Sunteți pe pagina 1din 78

La Doamne strigat-am, aceste stihiri prosomii.

Oi >koj tv~ #Efraqa`


glas 2 T mai rar.ai ca a lui Dum ne zeu n su fle i tul chi vot as tzi
'
la cer se mu t dum ne ze ias ca sca a a r a

Dom nu lui Pu u te ri lor.e te ei de U ce nici ve ni te s cin steas c a
'
ta mu ta re Mai c n Du hul sa a da a a os i

cea ta Brn co o ve ni lor.

la va a cea de a ici nu ai pof tit sl vi te dar
'
sla va cea ce reas c pof ti tai Con stan ti i i ne prin

sn ge do b n din du o.
1
16 august, SFINII BRNCOVENI
Stihiri prosomii la Doamne strigat-am. Tw~n v3rani1wn tagma1twn
glas 1 T

V
M
1 '
e m p ra tul a toa a te o, Vo ie vo o zi i lor
1 3
mr tu ri sin duL as tzi n ce ta tea cea ma re de praz

ni cul mu t rii Ma ai cii la cer vai mu ta a at Brn co ve ni lor

m pre u n cu d n sa la Fi ul ei de Hris tos n cu
!
nu n n du u v.
1 '
e lem nul Cru cii St p nul lu mii jert fi in du u Se
1 3
dumne ze ias ca vo ie pe p mnt a pli ni t-o A ces

tu ia ur mn duI ca a pul pe lemn Brn co ve e e nii ple cn duil

bi ru i t-au vrj ma a ul ca re prin lemn pe A dam l-a bi

ru i it oa re cnd.
1 '
m p r teas ca ce ta a te a Mai cii Do omnu u lui
1 3
de p g neas ca m n st p ni t v zn do n trn

sa Con stan ti ne a as tzi e znd pe Hris to o os Vo ie vo du le

Dum ne zeu i St p nLai mr tu ri sit Prea cu ra ta n
!
t ri in du u te.
2
La Doamne strigat-am, aceste stihiri prosomii. Oi >koj tv~ #Efraqa`
glas 2 T (pe larg)a a a a ai ca lu ui Dum ne e zeu n su u
!S ' H '
fle e e i i i tu ul chi i i vot as t zi la a a
H
ce e er se mu u u t dum ne e ze ias ca sca a

a a r a Do om nu u lu u ui Pu u u
'
te e ri i i lor.

e e e e e tei de e U ce e nici ve ni i
!S ' H '
te e e s ci in stea a as c a ta a mu u u
H
ta a a re Ma a ai c n Du u hul sa a da a

a a o os i cea a ta a Br n co o o
'
ve e ni i i lor.

la a a a a va cea a de a a ici nu a ai
!S ' H '
po o of ti i it sl vi i i te dar sla a va a a
H
cea a a ce rea a as c pof ti i t-ai Con stan ti i

i i ne e prin s n ge e do o o b n
'
di in du u u o.
3
Stihiri prosomii la Doamne strigat-am. Tw~n v3rani1wn tagma1twn
glas 1 T (pe larg)

V
M
!S
e m p ra a tu ul a a toa a a te e e
0] !S
o, Vo o ie e vo o o zi i i lo or mr tu
' !
ri si i i in du uL a as t zi n ce ta a
! '
tea a cea a ma a re de pra a a az ni i cu ul mu u

t ri ii Ma a ai cii la a cer vai mu ta a at Br
'
n co ve e ni i i lor m pre u u n
!S]
cu d n sa a la Fi u ul ei de Hris to os n
' '
cu u nu u u u u n n du u u v.
!S
e le emnul Cru u ci ii St p nu u ul
0] !S
lu mi ii je ert fi i in du u u Se e dum ne
' !
ze ia a a as ca a vo o ie e e pe e p m nt
! '
a a pli i ni i t-o A ce e e es tu u ia a u ur

mn du u-I ca a a pul pe e lemn Brn co ve e e ni
' !S
ii ple c n du u u il bi ru i i tauvrj ma a a

a a ul ca re pri in lemn pe A dam la bi ru u i i
' '
i i it oa a re e e cnd.
4
!S
m p r tea as ca a ce e ta a a te e e
0] !S
a Ma ai ci ii Do o om nu u u lu ui de p
' !
g nea a a as ca a m n st p ni i
! '
t v z n do n tr n sa a Co on sta

an ti ne e a a as tzi e e znd pe Hris to o os
' !S
Vo o ie vo o du u u le Dum ne ze eu i St p
]
n La ai mr tu u ri i sit Prea cu ra ta n t
' '
ri i i i in du u u u te.
5
Slava de la Doamne strigat-am, glas 7 T

N
] !S
a pro pi a a a a a t ti i ind o

o,Vo ie e vo zi i lo or m p r i i i i a a
' !S
lui Du umne ze eu i n tru pu te e e e e re v
!S !S ' !S
z n du o ve e e ni ind si i i i li in du u u

v mu ce ni ce e e te a ai lu a t-o pe e e
!S 0
ea a pe cea a a tre c toa a re n e le e
'
e ep i i lor le e p d nd ci n drz ni re c
'
ti i i g c
!:S
ti i g nd c tre e St p nu ul a toa a a
!:
te e A ce e lu u ia Brn co o o ve e e ni
'
lo or ru ga a i v pa ce e lu u u mii s

d ru ia a as c i su fle te lor noa as tre

ma a re e mi i i i l .
6
i acum... a Praznicului, glas 6.

!S
e nii s prz nu u u im A a do or mi i i rea

cea ves ti t n toa t lu u u mea a a Ns c toa
!S H!S
a a a a a re ei de Du um ne e e ze eu ce lei cu to
s' '
o o tu ul f r pri ha a a a n; c n ge e e
sY ' !S
rii prz nu ie e e esc a a a as tzi cin sti t

mu u ta a a a a rea Ma ai ci i ii lui Du um
s '
ne e e e zeu i pe noi p m n te e e nii

la ve se li i e e e ne e chea a a m ca s
'
stri g m cu gla as ne n ce e e tat: Bu u u
!!!
cu u r te ce ea ce te-ai mu ta at de e pe e p
' s
mnt i la ce re e ti i le l ca a uri te-a a
' ' !S
a ai dus; Bu u cu u u r te ce ea ce ai
o
a du nat n tru u+ u u u na cea ta u ce ni i i ci
s ' ss
i i i i lor pe e no or u u u o or; Bu u u cu r
7

te e n de e e ej dea i mn tu i rea a a noa
'
a as tr c pe ti i ne nea a mu u ul cre e
' s
ti i i nesc ne n ce ta a at te e e fe e ri
' '
i i ci i i i im.
8
La Litie, Stihira 1, glas 1 T


e se le te te n Domnul ce ta tea Bu cu re e
1
ti i lor n tru prz nu i rea un su lui lui Du um
!S
ne e ze eu a sl vi i tu u lui Vo ie vo o o o
' 2 !+
du u lu u ui tu cre te tul a ces tu ia n s
' !S
nuri a a a v n dul vis ti e ri i i e ne
2
de e er ta a a t c lui Hris tos mu ce ni ce te t
!+
i in du u il i n drz ni i i i i i re
1
c tre A ce e la a do b n di ind ne n ce tat
]!S
mij lo ce te i i e pa a ce i ma a a re e e
'
mi i i i l.
9
Stihira 2 la Litie, glas 1


o, mi los ti vi rii ta a a le Con sta an ti ne i bln
2
de e e ii pen tru ca re pe Mn tu u i i

to rul Vi i i i i i no Lai fi a u zit zi
1 !S
i cn dui bi ne cu vn ta a a a tul Ta a a a t
'
lu u ui Meu ci cu a de v rat ce e e e lui

ce e a a a re i mai mu u ult dn du ui St p
!S
nul ha a a a a a rul mu ce ni ci i i e e ei
' !+
a ai lu u u at i cu nu na cea ne stri i i i
'
c cioa a a a s A ce lu ia sl vi te roa
!+ 1 '
a g te pen tru su fle te e le noa a a as tre.
10
Stihira 3 la Litie, glas 1

H
u ha rul Tu Cu vn tu le al Ta a t lui

ru ga tu sa Con sta an tin i ni ma + a prin de o fi
1
ii lo or me e ei ca oa re cnd lui Lu ca a i lui
!S ' 1
Cle e e o o o o pa n vred ni cin dui St p ne mu ce

e ni i ci ei i cu nu u ni i i i lor

ve e ni i ce pen tru ru g ciu u ni i le Prea cu ra
'
a tei Ma ai cii Ta a a a le.
11
Stihira 4 la Litie, glas 1, a Sfntului Constantin-fiul


n ti ns cut ti in du te Co on sta an ti i i ne
!d '
de n e lep ciu ne iu bi i to o o o ru u u u le n
3 !
t iul i cre te tul mu ce ni ce te e i-ai a a du us
'
n e lep ciu nii Ta a t lui ca lea a r tn
!
du o cin sti i i i lor t i fra ai i ca A vim
!S '
Ma ca be ul fe ri ci i i i te e zi i i cnd: Ga
] !+
ta s fi im o, fra a i i i i lor a a mu u
'
ri de ct a cl ca a le gi le e e p ri i in

teti.
12
Stihira 5 la Litie, glas 2

!S ] !S
e cel n tre e m p ra a ai A pos to lu u ul Do om
H
nu u u lui i pe n t iul Mu ce ni i i ic l
'
u u dnd te fa a a ne gr i to o ru u le e
!S ] !S
de Dum ne e e ze eu i a Prea cu ra a a tei St
' ]
p ne sl vi i i t mu ta a re la
!S ' !S
ce e e e e e ru uri dar spre mn tu u i i i re
!S
fi e a a re e ia a a du us: Con stan tin ce e e ta
!]
a a tea praz ni cul de Dum ne ze e eu N s c
' l]
toa a a a rea iar te e e fan ha a rul mu ce ni
!
ci i i i i e ei i noi dar cin stin du te sl vi i
H!S
te e Mu u u ce ni i ce Mn tu i to o ru u
! 4 '
u lui roa g te pen tru su u fle te e le e c noa a a as

tre.
13
Stihira 6 la Litie, glas 3

1 '
a Hris tos n vi e e rea lu u u mii mer s-ai Ra du u
0
le ca a u un n ge er un de
1' ]
nu se n soa a r nici se m ri i i t pe ti ne n
'
sui cu bu u u cu ri i i i i e mr tu ri e

e e e pu n n du u te Mi re lu u u ui Bi se
!+
e ri i cii.
Stihira 7 la Litie, glas 4cel romnesc

(de la frecvena notei finale a stihirei precedente)


asemenea Canonului Floriilor al lui Filothei sin agi Jipei
2
i re e le ve nind n mij lo cul no o op ii lu
1 '
mii a ces te ia hai na nun ii p mn teti ai le p da at

Radu le hai n nun ii ne stri c cioa a a se a go ni sind pur
' 1
pu ra mu ce ni ci i i ei ci po me ne te ne Mu ce
'
ni ce n e le e ep te St p nu lui Hris tos s nu u ne n
'
chi d u a c m rii Sa a a le ci prin po c in
' 1 2
s ne pri mea as c pe noi ca un Bun i Iu bi i to or

de oa meni.
14
Stihira 8 la Litie, glas 4
V
!S
e nii iu bi to ri lor de Mu ce e nici cu e vla a a
!S ]
vi e e s l u u u d m mi nu u u u nea cea a
! S
de e e a a a cu um c prun ce te a m gin du se
H
A dam o di ni i oa a a r i dum ne ze ia as
!S '
ca po run c le p d n du u u o i din ra ai
!S H
sa le p da at iar Ma tei n e lep e e e e e e
H!S
te m pli nind cu vn tu ul ta a t lui de po
!S '
mul vi e i ii se n du u ul ce e e e te m pre
!S a !
u n stnd cum e bi ne i fru u u mo os n ce e e
!
ruri cu u fra i ii lu ui.
15
Stihira 9 la Litie, glas 5
V
H
al cin sti i tu lui Bo te z to or nu u me a a v
!S '
n dul n e le ep te e e sfe et ni i i ce
1 H
mu ce ni ce e e te la ce e e ruri a se e me nea
] /H
a lui na i in te mer g to or do om
!S ' ' !X
nu u u lui t u te-a ai f cut Ia na a a a a
' '
che de Hris to os iu u bi i to o o o o ru u u u
0
le ci i no oi ru g mu u te a se meni s te a
1 ' !S
a vem tot sfa a a tul vi clea a nu u u lui ri i si
]'
i i i pi in du u u nil cu ce le c tre Dum
!S ] ! !S
ne e e ze e e e e e e e e eu bi i i ne pri mi
1' !+
i i i te mij lo ci i i ri le ta a a le.
16
Stihira 10 la Litie, glas 1 tetrafon

(de la frecvena notei finale a stihirei precedente)


S '
n i ni mi le fi i i i i lo o o o or lui
H
ca n pa tru E va an ghe e e lii a e za a a
!S
t-a Con sta an tin pe Cu v n tu u ul lui Du u um ne
T T
'
e e e e zeu iar mai a poi prin mu ce ni ci i i i
d
e la Dn su ul du u u u c n du ui zi s-a
d !:S
a St p nu u lu u ui ia a a
!: 2] H
a t Mn tu i to o ru u le eu i pru un cii pe ca
!S
a re e e mi i-a ai dat Doam ne Dum ne ze e u ul meu
!S '
Mie lu le al Ta a t lui sla a a v i i i i

e
17
Slava Litiei, glas 6

!
t tu u t-ai Mn tu i to ru u le n mij lo
!S '
cu ul Vo ie vo o o o zi i lo o or Ti n
!S
nu u me e le e e T u a du u na ai du p cu
!^ !S '
u u um Te-a ai f g du u u it spre mr tu
!S
ri si rea a Ta n t ri i i in du u ui pe e ei cu Du
!S ' '
u hu u ul T u Ce e el Sfnt ci i pe noi cu A a ce
!S !S ]
e es ta n t re e e te e e e e ne de oa a
'
meni iu bi to o o o o o o ruu u le e n mi ij
! S
lo o cu u ul no o os tru ve e nind pen tru ru g ciu u
'
u u ni i le a ce e e lo o o o ra.
18
Stihiri prosomii la Stihoavna Vecerniei, glas 2 Oi >koj tv~ #Efraqa`

1
ea ta de U ce nici se strn ge de e la mar gini n sa
2
tul t u Fe cioa r tru pul s il n groa a pe cel pri mi tor

de Dum ne zeu.
1
o, ce le mai pre sus de fi re i i de min te tai ne

le ta a le Mai c pe Dum ne zeu ns c n duL la El
2
cu sla v ai tre cut.
1
ca r la Fi ul ei mor mn tul N s c toa rei de Dum
2
ne ze eu se fa ce su ind pe cei ce pu u ruri n tru cre din

o sl vesc.
Slav... i acum...
1
nd c tre Fi ul tu mu ta tu te-a ai Fe cioa r grab nic
2
pe no ori ve ni t-au A pos to lii sn groa a pe f r pri ha

n tru pul tu.
19
Stihiri prosomii (asemnnde) la Stihoavna Vecerniei, Oi >koj tv~
Efraqa` , glas 2 T (pe larg)


ea a a a a ta de e U ce e nici se str n
!S ' H '
ge e e de e e la a ma a ar gini n sa a tu u ul
H
t uFe cioa a a r tru u pul s il n groa a

a a pe e cel pri i mi i to o or de e e
'
Du um ne e e zeu.

o o o o o, ce le e mai pre e sus de fi i
!S ' H '
re e e i i i de e mi i in te tai ne e le e e
H
ta a a le Ma a ai c pe Du um ne ze e eu ns

c n du uL la E el cu u sla a a v
'
a ai tre e e cut.
yH
ca a a a a r la Fi i u u ul ei mor
!S ' H '
m n tu u ul N s c toa a a rei de Du um ne
H
e e ze e eu se fa a a ce su i ind pe ce e

ei ce pu u u u ru uri n tru u cre e di i in
'
o o sl vesc.
20
Slav... i acum...

yH
nd c tre Fi i u u ul tu mu
!S ' H '
ta a tu u u te-a a ai Fe e cioa a a r grab ni ic pe e
H
e no o ori ve ni i i t-au A po os to li i ii

sn groa a a a pe e f r pri i ha a a
'
n tru u pu u ul tu.
21
Troparele, glas 3, al Sf. Constantin Eu3frainesqw

11
la va lu mii Vo ie vo du le mu ce ni ce te bi ru
31 1
in du u o ca A vra am Con stan ti ne i-ai a dus pe fi
( )
1
ii ti a toa te Zi di to ru lui mul u mi ind n e lep

tu u le A ces tu ia ca un bun ru gn du te n drz ni re
1
mu ul t la Dn sul c ti gnd de e de rea de-a dreap ta n
1 Sau aa:
vred ni ce e te e ne.
11
la va lu mii Vo ie vo du le mu ce ni ce te bi ru

in du u o ca A vra am Con stan ti ne i-ai a dus pe
( )
1
fi ii ti a toa te Zi di to ru lui mul u mi ind n e lep

tu u le A ce es tu ia ca un bun ru gn du te n
1
drz ni re mu ul t la Dn sul c ti gnd de e de rea de-a dreap
1
ta n vred ni ce e te e ne.
22
Al Sfinilor Brncoveni Me1gan eu6rato


o ia Ta a t lui Mn tu i to rul rs tig

ni in du Se a m pli ni to r m nnd n tru
3 1
dra a gos tea Ta t lui ci pe A ces ta ur m nd Brn co ve

ni lor i sla va lu mii cl c ndo Sl vi i i lor vo ia ta
1
t lui mu ce ni ce te ai m pli nit cu ca re n cu nu nn
1
du u v St p nu lui a toa te po me ni i i i ne.
Al Sf. Ianache Apo1stole a6gie


u nu u na ce reas c ai lu a t-o Sfet ni ce mr tu
3
ri sin duLpe Hris tos ci sf tu i rea ar pe lui Ia na che
1
ri si pe e te e ne-o.
23
Sedealna 1, glas 1 w)(

<
1
u nu na de a i ici le p d nd Vo ie voa de
1
St p nu lui Hris to os ai ur ma at Con stan ti ne

i cre te tu ul ple ca a a tu i-ai sub se cu rea a p g ni lor

ci i lu nd n schimb ne stri c cioa a sa cu nu n
( )
( )


pe e a ce e ea dar fi i lor t i mo te ni re

ai dat n e le ep tu le.
Aceeai, mai rar.


u nu u na de a ici le p d nd Vo ie voa de

St p nu lui Hris tos ai ur ma a at Con stan ti ne

i cre te tul ple ca a a tu i-ai sub se cu rea a p g ni lor

ci i lu nd n schimb ne stri c cioa a a sa cu nu n

pe a ce e ea dar fi i lor t i mo te ni re

ai dat n e le e ep tu le.
1
16 august, SFINII BRNCOVENI, Utrenia
Aceeai, pe larg. w)( T

yH '
u nu na a de e e a a a a i i i i i i ici le

p d nd Vo o o ie e voa a a a de
yH '
St p nu u lu u ui Hri i i is to o o o o o os ai

u u ur ma a a a at Co o on sta an ti i i i ne
' '
i cre e te tu u u u ul ple ca a a a tu u i-a a a ai sub se
''
cu u rea a a a a p g ni lor
' '
ci i i i i lu nd n schi i imb ne stri c cioa a

a a a sa a a cu u nu u u u n pe e e a ce

e ea a da ar fi i lo o or t i mo o o te

e ni i i i re ai da a at n e e e le e e ep tu u u u

le e.
2
Sedealna 2, glas 1 w)(

<
1
a se meni lui Hris to os ai rb da at Con stan ti ne
1
vn za re de la ce ei de a proa a pe Sl vi te

ci Pa ti le e i tre e e ce rea a n sluj be a a n chi i i pu i

ne e l s n du te de Dumne ze eu + u r to rii
( )
( )


Vo o ie vo o du le mu ce ni ce e te la ce ruri

tre cu t-ai cu fi i ii ti.


Aceeai, mai rar.


a se e meni lui Hris tos ai rb da a at Con stan ti ne

vn za a re de la cei de a proa a a pe Sl vi te

ci Pa ti le i tre e e ce rea a n sluj be a n chi i i pu i

ne e l s n du te de Dumne ze e eu + u r to rii

Vo ie vo o du le mu ce ni ce e e te la ce ruri

tre cu t-ai cu fi i i ii ti.


3
Aceeai, pe larg. w)( T

yH '
a se me eni lu u ui Hri i i is to o o o o o os ai

r b da a a a at Co o on sta an ti i i i ne
yH '
vn za re e de e e la a a a ce e e e e e ei de

a a a proa a a a a pe e e Sl vi i i i te
' '
ci Pa a ti le e e e e i tre e e e ce e rea a a a n slu
'
uj be a a a a a n chi i i i i i pu i
' '
ne e e e e l s n du u te e e de Dumne e e ze e

e e eu +u u u r to o o o rii Vo o o ie vo

o du u le e mu ce ni i i ce e e e e te e e la

a ce e e e ruri tre cu u u t-ai cu u u fi i i i i i i i

t i.
4
Sedealna Praznicului, glas 1 T, Podobie: Piatra fiind

V
pecetluit...
1
ea a ta dum ne ze ias c a A po os to li lor
1
s-a + a du nat s te n groa pe pe ti ne prea cin sti i t

Ns c toa a re de Dum ne ze eu prea cu ra a t cu ca

re i ce e te le n ge ri lor au cn tat mu ta a a rea ta de

la noi stri gnd prea l u da a t: Bu u cu r te mij lo

ci toa a re; Bu u cu r te fo lo si toa a re; Bu cu r
'
te c n tru A dor mi rea ta nu ne p r se eti pe e noi.
5
Sedealna Praznicului, glas 1 T, Podobie: Piatra fiind

V
pe larg pecetluit...

ea a a a a ta dum ne ze ia a a a a as c

a A po o o o o os to o o o li i i i lo o or s-a + a du

na a at s te e n groa a pe pe ti ne e prea a ci in
' '
sti i i i t Ns c toa a a a re de Dum ne ze e

e e e eu prea a cu ra a a a a a a t cu ca re
'
i ce e te e e e le e e n ge e e e ri i i i lo or au
o '
cn ta at mu u ta a a a rea ta a a a de e e la a a
!X '
noi stri g nd prea a a a a a l u u u u da a
' yH
a a t: Bu u u u u cu u u r te mi i i i i ij
O
lo o o ci toa a a a a a a re e e; Bu u cu r te e e
'
fo o o lo o o si i i i toa a a a re; Bu u u u u cu
'
r te c n tru A a a dor mi rea a ta nu u u
' '
ne e e e p r se e e e eti pe e e e noi.
6
Mrimurile. Glas 1.

dCV] !cV
ri i i i mu u u te e pe ti i i i ne de

C V ` x !S
Dum ne zeu n cu nu na a tu u le e Sfi i i in te Co o o ons
4fV?V' '
Vo ie vo o o o du u u u le
[
d m< 4fV? V '
tan ti i i i i ne e Vo ie vo o o o o o du u u u u
]
3x!S !S
u le i Mu ce ni i i i i i ce e e a a al Do o o
d ] !: s
o o o o om nu u lu u ui.
dC V] !c V
ri i i i mu u u v pe vo o o oi Sfin i
C ! V
lor sl vi i i i lor Br n co o ve eni i cin sti i i
l ?V
t
[
yx ` ` d m< l / V
i im mu u u ce e ni i cea a a a as c t
' '
ie e e e rea
]
' d ]
ie e e e e e rea ca pe te e e e e e lo o o o
!S d ] !: s
o or voa a a a a a a a a as tre e e.
_________________
7
La 6 putem cnta i aa:
V ` k d m<
i cin sti i i im mu ce ni i cea a a a as c
] !
e ni i i ii to o oi cre e din cio o o o ii pe no
y `
ul Cons tan tin sl l u u d m pe u u u u un su u
d m<
ul lu u u ui Du um ne e e ze eu zi i i i i i cnd
1 d ]
pe Vo ie vo dul nos tru i i i i i i Mu u u ce e e
d ]
ni i i i i i i i i i cu u ul.
T

e ni ii toi iu bi to rii de Mu ce e e ni ici pe
T

Ma ca be e ii le e gi ii no oi du p drep ta a a a
d m<
te e e e e s i ci i ins ti im zi i i i i i cnd
d ]
pe cea a a a a ta Br n co o o ve e e e e e e e

ni i lo o or.
8
Sedealna dup Polieleu, glas 1 w)(

<
1
e ha rul cel de su us cu prin z n du v as tzi
1
ca n tro Vi tez da a pe po tri i v toc mi t

cu cinci prid voa a re Sfi i in i lo or ai in trat Br n co ve e e ni lor

n pri ve e li te mr tu ri si ind pe St p nul
( )
( )


i i cu s n ge le mu ce ni ci i ei de moar te

sp ln du v su u fle tul.
Aceeai, mai rar.


e ha a rul cel de sus cu prin z n du v as tzi

ca n tro Vi tez da pe po tri i i v toc mi t

cu cinci prid voa a re Sfi i in i lor ai in trat Brn co ve e e

ni lor n pri ve e li te mr tu ri si i ind pe St p nul

i cu s n ge le mu ce ni ci i i ei de moar te

sp ln du v su u u fle tul.
9
Aceeai, pe larg. w)( T

yH '
e ha ru ul ce e el de e e e su u u u u u us cu

pri i in z n du u u v a a a as tzi
yH '
ca n tro o Vi i i te e e ez da a a a a a a pe

po o o tri i i i i v to oc mi i i i t
' '
cu ci inci prid voa a a a a re Sfi i i in i i lo o o or ai in
''
tra at Br n co ve e e e e e ni lor
' '
n pri ve e e e li i te e e mr tu ri i i si i

i i ind pe e e St p nul i i i cu s

n ge e le e mu ce ni i i ci i i i i e e ei de

e moa a a ar te sp l n du v su u u u fle e e e

tu ul.
Prochimenul Evangheliei de la Utrenie, glas 2


re e e e ep tul ca fi ni i cul va n flo ri

i ca ce e drul cel din Li ba an se va n mul i.
10
Idiomela de dup Evanghelia Utreniei, glas 6.


u u u r ta t lui mi i in ciu u u u nii

de Dum ne ze e eu+ u r to o rul m p rat ne bu
]'
ne e e te f c n du u u se zi s-a i i i i e
4 ]
de Dum ne ze e eu n cu u nu na a a tu u u le e:

Ia a a t m p r i i i i a i i i sla a a a a
'
a a va a a a ei n to oc mai le ve e ei lu u u
'
a de te le e pe ezi de e e Hri i is tos ci di a
'
vo leas ca sf tu u i i i re Cons tan ti i i ne rs tu u ur
!+ 6
n n nd i rb d nd p n n sf
] '
r it cre e e e te e e e tul mu ce ni ce e e e te
- '
t i in du u i il cu Hris to os m p r

eti C ru ia ru u u g mu u te Vo ie vo o o du
'
u u u u u le i Mu ce e ni i i i i ce roa g te cu
'
fi i i i i ii ti s se mi lu ia a a a as c su u
'
fle te e le e e noa a a a as tre e e e e.
11
Canonul Sfinilor Slviilor Voievozi i Mucenici Brncoveni
Cntarea I-a. Glasul I. Dreapta Ta cea purttoare-de-biru-
in
V
4 1
tnd a cumla tro nul lui Hris tos v des f tai de lu mi

na A ces tu ia Sfin i lor Sl vi i i lor Mu ce nici ci lu

mi na i-mi +i ni ma s v cnt cu r v n cn ta re

vred ni c ro o gu u v.
3 1
fin i lor Brn co veni ru ga a i v pen tru noi.
4 1
la va i cu nu ni le lu meti pen tru Hris tos le p dnd

Vo ie vo zi lor sla va i cu nu u na cea de la El lu a

ta-i Mu ce ni ci lor i m p r i i a ne stri c

cioa s i ve e ni i c.
3 1
fin i lor Brn co veni ru ga a i v pen tru noi.
4 1
u fle te le voas tre lui Hris tos mu ce ni ce te ai dat

n e lep i lor Ce lu ia ce su u fle tul i l-a dat mu ce

ni ce te Ta t lui cu Hris tos n ce e ruri m p r

ind fe ri ci i i i lor.
12
3 1
fin i lor Brn co veni ru ga a i v pen tru noi.
4
run cii a du cn dui Cons tan tin lui Dum ne zeu caoa re

c nd Avra am zi sa Vo ie vo o dul ce lui mai mic v zn

dul spi mn tn du se Fi ul meu prea du ul ce cu nu na

ia o cu fra a i ii ti.
3 1
fin i lor Brn co veni ru ga a i v pen tru noi.
4 1
oar te tul bu rn du se Hris tos mai na in te de Pa

ti m ca un om vo ia p rin tea as c na le p dat ci

a pli nit jert fin du Se C ru ia ur ma a ta i Ma

tei ca pul ple c n du u il.
4
rea sfn t Ns c toa re de Dum ne zeu mn tu ie te ne

pe noi.
4 1
a bi e prin su flet i-a tre cut Fi ul tu Mai c pe Cru

ce su in du Se sa bi e prin su u flet lui Cons tan tin i-a tre

cut a se me nea fi ii si v z n dui ca ni te miei

jun ghi i in du u se.
13
Catavasia I-a a Adormirii. Glas nti. . T

3
ea m po do o o bi i i i i t cu dum ne

ze ia a as ca a a sla a a a v sf n ta i l u u u
]
da a a a ta Fe cioa a a a r po me e e ni i i i rea a
]
a a ta a pe to oi cre e e e di in cio o o o ii i i-a
!
a a a+a a a du na a at la ve e e e se li i i i e e
'
e e n ce e p nd cu u u u Ma a a a ri i

i i a am cu tim pa a a a ne e e e i i i cu u
'
ho o o re e ca re c n t

U nu ia a a Ns cu u ut a a al tu c ci cu
' '
u sla a a v Sa a a pro o o o o o sl vit.
14
Cntarea a III-a. Glasul I. U ,; ~w; ) w p(w


e ti ne sl vi tul Cons tan tin Cu vn tu le al Ta t lui
1
vis ti e ri en su u flet a vn du te vis ti e ri i le

grab nic i-a des chis cu vn tul Scrip tu ri lor pen e les no roa

de lor a du cn dul po doa b Bi se e ri i cii.
3 1
fin i lor Brn co veni ru ga a i v pen tru noi.

u hai ne de pie le pe A dam de ar pe bi ru in du se
1
lai m br cat Cu vi in te al Ta t lui ci n tru Ti ne Hris

toa se m br cat ju pu i rea tru pu lui Cons tan tin rb dn

du o ru i na t-a tru fi a vi clea a nu u lui.
3 1
fin i lor Brn co veni ru ga a i v pen tru noi.

u vnt de cin sti re lui te fan c r rii Mu ce ni ci lor
1
i-ai m ple tit te fa a ne cu dra gos te ci c ti gn dul so

li e la Hris tos te-an t rit vi tea zu le n mu ce ni ci a

ta n sl vi ta lui Cea t lu n du u te.
15
3 1
fin i lor Brn co veni ru ga a i v pen tru noi.

i se ri c vrnd lui Dumne zeu sa duci sl vi te Ra du
1
le i ne pu tnd din pri i ci na nu me lui pe ti ne n

sui St p nu lui Hris tos te-ai a dus bi se ri c prin mu ce ni ci

a ta n tru ca re sfin i t-ai i nu u me e le.
3 1
fin i lor Brn co veni ru ga a i v pen tru noi.

o iag Vo ie vo du lui cre tin Ia na che n e lep tu le
1 1
de Dum ne zeu + u r to o rii ti in du te a su pra voas

tr n t r tn du se t ia tu vau sfet ni ce ca pul a mn du

ro ra de Hris tos a mn doi pro sl vi in du u v.
4
rea sfn t Ns c toa re de Dum ne zeu mn tu ie te ne

pe noi.

u vn tul P rin te lui Ce resc prin po go r rea Du hu
1
lui Lai z mis lit Fe cioa a r n pn te ce scrip tu r vi

e i chi vot i to iag i cer i bi se ri c no u a r

tn du te Prea cu ra t n dej dea cre ti i ni i lor.
16
Catavasia III-a.

3
e la ce e e eti lu cr toa a a a a a a rea a a
]
i cu pri i i in z toa a a a rea a a a+a a toa a a a

te n e lep ciu u u ne i Pu te e e re a lui Du u
' ]
u um ne e ze eu n t re e e te Bi se e e
' ]
e ri i ca Hris toa a a a a a se e ne cl ti na a a a
]
t ne e e e e mi ca a a a a a a t c
o'
n su u ui e e eti Sfnt Cel ce n tru sfi i
' '
ini Te e o o o o o o di i i ih neti.
17
Sedealna dup cntarea a III-a glas w)(

<
1
e no ul Con stan ti in l u d n dul cu to ii
1
ve nii s s ru t mprea cin sti i tul su cre tet

c ha ru lu ui dumne e e ze ie esc n do it s-a a f cu u ut pr ta

de e al u un ge rii pre cumDa vi id m p ra tul
( )
( )


i i de ha a rul cel mu ce ni ce esc i cu nu na

i sla va cea ve e ni c.
Aceeai, mai rar.


e no o ul Con stan tin l u d n dul cu to ii

ve ni ii s s ru tm prea cin sti i i tul su cre tet

c ha ru lu ui dumne e e ze iesc n do it s-a f cu u ut

pr ta de e al u un ge rii pre cumDa vi i id m p ra tul

i de ha a rul cel mu ce ni ce e esc i cu nu na

i sla va cea ve e e ni c.
18
Aceeai, pe larg. w)( T

yH '
e no u ul Co o on sta a a an ti i i i i i in l

u u u d n du u ul cu u to o o o ii
yH '
ve nii s s ru u u u t mprea

ci i in sti i i i i tu u ul s u cre e e e tet
'
c ha a ru lu u u u ui dum ne e e ze e ie e e esc n do i
''
it sa a a a a f cu u u u ut p r ta a
' '
de e e e e al u u u un ge e ri i ii precum Da a a vi i

i i id m p ra a a a tul i i i de ha

a ru ul ce el mu ce ni i i ce e e e esc i i i cu

u nu u u u na i sla a a va cea a a ve e e e ni i i i

c .
19
Cntarea a IV-a. Glasul I. U(; ~ ) (

3
a pul ne a vnd un dei ple ca Dum ne ze u le i
11 4
pe a ceas ta + a u zin do fe ri ci tul Cons tan tin de rv
1
n um pln du se vis ti e ri i le des chi su i-a Bu nu le

nor de bi se rici zi dind Zi di to o ru u lui.
3
fin te a lui Dum ne zeu roa a g te pen tru noi.
3
oa t a vu i a p mn teas c pier zn du o i
1 1 4
ne a vnd pre cumSt p nul ca pul un de il ple ca pe lemn
1
Vo ie vo du le i lai ple cat de Dum ne zeu iu bi to ru le
1
mr tu ri sind pe Hris tos Cel pe le emn rs tig nit.
3
fin te a lui Dum ne zeu roa a g te pen tru noi.
3
o rul de bi se rici n chi na te St p nu lui ca
11 4
ren tru sfini se o dih ne te nici de cum te-a o dih nit ci ca
1
pul ple cn du il i n tru ti ne Dum ne zeu o dih nin du Se
1
I-ai n chi nat i bi se ri ca tru u pu lui tu.
20
3
fin te a lui Dum ne zeu roa a g te pen tru noi.
3
oa t p rin teas ca rn du ia l pli nin du o Bo
11 4
te z to ru lui St p nul ca pul grabnic i-a ple cat i tu
1
Vo ie vo du le a se meni Dom nu lui ple ca tu i-ai cre te tul
1
mr tu ri sind pe Hris tos Mu ce ni i cu u le.
4
rea sfn t Ns c toa re de Dum ne zeu mn tu ie te ne

pe noi.
3
a te rea tru peas c Ns c toa rea St p nu lui n
11 4
tru mu ta rea ta la ce ruri Vo ie vo du lui i-a fost la ce
1
ruri mu tn du se n tru a ce eai, o St p n a ce ru lui
1
la m p ra tul so li e a v n du u te.
21
Catavasia IV-a .

'
ra a a a iu ri le Pro o ro ci i lor i ghi

i i ci tu u ri i le e n tru pa a rea a a a a a
] '
Ta a a o o o a a a a a au spu us cea din Fe cioa
]
a a a a a a r Hris toa a a a a a se e
k
e Lu mi na str lu u u ci i i rii Ta a a a le e n tru
] '
lu mi n nea a a mu ri lo o or va a a a ie e
]
i i i stri i i i g i i e e a a d n cul cu
y `
ve e e se e e li i i i i e Sla a a v Pu u te e e rii
'
Ta a a a le e Iu bi to o o ru le e e de e e e
'
e e oa a a a meni.
22
Cntarea a V-a. Glasul I. U w; ) ~//,|~

3
a le Ta le m du la re pe Ti ne a vn du Te
11
Dumne ze u le Vi a i Cap Vo ie vo zii Ti des lu it
1
a ceas ta tu tu ror Hris toa a se au v di t-o cre te tul

lor le p d n du u il.
3 1
fin i lor Brn co veni ru ga a i v pen tru noi.
3
n tral mor ii n tu ne ric i um br i la tu r
11
so co ti t-au s va run ce p g nii Vi te ji lor ci lu mi
1
n ma re pe Hris tos n su u fle te a vn duL moar te pri


mind la Vi a a vai dus.
3 1
fin i lor Brn co veni ru ga a i v pen tru noi.
3
e p mn tMn tu i to rul f cli e v zn du te
11
Cons tan ti ne i o bro cul tru pesc ri di cn du il de pe su
1
flet pu su te-a n cer lu mi i n tu tu ro ra ce lor din

cur i le Do om nu u lui.
23
3 1
fin i lor Brn co veni ru ga a i v pen tru noi.
3
e le bu ne ca un ta t vo ind pen tru fi ii ti
1 1
i m ri rea p mn teas c de a ar t v zn du o de ce reas
1
ca sla v i-ai f cut pr ta ai mu ce ni ce te o, Vo ie

voa de al Do om nu u lui.
3 1
fin i lor Brn co veni ru ga a i v pen tru noi.
3
e un nu me Cons tan ti ne sl vi te cu ta tl tu
11
pe p mnt i de un sca un ai fost n e lep tu le ci ca ta
1
tl tu mr tu ri sind Tre i i mea de un sca un ia ri cu

ta tl n ce e ruri pe treci.
3 1
fin i lor Brn co veni ru ga a i v pen tru noi.
3
u nu ni e p mn teas c g ti tu i-ai Ra du le
11
ci Hris tos ne stri c cioa sa cu nu u n g tin du i-o pe a ce
1
ea Sfin te i-ai a les sl vi i te Mu ce ni ce nun ta de-a

ici le p d n du u o.
24
3 1
fin i lor Brn co veni ru ga a i v pen tru noi.
3
na in te Mer g to ru lui Domnu lui sfet ni ce
11
i-ai ur mat prea n e lep te Ia na a che i cre te tul pen tru le
1
gea Dom nu lui ca el sl vi i te Mu ce ni ce i lai

t iat fe ri ci i tu u le.
4
rea sfn t Ns c toa re de Dum ne zeu mn tu ie te ne

pe noi.
3
s c toa re a Lu mi nii Fe cioa r ti in du te
11
n tu ne ri cul din su flet de gra b a lun g nil mij lo cind
1
St p n la Hris tos ier ta a re de gre a le ro bi lor

ti ca un Bu un s ne dea.
25
Catavasia V-a .

'
um ne ze ia a a as ca i ne spu sa a fru
]
u mu se e e e e e a bu n t i lo or Ta a a le
]'
Hris toa a a a se e e e spu u u ne e e voi c din
' ]
ve e ni i i ca Sla a a a v str lu
'
u u ci i i i i i re m pre u u u n ve cu i toa a
'
re i + i pos ta a a at ni c str lu u ci ind

din p n te ce fe cio re e e e e e esc


t`
n tru pn du u u Te ce lor din n tu ne e e e e

e ric i din u um br le-a a a ai r s ri i
' '
i i i it Soa a a a re.
26
Cntarea a VI-a. Glasul I. !xx/w~ ),;

4
e ta te m p ra tu lui cre ti ni lor n toc mai cu
'
A pos to lii la Hu rezi o, Vo ie voa de ri di cnd a as
1 1
tzi Cons tan ti ne n ce ta tea lui m p r i e ne
1
stri ca t de la Hris to os ai lu at.
3 1
fin i lor Brn co veni ru ga a i v pen tru noi.
4
l vi tu lui Ghe or ghi e bi se ri c zi din dui Vo
1
ie vo du le i ca el pe Dum ne zeu mr tu ri sind ca a
1 1
pul n a ceas ta Mu ce ni cu le de bi ru in Pur
1
t to rul ca pe-un o do or i-a pri mit.
3 1
fin i lor Brn co veni ru ga a i v pen tru noi.
4
mn a cea ce reas c a d pn du o cu a pa mi
1
los te ni ei i cu fap te le cre din ei n gri jind ro o
1 '1
dul n su tit Se m n to ru lui o, Mu ce ni ci lor
1
n da t prin se ce ri i ai a dus.
27
3 1
fin i lor Brn co veni ru ga a i v pen tru noi.
4
sa t-ai pen tru dra gos tea St p nu lui Ce lui de vo

ie rs tig nit i so ii i prunci i mai c i su rori vre ed
1 1
nici a r tn du v Vi te ji lor de Dum ne zeu Ca re
1
pe Si ne Sa de er ta at pen tru noi.
3 1
fin i lor Brn co veni ru ga a i v pen tru noi.
4
n sfe nic a e za tu s-au Bi se ri cii de m na Zi
1 1
di to ru lui pre cum can de le le pli ne cunt de lemn su
1 1
fle te le ca re Mu ce ni ci lor ca n e lep te le
1
fe cioa re pen tru Hris to os vai g tit.
4
rea sfn t Ns c toa re de Dum ne zeu mn tu ie te ne

pe noi.
4
re ze te ne St p n ri di cn du ne din somnul greu
1 1
al pa ti mii n tu ne ri cul p ca tu lui go nind a
1 1
co pe r mn tul tu i mi la ta ne de pr tnd Prea mi
1
los ti v de la su pu u i ii ti.
28
Catavasia VI-a .

]
o o cul cel di i in l u un tru al chi i i tu lui
'
ce e lui n s cu u ut n lu u u ciul m ri i ii
]
e ra a a n chi pu i i i i rea a n gro p rii Ta a a a
]
le ce e e lei de tre ei zi i i i i i i i le e c
'
re e ia a a a a I i i o o o na pro o o o o o
'
roc s-a + a a a a r ta at c fi i i ind mn
'
tu i i i it pre cu um sa a a a i i i tri i i
]
mis mai na i i i in te ne v t ma a
y `
at stri i i i ga a a a jert fi i vo o o oi i i
] '
i i e e e e Doa a a a a am ne cu u u glas de e
' '
la a a a a a u u u u d.
29
Condacul. Glasul al optulea. ) ~(,w.T .

1
ni a

e st p ni i i a tre c toa re le p d n duu

v m p r i i i a ne stri ca t Vo ie vo o zi i

lor ai lu at de la St p nu ul mu ce ni ce e te pe

A ce e e la a r ta iL Brn co ve e ni i lor n du
' 4
rat ce lor ce cn t cu e vla a vi i e Bu cu ra a a
'
i i v de Hris to os iu bi to o ri i lor.
30
Condacul pe larg, Glasul al optulea. ) ~(,w.T .

'
e st p ni i i i i a tre c toa a a re
!X
le e e p d n du u u v
'
m p r i i i i i a ne stri ca a a t Vo o
!X
o ie vo o o o o o o o zi i i lo o o or ai
'
lu a at de e la a a St p nu ul mu u ce e
'
ni ce e e te e pe A ce e e e e la a a r ta a
!X
a a a iL Br n co ve e e e e e e e ni i i

lo o o or n du ra at ce e lo o or ce e e e c n t
' ' '
cu u e e vla a a a a vi i i i i i i e e e e e
o] '
e e e: Bu cu ra a a a i i i bu cu ra a i i
o
v de Hris to o o o o o os iu u bi to o o o
'
ri i i i lo o o or.
Sau astfel:
'
ri i i i i lo o o o o o o o o or.
31
Cntarea a VII-a. Glasul I. ~ )) U~x~


u fle tul dnd lui Hris tos Vi te ji lor pen tru vi

a a cea de veci lai ps trat a a cum a zis i ne ru i
1
nn du v de El n e lep i lor n des fr na tul neam al p

g ni lor m p r ii cu Hris to os Vo ie vo zi lor de-a pu

u ru u rea.
3 1
fin i lor Brn co veni ru ga a i v pen tru noi.

n c de-a ici cu pu te rea Du hu lui m p r

i a lui Hris tos n l un trul vos tru ve nind sla va i cu

nu ni le grab nic Vo ie vo zi lor ai le p dat fe ri ci i

lor mr tu ri sind pe Hris to os m p rat i Dum ne ze eu i St

pn.
3 1
fin i lor Brn co veni ru ga a i v pen tru noi.
1
u um voi pu tea eu un sul lui Dum ne zeu f

r cre din a lui Hris tos s ma rt su pu i lor mei zi s-ai

Vo ie vo du le m p ra tu lui p gn cu n drz ni re Vi

tea zu le mr tu ri sind pe Hris to os m p rat i Dum ne ze

eu i St pn.
32
3 1
fin i lor Brn co veni ru ga a i v pen tru noi.
2
u um voi pri mi n m p r i a Mea f r

cu nu nmpo do bit pe cin stit Vo ie vo dul Meu zi s-ai Dum ne
1
ze u le pu nnd na in tea lui cu ha rul Tu cu nu na cea

ve ni c ci pe cea ve che l s nd pe cea no u a lu a

a t-o de grab.
3 1
fin i lor Brn co veni ru ga a i v pen tru noi.

e e Dum ne zeu v znd Vo ie vo du le la moar

te dnd pe Fi ul Su pen tru noi Cel U nul Ns cut Lui a se

m nn du te la moar te pe fi ii ti i-ai n dem nat n e lep

tu le pre cum Hris tos fe ri ci i ii pli nind cu vn tul ta a t

lui.
3 1
fin i lor Brn co veni ru ga a i v pen tru noi.

a te re dnd du p le gea tru pu lui prun ci lor

ti ce lor iu bii iu bi to ru le de Hris tos jert f Vo ie
33

vo du le i-ai a dus lui Dum ne zeu ca A vra am n e lep tu

le n tru vi a a de ve eci Cons tan ti ne ia ri ns c n

dui pe ei
3 1
fin i lor Brn co veni ru ga a i v pen tru noi.

i i lor ti prea dulci Vo ie vo du le ca pul t in

du se v znd de se cu rea p g ni lor i ni ma i su
' 1
fle tul cum plit i sau sf i at ca ln g Cru ce Mai cii

St p nu lui ci mer g tori na i in te pe dn ii la Hris

to os i-ai a vut.
4
rea sfn t Ns c toa re de Dum ne zeu mn tu ie te ne

pe noi.
1
ru pul vo ind St p n s il n gropi n va lea

lui I o sa fat n gr di na Ghet si ma ni semn prea des lu

it ai dat no u ce lor cei cn tm c mi los tiv pe Domnul vrei s

niLfaci cnd ju de ca va Fe cioa a r a ici tot nea mul oa a me

ni lor.
34
Catavasia VII-a .

] t`
e ru i na a te ei m ni i i i ii i i i

i i fo o o cu u u lu u ui dum ne ze ias ca dra gos te
`XOS!!!!1a ]
e e e m po tri i i i vi i i in du u u u se e fo
'
o o cul a di i c l-a a r co o ri i i it ia a a ar

de m ni i e e i-a a a a a r s prin cea cu v n t

toa a a a a a a re e e i de Du u u um ne e zeu n su u
] '
u u fle e e e i i i i i i t n tre i i i it

r su u u n toa a a a a a a re e e a Cu vi o o i

lo o o o or li i i r r su n nd m po tri i

i i i i va a or ga a ne lo o o or mu u u

si i i i ce eti n mi i i ij lo cul v p
y `
i i ii Prea pro o o sl vi i i i te e Dum ne
' ] '
ze e ul P ri in i i lor i al no o o o os tru bi i i i ne e
] '
e e e eti cu u u v n tat.
35
Cntarea a VIII-a. Glasul I. ^) ) x/))

4
o u din v pa a ie f cu u t-ai St p ne fe

cio ri lor ce le e gea lui Mo i si i au i nu u t-o ci i fi
1
i lor mei lu mi nea z le cu ha a rul Tu i ni ma
4
cu nu n s ia a se ru ga Prea n e le ep tul.
3 1
fin i lor Brn co veni ru ga a i v pen tru noi.
4
i ul de la Si i ne ni mi ic nu lu crea a z pe

Ta tl ne v z nduLmai na i in te lu crnd ci pe ta tl
1
v znd la Hris tos mu ce ni ce e te si lin du se f
4
cu t-au la fe el i fe cio rii lui n da a t.
3 1
fin i lor Brn co veni ru ga a i v pen tru noi.
4
ar g es te ca a lea cea c tre pie i i re i

strm t es te poa ar ta c tre vi a a i ca a lea pe cea strm
1
t in trnd vo ie vo zii Ti Hris toa a se cu ha rul Tu
4
vi a a de ve eci au a fla t-o fe ri ci i ii.
36
3 1
fin i lor Brn co veni ru ga a i v pen tru noi.
1
e Dom nul as cu uns n po ru un ci le Sa a le a

fla t-ai Cons tan ti i ne i nnd po ru un ci le Sfin te ci sL a
1
flu i eu pe a ces tea m pli ni in du le ro gu te
4
la El mij lo ci ind pen tru mi ne Mu ce ni i ce.
3 1
fin i lor Brn co veni ru ga a i v pen tru noi.
4
a sa su fle tea as c zi di i t a v n do pe

pia tr n e le ep i lor pe Hris to os n t ri i t i ve nind
1
pes te ea al is pi tei pu ho oi Mu ce ni ci lor r
4
ma s-a n trea a g ni mic ne cl ti n n do.
3 1
fin i lor Brn co veni ru ga a i v pen tru noi.
4
ra te Mi-e i ma ai c gr i i t-ai Hris toa a se a

ce la ca re i i ne dum ne ze ia as ca po ru un c a u zin
1
du Te dar Brn co ve nii i cre di in a i nn du o
4
ru de ni a Ta a do bn di t-au Mi los ti i ve.
37
3 1
fin i lor Brn co veni ru ga a i v pen tru noi.
4
e gea cre ti nea as c i nnd Vo ie voa a de i

cre te tul t i indui pen tru Hris to os Cons tan ti i ne n drz ni
1
re a vnd m p ra tu lui ce re esc po me ne te ne
4
sfr it cre ti ne esc mij lo cin du ne Sl vi i te.
3
la v Ta t lui i Fi u lui i Sfn tu lui Duh.
1
n ta re cu ra a t sa du u cem cu fri i c Tre

i mii du p fe e e iar du p fi i re U ni i mii pe Cu vn
1
tul ns cut i pe Ta tl ns c to or i pe Du hul Sfnt
4
din Ta tl pur ce es l u dnd n tru toi ve e cii.
3
i a cum i pu ru rea i n ve cii ve ci lor. A

min.
4
a cea Ta Hris toa a se tri mi i te ne gra ab nic pri

mind Prea mi los ti i ve a Mai cii Ta a le so li i e i a Sfin
1
i lor Ti Vo ie vozi i Mu ce ni ici Dum ne ze u le
4
ier tn du ne Doa am ne mul i mea de p ca a te.
38
Catavasia VIII-a .

T T
3
l u dm bi ne s cu vn tm i s

ne n chi n m Do o om nu lu u ui c n t nd
'
pa a a a ia a a a r co ri ind pe e sfi ini
] '
iar pe ne e e e e e e e cre di i i in cio o o oi a ar

z nd n ge e rul cel a tot pu te er ni i i ic a al lui Dum

ne e e e ze e eu a + a r ta a a a a a a a t-o Fe
'
cio o o o ri i lo or i iz vo or de e e vi i
]
a a a a n ce e p tor a lu u u u cra a
' '
a a t-o pe Ns c toa a a a a rea de Dum ne e e
k
ze e eu stri ca re mo o o or ii i i i i de e vi i i i
]
a a iz vo r toa a a a a a a a re ce e e lo o
] '
o or ce e e e c n t pe F c to o o
!
o o rul U nu u u u u ul s Lcn t mce e e e e ei +i
'
i i i i iz b vii i s L prea
y `
n l m pe D n su u u u u ul n
] '
tru u u u to o o oi ve e e e e e ci i i i ii.
39
Cntarea a IX-a. Glasul I. ); );

4
azi Brn co ve nea as ca mu ce ni ceas ca cea a t

cu to ii l u d n do cn ta re si a du u cem.

a a cea lui Hris tos a vn du o i strm to ra re
1
prin lu cra rea vi clea nu lui ve nind pes te voi ai n drz
1
nit n e lep i lor pe Hris tos mr tu ri sind n pri ve li te
1
i lu u mea bi ru in do m p r ii n vea cul vea a

cu u lui.
4
azi pe Brn co ve e nii sl vii pe Vo ie vo o zii

i Mu ce ni cii no tri s i cin stim cu rv n.

ru u pul spre vi a a ve ni c Mn tu i to rul
1
vo u dn du il Sfin i lor a se meni i voi Mn tu i
1
to ru lui cre te tul vi lai dat de Hris tos iu bi to ri lor i
1
sla a va ne zi di t ai do bn di to fe ri ci i i i

lor.
40
4
azi pe Ma ca be e ii le gii de s vr i i te

a Mie lu lui cin sti in dui si l u dm cu to ii.

a a pul pen tru le gea Dom nu lui ca Ma ca be ii
1 1
vai t iat Brn co ve ni lor ca pul ar pe lui ce lui vi
1
clean i tru fi a lui i mo mea la br b te te cl cn du le
1
i ra a iul i cu nu na ne ve te ji t mo te ni in

du u le.
4
e nii cre din cio o ii s l u dm cu r v n

dum ne ze ias ca p r g a noas tr c tre Dom nul.

a a re n drz ni re Sfin i lor c tre Hris tos ai
1
c ti gat Vo ie vo zi lor la El mij lo cind ne n ce

1
tat iz b vi i ne de vrj ma ii ne v zui i de cei v zui
1
ier ta a re de gre ea le de la St p nul d ru i in

du u ne.
41
4
ri mind Zi di to o rul mu ce ni ci a voa as tr

Sl vi i lor cu nu u na ve ni c va f cu u t-o.

a a lea s vr ind Vi te ji lor mu ce ni ce te
1 1
i cre din a i nn du o Mu ce ni ci lor ce lor de
1
mult Brn co ve ni lor ai ur mat i br b i ei a ce lo ra
1
cu ca a re mn tu i re de la St p nul mij lo ci i

i i ne.
4
ai cii prea cu ra a te cin stin dui A dor mi i rea

Brn co ve neas ca cea a t cu ea la cer se mu u t.

e e lor ce cu rv n Sfin i lor du p drep ta te
1 1
v cin stim p ti mi ri le po me nin du ne Mn tu i
1
to ru lui pu ru rea iz b vi re din toa te ne vo i le i
1
r v n c tre Dom nul i s n ta te d ru i i i i

ne.
42
4
as tzi Prea cu ra a t la Fi ul tu tre cu u t-ai

mu tn du te cu sla a v din moar te la vi a a .

u u ruri c tre Dom nul mi ni le spre mij lo ci re
1
Prea cu ra t ri di c le de grab a lun gnd n vr to
1
a rea din su fle te ce lor ca re St p n te la u d fe
1
cioa a r ns c toa re de Dum ne zeu mr tu ri si in du u

te.
43
Catavasia IX-a .

]
ea a mu ri le toa a te e e te e e e fe e e ri
!
ce e esc pe e e ti i i i i ne e u u u u na a

de Du u u um ne e e ze e e eu N s c
'
toa a a a a a re.
' ]
i ru u ie e e e e scu u u u se ho ta a a
]
re le e e fi i i i i ri ii n tru ti i i ne Cu ra a
] '
a a a a a a t Fe e e e cio a a a a a r c na
]
a a a te e rea a fe e e e cio o re e e te i moa a a
'
a ar tea a ar vu ne e e e te vi a a a a a a

ce ea ce + e e e e e e e eti du p na a a a te
'
e e e re e e fe e e cioa a a a r i du u u u p

moa a ar te e vi e e mn tu ie e e e eti pu u u ru
'
u u rea Ns c toa a a a a a re e e de Du u um ne e
' '
e e ze e eu mo o o o te e ni i i i i i rea a a a

ta a a a a.
44
Luminnda Sf. Constantin ; M'); ~/'w,~


runc oa re c nd a fl n du se Con sta an tin

Vo o ie vo o o dul dum ne ze ia a as ca pro o o ni e la sc

pat de e la moa ar te a se l sa n v n dul
2
vo ii cei ne e cu pri i in se pe ca re a a azi pli ni i in

du o n e e lep tu ul pri me e e te cu fi ii s i
1 2 4
fe ri ci ta moar te mu ce e ni cea a as c i toa t

spi i i a nea mu lu u u u ui i-o str mu t la ce e e ru uri.
a Sfinilor Brncoveni . Asemenea .


n ghi ci tu u u ra le e e e gii vechi pe tre e cnd

Ma a ca be e e ii mu ce ni ce e e te pe e en tru ea au r b

dat o o mo r re iar Brn co o ve ni ii+n le e e e gea
2
no u de s vr i i i t a fln du se e e a ha a a
2
ru lui cum nar fa ce e n to o oc mai+pil d a v nd
1 2 4
pe Hris tos a toa te St p ni to o o rul i Mie lul

Ce e el n jun ghi a a a a at de la a fa ce e rea lu u u mi ii.
45
Slav... a Sf. Ianache . Asemenea .


m p r i i i a cea a a a de sus n e e lep

tu ul Ia na a a che sfet ni cul Vo o o ie vo o o du lui ca i i

el a a tep t n do a pro pi i a t v z n do

n dr z nind fe e ri ci i i tul cu cea ta Br n co ve e e

ni lor a i in trat n a cea as ta ca un vi tea a a a a az
1 2 4
le p dn dui cre te tul i i n ce e e ruri a l tu

rea a a de Dom nul s u lui Hri is tos st a l tu uri.
i acum... Praznicului . nsi podobia .


a pos toli de la ma a a ar gi i i i i i ini

a du nn du v a i i cea n sa a tul Ghet si i i i

ma ni i i i i i i tru pul meu n gro pa a i-l
1
i Tu Fi u le e e i Du um ne ze e e e ul meu

du hul me eu pri me e te-l.


46
Luminndele mai grabnic ; M'); ~/'w,~

1
runc oa re c nd a fl n du se Con stan tin Vo o ie vo
4 1
o o dul dum ne ze ia as ca pro o o ni e l-a sc pat de e
1
la moa a ar te a se l sa n v n du-l vo ii cei

ne e cu pri i in se pe ca re a azi pli ni i in du o n e
1 1
lep tul pri me e te cu fi ii si fe ri ci ta moar te
1
mu ce e ni cea a as c i toa t spi i a nea a a mu lui i-o str
1
mu t la ce e e ru uri.
1
n ghi ci tu u ra le e e gii vechi pe tre cnd Ma a ca be
4 1
e e ii mu ce ni ce e te pe e en tru ea au rb dat o o
1
mo r re iar Brn co ve ni ii n le e e gea no u de

s vr i i i t a fln du se e a ha a a ru lui cum nar
1 1
fa ce n to oc mai pil d a vnd pe Hris tos a toa te
1
St p ni to o o rul i Mie lul ce el n ju u un ghi at de la
1
fa ce e rea lu u u mi ii.
47
Slav... a Sf. Ianache . Asemenea .

1
m p r i i a cea a a de sus n e lep tu ul Ia na
1
a a che Sfet ni cul Vo o ie vo o o du lui ca i el a a tep
1
t n do a pro pi a t v z n do n drz nind

fe e ri ci i i tul cu cea ta Br n co ve e e ni lor a in
1 1
trat n a ceas ta ca un vi teaz le p dn du-i cre te
1
tul i i n ce e e ruri a l tu rea a de Do om nul su lui Hris
1
tos st a l tu uri.
i acum... Praznicului . nsi podobia .

'
a pos toli de la ma a a ar gi i i ini a du nn du
!+ '
v a i i i i cea n sa a tul Ghet si i i ma ni
!+
i i i tru pul meu n gro pa a a a i-l i Tu

Fi i i u le e e i Du u um ne ze e e ul meu du hul me e
!+
eu pri me e e e te-l.
48
Stihirile Laudelor, n tact irmologic. U x; !('

1
ea t s n che gm ve nii toi p mn te nii cn ta

re de e ie i re Fe cioa rei prea cu ra a te cn tnd n tru

mu ta rea ei.
1
oar tea cea du p trup cumdar s no o pri meas c mn tu

i toa a rea lu mii de vre me ce cu tru u pul mu ri ta

Zi di to rul ei.
1
u n gro pa rea ta sfin i tu sa a p mn tul Fe cioa

r i i vz du hul n tru a ta str i i n su i re

c tre Fi ul tu.
1
as tzi pe Cons tan tin cu sfet ni cu ul Ia na che i Cons

tan ti in cel t nr Ma tei te fan i Ra a du Bi se ri

ca i la u d.
1
a re lui A vra am ur ma t-ai Co ons tan ti ne pe

fi ii t i jert fin dui s la ul do bn di in du-i n s nu

ri le-a ces tu ia.
49
1
om nu lui s-a + a dus bi ne pri mi i t jert f spi a

brn co o ve neas c f cn du i se so or ul cu cea ta

mu ce ni ci lor.
Slav... a Sf. Brncoveni. Glas 6.

'
n bi se ri ca a voa a as tr Vo ie vo o zi i lor ai
'
lui Hri i is to os as tzi a du u n n du u u ne
3'
i lu mi nn du ne cu po o me e e ni i i i i rea

bi ne e e es te no u a a a i ici O o o, Mu u ce
T T

ni i i ci i i lo or ci m br cnd nu lu mea a a

a a as ca ci mu ce ni i i ceas ca pu u u u u u u

ur pu u r m p ra a a tu lui + i Mie e lu u u lui
1
cu n drz ni i i i i i re ru u u ga a a a i i
' '
i i v pa ce no o o u s d ru u ia a a as
3 '
c i m pre u n s l lu u u i i i i i
'
re O o o Brn co ve e e e e e e ni i lo or
'
n lu mi i i i na a a cea ve e e e ni i i i c.
50
i acum...a Praznicului. Glasul nti. T .

1
u vi in cio os e e ra sin guri v z to ri lor Cu vn
o'
tu u lui i i slu u u ji to o o o ri i i i lor s

va a a d i A do or mi i rea Mai cii lui ce le ei du p
'
trup tai na ei cea mai de pe ur m c t e e e es te
1!X
c nu nu mai s va d nl a a a a a a rea Mn tu
m<
i to o ru u lui cea a a a de e e e e pe e p m nt
+
ci s mr tu ri sea a as c i pen tru mu ta a rea
o' 1
ce lei ce e e e L-a a a n s cut. Pen tru a ceas ta
H
de pre tu tin deni a du n n du u se cu dum ne
]
ze ias c pu te e e e re la Si o o o o o on a a au a
' 1!X
a a juns i au pe tre cut pe cea mai na a a a a al t
'
de ct He e e ru u vi i mii ca a a a re e e
o'
mer gea a a a la a a a cer; c re ia i no oi s ne
+
e n chi i i nm m pre u u n cu u a a ce e e e
' '
e e tia ca ce lei ce se roa a a a a g pen tru su u
' '
u u fle e e e e te e le e e e noa a a as tre e e e e.
51
Irmos calofonic. Glas 1 . T al lui Balasie preotul.

V
T
!S k[
e e e Dum ne e e e ze e e e e e
T
[ s
e e e e e e e e e e e e e e e e e e
s ! 0 !S
e e e e e eu v z
!S[
nd Vo o o o o o o ie e e vo o o o o o o o
' !S
o o o du u u u u u u u u u le e e e e la
!S [ s![s
moa a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a
' s '
la moa a ar te e e d nd pe e e Fi i i i i
[ s! X '
i i i i u u u u u, pe Fi i i u u ul S
0 x
u pe e e e e e en tru no o o o o o oi Ce el U
' !!S s [
u u u nu u u u u u u u u u u u u u u u u u
!! [ ,<
ul N s cu u u u u u ut Lu
!S' f ' s
u ui a a a a a a se e e e e e e m n
s !
n du u te e e e
0 ! S
la a a a a a a a moa a a ar te e e e e e e pe
!S [
e e e fi i i i i i i i i i i i i i i
1
16 august, SFINII BRNCOVENI
' !S + !S
i i i i i i i ii t i i-a ai n de
[ s
e em na a a a a a a a a a a a a a a, i-ai
' s
n dem na a a a a a a a a a a a a a at n e e e
' [
le e e e e e e e ep tu u u, n e le e
T
' !S [
ep tu u u le pre cum Hri i i is to o o o
T
k [ [
o o o o o o o o o o o o o o o o o o
s s ! [ 0
o o o o o o o o o o o o o os fe e e e
!S ' 0
e e e e ri i ci i i i i i i i i i i i i i

i ii pli i ni i ind cu v n
!S s ] '
tu u u u u u u ul ta a a a a a a a t
!S '
lu, cu v n tul ta a a t lu u ui.
Kratim a lui Petru Lambadarul

'
T e e e te e e te e e e te e te e e e e e e e
' ' '
te e te e e te e e te e e e e e te e e te e e e
;
te e e e te e e e te te e e te te e e e ten te e e
''''
te e e e te e e e te e e e te e e e ten te e e
2
; ' '
te e e e te te e te e e te e e ri re rem e e e
' '
ri re e e e e ri re e e ri rem te re e ri re e
' t`
e e e ri re e e ri re e e ri re ri rre e rem te
'
re e re ru u u u te e e ri re e e ri re e rem e ri
; '
re ri re re rem E ri re ri ri n ri re re re e
' t` ' s'
e re e e ri rre e rem e ri re ri rre re re re e
t` '
e ri rre e rem e ri re ri n ri re ri ri n ri re re e
!S ' s vV ' '
e ri i n ri re e e re e e ri rrem E ri rem e ri rem

e ri re ri ri ri rem te re e re ru u u te e e
: ' s !K
ri ri nri re re ri re rem te e e ri re ri ri rrem re e re em
'
te re e re ru u u u te ri re ri ri ri re ri re ri ri i n ri
' ' s' ,<
re ri ri ri re e e ri re re rem te e e ri re e e
' s !K
re e e ri ri i i rre re e re em.
!S s
Cu v n tu u u u u u u ul ta
] ' !S
a a a a a a a t lu, cu v n tul
'
ta a a t lu u u u ui.
3