Sunteți pe pagina 1din 7

Capitolul

21
ELEMENTE SPA}IALE

adecvate trebuie alese printr-un studiu


21.1 GENERALIT|}I tehnico-economic competent [i
comparativ.
Sistemele de elemente spa]iale pe
La concep]ia [i execu]ia elementelor
baz\ de beton sau alte materiale se pot
spa]iale pentru cl\diri de locuit [i-au
aplica la cl\dirile-parter sau etajate.
adus contribu]ia mai multe ramuri ale
Elementul spa]ial reprezint\ o unitate
industriei, nu numai industria
structural\ tridimensional\ a cl\dirii,
construc]ilor, bazat\ pe realizarea
prefabricat\ integral `n uzin\.
prefabricatelor din beton armat. ~n unele
Sistemele cu elemente prefabricate
]\ri dezvoltate, execu]ia acestor
au intrat relativ recent `n competi]ia
elemente prefabricate spa]iale se
industrializ\rii, sub diverse denumiri:
realizeaz\ [i din metal, lemn, materiale
"sisteme tridimensionale", "elemente
plastice.
volumetrice", folosind cele mai variate
materiale [i tehnologii. Avantajele elementelor spa]iale
Din punct de vedere a posibilit\]ilor Avantajele cl\dirilor din elemente
de asamblare a elementelor spa]iale se spa]iale sunt: reducerea volumului de
pot realiza cl\diri civile cu urm\toarele manoper\, industrializarea lucr\rilor de
destina]ii: locuin]e, hoteluri, cl\diri `n finisaj [i instala]ii, reducerea greut\]ii
sta]iuni balneoclimaterice, birouri de totale a cl\dirii (cu 15...25%), asigurarea
organizare de [antier, c\mine, spitale. unui confort termic [i fonic superior
Din punct de vedere al posibilit\]ilor elementelor tradi]ionale, asigurarea unei
de prefabricare, al transportului, substan]iale reduceri a duratei de
depozit\rii [i mont\rii ,solu]iile cele mai execu]ie.

334
Elemente spa]iale
Tipuri
Panouri mari separate Panouri mari [i schelet Tip "calot\"

Tip "pahar" Tubulare Inelare

Elemente spa]iale tip calot\


Element casa sc\rii Element curent
Scar\ prefabricat\

Panou
prefabricat
exterior
Ppanou
perete
exterior

Panou de plan[eu Panou de plan[eu

Cl\diri alc\tuite din elemente spa]iale


Elemente spa]iale inelare Elemente spa]iale tip "pahar" cu Elemente spa]iale tubulare
tavan din panouri prefabricate

Panouri de acoperi[ Panouri de acoperi[ Cheson de acoperi[


Grinzi [i st^lpi
Suprafe]e de reazem
de acoperi[
a elementelor spa]iale

Panouri de
pere]i
Panouri de
exteriori
pere]i
exteriori
St^lpi la Panou
Panou de infrastructur\ de soclu
plan[eu
Panou
de soclu

Cadre din
beton armat
Funda]ii
Funda]ii

Fig. 21.1 Elemente spa]iale din beton armat.

335
Sistemele constructive cu elemente 21.2.CONCEP}IA CL|DIRILOR DIN
spa]iale prefabricate din beton armat se ELEMENTE SPA}IALE
prezint\ `n diferite solu]ii, atât din punct
Problemele principale `n concep]ia
de vedere al tipurilor de elemente
cl\dirilor din elemente spa]iale sunt (fig.
spa]iale proiectate [i cofec]ionate cât [i
21.1, 21.2, 21.3):
din punctul de vedere al modului de
• alegerea elementelor performante
asamblare al acestora `n cadrul
care prin asamblare s\ realizeze
structurii de rezisten]\ al cl\dirilor
structuri antiseismice [i func]ionale;
(fig.21.1).
• analiza exigen]elor `mbin\rilor `ntre
Rosturile elementelor spa]iale elementele spa]iale prin selectarea
~n rosturile de fa]ad\ a cl\dirilor din principiilor de alc\tuire, tehnologie de
elemente spa]iale trebuie realizat\ o confec]ionare [i montaj a acestor
continuitate func]ional\ a fa]adei `n `mbin\ri;
condi]iile prelu\rii deforma]iilor [i • alc\tuirea de detaliu a `mbin\rilor `n
abaterilor dimensionale. leg\tur\ cu tehnologia de confec]ionare
Exigen]ele func]ionale ale rosturilor [i montaj;
de fa]ad\ sunt: • studiul finis\rii elementelor spa]iale
• asigurarea leg\turii elementelor (`n fabric\ sau pe [antier).
adiacente `ntre ele cât [i de structura Tipuri de elemente spa]iale
cl\dirii;
• asigurarea unui spa]iu minim pentru Formele de prefabricare a
ca modific\rile dimensionale s\ se elementelor spa]iale pot fi diverse, [i
desf\[oare ne`mpiedicat `n exploatare; anume: tip "pahar", tubulare sau inelare.
(fig. 21.1)
• compensarea diferitelor abateri
Cl\dirile pot fi alc\tuite din elemente
dimensionale de confec]ionare, care
spa]iale tubulare sau inelare, care se
apar `n limitele unor toleran]e descarc\ `ntre ele, cu fa]adele alc\tuite
admisibile; din panouri mari prefabricate. De
• garantarea spa]iului necesar `ntre asemenea, pot fi compuse din elemente
elementele spa]iale pentru u[urarea spa]iale tip "pahar", care transmit
montajului [i demont\rii `n caz extrem; sarcinile unui schelet din cadre
• etan[eitate la vânt, ap\; prefabricate.
• transmiterea solicit\rilor statice [i Vor fi descrise mai jos o serie de
dinamice datorit\ `nc\rc\rilor exterioare; sisteme de elemente spa]iale.
• ameliorarea pun]ilor termice; • Elemente spa]iale inelare care sunt
• realizarea unor fa]ade estetice, al\turate prin alternare `n ambele
sensuri orizontal [i vertical. Acest
unitare.
element spa]ial are forma unui cadru

336
Elemente spa]iale
Element spa]ial cu p\r]ile componente turnate pe o platform\ orizontal\

c. Montarea `n cl\dire
b.

b. Prin ridicarea panoului


de acoperi[, pere]ii r\mân Acoperi[
suspenda]i `n articula]ii,
muchiile se blocheaz\ prin
sudarea must\]ior Tâmpl\ria [i a.
instala]iile s-au
Acoperi[ montat la turnare
Pere]i

a. Turnarea pe [antier
concomitent, pe o platform\
Pere]i orizontal\, a pere]ilor [i
acoperi[ului (pere]ii sunt articula]i,
de la turnare, de acoperi[)

Tipuri de elemente spa]iale


Casa sc\rii Baie Buc\t\rie Element spa]ial uzinat

Un element spa]ial poate fi pozat `ntre celelalte oricum, ob]inându-se cl\diri pân\ la trei nivele
Apartament cu dou\ nivele Posibilit\]i de asamblare (case individuale,
blocuri de locuit, case de vacan]\, c\mine)

Fig.21.2 Elemente spa]iale. Turnate pe platform\ orizontal\. Tipuri. Asamblare.

337
Elemente spa]iale
Elemente spa]iale combinate cu panouri mari
Detaliu `mbin\ri
1
2

Fa]ada este alc\tuit\ din


panouri neportante din beton
Element spa]ial cu strat de termoizola]ie
alc\tuit din trei
pere]i interiori [i Sec]iuni `mbin\ri
plan[eu
1

2
Elemente spa]iale tubulare
Noduri de leg\tur\ `ntre
pere]i portan]i transversali pere]i interiori transversali [i pere]i extriori [i
2 [i plan[eu longitudinali interioritransversali

3
1 Consola pere]ilor Panou superior [i
inferior al plan[eului

Elemente spa]iale din cadre rectangulare `nchise

Detaliu de `mbinare

Schem\ de asamblare

Tirant pentru solidarizarea elementelor


Tac\ cilindric\

Fig. 21.3. Elemente spa]iale: ombinate cu panouri mari; tubulare; din cadre
rectangulare `nchise

338
rectangular `nchis. Ele se dispun `n [ah, Elementele spa]iale sunt lipite cu
datorit\ faptului c\ o celul\ din dou\ nu ajutorul unor polimeri. Cl\direa cap\t\
reprezint\ dec^t spa]iul gol delimitat de astfel o structur\ rigid\.
cele dou\ celule laterale vecine, ca [i Sistemul men]ionat beneficiaz\ de un
de celulele superioar\ [i inferioar\. domeniu de folosire cu o remarcabil\
Elementele spa]iale au l\]imea diversitate arhitectural\, prin
0,90...1,25 m, iar lungimea [i `n\l]imea asamblarea de elemente spa]iale `n
lor corespund dimensiunilor unei cl\diri cu unul, dou\ sau trei nivele.
camere, se asambleaz\ cu tiran]i Elementele pot fi asamblate sub
(av^nd exclusiv rol de solidarizare), form\ de cl\diri de locuit colective, case
form^nd cutii rigide. Cablurile cu care se individuale, case de vacan]\, c\mine.
post`ntind elementele trec prin g\uri Sistemul este modulat spa]ial astfel
prev\zute `n aceste elemente [i `n `nc^t orice element simplu poate fi pus
[an]urile muchiilor. `n pozi]ia asamblat cu altele sau rotit `n
Acest sistem prezint\ avantajul unui orice mod `n structura cu trei nivele.
num\r redus de tipuri de elemente Flexibilitatea sistemului ofer\
prefabricate [i o execu]ie rapid\. posibilitatea alc\tuirii a numeroase tipuri
Dezavantajul s\u provine din aspectul de partiuri, prin varietatea num\rului de
monoton, c^t [i din dificult\]ile realiz\rii camere [i preiau ad\ugarea de
leg\turilor `n zonele seismice. elemente spa]iale pentru garaje sau
• Cu ajutorul unor elemente spa]iale terase.
(3 pere]i [i o plac\ acoperi[) turnate pe Dezavantajul acestui sistem apare la
o platform\ orizontal\ (fig.21.2) - dup\ transportul [i montajul elementelor
`nt\rire, prin ridicarea acoperi[ului, spa]iale cu dimensiuni mari.
pere]ii r\m^n suspenda]i - s-a alc\tuit • Au fost realizate cl\diri de locuit
structura unui bloc cu 12 etaje. Cl\direa, colective, cu sistem combinat, folosind
av^nd 200 apartamente, a fost montat\ elemente spa]iale [i panouri mari din
`n 14 zile. Elementele spa]iale sunt beton greu. (fig.21.3)
alc\tuite din beton u[or. ~mbin\rile `n ~n cadrul acestui sistem, s-au utilizat
cl\dire s-au realizat prin sudur\ [i 3 tipuri de elemente prefabricate: pentru
betonare, ca la panourile mari. Din camere (11 t), b\i (10 t), ascensor (8,5
punct de vedere al costului (datorit\ t).
posibilit\]ii de prefabricare la fa]a Elementele spa]iale pentru camere
locului), cl\direa a rezultat mai ieftin\ cu se monteaz\ `nglob^nd [i pere]ii
5% dac^t `n tehnologia cu cofraj glisant. desp\r]itori, poza]i anterior pe plan[eu,
• Un alt sistem, `l constituie cu tehnologia panourilor mari. Folosirea
elementele spa]iale, cu miez dintr-un acestor elemente spa]iale determin\
polimer expandat. eliminarea unei p\r]i mari a `mbin\rilor

339
de intersec]ii la panourile mari, m\rind caracteristice procedeului de
astfel viteza de montaj. prefabricare cu diferite grade de
mecanizare `n fabric\, dar [i procedee
Analizând solu]iile constructive [i
caracteristice de montaj pe [antier;
variantele de asamblare putem sus]ine
c\ utilizarea unor elemente spa]iale din • rezolvarea problemelor de alc\tuire
beton armat se datoreaz\ modului `n constructiv\ a detaliilor, de finisaj [i
care acestea r\spund la : plastic\ arhitectural\ av^nd `n vedere
principalele legit\]i ale confec]ion\rii [i dependen]a `ntre concep]ia cl\dirii din
mont\rii industializate a cl\dirilor; elemente spa]iale [ii tehnologia de
confec]ionare [i montaj a acesteia.
• dezvoltarea unor utilaje

340