuneri de cristale Mas\ fluid\ vscoas\ sau cristalizat\; Cristalizarea poate fi incipient\, par]ial\ sau total\, iar cristalele fine, potrivite sau grosiere Mas\ fluid\ vscoas\ sau cristalizat\; Cristalizarea poate fi incipient\, par]ial\ sau total\, iar cristalele fine, potrivite sau grosiere Mas\ fluid\ vscoas\ sau cristalizat\; Cristalizarea poate fi incipient\, par]ial\ sau total\, iar cristalele fine, potrivite sau grosiere Mas\ fluid\ vscoas\ sau cristalizat\; Cristalizarea poate fi incipient\, par]ial\ sau total\, iar cristalele fine, potrivite sau grosiere Mas\ fluid\ vscoas\ sau cristalizat\; Cristalizarea poate fi incipient\, par]ial\ sau total\, iar cristalele fine, potrivite sau grosiere Culoarea Aproape incolor\ pn\ la galben deschis Galben deschis pn\ la galben\ pronun]at Galben\ ca l\mia pn\ la galben\ portocalie Galben\ cu nuan]\ verzuie, ro[cat\ sau maronie Galben\ aurie pn\ la galben\ portocalie Galben\ clar\ sau galben\ cu nuan]\ portocalie, ro[cat\ sau maronie Gust [i miros Gust pronun]at dulce cu arom\ discret\, specific\ mierii de salcm Gust dulce, cu arom\ pronun]at\ de tei; uneori gustul cu nuan]\ am\ruie Gust dulce, pl\cut, cu arom\ discret\ de zmeur\ Gust dulce, pl\cut, cu arom\ specific\ de floarea-soarelui Gust dulce, pl\cut, cu arom\ de izm\, bine eviden]iat\

206
Miere de tei I Miere de zmeur\ I Miere de floarea soarelui I Miere de izm\ I

Galben deschis pn\ la Gust dulce, cu arom\ brun\ deschis cu nuan]\ Miere poliflor\ I pl\cut\ bine verzuie, maronie sau eviden]iat\ ro[cat\ Brun\ cu nuan]\ verzuie, Mas\ fluid\ vscoas\, cleioas\ sau maronie sau ro[iatic\ pn\ Superioar\ Gust specific, pl\cut, Curat, omogen, cristalizat\; la neagr\ moderat dulce, cu f\r\ impurit\]i, f\r\ Cristalizarea poate fi incipient\, par]ial\ Miere de man\ arom\ caracteristic\ Brun\ deschis cu nuan]\ spum\ sau total\, iar cristalele fine, potrivite sau mierii de man\ I verzuie, maronie sau grosiere ro[iatic\ * Condi]iile organoleptice pentru alte sorturi de miere se stabilesc de c\tre organele c\rora le sunt subordona]i produc\torii [i beneficiarii

250

Vscozitate

Pe vertical\ vscozitatea Pe orizontal\ temperatura (C) Curba A miere cu 20% ap\ Curba B miere cu 17% ap\ Curba C miere cu 15% ap\ Suprafa]a cenu[ie subliniaz\ zona sensibil\ a curbelor

Fig. 64 Vscozitatea mierii `n func]ie de temperatur\ [i de con]inutul `n ap\ (dup\ J. Louveaux)

Unele sorturi de miere prezint\ o vscozitate caracteristic\ gelatinoas\, care nu curge dect dup\ o agitare prealabil\, prezentnd fenomenul de tixotrofie (miere de hri[c\). Gustul mierii naturale este dulce, pl\cut, prezentnd nuan]e de astrigent, am\rui, iar cnd fermenteaz\ cap\t\ gust acru. Aroma mierii este determinat\ de con]inutul ei `n uleiuri eterice volatile: terpene, aldehide aromate, care se volatizeaz\ prin `nc\lzire [i dispar prin p\strare `ndelungat\, astfel `nct toate mierile vechi dobndesc `n cele din urm\ acela[i miros, u[or rnced, provenind din reac]iile enzimatice [i din ferment\rile care se produc la temperatura obi[nuit\ `n mierea extras\. Cea mai pronun]at\ arom\ o au mierile de tei, o]etar, fne]e de deal. Higroscopicitatea const\ `n proprietatea mierii de a absorbi umiditatea din mediul `nconjur\tor. Men]inut\ `n condi]ii necorespunz\toare, con]inutul de ap\ al mierii poate s\ creasc\ pn\ la 32% fa]\ de 17 - 20% ct este normal. Cre[terea con]inutului de ap\ `n condi]ii convenabile de temperatur\, face posibil\ fermentarea, creindu-se condi]ii favorabile pentru dezvoltarea levurilor, ciupercilor microscopice [i altor microorganisme care se g\sesc `n mod natural `n miere. Fermentarea const\ `n formarea unei spume abundente provenite din degajarea de gaz carbonic ducnd la degradarea mierii ca urmare a cre[terii acidit\]ii.
207

Greutatea specific\ este `n strns\ leg\tur\ cu cantitatea de ap\ din miere. La un con]inut de 18% ap\, greutatea specific\ este de 1,417, valoare stabilit\ pe baza indicelui de refrac]ie al mierii. Compozi]ia chimic\ a mierii, variaz\ `n func]ie de provenien]a acesteia. Frecvent mierea de calitate superioar\ con]ine 20% ap\ [i 80% substan]\ uscat\. Din substan]a uscat\ 96,4% sunt zaharuri [i 3,6% alte substan]e (tab. 16).
Tabelul 16 Condi]iile fizice [i chimice pentru `ncadrarea mierii `n clase de calitate pe sorturi de miere la preluarea de la produc\tori (STAS 784 / 1 89)
Caracteristici Miere de salcm Superioar\ 20 0,5 I a II-a Miere de man\ Superioar\ 20 1,0 I a II-a Celelalte sorturi de miere I a II-a

Ap\ (% max.) 20 21 20 20 20 20 Cenu[\ (% max.) 0,5 0,5 1,0 1,0 0,5 0,5 Aciditate, cm3 NaOH solu]ie `n 4 4 4 5 5 5 4 4 (miliechivalent) la 100 g miere, max. Zah\r reduc\tor, exprimat `n zah\r 70 70 70 60 60 60 70 70 invertit, % min. Zah\r u[or hidrolizabil, exprimat `n zaharoz\, % 5 6 7 10 10 10 5 5 max. Indice diastazic, min. 6,5 6,5 6,5 13,0 10,9 10,9 10,9 10,9 Granule de Salcm 30 25 20 polen Tei 30 25 specific Zmeur\ 25 20 raportat la Floarea 40 35 num\rul soarelui total de granule de polen Izm\ 20 15 examinate, % min. Hidroximetilfurfurol (HMF), mg la 100 g 1 1 1 1 1 1 1 1 miere, max. Indice colorimetric, mm Max.12 Max.18 Min.65 Min.55 Min.55 Conductivitatea electric\, microsiemens 7 6 6 x 102, min. Substan]e insolubile `n 0,1 0,2 2 0,2 0,2 2 0,2 2 ap\, % max. Zah\r invertiti artificial, glucoz\ industrial\ sau alt hidrolizat de amidon, gelatin\, clei, f\in\ de Lips\ Lips\ Lips\ cereale sau alte produse amidonoase, culori de anilin\ Mierea de salcm de calitate superioar\ nu trebuie s\ con]in\ mai mult de 5% granule de polen de rapi]\ [i/sau pomi fructiferi. La mierea de salcm de calitatea a II-a preluat\ cu umiditatea de 21% [i la toate sorturile [i la toate calit\]ile la umiditate mai mic\ de 20% se recalculeaz\ masa pentru con]inutul de ap\ de 20%.

208

Tabelul 17 Condi]iile fizice [i chimice pentru `ncadrarea mierii `n clase de calitate pe sorturi de miere la desfacere (STAS 784 / 1 89)
Caracteristici Miere de salcm Calitate Calitatea superioar\ I 20 20 0,5 0,5 Miere de man\ Calitate Calitatea superioar\ I 20 20 1,0 1,0 Celelalte sorturi de miere 20 0,5

Ap\ (% max.) Cenu[\ (% max.) Aciditate, cm3 NaOH solu]ie 1 n 4 4 5 5 4 la 100 g miere, max. Zah\r reduc\tor, exprimat `n 70 70 60 60 70 zah\r invertit, % min. Zah\r u[or hidrolizabil, exprimat 5 5 10 10 5 `n zaharoz\, % max. Indice diastazic, min. 6,5 6,5 13,9 10,9 10,9 Salcm 30 25 Granule de polen Tei 30 specific, raportat la Zmeur\ 25 num\rul total de Floarea granule de polen 40 soarelui examinate, % min. Izm\ 20 Hidroximetilfurfurol (HMF), mg la 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5** 100 g miere, max. Indice colorimetric, mm Max.12 Max.18 Min.65 Min.55 Conductivitatea electric\, 7 6 microsiemens x 102, min. Substan]e insolubile `n ap\, % 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 max. Zah\r invertit artificial, glucoz\ industrial\ sau alt hidrolizat de amidon, gelatin\, clei, f\in\ de Lips\ Lips\ Lips\ cereale sau alte produse amidonoase, culori de anilin\ mierea de salcm de calitate superioar\ nu trebuie s\ con]in\ mai mult de 5% granule de polen de rapi]\ [i/sau de pomi fructiferi ** la mierea livrat\ `n borcane se admit max.4 mg la 100 g miere

Zaharurile simple (glucoza [i fructoza) reprezint\ circa 70-75%, iar dizaharidele (zaharoza [i maltoza) circa 5% din greutatea mierii florale [i 10% la cea de man\. ~n compozi]ia chimic\ a mierii mai intr\ zaharuri complexe, neasimilabile de c\tre albine ca: dextrine,melizitoza, mai ales `n mierea de man\. Proteinele se g\sesc `n miere `n cantit\]i foarte mici, dar mai important\ dect cantitatea este calitatea deoarece sunt reprezentate `n principal de aminoacizi esen]iali liberi: lizin\, treonin\, valin\, metionin\, izoleucin\, leucin\, fenil alanin\, triptofan. ~n afar\ de aminoacizi [i enzime `n miere au fost identificate [i alte proteine: albumine,globuline, nucleoproteine. Proteinele `[i au originea `n sursa nutritiv\ (nectar, man\), `n secre]iile glandulare ale albinelor [i prezen]a polenului `n miere. Lipidele se g\sesc `n cantit\] infime decalndu-se prin metode chimice de mare fine]e, prezen]a acizilor gra[i: palmitic, oleic, lauric, stearic, linoleic.
209

Substan]ele minerale sunt reprezentate prin s\ruri de potasiu, fosfor, clor, sulf, calciu, magneziu, fier, mangan, siliciu, iar la analiza spectral\ s-au eviden]iat s\ruri de aluminiu, bor cupru, sodiu, zinc, nichel, plumb, osniu, staniu etc. Mierea de man\ con]ine o cantitate mai mare de s\ruri dect mierea floral\. Con]inutul `n vitamine al mierii este relativ s\rac. Nu con]ine vitamine liposolubile (A [i D); con]ine pu]ine vitamine din grupul B [i uneori vitaminale C,K, acidul nicotinic, acidul folic. Enzimele mai importante care exist\ `n miere sunt invertaza, diastaza [i glucozidaza. Invertaza scindeaz\ zaharoza `n glucoz\ [i fructoz\, iar diastaza scindeaz\ dextrinele `n dizaharide. Prezen]a diastazei `n miere atest\ originea natural\ a acesteia care este exprimat\ prin indicele diastazic. Mierea floral\ are indice diastazic inferior mierii de man\, iar dintre mierile florale, mierea de salcm are indicele diastazic cel mai sc\zut. Glucozidaza este o enzim\ secretat\ de glandele hipofaringiene ale albinelor [i este introdus\ `n miere `n timpul prelucr\rii nectarului sau a manei. Glucozidaza oxideaz\ glucoza rezultnd acid gluconic [i peroxid de hidrogen . Peroxidul de hidrogen are ac]iune puternic inhibitoare asupra bacteriilor [i nu inhibina a[a cum se credea la `nceput, aceasta rezultnd `n urma declan[\rii reac]iei chimice. Pe m\sur\ ce se formeaz\, peroxidul de hidrogen se acumuleaz\ `n miere. Ritmul de formare a H2O2 este `n echilibru dinamic, fiind dependent de factorii cu ac]iune antagonist\, favorizan]i-defavorizan]i. Oxidarea glucozei de c\tre glucozidaz\ este stimulat\ de vitamina C, al c\rui efect stimulent va `ncepe s\ scad\. Pe de alt\ parte, cantitatea de peroxid de hidrogen este limitat\ de o alt\ enzim\ prezent\ `n miere catalaza care `l descopune. Temperatura peste 50C [i lumina reduc intensitatea oxid\rii enzimatice a glucozei, accelernd ritmul de descompunere a peroxidului de hidrogen. Acizii din miere sunt acizi organici, care influen]eaz\ pozitiv gustul [i aroma, [i contribuie la accentuarea efectului bacteriostatic al mierii. ~n miere se g\sesc acizii: formic, citric, lactic, oxalic, butiric, succinic [i cel mai important `n asigurarea stabilit\]ii acesteia acidul gluconic. Mierea de man\ are o aciditate mai mare dect mierea floral\. ~n prezen]a acizilor [i sub influen]a timpului [i a temperaturii, prin transformarea monozaharidelor se formeaz\ hidroximetilfurfurol (HMF). Valoarea HMF este minim\ `n momentul extrac]iei mierii [i cap\t\ valori mai mari `n paralel cu cre[terea timpului de depozitare [i a temperaturii de p\strare. ~n mierea p\strat\ `n depozite r\coroase, valoarea HMF nu dep\[e[te 1mg/100 g produs dup\ un an de la extrac]ie. Formarea HMF este accentuat\ `n timpul `nc\lzirii mierii `n vederea fluidific\rii acesteia. Pentru a preveni cre[terea brusc\ a HMF `nc\lzirea mierii se face totdeauna pe baie de ap\ [i sub agitare. Bruscarea termic\ `n scopul lichefierii rapide este contraindicat\, `ntruct ritmul de formare a HMF urmeaz\ ritmului cre[terii temperaturii. Dup\ terminarea `nc\lzirii, HMF continu\ s\ creasc\ `n timpul p\str\rii [i ca atare
210

valoarea final\ va depinde `ntotdeauna de valoarea dobndit\ `n timpul `nc\lzirii. Acest am\nunt este important atunci cnd se `ncearc\ suprimarea prin `nc\lzire a mirosului specific nepl\cut al mierii fermentate. 10.1.5 Cristalizarea mierii Cristalizarea mierii este un proces natural pentru toate mierile, cu excep]ia celei de salcm [i uneori a celei de man\ . Condi]iile necesare pentru cristalizarea mierii sunt: existen]a unui con]inut ct mai ridicat de glucoz\ (raportul de glucoz\/fructoz\ de circa 1); un con]inut ct mai mic de ap\ (raportul A/G de circa 2) [i temperatura de +14C. Cristalizarea mierii cuprinde trei faze distincte: declan[area, cristalizarea propriu -zis\ [i des\vr[irea ei. Declan[area este dat\ de predispozi]ia la cristalizare, care depinde de con]inutul ridicat `n glucoz\. ~n timpul desf\[ur\rii cristaliz\rii se produc dou\ procese antagonice. Pe de o parte, apari]ia [i extinderea re]elei de cristale, iar pe de alt\ parte stratificarea mierii (cristalizat-necristalizat). Stratul fluid constituie o barier\ de netrecut `n calea propag\rii re]elei microscopice de cristale, important fiind ca ritmul de cristalizare s\ dep\[easc\ ritmul de stratificare. Des\vr[irea cristaliz\rii s-a realizat cnd `ntreaga mas\ a mierii este stratificat\ [i compact\. Interven]iile `n structura cristalizat\ expune mierea la hidratare [i la apari]ia zonelor fluide care sunt higroscopice, favorizndu-se fermentarea [i instalarea unui aspect necomercial al mierii. Pentru men]inerea st\rii de cristalizare nu se permite nici un fel de interven]ii nici directe [i nici prin varia]ia mediului ambiant. Stabilitatea st\rii de cristalizare sau fluiditatea deplin\ `n cazul mierii de salcm constituie o premis\ a conserv\rii mierii prin p\strarea `nsu[irilor organoleptice, de compozi]ie [i al efectului stimulent al mierii. Mierile de rapi]\, floarea-soarelui, tei cristalizeaz\ rapid, uneori chiar `n faguri [i nu se recomand\ a fi folosit\ ca hran\ `n timpul iern\rii albinelor. ~n hrana albinelor pe timp de iarn\ este indicat\ mierea de salcm.

10.1.6. Condi]ionarea mierii


Condi]ionarea mierii const\ `n cur\]irea de impurit\]i [i p\strarea acesteia `n mediu `n care s\ nu schimbe propriet\]ile fizico-chimice [i `nsu[irile biologice ale acesteia. Prefiltrarea mierii,. se realizeaz\ printr-o strecur\toare cu sit\ fin\ a[ezat\ la robinetul de scurgere a extractorului, deasupra vasului `n care se scurge mierea. Limpezirea mierii se face `n maturatoare, unde are loc [i stratificarea, corpurile str\ine mai grele se las\ la fund, iar cele mai u[uare se ridic\ la suprafa]\. Durata de limpezire depinde de vscozitate, iar aceasta de temperatur\, respectiv de `n\l]imea maturatorului (la 10C dureaz\ 150 zile; la 20C- 30 de zile la 30C 18 ore; la 40- 6 ore, iar la 50C 2 ore. Dup\
211

limpezire se decanteaz\ stratul cu impurit\]i de la partea inferioar\ [i superioar\. La centrele de colectare mierea se deshidrateaz\ `n curent de aer cald [i cea cristalizat\ se lichefiaz\ `n vederea omogeniz\rii. Cupajarea const\ `n omogenizarea mai multor sorturi de miere pentru a se ob]ine o anumit\ culoare, arom\ [i gust, ceea ce se realizeaz\ `n malaxoare cu palete, la temperatura de 40C. Pasteurizarea mierii are drept scop topirea cristalelor ini]iale [i distrugerea germenilor care ar provoca fermentarea acesteia. Aceast\ opera]iune const\ `n men]inerea timp de 5-10 minute a mierii la 70 - 78C, apoi r\cirea rapid\ la 25 - 40C. Tratamentul termic timp de 6 minute la 70C nu modific\ constantele biologice ale mierii. La `ncheierea proceselor de condi]ionare, mierea se ambaleaz\ [i se conserv\ `n `nc\peri curate, uscate f\r\ mirosuri la temperatura de 14C. Prin p\strarea timp `ndelungat la 20 - 25C mierea pierde din arom\, se `nchide la culoare [i formeaz\ hidroximetil furfurolul (mai ales `n urma supra`nc\lzirii mierii).

10.2. CEARA
Ceara este un alt produs realizat de albine prin secre]ia glandelor cerifere. ~n propor]ie de 80% se folose[te la construc]ia fagurilor artificiali, iar restul este valorificat\ la o serie de industrii: farmaceutic\, electronic\, cosmetic\, piel\rie etc.

10.2.1. Clasificarea cerii


Ceara de stupin\ cuprinde ceara provenit\ din desc\p\cirea fagurilor `n vederea extrac]iei, f\gura[ii ramelor cl\ditoare [i din fagurii reforma]i. Din aceast\ cear\ se realizeaz\ fagurii artificiali ce vor reintra `n circuitul apicol. Ceara de bo[tin\ se ob]ine din de[eurile r\mase cu ocazia extragerii cerii `n stupin\ prin utilizarea unor prese de mare putere. Fiind de calitate inferioar\ nu se poate utiliza la confec]ionarea fagurilor artificiali. Ceara extras\ cu ajutorul solven]ilor provine din de[euri de faguri [i bo[tin\ colectate din `ntreaga ]ar\ [i prelucrarea acestora `n cadrul Combinatului Apicol Bucure[ti. Extragerea cerii de stupin\ se realizeaz\ prin mai multe procedee: Topitorul solar folose[te c\ldura uscat\ [i se recomand\ pentru topirea c\p\celelor, a fagurilor naturali `n care nu s-a crescut puiet [i a resturilor de cear\ curat\. Topirea `n ap\ [i presarea ulterioar\. Se introduc `n s\cule]i buc\]i de faguri care se topesc `n ap\. O parte din cear\ este culeas\ de la suprafa]a apei, iar s\cule]ul se va stoarce cu ajutorul unei prese. Topirea `n ap\ [i presarea concomitent\ se realizeaz\ prin introducerea presei `ntr-un vas cu ap\ care se `nc\lze[te. Topirea `n ap\ f\r\ presare are loc `n vase prev\zute cu site pentru oprirea p\r]ilor grosiere. Prin amestecarea continu\, apa antreneaz\ [i elibereaz\ particolele de cear\.
212

Extragerea cu ajutorul vaporilor de ap\ se poate face prin topire [i scurgere liber\ [i prin topire [i eliberarea cerii prin presare. Procedeul d\ rezultate bune numai la topirea fagurilor din grupa I, din ceilal]i se ob]in numai 50-60% din ceara con]inut\. Extragerea cerii prin centrifugare se folose[te mai rar prin adaptarea extractoarelor de miere `n acest scop. ~n vederea topirii fagurii se sorteaz\ pe calit\]i: Calitatea I cuprinde fagurii de culoare alb\ [i galben\, transparen]i f\r\ p\stur\, f\r\ molii [i f\r\ mucegai.. Se prelucreaz\ la topitorul solar. Din 100 g faguri rezult\ 70 g cear\. Calitatea a II-a -cuprinde fagurii de culoare brun\ `nchis\ cu fundul celulelor transparent [i f\r\ p\stur\. Din 100 g rezult\ 50 - 70 g cear\ prin folosirea extractorului cu aburi. Calitatea a III-a cuprinde faguri de culoare brun\-`nchis\, netransparen]i [i nemucig\i]i. La extractorul cu aburi din 100 g se ob]in 40 55 g cear\. Calitatea inferioar\ - cuprinde ceilal]i faguri [i se predau magazinelor ACA de unde se trimit Combinatului Apicol pentru prelucrare. ~nainte de extrac]ie [e recomand\ `nmuierea fagurilor `n ap\ de ploaie (distilat\) `nc\lzit\ pn\ la 60C timp de 3 - 4 zile. Calupurile de cear\ ob]inute se condi]ioneaz\ prin limpezire, sp\lare [i topire repetat\ a calupurilor `n ap\ de ploaie sau ap\ distilat\ la o temperatur\ de pn\ la 90C. R\cirea cerii topite s\ se fac\ ct mai lent `n 2 - 3 zile. Calupul ob]inut se cur\]\ la partea inferioar\ de sedimente, se sparge [i se supune din nou topirii pentru purificarea cerii.

10.2.2. Propriet\]ile fizico-chimice ale cerii


Propriet\]ile fizico-chimice ale cerii deriv\ din componen]ii principali [i care sunt reprezenta]i de acizi gra[i circa 45%, hidrocarburi saturate 12%, alcooli 39%, alte substan]e 4%. Culoarea cerii este influen]at\ de flora de la care a fost recoltat\ mierea, de modul de prelucrare etc. Mirosul este `n general pl\cut, asem\n\tor mierii. Greutatea specific\ a cerii variaz\ la temperatura de 15C `ntre 0,956 0,970. Punctul de topire la ceara natural\ destinat\ confec]ion\rii fagurilor artificiali oscileaz\ `ntre 72 [i 63C. Coeficientul de duritate este cuprins `ntre 8 [i 13 la temperatura de 20C. Din punct de vedere chimic ceara este un produs foarte stabil. Nu este solubil\ `n ap\, par]ial solubil\ `n alcool cald [i `n eter, solubil\ `n gr\simi, benzin\ [i cloroform `nc\lzit.

213

10.3. POLENUL
Polenul recoltat de albine reprezint\ un produs natural cu o `nalt\ valoare biologic\. Polenul transformat `n p\stur\ reprezint\ hrana proteic\ a albinelor. ~ntruct de la o familie de albine rezult\ cantit\]i mari de polen se pot ob]ine produc]ii de 2 - 10 kg pe familie f\r\ a fi afectat\ produc]ia de miere. Colectoarele de polen sunt foarte variate [i se instaleaz\ la `nceputul lunii aprilie. Un asemenea colector prezint\ o plac\ activ\ prev\zut\ cu orificii de 4,5 mm prin care albinele trec [i cedeaz\ o parte din polenul de pe corbicule. Polenul cade `n sert\ra[ele colectorului de unde se recolteaz\ zilnic. Pentru `nceput colectoarele se monteaz\ cu placa activ\ ridicat\ [i numai dup\ 2 - 3 zile, timp `n care albinele s-au obi[nuit cu prezen]a colectorului se aplic\ placa activ\, albinele fiind obligate s\ treac\ `n stup prin orificiile acestuia. Polenul con]ine 7 - 35% proteine, 40% glucide, 4% lipide, 3% s\ruri minerale, numeroase vitamine (C, E, D, iar p\stura [i vitaminele A [i K), substan]e minerale, hormonale, enzime. De men]ionat c\ din cei 22 aminoacizi, 20 se g\sesc `n polen. Prin prezen]a [i varietatea aminoacizilor, vitaminelor, mineralelor [i a celorlalte substan]e polenul are propriet\]i terapeutice, preventive [i curative pentru om [i animale. P\strarea polenului se poate realiza `n vase ermetic `nchise `n urm\toarele condi]ii: - amestec de polen [i zah\r `n propor]ie de 2:1, deasupra punndu-se un strat compact de zah\r; - polenul se usuc\ la temperaturi nu mai mari de 450C, pn\ la un con]inut de 4% ap\ (`n stare proasp\t\ con]ine 18 - 20% ap\), se trateaz\ cu tetraclorur\ de carbon (20 - 30 g la un bidon de 50 kg) `mpotriva d\un\torilor, dup\ care se aerise[te [i se ambaleaz\; - amestec de miere [i polen; - fagurii cu p\stur\ vor fi p\stra]i pn\ la extragere `n spa]ii uscate, fiind foarte alterabili `n condi]ii de umiditate [i vor fi feri]i de ger.

10.4. L|PTI{ORUL DE MATC|


L\pti[orul de matc\ constituie secre]ia glandelor hipofaringiene a albinelor doici, folosit\ ca hran\ pentru larve, determinnd cre[terea [i dezvoltarea diferen]iat\ a indivizilor care compun familia de albine. Se prezint\ sub forma unei mase cu aspect albicios- opalescent care `n contact cu aerul, la temperatura de 150C se `ng\lbene[te. Gustul este acri[or, u[or astringent, iar mirosul caracteristic.

10.4.1. Propriet\]i fizice


Densitatea este de 1.1, iar aciditatea apropiat\ de a sucului gastric uman: 3,5 - 4,5 pH, este par]ial stabil `n ap\ [i solubil `n solu]ie de alcool 9 12 grade.
214

10.4.2. Compozi]ia chimic\


Con]ine circa 66% ap\ [i 34% substan]\ uscat\ din care:12,34% proteine,6,46% lipide, 12,49% zaharuri, 0,82% cenu[\ [i 2,84 % substan]e `nc\ neidentificate. Con]ine numeroase vitamine din complexul B, provitamina D, inozitol, biotin\ [i urme de vitamina C. Nu s-au g\sit vitaminele A, E [i K. Au fost identifica]i 18 aminoacizi, unele substan]e de tip hormonal, fermen]i precum [i o substan]\ antibiotic\, bactericid\. Datorit\ acestor propriet\]i prezint\ o valoare deosebit\ `n tratarea unor afec]iuni digestive, respiratorii, nervoase ct [i `n geriatrie. Producerea l\pti[orului de matc\ se bazeaz\ pe tehnologia cre[terii m\tcilor recoltndu-se din botci cnd cantitatea acestuia este maxim\. L\pti[orul de matc\ se va p\stra la frigider `n sticle de culoarer `nchis\ sau din material plastic mat la temperatura de 2-4C timp de circa 8 luni.

10.4.3. Producerea l\pti[orului de matc\


10.4.3.1. Producerea l\pti[orului de matc\ prin orfanizarea familiilor de albine Preg\tirea familiilor de albine `n cazul folosirii metodei de producere a l\pti[orului de matc\ `n absen]a m\tcii const\ `n orfanizarea complet\ a familiei cu 3 - 4 ore `naintea introducerii larvelor. Orfanizarea complet\ `nseamn\ ridicarea m\tcii `mpreun\ cu to]i fagurii cu larve [i ou\, material biologic cu care se formeaz\ un roi ce se amplaseaz\ temporar pe vatra stupinei. ~n mijlocul fagurilor r\ma[i `n familia orfanizat\ se las\ un spa]iu gol, egal cu o ram\; - `n botcile preg\tite [i lipite pe [ipci se transvazeaz\ larve tinere de 1,5 - 2 zile, cu ajutorul unei lan]ete. Dup\ completarea cu larve a unei rame, aceasta se introduce `n locul r\mas liber `n cuibul familiei orfanizate; - dup\ 72 ore se scoate rama cu botci din familia orfanizat\, se reteaz\ botcile cu ajutorul unei lame ct mai aproape de larve, se `nl\tur\ larvele [i se extrage l\pti[orul de matc\ cu ajutorul dispozitivului cu absorb]ie special\ sau a unei spatule din lemn sau material plastic. ~n botcile eliberate de l\pti[or se transvazeaz\ din nou larve [i ciclul se repet\ de 3 ori la aceea[i familie de albine; - dup\ cea de-a treia serie se reface familia de albine prin unificarea albinelor care au participat la producerea l\pti[orului cu cele din roiul format cu ocazia orfaniz\rii. 10.4.3.2. Producerea l\pti[orului `n familii cu matc\ Preg\tirea familiilor, `n cazul producerii l\pti[orului f\r\ orfanizarea familiei (`n familii cu matc\), se face prin izolarea m\tcii pe un num\r de faguri cu ajutorul unei diafragme sau podi[or prev\zut cu o por]iune mic\ de gratie desp\r]itoare. Dup\ 9 zile de izolare, `n compartimentul f\r\ matc\, tot
215

puietul va fi c\p\cit [i dup\ distrugerea botcilor c\p\cite se pot introduce botci cu larve; Transvazarea larvelor `n botci se face ca [i `n cazul metodei descrise anterior cu deosebire c\ `n prima zi se introduc 30 - 50 larve, `n ziua a doua [i ziua a treia cte alte 30 - 50 larve. ~n ziua a patra se recolteaz\ l\pti[orul din primele botci introduse `n locul c\rora se introduc noi larve. Ciclul poate continua pe `ntreg parcursul sezonului activ; - `n toat\ perioada, popula]ia din compartimentul `n care se introduc botcile, se pot `nt\ri cu puiet c\p\cit provenit din compartimentul familiei `n care matca `[i continu\ activitatea; - la terminarea ac]iunii cele dou\ compartimente se unific\ prin simpla `nl\turare a diafragmei sau podi[orului cu gratie desp\r]itoare; - `n timpul producerii l\pti[orului, familiile produc\toare se hr\nesc cu hran\ bogat\ `n proteine; - l\pti[orul de matc\ se p\streaz\ pn\ la livrare `n frigider, `n borcane de sticl\. Datorit\ propriet\]ilor sale precum [i a con]inutului bogat `n vitamine [i aminoacizi, l\pti[orul de matc\ este folosit `n prezent `n apiterapie, att `n stare pur\, sub form\ liofilizat\ precum [i `n cadrul unei game variate de produse energizante, apiterapice [i cosmetice.

10.5. PROPOLISUL
Propolisul este un produs apicol cu compozi]ie complex\ provenind din culegerea de pe mugurii arborilor [i prelucrarea unor substan]e r\[inoase, aromate, plastifiante la care albinele mai adaug\ secre]ii glandulare, cear\, resturi de la digerarea polenului etc. [i depun `n stup. Propolisul este utilizat de c\tre albine `n stup la lustruirea celulelor fagurilor [i la astuparea fisurilor, izolarera unor d\un\tori care nu pot fi evacua]i dup\ ce au fost omor]i de c\tre albine. Recoltarea propolisului are loc mai ales `n lunile august [i septembrie. Albinele `l transport\ cu ajutorul corbiculelor, iar debarasarea `nc\rc\turilor se face cu ajutorul altor albine datorit\ aspectului lipicios al propolisului. Compozi]ia chimic\ este diferit\ `n func]ie de sezonul de recoltare [i de plantele cercetate, `n general fiind de 50 - 55% r\[ini, balsamuri, 8 - 10% uleiuri eterice, 25 - 33% cear\ [i 5% polen. La temperaturi sc\zute este casant, punctul de topire este de 60 - 70C, este solubil `n eter [i alcool. Prin `nsu[irile antibacteriene, antibiotice [i cicatrizante ca [i prin ac]iuni imunologice [i antiseptice variate, propolisul are calit\]i terapeutice deosebite. Propolisul se recolteaz\ prin r\zuirea ramelor [i pere]ilor stupului prim\vara cu ocazia reviziei generale sau prin for]area familiilor de albine s\ produc\ propolis. ~n acest scop se l\rge[te distan]a `ntre rame, `ntre spetezele superioare ale ramelor [i podi[oare, `ntre scndurile podi[orului (2 - 3 mm) sau prin utilizarea colectorului de prtopolis. Un asemenea colector se compune dintr-o gratie de metal (srm\ sau f[ii metalice de 8 mm `n\l]ime) care se
216

a[eaz\ deasupra spetezelor superioare ale ramelor. Pe aceast\ gratie se pune o plas\ din mas\ plastic\ cu ochiuri de 1-2 mm [i o ]es\tur\ de pnz\ din bumbac sau o a doua plas\ cnd se utilizeaz\ `n continuare podi[orul. Albinele `ncep s\ acopere ochiurile cu propolis. Cnd plasele sunt acoperite cu propolis acestea se strng, se refrigereaz\ `n congelator, dup\ care se freac\ `n mini deasupra unei t\vi pentru colectarea propolisului, dup\ care se pot refolosi. ~n acest mod se pot recolta anual 100 - 300 g propolis de cea mai bun\ calitate de la fiecare familie de albine. Conservarea propolisului se face prin compactarea `n blocuri sferice, introduse `n pung\ de polietilen\ `nchise, sau prin p\strarea acestuia `n borcane colorate de sticl\ bine `nchise, ferite de contaminare. P\strarea se face `n camere f\r\ umezeal\ [i mirosuri str\ine, la temperatura de cel mult 20C.

10.6. VENINUL
A fost folosit `nc\ din antichitate la tratarea reumatismului. Ca produs de secre]ie eliminat la exterior `n timpul `n]ep\rii se prezint\ ca un lichid transparent, cu miros fin, gust amar, [i care cristalizeaz\ `n contact cu aerul. Se dizolv\ `n ap\, solven]i organici [i acizi organici dilua]i. Greutatea specific\ este de 1,31, pH-ul 4,5 - 5,5. Con]ine substan]e proteice 75%, predominnd melitina (55%) `mpreun\ cu diferi]i aminoacizi liberi, hialurohidaz\, fosfolipaz\ [i principii active neidentificate. Con]ine de asemenea calciu, magneziu, fosfor, sulf, cupru etc. Eliminarea veninului `n vederea recolt\rii acestuia se poate realiza prin narcotizarea albinelor [i folosirea [ocului electric. Narcotizarea se realizeaz\ prin introducerea albinelor `ntr-un vas de sticl\ acoperit cu hrtie de filtru `mbibat\ `n eter sulfuric. ~n urma anestezierii albinele elimin\ veninul care apoi se extrage prin sp\larea vasului cu ap\ distilat\ care apoi se evapor\. Albinele se introduc `n familie, dar r\mn agitate [i foarte agresive ceea ce conduce la pierderi ridicate. La recoltarea prin [oc electric se utilizeaz\ o ram\ pe care sunt `ntinse srme neizolate de aram\ la distan]a de 3,2 mm legate de p\mnt [i de sursa de curent. ~n momentul trecerii, albinele sunt u[or electrocutate [i `n]eap\ `n pnza de nylon situat\ sub re]ea deasupra unei pl\ci de sticl\. Dup\ 36 de ore veninul se usuc\ [i se poate r\zui. Se ob]ine 1 g venin de la 20 familii de albine. Pe acest principiu se utilizeaz\ generatorul de impulsuri, conceput special `n acest scop. Acesta este un aparat care alimentat la o surs\ de energie electric\ de 9-12V, produce impulsuri electromagnetice optime pentru declan[area la albine a actului de `n]epare [i eliberare a veninului.

217

10.7. APILARNILUL
Apilarnilul este un produs apicol natural, biologic activ, compus din larve de trntor [i din con]inutul nutritiv aflat `n respectivele celule, recoltate cu o zi `nainte de c\p\cirea celulelor, adic\ `n a zecea zi de la depunerea oului sau a [aptea zi de via]\ larvar\. Sub numele de apilarnil intr\ produsul proasp\t a[a cum este recoltat, produsul rezultat din triturarea [i filtrarea lui, precum [i produsul stabil, liofilizat rezultat din trituratul filtrat. Apilarnilul proasp\t rezultat dup\ triturare, omogenizare [i filtrare se prezint\ ca o mas\ vscoas\, omogen\, cu granula]ii fine. Culoarea este alb\g\lbuie, cu gust pu]in astrigent, pH 6, cu arom\ pl\cut\ apropiat\ de a polenuluin [i a propolisului, pu]in dulceag-acri[or. Dac\ este expus la soare mai mult de 2 ore, culoarea se modific\. Se p\streaz\ `n borcane de sticl\ de culoare `nchis\ sau `n cutii de material plastic, bine astupat, puse `n congelator la temperaturi `ntre -5 [i-15C.
Tabelul 18 Propriet\]ile organoleptice, fizico-chimice [i caracteristicile microbiologice ale apilarnilului proasp\t recoltat Caracteristici Aspect Culoare Consisten]\ Miros Gust Impurit\]i pH Con]inut `n ap\ Con]inut `n substan]\ uscat\ Proteine - total Glucide Lipide Cenu[\ Substan]e nedeterminate Num\r total de germeni aerobi mezofili Bacterii coliforme Escherichia coli Salmonella Stafilococi coagulazopozitivi Drojdii [i levuri Condi]ii de admisibilitate amestec de larve [i hran\ larvar\, inclusiv `nveli[urile de n\prlire a larvelor, sub form\ de mas\ neomogen\ `n care larvele apar `n mod vizibil alb\ neomogen\, unctoas\ caracterisitc hranei larvare, u[or aromat u[or astringent se admit urme de cear\, epitelii de n\prlire sau alte substan]e determinate de natura produsului respectiv, dar care s\ nu dep\[easc\ 10%. 5 - 6,8% 65 - 75% 25 - 35% 9 - 12% 6 - 10% 5 - 8% max. 2% 1,1 - 1,2% 50 000/g max. 100/g max. 10/g 0 - 20/g max. 10.g max. 1 000/g

218

Datorit\ complexei sale compozi]ii, produsul are multiple posibilit\]i de folosire `n alimenta]ie, ob]inerea unor produse terapeutice [i cosmetice. Prin producerea de apilarnil se realizeaz\ o sporire a produc]iei de cear\ ca urmare a folosirii obligatorii a ramei cl\ditoare, reprezentnd un procedeu eficient, `n acela[i timp de lupt\ `mpotriva varoozei, cunoscndu-se predilec]ia parazitului de a depune ou\le `n celulele de trntor.

219

BIBLIOGRAFIE SELECTIV|
ABROL D.P. (1990) Factorii care contribuie la otr\virea prin polenizare [i pre`ntmpinarea ei. Apiacta, 2, p. 33-36 AVETISIAN G.A. (1978) Apicultura. Editura Apimondia, Bucure[ti Romnia. BALL B.V., ALLEN M.F. (1988) The prevalence of pathogens in honey bee (Apis mellifera) colonies infected with the parasitic mite Varroa jacobsoni. Ann. Appl. Biol., 113, p. 237-244. BARAC I. [i colab. (1965) Cre[terea albinelor. Editura Agrosilvic\, Bucure[ti Romnia BENEDETTI L., PIERALLI Lucilla (1988) Api e Apicoltura. Editore Ulrico Hoepli, Milano - Italia. BOCH R. (1970) Efficacies of two alaim substances of the honeybee. J. Insect. Physiol. 16: 17-24. BOGDAN T. [i colab. (1957) Cartea stuparului. Edit. Agrosilvic\, Bucure[ti -Romnia. BOCH R. (1979) Queen substance pheromone produced by imature queen honeybees. J. Apic. Res. 18 12-15. BCHLER R., (1990) Mglichhieiten zur Selektion auf erhhte varrotolerantz mittelenropischer Bienenherfrunfte. Apidologie 21 (4), p. 365-367 BCHLER R. (1994) Varroa tolerance in honey bees accurence, characters and breeding. Bee World, vol. 75 no. 2, p. 54-70 BURA M. (1996) Cre[terea intensiv\ a albinelor. Edit. Hellicon, Timi[oaraRomnia. BUTLER C.G., CALLOW R.K. et JOHNSTON N.C. (1961) The isolation and synthesis of queen substance, 9-oxodec-trans-2-enoic acid, a honey bee pheromone. Proc. Roy. Entomol. Soc., B 155, p. 417-432 BUTLER C,G, (1969) Nest entrance marking with pheromones by honeybees. Anim.Behav. 17, p. 142-147 C~RNU I. [i colab. (1972) Cercet\ri privind corela]ia dintre factorii meteorologici [i produc]ia de nectar la principalele specii melifere din ]ara noastr\. Lucr\ri [tiin]ifice, vol. VIII I.C.P.A. Bucure[ti-Romnia C~RNU I. (1980) Flora melifer\. Edit. Ceres, Bucure[ti-Romnia C~RNU I., ROMAN GH. (1986) Din via]a albinelor. Edit. Ceres, Bucure[ti C~RLAN M., CREANG| {T. (2001) Evolu]ia determinismului genetic al sexelor. Editura Sedcom Libris, Ia[i Romnia CHAUVIN R. (1968) Traite de biologie de labeille. Vol. I-V, Masson et Cie, Paris Fran]a.

CHAUVIN R., LAFARGE J.P., et SALIGOT J.P. (1984) Identification chimique de substances de survie des abeilles isoles (acide azlique, acide pimlique). Comptes rendus de lAcademie des sciences, serie 3, Sciences de la vie, v. 299 (14), p. 603-606, Paris-France COSOROAB| I. (1994) Acarologie veterinar\. Edit. Ceres, Bucure[ti Romnia. CRANE Eva (1979) Mierea. Edit. Apimondia, Bucure[ti Romnia. CRANZ G.V. (1978) Manual of acarology. Editura Oregon State University Book Steves-U.S.A. CREANG| {T. (1999) Elemente fundamentale ale eredit\]ii animale. Edit. Ion Ionescu de la Brad, Ia[i Romnia. DADE H.A. (1962) Anatomy and dissection of the honeybee. Bee Research Association, London. EFTIMESCU Maria [i colab. (1982) Influen]a vremii asupra produc]iei de miere. Edit. Ceres, Bucure[ti - Romnia. GONSALVES L.S., JONG D., MORSE R.A. (1985) Varooza `n Brazilia. Al XXX-lea Congres al Apimondiei, Nagoya Japonia. GRIFFITHS D.A., RITTER W. (1989) Impactul acarianului Varroa jacobsoni asupra apiculturii mondiale [i m\surile care pot fi luate `mpotriva lui. Apiacta, 4, p. 97-108. HANEL H. (1983) Efect of J.H.III on reproduction of Varroa jacobsoni. Apidologie, 14 (2), p. 137-142. HARTI D.L., FREIFELDER D., SNYDER L.A. (1988) Basic Genetics Jones and Bartlett, Boston-USA. HAYDAK M.H. (1961) Influence of storage on the nutritive value of pollens for newly emerged honeybees. American Bee J., 101, p. 354-355. HAYDAK M.H. (1967) Bee nutrition and pollen substitutes. Apiacta 1, p. 3-8. HAYDAK M.H. (1970) Hr\nirea albinelor. Articol preluat din Annual Review of Entomology. Apicultura. A.C.A. nr.6 [i 7 1972, Bucure[ti Romnia. HOPPE F., RITTER W. (1989) Studiu asupra combaterii biotehnice a varroozei. Apiacta, 4, p. 116-120. IALOMI}EANU M. (1987) Polenul aliment-medicament, valoare biostimulent\ [i teraputic\. Edit. Apimondia, Bucure[ti-Romnia. ILIE{IU N. (1981) Apilarnil. A.C.A. Edit. Apimondia, Bucure[ti-Romnia. IONEL A. [i colab. (2000) Plante furajere, toxice [i medicinale. Edit. A. 92, Ia[i-Romnia. ISSA M.R.C., GONSALVES L.S. (1985) Tehnica determin\rii pontei la acarianul Varroa jacobsoni, `n condi]ii de laborator. Al XXX-lea Congres al Apimondiei, Nagoya Japonia. ISSA M.R.C., JONG D., (1981) Estudio de peso e idade larval de abethas Apis mellifera infestados pero acaro Varroa jacobsoni. Suplemento Giencia e Cultura, 33 (7), p. 674.

JONG D., MORSE R.A., EICKWORD G.C. (1982) Mite pests of honey bee. Ann.Rev.Entomol., 27, p. 229-252. KARLSON P., BUTENANDT A. et al. (1959) Pheromones (etohormones) in insects, Annual Review of Entomology Sci. 115, p. 70-71. KOCH W. (1989) Infec]ii virale ale albinei melifere leg\tura lor cu varrooza. Apiacta, 4, p. 109-115. KOCH W., RITTER W. (1988) Infec]ii bacteriene secundare ale albinei melifere Apis mellifera, cuazate de varrooz\. Apiacta, 1, p.11-13. KONSTANTINOVIC B., MLADENOVIC M. (1985) Tratamentele termice aplicate albinelor `mpotriva acarianului Varroa jacobsoni. Al XXX-lea Congres al Apimondiei, Nagoya Japonia. KULINCEVIC J.M., RINDERER T.E. (1985) Supravie]uirea diferit\ a coloniilor de albine infestate de Varroa jacobsoni [i cre[terea de colonii rezistente. Al XXX-lea Congres al Apimondiei, Nagoya Japonia. LAURANT J.C., SANTAS L. (1987) Etude du developpment larvaire de Varroa jacobsoni. Apidologie, 18 (1), p. 53-60. LAZ|R {T. [i colab. (1991) Efectul diferitelor modalit\]i de hr\nire stimulent\ de prim\var\ asupra dezvolt\rii familiilor de albine [i nivelului productiv al acestora. Cercet\ri Agronomice `n Molodova, Supliment, Ia[i Romnia, p. 175-178. LAZ|R {T., TANASE M. (1991) Importan]a, locul [i rolul apiculturii ca alternativ\ la dezvoltarea agriculturii [i p\strarea echilibrului ecologic. Cercet\ri Agronomice `n Molodova, Supliment, Ia[i Romnia, p. 167174. LAZ|R {T. (1992) Apicultur\-Sericultur\. Curs Univ. Agr. Ia[i-Romnia. LAZ|R {T., TANASE D. (1993) Communication by pherommones in the animal world. Lucr\ri [tiin]ifice, vol. 35, 36 seria ZootehnieMedicin\ veterinar\. Univ. Agr. Ia[i-Romnia, p. 3-9. LAZ|R {T. [i colab. (1993) Linfluence de la serie de croissance et du nombre des larves introduites dans les familles starter et eleveuses sur le pourcentage dacceptation et du poids de reignes au moment de leclosion. Lucr\ri [tiin]ifice, vol. 35, 36 seria Zootehnie-Medicin\ veterinar\. Univ. Agr. Ia[i-Romnia, p. 232-235. LAZ|R {T. (1995) Apicultura. Univ. Agr. Ia[i-Romnia. LAZ|R {T. [i colab. (1995) Aspecte bioecologice ale acarianului Varroa jacobsoni [i impactul acestuia asupra apiculturii. Lucr\ri [tiin]ifice, vol. 37, 38 - seria Zootehnie. Univ. Agr. [i Medicin\ veterinar\ Ia[iRomnia, p. 290-305. LAZ|R {T. [i colab. (1995) Linfluence de lage du transvasement des larves dans des alveoles sur la qualite des reines apreciees par le poids au moments de leclosion at la dynamique de la ponte apres laccouplement. Lucr\ri [tiin]ifice, vol. 37, 38 seria Zootehnie. . Univ. Agr. [i Medicin\ veterinar\ Ia[i-Romnia, p. 305-311.

LAZ|R {T., OPREA-CUZIC MARIANA (1997) Investiga]ii privind poten]ialul melifer [i posibilit\]ilor de valorificare a resurselor melifere dintr-un masiv forestier. Lucr\ri [tiin]ifice, vol. 39, 40 seria Zootehnie. Univ. Agr. [i Medicin\ veterinar\ Ia[i-Romnia, p. 302-309 LAZ|R {T. [i colab. (1999) Aprecierea rezisten]ei la iernare a famililor de albine `ntre]inute `n diferite tipuri de stupi, `n condi]iile podi[ului Moldovei. Lucr\ri [tiin]ifice, vol. 41, 42 seria Zootehnie. Univ. Agr. [i Medicin\ veterinar\ Ia[i-Romnia, p. 340-346. LAZ|R {T. [i colab. (1999) Considera]ii privind particularit\]ile ereditare [i ale variabilit\]ii albinei melifere. Lucr\ri [tiin]ifice, vol. 41, 42 seria Zootehnie. Univ. Agr. [i Medicin\ veterinar\ Ia[i-Romnia, p. 332-340. LAZ|R {T., DOLI{ M. (1999) Investiga]ii privind determinarea resurselor [i a poten]ialului melifer din arealul ocolului silvic Ciurea-Ia[i. Lucr\ri [tiin]ifice, vol. 41, 42 seria Zootehnie. Univ. Agr. [i Medicin\ veterinar\ Ia[i-Romnia, p. 346-352. LAZ|R {T., DOLI{ M. (1999) Rolul feromonilor `n via]a coloniei de albine. Lucr\ri [tiin]ifice, vol. 41, 42 seria Zootehnie. Univ. Agr. [i Medicin\ veterinar\ Ia[i-Romnia, p. 346-352. LEVIN M.D., WELLER G.D. (1989) Rolul insectelor polenizatoare `n asigurarea produc]iei mondiale de alimente. Apiacta, A, p. 11-15. LEVIN M.D., WELLER G.D. (1989) Rolul albinei melifere `n produc]ia de alimente. Apiacta, 3, p. 65-69. LOUVEAUX J. (1987) Albinele [i cre[terea lor. Edit. Apimondia, Bucure[ti-Romnia. M|LAIU A. (1971) Stup\ritul. Edit. Ceres, Bucure[ti-Romnia. M|NISOR MARIA, HOCIOT| ELENA (1978) Baza melifer\. A.C.A. Redac]ia publica]iilor apicole, Bucure[ti-Romnia. M|RGHITA{ L.A. (1995) Cre[terea albinelor. Edit. Ceres Bucure[tiRomnia. M|RGHITA{ L.A. (1997) Albinele [i produsele lor. Edit. Ceres, Bucure[tiRomnia. MRZA E., NICOLAIDE N. (1990) Ini]iere [i practic\ `n apicutlur\. Redac]ia de propagand\ tehnic\ apicol\, Bucure[ti-Romnia. MAUL V. (1983) Empfehlungen zur Metodik der Varroa Elimination mittels Bannwabenverfahren aus Arbeiterbrut. Allg. Dtsh. Imkerztg., 6, p. 179-184. MIH|IESCU I. [i colab. (1993) Produse noi folosite experimental `n prevenirea, combaterea [i tratamentul sindromului de depopulare a familiilor de albine din Romnia. Rev. de Med.vet. [i Cre[terea anim. nr. 8-12, Bucure[ti-Romnia. MIKAWA F. (1987) Studii despre eradicarea acarianului Varroa jacobsoni. Al XXX-lea Congres al Apimondiei, Nagoya Japonia.

MILOIU I. (1988) Iernarea familiilor de albine. A.C.A. Redac]ia publica]iilor apicole, Bucure[ti-Romnia. MILOIU I. (1990) Hr\nirea albinelor. A.C.A. Redac]ia publica]iilor apicole. Bucure[ti-Romnia. MORSE R.A. (1975) Bee and bee keeping. Cornell University Press, Ithaca, New York, p. 295. OGRAD| I. (1986) Bolile [i d\un\torii albinelor. Edit. Apimondia, Bucure[ti-Romnia. OPRI{ T. (1987) Bios. Vol.2. Edit. Albatros, Bucure[ti Romnia. PAIN J., ROGER B. (1978) Rytme circadian des acides ceto-9-dcene-2 oque phromone de la reine, et hydroxy 10 dcne z oque, des ouvrieres dabeilles. Apis mellifera ligustica S., Apidologie, 9 (4) p. 263-272. PHILIPPE J.M. (1994) Le guide de lapiculteur Edisud Aix-en-Provence, France. PIMENTEL D. (1989) Apicultura intensiv\ [i mediul `nconjur\tor `n c\utarea de alternative. Apiacta, 1, p. 51-54. POP C.E. [i colab. (1978) Apicultura [i sericicultura. Edit. Didactic\ [i Pedagogic\ Bucure[ti-Romnia. PROST-JEAN P., (1987) Apiculture. Edit. Lavoisier, Paris-France. PU{C|-HOREANGA V. (1972) Contribu]ii la `mbun\t\]irea tehnicii de cre[tere [i la stabilirea calit\]ii m\tcilor produse `n pepinier\. Tez\ de doctorat, I.B.N.A. Bucure[ti-Romnia. RAMIREZ W. (1988) Se poate combate acarianul Varroa cu praf? Apiacta, 4, p. 2-5. RENNER M. et VIERLING G. (1977) Die Rolle des Taschendrusenpheromons beim Hochzeitsflug der Bienenkningin. Behavioral Ecology and Sociology, 2, p. 329-338. RITTER W., LECLERQ E. (1987) Entwicklung der Bienen und Varroamilben Population in Gebieten mit unterschiedlichen Moglichkeiten der Invasion. Tiesarztliche Umschan, 42 (7), p. 548-551. RUIJTER A. (1985) Preferin]a acarianului Varroa jacobsoni,Qudemans pentru diferite tipuri de celul\ [i unii factori care afecteaz\ reproduc]ia. Al XXX-lea Congres al Apimondiei, Nagoya Japonia. RUIJTER A. (1987) Reproduction of Varroa jacobsoni during succesive brood cycles of the honey bee. Apidologie, 18 (4), p. 321-326. RUTTNER F. (1976) - ~ns\mn]area artificial\ a m\tcii. Edit. Apimondia, Bucure[ti-Romnia. RUTTNER F. (1980) Cre[terea m\tcilor. Baze biologice [i indica]ii tehnice. Edit. Apimondia, Bucure[ti-Romnia.

RUTTNER F., HESSE B. (1981) Race specific differences in the development of the ovaries and eggalying by queenless worker honeybees. Apidologie, 12 (2), p. 159-183. VELTHUIS H.H.W. (1976) Egg laying agression and dominance in bees. Proc. XV. Intern. Congress Entom. Washington, p. 346-449. RUTTNER F., KOENIGER N., RITTER W. (1980) Butstop und Brutontnohme. Allg. Dtsch. Imkerztg, 14 (5), p. 159-160. SERRA BONVENI, J. (1986) La cristalization du miel. Facteurs qui laffectent. Bull. Tech. Apic., 54. 13 (1) p.38-48. SNOGRASS R.E. (1956) Anatomy of the honeybee. Cornell Univ. Press. SP|TARU CARMEN LIA [i colab. (1983) Apicultur\ [i Sericultur\. Editura Didactic\ [i Pedagogic\ Bucure[ti Romnia. SPATARU CARMEN LIA [i colab. (1981) Tehnologia cre[terii [i exploat\rii albinelor. A.C.A. Redac]ia publica]iilor apicole, Bucure[tiRomnia. SULIMANOVIC D. (1985) Cercet\ri asupra biologiei acarianului Varooa jacobsoni [i de combatere a varroozei. Al XXX-lea Congres al Apimondiei, Nagoya Japonia. TASHIRO K. (1985) O nou\ strategie pentru o combatere mai eficient\ a acarienilor varooa cu ZPK (fenotiazin). Al XXX-lea Congres al Apimondiei, Nagoya Japonia. VOLCINSCHI TR. (1988) Ceara. Redac]ia [i propagand\ agricol\, Bucure[ti WINSTON L.M. (1993) La biologie de labeille. Frison-Roche, Paris France. *** (1986) Manualul apicultorului. A.C.A. Edit. Apomondia, Bucure[tiRomnia. *** (1989) Produsele stupului. Hran\, s\n\tate, frumuse]e. Edit. Apimondia, Bucure[ti-Romnia. *** (1990) Din tainele stupului. Propolisul. Edit. Apimondia, Bucure[tiRomnia.