Sunteți pe pagina 1din 265

A N N E

N E W Y O R K T I M E S BESTSELLER

SI RAUL
,Q caiTe-boinb, o Ioviiur de ae!iru"# $ Ktrkus Reviews

A N N E

RI%E
DRAGOSTE A SI RUL
CNTECELE SERAFIM ULUI
-

ANNE RI%E

2-

Traducere din &i ba en'&e() *i no+e de IULIA ARSINTES%U

LE,A
GRUP UL EDI TORI AL CORI NT Redac+or- MARIE.A %/T/LINA IONES%U Te0noredac+or- %ORINA 1u2AN

Anne Rice, Of Love and Evil %o34ri'0+ 5 6787 b4 Anne O9Brien Rice A&& ri'0+! re!erved" Toa+e dre3+uri&e a!u3ra ace!+ei edi:ii !un+ re(erva+e Edi+urii LE,A, i 3rin+ a& ;RU<ULUI E,ITORIAL %ORINT ISBN =>?-=>@-876-@A?->

Descrierea CIP a Bibliotecii Naionale a Romniei RICE, ANNE Cntecele serafimului B Anne RiceC +rad"- Iu&ia Ar!in+e!cu" - Bucure*+i- Leda, 6788 ISBN =>?-=>@-876-@AA-@ Voi. 2: Dragostea i rul. - 6788" - ISBN =>?-=>@-876-@A?->
I" Ar!in+e!cu, Iu&ia D+rad"E ?68"888 D>@E-@8 F 8@G"8

<en+ru Hiu& eu, %0ri!+o30er Rice, *i 3en+ru 3rie+enu& eu, ;ar4 SIaHHord ,evino aJu+oru& eu. ,evino in!+ru en+u& eu u an *i aJu+)) !) Knde3&ine!c ce a de Knde3&ini+ 3e 3) n+" Renun:) &a acea!+) via:) 'oa&) 3e care :i-ai c&)di+-o *i Kncredin:ea()- i ie in+e&i'en:a +a, curaJu&, i!cu!in:a *i neobi*nui+a +a e&e'an:) Hi(ic)" S3une- i c) acce3:i, iar via:a +a va Kn+oarce !3a+e&e r)u&ui *i !e va cuHunda Kn 3erico&u& *i e o:ia de a Kncerca !) Hac) doar ceea ce e!+e indi!cu+abi& bine"

$ Kn'eru& Ma&c0ia0 vorbindu-i &ui Tob4 O9,are


Kn Vremea ngerului

,u ne(eu a3are *i e!+e &u in) SuH&e+e&or +ri!+e r)+)ci+e-n noa3+eC

,ar un +ru3 de o +inde !) devin) <en+ru a&e (i&ei r)+)ci+e Ha3+e.


William Blake, .e!+irea inocen:ei

Sun+e , Hiecare din+re noi, Kn'eri cu o !in'ur) ari3), *i 3u+e (bura nu ai K br):i*ndu-ne unu& cu a&+ui

$Luciano de %re!cen(o

Capitolul unu

AM

avut un vis cu ngeri.

I-a

v)(u+ *i i-a

au(i+ Kn+r-o v)(u+

!u3erb) *i ne!Hr*i+) noa3+e 'a&ac+ic)" A

&u ini&e care erau ace*+i Kn'eri, (burnd ici *i co&o, Kn !+r)Hu&'er)ri de ire(i!+ibi&) !+r)&ucire, iar uneori &u ini&e erau ari c+ ni*+e co e+e *i 3)reau a++ de -ar Hi 3u+u+ i!+ui, dar cu !i :i+ !i :i+ c)&dur)" Nu a a3roa3e, Knc+ H&ac)ra &or +oa+e ace!+ea nu a 3erico&" Nu A +)r -a !i :i+ cu

!i :i+ eu Kn!u i" ) KnconJoar) dra'o!+ea, Kn ace!+

uria* *i nea!e ui+ a& !une+u&ui *i &u inii" A

!i :i+ c) !un+ cuno!cu+ 3roHund *i co 3&e+" M-a !i :i+ iubi+, :inu+ Kn bra:e, 3ar+e din +o+ ceea ce

vedea

*i au(ea " %u +oa+e ace!+ea, *+ia

c) nu

eri+ ni ic, ab!o&u+ ni ic" Li

-a Knv)&ui+ ceva ie(u& Hiin:ei

a!e )n)+or +ri!+e:ii, con+o3ind Kn!u*i de!3re ine"

e&e cu voci&e care cn+au, 3en+ru c) voci&e cn+au

12

ANNE RI%E

A au(i+ vocea &ui Ma&c0ia0 cu !e ridic) Kna&+), !+r)&uci+oare *i i en!), !3unndu- i c) acu +rebuia !)-i a3ar:in, c) acu +rebuia !)-I ur e(" %) ) a&e!e!e dre3+ +ovar)* a& &ui *i c) +rebuia !) Knde3&ine!c ceea ce K i cerea e& !) Knde3&ine!c" S+r)&uci+oare *i vibran+), vocea &ui !e ridica !u!, +o+ ai !u!" ,ar 3e &n') vocea &ui !e au(ea o voce ai )run+), voioa!), &u inoa!), cn+ecu& vie:ii e&e 3e 3) n+ *i a ceea ce a* Hi avu+ de H)cu+ aco&oC cn+a de!3re cei care aveau nevoie de ine *i ) iubeauC cn+a de!3re &ucruri obi*nui+e *i vi!uri obi*nui+e, *i nu !e Herea de&oc !) &e co 3are cu &ucruri&e )re:e 3&)nui+e de Ma&c0ia0" A0, un a!e enea a e!+ec de +e e 3u+ea Hi ab!o&u+ a'niHic, iar u(ica reu*ea !) ) KnconJoare *i !) ) Knv)&uie ca *i cu ar Hi Ho!+ ceva 3a&3abi& *i 3&in de iubire" M-a &)!a+ !+rn! &a 3ie3+ de acea u(ic) *i a au(i+ +riu Hu& din vocea &ui Ma&c0ia0 Kn +i 3 ce ) revendica, Kn +i 3 ce dec&ara c) Ki a3ar:in" %ea&a&+) voce !c)dea Kn in+en!i+a+e, dar nu renun:a" %ea&a&+) voce nu avea !) renun:e nicioda+)" %ea&a&+) voce avea Hru u!e:ea ei unic) *i ur a !) cn+e ereu a*a cu cn+a acu " S-au Kn)&:a+ *i a&+e vociC !au 3oa+e c) Hu!e!er) aco&o +o+ +i 3u&" Ace!+e a&+e voci cn+au 3e!+e +o+ Kn Juru& eu *i de!3re ine, Iundu-!e &a Kn+recere cu

,ra'o!+ea Hi r)u&

13

voci&e an'e&ice ca *i cu *i-ar Hi r)!3un! 3e dea!u3ra unui 0)u eni' a+ic" Ur(eau o :e!)+ur), ace!+e voci, ce&e an'e&ice *i ce&e&a&+e, *i i-a da+ !ea a din+roda+) c) erau voci&e oa eni&or care !e ru'au, !e ru'au 3en+ru ine" EMi!+au oa eni care !e ru'a!er) ai Knain+e *i aveau !) !e roa'e *i ai de3ar+e, Kn vecii-veci&or, *i +oa+e aveau &e')+ur) cu ceea ce a* Hi 3u+u+ !) devin, cu ceea ce a* Hi 3u+u+ !) Hiu" A0, ce !uH&e+ )run+ *i +ri!+ Hu!e!e , *i c+ de are era &u ea acea!+a incande!cen+) Kn care ) ')!ea , o &u e Kn !+are !) Hac) 3ro3riu& ei nu e !) 3ar) &i3!i+ de !en!, iar +oa+e &i i+e&e *i di en!iuni&e !) di!3ar)" A3oi -a n)3)di+ binecuvn+a+a Kn:e&e'ere c) Hiecare !uH&e+ +r)i+or era !ubiec+ a& ace!+ei ce&ebr)ri, a& ace!+ui cor ne!Hr*i+ *i neKn+reru3+, c) Hiecare !uH&e+ era iubi+ a*a cu cu era %u c)deri&e era eu iubi+, *i era cuno!cu+ &a He& a* Hi 3u+u+ eu, cu +oa+e ea a ar), !) Hiu eu cuno!cu+" !) Hi Ho!+ a&+He&N %u e&e, cu +oa+) 3ier(ania

!in'uru&N A0, nu, univer!u& era 3&in de !uH&e+e Kn+re:e!u+e Kn ace!+ cn+ec +riu H)+or *i '&orio!" Li +oa+e !e de!co3ereau cuno!cu+e *i iubi+e &a He& cu era eu cuno!cu+ *i iubi+" Toa+e erau cuno!cu+e Kn!e*i ru')ciuni&e &or 3en+ru ine ar Hi ca *i cu

deveni+ 3ar+e din ur(ea&a '&orioa!) a ace!+ei :e!)+uri

,ra'o!+ea Hi r)u&

14

ne!Hr*i+e *i aurii" $ Nu ) Knde3)r+a" Nu ) +ri i+e Kna3oi" ,ar, -a ru'a+, *i i-a dac) +rebuie, &a!)- ) !)-2i K 3&ine!c voia, &a!)- ) !) Te !&uJe!c din +oa+) ini a, au(i+

,ra'o!+ea *i r)u&

15

cuvin+e&e devenind &a He& de H&uide ca ) KnconJura *i ) !u!:inea"

u(ica care

Mi-a au(i+ vocea, c&ar) *i !i'ur)$ Te iube!c" Te iube!c 3e Tine, ce& care Haci +oa+e &ucruri&e *i ne dai nou) +oa+e &ucruri&e, *i 3en+ru Tine voi Hace orice" .oi Hace +o+ ceea ce dore*+i Tu !) Hac" Ia- ), Ma&c0ia0" Ia- ) 3en+ru E&" La!)- ) !)-i K 3&ine!c voiaO Niciun cuvn+ nu !-a 3ierdu+ Kn ace!+ are 3n+ece de iubire care ) KnconJura, Kn acea!+) noa3+e Ia He& de !+r)&uci+oare ca (iua" <en+ru c) nici noa3+ea *i nici (iua nu con+au aici, a ndou) !e a e!+ecau *i +o+u& era 3erHec+, ru')ciuni&e cre*+eau *i !e ridicau, !u3ra3unn- du-!e, iar Kn'erii care &e Kn)&:au !e adunau cu +o:ii Kn+r-un !in'ur Hir a en+ c)ruia ) !u3unea cu de!)vr*ire, c)ruia Ki a3ar:inea Kn Kn+re'i e" %eva !-a !c0i ba+" Knc) ai au(ea vocea Kn'eru&ui care !e ru'a 3en+ru ine, a in+indu-i &ui Ma&c0ia0 +o+ ce avea de H)cu+" Li K& au(ea 3e Ma&c0ia0 doJenindu-8 Knce+i*or *i in!i!+nd din nou, a3oi ru')ciuni&e Kn+e:in- du-!e a++ de a'niHic, Knc+ !e 3)rea c) nicioda+) nu voi ai avea nevoie de un +ru3 ca !) +r)ie!c, !) iube!c, !) 'nde!c *i !) !i +" ,ar ceva !-a !c0i ba+" ,ecoru& !-a odiHica+" A v)(u+ <) n+u& cre!cnd dede!ub+u& eu *i

16

ANNE RI%E

a a&uneca+ Kn Jo! !i :ind Knce+, dar Har) +)'ad), o r)cea&) Kn:e3)+oare" Las-m s rmn, a* Hi vru+ !) ) ro', dar nu eri+a !) r) n" Nu veni!e 3en+ru ine o en+u& !) r) n *i +rebuia !) !i + acea!+) inevi+abi&) de!3)r:ire" ,ar ce !e de!c0idea acu Kn Ha:a ea nu era <) n+u& a*a cu K& a*+e3+a , ci c 3uri ari de 'ru unduind auriu !ub un cer ai !+r)&uci+or Kn &u ina !oare&ui dec+ v)(u!e eu vreoda+)" OriKnco+ro ) ui+a vedea aci, Pcrinii &anuri&or#, *i Ie re arca de&ica+e:ea, !u3&e:ea cu care !e 3&ecau Kn b)+aia vn+u&ui" Acea!+a era bo'):ia 3) n+u&ui, bo'):ia co3aci&or unduind, bo'):ia nori&or aduna:i dea!u3ra" $ ,oa ne, ,u ne(eu&e, a nu ur ura+, nicioda+) ) voi Knde3)r+a de +ine, nicioda+) nu voi renun:a eu" <en+ru c) i-ai da+ +oa+e ace!+ea, 3en+ru -a !i :i+ K br):i*a+ a++ 3&n! din +oa+) ini a" !i :i+ -

&a +ine, nicioda+) nu +e voi Kn*e&a, Kn credin:) *i Kn !uH&e+u& c) ni &e-ai da+ nou) +u+uror" Iar du3) acea!+) *oa3+) de !+rn!, a++ de +o+a&, Knc+ a

% 3uri&e au deveni+ va'i, Knde3)r+a+e, *i un He& de 'o&iciune aurie a aco3eri+ &u ea, *i a dra'o!+ea K br):i*ndu- ), :inndu- ) ca *i cu

ar Hi &e')na+, iar H&ori&e !-au +ran!Hor a+ Kn Kn+inderi de cu&ori 3e care n-a* 3u+ea !) &e de!criu" <re(en:a

,ra'o!+ea *i r)u&

17

Kn!)*i a unor cu&ori necuno!cu+e 3roHund, Hacndu- ) !) Dumnezeule, are ne iu!e"ti att de mult#

-a +u&bura+

) !i + neaJu+ora+" Doamne,

Qor e&e au di!3)ru+" %u&ori&e !-au de!3rin! de Hor e Har) eHor+, iar &u ina Kn!)*i a Knce3u+ !) !e ro!+o'o&ea!c) aido a unui Hu !ub:ire *i +rec)+or" avu+ Mi-a a3)ru+ Kn Ha:) un He& de cu&oar *i a ace!+ui cu&oar a

i 3re!ia c&ar) c) 3)+rund 3rin e&" A3oi, &a ca3)+u& v)(u+ !i&ue+a Kna&+) *i !ub:ire a Iui Ma&c0ia0, K br)ca+ ca de obicei, un +ru3 3&in de 'ra:ie, i a'inea unui b)rba+ +n)r" Ki cuno*+ea *+ia 3)ru& ne'ru *i oa&e, Ha:a 3re&un')" Ki co!+u u& !i 3&u, de cu&oare Knc0i!), cu oc0ii 3&ini de iubire, ( be+u& !ub:ire He&u& Kn care de!c0idea bra:e&e ca nevoie din nou de +ine"

dun'u&i:e !ub:iri" Ki cuno*+ea !) *i H&uid" %uno*+ea ) Kn+ 3ine" $ Iubi+u&e, a *o3+i+" A

.oi avea nevoie de +ine de nenu )ra+e ori" .oi avea nevoie de +ine 3n) &a !Hr*i+u& +i 3u&ui" %e&e&a&+e voci au Knce3u+ 3arc) !) cn+e 3reci!" A* Hi vru+ !)-& K br):i*e(" A* Hi vru+ !)-& i 3&or !) ai din ini ), 3ro+e!+nd, ru'ndu-!e, n-a* Hi 3u+u+ !3une

18

ANNE RI%E

) &a!e !)

ai !+au 3u:in aici, cu e&" S)

) duc) din !) 3&n'"

nou 3e +)r u& &u ini&or ceru&ui" .oia %o3i& Hiind, nu *+iu!e

de&oc !) 3&n'" Iar acu ,

adu&+, 3&n'ea ade!ea, +rea( !au Kn vi!" Ma&c0ia0 con+inua !) Knain+e(e c)+re ine, ca *i cu di!+an:a din+re noi ar Hi Ho!+ u&+ ai are dec+ cre(u!e eu" $ Mai !un+ doar c+eva ore 3n) vor !o!i, a !3u!, *i vei dori !) Hii 3re')+i+" M-a +re(i+" Soare&e di ine:ii 3)+rundea 3rin Here!+re" Se au(ea ('o o+u& +raHicu&ui din !+rad)" M) aH&a &a Mi!!ion Inn, Kn a3ar+a en+u& A i!+ad, !3riJini+ de un a&d)r de 3erne, iar Ma&c0ia0 *edea, !+)3n 3e !ine *i &ini*+i+, 3e unu& din+re !caune&e cu !3)+ar Kna&+ de &n') *e ineu& rece din 3ia+r), !3unndu- i din nou c) Liona *i Hiu& eu aveau !) aJun') Kn curnd"

Capitolul doi

O MALIN/ TREBUIA S/-I IA de &a aero3or+u& din Lo! An'e&e! *i !)-i aduc) direc+ &a Mi!!ion Inn" Lionei Ki !3u!e!e c) o voi a*+e3+a !ub am$anario% c) 3re')+i!e un a3ar+a en+ 3en+ru ea *i Tob4 $ a*a K&

,ra'o!+ea *i r)u&

19

c0e a 3e Hiu& eu $ *i c) ur a !) ) ocu3 eu de +o+ ce era nevoie" ,ar +o+ nu credea cu adev)ra+ c) va veni" %u !) Hi veni+N ,i!3)ru!e din via:a ei, din NeI Or&ean!, cu (ece ani Kn ur ), &)!nd-o, &a *a3+e!3re(ece ani, Kn!)rcina+), iar acu Ki +e&eHona!e +oc ai de 3e coa!+a de ve!+, iar cnd aH&a!e c) nu era )ri+a+), nici )car &o'odi+), nici )car Kn+r-o re&a:ie cu cineva, a3roa3e c) &e*ina!e " Nu-i 3u+u!e )r+uri!i, de!i'ur, c) un Kn'er 3e nu e Ma&c0ia0 K i !3u!e!e c) a un Hiu" Nu-i 3u+u!e
Nu e da+ unor 3ere:i cu din %a&iHornia"
8

ai

u&+e c&o3o+e, Kn

i!iuni&e ca+o&ice

)r+uri!i cu ce ) Knde&e+nici!e nici Knain+e, nici du3) ce K& cuno!cu!e 3e Kn'er, *i nu i-a* Hi 3u+u+ !3une cnd !au cu a* ai Hi 3u+u+ !) o v)d din nou" Nu-i 3u+u!e eM3&ica nici Ha3+u& c) ace& Kn'er K i acorda +i 3 !) o Kn+&ne!c acu , Knain+e de a 3&eca !)-i duc &a Knde3&inire o a&+) i!iune, iar a+unci cnd Hu!e!e de acord !) !e urce Kn avion ca !) vin) !) ne Kn+&ni , aducndu-8 cu ea *i 3e Hiu& eu, Tob4, ei bine, ) cu3rin!e!e o neKn+reru3+) !+are de Jubi&a:ie *i incer+i+udine" $ 2innd con+ de ceea ce crede +a+)& eu de!3re

20

ANNE RI%E

+ine, i-a !3u! ea, K i e!+e ai u*or !) vin !) +e Kn+&ne!c 3e %oa!+a de .e!+" Li, de!i'ur, K& voi aduce *i 3e Hiu& +)u !) +e vad)" %re(i c) nu-*i dore*+e *i e& !)-*i cunoa!c) +a+)&N <)rea !) &ocuia!c) Kn con+inuare cu +a+)& ei, b)+rnu& dr" %ar3en+er, a*a cu Ki !3unea 3e vre uri, *i nu ) ira c) K i a+r)!e!e di!3re:u& *i re!3in'erea doc+oru&ui" M) Huri*a!e cu Hiica &ui Kn ca!a de oa!3e:i a Ha i&iei *i nici nu- i +recu!e 3rin ca3, a+:ia ani, c) ea ar Hi 3u+u+ avea un co3i&" ,ar i 3or+an+ e!+e c) ur au !) !o!ea!c)" Ma&c0ia0 a cobor+ cu ine 3e a&eea din Ha:)" Era eviden+ c) *i cei&a&:i oa eni 3u+eau !)-& vad), dar 3)rea c+ !e 3oa+e de nor a& *i de obi*nui+, ca Kn+o+deauna, un b)rba+ de Kn)&:i ea ea, K br)ca+ Kn+r-un co!+u cu ve!+) a3roa3e ca a& eu" ,oar c) era din )+a!e 'ri" A& eu era RaRi" Avea o c) a*) &ucioa!), Kn +i 3 ce a ea era c) a*a a&ba!+r) a unui o care er'e &a !erviciu, a3re+a+), c)&ca+) *i co 3&e+a+) de o crava+) b&eu arin" Mi !e 3)rea c) ara+) ai de'rab) ca un eMe 3&ar !-ar Hi bucura+ u an 3erHec+, cu oc0ii cerce+nd curio! H&ori&e *i 3a& ierii Kndre3+a:i c)+re cer, ca *i cu !avure(e" $ Mai ai de a*+e3+a+ o or), a !3u! e&" de +o+" <)rea c0iar !) !i +) adierea vn+u&ui *i !) o

,ra'o!+ea *i r)u&

21

$ L+iu" ,ar nu 3o+ !+a &ocu&ui" M) !i + dac) a*+e3+ aici" A Kncuviin:a+ din ca3, ca *i cu dre3+a+e, de*i, de Ha3+, era $ M) va Kn+reba ce-a !3u!" %e !)-i r)!3undN ridico&"

ai bine

a* Hi avu+ 3erHec+)

H)cu+ Kn +o+ ace!+ +i 3, a

$ Trebuie !)-i !3ui nu ai ceea ce e!+e bine 3en+ru ea *i 3en+ru Hiu& +)u, con*+ien+ de a!+aN $ ,a, !un+, a a3roba+" $ Su!, Kn ca&cu&a+or, a ad)u'a+ e&, ai un &un' docu en+ 3e care &-ai in+i+u&a+ P.re ea Kn'eru&ui#" $ ,a, &-a nou Ia +i 3u& 3ri ei !cri! Kn +i 3 ce +e a*+e3+a e&e i!iuni" +rebuie" ,ar, Tob4, !) vii din ine" A 3ove!+i+ +o+ ce !-a Kn+ 3&a+ Kn i-a r)!3un!" E*+i

$ Ai H)cu+ bine, a !3u!, !cri!u& e!+e o Hor ) de edi+a:ie *i a Hunc:iona+ cu acu , *i 3oa+e c) nicioda+)" Ar Hi +rebui+ !) *+iu a!+aC a !i :i+ o u*oar) !+rn'ere de ini ), dar a Kn:e&e!" M-a 'ndi+ !+nJeni+ c+ de ndru Hu!e!e !) re&a+e( 3ri a ea i!iune Kn !&uJba Kn'eri&or" M) &)uda!e 3n) *i Ha:) de Su!+i:iar, Ho!+u& eu *eH, c) K i !c0i ba!e via:a, c) !cria de!3re a!+a, c) 3oa+e Kn+r-o (i avea !)- i ni eni nu +rebuie !) ci+ea!c) ace& docu en+, nu

22

ANNE RI%E

vad) nu e&e Kn &ibr)rii" %a *i cu i-ar Hi 3)!a+, &ui, o u& care ) +ri i!e!e !ub nu e&e de LucR4 .u&3oiu& !) o or oa eni, iar *i iar" A0, c+) ndrie, nu ai c) Kn +oa+) via:a ea de adu&+ nu H)cu!e ni ic a&+ceva de care !) Hiu ndru" Iar Su!+i:iaru& era !in'ura Hiin:) de 3e &u ea a!+a cu care !+)+ea de vorb) re'u&a+" A!+a 3n) !)-& Hi Kn+&ni+ 3e Ma&c0ia0" $ %o3iii Kn'eri&or vin *i 3&eac) &a He& ca noi, a !3u! Ma&c0ia0, v)(u:i doar de c:iva, nev)(u:i *i neb)'a:i Kn !ea ) de cei&a&:i" A Kncuviin:a+ din ca3" $ A!+a !un+ acu , un co3i& a& Kn'eri&orN $ ,a, a r)!3un! e&, ( bind" A!+a e*+i acu " S) :ii in+e" Li a3oi a di!3)ru+" Iar eu a r) a!, ca&cu&nd c) ai +rebuia !) o a*+e3+ 3e Liona Knc) vreo cinci(eci de inu+e" <oa+e c) +rebuia !) Hac o 3&i bare, !) beau ceva r)cori+or &a bar, 0abar n-avea " ,ar i-a da+ !ea a bru!c c) era Herici+, c0iar era " Kn +i 3 ce a ) 'ndea &a a!+a, -a Kn+or! *i ui+a+ !3re u*i&e din 0o&u& 0o+e&u&ui, Har) vreun o+iv anu e" Kn+r-o 3ar+e, a re(e a+ de 3ere+e, care ()ri+ o !i&ue+), !i&ue+a

unui b)rba+ +n)r, cu bra:e&e Kncruci*a+e &a 3ie3+, ) 3rivea" Era &a He& de viu ca

,ra'o!+ea *i r)u&

23

+o+ ce-8 KnconJura, un b)rba+ de Kn)&:i ea &ui Ma&c0ia0, doar c) avea 3)ru& b&ond ro*ca+, oc0i a&ba*+ri *i un co!+u RaRi, &a He& ca a& eu" M-a i-a Kn+or! cu !3a+e&e ca !)-i evi+ 3rivirea HiM), a3oi iden+ic cu a& vorba" M-a Kn+or! din nou c)+re e&" %on+inua !) ) 3rivea!c)" ,ar cu Kn'riJorare, nu cu Hurie" E"ti ngerul meu $zitori A Kncuviin:a+ din ca3, abia 3erce3+ibi&" M-a cu3rin! un !en+i en+ de bine" Toa+) Kn'riJorarea ea !-a +o3i+" &i-am auzit vo ea' (e-am Ha!cina+ *i ciuda+ !i :i+ +oa+e ace!+ea Kn+r-o Hrac:iune auzit, laolalt u eilal)i ngeri" Era de K b)rb)+a+, a de !ecund)" Un 'ru3 ic de oa!3e:i a ie*i+ 3e u*), +recnd 3rin i-a da+ !ea a Ha:a &ui *i a!cun(ndu-8, iar cnd au &ua+-o !3re !+n'a, Knde3)r+ndu-!e 3e a&+) a&ee, c) e& di!3)ru!e" Mi-a +re!)ri+ ini a" Oare v)(u!e +o+u& bineN Oare c0iar !e ui+a!e &a ine, c0iar Kncuviin:a!e din ca3 c)+re ineN eu *i !e ui+a :in+) &a

da+ !ea a c+ era de nevero!i i& c) 3ur+a un co!+u ine, cu o eM3re!ie a3roa3e Hurioa!)" ,ar nu, nu de!3re Hurie era

24

ANNE RI%E

I a'inea ea en+a&) de!3re e& !e e!+o 3a cu ra3idi+a+e" %ineva !+)+u!e aco&o, da, de!i'ur, dar deacu nu ai avea nicio 3o!ibi&i+a+e !) veriHic ce !e Kn+ 3&a!e, !) ana&i(e( Ha3+e&e Kn vreun He&" A Kncerca+ !) i-8 !co+ din in+e" ,ac) era Kn'eru& eu 3)(i+or, ce a&+ceva Hacea, dec+ !) ) 3)(ea!c)N Iar dac) nu era a& eu, dac) era a& a&+cuiva, ei bine, a+unci ce +reab) avea cu ineN A in+irea Iui !e e!+o 3a din ce Kn ce ai u&+" Oricu , avea !) &) ure!c +o+u& ai +r(iu, cu Ma&c0ia0" Ma&c0ia0 +rebuia !) *+ie cine era" Iar Ma&c0ia0 ) Kn!o:ea" *+, suntem ni"te fiin)e u att de $u)in n redere# M-a !i :i+ bru!c cu3rin! de o eM+raordinar) u&:u ire" E*+i un co3i& a& Kn'eri&or, -a 'ndi+, iar Kn'erii o aduc 3e Liona *i 3e Hiu& ei, Hiu& +)u, Ia +ine" M-a 3&i ba+ Knde&un' Kn Juru& 0o+e&u&ui Mi!!ion Inn, 'ndindu- ) ce (i ca&iHornian) !enin) *i 3erHec+) era, +recnd 3e &n') Hn+ni&e e&e 3reHera+e *i 3e a&ei&e e&e 3reHera+e, 3rin cur:i in+erioare, 3e &n') c0i&ii *i a&+e &ocuri a!e )n)+oare, 3n) cnd !-a H)cu+ eMac+ ora &a care +rebuia !) vin) ea" M-a Kn+or! &a ce&)&a&+ ca3)+ a& a&eii, a3roa3e de u*i&e din 0o&, *i a a*+e3+a+ !) a3ar) 3e 3o+ec) dou) 3er!oane !e )nnd una cu cea&a&+) *i !) !e o3rea!c) !ub arcada !cund) a 3ere+e&ui Knc)rca+ de c&o3o:ei" Nu a r) a! ai u&+ de cinci inu+e, 3&i bn-

,ra'o!+ea *i r)u&

25

du- ) de co&o 3n) co&o, ui+ndu- ) &a cea!, in+rnd c+eoda+) Kn 0o&u& 0o+e&u&ui *i ie*ind din nou, 3n) cnd i-a da+ !ea a din+r-oda+) c), Kn iJ&ocu& H&uMu&ui con!+an+ de +rec)+ori de 3e a&ee, dou) 3er!oane !e o3ri!er) *i !+)+eau c0iar !ub c&o3o+e, a*a cu &e ceru!e eu oa!3e:i&or ei" O c&i3) a cre(u+ c) o !)- i !+ea ini a" M) a*+e3+a ca ea !) Hie Hru oa!), 3en+ru c) Hu!e!e Hru oa!) *i ca Ha+) Hoar+e +n)r), dar cea de a+unci nu re3re(en+a dec+ bobocu& ce&ei de acu , o H&oare radioa!), *i nu i-a dori+ !) Hac ni ic a&+ceva dec+ !) ) ui+ Ia ea, !) !orb Hru u!e:ea He eii Kn care !e +ran!Hor a!e" Nu avea dec+ dou)(eci *i *a3+e de ani" %0iar *i eu, &a dou)(eci *i o3+, K i d)dea !ea a c) a!+a nu Kn!ea n) 3rea u&+, dar acu avea o a&ur) de He eie *i !e K br)ca!e c+ !e 3oa+e de 3o+rivi+ *i de 'riJu&iu" <ur+a un co!+u ro*u, !+rn! 3e +a&ie *i eva(a+ 3e *o&duri&e Kn'u!+e, cu o Hu!+) !cur+) eva(a+) care abia Ki aco3erea 'enunc0ii" Avea o b&u() ro( de!c0i!) &a '+ *i 3ur+a doar un *ira' !i 3&u de 3er&e" ,in bu(unaru& de &a 3ie3+ i !e i:ea o ba+i!+u:) ro(, iar 3o*e+a din 3ie&e &)cui+) ro( !e a!or+a cu 3an+oHii cu +oc Kna&+" Ar)+a ca un +ab&ou K br)ca+) a*aO <)ru& ne'ru *i &un' Ki c)dea &iber 3e u eri, cu doar o *uvi:) da+) deo3ar+e de 3e Hrun+e *i 3rin!) 3robabi&

26

ANNE RI%E

Kn+r-o c&a ), Ia He& cu Hacea cnd era +n)r)" Mi-a +recu+ 3rin in+e c) a*a i-o voi a in+i +oa+) via:a" Nu avea i 3or+an:) ce ur a !) !e ai Kn+ 3&e de-acu Knain+e" <ur *i !i 3&u nu avea cu !) ui+ vreoda+) He&u& Kn care ar)+a acu , !u3erb) Kn ro*u, cu 3)ru& ei ne'ru *i bo'a+ Heciore&nic de &iber" Mi-a a in+i+ i edia+ o !ecven:) din+r-un Hi& , care &e 3&ace u&+or oa eni" E!+e din ,et)eanul Kane, a+unci cnd un b)+rn 3ove!+e*+e Kn+ 3&)ri&e a*a cu *i &e aduce a in+e, de on!+rnd Kn ce He& ne 3o+ arca &ucruri ()ri+e doar c+eva c&i3e" Kn ca(u& &ui, e!+e vorba de!3re o He eie ob!erva+) 3e un Heribo+" P<ur+a o roc0ie a&b)#, !3une e&, P*i avea o u bre&) a&b)" A v)(u+-o nu ai o !ecund) *i ea nu !-a ui+a+ de&oc &a ine, dar 3o+ !) Jur c) n-a +recu+ nicio &un) Har) !) nu ) 'nde!c &a Ha+a aceea"# Ei bine, eu a *+iu+ c) i-o voi a in+i ereu 3e Liona eMac+ Kn He&u& Kn care ar)+a acu " Se ui+a Kn Jur, &a He& de 3&in) de Kncredere *i de !i'uran:) de !ine cu i-o a in+ea , cu ace&a*i curaJ Hire!c 3e care ereu &-a a!ocia+ cu ce&e ai !i 3&e din+re 'e!+uri&e *i cuvin+e&e ei" Nu- i venea !) cred c+ era de Hru oa!)" Nu- i venea !) cred c+ de !i 3&u, inevi+abi& de Hru oa!) deveni!e" Li c0iar &n') ea !e aH&a b)ia+u& de (ece ani care

,ra'o!+ea *i r)u&

27

K i era Hiu, iar cnd &-a ()ri+, 3arc) &-a v)(u+ 3e Hra+e&e eu Sacob, or+ &a aceea*i vr!+), *i a !i :i+ un nod Kn '+ *i oc0ii u 3&ndu- i-!e de &acri i" * esta este fiul meu# Ei bine, -a 'ndi+, n-a !) ) duc !)-i Kn+ 3in cu &acri i Kn oc0i, dar c0iar Kn +i 3 ce- i !co+ea ba+i!+a, ea -a v)(u+ *i i-a ( bi+, &-a &ua+ de n) 3e b)ia+ *i !-au Kndre3+a+ !3re ine 3e a&ee" $ Tob4, a !3u! ea, cu voce Kn!uH&e:i+) *i !+)3n) 3e !ine, +e-a* Hi recuno!cu+ oriunde" Ar):i eMac+ &a He&" Avea un ( be+ a++ de !+r)&uci+or *i de 'enero!, Knc+ n-a 3u+u+ !)-i r)!3und ni ic" Nu era Kn !+are !) vorbe!c" Nu era Kn !+are !)-i !3un c+ de u&+ Kn!e na !) o v)d, iar cnd -a ui+a+ &a b)ie:e&u& care !e ui+a *i e& Kn !u! &a ine, &a acea!+) co3ie cu 3)r ne'ru *i oc0i ne'ri a de u&+ r)3o!a+u&ui eu Hra+e Sacob, &a ace!+ b)ia+ 3erHec+ cu :inu+) drea3+) *i u eri &ar'i, &a ace!+ b)ia+ care 3)rea de*+e3+ *i Kncre()+or, 3e care orice b)rba+ *i &-ar Hi dori+ Hiu, &a ace!+ b)ia+ !3&endid *i (ve&+, ei bine, a Knce3u+ !) 3&n'" $ ,ac) nu +e o3re*+i, ai !) ) Haci *i 3e ine !) 3&n', a !3u! ea" A Kn+in! na *i -a a3uca+ de bra:" Nu avea Kn ea ni ic ne!i'ur !au e(i+an+, *i cnd a 'ndi+ &a +recu+ i-a da+ !ea a c) nu avu!e!e

28

ANNE RI%E

nicioda+)" Era 3u+ernic), Kncre()+oare *i avea o voce adnc) *i ca+iHe&a+), eni+) !)-i !coa+) Kn eviden:) carac+eru& 'enero!" ;eneroa!), ace!+a era cuvn+u& care- i venea Kn in+e Kn +i 3 ce o 3rivea Kn oc0i, iar ea K i ( bea" Era 'eneroa!)" Era 'eneroa!) *i iubi+oare *i b)+u!e +o+ dru u& 3n) aici 3en+ru c) i-o ceru!e eu" M-a +re(i+ !3unndu-i cu voce +are$ Ai veni+" Ai b)+u+ a++a dru " Ai veni+" M-a 'ndi+ 3n) Kn u&+i a c&i3) c) n-ai !) vii" B)ie:e&u& a !co! un obiec+ din bu(unaru& de &a 3ie3+ *i i &-a Kn+in!" M-a a3&eca+ ca !)-& 3rive!c ai bine *i a &ua+

ce- i Kn+indea, dndu- i !ea a i edia+ c) era o Ho+o'raHie cu ine" Qu!e!e decu3a+) din a&bu u& de ab!o&vire a& *co&ii *i a3oi &a ina+)" $ Mu&:u e!c, Tob4, a !3u!" $ A0, o 3or+ +o+ +i 3u& cu Le !3un +u+uror PA!+a-i +a+a#" ine, a !3u! e& re3ede"

L-a !)ru+a+ 3e Hrun+e" Iar e& -a &ua+ 3rin !ur3rindere" Li-a 3e+recu+ bra:e&e Kn Juru& eu, de 3arc) e& ar Hi Ho!+ adu&+u&, iar eu, co3i&u&" Li-a 3e+recu+ bra:e&e Kn Juru& eu *i -a K br):i*a+ !+rn!" L-a !)ru+a+ din nou 3e obr)Joru& ca+iHe&a+" S-a ui+a+ &a ine cu cei &i 3e(i oc0i, cu cea ai !i 3&) 3rivire" $A *+iu+ +o+ +i 3u& c) ai !) vii, ai

i-a !3u!"

,ra'o!+ea *i r)u&

29

Adic) a *+iu+ c) Kn+r-o bun) (i ai !) a3ari" A *+iu+ !i'ur" A !3u! ace!+e &ucruri &a He& de !i 3&u cu !3u!e!e *i re!+u&" M-a Kndre3+a+, a Kn'0i:i+, i-a 3rivi+ din nou 3e a ndoi *i i-a cu3rin! Kn bra:e" I-a +ra! &n') ine, con*+ien+ de o&iciunea &or, de du&cea:a &or 3ur), o du&cea:) He inin) a++ de !+r)in) de ine *i de via:a 3e care o du!e!e , *i a !i :i+ ridicndu-!e din 3)ru& ei un !u3erb 3arHu H&ora&" $ 1aide:i, ca ere&e voa!+re !un+ 'a+a $ -a b&bi+ vorbind, de 3arc) ar Hi Ho!+ ni*+e cuvin+e de aMi ) i 3or+an:)" .-a Knre'i!+ra+ &a rece3:ie, da:ii voie !) v) duc !u!" Mi-a da+ !ea a 3e ur ) c) b)ia+u& de !erviciu !+)+u!e +o+ +i 3u& &n') noi, a&)+uri de !+a+ivu& cu ba'aJe, a*a c) i-a Kn+in! o bancno+) de dou)(eci de do&ari, i-a eM3&ica+ c) era vorba de!3re a3ar+a en+u& <a+ronu&ui *i c) ne Kn+&ni aco&o, &a u&+i u& e+aJ" Abia dac) a 3rivi+-o din nou *i i-a veni+ i edia+ Kn in+e ce- i !3u!e!e Ma&c0ia0" Ai 'riJ) !)i 3ove!+e*+i nu ai ceea ce e!+e !3re bine&e ei" Nu a& +)u" M-a ai i(bi+ ceva, 3rivind-o- c+ era de !erioa!)" Serio(i+a+ea Hiind un a&+ a!3ec+ a& Kncrederii ei Kn !ine" O !erio(i+a+e care o de+er ina!e !) vin) aici Har) !)

30

ANNE RI%E

!+ea 3e 'nduri *i !)-& aduc) 3e b)ia+ ca !)-*i cunoa!c) +a+)&" Iar acea!+) !erio(i+a+e i-a adu! a in+e de cineva cuno!cu+ *i Kndr)'i+ Kn aven+ura ea cu Ma&c0ia0, *i i-a da+ !ea a c) 3er!oana aceea $ o He eie care +r)i!e cu u&+), u&+) vre e Kn ur ) $ K i evoca!e a+unci He eia inuna+) *i !+r)&uci+oare aH&a+) &n') ine acu , Kn 3ro3riu& eu +i 3" Ia+) 3e cineva de n de iubi+" Ia+) 3e cineva de n de iubi+ din +oa+) ini a, a*a cu i-ai iubi+ 3e oa enii aceia !)-i iei cu +ine" Kn de de u&+, cnd ai K 3&ini+ enirea Kn'eri&or, cnd ai +r)i+ &n') oa eni 3e care nu aveai cu acu u&+i ii cinci ani ai +r)i+ &a di!+an:) de orice Hiin:), dar ai &n') +ine 3e cineva &a He& de adev)ra+ 3recu oa enii &ui Ma&c0ia0, o 3er!oan) 3e care !) o 3o:i iubi co 3&e+ *i cu adev)ra+" Nu con+ea() dac) o vei 3u+ea de+er ina !au nu !) +e iubea!c) vreoda+), 3o:i !) o iube*+i +u" La He& cu 3o:i !)-& iube*+i 3e ace!+ b)ie:e&" Kn +i 3 ce ne Kn'0e!uia Tob4 &ao&a&+) Kn &iH+u& !+r +, ine din a&bu u& ) c0ea ), i-a i-a ar)+a+ a&+) Ho+o'raHie cu ereu cu

de ab!o&vire" O 3ur+a!e *i 3e aceea &a 3ie3+ +o+ +i 3u&" $ A*adar, ai *+iu+ !3u! eu, Har) !) *+iu cu adev)ra+ ce !) !3un, accen+und eviden:a, iar e& i-a r)!3un! c) da, +oa+) &u ea *+ia c) +a+)& &ui era Tob4 O9,are"

,ra'o!+ea *i r)u&

31

$ K i 3are bine" Sun+ bucuro! c) ai 3roceda+ a*a" Nici nu-:i Knc0i3ui c+ de !3u!" $ ,e ceN a Kn+reba+ e&" Nici !un+ eu de Ha3+" Era de!+u& de ic Knc+ !)-i !une vocea ca un c&o3o:e&, iar ro!+ind ace!+e cuvin+e 3)rea ai de*+e3+, ai are *i ai +ri!+" $ <oa+e c) !un+ un e&ev 3ro!+, n-ai de unde !) *+ii" $ ,a, dar a a +a a Ho!+ o e&ev) e inen+), a (i! eu" $ Li Knc) ai e!+e" Mer'e &a cur!uri &a Lo4o&a" Nu-i 3&ace !) 3redea nu ai &a *coa&a 3ri ar)" Li are nu ai (ece" $ La He& ca +ine, nuN &-a Kn+reba+" A da+ din ca3 c) da" $ ,ac) -ar &)!a, a* 3u+ea !)ri 3e!+e un an" ,ar ei con!ider) c) n-ar Hi bine 3en+ru de(vo&+area ea !ocia&), iar bunicu& crede *i e& &a He&" A aJun! &a u&+i u& e+aJ *i i-a condu! Kn Juru& ba&coane&or, a3oi 3rin veranda &un') cu da&e ro*ii" A3ar+a en+u& &or !e aH&a &a ca3)+u& verandei, vecin cu a& eu" A3ar+a en+u& <a+ronu&ui de &a Mi!!ion Inn e!+e !in'uru& cu adev)ra+ odern *i !o 3+uo!, ca Kn+r-un 0o+e& de cinci !+e&e" E!+e di!3onibi& doar a+unci cnd )car nu *+ii cu ndru !un+ de +ine, a

32

ANNE RI%E

nu !e aH&) aco&o 3ro3rie+arii, a*a c) -a a!i'ura+ din +i 3 c)-8 3o+ re(erva 3en+ru acea!+) oca(ie" Au Ho!+ de!+u& de i 3re!iona:i de ce&e +rei *e ineuri, de baia uria*) din ar ur), de inuna+a verand) de!c0i!), *i Knc) ai i 3re!iona:i !) de!co3ere c) re(erva!e *i ca era de a&)+uri 3en+ru ca Tob4, Kn vr!+) de (ece ani, !) 3oa+) avea 3ro3ria &ui ca er), dac) *i-o dorea" <e ur ) i-a 3reHera+u& condu! Kn a3ar+a en+u& A i!+ad, inuna+ 3ic+a+), eu, !) &e ar)+ cu3o&a cea

3a+u& cu ba&dac0in, c) inu& neobi*nui+ care nici nu Hunc:iona, iar ei au re arca+ c) +o+u& P!ea )n) cu NeI Or&ean!#, *i Kn!e na c) &ucruri&e Ne-a eu a i !-au 3)ru+ i 3re!iona:i de er'eau a*a cu 3&)nui!e " de!co3eriri&e &uMoa!e 3e care &e Haceau, iar a!+a a*e(a+ K 3reun) &a a!a din Hier *i !+ic&)C

co anda+ vin 3en+ru Liona *i %oca-co&a 3en+ru

Tob4, Kn+ruc+ recuno!cu!e c), oric+ de ne!)n)+oa!) ar Hi Ho!+, uneori bea c+e o co&a" A !co! din bu(unar un i<0one A33&e *i Ho+o'raHii&e cu era $ ,e!i'ur, a i-a ar)+a+ c+e &ucruri 3oa+e !) Hac)" Knc)rca!e Kn +e&eHon +oa+e ine 3e care &e avea, iar acu , dac) !3u! eu, *i a Knce3u+ i edia+ !) !e *i eu de acord, voia !)- i Hac) a&+e&e"

3oar+e ca un Ho+o'raH 3roHe!ioni!+, +r)'ndu-!e Kn

,ra'o!+ea *i r)u&

33

!3a+e, Kncadrnd o Ho+o'raHie cu de'e+e&e, &a He& ca un 3ic+or din vec0i e, *i i or+a&i(ndu-ne a3oi din nu eroa!e un'0iuri, Kn +i 3 ce !e Knvr+ea Kn Juru& e!ei" Kn +i 3 ce Tob4 +r)'ea Ho+o'raHie du3) Ho+o'raHie, a avu+ o reve&a:ie care -a Kn'0e:a+" %o i!e!e o cri ) Kn a3ar+a en+u& A i!+ad" %o i!e!e aici, &a Mi!!ion Inn, *i cu +oa+e ace!+ea Ki adu!e!e +o+ aici 3e cei doi, ca *i cu ni ic nu !-ar Hi Kn+ 3&a+ vreoda+)" Si'ur, aici i !e KnH):i*a!e *i Ma&c0ia0, un !eraHi care ) Kn+reba!e Kn nu e&e &ui ,u ne(eu dac) nu ) c)ie!c 3en+ru via:a ea i(erabi&)" Iar eu -a c)i+ *i Kn+rea'a eMi!+en:) i !-a !c0i ba+ 3en+ru vecie" SeraHi u& ) !co!e!e din !eco&u& dou)(eci *i unu *i ) +ran!3or+a!e Kna3oi Kn +i 3 ca !) 3revin un de(a!+ru eni+ !) 3un) Kn 3erico& o Kn+rea') co uni+a+e din An'&ia edieva&)" Iar du3) ce +er ina!e acea!+) 3ri ) i!iune 3en+ru nou& eu *eH Kn'ere!c, ) +re(i!e aici, &a Mi!!ion Inn, *i aici !cri!e!e acea re&a+are co 3&e+) de!3re 3ri a ea c)&)+orie Kn .re ea Kn'eru&ui" Manu!cri!u& !e ')!ea Kn ca era ea" Era 3e birou& &a care K i o or!e o cri )

34

ANNE RI%E

u&+i a vic+i ), KnHi'ndu-i o !erin') Kn '+" Li +o+ de aici Ki +e&eHona!e Ho!+u&ui eu *eH, Su!+i:iaru&, ca !)-i co unic c) nu voi ai ucide din nou 3en+ru e&" %u +oa+e ace!+ea, Ha3+u& c) uci!e!e aici era c&ar" Qu!e!e o cri ) rece, ca&cu&a+), 'enu& 3en+ru care deveni!e Hai o! LucR4 .u&3oiu&" A +re!)ri+ Kn !inea ea, ur urnd o ru')ciune 3en+ru ca nicio u br) din r)u& ace&a !) nu-i a+in') vreoda+) 3e Liona !au 3e Tob4, 3en+ru ca niciun He& de ur are a r)u&ui !) nu !e r)!Hrn') a!u3ra &or" Knain+e de cri ), ace!+ &oc re3re(en+a!e a&inarea ea" Qu!e!e !in'uru& &oc unde ) !i :ea Kn &ar'u& eu, de aceea Ki adu!e!e aici 3e Liona *i 3e Hiu& eu, c0iar &a a!a &a care !+)+u!e de vorb) cu Ma&c0ia0" Mi !e 3)rea Hire!c ca ei !) !e aH&e aici, ca aici !) 3o+ Kncerca Hioru& *i bucuria de Hi K 3reun) cu a ndoi, Kn ace!+ &oc unde u*c)+oare&e, !arca!+ice&e e&e ru')ciuni de ier+are Hu!e!er) Kn Ha3+ a!cu&+a+e" Bine, ia+) c) 3ro3rii&e aib) !en! 3en+ru &oc ar Hi Ho!+ e&e o+iva:ii 3)reau !) ine" Iar 3en+ru LucR4 .u&3oiu&, ce ai !i'ur dec+ +ea+ru& de ac:iuni a& ) Kndoia de a!+a" (ece ani uci'a* 3&)+i+ *i &a &ocu& Ha3+ei, 3n)

u&+i ei !a&e cri eN Niciunu&O Nu La ur a ur ei, Hu!e!e nicioda+) nu acu " ) ai Kn+or!e!e

,ra'o!+ea *i r)u&

35

Trebuia !) recuno!c Kn!) c) &e adu!e!e dou) Hiin:e nevinova+e 3e care &e iubea cu o !e niHica:ie deo!ebi+)" Era care 0abar"

3e ace!+e Kn+r-un &oc

a++ de nede n de dra'o!+ea Knde&un'a+) 3e i-o 3ur+a!er) *i de 3roa!3)+-re')!i+u& eu Hiu, )car nu aveau

a++ de &i 3ede nede n, iar ei nici

Ar +rebui ai de'rab) !) +e a!i'uri c) nu aH&), 3en+ru c) dac) vor aH&a vreoda+) +o+ ceea ce ai H)cu+, dac) vor !i :i vreoda+) !n'e&e de 3e nede!cri!, *+ii bine" Mi !-a 3)ru+ c) aud o voce !&ab), nu 3rea de3ar+e, !3unnd c&ar- PAi dre3+a+e" Nu ro!+i nicio vorb) Kn !+are !) &e Hac) r)u"# A ridica+ 3rivirea *i a v)(u+ un +n)r a&unecnd 3e &n') 3ere+e, !+recurndu-!e dinco&o de u*a a3ar+aen+u&ui A i!+ad *i a3oi Hacndu-!e nev)(u+" Era ace&a*i +n)r 3e care-8 ()ri!e &n') u*a din 0o&, cu un co!+u iden+ic cu a& eu, cu aceea*i c&aie de 3)r b&ond-ro*ca+ *i aceia*i oc0i a+en:i *i ca3+ivan:i" Nu &e voi Hace r)uO $ Ai !3u! cevaN a Kn+reba+ Liona" $ Nu, iar+)- ), a *o3+i+" Adic), vorbea !in'ur, cred, K i 3are r)u" ini&e +a&e, &e vei Hace un r)u de

36

ANNE RI%E

M-a ui+a+ HiM &a u*a a3ar+a en+u&ui A i!+ad" .oia !)- i !co+ din in+e cri a aceea" Acu& KnHi3+ Kn '+, banc0eru& or+ ca *i cu ar Hi !uHeri+ un a+ac de cord, o eMecu:ie a++ de di!cre+), Knc+ !) nu-*i dea ni eni !ea a c) e!+e 3)c)&i+" E*+i un b)rba+ cu ini ) de 3ia+r), Tob4 O9,are, -a 'ndi+, *i e*+i 'a+a !) o a3uci i edia+ Kn+r-o nou) direc:ie 3roHi+abi&), &a orice r)!cruce din via:a +a, de vre e ce 3o:i di!+ru'e via:a a&+cuiva cu a++a u*urin:)" $ E*+i cu 'nduri&e Kn a&+) 3ar+e, i-a !3u! Knce+ Liona, cu un ( be+" $ Iar+)- ), i-a r)!3un!" <rea u&+e 'nduri, 3rea u&+e a in+iri" M-a ui+a+ &a ea *i a Ho!+ ca *i cu a* Hi v)(u+-o 3en+ru 3ri a oar)" %0i3u& ei 3)rea a++ de 3roa!3)+, a++ de Kncre()+or" A Ho!+ Kn+reru3:i Knain+e !) a3uce !) !3un) ceva" A a3)ru+ unu& din+re '0i(i, 3e care-8 c0e a!e eu, *i i &-a Kncredin:a+ 3e Tob4 3en+ru un +ur a& Pca+aco be&or# *i a& ce&or&a&+e inuni oHeri+e de uria*u& 0o+e&" B)ia+u& 3)rea deo!ebi+ de ner)bd)+or" $ %nd +e Kn+orci, er'e &a a!), &-a a!i'ura+" ,e*i 3en+ru ei, care &ua!er) 3rn(u& Kn avion, a!a ur a !) Hie o cin) +i 3urie"

,ra'o!+ea *i r)u&

37

Ia+) c) !o!i!e Kn !Hr*i+ o en+u& de care ) +e u!e *i 3e care K& a*+e3+a!e ce& ai +are, 3en+ru c) Liona *i cu ine a r) a! !in'uri" Ea K*i !co!e!e Jac0e+a *i ar)+a 'ro(av Kn b&u(a ro(, iar eu a !i :i+ o dorin:) co3&e*i+oare !) 3o+ Hi !in'ur cu ea, Har) ni eni Kn Jur" Nici )car un Kn'er" ,eJa era 'e&o! 3e c&i3a cnd ur a !) !e Kn+oarc) b)ia+u&" Li ) !i :ea a++ de con*+ien+ c) Kn'erii !e ui+au &a noi, Knc+ cred c) a ro*i+" $ %u -ai 3u+ea ier+a 3en+ru c) a di!3)ru+ a*a cu a Hacu+-oN a Kn+reba+-o, Har) a&+) in+roducere" Niciun +uri!+ nu +raver!a veranda" Era &a He& de !in'uri &a a!a de !+ic&) 3e c+ Hu!e!e eu 3e vre uri" S+)+ea 3rin+re '0ivece&e cu 3or+oca&i *i cu &avand), iar ea era cea ai Hru oa!) din+re H&ori" $ Nu +e-a acu(a+ ni eni 3en+ru c) ai 3&eca+, a !3u! ea" Toa+) &u ea a Kn:e&e! ce !-a Kn+ 3&a+" $ A Kn:e&e!N %u a*aN $ %nd nu :i-ai H)cu+ a3ari:ia &a 3e+recerea de ab!o&vire, *i-au i a'ina+ c) ai ie*i+ !) cn:i 3e !+rad), 3en+ru bani" Au cre(u+ c) ai cn+a+ +oa+) noa3+ea, iar a3oi +e-ai Kn+or! di inea:a aca!) *i i-ai ')!i+" Li 3e ur ) ai 3&eca+ 3ur *i !i 3&u" $ A 3&eca+ 3ur *i !i 3&u, a !3u!" Nici )car nu a a*+e3+a+ !)-i v)d Kn'ro3a:i" $ Unc0iu& +)u <a+ricR !-a ocu3a+ de +oa+e" %red c)

38

ANNE RI%E

3o 3ierii au aco3eri+ c0e&+uie&i&e" Ba nu, +a+)& +)u a Ho!+ 3o&i:i!+" %red c) ei au 3&)+i+" Nu !un+ !i'ur)" A Ho!+ &a Kn or n+are" Li veri*orii ei &ucrea() Kn 3o&i:ie" Lu ea !e 'ndea c) 3oa+e vei a3)rea, dar cu +o:ii au Kn:e&e! de ce n-ai Hacu+-o" $ A &ua+ un avion !3re NeI YorR, a !3u!" Mia &ua+ &)u+a, banii !+rn*i *i c+eva c)r:i, -a urca+ Kn avion *i nici nu -a ui+a+ Kna3oi" $ Nu +e Knvinov):e!c" $ ,ar ce !-a Kn+ 3&a+ cu +ine, LionaN Nu :i-a +e&eHona+ nicioda+), nu +e-a c)u+a+ nicioda+)" Nici )car n-a Kncerca+ !) +e anun: unde -a du! !au ce Hac" $ Tob4, *+ii, cnd o He eie K*i ie!e din in:i Kn He&u& )!+a, a*a cu !-a Kn+ 3&a+ cu a a +a, cnd K*i o oar) co3iii $ vreau !) !3un c) o He eie care-*i ie!e a*a din in:i 3oa+e !)-*i ucid) *i Hiu& ce& are" La voi Kn ca!) eMi!+a un 3i!+o&" L-au ')!i+" <u+ea !) +e K 3u*+e, Tob4"

,ra'o!+ea :i r)u&

39

<ur *i !i 3&u K*i ie*i!e din in:i" Nu -a 'ndi+ &a ine, Tob4" M-a 'ndi+ nu ai &a +ine" Mu&+) vre e n-a !3u! ni ic" <e ur ) a ad)u'a+$ Nu- i ai 3a!), Liona" .reau doar !) ) ier:i c) nu +e-a c)u+a+ nicioda+) de-a+unci" A !)-i +ri i+ ni*+e bani unc0iu&ui <a+ricR" %a !) 3&)+e!c eu Kn or n+area" A!+a nu-i o 3rob&e )" K i 3a!) nu ai de +ine" ,e +ine, de Tob4 *i, even+ua&, de b)rba:ii din via:a +a, indiHeren+ ce 3oa+e !) Kn!e ne a!+a" $ Nu eMi!+) b)rba:i Kn via:a ea, a !3u! ea" Nu eMi!+a niciunu&, 3n) cnd n-ai a3)ru+ +u" Li !) nu-:i i a'ine(i c) vreau !) +e Kn!ori cu ine 3en+ru c) !un+ a a &ui Tob4" L-a adu! 3e Tob4 aici 3en+ru e& *i 3en+ru +ine" S) +e Kn!ori cu ine 3en+ru c) !un+ a a &ui Tob4" ,ac) ar Hi Ho!+ cu 3u+in:), a* Hi Kn'enunc0ea+ c0iar aco&o, 3e verand), *i a* Hi ceru+-o de neva!+)" ,ar n-a Hacu+-o" M-a ui+a+ Kn Jur *i -a 'ndi+ &a cei (ece ani din via:a ea ri!i3i:i Kn !&uJba Su!+i:iaru&ui" M-a 'ndi+ &a +oa+e ace&e vie:i 3e care &e &ua!e Kn nu e&e Pa'en:iei# *i a& Pb)ie:i&or buni#, !au oricu naiba !-or Hi nu i+ cei c)rora &e vndu!e a++ de bucuro! !uH&e+u& eu de o3+!3re(ece ani"

40

ANNE RI%E

$ Tob4, a !3u! ea din+r-oda+), nu +rebuie !)- i 3ove!+e*+i ce-ai H)cu+ 3n) acu " Nu +rebuie !)- i eM3&ici via:a +a" Nu a eMi!+a+ niciun b)rba+ Kn via:a ea 3en+ru c) a vru+ ca Hiu& eu !) nu aib) un +a+) vi+re', *i a Ho!+ a& naibii de 0o+)r+) !) nu-i 3re(in+ c+e un +a+) vi+re' 3e &un)" A Kncuviin:a+ din ca3" Ki era ai recuno!c)+or dec+ a* Hi 3u+u+ eM3ri a Kn cuvin+e" $ Nici 3en+ru Liona, a ine nu au eMi!+a+ a&+e He ei, !3u!" M) ro', din cnd Kn cnd, ca !)

dovede!c c) !un+ b)rba+, au eMi!+a+ ni*+e con+ac+e""" ,ar nu &i !e 3o+rive*+e a&+ nu e dec+ ace!+acon+ac+e" <&)+i+e Kn bani" Nicioda+)""" in+i e" Ni ic de 'enu& )!+a" $ Ai Ho!+ Kn+o+deauna un 'en+&e an, Tob4, a !3u! ea" N-a ai cuno!cu+ 3e cineva ca +ine" Nici )car 3e cineva care !)- i aduc) a in+e de +ine" ,e tine i-a Ho!+ dor" A Kn'eru& ro*i+" K i d)dea !ea a c) Ma&c0ia0 *i !au nu" i-a ) 3riveau, indiHeren+ dac)-i vedea

,ar nu avea oare *i Liona un Kn'erN ,oa ne, ,u ne(eu&eO <en+ru o Hrac:iune de !ecund), i a'ina+ o crea+ur) Knari3a+) *i au+ori+ar) *e(nd Kn !3a+e&e ei" ,in Hericire, nu !-a ar)+a+ nicio a!+He& de crea+ur)"

,ra'o!+ea *i r)u&

41

$ Knc) ar):i inocen+, ve(i ar re3re(en+a un ,e!3re 'a*u& 3&)+i+N $ Nu vei *+i nicioda+), a Li i-a iraco&"

i-a !3u! ea" Ai Kn +o+ ce

con+inuare Kn 3rivire eM3re!ia aceea, ca *i cu

ine vorbeaN ,e!3re LucR4 .u&3oiu&, uciur ura+ eu" cei ai reci

a in+i+ c), Kn 3ri a noa3+e cnd ne-a

Kn+&ni+, Su!+i:iaru& K i !3u!e!e c) a oc0i 3e care i-a v)(u+ vreoda+)" $ E*+i cu va

ai voinic, a ad)u'a+ ea, ca *i cu u!cu&o!" ,ar b)nuie!c

a+unci *i-ar Hi da+ !ea a" Mai

c) a*a-i nor a&" Erai a*a de !&ab, cnd erai b)ia+" %a3u& +)u are aceea*i Hor ) *i 3)ru& K:i e!+e &a He& de de!" ,ar ba' na-n Hoc c) e*+i ai b&ondC 3robabi& da+ori+) !oare&ui ca&iHornian" Li uneori oc0ii K:i 3ar a3roa3e a&ba*+ri" S-a ui+a+ Kn a&+) 3ar+e *i a *o3+i+$ E*+i +o+ b)ia+u& A *oa3+)" A or )i+ ceva cu c) nu *+ia !) !3u!" ) 3or+ cnd K i Hacea co 3&i en+e o He eie Hru oa!)" $ <ove!+e*+e- i de!3re *coa&a +a, a $ S+udie( &i+era+ura en'&e()" .reau !) devin ( bi+" Mi-a eu de aur" a in+i+ c) a*a obi*nuia !) )

nu ea!c)- b)ia+u& ei de aur" O !3unea Kn+o+deauna Kn

42

ANNE RI%E

3roHe!or de &iceu, !au 3oa+e 3roHe!or univer!i+ar" Miar 3&)cea !) 3redau %0aucer !au S0aRe!3eare, Knc) nu -a 0o+)r+" Mi-a 3&)cu+ !) 3redau &a *coa&a ai u&+ dec+ e!+e 'a+a !) recunoa!c) are *i vorbe*+e cu ici" Sea )n) 3ri ar),

Tob4" E& !e ui+) de !u! &a co3iii de vr!+a &ui" Sea )n) cu +ine" Se crede o oa enii ari ai &ei+ cu +ine" u&+ dec+ cu cei

43

ANNE RI%E

r! a ndoi, 3en+ru c) era adev)ra+" %e&

ai

Hru o! cnd r(i Knce+ e!+e !) r(i aHir a+iv, !au ca un !e n de 3unc+ua:ie, iar oa enii din Sud o Hac de!eori, Har) niciun eHor+" $ 2ii voia in+e c), a+unci cnd era co3ii, a ndoi -a Kn+reba+ !) deveni 3roHe!ori univer!i+ariN

ea" K:i aduci a in+e cu ai Hi ce& ai Herici+ o

!3uneai c), dac) ai 3reda &a din &u eN Tob4 er'e &a

co&e'iu *i ai avea o ca!) Hru oa!) 3e <a& er Avenue, *coa&) &a NeI an, a3ro3o, iar dac) K& Kn+rebi, K:i va r)!3unde i edia+ c) e!+e cea ora*" $ Mereu a Ho!+" Li ie(ui:ii !un+ o concuren:) !erioa!) cnd vine vorba de &iceu" $ M) ro', evreu *i u&+) &u e e 'a+a !) +e con+ra(ic) *i Kn ea de 3n) acu ar'inea cre(u+ &e')+ur) cu ace!+ !ubiec+" ,ar ideea e c) Tob4 e!+e er'e &a NeI an" .ia:a a Ho!+ Herici+), Tob4" Nu 3r)3a!+iei, ci -ai 3)r)!i+ 3e ai bun) *coa&) din

i-ai &)!a+ o co oar)" A*a a

Kn+o+deauna *i a*a cred *i acu " Li-a Kncruci*a+ bra:e&e &a 3ie3+ *i !-a a3&eca+ 3e!+e a!)" .orbea !erio! *i Kn ace&a*i +i 3 rea&i!+" $ %nd a urca+ Kn avion !) vin Kncoace, i-a

!3u!,

-a

'ndi+ c) K:i voi ar)+a ce co oar)

i-ai

&)!a+" Li ce co oar) ar +rebui !) de!co3eri +u Kn!u:i" S-a o3ri+" Eu n-a !3u! ni ic" N-a* Hi Ho!+ Kn !+are" Iar ea *+ia" Li-a da+ !ea a din &acri i&e e&e" N-a* Hi reu*i+ !)-i ar)+ 3rin vorbe c+ de Herici+ era " Ma&c0ia0, 3o+ !) ) Kn!or cu ea,N Sun+ &iber !) o HacN Li care-i +reaba cu ce&)&a&+ Kn'er, ) ve'0ea() 3e ineN Iar ea !e a*+ea3+) !) ) a3&ec 3e!+e a!) *i !) o iau Kn bra:eN

Capitolul trei

N ACEEAI DU !"A#IA$! A# %ECA& cu

a*ina c)+re

i!iunea San Suan %a3i!+rano" Mi-a i a'ina+ c) 3en+ru un b)ia+ de vr!+a &ui u&+e a&+e &ucruri inuna+e de u&:i e de Tob4 ar Hi eMi!+a+

vi(i+a+ 3e %oa!+a de .e!+" ,i!ne4&and, de eMe 3&u, !au 3arcu& Univer!a& S+udio!, 3&u! o &ocuri c)rora nici ,ar eu voia )car nu &e *+ia !)-& duc &a nu e&e"

i!iune, iar 3e e& ideea

3)rea !)-& Kncn+e de-a dre3+u& *i, c0iar dac) a +rebui+ !) Hac ro!+ de +ic0ii 3en+ru a ndoi, *i Lionei, *i &ui Tob4 &e-a 3&)cu+ u&+ a*ina ea Ben+&e4 &ua+ &a deca3o+abi&)" ,u3) ce a aJun! &a i!iune, i-a

,ra'o!+ea *i r)u&

45

3&i bare,

ai Kn+i 3rin+re a&ei&e 'r)dinii a++ de dra'i ui+a+ &a c+eva eM3o(i:ii cu

ie, a3oi Kn Juru& ia(u&ui cu 3e*+i ro*ii, care &-a Kncn+a+ 3e Tob4" Ne-a dove(i de!3re cu vre uri&e de de u&+, H)ceau oa enii anu i+e &ucruri Kn

,ra'o!+ea Hi r)u&

46

dar ce&

ai

u&+ &-a Ha!cina+ 3e Tob4 3ove!+ea

cu+re uru&ui care di!+ru!e!e bi!erica 3e vre uri" Era co 3&e+ ab!orbi+ *i de i<0one-u& &ui, a*a c) nea H)cu+ (eci de Ho+o'raHii, Kn +oa+e decoruri&e cu 3u+in:)" La un o en+ da+, Kn +i 3 ce r)!co&ea a'a(inu& de !uveniruri, co+rob)ind 3rin+re ro(arii *i biJu+erii indiene, a Kn+reba+-o dac) &-a* 3u+ea &ua 3e Tob4 cu ine Kn ca3e&) ca !) ne ru') " $ L+iu c) e!+e evreu, a ad)u'a+" $ Nu-i ni ic, i-a r)!3un! ea" N-ai dec+ !)-& iei *i !)-i 3ove!+e*+i orice vrei" A in+ra+ Kn vrHu& 3icioare&or, 3en+ru c) era Kn+uneric *i &ini*+eC cei c:iva oa eni care !e ru'au Kn !+rane&e de &e n 3)reau Hoar+e !erio*i, iar &u n)ri&e aruncau &u ini 3ioa!e" L-a du! cu ine Kn 3ar+ea din Ha:) a bi!ericii *i a Kn'enunc0ea+ aco&o, 3e 3erne&e 'e ene 3re')+i+e 3en+ru nun:i, ca !) !e a*e(e 3e e&e ire&e *i irea!a" Mi-a da+ !ea a c+e i !e Kn+ 3&a!er), K 3reun) cu Ma&c0ia0, de cnd in+ra!e 3en+ru u&+i a da+) Kn acea!+) ca3e&), iar cnd -a ui+a+ &a icono!+a!, cnd -a ui+a+ &a c)!u:a &ui ,u ne(eu din a&+ar, &a &u ina !Hn+) de a&)+uri, -a !i :i+ co3&e*i+ de recuno*+in:) 3en+ru !i 3&u& Ha3+ c)

,ra'o!+ea *i r)u&

47

eMi!+a , ca !) nu ai vorbi de Ha3+u& c) i !e d)du!e *an!a &a o nou) via:), !au de!3re daru& 3e care K& re3re(en+a Tob4 3en+ru ine" M-a a3&eca+ ai a3roa3e de e&" Kn'enunc0ea!e cu bra:e&e K 3reuna+e, &a He& ca ine, *i nu 3)rea !) K& deranJe(e Ha3+u& c) !e aH&a Kn+r-un &oc de!+ina+ vener)rii credin:ei ca+o&ice" $ .reau !)-:i !3un ceva, ceva ce a* dori !) :ii in+e 3en+ru +o+deauna, a (i!" A Kncuviin:a+" $ Eu cred Kn ,u ne(eu& ace!+ei bi!erici, a !3u!" ,ar ai cred *i c) e& !e aH&) 3e!+e +o+" E& !e aH&) Kn Hiecare o&ecu&) din orice eMi!+) 3e &u e" To+u& Hace 3ar+e din e&, din crea:ia &ui, iar eu cred Kn e& *i Kn +o+ ceea ce a H)cu+ vreoda+)" M-a a!cu&+a+ Har) !) ) 3rivea!c)" Se ui+a Kn Jo!" ,oar a Kncuviin:a+ din ca3 a+unci cnd -a o3ri+" $ Nu ) a*+e3+ !) cre(i *i +u Kn e& 3en+ru c) eu cred, a !3u!" ,ar vreau !) *+ii c) eu cred cu adev)ra+ Kn e&, *i dac) nu -a* 'ndi c) -a ier+a+ 3en+ru c) va 3)r)!i+, 3e +ine *i 3e a a +a, nu *+iu dac) a* Hi avu+ vreoda+) curaJu& !) 3un na 3e +e&eHon *i !) !3un unde !un+" ,ar cred cu adev)ra+ c) e& -a ier+a+, iar acu a da+oria !) ) &u3+ !) ) ier:i *i +u, !) ) &u3+ !) ) ier+e *i ea, *i eMac+ a!+a in+en:ione( !) Hac" $ Eu +e ier+, a !3u! e& Knce+" %0iar +e ier+"

48

ANNE RI%E

A ( bi+" L-a !)ru+a+ 3e cre*+e+" $ L+ia c) ai !) ) ier:i" Mi-a da+ !ea a din 3ri a c&i3) cnd +e-a v)(u+" ,ar ier+area nu e!+e ceva care !e 3e+rece c0iar Kn+r-o c&i3), uneori e!+e nevoie !) Hie 0r)ni+) *i Kn'riJi+), iar eu !un+ 3re')+i+ !)-i 3or+ de 'riJ) c+ de u&+ va Hi nevoie" ,ar""" nu nu ai a!+a a vru+ !)-:i !3un" .reau !)-:i ai !3un ceva" $ Te a!cu&+, a (i!" $ 2ine nu *+ia cu ine un &ucru, a (i! eu, a3oi a e(i+a+, !) Knce3" .orbe*+e cu ,u ne(eu, a +e !i :i, indiHeren+ cu ce +e

!3u!" IndiHeren+ cu

conHrun:i, indiHeren+ dac) !e Kn+ 3&) ceva care +e r)ne*+e, +e de(a )'e*+e !au +e nedu ere*+e" .orbe*+e cu ,u ne(eu" Li nu Knce+a nicioda+) !) vorbe*+i cu e&" M) Kn:e&e'iN .orbe*+e cu e&" Kn:e&e'e c), indiHeren+ dac) &ucruri&e er' bine 3e &u ea a!+a !au er' r)u, indiHeren+ dac) !e 3e+rec cu u*urin:) !au cu diHicu&+a+e, a!+a nu Kn!ea n) c) e& nu e!+e aici" Li cnd !3un aici nu ) reHer &a acea!+) bi!eric)" .reau !) !3un aici, 3e!+e +o+" .orbe*+e cu e&" Nu con+ea() c:i ani +rec, nu con+ea() ce !e Kn+ 3&), vorbe*+e ereu cu e&" .ei Kncerca !) :ii A Kncuviin:a+" $ %nd !) Knce3N a Kn+reba+" in+e ace!+ &ucruN

,ra'o!+ea *i r)u&

49

r! Kn barb)" ereu, !) nu &a*i

$ Oricnd dore*+i" <o:i !) Knce3i acu , cu !au Har) cuvin+e, a3oi !) con+inui *i ,u ne(eu" S-a 'ndi+ Hoar+e !erio!, a3oi a Kncuviin:a+ din nou" $ A !) vorbe!c cu e& c0iar acu , a !3u!" <oa+e c) vrei !) a*+e3:i aHar)" A r) a! u&ui+" M-a ridica+, &-a !)ru+a+ din nou 3e Hrun+e *i &-a anun:a+ c) ) va ')!i aHar) oricnd vrea !) i !e a&)+ure" A ie*i+ 3e!+e vreun !Her+ de or) *i a Knce3u+ !) ne 3&i b) K 3reun) 3e a&ei, iar e& !-a a3uca+ din nou !) Hac) Ho+o'raHii, Har) !) vorbea!c) are &ucru" ,ar er'ea Hoar+e a3roa3e de ine, ca *i cu nu eMi!+a Kndoia&) c) era cu ine, iar cnd a v)(u+-o 3e Liona 3e o banc), ( bindu-ne 3en+ru c) ne vedea K 3reun), -a !i :i+ ai Herici+ dec+ a* Hi 3u+u+-o eM3ri a Kn cuvin+e" Li i-a da+ !ea a c) n-a* Hi ')!i+ cuvin+e&e 3o+rivi+e nicioda+)" Ne-a Kn+or!, Tob4 *i cu ine, &a ruine&e uria*e a&e vec0ii bi!erici, &a ce ai r) )!e!e du3) cu+re uru& de de u&+" <en+ru 3ri a oar) &-a v)(u+ *i 3e Ma&c0ia0, Kn+ro 3ar+e, re(e ndu-!e ne'&iJen+ de un (id de c)r) id), Har) !) :in) con+ c) 3ur+a 0aine&e ace&ea nicioda+) ni ic !) !e a e!+ece Kn di!cu:ia din+re +ine

50

ANNE RI%E

!cu 3e" $ Ia ui+e-8 din nou, a !3u! Tob4" $ .rei !) (ici c) &-ai ai v)(u+N &-a Kn+reba+" $ ,a, ne !u3rave'0ea()" Era Kn ca3e&) cnd a Ho!+ *i noi aco&o" L-a v)(u+ &a ie*ire" $ A* 3u+ea !3une c) &ucre( 3en+ru e&, !) *+ii, a (i!" Li !+) cu oc0ii 3e ine" $ E 3rea +n)r ca !) Hie *eHu& cuiva, a !3u! Tob4" $ Nu +e &)!a 3)c)&i+, a re3&ica+" A*+ea3+)- ) aici o c&i3)" %red c) vrea !) !+ea de vorb) cu ine c0iar acu , dar nu dore*+e !) ne Kn+reru3)" A +raver!a+ 3) n+u& r)!co&i+ 3n) a aJun! &a Ma&c0ia0 *i -a a3ro3ia+ de e& c+ a 3u+u+ de +are, 3en+ru ca niciun +uri!+ !) nu aud) ce vorbea " $ O iube!c, i-a !3u!" E!+e oare cu 3u+in:)N S) o iube!cN K& iube!c *i 3e e&, da, dar e& e!+e Hiu& eu *i a*a +rebuie, !)-& iube!c, *i u&:u e!c ceru&ui 3en+ru e&" ,ar eaN EMi!+) de!+u& !3a:iu *i de!+u& +i 3 ca !-o iube!c 3e eaN $ ,e!+u& !3a:iu *i de!+u& +i 3, a re3e+a+ e&, ( bind" %e cuvin+e inuna+e, *i cu ) Hac e&e a+en+ &a ce vreau de &a +ine" ,e!+u& !3a:iu *i de!+u& +i 3 e!+e ceea ce +rebuie !)- i dai +u ie, a !3u!" $ ,ar cu r) ne cu eaN a in!i!+a+" $ ,oar +u cuno*+i r)!3un!u& &a acea!+) Kn+rebare, Tob4, a !3u!" Sau 3oa+e ar +rebui !) !ub&inie( c)

,ra'o!+ea *i r)u&

51

a ndoi K& cunoa*+e:i" %red c) *i ea K& *+ie" M) 3re')+ea !)-& Kn+reb de!3re ce&)&a&+ Kn'er, dar a di!3)ru+" 1abar nu avea ce 3)rere aveau de!3re a!+a cei&a&:i +rec)+ori" Mi-a ')!i+ Hiu& &a ia(u& cu 3e*+i ro*ii, 3reocu3a+ de a3ara+u& de Ho+o'raHia+, Kncercnd !) !ur3rind) un eMe 3&ar care nu in+en:iona !) !e &a!e !ur3rin!" ,u3)-a ia(a a +recu+ re3ede" A H)cu+ cu 3)r)+uri Kn San Suan %a3i!+rano, a3oi a er! cu a*ina de-a &un'u& coa!+ei" Nu ai v)(u!er) <aciHicu& *i a de!co3eri+ c+eva 3unc+e de ob!erva:ie care-:i +)iau re!3ira:ia, iar Tob4 voia !) Hac) oric+ de u&+e Ho+o'raHii" A &ua+ cina Kn in+i u& *i coc0e+u& re!+auran+ ,uane9! de &a Mi!!ion Inn, iar a a *i Hiu& au r) a! de!+u& de i 3re!iona:i" %nd nu !e ui+a ni eni, Liona i-a da+ &ui Tob4 o Kn'0i:i+ur) din vinu& ei ro*u" A vorbi+ de!3re NeI Or&ean!, de!3re cu !e +ran!Hor a!e du3) ura'anu& Ka+rina *i de!3re c+ de deva!+a+oare Hu!e!e Hur+una" Mi-a da+ !ea a c) 3en+ru Tob4 re3re(en+a!e o are aven+ur), c0iar dac) bunicu& K& 3u!e!e !)-*i Hac) +e e&e Kn ca era de o+e& unde !e reHu'ia!er), Kn +i 3 ce 3en+ru Liona ceva din vec0iu& NeI Or&ean! di!3)ru!e" $ %re(i c) +e vei Kn+oarce vreoda+) !) &ocuie*+i aco&oN -a Kn+reba+ Tob4"

52

ANNE RI%E

$ Nu *+iu, a r)!3un!" A deveni+ un &ocui+or a& %oa!+ei acu , a*a cred, dar eMi!+) o+ive diHeri+e 3en+ru care oa enii !e duc !) &ocuia!c) Kn diver!e &ocuri" $ Eu a* 3u+ea Hoar+e bine !) &ocuie!c aici, a !3u! e& 3e nea*+e3+a+e, H)cnd !) i !e +aie re!3ira:ia" A !ur3rin! 3e c0i3u& Qionei o +re!)rire de durere" S-a ui+a+ Kn+r-o 3ar+e, a3oi &a ine" K i venea 'reu !)

,ra'o!+ea Hi ru&

53

a!cund ceea ce !i :ea " I 3u&!uri, !3eran:e, un *uvoi de vi!uri 3)+i a*e i-au Kn+uneca+ 'nduri&e" M-a cu3rin! un 3e!i i! !ini!+ru" -u ai dre$tul la ea, nu )i se uvin toate astea# Kn 3enu bra din re!+auran+, v)d ni ic" A3oi b)rba:i a*e(a:i &a Kn'eru& i-a i !-a 3)ru+ c) nu ) ui+a ai da+ !ea a c) &a doi

a!a de &n') noi, Ma&c0ia0 *i +e 3rive!c ade!ea

eu 3)(i+or" S+)+eau ne i*ca:i ca Kn+r-un

+ab&ou, 3rivin- du- ) a*a cu A Kn'0i:i+" M) !i :ea

3er!onaJe&e 3ic+a+e, !enin *i cu coada oc0iu&ui" cu3rin! de dorin:)" N-a* Hi vru+ ca ei !) *+ie a!+a" La u*a a3ar+a en+u&ui, ea a ()bovi+" Tob4 a da+ Hu'a, ndru, Kn ca era lui, unde voia !) Hac) un du* Kn baia lui# %ei doi b)rba:i !e aH&au *i ei aco&o, undeva Kn Kn+unericu& verandei" Era vedea" A r) a! +)cu+, neKndr)(nind !) na !au !) ) a3ro3ii ai de-a u&+ de ea, !) Ki a+in' dre3+u&" Oare voi doi 3u+e:i Kn:e&e'e c), dac) o iau Kn bra:e 3e ) a3&ec 3en+ru un !i'ur" Ki v)(u!e cnd ne a3ro3ia , 3e a&ee" Ea nu *+ia" <oa+e c) nu-i 3u+ea

!)ru+ inoHen!iv" ,orin:a

) o ora" A'oni(a

54

ANNE RI%E

acea!+) He eie, ea !e a*+ea3+) de &a ine &a ai u&+ dec+ &a o K br):i*are Hr):ea!c)N La dracu, e de da+oria unui do n !) Kncerce, c0iar dac) nu ai 3en+ru a-i da ei Tan!a !) !3un) nuO Lini*+e" N-a* 3u+ea oare !) v) convin' cu va !) v) duce:i !) ave:i 'riJ) de a&+cineva, o vre eN A au(i+ c&ar un 0o0o+ de r!" Nu era ba+Jocori+or !au r)u+)cio!, dar era un 0o0o+ de r!" A !)ru+a+-o iu+e, 3e obra(, *i -a Kndre3+a+ !3re ca era ea" L+ia c) o de(a )'i!e " Li eu ) !i :ea de(a )'i+" La naiba, era de-a dre3+u& Hurio!" M-a Kn+or! *i -a re(e a+ de u*a a3ar+a en+u&ui A i!+ad" I-a ')!i+, de!i'ur, a*e(a:i &a a!a ro+und)" Ma&c0ia0 avea aceea*i eM3re!ie !enin) *i iubi+oare ca de obicei, dar Kn'eru& eu 3)(i+or 3)rea Kn'riJora+, dac) )!+a o Hi cuvn+u& 3o+rivi+, *i ) 3rivea ca *i cu i-ar Hi Ho!+ 3u:in Hric) de ine" Mi-a veni+ 3e bu(e un *uvoi de vorbe Hurioa!e, dar cei doi au di!3)ru+ c+ ai c&i3i" <e &a ora un!3re(ece noa3+ea -a da+ Jo! din 3a+ *i a ie*i+ 3e verand)" Nu 3u+ea de&oc !) dor " Era Hri' *i u e(ea&), cu e!+e ade!ea noa3+ea Kn %a&iHornia, c0iar dac) (iua Hu!e!e de!+u& de Hru oa!)" M-a &)!a+ cu bun) *+iin:) cu3rin! de Hri'" M-a

,ra'o!+ea Hi r)u&

55

'ndi+ cu ar Hi !) ba+ &a u*a ei" M-a ru'a+" Mi-a H)cu+ 'riJi" A a*+e3+a+" Nu- i 3u+ea a in+i !) Hi dori+ vreoda+) ceva ai u&+ dec+ o dorea acu 3e ea" <ur *i !i 3&u o voia " Ni ic 3e &u e nu i !e 3)rea ai rea& dec+ +ru3u& ei, Kn a3ar+a en+, Kn+in! 3e 3a+" Mi !-a H)cu+ bru!c ru*ine" Knc) din 3ri a c&i3) cnd vorbi!e bra:e&e cu ea &a +e&eHon i-o i a'ina!e Kn !) ea e&e, *+ia 3rea bine" <e cine Kncerca

3)c)&e!c, cu a*a-(i!e&e ei a*+e3+)ri *i cu da+oria readu!e!e &ao&a&+)N .oia !) o !)ru+ *i voia eri+a+ !)

de 'en+&e an, cu nob&e:ea iubirii *i 'ra:ia care ne !) Hie a ea" ,e ce nuN ,e ce-a* Hi nu avea era ) c0inui Kn Kn !+are !)

0a&u& )!+aN La naiba, o iubea O Kn adncu& !uH&e+u&ui nicio Kndoia&) c) o iubea " Era o iube!c 3n) &a M) 3re')+ea oar+e" Nu con+a ce Kn!e na a!+a, !) ) Kn+orc Kn ca er), Kn!) &-a ine" Kn+reba+ Hurio!"

'a+a, 'a+a 3en+ru orice"

v)(u+ 3e Ma&c0ia0 !+nd &n') $ ,a, ce vreiN &-a Tonu&

eu &-a H)cu+ !) +re!ar), dar *i-a reveni+ i-a ( bi+" Avea ai u&+"

i edia+" Mi !-a 3)ru+ c)-i ci+e!c 3e c0i3 un &ic)r de de(a )'ire" ,ar cnd a vorbi+, aceea*i voce n'ie+oare ca de obicei, 3&in) de 'riJ)

*i c)&dur), a*a c) vorbe&e &ui au con+a+ *i

56

ANNE RI%E

$ A&:i oa eni ar Hi da+ a3roa3e orice !) vad) dovada eMi!+en:ei <roviden:ei a*a cu !3u!" ,ar +u r) i +o+u*i un o " $ %e *+ii +u de!3re a!+aN &-a Hace !) cre(i c) eu nu *+iuN $ Nu-:i dai !ea a ce vorbe*+i, a !3u! e& do o& $ 3)rea Hoar+e convin')+or" $ <oa+e c) ai ve'0ea+ a!u3ra oa eni&or Knc) de &a Hacerea &u ii, a (i!, dar a!+a nu Kn!ea n) c) *+ii cu e!+e !) Hii o " N-a r)!3un! ni ic" EM3re!ia &ui 3&in) de iubire *i r)bd)+oare ) !co+ea din !)ri+e" $ Ai de 'nd !) !+ai &n') ine ereu, 3n) Kn (iua cnd o !)- i dau !uH&e+u&N &-a Kn+reba+" Nu voi ai Hi nicioda+) !in'ur cu o He eie, Har) ca voi doi !) Hi:i de Ha:), +u *i ce&)&a&+ Kn'er 3)(i+orN A!+a e!+e e&, nuN Kn'eru& eu 3)(i+or" %u K& c0ea )N .) ve:i Knvr+i ereu Kn Juru& eu, a ndoiN $ -a Kn+or! *i a Kn+in! ar)+)+oru& c)+re e&, ca *i cu ar Hi Ho!+ :eava unui 3i!+o&" Sun+ b)rba+, a !3u!" Sun+ o , !un+ b)rba+O Nu !un+ c)&u')r, nici 3reo+" $ ,ar Kn od cer+ ai +r)i+ ca ei, 3e vre ea cnd erai uci'a* 3&)+i+" $ %e vrei !) !3ui cu a!+aN $ 2i-ai reHu(a+ c)&dura dra'o!+ei unei He ei an du3) an" %redeai c) nu o eri:i" Nu 3u+eai !u3or+a !) Kn+reba+" Li ce +e ai v)(u+-o +u, a

,ra'o!+ea Hi r)u&

57

ai a&)+uri de +ine nevinov):ia unei He ei, !au c)&dura unei He ei dornice !) +e acce3+e" Acu cre(i c) o eri:iN E*+i 3re')+i+ 3en+ru eaN $ Nu *+iu, a ur ura+" $ .rei !) 3&ecN -a Kn+reba+"

,ra'o!+ea Hi ru&

58

Era

&ac de +ran!3ira:ie *i ini a

i-o &ua!e ra(na"

$ ,orin:a 3ur *i !i 3&u *o3+i+, ca *i cu 3&eci, a A v)(u+

) Knnebune*+e, a

&-a* Hi i 3&ora+" Nu, nu vreau !)

ur ura+" Nu vreau c+u*i de 3u:in" c&)+ina+ din ca3, Knvin!" ereu &n') +ine" Au ereu +o+ ceea ce ai H)cu+" Nu eMi!+) !ecre+e,

$ Tob4, Kn'erii au Ho!+

3en+ru cei din ceruri" Sin'ura diHeren:) e!+e c) acu ne 3o:i vedea *i +u 3e noi" Ace!+ &ucru ar +rebui !) re3re(in+e 3en+ru +ine o !ur!) de 3u+ere, *+ii bine" Iar 3e Kn'eru& +)u 3)(i+or K& c0ea ) S0 ar4a" $ A!cu&+), a* vrea !) Hiu 3&in de venera:ie, de recuno*+in:), de u i&in:) *i de !en+i en+e a&e!eO La naiba, a* vrea !) Hiu un !Hn+, a 3o+" Nu 3o+""" %u $ %e nu 3o:iN bo&boro!i+" ,ar nu ai (i! c)-8 c0ea )N -a Kn+reba+" Nu 3o:i !)-:i i 3ui

re!+ric:iiN Nu 3o:i !)-:i reHu(i r)!3&a+a i edia+) a 3a!iunii 3en+ru acea!+) He eie, de*i e*+i &n') ea de ai 3u:in de dou)(eci *i 3a+ru de oreN Nu +e 3o:i ab:ine !) nu dai bu(na 3e!+e vu&nerabi&i+a+ea eiN Nu 3o:i !) Hii b)rba+u& onorabi& &a care !e a*+ea3+) Hiu& +)uN Nici dac) ar Hi Ho!+ ro!+i+e cu nu -ar Hi 3u+u+ a+in'e ai nie, cuvin+e&e &ui u&+" .ocea ca&d) *i

,ra'o!+ea *i r)u&

59

convin')+oare dobora +oa+e !3u!e!e ie Kn!u i"

inciuni&e 3e care

i &e

$ Tu cre(i c) eu nu Kn:e&e'N

-a Kn+reba+ e& ca& " a!u3ra

S)-:i !3un ce cred eu" ,ac) +e arunci acu

ace!+ei He ei, ea !e va urK 3en+ru c) +e-a acce3+a+, iar cnd va avea +i 3 !) !e 'ndea!c), +e va urK *i 3e +ine" Ti 3 de (ece ani, acea!+) He eie a r) a! !in'ur), 3en+ru bine&e ei *i a& Hiu&ui ei" Re!3ec+-o" %*+i')-i Kncrederea" <en+ru a!+a e!+e nevoie de +i 3, nu-i a*aN $ ,ar vreau !) *+ie c) o iube!c" $A !3u! eu c) nu i-o 3o:i )r+uri!iN A !3u! eu c) nu-i 3o:i ar)+a o o :ii Kn a*+e3+areN $ O, di!cur!uri de Kn'erO a M) KnHuria!e A r) a! iar)*i" u&+) vre e +)cu:i" K i era ru*ine Kn+reba+" E& a r!, din nou" 3en+ru c) Nu ) KnHuria!e " (i!" ic) 3ar+e din 3a!iunea 3e care

$ Nu 3o+ !) Hiu cu ea acu , nu-i a*aN a cura+), de!3re +ov)r)*ie, de!3re cu iube!c +o+ ce are &e')+ur) cu ea, !)

) reHer &a dorin:)" .orbe!c de!3re dra'o!+e ar Hi !) Knv): !) ) &a! Kn Hiecare (i

!a&va+ de ea" Ai vru+ ca eu !)- i cuno!c Hiu&, 3en+ru bine&e &ui *i 3en+ru bine&e ei" ,ar nu 3o+ Hace 3ar+e din

60

ANNE RI%E

via:a Tob4"

ea, a ndoi, nu acu , a*a-iN er! 3e un dru Ho!+ ier+a+N 3ericu&o! *i Kn+uneca+,

$ Ai $ Nu a

$ Ba da, ai Ho!+ ier+a+" ,ar cre(i c) e!+e Kn:e&e3+, a+unci cnd +e de!3ar:i de ace!+ dru , !) nu +e 'nde*+i *i &a con!ecin:e&e Ha3+e&or +a&eN $ Nu" M) 'nde!c ereu" $ 2i !e 3are corec+ !) nu Kncerci !) &e re3ariN $ Nu" Trebuie !) &e re3ar" $ 2i !e 3are corec+ !) renun:i &a &e') n+u& 3e care &-ai H)cu+, c) vei &ucra a&)+uri de bine&ui, Kn &oc de a r)u&uiN $ Nu, a !3u!" Li nu a vru+ nicioda+) !) ru3 i-ai ace& &e') n+, nicioda+)" Sun+ da+or Kn Ha:a &u ii !)i r)!cu 3)r 're*e&i&e" S&av) ,o nu&ui, +u ar)+a+ ca&ea 3rin care !)- i 3o+ 3&)+i acea!+) da+orie" $ Li :i-o voi ar)+a *i Kn con+inuare, a !3u!" Iar Kn+re +i 3 +rebuie !) Hii 3u+ernic 3en+ru ea, 3en+ru a a Hiu&ui +)u, !) Hii 3u+ernic 3en+ru e& *i 3en+ru b)rba+u& care 3oa+e deveni" Li nu +e in:i Kn &e')+ur) cu &ucruri&e +eribi&e 3e care &e-ai H)cu+ Kn +recu+" A in+e*+e-:i c) acea!+) He eie Hru oa!) are *i ea 3ro3riu& Kn'er 3)(i+or" Nu +rebuie !) Kncea3) !) b)nuia!c) cine ai Ho!+ Kn +o:i acei ani" <en+ru c), dac) ine de 3ar+ea

,ra'o!+ea *i r)u&

61

!e Kn+ 3&) a!+a, !-ar 3u+ea !) nu +e a3ro3ierea co3i&u&ui" Kn'eru& ei 3)(i+or a+en:ia" A Kncuviin:a+" M) durea !)

ai &a!e Kn i-a a+ra!

) 'nde!c &a a*a

ceva *i era un &ucru 3rea eviden+ ca !)-& 3o+ ne'a" $ ,)- i voie !)-:i ai !3un ceva, a ad)u'a+" %0iar dac) +e 3)r)!e!c acu , dac) nu ) vei ai vedea nicioda+) *i vei Knce3e !) cre(i c) vi(i+e&e e&e n-au Ho!+ dec+ un vi!, nu vei 3u+ea Knce3e o via:) ca!nic) obi*nui+) Har) ca 3ro3ria +a con*+iin:) !) nu +e di!+ru')" Qa3+e&e eM+raordinare cer Kndre3+)ri eM+raordinare" %on*+iin:a &e 3oa+e 3re+inde oa eni&or &ucruri 3e care %rea+oru& nu &e 3re+inde *i 3e care Kn'erii nu &e 3ro3un, 3en+ru c) nu au nevoie" %on*+iin:a Hace 3ar+e din Hiin:a u an)" Iar con*+iin:a +a +e di!+ru'ea Knc) dinain+e ca eu !) vin &a +ine" Nu ai Ho!+ nicioda+) &i3!i+ de con*+iin:), Tob4" Kn'eru& +)u 3)(i+or, S0 ar4a, 3oa+e !)-:i conHir e" $ K i 3are r)u, a *o3+i+" K i 3are r)u 3en+ru +o+" Te-a de(a )'i+" Ma&c0ia0, nu ) abandona" A r!" Un r! ca&d, &ini*+i+or" $ Nu -ai de(a )'i+O a !3u! e&, )rini o!" <en+ru oa eni, inuni&e !e 3e+rec Kn +i 3" Li nu eMi!+) nici !3a:iu *i nici +i 3 de!+u& ca !) !e obi*nuia!c) cu e&e" Nu !e obi*nuie!c nicioda+)" K:i !3un eu, care Ki ur )re!c de &a Hacerea &u ii" Iar

62

ANNE RI%E

oa enii ) !ur3rind ereu" A ( bi+" Era de3ar+e de !enin)+a+ea &ui, dar *+ia c) !3une adev)ru& ce& ai adev)ra+" Mnia K i di!3)ru!e" $ Knc) ceva, a !3u! e& ca&d $ avea c0i3u& &u ina+ de o incon+e!+abi&) co 3a!iune" S0 ar4a i-a ceru+ !)-:i !3un a!+a, i-a )r+uri!i+, ridicnd din !3rncene" E& (ice c), dac) nu 3o:i Hi !Hn+, c)&u')r !au 3reo+, !) +e 'nde*+i c) 3o:i deveni erou" A r!" (i!" Sun) Hoar+e bine" S0 ar4a *+ie 3e ) 3u+ea ab:ine" $ Bine, a A

ce bu+oane !) a3e!e, nu-i a*aN r! din nou" Nu $ %nd !i + nevoia, 3o+ vorbi cu e&N $ .orbe*+i cu e& de ani de (i&e, a !3u! Ma&c0ia0" Iar acu M-a vorbe*+e *i e& cu +ine" %ine !un+ eu, !) !+au +re(i+ !in'ur 3e verand)" de!cu&: *i K i du! &a ei Kn Kn ca&ea unei a++ de Hru oa!e conver!a:iiN %0iar a*a" Sin'ur" Noa3+ea era 3u!+ie" S+)+ea Kn'0e:a!er) 3icioare&e" Kn di inea:a ur )+oare a3ar+a en+ 3en+ru icu&-deJun" -a anun:a+ c) dor i!e Kn -a

Tob4 !e !cu&a!e *i !e K br)ca!e, 3ur+a o Jac0e+) a&ba!+r) *i 3an+a&oni RaRiC

,ra'o!+ea *i r)u&

63

ca era &ui, Kn 3ro3riu& !)u 3a+" A Kncuviin:a+ !erio!, ca *i cu eMac+ &a a!+a !e a*+e3+a &u ea de &a un b)ia+ de (ece ani, c0iar dac) a a &ui avea un 3a+ uria* Kn+r-un a3ar+a en+ &uMo! de 0o+e&" A &a o co anda+ icu&-deJun Kn ca er) *i a nca+ a!) i 3ecabi& aranJa+), cu ar'in+)ria 0o+e&u&ui *i +rebuie 3en+ru ca +o+u& !)

cu reci3ien+e aco3eri+e cu r) n) de&icio! de Hierbin+e" Si :ea Si :ea *+ia

c) nu 3o+ !) 3ierd +oa+e ace!+e &ucruri" c) 3ur *i !i 3&u nu !un+ Kn !+are, dar cu ine 'ean+a de 3ie&e *i, du3) ce icu&ui-deJun, a Kn na+ Lionei" !co! din ea

c+ !e 3oa+e de bine c) eMac+ a!+a +rebuia !) Hac"

K i adu!e!e

!-au !+rn! re!+uri&e dou) do!are *i i &e-a iar cnd a

$ %e-! a!+eaN a Kn+reba+ ea c+ !e 3oa+e de na+ura&, Kncerca+ !)-i eM3&ic c) &e 3oa+e ci+i Kn avion, a in!i!+a+ !)-i eM3&ic 3e &oc" $ <ar+ici3)ri &a Honduri de inve!+i:ii, 3rin+re a&+e&e, a++ 3en+ru +ine, c+ *i 3en+ru e&, 3&u! o ren+) 3&)+ibi&) &unar, o !u ) care nu re3re(in+) o 3rob&e ) 3en+ru ine *i care v) va aco3eri +oa+e c0e&+uie&i&e" ceru+ ni ic, i-a rea in+i+ ea !i 3&u" Mai !un+ *i a&:i bani, aco&o de unde vin ace*+ia" $ Nu :i-a $ Nu +rebuie !)- i ceri" .reau eu !)-i ave:i" Sun+

64

ANNE RI%E

de!+ui bani ca Tob4 !) 3oa+) 3ri ea!c) cea

er'e &a orice *coa&) ear')

dore*+i" Kn An'&ia, Kn E&ve:ia, oriunde 3oa+e !) ai bun) educa:ie" <oa+e !) nu ai vara, dac) vrei, *i !) ur e(e cur!uri&e obi*nui+e aca!)" Nu &e-a ) 3rice3 &a a!+He& de &ucruri, nu *+iu+ nicioda+)" ,ar +u +e 3rice3i" Iar cei de &a n), H)r) !) &e de!c0id), -a

*coa&a NeI an +e 3o+ Kndru a" La He& *i +a+)& +)u" A r) a! cu do!are&e Kn A !)ru+a+-o" A iar 3e obraJi au Knce3u+ !) i !e 3re&in') &acri i" K br):i*a+-o c+ de +andru 3rice3u+" $ To+ ce a e!+e de-acu 3u! deo3ar+e 3en+ru ereu o +ine *i 3en+ru e&, a !3u!" K:i voi +ran! i+e *i re!+u&

inHor a:ii&or, cnd &e voi avea" Avoca:ii au !u edenie de Kn+reb)ri de 3u! *i durea()" A *ov)i+ o c&i3)" ad)u'a+, eMi!+) $ Ui+e, a

u&+e &ucruri care +e eu Kn 0r+ii, dar ereu Ho&o!i+ *i ca !)

vor nedu eri" Nu vei ')!i nu e&e 3en+ru aHaceri" Su!+in Boo+0" L-a

+e a!i'ur c) 3e ce& Kn!cri! aco&o K& Ho&o!e!c

3&)+e!c bi&e+e&e voa!+re de avion *i ca ere&e de 0o+e&" Li a!i'ur)-i 3e avoca:ii vo*+ri c) i 3o(i+e&e au Ho!+ 3&)+i+e in+e'ra& 3en+ru +o+ ce 3ri i:i, +u *i Tob4" $ Tob4, nu -a a*+e3+a+ &a a*a ceva, a !3u! ea" icu:u&

,ra'o!+ea *i r)u&

65

$ Ui+e Knc) ceva" Un +e&eHon

obi& cu o car+e&)

3re- 3&)+i+)" 2ine-8 cu +ine" PNu e&e# *i codu& 3in !un+ !cri!e 3e !3a+e" A!+a-i +o+ ce-:i +rebuie ca !) reKnnoie*+i car+e&a" O 3o:i 3&)+i Kn+r-o &ocuri, +oa+e &a Knde n)" Te voi !una 3e e&" A Kncuviin:a+ din ca3, cu 'ravi+a+e" Era ceva 3roHund cur+eni+or Kn He&u& Kn care acce3+a +oa+e ace!+e &ucruri, H)r) !) 3un) Kn+reb)ri, H)r) !) !e nu e&e inven+a+" A !)ru+a+-o din nou, 3e 3&eoa3e, 3e obraJi, 3e oa&e *i de K bie+oare ca 3e ca Kn ur ) cu bu(e" Era &a He& de ire de u&:i e de

vre uri" <)ru& K 3r)*+ia ace&a*i 3arHu dor i+or, !) o iau *i !) o &e' de

a+:ia ani" A* Hi vru+ !) o ridic Kn bra:e, !) o duc Kn ine 3en+ru vecie" Era +r(iu" Ma*ina Ki a*+e3+a deJa Jo!" Micu& Tob4 +oc ai in+ra ca !) ne anun:e c) K 3ac0e+a!e *i era 'a+a 3en+ru avion" Nu cred c) Ki 3&)cea !) !)ru+nd-o 3e ea *i -a 3rivi+ 0o+)r+" %nd &-a ai veni ) vad) a a &ui" S-a a*e(a+ Kn 3icioare &n') !)ru+a+ *i 3e e&,

a Kn+reba+ b)nui+or$ %nd !) +e vi(i+) N r)!3un!" $ ,e Knda+) ce 3o+ aranJa +o+u&, i-a Kn+ 3&e a!+a"

Nu ai ,u ne(eu 3u+ea *+i cnd avea !) !e

66

ANNE RI%E

,ru u& 3n) Jo! 8 H)cu!e

i !-a 3)ru+ ce&

ai &un' 3e care-

vreoda+), de*i 3e Tob4 K& Kncn+a !) !ar) Kn

!u! *i Kn Jo! c+e cinci +re3+e oda+) Kn ro+ond), a!cu&+nd ecou& vocii !a&e reverbera+ de 3ere:i" In ace&e c&i3e 3)rea !)-*i Hi 3ierdu+ 3u:in din aeru& de do n 3o&i+ico!" Mu&+ 3rea re3ede, a ne a*+e3+a Era ce& o a*ina" nou) (i ca&iHornian) r)coroa!) *i aJun! Kn Ha:a 0o+e&u&ui, unde

!+r)&uci+oare, iar H&ori&e din cur+ea 0o+e&u&ui 3)reau Kn ai bun

,ra'o!+ea *i r)u&

67

o en+ a& &or, Kn +i 3 ce 3)!)ri&e cn+au Knce+i*or Kn co3aci" $ Te !un i edia+ ce 3o+, i-a $ Te ro' !) Haci ceva 3en+ru Kn *oa3+)" !3u! ei" ine, i-a r)!3un!,

$ Orice" $ Nu- i !3une c) vei !una, dac) n-ai de 'nd !-o Haci" $ Nu, dra'a ea, a (i!" A !) +e !un" A !) +e !un c0iar dac) !e 3r)v)&e*+e iadu& 3e 3) n+" ,oar c) nu *+iu eMac+ cnd" M-a 'ndi+ o c&i3), a3oi a ad)u'a+$ La!)- i de!+u& !3a:iu *i de!+u& +i 3" 2ine cuvin+e&e a!+ea" ,ac) nu 3ri e*+i ve*+i de &a 'nde*+e-+e &a e&e" ,e!+u& !3a:iu *i de!+u& +i 3" in+e ine,

A cu3rin!-o Kn bra:e *i de da+a acea!+a a !)ru+a+-o cu !e cuvine, H)r) !)- i 3e!e cine !e ui+a &a noi, nici )car de icu& Tob4, iar cnd i-a da+ dru u&, a H)cu+ un 3a! Kn !3a+e, ca *i cu *i-ar Hi 3ierdu+ ec0i&ibru&" La He& ca *i ine" L-a ridica+ *i 3e e& Kn bra:e, &-a 3rivi+ Knde&un',

a3oi &-a !)ru+a+ 3e Hrun+e *i 3e a ndoi obraJii" $ A *+iu+ c) a*a ai !) Hii, a !3u! e&" $ ,ac) i-a* Hi ceru+ &ui ,u ne(eu Kn!u*i un Hiu 3erHec+, *i dac) a* Hi avu+ +u3eu& !)-i cer cu !)-&

68

ANNE RI%E

cree(e, ei bine, nici c0iar &ui ,u ne(eu nu i-ar Hi reu*i+ ai bine a&+u& Kn aHar) de +ine, a !3u!" %e& 3u:in a!+a-i 3)rerea ea" <e ur ) a*ina a di!3)ru+, *i au di!3)ru+ *i ei, iar inuna+u& Mi!!ion Inn i !-a 3)ru+ ai 3)r)!i+ de &u e ca nicioda+)"

Capitolul patru

Am a'uns n a(artamentul meu *i &-a

')!i+ 3e Ma&c0ia0 a*+e3+ndu- )" S+)+ea &a a!a nea'r) din Hier *i 3&n'ea" K*i re(e a!e coa+e&e de +)b&ia e!ei *i K*i :inea Ha:a Kn 3a& e" $ %e-ai 3):i+N &-a Kn+reba+" %e !-a Kn+ 3&a+N $ -a a*e(a+ &n') e&" E vina eaN %e-a H)cu+N Li-a ridica+ ca3u& *i a ( bi+, ce& ai ca&d *i ai +ri!+ ( be+ din &u e" $ %0iar K:i 3a!) de ineN -a Kn+reba+" $ <)i, da, Hiindc) 3&n'i" %red c) ai ini a Hrn+)" $ Nu a ini a Hrn+)" ,ar cred c) a* 3u+ea !) o a " E vina ea, dac) ar Hi !)-i a!cu&+ 3e Knv):a:i" Se reHerea &a +eo&o'ii din univer!i+):i, &a oa eni 3recu To a ,9AUuino" $ Te reHeri &a cei care aHir ) c) n-ai ini )" $ .oi -a:i H)cu+ !) 3&n', voi +rei, a !3u!"

$ ,e ceN A ridica+ din u eri" $ Kn dra'o!+ea voa!+r) unu& 3en+ru ce&)&a&+ a !i :i+ a+in'erea ceru&ui" $ Acu ) Haci 3e ine !) 3&n', a !3u!" Nu ) 3u+ea K 3iedica !) ) ui+ :in+) &a e&, &a c+ de 3roHund) era +ri!+e:ea &ui" K i venea !)-& iau Kn bra:e" $ Nu-i nevoie !) ) con!o&e(i, a ( bi+ e&" ,ar !un+ i*ca+ c) ai vru+ !) o Haci" 1abar nu ai c+ de i!+erio! e!+e 3en+ru noi He&u& Kn care !e iube!c oa enii, He&u& Kn care !e cau+) ca !) !e co 3&e+e(e" Qiecare Kn'er e!+e e& Kn!u*i co 3&e+" B)rba:ii *i He ei&e de 3e 3) n+ nu !un+ nicioda+) co 3&e:i, dar cnd reu*e!c !) !e Kn+re'ea!c) 3rin iubire, a+unci ca3)+) di en!iuni cere*+i" $ 1ai !) vorbi de!3re i!+ere, a !3u!" Ar):i ca un b)rba+, vorbe*+i ca un b)rba+, dar nu e*+i b)rba+ c+u*i de 3u:in" $ Nu, cu !i'uran:) nu !un+" $ %u ar):i cnd +e KnH):i*e(i Knain+ea +ronu&ui ,o nu&uiN &-a Kn+reba+" A r! din nou, cu r!u& &ui doJeni+or" $ Kn Ha:a +ronu&ui %rea+oru&ui !un+ doar un !3iri+, a !3u! Knce+" Iar acu !un+ un !3iri+ care &ocuie*+e Kn+r-un +ru3 3o+rivi+ 3en+ru acea!+) &u e" L+ii 3rea

70

ANNE RI%E

bine" $ Te !i :i vreoda+) !in'urN $ Tu ce cre(iN -a Kn+reba+" %re(i c) a* 3u+ea !) ) !i + !in'urN

,ra'o!+ea *i r)u&

71

$ Nu, a r)!3un!" Nu ai Kn'erii din Hi& e&e de &a 1o&&4Iood !un+ !in'uri" $ Kn+r-adev)r, a ( bi+ e& &ar'" %0iar K i 3are r)u 3en+ru ei" .a veni o vre e cnd vei Kn:e&e'e cu !un+, 3en+ru c) vei Hi ca ine, dar eu nu voi *+i nicioda+) cu e!+e !) Hiu ca +ine" Nu 3o+ dec+ !) ) inune(" $ Nu vreau !) ai Hiu nicioda+) de!3)r:i+ de ei, a !3u!" Min+ea ea nu !e 'nde*+e dec+ &a a!+a" ,ac) nu 3o+ Hi a&)+uri de ei, +rebuie )car !)- i aud) vocea Kn od re'u&a+ *i de!" Li +rebuie !) !e bucure de +o+ ce 3o+ !) c*+i' 3en+ru ei" M-a o3ri+ bru!c 3anica" Banii 3e care Ki aduna!e Kn u&+i ii ani erau bani 3&ini de !n'e" ,ar re3re(en+au +o+ ce avea *i 3u+ea !)-i Ho&o!e!c !3re bine&e &or, 3u+ea !)-i cur): Kn ace!+ He&" Nu-i a*aN Nu 3u+ea !) &e iau Kna3oi 3ar+ici3)ri&e &a Honduri&e de inve!+i:ii crea+e !3ecia& 3en+ru ei" M-a ru'a+ ca Ma&c0ia0 !) nu de!c0id) ace!+ !ubiec+" $ .) a3ar:ine:i unii a&+ora, a !3u! e&" $ %e vrei !) !u'ere(iN &-a Kn+reba+" %) Kn+r-o (i a* 3u+ea +r)i !ub ace&a*i aco3eri* cu Liona *i Tob4N A 3)ru+ !) !e 'ndea!c) un o en+, a3oi a !3u!$ ;nde*+e-+e &a c+e !-au Kn+ 3&a+ deJa" ,ra'o!+ea de-acu K 3)r+)*i+) +e-a +ran!Hor a+" Ui+)-

72

ANNE RI%E

+e &a +ine" Iar acea!+) !cur+) vi(i+) a !c0i ba+ 3en+ru +o+deauna cur!u& vie:i&or Lionei *i a &ui Tob4" Nu va ai +rece nicio (i din via:a +a Har) !) Hii con*+ien+ c) K:i a3ar:in, c) au nevoie de +ine, c) nu +rebuie !)-i de(a )'e*+i" Iar ei nu vor ai ui+a nicio c&i3) c) Ki iube*+i *i c) !un+ ai +)i" Nu ob!ervi c) deJa !-a !c0i ba+ cevaN S) +r)i:i !ub ace&a*i aco3eri* ar Hi doar un a!3ec+ a& Kn+re'ii 3ove*+i" $ Nu ai cineva Har) +ru3 3oa+e !) 3rivea!c) &ucruri&e a*a, a !3u!, Har) !) ) 3o+ ab:ine" Tu nu *+ii ce Kn!ea n) 3en+ru oa eni !) +r)ia!c) !ub ace&a*i aco3eri*" $ Ba da, *+iu, a !3u! e&" N-a r)!3un! ni ic" A*+e3+a" K i d)dea !ea a c+ de co3&e*i+or era +o+ ceea ce !e 3e+recu!e cu Liona *i cu icu& Tob4, dar 'ndu& &a inHini+e&e 3o!ibi&i+):i K i vJia 3rin in+e, iar Ha3+u& c) 3e+recu!e a!e enea c&i3e K 3reun) nu ) 3u+ea K 3iedica !)- i dore!c ai u&+, +rebuie !) )r+uri!e!c" $ L+ii !) iube*+i, a !3u! e&" Acea!+a e!+e c0eia" <o:i !) iube*+i *i 3e a&+cineva dec+ 3e cei Kn+&ni:i Kn i&u ina+a .re e a Kn'eri&or" <o:i !)-i iube*+i 3e cei din vre ea +a" Qe eia *i b)ia+u& nu +e-au !3eria+" Ini a +a !i +e o dra'o!+e nou), concre+), care acu dou) (i&e :i !-ar Hi 3)ru+ i 3o!ibi&)"

,ra'o!+ea *i ru&

73

M) !i :ea 3rea co3&e*i+ de vorbe&e &ui ca !)-i 3o+ r)!3unde" Mi i-a i a'ina+ din nou, 3e Liona *i 3e icu& Tob4, a*a cu ar)+au Kn 3ri a c&i3) cnd i-a v)(u+" $ A*a e!+e, nu *+ia c) 3o+ !) iube!c a*a, a !3u!" ,ar Hii Kn')dui+or, Ma&c0ia0" S3une- i c) Kn+r-o (i a* 3u+ea aJun'e !) &ocuie!c !ub ace&a*i aco3eri* cu ei" S3une- i )car c) e!+e cu 3u+in:), nu con+ea() dac) eri+ !au nu" S3une- i c) a* 3u+ea !) ) 3or+ Kn a*a He& Knc+ !) o eri+" KncuraJea()- )" A r) a! +)cu+ o vre e" Nu ai avea &acri i 3e obraJi" Ar)+a &ini*+i+ *i curio!" M) 3rivea ca *i cu ar Hi !+udia+" A3oi !-a ui+a+ direc+ Kn oc0ii ei" $ <oa+e, a !3u!" <oa+e c) eMi!+) de!+u& +i 3 *i de!+u& !3a:iu ca !) aJun'e aco&o" Kn ce&e din ur )" ,ar nu +rebuie !) +e 'nde*+i acu &a a!+a" <en+ru c) deoca da+) ai de'rab) nu !e 3oa+e" S-a o3ri+ ca *i cu !-ar Hi 'ndi+ !) ai adau'e ceva, a3oi !-a r)('ndi+" $ Nu eMi!+) nicio *an!) !) +e Kn*e&iN &-a Kn+reba+" Nu vreau !) (ic c) +e Knde n !-o Haci, +e Kn+reb nu ai" Nu-i cu 3u+in:) !) +e Kn*e&i Kn &e')+ur) cu ni icN $ Ba da, a r)!3un! e&" Nu ai %rea+oru& de:ine +oa+e r)!3un!uri&e" $ ,ar nu 3o:i 3)c)+ui, din 're*ea&)" $ Nu, a r)!3un! e& !i 3&u" %u u&+) vre e Kn

74

ANNE RI%E

ur ), a a&e! !) Hiu de 3ar+ea %rea+oru&ui" $ O, ,oa ne, 3o:i !)- i 3ove!+e*+i cu """N $ Nu acu , 3oa+e c) nicioda+), i-a r)!3un!" Nu ) aH&u aici ca !)-:i re&a+e( i!+oria %rea+oru&ui *i a Kn'eri&or !)i +ineri *i Hru o*i" Sun+ aici ca !) +e Kn:e&e' 3e +ine, ca !) +e '0ide( *i ca !) +e Kn+reb dac) e*+i 'a+a !) ) !&uJe*+i din nou cu devo+a en+" La!) deo3ar+e Kn+reb)ri&e co! ice de!3re ceruri *i 0ai !) vorbi de!3re ce ai de Scu+" $ A0, acord)- i de!+u& !3a:iu *i de!+u& +i 3 ca !)- i r)!cu 3)r Ha3+e&e, *i de!+u& !3a:iu *i +i 3 ca !)""" $ ,a, :ine Knde3&ini+ ai in+e ace!+e cuvin+e, a !3u!, K:i vor u&+e !arcini co 3&ica+e" Nu vei ai ai Ho&o!i aco&o unde +e +ri i+, 3en+ru c) vei avea de er'e Kn An'&ia *i nici Kn e3oca aceea, ci Kn+r-un &oc *i Kn+r-un +i 3 unde &ucruri&e !un+ deo3o+riv) bune *i evreie*+i" $ ,a, a !3u!, iar de da+a a!+a e!+e vorba de!3re un +n)r 3e nu e .i+a&e, care !e roa') 3en+ru aJu+or cu di!3erare, dar *i cu credin:), *i vei K& aJu:i !) de!c&cea!c) un '0e de er'e aco&o ca !) i!+ere 3e care o en+u& $ A*adar, vo r)!3unde +o+ ai re&e 3en+ru co3iii evrei ai &ui ,u ne(eu" ru')ciuni&or

nu ai +u e*+i Kn !+are !) K& Kn:e&e'i" .ino" E

,ra'o!+ea *i ru&

75

!) 3&ec) Kn

Kn c)&)+orie"

ai 3u:in de o c&i3), veranda a r) a! de3ar+e Kn 1abar nu avea ce 3u+ea vedea re!+u& &u ii, Kn ca(

!3a+e&e no!+ru" c) vedea ceva"

,ra'o!+ea *i ru&

76

L+iu doar c) a 3)r)!i+ &u ea concre+) a 0o+e&u&ui Mi!!ion Inn, &u ea concre+) a Lionei *i a &ui Tob4, ca !) ne ridic) din nou !u! Kn nori" ,ac) avea o Hor ) oarecare, nu o 3u+ea vedea, nici !i :i" Nu vedea dec+ cea:a a&b) *i u ed) r)!ucindu-!e Kn Juru& eu, iar cnd *i cnd, !+r)&ucirea 3a&id) a unei !+e&e" TnJea du3) u(ica ce&e!+), dar nu 3u+ea au(i ai ni ic, din cau(a vn+u&ui iu+e *i 3roa!3)+, eni+ !) ) cure:e, du3) cu !e 3)rea, de +oa+e 'nduri&e din +recu+u& a3ro3ia+" A v)(u+ din+r-oda+) a3)rnd dede!ub+u& eu un ora* i en!, a3aren+ Har) !Hr*i+, un ora* 3&in de do uri *i de 'r)dini 3e aco3eri*uri, de +urnuri Kna&+e *i de cruci ivindu-!e de du3) Hiecare !+ra+ i*c)+or de nori" Ma&c0ia0 ) Kn!o:ea, dar nu-8 3u+ea vedea, a*a cu nu ) 3u+ea vedea nici 3e ine" V)rea , Kn !c0i b, co&ine&e Ha i&iare *i 3inii Kna&:i ai I+a&iei, *i i-a da+ !ea a c) Kn+r-aco&o ne Kndre3+a *i c) Kn curnd avea !) aH&u *i !3re ce ora*" $ %eea ce ve(i aco&o Jo! e!+e Ro a, a !3u! Ma&c0ia0" <e +ronu& 3a3a& !+) Leon a& W-&ea, iar Mic0e&an'e&o, i!+ovi+ du3) +er inarea uncii &a inuna+u& +avan a& %a3e&ei SiM+ine, unce*+e acu &a

a&+e (ece co en(i *i Kn curnd !e va a3uca de re!+aurarea bi!ericii San <ie+ro" RaHae& 3ic+ea() Kn +oa+) !3&endoarea a3ar+a en+e&e 3e care i&ioane de oa eni &e vor vi(i+a Kn !eco&e&e vii+oare" ,ar niciunu& din+re ei nu e!+e i 3or+an+ 3en+ru +ine, 3en+ru c) nu-:i voi acorda nici )car o c&i3) ca !)-& ve(i 3e 3a3), ori 3e cineva din !ui+a &ui, 3en+ru c) +u e*+i +ri i! aici 3en+ru un !uH&e+ anu e" E!+e vorba de!3re un +n)r, .i+a&e de Leone, care !e roa') Herven+ *i 3&in de credin:), *i a+:ia a&:ii !e roa') 3en+ru e&, Knc+ +re ur) 3or:i&e ceru&ui" %obora ereu, din ce Kn ce ai a3roa3e de 'r)dini&e de 3e aco3eri*uri, de do uri *i de +ur&e, iar Kn curnd a ()ri+ &abirin+u& de a&ei *er3ui+oare *i de !c)ri care Hor ea() !+r)(i&e Ro ei" $ Kn acea!+) &u e +u e*+i evreu, +e c0ea ) Tob4, e*+i u(ician *i cn:i &a &)u+), iar a!+He& vei Kn:e&e'e c+ de u&+e din+re +a&en+e&e +a&e !un+ nece!are 3en+ru a duce &a ca3)+ acea!+) aven+ur)" E*+i cuno!cu+ ca un o !+)3n 3e !ine, Kn !+are !) aduc) 3rin u(ica &ui o H)r ) de con!o&are ce&or Kn !uHerin:), a*a c) vei Hi bineveni+, a+unci cnd vei aJun'e" Qii curaJo!, Hii iubi+or *i Hii de!c0i! 3en+ru +o:i cei care au nevoie de +ine, Kn !3ecia& 3en+ru di!3era+u& *i de!curaJa+u& .i+a&e, care e!+e 3rin Hirea &ui Kncre()+or *i care !e roa') acu cu a++a in!i!+en:) 3en+ru aJu+or" %on+e(, ca de obicei, 3e in+e&i'en:a, 3e dr(enia *i 3e vic&enia

78

ANNE RI%E

+a" ,ar ce& ai *i cu&+iva+)"

u&+

) ba(e( 3e ini a +a 'eneroa!)

Capitolul cinci

Mi-a

H)cu+ a3ari:ia Kn 3ia:e+a din Ha:a unui $alazzo uria* de u&:i ea -a Kn+ 3ina+ de 3arc) -ar Hi a*+e3+a+"

3ia+r) *i

Nu era vorba de!3re o adunare ca aceea 3e care o ')!i!e Kn An'&ia, &a u&+i a e!ca3ad) Kn+re3rin!) K 3reun) cu Ma&c0ia0, dar cu !i'uran:) !e Kn+ 3&a ceva aici, iar eu aJun!e!e c0iar Kn iJ&ocu& Ha3+e&or" %ei 3re(en:i erau a3roa3e +o:i evrei, !au ce& 3u:in a*a 3)reau, 3en+ru c) u&:i 3ur+au un cerc 'a&ben cu!u+ 3e 0aine, iar a&:ii aveau ciucuri a&ba*+ri 3e ar'inea +unici&or &un'i de ca+iHea" Erau oa eni bo'a:i, oa eni cu inH&uen:), co 3or+a en+u& &or indica ace!+ &ucru &a He& ca *i 0aine&e" %+ de!3re ine, era K br)ca+ Kn+r-o +unic) de ca+iHea Kncre:i+), cu neci cre!+a+e c)3+u*i+e cu )+a!e ar'in+ie, 3an+a&oni co&an:i care 3)reau !cu 3i *i ci( e Kna&+e de 3ie&e vo3!i+e Kn verde !+r)&uci+or" <ur+a )nu*i Hine de 3ie&e, +ivi+e cu b&an)" Kn !3a+e ducea , 3rin!) cu &e')+uri !ub:iri de 3ie&e, o &)u+)O Avea Kn

3ie3+ ace&a*i !e n 'a&ben, ro+und" %nd i-a da+ !ea a, -a !i :i+ ai vu&nerabi& ca nicioda+)" <)ru& K i aJun'ea 3n) &a u eri, b&ond *i cr&ion:a+, *i a Ho!+ ai u&ui+ !) ) recuno!c !ub acea!+) KnH):i*are dec+ reu*i!e !) ) ui ea!c) u&:i ea" S-au a3ro3ia+ cu +o:ii de ine, 'e!+icu&nd c)+re 3or:i&e 3a&a+u&ui, 3rin care 3u+ea Kn+re()ri &u ini&e din cur+ea in+erioar)" L+ia c) 3a&a+u& re3re(en+a de!+ina:ia ea, Har) Kndoia&), dar Knain+e !) a3uc !) +ra' de !Hoara c&o3o+u&ui de &a 3oar+) !au !) !+ri' vreun nu e, unu& din+re b)+rnii din u&:i e i-a +)ia+ ca&ea" $ ,ac) in+ri Kn acea!+) ca!), +e eM3ui 3ri eJdiei, a !3u!" E!+e bn+ui+) de un di!!ukX" I-a c0e a+ de +rei ori 3e Kn:e&e3:i !) eMorci(e(e de onu&, dar n-au reu*i+" Iar +n)ru& Knc)3):na+ care &ocuie*+e aici nu vrea !) 3&ece" Li &u ea, care ai Knain+e avea Kncredere Kn e& *i K& re!3ec+a, a Knce3u+ acu !)-& 3rivea!c) 3&in) de Hric) *i Kn'riJorare" $ Nu con+ea(), a !3u!" Sun+ aici ca !) ) Kn+&ne!c cu e&"
Kn +radi:ia evreia!c), un !3iri+ a&eHic care ia Kn 3o!e!ie o 3er!oan), con!idera+ a Hi !uH&e+u& unui or+ neacce3+a+ Kn &u ea de dinco&o"
8

,ra'o!+ea *i r)u&

80

$ Nu-i bine 3en+ru niciunu& din+re noi, a !3u! un a&+ b)rba+" S) cn:i &a &)u+) 3en+ru &ini*+ea 3acien+u&ui +)u nu 3oa+e !c0i ba ce !e Kn+ 3&) !ub ace!+ aco3eri*" $ Li a+unci, ce crede:i c) ar +rebui !) HacN a Kn+reba+" Un ur ur ne&ini*+i+ a !+r)b)+u+ u&:i ea" $ S+ai de3ar+e de acea!+) ca!) *i !+ai de3ar+e de .i+a&e de Leone, 3n) cnd !e va 0o+)rK !) 3&ece *i 3ro3rie+aru& ei ne va &)!a !) o d)r ) " %a!a era uria*), avea 3a+ru e+aJe *i Here!+re bo&+i+e, iar ac:iunea 3o eni+) 3)rea un 'e!+ di!3era+" $ %eva a&eHic i-a &ua+ Kn 3o!e!ie 3e &ocui+orii de aici, a !3u! a&+ b)rba+" Nu au(iN Nu au(i ('o o+e&e din)un+ruN ,e Ha3+, au(ea ('o o+e&e din)un+ru" Sunau de 3arc) o u&:i e de &ucruri ar Hi Ho!+ arunca+e de co&oco&o" Li de 3arc) !-ar Hi !3ar+ obiec+e din !+ic&)" A b)+u+ Kn 3oar+)" <e ur ) a v)(u+ Hunia c&o3o+u&ui de &a in+rare *i a +ra! de ea cu 3u+ere" ,ac) a !una+, 3robabi& c) !-a au(i+ doar undeva 3rin !+r)Hunduri&e ca!ei" A+unci cnd Kn ce&e din ur ) 3or:i&e !-au de!c0i!, +o:i cei din Juru& eu !-au Knde3)r+a+, iar Kn 3ra' a a3)ru+ un +n)r ca de vr!+a ea" Avea 3)ru& ne'ru

,ra'o!+ea Hi r)u&

81

*i cr&ion:a+, &un' 3n) &a u eri, *i oc0i ne'ri adnci:i Kn orbi+e" Era bine K br)ca+, &a He& ca *i ine, Kn +unic) Kncre:i+) *i 3an+a&oni u&a:i, *i Kn 3icioare avea ni*+e 3a3uci arocani" $ A, bine-ai veni+, i-a !3u!, *i, H)r) !) &e adre!e(e o vorb) ce&or&a&:i, -a +ra! Kn cur+e" $ .i+a&e, 3)r)!e*+e &ocu& )!+a Knain+e !) +e di!+ru'i, i-a !3u! un b)rba+ din u&:i e" $ ReHu( !) dau bir cu Hu'i:ii, a r)!3un! e&" Nu voi acce3+a !) Hiu a&un'a+" Kn 3&u!, 3ro3rie+aru& ace!+ei ca!e e!+e signor An+onio, 3ro+ec+oru& eu, iar eu Hac ceea ce !3une e&" Nicco&A e Hiu& &ui, nu-i a*aN A +rn+i+ 3oar+a, iar &e nu& 'reu !-a Knc0i! cu o bubui+ur)" Ne a*+e3+a un !ervi+or b)+rn, cu o &u nare 3e care o a3)ra de vn+ cu de'e+e&e &ui !c0e&e+ice" ,ar cur+ea era &u ina+) bine de &a Here!+re&e de dea!u3ra *i abia cnd a Knce3u+ !) urc) !cara &ar') a avu+ nevoie de ceva &u in), ca !) vede dru u&" %a u&+e a&+e ca!e i+a&iene, *i acea!+a ar)+a !+r)(ii doar (iduri cenu*ii cu Here!+re, dar Kn)un+ru K*i eri+a nu e&e de $alazzo, *i 3e )!ur) ce ne croia dru 3rin Knc)3eri&e &ar'i *i e&e'an+e, a r) a! Her eca+ de )ri ea *i !o&idi+a+ea ei" A ()ri+ 3ere:i cu Hre!ce inuna+e, 3ardo!e&i 3ava+e cu da&e de ar ur) *i o

82

ANNE RI%E

u&:i e de +a3i!erii Kn+uneca+e" M-a +re(i+ din ad ira:ie un ('o o+ 3u+ernic" Servi+oru& b)+rn a ur ura+ o ru')ciune Kn &a+in) *i *i-a H)cu+ !e nu& crucii, ceea ce -a !ur3rin!, dar +n)ru& de &n') ine 3)rea neKnHrica+ *i !Hid)+or" $ Nu ) voi &)!a a&un'a+, a !3u!" .oi aH&a ce o+r)vi+ 3e ni eni" dore*+e" Li voi ')!i o ca&e !)-& &ecuie!c 3e Nicco&o" Nu !un+ b&e!+e a+ *i nici nu a $ ,e a!+a e*+i acu(a+N %) :i-ai o+r)vi+ 3acien+u&N $ ,in cau(a !3iri+u&ui" ,ac) nu ar eMi!+a ace!+ !3iri+, nu -ar acu(a ni eni de ni ic" Li +o+ din ) 3o+ a3ro3ia de Nicco&o, ceea c0e a+ !)-i cn:i &ui cau(a !3iri+u&ui nu Nicco&o &a &)u+)" $ A+unci, !) cu i-ai ceru+" S-a ui+a+ &a din 3ivni:)" $ %re(i c) e un di!!uk aco&oN &-a $ Nu *+iu" $ .ino &a vorb) c+eva Acu ine Kn birou, a !3u!" 1ai !) !+) inu+e, Knain+e !) er'e &a Nicco&A" de Kn+reba+" ine ne0o+)r+, a3oi a +re!)ri+ din nou, er'e &a e& *i !)-i cn+ &a &)u+), a*a

ce ar +rebui !) Hac" Te-a

din cau(a unui ('o o+ KnHrico*)+or care 3)rea !) vin)

!e au(eau ('o o+e de 3e!+e +o+, !cr:i+ de

u*i *i +ro3)i+u& cuiva &a unu& din+re e+aJe&e de Jo!"

,ra'o!+ea Hi r)u&

83

Kn ce&e din ur ) a birou&ui, iar !ervi+oru& a

in+ra+ 3e u*i&e dub&e a&e ai a3rin! c+eva &u n)ri v)(u+ ai u&+e

3en+ru noi, c)ci Here!+re&e erau ob&oni+e" Knc)3erea era Kn:e!a+) de c)r:i *i de 0r+ii, *i a vi+rine cu u*i de !+ic&) 3&ine cu vo&u e &e'a+e Kn 3ie&e" Une&e din+re ace!+e vo&u e erau +i3)ri+e, a&+e&e nu" <e c+eva )!u:e !+)+eau de!c0i!e codice !cri!e de anu!cri!e, iar Kn n), 3e a&+e&e, iJ&ocu& ca erei !e aH&a

birou& b)rba+u&ui" Mi-a H)cu+ !e n !) ) a*e( 3e !caunu& ro an din Ha:), a3oi !-a 3r)bu*i+ Kn+r-a& &ui, *i-a !3riJini+ coa+e&e de +)b&ia birou&ui *i *i-a Kn'ro3a+ Ha:a Kn 3a& e" $ N-a 3acien+u&ui cre(u+ c) vei veni, a !3u!" Nu *+ia eu, acu , c) 3e cine !) ')!e!c Kn Ro a ca !)-i cn+e &a &)u+) ) aH&u Kn+r-o a!e enea eu 3rie+en )!ur) a* &ua, r)!3un!" M) di('ra:ie" ,oar +a+)& 3acien+u&ui, bunu& signor An+onio, 3oa+e Hi de aJu+or" $ .oi Hace +o+ ce dore*+i !) Hac, a !3iri+ a++ de +u&bura+" $ E un 'nd in+ere!an+, a ad i! e&, dar Kn ace!+e (i&e a&e SHin+ei Inc0i(i:ii, cre(i c) ar Kndr)(ni cineva !) Kncerce !) Har ece un de onN ,ac) a Hi i edia+ con!idera:i vr)Ji+ori" Kn 3&u!, a Hace-o, a nevoie de Kn+reb dac) &)u+a nu ar 3u+ea reu*i !) &ini*+ea!c) *i un ai crede c), orice

84

ANNE RI%E

+ine &a c)3)+iu& 3acien+u&ui $ ;nde*+e-+e &a

eu"

ine ca &a un r)!3un! 3ri i+

3en+ru ru')ciuni&e +a&e" .oi cn+a 3en+ru 3acien+u& +)u *i voi Hace orice e!+e cu 3u+in:) ca !) +e aJu+ *i Kn &e')+ur) cu !3iri+u&" M-a 3rivi+ Knde&un', 'ndi+or, a3oi a !3u!$ <o+ avea Kncredere Kn +ine" L+iu c) 3o+" $ Bine" A+unci &a!)- ) !) +e !&uJe!c"

,ra'o!+ea Hi ru&

85

$ A!cu&+)- i vo Knce3u+ +o+u&"

ai Kn+i 3ove!+ea" E !cur+), *i a3oi a

+rece &a +reab), dar &a!)- ) Kn+i !)-:i !3un cu $ ,a, 3ove!+e*+e- i +o+ ce !-a Kn+ 3&a+" $ .ignor An+onio

-a adu! aici din <adova K ai

3reun) cu Hiu& !)u, Nicco&A, care K i deveni!e ce& ei !un+ cre*+ini" A aco&o i-a *i Hiu" A !+udia+

a3ro3ia+ 3rie+en din &u e, c0iar dac) eu !un+ evreu *i edicina &a Mon+3e&&ier *i Kn+&ni+ 3en+ru 3ri a oar) 3e a ndoi, +a+) Knce3u+ i edia+ !) +raduc Kn &a+in) +eM+e ai are dec+ cea de aici, ine nu

edica&e evreie*+i 3en+ru signor An+onio, e& are o bib&io+ec) de cinci ori era care Kn!ea n) +o+u& 3en+ru e&" Nicco&o *i cu a*a c) ne-a

doar co&e'i de Knv):)+ur), ci *i +ovar)*i de 3a0ar, du! K 3reun) &a <adova, &a !Hr*i+u& aJun! aca!) &a Ro a, -a de!e na+ !) aranJe( ace!+ eni+ !) devin) &ocuin:a &ui Kn'enunc0ea+

*co&ii, a3oi Kn ce&e din ur ) a unde signor An+onio Nicco&o *i a 3a&a+ 3en+ru Nicco&o" Era

ire!ei &ui, dar i edia+ a a3)ru+ ace!+

di!!uk, c0iar din 3ri a !ear) Kn care a aici ca !)- i !3un ru')ciuni&e"

,e dea!u3ra !-a au(i+ din nou i(bindu-!e ceva, +are, a3oi ('o o+ &i 3ede de 3a*i, de*i, i !e 3)rea

86

ANNE RI%E

ie, Kn+r-o a!+He& de ca!) ni eni n-ar Hi avu+ cu aud) er!u& unui o obi*nui+"

!)

Servi+oru& r) )!e!e cu noi, '0e ui+ &n') u*), cu &u narea Kn n)" Avea un ca3 c0e& *i ro(, cu nu ai c+eva Hire de 3)r ne'ru, *i ne 3rivea ne!i'ur 3e a ndoi" $ ,u-+e, <ico, 3&eac) de-aici, a !3u! .i+a&e" ,) Hu'a &a YZ[or An+onio *i !3une-i c) vin direc+ &a e&" O u& a *+er!-o i edia+, recuno!c)+or" .i+a&e !-a ui+a+ &a ine" $ 2i-a* oHeri de ncare *i de b)u+, dar n-a ni ic aici" Servi+orii au Hu'i+, au Hu'i+ cu +o:ii, Kn aHar) de <ico" E& *i-ar da *i via:a 3en+ru ine" <robabi& !e 'nde*+e c) eMac+ a!+a va ur a" $ S3iri+u&, i-a a in+i+ eu unde r) )!e!e" Ai !3u! c) a a3)ru+ Kn noa3+ea Kn care +e-ai ru'a+" %red c) a!+a Kn!ea n) ceva 3en+ru +ine" M-a HiMa+ cu 3rivirea, Hoar+e !erio!" $ L+ii, i !e 3are c) +e cuno!c de-o via:), a !3u!" Si + c) K:i 3o+ K 3)r+)*i ce&e ai adnci !ecre+e" $ <o:i, a r)!3un!" ,ar dac) vrei !)-& vede re3ede 3e Nicco&A +rebuie !) Hii !cur+" A r) a! ne i*ca+, 3rivindu- ), iar Kn oc0ii &ui ne'ri a !i :i+ un Hoc ocni+ care ) Ha!cina" Avea o Hi'ur) Hoar+e Kn!uH&e:i+), ca *i cu n-ar Hi Ho!+ Kn !+are !)-*i a!cund) e o:ia c0iar dac) ar Hi vru+, *i

,ra'o!+ea *i r)u&

87

3)rea 'a+a Kn orice c&i3) !) i(bucnea!c) Kn !+ri')+e !)&ba+ice" A r) a! Kn!) &ini*+i+ *i a Knce3u+ !) vorbea!c), 3e o voce Joa!), cur')+oare" $ S3ai a ea e!+e c) !3iri+u& a Ho!+ ereu aici" A Ho!+ aici *i va r) ne aici, dac) ne va a&un'a" %a!a a !+a+ Knc0i!) +i 3 de dou)(eci de ani" .ignor An+onio i-a )r+uri!i+ c) acu u&+) vre e &-a &)!a+ !) &ocuia!c) Kn 3a&a+ 3e unu& din+re 3ri ii &ui 3roHe!ori evrei" Nu !3une ni ic a&+ceva de!3re ace!+ o dec+ c) a &ocui+ aici 3e vre uri" Acu vrea 3a&a+u& 3en+ru Nicco&o *i !o:ia &ui, iar eu ar ur a !) r) n cu ei, !) Hiu !ecre+aru& &ui Nicco&A *i edic, &a nevoie, *i 3oa+e 3roHe!oru& co3ii&or &ui, a+unci cnd !e vor na*+e" Mi !a 3)ru+ un aranJa en+ c+ !e 3oa+e de Herici+" $ Nicco&o nu !e K bo&n)vi!e Knc) a+unci cnd &a:i H)cu+" $ O, nu, nici 3e de3ar+e" Nicco&o era bine" Abia a*+e3+a !) !e Kn!oare cu Le+icia" Nicco&o *i Lodovico, Hra+e&e &ui, Haceau +o+ He&u& de 3&anuri" Nu, ni ic r)u nu i !e Kn+ 3&a!e &ui Nicco&o" $ A3oi, Kn 3ri a noa3+e, +u :i-ai !3u! ru')ciuni&e *i !3iri+u& a Knce3u+ !)-:i Hac) neca(uri" $ ,a" L+ii, a ')!i+ !u! o ca er) care a Ho!+ Ho&o!i+) dre3+ !ina'o')" A ')!i+ c0ivo+u& *i !u&uri&e Torei" I-au a3ar:inu+ ace&ui Knv):a+ evreu 3e care

88

ANNE RI%E

An+onio &-a &)!a+ !) &ocuia!c) aici 3e vre uri" A Kn'enunc0ea+ aco&o *i -a ru'a+, *i ) +e c) a ru'a+ 3en+ru &ucruri care nu !e ro!+e!c Kn ru')ciuni" $ S3une- i-&e" $ M-a ru'a+ 3en+ru Hai ), a )r+uri!i+ e& Kn *oa3+)" M-a ru'a+ 3en+ru bo'):ie" M-a ru'a+ 3en+ru recunoa*+ere" M-a ru'a+ !) !e Kn+ 3&e a!+He& Knc+ !) aJun' are doc+or &a Ro a, !) devin un di!ci3o& eMce3:iona& a& &ui signor An+onio, !) aJun' !) +raduc 3en+ru e& +eM+e 3e care ni eni nu &e-a de!co3eri+ Knc)" $ Mi !e 3are o ru')ciune c+ !e 3oa+e de o enea!c), a !3u!, *i, :innd con+ de ca&i+):i&e +a&e, ab!o&u+ de Kn:e&e!" S-a ui+a+ &a ine cu a++a recuno*+in:), Knc+ ini a i-a +re!)ri+" $ L+ii, a o u&:i e de ca&i+):i, a !3u! e& cu u i&in:)" A daru& !cri!u&ui *i 3&)cerea ci+i+u&ui, care, nu ai e&e, ar 3u+ea !) ) :in) ocu3a+ 3n) &a !Hr*i+u& (i&e&or" ,ar !un+ *i un doc+or +a&en+a+, e de aJun! !) a+in' na unui o ca !) *+iu ce nu-i Kn re'u&) cu e&" $ Li a+unci, de ce-ar Hi r)u !) +e ro'i ca +oa+e ace!+e ca&i+):i !) rodea!c)N A ( bi+ *i a c&)+ina+ din ca3" $ <oa+e c) ai veni+ !)-i cn:i &a &)u+) 3rie+enu&ui

,ra'o!+ea *i r)u&

89

eu, a (i!, dar acu K i oHeri ie ai u&+) a&inare dec+ i-ar 3u+ea aduce orice u(ic)" ,ar, eMac+ din noa3+ea aceea, !3iri+u& a Knce3u+ cu bubui+uri&e, i(bi+uri&e, +rn+i+u& obiec+e&or" ,u3) ce ) ro' *i du3) ce- i Kn+oarce 3e do! birou& $ *i, crede- ), 3oa+e Hace c)&i )ri&e !) (boare $, abia a+unci !e re+ra'e Kn 3ivni:)" Se re+ra'e *i Knce3e !) i(bea!c) Hurio! cu 3u nii Kn bu+oaie&e de aco&o" $ <rie+ene, 3oa+e c) !3iri+u& nu are nicio &e')+ur) cu ru')ciunea +a" ,ar con+inu)" %e !-a Kn+ 3&a+ cu Nicco&oN $ %u 3u:in) vre e Kn ur ), Nicco&A a c)(u+ de 3e ca&" Ni ic 'rav, iar rana a Knce3u+ !) !e vindece i edia+" Nicco&o e ai 3u+ernic dec+ ine" ,ar din c&i3a cnd a a3)ru+ !3iri+u&, a Knce3u+ !)-i ear') r)u" A deveni+ 3a&id" Tre ur) *i Hiecare (i devine din ce Kn ce ai rea, boa&a, !uHerin:a Ki devor) in:i&e, (ace Kn 3a+ *i K*i 3rive*+e ini&e +re urnd" $ E o ran) ur+)N E*+i !i'ur c) nu-i din cau(a eiN $ %+ !e 3oa+e de !i'ur" Nu are Hebr) 3rovoca+) de vreo ran)" Nu are Hebr) de&oc" Iar acu au Knce3u+ !) circu&e (vonuri, cu !e Kn+ 3&), *i !-a du! ve!+ea c) eu, edicu& &ui evreu, K& o+r)ve!cO A0, !&av) ,o nu&ui c) signor An+onio crede Kn ineO $ S) Hii acu(a+ de o+r)vire e!+e deo!ebi+ de

90

ANNE RI%E

3ericu&o!, a !3u!" O aH&a!e din i!+orie" Nu era nevoie !) i-o conHir e ni eni" $ Trebuie !) *+ii c) a un acord !e na+ cu signor An+onio cu c)-8 voi +ra+a 3e 3acien+ *i voi Hi 3&)+i+, indiHeren+ dac) +r)ie*+e !au oare, Har) !) i !e 3oa+) aduce vreo acu(a:ie Hor a&)" E un &ucru obi*nui+ &a Ro a" Li a a di!3en!a <a3ei c) 3o+ +ra+a cre*+ini" O de ani de (i&e" Sun+ c0iar !cu+i+ !) 3or+ !e nu& ) 3rive*+e 3e ine" M) Kn'riJorea() ce !e

'a&ben" Toa+e ace!+e &ucruri !un+ Kn ordine" Nu- i Hac 'riJi Kn ce va Kn+ 3&a cu Nicco&o" K& iube!c 3e Nicco&oO ,ac) nar Hi vorba de!3re !3iri+, n-a* Hi acu(a+ de ni ic" Li nici nu -ar Hi 3)r)!i+ cei&a&:i 3acien:i" ,ar 3o+ !) ) de!curc *i iar) ei" <o+ !) ) de!curc Har) ni ic" ) ur )re*+e ace!+

Nu ai de !-ar Hace bine Nicco&oO S) !e 3un) 3e 3icioare" Trebuie !) aH&u de ce &a nici cinci(eci de !i +e din ce Kn ce $ Ar +rebui !) vorbi de!3re !3iri+ $ Knc) ceva" M-a noa3+e" L+iu c) a*a a $ %u +o:ii Hace !3iri+ *i de ce nu-8 3o+ vindeca 3e Nicco&o, care (ace e+ri de3)r+are, aca!) &a e&, *i !e ai r)u" er'e &a Nicco&o" <u+e !) ai +r(iu" ru'a+ cu +ruHie Kn acea 3ri ) H)cu+" a*a, 3rie+ene" Oare nu-i +ruHie !)-

,ra'o!+ea *i r)u&

91

i ceri ceva &ui ,u ne(euN Li +o+u*i, e& ne !3une !)-i cere " Ne !3une !)-i cere ceea ce dori &a He& cu i-a ceru+ So&o on Kn:e&e3ciune" S-a Kndre3+a+ Kn !caunC 3)rea !) !e $ La He& cu a Scu+" I-a !3u! c) voia ai Hi &ini*+i+" i-a ceru+ So&o on, a *o3+i+" ,a, a*a r)!3&a+) 3en+ru +oa+e e&e" ,ar a avu+, in:ii *i ini ii

daruri&e !3iri+u&ui,

oare, dre3+u& !) o HacN $ 1aide, a !3u!" S) er'e &a 3rie+enu& +)u Nicco&A" S-a o3ri+ ca *i cu ar Hi a!cu&+a+ un ('o o+ Knde3)r+a+" Ne-a da+ a ndoi !ea a c) acu era &ini*+e Kn ca!), c) !e H)cu!e &ini*+e de ceva vre e" $ %re(i c) di!!uk-%* a !+a+ !) ne a!cu&+eN a Kn+reba+ e&" $ <o!ibi&, a r)!3un!" ,ac) 3oa+e !) Hac) ('o o+, Kn!ea n) c) 3oa+e *i !) aud), nu :i !e 3are Hire!cN $ O, ,u ne(eu !) +e binecuvn+e(e" Sun+ a++ de bucuro! c) ai veni+, a !3u!" 1ai !) er'e " Mi-a &ua+ na Kn+r-a&e &ui" Era un o 3)+i a*, un o cu di!3o(i:ie !c0i b)+oare, *i i-a da+ !ea a c+ de diHeri+ reac:iona Ha:) de cei 3e care Ki Kn+&ni!e Kn u&+i a ea aven+ur), c)rora nu &e cur'ea 3rin vene !n'e Hierbin+e, edi+eraneean" $ K:i dai !ea a c) nici nu *+iu cu +e c0ea )N -

92

ANNE RI%E

a Kn+reba+" $ Tob4, a r)!3un!" Acu 0ai !)-& vede 3e 3acien+u& +)u" %+ +i 3 voi cn+a &a &)u+), K& voi a!cu&+a, K& voi ur )ri *i K i voi da !ea a dac) a Ho!+ cu adev)ra+ o+r)vi+" $ A0, dar nu-i cu 3u+in:)" $ Nu de +ine, .i+a&e, 3oa+e c) de a&+cineva" $ ,ar K:i !3un, nu eMi!+) ni eni care !) nu-8 iubea!c) 3e Nicco&A, ni eni care n-ar !uHeri dac) &-ar 3ierde" Aici !e a!cunde 'roa(nicu& i!+er" A ')!i+ aceea*i u&:i e Kn !+rad), dar de da+a a!+a &i !e a&)+ura!er) c:iva 'ur)-ca!c) *i c+eva din+re ace&e bru+e 3e care nu- i 3&)cea !) &e v)d" $ Lucruri&e er' bine aici 3en+ru evrei, Kn vre uri&e noa!+re" <a3a are un edic evreu, care i-e 3rie+en, iar evreii Knv):a:i au c)u+are 3e!+e +o+" %red c) Hiecare cardina& are )car unu& Kn ec0i3a &ui" ,ar +o+u& !e 3oa+e !c0i ba Kn+r-o c&i3)" ,ac) Nicco&o oare, ,u ne(eu !) ) aib) Kn 3a()" Avnd Kn vedere 3re(en:a ace!+ui di!!uk, voi Hi acu(a+ nu nu ai de o+r)vire, ci *i de vr)Ji+orie" A Kncuviin:a+ din ca3, dar era ai de'rab) 3reocu3a+ !)- i croie!c dru 3rin u&:i ea de +rec)+ori, ne'u!+ori a bu&an:i *i cer*e+ori" Tarabe&e cu ncare *i +averne&e K*i a e!+ecau iro!uri&e cu ce&e a&e !+r)du:e&or Kn'u!+e"

,ra'o!+ea *i r)u&

93

Kn c+eva inu+e a aJun! &a ca!a &ui signor An+onio *i a Ho!+ &)!a:i de Knda+) !) in+r) 3rin 3oar+a are de Hier"

Capitolul ase

AM

</TRUNS A<OI

\NTR-O

%URTE

uria*), 3&in) de arbu*+i Kn

'0ivece aranJa:i nere'u&a+ Kn Juru& unei Hn+ni !c&i3i+oare"

B)+rnu& 'rbov *i a&bi+ care ne-a de!c0i! 3oar+a a c&)+ina+ din ca3 cu +ri!+e:e" $ Ki er'e *i ai r)u a!+)(i +n)ru&ui !+)3n, ) +e 3en+ru e&, iar +a+)& &ui a cobor+ *i nu !e ai de!3rinde de 3a+u& de !uHerin:)" Te a*+ea3+)" $ Qoar+e bine, signor An+onio !-a da+ Jo! din 3a+, a!+a-i Hoar+e bine, a !3u! i edia+ .i+a&e" %nd Nicco&o !uHer), signor An+onio !uHer) *i e&, i-a )r+uri!i+" O u& +r)ie*+e 3en+ru Hiii &ui" Are c)r:i, anu!cri!e, K i d) ereu de &ucru, dar iar) Hiii &ui, ni ic nu ai con+ea() 3en+ru e&" A urca+ K 3reun) o !car) &ar'), i 3re!ionan+), cu +re3+e Kn'u!+e din 3ia+r) &u!+rui+)" A 3orni+ a3oi 3rin+r-o 'a&erie &un')" <e!+e +o+ a+rnau &ucruri eM+raordinare, +a3i!erii cu 3rin:e!e *i +ineri 'a&an:i &a vn)+oare, iar unii din+re 3ere:i erau aco3eri:i cu

94

ANNE RI%E

Hre!ce 3a!+ora&e 3ic+a+e Kn cu&ori !+r)&uci+oare" Mi !e 3)reau inuna+e, ca *i cu &e-ar Hi 3ic+a+ c0iar Mic0e&an'e&o !au RaHae&, iar de!3re une&e *+ia c) Hu!e!er) H)cu+e de !+uden:i !au ucenici de-ai &or" A 3)+run! 3e ur ) Kn+r-un *ir de an+ica ere, +oa+e 3ardo!i+e cu ar ur) aco3eri+) de covoare 3er!ane !au +urce*+i" Scene c&a!ice cu ni He dan!nd Kn 'r)dini 3aradi(iace KnHru u!e:au 3ere:ii" Kn une&e ca ere +rona Kn iJ&oc o a!) &un') din &e n &u!+rui+" Nu eMi!+a a&+) obi&)" Kn ce&e din ur ) !-au de!c0i! Kn Ha:a noa!+r) dou) u*i, de!co3erind un dor i+or &ar' *i decora+ cu 'riJ), Kn+uneco!, cu eMce3:ia &u inii adu!e de noi, unde Nicco&A, 3a&id *i cu oc0ii !+r)&uci+ori, ()cea !3riJini+ de un or an de 3erne a&be !ub un ba&dac0in ro*u cu auriu" Avea 3)ru& b&ond, bo'a+, &i3i+ de Hrun+ea ud)" Ar)+a, de Ha3+, a++ de Hebri& *i a'i+a+, Knc+ i-a veni+ i edia+ !) c0e 3e cineva !)-i !3e&e Ha:a" La He& de re3ede i-a da+ !ea a c) Hu!e!e o+r)vi+" Avea 3rivirea Knce:o*a+) *i Ki +re urau ini&e" S-a ui+a+ o c&i3) &a noi, dar 3)rea !) nu ne 3oa+) vedea" A avu+ !en+i en+u& de!curaJa c) o+rava din !n'e&e &ui aJun!e!e deJa !) Hie &e+a&) *i a !i :i+ un '0i 3e de 3anic)"

,ra'o!+ea *i r)u&

95

Oare Ma&c0ia0

) +ri i!e!e aici nu ai ca !) !i + venerabi&, Kn+r-un 0a&a+

a )r)ciunea e*ecu&uiN A&)+uri !+)+ea un 'en+i&o &un' de ca+iHea de cu&oare ro*u bur'und, cu ciora3i a&bi *i 3a3uci de 3ie&e b)+u:i cu ne!+e a+e" Avea 3)ru& bo'a+, a3roa3e !+r)&uci+or de a&b, de!c0i! Kn Hor ) de . 3e Hrun+e, Ha3+ care Ki d)dea vorb)" ,e cea&a&+) 3ar+e a 3a+u&ui *edea Kn 3icioare un b)rba+ a++ de i*ca+ de +oa+e ace!+ea, Knc+ avea oc0ii ini&e Ki +re urau a3roa3e &a !c)&da:i Kn &acri i, iar Mi-a u&+) di!+inc:ie" S-a &u ina+ &a vederea &ui .i+a&e, dar n-a ro!+i+ nicio

He& de +are ca a&e 3acien+u&ui" da+ !ea a c) !e )na a++ cu b)+rnu&, c+ *i arca cu +n)ru& din 3a+, Kn!) ceva Hoar+e diHeri+ Ki ai ari *i

KnH):i*area" Avea o a&+) &inie a Hrun:ii *i oc0i a&ba*+ri ai Kn+uneca:i dec+ ai ce&or doi, iar Kn aniHe!+a Kn'riJorarea 3&in de +i 3 ce b)+rnu& K*i Hurie" K br)ca+ Kn+r-o *i cu inuna+) +unic) :e!u+) cu Hir de aur )+a!e, avea o neci&e de!3ica+e c)3+u*i+e cu

+ri!+e:e, +n)ru& 3)rea 3e 3unc+u& !) i(bucnea!c) de

!abie &a *o&d, era b)rbieri+ 3roa!3)+ *i-*i 3ur+a 3)ru& cr&ion:a+ +un! !cur+"

96

ANNE RI%E

ob!erva+ +oa+e ace!+ea Kn+r-o c&i3)" .i+a&e a

!)ru+a+ ine&u& nobi&u&ui a*e(a+ 3e 3a+ *i a ro!+i+ cu voce 'rav)$ .ignor An+onio, !un+ bucuro! !) v)d c) a:i cobor+, dar !un+ +ri!+ !)-& v)d 3e Hiu& ,o niei .oa!+re Kn acea!+) !+are" $ S3une- i, .i+a&e, a Kn+reba+ b)+rnu&, ce !e Kn+ 3&) cu e&N %u 3oa+e o !i 3&) c)()+ur) de 3e ca& !) K& aduc) Kn+r-un a!e enea 0a&N $ A!+a in+en:ione( *i eu !) de!co3)r, signore, a !3u! .i+a&e" .) a!i'ur din +oa+) ini a" $ M-ai vindeca+ o da+) cnd +o:i cei&a&:i doc+ori din I+a&ia -au con!idera+ or+, a !3u! signor eu" An+onio" L+iu c) 3o:i !)-& Kn!)n)+o*e*+i *i 3e Hiu& ai a'i+a+" $ Ta+), K i 3are r)u c) !un+ nevoi+ !)-:i !3un a!+a, dar +rebuie !) a!cu&+) M) +e e Hra+e&e de eu" *i !Ha+uri&e ce&or&a&:i doc+ori" eu, a*a cu (ace aici, nu oar+e" Qra+e&e

Tn)ru& de 3e 3ar+ea cea&a&+) a 3a+u&ui a deveni+ *i

A Knce3u+ !) &)cri e(e" $ ,a, Lodovico, acce3+ re'i u& cu caviar, i !-a adre!a+ 3acien+u& +n)ru&ui" ,ar, +a+), a Kncredere Kn .i+a&e, &a He& cu Kncredere Kn .i+a&e, iar dac) nu de3&in) *i +u ai de3&in) ) Kn!)n)+o*e!c,

,ra'o!+ea *i r)u&

97

Kn!ea n) c) acea!+a e!+e voia ,o nu&ui" A H)cu+ oc0ii nedu erea vorb)" $ Un re'i Kn:e&e'" $ Qra+e&e eu +rebuie !) )nnce caviar, ca !) !e 3uriHice, a !3u! +n)ru& Lodovico, *i +rebuie !) )nnce a!+a de +rei ori 3e (i, Har) a&+) 0ran)" I-a ceru+ !Ha+u& doc+oru&ui <a3ei *i e& doar ceea ce ace!+ re'i -a Knv):a+ a*a" Qac i-a !3u! e& !) Hac" Nicco&o a Knce3u+ i !-a !3u!N a Kn+reba+ .i+a&e, +r)ine" %aviar *i ni ic a&+u&:u i+ ineN ai 3e ba() de caviarN a Kn+reba+ +a+)&" Nu ici *i !-a ui+a+ &a ine" K& *i Hacea eHor+ ca !) ro!+ea!c) Hiecare

i edia+ du3) ce a c)(u+"

$ Mie de ce nu

'nd cu coada oc0iu&ui !3re de a&i en+a:ia reco anda+) de A

cevaN a in!i!+a+ e& c)+re Lodovico" Nu e*+i

v)(u+ Huria Hu&'ernd Kn oc0ii &ui Lodovico,

a3oi !+in'ndu-!e" <)rea 3rea obo!i+ ca !) !e !i +) in!u&+a+" $ Qra+e&e

eu nu !-a !i :i+ bine cu a&i en+a:ia

aceea, a !3u!, cu o ur ) de ( be+ care a di!3)ru+ i edia+" SHn+u& <)rin+e Kn!u*i i-a +ri i! caviaru&, a con+inua+ e& !)-i eM3&ice r)bd)+or +a+)&ui, cu o 'riJ) a3roa3e +andr)" <redece!oru& &ui a ur a+ ace!+ re'i " Li a +r)i+ u&+, !-a !i :i+ bine *i a avu+ 3u+ere"

98

ANNE RI%E

$ Nu vreau !)-& in!u&+ 3e <rea!Hin:ia Sa, a !3u! re3ede .i+a&e, *i e a++ de ciuda+" M-a 3rivi+ cu !ubKn:e&e!, dar a&+cineva a re arca+" Nicco&A a Kncerca+ !) !e ridice Kn coa+e, a3oi a renun:a+, 3rea !&)bi+ ca !) reu*ea!c), dar Knc) 0o+)r+ !) vorbea!c)" $ Nu con+ea(), .i+a&e" Nu are 'u!+ r)u *i oricu !e 3are c) nu 3o+ !i :i 'u!+uri&e" Mai de'rab) oH+a dec+ vorbea, a3oi a ar Hi &a He& orice a* K i ard oc0ii" M)cina Hra(a Kn in+e, Hoar+e Kn'riJora+" Ni eni un o 3rice3u+ &a 3u+eau Hi e&e de'0i(a+e" ,ar a!ca ai bine o o+rav) dec+ nu b)nuia, de!i'ur, c) era o+r)vuri *i &a He&u& cu *+ia c) ni ic nu nca" ur ura+$ Kn 3&u!, K i ard oc0ii de &a e&" ,ar 3robabi& c) ) Kndoie!c c) )rini o! din 3ar+ea &ui !) +ri i+) ai au(i+ nicioda+) ceva caviar, de!i'ur" ,ar n-a

caviaru&, Kn care 3u+eai !+recura a3roa3e orice" $ .i+a&e, a Kn+reba+ 3acien+u&" %ine e!+e ace!+ o care a veni+ cu +ineN $ Q)cea un 3e bu(e" -a 3rivi+" ,e ce +e aH&i aiciN are eHor+ !)-*i de!3rind) cuvin+e&e de

,ra'o!+ea *i r)u&

99

S3re

area

ea u*urare, a a3)ru+ o !ervi+oare cu

un va! de a3) *i i-a 3u! 3e Hrun+e o co 3re!) rece" I-a *+er! !udoarea de 3e obraJi" E& !e !i :ea !+nJeni+ *i a da+ !) o o3rea!c), dar b)+rnu& i-a H)cu+ !e n !) con+inue"

,ra'o!+ea Hi r)u&

100

$ L-a adu! 3e ace!+ b)rba+ !) cn+e &a &)u+) 3en+ru +ine, i-a eM3&ica+ .i+a&e" L+ii c) u(ica +e-a a&ina+ Kn+o+deauna" .a cn+a Knce+, ca !) nu +e a'i+e" $ O, da, a !3u! Nicco&o, de!+in(ndu-!e 3e 3erne" Ia+) un 'nd Hru o!" $ <e !+rad) !e (vone*+e c) &-ai an'aJa+ !)-i cn+e diavo&u&ui din ca!a +a, a !3u! bru!c Lodovico $ 3)rea din nou 3e 3unc+u& !) i(bucnea!c) Kn &acri i" A*a ai H)cu+N Iar acu ne in:i *i +e Ho&o!e*+i de *ire+&icu& )!+aN .i+a&e a r) a! *oca+" $ Lodovico, Knce+ea(), a !3u! b)+rnu&" Nu eMi!+) niciun diavo& Kn ca!a aceea" Nu +e-a ai au(i+ nicioda+) vorbindu-i a!+He& &ui .i+a&e" E& e!+e ce& care -a Kn!)n)+o*i+ cnd +o:i doc+orii din <adova, *i nic)ieri Kn I+a&ia nu eMi!+) ai u&:i doc+ori dec+ aco&o, ) con!iderau deJa or+" $ A0, +a+), dar eMi!+) un !3iri+ a&eHic Kn ca!a aceea, a !3u! Lodovico" To:i evreii o *+iu" Au *i un nu e 3en+ru e&" $ Di!!uk, a !3u! .i+a&e, obo!i+, 3u:in ca !i'ur de e& 3en+ru un o a c)rui ca!) e bn+ui+) de un !3iri+" $ O u& ace!+a era 3o!eda+ de !3iri+ Knc) de cnd i-ai da+ c0ei&e, a con+inua+ Lodovico" Iar du3) ce !3iri+u& a ocu3a+ ca!a *i a Knce3u+ !) !3ar') noa3+ea

,ra'o!+ea *i r)u&

101

Here!+re&e, 3rice3erea de edic a &ui .i+a&e !-a !3u&bera+ !ub oc0ii $ S-a !3u&bera+N $ .i+a&e 3)rea u&ui+" %ine !3une c) 3rice3erea ea !-a !3u&bera+N Lodovico, a!+a-i o inciun)O Era r)ni+, deru+a+" $ <acien:ii evrei nu ai vin &a +ine, nu-i a*aN &-a Kn+reba+ Lodovico, iar a3oi a !c0i ba+ bru!c +onu&.i+a&e, 3rie+ene, de dra'u& Hra+e&ui eu, )r+uri!e*+e adev)ru&" .i+a&e a u:i!e" ,ar Nicco&o K& 3rivea Kn con+inuare 3&in de Kncredere *i de dra'o!+e, iar b)+rnu& era 'ndi+or *i nu !e 'r)bea !) ro!+ea!c) nicio vorb)" $ %0iar evreii ne-au )r+uri!i+ &ucruri&e a!+ea, a !3u! Lodovico" ,e +rei ori au Kncerca+ !)-& a&un'e 3e di!!uk din ca!a +a" Ace!+ di!!uk !e a!cunde Kn birou& +)u, Kn &ocu& unde K:i :ii &eacuri&e, Kn Hiecare co&: a& ca!ei *i 3robabi& Kn Hiecare co&: a& in:ii +a&eO Tn)ru& a Knce3u+ !) !e a'i+e" $ Nu, nu +rebuie !) ro!+e*+i a!e enea cuvin+e, a !3u! Nicco&o +are, Kncercnd din nou, H)r) !ucce!, !) !e ridice Kn coa+e" E& nu are nicio &e')+ur) cu boa&a ea" %re(i c) oa enii !e K bo&n)ve!c *i or 3en+ru c) eMi!+) diavo&i Kn vreo ca!) din a3ro3iereN Knce+ea() !) ai !3ui a!+He& de &ucruri" $ Lini*+e*+e-+e, Hiu&e, &ini*+e*+e-+e, a !3u! b)+rnu&

102

ANNE RI%E

$ a Kn+in! na c)+re Nicco&o, Kncercnd !)-& K 3in') Kna3oi 3e 3erne" Li adu-:i a in+e, b)ie+e, c) acea ca!) e!+e a ea" %eea ce Kn!ea n) c) diavo&u&, !au ace& di!!uk, cu K& nu e!c evreii, K i a3ar:ine ie" Trebuie !) ) duc aco&o *i !)-& KnHrun+ 3e ace!+ du0 Kn!3)i n+)+or care &e-a :inu+ 3ie3+ eMorci*+i&or, *i evrei, *i ca+o&ici" Trebuie !) v)d !3iri+u& cu oc0ii ei" $ Ta+), +e i 3&or, nu Hace a!+aO a !+ri'a+ Lodovico" .i+a&e nu-:i 3ove!+e*+e c+ de vio&en+ e !3iri+u&" ,ar +o:i doc+orii evrei care au Ho!+ aco&o neau !3u!" Arunc) *i di!+ru'e +o+ He&u& de &ucruri" Tro3)ie din 3icioare" $ Aiurea, a r)!3un! +a+)&" %red Kn boa&) *i cred c) eMi!+) &eacuri 3en+ru ea" ,ar vrei !) cred Kn !3iri+eN S3iri+e care arunc) &ucruriN A*a ceva +rebuie !) v)d cu oc0ii ei" <en+ru ine e!+e de aJun! c) .i+a&e !e ine e de K 3rieaH&) aici, cu Nicco&o" $ ,a, +a+), a !3u! Nicco&o" Li 3en+ru !3u! Hra+e&ui !)u, &a He& de a*a ceva" $ Nu 3&ec urec0ea, Hiu&e, a !3u! +a+)&, 3rivindu-8 acu cu Kn'riJorare, c)ci cu c+ 3ro+e!+a ai u&+, cu u&+ ca ie" Ne-a aJun!" Lodovico, Kn+o+deauna :i-a Ho!+ dra' .i+a&e, i-a +eni+ +o:i +rei &a Mon+3e&&ier" Ta+), nu 3&eca urec0ea &a

,ra'o!+ea *i r)u&

103

a++ +n)ru& 3)rea Hrun+ea de bra:"

ai bo&nav"

Lodovico a Kn'enunc0ea+ &n') 3a+ *i *i-a !3riJini+ $ Nicco&o, a* Hace orice K i !+) Kn 3u+eri ca !) +e v)d vindeca+, a !3u! e&, de*i era diHici& de Kn:e&e! 3rin+re !u!3ine" K& iube!c 3e .i+a&e" L-a vr)Ji" $ O3re*+e-+e, Lodovico, a !3u! +a+)&" K& +u&buri 3e Hra+e&e +)u" .i+a&e, ui+)-+e &a Hiu& eu" EMa inea()-8 din nou" <en+ru a!+a ai veni+" .i+a&e Ki ur )rea 3e +o:i cu b&nde:e, &a He& ca *i ine" Nu 3u+ea de+ec+a o+rava Kn vreun iro! din ca er), dar a!+a nu Kn!e na ni ic" L+ia nenu )ra+e o+r)vuri care, !+recura+e Kn caviar, nu !-ar Hi !i :i+" Un &ucru Kn!) K i deveni!e c&ar- 3acien+u& ai avea Knc) de!+u&) 3u+ere" $ .i+a&e, a*a()-+e &n') ine, a !3u! e&" S+ai cu ine a!+)(i" M-au n)3)di+ ce&e ai 'roa(nice 'nduri" M-a v)(u+ or+ *i Kn'ro3a+" $ Nu vorbi de!3re a*a ceva, b)ie+e, a !3u! +a+)&" Lodovico 3)rea de necon!o&a+" $ Qra+e, nu *+iu ce-ar Kn!e na via:a H)r) +ine, a !3u! e& Knce+i*or" Nu ) Hace !) ) 'nde!c &a a!+a" <ri a ea a in+ire e!+e cu +ine !+nd &a 3icioare&e &ea')nu&ui eu" <en+ru ine, ca *i 3en+ru +a+a, iubi+ Kn+o+deauna" ,ar cei&a&:i doc+ori !3un c) i !-au H)cu+

104

ANNE RI%E

Kn!)n)+o*e*+e-+eO $ <&eca:i a ndoi, v) ro', &e-a !3u! .i+a&e" .ignore, +rebuie !) ai Kncredere Kn ine, a*a cu ai avu+ Kn+o+deauna" .reau !)-& eMa ine( 3e 3acien+, iar +u, Tob4, ia &oc aco&o $ i-a indica+ co&:u& ce& ai Knde3)r+a+ $ *i cn+) Knce+i*or, ca !)-i &ini*+e*+i nervii &ui Nicco&A" $ ,a, a*a e ce& ai bine, a !3u! +a+)&, *i !-a ridica+, Hcndu-i !e n ce&ui ai +n)r !)-& ur e(e" ,ar +n)ru& nu voia !)-& a!cu&+e" $ Ui+e, abia dac) !-a a+in! de u&+i a 3or:ie de caviar, a !3u! Lodovico" A ar)+a+ !3re o +av) de ar'in+ de &a ca3)+u& 3a+u&ui" %aviaru& era 3u! Kn+r-un va! ic de !+ic&), cu o &in'uri:) de&ica+) de ar'in+ Kn e&" Lodovico a u 3&u+ &in'uri:a *i a du!-o !3re bu(e&e &ui Nicco&o" $ Nu, nu ai vreau" 2i-a !3u!, K i ard oc0ii de &a e&" ,ar a3oi, ca !)-*i &ini*+ea!c) Hra+e&e, a &ua+ &in'uri:a *i a Kn'0i:i+ caviaru&" I edia+, oc0ii i !-au Knro*i+ *i au Knce3u+ !) &)cri e(e" .i+a&e &e-a ceru+ din nou +u+uror !) 3&ece" Mi-a H)cu+ !e n !) ) a*e( Kn co&:, unde un !caun ne'ru, uria* *i !cu&3+a+ eM+raordinar de Hru o! 3arc) a*+e3+a !) ) devore(e" $ .reau !) r) n aici, a !3u! Lodovico" Ar

,ra'o!+ea *i r)u&

105

+rebui c0iar +u !)- i ceri !) r) n, .i+a&e" ,ac) e*+i acu(a+""" $ <ro!+ii, a !3u! +a+)& *i, &undu-*i Hiu& de n), &a condu! aHar) din Knc)3ere" M-a a*e(a+ conHor+abi& 3e !caunu& uria*, un He& de on!+ru cu '0eare ne're, i en!e, K 3odobi+ cu 3erne ro*ii 3en+ru *e(u+ *i 3en+ru !3)+ar" Mi-a !co! )nu*i&e *i &e-a !+recura+ !ub cin')+oare, a3oi a Knce3u+ !)- i acorde( &)u+a c+ ai Knce+ cu 3u+in:)" Era o Hru u!e:e de in!+ru en+" ,ar a&+e 'nduri K i u b&au 3rin in+e" <acien+u& nu Hu!e!e o+r)vi+ dec+ du3) ce K*i H)cu!e a3ari:ia di!!uk-%*# %e& care K& o+r)vea !e aH&a cu !i'uran:) aici, Kn acea!+) ca!), *i era a3roa3e !i'ur c) era vorba de Hra+e&e &ui Nicco&A, care 3roHi+a!e de a3ari:ia !3iri+u&ui" M) Kndoia c) ce& care K& o+r)vea ar Hi Ho!+ !uHicien+ de de*+e3+ Knc+ !) invoce un !3iri+" ,e Ha3+, era !i'ur *i c) nu e& 3rovoca!e a3ari:ia a&eHic)" ,ar !e dovedi!e !uHicien+ de de*+e3+ Knc+ !)-*i 3ornea!c) &ucrarea r)uvoi+oare 3roHi+nd de a3ari:ia &ui" A Knce3u+ !) cn+ una din+re ce&e ai vec0i e&odii 3e care &e *+ia , un dan! ba(a+ doar 3e c+eva acorduri !i 3&e, *i a 3u! Kn e& c+ de u&+) b&nde:e a 3u+u+" Mi-a +recu+ 3rin in+e, inevi+abi&, c) +oc ai

106

ANNE RI%E

cn+a &a o &)u+) inuna+) c0iar Kn 3erioada Kn care in!+ru en+u& deveni!e 3o3u&ar" M) aH&a eMac+ Kn +i 3u& cnd !e co 3u!e!e ce& ai u&+ 3en+ru &)u+), cnd u(ica ei avea 3u+ere" ,ar nu avea +i 3 !) ) &a! Kn voia ace!+ei reverii, &a He& cu nu avea +i 3 !) ) duc !) v)d cu oc0ii ei reHacerea bi!ericii San <ie+ro" M) 'ndea &a o u& cu o+rava *i &a c+ de noroco*i era c) !e 0o+)r!e !)-*i duc) &a Knde3&inire cri a 3e Knde&e+e" %+ 3rive*+e i!+eru& di!!uk-u+ii, ace!+a +rebuia !) a*+e3+e, c)ci era &i 3ede c) o u& cu o+rava, de*i r)bd)+or, nu ai avea nevoie de 3rea u&+ +i 3 ca !)*i duc) &a ca3)+ Ha3+a" %iu3ea !) cor(i&e Knce+, Kn!) .i+a&e i-a H)cu+ !e n ) o3re!c" K& :inea de n) 3e 3acien+ *i Ki &ua 3u&!u&, a3oi !-a ini&e *i &-a +re ur)" Nu

a3&eca+ u*or !3re e&, 3unnd o urec0e 3e 3ie3+u& &ui" A3oi i-a a3uca+ ca3u& cu a ndou) 3rivi+ Kn oc0i" K& vedea !e 3u+ea con+ro&a" $ .i+a&e, a *o3+i+ e&, 'ndindu-!e 3robabi& c) nu-8 voi au(i, nu vreau !) !3u! di!3era+ .i+a&e" or" ori, dra'u& eu 3rie+en, a $ Nu +e voi &)!a !) 3e Nicco&A cu

,ra'o!+ea *i r)u&

107

Ridica!e cear*aHuri&e *i Ki eMa ina 3icioare&e *i '&e(ne&e" Avea Kn+r-adev)r o vn)+aie deco&ora+) 3e una din+re '&e(ne, dar nu a++ de 'rav) Knc+ !) 3rovoace Kn'riJorare" <acien+u& K*i 3u+ea de bine !e nu& i*ca de!+u& e bre&e, dar +re ura" Tre ura+u& 3u+ea Hi u&+or o+r)vuri Kn !+are !)-i aHec+e(e !i!+e u&

nervo! cen+ra&" ,ar de!3re care din+re e&e era vorba, *i Kn ce He& a* Hi 3u+u+ dovedi cine anu e o H)cea *i cu N A au(i+ un !une+ Kn an+ica er)" Un b)rba+ care da+ !ea a, du3) cu ridica+" !una, c) era 3&n'ea" Mi-a Lodovico" M-a dai voie, i-a

$ .oi Kncerca !) vorbe!c cu Hra+e&e +)u, dac) K i !3u! Knce+ &ui Nicco&o" $ K b)rb)+ea()-8, a !3u! e&" %onvin'e-8 c) e& nu are nicio vin)" %aviaru& i-a aJu+a+" Li-a 3u! a++a !3eran:) Kn e&""" Nu-8 &)!a !) cread) c) a 're*i+ Kn vreun He&" L-a ')!i+ Kn+r-adev)r 3e Lodovico Kn an+ica er), 3)rea 3ierdu+ *i conHu(" $ <u+e !) vorbi 3u:inN &-a Kn+reba+ cu b&nde:e, Kn +i 3 ce e& !e odi0ne*+e !au e!+e eMa ina+N %re(i c) a* 3u+ea !)-:i aduc a&inareN Si :i!e nevoia 3re!an+) !) ro!+e!c ace!+e vorbe, de*i, du3) cu decur'eau &ucruri&e, nu 3)reau de&oc

108

ANNE RI%E

3o+rivi+e" ,ar Kn c&i3a aceea -a 3rivi+ *i i !-a 3)ru+ ce& ai !in'ur o 3e care &-a v)(u+ vreoda+)" <&n'ea ca *i cu ar Hi Ho!+ co 3&e+ i(o&a+, ui+ndu-!e :in+) &a u*a de &a ca era Hra+e&ui !)u" $ ,a+ori+) &ui -a acce3+a+ +a+)& eu, a *o3+i+ e&" Oare de ce-:i !3un a!+aN <oa+e 3en+ru c) +rebuie !)-i !3un cuiva" Trebuie !)-i !3un cuiva c+ de r)v)*i+ !un+" $ .ino, nu 3u+e ')!i un &oc unde !) !+) de vorb) Kn &ini*+eN E a++ de 'reu cnd cei 3e care-i iubi !uHer)" L-a ur a+ 3e !c)ri&e &ar'i a&e 3a&a+u&ui 3n) Kn cur+ea are, a3oi a +recu+ 3rin+r-o 3oar+) Kn a&+) cur+e, care nu !e )na de&oc cu 3ri a, 3&in) de H&ori +ro3ica&e" A !i :i+ cu i !e ridic) 3)ru& 3e ceaHa" A!u3ra ace&ui &oc !e rev)r!a Hoar+e u&+) &u in), c0iar dac)$alazzo-ul ad)3o!+ea cur+icica Kn+re ce&e 3a+ru e+aJe a&e !a&e" Li era eM+re de ca&d" A v)(u+ 3or+oca&i *i &) i, H&ori 3ur3urii *i i-a* Hi da+ !ea a c) 3rin+re e&e a a boboci a&bi cero*i" Une&e 3&an+e &e cuno*+ea , a&+e&e nu" ,ar dac) nu n)!cu!e un 3ro!+" Kn iJ&ocu& cur:ii, aco&o unde ra(e&e !oare&ui eMi!+au *i 3&an+e o+r)vi+oare, ar Hi Kn!e na+ c)

,ra'o!+ea *i r)u&

109

de!enau un &u ini*, !e aH&a o cu dou) !caune !i 3&e a&)+uri" <e caraH) de vin *i dou) cu3e"

a!) de !cri! a!) !e aH&au o

i 3rovi(a+) din+r-o +)b&ie !3riJini+) 3e ca3re de &e n,

Mi*cndu-!e ca Kn vi!, +n)ru& ab)+u+ a &ua+ caraHa, *i-a u 3&u+ o cu3) *i a da+-o 3e!+e ca3" Abia 3e ur ) i-a +recu+ 3rin ie vin, dar &-a reHu(a+" i(erabi&" in+e !)- i oHere *i

<)rea c) 3&n!u& K& i!+ovi!e *i K& 'o&i!e" Nu eMi!+a nicio Kndoia&) c) !e !i :ea Kn+r-adev)r SuHerea cu adev)ra+ *i era deJa or+" a&d)r Kn+re' de 0r+ii" -a durerea !e da+ora Ha3+u&ui c) Kn Kn+reba+ dac) nu cu va in+ea &ui Hra+e&e !)u

$ S+ai Jo!, +e ro', a !3u!, *i !-a 3r)bu*i+ &n') a!a de !cri!, d)r nd un Hrun(e Ln') e& cre*+ea Kn+r-un '0iveci un co3)ce& cu ari *i cerui+e, unu& din+re cei 3e care nu-i !i :i+ din nou cu i !e ridic) 3)ru& )run+e, ne're, cuno*+ea " A

3e ceaH) *i 3e bra:e" Q&ori&e 3ur3urii a&e co3acu&ui &e cuno*+ea " La He& *i !e in:e&e K 3r)*+ia+e Kn Juru& H&ori&or c)(u+e, 3en+ru c) une&e din+re e&e aJun!e!er) deJa Kn 3) n+u& u ed din '0iveci"

110

ANNE RI%E

A ridica+ Hoi&e de 0r+ie de 3e Jo! *i &e-a aranJa+ &a &oc 3e a!)" Mi-a re(e a+ &)u+a de !caun" B)rba+u& 3)rea !) ) ur )rea!c) ab!en+, a3oi *i-a !3riJini+ coa+e&e de +)b&ie *i a Knce3u+ !) 3&n') cu &acri i c+ !e 3oa+e de !incere" $ Nu a cine *+ie ce +a&en+ 3en+ru 3oe(ie, *i +o+u*i !un+ 3oe+, 3en+ru c) nu a vru+ !) Hiu ni ic a&+ceva, i-a !3u!" A c)&)+ori+ 3rin &u e *i -a bucura+ de ea $ nu, 3robabi& c) bucuria a Ho!+, de Ha3+, !)-i !criu &ui Nicco&A, !)-& Kn+&ne!c, !)-& Hac !) vin) cu ine" Iar acu +rebuie !) ) 'nde!c c) &u ea &ar'), &u ea 3rin care a c)&)+ori+, eMi!+) Har) e&" E de-aJun! !) ) 'nde!c &a a!+a *i Kn+rea'a &u e di!3are" M-a ui+a+ Kn !3a+e&e &ui, &a 3) n+u& din '0iveci" Era 3re!)ra+ cu !e in:e ne're" Una !in'ur) ar Hi Ho!+ de aJun! ca !) o ori un co3i&" %+eva, +oca+e cu 'riJ), 3u+eau o orK un b)rba+" O 3or:ie ic) a e!+eca+) re'u&a+ Kn caviar $ nici nu eMi!+a 3o+rivire ai Herici+) $ 3u+ea K bo&n)vi un b)rba+ Knce+u& cu Knce+u&, a3ro3iindu-8 +o+ ai u&+ de oar+e" Se in:e&e aveau un 'u!+ oribi&, ca ai +oa+e o+r)vuri&e" ,ar ni ic nu-8 3u+ea a!ca ai bine dec+ caviaru&" $ Nu *+iu de ce-:i )r+uri!e!c +oa+e &ucruri&e a!+ea, a !3u! Lodovico, 3oa+e 3en+ru c) e*+i b&nd *i

,ra'o!+ea Hi r)u&

111

3ari un o Kn !+are !) !e ui+e Kn !uH&e+u& a&+ui o $ a oH+a+" Kn:e&e'i c) un b)rba+ K*i 3oa+e iubi Hra+e&e in!u3or+abi& de u&+N %) un b)rba+ !e 3oa+e !i :i &a* cnd +rebuie !) KnHrun+e !&)biciunea *i boa&a Hra+e&ui !)uN $ .reau !) Kn:e&e', a !3u!" %:i Hii are +a+)& +)uN $ Sun+e !in'urii &ui Hii, *i nici nu *+ii c+ de u&+ ) va di!3re:ui dac) di!3are Nicco&o" O, acu ) iube*+e, dar dac) Ki !u3ravie:uie!c, ) va di!3re:ui" Nu ai da+ori+) &ui Nicco&o -a &ua+ din ca!a a ei" Nu +rebuie !) vorbi de!3re a a" Nu vorbe!c nicioda+) de!3re ea" .ei Kn:e&e'e de ce" A Ho!+ doar rodu& dorin:ei +a+)&ui eu" ,ar Nicco&A -a iubi+, -a iubi+ Knc) din c&i3a cnd ne-a Juca+ 3ri a da+) K 3reun), co3ii Hiind, *i Kn+r-o bun) (i a Ho!+ H)cu+ 3ac0e+ cu +o+ ce avea , !co! din borde&u& unde &ocuia *i adu! Kncoace, c0iar Kn acea!+) ca!)" Ma a a 3ri i+ 3en+ru ine un 3u n de aur *i de 3ie+re 3re:ioa!e" A 3&n!" A++ 3o+ !) !3un de!3re ea" A &)cri a+" P,ar e !3re bine&e +)u#, i-a (i!" PMicu& eu 3rin:, acu vei er'e &a ca!+e&u& din vi!uri&e +a&e"# $ Sun+ !i'ur c) a vorbi+ din ini )" Iar +a+)& +)u 3are !) +e Hi iubi+ &a He& de u&+ ca *i 3e Hra+e&e +)u" $ O, da, uneori -a iubi+ c0iar ai u&+" Nicco&o *i .i+a&e, nici nu *+ii ce 3un'a*i 3o+ Hi cnd !un+

112

ANNE RI%E

K 3reun)" S) *+ii c) nu-i nicio diHeren:) Kn+re un evreu *i un cre*+in, a+unci cnd vine vorba de b)u+ *i de u b&a+ du3) He ei, ce& 3u:in nu Kn+o+deauna" $ A*adar, +u e*+i b)ia+u& ce& cu in+eN &-a Kn+reba+" $ A Kncerca+ !) Hiu" A 3&eca+ cu +a+)& eu Kn c)&)+orii" Nu !e Kndura !)-& ! u&') 3e Nicco&A de &a Univer!i+a+e" O, a* 3u+ea !)-:i 3ove!+e!c a++ea de!3re !)&ba+ica A eric), de!3re !)&b)+icia 3or+uri&or 3or+u'0e(e *i de!3re a&:i !)&ba+ici, nici nu-:i 3o:i Knc0i3ui" $ ,ar +e-ai Kn+or! &a <adova" $ Ta+a a vru+ !)- i oHere o educa:ie" M-a du! &a Univer!i+a+e, dar n-a reu*i+ nicioda+) !)-i aJun' din ur ) 3e Nicco&o !au 3e .i+a&e" %0iar dac) ei -au aJu+a+" M-au &ua+ ereu !ub ari3a &or" $ A*adar, Kn +o:i acei ani &-ai avu+ 3e +a+)& +)u nu ai 3en+ru +ine" $ ,a, i-a r)!3un! $ &acri i&e i !e !&ei!er), nu-i ai cur'eau 3e Ha:)" ,a, *i ar Hi +rebui+ !) ve(i c+ de re3ede !-a a+a*a+ a3oi de iubi+u& eu Hra+e" Ai Hi (i! c) 3e ine ) ui+a!e Kn Jun'&a din Bra(i&ia" $ <&an+a aceea, a !3u!, e!+e din Jun'&a bra(i&ian)" M-a 3rivi+ HiM, a3oi !-a Kn+or! *i !-a ui+a+ &a 3&an+), ca *i cu n-ar ai Hi v)(u+-o nicioda+)"

,ra'o!+ea Hi r)u&

113

$ Se 3oa+e, a !3u!" A adu! u&+e 3&an+e, u&:i arbu*+i" Mu&+e H&ori, *+ii, +a+a &e iube*+e ne )!ura+" Li iube*+e 3o ii Hruc+iHeri 3e care Ki ve(i aco&o" E& nu e*+e 'r)dina acea!+a oranJerie" E!+e 'r)dina &ui, de Ha3+" Eu vin aici doar ca !)- i !criu 3oe e&e, du3) cu ve(i" Lacri i&e Ki di!3)ru!er) de-acu cu de!)vr*ire" $ ,e unde cuno*+i +u o a!+He& de 3&an+)N -a Kn+reba+" $1 ,a ai v)(u+-o *i Kn a&+e 3)r:i, a ri!ca+ eu" A v)(u+-o c0iar Kn Bra(i&ia" S-a !c0i ba+ &a Ha:) *i acu 3)rea !) ) 3rivea!c) 3&in de o b&nde:e ca&cu&a+)" $ K:i Kn:e&e' Kn'riJorarea 3en+ru Hra+e&e +)u, a !3u!, dar 3oa+e c) K*i va reveni" Knc) e de!+u& de 3u+ernic" $ ,a, *i 3oa+e c) a+unci 3&anuri&e +a+ei Kn ce-8 3rive*+e !e vor Knde3&ini" Nu ai dac) nu !e a*a() vreun diavo& Kn+re e& *i ace!+e 3&anuri" $ Nu Kn:e&e'" ,oar nu cre(i c) Hra+e&e +)u""" $ O, nu""" -a Kn+reru3+ e& rece, cu &acri i&e u!ca+e" %+u*i de 3u:in" <)rea din nou +u&bura+ *i Kn'riJora+, *i a ridica+ o !3rncean), de 3arc) !-ar Hi cuHunda+ Kn 'nduri&e ce&e ai +ainice" $ ,iavo&u& !+) Kn ca&ea 3&anuri&or +a+)&ui eu, a

114

ANNE RI%E

!3u!, Kn+r-un He& 3e care +u nu ai cu !)-& cuno*+i" ,)i voie !)-:i !3un o i!+orioar) de!3re +a+a" $ Te ro' din !uH&e+" $ E!+e un o )rini o!, iar Kn +o:i anii aceia -a :inu+ a&)+uri ca 3e o ai u:) dre!a+), +recnd de 3e un va! 3e a&+u&, eu Hiind iubi+u& &ui ani a& de co 3anie" $ Au Ho!+ vre uri Herici+eN $ ,a, Hoar+e" $ ,ar b)ie:ii devin b)rba:i, a in+erveni+" $ ,a, eMac+, iar b)rba:ii au dorin:e, *i b)rba:ii 3o+ !i :i dra'o!+ea &a He& de adnc ca *i cnd &i !-ar KnHi'e un 3u na& Kn ini )" $ Ai !i :i+ o a!+He& de dra'o!+eN $ O, da, 3en+ru o He eie 3erHec+), o He eie care nu +rebuia !) !e ui+e de !u! &a ine din 3ricina ori'inii e&e, 3en+ru c) *i ea era Hiica !ecre+) a unui 3reo+ bo'a+" Nu-i nevoie !)-:i !3un nu e&e &ui, ca !) Kn:e&e'i 3ove!+ea" A+unci cnd eMi!+a 3en+ru era ) ui+a &a ea, nu ai ai ine a&+) &u e dec+ &u ea ei, nu

eMi!+a niciun &oc unde !) vreau !) Kn 3reaJ a ei $

) duc, dac) nu

-a 3rivi+ iar)*i HiM, cu3rin! de da+ eu a3) &a oar)"

+u&burare" 2i !e 3are un vi! a++ de Han+a!+icN $ O iubeai *i o doreai, i-a $ ,a, *i ) !i :ea Kn ace&a*i +i 3 co3&e*i+ de eu, 3e care *i-o

'enero(i+a+ea *i aHec:iunea +a+)&ui

,ra'o!+ea Hi r)u&

115

aniHe!+a *i Kn 3ar+icu&ar, *i Kn 3re(en:a a&+ora" $ A*a !e 3are" $ %u +oa+e ace!+ea, cnd a Ha:a &ui, cu oda+)N O, ) Kn+reb cu de nu 3o eni+ nu e&e ei Kn i-a da+ !ea a c) Kn:e&e!" de nu icre(i c) !-au !c0i ba+ &ucruri&e, din+r-

a*a !e va Kn+ 3&a" M) Kn+reb de ce n-a 3o(i:ie Kna&+) *i cu a++ea Hiice bo'a+e" %u a 3en+ru 3ri u& &ui n)!cu+N

Qiica unui 3reo+, da, dar ce 3reo+, un cardina& cu da+ !ea a c) o con!idera deJa o biJu+erie 3o+rivi+) S-a o3ri+" S-a ui+a+ &a ine in!i!+en+" $ Nici nu *+iu cine e*+i, a ur ura+" Oare de ce-:i 3ove!+e!c ce& ai ur+ e*ec din via:a eaN $ <en+ru c) Kn:e&e', a r)!3un!" A*adar, :i-a !3u! c) He eia e!+e 3o+rivi+) 3en+ru Nicco&o, nu 3en+ru +ine" Qi'ura i-a deveni+ dur), a3roa3e r)u+)cioa!)" Qiecare &inie care 3)ru!e ai devre e Knc)rca+) de durere *i Kn'riJora+) acu Kn:e3eni!e Kn+r-o r)ce&ii, Kn!3)i n+)+oare 3en+ru a!c) a ine,

Kn!3)i n+)+oare 3en+ru oricine &-ar Hi v)(u+ a!+He&" A ridica+ din !3rncene *i a 3rivi+ rece 3e dea!u3ra ea" $ ,a, iubi+a ea Le+icia Ki era eni+) &ui Nicco&o"

Oare cu de nu i-a da+ !ea a c) di!cu:ii&e Knce3u!er) deJaN ,e ce nu -a du! &a e& ai re3ede,

116

ANNE RI%E

Knain+e !)- i 3un !uH&e+u& ()&o'N O, a Ho!+ bun cu ine $ a ( bi+, un ( be+ de o:e&" M-a &ua+ Kn bra:e" Mi-a cu3rin! Ha:a Kn 3a& e" Mi-a !3u! c) !un+ co3i&a*u& &ui, b)ie:e&u& &ui" PMicu:u& eu Lodovico" Sun+ o !u edenie de He ei Hru oa!e 3e &u e"# A*a i-a !3u!" $ A!+a :i-a re+e(a+ ari3i&e i edia+, a !3u! Knce+" $ Mi-a re+e(a+ ari3i&eN Mi-a re+e(a+ ari3i&eN Mi-a !H*ia+ ini a ca ciocu& unui vu&+urO A!+a i-a H)cu+" Iar din+re +oa+e ca!e&e *i vi&e&e 3e care &e are &a Ro a, ce ca!) cre(i c) a 3&)nui+ !) &e dea Herici:i&or iri, du3) KnH)3+uirea c)!)+orieiN $ a r!, ai Kn+i Kn'0e:a+, a3oi ca *i cu nu !-ar Hi 3u+u+ o3ri, ca *i cu era vorba de!3re cea ai 'ro(av) '&u )" %0iar ca!a unde K& +ri i!e!e 3e .i+a&e ca !) o 3re')+ea!c) 3en+ru ei, !) o aeri!ea!c), !) o obi&e(e, cea bn+ui+) acu de un ('o o+o! *i a&eHic di!!uk# Se !c0i ba!e a++ de u&+, Knc+ nu-8 ai recuno*+ea Kn e& 3e ce& care 3&n'ea ai devre e 3e coridor" ,ar bui )cea&a de ai devre e a 3)ru+ !)-& cu3rind) din nou, &)!ndu-8 &a He& de :ea3)n ca +r)!)+uri&e He:ei &ui" Se ui+a Kn !3a+e&e eu, Ia a e!+ecu& de arbori *i de H&ori din 'r)din)" %0iar a de!c0i! oc0ii ari, ca *i cu !-ar Hi inuna+ de !+r)&ucirea ra(e&or de !oare" $ Ta+)& +)u a Kn:e&e!, cu !i'uran:), durerea 3e care

,ra'o!+ea Hi r)u&

117

:i-a 3rodu!-o" $ O, da, a !3u! e&" Li eMi!+) Knc) o He eie enor de bo'a+) *i de di!+in!), care a*+ea3+) !) !e ridice cor+ina *i !) a3ar) Kn !cen)" Una care va Hi o inuna+) !o:ie 3en+ru ine, de*i n-a !c0i ba+ cu ea nici dou) vorbe" Iar iubi+a ea Le+icia va deveni devo+a+a ea !or), a+unci cnd Hra+e&e eu !e va ridica din 3a+" $ Nu-i de irare c) 3&n'i, a (i!" $ ,e ce !3ui a!+aN -a Kn+reba+" $ <en+ru c) :i-e !uH&e+u& !H*ia+, a !3u!, ridicnd din u eri" %u +e-ai 3u+ea ui+a &a !uHerin:a Hra+e&ui +)u Har) !) +e 'nde*+i""" $ Nicioda+) nu i-a* dori !o&e n" A3oi a &ovi+ cu 3u nu& Kn +)b&ia $ Ni eni nu !-a !+r)dui+ !a&ve(e" A unu&" A 3oa+e nca" ai e!ei" A u&+ dec+ cre(u+ ine !)-& c) va cr)3a *i !e va ru3e, dar nu !-a Kn+ 3&a+ a*a" adu! +o:i doc+orii !)-& vad), unu& c+e oar+eaO a dec&ara+ e&

+ri i! du3) caviar, !in'uru& &ucru 3e care-8

Bru!c i-au rea3)ru+ Kn oc0i &acri i&e, iar K 3reun) cu e&e, o durere !incer), co3&e*i+oare" $ K& iube!c 3e Hra+e&e u&+ dec+ a eu, a *o3+i+" K& iube!c ai ai u&+ -a iubi+ vreoda+) 3e cineva,

c0iar dec+ 3e He eia aceea" ,ar Kn+r-o (i +a+a

du! Kn ace& $alazzo, 3e cnd .i+a&e *i Nicco&A erau

118

ANNE RI%E

Knc) &a <adova *i !e K b)+au, Har) Kndoia&), *i a +recu+ 3rin Hiecare ca er), iar e& i-a 3ove!+i+ ce inuna+ Hru o! va Hi, da, c0iar *i Kn dor i+or, c+ de va Hi +o+u& 3en+ru ei, c+ de, c+ de, c+ deO S-a o3ri+" $ Knc) nu *+iai, a+unci" $ Nu" <)!+ra!e !ecre+ nu e&e He eii a&e!e de e& cu a++a 'riJ)" Eu a Ho!+ 3ri u& care i-a 3o eni+ nu e&e, Kn ace!+e 3oe e !cri!e 3en+ru ea 3e care a Ho!+ a++ de nebun Knc+ !) i &e ar)+ *i +a+eiO $ %+) cru(i e, +eribi&) cru(i eO $ ,a, a !3u!, iar &ucruri&e crude Ki Hac 3e oa eni cru(i" S-a aHunda+ Kn !caun, ui+ndu-!e Kn Ha:) ca *i cu n-ar Hi *+iu+ nici e& Kn:e&e!u& ace!+ei i!+orii, !au ce ar Hi 3u+u+ Kn!e na 3en+ru $ Iar+)- ) c) :i-a !3u!" $ Nu, nu +rebuie !)-:i ceri ier+are, a r)!3un! e&" ,urerea era Kn de ine *i +rebuia !) r)buHnea!c)" M) +e eu Har) e& ) Kn'ro(e*+e" <n) ie" i oar+ea &ui Nicco&o" M) Kn'ro(e*+e" Lu ea Har) e& ) Kn'ro(e*+e, Har) e&, 3en+ru c) nicioda+), cu !) Kn:e&e' +oa+e &ucruri&e 3e care ine" 3rovoca+ acea!+) durere, a

) Kn'ro(e*+e" Ta+)& *i Le+icia Nu *+ia

ab!o&u+ nicioda+) nu- i va Hi 0)r)(i+)

,ra'o!+ea Hi r)u&

119

&e !3u!e!e, dar era $ Trebuie !)

!i'ur c) e& &e credea" ) Kn+orc &a .i+a&e, i-a !3u!" M-a

adu! aici ca !) cn+ 3en+ru Hra+e&e +)u" $ ,a, !i'ur c) da" ,ar %o3acu& ace!+a""" S-a Kn+or! cu +o+ cu !caun *i !-a ui+a+ Kn !u!, &a Hrun(e&e ver(i $ L+ii cu M-a ari *i 're&e, a3oi &a H&ori&e 3ur3urii" !e nu e*+e, Kn Jun'&e&e din Bra(i&iaN r)!3un!v)(u+ aco&o *i ai Kn+i, Knc) ceva"

'ndi+ o c&i3), a3oi i-a

$ Nu" K i a in+e!c nu ai c) &-a

K i a in+e!c H&ori&e &ui, c+ de 3arHu a+e *i de Hru oa!e !un+" M) 'nde!c c) din ace!+e H&ori 3ur3urii ar +rebui !) !e 3oa+) Hace o vo3!ea" %eva i !-a !c0i ba+ 3e c0i3" Mi !-a 3)ru+ 3ruden+, a3roa3e rece" <u+ea un ric+u!" A con+inua+ !) vorbe!c ca *i cu nu a* Hi ob!erva+ ni ic, dar b)rba+u& Knce3ea !)- i di!3&ac) 3roHund" $ Q&ori&e a++ea a e+i!+e ) duc cu 'ndu& &a a e+i!+e, eMi!+) inuna+e Kn Bra(i&ia" ai +are" !) Jur c) 'ura Ki K 3ie+ri!e Kn+r-

A r) a! +)cu+, iar oc0ii i !-au Kn'u!+a+ *i cre!cnd Kn Hu!e!e

,i!3re:u& *i neKncrederea 3e care &e !i :ea ine erau in!u3or+abi&e" %u !i'uran:) nu +ri i! aici ca !) Judec ori !) ur)!c, ci ca !)

120

ANNE RI%E

K 3iedic o+r)virea unui o " M-a $ Trebuie !) ( bi+ nu i !-au $ Ai Ho!+ binevoi+or cu 0ido!" <)ca+ c) e*+i evreu" M-a !+r)b)+u+ un Hior *i i-a a+unci cnd K i d)du!e adev)ra+ unu& 3e ce&)&a&+" $ Kn+r-adev)rN &-a ca *i cu

ridica+" !3u!" od

) Kn+orc &a .i+a&e, a

ine, a (i! e&, dar cnd a

i*ca+ dec+ bu(e&e, Kn+r-un

!u!:inu+ 3rivirea" A ) Kncerca!e e&e erau cu

!i :i+ din nou vu&nerabi&i+a+ea care

!ea a c) 0aine&e

Kn!e na+e cu cercu& 'a&ben" Nu ne 3rivea

Kn+reba+, H)cnd o 3&ec)ciune

i-a* Hi !3u! c) !un+ Herici+ !)-& !&uJe!c"

A ( bi+ din nou, a++ de rece, Knc+ nu i-a ie*i+ dec+ o 'ri a!)" A !i :i+ !n'e&e bubuindu- i Kn urec0i *i -a !+r)dui+ din r)!3u+eri !) r) n ca& " $ Ai iubi+ vreoda+) o He eie 3e care n-ai 3u+u+ !o aiN -a Kn+reba+" M-a 'ndi+ o c&i3), H)r) !) ) 3o+ 0o+)rK ce ar Hi +rebui+ !)-i r)!3und !au de ce ar Hi +rebui+ !)-i r)!3und" M-a 'ndi+ &a Liona" ,ar n-avea ro!+ !) ) 'nde!c &a ea acu , aici, a&)+uri de ace!+ +n)r ciuda+" $ M) ro' ca Hra+e&e +)u !) !e Kn!)n)+o*ea!c), a !3u! bru!c, ne!i'ur, Kn ciuda voin:ei e&e" M) ro' !) Kncea3) c0iar de a!+)(i" La ur a ur ei, e!+e cu

,ra'o!+ea Hi r)u&

121

3u+in:)" Oric+ de bo&nav ar Hi, 3oa+e !) Kncea3) !) !e Kn!)n)+o*ea!c) din+r-oda+)" A !co! un !une+ di!3re:ui+or, !cur+, ur+" V be+u& Ki di!3)ru!e" Acu ) 3rivea cu cea ai cura+) ur)" M) +e c) *i eu K& 3rivea Kn ace&a*i He&" L+ia" L+ia c) K& ur )rea , *+ia ce H)cu!e" $ <oa+e !) !e Kn!)n)+o*ea!c) din+r-oda+), a in!i!+a+, a3oi a con+inua+, cu eHor+- cu aJu+oru& &ui ,u ne(eu, orice e!+e cu 3u+in:)" M-a !+udia+ din nou, cu o adev)ra+) i a'ine a a enin:)rii 3e c0i3" $ Eu n-a* !3era a++, a !3u!, cu voce Joa!), de o:e&, ridicndu-!e Kn 3icioare ca *i cu +oc ai 3rin!e!e noi 3u+eri, *i a ad)u'a+- Eu cred c) va uri" Iar dac) a* Hi Kn &ocu& +)u, a* 3&eca Knain+e ca voi, evreii, !) Hi:i acu(a:i de oar+ea Iui" A0, nu 3ro+e!+a" Nu +e b)nuie!c 3e +ine 3er!ona& de ni ic, de!i'ur, dar dac) e*+i de*+e3+, K& vei &)!a 3e .i+a&e cu +reburi&e Iui" .ei 3&eca de aici c0iar acu *i-:i vei vedea de dru " Tr)i!e u&+e o en+e ur+e *i vio&en+e Kn via:a a++a a enin:are !i :ea acu ea" ,ar nicioda+) nu !i :i!e e annd din 3ar+ea unui o , cu venind din!3re e&" Oare ce a*+e3+a Ma&c0ia0 de &a ine aiciN %e Kncerca+ +rebuia !) Hac 3en+ru ace!+ b)rba+N A

de'eaba !)- i a in+e!c !Ha+uri&e &ui Ma&c0ia0 Kn

122

ANNE RI%E

&e')+ur) cu diHicu&+):i&e 3e care &e voi Kn+&ni, Kn &e')+ur) cu na+ura !3eciHic) a ace!+ei i venea Kn in+e nicio vorb)" e&e 'nduri, a Kncerca+ !) &e i!iuni, dar nu-

A* Hi vru+, de Ha3+, !)-& o or 3e ace!+ b)rba+" Ori3i&a+ de 3ro3rii&e a!cund" Kn!) a* Hi vru+ !)-& ucid" A* Hi vru+ !) iau un 3u n din ace&e !e in:e 'ur) Knain+e !) or+a&e *i !) i &e Knde! Kn ) 3oa+) o3ri" ,ar 3robabi& c) a* Hi *i

uri+ de ru*ine, a++ de de3ar+e era acea!+) dorin:) de a Hi un r)!3un! &a ru')ciuni&e cuiva" <arc) 'ndea eu ca un di!!uk# A c+ de ca& a +ra! adnc aer Kn 3ie3+ *i a 3u+u+" !3u!

$ Nu-i 3rea +r(iu 3en+ru Hra+e&e +)u" S-ar 3u+ea !) Kncea3) !) !e Kn!)n)+o*ea!c) c0iar de a!+)(i" Kn oc0ii &ui a Hu&'era+ ceva 'reu de nu i+, a3oi Hi'ura i !-a K 3ie+ri+ din nou, a c)3)+a+ ace& c0i3 o!+i& 'reu de a!cun!" $ E*+i nebun dac) ai r) i aici c0iar *i-o c&i3), a *o3+i+ e&" M-a ui+a+ Kn Jo! un o en+, ro!+ind o ru')ciune !cur+) Har) cuvin+e, a3oi a vorbi+ c+ ai b&nd *i ai ca&d cu 3u+in:)$ M) ro' 3en+ru Kn!)n)+o*irea Hra+e&ui +)u" Li a 3&eca+"

,ra'o!+ea Hi r)u&

123

Capitolul apte

%"A# &)A*

+I&A%E A,A)! din dor i+oru& bo&navu&ui, Kn

an+ica er)" $ <rie+enu& +)u e!+e u adevrat o+r)vi+, iar o+rava e!+e or+a&)" ,)-i caviaru& unui cine va'abond *i vei vedea c) va uri !ub oc0ii +)i" $ ,ar cine ar Hace una ca a!+aN $ Mi-e *i Hric) !)-:i !3un- c0iar Hra+e&e &ui" ,ar nu-8 3o:i de a!ca" Nu +e vor crede" Ui+e ce +rebuie !) Haci" Anun:) i edia+ c) 3acien+u& +rebuie !) 3ri ea!c) &a3+e *i d)-i !) bea din be&*u'" In!i!+) c) nu ai a&i en+e&e a&be 3o+ !)-i Kn!)n)+o*ea!c) !3iri+u&" Nu ai ne'ru" ncare a&b), Kn care nu !-a a e!+eca+ ni ic

$ %re(i c) va Hi de Ho&o!N $ L+iu !i'ur c) va Hi de Ho&o!" O+rava 3rovine de &a o H&oare din oranJerie" E!+e nea'r)" <)+ea() +o+ ce a+in'e" Trebuie !) Hii a+en+ Ia !e in:e&e ne're a&e unei H&ori 3ur3urii" $ Ooo, a au(i+ de acea!+) o+rav)O a !3u! e&" .ine din Bra(i&ia" Se nu e*+e Moar+ea 3ur3urie" A aH&a+ de ea nu ai din c)r:i, din ce&e !cri!e Kn ebraic)"

124

ANNE RI%E

Nu cred c) doc+orii cre*+ini o cuno!c" Nu a nicioda+)" $ Ei bine, eu a

v)(u+-o

v)(u+-o *i +e a!i'ur c) cre*+e din

abunden:) Kn+r-un co3ac din 'r)dina 3a&a+u&ui" Se in:e&e !un+ a++ de o+r)vi+oare, Knc+ nu &e 3o+ cu&e'e Har) )nu*i, *i a Ie 3un" A !co! re3ede o 3un') din+r-unu& din bu(unare&e +unicii, a r)!+urna+ &ui de doc+or *i $ <oH+i , acu onede&e de aur, &e-a 3u! Kn 'ean+a 3o:i !) Ie !+rn'i Kn !i'uran:)N Iar i-a da+ 3un'u:a" nevoie de o 3un'u:) de 3ie&e Kn care !)

vinova+u& va aH&a cnd o vei HaceN $ Nu *i dac) K& :ii Hoar+e ocu3a+" %0ea )-8 3e signor An+onio" %0ea )-8 3e Lodovico" In!i!+) c) +rebuie !) +e a!cu&+e a ndoi" S3une-&e c) :i !e 3are c) icre&e ne're nu i-au H)cu+ bine 3acien+u&ui" S3une&e c) +rebuie !) bea &a3+e" S3une-&e c) &a3+e&e Ki va c)3+u*i !+o acu& *i va ab!orbi ace&e e&e en+e re&e care Ki 3rovoac) !uHerin:) &ui Nicco&o" S3une-&e c) ce& ai bun ar Hi &a3+e&e de a )" ,ar er'e *i &a3+e&e )nnc) ai u&+ ) voi de vac) !au de ca3r), *i brn(a, brn(a a&b) de cea ai bun) ca&i+a+e" %u c+ 3acien+u& din ace!+ea, cu a++ ocu3a de o+rav)" $ ,ar cu !) &e eM3&ic cu a aJun! Ia ai bine" Iar Kn+re +i 3, eu

,ra'o!+ea Hi r)u&

125

conc&u(ia a!+aN $ S3une-&e c) +e-ai ru'a+, ai cu'e+a+ *i ai aJun! &a conc&u(ia c) &ucruri&e !-au Knr)u+):i+ de cnd i !-a da+ 3ri a da+) caviar" $ A!+a c0iar nu-i o inciun)" $ In!i!+) ca bo&navu& !) Kncerce &a3+e&e" Iubi+oru& !)u +a+) nu va vedea ni ic r)u Kn &e')+ur) cu &a3+e&e" Ni eni nu va vedea ni ic r)u" Kn+re +i 3, eu ) voi Kn+oarce Kn oranJerie *i voi cu&e'e c+ ai u&+ din o+rav)" ,ar nu ave de unde !) *+i c+ anu e a cu&e! e& deJa 3en+ru a-*i a+in'e !co3u&" B)nuie!c c) nu 3rea u&+" E 3rea or+a&)" %red c) a &ua+ nu ai do(e&e ici 3e care +rebuia !) i &e ad ini!+re(e bo&navu&ui" %0i3u& Iui .i+a&e !-a Kn+uneca+" A c&)+ina+ din ca3" $ Li !u!:ii c) Lodovico a H)cu+ a!+aN $ <e e& K& b)nuie!c" ,ar acu e!+e i 3or+an+ !)-i dai &a3+e 3acien+u&ui" M-a 'r)bi+ !3re cur+icic)" <or:i&e erau Kncuia+e" A Kncerca+ u*or !) &e Hor:e(, dar !-a dovedi+ cu ne3u+in:)" N-a* Hi reu*i+ !) in+ru dec+ ! u&'nd ()voru&, iar a!+a nu 3u+ea Kn nici un ca( !)- i 3er i+" S-a a3ro3ia+ de ine unu& din+re nenu )ra:ii !ervi+ori, un b)+rn a&bi+ a&e c)rui ve* in+e 3)reau ai de'rab) Knve&i+ori dec+ 0aine" M-a Kn+reba+ Knce+

126

ANNE RI%E

dac) ) 3oa+e aJu+a cu ceva" $ Unde e!+e signor LodovicoN &-a Kn+reba+, ca !)-i dau de-n:e&e! c) 3e e& K& c)u+a " $ %u +a+)& &ui *i cu 3reo:ii" $ %u 3reo:iiN $ La!)- ) !)-:i dau un !Ha+, a *o3+i+ o u&e:u& Hirav *i Har) din:i" <&eac) din acea!+) ca!) c+ Knc) ai 3o:i" L-a 3rivi+ cerce+)+or, dar e& !-a Knde3)r+a+ ur urnd ceva Kn barb), &)!ndu- ) Kn Ha:a 3or:i&or Kncuia+e, Kn Hundu& 'r)dinii ()rea H&ori&e 3ur3urii *i !+r)&uci+oare 3e care in+en:iona!e !) Ie cu&e'" Mi-a da+ !ea a c) nu era +i 3 3en+ru un a!e enea 3&an" <robabi& c) nici nu Hu!e!e ce& ai bun 3&an cu 3u+in:)" <e cnd ) Kn+orcea !3re dor i+oru& &ui Nicco&A, !-au a3ro3ia+ de ine signor An+onio, doi 3reo:i b)+rni cu !u+ane &un'i, ne're *i cruciHiMe !+r)&uci+oare 3e 3ie3+, *i Lodovico, !u!:innd bra:u& +a+)&ui !)u" <&n'ea din nou, dar cnd -a v)(u+, i-a arunca+ o 3rivire a!cu:i+) ca o &a ) de 3u na&" Nu !e ai 3reHacea 3rie+eno!" Mai de'rab) avea 3e c0i3 o eM3re!ie +riu H)+oare" %ei&a&:i ) 3riveau *i ei cu eviden+) !u!3iciune, c0iar dac) signor An+onio 3)rea 3roHund +u&bura+" ,e unde ) aH&a , &-a v)(u+ 3e .i+a&e ordonnd cuiva !) ia de aco&o caviaru&" <er!oana re!3ec+iv) !e

,ra'o!+ea Hi r)u&

127

K 3o+rivea, &a He& *i Nicco&A, dar nu 3u+ea !)-n:e&e' ce-*i !3uneau" $ Tinere, i !-a adre!a+ signor An+onio, vino cu ine" Kn !3a+e&e &ui !e aH&au doi b)rba:i, *i i-a da+ !ea a c) erau ')r(i Knar a+e" Aveau 3u na&e Ia cin')+oare, iar unu& din+re ei 3ur+a !abie" A in+ra+ 3ri u& Kn Knc)3ere" %e& care !e con+ra(icea cu .i+a&e era <ico, iar caviaru& r) )!e!e &a &ocu& &ui" Nicco&A ()cea cu oc0ii 3e Ju )+a+e Knc0i*i, cu bu(e&e u!ca+e *i cr)3a+e" Re!3ira cu 'reu+a+e" M-a ru'a+ !) nu Hie 3rea +r(iu" ;)r(i&e !-au !+recura+ &n') 3ere+e, Kn !3a+e&e !caunu&ui unde ai devre e cn+a!e &a &)u+)" Nea aduna+ cu +o:ii Kn Juru& 3a+u&ui" .ignor An+onio -a )!ura+ Knde&un' din 3riviri, a3oi !-a ui+a+ :in+) &a .i+a&e" Lodovico Knce3u!e din nou !) 3&n'), &a He& de convin')+or ca ai Knain+e" $ Tre(e*+e-+e, Hiu&e, a !3u! signor An+onio, +re(e*+e-+e *i a!cu&+) adev)ru& din 'ura Hra+e&ui +)u" %red c) nu ai 3oa+e !) +reac) neb)'a+ Kn !ea ), *i nu ai ro!+indu-8 3u+e Kn&)+ura de(a!+ru&" $ %e e!+e, +a+)N a Kn+reba+ 3acien+u&" Ar)+a ai !&)bi+ ca oricnd, de*i caviaru& nu 3)rea a+in!"

128

ANNE RI%E

$ .orbe*+e, i-a !3u! signor An+onio &ui Lodovico" Tn)ru& a *ov)i+, *i-a *+er! &acri i&e cu o ba+i!+) de )+a!e *i a !3u!$ Nu a de a&e!, +rebuie !) de(v)&ui Ha3+u& c) .i+a&e, 3rie+enu& no!+ru de Kncredere, conHiden+u& *i +ovar)*u& no!+ru, i-a H)cu+ vr)Ji Hra+e&ui euO Nicco&A !-a ridica+ cu ai u&+) Hor:) dec+ v)(u!e &a e& 3n) a+unci" $ %u Kndr)(ne*+i !) aHir i una ca a!+aN L+ii bine c) 3rie+enu& eu nu e Kn !+are de a*a ceva" S)- i Hac) vr)JiN %u *i Kn ce !co3N Lodovico a da+ dru u& a&+ui *uvoi de &acri i *i !-a n)3u!+i+ !3re +a+)& !)u cu bra:e&e de!c0i!e" $ Q)r) *+irea ea, Hiu&e, a !3u! signor An+onio, ace!+ o a in+en:iona+ !) 3)!+re(e 3en+ru !ine ca!a Kn care &ocuie*+e acu , ca!a Kn care i-a Kn')dui+ !) !+ea c+ +i 3 +u erai bo&nav, ca!a 3e care a a&e! !) v-o d)ruie!c :ie *i ire!ei +a&e" A invoca+ un !3iri+ a&eHic ca !)-& aJu+e !)-*i K 3&inea!c) &ucrarea *i cu aJu+oru& ace!+ui !3iri+ +e-a H)cu+ !) +e K bo&n)ve*+i 'rav, !3ernd c) vei uri *i ca!a Ki va r) ne &ui" S-a ru'a+ 3en+ru +oa+e ace!+ea &a ,u ne(eu& Iui" S-a ru'a+, iar Lodovico i-a au(i+ ru')ciuni&e" $ E!+e o inciun)" Nu -a ru'a+ 3en+ru a*a ceva, a i(bucni+ .i+a&e" Locuie!c Kn acea ca!) 3rin voia ,o niei .oa!+re, cu da+oria de a 3une bib&io+eca

,ra'o!+ea Hi r)u&

129

Kn ordine, 3rin voia ,o niei .oa!+re, *i cu ru') in+ea de a ')!i ace&e anu!cri!e evreie*+i care au r) a! aco&o de &a ce& care v-a &ocui+ ca!a" ,ar nu a invoca+ nicioda+) vreun !3iri+ a& r)u&ui care !) ) aJu+e Kn vreun He& *i nici nu a* arunca r)u& a!u3ra ce&ui ai a3ro3ia+ 3rie+en" S-a ui+a+ neKncre()+or &a signor An+onio" $ %u de bine !) dec+ dac) ) 3u+e:i acu(a de a*a cevaN %rede:i c), i-8 cu 3)r, a* !acriHica via:a ce&ui eiN .ignore, -a:i r)ni+ -a:i Hi KnJun'0ia+" Kn !inea &ui ai din dorin:a de a avea un $alazzo 3e care a* 3u+ea &a He& iubi+ din+re 3rie+enii ai +are

.ignor An+onio &-a a!cu&+a+, ca *i cu n-ar Hi Ho!+ 0o+)r+ 3e cine !) cread)"

$ Nu eMi!+) oare o !ina'o') Kn acea ca!)N a Kn+reba+ ce& ce& ai Kna&+ din+re 3reo:i, Kn od eviden+ *i ai Kn vr!+) $ era un b)rba+ c)run+, cu +r)!)+uri

a!cu:i+e, dar nu avea un c0i3 crud" Nu ave:i Kn acea !ina'o') un c0ivo+ *i !u&uri&e ToreiN $ ,a, eMi!+) aco&o ace!+e &ucruri, a r)!3un! .i+a&e" EMi!+au de cnd a in+ra+ Kn ca!)" Toa+) &u ea *+ie c) aco&o a +r)i+ un evreu *i c) a &)!a+ Kn)un+ru &ucruri&e 3o eni+e, care !-au aco3eri+ de 3raH vre e de dou)(eci de ani" .ignor An+onio a 3)ru+ Hoar+e aHec+a+ de cuvin+e&e

130

ANNE RI%E

&ui, dar n-a !3u! ni ic" $ Nu ai Ho&o!i+ &ucruri&e ace&ea Kn ru')ciuni&e +a&e necura+eN a Kn+reba+ ce& de-a& doi&ea 3reo+, un b)rba+ ai +i id, dar care acu +re ura, 'roa(nic de a'i+a+" -a e&e, a r)!3un! .i+a&e" ai de'rab) u ani!+, $ <o+ aHir a cu +oa+) !inceri+a+ea c) nu Ho&o!i+ de e&e Kn ru')ciuni&e Trebuie !) )r+uri!e!c c) !un+ -a

3oe+ *i doc+or, dec+ evreu 3rac+ican+" <en+ru ru')ciuni&e de !aba+ du! &a !ina'o'a 3rie+eni&or ei, 3e care Ki cunoa*+e:i *i Ki re!3ec+a:i cu +o:ii" $ A0, a !3u! 3reo+u& ce& Kna&+" A*adar, recuno*+i c) nu +e-ai ru'a+ &a ace&e c)r:i, dar Kn ace&a*i +i 3 +rebuie !) ad i+e c) !un+ c)r:i&e voa!+re !Hin+e, *i nu cine *+ie ce +o uri !+r)ine cu !ecre+e *i de!cn+eceN $ Ne'i c) ai avea a!+He& de c)r:iN a Kn+reba+ *i 3reo+u& ai +n)r" ) acu(a:i de a!+aN .ignor An+onio, v) i-ar Hi !or)" Knc) de Ia <adova, a:i ea Ha i&ie" od !i'ur i*ca+, dar acu(a:ii&e ar Hi avu+ nevoie $ ,e ce

iube!c" K& iube!c 3e Nicco&o" O iube!c 3e vii+oarea &ui irea!) de 3arc) deveni+ adev)ra+a

.ignor An+onio era Kn r) nea dre3+, ca *i cu de +oa+) Her i+a+ea Iui"

$ .i+a&e, !3une- i adev)ru&, a (i! e&" I-ai H)cu+ vr)Ji Hiu&ui euN Ai arunca+ a!u3ra Iui de!cn+ece

,ra'o!+ea Hi r)u&

131

ciuda+eN I-ai Jura+ %e&ui R)u c) Ki vei oHeri !uH&e+u& Iui de cre*+in ca !) +e aJu+e Kn vreo Kn+re3rindere urdar)N $ Nicioda+), ab!o&u+ nicioda+) nu %e&ui R)u, a r)!3un! .i+a&e" $ A+unci de ce e!+e Hiu& eu a++ de bo&navN ,e ce !e !+in'e 3e (i ce +receN ,e ce !e Kn+ 3&) ace!+ &ucru eMac+ Kn +i 3 ce un diavo& bn+uie ca!a, ca *i cu ar vrea !) vad) c+ de bine 3oa+e !) r)!3&)+ea!c) ru'i&e +a&e 3)c)+oa!e c)+re e&N $ Lodovico, +u ai H)cu+ a!+aN a Kn+reba+ .i+a&e" Tu &e-ai vr+ Kn in+e ace!+e &ucruri ce&or de Ha:)N $ ,a:i- i voie !) vorbe!c, a !3u! eu" .) !un+ !+r)in, dar nu i-e !+r)in) dorin:a de a-I vedea !)n)+o! 3e Hiu& ,o niei .oa!+re" $ %ine e*+i *i de ce ar +rebui !) +e a!cu&+) N a Kn+reba+ 3reo+u& ai Kn vr!+)" $ Un c)&)+or 3rin &u e, un o care !+udia() na+ura, 3&an+e&e, H&ori&e necuno!cu+e *i c0iar o+r)vuri&e, din dorin:a de a aH&a cu !e 3oa+e &u3+a K 3o+riva &or" $ Lini*+eO a !+ri'a+ Lodovico" %u Kndr)(ne*+i !) +e a e!+eci Kn +reburi&e unei Ha i&iiN Ta+), ordon)-i ace!+ui u(ican+ !) ia!) din Knc)3ere" Nu-i dec+ co 3&ice&e &ui .i+a&e" $ Nu-i adev)ra+, signore, a !3u! .i+a&e" Ace!+ -a Knc0ina+

132

ANNE RI%E

b)rba+ -a Knv):a+ u&+e" S-a Kn+or! c)+re ine *i i-a ci+i+ 3e Ha:) Hrica, b)nuia&a c) 3oa+e ceea ce Ki !3u!e!e nu era adev)ra+, iar acu +o+u& de3indea de vorbe&e e&e" $ .ignore, -a adre!a+ eu b)+rnu&ui" A:i v)(u+ caviaru& de co&o" $ <ri i+ de &a 3a&a+u& <a3eiO a dec&ara+ Lodovico, i(bucnind a3oi Kn+r-un *uvoi de vorbe, ca !)- i Knc0id) ie 'ura" ,ar a in!i!+a+$ \I vede:iO a !3u!" E!+e ne'ru, 3o+rivi+ de !)ra+" L+i:i Hoar+e bine ce e!+e" Ei bine, signore, v) a!i'ur c), dac) nca:i 3a+ru !au cinci &in'uri:e, ve:i deveni 3a&id, ve:i +ran!3ira Ia He& ca Hiu& ,o niei .oa!+re *i v) ve:i a&bi Ia He& ca e&" ,e Ha3+, un o de vr!+a ,o niei .oa!+re ar 3u+ea c0iar uri din+r-o a!e enea can+i+a+e" <reo:ii !-au ui+a+ a ndoi Ia va!u& ic de ar'in+ cu caviar *i !-au da+ in!+inc+iv Kna3oi" $ .ignore, a con+inua+, Kn oranJ eria ,o niei .oa!+re din cur+ea de Jo! eMi!+) o 3&an+) cuno!cu+) Kn Bra(i&ia !ub nu e&e de Moar+ea 3ur3urie" O !in'ur) !) n:) a ace!+ei 3&an+e aJun'e ca !) K bo&n)vea!c) un o " <i!a+) *i ad ini!+ra+) con!+an+, a e!+eca+) Kn+r-un a&i en+ 3ican+ ca ace!+a, va !Hr*i cu !i'uran:) 3rin a-I ucide 3e ce& care o )nnc)" $ Nu +e cred, a *o3+i+ b)+rnu&" %ine ar Hace una

,ra'o!+ea Hi r)u&

133

ca a!+aN $ Min:i, a !+ri'a+ Lodovico, !3ui inciuni ca !)-:i a3eri +ovar)*u& *i ca !) a!cun(i 3)ca+e&e co i!e K 3reun) cu e&" $ A+unci )nnc) din caviar, a !3u!" Nu doar o &in'uri:), a*a cu Kncercai !)-i dai Hra+e&ui +)u, )nnc)-8 3e +o+, *i vo vedea adev)ru& ie*ind &a ivea&)" Iar dac) nu va Hi !uHicien+, v) voi duce Jo! *i v) voi ar)+a 3&an+a, v) voi de on!+ra 3u+eri&e ei" ;)!i:i un cine va'abond 3e !+r)(i&e Ro ei, 0r)ni:i-8 cu !e in:e&e ace!+ei 3&an+e *i ve:i vedea c) Knce3e !) +re ure *i oare i edia+" Lodovico *i-a +ra! 3u na&u& de !ub nec)" <reo:ii i-au !+ri'a+ de Knda+) !) !+ea &ini*+i+, !) !e !+)3nea!c), !) nu Hac) 3ro!+ii" $ Ai nevoie de 3u na& ca !) )nnciN &-a Kn+reba+" Qo&o!e*+e &in'uri:a de ar'in+" K:i va Hi ai u*or" $ B)rba+u& ace!+a in+e, a !+ri'a+ Lodovico" %ine de !ub ace!+ aco3eri*, cine ar Kncerca !)-i Hac) una ca a!+a Hra+e&ui euN %ine ar Kndr)(niN Iar caviaru& 3rovine +oc ai din c) )ri&e SHn+u&ui <)rin+e" O u& e!+e un ne&e'iui+, v) a!i'urO S-a &)!a+ bru!c &ini*+ea, ca *i cu cineva +oc ai ar Hi !una+ din+r-un c&o3o:e&" .ignor An+onio !-a ui+a+ &a Hiu& !)u na+ura&, care

134

ANNE RI%E

con+inua !) ) a enin:e cu 3u na&u&" A r) a! a*a cu ) ')!ea , cu &)u+a a+rna+) Kn !3a+e, abia 3rivindu-8" .i+a&e era a&b *i +re ura, 3e 3unc+u& !) i(bucnea!c) Kn &acri i" $ ,e ce ai 3u! &a ca&e +o+u&N a Kn+reba+ cu voce b&nd) signor An+onio, adre!ndu-i-!e Kn od &i 3ede &ui Lodovico" $ Nu a 3u! ni ic &a ca&e" Li nu eMi!+) o a!e enea 3&an+)" $ O, ba eMi!+), a !3u! signor An+onio" Li +u ai adu!-o Kn acea!+) ca!)" Mi-o a in+e!c" Q&ori&e ei 3ur3urii !un+ 'reu de ui+a+" $ Un dar 3en+ru noi din 3ar+ea ce&or dra'i din Bra(i&ia, a !3u! Lodovico $ 3)rea r)ni+, +ri!+" O H&oare inuna+) 3en+ru o 'r)din) cu H&ori inuna+e" N-a H)cu+ ni ic ca !) +e de+er in !) o acce3:i" N-a *+iu+ ce 3u+ere are" %ine *+ia ce 3u+ere areN $ !-a ui+a+ &a ine" TuO a !3u!, *i +ovar)*u& +)u, .i+a&e, co 3&ice&e +)u Kn in+ri'a a!+a" \I venera:i K 3reun) 3e diavo&O Oare nu c0iar diavo&u& :i-a de!+)inui+ 3u+eri&e 3&an+eiN ,ac) ace!+ caviar e!+e o+r)vi+, voi a ndoi a:i 3u! o+rava Kn e& $ Ki *iroiau din nou 3e Ha:) &acri i&e &ui i 3re!ionan+e" %e ne ernicie din 3ar+ea voa!+r) !)-& o+r)vi:i 3e Hra+e&e euO .ignor An+onio a c&)+ina+ din ca3" K& :in+uia cu 3rivirea 3e Lodovico"

,ra'o!+ea Hi r)u&

135

$ Nu, a *o3+i+" Ni eni a&+cineva nu 3u+ea !) o Hac)" Tu ai adu! 3&an+a" Tu ai adu! caviaru& aici Kn ca!)" $ Ta+), ace*+i oa eni !un+ vr)Ji+ori" Ei !un+ r)u&" $ Ei !un+N a Kn+reba+ signor An+onio" Li care din+re 3rie+enii no*+ri din Bra(i&ia ne-a +ri i! acea!+) H&oare neobi*nui+)N %red ai de'rab) c) ai cu 3)ra+-o c0iar de aici, din ora*, ai adu!-o aca!) *i ai 3&a!a+-o eMac+ &n') a!a unde !crii 3oe(ii, unde +raduci" $ Nu, e!+e un dar, +e a!i'ur" Nu- i aduc a in+e acu cnd &-a 3ri i+" $ Eu K i aduc a in+e" S-a Kn+ 3&a+ cu 3u:in) vre e Kn ur ), eMac+ Kn ace&a*i o en+ Kn care :i-a veni+ *i ideea c) nu ai caviaru& 3oa+e vindeca boa&a Hra+e&ui +)u" Kn +o+ ace!+ +i 3, 3acien+u& ur )ri!e Kn'ro(i+ de!H)*urarea eveni en+e&or" Se ui+a!e &a !+n'a !3re +a+)& !)u, a3oi &a drea3+a, !3re Hra+e&e !)u, Ki !+udia!e 3e 3reo:i cnd vorbi!er)" M) 3rivi!e cu oc0i Kn'ro(i:i a+unci cnd vorbi!e eu" Iar acu !e Kn+in!e!e *i a3uca!e cu na

+re urnd) va!u& cu caviar" $ Nu, nu-& a+in'eO a !+ri'a+" Nu-8 a3ro3ia de oc0i" 2i-i va arde" Nu-:i aduci a in+eN $ K i aduc eu a in+e, a !3u! +a+)&" Unu& din+re 3reo:i !-a Kn+in! du3) va!, dar

136

ANNE RI%E

3acien+u& K& a*e(a!e 3e or anu& de cuver+uri de brocar+ *i !e ui+a &a e& ca *i cu ar Hi avu+ via:) 3ro3rie, ca *i cu ar Hi Ho!+ o H&ac)r) !au o &u nare" A3oi a ridica+ &in'uri:a" Ta+)& !)u !-a n)3u!+i+ 3e nea*+e3+a+e *i a +ra! bo&u& !3re ar'inea 3a+u&ui, unde !-a r)!+urna+, 3)+nd cuver+ura cu ne'ru" Q)r) !) !e 3oa+) con+ro&a, Lodovico !-a Knde3)r+a+ de &ocu& unde !e K 3r)*+ia!e caviaru&" S-a da+ in!+inc+iv Kna3oi" Abia 3e ur ) *i-a da+ !ea a ce H)cu!e" A ridica+ 3rivirea c)+re +a+)& !)u" Knc) !+rn'ea 3u na&u& Kn n)" $ %re(i c) eu !un+ vinova+N a Kn+reba+" Nu-i niciun He& de o+rav) aici, +e a!i'ur" Nu-i dec+ o 3a+) 3e care !3)&)+ore!e&e vor Kncerca de'eaba !) o !coa+)" ,ar niciun 3ic de o+rav)" $ .eni:i cu ine Kn oranJerie, a !3u!" .) voi ar)+a co3acu&" ;)!i:i un ani a& H&) nd" .) voi ar)+a ce 3oa+e Hace acea!+) o+rav)" .) voi ar)+a c+ de 3erHec+ de ne're !un+ !e in:e&e *i c+ de bine 3o+ Hi a!cun!e Kn caviar" Bru!c, Lodovico !-a n)3u!+i+ &a ine cu 3u na&u&" L+ia Hoar+e bine !) ) a3)r *i i-a &ovi+ Knc0eie+ura inii cu uc0ia 3a& ei, Hacndu-8 !) !ca3e 3u na&u& din n), dar a3oi !-a n)3u!+i+ cu ini&e 'oa&e !) ) !+rn') de '+" A Kncruci*a+ bra:e&e Kn

,ra'o!+ea Hi r)u&

137

!u! *i a K 3in!, Hcndu-8 !) de!Hac) !+rn!oarea, cu un !in'ur 'e!+ 3u+ernic" A c)(u+ 3e !3a+e, u&ui+ de ace!+e i*c)ri !i 3&e" Kn +i 3uri&e noa!+re, cnd *i co3iii Knva:) ar+e ar:ia&e, ni eni n-ar Hi Ho!+ ui i+" K i era ru*ine c+ de u&+ ) bucura!e de acea!+) conHrun+are" Una din+re ')r(i a ridica+ 3u na&u& de 3e Jo!" Lodovico 3rivea ('udui+ Kn Jur, a3oi, di!3era+, *i-a +recu+ de'e+e&e 3e!+e 3a+a de 3e cuver+ur), adunnd c+eva bobi:e de caviar *i 3unndu-&e 3e &i b)" $ Ui+a:i-v), v) !3un, !un+ o+r)vi+" O+r)vi+ de ni*+e evrei a&eHici care au co 3&o+a+ !) ) di!+ru') 3en+ru !i 3&u& o+iv c) &e-a Kn:e&e! in+ri'i&e *i ia da+ !ea a ce au vru+ !)-i Hac) &ui Nicco&A" Li-a &in! bu(e&e" Nu &ua!e dec+ o can+i+a+e inHi ) de o+rav), 3u+ea u*or !)-i a!cund) eHec+e&e" S-a &)!a+ din nou o &ini*+e 3roHund)" ,oar +re ura+u& &ui Nicco&A ru3ea +)cerea" $ Qra+e, a *o3+i+" Toa+e a!+ea din cau(a Le+iciei""" $ Minciun)O a ri3o!+a+ Lodovico, cu voce 'roa!)" %u Kndr)(ne*+iN $ O, dac) a* Hi *+iu+, a !3u! Nicco&A" %e-i ea a&+ceva dec+ una din+re u&+e&e +inere Her ec)+oare 3o+rivi+e !)- i devin) neve!+eN ,ac) a* Hi *+iu+""" .ignor An+onio i-a arunca+ &ui Lodovico o 3rivire Hurioa!)"

138

ANNE RI%E

$ ,e!3re Le+icia e!+e vorbaN a *o3+i+ e&" $ Re3e+, evreii ace*+ia i-au H)cu+ vr)Ji Hra+e&ui eu" Ei !un+ cei care i-au 3u! o+rav) Kn caviar, eu !un+ nevinova+O <&n'ea, deveni!e Hurio!, bo b)nea *i a3oi a vorbi+ din nou$ Ace!+ o , .i+a&e, a adu! H&oarea Kn ca!a noa!+r)" Acu i-a a in+i+" %u a&+He& i-ar Hi cuno!cu+ 3u+erea, e& *i 3rie+enu& &uiN .) !3un, 3e ace!+a, 3e Tob4, K& acu() c0iar 3ro3ria &ui *+iin:)" B)+rnu& a c&)+ina+ din ca3, 3rivindu-8 cu i&)" $ .eni:i, a !3u! signor An+onio, H)cnd !e n ce&or dou) ')r(i Knar a+e !)-& ia Kn 3ri ire 3e Lodovico" A3oi !-a ui+a+ &a ine" $ ,u- ) Kn oranJerie *i ara+)- i o+rava" ur ura,

Capitolul opt

C-I

U% &.N!)U%UI E)A *C-I#/N/*I&

de r)u+a+e" Aceea*i Kn+r-o a!c) a Huriei"

eM3re!ivi+a+e care Ki Kn')dui!e de Kndurera+ K& +ran!Hor a acu

ai Knain+e !) ara+e a++

I-a K 3in! c+ co&o 3e cei doi 3a(nici Knar a:i *i a er! cu ca3u& !u! Kn +i 3 ce a Hire*+e $ Kn oranJerie" Le-a ar)+a+ 3&an+a *i nu eroa!e&e !e in:e c)(u+e ar)+a+ H&ori&e 3e Ju )+a+e deJa 3e 3) n+" Le-a cobor+ +re3+e&e 3en+ru a ne aduna cu +o:ii $ cu eMce3:ia &ui Nicco&A,

de!c0i!e Kn care !e cocea o+rava" Un !ervi+or a Ho!+ +ri i! !) cau+e vreun bie+ cine va'abond r)+)ci+ 3rin 3reaJ ) *i curnd !c0e&)&)ie&i&e bie+u&ui ani a& au u 3&u+ !+r)du:a" .i+a&e !e ui+a Kn'ro(i+ &a H&ori&e 3ur3urii" .ignor An+onio abia dac) &e arunca!e o c)u+)+ur) Kncrun+a+), iar cei doi 3reo:i ne 3riveau Kn con+inuare cu r)cea&) 3e ine *i 3e .i+a&e, ca *i cu O He eie a Hi Ho!+ cu va vinova:i de +o+ ceea ce !e 3e+recea" ai Kn vr!+), n)uc) *i !3eria+), a adu!

140

ANNE RI%E

un va! 3en+ru !)r anu& cine !3eria+ *i &-a u 3&u+ cu a3)" Mi-a !co!e!e 3u! din nou cnd cn+a!e )nu*i&e, 3e care i &e &a &)u+) *i, cernd 3u na&u&

&ui Lodovico, a

!+rn! o 'r) )Joar) de !e in:e, &a Knde n) dec+ neru&

ui+ndu- ) Kn Jur du3) ceva 3o+rivi+ ca !) &e (drobe!c" Nu avea 3u na&u&ui" A*a ca &-a ur ) a Ho&o!i+ ca !) 3i!e( !e in:e&e,

3unnd un vrH de cu:i+ din e&e Kn a3a cine&ui" <e ai 3u! un vrH *i Knc) unu&" i&), a &in! Ani a&u& a b)u+ a3a Kn!e+a+ *i de n de

va!u& 'o& *i a Knce3u+ i edia+ !) aib) !3a! e" A c)(u+ 3e-o 3ar+e, a3oi !-a Kn+or! 3e !3a+e, con+or!ionndu-!e *i a'oni(nd" <e!+e o c&i3) a deveni+ :ea3)n, 0o&bndu-!e cu oc0ii &ar' de!c0i*i &a ni eni *i &a ni ic" Toa+) &u ea 3rivi!e ace!+ re3u&!ie *i 'roa(), inc&u!iv eu" ,ar Lodovico !e ar)+a indi'na+ *i !e ui+a &a 3reo:i, &a +a+)& &ui, a3oi &a cine" $ Sur c) !un+ nevinova+O a aHir a+ e&" Evreii cuno!c o+rava" Ei au adu!-o aici" ,e ce oare c0iar ace!+ evreu, .i+a&e, care a adu! 3&an+a Kn ca!)""" $ Te con+ra(ici, i-a !3u! An+onio" Min:i" Te b&bi" Te ro'i !) Hii cre(u+, ca un &a*O ic !3ec+aco& cu

,ra'o!+ea Hi r)u&

141

$ Te a!i'ur c) nu a nicio &e')+ur) cu co 3&o+u&O a !+ri'a+ di!3era+ +n)ru&" Evreii ace*+ia i-au H)cu+ vr)Ji, &a He& cu i-au H)cu+ *i Hra+e&ui eu" ,ac) eu a KnH)3+ui+ +oa+e a!+ea, a+unci &e-a KnH)3+ui+ Kn !o n *i nu- i aduc a in+e de ni ic" <robabi& c) a u b&a+ Kn !o n, Knde3&inind ceea ce i-au ceru+ ei !) Knde3&ine!c" %e *+i:i de!3re eiN .orbi:i de!3re c)r:i&e &or !Hin+e, dar de unde *+i:i c) nu !un+ c)r:i 3&ine de Har ece, care -au adu! Kn acea!+) !+areN Oare nu !e de(&)n:uie un diavo& Kn ca!a ne&e'iui+u&ui c0iar Kn c&i3a a!+aN $ .ignor An+onio, a !3u! 3reo+u& ai Kn vr!+), ce& cu +r)!)+uri a!cu:i+e, dar b&nde" Trebuie !) &u) Kn con!iderare *i ace!+ diavo&" Oa enii de 3e !+rad) K& aud ur&nd" Oare !un+ +oa+e ace!+e Ha3+e ai 3re!u! de 3u+erea unui de onN Eu cred c) nuO Lodovico a Knce3u+ i edia+ !) 3ro+e!+e(e $ c) da, diavo&u& Hu!e!e, c) K*i arunca!e a!u3ra &ui vraJa a&eHic), c) ni eni nu-*i i a'ina c+ de r)u era ace!+ diavo& *i a*a ai de3ar+e" ,ar signor An+onio, care &ua!e o 3o!+ur) !o&e n), nu-8 ai a!cu&+a" Se ui+a &a Hiu& !)u cu un c0i3 +ri!+, a3roa3e 'a+a !) i(bucnea!c) Kn &acri i, dar Har) !) ver!e vreuna" $ %u ai 3u+u+ !) Haci a*a cevaN a *o3+i+ e&" ,in+r-oda+), Lodovico !-a ! u&! de &n') cei doi

142

ANNE RI%E

b)rba:i din !3a+e&e &ui, care abia K& :ineau" S-a n)3u!+i+ a!u3ra co3acu&ui cu H&ori 3ur3urii *i a aduna+ !e in:e&e ne're ri!i3i+e 3e 3) n+u& din '0iveci" A a3uca+ c+e i-au Knc)3u+ Kn 3a& )" $ O3ri:i-8, a A3roa3e c) a !3a+e, dar a du! K 3iedica" A !+ri'a+" (bura+ c)+re e&, K 3in'ndu-8 Kn na &a 'ur) Knain+e !)-& 3o+ na, dar 3rea +r(iu"

reu*i+ !)-i +ra'

;)r(i&e !-au a3ro3ia+ *i e&e, &a He& *i +a+)& !)u" $ Qace:i-8 !) vo i+e, a !+ri'a+ di!3era+ .i+a&e" L)!a:i- ) &n') e&, da:i-v) &a o 3ar+e" ,ar eu *+ia M-a c) era inu+i&" Knde3)r+a+, co 3&e+ i!+ovi+" %e 3er i!e!e

!) !e Kn+ 3&eN Un &ucru Kn'ro(i+or" EMac+ ceea ce a* Hi dori+ eu !) i !e Kn+ 3&e, ceea ce K i i a'ina!e eu, c) adun !e in:e&e *i i &e ba' 3e '+" ,ar ia+) c) o H)cu!e e& !in'ur, ca *i cu condu!" %u 'ro()vieN %u K 3iedicaN Lodovico !e ui+a &a +a+)& &ui" Se !uHoca *i +re ura" ;)r(i&e !-au Knde3)r+a+ *i nu ai signor An+onio a r) a! !)-& :in) Kn bra:e, Kn +i 3 ce e& Knce3ea !) aib) convu&!ii *i a&uneca &a 3) n+" $ ,u ne(eu&e i&o!+iv, a *o3+i+ YZYor An+onio, Kn')- dui!e re&e&e e&e in+en:ii &-ar Hi !) !e 3e+reac) o a!e enea !) ')!e!c o ca&e de a-8

de nu reu*i!e

,ra'o!+ea Hi r)u&

143

iar eu &-a

ur a+" i&o!+iv, Hie-:i i&) de !uH&e+u& &ui ne3ienJi+)

,u ne(eu&e

ri+or" ,u ne(eu&e din ceruri, iar+)-i &ui ne!oco+in:a" $ .r)Ji+orieO a ro!+i+ cuvn+" Kn 'enunc0i, !-a a3&eca+ Kn Ha:), cu c0i3u& con+or!iona+, iar convu&!ii&e i-au !cu+ura+ Kn+rea'a Hiin:)" <e ur ) !-a ro!+o'o&i+ 3e-o 3ar+e, cu 3icioare&e (vcnind, cu Ha:a K 3ie+ri+) Kn+r-o 'ri a!), aido a !)r anu&ui ani a& or+ Knain+ea &ui" ai c0iar Iar eu, care Kn+r-o via:) +r)i+) cu !u+e de ani +r(iu *i Kn+r-o :ar) Knde3)r+a+) Ho&o!i!e 3u+ea acu dec+ !) !+au *i !) uribundu&, cu 'ura de !a&iv) *i de noroi, *i ace!+a a Ho!+ u&+i u& &ui

acea!+) o+rav) ca !) a!a!ine( vic+i e necuno!cu+e, nu ) ui+ neaJu+ora+ &a o a!e enea e&" O, ce 're*ea&) 'ro!o&an) c) +oc ai eu, +ri i! !) r)!3und unor ru')ciuni, 3rovoca!e !inucidere" S-a &)!a+ +)cerea 3e!+e noi +o:i" $ Era 3rie+enu& bra:" Kn 3oar+) K*i H)cu!e a3ari:ia Nicco&o" S+)+ea aco&o eu, a *o3+i+ .i+a&e" B)+rnu& Kncerca !) !e ridiceC .i+a&e &-a a3uca+ de

144

ANNE RI%E

Har) !) !coa+) un !une+, K br)ca+ Kn c) a*a &un') de noa3+e, de!cu&:, +re urnd, *i !e ui+a &a Hra+e&e !)u or+" $ <&eca:i cu +o:ii, a !3u! signor An+onio" L)!a:i) aici cu Hiu& <reo+u& di!3re:ui+or$ S) nu crede:i niciun o en+ c) nu a Ho!+ vorba aici *i de vr)Ji+orie" %) Hiii vo*+ri nu !-au con+a ina+ 3rin con+ac+u& cu ace*+i evrei" $ Qra+e <iero, +aci, a !3u! b)+rnu&" Nu a Ho!+ vorba de vr)Ji+orie, ci de 'e&o(ieO Iar eu nu a ceea ce n-a v)(u+ vru+ !) v)d" L)!a:i- ), acu , cu +o:ii" eu" L)!a:i- )" ai ('udui+ ai b)+rn a ()bovi+" <)rea

dec+ noi +o:i, dar a ')!i+ 3u+erea !) ro!+ea!c), 'rav *i

L)!a:i- ) !in'ur, !)- i Je&e!c Hiu& &ua+ din bra:e&e a ei !a&e" .i+a&e, du-:i 3acien+u& Kna3oi Kn 3a+" ,eacu !e va reHace" $ Li diavo&u&, e& nu-i Kn con+inuare Hurio!N a Kn+reba+ 3reo+u&, dar ni eni nu-8 a!cu&+a" M-a ui+a+ Kn Jo!, &a +n)ru& 'ndi" Kn:e&e'ea or+" Nu 3u+ea c) 3&eac) +o:i, vorbi" Nu 3u+ea nu- i 3u+ea acu

ai 3u:in b)+rnu&, *i c) +rebuia *i eu !)-i ur e(" ,ar de!3rinde 3rivirea de &a +ru3u& &i3!i+ 'ndi+ &a Kn'eri, Har) cuvin+e" de via:)" M-a

,ra'o!+ea Hi r)u&

145

invoca+ un +)r

nev)(u+, conec+a+ cu a& no!+ru, or+, dar niciun He& in+e, niciun

ni*+e Hiin:e Kn:e&e3+e *i 3&ine de co 3a!iune care ar Hi 3u+u+ !) KnconJoare !uH&e+u& ce&ui de i a'ine &ini*+i+oare nu i-a veni+ Kn

cuvn+ b&nd" ,e da+a acea!+a e*ua!e " E*ua!e , c0iar dac) 3oa+e c) !a&va!e in+en:iona!e 3e a&+cineva" %e !) HacN S) !a&ve( un Hra+e K 3in'ndu&a acea!+) Ha3+), nu Knc)3ea nicio v)(u+ 3e <ico Kn 3oar+),

8 3e ce&)&a&+ !) !e di!+ru') !in'urN Era de neconce3u+" Li eu K& K 3in!e!e Kndoia&)" A M-a are" Era bui ac" M-a 'ndi+ c) 3oa+e K& voi vedea !) ) ui+ cu aco&o 3e Hra+e&e <iero, dar nu 3u+ea adev)ra+ &a cei de Ha:)" A v)(u+ 3oar+a de!c0i!) !3re !+rad), 3)(i+) de &ua+-o Kn+rie*i+" -a Kn+reba+ ni ic" Ni eni nu 3)ru!e !i&ue+e&e Kn+uneca+e a doi !ervi+ori, a aco&o *i a !) Ni eni nu M-a ridica+ 3rivirea *i &-a Knc&ina+, a Hacndu- i !e n !) An+onio *i a ) 'r)be!c" %ei&a&:i 3&eca!er)" +recu+ 3rin !3a+e&e &ui signor

ie*i+ din oranJerie, in+rnd Kn cur+ea

) ba'e Kn !ea )" Knvr+i+ bui ac 3rin 3ia:a a'&o era+) *i i-a ridica+ 3rivirea !3re ceru&

3en+ru o c&i3)

146

ANNE RI%E

cenu*iu, +o+

ai Kn+uneca+" %+ de !o&id) *i de rea&)

era acea!+) &u e Kn care 3&onJa!e , 3&in) de ca!e (dravene de 3ia+r), con!+rui+e a3roa3e una-n+r-a&+a, cu +urnuri r)!3ndi+e 3e!+e +o+" %+ de rea&i erau 3ere:ii $alazzo-uri&or de 3e!+e dru , !u bri *i caHenii, *i c+ de rea&e ('o o+e&e Knco+ro !) *i !) u&:i ii 3e!+ri:e, cu di!cu:ii&e ei &i3!i+e de 'riJi, cu 0o0o+e&e ei de r!" ) Kndre3+a N %e +rebuia !) HacN .oia a* Hi 3u+u+, cu !e nu& ace&a cu!u+ 3e 0ain)N %u !) Hi ) ro', !) in+ru Kn+r-o bi!eric), !) cad Kn 'enunc0i ) ro', dar cu

'a&ben 3e care-8 avea

Kndr)(ni+ !) Hac !e nu& crucii, iar) ca a&+cineva !) cread) c)- i ba+ Joc de credin:a &uiN M) !i :ea 3ierdu+ *i nu *+ia dec+ c) ) Knde3)r+e( de ca!e&e unde Hu!e!e +ri i!" Iar cnd a 'ndi+ &a !uH&e+u& ce&ui or+, &a cu !e Kndre3+a acu !3re un +)r co 3&e+ necuno!cu+, -a !i :i+ di!3era+"

Capitolul nou

3e o !+r)du:) 3&in) de noroi, co3&e*i+ de 3u+oarea (oaie&or care cur'eau 3rin J'0eabu& cana&u&ui" M-a 'ndi+ din nou !) cau+ o
#"A#
/ )I&.

#"A#

&)E$I&

,ra'o!+ea Hi r)u&

147

bi!eric), un &oc unde !) 3o+ Kn'enunc0ea Kn 3enu br) ca !) ) ro' &ui ,u ne(eu !) ) aJu+e cu +o+ ce avea de H)cu+, dar a3oi -a 'ndi+ din nou &a cercu& 'a&ben cu!u+ 3e 3ie3+u& 0ainei 3e care o 3ur+a , Kn 3ar+ea !+n')" Oa enii +receau 3e &n') ine Kn a ndou) 3)r:i&e, unii H)cndu- i &oc 3o&i+ico!, a&:ii i(bindu- ) cu u )ru&, iar u&:i !e Hoiau 3rin Ha:a 3r)v)&ii&or cu ncare !au a bru+)rii&or" Miro!u& de carne 3r)Ji+) *i de 3ine 3roa!3)+ !coa!) din cu3+or !e a e!+eca din 3&in cu 3u+oarea" M-a !i :i+ din+r-oda+) 3rea !&)bi+ ca !) 3o+ er'e ai de3ar+e *i, ')!ind o ar'ine Kn'u!+) de (id Kn+re 3r)v)&ia unui ne'u!+or de !+oHe *i o &ibr)rie, i-a &ua+ &)u+a Kn bra:e, &e')nnd-o ca 3e un co3i&, a3oi a !3riJini+ cu !3a+e&e de 3ere+e *i -ara odi0ni+, Kncercnd !) de!co3)r H*ia Kn'u!+) de cer de dea!u3ra" Lu ina urea re3ede" Se H)cea r)coare" Kn a'a(ine ardeau &) 3i" Un 3ur+)+or de +or:) K*i croia dru 3e !+rad), ur a+ de doi +ineri e&e'an+ K br)ca:i" Mi-a da+ !ea a c) 0abar n-avea ce &un) din an era aici, dac) nu cu va core!3undea 3ri )verii +r(ii 3e care o &)!a!e Kn ur )" ,ar 0o+e&u& Mi!!ion Inn *i iubi+a ea Liona 3)reau 3e!+e )!ur) de de3ar+e, de 3arc) a* Hi vi!a+" S) Hi Ho!+ din nou LucR4 .u&3oiu&,

148

ANNE RI%E

a!a!in 3&)+i+, i !e 3)rea &a He& de i 3o!ibi&" M-a ru'a+ din nou 3en+ru !uH&e+u& &ui Lodovico" ,ar cuvin+e&e i !-au 3)ru+ din+r-oda+) H)r) !en!, Kn Ha:a 3ro3riu&ui eu e*ec, *i 3e ur ) a au(i+ o voce Hoar+e a3roa3e de ine" $ Nu +rebuie !) 3or:i !e nu& evreie!c" Knain+e !) a3uc !) ridic 3rivirea, a !i :i+ c) !e nu& 'a&ben K i e!+e ru3+ de 3e +unica de ca+iHea" A v)(u+ Kn Ha:a ea un b)rba+ Kna&+, K br)ca+ Hoar+e bine, Kn ca+iHea !+r)&uci+oare de cu&oare ro*u bur'und, cu 3an+a&oni ne'ri *i ci( e ne're" <ur+a !3ad), Kn+r-o +eac) bo'a+ orna en+a+) cu 3ie+re 3re:ioa!e, *i o an+a !cur+) arunca+) 3e u eri, de ca+iHea 'ri, &a He& de Hin) ca cea din care era H)cu+) +unica" Avea 3)ru& &un', a!e )n)+or cu a& eu, dar ca!+aniu de!c0i! Kn &u in), &ucio! *i cr&ion:a+ aco&o unde Ki aJun'ea 3n) 3e u eri" Qa:a Ki era re arcabi& de !i e+ric) *i 'ura, cu bu(e 3&ine, Hoar+e Hru oa!)" Avea oc0i c)3rui-Knc0i!" 2inea Kn+re de'e+e&e Kn )nu*a+e a&e u*urin:) *i 3e care acu K& o+o+o&ea c+ inii dre3+e ai )run+, !e nu& 'a&ben 3e care K& ru3!e!e din cu!)+uri cu a++a Knde!ndu-8 !ub cin')+oare" $ Nu ai nevoie de e&, i-a !3u!, di!cre+ *i cu c)&dur)" E*+i !&uJi+oru& &ui .i+a&e, iar e&, cur+ea *i Ha i&ia &ui !un+ eMce3+a:i de &a 3or+u& !e nu&ui" Ar Hi

,ra'o!+ea Hi r)u&

149

+rebui+ !) !e 'ndea!c) !)-:i !3un) !)-& dai Jo!" $ ,e ce, ce i 3or+an:) areN a 3ur+a 3e bra: *i ea, &a e*+iN $ E vre ea !) +e odi0ne*+i 3u:in *i !) +e 'nde*+i, a !3u! e& cu aceea*i voce 3rie+enoa!) *i ca&d)" Te voi duce de3ar+e de aici 3en+ru o vre e, ca !) ai +i 3 !) reH&ec+e(i" M-a &ua+ de bra:" Mi-a !3a+e *i &-a ,e-acu &)!a+ !) a+rna+ din nou &)u+a Kn ) conduc) 3e !+r)du:)" Kn+reba+" i-a da+ o ui+a+ &a A de!H)cu+ o ca3) !cur+) de ca+iHea ro*ie 3e care o i-a 3u!-o 3e u eri" A3oi !3ad), 3rin(ndu- i-o &a cin')+oare" M-a neru& ei cu ne!+e a+e" Kn+reba+" %ine $ %e Kn!ea n) +oa+e a!+eaN a

!e Kn+uneca!e a3roa3e de +o+" Treceau o

u&:i e de +or:e 3e &n') noi, !Hrind Knce+ Kn +i 3 ce ardeau, iar &u ina din c+eva 3r)v)&ii Kn'0e!ui+e !e rev)r!a 3e a&eea Kn'u!+)" S+r)&ucirea &u ini&or K 3iedica !) v)d cu +rebuie" )

$ %ine +e-a +ri i! &a ineN a Kn+reba+" $ Tu cine cre(iN i-a r)!3un!" K*i 3e+recu!e un bra: Kn Juru& u eri&or ei, !ub &)u+), *i ) K 3in'ea u*ure& Knain+e" <)rea i acu&a+ de cura+ *i K 3r)*+ia u*or iro!u& unui 3arHu 'reu *i du&ce"

150

ANNE RI%E

Ni eni din+re cei 3e care Ki Kn+&ni!e aici nu i !e 3)ru!e c+u*i de 3u:in urdar, dar ar)+au cu +o:ii cu va 3r)Hui:i *i de'aJau Kn+ruc+va iro!u& na+ura& a& +ru3u&ui *i a& 3)ru&ui" Ace!+ b)rba+ nu &e !e )na" $ ,ar cu r) ne cu .i+a&eN a Kn+reba+" E!+e Kn re'u&) !)-& &a! !in'ur acu N $ Nu !e va Kn+ 3&a ni ic Kn noa3+ea acea!+a, a a!i'ura+ b)rba+u&, a3&ecndu-!e 3u:in c)+re ine *i 3rivindu- ) direc+ Kn oc0i" K& vor Kn'ro3a 3e Lodovico, nu Kn 3) n+ !Hin:i+, de!i'ur, dar +a+)& !)u Ki va Kn!o:i +ru3u& 3n) &a or n+" Toa+) ca!a &ui va Hi Kn do&iu, indiHeren+ dac) e!+e !au nu 3er i! !) :ii do&iu du3) un !inuci'a*" $ ,ar 3reo+u& ace&a, Hra+e&e <iero, cu r) ne cu acu(a:ii&e &uiN Nici )car nu *+iu dac) di!!uk-%* ai e!+e !au nu Hurio!" $ ,e ce nu +e &a*i Kn !ea a ea, a !3u!, cu b&nde:ea unui doc+or, *i nu- i dai voie !) a&in durerea 3e care o !i :iN <er i+e- i !)-:i a in+e!c c) Kn ace!+ o en+ nu e*+i Kn !+are !) aJu:i 3e ni eni" Trebuie !) +e reHaci" A +recu+ 3rin a&+) 3ia:) uria*)" La 3or:i&e i en!e&or ca!e cu 3a+ru e+aJe ardeau +or:e, iar nu eroa!e&e +urnuri ridicau &u ini c)+re ceru& Kn+uneca+" Se vedeau 3u(derie de !+e&e"

,ra'o!+ea Hi r)u&

151

A ob!erva+ c) b)rba:ii din Juru& eu 3ur+au 0aine cu Hoar+e u&+e orna en+e, aveau ine&e !+r)&uci+oare 3e de'e+e, )nu*i co&ora+e, *i u&:i !e duceau undeva Kn 'ru3uri, ca !3re o de!+ina:ie i 3or+an+)" Qe ei Kn )+)!uri !o 3+uoa!e *i brocar+ K*i croiau dru cu de&ica+e:e 3rin co&bu& dru u&ui, Kn +i 3 ce !ervi+oare K br)ca+e Kn cu&ori Knc0i!e !e !+r)duiau !) :in) 3a!u& cu e&e" Treceau *i &i+iere bo'a+ K 3odobi+e, cu 3ur+)+orii &or +ro3)ind !ub 'reu+a+ea 3overii *i cu 3a!a'erii a!cun*i du3) 3erde&e viu co&ora+e" Undeva de3ar+e !e au(ea u(ic), dar ('o o+u& voci&or o aco3erea" A* Hi vru+ !) ) o3re!c *i !) ) bucur de ace!+ !3ec+aco& Kn con+inu) i*care, dar nu 3)rea cu 3u+in:)" $ ,e ce nu a veni+ Ma&c0ia0N a Kn+reba+" ,e ce +e-a +ri i! 3e +ineN B)rba+u& cu 3)r *a+en a ( bi+ *i, 3rivindu- ) aHec+uo!, de 3arc) a* Hi Ho!+ co3i&u& &ui, a !3u!$ Nu-:i Hace 'riJi Kn ce-8 3rive*+e 3e Ma&c0ia0" Li iar+)- i +onu& oarecu ba+Jocori+or a+unci cnd vorbi de!3re e&, bineN %ei 3u+ernici !un+ ereu &ua:i 3e!+e 3icior de cei ai 3u:in 3u+ernici $ oc0ii Ki !+r)&uceau de voie bun)" .ino, ace!+a e!+e $alazzo-w% cardina&u&ui" Banc0e+u& a Knce3u+ Knc) de du3)-

152

ANNE RI%E

a ia()" $ %are cardina&N a *o3+i+" %ine e!+eN &a Ro a, Kn e3oca $ Are i 3or+an:)N Sun+e

!3&endorii, *i ce-ai v)(u+ +u din ea, 3n) acu N Ni ic a&+ceva dec+ Kn+ 3&)ri&e +ri!+e din+r-o anu e ca!)" $ S+ai 3u:in, eu nu""" $ 1aide, a !o!i+ +i 3u& !) Knve:i, a !3u!" ,in nou vorbea de 3arc) !-ar Hi adre!a+ unui co3i&a*" Mi !e 3)rea deo3o+riv) a+r)')+or *i eM+re de+e!+abi&" $ L+ii c) ai +nJi+ ereu !) ve(i ace!+e &ucruri, a con+inua+ e&, *i +rebuie !) &e ve(i, 3en+ru c) !un+ o 3ar+e '&orioa!) a ace!+ei &u i" .ocea &ui avea o re(onan:) bo'a+) *i 3)rea c) !e 'nde*+e Hire!c &a ce !3une Kn +i 3 ce vorbea" Nici )car ( be+u& &ui Ma&c0ia0 nu avea a++a 'in')*ie" Sau ce& 3u:in a*a 3)rea, Kn !+r)&ucirea H)c&ii&or" A 3)+run! Kn iJ&ocu& unui adev)ra+ *uvoi de in+ra+, 3e !ub o !o 3+uoa!) !ea a eMac+" Su+e de invi+a:i e&e'an:i *i a de

arcad) 3o&ei+), Kn ceva ce re3re(en+a o cur+e in+erioar) !au o !a&) uria*), nu- i d)dea oa eni !e a e!+ecau aco&o" <e ar'ini&e ace!+ui !3a:iu !e aH&au 3&an+e 3erene aie!+uoa!e, K 3odobi+e cu &u n)ri, *i Kna&+e *i

c0iar Kn Ha:a noa!+r), !3re !+n'a *i !3re drea3+a, !e

,ra'o!+ea Hi r)u&

153

Kn+indea un *ir ne!Hr*i+ de

e!e K be&*u'a+e"

Unii oa!3e:i !e a*e(a!er) deJa, inc&u!iv un 'ru3 cu robe bo'a+e *i 3)&)rii, Kn+or*i c)+re !3a:iu& &ar' de!c0i! de unde nenu )ra:i !ervi+ori veneau *i 3&ecau cu 3oca&e de vin, +)vi Knc)rca+e de cu3e *i 3&a+ouri cu ceea ce 3)reau a Hi Hruc+e 3o&ei+e cu aur" Su!, dea!u3ra noa!+r), !e vedeau arcade enor e din &e n 3ic+a+, K 3odobi+e cu '0ir&ande de H&ori de care a+rnau nenu )ra+e ba&dac0ine !+r)&uci+oare din 3n() :e!u+) cu Hir de ar'in+" <e!+e +o+ 3e ar'ini ardeau +or:e" Iar de-a &un'u& e!e&or, &a ic) di!+an:), Hu!e!er) aranJa+e !He*nice 're&e din aur *i din ar'in+" Oa enii !e a*e(au 3e b)nci +a3i:a+e cu 3erne" A Ho!+ condu! c)+re ca3)+u& din drea3+a, unde c:iva b)rba:i !e a*e(a!er) deJa, *i ne-a ocu3a+ re3ede &ocuri&e" Sabia ) !+nJenea" Mi-a 3u! &)u+a Kn !i'uran:), &a 3icioare" Locu& HorHo+ea de-acu de oa!3e:i" Trebuie !) Hi Ho!+ ai u&+ de o ie" Qe ei&e erau 3e!+e +o+ o !)rb)+oare 3en+ru oc0i, cu u erii a&bi *i 'oi *i cu 3ie3+u& abia aco3eri+, Kn roc0ii co&ora+e cu neci buHan+e, cu *ira'uri de 3er&e *i de 3ie+re 3re:ioa!e 3rin!e Kn coaHuri&e co 3&ica+e" ,ar *i +inerii b)rba:i 3)reau &a He& de in+ere!an:i, +o:i cu 3)r &un' *i &ucio!, Kn 3an+a&oni u&a:i viu co&ora:i" Aveau 0aine

154

ANNE RI%E

cu neci buHan+e &a He& de bo'a+ decora+e ca *i ce&e a&e He ei&or *i 3ur+au, &a He& ca e&e, nenu )ra+e cu&ori" B)rba:ii !e ')+eau c0iar ai Kndr)(ne: dec+ He ei&e, iar o ve!e&ie con+a'ioa!) 3)rea !)-i unea!c) 3e +o:i" ,in+r-oda+) a a3)ru+ o +ru3) de b)ie:i K br)ca:i Kn +unici !ub:iri 3rin!e Kn cin')+ori, cu in+en:ia eviden+) de a evoca ;recia !au Ro a an+ic)" Aveau bra:e&e *i 3icioare&e 'oa&e, 3ur+au doar !anda&e aurii *i cununi de Hrun(e *i H&ori Kn 3)r" ObraJii &e Hu!e!er) Kn od cer+ Harda:i cu ro*u, *i 3robabi& c) *i oc0ii &e erau 3ic+a:i" Rdeau, ( beau *i ur urau voio!, u 3&nd cu3e&e *i Kn+in(nd +u+uror +)vi cu bo boane, ca *i cu Kn +oa+) Hra'eda &or via:) !-ar Hi ocu3a+ nu ai cu a!+a" Unu& din+re ace*+i ;an4 edeI &)dio*i a u 3&u+ cu3e&e de ar'in+ din Ha:a noa!+r) din+r-un burduH cu vin 3e care-8 nuia cu Knde nare, de 3arc) ar Hi H)cu+ a!+a de ii de ori" Undeva de3ar+e, Kn drea3+a noa!+r), a Knce3u+ !) cn+e un 'ru3 de u(ican:i, iar voci&e din Juru& eu au cre!cu+ Kn in+en!i+a+e, ca *i cu u(ica &e-ar Hi a::a+" Mu(ica Kn!)*i era nea!e ui+ de Hru oa!), cu o e&odie bo'a+), o e&odie care K i 3)rea cuno!cu+), H)r) !)- i Hie cu adev)ra+, in+er3re+a+) de vio&e, &)u+e *i in!+ru en+e de !uH&a+" EMi!+au Kn od cer+ *i a&+e
I Erou din i+o&o'ia 'reac), 3rin: a& Troiei, de!cri! de 1o er dre3+ ce& ai Hru o! din+re uri+ori"

,ra'o!+ea Hi r)u&

155

in!+ru en+e, dar nu *+ia ce !un+" A&+ 'ru3 de u(ican:i, din !+n'a, !-a a&)+ura+ 3ri i&or Kn aceea*i e&odie" Un !oi de b)+aie ri+ ic) de +obe o !u!:inea *i, Knce+, au Knce3u+ !) !e a e!+ece *i a&+e e&odii, 3n) cnd a 3ierdu+ co 3&e+ !+ruc+ura u(icii" ,ar !i :ea Kn urec0i b)+aia +obe&or" Toa+e ace!+ea ) Ha!cinau, dar ) *i r)!co&eau" K i &)cri au oc0ii, de &a 3arHu *i de &a Hu u& &u n)ri&or" $ Ma&c0ia0 vrea cu adev)ra+ !) Hac a!+aN a in!i!+a+" M-a Kn+in! *i i-a a+in! +n)ru&ui Knc0eie+ura inii" $ .rea e& !) 3ar+ici3 &a ace!+ banc0e+N $ %re(i c) ar Hi 3er i!-o, dac) n-ar Hi dori+-oN ia r)!3un! b)rba+u&, cu cea ai inocen+) eM3re!ie" Ui+e, bea" E*+i aici de a3roa3e o (i Kn+rea') *i Knc) nai 'u!+a+ de&icio!u& vin i+a&ian" Mi-a ( bi+ din nou, &a He& de du&ce *i de aHec+uo!, *i i-a Kn+in! cu3a" M) 3re')+ea !) 3ro+e!+e( c) nu beau nicioda+), c) nu 3o+ !u3or+a nici )car iro!u& b)u+urii, dar ia da+ !ea a c) nu era Kn Kn+re'i e adev)ra+, doar o c0e!+iune de +ac+ic), iar aro a de&icioa!) a vinu&ui !e ridica i(bi+or de !educ)+oare" A ridica+ cu3a *i a 'u!+a+" Era eMac+ a*a cu K i 3&)cea, !ec *i cu o

156

ANNE RI%E

u*oar) aro ) de Hu , un vin bun, ca ace&a 3e care obi*nuia !)-& a&e' eu Kn!u i" A ai &ua+ o Kn'0i:i+ur) *i -a !i :i+ !+r)b)+u+ de o c)&dur) &ini*+i+oare" %ine era eu, !) 3un &a Kndoia&) dorin:a Kn'eri&orN <e!+e +o+ Kn Juru& eu oa enii !e o!3)+au din HarHurii de aur *i di!cu+au 3&)cu+ unii cu a&:ii, ca *i cu un a& +rei&ea 'ru3 !-ar Hi ad)u'a+ an!a b&u&ui u(ica&" A !i :i+ cu Knce3 !) cede( +u+uror ace!+ora, ca Kn+r-un vi!" $ <oH+i , ai ia, a !3u! Kn!o:i+oru& eu" ai Kn vr!+), Mi-a ar)+a+ o He eie b&ond) *i !ub:ire care +oc ai +recea Kn co 3ania c+orva 3er!oane ara+e ca o vi(iune" $ Ea e!+e He eia care a 3rovoca+ +oa+) nenorocirea, a ad)u'a+ e&, +n)ra Le+icia, cea rvni+) de Lodovico *i H)')dui+) &ui Nicco&o, care a3roa3e c) *i-a 3ierdu+ via:a din cau(a ei" Avea un +on reveren:io!, dar ceva din He&u& cu a&e!e!e cuvin+e&e A b)u+" Li iar a ) nedu erea" In+en:iona b)u+" Knc0i! oc0ii *i i-a i&ioane i-a da+ !)-i a+ra' a+en:ia, dar i-a Kn+in! a&+) cu3) de vin" K*i c0iar 3)ru& b&ond K 3&e+i+ cu H&ori *i cu biJu+erii H)cnd-o !)

Mi !e Knvr+ea ca3u&" A

de!c0i! din nou, &a Knce3u+ nev)(nd dec+ de &u n)ri !+r)&ucind 3e!+e +o+, iar a3oi

,ra'o!+ea Hi r)u&

157

!ea a c) acu

3e a ndou) &a+uri&e !3a:iu&ui ace&a e!e Kn+in!e" Toa+e erau &a He& de

uria* era 3&in de

a'&o era+e ca a noa!+r)" Unu& din+re b)ie:i i-a u 3&u+ iar)*i cu3a *i i-a ( bi+ c)&duro! Kn +i 3 ce !e Knde3)r+a" A b)u+ din nou" Knce+, in+ea i !e &i 3e(ea" OriKnco+ro ) ui+a , vedea cu&oare *i i*care" Oa enii +receau 3rin !3a:iu& 'o& din Ha:a noa!+r), u(ica 3arc) cre!cu!e Kn in+en!i+a+e, bru!c au Knce3u+ !) !une +ro 3e+e&e, iar &u ea a i(bucni+ Kn a3&au(e" Kn !3a:iu& &iber din Ha:a noa!+r) a a3)ru+ un 'ru3 de dan!a+ori, co!+u a:i !+r)&uci+or a!+He& Knc+ !) !u'ere(e (ei *i (ei:e, cu 3ie3+are *i coiHuri auri+e, cu !cu+uri *i !u&i:e, care au Knce3u+ un ba&e+ &en+, 'ra:io! *i e&abora+" Oa enii a3&audau cu ardoare, iar (arva voci&or a cre!cu+ din nou Kn in+en!i+a+e" A* Hi 3u+u+ !) ) ui+ o e+erni+a+e &a ace*+i dan!a+ori, &a cercuri&e *i 3irue+e&e &or eMecu+a+e a+en+, &a Hor a:ii&e 3e care &e a&c)+uiau" ,ar u(ica !-a o3ri+ *i ba&erinii au 3&eca+" Kn iJ&ocu& !3a:iu&ui *i-a H)cu+ a3ari:ia un cn+)re: &a &)u+) *i, !3riJinindu-*i un 3icior 3e un !c)une& de ar'in+, a Knce3u+ !) cn+e +are, dar 3&in de 'ra:ie, un cn+ec Kn &a+in) de!3re c0i3uri&e dra'o!+ei" M-a cu3rin! un !oi de a e:ea&), dar ) !i :ea ca&d, eM+re de conHor+abi& *i ui i+ de ce vedea Kn

158

ANNE RI%E

Ha:a ea" %n+)re:u& &a &)u+) a di!3)ru+ *i e&" Au in+ra+ din nou ac+ori, unii din+re ei co!+u a:i ca ni*+e cai, *i au Knce3u+ re3re(en+a:ia unei !cene ('o o+oa!e de b)+)&ie, Kn!o:i+) de runde Hrecven+e de a3&au(e" Kn Ha:a ea, 3e o HarHurie de aur, avea de ncare, *i i-a da+ !ea a c) ) o!3)+a!e cu &)co ie, a+unci cnd !ervi+orii au veni+ !) !+rn') ve!e&a *i He:e&e de a!), de!co3erind dede!ub+ a&+e He:e de a!), ro*ii cu auriu" Ni !-au adu! bo&uri cu a3) 3arHu a+), ca !) ne !3)&) 3e ini" <ri u& He& de ncare !e +er ina!e *i eu abia dac) K& b)'a!e Kn !ea ), iar acu !ervi+orii veneau cu 3&a+ouri cu 3)!)ri Hri3+e *i &e'u e aburinde" Ne-a u 3&u+ din nou HarHurii&e cu ncare" Nu eMi!+au Hurcu&i:e, dar a!+a nu -a !ur3rin!" Mnea cu de'e+e&e *i aJu+ndu-ne cu ni*+e cu:i+e de aur" B)ia+u& i-a +o+ u 3&u+ cu3a *i eu a +o+ b)u+" A+en:ia i-a Ho!+ din nou a+ra!) de !3a:iu& de!c0i! din Ha:a ea, cnd a Ho!+ adu! un decor 3ic+a+ cu !+r)(i *i c&)diri, +ran!Hor nd &ocu& Kn+r-o !cen) u&+ ai e&abora+)" N-a 3u+u+ ur )ri !ubiec+u& 3ie!ei de +ea+ru care a ur a+" M) di!+r)'ea !ub+i&i+a+ea u(icii *i ) !i :ea u&+ 3rea !o noro! ca !) 3o+ acorda a+en:ie ai u&+or Hru u!e:i deoda+)" O a&+) rund) de a3&au(e -a +re(i+ din ()3)cea&)"

,ra'o!+ea Hi r)u&

159

Ni !e aduceau 3urcei de &a3+e, care iro!eau !+ra*nic, de*i eu n-a* Hi vru+ !) ai )nnc" M-a +re(i+ de-a bine&ea, a&ar a+ de o Kn+rebare" %e H)cea N %e c)u+a aco&oN Ar Hi +rebui+ !) !uH)r, !)-& Je&e!c 3e Lodovico *i e*ecu& eu de a-8 !a&va, dar Kn &oc de a!+a 3e+recea cu !+r)ini *i rdea K 3reun) cu ei &a re3re(en+a:ii ar+i!+ice Har) niciun !en! 3en+ru ine" A* Hi vru+ !) vorbe!c, dar b)rba+u& de &n') ine !+)+ea de vorb) cu ce& de &n') e&, !3unndu-i cu cea ai !incer) voce$ Q)-o" Q) ce vrei !) Haci" Oricu o vei Hace, nuN A+unci de ce !) +e &a*i +or+ura+ de re u*c)ri, 3en+ru a!+a !au 3en+ru orice a&+cevaN A 3rivi+ Kn Ha:) *i a !orbi+ din cu3)" $ Nu i-ai !3u! cu +e c0ea ), a (i!, a+in'ndu-i neca" S-a Kn+or! c)+re ine *i i-a arunca+ unu& din+re ace&e ( be+e aHec+uoa!e" $A un nu e cu 3rea u&+e !i&abe, i-a r)!3un!, nu-i nevoie !)-:i Kncarci in+ea cu e&" Ni !-a adu! carnea" A +)ia+ o buca+) are de 3e 3&a+ou *i i-a 3u!-o Kn HarHurie" %u o &in'ur) uria*) din aur a r)!co&i+ ore(u& *i var(a din Jur, ad)u'nd &n') carne o 3or:ie bun)" $ Nu, nu ai vreau, a !3u!" ,e Ha3+, +rebuie !)

160

ANNE RI%E

3&ec" Trebuie !) ) Kn+orc" $ <ro!+ii, nu +rebuie" %urnd !e va dan!a, va dan!a +oa+) &u ea" .or ai eMi!+a *i a&+e di!+rac:ii" Seara de-abia a Knce3u+" <e+recerea va :ine +oa+) noa3+ea" Mi-a ar)+a+ un 'ru3 a*e(a+ &a e!e&e Knde3)r+a+e din 3ar+ea drea3+) a !)&ii" $ Ui+e, aco&o !un+ oa!3e:ii din .ene:ia ai cardina&u&ui" Kncearc) din r)!3u+eri !)-i i 3re!ione(e" $ To+u& e!+e bine *i Hru o!, a !3u!" ,ar +rebuie !) v)d ce !e Kn+ 3&) cu .i+a&e" %red c) a !+a+ aici 3rea u&+) vre e" A au(i+ &n') ine un r! u*or *i adorabi& *i a Kn+or!, v)(nd-o 3e incredibi& de Hru oa!a Le+icia Knc&innd ca3u& c)+re b)rba+u& de &n') ea" $ Nu *+ie, cu !i'uran:), c) Nicco&o +oc ai *i-a 3ierdu+ Hra+e&e, a !3u!" $ Nu, !i'ur c) nu *+ie, a !3u! Kn!o:i+oru& eu" %re(i c) Ha i&ia va Hace 3ub&ic) acea!+) ru*ine, Ha3+u& c) 3ro!+u& *i-a &ua+ !in'ur via:aN K& Kn'roa3) *i K*i v)d de +reab)" La!)-i !)-*i croia!c) !in'uri inciuni&e" A !i :i+ cu ) cu3rinde o Hurie rece" $ ,e ce vorbe*+i Kn ace!+ He& de!3re eiN &-a Kn+reba+" SuHer) cu +o:ii, iar eu ) aH&u aici ca !)-i aJu+ Kn !uHerin:a &or" M) aH&u aici ca r)!3un! &a ru')ciuni&e &or" Tu 3ari !) nu Hii de acord nici cu ei, nici cu

,ra'o!+ea Hi r)u&

161

ru')ciuni&e &orO Mi-a da+ !ea a c) ridica!e vocea" <)rea a!3r)" M) !i :ea nedu eri+" Oare c0iar vorbea cu un Kn'erN S-a ui+a+ HiM &a ine *i bru!c -a +re(i+ !+udiindu-i Ha:a" Avea !3rncene Kna&+e, dre3+e *i Knc0i!e &a cu&oare, oc0ii Hoar+e ari *i &i 3e(i" ;ura Ki era oa&e, 3&in) *i ( bi+oare, ca *i cnd i-a* Hi 3)ru+ cara'0io!, de*i nu 3)rea c+u*i de 3u:in di!3re:ui+or !au aro'an+" $ %re(i c) e*+i r)!3un!u& &a ru')ciuni&e &orN -a Kn+reba+ Knce+ $ ar)+a Hoar+e 3reocu3a+" A!+a e*+iN %0iar cre(i c) de aceea +e aH&i aiciN .orbea Hoar+e Knce+, 3rea Knce+ 3en+ru ace& &oc i en! *i 3rea Knce+ ca !) !e Hac) au(i+ 3e!+e u(ica !+)rui+oare *i inuna+) veni+) din a be&e &a+uri a&e !)&ii" ,ar eu au(i!e Hiecare cuvn+" $ %e-ar Hi dac) :i-a* !3une c) nu re3re(in:i r)!3un!u& &a ru')ciuni&e ni )nui, c) ai Ho!+ 3)c)&i+ de ni*+e !3iri+e care au avu+ 3ro3rii&e &or o+ive !) +e de+er ine !) cre(i a*a cevaN <)rea Kn'riJora+C *i-a &)!a+ 3a& a ca&d) 3e!+e Knc0eie+ura inii e&e !+n'i" Era !+u3eHia+" N-a !3u! ni ic" M-a ui+a+ nu ai &a e&, &a buc&e&e oi a&e 3&e+e&or !a&e &un'i, &a oc0ii &ui 0o+)r:i" Nu ) Kn'ro(ea e&, ci doar ceea ce

162

ANNE RI%E

!3u!e!e" ,ac) a*a !+)+eau &ucruri&e, a+unci &u ea nu avea niciun Kn:e&e! *i era 3ierdu+" A !i :i+-o acu+ *i i edia+" $ %e vrei !) !3uiN &-a Kn+reba+" $ %) ai Ho!+ in:i+, a r)!3un! e&, cu aceea*i !o&ici+udine aHec+uoa!)" Nu eMi!+) Kn'eri, Tob4, eMi!+) nu ai !3iri+e, !3iri+e Har) +ru3 *i !3iri+e a&e ce&or +r)i+ori Kn carne a& c)ror +ru3 nu ai e!+e Kn via:)" Nu ai Ho!+ +ri i! aici ca !) aJu:i 3e ni eni" S3iri+e&e care +e ani3u&ea() :i-au 0r)ni+ e o:ii&e, &a He& cu cei din acea!+) !a&) !e 0r)ne!c din HarHurii" <)rea c) vrea cu di!3erare !) <u+ea $ Nu +e-a +ri i! Ma&c0ia0 &a ni ic de-a Hace cu e&, a $ ,e!i'ur, nu e& Kn+rebi de ce nu adev)ru&" $ Nu +e cred, a dar !3u!" A Kncerca+ !) ) ridic, -a a3uca+ re3ede de bra:" eu a&)+uri de +ine !-ar 3u+ea !) Hie ai !cur+ !3u!" -a +ri i!, dar ar +rebui !) +e ) Hac) !) Kn:e&e'" ine, nu-i a*aN N-ai !) Jur c) Ki a3)ru!er) &acri i Kn oc0i"

) 3oa+e K 3iedica !)-:i de(v)&ui

$ Tob4, nu 3&eca" Nu Kn+oarce !3a+e&e adev)ru&ui" Ti 3u& dec+ a dec+ un !3era+" ,)- i voie !) +e convin' c) e*+i de credin:e care nu re3re(in+) inciuni" ecani! de Kn!cena+

3ri(onieru& unui !i!+e

,ra'o!+ea Hi r)u&

163

$ Nu, a

r)!3un!" Nu *+iu cine e*+i, dar nu voi veni+

a!cu&+a a*a ceva" $ ,e ceN ,e ce K:i e!+e a++ de Hric)N A aici din aHara +i 3u&ui ca !) +e aver+i(e( a!u3ra !u3er!+i:iei re3re(en+a+e de credin:a Kn Kn'eri, (ei *i diavo&i" ,)- i voie !) Kncerc !) aJun' &a ini a +a" $ ,e ceN &-a Kn+reba+" ai u&+e en+i+):i H)r) +ru3, ca !) c)&)u(i !uH&e+e ca a& $ EMi!+) Kn univer! ine, a r)!3un!" Kncerc) +)u, !uH&e+e r)+)ci+e Kn !) +e aduce !3iri+ua&e" Tob4, !uH&e+u& +)u 3oa+e r) ne Kn+e ni:a+ Kn ecani! e&e credin:ei +i 3 de !eco&e, nu-:i dai !ea aN $ %u a aJun! aici, cu a c)&)+ori+ cinci veacuri Kna3oi Kn +i 3, dac) +o+u& nu-i dec+ o inciun)N a in!i!+a+" ,)- i dru u&" A de 'nd !) 3&ec" $ %inci veacuri Kna3oi Kn +i 3N $ a r! Knce+, ce& ai +ri!+ r! din &u e" Tob4, +u n-ai c)&)+ori+ Kn +i 3, ci Kn a&+) di en!iune, 3e care unu& din+re cei care K:i con+ro&ea() !uH&e+u& au con!+rui+-o 3en+ru +ine, 3en+ru c) Kn He&u& ace!+a K:i 3oa+e anevra e o:ii&e, nu nu ai :ie, ci *i ce&or din Jur, du3) bunu& &ui 3&ac"

ecani! e&e credin:ei" .re

Kna3oi 3e ca&ea adev)ra+ei de(vo&+)ri

164

ANNE RI%E

$ Knce+ea(), a !3u!" %e idee Kn!3)i n+)+oareO %re(i c) nu a au(i+ *i ai Knain+e a!e enea +eoriiN Era !3eria+" Loca+ *i !3eria+" Min+ea ea !e o3unea Hiec)rui cuvn+ ro!+i+ de e&, dar era ('udui+" O 'roa() Kn'0e:a+) ) 3u+ea a3uca Kn '0eare&e ei Kn orice o en+" $ Ter enii 3e care-i Ho&o!e*+i nu- i !un+ necuno!cu:i, a con+inua+" %re(i c) nu a ci+i+ +eorii de!3re &u i 3ara&e&e, 3ove*+i de!3re !uH&e+e care c)&)+ore!c Kn aHara +ru3u&ui, !au de!3re !3iri+e 3) n+ene care !e de!co3er) 3ri(oniere a&e unor rea&i+):i din care vor !) evade(eN $ Ei bine, dac) +o+ ai ci+i+ a!+He& de &ucruri, 3en+ru bine&e +)u *i a& ce&or dra'i :ie, 3une-:i Kn+reb)ri de!3re crea+uri&e Kn'ro(i+oare care +e ani3u&ea()O a in!i!+a+ e&" E&iberea()-+e de e&e" <o:i !) !ca3i din acea!+) ca3can), din acea!+) e&abora+) bu&) de !3a:iu *i +i 3, 3rin 3ro3ria +a voin:)" $ Kn ce He&N &-a (eH&e i!i+ eu" B)+nd din c)&cie *i ro!+ind PNic)ieri nu-i ca aca!)#N Ui+e, nu *+iu cine e*+i, dar K i dau !ea a ce Kncerci !) Haci, Kncerci !) ) K 3iedici !) ) Kn+orc &a .i+a&e *i !) duc &a Knde3&inire i!iunea 3en+ru care a veni+ aici" Iar 'raba +a, 3rie+ene, K:i !ub inea() +eorii&e !ub:ire&e ai u&+ c0iar dec+ o 3oa+e Hace &o'ica ea"

,ra'o!+ea Hi r)u&

165

<arc) i-a* Hi Hrn+ ini a" $ Ai dre3+a+e, a recuno!cu+, cu oc0ii Kn &acri i, Kncerc !) +e de+urne(, !) +e Kn+orc cu Ha:a &a adev)ra+a +a evo&u:ie !3iri+ua&) *i !)-:i !+rne!c ca3aci+a+ea de a Kn:e&e'e adev)ru&" Tob4, nu vrei !) *+ii adev)ru&N E*+i con*+ien+ *i +u c) +o+ ce :i-a !3u! a*a-(i!u& Kn'er nu re3re(in+) a&+ceva dec+ inciuni" Nu eMi!+) o Qiin:) Su3re ) care !) a!cu&+e ru')ciuni&e +u+uror" Nu eMi!+) Kn'eri cu ari3i +ri i*i !)-i K 3&inea!c) voia" ;ura 3)rea !) i !e &):ea!c) Kn rnJe+, dar a3oi c0i3u& !)u !-a reco 3u! Kn aceea*i eM3re!ie de 3roHund) Kn:e&e'ere" $ ,e ce :i-a* da cre(areN &-a Kn+reba+" Univer!u& +)u e!+e un univer! 'o&, un univer! ne3&au(ibi&, *i &a re!3in! cu u&+) vre e Kn ur )" L-a re!3in! Knc) de cnd avea ini&e 3&ine de !n'e *i !uH&e+u& Kn+uneca+" L-a re!3in! 3en+ru c) nu avea Kn:e&e! 3en+ru ine, *i nu are Kn:e&e! 3en+ru ine nici acu " ,e ce ar Hi !i!+e u& +)u de credin:e ai 3&au(ibi& dec+ a& euN $ %redin:), credin:), credin:)" Eu K:i cer !)-:i Ho&o!e*+i ra:iunea, a ar'u en+a+ e&" A!cu&+), ani3u&a+orii !3iri+u&ui +)u !e 3o+ Kn+oarce Kn orice c&i3) ca !) +e ia Kn 3ri ire" Te ro', +e i 3&or, crede ceea ce-:i !3un" E*+i o Hiin:) cu un !3iri+ 3u+ernic, Tob4, *i nu ai nevoie de un ,u ne(eu invidio! care

166

ANNE RI%E

!e dore*+e venera+, *i nici de co 3&icii &ui, Kn'erii care +e +ri i+ !) K 3&ine*+i ru')ciuni&e a&+oraO $ Li a+unci Kn nu e&e cui ai veni+ +u aici, cu a++a 3a!iune *i cu a++a eHor+N $ A !)-:i r)!3und" Sun+ una din+re nenu )ra+e&e en+i+):i H)r) +ru3 +ri i!e !) +e aJu+e Kn dru u& +)u" Tob4, re&i'ia +a i(erabi&) re3re(in+) ce& ai de Jo! *i ai 3)'ubo! !i!+e de credin:e" ,ac) vrei !) evo&ue(i, +rebuie !) +e de!3rin(i de ea" $ Ai Ho!+ +ri i!" %ine +e-a +ri i!N $ %u !) +e Hac !) Kn:e&e'iN $ 3)rea !incer +ri!+" Ai +r)i+ ai u&+e vie:i, dar de Hiecare da+) cu ace&a*i !uH&e+" $ A au(i+ a!+a de un i&ion de ori" $ Tob4, ui+)-+e Kn oc0ii ei" Sun+ 3er!oniHicarea unei vie:i 3e care ai +r)i+-o cu u&+) vre e Kn ur )" $ M) Haci !) rd, a (i!" Oc0ii i !-au u 3&u+ de &acri i" $ Tob4, !un+ b)rba+u& care ai Ho!+ +u Kn ace!+e vre uri, nu-:i dai !ea aN Li a veni+ !) +e aver+i(e( Kn &e')+ur) cu ceea ce re3re(in+) univer!u& cu adev)ra+" Nu are ni ic de-a Hace cu raiu& *i cu iadu&" Nu eMi!+) du ne(ei dornici !) Hie ido&a+ri(a:i" Nu eMi!+) bine *i r)u" Ace!+ea !un+ Knc0i3uiri" Ai c)(u+ Kn+r-o ca3can) care +e K 3iedic) Kn de(vo&+area

,ra'o!+ea Hi r)u&

167

!3iri+ua&)" KnHrun+) Knc0i3uiri&e" ReHu() !) &i +e !u3ui" $ Nu, a He& *i r)!3un!" ine" S3ai a di!3)ru!e, &a co3&e*i+ de &ini*+e *i a u(ic), de e&odia cnd Knce3u!er) !) cn+e %eva !e !c0i ba!e Kn nia" M) !i :ea

deveni+ din nou con*+ien+ de aceea 3e care o au(i!e u(ican:ii" Kn

u(ic) !e !i :eau a++ de c&ar

dre3+a+ea *i Hru u!e:ea, o vir+u+e a++ de bine eM3ri a+), Knc+ !i :eai c) :i !e ru3e ini a" M-a Kn+or! *i -a ui+a+ &a adunare" Lu ea dan!a, b)rba:i *i He ei, Kn cercuri, :inndu-!e de ini, un cerc in+er!ec+ndu-!e cu a&+u&, cu ur )+oru& *i a*a ai de3ar+e" !3u!, nu-i a*aN i au(i+ Mi-a aJun! &a urec0e vocea &ui$ Knce3i !) +e 'nde*+i &a ce :i-a $ M-a 'ndi+ -a &e-ai eM3u!" A*a cu *i a&+) da+) $ cu :i-a +e-a ai de u&+ &a idei&e 3e care inHor a+ deJa, &e-a Kn+or! *i &-a 3rivi+" Nu a de credin:e"

de!co3eri+ ni ic convin')+or Kn ar'u en+a:ia +a" A*a !3u!, K:i de!crii 3ro3riu& !i!+e %e dove(i ai c) eMi!+) a&+e di en!iuni, !au c) nu eMi!+) ,u ne(euN $ Nu +rebuie !) dovede!c ceea ce nu eMi!+), i-a r)!3un!" <)rea e3ui(a+" Qac a3e& &a bunu& +)u !i :" Ai +r)i+ u&+e vie:i, Tob4, a in!i!+a+, *i de u&+e ori au

168

ANNE RI%E

veni+ !) +e aJu+e !3iri+e de He&u& eu, iar uneori ai acce3+a+ aJu+oru& &or, a&+eori nu" Te reKncarne(i, iar *i iar, cu in+en:ia de a Knv):a anu i+e &ucruri, nu ai c) Knv):)+ura +a nu 3oa+e 3ro're!a, a++a +i 3 c+ nu-:i dai !ea a c) a dre3+a+e" $ Nu" To+ ce !3ui e!+e doar un a&+ !i!+e de credin:e, de!+u& de coeren+ *i cu de!+u&) Hru u!e:e, dar &a re!3in! cu u&+ +i 3 Kn ur )" A*a cu :i-a !3u! deJa, &-a con!idera+ ')uno! *i &-a reHu(a+" $ %u 3o:i !3une a*a cevaN $ %0iar vrei !) *+iiN .rei cu adev)ra+ !) *+iiN $ Te iube!c" Eu !un+ +u" Sun+ aici ca !) +e aJu+ !) Haci un 3a! Knain+e" $ L+iu ce !3un, 3en+ru c) Kn adncu& !uH&e+u&ui eu *+iu c) eMi!+) ,u ne(eu" EMi!+) cineva 3e care eu K& nu e!c ,u ne(eu" Ace!+ cineva are !en+i en+e" Ace!+ cineva re3re(in+) Iubirea" Si + 3re(en:a ace!+ui ,u ne(eu Kn +oa+) !ub!+an:a &u ii Kn care +r)ie!c" Sun+ convin! c) ,u ne(eu eMi!+)" Qa3+u& c) +ri i+e Kn'eri co3ii&or !)i deno+) o 'riJ) 3e care nu o 3o+ ne'a" A !+udia+ idei&e 3e care &e 3re(in:i +u, !i!+e u& +)u *i &-a ')!i+ Kn ce&e din ur ) !ec, neconvin')+or *i rece" Kn!3)i n+)+or de rece" Nu-8 &u inea() 3er!ona&i+a+ea &ui ,u ne(eu, *i e!+e rece" $ Nu, a 3ro+e!+a+ e&, c&)+innd din ca3" Nu e!+e rece" Te con+ra(ic" Te Kn*e&i" <ui Kn cen+ru& !i!+e u&ui

,ra'o!+ea Hi r)u&

169

+)u un ,u ne(eu care nu a eMi!+a+ nicioda+)" Nu ai co3i&u& din +ine in!i!+) !)-& 3)!+re(e 3e ace!+ ,u ne(eu" ,ar ace& co3i& ar +rebui !) !e !u3un) b)rba+u&ui" M-a ridica+ de &a a!) *i i-a &ua+ &)u+a" M-a o3ri+, a de!H)cu+ !3ada de &a cin')+oare *i a &)!a+-o !) cad) 3e 3ardo!ea&)" A &)!a+ !) cad) *i ca3a 3e care i-o d)du!e cnd ne Kn+&ni!er) " Bru!c a Knce3u+ !) i !e Knvr+) ca3u&" $ Nu 3&eca, Tob4, a !3u! e&" S+)+ea Kn 3icioare &n') ine" Ba nu" Traver!a K 3reun) u&:i ea HorHo+i+oare" Era a e:i+" %ineva i-a Kn+in! o cu3) cu vin, dar a reHu(a+-o" Kn!o:i+oru& eu -a Kn&)n:ui+ cu bra:e&e *i a Kncerca+ !) ) o3rea!c)" $ La!)- ) !) 3&ec, a !3u!" Nu ) in+ere!ea() ce ai !)- i oHeri" Nu *+iu dac) e*+i r)u !au 3ur *i !i 3&u r)+)ci+ Kn 3ro3ria +a c)&)+orie" ,ar *+iu ce a eu de H)cu+" Trebuie !) ) Kn+orc &a .i+a&e *i !) K& aJu+ Kn orice od K i !+) Kn 3u+in:)" $ <o:i !) Hii &iber, i-a *o3+i+, cu Ha:a Hoar+e a3roa3e de a ea" KnHrun+)-i, nu &e da cre(are" ,enun:)-i *i a&un')-i" Nu au niciun dre3+ !) !e Ho&o!ea!c) de +ine" Lo3+ea ca *i cu ar Hi *uiera+" S-a ui+a+ Kn drea3+a *i-n !+n'a" Mi-a da+ dru u&, dar *i-a +recu+ bra:u&

170

ANNE RI%E

3e!+e u erii ei *i !i :ea cu ) !+rn'e +o+ ai +are cu de'e+e&e" Nu- i 3&)cea de&oc" Abia ) !+)3nea !) nu-8 &ove!c *i !) nu-8 K 3in'" $ ,ac) Hac +oa+e a!+ea !) di!3ar), -a Kn+reba+, ai !) ) cre(iN ,ac) +e +re(e*+i Kna3oi Kn 3a+u& +)u de &a Mi!!ion InnN Sau ar +rebui !) +e &a! 3e !+rada 3&in) de verdea:) din NeI Or&ean! unde &ocuie*+e 3rie+ena +aN A !i :i+ !n'e&e urcndu- i Kn obraJi" $ <&eac) de &n') ine, a (i!" ,ac) e*+i ceea ce !u!:ii c) e*+i, a+unci *+ii c) nu Hac niciun r)u Kn+orcndu- ) &a .i+a&e" Nici aJu+nd un a&+ o aH&a+ &a anan'0ie" $ La naiba cu .i+a&eO *i-a ar)+a+ e& co&:ii" La naiba cu e& *i cu Kncurc)+uri&e &ui urdareO Nu +e voi &)!a !) +e r)+)ce*+i" ,e'e+e&e &ui i !e KnHi3!e!er) Kn carne *i acu ) durea" V'o o+u& u&:i ii *i !une+u& u(icii deveni!er) din ce Kn ce ai !onore, a3roa3e a!ur(indu- ), iar &u ini&e c)3)+a!er) o !+r)&ucire orbi+oare" Un va& de a3&au(e *i de !+ri')+e veni+e din u&:i e -au &ua+ 3rin !ur3rindere" In ace& o en+, e& -a a3uca+ cu a ndou) bra:e&e *i a Knce3u+ !) ) +ra') de-a cur e(i*u& 3ardo!e&ii" M-a K 3o+rivi+"

,ra'o!+ea Hi r)u&

171

$ <iei, Sa+an)O a *o3+i+, a3oi a !+rn! 3u nu& *i &-a &ovi+ 3u+ernic Kn Ha:), Hacndu-8 !) (boare de &n') ine, de 3arc) ar Hi Ho!+ H)cu+ nu ai din aer" I-a v)(u+ !i&ue+a Knde3)r+ndu-!e, ca !u3+) de un +une& uria* de &u in)" Sub!+an:a Kn!)*i a &u ii din Juru& eu !e H)cu!e :)nd)ri, iar +ru3u& &ui eM3&oda Kn acea!+) Knv)& )*ea&) Kn 3e+e uria*e de Hoc orbi+or" A Knc0i! oc0ii" Nu -a 3u+u+ ab:ine" A c)(u+ Kn 'enunc0i" Lu ina era vu&canic) *i devora+oare" Un :i3)+ enor i-a !H*ia+ au(u&, +ran!Hor ndu-!e a3oi Kn+r-un ur&e+" S-a au(i+ o voce$ S3une- i cu +e c0ea )O A Kncerca+ !) v)d, dar &u ina Knc) ) orbea" Mia aco3eri+ Ha:a cu 3a& e&e, Kncercnd !) ()re!c ceva 3rin+re de'e+e, dar nu 3u+ea vedea dec+ ro+ocoa&e de Hoc" $ S3une- i cu +e c0ea )O !-a au(i+ din nou vocea, a3oi a veni+ *i r)!3un!u&, ca un *uiera+" $ AnRanocO La!)- ) !) 3&ec" .ocea a vorbi+ din nou, inconHundabi&), *i a Kn:e&e!, c0iar dac) nu a au(i+ cuvin+e&e- *nkano , ntoar e-te n iad# Qu!e!e 3ede3!i+, iar Hor:a care K& H)cu!e !)-*i ia (boru& !e aH&a Knc) a3roa3e" S-a au(i+ un vuie+ bubui+or, din ce Kn ce ai 3u+ernic *i, de*i :inea oc0ii Knc0i*i, a *+iu+ c)

172

ANNE RI%E

&u ina di!3)ru!e" *nkano # Nu e&e K i reverbera Kn in+e *i avea !en(a:ia c) nu-8 voi ui+a nicioda+)" Mi !e 3)rea c) recuno!cu!e vocea care ro!+i!e ace!+ nu e, cerndu-i !) 3&ece, c) Hu!e!e vocea &ui Ma&c0ia0, dar nu era !i'ur" Tre ura 3n)-n )duva oa!e&or" A de!c0i! oc0ii" M-a +re(i+ Kn'enunc0ea+ 3e da&e&e de 3ia+r)" Mu&:i ea !e aduna!e Kn Juru& eu, !e au(eau !+ri')+e, voci *i un va' Hunda& u(ica&" %a3u& K i bubuia" U erii ) dureau" Ma&c0ia0 Kn'enunc0ea!e *i e& &n') ine *i ) !u!:inea, dar nu-8 3u+ea vedea cu adev)ra+" Ki !i :ea doar ini&e !3riJinindu- )" Mi-a !3u!, cu o voce H)r) !une+$ Acu Ki cuno*+i nu e&e" S+ri')-8 3e nu e, indiHeren+ !ub ce KnH):i*are :i !e ara+), *i va Hi nevoi+ !) r)!3und)O 2ine-8 in+e, 3en+ru acu , 3en+ru ai +r(iu *i 3en+ru +o+deauna" AnRanoc" Te &a! acu !) Haci ce ai de H)cu+" $ Nu ) 3)r)!iO a *o3+i+" ,ar deJa di!3)ru!e" Ln') ine !+)+ea a&+cineva, un b)rba+ !i 3a+ic, cu Ha:a ro+und), K br)ca+ Kn+r-o rob) ro*ie, &un') *i &ar')" Mi-a Kn+in! na" $ 1aide, +inere, a !3u!, d)- i voie !) +e aJu+"

,ra'o!+ea Hi r)u&

173

Abia a +recu+ de ie(u& no3:ii, e 3rea devre e !) +e K 3&e+ice*+i" A&+e ini -au aJu+a+ !) ) ridic Kn 3icioare" A3oi, b)+ndu- ) 3e u )r, b)rba+u& i-a ( bi+ *i !-a Kn+or! Kn !a&a banc0e+u&ui" A de!co3eri+ c) ) aH&a Kn aHara 3or:i&or 3a&a+u&ui" Li c) 3&oua" B)+u!e ie(u& no3:ii" Qu!e!e 3ierdu+ u&+) vre e" %u de Kn')dui!e !) i !e Kn+ 3&e a*a ceva, *i ce credea de Ha3+ c) i !e Kn+ 3&a!eN M-a cu3rin! din nou Hrica, acu u&ndu-!e +re3+a+ 3n) nu a ai 3u+u+ 'ndi !au !i :i" Oare Ma&c0ia0 !e ar)+a!e cu adev)ra+N E& K& a&un'a!e 3e diavo&N AnRanoc" Bru!c, +o+ ce- i ai a in+ea era doar c0i3u& &ui 3&)cu+, co 3or+a en+u& 3&in de 3reH)cu+) !o&ici+udine *i Har ecu& incon+e!+abi&" Mi-a da+ !ea a c) !+)+ea Kn 3&oaie" Ura 3&oaia" Nu- i 3&)cea !) Hiu ud" Nu voia !) i !e ude &)u+a" Iar acu !+)+ea ne i*ca+ Kn Kn+uneric, +urna cu ')&ea+a 3e!+e ine *i i-era Hri'" A Knc0i! oc0ii *i -a ru'a+ ace&ui ,u ne(eu Kn care credea , ,u ne(eu& din cen+ru& !i!+e u&ui eu de credin:e, -a ru'a+ a arnic, cerndu-i !) ) aJu+e acu " %red Kn +ine" %red c) e*+i aici, indiHeren+ dac) +e 3o+

174

ANNE RI%E

!i :i !au nu, c0iar dac) nu *+iu cu !i'uran:) adev)ru&" %red Kn univer!u& crea+ de +ine, i a'ina+ de dra'o!+ea +a *i de 3u+erea +a" %red c) ve(i *i cuno*+i +oa+e &ucruri&e" A3oi -a 'ndi+, Kn +)cere- cred Kn &u ea +a, Kn dre3+a+ea +a, Kn coeren:a +a" %red Kn u(ica 3e care a au(i+-o acu c+eva c&i3e" %red Kn +o+ ce nu 3o+ ne'a" Kn +o+ ce e!+e c&)di+ 3e Hocu& dra'o!+ei" La!)- ) !) ) d)ruie!c +ru3 *i !uH&e+ ace!+ui Hoc" K i d)dea Min+ea A !ea a va' c) +oc ai H)cea o ine" a&e'ere, dar era !in'ura a&e'ere 3o!ibi&) 3en+ru i !-a &i 3e(i+" e&odia aceea venind din!3re $alazzo, u(ican:ii" eu din o au(i+

e&odia cu care K*i Knce3u!er) 3ro'ra u& Nu era !i'ur dac) o reco 3unea cr 3eie&e Knde3)r+a+e de *+ia deJa *i a

u(ic) !au c0iar o cn+au

din nou, a++ de incer+ era !une+u&" ,ar de-acu K i venea !) 3&n'" N-a nu 3&n!" A -a r) a! aco&o 3n) -a

Knce3u+ !) o Hredone( de unu& !in'ur" &ini*+i+,

3n) cnd i !-a

reco 3u! *i 3n) cnd Kn+unericu& -a de

ai 3)ru+ o be(n) Ha+a&) care Kn'0i+e i-ar ai vorbi" ,e ce 3er i!e!e !) !e

3) n+u&" O, dac) !-ar Kn+oarce Ma&c0ia0, 'ndi+, dac) a3ro3ie de ine ace& de on, ace& di!!uki %u

,ra'o!+ea Hi r)u&

175

&)!a!e !) !e Kn+ 3&e una ca a!+aN ,ar cine era !)-i 3un &ui Kn+reb)riN Nu !+abi&ea &u i, nu !+abi&ea Trebuia acu !) eu re'u&i&e ace!+ei ) Kn+orc &a .i+a&e" i!iuni"

eu

eu re'u&i&e ace!+ei

Ma&c0ia0 K i d)dea oca(ia !) o Hac, !)- i duc i!iunea &a ca3)+, *i eMac+ a!+a in+en:iona " A v)(u+ Kn !+n'a a&eea 3e care aJun!e!e Kn ace!+ &oc *i -a a3ro3ia+ 'r)bi+, ur nd-o a3oi 3n) Kn 3ia:a din Ha:a ca!ei &ui .i+a&e" A&er'a cu ca3u& Kn 3) n+ cnd, c0iar Kn Ha:a ca!ei, <ico -a v)(u+ *i i-a arunca+ o an+ie 3e!+e ca3 *i u eri" M-a condu! 3e 3oar+) Kn)un+ru, de3ar+e de 3&oaie, *i i-a *+er! re3ede Ha:a cu o buca+) u!ca+) de 3n()" O +or:) !in'ura+ic) ardea Kn !u3or+u& ei de Hier *i 3e o )!u:) !e aH&a un !He*nic !i 3&u cu +rei &u n)ri a3rin!e" ,rdia , nu- i 3ria Hri'u&" Nu era cine *+ie ce c)&dur) Kn)un+ru, dar curnd Hri!oane&e au Knce3u+ !) ) &a!e" Kn in+e, vedea Kn con+inuare c0i3u& &ui AnRanoc

*i Ki au(ea cuvin+e&e, Pun !i!+e de credin:e#, a3oi &un'i&e Hra(e 3e care &e ro!+i!e, +oa+e ace&e Hra(e binecuno!cu+e de!3rin(ndu-!e de 3e bu(e&e &ui" Ki vedea 3a!iunea din 3rivire" A3oi a au(i+ din nou

176

ANNE RI%E

*uiera+u& cu care K*i ro!+i!e nu e&e" A rev)(u+ Hocu& *i a au(i+ vuie+u& a!ur(i+or veni+ din!3re e&" M-a !3riJini+ cu +oa+) 'reu+a+ea de 3ere+e&e u ed de 3ia+r)" Knce3ea !) Hiu +o+ ai con*+ien+ de un &ucru- nu *+ii nicioda+) ni ic !i'ur, c0iar dac) credin:a K:i e!+e uria*)" <ur *i !i 3&u nu *+ii" E(i+)ri&e, !u3&iciu& 3o+ Hi H)r) !Hr*i+" Nici c0iar aici, Kn acea!+) ca!) !+ranie din a&+ !eco&, cu +oa+e dove(i&e 3e care i &e oHeri!e ceru&, nu *+ia +o+ ceea ce +nJea !) *+iu" Nu 3u+ea !c)3a de Hric)" ,oar cu o c&i3) Kn ur ) K i vorbi!e un Kn'er, iar acu era din nou !in'ur" Li dorin:a de a *+i Kn!e na durere, 3en+ru c) dorea , 3e de a&+) 3ar+e, !) 3un ca3)+ +en!iunii *i !uHerin:e&or" ,ar e&e nu !e +er inau cu adev)ra+ nicioda+)" $ S+)3nu& K:i u&:u e*+e" $ N-a nevoie de bani" A!+a a 3)ru+ !)-i 3&ac) *i a 3u! 3un'u:a deo3ar+e" $ ,ar, !+)3ne, a con+inua+ e&, eu +e i 3&or !) nu 3&eci" S+)3nu& eu e!+e Hereca+ acu ai Kn ca!a &ui signor An+onio" Qra+e&e <iero a ceru+ !) Hie Knc0i! 3n) cnd va aduce u&:i 3reo:i" .or !)-& cerce+e(e Kn &e')+ur) cu diavo&u&" eu K:i +ran! i+e !) 3&eci, a !3u! cu i-a da+ bani 3en+ru du nea+a" di!3erare <ico" Ui+e,

,ra'o!+ea Hi r)u&

177

$ Nu-8 voi 3)r)!i, a

!3u!"

$ S&av) ,o nu&ui, a (i! <ico *i a Knce3u+ !) 3&n')" S&av) ,o nu&ui, a !3u! e& din nou, a3oi a re3e+a+-o iar *i iar" ,ac) !+)3nu& verdic+" Li va uri" eu va Hi Judeca+ 3en+ru vr)Ji+orie, nu 3oa+e !) eMi!+e dec+ un !in'ur $ .oi Hace +o+ ce- i !+) Kn 3u+eri ca !) nu !e Kn+ 3&e una ca a!+aO M-a Kn+or!, 3re')+indu- ) !) in+ru Kn ca!)" $ Nu, !+)3ne, +e ro', nu +e duce aco&o" ,e c+eva ore, de onu& !-a &ini*+i+" ,ac) urc) 3e !c)ri, va au(i *i !e va 3orni din nou" $ A+unci r) i aici, i-a !3u!, dar eu +rebuie !) ) duc !) vorbe!c cu ace!+ diavo&" A &ua+ !He*nicu& de Hier" Toc ai a !+a+ de vorb) cu a&+u&, iar ce& de aici nu ) 3oa+e !3eria ai u&+"

Capitolul zece

&-a au(i+ 3e di!!uk# Era undeva dea!u3ra ea" Mi-a a in+i+ c) .i+a&e K i !3u!e!e c) ')!i!e !ina'o'a P!u!#, K 3reun) cu c)r:i&e !Hin+e" A con+inua+ !) urc, Herind cu na &u ini&e +re urnde a&e &u n)ri&or, +recnd 3e &n')
I#EDIA& CE A#
!I& E &)E &E%E DE IA&)!,

178

ANNE RI%E

u*i&e birou&ui &ui .i+a&e *i Kndre3+ndu- ) !3re e+aJu& de !u! a& ca!ei" V'o o+e&e au deveni+ ai 3u+ernice *i ai Kn!3)in+)+oare" %eva !e H)cea :)nd)ri" Se au(eau i(bi+uri *i &ovi+uri, ca *i cu ni*+e obiec+e ar Hi Ho!+ arunca+e de 3ere:i" Kn ce&e din ur ) a aJun! &a u*a &ar' de!c0i!) a unei Knc)3eri ari" Lini*+e" Avea +avanu& ai Jo! dec+ ca ere&e de dede!ub+, dar nu cu u&+" Lu ina a da+ &a ivea&) din+r-oda+), undeva &a di!+an:), u*i&e de ar'in+ a&e c0ivo+u&ui, care ad)3o!+ea iar) Kndoia&) c)r:i&e !Hin+e a&e &ui Moi!e" %0ivo+u& !e aH&a 3e 3ere+e&e din!3re R)!)ri+" Kn+r-o 3ar+e, un He& de 3odiu do ina Knc)3erea, cu c+eva b)nci 3r)Hui+e Kn Ha:a &ui, iar de3ar+e, Kn drea3+a, !e aH&a un 3aravan 3ic+a+ *i 3o&ei+ cu aur" Kn !3a+e&e &ui !e aH&a o banc) &un'), de!+ina+) 3robabi& He ei&or care veneau 3e vre uri !) ur )rea!c) !&uJba !au !) a!cu&+e 3redica" <ere:ii erau aco3eri:i cu 3anouri din &e n Knc0i! &a cu&oare, !cu 3, dar nu a++ de Kn+uneca+ Knc+ !) nu !e 3oa+) di!+in'e in!cri3:ii&e 3ic+a+e 3e e& cu &i+ere ebraice ne're" Kn+r-o 3ar+e a 3odiu u&ui !e aH&a o a!), iar 3e ea, un a&d)r de !u&uri" %ande&abre e&e'an+e de ar'in+ a+rnau din +avan" Qere!+re&e Hu!e!er) ob&oni+e" SHe*nicu& eu re3re(en+a !in'ura !ur!) de &u in)"

,ra'o!+ea Hi r)u&

179

,in+r-oda+), b)nci&e din Ha:a ea au Knce3u+ !) +re ure, a3oi !) !e i(bea!c) una de a&+a, iar cande&abre&e !) !e ('&:ie Kn &an:uri&e &or de ar'in+" O c)r+icic) &e'a+) Kn 3ie&e !-a ridica+ de 3e una din+re b)nci *i a (bura+ !3re ine, Knc+ a +rebui+ !) ) Here!c" A a+eri(a+ Kn !3a+e&e eu, 3e 3ardo!ea&)" $ %ine e*+iN I-a Kn+reba+" ,ac) e*+i un di!!uk, K:i cer !)- i !3ui nu e&e +)uO B)nci&e !-au i*ca+ +oa+e, &ovindu-!e Kn+re e&e, iar 3aravanu& 3ic+a+ !-a r)!+urna+ *i a c)(u+ cu o bubui+ur) uria*)" A&+e obiec+e au Ho!+ iar)*i arunca+e Kn!3re ine *i a +rebui+ !) ) ad)3o!+e!c !ub +ocu& u*ii, Herindu- ) in!+inc+iv cu na drea3+)" Se au(ea un !une+ caverno!, un vuie+ a!e )n)+or ai de'rab) ace&uia din o en+u& cnd au(i!e c) AnRanoc Hu!e!e 3ede3!i+, nu ai c) de da+a acea!+a 3)rea 3rodu! de o voce o enea!c)" Era a++ de 3u+ernic, Knc+ a +rebui+ !)- i aco3)r urec0i&e" $ Kn nu e&e &ui ,u ne(eu, a ro!+i+, K:i cer !)i !3ui cu +e c0ea )" .orbe&e e&e n-au H)cu+ dec+ !) !3orea!c) Huria crea+urii" Un cande&abru a Knce3u+ !) Hie +ra! cu vio&en:) Kn +oa+e 3)r:i&e, 3n) cnd !-a de!3rin! din &an:uri *i !-a 3r)bu*i+ 3e!+e b)nci&e de dede!ub+" M-a '0e ui+ &a 3) n+, ca *i cu a* Hi Ho!+ Kn!3)i n+a+, dar nu era " A ur )ri+ un a&+

180

ANNE RI%E

cande&abru (drobindu-!e de b)nci, Kncercnd !) nu c&i3e!c, nici !) +re!ar &a ('o o+u& vio&en+" A aranJa+ cande&abru& 3e 3ardo!ea&) *i a3oi a r) a! ne i*ca+" Nu -a* Hi !i :i+ de&oc conHor+abi& dac) +oa+e ace!+ea ar Hi !+in! &u n)ri&e, dar deoca da+) nu !e Kn+ 3&a!e a!+a" S+nd Kn con+inuare ne i*ca+ *i Har) !) vorbe!c, !-a H)cu+ din nou &ini*+e" A Kn+in! na Knce+ du3) &)u+) *i i-a 3u!-o Kn 3oa&)" Nu era !i'ur ce avea de 'nd !) Hac, dar a Kn+in! coarde&e, ciu3indu-&e Hoar+e u*or, ca !) Ie acorde(" A Knc0i! oc0ii *i a Knce3u+ !) cn+ din e orie e&odia au(i+) Kn 3a&a+u& cardina&u&ui" Ma 'ndi+, Har) cuvin+e, ce Kn!e na!e u(ica aceea 3en+ru ine Kn +i 3u& KnHrun+)rii cu AnRanoc" M-a 'ndi+ &a coeren:a, &a e&ocven:a ei, &a He&u& cu K i vorbea de!3re o &u e Kn care ar onia re3re(in+) inHini+ ai u&+ dec+ un vi!, Kn care Hru u!e:ea a+in'e divinu&" A3roa3e c) i-a veni+ !) 3&n' a+unci cnd a Knce3u+ !) cn+, Kncre()+or Kn ine c) voi reu*i !) recon!+i+ui *i ace&e 3a!aJe 3e care e oria nu &e Knre'i!+ra!e" <ere:ii au K 3r)*+ia+ ecou& no+e&or b&nde a&e &)u+ei" A cn+ 3rin! ceva ai u&+ curaJ, Knce3nd !) ai u&+e varia:iuni, e&odia Kn+r-un He& de ai re3ede *i cu

+ran!Hor nd 3e ne!i :i+e

,ra'o!+ea Hi r)u&

181

co en+ariu

e&anco&ic a& ei" No+e&e

ai Joa!e

-a )

a3uca+ !) &e *i Hredone(, cn+nd Knce+ *i conduc) Knco+ro doreau" Oc0ii &acri i" Le-a

ono!i&abic,

na na0, na na0 na0, na, &)!nd de'e+e&e *i vocea !) &)!a+ !) cur') Kn voie 3e obraJi" A

i !-au u 3&u+ de

Knce3u+ !) cn+ Knce+ cuvin+e&e unui 3!a& " PSHin+e ,u ne(eu&e, !a&varea Tine"# Nu K i aducea a a in+e ea, cnd 3&n' Kn ai de3ar+e, a*a c) ar'inea ea"# Kn+uneric Knain+ea Ta, &a!)- i ru')ciuni&e !) aJun') &a con+inua+ 3araHra(nd- PSun+ a3roa3e de A cn+a+

Kndur)rii &ui S0eo&" <&eac)-:i urec0ea &a durerea veneau Kn %erce+a in+e, Hredonnd, cnd nu !in'ur"

ai de3ar+e, ro!+ind cuvin+e&e, cnd K i i &e a in+ea " ea *i i-a ine,

din oc0i Kn+unericu& dinain+ea

da+ !ea a c) nu era

Kn 3icioare Kn Ha:a c0ivo+u&ui, nu de3ar+e de !+)+ea un b)+rn 3i3ernici+" Ne-a

ui+a+ unu& &a a&+u&C 3e c0i3u& &ui !e ci+ea o o+iv"

are ui ire *i nu era 'reu de Kn:e&e! din ce Era uluit -l$ot vedea, la fel um eram "i eu# M-a !i :ea o3ri+ din cn+a+" Abia &-a Hric)" Si :ea doar

3rivi+, 0o+)r+ !)

nu dau niciun !e n de Hric), 3en+ru c) Kn+r-adev)r nu irare *i o e o:ie cre!de H)cu+" *o3+i+" cnd)" A* Hi vru+ cu di!3erare !) *+iu ce a $ Nu e*+i un di!!uk, i-a

182

ANNE RI%E

E& n-a 3)ru+ !) H)cu+ *i eu &a He&, ni ic din ceea ce Era c0e& *i un

) aud)" M) cerce+a Kn de+a&iu" A e ornd +o+ ce vedea i !e KnH):i*)" cu 3reci(ia

an+rena+) a unui a!a!in, 0o+)r+ !) nu !ca3 din vedere icu:, u*or 'rbovi+ *i Hoar+e b)+rn, cu un ca3 )nunc0i de 3)r r) a! &a ceaHa care Ki u!+a:) *i barb) a&be"

aJun'ea 3n) &a u eri" Avea aJun!e!er) acu co&o" <e ar'inea

.e* in+e&e &ui de ca+iHea nea'r), cndva e&e'an+e, u(a+e, 3r)Hui+e *i ru3+e 3e ici, 3e an+iei erau cu!u:i ciucuri a&ba*+ri,

iar Kn dre3+u& ini ii, cercu& 'a&ben 3e care eu K& de+e!+a , !e n c) era evreu" <)rea !+)3n 3e !ine *i ) eMa ina necru:)+or, cu oc0i*ori a3rin*i, 3rin+r-o 3erec0e de oc0e&ari &ucio*i" Oc0e&ari" Nu *+iu!e iar &u ina &u n)ri&or c) oa enii din acea e3oc) od &i 3ede, e&e !e reH&ec+a din cnd Kn aveau a*a ceva" ,ar 3ur+a oc0e&ari, Kn

cnd Kn &en+i&e&e &or" Ma&cRiaR, binecuvn+ea()- ) cu 3u+erea de a vorbi cu e&" $ K:i dai !ea a c) +e 3o+ vedea, i-a !3u!" Nu vin ca du* an" .in doar ca !) de!co3)r de ce anu e bn+ui acea!+) ca!)" %e anu e +e-a &)!a+ a++ de ne&ini*+i+N %e anu e +e-a &i3!i+ de dorin:a de a 3)*i Kn &u in)N

,ra'o!+ea Hi r)u&

183

O c&i3) a r) a! +)cu+, ne i*ca+ *i 'ndi+or" A3oi a 3orni+ Kn!3re ine" A cre(u+ c)- i !+) ini a" S-a a3ro3ia+ Har) 'rab) 3n) cnd a aJun! eMac+ Kn Ha:a ea" Mi-a :inu+ r)!uH&area" <)rea concre+, u an, re!3ira *i !e ui+a &a ine 3e !ub !3rncene&e a&be" Nu !i :ea nicio con!o&are Kn Ha3+u& c) era eu Kn!u i un !3iri+ 3e ace!+ +)r , c) inunea eMi!+en:ei Iui nu era ai are dec+ a eMi!+en:ei e&e" K i era Hric), dar era 0o+)r+ !) n-o ar)+" A +recu+ 3e &n') ine *i a ie*i+ 3e coridor" A a3uca+ cande&abru& *i, ui+nd de &)u+), a 3orni+ du3) e&" S-a Kndre3+a+ !3re !car) *i a Knce3u+ !) coboare +re3+e&e re3ede" L-a ur a+" Nu !-a ui+a+ Kna3oi nici )car o da+)" %oco*a+ *i )run+, !-a i*ca+ re3ede, 3robabi& cu deM+eri+a+ea unei !+aHii, 3n) cnd a aJun! Kn u*a bo&+i+) a 3ivni:ei" A +recu+ 3rin ea, iar eu -a 'r)bi+ !) o de!c0id ca !) ) 3o+ &ua du3) e&, *i a reu*i+ !)-& 3rind &a ca3)+u& !c)ri&or, Kn +i 3 ce &u n)ri&e d)deau &a ivea&) +re3+a+ vec0i+uri&e aduna+e Kn 3ivni:)" <e!+e +o+ 3e 3ardo!ea&) ()ceau r) )*i:e de e!e *i !caune ru3+e" Ln') 3ere:i !e Kn*irau bu+oaie 3r)Hui+e cu vin" ,ea!u3ra &or, &e'a+e cu !Hoar), Hu!e!er) !+ivui+e obi&e vec0i, une&e din+re e&e !H*ia+e,

184

ANNE RI%E

K 3r)*+iindu-*i )run+aie&e 3e 3odea" Su+e de c)r:i uce')i+e ()ceau aduna+e Kn +eancuri, cu co+oare&e ru3+e *i 3a'ini&e K 3r)*+ia+e" Su3or+uri de &) 3i *i !He*nice Hu!e!er) r)!+urna+e, iar c+eva co*uri erau ru3+e *i Kn+oar!e 3e do!" 1aine vec0i H)cu+e HerHeni:e !e K 3r)*+ia!er) 3e!+e +o+" B)+rnu& ce& )run:e& !+)+ea acu Kn iJ&ocu& 3ivni:ei *i !e ui+a &a ine" $ %e anu e vrei !)- i ar):iN &-a Kn+reba+" A* Hi vru+ !)- i Hac !e nu& crucii, dar ar Hi Ho!+ o Ji'nire 3en+ru e&" $ Kn nu e&e &ui ,u ne(eu din cer, ce- i !+) ie Kn 3u+eri !) HacN L-a cu3rin! Huria" A Knce3u+ !) ur&e &a ine, i(bind cu 3icioare&e Kn 3ere:i iar *i iar, Kn+in(ndu-!e a3oi du3) ace&e &ucruri deJa K 3r)*+ia+e Kn Jur" A a3uca+ '+u& unei !+ic&e *i a !3ar+-o de (id" A arunca+ c)r:i&e de 3ere:i" A ! u&! 3a'ini&e de 3er'a en+ *i &e-a arunca+ Kn aer, Hurio! a3oi 3en+ru c) (burau *i !e Knvr+eau Kn Juru& &ui" A Knce3u+ !) i(bea!c) *i !) arunce orice, ur&nd de 3arc) ar Hi Ho!+ un ani a& !)&ba+ic" $ Knce+ea(), +e i 3&orO a !+ri'a+" Nu e*+i un di!!uk# Sun+ !i'ur de a!+a" 2i-a au(i+ !+ri')+e&e" Acu !3une- i ce ai 3e !uH&e+" Nu 3u+ea !)- i dau !ea a dac), 3rin+re ur&e+e&e

,ra'o!+ea Hi r)u&

185

!a&e, ) au(i!e *i 3e ine" A Knce3u+ a3oi !) arunce cu obiec+e Kn ine" <icioare de !caun, HarHurii *i !+ic&e !3ar+e, orice obiec+ 3e care reu*ea !) 3un) na K& arunca Kn ine" ,e-acu 3)rea c) +re ur) +oa+) 3ivni:a- buc):i de obi&) c)deau 3e bu+oaie de 3arc) ar Hi Ho!+ cu+re ur" O !+ic&) de vin -a i(bi+ +are Kn 3ar+ea &a+era&) a ca3u&ui *i a3oi a !i :i+ &ic0idu& o:e+i+ cur'ndu- i 3e u )r" M-a +ra! Kna3oi K 3&e+icindu- ), a e:i+" ,ar a :inu+ !He*nicu& !+rn!, ca *i cu de e& de3indea via:a ea" M) !i :ea +en+a+ !)-& conda n 3en+ru +oa+e ace!+ea *i !) ) cer+ cu e&, !)-i cer recuno*+in:) 3en+ru c) acce3+a!e !)-& ur e( aici, dar i-a da+ !ea a re3ede c) n-ar Hi Ho!+ dec+ o HanHaronad), o ndrie de*ar+), o + 3enie" B)+rnu& era de n de i&)" %e avea de 'nd cu e&N A 3&eca+ ca3u& *i -a ru'a+ Knce+i*or" ,oa ne, aJu+)- ) !) nu dau 're*, a*a cu a da+ 're* cu Lodovico" A a&e! din nou un 3!a& 3e care i-8 a in+ea c+ de c+ *i, 3e )!ur) ce i !e iveau 3e bu(e cuvin+e&e !+r)vec0i, e& a Knce3u+ !) !e 3o+o&ea!c)" A r) a! ne i*ca+, ar)+nd Kn Jo!" ,a, c0iar ar)+a cu de'e+u&" ,in+r-oda+) &-a au(i+ 3e <ico, din vrHu& !c)ri&or-

186

ANNE RI%E

$ S+)3ne, Kn nu e&e ceru&ui, ie*i de-aiciO a !+ri'a+ e&" Nu, nu acu , -a 'ndi+ eu di!3era+" Qan+o a di!3)ru!e" Toa+e obiec+e&e !uHicien+ de u*oare Knc+ !) 3oa+) Hi i*ca+e 3)reau din+r-oda+) !) (boare 3rin aer" Lu n)ri&e !-au !+in!" Q)r) !3eran:) Kn Kn+uneric, a arunca+ !He*nicu& *i a &ua+-o &a Hu') !3re 'eana de &u in) din ca3u& !c)ri&or" Era !i'ur c) !i :ea ini care ) +r)'eau, de'e+e a3ucndu- ) de 3)r *i 3e cineva re!3irndu- i direc+ Kn Ha:)" A a&er'a+ cu3rin! de 3anic) 3n) cnd a reu*i+ !)-& a3uc 3e <ico, !)-& K 3in' aHar) *i !) +rn+e!c u*a 3ivni:ei Kn ur a noa!+r)" A +ra! ()voru&" M-a !3riJini+ a3oi cu !3a+e&e de ea ca !)- i +ra' !uH&e+u&" $ S+)3ne, ai !n'e 3e Ha:), a !+ri'a+ <ico" ,e du3) u*) !e au(eau ur&e+e 3&ine de Ja&e *i i edia+ du3) aceea a ur a+ un bubui+ +un)+or, ca *i cu unu& din+re bu+oaie&e uria*e de vin !-ar Hi ro!+o'o&i+ 3e 3ardo!ea&a 3ivni:ei" $ Nu con+ea() !n'e&e, i-a !3u! &ui <ico" ,u) &a signor An+onio, +rebuie !) vorbe!c cu e& c0iar acu " A ie*i+ din ca!)"

,ra'o!+ea Hi r)u&

187

$ La ora a!+aN a 3ro+e!+a+ <ico, dar eu nu -a &)!a+ Kn+or! din dru " $ E& *+ie cine e!+e !+aHia, +rebuie !) *+ie, a !3u!" A Kncerca+ !)- i a in+e!c ce aH&a!e " Un Knv):a+ evreu &ocui!e Kn acea!+) ca!), da, cu dou)(eci de ani Kn ur )" Ace!+ Knv):a+ evreu aranJa!e !ina'o'a de &a u&+i u& e+aJ" Oare signor An+onio nu b)nui!e nicioda+) c) Knv):a+u& cu 3ricina ar 3u+ea Hi ce& care bn+uia ca!aN A b)+u+ &a u*a ca!ei &ui signor An+onio 3n) cnd a a3)ru+ 3a(nicu& de noa3+e, ne-a recuno!cu+ *i ne-a 3oH+i+ !o noro! !) in+r) " $ Trebuie !)-& v)d i edia+ 3e !+)3nu& +)u, i-a !3u! b)+rnu&ui 3a(nic, dar e& a c&)+ina+ doar din ca3, ca *i cu ar Hi Ho!+ !urd" Ui i+or, -a 'ndi+, c+ de u&:i !ervi+ori b)+rni *i inHir i !-au aduna+ Kn acea!+) ca!)" <ico a a3rin! o &u nare *i -a condu! Kn !u! 3e !c)ri" ,or i+oru& &ui signor An+onio era 3&in de &u ina &) 3i&or" U*i&e erau de!c0i!e *i &-a ()ri+ Kn'enunc0ea+ Kn roba &ui &un') 3e 3ardo!ea&a 'oa&) de &n') 3a+" Avea ca3u& de!co3eri+ *i n)du*i+ Kn &u in) *i bra:e&e

,ra'o!+ea Hi ru&

188

K 3reuna+e Kn Hor ) de cruce" %u !i'uran:) !e ru'a 3en+ru Hiu& &ui" %nd a a3)ru+ Kn cadru& u*ii, a +re!)ri+" A3oi u+)" -a Kn+reba+" %redea c) ai -a 3rivi+ cu o indi'nare

$ ,e ce-ai veni+ aiciN Hu'i+ ca !)-:i !a&ve(i via:a" $A r)!3un!" A A

v)(u+ !+aHia care bn+uie cea&a&+) ca!), a v)(u+-o bine *i cred c) *+i:i cine e!+e" oHeri+ na, in+ra+ Kn Knc)3ere *i i-a

aJu+ndu-I !) !e ridice" A acce3+a+, 3en+ru c) Ki venea 'reu, &a vr!+a &ui, dar a3oi !-a Knde3)r+a+ c)+re unu& din+re nu eroa!e&e Ji&:uri bo'a+ !cu&3+a+e" S-a aHunda+ Kn 3erne&e &ui *i, Hrecndu-*i na!u& ca *i cu !uHeri+, !-a ui+a+ din nou &a diavo&i, da, dar nu Kn !+aHii" $ Mai 'ndi:i-v) o da+)" E!+e vorba de!3re un b)+rn )run:e&" <oar+) o +unic) de ca+iHea, &un'), ca an+iei" de Knv):a+, dar are ciucuri a&ba*+ri &a 3oa&e&e oc0e&ari $ a !)-i ar)+ cu ine" ar Hi

$ Nu cred Kn !+aHii, a !3u! e&" Kn di!!uk, da, Kn

Are 3e 3ie3+ P!e nu& ru*inii# *i !e ui+) &a &u e 3rin H)cu+ un 'e!+ cu de'e+e&e, Kncercnd !+au oc0e&arii &a oc0i" E!+e c0e& Kn

cre*+e+ *i cu 3)ru& &un' &a ceaHa, a&b, &a He& ca barba"

,ra'o!+ea Hi r)u&

189

.ignor An+onio a r) a! Har) cuvin+e" $ A*a ar)+a !avan+u& evreu care a &ocui+ Kn acea ca!) Kn ur ) cu dou)(eci de aniN a Kn+reba+" %unoa*+e:i nu e&e ace&ui o N Nu i-a r)!3un!, dar 3)rea 3u+ernic i 3re!iona+ de re&a+area ea" Se ui+a ui i+ Kn 'o& *i ar)+a de n de i&)" $ <en+ru nu e&e &ui ,u ne(eu, do nu&e, !3une:i- i nu e&e ace!+ui b)rba+, a (i!" .i+a&e e!+e Knc0i! aici, !ub aco3eri*u& du neavoa!+r)" .a Hi acu(a+ de Inc0i(i:ie c) a""" $ ,a, da, a Kncerca+ !) K 3iedic a!+a, a !+ri'a+, ridicnd na" Li-a +ra! !uH&e+u& *i, du3) un o en+ de +)cere, a 3)ru+ !) acce3+e, oH+nd, ce +rebuia !) Hac)" $ ,a, *+iu cine e!+e !+aHia acea!+a" $ L+i:i de ce bn+uieN L+i:i ce dore*+eN A c&)+ina+ din ca3" Se vedea c) !e c0inuie*+e" $ <ivni:a, ce &e')+ur) are cu 3ivni:aN M-a condu! Kn 3ivni:)" A ar)+a+ !3re 3ardo!ea&a de 3ia+r)" A 'e u+ &un', ca *i cu *i-ar Hi da+ du0u&" Li-a a!cun! ca3u& Kn 3a& e, a3oi -a 3rivi+ 3e!+e de'e+e" $ %0iar ai v)(u+ a!+aN -a Kn+reba+" $ ,a" E!+e Hurio!, !uHer), !+ri') de durere" Li ara+) !3re 3ardo!ea&)" $ A0, nu !3une ai u&+, a in+erveni+ b)+rnu&"

190

ANNE RI%E

%u de a Ho!+ a++ de nebun Knc+ !) ) 'nde!c c) n-ar Hi adev)ra+N Li-a Kn+or! Ha:a de &a ine, ca *i cu nu i-ar Hi 3u+u+ !u3or+a 3rivirea !cru+)+oare, !au 3rivirea oricui, de Ha3+, *i a 3&eca+ ca3u&" $ Nu 3u+e:i !) K 3)r+)*i:i +u+uror ceea ce *+i:iN &a Kn+reba+" Nu 3u+e:i !) de3une:i )r+urie c) ceea ce !e 3e+rece Kn ca!) nu are nicio &e')+ur) cu .i+a&e, cu !)r anu& Lodovico !au cu Nicco&AN .ignor An+onio, +rebuie !) !3une:i ce *+i:i" $ Tra'e Hrn'0ia c&o3o:e&u&ui, a !3u!" A H)cu+ cu i-a ceru+" %nd a a3)ru+ !ervi+oru&, o a&+) re&icv) o enea!c), &-a Kn*+iin:a+ c) Kn (ori dorea !)-i adune 3e +o:i e brii ca!ei !a&e &a ca!a vecin), cea unde Hacea rava'ii !3iri+u&" Adunarea +rebuia !)-i inc&ud) nea3)ra+ 3e Hra+e&e <iero, 3e Nicco&o *i 3e .i+a&e" Aveau !) !e Kn+&nea!c) +o:i &a a!a din !a&onu& ce& are, care +rebuia cur):a+) *i 3re')+i+) cu !caune *i &) 3i" A3oi +rebuia aranJa+) *i a3rovi(iona+) cu 3ine, Hruc+e *i vin, Kn+ruc+ era o i!+orie Kn+rea') de 3ove!+i+" Mi-a &ua+ r) a!-bun de &a e&" <ico, care !e Knvr+ea 3e coridor, -a condu! &a u*a &ui .i+a&e" I-a !+ri'a+ nu e&e *i i-a r)!3un! cu voce !&ab), de!curaJa+" I-a ceru+ !) nu-i Hie Hric)"

,ra'o!+ea Hi r)u&

191

.)(u!e !+aHia *i i!+eru& ei ur a !) Hie de(&e'a+ curnd" M-a &)!a+ a3oi condu! Kn+r-un dor i+or ic cu 3ere:i 3ic+a:i *i, oric+ a* Hi Ho!+ de curio!, -a cuHunda+ Kn 3a+u& Knc0i! a3roa3e ca un du&a3 *i a ador i+ i edia+" M-a +re(i+ oda+) cu 3ri a ra() de &u in)" K& vi!a!e 3e AnRanoc" Se Hacea c) !+)+ea de vorb), Kn+r-un &oc conHor+abi&, iar e& K i (icea, cu Har ecu& &ui ca&d- PNu :i-a !3u! euN EMi!+) i&ioane de !uH&e+e 3ierdu+e Kn ace!+ ecani! a& durerii, +ri!+e:ii *i a+a*a en+u&ui Har) !en!" Nu eMi!+) dre3+a+e, nu eMi!+) i&), nu eMi!+) ,u ne(eu" Nu eMi!+) a&:i ar+ori ai !uHerin:ei noa!+re, Kn aHar) de noi Kn*ine"# .$irite are te foloses , are )i alimenteaz emo)iile, fr Dumnezeu, fr diavol# ,in dor i+oru& ic, i-a r)!3un!, !au i-a r)!3un! ie" $ EMi!+) i&), a *o3+i+" Li eMi!+) dre3+a+e, *i eMi!+) cineva care e!+e ar+or &a +oa+e" Li, ai 3re!u! de orice, eMi!+) dra'o!+e"

Capitolul unsprezece

C.ND

A# A0UN*, ,A#I%IA *E ADUNA*E

deJa &a

a!a din !a&onu&

192

ANNE RI%E

neHerici+ei ca!e" S+aHia Hacea rava'ii Kn 3ivni:) *i din cnd Kn cnd !co+ea ur&e+e !+ra*nice, Kn !+are !) !+r)ba+) +oa+e Knc)3eri&e" A re arca+ i edia+ c) 3a+ru ')r(i Knar a+e K& Kn!o:eau de acea!+) da+) 3e signor An+onio, a*e(a+e Kn Juru& !caunu&ui !)u din ca3u& e!ei" B)+rnu& 3)rea odi0ni+ *i Her , K br)ca+ !o&e n Kn ca+iHea nea'r)" S+)+ea cu ca3u& 3&eca+ *i cu 3a& e&e K 3reuna+e ca 3en+ru ru')ciune" Nicco&A 3)rea !)-*i revin) iracu&o! *i K& vedea 3en+ru 3ri a da+) Kn 0aine obi*nui+e, dac) ceea ce 3ur+a acu !e 3u+ea nu i obi*nui+" Era Knve* n+a+ Kn ne'ru, ca *i +a+)& !)u, !au &a He& ca .i+a&e, a*e(a+ a&)+uri, *i ) 3rivea cu oc0i +i i(i" Qra+e&e <iero !+)+ea &a ce&)&a&+ ca3)+ a& e!ei, Kn!o:i+ Kn drea3+a de Knc) doi c&erici *i de un b)rba+ cu un +eanc de 0r+ii, o c)&i ar) *i o 3an) a!cu:i+), care ar)+a, bineKn:e&e!, ca un Hunc:ionar" <e +)b&ia i en!) a e!ei Hu!e!e Kn+in!) ncare din abunden:), *i o &io+) de !ervi+ori, 3rin+re care *i <ico, re(e au 3ere:ii" $ S+ai aici, a !3u! signor An+onio, indicndu- i &ocu& din drea3+a &ui" M-a !u3u!" $ .) aver+i(e( din nou c) !un+ K 3o+riva ace!+ui &ucru, a !3u! Hra+e&e <iero, K 3o+riva ace!+ei KnHr):iri cu !3iri+e&e, !au ce-o Hi eaO Acea!+) ca!) +rebuie

,ra'o!+ea Hi r)u&

193

eMorci(a+) c0iar acu O Sun+ 'a+a !) Knce3" $ ,e!+u&O a !3u! signor An+onio" L+iu acu cine bn+uie acea!+) ca!) *i v) voi !3une cine e!+e *i de ce o bn+uie" .) aver+i(e(, nicio vorb) nu +rebuie !) 3)r)!ea!c) Knc)3erea Kn care ne aH&) " <reo:ii au acce3+a+ Kn !i&), dar vedea c) or de ciud) c) nu !e vor 3u+ea K 3)una cu 3ove!+ea" <oa+e c) nu con+a" ,in 3ivni:) !e au(eau Kn con+inuare ('o o+e *i a Ho!+ convin! din nou c) !+aHia ro!+o'o&ea 3e Jo! bu+oiu& ce& are de vin" La un !e n a& &ui signor An+onio, ')r(i&e au Knc0i! u*i&e *i !-a &)!a+ &ini*+ea, a*+e3+ndu-8 !) Kncea3) !) vorbea!c)" $ ,a:i- i voie !) Knce3 3ove!+ea cu u&:i ani Kn ur ), 3e cnd era +n)r !+uden+ &a Q&oren:a, ) bucura de o oarecare +recere &a cur+ea Ha i&iei de Medici *i nu- i 3&)cea de&oc !)-& v)d 3e Hioro!u& Savonaro&a a3)rnd Kn ora*" L+i:i cine a Ho!+ Savonaro&aN $ S3une-ne +u, +a+), a (i! Nicco&o" A au(i+ ereu ace!+ nu e, dar nu *+i cu adev)ra+ ce !-a Kn+ 3&a+ Kn vre uri&e ace&ea" $ Ei bine, avea o u&:i e de 3rie+eni 3rin+re evreii din Q&oren:a, *i ai a *i acu " Avea co&e'i

194

ANNE RI%E

de *coa&) *i un Hoar+e !erio! 3roHe!or 3ar+icu&ar, care ) aJu+a !) +raduc +eM+e edica&e din arab), 3e care e&, 3roHe!or de ebraic), o cuno*+ea Hoar+e bine" L-a venera+ 3e ace!+ o u&+ ai u&+ dec+ v-a:i venera+ voi, b)ie:i, 3roHe!orii de ebraic) de &a <adova !au de &a Mon+3e&&ier" Se nu ea ;iovanni *i i-a r) a! 3roHund Knda+ora+ 3en+ru c+ a unci+ cu ine, iar uneori c0iar a !i :i+ c) nu &-a r)!3&)+i+ KndeaJun!, c)ci de Hiecare da+) cnd K i aducea un anu!cri! Kn'riJi+, eu Hu'ea cu e& &a un +i3o'raH *i K& +ran!Hor a Kn+r-o car+e, 3en+ru ca +o:i 3rie+enii !) !e 3oa+) bucura de Kn:e&e3ciunea &ui" A* 3u+ea !3une c) anu!cri!e&e *i no+e&e 3re')+i+e de ;iovanni au circu&a+ 3rin +oa+) I+a&ia, 3en+ru c) &ucra Hoar+e Kn'riJi+ *i de Hiecare da+) Har) nici cea ai ic) 're*ea&)" Ei bine, ;iovanni, care K i era de a!e enea 3rie+en *i +ovar)* de b)u+ur), !e ba(a 3e 3ro+ec:ia ea, a+unci cnd c)&u')rii a3)reau Kn ora* *i !e a3ucau !) 3redice &u ii K 3o+riva evrei&or" La He& *i 3reaiubi+u& !)u Hiu, Lione&&o, unu& din+re cei care i-a avu+" L-a &ui, din +oa+) ini a" ,u3) cu *+i:i, Kn S)3+) na Mare, Kn +oa+e ora*e&e noa!+re !e 3rocedea() &a He&" U*i&e +u+uror evrei&or !e Knc0id din Soia Mare 3n) Kn ,u inica ai buni 3rie+eni *i co&e'i 3e iubi+ 3e Lione&&o, ca *i 3e +a+)&

,ra'o!+ea Hi r)u&

195

<a*+e&ui, a&+

ai

u&+ 3en+ru a-i 3ro+eJa 3e ei dec+ din

o+iv" Iar Kn +i 3 ce !e :in 3redici Kn care !un+

acu(a:i c) &-au r)!+i'ni+ 3e 1ri!+o!, 0u&i'ani +ineri a&ear') 3e !+r)(i *i arunc) cu 3ie+re Kn +oa+e ca!e&e evreie*+i Kn+&ni+e Kn ca&e" Evreii r) n Kn)un+ru, &a ad)3o!+ de ace!+e a+acuri, *i rareori !e Kn+ 3&) ceva ai 'rav dec+ !) !e !3ar') o Herea!+r) !au dou)" ,u3) ce +rece ,u inica <a*+e&ui, iar u&:i ea !e &ini*+e*+e *i oa enii Knce3 !)-*i vad) de +reab), evreii ie! din ca!e, K*i re3ar) Here!+re&e *i +o+u& e da+ ui+)rii" $ L+i ceea ce cu +o:ii ace!+e &ucruri *i *+i c) 3ri e!c eri+), a !3u! Hra+e&e <iero, 3en+ru c) !un+ cu

adev)ra+ cei care &-au o or+ 3e binecuvn+a+u& no!+ru S+)3n" $ Ei, 0ai !) nu-i acu() de a!+a 3e evreii de acu , a r)!3un! signor An+onio" Sun+ !i'ur c) .i+a&e, aici de Ha:), e!+e re!3ec+a+ de doc+orii <a3ei *i c) u&:i evrei din Ha i&ia &ui !un+ an'aJa:i de c)+re ce+):eni bo'a:i ai Ro ei, bucuro*i !)-i aib) Kn !&uJba &or" $ .re:i !) ne !3une:i ce &e')+ur) are S)3+) na Mare cu de&iru& ace!+ui !3iri+N i-a Kn+or!-o Hra+e&e <iero"

,ra'o!+ea Hi ru&

196

E!+e e& cu va du0u& unui evreu care !e i a'inea() acu(a+ 3e nedre3+ de uciderea &ui 1ri!+o!N .ignor An+onio &-a 3rivi+ 3e 3reo+ di!3re:ui+or" Li i edia+ !-a au(i+ din 3ivni:) un +)r)boi cu niciunu& din+re noi nu ai au(i!e Knain+e" Qi'ura &ui signor An+onio a r) a! Hoar+e 'rav)" S-a ui+a+ 3&in de di!3re: &a Hra+e&e <iero, dar nu i-a r)!3un! i edia+" Qra+e&e <iero 3)rea +u&bura+ *i KnHuria+ de ('o o+, &a He& *i 3reo:ii care-8 Kn!o:eau" ,e Ha3+, +oa+) &u ea era +u&bura+), c0iar *i eu" .i+a&e +re!)rea &a Hiecare nou a!a&+ a& 3ivni:ei" Iar u*i&e ca!ei au Knce3u+ !) !e +rn+ea!c) de 3arc) ar Hi Ho!+ Hur+un)" Ridicnd vocea ca !) aco3ere vacar u&, signor An+onio a Knce3u+ din nou !) vorbea!c)" $ Un &ucru +eribi& i !-a Kn+ 3&a+ 3rie+enu&ui eu ;iovanni, &a Q&oren:a, a !3u!" %eva Kn care a Ho!+ i 3&ica+ *i Lione&&o, ce& a++ de dra' ie" A 3)&i+ *i !-a Kn+or! o c&i3), ca *i cu *i-ar Hi Heri+ oc0ii de ceea ce ur a !) 3ove!+ea!c)" $ L+iu acu c) nu ai un +a+) care a 3ierdu+ un Hiu 3oa+e Kn:e&e'e ce a Kn!e na+ +o+u& 3en+ru ;iovanni, a con+inua+ e&" La vre ea aceea a Ho!+ u&+ 3rea 3reocu3a+ de 3ro3ria ea !uHerin:)" ,ar ceea ce i !-a Kn+ 3&a+ unicu&ui Hiu a& &ui ;iovanni de3)*e*+e cu u&+ +o+ ce i !-a Kn+ 3&a+ &ui Lodovico

,ra'o!+ea Hi r)u&

197

!ub aco3eri*u& eu" A Kn'0i:i+ *i a con+inua+ cu voce Kncorda+)" $ Trebuie !) :ine:i in+e c) (i&e&e ace&ea nu !e )nau cu ce&e de care ne bucur) acu &a Ro a, a !3u! e&, cnd SHn+u& <)rin+e ve'0ea() ca niciun c)&u')r !) nu 3oa+) !+rni Huria 3o3u&a:iei K 3o+riva evrei&or" $ Nicioda+) c)&u')rii nu au in+en:iona+ a*a ceva, a in+erveni+ Hra+e&e <iero, cu vocea c+ de r)bd)+oare *i de ca& ) era Kn !+are" A+unci cnd 3redic) Kn S)3+) na Mare nu dore!c dec+ !) ne aduc) a in+e 3)ca+e&e" %u +o:ii &-a r)!+i'ni+ 3e ,o nu& no!+ru Ii!u!" %u +o:ii !un+e r)!3un()+ori 3en+ru oar+ea &ui 3e cruce" Li, a*a cu a:i !3u!, +o+u& nu-i dec+ o re3re(en+a:ie, 3ie+re&e ace&ea arunca+e Kn ca!e&e evrei&or, *i du3) c+eva (i&e +oa+) &u ea !e Kn+oarce &a +reburi&e !a&e" $ A!cu&+a:i- ) 3e ine" La Q&oren:a, Kn u&+i u& eu an aco&o, Kn +i 3 ce 3e+recea inuna+ cu 3rie+enii ei de &a cur+ea are&ui Loren(o, o acu(a:ie Kn!3)i n+)+oare i-a Ho!+ adu!) &ui Lione&&o, 3reaiubi+u& Hiu a& &ui ;iovanni, o acu(a:ie care nu con:inea nici )car o H)r ) de adev)r" Savonaro&a K*i Knce3u!e 3redici&e *i Knce3u!e !) in!i!+e c) 3o3u&a:ia +rebuia !) !e cure:e de 3)ca+" Knce3u!e !) cear) arderea +u+uror obiec+e&or care

198

ANNE RI%E

aveau &e')+ur) cu o via:) de 3&)ceri" Li o cea+) de +ineri Hioro*i Kncercau, &a 3orunca &ui, !)-i K 3&inea!c) voin:a cu Hor:a" Kn+o+deauna au eMi!+a+ a!+He& de +ineri 3e &n') c)&u')ri" Li !e !3une Pb)ie:ii c)&u')ri&or#" $ Ni eni nu a3rob) a*a ceva, a !3u! Hra+e&e <iero" $ Li +o+u*i ei !e adun) &ao&a&+), a !3u! signor An+onio" O a!+He& de band) de derbedei &-au acu(a+ 3e Lione&&o c) ar Hi 3roHana+ 3ub&ic i a'inea SHin+ei Qecioare, *i anu e Kn +rei &ocuri diHeri+e" ,e 3arc) un evreu ar Hi Ho!+ a++ de nebun Knc+ !) Hac) a!+a c0iar *i o !in'ur) da+)" A*a c) i-au adu! +rei ca3e+e de acu(are" Li &a 3orunca 3reacu- vio*i&or c)&u')ri *i a !u!:in)+ori&or Hana+ici ai ace!+ora, +n)ru& a 3ri i+ o 3edea3!) +ri3&)" A!cu&+a:i- ) bine, +n)ru& era co 3&e+ nevinova+" K& cuno*+ea bine 3e Lione&&o" K& iubea , a*a cu va ai !3u!" %e &-ar Hi 3u+u+ de+er ina 3e un +n)r in+e&ec+ua& raHina+, iubi+or de 3oe(ie *i u(ic), !)-*i ba+) Joc de SHn+a Qecioar) Kn Ha:a a&+ora, *i Knc) Kn +rei &ocuri diHeri+eN Li ca !) v) da:i !ea a de ridico&u& acu(a:ii&or, i a'ina:i-v) c) ar Hi co i! acea!+) b&a!He ie Kn+r-un &oc" %rede:i c) ar ai Hi aJun! !) co i+) aceea*i cri ) a doua *i a +reia oar)N ,ar ace&ea erau +i 3uri nebune*+i, &a Q&oren:a" <u+erea &ui Savonaro&a cre*+ea" <u+erea Ha i&iei de

,ra'o!+ea Hi r)u&

199

Medici K*i 3ierdea Kn+inderea" A!+He& c) !en+in:a K 3o+riva &ui Lione&&o a Ho!+ 3roc&a a+), Lione&&o, 3e care K& cuno*+ea *i K& iubea , Kn:e&e'e:i, &a He& cu K& cuno*+ea *i K& iubea 3e ;iovanni, 3roHe!oru& eu, &a He& cu &-a cuno!cu+ *i &-a iubi+ 3e 3rie+enu& Hiu&ui eu, .i+a&e, aici de Ha:)" S-a o3ri+, ca *i cu nu ar ai Hi avu+ niciun c0eH !) con+inue" Ni eni nu a ro!+i+ o vorb)" Li abia a+unci i-a da+ !ea a c) !+aHia !e &ini*+i!e" Nu ai !co+ea niciun !une+" Nu *+ia dac) *i cei&a&:i K*i d)du!er) !ea a, 3en+ru c) ne ui+a cu +o:ii &a signor An+onio" $ Li care a Ho!+ acea!+) !en+in:)N a Kn+reba+ Hra+e&e <iero" Lini*+ea a con+inua+" Ni eni nu ai !3)r'ea, nu ai ro!+o'o&ea, nu ai ur&a" ,ar nu voia !) &e a+ra' *i ce&or&a&:i a+en:ia a!u3ra ace!+ui &ucru" $ S-a 0o+)r+, a !3u! signor An+onio, ca Lione&&o !) Hie du! Kn co&:u& !3i+a&u&ui San+a Maria Nuova, &a San NoHri, unde !e aH&a o Qecioar) de care !e 3re!u3unea c)-*i b)+u!e Jo!, *i !) i !e +aie o n), ceea ce !-a *i Kn+ 3&a+" .i+a&e avea c0i3u& K 3ie+ri+ *i bu(e&e a&be" Nicco&o ar)+a 3ur *i !i 3&u Kn'ro(i+" $ ,e aco&o, a con+inua+ signor An+onio, +n)ru& a

200

ANNE RI%E

Ho!+ +r+ de u&:i e 3n) &a o <ie+ 3ic+a+) de &a San+a Maria din %a 3o, unde i-a Ho!+ +)ia+) cea&a&+) n)" In+en:ia u&:i ii era !)-& +ra!c) a3oi 3n) &a cea de-a +reia !cen) a inven+a+ei !a&e ne&e'iuiri, &a Madona din Or San Mice&e, unde !) i !e !coa+) oc0ii" ,ar derbedeii, vreo dou) ii de voinici de acea!+) da+), Kn iure*u& +inere:ii, n-au ai avu+ r)bdare !) KnH)3+uia!c) acea!+) 3ar+e a !en+in:ei, ci &-au u+i&a+ 3e bie+u& b)ia+ c0iar aco&o" %ei doi 3reo:i 3)reau ab)+u:i" Qra+e&e <iero a c&)+ina+ din ca3" $ ,u ne(eu !)-i aib) Kn 3a() !uH&e+u&, a !3u!" ,erbedeii din Q&oren:a !un+ ai r)i dec+ cei din Ro a" $ A*a cre(iN &-a Kn+reba+ signor An+onio" Tn)ru&, cu cio+uri Kn &oc de ini, cu oc0ii !co*i *i u+i&a+, a ai +r)i+ c+eva (i&e" Kn ca!a eaO Nicco&A a H)cu+ oc0ii ari *i a c&)+ina+ din ca3" $ A Kn'enunc0ea+ &n') e& a&)+uri de Kndurera+u& &ui +a+), a con+inua+ signor An+onio, iar du3) aceea, du3) ce Hru o!u& +n)r care Hu!e!e Lione&&o !-a 3r)3)di+, a in!i!+a+ ca ;iovanni !) ) Kn!o:ea!c) &a Ro a" Savonaro&a 3)rea de neo3ri+" Evreii din Q&oren:a ur au !) !e K 3r)*+ie curnd Kn a&+e 3)r:i" Iar eu avea aici 3ro3rie+):i din be&*u', *i &e')+uri &a cur+ea

,ra'o!+ea Hi r)u&

201

<a3ei, care n-ar Hi 3er i! nicioda+) a!e enea barbarii Kn ce+a+ea SHn+), !au ce& 3u:in a*a !3era *i ) ru'a " A*a c) 3roHe!oru& eu ;iovanni, ('udui+, (drobi+ de durere, abia Kn !+are !) vorbea!c) *i !) bea o Kn'0i:i+ur) de a3), a veni+ cu ine *i a ')!i+ reHu'iu aici" $ Ace!+ui o , a Kn+reba+ Hra+e&e <iero, i-ai da+ ca!a Kn care ne aH&) N $ ,a, ace!+ui o i-a da+ bib&io+eca, un birou unde !) &ucre(e, un &uM care credea c) Ki va aduce a&inare *i 3ro i!iunea c) vor a3)rea !+uden:i !)-i cau+e Kn:e&e3ciunea i edia+ ce !uH&e+u& avea !) i !e vindece" B)+rnii co uni+):ii evreie*+i au veni+ !) aranJe(e !ina'o'a de &a u&+i u& e+aJ a& ca!ei 3en+ru ca !) !e roa'e aici a&)+uri de ;iovanni, 3rea r)ni+ ca !) Hie Kn !+are !) ai ia!) din ca!)" $ ,ar cu , a Kn+reba+ eu, !e 3oa+e vindeca un +a+) care a v)(u+ co i:ndu-!e o a!e enea barbarie K 3o+riva Hiu&ui !)uN .ignor An+onio !-a ui+a+ &a 3reo:i" A3oi !-a ui+a+ &a .i+a&e *i &a ine" Li a3oi &a Hiu& &ui, Nicco&o" $ Nu ui+a nici !uH&e+u& eu r)ni+, a *o3+i+" <en+ru c) *i eu &-a iubi+ Hoar+e u&+ 3e +n)ru& Lione&&o" Era +ovar)*u& !uH&e+u&ui eu, Nicco&o, a*a cu a Ho!+ ereu .i+a&e 3en+ru +ine" M) edi+a!e a+unci cnd +a+)& &ui nu avea r)bdare cu ine" Scri!e!e ver!uri cu

202

ANNE RI%E

ine 3e o u&:i e de e!e de +avern)" %n+a &a &)u+), Tob4, &a He& ca +ine, iar eu i-a v)(u+ ini&e cio3r:i+e *i arunca+e &a cini, ca ni*+e re!+uri, *i +ru3u& ba+Jocori+ Knain+e !) i !e !coa+) oc0ii" $ Mai bine c) a uri+, !)r anu& !uH&e+, a !3u! Hra+e&e <iero" ,u ne(eu !)-i ier+e 3e cei care i-au H)cu+ r)u" $ ,a, ,u ne(eu !)-i ier+e" <en+ru c) nu *+iu dac) ;iovanni ar Hi 3u+u+ !)-i ier+e, !au dac) eu a* Hi 3u+u+ !)-i ier+" Iar ;iovanni a +r)i+ Kn acea!+) ca!) ca o !+aHie" Nu una care (vr&e cu !+ic&e *i +rn+e*+e u*i&e, Hace c)&i )ri&e !) (boare 3rin aer !au i(be*+e &ucruri de 3ere:ii 3ivni:ei" A +r)i+ ca *i cu nu i-ar ai Hi r) a! ni ic Kn ini )" %a *i cu nu ar ai Hi avu+ ni ic 3e din)un+ru, Kn +i 3 ce eu vorbea (i *i noa3+e de!3re vre uri ai bune, de!3re &ucruri ai bune, de!3re Ha3+u& c) ar Hi +rebui+ !) !e rec)!)+orea!c), Kn+ruc+ K*i 3ierdu!e !o:ia cu u&:i ani Kn ur ), !au c) ar Hi +rebui+, 3oa+e, !) aib) Knc) un Hiu" S-a o3ri+ *i a c&)+ina+ din ca3" $ <oa+e c) nu a Ho!+ bine !)-i !u'ere( a*a ceva" <oa+e c) &-a r)ni+ ai adnc dec+ K i dau !ea a" To+ ce *+iu e!+e c) *i-a 3)!+ra+ c+eva &ucruri a&e &ui, c+eva c)r:i, *i nu a acce3+a+ nicioda+) !) !e !+abi&ea!c) Kn bib&io+ec), !au !) !+ea cu ine &a a!)

,ra'o!+ea Hi r)u&

203

*i !) !e !i +) bine" Kn ce&e din ur ) a acea!+) ca!) ca *i cu *i -a Kn+or! &a

renun:a+ &a

ideea de a-8 convin'e !) +r)ia!c) *i !) !e bucure de ar Hi Ho!+ !+)3nu& ei de dre3+, ine, venind !)-& v)d c+ de de!

3u+ea , nu ai ca !)-& ')!e!c re+ra!, &a He& de de!, Kn 3ivni:), de unde nu ie*ea dec+ du3) ce !e a!i'ura c) !un+ !in'ur" Servi+orii K i 3ove!+eau c) a!cunde Kn 3ivni:) o co oar) *i c)r:i 3re:ioa!e" Era, de Ha3+, un o nici e&" %a Kn Hiecare an, a veni+ S)3+) na Mare, *i evreii de 3e !+rada noa!+r) au +ra! ob&oane&e *i !-au Knc0i! Kn ca!) du3) obicei, a*a cu cerea &e'ea" Iar 'o&anii din car+ier, necio3&i:ii, nebunii !-au aduna+ ca Kn Hiecare an, du3) 3redica Kn!uH&e:i+) din 3o!+, ca !) arunce cu 3ie+re Kn ca!e&e evrei&or *i !) Ki acu(e c) &-au uci! 3e ,o nu& no!+ru Ii!u! 1ri!+o!" M-a 'ndi+ c) ace!+e &ucruri n-aveau &e')+ur) cu ;iovanni, 3en+ru c) &ocuia Kn ca!a ea *i nu ) a*+e3+a !) i !e Hac) nici ce& ai ic r)u, dar Kn noa3+ea de .inerea Mare, !ervi+orii -au c0e a+ !) vin de Knda+)" ,erbedeii a+aca!er) ca!a, iar ;iovanni ie*i!e !)-i KnHrun+e, 3&n'nd, ur&nd de Hurie, aruncnd cu 3ie+re Kn ei, &a He& cu aruncau ei cu di!+ru!" Knv):a+u& nu ai eMi!+a" A in+iri&e erau 3rea dureroa!e" <re(en+u& nu eMi!+a

204

ANNE RI%E

3ie+re Kn e&" ;)r(i&e e&e !-au !+r)dui+ !) 3un) ca3)+ Knc)ier)rii" Eu &-a +r+ 3e ;iovanni Kna3oi Kn)un+ru" ,ar dec&an*a!e deJa o r)( eri:)" Su+e de oa eni b)+eau acu cu 3u nii Kn u*i *i Kn 3ere:i, a enin:nd !) d)r e +o+u&" EMi!+au Kn ca!) ai u&+e a!cun()+ori, Kn !3a+e&e unor 3ere:i Ha&*i, !ub !c)ri, 3e care oa enii nu &e-ar Hi 3u+u+ de!co3eri ani Kn *ir" ,ar cea ai !i'ur) era Kn 3ivni:), Kn iJ&ocu& 3ardo!e&ii, !ub 3ie+re" Mi-a aduna+ +oa+e 3u+eri&e *i &-a +r+ 3e ;iovanni aco&o" PTrebuie !) +e a!cun(i#, i-a !3u!, P3n) cnd voi reu*i !) Knde3)r+e( '&oa+a#" Era r)ni+ *i 3&in de !n'e, +)ia+ r)u &a ca3 *i &a Ha:)" Nu cred c) -a Kn:e&e!" A ridica+ da&e&e Ha&!e *i &-a K 3in! Kn !3a:iu& a!cun()+orii, &-a Hor:a+ !) in+re aco&o, in!i!+nd !) r) n) 3n) cnd va +rece 3erico&u&" Nu cred c) Kn:e&e'ea ce !e 3e+rece" S-a K 3o+rivi+ nebune*+e, Kn ce&e din ur ) &-a &ovi+ +are *i !-a &ini*+i+" S-a a*e(a+ Kn a!cun()+oare ca un co3i&, !-a Kn+or! 3e o 3ar+e *i *i-a aco3eri+ Ha:a cu na" A+unci i-a ()ri+ co oara *i c)r:i&e a!cun!e aco&o *i -a 'ndi+ bine c) &e-a a!cun!, 3en+ru c) derbedeii de aHar) aveau 3robabi& !) reu*ea!c) !) in+re Kn ca!)" L-a aco3eri+ cu &e!3e(i&e 3ardo!e&ii, Kn +i 3 ce e&

,ra'o!+ea Hi r)u&

205

+re ura *i 'e ea" Qere!+re&e ca!ei Hu!e!er) !3ar+e, iar u*i&e &ovi+e iar *i iar" Kn ce&e din ur ), Knar a+ 3n) Kn din:i *i KnconJura+ de !ervi+ori, a de!c0i! u*a *i &e-a !3u! ce&or din u&:i e c) evreu& 3e care K& c)u+au nu era aco&o" I-a &)!a+ 3e *eHii bandei !) in+re *i !) vad) cu oc0ii &or" I-a a enin:a+ c), dac) !+ric) Hie *i ce& ai )run+ bun care K i a3ar:ine, ) voi r)(buna crun+" Iar ')r(i&e *i !ervi+orii ei i-au ur )ri+ +recnd 3rin Knc)3eri&e 3rinci3a&e, cobornd Kn 3ivni:) *i cerce+nd dor i+oare&e, 3en+ru ca Kn ce&e din ur ) !) 3&ece, u&+ ai &ini*+i:i dec+ veni!er)" Niciunu& din+re ei nu-*i b)+u!e ca3u& !) urce &a u&+i u& e+aJ" Nu v)(u!er) !ina'o'a, nici !crieri&e !Hin+e" Nu voiau dec+ !n'e" K& voiau 3e evreu& care Ki KnHrun+a!e *i Ki &ovi!e, iar 3e ace!+a nu-8 3u+u!er) ')!i" ,u3) ce ca!a a deveni+ din nou !i'ur), -a du! Kn 3ivni:)" A ridica+ &e!3e(i&e de 3ia+r), ner)bd)+or !)- i e&ibere( 3rie+enu&, iar cnd a aJun! &a e&, ce crede:i c) a de!co3eri+N $ Era or+, a !3u! 'rav Hra+e&e <iero" .ignor An+onio a Kncuviin:a+" A3oi !-a ui+a+ din nou Kn+r-o 3ar+e, ca *i cu , Kn ciuda oa eni&or aduna:i, *i-ar Hi de3)na+ 3ove!+ea de unu& !in'ur" $ Eu &-a o or+N a Kn+reba+ e&" Sau a uri+ din

206

ANNE RI%E

cau(a &ovi+uri&or 3ri i+e de &a cei&a&:iN ,e unde !) *+iuN Nu *+ia dec+ c) uri!e" SuHerin:a &ui &ua!e !Hr*i+" Iar 3en+ru o en+ a a*e(a+ 3ur *i !i 3&u &e!3e(i&e &a &oc" Kn noa3+ea aceea a veni+ a&+) u&:i e *i iar)*i au Kncerca+ !) in+re Kn ca!)" ,ar o &)!a!e Kncuia+) *i 3)(i+), iar cnd au v)(u+ c) nu eMi!+) niciun He& de &u in), au 3&eca+" Luni du3) <a*+e -au c)u+a+ !o&da:ii" Era adev)ra+ c) un evreu 3e care-8 cuno*+ea a+aca!e cre*+ini Kn S)3+) na Mare, cnd !e *+ia c) evrei&or &e era in+er(i! !) ia!) 3e !+r)(iN A da+ un r)!3un! care nu ) i 3&ica Kn niciun He&" P,e unde !) *+iu, nu eMi!+) niciun evreu aici" Nu ai eMi!+), cerce+a:i ca!a, dac) vre:i"# Li au cerce+a+-o" PA 3&eca+, a di!3)ru+#, a in!i!+a+ eu" %urnd au 3&eca+ *i ei" ,ar !-au Kn+or! de ai u&+e ori cu aceea*i Kn+rebare" M) !i :ea 3e!+e )!ur) de Kndurera+ *i de vinova+" %u c+ cu'e+a ai u&+, cu a++ ) b&e!+e a 3en+ru a!3ri ea cu care ) 3ur+a!e cu ;iovanni, 3en+ru He&u& cu K& +r!e Kn 3ivni:), 3en+ru c) K& &ovi!e ca !) !e &ini*+ea!c)" Nu 3u+ea Kndura ceea ce H)cu!e *i nu 3u+ea Kndura nici durerea 3e care o !i :ea cnd K i aducea a in+e +o+ ce !e 3e+recu!e" Li, cu va, Kn ni icnicia ea, a Kndr)(ni+ !)-& Knvinov):e!c 3e e&" A Kndr)(ni+ !)-&

,ra'o!+ea Hi r)u&

207

Knvinov):e!c 3e e& 3en+ru c) nu Hu!e!e Kn !+are !)-& a3)r, !)-& vindec" A aJun! !)-& b&e!+e 3en+ru durerea 3e care i-o &)!a!e" S-a o3ri+ din nou *i !-a ui+a+ aiurea" A +recu+ un &un' o en+" $ L-ai &)!a+ aici, Kn'ro3a+ Kn 3ivni:), a !3u! Hra+e&e <iero" .ignor An+onio a Kncuviin:a+, Kn+orcnd Knce+ Ha:a c)+re c)&u')r" $ Mi-a !3u!, bineKn:e&e!, c) K& voi Kn or n+a curnd" Ur a !) a*+e3+ nu ai 3n) cnd +oa+) &u ea avea !) ui+e de r)( eri:a din S)3+) na Mare, a3oi !) ) duc &a b)+rnii co uni+):ii &ui ca !) ) Knve:e ce !) Hac cu r) )*i:e&e" $ ,ar n-ai ai H)cu+-o nicioda+), a !3u! Knce+ Hra+e&e <iero" $ Nu, a !3u! signor An+onio" N-a ai Hacu+-o nicioda+)" A Knc0i! ca!a *i a abandona+-o" ,in cnd Kn cnd a ai de3o(i+a+ Kn ea &ucruri, obi&) vec0e, c)r:i, vin, +o+ ce +rebuia u+a+ din cea&a&+) ca!)" ,ar eu Kn!u i n-a ai in+ra+ aici nicioda+)" E!+e 3ri a oar), 3en+ru 3ri a oar) de a+unci, cnd in+ru Kn acea!+) ca!)" %nd -a convin! c) !e Kn+reru3!e!e iar)*i, a !3u! Knce+$ S+aHia !-a &ini*+i+" S+aHia !-a &ini*+i+ cnd a:i

208

ANNE RI%E

Knce3u+ !) 3ove!+i:i" .ignor An+onio a 3&eca+ ca3u& *i *i-a aco3eri+ oc0ii cu ini&e" A $ M-a cre(u+ c) va i(bucni Kn &acri i, dar a ereu, a !3u!, c) Hacu+-o nicioda+)" ) Kn!ura!e ine a *i a Knce3u+ eu Hiu ereu ea *i cu Kn'ro3a+ de-a ) voi ocu3a de re!3ira+ adnc, a3oi a con+inua+" 'ndi+ a!+a Kn+r-o (i" %) vor Hi !3u!e 3en+ru e& ru')ciuni&e 3o+rivi+e" ,ar n-a !) c)&)+ore!c" So:ia &un'u& ani&or ai <n) &a !Hr*i+u& anu&ui

u&:i co3ii, dar 3reaiubi+u&

Nicco&o, aici de Ha:), a Knvin! o+ive !) nu )

oar+ea, *i nu nu ai o

da+)" E0ei, nu nu ai o da+)" Li au eMi!+a+

ai a3ro3ii de ca!a 3)r)!i+), ca !)

nu +u&bur 3raHu& din 3ivni:), ca !) nu +rebuia!c) !) r)!3und &a Kn+reb)ri&e ce&or&a&:i evrei de!3re vec0iu& &or 3rie+en *i 3roHe!or ;iovanni, ca !) nu eM3&ic ceea ce H)cu!e " $ ,ar nu ,o nia .oa!+r) &-a:i o or+, a !3u! Hra+e&e <iero" Nu a Ho!+ Ha3+a ,o niei .oa!+re" $ Nu, a !3u! signor An+onio, dar, cu +oa+e ace!+ea, a Ho!+ o or+" %)&u')ru& a oH+a+ *i a Kncuviin:a+" .ignor An+onio !-a ui+a+ &un' &a .i+a&e" $ %nd +e-a cuno!cu+, +e-a Kndr)'i+ i edia+" +ri i! Kn Nu-:i 3o:i i a'ina cu c+) 3&)cere +e-a

,ra'o!+ea Hi r)u&

209

ca!a cea vec0e, !) de!co3eri !ina'o'a *i bib&io+eca *i !) +e a*e(i Kn Ha:a c)r:i&or &ui ;iovanni" .i+a&e a Kncuviin:a+ 'rav, dnd din ca3" Avea &acri i Kn oc0i" .ignor An+onio a +)cu+ o vre e" <e ur ) a vorbi+ din nou" $ M-a Kn+reba+ dac) vec0iu& -a Kn+reba+, de eu 3rie+en ar Hi ai u&+e ori, dac) Ho!+ Kncn+a+ !) &ocuie*+i Kn acea!+) ca!), !)-i Ho&o!e*+i c)r:i&e" Li c0iar a* 3u+ea !)-:i cer !) +e ro'i 3en+ru !uH&e+u& Knv):a+u&ui care a +r)i+ aici Knain+ea +a" $ M) voi ru'a 3en+ru e&, a *o3+i+ .i+a&e" .ignor An+onio !-a ui+a+ a3oi &a Hra+e&e <iero" $ %on+inui !) in!i*+i c) un de on bn+uie acea!+) ca!), un di!!uk Sau ai Kn:e&e! acu Ho!+u&ui eu 3rie+en, c)ruia i-a i-a &a ui+are 3en+ru c) nu c) e!+e !+aHia e oria conda na+

3u+u+ Kndura durereaN ine" A v)(u+ c) ar Hi ) dea

%)&u')ru& nu a r)!3un!" .ignor An+onio !-a ui+a+ &a vru+ !)- i cear) !) 3ove!+e!c cu ar)+a !+aHia 3e care

o v)(u!e , dar nu a Hacu+-o" Nu in+en:iona !) N-a !3u! ni ic" -a

de 'o& ca 3e unu& care vedea !3iri+e *i vorbea cu e&e" $ Oare de ce nu 'ndi+ &a !e niHica:ia

ace!+or &ucruri de &a Knce3u+N a Kn+reba+ e&, 3rivindu-8

210

ANNE RI%E

iar)*i 3e Hra+e&e <iero" Li cine e!+e vinova+, Kn ce&e din ur ), c) r) )*i:e&e 3rie+enu&ui Kn 3aceN A r) a! +)cu:i Knde&un'" Qra+e&e <iero a H)cu+ !e nu& crucii *i a ro!+i+ o ru')ciune" Kn ce&e din ur ), signor An+onio !-a ridica+ Kn 3icioare, a3oi a H)cu+ *i noi, +o:i cei&a&:i, ace&a*i &ucru" $ Aduce:i &u in), &e-a ceru+ e& !ervi+ori&or, *i a ie*i+ cu +o:ii din !a&on, ur ndu-8 3n) &a in+rarea Kn 3ivni:)" Aco&o a &ua+ un !He*nic de &a <ico, a +ra! ()voru& u*ii *i a de!c0i! dru u& 3e !c)ri Kn Jo!" Locu& ar)+a u&+ ai r)u dec+ K& v)(u!e eu cu nu ai c+eva ore Kn ur )" Qiecare 3ie!) de obi&ier Hu!e!e (drobi+) Kn buc):i, Kn Hra' en+e ai ari *i ai ici" Qiecare car+e Hu!e!e !H*ia+) *i K 3r)*+ia+)" %+eva bu+oaie, a3aren+ 'oa&e, Hu!e!er) de!H)cu+e Kn doa'e, iar !+ic&a !3ar+) aco3erea a3roa3e +oa+) 3ardo!ea&a" ,ar nu !e ai au(ea ni ic neobi*nui+" ,e Ha3+, nu !e au(ea c0iar ni ic, cu eMce3:ia r)!uH&)ri&or noa!+re *i a 3a*i&or oi ai &ui signor An+onio a3ro3iindu-!e eMac+ de &ocu& unde v)(u!e !+nd !+aHia" .ignor An+onio a ordona+ !) Hie cur):a+) eu nu !e 3o+ odi0ni

,ra'o!+ea Hi r)u&

211

3ardo!ea&a" Servi+orii *i ')r(i&e au )+ura+ de Knda+) cioburi&e *i re!+uri&e" La 3icioare&e &or !-au ivi+ c+eva &e!3e(i" Re3ede, cu ni*+e r)n'i, &e!3e(i&e au Ho!+ ridica+e *i !-a ivi+ !3a:iu& 'o& de dede!ub+" Aco&o, &a &u ina cande&abru&ui, a ()ri+ !c0e&e+u& )run+ a& unui o , o n) de oa!e :inu+e &ao&a&+) de re!+uri&e 3u+re(i+e a&e ve* in+e&or" <e!+e +o+ Kn Juru& &ui erau aduna+e +eancuri de c)r:i, iar &n') ace!+ea, !acii co orii !a&e" ,ar e&, !)r anu&, c+ +rebuie !) Hi !uHeri+ Kn ace!+ &oc !+r +, 3&n'nd, r)ni+, Har) ni eni care !) !e Kn'riJea!c) de e&" O!e in+e&e eM3&icau +o+u&, de &a na Kndoi+) ca !)-*i aco3ere ai bine ca3u&, 3n) &a cea&a&+), care Kncerca !) a+in') 3en+ru vecie 3re:ioa!e&e c)r:i din Jur" %+ de )run+ *i de Hra'i& ar)+a craniu&O Li cu Ki !+r)&uceau Kn &u in) oc0e&arii"""

Capitolul doisprezece

b)+rnii co uni+):ii evreie*+i au Ho!+ invi+a:i Kn ca!)" .ignor An+onio i-a 3ri i+ Kn 3ar+icu&ar, &)!ndu-ne 3e Nicco&A, 3e .i+a&e *i 3e ine !) ne vede de a&e noa!+re"
N
ACEEAI DU !"A#IA$!,

212

ANNE RI%E

Seara a Ho!+ adu! un co*ciu' 3en+ru r) )*i:e&e &ui ;iovanni *i i-a Kn!o:i+ cu +or:e 3e Knv):a:ii evrei Kn dru u& i!+ovi+or 3n) &a ci i+iru& evreie!c, unde a Ho!+ Kncredin:a+ 3) n+u&ui" Toa+e ru')ciuni&e au Ho!+ ro!+i+e a*a cu +rebuiau !) Hie ro!+i+e" Niciunui 'ur)-ca!c) nu i !-a Kn')dui+ !) +u&bure 3roce!iunea" %nd ne-a Kn+or! Kn ca!a Kn+uneca+), !e H)cu!e +r(iu" <)rea c) !+aHia nu bn+ui!e nicioda+) ace& &oc" Servi+orii Knc) vier uiau 3e coridoare *i 3e !c)ri, Kn ciuda orei +r(ii, iar Kn nu eroa!e Knc)3eri ardeau &u n)ri" .ignor An+onio i-a ceru+ &ui .i+a&e !) !e Kn+&nea!c) Kn bib&io+ec), unde i-a !3u!, a*a cu ne-a )r+uri!i+ e& ai +r(iu, c) averea &ui ;iovanni Hu!e!e K 3)r:i+) Kn dou), Ju )+a+e 3en+ru !+&3ii co uni+):ii evreie*+i, iar cea&a&+), de!+ina+) &ui .i+a&e, care nu nu ai c) +rebuia !) !e roa'e 3en+ru !uH&e+u& &ui ;iovanni *i !)-i co e ore(e oar+ea Kn +oa+e He&uri&e acce3+abi&e, ci *i !) Kncea3) co&ec+area *i re!+aurarea nenu )ra+e&or !a&e o3ere &i+erare" .ignor An+onio de:inea co3ii du3) aJori+a+ea ace!+or anu!cri!e, iar .i+a&e avea da+oria !) &e de!co3ere 3e ce&e 3ierdu+e" Acea!+a era 3rinci3a&a Kn!)rcinare 3e care signor An+onio i-o d)dea &ui .i+a&e 3en+ru 3erioada ur )+oare" Kn ace&a*i +i 3, Nicco&A ur a !) !e u+e Kn acea ca!), a*a cu Hu!e!e !+abi&i+, iar .i+a&e +rebuia !)

,ra'o!+ea Hi r)u&

213

Kncea3) !)-i !&uJea!c) dre3+ !ecre+ar" %u a&+e cuvin+e, ru')ciuni&e &ui .i+a&e !e K 3&ini!er), Kn+r-un He& c0iar *i ace&ea ro!+i+e de e& Kn 3ri a !ear) Kn !ina'o'), Kn+ruc+ era 3e ca&e !) devin), da+ori+) o*+enirii &ui ;iovanni, un o bo'a+" L+ia c) 3erioada vi(i+ei e&e Kn ace& +i 3 !e a3ro3ia de !Hr*i+" ,e Ha3+, nu Kn:e&e'ea cu de Ma&c0ia0 nu veni!e Knc) du3) ine" L-a vi(i+a+ 3e signor An+onio +oc ai cnd era 3e 3unc+u& !) !e ba'e Kn 3a+, aducndu-i &a cuno*+in:) c) voi 3&eca Kn curnd, deoarece i!iunea ea !e +er ina!e" M-a 3rivi+ &un' *i cu Kn:e&e!" L+ia c) voia !) ) Kn+rebe cu !au de ce reu*i!e !) v)d !3iri+u& &ui ;iovanni, dar nu -a Kn+reba+, 3en+ru c) era un !ubiec+ 3ericu&o! Kn Ro a ace&or vre uri, *i !e ar)+a di!3u!, Kn od &i 3ede, !) &a!e &ucruri&e a*a cu erau" A* Hi vru+ !)-i !3un c+ de r)u K i 3)rea c) Lodovico K*i cur a!e via:a, dar n-a Ho!+ Kn !+are" Kn ce&e din ur ) a de!H)cu+ bra:e&e, iar e& -a K br):i*a+ cu 3u+ere, u&:u in- du- i 3en+ru +o+ ce H)cu!e " $ <o:i r) ne cu noi oric+ dore*+i, *+ii bine, a !3u! e&" Sun+ Kncn+a+ !) a Kn ca!) un cn+)re: &a &)u+)" A* dori !) a!cu&+ +oa+e cn+ece&e 3e care &e *+ii" ,ac) nu a* Hi Kn do&iu du3) Lodovico, +e-a* ru'a !)-

214

ANNE RI%E

i cn:i ceva c0iar acu " Kn orice ca(, :ine in+e c) 3o:i !) !+ai &a noi" ,e ce nu r) iN .orbi!e cu de!)vr*i+) !inceri+a+e *i 3en+ru o c&i3) -a 'ndi+ !)-i r)!3und Kn ace&a*i He&" L-a 3rivi+, -a 'ndi+ &a +o+ ce !e Kn+ 3&a!e Kn u&+i e&e dou) (i&e *i -a !i :i+ de 3arc) &-a* Hi cuno!cu+ de-o via:)" A !i :i+ aceea*i !uHerin:) 3e care o Kncerca!e Kn 3ri a ea i!iune 3en+ru Ma&c0ia0, cnd deveni!e a++ de a3ro3ia+ ace&or oa eni din An'&ia 3e care Hu!e!e +ri i! !)-i aJu+" M-a 'ndi+ &a Liona *i &a icu& Tob4, &a cu ) a!i'ura!e Ma&c0ia0 c) voi *+i !) iube!c" ,ac) era adev)ra+, +oc ai Knv):a!e ceva, c0iar dac) era un !+n'aci Knce3)+or Kn a&e dra'o!+ei *i avea nevoie !) recu3ere( cu va (ece ani de a )r)ciune *i de e*ec Kn ceea ce 3rive*+e dra'o!+ea" Kn orice ca(, K& iubea 3e ace!+ b)rba+ *i n-a* Hi vru+ !) 3&ec" Oric+ K i dorea !) ) Kn+orc &a Liona *i &a Tob4, n-a* Hi vru+ !) 3&ec" Nicco&o dor ea, a+unci cnd a &ui, *i M-a i-a aJun! Kn ca era &ua+ r) a!-bun doar !)ru+ndu-8 3e ')!i+ 3e

Hrun+e" K*i rec)3)+a!e cu&oarea *i dor ea bine, adnc" Kn+or! &a Pcea&a&+)# ca!) *i &-a .i+a&e Kn bib&io+eca unde !+)+u!e avea a&)+uri un de vorb) 3ri a

oar)" %i+ea deJa una din+re +raduceri&e &ui ;iovanni *i a&d)r de c)r:i care a*+e3+au !) Hie

,ra'o!+ea Hi r)u&

215

!+udia+e" .o&u e&e ace&ea, r) a!e a++a +i 3 Kn a!cun()+oarea din 3ivni:), 3)reau de+eriora+e r)u de uce'ai *i de u e(ea&), dar &e 3u+ea de!ciHra +i+&uri&e *i !ubiec+u&, 3en+ru ca a3oi !) &e cau+e Kn &u ea &ar')" Era acu cu de!)vr*ire ab!orbi+ de via:a &ui ;iovanni, de o3era &ui ;iovanni *i vorbea de!3re in+en:ia de a-i c)u+a *i de a-i Kn+&ni 3e di!ci3o&ii &ui ;iovanni" S-a dovedi+ c) <ico Ki re&a+a!e 3receden+a vi(i+) Kn ca!), c) ace&a*i <ico au(i!e di!cu:ia !3iri+u&, a3oi au(i!e *i di!cu:ia Kn care Ki de!cri!e!e era &a curen+ cu +o+u&" Mi-a !3u! c), dac) n-a* Hi Ho!+ eu, Inc0i(i:ia &-ar Hi di!+ru!, &ucru de care nu !e Kndoia" $ Niciuna din+re Ha3+e&e vinova+e nu a Ho!+ Ha3+a +a, i-a rea in+i+" To+ ai +re ura, ca *i cu recen+u& 3erico& Knc) nu i-ar Hi ie*i+ din in+e" $ ,ar ru')ciunea ea, ru')ciunea ea 3en+ru Hai ) *i 3u+ere, nu cre(i c) ea a de*+e3+a+ !3iri+u&N $ ,e!c0iderea ca!ei a de*+e3+a+ !3iri+u&, a !3u! eu" Iar acu !3iri+u& *i-a redobndi+ 3acea" %nd ne-a K br):i*a+, a3roa3e c) a 3&n!" ea ea cu

ea cu signor An+onio,

!+aHia Kn de+a&iu" A*a c) .i+a&e

216

ANNE RI%E

A3roa3e de ie(u& no3:ii, cnd cu +o:ii dor eau, a urca+ 3n) Kn !ina'o'), a &ua+ &)u+a de unde o &)!a!e *i -a a*e(a+ 3e una din+re b)nci, 'ndindu- ) ce ar +rebui !) Hac" Servi+orii )+ura!er) &ocu&, !+rn!e!er) cande&abre&e !H)r a+e *i *+er!e!er) 3raHu&" K i d)dea !ea a de a!+a 3rin &u ina diHu() K 3r)*+ia+) de o +or:) a3rin!) 3e !car)" A ()bovi+ aco&o, Kn+rebndu- )- ,e ce !un+ Knc) aiciN K i &ua!e r) a!-bun de &a +oa+) &u ea 3en+ru c) !i :i!e dorin:a co3&e*i+oare !) o Hac, 3en+ru c) *+ia ce +rebuie !) !3un Hiec)ruia, dar ai de3ar+e nu *+ia cu !) ac:ione(" Kn ce&e din ur ), a deci! !) 3)r)!e!c ca!a" La 3oar+) nu era de 3a() dec+ <ico" I-a da+ a3roa3e +oa+e onede&e de aur din bu(unare" N-a vru+ !) &e ia, dar a in!i!+a+" Mi-a o3ri+ doar a++ c+ a con!idera+ c)- i +rebuia 3en+ru un &oc ca&d Kn+r-o +avern) din a3ro3iere, unde a* Hi 3u+u+ !) a!cu&+ u(ic) *i !) a*+e3+, !3ernd c) Ma&c0ia0 avea !) vin) !) ) ia curnd" Si :ea cu 3u+ere c) va veni" %urnd 0oin)rea 3e !+r)(i, de3ar+e de (ona cuno!cu+) a ora*u&ui, !+r)(i ne're ca cernea&a, unde rareori &)+ra un cine !au +recea (ori+) o !i&ue+) cu '&u'a +ra!) 3e!+e ca3" M) unceau 'nduri ne're"

,ra'o!+ea Hi r)u&

217

E*ecu& de a-8 !a&va 3e Lodovico cn+)rea 'reu 3en+ru ine, oric+ de de! Kncerca !)- i rea in+e!c c) de Ha3+ %rea+oru& cunoa*+e in:i&e *i ini i&e noa!+re, a&e +u+uror, *i c) E& *i nu ai E& 3u+ea Judeca durerea, conHu(ia !au 3oa+e o+rava care K& Knde na!er) 3e Lodovico !) a&ea') acea!+) ca&e +enebroa!)" Mi-a da+ !ea a 3en+ru a nu *+iu c+a oar) c) ceea ce *+i de!3re !a&varea a&+ui !uH&e+ nu Kn!ea n) ni ic" Ne 'ndi ereu &a !uH&e+e&e noa!+re *i vorbi nu ai de!3re e&e, dar nici de!3re !uH&e+e&e noa!+re nu *+i ceea ce *+ie %rea+oru&" M) ira Kn con+inuare c) nu 3rev)(u!e Kncercarea &ui de a !e !inucide" M-a 'ndi+ de c+e ori, Kn +inere:ea ea, Hu!e!e *i eu i!3i+i+ !)- i iau (i&e&e" Qu!e!er) &uni, 3oa+e c0iar ani, cnd +r)i!e ob!eda+ de 3o!ibi&i+a+ea !inuciderii, +i 3uri cnd K i 3&)nuia oar+ea Kn Hunc:ie de ce !-ar Hi Kn+ 3&a+ cu r) )*i:e&e e&e" ,e ab!o&u+ Hiecare da+) cnd ducea &a Knde3&inire unu& din+re a!a!ina+e&e co anda+e de Su!+i:iar, +ri i:nd cu u&+) 3rice3ere Knc) un !uH&e+ Kn necuno!cu+, era a++ de +en+a+ !)- i iau via:a, Knc+ era o inune c) !u3ravie:ui!e " %e !-ar Hi a&e! oare din +oa+) via:a ea dac) a* Hi H)cu+ ace!+ 3a!N A3roa3e c) a Knce3u+ !) 3&n' de recuno*+in:) 3en+ru c) i !e d)du!e oca(ia !) Kn+re3rind ceva bun" %eva, orice, nu ai !) Hie bun, a *o3+i+ er'nd" Li

218

ANNE RI%E

ia+) c) Nicco&A *i .i+a&e erau vii *i Kn !i'uran:)" Iar !uH&e+u& &ui ;iovanni 3)rea !)-*i Hi ')!i+ &ini*+ea" Era c+ !e 3oa+e de recuno!c)+or !) *+iu c) Juca!e un ro& Kn +oa+e ace!+ea" A*adar, de ce 3&n'ea N ,e ce era a++ de +ri!+N ,e ce con+inua !)-& v)d Kn in+e 3e Lodovico, urind cu !e in:e&e o+r)vii Kn 'ur)N Nu, nu 3)rea !) Hi Ho!+ o vic+orie 3erHec+), de3ar+e de a*a ceva" Li a3oi eMi!+a AnRanoc, adev)ra+u& di!!uk a& ace!+ei aven+uri, iar cuvin+e&e &ui Knc) K i r)!unau Kn in+e" %nd *i cu ur a !) ai a de-a Hace cu AnRanoc, de-acu Knain+eN ,e!i'ur, Hu!e!e o nebunie din 3ar+ea ea !)- i i a'ine( c) 3o+ vedea Kn'eri, dar nu *i de oni, c) unii Ki eMc&udeau 3e cei&a&:i, c) un 3er!onaJ !ini!+ru a& &u ii de dinco&o !e 3u+ea aniHe!+a doar ca o voce ne'a+iv) Kn in+ea ea" %u +oa+e ace!+ea, nu ) a*+e3+a!e " %+u*i de 3u:in" Li Knc) nu *+ia cu !) ) co 3or+" Qa3+ e!+e c) +oa+) via:a ea cre(u!e Kn ,u ne(eu, dar nu *+iu dac) cre(u!e vreoda+) Kn diavo&" Nu i-8 3u+ea !coa+e din in+e 3e AnRanoc *i eM3re!ia &ui Her ec)+oare, du&ce-a )ruie" Knain+e de c)dere Hu!e!e, cu !i'uran:), un Kn'er &a He& de Hru o! ca Ma&c0ia0, a*a 3)rea" Era *ocan+ !) ) 'nde!c &a a!+a, &a Hir a en+u& ne!Hr*i+ 3&in de Kn'eri *i de oni,

,ra'o!+ea Hi r)u&

219

&a Ha3+u& c) &u ea c)reia Ki a3ar:inea nu- i a3ar:inea ai u&+ dec+ oricare a&+a" M) !i :ea obo!i+" Oare de ce nu veni!e Ma&c0ia0 !) ) ia de aco&oN <oa+e din cau() c) Kn ini a ea ai !i :ea nevoia unei ici eM3erien:e, adic) !) ')!e!c o +avern) ve!e&), 3&in) de &u in) *i r!e+e, unde ni eni !) nu cn+e 3en+ru o en+ &a &)u+)" A aJun! Kn ce&e din ur ) &a un a!+He& de &oc, cu u*i&e &ar' de!c0i!e c)+re Kn+unericu& de aHar)" Kn+r-un c) in 'ro!o&an $ a3roa3e doar o 'aur) $ ardea Hocu&, iar e!e&e *i b)nci&e ne*&eHui+e de &e n erau Kn:e!a+e de b)rba:i +ineri *i b)+rni, bo'a:i *i !)raci, cei ai u&:i cu He:e un!uroa!e, &ucioa!e, unii cu ca3e+e&e 3&eca+e, a:i3i:i Kn 3enu br)" Nu-:i venea !) cre(i, dar erau aco&o *i co3ii, ador i:i Kn 3oa&a +a:i&or !au 3e (dren:e Kn+in!e 3e 3ardo!ea&a urdar)" %nd a a3)ru+ Kn Ha:a &or cu &)u+a Kn n), din u&:i e !-au au(i+ !+ri')+e 3u+ernice" %u3e&e !-au ridica+ !) ) !a&u+e" M-a Knc&ina+ *i -a Kndre3+a+ c)+re o a!) din co&:, unde i edia+ i !-au 3u! Kn Ha:) dou) 0a&be" $ %n+), cn+), cn+), !e !+ri'a din +oa+e 3)r:i&e" A Knc0i! oc0ii *i a +ra! adnc aer Kn 3ie3+" %+ de du&ce iro!ea vinu&, c+ de de&icio! iro!ea bereaO Li c+ de ca&d era aeru&, 3&in de ('o o+u& di!cu:ii&or *i

220

ANNE RI%E

a& r!e+e&or" A de!c0i! oc0ii" Kn cea&a&+) 3ar+e a +avernei *edea AnRanoc, ar)+nd eMac+ &a He& ca &a banc0e+u& cardina&u&ui, *i !e ui+a &a ine, cu oc0ii Kn &acri i" A c&)+ina+ din ca3, ca *i cu a* Hi reHu(a+ +o+ ce ar Hi avu+ !)- i oHere, *i -a 3re')+i+ !)-i r)!3und Kn ce& ai bun od Kn care ) 3rice3ea , 3rin cn+ec" Mi-a acorda+ &)u+a, a3oi a Knce3u+ !) cn+, *i i edia+ +o+ &ocu& a Knce3u+ !) cn+e cu ine, de*i e&odia era 'rea *i 0abar n-avea de unde o *+iau" Mi-a Ho!+ Hoar+e u*or !) 3arcur' +oa+e cn+ece&e din acea 3erioad) 3e care &e avea Kn in+e *i i !-a 3)ru+ Kn ace&e c&i3e, KnconJura+ de coru& de oa eni !i 3&i *i Kndr)(ne:i, c) !un+ ai Herici+ dec+ Hu!e!e Kn oricare a&+) c&i3) a vie:ii e&e ciuda+e din acea vre e, !au 3oa+e c0iar a vie:ii e&e din oricare vre e" A0, ce crea+uri Hrn+e !un+e , *i c+ 3u+e KnduraO M-au n)3)di+ curnd a in+iri +enebroa!e, nu din acea vre e, ci din +i 3u& co3i&)riei e&e, 3e cnd cn+a ace!+e cn+ece rena!cen+i!+e &a co&:u& !+r)(ii 3en+ru ca &u ea !)- i arunce &a 3icioare ni*+e bani" M) !i :ea a++ de +ri!+ 3en+ru b)ia+u& care Hu!e!e , +ri!+ 3en+ru a )r)ciunea &ui, 3en+ru 're*e&i&e 3e care ur a !) &e Hac)" M) !i :ea +ri!+ 3en+ru c) +r)i!e a++a vre e cu ini a Hereca+) *i con*+iin:a !cinda+),

,ra'o!+ea Hi r)u&

221

a&i en+ndu-*i a )r)ciunea vie:ii *i, Kn o en+e&e ve!e&e, a in+indu-*i ereu durerea 3e care o 3ur+a cu e& (i du3) (i" A3oi -a !i :i+ Herici+ c) !e in:e&e bine&ui re(i!+a!er) ador i+e Kn e& a++a vre e, a*+e3+nd !) Hie +re(i+e &a via:) de r)!uH&area unui Kn'er" ,in c+e a 3u+u+ !) v)d *i !)- i dau !ea a, AnRanoc di!3)ru!e" R) )!e!er) Kn Juru& eu nu ai 3e+rec)re:i" Oa enii K*i ciocneau cu3e&e *i 0a&be&e Kn ri+ u& u(icii e&e" A Hredona+ ai Kn+i ver!uri&e 3e care i &e 3u+ea a in+i, a3oi a aco 3ania+ ce cn+au ei, cu e&odii 3e care &e !co+ea din &)u+) iar) !) Hi avu+ 0abar c) &e *+ia " A cn+a+ iar *i iar, 3n) cnd !uH&e+u& i !-a u 3&u+ de c)&dura *i dra'o!+ea din Juru& eu, de c)&dura Hocu&ui, de &u ina He:e&or, de !une+u& cor(i&or &)u+ei, iar cuvin+e&e !-au +ran!Hor a+ Kn u(ic), 3n) cnd a !i :i+, c0iar Kn iJ&ocu& ce&ui ai Kndr)(ne: cn+ec $ a& ce&ui ai du&ce, a& ce&ui ai ri+ ic *i ai e&odic $ c) aeru& !e !c0i b), c) &u ina !+r)&uce*+e ai +are, *i a+unci a *+iu+, i-a da+ !ea a c) +oa+e He:e&e &ucioa!e din Juru& eu !e +ran!Hor a!er) Kn ceva de&oc cor3ora&, ai de'rab) Kn no+e u(ica&e, *i c) era vorba de!3re o u(ic) Kn care eu in+er3re+a 3ar+ea cea ai ode!+), Kn +i 3 ce ea cre*+ea, cre*+ea +o+ ai u&+"

222

ANNE RI%E

$ Ma&c0ia0, 3&n', a *o3+i+" Nu vreau !)-i 3)r)!e!c" Un *ir &un' de r!e+e b&nde au i(bucni+ Kn Kn+unericu& din Jur, *i Hiecare !i&ab) de-a ea a Ho!+ re3e+a+) de 3arc) era +e a unei e&odii, 3&in) *i Kn+rea'), de!+ina+) acu !) !e a e!+ece cu a&+a" $ Ma&c0ia0, a *o3+i+" L-a !i :i+ cu3rin(ndu- ) cu bra:u&" L-a !i :i+ &e')nndu- ), Kn +i 3 ce ) ridica" Mu(ica era H)cu+) a++ din !3a:iu, c+ *i din +i 3, iar Hiecare no+) 3)rea o 'ur) din care !e ad)3a Knc) o 'ur), 3e ur ) a&+a *i a&+a" M) &e')na *i ) 3ur+a Kn !u!" $ Kn+o+deauna Ki voi iubi a++ de u&+N Kn+o+deauna voi urK Ha3+u& c) Ki 3)r)!e!cN Qace 3ar+e din 3&an, nu-i a*a, din ceea ce +rebuie !) KndurN ,ar cuvn+u& PKndur# era 're*i+, 3en+ru c) +o+u& Hu!e!e 3rea )re:, 3rea !+r)&uci+or, 3rea auri+" K& au(ea *o3- +indu- i &a urec0e eMac+ a!+a, a3oi ad)u'nd, cu ce& ai du&ce +on$ Te-ai de!curca+ bine, iar acu *+ii c) ai eMi!+) *i a&:ii care +e a*+ea3+)" $ Acea!+a e!+e *coa&a dra'o!+ei, a !3u!, *i Hiecare &ec:ie e!+e ai 3roHund), ai bo'a+), ai raHina+)" *m vzut o vi(iune a dra'o!+eiC am vzut c) nu

,ra'o!+ea Hi r)u&

223

Kn!ea n) un !in'ur &ucru, ci un ne ai3o eni+ a e!+ec de &ucruri, deo3o+riv) &u inoa!e, Kn+uneca+e, !)&ba+ice *i b&nde, iar ini a i !-a Hrn+, &a He& cu i !-a Hrn+ *i Kn+rebarea de 3e bu(e" Li n-a 3ri i+ a&+ r)!3un! dec+ i nuri&e din ceruri"

Capitolul treisprezece

CINE+A #1 $2.%3.IA.

M-a

+re(i+ din+r-un co* ar"

L-a

()ri+ Kn Kn+uneric 3e S0 ar4a, cu !3a+e&e c)+re

&u ina 3a&id) care venea din!3re Here!+re" Era noa3+e 3e !+r)(i&e de Jo!" $ ,or i de dou)(eci *i 3a+ru de ore, Ne aH&a ()cea Kn ca era i-a !3u! e&" ea de &a Mi!!ion Inn, iar eu c) ) dor +o:i u*c0ii"

3e!+e cuver+ura bo:i+) de 3e 3a+, cu 0aine&e

r)v)*i+e *i u ede, *i !i :ea Kn Knc)3ere era Hri'" %o* aru& Knc) !e !e ne&e vi!u&ui-

ai a'):a de !c0i b)ri

ine, 3&in de +oa+e c0i3uri

incoeren+e,

di!+or!iona+e, decoruri ab!urde *i inco 3&e+e" Nu !e )na de&oc cu &i 3e(i ea de du3) .re ea Kn'eru&ui" A Kncerca+ din nou !)-i aud 3e Kn'eri cn+nd, dar ine dec+ va'i ecouri, iar un nu r)(b)+eau 3n) &a AnRanoc

Hra' en+ de co* ar !-a n)3u!+i+ !) &e Kn)bu*e" ) con+ra(icea 3e +e a !inuciderii &ui

,ra'o!+ea Hi r)u&

225

Lodovico" $ %onHor !i!+e u&ui +)u de credin:e, re3e+a e& 3en+ru a nu *+iu c+a oar), ace!+ !)r an !uH&e+ !e va duce Kn+r-un iad Kncin!" ,ar un a!e enea &oc nu eMi!+)" SuH&e+u& &ui !e va reKncarna *i va Hi nevoi+ !) Knve:e ceea ce nu a reu*i+ !) Knve:e 3ri a oar)" Eu 3u+ea vedea iadu& Kncin! *i 3u+ea au(i ur&e+e&e conda na:i&or, dar AnRanoc con+inua !) rd)" $ %re(i c) eu !un+ diavo&u&N A+unci de ce i-a* dori !) +r)ie!c Kn+r-un a!e enea &ocN Ur a un ( be+ ba+Jocori+or *i o eM3re!ie Kn&e ni+)" $ %re(i c) ai Ho!+ vi(i+a+ de Kn'eri ai ,o nu&uiN A+unci de ce e*+i a++ de c0inui+ de a++ea &ucruriN ,ac) ,u ne(eu& +)u +e-a ier+a+, dac) +e-ai Kn+or! cu adev)ra+ &a e&, n-ar +rebui oare ca SHn+u& ,u0 !) rever!e a!u3ra +a n'iere *i &u in)N Nu, nu *+ii ni ic de!3re SHn+u& ,u0" ,ar nu &)!a a!+a !) +e !3erie" Bun veni+ Kn ra!a u an)O M-a ridica+, a 3&eca+ ca3u& *i -a ru'a+" $ E&iberea()- ), ,oa ne, de ace!+e &ucruriO M) !i :ea a e:i+ *i K i era +eribi& de !e+e" Sen+ien+u& c) e*ua!e , c)-8 &)!a!e 3e Lodovico !) oar) ) Kncerca &a He& de 3u+ernic ca *i &a Ro a" Li era Hurio!, Hurio! 3en+ru c) AnRanoc 3)+run!e!e Kn

226

ANNE RI%E

&u ea

ea, Kn vi!e&e

e&e, Kn 'nduri&e

e&e"

,ac) ,u ne(eu& +)u +e-a ier+a+, dac) +e-ai Kn+or! cu adev)ra+ &a e&, n-ar +rebui oare ca SHn+u& ,u0 !) rever!e a!u3ra +a n'iere *i &u in)N $ ;a+a, !-a +er ina+, a !3u! S0 ar4a" Avea o voce &ini*+i+) *i do oa&), !onor), dar +n)r), *i era K br)ca+ &a He& ca M-a aJu+a+ !) de Herea!+r) *i -a ine, cu o c) a*) a3ro3ia+ a&ba!+r) de bu bac *i cu 3an+a&oni RaRi" ) dau Jo! din 3a+" M-a ui+a+ &a cea!" Era ora 6"77, du3)

ie(u& no3:ii" Sin'ura &u in) venea de &a He&inare&e de 3e !+rada de dede!ub+" A in+iri&e de &a Ro a K i reveneau de-a va& a Kn in+e, a&un'nd co* aru&" $ Te ro', Knde3)r+ea() de &a *o3+i+" S3re !ur3ri(a u )r" Ne ui+a $ Nu +e ea, a !i :i+ na &ui S0 ar4a 3e oc0i Kn oc0i" L-am $ierdut $e i-a !3u!" ar Hi vru+ !) ini&e ine ace!+ vi!, a

Lodovi o# * $le at dintre noi# ai (ba+e, Avea o eM3re!ie inocen+), cerce+)+oare, *i 3en+ru o c&i3) *i-a K bina+ !3rncene&e, ca *i cu Hie ai convin')+or" $ SuH&e+u& ace!+ui b)rba+ nu !e aH&) Kn noa!+re"

,ra'o!+ea Hi r)u&

227

$ %rea+oru& tre!uie !) &e *+ie 3e +oa+e, a

!3u!"

A3oi vocea i !-a Hrn+" K& au(ea 3e AnRanoc r(nd, dar !-a dovedi+ doar o a in+ire" Aici !e aH&a S0 ar4a" $ Iar %rea+oru& e!+e !in'uru& care 3oa+e Judeca, a ad)u'a+" A Kncuviin:a+" $ Unde-i *eHu&N a Kn+reba+ $ ) reHerea &a Ma&c0ia0" $ .a veni curnd, a !3u! S0 ar4a" <n) a+unci +rebuie !) +e de( e+ice*+i" $ Oare de ce i !e 3are c) nu-:i 3&ace de e&N $ K& iube!c, i-a r)!3un! e& !i 3&u" L+ii bine" ,ar nu !un+e de acord Kn+o+deauna" La ur a ur ei, eu !un+ Kn'eru& +)u 3)(i+or" A o i!iune !i 3&)" S) a 'riJ) de +ine" $ Li Ma&c0ia0N $ Trebuie !)-:i a in+e!c din nou c) *+ii r)!3un!u& &a ace!+e Kn+reb)ri" E& e!+e un !eraHi " E +ri i! !) r)!3und) &a ru')ciuni&e ce&or u&:i" E& cunoa*+e &ucruri &a care eu nu a acce!" E& KnH)3+uie*+e &ucruri 3e care eu nu !un+ +ri i! !) &e Hac" $ A cre(u+ c) +o:i &e *+i:i 3e +oa+e, a (i! eu, *i i-a da+ !ea a c) !3u!e!e o 3ro!+ie" A c&)+ina+ din ca3" $ <o:i )car !)- i !3ui dac) Lodovico a aJun!

228

ANNE RI%E

!au nu Kn iadN a Eu a Here!+re *i a

in!i!+a+" +ra! Ja&u(e&e&e 3e!+e

A c&)+ina+ din ca3" Kncuviin:a+" A a3rin! veio(a de 3e no3+ier)"

Era c+ !e 3oa+e de i 3re!ionan+ !)-& v)d a++ de concre+ Kn &u in)" <)rea &a He& de concre+ ca orice a&+ceva eMi!+a Kn Knc)3ere" A* Hi vru+ !)-& a+in', dar na Hacu+-o, *i i edia+ ) a+in!e!e e& 3e &ini*+i+ Kn care ine" ) !+udia" A ridica+ u*or din i-a adu! a in+e c) +oc ai

Nu !e 3u+ea ci+i ni ic Kn oc0ii &ui, nici Kn He&u& !3rncene, a3oi a *o3+i+$ Kncrede-+e Kn %rea+or" %eea ce 'nde*+i +u !au ceea ce 'nde!c eu nu 3oa+e +ri i+e un o $ L+ii de ce !un+ nio!N con+inua+cre(u+ Kn iad, n-a cre(u+ i-a A Kncuviin:a+" Iar eu a ace&a &undu-*i via:a, n-a Kn iad"

$ <en+ru c), Knain+e de a-8 vedea 3e b)rba+u& Kn diavo& *i Kn de oni, iar Kn Ha:a ,o nu&ui nu Ho!+ nicioda+) Hric) de InHern" A Kncuviin:a+ din nou" $ Iar acu iadu& Kn!u*i" A cu 3)ni+ vorbe&e e&e, a3oi a ridica+ din u eri" $ Ai au(i+ vocea r)u&ui *i Kn +recu+, a !3u!" Ai a a3)ru+ AnRanoc, *i e& re3re(in+)

,ra'o!+ea Hi r)u&

229

*+iu+ Kn+o+deauna c) r)u& eMi!+)" Nu +e-ai nicioda+)"

in:i+

$ A *+iu+, dar a cre(u+ c) vocea &ui vine din)un+ru& eu" A cre(u+ c) +o+ r)u& 3e care &-a v)(u+ Kn!ea n) oa eni r)i, c) diavo&ii *i iadu& nu re3re(in+) dec+ o Knc0i3uire" M-a !i :i+ eu Kn!u i devenind r)u a+unci cnd a &ua+ 3ri a oar) o via:) o enea!c)" M-a !i :i+ *i ai r)u du3) ce a con+inua+ !) ucid" <o+ +r)i cu un r)u a!cun! Kn ine Kn!u i, 3oa+e din cau() c) 3en+ru ace!+a ) 3o+ c)i" ,ar acu eMi!+) AnRanoc, un di!!uk, *i nu !un+ di!3u! !) cred Kn eMi!+en:a unor a!+He& de &ucruri" $ %re(i c) a!+a !c0i b) c0iar a++ de u&+ &ucruri&eN $ N-ar +rebuiN $ %u )!ur) r)u&N -a Kn+reba+" <rin c+ r)u !-a KnH)3+ui+, nu-i a*aN A a*+e3+a+" A3oi a con+inua+$ Nu !-a !c0i ba+ ni ic" Ai 3)r)!i+ ca&ea &ui LucR4 .u&3oiu&, a!+a con+ea()" Ai deveni+ un co3i& a& Kn'eri&or" O Hi&o(oHie a r)u&ui nu !c0i b) ace!+e &ucruri" A Kncuviin:a+" ,ar ar'u en+a:ia &ui, oric+ de adev)ra+), nu ) &ini*+ea" M-a a3uca+ din nou a e:ea&a, iar !e+ea a deveni+ cura+) ar*i:)" M-a du! &a Hri'ideru& din ica !uHra'erie, a

230

ANNE RI%E

')!i+ o !+ic&) de co&a rece *i a 'o&i+-o din c+eva Kn'0i:i+uri" <&)cerea ei &i 3ede, !en(ua&) -a &ini*+i+ *i -a H)cu+ !) ) !i + 3u:in ru*ina+" ;nduri&e ab!+rac+e reu*e!c a++ de u*or !) +e ne&ini*+ea!c) Hi(ic, -a 'ndi+" $ Nu :i !e Kn+ 3&) uneori !) ne ur)*+iN &-a Kn+reba+" $ Nicioda+), *i iar)*i *+ii deJa r)!3un!u& &a Kn+rebare" $ Kncerci !) A r!" Un r! M-a una, *i a 3)rea ceva <e ur ) a $ Nu ) de+er ini !) 3un Kn+reb)ri )run+, 3&)cu+" i !e urca &a ca3" de!c0i!e, Kn &ocu& Kn+reb)ri&or re+oriceN %oHeina din b)u+ura r)cori+oare

du! 3e rnd &a ce&e&a&+e Here!+re, una c+e +ra! dra3erii&e, a3rin(nd Kn ace&a*i +i 3 *i ai !i'ur) acu , Har) vreun da+ dru u& &a c)&dur)" ) vei 3)r)!i, nu-i a*aN &-a Kn+reba+" o+iv anu e"

veio(e&e $ de 3e birou *i de &n') 3a+" Knc)3erea

$ Nu +e voi 3)r)!i nicioda+), a !3u!" 2inea bra:e&e Kncruci*a+e &a 3ie3+ *i !e re(e a de 3ere+e&e de &n') Herea!+r), ui+ndu-!e &a !3rncene&e Ki erau ine de 3e cea&a&+) &a+ur) a ca erei" ,e*i avea 3)ru& ro*ca+, ai de'rab) aurii, de!+u& de Knc0i!e, Kn!), ca !)-i conHere 3er!ona&i+a+e c0i3u&ui"

,ra'o!+ea Hi r)u&

231

<ur+a 3an+oHi iden+ici cu ai n)"

ei, dar nu avea cea! &a

$ N-o !) +e Haci nev)(u+, vreau !) !3unO a in!i!+a+ eu, 'e!+icu&nd cu a ndou) ')!e!c aici *i du3) ce Hac un du* !i $ Ai 3oa+e c)-i ai bine !) 3&ec" ini&e" Te ) !c0i b"

u&+e de H)cu+, a r)!3un!" ,ac) +e Kncurc,

$ Nu 3o+ !)-i +e&eHone( Lionei &a ora a!+a, a !3u!" ,oar e" $ ,a+a +recu+) cnd +e-ai Kn+or!, cu ce +e-ai ocu3a+N $ A H)cu+ cerce+)ri, a !cri!""" A 3ove!+i+ Kn !cri! +o+ ce !-a Kn+ 3&a+" A Kncerca+ !) Kn:e&e' de+a&ii 3e care &e !c)3a!e din vedere" ,ar *+ii 3rea bine c) *eHu& +)u nu- i va 3er i+e !) ar)+ ni )nui ce !criu" .i!u& !) !criu, !) devin au+or de c)r:i !-a +er ina+" Mi-a a in+i+ din nou cu ) &)uda!e Kn Ha:a Ho!+u&ui eu *eH, Su!+i:iaru&, c) voi !crie de!3re Pceva 'ro(av# care i !e Kn+ 3&a!e *i care era eni+ !)- i !c0i be via:a" Ki !3u!e!e !) !e ui+e ereu Kn &ibr)rii, 3en+ru c) Kn+r-o (i K i va de!co3eri nu e&e 3e co3er+a unei c)r:i" %e nebunie, ce nec0ib(uin:) i !e 3)rea acu O Mi-a adu! a in+e *i c) Ki de(v)&ui!e nu e&e eu adev)ra+, acu a* Hi vru+ !) n-o Hi H)cu+"

232

ANNE RI%E

,e ce +rebui!e oare !)-i !3un c) a!a!inu& &ui de Kncredere, LucR4 .u&3oiu&, era de Ha3+ Tob4 O9,areN Mi-au veni+ Kn in+e i a'ini&e Lionei *i a &ui Tob4" A3oi i-a rea in+i+ Kn'ro(i+oare&e vorbe a&e &ui AnRanoc- N-ar +rebui oare ca SHn+u& ,u0 ! rever!e a!u3ra +a n'iere *i &u in)N Ei bine, a+unci cnd Ki H)cu!e Su!+i:iaru&ui ace&e )r+uri!iri ) !i :i!e 3&in de n'iere *i &u in)" Nu- i ai 3)!a acu c) nu 3u+ea 3ove!+i ni )nui ce i!iuni Knde3&inea 3en+ru Ma&c0ia0" Un co3i& a& Kn'eri&or +rebuie !) 3)!+re(e !ecre+ ceea ce Hace, aido a unui a!a!in 3&)+i+ de c)+re Su!+i:iar" %u ar Hi Ho!+ cu 3u+in:) !) &e d)ruie!c Kn'eri&or ai 3u:in dec+ Ki d)rui- !e Su!+i:iaru&uiN Nu ai c) ai eMi!+au *i a&+e &ucruri, de eMe 3&u ne&ini*+ea *i conHu(ia 3e care &e !i :ea " K i era Hric)" M) aH&a Kn 3re(en:a unui Kn'er vi(ibi& *i K i era Hric)" Nu co3&e*i+or de Hric), dar de!+u& c+ !) !uH)r, ca *i cu cineva -ar Hi &e'a+ &a un curen+ e&ec+ric doar a++ de 3u+ernic Knc+ !) ) u!+ure" A M-a $A &ua+ Knc) o !+ic&) de co&a, !avurndu-i r)cea&a, *i eu Kn'0e:a+, *i a b)u+ din ea" !3u!" ,ar a*e(a+ 3e !caunu& de &n') birou" Kn:e&e!, nu ne ur:i, de!i'ur, a ai ave:i r)bdare Kn ce ne de*i era

cu !i'uran:) c) nu 3rea

,ra'o!+ea Hi r)u&

233

3rive*+e, :innd con+ de !+r)dania voa!+r) de a aJun'e &a o re(o&vare !i 3&)" A ( bi+, ca *i cu ar Hi 3&)cu+, a3oi $ ,in ce He&u& Kn care ) eM3ri a!e ii-a r)!3un!"

o+iv a* 3u+ea eu !)- i 3ierd r)bdareaN

-a Kn+reba+ cu b&nde:e" ,e Ha3+, de ce- i 3ui Kn+reb)ri de!3re 'nduri&e *i !en+i en+e&e noa!+reN A ridica+ din nou din u eri" $ Nu Kn:e&e' cnd in+erveni:i *i cnd nu, a r)!3und &a ea, a (i! e& ca& " .ocea &ui 3)rea &a He& de b&nd) ca a &ui Ma&c0ia0, dar ai +n)r), a3roa3e de b)ia+" <)rea un b)ia+ care vorbe*+e cu !+)3nirea unui b)rba+ a+ur" $ Liberu& vo!+ru arbi+ru e!+e ce& care con+ea(), *i nu ne vo K 3o+rivi nicioda+), i-a eM3&ica+" A*adar, +o+ ceea ce !3une !au Hace , He&u& Kn care a3)re , +o+u& are &e')+ur) cu ace!+ Ha3+, c) deci(ia v) a3ar:ine" A Kncuviin:a+ din ca3" A +er ina+ a doua b)u+ur) r)cori+oare" K i !i :ea +ru3u& ca 3e un bure+e" $ A Kn:e&e!, a !3u!, nu ai c) Ma&c0ia0 a Ho!+ Kn !+are !)- i ara+e +oa+) via:a ea" $ 2i-a ar)+a+ +recu+u&, a !3u! e&" %e +e 3reocu3) acu 3e +ine e!+e vii+oru&" S+ai de vorb) cu ine, dar !3u!" $ A0a, ia+) o Kn+rebare 3er+inen+)" <o+ !)-:i

234

ANNE RI%E

Kn ace&a*i +i 3 +e 'nde*+i &a nenu )ra+e &ucruri, *i +oa+e !e &ea') de vii+or" Te Kn+rebi cu o vei ai 3u+ea Kn+&ni din nou 3e Liona *i ce !e va Kn+ 3&a cnd o vei Kn+&ni" Te 'nde*+i ce ar +rebui !) Haci Kn acea!+) via:) ca !) *+er'i orice dovad) din +recu+u& +)u ca LucR4 .u&3oiu&" Nu vrei ca +recu+u& +)u !)-i 3oa+) +u&bura vreoda+) 3e Liona *i 3e Tob4" Te Kn+rebi de ce u&+i a i!iune 3ri i+) de &a Ma&c0ia0 a Ho!+ a++ de diHeri+) de cea&a&+) *i cu ar 3u+ea ar)+a ur )+oarea" Avea dre3+a+e" Kn in+ea ea c&oco+eau +oa+e ace!+e Kn+reb)ri" $ ,e unde !) Knce3N a !3u!" ,ar *+ia de unde" M-a du! Kn baie *i a H)cu+ ce& ai &un' du* din i!+oria ea 3er!ona&)" Oricu 3)rea c) i!+oria ea con+a !uHicien+ c+ !)- i ocu3e 'nduri&e" Liona *i Tob4" Oare ce anu e K i cerea 3re(en:a &or Kn via:a ea !) Hac ai de3ar+eN Nu ) 'ndea &a +e&eHoane, 'riJa 3en+ru ei ori vi(i+e" M) 'ndea ce +rebuia !) Kn+re3rind ca !)- i r)!cu 3)r oribi&u& +recu+" %e +rebuia !) Hac) LucR4 .u&3oiu& Kn &e')+ur) cu +recu+u& &ui" M-a b)rbieri+ *i -a K br)ca+ cu b&u'i c)&ca:i *i cu o c) a*) a&ba!+r)" Nu+rea dorin:a r)u+)cioa!) !)-& v)d 3e Kn'eru& eu 3)(i+or !c0i bndu-*i 0aine&e Kn Hunc:ie de ine"

,ra'o!+ea Hi r)u&

235

N-a Hacu+-o" A in+ra+ *i &-a ')!i+ a*e(a+ 3e !caunu& cu !3)+ar Kna&+ de &n') *e ineu, 3rivind HiM Kn va+ra 'oa&)" $ Ai dre3+a+e, i-a !3u!, de 3arc) nu ne-a Hi Kn+reru3+ di!cu:ia" .reau !) cuno!c +oa+e r)!3un!uri&e &e'a+e de vii+or, ai a&e! de!3re vii+oru& eu" Li +rebuie !)- i a in+e!c c) nu +e aH&i aici ca !) i-8 Haci ai u*or" $ Kn+r-un He& nu, Kn+r-un He& da, a !3u! e&" ,ar ai de Knde3&ini+ ni*+e &ucruri *i +rebuie !) &e Knde3&ine*+i" .a +rebui !) Haci din nou ceea ce ai H)cu+ ereu ce& ai bine" Avea o cu+) Kn+re !3rncene *i 3u3i&e&e i !e i*cau, Knce+, dar con+inuu, ca *i cu -ar Hi ur )ri+, ca *i cu ar Hi ur )ri+ ereu un ecran 3e care !e de!H)*urau i a'ini cu a )nun+e de neKn:e&e!" $ <e+reci 3rea u&+) vre e cerce+ndu-ne c0i3uri&e, i-a a+ra! e& a+en:ia" Nu vei reu*i !) ne Kn:e&e'i Kn ace!+ He&" N-a 3u+ea !)-:i eM3&ic) He&u& Kn care 'ndi , nici dac) a dori" $ EM3re!ia He:e&or voa!+re nu 3oa+e !) ne 3)c)&ea!c), !) ne +ra') 3e !Hoar)N &-a Kn+reba+" $ Nu, a r)!3un! e&, cu un ( be+ e'a&" $ Te bucuri c) +e 3o+ vedeaN $ ,a, a !3u!" Ne bucur) de univer!u& Hi(ic" Kn+o+deauna ne-a bucura+" Ne 3&ace !) ave cor3"

236

ANNE RI%E

Ni !e 3are in+ere!an+" Era Ha!cina+" $ Te bucuri c) vorbe*+i cu ine *i c) 3o+ !)-:i aud voceaN &-a Kn+reba+" %0iar K:i 3&aceN $ ,a, a r)!3un!" K i 3&ace Hoar+e u&+" $ %red c) ai !uHeri+ 'roa(nic Kn cei (ece ani c+ a Ho!+ uci'a*, a !3u!" A r!, dar iar) !) !coa+) un !une+, *i a ridica+ oc0ii !3re +avan" <e ur ) !-a ui+a+ &a ine" $ N-a Ho!+ 3erioada ea cea ai 'ro(av), a !3u!" Trebuie !) recuno!c" A da+ din ca3 Kn:e&e')+or, ca *i cu &-a* Hi H)cu+ !) recunoa!c) o u&:i e de &ucruri, dar de Ha3+ nu recuno!cu!e ni ic" M-a du! Kn buc)+)rie *i i-a H)cu+ caHea" ,u3) ce Kn !Hr*i+ i-a ie*i+ o cea*c) 3e 'u!+u& eu, -a Kn+or! &a e&, !orbind din can), !avurndu-i c)&dura &a He& cu !avura!e r)cea&a b)u+urii de ai Knain+e" $ ,e ce i !-a Kn')dui+ &ui AnRanoc !) ) 3un) &a KncercareN &-a Kn+reba+" ,e ce i !-a Kn')dui+ !) ) duc) 3e c)i 're*i+e, &a Ro aN $ <e mine ) Kn+rebiN a !3u!" ,in nou a ridica+ u*or din u eri" $ Kn'eri !3ecia&i &i !e ara+) ce&or cu un de!+in !3ecia&" Li de oni !3ecia&i Ki i!3i+e!c du3) 3u+in:a &or" $ A*adar, vor ai a3)rea" ,iavo&u& nu renun:)

,ra'o!+ea Hi r)u&

237

nicioda+)" A reH&ec+a+ &a Kn+rebarea ea *i i-a H)cu+ !e n c) nu 3oa+e r)!3unde" ,oar o ic) H&u+urare a inii, o ridicare din !3rncene" $ %e ai aH&a+ de!3re e&N -a Kn+reba+" $ M-a a+aca+ 3e ca&ea ra:iunii, con+rover!e vec0i, +eorii 3e care &e-a ci+i+" S-a aven+ura+ 3n) &a Hi&o(oHia NeI A'e, adic) a invoca+ eM3erien:a ce&or care au c)&)+ori+ Kn aHara +ru3u&ui, a ce&or care !3un c) !-au Kn+or! din oar+e" Le-a +oca+ 3e +oa+e" Ideea e!+e c) i-a a+aca+ credin:a 3rin ra:iune ai de'rab) dec+ !) Kncerce !)- i 3un) &a Kncercare e o:ii&e" A c)(u+ din nou 3e 'nduri, !au cu !-or Hi nu i+ &a ei" Mi !e 3)rea de vr!+a ea, dar nu Kn:e&e'ea de&oc de ce K& a&e!e!er) ro*ca+, *i 3)rea !) aib) un +ru3 ai bine &e'a+ dec+ a& &ui Ma&c0ia0" Toa+e a!+ea ar Hi +rebui+ !) ca3e+e un Kn:e&e!, dar careN <robabi& c) eMi!+au re'u&i du3) care !e KnH):i*au, dar 3)reau 3rea co 3&ica+e *i Kncurca+e ca !) &e Kn:e&e'" A vorbi+ bru!c, aducndu- ) din nou Kn conver!a:ie" $ EMi!+) o &e'end) vec0e, a (i! e&, care !3une c) un !Hn+ a ro!+i+ oda+)- P%0iar dac) 3rin:u& Kn+unericu&ui ia c0i3u& unui Kn'er, K& vei recunoa*+e du3) coada de *o3r&)"# A r!"

238

ANNE RI%E

$ L+iu &e'enda, a !3u!" K& cuno!c *i 3e !Hn+" Ei bine, AnRanoc nu a avu+ coad) de *o3r&)" $ ,ar *i-a da+ ara a 3e Ha:), H)r) Kndoia&)" L-ai iro!i+ devre e, du3) He&u& cu vorbea, du3) con!idera:ii&e de!3re Hiin:e&e u ane" $ %+ !e 3oa+e de eMac+, a !3u! eu" Li du3) He&u& Kn care anevra 3unc+e&e de vedere a&e 3re(en+u&ui Kn 3rob&e e de via:) *i de oar+e *i de o+ive&e 3en+ru care eMi!+) " %e e!+e Ha!cinan+ Kn &e')+ur) cu ace!+e 3unc+e de vedere e!+e c) au Ho!+ e i!e de o are varie+a+e de 'ndi+ori *i c) une&e din+re e&e a3ar:in unor !3ecia&i*+i Kn Hi(ic) din &u ea Kn+rea')" ,ar AnRanoc &e +ra+a ca *i cu ar re3re(en+a o nou) do' )" $ Nu ui+a un &ucru, i-a !3u! e&" Nu con+ea() ce Hace *i ce !3une, Kn+o+deauna !e va da de 'o&" ,e onii !un+ 3rea 3&ini de ur) *i de Hurie ca !) Hie Hoar+e de*+e3:i" Nu-i !u3rae!+i a" <oa+e Hi &a He& de 3ericu&o! ca *i a-i !ube!+i a" Kn ce-8 3rive*+e 3e AnRanoc, dac) K& vei !+ri'a 3e nu e, va Hi nevoi+ !)-:i r)!3und), a*a c) 3are 'reu de cre(u+ c) va ai Kncerca vreo a&+) Kn+ru3are" $ A*adar, !u!:ii c) de onii nu !un+ &a He& de de*+e3:i ca Kn'erii" $ Ar 3u+ea Hi, i-a r)!3un!, dar !+area de !3iri+ &e +u&bur) in+e&i'en:a" Le +u&bur) ca3aci+a+ea de a vedea

,ra'o!+ea Hi r)u&

239

*i de a Kn:e&e'e" Tu&bur) +o+ ce Hac" Ace!+a e!+e i 3a!u& Kn care !e aH&) 3en+ru c) reHu() !) ad i+) c) au 3ierdu+" %e Hru o! !unaO K i 3&)cea" K i 3&)cea c+ de co 3&ica+ !una *i c+ de adev)ra+ era" $ K& cuno*+i 3er!ona&N &-a Kn+reba+" $ <er!ona&N a i(bucni+ Kn r!" <er!ona&O a re3e+a+, cu 'ura 3n) &a urec0i" Tob4, e*+i un +n)r Ha!cinan+O Nu, nu-8 cuno!c 3er!ona&" Nu cred c) i-ar Hi acorda+ acea!+) Havoare" A r! din nou" Nu cred c)-*i Hace 'riJi Kn ce ) 3rive*+e, Pun Kn'er 3)(i+or oarecare#" ,oar Ma&c0ia0 K& d) 3e!+e ca3" Qa:) de e& ai are de Knv):a+" $ ,eci du3) ce +er in) +reaba *i +ra' un 3ui de

!o n, +u *i AnRanoc nu 3u+e:i da o Hu') K 3reun) Kn &u ea Kn'eri&or, ca !) be:i una ic)" $ Nu, a r! e& din nou" Li, a3ro3o, !) nu cre(i c) !un+ &iber cnd +u dor i" ,ar b)nuie!c c) *+ii deJa" $ Ai Ho!+ cu ine &a Ro aN &-a Kn+reba+" $ Si'ur c) da" Sun+ ereu cu +ine" Sun+ Kn'eru& +)u 3)(i+or, :i-a n)!cu+" +e ar):i, !) !3u!" Sun+ &n') +ine de cnd +e-ai ine, !) i

$ ,ar &a Ro a n-ai 3u+u+ !) Hii &n') ) aJu:iN $ %e 3)rere aiN

i-a r)!3un! e& cu o Kn+rebare"

240

ANNE RI%E

$ O, nu Knce3e iar)*i" .oi, Kn'erii, nu r)!3unde:i nicioda+)O $ Noi nu r)!3unde O a *o3+i+" ,ar *+i )car un nu-i a*aN $ ,a, Kn ce&e din ur ), i-a Hi 3u+u+ !) r)!3un!" A veni+ cnd +o+u& !e +er ina!e" Oare niciunu& din+re voi n-ar ) aver+i(e(e c) !un+ ur )ri+ de o crea+ur) cu a!e enea 3o!ibi&i+):iN A ridica+ din u eri" $ %red c) ar +rebui !) ac:ione(i ca Ma&c0ia0, a !3u!" $ ,ac) vrei" ,ar ia+) *i a&+) varian+), a (i!" Ma&c0ia0 e!+e !eraHi " Eu nu !un+" $ A+unci de ce +e aH&i aiciN &-a $ <en+ru ca ai nevoie de !) Haci Kn+reba+" ) ine *i 3en+ru c) :i 3&ace c) n-a a ndoi o+iv 3en+ru care e*+i a++ de ne&ini*+i+" Nuveni+ !) +e aJu+" ,ar a veni+ Ma&c0ia0,

dore*+i aici, 3en+ru c) n-ai odi0n) *i n-ai nicio idee ce ai de3ar+e" Ui+e doar o 3ar+e din+re i!iune" A*a c) ai bine 3&ec" ereu" o+ive" %red c) e!+e du3) u&+i a o en+u& !) Knce3i !) Haci ce-ai H)cu+

$ A* vrea !) +e 3o+ vedea

$ Nu ai K:i i a'ine(i c)-:i dore*+i a!+a" Ai e orie !cur+)" Nu vreau !) +e K 3iedic !) Hii b)rba+" $ %o3iii Kn'eri&or !un+ ni*+e !in'ura+iciN a

,ra'o!+ea Hi r)u&

241

Kn+reba+" $ Tu e*+i, nu-i a*aN ,ar cre(i c), aH&a+ Kn co 3ania oric+or Kn'eri, :i-ar di!3)rea dorin:a o enea!c)N Sun+e aici 3en+ru c) e*+i o " Li vei r) ne o Hiin:) o enea!c) 3n) Kn (iua Kn care vei uri" $ A* vrea !) *+iu cu ar):i cu adev)ra+O a !+ri'a+" Kn!) a+ o!Hera din Juru& eu !-a !c0i ba+ Kn+r-o c&i3)" <arc) o Hor:) 3reci!) !cu+ura +oa+) Knc)3erea, !au +oa+) c&)direa, dar cu !i'uran:) Kn+rea'a ea vedere" In+erioru& Knc)3erii !-a Knce:o*a+" ;ravi+a:ia a di!3)ru+" Nu ai 3u+ea !) ) :in 3e 3icioare" Un !une+ Har) !Hr*i+ i-a u 3&u+ urec0i&e, un !une+ a!e )n)+or cu reverbera:ii&e unui 'on' uria* *i Kn ace&a*i +i 3 o &u in) a&b) Har) )!ur) i-a co3&e*i+ 3rivirea, !+r)b)+u+) doar de ari !+r)Hu&'er)ri aurii arcui+e" ,ar nu 3u+ea vedea dec+ &u ina eM3&odnd" Avea un ie(, unu& viu, vibran+, din care !e K 3r)*+iau ra(e de aur, *i curnd +o+u& a deveni+ dinco&o de orice cuvn+ a* Hi avu+ &a Knde n)" %)u+a Kn (adar Kn in+ea ea conce3+e Kn !+are !) cu3rind) acea!+) &u in), !) o )!oare, !) o 3)!+re(e, dar nu eMi!+au" Nu era dec+ o i*care, o i*care Hor idabi&), ceva aido a convu&!ii&or unei eru3:ii"

242

ANNE RI%E

,ar Ha:) de ceea ce vedea , cuvin+e&e nu Kn!e nau ni ic" A avu+ !en+i en+u& co&o!a& c) n)eleg# M-a au(i+ icnind +are P,aO#, Kn!) vorba !-a +er ina+ Knain+e de a Knce3e" Lu ina de!cria un !3a:iu ai are dec+ 3u+ea vedea ori a!i i&a, *i +o+u*i K& vedea , vedea ar'ini&e ne!Hr*irii" Sune+u& a aJun! &a o in+en!i+a+e devora+oare" Lu ina !-a concen+ra+, a3oi a di!3)ru+" M-a +re(i+ Kn+in! 3e Jo!, ui+ndu- ) &a cu3o&a aco3eri*u&ui de dea!u3ra" A Knc0i! oc0ii" Nu 3u+ea re3roduce Kn in+e ni ic a!e )n)+or, ni ic co 3arabi& cu ceea ce v)(u!e *i au(i!e " $ Iar+)- ), a *o3+i+" Ar Hi +rebui+ !) *+iu"

Capitolul paisprezece

A DE*C-I* C/# U&E)U% ai a&e! ca !) cu&e' inHor a:ii de!3re 3erioada i!iunii e&e &a Ro a" N-a Ho!+ !ur3rin! !) aH&u c) nu 3o+ ')!i Kn niciun He& de docu en+ i!+oric nu e&e ce&or 3e care-i vi(i+a!e " Kn !c0i b, oribi&a 3):anie a Hiu&ui &ui ;iovanni &a Q&oren:a a3)rea Kn ai u&+e &ocuri" Nu !e d)deau nu e, nici a& ce&ui acu(a+ de 'roa(nica b&a!He ie, nici a&e !u3ravie:ui+ori&or din Ha i&ia &ui" ,ar inciden+u&

,ra'o!+ea Hi r)u&

243

era Har) Kndoia&) ace&a*i, iar a in+irea b)+rnu&ui ;iovanni K i r) )!e!e vie, a*a cu !e ui+a &a ine Kn !ina'o'), du3) ce Knce+a!e !) ai cn+ &a &)u+)" Nu ai avea nicio Kndoia&) c) i!iunea ea !e 3e+recu!e 3rin+re oa eni rea&i" Li a re')!i+ 3ove!+ea Kn nenu )ra+e !ur!e a&e +i 3u&ui" A ')!i+ curnd *i o inHor a:ie 3e care nu ar Hi +rebui+ !) o ui+, *i anu e c) Ro a Hu!e!e cuceri+) *i 3r)da+) Kn 8G6>, *i c) !e 3ierdu!er) ii de vie:i" Une&e !ur!e !u!:ineau c0iar c) Kn+rea'a co uni+a+e evreia!c) di!3)ru!e a+unci" <)rea c) +o:i cei 3e care Ki cuno!cu!e Hi 3u+u+ vi(i+a A uri Kn ace& ea" u&:u i+ ,o nu&ui c) nu cuno!cu!e ) aH&a!e acea!+) ai aco&o" ,ar, *i Kn Ro a ar o en+, &a nici nou) ani du3)

3ar+e a i!+oriei c+ +i 3 i 3or+an+, a Kn +oa+) via:a *+i

Kn:e&e! Kn+r-o c&i3) ceea ce nu v)(u!e ea e'oi!+)- c) e!+e ob&i'a+oriu !) nu

ce ne re(erv) vii+oru&" N-ar eMi!+a 3re(en+, dac) <robabi& c) in+ea ea in+ui!e a!+a Knc) de &a adev)ru& ) i!+ic)" Li K i a in+ea c) Ma&c0ia0 *i ai u&+ de!3re vii+or dec+

vii+oru& ar Hi cuno!cu+" vr!+a de doi!3re(ece ani" ,ar acu i(bea cu o Hor:) concre+) *i avea S0 ar4a, care *+iau u&+ de-a Hace cu crea+uri 3recu

244

ANNE RI%E

K i dorea

eu !) aH&u" Nu avea niciun !en! !) +e

KnHurii 3e ei !au !) &e 3or:i 3ic), 3en+ru c) +r)iau cu acea!+) 3ovar)" ,ar edi+e(" Kn &oc de a!+a, a conci!) a ceea ce Pra3or+#" A redac+a+ o de!criere !cur+) *i i !e Kn+ 3&a!e de &a u&+i u& ai erau o u&:i e de &ucruri &a care voia !)

re&a+a+ nu nu ai aven+uri&e 3e+recu+e &a

Ro a, ci *i 3ove!+ea Kn+&nirii cu Liona *i Tob4 *i +o+ ce !e Kn+ 3&a!e a+unci" Mi-a +recu+ 3rin 3oa+e eMi!+au aven+ur) Hu!e!e in+e, du3) ce a +er ina+, c) ea ai o+ive &i 3e(i 3en+ru care a doua +ri i! !) Knde3&ine!c un &ucru

i!iune !e dovedi!e diHeri+) de 3ri a" Kn 3ri a de'rab) !i 3&u $ !) !a&ve( o Ha i&ie *i o co uni+a+e de o acu(a:ie inJu!+)" Qo&o!i!e re(o&v 3rob&e a, dar nu avu!e!e <oa+e c) Kn'erii nu KncuraJau Ho&o!i!e Hac *i !i :ea c) *+iu de ce" in:i+ ca !) Kn*e&)+oria ca !) nici cea ai ic)

u br) de Kndoia&) c) acea!+a era ca&ea corec+)" inciuni&e 3e care &e ) &)!a!er) !) o Kn .re ea Kn'eru&ui, dar

Mu&:i oa eni de 3e &u ea acea!+a au Hi

!e !a&ve(e din ca&ea r)u&ui *i a nedre3+):ii" %ine n-ar in:i+, Kn vre uri&e noa!+re, ca !)-i !a&ve(e 3e evrei ini&e ce&ui de-a& Trei&ea Reic0N de &a 'enocid *i din

,ra'o!+ea Hi r)u&

245

,ar a doua K i d)du!e

i!iune nu i 3&ica!e a!+He& de !i+ua:ii, !i&in:a !) Ho&o!e!c adev)ru& 3en+ru a ea, *i de!co3eri!e c)

re(o&va 3rob&e e&e din Ha:a

era o Kncercare co 3&eM) *i 'reu de Knde3&ini+" Era ca(u& 3oa+e !) 3re!u3un c) Hiecare care avea !) ur e(e avea !) Hie 3receden+aN Toc ai Knce3u!e ace!+ea, dar Kn ce&e din ur ) !cri!e!e nca!e Mi-a -a i!iune ai co 3&ica+) dec+ !) reH&ec+e( &a +oa+e o3ri+" de (ece ore *i !) v)d

.eni!e ora 3rn(u&ui" M) +re(i!e ni ic" Mai avea &ua+ 0aina *i a ea, -a

a3roa3e Har) 3au() Kn +o+ ace!+ r)!+i 3" Nu 3u:in *i ri!ca

Kn'eri care nu eMi!+au" cobor+ &a a!) Kn re!+auedi+nd" ran+u& Mi!!ion Inn *i, du3) ce HarHurii&e au Ho!+ !+rn!e din Ha:a Toc ai bea +re(i+ din nou u&+i a cea*c) de caHea cnd a a!) !e ui+a &a HiMa+ cu 3rivirea, !-a

re arca+ c) un b)rba+ +n)r de &a a&+) ine, de*i, a+unci cnd &-a 3reH)cu+ c) ci+e*+e (iaru&" Mi-a dec+ ai

Kn')dui+ !)-& cerce+e( Knde&un'" Nu 3)rea ai +n)r ine *i, Kn +i 3 ce-8 ur )rea , a!)" -a 3rivi+ de

nici Kn'er, nici di!!uk, doar un b)rba+" Era

u&+e ori, a3oi Kn ce&e din ur ) !-a ridica+ *i a Ho!+ !ur3rin! !)-& de!co3)r Kn 0o&u& 0o+e&u&ui,

3&eca+ de &a N-a

246

ANNE RI%E

a*e(a+ Kn+r-unu& din+re Ho+o&ii&e uria*e, cu 3rivirea HiMa+) !3re u*a re!+auran+u&ui" A :inu+ in+e ceea ce vedea - era +n)r, 3oa+e ine" Avea 3)ru& ai +n)r cu 3a+ru-cinci ani dec+

ca!+aniu !cur+ *i ondu&a+ *i oc0i a&ba*+ri a3roa3e Hru o*i" <ur+a oc0e&ari cu ra e ne're, a+unci cnd ci+ea" Li era K br)ca+ &a din ca+iHea reia+) od), Kn+r-o Jac0e+) NorHo&R aro, cu 3u&over 3e '+ *i 3an+a&oni

'ri" I !e ci+ea 3e c0i3 o oarecare vu&nerabi&i+a+e *i ner)bdare, ceea ce K i a&un'a Kn'riJorarea Kn &e')+ur) cu vreun 3erico&, dar nu- i 3&)cea !) Hiu re arca+ de ni eni, a*a c) aco&o" ,ac) era un a&+ Kn'er i 3&ica+ Kn 3ove!+ea voia ea, !) *+iu" Iar dac) era a&+ diavo&, ei bine, nu avea c) ) va aborda" -a Kn+reba+ cine era *i ce c)u+a

3re!+an:a *i Kncrederea Kn !ine a &ui AnRanoc *i nu- i i a'ina ,ar 3rob&e a 3erico&u&ui r) nea +o+u*i rea&)" LucR4 .u&3oiu& Hu!e!e Kn+o+deauna a+en+ &a cei care ar Hi 3u+u+ !)-& ur )rea!c), indiHeren+ dac) erau +ri i*i de du* ani !au de *eHu& &ui" To+u*i, ace!+ b)rba+ nu 3)rea c+u*i de 3u:in 3ericu&o!" Niciun 3o&i:i!+, niciun a'en+ a& Su!+i:iaru&ui nu !-ar Hi ui+a+ &a ine a++ de nedi!i u&a+" Un a&+ a!a!in nu *i-ar Hi H)cu+ de&oc !i :i+) 3re(en:a" Inciden+u&

,ra'o!+ea Hi r)u&

247

3)rea

ai de'rab) 3en+ru

eni+ !) Ha3+u&

) Hac) !)- i dau !ea a ur e de c)-i de!+)inui!e

c+ de Kn !i'uran:) Kn'riJorare A Su!+i:iaru&ui nu e&e

) !i :ea , de*i 3)!+ra eu adev)ra+"

da+ +o+u& ui+)rii, a

')!i+ un &oc &ini*+i+ Kn +e&eHona+ Lionei" i-a u 3&u+ oc0ii de de vorb) i-a

cur+ea in+erioar) de aHar), unde !oare&e ardea 3&)cu+ *i bri(a era r)coroa!), *i i-a Sune+u& vocii ei a3roa3e c)

&acri i" Li abia Kn +i 3 ce !+)+ea

da+ !ea a c) +recu!er) cinci (i&e de cnd ea *i Tob4 (bura!er) !3re ca!)" $ %rede- ), i-a !3u!, a vru+ !) +e !un ai de u&+" M-a 'ndi+ ereu &a voi, du3) ce a:i 3&eca+" .reau !) v) rev)d curnd" Li ea voia, i-a !3u!" To+ ce avea de H)cu+ era !) !+abi&e!c &ocu& *i o en+u&" Mi-a eM3&ica+ c) Hu!e!e &a avoca+ cu +oa+e 0r+ii&e 3e care i &e d)du!e " Ta+)& ei !e dovedea Kncn+a+ c) K i a!u a Kn ace!+ He& re!3on!abi&i+a+ea 3en+ru Hiu& eu" $ ,ar, Tob4, ceva ) nedu ere*+e, a con+inua+ ea" .erii +)i de aici *+iu c) e*+i Kn via:)N $ Nu, nu *+iu, a recuno!cu+" Iar dac) ) Kn+orc aco&o, 3robabi& c) ar +rebui !) dau oc0ii cu ei" $ EMi!+) ceva ce nu :i-a !3u! 3n) acu , dar cred c) ar +rebui !) aH&i" Acu +rei ani, cnd ai Ho!+

248

ANNE RI%E

dec&ara+""" $ Mor+ din 3unc+ de vedere &e'a&N a aJu+a+-o eu" $ ,a, ei bine, v)ru& +)u Ma++ a !co! +oa+e &ucruri&e +a&e vec0i care Hu!e!er) 3n) a+unci 3)!+ra+e Kn+r-un de3o(i+ *i a +recu+ 3e &a ine ca !)- i aduc) une&e din+re c)r:i&e +a&e" Tob4, *+ie *i e&, i-a )r+uri!i+ c) Tob4 e!+e Hiu& +)u" $ Qoar+e bine, Liona, ) bucur" Nu ) deranJea() c+u*i de 3u:in c) Ma++ *+ie" Nu +e 3o+ acu(a c) i-ai )r+uri!i+" $ <)i, ar ai Hi ceva" K& cuno*+i 3e +a+a, *+ii c) e doc+or" $ ,a" $ I-a ceru+ 3er i!iunea &ui Ma++ !) Hac) ni*+e +e!+e A,N 3e 3robe&e 3re&eva+e din a3ar+a en+u& a ei +a&e" Ta+a a !3u! c) &e vrea din !)n)+a+e Kn Ha i&ia +a 3e care Tob4 ar 3u+ea !)""" $ Kn:e&e', a A vocea &ini*+i+)" $ Nu-i ni ic" E ab!o&u+ de Kn:e&e!, a Ha i&iei e&e *i a& icu&ui Tob4" in:i+ eu" Ma++ a Ho!+ de acord, iar +a+)& +)u a +e!+a+ A,N-u& %eea ce Kn!e na c) undeva Kn+r-un do!ar eMi!+a Knre!3u!" !+r)dui+ !)- i 3)!+re( !i :i+ c) Kn'0e:" M-a o+ive edica&e, !) *+ie dac) eMi!+) vreo 3rob&e ) de

,ra'o!+ea Hi r)u&

249

'i!+ra+ A,N-u& &ui LucR4 .u&3oiu&" Ini a ba+) de vreo dou) ori"

ea a ui+a+ !)

$ S3er c) nu Kncerci !)- i !3ui c) eMi!+) vreo 3rob&e ) con'eni+a&)""" $ Nu, doar voia Tob4" $ Liona, nu-:i Hace 'riJi" To+u& e Kn re'u&)" M) bucur c) ai Hacu+-o" Acu Tob4 e!+e a& eu" )r+uri!i+ ea" Acu o nu e!c ei" ceva de re(o&va+" eu" ,u3) ce aH&u ai nu )ru& eu +a+)& +)u *+ie !i'ur c) icu& !) *+ii" A cre(u+ c) e*+i or+,

$ ,a, *i a!+a a vru+ !) aH&e, a eMi!+) dovada co 3a+ibi&i+):ii, cu $ A!cu&+), iubi+o, a ce 3ro'ra $ $ !3u!" $ $ $ $ $ A $ !3u!" A Trebuie !) !+au de vorb) cu *eHu& a , +e !un din nou" Acu de +e&eHon" <o:i !)

) cau:i oricnd dore*+i"

O, nu vreau !) +e deranJe(, Tob4, a in!i!+a+ ea" ,ac) nu r)!3und, Kn!ea n) c) nu 3o+, i-a Tob4N ,a" .reau !)-:i !3un ceva, dar n-a* vrea !) +e !3erii" Si'ur" %e e!+eN Te iube!c, a (i! ea" oH+a+ 3re&un'" Sun+ ereu bucuro! !) aud a!+a, a *o3+i+"

250

ANNE RI%E

<en+ru c) ini a ea e Kn ini&e +a&e" A Knc0i!" Era deo!ebi+ de Herici+ *i deo!ebi+ de Kndurera+" M) iubea" Li eu o iubea , dar +oa+e ce&e&a&+e adev)ruri Kn+uneca+e !e a e!+ecau Kn+re noi, ai re3ede dec+ &e 3u+ea nu i !au recunoa*+e" Niciunu& din+re ur )ri+orii &ui LucR4 .u&3oiu& nu ob:inu!e vreoda+) o 3rob) A,N de-a &ui, dar de-acu Su!+i:iaru& *+ia c) LucR4 .u&3oiu& *i Tob4 O9,are !un+ una *i-aceea*i 3er!oan), *i eMi!+a o 3rob) A,N a Ha i&iei &ui Tob4 O9,are Kn+r-un do!ar din NeI Or&ean!" Iar eu Hu!e!e a++ de nebun Knc+ !)-i de(v)&ui Su!+i:iaru&ui c) 3rovin din NeI Or&ean!" PSun+ une&e &ucruri 3e care +rebuie !) &e Haci#, K i !3u!e!e Kn a++ea He&uri S0 ar4a, *i avu!e!e dre3+a+e" Nu 3u+ea Hace ni ic Kn 3rob&e a A,N-u&ui *i 3oa+e c) nici nu con+a, avnd Kn vedere Kn ce He& Hu!e!er) du!e &a Knde3&inire diver!e&e e&e i!iuni, dar avea de H)cu+ a&+e &ucruri, *i Knc) re3ede" A 3)r)!i+ 0o+e&u& *i a 3&eca+ cu a*ina &a Lo! An'e&e!" A3ar+a en+u& eu era a*a cu K& &)!a!e , cu u*i&e de!c0i!e &ar' !3re +era!), iar H&ori&e de Jacaranda aco3ereau Kn con+inuare !+r)du:a &ini*+i+) de dede!ub+" M-a !c0i ba+ Kn ni*+e 0aine vec0i *i a condu! 3n) &a 'araJu& unde K i :inea ca ione+e&e,

,ra'o!+ea Hi r)u&

251

de'0i()ri&e *i a&+e a+eria&e 3e care &e Ho&o!i!e Kn u&+i ii doi-+rei ani" Ti 3 de dou) ore, cu )nu*i *i 0a&a+ de 3ro+ec:ie, a di!+ru! +o+ He&u& de &ucruri" Nu- i conHec:iona!e nicioda+) a e!+ecuri&e o+r)vi+oare din a*a-nu i+e&e P!ub!+an:e con+ro&a+e#" A3roa3e +oa+e a e!+ecuri&e or+a&e 3e care &e inven+a!e aveau &a ba() !ub!+an:e *i 3&an+e di!3onibi&e 3e!+e +o+" Qo&o!i!e !erin'i 0i3oder ice 3e care &e 3u+ea cu 3)ra H)r) 3rob&e e orice diabe+ic" %u +oa+e ace!+ea, aduna+e &ao&a&+), obiec+e&e din 'araJu& eu ar Hi 3u+u+ con!+i+ui o 3rob), a*a c) -a !i :i+ u&+ ai bine du3) ce u&+i a !+ic&u:) !-a 'o&i+ *i u&+i u& a ba&aJ a ar!" Toa+e !-au +ran!Hor a+ Kn cenu*)" Iar cenu*a a !3)&a+-o cu un *uvoi de a3)" A cur):a+ cu are a+en:ie ca ione+e&e, a3oi &ea &)!a+ Kn diHeri+e &ocuri din cen+ru& Lo! An'e&e!u&ui, cu c0ei&e Kn con+ac+" Nu ere&e de Kn a+ricu&are nu erau o 3rob), a*a c) nu ) +e ea de e&e" ,u3) ce a abandona+ *i u&+i a a*in) a er! 3e Jo! Knc) vreo *a!e !+r)(i, !oco+ind c) deJa +oa+e Hu!e!er) Hura+e, a3oi a &ua+ un +aMi ca !) ) Kn+orc Kn a3ro3ierea 'araJu&ui" Locu& era acu de!cuia+e" <e!+e c+eva ore, aco&o avea !) Hie 3&in de oa eni 'o&" A &)!a+ u*i&e de!c0i!e *i

252

ANNE RI%E

ai !+r)(ii, Kn c)u+are de obiec+e de va&oare !au de ad)3o!+" Obiec+e&e &or 3er!ona&e, a 3ren+e&e *i A,Nu& &or ur au !) !e K 3r)*+ie curnd 3e!+e +o+, iar &ocu& avea !) !e +ran!Hor e Kn+r-o Hund)+ur), ca +oa+e 'araJe&e 3e care &e Ho&o!i!e LucR4 .u&3oiu&" A condu! 3n) aca!) !i :indu- ) ceva ai Kn ai Kn !i'uran:), !i :ind c) Liona *i Tob4 erau ceva !i'uran:)" Nu 3u+ea ,ar ) !+r)duia !) nu &e Hac) r)u" Si :ea Mi-a o Kn'riJorare con!iderabi&) *i inevi+abi&)" Kn &u e Tob4 da+ !ea a c), indiHeren+ ce !e Kn+ 3&a!e Kn+re ai eMi!+a!e 3n) acu " u&+ K i 3e c+ 3u+ea

Hi !i'ur cu adev)ra+ de ni ic" ca LucR4 .u&3oiu&

ine, Ma&c0ia0 *i S0 ar4a, deveni!e O9,are, iar Tob4 O9,are nu M) !i :ea ,e Ha3+, era di!3&)cea" Kn aceea*i noa3+e a YorR"

'o& *i vu&nerabi&, *i nu- i 3&)cea a!+a" c0iar !ur3rin! de c+ de

&ua+ un avion c)+re NeI

,ra'o!+ea Hi ru&

253

A doua (i a *i nu

3roceda+ &a He& *i Kn 'araJu& de aco&o" ai in+ra!e Kn &ocu& ace&a ) Kn+orc" NeI

Trecu!e un an de cnd nu YorRu& K i !+rnea o ) !i :ea *+ia a c) avea

i-a H)cu+ nicio 3&)cere !)

u&:i e de a in+iri ne3&)cu+e *i u+a+ *i aici

deo!ebi+ de !en!ibi& &a e&e, acu " ,ar ceva de +er ina+" A !i'ur c) vor Hi Hura+e *i

a*ini&e Kn (one unde era voia !)-*i Hac) un cuib Kn e&" In+en:iona

&)!a+ 'araJu& &a He& ca 3e ce&)&a&+, de!c0i! oricui !) 3)r)!e!c NeI YorRu& i edia+, dar 'ndi+ u&+ icu& eu 3&an" Mi-a i !e

+rebuia nea3)ra+ !) re(o&v ceva" M-a Knain+e !) 3un Kn 3rac+ic) nu ai &a a!+a" Era Knce3u+ !)

3e+recu+ !eara *i di inea:a ur )+oare 'ndindu- ) Hoar+e bucuro! c) nu ar)+a!er) Kn'erii, K i d)dea e&e eMi!+en:e" %nd !-a H)cu+ du3)-a ia(), a ca !) ')!e!c o bi!eric) ca+o&ic)" %red c) a Kn care !) vorbe!c acu niciun 'nd" Mi-a da+ !ea a c) era undeva Kn cen+ru& 0oin)ri+ ore Kn+re'i 3n) !) ')!e!c una ) !i + a*a cu dorea !) ) !i +C *i doar de!3re !en+i en+e, H)r) !) a e!+ec 3&eca+ de &a 0o+e& !ea a de ce" Li a

ai Kn:e&e' c+e ceva din condi:ii&e noii

254

ANNE RI%E

ora*u&ui" A 3aro0ia&e *i i-a vreau !)

+ra! de cordonu& c&o3o:e&u&ui ca!ei !3u! b)+rnei care )nu*i" ai b)+rn 3reo+N a -a Kn:e&e!" M-a obi&a+), i-a r)!3un! c) ini&e e&e" Era

) !3ovede!c" S-a ui+a+ &a

ca&d, iar eu 3ur+a Kn+reba+-o" Nu era cu o

$ <o:i !)-& c0e i 3e ce& !i'ur dac)

-a au(i+ *i

condu! Kn+r-o !a&) de a*+e3+are !)r)c)cio!

a!) *i c+eva !caune de &e n" O Here!+ruic)

aco3eri+) de 3erde&e 3r)Hui+e d)dea Kn+r-o cur+e 3ava+) cu a!Ha&+" Un cruciHiM !+r)vec0i a+rna 3e 3ere+e" A r) a! c+ !e 3oa+e de &ini*+i+ *i %red c) a -a ru'a+" ai +n)r, a*+e3+a+ Ju )+a+e de or) 3n) !) a3ar) i&ei *i a* Hi 3&eca+ de are *i cu

un 3reo+ Hoar+e b)+rn" ,ar dac) ar Hi Ho!+ 3robabi& c) a* Hi &)!a+ ceva Kn cu+ia

Har) !) !co+ o vorb)" <reo+u& 3)rea o re&icv) !+r)vec0e, cu va u!ca+, cu un ca3 3)+r):o! eM+re &)!a+ 3e a!a de a&)+uri" oc0e&ari cu ra e de !r ) 3e care *i i-a !co! *i i-a A de!3)+uri+ 3a+raHiru& 3ur3uriu, o H*ie &un') de )+a!e Har) de care nu 3u+ea a!cu&+a !3ovedanii, *i a3oi *i &-a 3e+recu+ Kn Juru& '+u&ui" Avea 3)ru& 'ra! *i ciuHu&i+" S-a a*e(a+ Kn !caunu& &ui de &e n *i a Knc0i! oc0ii"

,ra'o!+ea Hi r)u&

255

$ Iar+)- ), 3)rin+e, c)ci a Au +recu+ ai !3ovedanie *i a++ de Ha3+e re&e" N-a -a

3)c)+ui+, a

!3u!" ea

u&+ de (ece ani de &a u&+i a Knde3)r+a+ 3e!+e

)!ur) de

,o nu&" .re e de (ece ani a

co i! 3)ca+e +eribi&e, H)cu+ )r-

u&+e, Knc+ nici nu &e-a* 3u+ea enu era 3e

+oa+e, *i abia dac) 3o+ nu )ra de c+e ori a 3ri i+ niciun He& de r)!3un! &a acea!+)

+uri!ire" $ A &ua+ via:a a&+ora de&ibera+ *i cu bun) *+iin:), a !3u!" M-a a )'i+ c) o or oa eni r)i, dar de Ha3+ a di!+ru! vie:i&e unor nevinova:i, ai a&e! &a Knce3u+, *i nici nu 3o+ Kn*ira nu e&e &or" ,u3) ace&e 3ri e *i +eribi&e cri e, a Knce3u+ !) &ucre( 3en+ru o a'en:ie care -a 3u! !)-i o or 3e a&:ii *i a a!cu&+a+ ordine&e ei H)r) !) cr+e!c, a 3rovoca+ oar+ea a c+e ce& 3u:in +rei oa eni 3e an, vre e de (ece ani" Acea!+) a'en:ie i-a !3u! c) e!+e Kn !&uJba b)ie:i&or buni *i cred c) Kn:e&e'e:i de ce nu v) 3o+ de(v)&ui ai u&+" Nu 3o+ !) v) !3un 3e cine a o or+, nici 3en+ru cine" <o+ doar !) v) )r+uri!e!c c+ de r)u K i 3are, *i a Jura+ Kn 'enunc0i !) nu ai Hac a!+a nicioda+)" M-a c)i+ din +oa+) ini a" Li a c)u+a+ o ca&e !) re3ar ce-a H)cu+, ca !) 3o+ r)!cu 3)ra Kn anii ce vor veni ace*+i u&+i i (ece ani" A ')!i+ un

256

ANNE RI%E

Kndru )+or !3iri+ua& care *+ie Kn Kn+re'i e +o+ ce a KnH)3+ui+ *i care ) '0idea() Kn i!3)*ire" %red cu +)rie c) ,u ne(eu -a ier+a+ *i a veni+ !) ) ab!o&vi de 3)ca+e" $ ,e ceN -a Kn+reba+" Avea o voce 3roHund), de bari+on" Nu !-a i*ca+, nici nu a de!c0i! oc0ii" $ <en+ru c) vreau !) ) duc &a K 3)r+)*anie, a ea &ao&a&+) ine, *i vreau r)!3un!" .reau !) 3o+ !) !+au Kn bi!erica cu cei care cred Kn ,u ne(eu &a He& ca !) ) 3o+ KnH):i*) din nou &a

a!a ,o nu&ui"

A r) a! nec&in+i+, &a He& ca *i 3n) a+unci" $ Un Kndru )+or !3iri+ua&N a Kn+reba+" ,e ce :i-a oHeri+ e& ier+areaN $ a ro!+i+ +are u&+i a Hra(), ca *i cu vorbe&e i-ar Hi r)!una+ Kn 3ie3+" $ Nu e!+e vorba de!3re un 3reo+ ca+o&ic, a r)!3un!" E o 3er!oan) ab!o&u+ de Kncredere *i cu o Judeca+) i 3ecabi&), a&e c)rei !Ha+uri c)in:a" ,ar eu !un+ ca+o&ic *i de aceea Kn Ha:a du nea+a" A con+inua+ eM3&icndu-i cu co i!e!e *i a&+e 3)ca+e, a&e dorin:ei, a&e &)co iei *i a&+e 3)ca+e de uri+or" Li3!i!e , de!i'ur, &a !&uJba de du inic) *i nu :inu!e (i&e&e de 3o!+" Nu !)rb)+ori!e H)r) ,u ne(eu" A %r)ciunu& con+inua+ *i <a*+e&e" Tr)i!e i-au Kn!o:i+ -a KnH):i*a+

,ra'o!+ea Hi r)u&

257

!3ovedania H)r) Kn+reru3ere" I-a un b)ia+, Hruc+u& 're*e&i&or a3roa3e +o+ ce c*+i'a!e 3)!+ra!e in+en:iona ur )" Kn+re noi !-a &)!a+ &ini*+ea"

)r+uri!i+ c) avea

e&e din +inere:e, *i c) a ei &ui" K i

din ac:iuni&e u&+i i&or ani ai de3ar+e, dar nu !3u! Kn ce&e din

&e era de!+ina+ ace!+ui co3i& *i a++ c+ !) 3o+ +r)i !) ai ucid vreoda+)"

$ ,ore!c !)- i dai ier+area, a

$ K:i dai !ea a c) un nevinova+ ar 3u+ea Hi acu(a+ de cri e&e co i!e de +ineN a Kndr)(ni+ e& $ vocea bari+ona&) Ki +re ura u*or" $ ,u3) *+iin:a ea, nu !-a Kn+ 3&a+ a!+a 3n) H)cu+ ca a!a!in 3&)+i+ a aH&a+ de!+u&e acu " Kn aHara ac:iuni&or ne!)bui+e 3e care &e-a Kn+re3rin! &a Knce3u+, +o+ ce a Ho!+ aco3eri+" ,ar du3) c+e *+iu, nici 3en+ru 3ri e&e cri e nu a Ho!+ acu(a+ ni eni" A de!3re e&e *i nu, ni eni n-a Ho!+ 3u! !ub acu(are" $ ,ac) va Hi Knvinov):i+ cineva vreoda+) de Ha3+e&e +a&e, va +rebui !) vii Kn Ha:a Judec):ii, !3u!" A oH+a+, dar n-a de!c0i! oc0ii" $ .oi veni" $ Li nu vei ai ucide nicioda+), nici )car 3en+ru i-a

258

ANNE RI%E

cei care !u!:in c) !un+ b)ie:i buni, a N-a !3u! ni ic o vre e"

ur ura+"

$ A*a e!+e" Nicioda+)" IndiHeren+ ce !-ar Kn+ 3&a" $ Ace& 3)rin+e !3iri+ua&, a Knce3u+ e&" $ Te ro' !) nu in!i*+i !)-i de(v)&ui iden+i+a+ea, *i nici iden+i+a+ea ce&or 3en+ru care a %rede- ) c) K:i !3un adev)ru&" A din ace!+ o+iv" in:i &a co i! cri e&e" veni+ aici eMac+

A reH&ec+a+" A3oi a con+inua+ cu vocea &ui !onor)" $ L+ii c) re3re(in+) un !acri&e'iu !) !3ovedanie" $ N-a Li K:i Nu o i! ni ic" N-a in:i+ de!3re ni ic" ) !i&e*+i !)u&:u e!c c) ) Kn:e&e'i *i c) nu

:i oHer a&+e de+a&ii" i-a r)!3un!" A a*e(a+ o e!ei" !3u!, unui o ca ine Ki e!+e 'reu eu" n) noduroa!) *i !+n'ace 3e +)b&ia $ <)rin+e, i-a

!) devin) o 3er!oan) re!3on!abi&) Kn acea!+) &u e" E!+e i 3o!ibi& !)-i 3o+ de(v)&ui cuiva +recu+u& E!+e cu ne3u+in:) !) Kna&: un 3od Kn+re Kn'ro(i+oare ca un o ine *i Hiin:e&e

nevinova+e care n-au H)cu+ nicioda+) &ucruri &a He& de ine" .reau !)-i devin devo+a+ ,o ) 3o+ duce &a nu&ui" .oi &ucra 3en+ru e& *i nu ai 3en+ru e&" ,ar !un+ din acea!+) &u e *i vreau !)

,ra'o!+ea Hi r)u&

259

bi!eric) K 3reun) cu a&:i oa eni din acea!+) &u e, vreau !) 3o+ a!cu&+a !&uJba K 3reun) cu ei *i vreau !) 3o+ Kn+inde cnd !3une ini&e ca !) &e a3uc 3e a&e &or a+unci ru')ciuni !ub aco3eri*u& &ui ,u ne(eu" e bru a& bi!ericii e&e, Kn &u ea

.reau !) 3ri e!c !Hn+a K 3)r+)*anie &ao&a&+) cu ei" .reau !) 3o+ Hi un Kn care +r)ie!c" A +ra! aer Kn 3ie3+, cu ('o o+" $ S3une ru')ciunea de c)in:), a (i! e&" A !i :i+ c) in+ru Kn 3anic)" AJun!e!e a in+e +oa+) ru')ciunea" eu, ) c)ie!c din ini ) -au -au Kn+re&a !in'ura Kn in+e" 3ar+e a !3ovedaniei 3e care nu o de+a&ia!e Nu- i aducea c) Te-a $ ,oa ne, ,u ne(eu& Knde3)r+a+ de Tine, ) +e

!u3)ra+ *i K i ur)!c 3)ca+e&e care

de 3ierderea %eru&ui *i de H)cu+ a++a r)u ai co i+e

durerea Iadu&ui, K i re're+ 3)ca+e&e, 3en+ru c) Knde3)r+a+ de Tine *i 3en+ru c) &e-a ru3+-o, *i crede- ) c) de-acu !uH&e+e&or a c)ror c)&)+orie 3e ace!+ 3) n+ a nu voi

vreoda+) &ucruri Kn'ro(i+oare, indiHeren+ ce !e va Kn+ 3&a" Te ro', ,oa ne, 3ri e*+e- i c)in:a *i d)ruie*+e- ) cu 'ra:ia Ta (i *i noa3+e" La!)- ) !) Hiu unu& din+re co3iii T)i" Kn')duie ani&or care r) a! !) Hie ani Kn care !) +e !erve!c 3e Tine" i-au ai

260

ANNE RI%E

Q)r) !) de!c0id) oc0ii, a ridica+ de(&e'area" $ <eni+en:), 3)rin+eN &-a i-a r)!3un!"

na *i

i-a da+

Kn+reba+"

$ Q) ceea ce-:i !3une Kndru )+oru& +)u !3iri+ua&, A de!c0i! oc0ii, *i-a !co! 3a+raHiru& *i &-a K 3)+uri+" Se 3re')+ea !) 3&ece Har) !)- i Hi arunca+ 3rivire" A no+e Kn+in!" $ <en+ru du nea+a, 3en+ru bi!eric) !au 3en+ru orice dore*+i, acea!+a e!+e dona:ia $ Nu-i nevoie, +inere, *+ii bine" S-a ui+a+ &a ine cu oc0i ari, a3o*i *i a da+ !) !e Knde3)r+e(e" $ L+iu, 3)rin+e" ,ar vreau eu !) Hac acea!+) dona:ie" A &ua+ 3&icu& *i a 3)r)!i+ Knc)3erea" A ie*i+ aHar), a !i :i+ aeru& 3ri )v)ra+ic n'in- du- ) *i &ini*+indu- ), a3oi a 3orni+ 3e Jo! c)+re 0o+e&" Lu ina era oa&e *i du&ce, iar eu !i :ea o dra'o!+e co3&e*i+oare 3en+ru +o:i +rec)+orii" <n) *i cacoHonia ('o o+e&or ora*u&ui ) &ini*+ea, iar vuie+u& *i (u (e+u& +raHicu&ui i !e 3)rea r)!uH&area ea" !co! un 3&ic din bu(unar" Era do&dora de bancari, +oa+e cur):a+e co 3&e+ de a 3ren+e" I &-a )car o

,ra'o!+ea Hi r)u&

261

unei Hiin:e, ori b)+aia unei ini i" %nd a aJun! &a ca+edra&a S+" <a+ricR, a in+ra+ *i -a a*e(a+ Kn+r-o !+ran), a*+e3+nd !&uJba de !ear)" S3a:iu& va!+ *i inuna+ a& ca+edra&ei ) &ini*+ea &a He& cu o H)cu!e ereu" .eni!e aici *i Knain+e, *i du3) ce- i dedica!e via:a Su!+i:iaru&ui" Uneori r) )!e!e !) ) ui+ ore Kn *ir &a a&+aru& Knde3)r+a+, !au !) ) 3&i b Knain+e *i Kna3oi 3e cu&oare&e &a+era&e, ad irnd a'niHice&e o3ere de ar+) *i or in+e&e" %u arcade&e ei avn+a+e *i cu 'randoarea ei, re3re(en+a 3en+ru ine c0in+e!en:a unei bi!erici ca+o&ice" M) !i :ea durero! de bucuro! c) ) aH&a aici, acu , durero! de bucuro! 3en+ru +o+ ce i !e Kn+ 3&a!e Kn u&+i u& +i 3" <e )!ur) ce !-a &)!a+ !eara, !-a aduna+ o u&:i e con!iderabi&)" M-a a3ro3ia+ ai u&+ de a&+ar" .oia !) aud !&uJba *i !) o v)d" Kn o en+u& binecuvn+)rii cu 3ine *i vin, a 3&eca+ ca3u& *i a 3&n!" Nu- i 3)!a dac) ) vedea cineva" Nu con+a" %nd ne-a ridica+ !)-i adre!) ru')ciunea ,o nu&ui, i-a !co! )nu*i&e *i -a 3rin! de ini cu cei din Juru& eu, ro!+ind cuvin+e&e 3o+rivi+e" M-a a3ro3ia+ de K 3)r+)*anie H)r) !)- i a!cund &acri i&e" Nu con+a c+u*i de 3u:in" ,ac) o Hi re arca+ vreo 3er!oan), eu n-a re arca+-o" Era &a He& de anoni ca oricnd *i ) !i :ea bine Kn

262

ANNE RI%E

anoni a+u& eu *i Kn ri+ua&u& !&uJbei" ,ar ) !i :ea *i conec+a+ cu +o:i cei din Jur, a3ar:inea &ocu&ui *i o en+u&ui, iar a!+a ) H)cea !) ) !i + 3ur *i !i 3&u !u3erb" <o:i !) 3&n'i du3) 3oH+a ini ii, a+unci cnd 3ar+ici3i &a K 3)r+)*anie Kn+r-o bi!eric) ca+o&ic)" ,u3) aceea a veni+ un o en+ cnd a Kn'enunc0ea+ Kn !+ran), cu ca3u& 3&eca+, 'ndindu- ) cu ar Hi in+er3re+a+ &u ea, &u ea rea&) de aHar), 'e!+uri&e e&e de aici" Lu ea odern) de+e!+) +eribi& ri+ua&uri&eO %e Kn!e nau ri+ua&uri&e 3en+ru ineN Kn!e nau +o+u&, 3en+ru c) erau ode&e&e care reH&ec+au ce&e ai adnci !en+i en+e *i credin:e a&e e&e" Qu!e!e vi(i+a+ de Kn'eri" Le ur a!e Kndru )ri&e 3&ine de dra'o!+e" ,ar ace!+a era doar un iraco&" Minunea Kn+ru3)rii ,o nu&ui no!+ru Kn 3ine *i vin Kn!e na a&+ceva" Li acea!+) inune con+a acu 3en+ru ine" Nu- i 3)!a ce crede &u ea &ar')" Nu- i 3)!a de +eo&o'ie, nici de &o'ic)" ,a, ,u ne(eu e!+e 3e!+e +o+, da, ,u ne(eu e 3re(en+ Kn +o+ ce eMi!+) 3e &u e, iar ,u ne(eu era 3re(en+ *i aici" ,u ne(eu era 3re(en+ acu , aici, Kn He&u& &ui, 3rin d)du!e ie 3e ,u ne(eu *i ine" Ri+ua&u& ) d)du!e 3e i-8 ine &ui

,ra'o!+ea Hi r)u&

263

,u ne(eu" A

&)!a+ acea!+) acce3+are 3roHund) !) !e

+ran!Hor e Kn cuvin+eP,oa ne, a3)r)-i +e ro' 3e Liona *i 3e Tob4 de LucR4 .u&3oiu& *i de +o+ ce a H)cu+ e&" Kn')duie- i !) +r)ie!c ca !)-& !&uJe!c 3a Ma&c0ia0C Kn')duie- i !) +r)ie!c 3en+ru Liona *i 3en+ru Hiu& A ai ro!+i+ o eaC -a 3en+ru Ha i&ia -a eu"# ru'a+ ru'a+ -a u&:i e de ru')ciuni" M-a 3e cea&a&+) &u eC -a

ru'a+ 3en+ru Hiecare !uH&e+ ru'a+ 3en+ru Su!+i:iarC

3e care K& +ri i!e!e 3en+ru LodovicoC ru'a+ 3en+ru cei -a

u&:i *i Har) nu e a&e c)ror vie:i

Hu!e!er) Kn+reru3+e de r)u& 3e care-8 H)cu!e " A3oi &)!a+ Kn voia ru')ciunii ini ii, a!cu&+nd nu ai vocea &ui ,u ne(eu" S&uJba !e +er ina!e de vreo Ju )+a+e de or)" A ie*i+ din !+ran), ridicndu- ) din 'enunc0i ca 3e vre uri, *i a 3orni+ 3e cu&oar cu un !en+i en+ de!co3eri+ c) r) )!e!e inuna+ de 3ace *i de Hericire 3ur)" Kn !3a+e&e bi!ericii a 3rinci3a&), a*a c) Kn !+rad)" Kn cadru& u*ii !+)+ea un b)rba+, cu !3a+e&e &a &u in), *i ceva i-a a+ra! a+en:ia &a e&, Hacndu- ) -a de!c0i!) doar o u*) &a+era&) din !+n'a, nu *i in+rarea Kndre3+a+ Kn!3re ea ca !) ie!

264

ANNE RI%E

!)-& 3rive!c direc+" Era +n)ru& de &a Mi!!ion Inn" <ur+a aceea*i 0ain) de ca+iHea reia+), cu o c) a*) a&b) de!c0i!) &a '+ !ub o ve!+) de &n)" Se ui+a HiM &a K i au(ea ine" <)rea +u&bura+, 3e 3unc+u& !) vorbea!c)" ,ar n-a Hacu+-o" 3u&!u& bubuindu- i Kn urec0i" %e +recu+ 3e &n') e& *i a ie*i+ naiba c)u+a aiciN A Kncerca+ !) 3arcur' Kn

aHar), Kndre3+ndu- ) c)+re 0o+e&" Tre ura " A in+e +oa+e 3o!ibi&i+):i&e care iu&+e" ) ) ur )rea" Iar dac) ar Hi 3u+u+ eM3&ica 3re(en:a, dar nu erau 3rea Qie era o coinciden:), Hie ur )rea, a+unci neacce3+a+" Kn anii 3e care-i +r)i!e 3rin!e!e A ca LucR4 .u&3oiu& nu !ur) ur )rea!c)" )r+uri!i!e nicioda+) 3e cineva care !)

) v)(u!e *i &a 'araJu& din Lo!

An'e&e!, *i &a ce& din NeI YorRO Mi !e 3)rea de

b&e!+e a+ din nou (iua cnd Ki

Su!+i:iaru&ui adev)ra+u&

eu nu e, dar +o+ nu 3u+ea

!) Hac Kn niciun He& &e')+ura din+re ace!+ +n)r ciuda+ *i !c&ivi!i+ *i vreun !cenariu de-a& Su!+i:iaru&ui" A*adar, cine eraN %u c+ Knain+a ai u&+ 3e QiH+0 Avenue, cu a++ era ai !i'ur c) +i3u& era c0iar Kn ur a ea" K& !i :ea " Ne a3ro3ia de %en+ra& <arR" TraHicu& Kn!3re cen+ru era a'&o era+ *i ')&)'io!, ('o o+u&

,ra'o!+ea Hi r)u&

265

c&aMoane&or ) c)&ca 3e nervi, iar Hu u& :evi&or de e*a3a en+ ) Hacea !) &)cri e(" ,ar ) !i :ea recuno!c)+or c) ne aH&a aici, Kn NeI YorR, KnconJura:i de u&:i e, cu &u e 3e!+e +o+ Kn Jur" %e naiba avea eu de-a Hace cu ace!+ b)ia+N %e ne &e'aN M-a 'ndi+ c+ !e 3oa+e de !erio! c) nu era cu 3u+in:) !) ac:ione( cu ar Hi ac:iona+ LucR4 .u&3oiu&" Nu ) 3u+ea !ervi de vio&en:)" IndiHeren+ ce ar Hi *+iu+ e& de!3re ine, a!+a nu era o varian+)" M) Knnebunea ace!+ 'nd" M) !i :ea 3ri(onier" A* Hi vru+ !) ) Kn+orc !) v)d dac)-8 ()re!c, iar cnd a co+i+ 3e a&+) !+rad) -a ui+a+ !+n'aci 3e!+e u )r" ,in+r-oda+) dou) bra:e 0o+)r+e -au a3uca+ de ini *i -au +ra! Kn+r-o 3ar+e" M) K 3iedica!e &a co&:" Kncerca!e !) ) redre!e(, dar 3)*i!e Kn !+rad)" Un +aMi +recu!e 'onind 3e &n') ine, +raver!nd QiH+0 Avenue 3e ro*u *i H)cnd u&:i ea de oa eni de 3e a ndou) +ro+uare&e !) !+ri'e" Ma*ina a3roa3e c) ) +rn+i!e &a 3) n+" Tre ura din +oa+e Knc0eie+uri&e" M-a 'ndi+, eviden+, c) Ma&c0ia0 !au S0 ar4a K i !a&va!er) via:a" ,ar -a Kn+or! *i a de!co3eri+ c) +n)ru& &a care ) 'ndea !e aH&a &a nu ai c:iva cen+i e+ri de ine" $ Ma*ina aceea +e 3u+ea o orK, a !3u!"

266

ANNE RI%E

S-a Knde3)r+a+ 3u:in" Avea o voce cu !ecade, care nu- i !una de&oc cuno!cu+" TaMiu& !-a i(bi+ de ceva !au de cineva 3e cea&a&+) 3ar+e a bu&evardu&ui, cu un ('o o+ oribi&" Lu ea a&er'a Kn Juru& no!+ru *i ne d)dea de Kn:e&e!, Har) 3u+in:) de +)'ad), c) b&oca +ro+uaru&" ,ar eu voia !)-& v)d bine 3e b)rba+, a*a c) nu a i*ca+, iar e& a r) a! &a doar un e+ru di!+an:), 3ri- vindu- ) HiM Kn oc0i, &a He& ca Kn ca+edra&)" Era cu adev)ra+ +n)r, 3robabi& c) abia K 3&ini!e dou)(eci de ani" <rivirea &ui 3)rea cu va !) ) i 3&ore" M-a Kn+or!, -a Kndre3+a+ c)+re 3ri u& 3ere+e *i -a re(e a+ de e&" A veni+ du3) ine" EMac+ cu ) a*+e3+a " Qierbea de nie" Era Hurio!, Hurio! c) ) ur )ri!e, Hurio! c) ) !a&va!e din Ha:a +aMiu&ui" Era Hurio! c) nu !e +e ea de ine, c) Kndr)(nea !) !e a3ro3ie de ine, c) !e &)!a v)(u+ Har) Hric)" M) !co+ea din in:i de-a bine&ea" $ ,e cnd ) ur )re*+iN &-a Kn+reba+" Kncerca !) ) !+)3ne!c !) nu !cr*ne!c din din:i, a++ era de Hurio!" Nu i-a r)!3un!" Tre ura *i e&, r)u" Ki ci+ea !3ai a 3e c0i3, Kn He&u& cu i !e i*cau bu(e&e Har) !) ro!+ea!c) niciun cuvn+, Kn He&u& Kn care Ki Jucau

,ra'o!+ea Hi r)u&

267

3u3i&e&e Kn +i 3 ce ) 3rivea" $ %e vrei de &a ineN &-a Kn+reba+" $ LucR4 .u&3oiu&, a !3u! e& Knce+" .reau !) !+) de vorb)" .reau !)- i !3ui cine +e-a +ri i! !)-& o ori 3e +a+a"

SHr*i+

Nota autoarei

6= ianuarie 6787

,nte ele serafimului !un+ o3ere de Hic:iune" %u +oa+e ace!+ea, une&e din+re Kn+ 3&)ri&e din ace!+e c)r:i au Ho!+ in!3ira+e de eveni en+e *i 3er!oane rea&e" Li a H)cu+ un eHor+ deo!ebi+ 3en+ru 3re(en+area c+ ai 3reci!) a ediu&ui i!+oric Kn care !e 3e+rec ro ane&e" Tra'ica u+i&are a unui +n)r evreu din Q&oren:a, Kn 8]=@, e!+e de!cri!) Kn a )nun+ Kn vo&u u& /u!li Life in Renaissan e 0loren e 1Via)a $u!li a n 0loren)a Rena"terii2 de Ric0ard ;" TeM&er, 3ub&ica+ de %orne&i Univer!i+4 <re!!" To+u*i, Kn niciunu& din+re +eM+e&e 3e care &e-a de!co3eri+ nu e!+e en:iona+) iden+i+a+ea b)ia+u&ui, a rude&or !a&e !au ce !-a 3e+recu+ cu e& 3n) &a !Hr*i+" A Ho&o!i+ a+eria&e&e inHor a+ive doar

268

ANNE RI%E

3en+ru a crea Kn ro an o ver!iune i a'inar) a inciden+u&ui" Q&oarea nu i+) PMoar+ea 3ur3urie# e!+e Knc0i3ui+)" ,in o+ive eviden+e, nu a in+en:iona+ !) in+roduc Kn acea!+) car+e a )nun+e cu 3rivire &a o o+rav) rea&)" <rinci3a&e&e !ur!e Ho&o!i+e 3en+ru ro anu& de Ha:) au Ho!+ dou) c)r:i de %eci& Ro+0, o &ucrare Hoar+e a 3&) in+i+u&a+) (+e 3istor4 oft+e 5eivs ofltal4 67storia evreilor din 7talia2 *i una de di en!iuni ai redu!e, dar nu ai 3u:in bo'a+) Kn inHor a:ii, (+e 5ews oft+e Renaissan e 1#Evreii n vremea Rena"teriiE, 3ub&ica+e a ndou) de SeIi!0 <ub&ica+ion Socie+4 din A erica" ,e enor aJu+or i-au Ho!+ Hra' en+e din 3eriodicu& %o uni+):ii evreie*+i, 3ub&ica+ +o+ de SeIi!0 <ub&ica+ion Socie+4 din A erica, Hra' en+e +radu!e de Mo!e! 1ada!" M-a ai aJu+a+ 5ewis+ Life in Renaissan e 7tal4 1Via)a evreilor n 7talia Rena"teriiE de Rober+ BonHi&, +radu!) de An+0on4 O&dcorn *i 3ub&ica+) de Univer!i+4 oH %0ica'o <re!!" La He& *i (+e Renaissan e /o$es 1/a$ii Rena"terii2 de ;erard Noe&, iar &ui Noe& Ki da+ore( inHor a:ia c) <a3a Iu&iu a& I&-&ea !e de&ec+a Kn Hiecare (i cu caviar &a a!a de 3rn(" A con!u&+a+ o u&:i e de a&+e c)r:i de!3re Ro a, de!3re I+a&ia, de!3re evreii de 3e!+e +o+ din &u e Kn

,ra'o!+ea Hi r)u&

269

e3oca Rena*+erii, 3rea u&+e ca !) &e 3o+ enu era aici" Orice !+uden+ in+ere!a+ de o docu en+are ai a )nun:i+) va de!co3eri c) are &a Knde n) re!ur!e din abunden:)" .reau !) u&:u e!c din nou encic&o3ediei on&ine WiRi3edia" Kn ce 3rive*+e &)u+a rena!cen+i!+), !criind car+ea de Ha:), a a!cu&+a+ u&+) u(ic) de ace!+ He&, dar a Ho!+ in!3ira+) Kn od !3ecia& de un co 3ac+ di!c nu i+ (+e Renaissan e Lute de Ronn McQar&ane" Le reco and ci+i+ori&or Hra' en+u& nr" >, in+i+u&a+ !i 3&u P<e!!e e(e#" Acea!+) 3ie!) !-a dovedi+ Kn !+are !) ) ur )rea!c) Kn od !3ecia& *i i-8 i a'ine( 3e Tob4, erou& eu, cn+nd-o Kn u&+i e&e ore 3e+recu+e Kn I+a&ia Rena*+erii" Knc) o da+) K i eM3ri recuno*+in:a c) eMi!+) &ocuri a++ de Hru oa!e 3recu 0o+e&u& Mi!!ion Inn din River!ide, %a&iHornia *i i!iunea San Suan %a3i!+rano" <er i+e:i- i !) u&:u e!c iar)*i, cu recuno*+in:) *i en+u(ia! , ce&or de &a SeIi!0 <ub&ica+ion Socie+4 din A erica, 3en+ru +oa+e cerce+)ri&e Kn+re3rin!e Kn do eniu& i!+oriei evreie*+i"
<en+ru co en(i *i inHor a:ii v) ru') con+ac+a:iEditura LEDA Di uzare i Clu!ul Crii %a&ea <&evnei nr" 8]G, !ec+or A, Bucure*+i, cod 3o*+a& 7A7786

270

ANNE RI%E

Te&"- 768"@8="??"66, 768"@8="??"@@, 768"@8="??">>C QaM- 768"@8="??"AA E- ai&- van4ari5e6iturac7rint.r7 Ma'a(inu& vir+ua&- 888.gru(ulc7rint.r7" 888.le6a977ks.r7

Qor a+- 8ABG]M?] %o&i +i3o- 8A Ti3aru& eMecu+a+ &a QE, <RIN2 S"A"

PIndi!cu+abi&, Rice !+ ie !) !3un) o 3ove!+e, iar acea!+a e!+e 3a&3i+an+)"""" SHr*i+u& bu&ver!a , dra a+ic, care &a!) &oc unui Yva ur a[ conHir ) 3e de3&in Ha3+u& c) acea!+) !erie c0iar a 3rin! ari3i"# ,",inco&o de Han+o e *i Kn'eri, Dragostea si rul reu*e*+e !a ia!) din +i3aru& unui +0ri&&er e+aHi(ic, Hiind un ro an ancora+ !o&id Kn Ha3+ ai 3re!u! de i!+oric""" Anne Rice nu nu ai c) eM3&orea() &u3+a K 3o+riva r)u&ui, ci !e Kn+reab) ce Kn!ea n) r)u& *i cine K& 3oa+e deHini" ,ar, orice, Dragostea si rul e!+e o car+e 3iu- !i !i 3&u ca3+ivan+)"#
T"E,A "
i"print al Di&i+ <I D"I I E,ITORIAL %ORINT
I a'inc co3crci- :"u&iv+^r _^ ricMbn "iI ci &iriciC AnbnIii A3ov+o& "` Iiivii.+i
v

Cirnan&

www.ledabooks.ro