Sunteți pe pagina 1din 23

Masterat IMSC ID: Disciplina Auditul calit ii

MODULUL

STANDARDE REFERITOARE LA AUDITUL CALIT II


CUPRINS
INTRODUCERE Obiective Organizarea sarcinilor de lucru Recomand ri bibliografice AUDITUL INTERN AL CALIT II I FAMILIA DE STANDARDE ISO 9000 Exemplu ilustrativ 1 Activitatea 1 STANDARDE REFERITOARE LA AUDITUL CALIT II Exemplu ilustrativ 2 Activitatea 2 REZUMAT Rezultate a teptate Puncte cheie TEST DE AUTOEVALUARE 2 2 2 2 3 5 10 11 18 19 20 20 21 22

Lec ia 1

Lec ia 2

Pagina 1 M7.AC

Masterat IMSC ID: Disciplina Auditul calit ii

INTRODUCERE

Auditul calit ii este prezentat n edi ia a treia a standardelor ISO 9000, n standardul ISO 9001:2008 Sisteme de management al calit ii. Cerin e, la paragraful 8.2.2, care descrie cerin ele referitoare la auditul intern; i n standardul SR EN ISO 19011:2003, Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calit ii i/sau al mediului. Pe parcursul acestui modul vom analiza cerin ele referitoare la auditul intern, din perspectiva celor dou standarde.

Obiective
Obiectivele acestui modul sunt: S prezinte cerin ele formulate n standardul ISO 9001 referitoare la auditul intern i modul de ndeplinire i modul de ndeplinire a acestora n cadrul unei organiza ii; S prezinte cerin ele formulate n standardul ISO 19011 referitoare la auditulul calit ii i modul de ndeplinire a acestora n cadrul unei organiza ii.

Organizarea sarcinilor de lucru


Parcurge i cele 2 lec ii ale modulului de studiu. La fiecare lec ie urm ri i exemplele ilustrative i efectua i activit ile cerute. Fixa i principalele idei ale modului de studiu prezentate n rezumat. Completa i testul de autoevaluare. La fiecare sarcin ave i indicat timpul de lucru. Timpul mediu necesar pentru asimilarea modulului este de 120 minute. Timpul de lucru pentru parcurgerea activit ilor este de 70 minute. Timpul de lucru pentru parcurgerea testului de autoevalure este de 100 minute.

Recomand ri bibliografice suplimentare


Pentru o detaliere suplimentar a aspectelor prezentate n acest modul pute i parcurge lucr rile [1] Martinescu I., Martinescu D. Auditul sistemelor de management. Editura Lux Libris, Bra ov, 2006. [2] Moldovan, L. Auditul calit ii. Editura Universit ii Petru Maior din Trgu-Mure , 2002. [3] Roncea, C. Auditul sistemului calit ii. Editura Class, Bucure ti, 1998.

Pagina 2 M7.AC

Masterat IMSC ID: Disciplina Auditul calit ii

LEC IA 1

AUDITUL INTERN AL CALIT

II I

FAMILIA DE STANDARDE ISO 9000

Standardele din familia ISO 9000 formuleaz o serie de cerin e fa de auditul intern al calit ii. Astfel, n cazul implement rii unui model de asigurare a calit ii, pentru situa iile contractuale n conformitate cu standardul ISO 9001 edi ia 2008, se prevede obliga ia organiza iei de a planifica i a efectua audituri interne, pe baza unor proceduri scrise, n dou scopuri principale: pentru a verifica dac activit ile referitoare la calitate sunt conforme cu dispozi iile prestabilite; pentru a determina eficacitatea sistemului calit ii organiza iei. Frecven a acestor audituri este determinat de natura i importan a activit ii ntreprinderii. n cazul implement rii unui model de asigurare a calit ii, pentru situa iile necontractuale n conformitate cu standardul ISO 9004, auditurile interne ale sistemelor calit ii sunt utilizate pentru evaluarea urm toarelor activit i sau domenii: organiza ia n ansamblu;
Pagina 3 M7.AC

Masterat IMSC ID: Disciplina Auditul calit ii

proceduri referitoare la sistemul calit ii, proceduri opera ionale proceduri administrative; resurse de personal, echipamente, materiale; zone de lucru, opera ii i procese; produse n curs de fabrica ie; documenta ia, rapoartele i nregistr rile de urm rit.

De asemenea standardul recomand ca programul auditurilor interne s cuprind : planificarea i programarea auditurilor privind activit ile i domeniile specifice; desemnarea personalului calificat pentru conducerea auditurilor; procedurile documentate privind efectuarea auditurilor, nregistrarea i raportarea rezultatelor acestora i stabilirea ac iunilor corective n vederea elimin rii deficien elor identificate. Cerin ele standardului ISO 9001 referitoare la auditul intern sunt formulate n paragraful 8.2.2. Audit intern. n continuare se prezint con inutul acestui paragraf. Organiza ia trebuie s efectueze audituri interne la intervale planificate pentru a determina dac sistemul de management al calit ii: a) este conform cu modalit ile planificate, cu cerin ele acestui Standard Interna ional i cu cerin ele sistemului de management al calit ii stabilit de c tre organiza ie i este implementat i men inut n mod eficace.

b)

Trebuie planificat un program de audit, lund n considerare, starea i importan a proceselor i zonelor care trebuie auditate, precum i rezultatele auditurilor precedente. Trebuie definite criteriile, domeniul de aplicare, frecven a i metodele auditului. Selectarea auditorilor i modul de efectuare al auditurilor trebuie s asigure obiectivitatea i impar ialitatea procesului de audit. Auditorii nu i vor audita propria lor activitate. Responsabilit ile i cerin ele pentru planificarea i efectuarea auditurilor, pentru raportarea rezultatelor i men inerea nregistr rilor, trebuie definite ntro procedur documentat . Managementul responsabil pentru zona auditat trebuie s se asigure c sunt ntreprinse f r ntrziere nejustificat , ac iuni pentru eliminarea neconformit ilor detectate i a cauzelor acestora. Activit ile de urm rire trebuie s include verificarea ac iunilor ntreprinse i raportarea rezultatelor acestora. CONCLUZIE O cerin obligatorie a standardului ISO 9001 pentru sistemul de management este de a avea o procedur Audit intern, sub form documentat (scris ).
Pagina 4 M7.AC

Masterat IMSC ID: Disciplina Auditul calit ii

EXEMPLU ILUSTRATIV 1: Procedura audit intern, cod: PS-03, la firma Alpina. 1. SCOP Procedura descrie procesul de planificare, organizare i efectuare a auditurilor interne ale SMC n cadrul organiza iei. Scopul auditurilor interne este de a evalua dac activit ile referitoare la calitate i rezultatele aferente satisfac dispozi iile din documentele de referin i este asigurat eficacitatea SMC precum i de a furniza elemente de intrare pentru analiza efectuat de management. 2. DOMENIU DE APLICARE Procedura se aplic tuturor proceselor i activit ilor din cadrul organiza iei care afecteaz direct calitatea produselor i serviciilor destinate clien ilor. 3. DOCUMENTE DE REFERIN 3.1. SR EN ISO 9000:2006 Sisteme de management al calit ii. Principii fundamentale i vocabular. 3.2. SR EN ISO 9001:2001 Sisteme de management al calit ii. Cerin e. 3.3. SR EN ISO 19011:2003 Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calit ii i/sau al mediului. 3.4. Manualul calit ii, cod: MC-01. 4. DEFINI II I PRESCURT RI 4.1. Defini ii 4.1.1. n conformitate cu standardul SR EN ISO 9000:2006 Sisteme de management al calit ii. Principii fundamentale i vocabular. 4.1.2. n conformitate cu Manualul Calit ii, cod: MC-01. 4.2. Prescurt ri DG Director General RMC Reprezentantul Managementului pentru Calitate RC Responsabil Calitate AU Auditor SMC Sistem de Management al Calit ii ALP Alpina 5. PROCEDURA 5.1. Domeniul de aplicare 5.1.1. Auditurile interne sunt efectuate avnd ca referin SMC.
Pagina 5 M7.AC

Masterat IMSC ID: Disciplina Auditul calit ii

5.2. Planificarea auditurilor interne 5.2.1. RC ntocme te Programul anual de audituri interne, cod: F01>PS-03 i l actualizeaz ori de cte ori este necesar. Programul anual de audituri interne este analizat i verificat de c tre RMC i aprobat de DG. 5.2.2. Programul anual de audituri interne: asigur , c toate cerin ele aplicabile SMC sunt auditate cel pu in o dat n 12 luni i ori de cte ori este necesar; stabile te frecven a i amploarea auditurilor n func ie de rezultatele auditurilor anterioare, importan a opera ional a proceselor auditate i/sau schimb ri importante n zone func ionale. 5.3. Stabilirea echipelor de audit i a sarcinilor n echip 5.3.1. RC ntocme te anual lista auditorilor interni i o actualizeaz ori de cte ori este necesar. Lista auditorilor interni este analizat , verificat i aprobat de DG. Pentru nominalizarea auditorilor interni n list sunt valabile urm toarele criterii: activitate de participare la ntocmirea documentelor SMC n cadrul organiza iei; participarea la o instruire, de cel pu in dou zile, pe baza standardelor de referin SR EN ISO 9001:2001, SR EN ISO 19011:2003; participarea ca auditor n formare la cel pu in dou audituri ale SMC; aptitudini, cuno tin e i comportament conform criteriilor de calificare din SR EN ISO 19011:2003; comportament irepro abil, exemplar n activitatea profesional ; participarea cel pu in o dat pe an la o instruire intern sau extern . 5.3.2. Pentru asigurarea independen ei i obiectivit ii, auditorul nu trebuie s aib responsabilit i directe n compartimentele sau n activit ile care urmeaz a fi auditate. 5.4. ntocmirea i transmiterea planului de audit 5.4.1. Auditorul ntocme te Planul de audit, cod: F-03>PS-03, care furnizeaz informa ii detaliate auditorului i auditatului cu privire la clauzele din documentele de referin care sunt obiectul auditului, programarea orar i participan ii. 5.4.2. Planul de audit este transmis RMC. 5.5. Preg tirea auditului 5.5.1. Auditorul ntocme te Chestionarul de audit intern, cod : F04>PS-03. Acesta este documentul de lucru al auditorului i serve te la evaluarea implement rii cerin elor standardelor n documenta ie i a efectu rii practice a activit ilor n conformitate cu dispozi iile din documenta ie. Chestionarul de audit intern con ine cerin ele standardelor i documenta iei aplicabile auditatului. Constat rile, observa iile, documentele i/sau nregistr rile examinate n cadrul auditului sunt consemnate n dreptul cerin ei/ntreb rii corespunz toare. Chestionarul de audit intern este p strat ca anex la raportul de audit. 5.5.2. Auditorul analizeaz rapoartele i nregistr rile auditurilor interne anterioare, inclusiv rapoartele de neconformitate cu ac iunile corective aferente.
Pagina 6 M7.AC

Masterat IMSC ID: Disciplina Auditul calit ii

5.6. Efectuarea auditului intern 5.6.1. Auditul intern se efectueaz n conformitate cu recomand rile standardului SR EN ISO 19011:2003. 5.6.2. Auditorul conduce edin a de deschidere, edin a de nchidere i toate discu iile cu auditatul. Lui i revine ntreaga r spundere pentru toate fazele auditului. 5.6.3. edin a de deschidere are ca scop: prezentarea auditorului; prezentarea domeniului i obiectivelor auditului; prezentarea unui rezumat al metodelor i procedurilor care urmeaz a fi utilizate pentru efectuarea auditului; confirmarea c sunt disponibile resursele necesare auditorului; clarificarea detaliilor neclare ale planului de audit; confirmarea datei i orei edin ei de nchidere. 5.6.4. Auditorul: colecteaz dovezi prin intermediul interviurilor, examin rii documentelor i al observ rii activit ilor i condi iilor de interes. Indiciile care par semnificative i care semnaleaz neconformit i se noteaz , chiar dac nu sunt cuprinse n chestionarul de audit. Informa iile ob inute se verific prin intermediul observa iilor fizice, m sur rilor i nregistr rilor; verific eficacitatea ac iunilor corective realizate de la ultimul audit, dac aceast verificare nu s-a f cut n alt mod documentat. n cazul n care se constat c ac iunile corective realizate nu sunt eficace pentru rezolvarea neconformit ii respective, neconformitatea respectiv se nregistreaz n Raport de neconformitate la audit, cod: F-05>PS-03; ntocme te raport pentru fiecare neconformitate sau observa ie, cu excep ia observa iilor rezolvate n timpul auditului. Acestea se vor men iona numai n raportul de audit. Rapoartele de neconformitate se semneaz de c tre auditor, care decide cu privire la modul de verificare al ac iunii corective rezultate. Rapoartele de neconformitate se semneaz i de c tre reprezentantul auditatului pentru luare la cuno tin i recunoa tere a st rii de neconformitate. 5.6.5. edin a de nchidere va aborda urm toarele puncte: mul umiri pentru sprijinul din timpul auditului; afirma ii referitoare la atingerea obiectivelor auditului; sinteza constat rilor din timpul auditului: aspectele pozitive, neconformit ile i observa iile constatate, eventual cauzele prezumtive ale acestora, ac iunile corective stabilite deja i termenul pentru stabilirea celorlalte ac iuni corective, comunicat de conducerea auditatului sau convenit cu aceasta; explicarea punctelor slabe, cu indicarea poten ialului de mbun t ire; modul n care se va proceda n continuare. 5.7. ntocmirea raportului de audit 5.7.1. Auditorul semneaz chestionarul de audit completat n timpul auditului.
Pagina 7 M7.AC

Masterat IMSC ID: Disciplina Auditul calit ii

5.7.2. Auditorul ntocme te raportul de audit n dou exemplare, l semneaz i este responsabil pentru corectitudinea i caracterul complet al acestuia. Raportul de audit este semnat i de RC. 5.7.3. Auditorul difuzeaz raportul de audit auditatului i RC. 5.7.4. Raportul de audit, cu toate anexele, constituie o nregistrare a SMC i este controlat i p strat n conformitate cu procedura CONTROLUL NREGISTR RILOR, cod: PS-02. 5.7.5. Pentru asigurarea trasabilit ii, RC atribuie un num r unic fiec rui raport de audit i men ine nregistr rile efectuate pe parcursul auditului. 5.8. Stabilirea ac iunilor corective 5.8.1. n termen de maxim 2 zile lucr toare de la data edin ei de nchidere, conducerea auditatului va comunica n scris auditorului ac iunile corective pentru rezolvarea neconformit ilor i termenele pentru realizarea acestora, n cazul n care aceste termene nu s-au convenit naintea ncheierii auditului. 5.9. Verificarea realiz rii ac iunilor corective 5.9.1. Verificarea eficacit ii ac iunilor corective se face de c tre auditor dup un interval adecvat de timp. Verificarea se poate face, dup caz, la o dat stabilit cu conducerea auditatului, la un audit de urm rire sau la urm torul audit planificat. 5.9.2. Dac n raportul de audit s-a stabilit un audit de urm rire, acest audit va fi planificat prin programul de audit. 5.10. P strarea nregistr rilor auditului 5.10.1. Responsabilitatea pentru p strarea tuturor nregistr rilor auditului revine RC, care ntocme te un dosar pentru fiecare audit. 5.10.2. Controlul i p strarea dosarului de audit se face cu respectarea prevederilor din procedura CONTROLUL NREGISTR RILOR, cod: PS-02. 5.10.3. Perioada de p strare a dosarelor de audit este de 2 ani. 5.11. Raportarea rezultatelor auditurilor interne 5.11.1. Pentru analiza efectuat de management, RC raporteaz rezultatele auditurilor interne ca unul din elementele de intrare ale analizei. 6. DIAGRAMA FLUX (vezi exemplul ilustrativ 2, de la modulul 3) 7. RESPONSABILIT I 7.1. Directorul General aprob programul anual de audituri interne i toate modific rile ulterioare ale acestuia; aprob anual lista auditorilor interni i toate modific rile ulterioare ale acesteia; asigur resursele necesare pentru efectuarea auditurilor interne precum i pentru instruirea i men inerea calific rii auditorilor interni.
Pagina 8 M7.AC

Masterat IMSC ID: Disciplina Auditul calit ii

7..2. Responsabilul Calitate ntocme te Programul anual de audituri interne cod: F-01>PS03 i l actualizeaz ori de cte ori este necesar; ntocme te anual Lista auditorilor interni cod: F-02>PS-03 i o actualizeaz ori de cte ori este necesar; planific instruirea i men inerea calific rii auditorilor interni, n conformitate cu procedura COMPETEN , CON TIENTIZARE I INSTRUIRE, cod: PO-01; stabile te echipa de audit care s aib preg tirea necesar de a audita procesele sau documentele aplicabile cu privire la calitate; asigur efectuarea auditurilor interne n conformitate cu standardele aplicabile, programul anual de audituri aprobat i prezenta procedur ; analizeaz i semneaz rapoartele de audit intern i face propuneri pentru mbun t irea SMC; p streaz nregistr rile auditurilor interne i r spunde de identificarea i trasabilitatea acestora; urm re te modul de rezolvare al ac iunilor corective conform termenelor stabilite; raporteaz managementului rezultatele auditurilor interne efectuate i al ac iunilor corective ntreprinse, ca elemente de intrare pentru analiza efectuat de management; stabile te necesarul de resurse pentru efectuarea auditurilor interne. 7.3. Auditorul ntocme te Planul de audit, cod: F-03>PS-03, l transmite conducerii auditatului pentru luare la cuno tin ; ntocme te Chestionar de audit, cod: F-04>PS-03; conduce edin ele de deschidere i de nchidere ale auditului; analizeaz documenta ia; particip la audit, inclusiv la verificarea eficacit ii ac iunilor corective ntreprinse; ob ine dovezi obiective cu privire la activit ile auditate pentru fundamentarea constat rilor i cu privire la eficacitatea ac iunilor corective ntreprinse; ntocme te i semneaz Rapoartele de neconformitate, cod: F05>PS-03; prezint concluziile reie ite n urma efectu rii auditului la edin a de nchidere a auditului; ntocme te i semneaz Raportul de audit, cod: F-06>PS-03; rezolv eventualele divergen e ap rute ntre echipa de audit i audita i sau, dac este necesar, le comunic RMC n vederea medierii i deciziei. 7.4. Personalul auditat coopereaz cu auditorii n vederea atingerii obiectivelor auditului; pune la dispozi ia echipei de audit toate documentele i nregistr rile solicitate.
Pagina 9 M7.AC

Masterat IMSC ID: Disciplina Auditul calit ii

8. NREGISTR RI
Cod nregistrarea Denumire Program anual de audituri interne Lista auditorilor interni Plan de audit Chestionar de audit intern Raport de neconformitate la audit Raport de audit ntocme te RC RC AS AS EA AS P streaz Resp. Durata RC RC RC RC RC RC 3 ani 3 ani 3 ani 3 ani 3 ani 3 ani Arhiveaz Resp. Durata RC RC RC RC RC RC 5 ani 5 ani 5 ani 5 ani 5 ani 5 ani

F-01>PS-03 F-02>PS-03 F-03>PS-03 F-04>PS-03 F-05>PS-03 F-06>PS-03

9. DOCUMENTE DE LEG TUR Cod document F-PS-03-01 F-PS-03-02 F-PS-03-03 F-PS-03-04 F-PS-03-05 F-PS-03-06 Denumire document Program anual de audituri interne Lista auditorilor interni Plan de audit Chestionar de audit Raport de neconformitate Raport de audit

Activitatea 1 Timp de lucru: 80 minute Cu ajutorul exemplului 1., ntocmi i procedura audit intern pentru organiza ia la care lucra i. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pagina 10 M7.AC

Masterat IMSC ID: Disciplina Auditul calit ii

LEC IA 2

STANDARDE REFERITOARE LA AUDITUL CALIT II

Standardele ISO 9000:2008, au ca i referin pentru auditul calit ii standardul SR EN ISO 19011:2003, intitulat GHID PENTRU AUDITAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALIT II I/SAU AL MEDIULUI, care este identic cu standardul european EN ISO 19011: 2002, fiind o tradaucere a sa. Standardul EN ISO 19011:2002 este destinat audit rii sistemelor de management al calit ii i sistemelor de mediu. EN ISO 19011:2002 este structurat pe apte capitole: 1 2 3 4 5 5.1 5.2. 5.3 5.4 5.5 5.6. 6 Domeniu de aplicare Referin e normative Termeni i defini ii Principii de auditare Conducerea unui program de audit Generalit i Obiectivele i amploarea programului de audit Responsabilit ile, resursele i procedurile programului de audit Implementarea programului de audit nregistr rile programului de audit Monitorizarea i analizarea programului de audit Activit i de audit
Pagina 11 M7.AC

Masterat IMSC ID: Disciplina Auditul calit ii

6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6

Generalit i Ini ierera auditului Realizarea examin rii documentelor Preg tirea activit ilor la fa a locului Realizarea activit ilor la fa a locului Preg tirea, aprobarea i distribuirea raportului de audit ncheierea auditului Desf urarea activit ilor de urm rire rezultate din audit Competen a i evaluarea auditorilor Generalit i Aptitudini personale Cuno tin e i abilit i Educa ie, experien de munc , instruire ca auditor Men inerea i mbun t irea competen ei Evaluarea auditorilor

Domeniu de aplicare Standardul EN ISO 19011 furnizeaz ndrum ri referitoare la principiile de auditare, managementul programelor de audit, efectuarea auditurilor sistemului de management al calit ii i auditurilor sistemului de management de mediu precum i competen a auditorilor sistemului de management al calit ii i al mediului. CONCLUZIE Standardul este aplicabil tuturor organiza iilor care au nevoie s efectueze i s conduc audituri interne sau externe ale sistemului de management al calit ii i/sau mediului. Principii de auditare refer : Auditarea se caracterizeaz prin faptul c se bazeaz pe cteva principii, care se

a) la auditori: Comportament etic baza profesionalismului. Prezentare corect obliga ia de a raporta adev rul i cu acurate e. Responsabilitatea profesional aplicarea perseveren ei i a judec ii n auditare. b) la procesul de audit Independen a baza pentru impar ialitatea i obiectivitatea concluziilor auditului Utilizarea dovezilor baza ra ional pentru a ajunge la concluzii de ncredere i reproductibile ntr-un proces sistematic de audit. Conducerea unui program de audit Responsabilii pentru conducerea programului de audit trebuie s :
Pagina 12 M7.AC

Masterat IMSC ID: Disciplina Auditul calit ii

a) Stabileasc obiectivele i amploarea programului de audit; b) Stabileasc responsabilit ile, resursele i procedurile; c) Se asigure de implementarea programului de audit; d) Monitorizeze, analizeze i s mbun t easc programul de audit, i e) Se asigure c sunt men inute nregistr ri adecvate ale programului de audit. Figura 7.1 ilustreaz aplicarea ciclului PDCA conducerii unui program de audit.
Autoritatea pentru programul de audit

Stabilirea programului de audit: - obiective i amploare - responsabilit i - resurse - proceduri.

Planific

Implementarea programului de audit: - programarea auditurilor - evaluarea auditorilor - selectarea echipei de audit - conducerea activit ilor de audit - men inerea nregistr rilor Ac ioneaz mbun t irea programului de audit Monitorizarea i analizarea programului de audit: - monitorizare i analiz - identificarea nevoilor de ac iuni corective i preventive - identificarea oportunit ilor de mbun t ire

Competen a i evaluarea auditorilor Efectueaz

Activit i de audit

Verific

Figura 7. 1: Ilustrarea fluxului de proces pentru managementul unui program de audit


Pagina 13 M7.AC

Masterat IMSC ID: Disciplina Auditul calit ii

Activit ile de audit Figura 7. 2 furnizeaz o imagine de ansamblu a activit ilor de audit.
Numirea auditorului ef Definirea obiectivelor, domeniului i a criteriilor Determinarea fezabilit ii auditului Stabilirea echipei de audit Stabilirea contactului ini ial cu auditatul

Ini ierea auditului

Efectuarea analizei documentelor


Analiza documentelor relevate ale sistemului de management, inclusiv nregistr ri determinarea adecv rii acestora i

Preg tirea activit ilor la fa a locului


Preg tirea planului de audit Alocarea activit ilor n echipa de audit Preg tirea documentelor de lucru

Efectuarea auditului la fa a locului


Realizarea edin ei de deschidere Comunicare pe parcursul auditului Rolurile i responsabilit ile ghizilor i ale observatorilor Colectarea i verificarea informa iilor Generarea constat rilor de audit Preg tirea concluziilor auditului Desf urarea edin ei de nchidere

Preg tirea, aprobarea i distribuirea raportului de audit


Preg tirea raportului de audit Aprobarea i distribuirea raportului de audit

Finalizarea auditului Efectuarea auditului de urm rire Figura 7.2: Corolarul activit ilor de audit Liniile punctate indic faptul c orice ac iuni de urm rire a auditului nu sunt, de obicei, considerate ca f cnd parte din audit

Pagina 14 M7.AC

Masterat IMSC ID: Disciplina Auditul calit ii

Informa iile relevante fa de obiectivele, domeniul i criteriile auditului, inclusiv informa ii referitoare la interferen ele dintre func ii, activit i i procese trebuie colectate prin e antionare corespunz toare pe parcursul auditului i verificate. Dovezile de audit se bazeaz pe e antioane din informa iile disponibile i trebuie nregistrate ca atare. Figura 7.3 furnizeaz o prezentare de ansamblu a procesului, de colectare a informatiilor la concluziile de audit. Surse de informa ii Colectarea prin e antionare corespunz toare i verificare Dovad de audit Evaluarea fa de criteriile de audit Constat ri ale auditului Analizare Concluziile auditului

Figura 7.3: Prezentare de ansamblu a procesului de colectare a informa iilor pentru a ajunge la concluzii CONCLUZIE Numai informa ia care este verificabil poate constitui dovad de audit. Competen a i evaluarea auditorilor Competen a auditorilor se bazeaz pe demonstrarea: -aptitudinilor persoanele descrise ; i -capabilitatea de a aplica cuno tin ele i aptitudinile descrise acumulate prin studii, experien profesional , instruire ca auditor i experien de audit . Conceptul de competen a auditorilor este ilustrat n figura 7.4.
Pagina 15 M7.AC

Masterat IMSC ID: Disciplina Auditul calit ii

Competen a
Calitate Mediu

Cuno tin e i nsu iri specifice domeniului calit ii

Cuno tin e i nsu iri generice

Cuno tin e i nsu iri specifice domeniului mediului

Studii

Experien profesional

Instruire ca auditor

Experien de audit

Aptitudini personale Figura 7.4: Conceptul de competen Auditorii sistemului de management al calit ii ar trebui s aib cuno tin e i abilit i referitoare la: a) tehnici i metode din domeniul calit ii: pentru a permite auditorului s examineze sistemele de management al calit ii i s genereze constat rile i concluziile de audit corespunz toare. Cuno tin ele i abilit ile n acest domeniu ar trebui s acopere: -terminologia calit ii; -principiile de management al calit ii i aplicarea acestora; -instrumentele managementului calit ii i aplicarea lor (de exemplu controlul statistic al proceselor, analiza modurilor de defectare i a efectelor acestora etc.) b) procese i produse, inclusiv servicii: pentru a permite auditorul s n eleag contextul tehnologic n care se efectueaz auditul. Cuno tin ele i abilit ile n acest domeniu trebuie s acopere: -terminologia specific sectorului; -caracteristicile tehnice ale produselor i proceselor,inclusiv ale serviciilor i -procesele i practicile specifice sectorului.
Pagina 16 M7.AC

Masterat IMSC ID: Disciplina Auditul calit ii n tabelul 1 sunt prezentate niveluri de studii i experien experien a practic ca fiind suficiente pentru auditori. profesional confirmate de

Tabelul 1 Exemple de niveluri de studii, experien profesional instruire ca auditor i experien de audit pentru auditorii care efectueaz audituri de certificare sau similare. Parametru Studii Experien a profesional total Experien a profesional n domeniul managementului calit ii sau de mediu Instruire ca a auditor Experien de audit Auditor Studii secundare 5 ani Cel pu in 2 ani din cei 5 ani de experien Auditor n ambele discipline Idem auditor Idem auditor 2 ani n cea de-a doua disciplin Conduc tor al echipei De audit Idem auditor Idem auditor Idem auditor

40 de ore de instruire n domeniul auditului 4 audituri complete pentru un total de cel pu in 20 de zile de experien de audit ca auditor n curs de formare sub orientarea i ndrumarea unui auditor competent n calitate de conduc tor al echipei.

24 de ore de instruire n cea de-a doua disciplin 3 audituri complete pentru un total de cel pu in 15 zile de experien de audit n cea de-a doua disciplin sub orientarea i ndrumarea unui auditor competent n calitate de conduc tor al echipei n cea de-a doua disciplin . Auditurile ar trebui efectuate n ultimii doi ani consecutivi.

Idem auditor

3 audituri complete pentru un total de cel pu in 15 zile de experien de audit n rolul de conduc tor al echipei de audit sub orientarea i ndrumarea unui auditor competent n, calitate de conduc tor al echipei.

Auditurile ar trebui efectuate n ultimii trei ani consecutivi.

Auditurile ar trebui efectuate n ultimii doi ani consecutivi.

Pagina 17 M7.AC

Masterat IMSC ID: Disciplina Auditul calit ii

EXEMPLU ILUSTRATIV 2: Aplicarea procesului de evaluare pentru un auditor ntr-un program de audit intern
Pasul 1 Aptitudini personale, cuno tin e i abilit i. Aptitudini personale Etic, receptiv, diplomatic, cu spirit de observa ie i de percep ie, flexibil, tenace, hot rt, sigur de sine. Cuno tin e i abilit i generale Principii, proceduri Capacitatea de a i tehnici de audit desf ura un audit conform procedurilor interne, comunicarea cu colegii de la locul de munc cunoscut. Sistem de Capacitatea de a aplica management i p r i relevante din documente de manualul sistemului de referin management i din procedurile corelate Domenii de competen Pasul 2 Criterii de evaluare Performan satisf c toare la locul de munc Pasul 3 Metode de evaluare Evaluarea performan ei

Situa ii organiza ionale

Capacitatea de a- i desf ura activitatea n mod eficace n cadrul culturii organiza iei i structurii organiza ionale i de raportare. Legi, reglement ri i Capacitatea de a alte cerin e aplicabile identifica i a n elege aplicarea legilor i reglement rilor relevante pentru procesele, produsele i/ sau emisiile n mediu

A absolvit un curs de instruire ca auditor intern. A efectuat trei audituri ca membru al unei echipe de audit intern A citit i n eles procedurile manualului sistemului de management, relevante pentru obiectivele, domeniul i criteriile de audit. A lucrat n organiza ie cel pu in 1 an ntr-o func ie de supraveghere.

Analiza nregistr rilor de la instruire Observa ie Analiz reciproc Analiza nregistr rilor de instruire Testare Interviu

Analiza nregistr rilor referitoare la experien a n munc .

A absolvit un curs de Analiza instruire despre nregistr rilor legile relevante de instruire pentru activit ile i procesele care vor fi auditate

Pagina 18 M7.AC

Masterat IMSC ID: Disciplina Auditul calit ii Pasul 1 Pasul 2 Aptitudini personale, Criterii de evaluare cuno tin e i abilit i. Cuno tin e i abilit i specifice domeniului calit ii Metode i tehnici Capacitatea de a A finalizat o instruire referitoare la calitate descrie metodele n aplicarea interne de control al metodelor de control calit ii. al calit ii. Capacitatea de a A demonstrat la locul diferen ia ntre de munc utilizarea cerin ele pentru procedurilor de ncercarea pe flux i ncercare pe flux i cea final . final . Procese i produse, Capacitatea de a A lucrat n inclusiv servicii. identifica produsele, planificarea procesele de fabrica ie produc iei ca ale acestora, func ionar pentru specifica iile i planificarea utilizarea final a proceselor. acestora A lucrat n departamentul service. Domenii de competen Pasul 3 Metode de evaluare Analiza nregistr rilor de la instruire Observare.

Analiza nregistr rilor de munc .

Activitatea 2 Timp de lucru: 20 minute Evalua i n ce m sur ndeplini i cerin ele prezentate n exemplul ilustrativ precedent pentru a deveni auditor intern. Care sunt competen ele care le de ine i i care sunt competen ele care v lipsesc ? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pagina 19 M7.AC

Masterat IMSC ID: Disciplina Auditul calit ii

REZUMAT

LEC IA 1. Standardele din familia ISO 9000 formuleaz o serie de cerin e fa de auditul intern al calit ii. Cerin ele standardului ISO 9001 referitoare la auditul intern sunt formulate n paragraful 8.2.2. Audit intern. O cerin obligatorie a standardului ISO 9001 pentru sistemul de management este de a avea o procedur Audit intern, sub form documentat (scris ). n cazul implement rii unui model de asigurare a calit ii, pentru situa iile contractuale n conformitate cu standardul ISO 9001 edi ia 2008, se prevede obliga ia organiza iei de a planifica i a efectua audituri interne, pe baza unor proceduri scrise. Frecven a acestor audituri este determinat de natura i importan a activit ii ntreprinderii. Programul auditurilor interne cuprinde: planificarea i programarea auditurilor privind activit ile i domeniile specifice; desemnarea personalului calificat pentru conducerea auditurilor; procedurile documentate privind efectuarea auditurilor, nregistrarea i raportarea rezultatelor acestora i stabilirea ac iunilor corective n vederea elimin rii deficien elor identificate. LEC IA 2. Standardele ISO 9000:2008, au ca i referin pentru auditul calit ii standardul SR EN ISO 19011:2003, intitulat Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calit ii i/sau al mediului, care este identic cu standardul european EN ISO 19011: 2002, fiind o tradaucere a sa. Standardul EN ISO 19011:2002 este destinat audit rii sistemelor de management al calit ii i sistemelor de mediu. EN ISO 19011:2002 este structurat pe apte capitole: Domeniu de aplicare, Referin e normative, Termeni i defini ii, Principii de auditare, Conducerea unui program de audit, Activit i de audit, Competen a i evaluarea auditorilor. Dup studierea acestui modul, ar trebui s n elege i cerin ele formulate n standardul ISO 9001 referitoare la auditul intern i cerin ele formulate n standardul ISO 19011 referitoare la auditulul calit ii precum i modul cum trebuie s trata i aceste cerin e n cadrul organiza iei dumneavoastr .

REZULTATE A TEPTATE

Pagina 20 M7.AC

Masterat IMSC ID: Disciplina Auditul calit ii

PUNCTE

CHEIE

Standardele din familia ISO 9000 formuleaz o serie de cerin e fa de auditul intern al calit ii. Cerin ele standardului ISO 9001 referitoare la auditul intern sunt formulate n paragraful 8.2.2. Audit intern. cerin obligatorie a standardului ISO 9001 pentru sistemul de management este de a avea o procedur Audit intern, sub form documentat (scris ). obliga ia organiza iei de a planifica i a efectua audituri interne, pe baza unor proceduri scrise. Frecven a acestor audituri este determinat de natura i importan a activit ii ntreprinderii. Conform ISO 9004, auditurile interne sunt utilizate pentru evaluarea: organiza iaei n ansamblu; proceduri referitoare la sistemul calit ii;resurse de personal, echipamente, materiale; Programul auditurilor interne cuprinde: planificarea i programarea auditurilor; desemnarea personalului calificat pentru conducerea auditurilor; procedurile documentate privind efectuarea auditurilor. Standardele ISO 9000:2008, au ca i referin pentru auditul calit ii standardul SR EN ISO 19011:2003 Standardul EN ISO 19011:2002 este destinat audit rii sistemelor de management al calit ii i sistemelor de mediu. EN ISO 19011:2002 este structurat pe apte capitole: Domeniu de aplicare, Referin e normative, Termeni i defini ii, Principii de auditare, Conducerea unui program de audit, Activit i de audit, Competen a i evaluarea auditorilor.

Pagina 21 M7.AC

Masterat IMSC ID: Disciplina Auditul calit ii

TEST DE AUTOEVALUARE

ncercui i r spunsurile ntreb rile urm toare.

corecte

la

ATEN IE: pot exista unul, niciunul sau mai multe r spunsuri corecte la aceea i ntrebare. Timp de lucru: 30 minute 1) Standardul EN ISO 19011:2002 este destinat audit rii: a) sistemelor de management al calit ii. b) sistemelor de management de mediu. c) sistemelor de management de securitate n munc . 2) Activitatea de audit de preg tirea activit ilor la fa a locului con ine urm a) preg tirea planului de audit b) alocarea activit ilor n echipa de audit. c) realizarea edin ei de deschidere. d) preg tirea documentelor de lucru.

Da / Nu Da / Nu Da / Nu toarele: Da / Nu Da / Nu Da / Nu Da / Nu

3) n cazul implement rii unui model de asigurare a calit ii, pentru situa ii contractuale, organiza ia: a) este obligat s efectueze audituri interne. Da / Nu b) auditul intern este op ional. Da / Nu 4) Cerin a standardului ISO 9001 pentru sistemul de management este de a avea o procedur Audit intern, sub form documentat este: a) obligatorie. Da / Nu b) recomandabil . Da / Nu 5) Standardul EN ISO 19011 furnizeaz ndrum ri referitoare la: a) principiile de auditare. Da / Nu b) managementul programelor de audit. Da / Nu c) principii de implementare a sistemului de management al calit ii i al mediului. Nu d) competen a auditorilor sistemului de management al calit ii i al mediului. Da / Nu 6) Dovad de audit este o informa ie verificabil : a) n totalitate. b) par ial.
Pagina 22 M7.AC

Da / Nu Da / Nu

Masterat IMSC ID: Disciplina Auditul calit ii

7) Conform ISO 9001 trebuie planificat un program de audit, lund n considerare: a) starea i importan a proceselor i zonelor care trebuie auditate. Da / Nu Da / Nu b) disponibilitatea auditorilor interni. c) rezultatele auditurilor precedente. Da / Nu 8) Implementarea unui model de asigurare a calit ii, pentru situa iile contractuale este n conformitate cu standardul: a) ISO 9001 b) ISO 9004 9) Activit ile de urm rire dup audit trebuie s includ : a) verificarea ac iunilor ntreprinse. b) responsabilit ile de a ntreprinde activit i de urm rire. c) raportarea rezultatelor ac iunilor ntreprinse. 10) Principii de auditare care se refer la auditori: a) Comportament etic. b) Utilizarea dovezilor. c) Prezentare corect . d) Independen a. e) Responsabilitatea profesional . 11) Auditorii sistemului de management al calit ii ar trebui s aib cuno tin e i abilit i referitoare la: a) tehnici i metode din domeniul calit ii. b) legisla ie de mediu. c) procese i produse, inclusiv servicii.

Da / Nu Da / Nu Da / Nu Da / Nu Da / Nu Da / Nu Da / Nu Da / Nu Da / Nu Da / Nu

Da / Nu Da / Nu Da / Nu

12) Cerin ele standardului ISO 9001 referitoare la auditul intern sunt formulate n: a) capitolul 6 Da / Nu b) capitolul 7 Da / Nu c) capitolul 8 Da / Nu Prin conectare la internet la adresa de site www.mmsc.upm.ro, v loga i cu datele de autentificare primite (user i parol ) i completa i n modulul TESTE r spunsurile corecte la ntreb ri (pe care le-a i ncercuit anterior). ATEN IE: Numai dup transmiterea online a testului v-a i ndeplinit obliga iile de parcurgere a modulului. Timp de lucru: 10 minute

Pagina 23 M7.AC

S-ar putea să vă placă și