Sunteți pe pagina 1din 2

Declarafiepublicl

RepublicaMoldova se afliintr-un moment critic, cdnd clasapoliticd se confruntd cu o acuti crizi


de credibilitate, cAnd oamenii se simt trddali de cei pe care i-au votat, cdnd deznddejdeaa luat
pentru care cetdlenii au votat, in numdr mare,incd din 2009.
locul sperantrei
in Republica Moldova s-au fecut multe lucruri bune in acegti ani, dar, din pdcate,s-au licut 9i
gregeli foarte mari, gregelicare au acoperitlucrurile bune. Cea mai mare greqealda fost, in opinia
mea, indepdrtareade agenda reale a cetelenilor, prin orientarea unor reprezentanli ai clasei
politice sprepropriile interesegi abandonareaproiectelorpolitice reformatoarede la inceput.
Astdzi, constatdmcd oamenii nu mai au increderein parlide gi, mai grav, constatdmcd nu mai au
de cine sd-qilege speranlele,cd nu mai cred in eroi politici apdruli pestenoapte,nu mai vor sd fie
amagili gi apoi dezamdgi{i din nou. In acelagitimp, suntem in situaJiain care constatdmca nu
existi o altemativd la actualaguvernareqi ci solulia pentru a iegi din criza actualdnu sunt in nici
un caz alegerile anticipate, ci responsabilizareaimediatd a celor de la guvemare! Daci nu se
poate cu vorba bund, atunci trebuie sb o facem prin actiuni energice,pagnice,dar hodrate. Nu
cred cd problemele se vor rezolva doar prin scoatereaoamenilor in stradd,cu atdt mai mult cu cdt
s-a observat cum se incearcd folosirea acestor proteste in interese suspecte.Am asistat la
campanii de manipularecare au creat o mai mare confuzie in societate.De aceea,cred cd solutia
se afl[ tocmai la noi, la politicieni, iar curdjeniatrebuie sd o incepem din interior.
A venit momentul sd lis1m la o parte solidaritateade partid care este gre$it inleleasd $i sa ne
solidarizdm in primul rAnd cu cetSlenii qi problemele lor. 56 revenim in popor gi sd scoatem
impreundRepublica Moldova din criza de solutii 9i de credibilitate in care se afld la moment.
Partidul din care fac parte nu estegata, din pdcate,sd iasd din cercul vicios in care se afld deja de
prea mult timp. Ca gi celelalte partide de la guvemare, PLDM se afld intr-o gravd crizd de
credibilitate gi nu existd voinld internd de a iegi din aceastdcrizd. Timpul insd nu mai lucreazdin
favoareapartidelor, ci impotriva Republicii Moldova. Dacd vom sta mai departegi vom agtepta
ca partenerii de dezvoltare sd facd reformele la noi in lara, ne vom addnci gi mai tare in aceasta
crizir.
AAandin vedere cele expusemai spus, eu, semnatarulacesteideclaralii, am decis sd demisionez
din PLDM gi sd activez ca deputatindependent,incepAndcu aceastdzi.
Voi sus{inein contindare guvemul pro-european,pentru ca eu consider cd Republica Moldova
are nevoie de un guvem stabil, nu de o crizi politicd, dar voi vota doar acele proiectecare sunt in
interesul cetdlenilor. Pentru acest lucru, eu voi conlucra activ cu societateacivild, voi comunica
activ cu cetblenii, mI voi consulta cu parlenerii de dezvoltare,voi colabora cu ceilalli deputali
independenli din Parlament, astfel incdt sd constituim un grup puternic, iar cetiJenii sA poatA
controla guvemareaprin voturile noastredin Parlament.
Consider cd actuala guvernare trebuie sd lucreze sub presiunea gi sub controlul total al
cetdlenilor, ci trebuie sd iasd din zon1 de confort a majoritdlii parlamentare negociate
netransparent,in care se " aranjeazd"tot, de la funclii pAni la alte interese.
imi asum gi eu, impreundcu toata clasapoliticd, situaliain care se afla RepublicaMoldova, cu
bunele gi relele din aceqtiani. Insd tocmai pentru cA inteleg momentul de rdscrucein care se afld
lara noastr6, fac un gest care sper sI schimbe semnificativ in bine modul in care va activa
guvernareapro-europeandmai departe.

Credcd schimbarea
se poatefaceprin acliuneimediatd,printr-uncontrolrigurosin Parlamenta
actualeiguvemdri.
ObiectivulprincipalrAmaneintegrareaeuropeanea RepubliciiMoldova, de aceeavoi susline
reformele institulionalegi depolitizareainstituliilor de drept, voi susJineguvernareaprova activain interesulcetbtenilor,nu al grupurilorde interese.
europeand
dacdaceasta
Semnatar,

//

)y L42/J-