Sunteți pe pagina 1din 12

MODULE FIVE

GRAMMAR PRACTICE EXPLICA!II GRAMATICALE THE DEMONSTRATIVE ADJECTIVES ADJECTIVE DEMONSTRATIVE


GRAMMAR EXPLANATIONS EXPLICA$II GRAMATICALE DEMONSTRATIVES

!
DE APROPIERE SINGULAR PLURAL THIS acest, aceast! THESE ace"ti, aceste DE DEP"RTARE THAT acel, acea THOSE acei, acele
CORRECT FORMS FORME CORECTE

Examples Exemple: This man acest b!rbat; this woman aceast! femeie That boy acel b!iat; that girl acea feti#! These engineers ace"ti ingineri; these books aceste c!r#i Those economists acei economi"ti; those flowers acele flori
EXAMPLES EXEMPLE

THE DEFINITE ARTICLE ARTICOLUL HOTRT Are forma THE indiferent de gen #i num$r Difer$ doar pronun%area naintea unei consoane sau a unei vocale Articolul hot!rt se folose"te atunci cnd vorbim despre obiecte sau persoane cunoscute, care nu pot fi confundate cu altele din aceea"i categorie, unice ntr-un context, despre care s-a vorbit anterior, particularizate prin determinan#i

ARTICLES

CORRECT FORMS FORME CORECTE

61

Examples Exemple: I see a man in the street. THE man is old V!d un b!rbat pe strad!. B!rbatuL este b!trn. THE English teacher is a nice lady ProfesoarA de englez! este o doamn! dr!gu#! / pl!cut!.
EXAMPLES EXEMPLE

THE Earth turns around the Sun P!mntuL se rote"te n jurul soarelui. THE doctors in our hospital are good Doctorii din spitalul nostru sunt buni. Open THE windows! Deschide ferestrele! The red dress is nice Rochia ro"ie este dr!gu#!. ATEN$IE! Dac! substantivul este precedat de un adjectiv posesiv (my, your, his etc) sau de un adjectiv demonstrativ (this, that, these, those), nu se mai pune alt articol: my house, his brother, this doctor, that city, these women etc Folosirea articolelor difer! n englez! "i romn!. Nu orice substantiv articulat cu articol hot!rt n romn! va avea articol hot!rt n englez! (Doctorii trateaz! pacien#ii n sens general = Doctors art.nehot.pl treat patients), ci doar cele care au fost particularizate "i individualizate dintr-o categorie. n expresii, folosirea articolului nu mai urmeaz! nici o regul! strict! "i nu exist! o coresponden#! ntre articolele folosite n englez! "i romn! pentru diferitele expresii (in the beginning = la nceput; at best = n cazul cel mai bun etc)

GRAMMAR EXPLANATIONS WITH EXAMPLES EXPLICA$II GRAMATICALE CU EXEMPLE

PRONOUNS

"

THE PERSONAL PRONOUNS PRONUMELE PERSONALE REMEMBER? V" ADUCE!I AMINTE?

REMEMBER? V% AMINTI$I?

62

PERSONAL PRONOUNS SUBJECTS PRONUME PERSONALE SUBIECT # I eu # You tu # He el (pentru persoane, fiin#e) # She ea (pentru persoane, fiin#e) # It el /ea (pentru lucruri, obiecte) # They ei / ele (pentru persoane, fiin#e, lucruri, obiecte)
CORRECT FORMS FORME CORECTE

# We noi # You voi / dumneavoastr!

PERSONAL PRONOUNS SUBJECT

PERSONAL PRONOUNS OBJECTS PRONUME PERSONALE COMPLEMENT # Me pe mine, mie, la mine, cu mine etc # you pe tine, #ie, la tine, cu tine etc # him pe el, lui, la el, cu el etc (fiin#!) # her pe ea, ei, la ea, cu ea etc (fiin#!) # it pe el/ea, lui/ei, la el/ea, cu el/ea etc (obiect, lucru, abstrac#iune etc) # them pe ei/ele, lor, la ei/ele, cu ei/ele etc
CORRECT FORMS FORME CORECTE

PERSONAL PRONOUNS OBJECT

# us pe noi, nou!, la noi, cu noi etc # you pe voi, vou!, la voi, cu voi etc

63

REMARKS OBSERVA$II:

!
REMARKS

n englez! exist! la fiecare persoan! o singur! form! a pronumelului care poate fi complement (OBJECT) n propozi#ie, indiferent de tipul de complement (direct, indirect, preopozi#ional)

Dac! pronumele este precedat de orice prepozi#ie, va avea forma tipic! pentru complement: with me, about us, without them, at her etc.

Examples Exemple: I see him l v!d pe el (complement direct) I give him a book i dau lui o carte (complement indirect) I look at him / I talk about him M! uit la el / Vorbesc despre el
EXAMPLES EXEMPLE

(complement prepozi#ional) Putem sintetiza deci toate formele pronumelului personal n limba englez! n urm!torul tabel: PERSONAL PRONOUNS PRONUME PERSONALE

SYNTHETIC TABLE

"
PERSONAL PRONOUNS

SUBJECTS Care sunt subiecte n propozi%ie I YOU HE SHE IT WE YOU THEY

OBJECTS care sunt complemente n propozi%ie ME YOU HIM HER IT US YOU THEM

64

THE NUMERAL NUMERALUL THE CARDINAL NUMERAL NUMERALUL CARDINAL DE LA & LA 20 FROM ONE TO TWENTY 1 One 6 Six 11 Eleven 16 Sixteen 2 Two 7 Seven 12 Twelve 17 Seventeen 3 Three 8 Eight 13 Thirteen 18 Eighteen 4 Four 9 Nine 14 Fourteen 19 Nineteen 5 Five 10 Ten 15 Fifteen 20 Twenty
CORRECT FORMS FORME CORECTE NUMERALS

CARDINAL NUMERALS

! 1-20

DE LA &0 LA &00 (ZECILE) FROM TEN TO A/ONE HUNDRED (THE TENS) 10 Ten 60 Sixty 20 Twenty 70 Seventy 30 Thirty 80 Eighty 40 Forty 90 Ninety 50 Fifty 100 A/one hundred Celelalte numerale de la 2& la 99 se formeaz$ prin exprimarea zecilor #i unit$%ilor, legate prin liniu%$ de unire Examples Exemple: 21: twenty-one; 34: thirty-four; 56: fifty-six; 89: eighty-nine etc. ntre sute #i zeci se pune AND
65

CARDINAL NUMERALS

! 10-100 TENS

CORRECT FORMS FORME CORECTE

Examples Exemple: 123 one hundred AND twenty-three; 246: two hundred AND forty-six;
EXAMPLES EXEMPLE

1000 = a / one thousand 1000000 = a / one million ntre mii #i sute nu se pune nimic

Examples Exemple: 1256: one thousand two hundred and fifty-six; 4721: four thousand seven hundred and twenty-one

!
REMARKS

REMARKS OBSERVA$II: Numeralele hundred, thousand, million sunt precedate de A sau ONE Numeralele hundred, thousand, million nu primesc termina#ia S pentru plural cnd reprezint! numere concrete: two hundred, three thousand, four million Primesc S la plural cnd reprezint! un num!r de acel ordin de m!rime, nedeterminat: hundreds of (sute de); thousands of (mii de); millions of (milioane de) Numeralele de la 13 la 19 se construiesc de la unit!#i (cu mici modific!ri la unele dintre ele) prin ad!ugarea termina#iei TEEN "i au accent pe ambele silabe: thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen Numeralele care exprim! zecile de la 20 la 90 se formeaz! de la unit!#i (cu mici modific!ri la unele dintre ele) prin ad!ugarea termina#iei TY "i au accent pe prima silab!: twenty, thirty, forty, fifty, sixty, seventy, eighty, ninety ATEN$IE! 14= fourteen; 40 = forty (a disp!rut u de la four) n numeralele care exprim! ani, cifrele se citesc de obicei dou! cte dou!: 1987 nineteen eighty-seven, f!r! a se mai spune thousand sau hundred

GRAMMAR EXPLANATIONS WITH EXAMPLES EXPLICA$II GRAMATICALE CU EXEMPLE

66

SELF EVALUATION PRACTICE / EXERCISES EXERCI!II DE AUTO EVALUARE ORAL EXERCISES EXERCITII ORALE 1. Read and translate the following sentences (Citi#i "i traduce#i urm!toarele propozi#ii): This is my book. These are my friends. I know these men. I like those children. That boy is my brother. That woman is my mother. Those students are intelligent.
TRANSLATION

OH, NO! NO MORE EXERCISES!

ORALLY

2. Read and translate the following sentences (Citi#i "i traduce#i urm!toarele propozi#ii): I like your house. Look at me! I live in a nice house. My parents live in it too. Give us the money. They are old. I visit them on Sunday. These flowers are for her. This is my city. Look at it. It is wonderful. I offer her a present. These teachers dont like us. 3. Translate into English (Traduce#i n englez!): This book; those engineers; these students; that doctor; this house; these women; those invitations; that year; this week 4. Read and translate the numerals from one to ten (Citi#i "i traduce#i numeralele de la 1 la 10) 5. Read and translate the numerals from eleven to twenty (Citi#i "i traduce#i numeralele de la 11 la 20) 6. Read and translate the tens from twenty to a / one hundred (Citi#i "i traduce#i zecile de la 20 la 100) 7. Read the following numbers in English (Citi#i urm!toarele numere n englez!): 13, 56, 21, 12, 14, 40, 15, 50, 13, 30, 44, 98, 70, 17, 12, 5, 9, 19, 90, 32

ENGLISH

$
ROMANIAN

CORRECT FORMS FORME CORECTE

67

8. Read the following numbers in English (Citi#i urm!toarele numere n englez!):


CORRECT FORMS FORME CORECTE

134, 768, 390, 207, 812, 988, 1354, 5689, 3402, 1199, 867, 3200, 7685, 5893

WRITTEN EXERCISES. HOMEWORK EXERCITII DE REZOLVAT IN SCRIS. TEM" PENTRU ACAS"

%
IN WRITING

9. Put the pronouns in brackets in the correct form (subject or object) (Pune#i pronumele din parantez! la forma corect! subiect sau complement): I dont know (him / he). (She / Her) is a good doctor. I give (they / them) the flowers. Look at (we / us)! I travel with (she / her). He likes (I / me). (We / Us) are students. They talk about (they / them). (I, Me) am an economist. 10. Build up sentences with eprsonal pronouns subject and object Construi#u propozi#ii c upronume personale subiect "i complement: Examples: I live in Re"i#a. THEY like flowers. Mike knows HIM. Linda

CORRECT FORMS FORME CORECTE

CONSTRUI$I PROPOZI$II

shows THEM the house etc. 11. Translate into English Traduce#i n limba englez!: Uit!-te la acel copil. Este fratele meu. l vezi? Mama ne d! (give) cadouri (presents). El locuie"te cu tine? Nu, locuie"te cu fata aceea. l iube"ti? Nu-l iubesc. Aceste mere sunt pentru noi. Vorbe"te cu ea. ntreab-o: C#i ani ai? Nu m! vede. Uit!-te la ea. D!-i o floare. 12. Write the following numbers in English (Scrie#i urm!toarele numere n englez!): 12, 98, 65, 35, 53, 13, 30, 88, 70, 17, 14, 40, 86, 100, 28, 54, 49, 9, 7, 1, 49

TRANSLATION ROMANIAN

$
ENGLISH NUMERALS

"

68

13. Write the following numbers in English (Scrie#i urm!toarele numere n englez!): 134, 998, 786, 456, 222, 897, 104, 517, 258, 1346, 1785, 5698, 1459, 2369,7744 14. Build up sentences with cardinal numerals. Write them in letters Construi#u propozi#ii cu nuemrale cardinale. Scrie#i nuemralele n litere, nu n cifre: Examples: I am FOURTEEN. My father is FORTY-FIVE. I have NINETY-NINE comic books. Betty sends SIXTY or SEVENTY letters a day. December has THIRTY-ONE days. February has only TWENTYEIGHT or TWENTY-NINE DAYS. A year has FIFTY-TWO weeks or TWELVE months. 15. Translate into English Traduce#i n limba englez!: C#i ani ai? Am 34 de ani. Un minut are (has) 60 de secunde. C#i ani are mama ta? Are 46 de ani. O zi are 24 de ore. C#i ani are fratele t!u? Are 12 ani. Anul are 12 luni. Un mileniu are 1000 de ani. 100 de ani fac (make) un secol. C#i ani ai? Am 40 de ani. Sute de copii se joac! aici. Dou! milioane de oameni (people) locuiesc n acest ora".

NUMERALS

CONSTRUI$I PROPOZI$II

TRANSLATION ROMANIAN

$
ENGLISH

KEY OF THE EXERCISES CHEIA EXERCI!IILOR ORAL EXERCISES EXERCI!II ORALE


ORALLY

1. Read and translate the following sentences (Citi#i "i traduce#i urm!toarele propozi#ii): Aceasta este cartea mea. Ace"tia sunt prietenii mei. i cunosc pe ace"ti oameni. mi plac copiii aceia. Acel b!iat este fratele meu. Femeia aceea este mama mea..Acei studen#i sunt inteligen#i.

TRANSLATION ENGLISH

$
ROMANIAN

A#i tradus corect? 69

TRANSLATION ROMANIAN

2. Read and translate the following sentences (Citi#i "i traduce#i urm!toarele propozi#ii): mi place casa ta. Prive"te-m!! Locuiesc ntr-o cas! dr!gu#!. P!rin#ii mei locuiesc "i ei n ea. D!-ne banii. Ei sunt b!trni / ele sunt b!trne. i / le vizitez duminica. Aceste flori sunt pentru ea. Acesta este ora"ul meu. Prive"te-l! Este minunat. i ofer ei un cadou. Acestor profesori nu le place de noi. 3. Translate into English (Traduce#i n englez!): Aceast! carte / cartea aceasta; ace"ti ingineri / aceste inginere; ace"ti studen#i / aceste studente; doctorul acela / doctori#a aceea; aceast! cas! / casa aceasta; aceste femei / femeile acestea; acele invita#ii / invita#iile acelea; acel an / anul acela; aceast! s!pt!mn! / s!pt!mna aceasta 4. Read and translate the numerals from one to ten (Citi#i "i traduce#i numeralele de la 1 la 10): one, two, three, four, five, six ,seven, eight, nine, ten. 5. Read and translate the numerals from eleven to twenty (Citi#i "i traduce#i numeralele de la 11 la 20): eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty. 6. Read and translate the tens from twenty to a / one hundred (Citi#i "i traduce#i zecile de la 20 la 100): twenty, thirty, forty ,fifty, sixty, seventy, eighty, ninety, one hundred. 7. Read the following numbers in English (Citi#i urm!toarele numere

$
ENGLISH A#i tradus corect?

CORRECT FORMS FORME CORECTE A#i construit numerale corecte?

n englez!): thirteen, fifty-six, twenty-one, twelve, fourteen, forty, fifteen, fifty, thirteen,thirty, forty-four, ninety-eight, seventy, seventeen, twelve, five, nine, nineteen, ninety, thirty-two 8. Read the following numbers in English (Citi#i urm!toarele numere n englez!):

70

One hundred and thirty-four, seven hundred and sixty-eight, three hundred and ninety, two hundred and seven, eight hundred and twelve, nine hundred and eighty-eight, one thousand three hundred and fifty-four, five thousand six hundred and eighty-nine, three thousand four hundred and two, one thousand one hundred and ninety-nine, eight hundred and sixty-seven, three thousand two hundred, seven thousand six hundred and eighty-five, five thousand eight hundred and ninety-three.
CORRECT FORMS FORME CORECTE A#i construit forme corecte?

WRITTEN EXERCISES. HOMEWORK EXERCITII DE REZOLVAT IN SCRIS. TEM" PENTRU ACAS" 9. Put the pronouns in brackets in the correct form (subject or object) (Pune#i pronumele din parantez! la forma corect! subiect sau complement): I dont know HIM. SHE is a good doctor. I give THEM the flowers. Look at US! I travel with HER. He likes ME. WE are students. They talk about THEM. I am an economist. 10. Build up sentences with personal pronouns subject and object Construi#i propozi#ii cu pronume personale subiect "i complement: Possible sentences: SHE likes school very much. I dont know HIM. My mother likes HER. IT isnt important. I dont like IT. Look at HER! etc 11. Translate into English Traduce#i n limba englez!: Look at that child. He is my brother. Do you see him? Mother gives us presents. Does he live with you? No, he lives with that girl. Do you love him? I dont love him. These apples are for us. Talk to her. Ask her: How old are you?. He / she doesnt see me. Look at her. Give her a flower. 12. Write the following numbers in English (Scrie#i urm!toarele numere n englez!):
71 A#i construit propozi#ii corecte? TRANSLATION ROMANIAN CORRECT FORMS FORME CORECTE A#i g!sit formele corecte?

%
IN WRITING

$
ENGLISH A#i tradus corect?

NUMERALS

"
A#i construit corect numeralele?

Twelve, ninety-eight, sixty-five, thirty-five, fifty-three, thirteen, thirty, eighty-eight, seventy, seventeen, fourteen, forty, eighty-six, one / a hundred, twenty-eight, fifty-four, forty-nine, nine, seven, one, forty-nine 13. Write the following numbers in English (Scrie#i urm!toarele numere n englez!): One hundred and thirty-four, nine hundred and ninety-eight, seven hundred and eighty-six, four hundred and fifty-six, two hundred and twenty-two, eight hundred and ninety-seven, one hundred and four, five hundred and seventeen, two hundred and fifty-eight, one thousand three hundred and forty-six, one thousand seven hundred and eighty-five, five thousand six hundred and ninety-eight, one thousand four hundred and fifty-nine, two thousand three hundred and sixty-nine, seven thousand seven hundred and forty-four 14. Build up sentences with cardinal numerals. Write them in letters

NUMERALS

"
A#i construit corect numeralele?

A#i construit propozi#ii corecte?

Construi#u propozi#ii cu nuemrale cardinale. Scrie#i nuemralele n litere, nu n cifre: Possible sentences: I was born in NINETEEN SIXTY. My lucky lottery numbers are: NINE, TWENTY-ONE, FORTY-SEVEN, THIRTYTHREE, FOUR and SIXTEEN. My brother is FIFTY-FIVE. They owe me ONE THOUSAND AND FIFTY dollars. This block of flats has THREE HUNDRED AND FORTY-SIX appartments. It is difficult to

MY SENTENCES ARE THE BEST!

live on a salary of ONE HUNDRED AND FIFTEEN dollars a month! He won SEVEN THOUSAND FIVE HUNDRED AND FIFTY dollars at the lottery. 15. Translate into English Traduce#i n limba englez!: How old are you? I am thirty-four. A minute has sixty seconds. How old is your mother?She is forty-six. A day has twenty-four hours. How old is your brother? He is twelve years old. A year has twelve months. A millennium has one thousand years. One hundred years make one

A#i tradus corect?

ENOUGH!!! DESTULE EXERCI$II!

century. How old are you? I am forty. Hundreds of children play here. Two million people live in this city.
72

S-ar putea să vă placă și