Sunteți pe pagina 1din 279

INSTITUTUL DE CERCET RI PENTRU CULTURILE DE CMP

SELEC IA

Cu titlul de manuscris
C.Z.U. 631.582:631.8(478)

GAVRILA

SERGIU

OPTIMIZAREA SISTEMULUI DE LUCRARE I FERTILIZARE


A SOLULUI N ASOLAMENT - PREMIZ DE TRANZI IE LA
SISTEMUL DE AGRICULTUR DURABIL

06.01.01 AGROTEHNIC

Tez de doctor n agricultur

Conduc tor tiin ific:

Boincean Boris, doctor habilitat


n agricultur , prof. cercet tor

Autorul:

CHI IN U, 2013

Gavrila Sergiu, 2013

CUPRINS
ADNOTARI....................................................................................................................................6
LISTA ABREVIERILOR.............................................................................................................9
INTRODUCERE.........................................................................................................................10
1. ANALIZA ROLULUI ROTA IEI CULTURILOR, LUCR RII
ASUPRA PRODUC IEI CULTURILOR DE CMP I FERTILIT
1.1. Agricultura conven ional

I FERTILIZ RII
II SOLULUI ......13

i premisele de trecere la sistemul de agricultur durabil

ecologic .......................................................................................................................................13
1.2. Asolamentul i rolul acestuia n biologizarea i ecologizarea agriculturii.........16
1.3. Aspectele ecologice la aplicarea ngr

mintelor 25

1.3.1. Rolul fertiliz rii la men inerea nivelului de productivitate a culturilor de cmp i fertilit ii
solului.........................................................................................................................27
1.4. Lucrarea solului

i rolul ei la sporirea fertilit ii solului, men inerea nivelului de

productivitate a culturilor de cmp....38


1.5. Concluzii la capitolul 1...........................................................................................................48
2. OBIECTELE, CONDI IILE, METODE DE CERCETARE I CALCUL......................49
3. MODIFICAREA FERTILIT
SISTEMUL DE LUCRARE

II CERNOZIOMULUI TIPIC N FUNC IE DE

I FERTILIZARE A SOLULUI N ASOLAMENT

CULTURA PERMANENT ..................................................................................59


3.1. Regimul hidric a solului .....59
3.2. Influen a sistemului de lucrare i fertilizare asupra nsu irilor agrofizice ale solului.......72
3.3. Influen a rota iei culturilor, sistemului de lucrare i fertilizare a solului asupra gradului de
mburuienare i a con inutului de elemente nutritive din sol........75
3.4. Influen a rota iei culturilor, sistemului de lucrare i fertilizare a solului asupra regimului de
nutri ie n veriga de asolamentului .......91
3.5. Influen a rota iei culturilor, lucr rii de baz

i fertiliz rii solului asupra indicilor biologici a

fertilit ii solului....96
3..6. Influen a rota iei culturilor, lucr rii i fertiliz rii solului asupra rezervelor de substan
organic n sol...........................................................................................................................98
3.7. Productivitatea culturilor de cmp n func ie de sistemele rota ie a culturilor, sistemul de
lucrare i fertilizare a solului ..............................................................................................103
3.7.1. Productivitatea maz rii pentru boabe n anii de cercetare ............103
3.7.2. Productivitatea grului de toamn n anii de cercetare ............107

3.7.3. Productivitatea florii soarelui n anii de cercetare ................................... 111


3.8. Concluzii la capitolul 3.........................................................................................................115
4. EFICIEN A ECONOMIC

I EVALUAREA ENERGETIC

A DIFERITOR

SISTEME DE LUCRARE I FERTILIZARE A SOLULUI LA CULTIVAREA GRULUI


COMUN DE TOAMN

I FLORII SOARELUI .................................................................117

4.1. Eficien a economic la cultivarea culturilor n func ie de sistemul de lucrare i fertilizare a


solului...........................................................................................................................................117
4.2. Evaluarea energetic a diferitor sisteme de lucrare i fertilizare a solului la cultivarea grului
comun de toamn

i florii soarelui...............................................................................................123

4.3. Concluzii la capitolul 4.131


CONCLUZII GENERALE I RECOMAND RI.................................................................132
BIBLIOGRAFIE........................................................................................................................135
ANEXE.......................................................................................................................................151
Anexa 1. Condi iile climaterice n anii de cercetare ..................................................................152
Anexa 2. Schema experien ei polifactoriale de lung durat ......................................................156
Anexa 3.Schema administr rii ngr

mintelor organice i minerale n cadrul experien ei...158

Anexa 4. Influen a sistemului de lucrare i fertilizare a solului asupra umidit ii solului n veriga
de asolament luat n studiu ...............................159
Anexa 5. Consumul apei la formarea unei tone de produc ie de baz (substan

uscat ) n anii de

cercetare...........................................................................................................170
Anexa 6. Gradul de mburuienire n func ie de sistemul de lucrare i fertilizare a solului.177
Anexa 7. Influen a sistemului de lucrare i fertilizare a solului asupra con inutului de NPK n
sol................................................................................................................................180
Anexa 8. Influen a sistemului de lucrare i fertilizare a solului asupra unor indici agrofizici a
solului......................................................................................................................................204
Anexa 9. Influen a lucr rii

i fertiliz rii solului asupra unor indici agrobiologici a

solului..............................................................................................................................206
Anexa 10. Productivitatea culturilor n anii de cercetare...211
Anexa 11. Prelucrarea statistic a rezultatelor experimentale privind productivitatea culturilor
luate n studiu n anii de cercetare..220
Anexa 12. Fi ele tehnologice la cultivarea culturilor de cmp luate n studiu n asolament i n
cultura permanent de varianta studiat .....226
Anexa 13. Consumul de energie la cultivarea culturilor studiate n func ie de varianta studiat n
asolament i cultura permanent ......250

Anexa 14 Act de implementare a rezultatelor tiin ifice.275


DECLARA IE PRIVIND ASUMAREA R SPUNDERII....................................................278
CURRICULUM VITAE............................................................................................................279

ADNOTARE
Gavrila Sergiu. Optimizarea sistemului de lucrare i fertilizare a solului n
asolament - premiz de tranzi ie la sistemul de agricultur durabil .
Teza de doctor n agricultur . Chi in u, 2012. Lucrarea include: introducerea, cinci capitole,
concluzii i recomand ri, bibliografia cu 226 numiri, anexe 14 (174 tabele), 151 de pagini text de
baz , 78 figuri, 12 tabele. Rezultatele ob inute sunt publicate n 7 lucr ri tiin ifice.
Cuvinte cheie: asolament, lucrarea solului, fertilizarea solului, cultur permanent , gru
comun de toamn , floarea soarelui.
Domeniul de studiu: agrotehnic .
Scopul i obiectivele lucr rii. Fundamentarea unui sistem de agricultur cu un consum
redus de energie irenovabil

i cu un impact negativ minim asupra mediului ambiant cu

asigurarea eficacit ii economice i energetice nalte la cultivarea culturilor de cmp. Obiectivele


prev d: studierea comparativ a influen ei diferitor sisteme de lucrare i fertilizare a solului n
veriga asolamentului i n cultura permanent

asupra indicilor agrobiologici, agrofizici

agrochimici a fertilit ii solului; nivelului de produc ie; eficacit ii economice i energetice a


cultiv rii culturilor de cmp n asolament i cultura permanent n cadrul diferitor sisteme de
lucrare i fertilizare a solului.
Noutatea i originalitatea tiin ific . Pentru prima dat , componentele de baz

sistemului de agricultur au fost studiate n complex, n cadrul unei experien e de cmp


polifacoriale n condi iile din stepa B ului. Originalitatea tiin ific

a lucr rii const

argumentarea posibilit ii tranzi iei la sistemul de agricultur durabil n Republica Moldova.


Problema tiin ific

important

solu ionat . Dezvoltarea durabil

cu solu ionarea

problemelor de ordin economic, ecologic i social este posibil doar n cazul respect rii unei
viziuni holistice n agricultur cu respectarea legilor agronomice i ecologice de baz .
Semnifica ia teoretic . Respectarea sistemului de agricultur cu optimizarea sistemelor
de rota iei a culturilor de cmp,
productivit ii culturilor

de lucrare

i fertilizare a solului permit men inerea

i fertilit ii solului cu reducerea concomitent

a cheltuielilor de

producere i a pericolului de poluare i degradare a mediului ambiant.


Valoarea aplicativ a lucr rii. A fost confirmat experimental posibilitatea reducerii
cheltuielilor economice i energetice la lucrarea i fertilizarea solului n asolament comparativ cu
cultura permanent .
Implementarea rezultatelor tiin ifice. Rezultatele tiin ifice au fost implementate pe o
suprafa

de 53,5 ha n gospod ria agricol

implementare.

AgrodacGrup, confirmate prin actul de

:
.
,
2012.

,5

, 14

(174

, 78
7

226

), 151

, 12

.
:
.

:
;

.
.

.
.
,

.
.

.
.

.
53,5
,

AgrodacGrup,
.

SUMMARY
Gavrila Sergiu: Optimization of the systems of soil tillage and fertilization in crop
rotation as the basis for tranzition to a more sustainable agriculture.
Dissertation for the title of Ph D in agriculture Chi in u 2012. The work includes: introduction, 5
chapters, conclusions and recommendations, bibliographical list from 226 sources, attachments
14 (174 tables), 151 pages of the main text, 78 figures and 12 tables. The obtained results have
been published in 7 research papers.
Key words: crop rotation, soil tillage and fertilization, winter wheat, sunflower.
Domain of science: agriculture
The aim and the objectives of the work: Argumentation of an system of agriculture
with low input of nonrenewable sources of energy and with an limited negative impact on the
environ-ment, which allows simultaneosly the achieve a high economic and energetic effiency
for the field crops, grown in the link of crop rotation. Objectives: Comparative studing of the
influence of different systems of soil tillage and fertilization: on biologic,agrophyzical and
agrochemical properties of soils; on the productivity of crops and on of economic and energetic
effiency by cultivation of crops in crop rotation and in permanent crops.
Novelty and scientific originality: For the first time in the long term field experiment it
was studied the action and interaction of the main components of modern farming in order to
evoluate the possibilities of tranzition to a more sustainable farming system.
The important scientific problem solved: Conventional agriculture, based on intensive
use of expensive inputs from outside the system isnt avoided also by their negative impact on
the environment, is becoming more and more problematic at the moment and especially in the
future. Our researches have allowed to prove the real possibility of reduction the production
expences related to soil tillage and fertilization in case of respecting a proper crop rotation.
Theoretical significance: Researches conducted in the long term field polyfactorial
experiment have allowed to prove the fundamental and real possibilities of tranzition to a more
sustainable farming system in the conditions of the Republic of Moldova.
Practical value of the work. Respecting the conclusions made during the experimental
work, agricultural producers would be able to apply different systems of soil tillage and
fertilization in crop rotation, which can allow to increase the economic and energetic effiency of
the modern technologies of growing field crops.
Implementation of the research results: Research results have been already implemented on 53,5 ha in AgrodacGrup farm, which is proved by the document signed by the farm
manager.

LISTA ABREVIERILOR
ICCC Selec ia Institutul de Cercet ri pentru Culturile de Cmp Selec ia.
NPK ngr

minte minerale cu azot, fosfor i potasiu.

kg kilogram.
s.a. substan

activ .

ha hectar.
t tone.
m2 metru patrat.
mm milimetri.
cm centimetri.
g grame.
mg miligrame.
MMB masa a 1000 de boabe.
CO2 dioxid de carbon.
cm3 centimetri cubi.
P2 O5 fosfa i mobili.
K2 O potasiu schimbabil.
NO3 nita i.
DL diferen a limit .
SUA Statele Unite ale Americii.
MJ mega jouli.

INTRODUCERE
Actualitatea i importan a problemei abordate
Sistemul contemporan de agricultur

a devenit posibil datorit

promov rii

modelului de agricultur bazat pe folosirea intens a surselor energetice irenovabile i


derivatelor lor(fertilizan i, pesticide etc). n epoca revolu iei verzi au fost elaborate
tehnologii intensive de cultivare a plantelor, cu folosirea soiurilor i hibrizilor noi cu un
poten ial nalt de produc ie. Au sporit considerabil suprafe ele ocupate cu culturi
pr itoare, inclusiv cu culturi tehnice. n consecin
culturilor agricole ns

cu regret, pu in

a sporit considerabil productivitatea

aten ie a fost acordat

consecin elor activit ii antropogene asupra mediului ambiant

fertilit ii solului
i s

ii oamenilor.

Fertilitatea solului r mne problema cheie pentru orice sistem de agricultur , inclusiv i
pentru agricultura durabil . Orice sistem de agricultur

este bazat preponderent pe

respectarea a trei factori primordiali: rota ia culturilor, sistemul de lucrare i sistemul de


fertilizare a solului n cadrul asolamentului. Sporirea productivit ii culturilor
men inerea concomitent

a nivelului de fertilitate a solului, poate fi ob inut

rezultatul mbinarii ra ionale

doar n

a sistemelor de fertilizare i lucrare a solului n cadrul

asolamentului. Agricultura conven ional

a determinat sc derea treptat

a fertilit ii

solului, care a cauzat stabilizarea i reducerea produc iei ob inute pentru fiecare cultur n
parte i a asolamentului n ansamblu n pofida sporirii dozelor de ngr

minte i pesticide

utilizate, omolog rii soiurilor (hibrizilor) cu un poten ial genetic nalt, tehnicii agricole
performante etc.
n

temeiul acestei analize, a fost propus

o nou

concep ie de dezvoltare a

agriculturii, care prevede respectarea legii fundamentale n agricultur

i ecologie

(organizarea teritoriului conform particularit ilor de land aft, respectarea asolamentelor,


reproducerea fertilit ii solului, mbinarea sectorului fitotehnic cu cel zootehnic n cadrul
fiec rei gospod rii agricole etc.). (Boincean B.P. 1999).
Viitorul agriculturii durabile, inclusiv pentru agricultura conservativ , va fi determinat nu
de l rgirea inputurilor din exterior cu folosirea surselor energetice nerenovabile i diriva ilor lor,
dar de o reciclare mai ampl

i profund a nutrien ilor i energiei din cadrul fiec rei gospod rii

cu folosirea preponderent a surselor energetice renovabile de provenien

local .

Sistemul de agricultur durabil este bazat pe folosirea mai intens a cuno tin elor i
nu a inputurilor din exterior. Asigurarea necesit ilor n produse alimentare la nivel local,
regional

i republican, v-or contribui la asigurarea securit ii alimentare a

rii n

condi iile globaliz rii economiei, cre terii considerabile a popula iei pe globul p mntesc,

cu epuizarea concomitent a resurselor necesare pentru ndestularea cerin elor crescnde a


popula iei n produse alimentare i alte produse de prima necesitate.
Prin aceasta se manifest actualitatea problemei abordate n vederea ob inerii unui nivel
nalt de produc ie cu cheltuieli mai mici i cu un impact negativ minim asupra mediului ambiant
Scopul i obiectivele tezei. Scopul cercet rilor const n fundamentarea tiin ific
a unui sistem de agricultur cu un consum redus de energie irenovabil

i cu un impact

negativ minim asupra mediului ambiant, cu men inerea concomitent a unui nivel nalt de
produc ie.
Obiectivele de baz ale lucr rii:
studierea comparativ a influen ei diferitor sisteme de lucrare i fertilizare a
solului n veriga asolamentului i n cultura permanent

asupra indicilor agrobiologici,

agrofizici i agrochimici ai fertilit ii solului.


influen a sistemelor

de

lucrare

i fertilizare

a solului

veriga

asolamentului i n cultura permanent asupra nivelului de produc ie i calit ii produc iei


agricole.
studierea comparativ

a eficacit ii economice

i energetice a cultiv rii

culturilor de cmp n asolament i n cultura permanent n cadrul diferitor sisteme de


lucrare i fertilizare a solului.
Noutatea i originalitatea tiin ific
Pentru prima dat , componentele de baz a sistemului de agricultur au fost studiate
n complex, n cadrul unei experien e de cmp polifactoriale pe cernoziomurile din stepa
ului. Originalitatea tiin ific a lucr rii const n argumentarea posibilit ii tranzi iei
la un sistem de agricultur durabil inclusiv ecologic , n Republica Moldova.
Problema tiin ific important solu ionat . A fost argumentat posibilitatea tranzi iei la
un sistem de agricultur durabil , inclusiv ecologic doar n cazul respect rii unei viziuni
holistice (sistemice) n agricultur . n cadrul acestui sistem respectarea legilor fundamentale
agronomice i ecologice este nu mai pu in important dect ob inerea profitului n condi iile
economiei de pia .
Semnifica ia teoretic

i valoarea aplicativ

a lucr rii. Respectarea sistemului de

agricultur cu optimizarea sistemelor de rota iei a culturilor de cmp, de lucrare i fertilizare a


solului n cadrul asolamentului, permit men inerea productivit ii culturilor i fertilit ii solului
cu reducerea concomitent a cheltuielilor de producere i a pericolului de poluare i degradare a
mediului ambiant.
A fost confirmat experimental posibilitatea reducerii cheltuielilor economice i energetice

la lucrarea i fertilizarea de baz a solului n asolament comparativ cu cultura permanent .


Aprobarea rezultatelor tiin ifice. Materialele tezei de doctorat au fost prezentate la
conferin a interna ional

tiin ifico-practic

realiz ri, probleme, perspective B

Agricultura durabil , inclusiv ecologic -

i, 2009; la simpozioane

tiin ific interna ionale:

Agricultura durabil Ia i 2011; Solul ca mo tenire mondial B

i, 2012, la seminare

republicane i regionale n domeniu i implimentate n produc ie pe o suprafa

de 53,5

ha, n gospod ria agricol AgrodacGrup (satul Molovata, raionul Dub sari).
Sumarul compartimentelor tezei.
Teza const din: ntroducere, 5 compartimente, concluzii generale i recomand ri.
n capitolul 1 se analizeaz materialele tiin ifice la tema tezei publicate n ar

peste hotare. S-a constatat c dezechilibrul stabilit n natur n rezultatul folosirii abuzive
a substan elor chimice se manifest tot mai evident pe parcursul ultimelor decenii, deaceea
omenirea se afl n c utarea c ilor alternative de intensificare a agriculturii. Importan a
lucr rii i fertiliz rii solului devine cu att mai important cu ct condi iile de cre tere i
dezvoltare a plantelor snt mai pu in favorabile. Cercet rile n domeniul agriculturii
durabile, inclusiv ecologice au c

tat amploare pretutindeni ca alternativ a sistemului

industrial de agricultur . O astfel de agricultur este viabil din punct de vedere economic,
acceptabil din punct de vedere social i ecologic, fiind s

toas pentru mediu i pentru

oameni.
n capitolul 2 sunt descrise variantele experien ei i metodele de cercetare. Totodat ,
sunt descrise condi iile de cercetare prin descrierea solului din cadrul experien ei

analiza condi iilor climaterice n anii de cercetare.


n capitolul 3 se analizeaz rezultatele experimentale cu monitorizarea modific rii
fertilit ii cernoziomului tipic i productivitatea culturilor n func ie de sistemul de lucrare
i fertilizare a solului n asolament i n cultura permanent .
n capitolul 4 se analizeaz eficien a economic

i evaluarea energetic a diferitor

sisteme de lucrare i fertilizare a solului la cultura grului de toamn

i florii soarelui

Concluzii generale i recomand ri. n comparitementul dat sunt incluse concluzii


generale i recomand ri practice pentru implimentarea n producere.
Teza este expus pe 150 pagini tehnoredactate. Materialul ilustrativ include 78 figuri
tabele 12, anexe 14. Bibliografia cuprinde 226 surse.

1.

ANALIZA

ROLULUI

ROTA IEI

CULTURILOR,

LUCR RII

FERTILIZ RII ASUPRA PRODUC IEI CULTURILOR DE CMP I FERTILIT

II

SOLULUI
1.1 Agricultura conven ional
durabil

i premisele de trecere la sistemul de agricultur

i ecologic

Succesele ob inute n agricultura contemporan , au fost n mare m sur determinate de


omologarea de soiuri i hibrizi cu un nivel nalt de produc ie, perfec ionarea tehnologiilor de
cultivare a plantelor cu majorarea dozelor de ngr

minte minerale i a pesticidelor, folosirea

tehnicii performante etc.


Aceast cale de intensificare a agriculturii este bazat pe folosirea intens a resurselor
energetice irenovabile (gaze naturale, c rbune, petrol), care sunt necesare pentru sintetizarea
ngr

mintelor la ntreprinderile industriale, n deosebi, a celor cu azot, i a pesticidelor.


Pe parcurs nivelul de produc ie s-a stabilizat ( anii 80-90 ai secolului trecut). n acela i

timp au fost depistate unele aspecte negative determinate de:


- reducerea diversit ii plantelor n cadrul asolamentelor, sporirea gradului de saturare a
asolamentelor cu culturi pr itoare, cu particularit i biologice similare;
- dezintegrarea ramurii fitotehnice i zootehnice, care a provocat consecin e
ecologice grave n ambele ramuri;
- extinderea sferei de utilizare a tehnicii noi, care n rezultatul nerespect rii cerin elor
agronomice a contribuit la dehumificarea i compactarea excesiv a solului,
vulnerabilit ii acestuia fa

de eroziunea de ap

la sporirea

i eolian ;

- cre terea cheltuielilor energetice la ob inerea fiec rei unit i suplimentare de produc ie
asigurat

de sporirea dozelor de ngr

consecin e nefaste asupra s

minte minerale

i pesticide cu apari ia de

ii oamenilor i mediului ambiant [41, 131, 132].

Problemele de mediu din fiecare ar nu sunt dect componente ale unei st ri globale, care
la moment, este destul de ngrijor toare. Ele se manifest n via a social , ns mai acut n cea
economic , ndeosebi n agricultur , care se afl permanent n interrela ii cu natura.
Consumatorii produselor agricole ns sporesc exigen a fa de calitatea produselor i a apei
potabile, fiind ngrijora i de impactul asupra s

ii organismului din cauza cantit ilor mari de

produse chimice utilizate.


n acest caz sunt afecta i nu doar oamenii, plantele i animalele, ci i solul. Un sol viu
este considerat unul plin de via , n care se desf oar
descompunere a substan ei organice din solul [7, 33, 202].

13

intens procesele de sintez

Utilizarea substan elor chimice n agricultur , demonstreaz un impact negativ asupra


solului i a mediului.
Civiliza ia uman con tientizeaz

marele pericol care este a teptat pe viitor n urma

adaosurilor artificiale. n acest caz, majoritatea

rilor puternic dezvoltate ct i

rile n curs de

dezvoltare (n total 120 ) au purces la practicarea de cteva decenii a a a numitei agriculturi


durabile, i a agriculturii ecologice. O astfel de agricultur este viabil din punct de vedere
economic, acceptabil din punct de vedere social i ecologic, fiind s

toas

pentru mediu i

pentru oameni.
Agricultura durabil

presupune reducerea utiliz rii de surse energetice irenovabile

derivatelor lor (pesticide, ngr

minte minerale de azot etc), iar agricultura ecologic (biologic ,

organic ), presupune excluderea lor total . Astfel, agricultura durabil

i cea ecologic sunt

bazate pe:
diminuarea utiliz rii sau excluderea total a ngr

mintelor chimice, pesticidelor,

stimulatorilor i hormonilor la cre terea plantelor i animalelor;


practicarea asolamentului, care este numit i rota ia culturilor;
mbinarea ramurii fitotehnice i zootehnice, care presupune crearea unui ciclu nchis de
schimb de energie i elemente nutritive, cu rentoarcerea ct mai deplin
substan elor organice n sol, n urma folosirii de eurilor i ngr

a nutrien ilor i

mintelor organice, provenite de

la animale;
managementul integrat a d un torilor, bolilor i buruienilor cu folosirea metodelor
agrotehnice i biologice [7, 202].
Agricultura durabil presupune omologarea de soiuri i hibrizi cu un nivel nalt de adaptare
la factorii biotici i abiotici. Agricultura ecologic

exclude folosirea organismelor genetic

modificate.
Principiile agriculturii ecologice au nceput s fie pe larg r spndite la mijlocul secolului
trecut. Fermierii pasiona i de acest mod de agricultur s-au consolidat n asocia ii. Ca rezultat, n
anul 1972, a fost creat

IFOAM Federa ia Interna ional a Mi

rii pentru Agricultura

Ecologic cu cinci organiza ii fondatoare din Europa, SUA i Africa de Sud. La moment IFOAM
nregistreaz 770 membri din 107

ri. Principala misiune a organiza iei este de a prezenta

agricultura ecologic pe plan interna ional i de a oferi o platform unic pentru schimb de
cuno tin e i cooperare.
Uniunea European a progresat considerabil n direc ia practic rii agriculturii ecologice.
Astfel, n 1992 a fost aprobat Regulamentul Uniunii Europene CEE 2092/91 cu privire la

14

producerea ecologic a produselor agricole ecologice. n septembrie 2000, IFOAM a aprobat


Standardele de Baz pentru Producerea i Precesarea Produselor Ecologice
n Moldova pentru prima dat Agricultura Ecologic a fost ini iat la mijlocul anilor 90. n
timp ini iativele individuale n diferite locuri din republic au continuat ntr-un spa iu limitat.
Chiar i n prezent, termenul de agricultur ecologic nu este bine n eles, de aceea pe pia
multe produse, care au fost produse f

utilizarea de chimicale, sunt marcate ca produse naturale

(ecologice).
Concep ia na ional de producere i comercializare a produselor ecologice, propus ca
alternativ , demonstreaz c Guvernul, oficial sus ine metodele de producere ecologic n baza
urm toarele acte normative:
Decretul Pre edintelui R. M, nr. 1287 II din 29 decembrie 1999, privind constituirea
Comisiei pentru elaborarea Concep iei Na ionale de producere a produselor agroalimentare;
Hot rrea Guvernului R. M. Nr. 863 din 21.08. 2000 pentru aprobarea Concep iei
Na ionale a agriculturii ecologice, fabric rii i comercializ rii produselor alimentare ecologice i
genetic nemodificate [220];
Standardul Moldovean, Produse Biologice: Ghid de producere, procesare, etichetare i
comercializare a produselor agroalimentare biologice, aprobat de Departamentul Moldova
Standard 2001 [220];
Reglament rile Tehnice pentru producerea i prelucrarea produselor ecologice, aprobat
la 14 martie 2002 de Ministerul Agriculturii i Industriei Alimentare al Republicii Moldova.
De i n Moldova agricultura ecologic nu este att de dezvoltat n compara ie cu alte

ri,

ea ncepe s -i preocupe pe fermierii autohtoni. Exemple concrete pot servi terenurile agricole n
s. Clim

i (Dondu eni) 6,5 ha cu legume ecologice; s. Gura Bcului (Anenii Noi) 7,5 ha

cu legume; s. Cre oaia (Anenii Noi) 15 ha cu livad de coarne; s. Sculeni (Anenii Noi) 20
ha cu culturi furajere.
Agricultura ecologic

consider

solul ca un organism viu. Vitalitatea solului este

determinat de intensitatea proceselor de sintez descompunere a materiei organice a solului,


care condi ioneaz fertilitatea acestuia. Pentru a avea un sol fertil, cu propriet i bune, este
necesar, de a administra material energetic sub form de ngr

minte organice (gunoi de grajd,

resturi vegetale) i de a p stra diversitatea biologic a solului. Prezentat de microorganismele


din sol, fauna, ciupercile, care au menirea de a descompune materia organic n elemente
nutritive simple, ce vor fi n continuare asimilate de sistemele radiculare a plantelor.
Este necesar de a p stra i spori popula ia de rme n sol. F iile de p dure atrag albinele ce

15

asigur polenizarea. P

rile diminueaz pagubele provocate de d un tori. Acoperirea de durat

i complet a solului cu resturi vegetale asigur att protejarea organismelor vii din sol ct i la
strarea compozi iei agregative a solului [41].
De i agricultura ecologic are perspective mari de dezvoltare n Republica Moldova o
aten ie deosebit necesit extinderea agriculturii durabile, bazat pe reducerea consumului de
surse energetice irenovabile i a dirivatelor acestora.
Asolamentul este un element agrotehnic indispensabil al agriculturii durabile i ecologice.
Asolamentul presupune cultivarea pe acela i teren a diferitor culturi n timp i spa iu. Nu se
accept ca o cultur s fie cultivat pe acela i teren 2 - 3 ani consecutiv.
n asolament diversitatea biologic poate fi l rgit prin practicarea culturilor succesive,
innd cont de efectul lor allelopatic, de folosirea apei i nutri iei din sol, de influen a lor asupra
spndirii bolilor, d un torilor i buruienilor pentru culturile ulterioare etc [61, 113, 203, 221].
Agricultura durabil , inclusiv ecologic mizeaz mult pe metode de prevenire a bolilor,
un torilor i buruienilor, dar nu pe lupta contra lor. Aici asolamentul este pilonul num rul
unu. Concomitent, asolamentul reduce deficitul de elemente nutritive i energie n sol, previne
eroziunea solului. O biodiversitate mai nalt ntr-un sol fertil reduce pericolul de mboln vire a
plantelor, deoarece solul posed

un poten ial fitosanitar major. Pentru agricultura durabil

surile agrotehnice i biologice sunt de prima prioritate i f

alternativ pentru agricultura

ecologic . n agricultura durabil pesticidele sunt ultima, ns nu prima m sur de protec ie a


plantelor de boli, d un tori i buruieni.
O dezvoltare durabil n agricultur poate fi asigurat n cazul unui management corect al
fertilit ii solului n vederea acumul rii carbonului n sol i reducerii pierderilor nera ionale de
CO2 n atmosfer . Doar n a a mod poate fi ameliorat att calitatea solului ct i de redus efectul
de nc lzire global

n agricultur . Elaborarea m surilor de cointeresare

i stimulare a

agricultorilor n majorarea sechestr rii carbonului n sol i adapt rii la condi iile nc lzirii
globale este una din cele mai actuale probleme a sistemelor moderne de agricultur [29].
1.2 Asolamentul i rolul acestuia n biologizarea i ecologizarea agriculturii
Organizarea asolamentului la nivelul fiec rei gospod rii agricole, reprezint un obiectiv
principal pentru folosirea ra ional

i men inerea pe termen lung a fertilit ii solului i

sporirea biodiversit ii agroecosistemului.


Asolamentul cu o rota ie ra ional de culturi este considerat pivotul central al sistemului de
agricultur durabil , pivotul central al managementului integrat de protec ie a plantelor [18].
Omenirea nu cunoa te o alt m sur agrotehnic att de ieftin , dar, totodat , att de
eficient

i cu ac iune multilateral .
16

Aplicarea asolamentului permite folosirea ra ional

a precipita iilor atmosferice

umidit ii acumulate n sol, a apei folosite suplimentar pentru irigare, a elementelor nutritive din
sol, precum i a ngr

mintelor organice i minerale.

Asolamentul are

i alte multiple efecte favorabile, ca: men inerea

poten ialului productiv al solului


buruienilor, bolilor

i ameliorarea

i a nsu irilor fizico-chimice, biologice, combaterea

i d un torilor, eficacitatea m surilor agrofitotehnice, importan a fito-

sanitar , folosirea efectiv a for ei de munc

i a bazei tehnico-materiale.

Efectul asolamentului asupra evolu iei fertilit ii solului, de multe ori r mne neobservat.
El poate fi pus n eviden

numai cu ajutorul fond rii experien elor de lung durat , executate n

sta ionare care au demonstrat c to i indicatorii fertilit ii care au fost men iona i n asolament, au
posedat valori mult superioare celor ale solului pe care se practic

cultura permanent [7]. n

acela i context, Boincean B., n baza datelor experimentale din cadrul experien elor de la ICCC
Selec ia, or. B i, constat c ponderea soiurilor de gru de toamn n formarea nivelului de
produc ie n cultura permanent a constituit 9,3% i 13,4% n asolament. Ponderea total a
soiului i fertiliz rii n formarea nivelului de produc ie la grul de toamn n cultura permanent
constituie 54,9% i 22% n asolament. Astfel, n asolament ponderea fertilit ii solului r mne
destul de nalt pentru cultura grului de toamn (78%) n condi iile intensific rii agriculturii cu
aplicarea de soiuri noi i dozelor optimizate de fertilizare a solului[69, 198, 206].
Asolamentul este considerat ca cea mai eficient

m sur

de combatere a bolilor

un torilor. Aplicarea pesticidelor are marele neajuns poluarea produselor i a mediului n


general. Se discut tot mai mult de apari ia unor buruieni rezistente la erbicide, apari ia unor boli
noi la plante, reducerea rezisten ei naturale a unor soiuri la boli etc. Folosirea insecticidelor
contribuie la distrugerea entomofaunei benefice care de altfel putea fi folosit n combaterea
eficient a insectelor d un toare. n loc s ne ntreb m din ce cauz o insect sau alta au devenit
un toare, noi purcedem la nl turarea lor din agroecosistem, ceea ce duce la o disturban

echilibrului ecologic existent n natur . Unele insecte care nu erau d un toare pn la aplicarea
insecticidelor devin d un toare, ob innd concomitent

i rezisten

la preparatele chimice

folosite. Din aceste considerente suntem nevoi i s schimb m tot mai frecvent preparatele
chimice folosite. Astfel managmentul bolilior, d un torilor i buruienilor s-a transformat n
managmentul pesticidelor.
Referindu-ne la rolul asolamentului, s-a dovedit c gradul de mburuienare sau al atacului
de boli i d un tori, depinde n mare m sur de tipul de rota ie practicat. S-a demonstrat c n
rota ia de 4 ani, num rul de buruieni s-a redus de 7 10 ori comparativ cu cultura permanent
[24].
17

Experien ele de lung durat

att n plan mondial ct i na ional m rturisesc despre efectul

foarte pronun at i nc inexplicabil al asolamentului, despre capacitatea doar a ngr


organice comparativ cu cele minerale de a restabili rezervele de substan

mintelor

organic n sol. n

cadrul fiec rei gospod rii, ambele procedee agrotehnice n ansamblu permit de a miza
preponderent pe surse energetice regenerabile de provenien

local , prin reducerea inputurilor

din exterior, cu ameliorarea concomitent a st rii economice, ecologice i sociale a comunit ilor
rurale.
La baza dezvolt rii agriculturii a fost i r mne rota ia culturilor, sistemele de lucrare i
fertilizare a solului. Rolul lor a fost apreciat ca diferit n diferite perioade istorice de dezvoltare a
agriculturii. Ne v-om referi doar la rota ia culturilor i fertilizarea solului, ca m suri de men inere
a productivit ii culturilor i fertilit ii solului.
Pn la cel de-al II-lea R zboi Mondial, asolamentul i fertilizarea solului cu gunoi de grajd
erau considerate ca m suri indispensabile n sporirea productivit ii culturilor i men inerea
fertilit ii solului. Culturile leguminoase n asolament serveau ca surs obligatorie de asigurare
cu azot pentru ndestularea plantelor i restabilirea fertilit ii solului. Exemplu clasic serve te
asolamentul Norfolk din Anglia, cu patru cmpuri, care a c

tat o r spndire larg pe tot

parcursul secolului XVIII. Asolamentul Norfolk este mai mult dect o simpl rota ie de culturi,
dar un sistem de agricultur , care mbin ramura fitotehnic cu ramura zootehnic . Servind ca
hran pentru vitele mari cornute, trifoiul asigur rentoarcerea gunoiului de grajd n cmp. Un
astfel de circuit, relativ nchis de elemente nutritive i energie,a fost practicat n fiecare
gospod rie agricol [191].
Profesorul Herbert Koepf a calculat ponderea NPK procurate, n cantitatea total de NPK
asigurate cu produc ia din gospod riile agricole biodinamice din Germania (f
ngr

aplicarea

mintelor minerale sintetice) (tab.1.1).


Produc ia culturilor n gospod riile cu un circuit nchis de elemente nutritive i energie,

depinde de folosirea periodic a gunoiului de grajd n asolament i fertilitatea acumulat a


solului [192].
Dup cel de-al II-lea R zboi Mondial, n majoritatea

rilor din lume n agricultur au

avut loc schimb ri structurale esen iale, care s-au bazat n mare m sur pe presupunerea c
ngr

mintele minerale contribuie att la majorarea nivelului de produc ie, ct i la reproducerea

fertilit ii solului.
Ulterior n fitotehnie a urmat specializarea ngust a asolamentelor cu practicarea i a
culturilor permanente cu crearea complexelor industriale n zootehnie. Astfel au fost
dezmembrate ramurile de fitotehnie i zootehnie din cadrul fiec rei gospod rii agricole, urmate
18

de numeroase consecin e de ordin ecologic i social.


Tabelul 1.1. Ponderea NPK procurate n cantitatea de NPK realizat cu produc ia n dou tipuri
de gospod rii agricole din Germania [206]
Sisteme de agricultur

Produc ia, t/ha

Gospod rii biodinamice (furaje, 3,86


paie, f in de oase)
Gospod rii
tradi ionale 4,13
(ngr minte minerale, furaje)

Ponderea elementelor nutritive procurate


n cantitatea lor cu produc ia realizat , %
N
32

P
152

K
65

266

440

560

nlocuirea trac iunii animale cu tractoare i ma ini agricole a contribuit considerabil la sporirea
productivit ii muncii

i l rgirea dimensiunilor gospod riilor agricole, dar cu gr birea

concomitent a urbaniz rii. Desigur c toate aceste schimb ri structurale n agricultur au fost
favorizate n mare m sur de pre urile relativ mici la sursele energetice irenovabile (petrol, gaz
natural) i derivatele lor (ngr

minte minerale, pesticide) nso ite de subsidii i alte politici

statale. Majorarea profitului i productivitatea nalt de munc au mascat ini ial rolul pozitiv al
asolamentului i fertilit ii solului [197].
Problema a fost con tientizat doar odat cu manifestarea tot mai evident a consecin elor
ecologice negative a intensific rii n baz
mineraliza ionale de substan

industrial

(pierderile erozionale de sol

organic a solului, poluarea mediului ambiant i produselor

alimentare cu nitra i i reziduuri de pesticide, reducerea biodiversit ii etc.) n ansamblu cu


pre urile galopante la sursele eneregetice irenovabile i derivatele lor. Agricultura n-a asigurat o
dezvoltare durabil n aspect economic, ecologic i social. Mai mult ca att tratarea simplistic a
solului ca substrat pentru cre terea plantelor i ca obiect de proprietate, f

a ine cont de rolul

lui n biosfer , parte component a c reia este i omul, a dus la manifestarea tot mai pronun at a
efectului de ser . Solul are misiuni polifunc ionale, care nu se m rginesc doar la producerea
biomasei vegetale, inclusiv utile pentru alimenta ia oamenilor. Conform lui E. E. Blum i
coautorii, solul ndepline te trei func ii ecologice principale:
1)

Suport pentru cre terea plantelor i asigurarea cu hran a oamenilor i animalelor;

2)

Capacitate de filtrare, bufer i transformare a materialelor n spa iul dintre atmosfer ,

nveli ul vegetal i apele subterane;


3)
expus

Habitat biologic pentru o diversitate enorm de organisme [193]. Aceia i opinie este
i de nv atul rus Dobrovolskii [85].

19

Sistemul de agricultur neadaptat la condi iile mediului ambiant, orientat preponderent la


cerin ele pie ei duce la o serie de consecin e ecologice negative, inclusiv la pierderea
func ionalit ii solului. Ob inerea venitului n perioada precedent n agricultur

i la moment au

fost i sunt posibile doar datorit neglij rii (excluderii) din calculele economice a consecin elor
ecologice negative (pierderile necompensate de substan

organic n rezultatul eroziunii i

mineraliz rii biologice, degradarea structurii solului, poluarea apelor subterane i terestre etc.)
Paradoxul unei astfel de situa ii se explic prin faptul c resursele naturale nu au pre .
Obiectivul principal la moment n fitotehnie, din considerente economice i ecologice, nu
mai poate fi ob inerea unei recolte maximale, dar ob inerea unei roade stabile de lung durat cu
cheltuieli rezonabile [204].
Scopul genera iilor curente i viitoare n vederea asigur rii unei dezvolt ri durabile const n
internalizarea, dar nu externalizarea cheltuielilor legate de lichidarea consecin elor ecologice
negative asupra mediului ambiant, avnd ca obiectiv primordial prentmpinarea lor [7, 197].
Asolamentul r mne unul dintre cele mai misterioase procedee agrotehnice cu o
influien
(s

vast asupra productivit ii culturilor, st rii fitosanitare a sem

turilor i calit ii

ii) solului. Pn n prezent nu este explicat a a numitul efect al asolamentului, care

reprezint diferen a n nivelul de produc ie n asolament i cultura permanent [25, 201].


Tabelul 1.2. Produc ia culturilor de cmp n asolamente cu 10 cmpuri i n cultura permanent
pe fond fertilizat n perioada 1962 2003, ICCCSelec ia, t/ha [5]
Culturi

Produc ia culturilor

Efectul asolamentului
, t / ha / %

n asolament
n cultura permanent
Gru de toamn
4,62
3,29
+1,33/40,4%
Sfecl de zah r
44,6
22,6
+22,0/97,3%
Porumb la boabe
6,4
5,4
+1,0/18,5%
Floarea - soarelui
2,1
1,5
0,6/40,0%
Cel mai nalt efect al asolamentului pentru o perioad de 40 ani n stepa B ului a fost
pentru cultura sfeclei de zah r -97,3%, urmat de acela i efect al asolamentului pentru grul de
toamn

i floarea soarelui 40,4 i 40,0%. Cel mai pu in a reac ionat la rota ia culturilor

porumbul la boabe cu un efect al asolamentului n m rime de 18,5%. Astfel, ba chiar n


condi iile aplic rii ngr

mintelor minerale i organice, soiurilor (hibrizilor) cu un poten ial mai

nalt de produc ie, pesticidelor n combaterea bolilor, d un torilor i buruienilor i alte procedee
tehnologice aportul asolamentului n sporirea nivelului de produc ie r mne considerabil.
Odat cu includerea martorului absolut (nefertilizat) n asolamentele de lung durat a
ICCC Selec ia, ncepnd cu rota ia a patra a asolamentelor (anul 1994), a fost posibil de
determinat efectul asolamentului pe fond nefertilizat i fertilizat (tab.1.3).

20

Tabelul 1.3. Efectul asolamentului pentru diferite culturi n experien a de lung durat n
asolamente i culturi permanente a ICCCSelec ia, media pentru anii 1994 2008, t/ha i %[4]
Nefertilizat
Culturi

Grul de
toamn
Sfecla
pentru
zah r
Porumb
pentru
boabe
Floarea
soarelui
Din

Fertilizat

Asola
ment

Cultura
perman
ent

+/t/ha

Efectul
Asola
asolame ment
ntului, %

Cultura
permanent

+/- t/ha

4,74

2,10

+2,64

125,7

5,10

2,99

+2,11

Efectul
asolame
ntului,
%
70,6

34,07

9,56

+24,51 256,4

43,56

19,32

+24,24

125,5

4,97

3,67

+1,30

35,4

5,36

5,13

+0,23

4,3

2,05

1,41

+0,64

45,4

2,16

1,51

+0,65

43,0

datele prezentate este evident c efectul asolamentului n lipsa fertiliz rii organo

minerale, este considerabil mai nalt n compara ie cu fondul fertilizat, doar cu excep ia florii
soarelui, care reac ioneaz pu in la fertilizare, ns r mne foarte receptiv la rota ia culturilor pe
ambele fonduri de fertilizare. Fertilizarea reduce aproximativ de 2 ori efectul asolamentului
pentru grul de toamn

i sfecla pentru zah r, iar pentru porumb la boabe, reducerea este de 6

ori. Dup cum a fost men ionat anterior efectul asolamentului r mne foarte nalt i pe fond
fertilizat. Ar fi o gre eal dac am neglija importan a asolamentului n condi iile fertiliz rii
solului pentru cultura porumbului, deoarece cel mai efectiv management al bolilor i d un torilor
poate fi efectuat doar n asolament. Pericolul r spndirii unui a a d un tor devastator cum este
Diabrotica sp., poate fi oprit doar prin respectarea asolamentului.
Efectul asolamentului se observ att n asolamente de cmp de lung durat , ct i n
asolamente de scurt durat . Cu ct este mai larg diversitatea culturilor n asolament, cu att
este mai mare efectul asolamentului [202].
Efectul asolamentului poate fi explicat din mai multe considerente, r mnnd ns nc o
tain . El este determinat de: folosirea mai ra ional a apei i elementelor nutritive la fiecare
unitate de biomas produs ; de managementul mai efectiv a bolilor, insectelor, buruienilor,
nematodelor;de efectul allelopatic direct i indirect, prin eliminarea direct a compu ilor chimici
de r

cinile plantelor vii, i la descompunerea resturilor vegetale; de modificarea calit ii

solului prin acumularea substan ei organice a solului, care la rndul s u influen eaz asupra
propriet ilor agrofizice (capacitatea de penetrare

i acumulare a apei, structura solului,

densitatea aparent , erodibilitatea solului) i diversit ii biologice a solului [39]. n sistemele de

21

lucrare i fertilizare a solului influen a unui sau altui factor este diferit . Att ngr

mintele

minerale, pesticidele, soiurile (hibrizii) noi de plante ct i alte inputuri, nu compenseaz efectul
asolamentului. n lipsa asolamentului este necesar de a majora cantitatea de inputuri folosite,
care snt costisitoare i au un ir de consecin e negative asupra s

ii oamenilor i animalelor.

n lipsa asolamentului este greu, chiar imposibil, de asigurat o dezvoltare durabil a agriculturii.
Cu mult mai ra ional ar fi de efectuat restructurarea biologic a sistemului de agricultur n
vederea folosirii resurselor interioare renovabile

i reducerea dependen ei de resursele

irenovabile de energie i derivatele lor din exterior. Aceasta necesit cuno tin e profunde a
principiilor ecologice de func ionare a agroecosistemelor, a ac iunii i interac iunii tuturor
ilor componente a sistemului de agricultur , folosirea ecosistemelor naturale ca model de
intensficare a agriculturii. Aceasta va fi tendin a de baz n intensificarea agriculturii pentru
secolul XXI n condi iile resurselor energetice i naturale limitate. n agricultur toate inova iile
pot avea succes n cadrul integr rii lor n cazul legit ilor agronomice i ecologice obiectiv
existente. Revenirea la aceste principii nu nseamn revenirea la sistemul vechi de agricultur , ci
relansarea lui n condi ii noi. Dilema sau conflictul ntre interesele economice de scurt durat cu
dominarea culturilor cu valoare comercial nalt

i interesele men inerii fertilit ii solului pentru

dezvoltarea durabil de lung durat a existat ntotdeauna. La moment situa ia s-a agravat,
deoarece majoritatea gospod riilor au trecut la un sistem de agricultur cu dominarea culturilor
de interes comercial n absen a pie elor pentru fn i alte furaje principala problem fiind
distrugerea sectorului zootehnic.
Toate efectele pozitive ale asolamentului, n final se reflect favorabil asupra cantit ii i
calit ii produc iei. n cadrul asolamentului se amplific

eficacitatea tuturor m surilor

agrofitotehnice: sistemul minim de lucr ri ale solului, aplicarea ngr

mintelor, m surilor de

combatere a bolilor, d un torilor i buruienilor, iriga ia.


n cadrul unei rota ii, m surile agrotehnice de mare eficacitate a a ca: ar turile mai adnci,
ngr

mintele organice, amendamentele s.a., se efectuiaz pentru culturile care r spund n cea

mai mare m sur , urmnd ca efectul lor remanent s se p streze 2 3 ani consecutiv i asupra
celorlalte culturi care urmeaz n rota ie. De exemplu, ar tura adnc nu se execut n fiecare an.
Ea este programat numai pentru anumite culturi porumb, sfecl , cartof .a. Pentru plantele
care urmeaz n rota ie cu acestea, se fac ar turi superficiale, sau n unele cazuri pot fi nlocuite
cu lucr ri a solului cu grapa grea cu discuri (practicat n cazul cnd grul urmeaz dup porumb
pentru care a fost realizat o ar tur adnc ).
Ca regul , gunoiul de grajd, este administrat n sol preponderent la culturile pr itoare
(porumb, cartof, sfecl ), urmnd ca efectul lui s se r sfrng
22

i asupra culturilor care urmeaz n

rota ie.
Academicianul V. R. Wiliams afirma c numai rota ia culturilor f

un sistem bine

chibzuit de lucrare a solului i de fertilizare, nu poate solu iona n final problema productivit ii
plantelor agricole [75]
ngr

mintele sporesc recolta i n cadrul culturii permanente, ns

aplicarea lor la

culturile ncadrate n asolament este mult mai eficace. Din cele relatate anterior, putem extrage
urm toarele concluzii importante:
ngr

mintele demonstreaz cea mai nalt

eficacitate doar atunci cnd sunt

aplicate n cadrul unor asolamente echilibrate.


cele mai eficiente i rentabile sunt considerate asolamentele cu practicarea unei
fertiliz ri ra ionale.
Tehnologia contemporan

provoac

schimb ri n transformarea humusului, bilan ul

carbonului i azotului, regimul hidric etc. Gradul acestor schimb ri este diferit i depinde de
intensitatea influen ei antropice. Aceste schimb ri cer a fi cunoscute n scop de a putea dirija cu
ele.
n conservarea fertilit ii solului importan

major o are bilan ul pozitiv al humusului i a

elementelor biofile, prevenirea eroziunii i dirijarea regimului hidric [4, 41].


n ultimii 50 60 ani s-a constatat o mic orare brusc a con inutului de humus i grosimea
straturilor humificate. Acest fapt este determinat de mineralizarea intens a humusului, cantitatea
insuficient de resturi vegetale i ngr

minte organice restituite n sol i dezvoltarea proceselor

erozionale.
Dup Dokuceaev n decurs de 100 ani sc derea con inutului de humus a constituit 100
150 t/ha n stratul de sol 0 30 cm. Recalculat n energie aceasta ar nseamna, mic orarea
poten ialului energetic cu 5 7,5*108 kkal [106].
Dup datele pedologilor din Moldova, n cernoziomurile obi nuite, sc derea anual a
con inutului de humus este de cca 0,5 0,7 t/ha [28, 219, 226]
De la Dokuceaev pn n prezent n decurs de 100 ani, pierderile de humus n stratul 0 30
cm au constituit 32 -40 % [106, 184]. Comparnd datele lui Dokuceaev (1881) cu cele
contemporane (1981), cercet torii pedologi au stabilit, c pe parcursul a 100 ani, n partea
european a fostei URSS, con inutul de humus n sol a sc zut n toate regiunile, sc derea ns
este diferen iat dup zone, n func ie de intensitatea agriculturii. Factorii, care influen eaz
considerabil con inutul de humus n sol sunt: structura terenurilor agricole i a sem

turilor,

raportul n asolament a culturilor pr itoare i a celor sem nate des, cota n asolament a
ierburilor furajere perene, nivelul dozelor de ngr
23

minte organice i minerale etc. Conform

datelor lui

(1980), dac n asolament cota culturilor pr itoare este de 20%, sc derea

anual a con inutului de humus, n stratul 0-30 cm constituie 0,3 t/ha, iar la 50 % pr itoare -0,9
t/ha.[184]
Dup datele Neonilei Nicolaev i col., n asolamentele f

ierburi perene, cu cota culturilor

pr itoare la nivel 60%, la aplicarea tehnologiilor intensive care prev d folosirea ierbicidelor,
pentru bilan ul pozitiv al con inutului de humus sunt necesare anual cca 12 t/ha gunoi de grajd
[153].
Rota ia culturilor este una din metodele agrotehnice principale, cu ajutorul c reia se
streaz starea fertil a solului. n sol pot fi acumulate diferite toxine, se pot nmul i unele
ciuperci patogene.
Cauzele pot fi multiple: secre ii ale r
plante care nu se autosuport

cinilor, cultivarea repetat pe acela i teren a unor

.a.

Rota iile ra ionale a culturilor, favorizeaz

reducerea activit ii microorganismelor

fitopatogene i nmul irea celor folositoare, detoxicarea solului. Procesul de ns

to ire este

mai pronun at dac concomitent cu rota ia culturilor sunt aplicate i alte m suri ca: aplicarea
ngr

mintelor organice, lucr ri de afnare a solului, iriga ia, cultivarea ierburilor perene .a.
Importan a agronomic , economic

i organizatoric a asolamentelor a fost men ionat de

Preani nicov D. N. [162].


Practicarea asolamentului, permite fermierului planificarea lucr rilor pe sole, pe perioade
de timp pentru diferite culturi. n baza acestora, se calculeaz , planific necesarul de for

de

munc , tractoare i ma ini agricole. Existen a unei structuri corespunz toare a culturilor, permite
evitarea picurilor de munc cu folosirea ra ional a resurselor umane i tehnice pe ntreg ciclul de
produc ie. Toate acestea fac ca activitatea fermei agricole s fie productiv

i rentabil .

Sistemul de agricultur durabil , exclude folosirea unui singur asolament unic pentru toate
gospod riile.
Succesele de la fiecare asolament sunt determinate de:
diversitatea biologic a culturilor i a soiurilor (hibrizilor) cultivate n cadrul fiec rei
culturi cu o activitate alelopatic nalt , rezistente la secet , boli i d un tori, cu capacitate nalt
de suprimare a buruienilor.
amplasarea corect a culturilor, innd cont de particularit ile biologice i agrotehnice a
culturilor premerg toare;
respectarea termenilor de revenire pe acela i loc a culturilor etc.

24

Pn la proiectarea noilor asolamente sau la evaluarea celor deja existente, se cere studierea
a tuturor factorilor enumera i, pentru a evita lipsa sau insuficien a de umiditate, eroziune,
dezvolt rii excesive a bolilor, d un torilor i buruienilor, lipsei sau insuficien ei de azot etc.
[188].
Planificarea incorect a asolamentului contribuie la cre terea cheltuielilor legate de:
- folosirea suplimentar

a ngr

mintelor minerale pentru lichidarea deficitului de

elemente nutritive;
- procurarea pesticidelor pentru combaterea bolilor, d un torilor i buruienilor;
- folosirea cantit ilor suplimentare de ngr

minte organice pentru lichidarea deficitului

de substan organic necompensat n urma mineraliz rii ei biologice;


- lucrarea suplimentar a solului pentru optimizarea regimurilor nutritiv i hidric.
Necesitatea rota iei culturilor este dictat de un ir de factori de ordin fizic, chimic, biologic
i organizatorico-economic. Nu sunt adev rate afirma iile precum c folosirea ngr

mintelor

minerale i a pesticidelor diminuiaz rolul asolamentului [162].


n lipsa asolamentului eficien a pesticidelor scade, ceea ce provoac un ir de probleme:
cu ct diversitatea culturilor din asolament este mai mic , cu att mai frecvent va fi
necesar utilizarea de mijloace chimice la combaterea bolilor, d un torilor i buruienilor.
scade productivitatea culturilor, cauzat de valori nesatisf

toare a propriet ilor fizice,

chimice i biologice ale solului.


spore te pericolul polu rii solurilor, apelor subterane

i produselor alimentare cu

reziduuri ale produselor chimice.


sporesc pierderile ca rezultat al eroziunii i mineraliz rii necompensate a substan ei
organice a solului, n deosebi n caz de saturare a asolamentelor cu culturi pr itoare.
sunt distru i parazi ii naturali ai d un torilor culturilor agricole i spore te rezisten a
un torilor la preparatele folosite, ceea ce contribuie la necesitatea sporirii dozelor

diversific rii preparatelor chimice folosite.


cultivarea permanent

pe acela i cmp a uneia i aceleia i culturi f

respectarea

asolamentului, provoac oboseala solului, care contribuie la diminuarea brusc a nivelului de


produc ie, acumularea n sol a produselor toxice, sporirea gradului de mburuienare etc.
n acest context, asolamentul r mne unul dintre elementele de baz a sistemului agricol
contemporan, iar respectarea acestuia este obligatorie, fiind considerat o lege agronomic
fundamental .[7, 16].

25

1.3. Aspectele ecologice la aplicarea ngr

mintelor

Solul exercit o ac iune polifunc ional n biosfer prin participarea n circuitul energiei,
apei, elementelor biogene, etc. Func iile solului-component al ecosistemului terestru, pot fi
afectate grav prin poluare. Poluarea solului afecteaz n mare m sur toate func iile acestuia i i
limiteaz drastic fertilitatea. Evaluarea gradului de depreciere a calit ii solului, urm re te nu
numai starea calitativ a solului, dar i complexul de implic ri al acestuia n succesiunea lan ului
trofic i a mediului nconjur tor: sol - microorganisme - plante - animale - om - societate uman
biosfer . [3, 27]
Folosirea ngr

mintelor minerale n agricultur , exercit o influen

nefavorabil asupra

mediului ambiant, care dup p rerea lui V.G.Mineev (1993) const n urm toarele:

elementele nutritive din ngr

minte i sol afecteaz apele freatice i bazinele

cu ap , favoriznd dezvoltarea plantelor acvatice, care folosesc oxigenul n cantit i destul


de sporite, contribuind la apari ia nedorit a fenomenului de eutroficare a apelor naturale;

pierderile azotului din atmosfer nr ut esc microclima i pot stimula distrugerea

stratului de ozon al stratosferei n urma p trunderii n el a oxizilor redu i de azot, care se


formeaz la denitrificarea compu ilor de azot, agravnd n final efectul nc lzirii globale

aplicarea incorect a ngr

mintelor minerale poate s nr ut easc bilan ul i

circuitul substan elor nutritive, propriet ile agrochimice i fertilitatea solului; [132]
. nerespectarea tehnologiei de aplicare a ngr
propriet ilor ngr

mintelor,

imperfec iunea calit ii i

mintelor minerale contribuie la reducerea productivit ii culturilor i calit ii

produc iei..
Fertilizarea prezint ac iunea de aplicare a ngr

mintelor n vederea sporirii fertilit ii

solului i asigur rii substratului necesar la ob inerea de produc ii vegetale. Principiul restituirii
elementelor nutritive, extrase din sol odat cu recolta, se refer la faptul c plantele de cultur
consum n perioada de vegeta ie elementele nutritive necesare vie ii lor i form rii de recolt .
Principiul restituirii elementelor nutritive n sol, permite de a men ine starea de fertilitate la
un nivel nalt, capabil s asigure permanent produc ii vegetale. Pentru ca cultura s

i realizeze

nivel cantitativ i calitativ corespunz tor poten ialului s u, plantele trebuie s fie asigurate, pe
parcursul perioadei de vegeta ie, cu o serie de nutrien i minerali (azot, fosfor, potasiu, calciu,
magneziu, sulf, fier, mangan, cupru, zinc, bor, molibden i clor), n cantit i i propor ii adecvate.
Factorul antropogen determin n mare m sur procesele de descompunere i resintez
a materiei organice din sol. Pentru cernoziomurile Moldovei, este caracteristic predominarea
proceselor de descompunere biochimic a materiei organice asupra sintezei, ce contribuie la

26

bilan ul negativ al humusului [5, 7, 113, 114, 116]. n perioada chimiz rii intense n Moldova,
folosirea ngr

mintelor a mic orat doar intensitatea acestui proces [1, 58, 59, 60, 115, 197].

Problema sporirii fertilit ii solului trebuie privit prin prizma cerin elor actuale de sporire a
productivit ii culturilor agricole, mbun

ire a calit ii recoltei i majorarea productivit ii

muncii n agricultur , ct i n contextul crizei de energie, resurselor naturale limitate i


necesitatea protec iei mediului nconjur tor.
Rezultatele numeroaselor cercet ri au demonstrat c reproducerea fertilit ii solului n
agricultur numai n baza resturilor vegetale este practic imposibil , iar folosirea intensiv a
ngr

mintelor minerale, de rnd cu sporirea productivit ii culturilor, exercit

o serie de

fenomene negative: diminuarea valorilor propriet ilor solului, poluarea mediului nconjur tor i
produc iei agricole, impactul negativ asupra s

ii oamenilor i animalelor etc. [112, 121,

122, 132, 140, 141]


Cea mai perfect rota ie a culturilor nu asigur n timp reproducerea fertilit ii solului,
substan ei organice a solului drept indice integral al fertilit ii solului. Este firesc c
aplicarea ngr

mintelor n asolament nu poate fi asigurat o dezvoltare durabil a agriculturii.

Dar influien a ngr

mintelor minerale i organice este diferit asupra productivit ii culturilor

i fertilit ii solului.
1.3.1. Rolul fertiliz rii la men inerea nivelului de productivitate a culturilor de cmp i
fertilit ii solului.
Datele ob inute n experien e de lung durat realizate pe plan mondial (Rothamsted, Marea
Britanie; Askov, Danemarka; Sanborn, Missuri SUA; Academia Agricol

K.A.Timireazev,

Moscova; Universitatea Agrar de Stat din Moldova; Gale, Germania .a.) m rturisesc despre
influien a benefic a ngr

mintelor minerale, organice, n deosebi, organo minerale asupra

nivelului de produc ie la diferite culturi [8, 20, 48, 191, 193, 207, 215, 216]. Dup influien a lor
asupra nivelului de produc ie, ngr

mintele minerale sunt echivalente gunoiului de grajd sau l

dep esc. Influien a lor difer asupra modific rilor con inutului de substan

organic n sol.

ngr

organic

mintele minerale contribuie la reducerea con inutului de substan

comparativ cu ngr

n sol

minte organice. Nimeni din fondatorii experien elor de lung durat din

lume cu folosirea ngr

mintelor minerale, nu consider

ele snt mai favorabile la

reproducerea fertilit ii solului n compara ie cu gunoiul de grajd. La sfr itul vie ii sale, Libih
recuno tea necesitatea restituirii n sol nu doar a elementelor nutritive (NPK), dar i a energiei
consumate la formarea recoltei n form

de substan

organic

mineralizat

[119]. Libih

recuno tea, c nutri ia plantelor mai mult depinde de situa iile l untrice din sol dect de cele
externe. n condi ii normale plantele snt n stare s se asigure singure cu cele necesare.
27

ngr

mintele minerale reduc viteza de descompunere a substane ei organice a solului

comparativ cu martorul absolut (nefertilizat), deaceea con inutul de substan


caz este mai mare dect pe martorul absolut, dar net inferioar
fertilizate cu ngr
de substan

minte organice. Capacitatea ngr

organic n acest

comparativ cu variantele

mintelor organice de a restabili rezervele

organic n sol, depind de dozele aplicate, ponderea culturilor pr itoare i a celor

compact sem nate n asolament, inclusiv prezen a ierburilor leguminoase perene, intensitatea
lucr rii solului etc. La aplicarea continu unilateral a preocedeelor agrotehnice, con inutul de
substan

organic a solului se stabilizeaz la nivel de echilibru [203]. Durata acestei perioade

depinde de un ir de factori. Cu ct solul este mai aproape de acest echilibru, cu att sunt mai
mari pierderile de azot i carbon din ngr

mintele organice aplicate. V.R.Williams considera

ncorporarea n sol a resturilor organice proaspete ca o m sur de protejare a rezervelor de


substan

organic prezente n sol. La absen a ncorpor rii resturilor vegetale proaspete i

gunoiului de grajd, microorganismele solului descompun substan a organic

stabil pentru

ndestularea necesit ilor lor n energie [74].


Pe cernoziomul tipic din stepa B

ului, n asolament cu 6 cmpuri (50% culturi

pr itoare) Stadnic Stanislav a stabilit c doar 15 tone gunoi de grajd la hectar suprafa
asolament anual snt n stare s compenseze pierderile mineraliza ionale de substan
solului [41]. n condi iile Moldovei pentru men inerea bilan ului de humus f

de

organic a

dificit, Zagorcea

K.L. (1990) consider necesar aplicarea n medie a 6 7 t/ha gunoi de grajd, anual cu condi ia c
asolamentul con ine ierburi perene[94]. n cazul n care n asolament ierburile perene lipsesc
Zagorcea K.L. consider c pentru acoperirea deficitului de substan

organic

a solului ntr-un

asolament cu 10 cmpuri, pe cernoziom carbonat din zona central a Republicii Modova, este
necesar aplicarea a 12-13 tone gunoi de grajd anual, iar ntr-un asolament cu 6 sole (50% culturi
cerealiere) a 22-24 tone gunoi de grajd anual la un hectar suprafa

de asolament [94].

D.N.Priani nicov unul din fondatorii tiin ei agrochimice n fosta Uniune Sovietic aten iona c
lipsa cuno tin elor nu poate fi compensat

cu un exces de ngr

minte minerale i f

modific ri radicale a asigur rii cmpurilor cu gunoi de grajd, eficacitatea nalt a ngr

mintelor

minerale este imposibil [162]. Zagorcea K.L.men ioneaz c , pentru formarea roadei pe
variantele fertilizate a cernoziomului carbonat din Zona de Centru a Moldovei, plantele folosesc
doar 53-58% din cantitatea de azot mineral , ceea ce majoreaz riscul de poluare a apelor
subterane cu restul de azot neutilizat [94]. Conform datelor sta iunii din Rothamsted (Marea
Britanie) pierderile anuale de azot prin levigare, pe parcelele nefertilizate cu azot, timp de 150
ani au constituit 10 kg NO3/ha. Pe parcelele cu aplicarea timp de 150 ani a 150 200 kg/ha azot
anual pierderile anuale de azot n form de nitra i au constituit n mediu 30 kg/ha [201, 215,
28

216]. La aplicarea azotului marcat (15N), plantele au folosit 50%, 25% au fost fixate n form
organic n sol, iar alte 25%, sunt pierdute. Majoritatea azotului levigat i are originea sa n
substan a organic a solului, dar nu n ngr
n condi iile aplic rii nechibzuite a ngr

mintele aplicate [192, 211]. Acest pericol spore te


mintelor minerale i organice [27, 212]. n condi iile

Republicii Moldova, problema n cauz r mne pu in studiat

i ea este cu mult mai ampl ,

innd cont nu numai doar de aplicarea fertilizan ilor.


n asolament, gunoiul de grajd are o postac iune cu mult mai ndelungat
productivit ii culturilor i fertilit ii solului comparativ cu ngr
Pe fondalul ngr

i ampl asupra

mintele minerale.

mintelor organice considerabil pot fi reduse dozele de ngr

minte minerale

aplicate n asolament. n calitate de exemple prezent m rezultatele ob inute n experien a de


lung durat a ICCC Selec ia cu studierea diferitor sisteme de fertilizare n perioada anilor
1980 2006 [10] i n experien a din localitatea Urbana, statul Ilionois (SUA) fondat n 1876
(dup Koepf [205, 206]).
Din tabelul prezentat pot fi formulate mai multe concluzii, ns dorim s scoatem n
eviden
suprafa

un singur moment. Folosirea gunoiului de grajd n doz de 15 tone la un hectar


de asolament anual, asigur

compara ie cu ngr

acela i nivel de produc ie iar uneori mai nalt n

mintele minerale aplicate n mod separat, n doze optime sau n mbinare

cu 10 i 15 t/ha gunoi de grajd pentru toate culturile luate n studiu [10].


Tabelul 1.4. Produc ia culturilor n asolament n func ie de sistemul de fertilizare, ICCC
Selec ia, media pentru 1980 2006, t/ha.
Sistemul de fertilizare
n asolament
Grul
de
toamn

Sfecl
pentru
zah r

Culturi
Porumb Orzul de Floarea
prim var
soarelui
pentru
boabe

Borceag
ul de
prim va

fertilizare
130 kg s.a. NPK/ha
130 kg s.a. NPK/ha
+10 t/ha gunoi de grajd
130 kg s.a. NPK/ha
+15 t/ha gunoi de grajd

4,58
5,56
5,86

31,0
42,2
44,2

6,11
6,73
6,66

2,36
3,22
3,53

2,05
2,22
2,33

16,4
20,4
22,0

6,00

45,8

6,65

3,69

2,33

23,1

15 t/ha gunoi de grajd

5,72

45,0

6,88

3,52

2,32

23,2

n experien ele de lung durat n localitatea Urbana (Morrow plots) [211], statul Ilinois
SUA, ncepnd cu 1876 sunt studiate trei sisteme de rota ie a culturilor pe diferite fonduri de
fertilizare. Pe unele parcele (tabelul 1.5) n perioada 1904 1954, n-au fost aplicate ngr

minte

(martor absolut) sau au fost aplicate n mbinare gunoi de grajd, f in de oase i var stins.
ncepnd cu anul 1955, fiecare parcel a fost divizat n dou p
29

i o jum tate cu folosirea, iar

pe alt jum tate f

folosirea ngr

suplimentar a ngr

mintelor minerale. Datele ob inute m rturisesc c aplicarea

mintelor minerale n doze optime n perioada din 1955 pn

n 1964 n-au

contribuit la majorarea nivelului de produc ie a porumbului pentru boabe (tab 1.5).


Tabelul 1.5. Produc ia porumbului pentru boabe n experien ele din localitatea Urbana, statul
Ilinois, SUA n perioada 1904-1954 i 1955 1964, t/ha (dup H.Koepf) [206]
Fond de fertilizare

Rotatia culturilor
Pormb n cultur Porumb - ov z
Porumb ov z
permanent
- trifoi
Anii 1904 - 1954
Nefertilizat
2,52
2,17
3,96
Gunoi de grajd + P2O5 + var 4,26
6,82
7,30
Anii 1955 - 1964
Nefertilizat
5,67
6,24
6,9
Gunoi de grajd + P2O5 + var 6,39
7,04
7,24
+ NPK
Pe ambele fonduri de fertilizare produc ia porumbului este la acela i nivel -7,3 i 7,24 t/ha.

Respectarea asolamentului i aplicarea sistematic a gunoiului de grajd timp de aproximativ 90


ani de la fondarea experien ei, este suficient pentru men inerea nivelului de produc ie f
aplicarea suplimentar a ngr

mintelor minerale [211].

ncepnd cu anul 1952, la Statiunea Rothamsted din Marea Britanie, refuzul de utilizarea
gunoiului de grajd pe una din parcele a contribuit la ob inerea anual cu 20% mai mult
produc ie de secar de toamn comparativ cu parcela f

fertilizare ini ial cu gunoi de grajd

[215, 216]. Timp de 117 ani la Rothamsted, fertilizarea sistematic a parceleleor cu gunoi de
grajd comparativ cu aplicarea superfosfatului n doze echivalente a fost cu mult mai efectiv la
majorarea con inutului de fosfor n sol [215]. n a a situa ii pot fi reduse sau excluse dozele de
ngr

minte minerale cu azot i fosfor. Efectul scontat poate fi ob inut doar n cazul folosirii

ngr

mintelor organice n cadrul asolamentului, care permit solu ionarea unui ir de situa ii de

ordin agronomic, economic i ecologic. Influen a neadecvat a ngr

mintelor organice i

minerale asupra productivit ii culturilor i fertilit ii solului necesit o evaluare complex cu


folosirea diferitor indicatori n scopul stabilirii sistemului durabil de agricultur . Majoritatea
cercet rilor n agrotehnica contemporan sunt orientate n aceast direc ie [41].
mportan a ngr

mintelor organice i minerale la men inerea bilan ului substan ei

organice n sol este diferit [11]. ngr

mintele organice spre deosebire de cele minerale,

par ial trec n form de substan e humice i exercit

o ac iune direct

substan ei organice m rind nu numai con inutul total de substan


labile, favorizeaz intensitatea proceselor de sintez
Pentru ngr

asupra bilan ului

organic , ci i cota p

ii lui

i mineralizare a substan ei organice [208].

mintele minerale este caracteristic numai ac iunea indirect asupra bilan ului

30

substan ei organice prin sporirea recoltei biomasei, care este restituit solului sub form de
resturi vegetale [122]. n acela i timp, majorarea cantit ii de resturi vegetale contribuie la
intensificarea descompunerii lor, care sunt transformate n substan e humice [27]. n condi ii cu
insuficien de umiditate i temperaturi sporite ale aerului, ngr

mintele minerale contribuie la

pierderea substan ei organice, for nd dehumificarea solului [105].


Studiind bilan ul azotului la aplicarea de lung durat a gunoiului de grajd la Sta iunea
Experimental Rothamsted din Marea Britanie, Russell E.L., a stabilit c circa 39 % de azot
este fixat n materia organic a solului, circa 30 % este folosit de c tre plante pentru formarea
recoltei, iar azotul din ngr

mintele minerale nu poate fi fixat nemijlocit n materia organic a

solului [167]. Dup p rerea lui A.Rubenzam, 10 t de gunoi de grajd, ce con ine aproximativ 50
kg de azot sub form organic , compenseaz pn la l t de humus din sol [169]. M. urcanu
consider c n medie o ton de ngr
substan

minte organice asigur

sporirea con inutului de

organic n solurile Moldovei cu 100 kg sau cu 0,01 - 0,02% [45, 182].

Dup datele lui N.G.Miazin, n sta ionarul experimental al Universit ii Agrare de Stat din
Voronej, pe cernoziom levigat, n cadrul asolamentului cu 6 sole, gunoiul de grajd i ngr
minerale, au sporit con inutul substan ei organice cu 0,20 %, iar f

ngr

minte minerale - cu

0,02 %. Dup p rerea autorului, exploatarea de lung durat a cernoziomurilor f


ngr

mintele

mintelor a condi ionat sc derea considerabil a con inutului de substan

aplicarea

organic n sol

[141].
Exemplu pozitiv al influen ei aplic rii de lung
ngr

durat

a gunoiului de grajd

mintelor minerale asupra acumul rii de substan organic , poate servi modelul de creare a

solului fertil n gospod ria agricol "Osneje kii" din raionul Pinsk regiunea Brest din Belorusia.
In perioada a.a 1958 -1981 pe soluri nisipoase i luto-nisipoase s-a constatat dublarea rezervelor de
humus [de la 35 t/ha pn la 70 - 75 t/ha], s-a constat majorarea grosimii stratului arabil (de la 20 22 cm pn la 30 -35 cm) i s-au ameliorat valorile indicilor agrochimici [181].
Eficien a ngr

mintelor organice depinde de forma acestora. Astfel, n sta ionarul

experimental al Institutului de Cercet ri pentru Agricultur din Krasnodar, s-a constatat c la


cultivarea culturilor cerealiere i pr itoare n asolament pe cernoziom levigat timp de 20 ani a
contribuit la diminuarea con inutului de substan

organic n stratul de 0 40 cm cu 0,3 %.

Aplicarea paielor i gunoiului de grajd lichid a mic orat pierderile substan ei organice. La finele
celei de-a doua rota ii a asolamentului cu 10 sole bilan ul pozitiv a substan ei a fost asigurat de
folosirea numai a gunoiului de grajd n baza a ternutului de paie [142]. Pe cernoziom obi nuit din
Ba kortostan toate formele de ngr

minte organice (siderale - 30 t/ha, gunoi de grajd - 40 t/ha i

paie 5 t/ha) au majorat con inutul de substan

organic
31

i al acizilor huminici din componen a

acestora [138].
Referitor la cernoziomurile carbonatate din Moldova, C.Zagorcea men ioneaz , c la folosirea
sistematic

i ndelungat a gunoiului de grajd n asolament n doze mai mici n compara ie cu

exportul elementelor nutritive, diminueaz procesul de mic orare a con inutului substan ei organice.
Majorarea dozelor de gunoi de grajd n sistemul organo-mineral de fertilizare n asolament a
asigurat stabilizarea con inutului de substan organic n sol [94].
Dup datele lui M. urcan n experien
sporirea con inutului de substan

organic nu numai pe variantele cu ngr

organo-minerale, dar i pe cele cu ngr


majorarea rezervelor de substan

pe cernoziomuri levigate i carbonatate, s-a constatat


minte organice i

minte minerale (NPK) [45]. S.M.Gurevici explic

organic a solului pe cernoziom ca urmare a major rii cantit ii

resturilor vegetale, restituite solului. Dup cum s-a men ionat anterior, odat cu sporirea cantit ii de
resturi vegetale, cu recolta spore te i exportul elementelor nutritive [83].
Dup opinia altor cercet tori, folosirea n exclusivitate a ngr

mintelor minerale nu asigur

compensarea deplin a azotului consumat de c tre plante i contribuie la apari ia bilan ului deficitar
de substan organic n sol [122, 124, 144].
O influen

considerabil

asupra substan ei organice a solului o exercit

nivelului de nutri ie cu azot i fosfor. Dup

echilibrul

V.I.Nikiti en .a. utilizarea n cre tere a dozelor de

azot n condi iile asigur rii sc zute cu fosfor pe fondul de K2O, a determinat sc derea con inutului
de substan
organic

organic pe solurile cenu ii de p dure. Timp de 16 ani pierderile de substan

au crescut de la 1,90 pn

la 2,03 - 2,16%, preponderent n baza favoriz rii

mineraliz rii carbonului frac iei stabile a substan ei organice a solului. Raportul ntre acizii
huminici i fulvici s-a mic orat de la 1,14 pn la 0,70, ceea ce confirm sporirea mobilit ii
substan elor humice [145].
n experien ele de lung durat ale ICCC "Selec ia" [1962 - 1991], pe cernoziom obi nuit,
n sem

turile permanente ale grului de toamn

i n asolamente cu diferit

i ale porumbului pentru boabe, ogor negru

pondere a culturilor pr itoare, s-a constatat diminuarea

con inutului i rezervelor de substan

organic n sol cu 5,0 - 27,3 %, n compara ie cu datele

ini iale la toate variantele cu diferit grad de fertilizare (gunoi de grajd de la 1,4 pn la
12,0 t/ha i NPK corespunz tor de la 24,9; 41,6; 21,4 pn la 88,2; 97,5; 63,2 kg s.a./ha
anual). Dup opinia lui B.Boincean, cauza
vegetale

i a ngr

const

n deficitul restiturii n sol a resturilor

mintelor. Analiznd spectrul variat de bibliografie la aceast capitol,

B.Boincean demonstreaz

importan a

i necesitatea mbin rii ramurilor de Fitotehnie

Zootehnie n scopul reproducerii fertilit ii solului [4, 8, 11, 59, 62, 197].
n cercet rile lui B.Boincean a fost constatat
32

influen a pozitiv

semnificativ

ngr

mintelor organice n compara ie cu cele minerale nu numai asupra major rii rezervelor

totale de substan

organic , dar i a favoriz rii mobilit ii [labilit ii] acesteia i intensific rii

proceselor de sintez descompunere [57].


n experien e de lung durat la ICCC "Selec ia" n asolament i n cultura permanent pe
cernoziom obi nuit i a celor pe cernoziomuri tipice, s-a constatat sporirea con inutului p

ii

labile a substan ei organice pe variantele cu sistemul organo-mineral de fertilizare [62].


In sol se afl un num r sporit de microorganisme, r

cini i alte organe subterane. In aceast

comunitate de organisme vii, se stabilesc rela ii destul de diverse: convie uiesc, se succes (metabioz ), se sprijin reciproc (simbioz ) iar unele paraziteaz pe altele etc. Procesele care se
desf oar ca consecin

a activit ii organismelor din sol posed o influen

decesiv asupra

fertilit ii acestuia iar, ca urmare i asupra produc iei vegetale.


Cunoa terea vie uitoarelor din sol, a proceselor i rela iilor care le determin permit aplicarea
surilor tehnice de dirijare i reglare a factorului biologic meni i s asigure men inerea sau
ameliorarea fertilit ii biologice a solului iar prin urmare, ob inerea unor produc ii stabile n timp.
Totalitatea vie uitoarelor din sol reprezint

circa 0,35% din masa total a solului, ns

importan a lor pentru fertilitatea solului justific preocup rile majore de protejare a echilibrului
biologic din sol. [36]
Materia organic din sol, n urma activit ii organismelor vii este

transformat n baza

proceselor la sintez (humificare) i de descompunere (mineralizare).


O importan

major asupra activit ii microbiologice a solului o exercit gunoiul de grajd.

Concomitent cu gunoiul de grajd, n sol se introduce o cantitate considerabil de microorganisme,


macro- i microelemente [49]. Dup datele lui M. urcan, o ton de gunoi de grajd con ine 16,6 +
3,0 kg NPK cu raportul de 1:0,6:1,3; 30,4+5,6 g de Zn, 14,8+4,3 g Cu, 15,05,9gNi, 1,0+0,3 g
Mo [45].
Cu privire a influen ei ngr

mintelor minerale asupra substan ei organice a solului,

rezultatele cercet rilor sunt contradictorii. Dup

datele publicate, aplicarea ngr

mintelor

minerale:
favorizeaz activitatea microorganismelor i stimuleaz activitatea fermen ilor peroxidaza i
polifenoloxidaza [95];
exercit ac iune stimulatoare asupra cantit ii i activit ii bacteriilor de amonifica ie i
nitrifica ie (la doza NPK a cte 60 kg s.a./ha pe sol cenu iu de p dure i cernoziom levigat)
activizeaz microflora din sol i favorizeaz procesele mineraliz rii substan ei organice
(ngr

minte cu azot) [52].


Rezultate similare au fost ob inute n experien e cu ngr
33

minte pe sol podzolic-n elinit.

Analogic s-a majorat mobilitatea substan ei organice, ce prezint o premiz pentru ameliorarea
st rii calitative a materiei organice din sol [89].
n ceea ce prive te starea fitosanitar a solului este necesar de men ionat c la folosirea
complex

a ngr

mintelor organice

i minerale, are loc mic orarea cantit ii de

microorganisme fitotoxice [109]. Sporirea mburuien rii sem

turilor este condi ionat de

reducerea concuren ei ntre buruieni i plantele de cultur , sporirii producerii de semin e i


capacit ii semin elor unor specii de buruieni de a p stra capacitatea germinativ

dup

trecerea prin tractul digestiv al animalelor, nimerind n sol cu gunoiul nefermentat [123, 154].
Aplicarea de lung durat a dozelor sporite de ngr
toxicitatea solului (general

minte minerale, poate s sporeasc

i biologic ) preponderent din contul produselor metabolismului

diferitor grupe de microorganisme (fungi, actinomicete), care pot s

inhibe dezvoltarea

sistemului radicular al plantelor. La aplicarea dozelor sporite de ngr


toxicitatea general a solului a fost cu 41,5 % mai mare fa
27,0 %. In cazul combin rilor de ngr

minte minerale

de martor, iar cea biologic - cu

minte minerale cu gunoi de grajd - cu 30 i 25 %,

corespunz tor [133].


La aplicarea de lung durat a ngr
constatat ac iunea lor pozitiv

mintelor minerale la diferite sisteme de lucr ri, este

i negativ asupra propriet ilor agrochimice ale solului.

Generalizarea rezultatelor publicate, permite de a concluziona c ac iunea negativ a


ngr

mitelor asupra propriet ilor agrochimice const

n majorarea acidit ii hidrolitice,

diminuarea sumei bazelor adsorbite i gradului de saturare a complexului adsorbtiv al solului,


sc derea con inutului calciului i magneziului mobil, majorarea cantit ii de aluminiu mobil .a.
[97, 130, 189].
In cercet rile efectuate la Institutul Unional pentru ngr
or. Moscova) pe soluri podzol n elinit s-a constatat c
ngr

minte i Agropedologie (B
aplicarea de lung

durat

A
a

mintelor minerale spore te toate formele de aciditate, diminueaz gradul de satura ie cu

baze i modific suma bazelor adsorbite [92].


Aplicarea de lung durat a ngr

mintelor minerale n asolament cu culturi cerealierele i

pr itoare. Pe cernoziom tipic a contribuit la sporirea con inutului elementelor nutritive n sol i n-a
modificat reac ia solului, aciditatea hidrolitic , suma bazelor adsorbite i gradul de satura ie cu ele
[5].
Ac iunea negativ a aplic rii de lung durat a ngr

mintelor minerale const n levigarea

calciului i magneziului n orizonturile inferioare cu precipita iile, n aciditatea fiziologic a unor


ngr

minte [115]. n a a caz tratarea cu var, permite de a nl tura la timp fenomenele negative

i de a dirija procesele care au loc n sol [92]. Rezultatele experimentale ob inute la aplicarea n
34

comun a ngr

mintelor i a varului pe diferite tipuri de sol, inclusiv pe cernoziomuri, denot

sc derea tuturor formelor de aciditate, sporirea sumei bazelor adsorbite

i a con inutului

formelor mobile de fosfor i potasiu [55, 90, 160].


Aplicarea n comun a ngr

mintelor minerale i organice contribuie la men inerea

propriet ilor agrochimice pozitive ale solului. n numeroase experien e de lung durat cu
utilizarea ngr

mintelor minerale i organice pe diferite tipuri de a avut loc ameliorarea

propriet ilor agrochimice, a sporit con inutul fosforului i potasiului, suma bazelor adsorbite i
capacitatea de adsorb ie, s-a mic orat aciditatea de schimb [19, 36, 142].
In experien ele de lung

durat

a Sta iunii Experimentale din Rothamsted (Marea

Britanie), a fost constatat influen a favorabil a substan ei organice, formate n rezultatul


aplic rii ngr
Experimental

mintelor organice, asupra propriet ilor fizice ale solului. La Sta iunea
Woburn administrarea ndelungat

con inut redus de substan

a ngr

mintelor minerale pe soluri cu

organic a contribuit la nr ut irea propriet ilor fizice a solului

[217].
Datele experimentale ale Academiei Agrare din Bielorusia au confirmat influen a pozitiv a
aplic rii complexe a ngr

mintelor organice i minerale asupra propriet ilor fizice ale solului

podzol-n elinit n stratul arabil. Aplicarea complex a ngr

mintelor minerale i organice a

contribuit la sporirea hidrostabilit ii agregatelor, mic or rii gradului de deteriorare a structurii


solului [100, 161].
Au fost ob inute rezultate contradictorii la studierea influen ei ngr
(NPK) asupra propriet ilor fizice ale solului. Unii autori consider
ngr

mintelor minerale
pozitiv

ac iunea

mintelor minerale asupra propriet ilor fizice ale solului, ns ntr-o m sur mai redus n

compara ie cu cazul aplic rii mpreun cu gunoiul de grajd [113, 178]. n alte publica ii
rezultatele ob inute au demonstrat ac iunea negativ a aplic rii ngr

mintelor minerale asupra

propriet ilor fizice ale solului [49, 134].


n agricultura durabil

i ecologic dirijarea i reglarea fertilit ii solului poate fi realizat

doar printr-un complex de metode cum ar fi:


- asigurarea materialului energetic - hrana - ngr

minte;

- rota ia culturilor, sistemul de lucrare a solului, aplicarea


amendamentelor;
- reglarea regimului hidric, porozit ii i temperaturii solului;
- tratarea semin elor cu preparate care con in bacterii simbiotice i
stimularea procesului simbiotic;
- combaterea eroziunii solului, .a.
35

ngr

mintele posed o influen

destul de nalt asupra calit ii i cantit ii produc iei

agricole precum i a eficien ei economice la cultivarea diferitor culturi.


Folosirea ngr

mintelor organice n cadrul asolamentelor contribuie la sporirea

productivit ii plantelor de cultur [18, 186].


n asolamentul furager aplicarea la l ha a 10 t de gunoi de grajd pe cernoziom obi nuit a
majorat productivitatea exprimat n unit i cerealiere cu 12 %, iar aplicarea a 17,1 t/ha - cu
31 % [186].
n Moldova pe cernoziom levigat productivitatea maxim a asolamentului a fost asigurat
la aplicarea a 80 t/ha de gunoi de grajd i NPK n doze mari. Sporul maxim de produc ie a fost
ob inut i pe cernoziom carbonat la mbinarea gunoiului de grajd cu ngr

minte minerale [94].

In experien a de lung durat a ICCC Selec ia" (1981 2002) pe cernoziom obi nuit, n
compara ie cu varianta nefertilizat ), sistemul organo-mineral de fertilizare a majorat
productivitatea asolamentului cu 27,6 - 37,9 %, mineral - cu 16,7 - 27,6 (la diferite doze] i
organic - cu 30,6 % [32].
Valoarea biologic , nutritiv

i furager a produc iei fitotehnice este determinat prin cantitatea

proteinelor, glucidelor, lipidelor i altor substan e. Con inutul lor poate fi modificat n func ie de
mul i factori, inclusiv i de folosirea ngr

mintelor [94]. Sporind recolta, ngr

mintele

modific con inutul de proteine, lipide, hidra i de carbon i al i indici de calitate [176]. Sporirea
calit ii recoltei este echivalent cu majorarea produc iei agricole [144].
Dup p rerea lui V.I.Kiseli, principala condi ie n ob inerea recoltelor de calitate nalt nu
rezid n refuzul de aplicare a ngr

mintelor minerale, dar n optimizarea nutri iei plantelor, care

nu poate fi realizat doar prin administrarea ngr

mintelor organice [105]. Aplicarea gunoiului de

grajd spore te recolta grului, ns nu ntotdeauna influen eaz asupra calit ii boabelor, care poate fi
realizat prin aplicarea frac ionat a ngr
asigur cre terea intensiv

mintelor minerale cu azot. ngr

mintele minerale

i dezvoltarea masei vegetale, pe cnd gunoiul de grajd, asigur o nutri ie

normal a plantelor n faza mplerii bobului [89].


V.G. Mineev i coautorii consider c pentru ob inerea produc iei de calitate nalt , plantele
cer a fi asigurate cu o cantitate necesar ntr-un raport anumit de elemente biogene pe parcursul
ntregii perioade de vegeta ie, n conformitate cu cerin ele biologice, cu scoaterea n eviden

perioadelor critice de consum maxim. Autorii men ioneaz c , cunoa terea particularit ilor nutri iei
plantelor, poate fi afirmat situa ia c numai cu ajutorul ngr

mintelor organice este imposibil

dirijarea proceselor de ob inere a produc iei de calitate nalt [132].


La finele anilor 80 ai secolului trecut, C. Zagorcea a men ionat faptul c n R.Moldova a
fost constatat tendin a sporului productivit ii grului cu o concomitent sc dere a con inutului
36

de protein . Cercet rile n cadrul cernoziomurilor carbonatate au permis de a stabili c sistemul


organo-mineral de fertilizare n doze mici a sporit recolta, ns
con inutului de protein

pu in a influen at asupra

i gluten [94].

Cele relatate anterior permit de a men iona cu certitudine c , doar folosirea corect
n doze optime a ngr

mintelor favorizeaz desf urarea cu succes a tuturor proceselor

microbiologice n sol, care asigur recoltele nalte, stabile, calitative, cu un impact negativ
minim asupra solului, mediului ambiant, st rii de s

tate ale oamenilor i animalelor.

Determinnd perspectivele ecologiz rii sistemelor de fertilizare a culturilor de cmp, V.I.


Kiriu in, propune de reie it din apropierea lor de mecanismul nutri iei minerale a plantelor
n ecosistemele naturale, adic

dup principiul tehnologiilor f

de euri i consider

...dup con inutul nitra ilor n afara limitelor stratului de r spndire a sistemului radicular se
poate de judecat despre corectitudinea dozelor aplicate de ngr

minte cu azot" [104].

Din principiile generale ale unei fertiliz ri ra ionale pot fi considerate urm toarele:
---fertilizarea trebuie efectuat n regim controlat, n a a fel nct s se asigure, pe ct posibil,
utilizarea optim de c tre plantele cultivate a nutrien ilor deja existen i n sol i a celor proveni i din
ngr

minlele organice i s fie n acord cu exigen ele impuse pentru protec ia calit ii apei, solului

i subsolului;
---evaluarea necesarului de nutrien i se va face n func ie de oferta de nutrien i de c tre
sol, de condi iile climatice locale, de cantitatea i calitatea produc iei prognozate;
--- conservarea i ameliorarea fertilit ii solului, crearea unor condi ii adecvate de nutri ie
mineral , poate fi realizat mai bine n cadrul asolamentului doar printr-o fertilizare ra ional ,
ntr~un sistem de rota ie a culturilor;
---recomand rile cu privire la fertilizare, trebuie f cute n baza unor analize de probe
reprezentative de sol i material vegetal, n corela ie cu habitatul i necesit ile nutritive ale culturii,
innd cont de nsu irile fizice i chimice ale ngr

mintelor, comportamentul lor n sol, condi iile

climatice i al i factori.
Eficien a ngr

mintelor, n mod special la culturile de toamn , este cu att mai mare ,cu

ct mai indicat este cultura premerg toare. Ponderea fertilit ii solului la formarea nivelului de
produc ie spore te odat cu amplasarea culturilor de toamn (n special grul de toamn ) dup
culturile premerg toare timpurii i, invers ponderea fertilizan ilor n ob inerea produc iilor,
spore te odat cu amplasarea culturilor de toamn dup culturile premerg toare trzii [5]. Din
cele relatate este scoas n eviden

importan a asolamentelor i fertiliz rii n cadrul agriculturii

durabile i ecologice.
Pentru ameliorarea condi iilor de cre tere i dezvoltare a plantelor agricole n baz
37

ecologic n gospod riile agricole sunt folosite urm toarele ngr


- ngr
gunoiul de p
- ngr

minte:

minte organice naturale (gunoi de grajd, urina i mustul de gunoi, mrani a,


ri, .a.).
minte verzi ( plante care se cultiv n scopul ncorpor rii lor n sol lupin, maz re,

riche, secar , floarea - soarelui, rapi etc.).


- ngr

minte chimice greu solubile provenite din roci naturale, forma iuni geologice,

(turb , p mnt de mla tin ; z

minte fosfatice naturale, roci magmatice cu calciu, piatr de

var, agrocalcar, var ars, var stins, n mol de var, marn , cret , var de mla tin , carbonat de calciu
natural) [27].
n cadrul agriculturii durabile i ecologice, principala surs de completare a materiei organice n
sol sunt ngr

mintele organice ob inute n sectorul zootehnic ct i prin cultivarea culturilor

succesive, care vor capta energia solar n perioada de var -toamn , transformnd-o n compu i
organici, care ulterior vor fi restitui i n sol sub form de ngr

minte verzi.

La mijlocul secolului trecut, marele savant rus K.A.Timireazev spunea: Fiecare raz solar
care nu a fost captat de suprafa a cmpului agricol, reprezint o bog ie pierdut pentru totdeauna,
iar pentru aceast irosire, urma ii mai cul i i vor condamna pe str mo ii lor incul i[43].
1.4 Lucrarea solului i rolul ei la sporirea fertilit ii solului, men inerea nivelului de
productivitate a culturilor de cmp.
Pe parcursul istoriei a evolu iei lucr rii solului, n mod special la sfr itul secolului XIX i
ntreg secolul XX, permanent a servit motiv de disput ntre academicieni, savan i, oameni de
tiin

a acestui domeniu ( Viliams, Mali ev, Tulaicov, Ovsinski Trube koi .a.).

de condi iile actuale de tranzi ie de la agricultura conven ional la

innd cont

agricultura durabil

ecologic , lucr rii solului i se atribuie un rol important n tehnologia de cultivare a plantelor de
cmp.
Lucr rile solului sunt aplicate cu scopul de a modifica nsu irile solului i de a
dirija factorii de vegeta ie (ap , aer, c ldur , elemente nutritive si activitate biologic ), cu
crearea de condi ii optime pentru dezvoltarea plantelor cultivate. Odat cu lucrarea solului,
apar premize pentru realizarea calitativ a celorlalte elemente tehnologice: crearea condi iilor
pentru sem nat, recoltarea mecanizat a culturilor .a.. Eficien a economic a unei culturi este
determinat de modul i calitatea lucr rii solului.
Lucr rile solului asigur modific ri ale nsu irilor fizice, care n continuare influen eaz
nsu irile chimice i biologice ale solului.
Obiectivele lucr rii de baz a solului prev d: afnarea, aera ia, m run irea solului tasat,
care vor asigura reglarea raportului optim ntre
38

porozitatea capilar

i necapilar care atribuie

volum hidric (specific) caracteristic componentei mecanice, activitatea vital

a microflorei

solului, ntoarcerea stratului superior a solului mpreun cu semin ele i plantulele buruienilor,
ncorporarea resturilor vegetale n stratul arabil. Lucrarea solului asigur transferul substan elor
nutritive, din partea inferioar a stratului arabil, n stratul superior.
Necesit de acordat o aten ie deosebit

problemei cu privire la lucrarea de baz a solului,

care n sistemul clasic de lucrare a solului, este considerat ar tura cu ntoarcerea brazdei, fiind
unul din cele mai costisitoare verigi din tehnologia de cultivare a culturilor agricole.
Una din modalit ile de a reduce aceste cheltuieli, prevede minimalizarea adncimii acestui
procedeu, nlocuirea total sau par ial a acestuia cu diferite lucr ri superficiale cu grapa cu
discuri. I. A. Stebut men iona, c la culturile de prim var s fie efectuat o ar tur mai adnc , iar
la culturile de toamn - la adncimi mici pn la 15 cm [173].
Nec tnd la faptul c A.N. Izmailschii era adeptul lucr rii adnci a solului, el men iona, c
lucrarea adnc este nso it de aspecte negative [98].
Fermierul american dvard Folkner scria n lucrarea sa, c una din cauzele ini iale a sc derii
fertilit ii solului i dezvolt rii eroziunii, este realizarea anual a aratului adnc cu plugul cu corman
pierderea stratului superficial a nveli ului cu r

cini i resturi vegetale. Ideile lui Folkner ns nu au

fost sus inute. Ele au servit temei la reexaminarea critic a bazelor agriculturii, practicilor agricole din
SUA [179].
n rezultatul numeroaselor cercet ri, efectuate n domeniul lucr rii solului, a fost stabilit
caracterul compus al influen ei directe i indirecte a a acestuia asupra structurii solului. Lucrarea
solului, ndeosebi n stare uscat , provoac pulverizarea [13, 179]. F rmi area bolovanilor mari, n
cazul umidit ii optimale a solului, dospirii fizice corespunz toare, agregarea particulelor m runte,
contribuie la formarea agregatelor agronomic valoroase. Ac iunea indirect , se manifest prin influena lucr rii asupra factorilor mecanici, fizico-mecanici i biologici, deterior rii i form rii structurii
solului, de baz intensit ii i direc ia proceselor de acumulare i decompunere a substan ei organice,
dezvolt rii sistemului radicular a plantelor cultivate, activit ii vitale a microorganismelor i faunei
solului.
Lucrarea mecanic a solului, concomitent poate contribui att la deteriorarea structurii solului,
ct i la formarea ei. Rezultatul final este condi ionat de caracterul lucr rii solului i condi iilor
execut rii ei.
Mul i exper i, savan i, sunt de p rerea c , lucrarea solului f

ntoarcerea brazdei, poate duce la

pulverizarea stratului superior al solului cauzat de ac iunile mecanice a uneltelor pentru lucrarea
solului i pierderea humusului n rezultatul mineraliz rii substan ei organice [71; 96; 174].
Numeroase institu ii tiin ifice, constat posibilitatea practic rii timp ndelungat a lucr rii solului
39

ntoarcerea brazdei, f

influen apreciabil asupra st rii agregatelor structurale [103; 158; 175].

R.l.Blevins, W.W.Frye, M.S.Smith remarc c , majorarea frac iei de agregate hidrostabile, n


cazul minimaliz rii lucr rii solului, e strns legat

de con inutul substan elor organice n sol [195].

n scop de conservare a structurii solului este necesar de a minimaliza lucr rile solului efectuate
n perioada de dup arat, de amelior ri a indicilor tehnologici, a tractoarelor i a ma inilor agricole
utilizate. Panov N.P., Poplauhin V.P., Puponin A. I. i al ii [155; 159; 163], i-au exprimat
ngrijorarea n leg tur cu faptul c sporirea num rului de ma ini agricole grele, taseaz solul la
adncimi mai mare de 50 cm.
La valorile optimale ale densit ii aparente toate procesele chimice, fizice i biologice de
humificare i mineralizare a materiei organice se desf oar pozitiv. n acest domeniu au fost i sunt
efectuate multe cercet ri.
I.B. Revut, men iona, c necesitatea de executare a lucr rii mecanice a solului este condi ionat
de

corela ia dintre densitatea aparent optim pentru cre terea i dezvoltarea plantelor i cea

echilibrat [166]. La o diferen

neesen ial a acestora decade necesitatea

efectu rii lucrurilor

mecanice. Colomie A.P. a stabilit, c la cernoziomul levigat mediu argilos, densitatatea aparent
optimal a fost constatat la adncimea de 10-20 cm - 1,10-1,15 g/cm3; [107], B.N.Miciurin [135] 1.10 - 1.30 g/cm3;
Dup ac iunea asupra compozi iei stratului arabil metodele i adncimea lucr rii de baz a
solului difer . n multe publica ii, autorii remarc cre terea densit ii aparente n straturile mai adnci
ale solului lucrat la adncime mic n compara ie cu aratul: [108, 117, 168,].
V.I.Zincenco, C.G.Jemcenco, N.V. Ugnivenco [96]; N.I.Cartam ev, N.F.Goncearov, I.
Remenziuc [102], indic

schimb rile neesen iale a densit ii aparente n cazul nlocuirii ar turii cu

plug cu corman cu alte metode de lucrare a solului. Experien ele efectuate n zone cu diferite condi ii
pedo-climaterice, au demonstrat, c nlocuirea ar turii cu afnarea solului i mic orarea adncimii ei
nu sunt nso ite de tasarea stratului arabil al solului. Mul i cercet tori indic la formarea de condi ii
mai optimale a solului la efectuarea afn rii ca lucrare de baz a solului, la o adncime mai mic .
Dup p rerea multor cercet tori, capacitatea de produc ie a solului este legat de textura,
ezarea i structura acestuia. Sub aspect fizic ndeosebi ne intereseaz m rimea particulelor
elementare ale solului. Prin particul elementar (particula primar ) se n elege o particul solid
mineral silicatic , care nu poate fi divizat n alte particule mai mici prin tratamente fizice sau
chimice simple, ci numai prin sf rmare i dispersie [31, 53, 70].
n cadrul p

ii minerale silicatice se separ

o serie de componente dup

m rimea

particulelor elementare. Ele se numesc frac iuni granulometrice i sunt reprezentate prin partea
fin (sau p mntul fin) alc tuit la rndul s u din particule cele mai mici de argil (sub 0,002
40

mm, diametru), cele intermediare de praf (0,02 0,002 mm), cele mai mari de nisip (peste 0,02
mm) i partea grosier (scheletul).
Textura p

ii silicatice fine a solului este identic cu cea de alc tuire granulometric , spre

deosebire de textura global a solului, no iune, care include i factori suplimentari: celelalte
componente ale p

ii solide a solului, n afara celei silicatice fine, carbona ii, materia organic

mineralogia frac iunii argiloase.


Viliams V.R. i al i autori, considera structura solului ca tr
fertilitatea solului. Calinovscaia N.

tur de baz de care depinde

i al i autori, definesc agregate structurale cu valoare

agronomic , doar acele agregate structurale care au dimensiuni mijlocii, sunt stabile la ac iunea
apei i poroase [73, 100].
Dup Ver inin N. indiferent de valoarea lor agronomic sau de gradul de hidrostabilitate,
elementele structurale de diferite dimensiuni pot fi grupate n 3 grupe:
megastructur alc tuit din elemente structurale cu diametrul de peste 10 mm, instabile
la ac iunea apei, rezultate ndeosebi prin lucrarea solului;
macrostructur , cu elemente structurale de 10 0,25 mm, care pot fi att stabile, ct i
instabile la ac iunea apei;
microstructur , cu elemente structurale mai mici de 0,25 mm, care din motive
metodologice nu pot fi separate i studiate dect n m sura n care sunt hidrostabile, sau prin
tehnici microscopice care apar in micromorfologiei [72].
Mul i autori folosesc termenul de sol structurat i consider sol nestructurat solul cu
structur n particule individuale sau cel cu structur masiv .
O importan

deosebit prezint elementele structurale stabile la ac iunea apei. Propor ia

lor n alc tuirea solului constituie hidrostabilitatea structural .


Principalul aspect al rolului pozitiv al structurii, este realizarea unei asocieri favorabile a
diferitelor tipuri i dimensiuni de pori, crearea unei porozit i mai complexe dect n solul
nestructurat. n opinia lui V.R.Wiliams, n interiorul elementelor structurale predomin porii
capilari, n spa iile dintre glomerule sunt pori de dimensiuni mai mari i aceasta determin un
regim optim de oxidare reducere, procese aerobice i anaerobice, asigur planta cu elemente
nutritive, aer, ap

i totodat conserveaz solul, l protejeaz de degradare [74].

Un rol decisiv n formarea structurii solului revine materiei organice, hidroxizii de fier i
aluminiu, argila i carbonatul de calciu.
Lucrarea de baz a solului i sistemul de fertilizare influien eaz puternic asupra tuturor
acestor indici.
Minimalizarea lucr rii solului amelioreaz
41

starea solului n stratul de la suprafa

contribuie la tasarea straturilor 10 20 i 20 30 cm. Ar tura cu plug cu corman omogenizeaz


solul n privin a tuturor indicilor fizici i faciliteaz p trunderea r

cinilor la o adncime mai

mare, deci aprovizionarea lor dintr-un strat mai gros.


Lucrarea de baz a solului are o importan

deosebit la reglarea regimului hidric al solului.

Obiectivul de baz const n asigurarea unui regim hidric ct mai optim pentru plante i pentru
desf urarea proceselor microbiologice n sol.
Numeroasele cercet ri efectuate n condi ii secetoase demonstreaz , c pe solurile cu o
structur

i densitate aparent favorabil are loc o acumulare a cantit ii de ap aproape egal , att n

cazul afn rii solului la adncime mic , ct i n solul arat adnc. Lucrarea solului prin afnare, la o
adncime mic n compara ie cu aratul la adncime mare, reduce pierderile apei din sol, n special, n
prim verile secetoase [103, 158].
n raioanele secetoase una din c ile principale de pierdere a apei din sol, este considerat
evaporarea fizic . n a a caz toate procedeele agrotehnice, la lucrarea solului, trebuie s fie orientate la
reducerea acesteia. Modificnd densitatea aparent a solului n timpul lucr rii, putem mic ora
evaporarea, ns deosebiri semnificative n umiditatea solului pentru o perioad mai lung nu e posibil
de asigurat. Prin aceasta deseori dup p rerea lui V.P.Gordienco [81], se explic absen a diferen ei n
umiditatea solului la aplicarea diferitor variante ale lucr rii solului i posibilitatea minimaliz rii
lucr rilor f

diminuarea gradului de aprovizionare cu ap a plantelor.

Sinteza literaturii demonstreaz c mai reu it infiltreaz apa din precipita ii, solul arat adnc, ns
pierderile cauzate de lucr ri ale solului pot fi mai intensive, n rezultatul major rii porozit ii
necapilare n compara ie cu solul lucrat la adncimi mici.
Superioritatea afn rii solului la adincime mic , se manifest n anii seceto i. n anii cu o
umiditate normal , s-au cu cantit i de precipita ii mai mari,afnarea nu are superioritate, s-au cedeaz
ar turii efectuate cu plug cu corman .
Cebotari, Bulat i Boaghe men ioneaz c att n anii cu o cantitate mai mare de precipita ii,
ct i n anii cu o cantitate de precipita ii mai redus , ar turile efectuate la adncime mic

i mare, ct

i afnarea solului, nu manifest superioritate n formarea rezervelor de ap din sol [183].


Fertilitatea solului spore te acolo, unde lucr rile solului sunt executate imediat dup
recoltarea culturii premerg toare, iar resturile vegetale sunt ncorporate la adncimea la
care activitatea biologic (de humificare mineralizare) este maxim (10-15 cm), i terenul este
men inut curat de buruieni i este comb tut eroziunea solului [36].
Fertilitatea solului constituie baza tuturor nsu irilor solului: structura, aera ia, nsu irile
chimice, termice etc. Aceastea sunt condi ionate de num rul i activitatea organismelor din sol
(bacterii, ciuperci, lumbricide, etc.), iar pe de alt
42

parte n produsele" rezultate din

activitatea biologic

a solului i anume humusul -energia acumulat " prin humificare

elementele nutritive - rezultate prin mineralizare.


Pentru a influen a pozitiv fertilitatea solului, dup premerg toare care se recolteaz vara
(borceag, maz re, rapi , legume timpurii, orzul, grul etc.), terenul trebuie obligatoriu lucrat i
nici ntr-un caz nu se las nelucrat pn n toamn sau prim var , deoarece este supus pierderii de
umiditate, buruienile l s

cesc, iar activitatea biologic stagneaz . Un caz aparte este sem natul

culturilor succesive sau a culturilor pentru ngr

mnt verde, cnd sunt necesare lucr ri

caracteristice acestor scopuri.


Dup p rerea colaboratorilor Universit i Agrare de Stat - ( Nicolaev N., Rurac M., Coltun
M., Gnidiuc V., 2007), ar tura de var are numeroase avantaje:
- n solul afnat vara, apa este infiltrat cu u urin

i este mpiedicat evaporarea i

consumul neproductiv al apei. n stratul arat i grapat pn n toamn , cantitatea de ap acumulat


a fost de 1000 t/ha i de 161 t/ha pe terenul nearat.
- regimul favorabil de aer i hidric favorizeaz activitatea biologic a solului, iar ca
consecin

pn toamna sunt acumulate cantit i mari de elemente nutritive n forme u or

accesibile plantelor de cultur


- sunt comb tute buruienile, bolile i d un torii, scade rezerva de semin e de buruieni n
stratul de la suprafa cu peste 50%
- la culturile de toamn ar tura de var n compara ie cu ntrziatul aratului pn n toamn
asigur sporuri de produc ie de 15-20% - i de 5-10% - la culturile de prim var [16].
In stratul superior al solului mai fertil, se concentreaz cea mai mare mas de resturi vegetale i
microorganisme de diferite specializ ri, care asigur humificarea i mineralizarea materiei organice,
transferarea unor elemente din stare neaccesibil pentru plante, n accesibil . n condi ii favorabile,
timp de 5-7 genera ii, microorganismele, pot forma pin la 12 tone de mas organic la l ha sporind
astfel fertilitatea soiului [137]. Dup cum demonstreaz cercet rile, la folosirea paielor de gru de
toamn marcate cu atomi 14C, coeficientul de humificare a paielor este cu att mai mare cu ct mai
mare este adncimea de ncorporare a acestora n sol [59]. Aceasta se datoreaz faptului c n straturile
inferioare de sol, suprafa a particulelor minerale libere este mai mare comparativ cu straturile
superficiale de sol, precum i a vitezelor mai mici de descompunere a resturilor vegetale.
Plugul mult timp, a fost unealta de baz , care contribuia la sporirea proceselor de mineralizare a
substan ei organice, majornd con inutul de elemente mobile de NPK n sol. Concomitent cu sporirea
con inutului de elemente minerale pentru hrana plantelor, se mic ora masa humusului, solul pierdea
din fertilitatea poten ial . La acest fenomen au atras aten ie A.I.Jucov, P.D.Popov, [91]; G.Kant, [101;
F.A.Mironcenco, N.A.Zelinschii, I.V.Petrovscaia, [134];
43

Cercet torii i produc torii agricoli au ajuns la concluzia, c f

aplicarea ngr

mintelor

organice i minerale sporirea produc iei plantelor agricole nu este posibil . Aceasta a redus la
minimum rolul ar turii n leg tur cu mbun

irea regimului nutritiv pentru plante n sol.

n acest context Lcov, Macarov, Rassa din (1982) men ionau c prin lucrarea solului nu
introducem nimic n sol, ci doar omogeniz m con inutul stratului arabil [126]. Ei consider c doar
lucrarea solului n stare curat , f
ngr

a o mbina reu it cu rota ia culturilor i fertilizarea solului cu

minte organice poate avea o influen destul de negativ asupra fertilit ii solului.
Un exemplu destul de conving tor n acest context au fost experien ele de la ICCC Selec ia ,

fondate de Kibasov P., cu studierea diferitor sisteme de lucrare a solului n asolament, n baza c rora
s-a constatat, c att n rezultatul practic rii ar turii ct i afnarii la diferite adncimi timp de 20 ani
pierderile de materie organic au fost destul de considerabile [103].
Ponderea lucr rii solului la formarea recoltelor n compara ie cu a a factori de intensificare a
agriculturii, ca: asolamentul, fertilizarea, irigarea, soiul, este destul de mic [54, 56].
Analiznd i comparnd lucrarea solului f

ntoarcerea brazdei cu aratul, s-a constatat cre terea

num rului de microorganisme, eliminarea bioxidului de carbon .a [129, 174, 185].


n multe cazuri, cantitatea redus de nitra i, nu se reflect asupra recoltei [128].
E.P.Macsimciuc i al ii, [127] au remarcat, c n cazul aplic rii timp ndelungat a lucr rii f
ntoarcerea brazdei inclusiv superficiale, con inutul de elemente nutritive de baz n stratul 0-10cm sa
majorat cu 15-24%. Rezultate asem

toare au ob inut Lcov i coautorii, [125]; A.E. Gorbaciova i

coautorii .a. [80].


V.I.Nicogda, V.N.Corciagin, V.G.Novicov, N.N.Frolova, au constatat mic orarea con inutului
de nitra i n stratul lucrat al solului i nr ut irea asigur rii plantelor cu azot n cazul lucr rii f
ntoarcerea brazdei [110, 147].
Mul i autori remarc , c la aplicarea ar turii n compara ie cu lucrarea f
microbiologice se desf oar

plug, [65], procesele

mai intens.Cercet rile microbiologice au stabilit, c

microflorei solului mai intens are loc n sem

dezvoltarea

turile, unde solul a fost arat. In cazul dat, s-a majorat

biogenesa stratului arabil ntr-o m sur mai mare, fa de lucrarea f

ntoarcerea brazdei. La lucrarea

superficial a solului, sa observat o depresie a proceselor microbiologice. Astfel de rezultate au fost


ob inute i n cercet rile lui M.I.Sidorov, S.Ia.Muhortov, [172]; A.S.Besonova [53]. Dup datele altor
autori E.Mi ustin, N.Vostrov, [136], n cazul lucr rii superficiale anuale a solului, spore te intensitatea
proceselor biologice din sol n straturile superficiale. n compara ie cu ori ice orizont a stratului arabil,
dup ar tura efectuat cu plugul cu corman microflora acestor straturi mai intens descompune
celuloza i sintetizeaz mai mul i aminoacizi.
Intensitatea humific rii i mineraliz rii substan ei organice a solului, depinde de adncimea i
44

metodele lucr rii solului i poart un caracter zonal. M.N.Glu ac, I.E. cerbac, [79]; K: Ia: Cebotari,
L.I.Bulat, I.V.Boaghe, [183] au stabilit, c n solul lucrat f

ntoarcerea brazdei, descompunerea

humusului ncetine te i se observ acumularea lui n sol. A.M.Lcov i al ii, sunt de p rerea c
minimalizarea lucr rii solului, este un factor important care asigur p strarea substan ei organice n sol
[126].
Dup datele ob inute de L.I.Nichiforenco, [146]; A.F.Viter, [76], afn rile f

ntoarcerea

brazdei, accelereaz mineralizarea substan ei organice a solului. Ar tura efectuat la adncimea de 2022cm, favorizeaz transformarea substan ei organice proaspete n componen ii humusului. Ar tura
adnc timp de 12 ani, a redus con inutul de humus n stratul 0-40cm cu 0,24-0,41 % [126].
Cercet rile efectuate la catedra de agrotehnic a Institutului Agricol din Crimeia [82] au
demonstrat, c diferite sisteme de lucrare de baz a solului n asolament, indiferent de durata aplic rii
lor, nu au influien at considerabil asupra con inutului de humus n stratul 0-40 cm. n cazul efectu rii
lucr rii la adncime mic sa constatat tendin a spre majorarea cantitativ a humusului n stratul 010cm i 10-20 cm. n compara ie cu ar tura n straturile mai adnci, con inutul humusului se
mic oreaz . Utilizarea lucr rii la adncime mic , timp ndelungat, intensific

diferen ierea

con inutului de humus n sol.


Dup Boaghe I.V. afn rile solului f

ntoarcerea brazdei, sunt o cale de p strare a fertilit ii solului

[54].
Pe teritoriul Moldovei, primele studii a componen ei floristice a buruienilor, au fost
efectuate n a doua jum tate a secolului XIX. Dup datele lui I.C.Paceoschii, la nceputul
veacului XX pe teritoriul Basarabiei au fost eviden iate 200 specii de Chenopodium, Salsola,
Setaria, Sinapis [156].
Lucr ri eminente n acest domeniu au fost efectuate de G.A.Filipov (1962, 1964) [180] i
N.E.Vorobiov (1968, 1971, 1979) [77, 78]. G.A.Filipov a apreciat pe teritoriul Moldovei 469
specii de buruieni. Filipov G.A. primul dintre cercet torii herbologi a subliniat schimbarea
componen ei speciilor de buruieni n leg tur cu condi iile pedoclimatice n diferite zone ale
Moldovei i de a ezarea terenului. Tot Filipov a dovedit c

i pe fiecare sol , n centrul cmpului

i la margini gradul i tipul de mburuienare este diferit, fapt foarte important, deoarece dicteaz
aplicarea plivitului chimic diferen iat [180].
N.E.Vorobiov a fost primul cercet tor, care n experien e speciale a stabilit gradul de
concuren

ntre culturile de cmp i buruienile ce le infesteaz cu componen

binar : cultura

buruiana dominant [78].


Neonila Nicolaev a generalizat datele despre schimbarea componen ei speciilor de
buruieni, gradului de mburuienare i rezervei de semin e din sol n func ie de selectivitatea
45

erbicidelor aplicate i termenul de aplicare a plivitului chimic (1986, 1989, 1992). mpreun cu
colaboratorii, a apreciat pragul economic de daun a buruienilor n sem

turile de soia, fasole,

sorg, porumb (1993, 1994, 1995) [149, 151, 152, 153].


Lucrarea de baz a solului i sistemul de ngrijire a sem

turilor influien eaz asupra

tipului i gradului de mburuienare [9, 14, 153].


n experien ele efectuate n sta ionare de lung durat N.G. Nicolaev i colaboratorii
catedrei de Agrotehnic a U.A.S.M. a comparat influen a diferitor sisteme de lucrare de baz a
solului asupra componen ei speciilor de buruieni

i gradului de mburuienare, produc iei

culturilor din asolamente de cmp. S-a ajuns la concluzia, c este necesar de coordonat sistemul
de lucrare de baz a solului n func ie de tipul i gradul de mburuienare. Odat n rota ia
asolamentului cu 7 sole este foarte eficient ar tura la 50 cm adncime cu ntoarcerea brazdei.
Cel mai sporit grad de mburuienare a fost stabilit la lucrarea superficial a solului, f
ntoarcerea brazdei [153].
Bucur Gh., Nicolaev N., Rurac M., Ladan S., Cojocaru O. au studiat combaterea integrat a
buruienilor n sta ionare de lung durat , cu diferite metode de lucrare de baz a solului i cu 7
sisteme de erbicidare, aplicate n asolamente cu 7 i 10 sole cu diferit componen

a culturilor

precum i n cultura repetat a porumbului [15].


A fost constatat c , tehnologia de cultivare influien eaz puternic asupra componen ei
speciilor de buruieni, num rului de specii dominante, tipului i gradului de mburuienare al
sem

turilor i rezervei de semin e de buruieni n sol, deci a mburuien rii poten iale a solei.
Mul i cercet tori, care au studiat metodele de lucrare de baz a solului au eviden iat

cre terea puternic a gradului de mburuienare, schimbarea raportului ntre buruienile anuale i
perene, cu proliferarea speciilor perene la minimalizarea i lucrarea zero a solului [73, 86, 98].
Dup p rerea N. Nicolaev, G.Tertea aratul cu plug cu corman , reduce esen ial num rul
buruienilor i rezerva acestora n stratul superior. Cea mai sporit mburienire a fost stabilit la
variantele cu lucrarea solului cu cultivatoarele [151].
A.Bondarev [63] men ioneaz , c majorarea nivelului de mburuienare a sem
lucrarea solului f

turilor la

ntoarcerea brazdei, se datoreaz nerespect rii tehnologiei ndeosebi ntrzierii s-

au num rului insuficient de lucr ri superficiale, la cultivarea plantelor de cmp.


Mul i cercet tori remarc n compara ie cu sem
corman [88, 118], n sem

turile amplasate n sol arat cu plug cu

turile cu gru de toamn , la nlocuirea ar turii cu afnarea, gradul de

mburuienare se afl la un nivel, iar n unele cazuri scade. Acestea sunt condi ionate de uniformitatea
ririi grului de toamn i puterea de dezvoltare a plantelor.
Dup cum relateaz N.G.Nicolaeva i G.Tertea, mburuienirea sem
46

turilor

i rezerva de

semin e de buruieni n sol spore te n anii cu precipita ii abundente [152].


Sistemul lucr rii de baz a solului joac un rol extrem de important asupra cantit ii i calit ii
produc iei agricole, eficien ei economice, ct i prin diferen a pre ului de cost a produselor ob inute n
cadrul dup diferitelor tehnologii.
Dup influen a asupra productivit ii plantelor metodele i adncimea lucr rii de baz a solului,
sunt echivalente dup valoare. La aceast concluzie, au ajuns i V.P.Poplauhin i al ii [159],
P.T.Chibasov [103] .a.
La aplicarea lucr rii solului f

plug, n compara ie cu aratul [78], are loc diminuarea nivelului

de produc ie a plantelor cultivate. n Statele Unite ale Americii cota procentual a terenurilor lucrate
plug cu corman dep

te 60-70 la sut , n rile CSI 40-50%

nc n anii 30 ai secolului trecut, n baza rezultatelor ob inute la Sta iunea Experimental din
Rotamsted, .Russel a reu it s stabileasc c n lipsa buruienilor, produc ii egale sunt ob inute cnd
solul este lucrat prin aratur

i cultiva ie[167].

n cartea Novaia sistema zemledelia Ovsinschi considera c comparativ cu ar tura cu plug


cu corman doar lucrarea superficial are avantaje, ipotez sus inut
realizate la Grin

n baza experien elor

i, Ocni a. La Sta iunea Experimental din Ploti, raionul Rbni a Trube coi a

demonstrat c doar lucrarea cu plug cu corman asigur cele mai bune rezultate la lucrarea
solului. Datele ICCC Selec ia constat c la grul de toamn nu este efectiv lucrarea solului cu
corman , deoarece n anii seceto i comparativ cu lucrarea superficial a solului reduce nivelul de
produc ie n mediu cu 1,0 t/ha [226].
Lucrarea clasic

adnc

cu plugul cu ntoarcerea brazdei n timp duce la pierderea

humusului, degradarea structurii, pr fuirea intensiv a solului i alte efecte nedorite.


Alternarea ar turii cu lucr ri superficiale, este considerat o m sur mai economic
conservare a solului i humusului, f

i de

diminuarea nivelului de produc ie [22].

Unul din obiectivele de baz a tezei de doctorat, prevede studierea diferitor sisteme de
lucrare a solului asupra productivit ii culturilor agricole i fertilit ii solului, pentru Zona de
Nord a Republicii Moldova inndu-se cont de avantajele i dezavantaje lucr rii solului cu i f
ntoarcerea brazdei, reac ia deferitor culturi la folosirea ar turii cu plugul cu corman pe soluri cu
diferit compozi ie granulometric

i diferit grad de infestare cu diferite buruieni, n special

buruieni multianuale.

47

1.5. Concluzii:
Imperativul tranzi iei de la sistemul de agricultur

conven ional

la un sistem de

agrigultur durabil , devine o prerogativ a timpului, ndeosebi n situa ia, actual cnd pre urile
la sursele energetice irenovabile i derivatele lor, pe an ce trece se m resc considerabil. n epoca
revolu iei verzi, a fost aproape totalmente diminuat rolul asolamentului n sporirea nivelului de
produc ie a culturilor, acesta fiind practic nlocuit n toate cazurile cu implementarea pe scar
larg

a sistemelor de fertilizare, n special a ngr

bibliografic

denot

influen a diferit

a ngr

productivit ii culturilor i fertilit ii solului. ngr

mintelor i a pesticidelor. Informa ia


mintelor organice

i minerale asupra

mintele organice contribuie la optimizarea

valorilor tuturor indicilor fizici, chimici, n special a celor biologici, dar i cu un efect destul de
pozitiv la formarea produc iei agricole. n acela i timp lucrarea de baz a solului cu ntoarcerea
brazdei la adncimi mari, contribuie la intensificarea proceselor de mineralizare a materiei
organice. Practicarea unui sistem de lucr ri de baz a solului ira ional , nu asigur o sporire a
produc iei plantelor la o unitate de suprafa , mic ornd eficien a economic a tehnologiilor de
cultivare a culturilor de cmp. n cele mai frecvente situa ii agricultura devine drept consumator
de energie i nu produc tor a acesteia. Acumularea rezervelor de substan
foarte problematic
oar

organic n sol este

i poate s dureze perioade lungi de timp, nso it ns de o descompunere

i rapid .
Printr-un sistem de agricultur ra ional, n care, asolamentul va r mne pivotul central,

poate fi stabilit un echilibru ntre procesele de mineralizare i sintez a materiei organice, care
asigur func ionalitatea solului i capacit ile acestuia de a produce produse alimentare de
calitate i pe termen lung.

48

2. OBIECTELE, CONDI IILE, METODE DE CERCETARE I CALCUL


Investiga iile experimentale au fost efectuate n anii agricoli 2006-2007; 2007-2008;20082009; 2009-2010 n experien a polifactorial

la Sec ia Sisteme Agricole a Institutului de

Cercet ri pentru Culturile de Cmp Selec ia.(mun. B

i, Republica Moldova).

Solul pe cmpul experimental este prezentat prin cernoziom tipic, luto argilos. Stratul
arabil posed de urm torii indici de fertilitate: con inutul de humus 4,3 4,5%, valoarea pHlui solului - 6,8 7,1, suma bazelor absorbite 32-33 mg.ecv. la 100g de sol. Con inutul global
al substan elor nutritive de baz n sol se ncadreaz n limitele: azot 0,24-0,26%, fosfor 0,130,14%, potasiu 1,2-1,4%. Gradul de asigurarea cu forme mobile de azot bun , cu fosfor i
potasiu mediu. Dup condi iile pedologice i caracteristicile reliefului, solul n cadrul terenului
folosit pentru experien e este tipic Zonei de Nord a Republicii Moldova.
Clima este moderat continental , cu iarn scurt

i cald

i var de lung durat

i cu ar

Media multianual a temperaturii aerului constituie +90C. Cea mai cald este luna iulie, cu
temperatura medie a aerului egal cu +21,20C. Cea mai rece lun - ianuarie, cu temperatura medie 4.50C. Temperatura maximal atinge valori de +40 0C- n luna iulie, minimal -340C- n luna ianuarie.
Ultimile nghe uri sunt observate n luna mai, primele- la nceputul lunii octombrie.
Media de precipita ii multianual constituie 445 mm. Cea mai mare cantitate de precipita ii
(pn la 80%), cad n perioada cald a anului, deseori sub form de ploi toren iale, care sunt nso ite de
vnturi puternice i uneori de grindin . Prim vara i vara deseori se constat perioade secetoase, care,
mpreun cu termperaturile nalte i vnturile puternice provoac usc ciuni, iar uneori la formarea
furtunilor de praf. Media multianual a umidit ii relative a aerului constituie 73%, n luna decembrie
- 86%, n luna mai - 52%.
Iarna se consider cu pu in z pad , temperatura medie a aerului constituie - 3,00C. n unii ani
stratul de z pad , atinge grosimea de 20-30cm, ns dezghe urile frecvente, duc la topirea z pezii. n
timpul iernii temperatura oscileaz n intervalul - 200C - +150C. Solul nghea la o adncime mic ,
cantitatea precipita iilor constituie 75,4 mm.
Prim vara este cald , instabil , cu ntoarcerea frecvent a frigului pn n prima decad a lunii
mai. Temperatura medie a aerului constituie +9,20C. La adncimea de 20 cm, temperatura solului
atinge valori de 10-120C. n aceste luni de prim var , cad n medie cca 106,6 mm.
Vara este foarte cald , cu cantitatea de precipita ii atmosferice maximal n lunile iunie-iulie. n
total cantitatea de precipita ii c zute n lunile de var , oscileaz n jurul a 200 mm, temperatura
aerului atinge valori de 20,30C.
Toamna este lung , cald , deseori secetoas . Temperatura aerului atinge valori de +9,70C.
Cantitatea medie multianual de precipita ii constituie 103 mm.
49

n anul agricol 2006 200, condi iile meteorologice se caracterizeaz prin devieri esen iale
de la media multianual . Precipita iile atmosferice anuale au constituit 274,9 mm, ceea ce
constituie aproape 50% mai pu in n compara ie cu media multianual , iar temperaturile medii pe
parcursul anului constituie 12,10C cu valori de 9,20C a mediei multianuale (tab.A.1.1.). Reie ind
din cele relatate, rezult c anul agricol 2006 2007 poate fi caracterizat ca an agricol cu secet
foarte pronun at (precipita iile atmosferice constituie aproximativ 50% din media multianual ,
iar temperatura medie anual dep

te media multianual cu 3-40C). Analiznd anul agricol

2006 2007 pe anotimpuri, se constat c


secet

ncepnd din toamna anului 2006 confruntarea cu o

sezonier destul de pronun at . (tab.A.1.1., figura 2.1 i figura 2.2). n aceast perioad

precipita iile atmosferice au constituit doar 36mm fa

cu valori de 100mm a mediei

multianule. Nici n perioada de iarn nu am avut parte de multe precipita ii, acestea constituind
doar 43 mm cu o media multianual de 66 mm. n perioada de prim var precipita iile au
constituit aproximativ 80% din media multianual , ns n aceast perioad temperaturile au
jucat un rol important n via a plantelor dep ind valorile medii multianuale cu peste 30C - 50C.
n aceast

perioad

maximile

i minimile de temperaturi au constituit: martie

+20,10C(18.03), -4,50C(14.0.3), aprilie +23,50C(28.04), -2,20C(6.04), mai +35,50C(24.05),


0,00C(2.05). n a a condi ii cu +35,50C n luna mai cele 50 mm de precipita ii c zute n aceast
perioad

au fost pierdute prin evaporare fizic . Condi ii destul de nefavorabile au fost

constatate i n perioada de var , cnd temperaturile atmosferice au dep it valorile de +400C. La


suprafa a solului au fost nregistrate temperaturi de peste 650C. Seceta solului a fost agravat

de seceta atmosferic . Aceste condi ii au stopat practic toate procesele biochimice

microbiologice din sol, au compromis totalmente produc ia la : floarea soarelui, sfecla pentru
zah r .a.
n anul agricol 2007-2008 sa constatat cu certitudine c doar n afar de anumite devieri de
temperatur

i cantitatea de precipita ii pu in mai sporit , acest an se caracterizeaz ca mediu.

Cantitatea de precipita ii pe parcursul anului a constituit 614 mm, fa


multianuale, i dep
57 mm fa

te cu peste 38 % media multianual ; toamna sa constat cu o dep ire de

de media multianual . n perioada de iarn precipita iile au constituit 52,6 mm, ceea

ce este cu aproximativ 20 mm mai pu in fa


var
dep

de 445 mm a celor medii

de media multianual . n perioada de prim var , i

cantitatea de precipita ii a constituit corespunz tor 165,7 mm i 236,3 mm, ceea ce


te respectiv media multianual cu 63,7 mm i 67,3 mm, (tab.A.1.2.).
n anul agricol 2007-2008 temperatura aerului a dep it media multianual cu 1,1oC.

Dep irea mediei multianuale pentru lunile de prim var

50

i var a constituit respectiv 1,6oC i

1,1oC. Celelalte anotimpuri dup

temperaturi au fost asem

toare temperaturilor medii

multianuale.
Reie ind din ambii indicatori( att precipita ii ct i temperaturi) anul agricol 2007-2008
observ m c cantitatea sumar de precipita ii n a II i a III decad a lunii mai; toat luna iunie i
I decad a lunii iulie a constituit 48 mm. n aceea i perioad , temperaturile aerului au dep it
valorile de 35o 40oC, ceea ce a influien at negativ calitatea produc iei, n special a culturilor de
toamn .
n anul agricol 2008 2009 condi iile meteorologice sunt caracterizate prin devieri
neesen iale de la media multianual . Precipita iile atmosferice au constituit 524 mm, dep ind
media multianual cu 79,9 mm, iar temperatura medie pe parcursul anului a constituit 10,7 0C
fa de media multianual 9,20C cu o dep ire de 1,50C (tab.A.1.3.).
La evaluarea anului agricol 2008 2009 pe anotimpuri, se constat c anul agricol, a fost
un an destul de favorabil, n special pentru culturile cerealiere de toamn , att din punct de
vedere a asigur rii cu ap a solului ct i n ceea ce prive te temperatura aerului. (tab.A.1.3.,
figura 2.1 i figura 2.2). Temperatura aerului a fost mai sporit n lunile octombrie i noiembrie
cu aproximativ 20C n compara ie cu media multianual . Iarna a fost destul de favorabil pentru
cerealele de toamn . Prim vara, cantitatea de depuneri atmosferice a dep it media multianual
cu 1,7 mm, iar temperaturile nalte au sporit pierderile de umiditate prin procesul de evaporare
fizic . n perioadele ulterioare de prim var situa ia a devenit destul de tensionant , reie ind din
considerentele c n faza critic fa
respectiv 26 mm mai mici fa

de umiditate, depunerile atmosferice constituit 18 mm i

de media multianual . n luna aprilie temperaturile aerului, au

dep it media multianual cu peste 10C, ceea ce a influien at ulterior de formarea recoltei la
culturile cerealiere. Luna iunie se caracterizeaz cu condi ii favorabile. Cantitatea de depuneri
atmosferice a fost aproximativ egal cu cantitatea medie multianual . n iulie i august s-a
constatat un deficit esen ial a cantit ii de ap din sol, iar temperaturile destul de nalte, ceea ce a
contribuit la diminuarea rezervelor de ap inaccesibil . Culturile cu o perioad de vegeta ie mai
lung n asemenea condi ii au fost supuse unui stres puternic, care a influien at consderabil
productivitatea acestor culturi.
n baza celor relatate anteritor, putem constata cu certitudine c indiferent de dep irea
cantit ii de depuneri atmosferice a datelor medii multianuale, anul poate fi considerat
nefavorabil pentru cre terea i dezvoltarea culturilor agricole din prima grup ct i din grupa a
doua. De aici i reiese obiectivul, scopul principal al oric rui agricultor din zona de step , de a
conserva rezervele de ap n sol i bazat pe crearea condi iilor pentru acumularea i p strarea
apei din precipita iile atmosferice.
51

n anul agricol 2009 2010 condi iile meteorologice au variat destul de esen ial n
compara ie cu cele medii multianuale. n condi iile acestui an cantitatea de depuneri atmosferice
a constituit 605 mm, dep ind cu 160 mm media multianual . Putem constata i tendin a de
sporire a temperaturilor. n acest an temperatura medie a costituit 10.60C, n compara ie cu
temperatura medie multianual de 9,20C, dep ind cu 1,40C media multianual . (tab.A.1.4.).
Analiza anului agricol 2009-2010 pe anotimpuri, permite s constat m c temperaturile
aerului n lunile din toamna variaz de la 180C -n luna septembrie, pn la 60C- n luna
noiembrie, cu medie lunar peste 1,50C fa

de media lunar multianual , care a variat de la

15,70C n luna septembrie, pn la 3,60C- n luna octombrie. n perioada de toamn depunerile


atmosferice au constituit 79 mm, ceea ce constituie cu cca 20% mai pu in n compara ie cu cele
103 mm a mediei multianuale pentru perioada similar a anului, 60 mm din aceast cantitate de
precipita ii au c zut n luna octombrie. n condi iile cnd temperaturile n perioada dat a anului
sunt n diminuare precipita iile au contribuit la sporirea rezervelor accesibile de ap n sol i
crearea unor condi ii favorabile de gonflare, germinare i cre tere a culturilor cerealiere p ioase
de toamn . n perioada rece a anului temperaturile medii ale aerului nu au variat semnificativ
fa

de valorile medii multianuale, i au constituit 2,20C. Cele mai sc zute temperaturi a aerului

au fost nregistrate n a treia decad a lunii ianuarie cu o medie peste 12,80C. n iarna anului
agricol 2009-2010, cantitatea de precipita ii a constituit 228 mm cu valori de 71mm a mediei
multianuale, constituind aproximativ 50% din media multianual de precipita ii (445mm) i 35%
din suma total de precipita ii n condi iile acestui an (605 mm). Aceast cantitate de precipita ii
a contribuit esen ial la sporirea rezervelor de ap din sol.
n prim var , temperaturile aerului au avut o tendin

de cre tere continu . Valorile medii

lunare ale acestora au fost de 3,9 C pentru luna martie; 110C - pentru luna aprilie i 16,80Cpentru luna mai. n toate trei luni, temperaturile medii lunare au dep it temperaturile similare
ale mediei multianuale pentru aceia i perioad de timp cu peste 10C. Cantitatea de precipita ii
zute n perioada de prim var , n primele 2 luni au demonstrat un deficit de precipita ii de
50% fa
sporit

de media multianual . n luna mai, cantitatea de precipita ii a fost cu peste 50% mai
n compara ie cu media multianual . Perioada de prim var

n ntregime poate fi

caracterizat cu condi ii favorabile de cre tere i dezvoltare a tuturor culturilor agricole.


Vara anului poate fi caracterizat cu valori ale temperaturilor aerului, n special n lunile
iulie i august, foarte sporite. Media lunar n aceste perioade a constituit 23,50C, adic cu 30C
mai mult n compara ie cu media multianual pentru aceast perioad . Aceste temperaturi destul
de nalte au creat condi ii de stres pentru culturile de cmp trzii, de pierdere a apei prin
evaporarea fizic . Din cele relatate anteritor putem concluziona c n condi iile acestui an
52

agricol, culturile de toamn

i cele de prim var sem nate timpuriu au beneficiat de condi ii

favorabile pentru cre tere i dezvoltare ( tab.A.1.4., figura 2.1, figura 2.2, figura 2.3, i figura
2.4).
Metodele de cercetare
Investiga iile au avut loc n cadrul experien elor de cmp polifactoriale de lung durat cu
studierea a:
I)

dou scheme de alternare a culturilor de cmp:


Schema N1

Schema N2

1. Lucerna+reigras la masa verde, anul 3, dupa prima coasa

1. porumb pentru siloz

2. gru de toamn

2. gru de toamn

3 sfecla pentru zah r

3. sfecla pentru zah r

4. porumb pentru boabe

4. porumb pentru boabe

5. orz de toamn

5. maz re pentru boabe

6. porumb la mas verde +amestic de

6. gru de toamn

lucerna i reigras anul I de via

7. floarea soarelui

7. lucerna + reigrais la mas verde anul II de via


II) dou sisteme de lucrare a solului n asolament:
Sistemul I- mbinarea ar turii i afn rii
Sistemul II- afnarea solului
III) trei sisteme de fertilizare a solului n asolament:
Sistemul I- f

ngr

Sistemul II - ngr
Sistemul III - ngr

minte (martor absolut)


minte organice
minte organice + ngr

minte minerale (tab.A.2.1., tab.A.3.1.).

Cercet rile propriu zise s-au desf urat n cadrul verigii de asolament:
maz re pentru boabe gru de toamn floarea soarelui
Cercet rile sau efectuat concomitent i n cultura permanent a grului de toamn

i florii

soarelui, pe fonduri analogice de lucrare i fertilizare a solului, n ogor negru i prloag .


Experien elei sunt expuse n trei repeti ii. Suprafa a unei parcele - 264 m2. Suprafa a total
a experien ei - 8,7 ha.
n experien

nu au fost folosite preparate chimice pentru combaterea buruienilor, bolilor

i d un torilor.

53

25

20

Pr e c ipita ii, m m

15

10

-5

-10

Septembrie

Octombrie

Noiembrie

Decembrie

Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

Mai

Iunie

Iulie

August

2006-2007

16

11,4

2,7

2,9

7,2

9,9

19,2

22,5

24,6

22,7

2007-2008

16

10

2,2

-0,3

-1,5

0,9

6,5

11,2

15,4

20,4

21,3

22

2008-2009

14,4

12,2

1,2

-2,6

-2,7

11,1

16

21,2

22,6

21,1

2009-2010

17,8

11

5,9

-1,5

-5,8

-0,7

3,9

11

16,8

20,1

23,2

23,7

Media multianual

15,7

9,6

3,6

-1

-3,6

-2

2,3

10,1

15,9

19,3

20,8

20,2

Fig.2.1. Dinamica temperaturilor medii lunare ale aerului n anii de cercetare (dup datele Sta iunii Meteorologice ICCC Selec ia).

54

25

T e m p a ra tu ra , C

20

15

10

-5

Toamna

Iarna

Prim vara

Vara

2006-2007

11,1

1,9

12,1

23,3

2007-2008

9,4

-0,3

11

21,2

2008-2009

10,9

-1,4

10,4

21,6

2009-2010

11,6

-2,7

10,6

22,3

Media multianual

9,6

-2,2

9,4

20,1

Fig.2.2. Dinamica temperaturilor medii lunare ale aerului pe anotimpuri n anii de cercetare ( dup datele Sta iunii Meteorologice ICCC Selec ia).

55

160

140

120

P r e c i p i ta i i , m m

100

80

60

40

20

Septembrie

Octombrie

Noiembrie

Decembrie

Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

Mai

Iunie

Iulie

August

2006-2007

4,7

26

5,6

0,7

6,3

36,6

11

16,3

50

22,7

21,7

73,3

2007-2008

76,2

34,6

49,4

25,6

23,5

3,5

27,4

95,3

43

28

158,1

50,2

2008-2009

95,2

41,1

20,3

122,7

27,4

23,8

47

12,9

22,2

62

31,6

18,7

2009-2010

12,4

59,9

6,5

73,6

102,7

52,5

11

13,8

93,8

115,6

26,8

36,5

Media multianual

36

33

34

27

22

22

22

31

49

62

58

49

Fig.2.3. Dinamica precipita iilor atmosferice n anii de cercetare, (dup datele sta iunii Meteorologice a ICCC Selec ia).

56

250

P r e c ip ita ii, m m

200

150

100

50

Toamna

Iarna

Prim vara

Vara

2006-2007

36,3

43,6

77,3

117,7

2007-2008

160,2

52,6

165,7

236,3

2008-2009

156,6

173,9

82,1

112,3

2009-2010

78,8

228,8

118,6

178,9

Media multianual

103

71

102

169

Fig.2.4. Dinamica precipita iilor atmosferice pe anotimpuri n perioada anilor lua i n studiu, (dup datele Sta iunii Meteorologice ICCC Selec ia).

57

Observa iile i analizele s-au nf ptuit conform programei de cercet re, dup urm toarele
metode:
-

observa ii fenologice, la culturile luate n studiu dup

metodica acceptat

la

Sectoarele de ncercare de Stat a soiurilor de plante;


-

umiditatea solului, dup metoda termo-gravimetric cu uscarea probelor de sol, la

temperaturi de +1050C, timp de 6-8 ore, metod descris de Dospehov;


-

densitatea aparent a solului, dup metoda inelului de t iat, Dospehov;

suma agregatelor hidrostabile structurale, dup metoda balans rii sitelor la aparatul

lui Bac eev, metod descris de Dospehov;


-

con inutul de humus, dup metoda lui Tiurin n modifica ia lui Simacov;

con inutul de nitra i, dup

metoda colorimetric

cu acidul disulfofenolic dup

Ggrandvali-Liaju;
-

con inutul fosforului mobil, dup Ciricov;

eviden a speciilor de buruieni, num rul i masa lor la m2 , dup Dospehov;

respira ia solului, dup metoda lui tatnov;

num rul i masa rmelor de ploaie, dup metoda lui Ghilearov;

productivitatea culturilor, n baza eviden elor la recoltarea produc iei, dup metodica

acceptat la Sectoarele de ncercare de Stat a soiurilor de plante;


-

determinarea eficien ei energetice la cultivarea culturilor [223].

58

3. MODIFICAREA FERTILIT

II CERNOZIOMULUI TIPIC N FUNC IE DE

SISTEMUL DE LUCRARE I FERTILIZARE A SOLULUI N ASOLAMENT I


CULTURA PERMANENT .
3.1 Regimul hidric a solului
n esuturile plantei se con ine 70-95% ap . Posednd de nsu iri unice, apa joac un rol
primordial la de

urarea tuturor proceselor activit ii vitale a plantelor [60].

Din punct de vedere fizic solul poate fi definit ca sistem heterogen, polifazic, dispersat,
structurat i poros. n componen a lui sunt prezentate cele trei faze principale:solid , lichid

gazoas .
Faza lichid este prezentat de c tre ap cu s rurile dizolvate n ea. ntre cele trei faze
exist interferen e (solid-lichid, lichid-gazoas , solid-gazoas ) la nivelul c rora se desf oar
procese fizico i fizico-chimice esen iale, ndeosebi n primele dou cazuri [51].
Bazele tiin ifice ale fazei lichide au fost ntemeiate i prezentate n lucr rile savan ilor
A.Izmailschii, B. Miciurin .a.[98, 135]. Apa sub form de vapori este localizat n porii solului
de apa lichid . Apa sub form de vapori prezint o surs de ap pentru plante, dup condensarea
lor.
Apa solid , prezint izvor poten ial de ap . Ea nu poate fi folosit direct de c tre plante,
ns joac un rol de rezerv .
Apa lichid

i g zoas este supus ac iunii for elor naturale: sorb iei, capilarit ii, osmozei

i gravita iei. Sub influien a acestor for e are loc schimb ri la nsu irile apei, solului, mi carea i
accesibilitatea ei pentru plante.
n anii agricoli lua i n studiu 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009 i 2009-2010 n veriga
de asolament; maz re gru de toamn floarea soarelui a fost determinat umiditatea
solului. n continuare sunt prezentate rezervele de ap accesibil din sol n diferite faze de
cre tere i dezvoltare a plantelor.
n tabelele din anexa 4 sunt prezentate rezultatele referitor la rezervele accesibile de ap
la maz re n func ie de sistemul de lucrare i fertilizare a solului pentru straturile de sol 0 100cm, 100 200cm i 0 200cm. Evaluarea rezultatelor indic faptul c factorul de vegeta ie
care a contribuit la compromiterea boabelor recolta de maz re n anul 2007, a fost considerat
insuficien a de ap (tab.A.4.1.).
n prim vara anului 2007, rezerva accesibil de ap la maz rea pentru boabe n stratul de
sol de 0 100cm a demonstrat cu mici diferen e ntre variantele de lucrare i fertilizare a solului
- de la 100 pn la 128 mm, iar spre sfr itul perioadei de vegeta ie - 32 60 mm ap accesibil .
ntre variantele de lucrare a solului am putut constata c n ceea ce prive te formarea rezervei de
59

ap , combinarea ar turii cu afnarea solului pe fond nefertilizat a avut un avantaj fa


solului prin afnare. n baza rezultatelor prezentate n tab.A.4.1

de lucrarea

i figura 3.1 putem constata c

la nceputul i sfr itul perioadei de vegeta ie s-a depistat insuficien a de ap accesibil pentru
ambele straturi de sol. Se cunoa te, c maz rea pentru boabe este foarte sensibil la seceta
atmosferic [199, 206].
n anul 2007, seceta de sol s-a mbinat cu seceta atmosferic din cauza temperaturilor
nalte din lunile mai i iunie (+3,3 i +3,20C fa

de media multianual ).

n aceste condi ii maz rea pentru boabe n-a putut utiliza apa din straturile adnci. Grul
de toamn , spre regenerarea din prim var utiliza apa din stratul mai adnc de 100 cm deja
avnd r

cini bine dezvoltate.


300
250
200
mm 150
100
50
0

ngr

minte

gunoi de grajd + NPK

ngr

minte

Ar tur + afnare

gunoi de grajd + NPK


Afnare

3-4 frunze

277,3

227,2

217,2

197,4

Maturizarea deplin

196,2

136,7

151,8

184,1

Fig.3.1. Rezervele accesibile de ap la maz re (mm) n stratul de sol 0-200cm, anul 2007.
n condi iile anului 2008 rezerva de ap accesibil a fost mult mai nalt fa

de anul

2007. n, prim var la maz re, rezervele accesibile de ap au oscilat n limita 149,5-158,2 mm,
n stratul de sol 0 100 cm i 322 332 mm - n stratul 0 200cm (tab.A.4.2., figura 3.2).
Conform datelor din figur , n condi iile anului 2008 la nceputul perioadei de vegeta ie lucrarea
solului i fertilizarea n-au influen at acumularea apei n sol n perioada de toamn iarna. ns
dup cum vom constata n capitolele urm toare, cheltuielile la cultivare la variantele luate n
studiu snt diferite.
n anul 2009 rezervele de ap accesibil la maz re la nceputul perioadei de cre tere au
variat n func ie de sistemul de lucrare i fertilizare a solului. (tab.A.4.3.)
La combinarea ar turii cu afnarea, se constat un avantaj n acumularea rezervelor de
ap n sol att prim vara ct i la recoltare fa

de afnare indiferent de fondul de fertilizare. Pe

fond fertilizat, pe ambele fonduri de lucrare a solului n perioada de prim var rezervele de
umiditate n stratul 0-100

i 0-200 cm au fost mai mari pe fond nefertilizat comparativ cu


60

fondul fertilizat.

350
300
250
200
mm
150
100
50
0

ngr

minte

gunoi de grajd + NPK

ngr

minte

Ar tur + afnare

gunoi de grajd + NPK


Afnare

3-4 frunze

322,6

327,2

327,9

332,4

Maturizarea deplin

215,4

155,7

208,1

230,3

Fig.3.2. Rezervele accesibile de ap la maz rea pentru boabe (mm) n stratul de sol 0-200cm,
anul 2008
Spre momentul recolt rii, variantele fertilizate au dep it variantele nefertilizate pe
ambele fonduri de lucrare a solului dup rezervele de umiditate. Valoarea absolut a rezervelor
de umiditate a fost mai mare pe fondul mbin rii ar turii i afn rii solului, (figura 3.3). Se poate
presupune c gunoiul de grajd influien eaz pozitiv structurarea solului i stabilitatea hidric a
agregatelor macrostructurale.
350
300
250
200
mm
150
100
50
0

ngr

minte

gunoi de grajd + NPK

ngr

minte

Ar tur + afnare
3-4 frunze
Maturizarea deplin

gunoi de grajd + NPK


Afnare

309,1

278,7

281,2

229,5

126

145,6

103,4

122,1

Fig.3.3. Rezerva accesibil de ap la maz re (mm) n stratul de sol 0-200cm, anul 2009

n anul 2010, n sem

turile de maz re pentru boabe dup rezervele de ap accesibil se


61

eviden iaz doar variantele cu aplicarea afn rii solului. Rezervele de ap accesibil , pe fond
fertilizat au fost mai mici n compara ie pe fond nefertilizat cu 37,7 mm, n deosebi la recoltare
iar pe ambele fonduri de fertilizare, la aplicarea mbinat a ar turii i a afn rii solului cu 53,955,8 mm.
Diferen a ntre rezervele de ap n prim var

i la recoltare pe fondul mbin rii ar turii i

afn rii, pe fond nefertilizat i fertilizat constituie -73,8 i 54,0 mm, iar la aplicarea doar a
afn rii, diferen a este mai mare i indiferent de fondul de fertilizare constituie -87,8 i 89,3 mm
(tab.A.4.5.).
350
300
250
200
mm
150
100
50
0

ngr

minte

gunoi de grajd + NPK

ngr

minte

Ar tur + afnare

gunoi de grajd + NPK


Afnare

3-4 frunze

337,6

319,7

335,4

299,2

Maturizarea deplin

263,8

265,7

247,6

209,9

Fig.3.4. Rezervele accesibile de ap la maz rea pentru boabe (mm) n stratul de sol 0-200cm,
anul 2010
Grul de toamn folose te cu succes precipita iile din toamn iarn . De aceea n
condi iile anului secetos a asigurat ob inerea unei produc ii relativ nalte. n condi iile anului
agricol 2006-2007 rezervele de ap accesibil n stratul de sol 0-100 cm au variat prim vara, n
perioada de regenerare a grului de toamn n limitele 123-130mm cu foarte mici devieri ntre
variantele luate n studiu. n stratul de sol de 0-200 cm n func ie de varianta studiat au fost
constatate rezerve de ap accesibil la nivel de 258,2-296,6 mm. Pentru straturile mai adnci ale
solului, n condi iile anilor seceto i poate fi eviden iat rolul mai pu in pozitiv al ar turii n
conservarea apei (tab.A.4.6.).
Condi iile meteorologice n anul agricol 2007-2008 au fost favorabile pentru grul de
toamn . Rezervele de ap accesibil (RAA ) au fost bune cu condi ii favorabile recoltare, ceea ce
a asigurat ob inerea de produc ie nalt . n perioada critic n stratul 0 -200 cm au fost constatate
307,7 343,4 mm RAA, (minim pe fondul de ar tur +afnare f
fondul de afnare, gunoi de grajd+NPK) (tab.A.4.7.).

62

ngr

minte i maxim pe

La grul de toamn n cultura permanent rezervele accesibile de ap pe straturile de sol


de 0-100 i 100-200 cm au fost diferite fa

de cele din asolament. S-a constatat c rezervele de

ap n cultura permanent nu limiteaz nivelul de produc ie. Factorii de ordin fitosanitar sunt cei,
care determin nivelul de produc ie n cultura permanent .
400
350
300
250
200
150
100
50
0

asolament

cultura permanent

asolament

cultura permanent

2-3 frunze

coacerea deplin

327,6

334,2

195,2

215,7

Ar tur + afnare gunoi de grajd + NPK

340,6

296,1

130,9

147,9

Afnare f

330,4

351,7

153,8

177

344,6

288,4

173,9

195

Ar tur + afnare f
ngr

ngr

minte

minte

Afnare gunoi de grajd + NPK

Fig.3.5. Rezervele de ap accesibil la grul de toamn n asolament i cultura permanent


(stratul de sol 0-200 cm, anul agricol 2007-2008).
n anul agricol 2008 2009 o situa ie similar maz rii a fost constatat
grului de toamn (tab.A.4.8). La varianta combinat de lucrare a solului f

i la cultura
ngr

minte,

rezerva de ap n stratul de sol luat n studiu a fost cea mai nalt n prim var -255,5 mm. n faza
de maturizare n p rg la acela fond nefertilizat, rezervele de ap pe ambele fonduri de lucrare a
solului s-au egalat, constituind 175,1-179,6 mm. Se observ o prioritate n acumularea apei n sol
prim vara pe fond fertilizat la afnarea solului n compara ie cu mbinarea ar turii i afn rii, iar
la recoltare, rezervele de ap n sol scad pe fondul nefertilizat pe ambele fonduri de lucrare a
solului, cu un avantaj n favoarea sistemului combinat de lucrare a solului n asolament. ntre
variantele de lucrare ct i de fertilizare a solului nu sunt constatate diferen e esen iale, figura
3.6.
n fazele urm toare de cre tere

i dezvoltare a plantelor, la variantele cu mbinarea

sistemului de lucrare a solului, n compara ie cu varianta de lucrare a solului prin afnare


rezervele de ap accesibil sunt mai mari. Utilizarea apei din precipita ii depinde de starea
structural a solului. Docuceaev V.V. afirma c pentru solurile de cernoziom important este
fizia ia i nu chemiza ia [175]. Astfel pentru solurile cernoziomice din R. Moldova nsemn tate
principial o are ameliorarea propriet ilor agrofizice. La grul de toamn , prim vara, n acela i
an agricol rezervele de ap accesibil n cultura permanent sunt mai mari la toate variantele

63

studiate n compara ie cu asolamentul. n cultura permanent afnarea are un mic avantaj fa

de

ar tur . n faza de nspicare a grului de toamn , rezervele de ap , n compara ie cu ar tura sunt


mai mari pe solul afnat.

350
300
250
200
150
100
50
0

asolament

cultura permanent

asolament

cultura permanent

2-3 frunze

coacerea deplin

Ar tur + afnare f ngr minte

255,5

336,9

175,1

193,6

Ar tur + afnare gunoi de grajd + NPK

203,4

323,5

150,9

131,1

Afnare f ngr minte

229,7

325,4

179,6

179,6

Afnare gunoi de grajd + NPK

240,3

308,1

124,9

114,4

Fig.3.6. Rezervele de ap accesibil la grul de toamn n asolament i cultura permanenet ,


(Stratul de sol 0-200 cm, anul agricol 2008-2009).
La sfr itul perioadei de vegeta ie a grului de toamn la variantele nefertilizate, rezerva
de ap n sol fa

de variantele fertilizate au fost mai sporite cu 50 mm (tab.A.4.13.). Acestea au

fost argumentate de diferen a n produc ia ob inut , care nu a variat semnificativ ntre varinte,
fiind mai mult influen at de gradul destul de nalt de mburuienare. Acest fapt va fi confirmat
prin datele experimentale expuse ulterior.
n anul agricol 2009-2010 la grul de toamn rezervele de ap productiv n prim var nu
sunt influen ate de sistemul de lucrare a solului n asolament. n compara ie cu fondul nefertilizat
acestea au fost mai sporite cu 34,9 52,7 mm pe fond fertilizat (tab.A.4.11.). Rezervele de
umiditate prim vara n cultura permanent se situeaz la acela i nivel ca i n asolament pe fond
fertilizat, dar cu 28,5 mm mai nalte la folosirea mbinat a ar turii i afn rii n asolament. n
compara ie cu asolamentul pe fondul de afnare a solului, rezervele de ap productiv sunt mai
mici n cultura permanent cu 22,1 i 25,6 mm pe ambele fonduri de fertilizare (tab.A.4.14).
Spre momentul recolt rii grului de toamn n asolament, rezervele de ap productiv ,
scad considerabil. Se constat o legitate diametral opus celei men ionate n prim var . n
compara ie cu fondul fertilizat rezervele de umiditate productiv

64

sunt mai mari pe fond

nefertilizat. n cultura permanent se constat aceia i tendin

de diminuare a rezervelor de ap

productiv la aplicarea afn rii, n deosebi pe fond fertilizat ( figura 3.7.).


350
300
250
200
150
100
50
0

asolament

cultura permanent

asolament

cultura permanent

2-3 frunze

coacerea deplin

273,3

301,8

196,3

198,3

Ar tur + afnare gunoi de grajd + NPK

326

320,3

210,4

191,3

Afnare f

280,2

258,1

145

180,4

315,1

289,5

176,7

109,8

Ar tur + afnare f

ngr minte

ngr minte

Afnare gunoi de grajd + NPK

Fig.3.7. Rezerva de ap accesibil sub grul de toamn n asolament i cultura permanenet ,


(Stratul de sol 0-200 cm, anul agricol 2009-2010).
n prim vara anului 2007 pentru floarea soarelui condi iile de umiditate au fost
asem

toare celor de la maz rea pentru boabe. n compara ie cu media multianual acestea au

fost considerabil mai mici, att n stratul 0-100 cm, ct i n stratul 0-200 cm. Pe parcursul
perioadei de vegeta ie rezervele de ap accesibil au fost n continu scadere, indeferent de
fondul de lucrare i fertilizare a solului (tab.A.4.15.).
n anul 2008, umiditatea solului n prim var n stratul de sol de 0-100 cm a fost
constatat ca omogen : 162,9mm nefertilizat i 163,2mm pe fondul fertilizat cu ngr

minte

organice i minerale la variantele cu mbinarea ar turii i afn rii; 166,0 mm nefertilizat i


160,9 mm la variantele cu aplicarea ngr

mintelor organice i minerale la variantele cu

afnarea solului. La recoltare diferen ele sunt mult mai evidente i cauzate de diferen a n nivelul
de produc ie.
Floarea soarelui utilizeaz apa de la adncimi mai mari de 100 cm. n stratul 100 200
cm, desecarea solului pe variante a fost egal cu: 99,1mm f
i 107,4mm la fertilizarea cu ngr
ar turii i afnarii; 104,2mm f
ngr

administrarea ngr

mintelor

minte organice i minerale la variantele cu mbinarea


administrarea ngr

minte i 125,3 mm cu administrarea

mintelor organice i minerale la variantele cu afnarea solului. Pe agrofond fertilizat, cu o

produc ie mai mare, desecarea solului este mai sporit (tab.A.4.16.).


n cultura permanent , n compara ie cu varianta ar tur + afnare, RAA sunt cu mult
mai mici la varianta cu afnarea solului, ndeosebi n stratul 0 -100 cm
65

n faza critic fa

de umiditate (faza de nflorire), n acest strat de sol umiditatea solului

este foarte sc zut :16,9 40,5 mm (tab.A.4.20.).


La toate variantele, utilizarea apei din stratul de sol de 0-100 cm a constituit 72,6 mm pe
fond f

ngr

minte i 105,7mm la aplicarea ngr

cu mbinarea ar turii i afnarii; 54,5 mm f

ngr

mintelor organice i minerale la variantele


minte, iar la aplicarea ngr

mintelor

organice i minerale pe variantele cu afnare- 91,0 mm. n stratul de sol de 100 -200 cm
desecarea n perioada de vegeta ie a fost corespunz tor egal cu: 56,6; 111,4; 115,1 i 75,7 mm,.
Spre deosebire de asolament, n cultura permanent condi iile de umiditate a solului pe variante
sunt destul de diferen iate.
La floarea soarelui, n general, umiditatea solului n cultura permanent nu limiteaz
ob inerea unei produc ii egale cu cea din asem

tor asolament.

400
350
300
250
200
150
100
50
0

asolament

cultura permanent

asolament

cultura permanent

2-3 frunze

coacerea deplin

346,6

307,4

202,4

Ar tur + afnare gunoi de grajd + NPK

329

332,1

131,4

115

Afnare f

354,3

307,8

215,2

138,2

353,5

307,6

172,8

140,9

Ar tur + afnare f

ngr minte

ngr minte

Afnare gunoi de grajd + NPK

178,2

Fig.3.8. Rezervele de apa accesibil la floarea soarelui(mm) (Stratul de sol 0-200 cm n anul
2008).
n anul 2009, la cultura florii soarelui pe toate variantele studiate, rezervele de ap n
prim var au cedat cu mult n compara ie cu media multianual . Ele au constituit la aplicarea
afn rii 324,9-300,9 mm pe fond nefertilizat i fertilizat i 313,0-280 mm. La sistemul mbinat
de lucrare a solului, n stratul de sol de 0 200 cm. Cele mai mici rezerve de ap productiv au
fost constatate la mbinarea ar turii i afn rii (prim vara) pe fond fertilizat (figura 3.9).
n faza de nflorire, la toate variantele studiate s-a constatat un deficit enorm de ap , f
diferen e esen iale a rezervelor de ap .
O situa ie similar a fost constat la sfr itul perioadei de vegeta ie n stratul de sol 0100cm. Rezervele de ap au variat n limitele de 32,4 mm - 13,7mm (tab.A.4.17). n condi iile

66

anului 2009, aceast situa ie poate fi considerat principala problem la formarea recoltei de
floarea sorelui. n condi iile aceluia i nivel de produc ie, n dependen

de sistemul de lucrare i

fertilizare a solului, diferen ele n rezerva de ap pot fi explicate prin diferen ele gradului de
mburuienare i structur a solului. Rezultatele care vor fi expuse ulterior v-or confirma acest
caz.
Ree ind din cele men ionate anterior, poate fi scoas n eviden importan a asolamentului.
n acelea i condi ii de umiditate a solului, produc ia culturilor de cmp difer foarte mult ntre
asolament i cultura permanent .
n anul 2009, n prim var

rezervele de ap productiv

la cultura permanent a florii

soarelui variaz n limitele de 317,1 - 349,4 mm pe fond nefertilizat i fertilizat la aplicarea


afn rii solului

i 259,4-301,4 mm,-la aplicarea sistemului mbinat de lucrare a solului

(tab.A.4.20). Situa ia este asem

toare celei constatate n cadrul asolamentului pe parcursul

desf ur rii fazelor de cre tere i dezvoltare a culturii.


350
300
250
200
150
100
50
0

asolament

cultura permanent

asolament

cultura permanent

2-3 frunze

coacerea deplin

313

259,4

66,2

Ar tur + afnare gunoi de grajd + NPK

280

301,4

63,8

77

Afnare f

324,9

317,1

73,5

110,6

300,9

349,4

47,5

94,7

Ar tur + afnare f
ngr

ngr

minte

minte

Afnare gunoi de grajd + NPK

109,9

Fig.3.9. Rezervele de apa accesibil la floarea soarelui (mm) (stratul de sol 0-200 cm n anul
2009).
n anul 2010, la floarea soarelui cultivat n asolament, rezervele de ap n prim var ,
sunt cu mult mai mari indiferent de fondul de fertilizare, n compara ie cu cultura permanent . La
recoltarea florii soarelui, rezervele de ap sunt echivalente la cultivarea culturii n asolament i n
cultur

permanent . Eficacitatea folosirii apei n asolament

i cultura permanent

difer

semnificativ. Despre aceasta marturisesc rezultatele, cu privire la consumul de ap la formarea


unei unit i de produc ie n func ie de schi a de alternare a culturilor, sistemele de lucrare i
fertilizare a solului. n compara ie cu mbinarea ar turii i afn rii, se constat o tendin
acumulare a rezervelor mai mari de ap

de

la aplicarea afn rii solului, n deosebi pe fond


67

nefertilizat (figura 3.10, tab.A.4.18. - tab.A.4.21).


400
350
300
250
200
150
100
50
0

asolament

cultura permanent

asolament

cultura permanent

2-3 frunze

coacerea deplin

313,7

249,1

154,1

169,4

Ar tur + afnare gunoi de grajd + NPK

318,7

252,7

145,8

154,7

Afnare f

323,3

294,8

183,4

188,2

351,4

284

171,9

170,9

Ar tur + afnare f
ngr

ngr

minte

minte

Afnare gunoi de grajd + NPK

Fig.3.10. Rezervele de ap accesibil la floarea soarelui (stratul de sol 0-200 cm n anul 2010).
n veriga luat n studiu n anii de cercetare, a fost determinat consumul de ap la
formarea unei tone de produc ie n baza procesului de evapotranspira ie (cantitatea de ap
transpirat de c tre plante i cea evaporat de la suprafa a solului). Dup p rerea lui Mihai Berca
acest indice este un parametru destul de util la evaluarea ecosistemelor agricole, ndeosebi n
zonele cu deficit de umiditate[3]. Diagramele cu privire la consumul de ap pentru formarea unei
tone de substan

uscat pentru maz re la boabe, gru de toamn

i floarea soarelui, m rturisesc

un ir de aspecte (figurile 3.11 3.14).


n anul 2008, consumul de ap la formarea unei tone de produc ie la maz rea pentru
boabe (substan

uscat ) a variat n limitele 1844-2115 tone. Cel mai nalt consum de ap prin

evapo-transpira ie a fost depistat la varianta afnare, pe fondul ngr

mintelor organice i a

celor minerale. La celelalte variante diferen ele sunt neesen iale (figura 3.11).
n condi iile anului 2009 consumul de ap la formarea recoltei de maz re pentru boabe, a
fost determinat n func ie de lucrarea de baz a solului. n variantele cu mbinarea ar turii i
afn rii, acestea au constituit 3804 tone f
ngr

ngr

minte i 3454 tone la aplicarea combinat a

mintelor organice i minerale. La practicarea doar a afn rii 2422 2685 tone, n func ie

de sistemul de fertilizare respectiv.


n anul 2010 pentru maz re apa a fost consumat din sol i precipita ii cel mai ra ional pe
fondul mbin rii ar turii i afn rii, la aplicarea ngr

mintelor organice

i minerale (n

postac iune). Consumul de ap la aceast variant a constituit 2076 tone la o ton de substan
uscat n produc ia principal . La celelalte variante consumul de ap a variat n limitele 2317 2469 tone.

68

4000
3500
3000
2500
tone 2000
1500
1000
500
0

ngr

minte

gunoi de grajd + NPK

ngr

minte

Ar tura +afnare

gunoi de grajd + NPK


Afnare

2008

1869

1882

1844

2115

2009

3804

3454

2422

2685

2010

3804

3454

2422

2685

media 2008-2010

2712

2471

2194

2423

Fig.3.11. Consumul de ap (tone) la maz rea pentru boabe n func ie de sistemul de lucrare i
fertilizare a solului , la formarea unei tone de s.u. produc ie de baz .
n anii de studiu 2008 2010, consumul de ap la formarea unei tone de produc ie la
maz re pentru boabe a constituit 2712 tone la varianta mbinat de lucrare a solului f
ngr

minte i 2471 tone- la aplicarea combinat a ngr

mintelor organice i minerale pe

acela i fond de lucrare a solului. La practicarea lucr rii solului prin afnare consumul de ap este
mai ra ional, fiind egal cu 2194 tone pe fond f
ngr

ngr

minte i 2423 tone la aplicarea

mintelor organice i minerale (figura 3.11).


n condi iile anului 2008, la grul de toamn consumul de ap n asolament a variat n

limetele: mbinarea ar turi i afn rii 1108 tone la varianta f


aplicarea ngr

ngr

minte i 1123 tone la

mintelor organice i minerale; la variantele cu practicarea doar a afn rii solului

consumul de ap a fost mai mare, constituind 1258 tone pe fond f


la aplicarea ngr

ngr

minte i 1190 tone

mintelor organice i minerale. n cultura pemanent a grului de toamn ,

consumul de ap a fost n toate variantele mai nalt fa

de asolament, variind n func ie de

varianta studiat n limitele 1353- 1730 tone pentru o ton de boabe (substan

uscat ) (figura

3.12).
n anul 2009, consumul de ap n asolament, la toate variantele luate n studiu este mai
mic fa

de acelea i variante la cultura permanent , constituind n condi iile anului respectiv 648

922 tone n func ie de varianta luat n studiu, cu valori de 2667 4253 tone la cultura
permanent .
Aceia i legitate a fost constatat

i n condi iile anului 2010. n baza datelor prezentate n

figura de mai jos poate fi scoas n eviden

prioritatea asolamentului la folosirea ra ional a apei

din sol, indiferent de fondul de lucrare i fertilizare. Dac n cultura permanent consumul de ap

69

la formarea unei tone de substan

uscat constituie 2534 3456 tone, atunci n asolament,

consumul de ap constituie doar 1223 1614 tone. n compara ie cu modul de cultivare a culturii
(alternan a n asolament), sistemele de lucrare i fertilizare a solului influien eaz neesen ial
consumul de ap .

4500
4000
3500
3000
2500
tone

2000
1500
1000
500
0

ngr minte

gunoi de grajd + NPKf ngr minte

Ar tura +afnare

gunoi de grajd + NPKf ngr minte


Afnare

asolament
2008
2009
2010

1108
795
795

1123
648
648

gunoi de grajd + NPK

ngr minte

Ar tura

gunoi de grajd + NPK


Afnare

cultura permanent
1258
922
922

1190
872
872

1474
4253
3318

1730
2667
2550

1671
3005
3456

1353
3694
2534

...Fig.3.12. Consumul de ap (tone) n func ie de sistemul de lucrare i fertilizare a solului


la formarea unei tone de s.u. produc ie de baz pentru grul de toamn n asolament i cultura
permanent .
n anul 2008, consumul de ap la floarea soarelui la formarea unei tone de s.u. produc ie
de baz , a variat foarte semnificativ ntre variantele din asolament i respectiv n cultura
permanent . n cultura permanent consumul de ap a fost de 2,6 4,03 ori mai mare n
compara ie cu acelea i variante la practicarea asolamentului. Consumul de ap n asolament a
variat n limitele de 1716 - 1891 tone, n func ie de varianta luat n studiu, iar la cultura
pemanent , n limitele de 4922- 7194 tone (figura 3.13).
n anul 2009, la floarea soarelui ca i la grul de toamn , consumul de ap pentru formarea unei
tone de s.u. produc ie de baz a fost mult mai mare la practicarea culturii permanente n
compara ie cu cultivarea acestei culturi n cadrul asolamentului, i n acelea i condi ii de lucrare
i fertilizare a solului. Consumul de ap a constituit 2441 3944 tone n cultura permanent

2075 2154 tone n asolament.


n 2010 similar dup condi iile climaterice anilor preceden i, la floarea soarelui se
obsev o tendin

similar celei descrise la cultura grului de toamn . n cultura permanent ,

indiferent de fondul de lucrare i fertilizare a solului, consumul de ap la formarea unei tone de


substan

uscat a constituit 3673 5200 tone, iar n cadrul asolamentului consumul de ap a

70

constituit doar 2177 2318 tone, fiind de dou ori mai mic. Se cere de men ionat, c varia iile n
consumul de ap pe fondurile de lucrare i fertilizare a solului sunt cu mult mai mici n
compara ie cu cele constatate n cultura permanent . n compara ie cu afnarea solului pe ambele
fonduri de fertilizare, se observ o tendin

de reducere a consumului de ap la formarea unei

unit i de substan uscat pe fondul mbin rii ar turii i afn rii.


8000
7000
6000
5000
4000
tone
3000
2000
1000
0

ngr minte

gunoi de grajd + NPK f

ngr minte

Ar tura +afnare

gunoi de grajd + NPK f

ngr minte

Afnare

gunoi de grajd + NPK f

asolament
2008
2009
2010

ngr minte

Ar tura

gunoi de grajd + NPK


Afnare

cultura permanent

1891

1786

1758

1716

4922

7194

5220

6559

2154
2154

2088
2088

2075
2075

2131
2131

3944
4354

2441
3673

3157
5200

3139
4767

Fig.3.13. Consumul de ap (tone) n func ie de sistemul de lucrare i fertilizare a solului


la formarea unei tone de s.u. produc ie de baz pentru floarea soarelui n asolament i cultura
permanent .
n condi ii de step cultivarea culturilor n asolament contribuie la o folosire ra ional a
apei din sol i precipita ii atmosferice, ceea ce este destul de important.

5000

4822
4526

4436

4407

4500
4000
3500
3015

3000

2711

2500
2074

2000

2038

2055

2047

1500
1000

2527

2316

tone

1265

1079

1095

999

500
0

ngr

minte

gunoi de grajd + NPK f

ngr

minte

Ar tura +afnare

gunoi de grajd + NPK f

ngr

minte

Afnare
asolament

gru de toamn
floarea soarelui

1079
2074

999
2038

gunoi de grajd + NPK f

ngr

minte

Ar tura

gunoi de grajd + NPK


Afnare

cultura permanent
1265
2047

1095
2055

3015
4407

2316
4436

2711
4526

2527
4822

Fig.3.14. Consumul de ap n func ie de sistemul de lucrare i fertilizare a solului, media pentru


anii 2008 2010 la formarea unei tone de s.u. produc ie de baz la grul de toamn

71

i floarea

soarelui .
n anii de cercetare la grul de toamn

i la floarea soarelui s-a constatat i confirmat

nc o dat rolul major al asolamentelor la folosirea ra ional a apei la formarea produc iei
agricole. n asolament n compara ie cu cultura permanent , consumul de ap a fost de 2-3 ori
mai mic (figura 3.14).
3.2 Influen a sistemului de lucrare i fertilizare a solului asupra nsu irilor agrofizice
ale solului
n tabelul 1 (anexa 8) sunt prezentate rezultatele experimentale cu privire la con inutul de
agregate structurale hidrostabile ob inute n anul 2009 la grul de toamn

i floarea soarelui n

asolament i n cultura permanent . S-a constatat, c solul a demonstrat o nalt structur la toate
variantele luate n studiu. La grul de toamn n asolament, con inutul de agregate hidrostabile,
n stratul de sol de 0 40 cm, variaz n limitele 77,01 81,68%. n compara ie cu asolamentul
la cultura permanent a grului de toamn , con inutul procentual de agregate hidrostabile este
mai mic. La floarea soarelui con inutul procentual a agregatelor hidrostabile a constituit de 78,59
82,28% n asolament i 74,30 84,76 n cultura permanent n acela i strat de sol (figura 3.15).
Cultivarea culturilor cu succesiunea acestora demonstreaz o influen

benefic asupra

con inutului de agregate hidrostabile, n compara ie cu practicarea culturii permanente.


ngr

mintele organice i organo minerale asigur o structurare mai pronun at a solului.


O diferen

cu mult mai pronun at

se constat la compararea compozi iei agregative a

solului n ogor negru i prloag . La ogor negru se constat o diferen iere esen ial pe straturile
de sol, iar la prloag odat cu sporirea adncimii schimb rile sunt lente.
n cantitatea de agregate hidrostabile ntre ogor negru i prloag cea mai mare diferen
este stabilit n stratul 0 10 cm (-27,36%) i 10 20 cm (-31,08%). Aceasta se datoreaz
con inutului redus de resturi vegetale, care servesc drept surs

primordial

la formarea

agregatelor hidrostabile, mineraliz rii expresive a substan ei organice n sol sub influien a
lucr rii solului etc.
Chiar n ogor negru, permanent la adncime mai mare de 20 cm solul i p streaz
con inutul nalt de agregate hidrostabile: 86,88 89,65 %.
Prloaga demonstreaz cel mai nalt con inut de agregate structurale hidrostabile n
straturile 0-10 i 10-20 cm-91,34 i 89,28%, corespunz tor.

72

90
80
70
60
50

%
40
30
20
10
0
ngr minte Gunoi de grajd

Gunoi de grajd + NPK ngr minte Gunoi de grajd

Ar tur + afnare
gru de toamn asolament

80,29

gru de toamn cultura permanent

Gunoi de grajd + NPK

Afnare

77,01

79,85

77,78

77,28

81,68

72,29

74,3

71,62

75,14

76,88

82,36

floarea soarelui asolament

81,57

79,53

82,28

79,43

78,59

81,94

floarea soarelui cultura permanent

80,88

74,3

78,52

80,83

84,76

74,9

Fig.3.15. Con inutul de agregate hidrostabile la grul de toamn

ogor negru

prloag

74,52

88,45

i floarea soarelui n func ie de

sistemul de lucrare i fertilizare a solului, n asolament i cultura permanent , (stratul de sol

40 cm, anul 2009).


n anul 2009, n veriga luat n studiu, a fost determinat densitatea aparent a solului n
asolament la diferite fonduri de lucrare i fertilizare a solului,valorile c reia au variat n stratul de
sol de 0-40 cm: la maz rea pentru boabe 1,34-1,40 g/cm3 , la grul de toamn n asolament
1,30-1,36g/cm3, la gul de toamn n cultura permanent 1,25-1,41 g/cm3,n ogor negru 1,29
g/cm3, n prloag 1,18 g/cm3 (tab.A.8.2.)
Odat cu sporirea adncimii profilului de sol, densitatea aparent a acestuia variaz
esen ial cu valori de 1,1-1,49 g/cm3 - n asolamet n func ie de sistemul de lucrare a solului i
1.08-1,55 g/cm3 - n cultura permanent ; 1,18-1,43 g/cm3 - la practicarea de durat a ogorului
negru i 1,09-1,24 g/cm3 - la prloag . La variantele cu practicarea combinat a ar turii i
afn rii, varia ia valorilor pe straturi este neesen ial . La variantele afnarea solului odat cu
adncimea valorile sporesc. Se constat

influien a pozitiv

a ngr

mintelor ndeosebi n

straturile superioare ale solului, la toate variantele luate n studiu. La variantele fertilizate,
valorile densit ii aparente au fost mai mici n compara ie cu cele nefertilizate. Influien a

73

benefic a ngr

mintelor n reducerea densit ii aparente a solului este mai pronun at , n

cultura permanent a grului de toamn n compara ie cu asolamentul pe ambele fonduri de


lucrare a solului (figura 3.16).
La prloag , n toate straturile de sol densitatea aparent este mai mic n compara ie cu
ogorul negru i asolamentul.
Solul de tip cernoziomic obi nuit, posed de capacitatea de a men ine densitatea aparent
timp ndelungat n intervalul optim pentru cre terea plantelor.
1,6
1,4

1,3

1,42
1,36

1,5

1,44
1,36
1,23

1,3

1,33 1,31
1,28

1,37
1,22

1,41

1,33

1,3
1,21

1,2

1,34
1,25
1,16

1,38

1,33

1,38
1,29

1,3
1,22

1,2

1,151,171,16

1
g/cm 0,8

0,6
0,4
0,2
0

ngr minte

Gunoi de grajd
Gunoi de grajd
Gunoi de grajd
Gunoi de grajd
+ NPK ngr minte + NPK ngr minte + NPK ngr minte + NPK

Ar tur +Afnare

Afnare

Ar tur +Afnare

Gru de toamn (asolament)

Afnare

Gru de toamn (cultura permanent )

Ogor negru

Prloag

0 - 20 cm 20 - 40 cm 0 - 40 cm

Fig.3.16. Densitatea aparent a solului la grul de toamn n asolament, cultura permanent , n


ogor negru, prloag , anul 2009
S-a constatat c administrarea ngr
o influen

mintelor att organice ct i minerale demonstreaz

pozitiv n optimizarea valorilor densit ii aparente a solului. Rolul pozitiv l are i

tehnologia de cultivare a plantelor n cadrul asolamentului. n cultura permanent , densitatea


aparent cap

valori mult peste valorile optime pentru cre terea i dezvoltarea plantelor.

74

3.3 Influen a rota iei culturilor, sistemului de lucrare i fertilizare a solului asupra
gradului de mburuienare i a con inutului de elemente nutritive din sol
Rezultatele experimentale la capitolul dat sunt prezentate n materialul ce urmeaz .
n anii de cercetare n sem

turile culturilor de cmp a fost constatat prezen a a 24 specii

de buruieni, reprezentan i a 15 familii botanice, i 4 grupe biologice: terofite de prim var , de


toamn

i umbl toare, criptofite cu nmul ire prin drajoni.

Clasificarea buruienilor s-a efectuat dup A.C.K


de permanen

, cu eviden ierea celor n 5 clase

n func ie de frecven a n care se ntlnesc n cadrul cmpurilor luate n studiu

[99]. Conform datelor din tabelul A.6.1 din anex , 2 specii de buruieni fac parte din clasa I de
permanen

cu o frecven a la nivel de 1-20%; 5 specii din clasa II- 21-40%; 7 specii din clasa III

41- 60%; 4 specii din clasa IV 61 80% i 6 specii din clasa V de permanen

cu frecven a

81 100% [99].
Cele mai d un toare sunt considerate speciile din clasa IV i V de permanen
de
sem

buruieni

foarte viguroase, (exemplu Datura

i Xanthium)

i speciile

foarte d un toare n

turile de soia i fasole, pe care puternic le cople esc.


Predominarea speciilor de buruieni n sem

tehnologia de cultivare. n sem


terofite de toamn
de prim var

turi este condi ionat de particularit ile n

turile grului de toamn se constat predominarea buruienilor

i umbl toare; n sem naturile maz rii pentru boabe umbl toare i terofite

timpurii ; n sem naturile de floarea soarelui terofite de prim var timpurii i

trzii. Buruienile criptofite cu drajoni sunt ntlnite la toate culturile luate n studiu: (Cirsium
arvense, Convolvulus arvensis, Sonchus arvensis), combaterea c rora este destul de dificil .
Rezultatele cu privire la gradul de mburuienare, confirm c excluderea ar turii spore te
mburuienarea ndeosebi cu buruieni criptofite cu drajoni.
n anii de cercetare la maz rea pentru boabe nu poate fi scoas n eviden

avantajele

lucr rii solului la diminuarea gradului numeric i gravimetric de mburuienare. mburuienarea


variaz n limita acelora i valori la mbinarea sistemului de lucrare a solului(ar tura i afnare )
i la lucrarea de baz a solului prin afnare. Administrarea ngr
considerabil gradul de mburuienare. n compara ie cu variantele f

mintelor i minerale sporesc


fertilizare la nivel de 15 -

26 buruieni la m - la nceputul perioadei de vegeta ie i 6 15 buruieni la m2 - spre sfr itul


perioadei de vegeta ie (tab.A.6.2.).
mburuienarea sem

turilor la grul de toamn

i floarea soarelui este prezentat pe

variantele studiate n diagramele din figurile 3.17 3.20.


Indiferent de fondul de lucrare i fertilizare a solului Legitatea este acea i. Comparativ cu
asolamentul, gradul de mburuienare este mai nalt n cultura permanent att la regenerarea
75

culturii n prim var ct i la maturizarea n prg . Aceast diferen

este influien at mai

expresiv de sistemul de fertilizare n compara ie cu sistemul de lucrare a solului. Asupra gradului


de mburuienare a sem

turilor de gru de toamn o influien

mare o are sistemul organo-

mineral de fertilizare n cultura permanent , att n perioada de regenerare n prim var ct i la


maturizare (tab.A.6.2. - tab.A.6.4., figurile 3.17, 3.18). Pe fondul organo-mineral de fertilizare
cu aplicarea sistemului mbinat de lucrare a solului, num rul de buruieni (ex./m2 ) a constituit
prim vara n cultura permanent 83 bur./m2., i la recoltare 150 bur./m2. n asolament, num rul
de buruieni este destul de mic n ambele faze de dezvoltare a grului de toamn 16-18 bur./m2.
Pe fondul organo mineral de fertilizare cu aplicarea sistemului de lucrare a solului f
ntoarcerea brazdei (afnare), num rul de buruieni a constituit - 122 bur./m2 prim vara n cultura
permanent , i 175 bur./m2 la recoltare. n compara ie cu mbinarea ar turii i afn rii, num rul
de buruieni n cultura permanent la aplicarea afn rii cre te, dar r mne constant i relativ
destul de mic, indiferent de fondul de lucrare i fertilizare a solului la alternarea culturilor n
asolament.
180

e x e m p la re /m e tru p a tra t

160
140
120
100
80
60
40
20
0

asolament

cultura permanent

asolament

cultura permanent

regenerare prim vara

coacere n prg

minte

10

45

Ar tur + afnare ngr

minte oranice

12

59

12

56

Ar tur + afnare ngr

minte oranice i minerale

12

85

16

150
56

Ar tur + afnare f

ngr

49

minte

17

49

15

Afnarea ngr

minte oranice

15

59

22

83

Afnarea ngr

minte oranice i minerale

15

123

19

175

Afnarea f

ngr

Fig.3.17. mburuienarea grului comun de toamn (soiul C priana) n func ie de sistemul


de lucrare i fertilizare a solului n asolament i cultura permanent , bur/m2 (media anilor (2008,
2009 i 2010).
n sem

turile de floarea soarelui, gradul de mburuienare difer

esen ial de

mburuienarea grului de toamn .


Legitatea cu privire la influien a cultiv rii culturii n asolament i cultura permanent
mne asem

toare grului de toamn . mburuienarea n cultura permanent a florii soarelui n


76

compara ie cu asolamentul este mai nalt , indiferent de sistemele de lucrare i fertilizare aplicate
n ambele cazuri. Se manifest mai pronun at influien a sistemelor de lucrare i fertilizare a
solului. Comparativ cu afnarea gradul de mburuienare la cultura permanent este mai mic la
mbinarea ar turii i afn rii la toate fondurile de fertilizare a solului. Cel mai nalt grad de
mburuienare se constat n cultura permanent pe fondul mbin rii ar turii i afn rii f
fertilizare. n ambele faze de cre tere i dezvoltare a florii soarelui, num rul de buruieni
constituie 153- n faza de 2-3 frunze i 160 bur./m2 la maturizarea deplin ; 62 95 bur./m2 pe
fondul cu aplicarea ngr
ngr

i 83 - 71 bur./m2 pe fondul cu aplicarea

mintelor organice

mintelor organice i minerale (tab.A.6.4.).


1800
1600

g ra m e /m e tru p a tra t

1400
1200
1000
800
600
400
200
0

asolament

cultura permanent

asolament

cultura permanent

regenerare prim vara

coacere n prg

minte

39

139

69

Ar tur + afnare ngr

minte oranice

34

195

156

490

Ar tur + afnare ngr

minte oranice i minerale

42

293

251

1395
549

Ar tur + afnare f

ngr

333

minte

49

149

95

Afnarea ngr

minte oranice

39

289

230

986

Afnarea ngr

minte oranice i minerale

47

469

186

1783

Afnarea f

ngr

Fig.3.18. mburuienarea grului comun de toamn (soiul C priana) n func ie de sistemul de


lucrare i fertilizare a solului n asolament i cultura permanent ,(media anilor 2008, 2009 i
2010), gr/m2
n compara ie cu mbinarea ar turii i afn rii, gradul de mburuienare a sem

turilor de

floarea soarelui pe fondul afn rii solului este considerabil mai nalt la recoltarea culturii, n
deosebi la martorul absolut i la aplicarea ngr

mintelor organice. Indiferent de fondul de

lucrare i fertilizare a solului gradul de mburuienare a sem


la

turilor de floarea soarelui r mne

nivel relativ mic n asolament. La respectarea asolamentului acest fapt este confirmat

experimental, i permite de a constata posibilit ile de excludere a metodei chimice de control a


buruienilor, indiferent de sistemul de lucrare i fertilizarea a solului.

77

300
250
200
150
100
50
0

asolament

cultura permanent asolament


3-4 frunze

cultura permanent
coacere deplin

minte

16

153

13

165

Ar tur + afnare ngr

minte oranice

20

62

17

97

Ar tur + afnare ngr

minte oranice i minerale

36

83

20

71

minte

35

226

46

207

Afnarea ngr

minte oranice

26

286

40

255

Afnarea ngr

minte oranice i minerale

35

98

49

189

Ar tur + afnare f

Afnarea f

ngr

ngr

Fig.3.19. mburuienarea la floarea soarelui (hibridul Luceaf rul) n func ie de sistemul de


lucrare i fertilizare a solului n asolament i cultura permanent , (media anilor 2008, 2009 i
2010), bur./m2

g ram e la m etru pa tra t

5000
4000
3000
2000
1000
0

asolament

cultura permanent asolament


3-4 frunze

Ar tur + afnare f
ngr minte
Ar tur + afnare ngr minte oranice
Ar tur + afnare ngr minte oranice i
minerale
Afnarea f
ngr minte
Afnarea ngr
Afnarea ngr

minte oranice
minte oranice i minerale

cultura permanent
coacere deplin

80
93
143

1189
526
756

198
235
197

3570
1743
981

109
111
123

1463
1756
1189

425
410
379

4584
4737
4929

Fig.3.20. mburuienarea la floarea soarelui (hibridul Luceaf rul) n func ie de sistemul de lucrare
i fertilizare a solului n asolament i cultura permanent , (media anilor 2008, 2009 i 2010),
gr/m2.
n continuare vom prezenta o serie de fotografii facute n anul 2009 n diferite faze de
cre tere i dezvoltare a florii soarelui n func ie de sistemul de lucrare i fertilizare a solului n
asolament i n cultura permanent care vin s confirme cele relatate anterior.
78

mburuienarea la floarea soarelui n asolament pe diferite fonduri de lucrare i fertilizare a


solului, anul 2009

Fig.3.21. Ar tur + afnare - ngr

minte organice + NPK.

Fig.3.22. Ar tur + afnare - ngr

minte organice.

79

Fig.3.23. Ar tur + afnare f

Fig.3.24. Afnare - f

ngr

ngr

minte.

minte.

80

Fig.3.25. Afnare - ngr

minte organice.

Fig.3.26. Afnare - ngr

minte organice + NPK

81

mburuienarea la floarea soarelui n cultura permanent pe diferite fonduri de lucrare i


fertilizare a solului, anul 2009

Fig.3.27. Ar tur f

Fig.3.28. Ar tur ngr

ngr

minte.

minte organice.

82

Fig.3.29. Ar tur ngr

minte organice+NPK.

Fig.3.30. Afnare ngr

minte organice+NPK .

83

Fig.3.31. Afnare ngr

Fig.3.32. Afnare f

minte organice.

ngr

minte

84

mburuienarea la floarea soarelui n asolament pe diferite fonduri de lucrare i fertilizare a


solului nainte de recoltare, anul 2009

Fig.3.33. Ar tur + afnare - ngr

minte organice + NPK.

Fig.3.34. Ar tur + afnare - ngr

minte organice.

85

Fig.3.35. Ar tur + afnare f

Fig.3.36. Afnare - f

ngr

ngr

minte.

minte.

86

Fig.3.37. Afnare - ngr

minte organice.

Fig.3.38. Afnare - ngr

minte organice + NPK.

87

mburuienarea la floarea soarelui n cultura permanent pe diferite fonduri de lucrare i


fertilizare a solului nainte de recoltare, anul 2009

Fig.3.39. Ar tur f

Fig.3.40. Ar tur ngr

ngr

minte.

minte organice.

88

Fig.3.41. Ar tur ngr

minte organice+NPK.

Fig.3.42. Afnare ngr

minte organice+NPK.

89

Fig.3.43. Afnare ngr

Fig.3.44. Afnare f

minte organice.

ngr

minte.

90

3.4 Influen a rota iei culturilor, sistemului de lucrare i fertilizare a solului asupra
regimului de nutri ie n veriga de asolament.
n anul 2007, regimul de nutri ie a fost influen at de condi iile de umiditate i gradul de
mburuienare, fapt ce nu a permis asigurarea poten ialului productiv al maz rii, cauzat de seceta
catastrofal .
n experien , con inutul de nitra i a variat n limitele de 55,0 - 128,2 mg/kg sol absolut
uscat. n ambele straturi de sol de 0-20 i 20-40 cm luate n studiu i n ambele faze de
dezvoltare a culturii, modific ri n con inutul de nitra i au fost asem

toare. Con inutul de

nitra i scade treptat de la nceputul perioadei de cre tere a maz rii spre momentul recolt rii i
spore te n profunzime de la stratul 0 -20 cm spre 20-40 cm (tab.A.7.1.).
n majoritatea cazurilor, con inutul de fosfor mobil, scade odat
prim var spre momentul recolt rii. Administrarea ngr

cu adncimea din

mintelor sporesc esen ial cantitatea de

P2O5 n ambele straturi de sol. Se constat un con inut mai sporit la varianta ar tur + afnare
(tab.A.7.2.).
n anul 2007, con inutul de potasiu schimbabil a variat n limitele 62,5 i 262,5 mg/kg sol
absolut uscat fiind constatat minim la Martor, la varianta ar tur + afnare i un con inut
maximal n aceea i variant pe fond cu ngr

minte organo minerale. La toate variantele,

con inutul de K2O a sc zut treptat din prim var spre momentul recolt rii (tab.A.7.3.).
n anul 2008, la maz rea pentru boabe con inutul de nitra i a fost sc zut, a oscilat n limitele de
10,3 -100,1 mg/kg sol absolut uscat, cu aceea i tendin
momentul recolt rii. ngr

de majorare din prim var

spre

mintele organo minerale au contribuit la sporirea cantit ii de

nitra i n sol (tab.A.7.4.).


La maz re con inutul de P2O5 s-a men inut relativ stabil i a oscilat n limitele de 69,4 134,9 mg/kg sol absolut uscat. Modific rile n con inutul de nitra i difer la nceputul i sfr itul
perioadei de vegeta ie de 9,7 ori (100,1:10,3), iar celui de fosfor mobil doar de 1,9 ori
(134,9:69,4).
n ambele straturi de sol i la ambele variante de lucrare de baz a solului, ngr

mintele

au sporit cantitatea de P2O5 (tab.A.7.5.) Con inutul de K2O schimbabil a variat pu in i f


legit i certe. La variantele i straturi de sol luate n studiu (tab.A.7.6.). La varianta cu afnare
martor n mediu pentru stratul 0 40 cm, con inutul de K2O a fost minim -72,6 mg/kg,
prim vara i maxim-132,1 mg/kg la variantele cu afnarea solului i agrofond cu ngr

minte

organo minerale la sfr itul perioadei de vegeta ie.


n anul 2008, maz rea pentru boabe a asigurat crearea produc iei cu consum corespunz tor de
elemente nutritive. Diferen ele n con inutul de nitra i sunt considerabile iar a celor de P2O5 i
91

K2O neesen iale.


180
160

m g /kg de sol us cat

140
120
100
80
60
40
20
0

3-4 frunze

maturizare
ngr

minte

3-4 frunze

maturizare

3-4 frunze

gunoi de grajd + NPK

maturizare
ngr

Ar tura +afnare

minte

3-4 frunze

maturizare

gunoi de grajd + NPK

Ar tura +afnare

NO3

52,8

59

99

93,1

51,2

55,3

74,1

85,8

P2O5

91,1

94,4

145,4

134,6

84,5

91,7

139

137,6

K2O

111

100,1

162,4

140,6

91,7

99,2

126,3

116,1

Fig.3.45. Influien a sistemului de lucrare i fertilizare a solui asupra gradului de asigurare cu


forme mobile de azot, fosfor i potasiu (stratul de sol 0 40 cm, media anilor 2007 2010)
n anul agricol 2006 2007 n func ie de utilizarea nitra ilor de plante pentru formarea
produc iei la grul de toamn con inutul lor scade treptat din prim var spre momentul recolt rii,
i difer n func ie de agrofondul de ngr

minte. La varianta f

ngr

minte la maturizarea n

prg , n stratul de sol 0 20 cm, con inutul de nitra i a constituit 7,9 8,3 mg/kg sol absolut
uscat, iar pe fond de fertilizare organo mineral -22,3 23,8 mg/kg (tab.A.7.16.).
n stratul de sol subiacent modific rile n con inutul de nitra i este mai pu in contrastic,
ns se manifest avantajul utiliz rii ngr
Pe agrofond f

ngr

mintelor.

minte prim vara diferen a n con inutul de nitra i ntre straturile

de sol este mai mic , n compara ie cu agrofondul de ngr


vegeta ie, pe agrofond de ngr

minte. Spre sfr itul perioadei de

minte cantitatea de nitra i spore te. Se constat c grul de

toamn , n anul agricol 2006 2007 nu a utilizat suficient ngr

mintele cauzat de umiditatea

sc zut a solului.
n anul agricol 2006 2007 con inutul de fosfor mobil, a variat esen ial n limitele de
69,4 - 445,1 mg/kg sol absolut uscat. Fertilizarea spore te considerabil con inutul de fosfor
mobil ndeosebi la

varianta: ar tur

+ afnare, n ambele straturi de sol luate n

studiu(tab.A.7.17.)

92

Con inutul de potasiu schimbabil se afl n dependen

de con inutul de nitra i , motivat

de existen a antagonismului de ioni n solu ia solului i n esuturile plantelor (tab.A.7.18.). Se


cere men ionat tendin a de diferen iere a straturilor de sol, n deosebi la varianta cu afnarea
solului n special, la aplicarea ngr

mintelor organo-minerale. Pe fondul afn rii cu fertilizare

n ambele faze de cre tere i dezvoltare a plantelor con inutul de K2O a fost de 2 ori mai mare n
compara ie cu fondulul afnare+ar tur .
n anul agricol 2007-2008, con inutul de elemente nutritive mobile este prezentat n
(tab.A.7.19. - tab.A.7.21.).
n anul agricol 2007 2008 la grul de toamn cantitatea de elemente nutritive n sol
este mai mic n compara ie cu anul precedent cauzat de o cre tere mai riguroas a plantelor i
consumul acestora la formarea produc iei. n ambele straturi de sol cantitatea minim de nitra i
se constat n faza de nspicare, situa ia cnd consumul lor este maximal, restabilindu-se spre
recoltare.
Con inutul de fosfor mobil se modific n func ie de lucrarea de baz a solului: la varianta
ar tur + afnare con inutul de fosfor mobil scade treptat ncepnd din prim var spre recoltare,
iar la varianta afnare, con inutul lor este minim n faza de nspicare. Con inutul de K2O se
modific

mai pronun at n func ie de adncimea de prelevare a probelor de sol i difer la

sistemele de lucrare a solului pe fond de ar tur

i afnare. n toate fazele de cre tere i

dezvoltare a plantelor, pe fond nefertilizat, con inutul de potasiu mobil este mai nalt comparativ
cu afnarea solului (tab.A.7.21.). Comparativ cu fondul fertilizat la aplicarea ar turii i afn rii
afnarea solului pe fond fertilizat contribuie la o diferen iere mai pronun at a stratului arabil
dup con inutul de potasiu mobil. Aceia i legitate a fost constatat n anul precedent.
n anul agricol 2008 2009, n faza de regenerare a grului con inutul de nitra i n stratul
0-40cm a variat n limitele 11,4 51 mg/1 kg sol absolut uscat. O asigurare mai bun cu nitra i a
fost constatat la varianta afnare, pe fondul cu ngr

minte organice i minerale n toate

fazele de cre tere i dezvoltare a culturii luate n studiu (tab.A.7.22.).


Se constat evident influien a ngr

mintelor asupra con inutului de nitra i, ndeosebi pe fondul

de afn re a solului.
La varianta f

ngr

minte pe fondul afn rii solului , n compara ie cu mbinarea

ar turii i afn rii ,con inutul P2O5 este mai nalt n deosebi n stratul 20-40 cm. Pe fond fertilizat
prioritatea afn rii solului este absent .
n compara ie cu mbinarea ar turii i afn rii, influen a ngr

mintelor organo-minerale este

mai pronun at asupra con inutului de potasiu mobil la folosirea afn rii solului.
Datele din figura 3.46, (tab.A.7.22 - tab.A.7.25.) constat
93

n compara ie cu cultura

permanent , eviden a priorit ii asolamentului n acumularea nitra ilor pentru toate fazele de
cre tere i dezvoltare a grului de toamn . Administrarea ngr

mintelor organice i minerale

contribuie la majorarea con inutului de nitra i n sol.


Con inutul de potasiu mobil manifest o tendin
afnare a solului cu aplicarea ngr

pronun at de majorare pe fondul de

mintelor organo-minerale.

Fertilizarea solului contribuie esen ial la sporirea con inutului de nitra i n sol indiferent de
metodele de lucrare a solului.
140

m g /1 k g d e s o l u sc a t

120
100
80
60
40
20
0

2-3 frunze nflorire


ngr

coacere 2-3 frunze nflorire


minte

coacere 2-3 frunze nflorire

Gunoi de grajd + NPK

ngr

Ar tura +afnare

coacere 2-3 frunze nflorire


minte

coacere

Gunoi de grajd + NPK


Afnare

grul de toamn n asolament

11,4

22,8

60,7

33,9

73,4

86

32,6

28,4

48,1

50,9

136,6

97,3

grul de toamn (cultura permanent )

10,7

14,3

39,6

65

21

60,7

13,6

11,6

26,1

14,2

79

76,2

Fig.3.46. Con inutul de NO3 la grul de toamn n diferite faze de cre tere i dezvoltare n
asolament i cultura permanent , (stratul de sol 0-40 cm, anul agricol 2008-2009).
Con inutul de fosfor mobil n sol este influien at mai pronun at de fondul de fertilizare n
compara ie cu metoda de lucrare de baz a solului.
Potasiul mobil a fost influien at mai esen ial de aplicarea ngr

mintelor organo-

minerale pe fondul mbin rii ar turii i afn rii solului.


n anul 2007, la floarea soarelui con inutul de nitra i a variat n limitele 8,6 - 440,7
,mg/kg sol absolut uscat. Cantitatea de nitra i maxim a dep it cantitatea minim de 51 ori. n
ambele straturi de sol con inutul de nitra i s-a mic orat din prim var spre recoltare. Cea mai
mic

reducerea a fost constatat

la varianta- afnare cu ngr

minte organo minerale.

Prim vara au fost n stratul 0 40 cm 294,6 mg/kg, iar la recoltare 15,4 mg/kg, cu o diferen
de 19 ori (tab.A.7.31.).
n anul 2008 n perioada de vegeta ie s-au f cut trei aprecieri: n faza de 2 3 frunze, la
nceputul fazei de nflorire i la maturizarea deplin .

94

n anul 2008 la floarea soarelui cantitatea de nitra i a variat n limitele 15,8 - 142,3
mg/kg. Diferen a ntre con inutul maximal i minimal a fost de 9 ori (tab.A.7.34).
n majoritatea cazurilor, con inutul de nitra i a sc zut

treptat din prim var

spre

momentul recolt rii, fiind mai mare cu unele excep ii n stratul superficial de sol.
Con inutul de P2O5 a oscilat n limitele 69,4 - 200,4 mg/kg sc znd pe unele variante n
faza de nflorire, la altele -la maturizare (tab.A.7.35.).
Con inutul de K2O a variat n limitele de 52,6 - 158,5 mg/kg, cu o vari ie mai mare n
compara ie cu anul secetos, motivat prin existen a echilibrului dinamic ntre formele adsorbite i
cele din solu ia solului. Condi ia de trecere dintr-o form n alta este considerat umiditatea
solului i consumul acesteia de c tre plante. (tab.A.7.36.)
n anul 2009, la floarea soarelui con inutul de nitra i n ambele straturi de sol a sc zut
considerabil n faza de nflorire a culturii, cauzat

de extragerea foarte intensiv a elementelor

nutritive din sol. n cultura permanent aceast legitate se manifest mult mai slab. Aceasta poate
fi explicat prin gradul de mburuienare foarte puternic n cultura permanent . n aceast faz
con inutul de nitra i a constituit n asolament 14-41 mg/1kg de sol uscat, i13-83 mg/1kg de sol
uscat n cultura permanent . La variantele cu administrarea ngr
asigurare mai bun

mintelor se constat

cu forme mobile de azot, fosfor i potasiu. La acelea i variante de fertilizare

ntre fondurile de lucrare a solului diferen e esen iale nu s-a constatat. Se constatat un avantaj n
asigurarea plantelor cu nitra i n perioada critic de nflorire, la mbinarea ar turii i afn rii n
compara ie cu afnarea solului pe fondul cu fertilizare (tab.A.7.37 - tab.A.7.39.).
160
140

m g /1 k g d e so l u sc a t

120
100
80
60
40
20
0

2-3 frunze nflorire


ngr

coacere 2-3 frunze nflorire


minte

coacere

2-3 frunze nflorire

Gunoi de grajd + NPK

ngr

coacere

2-3 frunze nflorire

minte

coacere

Gunoi de grajd + NPK

Ar tura +afnare

Afnare

floarea soarelui n asolament

67,7

14

86

144,1

41

114,1

31,1

14,5

93

142,1

14,9

128,3

floarea soarelui(cultura permanent )

64,9

13,1

58,4

90,2

83,2

78

71,9

11,4

58,5

118,3

22,9

115,4

Fig.3.47. Con inutul de NO3 la floarea soarelui n diferite faze de cre tere i dezvoltare n
asolament i cultura permanent , (anul agricol 2009, stratul de sol 0-40 cm.)
95

3.5 Influen a rota iei culturilor, lucr rii de baz

i fertiliz rii solului asupra indicilor

biologici a fertilit ii solului.


n figurile ce urmeaz prezent m datele cu privire la popula ia de rme de ploaie i
respira iei solului n func ie de sistemul de lucrare i fertilizare a solului.
80

m g CO 2 / o r , 1 kg d e so l

70
60
50
40
30
20
10
0

Asolament

Cultura permanent

Asolament

Gru de toamn

Cultura permanent
Floarea soarelui

44,7

49,1

54,3

41,8

Ar tur + afnare Gunoi de grajd+ NPK

48,4

65,2

50,6

50,2

Afnarea F

48,4

63,8

59,4

50,9

76,2

54,6

58,7

50,2

Ar tur + afnare F
ngr

ngr

minte

minte

Afnarea Gunoi de grajd+ NPK

Ogor negru

Prloag

20,1

60,2

Fig.3.48. Respira ia solului, n veriga de asolament luat n studiu (mg CO2/or , 1 kg de sol,
anul 2009)
Emanarea CO2 este un indice integral al activit ii biologice a solului. n anul 2009 acest
indice a fost determinat n veriga de asolament. Se constat influien a benefic asupra acestui
indice a ngr
afn rii i ngr

mintelor organo-minerale n compara ie cu martorul, i a ac iunii n comun a


mintelor organo-minerale. Valorile acestui indice au variat n limitele 41,8 -

73,8 mg CO2/or la 1 kg de sol n asolament i cu valori de 20,1 mg CO2/or la 1 kg de sol n


ogor negru (fig. 3.48).
n ceea ce prive te popula ia de rme de ploaie, s-a constatat c acestea au o foarte
strns leg tur cu temperatura aerului i umiditatea solului. n condi iile anului agricol 20062007, acestea nu au fost depistate nici la una din variantele studiate. n anexa 85, sunt prezentate
datele cu privire la media anilor 2008 i 2009 cu privire la num rul i masa rmelor de ploaie n
sol la maz re, grul de toamn
ploaie la grul de toamn

i floarea soarelui. S-a constatat num rul maxim a rmelor de

i minim la floarea soarelui (figura 3.49).

96

120

e x e m p la r e / m e tru p a tr a t

100

80

60

40

20

0
ngr

minte

ngr

minte organice

ngr

minte organice + NPK

ngr

minte

Ar tur + afnare

ngr

minte organice

ngr

minte organice + NPK

Afnarea

Maz re

57

93

78

43

105

69

Gru de toamn

67

117

97

68

120

107

Floarea soarelui

18

68

38

27

72

49

Fig.3.49. Num rul rmelor de ploaie n veriga de asolament, (media anilor 2008 2009,
exemplare/m2 )
Destul de conving toare sunt datele cu privire la influen a gunoiului de grajd compostat.
La toate variantele luate n studiu num rul de rme de ploaie este mai mare pe agrofond cu
fertilizare organic , constituind 117 rme/m2 la varianta ar tur + afnare sub gru de toamn

120 rme/m la varianta cu afnarea solului. Masa medie a unei rme variaz pu in i depinde de
specie constituind: 0,2 -0,35 grame (figura 3.50).
Excluderea ngr

mintelor minerale din tehnologia de cultivare a plantelor din asolament,

favorizeaz condi iile de multiplicare i cre tere i a rmelor de ploaie.


45
40

g r a m e / m e tru p a tr a t

35
30
25
20
15
10
5
0

ngr minte

ngr minte organice

ngr minte organice + NPK

ngr minte

Ar tur + afnare

ngr minte organice

ngr minte organice + NPK

Afnarea

Maz re

17

32,5

21

13

27,8

18

Gru de toamn

17,5

43

39,3

18,1

42

31,7

Floarea soarelui

4,5

19,7

10,7

9,5

23,8

15

Fig.3.50. Masa rmelor de ploaie n veriga de asolament, (media pentru anii 2008 2009,
grame/m2 ).
97

3.6. Influen a rota iei culturilor, lucr rii i fertiliz rii solului asupra rezervelor de
substan

organic n sol.

n ultimele decenii ale secolului trecut precum i pn n prezent n agricultura Moldovei,


problema reducerii fertilit ii solului r mne una mai pu in important

pentru agricultori,

accentul fiind pus doar pe asigurarea productivit ii nalte la o unitate de suprafa . Aceast
neglijen

contribuie la pierderi considerabile materiei organice din sol, care de altfel contribuie

nu numai la men inerea i majorarea nivelului de produc ie, dar concomitent permite de a aplana
consecin ele nc lzirii globale n agricultur . Cercet rile au fost orientate spre monitorizarea
con inutului de materie organic n solul din cadrul experien ei i diferite variante, lund ca
referin

anii 1999 - 2009. Figurile 3.51 3.53 ne confirm c con inutul de humus n anul de

referin

1999, la mbinarea ar turii cu afnarea a variat n stratul de sol de 0-20 n asolamentul

cu ierburi perene n limitele 4,1 4,2 % n func ie de sistemul de fertilizare. La variantele cu


lucrarea solului doar prin afnare (f
substan

ntoarcerea brazdei) n func ie de fertilizare, con inutul de

organic a constituit 3,98 4,1%, iar n asolamentul f

cultivarea ierburilor perene a

constituit 3,98- 4,1% n func ie de fondul de fertilizare (tab.A.9.5.).


Sub influien a rota iei culturilor, pe parcursul a 10 ani, la practicarea diferitor sisteme de
lucrare de baz

i fertilizare a solului, con inutul de humus n stratul 0-20 cm a variat n felul

urm tor: la variantele f

folosirea ngr

mintelor n ambele asolamente, con inutul de humus

n sol s-a mic orat la practicarea mbinat ar turii i afn rii. Pe fondul afn rii f

fertilizare,

con inutul de substant organic a solului a sporit cu 0,2% n asolamentul cu ierburi perene, i
cu 0,15% n asolamentul f

ierburi perene . La folosirea ngr

mintelor organice i organo-

minerale timp de 10 ani con inutul de humus n stratul 0 20 cm a sporit.


n anul 1999, n stratul de sol 20 40 cm con inutul de humus a fost mai mic n
compara ie cu stratul superficial al solului. Acesta a variat n limitele 3,6 3,95% pentru ambele
asolamente cu unele diferen e ntre variantele experimentale n func ie de sistemul de lucrare i
fertilizare a solului (figura 3.53).
mbinarea n asolamentul cu ierburi perene a ar turii i afn rii demonstreaz un efect
destul de pronun at n ceea ce prive te mineralizarea materiei organice a solului, contribuind
timp de 10 ani la sc derea con inutului de humus cu 0,3% pe fond nefertilizat. n acela i
asolament i pe acela i fond nefertilizat, excluderea ar turii n favoarea afn rii a contribuit la
acumularea substan ei organice n sol timp de 10 ani. n asolamentul cu ierburi perene pe fond
fertilizat are loc acumularea substan ei organice n sol n ritm mai sporit comparativ n
compara ie cu asolamentul f

ierburi perene. Aplicarea n comun a ngr

mintelor organice i

minerale, are avantaj n acumularea substan ei organice, n compara ie cu aplicarea separat a


98

gunoiului de grajd (cre terea constituie 0,4%).


Pentru stratul de sol 0 20 cm pe parcelele de ogor negru i prloag modific ri n
con inutul de substan

organic n sol au avut loc n direc ii diametral opuse. n ogor negru

con inutul de substan

organic n sol a fost relativ mai mic n 1999 continund s scad pn

n 2009, alc tuind cea mai mic valoare absolut n compara ie cu variantele studiate. La
prloag , con inutul de substan

organic n sol a fost n permanent cre tere constituind cea

mai mare valoare absolut n compara ie cu celelalte variante ale experien ei.
Timp de 10 ani n stratul 20-40 cm la practicarea ogorului negru a fost nregistrat cea
mai mare sc dere a con inutului de humus cu valori de 0,35%.
n anul de referin la absen a factorului antropic n stratul superficial al solului cantitatea
de materie organic spore te, constituind n anul 2009 - 4,25% (4% n anul 1999).
Analiznd ntreg stratul de sol de 0-40 cm putem constata, figura 3.51. c cea mai
esen ial cre tere a con inutului de humus a fost nregistrat n asolamentul cu ierburi perene, la
practicarea combinat a ar turii cu afnarea i a ngr

mintelor organice cu cele minerale.

Sporirea con inutului de materie organic n sol a fost aproape egal cu cea n prloag 0,5% n
decurs de 10 ani. Evaluarea rezultatelor au permis de a constata, c practicarea lucr rii de baz a
solului f

ntoarcerea brazdei posed de un rol mai pozitiv n ceea ce prive te con inutul de

humus n sol n compara ie cu ntoarcerea brazdei.

99

5
4,5
4
humus, %

3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5

ar tura + afnarea

afnarea

ar tura + afnarea

Asolament cu ierburi perene

Asolament f

1999

ngr
minte.
organice +
minerale

ngr
minte.
organice

minte
f r
ngr

ngr
minte.
organice +
minerale

ngr
minte.
organice

minte
ngr

f r

ngr
minte.
organice +
minerale

ngr
minte.
organice

minte
f r
ngr

ngr
minte.
organice +
minerale

ngr
minte.
organice

ngr

f r

minte

afnarea
ierburi perene

ogor prloag
negru

2009

Fig.3.51. Acumularea con inutului de substan organic n sol n stratul de 0-40 cm, n asolament cu diferite rota ii de culturi, sisteme de lucrare i
fertilizare a solului n ogor negru i prloag , (anii 1999 2009).

100

5
4,5
4
humus, %

3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5

ar tura + afnarea

afnarea

Asolament f

1999

ngr
minte.
organice +
minerale

ngr
minte.
organice

minte
f r
ngr

ngr
minte.
organice +
minerale

ar tura + afnarea

Asolament cu ierburi perene

Fig.3.52. Acumularea de substan

ngr
minte.
organice

minte
ngr

f r

ngr
minte.
organice +
minerale

ngr
minte.
organice

minte
f r
ngr

ngr
minte.
organice +
minerale

ngr
minte.
organice

ngr

f r

minte

afnarea
ierburi perene

ogor prloag
negru

2009

organic n sol n stratul de 0-20 cm n asolamente cu diferite rota ii de culturi, sisteme de lucrare i fertilizare a

solului n ogor negru i prloag , (anii 1999 2009).

101

5
4,5
4
humus, %

3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5

ar tura + afnarea

afnarea

ar tura + afnarea

Asolament cu ierburi perene

Asolament f

1999

ngr
minte.
organice +
minerale

ngr
minte.
organice

minte
f r
ngr

ngr
minte.
organice +
minerale

ngr
minte.
organice

minte
ngr

f r

ngr
minte.
organice +
minerale

ngr
minte.
organice

minte
f r
ngr

ngr
minte.
organice +
minerale

ngr
minte.
organice

ngr

f r

minte

afnarea
ierburi perene

ogor prloag
negru

2009

Fig.3.53. Acumularea con inutului de substan organic n sol n stratul de 20-40 cm n asolamente cu diferite rota ii de culturilor, sisteme de
lucrare i fertilizare a solului, n ogor negru i prloag , (anii 1999 2009).

102

3.7. Productivitatea culturilor de cmp n func ie de sistemele de rota ie a culturilor,


sistemul de lucrare i fertilizare a solului
3.7.1. Productivitatea maz rii pentru boabe n anii de cercetare (soiul Pitulice).
n anul 2007 produc ia de maz re pentr boabe a fost foarte joas . Poate fi eviden iat
varianta cu afnare pe agrofond de fertilizare organo mineral. Nivelul absolut de produc ie a
constituit 0,23-0,26 t/ha (figura 3.54), fiind mai mic n compara ie cu norma de nsemn are a
culturii. Anul a fost considerat ca foarte nefavorabil, dup condi iile climaterice, extrem de
secetos.
0.26
0.25
0.24
0.23
0.22
0.21
0.20
Ar tur

+ afnare

Afnare

ngr

Gunoi de grajd

Gunoi de grajd + NPK

0.23

minte

0.23

0.22

0.24

0.22

0.26

Fig.3.54. Produc ia maz rii pentru boabe n func ie de sistemul de lucrare i fertilizare a solului
n asolament, (anul 2007, t/ha)
n condi iile anului 2007, prelucrarea statistic a datelor experimentale permit de a constata
nici una din variantele studiate nu dep

te limita erorilor (tab.A.11.1.).

n anul 2008 produc ia de maz re pentru boabe a fost mai mare, dar nu atinge poten ialul
biologic de produc ie a culturii. Diferen a n nivelul de produc ie ntre variantele studiate nu este
semnificativ .
n mediu pe experien produc ia de maz re, este de 7,8 ori mai mare fa

de anul 2007.

Variantele nefertilizate i fertilizate difer semnificativ dup limita erorilor DL05 pentru factorul
ngr

minte 0,15 t/ha (tab.A.11.2.), ns diferen ele ntre sistemele de fertilizare organic

organo mineral nu sunt semnificative. Se observ o tendin de majorare a nivelului produc iei
pe agrofond cu fertilizare organo-mineral .
n condi iile anului 2008, factorul- lucrarea solului, nu a fost statistic confirmat . Lipsa
diferen ei n nivelul de produc ie, ns existen a unui decalaj pronun at n cheltuielile efectuate
pentru lucrarea de baz a solului, servesc ca baz la argumentarea necesit ii minimaliz rii
lucr rii de baz a solului. Calculele n acest context vor fi prezentate n capitolul urm tor.
103

Comparativ cu anul 2007, condi iile climaterice n anul 2008, au contribuit considerabil la
majorarea produc iei de maz re, f

o diferen iere semnificativ n func ie de sistemele de

lucrare i fertilizare a solului (figura 3.55).


2.00
1.80
1.60
1.40
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00

Gunoi de grajd

Gunoi de grajd + NPK

Ar tur + afnare

ngr
1.61

minte

1.76

1.94

Afnare

1.70

1.91

1.91

Fig.3.55. Produc ia maz rii pentru boabe n func ie de sistemul de lucrare i fertilizare a solului
n asolament, (anul 2008, t/ha).
n anul 2009, n func ie de sistemul de lucrare i fertilizare a solului produc ia maz rii
pentru boabe a variat de la 0,940 t/ha pna la 1,270 t/ha (figura 3.56). Diferen a limit de varia ie
a produc iei n limita erorii generale pe experien

este de 0,257 t/ha (tab.A.11.3.). Sistemele de

lucrare i fertilizare a solului n asolament n-au asigurat o cre tere esen ial a nivelului de
produc ie la maz re. Aceasta nc o dat denot faptul c maz rea pentru boabe nu reac ioneaz
la postac iunea ngr

mintelor i la metodele de lucrare de baz a solului. Se observ o tendin

de majorare a nivelului de produc ie la toate sistemele de fertilizare la aplicarea afn rii solului
comparativ cu ar tura cu plug cu corman . La prelucrarea statistic a datelor experimentale, a
fost stabilit c

adaosul recoltei n variantele cu lucrarea de baz a solului prin afnare este

statistic veridic fa

de practicarea mbinat a ar turii cu afnarea (+0,2 t/ha la DL05 pentru acest

factor n m rime de 0,16 t/ha). Fertilizarea n-a contribuit la o schimbare statistic semnificativ a
nivelului de produc ie.
Datele cu privire la recolta maz rii pentru boabe n anul 2010 (tab.A.10.6., figura 3.57)
indic avantajele afn rii solului n compara ie cu mbinarea ar turii i afn rii, cu excep ia
fondului cu aplicarea ngr

mintelor minerale i organice. Pe fondul afn rii n func ie de

fondul de fertilizare a solului nivelul de produc ie a constituit -1,54-1,62 t/ha, iar pe fondul
aplic rii sistemului mbinat de lucrare de baz a solului cu folosirea gunoiului de grajd i f
fertilizare nivelul de produc ie a constituit doar 1,40 1,62 t/ha. Postac iunea ngr

104

mintelor a

fost constatat la varianta ar tur + afnare.

1.40
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00

ngr

minte

Gunoi de grajd

Gunoi de grajd + NPK

Ar tur + afnare

0.94

1.04

1.02

Afnare

1.28

1.27

1.05

Fig.3.56. Produc ia maz rei pentru boabe n func ie de sistemul de lucrare i fertilizare a solului
n asolament, (anul 2009, t/ha).

1.65
1.60
1.55
1.50
t/ha 1.45
1.40
1.35
1.30
1.25

ngr

minte

Gunoi de grajd

Gunoi de grajd + NPK

Ar tur + afnare

1.46

1.40

1.62

Afnare

1.62

1.53

1.54

Fig.3.57. Produc ia maz rei pentru boabe n func ie de sistemul de lucrare i fertilizare a solului
n asolament, (anul 2010, t/ha)
Dat fiind faptul c anul 2007 a fost un an foarte secetos, iar maz rea pentru boabe a
reac ionat foarte negativ la codi iile de insuficien
105

de ap accesibil n sol, vom prezenta media

produc iei pe anii de studii 2007 2010 i 2008 2010 (figurile 3.58, 3.59).

1.25
1.2
1.15
t/ha

1.1
1.05
1
0.95

ngr

minte

Gunoi de grajd

Gunoi de grajd + NPK

Ar tur + afnare

1.06

1.11

1.2

Afnare

1.21

1.24

1.19

Fig.3.58. Produc ia maz rei pentru boabe n func ie de sistemul de lucrare i fertilizare a solului
n asolament, (media anilor 2007 2010, t/ha).
Media pentru anii 2007 2010 n compara ie cu mbinarea ar turii i afn rii pe fondul
nefertilizat i la folosirea gonoiului de grajd indic tendin a de majorare a nivelului de produc ie
la aplicarea afn rii solului. Nivelul de produc ie a atins acelea i valori indiferent de sistemul de
lucrare a solului pe fondul aplic rii n comun a ngr

mintelor organice i minerale. Tendin a

mne aceia i i pentru perioada 2008 2010 (figura 3.59).


1.60
1.55
1.50
1.45
t/ha 1.40
1.35
1.30
1.25
1.20

ngr

minte

Gunoi de grajd

Gunoi de grajd + NPK

Ar tur + afnare

1.34

1.40

1.53

Afnare

1.53

1.58

1.50

Fig.3.59. Produc ia maz rei pentru boabe n func ie de sistemul de lucrare i fertilizare a solului

106

n asolament,(media anilor 2008 2010, t/ha).


3.7.2. Productivitatea grului de toamn n anii de cercetare (soiul C priana).
O mare influen

asupra produc iei a grului de toamn a avut seceta i ar a din

prim vara-vara anului 2007.


n anul 2007, produc ia medie la grul de toamn

a variat de la 2,11 pn la 2,92 t/ha

(tab.A.10.6., figura 3.60). Pentru ntreaga experien

diferen a limit a constituit 0,36 t/ha. O

sc dere esen ial a nivelului de produc ie se eviden iaz numai la varianta f

fertilizare, la

aplicarea mbinat a ar turii i afn rii i la aplicarea afn rii.


Aplicarea suplimentar a ngr

mintelor minerale pe fondul postac iunii ngr

mintelor

organice, folosite anterior n asolament la cultura sfeclei pentru zah r, pe fondul ambelor sisteme
de lucrare a solului n-a contribuit la cre terea considerabil

a nivelului de produc ie. n

asolament postac iunea gunoiului de grajd asupra produc iei grului de toamn este major .
Cultivarea grului de toamn n cultura permanent , n compara ie cu asolamentul contribuie la
eliminarea nivelului de produc ie de 3-4 ori, indiferent de sistemele de lucrare i fertilizare a
solului.

Afnare

Gunoi de grajd +
NPK

0.93
2.92
0.91

Gunoi de grajd

2.81
cultura
permanent

0.67

Ar tur + afnare

ngr

2.34

minte

Gunoi de grajd +
NPK
Gunoi de grajd

asolament

0.87
2.87
0.86
2.5
0.75

ngr

2.11

minte
t/ha

Fig.3.60. Produc ia grului de toamn (t/ha) n asolament i cultura permanent n func ie de


sistemul de lucrare i fertilizare a solului, (anul 2007, soiul C priana)
n experien , n anul 2008, produc ia medie a grului de toamn a fost de 1,7 ori mai mare
n compara ie cu anul 2007- n asolament i de 4,1 ori mai mare n cultura permanent . n
condi iile anului 2008 n cadrul asolamentului produc ia grului de toamn a variat n limitele 4,2
4,39t/ha la variantele cu lucrarea solului f

ntoarcerea brazdei i 4,37 5,00 t/ha la lucrarea

combinat a solului n func ie de sistemul de fertilizare (tab.A.10.7, figura 3.61). Pentru ntrega
experien , media general de produc ie constituie 4,45t/ha. Asigur un spor semnificativ de

107

produc ie dep ind diferen a limit egal cu 0,43 t/ha doar varianta cu lucrarea combinat a
solului i folosirea n comun a ngr

mintelor minerale i organice. Dup nivelul de produc ie

afnarea solului nu cedeaz variantei cu lucrarea mbinat a solului pe fond nefertilizat ct i pe


fondul postac iunii ngr

mintelor organice.

Afnare

Gunoi de grajd +
NPK

3.29
4.39
3.62

Gunoi de grajd

4.25
cultura
permanent

3.15

Ar tur + afnare

ngr

4.2

minte

Gunoi de grajd +
NPK

asolament

2.89
5
3.49

Gunoi de grajd

4.51
3.19

ngr

4.37

minte
t/ha

Fig.3.61. Produc ia grului de toamn (t/ha) n asolament i cultura permanent n func ie de


sistemul de lucrare i fertilizare a solului, (anul 2008, soiul C priana)
Comparnd anii 2007 i 2008, putem men iona c n anul secetos, lucrarea solului f
ntoarcerea brazdei are un avantaj net n compara ie cu ntoarcerea brazdei. n anul cu condi ii
optime de umiditate, mbinarea ar turii cu afnarea solului are un avantaj confirmat statistic.
n compara ie cu asolamentul, n cultura permanent nivelul de produc ie a grului de
toamn a fost mai mic indiferent de fondul de lucrare i fertilizare a solului.
n anul agricol 2008-2009 productivitatea grului de toamn n asolament a variat n
limitele 2,45 3,34t/ha n func ie de sistemul de fertilizare la afnarea solului i 3,01 - 3,52t/ha
la mbinarea ar turii i afn rii solului (tab.A.10.9., figura 3.62). Diferen a limit pentru ntreaga
experien

a fost de 0,27t/ha (tab.A.11.8.). n condi iile anului 2009, grul de toamn mult mai

bine a reac ionat la mbinarea ar turii cu afnarea n compara ie cu afnarea. Recolta medie la
varianta- ar tur + afnare, a constituit 3,25 t/ha, iar la varianta afnare -2,87 t/ha. n mediu,
fertilizarea solului cu ngr
sporuri de produc ie fa
varianta f

ngr

minte organice i minerale indiferent de lucrarea solului, a asigurat


de variantele nefertilizate. Adaos semnnificativ de recolt

minte asigur varianta - ngr

fa

de

minte organice + NPK, pe fondul de lucrare

a solului cu mbinarea ar turii i afn rii, iar la lucrarea solului prin afnare, ambele variante de
fertilizare asigur sporuri semnificative de produc ie fa de varianta nefertilizat .

108

Afnare

Gunoi de grajd +
NPK

1
3.34
1.31

Gunoi de grajd

2.82

cultura
permanent

1.07

Ar tur + afnare

ngr

2.45

minte

Gunoi de grajd +
NPK

asolament

1.38
3.52
1.13

Gunoi de grajd

3.01
0.75

ngr

3.22

minte
t/ha

Fig.3.62. Produc ia grului de toamn (t/ha) n asolament i cultura permanent n func ie de


sistemul de lucrare i fertilizare a solului, (anul 2009, soiul C priana)
n acela i an n cultura permanent , la grul de toamn recolta a variat de la 0,75 pn la
1,38 t/ha, fiind de 3-4 ori mai mic dect n asolament. Cultura mult mai bine reac ioneaz la
ngr

minte comparativ cu afnarea pe fondul lucr rii solului prin ar tur , ceea ce probabil se

datoreaz unui grad mai nalt de infestare cu buruieni la refuzul ar turii solului.
n compara ie cu cultura permanent n condi iile anului agricol 2009-2010 la grul de
toamn nivelul de produc ie a fost considerabil mai mare n asolament, indiferent de sistemul de
fertilizare a solului.

Afnare

Gunoi de grajd +
NPK

2.07
3.9
1.46

Gunoi de grajd

3.22
cultura
permanent

1.17

Ar tur + afnare

ngr

2.93

minte

Gunoi de grajd +
NPK

asolament

1.83
3.67
1.97

Gunoi de grajd

3.17
1.32

ngr

3.04

minte
t/ha

Fig.3.63. Produc ia grului de toamn (t/ha) n asolament i cultura permanent n func ie de


sistemul de lucrare i fertilizare a solului, (anul 2010, soiul C priana)
DL05 general pentru experien

constituie 0,29t/ha. Ambele variante de lucrare a solului,

109

fertilizarea cu ngr

minte organice i minerale a asigurat adaosuri considerabile de recolt : +

0,58t/ha - pe fond de afnare; + 0,35t/ha -pe fondul ar turii i afn rii.


n cultura permanent n compara ie cu asolamentul produc ia grului de toamn a fost
mult mai joas , variind de la 1,17 t/ha pn la 2,07 t/ha n func ie de sistemul de fertilizare i
lucrare a solului. n compara ie cu asolamentul, n cultura permanent , fertilizarea solului
contribuie considerabil la sporirea nivelului de produc ie pe ambele fonduri de lucrare a solului.
n condi iile anului 2010, la lucrarea solului prin afnare grul de toamn a reac ionat puternic la
fertilizarea cu ngr

minte organice combinate cu cele minerale, La varianta ar tur , grul de

toamn a reac ionat att la fertilizarea organo mineral ct i, la fertilizarea organic (figura
3.63).
Sub ac iunea factorilor studia i n cadrul asolamentului produc ia medie a grului de
toamn a constituit: pe fond de afnare 3,19 t/ha f
organic

fertilizare, 3,43 i 3,88 t/ha cu fertilizarea

i organo mineral , pe fondul mbin rii ar turii i afn rii solului 3,54 t/ha f

fertilizare 3,56 i 4,06 t/ha la aplicarea gunoiului de grajd i folosirea n comun a ngr

mintelor

organice i minerale. n cultura permanent produc ia de boabe a grului de toamn a constituit:


pe fond de afnare 1,8 t/ha f

fertilizare i 2,13 2,12 t/ha - la aplicarea ngr

mintelor

organice i organo minerale; pe fondul mbin rii ar turii i afn rii, produc ia grului de
toamn a constituit: pe fond nefertilizat 1,75 t/ha, iar la aplicarea ngr

mintelor organice i

organo minerale 2,2 i 2,03 t/ha,. Este evident rolul determinant a rota iei culturilor n
ob inerea unui nivel de produc ie cu mult mai nalt n asolament n compara ie cu cultura
permanent . Lucrarea solului demonstreaz o influen

minim asupra produc iei grului de

toamn la toate variantele cu excep ia influien ei benefice a mbin rii ar turii i afn rii pe fond
nefertilizat. Folosirea ngr

mintelor minerale pe fondul celor organice, contribuie la o sporire

considerabil a nivelului de produc ie fa


comun a ngr

de variantele f

ngr

minte i fa

mintelor organice i minerale. n capitolele ce urmeaz

eficacitatea economic

i energetic a folosirii ngr

v-om argumenta

mintelor minerale pe fondul celor organice

n condi iile diferitor sisteme de lucrare a solului (fig.3.64)..

110

de aplicarea n

Afnare

Gunoi de grajd
+ NPK

2.12
3.88
2.13

Gunoi de grajd

3.43

cultura
permanent

1.8

Ar tur + afnare

ngr

3.19

minte

Gunoi de grajd
+ NPK

asolament

2.03
4.06
2.2

Gunoi de grajd

3.56
1.75

ngr

3.54

minte
t/ha

Fig.3.64. Productivitatea medie a grului de toamn n asolament i n cultura permanent pe


diferite sisteme de lucrare i fertilizare a solului, (anii 2008 2010, soiul C priana)
3.7.3 Productivitatea florii soarelui n anii de cercetare (hibridul Luceaf rul).
n condi iile anului 2007 care a fost un an foarte secetos, produc ia de floarea soarelui a
fost foarte modest , constituind n func ie de sistemul de fertilizare i lucrare a solului 0,31
0,45t/ha. ngr

mintele organice i organo minerale au asigurat un spor semnificativ de

produc ie. n compara ie cu afnarea solului pe fondul aplic rii lucr rii mbinate a solului n
asolament sporul de produc ie de la aplicarea ngr

mintelor organice i organo minerale a

fost considerabil (figura 3.65).


n anul 2007, n cultura permanent recolta florii soarelui a fost total compromis , ceea ce
nu permite prezentarea rezultatelor.
0,45
0,4
0,35
0,3
0,25
t/ha
0,2
0,15
0,1
0,05
0

ngr minte

Gunoi de grajd

Gunoi de grajd + NPK F ngr minte

Ar tur + afnare
asolament

0,31

0,38

Gunoi de grajd

Gunoi de grajd + NPK

Afnare
0,45

0,31

0,33

0,39

Fig.3.65. Produc ia florii n func ie de sistemul de lucrare i fertilizare a solului n asolament,


(t/ha, anul 2007, hibridul Luceaf rul).

111

n anul 2008, metodele de lucrare a solului n-au influen at asupra nivelului de produc ie a
florii soarelui. ngr

mintele organice i organo minerale au contribuit la sporirea esen ial a

nivelului de produc ie pe fondul mbin rii ar turii cu afnarea, iar pe fondul afn rii -doar
sistemul organo mineral a favorizat cre terea considerabil a nivelului de produc ie. n
compara ie cu anul 2007, condi iile climaterice ale anului 2008 au fost cu mult mai favorabile
contribuind

la

majorarea

de

aproximativ

ori

nivelului

de

produc ie

asolament.
3

2,5

t/ha 1,5

0,5

ngr minte Gunoi de grajd

Gunoi de grajd + NPK

ngr minte Gunoi de grajd

Ar tur + afnare

Gunoi de grajd + NPK

Afnare

asolament

2,24

2,54

2,67

2,38

2,44

2,68

cultura permanent

0,3

0,35

0,38

0,28

0,29

0,37

Fig.3.66. Produc ia florii soarelui n func ie de sistemul de lucrare i fertilizare a solului n


asolament i cultura permanent , (t/ha, anul 2008, hibridul Luceaf rul).
Comparativ cu asolamentul, n cultura permanent , recolta florii soarelui n anul 2008 a
fost foarte joas , variind de la 0,28t/ha pn la 0,38t/ha, n func ie de sistemul de lucrare i
fertilizare a solului (figura 3.66). Condi ie nefavorabil a culturii a fost constatat gradul foarte
nalt de mburuienare pe ntreaga perioad de vegeta ie a culturii.
n anul 2009, produc ia florii soarelui n asolament a variat n limitele 1,62 1,77 t/ha. Att
sistemele de lucrare ct i de fertilizare a solului n asolament n-au influien at esen ial nivelului
de produc ie a florii soarelui.
n cultura permanent produc ia florii soarelui a variat n limitele 0,72-1,47 t/ha. n
compara ie cu afnarea solului s-a constatat reac ia foarte pronun at
fertilizarea organic

a florii soarelui la

i organo mineral , pe fondul ar turii. Sporul de produc ie a constituit

0,62 i 0,75 t/ha, (figura 3.67).

112

2
1,8
1,6
1,4
1,2

t/ha

1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

ngr minte Gunoi de grajd

Gunoi de grajd + NPK

ngr minte Gunoi de grajd

Ar tur + afnare

Gunoi de grajd + NPK

Afnare

asolament

1,77

1,62

1,68

1,86

1,79

1,82

cultura permanent

0,72

1,34

1,47

1,08

0,87

1,24

Fig.3.67. Produc ia florii soarelui n func ie de sistemul de lucrare i fertilizare a solului n


asolament i cultura permanent , (t/ha, anul 2009, hibridul Luceaf rul).
n compara ie cu cultura permanent n anul 2010, floarea soarelui a asigurat un nivel de
produc ie mai nalt n asolament. Nivelul de produc ie n asolament a variat la variantele studiate
n limitele 1,92 2,24 t/ha, iar n cultura permanent 0,73 1,09 t/ha. n compara ie cu
afnarea solului mbinarea ar turii

i afn rii solului n asolament, a asigurat un spor

semnificativ de produc ie la floarea soarelui, la toate variantele de fertilizare. ngr

mintele

organice i organo minerale n-au asigurat spor considerabil n nivelul de produc ie pe fondul
aplic rii sistemului mbinat de lucrare a solului n asolament. Ambele sisteme de fertilizare au
asigurat un spor semnificativ de produc ie doar pe fondul afn rii solului.
2,5

1,5

t/ha
1

0,5

ngr minte Gunoi de grajd

Gunoi de grajd + NPK

ngr minte Gunoi de grajd

Ar tur + afnare

Gunoi de grajd + NPK

Afnare

asolament

2,13

2,24

2,14

1,92

2,1

2,1

cultura permanent

0,87

0,88

1,09

0,79

0,73

0,88

Fig.3.68. Produc ia florii soarelui n func ie de sistemul de lucrare i fertilizare a solului n


asolament i cultura permanent , (t/ha, anul 2010, hibridul Luceaf rul).

113

n figura 3.69 prezent m recolta medie a florii soarelui n anii de studiu, n asolament i
n cultura permanent .
Este evident absen a reac iei florii soarelui la metodele de lucrare a solului n asolament.
Acest fapt poate fi men ionat i la diferite sisteme de fertilizare a solului n asolament. Aceast
situa ie este principial de important , deoarece cheltuielile de producere la variantele studiate,
difer considerabil cea ce va fi demonstrat n urm torul capitol.
2,5

1,5

t/ha
1

0,5

ngr minte Gunoi de grajd

Gunoi de grajd + NPK

ngr minte Gunoi de grajd

Ar tur + afnare

Gunoi de grajd + NPK

Afnare

asolament

2,05

2,13

2,16

2,05

2,11

2,2

cultura permanent

0,63

0,86

0,98

0,72

0,63

0,83

Fig.3.69. Produc ia florii soarelui n func ie de sistemul de lucrare i fertilizare a solului n


asolament

i cultura permanent , (t/ha, media anilor de cercetare 2008 2010, hibridul

Luceaf rul).
n compara ie cu afnarea solului, n cultura permanent se constat prioritatea ar turii
ndeosebi pe fondul aplic rii ngr

mintelor organice i organo minerale. n medie pe

perioada anilor 2008 2010, n cultura permanent n compara ie cu asolamentul, nivelul de


produc ie, este de 2,2 3,5 ori mai mic.
Pentru ntreaga verig a asolamentului nivelul de produc ie exprimat n unit i nutritive i
n protein digestibil au aceia i tendin de varia ie pe variantele studiate. Sistemul de lucrare a
solului nu influien eaz productivitatea verigii de asolament. n compara ie cu ngr
organice i variantele nefertilizate, o influien
exercit ngr

mintele

pozitiv n majorarea nivelului de produc ie o

mintele organo minerale care men in acela i nivel de productivitate.

Spre deosebire de asolament, n cultura permanent , ambele sisteme de fertilizare


organic

i organo mineral influien eaz foarte pronun at nivelul de productivitate n veriga

asolamentului. Lucrarea solului, analogic nu influien eaz considerabil productivitatea verigii de


asolament (figura 3.70).

114

3,5

0,45
0,4

0,35
2,5
2
t/ha

0,25

t/ha

0,3

0,2

1,5

0,15
1
0,1
0,5

Ar tur + afnare

Afnare

Ar tur

asolament

NPK

0
grajd +

Gunoi de

minte

Fr

ngr

minte

Fr

ngr

NPK

grajd +

grajd

Gunoi de

Gunoi de

minte

Fr

ngr

NPK

grajd +

grajd

Gunoi de

Gunoi de

minte

Fr

ngr

NPK

grajd +

grajd

Gunoi de

Gunoi de

Fr

ngr

minte

0,05

Afnare
cultura permanent

unit i nutritive

protein digestibil

Fig.3.70. Recolta de unit i nutritive i protein digestibil n veriga de asolament i cultura


permanent , (t/ha, media anilor 2008 2010)
3.8. Concluzii la capitolul 3
1. Sistemele de lucrare a solului influen eaz neesen ial asupra proceselor de acumulare i
formare a rezervelor de ap n sol.
2. n cadrul asolamentului culturile cultivate folosesc mai ra ional apa indiferent de sistemul de
lucrare

i fertilizare a solului. Deasemenea rota ia culturilor influen eaz

benefic asupra

con inutului de agregate hidrostabile din sol.


3. Cel mai nalt con inut procentual de agregate hidrostabile a fost constatat n

solul din

prloag , constituind 88,45 % n stratul 0 40 cm.


4. Asolamentul i sistemele de fertilizare cu ngr

mintele organice i minerale, asigur o

influen benefic asupra valorilor densit ii aparente a solului.


5. Lucrarea solului demonstreaz o influen

minim asupra num rului i masei buruienilor la o

unitate de suprafa . Se constat o tendin

de diminuare a gradului de mburuienare pe fondul

mbin rii ar turii cu plug cu corman

i afn rii solului n asolament. n cultura permanent

ar tura cu plug cu corman n vederea reducerii gradului de mburuienare a sem

turilor devine

un procedeu tehnologic foarte important n tehnologia de cultivare.


6. Aplicarea ngr

mintelor organice i minerale creeaz condi ii favorabile de germinare a

semin elor de buruieni, ns sporirea capacit ii de concuren a culturilor de cmp cu buruienile,


gradul de mburuienire a sem

turilor scade considerabil.

115

7. Asolamentul asigur diminuarea gradului de mburuienire a sem

turilor. Fapt destul de

important n condi iile cre terii galopante a pre urilor la produsele chimice industriale la
combaterea buruienilor.
8. Fertilizarea solului spore te con inutul formelor mobile de azot, fosfor i potasiu n sol n
staturile superficiale i mai profunde ale solului.
9.n compara ie cu cultura permanent asolamentului i revine un rol important la acumularea
elementelor nutritive n sol pe parcursul ntregii perioade de cre tere i dezvoltare a plantelor.
10. n compara ie cu lucrarea mbinat a solului lucrarea solului f
influen

ntoarcerea brazdelor, are o

benefic asupra activit ii microorganismelor n sol, exprimat prin cantitatea de CO2

eliminat timp de o or dintr-un kilogram de sol.


11. Practicarea

ogorului

negru

demonstreaz

ac iune

nefast

asupra

activit ii

microorganismelor.
12. ngr

mintele organice contribuie la majorarea popula iei de rme de ploaie, fiind

considerate unul din indicatorii de baz a fertilit ii solului.


13. ngr

mintele organice i minerale contribuie la p strarea sau sporirea con inutului de

materie organic n sol, n special, pe fondul lucr rii solului f

ntoarcerea brazdei.

14. n asolament, ierburile perene au o contribu ie destul de important

la p strarea

acumularea materiei organice n sol.


15. Timp de 10 ani, bilan ul materie organice constituie,( tone): n asolament f
pe fondul lucr rii mbinate a solului: (5,5) f
+7 ngr

ngr

minte; +3,5 ngr

minte organice;

minte organice i minerale. Pe fondul afn rii solului respectiv: (-2,5); +8; +10. n

asolamentul cu ierburi perene, pe fondul lucr rii mbinate a solului: (5,5) f


+1 ngr

ierburi perene

minte organice; +21 ngr

ngr

minte;

minte organice i minerale. Pe fondul afn rii solului

respectiv: (+9,5); +16,5; +16.


16. n compara ie cu ar tura cu plug cu corman , lucrarea solului f

ntoarcerea brazdei are un

rol pozitiv la reducerea sau sporirea con inutului de materie organic n sol.
17. Prloaga influen eaz semnificativ acumularea materiei organice n sol.
18. ngr

mintele organice, ndeosebi cele organominerale, posed de o influen

benefic

asupra nive- lului de produc ie, ns difer dup influen a lor asupra rezervelor de substan
organic n sol.
19. Folosirea n comun a asolamentului i ngr

mintelor organice ca surse regenerabile de

energie la nivel local, permit de a reduce dependen a gospod riilor de inputuri din exterior, astfel
asigurnd posibilit i reale de tranzi ie la sistemul de agricultur durabil .
20.
116

4. EFICIEN A ECONOMIC

I EVALUAREA ENERGETIC A DIFERITOR

SISTEME DE LUCRARE I FERTILIZARE A SOLULUI LA CULTURA GRULUI DE


TOAMN

I FLORII SOARELUI

4.1 Eficien a economic la cultivarea culturilor de camp n func ie de sistemul de lucrare i


fertilizare a solului.
La calcularea eficien ei economice a tehnologiilor de cultivare a grului i florii soarelui,
n cadrul diferitor sisteme de lucrare i fertilizare a solului n asolament i cultura permanent a
fost utilizat urm toarea informa ie:
1. Cheltuielile de produc ie:
- materialul semincier;
- carburan ii la efectuarea procedeelor agrotehnice;
- ngr

minte oganice i minerale;

2. Pre ul de realizare a produc iei (lei/t);


3. Recolta (t/ha).
La calcularea indicilor economici principali s-a apelat la urm toarele formule:
Costul produc iei realizate (lei) = Recolta (t/ha) x Pre ul de realizare (lei).
Venitul net (lei) = Costul produc iei realizate (lei) Cheltuielile de producere (lei).
Nivelul de rentabilitate (%) =

Venitul net (lei/ha) x 100


Cheltuieli de producere (lei/ha)
Rezultatele calculelor eficien ei economice sunt prezentate n materialul ulterior.

Costul unui kg a materialului semincer de floarea soarelui 92 lei;


Costul unui kg a materialului semincer de gru de toamn 4,5 lei;
Costul unui litru de motorin 15 lei;
Costul unei tone de ngr

minte organice 100 lei;

Costul unei tone de ngr

minte minerale (nitramofosc N-16; P-16; K-16) 8200 lei;

Costul unei tone de salpetru amoniacal (N-34,4) 5500lei;


Pre ul de realizare a unui kg de semin e de floarea soarelui 3,5 lei;
Pre ul de realizare a unui kg de boabe de gru 2 lei.
n anii de cercetare la grul comun de toamn n asolament n func ie de sistemul de
lucrare i fertilizare a solului, n mediu cheltuielile la un hectar au variat n limitele 2861 - 6622
lei/ha. La cultura permanent acestea au constituit 2939 6668 lei/ha. Att n asolament ct i n
cultura permanent , venitul brut a demonstrat cele mai mari valori la variantele cu aplicarea
combinat a gunoiului de grajd i ngr

mintelor minerale. n asolament la aplicarea afn rii la

20-22 cm, aceste valori au constituit 8120 lei i 7760 lei/ha la practicarea discuirii la 10-12 cm.

117

n cultura permanent : ar tura la 20-22cm 4060 i afnarea la 20-22 cm 4240 lei /ha. n
cultura permanent
ngr

cel mai nalt venit brut l-a asigurat variantele cu administrarea

mintelor organice, pe fond de ar tur , constituind 4400 lei/ha , iar pe fond de afnare

4260 lei/ha. Nivelul de rentabilitate a constituit dup cum urmeaz n anexa 128: n asolament
fertilizare 147% -afnarea la 20-22 cm i 144% - discuirea solului la 10-12 cm; 61% afnarea la 20-22 cm i 64% - dicuirea la 10-12 cm la variantele cu postac iunea gunoiului de
grajd. Cel mai mic nivel de rentabilitate a fost constatat la variantele cu aplicarea combinat a
ngr

mintelor organice i celor minerale - 23% - afnarea solului la 20-22 cm i 22% -pe

fondul de lucrare a solului prin discuire la 10-12 cm. n cultura permanent , la variantele cu
aplicarea combinat a ngr

mintelor nivelul de rentabilitate a fost negativ la aplicarea

ar turii la 20-22 cm -39% i -35%, la aplicarea afn rii solului la 20-22 cm. Un nivel mai
sporit al nivelului de rentabilitate s-a constatat la practicarea ar turii la 20-22 cm, f
ngr

minte 19%, cu valori de 30% la afnare (tabelul 4.1.1., figura 4.1.1.).

Pentru cultivarea florii soarelui n anii de cercetare cheltuielele la hectar au variat n limitele de
2249 -5738 lei -n asolament; 2377 5862 lei -la cultura permanent . Cele mai mari cheltuieli au
fost constatate n leg tur cu pre urile nalte la procurarea ngr

mintelor minerale. La pre ul de

realizare a unui kg de semin e de floarea soarelui de 3,5 lei, nivelul de rentabilitate a variat n
asolament de la 32 pn la 257%, iar n cultura permanent -35 49% (tab.4.1.2, figura 4.1.2).
Cel mai nalt nivel de rentabilitate a fost asigurat de variantele f

administrarea

ngr amnitelor n asolament - 257%. La fiecare leu investit la hectar, venitul net a dep it
valorile de peste 2,57 lei. n asolament, la variantele cu administrarea ngr

mintelor organice,

nivelul de rentabilitate a dep it valorile de 96%- la afnarea solului la 20-22cm i 106% -la
discuirea solului la 10-12cm. La variantele cu administrarea ngr

mintelor organice

N60P20K20 nivelul de rentabilitate a constituit 32% -la practicarea afn rii solului la 20-22cm i
40% - la discuirea solului la 10-12cm.
n cultura permanent n func ie de varianta studiat , rentabilitatea a fost de 5,24 ori mai
mic fa de nivelul rentabilitate n asolament.

118

Tabelul 4.1.1. Eficien a economic a tehnologiei de cultivare a grului comun de toamn , pe diferite sisteme de lucrare i fertilizare a solului n
asolament i cultura permanent , (media anilor 2008 2010, lei/ha)
asolament

cultura permanent

afnarea 20-22 cm

discuirea 10-12 cm

gunoi de
gunoi de gunoi de
grajd,
ngr
grajd, 10 grajd, 10
10t/ha +
minte
t/hat/ha +
N60P30K30
N60P30K30

ar tur 20-22 cm

afnarea 20-22 cm

ngr
minte

gunoi de
grajd, 10
t/ha

Total cheltuieli
pentru cultivarea
culturii,lei/ha

2861

4424

6622

2617

4184

6372

2939

4489

6668

2774

4319

6505

Recolta, t/ha

3,54

3,56

4,06

3,19

3,43

3,88

1,75

2,20

2,03

1,80

2,13

2,12

Pre ul de realizare a
unui kg de semin e,
lei

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

Venitul brut

7080

7120

8120

6380

6860

7760

3500

4400

4060

3600

4260

4240

Venit net (curat)

4219

2696

1498

3763

2676

1388

561

-89

-2608

826

-59

2265

Rentabilitatea, %

147

61

23

144

64

22

19

-2

-39

30

-1

-35

119

ngr
minte

gunoi de gunoi de
gunoi de gunoi de
grajd, 10 grajd, 10 ngr
grajd, 10 grajd, 10
t/hat/ha +
minte
t/hat/ha +
N60P30K30
N60P30K30

Tabelul 4.1.2. Eficien a economic a tehnologiei de cultivare a florii soarelui, pe diferite sisteme de lucrare i fertilizare a solului n asolament i
cultura permanent , (media anilor 2008 2010, lei/ha)
asolament

cultura prmanent

afnarea 20-22 cm
gunoi de
ngr mi grajd, 10
nte
t/ha

discuirea 10-12 cm

gunoi de
grajd, 10
t/ha+
N60P20K20

ngr
minte

gunoi
de
grajd,
10 t/ha

ar tur 20-22 cm

gunoi de
grajd, 10 ngr
t/ha+
minte
N60P20K20

afnarea 20-22 cm

gunoi gunoi de
gunoi de gunoi de
de
grajd, 10 ngr
grajd, grajd, 10
grajd,
t/ha+
minte 10 t/ha t/ha+N60P
10 t/ha N60P20K20
20K20

Total cheltuieli pentru


cultivarea culturii
lei/ha
Recolta, t/ha

2249

3812

5738

2012

3577

5503

2377

3927

5862

2213

3745

5683

2,05

2,13

2,16

2,05

2,11

2,20

0,80

1,11

1,28

0,94

0,80

1,06

Pre ul de realizare a
unui kg de semin e,lei

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

Venitul brut

7175

7455

7560

7175

7385

7700

2800

3885

4480

3290

2800

3710

Venit net (curat)

4926

3643

1822

5163

3808

2197

423

-42

-1382

1077

-945

-1973

Rentabilitatea, %

219

96

32

257

106

40

18

-1

-24

49

-25

-35

120

200

9000

8120

8000
7760

150

147
7080

144

7120

7000

6860
6380

100
5000
4400

64

61

4260

4060

50

4000
3600

3500

4240

30
23

22

m ii le i / h a

6000

3000

19
2000

0
-1

-2

1000

-50

N60P30K30
ngr

minte gunoi de grajd

N60P30K30

gunoi de grajd

ngr

afnarea 20-22 cm

minte gunoi de grajd

gunoi de grajd

-35

-39
N60P30K30
ngr

discuirea 10-12 cm

minte gunoi de grajd

gunoi de grajd f

N60P30K30
ngr

ar tur 20-22 cm

Asolament

minte gunoi de grajd

gunoi de grajd

afnarea 20-22 cm
Cultura permanent

Rentabilitatea, %

147

61

23

144

64

22

19

-2

-39

30

-1

-35

Venitul brut, mii lei/ha

7080

7120

8120

6380

6860

7760

3500

4400

4060

3600

4260

4240

Fig.4.1.1. Nivelul rentabilit ii (%) i venitul brut (mii lei/ha) la cultivarea grului de toamn
n asolament i cultura permanent , (media anilor 2008-2010)

121

n func ie de sistemul de lucrare i fertilizare a solului

300

9000

257
250

8000
7700

7560

7455
2197175

7175

7385
7000

200

150

5000

4480
106
96

100

4000

3885

3710

m ii le i / h a

6000

3290
2800
50

3000

2800

49

40

32

2000

18
-1
0

1000
-24

-25
-35

-50

N60P20K20
ngr

minte

gunoi de grajd

N60P20K20

gunoi de grajd

ngr

minte

afnarea 20-22 cm

gunoi de grajd

gunoi de grajd

N60P20K20
ngr

discuirea 10-12 cm

minte

gunoi de grajd

gunoi de grajd

N60P20K20
ngr

ar tur 20-22 cm

Asolament

minte

gunoi de grajd

gunoi de grajd

afnarea 20-22 cm
Cultura permanent

Rentabilitatea, %

219

96

32

257

106

40

18

-1

-24

49

-25

-35

Venitul brut, mii lei/ha

7175

7455

7560

7175

7385

7700

2800

3885

4480

3290

2800

3710

Fig.4.1.2. Nivelul rentabilit ii (%) i venitul brut (mii lei/ha) la cultivarea florii soarelui n func ie de sistemul de lucrare i fertilizare a solului n
asolament i cultura permanent , (media anilor 2008-2010)

122

4.2. Evaluarea energetic a diferitor sisteme de lucrare i fertilizare a solului la cultura


grului de toamn

i florii soarelui

Pentru evaluarea eficien ei unor procese tehnologice este necesar de comparat efectul
ob inut cu cheltuielile necesare la realizarea acestora. n cadrul economiei de pia , indicii
economici sunt destul de instabili, ndeosebi n condi iile globaliz rii economiei. Consider m c
evaluarea energetic a unei tehnologii este cea mai obiectiv . La o astfel de analiz , agricultura
poate fi evaluat n calitate de consumator i de produc tor de energie [84].
Pentru calcularea eficien ei energetice la cultivarea grului de toamn

i a florii soarelui

n func ie de sistemul de lucrare i fertilizare a solului n asolament i cultura permanent , am


apelat la urm toarea informa ie [223]:
Echivalentul energetic n:
salpetrul amoniacal 1kg s.a 80 MJ;
1 kg produs comercial (34,5% N) 27,6 MJ;
superfosfatul granulat 1kg s.a. 13,8 MJ;
1 kg produs comercial (19,5% P2O5) 2,7 MJ;
clorura de potasiu 1kg s.a. 8,8 MJ;
1 kg produs comercial (40% K2O) 3,5 MJ;
nitroamofosca 1kg s.a. 51,5 MJ;
1 kg de produs comercial (N 16, P 16, K 16) 8,2 MJ;
ngr

mintele organice 1 kg s.a. 0,42 MJ;

litru de motorin 42,7 MJ;


electricitate, kw/or 12 MJ;
Cheltuieli de for

de munc vie n func ie de categorie:

- lucru foarte u or 0,6 MJ/om or ;


- u or 0,9 MJ/om or ;
- mediu 1,26 MJ/om or ;
- greu 1,86 MJ/om or ;
- foarte greu 2,5 MJ/om or .
Calculele cu privire la consumul de energie la cultivarea grului de toamn

i florii

soarelui sunt prezentate n tabelele (1-24) din anexa 13. Au fost calculate i incluse cheltuielile
de energie, conform fi ei tehnologice, la aplicarea ngr

mintelor minerale i organice precum

i cheltuielile la procurarea materialului semincer.


La variantele luate n studiu, consumurile de energie la cultivarea grului de toamn , au
variat n limitele: 9153,92 19294,57 MJ/ha- la afnarea solului la 20 22 cm i 8846,36
18956,39 MJ/ha- la afnarea solului la 10 12 cm. n cultura permanent a grului de toamn ,
123

cheltuielile au constituit 11058,0 19574,2 MJ/ha la aplicarea ar turii cu plug cu corman , la 20


22 cm - diferite sisteme de fertilizare a solului i 9153,9 19096,1 MJ/ha la afnarea solului la
20-22 cm (tab. 4.2.4).
La cultivarea florii soarelui n asolament au fost consumate 7748 23774 MJ/ha -la
afnarea solului la 20 22 cm la diferite sisteme de fertilizare i 6806 22829 MJ/ha - pe fondul
afn rii solului la 10-12 cm. n cultura permanent , cheltuielile de energie la lucrarea solului cu
ntoarcerea brazdei la 20-22 cm la diferite sisteme de fertilizare au variat n limitele 8737,4
24760,5 MJ/ha i 7769,9 23796,0 MJ/ha - la lucrarea solului f

ntoarcerea brazdei la 20-22

cm. La grul i floarea soarelui, cele mai nalte cheltuieli de energie au fost legate de procurarea
i aplicarea ngr

mintelor minerale, n special a celor cu azot (pentru 100 kg de salpetru

amoniacal (34,5%), sunt necesare 2760 MJ) (tab.4.2.5.).


La determinarea con inutului de energie n produc ia ob inut am apelat la datele din anexa 13
tabelul 25 [224].
Tabelul 4.2.1. Con inutul de energie n produc ia grului de toamn n asolament i n cultura

Afnare

Ar tur

Afnare

Ar tur +
afnare

Variantele experien ei Produc ia Produc ia Con inutul Con inutul de


Lucrarea ngr minte de baz , secundar , de energie n energie n
t/ha
t/ha
produc ia de produc ia
solului
baz , MJ/ha secundar , MJ/ha
3,54
5,31
48002,4
27187,2
ngr minte
Gunoi de grajd 3,56
5,34
48273,6
27340,8
Gunoi de grajd 4,06
6,09
55053,6
31180,8
+ NPK
3,19
4,79
43256,4
24524,8
ngr minte
Gunoi de grajd 3,43
5,15
46510,8
26368
Gunoi de grajd 3,88
5,82
52612,8
29798,4
+ NPK
1,75
2,63
23730
13465,6
ngr minte
Gunoi de grajd 2,20
3,3
29832
16896
Gunoi de grajd 2,03
3,05
27526,8
15616
+ NPK
1,80
2,7
24408
13824
ngr minte
Gunoi de grajd 2,13
3,2
28882,8
16384
Gunoi de grajd 2,12
3,18
28747,2
16281,6
+ NPK

Gru de toamn , cultura Gru de toamn ,


permanent
asolament

Cultura

permanent , (media anilor 2008 2010, MJ/ha)


Total
energie n
produc ie,
MJ/ha
75189,6
75614,4
86234,4
67781,2
72878,8
82411,2
37195,6
46728
43142,8
38232
45266,8
45028,8

Calculele prezentate (tab.4.2.1.) au fost efectuate n baza datelor reale ob inute n cadrul
experien ei polifactoriale, cu studierea sistemelor de lucrare i fertilizare a solului n asolament i
n cultura permanent .
124

n func ie de produc ia ob inut la un hectar n asolament cantitatea de energie depozitat


n produc ia de baz

i cea secundar a grului de toamn a variat n limitele 67781,2 - 86234,4

MJ/ha (tab.4.2.1.). La cultura permanent , cantitatea de energie depozitat


principal

n produc ia

i secundar a fost cu mult mai mic , constituind n func ie de sistemul de lucrare i

fertilizare a solului 37195,6 46728 MJ/ha.


Energia captat n produc ia de baz

i secundar a florii soarelui a variat n asolament n

func ie de sistemul de lucrare i fertilizare a solului n limitele 46188,7 49546,2 MJ/ha i


14184,1 22087,1 MJ/ha -n cultura permanent (tab.4.2.2.).
Tabelul 4.2.2. Con inutul de energie n produc ia de floarea soarelui n asolament i n cultura

Afnare
Ar tur
Afnare

Floarea
soarelui,
permanent

Ar tur +
afnare

Variantele
experien ei
Lucrarea ngr
solului

cultura Floarea soarelui, asolament

Cultura

permanent , (media anilor 2008 2010, MJ/ha)


Produc ia Produc ia Con inutul de
de baz , t secundar , t energie n
produc ia de
minte
baz , MJ/ha
2,05
3,49
31775
ngr minte
Gunoi
de 2,13
3,62
33015
grajd
Gunoi
de 2,16
3,67
33480
grajd + NPK
2,05
3,49
31775
ngr minte
Gunoi
de 2,11
3,59
32705
grajd
Gunoi
de 2,20
3,74
34100
grajd + NPK
0,63
1,07
9765
ngr minte
Gunoi
de 0,86
1,46
13330
grajd
Gunoi
de 0,98
1,67
15190
grajd + NPK
0,72
1,22
11160
ngr minte
Gunoi
de 0,63
1,07
9765
grajd
Gunoi
de 0,83
1,41
12865
grajd + NPK

Con inutul de
energie n
produc ia
secundar , MJ/ha
14413,7
14950,6
15157,1
14413,7
14826,7
15446,2
4419,1
6029,8
6897,1
5038,6
4419,1
5823,3

Total
energie n
produc ie,
MJ/ha
46188,
7
47965,
6
48637,
1
46188,
7
47531,
7
49546,
2
14184,
1
19359,
8
22087,
1
16198,
6
14184,
1
18688,
3

Pentru evaluarea eficacit ii produc iei agricole i eficacitatea func ion rii ntregului
sistem de agricultur , este necesar de luat n considera ie att cheltuielile energetice la
producerea produc iei agricole ct i pentru aducerea sistemului n starea sa ini ial , inclusiv
pentru reproducerea fertilit ii solului [41, 67]. n acest context, v-om prezenta bilan ul materiei
organice n asolament i n cultura permanent n func ie de sistemul de lucrare i fertilizare a
125

solului.
Savantul rus Bulatkin, men ioneaz n lucr rile sale, c la reproducerea unei tone de
substan

organic a solului, sunt necesare cheltuieli energetice n limitele de2400 3500 MJ/ha

[66, 67]. n acela i context, urcanu M, men ioneaz c gunoiul de grajd aplicat n doz de 10
t/ha, contribuie la formarea unei tone de materie organic [45]. Calculele efectuate la acest
compartiment au permis de a stabili c pentru nc rcarea, transportarea i administrarea a 10 tone
gunoi de grajd, s-au consumat 3050 3100 MJ, (tab.A.13.1. tab.A.13.2.).
Tabelul 4.2.3. Modific rile n con inutul energiei din sol n stratul 0 40 cm a cernoziomului
tipic din cadrul experien ei la practicarea diferitor sisteme de lucrare i fertilizare a solului n
asolament i cultura permanent
Variantele experien ei
Lucrarea ngr
solului

minte

ar tura ngr minte


+
ngr minte
afnarea organice
ngr minte
organice +
minerale
afnarea ngr minte
ngr minte
organice
ngr minte
organice +
minerale

ar tura

ngr minte
ngr minte
organice
ngr minte
organice +
minerale

Con inutul
materiei
organice (anul
1999)
%
t/ha
3,83

191,5

3,86

193

3,95

Pierderi, t/ha
Con inutul
materiei
organice (anul
2009)
%
t/ha
totale
anuale

Asolament
3,72 186

Modificarea
con inutului
anual
de
energie n
sol, MJ/ha

-5,50

-0,55

-12650

3,93 196,5

+3,50

0,35

8050

197,5

4,09 204,5

+7,00

0,7

16100

3,84

192

3,79 189,5

-2,50

-0,25

-5750

3,91

195,5

4,07 203,5

+8,00

0,8

18400

3,90

195

4,10 205

+10,00 1

23000

3,83

Cultura permanent
191,5
3,19 159,5

-32,00

-3,2

-73600

3,86

193

3,41 170,5

-22,50

-2,25

-51750

3,95

197,5

3,40 170

-27,50

-2,75

-63250

3,84

192

3,22 161

-31,00

-3,1

-71300

-1,6

-36800

-1,65

-37950

afnarea ngr minte


ngr minte
3,91 195,5
3,59 179,5
-16,00
organice
3,90 195
3,57 178,5
ngr minte
-16,50
organice +
minerale
O ton de materie organic a solului con ine 23000 MJ [41].
126

Calculele bilan ului materiei organice n asolament, n stratul 0 40 cm, pe parcursul a 10


ani, 1999 - 2009 (au permis de a stabili c la varianta mbinat de lucrare a solului, cu i f
ntoarcerea brazdei, f

ngr

minte), pierderile de materie organic

constituit 0,55 t/ha sau 12650 MJ/ha. Fertilizarea solului cu ngr

a solului anual au

minte organice asigur

bilan ul pozitiv a materiei organice constituind 0,35 t/ha anual sau 8050 MJ/ha. Pe fondul
sistemului mbinat de lucrare a solului la fertilizarea solului cu ngr

minte organice i minerale

anual n sol se acumuleaz pn la 0,7 t/ha materie organic sau 16100 MJ/ha. n ceea ce prive te
bilan ul materiei organice n sol, lucrarea solului f

ntoarcerea brazdei are un avantaj fa

sistemul mbinat de lucrare a solului. Pierderea sau acumularea de substan

de

organic a solului a

constituit corespunz tor (-0,25) t/ha sau (-5750) MJ/ha; +0,8 t/ha sau 18400 MJ/ha i +1,0 t/ha
sau 23000 MJ/ha, (tabelul 11). La cultura permanent , la lucrarea solului cu ntoarcerea i f
ntoarcerea brazdei, indiferent de sistemul de fertilizare, bilan ul materiei organice este negativ i
a constituit (-1,6) (-3,2) t/ha sau (-36800) (-73600) MJ/ha (tab.5.3.).
Calculele prezentate n tabele anterioare, sunt utilizate la determinarea coeficientului de
eficacitate energetic .
Tabelul 4.2.4. Evaluarea energetic a tehnologiei de cultivare a grului de toamn la practicarea
diferitor sisteme de lucrare i fertilizare a solului n asolament i n cultura permanent , (media
anilor 2008 2010).

ngr

Ar tur +
afnare

Cultura

Variantele experien ei
Lucrareangr minte
solului

Con inutul Bilan ul anual


energiei n al energiei n
produc ie, sol, MJ/ha
MJ/ha
minte 75189,6
-12650

Ke

Afnare

Ar tur

Gru de toamn ,
cultura permanent

Afnare

Gru de toamn ,
asolament

Gunoi de grajd
75614,4
8050
Gunoi de grajd +
86234,4
16100
NPK
ngr minte 67781,2
-5750
Gunoi de grajd
72878,8
18400
Gunoi de grajd +
82411,2
23000
NPK
ngr minte 37195,6
-73600
Gunoi de grajd
46728
-51750
Gunoi de grajd +
43142,8
-63250
NPK
ngr minte 38232
-71300
Gunoi de grajd
45266,8
-36800
45028,8
-37950
Gunoi de grajd +
NPK
Coeficientul eficien ei energetice a fost calculat n baza rela iei:
Ep
Ef

Es

unde,
127

Consumul de
energie pentru
cultivarea
culturii, MJ/ha
9153,92

Coeficientul
eficien ei
energetice
6,83

13353,92
19294,57

6,27
5,3

8846,36
13046,36
18956,39

7,01
7
5,56

11058
15284,7
19574,2

-3,29
-0,33
-1,03

9153,9
13353,9
19096,1

-3,61
0,63
0,37

Ke coeficientul eficien ei energetice


Ep con inutul energiei n produc ie, MJ/ha
Es bilan ul anual al energiei n sol, MJ/ha
Ef consumul de energie la cultivarea culturii, MJ/ha
n cadrul tehnologiilor luate n studiu coeficientul folosirii energiei a variat n asolament n
limitele 5,30 7,01- la grul de toamn

i 2,72 5,94 -la floarea soarelui. La cultura permanent ,

la gul de toamn , doar pe fondul afn rii solului la administrarea ngr

mintelor organice i n

varianta cu fertilizare organomineral , coeficientul eficacit ii energetice atinge valori pozitive


de: 0,63 i 0,37.
Tabelul 4.2.5. Evaluarea energetic a tehnologiei de cultivare a florii soarelui la folosirea
diferitor sisteme de lucrare i fertilizare a solului n asolament, cultura permanent ,( media anilor
20082010).

Ar tur +
afnare

Con inutul
energiei n
produc ie,
MJ/ha
46188,7

Bilan ul
anual al
energiei n
sol, MJ/ha
-12650

Consumul de
energie pentru
cultivarea
culturii, MJ/ha
7748

Ar tur

Afnare

ngr minte
Gunoi de grajd 47965,6
8050
18016
Gunoi de grajd 48637,1
16100
23774
+ NPK
46188,7
-5750
6806
ngr minte
Gunoi de grajd 47531,7
18400
17073
Gunoi de grajd 49546,2
23000
22829
+ NPK
14184,1
-73600
8737,4
ngr minte
Gunoi de grajd 19359,8
-51750
19004,8
Gunoi de grajd 22087,1
-63250
24760,5
+ NPK
16198,6
-71300
7769,9
ngr minte
Gunoi de grajd 14184,1
-36800
18037,3
Gunoi de grajd 18688,3
-37950
23796
+ NPK
n celelalte cazuri, n procesul tehnologic de cultivare energia consumat
Afnare

Floarea soarelui, cultura Floarea soarelui,


permanent
asolament

Cultura Variantele experien ei


Lucrarea ngr minte
solului

Coeficientul
eficien ei
energetice
4,33
3,11
2,72
5,94
3,86
3,18
-6,8
-1,7
-1,66
-7,09
-1,25
-0,81
i cea pierdut

anual din materia organic a solului dep esc cu mult energia acumulat n produc ia ob inut la
o unitate de suprafa

(tab.4.2.4., figura 4.2.1.). Coeficientul eficien ei energetice la cultivarea

florii soarelui n cultura permanent este negativ la toate variantele luate n studiu (tab.4.2.5.,
figura 4.2.2.).

128

25000
7,01

6,83

6,27
6
5,56

5,3

20000

19574,2

19294,57

19096,1

18956,39

15284,7
15000

MJ/ha

13353,92

0,63

11058
10000

13353,9

13046,36

0,37
0

-0,33

9153,92

9153,9

8846,36

-1,03

-2

-3,29

5000

-3,61
-4

N60P30K30

N60P30K30

gunoi de grajd gunoi de grajd


ngr

minte

N60P30K30

gunoi de grajd gunoi de grajd


ngr

minte

afnarea 20-22 cm

N60P30K30

gunoi de grajd gunoi de grajd


ngr

minte

discuirea 10-12 cm

gunoi de grajd gunoi de grajd


ngr

minte

ar tur 20-22 cm

Asolament

-6

afnarea 20-22 cm
Cultura permanent

consumul de energie MJ/ha

9153,92

13353,92

19294,57

8846,36

13046,36

18956,39

11058

15284,7

19574,2

9153,9

13353,9

19096,1

coeficientul folosirii energiei

6,83

6,27

5,3

7,01

5,56

-3,29

-0,33

-1,03

-3,61

0,63

0,37

Fig.4.2.1. Consumul de energie i coeficientul folosirii acesteia la cultivarea grului de toamn n asolament i n cultura permanent , (media anilor
2008-2010).

129

30000

5,94
24760,5

25000

23774

23796
22829

4,33

3,86
3,18

3,11
2,72

20000

19004,8
2

18037,3

18016

MJ/ha

17073

15000
-0,81
-1,25
-1,66

-1,7

-2

10000
8737,4
7748

7769,9
-4

6806

5000
-6
-6,8
-7,09
0

N60P20K20

N60P20K20

gunoi de grajd gunoi de grajd


ngr

gunoi de grajd gunoi de grajd


ngr

minte

N60P20K20

minte

afnarea 20-22 cm

N60P20K20

gunoi de grajd gunoi de grajd


ngr

minte

discuirea 10-12 cm

gunoi de grajd gunoi de grajd


ngr

minte

ar tur 20-22 cm

Asolament

-8

afnarea 20-22 cm
Cultura permanent

consumul de energie MJ/ha

7748

18016

23774

6806

17073

22829

8737,4

19004,8

24760,5

7769,9

18037,3

23796

coeficientul folosirii energiei

4,33

3,11

2,72

5,94

3,86

3,18

-6,8

-1,7

-1,66

-7,09

-1,25

-0,81

Fig.4.2.2. Consumul de energie i coeficientul folosirii acesteia la cultivarea florii soarelui n asolament i n cultura permanent , (media anilor 20082010).

130

4.3. Concluzii la capitolul 4


1.

Eficien a economic a tehnologiilor de cultivare a grului de toamn

i florii soarelui,

este incomparabil mai nalt n cadrul asolamentului n compara ie cu cultura permanent a


acestora la toate fondurile de lucrare i fertilizare a solului.
2.

Cea mai nalt rentabilitate la cultivarea culturilor studiate s-a nregistrat n variantele
fertilizare, constituind: pentru grul de toamn 147% la mbinarea ar turii cu afnarea i

144 % n cazul lucr rii solului prin afnare, iar pentru floarea soarelui 219 i 257 % respectiv.
ngr

mintele minerale pe fondul ngr

mintelor organice contribuie la reducerea

considerabil a rentabilit ii pentru ambele culturi. La cultivarea grului de toamn n asolament


rentabilitatea pe fondul ambelor sisteme de lucrare a solului cu folosirea ngr

mintelor

organice (postac iune) a constituit 61 64 %, iar la aplicarea suplimentar a ngr

mintelor

minerale 23 22 %. La cultivarea florii soarelui pe acelea i fonduri de fertilizare rentabilitatea


a constituit respectiv 96 106% i 32 40%.
3.

Lucrarea solului nu influen eaz valorile eficacien ei economice n cazul cultiv rii grului

de toamn . La cultura florii soarelui, afnarea are avantaje fa

de sistemul mbinat de lucrare a

solului n asolament.
4.

La cultivarea grului de toamn

i florii soarelui consumul maxim de energie s-a

nregistrat n variantele cu fertilizare organo-mineral

i a constituit 19574,2 MJ/ha i 24760,5

MJ/ha.
5.
ngr
6.

n totalul de cheltuieli, cheltuielile energetice ce in de sinteza, producerea i aplicarea


mintelor de azot constituie 25,5 % i 20,2 %.
La cultivarea grului de toamn

i florii soarelui n compara ie cu cultura permanent ,

coeficientul eficacit ii energetice este considerabil mai nalt la cultivarea lor n asolament.
7.

Administrarea ngr

mintelor minerale n asolament pe fondul ngr

mintelor organice,

contribuie la diminuarea valorilor coeficientului eficacit ii energetice. Aplicarea separat a


ngr

mintelor organice, influen eaz benefic bilan ul materiei organice n sol.

131

CONCLUZII GENERALE I RECOMAND RI


1. Asolamentul i p streaz priorit ile sale agronomice fa de cultura permanent prin:
Folosirea mai ra ional a apei pentru formarea fiec rei unit i de materie uscat a
plantelor.
Ameliorarea indicilor agrofizici ai fertilit ii solului con inutul de agregate
hidrostabile i densitatea aparent a solului.
Reducerea num rului i masei de buruieni la o unitate de suprafa . mbinarea
afn rii i ar turii n cadrul asolamentului, n deosebi n cultura permanent , are avantaje
comparativ cu afnarea solului.
Majorarea, n ansamblu cu aplicarea ngr

mintelor organice i organo minerale a

con inutului de forme mobile a azotului, fosforului i potasiului n straturile 0-20 i 20-40 cm.
Sporirea activit ii biologice a solului, n deosebi pe fondul afn rii solului,
comparativ cu mbinarea ar turii i afn rii solului n asolament.
Majorarea num rului i masei de rme de ploaie n deosebi pe fond cu fertilizare
organic .
2. Restabilirea fertilit ii solului n asolament este posibil n cazul includerii n asolament a
ierburilor leguminoase perene n ansamblu cu folosirea suplimentar a ngr

mintelor organice

i organo-minerale pe fondul minimaliz rii lucr rii solului. Doar la mbinarea lor optim are loc
acumularea substan ei organice n sol, att n stratul 0 20 cm ct i n stratul 20 40cm.
3. Asolamentul asigur cel mai nalt nivel de produc ie pentru culturile studiate din veriga
asolamentului comparativ cu cultura permanent , indiferent de fondul de lucrare a solului:
mbinarea ngr

mintelor organice i, n deosebi, organo minerale, pe fondul

asolamentului contribuie la formarea celui mai nalt nivel de produc ie.


Minimalizarea lucr rii solului pe fondul aplic rii ngr

mintelor organice i organo

minerale n asolament nu provoac pericolul reducerii nivelului de produc ie.


4. Cea mai nalt rentabilitate la cultivarea culturilor studiate s-a nregistrat n variantele f
fertilizare, constituind: pentru grul de toamn 147% la mbinarea ar turii cu afnarea i 144 %
n cazul lucr rii solului prin afnare, iar pentru floarea soarelui 219 i 257 % respectiv.
ngr

mintele minerale pe fondul ngr

mintelor organice contribuie la reducerea

considerabil a rentabilit ii pentru ambele culturi. La cultivarea grului de toamn n asolament


rentabilitatea pe fondul ambelor sisteme de lucrare a solului cu folosirea ngr

mintelor

organice (postac iune) a constituit 61 64 %, iar la aplicarea suplimentar a ngr

mintelor

132

minerale 23 22 %. La cultivarea florii soarelui pe acelea i fonduri de fertilizare rentabilitatea


a constituit respectiv 96 106% i 32 40%.
5.

Coeficientul eficacit ii energetice la cultivarea grului de toamn

i florii soarelui este

considerabil mai nalt la cultivarea lor n asolament comparativ cu cultura permanent pe toate
fondurile de lucrare i fertilizare a solului. ngr

mintele minerale pe fondul ngr

mintelor

organice contribuie la reducerea semnificativ a eficacit ii energetice la cultivarea ambelor


culturi. Aceia i influen este observat la minimalizarea lucr rii solului n asolament.

133

RECOMAND RI PRACTICE
1.

Pentru p strarea fertilit ii solului

produc ie a grului de toamn

i men inerea concomitent

a unui nivel nalt de

i florii soarelui este eficient economic i energetic de minimalizat

lucrarea de baz a solului la 10 12 cm cu folosirea gunoiului de grajd n doz de 10 t/ha


suprafa de asolament.
2.

n lipsa gunoiului de grajd, ierburile perene n cadrul asolamentelor cu 7 sole vor fi

cultivate pe 1 2 sole, n vederea asigur rii unui bilan pozitiv al materiei organice n sol.
3.

n condi iile economiei de pia

cu tendin a de cre tere a pre urilor la resursele energetice

irenovabile i derivatelor lor, rentoarcerea la bazele fundamentale ale agronomiei, devine


indispensabil

prin practicarea asolamentului cu ierburi perene, folosirea ngr

mintelor

organice i minimalizarea lucr rii solului n asolament. Asolamentul n armonie cu sistemele


optimizate de lucrare i fertilizare a solului, creeaz premize reale de tranzi ie n Republica
Moldova la sistemul de agricultur durabil .

134

BIBLIOGRAFIE
1. Andrie S. O grij superb p strarea fertilit ii solurilor. n: Agricultura Moldovei, 1994, nr
11-12, p. 2 - 3.
2. Andrie S. Optimizarea regimurilor nutritive ale solurilor i productivitatea plantelor de
cultur . Chi in u: Pontos, 2007. 374 p.
3. Berca. M. Teoria gestiunii mediului i a resurselor naturale. Bucure ti: GRAND, 1998. 136 p.
4. Boincean B. Productivitatea culturilor i fertilitatea cernoziomului din stepa B ului sub
influen a intensific rii tehnologice a agriculturii. n:Transfer de inova ii n activit ile agricole n
contextul schimb rii climei i dezvolt rii durabile. 1a Conferin interna ional . Chi in u, 2009, p.
174-186.
5. Boincean B. Productivitatea culturilor i fertilitatea solului n cadrul sistemului de agricultur
ecologic . n: Pedologia modern n dezvoltarea agriculturii ecologice. Chi in u, 2006, p. 57-70.
6. Boincean B. Asolamentul mijloc de mic orare a pericolului secetei. n: Conf. t. Apele
Moldovei. Seceta i m surile complexe de combatere. Chi in u, 1995, p. 180-181.
7. Boincean B. Concep ia dezvolt rii agriculturii durabile i ecologice n Republica Moldova. n:
Agricultura Moldovei, 2000, nr 1, p. 8-10.
8. Boincean B. Evaluarea transform rii calitative a substan ei organice n cernoziomurile
valorificate din stepa B ului. n: Tezele Conferin ei tiin ifice Pedologia n Republica Moldova
la sfr itul mileniului doi", 9-10 septembrie, Chi in u, 1999, p. 164-166.
9. Boincean B. S folosim poten ialul autohton. n: Agricultura Moldovei, 2004, nr 3, p. 4-5.
10. Boincean B., Nica L., Stadnic S. Levigarea nitra ilor la culturile de cmp n stepa B

ului. n:

Academos, Nr.1 (16), 2010, p. 91-98.


11. Boincean B. i al. Fertilizarea i fertilitatea cernoziomului tipic din stepa B

ului. n:

Academos, nr.1 (20), 2011, p. 110-121.


12. Boincean B., Lucrarea solului tendin e i perspective. n: Academos nr 3(22) 2011, p. 61
67.
13. Boincean B. Promovarea conceptului s

ii solului n asigurarea s

ii plantelor. n:

Materialele conferin ei interna ionale tiin ifico practice Protec ia integrat a culturilor de
cmp. Republica Moldova, B i, 18-19 iunie 2009, p. 132 139.
14. Bucur G., Nicolaev N., Rurac M, Tehnologii agricole adaptate la cerin ele sistemului de
agricultur durabil . Chi in u, 2007. 36 p.
15. Bucur G.

i al. Studierea ac iunii alelopatice dintre culturile de cmp

caracteristice lor. Chi in u, 2006. 30 p.

135

i buruienile

16. Bucur G. i al. Elaborarea metodelor de sporire a efectului agrotehnic,economic i ecologic al


sistemelor de lucrare a solului. Chi in u, 2007. 31 p.
17. Budoi G. Oancea I, Penescu a.. Herbologia aplicat . Buruienile i combaterea lor integrat .
Bucure ti: Ceres, 1994. 70 p.
18. Budoi G... Agrotehnic . Bucure ti: Ceres, 1996. 435 p.
19. Chiriac, A. i al. Efectele fertiliz rii asupra evolu iei solului brun luvic din Podi ul Suceavei i
asupra nutri iei minerale a porumbului. 1. Modific rile nsu irilor chimice ale solului n: Analele
Institutului Cerc. Cereale Plante Tehn., Fundulea, Bucure ti, 1986, p. 435 - 444.
20. Cojocaru O. Productivitatea culturilor de cmp n agroecosisteme la diferit grad de influen
antropic . Autoreferatul tezei de doctor n tiin e agricole. Chi in u, 1998. 28 p.
21. Coltun V., Coltun M., B

M. Lucrarea solului i men inerea fertilit ii lui. n: Simpozion:

Lucr rile solului prezent i viitor. Cluj Napoca, 1995, vol.1, p.83-92.
22. Davidescu D. Davidescu.v Agricultura biologic . Bucuresti: Ceres, 1999. 66p.
23. Eroziunea solului. Chi in u: Pontos 2004. 473 p.
24. Gavrila S. Influen a sistemului de rota ie, lucr rii i fertiliz rii solului asupra gradului de
mburuienare a sem

turilor culturilor de cmp. n: Materialele conferin ei interna ionale

tiin ifico practice Protec ia integrat a culturilor de cmp. Republica Moldova, B

i, 18-19

iunie 2009, p. 69 74.


25. Gavrila S. Influen a sistemului de lucrare i fertilizare a solului asupra eficien ei
economico-energetice la cultivarea florii soarelui. n: Agricultura Moldovei, Chi in u,
2013 nr. 2 3, (n edi ie).
26. Gavrila S. Eficien a energetico-economic la cultivarea grului comun de toamn . n:
Agricultura Moldovei, Chi in u, 2012 nr. 1 2, p 20-23..
27. Ion Viorel i al ii. Agricultura Ecologic . Bucure ti: Alma Mater, 2003.
28. Krupenikov I. Ce s facem cu cernoziomurile noastre? n: Agricultura Moldovei, 1994, nr 9,
p. 2-3.
29. Lupa cu M. Agricultura Moldovei i ameliorarea ei ecologic . Chi in u, 1996. 107 p.
30. Lupa cu M. Seceta n Moldova i c ile de combatere a ei. n: Conf. t. Apele Moldovei,
Seceta i m surile complexe de combatere. Chi in u, 1995, p.12-17.
31. Marin D., i al. Cercet ri privind influen a lucr rilor de baz ale solului brun ro cat asupra
unor nsu iri fizice i hidrofizice i a produc iei de porumb boabe. n: Simpozion: Lucr rile
solului prezent i viitor. Cluj Napoca, 1995, Vol.1, p. 169 175.
32. Nica L. Ac iunea sistemului de fertilizare asupra productivit ii culturilor de cmp n
asolament. n: Solul - una din problemele principale ale secolului XXI. Lucr rile conferin ei
136

interna ionale tiin ifico-practice (50 de ani ai Institutului de Cercet ri pentru Pedologie i
Agrochimie Nicolae Dimo"). Chi in u: Pontos, 2003, p. 272 - 273.
33. Nicolaev N .a. Monitoringul fitosanitar i toxicologic n agroecosisteme cu diferit grad de
influen antropic . n: Simpozion tiin ific. Ia i, 2002, p. 67-71.
34. Revenco E. Sugestii privind asigurarea tiin ific a problemei combaterii secetei. n: Conf. t.
Apele Moldovei. Seceta i m surile complexe de combatere. Chi in u,1995, p. 18-19.
35. Rozmire , A. Bilan ul humusului i elementelor nutritive n cernoziomul levigat n func ie de
fertilizare i asolament. Autoreferatul tezei de doctor n tiin e agricole. Chi in u, 1998. 20 p.
36. Rusu T., Bodis A., Imre A. Metode i tehnici de produc ie n Agricultura Ecologic . ClujNapoca: Risoprint, 2005. 142p.
37. Rurac M., Bucur G., Gavrila S. Eficien a biologic a erbicidelor cu substan activ bentazon
n sem

turile culturii soia. Simpozionul tiin ific interna ional Realiz ri i perspective n

horticultur , viticultur , vinifica ie i silvicultur . n lucr ri tiin ifice UASM, Chi in u, 2007,
vol. 15 (1) p. 418-429.
38. Rurac M. Starea structural a cernoziomului carbonatic n func ie de lucrarea de baz a
solului. n: Compactarea solurilor procese i consecin e. Cluj Napoca: Risoprint, 2007, p. 5254.
39. Sidorov M., i al. Agrotehnica. B i: Presa universitar b ean , 2006. 297 p.
40. Sin Gh. . a. Posibilit i de reducere a lucr rii solului pentru culturile de gru, porumb i
floarea soarelui. n: Problemele de agrofitotehnie teoretic

i aplicat . I.C.C.P.T. 1986, vol. VIII,

nr 3, p. 183-193.
41. Stadnic Stanislav. Fertilitatea solului n func ie de asolament i sistemele de fertilizare pe
cernoziomul tipic din stepa B ului. Autoreferatul tezei de doctor n agricultur , Chi in u, 2006.
30 p.
42. Tianu A. Cercet ri privind sistemul de lucrare al solului n ultimii 30 de ani n Romnia. n:
Simpozion: Lucr rile solului prezent i viitor. Cluj Napoca, 1995, vol. 1, p. 15-30.
43. Timireazev, C. Opere alese. Moscova, 1948, vol. 2, 83p.
44. Toma S., Gumovsczi A. Aplicarea ngr

mintelor n agricultura durabil . n: Solul una din

problemele principale ale secolului XXI. Lucr rile conferin ei interna ionale tiin ifico-practice
(50 de ani ai Institutului de Cercet ri pentru Pedologie i Agrochimie Nicolae Dimo"). Chi in u:
Pontos, 2003, p. 280 - 283.
45. urcanu M. Stabilirea coeficien ilor de humificare a substan ei organice n solurile Moldovei.
n: Solul - una din problemele principale ale secolului XXI. Lucr rile conferin ei interna ionale
tiin ifico-practice (50 de ani ai Institutului de Cercet ri pentru Pedologie i Agrochimie Nicolae
137

Dimo"). Chi in u: Pontos, 2003, p. 277 - 278.


46. Ungureanu V., .a. Particularit ile agriculturii organice. Chi in u, 2003. 64 p.
47. Ungureanu V. Direc iile dezvolt rii agriculturii durabile n Moldova. n: Lucr ri tiin ifice
UASM, Agronomie i Ecologie, Chi in u, 2008, vol. 20, p. 3-6.
48.

.
,
. :

49.

, 1997,

(
1915 - 1965

50.

51.

.).

, 1966. 188 .

.
.

: Pontos, 2005,

I. 229 .

.
. Chi in u: Pontos, 2005,

52.

II, 145 c.

.
.

53.

, 1984. 287 .

.
.
:

54.

3, . 5 - 12.

, 1969, . 372-375.
.,

,
. n: Lucr rile conferin ei interna ionale tiin ifico-practice

Solul una din problemele principale ale secolului XXI, Chi in u, 7 august 2003, p. 173-175.
55.

,
,
.

3.

,
.

, 1996,
56.

.,

12, . 41-49.
.,

.
.

,
57.

, 2010, . 6-10.

.
, 1992,

58.

.
7-8, . 22-24.
138

, 1991,
59.

7, . 9-11.

.
.
. .- .

. ...

, 1982. 226 .

60.

(
). .

61.

, 1999. 270 p.

.
.

.- .

, 1998. 32 .
62.

. :

63.

, 1988,

. :

64.

.,

,1985,

1, . 28-29.
2, . 2325.

.
.

65.

.
.
. 21- 24

66.

, 1986. 416 .

21986.

, 1986, . 102.

, 1986. 209 .
67.

.,

. :
68.

.,

, 1997,

,
69.

.,
.

3, . 63-66.

, 2000. 267 .

M.

128.

, 1974, . 123-127.
70.

:
71.

.
.

.,

91.

, 1972, . 68-71.

,
.

72.

73.

(1927-1938).-

, 1984, . 115-127.
.

, 1959. 903 .

. , 1951.-576 .
139

74.

75.

76.

:
.

, 1940.
, 1949. 373 c.

. :
.

77.

, 1990, . 123-129.

.
.

78.

, 1979. 19 .

.
. :

79.

, 1971, . 128-145.

. 1984,
80.

4, . 78-89.

.
.

1985,

.-

10, . 66-70.

81.

..

..
. :

.- .

, 1988,

8. . 103-

106.
82.
1982,

. :

.- .

8, . 42-49.

83.

.
, 1962, 255 .

84.

.,

.
, 2001,

85.

7, . 832-844.
.,

,1990. 323 .

86.

. 1-2,

87.

88.

89.

, .,
.

7, 15-17.
, 2002. 320 .
,

:
,

, 1973. 415p.

91.

, 1948.

. :

.,

90.

, 1980, . 81 105.
.

1988. 40 .
140

92.

.
:
,

93.

.,

, 1980, . 41 - 59.

.
94.

, 1983. 304 .

, 1990. 288 .
95.

.,

1979, . 197-201.
96.

. :
97.

, 1990,

.,

9, . 34-36.

.
,
. :

, 1993,

3, . 25

-38.
98.

.
,

99.

, 1949. 336 .

.
,

100.

, 1971, . 10-74.
.

.
:

, 1979,
101.

58, . 64 - 75.
.

, 1988. 207 .

102.

.,
. :

, 1986,

103.

.,

5, . 36-37.
.

, 1980, . 30-40.
104.

105.

, 1996. 367 .138

.
, 1999,

106.

.
10, . 69-77.

.
141

. 100

, 1983, . 253-280.

107.

.
. :
.

. .-

, 1978. 46 .

108.

,
. :

.
-

1986,

26-27

, 1986, . 83-84.

109.

, 1999. 296 .
110.

.
.

1986,
111.

3, . 10-13.

. :

, 1988

2,

. 19-21.
112.

.,

Moldovei, 2004,

: Agricultura

4, p. 24-25.

113.

.,

, 2004.

168 .
114.

115.

.
.

, 1967, 427 .

: Pontos, 2008, 285 p.

116.
.
,

75-

, 14 16
117.

21-24
.,

, 1986, . 9-11.

.,

.
,

, 1989, . 59-62.

1936. 406 .
120.

, 2004, . 34 39.

2-

1986 ,

. :
119.

.
.

118.

2004

100-

.,

.,

.
142

. :
121.

. 1982,

6, . 14-17.

.
:
.- .

122.

, 1981, . 35 - 38.

.
:

123.

, 1988,

9, . 20 - 22.

, 1991, . 10 - 80.

124.

125.

.,

, 1983, . 138-146.
.,

126.

127.

, 2004. 630 .
.

, 1971. 375 .

.
. :
,

128.

, 1990, . 153-162.

.
.
;

.
130.

:
, 1989, . 52-57.

5, . 5 12.

.,

.
. :

, 1987,

.,
.

.,
:

7, . 134-141.

, 1993. 415 .

.,

, 1990. 206 .
134.

, 1998,

133.

.
.

132.

, 1989, . 93-101.

129.

131.

.
143

. :

,1987,

135.

12, . 39-40.

.
. :

, 1968, .

40-43.
136.

.,

. :

, 1969,

137.

10, . 40-41.

, 1972.

343 .
138.

.
.

, 1994,

2, . 58 -

62.
139.

140.

, 2004. 270 .

.
. :

141.

, 1997,
.,

2, . 26 - 30.
.
. :

, 2000,

9, .

11-18.
142.

.
. :

, 2002,

143.

.,

2, . 5 - 12.
.,

.
,
. :

, 1991,

5, . 49-

55.
144.

.
.

145.

, 1988. 373 .

.
.

, 1996,
146.

11, . 1376- 1384.


.

. :
147.

, 1989,

3, . 27-29.

.
148.

.,

.,

. 24 .
.

144

Cozara, 2005. 344 .


149.

.
. :
.- .

, 1995, .

183-185.
150.

.
.

151.

, 1996. 63 .

, 1989, . 30-31.
152.

.
.
,

153.

,1989, . 75-79.

.
, 1986,

1, . 27-30.

154.

.,

, .

. :
,

, 1983,

. 14, . 106-

112.
155.

. :
,

156.

.
, 1914,

157.

, 1983, . 3-8.
.

1 . 23-24.
.

,
.

: Materialele conferin ei interna ionale tiin ifico practice Protec ia

integrat a culturilor de cmp. Republica Moldova, B i, 18-19 iunie 2009, p. 93 97.


158.

.
.
,

159.

, 1977, . 12-21.

, 1986,
160.

4, . 9-10.

.,

.,

.
-

:
,
161.

, 1980, . 140 - 159.

.
145

, 1979,

162.

248, . 107 - 111.

163.

, 1965.

. III.

.
.

,1988,

2, . 103-109.

164.

.,

, 1981. 55 .

165.

.,

.,

.
. :

,
166.

, 1983, . 525-56.

167.

, 1972. 366 .

1955. 623 .
168.

. :

, 1985,

6, . 25-27.
169.

.,

, .

170.

, 1969. 520 .

.
,

8, 1989, . 36-37.

171.

.,

.
.

, 1998,
172.

1, . 13-20.
.

.
. :

173.

174.

, 1982,
.

, 1956,

7, . 20-217.

-1 . 71-82.

, 1987. 47 .
175.

, 1983,

12, . 16-18.

176.

177.

.
,

178.

.
.

, 1987. 192 .
,

, 1963. 312 .
.

.
146

, 1976. 80 .

179.

.,

, 1959. 276 .
180.

.
. :

, 1962,

181.

182.

IV,

.1, . 255-262.

. :

, 1988,

2, . 2-7.
.

, 1976. 100 .
183.

.
.
.

184.

:
, 1987, .193-199 .219

. 100

, 1983, . 186-198.

185.

, 1984, . 231 -244.


186.

.
. :

, 1993,

10, .

3 10.
187.

.
.

188.
189.

, 1984. 16 .

. Chi in u, 1996. 56 .
.
.

, 1992,
190.

4, . 69 71.

Aber J.D., Melillo J. M. Terrestrial ecosystems. San Diego: Harcourt Academic Pres,

2001. second edition 556 p..


191.

Addiscott T.M. Whitmore A.P., Powlson D.S. Farming, fertilizers and the nitrate problem.

Rothamsted Experimental Station, CAB International, 1991. 170 p.


192.

Benjamin R.Stinner and Johum Blair. Ecological and Agronomic characteristics of

innovative cropping systems. In the book: Sustainable Agricultural Systems, USA, 1990, p. 123140.
193.

Bent T. Christensen. Askov 1894 1989: Research on animal manure and mineral

fertilizers. In the book: Sanborn Field Centenial, Missouri, Columbia, USA, 1989, p. 28-48 .
194.

Bender Jim. Future Harvest. Pesticide Free Farming, University of Nebrasca, 1994. 153
147

p.
195.

Blevins R.L., Frye W.W., Smith M.S. The effect of conservation tillage on soil properties.

A system approach to coonservation tillage. Lewis Publishers, 1985, p. 99-110.


196.

Blum W.E., Warkentin B.P. and Frossarb E.. Soil, human society and the environment. In:

Function of soils for Human Societies and the Environment, Geological Society, London: Special
Publications, 2006, p. 1-8.0
197.

Boincean B., Nica L. Productivity, fertilization and fertility of cernoziom soil in the steppe

zone of Moldova. In the: Proceeding of the 16-th International Symposium of the International
Scientific Centre of Fertilizers (CIEC) Mineral versus organic fertilization. Conflict or
synergism 16-19 September, Belgium, Gent, 2007, p. 102 109.
198. Boincean B. Ecologization and Biologization of Agriculture of Moldova. In: International
conference "Jouth and ecology", Chi in u, 1991, p. 80-83.
199.

Boincean B., Gavrila S., Pasat D. Soil fertility and crop productivity in the long-term

polyfactorial experiment. In: Colloque intern. Agriculture biologique et chargement climatique,


17-18 Avril 2008, Enita Clermont, France. Clermont Ferrand, 2008. Poster.
200.

Craig C. Controlling weeds with fewer chemicals. How to cut your herbicide costs and

protect the environment. Edited by the staff of The New Farm USA, Rodale Institute, 1991. 138
p.
201.

Coulding K.W.T., and others. Nitrate leaching from the Broadbalk Wheat Experiment,

Rothamsted, UK as influenced by fertilizer and manure inputs and the weather. In the: Soil use
and Management, 2000, p. 244 250.
202.

Francis C.A. and Clegg M.D. Crop rotation in sustainable production systems. In the

book: Sustainable Agricultural Systems, Soil and Water Conservation Society of USA, 1990, p.
170-122.
203.

Fritz J.H., Laszlo P. and Hansr. H. Sustainable Agriculture. In: Proceedings and outputs of

the first Symposium of the International Forum on Assessing Sustainability in Agriculture, Bern,
Switzerland - March 2006. 248 p.
204.

Gavrila S. Reduction of production expenses and the danger of environment pollution by

growing sunflower in crop rotation. In: International Symposium DURABLE AGRICULTURE


DEVELOPMENT STRATEGIES-. Romnia, Ia i, 20-22 octombrie 2011, Book of abstracts,
p. 13-14.
205.

Herbert H. Koepf. Soil fertility in sustainable low input farming. Michael Fields

Agricultural Institute, Buletin N3, 1992. 26 p.

148

206.

Herbert H.Koepf. The biodynamic farm. Agriculture in the Service of the Earth and

Humanity, Antrhroposophic. New York: Hudson, 1989. 245 p.


207.

Johnston A. The value of long term experiments in Agricultural Research. In the book:

Sanborn Field Centenial, Missouri, Columbia, USA, 1989, p. 2-20.


208.

Johnston E, Poulton P and Coleman K. Soil Organic Matter. Its importance in sustainable

agriculture and carbon dioxide fluxes. In: Advances in Agronomy, Burlington, Academic Press,
2009, vol.101, p.1-57.
209.

Karlen D. and other. Crop rotations for the 21 st Century. In the book:Advances in

Agronomy, 1994, Vol.53, p. 1 45.


210.

Mansvelt J.D. Landscape and agriculture. In: Transfer de inova ii n activit ile agricole n

contextul schimb rii climei i dezvolt rii durabile. 1a Conferin interna ional . Chi in u, 2009, p.
153 163.
211.

Peck T. Morrow Plots Long term University of Illinois Field Research Plots, 1876 to

present. In: Proceeding of the Sanborn Field Centennial, University of Missouri Columbia,
1989, p. 49-52.
212.

Peterson T. Varvel G. Crop yield as affected by rotation and nitrogen rate. In: Agronomy

Journal, 1989, vol. 81, nr 5, p. 731 734.


213.

Ramseier H. Resource conserving agriculture in the context of climate change and

substainable development. n: Transfer de inova ii n activit ile agricole n contextul schimb rii
climei i dezvolt rii durabile. 1a Conferin interna ional . Chi in u, 2009, p. 148-152.
214.

Robertson I. Sixty years Research at the Breton Plots, Canada. In the book: Sanborn Field

Centenial. Missouri, Columbia, USA, 1989, p. 21-22.


215.

Rothamsted 150 the Anniversary Conference. Abstracts. Institute of Arable Crops

Research, Rothamsted Experimental Station, Harpenden12-14 the July 1993.


216.

Rothamsted Researsch. Guide to the classical and other long term experiments, Datasets

and Sample Archive, 2006.


217.

Williams R. Effects of management and manuring on physical properties of some

Rothamsted and Woburn soils. II Rep. (Rothamsted Exper. Stat.) Harpenden, 1978, vol. 2, p. 37 54.
218.

Ghid privind perfec ionarea tezelor de doctorat i a autoreferatelor. Aprobat prin Hot rrea

Comisiei de Atestare a CNAA, Nr.AT03/11 din 23 aprilie, Chi in u, 2009. 20 p.


219.

Metodologia valorific rii superioare a solului n noile condi ii de gospod rire a terenurilor

agricole. Chi in u: Ruxanda, 1999. 160 p.


220.

Monitorul oficial al R. Moldova. Moldpres, 2000, nr 109 111.


149

221.

Tehnologii vegetale moderne. Bucure ti: Ceres, 2004, vol. 1. 40 p.

222.

Tehnologii vegetale moderne. Bucure ti: Ceres, 2004, vol. II 40 p.

223.
,
.

, 1989, .41-59.

224.

225.

, 1985. 352 .

. Chi in u: Pontos, 2001. 427 c.


226.

18-

.
1912

, 1913. 380 .

150

Anexe

151

Anexa 1
Condi iile climaterice n anii de cercetare
Tabelul A.1.1. Datele meteorologice n anul agricol 2006 2007 (Meteosta iunea ICCC Selec ia (B
Nr

Lunile anului agricol

Temperatura medie ,
Pe luni

Media multianual

Precipita iile atmosferice, mm

+/- 0C fa de

Pe luni

Media multianual

media multianual

+/- mm fa de
media multianual

Septembrie

16

15,7

+0,3

4,7

36

-31,3

Octombrie

11,4

9,6

+1,8

26,0

33

-7

Noiembrie

6,0

3,6

+2,4

5,6

34

-28,4

Decembrie

2,7

-1,0

+3,7

0,7

27

-26,3

Ianuarie

2,9

-3,6

+6,5

6,3

22

-15,7

Februarie

0,0

-2,0

+2,0

36,6

22

+14,6

Martie

7,2

2,3

+4,9

11,0

22

-11,0

Aprilie

9,9

10,1

-0,2

16,3

31

-14,7

Mai

19,2

15,9

+3,3

50,0

49

+1,0

10

Iunie

22,5

19,3

+3,2

22,7

62

-39,3

11

Iulie

24,6

20,8

+3,8

21,7

58

-36,3

12

August

22,7

20,2

+2,5

73,3

49

+24,3

Anual

12,1

9,2

+2,9

274,9

445

-170,1

152

i))

Tabelul A.1.2. Datele meteorologice n anul agricol 2007 2008 (Meteosta iunea ICCC Selec ia (B
Nr

Lunile anului agricol

Temperatura medie ,
Pe luni

i))

Precipita iile atmosferice, mm

Media

+/- 0C fa de

multianual

media

Pe luni

Media

+/- mm fa de

multianual

media

multianual

multianual

Septembrie

16,0

15,7

+0,3

76,2

36,0

+40,2

Octombrie

10,0

9,6

+0,4

34,6

33,0

+1,6

Noiembrie

2,2

3,6

-1,4

49,4

34,0

+15,4

Decembrie

-0,3

-1,0

+0,7

25,6

27,0

-1,4

Ianuarie

-1,5

-3,6

+2,1

23,5

22,0

+1,5

Februarie

0,9

-2,0

+2,9

3,5

22,0

-18,5

Martie

6,5

2,3

+4,2

27,4

22,0

+5,4

Aprilie

11,2

10,1

+1,1

95,3

31,0

+64,3

Mai

15,4

15,9

-0,5

43,0

49,0

-6,0

10

Iunie

20,4

19,3

+1,1

28,0

62,0

-34,0

11

Iulie

21,3

20,8

+0,5

158,1

58,0

+100,1

12

August

22,0

20,2

+1,8

50,2

49,0

+1,2

Anual

10,3

+9,2

+1,1

614,8

445,0

+169,8

153

Tabelul A.1.3. Datele meteorologice n anul agricol 2008 2009 (Meteosta iunea ICCC Selec ia (B
Nr

Lunile anului agricol

Temperatura medie ,
Pe luni

i))

Precipita iile atmosferice, mm

Media

+/- 0C fa de

multianual

media

Pe luni

Media

+/- mm fa de

multianual

media

multianual

multianual

Septembrie

14,4

15,7

-1,3

95,2

36

+59,2

Octombrie

12,2

9,6

+2,6

41,1

33

+8,1

Noiembrie

6,0

3,6

+2,4

20,3

34

-13,7

Decembrie

1,2

-1,0

+2,5

122,7

27

+95,7

Ianuarie

-2,6

-3,6

+1,3

27,4

22

+5,4

Februarie

-2,7

-2,0

+2,9

23,8

22

+1,8

Martie

4,0

2,3

+1,7

47,0

22

+25

Aprilie

11,1

10,1

+1,0

12,9

31

-18,1

Mai

16,0

15,9

+0,1

22,2

49

-26,8

10

Iunie

21,2

19,3

+1,9

62,0

62

11

Iulie

22,6

20,8

+1,8

31,6

58

-26,4

12

August

21,1

20,2

+0,4

18,7

49

-30,3

Anual

10,7

9,2

+1,5

524,9

445

+79,9

154

Nr

Lunile anului agricol

Tabelul A.1.4. Datele meteorologice n anul agricol 2009 2010 (Meteosta iunea ICCC Selec ia (B
Precipita iile atmosferice, mm
Temperatura medie , 0C

i))

Pe luni

Media
multianual

+/- 0C fa de media
multianual

Pe luni

Media
multianual

+/- mm fa de media
multianual

Septembrie

17,8

15,7

+2,1

12,4

36,0

-23,6

Octombrie

11,0

9,6

+1,4

59,9

33,0

+26,9

Noiembrie

5,9

3,6

+2,3

6,5

34,0

-27,5

Toamna

11,6

9,6

+1,9

78,8

103,0

-24,2

Decembrie

-1,5

-1,0

-0,5

73,6

27,0

+46,6

Ianuarie

-5,8

-3,6

-2,3

102,7

22,0

+80,7

Februarie

-0,7

-2,0

+1,1

52,5

22,0

+30,5

Iarna

-2,2

-2,2

0,0

228,8

71,0

+157,8

Martie

3,9

2,3

+1,8

11,0

22,0

-11,0

Aprilie

11,0

10,1

+0,9

13,8

31,0

-17,2

Mai

16,8

15,9

+0,9

93,8

49,0

+44,8

Prim vara

10,6

9,4

+1,2

118,6

102,0

+16,6

10

Iunie

20,1

19,3

+0,8

115,6

62,0

+53,6

11

Iulie

23,2

20,8

+2,4

26,8

58,0

-31,2

12

August

23,7

20,2

+2,5

36,5

49,0

-12,5

Vara

22,3

20,1

+2,2

178,9

169,0

+9,9

Anual

10,6

9,2

+1,4

605,1

445

+160,1

155

Cmpul N

Anexa 2
Schema experien ei polifactoriale de lung durat
Tabelul A.2.1 Schema experien ei polifactoriale de lung durat pentru eviden ierea ac iunii i interac iunii altern rii culturilor, sistemului de
fertilizare i lucrare a solului, pentru anul 2010
REPETI IA N 1
REPETI IA N 2
REPETI IA N3

VII

VI

N1
N2
N1
1 2 3 3 2 1 1 2 3 3 2 1 1 2 3
porumb +
gru de toamn
porumb + ierburi
perene
ierburi
afnare
discuirea
afnarea
20-22cm
perene
20-22cm 10-12cm
ar tura 20
22 cm
floarea soarelui
lucerna +
lucerna + raigras anul
raigras
II
afnarea discuirea
anul II
20-22cm 10-12cm
lucerna + porumb pentru siloz lucerna + raigras anul
raigras
III
ar tur
afnarea
anul III
20-22
20-22

IV
III

ar tura 25-27
sfecla pentru zah r
ar tura 32-35

afnarea 25-27
afnarea 32-35

II

25-27cm
10-12cm
orz
de maz re la boabe
toamn

orz de toamn

asolamentul
N2
N1
3 2 1 1 2 3 3 2 1 1 2 3
gru de toamn
porumb + ierburi
perene
discuirea
afnare
afnarea
20-22cm
10-12cm 20-22cm
floarea soarelui
discuirea
afnare
10-12cm 20-22cm
porumb pentru siloz
afnarea
20-22

ar tur 2022

lucerna + anul II

lucerna + anul III


afnarea 20-22

gru de toamn
ar tura 25-27
ar tura 32-35
porumb pentru boabe
afnare cu subsolier
25-27cm
maz re la boabe
orz de toamn
discuirea 10-12cm

156

N2
N1
3 2 1 1 2 3 3 2 1
gru de toamn
porumb +
ierburi
discuirea
afnare
perene
10-12cm 20-22cm
ar tura
2022 cm
lucerna +
floarea soarelui
raigras
afnarea discuirea
anul II
20-22cm 10-12cm
Porumb pentru siloz lucerna +
raigras
ar tur 20- afnarea
anul III
22
20-22

afnarea 32-35
afnarea 25-27

10-12cm
maz re la boabe

orz
de
toamn

Cultura permanent
1

3 2

Gru de

Gru de

toamn

Orz de toamn

toamn

Sfecla

Sfecla

Floarea soarelui

pentru zah r Porumb pentru boabe pentru zah r

Ogor negru
Prloag

Ar tur

Ar tur

Afnarea

Afnarea

Afnarea

Afnarea

Ar tura

Ar tura

Ar tur

Afnarea

20-22 cm

20-22 cm 20-22 cm

20-22 cm

32-35 cm

25-27 cm

25-27 cm

32-35 cm

20-22cm

20-22 cm

Adnotare:
1f

ngr

minte (martor absolut)

2 ngr

minte organice

3 ngr

minte organice + NPK

157

Anexa 3
Tabelul A.3.1. Schema administr rii ngr

mintelor organice i minerale n cadrul experien ei


polifactoriale.

Asolamentul N 1

N_
cmp

Asolamentul N 2

ngr minte ngr minte


organice + ngr
minte organice
minerale
porumb la mas
verde + ierburi
multianuale
30t/ha gunoi de grajd
ngr

VII

ngr minte ngr minte


organice +
minte organice
minerale
gru de toamn

N30P60K60
lucern anul II
VI

N30P30K30
N30 prim

floarea soarelui
-

30t/ha gunoi de grajd


-

N30P20K20
N30 prim
porumb pentru siloz

lucern anul III


V

N45P60K60
N45 prim

N30P30K30
N30 prim

gru de toamn
IV

P30K30

sfecl pentru zah r


III

40t/ha gunoi de grajd


N60P60K60

40t/ha gunoi de grajd


N60P60K60

porumb pentru boabe


II
I

orz de toamn

maz re la boabe

158

Cultura permanent
gru de toamn

orz de toamn

sfecl
pentru
zah r
20t/ha gunoi de 20t/ha gunoi de 20t/ha gunoi de
grajd
grajd
grajd
N60P60K60
N30P30K30
N30P30K30
N30 prim
N30 prim

porumb pentru
boabe
20t/ha gunoi de
grajd
N30P30K30
N30 prim

floarea soarelui
20t/ha gunoi de
grajd
N30P20K20
N30 prim

Not : gunoiul de grajd n cultura permanent se introduce odat n doi ani,

Anexa 4
Influen a sistemului de lucrare i fertilizare a solului asupra umidit ii solului n veriga de
asolament luat n studiu.
Tabelul A.4.1. Rezervele de ap accesibil la maz rea pentru boabe, n anul agricol 2007, mm
Variantele experien ei
Lucrarea

Fazele de
cre tere

Sistemul de fertilizare

solului
ngr

minte

Ar tur
+

Rezervele de ap accesibil , mm
0 100

100 200

0 200

cm

cm

cm

3-4 frunze

128,6

148,7

277,3

Matur.

60,1

136,1

196,2

3-4 frunze

99,4

127,8

227,2

Matur.dep

32,2

104,5

136,7

3-4 frunze

101,9

115,3

217,2

Matur.dep

36,3

115,5

151,8

3-4 frunze

105,3

92,1

197,4

Matur.dep

48,5

135,6

184,1

dep
gunoi de grajd + NPK

afnare
.
ngr
Afnare

minte

gunoi de grajd + NPK

159

Tabelul A.4.2. Rezervele de ap accesibil la maz rea pentru boabe, anul agricol -2008,
mm
Variantele experien ei
Lucrarea

Fazele de

Sistemul de fertilizare

Rezervele de ap accesibil , mm

cre tere

0-100 cm

100-200 cm

0-200 cm

solului
ngr

3-4 frunze

149,5

173,1

322,6

Ar tura

Matur. dep

67,1

148,3

215,4

+afnare

gunoi de grajd + NPK 3-4 frunze

158,2

169,0

327,2

Matur.dep.

58,3

97,4

155,7

3-4 frunze

150,3

177,6

327,9

Matur.dep

54,7

153,4

208,1

150,0

182,4

332,4

65,8

164,5

230,3

ngr

minte

minte

Afnare
gunoi de grajd + NPK 3-4 frunze
Matur.dep

Tabelul A.4.3. Rezervele de ap accesibil la maz rea pentru boabe, anul agricol -2009,
mm
Variantele experien ei

Fazele de

Lucrarea

Sistemul de

solului

fertilizare

Ar tura

ngr

+afnare

gunoi

minte

ngr
Afnare

gunoi

cre tere

minte

100-200 cm

0-200 cm

148,7

160,4

309,1

Matur. dep

33,7

92,3

126,0

123,6

155,1

278,7

Matur.dep.

32,1

113,2

145,6

3-4 frunze

133,6

147,6

281,2

Matur.dep

6,5

96,9

103,4

106,8

122,7

229,5

7,5

114,6

122,1

de 3-4 frunze

grajd + NPK

0-100 cm

3-4 frunze

de 3-4 frunze

grajd + NPK

Rezervele de ap accesibil ,mm

Matur.dep

160

Tabelul A.4.4. Rezervele de ap accesibil la maz rea pentru boabe, anul 2010, mm
Variantele experien ei

Fazele de

Lucrarea

Sistemul de

solului

fertilizare

Ar tura

ngr

+afnare

gunoi

ngr

0-100 cm

100-200 cm

0-200 cm

163,5

174,1

337,6

Matur. dep

192,3

71,5

263,8

de 3-4 frunze

157,6

162,2

319,7

Matur.dep.

144,7

121

265,7

3-4 frunze

148,9

186,5

335,4

Matur.dep

126,3

121,3

247,6

de 3-4 frunze

145,6

153,6

299,2

104,0

105,9

209,9

minte

minte

gunoi

cre tere

3-4 frunze

grajd + NPK

Afnare

Rezervele de ap pe straturi, mm

grajd + NPK

Matur.dep

Tabelul A.4.5. Influien a sistemului de lucrare i fertilizare a solului asupra rezervelor de ap


accesibil la maz rea pentru boabe, (media anilor 2007 2010)
Variantele experien ei
Lucrarea

Sistem de

solului

fertilizare

Ar tura
+afnare

Rezervele de ap pe straturi, mm

cre tere

0-100 cm

100-200 cm

0-200 cm

3-4 frunze

147,6

164,1

311,7

Matur. dep

88,3

112,2

200,4

gunoi de

3-4 frunze

134,7

153,5

288,2

grajd + NPK

Matur.dep.

66,8

109,0

175,9

3-4 frunze

133,7

156,8

290,4

Matur.dep

56,0

121,8

177,7

gunoi de

3-4 frunze

126,9

137,7

264,7

grajd + NPK

Matur.dep

56,5

130,2

186,6

ngr

ngr
Afnare

Fazele de

minte

minte

161

Tabelul A.4.6. Rezervele de ap n sol la grul de toamn (2006-2007, mm)


Variantele experien ei

Fazele de

Lucrarea

Siste de

cre tere i

solului

fertilizare

dezvoltare

Rezervele de ap accesibil ,mm


0 100 cm

Regenerare

Ar tur +

ngr

minte

afnare
gunoi de
grajd + NPK

Coacere

123,9
n 38,6

minte

Afnare

0 200 cm

172,7

296,6

56,3

94,9

135,2

258,2

39,8

65,6

161,9

287,9

60,2

98,1

158,2

287,8

37,4

65,7

prg.
Regenerare
Coacere

123,0
n 25,8

prg.
Regenerare

ngr

100 200 cm

Coacere

126,0
n 37,9

prg.
Regenerare

129,7

gunoi de
grajd + NPK

Coacere

n 28,3

prg.

Tabelul A.4.7. Rezervele de ap accesibil la grul de toamn , (an agricol 2007-2008)


Variantele experien ei
Lucrarea

Sistem de

solului

fertilizare

ngr

minte

Ar tura
+afnare
gunoi de grajd +
NPK

ngr

minte

Afnare
gunoi de grajd +
NPK

Fazele de cre tere i


dezvoltare

Rezervele de ap accesibil , mm
0-100 cm

100-200 cm

Regenerare

167,3

160,3

327,6

nspicare

150,9

156,8

307,7

Coacere n prg.

73,5

121,7

195,2

Regenerare

171,3

169,3

340,6

nspicare

173,7

158,7

332,4

Coacere n prg.

34,1

96,5

130,9

Regenerare

167,9

162,5

330,4

nspicare

164,3

164,8

329,1

Coacere n prg.

42,6

111,2

153,8

Regenerare

173,2

171,5

344,6

nspicare

169,0

174,4

343,4

Coacere n prg.

46,2

127,7

173,9

162

0-200 cm

Tabelul A.4.8. Rezervele de ap accesibil la grul de toamn , (an agricol 2008-2009)


Variantele experien ei
Lucrarea

Sistem de

solului

fertilizare

Fazele de cre tere


i dezvoltare

Regenerare
ngr

+afnare
gunoi de grajd +
NPK

ngr

gunoi de grajd +
NPK

100-200 cm

0-200 cm

143,7

255,5

16,3

90,5

106,8

Coacere n prg.

59,6

115,5

175,1

Regenerare

95,2

108,2

203,4

nspicare

21,4

86,4

107,8

Coacere n prg.

56,1

94,8

150,9

Regenerare

102,0

127,7

229,7

9,8

73,6

83,3

Coacere n prg.

68,2

115,4

179,6

Regenerare

102,4

137,9

240,3

nspicare

13,1

80,0

93,1

Coacere n prg.

51,7

73,2

124,9

minte nspicare

Afnare

0-100 cm

111,8

minte nspicare

Ar tura

Rezervele de ap accesibil , mm

Tabelul A.4.9. Rezervele de ap accesibil la grul de toamn (asolament), mm (anul agricol


2009-2010)
Variantele experien ei
Lucrarea

Sistem de

solului

fertilizare
ngr

minte

0-100 cm

100-200 cm

0-200 cm

123,1

150,2

273,3

Coacere n prg.

86,8

109,5

196,3

gunoi de grajd + Regenerare

161,5

164,5

326,0

NPK

Coacere n prg.

104,2

106,2

210,4

Regenerare

133,2

147,0

280,2

Coacere n prg.

51,4

93,6

145,0

gunoi de grajd + Regenerare

139,7

175,4

315,1

NPK

83,5

93,2

176,7

ngr
Afnare

i dezvoltare

Rezervele de ap accesibil , mm

Regenerare

Ar tura
+afnare

Fazele de cre tere

minte

Coacere n prg.

163

Tabelul A.4.10. Influien a sistemului de lucrare i fertilizare a solului asupra rezervelor de ap


accesibil la grul de toamn (asolament), (media anilor 2006 - 2010)
Variantele experien ei
Lucrarea

Sistem de fertilizare

Fazele de cre tere


i dezvoltare

Rezervele de ap accesibil , mm
0-100 cm

100-200 cm

0-200

solului

cm
Regenerare

131,5

156,7

288,3

nspicare

83,6

123,7

207,3

Ar tura

Coacere n prg.

64,6

100,8

165,4

+afnare

Regenerare

137,7

144,3

282,0

97,6

122,6

220,1

Coacere n prg.

55,1

84,3

139,5

Regenerare

132,3

149,8

282,1

nspicare

87,1

119,2

206,3

Coacere n prg.

50,0

95,1

145,1

Regenerare

136,3

160,8

297,1

91,1

127,2

135,3

52,4

82,9

135,3

ngr

minte

gunoi de grajd + NPK nspicare

ngr

minte

Afnare

gunoi de grajd + NPK nspicare


Coacere n prg.

Tabelul A.4.11. Rezervele de ap accesibil la grul de toamn (cult. perman.), mm (2007-2008)


Variantele experien ei
Lucrarea

Sistem de fertilizare

Fazele de
cre tere

Rezervele de ap accesibil , mm
0-100 cm

100-200 cm

0-200 cm

Regenerare

148,6

185,6

334,2

nspicare

112,6

165,6

278,2

solului

ngr

minte

Ar tura

Coacere n prg. 79,0

136,7

215,7

+afnare

Regenerare

125,8

170,3

296,1

97,0

141

238,0

Coacere n prg. 22,9

125

147,9

Regenerare

136,3

215,4

351,7

nspicare

115,1

171,7

286,8

Coacere n prg. 49,0

128

177,0

Regenerare

118,9

169,5

288,4

86,9

137

223,9

140,4

195,0

gunoi de grajd + NPK nspicare

ngr
Afnare

minte

gunoi de grajd + NPK nspicare

Coacere n prg. 54,6

164

Tabelul A.4.12. Rezervele de ap accesibil la grul de toamn (cultura permanent ), mm (20082009)


Variantele experien ei
Lucrarea

Sistem de

solului

fertilizare

ngr

minte

Ar tura
+afnare
gunoi de grajd +
NPK

ngr

minte

Afnare
gunoi de grajd +
NPK

Fazele de cre tere

Rezervele de ap accesibil , mm
0-100 cm

100-200 cm

0-200 cm

Regenerare

143,9

193,0

336,9

nspicare

12,3

76,7

90,8

Coacere n prg.

65,6

128,0

193,6

Regenerare

143,6

179,9

323,5

nspicare

24,7

103,4

128,1

Coacere n prg.

42,1

89,0

131,1

Regenerare

137,9

187,5

325,4

nspicare

9,8

73,6

83,3

Coacere n prg.

68,2

111,4

179,6

Regenerare

135,6

173,0

308,1

nspicare

31,6

112,4

144,0

Coacere n prg.

28,3

86,1

114,4

Tabelul A.4.13. Rezervele de ap accesibil la grul de toamn (cultura permanent ), mm (20092010)


Variantele experien ei
Lucrarea

Sistem de

solului

fertilizare

Ar tura
+afnare

ngr

minte

gunoi de grajd +
NPK
ngr

Afnare

minte

gunoi de grajd +
NPK

Fazele de cre tere

Rezervele de ap accesibil , mm
0-100 cm

100-200 cm

0-200 cm

Regenerare

131,5

170,3

301,8

Coacere n prg.

63,2

135,1

198,3

Regenerare

140,6

179,7

320,3

Coacere n prg.

76,7

114,6

191,3

Regenerare

110,2

147,9

258,1

Coacere n prg.

58,3

122,1

180,4

Regenerare

133,2

156,3

289,5

Coacere n prg.

47,3

62,5

109,8

165

Tabelul A.4.14. Influien a sistemului de lucrare i fertilizare a solului asupra rezervelor de ap


accesibil la grul de toamn (cultura permanent ), (media anilor 2007-2010)
Variantele experien ei
Lucrarea

Sistem de

solului

fertilizare

ngr

minte

Ar tura
+afnare
gunoi de grajd +
NPK

ngr

minte

Afnare
gunoi de grajd +
NPK

Fazele de cre tere i


dezvoltare

Rezervele de ap accesibil , mm
0-100 cm

100-200 cm

0-200 cm

Regenerare

141,3

183,0

324,3

nspicare

62,5

121,2

184,7

Coacere n prg.

69,3

133,2

202,5

Regenerare

136,7

176,6

313,3

nspicare

60,9

122,2

183,1

Coacere n prg.

47,2

109,5

156,8

Regenerare

128,1

183,6

311,7

nspicare

62,5

122,7

185,2

Coacere n prg.

58,5

120,5

179,0

Regenerare

129,3

166,3

295,6

nspicare

59,3

124,7

184,0

Coacere n prg.

43,4

96,3

139,7

Tabelul A.4.15. Rezervele de ap accesibil la floarea soarelui,mm (anul 2007)


Variantele experien ei
Lucrarea

ngr

Fazele de cre tere

minte

Rezervele de ap accesibil , mm
0-100 cm

100-200 cm

0-200 cm

solului
ngr

minte

Ar tur
+

gunoi de grajd +

afnare

NPK
ngr

Afnare

95,6

120,0

215,6

coacere

67,4

60,8

128,2

2-3 frunze

87,6

112,7

200,3

coacere

77,2

58,6

135,8

2-3 frunze

115,9

120,1

236,0

coacere

77,3

60,8

138,1

2-3 frunze

102,1

113,7

215,8

coacere

86,7

66,9

153,6

minte

gunoi de grajd +
NPK

2-3 frunze

166

Tabelul A.4.16. Rezervele de ap accesibil la floarea soarelui,mm (anul 2008)


Variantele experien ei
Lucrarea

Fazele de cre tere

Sistem de fertilizare

Rezervele de ap accesibil , mm
0-100 cm

100-200 cm

0-200cm

solului
2-3 frunze

162,9

183,7

346,6

nceperea nfloririi

63,9

100,7

164,3

Ar tura

coacere

117,8

84,6

202,4

+afnare

2-3 frunze

163,2

165,8

329,0

nceperea nfloririi

48,0

87,7

135,7

coacere

73,0

58,4

131,4

2-3 frunze

166,0

188,3

354,3

nceperea nfloririi

41,5

77,4

118,9

coacere

131,1

84,1

215,2

2-3 frunze

160,9

192,6

353,5

nceperea nfloririi

50,2

92,0

142,2

coacere

105,5

67,3

172,8

ngr

minte

gunoi de grajd + NPK

ngr

minte

Afnare
gunoi de grajd + NPK

Tabelul A.4.17. Rezervele de ap accesibil la floarea soarelui,independent de sistemul de


lucrare i fertilizare a solului n asolament,mm (anul 2009)
Variantele experien ei
Lucrarea

Fazele de cre tere

Sistem de fertilizare

Rezervele de ap accesibil , mm
0-100cm

100-200 cm

0-200cm

solului
2-3 frunze

149,9

163,1

313,0

nceperea nfloririi

32,4

68,1

100,5

Ar tura

coacere

22,2

44,0

66,2

+afnare

2-3 frunze

140,5

139,7

280,0

30,0

60,9

90,9

coacere

22,4

41,4

63,8

2-3 frunze

153,8

171,1

324,9

nceperea nfloririi

40,3

58,6

98,9

coacere

26,0

47,5

73,5

2-3 frunze

141,5

159,4

300,9

28,4

62,5

90,9

13,7

33,8

47,5

ngr

minte

gunoi de grajd + NPK nceperea nfloririi

ngr
Afnare

minte

gunoi de grajd + NPK nceperea nfloririi


coacere

167

Tabelul A.4.18. Rezervele de ap accesibil la floarea soarelui,n dependent de sistemul de


lucrare i fertilizare a solului n asolament,mm (anul 2010)
Variantele experien ei
Lucrarea

Sistem de

solului

fertilizare

Ar tura
+afnare

ngr

minte

gunoi de grajd +
NPK
ngr

Afnare

minte

gunoi de grajd +
NPK

Fazele de cre tere

Rezerva de ap accesibil , mm
0-100 cm

100-200 cm

0-200 cm

2-3 frunze

142,2

171,5

313,7

coacere

89,9

64,2

154,1

2-3 frunze

146,4

172,3

318,7

coacere

76,1

69,7

145,8

2-3 frunze

146,6

176,7

323,3

coacere

102,4

81,0

183,4

2-3 frunze

163,4

188,0

351,4

coacere

88,1

83,8

171,9

Tabelul A.4.19. Rezervele de ap accesibil la floarea soarelui(cultura permanent ), mm (anul


2008)
Variantele experien ei
Lucrarea

Sistem de

solului

fertilizare

ngr

minte

Ar tura
+afnare
gunoi de grajd +
NPK

ngr

minte

Afnare
gunoi de grajd +
NPK

Fazele de cre tere

Rezervele de ap accesibil , mm
0-100 cm

100-200 cm

2-3 frunze

166,1

141,3

307,4

nceperea nfloririi

40,5

106,7

147,2

coacere

93,5

84,7

178,2

2-3 frunze

160,6

171,5

332,1

nceperea nfloririi

33,3

86,5

119,8

coacere

54,9

60,1

115,0

2-3 frunze

133,1

174,7

307,8

nceperea nfloririi

19,7

86,6

106,3

coacere

78,6

59,6

138,2

2-3 frunze

139,6

168

307,6

nceperea nfloririi

16,9

103,8

120,7

coacere

48,6

92,3

140,9

168

0-200 cm

Tabelul A.4.20. Rezervele de ap accesibil la floarea soarelui n cultura permanent n


dependen de sistemul de lucrare i fertilizare a solului, mm (anul 2009)
Variantele experien ei
Lucrarea

Sistem de

solului

fertilizare

ngr

minte

Ar tura
+afnare
gunoi de grajd +
NPK

ngr

minte

Afnare
gunoi de grajd +
NPK

Fazele de cre tere

Rezervele de ap accesibil , mm
0-100 cm

100-200 cm

0-200 cm

2-3 frunze

116,8

142,6

259,4

nceperea nfloririi

27,9

57,8

85,7

coacere

38,8

71,1

109,9

2-3 frunze

132,2

169,2

301,4

nceperea nfloririi

30,2

75,7

105,9

coacere

33,2

43,8

77,0

2-3 frunze

143,6

173,5

317,1

nceperea nfloririi

49,6

82,1

131,7

coacere

34,4

76,2

110,6

2-3 frunze

163,7

185,7

349,4

nceperea nfloririi

34,8

54,2

89,0

coacere

40,0

54,7

94,7

Tabelul A.4.21. Rezervele de ap accesibil la floarea soarelui n cultura permanent n


dependen de sistemul de lucrare i fertilizare a solului, mm (anul 2010 )
Variantele experien ei
Lucrarea

Sistem de

solului

fertilizare

Ar tura
+afnare

ngr

minte

gunoi de
grajd + NPK

Afnare

ngr

minte

gunoi de
grajd + NPK

Fazele de

Rezervele de ap accesibil , mm

cre tere

0-100 cm

100-200 cm

0-200 cm

2-3 frunze

108,7

140,4

249,1

coacere

84,3

85,1

169,4

2-3 frunze

101,9

150,8

252,7

coacere

75,7

79,0

154,7

2-3 frunze

120,9

173,9

294,8

coacere

95,4

92,8

188,2

2-3 frunze

121,5

162,5

284,0

coacere

84,4

86,5

170,9

169

Anexa 5
Consumul apei la formarea unei tone de produc ie de baz (substan uscat ) n anii de cercetare
Tabelul A.5.1. Consumul de ap n veriga de asolament la formarea unei tone de produc ie de baz (s.u.) anul agricol 2007-2008
Rezerva de ap la
Rezerva de ap la Evapotranspira ia
Consumul apei
Recolta, nceputul perioadei Precipita ii, sfr itul perioadei pe
parcursul pentru formarea
t s.u./ha de vegeta ie n mm
de vegeta ie n periadei
Cultura Variantele experien ei
de unei tone de s.u.
stratul 0-200cm, vegeta ie, t
produc ie
de
stratul 0-200cm,
mm
baz , t
mm
1,61
322,6
193,7
215,4
3009
1869
ngr minte
Ar tura
+afnare
gunoi
de 1,94
327,2
193,7
155,7
3652
1882
Maz re
grajd + NPK
1,70
327,9
193,7
208,1
3135
1844
Afnare
ngr minte
gunoi
de 1,91
332,4
193,7
122,1
4040
2115
grajd + NPK
4,37
327,6
351,8
195,2
4842
1108
ngr minte
Ar tura
+afnare
gunoi
de 5,00
340,6
351,8
130,9
5615
1123
Gru de
grajd + NPK
toamn
4,20
330,4
351,8
153,8
5284
1258
Afnare
ngr minte
gunoi
de 4,39
344,6
351,8
173,9
5225
1190
grajd + NPK
2,24
346,6
279,3
202,4
4235
1891
ngr minte
Ar tura
+afnare
gunoi
de 2,67
329,0
279,3
131,4
4769
1786
Floarea
grajd + NPK
soarelui
2,38
354,3
279,3
215,2
4184
1758
Afnare
ngr minte
gunoi
de 2,68
353,5
279,3
172,8
4600
1716
grajd + NPK

170

Tabelul A.5.2. Consumul de ap n cultura permanent la formarea unei tone de produc ie de baz (s.u.), 2007-2008.

Cultura

Variantele experien ei

Ar tura

Afnare

Ar tura
Floarea
soarelui
Afnare

Rezerva de ap la
sfr itul perioadei
de vegeta ie n
stratul
0-200cm,
mm

Evapotranspira
ia
pe
parcursul
periadei
de
vegeta ie, t

Consumul apei
pentru formarea
unei tone de s.u.
produc ie
de
baz , t

3,19

334,2

351,8

215,7

4703

1474

gunoi de grajd 2,89


+ NPK
3,15
ngr minte
gunoi de grajd 3,29
+ NPK
0,83
ngr minte

296,1

351,8

147,9

5000

1730

351,7

351,8

177,0

5265

1671

288,4

351,8

195,0

4452

1353

307,4

279,3

178,2

4085

4922

332,1

279,3

115,0

4964

7194

307,8

279,3

138,2

4489

5220

307,6

279,3

140,9

4460

6559

ngr
Gru de
toamn

Recolta,
s.u

Rezerva de ap la
t/ha nceputul perioadei Precipita ii,
de vegeta ie n mm
stratul 0-200cm,
mm

minte

gunoi de grajd 0,69


+ NPK
0,86
ngr minte
gunoi de grajd 0,68
+ NPK

171

Tabelul A.5.3. Consumul de ap n veriga de asolament pentru formarea unei tone de produc ie de baz (s.u.), anul agricol 2008-2009.

Cultura

Variantele experien ei

Ar tura
+afnare
Maz re
Afnare

Ar tura
+afnare
Gru de
toamn
Afnare

Ar tura
+afnare
Floarea
soarelui
Afnare

Rezerva de ap la
Precipita ii,
Recolta, t/ha nceputul
perioadei
de mm
s.u
vegeta ie n stratul
0-200cm, mm
0,94
309,1
174,5

ngr minte
gunoi
de 1,02
grajd + NPK
1,27
ngr minte
gunoi
de 1,05
grajd + NPK
3,22
ngr minte
gunoi
de 3,52
grajd + NPK
2,45
ngr minte
gunoi
de 3,34
grajd + NPK
1,77
ngr minte
gunoi
de 1,68
grajd + NPK
1,86
ngr minte
gunoi
de 1,82
grajd + NPK

Rezerva de ap la
sfr itul perioadei
de vegeta ie n
stratul 0-200cm,
mm
126,0

Evapotranspir
ia
pe
parcursul
periadei
de
vegeta ie, t
3576

Consumul apei
pentru formarea
unei tone de s.u.
produc ie
de
baz , t
3804

281,2

174,5

103,4

3523

3454

278,7

174,5

145,6

3076

2422

229,5

174,5

122,1

2819

2685

255,5

175,7

175,1

2561

795

203,4

175,7

150,9

2282

648

229,7

175,7

179,6

2258

922

240,3

175,7

124,9

29,11

872

313,0

134,5

66,2

3813

2154

280,0

134,5

63,8

3507

2088

324,9

134,5

73,5

3859

2075

300,9

134,5

47,5

3879

2131

172

Tabelul A.5.4. Consumul de ap n cultura permanent la formarea unei tone de produc ie de baz (s.u.), 2008-2009.

Cultura

Variantele experien ei

Ar tura
Gru de
toamn

Afnare

Ar tura
Floarea
soarelui

Afnare

Recolta,
s.u

Rezerva de ap la
t/ha nceputul perioadei Precipita ii,
de vegeta ie n mm
stratul 0-200cm,
mm

Rezerva de ap la
sfr itul perioadei
de vegeta ie n
stratul
0-200cm,
mm

Evapotranspira
ia
pe
parcursul
periadei
de
vegeta ie, t

Consumul apei
pentru formarea
unei tone de s.u.
produc ie
de
baz , t

0,75

336,9

175,7

193,6

3190

4253

gunoi de grajd 1,38


+ NPK
1,07
ngr minte
gunoi de grajd 1,00
+ NPK
0,72
ngr minte

323,5

175,7

131,1

3681

2667

325,4

175,7

179,6

3215

3005

308,1

175,7

114,4

3694

3694

259,4

134,5

109,9

2840

3944

301,4

134,5

77,0

3589

2441

317,1

134,5

110,6

3410

3157

349,4

134,5

94,7

3892

3139

ngr

minte

gunoi de grajd 1,47


+ NPK
1,08
ngr minte
gunoi de grajd 1,24
+ NPK

173

Tabelul A.5.5. Consumul de ap n veriga de asolament la formarea unei tone de produc ie de baz (s.u.), anul agricol 2009-2010

Cultura

Variantele experien ei

Ar tura
+afnare
Maz re
Afnare

Ar tura
+afnare
Gru de
toamn
Afnare

Ar tura
+afnare
Floarea
soarelui
Afnare

Rezerva de ap la
Precipita ii,
Recolta, t/ha nceputul
perioadei
de mm
s.u.
vegeta ie n stratul
0-200cm, mm
1,26
337,6
236,6

ngr minte
gunoi
de 1,40
grajd + NPK
1,40
ngr minte
gunoi
de 1,32
grajd + NPK
2,61
ngr minte
gunoi
de 3,16
grajd + NPK
2,52
ngr minte
gunoi
de 3,35
grajd + NPK
1,98
ngr minte
gunoi
de 1,99
grajd + NPK
1,79
ngr minte
gunoi
de 1,95
grajd + NPK

Rezerva de ap la
sfr itul perioadei
de vegeta ie n
stratul 0-200cm,
mm
263,8

Evapotranspir
ia
pe
parcursul
periadei
de
vegeta ie, t
3104

Consumul apei
pentru formarea
unei tone de s.u.
produc ie
de
baz , t
2463

319,7

236,6

265,7

2906

2076

335,4

236,6

247,6

3244

2317

299,2

236,6

209,9

3259

2469

273,3

271,4

196,3

3484

1335

326,0

271,4

210,4

3870

1225

280,2

271,4

145,0

4066

1614

315,1

271,4

176,7

4098

1223

313,7

273,0

154,1

4310

2177

318,7

273,0

145,8

4459

2241

323,3

273,0

183,4

4129

2307

351,4

273,0

171,9

4521

2318

174

Tabelul A.5.6. Consumul de ap n cultura permanent la formarea unei tone de produc ie de baz (s.u.)

Cultura

Variantele experien ei

Gru de
toamn
Afnare

Ar tura
Floarea
soarelui
Afnare

Precipita ii,
mm

Rezerva de ap la
sfr itul perioadei
de vegeta ie n
stratul 0-200cm,
mm

Evapotranspira
ia pe
parcursul
periadei de
vegeta ie, t

Consumul apei
pentru formarea
unei tone de s.u.
produc ie de
baz , t

1,13

301,8

271,4

198,3

3749

3318

gunoi de grajd 1,57


+ NPK
1,01
ngr minte
gunoi de grajd 1,78
+ NPK
0,81
ngr minte

320,3

271,4

191,3

4004

2550

258,1

271,4

180,4

3491

3456

289,5

271,4

109,8

4511

2534

249,1

273,0

169,4

3527

4354

252,7

273,0

154,7

3710

3673

294,8

273,0

188,2

3796

5200

284,0

273,0

170,9

3861

4767

ngr
Ar tura

Recolta, t/ha
s.u.

Rezerva de ap la
nceputul perioadei
de vegeta ie n
stratul 0-200cm,
mm

minte

gunoi de grajd 1,01


+ NPK
0,73
ngr minte
gunoi de grajd 0,81
+ NPK

175

Tabelul A.5.7. Consumul de ap n veriga de asolament la formarea unei tone de produc ie de baz (s.u.) anii de studiu, 2007-2010
Cultura

Variantele experien ei

Ar tura +afnare
Maz re
Afnare
Ar tura +afnare
Gru de
toamn

Afnare
Ar tura +afnare

Floarea
soarelui

Gru de
toamn

Floarea
soarelui

Afnare
Ar tura
Afnare
Ar tura
Afnare

ngr minte
gunoi de grajd + NPK
ngr minte
gunoi de grajd + NPK
ngr minte
gunoi de grajd + NPK
ngr minte
gunoi de grajd + NPK
ngr minte
gunoi de grajd + NPK
ngr minte
gunoi de grajd + NPK
ngr minte
gunoi de grajd + NPK
ngr minte
gunoi de grajd + NPK
ngr minte
gunoi de grajd + NPK
ngr minte
gunoi de grajd + NPK

2007-2008
asolament
1869
1882
1844
2115
1108
1123
1258
1190
1891
1786
1758
1716
cultura permanent
1474
1730
1671
1353
4922
7194
5220
6559

176

2008-2009

2009-2010

media

3804
3454
2422
2685
795
648
922
872
2154
2088
2075
2131

3804
3454
2422
2685
795
648
922
872
2154
2088
2075
2131

2712
2471
2194
2423
1079
999
1265
1095
2074
2038
2047
2055

4253
2667
3005
3694
3944
2441
3157
3139

3318
2550
3456
2534
4354
3673
5200
4767

3015
2316
2711
2527
4407
4436
4526
4822

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Anexa 6
Gradul de mburuienire n func ie de sistemul de lucrare i fertilizare a solului
Tabelul A.6.1. Lista speciilor de buruieni n condi iile anului 2008
Denumirea buruienilor
Familia botanic
Grupa biologic
Clasa de
permanen
2
Cnep
s lbatic
Cannabis
ruderalis Janisch
Cornu i
(scaietele
popei)Xanthium strumarium L.
Iarb b rboas Echinochloa crus
galli (L.)Beauv.
Jale anual Stachys annua L.

3
Cannabaceae

4
Anual
de
prim var
Asteraceae
Anual
de
prim var
Poaceae
Anual
de
prim var
Lamiaceae
Anual
de
prim var
Lobod s lbatic Atriplex tatarica Chenopodiaceae Anual
de
L.
prim var
Mac ro u Papaver rhoeas L.
Papaveraceae
Anual
umbl toare
Mohor verde Setaria viridis Poaceae
Anual
de
(L.)Beauv
prim var
Mu tar de cmp Sinapis arvensis Brassicaceae
Anual
de
L.
prim var
Neghin Agrostemma githago L. Caryophyllaceae Anual de toamn
Nem ori de cmp Consolida Ranunculaceae
Anual de toamn
regalis S.F.Gray
Obsiga de cmp Bromus arvensis Poaceae
Anual
de
L.
toaman
P mid
Cirsium arvense Asteraceae
Peren cu drajoni
(L.)Scop.
Punguli a de cmp Thlaspi Brassicaceae
Anual
arvense L.
umbl toare
Spanac alb Chenopodium album Chenopodiaceae Anual
de
L
prim var
tir
s lbatic
Amaranthus Amaranthaceae
Anual
de
retroflexus L
prim var
Susai Sonchus arvensis L.
Asteraceae
Peren cu drajoni
Traista ciobanului - Capsella bursa Brassicaceae
Anual de toamn
pastoris (L) Medic
Turi ag toare Galium aparine Rubiaceae
Anual
umbl toare
Troscot comun Polygonum Polygonaceae
Anual
de
aviculare L.
prim var
Voinicica nalt Sisymbrium Brassicaceae
Anual
altissimum L.
umbl toare
Voinicica Sofiei Descurainia Brassicaceae
Anual
Sophia (L.)Webb
umbl toare
Volbur Convolvulus arvensis L. Convolvulaceae
Peren cu drajoni
Z mo
Hibiscus trionum L.
Malvaceae
Anual
de
prim var
Zrn neagr solanum nigrum L. Solanaceae
Anual
de
prim var
177

5
I
II
IV
III
III
II
IV
IV
II
II
I
V
III
V
V
III
III
V
II
V
III
V
IV
III

Tabelul A.6.2. mburuienarea sem

turilor (media anilor 2008 - 2010) maz re i floarea

soarelui (3-4 frunze), grul de toamn (regenerarea n prim var ).


Variantele experien ei
Lucrarea

Sistemul

solului

fertilizare

Ar tur +
afnare

Maz re
de bur./

ngr

minte

ngr

minte

g/m2

m2

Gru de toamn
g/1 bur,/
ex.

g/m2

m2

Floarea soarelui

g/1

bur./m

ex.

g/m2 g/1
ex.

15

26

1,7 10

39

3,9

16

80

5,0

19

41

2,2 12

34

2,8

20

93

4,7

26

69

2,7 12

42

3,5

36

143

4,0

20

35

1,7 17

49

2,9

35

109

3,1

25

66

2,6 15

39

2,6

26

111

4,3

26

55

2,1 15

47

3,1

35

123

3,5

organic
ngr

minte

organice +
mineral

Afnarea

ngr

minte

ngr

minte

organic
ngr

minte

organice +
mineral

178

Tabelul A.6.3. mburuienarea sem

turilor (media anilor 2008 - 2010) (sfr itul


perioadei de vegeta ie, nainte de recoltare).

Variantele experien ei

Maz re
de bur./ g/m2

Lucrarea

Sistemul

solului

fertilizare
ngr
ngr

m2
minte
minte

Floarea soarelui

g/1

bur./ g/m2

g/1

bur./

ex.

m2

ex.

m2

g/m2

g/1
ex.

123

41

69

9,9

13

198

15,2

156

17,3

12

156

13,0

17

235

13,8

256

28,4

16

251

15,7

20

197

9,9

220

36,7

15

95

6,3

46

425

9,2

12

193

16,1

22

230

10,5

40

410

10,3

16

520

32,5

19

186

9,8

49

379

7,7

organic

Ar tur +
afnare

Gru de toamn

ngr

minte

organice +
mineral
ngr
ngr

minte
minte

organic
Afnarea

ngr

minte

organice +
mineral
Tabelul A.6.4. mburuienirea sem

turilor de gru de toamn (cultura permanent ), media

anilor 2008 2010.


Variantele experien ei

Regenerarea n prim var

Coacerea n lapte

Lucrarea

bur /m2

bur

Sistemul de fertilizare

g/m2

g/1ex.

g/1ex.

solului

/m
45

139

3,1

49

333

6,8

minte organic

59

195

3,3

56

490

8,8

minte organice +

85

293

3,4

150

1395 18,0

49

149

3,0

56

549

9,8

minte organic

59

289

4,9

83

986

11,9

minte organice +

123

469

3,8

175

1783 15,9

ngr
ngr
Ar tur

g/m2

ngr

minte

mineral
ngr
ngr
Afnarea

ngr

minte

mineral

Tabelul A.6.5. mburuienirea sem

turilor de floarea soarelui n cultura permanent , media


179

anilor 2008 2010


Variantele experien ei

Prim vara

la

nceputul Maturizarea deplin

vegeta iei
Lucrarea

bur./m2

g/m2

g/1ex.

bur./m2

g/m2

g/1ex.

minte

153

1189

7,6

165

3570

21,6

ngr

minte organic

62

526

8,5

97

1743

18,0

ngr

minte

organice 83

756

9,1

71

981

13,82

Sistemul de fertilizare

solului
ngr

Ar tur

+ mineral
ngr

Afnarea

minte

226

1463

6,5

207

4584

22,2

ngr

minte organic

286

1756

6,1

255

4737

18,6

ngr

minte

1189

12,1

189

4929

26,1

organice 98

+ mineral

Anexa 7
Influen a sistemului de lucrare i fertilizare a solului asupra con inutului de NPK n sol
Tabelul A.7.1. Con inutul de NO3 la maz re, mg/1kg de sol uscat, 2007
Variantele experien ei
Lucrarea

ngr

Fazele de cre tere


minte

Stratul de sol, cm
0 20

20 40

0 40

3-4 frunze

114,1

128,2

121,1

maturizare deplin

72

80,4

76,2

97,3

128,2

112,7

maturizare deplin

55

72

63,5

3-4 frunze

86

100,1

93,0

maturizare deplin

72

80,4

76,2

86

100,1

93,0

57,9

72

64,9

solului

ngr
Ar tur
afnare

+ gunoi

de 3-4 frunze

grajd + NPK

ngr
Afnare

minte

gunoi

minte

de 3-4 frunze

grajd + NPK

maturizare deplin

180

Tabelul A.7.2. Con inutul de P2O5 la maz re, mg/1kg de sol uscat, 2007
Variantele experien ei
Lucrarea

ngr

Fazele de cre tere

Stratul de sol, cm

minte

0-20

20-40

0-40

solului

ngr

minte

Ar tur +
afnare

gunoi de
grajd + NPK

ngr
Afnare

minte

gunoi de
grajd + NPK

3-4 frunze

117,9

91,7

104,8

maturizare deplin

113,9

108,7

111,3

3-4 frunze

183,4

121,8

152,6

maturizare deplin

166,3

166,3

166,3

3-4 frunze

104,8

104,8

104,8

maturizare deplin

113,9

113,9

113,9

3-4 frunze

166,3

113,9

140,1

maturizare deplin

127,0

166,3

146,6

Tabelul A.7.3. Con inutul de K2O la maz re, mg/1kg de sol uscat, 2007
Variantele experien ei
Lucrarea

ngr

minte

Fazele de

Stratul de sol, cm

cre tere

0-20

20-40

0-40

solului

ngr

minte

Ar tur +
afnare

3-4 frunze

100

187,5

143,7

maturizare

75,0

62,5

68,7

3-4 frunze

262,5

187,5

225,0

maturizare

162,5

150,0

156,2

3-4 frunze

150

137,5

143,7

maturizare

87,5

75,0

81,2

3-4 frunze

150,2

162,5

156,35

maturizare

75,0

137

106,2

deplin

gunoi de
grajd + NPK

deplin

ngr

minte

Afnare
gunoi de
grajd + NPK

deplin

deplin

181

Tabelul A.7.4. Con inutul de NO3 la maz re, mg/1 kg de sol uscat, 2008
Variantele experien ei
Lucrarea

Sistem de

solului

fertilizare

Ar tura
+afnare

Stratul de sol,cm

cre tere

0-20

20-40

0-40

3-4 frunze

14,4

10,3

12,3

maturizare

57,9

63,5

67,7

gunoi de

3-4 frunze

72,0

66,3

62,1

grajd + NPK

Maturizare

100,1

74,8

87,4

3-4 frunze

11,0

10,3

10,6

Maturizare

29,8

14,1

21,9

gunoi de

3-4 frunze

29,8

57,9

43,8

grajd + NPK

Maturizare

69,1

57,9

63,5

ngr

ngr
Afnare

Fazele de

minte

minte

Tabelul A.7.5. Con inutul de P2O5 sub maz re, mg/1 kg de sol uscat, 2008
Variantele experien ei
Lucrarea

Sistem de

solului

fertilizare

cre tere

0-20

20-40

0-40

86.4

73.3

79.8

maturizare

86.4

78.6

82.5

gunoi de

3-4 frunze

108.7

108.7

108.7

grajd + NPK

Maturizare

104.3

106.3

105.3

3-4 frunze

86.4

82.5

84.4

Maturizare

82.5

69.4

75.9

gunoi de

3-4 frunze

134.9

99.5

117.2

grajd + NPK

Maturizare

121.8

86.4

109.1

ngr

ngr
Afnare

Stratul de sol,cm

3-4 frunze
minte

Ar tura
+afnare

Fazele de

minte

182

Tabelul A.7.6. Con inutul de K2O la maz re, mg/1 kg de sol uscat, 2008
Variantele experien ei

Fazele de

Lucrarea

Sistem de

solului

fertilizare

0-20

20-40

0-40

126.9

126.9

126.9

maturizare

105.7

105.7

105.7

gunoi de

3-4 frunze

105.7

126.9

116.3

grajd + NPK

Maturizare

126.9

105.7

116.3

3-4 frunze

79.2

66.0

72.6

Maturizare

92.4

105.7

99.0

gunoi de

3-4 frunze

145.3

105.7

125.5

grajd + NPK

Maturizare

158.5

105.7

132.1

ngr

ngr
Afnare

cre tere

3-4 frunze
minte

Ar tura
+afnare

Stratul de sol,cm

minte

Tabelul A.7.7. Con inutul de NO3 la maz re, mg/kg de sol uscat, 2009
Variantele experien ei
Lucrarea

Sistem de

solului

fertilizare

cre tere

0-20

20-40

0-40

29,8

15,7

22,7

maturizare

52,3

57,9

55,1

gunoi de

3-4 frunze

86,0

86,0

86,0

grajd + NPK

Maturizare

100,1

86,0

93,0

3-4 frunze

32,6

28,2

30,4

Maturizare

57,9

24,1

41,0

gunoi de

3-4 frunze

74,8

43,8

59,3

grajd + NPK

Maturizare

100,1

86,0

93,0

ngr

ngr
Afnare

Stratul de sol,cm

3-4 frunze
minte

Ar tura
+afnare

Fazele de

minte

183

Tabelul A.7.8. Con inutul de P2O5 la maz re, mg/kg de sol uscat, 2009
Variantele experien ei

Fazele de

Lucrarea

Sistem de

solului

fertilizare

Ar tura
+afnare

cre tere

0-20

20-40

0-40

3-4 frunze

108,7

108,7

108,7

maturizare

87,7

74,6

81,1

gunoi de

3-4 frunze

235,8

161,1

198,4

grajd + NPK

Maturizare

144,1

131,0

137,7

3-4 frunze

52,4

69,4

60,4

Maturizare

65,5

65,5

65,5

gunoi de

3-4 frunze

153,2

144,1

148,6

grajd + NPK

Maturizare

166,3

157,2

161,7

ngr

ngr
Afnare

Stratul de sol,cm

minte

minte

Tabelul A.7.9. Con inutul de K2O la maz re, mg/kg de sol uscat, 2009
Variantele experien ei
Lucrarea

Sistem de

solului

fertilizare

cre tere

0-20

20-40

0-40

104,8

104,8

104,8

maturizare

157,2

157,2

157,2

gunoi de

3-4 frunze

183,4

157,2

170,3

grajd + NPK

Maturizare

170,3

195,9

183,1

3-4 frunze

104,8

78,6

91,7

Maturizare

157,2

125,7

141,4

gunoi de

3-4 frunze

104,8

104,8

104,8

grajd + NPK

Maturizare

144,1

125,7

134,9

ngr

ngr
Afnare

Stratul de sol,cm

3-4 frunze
minte

Ar tura
+afnare

Fazele de

minte

184

Tabelul A.7.10. Con inutul de NO3 sub maz re, mg/kg de sol uscat, 2010
Variantele experien ei
Lucrarea

Sistem de

solului

fertilizare

Ar tura
+afnare

Stratul de sol,cm

cre tere

0-20

20-40

0-40

3-4 frunze

72,0

38,2

55,1

maturizare

26,4

47,7

37,1

gunoi de

3-4 frunze

128,2

142,3

135,3

grajd + NPK

Maturizare

148,5

108,7

128,6

3-4 frunze

91,6

49,5

70,6

Maturizare

82,1

82,1

82,1

gunoi de

3-4 frunze

114,1

86,0

100,1

grajd + NPK

Maturizare

135,0

108,7

121,9

ngr

ngr
Afnare

Fazele de

minte

minte

Tabelul A.7.11. Con inutul de P2O5 la maz re, mg/kg de sol uscat, 2010
Variantele experien ei
Lucrarea

Sistem de

solului

fertilizare

Ar tura
+afnare

Stratul de sol,cm

cre tere

0-20

20-40

0-40

3-4 frunze

79,1

63,2

71,1

maturizare

104,8

100,8

102,8

gunoi de

3-4 frunze

142,3

101,5

121,9

grajd + NPK

Maturizare

144,1

113,9

129,0

3-4 frunze

100,4

76,7

88,5

Maturizare

113,9

108,7

111,3

gunoi de

3-4 frunze

195,1

105,4

150,2

grajd + NPK

Maturizare

157,2

108,7

132,9

ngr

ngr
Afnare

Fazele de

minte

minte

185

Tabelul A.7.12. Con inutul de K2O la maz re, mg/kg de sol uscat, 2010
Variantele experien ei

Fazele de

Lucrarea

Sistem de

solului

fertilizare

Ar tura
+afnare

cre tere

0-20

20-40

0-40

3-4 frunze

62,5

75,0

68,7

maturizare

75,0

62,5

68,7

gunoi de

3-4 frunze

175,0

100,0

137,8

grajd + NPK

Maturizare

150,0

62,5

106,7

3-4 frunze

75,0

62,5

58,7

Maturizare

87,5

62,5

75,0

gunoi de

3-4 frunze

137,5

100,0

118,7

grajd + NPK

Maturizare

120,0

62,5

91,2

ngr

ngr
Afnare

Stratul de sol,cm

minte

minte

Tabelul A.7.13. Influien a sistemului de lucrare i fertilizare a solului asupra gradului de


asigurare a solului cu NO3 la maz re, mg/kg de sol uscat, media anilor 2007 - 2010
Variantele experien ei

Fazele de

Lucrarea

Sistem de

solului

fertilizare

0-20

20-40

0-40

55,6

48,1

52,8

maturizare

52,2

62,4

59,0

gunoi de

3-4 frunze

95,9

105,7

99,0

grajd + NPK

Maturizare

100,9

85,4

93,1

3-4 frunze

55,3

47,0

51,2

Maturizare

60,5

50,2

55,3

de 3-4 frunze

76,2

72,0

74,1

90,5

81,2

85,8

ngr

ngr
Afnare

cre tere

3-4 frunze
minte

Ar tura
+afnare

Stratul de sol,cm

gunoi

minte

grajd + NPK

Maturizare

186

Tabelul A.7.14. Influien a sistemului de lucrare i fertilizare a solului asupra gradului de


asigurare a solului cu P2O5 la maz re, mg/kg de sol uscat, media anilor 2007 - 2010
Variantele experien ei
Lucrarea

Sistem de

solului

fertilizare

cre tere

0-20

20-40

0-40

98,0

84,2

91,1

maturizare

98,2

90,7

94,4

gunoi de

3-4 frunze

167,6

132,3

145,4

grajd + NPK

Maturizare

139,7

129,4

134,6

3-4 frunze

86,0

83,4

84,5

Maturizare

94,0

89,4

91,7

gunoi de

3-4 frunze

162,4

115,7

139,0

grajd + NPK

Maturizare

143,1

129,7

137,6

ngr

ngr
Afnare

Stratul de sol,cm

3-4 frunze
minte

Ar tura
+afnare

Fazele de

minte

Tabelul A.7.15. Influien a sistemului de lucrare i fertilizare a solului asupra gradului de


asigurare a solului cu K2O la maz re, mg/kg de sol uscat, media anilor 2007 2010 mg/kg de sol
uscat
Variantele experien ei
Lucrarea

Sistem de

solului

fertilizare

cre tere

0-20

20-40

0-40

98,6

123,6

111,0

maturizare

103,2

97,0

100,1

gunoi de

3-4 frunze

181,7

142,9

162,4

grajd + NPK

Maturizare

152,4

128,5

140,6

3-4 frunze

102,2

86,2

91,7

Maturizare

106,2

92,2

99,2

gunoi de

3-4 frunze

134,5

118,3

126,3

grajd + NPK

Maturizare

124,4

107,7

116,1

ngr

ngr
Afnare

Stratul de sol,cm

3-4 frunze
minte

Ar tura
+afnare

Fazele de

minte

187

Tabelul A.7.16. Con inutul de NO3 la gru de toamn n anul agricol 2006-2007, mg/1kg de sol
uscat
Variantele experien ei
Lucrarea

ngr

minte

Fazele de

Stratul, cm

cre tere

0-20

20-40

0-40

solului
Regenerare
ngr

minte

Ar tur +
afnare

gunoi de
grajd + NPK

15,1

15,4

18,6

13,5

43,8

29,8

36,8

maturizare n 23,8

28,1

26,0

11,5

11,6

17,5

12,7

69,1

51,4

60,2

maturizare n 22,3

48,5

35,4

maturizare n 8,3
prg
Regenerare

prg
Regenerare

ngr

minte

Afnare
gunoi de
grajd + NPK

15,8

11,8

maturizare n 7,9
prg
Regenerare

prg

Tabelul A.7.17. Con inutul de P2O5 sub gru de toamn n anul agricol 2006-2007, mg/1kg de
sol uscat
Variantele experien ei
Lucrarea

ngr

Fazele de cre tere

minte

Stratul de sol, cm
0-20

20-40

0-40

solului

Ar tur +
afnare

ngr

minte

gunoi de
grajd + NPK

Afnare

ngr

minte

gunoi de
grajd + NPK

Regenerare

104,8

104,8

104,8

maturizare n prg

86.4

78.6

82.5

Regenerare

445,1

340,6

393,0

maturizare n prg

108.7

108.7

108.7

Regenerare

91,7

78,6

85,1

maturizare n prg

82.5

69.4

75.9

Regenerare

148,0

100,8

124,4

maturizare n prg

121.8

86.4

109.1

188

Tabelul A.7.18. Con inutul de K2O la gru de toamn n anul agricol 2006-2007, mg/1kg de sol
uscat
Variantele experien ei
Lucrarea

ngr

Fazele de cre tere

minte

Stratul de sol, cm
0-20

20-40

0-40

solului

Ar tur
afnare

+ ngr

minte

gunoi

ngr

137

100

118,7

maturizare n prg

97.5

60.5

79.0

100

75

87,5

maturizare n prg

52.5

52.8

52.7

Regenerare

100

120

110

maturizare n prg

81.2

75.2

78.0

200

150

175

120.7

101.5

111.1

de Regenerare

grajd + NPK

Afnare

Regenerare

minte

gunoi

de Regenerare

grajd + NPK

maturizare n prg

Tabelul A.7.19. Con inutul de NO3 la grul de toamn n anul agricol 2007-2008, mg/1 kg sol
uscat
Variantele experien ei
Lucrarea

Sistem de

solului

fertilizare
Martor

Ar tura
+afnare

Fazele de cre tere

0-20

Afnare

20-40

0-40

Regenerare

27,1

15,8

21,4

nspicare

13,9

13,4

13,6

maturizare n prg

14,6

21,3

17,9

Regenerare

110,7

83,6

97,1

12,7

14,6

13,6

maturizare n prg

43,8

43,8

43,8

Regenerare

27,7

14,8

20,9

nspicare

13,4

11,0

12,2

coacerea n prg

13,0

14,0

13,5

Regenerare

117,5

31,6

74,5

29,8

15,8

22,8

43,8

63,5

53,6

Gunoi + NPK nspicare

Martor

Stratul de sol,cm

Gunoi + NPK nspicare


maturizare n prg

189

Tabelul A.7.20. Con inutul de P2O5 la grul de toamn n anul agricol 2007-2008, mg/1
kg sol uscat
Variantele experien ei
Lucrarea solului

Fazele de cre tere

Sistem de fertilizare
Martor

Ar tura +afnare
Gunoi + NPK

Martor

Afnare
Gunoi + NPK

Stratul de sol,cm
0-20

20-40

0-40

Regenerare

187,5

123,5

155,5

nspicare

166,3

113,9

140,1

maturizare n prg

95,6

86,4

91,0

Regenerare

238,6

187,9

213,3

nspicare

200,4

153,2

176,8

maturizare n prg

157,2

144,1

150,6

Regenerare

165,9

143,6

154,7

nspicare

148,0

100,8

124,4

maturizare n prg

174,3

144,1

159,2

Regenerare

225,9

175,2

200,5

nspicare

209,6

117,9

163,7

maturizare n prg

226,6

165,0

195,6

Tabelul A.7.21. Con inutul de K2O la grul de toamn n anul agricol 2007-2008, mg/1 kg sol
uscat
Variantele experien ei
Lucrarea solului

Fazele de cre tere

Sistem de fertilizare
Martor

Ar tura +afnare
Gunoi + NPK

Martor

Afnare
Gunoi + NPK

Stratul de sol,cm
0-20

20-40

0-40

Regenerare

164,3

146,5

155,4

nspicare

158,5

126,9

142,7

maturizare n prg

211,4

79,2

145,3

Regenerare

138,6

132,6

135,6

nspicare

126,9

105,7

115,8

maturizare n prg

92,4

158,5

125,4

Regenerare

118,4

112,8

115,6

nspicare

105,7

92,4

99,0

maturizare n prg

145,3

92,4

118,8

Regenerare

157,8

142,7

150,3

nspicare

145,3

105,7

125,5

maturizare n prg

152,8

126,9

142,8

190

Tabelul A.7.22. Con inutul de NO3 la grul de toamn n anul agricol 2008-2009, mg/kg sol
uscat
Variantele experien ei
Lucrarea solului

Sistem de fertilizare
Martor

Ar tura +afnare
Gunoi + NPK

Martor

Afnare
Gunoi + NPK

Fazele de cre tere i


dezvoltare

Stratul de sol,cm
0-20

20-40

0-40

Regenerare

12,8

10,0

11,4

nspicare

15,8

29,8

22,8

maturizare n prg

77,6

43,8

60,7

Regenerare

43,8

24,1

33,9

nspicare

72,0

74,8

73,4

maturizare n prg

114,1

57,9

86,0

Regenerare

12,8

52,3

32,6

nspicare

29,8

27,0

28,4

maturizare n prg

66,3

29,8

48,1

Regenerare

72,0

29,8

50,9

nspicare

139,5

133,8

136,6

maturizare n prg

100,1

94,5

97,3

Tabelul A.7.23. Con inutul de P2O5 la grul de toamn n anul agricol 2008-2009, mg/ kg sol
uscat
Variantele experien ei
Lucrarea solului

Fazele de cre tere

Sistem de fertilizare
Martor

Ar tura +afnare
Gunoi + NPK
Martor
Afnare
Gunoi + NPK

Stratul de sol,cm
0-20

20-40

0-40

Regenerare

134,9

121,8

128,3

maturizare n prg

134,9

104,8

119,8

Regenerare

161,1

144,1

152,6

maturizare n prg

121,8

127,0

124,1

Regenerare

100,8

157,2

129,0

maturizare n prg

131,0

104,8

117,9

Regenerare

192,5

153,2

172,8

maturizare n prg

157,2

121,8

139,5

191

Tabelul A.7.24. Con inutul de K2O la grul de toamn n anul agricol 2008-2009, mg/kg sol
uscat
Variantele experien ei
Lucrarea solului

Sistem de fertilizare
Martor

Ar tura +afnare
Gunoi + NPK
Martor

Afnare

Fazele de cre tere

Gunoi + NPK

Stratul de sol,cm
0-20

20-40

0-40

Regenerare

209,6

225,3

217,4

maturizare n prg

91,7

78,6

85,1

Regenerare

144,1

144,1

144,1

maturizare n prg

104,8

104,8

104,8

Regenerare

125,7

91,7

108,7

maturizare n prg

125,7

91,7

108,7

Regenerare

288,2

104,8

196,5

maturizare n prg

157,2

125,7

141,4

Tabelul A.7.25. Con inutul de NO3 la grul de toamn n cultura permanent ,anul agricol 20082009, mg/kg sol uscat
Variantele experien ei
Lucrarea solului

Fazele de cre tere

Sistem de fertilizare
Martor

Ar tura +afnare
Gunoi + NPK

Martor

Afnare
Gunoi + NPK

Stratul de sol,cm
0-20

20-40

0-40

Regenerare

11,4

10,0

10,7

nspicare

13,6

15,0

14,3

maturizare n prg

57,9

21,3

39,6

Regenerare

57,9

72,0

65,0

nspicare

15,0

27,0

21,0

maturizare n prg

63,5

57,9

60,7

Regenerare

14,5

12,8

13,6

nspicare

11,4

11,9

11,6

maturizare n prg

38,2

14,0

26,1

Regenerare

14,2

14,2

14,2

nspicare

72,0

86,0

79,0

maturizare n prg

80,4

72,0

76,2

192

Tabelul A.7.26. Con inutul de P2O5 la grul de toamn n cultura permanent , anul agricol 20082009, mg/kg sol uscat
Variantele experien ei
Lucrarea solului

Sistem de fertilizare
Martor

Ar tura +afnare
Gunoi + NPK
Martor

Afnare

Fazele de cre tere

Gunoi + NPK

Stratul de sol,cm
0-20

20-40

0-40

Regenerare

127,0

82,5

104,7

maturizare n prg

134,9

113,9

124,1

Regenerare

183,4

161,1

172,2

maturizare n prg

205,6

157,2

181,4

Regenerare

113,9

127,0

120,4

maturizare n prg

174,2

183,4

178,8

Regenerare

144,1

113,9

129,0

maturizare n prg

174,2

161,1

167,6

Tabelul A.7.27. Con inutul de K2O la grul de toamn n cultura permanent , anul agricol 20082009, mg/kg sol uscat
Variantele experien ei
Lucrarea solului

Sistem de fertilizare
Martor

Ar tura +afnare

Gunoi + NPK
Martor

Afnare

Fazele de cre tere

Gunoi + NPK

Stratul de sol,cm
0-20

20-40

0-40

Regenerare

183,4

104,8

144,1

maturizare n prg

125,7

104,8

115,2

Regenerare

144,1

104,8

124,4

maturizare n prg

144,1

104,8

124,4

Regenerare

91,7

104,8

98,2

maturizare n prg

15,2

183,4

170,3

Regenerare

157,2

125,7

141,4

maturizare n prg

183,4

183,4

183,4

193

Tabelul A.7.28. Con inutul de NO3 la grul de toamn , prim vara n faza de regenerare, anul agricol 2009-2010, mg/kg sol uscat
Asolament
Variantele experien ei
Lucrarea
solului
Ar tura +
afnare

Sistemul de

0-20

20-40

40-60

60-80

80-100

100-120

120-140

140-160

160-180

180-200

0-200

57,9

43,8

32,6

57,9

72,0

57,9

66,3

57,9

43,8

43,8

53,4

32,0

72,0

72,0

86,0

114,1

72,0

69,1

72,0

72,0

66,3

76,7

14,0

12,2

6,9

10,9

43,8

52,0

57,9

52,3

43,8

43,8

34

43,8

12,9

29,8

63,5

57,9

57,9

43,8

35,4

38,2

43,8

43,7

fertilizare
ngr
ngr

minte
minte

organice +minerale
ngr

Afnare

Stratul de sol,cm

ngr

minte
minte

organice +minerale
cultura pemanent de gru de toamn
ngr
Ar tura +
afnare

ngr

minte

42,3

45,0

15,8

31,7

50,3

82,1

122,0

95,4

82,1

68,9

63,5

55,6

55,6

68,9

95,4

116,7

145,8

148,5

135,2

119,2

129,9

107,1

15,8

15,1

42,3

63,6

90,1

82,1

82,1

79,5

63,6

55,6

59,6

58,3

122,0

122,0

135,2

140,5

135,2

135,2

128,0

140,5

158,2

126,9

organice +minerale
ngr

Afnare

minte

ngr

minte
minte

organice +minerale

194

Tabelul A.7.29. Con inutul de P2O5 la grul de toamn n anul agricol 2009-2010, mg/ kg sol
uscat
Variantele experien ei
Lucrarea solului

Sistem de fertilizare
Martor

Ar tura +afnare

Gunoi + NPK

Martor

Afnare

Fazele de cre tere

Gunoi + NPK

Stratul de sol,cm
0-20

20-40

0-40

Regenerare

101,5

63,2

82,3

maturizare n prg

104,8

121,8

113,3

Regenerare

200,4

95,6

148,0

maturizare n prg

140,1

174,2

157,1

Regenerare

95,6

108,7

102,1

maturizare n prg

95,6

121,8

108,7

Regenerare

205,6

113,9

159,7

maturizare n prg

174,2

170,3

172,2

Tabelul A.7.30. Con inutul de K2O la grul de toamn n anul agricol 2009-2010, mg/kg
sol uscat
Variantele experien ei
Lucrarea solului

Sistem de fertilizare
Martor

Ar tura +afnare

Gunoi + NPK
Martor

Afnare

Fazele de cre tere

Gunoi + NPK

Stratul de sol,cm
0-20

20-40

0-40

Regenerare

100,0

87,5

93,7

coacerea n prg

75,0

87,5

81,2

Regenerare

182,5

100,0

131,2

coacerea n prg

87,5

137,5

112,5

Regenerare

75,0

87,5

81,2

coacerea n prg

75,0

100,0

87,5

Regenerare

162,5

75,0

118,7

coacerea n prg

187,5

137,5

162,5

195

Tabelul A.7.31. Con inutul de NO3 la floarea soarelui, mg/1kg de sol uscat, anul 2007
Variantele experien ei
Lucrarea

ngr

minte

Fazele de

Stratul de sol, cm

cre tere

0-20

20-40

0-40

solului
1-2 frunze
ngr
Ar tur +
afnare

135,2

121,9

13,4

14,3

13,8

108,7

158,2

133,4

Maturizare

19

48

33,5

1-2 frunze

145,8

122,0

133,9

11

8,6

9,8

148,5

440,7

294,6

8,6

22,2

15,4

minte maturizare

gunoi de grajd 1-2 frunze


+ NPK

ngr
Afnare

108,7

minte Maturizare

gunoi de grajd 1-2 frunze


+ NPK

Maturizare

Tabelul A.7.32. Con inutul de P2O5 la floarea soarelui, mg/1kg de sol uscat, anul 2007
Variantele experien ei
Lucrarea

ngr

minte

Fazele de

Stratul de sol, cm

cre tere

0-20

20-40

0-40

solului
1-2 frunze

134,9

121,8

128,3

minte maturizare

113,9

100,8

107,3

69,4

68,4

68,9

Maturizare

174,2

138,8

156,5

1-2 frunze

104,8

82,5

93,6

minte Maturizare

121,8

95,6

108,7

gunoi de grajd 1-2 frunze

192,5

104,8

148,6

134,8

100,8

117,4

ngr
Ar tur +
afnare

gunoi de grajd 1-2 frunze


+ NPK

ngr
Afnare

+ NPK

Maturizare

196

Tabelul A.7.33. Con inutul de K2O la floarea soarelui, mg/1kg de sol uscat, anul 2007
Variantele experien ei
Lucrarea

ngr

Fazele de

Stratul de sol, cm

cre tere

minte

0-20

20-40

0-40

solului
1-2 frunze

100

120

110

minte maturizare

75

87,5

81,2

gunoi de grajd 1-2 frunze

75

87,5

81,2

Maturizare

200

175

187

1-2 frunze

175

150

162,5

minte Maturizare

120

100

110

462,5

162,5

312,5

100

120

110

ngr
Ar tur +
afnare

+ NPK

ngr
Afnare

gunoi de grajd 1-2 frunze


+ NPK

Maturizare

Tabelul A.7.34. Con inutul de NO3 sub floarea soarelui, mg/1 kg sol uscat anul 2008
Variantele experien ei

Fazele de cre tere

Stratul de sol,cm
0-20

Lucrarea solului

20-40

0-40

Sistem de
fertilizare
ngr

minte

Ar tura +afnare
gunoi de grajd +
NPK

ngr

minte

Afnare
gunoi de grajd
+NPK

2-3 frunze

142,3

139,5

140,9

nceperea nfloririi

100,1

72,0

86,0

maturizare

83,2

43,8

63,5

2-3 frunze

100,1

128,6

114,3

nceperea nfloririi

114,1

119,8

116,9

maturizare

57,9

15,8

36,8

2-3 frunze

131,2

122,6

126,9

nceperea nfloririi

72,0

80,4

76,2

maturizare

57,9

15,8

36,8

2-3 frunze

128,6

142,3

135,4

nceperea nfloririi

117,0

122,6

119,8

maturizare

72,0

66,3

69,1

197

Tabelul A.7.35. Con inutul de P2O5 la floarea soarelui, mg/1 kg sol uscat anul 2008
Variantele experien ei

Fazele de cre tere

Stratul de sol,cm
0-20

Lucrarea solului

20-40

0-40

Sistem de fertilizare
ngr

minte

Ar tura +afnare

2-3 frunze

125,7

78,6

102,1

nceperea nfloririi

95,6

69,4

82,5

maturizare

113,9

74,6

94,2

2-3 frunze

200,4

144,1

178,2

157,2

140,1

148,6

maturizare

121,8

86,4

104,1

2-3 frunze

151,9

134,9

143,4

nceperea nfloririi

82,5

74,6

78,5

maturizare

104,8

86,4

95,6

2-3 frunze

200,1

157,2

178,8

nceperea nfloririi

148,0

125,7

136,8

maturizare

174,2

86,4

135,3

gunoi de grajd + NPK nceperea nfloririi

ngr

minte

Afnare
gunoi de grajd +NPK

Tabelul A.7.336. Con inutul de K2O la floarea soarelui, mg/1 kg sol uscat anul 2008
Variantele experien ei

Fazele de cre tere

Stratul de sol,cm
0-20

Lucrarea solului

20-40

0-40

Sistem de fertilizare
ngr

minte

Ar tura +afnare

2-3 frunze

126,9

92,4

109,6

nceperea nfloririi

52,8

52,8

52,8

maturizare

145,3

92,4

118,8

2-3 frunze

105,7

105,7

105,7

145,3

158,5

151,9

maturizare

66,0

105,7

85,8

2-3 frunze

145,3

126,0

136,1

nceperea nfloririi

66,0

52,6

59,3

maturizare

79,2

66,0

72,6

2-3 frunze

145,3

105,7

125,5

nceperea nfloririi

92,4

66,0

79,2

maturizare

79,2

79,2

79,2

gunoi de grajd + NPK nceperea nfloririi

ngr

minte

Afnare
gunoi de grajd +NPK

198

Tabelul A.7.37. Con inutul de NO3 la floarea soarelui, mg/kg sol uscat, anul 2009
Variantele experien ei

Fazele de cre tere

Stratul de sol,cm
0-20

Lucrarea solului

20-40

0-40

Sistem de fertilizare
ngr

minte

Ar tura +afnare

2-3 frunze

57,9

77,6

67,7

nceperea nfloririi

15,8

12,2

14,0

maturizare

83,2

88,8

86,0

2-3 frunze

133,8

154,4

144,1

29,8

52,3

41,0

maturizare

128,2

100,1

114,1

2-3 frunze

43,8

18,5

31,1

nceperea nfloririi

15,1

14,0

14,5

maturizare

100,1

86,0

93,0

2-3 frunze

155,9

128,2

142,1

nceperea nfloririi

14,0

15,8

14,9

maturizare

142,3

114,1

128,3

gunoi de grajd + NPK nceperea nfloririi

ngr

minte

Afnare
gunoi de grajd
+NPK

Tabelul A.7.38. Con inutul de P2O5 la floarea soarelui, mg/kg de sol uscat, anul 2009
Variantele experien ei
Lucrarea

ngr

minte

Fazele de

Stratul de sol, cm

cre tere

0-20

20-40

0-40

solului

Ar tur +
afnare

1-2 frunze

108,7

74,6

91,6

maturizare

174,2

161,1

167,6

gunoi de

1-2 frunze

235,8

209,6

222,7

grajd + NPK

Maturizare

226,6

192,5

209,5

1-2 frunze

108,7

100,8

104,7

Maturizare

140,1

126,9

133,5

gunoi de

1-2 frunze

192,5

200,4

196,4

grajd + NPK

Maturizare

192,5

192,5

192,5

ngr

ngr
Afnare

minte

minte

199

Tabelul A.7.39. Con inutul de K2O la floarea soarelui, mg/kg de sol uscat, anul 2009
Variantele experien ei
Lucrarea

ngr

Fazele de

Stratul de sol, cm

cre tere

minte

0-20

20-40

0-40

solului

Ar tur +
afnare

1-2 frunze

91,7

78,6

85,1

maturizare

144,1

125,7

134,9

gunoi de

1-2 frunze

195,9

170,3

183,1

grajd + NPK

Maturizare

157,2

144,1

150,6

1-2 frunze

104,8

157,2

131,0

Maturizare

125,7

104,8

115,2

gunoi de

1-2 frunze

183,4

170,3

176,8

grajd + NPK

Maturizare

195,9

195,9

195,9

ngr

ngr
Afnare

minte

minte

Tabelul A.7.40. Con inutul de NO3 la floarea soarelui,n cultura permanent , mg/kg sol uscat,
anul 2009
Variantele experien ei

Fazele de cre tere

Stratul de sol,cm
0-20

Lucrarea solului

20-40

0-40

Sistem de
fertilizare
ngr

minte

Ar tura
+afnare

gunoi de grajd +
NPK

ngr

minte

Afnare
gunoi de grajd
+NPK

2-3 frunze

86,0

43,0

64,9

nceperea nfloririi

12,9

13,3

13,1

maturizare

83,4

33,5

58,4

2-3 frunze

94,5

86,0

90,2

nceperea nfloririi

86,0

80,4

83,2

maturizare

104,7

51,4

78,0

2-3 frunze

100,1

43,8

71,9

nceperea nfloririi

11,8

11,1

11,4

maturizare

65,6

51,4

58,5

2-3 frunze

128,2

108,5

118,3

nceperea nfloririi

29,8

15,8

22,9

maturizare

126,1

104,7

115,4

200

Tabelul A.7.41. Con inutul de P2O5 la floarea soarelui, n cultura permanent , mg/kg de sol uscat,
anul 2009
Variantele experien ei
Lucrarea

ngr

minte

Fazele de

Stratul de sol, cm

cre tere

0-20

20-40

0-40

solului
1-2 frunze

144,1

82,5

113,3

maturizare

148,0

121,8

134,8

gunoi de

1-2 frunze

157,2

87,7

122,4

grajd + NPK

Maturizare

183,4

140,1

161,7

1-2 frunze

87,7

117,9

102,8

Maturizare

131,0

127,0

129,0

gunoi de

1-2 frunze

121,8

153,2

137,5

grajd + NPK

Maturizare

183,4

183,4

183,4

ngr

minte

Ar tur +
afnare

ngr
Afnare

minte

Tabelul A.7.42. Con inutul de K2O la floarea soarelui, n cultura permanent , mg/kg de sol uscat,
anul 2009
Variantele experien ei
Lucrarea
solului

ngr

minte

0-20

20-40

0-40

157,2

170,3

163,7

maturizare

91,7

52,4

72,0

gunoi de

1-2 frunze

183,4

125,7

154,5

grajd + NPK

Maturizare

209,6

125,7

167,0

1-2 frunze

91,7

91,7

91,7

Maturizare

183,4

170,3

176,8

gunoi de

1-2 frunze

157,2

183,4

170,3

grajd + NPK

Maturizare

183,4

183,4

183,4

ngr

ngr
Afnare

cre tere
1-2 frunze

minte

Ar tur +
afnare

Stratul de sol, cm

Fazele de

minte

201

Tabelul A.7.43. Con inutul de NO3 la floarea soarelui, n asolament, mg/kg de sol uscat, anul
2010
Variantele experien ei
Lucrarea

ngr

minte

Fazele de

Stratul de sol, cm

cre tere

0-20

20-40

0-40

solului
1-2 frunze

112,04

96,3

104,3

maturizare

100,1

114,1

107,1

gunoi de

1-2 frunze

128,5

80,2

104,3

grajd + NPK

Maturizare

108,5

100,1

104,3

1-2 frunze

115,6

48,0

80,8

Maturizare

114,1

100,1

107,1

gunoi de

1-2 frunze

112,4

96,3

109,3

grajd + NPK

Maturizare

142,3

122,6

132,4

ngr

minte

Ar tur +
afnare

ngr
Afnare

minte

Tabelul A.7.44. Con inutul de P2O5 la floarea soarelui, n asolament, mg/kg de sol uscat, anul
2010
Variantele experien ei
Lucrarea

ngr

minte

Fazele de

Stratul de sol, cm

cre tere

0-20

20-40

0-40

solului

Ar tur +
afnare

1-2 frunze

121,8

108,7

115,2

maturizare

95,6

91,7

93,6

gunoi de

1-2 frunze

166,3

121,0

148,6

grajd + NPK

Maturizare

148,0

104,8

126,4

1-2 frunze

127,0

104,8

115,9

Maturizare

117,9

87,7

102,9

gunoi de

1-2 frunze

178,1

113,9

146,0

grajd + NPK

Maturizare

205,6

104,8

155,2

ngr

ngr
Afnare

minte

minte

202

Tabelul A.7.45. Con inutul de K2O la floarea soarelui, n asolament, mg/kg de sol uscat, anul
2010
Variantele experien ei
Lucrarea

ngr

minte

Fazele de

Stratul de sol, cm

cre tere

0-20

20-40

0-40

solului

Ar tur +
afnare

Afnare

1-2 frunze

150,0

100,0

125,0

maturizare

62,5

50,0

56,2

gunoi de

1-2 frunze

162,5

100,0

131,2

grajd + NPK

Maturizare

75,0

62,5

68,7

1-2 frunze

100,0

75,0

87,5

Maturizare

87,5

75,0

81,2

gunoi de

1-2 frunze

187,5

87,5

137,5

grajd + NPK

Maturizare

120,0

62,5

91,2

ngr

ngr

minte

minte

203

Anexa 8
Influien a sistemului de lucrare i fertilizare a solului asupra unor indici agrofizici.
Tabelul A.8.1. Structura solului la grul de toamn pe diferite fonduri de lucrare i fertilizare a

Floarea soarelui,
cultura permanent

Floarea soarelui,
asolament

Gru de toamn ,
cultura permanent

Gru de toamn ,
asolament

Cultura

soluluii n asolament, n prloag

Suma agregatelor hidrostabile,% n stratul


de sol, cm

Variantele experien ei
Lucrarea
solului

Sistemul de fertilizare

i ogor negru; n anul 2010

0-10

10-20

20-30

30-40

0-40

81,56
75,96
70,40
78,20
67,72
75,76

79,44
73,60
78,72
83,82
82,60
78,96

81,72
76,32
85,96
72,36
77,12
89,36

78,44
82,16
84,32
77,12
81,68
89,27

80,29
77,01
79,85
77,78
77,28
81,68

ngr minte
ngr minte organice

65,56
73,48

73,80
74,04

65,52
75,40

84,28
74,06

72,29
74,30

ngr

minte organice + NPK

64,20

68,32

77,82

76,64

71,62

ngr minte
Afnarea ngr minte organice
ngr minte organice + NPK

76,80
72,32
81,60

76,80
82,60
77,76

71,84
74,12
82,36

71,83
78,52
87,72

75,14
76,88
82,36

68,64
73,04

82,40
85,24

86,60
79,04

88,64
80,80

81,57
79,53

minte organice + NPK

74,32

82,36

88,00

84,44

82,28

ngr minte
ngr minte organice
Afnarea ngr minte organice + NPK

70,92
80,36
83,16

80,52
78,48
84,16

81,48
78,16
79,44

84,80
77,36
81,00

79,43
78,59
81,94

ngr minte
Ar tur ngr minte organice
ngr minte organice + NPK

78,08
73,48
83,56

85,16
74,04
74,52

78,32
75,40
78,53

81,96
74,30
77,48

80,88
74,30
78,52

ngr minte
ngr minte organice

82,92
82,64

86,16
88,84

78,40
86,80

75,84
80,76

80,83
84,76

ngr

67,00

76,08

75,00

81,64

74,90

63,38
91,34

58,20
89,28

89,65
87,04

86,88
86,14

74,52
88,45

ngr minte
minte organice
minte organice + NPK
ngr minte
ngr minte organice
Afnarea ngr minte organice + NPK

Ar tur ngr
+ afnare ngr

Ar tur

ngr minte
ngr minte organice

Ar tur
+ afnare ngr

Afnarea

minte organice + NPK


Ogor negru
Prloag

204

Tabelul A.8.2. Influien a sistemului de lucrare i fertilizare a solului asupra densit ii aparente a solului n veriga de asolament n anii de studiu
Stratul maz re
de sol,
cm
Ar tur +Afnare

Afnare

Grul de toamn (asolament)

Grul de toamn n cultura permanent

Ar tur +Afnare

Ar tur +Afnare

Afnare

Ogor
negru

Prl
oag

Afnare

Gunoi
de grajd ngr + NPK
minte
1,38
1,21

Gunoi
de grajd ngr + NPK
minte
1,10
1,21

Gunoi
de grajd ngr + NPK
minte
1,20
1,24

Gunoi
de grajd ngr + NPK
minte
1,08
1,25

Gunoi
de grajd
+ NPK

0-10

ngr minte
1,41

Gunoi
de grajd ngr + NPK
minte
1,32
1,49

1,13

1,18

1,09

10-20

1,46

1,48

1,46

1,34

1,39

1,37

1,46

1,24

1,18

1,23

1,40

1,30

1,22

1,22

20-30

1,29

1,49

1,31

1,29

1,39

1,38

1,36

1,38

1,43

1,32

1,45

1,42

1,43

1,24

30-40

1,35

1,31

1,35

1,33

1,46

1,34

1,20

1,36

1,45

1,38

1,55

1,34

1,33

1,10

0-40

1,38

1,40

1,40

1,34

1,36

1,30

1,31

1,30

1,33

1,25

1,41

1,30

1,29

1,16

205

Anexa 9
Influien a lucr rii i fertiliz rii solului asupra unor indici agrobiologici a solului
Tabelul A.9.1. Num rul i masa rmelor de ploaie n veriga de asolament Maz re - Gru
de toamn - Floarea soarelui, n func ie de sistemul de lucrare i fertilizare a solului media
anilor 2007-2009.
Variantele experien ei
Lucrarea Sistemul
solului

Ar tur
+
afnare

Maz re
de Num.

Gru de toamn
g/m2

fertilizare

/m

ngr

minte

ngr

minte

g/1

Num./

g/m2

ex.

Floarea soarelui
g/1

Num./ g/m2
2

ex.

g/1
ex.

57

17

0,30

67

17,5

0,26

18

4,5

0,25

93

32,5

0,27

117

43,0

0,24

68

19,7

0,29

78

21

0,26

97

39,3

0,33

38

10,7

0,28

43

13

0,30

68

18,1

0,27

27

9,5

0,35

105

27,8

0,26

120

42,0

0,25

72

23,8

0,33

69

18

0,26

107

31,1

0,29

49

15

0,31

organice
ngr

minte

organice

NPK

Afnare
a

ngr

minte

ngr

minte

organice
ngr

minte

organice

NPK

206

Tabelul A.9.2. Con inutul de substan organic n sol, %, experien a polifactorial ,anul 2009.

maz re

Stratul
de sol,
cm

Ar tur +Afnare

ngr
minte

Gunoi de
grajd +
NPK

Grul de toamn

Afnare

ngr -minte

Gunoi
de grajd
+ NPK

Ar tur +Afnare

ngr -minte

Gunoi de
grajd +
NPK

Floarea soarelui

Afnare

ngr -minte

Gunoi
de grajd
+ NPK

Ar tur +Afnare

ngr -minte

Gunoi
de grajd
+ NPK

Afnare

ngr -minte

Gunoi
de
grajd +
NPK
4,31

0-20

3,88

4,15

3,99

4,38

3,99

4,05

4,05

4,49

3,82

4,01

3,72
3,56

20-40

3,25

3,97

3,33

3,88

3,49

3,94

3,43

3,66

3,31

3,80

3,33
3,93

0-40

3,56

4,06

3,66

4,13

3,74

3,99

207

3,74

4,07

3,56

3,90

3,52

Tabelul A.9.3. Con inutul de substan organic n sol, % la cultura permanent , ogor negru i prloag , anul 2009.

Grul de toamn
Stratul
de sol,
cm

Ar tur +Afnare

Floarea soarelui

Afnare

Ar tur +Afnare

Ogor negru

Prloag

Afnare

ngr
minte

Gunoi de
grajd +
NPK

ngr -minte

Gunoi de
grajd +
NPK

ngr -minte

Gunoi de
grajd +
NPK

ngr -minte

Gunoi de
grajd +
NPK

0-20

3,77

4,30

3,83

4,16

3,95

4,18

3,87

3,99

3,81

4,74

20-40

2,41

2,69

2,46

3,05

2,64

2,43

2,74

3,10

3,69

4,25

0-40

3,09

3,49

3,14

3,60

3,29

3,30

3,30

3,54

3,75

4,50

208

Asolament f r
ierburi perene

Asolament cu
ierburi perene

Tabelul A.9.4. Con inutul de materie organic exprimat prin co inutul de carbon i azot, i raportul acestora n func ie de structura suprafe elor de sem nat,
sistemul de lucrare i fertilizare a solului n perioada 1999-2009, (cmpul N 3 ), %
Tipul
Variantele experien ei
anul 1999
anul 2009
asolame lucrarea ngr minte
0-20
20-40
0-40
0-20
20-40
0-40
ntului solului
C
N C:N C
N
C:N C
N
C:N
C
N
C:N
C
N
C:N
C
N
C:N
2,46 0,223 11,0 2,12 0,194 10,9 2,29 0,209 11,0 2,30 0,211 10,9 1,92
0,186 10,3 2,11 0,199 10,6
ngr minte
ngr minte 2,40 0,252 9,5 2,21 0,207 10,6 2,31 0,230 10,0 2,42 0,225 10,7 2,21
0,190 11,6 2,32 0,208 11,2
ar tura +
organice
afnarea ngr minte 2,38 0,240 9,9 2,28 0,207 11,0 2,33 0,224 10,4 2,62 0,264 9,9 2,53
0,215 11,7 2,58 0,240 10,8
organice +
minerale
2,29 0,228 10,0 2,09 0,205 10,2 2,19 0,127 10,1 2,39 0,217 11,0 2,21
0,201 10,9 2,30 0,209 11,0
ngr minte
ngr minte 2,32 0,246 9,4 2,08 0,207 10,0 2,20 0,227 9,7
2,50 0,242 10,3 2,28
0,215 10,6 2,39 0,229 10,4
organice
afnarea
ngr minte 2,37 0,264 8,9 2,14 0,211 10,1 2,26 0,238 9,5
2,56 0,253 10,1 2,34
0,212 11,0 2,45 0,233 10,5
organice
+minerale

ar tura +
afnarea

afnarea

2,29 0,205
ngr minte
ngr minte 2,38 0,246
organice
ngr minte 2,34 0,246
organice
+minerale
2,29 0,211
ngr minte
ngr minte 2,39 0,274
organice
ngr minte 2,37 0,264
organice
+minerale

11,1 2,15 0,176 12,2 2,22 0,191 11,6

2,28

0,213 10,7 2,03

0,194 10,4

2,16 0,204 10,6

9,6

2,10 0,182 11,5 2,24 0,214 10,5

2,39

0,232 10,3 2,16

0,195 11,0

2,28 0,214 10,7

9,5

2,24 0,207 10,8 2,29 0,227 10,1

2,43

0,248 9,8

2,31

0,209 11,0

2,37 0,229 10,3

10,8 2,17 0,176 12,3 2,23 0,194 11,5

2,36

0,220 10,7 2,03

0,199 10,2

2,20 0,210 10,5

8,7

2,15 0,187 11,5 2,27 0,231 9,8

2,45

0,234 10,4 2,26

0,197 11,4

2,36 0,216 10,9

8,9

2,14 0,211 10,1 2,26 0,238 9,5

2,54

0,253 10,0 2,21

0,209 10,5

2,38 0,231 10,3

209

Tabelul A.9.5. Con inutul de materie organic n func ie de structura suprafe elor de sem nat, sistemul de lucrare i fertilizare a solului n perioada 19992009, (cmpul N 3 ), %
Variantele experien ei
1999
2009
Tipul
asolamentului

lucrarea
solului

ngr

minte

stratul de sol
0 20

20 40

0 40

0 20

20 40

0 40

4,24

3,65

3,95

3,97

3,31

3,64

minte. organice

4,14

3,81

3,98

4,17

3,81

4,00

minte. organice +
minerale
ngr minte

4,10

3,93

4,02

4,52

4,36

4,45

3,95

3,60

3,78

4,12

3,81

3,97

minte. organice

4,00

3,59

3,79

4,31

3,93

4,12

minte. organice +
minerale
ngr minte

4,09

3,69

3,90

4,41

4,03

4,22

3,95

3,71

3,83

3,93

3,50

3,72

minte. organice

4,10

3,62

3,86

4,12

3,72

3,93

minte. organice +
minerale
ngr minte

4,03

3,86

3,95

4,19

3,98

4,09

3,95

3,74

3,84

4,07

3,50

3,79

minte. organice

4,12

3,71

3,91

4,22

3,90

4,07

minte. organice +
minerale

4,09

3,69

3,90

4,38

3,81

4,10

ogor negru

3,80

4,00

3,90

3,81

3,69

3,75

prloag

4,1

3,95

4,03

4,74

4,25

4,50

ngr
ngr
ar tura + afnarea

ngr

Asolament cu
ierburi perene
ngr
afnarea

ngr

ngr
ar tura + afnarea

ngr

Asolament f
ierburi perene
ngr
afnarea

ngr

minte

210

Anexa 10
Productivitatea culturilor n anii de cercetare
Tabelul A.10.1. Produc ia de maz re pentru boabe, (soiul Pitulice), t/ha, 2007
Variantele experien ei
Productivitatea maz rei pe repeti ii
Lucrarea
solului

ngr

minte*

ngr minte
gunoi de grajd
gunoi de grajd + NPK
ngr minte
Afnare
gunoi de grajd
gunoi de grajd + NPK
n mediu pe experien

Ar tur +
afnare

II

III

Media

0,26

0,18

0,24

0,23

0,28
0,22
0,33

0,22
0,24
0,21

0,18
0,20
0,18

0,23
0,22
0,24

0,18
0,22

0,26
0,28

0,23
0,27

0,22
0,26
0,23
0,08

DL0,5, t/ha

ngr mintele au fost administrate n anul 2005. La maz re se studiaz postac iune de la
anul doi.
Tabelul A.10.2. Produc ia de maz re pentru boabe, (soiul Pitulice) ,t/ha, 2008
Variantele experien ei
Productivitatea maz rii pe repeti ii
Lucrarea
ngr minte
I
II
III
Media
solului
1,42
1,77
1,64
1,61
ngr minte
Ar tur +
afnare
Gunoi de grajd
1,77
1,61
1,89
1,76
Gunoi de grajd + NPK
1,80
2,10
1,91
1,94
ngr minte
1,67
1,69
1,75
1,70
Afnare
ngr minte
1,73
1,89
2,10
1,90
Gunoi de grajd + NPK
1,86
1,86
2,00
1,91
1,80
n mediu pe experien
DL0,5, t/ha
0,22

Tabelul A.10.3. Produc ia de maz re pentru boabe, (soiul Pitulice), t/ha, 2009
Variantele experien ei
Productivitatea maz rii pe repeti ii
Lucrarea
ngr minte
I
II
III
Media
solului
0,83
1,16
0,84
0,94
ngr minte
Ar tur +
Gunoi de grajd
1,06
0,88
1,17
1,04
afnare
Gunoi de grajd
0,99
1,22
0,86
1,02
+ NPK
1,08
1,40
1,35
1,27
ngr minte
Afnare
Gunoi de grajd
1,26
1,21
1,34
1,27
Gunoi de grajd
0,96
0,98
1,22
1,05
+ NPK
1,10
n mediu pe experien
DL0,5, t/ha
0,28
211

Tabelul A.10.4. Produc ia de maz re pentru boabe, (soiul Pitulice), t/ha, 2010
Variantele experien ei
Productivitatea maz rii pe repeti ii
Lucrarea
ngr minte
I
II
III
Media
solului
1,43
1,50
1,45
1,46
ngr minte
Ar tur +
Gunoi de grajd
1,35
1,49
1,37
1,40
afnare
Gunoi de grajd +
1,64
1,55
1,66
1,62
NPK
ngr minte
1,51
1,67
1,69
1,62
Gunoi de grajd
1,45
1,59
1,56
1,58
Afnare
Gunoi de grajd +
1,50
1,54
1,57
1,54
NPK
n mediu pe experien
1,54
DL0,5, t/ha
0,10
Tabelul A.10.5. Produc ia de maz re pentru boabe n anii de cercetare, t/ha,
Variantele experien ei
Productivitatea maz rii pe anii
Lucrarea
ngr minte
2007
2008
2009
2010
Media
Media
solului
2007-2010 20082010
0,23
1,61
0,94
1,46
1,06
1,34
ngr minte
Ar tur +
Gunoi de grajd
0,23
1,76
1,04
1,40
1,11
1,40
afnare
Gunoi de grajd
0,22
1,94
1,02
1,62
1,20
1,53
+ NPK
0,24
1,70
1,27
1,62
1,21
1,53
ngr minte
Afnare
Gunoi de grajd
0,22
1,90
1,27
1,58
1,24
1,58
Gunoi de grajd
0,26
1,91
1,05
1,54
1,19
1,50
+ NPK
media
0,23
1,80
1,10
1,54
1,17
1,48
DL0,5, t/ha
0,08
0,22
0,28
0,10
Tabelul A.10.6. Produc ia grului de toamn t/ha (soiul C priana), 2006-2007
Variantele experien ei
Productivitatea grului de toamn pe repeti ii
Lucrarea
ngr minte
I
II
III
Media
solului
1,92
2,11
2,31
2,11
ngr minte
Ar tur +
gunoi de grajd
2,54
2,43
2,54
2,50
afnare
gunoi de grajd + NPK
2,68
2,68
3,27
2,87
2,31
2,40
2,31
2,34
ngr minte
Afnare
gunoi de grajd
2,91
2,91
2,60
2,81
gunoi de grajd + NPK
3,12
2,98
2,92
2,92
2,61
n mediu pe experien
0,35
DL0,5, t/ha

212

Tabelul A.10.7. Produc ia grului de toamn , (soiul C priana) t/ha ,2007-2008


Variantele experien ei
Productivitatea grului de toamn pe repeti ii
Lucrarea
ngr minte
I
II
III
Media
solului
3,94
4,48
4,68
4,37
ngr minte
Ar tur +
Gunoi de grajd
4,13
4,73
4,68
4,51
afnare
Gunoi de grajd + NPK
5,13
4,81
5,07
5,00
ngr minte
4,05
4,38
4,16
4,20
Afnare
ngr minte
3,99
4,52
4,23
4,25
Gunoi de grajd + NPK
3,86
4,60
4,72
4,39
n mediu pe experien
4,45
DL0,5, t/ha
0,43

Tabelul A.10.8. Produc ia grului de toamn (cultura permanent ), (soiul C priana), t/ha
Variantele experien ei
Productivitatea grului
de toamn pe ani
Lucrarea solului
ngr minte
2006-2007
2007-2008
ngr minte
Ar tur + afnare
Gunoi de grajd
Gunoi de grajd + NPK
ngr minte
Afnare
Gunoi de grajd
Gunoi de grajd + NPK
n mediu pe experien

0,75
0,86
0,87
0,67
0,91
0,93
0,84

3,19
3,49
2,89
3,15
3,62
3,29
3,27

Tabelul A.10.9. Produc ia grului de toamn , (soiul C priana) t/ha ,2008-2009


Variantele experien ei
Productivitatea grului de toamn pe repeti ii
Lucrarea
ngr minte
I
II
III
Media Cultura
solului
permane
Asolament
nt
3,42
3,23
3,02
3,22
0,75
ngr minte
Ar tur +
Gunoi de grajd
3,40
2,98
2,67
3,01
1,13
afnare
Gunoi de grajd
3,49
3,57
3,51
3,52
1,38
+ NPK
2,70
2,32
2,34
2,45
1,07
ngr minte
Afnare
Gunoi de grajd
3,15
2,62
2,71
2,82
1,31
Gunoi de grajd
3,50
3,31
3,20
3,34
1,00
+ NPK
3,06
1,11
n mediu pe experien
0,26
DL0,5, t/ha

213

Tabelul A.10.10. Produc ia grului de toamn , (soiul C priana) t/ha ,2009-2010


Variantele experien ei
Productivitatea grului de toamn pe repeti ii
Lucrarea
ngr mi
I
II
III
Media Cultura
solului
nte
permane
Asolament
nt
3,27
2,92
2,92
3,04
1,32
ngr mi
nte
Ar tur +
Gunoi de
3,08
3,15
3,27
3,17
1,97
afnare
grajd
3,68
3,43
3,91
3,67
1,83
Gunoi de
grajd +
NPK
2,96
2,92
2,92
2,93
1,17
ngr mi
nte
Gunoi de
3,36
3,24
3,06
3,22
1,46
Afnare
grajd
3,87
3,99
3,85
3,90
2,07
Gunoi de
grajd +
NPK
n mediu pe experien
3,32
1,64
DL0,5, t/ha
0,29

Tabelul A.10.11. Produc ia grului de toamn , n asolament, media anilor de studiu(soiul


priana) t/ha
Media
Variantele experien ei
2006- 2007- 2008- 2009- Media
2008
2009
2010 (2006-2007) (2007-2008)
Lucrarea
ngr mi 2007
(2009-2010)
(2009-2010)
solului
nte
2,11 4,37
3,22
3,04 3,19
3,54
ngr mi
nte
Ar tur +
Gunoi de
2,50 4,51
3,01
3,17 3,30
3,56
afnare
grajd
2,87 5,00
3,52
3,67 3,77
4,06
Gunoi de
grajd +
NPK
2,34 4,20
2,45
2,93 2,98
3,19
ngr mi
nte
Gunoi de
2,81 4,25
2,82
3,22 3,28
3,43
Afnare
grajd
2,92 4,39
3,34
3,90 3,64
3,88
Gunoi de
grajd +
NPK
Media
2,61 4,45
3,06
3,32 3,36
3,61
DL0,5, t/ha
0,35 0,43
0,26
0,29

214

Tabelul A.10.12. Produc ia grului de toamn , n cultura permanent , media anilor de studiu
(soiul C priana) t/ha
Media
Variantele experien ei
2006- 2007- 2008- 2009Media
2007
2008
2009
2010 (2006-2007) (2007-2008)
Lucrarea
ngr
(2009-2010)
(2009-2010)
solului
minte
0,75
3,19
0,75
1,32 1,50
1,75
ngr
minte
Gunoi
0,86
3,49
1,13
1,97 1,86
2,20
Ar tur
de grajd
0,87
2,89
1,38
1,83 1,74
2,03
Gunoi
de grajd
+ NPK
0,67
3,15
1,07
1,17 1,52
1,80
ngr
minte
Gunoi
0,91
3,62
1,31
1,46 1,83
2,13
Afnare
de grajd
0,93
3,29
1,00
2,07 1,82
2,12
Gunoi
de grajd
+ NPK
Media
0,84
3,27
1,11
1,64 1,72
2,01
Tabelul A.10.13. Influien a sistemului de lucrare i fertilizare a solului asupra unor indici fizici a
boabelor de gru de toamn i gradul de atacare de plo nit .
Variantele experien ei
Plo ni a %
MMB, g.
Masa
Steclozit
hectolitric
atea %
Lucrarea
ngr minte
solului
asolament
ngr minte
2,9
46,5
765
85,5
Ar tur +
Gunoi de grajd
2,4
44,6
761
84,5
afnare
Gunoi de grajd + NPK 2,8
43,8
755
60,0
ngr minte
2,0
45,4
760
63,5
Afnare
Gunoi de grajd
2,2
45,0
763
83,0
Gunoi de grajd + NPK 2,9
46,2
764
68,0
cultura permanent
Ar tur
F ngr minte
2,7
35,2
710
66,5
Gunoi de grajd
1,4
39,7
725
83,5
Gunoi de grajd + NPK 4,5
43,0
755
81,5
Afnare
F ngr minte
1,6
39,7
725
85,0
ngr minte
3,5
40,1
746
82,0
Gunoi de grajd + NPK 0,9
38,8
745
84,0

215

Tabelul A.10.14. Produc ia semin elor de floarea soarelui, hibridul Luceaf rul, t/ha, 2007
Variantele experien ei
Productivitatea florii soarelui pe repeti ii, t/ha
Lucrarea
ngr minte
I
II
III
Media
solului
ngr minte
0,32
0,31
0,31
0,31
Ar tur +
gunoi de grajd
0,40
0,38
0,35
0,38
afnare
gunoi de grajd +
0,50
0,40
0,46
0,45
NPK
ngr minte
0,31
0,30
0,32
0,31
gunoi de grajd
0,33
0,31
0,36
0,33
Afnare
gunoi de grajd +
0,38
0,40
0,38
0,39
NPK
n mediu pe experien
0,36
DL0,5, t /ha
0,06
Tabelul A.10.15. Produc ia semin elor de floarea soarelui, hibridul Luceaf rul, t/ha, 2008
Variantele experien ei
Productivitatea floarea soarelui pe repeti ii
Lucrarea
ngr minte
I
II
III
Media
solului
ngr minte
2,14
2,38
2,20
2,24
Ar tur +
Gunoi de grajd
2,50
2,49
2,64
2,54
afnare
Gunoi de grajd + NPK
2,79
2,59
2,64
2,67
ngr minte
2,38
2,44
2,33
2,38
Afnare

Gunoi de grajd
Gunoi de grajd + NPK
n mediu pe experien
DL0,5, t/ha

2,50
2,93

2,38
2,68

2,44
2,44

2,44
2,68
2,49
0,24

Tabelul A.10.16. Produc ia semin elor de floarea soarelui, hibridul Luceaf rul, t/ha, 2009
Variantele experien ei
Productivitatea grului de toamn pe repeti ii
Lucrarea
ngr minte
I
II
III
Media
Cultura
solului
permane
Asolament
nt
ngr minte
1,75
1,82
1,75
1,77
0,72
Ar tur +
afnare

Gunoi de grajd
Gunoi de grajd +
NPK
ngr minte
Gunoi de grajd
Afnare
Gunoi de grajd +
NPK
n mediu pe experien
DL0,5, t/ha

1,78
1,65

1,48
1,70

1,59
1,70

1,62
1,68

1,34
1,47

1,75
1,86
1,97

2,00
1,81
1,61

1,85
1,72
1,90

1,86
1,79
1,82

1,08
0,87
1,24

1,76
0,23

1,12
0,085

216

Tabelul A.10.17. Produc ia semintelor de floarea soarelui, hibridul Luceaf rul, t/ha, 2010
Variantele experien ei
Productivitatea grului de toamn pe repeti ii
Lucrarea
ngr mint
I
II
III
Media
Cultura
solului
e
permanent
Asolament
2,13
1,97
2,29
2,13
0,87
ngr mint
e
Ar tur +
Gunoi de
2,15
2,11
2,45
2,24
0,88
afnare
grajd
2,17
2,13
2,13
2,14
1,09
Gunoi de
grajd +
NPK
1,87
1,87
2,01
1,92
0,79
ngr mint
e
Gunoi de
1,97
2,21
2,13
2,10
0,73
Afnare
grajd
2,05
2,05
2,21
2,10
0,88
Gunoi de
grajd +
NPK
n mediu pe experien
2,11
0,87
DL0,5, t/ha
0,18

Tabelul A.10.18. Produc ia semin elor de floarea soarelui n asolament, media anilor de studiu
2007 - 2010 (hibridul Luceaf rul) t/ha
Variantele experien ei
2007
2008
2009
2010
Media
Media
2007-2010
2008-2010
Lucrarea
ngr min
solului
te
0,31
2,24
1,77
2,13
1,61
2,05
ngr min
te
Ar tur +
Gunoi de
0,38
2,54
1,62
2,24
1,70
2,13
afnare
grajd
0,45
2,67
1,68
2,14
1,74
2,16
Gunoi de
grajd +
NPK
0,31
2,38
1,86
1,92
1,62
2,05
ngr min
te
Gunoi de
0,33
2,44
1,79
2,10
1,67
2,11
Afnare
grajd
0,39
2,68
1,82
2,10
1,75
2,20
Gunoi de
grajd +
NPK
Media
0,36
2,49
1,76
2,11
1,68
2,12
DL0,5, t/ha
0,06
0,24
0,23
0,18

217

Tabelul A.10.19. Produc ia semin elor de florea soarelui n cultura permanent , media anilor de
studiu 2008 - 2010(hibridul Luceaf rul) t/ha
Variantele experien ei
2008
2009
2010
Media 2008-2010
Lucrarea solului
ngr minte

Ar tur + afnare

Afnare

Media

ngr minte
Gunoi de grajd
Gunoi de grajd
+ NPK
ngr minte
Gunoi de grajd
Gunoi de grajd
+ NPK

0,30

0,72

0,87

0,63

0,35
0,38

1,34
1,47

0,88
1,09

0,86
0,98

0,28

1,08

0,79

0,72

0,29
0,37

0,87
1,24

0,73
0,88

0,63
0,83

0,31

1,12

0,87

0,66

218

Tabelul A.10.20. Recolta de unit i nutritive i protein digestibil n medie la un hectar n anii de cercetare n asolament i cultura permanent
proteina digestibil q/ha
suma
media la ha n
Variantele experien ei
Unit i nutritive q/ha
suma
media la ha
veriga dat ,
n veriga
q/ha
dat
,
q/ha
Lucrarea
ngr minte
solului
maz re
grul de floarea
maz re
grul de
floarea
toamn
soarelui
toamn
soarelui
asolament
ngr
Ar tur +
afnare

Afnare

15,81

42,13

26,04

83,98

27,99

20,19

31,29

58,90

110,38

36,79

Gunoi de grajd
Gunoi de grajd + NPK
ngr minte

16,52
18,05
18,05

42,36
48,31
37,96

27,05
27,43
26,04

85,93
93,79
82,05

28,64
31,26
27,35

21,10
23,06
23,06

31,47
35,89
28,20

61,19
62,06
58,90

113,76
121,01
110,16

37,92
40,34
36,72

Gunoi de grajd
Gunoi de grajd + NPK

18,64
17,70

40,82
46,17

26,80
86,26
28,75
27,94
91,81
30,60
cultura permanent

23,81
22,61

30,32
34,30

60,62
63,21

114,75
120,12

38,25
40,04

20,83

10,16

30,99

15,50

15,47

22,98

38,45

19,23

Gunoi de grajd

26,18

14,10

40,28

20,14

19,45

31,89

51,34

25,67

Gunoi de grajd + NPK

24,16

16,26

40,42

20,21

17,95

36,77

54,72

27,36

21,42

11,94

33,36

16,68

15,91

27,01

42,92

21,46

25,35
25,23

10,16
13,46

35,51
38,69

17,76
19,35

18,83
18,74

22,98
30,45

41,81
49,19

20,91
24,60

ngr
Ar tur

ngr
Afnare

minte

minte

minte

Gunoi de grajd
Gunoi de grajd + NPK

219

Anexa 11
Prelucrarea statistic a rezultatelor experimentale privind productivitatea culturilor luate
n studiu n anii de cercetare
Tabelul A.11.1. Prelucrarea matematic a datelor experimentale privind produc ia maz rii,
anul 2007
Gradele de
P tratul
Dispersia
Suma p tratelor
libertate
mediu
Freal
F05
0,03
17
Total
0,00
2
Repeti iilor
0,00
1
0,0
0,0
4,96
Factor A
0,00
2
0,0
0,0
4,1
Factor B
0,00
2
0,0
0,0
4,1
Interac iunea AB
0,02
10,00
0,0
Erori
DL05, pentru ntreaga experien t/ha

0,08

DL05 pentru factorul A, t/ha

0,05

DL05 pentru factorul B t/ha

0,06

DL05 interac iunea AB, t/ha

0,06

Tabelul A.11.2. Prelucrarea matematic a datelor experimentale privind produc ia maz rii,
anul 2008
Gradele de
P tratul
Dispersia
Suma p tratelor
libertate
mediu
Freal
F05
0,50
17
Total
0,09
2
Repeti iilor
0,02
1
0,0
1,4
4,96
Factor A
0,22
2
0,1
7,9
4,1
Factor B
0,03
2
0,0
1,4
4,1
Interac iunea AB
0,14
10,00
0,0
Erori
DL05, pentru ntreaga experien t/ha

0,22

DL05 pentru factorul A, t/ha

0,12

DL05 pentru factorul B t/ha

0,15

DL05 interac iunea AB, t/ha

0,15

220

Tabelul A.11.3. Prelucrarea matematic a datelor experimentale privind produc ia maz rii,
anul 2009
Gradele de
P tratul
Dispersia
Suma p tratelor
libertate
mediu
Freal
F05
0,58
17
Total
0,05
2
Repeti iilor
0,18
1
0,2
7,5
4,96
Factor A
0,04
2
0,0
0,8
4,1
Factor B
0,07
2
0,0
1,7
4,1
Interac iunea AB
0,24
10,00
0,0
Erori
DL05, pentru ntreaga experien t/ha

0,28

DL05 pentru factorul A, t/ha

0,16

DL05 pentru factorul B t/ha

0,20

DL05 interac iunea AB, t/ha

0,20

Tabelul A.11.4. Prelucrarea matematic a datelor experimentale privind produc ia maz rii,
anul 2010
Gradele de
P tratul
Dispersia
Suma p tratelor
libertate
mediu
Freal
F05
0,17
17
Total
0,02
2
Repeti iilor
0,02
1
0,0
6,7
4,96
Factor A
0,04
2
0,0
6,7
4,1
Factor B
0,05
2
0,0
10,0
4,1
Interac iunea AB
0,03
10,00
0,0
Erori
DL05, pentru ntreaga experien t/ha

0,10

DL05 pentru factorul A, t/ha

0,06

DL05 pentru factorul B t/ha

0,07

DL05 interac iunea AB, t/ha

0,07

221

Tabelul A.11.5. Prelucrarea matematic a datelor experimentale privind produc ia grului


de toamn , anul 2007
Gradele de
P tratul
Dispersia
Suma p tratelor
libertate
mediu
Freal
F05
2,20
17
Total
0,02
2
Repeti iilor
0,22
1
0,2
5,8
4,96
Factor A
1,55
2
0,8
20,5
4,1
Factor B
0,02
2
0,0
0,3
4,1
Interac iunea AB
0,38
10,00
0,0
Erori
DL05, pentru ntreaga experien t/ha

0,35

DL05 pentru factorul A, t/ha

0,20

DL05 pentru factorul B t/ha

0,25

DL05 interac iunea AB, t/ha

0,25

Tabelul A.11.6. Prelucrarea matematic a datelor experimentale privind produc ia grului


de toamn , anul 2008
Gradele de
P tratul
Dispersia
Suma p tratelor
libertate
mediu
Freal
F05
2,48
17
Total
0,66
2
Repeti iilor
0,55
1
0,6
10,0
4,96
Factor A
0,57
2
0,3
5,3
4,1
Factor B
0,16
2
0,1
1,5
4,1
Interac iunea AB
0,55
10,00
0,1
Erori
DL05, pentru ntreaga experien t/ha

0,43

DL05 pentru factorul A, t/ha

0,25

DL05 pentru factorul B t/ha

0,30

DL05 interac iunea AB, t/ha

0,30

222

Tabelul A.11.7. Prelucrarea matematic a datelor experimentale privind produc ia grului


de toamn , anul 2009
Gradele de
P tratul
Dispersia
Suma p tratelor
libertate
mediu
Freal
F05
2,88
17
Total
0,44
2
Repeti iilor
0,66
1
0,7
31,4
4,96
Factor A
1,23
2
0,6
29,5
4,1
Factor B
0,34
2
0,2
8,1
4,1
Interac iunea AB
0,21
10,00
0,0
Erori
DL05, pentru ntreaga experien t/ha

0,26

DL05 pentru factorul A, t/ha

0,15

DL05 pentru factorul B t/ha

0,19

DL05 interac iunea AB, t/ha

0,19

Tabelul A.11.8. Prelucrarea matematic a datelor experimentale privind produc ia grului


de toamn , anul 2010
Gradele de
P tratul
Dispersia
Suma p tratelor
libertate
mediu
Freal
F05
2,46
17
Total
0,03
2
Repeti iilor
0,02
1
0,0
0,8
4,96
Factor A
2,09
2
1,1
42,0
4,1
Factor B
0,08
2
0,0
1,6
4,1
Interac iunea AB
0,25
10,00
0,0
Erori
DL05, pentru ntreaga experien t/ha

0,29

DL05 pentru factorul A, t/ha

0,17

DL05 pentru factorul B t/ha

0,20

DL05 interac iunea AB, t/ha

0,20

223

Tabelul A.11.9. Prelucrarea matematic a datelor experimentale privind produc ia florii


soarelui, anul 2007
Gradele de
P tratul
Dispersia
Suma p tratelor
libertate
mediu
Freal
F05
0,05
17
Total
0,00
2
Repeti iilor
0,01
1
0,0
10,0
4,96
Factor A
0,04
2
0,0
20,0
4,1
Factor B
0,00
2
0,0
0,0
4,1
Interac iunea AB
0,01
10,00
0,0
Erori
DL05, pentru ntreaga experien t/ha

0,06

DL05 pentru factorul A, t/ha

0,03

DL05 pentru factorul B t/ha

0,04

DL05 interac iunea AB, t/ha

0,04

Tabelul A.11.10. Prelucrarea matematic a datelor experimentale privind produc ia florii


soarelui, anul 2008
Gradele de
P tratul
Dispersia
Suma p tratelor
libertate
mediu
Freal
F05
0,65
17
Total
0,03
2
Repeti iilor
0,00
1
0,0
0,0
4,96
Factor A
0,40
2
0,2
11,1
4,1
Factor B
0,05
2
0,0
1,7
4,1
Interac iunea AB
0,18
10,00
0,0
Erori
DL05, pentru ntreaga experien t/ha

0,24

DL05 pentru factorul A, t/ha

0,14

DL05 pentru factorul B t/ha

0,17

DL05 interac iunea AB, t/ha

0,17

224

Tabelul A.11.11. Prelucrarea matematic a datelor experimentale privind produc ia florii


soarelui, anul 2009
Gradele de
P tratul
Dispersia
Suma p tratelor
libertate
mediu
Freal
F05
0,30
17
Total
0,01
2
Repeti iilor
0,09
1
0,1
5,6
4,96
Factor A
0,04
2
0,0
1,3
4,1
Factor B
0,01
2
0,0
0,6
4,1
Interac iunea AB
0,16
10,00
0,0
Erori
DL05, pentru ntreaga experien t/ha

0,23

DL05 pentru factorul A, t/ha

0,13

DL05 pentru factorul B t/ha

0,16

DL05 interac iunea AB, t/ha

0,16

Tabelul A.11.12. Prelucrarea matematic a datelor experimentale privind produc ia florii


soarelui, anul 2010
Gradele de
P tratul
Dispersia
Suma p tratelor
libertate
mediu
Freal
F05
0,35
17
Total
0,09
2
Repeti iilor
0,07
1
0,1
7,0
4,96
Factor A
0,07
2
0,0
4,0
4,1
Factor B
0,02
2
0,0
1,0
4,1
Interac iunea AB
0,10
10,00
0,0
Erori
DL05, pentru ntreaga experien t/ha

0,18

DL05 pentru factorul A, t/ha

0,11

DL05 pentru factorul B t/ha

0,13

DL05 interac iunea AB, t/ha

0,13

225

Anexa 12
Fi ele tehnologice la cultivarea culturilor de cmp luate n studiu n asolament i n cultura permanent .
Tabelul A. 12.1. Fi a tehnologic la cultivarea grului de toamn n asolament: varianta afnare 20 22cm, ngr minte organice 10 t/ha
sup.asolament i N60P30K30

Dezmiri tirea, ha
c rcarea ngr. min., t
Transport. ngr. min., t
Administ. ngr. min., t
Inc rcarea ngr org., t
Transp i mpr ngr
organ., ha
Lucrarea cu
ploscorezul , ha
Graparea

100
18,7
18,7
100
1000
100

T-150
-6
MTZ 82
T-150
T -150
T - 150

BDT-7
-0,8
2PTS 4
RUM-8
PB - 35
PRT-10

Nr. de lucr tori


Cheltuieli de
Salariu tarifar,
Norma de N de
munc om/ore
lei
producere norme n
volumul tract.
muncit. tract.
muncit. tract. muncit.
de lucru
Preg tirea solului i sem natul
50,5
2
1
15,8
106,0
159,6
0,2
1
1,6
86,15
57,3
1,7
1
14,0
96,09
36
2,8
1
1
22,4
22,4
106
28,2
274
14,6
1
116,8
86,2
49
81,6
1
653,1
96,1

100

T-150

Ploscorez

16,7

100

MTZ-82

Cultivarea, ha
Tratare semin elor, t
Inc rcarea semin elor, t
Transport. semin elor, t
Desc rc. semin elor, t
Sem natul, ha

100
25
25
25
25
100

Lucr rile tehnologice

lugirea, ha
c rcarea ngr. min., t
Transport. ngr. min., t
Administr. fazial ngr.
min., t

Volumu Componen a agregatelor


l de
lucru
Ma ina
Marca
tractorului agricol

133,3

14

7,1

8
12,9
6,2
5,13
6,8
18

12,5
1,9
4,0
4,9
3,7
5,6

100

SP-11+ 11
BZSS-1
MTZ-82
2CPS-4
Disp. El
PS -3
manual
MTZ-82
2PTS-4
manual
MTZ-82
SP-11+3SZ3,6
MTZ-82
3KK

64

1,56

8,7
8,7
100

-6
MTZ-82
MTZ-82

-0,8
2PTS 4
RUM-8

159,6
37,1
36

0,2
2,8

1
1
1

11,2
6,8

1
1

2PTS - 4

8,9
37

2BTY-10
3AB-20
0,5

53,3
100
34,2

1,9
2,5
8,8

4
2
4

Recltarea direct , ha
100
CK 5
Transportarea
406
MTZ-82
boabelor, t
Stngerea paielor, ha
100
T -70
Cur itul boabelor, t
406
Disp. elec
Cl ditul paielor, t
600
MTZ-82
TOTAL PE FI
Asigurarea social de stat 23%
Asigurarea pl tit de c tre organiza ie 3,5%
Materialul semincer (25t * 4500)
ngr minte minerale
ngr minte organice
TOTAL PENTRU CULTUR

2
1
1
1

57,1
100
15,5

119,3
57,1

60,6

106,0
30,4
32,3

3,9
1
1

106,0

60,6
49,2
25,6

44,4

29,4
44,4

119,3

12,5
106,0
ngrijirea sem turilor
0,44
86,2
1,6
96,1
22,4
22,4
106

Remunerarea
Supliment Amortizar Repara ia
muncii, lei
curent
la salariu, ea, lei
tract.
muncit. 100%

Consumul de
carburan i
litri
lei

Cheltuieli
totale, lei

210
17
168
295
1258
7844
1988

210
17
168
373
1258
7844

2852
30
884
1088
4074
2785

1964
28
694
760
1755
1796

240
185
70
167
770
770

3600
2775
1050
2505
11500
11400

8836
2867
2964
5099
19845
31669

1988

1949

1749

2000

30000

37674

1190

515

448

300

4500

7843

1326
117
199
125
181,0
1041

633
215

528
158

770

1155

423

178

62

930

6287

4728

276

4140

4968
607
398
1781
362
17238

166

166

314

256

150

2250

3152

4
19
295

4
19
373

101
89
1088

10
20
760

2
8
167

30
120
2505

149
267
5099

757
1326
0

78,4

432,8

117,4
198,5

125
49,2
86,2

28,2

663

181,0
378,7

78,4

Recoltarea
89,6
89,6
87,0

119,3
96,1

68,2

1340
1037

766

2160
1037

17733
1127

10860
1120

1040
520

15600
7800

48459
12121

30,4

96,1

68,2
68,2
68,2

180

130
170,4
598
3129,6

308
170
1441
21715

897
1875
4694
49653

764
974
4308
33858

153

2295

399
8049

5985
110140

4574
3189
17869
237030
9977
1518
112500
201190
100000
662215

70,4

226

60,8
40
281,6

96,1

843
18535

Tabelul A. 12.2. Fi a tehnologic la cultivarea grului de toamn n asolament: varianta-afnare 20 22cm, ngr

Dezmiri tirea, ha
Inc rcarea ngr org., t
Transp i mpr ngr
organ., ha
Lucrarea cu
ploscorezul , ha
Graparea

100
1000
100

T-150
T -150
T - 150

BDT-7
PB - 35
PRT-10

Nr. de lucr tori


Cheltuieli de
Salariu tarifar,
Norma de N de
munc om/ore
lei
producere norme n
volumul tract.
muncit. tract.
muncit. tract. muncit.
de lucru
Preg tirea solului i sem natul
50,5
2
1
15,8
106,0
274
14,6
1
116,8
86,2
49
81,6
1
653,1
96,1

100

T-150

Ploscorez

16,7

100

MTZ-82

14

7,1

Cultivarea, ha
Tratare semin elor, t
Inc rcarea semin elor, t
Transport. semin elor, t
Desc rc. semin elor, t
Sem natul, ha

100
25
25
25
25
100

8
12,9
6,2
5,13
6,8
18

12,5
1,9
4,0
4,9
3,7
5,6

64

1,56

8,9
37

11,2
6,8

1
1

2PTS - 4
2BTY-10
3AB-20
0,5

53,3
100
34,2

1,9
2,5
8,8

4
2
4

Lucr rile tehnologice

lugirea, ha

Volumu Componen a agregatelor


l de
lucru
Ma ina
Marca
tractorului agricol

100

SP-11+ 11
BZSS-1
MTZ-82
2CPS-4
Disp. El
PS -3
manual
MTZ-82
2PTS-4
manual
MTZ-82
SP-11+3SZ3,6
MTZ-82
3KK

Recltarea direct , ha
100
CK 5
Transportarea
356
MTZ-82
boabelor, t
Stngerea paielor, ha
100
T -70
Cur itul boabelor, t
356
Disp. elec
Cl ditul paielor, t
550
MTZ-82
TOTAL PE FI
Asigurarea social de stat 23%
Asigurarea pl tit de c tre organiza ie 3,5%
Materialul semincer (25t * 4500)
ngr minte organice
TOTAL PENTRU CULTUR

133,3
1

2
1
1
1

57,1
100
15,5

119,3
57,1

60,6

106,0
30,4
32,3

3,9
1
1

106,0

60,6
49,2
25,6

44,4

29,4
44,4

119,3

Remunerarea
Supliment Amortizar Repara ia
muncii, lei
curent
la salariu, ea, lei
tract.
muncit. 100%

Consumul de
carburan i
litri
lei

Cheltuieli
totale, lei

210
1258
7844

210
1258
7844

2852
4074
2785

1964
1755
1796

240
770
770

3600
11500
11400

8836
19845
31669

1988

1988

1949

1749

2000

30000

37674

1190

515

448

300

4500

7843

1326
117
199
125
181,0
1041

633
215

528
158

770

1155

423

178

62

930

6287

4728

276

4140

4968
607
398
1781
372
17238

166

314

256

150

2250

3152

757
1326
0

432,8

117,4
198,5

125
49,2
86,2

minte organice -10 t/ha.

663

181,0
378,7

12,5
Recoltarea
89,6
89,6
75,0

106,0
119,3
96,1

68,2

1340
960

766

2160
960

17733
1127

10860
1120

1040
480

15600
7200

48459
11367

30,4

96,1

68,2
68,2
68,2

180

130
150,4
498
2852,8

308
150
1298
20521

897
1875
4694
46373

764
974
4308
31586

153

2295

370
7381

5550
100120

4574
3149
17148
219070
9428
1435
112500
100000
442433

70,4

227

60,8
35
281,6

96,1

166

800
17617

Tabelul A. 12.3. Fi a tehnologic la cultivarea grului de toamn n asolament: varianta afnare 20 22cm, f
Lucr rile tehnologice

100
100

T-150
T-150

100

MTZ-82

Cultivarea, ha
Tratare semin elor, t
Inc rcarea semin elor, t
Transport. semin elor, t
Desc rc. semin elor, t
Sem natul, ha

100
25
25
25
25
100

lugirea, ha

100

Remunerarea
Supliment Amortizar Repara ia
muncii, lei
curent
la salariu, ea, lei
tract.
muncit. 100%

Consumul de
carburan i
litri
lei

Cheltuieli
totale, lei

210
1988

14

7,1

757

8
12,9
6,2
5,13
6,8
18

12,5
1,9
4,0
4,9
3,7
5,6

64

1,56

8,9
37

11,2
6,8

1
1

2PTS - 4
2BTY-10
3AB-20
0,5

53,3
100
34,2

1,9
2,5
8,8

4
2
4

BDT-7
Ploscorez

SP-11+ 11
BZSS-1
MTZ-82
2CPS-4
Disp. El
PS -3
manual
MTZ-82
2PTS-4
manual
MTZ-82
SP-11+3SZ3,6
MTZ-82
3KK

Recltarea direct , ha
100
CK 5
Transportarea
355
MTZ-82
boabelor, t
Stngerea paielor, ha
100
T -70
Cur itul boabelor, t
355
Disp. elec
Cl ditul paielor, t
550
MTZ-82
TOTAL PE FI
Asigurarea social de stat 23%
Asigurarea pl tit de c tre organiza ie 3,5%
Materialul semincer (25t * 4500)
TOTAL PENTRU CULTUR

minte

Nr. de lucr tori


Cheltuieli de
Salariu tarifar,
Norma de N de
munc om/ore
lei
producere norme n
volumul tract.
muncit. tract.
muncit. tract. muncit.
de lucru
Preg tirea solului i sem natul
50,5
2
1
15,8
106,0
6
16,7
1
133,3
119,3

Volumu Componen a agregatelor


l de
lucru
Ma ina
Marca
tractorului agricol

Dezmiri tirea, ha
Lucrarea cu
ploscorezul , ha
Graparea

ngr

2
1
1
1

57,1
100
15,5

57,1

60,6

106,0
30,4
32,3

3,9
1
1

106,0

60,6
49,2
25,6

44,4

29,4
44,4

119,3

1326
0

432,8

117,4
198,5

125
49,2
86,2

663

181,0
378,7

2852
1949

1964
1749

240
2000

3600
30000

8836
37674

1190

515

448

300

4500

7843

1326
117
199
125
181,0
1041

633
215

528
158

770

1155

423

178

62

930

6287

4728

276

4140

4968
607
398
1781
362
17238

166

314

256

150

2250

3152

12,5
Recoltarea
89,6
89,6
75,0

106,0
119,3
96,1

68,2

1340
960

766

2160
960

17733
1127

10860
1120

1040
480

15600
7200

48459
11367

30,4

96,1

68,2
68,2
68,2

180

130
150,4
498
2852,8

308
150
1298
11419

897
1875
4694
39514

764
974
4308
28035

153

2295

370
5841

5550
77220

4574
3149
17148
167556
5241
798
112500
286095

70,4

228

60,8
35
281,6

96,1

166

210
1988

800
8515

Tabelul A. 12.4. Fi a tehnologic la cultivarea grului de toamn n asolament: varianta - afnare 10 12cm, ngr
Lucr rile tehnologice

Dezmiri tirea, ha
c rcarea ngr. min., t
Transport. ngr. min., t
Administ. ngr. min., t
Inc rcarea ngr org., t
Transp i mpr ngr
organ., ha
Lucrarea cu
combinatorul, ha
Cultivarea, ha
Tratare semin elor, t
Inc rcarea semin elor, t
Transport. semin elor, t
Desc rc. semin elor, t
Sem natul, ha
lugirea, ha
c rcarea ngr. min., t
Transport. ngr. min., t
Administr. fazial ngr.
min., t

100
18,7
18,7
100
1000
100

T-150
-6
MTZ 82
T-150
T -150
T - 150

BDT-7
-0,8
2PTS 4
RUM-8
PB - 35
PRT-10

Salariu tarifar,
Nr. de lucr tori
Cheltuieli de
Norma de N de
munc om/ore
lei
producere norme n
volumul tract.
muncit. tract.
muncit. tract. muncit.
de lucru
Preg tirea solului i sem natul
50,5
2
1
15,8
106,0
159,6
0,2
1
1,6
86,15
57,3
1,7
1
14,0
96,09
36
2,8
1
1
22,4
22,4
106
28,2
274
14,6
1
116,8
86,2
49
81,6
1
653,1
96,1

100

T-150

combinator

12

8,3

100
25
25
25
25
100

MTZ-82
Disp. El

8
12,9
6,2
5,13
6,8
18

12,5
1,9
4,0
4,9
3,7
5,6

100

2CPS-4
PS -3
manual
MTZ-82
2PTS-4
manual
MTZ-82
SP-11+3SZ3,6
MTZ-82
3KK

64

1,56

8,7
8,7
100

-6
MTZ-82
MTZ-82

-0,8
2PTS 4
RUM-8

159,6
37,1
36

0,2
2,8

1
1
1

11,2
6,8

1
1

2PTS - 4

8,9
37

2BTY-10
3AB-20
0,5

53,3
100
34,2

1,9
2,5
8,8

4
2
4

Volumu Componen a agregatelor


l de
lucru
Marca
Ma ina
tractorului agricol

Recltarea direct , ha
100
CK 5
Transportarea
388
MTZ-82
boabelor, t
Stngerea paielor, ha
100
T -70
Cur itul boabelor, t
388
Disp. elec
Cl ditul paielor, t
600
MTZ-82
TOTAL PE FI
Asigurarea social de stat 23%
Asigurarea pl tit de c tre organiza ie 3,5%
Materialul semincer (25t * 4500)
ngr minte minerale
ngr minte organice
TOTAL PENTRU CULTUR

66,7

2
1
1
1

100
15,5

119,3
106,0
30,4
32,3

3,9
1
1

60,6
49,2
25,6

44,4

29,4
44,4

119,3

12,5
106,0
ngrijirea sem turilor
0,44
86,2
1,6
96,1
22,4
22,4
106

Remunerarea
Supliment Amortizar Repara ia
muncii, lei
curent
la salariu, ea, lei
tract.
muncit. 100%

Consumul de
carburan i
litri
lei

Cheltuieli
totale, lei

210
17
168
295
1258
7844
994

210
17
168
373
1258
7844

2852
30
884
1088
4074
2785

1964
28
694
760
1755
1796

240
185
70
167
770
770

3600
2775
1050
2505
11500
11400

8836
2867
2964
5099
19845
31669

994

1742

1470

1200

18000

23200

1326
117
199
125
181,0
1041

633
215

528
158

770

1155

423

178

62

930

6287

4728

276

4140

4968
607
398
1781
362
17238

166

166

314

256

150

2250

3152

4
19
295

4
19
373

101
89
1088

10
20
760

2
8
167

30
120
2505

149
267
5099

1326
0

78,4

117,4
198,5

125
49,2
86,2

28,2

minte organice-10 t/ha i


N60P30K30

663

181,0
378,7

78,4

Recoltarea
89,6
89,6
80,0

119,3
96,1

68,2

1340
937

766

2160
937

17733
1027

10860
1020

1040
500

15600
7500

48459
11421

30,4

96,1

68,2
68,2
68,2

180

130
140,4
498
2566,8

308
140
1319
19279

897
1875
4694
48831

764
974
4308
33031

153

2295

369
6899

5535
92890

4574
3129
17175
213259
8857
1348
112500
201190
100000
637154

70,4

229

60,8
38
281,6

96,1

821
16662

Tabelul A. 12.5. Fi a tehnologic la cultivarea grului de toamn n asolament: varianta - afnare10 12cm, ngr
Lucr rile tehnologice

Dezmiri tirea, ha
Inc rcarea ngr org., t
Transp i mpr ngr
organ., ha
Lucrarea cu
combinatorul, ha
Cultivarea, ha
Tratare semin elor, t
Inc rcarea semin elor, t
Transport. semin elor, t
Desc rc. semin elor, t
Sem natul, ha
lugirea, ha

100
1000
100

T-150
T -150
T - 150

BDT-7
PB - 35
PRT-10

Nr. de lucr tori


Cheltuieli de
Salariu tarifar,
Norma de N de
munc om/ore
lei
producere norme n
volumul tract.
muncit. tract.
muncit. tract. muncit.
de lucru
Preg tirea solului i sem natul
50,5
2
1
15,8
106,0
274
14,6
1
116,8
86,2
49
81,6
1
653,1
96,1

100

T-150

combinator

12

8,3

100
25
25
25
25
100

MTZ-82
Disp. El

8
12,9
6,2
5,13
6,8
18

12,5
1,9
4,0
4,9
3,7
5,6

64

1,56

8,9
37

11,2
6,8

1
1

2PTS - 4
2BTY-10
3AB-20
0,5

53,3
100
34,2

1,9
2,5
8,8

4
2
4

Volumu Componen a agregatelor


l de
lucru
Ma ina
Marca
tractorului agricol

100

2CPS-4
PS -3
manual
MTZ-82
2PTS-4
manual
MTZ-82
SP-11+3SZ3,6
MTZ-82
3KK

Recltarea direct , ha
100
CK 5
Transportarea
343
MTZ-82
boabelor, t
Stngerea paielor, ha
100
T -70
Cur itul boabelor, t
343
Disp. elec
Cl ditul paielor, t
550
MTZ-82
TOTAL PE FI
Asigurarea social de stat 23%
Asigurarea pl tit de c tre organiza ie 3,5%
Materialul semincer (25t * 4500)
ngr minte organice
TOTAL PENTRU CULTUR

66,7

2
1
1
1

100
15,5

119,3
106,0
30,4
32,3

3,9
1
1

60,6
49,2
25,6

44,4

29,4
44,4

119,3

Remunerarea
Supliment Amortizar Repara ia
muncii, lei
curent
la salariu, ea, lei
tract.
muncit. 100%

Consumul de
carburan i
litri
lei

Cheltuieli
totale, lei

210
1258
7844

210
1258
7844

2852
4074
2785

1964
1755
1796

240
770
770

3600
11500
11400

8836
19845
31669

994

994

1742

1470

1200

18000

23200

1326
117
199
125
181,0
1041

633
215

528
158

770

1155

423

178

62

930

6287

4728

276

4140

4968
607
398
1781
362
17238

166

314

256

150

2250

3152

1326
0

117,4
198,5

125
49,2
86,2

minte organice- 10 t/ha.

663

181,0
378,7

12,5
Recoltarea
89,6
89,6
72,0

106,0
119,3
96,1

68,2

1340
920

766

2160
920

17733
1127

10860
1120

1040
450

15600
6765

48459
10852

30,4

96,1

68,2
68,2
68,2

180

130
133,4
498
2403

308
133,4
1298
18280,4

897
1875
4694
45651

764
974
4308
30859

153

2295

370
6251

5550
83185

4574
3116
17148
196205
8397
1278
112500
100000
418380

70,4

230

60,8
33
281,6

96,1

166

800
15826

Tabelul A. 12.6. Fi a tehnologic la cultivarea grului de toamn n asolament: varianta - afnare 10 12cm, f
Lucr rile tehnologice

Dezmiri tirea, ha
Lucrarea cu
combinatorul, ha
Cultivarea, ha
Tratare semin elor, t
Inc rcarea semin elor, t
Transport. semin elor, t
Desc rc. semin elor, t
Sem natul, ha
lugirea, ha

T-150
T-150

100
25
25
25
25
100

MTZ-82
Disp. El

100

Remunerarea
Supliment Amortizar Repara ia
muncii, lei
curent
la salariu, ea, lei
tract.
muncit. 100%

Consumul de
carburan i
litri
lei

Cheltuieli
totale, lei

210
994

8
12,9
6,2
5,13
6,8
18

12,5
1,9
4,0
4,9
3,7
5,6

1326
0

64

1,56

8,9
37

11,2
6,8

1
1

2PTS - 4
2BTY-10
3AB-20
0,5

53,3
100
34,2

1,9
2,5
8,8

4
2
4

BDT-7
combinator

2CPS-4
PS -3
manual
MTZ-82
2PTS-4
manual
MTZ-82
SP-11+3SZ3,6
MTZ-82
3KK

Recltarea direct , ha
100
CK 5
319
MTZ-82
Transportarea
boabelor, t
Stngerea paielor, ha
100
T -70
Cur itul boabelor, t
319
Disp. elec
Cl ditul paielor, t
550
MTZ-82
TOTAL PE FI
Asigurarea social de stat 23%
Asigurarea pl tit de c tre organiza ie 3,5%
Materialul semincer (25t * 4500)
TOTAL PENTRU CULTUR

minte

Nr. de lucr tori


Cheltuieli de
Salariu tarifar,
Norma de N de
munc om/ore
lei
producere norme n
volumul tract.
muncit. tract.
muncit. tract. muncit.
de lucru
Preg tirea solului i sem natul
50,5
2
1
15,8
106,0
12
8,3
1
66,7
119,3

Volumu Componen a agregatelor


l de
lucru
Ma ina
Marca
tractorului agricol
100
100

ngr

1
2
1
1
1

100
15,5

106,0
30,4
32,3

3,9
1
1

60,6
49,2
25,6

44,4

29,4
44,4

119,3

117,4
198,5

125
49,2
86,2

663

181,0
378,7

2852
1742

1964
1470

240
1200

3600
18000

8836
23200

1326
117
199
125
181,0
1041

633
215

528
158

770

1155

423

178

62

930

6287

4728

276

4140

4968
607
398
1781
362
18238

166

314

256

150

2250

3152

12,5
Recoltarea
89,6
89,6
65,0

106,0
119,3
96,1

68,2

1340
870

766

2160
870

17733
1127

10860
1120

1040
440

15600
6600

48459
10587

30,4

96,1

68,2
68,2
68,2

180

130
110,4
498
2380

308
110,4
1298
9105,4

897
1875
4694
38792

764
974
4308
27308

153

2295

370
4701

5550
60120

4574
3070
17148
144380
4177
636
112500
261693

70,4

231

60,8
29
281,6

96,1

166

210
994

800
6674

Tabelul A. 12.7. Fi a tehnologic la cultivarea grului de toamn n cultura permanent : varianta - ar tura 20 22cm, ngr
Lucr rile tehnologice

Salariu tarifar,
Nr. de lucr tori
Cheltuieli de
Norma de N de
munc om/ore
lei
producere norme n
volumul tract.
muncit. tract.
muncit. tract. muncit.
de lucru
5
6
7
8
9
10
11
12
Preg tirea solului i sem natul
50,5
2
1
15,8
106,0
159,6
0,2
1
1,6
86,15
57,3
1,7
1
14,0
96,09
36
2,8
1
1
22,4
22,4
106
28,2
274
14,6
1
116,8
86,2
49
81,6
1
653,1
96,1

Remunerarea
Supliment Amortizar Repara ia
muncii, lei
curent
la salariu, ea, lei
tract.
muncit. 100%

Consumul de
carburan i
litri
lei

Cheltuieli
totale, lei

13

5
14

20
7,1

1
1

2386
757

8
12,9
6,2
5,13
6,8
18

12,5
1,9
4,0
4,9
3,7
5,6

100

PLN-5-35
SP-11+ 11
BZSS-1
MTZ-82
2CPS-4
Disp. El
PS -3
manual
MTZ-82
2PTS-4
manual
MTZ-82
SP-11+3SZ3,6
MTZ-82
3KK

64

1,56

8,7
8,7
100

-6
MTZ-82
MTZ-82

-0,8
2PTS 4
RUM-8

159,6
37,1
36

0,2
2,8

1
1
1

11,2
6,8

1
1

2PTS - 4

8,9
37

2BTY-10
3AB-20
0,5

53,3
100
34,2

1,9
2,5
8,8

4
2
4

Volumu Componen a agregatelor


l de
lucru
Marca
Ma ina
tractorului agricol
2
3
4

Dezmiri tirea, ha
c rcarea ngr. min., t
Transport. ngr. min., t
Administ. ngr. min., t
Inc rcarea ngr org., t
Transp i mpr ngr
organ., ha
Aratul, ha
Graparea

100
18,7
18,7
100
1000
100

T-150
-6
MTZ 82
T-150
T -150
T - 150

100
100

T-150
MTZ-82

Cultivarea, ha
Tratare semin elor, t
Inc rcarea semin elor, t
Transport. semin elor, t
Desc rc. semin elor, t
Sem natul, ha

100
25
25
25
25
100

lugirea, ha
c rcarea ngr. min., t
Transport. ngr. min., t
Administr. fazial ngr.
min., t

minte organice - 10 t/ha i


N60P30K30

Recltarea direct , ha
100
CK 5
Transportarea
203
MTZ-82
boabelor, t
Stngerea paielor, ha
100
T -70
Cur itul boabelor, t
203
Disp. elec
Cl ditul paielor, t
400
MTZ-82
TOTAL PE FI
Asigurarea social de stat 23%
Asigurarea pl tit de c tre organiza ie 3,5%
Materialul semincer (25t * 4500)
ngr minte minerale
ngr minte organice
TOTAL PENTRU CULTUR

BDT-7
-0,8
2PTS 4
RUM-8
PB - 35
PRT-10

2
1
1
1

160
57,1
100
15,5

57,1

60,6

106,0
30,4
32,3

3,9
1
1

119,3
106,0

60,6
49,2
25,6

44,4

29,4
44,4

119,3

12,5
106,0
ngrijirea sem turilor
0,44
86,2
1,6
96,1
22,4
22,4
106

15

16

17

18

19

20

210
17
168
373
1258
7844

2852
30
884
1088
4074
2785

1964
28
694
760
1755
1796

240
185
70
167
770
770

3600
2775
1050
2505
11500
11400

8836
2867
2964
5099
19845
31669

2386
1190

1742
515

1470
448

3100
300

46500

54484
3343

1326
117
199
125
181,0
1041

633
215

528
158

770

1155

423

178

62

930

6287

4728

276

4140

4968
607
398
1781
362
17238

166

166

314

256

150

2250

3152

4
19
295

4
19
373

101
89
1088

10
20
760

2
8
167

30
120
2505

149
267
5099

210
17
168
295
1258
7844

1326
0

14

78,4

432,8

117,4
198,5

125
49,2
86,2

28,2

663

181,0
378,7

78,4

Recoltarea
89,6
89,6
52,0

119,3
96,1

68,2

1340
501

766

2160
501

17733
1127

10860
1120

1040
300

15600
4500

48459
7749

30,4

96,1

68,2
68,2
68,2

180

130
100,4
398
2859,6

308
100
1041
21107

897
1875
4294
49046

764
974
4108
33379

153

2295

300
8830

4500
117355

4574
3049
14984
241943
9698
1476
112500
201190
100000
666807

50,4

232

60,8
24
181,6

96,1

643
18197

Tabelul A. 12.8. Fi a tehnologic la cultivarea grului de toamn n cultura permanent : varianta - ar tura 20 22cm, ngr
Lucr rile tehnologice

100
1000
100

T-150
T -150
T - 150

100
100

T-150
MTZ-82

Cultivarea, ha
Tratare semin elor, t
Inc rcarea semin elor, t
Transport. semin elor, t
Desc rc. semin elor, t
Sem natul, ha

100
25
25
25
25
100

lugirea, ha

Nr. de lucr tori


Cheltuieli de
Salariu tarifar,
Norma de N de
munc om/ore
lei
producere norme n
volumul tract.
muncit. tract.
muncit. tract. muncit.
de lucru
Preg tirea solului i sem natul
50,5
2
1
15,8
106,0
274
14,6
1
116,8
86,2
49
81,6
1
653,1
96,1

Remunerarea
Supliment Amortizar Repara ia
muncii, lei
curent
la salariu, ea, lei
tract.
muncit. 100%

Consumul de
carburan i
litri
lei

Cheltuieli
totale, lei

210
1258
7844

5
14

20
7,1

1
1

2386
757

8
12,9
6,2
5,13
6,8
18

12,5
1,9
4,0
4,9
3,7
5,6

64

1,56

8,9
37

11,2
6,8

1
1

2PTS - 4
2BTY-10
3AB-20
0,5

53,3
100
34,2

1,9
2,5
8,8

4
2
4

Volumu Componen a agregatelor


l de
lucru
Ma ina
Marca
tractorului agricol

Dezmiri tirea, ha
Inc rcarea ngr org., t
Transp i mpr ngr
organ., ha
Aratul, ha
Graparea

100

BDT-7
PB - 35
PRT-10

PLN-5-35
SP-11+ 11
BZSS-1
MTZ-82
2CPS-4
Disp. El
PS -3
manual
MTZ-82
2PTS-4
manual
MTZ-82
SP-11+3SZ3,6
MTZ-82
3KK

Recltarea direct , ha
100
CK 5
220
MTZ-82
Transportarea
boabelor, t
Stngerea paielor, ha
100
T -70
Cur itul boabelor, t
220
Disp. elec
Cl ditul paielor, t
400
MTZ-82
TOTAL PE FI
Asigurarea social de stat 23%
Asigurarea pl tit de c tre organiza ie 3,5%
Materialul semincer (25t * 4500)
ngr minte organice
TOTAL PENTRU CULTUR

minte organice -10 t/ha

2
1
1
1

160
57,1
100
15,5

57,1

60,6

106,0
30,4
32,3

3,9
1
1

119,3
106,0

60,6
49,2
25,6

44,4

29,4
44,4

119,3

1326
0

432,8

117,4
198,5

125
49,2
86,2

663

181,0
378,7

2852
4074
2785

1964
1755
1796

240
770
770

3600
11500
11400

8836
19845
31669

2386
1190

1742
515

1470
448

3100
300

46500

54484
3343

1326
117
199
125
181,0
1041

633
215

528
158

770

1155

423

178

62

930

6287

4728

276

4140

4968
607
398
1781
362
17238

166

314

256

150

2250

3152

12,5
Recoltarea
89,6
89,6
51,0

106,0
119,3
96,1

68,2

1340
609

766

2160
609

17733
1127

10860
1120

1040
320

15600
4800

48459
8265

30,4

96,1

68,2
68,2
68,2

180

130
100,5
398
2702,9

308
100,5
1041
20261,5

897
1075
4694
45366

764
774
4308
31107

160

2400

300
8258

4500
108775

4679
2050
15584
225720
9308
1416
112500
100000
448944

50,4

233

60,8
19
181,6

96,1

166

210
1258
7844

643
17507

Tabelul A. 12.9. Fi a tehnologic la cultivarea grului de toamn n cultura permanent : varianta - ar tura 20 22cm, f
Lucr rile tehnologice

Volumu Componen a agregatelor


l de
lucru
Ma ina
Marca
tractorului agricol

Dezmiri tirea, ha
Aratul, ha
Graparea

100
100
100

Cultivarea, ha
Tratare semin elor, t
Inc rcarea semin elor, t
Transport. semin elor, t
Desc rc. semin elor, t
Sem natul, ha

100
25
25
25
25
100

lugirea, ha

100

T-150
T-150
MTZ-82

BDT-7
PLN-5-35
SP-11+ 11
BZSS-1
MTZ-82
2CPS-4
Disp. El
PS -3
manual
MTZ-82
2PTS-4
manual
MTZ-82
SP-11+3SZ3,6
MTZ-82
3KK

Recltarea direct , ha
100
CK 5
Transportarea
175
MTZ-82
boabelor, t
Stngerea paielor, ha
100
T -70
Cur itul boabelor, t
175
Disp. elec
Cl ditul paielor, t
400
MTZ-82
TOTAL PE FI
Asigurarea social de stat 23%
Asigurarea pl tit de c tre organiza ie 3,5%
Materialul semincer (25t * 4500)
TOTAL PENTRU CULTUR

Nr. de lucr tori


Cheltuieli de
Salariu tarifar,
Norma de N de
munc om/ore
lei
producere norme n
volumul tract.
muncit. tract.
muncit. tract. muncit.
de lucru
Preg tirea solului i sem natul
50,5
2
1
15,8
106,0
5
20
1
160
119,3
14
7,1
1
1
57,1
57,1
106,0 60,6
8
12,9
6,2
5,13
6,8
18

12,5
1,9
4,0
4,9
3,7
5,6

64

1,56

8,9
37

11,2
6,8

1
1

2PTS - 4
2BTY-10
3AB-20
0,5

53,3
100
34,2

1,9
2,5
8,8

4
2
4

2
1
1
1

100
15,5

106,0
30,4
32,3

3,9
1
1

60,6
49,2
25,6

44,4

29,4
44,4

119,3

minte

Remunerarea
Supliment Amortizar Repara ia
muncii, lei
curent
la salariu, ea, lei
tract.
muncit. 100%

Consumul de
carburan i
litri
lei

Cheltuieli
totale, lei

210
2386
757
1326
0

432,8

117,4
198,5

125
49,2
86,2

ngr

663

181,0
378,7

2852
1742
515

1964
1470
448

240
3100
300

3600
46500

8836
54484
3343

1326
117
199
125
181,0
1041

633
215

528
158

770

1155

423

178

62

930

6287

4728

276

4140

4968
607
398
1781
362
17238

166

314

256

150

2250

3152

12,5
Recoltarea
89,6
89,6
46,0

106,0
119,3
96,1

68,2

1340
587

766

2160
587

17733
1127

10860
1120

1040
300

15600
4500

48459
8821

30,4

96,1

68,2
68,2
68,2

180

130
90,4
398
2692,8

308
90,4
1041
11577,4

897
1875
4694
39307

764
974
4308
27756

153

2295

279
6670

4185
85155

4574
3030
15269
175321
5314
809
112500
293944

50,4

234

60,8
19
181,6

96,1

166

210
2386
1190

643
8833

Tabelul A. 12.10. Fi a tehnologic la cultivarea grului de toamn n cultura permanent : varianta - afnare 20 22cm, ngr

Dezmiri tirea, ha
c rcarea ngr. min., t
Transport. ngr. min., t
Administ. ngr. min., t
Inc rcarea ngr org., t
Transp i mpr ngr
organ., ha
Lucrarea cu
ploscorezul , ha
Graparea

100
18,7
18,7
100
1000
100

T-150
-6
MTZ 82
T-150
T -150
T - 150

BDT-7
-0,8
2PTS 4
RUM-8
PB - 35
PRT-10

Salariu tarifar,
Nr. de lucr tori
Cheltuieli de
Norma de N de
munc om/ore
lei
producere norme n
volumul tract.
muncit. tract.
muncit. tract. muncit.
de lucru
Preg tirea solului i sem natul
50,5
2
1
15,8
106,0
159,6
0,2
1
1,6
86,15
57,3
1,7
1
14,0
96,09
36
2,8
1
1
22,4
22,4
106
28,2
274
14,6
1
116,8
86,2
49
81,6
1
653,1
96,1

100

T-150

Ploscorez

16,7

100

MTZ-82

Cultivarea, ha
Tratare semin elor, t
Inc rcarea semin elor, t
Transport. semin elor, t
Desc rc. semin elor, t
Sem natul, ha

100
25
25
25
25
100

Lucr rile tehnologice

lugirea, ha
c rcarea ngr. min., t
Transport. ngr. min., t
Administr. fazial ngr.
min., t

Volumu Componen a agregatelor


l de
lucru
Marca
Ma ina
tractorului agricol

133,3

14

7,1

8
12,9
6,2
5,13
6,8
18

12,5
1,9
4,0
4,9
3,7
5,6

100

SP-11+ 11
BZSS-1
MTZ-82
2CPS-4
Disp. El
PS -3
manual
MTZ-82
2PTS-4
manual
MTZ-82
SP-11+3SZ3,6
MTZ-82
3KK

64

1,56

8,7
8,7
100

-6
MTZ-82
MTZ-82

-0,8
2PTS 4
RUM-8

159,6
37,1
36

0,2
2,8

1
1
1

11,2
6,8

1
1

2PTS - 4

8,9
37

2BTY-10
3AB-20
0,5

53,3
100
34,2

1,9
2,5
8,8

4
2
4

Recltarea direct , ha
100
CK 5
Transportarea
212
MTZ-82
boabelor, t
Stngerea paielor, ha
100
T -70
Cur itul boabelor, t
212
Disp. elec
Cl ditul paielor, t
400
MTZ-82
TOTAL PE FI
Asigurarea social de stat 23%
Asigurarea pl tit de c tre organiza ie 3,5%
Materialul semincer (25t * 4500)
ngr minte minerale
ngr minte organice
TOTAL PENTRU CULTUR

2
1
1
1

57,1
100
15,5

119,3
57,1

60,6

106,0
30,4
32,3

3,9
1
1

106,0

60,6
49,2
25,6

44,4

29,4
44,4

119,3

12,5
106,0
ngrijirea sem turilor
0,44
86,2
1,6
96,1
22,4
22,4
106

Remunerarea
Supliment Amortizar Repara ia
muncii, lei
curent
la salariu, ea, lei
tract.
muncit. 100%

Consumul de
carburan i
litri
lei

Cheltuieli
totale, lei

210
17
168
295
1258
7844
1988

210
17
168
373
1258
7844

2852
30
884
1088
4074
2785

1964
28
694
760
1755
1796

240
185
70
167
770
770

3600
2775
1050
2505
11500
11400

8836
2867
2964
5099
19845
31669

1988

1949

1749

2000

30000

37674

1190

515

448

300

1326
117
199
125
181,0
1041

633
215

528
158

770

1155

423

178

62

930

6287

4728

276

4140

4968
607
398
1781
362
17238

166

166

314

256

150

2250

3152

4
19
295

4
19
373

101
89
1088

10
20
760

2
8
167

30
120
2505

149
267
5099

757
1326
0

78,4

432,8

117,4
198,5

125
49,2
86,2

28,2

minte organice - 10 t/ha


i N60P30K30

663

181,0
378,7

78,4

3343

Recoltarea
89,6
89,6
50,0

119,3
96,1

68,2

1340
501

766

2160
501

17733
1127

10860
1120

1040
300

15600
4500

48459
7749

30,4

96,1

68,2
68,2
68,2

180

130
110,4
398
2869,6

308
110
1041
20719

897
1875
4694
49653

764
974
4308
33858

160

2400

300
7737

4500
100960

4679
3069
15584
225858
9519
1449
112500
201190
100000
650516

50,4

235

60,8
21,0
181,6

96,1

643
17799

Tabelul A. 12.11. Fi a tehnologic la cultivarea grului de toamn n cultura permanent : varianta - afnare 20 22cm, ngr

Dezmiri tirea, ha
Inc rcarea ngr org., t
Transp i mpr ngr
organ., ha
Lucrarea cu
ploscorezul , ha
Graparea

100
1000
100

T-150
T -150
T - 150

BDT-7
PB - 35
PRT-10

Nr. de lucr tori


Cheltuieli de
Salariu tarifar,
Norma de N de
munc om/ore
lei
producere norme n
volumul tract.
muncit. tract.
muncit. tract. muncit.
de lucru
Preg tirea solului i sem natul
50,5
2
1
15,8
106,0
274
14,6
1
116,8
86,2
49
81,6
1
653,1
96,1

100

T-150

Ploscorez

16,7

100

MTZ-82

14

7,1

Cultivarea, ha
Tratare semin elor, t
Inc rcarea semin elor, t
Transport. semin elor, t
Desc rc. semin elor, t
Sem natul, ha

100
25
25
25
25
100

8
12,9
6,2
5,13
6,8
18

12,5
1,9
4,0
4,9
3,7
5,6

64

1,56

8,9
37

11,2
6,8

1
1

2PTS - 4
2BTY-10
3AB-20
0,5

53,3
100
34,2

1,9
2,5
8,8

4
2
4

Lucr rile tehnologice

lugirea, ha

Volumu Componen a agregatelor


l de
lucru
Ma ina
Marca
tractorului agricol

100

SP-11+ 11
BZSS-1
MTZ-82
2CPS-4
Disp. El
PS -3
manual
MTZ-82
2PTS-4
manual
MTZ-82
SP-11+3SZ3,6
MTZ-82
3KK

Recltarea direct , ha
100
CK 5
Transportarea
213
MTZ-82
boabelor, t
Stngerea paielor, ha
100
T -70
Cur itul boabelor, t
213
Disp. elec
Cl ditul paielor, t
400
MTZ-82
TOTAL PE FI
Asigurarea social de stat 23%
Asigurarea pl tit de c tre organiza ie 3,5%
Materialul semincer (25t * 4500)
ngr minte organice
TOTAL PENTRU CULTUR

133,3
1

2
1
1
1

57,1
100
15,5

119,3
57,1

60,6

106,0
30,4
32,3

3,9
1
1

106,0

60,6
49,2
25,6

44,4

29,4
44,4

119,3

Remunerarea
Supliment Amortizar Repara ia
muncii, lei
curent
la salariu, ea, lei
tract.
muncit. 100%

Consumul de
carburan i
litri
lei

Cheltuieli
totale, lei

210
1258
7844

210
1258
7844

2852
4074
2785

1964
1755
1796

240
770
770

3600
11500
11400

8836
19845
31669

1988

1988

1949

1749

2000

30000

37674

1190

515

448

300

1326
117
199
125
181,0
1041

633
215

528
158

770

1155

423

178

62

930

6287

4728

276

4140

4968
607
398
1781
362
17238

166

314

256

150

2250

3152

757
1326
0

432,8

117,4
198,5

125
49,2
86,2

minte organice - 10 t/ha

663

181,0
378,7

12,5
Recoltarea
89,6
89,6
55,0

106,0
119,3
96,1

68,2

1340
609

766

2160
609

17733
1127

10860
1120

1040
320

15600
4800

48459
8265

30,4

96,1

68,2
68,2
68,2

180

130
100,5
398
2702,9

308
100,5
1041
19863,5

897
1075
4694
45573

764
774
4308
31386

169

2400

300
7167

4500
92275

4679
2050
15584
208910
9125
1389
112500
100000
431924

50,4

236

60,8
20
181,6

96,1

166

3343

643
17109

Tabelul A. 12.12. Fi a tehnologic la cultivarea grului de toamn n cultura permanent : varianta - afnare 20 22cm, f
Lucr rile tehnologice

100
100

T-150
T-150

100

MTZ-82

Cultivarea, ha
Tratare semin elor, t
Inc rcarea semin elor, t
Transport. semin elor, t
Desc rc. semin elor, t
Sem natul, ha

100
25
25
25
25
100

lugirea, ha

100

Remunerarea
Supliment Amortizar Repara ia
muncii, lei
curent
la salariu, ea, lei
tract.
muncit. 100%

Consumul de
carburan i
litri
lei

Cheltuieli
totale, lei

210
1988

8836
37674

14

7,1

757

8
12,9
6,2
5,13
6,8
18

12,5
1,9
4,0
4,9
3,7
5,6

64

1,56

8,9
37

11,2
6,8

1
1

2PTS - 4
2BTY-10
3AB-20
0,5

53,3
100
34,2

1,9
2,5
8,8

4
2
4

BDT-7
Ploscorez

SP-11+ 11
BZSS-1
MTZ-82
2CPS-4
Disp. El
PS -3
manual
MTZ-82
2PTS-4
manual
MTZ-82
SP-11+3SZ3,6
MTZ-82
3KK

Recltarea direct , ha
100
CK 5
Transportarea
180
MTZ-82
boabelor, t
Stngerea paielor, ha
100
T -70
Cur itul boabelor, t
180
Disp. elec
Cl ditul paielor, t
400
MTZ-82
TOTAL PE FI
Asigurarea social de stat 23%
Asigurarea pl tit de c tre organiza ie 3,5%
Materialul semincer (25t * 4500)
TOTAL PENTRU CULTUR

minte

Nr. de lucr tori


Cheltuieli de
Salariu tarifar,
Norma de N de
munc om/ore
lei
producere norme n
volumul tract.
muncit. tract.
muncit. tract. muncit.
de lucru
Preg tirea solului i sem natul
50,5
2
1
15,8
106,0
6
16,7
1
133,3
119,3

Volumu Componen a agregatelor


l de
lucru
Ma ina
Marca
tractorului agricol

Dezmiri tirea, ha
Lucrarea cu
ploscorezul , ha
Graparea

ngr

2
1
1
1

57,1
100
15,5

57,1

60,6

106,0
30,4
32,3

3,9
1
1

106,0

60,6
49,2
25,6

44,4

29,4
44,4

119,3

1326
0

432,8

117,4
198,5

125
49,2
86,2

663

181,0
378,7

2852
1949

1964
1749

240
2000

3600
30000

1190

515

448

300

1326
117
199
125
181,0
1041

633
215

528
158

770

1155

423

178

62

930

6287

4728

276

4140

4968
607
398
1781
362
17238

166

314

256

150

2250

3152

3343

12,5
Recoltarea
89,6
89,6
41,0

106,0
119,3
96,1

68,2

1340
1037

766

2160
1037

17733
1127

10860
1120

1040
300

15600
4500

48459
8821

30,4

96,1

68,2
68,2
68,2

180

130
170,4
398
2772,8

308
170
1041
11259

897
1875
4694
39514

764
974
4308
28035

153

2295

300
5591

4500
68970

4574
3189
15584
158986
5167
786
112500
277439

50,4

237

60,8
17
181,6

96,1

166

210
1988

643
8435

Tabelul A. 12.13. Fi a tehnologic la cultivarea florii soarelui n asolament: varianta - afnare 20 22cm, ngr

Discuirea, ha
c rcarea ngr. min., t
Transport. ngr. min., t
Administ. ngr. min., t
Inc rcarea ngr org., t
Transp i mpr ngr
organ., ha
Lucrarea cu
ploscorezul , ha
Graparea

100
12,5
12,5
100
1000
100

T-150
-6
MTZ 82
T-150
T -150
T - 150

BDT-7
-0,8
2PTS 4
RUM-8
PB - 35
PRT-10

Nr. de lucr tori


Cheltuieli de
Salariu tarifar,
Norma de N de
munc om/ore
lei
producere norme n
volumul tract.
muncit. tract.
muncit. tract. muncit.
de lucru
Preg tirea solului i sem natul
44,3
4,51
1
36,1
106
159,6
0,2
1
1,1
86,15
57,3
1,7
1
14,0
86,15
43,4
2,3
1
18,4
96,1
274
14,6
1
116,8
86,2
49
81,6
1
653,1
96,1

100

T-150

Ploscorez

16,7

100

MTZ-82

14

7,1

Cultivarea pn
toamn , ha
Tratare semin elor, t
Inc rcarea semin elor, t
Transport. semin elor, t
Desc rc. semin elor, t
c rcarea ngr. min., t
Transport. ngr. min., t
Administ. ngr. min., t
Cultivarea nainte de
sem nat
Sem natul, ha

100

31,7

3,15

12,9
6,2
5,1
6,8
159,6
57,3
43,4
31,7

1,9
4,0
0,08
3,7
0,2
1,7
2,3
3,15

1
1
1
1

13,6

7,35

17,4

5,75

15,5
0,2
15,5

6,45
500
6,45

12,9
6

7,75
33,3

1
1

64

3,13

Lucr rile tehnologice

lugirea, ha
Cultivarea ntre rnduri
Pr itul cu r ritul
Cultivarea ntre rnduri

Volumu Componen a agregatelor


l de
lucru
Marca
Ma ina
tractorului agricol

100

SP-11+ 11
BZSS-1
T -150
SP-11 +
3CPS-4
Disp. El
PS -3
manual
T - 16
manual
-6
-0,8
MTZ 82
2PTS 4
T-150
RUM-8
T -150
SP-11 +
3CPS-4
MTZ-82
SPC-6

100

MTZ-82

100
100
100

MTZ-82
manual
MTZ-82

0,4
0,4
0,4
0,4
12,5
12,5
100
100

Recltarea, ha
100
CK 5
Transportarea
216
GAZ 53
boabelor, t
Cur itul boabelor, t
216
Disp elec.
TOTAL PE FI
Asigurarea social de stat 23%
Asigurarea pl tit de c tre organiza ie 3,5%
Materialul semincer (0,4 t*92000)
ngr minte minerale
ngr minte organice
TOTAL PENTRU CULTUR

SP-11
+3KK
-5,4
manual
-5,4

3AB - 20

2
1
1
1

133,3

119,3

57,1

106,0

25,2

106,0

0,63

0,6
32,3
0,63
29,4

1,1
14,0
18,4
25,2
1

51,6

51,6
Recoltarea
62,0
62,0
266,7
25,0
1651,1 4265,4

238

60,6
49,2
49,2
49,2

Consumul de
carburan i
litri
lei

Cheltuieli
totale, lei

478,4
13
140
221,4
1258
7844

478
17
140
221
1258
7844

2717
30
884
971
4074
2785

1415
28
694
579
1755
1796

310
185
70
180
770
770

4650
2775
1050
2700
11500
11400

9738
2863
2908
4692
19845
31669

1988

1988

1949

1749

2000

30000

37674

1190

515

448

300

4500

7843

334,5

1017

620

230

3450

5756

2,7
147
11
147
17
140
221
334,5

45

30
884
971
1017

28
694
579
620

185
70
180
230

2775
1050
2700
3450

16
294
77
294
2863
2908
4692
5756

1236,5

3267

1935

350

5250

12925

552,2

1149

752

310

4650

7655

684,1
14750
684,1

1284

860

330

4950

1284

860

330

4950

8462
29500
8462

1394,3
2871

11067

5217

550
383

8250
5745

27323
11487

141
36049

65
20702

7736

115840

757

6,76

49,2

877,1

2,67
147
4,0
147

359,4

552,2
684,1
23,6

106
119,3
86,2

432,8

13
140
221,4
334,5

106
4000

Remunerarea
Supliment Amortizar Repara ia
muncii, lei
curent
la salariu, ea, lei
tract.
muncit. 100%

334,5

86,15
86,15
96,1
106,0

58,8
58,4
119,3
ngrijirea sem turilor
46,0
96,1

1
1

86,15

60,6

14750
684,1

60,6

minte organice - 10t/ha supr. asol. i


N60P20K20

924,7
2871

49,2
20343

469,6

153,6
153,6
16466,1 36816,5

513
246215
16934
2577
36800
171250
100000
573776

Tabelul A. 12.14. Fi a tehnologic la cultivarea florii soarelui n asolament: varianta - afnare 20 22cm, ngr

Discuirea, ha
Inc rcarea ngr org., t
Transp i mpr ngr
organ., ha
Lucrarea cu
ploscorezul , ha
Graparea

100
1000
100

T-150
T -150
T - 150

BDT-7
PB - 35
PRT-10

Salariu tarifar,
Nr. de lucr tori
Cheltuieli de
Norma de N de
munc om/ore
lei
producere norme n
volumul tract.
muncit. tract.
muncit. tract. muncit.
de lucru
Preg tirea solului i sem natul
44,3
4,51
1
36,1
106
274
14,6
1
116,8
86,2
49
81,6
1
653,1
96,1

100

T-150

Ploscorez

16,7

100

MTZ-82

14

7,1

Cultivarea pn
toamn , ha
Tratare semin elor, t
Inc rcarea semin elor, t
Transport. semin elor, t
Desc rc. semin elor, t
Cultivarea nainte de
sem nat
Sem natul, ha

100

31,7

3,15

12,9
6,2
5,1
6,8
31,7

1,9
4,0
0,08
3,7
3,15

13,6

7,35

17,4

5,75

15,5
0,2
15,5

6,45
500
6,45

12,9
6

7,75
33,3

1
1

64

3,13

Lucr rile tehnologice

lugirea, ha
Cultivarea ntre rnduri
Pr itul cu r ritul
Cultivarea ntre rnduri

Volumu Componen a agregatelor


l de
lucru
Marca
Ma ina
tractorului agricol

100

SP-11+ 11
BZSS-1
T -150
SP-11 +
3CPS-4
Disp. El
PS -3
manual
T - 16
manual
T -150
SP-11 +
3CPS-4
MTZ-82
SPC-6

100

MTZ-82

100
100
100

MTZ-82
manual
MTZ-82

0,4
0,4
0,4
0,4
100

Recltarea, ha
100
CK 5
Transportarea
216
GAZ 53
boabelor, t
Cur itul boabelor, t
216
Disp elec.
TOTAL PE FI
Asigurarea social de stat 23%
Asigurarea pl tit de c tre organiza ie 3,5%
Materialul semincer (0,4 t*92000)
ngr minte organice
TOTAL PENTRU CULTUR

SP-11
+3KK
-5,4
manual
-5,4

3AB - 20

2
1
1
1

133,3

119,3

57,1

106,0

25,2

106,0

0,63

0,6
32,3
0,63
29,4

25,2
1

51,6

51,6
Recoltarea
62,0
62,0
266,7
25,0
1584,1 4265,4

239

60,6
49,2
49,2
49,2

Consumul de
carburan i
litri
lei

Cheltuieli
totale, lei

478,4
1258
7844

478
1258
7844

2717
4074
2785

1415
1755
1796

310
770
770

4650
11500
11400

9738
19845
31669

1988

1988

1949

1749

2000

30000

37674

1190

515

448

300

4500

7843

334,5

1017

620

230

3450

5756

2,7
147
11
147
334,5

45

1017

620

230

3450

16
294
77
294
5756

1236,5

3267

1935

350

5250

12925

552,2

1149

752

310

4650

7655

684,1
14750
684,1

1284

860

330

4950

1284

860

330

4950

8462
29500
8462

1394,3
2871

11067

5217

550
383

8250
5745

27323
11487

141
32279

65
18100

6866

102790

757

6,76

49,2

877,1

2,67
147
4,0
147

359,4

552,2
684,1
23,6

106
119,3
86,2

432,8

334,5

106
4000

Remunerarea
Supliment Amortizar Repara ia
muncii, lei
curent
la salariu, ea, lei
tract.
muncit. 100%

334,5

106,0

58,8
58,4
119,3
ngrijirea sem turilor
46,0
96,1

1
1

86,15

60,6

14750
684,1

60,6

minte organice - 10t/ha supr. asol

924,7
2871

49,2
19594

469,6

153,6
153,6
16466,1 36060,5

513
225289
16588
2524
36800
100000
381201

Tabelul A. 12.15. Fi a tehnologic la cultivarea florii soarelui n asolament: varianta -afnare 20 22cm, f
Lucr rile tehnologice

Volumu Componen a agregatelor


l de
lucru
Marca
Ma ina
tractorului agricol

Discuirea, ha
Lucrarea cu
ploscorezul , ha
Graparea

100
100

T-150
T-150

100

MTZ-82

Cultivarea pn
toamn , ha
Tratare semin elor, t
Inc rcarea semin elor, t
Transport. semin elor, t
Desc rc. semin elor, t
Cultivarea nainte de
sem nat
Sem natul, ha

100

lugirea, ha
Cultivarea ntre rnduri
Pr itul cu r ritul
Cultivarea ntre rnduri

BDT-7
Ploscorez

100

SP-11+ 11
BZSS-1
T -150
SP-11 +
3CPS-4
Disp. El
PS -3
manual
T - 16
manual
T -150
SP-11 +
3CPS-4
MTZ-82
SPC-6

100

MTZ-82

100
100
100

MTZ-82
manual
MTZ-82

0,4
0,4
0,4
0,4
100

Recltarea, ha
100
CK 5
Transportarea
216
GAZ 53
boabelor, t
Cur itul boabelor, t
216
Disp elec.
TOTAL PE FI
Asigurarea social de stat 23%
Asigurarea pl tit de c tre organiza ie 3,5%
Materialul semincer (0,4 t*92000)
TOTAL PENTRU CULTUR

SP-11
+3KK
-5,4
manual
-5,4

3AB - 20

ngr

minte

Salariu tarifar,
Nr. de lucr tori
Cheltuieli de
Norma de N de
munc om/ore
lei
producere norme n
volumul tract.
muncit. tract.
muncit. tract. muncit.
de lucru
Preg tirea solului i sem natul
44,3
4,51
1
36,1
106
6
16,7
1
133,3
119,3

Remunerarea
Supliment Amortizar Repara ia
muncii, lei
curent
la salariu, ea, lei
tract.
muncit. 100%

Consumul de
carburan i
litri
lei

Cheltuieli
totale, lei

478,4
1988

14

7,1

757

31,7

3,15

12,9
6,2
5,1
6,8
31,7

1,9
4,0
0,08
3,7
3,15

13,6

7,35

17,4

5,75

15,5
0,2
15,5

6,45
500
6,45

12,9
6

7,75
33,3

1
1

64

3,13

2
1
1
1

57,1

106,0

25,2

106,0

0,63

0,6
32,3
0,63
29,4

25,2
1

51,6

51,6
Recoltarea
62,0
62,0
266,7

1
814,2

240

60,6
49,2
49,2
49,2

25,0
4265,4

6,76

49,2

877,1

359,4

552,2
684,1
23,6

106
119,3
86,2

2,67
147
4,0
147

334,5

106
4000

432,8

334,5

106,0

58,8
58,4
119,3
ngrijirea sem turilor
46,0
96,1

1
1

86,15

60,6

14750
684,1

60,6

924,7
2871

49,2
10492

469,6

478
1988

2717
1949

1415
1749

310
2000

4650
30000

9738
37674

1190

515

448

300

4500

7843

334,5

1017

620

230

3450

5756

2,7
147
11
147
334,5

45

1017

620

230

3450

16
294
77
294
5756

1236,5

3267

1935

350

5250

12925

552,2

1149

752

310

4650

7655

684,1
14750
684,1

1284

860

330

4950

1284

860

330

4950

8462
29500
8462

1394,3
2871

11067

5217

550
383

8250
5745

27323
11487

141
25420

65
14549

5326

79890

153,6
153,6
16466,1 26958,5

513
173775
12401
1887
36800
224863

Tabelul A. 12.16. Fi a tehnologic la cultivarea florii soarelui n asolament: varianta- afnare 10 12cm, ngr
Lucr rile tehnologice

Discuirea, ha
c rcarea ngr. min., t
Transport. ngr. min., t
Administ. ngr. min., t
Inc rcarea ngr org., t
Transp i mpr ngr
organ., ha
Lucrarea cu
combinatorul, ha
Cultivarea pn
toamn , ha
Tratare semin elor, t
Inc rcarea semin elor, t
Transport. semin elor, t
Desc rc. semin elor, t
c rcarea ngr. min., t
Transport. ngr. min., t
Administ. ngr. min., t
Cultivarea nainte de
sem nat
Sem natul, ha
lugirea, ha
Cultivarea ntre rnduri
Pr itul cu r ritul
Cultivarea ntre rnduri

minte organice -10t/ha


N60P20K20

100
12,5
12,5
100
1000
100

T-150
-6
MTZ 82
T-150
T -150
T - 150

BDT-7
-0,8
2PTS 4
RUM-8
PB - 35
PRT-10

Nr. de lucr tori


Cheltuieli de
Salariu tarifar,
Norma de N de
munc om/ore
lei
producere norme n
volumul tract.
muncit. tract.
muncit. tract. muncit.
de lucru
Preg tirea solului i sem natul
44,3
4,51
1
36,1
106
159,6
0,2
1
1,1
86,15
57,3
1,7
1
14,0
86,15
43,4
2,3
1
18,4
96,1
274
14,6
1
116,8
86,2
49
81,6
1
653,1
96,1

100

T-150

combinator

12

8,3

66,7

119,3

994

994

1742

1470

1200

18000

23200

100

T -150

25,2

106,0

334,5

334,5

1017

620

230

3450

5756

2,7
147
11
147
17
140
221
334,5

45

30
884
971
1017

28
694
579
620

185
70
180
230

2775
1050
2700
3450

16
294
77
294
2863
2908
4692
5756

1236,5

3267

1935

350

5250

12925

552,2

1149

752

310

4650

7655

684,1
14750
684,1

1284

860

330

4950

1284

860

330

4950

8462
29500
8462

1394,3
2871

11067

5217

550
383

8250
5745

27323
11487

141
35327

65
19975

6636

99340

Volumu Componen a agregatelor


l de
lucru
Marca
Ma ina
tractorului agricol

31,7

3,15

12,9
6,2
5,1
6,8
159,6
57,3
43,4
31,7

1,9
4,0
0,08
3,7
0,2
1,7
2,3
3,15

1
1
1
1

100

SP-11 +
3CPS-4
Disp. El
PS -3
manual
T - 16
manual
-6
-0,8
MTZ 82
2PTS 4
T-150
RUM-8
T -150
SP-11 +
3CPS-4
MTZ-82
SPC-6

13,6

7,35

100

MTZ-82

17,4

5,75

100
100
100

MTZ-82
manual
MTZ-82

15,5
0,2
15,5

6,45
500
6,45

12,9
6

7,75
33,3

1
1

64

3,13

0,4
0,4
0,4
0,4
12,5
12,5
100
100

Recltarea, ha
100
CK 5
Transportarea
216
GAZ 53
boabelor, t
Cur itul boabelor, t
216
Disp elec.
TOTAL PE FI
Asigurarea social de stat 23%
Asigurarea pl tit de c tre organiza ie 3,5%
Materialul semincer (0,4 t*92000)
ngr minte minerale
ngr minte organice
TOTAL PENTRU CULTUR

SP-11
+3KK
-5,4
manual
-5,4

3AB - 20

2
1
1
1

0,63

0,6
32,3
0,63
29,4

1,1
14,0
18,4
25,2
1

86,15
86,15
96,1
106,0

58,8
58,4
119,3
ngrijirea sem turilor
46,0
96,1
51,6

1
1
1

86,15

51,6
Recoltarea
62,0
62,0
266,7
25,0
1527,4 4208,3

Consumul de
carburan i
litri
lei

Cheltuieli
totale, lei

478,4
13
140
221,4
1258
7844

478
17
140
221
1258
7844

2717
30
884
971
4074
2785

1415
28
694
579
1755
1796

310
185
70
180
770
770

4650
2775
1050
2700
11500
11400

9738
2863
2908
4692
19845
31669

6,76

49,2

877,1

359,4

552,2
684,1
23,6

106
119,3
86,2

2,67
147
4,0
147

13
140
221,4
334,5

106
4000

241

60,6
49,2
49,2
49,2

Remunerarea
Supliment Amortizar Repara ia
muncii, lei
curent
la salariu, ea, lei
tract.
muncit. 100%

14750
684,1

60,6

924,7
2871

49,2
18592

469,6

153,6
153,6
16033,3 34632,5

513
223898
15929
2424
36800
171250
100000
550301

Tabelul A. 12.17. Fi a tehnologic la cultivarea florii soarelui n asolament: varianta -afnare 10 12cm, ngr
Lucr rile tehnologice

Discuirea, ha
Inc rcarea ngr org., t
Transp i mpr ngr
organ., ha
Lucrarea cu
combinatorul, ha
Cultivarea pn
toamn , ha
Tratare semin elor, t
Inc rcarea semin elor, t
Transport. semin elor, t
Desc rc. semin elor, t
Cultivarea nainte de
sem nat
Sem natul, ha
lugirea, ha
Cultivarea ntre rnduri
Pr itul cu r ritul
Cultivarea ntre rnduri

minte organice- 10t/ha

100
1000
100

T-150
T -150
T - 150

BDT-7
PB - 35
PRT-10

Salariu tarifar,
Nr. de lucr tori
Cheltuieli de
Norma de N de
munc om/ore
lei
producere norme n
volumul tract.
muncit. tract.
muncit. tract. muncit.
de lucru
Preg tirea solului i sem natul
44,3
4,51
1
36,1
106
274
14,6
1
116,8
86,2
49
81,6
1
653,1
96,1

100

T-150

combinator

12

8,3

66,7

119,3

994

994

1742

1470

1200

18000

23200

100

T -150

25,2

106,0

334,5

334,5

1017

620

230

3450

5756

2,7
147
11
147
334,5

45

1017

620

230

3450

16
294
77
294
5756

1236,5

3267

1935

350

5250

12925

552,2

1149

752

310

4650

7655

684,1
14750
684,1

1284

860

330

4950

1284

860

330

4950

8462
29500
8462

1394,3
2871

11067

5217

550
380

8250
5700

27323
11442

141
31557

65
17373

5763

86245

Volumu Componen a agregatelor


l de
lucru
Marca
Ma ina
tractorului agricol

31,7

3,15

12,9
6,2
5,1
6,8
31,7

1,9
4,0
0,08
3,7
3,15

100

SP-11 +
3CPS-4
Disp. El
PS -3
manual
T - 16
manual
T -150
SP-11 +
3CPS-4
MTZ-82
SPC-6

13,6

7,35

100

MTZ-82

17,4

5,75

100
100
100

MTZ-82
manual
MTZ-82

15,5
0,2
15,5

6,45
500
6,45

12,9
6

7,75
33,3

1
1

64

3,13

0,4
0,4
0,4
0,4
100

Recltarea, ha
100
CK 5
Transportarea
213
GAZ 53
boabelor, t
Cur itul boabelor, t
213
Disp elec.
TOTAL PE FI
Asigurarea social de stat 23%
Asigurarea pl tit de c tre organiza ie 3,5%
Materialul semincer (0,4 t*92000)
ngr minte organice
TOTAL PENTRU CULTUR

SP-11
+3KK
-5,4
manual
-5,4

3AB - 20

2
1
1
1

0,63

0,6
32,3
0,63
29,4

25,2
1

106,0

58,8
58,4
119,3
ngrijirea sem turilor
46,0
96,1
51,6

1
1
1

86,15

51,6
Recoltarea
62,0
62,0
266,7
25,0
1460,4 4208,3

Consumul de
carburan i
litri
lei

Cheltuieli
totale, lei

478,4
1258
7844

478
1258
7844

2717
4074
2785

1415
1755
1796

310
770
770

4650
11500
11400

9738
19845
31669

6,76

49,2

877,1

359,4

552,2
684,1
23,6

106
119,3
86,2

2,67
147
4,0
147

334,5

106
4000

242

60,6
49,2
49,2
49,2

Remunerarea
Supliment Amortizar Repara ia
muncii, lei
curent
la salariu, ea, lei
tract.
muncit. 100%

14750
684,1

60,6

924,7
2871

49,2
17843

469,6

150,6
150,6
16030,3 33873,5

507
202921
15582
2371
36800
100000
357674

Tabelul A. 12.18. Fi a tehnologic la cultivarea florii soarelui n asolament: varianta - afnare 10 12cm, f
Lucr rile tehnologice

Discuirea, ha
Lucrarea cu
combinatorul, ha
Cultivarea pn
toamn , ha
Tratare semin elor, t
Inc rcarea semin elor, t
Transport. semin elor, t
Desc rc. semin elor, t
Cultivarea nainte de
sem nat
Sem natul, ha

Volumu Componen a agregatelor


l de
lucru
Marca
Ma ina
tractorului agricol
100
100

T-150
T-150

100

T -150

BDT-7
combinator

Remunerarea
Supliment Amortizar Repara ia
muncii, lei
curent
la salariu, ea, lei
tract.
muncit. 100%

Consumul de
carburan i
litri
lei

Cheltuieli
totale, lei

478,4
994

478
994

2717
1742

1415
1470

310
1200

4650
18000

9738
23200

334,5

334,5

1017

620

230

3450

5756

2,7
147
11
147
334,5

45

1017

620

230

3450

16
294
77
294
5756

1236,5

3267

1935

350

5250

12925

552,2

1149

752

310

4650

7655

684,1
14750
684,1

1284

860

330

4950

1284

860

330

4950

8462
29500
8462

1394,3

11067

5217

550

8250

27323

373

5595

11337

4216

63240

31,7

3,15

12,9
6,2
5,1
6,8
31,7

1,9
4,0
0,08
3,7
3,15

100

13,6

7,35

100

MTZ-82

17,4

5,75

Cultivarea ntre rnduri


Pr itul cu r ritul
Cultivarea ntre rnduri

100
100
100

MTZ-82
manual
MTZ-82

15,5
0,2
15,5

6,45
500
6,45

Recltarea, ha

100

CK 5

12,9

7,75

33,3

64

3,13

lugirea, ha

Transportarea
205
GAZ 53
boabelor, t
Cur itul boabelor, t
205
Disp elec.
TOTAL PE FI
Asigurarea social de stat 23%
Asigurarea pl tit de c tre organiza ie 3,5%
Materialul semincer (0,4 t*92000)
TOTAL PENTRU CULTUR

SP-11
+3KK
-5,4
manual
-5,4

3AB - 20

minte

Salariu tarifar,
Nr. de lucr tori
Cheltuieli de
Norma de N de
munc om/ore
lei
producere norme n
volumul tract.
muncit. tract.
muncit. tract. muncit.
de lucru
Preg tirea solului i sem natul
44,3
4,51
1
36,1
106
12
8,3
1
66,7
119,3

SP-11 +
3CPS-4
Disp. El
PS -3
manual
T - 16
manual
T -150
SP-11 +
3CPS-4
MTZ-82
SPC-6

0,4
0,4
0,4
0,4
100

ngr

25,2
2
1
1
1

0,63

106,0
0,6
32,3
0,63
29,4

25,2
1

86,15
106,0

58,8
58,4
119,3
ngrijirea sem turilor
46,0
96,1
51,6
4000
106

51,6
Recoltarea
62,0
62,0
266,7

86,2

1
690,5

243

25,0
4208,3

6,76

49,2

877,1

359,4

552,2
684,1
23,6

119,3

2,67
147
4,0
147

334,5

106

1
1

60,6
49,2
49,2
49,2

14750
684,1

60,6

49,2

924,
7
2871

469,6

2871

133,6
133,6
8741,4 16013,3 24754,5

141
24698

65
13822

473
151268
11387
1733
36800
201188

Tabelul A. 12.19. Fi a tehnologic la cultivarea florii soarelui n cultura permanent : varianta - afnare 20 22cm, ngr

Discuirea, ha
c rcarea ngr. min., t
Transport. ngr. min., t
Administ. ngr. min., t
Inc rcarea ngr org., t
Transp i mpr ngr
organ., ha
Lucrarea cu
ploscorezul , ha
Graparea

100
12,5
12,5
100
1000
100

T-150
-6
MTZ 82
T-150
T -150
T - 150

BDT-7
-0,8
2PTS 4
RUM-8
PB - 35
PRT-10

Nr. de lucr tori


Cheltuieli de
Salariu tarifar,
Norma de N de
munc om/ore
lei
producere norme n
volumul tract.
muncit. tract.
muncit. tract. muncit.
de lucru
Preg tirea solului i sem natul
44,3
4,51
1
36,1
106
159,6
0,2
1
1,1
86,15
57,3
1,7
1
14,0
86,15
43,4
2,3
1
18,4
96,1
274
14,6
1
116,8
86,2
49
81,6
1
653,1
96,1

100

T-150

Ploscorez

16,7

100

MTZ-82

14

7,1

Cultivarea pn
toamn , ha
Tratare semin elor, t
Inc rcarea semin elor, t
Transport. semin elor, t
Desc rc. semin elor, t
c rcarea ngr. min., t
Transport. ngr. min., t
Administ. ngr. min., t
Cultivarea nainte de
sem nat
Sem natul, ha

100

31,7

3,15

12,9
6,2
5,1
6,8
159,6
57,3
43,4
31,7

1,9
4,0
0,08
3,7
0,2
1,7
2,3
3,15

1
1
1
1

13,6

7,35

17,4

5,75

15,5
0,2
15,5

6,45
500
6,45

12,9
6

7,75
33,3

1
1

64

3,13

Lucr rile tehnologice

lugirea, ha
Cultivarea ntre rnduri
Pr itul cu r ritul
Cultivarea ntre rnduri

Volumu Componen a agregatelor


l de
lucru
Marca
Ma ina
tractorului agricol

100

SP-11+ 11
BZSS-1
T -150
SP-11 +
3CPS-4
Disp. El
PS -3
manual
T - 16
manual
-6
-0,8
MTZ 82
2PTS 4
T-150
RUM-8
T -150
SP-11 +
3CPS-4
MTZ-82
SPC-6

100

MTZ-82

100
100
100

MTZ-82
manual
MTZ-82

0,4
0,4
0,4
0,4
12,5
12,5
100
100

Recltarea, ha
100
CK 5
Transportarea
106
GAZ 53
boabelor, t
Cur itul boabelor, t
106
Disp elec.
TOTAL PE FI
Asigurarea social de stat 23%
Asigurarea pl tit de c tre organiza ie 3,5%
Materialul semincer (0,4 t*92000)
ngr minte minerale
ngr minte organice
TOTAL PENTRU CULTUR

SP-11
+3KK
-5,4
manual
-5,4

3AB - 20

2
1
1
1

133,3

119,3

57,1

106,0

25,2

106,0

0,63

0,6
32,3
0,63
29,4

1,1
14,0
18,4
25,2
1

51,6

51,6
Recoltarea
62,0
62,0
174,7
17,0
1651,1 4265,4

244

60,6
49,2
49,2
49,2

Consumul de
carburan i
litri
lei

Cheltuieli
totale, lei

478,4
13
140
221,4
1258
7844

478
17
140
221
1258
7844

2717
30
884
971
4074
2785

1415
28
694
579
1755
1796

310
185
70
180
770
770

4650
2775
1050
2700
11500
11400

9738
2863
2908
4692
19845
31669

1988

1988

1949

1749

2000

30000

37674

1190

515

448

300

4500

7843

334,5

1017

620

230

3450

5756

2,7
147
11
147
17
140
221
334,5

45

30
884
971
1017

28
694
579
620

185
70
180
230

2775
1050
2700
3450

16
294
77
294
2863
2908
4692
5756

1236,5

3267

1935

350

5250

12925

552,2

1149

752

310

4650

7655

684,1
14750
684,1

1284

860

330

4950

1284

860

330

4950

8462
29500
8462

1394,3
1871

11067

5217

550
198

8250
2970

27323
6712

111
36019

35
20762

7551

113065

757

6,76

49,2

877,1

2,67
147
4,0
147

359,4

552,2
684,1
23,6

106
119,3
86,2

432,8

13
140
221,4
334,5

106
4000

Remunerarea
Supliment Amortizar Repara ia
muncii, lei
curent
la salariu, ea, lei
tract.
muncit. 100%

334,5

86,15
86,15
96,1
106,0

58,8
58,4
119,3
ngrijirea sem turilor
46,0
96,1

1
1

86,15

60,6

14750
684,1

60,6

minte organice - 10t/ha i


N60P20K20

924,7
1871

49,2
19343

469,6

93,6
93,6
16406,1 35756,5

333
241260
16446
2503
36800
171250
100000
568261

Tabelul A. 12.20. Fi a tehnologic la cultivarea florii soarelui n cultura permanent : varianta - afnare 20 22cm, ngr

Discuirea, ha
Inc rcarea ngr org., t
Transp i mpr ngr
organ., ha
Lucrarea cu
ploscorezul , ha
Graparea

100
1000
100

T-150
T -150
T - 150

BDT-7
PB - 35
PRT-10

Salariu tarifar,
Nr. de lucr tori
Cheltuieli de
Norma de N de
munc om/ore
lei
producere norme n
volumul tract.
muncit. tract.
muncit. tract. muncit.
de lucru
Preg tirea solului i sem natul
44,3
4,51
1
36,1
106
274
14,6
1
116,8
86,2
49
81,6
1
653,1
96,1

100

T-150

Ploscorez

16,7

100

MTZ-82

14

7,1

Cultivarea pn
toamn , ha
Tratare semin elor, t
Inc rcarea semin elor, t
Transport. semin elor, t
Desc rc. semin elor, t
Cultivarea nainte de
sem nat
Sem natul, ha

100

31,7

3,15

12,9
6,2
5,1
6,8
31,7

1,9
4,0
0,08
3,7
3,15

13,6

7,35

17,4

5,75

15,5
0,2
15,5

6,45
500
6,45

12,9
6

7,75
33,3

1
1

64

3,13

Lucr rile tehnologice

lugirea, ha
Cultivarea ntre rnduri
Pr itul cu r ritul
Cultivarea ntre rnduri

Volumu Componen a agregatelor


l de
lucru
Marca
Ma ina
tractorului agricol

100

SP-11+ 11
BZSS-1
T -150
SP-11 +
3CPS-4
Disp. El
PS -3
manual
T - 16
manual
T -150
SP-11 +
3CPS-4
MTZ-82
SPC-6

100

MTZ-82

100
100
100

MTZ-82
manual
MTZ-82

0,4
0,4
0,4
0,4
100

Recltarea, ha
100
CK 5
Transportarea
80
GAZ 53
boabelor, t
Cur itul boabelor, t
80
Disp elec.
TOTAL PE FI
Asigurarea social de stat 23%
Asigurarea pl tit de c tre organiza ie 3,5%
Materialul semincer (0,4 t*92000)
ngr minte organice
TOTAL PENTRU CULTUR

SP-11
+3KK
-5,4
manual
-5,4

3AB - 20

2
1
1
1

133,3

119,3

57,1

106,0

25,2

106,0

0,63

0,6
32,3
0,63
29,4

25,2
1

51,6

51,6
Recoltarea
62,0
62,0
166,7
15,0
1584,1 4265,4

245

60,6
49,2
49,2
49,2

Consumul de
carburan i
litri
lei

Cheltuieli
totale, lei

478,4
1258
7844

478
1258
7844

2717
4074
2785

1415
1755
1796

310
770
770

4650
11500
11400

9738
19845
31669

1988

1988

1949

1749

2000

30000

37674

1190

515

448

300

4500

7843

334,5

1017

620

230

3450

5756

2,7
147
11
147
334,5

45

1017

620

230

3450

16
294
77
294
5756

1236,5

3267

1935

350

5250

12925

552,2

1149

752

310

4650

7655

684,1
14750
684,1

1284

860

330

4950

1284

860

330

4950

8462
29500
8462

1394,3
1671

11067

5217

550
153

8250
2295

27323
5637

100
32238

25
18060

6636

99340

757

6,76

49,2

877,1

2,67
147
4,0
147

359,4

552,2
684,1
23,6

106
119,3
86,2

432,8

334,5

106
4000

Remunerarea
Supliment Amortizar Repara ia
muncii, lei
curent
la salariu, ea, lei
tract.
muncit. 100%

334,5

106,0

58,8
58,4
119,3
ngrijirea sem turilor
46,0
96,1

1
1

86,15

60,6

14750
684,1

60,6

minte organice - 10t/ha

924,7
1671

49,2
18394

469,6

95
95
16407,5 34801,9

315
219241
16009
2436
36800
100000
374486

Tabelul A. 12.21. Fi a tehnologic la cultivarea florii soarelui n cultura permanent : varianta - afnare 20 22cm, f
Lucr rile tehnologice

Volumu Componen a agregatelor


l de
lucru
Marca
Ma ina
tractorului agricol

Discuirea, ha
Lucrarea cu
ploscorezul , ha
Graparea

100
100

T-150
T-150

100

MTZ-82

Cultivarea pn
toamn , ha
Tratare semin elor, t
Inc rcarea semin elor, t
Transport. semin elor, t
Desc rc. semin elor, t
Cultivarea nainte de
sem nat
Sem natul, ha

100

lugirea, ha
Cultivarea ntre rnduri
Pr itul cu r ritul
Cultivarea ntre rnduri

BDT-7
Ploscorez

100

SP-11+ 11
BZSS-1
T -150
SP-11 +
3CPS-4
Disp. El
PS -3
manual
T - 16
manual
T -150
SP-11 +
3CPS-4
MTZ-82
SPC-6

100

MTZ-82

100
100
100

MTZ-82
manual
MTZ-82

0,4
0,4
0,4
0,4
100

Recltarea, ha
100
CK 5
Transportarea
94
GAZ 53
boabelor, t
Cur itul boabelor, t
94
Disp elec.
TOTAL PE FI
Asigurarea social de stat 23%
Asigurarea pl tit de c tre organiza ie 3,5%
Materialul semincer (0,4 t*92000)
TOTAL PENTRU CULTUR

SP-11
+3KK
-5,4
manual
-5,4

3AB - 20

ngr

minte

Salariu tarifar,
Nr. de lucr tori
Cheltuieli de
Norma de N de
munc om/ore
lei
producere norme n
volumul tract.
muncit. tract.
muncit. tract. muncit.
de lucru
Preg tirea solului i sem natul
44,3
4,51
1
36,1
106
6
16,7
1
133,3
119,3

Remunerarea
Supliment Amortizar Repara ia
muncii, lei
curent
la salariu, ea, lei
tract.
muncit. 100%

Consumul de
carburan i
litri
lei

Cheltuieli
totale, lei

478,4
1988

14

7,1

757

31,7

3,15

12,9
6,2
5,1
6,8
31,7

1,9
4,0
0,08
3,7
3,15

13,6

7,35

17,4

5,75

15,5
0,2
15,5

6,45
500
6,45

12,9
6

7,75
33,3

1
1

64

3,13

2
1
1
1

57,1

106,0

25,2

106,0

0,63

0,6
32,3
0,63
29,4

25,2
1

51,6

51,6
Recoltarea
62,0
62,0
170

1
814,2

246

60,6
49,2
49,2
49,2

16,0
4265,4

6,76

49,2

877,1

359,4

552,2
684,1
23,6

106
119,3
86,2

2,67
147
4,0
147

334,5

106
4000

432,8

334,5

106,0

58,8
58,4
119,3
ngrijirea sem turilor
46,0
96,1

1
1

86,15

60,6

14750
684,1

60,6

924,7
1871

49,2
10492

469,6

478
1988

2717
1949

1415
1749

310
2000

4650
30000

9738
37674

1190

515

448

300

4500

7843

334,5

1017

620

230

3450

5756

2,7
147
11
147
334,5

45

1017

620

230

3450

16
294
77
294
5756

1236,5

3267

1935

350

5250

12925

552,2

1149

752

310

4650

7655

684,1
14750
684,1

1284

860

330

4950

1284

860

330

4950

8462
29500
8462

1394,3
1871

11067

5217

550
160

8250
2400

27323
8142

101
25380

45
14529

5103

76545

100,6
100,6
16413,1 26905,5

347
170264
12377
1883
36800
221324

Tabelul A. 12.22. Fi a tehnologic la cultivarea florii soarelui n cultura permanent : varianta - ar tur 20 22cm, ngr
Lucr rile tehnologice

Salariu tarifar,
Nr. de lucr tori
Cheltuieli de
Norma de N de
munc om/ore
lei
producere norme n
volumul tract.
muncit. tract.
muncit. tract. muncit.
de lucru
Preg tirea solului i sem natul
44,3
4,51
1
36,1
106
159,6
0,2
1
1,1
86,15
57,3
1,7
1
14,0
86,15
43,4
2,3
1
18,4
96,1
274
14,6
1
116,8
86,2
49
81,6
1
653,1
96,1

Remunerarea
Supliment Amortizar Repara ia
muncii, lei
curent
la salariu, ea, lei
tract.
muncit. 100%

Consumul de
carburan i
litri
lei

Cheltuieli
totale, lei

478,4
13
140
221,4
1258
7844

5
14

20
7,1

1
1

2386
757

31,7

3,15

12,9
6,2
5,1
6,8
159,6
57,3
43,4
31,7

1,9
4,0
0,08
3,7
0,2
1,7
2,3
3,15

1
1
1
1

100

PLN-5-35
SP-11+ 11
BZSS-1
T -150
SP-11 +
3CPS-4
Disp. El
PS -3
manual
T - 16
manual
-6
-0,8
MTZ 82
2PTS 4
T-150
RUM-8
T -150
SP-11 +
3CPS-4
MTZ-82
SPC-6

13,6

7,35

100

MTZ-82

17,4

5,75

100
100
100

MTZ-82
manual
MTZ-82

15,5
0,2
15,5

6,45
500
6,45

12,9
6

7,75
33,3

1
1

64

3,13

Volumu Componen a agregatelor


l de
lucru
Ma ina
Marca
tractorului agricol

Discuirea, ha
c rcarea ngr. min., t
Transport. ngr. min., t
Administ. ngr. min., t
Inc rcarea ngr org., t
Transp i mpr ngr
organ., ha
Aratul, ha
Graparea

100
12,5
12,5
100
1000
100

T-150
-6
MTZ 82
T-150
T -150
T - 150

100
100

T-150
MTZ-82

Cultivarea pn
toamn , ha
Tratare semin elor, t
Inc rcarea semin elor, t
Transport. semin elor, t
Desc rc. semin elor, t
c rcarea ngr. min., t
Transport. ngr. min., t
Administ. ngr. min., t
Cultivarea nainte de
sem nat
Sem natul, ha

100

lugirea, ha
Cultivarea ntre rnduri
Pr itul cu r ritul
Cultivarea ntre rnduri

minte organice - 10t/ha i


N60P20K20

0,4
0,4
0,4
0,4
12,5
12,5
100
100

Recltarea, ha
100
CK 5
Transportarea
128
GAZ 53
boabelor, t
Cur itul boabelor, t
128
Disp elec.
TOTAL PE FI
Asigurarea social de stat 23%
Asigurarea pl tit de c tre organiza ie 3,5%
Materialul semincer (0,4 t*92000)
ngr minte minerale
ngr minte organice
TOTAL PENTRU CULTUR

BDT-7
-0,8
2PTS 4
RUM-8
PB - 35
PRT-10

SP-11
+3KK
-5,4
manual
-5,4

3AB - 20

2
1
1
1

160
57,1

119,3
106,0

25,2

106,0

0,63

0,6
32,3
0,63
29,4

1,1
14,0
18,4
25,2
1

51,6

51,6
Recoltarea
62,0
62,0
180
18,0
1677,8 4265,4

247

60,6
49,2
49,2
49,2

6,76

49,2

877,1

359,4

552,2
684,1
23,6

106
119,3
86,2

2,67
147
4,0
147

13
140
221,4
334,5

106
4000

432,8

334,5

86,15
86,15
96,1
106,0

58,8
58,4
119,3
ngrijirea sem turilor
46,0
96,1

1
1

86,15

60,6

14750
684,1

60,6

924,7
2071

49,2
19941

469,6

478
17
140
221
1258
7844

2717
30
884
971
4074
2785

1415
28
694
579
1755
1796

310
185
70
180
770
770

4650
2775
1050
2700
11500
11400

9738
2863
2908
4692
19845
31669

2386
1190

1742
515

1470
448

3100
300

46500
4500

54484
7843

334,5

1017

620

230

3450

5756

2,7
147
11
147
17
140
221
334,5

45

30
884
971
1017

28
694
579
620

185
70
180
230

2775
1050
2700
3450

16
294
77
294
2863
2908
4692
5756

1236,5

3267

1935

350

5250

12925

552,2

1149

752

310

4650

7655

684,1
14750
684,1

1284

860

330

4950

1284

860

330

4950

8462
29500
8462

1394,3
2071

11067

5217

550
212

8250
3180

27323
7322

140
35841

85
20443

8665

129775

122
122
16434,5 36382,9

469
258816
16734
2547
36800
171250
100000
586147

Tabelul A. 12.23. Fi a tehnologic la cultivarea florii soarelui n cultura permanent : varianta - ar tur 20 22cm, ngr
Lucr rile tehnologice

Salariu tarifar,
Nr. de lucr tori
Cheltuieli de
Norma de N de
munc om/ore
lei
producere norme n
volumul tract.
muncit. tract.
muncit. tract. muncit.
de lucru
Preg tirea solului i sem natul
44,3
4,51
1
36,1
106
274
14,6
1
116,8
86,2
49
81,6
1
653,1
96,1

Remunerarea
Supliment Amortizar Repara ia
muncii, lei
curent
la salariu, ea, lei
tract.
muncit. 100%

Consumul de
carburan i
litri
lei

Cheltuieli
totale, lei

478,4
1258
7844

5
14

20
7,1

1
1

2386
757

31,7

3,15

12,9
6,2
5,1
6,8
31,7

1,9
4,0
0,08
3,7
3,15

100

PLN-5-35
SP-11+ 11
BZSS-1
T -150
SP-11 +
3CPS-4
Disp. El
PS -3
manual
T - 16
manual
T -150
SP-11 +
3CPS-4
MTZ-82
SPC-6

13,6

7,35

100

MTZ-82

17,4

5,75

100
100
100

MTZ-82
manual
MTZ-82

15,5
0,2
15,5

6,45
500
6,45

12,9
6

7,75
33,3

1
1

64

3,13

Volumu Componen a agregatelor


l de
lucru
Marca
Ma ina
tractorului agricol

Discuirea, ha
Inc rcarea ngr org., t
Transp i mpr ngr
organ., ha
Aratul, ha
Graparea

100
1000
100

T-150
T -150
T - 150

100
100

T-150
MTZ-82

Cultivarea pn
toamn , ha
Tratare semin elor, t
Inc rcarea semin elor, t
Transport. semin elor, t
Desc rc. semin elor, t
Cultivarea nainte de
sem nat
Sem natul, ha

100

lugirea, ha
Cultivarea ntre rnduri
Pr itul cu r ritul
Cultivarea ntre rnduri

minte organice - 10t/ha

0,4
0,4
0,4
0,4
100

Recltarea, ha
100
CK 5
Transportarea
111
GAZ 53
boabelor, t
Cur itul boabelor, t
111
Disp elec.
TOTAL PE FI
Asigurarea social de stat 23%
Asigurarea pl tit de c tre organiza ie 3,5%
Materialul semincer (0,4 t*92000)
ngr minte organice
TOTAL PENTRU CULTUR

BDT-7
PB - 35
PRT-10

SP-11
+3KK
-5,4
manual
-5,4

3AB - 20

2
1
1
1

160
57,1

119,3
106,0

25,2

106,0

0,63

0,6
32,3
0,63
29,4

25,2
1

51,6

51,6
Recoltarea
62,0
62,0
176,7
17,0
1610,8 4265,4

248

60,6
49,2
49,2
49,2

6,76

49,2

877,1

359,4

552,2
684,1
23,6

106
119,3
86,2

2,67
147
4,0
147

334,5

106
4000

432,8

334,5

106,0

58,8
58,4
119,3
ngrijirea sem turilor
46,0
96,1

1
1

86,15

60,6

14750
684,1

60,6

924,7
1771

49,2
18992

469,6

478
1258
7844

2717
4074
2785

1415
1755
1796

310
770
770

4650
11500
11400

9738
19845
31669

2386
1190

1742
515

1470
448

3100
300

46500
4500

54484
7843

334,5

1017

620

230

3450

5756

2,7
147
11
147
334,5

45

1017

620

230

3450

16
294
77
294
5756

1236,5

3267

1935

350

5250

12925

552,2

1149

752

310

4650

7655

684,1
14750
684,1

1284

860

330

4950

1284

860

330

4950

8462
29500
8462

1394,3
1771

11067

5217

550
198

8250
2970

27323
6712

100
32031

25
17781

7781

116515

95
95
16407,5 35399,9

315
237126
16284
2478
36800
100000
392688

Tabelul A. 12.24. Fi a tehnologic la cultivarea florii soarelui n cultura permanent : varianta - ar tur 20 22cm, f
Lucr rile tehnologice

Volumu Componen a agregatelor


l de
lucru
Marca
Ma ina
tractorului agricol

Discuirea, ha
Aratul, ha
Graparea

100
100
100

Cultivarea pn
toamn , ha
Tratare semin elor, t
Inc rcarea semin elor, t
Transport. semin elor, t
Desc rc. semin elor, t
Cultivarea nainte de
sem nat
Sem natul, ha

100

lugirea, ha
Cultivarea ntre rnduri
Pr itul cu r ritul
Cultivarea ntre rnduri

100

BDT-7
PLN-5-35
SP-11+ 11
BZSS-1
T -150
SP-11 +
3CPS-4
Disp. El
PS -3
manual
T - 16
manual
T -150
SP-11 +
3CPS-4
MTZ-82
SPC-6

100

MTZ-82

100
100
100

MTZ-82
manual
MTZ-82

0,4
0,4
0,4
0,4
100

T-150
T-150
MTZ-82

Recltarea, ha
100
CK 5
Transportarea
80
GAZ 53
boabelor, t
Cur itul boabelor, t
80
Disp elec.
TOTAL PE FI
Asigurarea social de stat 23%
Asigurarea pl tit de c tre organiza ie 3,5%
Materialul semincer (0,4 t*92000)
TOTAL PENTRU CULTUR

SP-11
+3KK
-5,4
manual
-5,4

3AB - 20

ngr

minte

Salariu tarifar,
Nr. de lucr tori
Cheltuieli de
Norma de N de
munc om/ore
lei
producere norme n
volumul tract.
muncit. tract.
muncit. tract. muncit.
de lucru
Preg tirea solului i sem natul
44,3
4,51
1
36,1
106
5
20
1
160
119,3
14
7,1
1
1
57,1
106,0 60,6

Remunerarea
Supliment Amortizar Repara ia
muncii, lei
curent
la salariu, ea, lei
tract.
muncit. 100%

Consumul de
carburan i
litri
lei

Cheltuieli
totale, lei

478,4
2386
757

31,7

3,15

334,5

12,9
6,2
5,1
6,8
31,7

1,9
4,0
0,08
3,7
3,15

13,6

7,35

17,4

5,75

15,5
0,2
15,5

6,45
500
6,45

12,9
6

7,75
33,3

1
1

64

3,13

25,2
2
1
1
1

0,63

106,0
0,6
32,3
0,63
29,4

25,2
1

106,0

58,8
58,4
119,3
ngrijirea sem turilor
46,0
96,1
51,6

1
1
1

86,15

51,6
Recoltarea
62,0
62,0
100

840,9

249

14,0
4265,4

6,76

49,2

877,1

359,4

552,2
684,1
23,6

106
119,3
86,2

2,67
147
4,0
147

334,5

106
4000

60,6
49,2
49,2
49,2

432,8

14750
684,1

60,6

924,7
1000

49,2
10690

469,6

478
2386
1190

2717
1742
515

1415
1470
448

310
3100
300

4650
46500
4500

9738
54484
7843

334,5

1017

620

230

3450

5756

2,7
147
11
147
334,5

45

1017

620

230

3450

16
294
77
294
5756

1236,5

3267

1935

350

5250

12925

552,2

1149

752

310

4650

7655

684,1
14750
684,1

1284

860

330

4950

1284

860

330

4950

8462
29500
8462

1394,3
1000

11067

5217

550
153

8250
2295

27323
7637

100
25172

25
14230

6196

92940

90
90
16407,5 27097,9

315
186537
12465
1897
36800
237699

Anexa 13
Consumul de energie la cultivarea culturilor studiate n func ie de varianta luat n studiu n asolament i cultura permanent
Tabelul A.13.1. Consumul de energie la cultivarea grului de toamn n asolament: varianta - afnare 20 22cm, ngr minte organice - 10 t/ha i
N60P30K30
Lucr rile tehnologice

Volumul de Componen a agregatelor


lucru
Marca tractorului Ma ina agricol

Dezmiri tirea, ha
c rcarea ngr. min., t
Transport. ngr. min., t
Administ. ngr. min., t
Inc rcarea ngr org., t
Transp i mpr ngr organ., ha
Lucrarea cu ploscorezul , ha
Graparea

100
18,7
18,7
100
1000
100
100
100

T-150
MTZ 82
T-150
T -150
T - 150
T-150
MTZ-82

Cultivarea, ha
Tratare semin elor, t
Inc rcarea semin elor, t
Transport. semin elor, t
Desc rc. semin elor, t
Sem natul, ha
lugirea, ha
c rcarea ngr. min., t
Transport. ngr. min., t
Administr. fazial ngr. min., t
Recoltarea direct , ha
Transportarea boabelor, t

100
25
25
25
25
100
100
8,7
8,7
100

MTZ-82
Disp. El

Stngerea paielor, ha
Cur itul boabelor, t
Cl ditul paielor, t
TOTAL PE FI
Materialul semincer 25 t
ngr minte minerale
ngr minte organice
TOTAL PENTRU CULTUR

100

100
406

406
600

MTZ-82
MTZ-82
MTZ-82
MTZ-82
MTZ-82
CK 5
MTZ-82
T -70
Disp. elec
MTZ-82

Cheltuieli de munc
om/ore
tract.
muncit.

BDT-7
-0,8
2PTS 4
RUM-8
PB - 35
PRT-10
Ploscorez
SP-11+ 11 BZSS1
2CPS-4
PS -3
manual
2PTS-4
manual
SP-11+3SZ-3,6
3KK
-0,8
2PTS 4
RUM-8
2PTS - 4
2BTY-10
3AB-20
0,5

15,8
1,6
14,0
22,4
116,8
653,1
133,3
57,1
100
15,5
3,9
44,4
12,5
0,44
1,6
22,4
89,6
87,0
30,4
70,4

250

30,4
32,3
29,4
44,4

89,6
60,8
40
281,6

Cheltuieli energetice, MJ
directe

indirecte

Pentru 1 ha
MJ
total

10268
7902
3007
7187
33026
33702
85568

7047
195
1736
5175
20440
218461
26260

17315
8097
4743
12362
53466
252163
111828

173,2
81
47,4
123,6
534,7
2521,6
1118,3

12954
33005
58
41
2652
37
11897
6421
86
344
7187
44634

8617
11700
1244

21571
44705
1302
41
3136
37
36274
8671
139
542
10503
122228

215,7
447,1
13
0,4
31,4
0,4
362,7
86,7
1,4
5,4
105
1222,3

22314
6648
50
17481
346469

10788
5198
960
4435
430528

33102
11846
1010
21916
776997
339000
393460
420000
1929457

331
118,5
10,1
219,2
7770,1
3390
3934,6
4200
19294,57

484
24377
2250
53
198
3316
77594

Tabelul A.13.2. Consumul de energie la cultivarea grului de toamn n asolament: varianta - afnare 20 22cm, ngr
Lucr rile tehnologice

Volumul de Componen a agregatelor


lucru
Marca tractorului Ma ina agricol

Dezmiri tirea, ha
c rcarea ngr. min., t
Transport. ngr. min., t
Administ. ngr. min., t
Inc rcarea ngr org., t
Transp i mpr ngr organ., ha
Lucrarea cu ploscorezul , ha
Graparea

100
18,7
18,7
100
1000
100
100
100

T-150
MTZ 82
T-150
T -150
T - 150
T-150
MTZ-82

Cultivarea, ha
Tratare semin elor, t
Inc rcarea semin elor, t
Transport. semin elor, t
Desc rc. semin elor, t
Sem natul, ha
lugirea, ha
c rcarea ngr. min., t
Transport. ngr. min., t
Administr. fazial ngr. min., t
Recoltarea direct , ha
Transportarea boabelor, t

100
25
25
25
25
100
100
8,7
8,7
100

MTZ-82
Disp. El

Stngerea paielor, ha
Cur itul boabelor, t
Cl ditul paielor, t
TOTAL PE FI
Materialul semincer 25 t
ngr minte organice
TOTAL PENTRU CULTUR

100

100
356

356
550

MTZ-82
MTZ-82
MTZ-82
MTZ-82
MTZ-82
CK 5
MTZ-82
T -70
Disp. elec
MTZ-82

Cheltuieli de munc
om/ore
tract.
muncit.

BDT-7
-0,8
2PTS 4
RUM-8
PB - 35
PRT-10
Ploscorez
SP-11+ 11 BZSS1
2CPS-4
PS -3
manual
2PTS-4
manual
SP-11+3SZ-3,6
3KK
-0,8
2PTS 4
RUM-8
2PTS - 4
2BTY-10
3AB-20
0,5

15,8
1,6
14,0
22,4
116,8
653,1
133,3
57,1
100
15,5
3,9
44,4
12,5
0,44
1,6
22,4
89,6
75,0
30,4
70,4

251

30,4
32,3
29,4
44,4

89,6
60,8
35
281,6

minte organice - 10 t/ha

Cheltuieli energetice, MJ
directe

indirecte

Pentru 1 ha
MJ
total

10268
7902
3007
7187
33026
33702
85568

7047
195
1736
5175
20440
218461
26260

17315
8097
4743
12362
53466
252163
111828

173,2
81
47,4
123,6
534,7
2521,6
1118,3

12954
33005
58
41
2652
37
11897
6421
86
344
7187
44634

8617
11700
1244

21571
44705
1302
41
3136
37
36274
8671
139
542
10503
122228

215,7
447,1
13
0,4
31,4
0,4
362,7
86,7
1,4
5,4
105
1222,3

20591
6648
44
16243
248155

9300
5198
840
4435
328237

29891
11846
884
20678
576392
339000
420000
1335392

298,9
118,5
8,8
206,8
5764
3390
4200
13353,92

484
24377
2250
53
198
3316
77594

Tabelul A.13.3. Consumul de energie la cultivarea grului de toamn n asolament: varianta - afnare 20 22cm, f
Lucr rile tehnologice

Volumul de Componen a agregatelor


lucru
Marca tractorului Ma ina agricol

Dezmiri tirea, ha
c rcarea ngr. min., t
Transport. ngr. min., t
Administ. ngr. min., t
Inc rcarea ngr org., t
Transp i mpr ngr organ., ha
Lucrarea cu ploscorezul , ha
Graparea

100
18,7
18,7
100
1000
100
100
100

T-150
MTZ 82
T-150
T -150
T - 150
T-150
MTZ-82

Cultivarea, ha
Tratare semin elor, t
Inc rcarea semin elor, t
Transport. semin elor, t
Desc rc. semin elor, t
Sem natul, ha
lugirea, ha
c rcarea ngr. min., t
Transport. ngr. min., t
Administr. fazial ngr. min., t
Recoltarea direct , ha
Transportarea boabelor, t

100
25
25
25
25
100
100
8,7
8,7
100

MTZ-82
Disp. El

Stngerea paielor, ha
Cur itul boabelor, t
Cl ditul paielor, t
TOTAL PE FI
Materialul semincer 25 t
TOTAL PENTRU CULTUR

100

100
356

356
550

MTZ-82
MTZ-82
MTZ-82
MTZ-82
MTZ-82
CK 5
MTZ-82
T -70
Disp. elec
MTZ-82

Cheltuieli de munc
om/ore
tract.
muncit.

BDT-7
-0,8
2PTS 4
RUM-8
PB - 35
PRT-10
Ploscorez
SP-11+ 11 BZSS1
2CPS-4
PS -3
manual
2PTS-4
manual
SP-11+3SZ-3,6
3KK
-0,8
2PTS 4
RUM-8
2PTS - 4
2BTY-10
3AB-20
0,5

15,8
1,6
14,0
22,4
116,8
653,1
133,3
57,1
100
15,5
3,9
44,4
12,5
0,44
1,6
22,4
89,6
75,0
30,4
70,4

252

30,4
32,3
29,4
44,4

89,6
60,8
35
281,6

Cheltuieli energetice, MJ
directe

indirecte

ngr

minte

Pentru 1 ha
MJ
total

10268
7902
3007
7187
33026
33702
85568

7047
195
1736
5175
20440
218461
26260

17315
8097
4743
12362
53466
252163
111828

173,2
81
47,4
123,6
534,7
2521,6
1118,3

12954
33005
58
41
2652
37
11897
6421
86
344
7187
44634

8617
11700
1244

21571
44705
1302
41
3136
37
36274
8671
139
542
10503
122228

215,7
447,1
13
0,4
31,4
0,4
362,7
86,7
1,4
5,4
105
1222,3

20591
6648
44
16243
248155

9300
5198
840
4435
328237

29891
11846
884
20678
576392
339000
915392

298,9
118,5
8,8
206,8
5764
3390
9153,92

484
24377
2250
53
198
3316
77594

Tabelul A.13.4. Consumul de energie la cultivarea grului de toamn n asolament: varianta - afnare 10 12cm, ngr
Lucr rile tehnologice

Volumul de Componen a agregatelor


lucru
Marca tractorului Ma ina agricol

Dezmiri tirea, ha
c rcarea ngr. min., t
Transport. ngr. min., t
Administ. ngr. min., t
Inc rcarea ngr org., t
Transp i mpr ngr organ., ha
Lucrarea cu combinatorul , ha
Graparea

100
18,7
18,7
100
1000
100
100
100

T-150
MTZ 82
T-150
T -150
T - 150
T-150
MTZ-82

Cultivarea, ha
Tratare semin elor, t
Inc rcarea semin elor, t
Transport. semin elor, t
Desc rc. semin elor, t
Sem natul, ha
lugirea, ha
c rcarea ngr. min., t
Transport. ngr. min., t
Administr. fazial ngr. min., t
Recoltarea direct , ha
Transportarea boabelor, t

100
25
25
25
25
100
100
8,7
8,7
100

MTZ-82
Disp. El

Stngerea paielor, ha
Cur itul boabelor, t
Cl ditul paielor, t
TOTAL PE FI
Materialul semincer 25 t
ngr minte minerale
ngr minte organice
TOTAL PENTRU CULTUR

100

100
388

388
600

MTZ-82
MTZ-82
MTZ-82
MTZ-82
MTZ-82
CK 5
MTZ-82
T -70
Disp. elec
MTZ-82

Cheltuieli de munc
om/ore
tract.
muncit.

BDT-7
-0,8
2PTS 4
RUM-8
PB - 35
PRT-10
combinator
SP-11+ 11 BZSS1
2CPS-4
PS -3
manual
2PTS-4
manual
SP-11+3SZ-3,6
3KK
-0,8
2PTS 4
RUM-8
2PTS - 4
2BTY-10
3AB-20
0,5

15,8
1,6
14,0
22,4
116,8
653,1
66,7
57,1
100
15,5
3,9
44,4
12,5
0,44
1,6
22,4
89,6
80,0
30,4
70,4

253

30,4
32,3
29,4
44,4

89,6
60,8
38
281,6

minte organice - 10 t/ha i


N60P30K30

Cheltuieli energetice, MJ
directe

indirecte

Pentru 1 ha
MJ
total

10268
7902
3007
7187
33026
33702
51324

7047
195
1736
5175
20440
218461
29748

17315
8097
4743
12362
53466
252163
81072

173,2
81
47,4
123,6
534,7
2521,6
810,7

12954
33005
58
41
2652
37
11897
6421
86
344
7187
44634

8617
11700
1244

21571
44705
1302
41
3136
37
36274
8671
139
542
10503
122228

215,7
447,1
13
0,4
31,4
0,4
362,7
86,7
1,4
5,4
105
1222,3

21451
6648
48
16200
310079

9920
5198
912
4435
433100

31371
11846
960
20635
743179
339000
393460
420000
1895639

313,7
118,5
9,6
206,4
7431,9
3390
3934,6
4200
18956,39

484
24377
2250
53
198
3316
77594

Tabelul A.13.5. Consumul de energie la cultivarea grului de toamn n asolament: varianta - afnare 10 12cm, ngr
Lucr rile tehnologice

Volumul de Componen a agregatelor


lucru
Marca tractorului Ma ina agricol

Dezmiri tirea, ha
c rcarea ngr. min., t
Transport. ngr. min., t
Administ. ngr. min., t
Inc rcarea ngr org., t
Transp i mpr ngr organ., ha
Lucrarea cu combinatorul , ha
Graparea

100
18,7
18,7
100
1000
100
100
100

T-150
MTZ 82
T-150
T -150
T - 150
T-150
MTZ-82

Cultivarea, ha
Tratare semin elor, t
Inc rcarea semin elor, t
Transport. semin elor, t
Desc rc. semin elor, t
Sem natul, ha
lugirea, ha
c rcarea ngr. min., t
Transport. ngr. min., t
Administr. fazial ngr. min., t
Recoltarea direct , ha
Transportarea boabelor, t

100
25
25
25
25
100
100
8,7
8,7
100

MTZ-82
Disp. El

Stngerea paielor, ha
Cur itul boabelor, t
Cl ditul paielor, t
TOTAL PE FI
Materialul semincer 25 t
ngr minte organice
TOTAL PENTRU CULTUR

100

100
343

343
550

MTZ-82
MTZ-82
MTZ-82
MTZ-82
MTZ-82
CK 5
MTZ-82
T -70
Disp. elec
MTZ-82

Cheltuieli de munc
om/ore
tract.
muncit.

BDT-7
-0,8
2PTS 4
RUM-8
PB - 35
PRT-10
combinator
SP-11+ 11 BZSS1
2CPS-4
PS -3
manual
2PTS-4
manual
SP-11+3SZ-3,6
3KK
-0,8
2PTS 4
RUM-8
2PTS - 4
2BTY-10
3AB-20
0,5

15,8
1,6
14,0
22,4
116,8
653,1
66,7
57,1
100
15,5
3,9
44,4
12,5
0,44
1,6
22,4
89,6
72,0
30,4
70,4

254

30,4
32,3
29,4
44,4

89,6
60,8
33
281,6

minte organice - 10 t/ha

Cheltuieli energetice, MJ
directe

indirecte

Pentru 1 ha
MJ
total

10268
7902
3007
7187
33026
33702
51324

7047
195
1736
5175
20440
218461
29748

17315
8097
4743
12362
53466
252163
81072

173,2
81
47,4
123,6
534,7
2521,6
810,7

12954
33005
58
41
2652
37
11897
6421
86
344
7187
44634

8617
11700
1244

21571
44705
1302
41
3136
37
36274
8671
139
542
10503
122228

215,7
447,1
13
0,4
31,4
0,4
362,7
86,7
1,4
5,4
105
1222,3

19306
6648
42
16243
213911

8928
5198
792
4435
331725

28234
11846
834
20678
545636
339000
420000
1304636

282,3
118,5
8,3
206,8
5456,4
3390
4200
13046,36

484
24377
2250
53
198
3316
77594

Tabelul A.13.6. Consumul de energie la cultivarea grului de toamn n asolament: varianta - afnare 10 12cm, f
Lucr rile tehnologice

Volumul de Componen a agregatelor


lucru
Marca tractorului Ma ina agricol

Dezmiri tirea, ha
c rcarea ngr. min., t
Transport. ngr. min., t
Administ. ngr. min., t
Inc rcarea ngr org., t
Transp i mpr ngr organ., ha
Lucrarea cu combinatorul , ha
Graparea

100
18,7
18,7
100
1000
100
100
100

T-150
MTZ 82
T-150
T -150
T - 150
T-150
MTZ-82

Cultivarea, ha
Tratare semin elor, t
Inc rcarea semin elor, t
Transport. semin elor, t
Desc rc. semin elor, t
Sem natul, ha
lugirea, ha
c rcarea ngr. min., t
Transport. ngr. min., t
Administr. fazial ngr. min., t
Recoltarea direct , ha
Transportarea boabelor, t

100
25
25
25
25
100
100
8,7
8,7
100

MTZ-82
Disp. El

Stngerea paielor, ha
Cur itul boabelor, t
Cl ditul paielor, t
TOTAL PE FI
Materialul semincer 25 t
TOTAL PENTRU CULTUR

100

100
319

319
550

MTZ-82
MTZ-82
MTZ-82
MTZ-82
MTZ-82
CK 5
MTZ-82
T -70
Disp. elec
MTZ-82

Cheltuieli de munc
om/ore
tract.
muncit.

BDT-7
-0,8
2PTS 4
RUM-8
PB - 35
PRT-10
combinator
SP-11+ 11 BZSS1
2CPS-4
PS -3
manual
2PTS-4
manual
SP-11+3SZ-3,6
3KK
-0,8
2PTS 4
RUM-8
2PTS - 4
2BTY-10
3AB-20
0,5

15,8
1,6
14,0
22,4
116,8
653,1
66,7
57,1
100
15,5
3,9
44,4
12,5
0,44
1,6
22,4
89,6
65,0
30,4
70,4

255

30,4
32,3
29,4
44,4

89,6
60,8
29
281,6

Cheltuieli energetice, MJ
directe

indirecte

ngr

minte

Pentru 1 ha
MJ
total

10268
7902
3007
7187
33026
33702
51324

7047
195
1736
5175
20440
218461
29748

17315
8097
4743
12362
53466
252163
81072

173,2
81
47,4
123,6
534,7
2521,6
810,7

12954
33005
58
41
2652
37
11897
6421
86
344
7187
44634

8617
11700
1244

21571
44705
1302
41
3136
37
36274
8671
139
542
10503
122228

215,7
447,1
13
0,4
31,4
0,4
362,7
86,7
1,4
5,4
105
1222,3

18870
6648
37
16243
213911

8060
5198
696
4435
331725

26930
11846
733
20678
545636
339000
884636

269,3
118,5
7,3
206,8
5456,4
3390
8846,36

484
24377
2250
53
198
3316
77594

Tabelul A.13.7. Consumul de energie la cultivarea grului de toamn n cultura permanent : varianta - ar tura 20 22cm, ngr
Lucr rile tehnologice

Volumul de Componen a agregatelor


lucru
Marca tractorului Ma ina agricol

Dezmiri tirea, ha
c rcarea ngr. min., t
Transport. ngr. min., t
Administ. ngr. min., t
Inc rcarea ngr org., t
Transp i mpr ngr organ., ha
Aratul, ha
Graparea

100
18,7
18,7
100
1000
100
100
100

T-150
MTZ 82
T-150
T -150
T - 150
T-150
MTZ-82

Cultivarea, ha
Tratare semin elor, t
Inc rcarea semin elor, t
Transport. semin elor, t
Desc rc. semin elor, t
Sem natul, ha
lugirea, ha
c rcarea ngr. min., t
Transport. ngr. min., t
Administr. fazial ngr. min., t
Recoltarea direct , ha
Transportarea boabelor, t

100
25
25
25
25
100
100
8,7
8,7
100

MTZ-82
Disp. El

Stngerea paielor, ha
Cur itul boabelor, t
Cl ditul paielor, t
TOTAL PE FI
Materialul semincer 25 t
ngr minte minerale
ngr minte organice
TOTAL PENTRU CULTUR

100

100
203

203
400

MTZ-82
MTZ-82
MTZ-82
MTZ-82
MTZ-82
CK 5
MTZ-82
T -70
Disp. elec
MTZ-82

Cheltuieli de munc
om/ore
tract.
muncit.

BDT-7
-0,8
2PTS 4
RUM-8
PB - 35
PRT-10
PLN-5-35
SP-11+ 11 BZSS1
2CPS-4
PS -3
manual
2PTS-4
manual
SP-11+3SZ-3,6
3KK
-0,8
2PTS 4
RUM-8

15,8
1,6
14,0
22,4
116,8
653,1
160
57,1

2PTS - 4
2BTY-10
3AB-20
0,5

100
15,5
3,9
44,4
12,5
0,44
1,6
22,4
89,6
52,0
30,4
50,4

256

30,4
32,3
29,4
44,4

89,6
60,8
24
181,6

minte organice - 10
t/ha i N60P30K30

Cheltuieli energetice, MJ

Pentru 1 ha
MJ

directe

indirecte

total

10268
7902
3007
7187
33026
33702
132572

7047
195
1736
5175
20440
218461
27040

17315
8097
4743
12362
53466
252163
159612

173,2
81
47,4
123,6
534,7
2521,6
1596,1

12954
33005
58
41
2652
37
11897
6421
86
344
7187
44634

8617
11700
1244

21571
44705
1302
41
3136
37
36274
8671
139
542
10503
122228

215,7
447,1
13
0,4
31,4
0,4
362,7
86,7
1,4
5,4
105
1222,3

12876
6648
30
13102
379636

484
24377
2250
53
198
3316
77594
6448
5198
576
3175
425324

19324
11846
606
16277
804960
339000
393460
420000
1957420

193,2
118,5
6,1
162,8
8049,7
3390
3934,6
4200
19574,2

Tabelul A.13.8. Consumul de energie la cultivarea grului de toamn n cultura permanent : varianta -ar tura 20 22cm, ngr
Lucr rile tehnologice

Volumul de Componen a agregatelor


lucru
Marca tractorului Ma ina agricol

Dezmiri tirea, ha
Inc rcarea ngr org., t
Transp i mpr ngr organ., ha
Aratul, ha
Graparea

100
1000
100
100
100

T-150
T -150
T - 150
T-150
MTZ-82

Cultivarea, ha
Tratare semin elor, t
Inc rcarea semin elor, t
Transport. semin elor, t
Desc rc. semin elor, t
Sem natul, ha
lugirea, ha
Recoltarea direct , ha
Transportarea boabelor, t

100
25
25
25
25
100
100

MTZ-82
Disp. El

Stngerea paielor, ha
Cur itul boabelor, t
Cl ditul paielor, t
TOTAL PE FI
Materialul semincer 25 t
ngr minte organice
TOTAL PENTRU CULTUR

100

100
220

220
400

MTZ-82
MTZ-82
MTZ-82
CK 5
MTZ-82
T -70
Disp. elec
MTZ-82

Cheltuieli de munc
om/ore
tract.
muncit.

BDT-7
PB - 35
PRT-10
PLN-5-35
SP-11+ 11 BZSS1
2CPS-4
PS -3
manual
2PTS-4
manual
SP-11+3SZ-3,6
3KK
2PTS - 4
2BTY-10
3AB-20
0,5

15,8
116,8
653,1
160
57,1
100
15,5
3,9
44,4
12,5
89,6
51,0
30,4
50,4

257

30,4
32,3
29,4
44,4
89,6
60,8
19
181,6

minte organice - 10
t/ha

Cheltuieli energetice, MJ
directe

indirecte

Pentru 1 ha
MJ
total

10268
33026
33702
132572

7047
20440
218461
27040

17315
53466
252163
159612

173,2
534,7
2521,6
1596,1

12954
33005
58
41
2652
37
11897
6421
44634

8617
11700
1244

21571
44705
1302
41
3136
37
36274
8671
122228

215,7
447,1
13
0,4
31,4
0,4
362,7
86,7
1222,3

13728
6947
24
13102
355068

6324
5198
456
3175
414407

20052
12145
480
16277
769475
339000
420000
1528475

200,5
121,5
4,8
162,8
7694,9
3390
4200
15284,7

484
24377
2250
77594

Tabelul A.13.9. Consumul de energie la cultivarea grului de toamn n cultura permanent : varianta - ar tura 20 22cm, f
Lucr rile tehnologice

Volumul de Componen a agregatelor


lucru
Marca tractorului Ma ina agricol

Dezmiri tirea, ha
Inc rcarea ngr org., t
Transp i mpr ngr organ., ha
Aratul, ha
Graparea

100
1000
100
100
100

T-150
T -150
T - 150
T-150
MTZ-82

Cultivarea, ha
Tratare semin elor, t
Inc rcarea semin elor, t
Transport. semin elor, t
Desc rc. semin elor, t
Sem natul, ha
lugirea, ha
Recltarea direct , ha
Transportarea boabelor, t

100
25
25
25
25
100
100

MTZ-82
Disp. El

Stngerea paielor, ha
Cur itul boabelor, t
Cl ditul paielor, t
TOTAL PE FI
Materialul semincer 25 t
TOTAL PENTRU CULTUR

100

100
175

175
400

MTZ-82
MTZ-82
MTZ-82
CK 5
MTZ-82
T -70
Disp. elec
MTZ-82

Cheltuieli de munc
om/ore
tract.
muncit.

BDT-7
PB - 35
PRT-10
PLN-5-35
SP-11+ 11 BZSS1
2CPS-4
PS -3
manual
2PTS-4
manual
SP-11+3SZ-3,6
3KK
2PTS - 4
2BTY-10
3AB-20
0,5

15,8
116,8
653,1
160
57,1
100
15,5
3,9
44,4
12,5
89,6
46,0
30,4
50,4

258

30,4
32,3
29,4
44,4
89,6
60,8
19
181,6

Cheltuieli energetice, MJ
directe

indirecte

ngr

minte

Pentru 1 ha
MJ
total

10268
33026
33702
132572

7047
20440
218461
27040

17315
53466
252163
159612

173,2
534,7
2521,6
1596,1

12954
33005
58
41
2652
37
11897
6421
44634

8617
11700
1244

21571
44705
1302
41
3136
37
36274
8671
122228

215,7
447,1
13
0,4
31,4
0,4
362,7
86,7
1222,3

12868
6648
24
12206
353013

5704
5198
456
3175
413787

18572
11846
480
15381
766800
339000
1105800

185,7
118,5
4,8
153,8
7668,1
3390
11058

484
24377
2250
77594

Tabelul A.13.10. Consumul de energie la cultivarea grului de toamn n cultura permanent : varianta - afnare 20 22cm, ngr
Lucr rile tehnologice

Volumul de Componen a agregatelor


lucru
Marca tractorului Ma ina agricol

Dezmiri tirea, ha
c rcarea ngr. min., t
Transport. ngr. min., t
Administ. ngr. min., t
Inc rcarea ngr org., t
Transp i mpr ngr organ., ha
Lucrarea cu ploscorezul , ha
Graparea

100
18,7
18,7
100
1000
100
100
100

T-150
MTZ 82
T-150
T -150
T - 150
T-150
MTZ-82

Cultivarea, ha
Tratare semin elor, t
Inc rcarea semin elor, t
Transport. semin elor, t
Desc rc. semin elor, t
Sem natul, ha
lugirea, ha
c rcarea ngr. min., t
Transport. ngr. min., t
Administr. fazial ngr. min., t
Recltarea direct , ha
Transportarea boabelor, t

100
25
25
25
25
100
100
8,7
8,7
100

MTZ-82
Disp. El

Stngerea paielor, ha
Cur itul boabelor, t
Cl ditul paielor, t
TOTAL PE FI
Materialul semincer 25 t
ngr minte minerale
ngr minte organice
TOTAL PENTRU CULTUR

100

100
212

212
400

MTZ-82
MTZ-82
MTZ-82
MTZ-82
MTZ-82
CK 5
MTZ-82
T -70
Disp. elec
MTZ-82

Cheltuieli de munc
om/ore
tract.
muncit.

BDT-7
-0,8
2PTS 4
RUM-8
PB - 35
PRT-10
Ploscorez
SP-11+ 11 BZSS1
2CPS-4
PS -3
manual
2PTS-4
manual
SP-11+3SZ-3,6
3KK
-0,8
2PTS 4
RUM-8
2PTS - 4
2BTY-10
3AB-20
0,5

15,8
1,6
14,0
22,4
116,8
653,1
133,3
57,1
100
15,5
3,9
44,4
12,5
0,44
1,6
22,4
89,6
50,0
30,4
50,4

259

30,4
32,3
29,4
44,4

89,6
60,8
21,0
181,6

minte organice -10


t/ha i N60P30K30

Cheltuieli energetice, MJ
directe

indirecte

Pentru 1 ha
MJ
total

10268
7902
3007
7187
33026
33702
85568

7047
195
1736
5175
20440
218461
26260

17315
8097
4743
12362
53466
252163
111828

173,2
81
47,4
123,6
534,7
2521,6
1118,3

12954
33005
58
41
2652
37
11897
6421
86
344
7187
44634

8617
11700
1244

21571
44705
1302
41
3136
37
36274
8671
139
542
10503
122228

215,7
447,1
13
0,4
31,4
0,4
362,7
86,7
1,4
5,4
105
1222,3

12873
6947
26
13102
332924

6200
5198
504
3175
424224

19073
12145
530
16277
757148
339000
393460
420000
1909608

190,7
121,5
5,3
162,8
7571,6
3390
3934,6
4200
19096,1

484
24377
2250
53
198
3316
77594

Tabelul A.13.11. Consumul de energie la cultivarea grului de toamn n cultura permanent : varianta - afnare 20 22cm, ngr
Lucr rile tehnologice

Volumul de Componen a agregatelor


lucru
Marca tractorului Ma ina agricol

Dezmiri tirea, ha
c rcarea ngr. min., t
Transport. ngr. min., t
Administ. ngr. min., t
Inc rcarea ngr org., t
Transp i mpr ngr organ., ha
Lucrarea cu ploscorezul , ha
Graparea

100
18,7
18,7
100
1000
100
100
100

T-150
MTZ 82
T-150
T -150
T - 150
T-150
MTZ-82

Cultivarea, ha
Tratare semin elor, t
Inc rcarea semin elor, t
Transport. semin elor, t
Desc rc. semin elor, t
Sem natul, ha
lugirea, ha
c rcarea ngr. min., t
Transport. ngr. min., t
Administr. fazial ngr. min., t
Recltarea direct , ha
Transportarea boabelor, t

100
25
25
25
25
100
100
8,7
8,7
100

MTZ-82
Disp. El

Stngerea paielor, ha
Cur itul boabelor, t
Cl ditul paielor, t
TOTAL PE FI
Materialul semincer 25 t
ngr minte organice
TOTAL PENTRU CULTUR

100

100
213

213
400

MTZ-82
MTZ-82
MTZ-82
MTZ-82
MTZ-82
CK 5
MTZ-82
T -70
Disp. elec
MTZ-82

Cheltuieli de munc
om/ore
tract.
muncit.

BDT-7
-0,8
2PTS 4
RUM-8
PB - 35
PRT-10
Ploscorez
SP-11+ 11 BZSS1
2CPS-4
PS -3
manual
2PTS-4
manual
SP-11+3SZ-3,6
3KK
-0,8
2PTS 4
RUM-8
2PTS - 4
2BTY-10
3AB-20
0,5

15,8
1,6
14,0
22,4
116,8
653,1
133,3
57,1
100
15,5
3,9
44,4
12,5
0,44
1,6
22,4
89,6
55,0
30,4
50,4

260

30,4
32,3
29,4
44,4

89,6
60,8
20
181,6

minte organice - 10
t/ha

Cheltuieli energetice, MJ
directe

indirecte

Pentru 1 ha
MJ
total

10268
7902
3007
7187
33026
33702
85568

7047
195
1736
5175
20440
218461
26260

17315
8097
4743
12362
53466
252163
111828

173,2
81
47,4
123,6
534,7
2521,6
1118,3

12954
33005
58
41
2652
37
11897
6421
86
344
7187
44634

8617
11700
1244

21571
44705
1302
41
3136
37
36274
8671
139
542
10503
122228

215,7
447,1
13
0,4
31,4
0,4
362,7
86,7
1,4
5,4
105
1222,3

13733
7331
25
13102
248155

6820
5198
480
3175
328237

20553
12529
505
16277
576392
339000
420000
1335392

205,5
125,3
5,1
162,8
5764
3390
4200
13353,9

484
24377
2250
53
198
3316
77594

Tabelul A.13.12. Consumul de energie la cultivarea grului de toamn n cultura permanent : varianta - afnare 20 22cm, f
Lucr rile tehnologice

Volumul de Componen a agregatelor


lucru
Marca tractorului Ma ina agricol

Dezmiri tirea, ha
c rcarea ngr. min., t
Transport. ngr. min., t
Administ. ngr. min., t
Inc rcarea ngr org., t
Transp i mpr ngr organ., ha
Lucrarea cu ploscorezul , ha
Graparea

100
18,7
18,7
100
1000
100
100
100

T-150
MTZ 82
T-150
T -150
T - 150
T-150
MTZ-82

Cultivarea, ha
Tratare semin elor, t
Inc rcarea semin elor, t
Transport. semin elor, t
Desc rc. semin elor, t
Sem natul, ha
lugirea, ha
c rcarea ngr. min., t
Transport. ngr. min., t
Administr. fazial ngr. min., t
Recltarea direct , ha
Transportarea boabelor, t

100
25
25
25
25
100
100
8,7
8,7
100

MTZ-82
Disp. El

Stngerea paielor, ha
Cur itul boabelor, t
Cl ditul paielor, t
TOTAL PE FI
Materialul semincer 25 t
TOTAL PENTRU CULTUR

100

100
180

180
400

MTZ-82
MTZ-82
MTZ-82
MTZ-82
MTZ-82
CK 5
MTZ-82
T -70
Disp. elec
MTZ-82

Cheltuieli de munc
om/ore
tract.
muncit.

BDT-7
-0,8
2PTS 4
RUM-8
PB - 35
PRT-10
Ploscorez
SP-11+ 11 BZSS1
2CPS-4
PS -3
manual
2PTS-4
manual
SP-11+3SZ-3,6
3KK
-0,8
2PTS 4
RUM-8
2PTS - 4
2BTY-10
3AB-20
0,5

15,8
1,6
14,0
22,4
116,8
653,1
133,3
57,1
100
15,5
3,9
44,4
12,5
0,44
1,6
22,4
89,6
41,0
30,4
50,4

261

30,4
32,3
29,4
44,4

89,6
60,8
17
181,6

Cheltuieli energetice, MJ
directe

indirecte

ngr

minte

Pentru 1 ha
MJ
total

10268
7902
3007
7187
33026
33702
85568

7047
195
1736
5175
20440
218461
26260

17315
8097
4743
12362
53466
252163
111828

173,2
81
47,4
123,6
534,7
2521,6
1118,3

12954
33005
58
41
2652
37
11897
6421
86
344
7187
44634

8617
11700
1244

21571
44705
1302
41
3136
37
36274
8671
139
542
10503
122228

215,7
447,1
13
0,4
31,4
0,4
362,7
86,7
1,4
5,4
105
1222,3

12862
6648
21
13102
248155

5084
5198
408
3175
328237

17946
11846
429
16277
576392
339000
915392

179,5
118,5
4,3
162,8
5764
3390
9153,9

484
24377
2250
53
198
3316
77594

Tabelul A.13.13. Consumul de energie la cultivarea florii soarelui n asolament: varianta - afnare 20 22cm, ngr
Lucr rile tehnologice

Volumul de Componen a agregatelor


lucru
Marca
Ma ina agricol
tractorului

Discuirea, ha

100

c rcarea ngr. min., t

12,5

-6

-0,8

Transport. ngr. min., t

12,5

MTZ 82

2PTS 4

Administ. ngr. min., t

100

T-150

RUM-8

Inc rcarea ngr org., t

1000

T -150

PB - 35

Transp i mpr

ngr organ., ha

T-150

BDT-7

100

T - 150

PRT-10

Lucrarea cu ploscorezul , ha

100

T-150

Ploscorez

Graparea

100

MTZ-82

SP-11+ 11 BZSS-1

Cultivarea pn toamn , ha

100

T -150

SP-11 + 3CPS-4

Tratare semin elor, t

0,4

Disp. El

Inc rcarea semin elor, t

0,4

PS -3

0,4

Desc rc. semin elor, t

0,4

c rcarea ngr. min., t

12,5

-6

-0,8

Transport. ngr. min., t

12,5

MTZ 82

2PTS 4

0,6
32,4

T - 16

0,63
manual

29,4

Administ. ngr. min., t

100

T-150

RUM-8

Cultivarea nainte de sem nat

100

T -150

SP-11 + 3CPS-4

100

MTZ-82

100

MTZ-82

Cultivarea ntre rnduri

100

MTZ-82

Pr itul cu r ritul

100

manual

Cultivarea ntre rnduri

100

MTZ-82

Recltarea, ha

100

CK 5

lugirea, ha

36,1
1,1
14,0
18,4
116,8
653,1
133,3
57,1
25,2

manual

Transport. semin elor, t

Sem natul, ha

Cheltuieli de munc
om/ore
tract.
muncit.

Transportarea boabelor, t

216

GAZ 53

Cur itul boabelor, t

216

Disp elec.

1,1
14,0
18,4
25,2
58,8
46,0
51,6

SPC-6
SP-11 +3KK
-5,4
manual

58,4

4000

-5,4

51,6
62,0
266,7

62,0
25,0

TOTAL PE FI
Materialul semincer 0,4 t
ngr minte minerale
ngr minte organice
TOTAL PENTRU CULTUR

262

minte organice - 10 t/ha i


N60P30K30

Cheltuieli energetice, MJ
directe

indirecte

13282
7901
3007
7709
33026
33702
85568
12882
9853
1
41
130
37
7901
3007
7709
9853
15093
13295

16101
134
1736
4250
20440
224666
25669
6338
9274
12

14156
5040
14156
23641
16690
32
337712

6914

21
134
1736
4250
9274
11701
10258

6914
53692
2280
600
416394

Pentru 1 ha
MJ
total
29383
8035
4743
11959
53466
258368
111237
19220
19127
13
41
151
37
8035
4743
11959
19127
26794
23553

294
80
47
120
535
2584
1112
192
191
0,1
0,4
2
0,4
80
47
120
191
268
236

21070
5040
21070
77333
16706
632
751842
6200
447500
420000
2377384

211
50
211
773
167
6
7518
62
4475
4200
23774

Tabelul A.13.14. Consumul de energie la cultivarea florii soarelui n asolament: varianta - afnare 20 22cm, ngr
Lucr rile tehnologice

Volumul de Componen a agregatelor


lucru
Marca
Ma ina agricol
tractorului

Discuirea, ha

100

T-150

BDT-7

Inc rcarea ngr org., t

1000

T -150

PB - 35

Transp i mpr

100

T - 150

PRT-10

Lucrarea cu ploscorezul , ha

ngr organ., ha

100

T-150

Ploscorez

Graparea

100

MTZ-82

SP-11+ 11 BZSS-1

Cultivarea pn toamn , ha

100

T -150

SP-11 + 3CPS-4

Tratare semin elor, t

0,4

Disp. El

Inc rcarea semin elor, t

0,4

36,1
116,8
653,1
133,3
57,1
25,2

PS -3

0,6
32,4

manual

Transport. semin elor, t

0,4

Desc rc. semin elor, t

0,4

Cultivarea nainte de sem nat

100

T -150

Sem natul, ha

100

MTZ-82

lugirea, ha

Cheltuieli de munc
om/ore
tract.
muncit.

T - 16

0,63
manual

100

MTZ-82

Cultivarea ntre rnduri

100

MTZ-82

Pr itul cu r ritul

100

manual

Cultivarea ntre rnduri

100

MTZ-82

Recltarea, ha

100

CK 5

Transportarea boabelor, t

213

GAZ 53

Cur itul boabelor, t

213

Disp elec.

29,4

SP-11 + 3CPS-4

25,2
58,8
46,0
51,6

SPC-6
SP-11 +3KK
-5,4
manual

58,4

4000

-5,4

51,6
62,0
266,7

62,0
25,0

TOTAL PE FI
Materialul semincer 0,4 t
ngr minte organice
TOTAL PENTRU CULTUR

263

minte organice -10 t/ha

Cheltuieli energetice, MJ
directe

indirecte

13282
33026
33702
85568
12882
9853
1
41
130
37
9853
15093
13295

16101
20440
224666
25669
6338
9274
12

14156
5040
14156
23641
16690
32
300478

6914

21
9274
11701
10258

6914
53692
2280
600
404154

Pentru 1 ha
MJ
total
29383
53466
258368
111237
19220
19127
13
41
151
37
19127
26794
23553

294
535
2584
1112
192
191
0,1
0,4
2
0,4
191
268
236

21070
5040
21070
77333
16706
632
702368
6200
420000
1801553

211
50
211
773
167
6
7024
62
4200
18016

Tabelul A.13.15. Consumul de energie la cultivarea florii soarelui n asolament: varianta - afnare 20 22cm, f
Lucr rile tehnologice

Volumul de Componen a agregatelor


lucru
Marca
Ma ina agricol
tractorului

Discuirea, ha

100

T-150

BDT-7

Lucrarea cu ploscorezul , ha

100

T-150

Ploscorez

Graparea

100

MTZ-82

SP-11+ 11 BZSS-1

Cultivarea pn toamn , ha

100

T -150

SP-11 + 3CPS-4

Tratare semin elor, t

0,4

Disp. El

Inc rcarea semin elor, t

0,4

36,1
133,3
57,1
25,2

PS -3

0,6
32,4

manual

Transport. semin elor, t

0,4

Desc rc. semin elor, t

0,4

Cultivarea nainte de sem nat

100

T -150

Sem natul, ha

100

MTZ-82

lugirea, ha

Cheltuieli de munc
om/ore
tract.
muncit.

T - 16

0,63
manual

100

MTZ-82

Cultivarea ntre rnduri

100

MTZ-82

Pr itul cu r ritul

100

manual

Cultivarea ntre rnduri

100

MTZ-82

Recltarea, ha

100

CK 5

Transportarea boabelor, t

205

GAZ 53

Cur itul boabelor, t

205

Disp elec.

29,4

SP-11 + 3CPS-4

25,2
58,8
46,0
51,6

SPC-6
SP-11 +3KK
-5,4
manual

58,4

4000

-5,4

51,6
62,0
266,7

62,0
25,0

TOTAL PE FI
Materialul semincer 0,4 t
TOTAL PENTRU CULTUR

264

Cheltuieli energetice, MJ
directe

indirecte

13282
85568
12882
9853
1
41
130
37
9853
15093
13295

16101
25669
6338
9274
12

14156
5040
14156
23641
16690
32
233750

6914

21
9274
11701
10258

691
53692
2280
600
152825

ngr

minte

Pentru 1 ha
MJ
total
29383
111237
19220
19127
13
41
151
37
19127
26794
23553

294
1112
192
191
0,1
0,4
2
0,4
191
268
236

21070
5040
14847
77333
16706
632
384311
6200
774822

211
50
148
773
167
6
3843
62
7748

Tabelul A.13.16. Consumul de energie la cultivarea florii soarelui n asolament: varianta - afnare 10 12cm, ngr
Lucr rile tehnologice

Volumul de Componen a agregatelor


lucru
Marca
Ma ina agricol
tractorului

Discuirea, ha

100

c rcarea ngr. min., t

12,5

-6

-0,8

Transport. ngr. min., t

12,5

MTZ 82

2PTS 4

Administ. ngr. min., t

100

T-150

RUM-8

Inc rcarea ngr org., t

1000

T -150

PB - 35

Transp i mpr

100

T - 150

PRT-10

ngr organ., ha

T-150

BDT-7

Lucrarea cu combinatorul , ha

100

T-150

combinator

Cultivarea pn toamn , ha

100

T -150

SP-11 + 3CPS-4

Tratare semin elor, t

0,4

Disp. El

Inc rcarea semin elor, t

0,4

PS -3

0,4

Desc rc. semin elor, t

0,4

c rcarea ngr. min., t

12,5

-6

-0,8

Transport. ngr. min., t

12,5

MTZ 82

2PTS 4

0,6
32,4

T - 16

Cheltuieli energetice, MJ
directe
13282
7901
3007
7709
33026
33702
51324
9853
1
41

0,63
manual

100

T-150

RUM-8

Cultivarea nainte de sem nat

100

T -150

SP-11 + 3CPS-4

100

MTZ-82

100

MTZ-82

Cultivarea ntre rnduri

100

MTZ-82

Pr itul cu r ritul

100

manual

Cultivarea ntre rnduri

100

MTZ-82

Recltarea, ha

100

CK 5

Transportarea boabelor, t

216

GAZ 53

Cur itul boabelor, t

216

Disp elec.

1,1
14,0
18,4
25,2
58,8
46,0
51,6

SPC-6
SP-11 +3KK
-5,4
manual

58,4

4000

-5,4

51,6
62,0
266,7

62,0
25,0

TOTAL PE FI
Materialul semincer 0,4 t
ngr minte minerale
ngr minte organice
TOTAL PENTRU CULTUR

265

indirecte
16101
134
1736
4250
20440
224666
29748
9274
12
21

29,4

Administ. ngr. min., t

lugirea, ha

36,1
1,1
14,0
18,4
116,8
653,1
66,7
25,2

manual

Transport. semin elor, t

Sem natul, ha

Cheltuieli de munc
om/ore
tract.
muncit.

minte - organice 10 t/ha i


N60P30K30

37
7901
3007
7709
9853
15093
13295
14156
5040
14156
23641
16690
32
290456

134
1736
4250
9274
11701
10258
6914
6914
53692
2280
600
414135

Pentru 1 ha
MJ
total
29383
8035
4743
11959
53466
258368
81072
19127
13
41
21
37
8035
4743
11959
19127
26794
23553

294
80
47
120
535
2584
811
191
0,1
0,4
0,2
0,4
80
47
120
191
268
236

21070
5040
21070
77333
16706
632
704591
6200
447500
420000
2282882

211
50
211
773
167
6
7046
62
4475
4200
22829

Tabelul A.13.17. Consumul de energie la cultivarea florii soarelui n asolament: varianta - afnare 10 12cm, ngr
Lucr rile tehnologice

Volumul de Componen a agregatelor


lucru
Marca
Ma ina agricol
tractorului

Discuirea, ha

100

T-150

BDT-7

Inc rcarea ngr org., t

1000

T -150

PB - 35

Transp i mpr

100

T - 150

PRT-10

ngr organ., ha

Lucrarea cu combinatorul , ha

100

T-150

combinator

Cultivarea pn toamn , ha

100

T -150

SP-11 + 3CPS-4

Tratare semin elor, t

0,4

Disp. El

Inc rcarea semin elor, t

0,4

36,1
116,8
653,1
66,7
25,2

PS -3

0,6
32,4

manual

Transport. semin elor, t

0,4

Desc rc. semin elor, t

0,4

Cultivarea nainte de sem nat

100

T -150

Sem natul, ha

100

MTZ-82

lugirea, ha

Cheltuieli de munc
om/ore
tract.
muncit.

T - 16

0,63
manual

100

MTZ-82

Cultivarea ntre rnduri

100

MTZ-82

Pr itul cu r ritul

100

manual

Cultivarea ntre rnduri

100

MTZ-82

Recltarea, ha

100

CK 5

Transportarea boabelor, t

216

GAZ 53

Cur itul boabelor, t

216

Disp elec.

29,4

SP-11 + 3CPS-4

25,2
58,8
46,0
51,6

SPC-6
SP-11 +3KK
-5,4
manual

58,4

4000

-5,4

51,6
62,0
266,7

62,0
25,0

TOTAL PE FI
Materialul semincer 0,4 t
ngr minte organice
TOTAL PENTRU CULTUR

266

minte organice - 10 t/ha

Cheltuieli energetice, MJ
directe

indirecte

13282
33026
33702
51324
9853
1
41
130
37
9853
15093
13295

16101
20440
224666
29748
9274
12

14156
5040
14156
23641
16690
32
253352

6914

21
9274
11701
10258

6914
53692
2280
600
401895

Pentru 1 ha
MJ
total
29383
53466
258368
81072
19127
13
41
151
37
19127
26794
23553

294
535
2584
811
191
0,1
0,4
2
0,4
191
268
236

21070
5040
21070
77333
16706
632
655247
6200
420000
1707311

211
50
211
773
167
6
6552
62
4200
17073

Tabelul A.13.18. Consumul de energie la cultivarea florii soarelui n asolament: varianta - afnare 10 12cm, f
Lucr rile tehnologice

Volumul de Componen a agregatelor


lucru
Marca
Ma ina agricol
tractorului

Discuirea, ha

100

T-150

BDT-7

Lucrarea cu combinatorul , ha

100

T-150

combinator

Cultivarea pn toamn , ha

100

T -150

SP-11 + 3CPS-4

Tratare semin elor, t

0,4

Disp. El

Inc rcarea semin elor, t

0,4

36,1
66,7
25,2

PS -3

0,6
32,4

manual

Transport. semin elor, t

0,4

Desc rc. semin elor, t

0,4

Cultivarea nainte de sem nat

100

T -150

Sem natul, ha

100

MTZ-82

lugirea, ha

Cheltuieli de munc
om/ore
tract.
muncit.

T - 16

0,63
manual

100

MTZ-82

Cultivarea ntre rnduri

100

MTZ-82

Pr itul cu r ritul

100

manual

Cultivarea ntre rnduri

100

MTZ-82

Recltarea, ha

100

CK 5

Transportarea boabelor, t

216

GAZ 53

Cur itul boabelor, t

216

Disp elec.

29,4

SP-11 + 3CPS-4

25,2
58,8
46,0
51,6

SPC-6
SP-11 +3KK
-5,4
manual

58,4

4000

-5,4

51,6
62,0
266,7

62,0
25,0

TOTAL PE FI
Materialul semincer 0,4 t
TOTAL PENTRU CULTUR

267

Cheltuieli energetice, MJ
directe

indirecte

13282
51324
9853
1
41
130
37
9853
15093
13295

16101
29748
9274
12

14156
5040
14156
23641
16690
32
186624

6914

21
9274
11701
10258

691
53692
2280
600
150566

ngr

minte

Pentru 1 ha
MJ
total
29383
81072
19127
13
41
151
37
19127
26794
23553

294
811
191
0,1
0,4
2
0,3
191
268
236

21070
5040
14847
77333
16706
632
337190
6200
680580

211
50
148
773
167
6
3372
62
6806

Tabelul A.13.19. Consumul de energie la cultivarea florii soarelui n cultura permanent : varianta - afnare 20 22cm, ngr
Lucr rile tehnologice

Volumul de Componen a agregatelor


lucru
Marca
Ma ina agricol
tractorului

Discuirea, ha

100

c rcarea ngr. min., t

12,5

-6

-0,8

Transport. ngr. min., t

12,5

MTZ 82

2PTS 4

Administ. ngr. min., t

100

T-150

RUM-8

Inc rcarea ngr org., t

1000

T -150

PB - 35

Transp i mpr

ngr organ., ha

T-150

BDT-7

100

T - 150

PRT-10

Lucrarea cu ploscorezul , ha

100

T-150

Ploscorez

Graparea

100

MTZ-82

SP-11+ 11 BZSS-1

Cultivarea pn toamn , ha

100

T -150

SP-11 + 3CPS-4

Tratare semin elor, t

0,4

Disp. El

Inc rcarea semin elor, t

0,4

PS -3

0,4

Desc rc. semin elor, t

0,4

c rcarea ngr. min., t

12,5

-6

-0,8

Transport. ngr. min., t

12,5

MTZ 82

2PTS 4

0,6
32,4

T - 16

0,63
manual

29,4

Administ. ngr. min., t

100

T-150

RUM-8

Cultivarea nainte de sem nat

100

T -150

SP-11 + 3CPS-4

100

MTZ-82

100

MTZ-82

Cultivarea ntre rnduri

100

MTZ-82

Pr itul cu r ritul

100

manual

Cultivarea ntre rnduri

100

MTZ-82

Recltarea, ha

100

CK 5

lugirea, ha

36,1
1,1
14,0
18,4
116,8
653,1
133,3
57,1
25,2

manual

Transport. semin elor, t

Sem natul, ha

Cheltuieli de munc
om/ore
tract.
muncit.

Transportarea boabelor, t

106

GAZ 53

Cur itul boabelor, t

106

Disp elec.

1,1
14,0
18,4
25,2
58,8
46,0
51,6

SPC-6
SP-11 +3KK
-5,4
manual

58,4

4000

-5,4

51,6
62,0
174,7

62,0
17,0

TOTAL PE FI
Materialul semincer 0,4 t
ngr minte minerale
ngr minte organice
TOTAL PENTRU CULTUR

268

minte organice - 10 t/ha


i N60P30K30

Cheltuieli energetice, MJ
directe

indirecte

13282
7901
3007
7709
33026
33702
85568
12882
9853
1
41
130
37
7901
3007
7709
9853
15093
13295

16101
134
1736
4250
20440
224666
25669
6338
9274
12

14156
5040
14156
23641
16690
32
337712

6914

21
134
1736
4250
9274
11701
10258

6914
53692
1102
600
415216

Pentru 1 ha
MJ
total
29383
8035
4743
11959
53466
258368
111237
19220
19127
13
41
151
37
8035
4743
11959
19127
26794
23553

294
80
47
120
535
2584
1112
192
191
0,1
0,4
2
0,4
80
47
120
191
268
236

21070
5040
21070
77333
17792
632
752928
6200
447500
420000
2379556

211
50
211
773
178
6
7529
62
4475
4200
23796

Tabelul A.13.20. Consumul de energie la cultivarea florii soarelui n cultura permanent : varianta - afnare 20 22cm, ngr
Lucr rile tehnologice

Volumul de Componen a agregatelor


lucru
Marca
Ma ina agricol
tractorului

Discuirea, ha

100

T-150

BDT-7

Inc rcarea ngr org., t

1000

T -150

PB - 35

Transp i mpr

100

T - 150

PRT-10

Lucrarea cu ploscorezul , ha

ngr organ., ha

100

T-150

Ploscorez

Graparea

100

MTZ-82

SP-11+ 11 BZSS-1

Cultivarea pn toamn , ha

100

T -150

SP-11 + 3CPS-4

Tratare semin elor, t

0,4

Disp. El

Inc rcarea semin elor, t

0,4

36,1
116,8
653,1
133,3
57,1
25,2

PS -3

0,6
32,4

manual

Transport. semin elor, t

0,4

Desc rc. semin elor, t

0,4

Cultivarea nainte de sem nat

100

T -150

Sem natul, ha

100

MTZ-82

lugirea, ha

Cheltuieli de munc
om/ore
tract.
muncit.

T - 16

0,63
manual

100

MTZ-82

Cultivarea ntre rnduri

100

MTZ-82

Pr itul cu r ritul

100

manual

Cultivarea ntre rnduri

100

MTZ-82

Recltarea, ha

100

CK 5

Transportarea boabelor, t

80

GAZ 53

Cur itul boabelor, t

80

Disp elec.

29,4

SP-11 + 3CPS-4

25,2
58,8
46,0
51,6

SPC-6
SP-11 +3KK
-5,4
manual

58,4

4000

-5,4

51,6
62,0
166,7

62,0
15,0

TOTAL PE FI
Materialul semincer 0,4 t
ngr minte organice
TOTAL PENTRU CULTUR

269

minte organice -10 t/ha

Cheltuieli energetice, MJ
directe

indirecte

13282
33026
33702
85568
12882
9853
1
41
130
37
9853
15093
13295

16101
20440
224666
25669
6338
9274
12

14156
5040
14156
23641
16690
32
300478

6914

21
9274
11701
10258

6914
53692
1102
600
402976

Pentru 1 ha
MJ
total
29383
53466
258368
111237
19220
19127
13
41
151
37
19127
26794
23553

293,8
534,7
2583,7
1112,4
192,2
191,3
0,1
0,4
1,5
0,4
191,3
267,9
235,5

21070
5040
21070
77333
17792
632
703454
6200
420000
1803725

210,7
50,4
210,7
773,3
177,9
6,3
7034,5
62
4200
18037,3

Tabelul A.13.21. Consumul de energie la cultivarea florii soarelui n cultura permanent : varianta - afnare 20 22cm, f
Lucr rile tehnologice

Volumul de Componen a agregatelor


lucru
Marca
Ma ina agricol
tractorului

Discuirea, ha

100

T-150

BDT-7

Lucrarea cu ploscorezul , ha

100

T-150

Ploscorez

Graparea

100

MTZ-82

SP-11+ 11 BZSS-1

Cultivarea pn toamn , ha

100

T -150

SP-11 + 3CPS-4

Tratare semin elor, t

0,4

Disp. El

Inc rcarea semin elor, t

0,4

36,1
133,3
57,1
25,2

PS -3

0,6
32,4

manual

Transport. semin elor, t

0,4

Desc rc. semin elor, t

0,4

Cultivarea nainte de sem nat

100

T -150

Sem natul, ha

100

MTZ-82

lugirea, ha

Cheltuieli de munc
om/ore
tract.
muncit.

T - 16

0,63
manual

100

MTZ-82

Cultivarea ntre rnduri

100

MTZ-82

Pr itul cu r ritul

100

manual

Cultivarea ntre rnduri

100

MTZ-82

Recltarea, ha

100

CK 5

Transportarea boabelor, t

94

GAZ 53

Cur itul boabelor, t

94

Disp elec.

29,4

SP-11 + 3CPS-4

25,2
58,8
46,0
51,6

SPC-6
SP-11 +3KK
-5,4
manual

58,4

4000

-5,4

51,6
62,0
170

62,0
16,0

TOTAL PE FI
Materialul semincer 0,4 t
TOTAL PENTRU CULTUR

270

Cheltuieli energetice, MJ
directe

indirecte

13282
85568
12882
9853
1
41
130
37
9853
15093
13295

16101
25669
6338
9274
12

14156
5040
14156
23641
16690
32
233750

6914

21
9274
11701
10258

691
53692
1102
600
151647

ngr

minte

Pentru 1 ha
MJ
total
29383
111237
19220
19127
13
41
151
37
19127
26794
23553

293,8
1112,4
192,2
191,3
0,1
0,4
1,5
0,4
191,3
267,9
235,5

21070
5040
14847
77333
17792
632
385397
6200
776994

210,7
50,4
148,5
773,3
177,9
6,3
3854
62
7769,9

Tabelul A.13.22. Consumul de energie la cultivarea florii soarelui n cultura permanent : varianta - ar tur 20 22cm, ngr
Lucr rile tehnologice

Volumul de Componen a agregatelor


lucru
Marca
Ma ina agricol
tractorului

Discuirea, ha

100

c rcarea ngr. min., t

12,5

-6

-0,8

Transport. ngr. min., t

12,5

MTZ 82

2PTS 4

Administ. ngr. min., t

100

T-150

RUM-8

Inc rcarea ngr org., t

1000

T -150

PB - 35

Transp i mpr

ngr organ., ha

T-150

BDT-7

100

T - 150

PRT-10

Aratul, ha

100

T-150

PLN-5-35

Graparea

100

MTZ-82

SP-11+ 11 BZSS-1

Cultivarea pn toamn , ha

100

T -150

SP-11 + 3CPS-4

Tratare semin elor, t

0,4

Disp. El

Inc rcarea semin elor, t

0,4

PS -3

0,4

Desc rc. semin elor, t

0,4

c rcarea ngr. min., t

12,5

-6

-0,8

Transport. ngr. min., t

12,5

MTZ 82

2PTS 4

0,6
32,4

T - 16

Cheltuieli energetice, MJ
directe
13282
7901
3007
7709
33026
33702
132572
12882
9853
1
41

0,63
manual

100

T-150

RUM-8

Cultivarea nainte de sem nat

100

T -150

SP-11 + 3CPS-4

100

MTZ-82

100

MTZ-82

Cultivarea ntre rnduri

100

MTZ-82

Pr itul cu r ritul

100

manual

Cultivarea ntre rnduri

100

MTZ-82

Recltarea, ha

100

CK 5

Transportarea boabelor, t

128

GAZ 53

Cur itul boabelor, t

128

Disp elec.

1,1
14,0
18,4
25,2
58,8
46,0
51,6

SPC-6
SP-11 +3KK
-5,4
manual

58,4

4000

-5,4

51,6
62,0
180

62,0
18

TOTAL PE FI
Materialul semincer 0,4 t
ngr minte minerale
ngr minte organice
TOTAL PENTRU CULTUR

271

indirecte
16101
134
1736
4250
20440
224666
27040
6338
9274
12
21

29,4

Administ. ngr. min., t

lugirea, ha

36,1
1,1
14,0
18,4
116,8
653,1
160
57,1
25,2

manual

Transport. semin elor, t

Sem natul, ha

Cheltuieli de munc
om/ore
tract.
muncit.

minte organice - 10 t/ha


i N60P30K30

37
7901
3007
7709
9853
15093
13295
14156
5040
14156
23641
16690
32
384586

134
1736
4250
9274
11701
10258
6914
6914
53692
1102
600
416587

Pentru 1 ha
MJ
total
29383
8035
4743
11959
53466
258368
159612
19220
19127
13
41
21
37
8035
4743
11959
19127
26794
23553

293,8
80,4
47,4
119,6
534,7
2583,7
1596,1
192,2
191,3
0,1
0,4
0,2
0,4
80,4
47,4
119,6
191,3
267,9
235,5

21070
5040
21070
77333
17792
632
801173
6200
447500
420000
2476046

210,7
50,4
210,7
773,3
177,9
6,3
8011,7
62
4475
4200
24760,5

Tabelul A.13.23. Consumul de energie la cultivarea florii soarelui n cultura permanent : varianta - ar tur 20 22cm, ngr
Lucr rile tehnologice

Volumul de Componen a agregatelor


lucru
Marca
Ma ina agricol
tractorului

Discuirea, ha

100

T-150

BDT-7

Inc rcarea ngr org., t

1000

T -150

PB - 35

Transp i mpr

100

T - 150

PRT-10

Aratul, ha

ngr organ., ha

100

T-150

PLN-5-35

Graparea

100

MTZ-82

SP-11+ 11 BZSS-1

Cultivarea pn toamn , ha

100

T -150

SP-11 + 3CPS-4

Tratare semin elor, t

0,4

Disp. El

Inc rcarea semin elor, t

0,4

36,1
116,8
653,1
160
57,1
25,2

PS -3

0,6
32,4

manual

Transport. semin elor, t

0,4

Desc rc. semin elor, t

0,4

Cultivarea nainte de sem nat

100

T -150

Sem natul, ha

100

MTZ-82

lugirea, ha

Cheltuieli de munc
om/ore
tract.
muncit.

T - 16

0,63
manual

100

MTZ-82

Cultivarea ntre rnduri

100

MTZ-82

Pr itul cu r ritul

100

manual

Cultivarea ntre rnduri

100

MTZ-82

Recltarea, ha

100

CK 5

Transportarea boabelor, t

111

GAZ 53

Cur itul boabelor, t

111

Disp elec.

29,4

SP-11 + 3CPS-4

25,2
58,8
46,0
51,6

SPC-6
SP-11 +3KK
-5,4
manual

58,4

4000

-5,4

51,6
62,0
176,7

62,0
17

TOTAL PE FI
Materialul semincer 0,4 t
ngr minte organice
TOTAL PENTRU CULTUR

272

minte organice - 10 t/ha

Cheltuieli energetice, MJ
directe

indirecte

13282
33026
33702
132572
12882
9853
1
41
130
37
9853
15093
13295

16101
20440
224666
27040
6338
9274
12

14156
5040
14156
23641
16690
32
347482

6914

21
9274
11701
10258

6914
53692
1102
600
404347

Pentru 1 ha
MJ
total
29383
53466
258368
159612
19220
19127
13
41
151
37
19127
26794
23553

293,8
534,7
2583,7
1596,1
192,2
191,3
0,1
0,4
1,5
0,4
191,3
267,9
235,5

21070
5040
21070
77333
17792
632
751829
6200
420000
1900475

210,7
50,4
210,7
773,3
177,9
6,3
7518,3
62
4200
19004,8

Tabelul A.13.24. Consumul de energie la cultivarea florii soarelui n cultura permanent : varianta - ar tur 20 22cm, f
Lucr rile tehnologice

Volumul de Componen a agregatelor


lucru
Marca
Ma ina agricol
tractorului

Discuirea, ha

100

T-150

BDT-7

Aratul, ha

100

T-150

PLN-5-35

Graparea

100

MTZ-82

SP-11+ 11 BZSS-1

Cultivarea pn toamn , ha

100

T -150

SP-11 + 3CPS-4

Tratare semin elor, t

0,4

Disp. El

Inc rcarea semin elor, t

0,4

36,1
160
57,1
25,2

PS -3

0,6
32,4

manual

Transport. semin elor, t

0,4

Desc rc. semin elor, t

0,4

Cultivarea nainte de sem nat

100

T -150

Sem natul, ha

100

MTZ-82

lugirea, ha

Cheltuieli de munc
om/ore
tract.
muncit.

T - 16

0,63
manual

100

MTZ-82

Cultivarea ntre rnduri

100

MTZ-82

Pr itul cu r ritul

100

manual

Cultivarea ntre rnduri

100

MTZ-82

Recltarea, ha

100

CK 5

Transportarea boabelor, t

80

GAZ 53

Cur itul boabelor, t

80

Disp elec.

29,4

SP-11 + 3CPS-4

25,2
58,8
46,0
51,6

SPC-6
SP-11 +3KK
-5,4
manual

58,4

4000

-5,4

51,6
62,0
100

62,0
14

TOTAL PE FI
Materialul semincer 0,4 t
TOTAL PENTRU CULTUR

273

Cheltuieli energetice, MJ
directe

indirecte

13282
132572
12882
9853
1
41
130
37
9853
15093
13295

16101
27040
6338
9274
12

14156
5040
14156
23641
16690
32
280754

6914

21
9274
11701
10258

691
53692
1102
600
153018

ngr

minte

Pentru 1 ha
MJ
total
29383
159612
19220
19127
13
41
151
37
19127
26794
23553

293,8
1596,1
192,2
191,3
0,1
0,4
1,5
0,4
191,3
267,9
235,5

21070
5040
14847
77333
17792
632
433772
6200
873744

210,7
50,4
148,5
773,3
177,9
6,3
4337,7
62
8737,4

Tabelul A.13.25. Con inutul energiei n produc ia agricol de baz


dintre produc ia de baz
Cultura

i secundar

i raportul

i cea secundar a culturilor

Con inutul energiei n Con inutul energiei n


Raportul dintre
produc ia de baz i 1 kg produc ia de baz ,
1 kg produc ie
cea secundar
secundar , MJ
MJ

Gru de toamn

1:1,5

13,56

5,12

Floarea soarelui

1:1,7

15,5

4,13

Maz re

1:1,44

13,06

6,0

274

Anexa 14
ACT DE IMPLEMENTARE
a rezultatelor principale ob inute n teza de doctor n agricultur
optimizarea sistemului de lucrare i fertilizare a solului - premiz de tranzi ie la sistemul de
agricultur durabil

Cultivarea grului i florii soarelui, unele din principale culturi agricole n condi iile
Republicii Moldova nu reac ioneaz evident la ferilizarea n special la lucrarea solului n situa ia
n care acestea sunt cultivate n cadrul unor rota ii argumentate tiin ific. Tehnologia de cultivare
a culturilor respective studiate n cadrul cercet rilor pe parcursul a patru ani agricoli a fost
ncercate i implementate pe o suprafa

de 60 ha. n gospod ria agricol specializat

cultivarea culturilor agricole AGRODAC GRUP din Satul Molovata, raionul Dub sari.
Procesul verbal privind rezultatele implementate se anexeaz .

275

Proces - verbal nr. 1 din 25.11.2011


(despre rezultatele ncerc rii i implement rii tehnologiilor economic i energetic
avantajoase de cultivare a culturilor agricole (gru de toamn

i floarea soarelui))

n baza acordului verbal dintre autorii de elaborare Gavrila Sergiu, lector universitar,
Boincean Boris, profesor cercet tor Executori

i Societatea cu R spundere Limitat

AGRODAC GRUP din satul Molovata r-nul Dub sari - n persoana pre edintelui Isac Ilie
Beneficiar, pe perioada anilor 2010-2011 pe cmpurile SRL AGRODAC GRUP au fost
cultivate culturile agricole sus numite n cadrul unor asolamente preventiv ntocmite n baza unei
analize minu ioase a condi iilor de clim

i sol. Tehnologia de cultivare a culturilor a avut la baz

rezultatele cercet rilor de la acel moment. n perioada respectiv sau folosit soiul de gru priana i hibridul de floarea soarelui - Luceaf rul soiuri de provinen autohton .
Soiul de gru C priana a fost sem nat pe o suprafa

de 30 de hectare pe un cernoziom

tipic cu con inutul de humus n stratul arabil de 3,3%, cultura premerg toare maz re pentru
boabe.
Hibidul de floarea soarelui Luceaf rul a fost sem nat pe o suprafa

de 23,5 hectare pe

acela i tip de sol (cernoziom tipic). Cultura premerg toare pentru floarea soarelui a fost grul de
toamn .
Sem natul grului de toamn nceputul lunii octombrie cu disdan a ntre rnduri 15 cm
cu o norm de 5,5 mln semin e/ha ceea ce constituie - 225 kg/ha, adncimea 4-5 cm, cu
sem

toarea SZ 3,6.
Floarea soarelui s-a sem nat la sfr itul decadei a II, nceputul decadei a III -a a llunii

aprilie cnd temperatura solului constituie 5-6 0C, norma de sem nat 71 mii semin e/ha 5
kg/ha. Sem natul s-a realizat cu sem

toare SPC.

n tehnologia de cultivare a culturilor de gru de toamn

i floarea soarelui n mod

inten ionat pe fiecare jumm tate din cmp s-a efectuat procedeul de lucrare a solului cu
ntoarcerea brazdei la adncimea de 25 cm, suprafa a r mas din cadrul fiec rui sole s-a efectuat
lucrarea superficial la 10-12 cm f
n lipsa ngr
fertilizare

ntoarcerea brazdei.

mintelor organice din cadrul gospod riei s-au analizat variantele f

i cu fertilizare mineral : la grul de toamn

N60P20K20.

276

N60P30K30, iar floarea soarelui

Concluzie:
Optimizarea lucr rii i fertiliz rii solului pentru culturile gru de toamn

i floarea soarelui

cultivate n cadrul asolamentului agricol N 1 din gospod ria AgrodacGrup din satul Molovata
r-nul Dub sari, ne-au permis n condi iile anilor 2010 i 2011 de a mic ora cheltuielile de
produc ie cu peste 40 % fa

de anii preceden i n a a fel, rentabilitatea cultiv rii acestor culturi

s-a m rit considerabil 110 % pentru grul de toamn

277

i 210 % la cultivarea florii soarelui.

DECLARA IA PRIVIND ASUMAREA R SPUNDERII


Subsemnatul, declar pe r spundere personal c materialele prezentate n teza de doctorat
sunt rezultatul propriilor cercet ri i realiz ri tiin ifice. Con tientizez c , n caz contrar, urmeaz
suport consecin ele n conformitate cu legisla ia n vigoare.

Gavrila Sergiu

278

CV

INFORMA II PERSONALE
Nume
Adres
Telefon
Situatia
E-mail
Nationalitatea
Data na terii
Permis de conducere
EXPERIEN
PROFESIONAL
EXPERIEN A INTERNAIONAL

EDUCA IE I FORMARE

Gavrilas Sergiu
Chisinau,str.Mircesti 22\1,Bl.B
Mob.069292029
Casatorit, doi copii
g.sergiumd@gmail.com
Moldovean
03.12.1981
Da
Lector universitar al Facult ii de Agronomie a Universita ii Agrare
de Stat din Moldova
Perioada 2004-prezent
Participarea la conferi a interna ional probleme i realiz ri n
domeniul No-till Dnepropetrovsc, Ucraina (2012)
Participarea n cadrul unui proiect pe agricultura ecologic inclusiv
organic n Elve ia. (2009)
Petrecerea practicii de produc ie n anul patru de studii n Marea
Britanie, (2003)
Cursuri la limba englez 730 ore. Perioada 2011 (ianuarie - iunie)
Studii postuniversitare la doctorantur Institutul de Cercet ri
pentru Culturile de Cmp Selec ia, sec ia Sisteme Agricole(20072011)
Universitatea Agrar de Stat din Moldova, facultatea Agronomie,
specialitatea Agronomie general (1999-2004)
coala medie, s.Molovata(1989-1999)

Limba matern
Limbi str ine cunoscute

Romna
Rusa, Engleza

Abilitati informatice

Microsft Word, Microsoft Excel, Power Point, Internet, Total


commander, Skype

Abilitati

abilit i organizatorice i de comunicare


-capacit i de lucru n echip
-disponibilitatea de invata ceva nou si de a evolua
-calit i estetice dezvoltate
-st pnire de sine, ng duin
-responsabilitate, ini iativ , sinceritate

279