Sunteți pe pagina 1din 175
CUPRINS |. Consierati generale " 1.1. Ecuafile generale de ealeal : 1.2 Diferenta medie de temperatrk ssn sevens 7 1.3. Caleulul temic preliminary. 1.4. Caleull temmie dfinitiv (exact) 1.4.1 Calcul eoeiienn global de transfer de cura 1.42. Metode de evaluare a efecului depunerilor... 1.43, Caleull cocficfentloe e schimb de cial supercial o $09 1.5. Caleul suprafeei de schimb de cildur gi a lungimi schimbitoralai 9 1.6, Calcul vermic de vericure (legete)« sebiimbiuanclor de wAldna 2. Schimbstoare de cildur8 din ronsoane tip (api — api) 2.1. Caractersitci constructive si funcjionare 22. Tems de proiect 23, Diferentamedie a tomperaisior 2.4, Caleulal debitelor de agent termici 2.5. Cella termie preliminar 30 2.6. Caleulultermio definitv 3 26.1. Transfer decidurt dela ap la pereel interior lfvilor 3 2.6.2. Transferal de ealdura de la petetele exterior al fevilor Ia api aM 2.6.3, Rezistentatermici a prctlui levi sia depunerilor de pe peel... 35 2.64. Coericientul global de schimb de caldura 35 2.6.5. Lungimea schimb3torului de eilduré 36 23. Schimbatoare de caldura apt-apd cu peri transversal (glean). 3 3.1, Caracteristii constructive si functionale 37 3.2. Tema de proiectare ... 40 3.3, Caleull temic prelimina. 41 3.4, calculul rermie exact. aa 4, Schimbateare de cAldurd cu plici (sep) 50 4.1, Elemente componente, Deseriere, Funetionae . : 50 42. Tipuri constructive de schimbitoare de clldurk cu plc 56 42.1, Schimbitoare cu plici tip VICARB — ALFA LAVAL ssscssnsen 56 4.2.2. Schimbatoare de caldura cu plict tip ICPIAF CLUT NAPOCA. 38 ‘S Schimbitor de cildurd condensator,sbur-ap e a 5.1 Soluja consiruetva gi tems de prviect 5.2. Eeuatia de bilan ermic iiNet CI 5.3, Caleulul de predimensionare al condensatorulu ete 6 531, Determinarea numérului pretiminar de jevi peo treceresachimbatorlu ee calura.... a - eS pets 6 53.2, Determinarea numaruuiprliminar de fei pe intreg schimbtorul de ealaurd 66 $33. Determinarea diame mantle ..secetessnteereseenne 6s 53.4. Apezarea specifica tevilor fn condensatoaze oo 6 54, Coeficientul global de transfer de curt... sit a 54.1, Transfer! de dura dela apélaperetle interior al yvior. a 5.42. Rezistenfa temic peretelu eis depunerilor de pe perc n $43, Transferal decir dela aburul in condensare la peretele exterior al tevilor. Bes searascitiins si B ‘5.44, Valor finale i lungimea sehimbatorula de esldurd % 6. Schimbatoare de eldurd gaze de ardere~ er (preincalztoare de ae), 76 6.1 Solutia constructiv on 76 6.2. Metodica de calcul ., : 7% 62.1, Tema de proicet ' 0 62.2, Caleult parametior din ecutia de bilan, termic 80 62.3, Determinares numamului de fovi al prefnctlzitorulus de ax 81 62. Detexninarea seotiumn de tecere a aerult 2 6.2.8. Transferul de cildurl de la gzzele de ardere ls parte iterice al fevilor 4 62.6. Transferul de cSldurd e le peretcle exterior a} porte ser 87 62:7. Rezisten termica a depunerilor 87 628. Coeficicanl slobel de transfer de alters cereate de tempera si verificar: finale z - te 62.9. Suprafina de transfer de cliert 2 peciactistoruia de ae si dimensiunile {inp ae RE 9 7. Schimbitoare de caldurd cu scams (BOE) ss cssssmeree 0 171. Soluti constructive Pressey : 90 72, Caloulultermic al boiler alimentate cu apd caldi sau fierbinte 93 7.2.1. Stabilves solute coastructive 6. eeesecetseer ene is 0 7.2.2. Caleatal temic definitv _ rT eget ' 98 7.2.3. Variatia emperatrilor fn timp ee 103 7.3. Caleulul termic al boilerclor alimentate eu abur saturat 104 73.1 Varatia temperaturii agentul secundar in timp ... aan 105 74, Cezuri panticulre de schimbatoare de clldurd cu acumulare 107 74.1. Acamulator ou gport constant de calduri din agitaie sau reactie 107, 7.4.2. Acumulator eu schimbitor de cildurd exterior 108 8, Sehimbatoare de caldurt din jevi eu sripioare si 6 8.1. Solutia construct 82. Tema de proiect eaeeteetteneesntninoee 83. Metadiea de ealeul (iid boee 83.1, Caleual paramerilor din ecuatia debian termic 7 83.2, Determinarea dimensiunilorcanalului de aer sia numarufui de tevi nervuraie in sectiunea canaului 83.3, Calculultermie de dimensionare 7 83.3.1 Transfer deeldurd de a peretle metalic la er : 8.33.2 Rezistena temic a pereteluljevii sa depunerilor de pe perett 83.3.3 Transfer de etldurk de Ie ap la petetele interior al tevilor 1 8.3.34. Coeficientul global de tanefer de cildurd _ ns 8.3.3.5, Diferenja medie de temperaturisiveificar finale 1 9. Calculul hidrauic al schimbtoarelor de etldurd 9.1, Generalitati 9.2. Rela generale de caleul Cz rosy 9.2.1, Pierderi de sarcinliniare fet 92.2, Pierderi de stint liniare fn conduc tn spirals 14 9.2.3. Pierderi de sarcing locale a 1s 10, Partcularitafi ale caleulului de rezistent la schimbitoare de cilduré 10.1. Materale tilizate pentru executarea schimbaoarelor de cdldurt .. 10.2. Materiale pentru garniture - 2 1033, Element clindrice supuse la presiune pe parte concavé (interioara) 10.4. Verificarea corpurilorcilndrice la incavoiere 10.5, Verificarea elastcitai schimbatoarelor de ealdura 1046, Calculul compensatoarelor 10.7, Calcul picilortubulare 10.7.1. Cateuutpleior ubular in schimbdtoarele igde far leptr de ancorare 120 10.72. Caleululplailor tubular la schimbatoarele de construcielastcg ... 10.73. Caleulul plicitor tubular la schimbstosrele rigid, cv legaturi de ancorare ‘au antretoze eu fei dla mandrinate oo. 11. Izolarea termed schimfioarelor de caldurt Anoxe ‘Al -Echivalenta inte unite de misur in sistemele 8.1 i Migs AZ -Proprictailefizie ale aerului,Jap= 0,981 barn 43. -Proprittiletecmodinamice ale ape gi ale aburalui in sare de sara, in funote de temperatures, i ‘A4 _-Propricttile termodinamice aie apel gi se aburulu in sane de saturaticis funefie de presiune . AS -Proprietiile fzice ale ape, pe eurba de satuafie < AG -Propretitjile fice ale gazclor de ardere la presiunea de 101335 bar (compocitia gazelor: tn, =0313; Tyo = O11; ty, =0,76) AT -Cldurile speifice ale unor gaze [kfnm" AS - Entalpia gazelor produse ale ardeii kj/nm'].... Ad - Valorile constantelorfizce ale gazelor de ardere sale acres AIO Bouai eciterale pnt determinarea cefcientuli de conveste AIL _ -Numarul detevi pe plcile tubulae ale schimbatosrelor ee clidurs AI2 Tevi din ofel rd sudura laminate le cald AIS ~Tevi din ofc! fra sudura pentra schimbitoare de caldera Ald = Flange rounde, plate, pent sudre ALS = Fundurielipsodale pent resipcn ANG -Diagrams janx penta sel uned Al) “Ceri de stmiitadine 151 152 183 154 155 156 157 158, 159 160 165 ist 168 170 i 4. CONSIDERATI GENERALE 1. CONSIDERATII GENERALE _Schimbtoarele de e&ldua sunt aparate termice fn care are loc transferal_ de caldurd de la un Suid la atu, tn provese de incdlvie, rire, flerbere, condensare sau in alte procese Sees iors smi preva doe aoe ME mie ire. idl ar nde oe a cee pine cds Guth as SS Si a a SEE ll, ‘un call hidraulic gi un ealeul mecanic (de exists). i Caleulul termic de dimensions PresSpane cunoesteres paramctrilor agenilot ‘ermici precum gi sarcina termic3 2 schimbitorulsi. In acest caz se alege forma constructivi va ‘aparatului gi se determina suprafate de schimb de elidurs Cll ts orca a eee cert 2 gra ppv in penne agar Pin as eric iia se Sabilese posibilitatletermice ale paratull in diferite condi de Tunejionare F Calculul hidraulic al unui schimbétor necesité determinarea pierderilor de sarcinl (8derile de presiune) pentrs cei doi agenti termici ce circula prin aparat Cale mete saoye densi meni: ees ae ed co Bein rons de pst gS aa dr tarpon ot ue deptnnl po oe ~~ -admisibile. SCHIMBATOARE DE CALDURA CU FUNCTIONARE IN REGIM STATIONAR. RELATH GENERALE DE CALCUL “Majoritatea schimbatoarelor de cAldur asiguri transferul clldusiiintre cei doi agenti ‘=rmici prin intermediul unei suprafeje de schimb de cildurt gi fumetioneaz in regim ‘sttionsr. Fluxul temic trece in mod continuy prin suprafaja de schimb de caldur’, de la ‘sgentul termic primar Ja cel secundar, iar temperatura in orice punet al sistemului este |) Soest in tim, 1. ECUATHLE GENERALE DE CALCUL (Celcaiul termic al schimbatoarelor de cildurai functionfind in regim stajionar se Beast x eemtoarele ecu: INDRUMATOR DE PROIECTARE SCHIMBATOARE DE CALDURA + ecuatia de bilan} termic : Q=MzQ, = Qs = My(Qr+O,) an + ecuatia de transfer de etldurd: O=85,4%, 2) in care Q— reprezinta sarcina termicd a aparatulu, in [W]; Qi reprezinia debirul de caldura cedat de agentul termie primar, in [W]; Qe reprezinta debitul de caldura primit de agentul termic secundar, in [W]; (Q,~ fluxul de c&ldura pierdut de aparat in mediul ambiant, in [W]} Tz~ coeficientul de retinere a cSldurii in aparat sau randamental izolafici termice ; Sp—suprafata de schimb de cllduri, in [m"] ‘Ate: — diferenta medie de temperaturd, in [°C]; k — coeficiental global de transfer (schimb) de cilduri al aparatului, raportat la suprafata de schimb de c&idura, in. [W/m? K] Fhuxurile de e&lduré Q; si Q: se caleuleaza cu relatiile : Q= Gealti- t= Wh —H)= W543) Q2 = Grey, (tz ~ 13) = Wy (ty -,) = Wat, a4) dct agent termi musi schimba starea de agregar, sau cu relate: = Gli); = G4) (sy daca agent ermici i schimba starea de agregar. S-au wilizat ummdtorilindici 1 — pentru agental termi primar, 2 — pentru agentul termie secundar; prim ()~ pens intrares in apara;seund(*) pene ere din aparat. Tn reaile de mai sus G,,G, _- reprezinti debitul agentului termic primar, respectiv secundar, in Kees; Syn Gye + edldurile specifice medi, In pesiune constant, ale agentilr temic, in [Weg]; W,= Gey, =Gxc,.~ echivalenti in apa sau capacitjile termice ale agensilor termici, in [W/K]; ist = femperaturileagentlor terme, in [°C]; 5t;, 512 - variatiile de temperaturé ale agentilor termici, in [°C]; ~ entalpiile specifice ale agentilor termici, in [J/kg]. 6 4. CONSIDERATII GENERALE 12, DIFERENTA MEDIE DE TEMPERATURA Pentru determinarea diferenfei medii a temperaturilor intre cei doi a ‘rnseazi diagrama conventionala de tipul t=f(S,); concavitatea curbelor depinde e curgere a aparatului side raportul capacitiilor termice ale fluidelor, W si W: in figura 1.1. sunt reprezentate diagramele de temperatura tf(S,) pentru schimbitoarele de célduri cu curgere paralela, cu circulatie in echicurent (EC) contracurent (CC), cc, w, t cc, Fig, 11. Variatia temperaturilor, cu suprafata de schimb de etdurs, pentru circulaia fn echicurent (EC) si contracurent (CC) INDRUMATOR DE PROIECTARE SCHIMBATOARE DE CALDURA M$ SNEEPROIFCTARE SCHIMBATOAREDECALDURA Diferensa de temperatura medic logaritmicd se caleuleazi cu relajia toes = Mais (16) In care Atney»Afmin ~ reprezinté diferenta maxima, respectiv minima de temperaturé {ntre agenii termici Ia intrarea sau la iesirea din aparat, Pentru schimbatoarele de cdldurl la care umul sau mai mulji agent termici gi schimba starea de agregare (condensatosre, vaporizatoare, transformatoare de abut) Rofiunea de echi sau contracurent nu isi are sensul (figura 1.2). Diferenja medie de temperatura se calculeaz& tot eu relata (1.6) Relatia (1.6) este valabila numai dacd coeficiental global de schimb de caldura (ki, dcbitele si cdldurile specifice sunt constante sau variazl putin in Iungul suprafeyei de schimb de calduri, Dact una din aceste matimi variaz mult cu Ss, Atgay se determind prin integrare grafcd sau prin impérjirea suprafefei de schimb de e&ldur’ in portiuni, iecare dintre ele calculndu-se separat. 1.2, Variatis temperaturilo agentior termi pentn: 8) condensatoare;b) vaporizatonre; c) transformatosre de abur (condensatoare ~vaperizatoare) Pentru schimbatoarele de e&lduri cu circulajie mixta (CM) san inerucigatS (CI) Giferenja medie a temperaturilor se calculeazi cu ajutorulcoeficientului de corectie ¢4,, folosind diagrame ajutatoare + se calculeazéi mai inti diferenja medie a temperaturilor, considerand circulayia agentilor in contracurent (Afpe,)cc. telat (1.6) ; + secaleuleazi marimile adimensionale 4. CONSIDERATII GENERALE an = se determina coeticientul de corectie #4, = f (P, R, scheme de curgere) din figura 1.3; ~ secalouleaza Mned = €5(Mm oo a8) Fig. 1.3. Coreetia 64, (P,R) pent schimbstoarle de caldus cu cirulatie mixta sau inerueigata 9 INDRUMATOR DE PROIECTARE SCHIMBATOARE DE CALDURA OBSERVATH: 4). Matimile P si R trebuie calculate in conformitate cx modul de reprezentare din 8 asezarea in hexagoane regulate duce la folosirea nerafionalé a spatiului disponibil in acest caz, in sectoarele nefolosite ale plicii, se introduc tn exterior fevi suplimentare pe unul sau mai multe rénduri Pentru o determinare mai repidi a numfrului de jevi pe plicile tubulare ale schimbitoarelor de cAlduri se poate folosi anexa 11. Se alege valoatea “a” cea mai 12 4. CONSIDERATI GENERALE apropintd. Pasul de asezare a fevilor “s” se alege de obicei in limitele (1,25+1,5) d., dar aw ‘mai mic decat (d, +6 mm). Diametrul interior al mantalei D, se ealeuleaz4 cu relatia D,=(m-D-144, 42K, (16) unde Ko este jocul inelar dintre tevile marginale si corp, care se iain practic8 de 8-12 Din anexa 13 se alege cea mal apropiaté eave, eventual modificdnd valorile “s” si K," stabilite initial ups determinarea numArului total de evi “n", se calculeazd vitezele agentilor termici, cate trebuie s& se giseased in limitele economice, dacd din punct de vedere tehmologic acest Iucru este posibil ~ pentru api (lichide) : 0,5 1,5 mis; + pentra gaze (ger, gaze de ardere) $20 mls La schimbatoarele de eBldurt gaze de ardere — ap saul apd ~ ser, viteza de circulate 4 apei poate evea valori mult mai mici 0.1 ~ 0,3 m/s. Viteza economict de circulagie impune uneori adoptares solutici de schimbstor cu mai multe weceri, pentru agentul termic care cireuld prin jevi sau fo exterioral acestora. in acest caz se monteazi in capace perc despistitori iar in manta pereti transversal (sicane) Gieanele pot fi plane, dispuse dupa o coardi, radiale sau cilindrice, combinatii ale acestora, sau pot avea forme speciale. Ele intensfiet wansferul de cildura ne agenfiat8t prin mirirea vitezei cét gi prin ‘ransformarea circula La apsratele cu mai multe teceri, sicenele vor fi dispuse corespunzitor, pentns cbjinerea numirului de treceri si a num&rului de fevi dint-o tecere, modificdnd dacd este necesar, dispunerea fevilor in plicile tubulare, renunfind Ia unele fevi. Este necesar a se cxecuta un desen sumar Ia scari al placii tubulare, pentra a stabili pozitia peretilor espitor. longitudinale in circulaje transversala In final, caleulul termic preliminar stabiles + diferenja medie a temperaturilor + diametral jevilor gi al mantalei ; = _numarul de fevi pe o trecere si numérul de treceri prin fevi ; = numarul total de evi : + vitezele de circulatie ale agentilor termici 13 INDRUMATOR DE PROIECTARE SCHIMBATOARE DE CALDURA 1.4, CALCULUL TERMIC DEFINITIY (EXACT) Calculul termic definitiv are ca scop determinerea cu exactitate coeficientului slobal de transfer de cBldura (k), a suprafetei reale de schimb de c&ldurd (S) si a lungimii active a schimbatorului (). 14.1, CALCULUL COEFICIENTULUI GLOBAL DE TRANSFER DE CALDURA Coeficiental global de schimb de cdlduri (&) pentru suprafete cilindrice poste fi ccalculat si cu formula peretilor plani, erorle introduse in ealcule pentru fevile uzuale, find mai mici de2% ToSa 1 [Wh?Ky a7 wate fn care a , cy sunt coeficienfi de schimb de cdldurd superficial, pe partea agentului termie primar, respectiv sccundar, + sma revistentelor termice conductive date de perctele metalic despaititor (R,.) side straturile de depuneri formate in timpul functiondrii (R,) . Pentru materialcle de baz, ofl sialam&, coeficientii de conductibilitate au valorile op — pentru ofel = 45 — 60 WimK ‘ham pentru alam’ = 100-110 Wim.K 1.4.2, METODE DE EVALUARE A EFECTULUI DEPUNERILOR Bfectul depuncrilor sub forma de piat’ (fuingine) etc., const in cresterea rezistenfei termice (Ry) si de regula in marirea rezistenfei hidraulice la curgerea fiuidelor (1.18) {n caleulul termic de proiectare se previd rezerve de suprafaté de schimb de eBldura care si compenseze inrdutitirea transferului termic, produsa de Ry, {in prezent se folosesc dow metode principale de calcul al excesului de suprafat’ neveser. 14 4. CONSIDERATII GENERALE A. Metoda factorului de murdirire B. Acest factor multiplica coeficientul global de schimb de e&ldura k, al aparatului curat: (119) a, \Velorile coeficientului B indicate n literatura de specialitate, corespunzatoare unui interval de un an intre curdfiri, sunt centralizate in tabelul 1.2 Tabelul 1.2. Valorile coeficientului de murdarize B Materialul din care se executa ] _suprafata de schimb de exiduri Ja 1.8 Vee S Bee | | Apa curati in circuite deschis 0.83 | ApA in circuit inchis sau api epurati chimic aa) ‘Tevi de alama a |) Tevi normale din ote, acoperite |_eot un stent ce ois sau de plats B. Metods rezistentelor termice Apa ca impurititi, netratati unerilor ‘Marimea rezistengei termice a depunerilor este precizata de normele americane "TEMA, pe baza experientei acumulate in activitatea practicd (fabelul 1.3). ‘Tabelut 1.3. Rezistenta termic& a depunerilor Ry 10° (m*-K/W) pentru diferiti agenti termici ape turn rata Api de turn netratath ‘Ap potabill (rete ur $2 Api de ru (minimum) sea ‘Apa distilata (condens) (es PR iiee demesne s cxtaone | Api de purjedeincazane 3 15 INDRUMATOR DE PROIECTARE SCHIMBATOARE DE CALDURA | Pacura : 88 | Gaze acide AB | Ulei de transfarmator . 18 Gaze naturale .. Rho | Gaze de andere... -8-53_| Benzine si gaze petroliere lichefiate 18 | Gaze de esapament 176 Petrol Jampant : 8 | Abut (firéulei) 9-26 | Motorini.. ararsena BS | Abur uzat (eu let) ...s.s-eso18-35 | Combustibil greu 88 Act comprimat ...ssuseessensesd8 | Asfalt sieziduuri e176 9-18 4.4.3. CALCULUL COEFICIENTILOR DE SCHIMB DE CALDURA. SUPERFICIAL @ ; $l a > Pentru majoritatea schimbatoarelor de clldurd transferul superficial se face prin convecie Coeficientit a; si ary se calculeazd dupa urmatorul algoritm. 4). Se stabilese temperaturile medi ale agentilor termici tea cu relatiile: +f at Alyy G00 5ty < Sty a2 Atay 6208 Ot, > Sty (122) (Cu aceste valori, din ancxele nr. 2, 5 si 6 se determiné marimile fizice caracteristice: PyA,ey,¥ Pr ete ale agentior temic b). Se calculeaza marimes eriteriului Reynolds pentru flecare dintre agentii termici wile, Re, (1.23) unde: - Wi, W2 Sunt vitezele agenilor temic eG Lumgimen caracteristct poate ~ 6—diametrul interior, daci agentul termic circula in interiorul fevilor ; ~d.~diametrl exterior, dacé agent temic cireuld transversal pe jevi: ~ lungimile caracteristice pentru seotiunile de curgere. 16 4. CONSIDERATI GENERALE 48, “pr ~ diametrul echivalent, daci agentul termic circula in cansle necirculare ; S.—sectiunes de circulate a agentuluitermie : P —perimetrul de schimb de ealdara + valoare determinaté conform relate critriale utilizate ©). In functie de valorile criterilor Reynolds gi condigile de curgere, din anexa nr.10 se utilizeazé relajilecriteriale corespunzitoare, care permit determinarea eriteriului Nusselt 4), Se determing coeficientul de schimb de e&ldura prin convectie cu rele: (24 in tabelul 1.4, se dau céteva valori orientative pentru coeficientul de schimb de cXldurd prin convectie, tn funcrie de natura fluidului si modul de circulayie Tabelul 1.4. Valori orientative pentru coeficientul de schimb de eld prin —_convechie Soo ee |____Regimal —|__ Wn. | 7 [3-20 | Laminar gisrmncitoiu | Turbulent [30-100 poner 100 1.000 | ~ | Laminar gitranitriu_| 300 3.000 — | Turbulent Pentru gaze de ardere, coeficientul de schimb de c&lduri are dou componente: a=a,+4, unde @, - este coeficientul de schimb de clldur8 prin convectie; @,, -eveficientul de schimb de edidurs prin radiate. Pentru determinarea lui a, se caleuleazi 2). Presiunile parfiale ale componentelortriatomice din gazele de ardere : 7 INDRUMATOR DE PROIECTARE SCHIMBATOARE DE CALDURA TOOSSNHCEGTARE SCHIMBATOARE DE CALDURA (bar) (25 unde Vo,» Vino sunt volumele de biowid de carbon side suf luteimpreans (COs + S02), respetiy de vapori de api (HO) din gazele de ardere exprimate in m/m} sau ‘mi, ig , functie de combustibilul la care se refera, Yq ~ volumul gazelor de ardere ebsinut din arderea unititii de combustbil exprimat fin [mj /m3] sau [on eg]. ?,= 1 bar — presiunea (atmosfericd) la care se poate considera c& are loc arderea, 2). Grosimea stratului radiant (1.26) 27 (1.28) Pentru fevi sedldate la exterior, daca =" >7, ou s, sis» pasurile dintre evi ©), Caracteristica radianté a gazelor de ardere ky O8+1,6P a9 = (1-088 ore Pro.) (129) 14.0 + Pro, unde: Toy, = toy +273[.K] om ~ temperatura medie aritmeticd a gazelor de ardere, exprimati in °C. ), Factorul energetic de emisie (absocbjic) al gazelor de ardere (1.30) 18 4. CONSIDERATI GENERALE Coeficientul de schimb de edldura prin radiate va fi -{ 1 765x104, St) ed 1 a eo” [Wim®K] (1.31) q, unde a, — este factorul energetic de absorbtic al peretlui fev (entra ofl oxidat 2,=0,82) Tyrtae+204273 (K) tog temperatura medie a fluidului din interior evi LS, CALCULUL SUPRAFETEI DE SCHIMB DE CALDURA $1 A LUNGIMI SCHIMBATORULUI Se determina coeficientul global de transfer de cfldura cu relaja (1.17). Se determina suprafaja de schimb de caldurii exprimata din punet de vedere termic (ow) (1.32) sigeometric Syan-a-dy-L Din egalitates celor doua valori de suprafats de schimb de cSldura se objine langimea necesari a schimbitorului de cdldura: tan___2. wd, EAty (133) 1.6. CALCULUL TERMIC DE VERIFICARE (ALEGERE) AL SCHIMBATOARELOR DE CALDURA Caleulul de verificare se executi cu ocazia slegerii unui schimbitor de cilduri isponibil, in vederea unei anumite utiliziri, cu care acazie se stabilegte compatibilitatea paratului existent cu conditile de funetionare impuse de procesul tehnologic, 19 INDRUMATOR DE PROIECTARE SCHIMBATOARE DE CALDURA I RTHRGOIEGTARE SCHIMBATOARE DE CALDURA In astfel de calcule se eunose ~ Suprafat de schimb de eBdurd a aparatutui: ~ forma constructivé a aperatului ; ~ © Parte din temperature agentilor termici, iar uneori unul sau ambele bite de agent terme, Ramén ca necunoseute : > sarcina termica a schimbétorului ; ~ dows debite sau dowd temperaturi ale agentilor termici ori un debit al unui ‘agent termic si o temperatura celuilalt agent termic. In caleulul termic de verificare se uilizeacd fiecvent metoda efciemd termied ¢ - umétr de unititi de transfer de edldurd NTC. Cu ipoteza randamentului termic maxim jz =1, metoda "&-NTC" utilizesza trei parametri adimensionali 1+ Eficienta termica a schimbatorului de cilduri & se defineste ea raportul dintre ‘acing termicl real’ Q a aparatului si sarcina termic& maxim Qa, corespuncatoare paratului fn contracurent, cu suprafata de schimb de cBldurd infin Q _ Wij-) _ Wig-n) e } =f) 034 rex Win = 02) Wein th ~t3) unde Wan Feprezint capacitateatermic8 minima dintrevalorile W; si We Sarcna termict a aparaului e va caleula sc eatia Q= 6-Day = Wain ty -t3) 38) 2- Numfnul de unitiji de transfer de e&lduré NTC se defineste pentru cei doi agent termici prin relagile 4-4. ypc, 42-2 (136) NTC, = tn Wy My Mirimea NTC este un parametru adimensional care caracterizeaza posibilitaile de \wansfer de edlduri ale aparatului si are semnificatia de “lungime termic&” parcurst de uid in aparat, 20 4. CONSIDERATI GENERALE w, 3 Raportl capacitor ermice Th unde Wn gi Waa Sunt respect, valoarea minima gi maxim& dintre W, si Ws. Pentru fiecare schimbitor de elduri se pot stabili relatii de legsturd fntte matimile «de mai sus, sub forma : pe ) 62/1 NTC, a, sotena de cirgere| a3y \ eS ) Pentru circulatia in echicurent (1.38) Pentru circulatia fh contracurent Pentru unele scheme de curgere mai des intdnite relatia (1.37) este reprezentatd grafic in figurile 1.5 + 1.10. Se constat urmitoarele h, = 1 clind NTCyax > 20 si Zi + 0 = azul tints Thin 9 corespunde tn practica condenstorlor su ‘vaporizatoarelor (Ia care temperatura proceselor rine constanté si cy =20) precum si schimbatoarelor de c&ldurd gaz —ap&, la care Wigg >> We. in acest caz, toste schemele de scurgere au aceeasi eficientl termicd =I ~exp-NTC pn) 0.40) 2 INDRUMATOR DE PROIECTARE SCHIMBATOARE DE CALDURA TE TROIECTARE SCHIMBATOARE DE CALDURA ) esc Wi= Gs Sopa destino ciaee NTC Wag Fig, 1.5. Efcienta termicd a schimbaton- |i de e&ldura cu curgere in contracurent. = a é i + enemermiaees) a (Ee NT =k Way Fig. 1.7. Eficienga termicd a schimbitorului de c8ldurd cu curgere ‘ransversala cu un fluid in amestee , iar celslalt neamestecst. Fig. 1.6. Eficienja termics a chimbatoralui 4e elldura cu curgere In echicurent NTC KS Fig. 1.8. Eficientatermicl a schimbitoruli de cildurd cu curgere ‘transversal cu ambele fuide neamestecate 4. CONSIDERATI GENERALE wtel = f Pict Calcul tem de verifcare(aloger) se dessoer dup urmator lgoritm A. Dacd se cunose rime Sp, Gy Gi it si se cere 8 se determine Q,0) th 1. Pe baza unor considerene teinoogice (Posbiltfi de curtre a depunesior, viteze economice pentru ages termici ete.) proietantl va alge schema de fea agentuluitermic (age termiei). cireul 2. Se apreciazi cildurile specifice ¢,, $i py Hr, 3, Se calles report aia 4 Seadmit o valoareovionativi pentru coeficientul global deschimi de eld k* din tabetol 11. gisecaleuleacd ATC, = "0, 23 INDRUMATOR DE PROIECTARE SCHIMBATOARE DE CALDURA. 5. Sedetermind ¢* cu una din relatile (1.38) + (1.40) sau din figurile 1.5 +1.10 6. Seealeuleszd Oona (t) 41) 7. Se determind a, si k ‘Dacii cocficientul k difera de k’ cu mai mult de 3% se reis calculul cu noua valoare. Caleulele de verificare sunt analoage si pentru cazurile cfd, ca necunoscute, in locul tempermailor 3 epar grup ff)t3t34) 0 fe B, Dack se cunosc miimile S,, sc cere sl se determine Q, Gr, Gy 1. Se alege schema de circulatie a agentilor termici. 2 Sedeemind Mpa. simirimile P5iR. Din figura 1.3 se citayte & ay si se celouleaza: “AL eee Anca &, 2. Curiae (1.36) sestbiee NTC gq, = 2 W vw, St es lig 5. Din relaiile (1.38) + (1.40) san figurle 1.5 + 1.10 se determina e. HS pAty 4, Secaleulenza 6. Se apreciaza o valoare aproximativa l si se determin Q Se caleuleaza Wri, =—2 eh) 7. Din ecuatile de bilany termic se determin Se caleuleazi of, ora si k. si se verficd relate: kek 23%. ack aceusti relate nu este indepliniti se reia calculul ev nova valoare k= V1, We si apoi Gs, Gs. 24 2. SCHIMBATOARE DE CALDURA DIN TRONSOANE TIP (APA. 2. SCHIMBATOARE DE CALDURA DIN TRONSOANE TIP (APA-APA) 2.1. CARACTERSITICI CONSTRUCTIVE $I FUNCTIONARE, Aceste schimbiteare se compun din mai multe clemente mulitubulare identice, demontabile, denumite“onsoane tp” cate se inseriazl nr ele tn numdr par (de obicei 2 = 8 tronsoane) prin lange cu surubur si prin intermedi nor pese de legatur, Fiecare element are o singurh ecere, ait penira Auidal care cireul prin fei, eft st pentru cel ere crcl prin exterior acestora, ‘evil sunt fixate rigid in pile tubule, ar pena compensera dilator relative ranta~ fev se flosese compensator lentieulari Astfel de aparate pot fi uilizate in reeele de termoficare pent preparaea apei calde pentru incalzire (70 - 90 °C) si a apei calde de uz menajer (10 - 60 °C) folosind ca gent inedztor apa caldl sau apa supralnclzits (ebinte) Fasciclul de fevi se exccutd din oe sau din alam (penta preparareaapeicalde de ‘uz menajer). fn igura 2.1, este reprezentat un son ip arf Fgura 22. wn schimtor ou 58 rransoane Fig. 2.1. Reprezentare schematicd a unui tronson tip 25 INDRUMATOR DE PROIECTARE SCHIMBATOARE DE CALDURA Fig. 2.2. Reprezentarea unui schimbitor eu sase tronsoane, Pafile componente ale schimbsitoruhi sunt: 1. Supafea de schimb de cldur lest dintr-un fescicol de wv, 2. Placa tubular anterioara 3. Place tubulars posteriara, cu diametral exterior mai mic decat diameteul interior al mantle pontra'a se putea scoatefesicolul de fev in vederea curd sia revizlor piace 4 Inell flit prin intermedi cru sefixeaza de manta place tubula& postericar 5S. Gamma de ange : {6 Saportrilefevilorintrioare care Impiedi deformare fascicolului de tevi 7. Mantaus ; 8. Flange, le ambelecapet ale mantalet 9° Compensstor lenticular de distare, care asigurS © constrict semielastica azesti sechimbstor 10. Racord intrare ~iesire pentru agentultrmic cu circulate a itriorl evil 11, Teoi pentnatermometre; 12 Racoedintrare~ sie pentru agentaltermic cu circulate a exterioralfevilor 13. Plangele acordurilor de pe cieuitul dite tevis 14, Distanire— suport care au rlul dea pista distant inte doud tonsoane 5 15. Piese de legaturi — montateorizonal sau vertical, cae stables legatura inte tronscane pe circuit in intrioultevilor 16.Piesa de lepiturd care unestetronsoanele inferioare ale celor dous planar vercale paraele pe cicuialdinwe tei; 17, Elemente de stngere (suru, sib iui) 18. Suportdeagezare Caracteristicile acestor schimbatoare de cilduré fabricate de S.C. LG.M.A. S.A. ‘ucuresti sunt prezentate fn tabelul 2.1 2. SCHIMBATOARE DE CALDURA DIN TRONSOANE TIP (APA - APA) ‘Tabelul 2.1. Schimbatoare de cilduri din “tronsoane tip”, produse de SC LCMASA Danae Win wiestanae — theta Ir), Gee done clon, etnies tan int Ext int Ext int Ext) In tevi__Intre te s 6 8 og ee 4 tes 125 133 —0,00381 0.0128 Dozer 52 0.00528 100 “95 219 273 325 38 138 0.00672. 0,022 0.0181 O1105 0.0328. 0.0330 710__0,0453 0,052 0.00107 0.00387 0.00374 0.00262 0.00844 0.00785 0.00477 0.01287 0.01227 0.00848 ots “257273207 21a O03 0.0336 Supra de schimb “Tn de-caldurs record: unitaras 0, 0.0288 0,125 9.016 0032 0,186. 0.205 o0a00 0.1 ote 00435 ‘Boe D088 0.0288” B19 0.0353 0,100, 9.0250 at-Am 0014 0.0337 BSEAm 0,156 0258 0.156 __2,5900__ B.66-Am 0.0932 0.207 0.0281 0.207 4.0055, Dezvoltarea schimbatoarelor de cdldurd compase din elemente este legatd de tendinga = 2 se mari viteza agenfilor termici, mai ales in spafiul dintre jevi, fir ‘S223 spatiu pere}i desparfitori, complicat de realizat si incomozi in exploatare, Astfel de aparate sunt indicate pentru circulajia in contracurent « agentilor termici se monteze in ‘Smogeni, care se deplaseazi cu viteze aproximativ cgale si sub presiuni mari ‘Dezavantajul principal al acestor aparate este consumul mare de metal necesar pentru ‘=scoutic flangelor si pieselor de legitur. 27 INDRUMATOR DE PROIECTARE SCHIMBATOARE DE CALDURA 2.2, TEMA DE PROIECT Prin teme de proiectare se dau urmitoarele date + schimblitor de efldurd api — apa din tronsoane tip ; + debitul de caldura nominal: Q in KW sau W ; ~ temperaturile de intrare si iegire ale agentului termic primar 1.4) in"C ; ~ temperaturile de intrare si iegre ale agentuluitermie sccundar ¢,f5 n°C Se cere stabilirea formei constructive si determinarea suprafefei de schimb de caldura, Proiectantal vaalege modul de cireulajc al agenilor temic in schimbator. Prin inteioralfevloreireulé agentultermic care detorits unui confinut mai mare de stu in apa, produce depuneri solide mai mari pe suprafaade schimb de eBldur8. Alegerea cate justficata de faptul c8 interioral tevilr se poate curtta mult mai usor decét extriorul fevilor, CConinutul de depuneri din api de diferite suse este dat fn tabelul 1.3. Dack ambii ‘agent termici au acelasi confinut de siruri, se alege pentru circulafia in interiorul fevilot ‘agentul care are debitul cel mai mic. Se va alege circulafia agengilor termici in contracurent care duce la diferenje medi de ‘temperaturi maxime si deci Ia suprafete de schimb de eildurd, respectiv invest, minime, 2.3, DIFERENTA MEDIE A TEMPERATURILOR In schimbitor are loc o circulatie longitudinalé in interiorul gi exteriorul fevilor in contracurent. Variafia temperaturilor agentilor termici cu suprafafa de schimb de ealdura ‘Soeste reprezentati in figura 2.3. Uneori alura curbelor poate avea o form concava. dat acest jucru nu influenjeazd calculul matematic. unde Afpa, 8a Afmin pot fi le oricare din capetele schimbatorului. Fig, 23. Variatia temperaturilor agentilor termici cu suprafat de schimb de cAldurd. Sp. 28 SCHIMBATOARE DE CALDURA DIN TRONSOANE TIP (APA — APA) Cu aceasta valoare se pot determina temperaturile medii ale agentilor termici (se notesza cu St, = 1) 6) $i 6ty = 13-45): Dt tay =n — Aty dack St, < bt, e2) sau Si fim = Fam + Ay, act 64, > 5ty 3) Uneori se uilizeazd medile aitmetice fn ambele cazuri, eu erori acceptable fa de situata corect, acd 1< Atma. 513 2.4. CALCULUL DEBITELOR DE AGENTI TERMICI Bouatia de bilant termic este 4) OW] 4) Pentru temperaturile medii fy, $i fay 8¢ dtcrmind edldurd specficé a ape, ys Gg in anexa 5 sau din relafa de regresie ¢,= 3,996 +2,096 107 t [ke K] 25) Randamentul izolfiei schimbitorului de efldur, nnd seama de faptulc& mantaua sxterioari este bine izolata termi fat8 de exterior, se propune; 1, = 0,99 + 0,998 Debitul de agent termic primar este 6-2 Me Ep Mt th) Debinul de agent termic seoundar ese eee (a —t) (kas) Q6) G, 27) 29 INDRUMATOR DE PROIECTARE SCHIMBATOARE DE CALDURA SME ROI CTARE SCHIMBATOARE DE CALDURA 2.5. CALCULUL TERMIC PRELIMINAR Caleutul termic preliminar se efectueaz8 conform indicatillor din capitol 1.3 ou ‘wmitoarele particularti *). Sealeg fevi umale cu diamette mici © d, 6 (d, diametr extesio al fevi, 5- srosimea peretelui fev) 816 X 1; 018% 1,5; 020x2 ; 025%2,5 mm din ofel saude O16x1;18%1 mm din lama; >), Se accept un coeficient global de transfer de edldurd aproximativ (k) conform tabelufa 1.1 in limite 800 + 1200 Wim? ; ©), Se determina o suprafald aproximativa de schimb de efldurd Q Sa tat 28) care poate fl exprimats geometric fa functie de numdrul de jevi “n’ gi lungimes fe Sq = Mt -dy-L [a] 29) de 2% ty 210) Din egalitatea (2.8.) = (2.9) rezulta hungimea totald preliminaré a schimbitorului de ‘aldurt care se admiteca find L'S32 m (maxim opt tronsoane a eétepatru metri hingime) unde dy ‘Se determina numarul preliminar de tevi ale fascicolului - 1’. a continuare, pentru exemplificarea metodici de call, e accept cd agen primer (G)) circula in interiorul fevilor, Dac& Pentru cazul coneret de project agentul secundar trece ‘rin interior! jevilor, se va face o inversare de indici inte 1 si 2 in eadral relailr de calcul, cu excepiatemperaturtor si debitlor. NumArul de evi pentru un schimbtor de elldunt cu fevile asezate echidistant este Aiscretiat pe pasi in fumetic de mumarul de hexagoane care consituie axle de asezare a tevlor. Regula este accea ein esntrulschimbitoruui de clr est feav, apo! la psul (9) pe colle unui hexagon sunt amplasate jase vi, in continuare laine un as (s ete ‘mtorul hexagon care are fvileapezate in cori plus o feav pe ficare lature ‘Unmatoarele hexagoane primese ete o fava in plus pe fiecarelaturs Rezulti un numar posibil de fevi, pentru o astfel de. agezare : ST 1937,6191 @) 2. SCHIMBATOARE DE CALDURA DIN TRONSOANE TIP (AP/ APA) Pentru schimbatoarele de cildur cu peste 30 de jevi este posibil gi chiar mai economic pentru dimensiunea mantalei, ca jevile din colfurile ultimului hexagon si fie esfiinjte, prin aceasta rezultand o inscriptibiitate mai bund in cercul care va reprezenta ‘mantaua, Rezult 0 a doua serie de numere posibile de jevi : 731943 155,85 ‘Numarul de jevi prin care circula agentul primar se poate determina din ecuatia de ccontinuitate Sectiunea de curgere Se, este: G, 5, a piri Gal @auy Penira densitatea Py se determind valoares corespunzatoare temperaturit fp, din anexa 5 sau cu o relate de rearesie = f(t). Pentru #<80 °C =1021,2~0,62-¢ (ke/m'] Penicu 1> 80°C p=1042,8-0,837-1 —[kg/m’] Viteza apei se alege inte 0,5 gi 1,2 mvs, de reguli cu valoarea medic de 0,8 m/s (© a doua valoare pentru numarul de evi este data de relatia 4, a ea 2.12) Se alege in consecini, namral de evi“ secalculeaztviteze w). In continuare se determina diametrul mantalei (D) (vezi capitol 1.3.) Pasul (6) al fevlor este diametral exterior I tevlor plus 6 ~ 16 mm, Cu cat pasul este Bai mic cu atét schimbatorul de céldurd este mai economic din punctul de vedere al -seesumulu de meta De asemenea, un pas mie duce lao vitezA mai mare pentns agentul care circu prin “exceriorulfevilor, ceea ce este avantajos pentru schimbul de catdura b ‘Dezavantajul este c& un schimbator de caldurd cu pas mic intre fevi este mai greu de | sestizat tehnologic. fn construct waucle distanja ine fei se i $ ~ 12 mm. Rezult pasulfevilor, pentnt “Seem exterior (4) ales anterior cel mai apropiat de valorile n’ sin" si se 31 INDRUMATOR DE PROIECTARE SCHIMBATOARE DE CALDURA sed, +(0,006..0,016 rm] 2.13) Distanfa intre marginile exterioare ale jevilor cele mai depanate de centu gi diametrul interior al mantalei (D.) se numestejocul inclar al fevilor in manta si se alege cu 0 distanjai Ky de 8 ~ 12 mm, Reaulti, pentru 0 asezare o jevilor pe intregul contur al hexagoanetor (vezi figura 1.4), diametra interior al mantalci +d, +2-X, [m] @uy unde 7; este numérul de jevi pe diagonala hexagonului cel mai mare, entra o agezare pe hexagoane la care s-aui desflinjat fevile din coljurile ultimului hexagon, diametrul interior la mantalei este, cu aproximatie acceptabild Di=5+(n-2)+2-8:¢086042-K, (2.15) D,=s-(n Grosimea minima a peretelui mantalei este de 3 mm, dar poate fi mai groasd dack caleulul de rezistenfd' impune acest tucru sau dact mantaua este fScuti din teavd standardizaté la care peretele este mai gros, Jn cazul cand mantaua se face din tabla ruluitl diametrul interior ¢] mantalei este chiar Dy, Daca se alege solutia dea uiliza pentru manta ofeavl standardizat, stunci D, se otunjeste la valoarca imediat superioara a celei mai apropiate evi cin produetia ctandaed. in Senerl, in acest caz, se revine asupra pasuli "s*, majoréndu-i valoarea, pentru a nu obfine ‘un joe inclar al fevilor k, prea mare. Se calculeazi sectiunea de curgere S.: z : at 4 e219 si viteza agentului termic secundar ee ad im’) @n care va avea valori mai mici, de ordinal 0,2 — 0,8 mis fn concluzie, prin calculul termic preliminar se stabilese ‘cu exactitate urmatoarele date = diametrul jevilor gi al mantalei; + numarul fevilor ; + viteza agentilor termi, 32 SCHIMBATOARE DE CALDURA DIN TRONSOANE TIP (AI PA) 2.6. CALCULUL TERMIC DEFINITIV Calculul termic definitiv are ca scop determinarea cu exactitate 2 coeficientului elobal de transfer de cildura (k), a suprafefei reale de schimb de cldura (S;) sia lungimii schimbatorului (L), 2.6.1. TRANSFERUL DE CALDURA DE LA APA LA PERETELE INTERIOR AL TEVILOR ‘Transferul este de tip convectiv, tn regim permanent, fra schimbare de stare, curgere prin interioral fevilor. Pentru caloule este necesari cunoasterea unor parsmetii caracteristici agentului ‘ Sc determing, din anexa 5, pentru temperatura medie a apei thy = = véscozitatea cinematics, vy; = conductibilitatea termicd, 235 + criteriul Prandtl, Pr ‘Miimile se pot aproxima gi utilizand relaile Pentru t<80°C — vy=2,453 -10°. 1%" [ns] 2.18) 80°C 0453 -10*. 9927 ms] Pentrut<80°C — hy=0,7244+7,442 10-1 [Wim] 2.19) PROC 70,6805 +6,6457-10°-t — WimK] Pentru t<80°C 003 +t (220) PROC 8 = 0,02 -t Relata criteriali pentru transferul de cfldurd este functie de turbulenta curgeri, deci & criteriul Re, Se calculeaz® criteriul Rej, jindnd seama ci lungimea caracteristied este diametrul ‘erior al tevii, din relatia 33 INDRUMATOR DE PROIECTARE SCHIMBATOARE DE CALDURA ber 21 Jn fncyie de valoares obyiuth pentru Re se utilizeazd une dintrerelaile citer din anexa 10 de forma Xu, =f RePEc) Coeficientul de transfer de cildurd de la api la peretele interior al fevii se calcul cu relagia: A 2 a = May (Wim? k] 2) 2.6.2, TRANSFERUL DE CALDURA DE LA PERETELE EXTERIOI AL TEVILOR La AP. Transferul de cllduré este de tip eonvectiv, in regim permanent, firi schimbare de stare, curgere prin exteriorl fvilor. Pentru caleule este necesari cumoasterea unor parametri caracteristici agentului secunder Se determing, din tabelul din anexa 5, pentru temperatura medie a apci tam . ‘umitoarele mérimi + vascozitates cinematic, vz; = conductbilitatea termi, Ay; = cviteriul Prandtl, Pr, Mitimile se pot determina si utlizénd relaile (2.18 ~2.20). (Curgerea este longitudinal in spatiul diate tei Relajiaeriterialé pentru transferul de cdlduré este functie de turbulenta curgerii, deci de criteriul Re si are acceasi structurS cu relia pentnu agentul primar. Se caleuleazi eriteriul Re; tindnd seama c& lungimea caracteristicd este diametrul ‘chivalent termi, dj, al sectiuni din exterior fevilor, din relatia: &, 4, = 4 z im) 2.23) 4, Re, = w, -4e ©. as (2.24) fn functc de valoarea obyinutt pentru Re se aplic8 una din relailecrtrale in anexa 10, eu Valorie pent agenul secur. 34 2. SCHIMBATOARE DE CALDURA DIN TRONSOANE TIP (APA - APA) Coeficientul de transfer de cildurd de la peretele exterior al jevii la apa se caleuleazs ccurelatia Nu: q, (Win? k] 2.25) 26.3, REZISTENTA TERMICA A PERETELUI TEVIE SI A DEPUNERILOR DE PE PERETI Sn) Revac emi porte (28), nae se sins pret 9 An conductbilitatca termicd @ matcriaului (2g, = 50 WiinX), Aceastl rezistenti ‘ermica are 0 veloare foarte mics si de obicei, aceasta se neglijeezi in caloulele curente, 6, (2.26) 2.6.4. COEFICIENTUL GLOBAL DE SCHIMB DE CALDURA. Din insumatea rezistenfelor termice rezults coeficientul global de schimb de calduri k: 1 k eine [Wim?x] (227) laa 35 INDRUMATOR DE PROIECTARE SCHIMBATOARE DE CALDURA 2.6.8. LUNGIMEA SCHIMBATORULUI DE CALDURA Suprafiia total de schimb de cilduri necesart schimbatorului de cAldura se calculeaz’ din relatia Q ca, = @l (228) Rezuli® Iungimea schimbatorului de c&ldurd : S, Gray om Se impune lungimea unui tronson f=2=4 m si se determina aumdrul de tronsoane: L= (2.30) Dac schimboral de cdr se oIungime mai mare de 32 m, el mo poate fi resizt tchnic, din maxim 8 tonsoane de 4 m fiecare, In acest eaz se plstearé princpil construct eu o tecere dar se mireste mumrul de fvi, chiar in detrimental reducer vitezelor de cicalaye a agenilortermici sia ceficienjilor de transfer de cAldur. Se rei calcul temic ou noile vali rezatate fn uma redneusiotl 36 3. SCHIMBATOARE DE CALDURA APA-APA CU PERETI TRANSVERSALE (SICANE) 3. SCHIMBATOARE DE CALDURA APA-APA CU PERETI ‘TRANSVERSALI (SICANE) 3.1. CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI FUNCTIONALE Schimbitoarcle de cildura api-apt cu. pereti transversali fac parte din categoria telortermice de schimb de e8ldurd in regim permanent, multitubulsre, eu mai multe i pentru agentul termic ce circu a interioral evilor seu circulaie sicenat a celuilalt termic. Nici unul dinire agentiitermici nme care se realizeaza transferul de clldurd i schimb starea de agregare Schimbitoarele de cildura cu msi multe weceri gi ou sicane se uilizeazA tn principal prepararca de ap& caldi de incalzire san pentru prepararea de apa caldt’de consum. i compactitiii solufiei tehnice, aceste tipri de schimbatoare se utlizeazi in mod vent si in cadrul ator aplicafii, ce utlizeaza ali agenti termici decdt apd (lei diatermel, figorific ete.) Din punet de vedere constructv, acest tip de schimbtor de cBldurd este aledtuit dint fascicol de jevi (fig3.1.) ce aleatuiese suprafata de schimb de cildura, dispuse dup hhexagoanelor concentrie, inte plicile tubulare fata si spate, Prinderea fevlor din icol in plieile tubulare se realizeazA prin sudare sau mandrinare funetic de tipul de ial al fevilorwtilizate (ofel pentru preparare de api caldd de incalzire respect alamé prepararea de apé calda de consum), Pentru a se putea realizaviteze economice de circulate pentru agentl terme de la I jevilor (de ex. pentru api w"= 0,5 + 1,5 mis) este necesar si se micsoreze de trecere astfel inet debital de agent fermic si se distribuie numai pe o parte din de fev ce formenzd fascicolul, Pentns a se putea realiza acest Iucru capacele fa si sunt prevazute cu pereti desparjitori amplasati stfel inet <8 creeze camere de Ine weverile suceesive, Fascicolul de jevi se giseste in interiorul unei mantale cilindrice care asigura ia agentului termic de la exteriorul fevilor de schimb de cildur8. Datorittfaptalui c& idarea longitudinal a fascicolulu, in marea majoritate « cazurilor, nu se poate asigura 4e circulatie in domeniul optim, in inteiorul ecestei mantale, transversal pe fevile din I se amplaseaza perefi subtiri (3+4 mm) din ofel (sicanc) astfel ined agentul termic exteriorul fevilor si fie forfat si strabatd fscicolul pe directc transversalé asigurindu- fl, pe linga o suprafaya de trecete mai mica si un coeficient convectiv de transfer de imbundityit Ia exterioral tevilor. Pentru a mo se ajunge la piederi hidraulice de exagerate pe partea agentului termic de la exteriral fevilor, distanfa uzuala dintre 37 4 INDRUMATOR DE PROIECTARE SCHIMBATOARE DE CALDURA sicane este de 200-400 mm. La capetele mantalei sunt amplasate stufurile de intrare / iegire pentru agentul termic de Ia exteriorul fevilor. Fig, 3.1 Sectiune transversals ansamblu schimbtor de c&ldurd cu mai multe treceri (2 ‘teceri) "tse! de evi; 2. manta; 3. sicane; 4. placa tubules fs 5, plea tubular spte; 6 capac fot; 7. eapac spate; 8 tur de intrareiesre agent termi primar 9. perete sectional; 10. stuart de ne sire agent trie secund. Sicanele, desi sunt dificil de realizat¢ introduc un consum suplimentar de metal si de ‘energie de pompaj, prezints avantsje importante de exploatare: + Se realizeazd o crestere insemnati a vitezsi de eireulaie, respect a coeficientului de transfer de cilduri; + sigur o sctldae transversal a fevilor, mult mai avantajoast din punct de vedere termic deet cea longitudinal; + Sprijind fevile din fascicol, asigurindule din punctul de vedere al solicitirilor mecanice de incovoiere Daca solicitrile mecanice de dilatare inegald a fascicolului de jovi fayé de manta dlepajeseeforturile admisibile (vezi calculul de rezisteng8) acest tip de schimbator de ealdura se va putea realiza in solutie elastici, Placa tubulari spate va deveni mobilé, de ea prinzindu-se numai capacul de intoareere spate, fra legtnui cu mantaua, inchiderea spatiului de crcultie pentru wgentul temic de ls exterior jevilor urmand a se realiza cu ‘jutoral capacului fix spate (ase vedea soluyiaaplicata la condensatoare —eap. 4), 38 as 3. SCHIMBATOARE DE CALDURA APA-APA CU PERETI TRANSVERSAL! (SICANE) Penta ce gafuile de intrariesire pentru agentul terme de ln interior fevilor st Se amplasste amfindous pe capacul fat, fri afi nevoieasifl de strapungerea capacului fix spste, numarul de treceri pentru circulajia de la interioralfevilortrebuie sh fie par iar pentru ssurina executictcamerelor de fntoarcere din capace, numa de treber se imiteaz Ia 2,4 006 J) tr figura 3.2. este precentaté schematic dispunerea camerelor de intoacere create in sspacele fefi si spate pentru realzarea mai multor teceri ale agentului temic de la Interiorul fevilor. Realizarea etansirt dintre pereii camerelor de intoarcere gi plicile mbvlare se ‘ealizeaci prin amplasarea unor garitwielastce. Cum zonele de povitionare a gamituilor trcbuie sl fie libere de fevi, amplasare acestora pe placa tubular se va face functie de ‘numrul necesar de treceri. Astfel, pentru: + doua irecer (fg. 32.) mise vor amplesa fev pe diagonalaorizontal, * pentru patra treceri mt se vor amplasa fei pe diagonala crizontalé gi pe axa verticls a secon tansversale pentru sase treceri nu se vor amplasa fevi pe cele trei diagonsle ale hexagoanelor concentric de amplasere a fevilor SO- D e~ BO Fig, 3.2. Configuratia camerelor de intoarcere fata si spate, In exteriorul mantalei schimbatorului de cildurd se amplaseazi izolatia termick in Ssopul reducerii cét mai mult @ fluxului de cilduri pierdut cfire exterior. Aceasta se 39 INDRUMATOR DE PROIECTARE SCHIMBATOARE DE GALDURA realizeazi din saltea de vat mineral protejaté hidrofug ls exterior cu folie de_alumi plastic aluminizat, 3.2. TEMA DE PROIECTARE Tema de proiectare pentru acest tip de schimbitor de cdldur va cuprinde, * Sarcina termicd a schimbitorului de cildurd ~ Q [kW]; + Tipul agentulu termie primar (apa calda de incalzire, apa fierbinte, ct.) + Tempertura de intrare respect de iegire pentru agentul termic primar t1 rc; * Tipul agentuluitermic secundar (ap caldi de incalzire, apd cald& de cons ec) + Tempertura de intrare respectiv de iesire pentru agentul termie secundr ts e20CK 3.3, CALCULUL TERMIC PRELIMINAR. Pentru # putea efectua calcul termic al schimbatorului de eildura este necesar, im primul rénd, si se stabileasc& circulajia agentilor termici, Astfel, se va alege ca la interiomul fevilor fascicolului de schimb de caldura, acolo unde curijarea mecanica se poate efectus relativ usor, si cireule agentul termic cel mai “murdar”, adicd cu continutul cel mai mare de séruri de calciu si magneziu, in cazul in care ambii agenti termici sunt echivalenti din acest punct de vedere, se va alege ca la interiorul fevilor si cireule agentul termie pentru care diferenja de temperatura (intrare / iesire) este cea mai mare, de aici rezultind o& debitul ‘celui agent termic este cel mai mic si de aici necesitatea de a circula pe traseul cu sectiunea de trecere mai mic& (vezi cap 1). Din ecuatia de bilan} termic: ! 1nGenlt, th se pot determin, in primul rnd, debitele de agent termic primar Gy si agent termic secumdar KS, MycBss @) tke’s) G2) 3. SCHIMBATOARE DE CALDURA APA-APA CU PERETI TRANSVERSALI {SICANE) 1 Ge oe) bos] 63 onserindu-e o valoae ucuall penn randamentl izolajei termice @ schimbltorlui de ut 7 in interval 0,995 = 0,998, DeoaeceeSldura specific aeelor doi agent temniei (pa) nu veriazd in mod semnfiativ eu temperatra, se poste utiliza penta acest termen (Gp: $i cy), valoarea elldurii specifice a apei in conditii normale (4,185 ki/ke K). Pentru ase putea determina secfunea de trecere pena agenultermic de la intesionul Pevilor, se alege 0 viteza preliminard de cireulie in domeniul economic: w= (0,5+1,5) mvs. Alegindu-setpul de fav din care se va execu supafeta de schimb de clkdura (de 9202; 0.25 x2.5 ;0 34 x3, veel Anexa 14), din ecuaiia de continuitae se poate eterna numa prelininar de fev G4 inde - G este debitul agentunn termie ge la sntenorl fevilor, ~ dj este diametrl interior al jevii din fascicol (de schimb de efldur8), ~ este densitatea agentuluitermic la tempertatura medic a acest, Pentru a putea determina ordinul de mésime al numrului total de fevi eare vor -leitui suprafaa de schimb de cildurt capabili si transfere sarcina termicS a schimbitorului (std prin tema), se va considera pentra coeficientul global de schimb de eBldurd “k’ ", 0 aloare preliminard, uzualé pentru acest tip de aparat termio, in intervalul 800-1000 Wink gio lungime “L’ * a fescicolului in intervalul 2-4 m., Se caleuleazl diferenta medic # temperaturilor pentr circulate contracurent (An): conform indicatilor din Cap 1.2. si se “sabilestecoeficientul de corecte Ga, conform Fig. 1.3. In aceste condi, din ecuatia de bilan termi (3.1.) se poate determina suprafafa S'p: j Q 3) B= 65 puma pretimina total de ev So af wa 66 a INDRUMATOR DE PROIECTARE SCHIMBATOARE DE CALDURA. Prin raporiarea numarului preliminar total de fevi la mumarul preliminar de tvi pe o trecere se objine numérul preliminar de trecei fi hy an insé din conditille constructive prezentate anterior, acesta nu poate avea decét valorile 1, 2, 4 sau 6, Astfel, numarl preliminar de treceri se va rotunji la cea mai apropiatt valoare posibil de realizat din punct de vedere consiructiv, 1, =1,2,4, sau 6 evitandu-se insi solufin cu o singuré trecere care ar presupune existenta unci treceri a stufului prin capacul mobil in sistem de presetupa, ceea ce ar complica semnificativ solutia ‘ehnici de realizare a schimbitorului, In acest caz, in practied se va luera cu alte dimensiuni de feavii pentru fascicol sau, la limits, se va utiliza solujia de schimbator de céldura din tronsoane tp. fn fimetie de numarul de treceri ales, utilizind agezarea fevilor in fascicol pe hhexagoane concentrice, se poate determina numirul de jevi pe o trecere posibil de realizat, Ja cca maj apropiata valoare (mai mica sau mai mare) de cea preliminari (n'y), [nw te | Este recomandabil in aceastii fazi de proiectare si se schijeze deja sectiunea transversalé# fascicolului pentru a se putea evidentia zonele pe care nu se pot amplasa jevi din cauza peretilor despirtitori care realizeazA circulatia doritd (Ia doua treceri — diagonala orizontala; lz patru treceri - disgonala orizontalé si axa vertical; la gase teceri ~ cele trei iagonale). in cazul dispuneri jevilor pe mai mult de trei hexagoane concentrice, se va fine Seama de faptul c8, pentru a mu se creca zone de circulafie preferentialé pentru agentul termie din exteriorul fevilor fascicolului, se renunf la fevile de colt sau se adauga un rind suplimentar, incomplet, de fevi astfel inet spatille dintre fevi si mamta s& se reducd la maxim (a se consulta Anexa 11) ‘Numarul total de fevi din fascicol “n”, va fiz nay ty Ln G8) Datoriti alegerilor constructive efectuate in vecindtatea valorilor preliminare rezultate pentru numarul de fevi pe o trecere, seetiunea de trecere s-a modifict, astfel inca este necesara calcularea vitezei reale a agentului termic de la interiorul fevilor din fasctcol: 42 3. SCHIMBATOARE DE CALDURA APA-APA CU PERETI TRANSVERSALI es Se va uinari ea valoaea vitezei de crculatie la interior fevilor s8 nu fast din | sarervatul economic (0,5+1,5 m/s), in caz contrar find necesard rejustaea numarului de evi peo tecere. dats sabilitd geometia scctuniifascicoluli de fei, pentru a se putea determina iametrl interior al mamtalei schimbstorulu, tebuie desenstiaceasti sectiune Ja scar slegéndu-se un pas de asezare al jevilor 524, 4(6#16) mm: Gato) Consultind Anexa 13, se poate stabili diametral interior al mantalei astfel ca feava Sandard si incadreze fascicolul de fevi cu un joc inelar: fy =(6+12) mm, Gay Cand diametrele necesare depasese valorile wzuale de jevi din fabricatia curenti ‘Sandardizati, se apeleazi Ia solutia de realizare a mantalei prin ruluire considering diametre sealizabile in modul dimensional de 10 mm, Odata stabitit diametrul interior al mantalei, se poate determina viteza de cireulatie a ‘sSentului termie de la exteriorul fevilor din fascicol, considerdndu-se into prima fazS ci Sess circulatic se realizeazd longitudinal prin sectiunea libera de tecere delimitata de ‘SSwumferinfa interioard a mantalei si supraferele ocupate de yevile din fascicol. Viteza de ‘sSculatie longitudinald le exteriorul jevilor se determing astiel G12) Cum sectiunea de trecere de Ja exteriorl fevilor din fascicol are valori destul de = fs circulajie longitudinala viteza se glseste de obicej sub valoarea minima optima de ‘care asigura coeficienti satisfacatori de transfer convectiv de cildura le suprafata ‘Ts camul in care viteza de circulatie longitudinalé la exteriorul tevilor determinatd se sub limita minima, trebuie si se recurgi la o solufie tchnied de micsorare a i de curgere, mérindu-se astfel viteza. Aceasta solutie consti in “sicanarea” = agentului termic de la exteriorul fevilor din fascicol astfel inet acesta, fortt find Drintre sicane (fig. 3.3.), si realizeze o vitez8 cuprins& in domeniul economic. 43 INDRUMATOR DE PROIECTARE SCHIMBATOARE DE CALDURA Fig, 3.3, Schema de circulate gicanatd a agentului termic de la exteriorul fevilor din fascicol. Sicanele sunt realizate din tabla subjire avind practicate gauri prin care sunt treeute tevile din fascicol. Acestea fiind amplasete transversal, pentru a permite fntoarcerea fluidului intre spatiile dintre sicane, se las un spatiu de trecere care se altemeaz’ 1a ‘montajul sicanelor suecesive, Pentru debitul “G” de agent termic de la exteriorul jevilor viteza de circulatie ta sofldare trensverselé e fascicolului va fi dat de distanta dintre sicane “. Astfel impundnd pentru “w-" 0 valoare in domeniul economic (0,5=1,5 m/s) se poste determina pasul preliminar de asezare a sicanelor: r @.13) pw. (D, ‘onsiderdndu-se sectiunea de trecere cea mai dezavantajati dintre sicane pe axul orizontal al schimbatorului de eildur8. Cu “inj s-a notat numirul de fevi de pe diagonala prineipala a fascicolulu, Din punct de vedere constructiv valoarea uzuali pentru distanja dintre sicane este ccuprinsi in intervalul 200-400 mm. Valoaréa minima este impusé de dificultatile de montaj side faptul c& o sicanare foarte strinst duce la pierderi de sarcina hidraulics foarte mari, iar cea maxima se utilizeaza de obicei doar pentru realizarea de sprijine suplimentare pentru tevile din faseicol ‘3. SCHIMBATOARE DE CALDURA APA-APA CU PERETI TRANSVERSAL! (SICANE) ————_________{SICANE]_ ‘Daca valoarea pasului preliminar de asezare a sicanelor este mai miei de 200 mm se Pentru aceasti mérime valoarea minim’ (200 mm.) chiar daca va rezulta o valoare @ “we" maj mic decét valoarea minima economics, deoarece, prin realizarea unci ‘ransversale fatl de jevile din fascicol s-a reslizat deja conditia de intensificare a smbului convectiv de cildurd la suprafata. Modula! dimensional de rotunjire a distanjei dinte sicane fiind de 410 mm se leazt viteza de circulatie pentru agental termic de la exterior fascicolului @.14) Pentru dimensionarea sicanelor (inaljime “b” sau unghi deschidere tesitur8) se pleact Ja conditia de egalitate dintre viteza transversalé de cireulatic si cea longitudinala de “TBtoarcere peste sicand, Pentru viteza transversal se considers sectiunes de trecere cea mai ‘sare confinuti fa planul orizontal axial, (2 o 4 360 a moe )-1,a-0) ea» ‘sade 1 si 4 sunt coeficientii de umplere longitudinal respectiv transversalé a suprafetslor ‘respective de curgere. G16) sina eG a7) 2) ey ‘Ecuatia poate fi rezolvati prin incercari sau pe cale grafo-analitie& (Fig 3.4): 45 INDRUMATOR DE PROIECTARE SCHIMBATOARE DE CALDURA mm (wi80)0-C; os @o} 30 720 150 “80 Fig. 3.4. Rezolvare grafo-analitica 2 ecuatiei 3.17 Valorile wzuale pentru unghiul de deschidere sunt @ = 70 + 150° iar pentru inaltimea gicanei_ b= (0.6 = 0.8)D, 34, CALCULUL TERMIC EXACT In etapa de calcul preliminar (cap. 33.), pe baza temei de proiectare au fost determinate caracteristicile constructive ale schimbatorului de edldurd in ceea ce priveste sectiunea transversal a aceshuia, Astfel, se cunose umatorii parametri constructivi si functionali =n -numérul total de tevis + my = mumirul de treceri; = ty, ~mumfrul de fevi pe o trecere; = myg ~mumBrul de tevi de pe diagonala prineipalés + 4j34, - diametrul interior resp. exterior al fevii din fascico!; + Dj -diametrul interior al mantalei; + w; = Viteza de circulajie a agentului termie prin tevi = w, = viteza de circulatie « agentului termic in exterional fevilor; + 1 = distanta dintre sicane; ~ > ~indltimea sieanei, 46 STOARE DE CALDURA APA-APA CU PERETI TRANSVERSAL! (SICANE) = putea determina suprafata de schimb de calduté “Sy” si hingimea 4 cildurd, in conditile constructive siabilite prin calcul temic preliminar HnatS valoarea exacth a coeficientului global de schimb de ofldura “f ". a @.18) oa white ‘5 Gz sunt coeficienjii de pe partea agentului termie primar respectiv secundar; ‘suma rezistenjelor tenmice conductive pe direefia fluxului termic (conf, cap, ‘ecoieul calculi termic exact se uilizezd uni parametric, i eel dl agent, edie a acestora, Astil, se vor determina prin interpolare in Anexa 5, a V7. iPr trperaturile met respective (conf: Cap. 1.43.) +6 fa ~My dail Sty < Sty faa ~Mawg acd St, > 6ty G19) Pentru facilitarea explicapilor se considerd ci agentul termic primar eircula Ja fevilor din fascicol (acestafiind cel mai “curat” sau cu debitul cel mai mic), Pestra a putes determina coeficiental de schim® convectiv de céldurd pe partea ‘ermic primar ay (la interiorul jevilor din fascicol) se determina gradul de al curgerii prin valoarea criteriului Re, pentru care, in cazul curgerilor la ‘canalelor de sectiune circulard, lungimea caractcristica este diametrul interior d, (3.20) inarea valoariicriteriului Re este necesark si pentru a putea alege, functie de 4 turbulen, relat (criteria) de determinare a citeriuiui Nw valabi pont espectiv de eurgere a lichidelor in interirul fevilor si canalelor de sectune utiliznd Anexa 10. 4n general, realizarea vitezelor de circulatie in domeniul ecanomic dar si ‘mic al fevilor din fascicol duc Ia circulagji tn regim tusbulent Ree 104} ve pome, ia lui Timofeev = BC tee se LU J 4a 4 INDRUMATOR DE PROIECTARE SCHIMBATOARE DE CALDURA Ma no Ma, =0.0209-Re,"*-P5 pentru incazirea Duidula (secundar) (3.22) me PN fant Coeficientul de schimb convectiv de c&ldura pe partea agentului temic ee circult Ik ‘interior fevilor din fascicol (de ex. agentul temic priman), se determin pe baza relate (Wink 623) Jn cova ce priveste coeficientul de schimb convectiv de cdldur pe partes agent ~Termic ce ciculé leGteriorul fevilor (a), caractriticd est convecti frttl realzal prin scildarca preponderent ansversal4 a fevilor din fascicol. fn acest caz, se poate utiliza reataeriteriala de determina acriterului Nu Ne 4 i “Ceesnernin{ Be) 824 8 a, unde: + Re, = Gongimenceacernioa et) (025) + C-0,59 ji m=0,47 pentru Rese (8+10) + C=0.21 3i m=0,62 pentru Reze (10° 2-108) ~ Pry este valoarea crteriului Pr Ta temperatura mee a agentuuitermic; ~ Ph, este Valoarea oriteriului Pr la temperatura medie a peretelui suparetet de shim de caldure; ~ reste coeficient de corefie legat de faptul ef agentul temic spala nu o feava singularé ci un fascicol de fevi si conform experimentariior Ini Ramm, pentru fascicol cu fevi agezate in esicher sau ¢y=1,2 pentru fascicol eu fevi agezate fn Tinie; ie | = este coeficient de corectie legat de faptul ci agentul termic curge transversal ‘numai pentru 0 parte din fevile fascicolului pe traseul dintre sicane capaténd o curgete evasilongitudinala fafi de tevi in zonele de intoarvere peste gicane. Pentrt ‘cazul de fat se poate utiliza valoarea ¢=0.6 ‘Temperatura peretelui exterior al fev, fatd de care se exprima Pry, se determing Printun calee test apreciad 0 vaioare preliminart pent fe urméind ca ulterior, dupa eterminarea coeficientului global de schimb de ctldurd,s8 se verifice valoarea anterioaré 48 ‘3. SCHIMBATOARE DE CALDURA APA-APA CU PERETI TRANSVERSALI (SICANE) sau detcrminatf) pind cénd diferenja dintre cele dowd valori nu este mai mare de Cu valoarea tui Nu astfe! determinati se ponte determina valoarea coeficientului de mb convectiv de cfldurd pe partea agentului termic ce circuld fa exteriorul fevilor ey [Wink] (3.26) Dupi ce se determina si valoarea sumei rezistentelor termice conductive (conf cap -2.), se poate determina veloarea coeficientului global de schimb de edldura (K) si verifica area temperatutij pe peretele exterior al fevii din fascicol: tat Eta 27) Dupa verficarea valorii ,. se poate determina lungimea fascicolului de fevi ee ese suprafaja de schimb de caldurt: Ss a, 3.28) So este suprafata de schimb de caldurd necesari pentru transferarea sarcinii termice ‘in condifille temei date, rezultind din ecuatia de bilang termic (rel. 3.1): o Bede Lungimea efectiva a fascicolului de jevi va rezulta prin majorarea valorit cbfinute 3.28) la modul de 100 mm. 8, 8.29) Sm z 25 ee \ 2 AS G0 49 INDRUMATOR DE PROIECTARE SCHIMBATOARE DE CALDURA 4. SCHIMBATOARE DE CALDURA CU PLACI (SCP) 4.1. ELEMENTE COMPONENTE. DESCRIERE. FUNCTIONARE Schimbitoarele de cilduri cu pléci (SCP) au suprafafa de transfer de cildurd ale&tuita din pltciidentice, nervurate si etansate prin gamnituri (figura 4.1), 4.1. Pltci nervurate curente 4. Newari (go) 1 Pec; 2. Garitrts 3. On Se utlizeazd freevent ca schimbatoare de clldurs de tip apa — ap: api fierbinte (150 1 70°C) - apa caldt pentru incilire (90 / 70 °C); apa ferbinte (150 / 70 °C) — apa caldd rmenajeré (60 /10°C) ete Acestetipuri de aparate termice sunt fabricate la noi in ja la ICPIAF Cluj Napoca sau sunt distibuite de firme strfine ca: VICARB Romania SA (Franja), ALFA LAVAL (Suedia. Fiecare plac are patru orifiei care formeaza prin asamblare edte dou colectoare pentru agenfiitexmiei. Placile sunt fabricate prin presate le forte de compresie meri, obfinénduse gofiuri (oervun) de diferie forme, cel mai adesea informa de V sau W, ca unghiusi de 60 + 150 Frade, precizia de amprentare a pli Sind de 0,1 mm BD 4, SCHIMBATOARE DE CALDURA CU PLACI (SCP) Existi aga numitele plici “dure” eu unghiuri de 100 - 150 grade ale grofrurilor, care ‘au un coeficient ridicat de transfer termic dar si pictderi de sarcin& ridicate precum si plici “moi” cu unghiuri mici (60 ~ 100 grade), eare au coeficient de transfer termie mai redus dar si pierderi de sarcind mai reduse. Uneori se utilizeaz% alternativ placi “dure” ~ placi “moi”. Unalcul tehnico ~ economic va conduce la soluyia optima, Agenfii termici circula eltemativ, de o parte si de alta a placilor, de obicei in i contracurent seu curent incrucisat, circulajia fiind asigurata de "desenul” gamiturlor care Jasi liber sau obtureazA accesul fluidului fntre dou8 placi succesive. Spatial dintre plBci este determinat de geometria de amprentare 2 nervurilor si variaza in functie de dimensiunile schimbstorului, Materialele utilizate la constructia schimbatoarelor ~ pentru plici: nox, nichel si aliaje cupru —nichel, titan ete, ~ pentru garnituri: elastomeri (polimer sintetic elastic, cauciue sintetic) care rezistt ln diverse temperaturi: nitril (100 °C), butil sina (130 °C), pentra schimbatoare apt ~ produse alimentare, EPDM (150 °C), viton alimentar (150 °C) pentru uleiuri alimentare Existd wei tipuri constructive de schimbitoare de c&ldur& eu pci: ). cu garnituri lipite la cald intr-un cuptor de polimerizare (Figura 4.2.0}: ). cu gamituri clipsate a céror fixare se realizeaza prin bile de mici dimensiuni sau alte proeininente sudate pe plac& (figura 4.2,b). Aceasta soluie este indicat la curitiri dese ale eparatului, cAnd pot fi reutilizate vechile gamituri sau pot fi fnlocuite pe loc. Prezenia bilelor permite evitarea expulzarii gamiturior in eazul unei presiuni ridicate; ©). cu plici sudate (COMPABLOC) fri gamituri. Acestea au caracteristici asemfinitoare cu cele cu plc si gamituri. a yh 1 2 | ) Gamitur lipite ») Gamnituri clipsate Fig. 4.2, Fixarea gamiturilor pe plici 1. Pluck 2. Garnitur: 3.Bila 51 INDRUMATOR DE PROIECTARE SCHIMBATOARE DE CALDURA Dezavantaje: ~ mH sunt modulabile (au suprafefe de schimb de cldura fixe in funefie de tipul constructiv) = mu sunt demontable Avantaje: ~ rezis ta tempereturi gi presiuni malt mai mari = revista ta fuide corozive, Schimbétorul de calduré eu plici este format prin gruperea unui anumit mumair de Plici, nervurate si de acelasi tip, care sunt strdnse intre doug plici de capét cu ajutorul unor tirangi (figura 4.3.) Pict curente Placa fixa de capat Fig. 43. Schimboare de cidur cu pci vedere de ansambla In componenta unui schimbitordecilura cu ple exist 8) o pack de capi fix cu sau stp penta agent termi ) gamitura cu patru barete (4 orificii inchise) fixata pe placa fixk, izoleard cele Patnu orifcii (eschideri) ale placilor si realizeazi etangarea intre fundul fix gi prima placé standard. In acest interval nu circull nici unul dine agenti termicis 52 4. SCHIMBATOARE DE CALDURA CU PLAGI (SCP) ERITOAREDECALDURA CUPLACI(SCP) ©) placile standard cu patra orifieii pe care se monteazA gamitura standard cu dou’ luechi inchise, Gamitura este tordeauna lipitd pe acciasi parte, barele sunt amplasate pe directiile NE ~ SV asiguréndu-se astfelo circulajie laterala; © © samira de margine, platS sau ronundé, asiguré etangarea inre ultima plac si placa mobil Dupit modul de amplasare al stjurlor pe plicile de capit distingem, conform figusi 44. circu a fluidelor in “LU” (patra stfuri pe placa fix) sau in “Z” (ete dout gtuturi ‘ye placa Ga Spe placa mobi) Jn figure 45. se prezintl cele trei moduri de racordae a schimbitoruui eu pct la efeaua de agent termi primar si secundar. Alternanta fluidelor intre spatile suecesive dintre placi se obfine prin intermediul {gamiturilor care permit sau nu trecerea unui fluid in spajul dint pli, formand astfel anal seu maj multe circuite, de exemplu, ca cele din figura 4.6. Fig. 4.4. Circulatia agentilor temmici in SCP 4), U-eontracurent; b). U~ echicurent;e). Z ~ contracurent d). Z echicurent = Fig. 4.5. Racorduri ale SCP | plac de capt ix 2. plac de capat mobil 3. pie active; 4 tur nar — gine; 5. iran 53 INDRUMATOR DE PROIECTARE SCHIMBATOARE DE CALDURA (Cireulaic cu o singurs trecere: cole (Creuatie eu mai matte treceri: dou ‘acordri sunt amplesaie pe paca ‘corduri sunt amplasate pe placa fi i fix (culate in “U ‘elte dou pe placa mobil Gireulatie in *2") Fig. 4.6. Dou moduri posible de circulate a agentilor termict in schimbitoarele de caldurd cu plici reulafia apei fa Iungul plicilor active poate fi longitudinalé (figura 4.7.) saw in iagonala (figura 4.8.) Ps Goritur standard Fig. 4.7. Circulatia longitudinalt a agentlor termici printre pléci Garnituré cu 4 bareteInchise i privind montajul plicilor 3 de Ia placa fxd ; icilor sunt reperate N (Nord) si S (Sud) ; a circulatia in “U" se monteazi o garnituré cu cele patru barete orificli spre plact) inchise care izoleazi cele patra orfici ale plicit (weceres de la 54 4, SCHIMBATOARE DE CALDURA CU PLACI (SCP) si realizeaza etansarea intre placa fit si prima plac& standard. Nici un fluid na cireull fn acest interval (figura 47.9 figura 4.8.) ; prima placa se monteaza in general eu Nordul in sus, apoialtemativ Sudul sus — Nordul sus (figura 4.7. figura 4.8.) ~ garitura este liptt toidemuna pe o parte si apoi la cealalté placd pe fata opusd, determinnd astelplacile pare si cele impare conform numérului lor de ordine in schimbitor ; + distantadintre plac este de 2,5 ~5 mm Pentru circulia fn diagonala gamiturile de pe placa impard B au orifci ichise Ia NE si SV sau deschiderile la 1, 3 (impare) iar pe placa par8 A au orificileinchise la NV gi SE sau deschiderile la 2, 4 (pare) (figura 4.8), Martorii pentru scurgere (mici fnreruper ale gamituri) permite depistarea pierderilor de agent termic cde exterior. IS, rife pent scargee sic penta surge 1. Prima placa b.Plact para ¢ Plact impart barete inchise standard standard | Gariturd cu 4 Garitura Gamiura | Fig. 4.8. Circulaga in diagonal a agengilor termici himbtoarele de cfldurt eu plc} prezinté mari avantaje fata de schimbtoa-rele de lldurdtubulare gi amume : ~ ator ungimii earacteristice mici se objin cocficienti de transfer de edldurt mari (3.000 ~ 7.000 Wimn'K) ; + modificénd dimensiunile plcilor, numrul lor si distanfa inte ele se obtn sarcini termice foarte variate; ~ pOtfi demontate cu usuringa pentru afi custate de depuneri sau reparate; ~ occupa un volum redus. de 3 pani la 6 ori mai redus decat cele tubulare + ~ ao ineryie termic& mict, dec inca in regim practic instantaneu 55 INDRUMATOR DE PROIECTARE SCHIMBATOARE DE CALDURA Ca dezavantaje se pot enumera ~ Siminurle sunt scumpe (cea. 1/3 din pretul aparanului) si necesité materiale gi ‘tehnologii speciale de execute gi lipie ; ~ Bu pot fi utilizate la temperaturiridicate (max. 160 °C pentru cele eu gamituri din elastomeri 51250 °C + 300°C pentru cele cu plici sudate) ; = nu rezistd la presiuni ridieste (max. 25 bar) ; ~_supicrderi de sarciné mai mari deed schimbatoarele clasice eu fascicule de fevi 42. TIPURI CONSTRUCTIVE DE SCHIMBATOARE DE CALDURA CU PLACI 42.1. SCHIMBATOARE CU PLACI TIP VICARB - ALFA LAVAL VICARB Rominia SRL produce dupa modelul france2, diverse tipuri de Faimbitoare de etdurd cu plici de tip apa flerbinte ~ apa caldA pent incalzre sau ap — fate op antigo ee Trincae carters consutne seks VICARB sun exalt t soni Tabla Piel p VICAR Ae a [=] meme [owe [vm [ee [om [oe [vo [oe ew Te ee ee ee | ood eee ate | a eae 5 oe mm | 45. s 5 33 | ss | 65 | 6s . 8 Pehle | | | velo {3 |ss] fa lis} |i fas] os a] x [sas] | wo vs) ns | me) aias| ans | ait | ott | io [ans | sme | ‘Ate diners pein | | | | 7 Nas Jo] a || | us fass| as ee 330 | sap | 233 | 223 | 30 | 380° | ate Ey] fam sor} m2) | at | ae | oe | d ss | as | a1 | sss | ses | ooo | ots | on | || pence |) | | | Se naa | a lz 16 | 2235 | 226 | a2 | am | soo | ear | sop | mm | 50 two | 190 | a30 | 334 | 234 | 310 | S00 | to 30 22 | mu | om | so | sa | 1s | arn | sions | se ssa | eas | sys | 52 | 1502 | 1290 | tars | Sooo (3 3 | a | as | |" | 558 | tans | one | 330 20 | as] as | ss | eels | te | 138 194 | sia | an7s ans | sis | sus | se | ai | aes im Tite oie 2469 T3902 356606 SBOE Teese 56 4. SCHIMBATOARE DE CALDURA CU PLAGI (SCP) Plicile tip CH “dure” sau CDX “moi” sunt notate cu litera V urmati de o cifta care ‘eprezinta suprafata de schimb de c&ldurd inmuljité eu 100 (m) {figura 4.9, a si bse dau ca exemple desenele de executie pentru plicile V13 CH si 45 CDX, iar in figura 4.10, a sib sunt prezentate gariturile necesare celor dout tipuri de plc. b. Placa V45 CDX Fig. 49. Pend . Gamiturg places VI3 , Garnitura placa V4s Fig. 4.10. 57 INDRUMATOR DE PROIECTARE SCHIMBATOARE DE CALDURA 42.2. SCHIMBATOARE DE CALDURA CU PLACI TIP ICPIAF ‘Cluj Napoca Incepind din 1990 la ICPIAF Cluj Napoca s-a dezvoltat o gama larga de schimbatoare de cildurd cu pli. Caracteristcile ultimelor tei variante cu pliei cu grofir {in V sunt prezentate fn tabelul 4,2, Tabelul 4.2. Placi ICPIAF Cluj Napoca NE Caracteristica UM | vX03 | vx1 | vx3 crt. | 1__| Suprafaja se schimb de caldura [om] 0035 Tor | 2 | Diametral gaurilor mm | 32 [70 [100 3 | Debitul maxim de fuera mh | 15 [70/150 4 | Temperatura de ler {233 -10...150 | 5 | Pierdere de sarcing | = specifica barfeanal 0.05 0.2 |= peaparat bar O15... 05 6 | Presiunea maxima de Iuera Lb 16125 4.3. CALCULUL TERMIC De obicci, prin tema de proiectare se dau = sarcina termic& a aparatului Q : > temperaturile de intrare ale apentilor termici ; + 0 temperatura de iesire a unui agent termie sau unul dintre debite ; > pierdorea de sarciné maxima pe circuitul primar si secundar (optional) 43.1, CALCULUL TERMIC PRELIMINAR Din ecuapia de bilant termic se determing mérimile complementare datelor de proiectare (date prin tema), considerdndu-se 7Pa= 1 = Gent, ~f) i (4a) entra stabilitatea formei constructive se aleg valori practice cunoscute: 58 4. SCHIMBATOARE DE CALDURA CU PLACI (SCP) —SSSHIMBATOAREDECALDURA CUPLACI(SCP) > viteza agentilor termici: 0,2 + 1 m/s; + distanja dintre plici: = grosimea plicilor (INOX): 0,6 + 1 mm ; ~ unghjul nervurilor: 60°, 90°, 120° si 150° ; * coeficientul global de transfer de clldurd: k-2000 +'7000 Wink +Smm; Se caleuleaza diferenta medie a temperaturilor pentru circulatia in contracurent (figura 4.11.) = Aat ot Ap, (lg) = (Alm )ooi Bae = F(P,R) (4.2) + vezicapitolul! = 4.3) Se caleuleaza 0 suprafaté de schimb de cildurs aproximativa (fe alege Win?k) o S=pe Fa, 4) Se aleg dimensiunile placilor avand ca indicatie dimensiunile plicitor din tabelele 4,1 3142, sau se stabilese alte forme constructive si se determing numirl de placi: 59 INDRUMATOR DE PROIECTARE SCHIMBATOARE DE CALDURA Ne 5. Genanigt nhs “9 (N"-2) - mumarut de placi care participa la transferul de cdldurd (din total N" de plc, cele de eapit sunt selldate de agent termie doar pe o singur& parte) Numarul de canale pe cirouit va fi m 46 Se calculeaza vitezs pentru un circuit : 6 g an unde A este sectiunea de circulatie inte dows plac. Dacé una din viteze depigeste 1 m/s se trece la modificarea distantei dintre placi, la ‘modificarea numirului de pléci seu la adoptarea mai multor circuite (71,) cdnd se inlocuieste Ae 4 4.3.2. CALCULUL TERMIC DEFINITIV. Din ealcatultermie pretiminar sa stabiit, ~ dimensiunile plcilor ; + numarul de plici (8); + vitezele agentilortermici w) gi wy ; = mumérul de cireuite m, Sc urmireste determinarea cu exacitate a coeficientului global de transfer de c@ildura, «a suprafefei exacte si a numarului real de placi Pasi de lucru sunt Sc calculeaz temperaturile medii ale agentilor termici i Ay dacs &, <6, (48) sa 2 +Aty ded dt, > dtp 49) unde (4.10) |CHIMBATOARE DE CALDURA CU PLACI (SCP) Ca temperaturile fy si fy2, din anexa 5 se determina marimile fizice earacteristice PiAxey,VePr ale agentilor termici. 1). Se caleuleaza criteriile Re pentra cei doi agentitermici = , Rese (4.41) ¥ Langimea earacteristica I, (412) unde: & este distaja dine placi; 4 este lijimea plac 4.13) unde:- C, m si n sunt constante ale placilor, dependente de unghiul nervurilor (8), conform tabelului 43, + WysMp ~ vascozitatea dinamica Ia temperatura medie a fluidului si la temperatura medic peretelui. Tabelul 43, a c m ” 60° O14 0,60 0,33 90° 022 0,64 036 120" 029 0,65 040. 150° 02 0,62 04 4d), Consideratii privind denunerile, Acest tip de schimbatoare se curt manual sau chimic. 61 INDRUMATOR DE PROIECTARE SCHIMBATOARE DE CALDURA sa est tnt (2) spi eo sD ( siete pie socio tan te roe el x i i | (22}n® (a? °C/W) ‘Apa brut murdari | Api de la rtea | Apa tratats 2 6), Se calculenzA coeficientul global de transfer de cBldur 11% bn Sen, 1 ne kia Ay hy 4a % unde: dp-grosimea plicit; A -coeficientul de conductibilitate al materialului (pentru otel Zy = 50 W/mK). 1), Se calculeaza suprafata reala de schimb de ealdurd si numarul de plici (4.15) Ny =52.+2 (se rotunjeste in plus) a Dacd No #N£3% se reia calculul cu noua valoare No ). Se calouleazi NTC (numir de unititi de schimb de cAldura) si eficienta termica (@ si se verificd cu graficele din capitolul 1, incadrarea schimbatorului in zona optima, cind se apropie de valoarea maxima corespunzitoare raportului 2 ( ¢0,75). 62 SCHIMBATOR DE CALDURA CONDENSATOR, ABUR - APA Dack punctul de finetionare nu se afl in zona optima se modifica dimensiunile placilor sau numarul lor pana cand NTCyq i € ajung la valori optime, 5. SCHIMBATOR DE CALDURA CONDENSATOR, ABUR-APA 5.1. SOLUTIA CONSTRUCTIVA SITEMA DE PROTECT Schimbatoarele de cildurd condensatoare se folosese pentru a incdlzi un agent termic seoundar (in cazul de fafa apa) pe baza caldurii Iatente de condensare a unui agent termic primar (in cazul de faf& abur ssturat), Schimbatorul de cdldurd este de tip multitubular, cu fasciculul de jevi prins intre placi rubulare gi de obicei cu mai multe treeeri pe agentul secundar. Traseul celor doi agenti termici se alege de citre proiectant astfel: Ia exteriorul fevilor ‘8 gaseste aburul ior la interiorul tevilor va circula apa. La traseul de abur trebuie avute in ‘vedere dous proprietiti importante ale fenomenului de eondensare: ~ coeficientul dle wansfer de caldura in condensare mu depinde de viteza aburului, deci nu este necesar si se ia vreo masurl pentru ditijarea traseului aburului sau pentru imitirea vitezei lui de curgere: Fig. 5.1. Schema constructivi a condensatorulu 1. fasciol de yrs 2 manta 3. lane: 4, pac tubular fs. phca tabula pe: 6, capac fa -eapu spate 8. intave abrsatuat 9. pee sefonal: 10 eur de nares agent terme seca: 1s Fee conden; 12 call de conden 3 capac inchidere spt; 14 su goles desarise 63 INDRUMATOR DE PROIECTARE SCHIMBATOARE DE CALDURA ~ cocficientul de transfer de calduré tn condensate este putemic influentat de prezena sgazelor necondensabile care se acumulcaz3 la partea de sus a condensatorulu gi deci trebuie evacuate permanent prin robinenul de dezaersire. Schema consiruciva a condensatorului se prezinti in figura S.1, Peniru simplificarea desenului se prezintt 0 solutie cu 2 treceri. Condensatoarcle se executi de regulé cu fevile in pozijie orizontalli deosrece ‘condensarea pe suprafete orizontale nu ridicd problemele complicate de evacuare a siratului dc condens care apare la suprafefele verticale, Numai in conditii bine justficate, cum ar fi voele schimbitoare de caldura tehnologice, se justifies amplasarea Vertical Prin tems de proiect tebuiese precizate urmitoarcle elemente definitorii pentra stabilitea solufiei constructive si efectuarea dimensiontilor din calcule termice: + Solutie constructivi: _schimbitor de cdlduri condensator; ‘agent primar - abur seturat; agent secundar ~ apd; ‘cu mai multe trecer, orizontal, + Debitul de célduré nominal (util): Qu (kW) ; ~ Presiumea aburului (satura) la intrare: pa (bar) ~ Temperature de intrare gi iesire ale agentului secundar : ty 5.2. ECUATIA DE BILANT TERMIC Ecuatia de bilant termic este dati de relatia: Quem. Gate =G,-0, (6-6 unde : n, este randamentul schimbitorului de ealdura Fy ~cAlcura latent de vaporizare la presiunea de saturate pysin (Ike); ~ebldura specifica medie a apei pe intervalul ty..." in (kg) s.-4t, [Ww] G1) k-coeficient global de transfer de e&ldurd tn (Wi(m?-K); So suprafiya utila de transfer de ealdurd 2 schimbarurului fn (m2); ‘Sty)—diferenta medic logaritmics de temperatura intre agentii termici in (°C). ‘Temperatura medic a agentului primar este temperatura de saturatie “1” si este Constanta th tt procesul de transfer de cfldura deoarece procesul de condensare este izohar- ioterm, ‘Temperatura de saturatie se determin in functie de presiunea de saturatie a aburului (exprimata in valoare absolut), pg, din anexa 4. Tot din anexa 4 se determina si cildura latentd de condensare ray, la aceeasivaloare a presiunii, ‘Temperatura medie a agentulu secundar este thn = (t+ )")/2 64 CHIMBATOR DE CALDURA CONDENSATOR, ABUR - APA. Penini temperatura medie tny se determing cildura specificd a apei, c. (Ukg/K), din anexa 5, Randamentul schimbatorului de caldur,yinfnd seama de faptul c& mantaua exterioar este bine izolata termic, se alege no = 0,98 — 0,995. Debitul de agent termic secundar se determing din reletia: Q [2] G, = ae 5.2) et ts] bea Debitul de abur rezulti din ecuatia de bilant: G, 8 63) it ea 5.3. CALCULUL DE PREDIMENSIONARE AL CONDENSATORULUT 53.1, DETERMINAREA NUMARULUI PRELIMINAR DE TEVI PE O TRECERE A SCHIMBATORULUI DE CALDURA Numirul de fevi prin care circulé agentul secunder, apa, se determind din ecuatia de continuitate. Sectiunea de curgere pe partea ape este “S.” si se determind din relatia: S— In) GA S, Pao Pentru densitatea p, se determing valoarea corespunzétoare temperaturii tig din anexa tr, 5 sau cu relatia de regresie p,= f{temp) . Viteza apei w, se alege intre 0,5 gi 1,5 mvs, de reguld cu valoarea medie de | mis Pentrat<80°C —y-1021,.2~0,62-t Trig) Ag PSC p=1042,8—0,8365-1 im) © prima valoare pentru numacul de fev pe fiecaretrecere este dati de rela Ng = 63) 4 Valoarea obtinutii my se rotunjeste in aceasta etapa de calcul, rimandnd deocamdati la valoarea reali (neconstruibilé) obfinut8, Rotunjirea Ja o valoare construibilé se va face ulterior, dupé determinarea numarului final de trecer ‘Tevile pentru schimbatoare de cllduri au un diametru mic deoarece cu cit este mai ‘mic diametrul eu atit este mai intens transferul de cildura. Tevile uzuale sunt (diametral exterior mm x grosimea peretelui mm) B16x1; O18x1,5; O20x2; O25x2,5. Diametcul interior al fevii “d” se iain consecinta : d,= 0,014; 0,015; 0,016; 0,020 (mm). 65 INDRUMATOR DE PROIECTARE SCHIMBATOARE DE CALDURA 53.2, DETERMINAREA NUMARULUI PRELIMINAR DE TEVI PE INTREG SCHIMBATORUL DE CALDURA Numiral total de evi se detemint ca valoare preliminart din ecusia globala de schimb de cldur. Peni a putea face acest calel treble fast impust (dn exprienta de projectare) o valoare estimativi pentru coefcientul global de transfer de cla, Diferea de Valoare ite coeficienul global de wansfer de cdc impus gi cel real din ealutl temic Aefntv va fi compenseté ulterior prin modifiareasuprafee finale de tansfer de cAldura {oy de variama de predimensionare, modificae ce se va realiza prin vareea lngimil fiscicoluui de tev. Intro prims aproximayie se presupune coeficientl global de transfer de edldura : k= ~ 1800 Wim? K. Diferena medie de temperatré se calculeazd, conform schemei de cvoltie « temperatnior din figura 5:2, carla: Ate AEB [ee] 6.6) : 25-2) tunde Atay $1 Atnin Sunt diferenfele de temperatura dintre cei doi schimbatorului de céldurd, cu valorile maximé sau minima. termic, la extremitajile rel fe Fig.5.2- Diferenta medie de temperaturi ty S [m* EE ee ener [m'} In acest caz suprafeta preliminard de schimd de cildura este: fo] (1) Se alege in continuare o lungime de schimbéitor de cildurd L’ cu o valoare corespunzitoare pent instalatia fn care va funciona sau, dack nu are o destinatie special, cu co valoare euprinst intre 2 si 4m. ‘Numirul total de fevi care formeaza suprafaja de schimb de ofldurd Si, este: Se a Tor dD 68) 66 5. SCHIMBATOR DE CALDURA CONDENSATOR, ABUR - APA ‘unde diametrul media al fevi este: dq = (d,+d)/2 Cu aceste valori preliminare, pentru numérul de fevi pe o trecere si numrul total de {evi, se poate determina mumarul pretiminar de treceri ale schimbStorului de calduras Niro Nice a 69) ‘Numdrul de treceri la un sehimbitor de ctldurd poate avea valorile (1- corespunzator Schimbitorului de eildurt cu o singura trecere) 2,4 sau 6, {n general nu se construiese schimbitoare de caldurd cu mai mult de 6 ‘treceri deoarece apar complicafii mari constructive. Daca N’rm deplseste 6 se accept valoarea limiti de 6, In consecinja se rotunjeste valorea Ini N’rg la valoares cea mai apropiati a valorilorintegi Nr , 4 sau 6 Agezarea jevilor in corpul schimbicorului de clldura se face dup& o dispunere schist a fevilor. Aste, pe hexagogne concentrice se amplaseazs fvile fn colg, pe Primul hexagon fiind amplasate 6 fevi iar in continuare, a urmatorul pas “s” este urmatorul hhexagon care are fevile ajecate th coltui plus 0 feavd pe fiecare laturd, Unmatoarele hhexagoane primese progresivfiecare cite 0 feavi fn pus pe flecare lnturd. Schema de asezare «sie prezentaté pe larg in capitolul 1, pentru schimbtoare de cura eu 2; 4 sau 6 teoer. Rezulté din agezarea pe hexagoane c&schimbatoarele de caldurd, in funetie de mama de tever, au un anumit mumic posbil de evi (jinindu-se cont de cele Ia care se remunfé din cauza peretilor despitori din eapace),discretzat fy wepte . Mai este de mentionat ed a un rnumfr mare de fevi, apare o distant relativ mare ine laura hexagonului pe care se aseaza fevile i ceteul reprezentind conturu interior al mantalei. in aceste cazut, pentru © mai uniform umplere a spetiului din interiorul mantle, se mai adauga 1; 2 sau chiar 3 vinduri ‘incomplete de fei, aga eum se art in figura §3, in final, pentru ‘usurinfa calculului de alegere, se da in tabelul 5.1, functie de numarul de treceris num total de Jevi (Nrox), mumial de evi pe o trecere (Ni), numa viru) de tevi de pe 0 diagonal mare a hexagonului exterior (Noac) si, pentru schimbitoarele de clldur cu un numBr mare de hexagoane, numarl total de jevi supimentare (Nae) gi nomsrul de tevi suplimentre pe o trecere (Nsuy_ Ine). {n principal trebuie ales un num total de fevi Nyor eft mai apropiat de N';gr rezliat din caleul, desigur in categoria de schimbator de eSiduri cu numéral de treceri Nig as, In confinuare se determin® din tabel, stu din constuotia grafic a fascicaluli, Ny i Nous: 67 INDRUMATOR DE PROIECTARE SCHIMBATOARE DE CALDURA. 33. DETERMINAREA DIAMETRULUI MANTALEL Pasul “3” al tevilor este diametrul exterior al fevilor plus & - 12 mm. Cu edt pasul este ‘mai mic eu ait schimbitorul de caldui este mai economic din punctul de vedere al consumului de metal. Dezavantajul este insé cl un schimbétor de cildura cu pas mie inte fevi este. mai greu de realizat tehnologic. In constructiile wauale distana fntre fevi se ia 6 - 12 mm. Rezulté pasul fevilor, pentru diametrul exterior “d,” ales anterior: s=¢,+(0,006+0,012) [mi 6.10) { See | Fig.5.3.- Completares spatiului dintre hexagoane si conturul mantalei Distanga intre marginile exterioare ale jevilor cele mai depastate de centr si diametrul interior al mantalei “D” se numeste jocul inelar al fevilor in manta gi se alege cu o valoare “ko” cuprinsd inte 8 si 12 mm. Rezulti, pentru diferitele mumere de treceri, diametrl interior al mantalei: pentru? si4 tecer: Nowe +4. +2-Ky Gan) sipentra 6 treceri D,=8-(Naya ~$)}+2-5-00860 4d, +2 hy (6.12) 68 5. SCHIMBATOR DE CALDURA CONDENSATOR, ABUR - APA TABELUL 5.1. - Numar de fevi in schimbitoarele de c&ldurd cu mai multe treceri Ne | Nor | se [Se | naw | SR a Yt eee 7 = = aa ae aoe oe 2 80 40 i = = feat 1] 95s 2s ae a See TS { Lewd aoe 2, = le ae ee ee Tosa 3 i [216 a4 7 Pa 6 Cr aot 6s 6 aa 99 ear : ise wee aa] Grosimea minim peretelui mantalei este de 4 mm, dar poate fi mai groasd dacd ull de rezistenf&impune acest cr sau dacé mantaua este fScuié din fava standardizatt care peretele cel mai subire este mai gros de 4 mm. {In cazul cénd mantaua se face din tabla ruluits diametral interior al mantalei este chiar + Dacd se alege soluja de a wiliza ca mania o feavd standardizaté si nu exist feava dardical cu diametrl D,, arunei D, se rotunjeste la valoarea imediat superioard a celei propiate fev In general in acest caz se revine asupra pesului s , dindu--seo valoare i mare, pentru a uniformiza agezarea fevlor in manta. 53.4, ASEZAREA SPECIFICA A TEVILOR IN CONDENSATOARE La schimbitoare de calduri cu agenti termici care nu-si schimba starea de agregare 4 fascicolului hexagonal de tevi in manta este indiferent in raport cu pocitia de monta} ibarorului. La condensatoare insi se pune problema importanté a evacuarii condensulut ‘be suprafatafevilor, astfel ea fevile sB aiba o peliculé eft mai subyire de condensat,gtiut 69 INDRUMATOR DE PROIECTARE SCHIMBATOARE DE CALDURA HE PROIECTARE SCHIMBATOARE DE CALDURA find faptul c& valoarea coeficientului de transfer de cildurt la condensare este cu att mai ‘mare cu cit rezistenja termicd a peliculei de condensat este mai mica si deci cu eit grosimea peliculei de condensat este mai mica, Solutia de agezare a tevilor, in condifile tn care totdeauna condensul curge gravitational, este agczarea intr-un fascicol GINABAT. Caracteristic acestui fascicol este od ‘xa verticala a jevii dintrn rand superior este tangentl la conturul feviiréndului_ inferior, Ineo astfel de asezare condensul produs pe o feavil se scurge tangent pe réndul inferior si astfl nu se produce un stat gos de condens pe rdndurileiferioare, Atel, pentru orice feavd din fiscicul, permanent tei sfertri din suprafsta de wansfer de ealdurd este degrevaté de condensul prods pe ate ev O asf de agezarerezult din roiea eu un unghi “6” atm fascicolorizontalobignit ou evi echidistante, dupa dstibutia pe hexagonne. Schema fscicolului normal gia celui voit cu unghi “8” antl ca sé devind Ginabat este prezental in figura 5.4 Fig. 5.4. Asczareatevilor in fascicol ~ fascia eoridor (nin) cu ev ecidistante; b= acco exohe (decal) fv echidistane 1©- fasciciol INABAT Din constructis geometric se poate deduce relaja de calcul pentru unghiul 9: 4 sin(30~] 6.13) 2s unde d, este diametrul exterior al tevii gi s- pasul tevilor, Rotirea fascicolului de tevi nu presupune $i rotirea mantalei, care riméne cu stuful de intrare aburului pe coame orizontalé superioara si stuful de evacuare a condensului pe coama inferioara. 70 5. SCHIMBATOR DE CALDURA CONDENSATOR, ABUR - APA. 54, CORFICIENTUL GLOBAL DE TRANSFER DE CALDURA Coeficientul global de schimb de cdlduré ky se determin ca valoare inversi a tenfei termice totale [a transfer de caldura, adicS a sumei rezistentelor terme: [el 6.4) le: 0, este coeficiental de convectie de Ia ap la feava, cong ~Coeficientul de transfer de cildur’ prin condensare, 2,74) -reistentatermica conductiva a peretelui evil gia depunerior, 54.1, TRANSFERUL DE CALDURA DELA APA LA PERETELE INTERIOR ALTEVILOR Viteza w, trebuie recaleulati deoarece modificarea numérului de jevi de la Ne) lat @ Ja modificarea sectiunii de curgere S.. si deci a vitezei wa. Ew Py oNt « ‘Transferul de caldur’ este de tip convectiv, in regim permanent, fir schimbare de stare, curgere prin interiorul fevilor. [estate phic ages wormed apa ss eae, Se determina, din anexa 5, pentru temperatura medi @ ape fi + véscozitates cinematic’, va + conductbilitateatermicd, 2 ~ riteriul Prandtl, Pre. a INDRUMATOR DE PROIECTARE SCHIMBATOARE DE CALDURA Xelafia criteria pent: transfeul de cldurd este funeje de turbulent curgti, desi de Crterel Re. Se calculeazcritecil Re, finind seama e& lungimea caracterisicd este diametrul interior al fevit vy, 6.19) tn fete de valoureaobyinus penta Re (cnt Anca 10) se api una dine reli cciteriale urmatoare: * pentru Re, > 10000 Nu, = 0.024. Rett Pie* 6.7) ° Pentru 2300 < Re, < 10000 Niu, =0024-Ret™.Pr!4.e,, G8) unde j= 1-6.10°Re™ 2 lela ose te, Pr, Ee 6.9) i 10085 [dst Lamgimea “L,” a fevilor se presupune L, ~ L; (Iungimea preliminard) , uménd s8 se ‘evind cu o iterafie dnp determinarea valori reale, la terminarea calculului, Cocficientul de transfer de cBlduri de la api la peretcle interior al fev se determing wtilizimd relaja: | (520) $4.2. REZISTENTA TERMICA A PERETELUI TEVIT SLA DEPUNERILOR DE PE PERETI Rezistenta termicd a pereteluifevi este (B,/), in care Oy este grosimea peretelui de fell fev gi 2.1 conduetibiltatea termed a ofetului (21 = 50 Wim. K)) 72 5. SCHIMBATOR DE CALOURA CONDENSATOR, ABUR - APA Rezistenta termict a depunerilor de piatra (8,/2,) pe peretele interior al fevilor este mare, ea constituind principale rezistenia in schimbul de cilduré. Valorile rezistentelor termice ale depunerilor, fumctie de calitatea apei, de viteza de curgere si de temperatura medic agentuluitermic sunt date in subeapitolul 1.4.2. 5.43. TRANSFERUL DE CALDURA DE LA ABURUL IN CONDENSARE LA PERETELE EXTERIOR AL TEVILOR ‘Transferul de calduri este de tip convectiv cu schimbare de stare. Procesul de transfer ‘petrece in stratl limit de condens (lichid) care s-a format pe peretele exterior al tevii. De ‘oti paramatri fizici ai agentului termic se vor referi Ia apa la temperatura de saturatic. Pentru temperatura de saturatie Ly se determina din anexa 5 umdtorii parametsi fic + viscozitatea cinematic’, v,, + conductibilitatea termicl, Noy - densitatea, pe La condensatoarele orizontalerelatacriteralé de calcul a transferalui de cAldur este: Nigey =0,652-(Ga-Pr-Ku) (622) din care va rezulta Choma: ah os Explicitind valorle crterilor de simititudine se obtine relay: ona 05508 Buen) . ()° Ss 624) {n aceasta relate At este diferenta de temperatur dine temperatura de saturati ts temperatura peretlu te. Deoarece temperatura peretelui mu este cunoscutt dar celelalte elemente sunt cunoscute, relatia se pune sub forma unei constante “C," (caleulabilA) care multiple’ 0 fanatic de Aly: 73 INORUMATOR DE PROIECTARE SCHIMBATOARE DE CALDURA (5.25) enim care ectluleazaconstanta C; ¢,=0652 (ees) 626) unde “g” este acceleratia gravitationala : g~ 9,81 m/s? Pentru determinarea diferenfei de temperatur’ At, se serie ecuatia de egalitate inte Aluxul unitar global de cildurs si fluxal unitar superficial prin condensare de la abur la peretele exterior al fev = KA, =O Aly (S] (627) Deoarece coeficiennul global de transfer de cdlduri k din relajia (5.14) se poate sctie, introducénd constanta C; cu relatia de definite sub forma: cu relatia (5.25) penta orang 8€ pot explicita tofi termenii si se ajunge la o ecuatie de doterminare a diferentei de temperatura At de forma: 630) 74 5. SCHIMBATOR DE CALDURA CONDENSATOR, ABUR - APA Aceasta ecuatic se rezolva prin metode ce calcul numeri, prin ineercdsi convergente sau prin reprezentare grafic, Valorile extreme intre care se poate gisi At sunt 0 si Aty (wual se restrnge Interval ine 3 si 15 grade) Metoda ineereiclor convergente consti in a introduce valorile Atgiin gi Atymax in ccuatia (6.30) gi a determina valorle van Si Yn Care tebuie sa fe de semn contrar pentru ca intre cle s8 se afle valoarea 0 care corespunde radicinii Ata ecuapiei. Se caleulesza apoi valoarea : Atymed = (Atmax + Atgmin) /2 si din ecuatia (5.30) valoarea Tui Yous. Se constaté care este semntl lui Yn $i el devine limita noului interval de ccautare a radacinel : dock Ymea este pozitiv urmazit ca la urmdtoarea iieratie At,max sa se ia ou valoarca Atgined ; daca Ygs este negativ urmaz8 cs Ia urmitorul calcul valoarea Atgmed. se ia Atgmin cu lterajile continu, intervalul restringandu-se la fiecare calcul la jumitate, Aceasti escrestere geometrici de restringere a intervaluini duce ca dup foarte putine iterafii ‘interval in care se afl valoarea exactl a lui Aty fie restrins la 0,1 grade. In acel moment calculul este suficient de precis si se ia ca rezultat final, cu o eroare sub 0,1 grade, valoarea de ailec interval: Aty= (Aten + Amy) 1 5.44. VALORI FINALE SI LUNGIMEA SCHIMBATORULUI DE CALDURA Determinarea Ii Aty permite in continusre detenminarea tuturor perametrilor de ‘transfer de cildura : oyu: din relayia (525) si din relatia (5.29), Suprafifa totala de schimb de cllduré necesarl condensatorului se calculeaz’ din relatia: 631) (632) 75 INDRUMATOR DE PROIECTARE SCHIMBATOARE DE CALDURA ‘Lungimes schimbitorului de eilduri se rotunjeste construetiv Ia valoarea superioari de O.1m. Deoarece in calculul preliminar s-a ales o lungime de condensator convenabili, cea rezultath din calculul exact nu va fi mule diferitl prin valoarea exacté a coeficientului global de transfer de ellduri. Astel, daca este acceptati valoarea finala 2 hungimii, caleulul condensatorului se considers incbeiat. 6. SCHIMBATOARE DE CALDURA GAZE DE ARDERE- AER (PREANCALZITOARE DE AER) Preincilzitoarcle de ser sunt sparate termice schimbitoare de cAldurd constuite in scopul preincélzirii acrului de ardere, sau alte scopuri tehnologice, pe baza cSldurii continute {in gazcle de ardere la iesirea dint-un proces tebnologie sau la eliminarea lor la cog, Preinetlzitoarele de aer permit 0 valorificare tehnologicd important® a caldurii din ‘garele de ardere, cildura recuperat in aerul preincalaitfiind integral utilizatS, sub forma de ‘cldurd utili, in procesul tehnologic. Aceasta recuperare intemn& de caldura confer avantajul ‘autoreglatii in functionare, neffind necesare sisteme de automatizare proprii sistemului de recuperare Economiile energetice importante aduse de recuperarca cdldurii continute in gazele de ardere Ia evacuare prin preinedlzirea acrului de ardere face ca aceste recuperatoare s8 fie foarte rentable, Prin calcularea nivelurilor de investiti si economii pentru o gam& larga de preincdlzitoare de aer s-a putut constata c& termenul de recuperare pentru acest tip de schimbatoare de c&lduri este sub 3 ani, de multe ori chiar si sub 1 an. Preincalzitoarele de aer convective realizeaza preponderent transferul util de cSldurt Prin convectie fort. Ele utilizeazé gaze de ardere cu temperatura iniiala de 250.800 SC, ‘jungiind pant la limita Ia care devine mai economics radiapia. O alta Limitare, in afar de cea Gatk de domeninl de economicitate al solutiei, este aceea a temperaturii peretilor fevilor. Astfel, temperatura matcrialului, in nici o zon’ a prefncdlzitorului, nu trebuie si depdgeosc’ 500°C, temperatura admisibilé pentru ofeluti nealiate 6.1. SOLUTIA CONSTRUCTIVA Solutia constructiva a preincilzitorului convectiv de aer are ca suprafata de transfer de clidurd un fascicol de fevi cuprins intro manta exterioar’, Gazele de andere circula la interiorul fevilor din fascicul iar aevul de ardere circul8 la interioral manta gi la exteriorul ‘evilor, Aveasti alegere pentru circulajia agentilor in schimbator se justfic& prin murdatirea 76 S._SCHIMBATOARE DE CALDURA GAZE DE ARDERE - AER mnRICARE DECALDURAGAZEDEARDERE-AER ‘mai mare generaid de gazele de ardere fapt ce duce la necesitatea curitiri eu priritate ttascului gazelor de ardere si deci stabilirea acestuia Ia interiorultevilor, acessth zon find ‘ai ujoraccesibilé decat cea de la exterionlfevilor,Fascicolul de fevi este prin Ja eapete in plicitubulare, sudate de manta. Camerele colectoare de gaze de la capete sunt legate de stujurile de intrare gi iesire ale gazetor. Datorita dimensiunilor relativ mari ale preincalzitoarelor de aer gi faptului ca nu sunt parate sub presiune, fevile se dispun pe o secjiune dreptunghiulara si mantaua este si ea de fort dreprunghialara Diametrlfevilo se alege tinnd seams cf diamenele mici 022, 025, 032 mm, sunt economic din punetul de vedere al consumul ce metal ar diametrele mai mari 38, O42, 45, 048, 054, 057 mm sunt mai pujin sensible la depune. in toate carrie se utilzearh fevicu peete subj, de ordinal mm, deoarece agenfi temic! nu sunt sab presiane Variantele de alegere pena diametre de fev, lngimi de recuperstor ee fc necesar in cad proicetii 8 aparé um captl de calcul economic care si analizeze compraty sai multe soli ‘Schema constructiva si de montaj este prezentati in figura 6.1 2 AERCALD 4 1s a caze De sk Loaze pe arpere fea AER RECE 1.a—seefiune transversal 1.b—sectiune longitudinal Fig6.1. Schema constructiva side montaj a recuperatorului A-te meaticr2- sat nti gears (at 3~ camer oor; 4 pre dep cane ‘ptt bul 6 iol eric; 7 tut intreiepreaget eric rime (gzs de adore). Preinedlzitoarcle de acr se monteaza direct pe canalul de gaze, la ficcre instalaie ‘ parte, fumefionareafiind, dupa cum s-a mai subliniat, autoreglat, 7 INDRUMATOR DE PROIECTARE SCHIMBATOARE DE CALDURA Se constati cd! in general lungimes necesara preincdlzitorului de aer este relaiv mare, astfel el penta obtine vitez economica de circulayie a aeruhi, transversal pe fev, trebuie ‘achionat lungimes totals, prin sieane transversal, realizindu-se mai multe treeri pe paren sera Inoarcerledintre treesi se pot realiza prin camere de tntoarcere extcrioare, asa cum S® arata in schema fig.6.1, sau chiar in spaiile dintre fevi, caz in care apare isl o scildare incompleté a suprafefei de schimb de caldur si de aceea este mai putin utilizatl, Circulatia aerului este in echicurent sau contracurent, dupé postilitaea de a nu depasi Temperatura admisibila a peretelui tev Temperatura pereteluifevii este dati de relatia: , Bett t) ld] (64) valabild in orice punct al prefncazitorulu de aer. Este evident cf in contracurent temperatura peretelui este maxima la capdtul de intrare 8 gazelor de ardere deoarece acolo temperatura gazelor este maxim (t,) si temperatura ferulu este gi ea maxims (1). {n echicurent temperatura peretelui este mai micé deoarece la temperatura manimé sgmzslor de andere (f,) corespunde temperatura minima a aerului (t,) iar ln temperatura maximi a aerului (4) corespunde temperatura minima a gezelor de arcere (4) Diferenta medic de temperaturi pe intregul pretnedlzitor de act, At este mai mare in contracurent decit in echicurent gi de aceea, prima variant de calcul pentru un preinedlitor se fice pentru 0 curgere contracurent gi doar daci temperatura maxima a peretelui tevii depiseste valoarea temperaturi maxime admisibile se reface calculul pentru o curgere echicurent, Dacd nici in aveasti solute temperatura peretelui fei nu este admisiblé pentru Otelur obigmite, fe se face preinelzitorul de aer din ofel alia, fie se adopta o até solute, eu perete ricit mai intens, de exemplu prefnctlzitorul de aer cu fevi concentrice. Nu trebuic neplijatfaptul cf tn relatia (6.1) se observ cf temperatura percteui fei & 613) Se calculeazii in continuare laturile sectiunii interioare a mantalei preincdlzitorului de «et (conform aseziriijevilor din fig.6.1), alegdnd in prealabil pasul fevilor in fascicol. Pentru pesul transversal “sj” se ia diametrul vii plus 8+16 mm iar pentru pasul longitudinal “s,", find o asezare in esichier eu fevi echidistante, se ia valoarea fnalyimii triunghiului echlateral ‘inte tei evi 5,4, +(0.0 si 87-5, (14) Rezult ajimea schimbstorulu B= 4 (15) gi adincimea schimbétorului: (16) §._SCHIMBATOARE DE CALDURA GAZE DE ARDERE - AER Valorile B si Hse rotunjesc la valori intregi de mm, Cu aceste calcule sectiunes Preincilzitoului de aer este complet determinati si se ponte trece la calculul lingimii acestuia, 62.4, DETERMINAREA SECTIUNII DE TRECERE A AERULUT Acrul wece transversal peste fev s are o sectiune de trcere determina de laura B gi 6 Tungitne Lor (din Lg Se sctiden suprafaia corespunzstoare acoperiti de fv), Viteza acrului se urmareste a i de ordinal w, = 10.16 m/s, pentru a asigura 0 rire bunk a materialuui evil. © vitezs mai mare a aerului duce inst la 0 sctdere a lungiii sectiunii de intare a aeruhii Lg si deci Ia un mumér mai mare de weeeri “Ny” a prefncalzitorulu, cu majorarea pierderilor de sarcink pe parte aerului si compicareasolutei constructive printi-un numér mai mare de sicane si de camere de intoarcere. De aceea, tune 4nd temperatura peretehi fev o permite, se ia viteza aerului mali mica, de ordinul wy = 6.10 mis. Mai trebuie precizat, in privinta alegerii vitezei aerului, c& transferul de cldur conveetiv, fatto curgere transversal, este mult mai intens decdt int-o curgere longitudinal, Seeace inseamni cd in coeficientul global de transfer de cAldurdi Kes dotetminant este coeficientul de convectie al gazelor de ardere, care are valoarea cea mai mic. Din relatia de continuitate, secjiunea necesarl de trecere a acrului este: (at27a) “an % S.=Da, (a7) silungimea canalutui de aer: fm] (18) ‘Valoarea Ly. se rotunjeste la valori intzegi de mm, 62.5, TRANSFERUL DE CALDURA DE LA GAZELE DE ARDERE LA PERETELE INTERIOR AL TEVILOR ‘Transferul de cAldurd de la gazele de ardere la peretele interior al fevilor din fascicol 4de tip convectiv gi radiant. Componente de radiajie a gazelor de andere are 0 valoare mai 83 INDRUMATOR DE PROIECTARE SCHIMBATOARE DE CALDURA redusi, atit datoriti grosimii mici a stratului radiant in interiorul fevilor eft si datoits temperaturii medii a gazelor de ardere destul de scizute (fata de temperatura medio a gazclor de ardere in focare — de ordinul 1000 °C), dar nu se neglijeazs. Componenta convectivé se ealculeazs dupa metodologia convectiei in curgere fortatt in interiorul jevilor. Pentru caleule este necesari cunoasterea unor parametti fizii caractersticl gazelor de andere, paramettii ce se determina din anexa 9 sau din relaii de regresie, pentru temperatura medic a gazelor de ardere te: + vascovitatea cinematicd, vj: = conductibilitateatermicd, Ay; + crteriul Prandtl, Pr, Relatia criteriala pentru transferul de cildurd este fimcjie de turbulente curgeri, deci ‘unetie de crteriul Re, Se calculeaza criteria! Re, tindnd seama cd lungimea caracteristicd este diametl interior al evi: 19) Jn fanctc de valoarea obtinuts pent Re, se apicd una din relaile crtriale umttoar * pentru Re,> 19000 in, =00024-Ret®- Pal 620) * pentru 2300 (633) cu vsloarea corefie pent past! tevilor: = F055.) (4) Coeficiennul de transfer de c&lduri de la peretele exterior al jevii la aer se calculeaza cu relajia: (635) 6.22.7. REZISTENTA TERMICA A DEPUNERTLOR Ait rezistenta termic8 a depuncrilor pe partea aerului cat si cea a materialuli fevii sunt negljabile in raport cu rezistena termic& a murdirti fevilor produsa de gazele de axdere, {In aceste conditi se accept urmitorii coeficienti de murdatire: pentru gaze de ardere din combustibillichid = M=0,0163. ~ pentru gaze de ardere din combustibil gazos — M=0,01121 .w,%"* 6.2.8. COEFICIENTUL GLOBAL DE TRANSFER DE CALDURA, DIFERENTE DE TEMPERATURI SI VERIFICARI FINALE (Cu datcle obfinute pina acum se poste determina coeficientul global de transfer de clus: SS) (639 (are, 87 INDRUMATOR DE PROIECTARE SCHIMBATOARE DE CALDURA $a DE PROIECTARE SCHIMBATOARE DE CALDURA Diferenta medie de temperaturi se caleuleazd in fimefie de sistemul de curgere ales, chicurent sau contracurent, dupa schema din figura 6.2 1. echicurent b.contracurent Fig.6.2. Variatia temperaturilor agertlor termici cu suprafaja funetie de schema de curgere Caldura specific’ « gazclor de ardere find mai mare decét a aeruli gi debital de gaze de ardere fiind mai mare decdt cel de acr, panta evolujiei temperaturii gazelor de ardere este ‘mai mica decat panta evolutiei temperaturii aerului. Din figura rezulti diferenjele de femperaturi Ata Fi Ata Diferenta medic de temperaturi pentru circulatia mixti a agentilor termici se determina cu relatia: an, = Meee uy rey (637) indies, 3° AP.R)— vedi cap. 1 Datele calculate permit 0 verificare a ‘emperaturii peretelui, inifializatt prin sproximatiat ~ in + og) /2. Din egalitates fuurlor de curd transmis de ls garele de adere In ar side la gazele de ardere la jeavl emu nyt Fel (638) 88 S._SCHIMBATOARE DE CALDURA GAZE DE ARDERE - AER Dack accasth temperaturd de perete, t , diferé cu mai putin de 3 °C futd de cea ‘niiliatt ty. ealeulul este corect. Dacd insd difereng este mai mare se rein int-o nowt ‘eratie incepand dela relain (6.29) in care pentru tse i valoarea mai exact ty. Dacd temperature peretelu result fi mai mare de SOOC, valoare maxima acceptabild Pentru ofelurile obignuite, se va adopta soluia circulatiei echicurent sau se schimbi soltia ‘constructiva, 6229. SUPRAFATA DE TRANSFER DE CALDURA A PREINCALZITORULUT DE AER SI DIMENSIUNILE FINALE Suprafija totala de transfer de clldur& necesara se calculeaai din relatia de bilan termic (639) Rezulta lungimea preinedlzitorului de ac: hoo aed (40) In care se iaca diametra caracteisticdiametnul media al evi dy = (4,44) 2. CConstrutv ns, acca hungime trebue ste un mil al lung eansllui de aer oe din eatin (6.18), fn aceste condi se calcueaza numarul preliminar detect peru at New oe (a1) Si se rotunjeste Ia valoarea intreagd superioar dae fractiunea zecimala a raportulu este peste OL. Rezulté hungimea constructiva a preincdlzitorului de aer: Era Now 'lge — O (642) ack Iungimea totalé a predncdizitorului depageste 6m se vor inseria dowd sau mai ‘mle tronsoane identi. ‘acl mural de tecer al preintlztoruii de aer depagestecifta de 8-10 vor rezulta rea multe intoareeri pentru ar io presiune necesaci prea mare la ventilator de ae, 89 INDRUMATOR DE PROIECTARE SCHIMBATOARE DE CALDURA $$ LTER DE PROIECTARE SCHIMBATOARE DE CALDURA ‘In acest caz exista mai multe posibilta de solutionare tenia: ~ S© mireste mumrul total de tevi pe secfiune, Nt , chiar in detrimental eduecri vitezei gavelor de ardere Ww, ia coeficienjilor de transfor de cfd ~ Se mireste raportul (F/B) astfel neat mumarul de fevi pe un rnd s@ rezulte sai mie implicit Tye sf devind mai mare; ~ 8 micgoreari viteza aerului, w, , mirindu-se astfel suprafita necesaré a ‘canaluli si implicit Lye la mentineres constant a raportului (HUB) 4s final se face un caleu! economic din care rezultteflienfa economia a introducerit breincdlzitorului de ae, privit mumai din punctul de vedere al recupersrii de cfldurd, efectele fehnologice find mai greu de cuprins in calcule, oricum ele fiind benefice. 7. SCHIMBATOARE DE CALDURA CU ACUMULARE (boilere) 7A. SOLUTI CONSTRUCTIVE. Schimbittnarele de eAldurS ou ceumulare su aparate termice care funcjioneazd in ‘egim nestajionar. Ele ccumuleazi clldura in timp si o cedeaza la cerere. Produc api cald ‘menajeré sau fn scopuritehnologice utlizind ca agent termic primar apa ealdé (90 /70 °C), api fierbinte (150 /70 °C) sau abu de joast presiune Boilere vechi sunt executate din rezervoare de capacitate mare in care se monteazl registe din fevi U pentru incilzire. Pan la capacitifi de 800 1 se execut aga zise boilere ‘orizontale “firs gat. Pentru 800 — 5000 I se exccuti boilere “cu git” (Gigura 7.1) sau boilere verticale lementele registrelor de inctlzire (figura 7.2) se exeouta din fovi de ofl de instalati (Gi sudura) cu diametre de 38 $7 mm. Boilerul “cu gat” prezint& avantajul folosieii unor flange cu diametrul mai mic decat mantava, ceea ce duce la economii de material si manoper8, Le boilerele de capacitate edust aceste avantaje dispar si se adopt’ solutie constructva “rd gt”. Registra de ineizire se monteazs la partes inferioaré a boilerului, unde diferenja de temperatura dintre cei doi agenti termici este maxima. Din acelasi motiv, gitul boilerelor mai mati de $00 1 se monteazti excemtrie spre partea inferioara. 90 7._SCHIMBATOARE DE CALDURA CU ACUMULARE (boilere) b)cu gat d if T Fig. 7.1. Boiler orizontal 5 |. Marius; 2. Fund lips; 3. 8 4 Flange 5. Tevi "Us & Disibultor eoletr; 7. Racor inare agent Ineo; 8, Racard ese agen ear; 9, Reco intr ap rece; 10. Rac ee ap al 1. Rasord gir: 12, Racor revel DETALIUA-A Fig, 7.2. Registru de incdlzire pentra boilere otizontale 4 INDRUMATOR DE PROIECTARE SCHIMBATOARE DE CALDURA Boilerele mari cu gt sunt previzate eu patra sujr pentru agentl secundar (Aout la area inferiera i dus In paren superar). in fncie de porfia de mont se oles su inferior pent intarea agent seeundar sun say supeios ponte len, celaans dou str asmpindu-se cu dopurfileate sa capace In figura 7.1. se pot observa stile penta reirculaee agentulisecundar din ‘efeaua de disuibui, montate in partea central a fundurilr posteriore. Resins ‘getuiseundar se face pentru fnlocuirea Volumului conjnut in eondatele de iste, cesta rcinduse in intervalele de timp in care consumul ete foarte mie sau ru Ault bolerele orizontle cats ele vertical cu reise din fvi tn forma de U, sunt construc greosi, cu consum mare de meal ficient reds. Variantele modeme de boilere au supatija de schimb de clldurd din serpentine fn spiral asezat orizoatal sau vertical si coefiieni global de transfer de caldurt de 3 ont ‘ai mari deett ai varantelor clasice, deci suprafee de inclzire mai mic, invesiie mai ‘mic si incalzre mai repida a apei din boilece. Jn figura 7.3 se previ schematic un boiler vertical cu capacul demontabil Posibilti de curitie periodic, iar in figura 7.4 un boiler orizontal Astfel de aparate produc firmele strdine BUDERUS, VIESSMANN, DE DIETRICH dar si SC SUDORROM SA din Rominia. Decarsce apa de ree, din care ce prepa apa ald tena, en ine multe sara care se pot depune pe exterior serpentine, aceasta este acoperil cu un stat termorezstent, antcoroziv gi perfect lucie la. care depunerile nu adert, Cu acelagi material se elaureac si peel interior: at mantle. in intron boilerul e introduce weer ay electrod de magneziu care face ca sdrurile si precipite sub forma de “nmol” accstea urmind a fi fnlaturate ulterior prin filtrare = Fig. 7.3. Boiler vertical Fig. 7.4, Boiler orizontal 92 7._SCHIMBATOARE DE CALDUI U ACUMULARE (boilere) Boilerele produse de SUDORROM sunt executate din inox si au o durata de expoatare de pln la 25 de ani (figura 7.5). Sunt produse pentru agent termic primar ap ccaldi (90 / 70°C) la capacitayi de 20 — 450 1 mee ee 1 - stut pentru montarea supapei de siguranti; 2 - intrare agent termi primar; 3 ~ manta cilindricd; 4 - wolafie termicd; 5 - iesire agent termic primar; 6 - shut golire; 7 - sexpentina inox; 8 - rezervor inox; 9 iegire apa caldd; 10 intrare api rece; 11 - bride de fixare; 12 - termostat; 13 ~ termometru, Fig. 7.5. Boilere produse de SUDORROM, Boilerele sunt recipiente sub presiune si inti sub controlul ISCIR. Executia lor se face conform prescripiilor tehnice ISCIR C4, C20 si C36. 7.2 CALCULUL TERMIC AL BOILERELOR ALIMENTATE CU APA CALDA SAU FIERBINTE, Datorité faptului cd procesul de transfer de cAlduri in conditii de acumulare este ‘estationar, rezulta c& temperaturile agentului primar si secundar variazd att cu timpul + cat sicu suprafata de schimb de c&ldur’ S,, in aveste conditii va fi necesari folosizea a dowi diagrame de variatie a ‘temperaturilor: prima diagram va reprezenta variajia temperaturilor agentului primar si 93 INDRUMATOR DE PROIECTARE SCHIMBATOARE DE CALDURA secundar in timp, iar a dous diagrama va reprezenta variajia aceloragi temperaturi functie de suprafafa de schimb de cildur, la un timp oarecare x {in cadral notatilor din figura 7.6 precum gi la toate relaiile ce urmeazii, s-a notat cu indicele inferior 1 si respectiv 2 agentul primar si respectiv secundar, cu indicele superior, prim (‘) si respectiv secund (“) condifile de intrare si respeetiv iesire; eu indicelé inferior “in” si espectiv “fin” conditileinitale si respectiv finale. Tit cy Fig, ‘Variajia temperanurilor in timp gi cu supeafafa la boilerul alimentat cu api calda sau fierbinte Pentru stabilirea ecuafied integrale de calcul a boilerelor, se pomeste de la ecuatia elementaré de bilany a canttitit de calduré cedata de agentul primar, primiti de agentul ‘secundar si respectiv trecuta prin suprafaa de schimb de cildur, in intervalul de timp dr, dQ" =n. Gey(t, dt = Cleat, = 8S (AN) dt oy Unde: Q' - cantitatea de caldura (7); ‘ig Fandamentul izolay G,—debinal de agent primar (kes) : 1, ¢~cdldura specifict a agentului primar, respectiv secundar (Ikg:K) ; f;- temperatura agentului primar la intrares fn seimbtor °C); 1 - temperatura agentul primar la iestea din schimbtor °C); -timpul () ; G -camttaten de agent secundar (k) ‘t)— temperatura agentului secundar (°C) ; K~ coeficientul global de transfer de cildura (W/m?-K) ; 94 7._SCHIMBATOARE DE CALDURA CU ACUMULARE (boilere) ‘So~ suprafata de schimb de cAldura (m*) ; (At), ~ diferente medie logaritmics de tomperstridnte agent primar gi agent ‘secundar, la tinpul r, (°C); In real 71 variable sue #1) sx. Din uli doi termeni se cbine : (irae) ‘4 7 Ci sn al re 72) inlocaind pe ¢) fn (7.1) si integr’nd, rezulta : (73) Relajia (7.3) reprezint& ecuatia fundementalé boilerului alimentat cu apa ealda saut {ierbinte si poate fi folositt fie pentru calcule de proiectare, fie pentru caleule de verificare, fn cazul calculelor de proiectare, trebuie stabilté valoarea suprafefei de schimb de Alduri, Aceasta mirime se poate obfine prin explictarea relajei (73) fimctie de suprafaja So 5) = EGE in oe bm") 7a) ins FMS Gli In calculele de verificare suprafaja de inedlzire S) este cunoscutt. fn acest eaz se determing durata de Mnctitzire (73) Pentru folosirea relatiei (7.4), se dau mai jos critrile de stabilice a valrior tuturot factorilor ce inte in caleul ~ randamentol izolatiei se poate admite: 0,98 ~ 0,998, in functie de gradu de izolare termicd al aparatuluis ~ cildurle specifice ale agentului primar gi secundar se pot considera e\=ey=4185 Tg k; > cantitatea de agent secundar G3 poate reaulta din calculul necesarului de apa ald! mengjerd. in cazul de fata inst G} rezulté din tema de proiectare; 95 INDRUMATOR DE PROIECTARE SCHIMBATOARE DE CALDURA NE PROIEGTARE SCHIMBATOARE DE CALDURA ~ Yaloarea timpului necesar ineztii apei calde mensjere se consider ual in caleule ty =1000 — $000 secunde; ~ temperatura initiala a agentului secundar este variabila fn cursul anului, Penta Sezonul rece, pentru care se face caleull, se poate considera 0 valoare medic ym =10°C; ~ femperaturafinalé@ apei calde de consum este limitaté cin considerente tehnico — Sanita fa valoarea f= 60°C. In cazal nor temperaturi mai rdicate ale apet calde de consum se pot produce fie degradiri ale tuburilor de scurgere executate din materiale plastice, fie accidentiri ale consumatorilor ~ emperatura de intrare agentului primar este fimctie de sursa fumizoare a cesta, In eazal racordiiboileruli direct la refeaua de termoficare se poate considera %=130°C iar in cazul racondérii sale la o instalatie de inedlzire central cu apa calda (90 / 70 °C) se poate considera 1} = 90°C, De obicei mirinile G3,t9.ts mata sf) se dau prin tema de proistare Temperatura de ieyire a agent primar este varabla timp. Valores temper de ep a agen primar, fn condi Fase gy poste Stbiid in uma unui ealeulteico ~ economic sau se poate alge funete de coinle tn fictions ale install de alimentare cu agent primar, An cazul alimentatii boilerelor cu api fierbinte 4= 120 — 150°C, calcule practice indied pentru ¢; jy valori de 73 85°C, Penta A fy 4n cazulracordri bolerelor lao rejea de inellire central cu aps caldt se poste admite, orientativ, tf gy =65— 75°C. Aleindo velar 1 gy (Cates va verifier) se cauleazconstanta 1 me (16) yar Conform relafei (7.2) seri pentru conditiie finale on 96 SCHIMBATOARE DE CALDURA GU ACUMULARE (boiler ‘Valoarea temperaturit de iesire a agentulu! primar, la timpul initial, 1), ‘cu ajutorul relatiei (7.2) serisé pentru 7 =0. poate fi caleulata | Ba hatte Je ae tty dA (78) fo relata (7.7) k reprezinté coeficientul global de transfer de edldurS, Sp reprints suprafaja de schimb de c&lduri a boilerului, sunt necunoscute fn acest stadiu al calcululu Debitul de agent primar G; se calculeazs cu relatia jar G, este debitul de agent primar, mécimi ce kes] (7.9) , Mell, = Incae¢ ese temperatura medi lacie a agent primar se caleuleaz cu eaia Hm fim Pc] (7.10) at 1-6 fe Temperatura medic 2, a agentului termic secundar se calculeazl cu o relatie asemanttoare Cc amy ta 72.1. STABILIREA SOLUTIEI CONSTRUCTIVE (BOILERE CU SERPENTINA) Prin tema de proiectare se dau valorile txts gusts! Se cere determinarea dimensiunilor mantalei suprafata de schimb de cilduri Sp Se alege diametral jevilor din care se executi serpentinele (vezi anexa 14), fevi din Otel (© 2082; 0 25%2; © 30%2,5 mm), din alami sau INOX (B 16x; © 18%1; 20.1 mm) Prin calcula! preliminar se determin D~diametral interior al mantalei (m) ; },—lungimea parfii cilindrice boilerelai (m) ; ¥-{volumal boilerului) si tp. si 2 lungimii serpentine’ care reprezinta ‘So- suprafata de transfer de c&ldura aproximativs (m?) — preliminard ; A Se alege “+ =1,5 + 2,5 si se inlocuieste in ecuatie: 97 INDRUMATOR DE PROIECTARE SCHIMBATOARE DE CALDURA ear a 7.12) Co ~ est eoefcientul de corecte care fine cont de volumul de apa aflat tn fern portuni cilindrce a boilrutui (¢q = 0,92 - 0,96) mai me, 0,85 pentru bile “ct gat” tn calcul pretiminaradmitem penis coficintl global de schimb de eSldurt ko valoare orientativé de 400 — 800 Wim?K. Cho valor orenatv nr (7.7 5 ono apa aprox $) poi o lungime aproximativa de serpenting [) ad ee) tunde N ~nunirul de serpentine iar ,,-diametrul mediu al fevii scrpentinet Dack viteza apei prin fevi depuseste valoarea maxima accept de 1,5 més, pot fi ‘mplasate una, dous sau chiar tre serpentine coaxiale, aimentate tn paralel 7.2.2. CALCULUL TERMIC DEFINITIV Prin caleulul termic definitiv urmeaza a se determina valoaren realt a coeficiontulu ‘ Suprafaja exact® Sp si langimes reala a serpentinelor. (Coeficientul global de schimb de ealdurt ik, poate fi calculat cu ajutorul rela (Wim?) 7.14) 7 Agental primar cireula prin interior evilor, oa urmare a une diferenfe de presiune asiguratd de pompa de circulatie. {ncazulconveetici forjate la curgerea prin fevi, temperatura caracteriticd de caleul este temperatura medie a agentului primar : co Coresponzitor velori temperatui se extrag din anexa S urmitoarele mitimi:p, ty a Vis Pi Gosficientul ay se determin (admiindu-se ct este necesarl o singurk serpntin) ou ‘elle eritriale specifice eonvectiei forate prin conducte tn spiral (igura 7.7) dupa ‘urmatorul algoritm. 98 7. SCHIMBATOARE DE CHLDURA CO ACUMULARE (bollere) 1. Se lege pasul serpentinclor s (de obice $13 + 18) sf dlametulserpentneor (Og) in funcjie de diametral boilerului (D) si Tungimea aproximativ J 2. Se caleuleai un diametru echivalent din relagia = DE, =x°D2 +52 (7.15) Fig. 77. Se determing diametrul de caleul D, cu relatia 7.16) Diferenfe intre D. si D,x, este mare numai pentru pasuri “5” mar 3. Sedetermina i 0.5 ay" Rez, =2300) 1 sq) 7.17) Cp | 845.) 17) 1). dacd Re, = ‘ 2,2 10*, regim turbulent gRerPa, Ni, = 8 EE epee Lan eeR? (749) osi64 of ad) 0.03 4 Fo Reps t {] 6), daed Reg, eoeficientul de conductibilitate termicd al depunerilor de piatré, se poate aproxima Is valoarea 1-2 Wim’ K, Caleutul rezistenfelor conduetive a fost prezentat in detaliu in capitolul 1.4.2. in acest stadiu se poate calcula valoares coeficientului global de schimb de calduri k, cu ajutoral relatiei (7.14), ‘Temperatura medie a peretelui exterior al serpentine! poate fi verificat& cu ajutorul relaiei nt Ente) CO) 724 101 INDRUMATOR DE PROIECTARE SCHIMBATOARE DE CALDURA ‘Eroarea admisa la aceasta verificare este de + 3 °C. In cazul in care aceasti verificare nu este satiscut, se refae caleutul eu noua valoare psi pena tgif final 3eaplic ‘din nou relajia (7.24). Vatoarea supafeei de schimb de ealdura Sse poate calcula aeum cu ajtorl elaii (74), Lungimes de gabarit serpentinelr rezuts dn relia (7.13). Dupi terminareacalculelor prezenate in captoll de fal este indicat efectuarea unsi verifier’ a exacttiii acesorcaleule, Peni aceasta, se caleuleaa8 fn mod dioct ‘exponentiata ce apare in cadrul relatiei (7.7) si se verified valoarea t'y gy , impusd initial in relia (7.6), Eroarea admis la aceasta verificare este de+ 5 °C. In camul in care gq nu se vrifict se reiacalelul eu noua valoare gsi sin final se verificd t's aq ‘Tot ca verificari poate fi calculat timpul 7, cu relafia (7.5) sau temperatura ts impuse prin tema de proioctare. 7.23. VARIATIA TEMPERATURILOR IN TIMP In cazl procesclor de explontare« boilerclor este de multe or important de cunoscut volorile temperaturilor agentului primar si secundar la diferite itervale de timp de la Inceperea procesului de Ince a apeicalde mengjre. fn acest scop este util calcularea gi trasarea diagramelor de variate temperaturtor agentlui primar si secundar functie de simp. Pentru a deuce formule de ealeul necesre, se pomeste de la ecuatia (7.3) sors pentna un timp oarecare (7.25) Prin explcitarea temperatura gentuli secundar ts, finctis de timpul + se objine formmala ( _# nS 0m @ 4) r 7.26) 102 7._SCHIMBATOARE DE CALDURA CU ACUMULARE (boilere) Frin folosirea relaiei (7.26) se poate trasa prin puncte curba de variate a tempersturii ‘gentului secundar ty, funetie de timpul + Pentru trasarea curbei de variatie a temperaturii de jiesire a agentului primar t'), se foloseytereajin (7.2) in care se intoduc valore temperaturll agentul\ secundar te calculate lifer valor ale impalu x eotor abel 71 ‘Tabelul 7.1 — Variatia temperaturilor ty gi t', cu timpul t [FOTO [ae [20] Se 5 | 7] wT 9] [Bea [Te | [recy | | | Curbele de variate @ temperaturii agentului secundar si primar se WascaZi pe aceeasi temperature de intare gi isire ale asrului:t' aes > date geometrce privind feava nervuraté utilizat e, Gis Drow Pron» Baer Hyon, Lt (lungimea tevil) , materiale 83. METODICA DE CALCUL Toate miimile sunt in sistemul de bard SI, fri multiplicatori. In cazul ednd prin tem ‘sau in tabelele de calcul 0 mirime apare cu un multiplicator (m,kM etc.) ea trebuie 114 INDRUMATOR DE PROIECTARE SCHIMBATOARE DE CALDURA ‘ransformatd fh unitte de baza SI. Modul acesta de caleul elimind posibiltatea regelilor do ‘pul neconcordanfei dintre unittile de misurd ale difeitelor mir), $3.1. CALCULUL PARAMETRILOR DIN ECUATIA DE BILANT TERMIC Eouatia de bilan termic este: ue = MeFi nat Ble Ata [W] 6) unde: Ker $i Kye tepreinté cocficienml global de tmnsfr de calduct, raporat fe la ‘upraftt extn pe parte aruhi, “S..", Hela supra lisp partes api °S,,", tne repezindl diferenfa medic logartmict de temperaurt fate cei doi agent temic oretnt cu un coeficient depinzind de geometra cugeri i parameti agenjlor. ‘Temperatura medie a acrului es© hem = (Vue tee) /2. eat Pg )/2 Penn temperaturile mei ale agentlor termicise determing cSlduilespevfie, Gee Si ow din anexe sau din relate de regresie prezentate fn anexele respective Raulunennal oleher schimbétorului de cAldura, este foarte ridicat (tindnd seama de Pierderilefoerie mci de cAldurd le suprafeelor marginale find de ordinul ny = 0.99, Debit util de e&lduré fumizat de baterie este: Temperatura medie a apei este tzen fs) [Ww] 2) (63) 83.2, DETERMINAREA DIMENSIUNILOR CANALULUI DE AER STA NUMARULUI DE TEVI NERVURATE IN SECTIUNEA CANALULUL Tevile nervrate se fabricd fn Iungimi fixe, De aceca se poate pomi dela alegerea unor {apoarteadimensionaleearacterstice, care conduc la soli tence economice, larg verifeate {in practi. 112 8._SCHIMBATOARE DE CALDURA DIN TEVI CU ARIPIOARE Alegerea unui port inte dimensiunile secjiunii canalului de aer, i anume raporul Glinte lungime sectiunii “L,* (in drecjia axuluifevilr, egala eu lungimea fevi) gi lfimea sectunii “b” (in directie transversal) se face in limitele (Ly/b) = 12. Pasul transversal al {evilor “sy” (distant fntre dous fevi vecne) este dat de diametral exterior al nervutilor, astfel A nervurile s8 se invecineze (eventual cu o distante lber8 de 142 mm intre marginile a dous induriparelele), Se accepts uzual c& mu exist spatiu liber intre marginea ultimei nervuti si careasa {In continuare, pentru detcmninarea secfuniilibere necesaré pentru curgerea acruli, se serie ecuata de continuitate: &, (4) unde pent viteza aerulu Wy, se adopia valor de 6:10 m/s Scotiunea liber de eurgere pentru o fev gi pe pasul unei nervuri este 6, = (Dan ~ A) Pay Bas) 3) iar seetunea ocupati in canal este: 80, = Dy Pan, |n'] 69) Rezulti ck gradul de trecere pe sectiune este pentru aer in diectia de cungere: 6, = 62) Sectianea necesaritcanalului de aer este fn consecinga: be] Ce) Se pune in continuare conditia de proportie intre lature sectiunii bateviei si se determina 5’ si £, ‘Unmneazi si se facd constructiv rotunjitile acestor valor astel: 2, ~himgime de fabricare existents pentra jeava nervurat, 5 -multiplu de pins b-L, ~valoate cét mai apropiati de Sa (sectiunea reald a canalului) 113 INDRUMATOR DE PROIECTARE SCHIMBATOARE DE CALDURA Deowrece sau ficut roti care afecteazi viteza de curgere a aeruhi, accasa se vce = tl Naaru de pe nn” xe (8.10) Sectiunea bateriei este in felul cesta complet determinatl, Pentru definitvareasolutiet constructive urmeazii calculul numfruksi de rinduri de fevi fn directa curgerii aerului. Acest ‘numar va fi determinat din conditii de transfer de céldurd in cele ce urmeaza, 83.3. CALCULUL TERMIC DE DIMENSIONARE 83.3.1. TRANSFERUL DE CALDURA DE LA PERETELE METALIC LA AER Transferul de efldurd este de tip convectiv. Aerul cireula prin canalele realizate intre nervuri, care au latimea (Psey-Bye,). Considerénd canalul format din dows fevi al&tutate, cealaltd atari a sectiunii de curgere este 2-Hyey Canalele relizate de nervari ma au inalfime uniformé, astfel c8 aeral curge prin canale = tntfine varind Date 21y 3 2-H Relatile de calcul, de tip experimental, sunt dete funetie de o lungime caracteristica fxd pentru buterie care este pasul nervurti : Pen Pentru calcul este necesaré cunoasterea nor parametsfizicicaracteristii aerlu: ei Se determine din anexa 2, pentru temperatura medie a aeruli ty: ~ véscozitatea cinematic, Ya, 5 ~ conductbilitatea termict, 2g, 5 + crteriul Prandtl, Pree 114 8._SCHIMBATOARE DE CALDURA DIN TEVI CU ARIPIOARE Marimile se pot determina gi din relaille de regresie corespunzatoare ooficintl de convesie “ose” se ealeuleazi dupa metodologiaconvectc in cugere fons prin canale si este acelai petra partea de suprafit isk fev i partea de supra cxtnst a nervuri Pereel fev are a suprafat de contact cu sero anu temperaius i, care se reofoese sila baza nervuri, Din cauza revistenjel termice conditve, temperatura pete nevi “yx” est din fn ce mai cohorts spe vérfil nervai, Pentru a.m complica Sstemul de calcul se considera temperatura suprafefei envi consti, aceeasi cu a Deets fei, dar e afeetcaz8 suprafujanervurit cu un "randament” subuntat “yg” cate ‘ace compensarea uxt mai scizut de etldul a supmafeei cu temperatura joasd dec ox fev Eletia criteria pentru tansferul de dlc este fete de turbulena cugeri, deci de Sriteriul Re. Se caleuleazd criteria Rey tndnd seama e& kingimea cardctristcd este pasul de nervurare, din relata Rey = Man Poon @1) Costiciental de wansfér de edldura prin convetie de la perctcle exterior la ser se calculeaza cu relaile: {Pentru fascicol de fevi in linie © fevi cunervuri rotunde (2) (3) 115 INDRUMATOR DE PROIECTARE SCHIMBATOARE DE CALDURA >, Pentru fascicol de fevi fn egicher © jevicunervuri rorunde My =0223-Ret. 14) + fevi cuncrvuripatrate (8.13 (19) ‘Aga cum s-a aritat, in metodica uzuala de ealeul se fine seama de un randament subumitar al suprafefei nervurilor. Acesta depinde de dod constante adimensionale ale nervuri: im (17) ) (6.18) unde conductibilitatea termicé a metalului nervuri este pentru ofel heey = 50 Wim-K, pentru (Cupra Ape = 110 Wink. iar penta alumni Fey = 210 Wink CCurbcle de randament se caluleara, pentru Xp> 2, cu reli + pentuXi>08 4,=08-0,05-(X,-2)" B, =0,363+0,14-(X, ~ 2)" ,071- (x, ~ 27” A,-By lt, 08) 9) 116 8._SCHIMBATOARE DE CALDURA DIN TEVI CU ARIPIOARE © pentru X< 0.8 : B, =0,2954.0,066-(x,, -2)* ¢,=1737-0093-(x,-2)" = BAY 620) um Cu acest randament, care fos afecteari numai suprafata extins’, se determin ‘coeficientul corcctat de transfer de clldurd pe partea aerului, dupa cum urmeazi se determin surafqa de sei deer unei ners #:(% -4) 621) » suprafia lista fevii pe partea aerului inte dou nervuri est2 Cron Br) Hd, be] 22) ~ suprafita total pe un pas este suma celor doua suprafete anterior ealeulate Su Sun S, (24) 833.2, REZISTENTA TERMICA A PERETELUI TEVIL SLA DEPUNERILOR DE PE PERETI Rezistenta termicd a peretelui jevii este (Gz / 2g), in care Gy, este grosimea peretelui {vii si Ayr conductitilitatea termick a metalului tevii, AceastS rezistent termi are insd valoare foarte mic& side obicei se neglfjeaz in caleulele curente Rezistenfa termic& 2 depunerilor de piat (6y/7,) pe pereti jevilor este foarte mare, ea constiuind principalarezisenf tn schimbul de ciidur’. Valorile reistentelor termice,funcfie 7 INDRUMATOR DE PROIECTARE SCHIMBATOARE DE CALDURA de calitatea apei, de viteza de curgere si de temperatura medie a agentului termi sunt date in capitoil 1, Rezistentele termice concductive se insumeaza: [| (028) 83.3.3. TRANSFERUL DE CALDURA DE LA APA, LA PERETELE INTERIOR AL TEVILOR Transferul de caldurt este de tip convectiv, in regim permanent, f8r8 schimbare de stare, curgere prin interioral evilor Peniru calcule este necesara eunoastetea unor parametri fizici caracteristici apei ‘Acestia se determing din anexa S pentru temperatura medie a apei tn + viscozitatea cinematic’, vigq3 ~concuctibilitatea termicl, hg + entemul Prandtl, Pigs ‘Mitimile se pot determina si din relajile de regresie corespunzatoare. date in tabel, ‘Viteza apei Waps trebuie caleulati deoarece depinde de mumaral fevilor montate in pparalel prin care aceasta trece. Se alege initial o vitezA a apei de 0,5..1,5 mvs (de obicei ! m/s) ise determing numarul de Jovi necesar asigurarii acestei viteze: Nba = (6.26) Passa Acest numér preliminar se rotunjeste Ia valoarea intreagi cea mai apropiaté, cbtindndu-se astfl mumarul final de evi legate in paralel (pe otecere a pei): Nig Se recalculeaza viteza apei pentru acest numa final de fevi montate in paralel: (27) 118 8._SCHIMBATOARE DE CALOURA DIN TEVI CU ARIPIOARE $$ IINSHRE DE CALDURA DINTEVICU ARIPIOARE Xela criterialé pentru transfeul de caldur este fumetic de turbulenjacurperi, deci de crieriul Re. Se calculeazs crteriul Rey, infnd seama ci Iungimea caracterstcé ese Giametrul interior al fev, din relayia (828) [hn famctic de valoarea obginutd pentru Res se aplich una din relate extrale ummitoare: * pentru Re, > 10000 Nit ge = 0.024 -Re®*-Pr* 6.29) + pentru 2300 2-10° (a7 123 INDRUMATOR DE PROIECTARE _SCHIMBATOARE DE CALDUR) Pentru conducte rugoase 2. se calculeazi cu relafia aproximativé 08) =01 = uilizat 015 +02 ~ eu depuneri 4+ ~ ofel sudat: ere et | now 0,05 + 0,1 | nou, protcjat cu bitum os | + uilizat, curat 0,15 +02 | + cu mici depuneri 1-13 cu mari depuneri Seoouieren [ula cele isan | ~ beton : - neted { 0,26=1 | neat | Lass [caolenaeabeeee | Gara “se ~ slefuit 9.2.2, PIERDERI DE SARCINA LINIARE iN CONDUCTE IN SPIRALA Se caleuleazA cu relatia (9.2) Cunotatie din figura 9.1 se caleuleazé 1. Diametral mediu de ealeul : pooh 09) 124 9. CALCULUL HIDRAULIC AL SCHIMBATOARELOR DE Fig. 9.1. Serpentin’ elicoidala Ds Intre D siDay exist o diferenjs mare numai pentru pasuri“s" mari (D4). Dac s), Intrarea si iesirea fluidului in conducte (canale) ~ condlucti fn acelas plan cu peretele ; £ = 0,5 + intrae in conducta cu muchiile nerotunjite : ¢ = 0,5—1 ~ Intrare in conciucta cu muchiile ronmjite: & = 0,12 = iesitea din conducte: & ©). Variatii de secgiune Notind scetiunea mic cu f, si cea mare cu f¢ coeficientul de rezistenti locala ta lirgirea scctiunii va fi ¢" sila ingustarea sectiunii £” 2 pir.) i i 3} @.17) (9.18) 4), Fascieol de tevi asezate inline (coricox) Fam ky (0.19) fn care ny este mumirul de randuri de fevi pe direefia de eurgere a fluidului q ~coeficientul de rezistenta al unui tind de fevi Coeficientul Go depinde de pasurite relatives :/d si sa/d dintre fevi precum si de mumiral Reynolds. “ssi “sy” repens pasurile dite fvi in sensl curgetit fuidlu, respectiv perpendicular pe iteetia-decurgere iar “a” ecie~diametrulexTEHIOF al evil fascicotului. Dacé se noteazai cu : (9.20) atunei pentru s; presiumea de calcul (presiunea de Iucru, dacd este neglijebili.presiunen bidrostatica), in daN/ers? 7, - tensiunea admisibili, in daN/om? ; {¢ -adaos pentru conditii de exploatare (coroziune), 0,1 + 0,2 cm ; adaos pentru rotunjire, in em (0,04 — 0,06 cm). Presiunea de calcul, la verificarea elementului va fi : [éaNiem"] 03) 1), Fundur sevice racordte (miner deco Grosimea de proiectare a elementuli pK, 40,2 °° +e, (io) Presiunea de cafcul Ia verificarea elementului 40,2(s, -«)) ae DK, i ac 7 /——__,_______. Fig. 10.1. Constructia fndurilor sferice racordate 135 INDRUMATOR DE PROIECTARE SCHIMBATOARE DE CALDURA ©). Fundur si eapace plane Grosimea de proiectare se caleuleaz8 eu relatia 0.6) si mu va fi mai mica decét grosimea de proicctare a clementelor cilindrice, D, este @4 pentru fevi mandrinate in orficii netede sau in canale inelare ; ~ @'SS pentru fevi mandrinate gi cu unul din capete risfrénte $7 pentra fevi mandtrinate gi cu ambele capete risfiinte. Penirs fevile sudate cu placa tubular, imbinareatrebuie s& corespund condlit: md he1.252 (a2 4?) (10.29) Pieile tubulare supuse la incovoiere in interioral portiunii hagurate, se verified cu relatia ° =a 1030) diay’ ore [se Jz] incare = OTOP (en (verifg 104) cosy 10.7.2, CALCULUL PLACILOR TUBULARE LA SCHIMBATOARELE DE CONSTRUCTIE ELASTICA, fn figura 10.5 este prezentat un schimbator cu cap mobil care permite dilatarea independenta a fascicolului de fevi fapi de manta si solictéile datorate temperaturilor sunt practic mule, $9, Pay, Fig. 10.5, Fascicol de tevi de construetie elastica 142 10. PARTICULARITATI ALE CALCULULUI DE REZISTENTA LA SCHIMBATOARE DE CALDURA. ———_SGHIMBATOAREDEGALDURA (Cu notatiile din figura 10.5, grosimea plicii tubulare este Pe PE cng, °F Von, TAFE (em) (10.32) tmde p este presiunea cea mai mare de regim in interiorul sau exteriorul jevilor, in daNiem"; y 0.6 - coeficientul de fixare al plécii; @ ~ cocficiental de rezistenji al plécii o- (10.33) + - mumaral de fevi pe diagonala hexagon. 1073, CALCULUL PLACILOR TUBULARE LA SCHIMBATOARELE RIGIDE, CU LEGATURI DE ANCORARE SAU ANTRETOZE CU TEVT DUBLU MANDRINATE {In figura 10.6 se araté IegSturile de ancorare a placilor tubulare. Fig. 106, Legituri de ancorare penru pli tubulare 4) legituri simple ») suruburi de ancorare Se alege grosimea “s," a plicii ubulare din condiia de rezistenjd a mandvindii tovilor gi se verifick poi efortul unitar de incovoiere : dy (figura 11.3) filds) = din (fi>0: fi">0 — functie convert a i Fils) =e 45 —c5 odreaptt 147 INDRUMATOR DE PROIECTARE SCHIMBATOARE DE CALDURA AG AO ay fi (as) 2 Fig. 11.3, Rezolvare grafoanaliticd a ecuatiei 11.5. La intersectia graficelor se objine diametrul exterior d; care precizeazé valoarea srosimil izolatied Tolaia este aledtuita dintr-um strat termoizolant 6; (de exemplu vata mineral) gi un strat de ipsos 5,(6), = 6, + 02). Dacise alge apo: $L Coeficientul de conductivitate echivalent se calculeaz& cu relatia 1.6) De obicei se aleg pentru A. valori cuprinse inte 0.1 ... 0.2 Wink si ulterior se calculeazd grosimea celor doua straturi 6, si 5. Se calculeaza Q,, gi se determind 7), cu relafia (11.1), care nu trebuie si fie diferita ‘cu mai mult de 3%. fn eaz contrar se reiau ealculele cu o noui mirime 2,. In continuare se verifica temperatura peretelui exterior ae 7, Ly 148 41. IZOLAREA TERMICA A SCHIMATOARELOR DE CALDURA Dac temperatura 1, nu se verifick Ia o toleranté maxima de 45 °C, se reia caleulul uo noua valoare fp. In comtinuare se vriicsvaloarea coficientlui cy a= 0,46, Cosfcientul de schimb de cBldurd prin convectic cz se determink cu rclajile cxiterialespeciticeconvecteilibere ans) Din anexa 2 se scot mirimile 4,v,P, in funcjie de valoarea temperaturii f, iar din tabelul 11,2, valorile constantelor C si mi Tabelul 11.2. Valorile constantelor C gi m Grr a |e | Set | Sle <> 05 | Laminar Piet gi tuburi] 10.500 118) U8 | Laminar verticale $i 500...2-107 034 | 1A) Tranzitorin | mIMe >2.40" 0135 | 8] Turbulent Coeficientul de schimb de cildurt prin radiate se ealeuleazi eu relatia: ‘ i 5958 (Te) 1) a 2%((%5) -(ivo) | (Wim?) ai) {incare : ¢ este factorul energetic de emisie al radiatiei dat im tabelul 11.3 ; Tye $i T, sunt temperaturile peretelni exterior gi mediului ambiant, in (K), 149 XTOR DE PROIECTARE SCHIMBATOARE DE CALDURA ‘Tebelul 11.3. Factoral cnergctic de emisie al radiatiei pentru diferite materiale Materialul “Temperatura a] ips 20 08-09 Tencuiald cu var eu asperitii 10-90 097 ‘Tencuialé cu amestec denegra de fam | 100-225 [0,96~095 Vopsele de ulei de diferite eulori 100 092-056 Lacalb 40-95 080 -0,95 Caimi rosie, cu asperitati 20 093 Dac valoarea c, difer’ de cea impusi cu mai mult de 5% se reiau calculele cu noua valoare, 150 ANEXA 1 ECHIVALENTA INTRE UNITATILE DE MASURA DIN SISTEMELE SI si Migs Re aera — 5] pen =e Talaas 1] Mase) kg ‘kgf sim = 2" Dense gia’ ngt- gin? = + [hos Te Tagg Tigfs oT 1 Nia = 0" a= 002g = TS lhe Nim (Pa); kate at | 1 bar= 10° Nim’ = 750 tees ‘bar gfim? 1 kgfim? = H,0: me da T0402 gf anes SS fasta | tiv sets 5 [pre san faa | Perrone La aes Ua S9eh rt we 6 | Putere Bw esau, TE 1 Waco kat, ae i ieee nsw Te pies rag Reig Soe REG 8 | a ant Eee | ieteas— ore Setar — 9 [schimperi | Wink |acam’arc | 1 nein C= 1,16) Wank ———_—__— Vass inte 131 ANEXA2 PROPRIETATILE FIZICE ALE AERULUI, LA p = 0,981 bar ee ee ne i [PCL | tegrméy | twat | in| mils] | EN) | ms) | I ree 14,938 | 9 12971 12971 0,6530 0.5960 350 | 0.5482 | 400 | o,5075 500 |__o4418 | 600 0,3912 0,73 700 03510 a7 | 800 | 0.3183 0,73 900 | 02916 oe 1000 | _ 0.2683 0.74 | TOT ee 20594) 0.74 | 1200} 02319 | 2307 |_o74_| 12 ANEXAS PROPRIETATILE TERMODINAMICE ALE APEI SI ALE ABURULUL IN STARE DE SATURATIE, IN FUNCTIE DE TEMPERATURA, feprpe pe pe | PCL) AKI | phar | _ [edie] [kg] os a \—98_| 372.5 |_ 09795 J aoornaa7 | i.r0 | os7a0_ | anep —2674_|_ zai9 | Woo | sis [soa |” pores | vars | ass | any | aere | st] roi | sis| ai | otoioas | tee | oot | ars | deo | Ze | im | sis) teers | otoioso | ise | tm | fs | dep | Bet we des] se | mina | ais | osm | Si | dm | ae | oe | 7s | tees | noose | tee | omer | Seo | Jer | as | Suis) kare | opnom | aie | ar00 | ae SE | et | conike |e |e | Bed | cis) eet | ooimwe | ig | ozs | Be | 35115 | 330 | ones | ie | ozs | zs | 9 _|_38215 |_i3es2 | _0,0010507 1209 0;8006_ 4. ew seas [ESB | comnts | uae) ane [7381 | a0 | isis | ise | conse | tas | Gene ze | zm | tee | somes | tae | tet is | ae hase | Sameser | ee | Goes ze | an | |_taes | eames) aes fT tee]. oo ee aoniess | east — nat me | ma Sones: | Sar tine ze | in Goris sso ast m | am | Soviet | Grasp 1386 ms | die | |_oouies7?_|_a7o"4___igis = ones | 95683) 1.436 | ma | ane Sootent | cat | ise | See | a | ita | oor? | set | tea | Sas | ine | He | Soowsr | oasee [ome | ite SOUT | Esse. = 00196 | aster 1 pa | as | Goowsts | dase | aon | ire | aa | di saniessa | ay | 318 | uz | ame | as Soowwee | asa | ism | eas | ser | dur coowsst | osiso_|_San_| qua | dee |i aioe | gee | aa | ee | ee a arora | rma be | ioe Sores | ae | aes mm | ite goers | asaet | 2358 | me | | s7_| ooo | 03220 | _ 9 | 2736 | ne sue] gemiol | au | iat [ese [is | ae | ese | Gono [jks | gee fo | me | sie | canton | Si | iam | ots | ba | ie Ties | coor | as | mir | fa | Be | ss | oomiris | ease 3a | us | ine | ase 730 | ogous |~oauas | aisa | nea) are | a Gu | omine | one | ie | ma | dm |e She | torus | tans | fais | Ba | Bw Sist | doonaz | azine | Sar | nes | i | amo Ssm_|_oonais | dams | foe | tacs | ine | ae | Toa | aonnizs | ons | sis?) aaa | ae] amis | thas | ose | Ginss | Seo | masa | me | ip 1253 | oonnisis oises | ci | ams | 286 | we ioe | oaoas | Gl tier | > | am | toe iesst | omises | uz | aoa | ae | Be | pet 153 ANEXAS PROPRIETATILE TERMODINAMICE ALE APEI SI ALE ABURULUT IN STAREDE ‘SATURATIE IN FUNCTIE DE PRESIUNE P t v _ | ” Be) ce) | tng | tg | gr’ | 0,0010832 | 1,604 o.ooi0ss2 1,550 0,0019472 | 11429 1325 0,0010325 00010543 | 1,091 00010359 | 1,031 Ohoiers air eroieo se__ tan | oqoivas | asos | hs ehoiees aoe | Soins ts abornas ss ens | baie | |. 0,0010723 | 0,0010784 | nee nei | |_0,0010817 0,0010836 o,co108ss, 9 | _0.0010874 0.4624 oasis |_0a227_|_ 3,366 _ 268 0,0010892 2,467 21568 2,669 2,869 3,069 3.268 ou 3.467 0,0011081 3,666 0,0011109 3,864 9,0011136 4002 o,o011162 4250 0,0011187 175,35 | 0,0011213 | 0.2149 v77at | o.0on1237 | 92061 | 791 | o,c0n261 | 01982 | 179.88 | ojoon1273 | 91940 184 ANEXAS PROPRIETATILE FIZICE ALE APEI, PE CURBA DE SATURATIE ¢ |p | B07] Loa fant) qagt ) WOE By rey | sgn} | gray” | DME] | [Wim n'a | [Nsom] | mis} | saa a o ossi3 | 4,71 | 1788363 [1,790 | 137 S55 |} 894 | BOM) 1300 | 95 0989 | 516 | 104,544 | 1000 | 70 09176 | 535 | 801477 | oss S31 | 6831346 | las0 566 |_ 549/360 | gsse 73 | 469,399 | oan wanes | assis | 589 | docise | (als 33496000 | 0.5745 | $97 | 3 57699748 | 06805 | 603 419.11870 | 0,687 |_ 608 | 110] 9510 46136553 | 06850 | 612) 258,988 | 02 120) 943.1 gS 503,6961 | 0.6862 615 277,592 ar 130) 9348 | 941 | 546.5035 16862 | G18 | 217,782 140| 9261 | | 589.1109 | ases0 | 620 | 2onios | o2i2 | 130 | 103_|_#322370 | 0.6838 | _621_|_186.390_|_0202_| 160] 6573631 | 827 | 621”) 173,637 | 0.191 170 | 71913366 oem | 620 | 102846 | O18! 180 73.2901 | o67as | 619 | issexs | o.t73 180 | 076723 | 0.6699 | 616 | 14dz07 | at66 (200/66 |_ssza7s2 | 06629 | 611 | 136359 |_ofteo 1210 asa 897.6928 | 0.6548 | 606 | 130.473 | 0.154 | mo) B03 | 152 | o8s.r498 | o.6ess | 600 | 124387 | O49 | 230) 8273 | 162 | oepgoee | oss | S02 | tisse | oes 240 8136 | 172 | panna 06280 | 584 | 114.777 | oat L |_1085,6891 | 90,6176 | _5,74_| 109.872 | 04137 | 7840 | 200 |"1138,7957) 0048 | 562] 10593 | 03s ! ror | 2.7 | usieo7| oes | eis | tora | oss i 750,7 | 238 | i2s6sso8| 5745 | 630 | 9ei00 | ollat 723 | 265 | snsie7| osse | Sos | onine | oe _7125_|_ 28's | thasaaas | OSs | os | grass | Quas 155 ANEXA6 PROPRIETATILE FIZICE ALE GAZELOR DE ARDERE LA PRESIUNEA DE 1,01325 ber (Comporitia gazelor: foo, =O13; yo =O1; ty, =0,76) < °, | % [aeto? | ato?) yao? | vane [a [ FC fg!) | TSN? | pwn] | fra? hy | WNsim'h | mis) aaa SET me ae oe 0 | tans [i878 B20 100 10676 | | 203943 | 2136 200 | te | 2aisss | 32,80 300 1221 zazasi | asi | 00 Vsti 3155863 | 6038 | 500 | 11849 43,8549 76,30 00 waa | 37,8666 | 93.61 700 13393 | aosis | 121 so | 39 | tbe | 433798 | 138 900 9301 | 12805 | asoi0s | 152.8 1000 | 0275 | 13083 | 48363 | 1743 uaa | age | tao | sazore | is7 | 1200 | 024013398 | | sas936 | 2210 | 138 ‘CALDURILE SPECIFICE ALE UNOR GAZE [ki/Nm?-K] 15998 | 12986 | 100} 37003 1.2958 12996 1306 | 3tes_| 13276 13s 13536 ie | 1320 13a) | tars] tioo| 22549 | ios | ane i200) dase | tas | soos 1500} 22898 | asa | 1.5106 Moo} 93136 | tas | Teas [sco | “23354 eado | 13294] | 1600} 2,3555 1.4528 1,5378 | fe) dae | LS | He | two) 2s | tes | Ss | ts) 2408 | ane | sat 2000 | 24221 15962 zioo| 3.350 ies namo] 2aass | 2300| 2.4602 | 2400 | 2.4700 | 2500 | 157 1,5897 ANEXA7 16168 16812 tes | 13 199s | 3075 17229) 14097 | uso | aaa U6 | azar | 41,8028 | 1.4432 |_tgoao | ase LaszT | 1.4620 Tra | Lavoe rsaos | 788 tens | Yaser 1943 | las3g_ | 1,9628 | 1,5010 Bel | eae | 2000 | asia | stan 2oiss | isi | 13826 20365 | 1,6252 1,5583 0628 |_ 15303 |_ 13038 ENTALPIA GAZELOR PRODUSE ALE ARDERI [kJ/ Nm] 158 130,52 304/30 402,60 626,00 794,45 958,40 143,38 133440 125,68 172,40 1924.56 2131,68 2343312 259,06 278,30 3001.60 3228.30 345816 9690.18 3924,40 4162.83 401,54 ert | 0 130,00 261,42 395.18 531,58 ons 813,90 959136 110728 125739 140830 1563.50 171876 1376.16 2034.48 2193,60 2353.92 2514,64 2678508 2838.98 3001.80 3165.96 3329,70 3495/54 3660;48 26,50 ANEXA 8 ANEXAS, VALORILE CONSTANTELOR FIZICE ALE GAZELOR DE ARDERE $I ALE AERULUT 159 7 ANEXA10 ECUATII CRITERIALE PENTRU DETERMINAREA COEFICIENTULUI DE CONVECTIE ‘cont — cua rlterlale Ia convectia fara schimbarea starll de agregare T Convectia ibera in spatllnalimitate sw=foaosassr for. seok anew 1 | earn simteamie |e seo [1-8 ' {ee} | 0 (orn wr caem aie 2 | Commeaecosrrione te | gon secon (ore pent ar Weare’ |, seat | “anwar Convecia bara in spat imate Met Grae 1 | otememe || 6 su 0.208-(6r-P9) rrotcceer<22.o' |e gn .0,002-(Gr-Pry"* errs22:10° J 5 | ews ast in conti aa wet] conauracoceones | ase tae amerweevasute | Obsanae inane Tae ete conn 1? 0. aie Oa eke it? soca ig Hepes ete, conn? egal 1-025 7 ad = O.Lptace st eRe cut ‘Goal Tame r IV. Convecila Toriata nsotita de convestia Nbera roe meee ein aes xan Stn = (i Fore ses ein srs op i curse it fia contin fla come ter Grrr NUMARUL DE TEVI PE PLACILE TUBULARE ALE SCHIMBATOARELOR DE CALDURA Asezarea in hexagon ‘Numérul de fevi suplimentare pe z Zz |_sandurle sctoarclr,m Ey | Eley is a fae ot, | 33, |3is2@ ia \2 te Fate se 2 i: £2 i frags | 23% | 23 ZB pt) gs }é & ieee = | 7 3 is SareEte Be 61 - 31 - : re a : 169 f - : a te : m to = 31 Pte : ior | 165 Tevi din otel fara sudura laminate la cald (STAS 404/1-98) Diametal exterior (mn) 3s zg [a] Me] A RE ST A TE wos = P1030 1370 | 15.00 [19.73 | aag0 | deat [az 4s ses | aa na [= foes 13a 1598 [oor | os65 | sn.i9 ss | see Lane aes | BT iat basa [ras 02 [aay Past a2 wx) 371 Dry 1210 [1308 1790. [ 38.47 [as | sar] $697 1s Piao [sre a6 | 2a 6s TsO HST 357 27 a=] = ies [aaa 2608 [sane | are] B19] oh 16 f= Bs asd | 366 eis oz 152 : aii [3500s esi} 7st 138 =arg 2.70 [9678 | aR 6856 | 7a 168 ara S137 [3896] a6 7 7300 | 7921 176_[ : S31 4143] as 77193_| BE wap ef 30 ase | SRR Ba | on ae f= [=p [S132 [shes sie | 78 9.18 | 10669 24s irs TT ane SE Tee aay eater fe Saat [ease | 7738 1375 ee fe ease] Trad | ws Tat [165 88 356 Te 3 or 165.2111 3 3 e 780 [90311050 Tap T9257 166 ANEXA 13 Tevi din otel fara sudura pentu schimbatoare de caldura (STAS 9377-90) Grosimea peretelui (mm) TS _[ 20 | 25 | 30 a0 [30 | 60 1 80 Was (gal) 038s 0666 [ - | 2 = = 0462 Osta = 5 0536 0.96] = z 3 0.610 Li 5 5 E : 0,684 1.26 1st esc = = 0808 1.63 2,07 | 247_[ 2a 1,05 2.00 256_[ 308 | 3.55 1,35) 2.59 335 | 407 | 475 4) 161 3 404 [-490_[ 77 a 333 434 [530 [621 a7 [| 3.99 é 5 a ‘o_| 422 332_| 678 | 799 70-| = = ~ [456 6351] 801 | 947 76 | : =| 3.40 7.10_| 8.75] 10,36 0 = [570 7,50 | 9.25 | 1095 » iL - a = 3810361228 167 ANEXA IS FLANSE ROTUNDE PENTRU SUDARE, Tene] PUANSEROTUNDE PENTRU SUDARE ci (CONFORM STAS rae THD a a gus [0 10 [02s 1s[20 135 ry a5 Ts on | 25 30 8 z= 3 <= 3 2 129 | 90 ss « [FS 0 | 1] ay | ay 7 » A , [be [a0 ere] 16030 a0] i5o[150 t 100 108 20 | 170 1 125 wo | 200 | 4g | a8 150 ss | as 20 200 sok 250 315 | 5 = Sn eo 395 a 30 wo | us | 4 | 26 0 sas Fy 300 645 [600 ms oo 75s ANEXA 4 (cori) Tom FLANGE ROTONDE PENTRU SUDAET COMORMNTAS pallet BU-84 (Po 1 HOLA GPa ae Ta 1 ee ae 7a aa a wy 20 |35 mf] | 4 us | ss ts us | aes | us 1 ns) fas Pa i isa esas 200 | 1 ome {ote a0 | 20 ass | 0 | yy [a5 [af a0-} suv | 0 [s—[o | 57 [Ae] “isa | ao a A a 0.18167 | “a0 oe 8 ae a 170 ANEXA 16 DIAGRAMA j,..x PENTRU AERUL UMED ssn 0 8i/t-—— = aligtig on wel] Irensadg crt de unite ANEXA17 CRITERII DE SIMILITUDINE [ Denumires | ‘citeriulat |) SID) Reade Semniticaie fixed (wilizare) 1 z= z z + | 81 eo G, de | Fone geviajionaletionp dovamciae a a 6 B (cnigearelbers) si Rezistenta termiek inkemalRecsiona Biot Bi {ermiet Ia supraias x (cansfer de caldurd) 7 Fore de presiune Fore de iene Euler Eu | 7 (Grecarea Muidelor la curgeres prin | | ne conducts) | Fowier | Fo /] - (transfer de c&idura in regim tranzitoru) ions | a Fore de inerie/Fore eravitationale Costar | at x (curgerea fuidelor eompresbile) | (Vedemikov) | _¢V) z - & Fore srevitationaleFare de visconiate aa m (cargerea fudelor vscoase) | Fore de pernurbati/Forte de vascoziate Guiles | SF (cchims de cbldur prin couvecte litera) ] | Gianster de ealdurd mast in timpal Kutatladse | Ku . | jp temperate peettat | = | Clg transmist pin convecferCalducé | Nussett | vu a | ‘ransmist prin eonductie x (Gransfer de caldurs j ‘Transfer de caldurs total Tranaieral de Peet | Pe RePr calduré conductiy | (rensferu de efldurt) Difuziate momenana/Ditwanate eerv_y termica ead | Be by oe (wansfenl de edldurk conveciv la migearea fort a fliduli) wet Fonte de inenie/Forte de viseozitate See ~~ (cargere fvidelor UNIVERSTT. Te. Pe Cone rae edtun. CALUIANU VASILE Pre UY ANTONESCU N. N. E Te hte 7 5 P re] ea = arte Profidr.ing. CALUIANU VASILE Confidr.ing. STANESCU PAUL-DAN S.L. dring. ANTONESCU N.N. INDRUMATOR DE PROIECTARE SCHIMBATOARE DE CALDURA ONWERSITATEA TEHNIGE pe eon asiavianeeteoneers _ 428260 CONSPRESS td BUCURESTI == 2008 Desrierea CIP a Ribliotecit Nationale s Romaniei CALUTANU, VASILE Schimbatoare de cildurl : indrumator de proiectare/ Vasile Caluanu, Dan Paul Sinesca, N'N. Antonescu, ~ Bocurest Conspress, 2003 Bibl ISBN 9 165-85-7 1. - Stdnescu; Dan Paul Ul. Antonescu: Niculae Napoleon 621.565.93/.95 CONSPRESS B-dul Lacul Tei nr.124, sector 2, cod 72302, Bucuresti ‘Tel. (021) 2422719 / 169; Fax: (021) 242 0781