Sunteți pe pagina 1din 7

00023165

0200210

GONSTLTUL MUN|GIPAL GHI$INAU


DECIZIE

rtJ

din

Nr.

-l
Despre elaborarea proiectului privind
rcactualizarea Planului Urbanistic General
al oraqului Chiginlu gi Planului de Amenajare
a

Teritoriului municipiului Chiqiniu

in conformitate cu art.33 din Legea nr. 835-XIII din 17.05.1996,,Privind


principiile urbanismului gi amenajdrii teritoriului", in temeiul ar1.l4 (2) lit.o), art.

29 (l) lit. s), art.79 din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 ,,Privind administra[ia
publicd local6" gi pct. 9 al Hotdrtrii Guvernului Republicii Moldova nr. 951 din
14.10.1997 ,,Despre aprobarea Regulamentului privind consultarea populaliei in
procesul elabordrii qi aprobirii documentaliei de amenaj axe a teritoriului gi de
urbanism", avizul Ministerului Dezvoltdrii Regionale qi Construcfiilor nr.03/l| 467 din 24.07 .20 | 5, Consiliul municipal Chigindu DECIDE :

iaact de proiectul elaboratde cdtre IMP,,Chiginduproiect",, Analiza


Planului Urbanistic General actual gi formarea Caietului de Sarcini pentru
redctualizarea acestuia" (obiectivul nr. 3118 ).
1. Se

2. Se aprobd Caietul de Sarcini pentru elaborarea proiectului privind


reactualizarea Planului Urbanistic General al oragului Chigindu gi Planului de
Amenajare a Teritoriului municipiului Chigindu.
3. Se pune in sarcina Direcfiei generale arhitecturi, urbanism gi relalii
funciare efectuarea procedurii de achizilionare a serviciilor de elaborare a
proiectului privind reactualizarea Planului Urbanistic General al oragului
Chigindu 9i Planului de Amenajare a Teritoriului municipiului Chiqin6u, in
conformitate cu Legeanr. 96-XVI din 13.04.2007 privind achiziliilepublice.

4. Se constituie colectivul de anchetd publicd privind consultarea


populatiei in procesul elaboririi gi aprobdrii documentaliei de amenaj are a
teritoriului gi de urbanism privind reactualwarea,Planului Urbanistic General aI
oragului Chiqindu gi Planului de Amenajare a Teritoriului municipiului Chiginau
I
t:i
I .
i
(anexd).
':

4.I. Propunerile gi observafiile sintetizate de colectivul de anchetdpublicd


vor fi prezentate administraliei publice locale pentru a fi examinate gi utilizate
dupd caz inproiect.

5. La formarea bugetelor locale Direclia generall finanfe va line cont, in


mod prioritar de necesitdlile de finanlare a cheltuielilor suportate de procedura
consultdrii populafiei, inclusiv pentru expertizaproiectului privind reac[talizarea
Planului Urbanistic General al oragului Chigindu gi Planului de Amenajare a
Teritoriului municipiului Chiqindu.
6. Direclia relalii publice va asigura mediatizarea consult6rilor publice.

7. Primarul general al municipiului Chiginiu Dorin Chinoacd va asigura


controlul executdri i pr ezentei decizii.

PRE$EDINTE DE $EDINTA

SECRETAR AL CONSILIULUI

Valeriu Didencu

Anexd
La decizia Consiliului municipal Chigindu

Nr.

Din

Componenla Colectivului
de anchetd publicd privind consultarea populaliei in procesul elabordrii gi aprobdrii
documentafiei r:eactualizarea Planului Urbanistic General al oragului Chigindu gi
Planului de Amenajare a Teritoriului municipiului Chigin[u
Pregedintele Colectivului de anchetd publicd, primarul general al
municipiului Chiqindu - Dorin Chirtoacd
Consilier municipal, membru al comisiei juridice Consilier municipal, rirembru al comisiei buget,economie,finanle,
patrimoniul public local, problemele suburbiilor gi agriculturii Consilier municipal, membru al comisiei pentru energeticd,servicii
tehnice, transport gi comunicafii Consilier municipal, mebru al comisiei pentru construcfii, arhitecturd gi
resurse funciare Consilier municipal, membru al comisiei pentru educalie, protecfie
sociali,ocrotire a sindtdfii, culturd, mass-media gi relafii interetnice Viceprimarul de ramurd al municipiului Chigindu - Nistor Grozavu
$ef interimar al Direcfiei generale arhitecturE,urbanism gi rela,tii funciare
- Ion Carpov
Pretorul preturii Botanica - Vladimir Gurifenco
Pretorul preturii Buiucani - Valeriu Nemirenco
Pretor interimar al preturii Centru - Oleg Poiatd
Pretorul sectorului Ciocana - Galina Bostan
Pretor interimar al preturii Ragcani - Tudor Cdlugdreanu

'

Participar ea la dezbatei publice (inclusiv la sintetiz arca pr opunerilor gi


observaliilor parvenite) a specialigtilor din cadrul organelor publice centrale,
agenliilor gi departamentelor, altor structuri teritoriale de resort gi reprezentanti ai
populaliei, dupd cum urmeazd :
Ministerul Dezvoltdrii Regionale gi Construcliilor

Ministerul Mediului
Ministerul S6ndt51ii
Ministerul Culturii
Ministerul Afacerilor Inteme
Ministerul Economiei
Ministerul Muncii, Protecfiei Sociale gi Familiei
Ministerul Transporturilor gi Infr astructurii Drumurilor
Ministerul Industriei gi Infrastructurii
Academia de $tiinle a Moldovei

4.1. Propunerile gi observafiile sintetizate de colectivul de anchetd publicd


vor fi prezentate administrafiei publice locale pentru a fi examinate gi utilizate
dupd caz inproiect.

5. La formarea bugetelor locale Direclia generald finanle va fine cont, in


mod prioritar de necesitdlile de finanfare a cheltuielilor suportate de procedura
consultdrii populafiei, inclusiv pentru expertizaproiectului privind rcactvalizarea
Planului Urbanistic General al oragului Chigindu gi Planului de Amenajare a
Teritoriului municipiului Chigindu.
6. Direcfia rela{ii publice va asigura mediatizarea consultdrilor publice.

7. Primarul general al municipiului Chigindu Dorin Chirtoacd va asigura


controlul executdri i pr ezentei decizii.

PRE$EDINTE DE $EDINTA

SECRETAR AL CONSILIULUI

Valeriu Didencu

00023165

0200210

GONSTLTUL MUNTGTPAL GHI$TNAU


DECIZIE
din

Nr.

-l

-lT

Despre elaborarea proiectului privind


react.talizarea Planului Urbanistic General
al oragului Chigindu gi Planului de Amenajare
a Teritoriului municipiului Chigindu

in conformitate cu art.33 din Legea nr. 835-XIII din 17.05.1996,,Privind


principiile urbanismului gi amenajdrii teritoriului", in temeiul art.I4 (2) Iit.o), art.
29

(l) lit. s), ar1'.79 din Legea rc. 436-XVI din 28.12.2006 ,,Privind administratia

publicd locald" gi pct. 9 al Hotdririi Guvemului Republicii Moldova nr. 951 din
14.10.1997 ,,Despre aprobarca Regulamentului privind consultarea populafiei in
procesul elabordrii gi aprobdrii documentaliei de amenaj are a teritoriului gi de
urbanism", avizul Ministerului Dezvoltdrii Regionale gi Construcliilor nr.03lI| 467 din 24.07 .20 | 5, Consiliul municipal Chiqindu DECIDE :

l.
Planului

act de proiectul elaborat de cdtre IMP ,,Chiginduproiect",, Analiza


Urbanistic General actual qi formarea Caietului de Sarcini pentru

Se

ia

reactualizarea acestuia" (obiectivul nr. 3118 ).

2. Se aprobd Caietul de Sarcini pentru elaborarea proiectului privind


reacinlizarea Planului Urbanistic General al oraqului Chigin6u gi Planului de
Amenajare a Teritoriului municipiului Chiqin6u.
3. Se pune in sarcina Direcfiei generale arhitecturd, urbanism gi relalii
funciare efectuarea procedurii de achizilionare a serviciilor de elaborare a
proiectului privind reacinlizarea Planului Urbanistic General al oraqului
Chigindu gi Planului de Amenajare a Teritoriului municipiului Chigindu, in
conformitate cu Legeanr. 96-XVI din 13.04.2007 privind achiziliile publice.

4. Se constituie colectivul de ancheti publicd privind consultarea


in procesul elabordrii gi aprobdrii documentaliei de amenaj are a

populatiei

teritoriului gi de urbanism privind reactvaLvarea Planului Utbanistic Genercl al


oragului Chigindu gi Planului de Amenajare a Teritoriului municipiului Chigindu

(anexd).

'

"

'ri'

',

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL MUNICIPAL CHI$INAU

DIRECTIA GENERALA ARHITECTURA,


uRBANrsM $r RELATTT FUNCTARE
bd. $tefan cel Mare gi Sfhnt, 83, MD-2012, Chiginiu tel, fax 22-81-10

din dl,
Lanr.

tO-

din

20r

201

dlui Valeriu Didencu.


Secretar al Consiliului municipal Chigindu
Copie dlui Nistor Grozavu,
Viceprimar al municipiului Chigindu

NOTA INFORMATIVA

Yd prezentdm proiecful

de decizie ,,Despre elaborarea

proiectului privind reactualizarca Planului Urbanistic General al oraqului


Chigindu gi Planului de Amenajare a Teritoriului municipiului
Chiginiu", ce uffneazd a fi examinatla qedin{a Consiliului municipal
Chigin6u, dupi avizare de cdtre comisiile de speci alitate ale Coonsiliului
municipal Chiginlu.

$ef interimar al Direcfiei generale


Arhit
urbanispr gi relafii funciare

Ion

Carpov

NoTA INFoRMATIVA
la proiectul de decizie
Despre elaborarea proiectului privind reactualizareaPlanului Urbanistic General al
oragului Chiginiu gi Planului de Amenajare a municipiului Chipindu.
1.

Beneficiar: Direcfia generald argitectur5, urbanism gi relalii funciare.

2. Adresa lotului: Hotarele intravilanului municipiului Chigindu, aprobate prin


hotdrirea Guvernului nr.821 din T,iulie 2003.

3. Destin alia: Ansamblu de piese scrise gi desenate referitoare la intreg teritoriul


municipiului Chigindu, prin care se analizeazd situafia existentd gi se stabilesc
obiectivele gi mdsurile in domeniul urbanismului gi amenajirii teritoriului pind in
anul 2030.
4. Suprafafa

terenului:

12301,2 hectare.

5. Temeiul juridic: Legea Republicii Moldova nr. 835 din 17.05.1996,.privind

principiile urbanismului gi amenajdrii teritoriului" (art.33), Legea436-XVI din


28.12.2006 ,,Privind administraliapublicd locald" (art.l4(z) lit.o, an.29(1) lit.s,
art.79), Hotdrirea Guvemului Republicii Moldova nr.951 din l4.l}.l997,,Despre
aprobarea Regulamentului privind consultarea populaliei in procesul elabordrii gi
aprobdrii documentatiei de amenajare a teritoriului gi de urbanism", avintl
Ministerului Dezvoltdrii Regionale qi Construc{iilor nr.03/l-1467 din24.07.2015.

$ef interim ar al Direc{iei


generale arhitecturd, urbanism
qi relalii funciare

Ion Carpov