Sunteți pe pagina 1din 65

19.01.

2015

Normatehnicapentruproiectarea,executareasiexploatareasistemelordealimentarecugazenaturale
|INREGISTRARE|LOGIN|

PENTRU AVOCATI

construieste-ti a

HOME

INTERVIURI

STIRI

ACADEMICA

EVENIMENTE

EDITORIAL

CASEDEAVOCATURA

cazultau
Mediatori

PROPRIETATEINTELECTUALA

documenteutile

jurindex

ExecutoriJudecatoresti

NotariPublici

cariere

Judecatori

LIBRARIE

CAUTAUNAVOCAT

stiridinbarouri

Procurori

FORUM

examene

portalulins

Lichidatori

Cursvalutar:1=4.3902lei,1$=3.2286lei,1=5.5209lei,1CHF=3.6123lei

InapoilaLegislatie

Normatehnicapentruproiectarea,executareasiexploatareasistemelordealimenta

Normatehnicapentruproiectarea,executareasiexploatareasistemelordealimentarecugazenaturaleNTPEE2008,din5februarie2009,actualizataladatade23octom

Addacomment...

AlsopostonFacebook

PostingasOpreaVasile

Comment

Facebooksocialplugin

NORMETEHNICEdin5februarie2009PENTRUPROIECTAREA,EXECUTAREASIEXPLOATAREASISTEMELORDEALI
(ladata16apr2009actulafostaprobatdeOrdinul5/2009)
CAPITOLUL1:OBIECT,DOMENIUDEAPLICARE,TERMINOLOGIE
1.1._

(1)Obiectulprezentelornormetehniceesteproiectarea,executareasiexploatareainconditiidesigurantaasistemelordealimenta
maimicade6x105Pa(6bar),aflateinavaldestatiiledereglaremasurarepredarealeoperatoruluiSistemuluiNationaldeTransp
(ladata23dec2013subpunctul1.1..,alin.(1)dincapitolul1modificatdeArt.I,punctul1.dinOrdinul111/2013)
(2)Calitateagazelornaturalecombustibilerespectaprevederilereglementarilortehniceinvigoare.

(3)Prinaplicareaprevederilorprezentelornormetehniceseasigurainteroperabilitateasistemelordealimentarecugazenaturalec
obiectivitatiisiasigurareaunuitratamentnediscriminatoriupentruoperatoriieconomiciautorizati,titulariilicentelordeoperaresicl
(ladata23dec2013subpunctul1.1..,alin.(2)dincapitolul1completatdeArt.I,punctul2.dinOrdinul111/2013)

1.2.Domeniuldeaplicareaprezentelornormetehniceilconstituiesistemeledealimentarecugazenaturale,respectivansamblulc
alimentareacugazenaturaleaconsumatorilordincladiricivile,industrialesidinalteamenajaridinintravilansiextravilan.
1.3.Prevederileprezentelornormetehniceseaplicala:
a)proiectareasi/sauexecutarealucrarilordinsistemeledealimentarecugazenaturale,proiectatesauexecutatedupaintrareainvigoareaprezentelornormetehnice
b)modernizarea,reabilitarea,modificareasireparatiilecapitalealesistemelordealimentarecugazenaturaleexistente
c)exploatareasistemelordealimentarecugazenaturaleinfunctiune
d)constructiilesiinstalatiilecareafecteazasistemuldealimentarecugazenaturale.
1.4.Nufacobiectulprezentelornormetehnice:
a)conducteledetransportgazenaturale,conducteledealimentaredinamontesistatiiledepredare/preluareagazelornaturaleaferenteacestora
b)lainstatiiletehnologicedincampuriledeproductiepetrolieresigazeifere,statiiledecomprimaredincampuriledeproductiepetrolieresigazeiferesidinSNT
c)statiiledecomprimaredininstalatiiledeutilizare,cupresiuneanominalamaimarede6105Pa(6bar)
d)instalatiilespecificeinfrastructuriidindomeniulgazelornaturalecomprimatepentruvehicule,gazelornaturalelichefiatesigazelorpetrolierelichefiate
e)proiectareasiexecutareaaparatelorconsumatoaredecombustibiligazosi.

1.5.Sistemeledealimentarecugazenaturale,inclusivconstructiilesiinstalatiileaferente,seproiecteazasiexecutaastfelincatsacorespundacerinteloresentialedecalitateinconstructii,inco
1.6._
(1)TermeniiutilizatiinprezentelenormetehnicesuntdefinitiinAnexa26sisecompleteazacutermeniidefinitiinLegeagazelornr.351/2004,cumodificarilesicompletarileulterioaresiinA
nr.616/2002apresedinteluiANRGN.

(2)InAnexa27estecuprinsalegislatia,normele,prescriptiiletehnice,standardeleetc.lacaresefacereferireinacestenorme,serecomandasauseconsideracapoatefirelevantapentrupro
(3)Standardele,normelesiprescriptiiletehnicementionateinprezentelenormetehnicesereferalaeditiileinvigoare.
CAPITOLUL2:PROIECTAREA,AVIZAREASIEXECUTAREALUCRARILORINCADRULSISTEMELORDEALIMENTARECUGAZENATURALE
2.1.Proiectareasi/sauexecutarealucrarilorincadrulsistemelordealimentarecugazenaturalesefacenumaidecatreoperatorieconomiciautorizatideANRE,dupaobtinerea:
a)acorduluideacces,dupacaz,la:
i)conducteledealimentaredinamonte(CA)

http://www.avocatura.com/ll868normatehnicaalimentaregazenaturale.html#

1/65

19.01.2015

Normatehnicapentruproiectarea,executareasiexploatareasistemelordealimentarecugazenaturale

ii)sistemulnationaldetransport(SNT)
iii)sistemuldedistributie(SD)
b)certificatuluideurbanism,dupacaz
c)altoravizesiacorduriconformlegislatieiinvigoare.
2.11_

(1)OperatoriieconomiciautorizatideANREpentruactivitatideproiectareincadrulsistemelordealimentarecugazenaturaleauobligatiaca,princontinutuldocumentatiilortehniceelaborate,
naturalecucareseinterconecteaza.

(2)Laelaborareadocumentatiilortehnice,operatoriieconomiciprecizatilaalin.(1)auobligatiasaseasigurecadocumentatiiletehnicesuntobiectivesinediscriminatoriipentruparticipantiilap
(ladata23dec2013subpunctul2.1..dincapitolul2completatdeArt.I,punctul3.dinOrdinul111/2013)
2.2.Acorduldeaccesseelibereaza,dupacaz,de:
a)operatorulCA
b)operatorulSNT
c)operatorulSD.
2.3.AccesullaSNT,CAsiSDserealizeazainregimreglementat,conformlegislatieiinvigoare.

2.4.Executareaoricarorlucrariincadrulsistemelordealimentarecugazenaturalesefacedupaobtinereaavizuluideexecutiealucrarilorprevaeindocumentazuttiiletehnicepentruexecutarea
avizesiautorizatiilegale.
2.5._
(1)Documentatiiletehnicepentruexecutarealucrarilorinsistemuldealimentarecugazenaturaleseintocmescinconformitatecuprevederileprezentelornormetehnicesilegislatieiinvigoare
A.Piesescrise:
Dategenerale:
a)denumireaobiectivuluideinvestitii
b)amplasamentul(judetul,localitatea,strada,numarul)
c)titularulinvestitiei
d)beneficiarulinvestitiei
e)dateledeidentificarealeproiectantuluisiinstalatoruluisauautorizatANRE,confirmateprinsemnaturasistampila
f)dateledeidentificarealeexecutantuluisiinstalatoruluisauautorizatANRE,confirmateprinsemnaturasiilstampa
Datetehnicealeinvestitiei:

g)memoriultehniccaresacontinadescrierealucrarilor,cureferirilaamplasament,studiugeotehnic,seismicitate,categoriadeimportantaalucrarilor,masurideevitareapatrunderiiinfiltratiil

h)memoriulpespecialitaticaresacontinaprocedurilespecificedeexecutiealucrarilor,descriereasolutiilortehnicesitehnologicefolosite,caracteristicilesicalitatilematerialelorfolosite,verific
protectiamediului,aparareimpotrivaincendiiloretc.
i)breviaruldecalculpentrudimensionareaelementelordeinstalatiisideconstructii
Costurileestimativealeinvestitiei:
j)listacantitatilordelucrari
k)devizulgeneralallucrarilor
Avizesiacorduri
l)acorduldeacceslaCA,laSNTsaulaSD,dupacaz,inoriginal
m)certificatuldeurbanismcuavizelesiacordurileceruteprinacesta
n)referatuldeverificareaproiectului,inconformitateculegislatiainvigoareprivindcalitateainconstructii
o)autorizatiadeconstruire.
B.Piesedesenate:
p)planuldeamplasareinzona,intocmitlascara:1:10000,1:5000,1:2000,1:1000sau1:500,dupacaz
q)planullucrarilor,cutoateelementelenecesareexecutariiacestora,cuindicareainstalatiilorproiectatesiexistente,intocmitlascara:1:1000,1:500,1:100,1:50,dupacaz
r)schemadecalculsi/sauschemaizometrica
s)profiluri/sectiunicuindicareainstalatiilorproiectatesiexistente.
(2)Pentrulitereleq)sir)seindica,dupacaz:
i)diametrulsilungimeaconductelor
ii)diametrulsilungimeatuburilordeprotectie
iii)armaturile
iv)debitulsipresiunea
v)aparateleconsumatoaredecombustibiligazosi
vi)etansareaintrariiconductelorprinperetiisubsoluluisi/sauprinplanseulpestesubsol,ventilareasubsoluluietc.

(3)Peplanullucrarilorinstalatiilorinterioaredeutilizareagazelornaturaleseindica,pentruincaperileincaresuntmontateaparateconsumatoaredecombustibiligazosi,volumele,marimeasu
arderiisi/sauevacuareagazelorarse.
(4)Dateledeidentificarelacaresefacereferireinalin.(1),literelee)sif)esteobligatoriusafietrecutepefiecareplansadesenata.
2.6._
(1)DocumentatiiletehnicepentruexecutarealucrarilorinSDseverificaobligatoriudeverificatorideproiecteatestati,conformlegislatieiinvigoare.

http://www.avocatura.com/ll868normatehnicaalimentaregazenaturale.html#

2/65

19.01.2015

Normatehnicapentruproiectarea,executareasiexploatareasistemelordealimentarecugazenaturale

(2)Expertizatehnicaalucrarilordinsistemeledealimentarecugazenaturaleseefectueazadeexpertitehniciatestati,conformlegislatieiinvigoare.
(3)ComisiadeatestareaverificatorilordeproiectesiaexpertilortehnicipentrudomeniulgazelornaturaleareincomponentareprezentantiaiANRE.
2.7._

(1)Documentahnictiateapentruexecutarealucrarilorsedepune,innumaruldeexemplarecerutdelegislatiainvigoare,spreavizarelaoperatorulSDinfunctiedeobiectivullucrarii,documen
a)pentruconductededistributie,bransamente,statiisiposturidereglaresaureglaremasurarepunctele:a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,p,q,r,s.
b)pentruinstalatiiledeutilizarepunctele:a,b,c,d,e,f,g,h,i,l,p,q,r,s.

(2)Insituatiaincarelamomentulavizarii,executantullucrarilorprecizatelaart.2.5.,alin.(1),lit.f)nuafostincadesemnat,operatorulSDavizeazadocumentatiatehnicapentruexecutarea
insusireadocumentatieitehnice,princompletareadatelordeidentificare,confirmateprinsemnaturasistampila.
(3)Pentrustatiiledereglaresaureglaremasurareseanexeazasidocumentatiatehnicaaconstructiei,inclusivinstalatiileaferenteconstructiei,dupacaz
2.8.Incazulmodificarilorinstalatiilordeutilizaresialrenominalizariidebitelor,inproiectseprevadaparateleconsumatoaredecombustibiligazosiinstalate,mentinutesidesfiintate,dupacaz.

2.9.OperatorulSDesteobligatca,intermendemaximum30ziledupaprimireadocumentatiilortehnicepentruexecutarealucrarilor,saavizezesausarestituiedocumentatiileneavizate,cuob
2.10.Proiectantulareobligatiadeaseprezenta,lasolicitareaoperatoruluiSD,pentruasustineavizareadocumentatieitehnice.
2.11.Documentatiatehnicaavizatasesemneazasisestampileaza,obligatoriudecatreoperatorulSD,pefiecareplansadesenata.
CAPITOLUL3:SISTEMEDEALIMENTARECUGAZENATURALE
SECTIUNEA1:Prevederigenerale
3.1._
(1)Trepteledepresiunedinsistemuldealimentarecugazenaturalesunt:
a)presiunejoasa(PJ),sub0,05105Pa(0,05bar)
b)presiuneredusa(PR),intre2105Pa(2bar)si0,05105Pa(0,05bar)
c)presiunemedie(PM),intre6105Pa(6bar)si2105Pa(2bar)
d)presiuneinalta(PI),instatiiledecomprimaredininstalatiiledeutilizarecupresiuneanominalamaimarede6105Pa(6bar).
SchemadeprincipiuaunuisistemdealimentarecugazenaturaleestereprezentatainAnexa25,fig.1.

(2)Trepteledepresiunesealeginfunctiedesolutiapropusapentrualimentarea,dimensionareasirealizareasistemelordealimentare,astfelincatacesteasaasigurenecesaruldedebitaprob
acestora.
(3)Esteinterzisainterconectareaintreconducte,bransamente,instalatiideutilizarecupresiunidiferite,cuexceptiasituatiilorprevazutelaart.7.7.
(4)Pentruinstalatiiledeutilizarecupresiuneamaimarede6105Pa(6bar)ANREelaboreazareglementarispecifice.
3.2.Insistemeledealimentarecugazenaturalepotfifolositetevidin:
a)otelsipolietilenaPE100pentruoricetreaptadepresiune
b)polietilenaPE80panalapresiuneamaximade4105Pa(4bar)
c)altemateriale,curespectareaart.9.1.
3.3._
(1)Ininstalatiiledeutilizareindustriale(Anexa25,fig.2)seadmittoatetrepteledepresiunementionatelaart.3.1.,alin.(1).
(2)Stabilireapresiuniipentruinstalatiiledeutilizareindustrialesefaceinfunctiedepresiuneaderegimaaparatelorconsumatoaredecombustibiligazosi.
3.4._
(1)Ininstalatiiledeutilizareneindustrialecealimenteazacladiricivile,inclusivcladiridelocuit(Anexa25,fig.3),seadmiturmatoareletreptedepresiune:
a)ininstalatiileexterioare:presiuneredusasi/saujoasa
b)ininstalatiileinterioarepresiunejoasa.
(2)Seexcepteazadelaprevedereacuprinsalaalin.(1),literab),centraleletermicemontateincladiripropriisauincladiriciviledotatecuinstalatiidearderecarefunctioneazalapresiunere
instalatiileinterioaredeutilizare,cuconditiaintrariiconducteiinstalatieideutilizaredinexteriordirectinincapereaincareseamplaseazacazanelecentralelortermice.
3.5.Retelelededistributie,infunctiedeconsiderentetehnicoeconomice,cerintefunctionalesisituatielocala,potfi:
a)inelare
b)ramificate.
3.6.StatiiledereglaresaureglaremasurarecareseinterconecteazaintrunSDexistent,sedimensioneazainfunctiedetreaptadepresiunedinaval.
SECTIUNEA2:Zonadeprotectie

3.7.Zonadeprotectieauneiconductedegazenaturaledinreteauadedistributieseintindelasuprafatasolului,deambelepartialeconductei,semasoarainproiectieorizontaladelagenerato

3.8.Invedereaasigurariifunctionariinormalearetelelordedistributiegazenaturalesievitareapuneriiinpericolapersoanelor,bunurilorsimediului,inzonadeprotectieseimpuntertilorrest
3.9.Amplasareadeobiectivenoi,constructiinoisilucrarideoricenatura,inzonadeprotectiearetelelorexistente,serealizeazacurespectareaprevederilorprezentelornormetehnice.
3.10.InzonadeprotectienuseexecutalucrarifaraaprobareaprealabilaaoperatoruluiSD.
SECTIUNEA3:Distantedesecuritate

3.11.Constructiilesauinstalatiilesubteranecareserealizeazaulteriorretelelordedistributiesauinstalatiilordeutilizareagazelornaturalemontatesubteransicareintersecteazatraseulacest
3.12.Distanteledesecuritateintreretelelededistributiesauinstalatiiledeutilizaresubteraneagazelornaturalesidiferiteconstructiisauinstalatiiinvecinatesuntprezentateintabelul1.

Tabelul1:DISTANTEDESECURITATEINTRECONDUCTELE(RETELELEDEDISTRIBUTIE/INSTALATIILEDEUTILIZARE)SUBTERANEDEGAZENATURALESIDIFERITECONSTRUCTIISAUIN

Nr.crt.

Instalatia,constructiasauobstacolul

Distantaminimadela
conductadegazedin`PE,in
m:

Distantaminimadela
conductadegazedinOL,in
m:

http://www.avocatura.com/ll868normatehnicaalimentaregazenaturale.html#

3/65

19.01.2015

Normatehnicapentruproiectarea,executareasiexploatareasistemelordealimentarecugazenaturale
PJ

PR

PM

PJ

PR

PM

Cladiricusubsolurisaualiniamentede
terenurisusceptibiledeaficonstruite

Cladirifarasubsoluri

0,5

0,5

1,5

1,5

Canalepentrureteletermice,canale
pentruinstalatiitelefonice,televiziune
etc.

0,5

0,5

1,0

1,5

1,5

Conductedecanalizare

1,0

1,0

1,5

1,0

1,0

1,5

Conductedeapa,cablurideforta,
cabluritelefonicemontatedirectinsol,
cabluriTV,saucamineleacestor
instalatii

0,5

0,5

0,5

0,6

0,6

0,6

Caminepentrureteletermice,telefonice
sicanalizaresaualtecaminesubterane

0,5

0,5

1,0

1,0

1,0

1,0

Liniidetramvaipanalasinaceamai
apropiata

0,5

0,5

0,5

1,2

1,2

1,2

Copaci

0,5

0,5

0,5

1,5

1,5

1,5

Stalpi

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

10

Liniidecaleferata,exclusivceledin
statii,triajesiincinteindustriale:

1,5*

1,5*

1,5*

2*

2*

2*

3,0**

3,0**

3,0**

5,5**

5,5**

5,5**

inrambleu

indebleu,lanivelulterenului

Nota:Distantele,exprimateinmetri,semasoarainproiectieorizontalaintrelimiteleexterioarealeconductelorsiconstructiilesauinstalatiilesubterane.
*)Delapiciorultaluzului
**)Dinaxullinieidecaleferata

3.13.Distanteledintreretelelededistributiesauinstalatiiledeutilizareagazelornaturalemontatesubteransiconductelecaretransportafluidecombustibile,depoziteledecarburanti,statiiled
reglementarilorsiprescriptiilortehnicespecifice.
3.14._

(1)Distantaminimaintreretelelededistributiedinotelsuprateranesicaileferateelectrificateestede20m,masuratainproiectieorizontaladelasinaceamaiapropiatalageneratoareaexter

(2)Lastabilireadistantelorintreretelelededistributiesauinstalatiiledeutilizaredinotelsuprateranesiliniileelectriceaeriene(LEA)dejoasa,mediesauinaltatensiuneserespectaprevederile
a)E003/04/00Normativpentruconstructialiniiloraerienedeenergieelectricacutensiunipeste1.000V,aprobatprinOrdinulANREnr.32/2004,publicatinMonitorulOficialalRomaniei,nr

b)NTE007/08/00Normativpentruproiectareasiexecutarearetelelordecablurielectrice,aprobatprinOrdinulANREnr.38/2008,publicatinMonitorulOficialalRomaniei,nr.35

c)Normetehniceprivinddelimitareazonelordeprotectiesidesigurantaaferentecapacitatilorenergetice,aprobateprinOrdinulANREnr.4/2007reviziaI,publicatinMoni
ulterioare.

3.15.Retelelededistributiedinotelmontateinzonadeinfluentaacailorferateelectrificatesaualiniilorelectriceaeriene(LEA)demediesauinaltatensiuneseprotejeazaimpotrivatensiunilor
3.16.Distantaintreretelelededistributiesauinstalatiiledeutilizareagazelornaturalesiliniiledecaleferatainstatii,triajesiincinteindustrialesestabilestecuacorduldetinatoriloracestora.

3.17.Candnuesteposibilarespectareadistantelorindicateintabelul1,acesteapotfiredusecu20%pentrupozitiile1...6,cuconditiacapeportiuneaincauzasaseprevadaurmatoarelesol
a)montareateviiintubdeprotectie
b)rasuflatoripentruevacuareainatmosferaaeventualelorscaparidegaze,montatelacapeteletubuluideprotectie.
3.18._

(1)Seinterzicemontareasubteranaadouaconductedegazenaturalepetraseeparalelelaodistanta,masuratainproiectieorizontaladelageneratoareaexterioaraaconductelor,maimicad
(D1+D2),undeD1siD2reprezintadiametreleexterioarealeconductelorrespective.
(2)Insituatiaprevazutalaalin.1,conductadepresiunemaimicasepozeazasprecladiri.

3.19.Distantadesecuritatefatadestatiiledereglaresaureglaremasuraresemasoaradelaparteaexterioaraaincintei(imprejmuirii)sisuntprezentateintabelul2.(ladata29iul2010subp
19/2010)
(ladata29iul2010subpunctul3.19..dincapitolul3,sectiunea3modificatdeArt.I,punctul3.dinOrdinul19/2010)
Distanteledesecuritate,inm,pentrustatiidecapacitate:

panala6000inm3/h

6000...30000,inm3/h

Destinatiaconstructiilor
invecinate
Nr.crt.

Presiunealaintrare,inPasiinbar

peste30000,in
m3/h

<>5

2x105..

>6x105

<>5

2x105..

>6x105

http://www.avocatura.com/ll868normatehnicaalimentaregazenaturale.html#

<

>

4/65

19.01.2015

Normatehnicapentruproiectarea,executareasiexploatareasistemelordealimentarecugazenaturale
6x105
(<>
Cladiriindustrialesi
depozitedemateriale
combustibilecu:

1.

..0,6x105

(2..6)

(>6)

(<>

6x="">5 6x105

(2..6)

(>6)

(<>

(>6)

riscfoarteridicatde
incendiu,asociat
pericoluluideexplozie

10

12

11

13

18

22

27

rezistentaredusalafoc

10

15

12

15

20

25

30

riscmediusauredusde
incendiu

7*

10

12

10

12

15

20

25

Instalatiiindustrialeinaer
liber

10

13

11

13

18

18

27

7*

10

12

10

12

15

20

25

12

15

12

15

20

25

30

20

20

20

20

20

20

25

30

degaraj

20

20

20

20

20

20

20

25

5.

Margineadrumurilor
carosabile

4**

10

10

6.

Liniielectricedeinalta
tensiune

20

20

20

20

20

20

20

40

2.

3.

Cladiricivile(inclusivcele
administrativedepe
teritoriulunitatilor
industriale)
rezistentamicalafoc

rezistentamarelafoc

4.

Liniidecaleferata:
curenta

Tabelul2:Distantedesecuritateintrestatiidereglaresaureglaremasuraresidiferiteconstructiisauinstalatii
(ladata29iul2010subpunctul3.19..dincapitolul3,sectiunea3modificatdeArt.I,punctul3.dinOrdinul19/2010)
Distanteledesecuritate,inm,pentrustatiidecapacitate:
panala6.000,
inm3/h
Nr.
crt.

<>

>
2*105
5
...6*105 6*10

(<>
Cladiriindustrialesidepozitedemateriale

combustibilecu:

(2..6)

<>5

(>6)

>
2*105
5
..0,6*105 6*10

(<>

(2..6)

(>6)

<>5

>
6*105

(<>

(>6)

10

12

11

13

18

22

27

rezistentaredusalafoc

10

15

12

15

20

25

30

riscmediusauredusdeincendiu

10

12

10

12

15

20

25

10

13

11

13

18

18

27

2. Instalatiiindustrialeinaerliber
Cladiricivile(inclusivceleadministrativede

peteritoriulunitatilorindustriale):
3.

peste30.000,
inm3/h

Presiunealaintrare,inPasiinbar

Destinatiaconstructiilorinvecinate

riscfoarteridicatdeincendiu,asociat
1. pericoluluideexplozie

6.000...30.000,
inm3/h

rezistentamicalafoc

10

12

10

12

15

20

25

rezistentamarelafoc

12

15

12

15

20

25

30

http://www.avocatura.com/ll868normatehnicaalimentaregazenaturale.html#

5/65

19.01.2015

Normatehnicapentruproiectarea,executareasiexploatareasistemelordealimentarecugazenaturale

Liniidecaleferata:

4. curenta

20

20

20

20

20

20

25

30

20

20

20

20

20

20

20

25

5. Margineadrumurilorcarosabile

10

10

6. Liniielectricedeinaltatensiune

20

20

20

20

20

20

20

40

degaraj

*)Statiilesauposturiledereglaresaureglaremasuraredecapacitatepanala1000m3/hsipresiunedeintraremaimicade2105Pa(2bar),sepotalipideunperetealcladiriiinvecinatecu
usi)peolungimecaredepasestecu5mlimitelestatieiinambeledirectiisipeoinaltimede3mdeasuprastatiei.
**)Pentruposturiledereglaresaureglaremasuraredecapacitatepanala250m3/hsipresiunedeintraremaimicade2105Pa(2bar)distantaminimaestede1,5m.
3.20._

(1)Posturiledereglaresaureglaremasuraredecapacitatepanala1.000m3/hsepotalipideunperetealcladiriiinvecinate,cuconditiacaperetelecladiriisafierezistentlaexplozie,sanuai
a)olungimecaredepasestecu5mlimitelestatieiinambeledirectii
b)oinaltimede3mdeasuprapostului.

(2)Candnuesteposibilarespectareadistantelorindicatelaalin.(1),acesteapotfiredusecumaximum50%pentrulit.a)sicumaximum65%pentrulit.b),cuconditiasaseprevadacelputin
a)montareaderasuflatoripentruevacuareainatmosferaaeventualelorscaparidegaze
b)montareadearmaturideinchiderecaresaintrerupaalimentareacugazenaturaleaimobiluluiincazulincareinamonteseintrerupefurnizareagazelornaturale.
3.21.Pentruposturiledereglaresaureglaremasuraredecapacitatepanala250m3/h,distantaminimadesecuritatefatademargineadrumurilorcarosabileestede1,5m.
(ladata29iul2010subpunctul3.19..dincapitolul3,sectiunea3completatdeArt.I,punctul4.dinOrdinul19/2010)
CAPITOLUL4:MASURAREACONSUMULUIDEGAZENATURALE
4.1.MasurareacantitatilordegazenaturalesefaceinconformitatecuprevederileRegulamentuluidemasurareacantitatilordegazenaturaletranzactionateinRomania.
4.2._

(1)Ininstalatiiledeutilizareexistenteinapartamenteledintruncorpdecladiresauuntronsoncuunaorimaimultescaridincadrulcladiriidelocuitmultietajatesepotmontacontoarepasante
a)efectuarea,inprealabil,aprobelorderezistentasietanseitatepentruintreagainstalatiedeutilizareagazelornaturaleinprezentaoperatoruluiSD
b)elaborareauneidocumentatiitehnicedecatreunoperatoreconomicautorizatANRE
c)avizareadocumentatieitehnicedecatreoperatorulSD
d)executarealucrarilordecatreunoperatoreconomicautorizatANRE
e)respectareaprescriptiilordemontajimpusedeproducator.
(ladata29iul2010subpunctul4.2..,alin.(1)dincapitolul4modificatdeArt.I,punctul6.dinOrdinul19/2010)

(2)OperatorulSDvaaprobamodificareainstalatieideutilizareinvedereamontariidecontoarepasantenumaidacaprobelederezistentasietanseitateprevazutelaalin.(1)auobtinutcalificat
gazelornaturalesuntindeplinite.
(ladata29iul2010subpunctul4.2..,alin.(2)dincapitolul4modificatdeArt.I,punctul7.dinOrdinul19/2010)
(3)Contoarelepasantefacpartedininstalatiadeutilizareaconsumatorului,iarexploatareaacestoraprecumsitoatecosturileaferentesuntinresponsabilitateaacestuia.
CAPITOLUL5:DIMENSIONAREACONDUCTELORSISTEMELORDEALIMENTARECUGAZENATURALE
SECTIUNEA1:Debitedecalcul
5.1.Debiteledecalculsedeterminainfunctiededebitulnominalalaparatelorconsumatoaredecombustibiligazosisidefactoriidesimultaneitatespecifici,dupacumurmeaza:
a)pentruconductelededistributieseprevededebitulpentruoetapadeperspectiva,infunctiede:
i)dezvoltareazonelorcevorfialimentate,pebazaplanurilordeurbanism
ii)eventualamodificareadensitatiiconsumatorilor
iii)schimbariledeamplasamentaleunorconsumatoriimportanti
iv)realizareadenoiconstructiiinzona
v)schimbareadestinatieiunorconstructii.

b)pentrubransamentelesiinstalatiiledeutilizarealeoperatoriloreconomici,societatilorsiinstitutiilorsocialculturale,seprevededebitulnominalsidebitulcepoatefiutilizatinperspectivainin

c)pentrubransamentelesiinstalatiiledeutilizarealeconsumatorilorcasniciseprevededebitulnominal,simultan,altuturoraparatelorconsumatoaredecombustibiligazosidininstalatiiledeut
d)valoareacoeficientilordesimultaneitatepentruaparateleconsumatoaredecombustibiligazosi,destinatepreparariihranei,estedataintabelul3
e)coeficientuldesimultaneitatepentruaparateleconsumatoaredecombustibiligazosi,destinateincalziriicentralesaulocale,este1.
f)valoareacoeficientilordesimultaneitateseaplicalasumadebitelornominalealeaparatelorconsumatoaredecombustibiligazosi.
Tabelul3:valorilecoeficientilordesimultaneitatepentruaparateleCONSUMATOAREDECOMBUSTIBILIGAZOSI,DESTINATEPREPARARIIHRANEI

Numaruldeapartamente

Coeficientulde
simultaneitate

Numaruldeapartamente

Coeficientulde
simultaneitate

1,00

36

0,40

0,81

40

0,39

0,71

44

0,38

http://www.avocatura.com/ll868normatehnicaalimentaregazenaturale.html#

6/65

19.01.2015

Normatehnicapentruproiectarea,executareasiexploatareasistemelordealimentarecugazenaturale
4

0,65

48

0,38

0,62

52

0,37

0,59

56

0,37

0,55

60

0,36

10

0,53

64

0,36

12

0,51

68

0,35

16

0,47

72

0,35

20

0,45

76

0,35

24

0,43

80

0,34

28

0,42

Peste80

0,34

32

0,41

5.2.Debitulnominalalaparatelorconsumatoaredecombustibiligazosiestecelindicatdeproducator.
SECTIUNEA2:Caderiledepresiune
5.3._
(1)Cadereadepresiunepentrudimensionareauneiconductesestabilestecurelatia:
P=P1P2incare:
P1presiuneaminimadisponibilalaintrareainconducta,inPasauinbar
P2presiuneaminimanecesaralaiesireadinconducta,majoratacu10%pentrucompensareaunorfactoriimprevizibili,inPasauinbar.
(2)ModalitatidestabilireacaderilordepresiunepentrudimensionareaconductelorsuntprezentateinAnexa25,fig.4,5si6.
5.4.Caderiledepresiunestabiliteconformart.5.3.acoperatoatepierderileliniaresilocale.
5.5.Pentruretelelededistributieexistente,presiuneadisponibilaP1seprecizeazadeoperatorulSD.
5.6._

(1)Incazulunorextinderialeretelelordedistributiedepresiunejoasacarealimenteazaaparateconsumatoaredecombustibiligazosicupresiuneanominalade0,02105Pa(0,02bar),cader
utilizareestede0,01105Pa(0,01bar),cuconditiacalaiesireadinstatiasaupostuldereglaresasementinapresiuneade0,03105Pa(0,03bar).

(2)Pentrureteauadedistributiecarefunctioneazalapresiunejoasa,inclusivbransamentul,seconsideracadereadepresiunede0,005105Pa(0,005bar),diferentade0,005105Pa(0,005
pierderiidepresiunedincontor.
5.7._

(1)Ininstalatiiledeutilizarecupresiunejoasa,pentrudimensionareaconductelormontanteseareinvederecrestereadisponibiluluidepresiunedatoritaforteiascensionaleagazelornaturale.

(2)Disponibiluldepresiuneprodusdefortaascensionalaseobtinecalculandprodusulintrevaloareaindicataintabelul4siinaltimealacaresemonteazapunctuldeconsum,masuratadelaniv
Tabelul4:DISPONIBILULDEPRESIUNEPRODUSDEFORTAASCENSIONALAINFUNCTIEDEINALTIMEAPUNCTULUIDECONSUMFATADENIVELULREGULATORULUIDEPRESIUNE
Altitudinealocatieiregulatoruluide
presiune,

Disponibiluldepresiuneprodusdefortaascensionalainfunctiede
inaltimeapunctuluideconsumfatadenivelulregulatoruluidepresiune,

inm

inPa/m

inbar/m

5,4

5,4x105

100

5,2

5,2x105

200

5,1

5,1x105

300

5,0

5,0x105

400

4,9

4,9x105

500

4,7

4,7x105

600

4,6

4,6x105

700

4,5

4,5x105

800

4,3

4,3x105

http://www.avocatura.com/ll868normatehnicaalimentaregazenaturale.html#

7/65

19.01.2015

Normatehnicapentruproiectarea,executareasiexploatareasistemelordealimentarecugazenaturale
900

4,2

4,2x105

1000

4,1

4,1x105

1100

4,0

4,0x105

1200

3,9

3,9x105

Dimensionareaconductelor
5.8.Diametrulconductelorsedeterminapecriteriulasigurariidebitelornominaledegazsiapresiuniiminimenecesareaparatelorconsumatoaredecombustibiligazosi.
5.9.Diametrulconductelordepresiunemediesaupresiuneredusasecalculeazacurelatia:

unde:
Ddiametrulinterioralconductei,incm
QCSdebituldecalcullaP=101325Pa(1,013bar)siT=288,15Kinm3/h
P1presiuneaabsolutalainceputultronsonului,inbar
P2presiuneaabsolutalacapatultronsonului,inbar
Ttemperaturagazelor,inK
Llungimeatronsonuluirespectiv,inkm8=0.554,densitatearelativaagazelorfatadedensitateaaerului
Xcoeficientuldepierdereliniaradesarcina(adimensional),cesedeterminainfunctiedeResik/D
krugozitateaconductelor
RenumarulReynolds(adimensional),calculatcurelatiile:
unde:
wvitezagazuluiinconducta,inm/s
Ddiametrulinterioralconductei,inm
vcoeficientuldevascozitatecinematica,inm2/s
QCSdebituldecalculinm3/hlaP=101325Pa(1,013bar)siT=288,15K,inm3/h
Valoareacoeficientuluieste:

Vitezamedieagazelorintruntronsondeconductainregimdecurgerepermanentalapresiunimediisaureduse,cudestindereizotermasecalculeazacurelatia:

undew,D,QCS,P1siP2ausemnificatiilesiunitatiledemasurademaisus.
5.10._
(1)Diametrulconductelordepresiunejoasa,incm,secalculeazacurelatia:

unde:
Lestelungimeadecalculaconductei,inm,carecuprindelungimeafizicaatronsonuluiconsideratlacareseadaugalungimileechivalentealerezistentelorlocale
Pestecdereadepresiunedisponibila,inmbar,petronsonulconsiderat.Celelaltenotatiiauaceleasisemnificatiisiunitatidemasuracainrelatiiledelaart.
5.9.
(2)Pentruinstalatiiledincladiriledelocuit,lungimeadecalculsepoateconsidera:
Lc=(1,1...1,2)Lf,undeLfestelungimeafizicaaconductei.
(3)Lungimileechivalentealerezistentelorlocalepentrudimensionareaconductelordedistributiegazenaturalelapresiunejoasaseobtindintabelul5.
Tabelul5:lungimileechivalentepentrurezistentelelocale
Diametrul,in

Lungimiechivalente,inm

cm

inch

Robinetcutrecere
completa

Altetipuride
robinete

Coturi

Teuriindirectia
derivatiei

1,25

3/8

0,05

0,02

0,4

1,575

1/2

0,06

0,05

0,6

2,125

3/4

0,08

0,08

0,83

2,7

0,11

0,12

1,08

3,575

11/4

0,14

0,14

1,43

http://www.avocatura.com/ll868normatehnicaalimentaregazenaturale.html#

8/65

19.01.2015

Normatehnicapentruproiectarea,executareasiexploatareasistemelordealimentarecugazenaturale
4,125

11/2

0,17

0,26

1,68

5,2

0,22

0,42

5,68

21/2

0,32

0,65

2,8

8,05

0,4

0,92

3,7

10,55

0.5

1.45

13,1

0.7

2.2

6.6

15,6

0.8

2.8

8.4

20,3

1.2

12

25,3

10

1.5

5.4

16

30,5

12

6.7

20

35,3

14

2.5

25

40,2

15

9.7

29

50,2

20

12.6

39

5.11._
(1)Dimensionareaconductelorsefacepefiecaretronsoncudebitconstant,folosindrelatiileindicatelaart.5.9.si5.10.

(2)Tronsoaneledeconductacudebitvariabilsedimensioneazaladebitconstant,conformschemeidemaijos.Aceastaschemadecalculsefolosestedoarincazulbransamentelorcudebitem

5.12._
(1)Dimensionareasi/sauverificareadiametrelorretelelordedistributiesiainstalatiilordeutilizaredepresiunemediesauredusa,sepoatefacefolosindnomogramelenr.1si2anexate.
(2)PresiunileP1siP2utilizateinnomogramelenr.1si2reprezintapresiunirelative.

5.13.Dimensionareasiverificareadiametrelorretelelordedistributiesiainstalatiilordeutilizaredepresiunejoasadinotelsepoatefacefolosinddateledintabelul6.1.,considerandcavolumu

5.14.Dimensionareasiverificareadiametrelorretelelordedistributiesiainstalatiilordeutilizaredepresiunejoasadinpolietilenasepoatefacefolosinddateledintabelul6.2.,considerandcav
5.15.Grosimeapereteluiteviidinotelsecalculeazainfunctiedesolicitarilelacareestesupusaconductasigraduldeagresivitateasolului.
5.16._
(1)Vitezamaximaadmisaagazelornaturaleinretelelededistributiesiininstalatiiledeutilizareeste:
a)20m/spentruconductesupraterane
b)40m/spentruconductesubterane.
(2)Vitezamaximaadmisaagazelornaturaleinconductelestatiilorsiposturilordereglaresaureglaremasurareeste:
a)30m/s,inamontedeelementuldereglare
b)20m/s,inavaldeelementuldereglare.
(3)Facexceptiedelaalin.(2):
a)conductelesituateinamonte/avaldeelementuldeprimogensaudecontor,princare,indiferentdacaseaflainaintesaudupaelementuldereglareapresiunii,vitezaselimiteazala20m/s
b)conductelesituateinamonte/avaldecontoarelecuultrasunete,incareseacceptavitezedecurgeremaimari,inconformitatecurecomandarileproducatorului.
5.17.Diametreleminimeadmisepentruconductesubterane:
a)bransamentesiinstalatiideutilizare,minim1"pentruconductedinotel,respectivDn32mmpentruconductedinpolietilena
b)conductealereteleidedistributie,deregula,minim2"pentruconductedinotel,respectivDn40mmpentruconductedinpolietilena.
Tabel6.1.:DEBITULDECALCULQcs,inm3/h,PENTRUCONDUCTEDINOTEL,GAZENATURALEPRESIUNEJOASA(T=288,15K=0,554)

12,5

in,
in
Pa/m bar/m

3/8

1/2

0,1

0,2

0,0013x
10

0,0023x
10

27

35,7

41,2

52,5

68

80,5

104

131

152

Di,in
mm

3/4

11/4

11/2

21/2

Dn,in
inch

10

11

12

13

25,5

47,9

71,7

37,4

70,0

104

15,75 21,25

18,6

http://www.avocatura.com/ll868normatehnicaalimentaregazenaturale.html#

9/65

19.01.2015

0,3

Normatehnicapentruproiectarea,executareasiexploatareasistemelordealimentarecugazenaturale
0,0033x

14,7

23,9

46,7

87,1

138

17,2

27,2

54,5

101

151

9,6

19,4

30,7

61,5

114

170

10,6

21,4

33,9

67,8

126

188

12,3

23,3

36,8

73,6

136

203

12,4

25,0

39,6

79,0

146

218

13,2

26,7

42,1

84,1

155

232

0,01x

103

14,0

28,2

44,6

88,4

165

245

0,02x

103

20,3

40,8

64,3

127

237

352

0,03x

103

8,91

13,01

25,1

50,5

79,5

158

292

435

0,04x

103

10,27 15,16

29,2

58,7

92,3

183

339

504

0,05x

103

11,55 17,05

32,8

65,9

103

205

380

565

0,06x

103

0,07x

103

0,08x

103

0,09x

103

3,82

7,36

15,73 23,19

44,6

89,3

140

278

514

763

10

0,10x

103

4,04

7,78

16,61 24,49

47,1

94,3

148

293

542

805

12

0,12x

103

4,45

8,56

18,24 26,92

51,7

103

162

322

595

884

14

0,14x

103

4,83

9,28

19,80 29,43

56,0

112

176

348

644

959

16

0,16x

103

5,18

9,95

21,22 31,24

60,0

120

188

373

689

1023

18

0,18x

103

5,51

10,58 22,25 33,20

63,7

127

200

396

732

1088

20

0,20x

103

5,82

11,17 23,91 35,05

67,3

134

211

418

772

1145

22

0,22x

103

6,12

11,74 25,01 36,61

70,6

141

221

438

810

1202

24

0,24x

103

6,46

12,28 26,16 38,50

73,9

147

231

458

846

1258

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

10

0,0043x
10

0,0053x
10

0,0063x
10

0,0073x
10

0,0083x
10

0,0093x
10

7,09

10,48

5,39

5,94

12,72 18,78

36,1

72,5

113

226

416

620

6,45

13,79 20,34

39,1

78,5

123

244

452

671

6,92

14,79 21,81

41,9

81,1

132

251

484

719

http://www.avocatura.com/ll868normatehnicaalimentaregazenaturale.html#

10/65

19.01.2015
26

Normatehnicapentruproiectarea,executareasiexploatareasistemelordealimentarecugazenaturale
0,26x
103

2,94

6,67

12,80 27,26 40,11

76,9

153

241

477

892

1303

28

0,28x

103

3,06

6,96

13,30 28,32 41,68

79,9

159

250

496

916

1358

30

0,30x

103

3,17

7,19

13,78 29,34 43,85

82,8

165

259

513

940

1408

Tabel6.1continuare
H
inPa/m

inbar/m
1

203

253

305

353

402

502

600

Di,inmm

10

12

14

16

20

24

Dn,ininch

14

16

17

18

19

20

21

0,1

0,001x
103

157

284

468

692

979

1770

2843

0,2

0,002x
103

228

411

577

1000

1413

2548

4087

0,3

0,003x
103

273

509

839

1237

1747

3149

5046

0,4

0,004x
103

329

593

975

1438

2030

3655

5856

0,5

0,005x
103

370

666

1096

1615

2279

4103

6570

0,6

0,006x
103

408

733

1205

1775

2505

4507

7216

0,7

0,007x
103

442

794

1305

1923

2713

4880

7810

0,8

0,008x
103

474

851

1399

2060

2906

5226

8364

0,9

0,009x
103

504

905

1486

2189

3088

5552

8884

0,01x103

532

956

1570

2312

3260

5860

9376

0,02x103

762

1362

2242

3299

4649

8350

13350

0,03x103

938

1682

2758

4057

5717

10262

16402

0,04x103

1087

1948

3194

4697

6617

11875

18975

0,05x103

1219

2183

3578

5261

7410

13295

21243

0,06x103

1338

2395

3925

5771

8127

14580

23393

0,07x103

1447

2591

4244

6239

8787

15762

25179

0,08x103

1589

2772

4541

6876

9401

16862

26934

0.09x103

1644

2943

4820

7086

9978

17895

28582

10

0,10x103

1734

3104

5084

7473

10523

18872

30141

12

0,12x103

1903

3405

5575

8195

11538

20689

33042

14

0,14x103

2057

3881

6027

8858

12471

22361

35709

16

0,16x103

2201

3938

6448

9475

13340

23916

38191

http://www.avocatura.com/ll868normatehnicaalimentaregazenaturale.html#

11/65

19.01.2015

Normatehnicapentruproiectarea,executareasiexploatareasistemelordealimentarecugazenaturale

18

0,18x103

2336

4179

6842

10055

14155

25378

40523

20

0,20x103

2464

4408

7216

10604

14927

26760

42728

22

0,22x103

2586

4625

7571

11125

15661

28074

44825

24

0,24x103

2702

4833

7911

11624

16362

29330

26

0,26x103

2813

5032

8236

12102

17035

30335

28

0,28x103

2921

5223

8550

12562

17682

30

0,30x103

3024

5408

8852

13006

18307

LEGENDA:
DjDiametruinterioralconductei,inmm
DnDiametrulnominalalconductei,ininch

Tabel6.2:DEBITULDECALCULQcs,inm3/h,PENTRUCONDUCTEDINPOLIETILENAGAZENATURALEPRESIUNEJOASA(T=288K=0,554)

AH,

20

25

32

40

50

63

75

90

110

in
in
Pa/m bar/m

14

19

26

32,6

40,8

51,4

61,2

73,6

90

10

125

140

160

102,2 114,4 130,8

11

12

13

27,0

36,8

53,0

28,5

40,3

54,9

79,0

0,1

0,001x

103

0,2

0,002x

103

0,3

0,003x

103

20,8

36,0

51,0

69,3

99,7

0,4

0,004x

103

24,5

42,5

60,1

81,7

117

0,5

0,005x

103

16,8

27,9

48,3

68,3

92,8

133

0,6

0,006x

103

18,7

31,0

53,7

75,8

103

148

0,7

0,007x

103

20,5

33,9

58,6

82,8

112

161

0,8

0,008x

103

22,1

36,6

63,3

89,3

121

174

0,9

0,009x

103

23,7

39,2

67,7

95,5

130

186

0,01x

103

25,2

41,6

71,9

101

138

198

0,02x

103

12,4

23,3

37,5

61,9

107

150

195

279

0,03x

103

15,7

29,4

47,3

77,9

128

180

244

349

0,04x

103

18,5

34,7

55,4

87,3

150

211

285

407

0,05x

103

21,0

39,2

60,0

98,6

169

238

321

459

11,4

http://www.avocatura.com/ll868normatehnicaalimentaregazenaturale.html#

De ,
in
mm
Di,
in
mm

12/65

19.01.2015

Normatehnicapentruproiectarea,executareasiexploatareasistemelordealimentarecugazenaturale

0,06x

103

12,7

23,4

41,5

66,4

109

187

262

355

507

0,07x

103

13,8

24,3

45,1

72,2

119

203

285

385

550

0,08x

103

15,0

26,0

48,6

77,7

127

218

306

414

591

0,09x

103

8,6

15,9

27,8

51,8

82,8

136

233

326

441

629

10

0,10x

103

9,2

16,0

29,4

54,9

87,7

144

246

345

466

666

12

0,12x

103

10,1

17,7

32,5

60,6

96,8

159

271

381

514

733

14

0,14x

103

10,5

19,3

35,4

65,9

105

172

295

413

558

796

16

0,16x

103

11,3

20,8

38,1

70,8

113

185

316

444

599

854

18

0,18x

103

12,0

22,2

40,6

75,5

120

197

337

472

637

909

20

0,20x

103

12,7

23,5

43,0

79,9

127

209

356

499

673

960

22

0,22x

103

13,4

24,7

45,3

84,1

134

219

375

525

708

1010

24

0,24x

103

14,1

25,9

47,4

88,1

141

230

392

550

741

1057

26

0,26x

103

6,3

14,7

27,1

49,5

92,0

147

240

409

574

773

1102

28

0,28x

103

6,5

15,3

28,2

51,6

95,7

153

249

426

596

804

1146

30

0,30x

103

6,8

15,9

29,3

53,5

99,3

158

259

441

618

834

1188

200

225

250

280

315

355

400

450

500

560

630

De ,
in
mm

184

204,4

229

368

409

458

515,4

Dj,in
mm

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Tabel6.2continuare

180

in
in
147,2 163,6
Pa/m mbar/m
1

18

257,6 290,4 327,2

0,1

0,001x
73,2
103

97,6

134

179

243

334

462

637

873

1160

1571

2155

0,2

0,002x
103

109

145

199

265

360

494

682

940

1288

1709

2313

3171

0,3

0,003x
103

137

183

251

333

453

621

857

1180

1616

2143

2899

3861

0,4

0,004x
103

162

215

295

392

532

730

1007

1386

1897

2441

3291

4502

0,5

0,005x
103

184

244

335

445

603

827

1141

1570

2076

2749

3713

5079

0,6

0,006x
103

204

271

371

493

668

916

1223

1677

2292

3035

4098

5603

http://www.avocatura.com/ll868normatehnicaalimentaregazenaturale.html#

13/65

19.01.2015

Normatehnicapentruproiectarea,executareasiexploatareasistemelordealimentarecugazenaturale

0,7

0,007x
103

222

295

405

537

729

967

1327

1823

2492

3298

4453

6087

0,8

0,008x
103

239

318

437

579

759

1037

1427

1960

2678

3545

4784

6539

0,9

0,009x
103

256

340

466

598

808

1105

1521

2089

2854

3777

5096

6965

0,01x
103

272

361

495

632

855

1171

1610

2211

3020

3997

5393

7369

0,02x
103

383

508

695

920

1245

1702

2339

3208

4378

5788

7803 10653

0,03x
103

478

633

866

1145

1548

2115

2904

3982

5431

7176

9669 13194

0,04x
103

558

739

1010

1335

1805

2465

3384

4637

6322

8352 11250 15346

0,05x
103

629

833

1138

1504

2032

2774

3808

5217

7111

9391 12646 17247

0,06x
103

694

918

1254

1657

2239

3055

4192

5742

7825 10333 13912 18968

0,07x
103

753

997

1361

1798

2429

3314

4547

6227

8484 11200 15077 20554

0,08x
103

809

1070

1461

1930

2606

3556

4877

6678

9097 12008 16163 22031

0,09x
103

861

1139

1555

2054

2773

3783

5188

7102

9674 12768 17184 23420

10

0,10x
103

911

1205

1644

2171

2931

3998

5482

7504 10220 13488 18150 24735

12

0,12x
103

1003

1327

1810

2390

3225

4398

6030

8252 11237 14827 19950 27182

14

0,14x
103

1088

1439

1963

2591

3496

4767

6534

8941 12173 16061 21606 29435

16

0,16x
103

1167

1544

2105

2779

3749

5111

7004

9583 13046 17209 23148 31533

18

0,18x
103

1242

1642

2239

2955

3986

5434

7446 10187 13865 18289 24598 33504

20

0,20x
103

1313

1735

2366

3122

4211

5740

7865 10758 14641 19311 25970 35370

22

0,22x
103

1380

1824

2487

3281

4425

6031

8263 11301 15380 20283 27276 37145

24

0,24x
103

1444

1909

2602

3433

4630

6309

8643 11821 16085 21212 28524 38842

26

0,26x
103

1506

1990

2713

3579

4826

6576

9008 12319 16762 22104 29721 40470

28

0,28x
103

1566

2069

2820

3719

5515

6833

9360 12799 17414 22962 30873 42037

30

0,30x
103

1623

2145

2923

3855

5198

7081

9699 13262 18043 23791 31985 43549

DeDiametrulexterioralconductei,inmm
DiDiametrulinterioralconductei,inmm.

http://www.avocatura.com/ll868normatehnicaalimentaregazenaturale.html#

14/65

19.01.2015

Normatehnicapentruproiectarea,executareasiexploatareasistemelordealimentarecugazenaturale

CAPITOLUL6:RETELEDEDISTRIBUTIESIINSTALATIIDEUTILIZAREEXTERlOARE
1.Alegereatraseelor.Conditiipentruamplasareaconductelordedistributiesiainstalatiilordeutilizareexterioare
6.1._
(1)Traseeleretelelordedistributiesiinstalatiilordeutilizareexterioaresunt,pecatposibil,rectilinii.
(2)Lastabilireatraseelorretelelordedistributiesiinstalatiilordeutilizareseacordaprioritaterespectariiconditiilordesiguranta.
6.2._
(1)Conducteleretelelordedistributiesemonteazasubteran.

(2)Incazulincarenuexistaconditiidemontaresubterana,conducteleretelelordedistributiedinotelsepotmontasuprateran,inconditiijustificatedecatreproiectantsiinscriseincertificatul

(3)Incazulincarenuexistaconditiidemontaresubterana,tronsoanealeretelelordedistributiedinpolietilenasepotmontasuprateranintuburideprotectiesauseintercaleazauntronsonde
6.3.Conducteleinstalatiilordeutilizareexterioaresemonteaza:
a)dinotel,suprateran/subteran
b)dinpolietilena,subteran.
6.4._
(1)Conductelesuprateranealeretelelordedistributiesialeinstalatiilordeutilizareexterioaresepotmonta,infunctiedeconditiilelocale,pe:
a)peretiiexterioriaicladirilordincaramidasaubeton
b)garduristabiledincaramidasaubeton
c)stalpimetalicisaudinbetonsiestacade.
(2)Conductelesuprateranealeretelelordedistributiesepotmonta,curespectareaalin.(1),lainaltimidepanala6mdelasuprafatasolului.
6.5.Conductelesuprateranealeretelelordedistributiesialeinstalatiilordeutilizareexterioareseprotejeazaimpotrivadescarcarilorelectriceconformreglementarilorspecifice.
6.6.Peperetiicladirilorcuriscfoarteridicatdeincendiu,asociatpericoluluideexplozie,seadmitemontareanumaiainstalatieipropriidealimentarecugazenaturale.
6.7.Seinterzice:
a)montarearetelelordedistributiesiinstalatiilordeutilizaredinpolietilenainsolurisaturatecuprodusepetrolieresausolventiagresivipentruacestea
b)vehiculareaprinretelelededistributiesiinstalatiiledeutilizaredinpolietilenaagazelornaturalecarecontinfazalichidarezultatadincondensareahidrocarburilorgrele.
6.8._

(1)Intrareaincladiriabransamentelorsauainstalatiilordeutilizareserealizeazasuprateran,printraversareapereteluiexterioralcladiriloresteinterzisaintrareaacestorainpardosealasau

(2)Incazuriexceptionale,pentrucladirilacarenusepoaterealizasolutiasupraterana,intrareabransamentelorsauinstalatiilordeutilizareincladiriserealizeazaprinintermediulunuicamind
caz.

(3)Robinetelemontateincaminesuntcutijainaltapentrucamanevrareasasepoatafacedelasuprafatasolului,iarcaminelesuntacoperitecugrataresiauasigurataevacuareapermanenta

(4)Solutiaprevazutalaalin.(2)sepermitecuconditiaavizariidecatreoperatorulSDatuturormasurilorsuplimentarenecesarepentrualimentareacugazenaturaleinconditiidesiguranta,in
detectoragazelornaturaleavandlimitainferioaradedetectiede2%CH4inaersicareactioneazaautomatasuprarobinetuluideinchidere(electroventil)aalimentariicugazenaturale.
6.9.Esteinterzisamontarearetelelordedistributiesiinstalatiilordeutilizareagazelornaturale,indiferentdemoduldepozare:
a)interenurisusceptibilelatasari,alunecari,erodarietc.
b)subconstructiideoricecategorie
c)intunelesigalerii
d)incanaledeoricecategorieavandcomunicatiedirectacucladiri
e)lanivelinferiorfundatieicladirilorinvecinate,situateladistantedepanala2m
f)subliniidetramvaisaucaleferata,paralelcuacestealaodistanta,masuratainproiectieorizontala,maimicadecatceaprevazutainCap.3,tabelul1.
6.10._
(1)Pentrualimentareaposturilordereglaresituateinfiride,bransamentelesepotexecutacuiesiredirectainfiride.
(2)Esteinterzisamontareabransamentelorinziditeinelementedeconstructie.
(3)Esteinterzisaintrareainstalatiilordeutilizaredinfirideledebransamentdirectininteriorulcladirilor.

6.11.Inscopulidentificariiconductelorsibransamentelordinotel,montatesuprateran,acesteasemarcheazadin2in2mcusimbolul:GNPM,GNPRsauGNPJ,dupacaz,infunctiederegimul
6.12._

(1)Marcarearetelelordedistributiesubteraneserealizeazadecatreexecutantprininscriptiipeplacuteamplasatepeconstructii,pestalpisaupealtereperefixedinvecinatatedistantadintre
6.13.Petraseelefaraconstructiisipecamp,acoloundenusuntpunctefixepentrumarcareatraseului,semonteazaborneinscriptionate,dinteavasaubeton,ladistantede150mintreele.

6.14.Peplacute/bornesespecificaurmatoarelecaracteristici:regimuldepresiune,materialultubular(OLsauPE),distantamasuratapeorizontalaintreaxulconducteisiplacuta/borna(L)sia
6.15.Inscopulidentificarii,retelelededistributiepotfiinsotitepetraseudesistemedesemnalizare/detectie.
6.16._
(1)Inlocalitati,retelelededistributiesemonteazanumaiindomeniulpublic.
(2)Retelelededistributiesubteranesemonteazapetraseemaiputinaglomeratecuinstalatiisubterane,tinandseamadeurmatoareaordinedepreferinta:
a)zoneverzi
b)trotuare
c)aleipietonale
d)carosabil.

http://www.avocatura.com/ll868normatehnicaalimentaregazenaturale.html#

15/65

19.01.2015

Normatehnicapentruproiectarea,executareasiexploatareasistemelordealimentarecugazenaturale

(3)Seevitaterenurilecunivelridicatalapelorsubterane,celecuactiuniputerniccorozivesicelecupericoldealunecarepentrucazurideosebiteincarenuesteposibilaevitareaamplasariiin

(4)Pentrusituatiiledeexceptie(caideaccesprivate),solutiiledealimentaresestabilescdeoperatorulSD,cuacceptulscrisalproprietariloracestora,princareseacordaoperatoruluiSDdrep
6.17._

(1)Retelelededistributiesiinstalatiiledeutilizaresubteranesemonteazalaadancimeaminimademontajde0,9mdelageneratoareasuperioaraaacestorasauatubuluideprotectie,dupac
(2)Lacapatulbransamentului,adancimeaminimademontareestede0,5m.
(3)Lastabilireaadancimiidemontareseareinvederecatemperaturadeinghetasoluluipoateafectacaracteristicilemecanicealeconductelordinpolietilena.

(4)Incazulincareprevederiledelaalin.(1)si(2)nupotfirespectate,proiectantulpoatereduceadancimeademontare,cuacorduloperatoruluiSDsicuprevedereaunormasurideprotectie
6.18._

(1)Seinterzicemontarearetelelordedistributiesiinstalatiilordeutilizaredinpolietilenainzoneincaretemperaturadegajatadepasestetemperaturapentrucareproducatorulteviidinpolietile
(2)Dacanusepotevitazoneleprevazutelaalin.(1),seintercaleazauntronsondeconductadinotel.
2.Alegereatraseelor.Conditiipentruamplasareabransamentelor
6.19.Instalatiiledeutilizaredincladirisealimenteazacugazenaturaledinreteauadedistributie,conformsolutieidatedeoperatorulSDprinacorduldeacces.
6.20.Criteriiledealegereasolutiilordealimentaresunt:
a)alimentareainstalatiilordeutilizaredintrocladiresefacedepreferintadinconductadedistributiedepestradapecareesteamplasatacladirea(Anexa25,fig.8)
b)alimentareainstalatiilordeutilizaredincladirilesituatelaintersectiastrazilorsefacedinoricaredintreconductelededistributieamplasatepestrazilerespective

c)alimentareainstalatiilordeutilizaredintrocladiresaugrupdecladirisituatepeaceeasiproprietatesefaceprintrunsingurbransament,indiferentdenumarulstrazilorcucaresemargineste
d)capatuldebransamentsepozeazalalimitadeproprietateaconsumatorului,cuexceptiasituatiilorprevazutelaart.6.8.,alin.(2).
6.21._
(1)Bransamenteleutilizateinsistemelededistributiepentrualimentareainstalatieideutilizaresunt:
a)bransamenteindividualepentrufiecarecladire
b)bransamentecomunepentrucelmultdouacladirivecine,inurmatoarelecazuri:
i)cladirilesuntsituatepeaceeasistradasiaucurtilealaturate(Anexa25,fig.11a)

ii)cladirilenusuntsituatepeaceeasistrada,darfacpartedintrunsingurcorpdecladire,aucurtecomunasiointrarecomunadinstradapecareestepozataconductadedistributie(Anexa25
c)bransamenteramificate:
i)incazulcladirilorcumaimultetronsoane(casedescara),(Anexa25,fig.11c)
ii)pentrualimentareacugazenaturaleamaimultorcladiri,inscopulreduceriinumaruluidetraversariauneiartereimportantadecirculatie,(Anexa25,fig.11
(2)Incazulprevederilordelaalin.(1),lit.b)serespectaurmatoareleconditiitehnice:
i)bransamentulcomunasiguradebitultotalsipresiunea
ii)regulatoruldepresiuneestecorespunzatordebituluitotal
iii)instalatiiledeutilizareexterioareseexecutaastfelincatsaexisteposibilitatideaccesrapidlarobineteledeincendiu.

6.22.Parcurileindustrialesicladirilecumaimultescari,potfialimentateprinmaimultebransamentecuconditiacainstalatiadeutilizareracordatalaunbransamentsanuseinterconectezec
6.23.Traseulbransamentuluiserealizeaza:
a)perpendicularpeconductalacareserealizeazaracordulpentrusituatiicareimpunracordareasubaltunghi,acestanuvafimaimicde60
b)cupantainspreconductalacareseracordeaza
c)nuseadmitbransamentecutraseuinlungulstrazii,cuexceptiabransamentelorramificate.
3.Intersectiialetraseelorretelelordedistributiedegazenaturalecutraseelealtorinstalatiisiconstructii
6.24._

(1)Intersectiatraseelorretelelordedistributieagazelornaturalecutraseelealtorinstalatiisiconstructiisubteranesausuprateranesefacecuavizulunitatilordetinatoaresiserealizeazaastfe
a)perpendicularpeaxulinstalatieisaulucrariitraversate
b)lacelputin200mmdeasupracelorlalteinstalatii.
(2)Incazuriexceptionale,seadmit:
a)traversarisubaltunghi,darnumaimicde60.
b)traversariintuburideprotectie,incazulincarenusepoaterespectaconditiadelaalin.1,lit.b).

(3)Alteinstalatiisubterane,careserealizeazaulteriorretelelordegazenaturalesicareintersecteazatraseulacestora,semonteazacelputinladistantaminimaadmisaconformtabelului1,cu
6.25.Trecerearetelelordedistributieagazelornaturaleprincamine,canalesiconstructiisubteranealealtorutilitati,esteinterzisa.

6.26.Subtraversarealiniilordetramvaisefaceintubdeprotectiedinotel,laadancimeademinim1,5mdelatalpacaiiderularelageneratoareasuperioaraatubuluideprotectieaconductei
6.27._

(1)Traversareacailorferate,autostrazilor,drumurilornationalesicursurilordeapasefacesubteransausuprateran,infunctiedeconditiilelocaleimpuseprinavizelespecificeacestorobiectiv
(2)Incazurileprevazutelaalin.(1)seprevadcurobinetedesectionare,caresapermitascoatereadinfunctiuneaconducteidegazenaturale:
a)inambelepartialetraversarii,pentrureteleleinelare
b)inaintedetraversare,pentrureteleleramificate.

6.28.Traversarilesuprateranealecailordecirculatiedepeteritoriulunitatilorindustrialesefaclainaltimistabiliteinfunctiedegabaritulvehiculelorutilizate,darnumaimicide5mdelagene
carosabilului.
6.29.Proiectareasiexecutareatraversariicailordecomunicatiiserealizeazainconformitateculegislatiainvigoare.

http://www.avocatura.com/ll868normatehnicaalimentaregazenaturale.html#

16/65

19.01.2015

Normatehnicapentruproiectarea,executareasiexploatareasistemelordealimentarecugazenaturale

4.Rasuflatori,tuburideprotectie,ecranedeetansare

6.30.Inzoneconstruite,cudensitatemaredeconstructiisubterane,peretelelededistributiesi/saupeinstalatiiledeutilizareexterioaresubterane,executatedinotel,semonteazarasuflatori(

a)deasuprafiecareisuduri,darnuladistantemaimicide1m,cuexceptiasudurilorconductelordininteriorultuburilordeprotectieincazulunorsuduriladistantemaimicide1m,serealizea
b)lacapeteletuburilordeprotectie
c)laiesireadinpamantaconductelor
d)laramificatiialeconductelorsilaschimbaridedirectie.

6.31.Pentruconducteledinpolietilena,rasuflatorilesemonteazainzoneconstruite,aglomeratecudiverseinstalatiisubterane,peretelelededistributie,respectivpeinstalatiiledeutilizareexte
a)lacapeteletuburilordeprotectie
b)inaltesituatiideosebiteevidentiatedeproiectantsaudecatreoperatorulSD.
(ladata29iul2010punctul4.,subpunctul6.31..dincapitolul6modificatdeArt.I,punctul8.dinOrdinul19/2010)

6.32.Incazulconductelordinotelmontatepetraseefaraconstructii,pecamp,precumsiinzonecuagresivitateredusasifarainstalatiisubterane,seprevadrasuflatoricuinaltimeade0,6md
maimicide50m.

6.33.Distantaintregeneratoareasuperioaraaconducteipecaresemonteazarasuflatoareasifatainferioaraacaloteirasuflatoriiestede150mmatatpentruconducteledinotelcatsipentruc
6.34._
(1)Tuburiledeprotectiemontatepeconductetrebuiesadepaseasca,inambeleparti,limiteleinstalatieisauconstructieitraversate,cucelputin0,5m.
(2)Tuburiledeprotectieseprevadlaparteasuperioaraacapetelortubuluicuorificiisicurasuflatori,iarcapeteletubuluiseetanseazapeconducta.
6.35._
(1)Diametrulinterioraltubuluideprotectiesestabilesteinfunctiedediametrulexteriorsidestinatiaconducteiprotejate:
a)pentruconductededistributie:
i)otelditub=decondizolata+75mm
ii)polietilenaditub=decond+100mm
b)pentrubransamente:
i)otelditub=decondizolata+50mm
ii)polietilenaditub=decond+50mm
(2)Grosimeaperetilorsimaterialuldincareseconfectioneazatubuldeprotectiesestabilescinfunctiedesarcinilelacareestesolicitattubul.
6.36._

(1)Latoatecladirileamplasateinlocalitatiincareexistareteledegazenaturale,indiferentdacacladirilesuntsaunualimentatecugazenaturale,pentruevitareapatrunderiiincladiriaeventu
oriceutilitate(incalzire,apa,canalizare,cablurielectrice,telefonice,televiziuneetc.)prinperetiisubteranisiprinplanseelesubsolurilorcladirilor.
(2)EsteinterzisaracordarealaSDacladirilorcarenuauasiguratemasuriledeetansareprevazutelaalin.(1).
5.Rezemareaconductelorsupraterane
6.37._

(1)Conductelemontatesuprateranpeelementedeconstructii,pestalpisauestacade,sereazema,infunctiedediametru,pebratarisauconsoleconfectionateconformcataloagelordedetalii
(2)Distantelemaximeintredouareazemesitipulreazemelorpentruconductesuntprezentateintabelul7.
Tabelul7:distantelemaximeintrereazeme
Distantamaximaintrereazeme,in
m

Diametrulconductei,ininch

Tipulreazemului

3,3

3/8...1/2

Bratara

4,2

3/4...1

Bratara

5,1

11/4...11/2

Bratara

5,7

Consola

6,1

21/2

Consola

6,7

Consola

7,5

Consola

8,0

Consola

CAPITOLUL7:STATIISIPOSTURIDEREGLARESAUREGLAREMASURAREAGAZELORNATURALE
1._
7.1._
(1)Statiiledereglaresaudereglaremasurareagazelornaturalesemonteazainconstructiiproprii.
(2)Posturiledereglare,dereglaremasuraresidemasuraresemonteazainfiridesaudirectpeinstalatiadeutilizare.
7.2.Amplasarearegulatoarelorpeinstalatiadeutilizaresefacecuindeplinireacelputinaurmatoarelorconditii:

http://www.avocatura.com/ll868normatehnicaalimentaregazenaturale.html#

17/65

19.01.2015

Normatehnicapentruproiectarea,executareasiexploatareasistemelordealimentarecugazenaturale

a)incaperileincaresemonteazasafieventilate
b)regulatoarelesafieinconstructieetansa
c)respectareaprescriptiilordemontajimpusedeproducator.
7.3._
(1)Statiilesiposturiledereglaresaureglaremasuraresuntdelimitateprinrobinetedeinchidere,amplasatelaintrarea,respectiviesireadinstatiisiposturi.
(2)Robinetelefacpartedincomponentastatiilorsiposturilordereglaresaureglaremasurare.
7.4._
(1)Dimensionareasiechipareastatiilorsiposturilordereglaresaureglaremasuraresefacetinandseamadeurmatoriiparametri:debit,presiune,temperatura,dedomeniuldevariatieaace
(2)Sistemeledemasuraresealegsisepozitioneazainconformitatecucerintelenormelorinvigoare.
(3)Statiilesiposturiledereglaresaureglaremasurareseechipeazacudispozitivedesecuritatecorespunzatoarecerintelorlegislatieiinvigoare.

7.5.Proiectareastatiilorsiposturilordereglaresaureglaremasuraresefaceastfelincatsarezulteogruparecatmaicompacta,avanduseinvederesiaccesullaechipamentelesidispozitivele
7.6.Peconducteledinoteldeintraresideiesiredinstatiiledereglaresaureglaremasuraresemonteazaflanseelectroizolanteinlocuriusoraccesibile.
7.7.Candalimentareaaparatelorconsumatoaredecombustibiligazosinupoatefiintrerupta,statiiledereglaresaureglaremasurarepotfiprevazutecuocolitor.
7.8.Infunctiedenaturasicontinutuldeimpuritatiagazelornaturale,laintrareainstatiilesiposturiledereglaresaureglaremasurare,sepotmontaechipamentedefiltraresi/sauseparare.
7.9.Pentruechipamentelecareprevadinmodexpresfiltredeprotectie,acesteasemonteazaobligatoriuconforminstructiunilorproducatorului.
7.10._

(1)Statiiledereglaresaureglaremasurareseprevadcuprizasicenturadeimpamantare(rezistentadedispersiesub4...),lacareseracordeazapartilemetalicealefiecaruielementdinstat
(2)Racordurileprinflansenuseconsideraelectroconductoaredecatdacasuntconectateintreelecuplatbandazincatacusectiuneademinim40mm2.
2.Regulatoaredepresiune
7.11._
(1)Reglareapresiuniiseface,infunctiedemarimeadebitului,prinregulatoarecu:
a)actionareindirecta
b)actionaredirecta.

(2)Alegerearegulatoarelor,functiededebitulnominalalregulatoarelorQn,sefaceconformspecificatiilortehnicedatedeproducator.Laalegereamarimiiregulatoarelorsepotutilizaurmatoa
Qn=(1,1...1,2)xQt,pentruregulatoarelecuactionareindirecta
Qn=1,45xQt,pentruregulatoarelecuactionaredirecta,
undeQtreprezintadebitulnominaltotalalaparatelorconsumatoaredecombustibiligazosideservite.
7.12.Abatereamaximaapresiuniireglatearegulatoarelordepresiuneestede5%
7.13.Incazulincareininstalatiadeutilizareindustrialasuntnecesarediferitetreptedepresiuneseprevadpanouridereglarepentrufiecaretreaptadepresiune.
3.Constructiipentrustatiisiposturireglaresaureglaremasurareagazelornaturale
7.14.AmplasareastatiilorsiposturilordereglaresaureglaremasuraresefacerespectandprevederiledinCap.3.
7.15.Amplasareaconstructiilorpentrustatiilesiposturiledereglaresaureglaremasurare,independentesaualipitealtorconstructii,seface:
a)suprateran
b)curespectareadistantelorprevazuteinCap.3,tabelul2
c)lalimitadeproprietateaconsumatoruluisaucandnuesteposibil,catmaiaproapedelimitadeproprietateaconsumatorului
d)asiguranduseaccesuldirectsipermanentalpersonaluluioperatoruluiSD.
(ladata29iul2010punctul3.,subpunctul7.16..dincapitolul7abrogatdeArt.I,punctul9.dinOrdinul19/2010)
7.17.Posturiledereglaresaureglaremasurarepentrupresiuneamaximadeintrareintre0,051052105Pa(0,052bar)semonteazain:
a)firidaingropatasausemiingropatainpereteleexterioralcladirii,inzidurisaugarduri
b)firidaindependentasaualipitadeunpereteexterioralcladirii.
7.18._

(1)Amplasareaconstructiilorpentrustatiilesiposturiledereglaresaureglaremasurareaferentereteleidedistributiesefacepedomeniulpublic,conformprecizarilordincertificatuldeurbanis

(2)Pentrucazuriexceptionale,cuavizuloperatoruluiSD,sepotconstruistatiidesectordereglaresaureglaremasurare,posturidereglare,posturidemasuraresauposturidereglaremasura
incendiusiexplozie.
(ladata29iul2010punctul3.,subpunctul7.18..,alin.(2)dincapitolul7modificatdeArt.I,punctul10.dinOrdinul19/2010)
(3)Constructiilestatiilordereglaresaureglaremasurareseexecutadinmaterialeincombustibilesifarapod.
7.19._
(1)Posturiledereglaremasurarenuseamplaseaza:
a)pecailedeevacuaredincladiricuaglomeraridepersoane
b)subferestrelecladirilorsiinlocurineventilate.
(2)Incazulexceptionalincarenusuntconditiitehnicesiexistaspatiudeamplasareapostuluidereglarenumaisubfereastra,sevorrealizaurmatoarelemasuri:
a)teavadeevacuarearegulatoarelordepresiuneseprelungesteastfelincatsaevitepatrundereagazelorininteriorulcladirii
b)axuldemanevraalrobinetelorpostuluiseetanseaza.
7.20.Firidelepracticateinperetiiuneicladirisetencuiescsisesclivisesclainterior,inconditiicaresanupermitainfiltrareagazelorincladire.

http://www.avocatura.com/ll868normatehnicaalimentaregazenaturale.html#

18/65

19.01.2015

Normatehnicapentruproiectarea,executareasiexploatareasistemelordealimentarecugazenaturale

7.21.Pardosealastatiilordereglaresaureglaremasurareserealizeaza:
a)dinmaterialedeconstructiicarenuproducscanteilalovire
b)cusuporturipentrurezemareaechipamentului.
7.22.Evacuareadinfirideaeventualelorscaparidegazenaturaleseasigurapringoluri,dispuseinmodegallaparteasuperioarasiinferioara,insumand:
a)8%dinsuprafataincaperii,laconstructiileindependentealestatiilor
b)2%dinsuprafatausilorfiridelor.
7.23.Iluminatulinterioralstatiilordereglaresaureglaremasurareserealizeaza:
a)natural,prinferestre
b)artificial,dinexteriorulconstructiei.
7.24.Protectiaimpotrivadescarcarilorelectrice,pentrustatiiledereglaresaureglaremasuraresiinstalatiilemontateinexterior,serealizeazaconformprevederilordinlegislatiainvigoare.
7.25.Protectiaconstructiilorstatiilordereglaresaureglaremasuraresiainstalatiilorexterioareimpotrivaaccesuluipersoanelorstraineserealizeazaprinimprejmuire.
4.Amplasareasimontareaechipamentuluidereglaremasurare

7.26.Panouriledereglaremasurareseamplaseazainplanorizontalsauvertical,infunctiedemarime,pastrandusedistanteintreelementelecomponenteastfelincatsaseasigureposibilitate
7.27._
(1)Pentrumasurareainscopuricomercialeacantitatilordegazenaturale,seutilizeazanumaiaparatedemasurareaprobateconformlegislatieimetrologiceinvigoare.
(2)Tipulaparatuluidemasura,moduldeamplasaresiconditiiledemontajsestabilescdeproiectant,cuavizuloperatoruluiSD,pebazaspecificatiilortehnicedatedeproducator.
7.28.Executantiistatiilordereglaresaureglaremasurareauobligatiasafixeze,pedistribuitorulfiecareitreptedereglare,placutemetalicepecareaugravat:
a)denumireaproducatorului
b)presiuneadeincercare
c)presiuneanominala
d)pozitiarobinetului,"INCHIS"sau"DESCHIS"
7.29.Elementeleinstalatieidereglaremasurareseprotejeazaimpotrivacoroziunii.
7.30.Laexterior,pefiecareperetealstatiilorsipeusilestatiilorsiposturilordereglaresaureglaremasurare,seaplicatabliteavertizoarepecareseinscrie:
PERICOLDEEXPLOZIE
APROPIEREACUFOCSTRICT
OPRITA
siindicatorulpentrupericoldeexplozie,conformreglementarilorinvigoare.
5.Instalatiisidispozitiveauxiliare.
7.31._
(1)Statiilesiposturiledereglareapresiuniisedoteazacuechipamentdesecuritatecaresaprevina:
a)crestereapresiuniilaiesireadinregulatorpestenivelulmaximaltrepteidepresiune
b)crestereapresiuniipesteniveluladmislaconsumator
c)scadereapresiuniisubnivelulminimdefunctionarealaparatelorconsumatoaredecombustibiligazosialeconsumatorului.
(2)Pedispozitiveledesecuritateseinscrie,vizibil,presiuneadedeclansare.
7.32._
(1)Echipamentuldesecuritateseprevede:
a)faraarmaturideinchiderepederivatiapecareestemontatasupapa,atatinaintecatsidupaaceasta
b)cuconductedeevacuarelaexterior,inatmosfera,carepotfilegatelauncolectorcomun.
(2)Evacuareagazelordelaechipamentuldesecuritatesidelaregulatoarelemontateinposturidereglaresaupeutilajesefaceinaerliberla0,5mpestecelmaiinaltpunctalacoperisului:
a)statiilorsauposturilorindependente
b)cladirilorlacaresuntalipiteposturilesauincareseaflautilajele.
(3)Capatulliberalconducteideevacuareseprevedecuocurbaindreptatainjossaucuocaciuladeprotectie.
7.33._
(1)Pecolectoarelesidistribuitoarelestatiilorsiposturilordereglaresaureglaremasuraresemonteaza:
a)manometreprevazutecurobinetdeinchidere
b)armaturipentrutermometre.
(2)Pecolectoarelefiltrelorseprevadmanometre.
CAPITOLUL8:INSTALATIIlNTERIOAREDEUTILIZARE
1.Utilizareagazelornaturaleincladiri
8.1.Utilizareagazelornaturaleesteadmisanumaiinincaperiincarenuexistapericolde:
a)incendiu,prinaprindereamaterialelorsielementelorcombustibile
b)explozieamaterialelorsisubstantelorcombustibile/inflamabileaflateininterior
c)intoxicaresauasfixiereautilizatorilorcugazecombustibilesaugazedeardere.

http://www.avocatura.com/ll868normatehnicaalimentaregazenaturale.html#

19/65

19.01.2015

Normatehnicapentruproiectarea,executareasiexploatareasistemelordealimentarecugazenaturale

8.2.Conditiitehnicepentrufunctionareainsigurantaainstalatiilorinterioaredeutilizareagazelornaturalecombustibile:
a)volumulinteriorminimalincaperilor:
i)18,0m3pentruoricetipdeincapere,cuexceptiabucatariilorsibailor
ii)7,5m3pentrubaisibucatarii.
b)asigurareaaeruluinecesararderii
c)ventilarenaturalasaumecanica
d)evacuareatotalaagazelordeardereinatmosfera

e)suprafetevitrate:ferestre,luminatoarecugeamuri,usicugeamurisaugoluri,sausuprafeteasimilateacestora:panouricareconformspecificatieitehnicedatedeproducatoricedeazalapre
8.3._
(1)Toateincaperileincaresemonteazaaparateconsumatoaredecombustibiligazosiseprevad,spreexteriorsausprebalcoane/terasevitrate,cusuprafetevitrate,definiteconformart.8.2.,
a)0,03m2pentrufiecarem3devolumnetdeincapere,incazulconstructiilordinbetonarmat
b)0,05m2pentrufiecarem3devolumnetdeincapere,incazulconstructiilordinzidarie.

(2)Pentrucazulincaregeamurileauogrosimemaimarede4mmsausuntdeconstructiespeciala(securizat,tipThermopanetc.)esteobligatoriemontareadetectoarelorautomatedegazec
robinetuluideinchidere(electroventil)aconducteidealimentarecugazenaturaleaaparatelorconsumatoaredecombustibiligazosi.
(3)Incazulutilizariidetectoarelor,suprafatavitratapoatefiredusala0,02m2pem3devolumnetdeincapere.
(4)Volumulnetreprezintavolumultotalalincaperii,dincaresescadevolumulelementelordeinstalatiisaudeconstructiiexistenteinincapere,incarenusepotacumulagaze.
8.4.Inbainusuntadmise:
a)aparateconsumatoaredecombustibiligazosipentrupreparareainstantaneeaapeicaldedeconsum
b)aparateconsumatoaredecombustibiligazosipentruincalzirecentralasaulocala,prevazutecuarzatoratmosfericsiruperedetiraj,chiardacaautermostatdecos.

8.5.Facexceptiedelaprevederileart.8.2.,lit.a)siart.8.4.,aparateleconsumatoaredecombustibiligazosilacareprintubulaturaetansaseasiguraaccesuldinexterioralaeruluinecesarard
etansasitirajfortat).

8.6.Debitultotalalaparatelorcuflacaraliberacaresepotinstalaintroincaperetrebuiesasatisfacaconditia:15m3voluminteriordeincaperepentrufiecaremetrucubdebitinstalatdegaze
2.Asigurareaaeruluinecesararderiisievacuareagazelorarse

8.7.Pentrutoateaparateleconsumatoaredecombustibiligazosiracordatelacossaucuflacaraliberaseasiguraaerulnecesararderiisievacuareainexterioragazelordeardere,completsifa
noxeadmisadenormeledeprotectiamunciisinormeledeprotectieamediului.
8.8._
(1)AerulnecesararderiiseasigurainfunctiederaportulintrevolumulinterioralincaperiiVi,inm3sidebitulnominalalaparatuluiconsumatordecombustibiligazosiQn,inm/h,astfel:
a)pentrucazulVi/Qnmaimaresauegalcu30,seconsideracaprinneetanseitatileexistenteseasiguraaerulnecesarpentruardere
b)pentrucazulVi/Qn<30,=""se=""prevad=""prize=""de=""acces=""aer=""direct=""din=""exteriorul="">

(2)Seexcepteazadelaprevederilealin.(1),literaa)bucatariiledinlocuintelecuincalzirecentrala,incarenuexistaalteaparateconsumatoaredecombustibiligazosi,lacareseadmiteacces
conditiasatisfaceriiraportuluiVi/Qnmaimaresauegalcu30,incareViestevolumulbucatarieiplusvolumulincaperiirespectivedacasiinincapereavecina,sprecareesteprevazutgolul,sunt
volumelorcelordouaincaperi[Vi=Vi1+Vi2]sisumadebiteloraparatelorconsumatoaredecombustibiligazosidinacesteincaperi[Qn=Qn1+Qn2]trebuiesafieVi/Qnmaimaresauegalcu30.

(3)Incazulincareaerulnecesararderiinupoatefiasiguratprinneetanseitati(cazultamplariilorprevazutecugarnituridecauciucetc.),indiferentdevolumulincaperilor,serealizeazaprizede
8.9._
(1)Suprafatagoluluipentruaccesulaeruluideardereintroincapereincareseutilizeazagazelenaturalesedeterminacurelatia:
S=0,0025Qi,inm2,undeQireprezintadebitulinstalatinincaperearespectiva,inm3/h,iarcoeficientul0,0025estedatinm2/(m3/h).
(2)Golulpentruaccesulaeruluideardereseprevedelaparteainferioaraaincaperiisifaradispozitivedeinchideresaureglajesteinterzisaobturareagoluluideaccesalaeruluideardere.
(3)Lacazaneledeincalziresi/saupreparareapacalda,accesulaeruluisefaceconformreglementarilorspecifice.
(4)Incazulincareaccesulaeruluideardereseasiguraprincanale,sectiunilecanalelordeaersecalculeazaluandinconsiderarerezistenteleaeraulicealeacestora.

8.10.Laincaperile,independentdevolumullor,incareseinstaleazaaparatecuflacaralibera,seprevadcanalesaugriledeventilarepentruevacuareagazelordeardere,dimensionatesiexec

8.11.Pentrubucatariiledinconstructiileexistente,construitefaracanaledeventilaresauacarorcanaledeventilatieaufostdesfiintate,incaresuntinstalateaparatecuflacaralibera,seadmit
incaperii,aunuigol(griladeventilare),pentruevacuareagazelordeardere.
8.12.Canalelesaugrileledeventilarepentruevacuareagazelordeardere:
a)seracordeazalaparteasuperioaraaincaperilor,catmaiaproapedeplafon
b)nuseprevadcudispozitivedeinchideresaureglaj.
8.13.Evacuareagazelordearderedinbucatariisioficiisefaceprintirajnaturalorganizatsaumecanic,utilizanduse:
a)canaleindividuale
b)canalecolectoare
c)hotecuevacuareagazelordeardereinexterior.
8.14._
(1)Evacuareagazelordearderedinhaledeproductieseface,infunctiededebitulrezultatsideconditiilelocale,prinventilarenaturalaorganizatasauventilaremecanica.
(2)Alegereatipuluideventilaresidimensionareainstalatieisefacinfunctiedecantitateadegazedeardere,astfelincatsanusedepaseascaconcentratiileadmiseprinnormeledeprotectiea

8.15.Pentruevacuareaeventualelorinfiltratiidegazenaturale,intoatecazurile,seasiguraventilareanaturalaasubsoluluicladirilorprinorificiideventilareefectuatepeconturulexterioralace
canaledeventilarenaturala,specialdestinateacestuiscop,inafaraventilatiilornaturaleprevazutepentruanexeleapartamentelorsaucladirilor.

8.16.Pentruevacuareainfiltratiilorsiscaparilordegazecaresepotacumulaincasascarilorcladiriloretajate,farasuprafetevitrate,seprevedelaparteasuperioaraaacestora,inacoperisulc
deflector.
8.17.EsteinterzisaracordarealaSDacladirilorcarenuauasiguratemasuriledeventilareprevazutelaart.8.15.si8.16.

http://www.avocatura.com/ll868normatehnicaalimentaregazenaturale.html#

20/65

19.01.2015

Normatehnicapentruproiectarea,executareasiexploatareasistemelordealimentarecugazenaturale

8.18.Inincaperileincareexistariscdeintoxicari,incendiisauexploziicauzatedescaparileaccidentaledegazenaturaleacumulate,seprevaddetectoareautomatedegazedotatecusisteme
sicucomandainchideriiautomateaadmisieigazelornaturaleininstalatii.
8.19._
(1)Racordareaaparatelorconsumatoaredecombustibiligazosilaacelasicanaldefumsefaceinurmatoareleconditii:
a)lainaltimidiferite
b)sectiuneacanaluluidefumsapoatapreluadebiteledegazearseinsumatealetuturoraparatelorracordatelaacesta.

(2)Sectiunilecosurilordefumpentruevacuareagazelordearderedelaaparateconsumatoaredecombustibiligazosi,cuundebitmaximde7m3/h,potfistabiliteconformdatelordintabeluld

(3)Evacuareagazelordearderedelacazanedeincalziresi/saupreparareapacaldacarenuseincadreazainprevederiledintabeluldinAnexa12sefaceconformprevederilordinreglementa
8.20.Racordareaaparatelorconsumatoaredecombustibiligazosilacosuridefumprinburlanedintablametalica,rigidesauflexibile,seadmiteinurmatoareleconditii(Anexa25,fig.13):
a)sectiuneaburlanuluiestecelputinegalacusectiunearacorduluideiesiredinaparatulconsumatordecombustibiligazosi
b)portiuneaverticalaaburlanului,laiesireadinaparatulconsumatordecombustibiligazosi,estedecelputin0,4m
c)distantadelacosuldefumpanalaaparatulconsumatordecombustibiligazosiestemaimicade3m
d)dacadistantadelacosuldefumpanalaaparatulconsumatordecombustibiligazosidepaseste1m,pantacatrecosuldefumestedeminim8%
e)imbinareasiracordarealacosuldefumseexecutacuasigurareaetanseitatii.
8.21.Esteinterzisa:
a)trecereaburlanelordintroincapereinalta,cuexceptiaburlaneloretanse,imbinateprinsudura

b)montareadispozitivelordeinchideresauobturareasectiuniideiesireagazelordearderedelaaparateledeconsumindividual(sobe,masinidegatit,cazanedeincalziresi/saupreparareap
c)evacuareagazelordeardereinpodurilecaselor
d)evacuareagazelordearderedirectprinperetiiexterioriaicladirilor,cuexceptiaaparatelorconsumatoaredecombustibiligazosiprevazutedinfabricatiecuastfeldeevacuare

e)racordareaaparatelorconsumatoaredecombustibiligazosilacanaleledefumaferentefocareloralimentatecualttipdecombustibil(lemn,pacura,carbuneetc.),cuexceptiaaparatelorcon
(gazenaturalecombustibillichid/solid).
8.22._
(1)Burlaneledeevacuareagazelorarsesemonteazaasiguranduserezistentamecanicaaintregiitubulaturisietansareaintretronsoanelecarealcatuiescburlanul.
(2)Tronsoaneleseintroducunulinaltulinsensulcurgeriigazelor.
(3)Pentruetansareatronsoanelorsefolosescnumaimaterialespecialdestinateacesteioperatii.
(31)Racordareaburlanuluilacanaluldefumserealizeazacuasigurareaetanseitatii.
(4)Inspatiicupericoldeexploziesauincendiu,nusefolosescburlanedintabla.
8.23.Cosuriledefumexecutatedinzidariedecaramidasecaptusesclainteriorcutuburidinaluminiusauotelinoxidabil.
3.Traseesiconditiitehnicedeamplasareaconductelor
8.24._
(1)Laalegereatraseelorinstalatiilordeutilizaregazenaturale,conditiiledesecuritateauprioritatefatadeoricealteconditii.
(2)Fiecareunitatelocativaseracordeazalacoloanasauinstalatiaexterioaracomunaprintrosinguraderivatie.

8.25.Instalatiiledeutilizareinterioare,pentrufiecarecladirecivilasauhalaindustriala,sealimenteazacugazenaturaledininstalatiadeutilizareexterioara,prinunulsaumaimultepunctede
seinterconecteze.

8.26.Conducteleinstalatiilorinterioaredeutilizareseamplaseazasuprateran,inspatiiuscate,ventilate,luminatesicirculate,cuaccespermanent,inclusivinsubsolurilecareindeplinescaceste
a)pecatposibil,peelementerezistentealeconstructiei:pereti,stalpi,grinzi,plafoane
b)pestalpimetalicisaudebeton,montatispecialinacestscopsauinscopulsustineriiconductelordegazenaturale,impreunacuconductepentrualteinstalatii.
8.27.Conducteleorizontaledininstalatiiledeutilizaresemonteaza:
a)laparteasuperioaraaperetilor,deasupraconductelorpentrualteinstalatii
b)deasuprausilorsiferestrelor.
8.28._
(1)Esteinterzisatrecereaconductelorinstalatiilordeutilizareprin:
a)apartamentediferite(dintrunapartamentinaltul)
b)spatiineventilate
c)podurialecladirilor,debarale,camari,closetesialtespatiideacestfel,aconductelorcuimbinarifixesaudemontabile,dacaincaperilenusuntventilate
d)cosurisicanaledeventilatie
e)puturisicameredeascensoare
f)incapericumediucorosivsaucudegajaredenoxe
g)incapericuumiditatepronuntata
h)incaperidedepozitareamaterialelorinflamabile
i)subsoluritehnicesicanaletehnice
j)ghenesaunise,inclusivinspatiuldesubacestea,incaresuntmontateconductepentrualteinstalatii
k)locurigreuaccesibile,incareintretinereanormalaaconductelornupoatefiasigurata
l)spatiidedepozitare
m)spatiideadapostiredinsubsolulcladirilorsipringaleriideevacuare.

http://www.avocatura.com/ll868normatehnicaalimentaregazenaturale.html#

21/65

19.01.2015

Normatehnicapentruproiectarea,executareasiexploatareasistemelordealimentarecugazenaturale

(2)Esteinterzisamontareainglobataaconductelorinstalatiilordeutilizareinelementedeconstructie(pereti,plansee,pardoselietc.)
(3)Seevitatrecereaconductelorprincamerededormitneprevazutecuaparateconsumatoaredecombustibiligazosi.

(4)Candtrecereaconductelorprinincapericuumiditatepronuntatasauatmosferacorosivaesteinevitabila,sefolosesctevizincatesauprotejateculacurianticorosivesauseprotejeazacondu
8.29._
(1)Facexceptiedelaprevederileart.8.28alin.(1)lit.a):
a)conducteleinstalatiilordeutilizareexistente

b)conducteleinstalatiilordeutilizarenoicealimenteazaexclusivaparateledeutilizarefolositepentrupreparareahranei,aferenteapartamentelordintruncorpdecladiresauuntronsoncuuna
incalzireaesteasigurataprintrunsistemcentralizat.
(ladata29iul2010punctul3.,subpunctul8.29..,alin.(1)dincapitolul8modificatdeArt.I,punctul11.dinOrdinul19/2010)

(2)Inlocuireainstalatiilordeutilizarelacaresefacereferireinalin.(1),incazulincarenusemodificaelementedenaturatehnica(debitinstalat,presiune,masurareaconsumuluidegazeet
8.30._
(1)Seadmitemontareaconductelorinstalatiilordeutilizareinslituriamenajateinperete(Anexa25,fig.12)sauinpardoseala.
(2)Sliturileprevazutelaalin.(1)indeplinescurmatoareleconditii:
a)suntacoperitecucapaceperforatesiusordemontabile
b)suntuscatesiaerisite
c)autraseecatmaiscurte
d)suntprevazutecupanta,incazulmontariiinpardoseala,pentruasigurareascurgeriieventualelorinfiltratiideapasprepunctedecolectare
e)audimensiunicaresapermitacontrolulsireparareaconductei.
8.31.Esteinterzisa:
a)montareaconductelorpentrualteinstalatiiincanalelepentruconducteledegazenaturale
b)intersectareacanalelorpentruconducteledegazenaturalecucanalepentrualteinstalatiisaucomunicareacuacestea.
8.32.Trecereaconductelorprinperetisauplanseeseface:
a)protejataintubdeprotectie
b)faraimbinariintubuldeprotectie.
8.33._
(1)Tuburiledeprotectiepentruinstalatiileinterioaresefixeazarigidsietansdeelementeledeconstructiesidepasescfatafinitaaacestoracu:
a)10mmlaperetisiplafoane
b)50mmlapardoseli.
(2)Capeteletubuluideprotectieseetanseazapeconductainstalatieideutilizare.
8.34.Conducteleinstalatiilordeutilizareseamplaseazaastfelincatsafieprotejateimpotrivadegradariiprin:
a)loviredirectasautrepidatii
b)contactulculichidecorosive
c)contactulindelungatcuapa
d)radiatiesauconductietermica.
8.35.Distanteleminimeintreconducteledegazenaturalesielementelecelorlalteinstalatiiseincadreazainprevederiledinprescriptiiletehnicedespecialitateinvigoare.

8.36.Capeteleconductelorinstalatiilordeutilizarelacarenusuntlegateaparateconsumatoaredecombustibiligazosiseinchidobligatoriucudopuridinfontasauotel,etanse,chiardacacondu
8.37.Esteinterzisautilizareaconductelordegazenaturalepentruoricealtescopuri,cumarfi:
legarealapamantaaltorinstalatii
realizareaprizelordeprotectieelectrica
sustinereacablurilorsi/sauconductorilorelectrici,indiferentdetensiunesicurent
agatareasaurezemareaunorobiecte.
8.38._
(1)Incladiriledelocuitcumaimultde3niveluri,coloaneleinstalatiilordeutilizaresemonteaza,deregula,incasascarilor.
(2)Seadmitemontareacoloanelorinstalatiilordeutilizaresiinexteriorulcladirilorsauprinbalcoanedeschise,curespectareaurmatoarelorconditii:
a)asigurareaaccesuluiinvedereaintretineriiinstalatiilordeutilizare
b)protejareacoloanelorcumastiventilate(perforate)sidemontabile.
4.Aparateconsumatoaredecombustibiligazosi
8.39.Alegereasimontareaaparatelorconsumatoaredecombustibiligazosisefacecurespectareainstructiunilorproducatoruluisireglementarilorinvigoare.
8.40._
(1)Arzatoarelecupanouradiantcuflacaradeschisasuntadmisenumaiinspatiiventilatecorespunzator,cuasigurareaurmatoarelorconditii:
a)evitareaproduceriiincendiilorprinaprindereamaterialelorcaurmareaefectuluiradiatiilortermice
b)incadrareaconcentratieidenoxeinlimiteleadmisedereglementarileinvigoare.
(2)Incladirilecivilesidelocuitnuseadmitemontareaarzatoarelecupanouradiantcuflacaradeschisa.

8.41.Lainstalatiilecuarzatoareautomatesaucomandatedeladistantacarenusuntsupravegheatepermanent,seprevaddispozitiveautomatedecontrol,reglaresisemnalizare,caresainch
stingereaaccidentalaaflacarii

http://www.avocatura.com/ll868normatehnicaalimentaregazenaturale.html#

22/65

19.01.2015

Normatehnicapentruproiectarea,executareasiexploatareasistemelordealimentarecugazenaturale

lipsagazelornaturale,aaeruluidecombustiesauaenergieielectrice.
5.Racordareaaparatelorconsumatoaredecombustibiligazosi
8.42.Aparateleconsumatoaredecombustibiligazosiseracordeazarigidlainstalatiileinterioare,cuexceptiacazurilorprevazutelaart.8.43.

8.43.Aparateleconsumatoaredecombustibiligazosicudebitnominalsub3m3/h,precumsiarzatoareleindustrialeindependenteutilizatelaaparatemobilepotaveasiracorduriflexibilelains
8.44._
(1)Racordurileflexibilesemonteazaintrerobinetuldesigurantasiaparatulconsumatordecombustibiligazosisitrebuiesaindeplineascaurmatoareleconditii:
a)presiuneanominalapentrucareafostconstruitracordulsafieegalasaumaimaredecatpresiuneainstalatieidegazenaturalelacareseracordeaza
b)lungimemaximade1msidiametruminim10mm,ininstalatiideutilizarecupresiunejoasa
c)lungimemaxima20msidiametrumaximde50mm,ininstalatiiindustrialecupresiunepanala2x105Pa(2bar)
d)traseelavedere,farasatreacadintroincapereinalta
e)masurideevitareacontactuluicucorpuricalde
f)masurideevitareaintinderiiexcesive,agatarii,striviriisaudeteriorarii
g)masurideprotectielaintemperii
h)respectareaprescriptiilordemontajimpusedeproducator.
(2)Racordurileflexibilenuseprevadcuarmaturideinchideresaudispozitivedereglare.
(3)Nuseadmitecuplareaadouasaumaimulteracorduriflexibile.
8.45.Conectareaaparatelorconsumatoaredecombustibiligazosidirectlaconductadedistributie,fararegulatordepresiune,esteinterzisa.
6.Armaturideinchidere
8.46._
(1)Robinetedeinchidereseprevad:
a)inainteafiecaruicontor
b)pefiecareramificatieimportanta
c)pefiecareconductacarealimenteazagrupuridearzatoaremontatelaaparate,mesedelucru,laboratoareetc.

d)labazafiecareicoloanedacaplasarearobinetelordelabazacoloanelornusepoatefaceinconditiidesecuritatesiesteticacorespunzatoare,seadmitemontareaunuisingurrobinetpentru
e)inainteafiecaruiaparatconsumatordecombustibiligazosi.
(2)Numarulrobinetelordeinchiderecaresemonteazainainteafiecaruiaparatconsumatordecombustibilgazosisuntstabiliteastfel:
a)incazulaparatelorconsumatoaredecombustibiligazosiracordaterigid,carenuaurobinetdemanevrapropriu,douarobinetemontatepeconducta
b)incazulaparatelorconsumatoredecombustibiligazosiracordateprinracordflexibil,carenuaurobinetdemanevrapropriu,douarobinetemontatepeconductainaintearacorduluiflexibil
c)incazulaparatelorconsumatoaredecombustibiligazosicareauracordrigid
sirobinetdemanevrapropriu,unrobinet
d)incazulaparatelorconsumatoredecombustibiligazosicareauracordflexibilsirobinetdemanevrapropriu,unrobinet.
CAPITOLUL9:ECHIPAMENTE,INSTALATII,APARATE,PRODUSESIPROCEDEEUTILIZATEINSISTEMELEDEALIMENTARECUGAZENATURALE
1._
9.1._

(1)Insistemeledealimentarecugazenaturaleseutilizeazanumaiechipamente,instalatii,aparate,produsesiprocedeecareindeplinescunadinconditiile,inconformitateculegislatiainvigoa
a)poartamarcajuleuropeandeconformitateCE
b)suntagrementate/certificatetehnicdecatreunorganismabilitat.

(2)Insistemeledealimentarecugazenaturalesepotutilizasialteechipamente,instalatii,aparate,produsesiprocedeedecatceleprezentateinprezentelenormetehnice,curespectareaalin
2.Tevi
9.2._
(1)Tevilecaresefolosesclaexecutareaoricarorlucraritrebuiesacorespundatipului,calitatiisicaracteristicilordimensionaleprevazuteinproiecteledeexecutiealucrarilor.
(2)Grosimeapereteluiteviisecalculeazainfunctiedesolicitarilelacareestesupusaconductasigraduldeagresivitatealsolului.
(3)Insistemeledealimentarecugazenaturaleseinterzicereutilizareatevilor.
9.3._
(1)Teviledinotelutilizatelaexecutareaconductelorseinscriuintrogamaextremdelarga,infunctiedecalitateaotelului,tipulsidimensiuniletevii.
(2)Insistemeledealimentarecugazenaturaleseinterziceutilizareatevilorsudatelongitudinal,alteledecatcelecareindeplinesccerinteleart.9.1.
(ladata29iul2010punctul2.,subpunctul9.3..,alin.(2)dincapitolul9modificatdeArt.I,punctul12.dinOrdinul19/2010)
9.4.Panouriledemasurareseconfectioneazanumaidinteavadinotelfarasudura,laminatalacaldsautrasalarece.
9.5._
(1)LaexecutareaconductelordinpolietilenaseutilizeazatevicuSDR11detipulPE80sauPE100,infunctiedepresiuneaderegim.
(2)Teviledinpolietilenaauculoareaneagracudungilongitudinalegalbenesausuntcompletgalbene.
3.Tuburideprotectie,rasuflatori
9.6._
(1)Tuburiledeprotectieseconfectioneazadinotel,polietilena,betonsaualtematerialecucaracteristicisimilare.

http://www.avocatura.com/ll868normatehnicaalimentaregazenaturale.html#

23/65

19.01.2015

Normatehnicapentruproiectarea,executareasiexploatareasistemelordealimentarecugazenaturale

(2)Protectiaconductelorcesubtraverseazaliniidecaleferatasautramvaiserealizeazanumaicutuburideprotectiedinotel.
(3)Seinterzicemontareaconductelorintuburideprotectiedinotellangasaulaintersectiacucablurielectrice.
(4)Seinterzicemontareaconductelorintuburideprotectiedinpolietilena:
a)langasaulaintersectiacucanaletermice
b)incarosabil,lapreluareasarcinilormecanice.
9.7.Tuburilesicalotelerasuflatorilorseconfectioneazadinotel.Capacelepentrurasuflatorilepozateincarosabilseconfectioneazadinfonta.
4.Fitinguri
(1)Fitinguripentruconductedinotel

9.8.Dinpunctdevederealfunctieipecareoindeplinesc,larealizareaconductelorseutilizeazadiferitetipuridefitinguri:flanse,mufe,coturi,curbe,ramificatii,capace,nipluri,racordurioland
(2)Fitinguripentruconductedinpolietilena
9.9.Larealizareadeconductedinpolietilenasuntfolositeurmatoarelecategoriidefitinguri:
a)coturi,teuri,reductii,dopuridecapat,mufedelegaturaetc.,realizateprinprocedeuldeinjectie
b)fitinguridetranzitiePEmetal
c)adaptordeflansa,flansaliberasigarniturideetansare
d)racordurimetalicecuetansareprincompresiunepeperetiitevii
e)racordmixtPEmetaldintreibucati(tipolandez)cuetansarecugarnituradecauciuc.
5.Armaturideinchideresisecuritate
9.10.Tipuldearmaturisealegeinfunctiedetreaptadepresiuneainstalatieipecaresemonteaza.
9.11.Robineteledinpolietilenasemonteazaingropatcutijadeactionaredelasuprafatasolului.
9.12._
(1)Armaturilemetalicesemonteaza:
a)ingropat,cutijadeactionareincazulutilizariirobinetelorizolateanticoroziv
b)incamine.
(2)Robinetelemetalicemontateincaminseracordeazalateavadinpolietilenaprin:
a)fitingdetranzitiePEmetalmontatinexteriorulcaminului
b)adaptordeflansa.
9.13.Supapeledesigurantasuntamplasateinavalderegulatoruldepresiune.
6.Dispozitivepentrupreluareadilatarii
9.14.Preluareadilatarilorserealizeazaprin:
a)compensatoarededilatare
b)configuratiaretelelor.
9.15.Calcululvariatieidelungimepentruconductelededistributieserealizeazautilizandformula:
L=LTincare:Lvariatiadelungime,inmm
acoeficientdedilatare,inmm/mK
Llungimeadeconductaluatainconsiderare,inm
Tvariatiadetemperaturaluatainconsiderare[K].
7.Aparate,regulatoaredepresiune,contoare/sistemesiechipamentedemasurare
9.16._
(1)Aparateleconsumatoaredecombustibiligazosi,regulatoareledepresiune,contoarele/sistemelesiechipamenteledemasuraretrebuiesacorespundascopuluipentrucaresuntutilizate

(2)Alegereasidimensionareaaparatelorconsumatoaredecombustibiligazosi,regulatoarelordepresiune,contoarelor/sistemelorsiechipamentelordemasurareseefectueazainconformitate
8.Materialedeetansare
9.17.Garnituriledeetansaresealeginfunctiedetipulsuprafeteideetansaresiseexecutadinmaterialecompatibilecuconditiiledelucru.
9.18.Laimbinariledemontabiledinotelsefolosescurmatoarelematerialepentruetansare:
a)fuiordecanepaincombinatiecupastedeetansare
b)bandadeteflon.
CAPITOLUL10:EXECUTAREASlSTEMELORDEALIMENTARECUGAZENATURALE
10.1._
(1)Intimpulexecutariisistemelordealimentarecugazenaturaleseiaumasuripentruevitareadeteriorariiinstalatiilorsiconstructiilorsubteranesausuprateraneapartinandaltordetinatori.
(2)Laexecutareasistemelordealimentarecugazenaturale,inaintedemontare,severificacalitateaechipamentelor,instalatiilorsiproduselor.
1.Manipularea,transportul,depozitareasiconservareaproduselor

10.2.Executantulasiguramanipularea,transportul,depozitareasiconservareaproduselorastfelincatsanuseproducadeteriorarialeacestora,inconformitatecuinstructiunileimpusedeprod
10.3.Conductelesifitinguriledinpolietilenasedepoziteazainmagaziiinchise,uscate,bineaerisitesauinlocuriacoperitesiferitedeactiuneadirectaaradiatiilorsolaresiaintemperiilor,lace
2.Santuripentruconductesubterane
10.4._

http://www.avocatura.com/ll868normatehnicaalimentaregazenaturale.html#

24/65

19.01.2015

Normatehnicapentruproiectarea,executareasiexploatareasistemelordealimentarecugazenaturale

(1)Adancimeaminimaasantuluisestabilesteinconformitatecuart.6.17.
(2)Latimeasantuluipentruconducte(ls),sestabilesteinfunctiedediametrulconducteiDn:
a)pentruDn<100mm,="">s=0,4m
b)pentruDnmaimaresauegalcu100mm,ls=0,4m+Dn.
(3)Gropilepentrusudareinpuncteledeimbinareatronsoanelorconductelorserealizeazacuurmatoareledimensiuni:
a)latimea=latimeasantului+0,6m
b)lungimea=1,2m
c)adancimea=0,6msubparteainferioaraaconductei.
(4)Pentruterenurinisipoase,deumpluturaetc.,latimeasantuluisestabilestedelacazlacaz,avanduseinvedereconsolidareaperetilorsantului.
(5)Consolidareaperetilorsanturilorsefaceinfunctiedenaturaterenuluisiadancimeadepozare.
10.5.Latimeadedesfacereapavajelorpefiecarelaturaasantului(ld),esteinfunctiedenaturaacestora:
a)pentrupavajedinpiatracubica,bolovani,calupuri,ld=15cm
b)pentrupavajedinasfaltpepatdebeton,ld=5cm.
10.6._
(1)Sapareasanturilorsefacecuputintimpinaintedemontareaconductelor.
(2)Fundulsantuluiseexecutafaradenivelari,securatadepietre,iarperetiiseexecutafaraasperitati.
(3)Fundulsantuluiseacoperacuunstratde10...15cmdenisipdegranulatie0,3...0,8mm.
10.7._
(1)Pozareaconductelordinpolietilenaserealizeazanumaiduparacireacorespunzatoareaimbinarilorsudate.
(2)Conducteledinpolietilenaseaseazaserpuitinsantsiseacoperacuunstratdenisipdeminimum10cm.
(3)Dupastratuldenisip,acoperireaconducteidinpolietilenaseefectueazainstraturisubtiri,cupamantmaruntit,princompactaredupafiecarestrat.
10.8._
(1)Conducteledinotelseaseazainsantastfelincatsanusedeteriorezeizolatia.

(2)Umplereasanturilorsefaceinstraturisubtiricugrosimemaximade20cm,cupamantmaruntitsaunisip,princompactaredupafiecarestrat,incazulcompactariimanualesiconformpreve
(3)Folosireadispozitivelormecanicedecompactareesteadmisanumaiduparealizareastratuluiminimdeprotectieaconductei,caresestabilesteinfunctiedeadancimeadeactionareautilaj

10.9.Acoperireaconductei(pentruprimii50cmdeasupraconductei)seefectueazaintroperioadamairacoroasaazilei,pezonede20...30m,avansandintrosinguradirectie,pecatposibil
10.10.Sepoatefolosiforajuldirijatincazulsubtraversarilorcailorferate,autostrazilor,drumurilornationalesialteleasemenea.
10.11._

(1)Indreptulrasuflatorilor,pesteconductadinpolietilenacareafostacoperitapetoatalungimeacuunstratdenisipgrosde10...15cm,seadaugaunstratdepiatramarunta,grosde15cm,

(2)Indreptulrasuflatorilorpentruconductedinotel,conductaseinconjoarapeolungimede50cmcuunstratdenisipgrosde5...10cmpestecareseadaugaunstratdepiatraderaucugra
3.Montareaconductelor
10.12._
(1)Pregatireatevilorinvedereaexecutariiconductelor:
a)tevilesecuratalainteriorsiexterior
b)capeteletevilorseprotejeazacucapaceimpotrivapatrunderiidecorpuristraine.
(2)Petoataduratamontajului,executantullucrariiareobligatiarespectariiconditiilorprevazutelaalin.(1).
10.13._
(1)Conductelesibransamenteledinpolietilenasuntinsotitepeintregtraseuldeunfirtrasor,inscopulidentificariitraseuluisiadeterminariiintegritatiiacestora.
(2)Firultrasoresteunconductordecuprumonofilar,cusectiuneaminimade1,5mm2,cuizolatiecorespunzatoareuneitensiunidestrapungereminimade5kV.
(3)Firultrasorsefixeazadealungulgeneratoareisuperioareaconducteidinpolietilena,ladistantedemaxim4m,cubandaadeziva.
(4)Lamontareafiruluitrasorseauinvederenormelespecificeexecutariisubteranearetelelorelectrice.
(5)Inzonelefaraconstructiisevormontaladistantede300mcutiideacceslafirultrasor.
(6)Capatulfiruluitrasormontatpebransamentesefixeazacubandaadezivadecapatulbransamentului,dupaiesireadinpamant.
10.14.Montareaconductelorsefaceastfelincatsanuseproducatensionareamecanicaaacestora.
10.15.Laconducteledinotelmontatesuprateran,sustinereaserealizeaza,deregula,cusuporturitippentruinstalatii.
10.16._
(1)Sustinereaconductelorsuprateranepeelementeledeconstructiiserealizeazacuelementedesustineredetipconsole,coliere(bride,bratari)etc.infunctiedediametru,ladistantede:
a)1,5....8,0mintrepuncteledesustinere
b)20....30mmintreconductesielementeledeconstructii.
(2)Intreelementeledesustineresiconductametalicaseasiguraorezistentadeizolatiedeminim1M.

10.17.Seasiguraelectrosecuritateaportiunilorsuprateraneprinlegareadirectasau,incazulretelelorprotejatecatodic,indirecta(prindispozitivespecifice),aacestoralaoprizadeimpamant
10.18.Pentrurealizareaschimbarilordedirectie,ramificatiilorsimodificarilordiametrelorconductelordinotel,sepotutiliza:
a)fitingurifiletate,numailainstalatiisuprateranecuDnpanala90mm
b)curbe,coturi,teuriforjate

http://www.avocatura.com/ll868normatehnicaalimentaregazenaturale.html#

25/65

19.01.2015

Normatehnicapentruproiectarea,executareasiexploatareasistemelordealimentarecugazenaturale

c)curbedinteavatrasalacald,pentrusudare:
i)curbatelarecepemasinispeciale,pentruDnpanala100mm
ii)curbatelacald,pentruDnpanala500mm:
d)curbedinsegmente,pentruconductecuDnpeste350mm,controlateintegralprinmetodenedistructive.
e)ramificatiicuDnminimde20mmsudatedirectpeconductecuDndecelputin40mm
f)ramificatiiprinmufesudatepeconductacuDnminim20mmpentruramificarecuDnmaimicsauegaldecatconducta
g)reductii.
10.19.Pentrurealizareaschimbarilordedirectie,ramificatiilorsimodificarilordiametrelorconductelordinpolietilenasepotutiliza:
a)fitinguri(mufe,coturi,teuri,reductiietc.)realizateprininjectie
b)fitingurimecanice(mufe,coturi,teuri,reductiietc.)cuetansarepepereteleexterioraltevii
10.20._
(1)Lacurbareatevilordinotelserespectarazeleminimedecurbura.
(2)Curbareatevilordinpolietilenaserealizeazafaraaportdecaldura.
(3)RazaminimadecurburapentruteviledinPESDR11estede30Dn.
10.21.Serecomandacaracordareabransamentelorlaconductelededistributiedinotelsasefacainfunctiedediametrulacestora:

a)pentruDnpanala80mminclusiv,prinintermediuluneipiesederacordare(teudebransament),farascoatereadinfunctiuneaconducteidedistributieb)pentruDnmaimarede80mm,s
dinfunctiune,farapiesaderacord,siseprevadcuunrobinet.
10.22._
(1)Lacapatulbransamentuluiexecutatdinteavadinotelracordatlareteauadepresiunemedie/redusasemonteaza(Anexa25,fig.3):
a)unrobinetdebransament
b)opiesaelectroizolanta,inavalderobinetuldebransament
c)unulsaumaimulteregulatoaredepresiunesaudupacaz,ostatiedereglaremasurare.
(2)Lacapatulbransamentuluiexecutatdinteavadinotelracordatlareteauadepresiunejoasasemonteaza:
a)unrobinetdebransament
b)opiesaelectroizolanta,inavalderobinetuldebransament.
(3)Pentrurobinetuldebransamentseutilizeazarobinetcusfera,montatsuprateran.
(4)Bransamenteleramificateseechipeazainconformitatecualin.(1)respectivalin.(2),considerandusefiecareramificatiecafiinduncapatdebransament.
10.23._
(1)Racordareabransamentelorlaconductelededistributiedinpolietilenasefaceinfunctiedediametrulacestora:
a)pentruDnpanala63mminclusiv,prinintermediulunuiteudebransament,farascoatereadinfunctiuneaconducteidedistributie
b)pentruDnmaimarede63mmprinintermediulunuifitingderamificatie.(2)Insituatiadelaalin.(1),lit.b),seprevedeunrobinetdesectionarepentruDnmaimarede110mm.
10.24._
(1)Conductelededistributiedinpolietilenaseperforeazadupaefectuareasuduriiteuluidebransamentcubransamentulpropriuzis.
(2)Perforareaconductelordinpolietilenaserealizeazacudispozitivespecificeacesteioperatii.
10.25.Legaturabransamentuluidinpolietilenacupostuldereglaresaucuinstalatiadeutilizaresefacedupacumurmeaza:

a)prinintermediulcapatuluidebransament,denumitsiriser,faraanoddeprotectie,lacaretrecereapolietilena/otelserealizeazadeasuprasolului,inparteaverticalaacapatuluidebransame

b)prinintermediulcapatuluidebransament,denumitsiriser,cuanoddeprotectie,lacaretrecereapolietilena/otelserealizeazasubteran,inparteaorizontalaacapatuluidebransament,pent
c)prinintermediulfitingurilormecanicecareindeplinesccerinteleart.9.1.
(ladata29iul2010punctul3.,subpunctul10.25..dincapitolul10modificatdeArt.I,punctul13.dinOrdinul19/2010)
10.26._
(1)Lacapatulbransamentuluiexecutatdinteavadinpolietilenaracordatlareteauadepresiunemedie/redusasemonteaza(Anexa25,fig.9):
a)unrobinetdebransament
b)unulsaumaimulteregulatoaredepresiunesaudupacaz,ostatiedereglaremasurare.
(2)Lacapatulbransamentuluiexecutatdinteavadinpolietilenaracordatlareteauadepresiunejoasasemonteazaunrobinetdebransament
(3)Pentrurobinetuldebransamentseutilizeazarobinetcusfera,montatsuprateran.
(4)Bransamenteleramificateseechipeazainconformitatecualin.(1)respectivalin.(2),considerandusefiecareramificatiecafiinduncapatdebransament.

10.27.Deasupraconductelorsibransamentelormontatesubteran,petoatalungimeatraseului,laoinaltimede35cmdegeneratoareasuperioaraaacestora,esteobligatoriemontareauneib
15cmsiinscriptionataGazenaturalePericoldeexplozie(Anexa25,fig.17).
10.28.Inscopulsectorizariiretelelordedistributie,infunctiedeconfiguratiaacestora,seprevadrobinetedesectionare.
10.29.Infunctiedecontinutuldeimpuritatialgazelornaturale,inpuncteconvenabilalesealeretelelordedistributiesiinstalatiilordeutilizareexterioare,semonteaza,dupacaz:
a)separatoaredeimpuritati
b)refulatoare,prevazutecucate2robinete.
10.30._
(1)Robinetele,imbinarilecuflansesi/saudispozitivelededilatarepotfimontatesuprateransausubteran,conformspecificatiilorproducatorului.
(2)Seevitamontareasubteranaapieselorelectroizolanteatuncicandmontarealorsupraterananuesteposibila,elepotfimontatesisubteran,conformspecificatiilorproducatorului.

http://www.avocatura.com/ll868normatehnicaalimentaregazenaturale.html#

26/65

19.01.2015

Normatehnicapentruproiectarea,executareasiexploatareasistemelordealimentarecugazenaturale

10.31._
(1)Inaintedeintrareaincladiriainstalatieideutilizaresemonteaza,inlocaccesibil,unrobinetdeincendiu,marcatcorespunzator.
(2)Semonteazaunsingurrobinetdeincendiuininstalatiadeutilizareaferentauneicladiri,amplasatinainteaprimeiramificatiiainstalatiei.

10.32.Incazulincaredistantadintrerobinetuldeiesiredinpostulsaustatiadereglaresirobinetuldeincendiuestesub5m,sepoaterenuntalarobinetuldeiesiredinpostulsaustatiadereg
10.33.Ininstalatiilecuunsingurcontor,dacadistantaintrerobinetuldeincendiusicontornudepaseste5m,robinetuldeincendiutinelocderobinetdecontor.
10.34.Robineteledeincendiuplasatelainaltimeadepeste2mseprevadcuscarametalicafixadeaccessiplatformapentrumanevrare.
10.35._
(1)Montareaconductelorintuburideprotectiesefaceastfelincatsanuexisteimbinaripetoatalungimeatubului.
(2)Pentrutuburideprotectieculungimipeste6m,seadmitnumaiimbinariprinsudarecareinmodjustificatnusepotevita.
(3)Pentrucazulprezentatlaalin.(2)toatesudurileseverificaobligatoriuprinmetodenedistructive.
10.36.Conductelesaufitinguriledinpolietilenanusedeformeazalacaldinvedereamontarii.
10.37._
(1)Capaculcaminuluidevizitaresemonteazadeasupraaxuluiverticalalrobinetuluisiseprevedecugaurideventilare.
(2)Incazulmaimultorrobinetemontateinacelasicamin,seasiguraaccesdirectlaacesteadelasuprafata.
10.38._
(1)Confectionarearasuflatorilorpentrucarosabilsi/sauperete,sefacedinteavadinotelcudiametruldeDn50mmsaudinaltematerialecurezistentamecanicasimilarasausuperioara.

(2)Pentruevitareadegradariiconductelordinpolietilenasauaizolatieianticorosiveaconductelordinoteldecatredispozitivuldecuratirearasuflatorilor,rasuflatorilelacaresemonteazacapa
4.Executareaimbinarilor
10.39._
(1)Imbinariledemontabilealeconductelordinotelseexecutacupiesederacord:
a)fitinguri
b)flansedinotelasamblatecusuruburi.
(2)Imbinarilenedemontabilealeconductelordinotelserealizeazaprinsudura.
10.40.Imbinareaconductelordinotelmontatesubteransefaceprinsudura,cuexceptiaimbinariicapuluiprotectoralteuluidebransament,careseimbinaprininsurubare.
10.41._
(1)Ramificatiadintroconductasubteranaesteadmisaprinracorddirect,sudatpeconductasauprinteuderamificatie.
(2)Dacadiametrulramificatieidepaseste50%dindiametrulconductei,imbinareaseconsolideazainmodcorespunzator.
10.42._
(1)Imbinareaconductelordinotelmontatesuprateranesteadmisaprin:
a)fitinguri,ladiametrepanala:
i)100mm(4inch),pentrupresiuneajoasasiredusa
ii)20mm(3/2inch),pentrupresiuneamedie.
b)sudura,ladiametrepeste20mm(inch),laoricepresiune,cuasigurareacaracteristicilordesudabilitate
d)suduraoxiacetilenicaininstalatiiledeutilizareladiametremaimicide20mm(3/2inch),cuasigurareacaracteristicilordesudabilitate
(2)Seacordaprioritateimbinarilorprinsuduralaconductelemontatesuprateran.
10.43.Ramificatiadinconductelemontatesuprateranesteadmisaprin:
a)fitingurilaconductecudiametrulpanala100mm
b)suduralaconductecudiametrulmaimarede100mm.
10.44.Imbinariprinflanseseadmitla:
a)conductesubterane,numailaarmaturi(vane)saulalegaturiledeseparareelectricamontateincaminedevizitare,cuizolareaanticorozivacorespunzatoare
b)instatiisiposturidereglaresaureglaremasurare
c)conductesiarmaturicudiametrulmaimarede50mm,montatesuprateran.
10.45.Imbinariprinfitinguritipracordolandezseadmitnumaila:
a)regulatoaredepresiunepentrudebitmic
b)contoarevolumetricecumembrana
c)aparateleconsumatoaredecombustibiligazosi,duparobinetuldesigurantamontatpeconducta
d)montareaarmaturilorininstalatiileexterioaredeutilizare.
10.46._
(1)Imbinarilesudatelaconducteledinotelseexecuta:
a)infunctiedemodulderealizare:
i)caplacap
ii)cumanson,pentruconductesupuselaeforturimariinterenuriaccidentatesaumontateinterenuricuagresivitatemaresilatraversarideobstacole,ininteriorultuburilordeprotectie
iii)cunipluinterior,pentruconductecudiametrulinteriorpeste100mm.
b)Infunctiedeprocedeuldesudura:

http://www.avocatura.com/ll868normatehnicaalimentaregazenaturale.html#

27/65

19.01.2015

Normatehnicapentruproiectarea,executareasiexploatareasistemelordealimentarecugazenaturale

i)cuflacaraoxiacetilenica,panaladiametrulde100mm
ii)cuarcelectric,pentruoricediametru.
(2)Sudurileexecutatelaconductelededistributieamplasatepeartereledecirculatiepotfiintaritecueclise.
(3)Numarulecliselorsestabilesteinfunctiedediametrulconductei:
a)50<>nmaimicsauegalcu1503buc
b)150<dn=""mai=""mic=""sau=""egal=""cu="">
c)Dn>3006buc.
10.47._
(1)Imbinarileprinsuduraseexecutadesudoriautorizatideorganismeabilitate,conformreglementarilorinvigoare
(2)Esteobligatoriemarcareasudurilor,conformreglementarilorinvigoare
(3)Procedeeledesudareutilizatesuntcertificate,conformreglementarilorinvigoare.
10.48._
(1)Seevitasudareainconditiimeteorologiceimpropriipentrusituatiispecialeseiaumasurilederealizareimpusedetehnologiadesudare(paravane,corturi,preincalzireacapeteloretc.).
(2)Esteinterzisaracireafortataasudurilor.
10.49._
(1)ImbinarileprinsudurapentruconducteledinoteltrebuiesacorespundaclaseidecalitateII.
(2)Clasadecalitateaimbinarilorsudateseindicainproiectuldeexecutiealucrarilor.
(3)Controlulcalitatiisudurilorsefacevizualsiprinmetodenedistructivelegalaprobate.

(4)Controlulnedistructivalsudurilorlaconducteledinotelesteobligatoriularetelesiinstalatiisubterane,rezultateleconsemnanduseinbuletinedeexaminareacalitatiisudurilor,emisedeun
(5)Toatesuduriledepozitieseverificaprincontrolnedistructivdecatrepersonalcertificat/autorizat,conformreglementarilorinvigoare.
10.50._
(1)Imbinareaconductelordinpolietilenaserealizeazaprinsudura(fuziune)saucufitingurimecanicenedemontabile(etansareprinpresarepeperetiitevilor).
(2)Imbinareatevilorsifitingurilordinpolietilenaserealizeazacuaparatedesuduracaresuntagrementatetehnicdecatreorganismeleabilitate.
(3)Aparateledesudurasuntsupusereviziilortehniceinconformitatecucartiletehniceaferente.
(4)Reviziiletehnicealeaparatelordesudurasefacdecatreunitatiledeservicealefurnizoruluideaparatesilaintervaledetimpprecizatedeproducator.
(5)Imbinarileprinsuduraseexecutadesudoriautorizatideorganismeabilitate,conformreglementarilorinvigoare
10.51.Imbinareaconductelorsifitingurilordinpolietilena,infunctiededimensiuni,serealizeazaprinurmatoareleprocedee:
a)suduracaplacap,pentrudiametredecelputin75mm
b)electrofuziune,pentruoricediametru
c)compresie,intreconductesifitinguricustrangeremecanica,pentrudiametrecuprinseintre32si63mm.
10.52.Fitingurilecustrangeremecanicasuntnedemontabilesisuntalcatuitedin:
a)corp
b)inelinterior
c)garniturideetansare.
10.53.Imbinarileintreconducteledinpolietilenasiconducteledinotelserealizeazacu:
a)fitinguridetranzitiepolietilena(PE)metalpentrudiametrenominalecuprinseintre32si630mm
b)cuadaptordeflansa,flansaliberasigarniturideetansarepentrudiametrede250mmsimaimari
c)racordurimetalicecuetansareprincompresiunepeperetiitevii
d)racordmixtpolietilena(PE)metaldintreibucati(tipolandez)cuetansarecugarnituradecauciuc.
10.54._
(1)Racordareacapetelordebransamentlabransamentulpropriuzisserealizeazacumufeprinelectrofuziune.
(2)Capeteledebransamentauunmarcajcareindicaadancimeapanalacarepotfiingropate.
(3)Distantaminimaintresuprafatasoluluisifiletulteviidinotelestede100mm(Anexa25,fig.14).
10.55._
(1)FitinguriledinPE100potfiutilizatelaimbinareaconductelordinPE100siPE80,cuconditiarespectariiregimurilordesudarerecomandatedeproducatoriifitingurilorsiatevilor.
(2)FitinguriledinPE80potfiutilizatelaimbinareaconductelordinPE80.
10.56.ControlulcalitatiisudurilorpentruconductedinPEsefacevizualsi,dupacaz,prinmetodenedistructive,conformprevederilorproiectuluideexecutiealucrarilor.
10.57.Nuseadmitniciunfeldeinterventiipentrucorectareaoricarortipurideimbinari.
5.Montareaaparatelordemasura,controlsireglaj
10.58.Aparateledemasura,controlsireglajseverificasisemonteazaconforminstructiunilorproducatorilorsi/sauaaltorreglementarispecificetipuluideaparat.
6.Montareaaparatelorconsumatoaredecombustibiligazosi

10.59.Montareaaparatelorconsumatoaredecombustibiligazosisefaceinconformitatecureglementariletehnicesiinstructiuniledemontajdatedeproducator,dupareceptiainstalatieideuti
10.60._
(1)Robineteledemanevrasidesigurantasemonteazaastfelincatsafieferitedeactionarinecontrolate.

http://www.avocatura.com/ll868normatehnicaalimentaregazenaturale.html#

28/65

19.01.2015

Normatehnicapentruproiectarea,executareasiexploatareasistemelordealimentarecugazenaturale

(2)Pozitionarearobinetuluidemanevraalaparatuluiconsumatordecombustibiligazositrebuiesapermitaactionareaacestuiaastfelincatutilizatorulsapoatasupravegheaaprindereafocului.

10.61.Aparateleconsumatoaredecombustibiligazosisemonteazaconforminstructiunilordatedeproducatori,decatreoperatorieconomiciautorizatideorganismeabilitate,conformregleme
10.62.Latrecereadelaaltcombustibillacombustibilulgazos:
a)aparateleconsumatoaredecombustibili,alteledecatgazelenaturale,seadapteazalacombustibilulgazos
b)canaleledefum,cosurilesitirajulseverificasiremediaza,dupacaz
7.Verificareasicontrolulintimpulexecutariilucrarilor
10.63.OperatorulSDareobligatiadeacontrola,intimpulexecutarii,calitatealucrarilorpentruretelelededistributie,subaspectelepecareleconsideranecesare.
10.64.Executantultrebuiesarespecteprevederileproiectuluisialereglementarilorinvigoaresisaefectuezetoateverificarileimpusedeacestea.

10.65.Rezultateleverificarilorseconsemneazaintrunprocesverbaldelucrariascunse(Anexa7),caresesemneazadeinstalatorulautorizatalexecutantului,beneficiarsioperatorulSD,pent
a)realizareasudurilor
b)tipulsicalitateaizolatieianticorosive

c)verificarearezistenteideizolatiedupaumplereacompletaasantuluicupamant(verificarepentrucaresespecificanumarulsidatabuletinuluideverificareacalitatiiizolatiei,emisdeunlabo
d)respectareadistantelordesigurantafatadealteinstalatii
e)traversareatraseeloraltorinstalatii
f)adancimeadepozareaconductelor.

10.66.Stadiulfizicaluneilucraricaresepoateprobaindependentsicarenumaipoatecontinuafaraacceptulscrisalbeneficiarului,proiectantuluisiexecutantului,constituiefazadeterminata
CAPITOLUL11:PROTECTIAECHIPAMENTELORSIACONDUCTELORDINOTELIMPOTRIVACOROZIUNII
1._
11.1.Toateechipamentelesiconductelemetaliceseprotejeazaimpotrivacoroziuniiinfunctiedemoduldemontaresubteransausuprateran.
11.2.Protectiaechipamentelorsiaconductelorsuprateranesefacepringrunduiresivopsire,operatiunicareseexecutadupaefectuareaverificarilorlapresiune.

11.3.Alegereatipuluisicalitatiiprotectieiconductelorsubteranedinotelsefaceinfunctiede:rezistivitateasolului(agresivitateasolului),prezentacurentilordedispersieinzonaincaresemo
dindeterminarispecificeefectuatedeunlaboratorautorizat,curespectareaprescriptiilortehnicespecifice.
11.4._
(1)Protectiaconductelorsubteraneexecutatedinotelsefaceprin:
a)izolatiedebaza(cumaterialerezistentelamediulcoroziv:bitum,materialeplasticeetc.)
b)izolatiedebazasiprotectiecatodica.
(2)Izolatiadebazaseexecutaastfelincatsaseasigurecontinuitateaprotectieipeintregultraseualconductei.
(3)Protectiamecanicaaizolatieicubitumseexecutaprinaplicareapesteultimulstrataunuistratdinmaterialecorespunzatoareacestuiscop.
11.5._
(1)Suprafatatevilorsecuratainaintedeizolarecudispozitivespeciale(depreferintaprinsablare)indepartandusecompletruginasiurmeledegrasime.
(2)Tevilecudefectedesuprafatavizibileseretragdelaizolare.
11.6.Izolatiaanticorozivadebazaatuburilordeprotectiedinotelrespectaconditiiledeizolareimpuseconductelordegaze.
11.7._
(1)Izolareaconductelordinotelsefacedecatreproducator(tevipreizolate)sauinstatiiautorizate.
(2)Laiesireadinsolaconductelor,peconductaseaplica,peolungimede0,5m,izolatieanticorozivacarerespectacelputintipuldeizolatieaplicatconducteiingropate.

(3)Seadmiteizolarealaloculdemontajla:imbinari,corectareadegradarilorproduseintimpulmanipulariisitransportuluiconductelor,interventiipentruremediereadefectelor,precumsiinsi
(4)Verificareacalitatiiizolatieisefaceconformreglementarilorinvigoare.
2.Protectiacatodicaaconductelordinotel

11.8.Pentruasigurareaelectrosecuritatiiconductelorsiinstalatiiloraferentesipentruefectuareadeterminarilorprivindstareadecoroziune,conducteledinotelapartinandSDsi,dupacaz,insta
a)posturidemasurareaparametrilorspecifici(potential,curent,rezistentaetc.)caresemonteazapetronsoaneledeconductainconformitatecuprescriptiiletehniceinvigoare
b)pieseelectroizolante.
11.9._
(1)Determinariledepotentialseefectueaza:
a)inposturiledemasurare,incazulconductelordinotelfarabransamentesiincazulbransamentelordinpolietilenaracordatelaconductedinotel
b)directpebransamente,insituatiaconductelordinotelprevazutecubransamentedinotel.
(2)Diagrameledeinregistrareavalorilorpotentialuluiconducta/solseanexeazalacarteatehnicaaconstructiei.
11.10.Incazulincarenuafostaplicatainitialprotectiacatodica,operatorulSDstabileste,pebazamasuratorilorspecifice,necesitateaaplicariiacesteia.
11.11.PieseleelectroizolantesemonteazainSDdinotel:
a)pefiecarebransament,inaintedeintrareainstatiilesiposturiledereglaresaureglaremasurare
b)petraseeleconductelor,acoloundeestenecesar
c)laiesireadinstatiiledereglaresaureglaremasurare.
CAPITOLUL12:VERIFICARISIPROBEDEREZISTENTASIETANSElTATELAPRESIUNEASISTEMELORDEALIMENTARECUGAZENATURALE
12.1.VerificarilederezistentasietanseitatelapresiuneaSDsiainstalatiilordeutilizareseefectueazadecatreexecutantpeparcursulrealizariilucrarilor.

12.2.ProbelederezistentasietanseitatelapresiuneaSDsiainstalatiilordeutilizareseefectueazadecatreexecutant,inprezentadelegatuluioperatoruluiSD,laterminarealucrarilorinveder

http://www.avocatura.com/ll868normatehnicaalimentaregazenaturale.html#

29/65

19.01.2015

Normatehnicapentruproiectarea,executareasiexploatareasistemelordealimentarecugazenaturale

12.3._
(1)Verificarilesiprobelederezistentasietanseitatelapresiuneseefectueazacu:
a)aercomprimat,inretelelededistributie,posturiledereglaresaureglaremasuraresiinstalatiiledeutilizare
b)apa,instatiiledereglaresaureglaremasurare.
(2)Valorilepresiunilorsuntdateintabelul8.
Tabelul8presiunipentruefectuareaverificarilorsiprobelorde
REZISTENTASIETANSEITATE

Nr.crt.

Presiuneapentruverificareasi
Presiuneapentruverificareasi
probaderezistenta,inPasiin
probadeetansare,inPasiinbar
bar

Categoriainstalatiilorsitreapta
depresiune

Retelededistributiesiinstalatii
deutilizaresubterane:

1.1.Presiunemedie*)

9x105(9)

6x105(6)

1.2.Presiuneredusa

4x105(4)

2x105(2)

1.3.Presiunejoasa

2x105(2)

1x105(1)

Statiisiposturidereglaresau
reglaremasurare,avandin
amonte:

9x105(9)

6x105(6)

2.1.Presiunemedie

4x105(4)

2x105(2)

1.

2.

2.2.Presiuneredusa

Instalatiideutilizare
supraterane:

3.1.Presiunemedie

9x105(9)

6x105(6)

3.2.Presiuneredusa

4x105(4)

2x105(2)

3.3.Presiunejoasa

1x105(1)

0,2x105(0,2)**

3.

(*)IncazulretelelordedistributiesiinstalatiilordeutilizarerealizatedinPE80,probaderezistentasefacela6x105(6bar)siprobadeetanseitatesefacela4x105Pa(4bar).
(**)Cumanevrareaarmaturilor.
12.4.Pentruconducteledinotelcaresemonteazasubteranserecomandaefectuareaverificarilorinaintedecoborareaacestorainsant.
12.5._

(1)Efectuareaverificarilorsiprobelorderezistentasietanseitatelapresiunearetelelordedistributiesiinstalatiilordeutilizaredinpolietilenaseefectueazaduparacirea,lanivelultemperaturii

(2)Incazulincarereceptiabransamentelordinpolietilenaseefectueazaindependentdereceptiaconducteilacareseracordeaza,probeledeetanseitatesirezistentalapresiuneabransamen
12.6.Efectuareaverificarilorsiprobelorlapresiuneasistemelordealimentareserealizeazalapresiuniconformdatelordintabelul9,astfel:
a)verificareaseefectueazapetronsoanedepanala500msiseconsideracorespunzatoaredacapresiuneasementineconstantatimpdeminim4ore
b)probaseefectueazapeconducteleterminatesiseconsideracorespunzatoaredacapresiuneasementineconstantatimpde24deore.
12.7.Timpulderealizareaprobeiderezistentalapresiuneestede1ora,iarpentruprobadeetanseitatelapresiuneestede24deore.
12.8._

(1)Laefectuareaprobelorderezistentasietanseitate,aparateledebazapentrumasurareapresiuniisitemperaturiisuntdetipulcuinregistrarecontinua,cuverificareametrologicaintermend
(2)Clasadeexactitateaaparatelordemasuratrebuiesafiedeminimum1,5.
(3)Pelangaaparateledebaza,semonteazainparalelaparatedecontrolindicatoaredepresiunesidetemperatura,avandaceeasiclasadeexactitatecuceaaaparatelordebaza.
(4)Inregistrareaparametrilordepresiunesitemperaturapediagramasaupeprotocolultiparitdatdeechipamentulelectronic,constituiedovadaprobelorderezistentasideetanseitate.

(5)InregistrareaparametrilordepresiunesitemperaturasedateazasisemneazadecatreresponsabilulmetrologaloperatoruluiSD,instalatorulautorizatalconstructorului,beneficiarsicontin
a)lungimeasidiametrultronsonuluideconductasupusprobelor
b)dateledeidentificaresiverificarealeaparatelordemasurare.
(6)Laefectuareaprobelorderezistentasietanseitatepentrubransamentesiinstalatiideutilizarenuestenecesarautilizareaaparatelordemasurarecuinregistrarecontinuaapresiuniisiate
12.9.Verificarilesiprobelederezistentasietanseitatelapresiuneseefectueazadupaegalizareatemperaturiiaeruluidinconductacutemperaturamediuluiambiant.
12.10.Timpulnecesarpentruegalizareatemperaturiiesteinfunctiedevolumulconductei,conformvalorilordateintabelul9.
Tabelul9:timpulnecesarpentruegalizareatemperaturii
Timpnecesarpentruegalizareatemperaturiiconducteimontate

http://www.avocatura.com/ll868normatehnicaalimentaregazenaturale.html#

30/65

19.01.2015

Normatehnicapentruproiectarea,executareasiexploatareasistemelordealimentarecugazenaturale
Subteran,inore

Volumulconducteiinm3

Suprateran,inminute

OL

PE

OLPE

0.1

0,50

0,75

0.2

0,75

1,00

20

0.3

1,00

1,50

30

0.5

1,50

2,00

40

2,00

3,00

50

2,50

3,75

60

3,00

4,50

75

4,00

6,00

90

5,00

7,50

90

10simaimare

8,00

12,00

120

12.11.Corespondentaintrelungimea,diametrulsivolumulconducteloresteprezentataintabelul10.
Tabelul10:volumulconductelorinfunctiedediametrulsilungimeaACESTORA
1
V,m3 0.001 0.01 0.05 0.075 0.1 0.15 0.30 0.60 0.90
Diametr Dex
ul,in g,in
inch
mm Vunitarin
Lungimeaconductei,inm
m3/m

32x3

5,31x
104

1,9

18,8

11/4

38x3

8,04x
104

1,2

11/2

48x3

1,38x

103

21/2

73x3. 3,22x
5
103

10

188

283

565 1131 1696 1884 2825 3769 9423 18848

12,4 62,2

93

124

187

373

746 1120 1224 1866 2488 6220 12441

7,2

54

72

108

217

433

650

722 1083 1444 3611 7221

3,9 19,6

29

39

59

118

235

353

392

588

784 1960 3921

3,11 15,6

23

31

46,6

93

187

280

311

466

622 1555 3110

9,5

14,2

19

28

57

114

170

189

284

379

947 1894

6,4

9,6

13

19

38

76

115

127

191

255

637 1274

12

24

48,9

73

81

122

163

408

815

3,8

7,7

15

31

46

51

76

102

255

510

4,5

8,9

18

26,7

30

44

59

149

297

2,8

5,7 11,4

17

19

28

38

95

190

36

89x3.5

5,28x

103

108x4

7,85x
103

133x4

1,23x

102

168x 1,96x

102
5

141

57x3. 2,55x

5
103

94

1.5

219x6

3,36x

102

10

273x7

5,27x

102

12

324x8

7,45x

102

12

13

20

27

67

134

14

377x9

1,01x

101

5,9

8,9

10

15

20

49

99

http://www.avocatura.com/ll868normatehnicaalimentaregazenaturale.html#

31/65

19.01.2015

Normatehnicapentruproiectarea,executareasiexploatareasistemelordealimentarecugazenaturale

16

419x9 1,26
x101

20

530x9

2,06x

101

24

620x9

2,84x
101

4,8

11,9

16

40

79

4,4

4,9

7,3

9,7

24

48

5,3

17,6

35

12.12.Intimpulverificarilorsiprobelornuseadmitpierderidepresiune.
12.13.Conditiiledeefectuareaprobelorsirezultateleacestoraseconsemneazainprocesulverbaldereceptietehnica,conformmodeluluidinAnexa1.
12.14.Esteinterzisaremediereadefectelorlaconductesibransamenteintimpulefectuariiprobelor.
12.15._
(1)Efectuareaprobelorderezistentaaconductelordinstatiilesiposturiledereglaresaureglaremasuraresefacecublindarealaambelecapetealecontoarelorsiregulatoarelor.
(2)Probeledeetanseitatesefaccutoatedispozitivelesiechipamentelemontateinstaredefunctionare.
12.16._
(1)Laextinderideinstalatiideutilizare,conducteleseprobeazainaceleasiconditiicaoriceinstalatienoua.

(2)Suntexceptatederivatiiledininstalatiiledeutilizaresuprateraneinfunctiune,carenudepasesclungimeade4macesteaseverificacuspumadesapunsaucualtetehnologiideverificarea
12.17.Sesupunprobelordepresiunesietanseitatesiportiuniledeconducteinlocuitesaumodificatedininstalatiileexistente.
CAPITOLUL13:RECEPTIATEHNICASIPUNEREAINFUNCTIUNELATERMINAREALUCRARILOR
13.1._

(1)ReceptiatehnicasipunereainfunctiunealucrarilordincadrulsistemelordealimentarecugazenaturalesefacedeoperatorulSD,dupaanuntareadecatreexecutantaterminariilucrarilor,
(2)EfectuareareceptieitehnicesipunereainfunctiuneseconfirmapebazadedocumenteincheiateconformAnexelor1,2,3,4,5,6si7.
1.Receptiatehnicaalucrarilor
13.2._

(1)Operatiiletehnicenecesarepentrureceptiatehnicaalucrarilorsefac,conformlegislatieiinvigoare,deexecutant,inprezentaoperatoruluiSD,membrilorcomisieidereceptie,executantulu

(2)Pentrutoatelucrarileseprezintadocumentatiatehnicadeexecutiesidocumenteleprivitoarelarealizareasiexploatarealucrarilor,cutoatemodificarileadusepeparcursulexecutariilucrari
13.3.Pentruconductelededistributie,incareseincludsibransamentele,seprezintainplusfatadeprevederilecuprinselaart.13.2.,alin.(2):
a)fisatehnicaaconducteidedistributiegazenaturale/bransamentului(Anexa9/Anexa10)
b)peplanulavizat,pozitiacotataaarmaturilor,schimbarilordedirectie,rasuflatorilor,sudurilordepozitie,caminelor,adancimeadepozareaconducteietc.
c)certificatuldecalitatealtevilor
d)facturadeprocurareatevilorsiarmaturilor
e)buletineledeexaminareasudurilor,emisedeunlaboratorautorizatpentrucontrolulnedistructivalsudurilor
f)buletindeverificareacalitatiiprotectieianticorosive,emisdeunlaboratorautorizat

g)procesverbalpentrulucrariascunse,insotitsidebuletinuldeverificareacalitatiiprotectieianticorosiveaconductelorsubterane(dupaumplereacompletaasantuluicupamant)sideasigura
prizelordeimpamantare/electrosecuritate),eliberatdeunlaboratorautorizat(Anexa7)
h)valoareadeclarataainvestitiei
i)autorizatiadeconstruire
j)procesulverbaldereceptieareparatieidrumului,semnatdeadministratiadomeniuluipublic
k)referatuldeprezentareintocmitdeproiectantcuprivirelamodulincareafostexecutatalucrarea.
13.4.Pentrustatiisiposturidereglaresaureglaremasurare,seprezintainplusfatadeprevederilecuprinselaart.13.2.,alin.(2):
a)fisatehnicaastatieidereglaremasurare(Anexa11)
b)certificatedeconformitate/agrementetehnicepentruelementelecomponente
c)certificateledecalitatepentrumaterialelefolosite
d)facturadeprocurareaechipamentului
e)valoareadeclarataainvestitiei
f)procesverbaldeincercari,pentrustatiileconfectionateinatelier
g)buletindeverificareaprizeideimpamantaresirespectareaprevederilordeelectrosecuritate
h)referatuldeprezentareintocmitdeproiectantcuprivirelamodulincareafostexecutatalucrarea.
13.5.Receptiatehnicaconstain:
a)verificareadocumentelordereceptie

b)verificareacalitatiilucrarilorsiaconcordanteiacestoracudocumentatiadeexecutieavizata,cuprevederiledinautorizatiadeconstruire,precumsicuavizelesiconditiiledeexecutieimpuse
c)efectuareaprobelorderezistentasideetanseitatedecatreexecutantinprezentadelegatuluioperatoruluiSD
d)intocmireaprocesuluiverbaldereceptietehnica.
2.Punereainfunctiuneainstalatiilor
13.6.Operatiiletehnicenecesarepentrupunereainfunctiuneainstalatiilorsefacdeexecutant,inprezentaoperatoruluiSDsiabeneficiarului,dupacaz.
13.7.Punereainfunctiunesefacepebazaprocesuluiverbaldereceptietehnica,dupaincheiereacontractuluidefurnizareagazelornaturale.

http://www.avocatura.com/ll868normatehnicaalimentaregazenaturale.html#

32/65

19.01.2015

Normatehnicapentruproiectarea,executareasiexploatareasistemelordealimentarecugazenaturale

13.8._
(1)RacordareaconductelornoidedistributiesiabransamentelorlaconducteleinfunctiunesefacedeoperatorulSD,lasolicitareascrisaareprezentantuluilegalalexecutantului.
(2)Operatiiledeinchidereasectorului,anuntareaabonatilorsiredeschidereasectoruluiseefectueazadeformatiadeexploatareaoperatoruluiSD.
13.9.Imbinarilecaresauexecutatdupaprobadepresiune,pentrucuplareanoilorinstalatiilaceleinfunctiune,severificalapresiuneadinconductasaudininstalatie.
13.10.Inaintedepunereainfunctiunearetelelordedistributiesiinstalatiilordeutilizare,sefacerefulareaaerului:
a)princapatulopuspunctuluideracordare,laconductelededistributieinfunctiune
b)prinrobinetelemontateinamontederegulatoare,labransamentelecuposturidereglare

c)prinrefulatorsauprinrobinetelemanometruluidepecolectoruldeiesiredinstatie,labransamentelecustatiidereglaresaureglaremasurare,candacesteanusuntprevazutecurefulator
d)prinrobineteleaparatelorconsumatoaredecombustibiligazosisiaunuiracordflexibilscosinexteriorulcladiriiprinferestreleincaperilor,lainstalatiiledeutilizare.
13.11.Lapunereainfunctiuneastatiilorsiposturilordereglaresaureglaremasurareseefectueazaurmatoareleoperatiuni:
a)severificalegarealacenturadeimpamantareapartilormetaliceconformprevederilorart.7.10,alin(1).
b)severificasiseinchidtoatearmaturilestatieisaupostuluidereglare
c)severificasiseinchidtoatepuncteledearderesitoatecapeteleinstalatiei
d)sedeschiderobinetulstatieilabransamentsaulainstalatiadinamonte
e)seleagainstalatiileinavaldestatiasaupostuldereglare
f)sepuneinfunctiunestatia,postulsauinstalatiadeutilizare.

13.12.Lapunereainfunctiuneainstalatiilordeutilizare,seurmarestecomportarearegulatoarelorsiaparatelorconsumatoaredecombustibiligazosi,verificandusestabilitateasiaspectulcalit
a)toateaparateleconsumatoareinfunctiune
b)unsingurarzatorinfunctiune(cudebitulcelmaimicdininstalatie)
c)controlularderiiserealizeazafolosindaparatepentruanalizagazelorarse.
13.13._
(1)Lafiecareaparatconsumatordecombustibiligazosiseverificamodulincaresefaceevacuareagazelordeardere,inurmatoarelesituatii:
a)functionareaindividualaaarzatoarelor/aparatelorconsumatoaredecombustibiligazosi
b)functionareasimultanaatuturoraparatelor,incazulracordariilaacelasicosdefumamaimultoraparateconsumatoaredecombustibiligazosi.
(2)Incazulfunctionariidefectuoaseaevacuariigazelorarseseprocedeazala:
a)amanareapuneriiinfunctiune,panalaremediereacanalelorsaucosuluidefum
b)sigilarearobineteloraparatuluiconsumatordecombustibiligazosi.
13.14.Aparateleconsumatoaredecombustibiligazosiracordatelacossepuninfunctiunenumaidupaceconsumatorulprezintadovada,numaivechede30zile,deverificaresicuratireacos
13.15._
(2)Lapunereainfunctiuneaoricareiinstalatiideutilizare,delegatuloperatoruluiSDareurmatoareleobligatii:
a)samontezecontoruldegazenaturale
b)saverificeincheiereacontractuluidefurnizaregaze
c)sainstruiascaconsumatorulpentrufolosireacorectaainstalatieideutilizare
d)saincheiecuconsumatorulsiinstalatorulautorizatpentruexecutieprocesverbaldepunereinfunctiune,conformAnexei5.
e)sapredeaconsumatoruluiinstructiunileprivindmoduldeutilizarecorectaagazelornaturale,prevazuteinAnexa8.
13.16._

(1)PentrulucrarileaferenteSD(conducte,bransamentesistatiisiposturidereglaresaureglaremasurare),inaintedepunereainfunctiune,investitorulpredaoperatoruluiSDcarteatehnicaa
(2)Carteatehnicaaconstructieicontine,conformlegislatieiinvigoare,documentatiaprivind:proiectarea,executia,receptia,punereainfunctiunesiexploatareaSD
13.17.Documentatiaprivindproiectarea,intocmitainconformitatecuart.2.7.,careseataseazacartiitehniceaconstructieisecompleteaza,dupacumurmeaza:
a)pentruconducteledinSD,cuplanulconductelorefectivmontatepetraseulreal

b)pentrubransamente,cuplanulbransamentuluisischemaizometricapecareseindicadiametrul,lungimea,punctulderacord,debitulinstalatieideutilizare,pozitiasicaracteristicileconstruc

c)pentrustatiisiposturidereglaresaureglaremasurare,cuplanullucrarilorexecutatesischemaizometricapecareseindicadiametrelesilungimilepanourilor,distribuitoarelor,pozitiaregul
puncteledeintraresiiesirecuprecizareapresiunilor,capacitateadereglaresimasurareastatiei/postului,pozitiatarusilorsiplatbandeloraferentesistemuluideimpamantare.
13.18.Peplanurileprecizatelaart.13.17.sementioneaza,dupacaz:

a)distanteledeidentificarefatadereperefixe,distanteleintresuduri,loculsudurilordepozitie,diametreleconductelor,loculschimbarilordediametrusialschimbarilordedirectie,lungimeafi
intersectiecualteconducte,distantelepanalaalteinstalatiiintalniteinsapatura,constructiisauobstacolesubterane,locularmaturilor

b)detaliidemontajlaschimbarilededirectiesaudiametre,latraversareaaltorconductesauconstructiisubterane,pentrupunctelederacordalebransamentelorsauconductelor,pentrudispo
subterane,lasubtraversaridecaiferate,drumuri,cursurideape.

13.19.Fiecarepiesadesenatacareseataseazacartiitehniceaconstructieisecompleteazacudateledeidentificarealeproiectantuluisiexecutantuluisisesemneazasisestampileazadeaces
CAPITOLUL14:EXPLOATAREASISTEMELORDEALIMENTARECUGAZENATURALE
1._

14.1.Exploatareasistemelordedistributieagazelornaturale,numiteincontinuareSD,seefectueazaprinpersonalautorizat,decatreoperatorieconomicititulariailicenteidedistributieagaze
14.2.Exploatareainstalatiilordeutilizareagazelornaturaleapartinandconsumatorilornoncasnicipoatefiefectuatadecatre:
a)personalpropriu,desemnatprinordinscrisdecatreconducatorulunitatiisiautorizatdecatreANRE.Acestpersonalnuesteabilitatsaefectuezeverificarisireviziitehniceperiodice
b)operatorieconomiciautorizatidecatreANRE

http://www.avocatura.com/ll868normatehnicaalimentaregazenaturale.html#

33/65

19.01.2015

Normatehnicapentruproiectarea,executareasiexploatareasistemelordealimentarecugazenaturale

c)operatoriSD.
(ladata29iul2010punctul1.,subpunctul14.2..dincapitolul14modificatdeArt.I,punctul14.dinOrdinul19/2010)

14.3.Exploatareainstalatiilordeutilizareapartinandconsumatorilorcasnici,cuexceptiaverificariisiarevizieitehniceperiodice,poatefiefectuatadeacestiasi,dupacaz,defochistiautorizatip
naturaleprimitelapunereainfunctiuneainstalatieideutilizareagazelornaturalesaulacerere.

14.4.Instructiuniledeutilizareagazelornaturalesuntelaborateconformprevederilorprezentelornormetehnicesiaprescriptiilortehnicedefolosireaaparatelorconsumatoaredecombustibil
14.5._
(1)Verificareasireviziatehnicaperiodicaainstalatiilordeutilizareesteobligatoriepentrutoticonsumatorii.
(2)RealizareaoperatiilordeverificaresirevizietehnicaperiodicaseefectueazadecatreunoperatoreconomicautorizatdecatreANRE,selectatdecatreconsumator.

(3)Verificareasireviziatehnicaperiodicaainstalatiilordeutilizareseexecutapebazadocumentatiilortehnicecareaustatlabazaexecutariiinstalatieideutilizare,avizatedeoperatorulSD,ex
14.6._
(1)OperatorulSDcompleteazalazidocumentelenecesareexploatariisistemuluidealimentarecugazenaturale,dupacumurmeaza:

a)schemadeansambluaSD,cuamplasareastatiilordereglaremasuraredepredare,statiilordereglaresaureglaremasuraredesector,posturilordereglaresaureglaremasurare,robinete
siculoriconventionale
b)planurileconductelor,scara1:500,cureperefatadepunctefixe

c)fiseletehnicecompletatelazipentruconducte,bransamente,posturisistatiidereglaresaureglaremasurareapartinandSDpecareilopereaza,intocmiteconformprevederilordinNormele
naturale.
d)documentatiatehnicaainstalatiilordeutilizare
e)registruldeevidentaareclamatiilorsidefectelordinSD,conformAnexei13
f)registruldeevidentaareclamatiilorsidefectelordininstalatiiledeutilizare,conformAnexei14
g)registruldeevidentaaaccidentelortehnice,conformAnexei15
h)registruldeevidentazilnicaaparametrilorpentrustatiiledereglaremasuraresupravegheate,conformAnexei16.

(2)OperatorulSDesteobligatsadetinaunexemplardincarteaconstructieipentruSD/alteobiectivepentrucarearelicentadedistributieagazelornaturalesisaocompletezelazipentrucaz
14.7.Pentrutoticonsumatorii,operatorulSDtinelazievidentadebiteloraprobatesiadebitelorpuseinfunctiune.
14.8._

(1)OperatorulSDaredreptulsasistezealimentareacugazenaturaleaaparatelorconsumatoaredecombustibiligazosisiainstalatiilordeutilizarecarenusuntconformecuprevederilelegale
(2)OperatorulSDprocedeazaconformalin.(1):
a)lasolicitareainscrisafurnizoruluidegazenaturale
b)insituatiaincareacesteneconformitatisuntconstatatecaurmareaactivitatiispecificeoperatoruluiSD.
(3)OperatorulSDasiguraprimireareclamatiilorsirezolvareaacestora.
2.EXPLOATAREASD
A)Exploatareaconductelorsibransamentelor
14.9.OperatorulSDesteobligatsaefectuezeverificareasireviziatehnicaaconductelorsibransamentelor.
14.10._

(1)Verificareatehnicaaconductelorsibransamentelor,invedereadepistariieventualelorscaparidegaze,sefaceperiodic,cudetectoaredegaze,verificatemetrologicconformprevederilorle
proprii,infunctiede:
a)stareatehnicasivechimeaconductelorsibransamentelor
b)densitateaconstructiilorsinivelulderiscinfunctiededestinatiaacestora
c)intensitateatraficului
d)numardedefecte/kilometru
e)alteconditiilocalespecifice
f)tipulconductelor,otelsaupolietilena(PE).
(2)VerificareatehnicaperiodicaaconductelorsibransamentelorseexecutalaintervaledetimpprecizateinAnexa17.
(3)EchipacareefectueazaverificareaareincomponentacelputinuninstalatorautorizatANRE.
14.11.Controlulscaparilordegazenaturaleseefectueaza:
a)petoatalungimeatraseelorconductelorsibransamentelorsiinposturile/statiiledereglaresaureglaremasurare
b)incaminelealtorreteledeutilitatisubteraneamplasateindomeniulpubliclaodistantademaximum5mfatadeconducteledegazenaturale.
(ladata29iul2010punctul2.,literaA.,subpunctul14.11..dincapitolul14modificatdeArt.I,punctul15.dinOrdinul19/2010)

14.12.Dupaefectuareaverificariitehniceaconductelorsibransamentelor,echipacareaefectuatverificarileconsemneazainordinuldeserviciu,intocmitconformcuAnexa18,constatarilefac
14.13._

(1)LaconstatareaunorscaparidegazeinSDcareimpuninterventiedeurgenta,seanuntaimediatbirouldereclamatiicareconsemneazasesizareainregistruldeevidentaareclamatiilorsid
(2)Insituatiamentionatalaalin.(1),echipacareefectueazaverificarileiadeurgentaprimelemasuri,dupacaz:
a)oprestesaudeviazacirculatiaautovehiculelorsipietonilorinzona
b)asiguraevacuareainatmosferaascaparilordegazeprindeschidereacapacelorcamineloraferenteconducteidegazesialealtorretelesubteraneexistenteinzona
c)ridicacapacelerasuflatorilorGN
d)supravegheazazonapanalasosireaechipeideinterventieaoperatoruluiSD
e)verificaexistentaacumularilordegazeinimobileledinvecinatateadefectuluisidispunemasuriinconsecinta.
14.14._

http://www.avocatura.com/ll868normatehnicaalimentaregazenaturale.html#

34/65

19.01.2015

Normatehnicapentruproiectarea,executareasiexploatareasistemelordealimentarecugazenaturale

(1)Incazulconstatariiprezenteiunorscaparidegazeintroconstructie,seanuntaimediatbirouldereclamatii,careconsemneazasesizareainregistruldeevidentaareclamatiilorsidefectelor
(2)Insituatiamentionatalaalin.(1),echipadeinterventiesositalasolicitareaconstatatorului,actioneazaastfel:
a)interziceaccesulcufocsaucusursedeproducereascanteilor
b)intrerupealimentareacugazenaturale
c)efectueazaaerisireaincaperilor
d)localizeazadefectulsinuparasestezonapanalaeliminareatotalaagazelordinimobil
e)anuntadispeceratuloperatoruluiSD
f)extindecontrolulpeintreagazonaundeesteposibilainfiltrareagazelor.
14.15._
(1)Reviziatehnicaaconductelorsibransamentelorserealizeazalamaxim2ani,prinefectuareaurmatoareloroperatii:
a)curatireatijelorsieventualarepararearasuflatorilor
b)manevrarearobinetelorsiremediereaneetanseitatiloracestorasiadefectiunilorconstatate
c)curatireacaminelordevizitare
d)completareacucapaceacaminelordevizitare,acoloundecapacelelipsesc
e)refacereamarcajelorpetraseulconductelor,undeestecazul
f)controlulstatiilordeprotectiecatodica
g)verificareacontinuitatiifiruluitrasorpentruconducteledinPEcuaparaturaadecvataincazulconstatariiunordiscontinuitati,acesteaseremediazaimediat.

(2)Constatarilesementioneazainfiseletehnicealeconductelorsialebransamentelor,intocmiteconformcuAnexa9,respectivcuAnexa10dinNormeletehnicepentruproiectareasiexecutar

14.16.Pentrureteleleprotejatecatodic,odatala30zile,seefectueazacontrolulfunctionariistatiilordeprotectiecatodicaconstatarilesementioneazainordinuldeserviciu,intocmitconform
14.17.Inlocuireaconductelordegazenaturalesauaunorportiunidinacesteasefaceinfunctiede:
a)stareatehnica
b)numardedefecte/kilometru
c)agresivitateasoluluisivalorilecurentilordedispersie
d)modernizareacarosabiluluisiinfrastructuriisistemelordeutilitati
e)necesitatearedimensionarii
f)schimbarearegimuluidepresiuneetc.
14.18.Inlocuireacapacelorlacamineledevizitaresefaceimediatdupaconstatareadeteriorariisaulipseiacestora.

14.19.Incazulconductelorsituatepestrazicareurmeazaafisupusemodernizarii,severificainprealabilprinsondajstareatehnicaaconductelor,stabilindusemasurilenecesarepentruasig
14.20.Efectuareainterventiilorsauexecutareacuplariiconductelornoilaconducteleinfunctiunesefaceinraportdecomplexitateasinaturalucrarilor,prin:
a)inchidereasi/saudepresurizarearetelei
b)reducereapresiuniideregiminreteasiutilizareadispozitivelorspecialedecuplare.
14.21._
(1)IntrerupereaplanificataaalimentariicugazenaturalepentruefectuareadelucrariinSDsefacenumaidupaanuntareaconsumatorilorafectatideintrerupere,inaintecuminimum48ore.
(2)Perioadaminimadeintrerupereaalimentariicugazenaturaleestede3ore.
(3)Perioadaminimadeintreruperepoatefidiminuatadacaconsumatoriisuntanuntatiintotalitatedereluareaalimentariicugazenaturale.
14.22._
(1)Incazulintreruperiloraccidentale,reluareaalimentariicugazenaturalesefacedupaanuntareaprealabilaaconsumatorilorafectatideintreruperecuminimum3oreinaintedeaceasta.
(2)Perioadaminimadeintreruperepoatefidiminuatadacaconsumatoriisuntanuntatiintotalitatedereluareaalimentariicugazenaturale.

14.23.TrecereauneiconductelaunregimdepresiunesuperioaraceleipentrucareafostconstruitasefacecurespectareaNormelortehnicepentruproiectarea,executareasiexploatareasist
presiunecorespunzatoarenouluiregimdepresiune.
(ladata29iul2010punctul2.,literaA.,subpunctul14.23..dincapitolul14modificatdeArt.I,punctul16.dinOrdinul19/2010)
14.24.Operatiiledeinterventiepeconducteinfunctiunesefacnumaipebazaprogramelordelucruaprobate,caretrebuiesacontinaminimumurmatoareleprecizari:
a)masuritehnicecaresaexcludapericoluldeaccidente
b)personalulautorizataloperatoruluiSD,desemnatpentruinterventie
c)masuriledeaparareimpotrivaincendiilor,prevazutederegulamenteleinvigoare.
B)Exploatareastatiilorsiposturilordereglaresaureglaremasurare
14.25._

(1)Statiilesiposturiledereglaresaureglaremasuraredelaconsumatorifunctioneaza,deregula,farasupraveghere,cuexceptiacelorpentrucareoperatorulSDimpreunacuconsumatorul,s
perioadalimitatadetimp,necesitateaexistenteipersonaluluidesupraveghere.
(2)ObligatiilepersonaluluiresponsabilcusupraveghereastatiilorsiposturilordereglaresaureglaremasuraresestabilescdeoperatorulSD.

14.26.Statiilesiposturiledereglaresaureglaremasurare,indiferentdecapacitate,serevizuiescpebazadeprogramaprobatpringrafic,laintervaluldetimprecomandatdeproducator/proie
14.27._
(1)Reviziastatiilorsiposturiledereglaresaureglaremasuraresefaceinfunctiedeprescriptiileproducatoruluideechipamentesiconsta,inprincipal,din:
a)verificareaetanseitatiisi,dupacaz,inlocuireapieselorsigarnituriloruzate
b)curatireasiungereamecanismelor

http://www.avocatura.com/ll868normatehnicaalimentaregazenaturale.html#

35/65

19.01.2015

Normatehnicapentruproiectarea,executareasiexploatareasistemelordealimentarecugazenaturale

c)curatireadeimpuritatiaconductelor
d)verificareasireglareafunctionariiregulatoarelorlaparametriiproiectati,aarmaturilordeinchideresidesiguranta
e)verificareasiremediereasistemelordeseparare/filtrare

f)verificareasi,dupacaz,inlocuireaaparaturiidemasurasicontrol,cuexceptiaceleipentrucaresestabilescaltetermeneinconformitatecuprevederilereglementarilormetrologiceinvigoare
g)vopsireainstalatieisiaechipamenteloraferente,dupacaz
h)verificareasiremediereapartiideconstructieastatiilorsiposturiledereglaresaureglaremasurareprecumsiasistemelordeincalzire,ventilaresiiluminareaferente,dupacaz
i)asigurareacuratenieisidegajareaspatiilorexterioareaferente,dupacaz
j)verificareainstalatieideparatrasnet,printrofirmaautorizata.
(2)Datadeefectuarearevizieiseinscrieinfisastatiilorsiposturiledereglaresaureglaremasurare.

14.28.Operatiilederevizieastatiilorsiposturiledereglaresaureglaremasurareincepdupaanuntareaconsumatorilorprivindintrerupereasaulimitareaalimentariicugazenaturale,cucelpu

14.29.Dacalaefectuareaoperatiilorderevizieestenecesaraoprireastatiilorsiposturilordereglaresaureglaremasurare,repunereainfunctiunesefacedupaobtinereaconfirmariiscrisead
consumsuntinchise.
14.30.Intimpuloperatiilorderevizieastatiilorsiposturilordereglaresaureglaremasurareseasiguraventilareapermanentaaincaperii.

14.31.Remediereadefectiunilorlainstalatiaelectricaastatiilorsiposturilordereglaresaureglaremasuraresefacenumaidupascoatereadesubtensiuneaacesteia,depersonalulautorizat,

14.32.Controluletanseitatiituturorimbinarilorintreelementelecomponentesefacecuspumadesapunsaucualtetehnologiideverificareaetanseitatiiestestrictinterziscontroluletanseitati
14.33._
(1)ManevrareaelementelordeinchideresifolosireaocolitoruluiprecumsiarefulatoarelorstatiilorsiposturilordereglaresaureglaremasuraresefacnumaidepersonaluloperatoruluiSD.
(2)Robineteledepeocolitorsesigileazainpozitiainchis.
(3)Insituatiideosebite,cuacceptuloperatoruluiSD,consemnatprinprocesverbal,pentruasigurareacontinuitatiialimentariicugaze,utilizareaocolitoruluisefacepentruperioadestrictlimita
14.34.Esteinterzisadepozitareamaterialelorincladirilecareadapostescstatiilesiposturiledereglaresaureglaremasuraresiinapropiereaacestorcladiriladistantemaimicide:
a)10mpentrumaterialeincombustibile
b)40mpentrumaterialecombustibile.
14.35.Pentrustatiilesiposturiledereglaresaureglaremasurarefarapersonaldeexploatarepermanent,seasiguraaccesulcontrolatdecatreoperatorulSD.
3.EXPLOATAREAINSTALATIILORDEUTILIZARE
14.36.Consumatoriidegazenaturalesuntobligatisaasigureexploatareasiintretinereainstalatiilordeutilizare,inconformitatecuspecificatiiletehniceinvigoare.
14.37.Consumatorii,persoanejuridice,suntobligatisaintocmeascasisaafisezelalocurivizibile:
a)instructiunispecificedeutilizaresiexploatarepentrufiecareaparatconsumatordecombustibiligazosi
b)numereledetelefonaleechipelordeinterventiepropriisialeoperatoruluiSD.
14.38._
(1)Exploatareaaparatelorconsumatoaredecombustibiligazosiconstadinefectuareaurmatoareloroperatiuni:
a)aprindereasistingereafocului
b)supraveghereaarderiisirespectareaparametrilortehnologicipentrufunctionareinconditiioptime
c)supraveghereaaparatelordemasurasicontrolsiaechipamentelordesiguranta
d)supraveghereainstalatiilordeautomatizare

(2)Verificareasireparareaaparatelorconsumatoaredecombustibiligazosisefacelacerereaconsumatoruluiprinunitatispecializate,oridecateoriestenevoieacesteaseefectueazadecat
14.39._
(1)Intretinereainstalatiilordeutilizareconstadinefectuareaurmatoareloroperatiuni:
a)controluleventualelorscaparidegaze
b)supravegherea,intretinereacurenta,vopsireapartilorsupraterane
c)verificareatehnicaainstalatiilordeutilizarelamaximum2ani
d)reviziatehnicaainstalatiilordeutilizarelamaximum10ani.
(2)Consumatorii,persoanejuridice,cedetininstalatiiindustrialedeutilizareagazelornaturale,efectueazacontroluleventualelorscaparidegazelaintervaledecelmult72ore,infunctiede:
a)complexitateainstalatiei
b)procesultehnologic
c)posibilitateascapariisiinfiltrariigazelor.
14.40._
(1)Verificareatehnicaperiodicaainstalatiilordeutilizaresefaceconforminstructiunilorspecificesiconstadinefectuareaurmatoareloroperatiuni:
a)verificareaarzatoarelorsiastariiimbinarilorsigarniturilordeetansareaferente
b)verificareastabilitatiiconductelormontateaparentpesuporturi
c)verificareaetanseitatiiimbinariiconductelorsiarmaturilorlapresiuneadelucruagazuluidininstalatie,cuspumadeapacusapunsaucualtetehnologiideverificareaetanseitatii
d)verificareafunctionariiaparatelordemasurare,control,reglaresidesiguranta
e)demontarea/debransareapunctelordeconsumfaraaprobarelegalasiaconductelordealimentareaferente
f)verificareafunctionariiechipamentuluidereglaredininstalatiiledeutilizare
g)verificareastariirasuflatorilorsiacaminelorexistente

http://www.avocatura.com/ll868normatehnicaalimentaregazenaturale.html#

36/65

19.01.2015

Normatehnicapentruproiectarea,executareasiexploatareasistemelordealimentarecugazenaturale

h)verificareadocumentelorprezentatedeconsumator,dincaresareiasacaafostefectuatacuratareacosurilorsicanalelordeevacuareagazelorarsedecatreoperatorieconomiciautorizati,
verificariiperiodiceainstalatieideutilizare
(ladata29iul2010punctul3.,subpunctul14.40..,alin.(1),literaH.dincapitolul14modificatdeArt.I,punctul17.dinOrdinul19/2010)
i)verificareastariiconstructiilorcareadapostescstatiilesiposturidereglaresaureglaremasurare.

j)verificareadocumentelorprezentatedeconsumator,caresaatesteefectuareaintermenaverificariitehniceperiodiceaaparatelorconsumatoaredecombustibiligazosidecatreoperatoriec
(ladata29iul2010punctul3.,subpunctul14.40..,alin.(1),literaI.dincapitolul14completatdeArt.I,punctul18.dinOrdinul19/2010)

(2)Seefectueazasiverificareatehnicaperiodicaconformalin.(1)ainstalatiilordeutilizarecomune,caredeservescmaimulticonsumatori,cuprinseintrestatiilesauposturiledereglaresicon
14.41._
(1)Reviziatehnicaperiodicaainstalatiilordeutilizareconstain:
a)efectuareatuturoroperatiunilorprevazutelaverificareatehnicaperiodica,reviziadinanulrespectivinlocuindverificarea

b)efectuareaprobeiderezistentalapresiune,conformprevederilordinNormeletehnicepentruproiectareasiexecutareasistemelordealimentarecugazenaturale,numaipentruparteadein
c)efectuareaprobeideetanseitatelapresiune,conformprevederilordinNormeletehnicepentruproiectareasiexecutareasistemelordealimentarecugazenaturale,aintregiiinstalatii.

(2)Seefectueazasireviziatehnicaperiodicaconformalin.(1)ainstalatiilordeutilizarecomunecaredeservescmaimultorconsumatori,cuprinseintrestatiilesauposturiledereglaresicontoa
14.42.Reviziatehnicaainstalatiilordeutilizareesteobligatorielatermenulprevazutlaart.14.39.,alin.(1),lit.d)siinurmatoarelesituatii:
a)dupaintrerupereautilizariiinstalatieipentruoperioadatimpcaredepaseste6luni
b)dupaoriceevenimentcarearfipututafectainstalatiadeutilizaregazenaturale.
14.43._
(1)Verificarilesireviziiletehniceperiodiceseconsemneaza,dupacaz,in:
a)Fisadeevidentaalucrarilorperiodicedeverificaretehnicaainstalatiilordeutilizareagazelornaturaleapartinandconsumatorilorpersoanejuridice,intocmitaconformcuAnexa19
b)Fisadeevidentaalucrarilorperiodicederevizietehnicaainstalatiilordeutilizareagazelornaturaleapartinandconsumatorilorpersoanejuridice,intocmitaconformcuAnexa20
c)Fisadeevidentaalucrarilorperiodicedeverificaretehnicaainstalatiilordeutilizareagazelornaturalelaconsumatoriicasnici,intocmitaconformcuAnexa21
d)Fisadeevidentaalucrarilorperiodicederevizietehnicaainstalatiilordeutilizareagazelornaturalelaconsumatoriicasnici,intocmitaconformcuAnexa22.
(2)Operatoruleconomicautorizatcareefectueazaverificareasaureviziatehnicaperiodicaainstalatieideutilizareareurmatoareleobligatii:
a)sapreiadelaoperatorulSDcopiialefiselordeevidentaalucrarilortehniceperiodice,anteriorefectuariiverificarilorsaureviziilortehnice
b)satransmitaoperatoruluiSDunexemplaroriginalalfiselordeevidentaalucrarilortehniceperiodice,intocmiteinconformitatecualin.(1),completate,semnatesistampilate.
(3)Fiseledeevidentaalucrarilorperiodicedeverificaresirevizietehnicasepastreaza,incateunexemplar,la:
a)consumator
b)operatoruleconomiccareaefectuatreviziasauverificareainstalatieideutilizare
c)operatorulSD
d)furnizoruldegazenaturale.
14.44._

(1)RemedieriledefectiunilorconstatateininstalatiiledeutilizaresiinlocuireaelementelordefectesuntobligatiaconsumatoruluisiserealizeazadecatreoperatorieconomiciautorizatideANRE
(2)Duparemedierea/inlocuireainstalatieideutilizare,aceastasesupuneprobelordepresiune,conformprevederilorcap.12.
(3)Probeledepresiuneseefectueazanumaidupademontareacontoarelor,scoatereadinfunctiuneainstalatieisiblindareaacesteia.
(4)Suntinterzisesolutiileprovizoriideremediereadefectelor.
(5)Conditiiledeefectuareaprobelordepresiuneseconsemneazainprocesulverbaldereceptietehnicaainstalatieideutilizare,intocmitconformAnexei3.
14.45._

(1)Pentrumodificarialeinstalatieideutilizareagazelornaturale,consumatorulesteobligatsainaintezespreavizareoperatoruluiSDdocumentatiiletehnicepentruexecutarealucrarilor,intocm

(2)Inlocuireainstalatieiexistentedeutilizareagazelornaturale,incazulincarenuseaducmodificaridedebitinstalat,presiune,masurareaconsumuluidegaze,traseualinstalatiei,locdeam
bazasicurespectareadocumentatieitehnicecareastatlabazaexecutariiinstalatieideutilizare,avizatadeoperatorulSD,existentalaoperatorulSDsi/saulaconsumator.
14.46.Repunereainfunctiuneainstalatiilormodificate/inlocuiteconformcuart.14.45.sefaceinaceleasiconditiicasipentruinstalatiilenoi.
14.47.Repunereainfunctiuneainstalatiilordupaefectuarearevizieitehnice,dupareparareauneidefectiunisi/sauintrerupereaaccidentala,sefaceconforminstructiunilorspecificedeutilizar
a)efectuareacontroluluifunctionariiaparatelor/echipamentelordemasura,control,reglaresisigurantadincomponentainstalatieideutilizareagazelornaturale
b)verificareapuneriiinpozitiainchisatuturorarmaturilordelaaparateleconsumatoaredecombustibiligazosi.

14.48.Laintrerupereaaccidentalaafurnizariigazelornaturale,consumatoriitrebuiesainchidarobineteledepeconducteledealimentaresisaaplicemasurileprevazuteininstructiuniletehnice

14.49.PunereainfunctiuneaaparatelorconsumatoaredecombustibiligazosisefaceinprezentareprezentantiloroperatoruluiSDsi,dupacaz,aiunuioperatoreconomicautorizatdeorganism
gazosi.
14.50.Verificareaaparatelordemasurareagazelornaturale,supusecontroluluimetrologicobligatoriualstatului,seefectueazainconformitatecuart.14.54.
14.51.Consumatorii,persoanejuridice,stabilescplanurideactiunepentruprevenireaaccidentelorinalimentareacugazenaturale,instruindpersonalulpropriuinvedereaaplicariilor.
4.MONTAREA,INTRETINEREASIVERIFICAREACONTOARELOR/ECHIPAMENTELORSIINSTALATIILORDEMASURAREAGAZELORNATURALE

14.52.Montarea,intretinereasiverificareacontoarelor/echipamentelorsiinstalatiilordemasurareagazelornaturaledinsistemuldealimentarecugazenaturaleserealizeazadecatreperson
autorizaticonformprevederilorlegislatieisireglementarilorinvigoare.
14.53._
(1)Intretinereacontoarelor/echipamentelorsiinstalatiilordemasurareagazelornaturalesefaceprin:
a)respectareainstructiunilordeintretineredatedeproducatorulcontoarelor/echipamentelorsiinstalatiilordemasurareagazelornaturale
b)verificareavizualacuocaziacitiriisiodatala24deorepentruinregistratoarelecudiagramacirculara,cuocaziaschimbariidiagramei
c)verificareametrologicaperiodica,lascadentelestabiliteprinreglementariledespecialitate.

http://www.avocatura.com/ll868normatehnicaalimentaregazenaturale.html#

37/65

19.01.2015

Normatehnicapentruproiectarea,executareasiexploatareasistemelordealimentarecugazenaturale

(2)Moduldeefectuareaverificarilormetrologice,ocazionatededefectareaaparatelorsaulasolicitareaconsumatorilor,esteprecizatincontractuldefurnizareagazelornaturalesiinRegulam

14.54.Verificareacontoarelor/echipamentelorsiinstalatiilordemasurareagazelornaturalesefacenumaiinlaboratoareautorizateinconformitatecureglementariledemetrologielegalainvi
14.55.LamontareamijloacelordemasurareseincheieproceseverbaleinconformitatecuAnexa23.

14.56.Operatiuniledemontaresidemontareamijloacelordemasurare,invedereaverificariimetrologicesauainlocuiriiacestora,seconsemneazaintrunbuletindemiscareinconformitatec
5.INTERVENTIIPENTRUREMEDIEREADEFECTELOR
14.57._

(1)OperatorulSDasigurapermanentunsistemdecolectareasesizarilorsireclamatiilorconsumatorilorsiderezolvareaacestorainvederearemedieriidefectelorinterveniteinsistemuldeali
(2)Infunctiedenumarulconsumatorilorsilungimearetelei,activitateaseorganizeazaastfel:
a)biroucufunctionarepermanentadotatcutelefondirect,avandechipesimijloacedeinterventie
b)postdotatcutelefondirect

c)salariataloperatoruluiSD,caresaasigurepreluareapermanentaasesizarilorsireclamatiilorconsumatorilor,cudomiciliulinlocalitatearuralaincaresedesfasoaraactivitateadedistributie
14.58._

(1)Pentrulocalitatimicisaupentruconsumatoriizolati,lacarenumarulabonatilornujustificaexistentaechipelorpermanentedeinterventie,remediereadefectelorseasiguradecatreoperato
(2)SolicitareaechipelordeinterventiesefaceprindispeceratuloperatoruluiSD,inurmareclamatiilorprimite.

14.59.OperatorulSDcomunicaconsumatorilornumaruldetelefonpentrureclamatiisiinterventiesiilinscrieinInstructiuniledeutilizareagazelornaturale,elaborateconformcuart.14.4.,car

14.60.Masiniledeinterventiesedoteazacumijloacedecomunicareeficiente,cuscule,dispozitive,echipamente,utilajepentruexecutarealucrarilorsicuaparateadecvatepentrudetectareas
14.61._
(1)Echipeledeinterventieauincomponenta:
a)celputinuninstalatorautorizatANREcucompetenteincoordonarealucrarilordeexecutiesiexploatare
b)muncitorispecializati/autorizatipentrulucrarilenecesare.
(2)Deplasareaechipeideinterventielaloculdefectuluiserealizeazaintimpulcelmaiscurt.
(3)Echipeledeinterventiesuntdotatecuechipamentdeprotectiecorespunzatornormelordeprotectieamunciisideaparareimpotrivaincendiilor.
(4)Accesulpentruremediereadefectuluisefacepebazaordinuluideserviciu(Anexa18).
(5)Remediereadefectuluiseconsemneazadeechipadeinterventiepeordinuldeserviciu.
14.62.Defectiunilesemnalateininstalatiiledeutilizarealeconsumatorilorpersoanejuridicepotfiremediatede:
a)personalpropriu,autorizatdeANRE
b)operatorullicentiatalSD,pebazadecontract
c)operatorieconomiciautorizatideANRE,pebazadecontract.
14.63.Defectiunilesemnalatelainstalatiiledeutilizarealeconsumatorilorcasnicipotfiremediate,pebazadecontract,de:
a)operatorullicentiatalSD
b)operatorieconomiciautorizatideANRE.

14.64.Oconductasauunbransamentseconsiderascoasetemporardinfunctiunedupacesaopritvehiculareagazelor,prinizolareaportiuniirespectivecuajutorulrobinetelordesectionares
14.65.Scoatereatemporaradinfunctiuneaconductelorsiabransamentelorpoatefinecesarapentru:
a)remediereaavariilorsauaccidentelortehnice
b)efectuareaunorlucrariprogramatepeconducte.
14.66.ScoatereatemporaradinfunctiuneaconductelorsauabransamentelorseexecutadeechipesauformatiidelucrualeoperatoruluiSD,numaipebaza:
a)programuluidelucruscris
b)foiidemanevra
c)dispozitieidatedepersoaneleimputernicite,inregistratainregistrudedispozitiialdispeceratuluioperatoruluiSD.
14.67._
(1)Programeledelucruseintocmescpentrutoatelucrarileplanificate.
(2)Foiledemanevraseintocmescpentrulucrarideinterventiesimplesauincazurideaccidentetehnice.

14.68.Incazdeavarie,personaluldinechipeledeinterventieareobligatiadealuaprimelemasuridesigurantasidearaportadispeceratuluioperatoruluiSDmasurileluatepentruremediere.
14.69.Documenteledelaart.14.66.seintocmescsiseaprobadepersoaneimputerniciteinacestsensdeoperatorulSD.
14.70.Programuldelucrucuprindecelputin:
a)denumirea,loculsiscopullucrarii
b)dataprogramatasidurataestimataalucrarii
c)schitaconducteisaureteleipentruzonaafectata,cuindicareatuturorarmaturilordepetraseu
d)delimitareasimarcareavizibilaazoneidelucru
e)executantullucrarii
f)responsabilullucrariidinparteaoperatoruluiSD
g)succesiuneaefectuariioperatiilor
h)solutiadealimentarecugazeaconsumatorilorpeduratalucrarilorsauaprobareapentrusistareafurnizariigazelor
i)dotareatehnica

http://www.avocatura.com/ll868normatehnicaalimentaregazenaturale.html#

38/65

19.01.2015

Normatehnicapentruproiectarea,executareasiexploatareasistemelordealimentarecugazenaturale

j)masuriledeprotectieamunciisideaparareimpotrivaincendiilorspecificelucrarii
k)numelesisemnaturapersoanelorcareintocmescsiaprobaprogramuldelucru.
14.71.Foiledemanevraseintocmescintroformasuccinta,infunctiedespecificullucrariideinterventie.
14.72._
(1)Inaintedeinceperealucrarilorprogramateseface:
a)instructajuldeprotectiamunciisideaparareimpotrivaincendiilor,specificeprogramuluidelucrusaufoiidemanevra
b)dotareaformatieidelucrucumijloacedelucru,deprotectiamunciisideaparareimpotrivaincendiilor.

(2)Conducatorulformatieidelucrusiresponsabilulcoordonatorraspunddeexecutarea,inconditiidesiguranta,alucrarilorsioperatiunilorcuprinseinprogramuldelucrusauinfoaiademane
aparareimpotrivaincendiilor.
(3)Lucrarilecareseexecutainzonadeprotectiesaudesigurantaaobiectivelortertilorsefaccuavizulsisupraveghereatehnicaaacestora.

14.73.ScoatereatemporaradinfunctiunecuajutoruldispozitivuluicuparaaconducteloravandDnmaimicsauegalcu50mm,racordatelaconductadedistributieprinteu,sefacepebazaor

14.74.Dupaincheierealucrarilor,executantulinscrieinplanuldeamplasaresiincarteaconstructieielementeleconstructivenoisicelemodificate,caresareflectesituatiarealadinterenladat
14.75.Laconducteledinpolietilena,dupalocalizareadefectuluisiefectuareasapaturilorinfunctiedegraduldeafectareaconductei,defectulseizoleazaprin:
a)strangulareacuajutoruldispozitivelorcalibrateinamontedeloculdefectului,saudeopartesidealtaaloculuidefectuluipentruconducteleintegrateinsistemeledealimentarebuclate
b)sectionarecuajutorulrobinetelordesectionare
c)dispozitivcupara(incazulconductelorrupte).
14.76._
(1)ReparatiiledefectelorconductelordinPEpotfi:
a)temporare
b)definitive.
(2)Reparatiiletemporareserefacinformadefinitivaimediatcesuntindepliniteconditiilenormaledelucru.
14.77.Incazulunorreparatiitemporare,inprincipalincazulconductelorperforatesi,dupacaz,fisurate,sepotutilizacolieremetaliceagrementatetehnic.
14.78._
(1)InlaturareadefectelorprinreparatiidefinitivelaconducteledinPEseefectueazaprinutilizareaprocedeuluideimbinareprinelectrofuziune.
(2)Materialeleutilizatepentrureparatiisunttronsoanedeconductesielectrofitinguriagrementatetehnicsicompatibilecumaterialulconducteicareserepara.
(3)Aparateledesuduraindeplinescconditiiledeperformantanecesareexecutariilucrarii.
14.79._
(1)IntretinereasirepararearobinetelordinPEconstadininterventiilatubuldeaccessiverificareaintegritatiifolieiprotectoare.
(2)IncazuldefectariirobinetelordinPE,acesteaseinlocuiesc.
14.80.DupainlaturareadefectuluiconducteidinPE,repunereainfunctiuneatronsoanelorafectateseefectueazanumaidupaindeplinireaurmatoareloretape:
a)verificarealucrarilorefectuate
b)efectuareaprobelordepresiune
c)refacereacontinuitatiifiruluitrasatorsiabenzii(grilei)avertizoare
d)refulareaconductelorpentrueliminareacompletaaaerului
e)evidentierealoculuidestrangularealconductei.

14.81.Remediereadefectelorbransamentelordegazenaturalerespectaaceleasietapealelucrarilordereparatiicasialeconductelorcuprecizareacalabransamenteculungimireduse,scoa
efectuaprinmanevrareadispozitivuluideperforareobturareateuluidebransament.
6.SCOATEREADEFINITIVADINFUNCTIUNEACONDUCTELORSIABRANSAMENTELOR
14.82.Pentruscoatereadefinitivadinfunctiuneauneiconducteseparcurgurmatoareleetape:
a)evacuareagazelornaturaledinconducta
b)taiereacapetelorconductei
c)obturareacucapacesudateacapetelor.
14.83.Pentruscoatereadefinitivadinfunctiuneaunuibransamentseparcurgurmatoareleetape:
a)evacuareagazelornaturaledinbransament
b)taiereacapetelorbransamentului
c)obturarearobinetului/teuluidebransament
d)extragereabransamentuluiinvederearecuperariiacestuia,dupacaz.
14.84.Pentrudezafectareauneiconducteseintocmesteunprogramdelucrucare,fatadeprogrameleobisnuite,cuprindeurmatoareledatesimasurisuplimentare:
a)planuldeamplasareaconductei,cumodificarilelazisicumentionareadispozitivelorderefulareagazelor,zonelordelucrupericuloase
b)alteconstructiisiinstalatiinouamplasatepetraseu
c)tronsoanelecarenusepotdemontaodatacudezafectareaconductei
d)desfiintareatuturormarcajelor,rasuflatorilorsidispozitivelorderefulareamplasatedealungulconducteidezafectate
e)marcareacuvopseasautabliteazonelorpericuloase
f)loculdetaieresiblindareatuturorcapetelorsilegaturilor
g)alteelementenecesarepentrusigurantalucrarii

http://www.avocatura.com/ll868normatehnicaalimentaregazenaturale.html#

39/65

19.01.2015

Normatehnicapentruproiectarea,executareasiexploatareasistemelordealimentarecugazenaturale

h)obligativitateaincheieriiunuiprocesverballaterminarealucrarilor.
14.85._
(1)Pentruaevitacuplareaunorconductesi/saubransamentelatronsoanelenedemontatealeuneiconductedezafectate,seefectueazainprealabiloidentificarepetraseuaacestora.
(2)IdentificareaseefectueazadedelegatiaioperatoruluiSDsi,dupacaz,aibeneficiaruluisiconstructorului,pebazade:
a)procesverbalincheiatlaterminarealucrarilordedezafectare
b)plandesituatiesischemaconductei
c)verificareadiametrelorconductelor
d)sondaje,prinperforarifarafoc
e)injectaredeodorizantinSD.
(3)Toatecapeteleconductelordezafectatecenupotfiscoasedinpamantseobtureazacucapacesudate.
CAPITOLUL15:SECURITATEASISANATATEAINMUNCA

15.1.Intoateetapeledeproiectare,executaresiexploatareasistemuluidealimentarecugazenaturaleserespectaprevederilelegalereferitoarelaprevenireariscurilorprofesionale,protectia
15.2.Laexecutarealucrarilorsevafolosinumaipersonalautorizat,cuinstruireprofesionalacorespunzatoare,cuaptitudini,experientasicapacitatefizicasineuropsihicanormala.

15.3.Indocumentatiiletehnicedeexecutiealucrarilorseincludrecomandaricuprivirelaprevederileactelornormativecarepermitexecutareasiexploatareasistemuluidedistributieinconditi
pedealtapartepentrupersonaluldeexploatare.
15.4.Obligatiilesiraspunderilepentruprotectia,sigurantasiigienamunciirevin:
a)conducatorilorlocurilordemunca
b)personaluluideexploatare
c)consumatorilor.
15.5.Conducatoriilocurilordemuncasau,dupacaz,delegatiiimputernicitiaiacestora,auobligatiasaasigure,inprincipal:
a)instruireapersonaluluilafazelesiintervalelestabiliteprinlegislatiainvigoare,intocmireasisemnareacupersonalulinstruitadocumentelordoveditoare
b)dotareacuechipamentindividualdeprotectiesidelucrucorespunzatorsarcinilor
c)acordareaalimentatieideprotectiesiamaterialelorigienicosanitarepentruprevenireaimbolnavirilorprofesionale
d)verificareastariiutilajelor,agregatelor,aparatelorsisculelorcucareselucreazasiinlaturareasaureparareacelorcareprezintadefectiuni

e)masurileorganizatoricedeprotectie,securitatesisanatateinmuncaspecificelucrarilordegazenaturale,printrecare:formareasicomponentaechipelordelucru,anuntareaconsumatorilor
deschidereaalimentariicugazenaturale,lucrariasupraconducteloraflatesubpresiune,manipulareabuteliilorsubpresiuneetc.
f)formareasicomponentaechipelordelucru
g)anuntareaconsumatorilorinaintedeinchiderea/deschidereagazelor
h)inchidereasideschidereagazelorinSD
i)manipulareabuteliilorsubpresiuneetc.
15.6.Personaluldeexploatareasistemuluidedistributieareurmatoareleobligatii:
a)saparticipelatoateinstructajeleinconformitateculegislatiainvigoare
b)sapoarteechipamentuldelucrusideprotectielaloculdemuncasisalintretinainstaredecuratenie
c)sanuutilizezescule,aparatesiechipamentedefecte
d)saapliceinactivitateasaprevederilenormelordecarealuatcunostintaincadrulinstruirilor,precumsioricealtemasurinecesarepentruevitareaaccidentelor.
15.7.Principalelemasuriobligatoriilaexecutarea/interventiapentruremediereadefectelor/reparatiicurentesi/saucapitaleinsistemuldealimentarecugazenaturalesunt:
a)transportultevilorspresantierenumaicumijloacedetransportaptepentruaceastaoperatiune

b)incarcareasidescarcareatevilorsefacecumacarauaoripeplanuriinclinatesaumanualprinpurtaredirecta,astfelincatsaseevitepericoluldelovire,raniresauelectrocutareapersoanelo
c)nuestepermisastationarealucratorilorsubconducte,infataplanurilorinclinatepecaresedescarcaconductesausubvaselecubitumtopit
d)intimpultransportuluisaumanipulariibuteliilordeoxigensaudeacetilenaseiautoatemasurilepentruimpiedicareacaderiisauloviriiacestora,fiindinterzisadeplasareaprinrostogolireaa
e)buteliilesuntpurtatededoilucratorisaudeplasatepecarucioarespeciale
f)nuestepermisaasezareabuteliilordeoxigensiacetilenainbataiarazelordesoaresauinlocuricutemperaturiridicate
g)manipulareabuteliilorcuoxigensefacenumaidelucratoricareaumainile,hainelesiinstrumenteledelucrucurate,lipsitedeurmedemateriigrase

h)manipulareainstalatiilor,acazanelor,agaletilorcubitumtopitsiizolareacubitumaconductelor,sefacenumaidepersonalspecialinstruit,dotatcuechipamentdeprotectiepentruacesteo
i)folosireageneratoarelordeacetilenaestepermisanumaidacaacesteaausupapahidraulicadesigurantainbunastaredefunctionare,umplutacuapalanivelulnecesar

j)delaincepereasapaturilorsipanalaterminareacompletaalucrarilorseutilizeazasemnalizatoaredezisidenoapte,iarundeestecazul,circulatiaestedirijatadeopersoanainstruitainace
15.8.Intimpullucrului,lucratoriiutilizeazaechipamentdeprotectieadecvatpentruaevitacontactulcusubstanteleutilizatepentrucuratireaconductelorsifitingurilor.
15.9.Manevrelenecesareexploatariiinconditiidesigurantaainstalatiilordegazenaturaleseefectueazanumaidepersonalulinstruitinacestscop.
15.10.Prelucrareamaterialelordinpolietilenaseexecutanumaiinateliereaerisite,pentrueliminareanoxelorrezultatelaefectuareasudurilor.
15.11._

(1)Intoatesituatiilecarenecesitainterventiilaconducteledinpolietilenainfunctiune,seiaumasurideprotectieapersonaluluioperatorimpotrivaaccidentelorcauzatedeaparitiasarcinilorele
(2)Dupadeschidereasantului,inaintedeaccesullaconducteledefecte,seiaumasuridelegarelapamantaconducteisiatuturorsculelorsiaparatelordesudaresimasurideechipareapers

15.12.LegarealapamantaconductelordinPEseefectueazaprininfasurareaacestoracubandatextilaimbibatainsolutiedeapasisapun,legatalatarusimetaliciintrodusiinpamantinzona
15.13.Petoataduratainterventieiasupraconductelordinpolietilena,personaluloperatorutilizeazamanusideprotectiedincauciuc.
15.14.Ladesfasurareaactivitatiiinunitatialeoperatoriloreconomicicunormespecificedesecuritatesisanatateinmuncaserespectasiprevederiledinnormelerespective.

http://www.avocatura.com/ll868normatehnicaalimentaregazenaturale.html#

40/65

19.01.2015

Normatehnicapentruproiectarea,executareasiexploatareasistemelordealimentarecugazenaturale

15.15.ConsumatoriicasniciauobligatiasafoloseascainstalatiiledegazenaturalepotrivitcuInstructiuniledeutilizareagazelornaturale,primitelapunereainfunctiuneaacestora.
CAPITOLUL16:PROTECTIAMEDIULUISIAAPELOR
16.1.Intoateetapeledeproiectare,executaresiexploatareasistemuluidealimentarecugazenaturaleserespectaprevederilelegalespecificeprotectieimediuluisiaapelor.
16.2._
(1)Beneficiarullucrarilorrealizeazastudiideimpactpentrulucrariledeinfrastructurarutiera,carepotaveaunimpactasupramediuluiprinnatura,dimensiuneasauamplasarealor.
(2)Inevaluareaimpactuluiasupramediuluiseiauinconsiderarecelputinurmatoarele:
a)lucrariledinperioadaexecutieiconductei
b)amplasareasitermenuldefunctionareaconductei
c)eventualelepierderidegazenaturale.
CAPITOLUL17:APARAREAIMPOTRIVAINCENDlILOR
17.1.Intoateetapeledeproiectare,executaresiexecutieasistemelordealimentarecugazenaturaleserespectaprevederiledinlegislatiainvigoareprivind:
a)aparareaimpotrivaincendiilor
b)instruireasalariatilorindomeniulsituatiilordeurgenta
c)echipareasidotareaconstructiilorsiinstalatiilordinsistemuldealimentarecugazenaturalecumijloacetehnicedeaparareimpotrivaincendiilor.
17.2.Mijloaceledestingereaincendiilor,prevazutelaart.17.1.literac),seamplaseazalalocvizibilsiusoraccesibilsiseverificalatermeneleprevazuteininstructiuniledatedefurnizor.
17.3.Obligatiilesiraspunderilepentruaparareaimpotrivaincendiilorsestabilescinconformitateculegislatiainvigoaresirevinconducatorilorlocurilordemuncasipersonaluluideexecutie.
17.4.Conducatoriilocurilordemuncaauobligatiasaasigureinprincipal:
a)instruireapersonaluluilaetapelestabiliteprinlegislatie,intocmireasisemnareacupersonalulinstruitadocumentelordoveditoare
b)verificareastariiutilajelor,aparatelor,echipamentelorsisculelorcucareselucreazasiinlaturareasaureparareacelorcareprezintapericoldeincendiu
c)masurileorganizatoricedeaparareimpotrivaincendiilorspecificeinstalatiilordegazenaturale,referitoarelaformareasicomponentaechipelordelucru
d)asigurareaindepliniriilatermenamasurilordeaparareimpotrivaincendiilor,stabilitepotrivitlegii
e)formareasicomponentaechipelordelucru
f)dotareacuechipamentindividualdeprotectiesidelucru
g)anuntareaconsumatorilorinaintedeinchiderea/deschidereagazelor
h)inchidereasideschidereagazelorinSD
i)manipulareageneratoarelorsiabuteliilordeacetilenaetc.
17.5.Personaluldeexecutieareurmatoareleobligatii:
a)saparticipelatoateinstructajele
b)sanuutilizezesculesiechipamentedefecte
c)saapliceinactivitateasaprevederilenormelordecarealuatcunostintalainstruire,precumsioricealtemasurinecesarepentruevitareaincendiilor.
17.6.Personaluldeexploatareareurmatoareleobligatii:
a)saparticipelatoateinstructajeleinconformitateculegislatiainvigoare
b)sanuutilizezeutilaje,aparate,echipamentesisculedefectesauneadecvatemediuluidelucru
c)saapliceinactivitateasaprevederilenormelordecarealuatcunostintalainstruire,precumsioricealtemasurinecesarepentruevitareaincendiilor
d)saasigureindeplinireamasurilordeaparareimpotrivaincendiilor,stabilitepotrivitlegii.
17.7._

(1)Incintelestatiilorsiposturilordereglaresimasurare,precumsiceleincareexistainstalatiideutilizareagazelornaturale,sedoteazacumijloacetehnicedeaparareimpotrivaincendiilorp
(2)Mijloaceledestingereaincendiilorseamplaseazalalocvizibil,usoraccesibilsiseverificalatermeneleprevazuteininstructiuniledatedefurnizor.
17.8._

(1)Executarealucrarilorcufocdeschis,inspatiicupericoldeincendiu,esteadmisanumaidupaluareamasurilornecesaredeaparareimpotrivaincendiilorsinumaidupaobtinereapermisului
(2)Lucrarileprevazutelaalin.(1)seexecutanumaidecatreechipeinstruiteinacestscopsidotatecuechipamentdelucru,protectiesiinterventieadecvat.
17.9.Invedereaprimeiinterventiiincazdeincendiuseprevadurmatoarele:
a)organizareadeechipecuatributiiconcrete
b)masurisiposibilitatidealertareaserviciilorvoluntaresiprivatepentrusituatiideurgenta.
17.10._

(1)Incazulproduceriiunuiincendiuininstalatiiledegazenaturale,personalulprezentinchideinprimulrandrobinetuldeincendiusiapoiprocedeazalastingereaincendiului,concomitentcuan

(2)Incazulincarenuesteposibilaoprireaalimentariicugazenaturale,sipentruaprevenicreareadeacumularidegazenaturaleurmatedeexplozii,panalasosireaserviciilorpentrusituatii
degaz.

17.11.Seinterziceracordareaaparatelorconsumatoaredecombustibiligazosilacanaleledefumaferentefocareloralimentatecualttipdecombustibil(lemn,pacura,carbuneetc.),cuexcept
alimentaremixta(gazenaturalecombustibillichid/solid).
17.12.Inaintedeaprindereafocului,inaparateconsumatoaredecombustibiligazosineautomatizate,utilizatorulrespectasiasiguraurmatoarele:
a)ventilareaincaperilorincarefunctioneazaaparateconsumatoaredecombustibiligazosicuflacaralibera
b)controlultirajelorcosurilorlacaresuntracordateaparateleconsumatoaredecombustibiligazosi
c)controlulrobinetuluidemanevraalaparatuluiconsumatordecombustibiligazosi,depistareasiinlaturareaeventualelorscaparidegaze
d)accesulliberalaeruluideardereinfocar

http://www.avocatura.com/ll868normatehnicaalimentaregazenaturale.html#

41/65

19.01.2015

Normatehnicapentruproiectarea,executareasiexploatareasistemelordealimentarecugazenaturale

e)ventilareafocarului.
17.13._
(1)Laaprindereafoculuiserespectaprincipiul"gazpeflacara".
(2)Aprindereafoculuisefacecuaprinzatorulspecial,fiindinterzisafolosireachibriturilor,precumsiahartiei,deseurilorsauaaltormateriale,carepotobturaorificiilearzatoarelor.
17.14.Laaprindereafocului,gazelesuntdeschisedelarobinetuldesigurantasiapoidelarobinetuldemanevraalaparatuluiconsumatordecombustibiligazosi.

17.15.Stingereafoculuisefaceprininchiderearobinetuluidesiguranta,iardupastingereaflacariiseinchidesirobinetuldemanevra,amplasatinainteaaparatuluiconsumatordecombustibilig
17.16.Incazulsesizariiintrunspatiuinchisamirosuluicaracteristicsubstantelorodorizantedingazelenaturale,personalulprezentvaprocedaimediatla:
a)ventilarearapidaaspatiuluirespectiv,prindeschidereaferestrelorcareconducdirectspreexteriorulcladirii(nuspreholuri,casealescarilor,curtideluminaetc.)
b)intrerupereaalimentariicugazenaturaleprininchiderearobinetuluideincendiu
c)anuntareaoperatoruluiSD
d)interzicereafumatuluisifolosiriiunorsursedegenerareascanteilor
e)decuplareainstalatieielectrice
f)anuntareacelorlalticonsumatoriracordatilainstalatiadeutilizare(cazulconsumatoriloralimentatiprinbransamentcomun).
CAPITOLUL18:DISPOZITIIFINALE

Anexelenr.129facpartedinprezentelenormetehnicesipotfiactualizateprinOrdinalpresedinteluiANRE,lapropunereajustificataaoperatorilorSDsi/sauaoperatoriloreconomiciautoriz

PrezentelenormetehniceaufostafostaprobatecurespectareaprevederilorDirectivei98/34/CEprivindprocedurapentruschimbdeinformatiiindomeniulstandardelorsireglementarilorte
iulie1998.
****
Anexa1:PROCESVERBALDERECEPTIETEHNICACONDUCTE/BRANSAMENTE/INSTALATIIDEPROTECTIECATODICA

Diametrumm

Cantitatem/buc

Furnizor

Certificatcalitate
n.r..../data

Certificatconformitate
nr...../data

Nr............/.........

Astazi,ziua..............,luna.......................,anul..........................................,comisiadereceptietehnicaaconductei/bransamentului/instalatieideprotectiecatodica,executatapestr.......
..................................................,aconstataturmatoarele:
a)Documentatiatehnicaafostintocmitadesocietatea...................................................................
b)Executantullucrarilorestesocietatea...........................................................................................
c)Documentatiatehnicadeexecutarealucrarilorinregistratasubnr.................../...........................afostavizatade........................
d)Conductaesterealizatacuurmatoarelemateriale:
Diametru

Cantitate

mm

m/buc

Furnizor

Certificatcalitate

Certificatconformitate

nr..../data....

nr....../data....

Teava.................................................................................................................................................
Tubprotectie......................................................................................................................................
Armaturainchidere..................................................................................................................................
Caminarmaturi..................................................................................................................................
Rasuflatori..............................................................................................................................................
CapaceGN..........................................................................................
e)TeavadinOLimbinarileaufostefectuatemanual,automat,prinsudura,prinprocedeul...................sisuntintariteprin............................................
Rezultatulincercariinedistructiveasuduriloreste.............................,conformbuletinuluideexaminareanexat,nr.........../...................,emisdelaboratorulautorizat........................
TeavadinpolietilenaImbinarilesaufacutprinprocedeul............................................................
Tipulaparatului.......................................................................................................................................
f)Conducta/bransamentulafostincercata/incercatlapresiune,cuaer,inprezentacomisiei,dupacumurmeaza:
probaderezistentala......Pa,timpde...........
probadeetanseitatela......Pa,timpde............
Rezultatulprobelordepresiunelacareafostsupusa/supusconducta/bransamentuleste..............

g)TeavadinOLConducta/Bransamentulafostizolata/izolatanticorosivcu...................,in.........straturi,armatecu......straturidin.....................,siprotectiemecanicadin..................,
...................................
h)Executantullucrariloraprezentat:
Procesulverbaldelucrariascunsenr............../...........................
TeavadinOLBuletinuldeverificarearezistenteideizolatieaconductelor/bransamentelordupaumplereacompletaasantuluicupamantnr....../................,emisde.......................
i)invedereareceptiei,comisiaaefectuatsondaje,constatandurmatoarele:
j)TeavadinpolietilenaSaverificatcontinuitateafiruluitrasor.
Concluzia:

Pebazadocumentelorprezentatesiaverificarilorproprii,comisiaconstatacalaexecutarealucrarilorsaurespectatprevederileNormativuluipentruproiectareasiexecutareasistemelordeali
Prezentulprocesverbalafostincheiatin....exemplare,dincarefiecaresemnatararetinutcateunexemplar.

http://www.avocatura.com/ll868normatehnicaalimentaregazenaturale.html#

42/65

19.01.2015

Normatehnicapentruproiectarea,executareasiexploatareasistemelordealimentarecugazenaturale

Numelesiprenumele.............

Nr.aut.ANRE/Nr.aut.sudor

Semnatura

1Constructor
Instalatorautorizat..........................................................................................................................
ResponsabilA.Q.autorizat................................................................................................................
SudorPE.......................................................................................................................................
SudorOL.......................................................................................................................................
2Proiectant.....................................................................................................................................
3ReprezentantulInspectoratuluideStatinConstructii.................(*)
4Comisiadereceptie
OperatorSD/Investitor)/imputernicitOSDInspectorC.Q........................................................
Reprezentantaladministratieipublicelocale...........................................................................(*)
Beneficiar(dupacaz)..........................................................................................................................
Specialistiindomeniu(dupacaz)......................................................................................................
NOTA:
SudoriiPEsiOLsuntautorizatideorganismeabilitate,conformreglementarilorinvigoare.
______
(*)Conformlegislatieiinvigoare
(ladata29iul2010anexa1modificatdeanexa1dinOrdinul19/2010)
Anexa2:PROCESVERBALDERECEPTIETEHNICASTATIE/POSTDEREGLAREMASURARE
Nr............/.....................

Astazi,ziua.......,luna........................,anul.............,comisiadereceptietehnicaastatiei/postuluidereducerereglaremasuraregazenaturale,executatainstr........................................
constataturmatoarele:
a)Documentatiatehnicaafostintocmitadesocietatea....................................................................................
b)Furnizorulstatieiestesocietatea............................................................................................
c)Montorulstatieiestesocietatea...................................................careaemiscertificatuldecalitatenr......................../.....................................
d)Documentatiatehnicadeexecutarealucrarilorinregistratasubnr.................../....................afostavizatade
e)Lucrareaesterealizataconformproiectuluiavizatdeoperatorullicentiatdedistributie,cuurmatoarelemateriale:

Diametrumm

Cantitatem/buc

Furnizor

Certificatcalitate
n.r..../data

Teava..............................................................................................................................................................
Teava..............................................................................................................................................................
Teava..............................................................................................................................................................
Armaturainchidere........................................................................................................................................
Caminearmaturi............................................................................................................................................
Regulatoarepresiune....................................................................................................................................
Contoare.........................................................................................................................................................
Supapedesiguranta.......................................................................................................................................
Filtre.............................................................................................................................................................

f)Rezultatulincercedistructiveasuduriloreste.............................,conformbuletinuluideexaminareanexat,nr.........../....................,emisdelaboratorulautorizat....................................
g)Statia/postulafostincercatalapresiune,cuapa,inprezentacomisiei,dupacumurmeaza:
probaderezistentala......Pa,timpde...........ore.
probadeetanseitatela......Pa,timpde...........ore.
Rezultatulprobelordepresiunelacareafostsupusaconductaeste.......................................................
h)Conductaafostizolataanticorosivcu.................................................................................................................,
i)Statia/postulesteprevazutacuprizadeimpamantaresideelectrosecuritate,verificatade.....................Buletindeverificarenr....../..............
Concluzia:

Pebazadocumentelorprezentatesiaverificarilorproprii,comisiaconstatacalaexecutarealucrarilorsaurespectatprevederileNormativuluipentruproiectareasiexecutareasistemelordeali
masuraresupusa.receptiei
Prezentulprocesverbalafostincheiatin....exemplare,dincarefiecaresemnatararetinutcateunexemplar.
Numelesiprenumele...........
Nr.aut.ANRE/Nr.aut.sudor............
Semnatura..............
1.Constructor
Instalatorautorizat................................................................................................................................................................

http://www.avocatura.com/ll868normatehnicaalimentaregazenaturale.html#

43/65

19.01.2015

Normatehnicapentruproiectarea,executareasiexploatareasistemelordealimentarecugazenaturale

ResponsabilA.Q.autorizat.............................................................................................................................
SudorPE........................................................................................................................................................
SudorOL..........................................................................................................................................................
2.Proiectant........................................................................................................................................................
3.ReprezentantInspectoratuldeStatinConstructii(dupacaz)..................................................................
4.Comisiadereceptie
OperatorSD(Investitor)InspectorC.Q..................................................................................................................
Reprezentantaladministratieipublicelocale..............................................................................................................
Beneficiar.......................................................................................................................................
Specialistiindomeniu.................................................................................................................................................
Nota:SudoriiPEsiOLsuntautorizatideorganismeabilitate,conformreglementarilorinvigoare.
Anexa3:PROCESVERBALDERECEPTIETEHNICAINSTALATIEDEUTILIZARE
Nr.........../.....................

Diametrumm

Nr.crt.

Furnizor

Cantitatem/buc

Debitinstalat
unitar........

Caracteristici
tehnice

Denumirea

Certificatcalitate
n.r..../data

Debitinstalattotal

Bucati..............
nr./data
m3/h

m3/h

Certificat
calitate

Astazi,ziua.......,luna........................,anul.............,comisiadereceptietehnicaainstalatieideutilizaregazenaturale,executatalaimobiluldinstr................................nr..........,bl.....
a)Acorduldeaccespentrudebituldegazenaturaleafostdatde..........................................,siafostcomunicatbeneficiaruluicuscrisoareanr..................................................../............
b)Proiectulafostintocmitdesocietatea..........................................................................................
c)Executantullucrarilorestesocietatea...........................................................................................
d)Documentatiatehnicadeexecutarealucrarilorinregistratasubnr........./......................afostavizatade..................................
e)Lucrareaesterealizataconformproiectuluiavizatdeoperatorullicentiatdedistributie,cuurmatoarelemateriale:
Diametru
mm

Cantitate
m/buc.

Furnizor

Certificatcalitatenr.
......../data..........

Teava.................................................................................................................................................
Armaturideinchidere..............................................,detector...........................................................
f)Instalatiadeutilizareesterealizataconformproiectuluiavizat,pentruurmatoarelepunctedeconsum:

Nr.crt.

Denumirea

Caracteristici
tehnice

Debitinstalat Debitinstalat
unitar
total
m3/h
buc.......m3/h

Certificatcalitate
nr...../data.......

..........................................
g)Conductasuprateranadin.................................afostincercatalapresiune,cuaer,inprezentacomisiei,dupacumurmeaza:
probaderezistentala......Pa,timpde...........ore
probadeetanseitatela......Pa,timpde...........ore.
Rezultatulprobelordepresiunelacareafostsupusaconductaeste......................................
h)Conductasubteranadin.................................afostincercatalapresiune,cuaer,inprezentacomisiei,dupacumurmeaza:
probaderezistentala......Pa,timpde...........ore
probadeetanseitatela......Pa,timpde...........ore.
Rezultatulprobelordepresiunelacareafostsupusaconductaeste..............................................

i)PentruconductadinOLsafolositoizolatieanticorosivacu........................................,in.....straturi,armatecustraturide.......................siprotectiemecanicadin......................,confo
j)PentruconductadinPEimbinarilesaufacutprinprocedeul.........................................................
Tipulaparatului...................................................................................................................................
k)Executantullucrariloraprezentatprocesulverbaldelucrariascunsenr................../...................
l)Invedereareceptieicomisiaaefectuatsondaje,constatandurmatoarele:
................................

m)Beneficiarulaluatcunostintadeobligatiainlocuiriiracorduluiflexibilsiadetectoruluidegazenaturale,dupacaz,montateininstalatiadeutilizareinainteaexpirariidurateinormatedeutiliza
Concluzia:

Pebazadocumentelorprezentatesiaverificarilorproprii,comisiaconstatacalaexecutarealucrarilorsaurespectatprevederileNormativuluipentruproiectareasiexecutareasistemelordeali
receptiei.Oricemodificareadusaulteriorinstalatieideutilizarereceptionate,executataneautorizat,cadeinraspundereabeneficiarului.
Prezentulprocesverbalafostincheiatin....exemplare,dincarefiecaresemnatararetinutcateunexemplar.

http://www.avocatura.com/ll868normatehnicaalimentaregazenaturale.html#

44/65

19.01.2015

Normatehnicapentruproiectarea,executareasiexploatareasistemelordealimentarecugazenaturale

Numelesiprenumele................

Nr.aut.ANRE/Nr.aut.sudor

Semnatura

1Constructor
Instalatorautorizat........................................................................................................................
ResponsabilA.Q.autorizat...........................................................................................................
SudorPE......................................................................................................................................
SudorOL........................................................................................................................................
2Comisiadereceptie

OperatorSD(delegatalOSDincazulefectuariioperatiunilorderevizietehnicalainstalatiiledeutilizareagazelornaturale)instalatorautorizat(inconformitatecuprevederilelegislatieiinvig
Beneficiar......................................................................................................................................
Specialistiindomeniu(dupacaz).................................................................................................
NOTA:
SudoriiPEsiOLsuntautorizatideorganismeabilitate,conformreglementarilorinvigoare.
(ladata29iul2010anexa3modificatdeanexa2dinOrdinul19/2010)
Anexa4:PROCESVERBALDEPUNEREINFUNCTIUNECONDUCTEDEDISTRIBUTIESIBRANSAMENTE
Nr............/.....................
Incheiatastazi,ziua..............luna....................,anul.............,
Subsemnatii:
instalatorautorizatalexecutantului...........................................................Aut.nr..................
delegataloperatoruluidedistributie.........................................................Aut.nr..................

Inbazaprevederilordosaruluiavizatdeoperatorullicentiatdedistributienr.............,din.........................,siaprocesuluiverbaldereceptietehnicanr...........,din...............,ampusinfunct
localitatea................................,str.................................,nr........,bloc..............,executat(a)desocietatea............................................................................................
Obiectivulpusinfunctiunesecompunedin:

Diametrumm

Cantitate

Furnizor

mbuc

Teava...........................................................................................................................................................
Tubprotectie..................................................................................................................................................
Armaturainchidere........................................................................................................................................
Regulatoaredepresiune...............................................................................................................................
Rasuflatori......................................................................................................................................................
CapaceGN....................................................................................................................................................
Lapunereainfunctiunesauverificaturmatoarele:
etanseitatealapresiuneagazuluidinconducta(bransament),pentruimbinarilelacarenusefacprobelareceptie
refulareaaerului:
princapatulopuspunctuluideracordare,laconductelededistributieinfunctiune
prinrobineteledebransament,labransamente
Prezentulprocesverbalsaincheiatindouaexemplaredincarefiecarepartearetinutcateunexemplar.
Delegatoperatordedistributie

Instalatorautorizatalexecutantului

Aut.ANREnr...............

Aut.ANREnr..................

Anexa5:PROCESVERBALDEPUNEREINFUNCTIUNEINSTALATIEDEUTILIZAREGAZENATURALE
Nr............/.....................
Incheiatastazi,ziua..............luna....................,anul.............,
Subsemnatii:
instalatorautorizatalexecutantului...........................................................Aut.nr..................
delegataloperatoruluidedistributie.........................................................Aut.nr..................
prestatordespecialitate...........................................................................................
consumator............................................................................................................

inbazaprevederilordocumentatieideexecutarealucrarilornr..............,din..........................................................,siaprocesuluiverbaldereceptietehnicanr...........,din...............,amp
societatea......................................................laimobiluluidinlocalitatea................................,str.................................,nr........,bloc............,Sc..............Ap..,scara......,etaj......,ap....
Nr.
crt.

Aparatulconsumator PresiuneutilizarePa
Bucati
pusinfunctiune
saubar

Debitunitarm3/h

Debittotalm3/h

Totodataamsigilaturmatoarelepunctedeconsumcarenuintrunescconditiiledefunctionareinsiguranta...........................................................................................................................
Lapunereainfunctiuneamverificaturmatoarele:

http://www.avocatura.com/ll868normatehnicaalimentaregazenaturale.html#

45/65

19.01.2015

Normatehnicapentruproiectarea,executareasiexploatareasistemelordealimentarecugazenaturale

tirajullafiecareaparatconsumatordecombustibiligazosilegatlacos,dupacaz
presiuneadeutilizareladebitmaximsiminim
etanseitatealapresiuneagazuluidinconducta(pentruimbinarilelacarenusefacprobelareceptie)
existentadopurilorlaramificatiilepentrupuncteledeconsumfaraaparateMasurareaconsumuluisefaceprin:
contor................................,cudebitnominal...........m3/h,marca................seria.......................,laindexul........m3,presiunestatica........Pasipresiuneadiferentiala.......Pa.
Totodatasaprocedatlainstruireaconsumatoruluipentruexploatareacorectaainstalatieideutilizaregazenaturalesiaobligatiilorceirevin.

Consumatorulaprimit....exemplaredininstructiunilepentruutilizareagazelornaturalesiseobligasaleafisezeimpreunacuinstructiunilespecificealeaparatelorconsumatoaredecombustibili
Prezentulprocesverbalsaincheiatintreiexemplaredincarefiecarepartearetinutcateunexemplar.

DelegatoperatorSD
Aut.ANREnr...........

Instalatorautorizatal
executantului

Prestatordespecialitate
ANREnr...........

Aut.ANREnr..........

Aut.nr.................

Consumator
....

Nota:Prestatoruldespecialitatepentrumontare/instalare,punereinfunctiuneaparateconsumatoaredecombustibiligazosiesteautorizatdeorganismeabilitate.
Anexa6:PROCESVERBALDEPUNEREINFUNCTIUNESTATIE/POSTDEREGLARESAUREGLAREMASURARE
Nr............/.....................
Incheiatastazi,ziua..............luna....................,anul.............,
Subsemnatii:
instalatorautorizatalexecutantului...........................................................Aut.nr..................
delegataloperatoruluidedistributie.........................................................Aut.nr..................

Inbazaprevederilordosaruluiavizatdeoperatorullicentiatdedistributienr.............,din.........................,siaprocesuluiverbaldereceptietehnicanr...........,din...............,ampusinfunct
str.................................,nr........,executatadesocietatea
Obiectivulpusinfunctiunesecompunedin:
Diametrumm

Furnizor

Cantitatem,buc

Teava..............................................................................................................................................................
Teava..............................................................................................................................................................
Teava..............................................................................................................................................................
Armaturainchidere........................................................................................................................................
Caminearmaturi............................................................................................................................................
Regulatoarepresiune....................................................................................................................................
Contoare.........................................................................................................................................................
Supapedesiguranta.......................................................................................................................................
Filtre.............................................................................................................................................................
Lapunereainfunctiunesauverificaturmatoarele:
refulareaaeruluiprinrefulatorsauprinrobinetelemanometruluidepecolectoruldeiesiredinstatie,dacaaceastanuesteprevazutacurefulator
legarealacenturadeimpaantareapmartilormetalice,conformart.7.10,alin.(1)
Prezentulprocesverbalsaincheiatintreiexemplaredincarefiecarepartearetinutcateunexemplar.

DelegatoperatorSD
Aut.ANREnr...........

Instalatorautorizatal
executantului

Prestatordespecialitate
ANREnr...........

Aut.ANREnr..........

Aut.nr.................

Consumator
....

Nota:Prestatoruldespecialitatepentrumontare/instalare,punereinfunctiuneaparateconsumatoaredecombustibiligazosiesteautorizatdeorganismeabilitate.
Anexa7:PROCESVERBALDELUCRARIASCUNSE(pentruconducte,bransamentesiinstalatiideutilizare)
Nr............/.....................
Incheiatastazi,ziua......,luna....................,anul...........
Subsemnatii:
Instalatorautorizat.........................................autorizatienr..............................grad......
Executant..........................................................................................................................
Sudorautorizat...........................................................autorizatienr....................................
lamontareaconductei/bransamentului/instalatieideutilizareconductagazenaturaledepresiune..................................,
laimobiluldinlocalitatea.........................................,str.....................................................................nr.........
Prinprezentulprocesverbal,precizamurmatoarele:
conducta/bransamentul/instalatiadeutilizarearediametrul.....................silungimea......................m,

teavautilizatalaexecutareaconductei/bransamentului/instalatieideutilizareesteceaprevazutaincertificatuldecalitatenr...........anul..........sicertificatuldeconformitatenr.............an
a)pentruconducta/bransament/instalatiedeutilizaredinOL

http://www.avocatura.com/ll868normatehnicaalimentaregazenaturale.html#

46/65

19.01.2015

Normatehnicapentruproiectarea,executareasiexploatareasistemelordealimentarecugazenaturale

toatesudurileaufostexecutatefolosindmaterialestandardizatesiaufostizolateprecizarilevorfifacutedeexecutant
teavaafostizolataconformprecizarilevorfifacutedeexecutantslamontajafostailasezatapepamantmaruntit.
Calitateaizolatieiafostverificatadupaumplereasantuluicupamant,incadranduseincalitate.....................(Buletindeverificarenr....../..................)
latoatesudurileaufostasezaterasuflatori
conductaafostasezatapefundulsantului,peunstratdenisipcugrosimeade915cm,adancimeadepozarefiind....m
calotarasuflatorilorafostsudataintotalitatedetijasiafostasezatapestratdenisipsipietrisderau
tuburiledeprotectieaufostmontateconformproiectuluisinormativuluiinvigoare
teava,armaturilesicurbeleutilizate,suntconfectionatedinmaterialeleindicateinnormativuldeproiectaresiexecutareasistemelordealimentarecugazenaturaleinvigoare
primulstratdeumpluturadeasupraconducteiafostdinpamantmaruntit,faracorpuritari(resturidebeton,caramizi,deseurimetalice,sticloaseetc.)
b)pentruconducta/bransament/instalatiedeutilizaredinpolietilena
toatesudurileaufostexecutatefolosindmaterialesiprocedeestandardizatesiaufostrealizateprin.................................
tuburiledeprotectieaufostmontateconformproiectelortehniceavizatesianormativuluiinvigoare
teava,armaturilesifitingurileutilizatesuntconfectionatedinmaterialeprevazuteinnormativulinvigoare
conductaafostasezatapefundulsantului,peunstratdenisipcugrosimeade915cm,adancimeadepozarefiind.........m
umplereasantuluiestefacutacunisipsipamantmaruntit,conformprevederilornormativulinvigoare,inclusivasezareabenzii(grilei)deavertizaresiafiruluitrasor
laexecutareaconductei/bransamentului/instalatieideutilizaresatraversattraseulcanalizarilorsubteranementionateinplan,fatadecaresaurespectatdistanteleadmise.
Numelesiprenumele......
Nr.aut.ANRE/Nr.aut.sudor...
Semnatura....
1.Constructor
Instalatorautorizat................................................................................................................................................................
ResponsabilA.Q.autorizat................................................................................................................................................
SudorPE..............................................................................................................................................................................
SudorOL
2.OperatorSDInspectorC.Q..........................................................................................................................................
3.Beneficiar................................................................................................................................................
Nota:SudoriiPEsiOLsuntautorizatideorganismeabilitat,conformreglementarilorinvigoare.
Anexa8:INSTRUCTIUNIPENTRUUTILIZAREAGAZELORNATURALE
Intretinerea,exploatareasireparareainstalatiilordeutilizareagazelornaturalerevineconsumatorului,careraspundepentrubunalorfunctionare.
VerificareasireviziatehnicaperiodicaainstalatiilordeutilizareesteobligatoriepentrutoticonsumatoriisiseefectueazadecatreunoperatoreconomicautorizatdecatreANRE.
Verificareatehnicaperiodicaainstalatiilordeutilizareesteobligatorielaintervalededoiani.
Reviziatehnicaperiodicaainstalatiilordeutilizareesteobligatorielaintervalde10aniinurmatoarelesituatii:
a)incazulneutilizariiinstalatieioperioadamaimarede6luni
b)dupaoriceevenimentcarearputeaafectafunctionareainconditiidesigurantaainstalatiei.
Incazulsituatiilordelapuncteleasib,consumatorulareobligatiadeaanuntaoperatorullicentiatdedistributiegazenaturaleinaintedereutilizareainstalatiei.

Pentrupreintampinareaaccidentelorcupierderidevietiumanesidistrugeridebunurimateriale,cesarputeaproducedincauzafolosiriiincorecteainstalatiilordegazenaturale,sevorrespec
1.Inaintedeaprindereafoculuisefacurmatoareleoperatiuni:

ventilareapermanentaaincaperilorincarefunctioneazaaparateconsumatoaredecombustibiligazosiincentraleletermicesiinincaperilecuaparatecuflacaraliberaseasiguraoventilare

controlultirajuluiaparatelorracordatelacosincazulincareseconstatalipsatirajului,nuseaprindefoculdecatdupaefectuarealucrarilorcaresaasiguretirajul(curatireacosuluidefum,c
dereglareetc.)

controlulrobinetuluidemanevraalaparatuluiconsumatordecombustibiligazosidacarobinetulestedeschis,acestaseinchidesiseventileazaincaperearespectivaprecumsiceleinvecinate
aerisireacompleta

asigurareaaccesuluiaeruluideardereinfocarulaparatuluiconsumatordecombustibiligazosi(prin:deschidereausitelorcenusaruluilasobe,deschidereafantelorpentruaccesulaeruluiinfo
verificareafunctionariiaparaturiideautomatizare,dupacaz
ventilareafocarelordelaaparateleconsumatoaredecombustibiligazosi.
2.Laaprindereafoculuiinaparateconsumatoaredecombustibiligazosineautomatizatesiarzatoare,sefacurmatoareleoperatiuni:
aerisireafocarului,minimum5minuteinaintedeaprindereafocului:
apropiereaaprinzatoruluidearzator
deschiderealentaarobinetuluidemanevrasiaprindereafocului,concomitentcusupraveghereastabilitatiiflacarii.
Aprindereasefacenumaicuunaprinzatorspecialconstruitinacestscop,fiindinterzisaaprindereadirectacuchibrituri,hartieetc.
AprindereafoculuiIaaparateleconsumatoaredecombustibiligazosiautomatizatesefaceconforminstructiunilorelaboratedefabricaproducatoare.
3.Stingereafocului:

Stingereafoculuilaaparateleconsumatoaredecombustibiligazosiracordatecufurtun,sefaceprininchiderearobinetuluidesiguranta,existentinainteafurtunuluidupastingereaflacariisein

Insocietatisiinstitutii,foculseaprindesisestingenumaidepersonalulinstruitsiinsarcinatcuaceastaoperatiunepringrijaconduceriiunitatiibeneficiare,iarincazuloperatoriloreconomicisi
4.Indicatiispeciale

http://www.avocatura.com/ll868normatehnicaalimentaregazenaturale.html#

47/65

19.01.2015

Normatehnicapentruproiectarea,executareasiexploatareasistemelordealimentarecugazenaturale

Lautilizareagazelornaturaleesteinterzis:
aprindereafoculuidacaaparatulconsumatordecombustibiligazosinuesteetanssaunuaretiraj
lasareafoculuinesupravegheat,laaparateleneautomatizate
obturareacosuluidefumalaparatelorconsumatoaredecombustibiligazosi
modificareainstalatiilordegazefaraaprobarilegalesiprinpersoaneneautorizate
dormitulinincapericufoculaprins
dormitulinincapericuaparateconsumatoaredecombustibiligazosinelegatelacos(resou,aragazetc.)
DacasesimtemirosulcaracteristicalgazeIornaturaleseiauimediaturmatoarelemasuri:sestingtoatefocurile
sedeschidtoateusilesiferestrele
nuseaprindeniciosursadefoc
nusemanevreazaaparateelectrice
nusedoarmeinastfeldeincaperi
seanuntaimediatoperatorullicentiatdedistributielatelefoanele:
Verificareaeventualelorscaparidegazenaturalesefaceprinmirosiresicuspumadesapuncuapa.
NUUITATI!
Verificareacuflacaraainstalatiilordegazenaturaleprezintapericoldeexploziesiincendiu.
Dormitulinincapericufoculaprinssauinincapericuaparateconsumatoaredecombustibiligazosinelegatelacosuldefum,prezintapericoldemoarte.
Anexa9:FISATEHNICAACONDUCTEIDEDISTRIBUTIEGAZENATURALE
SocietateaComerciala.....................
Localitatea..............
Strada...........................,delanr.........lanr.............
CONDUCTA:
tip:.........................
material:...................
diametru:..................
lungime:...................
STANDARD:..........................
izolatie:.....................
receptionatacuPVRTnr.........,dindatade:ziua.........,luna.........,anul
pusainfunctiuneladatade:ziua..........,luna.........,anul..........
ANEXE:
1.tuburideprotectie:
diametru:...........................................................................
material:............................................................................
loculdemontare:..................................................................
2.Rasuflatori:
cucapacGN,bucati...................
faracapacGN,bucati...................
3.Imbinarielectroizolante:
diametru...............
bucati...................
4.Robinete:
tip........................
diametru.................
bucati.....................
5.Sudurileaufostexecutate:
aparat..........................................
procedeu.......................................
intaritecu......................................
6.Caminedevane:
bucati:...............................
7.Protectiecatodica:.................................................................
8.Lucrareaafostexecutatadesocietateacomerciala...............................................,
prininstalatorulautorizatgradul............autorizatianr...........................................

http://www.avocatura.com/ll868normatehnicaalimentaregazenaturale.html#

48/65

19.01.2015

Normatehnicapentruproiectarea,executareasiexploatareasistemelordealimentarecugazenaturale

Intocmit,............Verificat,.............
Lucrariexecutatedupamontareaconductei:
Dataexecutarii
Nr.Crt.

Descrierealucrarii
Ziua

Luna

Executantul

Anul

Anexa10:FISATEHNICAABRANSAMENTULUI
SocietateaComerciala..............................
Localitatea.......................
Strada.......................................,delanr.........lanr.............
BRANSAMENT:
tip:.........................
material:...................
diametru:..................
lungime:...................
STANDARD:..........................
izolatie:.....................
receptionatacuPVRTnr.........,dindatade:ziua.........,luna.........,anul
pusainfunctiuneladatade:ziua..........,luna.........,anul..........
ANEXE:
1.tuburideprotectie:
diametru:...........................................................................
material:............................................................................
loculdemontare:..................................................................
2.Rasuflatori:
cucapacGN,bucati...................
faracapacGN,bucati...................
3.Imbinarielectroizolante:
diametru...............
bucati...................
4.Robinete:
tip........................
diametru.................
bucati.....................
5.Sudurileaufostexecutate:
aparat..........................................
procedeu.......................................
intaritecu......................................
6.Regulatoare:
debitmic:Q=..........bucati:................
industrial:=..........bucti................
7.Protectiecatodica:.................................................................
8.Lucrareaafostexecutatadesocietateacomerciala...............................................,prininstalatorulautorizatgradul............autorizatianr...........................................
Intocmit,..............Verificat,....................
Lucrariexecutatedupamontareabransamentului:
Dataexecutarii
Nr.Crt.

Descrierealucrarii
Ziua

Luna

Executantul

Anul

Anexa11:FISATEHNICAASTATIEI/POSTULUIDEREGLARESAUREGLAREMASURARE
SocietateaComerciala............................
Localitatea....................................

http://www.avocatura.com/ll868normatehnicaalimentaregazenaturale.html#

49/65

19.01.2015

Normatehnicapentruproiectarea,executareasiexploatareasistemelordealimentarecugazenaturale

Strada............................,nr.........,obiectiv
Presiuneadeintrare/iesire:....................................
receptionatacuPVRTnr.........,dindatade:ziua.........,luna.........,anul
pusainfunctiuneladatade:ziua..........,luna.........,anul..........
1.Regulatoareindustriale:
diametru............,bucati....................
diametru............,bucati....................
2.Filtredepraf
diametru:.....................,bucati............
diametru:.....................,bucati............
3.Robinete:
tip........................
diametru.................
bucati.....................
4.Sistemdemasurare
tip:..........................
contorcuturbina(cupistoanerotative)
marime..................
serie.....................,numar................
diametru:...........................
debitminim:........................
debitmaxim:........................
5.convertordevolum
tip........................
serie..................,numar....................
Lucrareaafostexecutatadesocietateacomerciala...............................................,prininstalatorulautorizatgradul............autorizatianr...........................................
Intocmit,...............Verificat,.........................
Lucrariexecutatedupamontareastatiei
Dataexecutarii
Nr.Crt.

Descrierealucrarii
Ziua

Luna

Executantul

Anul

Anexa12:SECTIUNILECOSURILORDEFUMPENTRUEVACUAREAGAZELORDEARDEREDELAAPARATECONSUMATOAREDECOMBUSTIBILIGAZOSI,CUTIRAJNATUR
Sectiunelibera
Nr.deracordurila
acelasicanalde
rectangulara[cm
fum
circulara[cm]
xcm]

Nr.crt.

Debitinstalat
[m3/h]

Inaltimeaactiva
detiraj[m]

1,0

2,5

10x10

10

1,5

4,5

10x10

10

2,0

2,5

13x13

13

3,0

4,5

13x13

13

3,0

2,5

13x20

16

4,5

4,5

13x20

16

4,5

2,5

20x20

20

7,0

4,5

20x20

20

Valoriledebitelordintabelsereferalacosuridinzidariemasiva,cugolurirealizatedintipareglisante.Acestevaloripotfisporitecu25%pentrucosuricaptusitecutuburisaublocuriprefabrica
Observatii:
Sectiunileindicatesuntceleuzuale.
Incazulunorsectiuniintermediare,valorilecorespunzatoaredebitelorpotfiobtinuteprininterpolare.

http://www.avocatura.com/ll868normatehnicaalimentaregazenaturale.html#

50/65

19.01.2015

Normatehnicapentruproiectarea,executareasiexploatareasistemelordealimentarecugazenaturale

Pentruinaltimimaimaride4,5mseaplicasporulladebiteleinstalate,dintabelulurmator:
Hcos[ml

10

12

14

16

18

20

Spor[%]1

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Anexa13:REGISTRULDEEVIDENTAARECLAMATIILORSIADEFECTELORDINSISTEMULDEDISTRIBUTIE
OPERATORULSISTEMULUIDEDISTRIBUTIE.................
Localitatea.................................................

Nr. Adresa
crt. completa

Numelesi
Numelesi
prenumele Datasiora prenumele

Nr.si
Salariatul
Datasi
data
Datasi
Continutul caruiai
orasosirii Defectiune Modulde
Timpde
primirii celuicare
ordinului
ora
Nr.
reclamatiei
sa
la
constatata rezolvare
interventie
reclamatiei primeste
de
rezolvarii
Telefon
repartizat
reclamant
reclamatia
serviciu
reclamant

10

11

12

Anexa14:REGISTRULDEEVIDENTAARECLAMATIILORSIADEFECTELORDININSTALATIILEDEUTILIZARE
OPERATORULSISTEMULUIDEDISTRIBUTIE.................
Localitatea.................................................

Nr. Adresa
crt. completa

Numelesi
Numelesi
prenumele Datasiora prenumele

Nr.si
Salariatul
Datasi
data
Datasi
Continutul caruiai
orasosirii Defectiune Modulde
Timpde
primirii celuicare
ordinului
ora
Nr.
reclamatiei
sa
la
constatata rezolvare
interventie
reclamatiei primeste
de
rezolvarii
Telefon
repartizat
reclamant
reclamatia
serviciu
reclamant

10

11

12

Anexa15:REGISTRUPENTRUEVIDENTAACCIDENTELORTEHNICE
OPERATORULSISTEMULUIDEDISTRIBUTIE.................
Localitatea.................................................

Nr.
crt.

Data:Ziua,luna,anul

Adresa:Strada,nr.

Descriereaaccidentului

Masuriluatesidata
repuneriiinfunctiunea
instalatiei

http://www.avocatura.com/ll868normatehnicaalimentaregazenaturale.html#

51/65

19.01.2015

Normatehnicapentruproiectarea,executareasiexploatareasistemelordealimentarecugazenaturale

Nota:
1)Registrulpentruevidentaaccidentelortehnicesecompleteazadesefulsectoruluideexploatare.
2)Setineevidentaseparatpentruinstalatiideutilizarepedeoparte,pentruconductesibransamentededistributiepedealtaparte.
Anexa16:REGISTRUDEEVIDENTAZILNICAAPARAMETRILOR
OPERATORULSISTEMULUIDEDISTRIBUTIE
Localitatea.................................................
Data..............
STATIILEDEREGLAREMASURAREPREDAREPRIMIRE
Orainregistrarii
Parametrii

UM

Observatii

Presiuneintrare

[MPa]

Presiuneiesire

[MPa]

Presiunepanoumasurare

[MPa]

Temperaturagaze

[oC]

Temperaturamediu

[oC]

Gradodorizare

Pierderedesarcinafiltre

[MPa]

Debitorar

[m3/h]

STATIIDEREGLARESAUREGLAREMASURAREDESECTOR
Orainregistrarii
Parametrii

UM

Observatii

Presiuneintrare

[MPa]

Presiuneiesire

[MPa]

Presiunepanoumasurare

[MPa]

Temperaturagaze

[oC]

Temperaturamediu

[oC]

Gradodorizare
Pierderedesarcinafiltre

[MPa]

STATIISIPOSTURIDEREGLARESAUREGLAREMASURARELAMARIICONSUMATORI
Orainregistrarii

http://www.avocatura.com/ll868normatehnicaalimentaregazenaturale.html#

52/65

19.01.2015

Normatehnicapentruproiectarea,executareasiexploatareasistemelordealimentarecugazenaturale
Parametrii

UM

Observatii

Presiuneintrare

[MPa]

Presiuneiesire

[MPa]

Presiunepanoumasurare

[MPa]

Temperaturagaze

[oC]

Temperaturamediu

[oC]

Gradodorizare

Pierderedesarcinafiltre

[MPa]

Debitorar

[m3/h]

Anexa17:PERIODICITATEAEFECTUARIIVERIFICARILORTEHNICEACONDUCTELORSIBRANSAMENTELOR
OPERATORULSISTEMULUIDEDISTRIBUTIE.................
Localitatea.................................................
Conductedinotel
Tipulconductei

ConductedinPE
subterane

Nr.dedefecte
constatate/km/an
precedent,"x"

Intervaldetimp

x<>

1verificare
pean

0,025<
x=""><>

supraterane

0,25<x="">
<>

indiferentde
cu
cuvechime<
vechimea
vechime>
de=""2="">
conductei
de2ani

x>1

1verificarela 1verificarela 1verificare


6luni
3luni
peluna

1verificare
pean

1
1verificarela
verificare
6luni
pean

Nota:

TermeneleprevazuteinprezentaanexasuntmaximaleoperatoriiSDpotreduceintervaledetimppentruefectuareaverificarilortehnice,infunctiedestareatehnicaaconductelorsibransame
Anexa18:ORDINDESERVICIU
OPERATORULDEDISTRIBUTIE.................
Localitatea.................................................
ORDINDESERVICIUnr........../........
Echipadelucrucondusade.............................................compusadin:
Nr.crt.

NumelesiPrenumele

Nr.crt.

NumelesiPrenumele

vaexecutaurmatoarelelucrari:
1).................................................................................................................................................
2).................................................................................................................................................
3).................................................................................................................................................
Situatialucrarilorexecutate:
1).................................................................................................................................................
2).................................................................................................................................................
3).................................................................................................................................................
Lucrariramaseneexecutate
1).................................................................................................................................................
2).................................................................................................................................................

http://www.avocatura.com/ll868normatehnicaalimentaregazenaturale.html#

53/65

19.01.2015

Normatehnicapentruproiectarea,executareasiexploatareasistemelordealimentarecugazenaturale

3).................................................................................................................................................
Amprimitechipamentuldeprotectienecesarpentruexecutarealucrarilordemaisus.
Coordonatorlucrari
Sefdeechipa,...................
Consumator
1)..................
2)...................
3)..................

Anexa19:FISADEEVIDENTAALUCRARILORPERIODICEDEVERIFICARETEHNICAAINSTALATIILORDEUTILIZAREAGAZELORNATURALEAPARTINANDCONSUMATO
OperatoreconomicautorizatANRE
Nr............................/data...........................................
Consumator:...........................................................................................
Sediul:str...........................nr..........,Bl........,Sc...............,Ap..........,localitatea.................
Numaruldosaruluitehnicpentruinstalatiaverificata...................,existentlaoperatorul
SD................................................
Dataultimeifisedeverificaretehnica:ziua.......,luna........anul....................................
depusalaoperatorulSD......................

OperatoreconomicautorizatANREsaexecuteverificareatehnicaactuala.............................................................prininstalatorautorizat.....................................................aut.nr............
(1)Operatiiperiodicedeverificaretehnica,lainstalatiadeutilizare,confirmateprinprezentafisa(obligatoriilaintervaledemaxim2ani):
a)verificareaarzatoarelorsiastariiimbinarilorsigarniturilordeetansareaferente
b)verificareastabilitatiiconductelormontateaparentpesuporturi
c)verificareaetanseitatiiimbinariiconductelorsiarmaturilorlapresiuneadelucruagazuluidininstalatie,cuspumadeapacusapunsaucualtetehnologiideverificareaetanseitatii
d)verificareafunctionariiaparatelordemasurare,control,reglaresidesiguranta
e)demontarea/debransareapunctelordeconsumfaraaprobarelegalasiaconductelordealimentareaferente
f)verificareafunctionariiechipamentuluidereglaredininstalatiiledeutilizare
g)verificareastariirasuflatorilorsiacaminelorexistente

h)verificareadocumentelor,emisecumaximum6luniinaintededataverificarii,prezentatedeconsumator,caresaatesteverificareadecatreoperatorieconomiciautorizati,conformreglemen
cosurilorsicanalelordeevacuareagazelorarse
i)verificareastariiconstructiilorcareadapostescstatiilesiposturidereglaresaureglaremasurare.

(2)Seefectueazasiverificareatehnicaperiodica,conformalin.(1),ainstalatiilordeutilizarecomunecaredeservescmaimulticonsumatori,cuprinseintrestatiilesauposturiledereglaresico
Sauconstatatsiremediaturmatoareledefectiuni:
........................................................................
Concluzia:instalatiaindeplineste/nuindeplinesteconditiiledefunctionareinsigurantaprevazuteinNormeletehnicepentruexploatareasistemelordealimentarecugazenaturale.

Nr.
crt.

Dataefectuarii
verificarii

Punctedeconsum

Nr.sidatadocumentuluicare
Semnaturi
atestaverificareaaparatelor
consumatoaredecombustibili
gazosidecatreoperatori
economiciautorizatide
Consumator Verificator
organismulabilitat

Prezentafisaafostintocmitain4exemplarepentruexecutant,operatordedistributie,furnizorsiconsumator.
EXECUTANT............
CONSUMATOR.............

Anexa20:FISADEEVIDENTAALUCRARILORPERIODICEDEREVIZIETEHNICALAINSTALATIILEDEUTILIZAREAGAZELORNATURALEAPARTINANDCONSUMATORILO

Nr.
crt.

Dataefectuarii
verificarii

Punctedeconsum

Nr.sidatadocumentuluicare
Semnaturi
atestaverificareaaparatelor
consumatoaredecombustibili
gazosidecatreoperatori
economiciautorizatide
Consumator Verificator
organismulabilitat

OperatoreconomicautorizatANRE
...........................
FISADEEVIDENTAALUCRARILORPERIODICEDEREVIZIETEHNICALAINSTALATIILEDEUTILIZAREAGAZELORNATURALEAPARTINANDCONSUMATORILORPERSOANEJURIDICE
Nr.........................../data...........................................
Consumator:......................................................................................................................................

http://www.avocatura.com/ll868normatehnicaalimentaregazenaturale.html#

54/65

19.01.2015

Normatehnicapentruproiectarea,executareasiexploatareasistemelordealimentarecugazenaturale

Adresa:str.............................nr..........,bl.........,sc...............,ap..........,localitatea....................
Numaruldosaruluitehnicpentruinstalatiarevizuita.............,existentlaoperatorulSD........................
Dataultimeifisederevizietehnica:ziua.......,luna........,anul...................................,depusalaoperatorulSD......................
OperatoreconomicautorizatANREsaexecutereviziatehnicaactuala...................................prininstalatorautorizat.....................................................,Autorizatianr................./...........

(1)Operatiiperiodicederevizietehnicalainstalatiadeutilizare,confirmateprinprezentafisa(obligatoriilaintervaledemaximum10ani,dupaoriceintrerupereautilizariiinstalatieipentruop
instalatia):
a)verificareaarzatoarelorsiastariiimbinarilorsigarniturilordeetansareaferente
b)verificareastabilitatiiconductelormontateaparentpesuporturi
c)verificareaetanseitatiiimbinariiconductelorsiarmaturilorlapresiuneadelucruagazuluidininstalatie,cuspumadeapacusapunsaucualtetehnologiideverificareaetanseitatii
d)verificareafunctionariiaparatelordemasurare,control,reglaresidesiguranta
e)demontarea/debransareapunctelordeconsumfaraaprobarelegalasiaconductelordealimentareaferente
f)verificareafunctionariiechipamentuluidereglaredininstalatiiledeutilizare
g)verificareastariirasuflatorilorsiacaminelorexistente

h)verificareadocumentelorprezentatedeconsumator,dincaresareiasacaafostefectuatacuratareacosurilorsicanalelordeevacuareagazelorarsedecatreoperatorieconomiciautorizati,
verificariiperiodiceainstalatieideutilizare
i)verificareastariiconstructiilorcareadapostescstatiilesiposturidereglaresaureglaremasurare

j)verificareadocumentelorprezentatedeconsumator,caresaatesteefectuareaintermenaverificariitehniceperiodiceaaparatelorconsumatoaredecombustibiligazosidecatreoperatoriec

Probadeetanseitatepentruintreagainstalatiesiprobaderezistenta(pentruparteadeinstalatielacaresaufacutinlocuirisi/saumodificari)sauefectuatcuaercomprimat,inprezentadeleg
verbaldereceptietehnicaanexanr.........dindatade:ziua......luna...........anul............

(2)Seefectueazasireviziatehnicaperiodica,conformalin.(1),ainstalatiilordeutilizarecomunecaredeservescmaimulticonsumatori,cuprinseintrestatiilesauposturiledereglaresicontoa
Sauconstatatsiremediaturmatoareledefectiuni:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................
Concluzia:
Instalatiaindeplineste/nuindeplinesteconditiiledefunctionareinsigurantaprevazuteinNormeletehnicepentruexploatareasistemelordealimentarecugazenaturale.

Nr.
crt.

Nr.sidatadocumentuluicareatesta
verificareaaparatelorconsumatoarede
combustibiligazosiefectuatadecatre
operatorieconomiciautorizatide
organismulabilitat

Data
efectuarii
reviziei

Punctedeconsum

Semnaturi

Consumator Verificator

Prezentafisaafostintocmitain4exemplare,pentruexecutant,operatoruldedistributie,furnizorsiconsumator.
Executant,
..................
Consumator,
..................
(ladata29iul2010anexa20modificatdeanexa3dinOrdinul19/2010)

Anexa21:FISADEEVIDENTAALUCRARILORPERIODICEDEVERIFICARETEHNICAAINSTALATIILORDEUTILIZAREAGAZELORNATURALELACONSUMATORIICASNIC
OperatoreconomicautorizatANRE
Consumator:...........................................................................................
Adresa:str...........................nr.........,Bl.......,Sc...............,Ap.........,localitatea.................
Numaruldosaruluitehnicpentruinstalatiaverificata...................,existentlaoperatorul
SD................................................
Dataultimeifisedeverificaretehnica:ziua.......,luna........anul....................................depusalaoperatorulSD......................

OperatoreconomicautorizatANREsaexecuteverificareatehnicaactuala.............................................................prininstalatorautorizat.....................................................aut.nr............
(1)Operatiiperiodicedeverificaretehnica,lainstalatiadeutilizare,confirmateprinprezentafisa(obligatoriilaintervaledemaxim2ani):
a)verificareaarzatoarelorsiastariiimbinarilorsigarniturilordeetansareaferente
b)verificareastabilitatiiconductelormontateaparentpesuporturi
c)verificareaetanseitatiiimbinariiconductelorsiarmaturilorlapresiuneadelucruagazuluidininstalatie,cuspumadeapacusapunsaucualtetehnologiideverificareaetanseitatii
d)verificareafunctionariiaparatelordemasurare,control,reglaresidesiguranta
e)demontarea/debransareapunctelordeconsumfaraaprobarelegalasiaconductelordealimentareaferente
f)verificareafunctionariiechipamentuluidereglaredininstalatiiledeutilizare
g)verificareastariirasuflatorilorsiacaminelorexistente

h)verificareadocumentelor,emisecumaximum6luniinaintededataverificarii,prezentatedeconsumator,caresaatesteverificareadecatreoperatorieconomiciautorizati,conformreglemen
cosurilorsicanalelordeevacuareagazelorarse
i)verificareastariiconstructiilorcareadapostescstatiilesiposturidereglaresaureglaremasurare.

(2)Seefectueazasiverificareatehnicaperiodica,conformalin.(1),ainstalatiilordeutilizarecomunecaredeservescmaimulticonsumatori,cuprinseintrestatiilesauposturiledereglaresico

http://www.avocatura.com/ll868normatehnicaalimentaregazenaturale.html#

55/65

19.01.2015

Normatehnicapentruproiectarea,executareasiexploatareasistemelordealimentarecugazenaturale

Sauconstatatsiremediaturmatoareledefectiuni:

Concluzia:Inurmaverificarilorefectuateseconstatacainstalatiaindeplineste/nuindeplinesteconditiiledefunctionareinsiguranta,prevazuteinNormeletehnicepentruexploatareasistemelor

Punctedeconsum
Nr.
crt.

Dataefectuarii
verificarii
Panala2m3/h Peste2m3/h

Nr.sidatadocumentuluicare
Semnaturi
atestaverificareaaparatelor
consumatoaredecombustibili
gazosidecatreoperatori
economiciautorizatide
Consumator Verificator
organismulabilitat

Prezentafisaafostintocmitain4exemplare,pentruexecutant,operatordedistributie,furnizorsiconsumator.
EXECUTANT...
CONSUMATOR...
Anexa22:FISADEEVIDENTAALUCRARILORPERIODICEDEREVIZIETEHNICAAINSTALATIILORDEUTILIZAREAGAZELORNATURALELACONSUMATORIICASNICI
OperatoreconomicautorizatANRE
Consumator:...........................................................................................
Sediul:str...........................nr..........,Bl........,Sc...............,Ap..........,localitatea.................
Numaruldosaruluitehnicpentruinstalatiarevizuita...................,existentlaoperatorul
SD................................................
Dataultimeifisederevizietehnica:ziua.......,luna........anul....................................
depusalaoperatorulSD......................
OperatoreconomicautorizatANREsaexecutereviziatehnicaactuala.............................................................prininstalatorautorizat.....................................................aut.nr.................

(1)Operatiiperiodicederevizietehnica,lainstalatiadeutilizare,confirmateprinprezentafisa(obligatoriilaintervaledemaxim10ani,dupaoriceintrerupereautilizariiinstalatieipentruoperi
instalatia):
j)verificareaarzatoarelorsiastariiimbinarilorsigarniturilordeetansareaferente
k)verificareastabilitatiiconductelormontateaparentpesuporturi
l)verificareaetanseitatiiimbinariiconductelorsiarmaturilorlapresiuneadelucruagazuluidininstalatie,cuspumadeapacusapunsaucualtetehnologiideverificareaetanseitatii
m)verificareafunctionariiaparatelordemasurare,control,reglaresidesiguranta
n)demontarea/debransareapunctelordeconsumfaraaprobarelegalasiaconductelordealimentareaferente
o)verificareafunctionariiechipamentuluidereglaredininstalatiiledeutilizare
p)verificareastariirasuflatorilorsiacaminelorexistente

q)verificareadocumentelor,emisecumaximum6luniinaintededataverificarii,prezentatedeconsumator,caresaatesteverificareadecatreoperatorieconomiciautorizati,conformreglemen
cosurilorsicanalelordeevacuareagazelorarse
r)verificareastariiconstructiilorcareadapostescstatiilesiposturidereglaresaureglaremasurare.

Probadeetanseitatepentruintreagainstalatiesiprobaderezistentapentruparteadeinstalatielacaresaufacutinlocuirisi/saumodificari,saefectuatinprezentadelegatuluioperatoruluide
tehnicaanexat,nr.........dindatade:ziua......luna..............anul.............

(2)Seefectueazasireviziatehnicaperiodicaconform,alin.(1),ainstalatiilordeutilizarecomunecaredeservescmaimulticonsumatori,cuprinseintrestatiilesauposturiledereglaresicontoa
Sauconstatatsiremediaturmatoareledefectiuni:

Concluzia:Inurmaverificarilorefectuateseconstatacainstalatiaindeplineste/nuindeplinesteconditiiledefunctionareinsiguranta,prevazuteinNormeletehnicepentruexploatareasistemelor

Punctedeconsum
Nr.
crt.

Dataefectuarii
verificarii
Panala2m3/h Peste2m3/h

Nr.sidatadocumentuluicare
Semnaturi
atestaverificareaaparatelor
consumatoaredecombustibili
gazosidecatreoperatori
economiciautorizatide
Consumator Verificator
organismulabilitat

Prezentafisaafostintocmitain4exemplare,pentruexecutant,operatordedistributie,furnizorsiconsumator.
EXECUTANT...
CONSUMATOR...
Anexa23:PROCESVERBALDEMONTAREAMIJLOACELORDEMASURARE
OPERATORULDEDISTRIBUTIE.................
Localitatea.................................................
Numarul|_|_|_|_|_|_|_|_|_|Zi|_|_|Luna|_|_|An|_|_|

Delegatuloperatoruluidedistributie...............................................................siconsumatorul..........................................................................................domiciliatin.............................
apartament.....................amprocedatlapredareasiprimireamijloacelordemasurareagazelornaturale,inclusivaracordurilor,proprietateaS.C.........................instaredefunctionare,cu

Tip

Contor

Corector

http://www.avocatura.com/ll868normatehnicaalimentaregazenaturale.html#

56/65

19.01.2015

Normatehnicapentruproiectarea,executareasiexploatareasistemelordealimentarecugazenaturale

Serie

Anfabricatie

Nr.inventar

Debitmaxim

Indexvolumnecorectat

Indexvolumcorectat

Dn(mm)

Subsemnatul........................................................................maobligapastramijloaceledemasurareagazelornaturaleinbuneconditii,cunoscandcasuntraspunzatordeoricedefectiunis
Serviciulreclamatii,telefon........................
Prezentulprocesverbalsaincheiatin3exemplare,dincareunulpentruconsumatorsi2pentruoperatoruldedistributie.
DelegatuloperatoruluiSD,..........
Consumator,.................
Anexa24:BULETINDEMISCAREAMIJLOACELORDEMASURARE
OPERATORULSISTEMULUIDEDISTRIBUTIE.................
Localitatea.................................................
MotivulInterventiei
1.MontatdinOrdindedeschidere
2.Verificareperiodica
3.Reclamatdeconsumator
4.Biroureclamatii
5.Demontatlacerereaconsumatorului
6.DemontatdinOrdindeincetare
7.altemotive(*)
(*)sevadetaliadecatreoperatorulSDinmomentulcompletarii.
Numarul|_|_|_|_|_|_|_|_|_|Zi|_|_|Luna|_|_|An|_|_|
Consumator..................................................................................Carnetul|_|_|_|_|_|_|Folio|_|_|_|_|_|_|
Strada.................................................................Nr.........Bloc..........Scara.......Etaj......Apart.
Motivulinterventiei|_|Marcainstalatorului|_|_|_|_|_|_|
ECHIPAMENTDEMASURAREDEMONTAT

ECHIPAMENTDEMASURAREMONTAT

CONTOR

CORECTOR

CONTOR

CORECTOR

Tip

Serie

Anfabricatie

Nr.inventar

Debitmaxim

Indexvolum
necorectat

Indexvolumcorectat

Dn(mm)

Nr.sigiliu

Subsemnatul...................,maobligapastranoilemijloacedemasurareinbuneconditii,cunoscandcasuntraspunzatordeoricedefectiunisarproduceacestora,iarincazdedefectiunisaan
Buletinuldemiscaresaincheiatin3exemplare,dintrecareunulpentruconsumatorsidouapentruoperatoruldedistributie
DelegatuloperatoruluiSD,.............
Consumator,...............

http://www.avocatura.com/ll868normatehnicaalimentaregazenaturale.html#

57/65

19.01.2015

Normatehnicapentruproiectarea,executareasiexploatareasistemelordealimentarecugazenaturale

Anexa25:Schemedeprincipiu.Detaliiconstructive

Fig.1:Schemadeprincipiuaunuisistemdealimentarecugazenaturale
1conductadetransportgazenaturalerracondpresiuneinalta
2statiedereglaremasurarepredare
3statiedereglaremasurarelaconsumatorp.m,lap.r,(alimentatdirectdinSNT)
4reteadedistributiepresiunemedie
5bransamentgazenaturalepresiunemedie
6statiedercglarcmasurarclaconsumator(alimentatdinSD)
7instalatiedeutilizare
8statiedereglaredesectorpresiunemedielapresiuneredusa8`statiedereglaredesectorpresiunemedielapresiunejoasa
9reteadedistributiepresiuneredusa
10reteadedistributiepresiunejoasa11robinetbransament
12postdereglarepresiuneredusalapresiunejoasa
13instalatiedeutilizarepresiunejoasa
14robinetdesectionare(deiesiredinstatiadereglaremasurarepredare)

Fig.2:Schemadeprincipiuauneiinstalatiideutilizareindustrialaagazelor
1reteadedistributiepresiunemedie
2robinetmontatincamin
3bransamentpresiunemedie
4statiedereglaremasurarepresiunemediepresluneredusa
5instalatiedeutilizareexterioarapresiuneredusa
6postdereglareininstalatiadeutilizaredinincintapresiuneredusapresiunejoasa
7postdereglareininstalatiadeutilizare,alipituneicentraletermice(CT)presiuneredusalapresiunejoasa
8robinetdeincendiu
9robinetmontatsuprateran
10instalatiedeutilizareexterioara,presiuneredusa,supraterana
11instalatiedeutilizareexterioara,presiuneredusa,subterana
12centralatermica
13instalatiedeutilizareinterioara,presiuneredusa
14postdereglarepresiuneredusa
15aparatconsumatordecombustibiligazosi,functionandlapresiuneredusa
16aparatconsumatordecombustibiligazosi,functionandlapresiunejoasa17cladire
18imprejmuirecladire
19limitadeproprietate

Fig.4:Schemadeprincipiupentrustabilireacaderilordepresiune,inregimdepresiunemedie(exemplu)
1statiedepredare
2statiedereglaredesector
3postdereglarelaconsumator

Fig.5:Schemadeprincipiupentrustabilireacaderilordepresiuneinregimdepresiuneredusa(exemplu)
1statiedereglaredesector
2postdereglarelacapatdebransament

Fig.6:Schemadeprincipiupentrustabilireacaderilordepresiuneinregimdepresiunejoasa(exemplu)
1stajiedereglaredesector
2robinetdebransament

Fig.7Tipuriderasuflatori
apentrucarosabil
bdeperetesipentruspatiiveizi

http://www.avocatura.com/ll868normatehnicaalimentaregazenaturale.html#

58/65

19.01.2015

Normatehnicapentruproiectarea,executareasiexploatareasistemelordealimentarecugazenaturale

cpentruspatiiverzi
1conducta
2calota
3tija
4cutiedinfonta
5capacdinfonta
6opritori
7capac
8orificii
9pietris
10nisip
Nota:Pedirectiaconductei,pefiecareparteatubuluirasuflatorii,stratuldenisippietrisvafiinlungimede50cm

Fig.8:Exempludealimentareaunuiimobil

Fig.9Bransamentdegazenaturaleexecutatdinotel(exemplu)
1conductagazpresiuneredusadinotel
2bransamentgazenaturalepresiuneredusadinotel
3racordolandez
4regulatordepresiune
5teu
6robinetdebransament
7piesaelectroizolanta
8rasuflatoaredeperete
9contor
10rasuflatoarecucapac
11tubdeprotectiedinbeton
12tubdeprotectiedinPVC
13firidapostrcglarcmasurarc
14robinetdecontor.

Fig.10:Alimentareacugazenaturaleaunuigrupdeimobile,aflatepeaceeasiproprietate,acarorincintaestemarginitadedouastrazi
1conductadedistributiegazenaturalepresiuneredusa
2bransamentgazenaturalepresiuneredusa
3postdereglaremasurare
4instalatiedeutilizareexterioara
5robinetdeincendiu
6limitadeproprietate

Fig.11Schemedeprincipiuprivindalimentareaprinbransamentcomunsiramificat
aimobilesituatepeaceeasistrada,racordatelaconductadedistributiedinstradapecareseaflaimobilele,curegulatordepresiunecomun
bimobilesituatepestrazidiferite,darcareformeazauncorpcomun
cbransamentramificatlablocuridelocuintecumaimultetronsoane(casedescara)
dbransamentramificatpentrualimentareacugazenaturaleamaimultorimobile,cureducereanumaruluidetraversariaunorarteredecirculatieimportante.......
1conductadedistributiegazenaturale
1bransamentgazenaturale
3postdereglaremasurare
4robinetdeincendiu
5instalatiedeutilizareexterioara
6robinetdebransament
7limitadeproprietate

Fig.12:Montareaconductelordegazenaturaleincanalemascatesiventilate(exemplu)
1perete

http://www.avocatura.com/ll868normatehnicaalimentaregazenaturale.html#

59/65

19.01.2015

Normatehnicapentruproiectarea,executareasiexploatareasistemelordealimentarecugazenaturale

2conducta
3bratara
4panoupentrumascareaconducteidegaze

Fig.13:Racordarealacosdefumcuburlane
1rozetadefixare
2canaldefum
3usadecuratire
4burlan
5aparatconsumatordecombustibiligazosi
6pereteexterior

Fig.14:Bransamentgazenakiraleexecuiaidinleavadinpolieiilena(PE)
1conductadedistributiegazenaturaledinPE
2firmetalictrasor
3teudebransamentdinPEtipsa,clcttrofuzibil,autoperforant
4mufaelectrofuziunedinPE
5bransamentgazenaturaledinPE
6capardebransamentneanodic
7robinetdebransament
8regulatordepresiune
9firidapostuluidereglaremasurare
10mansonprotectordinPE

Fig.15:Capatdebransamentfaraanoddeprotectie
1bransament(teavadinPE)
2capatdebransament(riser)
3firmetalictrasor
4mufaizolanta
5robinetdebransament
6teavadinotel,protejataanticoroziv

Fig.16:Capatdebransamentcuanoddeprotectie
1bransamttnldinpolietilena(PE)
2fitingdetranzitiePE/metal
3firmetalictrasor
4teavadeotelprotejataanticoraziv
5robinetdebransament
6anoddeprotectie

Fig,17Montareasistemelordeaverizareasupraprezenteiconductelordinpolietilena
1teavadinpolietilena
2firmetalictrasor
3grilasaubandadeprotectie
Anexa26:TERMINOLOGIE

Acorddeacces

Actulemisdeunoperatoralunuisistem(CA,SNT,SD),inconformitatecu
Regulamentulprivindaccesullaconducteledealimentaredinamonte,
RegulamentuluiprivindaccesullaSistemulnationaldetransportalgazelornaturale
siRegulamentulprivindaccesullasistemelededistributie,dupacaz,careconfera
unuiproducator,furnizorsi/sauconsumatorfinaldreptuldeautilizasistemul,
achitandtarifelesiindeplinindobligatiiledeutilizareaacestuia.

InspectorC.Q.

Persoanafizica,angajataaoperatoruluilicentiatdedistributieagazelornaturale,
caredetinecalitateadeinstalatorautorizatinsectorulgazelornaturale,autorizata
decatreMinisterulDezvoltarii,LucrarilorPublicesiLocuintei,prinInspectoratulde
StatinConstructii,desemnatadecatreoperatorullicentiatsaverificecontrolul
tehnicdecalitateallucrarilor.

http://www.avocatura.com/ll868normatehnicaalimentaregazenaturale.html#

60/65

19.01.2015

Normatehnicapentruproiectarea,executareasiexploatareasistemelordealimentarecugazenaturale

ResponsabilA.Q.

Persoanafizica,angajata(saucolaboratoare)apersoaneijuridiceautorizatade
ANREsaefectuezelucrariinsectorulgazelornaturale,atestatadecatreMinisterul
Dezvoltarii,LucrarilorPublicesiLocuintei,desemnatadecatreconstructorsa
asigurenivelultehnicdecalitateallucrarilorcorespunzatorcerintelor.

Reteadedistributie

Ansamblulcompusdinconductesiaccesorii,cuprinsintrestatiiledereglare
masurarepredaresistatiiledereglare/reglaremasuraredesector,respectivintre
statiiledereglare/reglaremasuraredesectorsirobineteledebransament.

Aparatconsumatorde
combustibiligazosi

Sistemmecaniccomplexdestinatsaconsumegazenaturalecombustibile,inconditii
igienice,economicesidesiguranta.

(ladata29iul2010anexa26modificatdeanexa4dinOrdinul19/2010)

1. Acorddeacces

Actulemisdeunoperatoralunuisistem(CA,SNT,SD),in
conformitatecuRegulamentulprivindaccesullaconductelede
alimentaredinamonte,RegulamentulprivindaccesullaSistemul
nationaldetransportalgazelornaturalesiRegulamentulprivind
accesullasistemelededistributie,dupacaz,careconferaunui
producator,furnizorsi/sauconsumatorfinaldreptuldeautiliza
sistemul,achitandtarifelesiindeplinindobligatiiledeutilizarea
acestuia

2. InspectorC.Q.

Persoanafizica,angajataaoperatoruluilicentiatdedistributiea
gazelornaturale,caredetinecalitateadeinstalatorautorizatin
sectorulgazelornaturale,autorizatadecatreMinisterulDezvoltarii,
LucrarilorPublicesiLocuintei,prinInspectoratuldeStatin
Constructii,desemnatadecatreoperatorullicentiatsaverifice
controlultehnicdecalitateallucrarilor

3. ResponsabilA.Q.

Persoanafizica,angajata(saucolaboratoare)apersoaneijuridice
autorizatedeANREsaefectuezelucrariinsectorulgazelornaturale,
atestatadecatreMinisterulDezvoltarii,LucrarilorPublicesi
Locuintei,desemnatadecatreconstructorsaasigurenivelultehnic
decalitateallucrarilorcorespunzatorcerintelor

4. Reteadedistributie

Ansamblulcompusdinconductesiaccesorii,cuprinsintrestatiilede
reglaremasurarepredaresistatiiledereglare/reglaremasurarede
sector,respectivintrestatiiledereglare/reglaremasuraredesector
sirobineteledebransament

5.

Aparatconsumatordecombustibili
gazosi

Sistemmecaniccomplexdestinatsaconsumegazenaturale
combustibile,inconditiiigienice,economicesidesiguranta
Ansambluldeconducte,aparatesiaccesorii,montateinavalde
statia/postuldereglareapresiuniisimasurareadebituluiceseafla
lainterfatacusistemuldedistributie/transportsauconducteledin
amonte,dupacaz,cuexceptiaaparatuluidemasurareadebitului,
prinintermediulcaruiasealimenteazaaparateconsumatoarede
combustibiligazosiutilizatein:
procesetehnologicedinindustrie

Instalatieindustrialadeutilizarea
6.
gazelornaturale

scopulproduceriideenergieelectricasi/sautermica
sectorulcomercial
restaurante,hoteluri,centredeafaceri,agriculturasaupentru
utilizarisimilare
institutiipubliceunitatidindomeniileinvatamant,sanatate,
cultura,apararenationala,ordinepublica,asistentasociala,
administratiepublica,cultesialteleasemenea

Anexa27:Listacuprinzandlegislatia,normele,prescriptiiletehnice,standardeleetc.careserecomandasauseconsideracapotfirelevantepentruproiectarea,execut
A27.1.Legislatierelevanta
Legeanr.351/2004Legeagazelor,publicatainMonitorulOficialalRomanieinr.679din28iulie2004,cumodificarilesicompletarileulterioare
Legeanr.10/1995Legeaprivindcalitateainconstructii,publicatainMonitorulOficialalRomanieinr.12din24ianuarie2005,cumodificarileulterioare
Legeanr.50/1991Legeaprivindautorizareaexecutariilucrarilordeconstructii,republicatainMonitorulOficialalRomanieinr.933din13octombrie2004,cumodificarilesicompletarileulte
Legeanr.139/2000Legeaprivindactivitateademetrologie,republicatainMonitorulOficialalRomanieinr.148din1martie2007
Legeanr.608/2001Legeaprivindevaluareaconformitatiiproduselor,republicatainMonitorulOficialalRomanieinr.419din4iunie2008
Legeanr.350/2001Legeaprivindamenajareateritoriuluisiurbanismul,publicatainMonitorulOficialalRomanieinr.373din10iulie2001cumodificarilesicompletarileulterioare,
Legeanr.182/2000Legeaprivindprotejareapatrimoniuluiculturalnationalmobil,republicatainMonitorulOficialalRomanieinr.82din8decembrie2008
Legeanr.245/2004Legeaprivindsecuritateageneralaaproduselor,republicatainMonitorulOficialalRomanieinr.360din9mai2008
Legeanr.319/2006Legeasecuritatiisisanatatiiinmunca,publicatainMonitorulOficialalRomanieinr.646din26iulie2006
Legeanr.307/2006Legeaprivindaparareaimpotrivaincendiilor,publicatainMonitorulOficialalRomaniei,nr.633din21iulie2006
Legeanr.107/1996Legeaapelor,publicatainMonitorulOficialalRomanieinr.244din8octombrie1996,cumodificarilesicompletarileulterioare

Legeanr.247/2005Legeaprivindreformaindomeniileproprietatiisijustitiei,precumsiunelemasuriadiacente,publicatainMonitorulOficialalRomanieinr.653din22iulie2005,cumodif

http://www.avocatura.com/ll868normatehnicaalimentaregazenaturale.html#

61/65

19.01.2015

Normatehnicapentruproiectarea,executareasiexploatareasistemelordealimentarecugazenaturale

HGnr.784/2000privindaprobareaRegulamentuluipentruacordareaautorizatiilorsilicentelorinsectorulgazelornaturale,republicatainMonitorulOficialalRomanieinr.160

HGnr.1.043/2004pentruaprobareaRegulamentuluiprivindaccesullaSistemulnationaldetransportalgazelornaturalesiaRegulamentuluiprivindaccesullasistemele
693din2august2004,cumodificarilesicompletarileulterioare
HGnr.622/2004privindstabilireaconditiilordeintroducerepepiataaproduselorpentruconstructii,republicatinonitorulM.OficialRomanieinr.487din20iulie2007

HGnr.273/1994privindaprobareaRegulamentuluidereceptiealucrarilordeconstructiisiinstalatiiaferenteacestora,publicatainMonitorulOficialalRomanieinr.193din28

HGnr.766/1997pentruaprobareaunorregulamenteprivindcalitateainconstructii,publicatainMonitorulOficialalRomanieinr.352din10decembrie1997,cumodificarilesicompletarileu
HGnr.272/1994pentruaprobareaRegulamentuluiprivindcontroluldestatalcalitatiiinconstructii,publicatainMonitorulOficialalRomanieinr.193din28iulie1994

HGnr.808/2005pentruaprobareaRegulamentuluiprivindautorizarealaboratoarelordeanalizesiincercariinactivitateadeconstructii,publicatainMonitorulOficialalRomanieinr.735din

HGnr.584/2004privindstabilireaconditiilordeintroducerepepiataaechipamentelorsubpresiune,publicatainMonitorulOficialalRomanieinr.404din6mai2004,cumodificarilesicomp

HGnr.454/2003privindstabilireaconditiilordeintroducerepepiataarecipientelorsimplesubpresiune,republicatainMonitorulOficialalRomanieinr.538din8august2007,cumodificaril

HGnr.453/2003privindstabilireaconditiilordeintroducerepepiataaaparatelorconsumatoaredecombustibiligazosi,republicatainMonitorulOficialalRomanieinr.489din9iunie2005,c

HGnr.264/2006privindstabilireaconditiileintroducerepepiaiilordtasidepunereinfunctiuneamijloacelordemasurare,publicatainMonitorulOficialalRomanieinr.282din29martie200
HGnr.1660/2005privindaprobareaunorinstructiunidemetrologielegala,publicatainMonitorulOficialalRomanieinr.46din18ianuarie2006

HGnr.1055/2001privindconditiiledeintroducerepepiataamijloacelordemasurare,publicatainMonitorulOficialalRomanieinr.701din5noiembrie2001cumodificarilesicompletarile

HGnr.270/2002privindstabilireacerintelorreferitoarelaeficientasietichetareaenergeticapentruintroducereapepiataacazanelornoideapacaldacarefunctioneazacucombustibillichi
modificarileulterioare

HGnr.574/2005privindstabilireacerintelorreferitoarelaeficientacazanelornoipentruapacaldacarefunctioneazacucombustibililichizisaugazosi,publicatainMonitorulOficialalRoman

HGnr.541/2003privindlimitareaemisiilorinaeraleanumitorpoluantiprovenitidininstalatiimarideardere,publicatainMonitorulOficialalRomanieinr.365din29mai2003,cumodificar

HGnr.487/2002pentruaprobareaNormelormetodologiceprivinddesemnarealaboratoarelordeincercari,precumsiaorganismelordecertificaresideinspectiecarerealizeazaevaluarea
nr.608/2001privindevaluareaconformitatiiproduselor,republicatainMonitorulOficialalRomanieinr.313din6aprilie2006

HGnr.752/2004privindstabilireaconditiilorpentruintroducereapepiataaechipamentelorsisistemelorprotectoaredestinateutilizariiinatmosferepotentialexplozive,publicatainMonitoru

HGnr.925/1995pentruaprobareaRegulamentuluideverificaresiexpertizaretehnicadecalitateaproiectelor,aexecutieilucrarilorsiaconstructiilor,publicatainMonitorulOficialalRoman

HGnr.1756/2006privindlimitareaniveluluiemisiilordezgomotinmediuprodusdeechipamentedestinateutilizariiinexteriorulcladirilor,publicatainMonitorulOficialalRomanieinr.48din
HGnr.755/2004privindaprobareaunitatilordemasuralegale,publicatainMonitorulOficialalRomanieinr.475din27mai2004

HGnr.115/2004privindstabilireacerinteloresentialedesecuritatealeechipamentelorindividualedeprotectiesiaconditiilorpentruintroducerealorpepiata,publicatainMonitorulOficiala

HGnr.1048/2006privindcerinteleminimedesecuritatesisanatatepentruutilizareadecatrelucratoriaechipamentelorindividualedeprotectielaloculdemunca,publicatainMonitorulOfi

HGnr.1146/2006privindcerinteleminimedesecuritatesisanatatepentruutilizareainmuncadecatrelucratoriaechipamentelordemunca,publicatainMonitorulOficialalRomanieinr.81

HGnr.1.028/2006privindcerinteleminimedesecuritatesisanatateinmuncareferitoarelautilizareaechipamentelorcuecrandevizualizare,publicatainMonitorulOficialalRomanieinr.7
HGnr.971/2006privindcerinteleminimepentrusemnalizareadesecuritatesi/saudesanatatelaloculdemunca,publicatainMonitorulOficialalRomanieinr.683din9august2006

HGnr.28/2008privindaprobareacontinutuluicadrualdocumentatieitehnicoeconomiceaferenteinvestitiilorpublice,precumsiastructuriisimetodologieideelaborareadevizuluigeneral
Romanieinr.48din22ianuarie2008

Ordinnr.595/2007pentruaprobareaProceduriideautorizareadirigintilordesantier,publicatinMonitorulOficialalRomanieinr.621din10septembrie2007,cumodificarilesicompletarile
O.U.Gnr.195/2005privindprotectiamediului,publicatainMonitorulOficialalRomanieinr.1196din30decembrie2005cumodificarilesicompletleariulterioare
Ordonantanr.43/1997privindregimuldrumurilor,republicatainMonitorulOficialalRomanieinr.237din29iunie1998,cumodificarilesicompletarileulterioare
Ordonantanr.20/1994privindmasuripentrureducerearisculuiseismicalconstructiilorexistente,republicatainMonitorulOficialalRomanieinr.665din23octombrie2001
Ordinnr.163/2007pentruaprobareaNormelorgeneraledeaparareimpotrivaincendiilor,publicatinMonitorulOficialalRomanieinr.216din29martie2007

Ordinnr.210/2007pentruaprobareaMetodologieiprivindidentificarea,evaluareasicontrolulriscurilordeincendiu,publicatinMonitorulOficialalRomaniei,nr.360din28mai2007,cumo

Ordinulnr.2190/2004pentruaprobareaRegulamentuluiprivindagrementultehniceuropeanpentruprodusepentruconstructii,publicatinMonitorulOficialalRomanieinr.90din27ianuarie

OrdinulM.I.R.nr.226/2003pentruaprobareaListeicuprinzandtipuriledegazesipresiuniledealimentareutilizatedeaparateleconsumatoaredecombustibiligazosi,publicatinMonitorulO

OrdinulM.T.C.T.nr.607/2005pentruaprobareaMetodologieidecontrolprivindsupraveghereapieteiproduselorpentruconstructiicurolinsatisfacereacerinteidesecuritatelaincendiu,pu
completarileulterioare

OrdinulM.T.C.T.nr.1822/2004pentruaprobareaRegulamentuluiprivindclasificareasiincadrareaproduselorpentruconstructiipebazaperformantelordecomportarelafoc,publicatinMo
ulterioare
OrdinulM.T.C.T.nr.1889/2004pentruaprobareaunorproceduriprivindagrementultehnicinconstructii,publicatinMonitorulOficialalRomanieinr.1.167din9decembrie2004

OrdinulM.I.R.nr.397/2002privindaprobareaPrescriptieitehnicePTA12002"Cerintetehniceprivindutilizareaaparatelorconsumatoaredecombustibiligazosi",publicatinMonitorulOfici

OrdinulM.I.R.nr.367/2003pentruaprobareaPrescriptieitehnicePTCR42003,editia1,"Examinareacuultrasuneteaimbinarilorsudatealeinstalatiilormecanicesubpresiunesialeinstal
2004

OrdinulM.I.R.nr.369/2003pentruaprobareaPrescriptieitehnicePTCR62003,editia1,"Examinareaculichidepenetranteaimbinarilorsudatealeinstalatiilormecanicesubpresiunesiale
ianuarie2004

OrdinulM.I.R.nr.373/2003pentruaprobareaPrescriptieitehnicePTCR82003,editia1,"Examinareacuparticulemagneticeaimbinarilorsudatealeinstalatiilormecanicesubpresiunesia
ianuarie2004

OrdinulM.I.R.nr.374/2003pentruaprobareaPrescriptieitehnicePTCR9/12003,editia1,"Cerintetehniceprivindautorizareasudorilorcareexecutalucrarilainstalatiilemecanicesubpre
Romanieinr.108din05februarie2004

OrdinulM.I.R.nr.376/2003pentruaprobareaPrescriptieitehnicePTCR9/32003,editia1,"Cerintetehniceprivindautorizareasudorilorcareexecutalucrarilainstalatiilemecanicesubpre
MonitorulOficialalRomanieinr.108din05februarie2004

OrdinulM.I.R.nr.378/2003pentruaprobareaPrescriptieitehnicePTCR112003,editia1,"Autorizareapersonaluluicareefectueazaexaminarinedistructivelainstalatiimecanicesubpresiu
februarie2004

OrdinulM.I.R.nr.380/2003pentruaprobareaPrescriptieitehnicePTCR132003,editia1,"Examinareacuradiatiipenetranteaimbinarilorsudatecaplacapalecomponentelorinstalatiilorm
Romanieinr.124din11februarie2004

OrdinulANREnr.4/2007pentruaprobareaNormeitehniceprivinddelimitareazonelordeprotectiesidesigurantaaferentecapacitatilorenergeticereviziaI,publicatinMonitorulOficialalR

http://www.avocatura.com/ll868normatehnicaalimentaregazenaturale.html#

62/65

19.01.2015

Normatehnicapentruproiectarea,executareasiexploatareasistemelordealimentarecugazenaturale

OrdinulANREnr.55/2007privindaprobareaRegulamentuluipentruautorizareasiverificareapersoanelorfizicecaredesfasoaraactivitatideproiectare,executiesiexploatareinsectorulgaz
economicicaredesfasoaraactivitatideproiectare,executiesiexploatareinsectorulgazelornaturale,publicatainMonitorulOficialalRomanieinr.15din09ianuarie2008,cucompletarileulter

OrdinulANREnr.62/2008privindaprobareaRegulamentuluidemasurareacantitatilordegazenaturaletranzactionateinRomania,publicatinMonitorulOficialalRomanieinr.489din01iu

OrdinulANREnr.56/2007pentruaprobareaRegulamentuluideconstatare,notificaresisanctionareaabaterilordelareglementarileemiseindomeniulenergieielectricesiindomeniulgaze
2007
DeciziaANRGNnr.616/2002pentruaprobareaCoduluiTehnicalsectoruluigazelornaturale,publicatainMonitorulOficialalRomanieinr.438din24iunie2002.
A27.2.Normesiprescriptiitehnice

NP0842003"Normativprivindproiectarea,executareasiexploatareainstalatiilorsanitaresiasistemelordealimentarecuapasicanalizare,utilizandconductedinmaseplastice",aprobatpr
din5decembrie2003

NTE003/04/00"Normativpentruconstructialiniiloraerienedeenergieelectricacutensiunipeste1.000V",aprobatprinOrdinulANREnr.32/2004,publicatinMonitorulOficialalRomaniein

NTE007/08/00"Normativpentruproiectareasiexecutarearetelelordecablurielectrice",aprobatprinOrdinulANREnr.38/2008,publicatinMonitorulOficialalRomanieinr.356

NP11204Normativpentruproiectareastructurilordefundaredirecta,aprobatprinOrdinulM.T.C.T.nr.275/2005,publicatinMonitorulOficialalRomanieinr.451din27mai2005

NP08605"Normativpentruproiectarea,executareasiexploatareainstalatiilordestingereaincendiilor",aprobatprinOrdinulM.T.C.T.nr.217/2005,publicatinMonitorulOficialalRomanie

P1001/2006"Coddeproiectareseismica.ParteaIPrevederideproiectarepentrucladiri",aprobatprinOrdinulM.T.C.T.nr.1.711/2006,publicatinMonitorulOficialalRomanieinr.803di

GP11104"Ghiddeproiectareprivindprotectiaimpotrivacoroziuniiaconstructiilordinotel",aprobatprinOrdinulM.T.C.T.nr.193/2005,publicatinMonitorulOficialalRomanieinr.441din

GE05304"Ghiddeexecutieprivindprotectiaimpotrivacoroziuniiaconstructiilordinotel",aprobatprinOrdinulM.T.C.T.nr.194/2005,publicatinMonitorulOficialalRomanieinr.428din2
A27.3.Listastandardelorrecomandate
SREN120071Sistemedealimentarecugaze.Conductepentrupresiunimaximedelucrumaimicisauegalecu16bar.Partea1:Recomandarigenerale.
SREN1775Alimentaricugaze.Conductedegazepentrucladiri.Presiuneamaximadeserviciumaimicadesauegalacu5bar.Recomandarifunctionale.

SREN120072Sistemedealimentarecugaze.Conductepentrupresiunimaximedelucrumaimicisauegalecu16bar.Partea2:Recomandarifunctionalespecificepentrupolietilena(MOP
SREN120073Sistemedealimentarecugaze.Conductepentrupresiunimaximedelucrumaimicisauegalecu16bar.Partea3:Recomandarifunctionalespecificepentruotel.
SREN120074Sistemedealimentarecugaze.Conductepentrupresiunimaximedelucrumaimicisauegalecu16bar.Partea4:Recomandarifunctionalespecificepentrureconditionare.
SREN134802Conducteindustrialemetalice.Partea2:Materiale
SREN134803Conducteindustrialemetalice.Partea3:Proiectaresicalcul
SREN134804Conducteindustrialemetalice.Partea4:Fabricatiesiinstalare
SREN134805Conductemetaliceindustriale.Partea5:Inspectiesicontrol
SREN102081Tevidinotelpentruconductedestinatefluidelorcombustibile.Conditiitehnicedelivrare.Partea1:TeviinclasadeprescriptiiA
SRISO6002Robinetecusertar,deotel,cucapacmontatcusuruburi
SREN13942Industriilepetroluluisigazelornaturale.Sistemedetransportprinconducte.Robinetepentruconducte
SREN14141Robinetariepentrutransportulgazuluinaturalprinconducte.Conditiideperformantasiincercari
SREN10241Racordurifiletatedinotel
SREN13942Industriilepetroluluisigazelornaturale.Sistemedetransportprinconducte.Robinetepentruconducte
SREN13774Aparatederobinetariepentrusistemededistributieagazuluicupresiunemaximadelucrumaimicasauegalacu16bar.Conditiideperformanta
SREN331Robinetecusferasirobinetecucepcufundplatcuactionaremanualautilizatelainstalatiiledegazdinconstructii
SRENISO15761Robinetecusertar,robinetecusupapasirobinetederetinere,deotel,cudimensiunileDN100saumaimici,pentruindustriapetroluluisigazelornaturale
SREN14313Industriilepetroluluisigazelornaturale.Sistemedetransportprinconducte.Robinetepentruconducte.
SRENISO17292Robinetecubilamecanicapentruindustriilepetrolului,petrochimieisiindustriileconexe
SREN126Robinetemultifunctionalepentruaparatecareutilizeazacombustibiligazosi
SREN1643Sistemedecontrolaletanseitatiipentrurobinetedeinchidereautomatealearzatoarelorcugazsiaparatelorcugaz
SREN50194Aparaturaelectricapentrudetectareagazelorcombustibileinlocurideuzcasnic.Metodedeincercaresiprescriptiideperformanta.
SREN148701Industriilepetroluluisigazelornaturale.Coturiexecutateprininductie,fitingurisiflansepentrusistemeledetransportprinconducte.Partea1:Coturiexecutateprininductie
SREN148702Industriilepetroluluisigazelornaturale.Coturiexecutateprininductie,fitingurisiflansepentrusistemeledetransportprinconducte.Partea2:Fitinguri

SR825Industriapetroluluisigazelornaturale.FitinguriCoturi,teurisicruciPN140...PN1050SR827Industriapetroluluisigazelornaturale.FitinguriCoturisiteurila45gradecuflans
SREN13090Materialedereetansareaimbinarilorfiletatepentrutevidegazinconstructii
SRENISO15607Specificatiasicalificareaprocedurilordesudarepentrumaterialemetalice.Reguligenerale
SRENISO156091Specificatiasicalificareaprocedurilordesudarepentrumaterialemetalice.Specificatiaproceduriidesudare.Partea1:Sudarecuarcelectric
SRENISO156092Specificatiasicalificareaprocedurilordesudarepentrumaterialemetalice.Specificatiaproceduriidesudare.Partea1:Sudarecugaze

SRENISO96921Sudaresiprocedeeconexe.Recomandaripentrupregatireaimbinarii.Partea1:Sudaremanualacuarcelectriccuelectrodinvelit,sudarecuarcelectriccuelectrodfuzibili
otelurilor
SRENISO65201Sudaresiprocedeeconexe.Clasificareimperfectiunilorgeometricedinimbinarilesudatealematerialelormetalice.Partea1:Sudareprintopire
SREN12732Sistemedealimentarecugaz.Sudareaconductelordeotel.Prescriptiifunctionale
SREN2871Calificareasudorilor.Sudareprintopire.Partea1:Oteluri

SREN102461Examinarinedistructivealetevilordeotel.Partea1:Examinareaautomataelectromagneticaatevilordeotelferomagnetic,farasudurasisudate(cuexceptiacelorsudatesub
SREN1289Examinarinedistructivealesudurilor.Examinareaculichidepenetranteaimbinarilorsudate.Nivelurideacceptare
SREN1291Examinarinedistructivealesudurilor.Examinareacupulberimagneticeaimbinarilorsudate.Nivelurideacceptare
SREN1435Examinarinedistructivealesudurilor.Examinarearadiograficaaimbinarilorsudate

http://www.avocatura.com/ll868normatehnicaalimentaregazenaturale.html#

63/65

19.01.2015

Normatehnicapentruproiectarea,executareasiexploatareasistemelordealimentarecugazenaturale

SREN1712Examinarinedistructivealesudurilor.Examinareacuultrasuneteaimbinarilorsudate.Nivelurideacceptare
SREN1714Examinarinedistructivealesudurilor.Examinareacuultrasuneteaimbinarilorsudate
SREN970Examinarinedistructivealeimbinarilorsudateprintopire.Examinarevizuala
SREN473Examinarinedistructive.Calificareasicertificareapersonaluluipentruexaminarinedistructive(END).Principiigenerale
STAS7335/1Protectiacontracoroziunii.Constructiimetaliceingropate.Terminologie
STAS7335/2Protectiacontracoroziuniiaconstructiilormetaliceingropate.Semneconventionale
STAS7335/3Protectiacontracoroziuniiaconstructiilormetaliceingropate.Izolareaexterioaracubitumaconductelordinotel
STAS7335/4Protectiacontracoroziunii.Constructiimetaliceingropate.ElectroddereferintaCu/CuSO4
STAS7335/5Protectiacontracoroziuniiaconstructiilormetaliceingropate.Imbinarielectroizolantecuniplu
SR7335/6Protectiaanticorosiva.Constructiimetaliceingropate.Protejareaconductelorlasubtraversaridedrumuri,caiferate,apesilatreceriprincamine
STAS7335/7Protectiacontracoroziuniiaconstructiilormetaliceingropate.Imbinarielectroizolantecuflanse
STAS7335/8Protectiacontracoroziuniiaconstructiilormetaliceingropate.Prizedepotential
STAS10702/1Protectiacontracoroziuniiaconstructiilorsuprateranedinotel.Acopeririprotectoare.Conditiigenerale
STAS10166/1Protectiacontracoroziuniiaconstructiilordinotelsupraterane.Pregatireamecanicaasuprafetelor
SREN12954Protectiacatodicaastructuriloringropatesauimersate.Principiigeneralesiaplicatiepentrucanalizare
STAS2484Bitumpentruprotectiaconductelormetaliceingropate
SREN13067Sudoripentrumaterialeplastice.Testuldeevaluareasudorilor.Imbinarisudateamaterialelortermoplastice
SREN15551Sistemedecanalizaredinmaterialeplasticepentrudistribuireacombustibililorgazosi.Polietilena(PE).Partea1:Generalitati
SREN15552Sistemedecanalizaredinmaterialeplasticepentrudistribuireacombustibililorgazosi.Polietilena(PE).Partea2:Tevi
SREN15553Sistemedecanalizaredinmaterialeplasticepentrudistribuireacombustibililorgazosi.Polietilena(PE).Partea3:Fitinguri
SREN15554Sistemedecanalizaredematerialeplasticepentrudistribuireacombustibililorgazosi.Polietilena(PE).Partea4:Robinete
SREN15554Tevidinpolietilena(PE)utilizatelareteleleingropatededistributieacombustibililorgazosi.Seriemetrica.Specificatii
SRISO/TR10837Determinareastabilitatiitermiceapolietilenei(PE)destinatautilizariilatevilesifitingurilededistributieagazului
SRISO1167Tevidinmaterialeplasticepentrutransportullichidelor.Determinarearezistenteilapresiuneainterioara
SREN144081Sistemedecanalizaredematerialeplasticepentrurenovarearetelelorsubteranedealimentarecugaz.Partea1:Generalitati
SRISO9356Asamblaridetevidepoliolefine,cusaufarafitinguri.Rezistentalapresiuneainterioara.Metodadeincercare
SREN131001Incercareanedistructivaaelementelordelegaturasudateaproduselorsemifinitedematerialetermoplastice.Partea1:Examinareavizuala
SREN131002Examinarinedistructivealeimbinarilorsudatepesemifabricateledematerialetermoplastice.Partea2:ExaminareradiograficacuradiatiiX
SREN131003Examinarinedistructivealeimbinarilorsudatepesemifabricateledematerialetermoplastice.Partea3:Examinarecuultrasunete
SREN6007910Aparaturaelectricapentruatmosfereexplozivegazoase.Partea10:Clasificareaariilorpericuloase
SREN60529Gradedeprotectieasigurateprincarcase(CodIP)
SREN2Clasedeincendiu
SRENISO6976Gaznatural.Calcululputeriicalorifice,densitatii,densitatiirelativesiindiceluiWobbedincompozitie
SR3317Gaznatural.Conditiitehnicedecalitate
SRENISO13686Gaznatural.Definireacalitatii
SRISO/TS16922Gaznatural.Ghidpentruodorizareagazelor
SREN14291Solutiispumantepentrudetectareascurgerilorlainstalatiiledegaze
SRENISO6974(serie)Gaznatural.Determinareacompozitieicuoincertitudinedefinitaprincromatografieinfazagazoasa
STAS9312Subtraversaridecaiferatesidrumuricuconducte.Prescriptiideproiectare
SREN4161Tuburiradiantesuspendate,echipatecuunsingurarzator,careutilizeazacombustibiligazosi,pentrualteutilizaridecatcelecasnice.Partea1:Securitate

SREN297Cazanedeincalzirecentralacareutilizeazacombustibiligazosi.CazanedetipB11siB11BSechipatecuarzatoareatmosfericecudebitcaloricnominalmaimicsauegalcu70kW
SR67241Ventilareadependintelordincladiriledelocuit.Ventilarenaturala.Prescriptiideproiectare
STAS6793Cosurisicanaledefumpentrufocareobisnuitelaconstructiicivile.Prescriptiigenerale
SREN1443Cosuridefum.Conditiigenerale
SREN1457Cosuridefum.Canaleinterioaredeargilaarsa/ceramice.Metodedeincercare
SREN18561Cosuridefum.Conditiipentrucosuridefummetalice.Partea1.Componentealesistemelorcosurilordefum
SREN1857Cosuridefum.Componente.Canaleinterioaredebeton
SREN1858Cosuridefum.Componente.Blocuricanaldebetoncuperetisimplisaucumaimultipereti
SREN1762Furtunurisifurtunuricuracordurilacapete,decauciuc,pentrugazpetrolierlichefiatGPL(infazalichidasaugazoasa)sigaznaturalpanala25bar(2,5MPa).Specificatie
SRENISO10380Conducte.Tevisiracordurimetaliceflexibileondulate
STAS8832Compensatoarededilatarepentruconducteledegaze.CompensatoareUsiZ.Dimensiuni
STAS4102Piesepentruinstalatiidelegarelapamantdeprotectie

SREN124Dispozitivedeacoperiresideinchiderepentrucaminedevizitaresiguridescurgereinzonecarosabilesipietonale.Principiideconstruire,incercaritip,marcare,inspectiacalitatii
SREN1917Caminedevizitaresicaminederacorddinbetonsimplu,betonslabarmatsibetonarmat

http://www.avocatura.com/ll868normatehnicaalimentaregazenaturale.html#

64/65

19.01.2015

Normatehnicapentruproiectarea,executareasiexploatareasistemelordealimentarecugazenaturale

SREN13101Treptepentrucaminedevizitare.Cerinte,marcare,incercarisievaluareaconformitatii
STAS2448Canalizari.Caminedevizitare.Prescriptiideproiectare
STAS3932Brataripentruinstalatii.Dimensiuni
SR8050Impaslituridefibredesticla
STAS1801FitingurifiletatedinotelforjatPn100.Nipluri.Dimensiuni
STAS1802FitingurifiletatedinotelforjatPn100.Reductii.Dimensiuni
STAS1803FitingurifiletatedinotelforjatPn100.Racorduriolandeze.Dimensiuni
STAS1804FitingurifiletatedinotelforjatPn100.Dopuri.Dimensiuni
STAS8804/1Fitinguridinotelnealiatsialiatpentrusudarecaplacap.Conditiitehnicegeneraledecalitate
STAS8804/2Fitinguridinotelnealiatsialiatpentrusudarecaplacap.Coturicurazascurta30grade,45grade,60grade,90grade,180grade.Dimensiuni
STAS8804/3Fitinguridinotelnealiatsialiatpentrusudarecaplacap.Coturicurazalunga30grade,45grade,60grade,90grade,180grade.Dimensiuni
STAS8804/4Fitinguridinotelnealiatsialiatpentrusudarecaplacap.Coturidereducere.Dimensiuni
STAS8804/5Fitinguridinotelnealiatsialiatpentrusudarecaplacap.Teuriegale.Dimensiuni
STAS8804/6Fitinguridinotelnealiatsialiatpentrusudarecaplacap.Teuricuramificatieredusa.Dimensiuni
STAS8804/8Fitinguridinotelnealiatsialiatpentrusudarecaplacap.Reductii.Dimensiuni
STAS8804/9Fitinguridinotelnealiatsialiatpentrusudarecaplacap.Capace.Dimensiuni
STAS8805/2Fitinguripentrusudaredinotel.Coturidinteavade90grade(5D).Dimensiuni
SR7278Garnituridecauciucrezistenteinmediipetroliere.Conditiitehnicegeneraledecalitate
SREN8371Manometre.Partea1:ManometrecutubBourdon.Dimensiuni,caracteristicimetrologice,conditiitehnicesiincercari
SREN8372Manometre.Partea2:Recomandaripentrualegereasimontareamanometrelor
SREN8373Manometre.Partea3:Manometrecumembranasimanometrecucapsula.Dimensiuni,caracteristicimetrologice,conditiitehnicesiincercari
SREN1359Contoaredegaz.Contoaredegazcumembrana
STAS9280Masurareadebitelordegaze.Metodesimijloacedemasurare
SRENISO51671Masurareadebiteluidefluideprinmetodamicsorariilocaleasectiuniidecurgereinconductecusectiunecircularasubpresiune.Partea1:Prescriptiisiconditiigenerale
SRENISO51672Masurareadebiteluidefluideprinmetodamicsorariilocaleasectiuniidecurgereinconductecusectiunecircularasubpresiune.Partea2:Diafragme
SRENISO51673Masurareadebiteluidefluideprinmetodamicsorariilocaleasectiuniidecurgereinconductecusectiunecircularasubpresiune.Partea3:AjutajesiajutajeVenturi
SRENISO51674Masurareadebiteluidefluideprinmetodamicsorariilocaleasectiuniidecurgereinconductecusectiunecircularasubpresiune.Partea4:TuburiVenturi
SREN12480Contoaredegaz.Contoaredegazcupistoanerotative
SREN12261Contoaredegaz.Contoaredegazcuturbina
SREN14236Contoaredegazdeuzcasniccuultrasunete
SREN124051Contoaredegaz.Dispozitivedeconversie.Partea1:Conversieavolumuluidegaz
SREN12186Sistemedealimentarecugaz.Statiidereglareapresiuniigazelorpentrutransportsidistributie.Prescriptiifunctionale
SREN1776Alimentarecugaz.Statiidemasuraregazenaturale.Prescriptiifunctionale.

HOME

STIRI

SFATULEXPERTULUI

LEGISLATIE

FORUM

AVOCATI

ADRESEUTILE

DOCUMENTEUTILE

Acceptandsautilizatiacestsite,declaratiinmodexpressiimplicitcasuntetideacordcuTermeniisiConditiileimpusedeSCCNDLEGALISSRL.Preluareasireproducerea
informatiilorsiimaginilorpublicatepesiteulwww.avocatura.comsepoatefacedoarcurespectareaTermenilorsiConditiilor.SCCNDLEGALISSRLesteoperatordedatecu
caracterpersonalinscrisinregistruldeevidentaaprelucrarilordedatecucaracterpersonalsubnr.20896sinr.21292.CopyrightSCAvocatura.comSRL20032013
CopyrightSCCNDLEGALISSRL2013

http://www.avocatura.com/ll868normatehnicaalimentaregazenaturale.html#

65/65