Sunteți pe pagina 1din 17
ADMINISTRATIA NATIONALA A DRUMURILOR ‘CUPRINS NORMATIV NNORMAT PENTRU DIMENSIONAREASATURLORBTUMINOASE PENTRU DIMENSIONAREA STEATURILOR BITUMENOASE DE Dr RANFORSARE A STEMELOR SUTERE SUPE 9 SEMIRGIDE ‘ANTORSARE/A SISTEMELOR RUTIERE SUPLE ot SEMIMICTDR Cited onatieg), NDICATY AND 50-9 een a 4 Sawa Hiss : ; ° 3, Princip de dimensionare seit 7 10 seal 4, Stabllred traficulul de CAICU m PRESEDINTE: Ing. MICHAEL MSTANCIU eee senrias uti meres fo cor eet Hed ‘VICEPRESEDINTE EXECUTIV: Ing. JON PREDESCU 2 Satesconeatamtcicoatoniniwomertmie 2 YeanscoEoac Re Stans = mi Meroe lune. Sing ono reooe \ nvecoowenagmactndion |Akmmnaganapore a mredce son de drum SEF SERVICIU TEHNIC: Ing. FLORIN DASCALU 1. Generastati » 2, Principtul metodel al Fiincraieeer am 3 ‘Nodce vibe o Spd do SSC SiON 3 snexa 2 Rogremul pen cle detornafiorsecce hn seme- lore omni CALDEROM ance - owe ocd 3 Prony ieanondeeesenser=) 3 iigeesrar = 5 tes paste orem CASE 2 6, Exemplu de calcul 7 $$ ttre NORMATIV PENTRU DIMENSIONAREA STRATURILOR ‘BITUMINOASE DE RANFORSARE A SISTEMELOR woicanv 'NUTIERE SUPLE $1 SEMIRIGIDE. AND 550-99 (Qéetoda snalitics) PREVEDERI GENERALE 111, Prefenful nomat #9 refer ta metoda onaltics de dimensionare oso ture bturnoose de ranforare a sstemelo ute supe s sominigde omeniul de aplicore 112, Ronfor&tle cu shotu blurinoate s@ includ ih octvtatea de reparat curente a crumutior publce #40 executé pentru spotkea copactal portante o rumusor. 1.3. Necestatea ronfosisstemuls nitr este determinatd de stereo tehrica .acestia, conform prevederiorinstucthunlor indicat CO 165 s este rezuitatdn uma une experae tehrice VA Datos roferoare Ia serea tetricd « humul ver f enrose dn Banca Cen 116 de Date Tetrice Rutres/sou pn maa ofectuate pe tren. 113. Prevederie nommatvulu © opiod ila std ~crumure pubice in inra- ‘von locetttor, conctionata de aigurcrea condilor de sstematizare pe ver tical (cote obligate ta bordut, igen de famval, tenet fc.) de cont rultate @ ckeultiel Gntenect! la dstante de minimum 600 m si de conctile tennce s econemice spectice strSzor. 1.4 Teminclogie, conform STAS 4032/1.cu umatoarele complete Lectviaiea de retire « drumutlor publice-otitclealvrérlor fice dente Vente (Zeferninate de uziza sou de degradores in conatt nomate de ‘expboctar a crumutlor 3 pedutlor de sosec), care au ca scop mentneres con: “iiior lehice necesare destésurai crculatelIn consti de Sigua precun # {store permanent de curatene cu expect eset la nivel roricu extent - gethvtotea de reparai a drumurilor pubice - otatoten crn tice de inter ‘erie. care au ca con compersarea partial sou totad a wn fie smorcle produse co umare a exploatar normale sou @ actin agentior ce meds “erode de abot sans RANSPORUAOR | ran | acnalseana NAnONALA A DRUNAALOR| So Cu aviaul nt, 93/038/96_ 8 Seite aT Ccotea caractorsiortehnice la nivel impus de trafic mosim pent num de berw de cicultle existent, refacerea sau iniocurea de elements, deta {04 parti de constuciiaite din uz, cre afectoans resetonta. tabitatea,sgu- ‘arta exploatare i protecta mectul ‘onu! modernizéll drumuul - anu in care o fost efectucté emengjarea com lend a drum, prin executor #1 a unui stem rtler cu imbrBctmine mo- demo ter ter supls sau semi -detommtie speciicd - nottune prin care se detheste starea de defernatie spotiaIn-un stem rite supus unel INcoreOr pe suprotare Gruul h con: test acestuinormatv sstemul utr este considerat un mecku musts losis Ina, jr ncércarea este data de sacina saticd a versie standard (57.5 kN. care exerci 0 presune vertical uniforms de 0.625 MPa pe o supratats eeu or eu a2 6 0.171 m. Program CALDEROM (Calcul deforatilorspecifice in sstemele rutore fh Rornnia) cin Anexa 2, permite calcuares In coordonate axsimetice asociate sarc, « umatocrelor components ale tensor deformatilor spectice (e) unctelecitice ole sister ter: defomotio spect ofzonicé de inindere (la bana sotto biumlnoase: ~ Getormata specifica verticalé de compresune () lo nivel pamdntu de ln sistema internationale untatl(m, MPa), detomatil spectice au unitate (oni, find de orcnul a 0:000700..0,600500 ‘rym sou 100x10*..800K10" erm Pentu smpiiicar, 1x10* reprezinta 0 microdetormate, dec! defornatia spect ‘ica este do 10,500 microdet. fourare relectv® -poc98U de tranemitre la fupratata une nol Imbracomin Dturinoase a fisurlor s/sou © crépatuor exsionte in vecheo moracomine ‘utter, datoratsolctértor terrice 4 ole raflcul, ih coz sstemelor tere co ‘Quin dctuite statu cin agregate naturale stabilzate eu fant route! sau ‘Puzzoaric! sau statu btuminote cu grosim| mar, cu fkut § crOpétur in plac: = Petoade de perspectivé - peicada de temp, exprmatd in ani, pent core se stables traieu de calcul o gos strotutlor de ranfonsre; + tector omogen - sector de drum caractarzat concomitant pin aceleas! date Dihind tofcu de calcu, lcdtultes sstemulu rut, stored de degrodore @ Imbracamintel btuminoase, tui de pomént. tol cimaterc al zone! tn core ‘ste stuct drum lregimul Nékologe al complenul utr - temperatura echivolené @ statutlor bituminoase - cee pent care sume degrades produse de solctale ticul pe porcusul unul on, pentru oc tHbufe dat’ « temperctuor, este egal cu degradiarle produse de aceleos! {oll le troficuu dar pant temperatura constant, Byen CO “ofc de calcul - numa de otf standard cu sarcina pe ose de 115 KN. pe onda de chcvistie cea mai salt, ectivalent vehicuslor care vor ekesa pe drumylranfosat pe peioada de perspectv®. 1.7. Referinfe: Nome pivnd ineadkarea categotl @ cumin rotiondl. Nore tehnice piivnd projactarea, constitutes wi mo: ‘demizaroa crumutlo. Lucrét de chum, Récéin bituminoase clindate ‘executata la cad, Condit tehnice de cattt. ‘eten de fundare, Clasficarea si Keniicarea pomerr tutor. ‘Acfunea fenomenul de inghet -dzghet fa uct de ‘dumut. Addncinea de Inghet In complex ute. Peescpi de calcul. ‘Acjuneo fenomenuld de inghet- dezghet fa luc de ‘drumut Prevantea # remedierea degradtor dn het -dezghet.Prescripti tennice. wer de cru, Shot de baze cn mitt Btu rnoaie cline executate acc, Condi terice ger- ale de calat. Irsiuctuntehnice depatorrentcie pen detenrinarea pn detlectogtatle # defectometie @ copact Por tanto crumutor cu siteme rte supe sl serine CD 155 ecto nerevzuits instuctun! fehrice prvind soreatehricd a rutor me: come. None peru evokerea stl de degzadre a mibxcd- mint peri churs cusrucks nite sue sveric. raul. 43/1998 Corn M.A 1998 v si7a97 SAS 1243-88 Y sras vr09/1-90 SHAS 1709/20 STAS 797076 costs AND 5098 8 AND 554.99 Normaty grind edirinistarea, exploatareo,inftine- 190 sirepororea crumunior pubic. |UB. Oda cu intra tn vigoare « acest nornat, 50 resrange demerit