Sunteți pe pagina 1din 17

Povestea mea

În clasa a patra am terminat olimpiada la mate în 15 minute (am luat

locul 3). 4 ani mai târziu, la capacitate (cum se numea pe vremuri), la

mate, am luat 6,40.

Ca orice copil, visam s ă fiu pompier ș i astronaut. Dup ă facultate am ajuns programator.

În copilărie, mama a încercat s ă mă facă s ă iubesc sportul. M-a dus la karate, la judo, la tenis ș i la înot. Degeaba!

M ă plictiseam rapid de toate activitățile ș i nu-mi doream decât s ă mă joc pe calculator.

Sufeream de o lips ă acută de motivație ș i de viziune. Credeam că nu pot mai mult.

Eram gras (nu foarte, "doar" 12 kg peste medie). Nu aveam prieteni mulți (iar cu pu ținii pe care-i aveam, vorbeam despre jocuri pe calculator). Pierdeam vremea constant.

S ă nu mă în țelegi greș it, mi se întâmplau ș i lucruri frumoase. Am avut

ÎN ALT ORA Ș !). Am jucat baschet

(cu toate cele 12 kg bonus). Ș i m-am simțit destul de bine (jucându- mă pe calculator).

totu ș i o prieten ă în liceu (ok ok

Adev ărul este că pur ș i simplu pierdeam vremea. Nu aveam o direcție în viață.

Primul strigă t

În primul an de facultate, prietena mi-a spus că nu are ce vorbi cu mine! Ș i ș tii ce e mai r ău? Avea dreptate!

Avea dreptate ș i când îmi spunea că am doar 2 prieteni. Sau când îmi amintea că nu mănânc s ăn ătos (scuza mea: în complexul studențesc nu sunt decât shaworme). S ă nu- ți mai spun că eram la Poli ș i restanțele se îngr ămădeau! Ziua mea era un constant: "învață! învață! învață!", dar înv ățam la ceva ce nu-mi f ăcea plăcere. Eram sclavul propriei mele alegeri: eu am vrut Poli!

Eram la p ământ, ș i nu întrezăream nicio ieș ire din această situație. Noroc cu o voce care-mi ș optea că menirea mea este alta, *că pot mai mult*!

Cum crezi că îmi continui povestea? Crezi oare că am pus osul ș i am trecut de greutăți?

M-am lă sat de facultate dup ă un semestru!

realizând ce alegere greș ită am făcut!

De multe ori în viață ai impresia că îți doreș ti anumite lucruri ș i ai aș teptări în direcția respectiv ă. Când ajungi s ă le ob ții, îți dai seama că nu erau aș a de importante. Înveți ceva din asta? Nu! Continui s ă îți doreș ti alte lucruri

Pân ă la urm ă responsabilitatea alegerilor pe care le fac e doar a mea

În viață eș ti pus în fața a nenumărate alegeri.

E normal s ă nu faci întotdeauna alegerea bună (chiar ș i de mai multe ori). Important este s ă - ț i asumi responsabilitatea * ș i* s ă dep ăș e ș ti momentul.

Înva ță lecția ș i treci mai departe.

Prima sclipire

Primul pas în direcția bun ă: am schimbat facultatea. Încă mai primesc întreb ări de la cititorii mei, întreb ări legate de

facultatea pe care ar trebui s-o aleag ă. Nu le dau sfaturi, dar le spun exemplul meu: trecând de la o facultate care nu-mi plăcea la una care-

mi plăcea am trecut de la restan ț e la burs ă !

Atunci mi-am dat seama că în via ță este important s ă faci ceea ce-ț i place!

Ș i am început:

- mi-am luat 3 servicii

- m-am apucat de sport (am slăbit 12 kg dar asta e o altă poveste)

- am început cursuri de dans

- am f ăcut 2-3 sporturi extreme

- am călătorit (în Sahara - pe banii mei, în Egipt - pe banii mei)

Mi-am dorit multe ș i m-am ales cu pu ț ine

La început eram plin de energie ș i îndr ăgostit de viață.

Îmi doream multe

În următorul an aveam tot 3 servicii, proiecte pe lâng ă, eram încă

bursier, călătoream des dar multele activități începeau s ă mă sece de energie

ș i dorin țele se îndeplineau.

Eram *defocalizat*. F ăceam atât de multe lucruri încât nu apreciam niciunul.

Atunci am în ț eles că trebuie s ă - ț i alegi un singur drum în via ță, unul pe care s ă p ăș eș ti cu plă cere ș i cu bucurie.

Primul pas face diferen ț a între teoreticieni ș i oamenii care au rezultate

Am realizat că f ăceam multe lucruri ș i că nu eram în stare s ă țin pasul. Nu doream s ă renun ț la niciunul aș a că mi-am concentrat interesele către time management.

Am citit zeci de căr ți, am testat sute de tehnici, metode ș i principii pân ă când am dat de cele care mi se potriveau.

Time managementul mi-a oferit timpul de a p ăș i relaxat în direcția pe care mi-o doream. Timpul de a tr ăi ș i de a mă simți bine. Timpul de a- mi descoperi pasiunea ș i de a o monetiza.

Timpul e singura resurs ă cu adev ă rat limitat ă

Mai citeș te odată: Timpul este singura resurs ă cu adev ărat limitată. Cea mai bun ă investiție a mea a fost în managementul timpului. Datorită acestui pas am f ăcut progrese considerabile!

Timpul a fost primul meu ț el în dezvoltarea personală : s ă am timp s ă merg mai departe pe turbo!

Al doilea ț el: lupta cu kilogramele

A urmat lupta cu kilogramele. Am studiat tehnici, principii, diete, programe de sport ș i multe altele. Am încercat o mulțime de prostii. *NIMIC* nu funcționa!

Erau amețitor de multe informații pân ă când am dat de ceva ce mi se potrivea: Hacker's Diet.

Principiul era s ă numeri caloriile ș i s ă faci totalul.

Mi-am trecut într-un tabel caloriile de la toate mâncărurile din fastfoodurile din complex (încă mai am excelul).

Poate unii nu sunt de acord cu această modalitate de a slăbi. Rezultatul pentru mine a fost cât de poate de concret: *a funcționat*.

Am slă bit 10 kilograme!

Prima victorie mare!

(deja studiam managementul timpului ș i mai intens <-- de unde crezi că am avut timp pentru tot proiectul?)

Am realizat încă un lucru: internetul abund ă de informaț ie! G ă se ș ti sfaturi despre orice, sfaturi care se bat cap în cap.

Alege o direcț ie ș i ț ine-te de ea!

Chiar dacă nu- ți iese, măcar ai un rezultat concret ș i po ți face schimb ări. Dacă stai pe tușă nu vei câș tiga niciodată!

Al treilea ț el: socializarea

Următoarea destinație pentru mine a fost comunicarea (în special comunicarea cu sexul opus). La facultate aveam doar 2 prieteni ș i niș te colegi cu care mă în țelegeam cât de cât. Trebuia s ă schimb situația.

Motivat de succesele anterioare (ob ținute grație metodei Succesul Aduce Succes), am studiat psihologie, seducție ș i comunicare.

Am organizat primul meu chef, în cămin. Au venit 2 fete ș i 8 b ăieți.

Nu mergea

teoria era pentru teoreticieni, aveam nevoie de rezultate

practice.

A ș a că mi-am f ăcut un plan practic, 30 de zile de *misiuni* (cu dificultate crescătoare). Am început s ă intru în vorb ă cu grupuri, cu fete ș i cu conectori. Depuneam efort dar aveam ș i rezultate. Lumea începea s ă mă invite în oraș (în sfâr ș it!).

M-am folosit de lecția înv ățată anterior: alege o direcție ș i ține-te de ea!

A ș a mi-am lărgit cercul social. De la Bogdan-cel-cu-2-prieteni am ajuns la Bogdan-cel-pretutindeni-invitat.

Odată pe an, stau ș i mă uit peste misiunile pe care le-am f ăcut ș i zâmbesc.

De la încep ă tor la expert

Prima etap ă a vieții mele a fost acumularea de cuno ș tin țe. Am înv ățat extrem de multe: motivație, managementul timpului, socializare, psihologie, antreprenoriat, seduc ț ie, startup, comunicare, public speaking.

Eram tob ă de carte, puteam s ă port discu ții în toate domeniile (recunosc, f ă r ă fotbal sau politic ă local ă ). Discutam despre personalități cluster-b, cum s ă faci SEO la articole, ce s ă spui la prima întâlnire, cum s ă ții o prezentare de succes, geopolitică ș i multe altele.

Ș i totu ș i nu eram mulțumit deloc. Atât de multă informație ș i ce puteam s ă fac cu ea?

Atunci m-am concentrat pe traininguri. Învățam lumea ș i asta mă mulțumea Dar nu pe deplin!

Vroiam s ă ajut mai mulți oameni, s ă-mi las amprenta în realizările lor. A ș a am lansat primul proiect online, un proiect care s-a dovedit un adev ărat succes. Am ap ărut la TV, în reviste ș i la radio.

Proiectul se numeș te CastigaTimp.ro ș i în cadrul lui înv ăț lumea cum s ă ș tige timp ș i cum s ă se automotiveze pentru a- ș i îndeplini obiectivele.

Pe urmă, am mai lansat un proiect care are mii de vizitatori pe lun ă ș i în care oamenii învață despre ei în ș iș i: TestePsihologice.net

Aici am înv ățat o nou ă lecție: fiecare cap ă t de drum e de fapt un nou început ș i abia când ajungi la final îț i vei observa noua destina ție.

Ce urmează !

Acum am un business lucrativ într-un domeniu de care sunt pasionat. Vreau s ă transform oamenii în lideri care sunt motivați s ă- ș i ating ă țelurile, s ă se dezvolte personal ș i, la rândul lor, s ă contribuie la educația celorlalți!

Po ți, pentru că ș i eu am putut! A putut copilul care a luat 6,40 la matematică ș i a abandonat fiecare sport de care s-a apucat.

6,40 la matematic ă ș i a abandonat fiecare sport de care s-a apucat. - Vaida

- Vaida Bogdan, trainer Personalitate Alfa

Ghidul Motiva ț iei

Cât de des ți se întâmplă s ă te pui la calculator cu gândul că vei lucra la proiectul tău, iar la 5 minute după, s ă realizezi că de fapt stai pe Facebook? Sau s ă aș tep ți s ă se adune rufele murdare ș i vasele nesp ălate pân ă nu mai ai de unde s ă mănânci?

Bineîn țeles că ți se întâmplă! Cu to ții avem nevoie de un imbold, din când în când, ca s ă ne ocupăm de treburile care nu ne plac, e uman.

A ș a că, am creat acest ghid pentru membri comunităților ș tig ă Timp ș i Teste Psihologice. În el, îți ofer 3 dintre cele mai eficiente tehnici de automotivare. Acestea sunt tehnicile cele mai apreciate de cursan ții mei, tehnici care s-au potrivit pentru sute de oameni în diferite situații din viața lor.

sute de oameni în diferite situa ț ii din via ț a lor. Doresc s ă

Doresc s ă mai lucrez la acest ghid. Dacă descoperi erori sau neclarități te rog s ă-mi trimiți un mail la contact@castigatimp.ro .

Ș i acum, s ă începem!

1. Puterea primului pas!

Pentru orice realizare, primul pas este curajul.

Goethe

Fă ceva, orice!

F ă o listă. Organizează-te. Sau pur ș i simplu începe!

Porneș te- ți motoraș ul.

Întotdeauna primul pas este jumătate din drum.

Nu m ă apuc de treabă pentru că : (ș i aici vine o listă gigantică de motive, ce mai, de toate pentru to ți).

Uneori, la traininguri, încep trecând pe flipchart toate problemele cu care se confruntă participan ții. Pe urmă le luăm pe fiecare la rând ș i, împreun ă, înv ățăm cum s ă dep ăș im problema.

Modul în care fiecare persoan ă dep ăș eș te un moment din viața ei este unic ș i specific acelei persoane. Cu to ții ne confruntăm cu situații dificile ș i, când ne-am învățat lecția, le depăș im.

Ce am observat că este incredibil de eficient în majoritatea problemelor umane este primul pas. În momentul în care ai făcut primul pas în rezolvarea problemei, ai încetat cu procesul de învinov ățire, ai încetat cu gândurile care te trag în jos ș i ai început procesul de rezolvare.

Primul pas face diferen ța între teoreticieni ș i oamenii care au rezultate. Oricât de grea e licen ța la care lucrezi, oricât de dificilă e problema în care te afli, în momentul în care ai început s ă faci ceva, felicitările mele!, jumătate din drum e deja parcurs.

Am publicat ș i o tehnică de auto motivare care se bazează pe acest prim pas: Tehnica Succesul Aduce Succes!

2. Lipsa unei direcț ii clare

Cred că jumă tate din succesul în via ţă vine în primul rând din încercarea de a descoperi ce vrei s ă faci cu adevă rat. Ş i apoi s ă porneş ti la drum ş i s ă faci acest lucru.

Kirk Douglas

Mulți oameni consider ă că se pierd în lumea asta. Că muncesc mult dar nu ajung niciunde.

Se simt aș a pentru că nu ș i-au setat țeluri în viața lor. Pân ă la urmă, nu poți s ă călătoreș ti prin lume f ăr ă un plan dinainte stabilit.

Planificarea propriilor țeluri este un proces puternic care te motivează s ă- ți transformi viziunea în acțiune!

ă s ă - ț i transformi viziunea în ac ț iune! Când ș tii ce

Când ș tii ce îți doreș ti în viață, ș tii unde s ă- ți concentrezi eforturile. În acelaș i timp ș tii ș i s ă determini ce te distrage de la țelul tău.

Lumea care a v ăzut filmul The Secret (sau care a citit cartea) se împarte între cei care cred ș i cei care nu cred. Vreau s ă-ți spun experien ța mea personală legată de ce scrie în carte.

Acum câ țiva ani, mi s-a stricat cheia la apartament.

Mama trebuia s ă -mi trimită cheia de rezervă din alt oraș a ș a că am mers s ă dorm în noaptea respectivă la prieten ă . Drumul că tre prieten ă l-am parcurs de zeci de ori pân ă atunci, puteam s ă jur că -l ș tiu pe de rost. Dar când am mers acum, m ă gândeam la cheia de la apartament.

Pe drum

Cu o zi înainte puteam s ă jur că nu ș tiu unde se află un lă că tu ș în ora ș . Am fă cut ochii cât cepele!

am vă zut

4 lă că tu ș i ș i 2 magazine unde se vindeau u ș i.

Ce s-a întâmplat de fapt? Mai ș tii când ai terminat ș coala de ș oferi ș i vedeai numai maș ini cu “Ș coala” prin oraș ? Parcă înainte nu erau, nu?

A ș a ș i acum.

În momentul în care ai o idee în subcon ș tient, creierul tă u observă oportunitățile din via ța ta care pot contribui la acea idee. Oportunitățile existau ș i înainte, dar legă tura nu era f ă cută .

Cum s ă- ți setezi țelurile (primii paș i):

1. Î ți creezi planul mare (ce doreș ti s ă faci în următorii 10 ani) ș i identifici țelurile care te ajută s ă ajungi acolo

2. Împar ți țelurile respective în obiective mici, realizabile în câteva luni

3. Î ți defineș ti sarcinile care te vor ajuta s ă atingi obiectivele ș i te pui la lucru :)

Î ți recomand s ă afli ș i De ce nu îți atingi țelurile propuse!

3. Trei motive pentru care ne pierdem motiva ția

E ș ecurile sunt amprentele drumului că tre succes!

Charles F. Kettering

S ă te men ții motivat în fața unui proiect de lungă durată e o provocare! Mintea noastr ă e asaltată de gânduri negative, procrastinarea ne îndeamn ă s ă pierdem vremea pe calculator ș i, dintr-o dată, ne mai piere ș i cheful!

Nu există o solu ție simplă pentru lipsa motivației. Chiar dacă o rezolv ăm pentru un proiect, de multe ori problema reapare la proiectul următor. Cheia este s ă ne în țelegem pe noi, punctele noastre forte ș i care sunt dezavantajele personalității noastre (iar pentru asta îți recomand cu mare căldur ă Testul Eneagramelor).

ț i recomand cu mare c ă ldur ă Testul Eneagramelor ). Motive pentru care ne

Motive pentru care ne pierdem motivaț ia

În general ne lovim de 3 motive pentru care ne pierdem motivația:

1. Lipsa încrederii în noi - dacă nu credem că vom avea succes, de ce am mai încerca?

2. Lipsa focalizării - dacă nu ș tim exact ce ne dorim, oare ne dorim cu suficientă putere?

Cum îț i câ ș tigi încredere în tine?

Încrederea în sine este, de obicei, direct proporțională cu stima de sine (pentru a- ți afla stima de sine îți recomand Testul Rosenberg).

Separă lipsa de încredere în acțiunea pe care o întreprinzi, de lipsa de încredere în propria persoan ă.

De multe ori lipsa de încredere în acțiunile pe care le întreprind e strâns legată de ignorarea realizărilor pe care le-am avut deja. Când nu sunt con ș tient de ce am reuș it s ă fac acum, de cum m-am dedicat în nenumărate proiecte pe care le-am realizat cu succes, îmi atrag gânduri negative. Apare acel “nu sunt în stare”, împreun ă cu fratele mai mare: “nu cred că voi reu ș i”.

Când te concentrezi doar pe ceea ce- ți doreș ti, mintea ta îți ofer ă motivele pentru care nu ai reu ș it s ă realizezi încă acel lucru. Astfel, îți creezi “lumea” în care ai eș uat deja. Eș ecurile trecute, problemele ș i deficien țele personalității tale îți domină mintea. Ajungi s ă fii gelos pe competiția ta ș i s ă g ăseș ti scuze pentru care nu ai avut succes.

Ca s ă scapi de acest pattern tot ce trebuie s ă faci e s ă te concentrezi pe apreciere ș i recuno ș tință. Alocă- ți timp s ă te apreciezi pentru realizările tale ș i s ă fii recunoscător celor care te-au ajutat s ă le îndeplineș ti. Concentrează-te pe ce ai reu ș it s ă faci pân ă acum, pe realizările pe care le-ai avut ș i vei vedea cum emo țiile provocate de aceste gânduri îți cresc încrederea în propriile forțe.

Mintea de multe ori distorsionează realitatea pentru a- ș i confirma ceea ce crede. Cu cât gândeș ti mai negativ, cu atât lumea din jurul tău te va sabota, va profita de tine ș i nu vei ajunge nicăieri în viață. Dacă gândeș ti pozitiv, se va întâmpla exact opusul.

Ia-tă ș i dovada.

Focalizează -te pe ceea ce îț i doreș ti!

Al doilea motiv pentru care ne dispare motivația este lipsa focalizării.

Cât de des te concentrezi pe ceea ce nu-ți doreș ti, pe ceea ce eș uezi s ă faci?

Frica este, de multe ori, un imbold mai puternic decât recompensa. “Mi-e frică s ă fiu s ărac” “Mi-e frică că nimeni nu mă respectă” “Mi-e frică s ă fiu singur”

Problema cu acest mod de gândire este că frica nu e acționabilă. Când te gândeș ti la fricile tale nu faci nimic, de fapt, chiar procrastinezi!

Frica îți seacă rezervorul motiva ț iei!

Dacă ai intrat în cercul fricii, primul pas este s ă te concentrezi pe un țel concret. Având un țel tangibil, po ți s ă- ți stabileș ti un set de acțiuni.

Dacă ți-e frică de a fi s ărac, f ă- ți un plan s ă-ți creș ti veniturile (ia-tă ș i ce am făcut eu în direcția asta).

Cheia aici este s ă creezi un set de acțiuni pe care le po ți realiza, s ă nu

r ămâi blocat.

Atâta timp cât faci un pas, oricât de mic ai face acel pas, la un moment dat, vei ajunge la destina ție!

Cum îț i determini direcția

Ultima pies ă din puzzle. Dacă focalizarea se rezolvă printr-un țel bine definit, direcția o g ăseș ti când îți stabileș ti strategia zilnică.

Lipsa direcției ucide motivația din fașă! F ăr ă a ș ti încotro s ă te îndrepți tot ce po ți s ă faci este s ă te pui jos, indecis, procrastinând.

Un exemplu e clasicul student care-ș i doreș te s ă devin ă antreprenor. Particip ă la 10 seminarii despre cum s ă- ți porneș ti afacerea dar afacerea lui este încă în planul ideilor.

Cheia în a- ți determina direcția este identificarea activităților care te duc către succes.

1. F ă o listă de sarcini cu ajutorul cărora îți vei atinge țelul.

2. Ai grijă ca fiecare sarcin ă din listă s ă- ți ia 30 de minute, maxim o or ă.

3. Lucrează la prima sarcin ă!

(am triș at! doar primul punct te ajută în direcția ta, următoarele te determin ă s ă- ți atingi obiectivul)

Când ai o listă concretă de sarcini care te duc în direcția bună, înspre țelul tău, vei ș ti întotdeauna *ce* trebuie s ă faci. Tot ce-ți r ămâne e s ă faci!

E inevitabil s ă apară perioade în care nu ai energie, nu ai chef sau, pur ș i simplu, nu vrei s ă lucrezi. Nu lăsa perioadele acestea s ă te demotiveze! Tot ce trebuie s ă faci este s ă le accep ți ș i s ă continui s ă te foloseș ti de cele 3 tehnici pentru a- ți realiza țelurile.

În acest ghid am atins 3 dintre problemele motivației.

Mi-ar face mare plă cere s ă -mi trimiți, pe mail, un feedback privind con ținutul lui.

Î ți va fi de folos? Vei aplica ce te-am învățat în el?

Succesul tă u mă motiveaz ă s ă continui s ă - ți ofer materiale de calitate.

Î ți doresc o zi plină de succes!

Po ţ i accesa restul materialelor pe: http://www.castigatimp.ro/carte
Po ţ i accesa restul materialelor pe:
http://www.castigatimp.ro/carte

PS: Dacă ț i-a pl ăcut materialul ș i doreș ti s ă primeș ti un ghid exclusiv despre Cum s ă ș tigi o or ă pe zi și încă 3 bonusuri: Cea mai bună tehnic ă de automotivare, Cre ș te- ț i puterea de concentrare instant! ș i Poți să faci munca a 30 de oameni?, intr ă pe www.castigatimp.ro/carte pentru a le descă rca gratuit!