Sunteți pe pagina 1din 40

PIAÞA FORÞEI DE MUNCÃ

3

LABOUR MARKET

CUPRINS TABELE

Pagina

TABLES CONTENTS

Page

FORÞA DE MUNCÃ

LABOUR FORCE

3.1 Populaþia dupã participarea la activitatea economicã, pe sexe ºi medii

92

Population by participation in economic activity, by sex and area

3.2 Ratele de activitate, ocupare ºi ºomaj BIM, dupã nivelul de educaþie, pe sexe ºi medii

93

Activity, employment and ILO unemployment rates, by educational level, sex and area

3.3 Structura populaþiei ocupate, pe activitãþi ale economiei naþionale ºi pe grupe de vârstã, în anul 2010

94

Employment structure, by activity of national economy and by age group, in 2010

3.4 Structura populaþiei ocupate, pe activitãþi ale economiei naþionale ºi dupã statutul profesional, în anul 2010

94

Employment structure, by activity of national economy and by status in employment, in 2010

3.5 Structura populaþiei, dupã participarea la activitatea economicã, pe grupe de vârstã, sexe ºi medii, în anul 2010

96

Population structure, by participation in economic activity, by age group, sex and area, in 2010

3.6 Structura populaþiei ocupate, dupã nivelul de educaþie, pe grupe de vârstã, sexe ºi medii, în anul 2010

97

Employment structure, by educational level, by age group, sex and area, in 2010

3.7 Structura populaþiei ocupate, pe grupe de ocupaþii, grupe de vârstã, sexe ºi medii, în anul 2010

98

Employment structure, by occupation group, age group, sex and area, in 2010

3.8 Structura populaþiei ocupate, dupã statutul profesional, pe grupe de vârstã, sexe ºi medii, în anul 2010

102

Employment structure, by status in employment, by age group, sex and area, in 2010

3.9 Populaþia ocupatã civilã, pe activitãþi ale economiei naþionale

103

Civil employment, by activity of national economy

3.10 Populaþia ocupatã civilã, pe activitãþi ale economiei naþionale ºi pe forme de proprietate, în anul 2010

103

Civil employment, by activity of national economy and by type of ownership, in 2010

3.11 Numãrul mediu al salariaþilor, pe activitãþi ale economiei naþionale ºi pe sexe

104

Average number of employees, by activity of national economy and by sex

3.12 Numãrul mediu al salariaþilor, pe forme de proprietate, clase de mãrime ale întreprinderilor ºi pe sexe

105

Average number of employees, by ownership type, enterprises size class and by sex

3.13 Numãrul mediu al salariaþilor, pe activitãþi ale industriei ºi pe sexe

105

Average number of employees, by activity of industry and by sex

3.14 Salariaþii, pe activitãþi ale economiei naþionale ºi pe sexe, la 31 decembrie 2010

107

Employees, by activity of national economy and by sex, on December 31, 2010

3.15 Salariaþii, pe activitãþi ale industriei ºi pe sexe, la 31 decembrie 2010

108

Employees , by activity of industry and by sex, on December 31, 2010

3.16 ªomerii înregistraþi ºi rata ºomajului

110

Registered unemployed and unemployment rate

3.17 Persoanele cuprinse în cursuri de formare profesionalã

110

Persons who attend vocational training courses

3.18 ªomerii înregistraþi, dupã nivelul de educaþie ºi pe grupe de vârstã, la 31 decembrie 2010

112

Registered unemployed, by educational level and by age group, on December 31, 2010

3.19 ªomerii înregistraþi, beneficiari de indemnizaþii de ºomaj, pe grupe de vârstã ºi dupã durata ºomajului, la 31 decembrie 2010

112

Registered unemployed, receiving unemployment indemnities, by age group and by unemployment duration, on December 31, 2010

3.20 ªomajul BIM de lungã duratã, pe sexe ºi medii

114

ILO long term unemployed, by sex and area

80

CONDIÞII DE MUNCÃ

Pagina

Page

WORKING CONDITIONS

3.21 Numãrul accidentaþilor în muncã, pe activitãþi ale economiei naþionale, în anul 2010

115

Number of injured at work, by activity of national economy, in 2010

3.22 Revendicãrile care au declanºat conflicte de interese

119

Claims which caused conflicts of interest

3.23 Conflictele de interese ºi frecvenþa lor lunarã

120

Conflicts of interest and their monthly frequency

3.24 Greve declanºate, cu respectarea procedurii prevãzute în Legea nr. 168 / 1999

120

Strikes initiated by observing the procedure provided by Law no. 168 / 1999

3.25 Conflictele de interese, pe activitãþi ale economiei naþionale

122

Conflicts of interest, by activity of national economy

3.26 Rata locurilor de muncã vacante, pe activitãþi ale economiei naþionale

126

Rate of vacancies, by activity of national economy

3.27 Rata locurilor de muncã vacante, pe grupe majore de ocupaþii

126

Rate of vacancies, by major occupation groups

Teritorial

Territorial

3.28 Populaþia dupã participarea la activitatea economicã, în profil teritorial, pe sexe ºi medii

3.29 Ratele de activitate, ocupare ºi ºomaj BIM, în profil teritorial, dupã nivelul de educaþie, pe sexe ºi medii, în anul 2010

3.30 Structura populaþiei, dupã participarea la activitatea economicã, în profil teritorial, pe grupe de vârstã, sexe ºi medii, în anul 2010

3.31 Structura populaþiei ocupate, în profil teritorial, dupã nivelul de educaþie, pe grupe de vârstã, sexe ºi medii, în anul 2010

3.32 Structura populaþiei ocupate, în profil teritorial, dupã statutul profesional, pe grupe de vârstã, sexe ºi medii, în anul 2010

3.33 Structura populaþiei ocupate, în profil teritorial, pe activitãþi ale economiei naþionale ºi pe grupe de vârstã, în anul 2010

3.34 Populaþia ocupatã civilã, în profil teritorial ºi pe activitãþi ale economiei naþionale, în anul 2010

3.35 Numãrul mediu al salariaþilor, în profil teritorial

3.36 Numãrul mediu al salariaþilor, în profil teritorial ºi pe sexe

3.37 Numãrul mediu al salariaþilor, în profil teritorial ºi pe activitãþi ale economiei naþionale, în anul 2010

3.38 ªomerii înregistraþi ºi rata ºomajului, în profil teritorial, la 31 decembrie 2010

3.39 ªomerii înregistraþi, în profil teritorial, pe categorii de personal ºi nivel de educaþie, la 31 decembrie 2010

3.40 ªomajul BIM de lungã duratã, în profil teritorial, pe sexe ºi medii

Population by participation in economic activity, at territorial level, by sex and area Activity, employment and ILO unemployment rates, at territorial level, by educational level, by sex and area, in 2010 Population structure, by participation in economic activity, at territorial level, by age group, sex and area, in 2010 Employment structure, at territorial level, by educational level, by age group, sex and area, in 2010 Employment structure, at territorial level, by status in employment, by age group, sex and area, in 2010 Employment structure, at territorial level, by activity of national economy and by age group, in 2010 Civil employment, at territorial level and by activity of national economy, in 2010 Average number of employees, at territorial level Average number of employees, at territorial level and by sex Average number of employees, at territorial level and by activity of national economy, in 2010 Registered unemployed and unemployment rate, at territorial level, on December 31, 2010 Registered unemployed, at territorial level, by category of personnel and educational level, on December 31, 2010 ILO long term unemployed, at territorial level, by sex and area

81

3.41 Rata locurilor de muncã vacante, pe activitãþi ale economiei naþionale, în profil teritorial, în anul 2010

3.42 Rata locurilor de muncã vacante, pe grupe majore de ocupaþii, în profil teritorial, în anul 2010

3.43 Numãrul accidentaþilor în muncã, în profil teritorial, în anul 2010

3.44 Conflictele de interese, în profil teritorial, în anul 2010

Rate of vacancies, by activity of national economy, at territorial level, in 2010 Rate of vacancies, by major occupation groups, at territorial level, in 2010 Number of injured at work, at territorial level, in 2010 Conflicts of interest, at territorial level, in 2010

SURSA DATELOR

DATA SOURCE

 

Cercetãri statistice:

Statistical surveys:

Cercetarea statisticã asupra forþei de muncã în

Household labour force statistical survey, for data

gospodãrii, pentru datele privind populaþia ocupatã ºi ºomajul BIM (definit conform criteriilor Biroului Internaþional al Muncii); Cercetarea statisticã privind costul forþei de muncã în

on employment and ILO unemployment (defined according to the International Labour Office criteria); Labour cost survey carried out in economic and

unitãþile economico-sociale, pentru datele referitoare la numãrul salariaþilor (conform Regulamentului Consiliului ºi Parlamentului European nr. 530/1999 privind statisticile structurii câºtigurilor salariale ºi costului forþei de muncã); Cercetarea statisticã trimestrialã asupra locurilor de muncã vacante, pentru datele referitoare la rata locurilor de muncã vacante (conform Regulamentului Consiliului ºi Parlamentului European nr. 453/2008 privind statisticile referitoare la locurile de muncã vacante);

social units, for data regarding the number of employees (according to the Regulation of the European Parliament and of the Council no.530/1999 regarding statistics of earnings and labour cost structures); Quarterly job vacancy survey, for data related to rate of vacancies (according to the Regulation of the European Parliament and of the Council no.453/2008 regarding statistics of vacancies);

Balanþa forþei de muncã, pentru datele privind populaþia ocupatã civilã pe activitãþi ale economiei naþionale, pe forme de proprietate ºi pe judeþe.

Labour force balance, for data on civil employment by activity of national economy, by type of ownership and by county.

Surse administrative:

Agenþia Naþionalã pentru Ocuparea Forþei de Muncã, pentru datele privind ºomajul înregistrat ºi numãrul persoanelor cuprinse în cursuri de calificare ºi recalificare; Ministerul Muncii, Familiei ºi Protecþiei Sociale, pentru datele privind condiþiile de muncã.

PRECIZÃRI METODOLOGICE

FORÞA DE MUNCÃ

Cercetarea statisticã asupra forþei de muncã în gospodãrii (AMIGO) este conceputã ca o sursã importantã de informaþii intercenzitare asupra forþei de muncã; ancheta furnizeazã, într-o manierã coerentã, date esenþiale asupra principalelor segmente de populaþie (activã - ocupatã ºi în ºomaj - inactivã), cu numeroase posibilitãþi de corelare ºi structurare dupã caracteristici demo - socio - economice diverse, în condiþii de comparabilitate internaþionalã. Începând cu anul 1996, ancheta forþei de muncã în gospodãrii se realizeazã trimestrial, ca o cercetare

82

Administrative sources:

National Agency for Employment, for data on the

number of registered unemployment and the number of persons who attend qualification and requalification courses; Ministry of Labour, Family and Social Protection, for data on working conditions.

METHODOLOGICAL NOTES

LABOUR FORCE

Household Labour Force Survey (HLFS) is conceived as an important source of inter-census information about labour force; the survey provides, in a coherent way, essential data about main population segments (economically active - employed and unemployed - non-economically active), with numerous possibilities of correlation and structuring by demo-socio- economical features, under international comparability conditions. Beginning with 1996, household labour force survey is quarterly carried out, as a continuous survey,

continuã, permiþând astfel obþinerea de date conjuncturale asupra mãrimii ºi structurii ofertei de forþã de muncã ºi evidenþierea fenomenelor cu caracter sezonier care se manifestã pe piaþa forþei de muncã. Din anul 2004, volumul eºantionului pe care se realizeazã ancheta este de 28080 locuinþe/trimestru. Datele anuale se calculeazã ca medii aritmetice ale datelor trimestriale. Cercetarea statisticã privind costul forþei de muncã este o cercetare statisticã anualã complexã care

furnizeazã elementele necesare efectuãrii unor analize privind evoluþia diferitelor componente ale costului forþei de muncã ºi corelaþiile dintre ele, oferind, totodatã, elementele necesare calculului mãrimii brute ºi nete, lunare ºi orare, a câºtigului salarial structurat pe activitãþi ale economiei naþionale, forme de proprietate, forme juridice, categorii de salariaþi, sexe, regiuni de dezvoltare ºi judeþe. Se realizeazã pe un eºantion de circa 26200 de operatori economici ºi sociali, aparþinând tuturor claselor de mãrime

a întreprinderii, indiferent de numãrul de salariaþi. Sunt

excluse forþele armate ºi personalul asimilat (M.Ap.N., M.A.I., S.R.I. etc.). Cercetarea statisticã asupra locurilor de muncã vacante este o cercetare statisticã selectivã trimestrialã, având ca perioadã de referinþã luna de mijloc a trimestrului, furnizeazã elementele necesare calculãrii ratei trimestriale a locurilor de muncã vacante. Cercetarea statisticã se realizeazã pe un eºantion de circa 25000 de întreprinderi/unitãþi locale. Sunt excluse forþele armate ºi personalul asimilat (M.Ap.N., M.A.I., S.R.I. etc.). Balanþa forþei de muncã este o lucrare care se realizeazã pe baza informaþiilor din mai multe surse de date: statistica demograficã; cercetarea statisticã privind costul forþei de muncã; cercetarea statisticã asupra forþei de muncã în gospodãrii (AMIGO); surse administrative. Populaþia ocupatã civilã cuprinde, potrivit metodologiei balanþei forþei de muncã, toate persoanele care, în anul de referinþã, au desfãºurat o activitate economico-socialã aducãtoare de venit, cu excepþia cadrelor militare ºi a persoanelor asimilate acestora (personalul din Ministerul Apãrãrii Naþionale, Ministerul Administraþiei ºi Internelor, Serviciul Român de Informaþii),

a salariaþilor organizaþiilor politice, obºteºti ºi a deþinuþilor. Populaþia activã (persoanele active) - din punct de vedere economic - cuprinde toate persoanele de 15 ani ºi peste, care furnizeazã forþa de muncã disponibilã pentru producþia de bunuri ºi servicii; include populaþia ocupatã ºi ºomerii BIM. Populaþia ocupatã cuprinde, conform metodologiei Cercetãrii statistice asupra forþei de muncã în gospodãrii, toate persoanele de 15 ani ºi peste, care au desfãºurat o activitate economicã producãtoare de bunuri sau servicii de cel puþin o orã 1) în perioada de referinþã (o sãptãmânã), în scopul obþinerii unor venituri sub formã de salarii, platã în naturã sau alte beneficii.

resulting in short-term data on the labour force size and structure and pointing out seasonal phenomena taking place on the labour market. Since 2004, the sample volume is of 28080 dwellings/quarter.The yearly data are calculated as quartely data arithmetic means.

Labour cost survey is a complex yearly statistical survey which provides the necessary elements for the analysis on the evolution of various components of labour cost and correlations among them, offering, as well, the necessary elements for the calculation of net and gross size, monthly and hourly, of the earnings structured by national economy activity, ownership type, legal form, employees category, sex, development region and county. It is achieved on a sample of about 26200 economic and social operators, from all enterprise size classes, irrespective of employees number. There are excluded armed forces and similar staff (Ministry of National Defence, Ministry of Administration and Interior, Romanian Intelligence Service etc.). Job vacancy survey is a quarterly statistical sample survey, having as reference period the quarter middle month; it provides the necessary elements for the calculation of vacancies quarterly rate. It is carried out on a sample of about 25000 enterprises / local units. There are excluded armed forces and similar staff (Ministry of National Defence, Ministry of Administration and Interior, Romanian Intelligence Service etc.) Labour force balance is a paper drawn up based on the information from several data sources:

demographic statistics, labour cost survey; household labour force survey (HLFS); administrative sources.

Civil employment includes, according to the methodology used for the labour force balance, all persons who, during the reference year, carried out a socio-economic lucrative activity, excepting military staff and similar (Ministry of National Defence, Ministry of Administration and Interior, Romanian Intelligence Service staff), political and community organisations employees and the convicts. Economically active population (active persons) comprises all persons aged 15 years and over, providing available labour force for the production of goods and services; it includes employed population and ILO unemployed. Employment includes, according to the methodology of ”Household labour force survey” all persons aged 15 years and over, who carried out an economic activity producing goods or services of at least one hour 1) during the reference period (one week) in order to get income as salaries, payment in kind or other benefits.

1) Pentru lucrãtorii pe cont propriu ºi lucrãtorii familiali neremuneraþi care lucreazã în agriculturã, durata minimã este de 15 ore. For self-employed and contributing family workers who work in agriculture, minimum duration is 15 hours.

83

ªomerii BIM, conform criteriilor Biroului Internaþional al Muncii (BIM), sunt persoanele de 15-74 ani, care în perioada de referinþã îndeplinesc simultan urmãtoarele condiþii:

nu au loc de muncã ºi nu desfãºoarã o activitate în scopul obþinerii unor venituri;

sunt în cãutarea unui loc de muncã, utilizând în ultimele patru sãptãmâni diferite metode active pentru a-l gãsi (înscrierea la agenþii de ocupare a forþei de muncã sau la agenþii particulare de plasare, acþiuni pentru începerea unei activitãþi pe cont propriu, publicarea de anunþuri, apel la prieteni, rude, colegi, sindicate etc.);

sunt disponibile sã înceapã lucrul în urmãtoarele douã sãptãmâni, dacã s-ar gãsi imediat un loc de muncã. Rata de activitate reprezintã raportul dintre populaþia activã ºi populaþia totalã în vârstã de 15-64 ani, exprimat procentual. Rata de ocupare reprezintã raportul dintre populaþia ocupatã ºi populaþia totalã în vârstã de 15-64 ani, exprimat procentual. Rata ºomajului BIM reprezintã raportul dintre numãrul ºomerilor BIM ºi populaþia activã, exprimat procentual. Rata ºomajului BIM de lungã duratã reprezintã ponderea ºomerilor aflaþi în ºomaj de 12 luni ºi peste în populaþia activã. Rata ºomajului BIM de lungã duratã pentru tineri (15-24 ani) reprezintã ponderea ºomerilor tineri aflaþi în ºomaj de 6 luni ºi peste în populaþia activã tânãrã. Incidenþa ºomajului BIM de lungã duratã reprezintã ponderea ºomerilor aflaþi în ºomaj de 12 luni ºi peste în total ºomeri. Incidenþa ºomajului BIM de lungã duratã pentru tineri (15-24 ani) reprezintã ponderea ºomerilor tineri aflaþi în ºomaj de 6 luni ºi peste în total ºomeri tineri. Statutul profesional reprezintã situaþia unei persoane ocupate, în funcþie de modul de obþinere a veniturilor prin exercitarea unei activitãþi ºi anume:

salariat, persoana care-ºi exercitã activitatea pe baza unui contract de muncã într-o unitate economicã sau socialã - indiferent de forma ei de proprietate - sau la persoane particulare, în schimbul unei remuneraþii sub formã de salariu, plãtit în bani sau naturã, sub formã de comision etc.;

patron, persoana care-ºi exercitã ocupaþia (meseria) în propria sa unitate (întreprindere, agenþie, atelier, magazin, birou, fermã etc.), pentru a cãrei activitate are angajaþi unul sau mai mulþi salariaþi;

lucrãtor pe cont propriu, persoana care-ºi exercitã activitatea în unitatea proprie sau într-o afacere individualã, fãrã a angaja nici un salariat, fiind ajutat, sau nu, de membrii familiei, neremuneraþi;

84

ILO unemployed, according to International Labour Office (ILO) criteria, are persons aged 15-74 years who, during the reference period, simultaneously meet the following conditions:

have no job and are not carrying out any activity in order to get income;

are looking for a job, undertaking certain actions during the last four weeks (registering at employment agencies, or private agencies for placement, attempts for starting an activity on own account, publishing notices, asking for a job among friends, relatives, mates, trade unions a.s.o.);

are available to start work within the next two weeks, if they immediately find a job. Activity rate represents the ratio between active population and total population aged 15-64 years expressed as percentage. Employment rate represents the ratio between employed population and total population aged 15-64 years expressed as percentage. ILO unemployment rate represents the ratio between the number of ILO unemployed and active population expressed as percentage. Long term ILO unemployment rate represents the weight of unemployed for 12 months and over in active population. Long term ILO unemployment rate for young people (aged 15-24 years) represents the weight of young unemployed for 6 months and over in young active population. Incidence of long term ILO unemployment represents the weight of unemployed for 12 months and over in total unemployed. Incidence of long term ILO unemployment for young people (aged 15-24 years) represents the weight of young unemployed for six months and over in total young unemployed. Status in employment represents the situation of an employed person, depending on the way of achieving income from his activity, namely:

employee, a person who carries out his activity based on an employment contract into an economic or social unit - no matter of its ownership type - or for private persons, for a remuneration as salary, in cash or in kind, as commission a.s.o.;

employer, a person who carries out his occupation (trade) in his own unit (enterprise, agency, workshop, shop, office, farm a.s.o.) for whose activity he has one or several employees;

self-employed, a person who carries out his activity in his own unit or in an individual business, without hiring any employee, being helped, or not, by contributing family workers;

lucrãtor familial neremunerat, persoana care-ºi exercitã activitatea într-o unitate economicã familialã condusã de un membru al familiei sau o rudã, pentru care nu primeºte remuneraþie sub formã de salariu sau platã în naturã; gospodãria þãrãneascã (agricolã) este consideratã o astfel de unitate;

membru al unei societãþi agricole sau al unei cooperative neagricole, persoana care a lucrat fie ca proprietar de teren agricol într-o societate agricolã constituitã conform legii, fie ca membru al unei cooperative meºteºugãreºti, de consum sau de credit. Numãrul mediu al salariaþilor reprezintã o medie aritmeticã simplã rezultatã din suma efectivelor zilnice ale salariaþilor, inclusiv din zilele de repaus sãptãmânal, sãrbãtori legale ºi alte zile nelucrãtoare împãrþitã la numãrul total al zilelor calendaristice (365 zile). În efectivul zilnic al salariaþilor luat în calculul numãrului mediu, nu se cuprind: salariaþii aflaþi în concedii fãrã platã, în grevã, detaºaþi la lucru în strãinãtate. În zilele de repaus sãptãmânal, sãrbãtori legale ºi alte zile nelucrãtoare se ia în calcul ca efectiv zilnic numãrul salariaþilor din ziua precedentã, mai puþin cei al cãror contract/raport a încetat în aceastã zi. Salariaþii care nu au fost angajaþi cu normã întreagã s-au inclus în numãrul mediu proporþional cu timpul de lucru prevãzut în contractul de muncã. Începând cu anul 2003 din efectivele zilnice luate în calculul numãrului mediu au fost excluºi salariaþii al cãror contract de muncã/raport de serviciu a fost suspendat, conform Legii nr.53/2003 Codul muncii, art. 49-54, privind Suspendarea contractului individual de muncãºi Legii nr.161/2003 referitor la suspendarea raportului de serviciu (exemple: concediu de maternitate, concediu pentru incapacitate temporarã de muncã, exercitarea unei funcþii în cadrul unei autoritãþi executive, legislative ori judecãtoreºti pe toatã durata mandatului º.a.). Numãrul salariaþilor la 31 decembrie (efectivul salariaþilor) reprezintã numãrul de salariaþi angajaþi cu contract individual de muncã pe duratã determinatã sau nedeterminatã, în program complet sau parþial (inclusiv cei cu contract de muncã/raport de serviciu suspendat) existenþi în evidenþele întreprinderii la sfârºitul anului. Nu sunt cuprinºi salariaþii detaºaþi la lucru în strãinãtate ºi cei care cumuleazã mai multe funcþii ºi nu au funcþia de bazã la unitatea raportoare. Repartizarea salariaþilor pe activitãþi ale economiei naþionale s-a realizat dupã activitatea omogenã a întreprinderii, iar pe judeþe în funcþie de localitatea în care aceºtia îºi desfãºoarã activitatea. ªomerii înregistraþi reprezintã persoanele care îndeplinesc cumulativ condiþiile prevãzute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru ºomaj ºi stimularea ocupãrii forþei de muncã ºi care se

contributing family worker, a person who carries out his activity into a family economic unit, run by a member of the family or a relative, for which he gets no remuneration as salary or payment in kind; peasant (agricultural) household is considered such a unit;

member of an agricultural holding or of a non-agricultural co-operative, a person who worked either as owner of agricultural land into an agricultural holding set up according to legal provisions, or as a member of a craftsmen, consumption or credit co-operative. Average number of employees represents a simple arithmetic mean resulted from the sum of daily employees number, including from the weekly rest days, legal holidays and other non-working days divided to the total calendar days of the year (365 days). In daily number of employees taken into calculation for average number, there are not included: employees under unpaid leave, on strike, detached to work abroad. In weekends, legal holidays, other days off it is taken into calculation as daily number the number of employees from previous day, less that of those whose labour contract ceased the same day. Employees who were not employed in full time are included in average number of employees, proportionally with the working time from the labour contract. Beginning with 2003 out of the daily total number taken into account when computing the average number excluded the employees whose labour contract/agreement was suspended according to the Law no. 53/2003 - Labour Code, art. 49-54, regarding the ”Suspension of the individual labour contract” and the Law no. 161/2003 regarding suspension of the work agreement (examples: maternity leave, temporarily labour disability leave, exercising a function within an executive, legislative or judiciary authority during duration of the mandate a.s.o.). Number of employees on December 31 (number of employees) represents the number of employees employed with individual labour contract with definite or non-definite duration, with full or part-time (including those with suspended labour contract/agreement) existent in the enterprise records at the end of the year. The employees detached abroad and those who hold more than one position and are not having the main position at the reporting unit are not included. The breakdown of employees by activity of the national economy was carried out according to homogeneous activity of the enterprise and by county according to the locality where they work. Registered unemployed represent persons who fulfill the cumulative conditions stipulated by the Law no.76/2002 regarding the system of unemployment insurance and employment incentives and who register

85

înregistreazã la agenþia pentru ocuparea forþei de muncã în a cãrei razã teritorialã îºi au domiciliul sau, dupã caz, reºedinþa, ori alt furnizor de servicii de ocupare, care funcþioneazã în condiþiile prevãzute de lege, în vederea obþinerii unui loc de muncã. Conform legislaþiei în vigoare, calitatea de ºomer

o are persoana care îndeplineºte cumulativ urmãtoarele

condiþii:

a) este în cãutarea unui loc de muncã de la vârsta

de minimum 16 ani ºi pânã la îndeplinirea condiþiilor de

pensionare;

b) starea de sãnãtate ºi capacitãþile fizice ºi psihice

o fac aptã pentru prestarea unei munci;

c) nu are loc de muncã, nu realizeazã venituri sau

realizeazã din activitãþi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinþã definit în textul Legii nr. 76/2002;

d) este disponibilã sã înceapã lucrul în perioada

imediat urmãtoare dacã s-ar gãsi un loc de muncã; Asimilaþi ºomerilor sunt:

absolvenþii instituþiilor de învãþãmânt ºi absolvenþii ºcolilor speciale pentru persoane cu handicap în vârstã de minim 16 ani, care, într-o perioadã de 60 de zile de la absolvire, nu au reuºit sã se încadreze în muncã potrivit pregãtirii profesionale;

persoanele care înainte de efectuarea stagiului militar nu au fost încadrate în muncã ºi care într-o perioadã de 30 de zile de la data lãsãrii lor la vatrã nu s-au putut încadra în muncã; Rata ºomajului înregistrat reprezintã raportul dintre numãrul ºomerilor (înregistraþi la agenþiile pentru ocuparea forþei de muncã) ºi populaþia activã civilã (ºomeri + populaþie ocupatã civilã, definitã conform metodologiei balanþei forþei de muncã).

Locuri de muncã vacante

Rata locurilor de muncã vacante reprezintã raportul dintre numãrul locurilor de muncã vacante ºi numãrul total al locurilor de muncã (ocupate ºi vacante, exclusiv cele blocate sau destinate numai promovãrii în interiorul întreprinderii sau instituþiei), exprimat procentual. Datele medii anuale privind numãrul locurilor de muncã vacante ºi numãrul total de locuri de muncã se calculeazã ca medii aritmetice simple ale datelor trimestriale corespunzãtoare fiecãruia dintre cei doi indicatori. Numãrul locurilor de muncã vacante include numãrul posturilor plãtite, nou create, neocupate, sau care vor deveni vacante, pentru care:

angajatorul întreprinde acþiuni concrete spre a gãsi un candidat potrivit pentru ocuparea postului respectiv (exemple de acþiuni concrete întreprise de

86

to the employment agency in the territorial zone they have domicile or, by case, residence, or to another provider of employment services, functioning according to the law, in order to get a job.

According to the legislation in force, unemployed

position is held by person who fulfills the following cumulative conditions:

a) he is looking for a job from 16 years old at least to

pension age;

b) his health, his physical and psychical capacities

make him able to work;

c) he has no job, he gets no income or, from legal

activities, he gets an income lower than the value of reference social indicator according to the Law

no.76/2002;

d) he is available to start work in the next period if he

finds a job; Assimilated unemployed are:

graduates of educational institutions and graduates of special schools for disabled persons aged 16 years at least, who, during a 60 days period since graduation, did not succeed in being employed according to their vocational training;

persons who, before carrying out their military service, were not employed and who, during a 30 days period since the end of military service, could not be employed; Registered unemployment rate represents the ratio between the number of unemployed (registered at the agencies for employment) and civil economically active population (unemployed + civil employment, defined according to the methodology of labour force balance).

Job vacancies

Vacancies rate represents the ratio between the numbers of vacancies and total number of jobs (occupied and vacant, excluding the blocked ones or meant for promotion inside the enterprise or institution), expressed as percentage.

Yearly average data on the number of vacancies and total number of jobs are calculated as simple arithmetic means of quarterly data corresponding to each of the two indicators.

Number of vacancies includes the number of paid, newly created jobs, unoccupied or becoming vacancies, for which:

employer takes concrete actions to find an adequate candidate for that job (examples of concrete actions taken by employer: announce of vacancy existence

angajator: anunþarea existenþei locului vacant prin serviciile de ocupare a forþei de muncã, publicitate prin ziare, media, Internet, contactare directã a posibililor candidaþi etc.);

angajatorul doreºte ocuparea imediatã sau într-o perioadã specificã de timp. Perioada maximã necesarã ocupãrii locului de muncã vacant poate fi nelimitatã. Sunt considerate locuri de muncã vacante posturile destinate persoanelor din afara întreprinderii (dar pe care pot concura ºi persoane din interiorul întreprinderii), indiferent dacã sunt posturi pe duratã determinatã sau nedeterminatã, în program de lucru normal sau parþial. Nu se considerã vacante, posturile neocupate:

destinate exclusiv promovãrii persoanelor din interiorul întreprinderii sau instituþiei;

din unitãþile administraþiei publice, blocate printr-un act normativ. Posturile ocupate de persoanele care absenteazã o anumitã perioadã de timp (concedii de maternitate, pentru

îngrijirea copilului, concedii medicale, concedii fãrã platã, alte absenþe), se considerã vacante, dacã angajatorul doreºte substituirea pe perioadã determinatã (temporarã)

ºi dacã întreprinde acþiuni de gãsire a candidaþilor.

Numãrul total al locurilor de muncã (ocupate ºi vacante) include efectivul salariaþilor la sfârºitul lunii (exclusiv cei cu contract de muncã/raport de serviciu suspendat) ºi numãrul locurilor de muncã vacante.

CONDIÞII DE MUNCÃ

Accident de muncã reprezintã vãtãmarea violentã

a organismului, precum ºi intoxicaþia acutã profesionalã,

care s-au produs în timpul procesului de muncã, în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, indiferent de natura juridicã a contractului în baza cãruia se desfãºoarã

activitatea ºi care provoacã incapacitatea temporarã de muncã de cel puþin trei zile, invaliditate sau deces. În raport cu urmãrile produse ºi cu numãrul persoanelor accidentate, accidentul de muncã se clasificã în:

accident care produce incapacitate temporarã de muncã de cel puþin 3 zile;

accident care produce invaliditate;

accident mortal;

accident colectiv, respectiv cel în care sunt accidentate în acelaºi timp ºi din aceeaºi cauzã cel puþin trei persoane. Rata accidentelor de muncã reprezintã frecvenþa de accidentare sau numãrul accidentaþilor ce revin la 1000 salariaþi.

through employment services, advertising in the newspapers, mass media, internet, direct contact with possible candidates;

employer whishes to occupy at once or in specific period of time. Maximum period needed to occupy the vacancy can be unlimited.

There are considered vacancies those jobs for persons outside the enterprise (for which can also compete those from inside the enterprise) no matter if they are jobs for definite or indefinite period, full time or part time. There are not considered vacancies the unoccupied jobs:

exclusively meant to promote persons from inside the enterprise;

from units of public, local administration blocked by normative documents. Jobs occupied by persons who are absent a certain period of time (maternity leaves, child care, sick leaves, unpaid ones, others) are considered vacancies if the employer wishes substitution during definite or temporary period and if he looks for candidates.

Total number of jobs (occupied and vacant) includes the number of employees at the end of the month (except those with suspended labour contract / agreement) and number of vacant jobs.

WORKING CONDITIONS

Accident at work represents the violent body injury as well as the acute professional intoxication, taking place during labour process or when accomplishing duties at work, irrespective of the legal nature of contract on which the activity is based and which causes the temporary incapacity of work for at least three days, invalidity or death. According to consequences and to the number of persons injured, accidents at work are classified as follows:

accident causing temporary incapacity of work for at least 3 days;

accident causing invalidity;

fatal accident at work;

collective accident, when at least 3 persons are injured at the same time and due to the same cause. Rate of accidents at work represents accidents frequency or number of injured persons per 1000 employees.

87

Conflictele de interese se referã la întreruperile temporare ale lucrului declanºate, în general, în scopuri revendicative sau pentru normalizarea raporturilor de muncã dintre unitate, pe de o parte, ºi salariaþii acesteia, pe de altã parte conform Legii nr.168/1999 privind soluþionarea conflictelor de muncã. Greva constituie o încetare colectivã ºi voluntarã a lucrului într-o unitate, conform Legii nr. 168/1999.

Conform CAEN Rev.2 Industria include activitãþile de: industrie extractivã, industrie prelucrãtoare, producþia ºi furnizarea de energie electricã ºi termicã, gaze, apã caldã ºi aer condiþionat, distribuþia apei, salubritate, gestionarea deºeurilor, activitãþi de decontaminare. Serviciile comerciale includ activitãþile de: comerþ, transport ºi depozitare, hoteluri ºi restaurante, informaþii ºi comunicaþii, intermedieri financiare ºi asigurãri, tranzacþii imobiliare, activitãþi profesionale, ºtiinþifice ºi tehnice, activitãþi de servicii administrative ºi activitãþi de servicii suport. Serviciile sociale includ activitãþile de:

administraþie publicã ºi apãrare, asigurãri sociale din sistemul public, învãþãmânt, sãnãtate ºi asistenþã socialã, activitãþi de spectacole culturale ºi recreeative ºi celelalte activitãþi ale economiei naþionale.

Conflicts of interest refer to work temporary interruptions, generally for claiming purposes or in view to normalize the labour relationships between the unit, on the one side, and its employees, on the other side according to the Law no.168/1999.

Strike represents a collective and voluntary ceasing of work within a unit, according to the Law no. 168/1999. According to CANE Rev.2 Industry includes: mining and quarrying, manufacturing, electricity, gas, steam and air conditioning production and supply, water supply, sewerage, waste management and decontamination activities. Trade services include: trade, transport and storage, hotels and restaurants, information and communication, financial intermediation and insurance, real estate activities, professional, scientific and technical activities, activities of administrative services and of support services. Social services include: public administration and defence, social insurance of public sector, education, health and social assistance, shows, culture and recreation activities, other activities of national economy.

3.G1

Populaþia ocupatã civilã, pe principalele activitãþi ale economiei naþionale Civil employment, by main activities of national economy

CAEN Rev. 2 / CANE Rev. 2

2009 Agriculturã, silviculturã ºi pescuit Agriculture, forestry and fishing Industrie 1) Industry 1)
2009
Agriculturã, silviculturã ºi pescuit
Agriculture, forestry and fishing
Industrie 1)
Industry 1)

2010

Construcþii Construction Servicii Services
Construcþii
Construction
Servicii
Services

1) Inclusiv producþia ºi furnizarea de energie electricã ºi termicã, gaze, apã caldã ºi aer condiþionat ºi distribuþia apei; salubritate, gestionarea deºeurilor, activitãþi de decontaminare. / Including electricity, gas, steam and air conditioning production and supply and water supply; sewerage, waste management and decontamination activities.

88

3.G2

Structura populaþiei ocupate, dupã statutul profesional, pe sexe ºi medii, în anul 2010 Employment structure, by status in employment, by sex and area, in 2010

%

by status in employment, by sex and area, in 2010 % Salariat Employee Patron Employer Lucrãtor

Salariat by status in employment, by sex and area, in 2010 % Employee Patron Employer Lucrãtor pe

Employee

Patronin employment, by sex and area, in 2010 % Salariat Employee Employer Lucrãtor pe cont propriu

Employer

Lucrãtor pe cont propriu ºi membru al unei societãþi agricole sau al unei cooperative Self employed and member of an agricultural holding or of a co-operative Lucrãtor familial neremunerat Self employed and member of an agricultural holding or of a co-operative ºi membru al unei societãþi agricole sau al unei cooperative Lucrãtor familial neremunerat Contributing family worker Lucrãtor familial neremunerat Contributing family worker

3.G3

Structura populaþiei ocupate în activitãþi neagricole, pe sexe, în anul 2010 Employment structure in non-agricultural activities, by sex, in 2010

Masculin / Male
Masculin / Male

CAEN Rev.2 / CANE Rev.2 Total

in 2010 Masculin / Male CAEN Rev.2 / CANE Rev.2 Total Feminin / Female Industrie Industry

Feminin / Female

/ Male CAEN Rev.2 / CANE Rev.2 Total Feminin / Female Industrie Industry Construcþii Construction Servicii

Industrie/ Male CAEN Rev.2 / CANE Rev.2 Total Feminin / Female Industry Construcþii Construction Servicii comerciale

Industry

Construcþii/ CANE Rev.2 Total Feminin / Female Industrie Industry Construction Servicii comerciale Trade services Servicii

Construction

Servicii comerciale/ Female Industrie Industry Construcþii Construction Trade services Servicii sociale Social services Notã:

Trade services

Servicii socialeConstrucþii Construction Servicii comerciale Trade services Social services Notã: Industria include activitãþile de:

Social services

Notã: Industria include activitãþile de: industrie extractivã, industrie prelucrãtoare, producþia ºi furnizarea de energie electricã ºi termicã, gaze, apã caldã ºi aer condiþionat, distribuþia apei, salubritate, gestionarea deºeurilor, activitãþi de decontaminare. Serviciile comerciale includ activitãþile de: comerþ, transport ºi depozitare, hoteluri ºi restaurante, informaþii ºi comunicaþii, intermedieri financiare ºi asigurãri, tranzacþii imobiliare, activitãþi profesionale, ºtiinþifice ºi tehnice, activitãþi de servicii administrative ºi activitãþi de servicii suport. Serviciile sociale includ activitãþile de: administraþie publicã ºi apãrare, asigurãri sociale din sistemul public, învãþãmânt, sãnãtate ºi asistenþã socialã, activitãþi de spectacole culturale ºi recreeative ºi celelalte activitãþi ale economiei naþionale. Note: Industry includes: mining and quarrying, manufacturing, electricity, gas, steam and air conditioning production and supply, water supply, sewerage, waste management and decontamination activities. Trade services include: trade, transport and storage, hotels and restaurants, information and communication, financial intermediation and insurance, real estate activities, professional, scientific and technical activities, activities of administrative services and of support services. Social services include: public administration and defence, social insurance of public sector, education, health and social assistance, shows, culture and recreation activities, other activities of national economy. Sursa: Cercetarea statisticã asupra forþei de muncã în gospodãrii (AMIGO) - 2010. / Source: Household Labour Force Survey (HLFS) - 2010.

89

Evoluþia numãrului mediu al salariaþilor 3.G4 Evolution of average number of employees

mii persoane / thou persons

of average number of employees mii persoane / thou persons Numãrul mediu al salariaþilor - total

Numãrul mediu al salariaþilor - total Average number of employees - total Average number of employees - total

Numãrul mediu al salariaþilor din sectorul integral privat 1)

Average number of employees from integral private sectormediu al salariaþilor din sectorul integral privat 1 ) 1) 1 ) Include: proprietate integral privatã,

1)

1) Include: proprietate integral privatã, proprietate integral strãinã. / Including: private integral ownership, foreign integral ownership.

90

Numãrul ºomerilor înregistraþi ºi rata ºomajului înregistrat 3.G5 Number of registered unemployed and unemployment
Numãrul ºomerilor înregistraþi ºi rata ºomajului înregistrat
3.G5 Number of registered unemployed and unemployment rate
mii persoane / thou persons
%

Numãrul ºomerilor înregistraþi - total Number of registered unemployed - total Number of registered unemployed - total

Numãrul ºomerilor înregistraþi - femei Number of registered unemployed - women Number of registered unemployed - women

Rata ºomajului - total Unemployment rate - total Unemployment rate - total

Rata ºomajului - femei Unemployment rate - women Unemployment rate - women

Rata ºomajului BIM, pe grupe de vârstã, sexe ºi medii, în anul 2010 3.G6 ILO unemployment rate, by age group, sex and area, in 2010

%

ILO unemployment rate, by age group, sex and area, in 2010 % Masculin Male Feminin Female
ILO unemployment rate, by age group, sex and area, in 2010 % Masculin Male Feminin Female

Masculin

Male

Masculin Male Feminin Female

Feminin

Female

% Urban Rural
%
Urban
Rural

Sursa:

Source: Household Labour Force Survey (HLFS) - 2010.

Cercetarea statisticã asupra forþei de muncã în gospodãrii (AMIGO) - 2010.

ani / years

ani / years

91

3.1

Populaþia dupã participarea la activitatea economicã, pe sexe ºi medii Population by participation in economic activity, by sex and area

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Populaþia activã Total Pe sexe Masculin Feminin Pe medii Urban Rural Populaþia ocupatã Total Pe sexe Masculin Feminin Pe medii Urban Rural ªomeri BIM 1) Total Pe sexe Masculin Feminin Pe medii Urban Rural

 

mii persoane / thou persons

Economically active population Total By sex Male Female By area Urban Rural Employment Total By sex Male Female By area Urban Rural ILO 1) unemployed Total By sex Male Female By area Urban Rural

9851

10041

9994

9944

9924

9965

5431

5526

5515

5526

5524

5549

4420

4515

4479

4418

4400

4416

5361

5595

5494

5471

5475

5538

4490

4446

4500

4473

4449

4427

9147

9313

9353

9369

9243

9240

5011

5074

5116

5157

5100

5112

4136

4239

4237

4212

4143

4128

4889

5115

5072

5101

5032

5032

4258

4198

4281

4268

4211

4208

704

728

641

575

681

725

420

452

399

369

424

437

284

276

242

206

257

288

472

480

422

370

443

506

232

248

219

205

238

219

Rata de activitate 2) Total Pe sexe Masculin Feminin Pe medii Urban Rural Rata de ocupare 2) Total Pe sexe Masculin Feminin Pe medii Urban Rural Rata ºomajului BIM 1) Total Pe sexe Masculin Feminin Pe medii Urban Rural

 

procente / percentage

Activity rate 2) Total By sex Male Female By area Urban Rural Employment rate 2) Total By sex Male Female By area Urban Rural ILO 1) unemployment rate Total By sex Male Female By area Urban Rural

62,4

63,7

63,0

62,9

63,1

63,6

69,5

70,8

70,1

70,6

70,9

71,5

55,3

56,6

56,0

55,2

55,4

55,8

60,3

62,6

61,6

61,7

62,1

63,1

65,3

65,2

65,1

64,5

64,6

64,4

57,7

58,8

58,8

59,0

58,6

58,8

63,9

64,7

64,8

65,7

65,2

65,7

51,5

53,0

52,8

52,5

52,0

52,0

55,0

57,2

56,8

57,5

57,1

57,3

61,6

61,1

61,5

61,2

60,7

60,9

7,2

7,3

6,4

5,8

6,9

7,3

7,7

8,2

7,2

6,7

7,7

7,9

6,4

6,1

5,4

4,7

5,8

6,5

8,8

8,6

7,7

6,8

8,1

9,1

5,2

5,6

4,9

4,6

5,4

5,0

1)

BIM = Biroul Internaþional al Muncii. / ILO = International Labour Office. 2) Calculate pentru populaþia în vârstã de muncã (15 - 64 ani). / Calculated for working age population (15 - 64 years). Sursa: Cercetarea statisticã asupra forþei de muncã în gospodãrii (AMIGO). Source: Household Labour Force Survey (HLFS).

92

Ratele de activitate, ocupare ºi ºomaj BIM 1) , dupã nivelul de educaþie, pe sexe ºi medii 3.2 Activity, employment and ILO 1) unemployment rates, by educational level, sex and area

procente / percentage

2009

2010

 

Nivelul de educaþie Educational level

 

Nivelul de educaþie Educational level

 
 

Total Superior

Mediu Scãzut

Total Superior

Mediu Scãzut

 

Tertiary Medium

Low

Tertiary

Medium

Low

Rata de activitate 2)

Activity rate 2)

Total

63,1

88,0

67,1

46,1

63,6

87,1

67,9

46,3 Total

Pe sexe

By sex

Masculin

70,9

89,1

74,4

55,5

71,5

88,3

75,5

55,5

Male

Feminin

55,4

86,9

59,0

38,6

55,8

85,9

59,4

38,8

Female

Pe medii

By area

Urban

62,1

88,4

64,4

28,7

63,1

87,7

65,4

28,6

Urban

Rural

64,6

83,5

72,1

55,4

64,4

81,4

72,4

55,2

Rural

Rata de ocupare 2)

Employment rate 2)

Total

58,6

84,1

62,2

42,0

58,8

82,4

62,2

43,0 Total

Pe sexe

By sex

Masculin

65,2

85,2

68,7

49,1

65,7

83,6

69,1

50,5

Male

Feminin

52,0

83,1

55,0

36,3

52,0

81,2

54,6

36,9

Female

Pe medii

By area

Urban

57,1

84,7

59,0

23,4

57,3

83,1

59,1

23,7

Urban

Rural

60,7

78,6

68,0

52,0

60,9

76,6

68,0

52,7

Rural

Rata ºomajului BIM 1)

ILO 1) unemployment rate

Total

6,9

4,3

7,2

7,5

7,3

5,4

8,3

6,1 Total

Pe sexe

By sex

Masculin

7,7

4,3

7,6

9,9

7,9

5,3

8,4

8,0

Male

Feminin

5,8

4,3

6,8

4,8

6,5

5,4

8,1

4,1

Female

Pe medii

By area

Urban

8,1

4,2

8,3

18,0

9,1

5,3

9,7

16,7

Urban

Rural

5,4

5,8

5,6

5,0

5,0

5,9

6,0

3,8

Rural

1)

BIM = Biroul Internaþional al Muncii. / ILO = International Labour Office. 2) Calculate pentru populaþia în vârstã de muncã (15 - 64 ani). / Calculated for working age population (15 - 64 years). Sursa: Cercetarea statisticã asupra forþei de muncã în gospodãrii (AMIGO). Source: Household Labour Force Survey (HLFS).

93

Structura populaþiei ocupate, pe activitãþi ale economiei naþionale ºi pe grupe de vârstã, în anul 2010 3.3 Employment structure, by activity of national economy and by age group, in 2010

Total

din care, în vârstã de muncã (%):

 

populaþie

of which, at working age (%):

65 ani ºi peste (%) 65 years and over (%)

ocupatã

grupe de vârstã (ani) age groups (years)

(mii persoane)

Total

 

Activitatea (secþiuni CAEN Rev.2)

Total 15-64 ani

 

employment

years

15-24

25-34

35-44

45-54

55-64

(thou persons)

 

Total Agriculturã, silviculturã ºi pescuit Industrie extractivã Industrie prelucrãtoare Producþia ºi furnizarea de energie electricã ºi termicã, gaze, apã caldã ºi aer condiþionat Distribuþia apei; salubritate, gestionarea deºeurilor, activitãþi de decontaminare Construcþii Comerþ cu ridicata ºi cu amãnuntul; repararea autovehiculelor ºi motocicletelor Transport ºi depozitare Hoteluri ºi restaurante Informaþii ºi comunicaþii Intermedieri financiare ºi asigurãri Tranzacþii imobiliare Activitãþi profesionale, ºtiinþifice ºi tehnice Activitãþi de servicii administrative ºi activitãþi de servicii suport Administraþie publicã ºi apãrare; asigurãri sociale din sistemul public Învãþãmânt Sãnãtate ºi asistenþã socialã Activitãþi de spectacole, culturale ºi recreative Alte activitãþi ale economiei naþionale

9240

95,5

7,8

26,6

28,9

20,8

11,4

4,5

2780

85,3

10,2

17,7

21,1

17,4

18,9

14,7

96

99,9

1,3

17,0

48,3

27,6

5,7

0,1

1646

99,9

6,4

26,5

33,3

25,6

8,1

0,1

126

100,0

1,4

18,1

36,4

31,0

13,1

-

76

100,0

3,5

24,5

30,7

30,8

10,5

-

705

99,9

9,0

31,0

31,7

19,9

8,3

0,1

1134

99,9

10,3

35,5

31,3

17,8

5,0

0,1

444

99,9

3,3

25,6

37,9

24,4

8,7

0,1

180

99,8

15,0

34,2

26,8

17,4

6,4

0,2

126

100,0

8,9

47,9

23,3

15,0

4,9

-

132

99,9

8,2

39,6

29,7

18,5

3,9

0,1

19

100,0

6,4

31,8

31,4

22,4

8,0

-

159

99,7

4,6

43,7

24,5

16,4

10,5

0,3

154

99,9

9,4

28,0

32,3

20,7

9,5

0,1

471

99,9

3,8

30,2

36,7

21,7

7,5

0,1

385

99,7

3,0

30,5

26,9

25,2

14,1

0,3

403

99,8

2,0

30,1

32,7

23,8

11,2

0,2

50

99,5

8,5

33,4

25,8

21,0

10,8

0,5

154

99,3

10,5

31,5

28,1

20,6

8,6

0,7

Sursa: Cercetarea statisticã asupra forþei de muncã în gospodãrii (AMIGO) - 2010. / Source: Household Labour Force Survey (HLFS) - 2010.

Structura populaþiei ocupate, pe activitãþi ale economiei naþionale ºi dupã statutul profesional, în anul 2010 3.4 Employment structure, by activity of national economy and by status in employment, in 2010

 

Total

din care, dupã statutul profesional (%):

populaþie

of which, by status in employment (%):

ocupatã

Lucrãtor

Activitatea (secþiuni CAEN Rev.2)

(mii persoane)

Lucrãtor

familial

Total

Salariat

Patron

pe cont

neremunerat

 

employment

Employee

Employer

propriu

Contributing

(thou persons)

Self-employed

family worker

Total Agriculturã, silviculturã ºi pescuit Industrie extractivã Industrie prelucrãtoare Producþia ºi furnizarea de energie electricã ºi termicã, gaze, apã caldã ºi aer condiþionat Distribuþia apei; salubritate, gestionarea deºeurilor, activitãþi de decontaminare Construcþii Comerþ cu ridicata ºi cu amãnuntul; repararea autovehiculelor ºi motocicletelor Transport ºi depozitare Hoteluri ºi restaurante Informaþii ºi comunicaþii Intermedieri financiare ºi asigurãri Tranzacþii imobiliare Activitãþi profesionale, ºtiinþifice ºi tehnice Activitãþi de servicii administrative ºi activitãþi de servicii suport Administraþie publicã ºi apãrare; asigurãri sociale din sistemul public Învãþãmânt Sãnãtate ºi asistenþã socialã Activitãþi de spectacole, culturale ºi recreative Alte activitãþi ale economiei naþionale

9240

65,6

1,3

20,3

12,7

2780

5,2

0,1

52,9

41,6

96

99,7

-

0,3

-

1646

97,1

1,0

1,7

0,2

126

99,8

0,1

0,1

-

76

96,2

1,4

1,9

0,5

705

71,6

2,0

25,7

0,7

1134

88,4

4,7

6,1

0,8

444

90,1

1,3

8,4

0,1

180

96,2

2,9

0,9

-

126

95,6

2,0

2,3

-

132

98,6

0,2

1,2

-

19

90,9

3,6

4,4

-

159

87,0

3,0

9,8

0,1

154

96,1

1,3

2,5

0,1

471

100,0

-

-

-

385

99,6

0,1

0,3

-

403

97,1

0,9

1,9

0,1

50

92,4

1,6

6,0

-

154

63,2

2,5

33,7

0,6

Sursa: Cercetarea statisticã asupra forþei de muncã în gospodãrii (AMIGO) - 2010. / Source: Household Labour Force Survey (HLFS) - 2010.

94

din care, în vârstã de muncã (%):

Din total

of which, at working age (%):

 

65 ani ºi peste (%) 65 years

and over (%)

Activity (CANE Rev.2 sections)

femei:

grupe de vârstã (ani) age groups (years)

 

(%)

Total

 

Of total, 15-64 ani

   

women

years

 

15-24

25-34

35-44

45-54

55-64

(%)

44,7

42,3

3,2

11,9

13,0

9,3

4,9

2,4

7,9

-

-

-

-

-

-

-

0,2

-

0,1

-

0,1

-

-

-

0,1

Total Agriculture, forestry and fishing Mining and quarrying Manufacturing Electricity, gas, steam and air conditioning production and supply Water supply; sewerage, waste management and decontamination activities Construction Wholesale and retail; repair of motor vehicles and motorcycles Transport and storage Hotels and restaurants Information and communication Financial intermediation and insurance Real estate activities Professional, scientific and technical activities Activities of administrative services and of support services Public administration and defence; social insurance of public sector Education Health and social assistance

46,6

38,7

4,1

7,9

9,3

7,7

9,7

15,1

15,1

0,2

1,9

7,9

5,0

0,1

42,9

42,9

2,9

12,0

15,5

10,4

2,1

22,3

22,3

0,1

3,9

8,8

7,5

2,0

27,9

27,9

0,9

7,5

9,7

7,4

2,4

9,0

9,0

0,5

2,2

3,2

2,5

0,6

54,8

54,8

5,2

18,7

18,6

10,5

1,8

17,8

17,8

0,3

4,7

6,7

4,7

1,4

59,7

59,5

8,9

17,9

17,2

12,2

3,3

36,2

36,2

3,5

15,7

8,5

7,1

1,4

66,8

66,7

5,4

25,6

19,7

12,8

3,2

49,9

49,9

2,6

15,8

14,2

13,1

4,2

53,0

52,9

2,6

24,0

13,6

9,1

3,6

32,7

32,7

2,5

8,2

12,0

7,5

2,5

38,8

38,8

1,0

10,8

13,6

10,3

3,1

75,1

75,1

2,5

24,1

21,0

19,5

8,0

79,5

79,4

1,7

24,4

26,3

18,5

8,5

53,2

53,2

2,6

18,6

13,9

12,7

5,4

-

61,9

61,9

7,3

20,0

18,2

12,3

4,1

-

Shows, culture and recreation activities Other activities of national economy

 

din care, dupã statutul profesional (%):

 

Din total

of which, by status in employment (%):

femei:

Lucrãtor

(%)

Lucrãtor

 

familial

Activity (CANE Rev.2 sections)

Of total,

Salariat

Patron

pe cont

neremunerat

women

Employee

Employer

propriu

Contributing

 

(%)

Self-employed

family worker

44,7

29,7

0,3

5,8

8,9

Total Agriculture, forestry and fishing Mining and quarrying Manufacturing Electricity, gas, steam and air conditioning production and supply Water supply; sewerage, waste management and decontamination activities Construction Wholesale and retail; repair of motor vehicles and motorcycles Transport and storage Hotels and restaurants Information and communication Financial intermediation and insurance Real estate activities Professional, scientific and technical activities Activities of administrative services and of support services Public administration and defence; social insurance of public sector Education Health and social assistance Shows, culture and recreation activities Other activities of national economy

46,6

1,1

-

16,1

29,4

15,1

15,1

-

-

-

42,9

42,3

0,2

0,3

0,1

22,3

22,2

0,1

-

-

27,9

27,2

0,3

0,3

0,1

9,0

8,5

0,2

0,2

0,1

54,8

51,3

1,2

2,0

0,3

17,8

17,6

0,1

0,1

-

59,7

58,4

1,0

0,3

-

36,2

35,2

0,3

0,7

-

66,8

65,9

0,1

0,8

-

49,9

48,3

0,7

0,9

-

53,0

46,9

1,3

4,7

0,1

32,7

30,3

0,5

1,8

0,1

38,8

38,8

-

-

-

75,1

75,0

-

0,1

-

79,5

77,4

0,6

1,4

0,1

53,2

51,5

0,3

1,4

-

61,9

36,2

0,8

24,4

0,5

95

Structura populaþiei, dupã participarea la activitatea economicã, pe grupe de vârstã, sexe ºi medii, în anul 2010 3.5 Population structure, by participation in economic activity, by age group, sex and area, in 2010

procente / percentage

 

Total

Persoane active Economically active persons

Persoane

Grupe de vârstã

populaþie

inactive

Age groups

Total

Total

Ocupate

ªomeri BIM 1) Non-economically

population

Employed

ILO 1) unemployed

active persons

 

Total

Total

 

100,0

46,5

43,1

3,4

53,5

Total Under 15 years 15 - 64 years of which:

Sub 15 ani

100,0

-

-

-

100,0

15

- 64 ani

100,0

63,6

58,8

4,8

36,4

din care:

 
 

15

- 24 ani

100,0

31,2

24,3

6,9

68,8

15 - 24 years 25 - 34 years 35 - 44 years 45 - 54 years 55 - 64 years 65 years and over

25

- 34 ani

100,0

78,7

72,5

6,2

21,3

35

- 44 ani

100,0

84,1

79,3

4,8

15,9

45

- 54 ani

100,0

74,8

70,6

4,2

25,2

55

- 64 ani

100,0

42,5

41,1

1,4

57,5

65

ani ºi peste

100,0

13,1

13,1

-

86,9

 

Masculin / Male

 

Total

 

100,0

53,1

48,9

4,2

46,9

Total Under 15 years 15 - 64 years of