Sunteți pe pagina 1din 15

Asocia!

ia Transfrontalier" Pro Dezvoltare


(ATPD)
sau drumul c!tre implicarea tinerilor în rezolvarea problemelor comunit!"ii din
Sânnicolau Mare
pe scurt Ce !i-au propus (scopul campaniei)
Transformarea dirigin!ilor în factor activ de implicare a tinerilor în
rezolvarea problemelor comunit"!ii din Sânnicolau Mare.

Comunitatea
Sânnicolau Mare, ora# cu aproximativ 14000 de locuitori în jude!ul Timi#.
pe scurt

Cine beneficiaz" de campania lor


În primul rând, în mod direct, elevii de la cele dou" licee din ora# din
lorlor

echipele înscrise în Concursul de Participare Comunitar", #i dirigin!ii lor.


Ace$tia beneficiaz" de seminarii de instruire #i de experien!a scrierii #i
implement"rii proiectelor comunitare. De asemenea, autorit"!ile publice
locale beneficiaz" de o rela!ie mai bun" cu liceele din ora# #i elevii acestora.
Drumul

În al doilea rând, în mod indirect, întreaga comunitate a ora!ului


Sânnicolau Mare, beneficiaz" de rezultatele proiectelor implementate de
echipele de elevi.
Drumul

Ce-au reu!it dup" 5 luni de campanie


Au ob!inut Hot"rârea de Consiliu Local pentru finan!area celor 5 proiecte
care vor fi premiate la Concursul de Participare Comunitar", din bugetul
local al ora$ului pentru anul 2010.
!
Drumul lor
Drumul lor pepe îndelete
îndelete
Despre organiza!ie
Asocia!ia Transfrontalier" Pro Dezvoltare (ATPD) este o organiza!ie
non-guvernamental", non-profit, cu sediul în ora#ul Sânnicolau Mare,
jude!ul Timi#, înfiin!at" în anul 2004. Al"turi de partenerii s"i, ATPD
dore#te s" vin" în întâmpinarea diverselor probleme ale zonei de vest a
României prin intermediul proiectelor de dezvoltare comunitar",
economic" $i a sectorului IT $i prin combaterea intoleran%ei $i xenofobiei
în rândul popula!iei.

Misiunea Asocia!iei Transfrontaliere Pro Dezvoltare este facilitarea


procesului de dezvoltare comunitar" în zona de vest a României.

“Noi avem multe talente, dar $i mai multe idei” este deviza lor, care ia în
considerare trei criterii necesare pentru o dezvoltare durabil" a
comunit"!ii: con#tientizarea resurselor comunit"!ii si valorificarea
eficient" a acestora, cre#terea capacit"!ii în atragerea resurselor
extracomunitare $i promovarea imaginii comunit"!ii la nivel na!ional si
interna!ional.

Proiecte prin care se apropie de scopul lor


În perioada 1 ianuarie!- 30 iunie 2009, ATPD a desf"$urat proiectul
“&i Eu Sunt Ca Tine”, finan%at de Comisia European" prin
! pagina 1 !
!
programul Tineret în Ac%iune. Scopul proiectului a fost promovarea
$i facilitarea rela%iilor interetnice $i a cooper"rii dintre comunitatea
romilor $i popula%ia majoritar" din zon", prin sprijinirea form"rii
deprinderilor IT pentru 30 de tineri de etnie rom".
În perioada 1! mai! - 30! noiembrie 2009, ATPD! deruleaz" proiectul!
“Ini%iativa Tinerilor: Emblema Comunit"%ii”,! finan%at de Comisia
European" prin programul Tineret în Ac%iune. Proiectul î$i propune
promovarea dialogului dintre organiza%iile non-guvernamentale $i
tinerii din comunitate prin ini%ierea unor activit"%i comune de
voluntariat cu administra%ia public" local", p"rin%ii tinerilor, tineri $i
ONG-uri din localit"%ile învecinate ora$ului Sânnicolau Mare.

Pa"ii campaniei
Pa"ii campaniei
1. De unde au pornit
Dup" ce au participat la seminariile de instruire din proiectul „Buturuga
mic" r"stoarn" carul mare”, membrii echipei de la ATPD care sunt cadre
didactice $i-au dat seama c" exist" o problem" în rela%ia dintre dirigin%ii
de la liceele din ora$ $i elevi, în felul cum se deruleaz" orele de dirigen%ie
$i de educa%ie civic".
Au început s" caute o modalitate prin care s" rezolve aceast" problem",
f"r" a interveni în orele de dirigen%ie $i f"r" a jigni activitatea dirigin%ilor.
! pagina 2 !
!
Au g#sit ca solu$ie Concursul de Participare Comunitar#

Un concurs care s" implice elevii celor dou" licee din ora$ #i elevi
din clasele VII-VIII de la #colile generale în rezolvarea problemelor
ora#ului Sânnicolau Mare, cu sprijinul conducerii institu%iilor de
înv"%"mânt.
De asemenea, unul dintre obiectivele proiectului este ca dirigin!ii
claselor de liceu s" devin" ei în#i#i un factor de mobilizare #i
implicare a tinerilor în constatarea #i rezolvarea problemelor
comunit"!ii.
Echipe de elevi vor scrie proiecte având ca tem" dezvoltarea
comunit"!ii Sânnicolau, cu ajutorul dirigin!ilor #i cu sprijin din
partea ATPD pentru scrierea proiectelor.
Include seminarii de instruire în scrierea de proiecte pentru elevii
din echipele înscrise în concurs, $i instruire specific" pentru dirigin!ii
care coordoneaz" echipele înscrise în concurs.
Proiectele vor avea un buget similar, cu un plafon maxim prestabilit.
Toate proiectele vor participa la un concurs de selec!ie organizat de
Prim"ria ora#ului Sânnicolau Mare #i ATPD (Concursul de
Participare Comunitar").
Vor fi premiate un num"r de 5 proiecte, premiile constând în
valoarea bugetului proiectului $i fiind acordate de c"tre Prim"ria
ora$ului Sânnicolau Mare.
! pagina 3 !
!
2. Abordarea direct# a factorilor implica!i
Pentru a se asigura c# ideea lor de Concurs are "anse s#
primeasc# sprijin financiar din partea autorit#$ilor
locale, mai întâi s-au întâlnit cu prim#ria
Primarul din Sânnicolau Mare a fost foarte receptiv la propunerea
celor de la ATPD. Le-a promis de la prima întâlnire sprijinul
financiar. Mai mult decât atât: le-a propus ca Prim"ria s" devin"
partener în acest proiect.
Au semnat un acord de parteneriat prin care se stipula faptul c"
Prim"ria va premia cele 5 proiecte câ$tig"toare ale Consursului de
Participare Comunitar", dar $i c" le va oferi sprijin celor de la ATPD
pe parcursul desf"$ur"rii concursului.
Prin urmare, dup" semnarea acordului, doi angaja%i ai Serviciului
Management de proiecte din cadrul prim"riei au început s" lucreze
cot la cot cu echipa ATPD pentru organizarea concursului.

ATPD s-a adresat în pasul urm#tor conducerii liceelor "i


"colilor generale din ora"
Sprijinul acestora era necesar pentru implicarea profesorilor dirigin%i
$i a elevilor în concurs.
Ambele licee din ora$ $i mai multe $coli generale au decis s"
participe la concurs.
! pagina 4 !
!
Parteneriatul deja încheiat cu Prim"ria a reprezentat un avantaj în
convingerea unit"%ilor de înv"%"mânt s" se înscrie în proiect. Nu în
ultimul rând, ATPD a f"cut demersuri de convingere a consilierilor
locali s" voteze proiectul de Hot"râre de Consiliu Local prin care s"
fie finan!ate proiectele câ#tig"toare ale concursului. Din nou, efortul
lor a fost facilitat de prezen%a Prim"riei ca partener.
În scurt timp a fost ini%iat" $i votat" în Consiliul Local Hot"rârea
privind alocarea de fonduri pentru premierea echipelor câ$tig"toare
ale concursului din bugetul local pentru anul 2010.

3. Abordarea grupului !int#: tinerii din dou#


licee "i "coli %i dirigin!ii lor
Primul pas în aceast" direc%ie a fost abordarea profesorilor din
unit"%ile de înv"%"mânt din Sânnicolau Mare, de la nivel liceal $i
$coal" general", pentru a le prezenta ideea Concursului de
Participare Comunitar" $i a-i convinge s" se implice în acest proiect.
Special în acest sens a fost realizat un material dedicat dirigin!ilor,
care con!inea informa!ii detaliate despre concurs, precum #i un
material privind scrierea proiectelor care s"-i ajute pe dirigin!i la
coordonarea echipelor de elevi înscrise în concurs.
Pentru profesorii care $i-au exprimat interesul fa%" de concurs a fost
organizat un seminar dedicat, în care s-au stabilit detalii privind
calendarul concursului $i s-a discutat despre rolul dirigin%ilor în
coordonarea echipelor de elevi.
! pagina 5 !
Abordarea
direct! a autorit!#ilor
Implicarea elevilor în Concursul de Participare
Concursul de Participare Comunitar!
Informarea primarului Comunitar!
despre campanie "i scopul
acesteia

Alegerea
scopului
Implicarea dirigin#ilor în Concursul Proiecte implementate de elevii din
campaniei
de Participare Comunitar! Sânnicolau în beneficiul
comunit!#ii lor

Elaborarea
planului
campaniei
Atragerea sprijinului conducerii
institu#iilor de înv!#!mânt din
Încheierea unui parteneriat ora"
cu Prim!ria pentru Hot!râre de Consiliu Local pentru
realizarea Concursului finan#area din bugetul local a
proiectelor câ"tig!toare în
Concursul de Participare
Comunitar!
!
Organizarea efectiv# a Concursului de Participare
Comunitar#

Înscrierea claselor în concurs a fost realizat" prin intermediul


dirigin%ilor. Ace$tia au fost încuraja%i s"-$i asume un rol de mobilizare a
propriilor elevi $i ei au fost cei care le-
au prezentat ini%ial tinerilor ideea
concursului. Seminar cu dirigin!ii claselor
Ulterior a fost organizat $i pentru elevi înscrise în concurs
(cel pu%in câ%iva reprezentan%i de la
fiecare echip" înscris") un seminar de
instruire în scrierea de proiecte.
Atât elevilor cât $i profesorilor dirigin%i li
s-au pus la dispozi % ie un material
informativ privind scrierea de proiecte, un
formular de înscriere în concurs $i un
formular tip cerere de finan%are pentru
scrierea proiectelor.
Pe parcursul perioadei dintre seminarul de
instruire $ i termenul limit " pentru
depunerea proiectelor, echipa ATPD a
oferit în mod constant sprijin $ i
consultan%" echipelor de elevi pentru
finalizarea propunerilor de proiecte.
! pagina 8 !
!
Fiecare echip" din cele 16 înscrise a fost cel pu%in o dat" în vizit" la
sediul ATPD pentru a primi consultan%" pentru scrierea proiectelor,
unele echipe ajungând la ei chiar $i de 3 ori, iar altele comunicând
frecvent cu ATPD prin e-mail.
Finala concursului va avea loc pe 26 noiembrie. Fiecare echip" î$i va
sus%ine ideea de proiect în fa%a unui juriu. Cele mai bune 5 vor fi
desemnate câ$tig"toare $i vor primi ca premiu suma de aproximativ
500 de euro, reprezentând bugetul proiectului. Fiecare dintre
echipele câ$tig"toare î$i va implementa apoi proiectul în folosul
comunit"%ii din Sânnicolau Mare, încercând s" implice cât mai mul%i
tineri $i membri ai comunit"%ii în activit"%ile lor.

4. Circumstan!e care i-au ajutat


Reac!ia foarte prompt" #i pozitiv" a primarului;
Existen!a unei bune rela!ii anterioare cu liceele din ora#, întrucât o
parte dintre membrii ATPD sunt cadre didactice;
Situa%ia economic" bun" a ora$ului: $omaj foarte mic, multe firme
active în plan local, prin urmare bugetul local este relativ mare $i
finan%area proiectelor câ$tig"toare în concurs nu a pus probleme
pentru buget.

! pagina 9 !
!
5. Circumstan!e care le-au pus piedici
Tot personalul ATPD lucreaz" voluntar, pentru c" asocia%ia nu
dispune de fondurile necesare pentru a pl"ti salarii echipei.

La începutul campaniei, membrilor echipei le lipsea aproape în


totalitate experien%a în derularea unei campanii: rela%iile cu
autorit"%ile, managementul unui proiect, etc.

Rezultate
Rezultate

1. Rezultate concrete ale campaniei


16 echipe de elevi înscrise în concurs, deci aproximativ 30 elevi au
beneficiat de seminarul de scriere de proiecte;
16 proiecte de participare comunitar" scrise de elevi;
16 clase în care s-a dezvoltat, prin participarea la concurs, rela!ia
dintre elevi #i dirigin!ii lor;

! pagina 10 !
!
Consiliul Local din Sânnicolau Mare a emis Hot"rârea de Consiliu
Local prin care cele 5 proiecte câ#tig"toare ale CPC vor fi finan!ate
de la bugetul local.

2. Rezultate pe termen lung în comunitate


În Sânnicolau Mare exist "
acum modele de participare Elevii din Sânnicolau Mare vor
comunitar" $i un grup de tineri implementa proiecte pentru
care, la vârsta de liceu, vor avea comunitatea lor
deja experien % a scrierii $ i
implement"rii unui proiect în
beneficiul comunit"%ii lor.
Comunitatea din Sânnicolau
Mare va fi beneficiarul direct al
rezultatelor proiectelor
implementate de elevi.

Pe viitor, ATPD dore$te s"


extind" modelul Concursului de
Participare Comunitar" $i în alte localit"%i din jurul ora$ului
Sânnicolau Mare $i, de ce nu, chiar în Timi$oara.

! pagina 11 !
!
3. Rezultate asupra organiza!iei
Construirea unei foarte bune rela!ii de colaborare cu Prim"ria din
Sânnicolau Mare, care deschide posibilit"%i nu numai pentru
transformarea Concursului de Participare Comunitar" într-un
proiect anual, ci $i pentru colabor"ri viitoare pe alte proiecte ale
ATPD;
Men!inerea $i îmbun"t"!irea rela!iei cu conducerea celor dou" licee
din ora#, care au devenit prin acest proiect beneficiari institu%ionali
ai activit"%ilor ATPD;
Contactul cu un num"r mare de tineri din ora# care pot în viitor s"
devin" voluntari ai ATPD;
Membrii ATPD, care, la începutul proiectului, f"ceau primii pa$i ca
experien%" în acest domeniu, au dobândit, prin seminariile de
instruire $i vizitele de consultan%" din partea CeRe, nu numai
cuno$tin%e $i abilit"%i noi, dar $i mult" încredere în for%ele proprii.
Laura, Directorul executiv al ATPD spune c" i-a g"sit radical
schimba%i în bine pe colegii ei la întoarcerea de la seminarii.

! pagina 12 !
Echipa proiectului

În
În rolurile
Alexandru Gâdea,
Coordonator

rolurile
Laura Rusu ,
Asistent campanie

Daniela Oarga,
Secretar

principale
Dana Jebelean,
Coordonator concurs

Al!i membri ai echipei:


Helena Comlosan, Gavril Mihai Pitileac, Maria Keresturi

principale
"i voluntarii:
Sergiu Vasilie, Irina Mitrache, Tiberiu Dori, Bianca Belentan, Florin Paun,
Cosmin Oarga.

Al!i factori implica!i


Prim#ria Sânnicolau Mare (Primar D#nu! Groza, Viceprimar Manuel
Farca,! Serviciul management proiecte - Zsolt Demeter, Gheorghe
Câmpan), Consiliul Local Sânnicolau Mare, $coala cu clasele I-VIII nr. 1,
$coala cu clasele I-VIII nr. 2, Liceul Teoretic Ioan Jebelean, Grup $colar
Sânnicolau Mare, Inspectoratul $colar Jude!ean Timi"
Persoan! de contact: Laura Rusu, Director Executiv
Adres!: Str. Ionel Stamate, nr. 4, Sânnicolau-Mare, 305600,
jud. Timi"
Tel/fax: 0256/372299 sau 0256/372294,
Email: atpd.sannicolau@gmail.com!
Web: www.atpd.ro

Adres!: Str. Petru Maior nr. 9, sector 1, Bucure"ti


011261
Telefon: 031 1050 755
Fax: 031 1050 756
E-mail: cere@ce-re.ro
Web: www.ce-re.ro